Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
383001
  Критська В. "Граматичний словник української літературної мови. Словозміна" в теорії та практиці сучасного мовознавства // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 3-19. – ISSN 1682-3540


  У статті запропоновано можливі шляхи використання матеріалів "Граматичного словника укр. літ. мови. Словозміна" для розв"язання сучасних теоретичних і прикладних завдань укр. мовознавства.
383002
  Статєєва Валентина "Граматка" Пантелеймона Куліша / Статєєва Валентина, Шаркань Василь // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14. – ISSN 0868-9644


  Буквар - основа основ. Це перший путівник, який відкриває дитині дорогу в світ Знань. Мабуть, ні в кого не викликає сумнівів, що буквар - одна з книжок, від яких значною мірою залежить ставлення людини до навчання, її успіхи не лише в науці, але й ...
383003
  Галас В.Б. "Грамматика руського языка" І. Гарайди і проблема етнічного самоствердження закарпатських українців // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 148-157
383004
  Осипчук И. "Грамота гетмана Скоропадского о возможном союзе с Россией окончатильно поставила крест на его власти" // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 13-19 декабря (№ 49). – С. 7


  Ровно 100 лет назад была восстановлена Украинская Народная Республика во главе с Директорией. Вскоре после этого лидером страны стал Симон Петлюра.
383005
  Бучинський Б. "Грамота Місаіла" і "грамота Ніфонта" : критична студія Богдана Бучинського. – [Київ] : [Друк. 2-ої артілі], 1914. – 5-44 с. – Окр. відбиток з: Записки Українського Наукового. Товариства в Києві. Київ, 1914, т. 13, с. 5-44
383006
  Русакова М. "Грамота" Андрія Боголюбського кінця XVI століття: перспективи дослідження тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-50. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено перспективи дослідження тексту сфальсифікованої "грамоти" Андрія Боголюбського кінця XVI ст.
383007
   "Грамотно писати українською – це модно" // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  У День української писемності та мови в КНУ імені Тараса Шевченка шанувальників рідного слова писали радіодиктант.
383008
  Кравець Я. "Грандіозна битва в жіночому серці" (О. де Бальзак) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 284-288. – ISSN 0320-8370


  Психологічний роман "Принцеса Клевська" (1678). Дія роману відбувається в 1558-1559 роках при дворі короля Франциска II. Роман чудово відтворює дух епохи, опис подій відповідає документам. Всі дійові особи, крім головної героїні, історичні особи.
383009
  Туришева О.О. Граматикалізація конструкцій з порушенням рамкового принципу організації речення (на матеріалі текстів художнього, публіцистичного та наукового стилів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 196-200
383010
  Попович Л. Граматикалізація показників евіденційності в українській мові // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 38-51. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
383011
  Карнаух Т.О. Граматики з пам"яттю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 245-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто граматики з пам"яттю та властивості замкненості відповідних класів мов. Доведено рекурсивність NES-мов та розв"язність для них проблеми пустоти.
383012
  Наєнко Г.М. Граматики Лаврентія Зизанія та Мелетія Смотрицького в контексті наукового текстотворення середньоукраїнського періоду // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 70-83. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано засоби вираження складників смислової структури граматик Лаврентія Зизанія (1596) та Мелетія Смотрицького (1619) як зразків наукових текстів середньоукраїнського періоду. Спираючись на метод моделювання смислової структури ...
383013
  Смущинська І.В. Граматико-морфологічний рівень формування текстової модальності // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 114- 120. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
383014
  Афанасьєва О.С. Граматико-семаничні деревації в текстах нормативно-правових актів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 9-13. – Бібліогр.: Літ. : с.12-13; 14 назв. – ISSN 1729-360Х
383015
  Серажим К.С. Граматико-семантичний аналіз журналістського тексту (логіко-поняттєвий комплекс і відносно завершений смисл) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 121-127


  У статті подається граматико-семантичний аналіз журналістського тексту в контексті його логіко-поняттєвої перцептивної структури. (За матеріалами статті А. Тарасенко "Генію – належне" // Україна Молода. – 2005. – 1 жовт.). The article deals with ...
383016
  Гладченко А.М. Граматико-семантичні особливості словотвору чеської ботанічної номенклатури // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 19-25. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються особливості словотвору чеських ботанічних номенів, визначено суфікси, за допомогою яких утворено дендрономени у сучасній чеській мові. Аналізуючи словотворення дендрономенів, приділяється увага питанням їх мотивації. В статье ...
383017
  Довгаль К.А. Граматикологічні та лінгвотекстові параметри модальних синтаксем у романі "Фрагменти із сувою мойр: театр прози" В. Шевчука // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 93-98


  У статті розглянуто модальність як триаспектну категорію на фразовому та текстовому рівнях. Встановлено зв’язки частотності вживання вставних конструкцій певних семантичних та модальних груп із авторськими інтенціями та образами персонажів. В статье ...
383018
  Білоусенко П.І. Граматиці М. Смотрицького 400 років // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 47-56. – ISSN 1682-3540


  Подано основні біографічні відомості про М. Смотрицького, здобуття ним освіти на батьківщині та закордоном. Схарактеризовано наукову і педагогічну діяльність вченого-філолога, його працю «Грамматіка славєнския правилноє Сvнтагма», яку було видано 1619 ...
383019
  Стоянов С.И. Граматическата категория определеност в българския език. / С.И. Стоянов. – София, 1980. – 208с.
383020
  Корчиц М.А. Граматические игры / М.А. Корчиц. – Москва : Народная Асвета, 1964. – ил.
383021
  Эйхбаум Граматические упражнения на материале общественно-политической лексики / Эйхбаум, И.П. Паромонова. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1966. – 144 с.
383022
  Ільницька Я.В. Граматична адаптація грузинських іменників в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 198-203. – ISBN 966-581-481-8
383023
  Бекеш Н.Б. Граматична аналогія в українських говорах (до історії питання) // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 67-73
383024
  Матвієнко А.М. Граматична аналогія та споріднені їй явища у відмінюванні іменників української мови : Дис... кандфілол.наук: / Матвієнко А.М.; Ін-т мовознавства. – К., 1958. – 237л. – Бібліогр.:л.1-ХУ
383025
  Ісіченко А.П. Граматична біфункціональність як засіб організації текстових єдностей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 57-65.
383026
  Франко З.Т. Граматична будова українських гідронімів / З.Т. Франко. – К., 1979. – 186с.
383027
  Стрельчук Г.П. Граматична варіантність іменників чоловічого роду в місцевому відмінку однини // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 137-151


  Досліджуються граматичні варіанти у формі місцевого відмінка однини іменників чоловічого роду та їх поширення в староукраїнських пам’ятках першої половини XVII ст.
383028
  Кравченко Є. Граматична варіантність іменників як компонент нормативно-стилістичної системи мови // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 42-47. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
383029
  Ходаковська О.О. Граматична варіантність української мови кінця XVIII - початку XIX ст. на Слобожанщині (на матеріалі "Словника мови творів Г. Ф. Квітки-Основ"яненка") // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 79-83. – (Філологія)
383030
  Кравченко Н.Ю. Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Дж. Селінджера "Над прірвою в житі") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 176-178. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
383031
  Комісаров К.Ю. Граматична категорія стану дієслова у контексті вивчення японської мовної картини світу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 103-109
383032
  Каморникова Ю.В. Граматична категорія членів речення через призму синтаксичних відношень // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 12-18


  Розглядаються основні типи синтаксичних відношень, розкриваються іх особливості. Рассматриваются основные типы синтаксических отношений, раскрываются их особенности. The article are considered the main types of the syntax relations, which are fixed ...
383033
  Бабієва Л. Граматична кваліфікація віддієслівних ад"єктивних слів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Визначається місце віддієслівних ад"активних слів (т. з. дієприкметників) у системі частин мови. Вони кваліфікуються як відносні прикметники, оскільки є виразниками віддієслівної відносної ознаки предмета, тобто семантика їх прикметникова. ...
383034
  Бабієва Л. Граматична кваліфікація відчислових та займенник ад"єктивних слів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Аналізується стан сучасної граматичної теорії щодо визначення статусу так званих порядкових числівників (відчислові ад"єктивні слова) та атрибутивних займенників (займенні ад"єктивні слова). Ці розряди слів кваліфікуються як належні до обсягу ...
383035
  Марушкевич Ірина Граматична кодифікація української літературної мови у 20-30-х рр. XX ст. // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 55-61. – Bibliogr.: С.60 ; 17 назв
383036
  Білодід О.П. Граматична концепція О.О. Потебні / О.П. Білодід. – Київ : Вид-во КДУ, 1977. – 304 с.
383037
  Городенська К. Граматична лексикографія: стан і перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 30-37. – ISSN 1682-3540


  Зроблено огляд укладених словників і граматичних довідників. Оцінено стан граматичної лексикографії як пошуковий, відкритий до цікавих ідей, до випрацювання оригінальних концепцій, створення засад нових граматичних словників.
383038
  Ковальчук М.С. Граматична метафора у прозі Ліни Костенко // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 141-150. – ISSN 2313-4437
383039
  Критська В.І. Граматична модель: інтерпретація, наслідки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 419-423


  Визначені основні характеристики словозмінної парадигми української мови. Представлена модель словозмінної парадигми. Дана інтерпретація моделі. Показані наслідки, що випливають з представленої моделі. Определены основные характеристики ...
383040
  Городенська Катерина Григорівна Граматична неоднорідність сполучників в українській літературній мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано типові й нетипові (синкретичні) вияви сполучниками української літературної мови їхньої формально-синтаксичної функції, з"ясовано причини нівеляції семантико-синтаксичного навантаження підрядних і сурядних сполучників, ...
383041
  Коць Т. Граматична норма: дієслівна парадигма в прескрипціях і в публіцистичних текстах початку XX століття // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 68-75. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано дієслівні словотвірні процеси в мові публіцистичного стилю початку 20 ст. у зв"язку з тенденціями динаміки літ. норми. Особливу увагу звернено на функціонування словотвірних варіантів, узагальнено основні напрямки лексичних змін.
383042
  Паламар Л. Граматична організація мовних одиниць офіційно-ділового стилю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-58. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядається організація мовних одиниць, за допомогою яких здійснюється зв"язок слів у ділових паперах.
383043
  Шклярук О.М. Граматична освіта Середньовіччя та її роль у формуванні лінгвістичної концепції Данте // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 330-337. – Бібліогр.: Літ.: с.336-337; 30 назв
383044
  Фаріон І. Граматична практика Івана Пулюя: діахронно-синхронний аспект // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 66-73. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
383045
  Кобченко Н.В. Граматична природа й сфери функціонування підрядного синтаксичного зв"язку у формі вільного поєднання / Наталя Кобченко ; [наук. ред. В.М. Ожоган] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 193, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 157-180. – ISBN 978-966-2410-70-9
383046
  Кобченко Н. Граматична природа опосередкованого синтаксичного зв"язку в структурі простого речення // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 18-26. – ISSN 0252-3108
383047
  Кушнєрова О.А. Граматична репрезентація змінених станів свідомості авторів в англійських, українських та російських віршованих текстах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 98-104. – ISSN 2311-0821
383048
  Розенштраух Г.І. Граматична система Діонісія Фракійського : Дис... канд. філол.наук: / Розенштраух Г.І.; Львів. держ. ун-т. – Львів, 1951. – 257л. – Бібліогр.:л.210-236
383049
  Нагорна С.С. Граматична сполучуваність конкретних дієслів у текстах різних підмов наукового стилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 449-454. – ISBN 966-581-481-8
383050
  Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови / С.І. Дорошенко. – К, 1985. – 200с.
383051
  Омельчук С. Граматична структура умови тестових завдань з української мови у форматі ЗНО // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 40-43. – ISSN 0130-5263


  У статті досліджено синтаксичні моделі й граматичну структуру умов тестових завдань з української мови на матеріалі сертифікаційних робіт з української мови і літератури у форматі ЗНО за останні три роки. Схарактеризовано обов’язкові й необов’язкові ...
383052
  Шуту Лаура Граматична структура фразеологізмів у текстовій канві творів Марії Матіос // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 114-117
383053
  Чубань Т. Граматична сутність звертань у повісті Івана Нечуя-Левицького "Бурлачка" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 533-536. – ISBN 978-966-793-136-3
383054
  Герета Н. Граматична та психолінгвістичні особливості чужого мовлення (на матеріалі творів Остапа Вишні) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 160-164.
383055
  Лучканин С. Граматична теорія модистів (до питання про новаторство середньовічного мовознавства) // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1995. – Вип. 9 : Тематичний, присвячений французькій філології. – С. 4-5
383056
  Горпинич В.О. Граматична типологія латинської й української топонімії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 36-42. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено типологічні та контрастивні рими граматичних явищ у топонімії латинської та української мови.
383057
  Бєлікова А.П. Граматична трансформація N - A в перекладі роману Е. Золя "Жерміналь" українською мовою // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 157-158. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
383058
  Сичевська Н.В. Граматична трансформація членування речень в романі А. Дюма "Три мушкетери" і його українському перекладі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 179-180. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
383059
  Мірославська В. Граматична форма присудка і рівень мовленнєвого етикету у сучасній польській мові // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 246-250. – ISSN 0203-9494
383060
  Литвиненко Ніна Павлівна. Граматичне вираження імперативної семантики в медичному дискурсі // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано функціонально співвідносні ряди спонукальних конструкцій як засіб граматичного вираження імперативної семантики в медичному дискурсі. Аналіз здійснено із залученням таких понять прагмалінгвістики, як комунікативні стратегії і ...
383061
  Зірко І.П. Граматичне вчення О. Потебні у викладанні мови в іноземній аудиторії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 35-40


  У статті аналізуються основні ідеї О. Потебні щодо ролі і місця граматики у мові та можливості їх використання у процесі навчання іноземців української мови. Автор характеризує закономірності функціонування деяких граматичних форм, формулює принципи ...
383062
  Мерінов В. Граматичне значення роду і граматична форма у прізвищах, співвідносних з іменниками спільного роду // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 44-47. – ISSN 0320-3077
383063
  Шведова М.О. Граматичне освоєння запозичених іменників із кінцевим -о в українській мові: корпусне дослідження // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 13-30. – ISSN 1682-3540
383064
  Смагленко Ф.П. Граматичний аналіз. / Ф.П. Смагленко. – Одеса, 1966. – 68с.
383065
  Тростинська О.М. Граматичний аспект у навчанні української мови як іноземної / О.М. Тростинська, О.В. Копилова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 101-111. – ISSN 2073-4379
383066
   Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністики : Катерині Григорівні Городенській : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т української мови ; [упоряд.: Н.Г. Горголюк, Л.М. Колібаба, В.М. Фурса ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 431, [5] с., [1] арк. портр. : портр. – Авт. зазнач. на с. 429-431 . - Текст укр., частк. англ. – Бібліогр.: с. 33-60, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
383067
  Мадяр О. Граматичний рід іншомовних топонімів у словацькій та українській мовах // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 231-238
383068
  Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
383069
  Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. – Бібліогр.: л. 165-183
383070
  Алексієнко Л.А. Граматичний словник українських дієслів : у 2 т. / Л.А. Алексієнко, І.В. Козленко. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-053-8
Т. 1 : (А-О). – 1998. – 443 с. : іл. – Бібліогр.: с. 7
383071
   Граматичний словник української літературної мови : словозміна : близько 140 000 слів / Критська В.І. [та ін.] ; відп. ред. Н.Ф. Клименко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – 757, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 5-6. – ISBN 978-966-489-107-0
383072
  Городенська К. Граматичний стандарт української літературної мови і сучасна практика // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 17-21. – ISSN 2415-8208
383073
  Лаврінець О. Граматичний статус речень зі спільним присудком // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 229-233
383074
  Колайчук Ю.М. Граматичний статус слів excepto, salvo menos, incluso aun hasta в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 87-90. – ISBN 966-581-373-0
383075
  Арібжанова І. Граматичний статус словосполучення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С.53-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 42 назв. – ISSN 0320-3077
383076
  Комогорова М.І. Граматичний тренажер з англійської мови / М.І. Комогорова. – Харків : Основа, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (137)). – ISBN 978-617-00-2104-5
383077
  Яковлєва А. Граматичні анормативи в сучасній українській пресі (на матеріалі газет Вінниччини) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 152-158. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
383078
  Мариненко І. Граматичні анормативи в текстах сучасної політичної реклами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 81-92


  Статтю присвячено аналізу граматичних помилок у політичних рекламних друкованих текстах передвиборчих газетних видань 2012 р. Пропонується систематизація таких помилок, зазначаються причини їх появи. The article focuses on the grammatical errors in ...
383079
  Кощій О.М. Граматичні архаїзми у новолатинській поезії України ранньомодерного періоду: інваріантність форм та функцій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 54-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджується вживання граматичних архаїзмів у новолатинському поетичному тексті на матеріалі історичної поеми Симона Пекаліда De bello Ostrogiano (Краків, 1600), що послідовно відображає одну з найважливіших властивостей поетичного мовлення – ...
383080
  Павленко Л. Граматичні архаїзми у творчості Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 318-328. – ISSN 2304-9383
383081
  Вознюк Т. Граматичні групи авторських метафор : На прикладі поезій Володимира Базилевського та Петра Перебийноса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 47-50. – ISSN 0130-5263
383082
  Ревенко М.І. Граматичні дослідження у Китаї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-48. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Розглядаються етапи та напрями граматичних досліджень, наукове вивчення, систематизація морфології та синтаксису китайської мови у працях провідних китайських мовознавців.
383083
  Кірковська І.С. Граматичні засоби вираження категорії проспективності в сучасних романських мовах // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 241-246. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
383084
  Кучеренко І.К. Граматичні значення і граматичні категорії в українській мові / І.К. Кучеренко. – К., 1959
383085
  Коломийцева В. Граматичні й комунікативні параметри безособових речень в українській мові / Вікторія Коломийцева // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 153-159. – ISSN 0320-3077
383086
  Ковалик І.І. Граматичні категорії в сучасній українській мові та методи їх вивчення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 22-27
383087
  Симонова К.(м. Київ) Граматичні категорії дієслова: основні підходи до вивчення // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 34-44. – ISSN 1682-3540
383088
  Загнітко А. Граматичні концепції давального Юрія Шевельова і Євгена Тимченка: теоретико-прикладні студії // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 25-34. – ISSN 2415-8208


  Схарактеризовано концептуально-граматичні засади тлумачення давального у відмінковій системі Юрієм Шевельовим і Євгеном Тимченком (КУ) із визначенням напрямів аналізу лінгвістами тенденцій сполучуваності форм давального у внутрішньореченнєвій структурі.
383089
  Любченко Т.П. Граматичні лексикографічні системи з флективним і аглютинативним компонентом словозміни / Т.П. Любченко, І.В. Шевченко, К.В. Широков // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 209-221. – ISSN 0027-2833


