Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
379001
  Танасійчук М. "Господи, дай ноги мені бистрі, щоб я тікать умів. Вона для мене не цікава". Павло Тичина ховав жінку від друзів у ванній // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 3 (556), 21 січня 2021. – С. 47-50
379002
  Голобородько Ярослав "Господні зерна" Григорія Гусейнова - мегакнига про Україну : стаття перша // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-5


  Зацікавленому читачеві представляємо серію статей професора Я. Голобородька з проблем розвитку сучасної літератури "НОВІТНІ ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПОСТАТІ", що виголошені були на конференції в м. Миколаєві під час зустрічей із учителями-словесниками.
379003
  Бондарев Н. "Госприемка" агента Вальтера. Тито на службе Коминтерна в 1935-1936 годах // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 7. – С. 90-94. – ISSN 0235-7089


  Йосип Броз Тіто, лідер Югославії з кінця Другої Світової війни до своєї смерті (1945—1980), маршал (1943)
379004
  Горак Р. "Гостем у німців" (листи редакції журналу "Die Zeit" до Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 320-429. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
379005
   "Гостепримечательность" по-турецки : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 10 : Іл.
379006
  Нагорная О. "Гости кайзера" и "политическая декорация": солдаты и офицеры многонациональных империй в лагерях военнопленных Первой мировой войны // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 225-244. – ISBN 978-5-89423-110-5
379007
  Копійка М. "Гостра сила" у стратегії інформаційної безпеки Китаю // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 68-80. – ISSN 2522-1663
379008
  Святовець В.Ф. "Гострому, всерозуміючому погляду на світ ми зобов"язані великим подробицям" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 56-59


  У статті досліджуються погляди видатного німецького письменника Й. В. Ґете на важливі стильові категорії одиничного і конкретного як найменших величин у літературі й мистецтві, їх неминуча інтеграція у поняття загального та внесок у кристалізацію ідеї ...
379009
  Каджуни Н.Г. "Государственный дети" / Н.Г. Каджуни. – Ростов -на-Дону, 1990. – 140с.
379010
  Горохова К.Г. "Государство благосостояния": шведская модель / К.Г. Горохова. – Москва : Знание, 1989. – 62, [2] с.
379011
  Гонатас Е.Х. [Гостинний кардинал / Е. Х. Гонатас. – 2-е вид. – Афіни : Стигмі, 1997. – 73 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-269-036-4
379012
  Кастринакі А. [Гостя : оповідання / Ангела Кастринакі. – Афіни : Естія, 1990. – 78 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0203-Х
379013
  Білий О. Господарська відповідальність за безпеку продукції: правовий аспект // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 290-298. – ISSN 1561-4999
379014
  Мащенко М.В. Господарська діяльність з управління майном: поняття, суб"єкти, види (господарсько правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.04 / Мащенко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
379015
  Смолка А.О. Господарська діяльність Івана Мазепи / А.О. Смолка. – Київ : VIP PRINT, 2009. – 92 с. : іл.
379016
  Прокопенко Ж.В. Господарська діяльність небанківських фінансових установ як об"єкт нормативно-правового регулювання: облікові аспекти // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 60-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
379017
  Ольховець В.П. Господарська діяльність у Збройних Силах України, теоретико-правовий аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 2222-5374
379018
  Никитченко Н.В. Господарська діяльність як об"єкт державного контролю // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 114-117. – ISBN 978-617-7605-90-3
379019
  Беренда С.В. Господарська інтеграція та виконання маастрихтських критеріїв конвергенції в Україні та країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 60-62
379020
  Опанасенко В.М. Господарська мотивація основних верств українського суспільства у пореформений період (друга половина XIX ст. - початок XX ст.) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 61-63
379021
  Коростей В. Господарська норма права: теорія і практика // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 102-108. – ISSN 0132-1331
379022
  Пую В.Л. Господарська продуктивність рослин топінамбура сортів Подільський 94 і Львівський // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 124-135 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2410-1125
379023
  Спектор Ю. Господарська революція // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-53. – ISSN 1812--514Х
379024
  Солопенко М.І. Господарська реформа та оборотні кошти підприємств / М.І. Солопенко. – К., 1969. – 126с.
379025
  Ніколенко Л. Господарська спеціалізація судової системи як гарантія якісного й ефективного здійснення правосуддя / Л. Ніколенко, Н. Іванюта // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 150-157. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних і практичних засад спеціалізації господарського судочинства в судовій системі України як гарантії підвищення якості й ефективності здійснення правосуддя. Обговорення відповідних проблем проведено у контексті ...
379026
   Господарська юстиція в Україні / [голов. ред. : Х. Венгриняк ; ред. проекту: К. Беляєва]. – Київ : Юридична Газета, 2016. – 47, [1] с. : іл., табл. – З нагоди 25-річчя утворення госп. (арбітраж.) судів України. - Книга без тит. арк.
379027
  Федорова Т.С. Господарська юстиція у сучасній державі : монографія / Т.С. Федорова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2019. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-185. – ISBN 978-966-419-364-8
379028
  Ярмошик І. Господарське життя Волинського регіону у працях польських дослідників XIX - першої третини XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 93-97
379029
  Суліменко О.Г. Господарське життя німецьких колоністів на Волині (кінець XVIII - друга половина ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-77. – (Історія ; вип. 50)


  У статті розповідається про господарське життя німецьких колоністів на землях Волині наприкінці ХVIII - у другій половині XIX ст.
379030
  Коростей В. Господарське законодавство - основа ефективної економіки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 48-52. – ISSN 0132-1331
379031
   Господарське законодавство : навчальний посібник / [ Ортинський В.Л., Кондратюк О.В., Смолин Г.В., Грищук О.В., Гулик Г.С. та ін.; за ред. В.Л. Ортинського ]. – Київ : Знання, 2008. – 359с. – ISBN 978-966-346-585-2
379032
   Господарське законодавство України. – Київ : МАУП, 1998. – 282 с. – ISBN 966-7312-29-3
379033
   Господарське законодавство України : Збірник нормативних актів станом на 1 січня 2001 р. – Київ : Атіка, 2001. – 464с. – ISBN 966-7714-47-0


  Базові нормативні акти господарського законодавства, що є основою правового регулювання господарської діяльності в Україні. Для студентів, аспірантів, викладачів, юристів-практиків
379034
   Господарське законодавство України / [ упоряд.: Роїна О.М. ]. – Київ : КНТ; Скіф, 2008. – 572с. – ISBN 978-966-373-338-8
379035
  Остапенко Ю.І. Господарське законодавство України в системі координат суспільних трансформацій = Ukrainian commercial legislation in the coordinate system of social transformations : монографія / Ю.І. Остапенко. – Харків : Юрайт, 2018. – 187, [1] с. – Дод. тит. арк., зміст англ. – Бібліогр.: с. 176-187. – (Серія "Наукові праці кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого" = Series "Scientific works of the departament of economic law Yaroslav Mudryi National law university"). – ISBN 978-966-2740-92-9
379036
   Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин : Збірник нормативних актів. Станом на 1 червня 2002 р. – Київ : Атіка, 2002. – 816 с. – 34Госп Шифр дубл. – ISBN 966-8074-09-2
379037
   Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин : Збірник нормативних актів. Станом на 1 жовтня 2003 р. – Київ : Атіка, 2004. – 836с. – ISBN 966-8074-09-2
379038
  Ферков О.В. Господарське освоєння Ужанщини у добу Другетів / О.В. Ферков, Н.А. Белей // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 84-91. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "У статті розглядається слабко досліджена у вітчизняній історіографії проблема процесу господарської колонізації малозаселених і незаселених територій Ужанського комітату Угорського королівства ХІV – ХVІІ ст., тобто час який називають добою Другетів. ...
379039
  Пилипенко А.Я. Господарське право : Курс лекцій. Навчальний посібник для юрид. вузов и фак. / А.Я. Пилипенко. – Київ : Вентурі, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-9282-5
379040
  Щербина В.С. Господарське право : Навч. посібник / В.С. Щербина; МОН України. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 384с. – ISBN 966-7784-86-Х
379041
   Господарське право : Практикум. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 320с. – ISBN 966-7784-53-3
379042
  Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с. – ISBN 966-667-091-7
379043
   Господарське право : Практикум / КНУТШ; За заг. ред.: В.С. Щербини; Авт.: В.С.Щербина, Г.В.Пронська, О.М.Вінник, О.А.Беляневич, В.В.Радзивілюк, та інші. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 416 с. – ISBN 966-667-093-3
379044
  Жук Л.А. Господарське право : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець. – Київ : Кондор, 2003. – 400с. – ISBN 966-7982-16-5


  Для студентів та аспірантів юридичних і економічних вищих навчальних закладів
379045
  Вінник О.М. Господарське право : Курс лекцій / О.М. Вінник. – Київ : Атіка, 2005. – 624с. – ISBN 966-326-057-2
379046
   Господарське право : Нвчальний посібник у схемах і таблицях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 616с. – ISBN 966-364-278-5
379047
  Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина ; МОНУ. – 3-є вид, переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 656 с. – ISBN 978-966-667-232-5
379048
  Вінник О.М. Господарське право : навчальний посібник / О.М. Вінник ; МОНУ. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 768с. – ISBN 978-966-8533-91-4
379049
  Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина ; МОН України. – 5-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 600 с. – Бібліогр.: с. 587-589. – ISBN 978-966-667-348-3
379050
  Вінник О.М. Господарське право : курс лекцій (загальна частина) / Вінник О.М. ; НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 239, [1] с. – ISBN 978-617-7507-07-8
379051
  Мілаш В.С. Господарське право : навч. посібник для підгот. до іспитів / В.С. Мілаш. – 5-те вид., змінене. – Харків : Право, 2018. – 336, [2] с. – ISBN 978-966-937-484-4
379052
   Господарське право : практикум / [А.Г. Бобкова, С.С. Валітов, Е.М. Деркач та ін.] ; за заг. ред А.Г. Бобкової. – Харків : Право, 2018. – 590, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 587-591 та в кінці тем. – ISBN 978-966-937-248-2
379053
  Вінник О.М. Господарське право : курс лекцій (загальна частина) / Вінник О.М. ; НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України. – Київ : Ліра-К, 2020. – 239, [1] с. – ISBN 978-617-7507-07-8
379054
   Господарське право : (загальна частина) : підручник / [О.В. Гарагонич та ін.] ; за ред. В.С. Щербини, В.В. Резнікової ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ : Ліра-К, 2021. – 447, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 447. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-520-062-9


  У підручнику відповідно до програми курсу на основі Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів господарського законодавства висвітлено основні правові інститути Загальної частиини курсу господарського права. Головну увагу ...
379055
  Швидка Т.І. Господарське право в схемах і таблицях : навч. посібник / Т.І. Швидка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 128, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 125-128. – ISBN 978-966-937-504-9
379056
  Щербина В.С. Господарське право України : Навч. посібник / В.С. Щербина. – Київ : Атіка, 1999. – 336с. – ISBN 966-95627-3-2
379057
  Щербина В.С. Господарське право України : Навч. посібник / В.С. Щербина. – Київ : Атіка, 2000. – 336с. – ISBN 966-95627-3-2
379058
  Булгакова І.В. Господарське право України : Нвчальний посібник / І.В. Булгакова; МОНУ; Академія адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2006. – 352с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-058-2
379059
  Кравчук С.Й. Господарське право України : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Мін-во освіти і науки України; Хмельницький регіональний ун-т управління та права; С.Й.Кравчук. – Київ : Кондор, 2007. – 264с. – ISBN 966-351-108-7
379060
  Жук Л.А. Господарське право України : підручник для юридичних і економічних вищих навч. закладів / Л.А., Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець ; керівник авт. кол. Л.А. Жук. – Київ : Кондор, 2009. – 432 с. – ISBN 978-966-351-278-5


  Для студентів та аспірантів юридичних і економічних вищих навчальних закладів
379061
  Несинова С.В. Господарське право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [С.В.Несинова, В.С. Воронко, Т.С. Чебикіна] ; за заг. ред. С.В. Несинової ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 563, [2] с. – Авт. на тит арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 559-564. – ISBN 978-611-01-0274-2
379062
   Господарське право України : навч. посібник : у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Харк. нац ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес. – ISBN 978-966-910-003-0
Ч. 1 : [О.Б. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуя, О.М. Шуміла. – 2013. – 366, [2] с. – Алфавіт.-предм. покажч.: c. 361-366. – Бібліогр.: с. 348-360 та в підрядк. прим.
379063
   Господарське право України : навч. посібник : у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Харк. нац ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес. – ISBN 978-966-910-004-7
Ч. 2 : [О.Б. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуя, О.М. Шуміла. – 2013. – 398, [2] с. – Алфавіт.-предм. покажч.: c. 393-398. – Бібліогр.: с. 376-392 та в підрядк. прим.
379064
  Коростей В. Господарське право України як галузь права: проблеми та їх реалізація // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 72-77. – ISSN 0132-1331
379065
  Знаменський Г. Господарське право України: сучасний стан та перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 91-97. – ISSN 2308-9636
379066
  Батрин С. Господарське право як самостійна галузь права: до постановки питання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 92-96.
379067
  Коростей В. Господарське право: сучасність і перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-71. – ISSN 0132-1331
379068
  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / М.Л. Шелухін, О.М. Зубатенко; МОНУ, Донецький юридичний ін-т при Луганському державному ун-ті внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 260 с. – ISBN 966-364-309-9
379069
  Балюк І.А. Господарське процесуальне право : навчальний посібник / І.А. Балюк ; ОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 224 с. – ISBN 966-574-997-8
379070
   Господарське процесуальне право України : навч. посібник / зВ.Л. Костюк В.Л. [ та ін.] ; за заг. ред. В.Л. Костюка ; МОН України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Ін Юре, 2009. – 218 с. – ISBN 978-966-313-432-1
379071
   Господарське процесуальне право України : підручник / В.ДЧернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук"янець ; за заг. ред .В.Д. Чернадчука ; Нац. банк України " Укр. акад. банк. справи, Юрид. фак-т. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 378 с. – ISBN 978-966-680-425-2
379072
  Ніколенко Л.М. Господарське процесуальне право України : підручник / Л.М. Ніколенко, Н.В. Іванюта ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2020. – 275, [1] с. – Бібліогр.: с. 261-275 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7679-25-6
379073
  Іщук С.І. Господарське районування Київського столичного регіону / С.І. Іщук, В.Б. Шишацький // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 54-61. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
379074
   Господарське судочинство в Україні : судова практика : податкові правовідносини. – Київ : Ін Юре, 2004. – 583, [1] с. – (Судова практика). – ISBN 966-313-120-9
379075
   Господарське судочинство в Україні : Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності. – Київ : ІнЮре, 2004. – 904с. – ISBN 966-313-213-2
379076
   Господарське судочинство в Україні : Судова практика. Корпоративні правовідносини. – Київ : ІнЮре, 2004. – 528с. – ISBN 966-313-176-4
379077
   Господарське судочинство в Україні : Судова практика. Обіг цінних паперів. – Київ : Праксіс, 2006. – 552с. – ISBN 966-897-301-1
379078
   Господарське судочинство в Україні : судова практика, захист прав інтелектуальної власності. – Київ : Праксіс, 2007. – 406, [1] с. – Предм. покажчик: с. 406. – ISBN 978-966-8973-07-9
379079
   Господарське судочинство в Україні : законодавство та практика застосування : Навчальний посібник для юридичних закладів освіти. – Харків : Консум, 2001. – 260с. – Шифр дубл. – (Реформа судів України). – ISBN 966-7920-02-Х
379080
  Гусак А. Господарське судочинство на низькому старті / А. Гусак, А. Овод // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 22-23
379081
  Дацько Л.В. Господарський аспект земельних відносин в Україні / Л.В. Дацько, В.Л. Іскоростенський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 4 (162). – С. 62-66
379082
  Подоляк С.А. Господарський договір - погляд із синергетики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 425-429. – ISSN 1563-3349
379083
  Ткач А.П. Господарський договір за радянським правом / А.П. Ткач. – Київ, 1967. – 76с.
379084
  Корчак І.І. Господарський договір і діяльність підприємства / І.І. Корчак. – Київ, 1969. – 84с.
379085
  Паракуда І.В. Господарський договір складського зберігання // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 181-194
379086
  Подоляк А.С. Господарський договір та його юридичні конструкції - недійсність, нікчемність, неукладність - в сучасних умовах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 146-150
379087
  Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання : навч. посіб. / О.А. Беляневич. – Київ : Наукова думка, 2002. – 280 с. – ISBN 966-00-0790-6
379088
  Пашков В.М. Господарський договір як підстава виникнення господарсько-правових відносин у галузі охорони здоров"я // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 43-52. – ISSN 0201-7245
379089
  Поданчук В.Д. Господарський і культурний розвиток Переяслав-Хмельницького району за роки радянської влади // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 3-6
379090
  Смітюх А. Господарський кодекс - не анахронізм // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 47-48
379091
  Рєзнікова В. Господарський кодекс потребує доопрацювання, але не скасування / В. Рєзнікова, В. Щербина; спілкувався Віктор Ковальський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 5. – ISSN 1992-9277
379092
  Спаських Н.М. Господарський Кодекс України - шлях до європейської інтеграції // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 44-47. – ISBN 978-966-7496-99-9
379093
   Господарський кодекс України : Від 16 січня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 208с. – ISBN 966-8074-59-9


  Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності субєктів господарювання різних форм власності
379094
   Господарський кодекс України : Офіційний текст прийнятий ВР України 16 січня 2003 р.. Набирає чинності з 1 січня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2003. – 204 с. – ISBN 966-313-054-7
379095
   Господарський кодекс України : Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2003. – 192с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-214-0
379096
   Господарський кодекс України : Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. – Київ : Істина, 2003. – 208 с. – ISBN 966-7613-38-0
379097
   Господарський кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР України 16 січня 2003 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 392 с. – ISBN 966-313-107-1
379098
   Господарський кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Кондор, 2004. – 208с. – ISBN 966-7982-09-2
379099
   Господарський кодекс України = Господарський процесуальний кодекс України : Офіційні тексти. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 304с. – ISBN 966-667-134-4
379100
   Господарський кодекс України : За станом на 1 січня 2004 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 192с. – ISBN 966-611-279-5
379101
   Господарський кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1вересня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 180с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-29-4
379102
   Господарський кодекс України : Офіційне видання: Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року, із змінами та доповненнями станом на 1 липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 384с. – ISBN 966-313-231-0
379103
   Господарський кодекс України : Текст відповідає офіційному станом на 1 жовтня 2005 року. – Київ : Школа, 2005. – 192с. – ISBN 966-661-161-9
379104
   Господарський кодекс України : Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2006. – 224с. – Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями станом на 1 лютого 2006 р. – ISBN 966-313-264-7
379105
   Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2006 (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 192с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-29-4
379106
   Господарський кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1вересня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 192с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-29-4
379107
   Господарський кодекс України : чинне законодавство зі зминами та доповненнями станом на 15 травня 2009 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Атіка, 2009. – 189 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-062-9
379108
   Господарський кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 26 жовтня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 159, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-98-6
379109
   Господарський кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 5 грудня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 160 с. – ISBN 978-617-566-042-3; 978-611-01-0061-8
379110
   Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 5 квіт. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 207, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-062-9
379111
  Кузьмін Р. Господарський кодекс України як засіб детінізації економіки // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 8-12.
379112
  Герич П В. Господарський комплекс прикордонного району в умовах мыжрегіональної інтеграції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.10.02 / Герич В.П,; НАН Украіни Ін-т. регіональн.досліджень. – Львов, 1997. – 22л.
379113
  Бутинець Т.А. Господарський контроль як галузь знань // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 32-46. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
379114
  Осецький В. Господарський менталітет як чинник розвитку інституційного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 75-80. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття господарського менталітету як неформального інституту, проаналізовано основні підходи представників інституціоналізму до трактування даної категорії, досліджено структуру інституційного середовища, визначено місце та роль ...
379115
  Васенко В.К. Господарський механізм вільних економічних зон // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 143-149. – (Економіка ; № 6 (65))
379116
  Чухно А. Господарський механізм та шляхи його вдосконалення на сучасному етапі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-67. – ISSN 0131-775Х
379117
  Пророченко І.П. Господарський механізм управління в колгоспах. / І.П. Пророченко. – К., 1975. – 48с.
379118
  Кузьмінський А.М. Господарський облік в АСУ / А.М. Кузьмінський. – К, 1973. – 31с.
379119
  Машіка Г.В. Господарський потенціал карпатського регіону: сучасний стан та напрямки його трансформації // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 109-111. – ISBN 978-617-7069-75-8
379120
  Роїна О.М. Господарський процес : практичний посібник / Роїна О.М. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : КНТ, 2008. – 180с. – ISBN 978-966-373-470-5
379121
  Науменко О.М. Господарський процес і виконавче провадження: аналіз взаємозв"язку і взаємозалежності // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 157-160. – ISBN 978-966-8823-76-3
379122
   Господарський процесуальний кодекс України : Офіційний текст із змінами станом на 1 грудня 2001 р. – Київ : Ін Юре, 2001. – 128с. – ISBN 966-7752-70-4
379123
   Господарський процесуальний кодекс України. – Київ, 2001. – 82с.
379124
   Господарський процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / Д.М. Притика, М.І. Тітов, В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Ю.Д. та ін. Притика; [Д.М. Притика, М.І. Тітов, В.М. Гайворонський та ін.]. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Харків : Консум, 2002. – 318, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7920-34-8
379125
   Господарський процесуальний кодекс України. – Київ : Атіка, 2002. – 64с. – ISBN 966-7714-65-9
379126
   Господарський процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 148 с. – ISBN 966-313-114-4
379127
   Господарський процесуальний кодекс України : За станом на 20 жовтня 2004 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 68с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-334-1
379128
   Господарський процесуальний кодекс України : За станом на 1 січня 2004 року. – Харків : Одіссей, 2004. – 80с. – (Закони України). – ISBN 966-633-284-1
379129
   Господарський процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами станом на 1 березня 2005 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 66с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-36-7
379130
   Господарський процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 148с. – Шифр дубл.34(Код) Госп.Доп. 1 карт.юр. – ISBN 966-313-256-6
379131
   Господарський процесуальний кодекс України : Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2006. – 200 с. – Текст із змінами та доповненнями станом на 25 лютого 2006 р. – ISBN 966-313-286-8
379132
   Господарський процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2007 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 64с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-36-7
379133
   Господарський процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2007 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 64 с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-36-7
379134
  Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України : (із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2007 року) : науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – Київ : Юстініан, 2008. – 872 с. – ISBN 978-966-8257-40-7
379135
  Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України : ( із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2007 року ) : науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – 3-тє вид. – Київ : Юстініан, 2009. – 872 с. – ISBN 978-966-8257-46-9
379136
   Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 берез. 2017 р.: (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 106, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-053-7
379137
   Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 20 грудня 2011 року) : з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм (станом на 1 берез. 2012 р.) / [В.Кісіль і партнери, Адвокати і правники ; уклад.: В. Беляневич]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : ЮСТІНІАН, 2012. – 879, [1] с. – Назва обкл. : Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм. – Бібліогр.: с. 845-873 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8257-87-2
379138
   Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Укладач В.Е. Беляневич. – Київ : Юстініан, 2002. – 544с. – ISBN 966-7714-98-5
379139
   Господарський процесуальний кодекс України. Про господарські суди : Закон України. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 96с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-92-4
379140
   Господарський процесуальний кодекс України. Станом на 1 вересня 2001 року.. – Київ : Атіка, 2001. – 64с. – ISBN 966-7714-65-9
379141
  Іванюта Н. Господарський процесуальний кодекс України: проблеми юридичної техніки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 80-85. – ISSN 2307-8049
379142
  Горбач А.С. Господарський розвиток Волинської області на основних історико-географічних зрізах / А.С. Горбач, Д.О. Шелемеха // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 61-63
379143
  Чухно А.А. Господарський розрахунок і матеріальне стимулювання // Матеріальн. стимул. та оплата праці:Респ. міжвідом. наук. зб., 1966
379144
  Сталінська О.П. Господарський розрахунок і рентабельність. / О.П. Сталінська. – Львів, 1961. – 55с.
379145
  Шокун В.К. Господарський розрахунок на промисловому підприємстві. / В.К. Шокун. – К., 1974. – 135с.
379146
  Коденська М.Ю. Господарський розрахунок у підсобнрих виробництвах / М.Ю. Коденська. – К., 1974. – 70с.
379147
  Побірченко І.Г. Господарський розрахунок як метод соціалістичного господарювання та його правове регулюванняя // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 47-55
379148
  Бушмич Г.А. Господарський розрахунок: досвід і проблеми / Г.А. Бушмич. – Одеса, 1974. – 119с.
379149
  Бикова Т. Господарський стан Криму в 1920 році // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 23
379150
  Василяка К. Господарський суд Миколаївської області: віхи історії // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 215-219


  Ігор Гаврилович Побірченко працював головним державним арбітром Миколаївського державного арбітражу. Завдяки І.Г. Побірченку КНУ імені Тараса Шевченка став першим вищим навчальним закладом в СРСР, у якому викладався курс господарського права.
379151
  Дем"як П.Ю. Господарський суд як суб"єкт запобігання злочинам в Україні: історичний аспект // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 3 (5). – С. 162-170. – ISSN 2523-4552
379152
  Вінник О. Господарські відносини в умовах цифровізації та їх правове регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 56-62. – ISSN 2663-5313
379153
  Повар П.О. Господарські відносини у сфері електроенергетики як предмет регулювання господарського права // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 144-148. – ISBN 978-617-7605-90-3
379154
  Ментух Н.Ф. Господарські договори, що укладаються в процесі здійснення лізингової діяльності // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 104-111
379155
  Луць В.В. Господарські договори. / В.В. Луць. – Львів, 1973. – 28с.
379156
  Карпенко Н.В. Господарські зв"язки в інфраструктурному комплексі продовольчого ринку України : Монографія / Н.В. Карпенко; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 122с. – ISBN 966-7971-10-4
379157
  Мельниченко О.С. Господарські зв"язки промислових підприємств / О.С. Мельниченко. – Київ, 1972. – 48с.
379158
  Навроцький В.О. Господарські злочини: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 60с.
379159
  Шкляєва Н.В. Господарські мотиви у народній топонімічній прозі Західного Полісся / Н.В. Шкляєва, Т.В. Николюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 60-64
379160
  Джуринський В. Господарські об"єднання як учасники відносин у сфері господарювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 72-76.
379161
  Костюченко О.А. Господарські права місцевих Рад / О.А. Костюченко. – К., 1986. – 49с.
379162
  Віхров О.П. Господарські правові відносини: сутність і функціональне призначення // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 87-91. – ISSN 1681-6277
379163
  Вінник О. Господарські системи в умовах громадянського суспільства і правової держави: правові аспекти взаємодії / О. Вінник, І. Кравець // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 62-67. – ISSN 2307-8049
379164
  Степанов С.В. Господарські суди України в системі органів судової влади // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (10). – С. 110-117. – ISSN 2524-101X
379165
   Господарські суди України: від заснування до сьогодення : 1991-2016 / [Б.Ю. Львов, Г.А. Кравчук, О.К. Любимов та ін.]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 782, [2] с. – 25-річчя утворення. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-577-223-1
379166
   Господарські суди України: історичний нарис, портрети, події. – Київ : ІнЮре, 2006. – 464с. : фотогр. – Присвячується 15-й річниці створення господарських (арбітражних) судів України. – ISBN 966-313-314-7
379167
  Кравченко О.І. Господарські та деякі біологічні особливості чистопородних і помісних свиней різних генотипів в умовах селекційно-гібридного центру : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.02.01 / Кравченко О.І.; Укр. академія агр. наук. – Полтава, 1994. – 24л.
379168
  Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи : Правове становище / О.М. Вінник. – Київ : Знання, 1998. – 309с. – ISBN 966-7293-49-1
379169
   Господарській ініціативі- ширрокий простір. – К, 1966. – 78с.
379170
   Господарській ініціативі- ширрокий простір. – К, 1966. – 78с.
379171
  Ландкоф С.Н. Господарсько-адміністративне право / С.Н. Ландкоф. – Х., 1931. – 238с.
379172
  Шестопал Г.С. Господарсько-біологічні особливості і селекційна цінність сортів чорної смородини і порічки в умовах західного лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.06.07 / Шестопал Г.С.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1998. – 20л.
379173
  Литвинчук Н. Господарсько-виробнича культура Східного Полісся: історія монографічного вивчення на зламі XIX-XX ст. // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 98-106. – ISSN 2664-4282
379174
  Погорілко В.Ф. Господарсько-організаторська діяльність місцевих Рад депутатів трудящих УРСР / В.Ф. Погорілко. – К., 1972. – 147с.
379175
  Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав"я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) / Кушнір В.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. археології та етнології України, Одес. від-ня Нац. спілки краєзнавців України. – Одеса : КП ОМД, 2012. – 191,[1] с., [10] арк. іл. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 180-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-637-044-4
379176
  Ніколенко С.С. Господарсько-політичний механізм сучасної ринкової економіки : монографія / С.С. Ніколенко, І.О. Пінчук ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра економічної теорії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с. – ISBN 978-966-7971-99-1
379177
  Мельник В. Господарсько-правова відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов"язань за договорами, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 52-57. – ISSN 2307-8049
379178
  Зорич Г. Господарсько-правова відповідальність суб"єктів права постійного землекористування за порушення земельного законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-40. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поняття, ознаки та види господарсько-правової відповідальності суб"єктів права постійного землекористування за порушення земельного законодавства. Determination, characteristics, forms of the economical legal responsibility of the ...
379179
  Мороз Л.Я. Господарсько-правова відповідальність товарних бірж // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 105-113.
379180
  Щербина В. Господарсько-правова відповідальність у доктрині господарського права України та її законодавче закріплення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 81-93. – ISSN 1026-9932
379181
  Оверковська Тетяна Господарсько-правова відповідальність у сфері охорони земель України від забруднення та псування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 62-65.
379182
  Щербина В. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-16. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються питання галузевого підходу до поняття та ознак господарсько-правової відповідальності, а також особливості застосування заходів господарсько-правової відповідальності. Звертається увага на необхідність узгодження низки положень ...
379183
  Щербина В.С. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 539-557. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
379184
  Письменна М.С. Господарсько-правова ідентифікація учасників публічних закупівель // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 162-171. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
379185
  Пашков В. Господарсько-правова характеристика та класифікація загроз у галузі охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 134-137.
379186
  Олюха В. Господарсько-правове забезпечення аутсорсингу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 151-163. – ISSN 1026-9932
379187
  Олефір А.О. Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров"я: теоретичні та практичні аспекти : монографія / А.О. Олефір. – Харків : Юрайт, 2012. – 453, [3] с. : табл. – Додатки: с. 347-414. – Бібліогр.: с. 415-453. – ISBN 978-966-2740-11-0
379188
  Ціленко В.А. Господарсько-правове забезпечення державної будівельної політики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Ціленко Валерій Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
379189
  Пісьменна К. Господарсько-правове забезпечення економічної політики в галузі суднобудування та судноремонту // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 108-111.
379190
  Останіна А.В. Господарсько-правове забезпечення інноваційного характеру фармацевтичної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Останіна Анна В"ячеславівна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
379191
  Бронова Ю.Г. Господарсько-правове забезпечення літакобудування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бронова Юлія Георгіївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
379192
  Омаров Анвер Мурад Огли Господарсько-правове забезпечення малого підприємництва в Україні в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Омаров Анвер Мурад Огли ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
379193
  Подрез-Ряполова Господарсько-правове забезпечення постачання природного газу в умовах природних монополій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Подрез-Ряполова Ірина Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Донецьк. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
379194
  Коротка Р.О. Господарсько-правове регулювання агентських відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Коротка Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
379195
  Чубенко В.А. Господарсько-правове регулювання виробництва та постачання високотехнологічної продукції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Чубенко Віра Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
379196
  Джабраілов Р.А. Господарсько-правове регулювання відносин оренди: сучасний стан та напрями вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 147-152. – ISSN 2219-5521
379197
  Погрібний Д.І. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій // Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 18-26
379198
  Шміло І.О. Господарсько-правове регулювання відповідальності в інвестиційних відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Шміло Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
379199
  Орленко Б.М. Господарсько-правове регулювання дилерської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Орленко Борис Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 246, [13] арк. – Додатки: арк. 237-246, [3]. – Бібліогр.: арк. 211-236
379200
  Савчук О.О. Господарсько-правове регулювання діяльності небанківських кредитних установ з урахуванням адаптації до законодавства ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Савчук Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
379201
  Марина С. Господарсько-правове регулювання діяльності суб"єктів, що надають екскурсійні послуги // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 88-93
379202
  Лукач І.В. Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Лукач Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 33 c. – Бібліогр.: 31 назва
379203
  Лукач І.В. Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Лукач Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 474 арк. – Бібліогр.: арк. 417-474
379204
  Деревянко Б.В. Господарсько-правове регулювання надання послуг у сфері освіти / Б.В. Деревянко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 527, [1] с. – Бібліогр.: 476-527 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-8388-83-5
379205
  Головачова А.С. Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Головачова Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
379206
  Головачова А. Господарсько-правове регулювання правового становища страхових агентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 95-100. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено окремі аспекти господарсько-правового регулювання діяльності страхових агентів. Виявлено колізію норм права щодо визначення суб"єктного складу агентської посередницької діяльності у страхуванні. Досліджено проблему змішування ...
379207
  Нескороджена Л. Господарсько-правове регулювання публічних закупівель: проблеми теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 128-140. – ISSN 1026-9932
379208
  Паракуда І.В. Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Паракуда Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 c. – Бібліогр.: 12 назв
379209
  Паракуда І.В. Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Паракуда Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 279 арк. – Додатрки: арк. 278-279. – Бібліогр.: арк. 250-277
379210
  Катерина Єфремова Господарсько-правове регулювання у сфері формування сировинної бази виробництва виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 155-158.
379211
  Кологойда О.В. Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні : монографія / О.В. Кологойда ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 702, [2] с. – Бібліогр.: с. 611-702 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-97-4
379212
  Василенко М.Д. Господарсько-правовий досвід ЄС в інноваційному розвитку: створення технопарків (технополісів) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 57-62. – (Правознавство ; Вип. 461)
379213
  Никитченко Н.В. Господарсько-правовий підхід у регулюванні державного контролю // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 136-139. – ISBN 978-966-940-085-7
379214
  Кулик О.І. Господарсько-правовий режим майнінгу // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 98-104. – ISSN 2519-2353
379215
  Коверзнев В.О. Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів : монографія / В.О. Коверзнев. – Київ : Слово, 2013. – 228, [1] с. – Бібліогр.: с. 173-191. – ISBN 978-966-194-147-1
379216
  Пашков В.М. Господарсько-правовий статус саморегулівних організацій // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 153-155. – ISBN 978-617-7320-15-8
379217
  Петруненко Я.В. Господарсько-правові аспекти дотримання авторських прав при визначенні процедур державних закупівель // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 52-56
379218
  Пашков В. Господарсько-правові аспекти забезпечення охорони здоров"я як соціальної домінанти національної безпеки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 105-108.
379219
  Овчарук Е.В. Господарсько-правові аспекти інноваційної діяльності // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 284-287. – ISSN 2310-9769
379220
  Аветисян М.Р. Господарсько-правові аспекти обрання організаційноправової форми господарювання // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 110-116. – ISSN 2518-7953
379221
  Затулко К.А. Господарсько-правові аспекти обрання організаційноправової форми господарювання // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 116-123. – ISSN 2518-7953
379222
  Поєдинок В.В. Господарсько-правові аспекти послуг інформаційного суспільства // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 170-173. – ISBN 978-617-7320-15-8
379223
  ІІісьменна Господарсько-правові засоби державного регулювання відносин у сфері суднобудування та судноремонту // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-64.
379224
  Пристай Т. Господарсько-правові засоби захисту суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності в чинному законодавстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 84-88
379225
  Дятленко Н. Господарсько-правові засоби стимулювання економіки у праві Німеччини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 63-65
379226
  Сакоян Д.І. Господарсько-правові механізми міжнародної стандартизації в системах якості промислових підприємств України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 91-96.
379227
  Ляшенко А.А. Господарсько-правові основи розвитку туристичної індустрії в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Ляшенко Андрій Артурович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 навз
379228
  Коростей В. Господарсько - правовий механізм трансформації України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.93-96. – ISSN 0132-1331
379229
  Пашков В. Господарсько правові аспекти медичного та фармацевтичного обслуговування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-20.
379230
  Кононенко О. Господарча специфіка верхньопалеолітичної стоянки Радомишль I // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 41. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
379231
  Мамутов В.К. Господарче право зарубіжних країн : підручник для студ. юрид. спец. вузів / В.К. Мамутов, О.О. Чувпило; МФ "Відродження". – Київ : Ділова Україна, 1996. – 352 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). – ISBN 5-7707-9864-5
379232
  Цебро О. Господарювання мешканців київських комунальних квартир (1943 - 1945 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 140-144


