Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
374001
  Лапка Н.Я. "Дитина-інвалід": поняття та ознаки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 79-87
374002
  Ронен О "Дитя Гоголя" и сюжет Блока 1909 года // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 8-11. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
374003
  Задорожна Л.М. "Дитя... подносили к картине..." (образ дитини у творчості М. Гоголя) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 105-113. – ISBN 966-7825-78-7
374004
  Шуба В. "Дитяча" злочинність: тенденція до "омолодження" // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.101-105
374005
  Зайцева А.В. "Дитяче" телебачення України: еволюція жанрів, форм та змісту : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Зайцева Анастасія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
374006
  Подкур Роман "Дитячий ГУЛАГ" в контексті політики державного терору (1937-1939 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2007. – № 1 (28). – С. 189-204
374007
  Левченко К.Б. "Дитячий сексуальний туризм" - нова проблема в Україні // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 8 : рис.
374008
  Варецька С. "Дитячий" наратив історії (на прикладі роману "бляшаний барабан" Г.Граса) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 229-235
374009
  Глушко М. "Дитячі" колядки і щедрівки Середнього Полісся (Із постчорнобильських записів) // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 51-63
374010
   "Диференціальні та інтегральні рівняння", міжнародна конференція : Тези доповідей Міжнародної конференції "Диференціальні та інтегральні рівняння" / Диференціальні та інтегральні рівняння; Ін-тут математики НАН України;КНУТШ;Одеський держ. ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 372 с. – ISBN 966-549-485-6
374011
  Чайко П.А. "Диференційований" підхід до дослідження державного суверенітету // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 149-151
374012
   "Дифракционные метоы в химии", всесоюзное совещание. – Суздаль
2. – 1988. – 278с.
374013
  Сиротюк Є. [Диференціація поколінь мови жителів села, та можливість прогнозування темпів його змін] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 263-267


  У статті порушено проблему можливості дослідження еволюції говору, трактованого як спосіб порозуміння в усному середовищі, збережений завдяки спиранню на усну традицію. Аналізований матеріал одержано від мешканців одного села, що за спорядження кожної ...
374014
   Дистанція завдовжки в життя. Спогади про Ігоря Засєду / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. А.М. Малієнко]. – Київ : Експрес-об"ява, 2015. – 389 с., [16] арк. фотоіл. – (Золоті імена української журналістики / ред. рада: Ю.В. Бондар [та ін.] ; вип. 6). – ISBN 978-966-97450-2-6
374015
  Никольский А.А. Дистатная звковая сигнализация дневрных грызунов открытых пространств : Автореф... канд. биол.наук: / Никольский А. А.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
374016
  Демидов А Дистационное лазерное зондирование пигментов морского фитопланктон : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Демидов А А.; МГУ. – Москва, 1981. – 21л.
374017
  Барнова Н.А. Дистибутивный аназиз консонантных комплексов. : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Барнова Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
374018
  Федосеев Семен Дистиллят дьявола : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 118-126 : Іл.
374019
  Слесаренко В.Н. Дистилляционные опреснительные установки / В.Н. Слесаренко. – М., 1980. – 244с.
374020
  Сийрде Э.К. Дистилляция (теория, методы расчета) / Э.К. Сийрде. – Л., 1971. – 216с.
374021
  Сюта Б. Дистинктивні параметри характеристики української музики другої половини ХХ ст. // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 88-94
374022
  Винницкий В.М. Дистинктивные функции ударения в современном украинском литературном языке : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Винницкий В.М. ; Львов гос. ун-т. – Львов, 1973. – 21 с.
374023
  Турчина С.І. Дистиреоз як чинник ризику формування вторинної аменореї в дівчат, які мешкають в умовах слабкого йододефіциту / С.І. Турчина, Т.А. Начетова // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 45-50. – ISSN 2413-550Х
374024
  Навроцька І.М. Дистрибутивна і компонентна методики аналізу омонімічних значень в системі англійського іменника (на корпусному матеріалі) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 121-126. – ISSN 2311-0821
374025
  Каращук А.Я. Дистрибутивна модель синтактико-семантичної структури французьких суспільно-політичних текстів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 147-155.
374026
  Сорочайкин А.Н. Дистрибутивная теория справедливости Дж. Ролза / А.Н. Сорочайкин, А.В. Филатова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 26-31. – ISSN 2074-5354
374027
  Каращук Ф.Я. Дистрибутивний аналіз і дискурс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 33-39. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається поняття дискурсу в його історичному розвитку,а також роль дискурсу в дистрибутивному аналізі. Вводиться визначення ідеології як системи вузлових точок дискурсу, які взаємодіючи між собою, можуть створювати до-вготривалу фіксацію ...
374028
  Фокін С.Б. Дистрибутивний аналіз при укладанні двомовних перекладних словників (на прикладі українсько-іспанських відповідників поля "освіта") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 491-500


  Статтю присвячено одному з методів підбору міжмовних еквівалентів для перекладних словників, а саме, дистрибуції. Якщо для двох мов, які перебувають у контакті (як іспанська та українська), вже є базовий перекладний словник, проблемним є пошук ...
374029
  Андрєєва Т.М. Дистрибутивні та структурно-семантичні характеристики ад"єктивних композитів (на матеріалі роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті здійснено дистрибутивні та структурно-семантичні характеристики ад"єктивних композитів на матеріалі роману В.Винниченка. This article deals with the distributional and structural-semantical characteristics of adjective composites, realized ...
374030
  Круглій О.Р. Дистрибутивні характеристики комбінувальних форм у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 129-134. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
374031
  Ковалева Л.П. Дистрибутивно-семантический анализ глаголов движения в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ковалева Л.П.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1981. – 17л.
374032
  Плотников Б.А. Дистрибутивно-статистический анализ лексических значений / Б.А. Плотников. – Минск, 1979. – 134с.
374033
  Столбовая Л.В. Дистрибутивно-статистический анализ лексической группы существительных, обозначающих географические объекты. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Столбовая Л.В.; МВ ССО БССР.Минский гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Минск, 1973. – 21л.
374034
  Соркина Л.А. Дистрибутивно-статистическое выделение именной группы в английском тексте.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Соркина Л.А.; БГУ. – Минск, 1972. – 32л.
374035
   Дистрибутивно-статистическое описание текстов (для нужд машинной переработки текстов в АСУ и АИС).. – Иркутск, 1973. – 86с.
374036
  Иванов С.Г. Дистрибутивные системы элементов групповой структуры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов С.Г.; Уральск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 7л.
374037
  Жаринов В.В. Дистрибутивные структуры и их приложения в комплексном анализе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Жаринов В.В.; АН СССР. Матем. ин-т. – Москва, 1981. – 28л.
374038
  Мдивани Р.Р. Дистрибутивный анализ начальных консонантных групп современного грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мдивани Р.Р.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1966. – 17л.
374039
  Хартунг Ю. Дистрибутивный и суммарно-дистрибутивный способы глагольного действия в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хартунг Ю.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 24л.
374040
  Майорова В.И. Дистрибуция Perfect Pergrct Continuons с прямым дополнением и обстоятельствами в простом предложении (на матер. анл. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Майорова В.И.; ЛГУ. – Л., 1969. – 19л.
374041
  Гриднева Любовь Михайловна Дистрибуция графем и порождение слога в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Гриднева Любовь Михайловна ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1973. – 16 с.
374042
  Переверзєв Д.І. Дистрибуційні та комбінаторні характеристики функціонування ностратичних коренів у мові Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 70-82. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджено кореляцію між віком слова та особливостями його функціонування в поезії Т.Г. Шевченка. В статье исследована корреляция между возрастом слова и особенностями его функционирования в поэзии Т.Г. Шевченко The article explores the ...
374043
  Турчина А.А. Дистрибуція міжмовних омонімів у системі повнозначних частин мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 180-187


  У статті розглядаються міжмовні омоніми у системі повнозначних частин мови (іменникова, прикметникова та дієслівна лексика), аналізуються питання граматичної омонімії у чеському мовознавстві. В статье рассматриваются межъязыковые омонимы в системе ...
374044
  Горшенін Л. Дистрибуція на умовах екслюзивності з погляду конкурентного законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Передумови, кваліфікація та відповідальність".
374045
  Татарская Е.В. Дистрибьюторский договор в российской системе гражданско-правовых договоров // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 199-206. – ISSN 1684-2618
374046
  Дикусар А.И. Дисульфиды пиразолиндитиокарбаминатов как аналитические реагенты. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Дикусар А.И.; МГУ. – М, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
374047
  Стасюк О.С. Дисфемістичні засоби викриття евфемістичних позначень (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 321-325