  У статті подано концептуальні моделі словозмінної системи мов із флективним компонентом словозміни, мов із флективним та аналітичним компонентами, а також мов з аглютинативним компонентом. Описано технологію побудови граматичних лексикографічних ...
383090
  Гончаров Б.О. Граматичні локалізми в англійській мові країн Карибського басейну // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 34-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджується питання соціокультурного варіювання англійської мови на граматичному рівні у країнах Карибського басейну. Особлива увага приділяється відхиленням від нормативного британського варіанта у використанні основних частин мови в умовах пост ...
383091
  Сагата Ю.І. Граматичні модифікації в сучасній польській анімалістичній фразеології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 138-151. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано способи порушення фразеологічної граматичної норми (порушення обмежень нормативної словозміни компонентів та вихід за межі передбаченої нормою синтаксичної структури ФО), встановлено, які граматичні модифікації в силу їхньої ...
383092
  Лалаян Н.С. Граматичні модифікації фразеологізмів сучасної німецької мови як один із різновидів їхнього функціонування у мовленні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 132-135
383093
  Ревенко М.І. Граматичні омоніми чи морфологічні структурні комплекси китайської мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 34-38. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Розглядаються проблеми визначення і розмежування повнозначних частин китайської мови, висвітлюється питання методики викладання граматики на морфологічному рівні, погляди провідних китайських лінгвістів, висувається власна гіпотеза морфологічних ознак ...
383094
  Кадомцева Л.О. Граматичні основи класифікації простих речень // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 69-74
383095
  Миронова Валентина Миколаївна Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі городських і земських судових актів Галицької, Сяноцької,Перемишльської і Львівської адміністративн. округ Галиц.Рус : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Миронова Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.126-140
383096
  Миронова Валентина Миколаївна Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адмін. округ Галицької Русі) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Миронова Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 16л.
383097
  Мушніна О.О. Граматичні особливості науково-технічного перекладу у порівнянні з художнім прозовим перекладом (англо-українські паралелі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 368-372. – ISBN 966-581-388-9
383098
  Костик О.І. Граматичні особливості науково-технічної літератури та їх переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 276-284. – ISBN 966-581-550-4
383099
  Савченко Є. Граматичні особливості перекладу британського роману українською мовою / Є. Савченко, А. Гайшун // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – С. 135-151. – (Лінгвістичні науки ; № 30). – ISSN 2616-5317
383100
  Мушніна О.О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Мушніна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 250л. – Бібліогр.: л. 195 - 250
383101
  Мушніна О.О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Мушніна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
383102
  Амеліна С.М. Граматичні особливості українського перекладу німецькомовної аграрної літератури // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 14. – С. 5-11. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто граматичні особливості українського перекладу німецькомовної аграрної літератури. Обгрунтовано необхідність граматичних трансформацій. Визначено, що граматичні відмінності німецької й української мов зумовлюють використання при ...
383103
  Живіцька І.А. Граматичні перетворення при перекладі прикметників (на матеріалі англійської та української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 50-55. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
383104
  Лучканин С. Граматичні праці румунського філолога Йона Будай-Деляну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Аналізуються дві граматики румунської мови Йона Будай-Деляну (1760-1820), одна з яких написана латинською мовою. У них простежується ідея походження румунської мови з народної латини і необхідність впровадження латинського алфавіту для румунської мови. ...
383105
  Скаб М. Граматичні проблеми апеляції (зверненої мови) у працях І.К. Кучеренка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 63-69. – ISSN 0320-3077
383106
   Граматичні системи: феноменологічний підхід / В.А. Широков, Т.П. Любченко, І.В. Шевченко, К.В. Широков ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ : Наукова думка, 2018. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 301-308 та у підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1624-8
383107
   Граматичні студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; [редкол.: Вихованець І. та ін. ; наук. ред. А.П. Загнітко]. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – 211, [1] с. : іл., табл. – 50-річчю організації Донец. нац. ун-ту присвячено. - Текст укр., рос. та серб. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7212-93-4
383108
   Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2016-. – ISSN 2415-8208
Вип. 2. – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383109
   Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2016-. – ISSN 2415-8208
Вип. 3. – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383110
  Нічаєнко І. Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження оцінки іспанського концепту КРАСА в оригіналі та перекладі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 38-43. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
383111
  Журавська Н.В. Граматичні та лексичні трансформації як засіб перекладу сучасної арабської поезії (на прикладі творів Сейфа Ар-Рахбі) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 106-112. – ISSN 1608-0599
383112
  Дубасевич М. Граматичні та лексичні форми вираження часу у міфічному тексті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 32-39. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
383113
   Граматичні та стилістичні студії з української і російської мов. – К, 1965. – 279с.
383114
  Свистунова А.Є. Граматичні трансформації в перекладі англомовних творів художньої літератури постмодернізму (на матеріалі роману Ч. Паланіка "Бійцівський клуб") / А.Є. Свистунова, М.Х. Кабірі // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 154-159. – ISBN 978-966-285-684-2
383115
  Колесніченко А.В. Граматичні труднощі автоматизованого перекладу науково-технічної літератури / А.В. Колесніченко, Н.С. Жмаєва // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 134-141. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317
383116
  Кур"янова Марина Олександрівна Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Кур"янова М.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202 л. – Бібліогр.: л.199-202
383117
  Кур`янова М.О. Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.02.16 / Кур`янова М.О.; Марина Олександрівна Кур"янова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
383118
  Невмержицький І.С. Граматично-семантична дивергенція як прояв українського та німецького менталітету // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 261-265. – ISBN 966-581-231-9
383119
  Невмержицький І.С. Граматично-семантична дивергенція як прояв українського та німецького менталітету // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
383120
  Іларіон Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови = Grammatical and stylistic lexicon of Shevchenko"s poetry / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1961. – 256с.
383121
  Крижанищ Ю. Граматично изказание об руском языку : писано в Сибири / Ю. Крижанищ. – Москва : Университетская типография, 1859. – 62 с.


  Подано історичний портрет західноєвропейського Середньовіччя. Розкрито становлення та розвиток середньовічних суспільств з урахуванням економічного, екологічного, демографічного і психологічного чинників.
383122
  Слобода Н.В. Граматично неадаптовані англомовні запозичення в сучасній українській мові // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 207-212. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
383123
  Куліш П.О. Граматка. – Санкт-Петербург : [В тип.П.А.Куліша], 1857. – 149 с. : іл., табл. – Авт. у вид. не вказ., встановлений за інтернет-пошуком
383124
  Кониський О.Я Граматка або перша чытанка [читанка] за для початку вченья / зложыв О.К. – Киев : Выдав Л.В. Ильницкій ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1882. – 48 с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка та укp. наp. пpиказки. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  В кн. також віpші Т.Г. Шевченка, байки Л.І. Глібова, укp. наp. пpиказки, пpислів"я, загадки, молитви (цеpковнослов), віpш М.О. Hекpасова (pос.) Олександp Кониський-Пеpебендя [псевд.]
383125
  Куліш П. Граматка П. Куліша. – Санкт-Петербург : [В друкарні П.А.Куліша], 1861. – 67, [1] с.
383126
  Лубенець Т.Г. Граматка: (Укpаїнський букваpь), з малюнками / Склав Норець (Т. Лубенець). – видання друге. – Київ : Вид-во книгарні Е. Череповського., 1917. – 48с. : мал.


  Hа тит. аpк. епігpаф з укp. пpиказки. – На звороті тит. арк. урив. з твору Т.Г. Шевченка. – В кн. також укр. нар. вірші, колядки, приказки, скоромовки, прислів"я, байки, казки. – Письмо: с. 45-48.
383127
   Граматыка беларускай мовы. – Минск
1. – 1962. – 540с.
383128
  Костусяк Н. Грамемна структура категорії лексико-граматичної модальності // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 127-139. – ISSN 2311-5165


  У статті запропоновано системно-структурну кваліфікацію лексико-граматичної модальності як комунікативно зорієнтованої та суб"єктивно спрямованої категорії, визначено сукупність пов"язаних із нею синтаксичних конструкцій, указано на їхній ...
383129
  Юдович Я.Э. Грамм дороже тонны : Редкие элементы в углях / Я.Э. Юдович. – Москва : Наука, 1989. – 160с.
383130
  Коверин А.А. Граммартический анализ на ЭВМ французских научно-технических текстов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.664 / Коверин А.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 20л.
383131
  Шапиро А.Б. Грамматика / А.Б. Шапиро. – М.
Ч.11. – 1935. – 144с.
383132
  Голицынский Ю.Б. Грамматика : ключи к упражнениям : к сборнику упражнений Ю.Б. Голицынского / Ю.Б. Голицынский, Н.А. Голицынская. – Изд. 4-е. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 281, [2] с. – (Английский язык для школьников). – ISBN 5-89815-195-8
383133
  Казанцев А.А. Грамматика "русской идеи", или как создавать новые идеологии в России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 3 (117). – С. 100-113. – ISSN 0321-2017
383134
  Табулова Н.Т. Грамматика абазинского языка. Фонетика и морфология. / Н.Т. Табулова. – Черкесск, 1976. – 351с.
383135
  Яковлев Грамматика адыгейского литературного языка / Яковлев, Д. Ашхамаф. – М, 1941. – 463с.
383136
   Грамматика Азербайджанского языка. – Баку, 1971. – 414с.
383137
  Титов Евгений Григорьевич Грамматика амхарского языка / Титов Евгений Григорьевич. – М. : Наука, 1991. – 319с.
383138
   Грамматика английского глагола в таблицах.Неличные формы глагола. – К, 1989. – 167с.
383139
  Тихомиров А.И. Грамматика английского языка / А.И. Тихомиров. – Москва-Л. : Изд. тов-во ин. раб. в СССР, 1934. – 172с.
383140
  Тихомиров А.И. Грамматика английского языка / А.И. Тихомиров. – 2-е изд., доп., исправл. – М. : Изд-во иностр. раб. в СССР, 1936. – 191с.
383141
  Тихомиров А.И. Грамматика английского языка / А.И. Тихомиров. – Москва : Иноиздат, 1938. – 223 с.
383142
  Фитерман А.М. Грамматика английского языка / А.М. Фитерман. – М, 1940. – 172с.
383143
  Грузинская И.А. Грамматика английского языка / И.А. Грузинская. – Изд. 9-е. – Москва, 1949. – 260 с.
383144
  Винокурова Л.П. Грамматика английского языка / Л.П. Винокурова. – Ленинград, 1954. – 344с.
383145
   Грамматика английского языка. – Л., 1959. – 317с.
383146
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка : учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – Москва : Изд. лит. на иностр. яз., 1960. – 422 с. : ил., 1 л. табл.
383147
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : [учеб. для неяз. вузов] / М.А. Беляева. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1962. – 336 с.
383148
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – 2-е изд., перераб. – М., 1963. – 428с.
383149
   Грамматика английского языка / В.Л. Каушанска, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева, З.М. Райнес; под ред.Б.А. Ильиша. – 2-е изд., переработанное. – Ленинград, 1963. – 319с.
383150
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : [учеб. пособ. для неяз. вузов] / М.А. Беляева. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1964. – 336 с.
383151
  Качалова К.Н. Грамматика английского языка : (краткий курс) / К.Н. Качалова. – Москва : Внешторгиздат, 1964. – 507с.
383152
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 3-е изд. – Москва, 1965. – 336с.
383153
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка : учебник : для ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – 3-е изд. (стереотип.). – Москва : Высшая школа, 1965. – 428 с. : ил., 1 отд. л. табл.
383154
   Грамматика английского языка. – 3-е изд. – Ленинград, 1967. – 319с.
383155
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 4-е изд. – Москва, 1968. – 350с.
383156
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : [учеб. пособ. для студ. неяз. вузов] / М.А. Беляева. – 5-е изд. – Москва : Высшая школа, 1971. – 335 с.
383157
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка : учебник : для ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – 4-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1973. – 423 с. : 1 отд. л. табл.
383158
   Грамматика английского языка : [на английском языке ] : учебник / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева. – 4-е изд. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 319с.
383159
  Берман И.М. Грамматика английского языка : [учеб. пособ. для студ. неязыковых специальностей вузов] : пер. англ. / И.М. Берман. – Киев : Вища школа, 1977. – 294 с. : ил..
383160
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : [учеб. пособ. для неяз. вузов] / М.А. Беляева. – 6-е изд. – Москва : Высшая школа, 1977. – 333 с.
383161
  Берман И.М. Грамматика английского языка / И.М. Берман. – Киев : Вища школа, 1983. – с.
383162
  Барабаш Т.А. Грамматика английского языка : [для курсов иностр. яз.] / Т.А. Барабаш. – Москва : Высшая школа, 1983. – 240 с. – Библиогр.: с. 240
383163
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : учеб. для неяз. вузов / М.А. Беляева. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1984. – 319 с.
383164
  Горулько-Шестопалов Грамматика английского языка / Горулько-Шестопалов. – К., 1996. – с.
383165
   Грамматика английского языка : Пособие для студ. пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева; Под ред. Б.А.Ильиша. – 6-е изд. – Москва
Ч.1 : Морфология. – 1998. – 316с.
383166
  Каушанская В.Л. Грамматика английского языка : Пособие для студ.педагогич. ин-тутов и ун-тетов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. и др. Кожевникова. – 7-е изд. – Москва
Часть I, Часть II : Морфология, Синтаксис. – 2000. – 320с.
383167
  Резник Р.В. Грамматика английского языка : Теория / Р.В. Резник, Т.С. Сорокина, Т.А. Казарицкая. – Москва : Иностранный язык; Оникс 21 век. – ISBN 5-94045-044-X
Ч.1. – 2001. – 288c.
383168
   Грамматика английского языка : Упражнения. Ключи к упражнениям / Р.В. Резник, Т.С. Сорокина, Т.А. Казарицкая, И.В. Резник. – Москва : Иностранный язык; Оникс 21 век. – ISBN 5-94045-045-8
Ч.2. – 2001. – 168c.
383169
  Барановская Т.В. Грамматика английского языка = Exercises in english grammar : Сборник упражнений / Т.В. Барановская. – Москва, Киев : Славянский дом книги, Логос, 2004. – 368с. – (Вас ждет успех). – ISBN 966-509-074-7
383170
   Грамматика английского языка : Морфология. Синтаксис: Учебное пособие / Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева; Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева. – Санкт-Петербург : Союз, 2004. – 496с. – (Изучаем иностранные языки). – ISBN 5-94033-018-5
383171
   Грамматика английского языка : пособие для студ.педагогич. ин-тутов и ун-тетов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева, З.М. и др. Райнерс; В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер,О.Н. Кожевникова и др. – 7-е изд. – Москва : Страт
Часть I, Часть II : Морфология, Синтаксис. – 2006. – 320 с.
383172
   Грамматика английского языка : пособие для студентов педагогических институтов и университетов / В.Л. Каушанская [и др.]. – Киев : ИНКОС, 2009. – 319, [1] с. – Текст англ. - Части: 1. Морфология ; 2. Синтаксис. – ISBN 978-966-8347-88-7
383173
   Грамматика английского языка = Grammar of the English language / В.Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е.В. Ивановой. – 5-е изд., исправл. и доп. – Москва : Айрис-пресс, 2009. – 384 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-3646-6
383174
   Грамматика английского языка : пособие для студентов пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковенр, О.Н. Кожевникова [и др.]. – 7-е изд. – Москва : Страт, 2009. – 318, [2] с. – На обл. также: ч. 1 "Морфология" и ч. 2 "Синтаксис", а также указ. авт.: В.Л. Каушанская. - Текст англ.
383175
  Барановская Т.В. Грамматика английского языка = Exercises in English grammar : сборник упражнений / Т.В. Барановская. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Киев : Славянский дом книги ; Логос-М ; Айрис-Пресс, 2009. – 382, [2] с. : ил., табл. – Сер. осн. в 1997 г. – (Вас ждет успех!). – ISBN 978-5-8112-3384-7
383176
  Хоменко Э.Г. Грамматика английского языка = A grammar of the english language : [учебное пособие] / Э.Г. Хоменко. – Киев : Знання, 2011. – 479 с. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – ISBN 978-966-346-868-6
383177
   Грамматика английского языка : пособие для студентов пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская , Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова [и др.]. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев : ИНКОС, 2013. – 319, [1] с. : табл. – На обл. также: Часть I. Морфология ; Часть II. Синтаксис. – ISBN 978-617-598-083-5
383178
   Грамматика английского языка : пособ. для студентов пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская , Р.Л Ковнер, О.Н. Кожевникова [и др.]. – 7-е изд. – Москва : Страт, 2015. – 318, [2] с. – На обл. краткое содерж.: Ч.1: Морфология ; Ч.2 : Cинтаксис
383179
  Хоменко Э.Г. Грамматика английского языка = A grammar of the english language / Э.Г. Хоменко. – 2-е изд., испр. – Киев : Знання, 2018. – 478, [1] с. : табл. – На обл. название парал. рус., англ., авт. англ. - На корешке название англ. - Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-617-07-0553-2
383180
   Грамматика английского языка : морфология. – М, 1985. – 288с.
383181
  Найфельд А.Д. Грамматика английского языка в сравнении с немецким языком / А.Д. Найфельд. – Свердловск, 1971. – 44с.
383182
  Найфельд А.Д. Грамматика английского языка в сравнении с немецким языком / А.Д. Найфельд. – Свердловск
Вып. 2. – 1975. – 64 с.
383183
  Акмалдинова А.Н. Грамматика английского языка в таблицах : Учеб. пособие / А.Н. Акмалдинова, Л.В. Будко; МОУ;КМУГА. – Київ : КМУГА, Диал, 2000. – 48с. – ISBN 966-591-014-0
383184
  Резник Р.В. Грамматика английского языка для учащихся средней школы / Р.В. Резник. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 174с.
383185
   Грамматика английского языка с упражнениями / Резник Р.В.,Сорокина Т.С.,Казарицкая Т.А.,Резник И.В. – Смоленск-Москва, 1994. – 288с.
383186
  Шевалдышев А.Н. Грамматика английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1946. – 320с.
383187
  Шевалдышев А.Н. Грамматика английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – Москва, 1947. – 320 с.
383188
  Фролова Т.В. Грамматика английского языка. / Т.В. Фролова. – М., 1961. – 244с.
383189
  Шубин Э.П. Грамматика английского языка. / Э.П. Шубин, В.В. Сытель. – М., 1965. – 319с.
383190
   Грамматика английского языка. Синтаксис : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1986. – 160 с.
383191
  Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка / Н.К. Дмитриев. – М.-Л., 1948. – 276с.
383192
  Ломтев Т.П. Грамматика белорусского языка / Т.П. Ломтев. – М, 1956. – 336с.
383193
  Чередник Г. Грамматика библиотечного общения / Галина Чередник // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 1. – С. 25-28
383194
  Андрейчин Л. Грамматика болгарского языка : перевод с болгарского и словарь В.В. Бородич / Андрейчин Л. ; под ред. Н.С. Державина. – Москва : Иноиздат, 1949. – 496 с.
383195
  Маслов Ю.С. Грамматика болгарского языка. / Ю.С. Маслов. – М., 1981. – 407с.
383196
  Санжеев Г.Д. Грамматика бурят-монгольского языка / Г.Д. Санжеев. – Москва-Л., 1941. – 186с.
383197
  Поппе Н.Н. Грамматика бурят-монгольского языка. / Н.Н. Поппе. – М.-Л., 1938. – 268с.
383198
  Захарова К.В. Грамматика в речи: Практикум по грамматике английского языка как второго иностранного. / К.В. Захарова. – Владимир, 1988. – 79с.
383199
  Войцеховская Ирина Георгиевна Грамматика в системе филологического знания в поздневизантийский период ("Диалог о грамматике Максима Плануда") : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Войцеховская Ирина Георгиевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
383200
   Грамматика в таблицах. – М, 1985. – 231с.
383201
  Баев П.М. Грамматика в таблицах и вопросах. : пособие для учащихся / Баев П.М. – Ленинград : Просвещение, 1968. – 160 с.
383202
  Елизаренкова Т.Я. Грамматика ведийского языка. / Т.Я. Елизаренкова. – М, 1982. – 439с.
383203
  Зайцева М.И. Грамматика вепсского языка / М.И. Зайцева. – Л., 1981. – 360с.
383204
  Быстров И.С. Грамматика вьетнамского языка / И.С. Быстров. – Л, 1975. – 227с.
383205
  Нидерле И. Грамматика греческого языка, обработанная для русских гимназий : в 2 ч. / г. Нидерле, с чеш. пер. И. Мейер. – 2-е изд., вновь пересмотр. – Москва : Изд. Насл. бр. Салаевых ; Тип. Э. Лисснера и Ю. Роман
Ч. 2 : Синтаксис греческого языка / для рус. гимназий обработ. И. Мейер и В. Рейнер. – 1880. – XVIII, 332, IV с. – Прил. с отд. тит. л.