  У статті розглядається господарювання киян в умовах користування спільними приміщеннями комунальних квартир, офіційні правила, які його регламентували, та контроль за їх виконанням. В статье рассматривается домашний быт киевлян, которые жили в ...
379233
   Господарят на ветровете. – София, 1973. – 217с.
379234
  Сусанян К.Г. Господдержка экспорта в России должна быть комплексной // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 30-39
379235
  Зісель Й. Господи, Ти відкриєш уста мої... / Йосиф Зісельс у розмовах з Ізою Хруслінською. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 389, [3] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-503-5
379236
  Ільченко Олесь Господи, це Львів! : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 108-117 : Іл.
379237
  Бернадский В.Н. Господин Великий Новгород : очерки по истории Новгорода / В.Н. Бернадский. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1936. – 100 с. : ил. – (Библиотека по истории для средней школы)
379238
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород : повесть / Д.М. Балашов ; ил. Э.Б. Табачников. – Москва : Советская Россия, 1970. – 207 с. : ил.
379239
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород / Д.М. Балашов. – Москва, 1977. – 175с.
379240
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород : повесть / Д.М. Балашов ; худож. К.К. Дмитраков. – Петрозаводск : Карелия, 1983. – 158 с. : ил.
379241
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород : повесть / Д.М. Балашов ; худож. Б.А. Аникин. – Переизд. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 159 с. : ил.
379242
  Богданова Светлана Господин Великий Новгород : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 64-65 : Фото
379243
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско / И.А. Бунин. – Москва, 1959. – 207 с.
379244
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско : Рассказ / И. А. Бунин. – Калининград : Кн. изд-во, 1980. – 23 с. – (Школьная библиотека)
379245
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско : Рассказ / И.А. Бунин. – Москва : Детская литература, 1980. – 31 с. – (Школьная библиотека)
379246
  Мугуев Х.-М. Господин из Стамбула / Х.-М. Мугуев. – Москва, 1966. – 259с.
379247
  Мугуев Х.-М.М. Господин из Стамбула : Повести, рассказы / Х.-М.М. Мугуев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 511с.
379248
  Молдавский Д.М. Господин леший, господин барин и мы с мужиком / Д.М. Молдавский. – М.-Л., 1965. – 357с.
379249
  Молдавский Д.М. Господин Леший, господин Барин и мы с мужиком / Д.М. Молдавский. – 2-е изд., доп. – Л., 1990. – 493с.
379250
  Гандон Ив. Господин Миракль / Ив. Гандон. – Москва : Прогресс, 1973. – 203с.
379251
  Цветаева М. Господин мой - Время / Марина Цветаева. – Москва : Вагриус, 2000. – 510 с. – ISBN 5-264-00219-3
379252
  Цветаева М.И. Господин мой - Время / Марина Цветаева. – Москва : Вагриус, 2006. – 512с., [ 16 ] л. илл. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0316-8
379253
  Тахоцкий Л. Господин Петр Струве в политике / Л. Тахоцкий. – Москва : Книгоизд. "Новый мир", 1906. – 72с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
379254
  Зарьян Н. Господин Петрос и его министры : роман / Н. Зарьян. – Москва : Советский писатель, 1961. – 431 с.
379255
  Вериссимо Э. Господин посол / Э. Вериссимо. – Москва, 1969. – 424с.
379256
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 648 с.
379257
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1951. – 656 с.
379258
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1953. – 696 с.
379259
  Гидаш А Господин Фицек / А Гидаш. – М., 1955. – 680с.
379260
  Гидаш А Господин Фицек / А Гидаш. – М., 1967. – 600с.
379261
  Гидаш А. Господин Фицек / А. Гидаш. – М., 1973. – 590с.
379262
  Розит П. Господин Цеплис : роман / П. Розит; пер. с латыш. В.Невского. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 371 с.
379263
  Петрухин Г.В. Господин чрезвычайный посол: роман / Г.В. Петрухин. – Фрунзе, 1983. – 411с.
379264
  Скаррон П. Господина Скаррона шутливая повесть / Переведена с немецкого языка Васильем Тепловым. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Акдемии Наук
Ч. 1. – 1763. – [8], 255 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням, заставка, кінцівка
379265
  Мелещенко О. Господиня деканату - вічна нянька журналістів : [спогади] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 415-416. – ISBN 978-966-2726-03-9
379266
  Шпербер М. Господні водоноси = All das Vergangene / Манес Шпербер ; передм., переклад і прим. Петра Рихла. – Чернівці : Молодий буковинець, 2000. – 215, [1] с. – Пер. за вид.: All das Vergangene: Die Wassertrager Gottes. Die vergebliche Warnung. Bis man mir Scherben auf die Augen legt / M. Sperder. Wien-Zurich: Europaverlag, 1983. – ISBN 966-7109-18-6
379267
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Г.Д. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-23-9
Кн. 3. – 2000. – 568с.
379268
  Гусейнов Григорий Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Гусейнов Григорий. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-08-5
Кн. 4. – 2000. – 568с.
379269
  Гусейнов Григорій Господні зерна : Художньо-документальний життєпис.У 8 кн. / Гусейнов Григорій. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-22-0
Кн. 5. – 2002. – 612с.
379270
  Гусейнов Григорій Господні зерна : Художньо-документальний життєпис. У 8 кн. / Гусейнов Григорій. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-45-Х
Кн. 6. – 2002. – 640с.
379271
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис. У 8 книгах / Григорій Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-45-Х
Кн. 7. – 2003. – 800с.
379272
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Г.Д. Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-209-0
Кн. 8. – 2004. – 1000 с.
379273
  Гусейнов Г. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Григорій Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-246-5
P.P.S. Алфавітний покажчик імен. – 2005. – 352с.
379274
  Гусейнов Г. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Г. Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-244-9
Post scriptum. – 2005. – 712с.
379275
  Дуэ Д. Господство в воздухе : Сборник трудов по вопросам возд. войны / Джулио Дуэ ; Пер. с итал. В. А. Виноград Предисл. комкора В. В. Хрипина. – 2-е изд. – Москва : Госвоениздат, 1936. – 607 с., 6 отд. л. карт.
379276
  Зайцев Н.С. Господство монополий в сельском хозяйстве США / Н.С. Зайцев. – М., 1966. – 155с.
379277
  Матевосян Рафаэль Хачатурович Господство монополий США в сахарной промышленности Кубы до революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Матевосян Рафаэль Хачатурович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1973. – 35л.
379278
  Моисеенко В.Г. Господство финансового капитала в довоенной Чехословакии 1918-1938 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Моисеенко В.Г.; МВТ СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 18л.
379279
  Андриасов М.А. Господствующая высота : очерки / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1953. – 96 с.
379280
  Нагибин Ю.М. Господствующая высота. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1951. – 164с.
379281
   Господствующие классы Латинской Америки. – Москва : Наука, 1978. – 444 с.
379282
  Наумов Е.П. Господствующий класс и государственная власть в Сербии / Е.П. Наумов. – Москва, 1975. – 336с.
379283
  Куусинен А. Господь низвергает своих ангелов: Воспоминания, 1919-1965 / А. Куусинен. – Петрозаводск, 1991. – 240с.
379284
  Перепічка М. Господь стукає у наші серця : оповідання // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 142-146. – ISSN 0868-4790-8
379285
  Флобер Г. Госпожа Бовари : .провинциальные нравы ; [пер. с фр.] / Гюстав Флобер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1952. – 344 с.
379286
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – М, 1984. – 536с.
379287
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – Москва, 1989. – 428с.
379288
  Флобер Г. Госпожа Бовари : Провинциальные нравы: Роман / Г. Флобер; Пер. с фр. Н. Любимова. – Москва, Харьков : АСТ. Фолио, 2003. – 313 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-014102-5
379289
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Гюстав Флобер ; [пер. с фр. А. Ромма ; послесл. Т. Панасенко ; примеч. Б. Бунич-Ремизов. – Харьков : Фолио, 2011. – 413, [3] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литератури). – ISBN 978-966-03-5320-6
379290
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Москва, 1977. – 320 с.
379291
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1979. – 351с.
379292
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1981. – 352с.
379293
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1981. – 271с.
379294
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Воронеж, 1985. – 332с.
379295
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Свердловск, 1986. – 320с.
379296
  Флобер Г. Госпожа Бовари ; Воспитание чувств / Г. Флобер. – Москва : Художественная литература, 1971. – 735с.
379297
  Флобер Г. Госпожа Бовари ; Саламбо / Г. Флобер. – Ашхабад, 1984. – 606с.
379298
  Флобер Г. Госпожа Бовари т.1 = Gustave Flaubert. Madame Bovary : Провинциальные нравы : Роман Густава Флобера : С прил. дела по обвинению Флобера перед судом исправительной полиции : в 2 т. / Пер. с фр. Л.Г. Т. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека А.С. Суворина ; Т. 60)
Т. 1. – 1895. – 297 с.
379299
  Флобер Г. Госпожа Бовари т.2 = Gustave Flaubert. Madame Bovary : Провинциальные нравы : Роман Густава Флобера : С прил. дела по обвинению Флобера перед судом исправительной полиции : в 2 т. / Пер. с фр. Л.Г. Т. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека А.С. Суворина ; Т. 60)
Т. 2. – 1895. – 271 с.
379300
  Флобер Г. Госпожа Бовари. Провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1944. – 411с.
379301
  Флобер Г. Госпожа Бовари; Воспитание чувств : романы / Гюстав Флобер ; Вступ. ст. Б.Реизова, прим. Т.Соколовой и М.Эйхенгольца, перев. с фр. Н.Любимова и А.Федорова. – Кишинев : Литература Артистикэ, 1984. – 734 с.


  Госпожа Бовари и Воспитание чувств - посвящены современной Флоберу французской действительности, периоду между двумя революциями:1830 и 1848 годов
379302
  Мессиджер Филипп Госпожа из Сити. / Мессиджер Филипп. – М., 1960. – 168с.
379303
  Марс Ф.Ст. Госпожа крыса и неизвестный : [Рассказ] / Ф. Марс ; Пер. с англ. В.А. Гатцука. – Москва : Изд. ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 16 с. – (Дешевая библиотека для семьи и школы)
379304
  Диковский С.В. Госпожа Слива / С.В. Диковский. – Москва, 1935. – 48с.
379305
  Золя Э. Госпожа Сурдис / Э. Золя. – Москва, 1955. – 48с.
379306
  Дмитренко Я. Госпремия Украины: венец трудов ученых и чиновничий трофей = Процедура определения лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники за 2013 г. вышла на финишную прямую // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 23-29 августа (№ 34). – С. В 1, В 4-5


  Согласно положению о присуждении Государственной премии Украины в области науки и техники ежегодно вручается не более 20 премий, в том числе до двух - за учебники и до трех - за работы, представляющие государственную тайну.
379307
  Пономаренко Н.З. Госприемка -- действенный рычаг перестройки / Н.З. Пономаренко. – К., 1988. – 47с.
379308
  Доценко А.П. Госпродарські реформи в країнах соціалізму / А.П. Доценко. – Київ, 1972. – 48с.
379309
  Павлишенко М.М. Госпрозрахункова ціна і прибуток у період розвинутого соціалізму. / М.М. Павлишенко. – Львів, 1974. – 191с.
379310
  Дідковська Л.Г. Госпрозрахунковий доход трудового колективу / Л.Г. Дідковська. – К., 1990. – 31с.
379311
  Коваленко С Ю. Госпрозрахунковий механізм сільськогосподарських підприємств / С Ю. Коваленко, В.Б. Моссаковський. – К, 1989. – 130с.
379312
  Старченко В.Д. Госпрозрахункові методи стимулювання, інтенсифікації суспільного виробництва / В.Д. Старченко. – К, 1977. – 48с.
379313
  Аленьков В.Г. Госпрозрахунок-рушійна сила : розповідь Героя Соц. праці, голови крлгоспу ім. Дзержинського / В.Г. Аленьков ; літ. запис М.С. Соколовського. – Київ : Промінь, 1987. – 102 с. : іл. – (Курс - прискорення)
379314
  Ястремський І.С. Госпрозрахунок і економічні підйоми підвищення ефективності виробництва. / І.С. Ястремський. – К., 1981. – 48с.
379315
  Ядчук С.В. Госпрозрахунок і кредит у РАПО / С.В. Ядчук. – К, 1988. – 47с.
379316
  Городній В.В. Госпрозрахунок і матеріальне стимулювання у колгоспах / В.В. Городній. – Київ : Наукова думка, 1973. – 112 с.
379317
  Горелік Л.Е. Госпрозрахунок на промісловому підприємстві / Л.Е. Горелік. – К, 1948. – 32с.
379318
  Пронська Г.В. Госпрозрахунок органів господарського керівництва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматривается хозрасчет органов хозяйственного руководства как метод управления, неотъемлемый элемент хозрасчета отраслевой хозяйственной системы. Имея в своей основе ту же экономическую закономерность, опираясь на те же организационные ...
379319
  Кушнерова Т.П. Госпрозрахунок у боротьбі за рентабельність соціалістичних промислових підприємств / Т.П. Кушнерова. – Київ, 1959. – 48с.
379320
  Шрайбман М. Госпрозрахунок цеху й робітничої бригади / М. Шрайбман. – Х., 1933. – 88с.
379321
  Русаков А. Госпрозрахунок цеху та майстерні / А. Русаков. – Харків : Пролетар, 1931. – 76 с.
379322
  Павлишенко М.М. Госпрозрахунок як основа ринкової економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 70-79
379323
  Лукінов І.І. Госпрозрахунок, ціна і земельна рента / І.І. Лукінов. – Київ, 1970. – 64с.
379324
  Дзюбик С.Д. Госпрозрахунок: Ділові бесіди / С.Д. Дзюбик. – К., 1990. – 268с.
379325
  Тарасенко Г.С. Госпрозрахуноу у колгоспах і радгоспах / Г.С. Тарасенко. – К., 1986. – 47с.
379326
  Каринцев Н.А. Госсек / Н.А. Каринцев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 68 с.
379327
  Каринцев Н.А. Госсек / Н.А. Каринцев. – 4-е изд. – Москва : Музгиз, 1937. – 56 с.
379328
  Зінченко Н. Госсекретарь Александр Зинченко: Сегодня уровень жизни дончан не отвечает тому огромному потенциалу, который сосредоточен в Донбассе. // Факты, 2005