  У статті розглядаються механізми дисфемістичного викриття евфемістичних позначень, які використовуються учасниками парламентської комунікації ФРН та Швеції. Особлива увага приділяється семантичному взаємозв"язку дисфемістичного та відповідного ...
374048
  Богданов В.В. Дисфузивные процессы в порошковых системах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.07 / Богданов В. В.; МВиССО УССР, Харьк.ГУ им. Горького. – Х., 1985. – 16л.
374049
  Предборський В.А. Дисфункцийний розвиток як об"єкт теорії тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 7-9
374050
  Шереги Ф.Э. Дисфункциональность российского высшего профессионального образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 21-28. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируются причины несоответствия структуры подготовки специалистов с потребностью реальной экономики.
374051
  Тулинцев А.Е. Дисфункция системы образования России // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 223-230. – ISSN 2073-8536
374052
  Добродумов П Дисфункції держави як фактор дезорганізації суспільства : політико - правові наслідки тінізації економіки // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.89-92
374053
  Харіна Н.В. Дисфункції інститутів житлового іпотечного кредитування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 257-264 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
374054
  Омельчук В.О. Дисфункції ринку доступного житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 17-21
374055
  Цуканова Г.О. Дисфункціональні ефекти соціальної реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 112-115. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто сутнісні особливості феномену появи дисфункціональних ефектів серед комунікатів рекламної інформації. Описано специфіку виникнення таких ефектів та стратегій їх уникнення при створенні й розповсюдженні соціальної реклами
374056
  Юрченко А. Дисфункціонування тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2 типу 3 з ішемічним інсультом / А. Юрченко, Т. Царенко, О.М. Савчук // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 100-100
374057
  Чепурний О О. Дисфункція захисту в кримінальному процесі України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.159-164
374058
  Ковалев В.Н. Дисциплина- фактор победы / В.Н. Ковалев. – М, 1974. – 112с.
374059
  Мартьянов Ю.А. Дисциплина - закон нашей жизни / Ю.А. Мартьянов. – М, 1985. – 128с.
374060
  Чуднов В.И. Дисциплина - закон пятилетки / В.И. Чуднов. – М, 1981. – 126с.
374061
  Васильев В.Ф. Дисциплина - фактор экономический / В.Ф. Васильев. – Днепропетровск, 1983. – 80с.
374062
  Кулаков А.Н. Дисциплина боевого дежурства. / А.Н. Кулаков. – М., 1976. – 48с.
374063
  Поздняков А.Н. Дисциплина в организациях МВД. / А.Н. Поздняков. – Л, 1975. – 158с.
374064
  Корельский В.М. Дисциплина в развитом социалистическом обществе и пути ее укрепления. / В.М. Корельский. – М., 1982. – 64с.
374065
  Манешин В.С. Дисциплина в свете понятий исторического матерализма / В.С. Манешин. – М., 1980. – 175с.
374066
  Манешин В.С. Дисциплина в свете понятий исторического материализма / В.С. Манешин. – М., 1980. – 176с.
374067
  Смолин Г.В. Дисциплина в трудовом коллективе / Г.В. Смолин, В.П. Кириченко. – К., 1986. – 136с.
374068
  Гмурман В.Е. Дисциплина в школе / В.Е. Гмурман. – М, 1958. – 239с.
374069
  Лейченков Т.Д. Дисциплина в школе и тербовательность учителя / Т.Д. Лейченков. – М., 1963. – 84с.
374070
  Манешин В.С. Дисциплина и общество : социально-философский аспект / В.С. Манешин. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 302, [1] с.
374071
  Цветков В.В. Дисциплина и ответственность в аппаратуре государственного управления / В.В. Цветков, А.И. Щербак. – Киев, 1985. – 2231с.
374072
   Дисциплина и перестройка: Вопр. и ответы.. – Киев, 1989. – 229с.
374073
  Никулин А.А. Дисциплина как категория политической экономии / А.А. Никулин. – Воронеж, 1988. – 183с.
374074
  Матвиенко Ефросиния Филипповна Дисциплина как нравственное качество личности : Дис... кандфилософ.наук: 09.00.01 / Матвиенко Ефросиния Филипповна; Киевский технологическй ин-т пищевой промышленности. – К., 1992. – 196л. – Бібліогр.:л.176-196
374075
  Матвиенко Ефросинья Филипповна Дисциплина как нравственное качество личности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Матвиенко Ефросинья Филипповна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 19л.
374076
  Уманский А.М. Дисциплина на производстве / А.М. Уманский, Н.А. Сафронов. – К., 1984. – 189с.
374077
  Марченков Ю.А. Дисциплина общественного производства и экономический механизм ее совершенствования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Марченков Ю.А.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1981. – 18л.
374078
  Будавей Дисциплина планового хозяйствования. / Будавей, Л.С. Пекарский. – Москва, 1980. – 80с.
374079
  Шохин А.А. Дисциплина поставок / А.А. Шохин. – М., 1985. – 158с.
374080
  Дэйкстра Э. Дисциплина программирования / Э. Дэйкстра. – М, 1978. – 277с.
374081
  Дейкстра Э. Дисциплина программирования / Э. Дейкстра. – Москва : Мир, 1978. – 274с.
374082
  Малинин В.И. Дисциплина производственного коллектива / В.И. Малинин. – Тула, 1972. – 129с.
374083
   Дисциплина труда -- дело каждого.. – М., 1982. – 79с.
374084
  Сырбу И.М. Дисциплина труда - фактор повышения эффективности общественного производства / И.М. Сырбу. – Кишинев, 1982. – 123с.
374085
  Голов А.П. Дисциплина труда / А.П. Голов, Л.А. Муксинова. – Москва, 1971. – 55с.
374086
  Глущенко Л.Ф. Дисциплина труда / Л.Ф. Глущенко. – Харьков, 1975. – 93с.
374087
  Адуев А.Н. Дисциплина труда / А.Н. Адуев. – Москва, 1975. – 62с.
374088
  Севостьянов Г.М. Дисциплина труда / Г.М. Севостьянов. – Москва, 1976. – 32 с.
374089
   Дисциплина труда в развитом социалистическом обществе : В помощь пропаганде и изуч. постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О дальнейшем укреплении труд. дисциплины и сокращении текучести кадров в нар. хоз."(1979г.): Библиогр. указ. кн. и ст. – Москва, 1980. – 57с.
374090
   Дисциплина труда в развитом социалистическом обществе. – Москва, 1984. – 40с.
374091
  Гриненко Анатолий Иванович Дисциплина труда в системе социалистического хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриненко Анатолий Иванович; Киевск. ин-т Нар. Хозяйства им. Д.С.Коротченко. – К., 1985. – 22л.
374092
  Гриненео Анатлий Михайлович Дисциплина труда в системе социалистического хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриненео Анатлий Михайлович; Киевск. гос ин-т народ. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1985. – 22л.
374093
  Пашерстник А.Е. Дисциплина труда в СССР / А.Е. Пашерстник. – М., 1950. – 80с.
374094
  Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР / А.А. Абрамова. – Москва, 1969. – 176с.
374095
  Смирнов В.Н. Дисциплина труда в СССР : (социальные и правовые проблемы) / В.Н. Смирнов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 119 с.
374096
  Кафтановская А.М. Дисциплина труда в СССР. / А.М. Кафтановская, Р.З. Лившиц. – М., 1959. – 80с.
374097
  Севостьянов Г.М. Дисциплина труда и материльаная ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию / Г.М. Севостьянов. – Москва, 1991. – 62 с.
374098
  Иванов А.И. Дисциплина труда и ответственность по трудовому праву. / А.И. Иванов. – Мурманск, 1988. – 120с.
374099
  Зиборов Г.П. Дисциплина труда и повышение эффективности социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Зиборов Г.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
374100
  Гавриленко Д.А. Дисциплина труда и средства ее обеспечения / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1985. – 120с.
374101
  Донцов Б.П. Дисциплина труда и эффективность производства / Б.П. Донцов, В.И. Ковалевский. – Минск, 1980. – 96с.
374102
   Дисциплина труда как объект социального управления.. – Львов, 1985. – 172с.
374103
  Шпакова Е.В. Дисциплина труда на предприятии / Е.В. Шпакова. – М., 1981. – 64с.
374104
  Гуляев Г.И. Дисциплина труда рабочих и служащих / Г.И. Гуляев. – Кишинев, 1961. – 31с.
374105
  Кице А.Г. Дисциплина турда на морском транспорте / А.Г. Кице, А.О. Балобанов. – Одесса, 1984. – 27с.
374106
  Глазырин В.В. Дисциплина, ответственность, самоконтроль / В.В. Глазырин. – М, 1979. – 96с.
374107
   Дисциплина, эффективность и качество труда. – М., 1985. – 212с.
374108
  Варенцова В.Г. Дисциплина. / В.Г. Варенцова, В.Д. Шахов. – Свердловск, 1985. – 128с.
374109
  Быховский И.Е. Дисциплина. Законность. Правопорядок / И.Е. Быховский. – Л, 1983. – 64с.
374110
  Суслин В.Т. Дисциплина. Инициатива. Ответственность / В.Т. Суслин. – Москва, 1974. – 87 с.
374111
  Гавриленко Д.А. Дисциплина. мораль, право / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1983. – 136с.
374112
  Новик Л.И. Дисциплина: единство личных и общественных интересов. / Л.И. Новик. – К., 1985. – 46с.
374113
  Скобелкин Н В. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и служащих. / Н В. Скобелкин, . – Воронеж, 1990. – 221с.
374114
  Поздняков А.Н. Дисциплинарная ответственность военнослужащих Советской Армии : Автореф... канд. юридич.наук: / Поздняков А.Н.; Военно-юридич. Акад. Советской Армии. Кафедра административного права. – М., 1953. – 18л.
374115
  Жерлицин Б.И. Дисциплинарная ответственность государственных служащих по советскому законодательству : Автореф... канд. юр.наук: / Жерлицин Б. И.; МГУ, Юр. фак. – М., 1969. – 19л.
374116
  Прудников В.А. Дисциплинарная ответственность колхозников / В.А. Прудников. – Краснодар, 1980. – 48 с.
374117
  Илясов С.Г. Дисциплинарная ответственность работников органов внутренних дел / С.Г. Илясов. – М., 1974. – 42с.
374118
  Соколов П.В. Дисциплинарная ответственность рабочих и служащих в СССР : Автореф... канд. юридич.наук: / Соколов П.В.; Лен. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1952. – 14л.
374119
  Оськин В.И. Дисциплинарная практика в Советских Вооруженных Силах. / В.И. Оськин. – М., 1961. – 80с.
374120
  Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки: ее генезис и обоснование / А.П. Огурцов. – Москва, 1988. – 256с.
374121
  Гиндилис Н.Л. Дисциплинарное поле науки на карте Европы и США // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 3. – С. 51-68. – ISSN 0205-9606
374122
  Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР / Ю.С. Адушкин; Манохин В.М. – Саратов, 1986. – 125с.
374123
   Дисциплинарность и взаимодействие наук.. – М., 1986. – 279с.
374124
  Дудин В. Дисциплинарный поступок // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  За какие действия суды привлекают к ответственности адвокатов из системы бесплатной правовой помощи.
374125
   Дисциплинарный устав вооруженных сил Союза ССР.. – М., 1950. – 52с.
374126
   Дисциплинарный устав Вооруженных сил Союза ССР.. – М., 1946. – 52с.
374127
   Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Союза ССР.. – М., 1971. – 48с.
374128
  Плюхин Н.В. Дисциплинированная ответственность рабочих и служащих. / Н.В. Плюхин. – М., 1978. – 71с.
374129
  Деза Е.И. Дисциплины по выбору как составная часть фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 112-115. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены организационные и содержательные особенности математических дисциплин по выбору в рамках концепции формирования индивидуальных траекторий фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования, практическая ...
374130
  Фокін С.П. Дисципліна "Спортивний туризм" у системі підготовки студентів напряму "Туризм" // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 158-171. – ISBN 978-966-598-999-8
374131
  Боярська Л. Дисципліна "Фольклор" у системі журналістської освіти // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 159-164


  Стаття є презентацією оновленого курсу "Фольклор" для студентів журналістських спеціальностей і навчально-методичного комплексу з цієї дисципліни. Статья является презентацией обновленного курса "Фольклор" для студентов журналистских специальностей и ...
374132
  Щербак О.І. ДИсципліна і відповідальність у державному управлінні. / О.І. Щербак. – Київ, 1981. – 48с.
374133
  Запольський М.А. Дисципліна і трудовий колектив / М.А. Запольський. – К., 1985. – 48с.
374134
  Данченко Н.И. Дисципліна праці / Н.И. Данченко, А.Р. Мацюк. – Київ, 1983. – 112с.
374135
  Чорний Г.М. Дисципліна праці в контексті корпоративного менеджменту / Г.М. Чорний, М.П. Ястреб, І.Г. Нестеров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 122-125
374136
  Панченко Є.Г. Дисципліна праці і ефективність виробництва: З досвіду труд. колективів УРСР. / Є.Г. Панченко. – К., 1986. – 47с.
374137
  Кохан Вер. Дисципліна праці і суддівська етика // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 240-246. – ISSN 0201-7245
374138
  Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
374139
  Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 179-196
374140
  Угрюмова Г. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-43. – ISSN 0132-1331
374141
  Кухнюк Д.В. Дисциплінарна відповідальність адвоката в Україні: проблеми правового регулювання // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 75-79
374142
  Середа В.В. Дисциплінарна відповідальність в адміністративних публічно-правових відносинах: проблеми теорії та практики : монографія / В.С. Середа ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2013. – 358 с. – Бібліогр.: c. 336-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-84-4
374143
  Янюк Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України "Про державну службу" (2015): правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 138-147. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
374144
  Колпаков В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: еволюція нормативного регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 79-90. – ISSN 1026-9932
374145
  Корнута Л.М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Корнута Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
374146
  Панова Н.С. Дисциплінарна відповідальність державного службовця як інститут адміністративного права // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 342-353. – ISSN 2307-3427
374147
  Кохан Н.В. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 43-48. – ISSN 2413-7189
374148
  Романов М.В. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі : Монографія / М.В. Романов; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; МОіНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 160 с. – ISBN 966-03-2771-4


  У посібнику наведено короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу нарисної геометрії, вправи для самостійної пере-вірки, розв"язки типових прикладів. Запропоновано задачі, а також багатоваріантні завдання для комплексних графічних робіт з ...
374149
  Гасюк А. Дисциплінарна відповідальність керівника // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 2 (122). – С. 12-14.
374150
  Яковець Д.С. Дисциплінарна відповідальність персоналу кримінально-виконавчих інспекцій за факти вчинення особами, що перебувають на обліку, нових злочинів: окремі аспекти // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 258-271. – ISSN 2304-4556
374151
  Кравченко О.О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 187-210
374152
  Кравченко О.О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 10 назв
374153
  Толочко О. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: недоліки правового регулювання / О. Толочко, С. Подкопаєв // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 65-68
374154
  Куйбіда Р. Дисциплінарна відповідальність суддів в Україні: проблеми законодавства і практики / Роман Куйбіда, Максим Середа ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 70, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-27-7
374155
  Самсін І.Л. Дисциплінарна відповідальність суддів та суддівська етика // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 2 (3). – С. 11-13
374156
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
374157
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 238 л. – Додатки: л. 222-238. – Бібліогр.: л. 177-221
374158
  Шевченко А. Дисциплінарна відповідальність суддів як спеціальний вид дисциплінарної (юридичної) відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Основною метою дослідження є аналіз чинної нормативно - правової бази, яка регулює юридичну відповідальність суддів, виявлення основних проблем, що виникають у правозастосувальній практиці, розробка рекомендацій по удосконаленню законодавства та ...
374159
  Шевченко А. Дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 435-437. – ISBN 978-617-7069-17-0
374160
  Василюк С.Ф. Дисциплінарна відповідальність суддів: проблеми її вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 96-102
374161
  Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 93-96. – ISSN 0132-1331
374162
  Кірмач А. Дисциплінарна відповідальність та службове розслідування щодо державних службовців // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 37-41.
374163
  Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
374164
  Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 199-221
374165
  Петришина-Дюг Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві: поняття та принципи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 39-43. – (Правознавство ; Вип. 461)
374166
  Монастирський Є.О. Дисциплінарна відповідальність. / Є.О. Монастирський. – К., 1976. – 52с.
374167
  Березенко В.В. Дисциплінарна організація наукового знання у сфері соціальних комунікацій // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 6-10