  Пер. Мейер, Игнатий Иванович Автор: Рейнер, Вячеслав Иванович
383206
  Шанидзе А. Грамматика грузинского языка / А. Шанидзе, 1941. – 144 с.
383207
  Кудрявский Д.Н. Грамматика древнегреческого языка / Д.Н. Кудрявский. – Тарту, 1964. – 355 с.
383208
   Грамматика древнегреческого языка. – Тарту, 1964. – 351, [5] с.
383209
  Марр Н.Я. Грамматика древнелитературного грузинского языка / Н.Я. Марр. – Л, 1925. – 215с.
383210
  Рейзен З. Грамматика еврейского языка. / З. Рейзен. – 2-е улуч.изд. – Вильна
1. – 1920. – 162с.
383211
  Марков Олександр Грамматика и власть. О ренессансном контексте деятельности Максима Грека // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 5. – С. 132-148. – ISSN 0042-8795
383212
  Панфилов В.З. Грамматика и логика : (Грамматическое и логико-грамматическое членение простого предложения) / В.З. Панфилов ; АН СССР, Науч. совет по теории советского языкознания при отд. лит-ры и языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 79 с. – (Вопросы теории языкознания)
383213
   Грамматика и норма. – М, 1977. – 270с.
383214
  Крючков С.Е. Грамматика и правописание / С.Е. Крючков. – 3-е. – Москва, 1962. – 336 с.
383215
  Крючков С.Е. Грамматика и правописание / С.Е. Крючков. – 12-е. – Москва, 1971. – 336с.
383216
  Князева Н.А. Грамматика и семантика бессоюзного гипотаксиса (на матер. соврем. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Князева Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
383217
  Князева А Н. Грамматика и семантика бессоюзного гипотаксиса (на материале современного английского языка) : Дис... Канд .филол.наук: / Князева Н.А; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 265л. – Бібліогр.:л.221-224
383218
  Вольф Е.М. Грамматика и семантика местоимений / Е.М. Вольф. – Москва, 1974. – 1975с.
383219
   Грамматика и семантика предложения : лингвистические исследования 1984. – Москва : Б. и., 1984. – 238с.
383220
  Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного / Е.М. Вольф. – Москва, 1978. – 200с.
383221
  Супрун А.В. Грамматика и семантика простого предложения : на материале испанского языка / А.В. Супрун. – Москва : Наука, 1977. – 264 с.
383222
   Грамматика и семантика романских языков. – Москва : Наука, 1978. – 227с.
383223
  Корбозерова Н.Н. Грамматика и семантика сложного предложения : вопросы становлен. синтаксиса испанского языка / Н.Н. Корбозерова. – Киев, 1989. – 110 с.
383224
  Мирошниченко М.Д. Грамматика и форма жизни у Л. Витгенштейна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 32-34
383225
  Кусова Р.И. Грамматика И.Бёдикера и немецкая грамматическая традиций 17-18 веков : Автореф... канд. филол.наук: / Кусова Р.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 19л.
383226
  Григорьев В.П. Грамматика идиостиля / В.П. Григорьев. – Москва, 1983. – 224 с.
383227
  Бойко Б.И. Грамматика инверсно-казирекурсивного типа и синтаксические проблемы языков программирования : Дис... канд. физ.мат.наук: / Бойко Б.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 73л. – Бібліогр.:л.74-79
383228
   Грамматика индонезийского языка. – М, 1972. – 462с.
383229
  Васильева-Шведе Грамматика испанского языка / Васильева-Шведе, Г.В. Степанов. – 2-е изд., пересмотр. – Москва, 1963. – 398 с.
383230
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка / В.С. Виноградов. – Москва, 1965. – 451с.
383231
  Ленская Л.А. Грамматика испанского языка : для учащихся средней школы / Л.А. Ленская. – Москва : Просвещение, 1974. – 208 с.
383232
  Литвиненко Е.В. Грамматика испанского языка / Е.В. Литвиненко. – Киев, 1976. – 271с.
383233
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка / В.С. Виноградов. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 392с.
383234
  Канонич С.И. Грамматика испанского языка : практ. курс / С.И. Канонич. – Москва : Менеджер, 1998. – 347 с. – Библиогр.: с. 341-342. – (Серия "Языки и культуры"). – ISBN 5-87457-136-1
383235
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс.Учебник для студентов ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 4-е изд., испр. – Москва : Университет, 2000. – 432с. – ISBN 5-8013-0018-Х
383236
  Попова Н.И. Грамматика испанского языка : Учебник для студентов педагогических вузов по специальности иностранный язык / Н.И. Попова. – Москва : ЧеРо, 2000. – 312с. – ISBN 5-88711-088-0
383237
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс. Учебник для студ. ин-тов и ф-тов иностр. языков / В.С. Виноградов. – 6-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Высшая школа, 2003. – 432с. – ISBN 5-8013-0170-4
383238
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс. [Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков] / В.С. Виноградов. – 7-е изд. – Москва : Книжный дом "УНИВЕРСИТЕТ", 2005. – 432с. – ISBN 5-98227-058-X
383239
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс: Учебник для студ. ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 8-е изд. – Москва : Университет, 2006. – 432с. – ISBN 5-98227-112-8
383240
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : практический курс : учебник для студ. ин-тов и фак-тов ин. яз. / В.С. Виноградов. – 8-е изд. – Москва : КДУ, 2008. – 432с. – ISBN 978-5-98227-448-9
383241
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : практ. курс : учебник для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / В.С. Виноградов. – 7-е изд. – Москва : Университет, 2010. – 429, [1] с. : табл. – К 250-летию Моск. ун-та. – ISBN 5-98227-058-X
383242
  Ленская Л.А. Грамматика испанского языка для учащихся средних школ / Л.А. Ленская. – 2-е изд. дор. – М, 1988. – 224с.
383243
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Практический курс : Учебник для студентов ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 5-е изд. – Москва : Университет, 2001. – 432с. – ISBN 5-8013-0128-3
383244
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка: Практический курс : Учебник / В.С. Виноградов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 431с. – ISBN 5-06-000789-8
383245
  Горман Джонатан Грамматика историографии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.45-53. – ISSN 0042-8744
383246
   Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. – М, 1957. – 240с.
383247
   Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. – М
1. – 1970. – 16с.
383248
  Турчанинов Г. Грамматика кабардинского языка / Г. Турчанинов, М. Цагов. – М.-Л., 1940. – 160с.
383249
  Бадмаев Б.Б. Грамматика калмыцкого языка. / Б.Б. Бадмаев. – Элиста, 1966. – 116с.
383250
  Мусаев К.М. Грамматика караимского языка / К.М. Мусаев. – М., 1964. – 344с.
383251
  Горелов В.И. Грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – М, 1974. – 275с.
383252
  Горелов В.И. Грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1982. – 279с.
383253
  Добровольский Д.О. Грамматика конструкций и фразеология // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 7-21. – ISSN 0373-658Х
383254
  Рамстедт Г. Грамматика корейского языка / Г. Рамстедт. – М, 1951. – 232 с.
383255
  Мазур Ю.Н. Грамматика корейского языка (Морфология. Словообразование) : теоретический курс / Ю.Н. Мазур ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Ин-т стран Азии и Африки. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : Муравей ; Восточная литература, 2004. – 312 с. – К 250-летию Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. – ISBN 5-8463-0126-6
383256
  Жукова А.Н. Грамматика корякского языка. Фонетики. Морфология / А.Н. Жукова. – Ленинград, 1972. – 322с.
383257
  Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского языка / Н.К. Дмитриев. – М..-Л., 1940. – 206с.
383258
  Курдоев К.К. Грамматика курдского языка / К.К. Курдоев. – М.Л., 1957. – 343с.
383259
  Курдоев К.К. Грамматика курдского языка на материале диалектов курманджи и сорани / К.К. Курдоев. – М., 1978. – 294с.
383260
   Грамматика латинская в пользу юношества, в духовных училищах обучающегося. – Изд. 11-е. – Москва : Синодальная типография, 1831. – IV, 256 с.
383261
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – М, 1938. – 424с.
383262
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – изд. 2-е. – М, 1939. – 424с.
383263
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – М
Ч. 2. – 1947. – 592 с.
383264
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка : Теоретическая часть. Морфология и синтаксис. Учеб. пособие для студ. вузов / С.И. Соболевский; Рос. акад. образования. Северо-Зап. отд. – Санкт-Петербург : Алетейя, Летний сад, 1998. – 432с. – (Библиотека русской педагогики). – ISBN 5-89329-077-3
383265
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка : Теоретическая часть. Морфология и синтаксис. Учеб. пособие для студ. вузов / С.И. Соболевский; Рос. акад. образования. Северо-Зап. отд. – Санкт-Петербург : Алетейя, Летний сад, 1999. – 432с. – (Библиотека русской педагогики). – ISBN 5-89329-070-4
383266
  Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка / Н.В. Юшманов. – М., 1985. – 174с.
383267
  Яковлев Н.Ф. Грамматика литературного кабардино-черкесского языка / Н.Ф. Яковлев. – Москва, 1948
383268
  Бубрих Д.В. Грамматика литературного Коми языка. / Д.В. Бубрих. – Л., 1949. – 200,7с.
383269
  Бунин И.А. Грамматика любви / И.А. Бунин. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1988. – 405 с.
383270
   Грамматика любви. – Омск, 1989. – 382с.
383271
  Бунин И.А. Грамматика любви / И.А. Бунин. – Изд. 2-е. – Киев, 1995. – 462 с.
383272
  Павловский А. Грамматика малороссийского наречия, или грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших Малороссийское наречие от чистаго Российского языка, сопровождаемое разными ... сочинениями. / сочин. Ал. Павловский. – В Санкт-Петербурге : В типографии В. Плавильщикова, 1818. – 114 с.