  Держ. секретар Президента Ющенка - про нову ідеологію і наповнення Банкової та влади загалом
379329
  Крыжевский В.В. Госсипибома: современный взгляд на проблему / В.В. Крыжевский, Н.А. Мендель, Ю.В. Павлович // Хірургія України : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 124-130. – ISSN 1818-5398
379330
  Бирюков В. и др. Госсобственность и госсектор в рыночной экономике // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 0131-2227
379331
  Гирявец П.В. Госсударственная социалистическая собственность и ее развитие в период строительства Коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гирявец П.В. ; Киев. ин-т. нар хоз-ва. – Киев, 1969. – 27с.
379332
  Тихомирова Т.Б. Госсударственный строй Ирана / Т.Б. Тихомирова. – Москва, 1957. – 25с.
379333
  Александрова А.Ю. Гостевой туризм как инновационная форма туризма (экономико-географический анализ) / А.Ю. Александрова, О.А. Химченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 24-31 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
379334
  Стефанссон В. Гостеприимная Арктика / В. Стефанссон. – Москва, 1948. – 327с.
379335
  Табарев А.В. Гостеприимные боги Сан-Агустина // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 83-96. – ISSN 044-748Х


  Записки археолога о поездках в Колумбию.
379336
  Русавская Валентина Гостеприимство - фактор успеха : культура сервиса // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 54-55 : фото
379337
  Щеглов Л.С. Гостеприимство : Стихи лирические и иронические / Л.С. Щеглов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 78с.
379338
  Лисовский К.Л. Гостеприимство / К.Л. Лисовский. – Москва, 1979. – 247с.
379339
   Гостеприимство "Ореанда" Премьер Отеля отмечено Кондолизой Райс на форуме YES // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 47 : фото
379340
  Ватолина Ю.В. Гостеприимство в предельной интерпретации: Жак Деррида // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-7. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
379341
  Лупашко Артур Гостеприимство по-одесски // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 87 : фото
379342
  Парубоча Наталья Гостеприимство по-швейцарски : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 64-69. – Библиогр.: Фото
379343
   Гостєва Юлія Володимирівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 88. – ISBN 978-966-439-757-2
379344
  Мамсуров Гости : рассказы / Мамсуров, , Дабе; пер. с осет. – Орджоникидзе : Осет. кн. изд-во, 1964. – 211 с.
379345
  Дудин М.А. Гости / М.А. Дудин. – Л., 1974. – 75с.
379346
  Гроссо А. Гости / А. Гроссо. – Москва : Радуга, 1990. – 160с.
379347
   Гости 13 страницы. – Москва : Известия, 1990. – 251 с.
379348
  Перхавко В. Гости бунташного века // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 70-82. – ISSN 1812-867Х
379349
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва : Правда, 1946. – 47с.
379350
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 48с.
379351
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Воронеж, 1948. – 44с.
379352
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Хабаровск, 1948. – 86с.
379353
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Амурск, 1953. – 74с.
379354
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва, 1972. – 640с.
379355
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва, 1978. – 640с.
379356
  Баркер Кэтрин Гости из Азии : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 45 : Фото
379357
  Дзасохов М. Гости из Барагуина : стихотворения и поэма / М. Дзасохов; пер. с осет. – Москва : Современник, 1982. – 96 с.
379358
  Васин М.Д. Гости из будущего / М.Д. Васин. – Москва, 1977. – 190с.
379359
  Казанцев А.П. Гости из Космоса. / А.П. Казанцев. – Москва : Гос. из-во географической литературы, 1958. – 238 с.
379360
  Ровнер А.Б. Гости из области. / А.Б. Ровнер. – М., 1991. – 301с.
379361
  Крошкин Павел Гости из прошлого // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 14-16 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
379362
   Гости о нашем городе. – Горький, 1987. – 14с.
379363
  Стыпов П. Гости с Миона. / П. Стыпов. – София, 1966. – 299с.
379364
   Гости страны фантазии : сб. научн.-фантаст. произведений писателей-фантастов. – Москва : Мир, 1968. – 366 с.
379365
  Артюх Л. Гостина в українців у контексті комунікації // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С.64-71. – Бібліогр.: Літ.: в приміт. с. 71; 27 п. – ISSN 0130-6936
379366
  Калитовський Ієроним Гостина св. Николая : Драматична игра в чотирьох выходах / Написав Иероним Калитовский // Рукавичка : повисть Евгения Згарского / Є. Згарський. – Коломыя : З печатни А.В. Кисилевского и Сполки, 1910. – 31 с., 2 л. нот. – (Библиотека для рускои молодежи ; Вып. 68, т. 129, рік 17)


  Библиотека для руской молодежи / пoд ред. Юлияна Насальского ; рoк ХVІІ, вып. LХVІІІ, т. СХХХ (Вып. 68, т. 131, рік 17)
379367
  Андреев Л.Н. Гостинец : рассказ Л.Андреева. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 16 с. – На обл. номер изд. № 17
379368
  Смоляк Б. Гостинець : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 7-13. – ISSN 0868-4790
379369
  Здоровило Т. Гостинець для окупанта. Дніпровське КБ "Південне" розробило власні боєприпаси до "Градів" i "Смерчів" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 3


  "У російсько-українському протистоянні використовувалися найрізноманітніші види озброєнь. В тім числі й «Гради» та «Смерчі», прийняті на озброєння ще в СРСР у 1963 і 1987 роках відповідно, боєприпаси для яких донині виробляли лише в Росії. Вочевидь ...
379370
   Гостинець для президента. – К, 1989. – 375с.
379371
  Білецький-Носенко П. Гостинець землякам : казки сліпого бандуpиста, чи співи об pізних pічах : [збіpка поезій] / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко. – Київ : Дpук. Е.Я. Федоpова, 1872. – 157, II с. – На обкл. рік видання 1872. - Примірник № 75218 дефектний, тит.арк. та стор.1-2 мають значні пошкодження. - описано за інтернет-пошуком
379372
  Коваленко Вадим Сергеевич Гостиница "Аврора". Всегда оставаться успешной // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 20-21 : фото
379373
  Штейн А.П. Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – Москва, 1957. – 114с.
379374
  Штейн А.П. Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – Москва
Кн.2. – 1957. – 114с.
379375
  Уэббер Г. Гостиница "Большой бизон" / Г. Уэббер. – М, 1986. – 318с.
379376
  Михановский В.Н. Гостиница "Сигма" : yаучно-фантаст. повести и рассказы / В.Н. Михановский. – Москва, 1979. – 304 с.
379377
  Мунтяну Ф. Гостиница "Тристеце" / Ф. Мунтяну. – Москва, 1959. – 112с.
379378
   Гостиница Spa Dr. Irena Eris приглашает на отдых // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
379379
  Тевелев М.Г. Гостиница в Снеговце / М.Г. Тевелев. – Ужгород, 1955. – 128с.
379380
  Уоллес Э. Гостиница на берегу Темзы / Э. Уоллес. – Киев, 1991. – 432 с.
379381
   Гостиница: 2 пути дополнительных продаж : стандарты успеха // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 72-73 : Фото
379382
   Гостинице "Альфа" четверть века : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 9 : Фото
379383
  Чичкина Светлана Гостиницы Москвы: с новыми кадрами в новое тысячелетие : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 30-31 : Фото
379384
  Миклевский Ежи Гостиничная инвестиция - трудно ли это? / Миклевский Ежи, Пидмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 36-37 : фото
379385
  Чичкина Светлана Гостиничная индустрия России развивается неравномерно : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 42-43 : Фото
379386
  Кехтер Игорь Гостинично-туристский комплекс "Горячие ключи" ООО "СВР - Холдинг", Суздаль : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 39 : Фото
379387
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание : учеб. пособие для студентов вузов / С.И. Байлик. – Киев : ВИРА-Р, 2002. – 252 с. – ISBN 966-542-193-Х


  Даны рекомендации по рациональной организации, управлению и обслуживанию гостей в совр. гостинничных комплексах с учётом опыта работы других стран мира.
379388
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. Евроремонт. Эксплуатация : учеб. пособие / С.И. Байлик. – Киев : ВИРА-Р, 2003. – 334 с. – ISBN 966-95845-8-2


  Книга посвящена эксплуатации материально-технической базы гостиничных, туристических и курортных комплексов. Для студентов высших учебных заведений
379389
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация : учеб. пособие / С.И. Байлик. – Київ : ВІРА-Р, 2001. – 208 с. – ISBN 966-7808-01-0
379390
  Шадурский Егор Гостиничному комплексу Санкт-Петербурга нужно $7,5 млрд! : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70-71 : Фото
379391
  Коробкин Алексей Гостиничные Договоры на Управление в России и СНГ // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 10-13 : фото
379392
  Аверьянов Борис Гостиничные проекты нужно активно пропагандировать : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 13 : Фото
379393
  Веллер Татьяна Гостиничные рынки России, СНГ и Грузии. Тенденции и перспективы / Веллер Татьяна, Коробкин Алексей, Кузьмина Галина // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 28-40 : фото, табл.
379394
   Гостиничные сети в Европе. Главные цифры : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 54-58 : Фото, табл.
379395
   Гостиничный low cost торжествует : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 38-39
379396
  Чичкина Светлана Гостиничный бизнес Латвии на подъеме : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-67 : Фото
379397
   Гостиничный и ресторанный бизнес : Отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
379398
   Гостиничный и ресторанный бизнес : Отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
379399
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный and ресторанный бизнес"
379400
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный and ресторанный бизнес"
379401
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2009
379402
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2009
379403
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2009
379404
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2009
379405
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2010. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
379406
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2010
379407
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2010
379408
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2010
379409
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2011
379410
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2011
379411
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2011
379412
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2011
379413
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2012
379414
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2012
379415
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2012
379416
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2012
379417
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2013
379418
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2013
379419
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2013
379420
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2013
379421
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2014
379422
   Гостиничный и туристический бизнес : Учебник. – Москва : Тандем; Экмос, 1998. – 352с. – ISBN 5-88124-014-Х
379423
   Гостиничный комплекс "Берлин": все для бизнеса, доступные цены : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 31
379424
   Гостиничный ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 52-56 : фото
379425
  Трофимова Ирина Гостиничный рынок Екатеринбурга : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 74-75 : Фото
379426
  Доронин Алексей Гостиничный рынок Италии тенденции и перспективы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 28 : Фото
379427
  Катеночкин Анатолий Гостиничный рынок России и СНГ. Курс на грамотное управление : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-59 : Фото
379428
   Гостиничный сегмент свободен : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-30 : Фото
379429
  Уоллес Э. Гостинница на берегу Темзы / Э. Уоллес. – Київ : Україна, 1992. – 430 с.
379430
  Прима В.В. Гостинність в європейському культурному просторі: історія, теорія і сучасні практики : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Прима Вікторія Володимирівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
379431
  Гарбар Г.А. Гостинність в соціокультурній сфері туризму як головний предмет філософського аналізу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 273-278. – ISSN 2076-1554
379432
  Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : [навч. посібник] / В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2014. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-2609-88-2
379433
  Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : навч. посібник / В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2020. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-2609-88-2
379434
   Гостинність і клас // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 48-49 : фото
379435
  Русавська В.А. Гостинність у контексті соціально-культурних трансформацій XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 98-107
379436
  Шолухо Н.Є. Гостинність як модель повсякденності в "філософії іншого" Еманюеля Левінаса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 103-108. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
379437
  Поплавська А.В. Гостинність як продукт розвитку соціальної культури суспільства // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 98-107. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
379438
  Швець В.С. Гостинці : поезії / В.С. Швець. – Київ, 1968. – 75 с.
379439
  Петров Г.Ф. Гостиный двор / Г.Ф. Петров. – Ленинград, 1966. – 44 с.
379440
  Русинович И.А. Гостищевское железорудное месторождение. / И.А. Русинович, В.Ф. Небосенко. – Воронеж, 1964. – 83с.
379441
  Шевченко Б.В. Гості // Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Б.В. Шевченко. – Київ : Гнозіс, 2011. – С. 29-64. – ISBN 978-966-8840-79-1


  Як і кожна велика дворянська садиба, Качанівка мала свої традиції і неповторну культурно-побутову, духовну атмосферу. Вона уславилися гостинністю, надто за господарювання трьох поколінь Тарнавських (1824-1897). Серед гостей здебільшого називають ...
379442
  Овечкін В. Гості в Стукачах / В. Овечкін. – Київ, 1950. – 65с.
379443
  Кондратюк А. Гості з Аргентини : Повісті. Оповідання. Думки / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 528 с. – ISBN 978-966-416-142-5
379444
  Дімаров А.А. Гості з Волині / А.А. Дімаров. – Львів, 1949. – 48 с.
379445
  Ячейкін Ю.Д. Гості з греків / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1986. – 158 с.
379446
  Нитченко Д. Гості з Києва в Австралії // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 492, лютий : лютий. – С. 36


  Письменник - гуморист і сатирик Євген Дудар та прозаїк Федір Зубанич.
379447
  Федорій Елеонора Гості з неба: правила безпечної посадки // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 5, жовтень. – С. 52-57 : фото
379448
   Гості з німецької служби академічних обмінів (DAAD) / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  На робочій зустрічі представників Офісу Німецької служби академічних обмінів в Україні з проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) Петром Бехом були обговорені питання співпраці, розвитку академічної мобільності студентів, ...
379449
   Гості з Японії в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  До університету завітали президент університету м. Кіото проф. Хіроші Мацумото та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні пан Тоїчі Саката, яких приймав ректор Л. Губерський. Великий інтерес у студентів викликала лекція проф. Хіроші Мацумото.
379450
   Гості іноземних посольств // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)


  На святкуванні 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка до палацу "Україна" були представники з 28 посольств
379451
  О"Коннор Гості Ірландії / О"Коннор. – Київ : Дніпро, 1984. – 332с.
379452
  Рутківський В.Г. Гості на мітлі / В.Г. Рутківський. – К, 1988. – 286с.
379453
  Рибіна Юлія Гості та персонал SPA: відпочинок та робота в нових умовах // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 22-24 : фото
379454
  Луб"янова Тетяна Гості школи - письменники Росії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21
379455
   Гостра бойова контузійна черепно-мозкова травма : патогенез, діагностика, лікування / [Ю.В. Бовт, А.І. Гоженко, Л.П. Забродіна та ін.] ; за ред. В.О. Коршняка. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2018. – 154, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 145-154. – ISBN 978-966-8177-92-7
379456
  Ардаб"єв А.І. Гостра зброя в боротьбі проти релігії та ідеалізму (Ленінські конспекти творів Фейєрбаха) / А.І. Ардаб"єв, А.Г. Молчанов // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 120-143. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
379457
  Кононенко П.Т. Гостра могила : роман-хроніка / П.Т. Кононенко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1963. – 253 с.
379458
  Кононенко П.Т. Гостра могила : роман-хроніка / П.Т. Кононенко. – Київ : Дніпро, 1970. – 278 с.
379459
  Каменєв М. Гостре око Старшого Брата. Всюдисуще відеоспостереження - прихована загроза чи порятунок? / М. Каменєв, С. Золотар // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 12


  "Хто віддасть свободу в обмін на безпеку, той не матиме ні свободи, ні безпеки. Саме ця максима батьків-засновників США спадає на думку, коли мова заходить про системи відеоспостереження на вулицях. Окрім того, згадується метафоричний, але цілком ...
379460
  Савчук О.І. Гостре письмо : повість / О.І. Савчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 215 с.
379461
  Горлачук В.В. Гостре питання енергозбереження грунту у національному вимірі / В.В. Горлачук, Р.О. Бондаревський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 15-21 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
379462
  Скибчик В.А. Гостре розшарування аорти: діагностика, лікування та прогноз // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 48-54. – ISSN 2224-1485
379463
  Гайовий Г.Т. Гостре сміхотворче перо // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 9. – С. 42-43


  Стаття про Гайового Григорія Титовича - відомого журналіста, члена Національної спілки письменників України та випускніка факультету журналістики Київського держуніверситету.
379464
  Пелехатий К.М. Гострим пером / К.М. Пелехатий. – Львів, 1971. – 160с.
379465
  Шаповалова Г.В. Гостримо перо : основи журналістикознавчих розвідок / Галина Шаповалова, Ярослава Шебештян. – Ужгород : Карпати, 2012. – 165, [3] с. – Бібліогр.: с. 85-88, 147-162, 165-166. – ISBN 978-966-671-337-0
379466
  Іващенко В.Й. Гострі кути / В.Й. Іващенко. – Київ, 1967. – 59 с.
379467
  Тертишник В.М. Гострі кути судово-правової реформи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-73
379468
   Гострі питання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки відбулася робоча зустріч соціальних партнерів - Профспілки працівників освіти і науки України, Міністерства освіти і науки України, Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ - для обговорення гострих освітянських ...
379469
  Макаренко О.М. Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події / О.М. Макаренко, І.В. Федосєєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 47 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 45-48.
379470
  Ковінька О.І. Гостріше гостріть пера : гумор, сатира / О.І. Ковінька. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 198 с.
379471
  Герасименко Н. Гостро по жіночому // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 6-7