  "Статтю присвячено визначенню ефективності дисциплінарної організації наукового знання у сфері соціальних комунікацій. До кола ефективних методів та підходів для вирішення поставлених у дослідженні завдань ми відносимо дисциплінарну організацію ...
374168
  Вільчик Т.Б. Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 115-122
374169
  Тиханська Т. Дисциплінарне і судове переслідування адвокатів як засіб перетворення самоврядування на вертикаль адвокатської влади / розмову вів Леонід Лазебний // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 3-10
374170
  Андрєєвський В.В. Дисциплінарне право в адвокатурі та правила адвокатської професії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 177-181.
374171
  Кузменко О.В. Дисциплінарне провадження як інститут адміністративно-процесуального права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 80-88. – (Юридична ; Вип. 1)
374172
  Шапаренко С.О. Дисциплінарний примус та дисциплінарна відповідальність за адміністративним правом України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 19-22. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
374173
  Іванова Г.С. Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності працівників прокуратури : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іванова Ганна Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розвитку. – Харків, 2016. – 213 арк. – Бібліогр.: арк. 190-213
374174
  Іванова Г.С. Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності працівників прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іванова Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
374175
  Андрушко А.В. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 380-387. – ISSN 1563-3349
374176
  Новак О.Д. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 129-133
374177
  Ганцян Р. Дисциплінарний статус історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-18. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Доповідь присвячена дослідженню дисциплінарного статусу історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст. та визначенню об"єкта її розгляду. Доклад посвящен исследованию дисциплинарного статуса истории современности в Великобритании в первой ...
374178
  Приймаченко Д.В. Дисциплінарний статут митної служби України: переваги та недоліки правового регулювання / Д.В. Приймаченко, Ю.Л. Самборська // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 13-18
374179
  Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисціплінарна відповідальність : Навчальний посібник / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2003. – 240с. – ISBN 966-8074-41-6
374180
  Тімашов В. Дисциплінарні провадження як один із видів конфліктних проваджень в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 141-144
374181
  Волков А.Г. Дисциплінарні стягнення // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 324
374182
  Тищенко О.В. Дисциплінарні стягнення за прогул: історико-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 71-76.
374183
  Гриценко І.С. Дисциплінарні суди в УРСР та їх роль у забезпеченні службової дисципліни // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Аналіз досвіду діяльності дисциплінарних судів в УРСР та їх ролі в забезпеченні службової дисципліни.
374184
  Куницький М. Дисциплінарні та кримінальні покарання як засоби юридичного впливу на правомірну поведінку місцевого населення райхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 26-30


  Розглянуто питання застосування окупаційною адміністрацією райхскомісаріату "Україна" всіх управлінських рівнів такого засобу впливу на населення, як дисциплінарні та кримінальні покарання. Ці види юридичних санкцій передбачали забезпечення дотримання ...
374185
  Кологойда О.В. Дисциплінарно-господарські санкції за правопорушення на фондовому ринку // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 9 (169). – С. 40-47
374186
  Яковець Наталія Дисципліни "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" актуальні завжди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 16 : фото
374187
  Грікберг А. Дисципліни, що їх повинен знати історик / А. Грікберг, В. Чунтулов // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  Введення п"ятирічного строку навчання на історичному факультеті університету дає можливість розширити програму і ввести наві дисципліни.
374188
   Дисципліни, які обираємо вільно // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 5


  В Університеті підготовлено проект Тимчасового положення «Про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін». Це Положення є спробою формалізувати ті кроки, які ...
374189
  Сторожук Н.А. Дисциплінованість військовослужбовця строкової служби ЗСУ: психологічна сутність та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснений теоретико-методологічний аналіз поглядів провідних вітчизняних та зарубіжних вчених на сутність та структуру дисциплінованості військовослужбовця ЗСУ. В статье осуществлен теоретико-методологический анализ взглядов ведущих ...
374190
  Скобелкин В.Н. Дисципплинарная ответственность рабочих и служащих. / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1985. – 94с.
374191
  Метлицкий О.З. Дитиленхоз садовой землянки Fragaria x ananassa Duch и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Метлицкий О.З.; Всесоюз.акад.с-х.наук . – М, 1967. – 16л.
374192
  Даниленко Людмила Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-25. – Бібліогр.: с. 23. – ISSN 0130-5263
374193
  Даниленко Л. Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-26. – ISSN 0130-5263
374194
   Дитина - педагог: сучасний погляд : психол.-пед. та соц. аспекти сучас. дошк. та початк. освіти / [О.П. Аматьєва та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 492 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-617-235-1
374195
  Гнідець У. Дитина - чиатє, Україна - процвітає! // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (79). – С. 70-79


  Про небезпеку явища занепаду культу читання і яким чином можна запобігти цьому руйнівному процесу, забезпечивши шлях для грунтовного дослідження літератури для дітей та юнацтва
374196
  Мазко О. Дитина без дитинства: позитивний герой у радянській дитячій літературі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 50-55. – ISSN 2307-2261
374197
  Грушевський М. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; [редкол.: Л. Дунаєвська (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001. – 94, [2] с. : іл., фот. – Дод. тит. арк. репр. – Бібліогр.: с. 86-93. – ISBN 966-646-009-2
374198
  Бевз Г.М. Дитина в прийомній сім"ї: нотатки психолога / Г.М. Бевз, І.В. Пєша; Українськ.ін-тут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – 101с. – ISBN 966-7902-12-9
374199
  Гайова Є. Дитина в традиційних звичаях і віруваннях українців Закарпаття (за матеріаліалами етнографічних експедицій) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 70-81
374200
   Дитина з Місяця = Moon child : збірка оповідань, есе, роздумів, статей про дітей та молодь з обмеженими можливостями / М. Шкуропат, Л. Оробець, І. Бочар, А. Дробович, О. Козинець [та ін.]. – Київ : [Фонд В. Пінчука], 2011. – 35 с. – На обкл. : "Завтра.UA" - стипендиальная программа Фонда В. Пинчука
374201
  Іщенко Лілія Дитина і вулиця // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 33
374202
  Квас О.В. Дитина і дитинство в українській виховній традиції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 245-251. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті на основі етнографічних, історичних, історико-педагогічних, етнопедагогічних праць аналізуються погляди українського народу на дитину та дитинство. Доводиться, що попри певну міфологізацію українського сімейного виховання у сучасних ...
374203
  Кизилова В. Дитина і природа: жанрові можливості діалогу (на матеріалі теми змін пір року в українській літературі для дітей) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 67-71
374204
  Рекут О. Дитина і смерть в італійському жіночому автобіографічному романі кінця ХХ століття // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 232-238
374205
  Бойцун І. Дитина і суспільство у творах Ч. Айтматова та Є. Гуцала // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 10-16
374206
   Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2012-. – ISSN 2313-4542
Вип. 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
374207
  Самойлов Юрій Дитина їде за кордон... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 60-62 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
374208
  Єременко Г.М. Дитина йде до школи / Г.М. Єременко, Г.М. Риженко. – К., 1985. – 33с.
374209
   Дитина має право на життя / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  З нагоди Всеукраїнського дня захисту дітей, хворих на рак, у КНУ імені Тараса Шевченка університеті відбулося підписання Меморандуму між Національним інститутом раку НАМН України та партнерами в акції про співпрацю щодо подолання раку.
374210
  Маслійчук В. Дитина на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. (до постави питання) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 11-32. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
374211
  Сливінська Інна Дитина проковтнула батарейку: що робити? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 32
374212
  Кущ Т.В. Дитина раннього віку в сучасному інформаційному суспільстві: деякі аспекти соціалізації // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 42-43
374213
  Камінський І. Дитина спить, а жінка роздягається / з англійської переклав Сергій Жадан, Ольга Крекотень. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 43. – ISSN 0320-8370
374214
  Наливайко Д.Д. Дитина та її безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-31
374215
  Матвієнко І.С. Дитина та її місце у філософії Зігмунда Фройда // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 188-190
374216
  Клокун Т. Дитина у фольклорі та обрядодіях (за матеріалами "Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край" Павла Чубинського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 46-54
374217
  Заливчий А. Дитинство : автобіографічні новели / А. Заливчий. – [Київ] : Біб-ка газети "Правда", 1929. – 191с.
374218
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Харків, 1935. – 222с.
374219
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Харків; Одеса, 1935. – 212с.
374220
  Смолич Ю.К. Дитинство / Ю.К. Смолич. – Харків, 1937. – 191с. – Книга без тит. стор.
374221
  Смолич Ю.К. Дитинство : Повість / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1939. – 166с. – (Шкільна б-ка)
374222
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Одеса, 1941. – 206с.
374223
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Киев, 1947. – 204с.
374224
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 640с.
374225
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1955. – 780с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
374226
  Айбек Дитинство / Айбек. – Київ, 1965. – 201 с.
374227
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Киев, 1968. – 191с.
374228
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні: Трилогія: Для середн. а старш. шк. віку / Ю.К. Смолич. – Київ : Веселка, 1979. – 767с.
374229
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні (Трилогія) / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянська школа, 1986. – 560с.
374230
  Прокоф"єв С.С. Дитинство : автобіографічна повість / С.С. Прокоф"єв. – Київ : Музична Україна, 1991. – 138 с.
374231
  Шалюгін Г.А. Дитинство Антона Чехова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 43-46
374232
  Загарницька І. Дитинство в епоху інформаційної революції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 69-77. – ISSN 2078-1016


  В статті розглядаються цівілізаційні наслідки інформаційної революції, аналізуються загрози та переваги становлення інформаційного суспільства для розвитку особистості дитини.
374233
  Уваркіна Галина Дитинство в моді : Модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 112 : Фото
374234
   Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : Збірник документів. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95142-9-0
ч.2. – 1998. – 292с.
374235
   Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : Збірник документів. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95142-8-2
ч.1. – 1998. – 248с.
374236
  Кіт Д. Дитинство великого поета // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 164-165. – ISSN 0868-4790
374237
  Микитенко І.К. Дитинство Гавриїла Кириченка : Повість: Для середн. шк віку / І.К. Микитенко. – Київ : Дитвидав, 1962. – 139с.
374238
  Полторацький О.І. Дитинство Гоголя : повість / О.І. Полторацький. – Київ, 1954. – 290 с.
374239
  Кислий М.-О.О. Дитинство депортованих кримських татар в Узбекистані у 1950-х роках (за матеріалами спогадів) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 52-58. – ISSN 1996-5931


  У статті на основі усних свідчень депортованих кримських татар розглянуто умови, в яких зростало перше після депортації покоління, що вже не було свідком виселення, його повсякденні практики, побут та сімейні наративи.
374240
  Шевчук Р. Дитинство з усмішкою // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Ініціативна група на чолі з викладачами факультету психології М. Вовк та О. Вакуленком відвідала Білоцерківський будинок-інтернат для дітей з фізичними та розумовими вадами та обласний спец. будинок дитини "Малятко" в рамках благодійної акції ...
374241
  Шалагінов Б. Дитинство і література: постмодерна візія // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 2-7
374242
  Шалагінов Б. Дитинство і літературна освіта: виклики XXI століття // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (425), листопад. – С. 2-6
374243
  Ольшевський І. Дитинство і юність Т. Шевченка: містична боротьба за майбутнього Поета // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 106-112. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
374244
  Пермяк Є.А. Дитинство Маврика / Є.А. Пермяк. – К., 1978. – 193с.
374245
  Чйон Г. Дитинство Магнуса Доброго в Гардарике // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 121-126. – ISBN 978-966-432-087-7
374246
  Рутько А.І. Дитинство на Волзі / А.І. Рутько. – Київ, 1968. – 275с.
374247
  Бедзик Д. Дитинство Олега Кошового / Д. Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1957. – 80 с.
374248
  Ковалець Л. Дитинство Осипа Гординського (Юрія Федьковича) як пора sui generis (соціокультурний і психологічний аспект) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 10-15.
374249
  Турчинська А.Ф. Дитинство поета : поема / А.Ф. Турчинська. – Одеса : Дитвидав, 1941. – 58 с.
374250
  Турчинська А.Ф. Дитинство поета : поема / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1964. – 64 с.
374251
  Красицкий Д.Ф. Дитинство Тараса / Д.Ф. Красицкий. – К., 1959. – 208с.
374252
  Мацевко-Бекерська Лідія Дитинство як етичний феномен: інтрадієгетичний наратив у просторі дитячого тексту : (на матеріалі української малої прози кінця ХІХ - початку XX ст.) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 9. – С. 104-113. – Бібліогр. в кінці ст.
374253
  Загарницька І.І. Дитинство як ранній етап соціалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 258-266
374254
  Толстой Л. Дитинство, хлоп"ятцтво і юнацтво / Л. Толстой. – К.-Х., 1930. – 296с.
374255
  Мартинчук М. Дитинство, юнацтво та чернечий постриг Даниїла Туптала // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 07 (247), квітень. – С. 7
374256
  Горбач Н. Дитинство, юність, молоді роки: розділ з неопублікованої книжки "Справжня постать Михайла Драгоманова" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 101-106. – ISSN 0868-4790
374257
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Київ, 1937. – 719с.
374258
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Киев, 1950. – 504с.
374259
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Киев, 1971. – 611с.
374260
  Саррот Наталі Дитинство. Золоті плоди. : Романи / Саррот Наталі; Переклад та передмова Г.В.Малець. – Киев : Пульсари, 2001. – 272с. – (Сер."Б-ка сучасної прози"). – ISBN 966-7671-15-1
374261
  Кутзее Дж.М. Дитинство. Молодість. Літня пора : роман / Дж. М. Кутзее ; [пер. з англ. П. Таращука]. – Харків : Фоліо, 2012. – 667, [5] с. – Кн. є перекладом видань: Youth / J.M. Coetzee. Penguin Books, 2002. Boyhood / J.M. Coetzee. Penguin Books, 1997. Summertime / J.M. Coetzee. Viking, 2009 .- На обкл. зазнач. : Лауреат Нобелівської премії з літератури 2003 .- Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5812-6
374262
  Толстой Л. Дитинство. Отроцтво. Юність / Л. Толстой. – К., 1950. – 262с.
374263
  Бырько В.М. Дитиокарбаматы / В.М. Бырько. – М, 1984. – 342с.
374264
  Янсон Э.Ю. Дитиокарбоксилаты в аналитической химии / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1978. – 135с.
374265
  Черкасов Р.А. Дитиоксилоты фосфора в реакциях полипреэтерификации и присоединения. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасов Р.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 17л.
374266
  Маслей Николай Николаевич Дитиооксалатные комплексы металлов и применение их в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Маслей Николай Николаевич ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с.
374267
  Маслей Н.Н. Дитиооксалатные комплексы металлов и применение их в анализе : Дис... канд.хим.наук: / Маслей Н.Н.; КГУ. – К., 1968. – 162л. – Бібліогр.:л.146-162
374268
  Дивина Т.А. Дитология и условия образования позднепалеозойских отложений Норильского района. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Дивина Т.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 23л.
374269
  Іващенко Микола Дитпохід : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 126-129 : Фото
374270
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1955. – 676с.
374271
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1964. – 694с.
374272
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – Москва, 1969. – 624 с.
374273
  Андерсен-Нексе Мартин Дитте - дитя человеческое / Андерсен-Нексе Мартин. – Москва, 1981. – 678с.
374274
  Андерсен-Нексе Мартин Дитте - дитя человеческое / Андерсен-Нексе Мартин. – Москва, 1984. – 646с.
374275
  Андерсен Нексе Дитте - дитя человеческое / Андерсен Нексе, Мартин. – Москва, 1990. – 686с.
374276
  Андре Робер Дитя-зеркало / Андре Робер. – Москва, 1981. – 332с.
374277
  Чемберлен А.Ф. Дитя : Очерки по эволюции человека / А.Ф. Чемберлен. – Москва
1. – 1900. – 303 с.
374278
  Поляков А. Дитя атлантов // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 27-29. – ISSN 0320-331Х