  Код-Гр,фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.-картон, корінець зі шкіри з тисненням
383273
  Аврорин В.А. Грамматика нанайского языка / В.А. Аврорин ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР ; Ленингр. отд-ние
Т. 2 : Морфология глагольных и наречных частей речи, междометий, служебных слов и частиц. – 1961. – 495 с.
383274
  Левицкий Иосиф Грамматика немецкого языка : для студентов першой и другой кляссы, по школах тривияльных и парафияльных во Королевствах Галиции и Лодомерии, Державе Австрийской подданных, ко быгоде народа галицко-русского / написав Иосиф Левицкий, священник при Церкви Школской. – В Ведни (Wien) : Иждивением ц.к. книг школьных Администрации при с. Анне на с. Иоаньской улици, 1845. – IV, 228, [4] с.
383275
   Грамматика немецкого языка. – М, 1939. – 264с.
383276
  Гадд Н.Г. Грамматика немецкого языка / Н.Г. Гадд. – Москва, 1942. – 247 с.
383277
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 7-е изд. – Москва, 1945. – 262 с.
383278
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 2-е изд. – Москва, 1945. – 264 с.
383279
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 9-е изд. – Москва, 1947. – 262 с.
383280
  Гадд Н.Г. Грамматика немецкого языка / Н.Г. Гадд, Л.Я. Браве; под ред. Л.В. Щерба. – Изд. второе. – Москва, 1947. – 246 с.
383281
   Грамматика немецкого языка. – 9-е изд. – М, 1947. – 264с.
383282
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 7-е. – Москва, 1956. – 295 с.
383283
  Гулыга Е.В. Грамматика немецкого языка / Е.В. Гулыга, М.Д. Натанзон. – М., 1957. – 355с.
383284
  Смолянский И.М. Грамматика немецкого языка / И.М. Смолянский. – Ленинград, 1958. – 22 с.
383285
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 9-е. – Москва, 1958. – 295 с.
383286
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 10-е. – Москва, 1959. – 295 с.
383287
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 11-е. – Москва, 1960. – 295 с.
383288
   Грамматика немецкого языка. – М, 1960. – 436с.
383289
   Грамматика немецкого языка. – 2-е изд. – М, 1962. – 427с.
383290
   Грамматика немецкого языка. – Л, 1962. – 216с.
383291
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг. – Л., 1962. – 34с.
383292
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – М., 1963. – 224с.
383293
  Патиш М С. Фромзель И Л. Грамматика немецкого языка / М С. Фромзель И Л. Патиш. – Л., 1963. – 32с.
383294
   Грамматика немецкого языка. – 2-е стереотипное изд,. – Москва : Высшая школа, 1963. – 427с.
383295
  Меркель Ю.А. Грамматика немецкого языка / Ю.А. Меркель. – Л., 1964. – 18с.
383296
  Левинсон Л.И. Грамматика немецкого языка / Л.И. Левинсон, Ю.А. Меркель. – Л., 1966. – 16с.
383297
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Л., 1967. – 37с.
383298
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг, Н.И. Шатт. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л., 1968. – 28с.
383299
   Грамматика немецкого языка. – М, 1968. – 200с.
383300
  Смолянский И.М. Грамматика немецкого языка / И.М. Смолянский. – Ленинград, 1968. – 22 с.
383301
   Грамматика немецкого языка. – 2-е изд,. – М, 1970. – 248с.
383302
  Смеречанский Р.И. Грамматика немецкого языка / Р.И. Смеречанский. – Киев : Вища школа, 1981. – 312 с.
383303
  Барыкина Н.А. Грамматика немецкого языка : как второго иностранного (в коммуникативных упражнениях) / Н.А. Барыкина ; Мин-во народного образования РСФСР, Владимирский гос. пед. ин-т им. П.И. Лебедева-Полянского. – Владимир : [б. и.], 1989. – 64 с.
383304
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – Київ, 1995. – 224с.
383305
  Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка / В.М. Завьялова, И.В. Извольская. – М., 1995. – 189с.
383306
   Грамматика немецкого языка. – Киев : Аконит, 1996. – 176 с.
383307
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – Киев, 1996. – 224 с.
383308
  Юнг В. Грамматика немецкого языка / В. Юнг. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 544с. – ISBN 5-86617-059-0
383309
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка = Deutsche grammatik : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 4-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 392с. – ISBN 5-89815-223-7
383310
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка = Deutsche Grammatik : по новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка 2006 года / И.П. Тагиль. – 6-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2008. – 496 с. – ISBN 978-5-9925-0258-9
383311
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik in ubungen : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 2-е изд., исправл., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2002. – 240с. – ISBN 5-89815-152-4
383312
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 3-е изд.. исправл.. перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2002. – 336с. – ISBN 5-89815-120-6
383313
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik in ubungen : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 240с. – ISBN 5-89815-152-4
383314
   Грамматика немецкого языка для студентов и школьников. – Київ : Аконит, 1996. – 171с. – ISBN 5-77-07-9221-3
383315
  Dreyer H. Грамматика немецкого языка с упражнениями = Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik : aktuell: die Gelbe aktuell / Hilke Dreyer, Richard Schmitt. – Ismaning : Hueber Verlag, 2010. – 416 с., [1] арк., склад. вчетверо : Ill. – На корешке также: Russische Ausgabe / Русское издание. – (Новое Издание). – ISBN 978-3-19-367255-1
383316
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – М., 1952. – 368с.
383317
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – 2-е изд. – М., 1954. – 367с.
383318
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – 3-е изд. – М., 1959. – 366с.
383319
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1960. – 16с.
383320
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова. – Л, 1962. – 28с.
383321
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова. – 2-е изд. – Л, 1970. – 24с.
383322
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1971. – 14с.
383323
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1971. – 15с.
383324
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Глагол. / А.А. Бойко. – Л., 1962. – 52с.
383325
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Глагол. Индикатив. Императив. Словообразование и управление глаголов. / А.А. Бойко. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л., 1966. – 47с.
383326
  Фромзель Л.И. Грамматика немецкого языка. Инфинитив. / Л.И. Фромзель, В.Ф. Лысенко. – М., 1961. – 24с.
383327
  Фромзель Л.И. Грамматика немецкого языка. Инфинитив. / Л.И. Фромзель, В.Ф. Лысенко. – Л., 1966. – 17с.
383328
  Москальская О.И. Грамматика немецкого языка. Морфология / О.И. Москальская. – М., 1956. – 394с.
383329
  Москальская О.И. Грамматика немецкого языка. Морфология / О.И. Москальская. – Изд. 2-е. – М., 1958. – 394с.
383330
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Союзы и союзные слова. Бессоюзная связь предложений. / А.А. Бойко. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Л., 1968. – 30с.
383331
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Союзы. Бессоюзная связь предложений. / А.А. Бойко. – Л., 1964. – 28с.
383332
  Михайлов Л.М. Грамматика немецкой диалогической речи / Л.М. Михайлов. – М, 1986. – 109с.
383333
  Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка / В.З. Панфилов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва ; Ленинград : Наука
Ч. 1 : Фонетическое введение и морфология именных частей речи. – 1962. – 262 с.
383334
  Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка / В.З.Панфилов ; АН СССР, Ин-т языкознаения. – Москва ; Ленинград : Наука
Ч. 2 : Глагол, наречие, образные слова, междометия, служебные слова. – 1965. – 264 с.
383335
  Калмыкова С.А. Грамматика ногайского языка / С.А. Калмыкова, М.Ф. Саруева. – Черкесск
1. – 1973. – 320с.
383336
  Арно А. Грамматика общая и рациональная, содержащая основы искусства речи, изложенные ясным и естественным образом, толкование общего в языках и главные различия между ними, а также - многочисленные новые замечания о французском языке, написанная Антуаном... : в прил. заметок Ш. Дюкло / Арно А., Лансло К. ; пер. с фр., коммент. и послесл. Н.Ю. Бокадоровой ; отв. ред. и вступ. ст. Ю.С. Степанова. – Москва, 1990. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 261-267. – (Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля)
383337
  Крижанская Ю.С. Грамматика общения / Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков. – Ленинград, 1990. – 206 с.
383338
  Дыренкова Н.П. Грамматика ойротского языка / Н.П. Дыренкова. – М-Л, 1940. – 302с.
383339
  Багаев Николай Константинович Грамматика осетинского языка : Автореф... канд.филол.наук: / Багаев Николай Константинович; Тбилис. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Орджоникидзе, 1955. – 20л.
383340
   Грамматика осетинского языка. – Орджоникидзе
1. – 1963. – 368с.
383341
   Грамматика осетинского языка. – Орджоникидзе
2. – 1969. – 387с.
383342
  Выренкова А.С. Грамматика ошибок и грамматика конструкций: "эритажный" ("унаследованный") русский язык / А.С. Выренкова, М.С. Полинская, Е.В. Рахилина // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – C. 3-19. – ISSN 0373-658Х
383343
  Поппе Н.Н. Грамматика письменно-монгольского языка. / Н.Н. Поппе. – М.-Л., 1937. – 196с.
383344
  Никонов Б.А. Грамматика португальского языка / Б.А. Никонов. – Москва, 1981. – 263с.
383345
  Никонов Б.А. Грамматика португальского языка / Б.А. Никонов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 272с.
383346
  Откупщикова М.И. Грамматика порядка слов для синтеза при автоматическом переводе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Откупщикова М.И.; Откупщиков М.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 20 с.
383347
  Позднеев Д.М. Грамматика разговорного японского языка Конспект лекций. / Д.М. Позднеев. – М, 1923. – 171с.
383348
  Дородных А.И. Грамматика речевого общения / А.И. Дородных. – Х., 1987. – 110с.
383349
   Грамматика романо-германских языков и их сопоставление с киргизским и русским языками. – Фрунзе, 1978. – 177с.
383350
  Иордан И. Грамматика румынского языка / И. Иордан. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 164 с.
383351
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 10-е, перераб. – К
1. – 320с.
383352
  Овсянико-Куликовский Д.Н. Грамматика русского языка / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 126, [1] с. – (Книги для современной школы)
383353
  Кошутичь Р. Грамматика русского языка : I. фонетика : А. Общая часть (Литературное произношение) / Рад. Кошутичь. – Петроград : Типография Российской АН
2 изд. – 1919. – 512 с.
383354
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для неполной средней и средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Киев ; Харьков : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1938. – 167с.
383355
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Синтаксис. Учебник для неполной средней и средней школы. – 1938. – 143 с.
383356
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов, Е.И. Досычева. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. Учебник для неполной средней и средней школы. – 1939. – 224 с.
383357
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз
Т. 2 : Синтаксис. Учебник для неполной средней и средней школы. – 1939. – 143 с.
383358
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов, Е.И. Досычева. – 3-е изд. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. Учебник для неполной средней и средней школы. – 1940. – 224 с.
383359
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – 3-е изд. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Синтаксис. Учебник для неполной средней и средней школы. – 1940. – 143 с.
383360
   Грамматика русского языка : учеб. для 5-го и 6-го кл. семилетней и ср. шк. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. – 1944. – 155, [1] с.
383361
   Грамматика русского языка : учеб. для 6-го и 7-го кл. семилетней и ср. шк. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Синтаксис. – 1944. – 151, [1] с.
383362
  Земский А.М. Грамматика русского языка / А.М. Земский; Виноградов В.В. – М., 1945. – с.
383363
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавани / Н.М. Баженов. – Изд. 10-е, испр. – Москва : Радянська школа, 1947. – 15 с.
383364
   Грамматика русского языка. – 8-е изд. – М
1. – 1947. – 208с.
383365
   Грамматика русского языка. – Рига
1. – 1947. – 272с.
383366
   Грамматика русского языка. – Рига
2. – 1947. – 196с.
383367
   Грамматика русского языка. – 9-е изд. – М
1. – 1948. – 208с.
383368
   Грамматика русского языка. – 9-е изд. – М
2. – 1948. – 152с.
383369
  Земский А.М. Грамматика русского языка / А.М. Земский; Виноградов В.В. – М.
2. – 1948. – 144с.
383370
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 12-е. – Киев : Радянська школа
Ч. 2. – 1949. – 160с.
383371
   Грамматика русского языка. – 11-е изд. – М
1. – 1950. – 208с.
383372
   Грамматика русского языка. – 11-е изд. – М.
2. – 1950. – 152с.
383373
   Грамматика русского языка. – 12-е изд. – М
1. – 1951. – 208с.
383374
   Грамматика русского языка. – 12-е изд. – М
2. – 1951. – 152с.
383375
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 13. перераб. – Киев : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1951. – 208 с.
383376
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 1 : Фонетика и морфология. – 1952. – 720 с.
383377
   Грамматика русского языка. – 13-е изд. – М
Ч. 2. – 1952. – 152с.
383378
   Грамматика русского языка. – 14-е изд. – М
1. – 1953. – 208с.
383379
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 11-е, перераб. – К
1. – 1953. – 320с.
383380
   Грамматика русского языка. – М
2. – 1953. – 152с.
383381
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 16. – Киев : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1953. – 208 с.
383382
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 12-е, перераб. – К
1. – 1954. – 320с.
383383
  Матийченко А.С. Грамматика русского языка / А.С. Матийченко. – 4-е. – Москва
Ч. 1. – 1954. – 320с.
383384
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 17. – Киев : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1954. – 208 с.
383385
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 2, ч. 1 : Синтаксис. – 1954. – 703 с.
383386
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 2, ч. 2 : Синтаксис. – 1954. – 444 с.
383387
  Матийченко А.С. Грамматика русского языка / А.С. Матийченко. – 5-е. – Москва
ч.1. – 1955. – 320с.
383388
   Грамматика русского языка. – М.
Т. 1 : Фонетика и морфология. – 1960. – 720 с.
383389
   Грамматика русского языка. – М
Т. 2 ч. 1. – 1960. – 702с.
383390
   Грамматика русского языка. – М
Т. 2 ч. 2. – 1960. – 440с.
383391
  Антошина В.П. Грамматика русского языка / В.П. Антошина. – Изд. 12-е. – Москва, 1965. – 255с.
383392
   Грамматика русского языка. – Иркутск
Вып. 1. – 1972. – 222 с.
383393
   Грамматика русского языка. – 3-е изд. – София, 1980. – 316с.
383394
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – М., 1984. – 352с.
383395
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – Изд. 4-е, стререотип. – Москва : Русский язык, 1989. – 352с.
383396
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 352с.
383397
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева; перевод Алиреза Акбарипур. – Москва : Русский язык, 1996. – Текст на русском и арабском языках. – ISBN 964-377-087-7
383398
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях : Учебное пособие / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – 11-е изд., стререот. – Москва : Дрофа, 2006. – 352с. – ISBN 5-358-01238-9
383399
   Грамматика русского языка в свете генеративной лингвистики. – М, 1977. – 188с.
383400
  Чендулаева Е.Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты) / Е.Г. Чендулаева. – Москва : Материк-Альфа, 2005. – 80с. – ISBN 5-98466-040-7
383401
  Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология / О.И. Глазунова. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 424с. – ISBN 978-5-86547-454-8
383402
  Маштаков П.Л. Грамматика русского языка для самообразования : С прил. крат. корнеслова / Сост. П.Л. Маштаков, преп. С.-Петерб. гимназии Л.Д. Лентовской и Общеобразоват. курсов А.С. Черняева. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1909. – 130, II с.
383403
  Богданов В. Грамматика русского языка. (Этимология, сближенная с синтаксисом) : курс среднего и старшего возрастов / составил : В. Богданов. – С.-Петербург : Книжный магазин В. Эриксон, 1897. – 294с., [9] с. + Приложение: с. 1-45. – с прилож.: 1. Краткой грамматики древнеславянского языка и образцов из Остромирова Евангелия. 2. Орфографического указателя
383404
  Гарайда И.А. Грамматика руського языка / сост. Иван Гарайда. – Унгвар : Вид. подкарпатского о-ва наук ; Книгопечатня Юлия Фельдешия, 1941. – 143 с.
383405
  Гароди Р. Грамматика свободы : [разоблачение буржуазных "свобод"] : пер. с фр. / Роже Гароди ; под ред. и с предисл. проф. Ф. В. Константинова. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 144 с.
383406
  Арутюнян А. Грамматика свободы : (проблемы постсоветского реализма) / Армен Арутюнян. – Ереван : АРТ, 2007. – 141с. – Шифр. дубл. 34 Арут. (доп. карт. всем.). – ISBN 978-99941-72-03-0
383407
  Кузьмина А.И. Грамматика селькупского языка / А.И. Кузьмина. – Новосибирск, 1974. – 266с.
383408
  Кузьмина А.И. Грамматика сельскупского языка / А.И. Кузьмина. – Новосибирск, 1974. – 265с.
383409
  Смотрицкий М. Грамматика славенская. – Москва, 1721. – 566 с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн.
383410
  Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка : (теорет. курс) : учебник для пед. ин-тов / Иртеньева Н.Ф. ; М-во просвещения РСФСР, Гос. центр. курсы заоч. обучения иностр. яз. "Ин-яз". – Москва : [б. и.], 1956. – 191с.
383411
  Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с.
383412
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка / И.П. Крылова. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 223с.
383413
  Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – 3-е изд., исправл. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1986. – 430с.
383414
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 4-е изд. испр. – Москва; Ростов -на-Дону : Книжный дом "Университет". Феникс, 1999. – 448с. – ISBN 5-8013-0020-1
383415
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 6-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Глосса. Автограф., 2000. – 448с. – ISBN 5-8013-0094-5
383416
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 5-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Глосса. Автограф., 2000. – 448с. – ISBN 5-8013-0073-2
383417
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка = . : Учебник для студ. ин-тов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 9-е изд. – Москва : Книжный дом "УНИВЕРСИТЕТ", 2003. – 448с. – ISBN 5-8013-0168-2
383418
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка = A grammar of present-day English : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 10-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет ", 2004. – 443 с. : табл. – Кн. на англ. языке. – ISBN 5-98227-040-7
383419
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 11-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет ", 2005. – 448 с. – ISBN 5-98227-068-7
383420
  Верба Л.Г. Грамматика современного английского языка (справочник) = Modern English Grammar (reference book) / Верба Л.Г., Верба Г.В. – Москва : Дом Славянской книги ; ИП Логос-М, 2007. – 365, [3] с. : табл. – Сер. осн. в 1997 г. – (Вас ждет успех!). – ISBN 5-8112-0673-9
383421
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 7-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет "; "Высшая школа", 2001. – 448с. – ISBN 5-8013-0112-7
383422
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 8-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет "; "Высшая школа", 2002. – 448с. – ISBN 5-8013-0139-9
383423
   Грамматика современного башкирского литературного языка. – М, 1981. – 495с.
383424
  Тодаева Б.Х. Грамматика современного монгольского языка : фонетика и морфология / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : АН СССР, 1951. – 195 с.
383425
  Чоботарь А.В. Грамматика современного немецкого языка / Чоботарь А.В., Серебрякова Н.А. – Донецк : БАО, 2005. – 432 с. + Приложение: с. 403-422. – ISBN 966-338-139-6
383426
   Грамматика современного русского литературного языка. – М, 1970. – 767с.
383427
  Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1956. – 569с.
383428
   Грамматика современного удмурдского языка. – Ижевск, 1962. – 376с.
383429
  Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1960. – 447с.
383430
  Нехендзи Б.Д. Грамматика современного французского языка / Б.Д. Нехендзи, В.В. Благовещенский. – Москва, 1964. – 343с.
383431
  Головнин И.В. Грамматика современного японского языка / И.В. Головнин. – М., 1986. – 315с.
383432
  Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка / А.М. Щербак. – Москва ; Ленинград, 1962. – 274с.
383433
  Шаров В.Д. Грамматика судьбы / В.Д. Шаров. – К., 1988. – 40с.
383434
  Андронов М.С. Грамматика тамильского языка / Андронов М.С. ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1966. – 281 с. – Библиогр.: с. 266-267
383435
  Андронов М.С. Грамматика тамильского языка / Андронов М.С ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 296, [2] с.
383436
  Софронов М.В. Грамматика тангутского языка / М.В. Софронов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1968. – 276 с.
383437
  Софронов М.В. Грамматика тангутского языка / М.В. Софронов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука
Кн. 2 : Материалы для фонетической реконструкции. – 1968. – 404 с.
383438
  Гулямов Я.Г. Грамматика ташкентского говора / Гулямов Я.Г. ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Фан
Ч. 1 : Морфология. – 1968. – 163 с.
383439
  Повилейко Р.П. Грамматика творчества: ГДе и как сливается искусство с техникой? / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1976. – 56с.
383440
  Москальская О.И. Грамматика текста / О.И. Москальская. – М., 1981. – 183с.
383441
  Вейхман Г.А. Грамматика текста : Учебное пособие по английскому языку / Г.А. Вейхман. – Москва : Высшая школа, 2005. – 640с. – ISBN 5-06-005247-8
383442
  Исхаков Ф.Г. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология / Ф.Г. Исхаков, А.А. Пальмбах. – М., 1961. – 472с.
383443
  Кононов А.Н. Грамматика турецкого языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1941. – 312с.
383444
  Нечуй-Левицький Іван Грамматика украінського язика [Граматика української мови] : Для двох нижчих классів гімназій та для двохклассних і тpьохклассних наpодніх школ / Івана Нечуя-Левицького. – Київ : Друкарня Другої Артілі
Ч. 1 : Етимологія. – 1913. – 166, 90, 83 с. – Словаp: Деякі наpодні й нові книжні слова (неологізми): с. 1-90 в сеpедині кн. - Загальні пpимітки до словаpя: с. 1-83 в кінці кн