  Про сучасний український жіночий детектив.
379472
  Попова І.С. Гострота зору Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 6-8. – ISBN 978-966-551-315-5
379473
  Шешуряк Ю. ГОСТы из будущего. Учасники II Legal TMT Forum обсуждали новые стандарты юридической профессии в связи с перспективным развитием цифровых технологий / Ю. Шешуряк, В. Дудин // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 28 ноября (№ 48). – С. 22-24. – ISSN 1563-6755
379474
  Фролкин С.И. Гостю Москвы / С.И. Фролкин. – Москва, 1969. – 176с.
379475
  Солоненко Михаил Гость - посланник бога : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 92-99 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
379476
  Брандес Э. Гость : Драма в 2 д. Эдуарда Брандеса / Пер. с дат. Петра Ганзена. – Москва : Тип. Сытина, 1893. – 38 с. – Экз дефектный, отсут стр. с. 39-40. – (Для интеллигентных читателей ; 10)
379477
  Зайцев Б.К. Гость : рассказ / Борис Зайцев. – [Санкт-Петербург] : [Книгоиздат Д.К. Тихомирова], 1908. – 21-184, [8] с. – Оригинальное название кн.: Сборник "Факелы" : Кн. 3. - В кн. удалены: Предисловия; Вольные мысли / Александр Блок, с. 1-21


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
379478
  Сергеева И.А. Гость / И.А. Сергеева. – Л., 1973. – 143с.
379479
  Баянов В.М. Гость : стихи / Виктор Баянов ; [худож. Г.И. Кравцов]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1976. – 112 с. : ил. – Миниатюрное издание
379480
  Гегешидзе Г. Гость : роман / Г. Гегешидзе. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 312 с.
379481
  Росоховатский И.М. Гость / И.М. Росоховатский. – Москва, 1979. – 239с.
379482
  Шкляревский И.И. Гость / И.И. Шкляревский. – Минск, 1980. – 126с.
379483
  Шмитт Гость : Пьеса / Шмитт, Эрик-Эмманюэль // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 88-128. – ISSN 1130-6545
379484
  Ермаков Дмитрий Гость в Старинном интерьере : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-81 : Фото
379485
  Мартынов Г.С. Гость из бездны / Г.С. Мартынов. – Л, 1962. – 120с.
379486
  Архипов А.Н. Гость из города : стихи / А.Н. Архипов. – Москва : Современник, 1974. – 95 с. – (Здравствуй, Москва! Первая книга в солице)
379487
  Туренская В.И. Гость из космоса / В.И. Туренская, П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1967. – 320с.
379488
  Голубев Г.Н. Гость из моря / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 240с.
379489
  Зубавин Б.М. Гость из соседней республики / Б.М. Зубавин. – М, 1955. – 49с.
379490
  Беркова Н.М. Гость из страны фантастики : кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем / Н.М. Беркова. – Москва : Русский язык, 1981. – 176 с.
379491
  Николаева Е.М. Гость из юности : стихи / Елена Николаева. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 44 с. : 11х8 см. – Миниатюрное издание
379492
  Аббасзаде Г. Гость издалека : роман, повести / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Художественная литература, 1978. – 333 с. : ил.
379493
  Пирес Ж.К. Гость Иова / Ж.К. Пирес. – Москва, 1971
379494
  Чалая З.А. Гость конференции / З.А. Чалая. – М., 1952. – 24с.
379495
  Чайковская Анна Гость незванный : Россия / Чайковская Анна, Шпиленок Николай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
379496
  Богданов В.А. Гость полей / В.А. Богданов. – М, 1970. – 47с.
379497
  Говоров А.А. Гостья / А.А. Говоров. – Москва, 1974. – 95с.
379498
  Маринелли К. Гостья из его снов = His pregnant mistress : роман / Кэрол Маринелли ; пер. с англ. Л. Ронис. – Москва : Радуга, 2006. – 160 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006357-4
379499
  Косточкин В.В. Государев мастер Федор Конь / В.В. Косточкин. – Москва, 1964. – 176 с.
379500
  Садовяну М. Государева кобыла / М. Садовяну. – Бухарест, 1975. – 48с.
379501
  Дангулов С.А. Государева почта / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 521с.
379502
  Колосов Е.Е. Государева тюрьма - Шлиссельбург : (по официальным данным) / Е.Е. Колосов ; предисл. Н.А. Морозова. – Петроград : Антей, 1924. – 256 с. – (Историко-революционная библиотека / Ред. А.А. Шилова)
379503
  Павлов-Сильванский В.Б. Государевы служивые люди : происхождение русского дворянства / [соч.] Н. Павлов-Сильванский. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1898. – [X], 336 с.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
379504
  Короленко В.Г. Государевы ямщики / В.Г. Короленко. – Ростов -на-Дону. – 63с.
379505
  Рыбин В.Ф. Государи и кочевники. Перлом : Романы / В.Ф. Рыбин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 576с.
379506
  Ранке Л. Государи и народы Южной Европы в шестнадцатом семнадцатом веках : в 2 ч. / Леопольд Ранке ; Пер. с нем. послед. изд. В. Модестов. – Санкт-Петербург : [В тип. Эдуарда Веймара]
[Ч. 2, гл. 3]. – 1856. – 272 с.
379507
   Государи из Дома Романовых 1613-1913 : жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствований : [т. 1-2] / под ред. Н.Д. Чечулина, д-ра рус. истории. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1. – 1913. – [6], 2, 407 c., [9] л. ил. портр. : ил., портр., факс.
379508
   Государи из Дома Романовых 1613-1913 : жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствований : [т. 1-2] / под ред. Н.Д. Чечулина, д-ра рус. истории. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2. – 1913. – [4], 368, [2], II c., [6] л. ил. портр. : ил., портр., факс.
379509
  Шалюпа Государсвенный арбитраж в СССР / Шалюпа, П, Донде Я.А. и. – М., 1953. – 96с.
379510
  Новоселов П.И. Государсвтенный банк и торговые организации. / П.И. Новоселов, Г.И. Зысман. – М., 1974. – 96с.
379511
  Левин Д.Б. Государсвтенный строй Великобританции. Лекции / Д.Б. Левин. – М., 1957. – 64с.
379512
  Шабанов Ф.Ш. Государсвтенный строй и правовая система Турции в период танзимата. / Ф.Ш. Шабанов. – Баку, 1967. – 204с.
379513
  Левин И.Д. Государсвтенный строй Индии. / И.Д. Левин, В.А. Мамаев. – М., 1957. – 151с.
379514
  Негматов Н.Н. Государсвто Саманидов / Н.Н. Негматов. – Душанбе, 1977. – 279с.
379515
   Государства НАТО и военные конфликты. – М, 1987. – 310с.
379516
  Сыркин А. Государства Прибалтики : Эстония, Латвия, Литва / А. Сыркин. – Москва. – 54с.
379517
  Денисов Е.К. Государства социалистической ориентации / Е.К. Денисов. – М., 1987. – 63с.
379518
  Власихин Василий Анатольевич Государственная атторейнская служба в США : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Власихин Василий Анатольевич; Мин-во юстиции СССР. Научно-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1979. – 23л.
379519
  Дерунова М.К. Государственная библиографическая регистрация произведений печати в СССР / М.К. Дерунова. – Москва, 1953. – 36 с.
379520
   Государственная библиография СССР. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 112 с.
379521
  Валькович Е.А. Государственная библиотека БССР имени В.И.Ленина / Е.А. Валькович. – Минск, 1969. – 61с.
379522
  Даулетова Н.К. Государственная библиотека Казахской ССР им. А.С.Пушкина. / Н.К. Даулетова. – Алма-Ата, 1974. – 72с.
379523
   Государственная библиотека СССР. – М, 1980. – 144с.
379524
   Государственная библиотека СССР : Библиогр. указ. – Москва
Ч. 1 : Литература о библиотеке 1862-1985 гг. – 1986. – 323с.
379525
   Государственная библиотека СССР. – М
2. – 1987. – 136с.
379526
   Государственная библиотека СССР имени Ленина в 1983 году, 1985
379527
   Государственная библиотека СССР имени Ленина в 1985 году, 1987
379528
   Государственная библиотека СССР имени Ленина в 1986 году, 1988
379529
   Государственная библиотека СССР имени Ленина в 1987 году, 1989
379530
   Государственная библиотека СССР имени Ленина в 1988 году, 1990
379531
  Чиркин В.Е. Государственная власть в развивающихся странах / В.Е. Чиркин. – Москва, 1990. – 235с.
379532
  Ким А.И. Государственная власть в СССР / А.И. Ким, А.М. Барнашов. – вып. дан. 1981. – Томск : [б. и.], 1980. – 89 с.
379533
  Тененбаум-Мушинский Государственная власть и государственная собственность / Тененбаум-Мушинский. – Саратов, 1984. – 109с.
379534
  Ким А.И. Государственная власть и народное представительство в СССР / А.И. Ким. – Томск, 1975. – 216с.
379535
   Государственная власть и общественно-политические структуры в арабских странах : История и современность : Сб. ст. – Москва : Наука, 1984. – 356 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
379536
   Государственная власть и предприятие. – Москва, 1991. – 365 с.
379537
  Королев А.И. Государственная власть и рабочий класс СССР / А.И. Королев. – Л, 1980. – 187с.
379538
  Добролюбов А.И. Государственная Власть, как техническая система: О трех великих социальных изобретениях человечества / А.И. Добролюбов. – Минск, 1995. – 240с.
379539
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1956. – 36с.
379540
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1956. – 36с.
379541
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1957. – 64с.
379542
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1957. – 40с.
379543
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1960. – 35с.
379544
  Анцупов И.А. Государственная деревня Бессарабии в XIX веке (1812-1870 гг.) / Анцупов И.А. ; под ред. П.Г. Рындзюнского ; АН Молдав.ССР, Ин-т истории. – Кишинёв : Катря Молдовеняскэ, 1966. – 264 с. – Библиогр.: с. 252-261
379545
  Генкина Э.Б. Государственная деятельность В.И.Ленина. / Э.Б. Генкина. – М, 1969. – 520с.
379546
   Государственная дисциплина. – М, 1978. – 598с.
379547
  Гавриленко Д.А. Государственная дисциплина / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1988. – 326 с.
379548
  Горницкий А.А. Государственная дисциплина / А.А. Горницкий. – К, 1989. – 189с.
379549
  Васьков П.Т. Государственная дисциплина в советском государственном аппарате : Автореф... канд. юрид.наук: / Васьков П.Т.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
379550
  Васьков П.Т. Государственная дисциплина в СССР / П.Т. Васьков. – Москва, 1960. – 146с.
379551
   Государственная дисциплина и ответственность. – Л, 1990. – 152с.
379552
   Государственная дисциплина и социалистический правопорядок. – Л, 1985. – 143с.
379553
  Калинычев Ф.И. Государственная дума в России : Сб. документов и материалов / Ф.И. Калинычев. – Москва, 1957. – 646с.
379554
   Государственная дума. Постановления и другие документы, 1995
379555
  Спекторов А. Государственная и военная тайна / А. Спекторов. – Москва-Л., 1945. – 74с.
379556
  Кадырова Н.Г. Государственная и общественная деятельность рабочего класса Азербайджана / Н.Г. Кадырова. – Баку, 1979. – 200с.
379557
  Чайченко Анатолий Петрович Государственная и общественно-политическая деятельность А.М.Коллонтай в годы гражданской войны : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чайченко Анатолий Петрович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 146л. – Бібліогр.:л.117-141
379558
  Кузьмин Е.И. Государственная информационная политика и библиотеки: к проблеме взаимодействия // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 1. – С. 27-46. – ISSN 0130-9765
379559
  Завада И.С. Государственная капиталистическая собственность и противоречия ее развития : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Завада И.С.; Львов. гос. ун-т им. И.Я. Франко. – Львов, 1990. – 16 с.
379560
  Дрампян Р.Г. Государственная картинная галерея Армении : (Города и музеи мира) / Р.Г. Дрампян. – Москва : Искусство, 1982. – 248 с.
379561
   Государственная картинная галерея Армении. – Москва, 1984. – 14с.
379562
   Государственная картинная галерея Армении. – Москва, 1986. – 14с.
379563
  Беляев В. Государственная оперная студия-театр имени Народного артиста республики К.С. Станиславского / текст В. Беляева. – Москва : [б. и.], 1928. – 60 с. : ил.
379564
   Государственная организация научно-исследовательской работы в США. – М, 1961. – 411с.
379565
   Государственная ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1971-1972 году. – Москва, 1974. – 149с.
379566
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И. Ленина : памятка читателю. – Москва : [б. и.], 1985. – 55 с. : фот.
379567
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И. Ленина в 1981 году. – Москва, 1982. – 142 с.
379568
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина-национальная библиотека страны : каталог книжно-иллюстративной выставки. – Москва : ГБЛ, 1978. – 50 с.
379569
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина. – М., 1978. – 62с.
379570
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1965-1967 годах. – Москва, 1969. – 141с.
379571
   Государственная ордена Ленина Библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1966-1967 годах. – Москва, 1969. – 141с.
379572
   Государственная ордена Ленина Библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1975 году. – М., 1977. – 166с.
379573
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1978 году. – М., 1980. – 152с.
379574
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1982 году. – М., 1985. – 166с.
379575
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1984 году. – М., 1986. – 166 с.
379576
  Смирнова Е.И. Государственная оружейная палата / Е.И. Смирнова. – Москва, 1986. – 204с.
379577
   Государственная оружейная палата. – Москва, 1988. – 432с.
379578
  Генкина Э.Б. Государственная переписка В.И.Ленина / Э.Б. Генкина. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.
379579
   Государственная племенная книга свиней. – Воронеж
т. 1 : 1935 г. – 1936. – 596 с.
379580
   Государственная политика и обострение национальных отношений в странах капитала. – Киев, 1979. – 315с.
379581
   Государственная политика структурной перестройки промышленности Франции. – М., 1988. – 40с.
379582
  Мертваго А. Государственная политика, как фактор в создании районов хозяйства // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 203-217
379583
  Фролова Е.П. Государственная помощь матерям и детям / Е.П. Фролова, Г.И. Потшеба. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 111 с.
379584
  Иванкина Т.В. Государственная помощь семьям, имеющим детей / Т.В. Иванкина, Е.Ф. Чернышева. – М., 1985. – 112с.
379585
  Винокур С.И. Государственная пошлина / С.И. Винокур. – Москва, 1972. – 94с.
379586
  Винокур С.И. Государственная пошлина / С.И. Винокур, Е.А. Авдошина. – Москва, 1987. – 86с.
379587
  Фалькович М.С. Государственная пошлина в органах госарбитража / М.С. Фалькович. – М, 1973. – 54с.
379588
  Винокур С.И. Государственная пошлина по арбитражным делам / С.И. Винокур, М.С. Фалькович. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1979. – 64с.
379589
  Змеева Н.Я. Государственная Публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина / Н.Я. Змеева. – Л., 1960. – 147с.
379590
  Киртока А. Государственная республиканская библиотека МССР им. Н.К.Крупской. / А. Киртока. – Кишинев, 1961. – 80с.
379591
  Киртока А.С. Государственная республиканская библиотека МССР им. Н.К.Крупской. / А.С. Киртока. – Кишинев, 1961. – 80с.
379592
   Государственная система приборов. – Москва, 1970. – 78с.
379593
   Государственная система стандартизации. – М., 1968. – 126с.
379594
   Государственная система стандартизации. – М., 1970. – 144с.
379595
   Государственная система стандартизации. – М., 1976. – 224с.
379596
   Государственная система стандартизации. – М., 1978. – 276с.
379597
   Государственная система стандартизации. – М., 1981. – 312с.
379598
   Государственная служба основных капиталистичеких стран. – М., 1977. – 291с.
379599
  Завражанов И.И. Государственная служба США : Автореф... канд. юр.наук: / Завражанов И.И.;. – М, 1971. – 22л.
379600
  Еганов Г.Л. Государственная собственность в Англии и США / Г.Л. Еганов. – Ереван, 1964. – 206с.
379601
  Клишин А.А. Государственная собственность в африканских странах: Из опыта правового развития страна социалистической ориентации / А.А. Клишин. – Москва, 1989. – 130с.
379602
   Государственная собственность в развитых капиталистических странах. – Москва, 1989. – 286с.
379603
  Зинченко С.А. Государственная собственность в СССР : проблемы правового регулирования / С.А. Зинченко. – Ростов -на-Дону, 1986. – 175с.
379604
   Государственная собственность в странах Западной Европы. – Москва, 1961. – 464с.
379605
   Государственная собственность в Японии. – М., 1986. – 49с.
379606
  Виноградов В.А. Государственная социалистическая собственность / В.А. Виноградов. – Москва, 1967. – 48с.
379607
  Лоевецкий Д.А. Государственная теория денег / Д.А. Лоевецкий. – 2-е изд. – М., 1923. – 151с.
379608
  Клименко Б.М. Государственная территория. / Б.М. Клименко. – Москва, 1974. – 168с.
379609
  Ахундов Ф.Г. Государственная торговля плодоовощами и картофелем в городе Баку и пути ее улучшения : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Ахундов Ф.Г. ; АН АзССР , Отд-ние обществ. наук , Совет секции экон. наук. – Баку, 1969. – 20 с.
379610
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковаская галерея : краткий путеводитель / Л.А. Большакова. – 3-е изд. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – 166 с.
379611
  Ермонская В.В. Государственная Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства / В.В. Ермонская. – Москва : Искусство, 1956. – 55 с.
379612
  Ермонская В.В. Государственная Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства / В.В. Ермонская. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 48 с.
379613
  Ермонская В.В. Государственная Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства / В.В. Ермонская. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 48 с.
379614
  Антонова В.И. Государственная Третьяковская галерея : краткий очерк / В.И. Антонова; ред.: Л.С. Зингер. – Москва : Советский художник, 1956. – 80 с.
379615
  Антонова А.И. Государственная Третьяковская галерея / А.И. Антонова. – Москва, 1968. – 184с.
379616
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея : краткий путеводитель / Л.А. Большакова. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 160 с.
379617
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея : краткий путеводитель / Л.А. Большакова. – 2-е изд. – Москва : Изобразителное искусство, 1977. – 160 с.
379618
   Государственная Третьяковская галерея. – Ленинград, 1981. – 352 с.
379619
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1986. – 444с.
379620
   Государственная Третьяковская галерея. – Ленинград, 1986. – 281 с.
379621
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1987. – 444с.
379622
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1987. – 23с.
379623
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1987. – 48с.
379624
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1988. – 450 с.
379625
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1989. – 444с.
379626
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва : СканРус, 2006. – 64, [1] с. : фотоил. – ISBN 5-93221-098-2
379627
   Государственная Третьяковская галерея. Путеводитель : русское искусство второй половины XIX века. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 256 с.
379628
   Государственная Третьяковская галерея: каталог живописи XVIII - начала ХХ века. – М., 1984. – 720с.
379629
  Иогансон Б.В. Государственная Третьяковская галлерея - сокровищница русского искусства : (К 60-летию передачи П.М. Третьяковым галлереи картин городу Москве). (Лекция 1-я и 2-я) / Б.В. Иогансон. – Москва : Знание, 1953. – 48 с.
379630
  Чжоу Фан Государственніе органі КНР / Чжоу Фан. – М., 1958. – 223с.
379631
  Належитая Е.Н. Государственній бюджет Украины на 2001 год // Фінансова справа : всеукраїнський фінансовий журнал. / "Фінансова справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.27-30