  Загадки Сфінкса у Єгипті
374279
  Хаггард Г.Р. Дитя Бури / Г.Р. Хаггард. – М., 1992. – 511с.
374280
   Дитя в его жизни и творчестве. – М., 1918. – 177с.
374281
  Захарова Л.Н. Дитя в очереди за лаской: (Дет. дома). / Л.Н. Захарова. – М., 1991. – 219с.
374282
  Прабхакар В. Дитя гор. Новеллы. / В. Прабхакар. – М., 1963. – 284с.
374283
  Хейер Дж. Дитя дьявола / Пер. с англ. И.Алюкова; Джоржет Хейер. – Москва : Фантом Пресс, 1998. – 382с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-86471-159-4
374284
  Эндрюс В. Дитя заката / В. Эндрюс. – М, 1996. – 397с.
374285
  Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак ; художник Віктор Гукайло. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 536с. – ISBN 966-378-043-6


  Вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою
374286
  Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак ; худож. В. Гукайло ; [упоряд. С. Петровська, пер. з пол.: О. Ірванець, В. Каденко, К. Москалець ; ред. М. Петровський ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 530, [6] с. – Приміт.: с. 497-530. – ISBN 978-966-378-280-5


  “Дитя людське” – вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою.
374287
  Кочерга Микола Дитя мегаполісу : оповідання // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 4-18
374288
  Козлович А.Н. Дитя мое золотое / А.Н. Козлович. – Минск, 1984. – 247с.
374289
  Тараканова Л.В. Дитя мое. / Л.В. Тараканова. – М., 1977. – 112с.
374290
  Нушич Б. Дитя общины: Избранное. / Б. Нушич. – М., 1975. – 462с.
374291
  Перэ Б. Дитя от трех до семи лет / Б. Перэ. – Москва : Московское книгоиздательство, 1913. – 324с.
374292
  Мердок А. Дитя слова: Роман. / А. Мердок. – М., 1981. – 448с.
374293
  Причард К.С. Дитя урагана / К.С. Причард. – М., 1966. – 315с.
374294
  Прічард К.С. Дитя Урагану : Роман / К.С. Прічард. – Київ : Дніпро, 1984. – 295 с.
374295
  Нексе М.А. Дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1923. – 172с.
374296
  Сопиев Я. Дитя человеческое / Я. Сопиев. – Ашхабад, 1969. – 108с.
374297
  Браун С. Дитя четверга : Роман / С. Браун; Пер. с англ. Є.Г. Коновалова. – Москва : АСТ, 1997. – 368с. – (Страсть). – ISBN 5-7841-0551-5
374298
  Браун С. Дитя четверга / Пер. с англ. Э.Г.Коновалова; Сандра Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 352с. – ISBN 5-237-04621-5
374299
  Житинский А. Дитя эпохи / А. Житинский. – Санкт-Петербург, 1994. – 448с.
374300
  Зельтер Н. Дитя. / Н. Зельтер, В. Рейн. – Спб.
1. – 789с.
374301
  Шевченко Оксана Дитяча "зона" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-36. – ISSN 0130-5212
374302
  Ковальчук В. Дитяча абетка з погляду психолінгвістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 358-364. – ISBN 966-594-298-0
374303
  Олянич Л.В. Дитяча безпритульність в Україні 20-30-х рр. XX ст.: причини соціальної аномалії та форми ії подолання // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 4-8. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 52). – ISSN 2312-1866
374304
   Дитяча енциклопедія : Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : Земля. – 1961. – 584с. : З іл.
374305
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 2 : Земна кора і надра Землі. Світ небесних тіл. – 1961. – 546с. : З іл.
374306
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Числа і фігури. Речовина і енергія. – 1962. – 705с. : З іл.
374307
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 4 : Рослини і тварини. – 1962. – 587с. : З іл.
374308
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 5 : Техніка. – 1963. – 595с. : З іл.
374309
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 6 : Людина. – 1964. – 511с. : З іл.
374310
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 7 : З історії людського суспільства. – 1964. – 664с. : З іл.
374311
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 9 : Зарубіжні країни. – 1965. – 554с. : З іл.
374312
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 10 : Література і мистецтво. – 1965. – 703с. : З іл.
374313
   Дитяча енциклопедія. – Київ : Радянська школа
Т. 8 : Наша Радянська Батьківщина. – 1971. – 539с.
374314
  Просяник Н. Дитяча іграшка - це небезпечно? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 37-38
374315
  Посохова Л.Ю. Дитяча книга в родинах козацької старшини Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVIII ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 135-142. – ISSN 2312-2587
374316
  Петренко Оксана Дитяча книга серед барвів "Книжкового світу - 2008" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 49-51
374317
  Родників В.П. Дитяча книжка в системі трудового виховання / В.П. Родників. – Київ : Всеукp. коопеpат. видавн. союз ; [Дpук. Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союзу]. – (Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз ; №34)
2 : Години оповідань. – 1919. – 24 с.


  Hа с. 3 епігpафи з твоpів Й.-Г. Песталоцці і Д. Моpлея. - Бібліогp.: Літ. по питанням дит. читання: с. 14. - Літ. пpо pозказування: с. 22-23. - Коpоткий pеєстp книжок, з яких можна бpати матеpіял для pозказування: с. 23-24. На тит. стор. дарчий ...
374318
  Горяної Л.Г. Дитяча лікарня майбутнього / Л.Г. Горяної, Н.В. Веселицька // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 31-33 : фото
374319
   Дитяча література : [Навч. посіб. для студ. дошкільних відділів пед. ін-тів та учнів дошкільних відділів педучилищ] / Д.М. Білецький, Ф.Х. Гурвич, І.М. Проценко, ін. та; Д.М. Білецький, Ф.Х. Гурвич, І.М. Проценко та ін. – Київ, 1967. – 543 с.
374320
  Бойцун І.Є. Дитяча література : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Є. Бойцун, С.А. Негодяєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 319, [1] с. – Резюме парал. англ., рос., укр. – Бібліогр.: с. 313-315. – ISBN 978-966-617-309-9
374321
  Женченко М. Дитяча література в електронному форматі: типологічна характеристика, бізнес-моделі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
374322
  Папуша Ольга Миколаївна Дитяча література в епоху глобалізації: Гаррі Поттер і проект гомогенізації читача // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются многочисленные художественные факторы, существенным образом определяющие высокую степень популярности и читабельности романов Дж.К. Ролинг, в которых повествуется о приключениях Гарри Поттера.
374323
  Гринівський Т.С. Дитяча література в системі українського книговидання 1917-1920 років (на матеріалах рецензій часопису "Книгарь") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 114-119


  У статті зроблено аналіз дитячої літератури у контексті розвитку українського книговидання періоду 1917-1920 рр. В основі дослідження - рецензії часопису "Книгарь". In the article the analysis of literature for children in the context of development ...
374324
  Філоненко Софія Дитяча література в сучасному глобалізованому світі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 12-13
374325
  Зайцева К. Дитяча література у системі сучасного українського літературознавства // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – C. 305-310. – ISBN 978-966-171-673-4


  На матеріалі збірників "Література. Діти. Час" (2011-2012 рр.) окреслено шляхи розвитку наукових студій дитячої літератури ХХІ ст. в Україні, з"ясовано місце дитячої літератури в системі координат українського літературознавства. На материале ...
374326
  Федотова О. Дитяча література України під цензурними заборонами 20-30-х рр. ХХ ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-96
374327
  Шалагінов Б. Дитяча література: до питання історичної періодизації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 46-53. – ISSN 0236-1477


  Дитяча література розглядається як явище, що перебуває в постійному розвитку. У різні історичні епохи постійно змінюється співвідношення її естетичного, виховного й науково-пізнавального змістів
374328
  Савченко І.В. Дитяча міська повсякденність в містах південно-східної України друга половина 50-х - перша половина 60-х рр. ХХ ст. за усно історичними джерелами // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 74-76. – ISSN 2076-1554
374329
  Богатирьова Ю.М. Дитяча музика як складова української пісенної естради // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 267-273. – ISSN 2225-7586
374330
  Морозова О.І. Дитяча неуважність - особлива тема // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-34 : фото
374331
  Полтава Леонід Дитяча поема про 1933 рік // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0130-5263
374332
  Соловей О.О. Дитяча порнографія в інтернеті // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 155-159
374333
  Печернікова І.А. Дитяча праця в сім"ї як засіб комуністичного виховання / І.А. Печернікова. – Київ, 1951. – 36с.
374334
   Дитяча праця в Україні. – Київ, 2000. – 132с. – ISBN 966-7902-01-3
374335
  Мульска О. Дитяча праця в Україні : стан, тенденції та механізми регулювання : монографія / Ольга Мульска ; [наук ред. Садова У.Я.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : ІРД імені М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-193 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-4252-4
374336
  Левченко К.Б. Дитяча праця в Україні: соціально-правовий аналіз // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-13 : фото, рис.
374337
  Павелків Р.В. Дитяча психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2008. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-53-3
374338
  Павелків Р.В. Дитяча психологія : навч. посібник для самостійної роботи студента / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2011. – 373, [3] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – (САМ!). – ISBN 978-617-572-019-6
374339
  Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 413-423 та на початку тем. – ISBN 978-611-01-0323-7
374340
  Резніченко Н. Дитяча психологія у творах Є.Гуцула // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 248-253
374341
  Люблинська Г.А. Дитяча психологія. / Г.А. Люблинська. – К., 1971. – 355с.
374342
  Рибась О. Дитяча рецепція хронотопу (на матеріалів творів Остапа Вишні "Моя автобіографія" та О. Довженка "Зачарована Десна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 133-140


  У статті проводиться порівняльний аналіз двох видатних творів новітньої української літератури автобіографічного жанруь з застосуванням хронотопного підходу, запропонованого М. Бахтіним. Ядро зіставлення становить сприйняття дійсності оповідачем в ...
374343
  Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХI ст. (на матеріалах Вінниччини) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
374344
  Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (на матеріалах Вінниччини) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 184 л. – Бібліогр.: л. 162-184
374345
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 108с.
374346
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 78с.
374347
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 138с.
374348
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 96с.
374349
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 96с.
374350
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 170с.
374351
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 145с.
374352
  Стріхар О.І. Дитяча хорова культура в контексті українського півчого мистецтва 17-18ст. : Автореферат дис. ... канд.мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури(мистецтвознавство) / Стріхар О.І.; М-во культури і туризму України ; Львівська нац. муз. академія ім.М.В. Лисенко. – Львів, 2009. – 19с. – Бібл.:11 назв
374353
  Домище-Медяник Дитяче оздоровлення в Україні як тренд: діагностика та стратегічні аспекти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 193-201. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
374354
  Щербак С. Дитяче світосприйняття у малій прозі В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглянуто відображення дитячого світосприйняття у малій прозі В. Винниченка, основна увага зосереджена на функції контрасту, антитези, мовної характеристики, зіставлень, іронічної паралелі, ліричних відступів. The article observes the ...
374355
  Улибіна І. Дитяче сирітство і безпритульність в Україні 1917 - 1920 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 174-177. – ISBN 978-966-171-783-0
374356
  Пенчук І.Л. Дитяче телебачення в УРСР 1972-1991 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 86-91. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті подано історіографічний огляд дитячих телепрограм, створених в період 72-91 рр. XX ст.. Автор досліджує особливості формату, структурно-тематичне наповнення, вплив на аудиторію й наголошує на перспективах розвитку.
374357
  Пенчук І. Дитяче телевізійне об"єднання у контексті соціальної адаптації юних журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 130-136. – ISSN 2078-1911