  Словаp: Деякі наpодні й нові книжні слова (неологізми): с. 1-90 в сеpедині кн. –
383445
  Нечуй-Левицький І.С. Грамматика української мови Івана Нечуя-Левіцького. – Київ : Друк. І.І. Чоколова
Частка 2. : Синтаксис. – 1914. – 94 с. – Примітка про друге видання "Граматики української мови" с. 91-94. - Прим. № 67041 дефектний, без стор. 84-94
383446
   Грамматика устной речи : английский язык. – 86с.
383447
  Родари Джанни Грамматика фантазии : Введение в искусство придумывания историй / Родари Джанни. – 2-е изд. – М., 1990. – 191с.
383448
   Грамматика финского языка. – М.Л,, 1958. – 296с.
383449
  Илия Л.И. Грамматика французского языка / Л.И. Илия. – Москва, 1955. – 272с.
383450
  Алямская Н.В. Грамматика французского языка : пособие для заочников / Н.В. Алямская, Р.А. Пашинина ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство ЛГУ
Вып. 3 : Местоимение. – 1960. – 34 с.
383451
  Бер О.М. Грамматика французского языка : пособие для заочников / О.М. Бер, А.М. Турусова, И.Н. Юматова ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ
Вып. 4 : Части реси (исключая глагол и местоимение). – 1960. – 46 с.
383452
  Заславская П.И. Грамматика французского языка / П.И. Заславская, И.Н. Юматов. – Л., 1961. – 36с.
383453
  Шигаревская Н.А. Грамматика французского языка / Н.А. Шигаревская. – Ленинград
Вып. 6. – 1961. – 40 с.
383454
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 2-е изд., испр. и доп. – Л.
Ч.1. – 1962. – 370с.
383455
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – Л.
Ч.2. – 1963. – 240с.
383456
  Илия Л.И. Грамматика французского языка / Л.И. Илия. – М., 1964. – 304с.
383457
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Л.
Ч.1. – 1966. – 361с.
383458
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 2-е изд. – Москва-Л.
Ч.2. – 1966. – 235с.
383459
   Грамматика французского языка. – М, 1969. – 340с.
383460
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 4-е изд. – Ленинград
Ч.1. – 1972. – 342с.
383461
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 3-е изд. – Ленинград
Ч.2. – 1972. – 216с.
383462
  Заславская П.И. Грамматика французского языка : учебник / П.И. Заславская, Н.В. Алямская, Р.А. и др. Пашинина. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1978. – 323с.
383463
  Гойда М.М. Грамматика французского языка / М.М. Гойда. – Киев, 1985. – 119с.
383464
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : Практический курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 4-е, перераб. и допол. – Москва : Высшая школа, 1989. – 336с. – ISBN 5-06-001478-9
383465
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : Практический курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 4-е изд., пераб. и дополн. – Москва : Lingva, 1996. – 336с.
383466
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le Francais : Практический курс.Учебник для ин-тов и фак.иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 5-е изд., испр. и допол. – Москва : Нестор, 1997. – 480с. – ISBN 5-87759-035-9
383467
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 6-е изд., стереотипное. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 1999. – 480с. – ISBN 5-901074-01-7
383468
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 11-е изд., стереотипное. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2002. – 480с. – ISBN 5-901074-18-1
383469
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., стереотип. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480с. – ISBN 5-901074-24-6
383470
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : практ. курс Le Francais : [учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.] / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд.12-е , стер. – Харьков : Нестор Академік Паблішер, 2006. – 474, [4] с. – Загол. обл.: И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. Французский язык. Грамматика. Cours pratique de grammaire francaise. – ISBN 966-8153-01-4
383471
  Ховхун В.П. Грамматика французского языка : для студентов и школьников / В.П. Ховхун. – Москва : ИП Логос-М, 2008. – 384 с. – (Вас ждет успех). – ISBN 978-5-8112-3379-3
383472
  Солодухина И.В. Грамматика французского языка в таблицах с упражнениями и тестами / И.В. Солодухина. – Москва : Филоматис, 2006. – 254, [2] с. : табл. – (Учебники и словари ) ( Le francais). – ISBN 5-98111-073-2
383473
  Нико М.Н. Грамматика французского языка для высш. учеб. заведений / М.Н. Нико. – 3-е изд., 1946. – 288с.
383474
  Лобанова Л.Г. Грамматика французского языка. / Л.Г. Лобанова, Д Т. Виноградова, . – Москва, 1957. – 231с.
383475
  Заботкина О.С. Грамматика французского языка. / О.С. Заботкина, Л.Л. Тривуш. – Л, 1959. – 40с.
383476
  Заботкина О.С. Грамматика французского языка. / О.С. Заботкина. – Л, 1966. – 36с.
383477
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Пособие для втузов и вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – Л., 1940. – 243с.
383478
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Пособие для препод. сред. шк. / Е.О. Костецкая. – Москва, 1959. – 375с.
383479
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 10-е, стереотипное. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2001. – 480 с. – ISBN 5-901074-13-0
383480
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 9-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2001. – 480с. – ISBN 5-901074-10-6
383481
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс. : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 7-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2000. – 480с. – ISBN 5-901074-02-5
383482
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс.Le francais : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 8-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2000. – 480с. – ISBN 5-901074-05-Х
383483
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва, 1948. – 240с.
383484
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1954. – 331с.
383485
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 4-е изд. – Москва, 1957. – 330с.
383486
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 4-е изд. – Москва, 1957. – 330с.
383487
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 5-е изд. – Москва, 1959. – 328с.
383488
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 3-е изд., испр. – Москва, 1979. – 407с.
383489
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – М., 1969. – 456с.
383490
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 2-е изд., испр. – Москва : Вища школа, 1975. – 424с.
383491
  Заботкина О.С. Грамматика фркнцузского языка. / О.С. Заботкина. – Л, 1958. – 44с.
383492
  Варшавская А.И. Грамматика функциональных классов как способ описания синтаксической структуры элементарного предложения : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Варшавская А.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1970. – 24 с.
383493
   Грамматика хакасского языка. – М, 1975. – 418с.
383494
  Дешериев Ю.Д. Грамматика хиналугского языка. / Ю.Д. Дешериев. – М., 1959. – 224с.
383495
  Гуру К. Грамматика хинди / К. Гуру. – М.
1. – 1957. – 236с.
383496
  Гуру К. Грамматика хинди / К. Гуру. – М.
2. – 1962. – 522с.
383497
  Травничек Ф. Грамматика чешского литературного языка / Ф. Травничек. – М
1. – 1950. – 48с.
383498
  Скорик П.Я. Грамматика чукотского языка. / П.Я. Скорик. – М-Л, 1961. – 448с.
383499
  Скорик П.Я. Грамматика чукотского языка. / П.Я. Скорик. – Л, 1977. – 376с.
383500
  Чекалина Е.М. Грамматика шведского языка / Е.М. Чекалина. – М., 1984. – 107с.
383501
  Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка / Н.П. Дыренкова. – М-Л, 1941. – 307с.
383502
  Колегов А.В. Грамматика языка-посредника эльюнди / А.В. Колегов. – 1-е изд. – Тирасполь : РИО ПГУ, 1998. – 220с.
383503
  Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – М.-Л.
1. – 1962. – 300с.
383504
  Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – Л.
2. – 1967. – 288с.
383505
  Менивщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов. : Автореф... Доктора филол.наук: / Менивщиков Г.А.; АН СССР.Ин-тд языкознания. – М, 1965. – 32л.
383506
  Смирнов Ю.А. Грамматика языка панджаби / Ю.А. Смирнов. – М., 1976. – 478с.
383507
  Лебедев К.А. Грамматика языка пушту / К.А. Лебедев. – Москва, 1988. – 108с.
383508
  Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII - IX вв. / А.Н. Кононов. – Л., 1980. – 255с.
383509
  Дымшиц З.М. Грамматика языка хинди / З.М. Дымшиц. – М
2. – 1986. – 297с.
383510
  Москалев А.А. Грамматика языка чжуан. / А.А. Москалев. – М., 1971. – 336с.
383511
  Чамберлэн Б.Х. Грамматика японского разговорного языка : теоретическая часть / Б.Х. Чамберлэн; пер. с англ. В. Костылева. – С.-Петербург, 1908. – 298, [2] с. – (Издания факультета Восточных языков Императорского С.- Петербургского университета ; № 28)
383512
  Киэда М. Грамматика японского языка / М. Киэда. – М, 1958. – 676с.
383513
  Киэда М. Грамматика японского языка / М. Киэда. – М
2. – 1959. – 266с.
383514
  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2000. – 507с. – ISBN 5-89815-041-2
383515
  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2000. – 476с. – ISBN 5-89815-003-Х
383516
  Виноградова Е.Н. Грамматикализация в русском языке: от формы существительного к предлогу (на материале соматизмов) // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 25-50. – ISSN 0373-658Х
383517
  Грисле Р.Я. Грамматики XVII века как источник истории латышского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Грисле Р.Я.; Акад. наук Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1958. – 24л.
383518
  Бойко Б.И. Грамматики инверсно-квазирекурсивного типа и синтаксические проблемы языков программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Бойко Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
383519
   Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. – Москва : Изд-во МГУ, 2000. – 528 с. – ISBN 5-211-03907-6
383520
  Смотрицкий М. Грамматики славенскія правилное синтагма / М. Смотрицкий; Подготовка к изданию В.В. Нимчука; Отв. ред. В.М. Русановский. – Факсимильное издание "Грамматики" 1619 г. – Київ : Наукова думка, 1978. – [250c.]
383521
  Гулыга Е.В. Грамматико-лексические поля в современном немецокм языке / Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс. – М., 1969. – 184с.
383522
  Ягмуров Б. Грамматико-лексический коррективный курс немецкого языка на коммуникативной основе (на материале VIII класса Туркменской школы) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ягмуров Б.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1970. – 28л.
383523
  Тарасова Елена Владимировна Грамматико-лексическое микрополе будущего в английском языке : Автореф... наук: 10.02.04 / Тарасова Елена Владимировна; КГУ. – К., 1976. – 26л.
383524
  Тарасова Е.В. Грамматико-лексическое микрополе будущего в английском языке (на мат. англ. яз. Великобритании, США, Канады и Австралии) : Дис... канд. филолог.наук: / Тарасова Е.В.; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1975. – 168л. – Бібліогр.:л.140-165
383525
  Шнайдман М.Н. Грамматико-лексическое микрополе прошедшего времени в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шнайдман М.Н. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1982. – 24 с.
383526
  Текучев А.В. Грамматико-орфографически словарь русского языка / А.В. Текучев, Б.Т. Панов. – Москва, 1976. – 248с.
383527
  Кокеладзе Р.Г. Грамматико-семантические разряды сочетаний существительных с родительным падежом в русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Кокеладзе Р.Г.; Тбилисск.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 17л.
383528
  Портянников В.А. Грамматико-стилистическая характеристика вопросительных предложений современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Портянников В.А.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1967. – 28л.
383529
   Грамматико-стилистические упражнения (пр и изучении частей речи). – Л, 1969. – 264с.
383530
   Грамматико-стилистические упражнения при изучении синтаксиса. – М, 1976. – 143с.
383531
  Герасимов В.И. Грамматическая "правильность" и "приемлемость" высказывания. К вопросу о соотношении семантики и синтаксиса : научно-аналит. обзор / В.И. Герасимов, Л.Г. Лузина, С.Ю. Медведева; АН СССР, Ин-т Науч. информации по обществ. наукам. – Москва, 1979. – 75 с. – Авт. указ. на об. тит. л.
383532
  Пулатова Г.Д. Грамматическая доминанта типа текста и ее стилистическое использование в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пулатова Г.Д.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 22л.
383533
   Грамматическая и лексическая семантика глагола и имени в рамках предложения во французском языке (синхрония и диахрония). – М, 1986. – 120с.
383534
  Невмержицкий Иван Степанович Грамматическая интерференция в условиях искусственного билингвизма : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Невмержицкий Иван Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.152-175
383535
  Невмержицкий Иван Степанович Грамматическая интерференция в условиях искусственного билингвизма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Невмержицкий Иван Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с.
383536
   Грамматическая интерференция в условиях национально-русского двуязычия. – М, 1990. – 203с.
383537
  Булгакова Т.В. Грамматическая интерференция и иные факторы, влияющие на русскую речь узбеков / Т.В. Булгакова ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Фан, 1977. – 84 с. – Библиогр.: с. 79-82
383538
  Лобанова Л.П. Грамматическая картина языка, мышление и духовное развитие народа в концепции В. фон Гумбольта // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 75- 89. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
383539
  Пицкова Л.П. Грамматическая категория вида в современном французском языке / Л.П. Пицкова. – М, 1982. – 160с.
383540
  Гончаров Евгений Борисович Грамматическая категория залога как основное языковое средство отображения пространственной характеристики движения : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Гончаров Евгений Борисович; Киевский гос. пед. ин-ти ин. яз. – К., 1988. – 172л. – Бібліогр.:л.145-172
383541
  Гончаров Евгений Борисович Грамматическая категория залога как основное языковое средство отображения пространственной характеристики движения (На материале франц. языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.05 / Гончаров Евгений Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 23л.
383542
  Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст / А.В. Бондарко. – Л, 1971. – 116с.
383543
  Назаретян О.Н. Грамматическая категория лица в современном армянском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.20.02 / Назаретян О.Н.; МП Армян.ССР.Армян.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1973. – 26л.
383544
  Морозова Елена Владиславовна Грамматическая категория пространственно-временного континуума в художественном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Морозова Елена Владиславовна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 22л.
383545
  Рожавин М. Грамматическая категория рода существительных русского языка в англоязычной аудитории // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 173-181. – ISBN 966-581-102-9
383546
  Бабасян А.С. Грамматическая категория числа в армянском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Бабасян А.С.; Ереван. гос. ун-т им В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 32л.
383547
  Недбайло Л.И. Грамматическая категория числа в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Недбайло Л.И. ; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1968. – 19 с.
383548
   Грамматическая лексикология русского языка. – Казань : Изд. Казанского ун-та, 1978. – 189 с.
383549
  Скоробогатова Е.А. Грамматическая модель как маркер интертекстуальности и совмещения дискурсов в языке русской поэзии нового времени // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 239-242. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті показано, що в російській поетичній мові існують граматичні моделі, що усталено відтворюються, опираючись на прецедентні тексти, повторюючи певний поетичний смисл або смисли, вказуючи на поєднання дискурсів. Розглянуто ряд граматичних моделей ...
383550
  Маулер Ф.И. Грамматическая омонимия в английском языке / Ф.И. Маулер. – Орджоникидзе
1. – 1977. – 91с.
383551
  Маулер Федор Иосифович Грамматическая омонимия в современном английском языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Маулер Федор Иосифович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 47л.
383552
  Зазаева Н.И. Грамматическая помета во фразеологической лексикографии как метатекст // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2001. – № 520 : Філологічні аспекти дослідження дискурса. – С.119-121. – (Філологія ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
383553
  Граудина Л.К. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов / Л.К. Граудина. – М., 1976. – 454с.
383554
  Питинов В.Н. Грамматическая природа деепричастий в современном чешском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Питинов В.Н.; АН УССР. Отд-ние. обществ. наук. – К., 1962. – 22л.
383555
  Петрикевич Н.В. Грамматическая роль глагола в образовании белорусских пословиц : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Петрикевич Н.В.; АН Белорусской ССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1974. – 22л.
383556
   Грамматическая семантика. – Горький, 1977. – 125с.
383557
   Грамматическая семантика. – Горький, 1978. – 108с.
383558
   Грамматическая семантика. – Горький, 1979. – 153с.
383559
   Грамматическая семантика. – Горький, 1980. – 161с.
383560
  Порман Н.Р. Грамматическая семантика глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Порман Н.Р.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
383561
   Грамматическая семантика глагола и имени в языке и речи. – К, 1988. – 132с.
383562
   Грамматическая семантика русского языка. – Вологда, 1983. – 118с.
383563
  Кручинкина Н.Д. Грамматическая семантика французского предложения / Н.Д. Кручинкина. – Саранск, 1987. – 42с.
383564
  Шендельск Е.И. Грамматическая синонимия (на базе морфоло. глагола в совр. нем. яз.) : Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Шендельск Е.И. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1964. – 51 с. – Бібліогр.:с.51
383565
  Мамедов И.Т. Грамматическая синонимия в азербайджанском языке (на основе глагольных форм) : Автореф... канд. филол.наук: 10.665 / Мамедов И.Т.; АН Азерб.ССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1970. – 36л.
383566
  Василенко С.Ф. Грамматическая синонимия предикативных форм глагола в современном русском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Василенко С.Ф.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
383567
  Розерштраух Г.И. Грамматическая система Дионисия Фракийского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Розерштраух Г. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Львов, 1953. – 15 с.
383568
  Оленич Р.М. Грамматическая система Квинта Реммия Палемона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Оленич Р.М. ; Льв. ГУ. – Львов, 1964. – 19 с.
383569
  Драгунов А.А. Грамматическая система современного китайского разговорного языка / А.А. Драгунов ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. – 271 с.
383570
  Сердюков П.И. Грамматическая сочетаемость глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сердюков П.И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1978. – 24л.
383571
  Молозовенко И.О. Грамматическая сочетаемость перфектного инфинитива в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Молозовенко И.О.; АН УССР. Отд. общейств. наук. – К., 1963. – 23л.
383572
  Кононенко В.И. Грамматическая стилистика русского языка: для уч-ля / В.И. Кононенко. – К., 1981. – 242с.
383573
  Кононенко В.И. Грамматическая стилистика русского языка: для уч-ля / В.И. Кононенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – К., 1991. – 239с.
383574
  Попова З.Д. Грамматическая стилистика русского языка: пособие для изуч. рус. яз. как неродной. / З.Д. Попова. – Воронеж, 1982. – 73с.
383575
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка / Н.М. Фирсова. – М, 1984. – 272с.
383576
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка : Имя существительное. Глагол; Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений и фак-тов иностранных языков / Н.М. Фирсова. – Москва, 2002. – 352с. – ISBN 5-209-01439-8
383577
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка : учеб. пособ. для студ. вузов и ф-тов иностр. языков / Н.М. Фирсова ; ред. О. Урибес. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2005. – 352 с. – (Учебное пособие по испанскому языку). – ISBN 5-06-005023-8
383578
  Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. – Москва, 1989. – 202,6с.
383579
  Писарев Дмитрий Сергеевич Грамматическая структура и коммуникативные фукнции восклицательных предложений в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Писарев Дмитрий Сергеевич; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 15л.
383580
   Грамматическая структура и фразеологизмы романо-германских языков. – Казань, 1973. – 120с.
383581
  Чухранов Василий Николаевич Грамматическая структура категории экстремальности (на материале современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чухранов Василий Николаевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
383582
  Арешенков Юрий Александрович Грамматическая структура комментаторской речи (на материале информационных передач украинского телевидения и радио) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Арешенков Юрий александрович ; Днпропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1981. – 23 с.
383583
  Абдуразаков М.А. Грамматическая структура простого предложения : на материале типол. сравнения фр., рус. и узб. синтаксиса / М.А. Абдуразаков ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Ф. Энгельса. – Ташкент : Фан, 1978. – 166 с. – Библиогр.: с. 156-164
383584
  Абдуразаков М.А. Грамматическая структура простого предложения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05.,10.02.06 / Абдуразаков М.А.; СССР. МВ и ССО. Моск.гос.ун-т. – Москва, 1979. – 51л.
383585
  Джапаров А. Грамматическая структура словосочетания в современном кригизском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джапаров А.; МГУ. – М., 1955. – 23л.
383586
  Сулимовская З.В. Грамматическая сущность и функционирование структур вторичной предикации в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сулимовская З.В.; ОГУ. – Одесса, 1981. – 23л.
383587
  Решетова Л.В. Грамматическая терминология узбекского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Решетова Л.В.;. – Ташкент, 1964. – 22л.
383588
  Давыдов А.Д. Грамматическая традиция манинка в трудах Сулеймана Канте. Ч. 1 // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-14. – Библиогр.: С. : 14 ; 10 назв;. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 2). – ISSN 2074-1227
383589
  Чебялис Д. Грамматическая установка существительного и именное склонение во французском языке IX-XVI веков. / Д. Чебялис. – Вильнюс, 1978. – 182с.
383590
  Корунец И.В. Грамматическая форма и конструктивно значимые элементы словосочетаний современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Корунец И.В. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1966. – 27 с.
383591
  Литвинов П В. Грамматическая характеристика аналитических глагольных лексем в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Литвинов В.П,; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1971. – 19л.
383592
  Данилович Николай Александрович Грамматическая характеристика фразеологизмов современного белорусского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Данилович Николай Александрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1984. – 22л.
383593
  Харитонова И.Я. Грамматически значимые признаки семантики слова в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Харитонова И.Я. ; АН СССР, Ленингр.отд.ин-та языкознания. – Ленинград, 1985. – 39 с.
383594
  Попов Р.Н. Грамматические архаизмы в устойчивых фразеологических единицах русского языка. (На матер. именного склонения). : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов Р.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 16л.
383595
  Мановицкая А.Я. Грамматические взаимосвязи сказуемого с подлежащим и обращением в украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Мановицкая А.Я. ; МВ и ССО СССР, Днепропет. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 24 с.
383596
  Пумпянский А.Б. Грамматические закономерности научной и технической литературы . Англо-русские эквиваленты / А.Б. Пумпянский. – Калинин, 1982. – 80с.
383597
  Криворучко П.М. Грамматические значения временных форм русского глагола / П.М. Криворучко. – Киев, 1963. – 63с.
383598
  Скоробогатова Е.А. Грамматические значения и поэтические смыслы: стиховая актуализация служебных частей речи : монография / Е.А. Скоробогатова, Н.С. Минина ; Харьк. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков : Бровин А.В., 2017. – 159, [1] с. – Библиогр.: с. 132-159. – ISBN 978-617-7555-17-8