  Комментарий основных положений Закона Украины от 7.12.00 "О Государственном бюджете Украины на 2001 год"
379632
  Алиева А.А. Государственно-капиталистические тенденции в сельском хозяйстве Турции : Автореф... канд. экон.наук: / Алиева А. А.; АН АзССР, Отд. обществ. наук, Совет секц. экном. наук. – Баку, 1971. – 20л.
379633
  Бурджалов Ф.Э. Государственно-монополистическая политика доходов концепции и практика. / Ф.Э. Бурджалов. – Москва, 1973. – 240с.
379634
   Государственно-монополистические комплексы. – Л., 1979. – 160с.
379635
  Гаврилюк В.В. Государственно-монополистический вывоз капитала в развивающиеся страны / В.В. Гаврилюк. – Минск, 1976. – 136с.
379636
   Государственно-монополистический капитализм. – М., 1971. – 272с.
379637
  Демин А.А. Государственно-монополистический капитализм / А.А. Демин. – Л, 1983. – 151с.
379638
  Мочерный С.В. Государственно-монополистический капитализм / С.В. Мочерный, Г.И. Олехнович. – Минск, 1991. – 147с.
379639
  Иовович Б.Б. Государственно-монополистический капитализм в Италии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Иовович Б.Б. ; Киев. ин-тут нар. хоз. – Киев, 1969. – 19 с.
379640
  Чураков В.П. Государственно-монополистический капитализм в Италии. / В.П. Чураков. – М., 1960. – 124с.
379641
   Государственно-монополистический капитализм и буржуазное право. – Москва, 1969. – 303с.
379642
  Черкасова Л.А. Государственно-монополистический капитализм и интернационализация хозяйственной жизни развитых капиталистических стран / Л.А. Черкасова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 63 с.
379643
  Чернышев Н.Ф. Государственно-монополистический капитализм и обострение экономических противоречий империализма / Н.Ф. Чернышев. – М., 1981. – 48с.
379644
   Государственно-монополистический капитализм и размещение производительных сил. – М., 1984. – 183с.
379645
  Куликов А.Г. Государственно-монополистический капитализм и экономическая политика империализма. / А.Г. Куликов. – М., 1981. – 85с.
379646
  Евсеенко А.А. Государственно-монополистический капитализм и экономический передел мира союзами капиталистов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евсеенко А.А.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1965. – 20л.
379647
  Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. / М.И. Кулагин. – М., 1987. – 175с.
379648
   Государственно-монополистический капитализм ФРГ. – Л., 1971. – 168с.
379649
  Мартынов В.Т. Государственно-монополистический капитализм ФРГ и структурные изменения в промышленности / В.Т. Мартынов, В.М. Соколинский. – Казань, 1973. – 111с.
379650
  Иванов Э.М. Государственно-монополистический характер экономического программирования в Англии. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Иванов Э.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 17л.
379651
   Государственно-монополистическое регулирование капиталистической экономики. – М., 1980. – 64с.
379652
  Горохова К.Г. Государственно-монополистическое регулирование промышленности / К.Г. Горохова, Г.В. Семеко. – М., 1986. – 62с.
379653
  Исаев И.А. Государственно-правовое регулирование частного капитала в народном хозяйстве СССР в первые годы нэпа (1921-1925) : Автореф... канд. юридич.наук: 120001 / Исаев И.А.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – М., 1972. – 20л.
379654
  Алмазов М.С. Государственно-правовое регулирование экономики в австралийской федереци (торговые, финансовые отношения и арбитраж) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Алмазов М.С. ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1972. – 18 с.
379655
  Нурбеков К.Н. Государственно-правовое строительство Советского Киргизстана / К.Н. Нурбеков. – Фрунзе, 1981. – 186с.
379656
   Государственно-правовое строительство Таджикской ССР на современном этапе. – Душанбе, 1987. – 289с.
379657
   Государственно-правовое управление качеством прибрежных вод моря. – Киев, 1986. – 175с.
379658
   Государственно-правовой статус областных Советов Казахской ССР. – Алма-Ата, 1976. – 367с.
379659
   Государственно-правовые акты Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 178с.
379660
  Таукелев А.Н. Государственно-правовые взгляды аль-Фараби / А.Н. Таукелев, Г.С. Сапаргалиев. – Алма-Ата, 1975. – 102с.
379661
  Шамарин Э.В. Государственно-правовые взгляды предшественников научного социализма в России / Э.В. Шамарин. – Киев, 1973. – 175с.
379662
  Ермолович Е.В. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского : Дис... кандид. юридич.наук: / Ермолович Е.В.;. – К., 1949. – 341л. – Бібліогр.:л.1-7
379663
  Иванов С.С. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иванов С.С.; Военно-юридич. акад. СА. – Москва, 1952. – 31 с.
379664
   Государственно-правовые институты самодержавия в Сибири. – Иркутск, 1982. – 148с.
379665
  Альперавичус С.Е. Государственно-правовые основы представительства союзных республик в органах Союза ССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 711 / Альперавичус С.Е. ; Всес. научно-исслед. ин-т сов. законодат. – Москва, 1971. – 20 с.
379666
  Кожевников С.Н. Государственно-правовые основы советского образа жизни и социальной активности личности / С.Н. Кожевников, Ю.И. Агеев. – Иркутск, 1989. – 192с.
379667
  Мацук М.А. Государственно-феодальная эксплуатация крестьян национальных районов европейского Северо-Востока и Приуралья в XVII веке / М.А. Мацук. – Сыктывкар, 1988. – 18с.
379668
  Гіршфельд А. Государственно-частное партнерство в оборонной сфере // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 17-19. – ISBN 978-617-7638-06-2
379669
  Ходов Л.Г. Государственное вмешательство в экономику ФРГ в интересах монополий / Л.Г. Ходов. – Москва, 1966. – 164с.
379670
   Государственное нормирование заработной платы. – М., 1928. – 112с.
379671
   Государственное обеспечение, бытовое устройство и льготы военнослужащих и их семей. – Тбилиси, 1943. – 166с.
379672
  Бердников И. Государственное положение религии в Римско-византийской империи : Исслед. И. Бердникова. – Казань : Тип. Имп. ун-та
Т. 1 : Государственное положение религии в Римской империи (до Константина В.). – 1881. – [2], VI, 566, IV, [1] с.
379673
   Государственное потребение и внутренний рынок в США : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карнаху Л. Д,; Карнаху Л. Д,; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1977. – 24л.
379674
  Стародубский Б.А. Государственное право буржуазных государств. / Б.А. Стародубский. – Свердловск, 1958. – 145с.
379675
   Государственное право буржуазных и освободившихся стран. – 3-е изд., перераб и доп. – М. : Высшая школа, 1986. – 430 с.
379676
   Государственное право буржуазных и развивающихся стран : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 384 с.
379677
  Мишин А.А. Государственное право буржуазных стран / А.А. Мишин. – Москва
1. – 1961. – 48с.
379678
   Государственное право буржуазных стран. – М., 1962. – 488с.
379679
   Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – Москва, 1968. – 389с.
379680
  Мишин А.А. Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости / А.А. Мишин. – Москва, 1976. – 381с.
379681
   Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 318с.
379682
  Баглай М.В. и др. Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости : учебник / М.В. Баглай и др. ; под ред. И.П. Ильинского, М.А. Крутоголова. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 455 с.
379683
  Стародубский Б.А. Государственное право буржуазных стран. / Б.А. Стародубский. – Свердловск, 1960. – 472с.
379684
  Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР) / Т. Маунц. – М., 1959. – 596с.
379685
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – М., 1957. – 475с.
379686
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – Свердловск, 1970. – 328с.
379687
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – Москва : Высшая школа, 1976. – 270 с.
379688
  Ильинский И.П. Государственное право зарубежных социалистических стран / И.П. Ильинский. – Москва, 1985. – 462с.
379689
  Махненко А.Х. Государственное право зарубежных социалистических стран. (Учебник для юрид. ин-тов и фак.) / А.Х. Махненко. – Москва, 1970. – 367с.
379690
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : учебник для вузов / К.В. Арановский. – Москва : Форум ; Инфра-М, 1998. – 488 с. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 5-86225-742-Х
379691
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : Учеб. пособие / К.В. Арановский. – Москва : Форум, Инфра-М, 1999. – 488с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-742-Х
379692
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : учеб. пособие / К.В. Арановский. – Москва : Форум ; ИНФРА-М, 2000. – 488 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-742-Х; 5-8199-0009-Х
379693
  Спасов Б Ангелов А Государственное право Народной Республики Болгарии / Б Ангелов А Спасов. – М, 1962. – 607с.
379694
  Еременко Ю.П. Государственное право социалистических стран / Ю.П. Еременко. – Волгоград, 1976. – 117с.
379695
   Государственное право СССР. – Москва, 1967. – 552с.
379696
   Государственное право СССР и советское строительство : учеб. для спец. сред. уч. завед. МВД СССР. – 2-е изд., доп. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 543с.
379697
   Государственное право стран народной демократии. – М., 1959. – 420с.
379698
   Государственное право стран народной демократии. – М., 1961. – 572с.
379699
  Ильинский И.П. Государственное право стран народной демократии / И.П. Ильинский. – Москва, 1964. – 355с.
379700
  Мишин А.А. Государственное право США / А.А. Мишин. – Москва : Наука, 1976. – 207с.
379701
   Государственное предпринимательство в развитых капиталистических странах. – М.
1. – 1986. – 230с.
379702
   Государственное предпринимательство в развитых капиталистических странах. – Москва
2. – 1986. – 361с.
379703
  Клинова М.В. Государственное предпринимательство в странах Европейского сообщества: Экон. роль и тенденции развития / М.В. Клинова. – Москва, 1988. – 182с.
379704
  Сергеева И.А. Государственное предпринимательство в ФРГ / И.А. Сергеева. – М., 1974. – 197с.
379705
  Хрусталев Б.Ф. Государственное предприятие / Б.Ф. Хрусталев. – М, 1976. – 166с.
379706
  Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому праву / В.В. Серегина. – Воронеж, 1991. – 117с.
379707
  Безруков А.И. Государственное регулирование деятельности международных монополий в ЕЭС : ссн. пробл. и тенденции / А.И. Безруков ; АН СССР, ИНИОН. – Москва : Наука, 1982. – 160 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
379708
  Хижняк Игорь Антонович Государственное регулирование и идеологическая ориентация культурных процессов в США (60-70-е годы) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.03 / Хижняк Игорь Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 225л.
379709
  Чувилин Е.Д. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах / Е.Д. Чувилин, В.Г. Дмитриева. – М, 1991. – 108с.
379710
  Архипова В.С. Государственное регулирование колхозного рынка. : Автореф... наук: 590 / Архипова В.С.; Рост. н/Д инст. нар.хоз. – Ростов н/Д, 1971. – 20л.
379711
  Ле Туан (СРВ) Государственное регулирование многоукладности общества в переходный период от капитализма к социализму : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ле Туан (СРВ); КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 145л. – Бібліогр.:л.132-145
379712
   Государственное регулирование монополии и конкуренции в промышленно развитых странах. – Москва, 1992. – 38с.
379713
   Государственное регулирование потребления алкоголя в Финляндии. – Москва, 1987. – 43с.
379714
  Круглов В.В. Государственное регулирование развития сельского хозяйствав малых странах Западной Европы / В.В. Круглов, Г.Л. Фактор. – М, 1973. – 72с.
379715
   Государственное регулирование размещения производительных сил в капиталистических и развивающихся странах. – Москва, 1975. – 424с.
379716
   Государственное регулирование рыночной экономики : Учебник для студ.и слуш.экономических специальностей. – Москва : Экономика, 2000. – 735с. – ISBN 5-282-01958-2
379717
  Транин А.А. Государственное регулирование урбанизации в развитых капиталистических странах. / А.А. Транин. – М, 1979. – 144с.
379718
  Миргасан Сеидзаде Мирхашим Оглу Государственное регулирование цен // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 73-82 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
379719
  Дмитриченко Л.И. Государственное регулирование экономики: методология и теория : Монография / Л.И. Дмитриченко. – Донецьк : УкрНТЭК, 2001. – 329с. – ISBN 966-7904-34-2
379720
   Государственное регулирование экономической деятельности : РФ Правовых Реформ. – Москва : Юристъ, 2000. – 316с. – (Государство и экономика.Res cottidiana). – ISBN 5-7975-0336-0
379721
  Демьяненко В.Н. Государственное руководство и колхозная демократия / В.Н. Демьяненко. – Саратов, 1968. – 188с.
379722
  Волович В.Ф. Государственное руководство и управление сельским хозяйством СССР / В.Ф. Волович. – Томск, 1979. – 251с.
379723
  Беляева З.С. Государственное руководство колхозами в период развернутого строительства коммунизма в СССР / З.С. Беляева, И.Ф. Панкратов. – Москва : Госюриздат, 1961. – 168 с.
379724
  Маевский С.А. Государственное руководство развитием науки и техники в СССР / С.А. Маевский. – М, 1977. – 64с.
379725
  Скрыпник А.П. Государственное руководство физической культурой и спортом в СССР / А.П. Скрыпник. – Харьков, 1989. – 111 с.
379726
  Курицын В.М. Государственное сотрудничество между Украинской ССР и РСФСР в 1917-1922 гг. / В.М. Курицын. – М., 1957. – 160с.
379727
   Государственное социальное страхование. – Москва, 1948. – 304 с.
379728
   Государственное страхование в социалистических странах. – Москва, 1981. – 255 с.
379729
  Тагиев Г. Государственное страхование в СССР / Г. Тагиев. – Москва, 1953. – 96 с.
379730
   Государственное страхование в СССР. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1980. – 326с.
379731
   Государственное страхование в СССР. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 320с.
379732
   Государственное страхование в СССР, 1990. – М., 1990. – 93с.
379733
  Шиминова М.Я. Государственное страхование в СССР. / М.Я. Шиминова. – М., 1987. – 218с.
379734
  Калкенов Ш.К. Государственное страхование и вопросы его дальнейшего развития / Ш.К. Калкенов. – Алма-Ата, 1979. – 42 с.
379735
  Бадалов Шакир Шахпур оглы Государственное страхование и его роль в развитии колхозного производства : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.10 / Бадалов Шакир Шахпур оглы; МВ и ССО АзССР Ин-т нар. х-ва. – Баку, 1974. – 28л.
379736
  Гладков Н.И. Государственное страхование имущества колхозов / Н.И. Гладков. – 2-е изд. перераб. – Москва, 1973. – 112с.
379737
  Шерменев М.В. Государственное страхование сельскохозяйственных структур / М.В. Шерменев. – М., 1952. – 132 с.
379738
  Биндер М.А. Государственное строительство в казахском ауле в 1926-1929 гг. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Биндер М.А.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1950. – 25 с.
379739
  Бабий Б.М. Государственное строительство и право Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг) : Автореф... докт юрид.наук: / Бабий Б.М.; АН УССР Отд обществ. наук. – К, 1963. – 54л.
379740
  Михайлов А.Н. Государственное строительство Узбекской ССР на современном этапе. / А.Н. Михайлов. – Ташкент, 1973. – 216с.
379741
  Кривобоков В.А. Государственное строительство. Дворец или лачуга? = State construction. A palace or a hovel? / В.А. Кривобоков. – Харьков : Фоліо, 2002. – 318с. – ISBN 966-03-1747-6
379742
  Балашенко С.А. Государственное управление в области охраны окружающей среды / С.А. Балашенко. – Минск : БГУ, 2000. – 339, [3] с. – Библиогр.: 312-340. – ISBN 985-445-228-X
379743
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев
март. – 2001
379744
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI: ежеквартальное издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
июнь. – 2001
379745
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI: ежеквартальное издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
осень. – 2001
379746
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
зима. – 2002
379747
  Анисимов А.А. Государственное управление в странах капитала : кадры, труд, оплата труда, пенсии / Анисимов А.А. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 193 с.
379748
  Карпенко А.Д. Государственное управление в сфере промышленной собственности: организационно-правовые вопросы. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Карпенко А.Д.; Укр. Акад. гос. управл. при президенте Украины. – К., 1997. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
379749
  Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран : Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений / С.В. Пронкин, О.Е. Петрунина. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 416с. – ISBN 5-7567-0152-4
379750
  Цветков В.В. Государственное управление и право / В.В. Цветков, В.Б. Аверьянов. – Киев, 1979. – 64с.
379751
  Волович В.Ф. Государственное управление и руководство сельским хозяйством СССР в современный период / В.Ф. Волович. – Томск, 1969. – 228с.
379752
  Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки / Б.М. Лазарев. – Москва, 1988. – 318с.
379753
  Кожабаева И.К. Государственное управление социальным обеспечением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кожабаева И.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
379754
  Селиванов А.А. Государственное управление экономикой союзной республики / А.А. Селиванов. – К, 1988. – 165с.
379755
  Куприц Н.Я. Государственное устройство СССР / Н.Я. Куприц. – М, 1952. – 112с.
379756
  Златопольский Д.Л. Государственное устройство СССР / Д.Л. Златопольский. – М., 1960. – 300с.
379757
   Государственное устройство СССР и РСФСР. – М., 1938. – 52с.
379758
   Государственное училище циркового и эстрадного искусства. – М., 1967. – 48с.
379759
  Штерн А.Б. Государственное финансирование промышленности в 1918 - 1924 гг / А.Б. Штерн. – М - Л, 1924. – 187с.
379760
  Ходский Л.В. Государственное хозяйство : Курс фин. науки / Проф. Л.В. Ходский. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Вып. 1. – 1907. – 212 с.
379761
  Каменский Г.П. Государственное хозяйство в Англии за шесть лет управления министерства тори 1887/88-1892/93 гг. / [Соч.] Г.П. Каменского. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1895. – [6], XX, [2], 376 с. – Библиогр.: "Список сочинений и официальных документов, служивших источниками" (с. XII-XIV)
379762
  Биндер М.А. Государственноправовые проблемы взаимопомощи советских народов. : Автореф... Доктора юрид.наук: 711 / Биндер М.А.; Таджикский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 68л.
379763
  Греков И.А. Государственность и право на территории Украинской ССР в период феодальной раздробленности : Конспект лекций по истории государства и права Украинской ССР / И.А. Греков. – Одесса : Одесский гос. ун-т, 1964. – 52 с.
379764
  Греков И.А. Государственность и право на территории Украинской ССР в раннефеодальный период : Конспект лекций / И.А. Греков. – Одесса : Одесский гос. ун-т, 1966. – 36 с.
379765
   Государственные архивы и архивное дело в союзных республиках. – М., 1971. – 233с.
379766
   Государственные архивы Союза ССР. – М., 1956. – 508с.
379767
   Государственные архивы СССР. – М., 1960. – 110с.
379768
   Государственные архивы СССР, Справочник. – Москва : Мысль
2. – 1989. – 412с.
379769
   Государственные архивы СССР. Справочник. – Москва : Мысль
1. – 1989. – 606с.
379770
   Государственные архивы Украинской ССР. – К., 1988. – 220с.
379771
   Государственные библиографические указатели. – Москва, 1982. – 14с.
379772
   Государственные библиотеки союзных республик в библиотечно-информационной системе СССР. – М., 1984. – 194 с.
379773
   Государственные бюджеты и социально-экономическое развитие стран - членов СЭВ. – М., 1989. – 238с.
379774
  Зверев А.Г. Государственные бюджеты Союза ССР 1938-1945 гг. / А.Г. Зверев. – Москва, 1946. – 171с.
379775
   Государственные внутренние займы и сберегательные кассы // Настольный календарь колхозника 1938 год / ред.: Г.К. Объедков, Ф.Л. Ермаков, В.А. Соколов [и др.]. – Москва, 1937. – С. 491-493
379776
   Государственные гербы и флаги СССР, союзных и автономных республик. – М., 1972. – 80с.
379777
   Государственные доходы. – М., 1967. – 280с.
379778
   Государственные доходы. – 5-е изд. – М., 1983. – 351с.
379779
   Государственные доходы. – 3-е изд. – М., 1983. – 335с.
379780
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1949. – 192с.
379781
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1952. – 200с.
379782
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1960. – 296с.
379783
  Зверев А.Г. Государственные займы и вклады в сберегательные кассы / А.Г. Зверев. – Л., 1957. – 47с.
379784
   Государственные займы, сберегательные кассы и коллективное страхование жизни. – Москва, 1941. – 48 с.
379785
  Грушецкий Л. Государственные закупочные цены на зерно и их изменения в зависимости от урожайности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Грушецкий Л. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17 с.
379786
   Государственные и общественно-политические деятели Афганистана. – М., 1967. – 56с.
379787
  Зверев И.Ю. Государственные и обыкновенные соображения Саши Синева. Непридуманные рассказы / И.Ю. Зверев. – М., 1964. – 134с.
379788
  Эдир Я.А. Государственные инспекции в СССР. / Я.А. Эдир. – М., 1960. – 135с.
379789
  Красильников Ю.Д. Государственные клубные учреждения РСФСР / Ю.Д. Красильников. – М., 1967. – 36с.
379790
  Антелава И.Г. Государственные крестьяне Грузии в XIX веке / АН Груз. ССР, Ин-т истории ; И.Г. Антелава. – Тбилиси
Т. 2 : Пореформенный период (1864-1900 гг.). – 1962. – 362 с.
379791
  Антелава И.Г. Государственные крестьяне Грузии в XIX веке / И.Г. Антелава. – Тбилиси : "Сабчота сакартвело"
Т. 1 : До крестьянской реформы 1864 г. – 1969. – 484 с.
379792
  Лазанская Т.И. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодально-крепостнической системы. / Т.И. Лазанская. – Киев, 1989. – 112с.
379793
   Государственные крестьяне Урала в эпоху феодализма. – Екатеринбург, 1992. – 159с.
379794
  Шапошников В.Н. Государственные люди / В.Н. Шапошников. – Новосибирск, 1979. – 191с.
379795
  Ненарокомова И.С. Государственные музеи Московского Кремля. / И.С. Ненарокомова. – М., 1977. – 199с.
379796
  Ненарокомова И.С. Государственные музеи Московского Кремля. / И.С. Ненарокомова. – 2-е изд., доп. – М.., 1987. – 238с.
379797
  Мордвинцев В.М. Государственные налоги и повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в ХVІІІ веке / В.М. Мордвинцев. – Киев : Знання, 1998. – 184 с. – Библиогр. с. 162-183. – ISBN 966-7537-21-8
379798
  Ачаркан В.А. Государственные пенсии / В.А. Ачаркан ; Науч.-исслед. ин-т труда Гос. ком. Совета Мининистров СССР по вопросам труда и заработ. платы. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 165 с.
379799
  Неупокоев В.И. Государственные повинности крестьян Европейской России в конце XVIII -- начале XIX века. / В.И. Неупокоев. – М., 1987. – 286с.
379800
  Камушер К.Г. Государственные расходы и проблема рынка / К.Г. Камушер. – Москва, 1965. – 135с.
379801
  Лебедев М.П. Государственные решения в системе упрваления социалистическим обществом / М.П. Лебедев. – М., 1974. – 296с.
379802
  Трембачев А.Ф. Государственные топографические съемки : учеб. пособ. для студ. географических и геодезических специальностей вузов / А.Ф. Трембачев. – Киев : Вища школа
Стереотопографический метод съемки. Плановая привязка аэроснимков. – 1972. – 198 с.
379803
  Мартынов Б.С. Государственные тресты / Б.С. Мартынов. – М, 1924. – 60с.
379804
  Забелин Н.Н. Государственные трудовые резервы : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин Н.Н.; МГУ. – М, 1956. – 16л.
379805
  Забелин Н.Н. Государственные трудовые резервы : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин Н.Н.; МГУ. – М, 1956. – 16л.
379806
  Смирнова Т.М. Государственные учреждения СССР в условиях развитого социализма / Т.М. Смирнова. – Москва, 1977. – 79с.
379807
  Брайчева Т.В. Государственные финансы / Т.В. Брайчева. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 288с. – (Учебные пособия). – ISBN 5-318-00518-7
379808
  Шейн Н.В. Государственные финансы Индии / Н.В. Шейн. – М, 1961. – 211с.
379809
  Динкевич А.И. Государственные финансы послевоенной Японии / А.И. Динкевич. – Москва, 1967. – 407с.
379810
  Коган М. Государственные финансы Франции и народный фронт / М. Коган. – М.-Л., 1939. – 151с.
379811
  Флорин В.Н. Государственный административный аппарат независимой Индии / В.Н. Флорин. – М, 1975. – 223с.
379812
  Калинин Г.С. Государственный аппарат в России от февраля до октября 1917 года, его классовая природа и характерные черты : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Калинин Г.С. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В. Ломоносова. Юридический фак-т. – Москва, 1951. – 30 л.
379813
  Шалюпа М.П. Государственный арбитраж в СССР / М.П. Шалюпа, Я.А. Донде. – Москва, 1953. – 96с.
379814
  Шалюпа М.П. Государственный арбитраж в СССР. / М.П. Шалюпа, Я.А. Донде. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 122с.
379815
  Воропанова Т.М. Государственный архив Вологодской области / Т.М. Воропанова, Б.Н. Матавкин. – Вологда, 1970. – 432с.
379816
  Логунова Л.А. Государственный архив Калининской области / Л.А. Логунова. – Калинин, 1956. – 20 с.
379817
  Мартынов Д.Я. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга / Д.Я. Мартынов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 32 с.
379818
  Бондаренко Л.Н. Государственный астрономический институт имени П.К. Штенберга : крат. история и описание / Л.Н. Бондаренко, Д.Я. Мартынов. – Москва : Издательство Московского университета, 1973. – 52 с.
379819
  Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1891-1982 годы.) / И.Ф. Гиндин. – М., 1960. – 416с.
379820
  Лавров В. Государственный бюджет : [Учеб. пособие для фин. и фин.-кредитных техникумов] / В. Лавров, Р. Кудряшов, А. шувалов. – Москва : Госфиниздат, 1961. – 240 с.
379821
  Ким И.Л. Государственный бюджет и интерсификация общественного производства / И.Л. Ким. – Алма-Ата, 1985. – 145 с.
379822
  Либерман Я.Г. Государственный бюджет и проблемы социалистического воспроизводства / Я.Г. Либерман. – М., 1966. – 260с.
379823
  Абдрахманов У.У. Государственный бюджет и социально-культурное строительство. : Автореф... канд.эконом. наук: 599 / Абдрахманов У.У.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
379824
  Абдраманов Б.А. Государственный бюджет Каракалпакской АССР и его роль в хозяйственном и культурном развитии республики. : Автореф... Канд. эконом. наук: 599 / Абдраманов Б.А.; Ташк. ин-т нар.хоз-ва. – Ташкент, 1968. – 20л.
379825
  Долгорма Балдангийн Государственный бюджет МНР и его роль в распределении и перераспределении национального дохода республики : Автореф... кандидата экон.наук: / Долгорма Балдангийн; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1965. – 18л.
379826
  Брюханов Н.П. Государственный бюджет Союза ССР на 1925-26 г. и хозяйственное строительство / Н.П. Брюханов. – М., 1926. – 86с.
379827
  Шаврин В.А. Государственный бюджет СССР / В.А. Шаврин. – 3-е перераб. доп. изд. – М, 1951. – 244с.
379828
  Шаврин В.А. Государственный бюджет СССР / В.А. Шаврин. – 4-е испр. изд. – М, 1953. – 264с.
379829
  Василик О.Д. Государственный бюджет СССР / О.Д. Василик. – Киев, 1982. – 280с.
379830
  Либерман Я.Г. Государственный бюджет СССР в новых условиях хозяйствования / Я.Г. Либерман. – М., 1970. – 367с.
379831
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1939 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1939. – 55с.
379832
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1944 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1944. – 36с.
379833
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1945 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1945. – 34 с.
379834
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1946 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1946. – 48с.
379835
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1947 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1947. – 48с.
379836
  Шаврин В.А. Государственный бюджет СССР. / В.А. Шаврин. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 264с.
379837
  Василик О.Д. Государственный бюджет Украинской ССР / О.Д. Василик, Н.Я. Глущенко. – Москва, 1978. – 167с.
379838
  Николаев Т.Ф. Государственный бюджет, / Т.Ф. Николаев. – М., 1959. – 38с.
379839
  Кадышев Л.А. Государственный бюджет, кредит и денежное обращение при социализме / Л.А. Кадышев. – М, 1959. – 60с.
379840
  Велиев Дунямалы Амир оглы Государственный долг современной Турции. : Автореф... канд. экон.наук: / Велиев Дунямалы Амир оглы; Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1970. – 22л.
379841
  Платонов А.П. Государственный житель : Проза, ранние сочинения, письма / А.П. Платонов. – Минск : Мастацкая літаратура, 1990. – 702с. – ISBN 5-340-00885-1
379842
  Масленников В.В. Государственный заказ: формирование и анализ. / В.В. Масленников, В.И. Слободник. – М., 1990. – 95с.
379843
  Шеляг-Сосонко Государственный запеведник "Дунайские плавни". / Шеляг-Сосонко, Д.В. Дубына. – Киев : Наукова думка, 1984. – 287с.
379844
  Шеляг-Сосонко Государственный заповедник "Мыс Мартьян". / Шеляг-Сосонко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 256с.
379845
  Козловский Н. Государственный заслуженный ансамбль танца Украинской ССР / Н. Козловский, Д. Бальтерманц. – Киев, 1960. – 66с.
379846
  Левиаш Т.Л. Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Валаам" / Т.Л. Левиаш. – Петрозаводск, 1989. – 103с.
379847
  Ванин В.И. Государственный капитализм в КНР. / В.И. Ванин. – Москва, 1974. – 326с.
379848
  Сеид-Гусейнов Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму / Сеид-Гусейнов. – М, 1960. – 143с.
379849
  Брагина Е.А. Государственный капитализм в промышленности стран Востока / Е.А. Брагина, О. Ульрих. – М., 1961. – 94с.
379850
  Егоров И.И. Государственный капитализм в развиващейся экономике Индии. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.17 / Егоров И.И.; Ан СССР. – М, 1981. – 39л.
379851
  Рудой Я. Государственный капитализм в России во время империалистической войны / Я. Рудой. – Ленинград, 1925. – 95 с.
379852
  Васильев И.В. Государственный капитализм в современной Бирме. / И.В. Васильев. – Москва, 1961. – 172с.
379853
  Брин И.Д. Государственный капитализм в СССР в переходный период от капитализма к социализму / И.Д. Брин. – Иркутск, 1959. – 184с.
379854
  Алибеков И.В. Государственный капитализм в Турции / И.В. Алибеков ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений, Акад. наук АзССР, Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Москва : Наука, 1966. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 232-241
379855
  Федорова Г.Г. Государственный капитализм и развитие промышленности в Пакистане. / Г.Г. Федорова. – М., 1968. – 196с.
379856
  Иванов Л.Г. Государственный капитализм на Цейлоне / Л.Г. Иванов. – Москва, 1969. – 236с.
379857
  Комаров Н.Я. Государственный комитет обороны постановляет... / Н.Я. Комаров. – М., 1990. – 428с.
379858
  Гостев В.И. Государственный контроль в системе советского государственного управления : Автореф... канд.наук: / Гостев В. И.; АОН при ЦК КПСС Каф. теор. гос. и права. – Москва, 1950. – 25 л.
379859
  Борьян Б.А. Государственный контроль в Союзе ССР и Западной Европе / Б.А. Борьян. – М., 1928. – 291с.
379860
  Исаев А.А. Государственный кредит / [Соч.] А.А. Исаева, орд. проф. Д.Ю. лицея. – Ярославль : Тип. Г. Фальк, 1886. – VI, [2], 159 с. – Отт. из "Временника Демид. юрид. лицея". Кн. 39. – Библиогр.: "Главные источники и пособия" (перед текстом и в примеч.)
379861
  Твердохбелов В.Н. Государственный кредит / В.Н. Твердохбелов. – Л., 1924. – 146с.
379862
  Егоров К.А. Государственный механизм военно-бюрократческой диктатуры в Китае. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Егоров К.А.; МИМО МИД СССР. – М, 1974. – 30л.
379863
  Селиванов В.Н. Государственный механизм управления США в условиях углубления общего кризиса капитализма / В.Н. Селиванов. – Киев, 1983. – 190 с.
379864
   Государственный музей-усадьба В.Д.Поленова. – Ленинград, 1979. – 158с.
379865
  Селегей П. Государственный музей "Домик Лермонтова" / П. Селегей, Л. Лукьянова. – М, 1953. – 119 с.
379866
  Селегей П. Государственный музей домик Лермонтова. / П. Селегей. – Ставрополь, 1958. – 128 с.
379867
  Костомарова И.А. Государственный музей И.С. Тургенева. Путеводитель / И.А. Костомарова. – Тула, 1972. – 160с.
379868
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. – Л., 1988. – 183с.
379869
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – М., 1980. – 154с.
379870
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва, 1980. – 12с.
379871
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва, 1981. – 236с.
379872
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва, 1986. – 23с.
379873
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва, 1988. – 23с.
379874
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Ленинград, 1989. – 286с.
379875
  Демская А.А. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина = Города и музеи мира / А.А. Демская. – Москва : Искусство, 1979. – 239 с.
379876
   Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина : путеводитель по картинной галерее. – Москва : Изобразительное искусство, 1981. – 160 с.
379877
  Демская А.А. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина = Города и музеи мира / А.А. Демская. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1983. – 239 с.
379878
   Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина : путеводитель по картинной галерее. – 3-е испр. изд. – Москва : Изобразительное искусство, 1987. – 192 с.
379879
   Государственный музей искусства народов Востока. – Москва, 1978. – 19с.
379880
   Государственный музей искусства народов Востока. – Москва, 1979. – 16с.
379881
   Государственный музей книги и книгопечатания Украинской ССР. – К., 1977. – 24с.
379882
   Государственный музей Т.Г. Шевченко. – К., 1983. – 144с.
379883
   Государственный музей Татарской АССР. – Казань, 1980. – 160с.
379884
  Галабутская Г.М. Государственный музей театрального, музыкального и киноискусства УССР / Г.М. Галабутская, К.Н. Питоева. – Киев, 1985. – 127с.
379885
   Государственный музей этнографии народов СССР. – Л., 1980. – 215с.
379886
   Государственный национальный художественный театр.. – Пхеньян, 1960. – 36с.
379887
  Волошин М.П. Государственный Никитский ботанический сад / М.П. Волошин. – Симферополь, 1960. – 160с.
379888
   Государственный нотариат : сборник нормативных актов. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 478 с.
379889
  Кореневский Ю.В. Государственный обвинитель. / Ю.В. Кореневский. – М., 1989. – 63с.
379890
   Государственный ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1963 году. – Москва, 1964. – 138 с.
379891
  Голев Я.И. Государственный подоходный налог с рабочих, служащих и госпенсионеров. / Я.И. Голев, В.К. Лисицын. – 3-е изд., перераб. – М., 1928. – 95с.
379892
  Лебедев Г.Е. Государственный Русский музей / Г.Е. Лебедев. – Л.-М., 1946. – 103с.
379893
  Иванова Е.А. Государственный Русский музей. Белый зал : альбом / Авт. вступ. ст. и сост.: Е.А. Иванова. – Ленинград : Аврора, 1971. – 64 с.
379894
  Патрон А.П. Государственный рынок США: научно-технический прогресс и конкуренция // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2002. – № 2. – С. 96-109. – ISSN 0321-2068
379895
  Гашев Б.Н. Государственный сектор в экономике Арабской Республики Египет / Б.Н. Гашев. – Москва, 1978. – 200с.
379896
  Азовский И.П. Государственный сектор в экономике Бирмы (1948-1962) / И.П. Азовский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 203 с.
379897
  Шахбазян Г.С. Государственный сектор в экономике Ирака / Г.С. Шахбазян. – М, 1974. – 263с.
379898
  Уляхин В.Н. Государственный сектор во внутреннем товарном обращении развивающихся стран. / В.Н. Уляхин. – М., 1981. – 168с.
379899
  Карпинский Иван Федорович Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на мат. стран Восточной Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карпинский Иван Федорович; МВ и ССО УССР. КГУ. Каф. полит. экономии. – К., 1977. – 202л.
379900
  Карпинский И.Ф. Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на матер. стран Вост. Азии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карпинский И. Ф.; КГУ. – К., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
379901
  Когамов М.Ч. Государственный следственный комитет / М.Ч. Когамов. – Алматы, 1997. – 176с.
379902
  Углов А.А. Государственный строй Австарлии / А.А. Углов. – М, 1957. – 67с.
379903
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Австрии / Л.Я. Дадиани. – М, 1958. – 91с.
379904
  Куприц Н.Я. Государственный строй Албании / Н.Я. Куприц. – М, 1960. – 62с.
379905
  Танин С.М. Государственный строй Бельгии / С.М. Танин. – М, 1958. – 64с.
379906
  Барабашев Г.В. Государственный строй Венгерской Народной Республики / Г.В. Барабашев. – Минск : Госюриздат, 1961. – 94 с. – (Государственный строй страны мира)
379907
  Иконицкий В Ю. Государственный строй Ганы / В Ю. Иконицкий, . – М., 1958. – 40с.
379908
  Баглай М.В. Государственный строй Гватемалы / М.В. Баглай. – Москва : Госюриздат, 1959. – 63 с. : ил., карт. – (Государственный строй стран мира)
379909
  Танин С.М. Государственный строй Гвинейской Республики / С.М. Танин. – М, 1960. – 52с.
379910
  Некрич А.М. Государственный строй и политические партии Великобритании / А.М. Некрич, Л.В. Поздеева. – М, 1958. – 264с.
379911
  Гантман В.И. Государственный строй Италии / В.И. Гантман. – М, 1961. – 340с.
379912
  Филимонова М.В. Государственный строй Итальянской республики / М.В. Филимонова, С.Н. Медведев. – М, 1985. – 41с.
379913
  Верин В.П. Государственный строй Камбоджи / В.П. Верин. – Москва, 1959. – 87с.
379914
  Судариков Н.Г. Государственный строй Китайской Народной Республики. / Н.Г. Судариков. – М., 1956. – 48с.
379915
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Ливана / Л.Я. Дадиани. – М, 1973. – 87с.
379916
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Ливана / Л.Я. Дадиани. – М, 1973. – 87с.
379917
  Корнеев Л.А. Государственный строй Мальгашской республики. / Л.А. Корнеев. – М., 1961. – 63с.
379918
  Махненко А.Х. Государственный строй Монгольской Народной Республики. / А.Х. Махненко. – М., 1955. – 68с.
379919
  Махненко А.Х. Государственный строй Народной Республики Албании. / А.Х. Махненко. – М., 1957. – 79с.
379920
  Мишин А.А. Государственный строй Новой Зеландии / А.А. Мишин. – М., 1960. – 64с.
379921
  Дадиани Л.Я. Государственный строй ОАР / Л.Я. Дадиани. – Москва, 1967. – 111с.
379922
  Махненко А.Х. Государственный строй Польской Народной Республики. / А.Х. Махненко. – М., 1955. – 288с.
379923
  Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции / М.А. Крутоголов. – М., 1958. – 304с.
379924
  Мишин А.А. Государственный строй США / А.А. Мишин. – М., 1958. – 104с.
379925
  Фельдман Д.И. Государственный строй Турции / Д.И. Фельдман. – М., 1957. – 32с.
379926
  Кострицын Б.В. Государственный строй Уругвая. / Б.В. Кострицын. – М., 1959. – 63с.
379927
  Стародубский Б.А. Государственный строй Финляндии / Б.А. Стародубский. – Свердловск, 1957. – 32с.
379928
  Глебов В. Государственный строй Франции / В. Глебов. – М., 1958. – 84с.
379929
  Маклаков В.В. Государственный строй Франции / В.В. Маклаков. – М., 1977. – 55с.
379930
  Крутоголов М.А. Государственный строй Франции по Конституции 1958 года / М.А. Крутоголов. – М., 1960. – 104с.
379931
  Самарцева Н.Т. Государственный строй Чехословацкой республики / Н.Т. Самарцева. – М, 1957. – 64с.
379932
  Шавров Я.М. Государственный строй Чехословацкой Республики / Я.М. Шавров. – М, 1957. – 80с.
379933
  Ильинский И.П. Государственный строй Швейцарии / И.П. Ильинский. – Москва, 1959. – 62с.
379934
  Калинин А.И. Государственный строй Эквадора / А.И. Калинин. – М., 1959. – 64с.
379935
  Латышев И.А. Государственный строй Японии / И.А. Латышев. – М, 1956. – 94с.
379936
   Государственный Эрмитаж : Музей истории культуры и искусств ; Краткий справочник с планом [и 19 табл.]. – 3-е изд. – Ленинград
Ч. 1. – 1934. – 118 с. : с черт., 20 вкл. л. илл. и план
379937
   Государственный Эрмитаж . По залам музея. – М.Л., 1959. – 72с.
379938
   Государственный Эрмитаж. Планы. – Ленинград, 1964. – 22 с.
379939
   Государственный Эрмитаж. Труды. – Ленинград
Т. 23. – 1983
379940
  Тененбаум В.О. Государство / В.О. Тененбаум. – Саратов, 1971. – 214с.
379941
  Ябров А.С. Государство № 49 и его президент Лукьян Тузов / А.С. Ябров. – Кемерово, 1990. – 223с.
379942
  Хмелева Н.Г. Государство Абд аль-Кадира алжирского / Н.Г. Хмелева. – М, 1973. – 126с.
379943
  Абидова М. Государство Ак-Коюнлу в Иране во второй половине 15 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абидова М. ; Лен. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
379944
  Буниятов З.М. Государство атабеков Азербайджана / З.М. Буниятов. – Баку, 1978. – 271с.
379945
  Аллахвердян Д.А. Государство без налогов / Д.А. Аллахвердян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1960. – 32 с. – (Серия 3. Экономика ; № 23)
379946
  Шавкунов Є.В. Государство Бохай и памятники его культуры в Приморье. / Є.В. Шавкунов. – Ленинград, 1968. – 129с.
379947
  Бабаджанян М.А. Государство в период перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Бабаджанян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 32с.
379948
  Мамут Л.С. Государство в центральном измерении / Л.С. Мамут; ин-ь гос-ва и права РАН. – Москва : Норма, 1998. – 48с. – ISBN 5-89123-218-9
379949
  Кук Ф. Государство войны. / Ф. Кук. – М, 1962. – 132с.
379950
  Александров Н.Г. Государство и коммунизм : (От соц. государственности к обществ. коммунисттич. самоуправлению) / Н.Г. Александров. – Москва : Знание, 1961. – 48 с. – (Серия 2. Философия / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; 15)
379951
  Смирнов Ю.П. Государство и коммунизм / Ю.П. Смирнов. – Минск, 1962. – 92с.
379952
  Бовин А.Е. Государство и коммунизм / А.Е. Бовин. – Москва, 1963. – 52с.
379953
  Кретов Ф.Д. Государство и коммунизм / Ф.Д. Кретов. – Москва, 1966. – 91с.
379954
  Сабиров Х.Р. Государство и личность в развитом социалистическом обществе / Х.Р. Сабиров. – М, 1980. – 62с.
379955
  Лаверычев В.Я. Государство и монополии в дореволюционной России / В.Я. Лаверычев. – М., 1982. – 200с.
379956
  Ригин Ю.И. Государство и монополия США / Ю.И. Ригин. – М., 1978. – 239с.
379957
  Шундеев В.М. Государство и накопление капитала в США / В.М. Шундеев. – Москва, 1967. – 262с.
379958
  Кожокин Е.М. Государство и народ / Е.М. Кожокин. – М., 1989. – 173с.
379959
  Владимирский-Буданов М.Ф. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств : [Сочинения Владимирского-Будвнова]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1874. – [2], 142 с. – Конволют.- Отд. отт. из: Журнал Министерства народного просвещения. 1873, окт., нояб.; 1874, апр., май. – Библиогр. в примеч.