  У статті проаналізовано діяльність дитячої телевізійної студії в контексті соціалізації підлітків. Автор акцентує увагу на колективній діяльності підлітків, розглядає педагогічно організований процес як фактор формування молодих членів суспільства.
374358
  Антонюк Т. Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 25, Літ.: 24 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам виховання дітей. Автор твердить, що форми організації життєдіяльності дитячого будинку, закладені у 20-х рр. XX ст., у сучасних умовах вимагають перегляду.
374359
  Олешко Л.Д. Дитячий дорожньо-транспортний травматизм та його профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.:4 назв.
374360
   Дитячий пісенник : Дитвидав, 1940. – 184 с.
374361
  Кравченко О. Дитячий сирітський притулок ім. М.Р. Гладкова в Одесі (1879-1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 96-104. – ISSN 0869-3595
374362
  Науменко Анатолій Дитячий суїцид - ганьба дорослим! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 58-63


  Останніми роками у засобах масової інформації дедалі частіше з"являються повідомлення про підліткові самогубства. Чому саме діти? Чому маленька людина вирішує піти з життя? Чому воно здається їй таким безглуздим і даремним? Мало кому спаде на думку ...
374363
  Чугаєвський В.Г. Дитячий та молодіжний рух і учнівське самоврядування: проблеми співпраці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  На основі аналізу діяльності закладів освіти визначено головні напрями активізації учнівського самоврядування. Виявлено тенденції розвитку молодіжного руху в Україні, можливості співпраці дитячих і молодіжних організацій із закладами освіти щодо ...
374364
  Тимофєєв В.Я. Дитячий та юнацький козацький рух / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014. – Збірка 10 : Буджацьке козацтво. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-167, в тексті
374365
  Вовченко Н. Дитячий травматизм - актуальна проблема сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 34-35 : рис.
374366
   Дитячий туризм і маршрути екскурсій. – К., 1940. – 60с.
374367
  Долгова К.С. Дитячий туризм: досвід зарубіжних досліджень // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 70-79. – ISSN 2308-135X
374368
   Дитячий фольклор. – К., 1984. – 471с.
374369
   Дитячий фольклор. – К., 1986. – 304с.
374370
  Хлонь М. Дитячий фольклор як складова дитячої субкультури другої половини XX ст. (на матеріалі Хмельниччини) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 383-388. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню дитячого фольклору як складової певної вікової субкультури. Простежено його розвиток на певному хронологічному зрізі й найбільш типові приклади побутування на Хмельниччині другої половини XX ст.
374371
  Старченко Т. Дитячий християнський журнал "Водограй" у проблемному полі сучасної католицької журнальної періодики // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 5-10


  У статті розглядається функціонування дитячого журналу "Водограй" у смисловому полі сучасних католицьких журналів України, що входять у релігійний дискурс засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование детского журнала ...
374372
  Толстой Л. Дитячий, хлопячий и молодечий вік : повість Л.Н. Толстого / [З великоpускои мовы пеpеклав В. Щуpат]. – Львов : Hакладом pед. "Діла" ; Дpук. Hаук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского, 1894. – 428 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Бібліотека найзнаменитших повістей : Літ. дод. "Діла" / Під pед. И. Белея ; Т. 50)
374373
  Пасемко І. Дитячими очима // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 99-103. – ISSN 0236-1477


  Рецензія на книжку Наріжної Наталі. Дитячими очима (Спомин). - Прага, 2010 р.
374374
  Красножона Світлана Дитячими стежками Соломії Крушельницької // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 23-25
374375
  Луговенко Т.Г. Дитячі аматорські колективи народного танцю в контексті розвитку хореографічної культури України XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Луговенко Тетяна Георгіївна ; М-во культури України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
374376
   Дитячі атракціони: дотримуємося правил безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-40 : фото
374377
  Сафонова Т. Дитячі бібліотеки України: соціокультурний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 10-14. – ISSN 2076-9326
374378
  Вовчик-Блакитна Дитячі вередування та впертість і способи їх усунення / Вовчик-Блакитна. – Київ : Радянська школа, 1958. – 43с.
374379
  Автушенко І. Дитячі військові санаторії як складова медичного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України (1991-2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-9. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання розміщення, відпочинку, лікування та оздоровлення дітей військовослужбовців Збройних Сил України в спеціалізованих дитячих військових санаторіях у 1991-2011 рр. Особливістю дитячих військових санаторіїв було поєднання ...
374380
  Ашкеназі Людвік Дитячі етюди / Ашкеназі Людвік. – Київ, 1956. – 128с.
374381
  Год Б. Дитячі ігри (від Античності до початку ранньомодерного часу) = Children"s games (from the Antiguity till the Beginning of Early Modern Times) / Борис Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2015. – 182, [2] с. : іл. – Зворот тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 170-182. – ISBN 978-966-2538-39-7
374382
  Рабінович Х.О. та ін. Дитячі ігри в дошкільніх садках і молодших групах шкіл / Х.О. та ін. Рабінович. – Х.-Одеса, 1930. – 67с.
374383
  Жмуд Н. Дитячі ініціації на Вінниччині другої половини XX – початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 95-100


  Стаття присвячена висвітленню регіональних особливостей побутування дитячих ініціацій на Вінниччині другої половини XX - поч. XXI ст. На основі вперше введених в науковий обіг власних польових та архівних матеріалів авторка висвітлює структуру ...
374384
  Лупенко В. Дитячі інтерактивні електронні видання: перспективи розвитку в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 267-271


  У статті охарактеризовано сучасний ринок дитячих інтерактивних електронних видань, розглянуто особливості його формування та перспективи розвитку в Україні. В статье охарактеризован современный рынок детских интерактивных электронных изданий, ...
374385
  Ульянова-Елізарова Дитячі й шкільні роки Ілліча. / Ульянова-Елізарова. – Одеса, 1937. – 31с.
374386
  Яцків Лідія Орестівна Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з Бойківшини (Типологія і локальна специфіка) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна; НАН України. Ін-т народознавства. – Львів, 1997. – 166л. – Бібліогр.:л.154-166
374387
  Яцків Лідія Орестівна Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з бойківщини (Типологія і локальна специфіка) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
374388
  Мирний П. Дитячі літа Чіпки : уривок з оповідання "Пропаща сила" / Панас Мирний. – Полтава ; Харків : Молодий робітник ; [Полтава: Друк. ім. Петровського]. – (Книгозбірня "Червоного юнака")
Ч. 1. – 1923. – 27 с.
374389
  Бєляєва С.Я. Дитячі негаразди. Лікуємо любов"ю / Світлана Бєляєва ; [ред. рада: Т. Шаповал, В. Снігульська, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 108, [4] с. – Бібліогр.: с. 108-110. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2754-14-8
374390
   Дитячі об`єднання України у вимірах минулого та сучасного : Довідник-посібник. – Київ : Альма-матер, 2006. – 256с. – ISBN 966-617-136-8
374391
  Гладій О. Дитячі образи в літературі української діаспори Канади // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 254-257
374392
  Миколаєнко Н. Дитячі освітні видання: експлікація до проблеми формування професійної культури майбутніх редакторів // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 123-130


  У статті охарактеризовано періоди становлення й розвитку дитячих освітніх видань, також визначено їх значення у формуванні професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. З’ясовано особливості кожного періоду розвитку дитячих ...
374393
  Ярема Я. Дитячі переживання і творчість Шевченка. Зі становища психоаналізи / Я. Ярема. – Львів, 1933. – 17с.
374394
  Давидченко Т.С. Дитячі періодичні видання в Україні: контент-аналітичне дослідження змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 176-183


  У статті містяться результати контент-аналітичного дослідження змісту різних типів сучасної дитячої української періодики. З"ясовано відповідність кожного з п"яти існуючих типів дитячого видання, таких як: пізнавального, розважального, навчального, ...
374395
   Дитячі пісні та речитативи. – К., 1991. – 447с.
374396
  Крисін Г. Дитячі поховання в урнах на о.Березані / Г. Крисін. – 103с.
374397
  Треніна А.С. Дитячі пустощі, люди похилого віку та інваліди - підвищений рівень ризику // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 17-18 : фото
374398
  Шамрай В.В. Дитячі та молоді роки Миколи Міхновського, генезис політичного та правового світогляду, перші кроки у громадсько-політичному русі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 168-173. – ISSN 1563-3349
374399
  Сидоренко О. Дитячі та пластові видання у європейських таборах переміщених осіб (Німеччина, Австрія, 1945-1950) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 184-188


  Розглядаються періодичні видання для дітей і пластунів, що виходили на території Німеччини та Австрії після Другої світової війни, аналізуються їх зміст та авторське коло. Children"s periodicals, published in Germany and Austria after the Second World ...
374400
  Дорошенко В.І. Дитячі та шкільні роки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 34-35


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П.
374401
  Худаш Л.С. Дитячі та юнацькі свята. / Л.С. Худаш. – К., 1982. – 166с.
374402
  Мельниченко Настя Дитячі табори: по-козацьки, по-пластунськи, по-англійськи : Україна / дитячий відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 36-40 : Фото
374403
  Янів Г. Дитячі фольклорні видання на сучасному книжковому ринку України // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 281-286
374404
   Дитячі хвороби. – К., 1991. – 421с.
374405
  Куюн А. Дитячі хвороби. Український ринок скрапленого газу прямує до стабільності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 9