  Збірка ліричних віршів молодих поетів Білорусі, Росії, України
383599
  Толоченко П.В. Грамматические значения и синтаксические функции герундия в современном молдавском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.661 / Толоченко П.В.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
383600
  Островский Б.Я. Грамматические значения личных форм глагола дари: спецкурс / Б.Я. Островский. – М., 1991. – 112с.
383601
  Ситницкая Елена Борисовна Грамматические значения формы Werden + INF.I/INF.II в современном немецком языке : Дис... кандидата филологич.наук: 10.02.04 / Ситницкая Елена Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 198л. – Бібліогр.:л.191-197
383602
  Ситницкая Е.Б. Грамматические значения формы werden+inf.1/inf.2 в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ситницкая Е.Б.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 19 с.
383603
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка). – Калинин
2. – 1973. – 132с.
383604
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка). – Калинин, 1974. – 222с.
383605
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка) : межвузовский тематический сборник. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1977. – 161 с.
383606
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка) : межвузовский тематический сборник. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1978. – 161 с.
383607
   Грамматические и лексикологические исследования. – Кишинев, 1977. – 158с.
383608
   Грамматические и лексикологические исследования по романским и германским языкам. – Кишинев, 1981. – 175с.
383609
  Тертя Анастасия Семеновна Грамматические и лексические значения глагльных конструкций с возвратным местоимением в аккузативе (на мат. молдавского яз. в сравнении с франц. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Тертя Анастасия Семеновна; Кишиневский Гос. Ун-т. – К., 1978. – 167л.
383610
  Тертя А.С. Грамматические и лексические значения глагольных конструкций с возвратным местоимением в аккузативе (на матер. молдав. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Тертя А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 12 с.
383611
  Кешикашвили И.Д. Грамматические и лексические особенности языка произведений Т.Разикашвили и бачаны : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Кешикашвили И.Д.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
383612
   Грамматические и лексические системы в романских и германских языках. – Кишинев, 1984. – 146 с.
383613
   Грамматические и фонетические исследованияпо германским языкам. – Кишинев, 1977. – 170с.
383614
  Кондрашов В.Н. Грамматические игры и загадки / В.Н. Кондрашов. – Кострома, 1961. – 130с.
383615
  Близниченко К.Л. Грамматические идиоматизмы в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Близниченко К.Л.; АН УССР. – К, 1970. – 30л.
383616
   Грамматические исследования : сборник научных трудов. – Ленинград
Ч. 1. – 1975. – 144 с.
383617
   Грамматические исследования : сборник научных трудов. – Ленинград
Ч. 2. – 1975. – С. 145-262
383618
   Грамматические исследования.Функуионально-стилистический аспект. – М, 1989. – 284с.
383619
   Грамматические исследования.Функуионально-стилистический аспект. – М, 1991. – 246с.
383620
  Цыдендамбаев Ц.Б. Грамматические категории бурятского языка в историко-сравнительном освещении / Ц.Б. Цыдендамбаев. – Москва, 1979. – 148с.
383621
  Луценко Н.А. Грамматические категории в системе и узусе : (глагол и имя) / Н.А. Луценко. – Донецк, 2003. – 202с. – ISBN 966-639-157-0
383622
  Никитевич В.М. Грамматические категории в современном русском языке / В.М. Никитевич. – Москва, 1963. – 246с.
383623
   Грамматические категории в тексте. – М, 1985. – 162с.
383624
  Оранский И.М. Грамматические категории вида и краткости в глагольной системе совредменного афганского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Оранский И.М.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 24 с.
383625
  Мучник И.П. Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке / И.П. Мучник. – Москва, 1971. – 298с.
383626
   Грамматические категории глагола и предикатный синтаксис текста. – Владимир, 1985. – 93с.
383627
  Никитевич В.М. Грамматические категории имени и глагола в русском языке / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1962. – 311с.
383628
  Никитевич В.М. Грамматические категории именных частей речи в современном русском языке / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1959. – 112с.
383629
  Ференц С.А. Грамматические категории отрицания в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.664 / Ференц С.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1972. – 23л.
383630
  Панчвидзе В. Грамматические классы в будухском глаголе. / В. Панчвидзе. – 463-470с.
383631
  Кадагидзе Н.Д. Грамматические классы в глаголе бацбийского (цова-тушинского) языка (в связи с другими категориями и соответствующими конструкциями глагола) : Автореф... канд. филологич.наук: / Кадагидзе Н.Д.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1953. – 24л.
383632
   Грамматические концепции в языкознании ХІХ века. – Л, 1985. – 294с.
383633
   Грамматические лабораторные работы по немецкому языку. – Владивосток, 1972. – 48с.
383634
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева, Л.М. Щетинин. – Ростов н/Д, 1959. – 88с.
383635
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева. – 2-е изд., доп. – Ростов н/Д, 1963. – 146с.
383636
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева. – Изд. 3-е, испр. – Ростов н/Д, 1968. – 178с.
383637
   Грамматические основы правильной русской речи. – М, 1991. – 175с.
383638
  Гуревич И.С. Грамматические особенности китайского языка 3-5 вв. н. э. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гуревич И.С. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 19 с.
383639
  Зограф И.Т. Грамматические особенности китайского языка XII--XIV вв. (по памятнику "Цзин бэнь тунсу сяошо") : Автореф... канд. филол.наук: / Зограф И.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1962. – 20л.
383640
  Мартиросян М.А. Грамматические особенности определений и их стилистическая роль в художественной прози И.С.Тургенева : Автореф... канд. филол.наук: / Мартиросян М.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 23л.
383641
  Даневич Алла Вячеславовна Грамматические особенности русских повестей второй половины XVII века : Автореф... канд. филол.наук: / Даневич Алла Вячеславовна; Акад. наук СССР. Отд-ние обществ. наук Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1961. – 17л.
383642
  Матчанова Гавхар Матякубовна Грамматические особенности степеней сравнения имен прилагательных в узбекском языке и способы выражения их в русском : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Матчанова Гавхар Матякубовна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1975. – 26л.
383643
  Потужная М.И. Грамматические отношения компонентов глагольнообъектного словосочетания. (На матер. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Потужная М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. иностр. языков гуманит. фак-т. – Киев, 1969. – 26 с.
383644
   Грамматические очерки по русскому и мордовским языкам. – Горький, 1976. – 98с.
383645
  Инфантова Г.Г. Грамматические признаки несобственно-прямой речи в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантова Г.Г.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1962. – 23л.
383646
  Фридман Леон Григорьевич Грамматические проблемы лингвистики текста : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Фридман Леон Григорьевич; АН СССР. Ин-т языковедения. – Л., 1979. – 52л.
383647
  Фридман Л.Г. Грамматические проблемы лингвистики текста / Л.Г. Фридман. – Ростов -на-Дону, 1984. – 134с.
383648
  Плоткин В.Я. Грамматические системы в английском языке / В.Я. Плоткин. – Кишинев, 1975. – 127с.
383649
  Царькова И.В. Грамматические способы выражения агенса и меди-агенса в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Царькова И. В.; МВ ССО СССР, Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 22л.
383650
  Осипова О.А. Грамматические способы выражения понятия будущего в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осипова О.А. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1958. – 17 c.
383651
  Никольская Е.К. Грамматические средства выражения временных отношений в сложном предложении с временными придаточными в современном французмком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никольская Е. К.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
383652
  Сонич Т.П. Грамматические средства выражения некатегоричного высказывания в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сонич Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 23л.
383653
  Канделаки Г.И. Грамматические средства выражения побудительной (императивной модальности в современном французском языке) : Автореф... канд. филол.наук: / Канделаки Г.И.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 17л.
383654
  Чернецкий В.К. Грамматические средства выражения принадлежности в русском литературном языке конца XVII в. - первой трети XVIII в. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернецкий В.К.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1954. – 16л.
383655
  Байсара Людмила Ивановна Грамматические средства выражения сравнения в современном английском языке : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.04 / Байсара Людмила Ивановна ; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1975. – 27 с.
383656
  Янелюнайте Сигита Стасевна Грамматические средства выражения эмотивности в тексте (современный немецкий язык) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Янелюнайте Сигита Стасевна ; Моск. госпед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 21 с.
383657
  Михеев А.Ф. Грамматические средства и формы выражения следственных отношений основания - вывода в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михеев А.Ф.; Куйбышев. гос. пед.ин-т им. В.В.Куйбышева. – Барнаул, 1967. – 32л.
383658
  Глухова Наталия Андреевна Грамматические средства компрессии информации в текстах малой формы (газетного стиля немецкого языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Глухова Наталия Андреевна ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1985. – 26 с.
383659
  Горюнов В.К. Грамматические средства разграничения лексических значений (На матер. многозначн. глаголов соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Горюнов В. К.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1966. – 24л.
383660
  Старков А.П. Грамматические структуры английского языка / А.П. Старков. – Воронеж, 1962. – 96с.
383661
  Попова И.Н. Грамматические структуры во французской разговорной речи : сб. упражнений / И.Н. Попова. – Москва, 1984. – 215с.
383662
  Рахманова Л.И. Грамматические толкования в современных толковых словарях (К проблеме определения слова в толковом словаре) : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Рахманова Л.И.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
383663
  Добронецкая Э.Г. Грамматические трудности английского языка : учебно-методическое пособие / Э.Г. Добронецкая. – Казань, 1986. – 117 с.
383664
  Бергер Д. Грамматические трудности немецкого языка / Д. Бергер. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 208 с. – ISBN 5-86617-052-3
383665
   Грамматические трудности при переводе английской научной литературы. – 2-е изд. – М, 1969. – 152с.
383666
  Савинова Е.С. Грамматические трудности при переводе английской научной литературы. / Е.С. Савинова. – М., 1963. – 80с.
383667
  Бекина Л.А. Грамматические трудности при переводе научной литературы / Л.А. Бекина, Э.Г. Староверова; под ред. Л.А. Бекиной, Э.Г. Староверова ; над сб. работали Л.Д. Гуревич, Каракула, А.Г. Обухова и др. ; МВ и ССОО РСФСР, Ярославский технологический ин-т. – Ярославль : [б. и.], 1973. – 88 с.
383668
  Эйбхаум Г.Н. Грамматические упражения на материале общественно-политической и бытовой лексики / Г.Н. Эйбхаум. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1966. – 143 с.
383669
   Грамматические упражнения на английском языке на спортивной лексике. – Л, 1973. – 60с.
383670
  Василевская Н. Грамматические упражнения по английскому языку / Н. Василевская. – Москва, 1941. – 176 с.
383671
   Грамматические упражнения по русскому языку. – М, 1955. – 624с.
383672
  Данечеева Надежда Васильевна Грамматические формы видовременной системы английского глагола в ситуативном контексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.Р2.04 / Данечеева Надежда Васильевна; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
383673
  Халилов А. Грамматические функции изафета в современном таджикском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Халилов А.; Самарк.гос.ун-т. – Душанбе, 1965. – 30л.
383674
  Разумовская М.М. Грамматический анализ при обучении орфографии / М.М. Разумовская. – М, 1962. – 76с.
383675
  Чикобава А.С. Грамматический анализ чансюго (лазского) диалекта с текстами / А.С. Чикобава. – Тбилиси, 1936. – с.
383676
  Мороз А.А. Грамматический аспект реализации концепта "шут" в романах Джона Голсуорси цикла "Сага о Форсайтах" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 105-110
383677
  Цатурова И.А. Грамматический и лексический практикум по базовому курсу "Английский язык" / И.А. Цатурова. – Таганрог, 1991. – 142с.
383678
  Листрова Ю.Т. Грамматический и фонетический разбор / Ю.Т. Листрова. – Воронеж, 1966. – 64с.
383679
  Разоренов Д.А. Грамматический концепт "время" в английском языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 70-76. – ISSN 0130-9730
383680
  Рахманов И. Грамматический миниум по немецкому языку для втузов / И. Рахманов. – Москва-Ленинград, 1933. – 127 с.
383681
  Акимова И.В. Грамматический навигатор как средство преодоления факторов культурно-языковой интерференции при обучении РКИ (из опыта работы с китайскими учащимися) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 70-76. – ISSN 1562-1391
383682
  Сулейманов Я.Г. Грамматический очерк андийского языка (По данным говора с.Риквани). : Автореф... канд. филолог.наук: / Сулейманов Я.Г.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Махачкала, 1960. – 29л.
383683
  Мадиева Г.И. Грамматический очерк бежтинского языка / Г.И. Мадиева. – Махачкала, 1965. – 208с.
383684
  Саидова П.А. Грамматический очерк годоберинского языка. (По данным говора селения Годобери с привлечением материалов говора селения Зибирхали) : Автореф... кандидата филол.наук: / Саидова П.А.; Дагест. филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и литературы им. Г.Цадасы. – Махачкала, 1965. – 19л.
383685
  Тенишев Э.Р. Грамматический очерк древнеуйгурского языка по сочинению "Золотой блеск" : Автореф... канд. филол.наук: / Тенишев Э. Р.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 16 с.
383686
  Боровкова Т.А. Грамматический очерк языка "Дивану лугат-ит-турк" Махмуда Кашгари : Автореф... канд. филол.наук: / Боровкова Т.А.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1966. – 15л.
383687
  Щербак А.М. Грамматический очерк языка тюркских текстов X-XIII вв. / А.М. Щербак. – Москва; Ленинград, 1961. – 204с.
383688
  Домашенкина Г.П. Грамматический разбор в вузе и в школе / Г.П. Домашенкина, Т.Б. Иванова. – М., 1974. – 48с.
383689
  Домашенкина Г.П. Грамматический разбор в вузе и в школе / Г.П. Домашенкина, Т.Б. Иванова. – М., 1980. – 53с.
383690
  Текучев А.В. Грамматический разбор в школе / А.В. Текучев. – М., 1963. – 398с.
383691
  Назаров А.Н. Грамматический разбор и грамматическое конструирование / А.Н. Назаров. – Изд. 2-е, доп. – Пенза, 1961. – 63с.
383692
   Грамматический разбор на занятиях по русскому языку. – Махачкала, 1960. – 24с.
383693
  Шаповалова Т.А. Грамматический разбор на уроках русского языка / Т.А. Шаповалова. – М., 1962. – 223с.
383694
  Григорьев А.Г. Грамматический разбор с помощью линокарт / А.Г. Григорьев. – Красноярск, 1971. – 24с.
383695
  Ярнатовская В.Е. Грамматический род имен существительных в немецком языке / В.Е. Ярнатовская. – Москва, 1956. – 78 с.
383696
  Никишин А.С. Грамматический род классических схождений в древних германских языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Никишин А. С.; Моск.гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1974. – 26л.
383697
   Грамматический сборник по машиностроению. – Минск, 1970. – 62с.
383698
  Дурново Н.Н. Грамматический словарь / Н.Н. Дурново. – М.-Птгр., 1924. – 154с.
383699
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка : Около 100 000 слов / А.А. Зализняк. – Москва : Русский язык, 1977. – 879с.
383700
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка : Словоизменение / А.А. Зализняк. – 2-е изд. стереотипн. – Москва : Русский язык, 1980. – 879с.
383701
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение : Около 100 000 слов / А.А. Зализняк. – 3-е. – Москва : Русский язык, 1987. – 878с.
383702
  Великий Д.П. Грамматический способ толкования в уголовно-процессуальном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 158-171. – (Правоведение ; № 4 (303)). – ISSN 0131-8039
383703
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев, 1930. – 75 с.
383704
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев. – Л, 1931. – 75с.
383705
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев. – Москва-Ленинград, 1934. – 176 с.
383706
  Костромина Е.С. Грамматический статус зависимого имени в предложных и беспредложных атрибутивных структурах современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Костромина Е. С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1980. – 23л.
383707
  Серебрякова Г.А. Грамматический статус и семантика конструкции N+IS GOING+инф. в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Серебрякова Г.А.; Москов. ин-т ин. языков. – Москва, 1982. – 24л.
383708
  Пронина Т.А. Грамматический статус категорий лица и числа в современных германских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пронина Т.А.; Москов. гос. пед .ин-т ин. языков. – М,, 1982. – 25л.
383709
  Никонова Н.А. Грамматический статус конструкции "Быть + причастие" в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Никонова Н. А.; МВССО РСФСР, Ворон. ГУ. – Воронеж, 1975. – 21л.
383710
  Скупченко Л.Н. Грамматический статус лексем After, before, since, till, untill в современном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Скупченко Л.Н.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
383711
  Максимчук Б.В. Грамматический статус элементарных знаков типа gut в структуре современного немецкого языка : Автореф... канд .филол.наук: 10.-2.04 / Максимчук Б.В.; Льв.ГУ. – Львов, 1977. – 26л.
383712
  Харьковская М.С. Грамматический статус, содержание и употребление формы -S в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Харьковская М.С.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1984. – 14л.
383713
   Грамматический строй балканских языков. – Л, 1976. – 318с.
383714
   Грамматический строй и стилистика романских языков. – Калинин, 1979. – 158с.
383715
  Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики / В.Г. Адмони ; отв. ред. В.М. Павлов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд., 1988. – 238 с.
383716
  Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопосавлении с словацким / А.В. Исаченко. – Братислава
1. – 1954. – 387с.
383717
  Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопосавлении с словацким / А.В. Исаченко. – Братислава
2. – 1960. – 579с.
383718
  Мещанинов И.И. Грамматический строй урартского языка / И.И. Мещанинов. – М.-Л, 1958. – 151с.
383719
  Кондратьев В.Г. Грамматический строй языка памятников древнетюркской письменности / В.Г. Кондратьев. – Л, 1981. – 191с.
383720
  Думбрэвяну И.М. Грамматическое выражение категории будущего времени в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Думбрэвяну И.М.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М, 1971. – 23л.
383721
  Ковылина-Шакарян Грамматическое выражение принадлежности в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ковылина-Шакарян Г.Н.; М-во высш.образования СССР. – Ереван, 1954. – 22л.
383722
   Грамматическое значение и контекст. – Иваново, 1980. – 164с.
383723
  Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл / А.В. Бондарко. – Л, 1978. – 176с.
383724
  Румянцева Е.В. Грамматическое значение придаточных предложений, вводимых вопросительными словами (W-Worter). (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Румянцева Е.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1963. – 20 с.
383725
   Грамматическое значение фазы прекращения процесса и аналитические средства его выражения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ризаев . Х,; Ризаев . Х,; АН СССР, Лен. ин-т языкознан. – Ленинград. – 21л.
383726
   Грамматическое описание славянских языков. – М, 1974. – 256с.
383727
  Джураев Р. Грамматическое описание языка "Asrar ut-tavhid" -- таджикско-персидского памятника 12 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джураев Р.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 19л.
383728
  Урекенова Р.А. Грамматическое освоение казахским языком отностельных прилагательных русского языка. (В сравнении с другими тюрк. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.655 / Урекенова Р.А.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1969. – 29л.
383729
  Потужная М.И. Грамматическое отношение компонентов глагольно-объективного словосочетания : Дис... докт. филолог.наук: / Потужная М.И.; КГУ. – Киев, 1969. – 280л.
383730
  Толстой И.В. Грамматическое отрицание и его функционирование в простом повествовательном предложении (на матер. публицистики). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Толстой И.В.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1972. – 16л.
383731
  Рылов С.А. Грамматическое развертывание высказываний в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.21 / Рылов С.А.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1973. – 23л.
383732
   Грамматическое руководство для развития навыков устной речи. – М, 1963. – 86с.
383733
  Докторович Инна Сергеевна Грамматическое содержание структуры Be+ -ED в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Докторович Инна Сергеевна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 26л.
383734
  Степанян А Ш. Грамматическое учение М.Абегяна. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Степанян Ш.А,; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 28л.
383735
  Скорик О.С. Грамматичні засоби гумору в українських повістях і оповіданнях Г.Ф.Квітки-Основ"яненка. / О.С. Скорик. – Суми, 1958. – 32с.
383736
  Волков А.А. Грамматология: семиотика письменной речи / А.А. Волков. – Москва, 1982. – 175с.
383737
  Трегубенко Л.Е. Граммофонные адаптеры : звукосниматели / Л.Е. Трегубенко. – Москва : Государственное издательство по вопросам радио, 1937. – 16 с.
383738
   Граммофонные пластинки : прейскурант, 1969. – 288 с.
383739
  Шторх Ф. Граммофонный инженер / Ф. Шторх. – Бухарест, 1978. – 49 с.
383740
   Грамнинские озера в зоне влияния трассы БАМ. – Новосибирск : Наука, 1980. – 87с.
383741
  Блехер Ф.Н. Грамота в дошкольном учереждении и подготовительном классе школы / Ф.Н. Блехер. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1934. – 104с.
383742
  Срезневский И.И. Грамота великого князя Мстислава и сына его Всеволода Новгородскому Юрьеву монастырю (1130 г.) / [Соч.] И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1860. – 36 с. : ил. – Из 1 вып. 9 т. "Изв. 2 Отд-ния Акад. наук" 1860-1861
383743
   Грамота Гетьмана Всієї України , видана на підставі ухвали Ради Міністрів про ратифікацію Мирового Договору України з Німеччиною. – Київ : Державний вісник, 1918. – 32 с.
383744
  Редько О.М. Грамота Гетьмана усієї України Павла Скоропадського від 3 серпня 1918 р. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 149-157. – ISSN 0320-9466
383745
  Зубов Д.В. Грамота Иерусалимского Патриарха Нектария к царю Алексею Михайло-вичу с просьбой о помощи монастырям Афона (апрель 1664 г.) / Д.В. Зубов, П.В. Кузенков // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 66-77
383746
  Дзюбан Р. Грамота князя Данила Романовича: проблема автентичності (на матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 301-332. – ISSN 2524-0315
383747
  Дашкевич К. Грамота князя Ивана Растиславича Берладника1134 г.. – б.м.в. – 16 с.
383748
  Бурсов Т И. Грамота лет / Т И. Бурсов, . – Минск, 1977. – 302с.
383749
  Шахматов А.А. Грамота псковского князя Ивана Александровича / А.А. Шахматов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1912. – [2], 5 с. – Отд. оттиск из: Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1912, Т. 17, кн. 3
383750
  Куражсковский Ю.Н. Грамота рационального природопользования / Ю.Н. Куражсковский. – Ростов -на-Дону, 1979. – 125с.
383751
   Грамота Святої Унії // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 26-28. – ISSN 2306-3548
383752
  Маслов С.И. Грамота Стефана Яворского Нежинскому Благовещенскому монастырю / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Худож.-ремесл. мастерской-шклды печатного дела, 1914. – 16, [4] с. : ил. + отд.2-мя лист. часть Грамоты 1717 года (верхняя часть). – Отд. оттиск. из журнала "Искусство в Южной России" - 1914. - № 5-6