  Содержание конволюта: 1. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств:[Сочинения Владимирского-Будвнова].– Санкт-Петербург:Тип. В.С. Балашева, 1874.– [2], 142 с. 2. Государство и народное образование в России с ...
379960
  Аскеров Г.И. Государство и общественный прогресс : Автореф. дис. ... наук: 620 / Аскеров Г.И. ; Азерб .гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1972. – 33 с. – Библиогр.: с. 33
379961
   Государство и общество. История. Экономика. Политика. Право : научный междисциплинарный журнал. – Санкт-Петербург- Ижевск, 1999-
№ 3/4. – 1999
379962
  Мушкин А.Е. Государство и право - исторические разновидности органов и норм управления обществом / А.Е. Мушкин. – Л., 1969. – 80с.
379963
  Алексеев С.С. Государство и право / С.С. Алексеев. – 2-е изд. – Москва, 1994. – 202с.
379964
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1995
379965
  Алексеев С.С. Государство и право : Начальный курс / С.С. Алексеев. – Издание 3-е, перераб.и доп. – Москва : Юридическая литература, 1996. – 192с. – ISBN 5-7260-0828-6
379966
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1996
379967
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1997
379968
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 2002
379969
  Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении / М.А. Аржанов ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : АН СССР, 1960. – 287 с.
379970
  Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Проспект, 2011. – 399, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-392-02262-5
379971
  Галанза П.Н. Государство и право древнего Рима / Галанза П.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1963. – 124 с. – Библиогр.: с. 5-8
379972
  Азимов Ш. Государство и право саманидов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Азимов Ш. ; Моск. гос. ордена Ленина ун-т им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. – Москва-Сталинабад, 1953. – 32 с.
379973
  Ленин В.И. Государство и революция : Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. – Петроград, 1919. – 116 с.
379974
  Эзрин Г.И. Государство и религия / Г.И. Эзрин. – Москва, 1974. – 135с.
379975
  Графский В.Г. Государство и технократия: Ист-критич. исслед. / В.Г. Графский. – М., 1981. – 289с.
379976
  Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве : Царствование Феодора Ивановича. Учреждение патриаршества в России / Проф. А.Я. Шпаков. – Одесса : Тип. "Техник"
Ч. 1. – 1912. – V, 161, IX c., [2] л. факс