  У серпні 2017 р. українські споживачі автогазу зазнали шоку. Через гострий дефіцит пропан–бутану (СВГ) у країні ціни на нього досягнули 17 грн/л, побивши всі можливі рекорди, і ця проблема вперше стала темою для перших осіб держави. 12–13 жовтня болючі ...
374406
  Вак В. Дифамаційні міни на правовому полі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 14. – ISSN 1992-9277
374407
  Твердохліб О.С. Дифамація в публічній сфері України та проблеми її подолання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 35-45. – ISSN 2078-9165
374408
  Новицький А.М. Дифамація як інститут інформаційного права // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 57-62. – ISSN 2413-743X
374409
  Каблак П.І. Дифамація як спосіб незаконного впливу на суддів та права людини: пошук рівноваги // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 326-332
374410
  Трохименко О.М. Дифеніламін-n-сульфокислота як новий реагент для фотометричного визначення зниження концентрації церію (ІV) у реакції Кольтгофа-Сендела / О.М. Трохименко, В.М. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-71. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив кислотності середовища та часу витримки розчинів на оптичні характеристики продуктів окиснення дифеніламін-n-сульфокислоти (ДФАСК) церієм(IV). Установлено, що в середовищі 0,8-2,5 моль/куб.дм сульфатної кислоти утворюється стійкий у ...
374411
  Панчев К. Диференциален руско-български речник / Кутю Панчев. – София : Наука и изкуство, 1955. – 149, [1] с.
374412
  Порохня В.М. Диференціал інтелектуального левериджу - головний засіб регулювання економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 148-153. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розроблено теорію формування економічного левериджу на основі операційного, фінансового та інтелектуального важелів.
374413
  Гончаров В.Л. Диференціальна геометрія / В.Л. Гончаров. – Харків; Київ, 1933. – 360 с.
374414
  Сінцов Д.М. Диференціальна геометрія / Д.М. Сінцов. – 2-ге вид., перегл. і доп. – Х, 1935. – 340 с.
374415
   Диференціальна геометрія. – Харків
1. – 1963. – 20 с.
374416
   Диференціальна геометрія. – Харків
4. – 1963. – 28 с.
374417
  Кованцов М.І. Диференціальна геометрія : навч.пос. / М.І. Кованцов. – Київ : Вища школа, 1973. – 276 с.
374418
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія : навч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – 203 с. – ISBN 966-594-043-0
374419
  Пришляк О.О. Диференціальна геометрія : Курс лекцій / О.О.Пришляк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 60с.
374420
  Стєганцева П.Г. Диференціальна геометрія : курс лекцій : для студентів ВНЗ / П.Г. Стєганцева, І.Г. Величко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 143, [1] с. – Предм. покажч.: с. 137-138. – Бібліогр.: с. 136. – ISBN 978-966-599-455-8
374421
  Синцов Д.М. Диференціальна геометрія /Елементарна теорія кривих та поверхонь/ / Д.М. Синцов. – Харків, 1931. – 272 с.
374422
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія векторного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено загальні векторні поля тривимірного евклідового простору. Одержано формули, пов"язуючі фундаментальні об"єкти початкового векторного поля та асоційованого з ним комплексу прямих. Ключові слова: векторне поле, інваріант, комплекс прямих, ...
374423
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія відповідностей чотиривимірного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано повні системи функціональних, векторних та інфінітезимальних інваріантів відповідностей чотиривимірного евклідового простору. Для всіх них побудовано геометричні інтерпретації та відповідні обчислювальні формули.
374424
  Борисенко О.А. Диференціальна геометрія і топологія / О.А. Борисенко. – Харків : Основа, 1995. – 304с. – ISBN 5-7768-0388-8
374425
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія конкретних фізико-механічних полів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 124-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто підходи до геометризації ряду конкретних фізико-механічних полів. Їхні інтерпретації будуються за допомогою інваріантних об"єктів векторних полів та комплексів прямих тривимірного евклідового простору.
374426
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія неголономних аналогів класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 134-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Складено системи вихідних диференціальних рівнянь цих неголономних ...
374427
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія неголономних аналогів класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Складено системи вихідних диференціальних рівнянь цих неголономних ...
374428
  Польща Г.С. Диференціальна геометрія розподілів точок у проективному просторі / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено розподіл точок та асоційовані з ним векторні поля у багатовимірному проективному просторі. Складено повну визначальну систему їх диференціальних рівнянь. Побудовано послідовність відповідних фундаментальних геометричних об"єктів та одержано ...
374429
  Пришляк О. Диференціальна геометрія та топологія : курс лекцій / Олександр Пришляк, Наталія Лукова-Чуйко. – Київ : Зовнішня торгівля, 2011. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 78
374430
  Сінцов Д.М. Диференціальна геометрія. Елементарна теорія кривих та поверхонь / Д.М. Сінцов. – 2-е вид. переглян. й доп. – Харків, 1935. – 340 с.
374431
  Лісняк В.С. Диференціальна кінематика класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 136-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено системи базових диференціальних рівнянь змінних кривих, поверхонь і векторних полів у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано зручні обчислювальні формули для їхніх диференціальних інваріантів. Ключові слова: змінний многовид, ...
374432
  Лісняк В.С. Диференціальна кінематика кривих і поверхонь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-42. – Бібліогр.: с. 42, 21 назва. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Наведено базові системи диференціальних рівнянь змінних кривих і поверхонь у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано зручні обчислювальні формули для їхніх диференціальних інваріантів.
374433
  Коломієць І.С. Диференціальна Мюллер поляриметрія оптично анізотропних недеполяризуючих середовищ : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коломієць Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 173 арк. – Додатки: арк. 152-173. – Бібліогр.: арк. 137-151
374434
  Коломієць І.С. Диференціальна Мюллер поляриметрія оптично анізотропних недеполяризуючих середовищ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коломієць Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 29 назв
374435
  Палій А.А. Диференціальна психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.А. Палій. – Київ : Академвидав, 2010. – 429, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-429. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-87-8
374436
  Петров В.С. та ін. Диференціальна рента і особливості госпрозрахунку в соціалістичному сільському господарстві / В.С. та ін. Петров. – Львів, 1968. – 60с.
374437
  Проданець С.Г. Диференціальна рента при соціалізмі / С.Г. Проданець. – Одеса, 1970. – 31с.
374438
   Диференціальна топологія : Методична розробка до курсу "Диференціальна геометрія та топологія". – Київ : Київський університет, 2001. – 37 с.
374439
  Єльченко Ю. Диференціальне рівняння зі зсувом аргументу в просторі l 2 у випадку виродженого операторного коефіцієнта / Ю. Єльченко, А. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 12-18. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Наведено достатні умови розв"язності однорідного диференціального рівняння зі зсувом аргументу у просторі l 2 у випадку необмеженого оператора блочного вигляду з довільним розташуванням спектра. The sufficient conditions for solvability of homogeneous ...
374440
   Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гребенюк С.М. [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 978-966-599-443-5
Ч. 2. – 2013. – 498, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 495-497. – Бібліогр.: с. 483-486
374441
   Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гребенюк С.М. [та ін.] ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 978-966-599-472-5
Ч. 1. – 2014. – 230, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 228-229. – Бібліогр.: с. 223-224 та в підрядк. прим.
374442
  Філіпс Г. Диференціальне числення / Г. Філіпс. – Х.-К., 1935. – 307 с.
374443
  Філіпс Г. Диференціальне числення / Г. Філіпс. – Х.-К., 1935. – 307 с.
374444
  Жегалкін І.І. Диференціальне числення / І.І. Жегалкін, М.І. Слудська. – Київ-Харків, 1936. – 396с.
374445
   Диференціальне числення скалярних функцій скалярного аргументу. Завдання для СРС : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – 118, [1] с. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 118
374446
  Кривошея С.А. Диференціальне числення скалярної функції скалярного аргументу : Для студ.радіофізичн.фак.Тексти лекцій / С.А. Кривошея, Янішевський Арнольд Терентійович; КУ ім.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 54с.
374447
  Глушков П.М. Диференціальне числення функції / П.М. Глушков, Н.М. Шунда. – Київ : Вища школа, 1991. – 270с.
374448
  Швецов К.І. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. / К.І. Швецов, І.М. Кохановський. – Київ, 1975. – 50с.
374449
  Янішевський А.Т. Диференціальне числення функцій векторного аргументу / А.Т. Янішевський. – К., 1985. – 67с.
374450
   Диференціальне числення функцій векторного аргументу. Завдання для СРС : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – 91, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 91
374451
  Швецов К.І. Диференціальне числення. / К.І. Швецов. – К, 1971. – 94с.
374452
  Лузін М.М. Диференціальне числення. Підруч. для вузів / М.М. Лузін. – Київ, 1954. – 440 с.
374453
  Єгорова Т.М. Диференціальний підхід проведення судової психологічної експертизи як підстава визначеня ії предметних видів / Т.М. Єгорова, Н.В. Алікіна, Т.В. Савкіна // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 155-157. – ISBN 978-966-937-203-1
374454
  Гнатюк О.М. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гнатюк Олена Маратівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
374455
  Гнатюк О.М. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гнатюк Олена Маратівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 112 арк. – Бібліогр.: арк. 108-112
374456
  Остапенко О.В. Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного впливу : Автореф... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Остапенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.17
374457
  Остапенко Олена Валентинівна Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного пливу : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.02 / Остапенко Олена Валентинівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 117л. – Бібліогр.:л.110-117
374458
  Лісняк В.С. Диференціальні інваріанти векторного поля на неевклідовій площині // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65
374459
  Лісняк В.С. Диференціальні інваріанти змінних кривих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена диференціальна геометрія та кінематика змінних кривих тривимірного евклідового простору. Складено їх визначальні диференціальні рівняння та обчислювальні формули для найголовніших їх інваріантів.
374460
  Дюкарев Ю.М. Диференціальні й інтегральні рівняння та варіаційне числення : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.М. Дюкарев, О.Г. Літвінова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 978-966-623-675-6
374461
  Призва Г.Й. Диференціальні моделі в біології та екології // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 12-19. – ISSN 1029-4171
374462
   Диференціальні моделі. Стійкість. – Київ : Вища школа, 2000. – 329с. – ISBN 5-11-004843-6
374463
   Диференціальні нормативи затрат праці на виробництво сільськогосподарської продукції. – К., 1967. – 382с.
374464
  Папаіка О.О. Диференціальні особливості капіталізації банківських установ України / О.О. Папаіка, Е.В. Косова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1). – С. 62-65. – ISSN 1728-6220
374465
  Крижанівський С.Е. Диференціальні рівняння / С.Е. Крижанівський. – Х., 1938. – 396 с.
374466
  Гудименко Ф.С. Диференціальні рівняння / Ф.С. Гудименко. – Київ : Київський університет, 1958. – 206 с.
374467
   Диференціальні рівняння. – Київ
3. – 1964. – 84 с.
374468
   Диференціальні рівняння. – Київ
1. – 1965. – 16 с.
374469
   Диференціальні рівняння : підручник / І.І. Ляшко, О.К. Боярчук, Я.Г. Гай, О.Ф. Калайда; Ляшко І.І. – Київ : Вища школа, 1981. – 504 с.
374470
  Стрижак Т.Г. Диференціальні рівняння / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Київ : Либідь, 1994. – 216 с. – ISBN 5-325-00332-1
374471
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння / А.М. Самойленко. – Київ : Либідь, 1994. – 359с.
374472
  Стрижак Т.Г. Диференціальні рівняння : Навч. посібник для студ.техн.вузів / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Київ : Світ, 1997. – 280с. – ISBN 5-325-00332-1
374473
  Хусаїнов Д.Я. Диференціальні рівняння : Диференціальні рівняння першого порядку.Диференціальні рівняння вищого порядку.Лінійні диференціальні рівняння:Навч.посібник / Д.Я. Хусаїнов, О.С. Бичков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 132с. – ISBN 966-594-249-2
374474
  Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння : Навчальний посібник для студ. фак-ту кібернетики (спеціальність "Інформатика") / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 176с. – 51 Гара Шифр дубл.
374475
   Диференціальні рівняння : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет, 2002. – 58с.
374476
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння : Підручник для студ. математ. спец. вищ. навч. закладів / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2003. – 600 с. – ISBN 966-06-0249-9
374477
   Диференціальні рівняння : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет, 2004. – 58с.
374478
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння : підручник для студентів університетів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Київський університет, 2010. – 527, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 517-519. – ISBN 978-966-439-234-8
374479
  Хусаінов Д.Я. Диференціальні рівняння : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.Я. Хусаінов, І.В. Мусатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. – ISBN 978-966-439-321-5
374480
  Головатий Ю.Д. Диференціальні рівняння : навчальний посібник [для студентів математичних факультетів університетів] / Ю.Д. Головатий, В.М. Кирилич, С.П. Лавренюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 468, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 460-463. – Бібліогр.: с. 457-459. – ISBN 978-966-613-859-3
374481
   Диференціальні рівняння [Електронний ресурс] : задачі ідвищеної складності: навч. посіб. для студ. ун-тів. – Київ : ТВіМС, 2005. – 24 с.
374482
  Слюсарчук В.Ю. Диференціальні рівняння в банаховому просторі / В.Ю. Слюсарчук; МОНУ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2006. – 314с. – ISBN 966-327-040-3
374483
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння в задачах : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, М.О. Перестюк. – Київ : Либідь, 2003. – 504с. – ISBN 966-06-0292-8


  В посібнику основні положення теорії звичайних диференціальних рівнянь ілюструються за допомогою розв"язання великої кількості задач. Матеріали посібника підібрано так, щоб студент міг виробити практичні навички у розв"язуванні і дослідженні ...
374484
  Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння для інформатиків : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Інформатика" / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко, І.І. Харченко ; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-439-175-4
374485
   Диференціальні рівняння з частинними похідними : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 21 с.
374486
   Диференціальні рівняння математичної фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Лавренчук, С.Д. Івасишен, В.С. Дронь, Т.І. Готинчан; В.П. Лавренчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Вид. 2-ге, випр. – Чернівці : Рута, 2005. – 191 с. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 966-568-782-4
374487
  Бєлкіна Світлана Рудольфівна Диференціальні рівняння на многовидах (Редукція та асимпотичні розв"язки) : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Бєлкіна Світлана Рудольфівна; НАН України. Ін-тут математики. – К., 1996. – 21л.
374488
   Диференціальні рівняння першого порядку : Навчально-методичні завдання для студентів механіко-математичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 30 с.
374489
  Призва Г.Й. Диференціальні рівняння та їх застосування / Г.Й. Призва. – К, 1978. – 104с.
374490
  Призва Г.Й. Диференціальні рівняння та їх застосування / Г.Й. Призва. – 2-е вид., перераб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 96с.
374491
   Диференціальні рівняння та їх застосування = Differential equations and their applications : міжнародна конференція, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь КНУТШ : тези доповідей; 6-9 червня 2005 року. – Київ : Вища школа, 2005. – 129 с.
374492
  Лопушанська Г.П. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики : підручник / Г.П. Лопушанська, О.М. Бугрій, А.О. Лопушанський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : І.Е. Чижиков, 2012. – 361, [2] с. – Предм. покажч.: с. 358-361. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 256-257. – (Серія "Університетська бібліотека" ; т. 2). – ISBN 978-966-2645-04-0
374493
  Пришляк О.О. Диференціальні рівняння та функції морса на многовидах і парах многовидів : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.02. / Пришляк О.О.; КГУ. – Київ, 1993. – 86л.
374494
  Пришляк О.О. Диференціальні рівняння та функції морса на многовидах і парах многовидів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Пришляк О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 11л.
374495
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння у прикладах і задачах : Навч. посібник для студентів вузів / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, М.О. Перестюк. – Київ : Вища школа, 1994. – 455с. – ISBN 5-11-004479-1
374496
   Диференціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування : навч. посібник / [Ф.Г. Гаращенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 259-263
374497
  Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів : навч.-метод. посіб. для студ. природничих спец. вищ. навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-439-158-7
374498
  Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник для студ. природничих спец. вищих навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 263с. – ISBN 978-966-439-266-9
374499
  Кривошея С.А. Диференціальні та інтегральні рівняння : підручник для студ. природнич. спец. внз / С.А. Кривошея, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ, 2004. – 408 с. – ISBN 966-06-0348-7