  Стефан Яворский = Митрополит Стефан - (в миру Симеон Иванович Яворский; в унии Станислав; 1658, Явор, Речь Посполита — 27 ноября 1722, Москва) — епископ Русской православной (1658-1701) Эк. № 290959 дефектный, отсутсуют с. 11-16, [4]
383753
  Лук"янчук М. Грамота чи грамотність: сучасні наукові підходи до тлумачення понять та їх еволюція // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 29-35. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
383754
  Тримбач С. Грамота, яка не пропала... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 червня (№ 109). – С. 6


  Як Україна відзначила 75-ту річницю від Дня народження Івана Миколайчука.
383755
  Павленко С.Ф. Грамоти / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 77. – ISBN 966-642-073-2
383756
   Грамоти XIV ст.. – Київ : Наукова думка, 1974. – 255 с. – (Пам"ятки української мови / АН УРСР, Ін-т мовознавства)
383757
   Грамоти двохсотбальникам [У Львівському національному університеті імені Івана Франка відзначили випускників, які набрали рекордну кількість балів під час ЗНО] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 3. – ISSN 2219-5793
383758
  Бортнікова А. Грамоти на Магдебурзьке право місту Луцьку XV-XVI ст. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 3-21
383759
  Ченакал Н.М. Грамоти російських царів Петра I та Петра II українським православним ієрархам як історичне джерело // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 176-182


  Документи з фондових колекцій Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
383760
  Перкун В. Грамоти українських православних та уніатських церковних ієрархів 17 - 18 ст. як сфрагістичне джерело // Молода нація : альманах. – Київ, 2001. – № 1. – С.240-251. – ISBN 966-7332-13-6
383761
   Грамотки XVII -начала XVIII века. – М, 1969. – 416с.
383762
  Рингач Н.О. Грамотність з питань здоров"я і досягнення Цілей сталого розвитку в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (40). – С. 71-88. – ISSN 2072-9480


  Грамотність з питань здоров"я є однією з ключових його детермінант. Ефективність стратегій подовження життя і поліпшення здоров"я безпосередньо залежить від рівня такої грамотності як громадськості в цілому, так і уряду країни й фахівців, що опікуються ...
383763
  Гендин Анатолий Грамотно выпить, культурно закусить : Мировая еда. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 26-27 : Іл.
383764
  Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси. По памятникам эпиграфики 10 - первой половины 13 века / А.А. Медынцева ; Российская акад. наук, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 2000. – 291с. – ISBN 5-02-010141-9
383765
   Грамотность в России : К X-му съезду советов. – Москва : [Б. и.], 1922. – 56 с., 1 л. диагр.
383766
  Богданов И.М. Грамотность и образование в дореволюционной России и в СССР / И.М. Богданов. – М, 1964. – 196с.
383767
  Ильинский Г.А. Грамоты болгарских царей : труд Г.А. Ильинского / Г.А. Ильинский. – Москва : Синод. тип., 1911. – 2], 162 с., 7 л. факс. – (Древности : Труды Славянской комиссии Моск. археол. о-ва ; т. 5)
383768
   Грамоты великих князей литовских с 1390 (?) по 1569 год / Собранные и изданные под ред. Владимира Антоновича и Константина Козловского // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 172с.
383769
   Грамоты Великого Новгорода и Пскова. – МоскваЛ,, 1949. – 408с.
383770
  Маремкулов А.Н. Грамоты Его(Ее) Императорского Величества как форма юридического оформления политики России на Кавказе (XVIII-XIXвв.) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 2. – С. 21-25. – ISSN 1812-3805
383771
   Грамоты и другие акты XIV и XV вв. Московского архива Министерства юстиции / Их форма, содержание и значение в истории русского права // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Москва, 1884. – Кн. 4. – VIII, 534
383772
  Гераклитов А.А. Грамоты Кирилло-Белозерского монастыря / А.А. Гераклитов. – Саратов : Типо-лит. Губ. правл., 1914. – 27 с. – Отд. оттиск: Труды Саратовской ученой архивной комиссии, вып. 31. Саратов
383773
  Бортникова А.В. Грамоты на магдебурское право городу Луцку XV - XVI веков // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 88-104. – ISSN 0132-1366
383774
   Грамоты Новоторжского мужского Борисоглебского монастыря / Приготовил к печати чл. Комис. Е.А. Веригин. – Тверь : Издание Тверской ученой архивной комиссии, 1903. – [2], VI, 53 с., [1] л. ил. – Без тит. л.


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
383775
  Савелов Л.М. Грамоты рода Савеловых / Л. М. Савелов. – Москва : типо-лит. Е. Патриарка, 1912. – 97 с.
383776
  Големба А.С. Грамши / Александр Големба. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 191 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биграфий ; Вып. 6(449))
383777
  Эрколи М. Грамши и компартия Италии. / М. Эрколи. – М., 1937. – 24с.
383778
  Аршинник Татьяна Гран Канария = Канарский Гранд : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 38-51 : Іл.
383779
  Іващенко Микола Гран Канарія. Острів, де хочеться жити : Іспанія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 50-53 : Фото
383780
  Брежнева Алла Гранада - "королева городов" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 68-93. – ISSN 1812-867Х
383781
  Гибсон Я. Гранада 1936 / Я. Гибсон. – М., 1983. – 254с.
383782
  Куликов Дмитрий Гранада. Путешествие в город радужных улиц // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 70-75 : фото
383783
   Гранат-пироксеновые и лавсонитсодержащие породы максютовского комплекса (Южный Урал) / П.М. Вализер, А.И. Русин, А.А. Краснобаев, И.И. Лиханов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1754-1772 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1770-1772. – ISSN 0016-7886
383784
  Черносвитов Ю.Л. Гранат / Ю.Л. Черносвитов. – М, 1962. – 234с.
383785
   Гранат. – Ташкент, 1967. – 412с.
383786
  Сидоренко Е.Ф. Гранат из мигматитов Приднестровья / Е.Ф. Сидоренко. – Львов, 1960. – С. 297-303
383787
  Костриця М.Ю. Гранат Касьян Харитонович (- письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 368. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
383788
  Багрянцев Ю. Граната : бувальщина // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
383789
  Ефетов М.С. Граната в ушанке / М.С. Ефетов. – Петрозаводск, 1967. – 192с.
383790
  Ефетов М.С. Граната в ушанке.Последний снаряд / М.С. Ефетов. – Москва : Детская литература, 1977. – 238 с.
383791
  Артищев В.В. Гранатов цвет : повесть / Артищев В.В. – Свердловск : Кн. изд-во, 1956. – 143 с.
383792
  Гавричкин В.С. Гранатовое ожерелье / В.С. Гавричкин. – М., 1989. – 157с.
383793
  Флоров Г.Ф. Гранатовый берег / Г.Ф. Флоров. – М, 1972. – 112с.
383794
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – М-Л, 1944. – 104с.
383795
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Сталинград : Сталинградское кн.изд., 1959. – 48 с.
383796
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Нальчик, 1982. – 400 с.
383797
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1984. – 191с.
383798
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : повести и рассказ / А.И. Куприн. – Москва : Художественная литература, 1984. – 335 с.
383799
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1987. – 400 с.
383800
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : на тамильском языке / А.И. Куприн. – Москва, 1987. – 379 с.
383801
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Киев, 1988. – 592 с.
383802
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Кемерово, 1988. – 476с.
383803
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн ; [вступ. ст. (с. 5-48), коммент. А.А. Носова ; худож. В.В. Ильяшенко]. – Москва : Книга, 1990. – 221 с. : 1 портр., цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00270-2 (в пер.)
383804
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1990. – 144 с.
383805
  Куприн А. Гранатовый браслет : Рассказы и повести / Александр Куприн. – Москва : Профиздат, 2005. – 384с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01448-6
383806
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : повести и рассказы / Александр Куприн ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 441, [7] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5315-2
383807
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : повести и рассказы / Александр Куприн ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 441, [7] с. – Примеч.: с. 436-441. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6029-7
383808
  Куприн А.И. Гранатовый браслет.Олеся / А.И. Куприн. – Краснодар, 1979. – 160 с.
383809
  Алиоглы Ч. Гранатовый вечер : стихотворения и поэмы : пер. с азерб. / Чингиз Алиоглы. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 30 с. – (Молодые голоса)
383810
  Кухианидзе З. Гранатовый дворец: Стихи / З. Кухианидзе. – Москва, 1985. – 79с.
383811
  Порчхидзе Ш. Гранатовый куст : стихи / Шалва Порчхидзе; пер. с груз. Е.Елисеева. – Москва : Советский писатель, 1968. – 95 с.
383812
  Калинин А.В. Гранатовый сок. Очерки, рассказы / А.В. Калинин. – М. : Советская Россия, 1968. – 286 с.
383813
   Гранатоидные и щелочные формации в структурах Западной и Северной Монголии. – М, 1975. – 288с.
383814
  Штандель Б.Н. Гранатой - огонь! Солдату о метании и применении в бою ручных гранат / Б.Н. Штандель. – Москва, 1959. – 95 с.
383815
  Диестро Р. Гранатометчики / Р. Диестро, 1937. – 119с.
383816
   Гранаты метаморфических комплексов Урала. – Свердловск, 1980. – 117с.
383817
  Дроми Д. Гранвик: репортаж о забастовке. / Д. Дроми, Г. Тейлор. – М., 1982. – 110с.
383818
   Гранд-пасьянс и геомантия. – М, 1990. – 102с.
383819
   Гранд : профессиональный журнал для руководителей вузов. – Киев
№ 1. – 1998
383820
   Гранд. – Киев
№ 1 (2). – 1999
383821
   Гранд. – Киев
№ 2 (3). – 1999
383822
   Гранд. – Киев
№ 3 (4). – 1999
383823
   Гранд. – Киев
№ 4 (5). – 1999
383824
   Гранд. – Киев
№ 5/6. – 1999
383825
   Гранд. – Киев
№ 7/8. – 1999
383826
   Гранд. – Киев
№ 9. – 1999
383827
   Гранд. – Киев
№ 10/11. – 1999
383828
   Гранд. – Киев
№ 12 (13)"1999/1 (14)"2000. – 1999
383829
   Гранд. – Москва
№ 2/3. – 2000
383830
   Гранд. – Москва
№ 6. – 2000
383831
   Гранд. – Москва
№ 9. – 2000
383832
   Гранд Златої Праги // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 16-17 : фото
383833
  Поляков А. Грандиозная королевская прихоть по имени Мафра // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 40. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
383834
  Иваньков М.Д. Грандиозная программа нового строительства / М.Д. Иваньков. – Киев, 1959. – 17с.
383835
  Черамелла Н. Грандиозный скандал: леди Чаттерли и ее любовник пойманы с поличным, но ... в 1947 году // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 359-386. – ISSN 0042-8795


  О попытке запретить в 1947 г. распространение в Италии романа Д.Г. Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей"
383836
   Грандіозна відпустка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 66-67 : фото
383837
   Грандіозна відпустка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 28-30 : фото
383838
  Грабовський С. Грандіозна маніпуляція та її витоки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 11


  "Велика Вітчизняна" без радянських міфологем.
383839
   Грандіозний відпочинок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 50-51 : фото
383840
  Пронкевич О. Грандіозний культурний континент / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 30 -31


  "Те, як ми сприймаємо інші країни, є насамперед важливим джерелом інформації про нас",-доктор філологічних наук Олександр Пронкевич про іспанську літературу та її рецепцію українцями.
383841
  Бурлак Б.С. Граненое время / Б.С. Бурлак. – Свердловск, 1972. – 303с.
383842
  Бурлак Б.С. Граненое время / Б.С. Бурлак. – Челябинск, 1980. – 293с.
383843
  Баух Е. Грани : стихи / Баух Е. – Кишинев : Карта Молдовеняске, 1963. – 91 с.
383844
  Куняев Б.И. Грани / Б.И. Куняев. – Рига, 1963. – 111с.
383845
  Глазов Г.С. Грани / Г.С. Глазов. – Львов, 1966. – 103с.
383846
  Черкасов Н.М. Грани / Н.М. Черкасов. – Барнаул, 1974. – 127с.
383847
  Егошин Г. Грани / Г. Егошин. – Йошкар-Ола : Марийское кн.изд-во, 1974. – 335 с.
383848
  Перовский Н.М. Грани / Н.М. Перовский. – Тула, 1979. – 59 с.
383849
   Грани. – Волгоград, 1979. – 159с.
383850
  Бабаджан Рамз Грани : стихи и поэма / Рамз Бабаджан ; пер. с узбек. А. Наумова ; худож. А. Гольдман. – Москва : Современный писатель, 1983. – 192 с.
383851
  Великовский С.И. Грани "несчастного сознания" : театр, проза, филос. эссеистика А. Камю / С. Великовский. – Москва : Искусство, 1973. – 239 с.
383852
  Бобошко Ю.Н. Грани алмаза / Ю.Н. Бобошко. – Москва, 1960. – 87 с.
383853
  Алексеев В.А. Грани алмаза : повесть о П.Э. Лумумбе [гос. и полит. деятеле Конго] / Валерий Алексеев ; [худож. М.Н. Лисогорский]. – Москва : Политиздат, 1988. – 332, [1] c., [7] л. цв. ил. : ил. – (Пламенные революционеры)
383854
   Грани алмаза.. – М., 1972. – 366с.
383855
  Грузин Ю.В. Грани биоэтики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 36-38
383856
  Герасименко С.А. Грани боевого братства / С.А. Герасименко. – Днепропетровск, 1980. – 110с.
383857
  Ефимова Екатерина Александровна Грани виртуальности: формы и способы справочно-информационного обслуживания // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  С развитием информационных технологий в библиотеках появились виртуальные формы справочно-информационного обслуживания, не требующие физического присутствии пользователя в библиотеке.
383858
  Ефимова Екатерина Александровна Грани виртуальности: формы и способы справочно-информационного обслуживания // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  С развитием информационных технологий в библиотеках появились виртуальные формы справочно-информационного обслуживания, не требующие физического присутствии пользователя в библиотеке.
383859
  Яровиков В.С. Грани военного таланта / В.С. Яровиков. – М., 1979. – 109с.
383860
  Яровиков В.С. Грани военного таланта / В.С. Яровиков. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 127с.
383861
   Грани гидрологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 448с.
383862
   Грани гидрологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 535с.
383863
   Грани глобализации = Faces of globalization : трудные вопросы современного развития / М.С. Горбачев, О.Т. Арбатов, О.Т. Богомолов, А.А. Галкин, и др. Данилов-Данильян; [Горбачев М.С. и др.] ; Междунар. обществ. фонд соц.- экон. и полит. исслед. (Горбачев-Фонд) ; с предисл. и послесл. М.С. Горбачева. – Москва : Альпина Паблишер, 2003. – 589, [3] с. : ил., табл. – Указ.: с. 564-590. - Авт. указ. на с. 3. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-94599-062-0
383864
  Ахметов С.Ф. Грани граната / Ахметов С.Ф. ; отв. ред. Белов Н.В. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1990. – 108, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 104-107 (88 назв.). – (Научно-популярная литература. Серия "Наука и техн. прогресс")
383865
  Шкловский Е.А. Грани гуманизма / Е.А. Шкловский. – М., 1989. – 39с.
383866
   Грани Демократии.. – М., 1989. – 158с.
383867
  Бутейко В.В. Грани духовного поиска / В.В. Бутейко, В.М. Мордвинцев. – Киев, 1991. – 50с.
383868
  Скороходов М.Е. Грани жизни / М.Е. Скороходов. – Архангельск, 1960. – 64с.
383869
  Караваева А.А. Грани жизни / А.А. Караваева. – Москва, 1963. – 216с.
383870
   Грани жизни. – Грозный, 1976. – 144с.
383871
  Куцко А.П. Грани жизни / А.П. Куцко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 61с.
383872
  Лобода А.М. Грани жизни Н.В. Гоголя / А.М. Лобода. – Киев : Тип. Имп.. Ун-та. Св. Владимира Акц. О-ва и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 15 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1911
383873
  Кочесоков Р.Х. Грани классического университета: творческая мастерская Александра Сокурова / Р.Х. Кочесоков, Х.Б. Мамсиров, Э.М. Дымов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 85-90. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблематике роли, места и форм бытия социально-гуманитарной науки в современном классическом университете. На примере кино как синтетического вида искусства показано, как решается проблема синтеза «двух культур»– ...
383874
  Лизанчук В.В. Грани коллективизма / В.В. Лизанчук. – Львов : Вища школа, 1989. – 149 с.
383875
  Шапошников Л.В. Грани космического мировоззрения. // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 5-25..
383876
  Дзюба И.М. Грани кристалла: Очерк становления единства многонац. сов. лит. / И.М. Дзюба. – М., 1982. – 198с.
383877
  Фуров В.Г. Грани наследия / В.Г.Фуров. – Москва : Советская Россия, 1985. – 175 с.
383878
  Гусев О.П. Грани научного поиска / О.П. Гусев. – К, 1983. – 159с.
383879
   Грани нашей жизни.. – Харьков, 1979. – 160с.
383880
   Грани огня. – Москва, 1982. – 191с.
383881
  Оскоцкий В.Д. Грани познания. / В.Д. Оскоцкий. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
383882
  Волчан О.Ф. Грани политической жизни: теория и практика / О.Ф. Волчан. – Сімферополь : Тавріда, 2001. – 180с. – ISBN 966-584-190-4
383883
   Грани Полтавской победы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 46-49. – ISSN 0235-7089