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
379977
  Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве : Царствование Феодора Ивановича. Учреждение патриаршества в России / Проф. А.Я. Шпаков. – Одесса : Тип. "Техник"
Ч. 2. – 1912. – VII, 200 с.


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
379978
  Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве от Флорентийской унии до учреждения патриаршевства : княжение Василия Васильевича Темнаго / А.Я. Шпаков. – Киев : Тип. Императорскаго ун-та св. Владимира Акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкаго
Ч. 1. – 1904. – [3], XXXV, 263 с.


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
379979
  Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси, XIV-XVI вв. / Р.Г. Скрынников. – Новосибирск, 1991. – 393с.
379980
  Маляров О.В. Государство и частный сектор экономики Индии / О.В. Маляров. – Москва, 1984. – 364с.
379981
  Иванов К.П. Государство Израиль, его положение и политика. / К.П. Иванов, З.С. Шейнис. – М., 1958. – 148с.
379982
  Иванов К.П. Государство Израиль, его положение и политика. / К.П. Иванов, З.С. Шейнис. – 2-е изд., доп. – М., 1959. – 190с.
379983
  Строева Л.В. Государство исмаилитов в Иране в 11-13 вв. / Л.В. Строева. – М, 1978. – 274с.
379984
  Исмаилов Р.И. Государство Ихшидидов. (935-969) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Исмаилов Р.И.; АН АзССР. Отд. общ. наук. Ин-тут народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1971. – 54л.
379985
  Каленский В.Г. Государство как объект социологического анализа / В.Г. Каленский. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 182 с.
379986
  Кумеков Б.Е. Государство кимаков. IX - XI вв. по арабским источникам / Б.Е. Кумеков. – Алма-Ата, 1972. – 156с.
379987
  Струве В.В. Государство Лагаш / В.В. Струве. – Москва, 1961. – 104 с.
379988
  Арунова М.Р. Государство Надир-шаха Афшара : очерки общественніхх отношений в Иране 30-40-х годов XVIII века / Арунова М.Р., Ашрафян К.З. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Издательство восточной литературы, 1958. – 284 с.
379989
  Якушик В.М. Государство переходного типа / В.М. Якушик. – Киев : Либідь, 1991. – 198с.
379990
  Ковершников Е.М. Государство развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.юрид.наук: 710 / Ковершников Е.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
379991
   Государство Российское: власть и общество. С древнейших времен до наших дней : Сборник документов : учебник. – Москва : МГУ, 1996. – 528 с. – ISBN 5211035887
379992
  Семенова Н.И. Государство сикхов. / Н.И. Семенова. – Москва, 1958. – 178с.
379993
  Кампанелла Т. Государство солнца / Т. Кампанелла. – Изд. 2-е, 1918. – 66с.
379994
  Смирнов Н.Г. Государство Солнца / Н.Г. Смирнов. – Москва, 1972. – 222с.
379995
  Смирнов Н.Г. Государство Солнца / Н.Г. Смирнов. – Красноярск, 1985. – 215с.
379996
  Чиркин В.Е. Государство социалистической ориентации - орудие революционных преобразований / В.Е. Чиркин, Ю.А. Юдин. – М., 1978. – 178с.
379997
  Буниятов З.М. Государство хорезмшахов-Ануштегинидов, 1097-1231 / З.М. Буниятов. – М., 1986. – 247с.
379998
  Грубарг М.Д. Государство, власть и закон согласно традициям иудаизма. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.126-138. – ISSN 0869-5415
379999
  Лесной В.М. Государство, право и коммунизм / В.М. Лесной. – М., 1964. – 72с.
380000
  Косицын А.П. Государство, рожденное Октябрем / А.П. Косицын. – Москва, 1987. – 318с.
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,