  Викладено основний матеріал із курсу деференціальних та інтегральних рівнянь, який традіційно читається студентам-нематематикам
374500
  Заболоцький М.В. Диференціальні форми в евклідових просторах : навчальний посібник / М.В. Заболоцький, А.Я. Вус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 90 с. : іл. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-966-613-709-1
374501
  Гентош О. Диференціально-геометричні та Лі-алгебраїчні основи дослідження інтегрованих нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах / НАНУ; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Оксана Гентош, Микола Притула, Анатолій Прикарпатський; За ред. А.М. Самойленка та А.К. Прикарпатського. – 2-е вид., випр. та доп. – Львів : Львівський національний ун-т ім. І.Франка, 2006. – 408с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-394-6
374502
  Грищук Р.В. Диференціально-ігрова модель шаблону атаки на WEB-сервер // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 104-112
374503
  Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W-псевдомонотонними відображеннями : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Павло Олегович Касьянов ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
374504
  Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W-псевдомонотонними відображеннями : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.02 - диференціальні рівняння / Павло Олегович Касьянов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 154л. – Бібліогр.: л.144-154
374505
  Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями - псевдомонотонного типу : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 156л. – Бібліогр. : л.141-156
374506
  Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями w - псевдомонотонного типу : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
374507
  Івахів Ю. Диференціація аналізу фінансової звітності підприємств : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 43-45 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
374508
  Кононенко О.І. Диференціація видів перфекціонізму особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 199-207. – ISSN 2219-2654
374509
  Фесенко М.А. Диференціація властивостей частин виливка модифікування чавуну в ливарній формі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.04 / Фесенко М.А.; Нац. техн. ун-т України КПІ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
374510
  Колобов Ю. Диференціація внесків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: світовий досвід та завдання для України / Юрій Колобов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
374511
  Прилуцький П.В. Диференціація внутрішнього переконання судді в кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 52-57
374512
  Босар М. Диференціація дидактичних основ сучасних приватних навчальних закладів: ліберальна і консервативна альтернативи // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 315-333. – ISBN 978-617-10-0283-8
374513
  Миронченко В.Я. Диференціація діалогічних повідомлень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 16-22. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье дается определение интервью и беседы по радио, рассматриваются их специфические и характерные отличительные признаки. Комплекс всех перечисленных признаков, по мнению автора, может стать основой дифференциации диалогических сообщений.
374514
  Вергелес Т. Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 49-58. – ISSN 1818-5754


  Узагальнено теоретичні підходи та емпіричні дослідження щодо діалектики диференціації доходів населення й економічного розвитку. Проаналізовано динаміку диференціації доходів населення в Україні, з"ясовано її проблеми й окреслено шляхи оптимізації в ...
374515
  Волошин О.Р. Диференціація доходів населення України в умовах економічної кризи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.8. – С. 218-222. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
374516
  Дворник І.В. Диференціація доходів сільського населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 101-106. – ISSN 2221-1055


  Представлено базові складові нерівності доходів сільського нас., зумовлені тим, що с/г нині вважається особливим видом діяльності. Зроблено порівняльний аналіз із міським нас., використовуючи коефіцієнт (індекс) Джині й криву Лоренца. Розрахунок ...
374517
  Кузнецова О. Диференціація заміток у пресі на види // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 315-334. – ISSN 1561-6224
374518
  Бацура А.С. Диференціація заробітної плати в Україні: тенденції та можливості регулювання // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 7-8
374519
  Цимбалюк С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-22
374520
  Грушева А. Диференціація заробітної плати: проблеми, чинники, аналіз вітчизняних реалій та зарубіжний досвід / А. Грушева, К. Холявко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 136-140. – ISSN 1818-5754
374521
  Прикуп Л.О. Диференціація земель півдня Одеської області за оцінкою якості грунтів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 98-106 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
374522
  Ладченко М.М. Диференціація значень англіцизмів і американізмів у німецькій мові // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999
374523
  Щербань М.І. Диференціація і інтеграція географічних наук, їх причини і наслідки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-7. – (Географія ; Вип. 20)
374524
  Макеев С. Диференціація і стратифікація населення України за сприйняттям ситуацій нерівності / С. Макеев, А. Патракова, А. Домаранська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 85-100. – ISSN 1563-3713
374525
  Конча С.В. Диференціація індоєвропейської спільноти // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2001. – Вип. 6 : Археологічні студії. – С. 57-63.
374526
  Терон І. Диференціація інноваційного простору і формування стратегій регіонального розвитку : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 48-51. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
374527
  Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
374528
  Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
374529
  Голубінка Ю.І. Диференціація кінематики та регіональних деформацій антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Голубінка Ю.І.; МОНУ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
374530
  Джалілова О.М. Диференціація концептуальних інтерпретацій поняття "комунікація" в сучасній філософії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 61-70. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
374531
  Хавронюк М. Диференціація кримінальної відповідальності чи кримінальна бездіяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 3-7
374532
  Примаченко В.Ф. Диференціація кримінальної відповідальності: поняття та зміст // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 104-117. – ISSN 2304-4556
374533
  Дроздов Володимир Олександрович Диференціація морфологічних ознак американської та британської англійської : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Дроздов Володимир Олександрович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 17л.
374534
   Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика, перспективи : матеріали методологічного семінару 19 листопада 2008 року, м. Київ / АПН України, Ін-т педагогіки ; [ ред. кол.: Кремень В.Г., Модзігон В.М., Луговий В.І. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-644-152-5
374535
  Хитровська В. Диференціація навчання у процесі підготовки майбутніх юристів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.32-34. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
374536
  Колот А. Диференціація навчання як засіб підвищення якості знань з інформатики / А. Колот, М. Сільченко, Ю. Красюк // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 19-27. – ISSN 1682-2366
374537
  Головацька Ю.Б. Диференціація напрямів та програм підготовки магістрів перекладу у ВНЗ Канади // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 28-35. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (294)). – ISSN 2076-586Х
374538
  Кравченко В. Диференціація напрямків державної підтримки підприємництва на основі комплексів домінуючих підприємницьких ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-49. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Малі та середні підприємства м. Киева відрізняються комплексами домінуючих ризиків. Органи державної влади мають враховувати їх при здійснепнні державної підтримки. Kiev small and medium enterprises differ by the complexes of the dominant risks. ...
374539
  Чубрей Х.Ю. Диференціація освітніх можливостей учнів залежно від типів шкіл (на прикладі Чернівецької області) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 246-248
374540
  Врублевський О. Диференціація повноважень суду та прокуратури при розгляді клопотань про провадження слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.88--90
374541
  Іваненко І.М. Диференціація полісемії та омонімії в українській логопедичній термінології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 49-53. – ISSN 2075-437X


  Стаття аналізує диференціації омонімічних та полісемічних відношень української логопедичної термінології. Межі між полісемітичними і омонімічними словами у термінології найчастіше є умовними. У термінології найпоширенішим видом омонімії є той, при ...
374542
  Малишкін О. Диференціація поняття "бухгалтерський облік": податковий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 3. – С. 13-20