  Круглий стіл, присвячений 300-річчю Полтавської битви.
383884
  Ребров М.Ф. Грани популяризации, или Пути к читателю / М.Ф. Ребров. – Москва, 1981. – 156 с.
383885
  Кноблок Б.Г. Грани призвания / Б.Г. Кноблок. – М., 1986. – 496с.
383886
  Лиждвой В.А. Грани рабочей зрелости / В.А. Лиждвой. – К., 1984. – 196с.
383887
  Козлов В.Т. Грани российской государственности / В.Т. Козлов. – Москва : Знание, 1992. – 64 с. – Библиогр.: Владислав Трофимович. – (Научно-популярная серия "История" ; 2)
383888
  Давидович В. Грани свободы / В. Давидович. – М., 1969. – 224с.
383889
  Антонов М.В. Грани современной теории права, или Есть ли будущее у "нормативного позитивиизма" / М.В. Антонов, А.В. Поляков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 176-192. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
383890
  Крупницкий Дмитрий Владимирович Грани сотворчества : Руководство чтением старшеклассников в современных социальных условиях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 21-24. – ISSN 1727-4893


  Становление читательский интересов индивидуума происходит в старших классах; именно в этом возрасте формируются и развиваются способности, определяется характер, мировоззрение.
383891
  Крупницкий Дмитрий Владимирович Грани сотворчества : Руководство чтением старшеклассников в современных социальных условиях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 21-24. – ISSN 1727-4893


  Становление читательский интересов индивидуума происходит в старших классах; именно в этом возрасте формируются и развиваются способности, определяется характер, мировоззрение.
383892
  Фомин В.Н. Грани социальной зрелости / В.Н. Фомин. – Ужгород, 1985. – 110с.
383893
  Голубев Е.Б. Грани справедливости: правовые проблемы в зеркале мирового фольклора // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 241-252. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье рассматриваются правовые (юридические) конфликты, описанные в фольклорных текстах: притчах, баснях, сказках, новеллах. Они сгруппированы по темам: исполнение любых условий договора; корыстность судей; хитрости подсудимых; мудрые решения; ...
383894
  Дементьев В.В. Грани стиха / В.В. Дементьев. – Москва, 1979. – 175с.
383895
  Дементьев В.В. Грани стиха / В.В. Дементьев. – 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1988. – 173 с.
383896
   Грани таланта.. – Махачкала, 1984. – 101с.
383897
  Кошчанов Матякуб Грани таланта: Лит. портреты / Кошчанов Матякуб. – Ташкент, 1975. – 256с.
383898
  Идашкин Ю.В. Грани таланта: о творчестве Ю. Бондарева / Ю.В. Идашкин. – М., 1983. – 231с.
383899
  Безклубенко С.Д. Грани творческого метода / С.Д. Безклубенко. – Киев : Мистецтво, 1986. – 196 с. – Библиогр.: с. 181-195
383900
  Букетов Е.А. Грани творчества / Е.А. Букетов. – Алма-Ата, 1977. – 124с.
383901
  Марцинковская Т.Д. Грани творчества М.Г. Ярошевского: история психологии, историческая психология, методология // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 91-98. – ISSN 0042-8841
383902
   Грани творчества.. – Петрозаводск, 1976. – 166с.
383903
  Ошевский С.Д. Грани тульского зодчества / С.Д. Ошевский. – Тула, 1983. – 77с.
383904
  Жилина Вера Анатольевна Грани уникальности человеческого духа в развертывании идеологических процессов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.4-8. – ISSN 2073-9702
383905
  Алибеков Г.С. Грани художественности / Г.С. Алибеков. – Баку, 1981. – 277 с.
383906
  Алибекова Г.С. Грани художественности / Алибекова Г.С. – Баку : Язычы, 1981. – 277 с. : портр.
383907
  Альгин А.П. Грани экономического риска / А.П. Альгин. – Москва, 1991. – 63с.
383908
  Хайруллина Н.Г. Грани этнической идентификации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.121-125. – ISSN 0132-1625
383909
   Грани.. – Саранск, 1984. – 263с.
383910
  Хорькова Н.П. Гранина судьба / Н.П. Хорькова. – Владимир, 1958. – 154с.
383911
  Терещенко Г.М. Гранит : роман / Г.М. Терещенко. – Москва : Советский писатель, 1977. – 392 с.
383912
  Буланов И.И. Гранит / И.И. Буланов. – Ташкент, 1980. – 67с.
383913
  Сафонов В.А. Гранит и синь / В.А. Сафонов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 302с.
383914
  Тевекелян В.А. Гранит н плавится / В.А. Тевекелян. – Москва, 1963. – 493с.
383915
  Тевекелян В.А. Гранит не плавится / В.А. Тевекелян. – Москва, 1962. – 536с.
383916
  Тевекелян В.А. Гранит не плавится / В.А. Тевекелян. – Москва : Художественная литература, 1967. – 384с.
383917
  Тевекелян В.А. Гранит не плавится / В.А. Тевекелян. – Ижевск, 1977. – 406с.
383918
  Миловский А.В. и др. Гранитизация горных пород / А.В. и др. Миловский. – М., 1985. – 213с.
383919
  Давыдченко А.Г. Гранитизация, магматизм, рудообразование / А.Г. Давыдченко. – Москва : Недра, 1986. – 144с.
383920
  Андреев В.Л. Гранитная дельта : стихи / Вячеслав Андреев. – Ленинград : Совецкий писатель, 1989. – 54, [1] с.
383921
  Некрасов Б.В. Гранитная летопись / Б.В. Некрасов. – Л., 1971. – 292с.
383922
   Гранитные интрузии Казахстана.. – 1-й сборник. – Алма-Ата., 1948. – 268с.
383923
   Гранитные пегматиты : В 5-ти тт. – Новосибирск : Наука
Т. 1 : Слюдоносные пегматиты. – 1990. – 227с.
383924
  Гродницкий Л.Л. Гранитные пегматиты Балтийского щита / Л.Л. Гродницкий. – Ленинград : Наука, 1982. – 295с.
383925
  Давиденко Игорь Владимирович Гранитные пегматиты докембрия (на примере пегматитовой провинции Кольского полуострова) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Давиденко Игорь Владимирович; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 48л.
383926
  Литовченко Е.И. Гранитные пегматиты Западного Приазовья / Е.И. Литовченко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 130с.
383927
  Майский Ю.Г. Гранитные пегматиты меджуречья Белая -- Большой Зеленчук (Сев.Зап. Кавк.) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Майский Ю. Г.; Рост.ГУ, Геол-геогр. фак. – Ростоу н/Д, 1969. – 38л. – Бібліогр.:с.36-38
383928
  Шмакин Б.М. Гранитные пегматиты США / Б.М. Шмакин, Г.А. Топунова. – Москва : Наука, 1981. – 116с.
383929
  Шавло С.Г. Гранитные пегматиты Украины / С.Г. Шавло, С.И. Кирикилица, Г.И. Князев. – Киев : Наукова думка, 1984. – 263с.
383930
  Дубровский М.И. Гранитные системы и граниты / М.И. Дубровский. – Ленинград : Наука, 1984. – 352с.
383931
   Гранитный город: (Петербург-Петроград-Ленинград). – Л., 1988. – 230с.
383932
   Гранитный город: (Петербург-Петроград-Ленинград).. – Л., 1989. – 230с.
383933
  Мельник Г.А. Гранитный линкор / Г.А. Мельник. – Москва, 1959. – 266 с.
383934
  Бирштейн А.И. Гранитный мир : стихи / Александр Бирштейн. – париж ; Одесса : Ритм ; Астропринт, 2016. – 127, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-184-6
383935
  Орлов Б.А. Гранитный Север / Б.А. Орлов. – М., 1983. – 30с.
383936
  Великов С. Гранитово : историко-географски и етнографски очерк / Стоян Великов, Георги Трифонов. – София : Изд-во на Отечествения фронт, 1987. – 283 с., [12] л. ил., портр., факс. – (Библиотека "Роден край")
383937
  Старков В.Д. Гранитовый магнитизм Восточно-Мугоджарского поднятия / В.Д. Старков. – М., 1977. – 130с.
383938
   Гранитоидные и рудные формации Калба-Нарымского пояса (Рудный Алтай).. – Гылым, 1994. – 203с.
383939
   Гранитоидные и щелочные формации в структурах Западной и Северной Монголии : Совместная Сов.-Монг. научно-исследоват. геологическая экспедиция. Труды, вып.14. – Москва : Наука, 1975. – 288 с.
383940
  Шенкман Я.Д. Гранитоидные интрузивные комплексы Восточной Тувы / Я.Д. Шенкман. – М, 1980. – 133с.
383941
   Гранитоидные массивы Сибири и оруденение. – Новосибирск : Наука, 1971. – 314с.
383942
   Гранитоидные плутонические, плутонометаморфические формации и магматические комплексы Приазовья / В.И. Лашманов, А.М. Лысак, К.И. Свешников, В.Г. Пащенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 10-18 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
383943
   Гранитоидные формации докембрия северо-восточной части Балтийского щита. – Ленинград : Наука, 1978. – 263с.
383944
  Абдрахманов К.А. Гранитоидные формации Казахстана и типы фанерозойского гранитообразования / К А. Абдрахманов ; АН КазСССР, Ин-т геол. наук им. К.И. Саптаева. – Алма-Ата : Наука КазСССР, 1987. – 287 с. : ил., схемы. – Библиогр.: с. 280-286
383945
  Марин Ю.Б. Гранитоидные формации малых и умеренных глубин. (Выделение, структура, становление, эволюция) / Ю.Б. Марин. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1976. – 144с.
383946
   Гранитоидные формации Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1970. – 256с.
383947
   Гранитоидные формации Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1984. – 191с.
383948
  Павленко А.С. Гранитоидные формации Центрально-Азиатского складчатого пояса, их петрология, геохимия, металлоносность / А.С. Павленко, Л.В. Филиппов, Л.П. Орлова. – Москва : Наука, 1974. – 223с.
383949
  Леонтьев А.Н. Гранитоидный магматизм и вопросы геодинамики / А.Н. Леонтьев. – М, 1982. – 200с.
383950
   Гранитоидный магматизм и оруденене базардаринского горно-рудного района.. – Новосибирск, 1990. – 185с.
383951
  Дистанова А.Н. Гранитоидный магматизм раннепалеозойских орогенов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 787-796. – библиогр.: с. 793--796. – ISSN 0016-7886
383952
  Даценко В.М. Гранитоидный магматизм юго-западного обрамления Сибирской платформы / В.М. Даценко. – Новосибирск : Наука, 1984. – 120 с.
383953
  Саранчина Г.М. Гранитоидный магматизм, метаморфизм и метасоматоз докембрия : (на примере Приладожья и других областей) / Г.М. Саранчина. – Ленинград : Ленинградский университет, 1972. – 127с.
383954
  Гребенников А.В. Гранитоиды А-типа: проблемы диагностики, формирования и систематики // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 9. – С. 1356-1373 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1369-1373. – ISSN 0016-7886
383955
  Вартанова Н.С. Гранитоиды Восточного Забайкалья / Н.С. Вартанова, И.В. Завьялова, З.В. Щербакова. – Новосибрск : Наука, 1972. – 272с.
383956
   Гранитоиды восточной частти Южного Тянь-Шаня.. – Фрунзе, 1973. – 242с.
383957
   Гранитоиды Гамовского интрузива, его особенности, индикаторная и геодинамическая роль (Южное Приморье) / Н.Н. Крук, В.В. Голозубов, С.А. Касаткин, С.Н. Руднев, А.А. Врожеск, М.Л. Куйбида, Г.М. Вовна // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2134-2152 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2151-2152. – ISSN 0016-7886
383958
  Авдонцев Н.А. Гранитоиды Гарганской глыбы : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Авдонцев Н.А. ; Лаборатория геологии докембрия АН СССР. – Ленинград, 1965. – 21с.
383959
  Летников Ф.А. Гранитоиды глыбовых областей / Ф.А. Летников. – Новосибирск : Наука, 1975. – 214с.
383960
  Костин В.А. Гранитоиды и метасоматиты Водлозерского блока (Юго-Восточная Карелия) / В.А. Костин. – Петрозаводск, 1989. – 162с.
383961
   Гранитоиды и монцонитоиды рудных районов Приморья.. – М., 1980. – 160с.
383962
  Охотников В.Н. Гранитоиды и рудообразование (Полярный Урал) / В.Н. Охотников. – Ленинград : Наука, 1985. – 185с.
383963
  Трунилина В.А. Гранитоиды и связь сними касситерит-сульфидного оруденения. Восточная Якутия / В.А. Трунилина, С.П. Роев, Ю.С. Орлов. – Новосибрск : Наука, 1985. – 208 с.
383964
  Матвеева С.С. Гранитоиды Мугоджар / С.С. Матвеева, Т.Г. Павлова. – М., 1988. – 150с.
383965
   Гранитоиды обрамления Криворожской структуры. Проблемы корреляции геологических тел и комплексов / Ю.Ф. Великанов, О.Ю. Великанова, Б.А. Занкевич, В.И. Николаенко, В.В. Покалюк, Н.В. Шафранская // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 49-58 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
383966
  Нурлыбаев А.Н. Гранитоиды палеозойских интрузивных комплексов Северо-Западного Прибалхашья / А.Н. Нурлыбаев. – Алма-Ата, 1963. – 220с.
383967
  Калинин Е.П. Гранитоиды Приполярного Урала, их минералогия и геохимия. (На примере гранитов бассейна р. Торговой) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121, 127 / Калинин Е.П.; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
383968
  Афанасьев Г.Д. Гранитоиды складчатых и активизированных областей и их рудоносность : [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т геологии, рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии ; [ред. кол.: Г.Д. Афанасьев (отв. ред. и др.)]. – Москва : Наука, 1977. – 259 с. : ил.; 2 отд. л. схем. – Библиогр.: с. 247-256
383969
   Гранитоиды Украинского щита как источник керамического сырья.. – Киев, 1979. – 202с.
383970
  Виславных Н.А. Гранитоиды Хамар-Дабана и связь их с тектоникой. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Виславных Н.А.; Иркут. гос .ун-т. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
383971
  Рокачук Т.А. Гранитоиды центральной Бурятии (петрохимические особенности, термолюминисценция породообразующих минералов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Рокачук Т. А.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1972. – 25л.
383972
  Седова И.С. Гранитоиды центральной части Джугджуро-Становой складчатой области. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Седова И.С.; АН СССР.Лаборат.геологии докембрия. – Л, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
383973
  Фишман М.В. Гранитоиды центральной части Приполярного Урала / М.В. Фишман, Б.А. Голдин; АН СССР. Коми филиал. Ин-т геологии. – Москва-Ленинград, 1963. – 106с.
383974
   Гранитоиды Южного Верхоянья. – Москва : Наука, 1970. – 216с.
383975
  Самаркин Г.И. Гранитоиды Южного Урала и проблемы формирования гранитных поясов в складчатых обл. / Г.И. Самаркин, Е.Я. Самаркина. – М., 1988. – 207с.
383976
  Орса В.И. Гранитообразование в докембрии Среднеприднепровской гранит-зеленокаменной области / В.И. Орса. – К., 1988. – 201с.
383977
  Орса В.И. Гранитообразование в докембрии Среднеприднепровской гранит-зеленокаменной области / В.И. Орса. – К., 1988. – 201с.
383978
  Рудник В.А. Гранитообразование и его роль в формировании гранитного слоя земной коры в докембрии. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 127, 120 / Рудник В.А.; ВНИИ геол. – Л., 1972. – 57л. – Бібліогр.:с.53-57
383979
  Свириденко Л.П. Гранитообразование и проблемы формирования докембрийской земной коры : (на примере Карелии) / Л.П. Свириденко. – Ленинград : Наука, 1980. – 216 с.
383980
   Граниты и метасоматиты геотектоногенов Казахстана.. – Алма-Ата, 1981. – 200с.
383981
  Калюжный В.А. Граниты и оловорудные месторождения центральной части Калбинского хребта / В.А. Калюжный. – М.-Л., 1936. – 83с.
383982
  Иванов А.Н. Граниты и пегманты Западного Прибайкалья. / А.Н. Иванов, Б.М. Шмакин. – Москва, 1980. – 220с.
383983
  Юрк Ю.Ю. Граниты и пегматиты Украинского кристаллического щита / Ю.Ю. Юрк. – Киев : Изд-во АН СССР, 1956. – 123с.
383984
  Бабаходжаев С.М. Граниты шайданского типа (карамазара) / С.М. Бабаходжаев. – Душанбе, 1976. – 132с.
383985
  Сердюченко Д.П. Граниты Южного Тимана и их акцессорные минералы / Д.П. Сердюченко. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 104с.
383986
  Литвинов О.О. Граниты, лабрадориты и мраморы. Архитектурно-декоративные камни УССР. / О.О. Литвинов, И.С. Солонинко. – К., 1950. – 112с.
383987
  Менделеев Д.И. Границ познанию предвидеть невозможно / Д.И. Менделеев. – Москва, 1991. – 588с.
383988
  Романов Н.А. Граница - рядом / Н.А. Романов. – М., 1974. – 373с.
383989
   Граница : сборник [стихов сов. писателей]. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1938. – 48 с. – (Библиотека "Огонёк" ; № 8 ()1067)
383990
  Кулешов А.А. Граница : белорус. хроника в стихах / Аркадий Кулешов; авториз. пер. с белорус. М.Исаковского. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 72 с.
383991
  Налковская З. Граница / З. Налковская. – Москва, 1960. – 267с.
383992
  Горлецкий Л.П. Граница / Л.П. Горлецкий. – М, 1964. – 176с.
383993
  Гамзатов Р. Граница : стихи и поэма / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Я.Козловского. – Москва : Воениздат, 1972. – 95 с.
383994
   Граница : Докум.-худож. повествование о дальневосточной границе. – Хабаровск, 1976. – 463с.
383995
  Авдеенко А.О. Граница : (из пограничного дневника писателя) / Александр Авдеенко ; [худож. А.С. Плаксин]. – Москва : Советская Россия, 1977. – 284 с. : ил.
383996
  Авдеенко А.О. Граница : повести / Александр Авдеенко. – Москва : Воениздат, 1979. – 351 с.
383997
   Граница. – Киев
Кн. 1. – 1987. – 430с.
383998
   Граница. – Киев
Кн. 2. – 1987. – 379 с.
383999
   Граница : Б-ка избр. произведений о сов. пограничниках: Сборник. – Вып.2. – М., 1989. – 398с.
384000
  Денисов Н. Граница : поэзия: поэма // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-125. – ISSN 0027-8238
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,