  Розглянуто необхідність законодавчої диференціації поняття "бухгалтерський облік" на складові: фінансовий облік, управління облік, податковий облік, законодавче визначення показників обліку.
374543
  Барабаш Н.П. Диференціація правових ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони та іншого призначення // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 46-49
374544
  Прилипко О.С. Диференціація правового регулювання нестандартних трудових договорів // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 334-338. – ISBN 978-966-521-631-5
374545
  Кульбачна О.А. Диференціація правового регулювання праці в аграрному секторі виробництва // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 199-202. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
374546
  Шульженко І. Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-75. – ISSN 0132-1331
374547
  Ващишин М.Я. Диференціація правового режиму земель національної екологічної мережі України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 35-37
374548
  Черніченко Г. Диференціація практики корпоративної соціальної відповідальності у сфері міжнародного бізнесу / Г. Черніченко, Т. Орєхова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 173-179
374549
  Трофименко В. Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 242-250. – ISSN 1993-0909
374550
  Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна : М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 183 л. – Бібліогр.: л. 163-183
374551
  Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
374552
  Контар Ірина Сергіївна Диференціація рослинного покриву відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Контар І.С.; Ін-тут ботаніки ім. М.Г.Холодного. НАНУ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
374553
  Єфименко О.М. Диференціація словосполук в мовознавстві на тлі соціальної динаміки // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 71-82. – (Сері "Філологічні науки"). – ISSN 2518-7600
374554
  Ручка А.О. Диференціація соціальна / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 111. – ISBN 966-642-073-2
374555
  Буткевич О.Г. Диференціація соціального управління у суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
374556
  Туркевич Оксана Олександрівна Диференціація строків зберігання коренеплодів залежно від їх якості при закладанні в сховища : Автореф... кандид. техн.наук: 05.18.15 / Туркевич Оксана Олександрівна; Мін-во освіти України. Київ. держ. торгов. економ. ун-тет. – К., 1998. – 21л.
374557
  Сенченко О.А. Диференціація суспільства за соціокультурними типами під час переходу до ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 149-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
374558
  Теслюк Валентина Диференціація та зміст індивідуальних стилів професійно-педагогічного спілкування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.
374559
  Примаченко В.Ф. Диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності: співвідношення понять // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 68-77. – ISSN 2304-4556
374560
  Білогуб В.Д. Диференціація та інтеграція природничих.і суспільних наук як соціально зумовлений процес // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
374561
  Малішевська І.П. Диференціація трансцендентних станів у "Аврелії" Жерара де Нерваля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 10-15
374562
  Ломоносов А. Диференціація фонду оплати праці вищого навчального закладу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
374563
  Сова А.В. Диференціація форм чуттєвої діяльності в процесі праці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
374564
  Зеленов Г.М. Диференціація юридичної відповідальності за декларування недостовірної інформації // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 61-65. – ISBN 978-617-616-069-4
374565
  Миронова С.П. Диференціація як один з принципів розбудови системи спеціальної освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 116-117
374566
  Липова Л. Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи / Л. Липова, М. Войцехівський, П. Замаскіна // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 56-60. – ISSN 0131-6788
374567
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
374568
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
374569
   Диференційна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [С.Д. Максименко та ін.] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – Київ : Слово, 2013. – 598, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 580-595. – ISBN 978-966-194-153-2
374570
   Диференційний метод крутильних коливань - новий метод дослідження кінетики кристалізації / Л. Булавін, Ю. Забашта, О. Актан, Т. Ніколаєнко, Н. Шейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 78-81. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий метод дослідження кінетики процесу кристалізації, що грунтуєтсья на вимірюванні реологічних характеристик розплаву диференційним методом крутильних коливань. Наведено експериментальну залежність модуля зсуву розплаву докозану ...
374571
  Гуляк Р. Диференційний підхід до діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міст : проблеми методології // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 24-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
374572
   Диференційний підхід до стомування кишечника у новонароджених з некротичним ентероколітом і вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, ускладнення кишкових стом / І.О. Македонський, С.О. Яременко, Л.С. Самоваров, О.А. Романенко, Ю.О. Яременко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 57-64. – ISSN 2226-1230
374573
  Дергач Д.В. Диференційні критерії категорії жанр у лінгвістичному аналізі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 32-41
374574
  Галич О.Б. Диференційні ознаки категорії містичне в англійській "готиці" XVIII ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 100-102. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
374575
  Кітаєва Т. Диференційні ознаки мовленнєвого жанру "інтерв"ю" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 194-200. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
374576
  Струганець Л. Диференційні ознаки норми літературної мови // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 34-43. – ISSN 0201-419
374577
  Кобченко Н. Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 31. – С. 14-20. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
374578
  Бибик Світлана Диференційні ознаки розмовно-побутоврго стилю літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С.22-31. – Бібліогр.: Літ.: 30-31; 23 назв. – ISSN 1682-3540
374579
  Лисюк Н. Диференційні ознаки та обрядові функції весільного одягу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 43-60. – Бібліогр.: С. 58-60
374580
   Диференційні перерізи виходу миттєвих [гама]-фотонів високих енергій, що супроводжують ядерні реакції під дією нейтронів з енергією 14 МеВ / Г.О. Прокопець, Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Оніщук, В.К. Басенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 423-434. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Представлені експериментальні результати вимірів [гама]-спектрів в енергетичному діапазоні 2...18 МеВ при взаємодії 14.1 МеВ нейтронів з ядрами вісмуту, кадмію та заліза.
374581
  Клименко Н.Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 136-147. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено особливості процесу інтелектуалізації сучасної української мови. Окрему увагу приділено взаємодії окнижнення лексикону з підсиленням експресивно-оцінного потенціалу нових номінацій. До аналізу залучено неологізми різних частин мови, ...
374582
  Клименко Н. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотвренні сучасної української мови // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 286-306. – ISBN 978-966-02-4860-1
374583
  Калінеску Т.В. Диференційність підходів до оподаткування регіональної специфіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 33-39. – ISSN 2221-8440
374584
  Балабушка Є. Диференційно-психологічні особливості комбатантів до і після повернення із зони антитерористичної операції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати аналізу диференціально-психологічних особливостей комбатантів до і після повернення із зони антитерористичної операції. Зазначається вивчення показників психічної ригідності і вивчення її у динаміці в структурі особистості ...
374585
  Грицяк І. Диференційована європейська інтеграція: аналіз концепцій, підходів та інструментів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 182-194
374586
  Литвак С.О. Диференційована тактика хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 42-50. – ISSN 2304-9359
374587
  Гальченко С.І. Диференційоване забезпечення населення УРСР згідно з картковою системою у завершальний період Великої Вітчизняної війни // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 241-243. – ISBN 966-7686-12-8
374588
  Ковчин Наталя Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Аналіз ефективності дидактичного процесу шляхом його комплексного дослідження розглядається як важливий етап у процесі впровадження диференційованого навчання в педагогічну практику.
374589
  Шірінян Л. Диференційоване оподаткування страховиків як спосіб фінансового регулювання страхового ринку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 30-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
374590
  Вирва О.Є. Диференційований підхід до вибору методик хірургічного лікування хворих на метастатичні ураження довгих кісток / О.Є. Вирва, Я.О. Головіна, Р.В. Малик // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 54-62. – ISSN 0030-5987
374591
  Бондар Л. Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в державних гімназіях та реальних училищах // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (970). – С. 52-56. – ISSN 0131-6788
374592
  Гуманкова О.С. Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в початковій школі / О.С. Гуманкова. – Харків : Основа, 2009. – 109с. – (Б-ка журналу "Англійська мова та література" ; 4(76)). – ISBN 978-611-00-0102-1
374593
  Федоришин О.П. Диференційований та індивідуальний підходи у вихованні учнів МШ-ШЧ класів шкіл з поглибленим вивчення іноземної мови. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федоришин О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
374594
  Гавука І. Диференційовані методичні підходи до оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємства // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 7-14. – ISSN 2313-3627
374595
  Кобзєв М. Диференційовані ознаки повтору в структурі англійської та української мов : (на прикладі творів англійських та українських письменників 20 століття) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 40-58. – ISSN 1728-9572
374596
  Гомольська Л.П. Диференційованість бренду як чинник споживчої поведінки студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 67-72. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
374597
  Кубічка А.А. Диференційовна за Вітні сім"я коізотропних інваріантних торів гамільтонової системи, близької до виродженої / А.А. Кубічка, І.О. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  За допомогою теореми продовження Вітні досліджується питання збереження коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем при малих збуреннях гамільтоніана.
374598
  Плахотник М. Диференційовність гомеоморфізму спряження для пари тентоподібних відображень інтервалу в себе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-34. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання про диференційованість гомеоморфізму, що визначає топологічну спряженість відображення f (x) = 1 | 2x - 1 | та унімодального відображення fv інтервалу [0, 1] в себе, чий графік складається з двох відрізків і яке має максимум в ...
374599
  Будаш Г. Диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та в спеціальних планшетах з мікролунками / Г. Будаш, Н. Білько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Щоб підвищити ефективність диференціювання індукованих плюрипотентніх клітин миші в кардіоміоцити, ми порівняли два методи отримання ембріоїдних тілець: диференціювання в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та формування ембріоїдних тілець ...
374600
   Диференціювання функцій комплекної змінної. Конформні відображення : Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Комплексний аналіз" для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 84с.
374601
  Сердюков А.М. Дифиллоботрииды Западной Сибири / А.М. Сердюков. – Новосибирск, 1979. – 119с.
374602
   Дифирамбы : сонеты рус. поэтов / [сост. и вступ. ст. Л.В. Осипова]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1990. – 250, [6] с. : ил. ; 10х8,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
374603
   ДИФОР-С-пакет интерактивной машинной графики для АРМ-М на основе международного стандарта. – Минск, 1985. – 142с.
374604
  Цинман К.Л. Диформационные эффекты в энергетических характеристиках нестехиометрических фаз творедых растворов внедрения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Цинман К. Л.; НАНУ, Ин-т металлофиз. – К., 1994. – 26л.
374605
  Мукменева Н.А. Дифосфиты и изучение некоторых свойств фосфитов и дифосфитов : Автореф... канд. хим.наук: / Мукменева Н.А.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 24л.
374606
  Пономарев В.И. Дифрактометрическое исследование кристаллических структур алюминатов и гидроалюминатов кальция. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Пономарев В.И.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
374607
   Дифрактометрия с использованием синхротронного излучения. – Новосибирск : Наука, 1989. – 143 с.
374608
  Богомолов А.М. Дифракций нейтронов на жидких металлах, свинце, натрии и вимуте в темперетурном интервале от точки плавления до точки кипеня : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Богомолов А. М.; ДГУ. – Донецьк, 1971. – 27л.
374609
  Смижанска Мария Дифракционная диссоциация нейтронов на протонах в систему Л Ко при энергии нейтронов 30-70 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смижанска Мария; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1990. – 16л.
374610
  Номоконов П.В. Дифракционная диссоциация протонов на протонах и ядрах гелия при энергиях 50-400 ГЭВ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Номоконов П.В.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 18л.
374611
  Кучин И.А. Дифракционная диссоциация: наблюдение в экспериментах с частицами космических лучей и состояния сверхбольшой массы / И.А. Кучин. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 151 с.
374612
  Беляков В.А. Дифракционная оптика периодических сред сложной структуры / В.А. Беляков. – Москва : Наука, 1988. – 254с.
374613
  Олехнович Н.М. Дифракционная поляризация и динамическое рассеяние рентгеновских лучей в реальных кристаллах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Олехнович Н. М.; Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 31 с.
374614
  Полищук Игорь Меерович Дифракционная теория излучающих систем и проблема их синтеза : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.03 / Полищук Игорь Меерович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 37л.
374615
  Полищук Игорь Меерович Дифракционная теория излучающих систем и проблема их синтеза : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Полищук Игорь Меерович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т. – Х., 1986. – 37л.
374616
  Шестопалов В.П. Дифракционная электроника / В.П. Шестопалов. – Харьков : Вища школа, 1976. – 231 с.
374617
  Утевский Л.М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. / Л.М. Утевский. – Москва : Металлургия, 1973. – 583с.
374618
  Мохамед Ахмед Мохамед Хассан Дифракционное взаимодействие адроно с малонуклонными ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Мохамед Ахмед Мохамед Хассан ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 14 с.
374619
   Дифракционное взаимодействие адронов с ядрами : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 336 с.
374620
  Алхазов Г.Д. Дифракционное взаимодействие адронов с ядрами при высоких энергиях / Г.Д. Алхазов. – Москва : Наука, 1991. – 221 с.
374621
  Бережной Ю.А. Дифракционное взаимодействие нуклонов и сложных частиц с ядрами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бережной Ю.А. ; Объединин. ученый совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1965. – 14 с.
374622
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М. : ВИЭМС, 1972. – 75с
374623
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М. : ВИЭМС, 1972. – 76с
374624
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М, 1972. – 76с.
374625
  Полозов А.Д. Дифракционное рассеяние в системе трех частиц. / А.Д. Полозов. – К., 1972. – 9с.
374626
  Инопин Е.В. Дифракционное рассеяние частиц атомными ядрами. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Инопин Е.В.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
374627
  Трахтенбройт М.А. Дифракционные задачи акустики турбомашин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Трахтенбройт М.А. ; МГУ. – Москва, 1973. – 12 с.
374628
   Дифракционные и микроскопические методы в материаловедении. – М., 1984. – 502с.
374629
   Дифракционные исследования строения высокотемпературных расплавов = Diffraction stuies of a structure of high-temperature melts / Э.А. Пастухов, Н.А. Ватолин, В.Л. Лисин, В.М. и др. Денисов; РАН; Уральское отделение; Ин-т металлургии. – Екатеринбург, 2003. – 355с. – ISBN 5-7691-1308-1
374630
  Александров Ю.А. Дифракционные методы в нейтронной физике / Ю.А. Александров, Э.И. Шарапов, Л. Чер. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 216 с.
374631
   Дифракционные методы исследования вещества. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 187 с.
374632
  Бушуева Г.В. Дифракционные методы исследования дефектов структуры кристаллов / Г.В. Бушуева, Г.М. Зиненкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 132 с.
374633
  Васильев Д.М. Дифракционные методы исследования структур / Д.М. Васильев. – Москва : Металлургия, 1977. – 247 с.
374634
   Дифракционные метоы в химии, всесоюзное совещание : тезисы докладов. – Суздаль
Ч. 1. – 1988. – 144 с.
374635
  Старков Н.И. Дифракционные механизмы в упругих и неупругих процессах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Старков Н.И.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1977. – л.
374636
  Чередниченко В.А. Дифракционные процессы с участием малонуклонных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чередниченко В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
374637
  Чередниченко Вера Александровна Дифракционные процессы с участием молонуклонных ядер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чередниченко Вера Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 139л. – Бібліогр.:л.131-139
374638
  Клюкин Л.М. Дифракционные свойства тонких магнитных пленок с полосовой доменной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клюкин Л.М.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 27л.
374639
   Дифракционные эффекты декаметровых радиоволн в ионосфере. – Москва, 1977. – 251 с.
374640
   Дифракционные эффекты коротких радиоволн. – Москва, 1984. – 167 с.
374641
  Сухоруков А.П. Дифракционные явления в нелинейной оптике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сухоруков А.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1966. – 13 с.
374642
  Курушин Е.П. Дифракционные явления в ферритовых вентилях "со смещением поля" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Курушин Е.П.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 12л.
374643
  Бережной Ю.А. Дифракционные ядерные процессы / Ю.А. Бережной, В.П. Михайлюк, В.В. Пилипенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т ядер. исследований. – Киев : Наукова думка, 2014. – 258, [2] с. : ил. – Предм. указ.: с. 259. – Библиогр.: с. 245-258. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1434-3
374644
  Полозов Анатолий Дмитриевич Дифракционные ядерные процессы с участием малонуклонных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Полозов Анатолий Дмитриевич; АН УССР. Ин-т теоретической физики. – К., 1973. – 17л.
374645
  Жданов Г.С. Дифракционный и резонансный структурный анализ (рентгено-, электроно-, нейтроно-, мессбауэрография и мессбауэровская спектроскопия) : учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Жданов, А.С. Илюшин, С.В. Никитина ; под общ. ред. Г.С. Жданова. – Москва : Наука, 1980. – 254с.
374646
   Дифракция акустический волн на тела с амортизирующим покрытием. – М., 1985. – 85с.
374647
  Яковлева Тамара Михайловна Дифракция акустических волн на локальных неоднородностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Яковлева Тамара Михайловна; КГУ. МВ и ССО УССР. – Киев, 1983. – 139л. – Бібліогр.:л.127-139
374648
  Яковлева Тамара Михайловна Дифракция акустических волн на локальных неоднородностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Яковлева Тамара Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 17 с.
374649
  Метсавээр Я.А. Дифракция акустических импульсов на упругих телах / Я.А. Метсавээр. – Москва : Наука, 1979. – 239 с.
374650
  Какичашвили Виолета Ивановна Дифракция векторного поля на структурах анизотропного и гиротропного профиля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Какичашвили Виолета Ивановна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1988. – 26л.
374651
  Бобровников М.С. Дифракция волн в угловых областях / М.С. Бобровников, В.В. Фисанов. – Томск, 1988. – 246 с.
374652
  АхмедСафват Абдель Ради Солех Дифракция волн на инии разрыва кривизны граничной поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / АхмедСафват Абдель Ради Солех; МГУ. – М., 1977. – 7л.
374653
  Веремей В.В. Дифракция волн на конечном числе незамкнутых цилиндрических экранов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03. / Веремей В.В.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 23л.
374654
  Довбищук А.М. Дифракция волн на локальных несиметричных неоднородностях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Довбищук А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 17л.
374655
  Довбищук Александр Михайлович Дифракция волн на локальных несимметрических неоднородностей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Довбищук Александр Михайлович; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1988. – 163л. – Бібліогр.:л.151-163
374656
  Яковлев Виталий Васильевич Дифракция волн на осесимметричных неоднородностях в гидродинамических и плазменных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Яковлев Виталий Васильевич; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – Киев, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
374657
   Дифракция волн на решетках. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1973. – 287 с.
374658
  Селезов И.Т. Дифракция волн на симметричных неоднородностях. / И.Т. Селезов, В.В. Яковлев. – К, 1978. – 145с.
374659
  Литвинов В.Р. Дифракция волн на сложных Н-плоскостных уголковых неоднородностях в прямоугольных волноводах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.04 / Литвинов В.Р. ; МВ и ССО УССР , Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 15 с.
374660
  Солимено С. Дифракция и волноводное распространение оптического излучения : Пер. с англ. / С. Солимено, Б. Крозиньяни, Ди Порто. – Москва : Мир, 1989. – 662 с.
374661
  Богданов А.В. Дифракция и неупругое (фононное) рассеяние молекул на кристаллических поверхностях / А.В. Богданов, Ю.Е. Горбачев. – Ленинград
1. – 1981. – 29с.
374662
  Турусбеков М.Т. Дифракция и пассивная ретрансляция УКВ в горной местности / М.Т. Турусбеков ; АН КиргССР, Ин-т физики и математики. – Фрунзе : Илим, 1979. – 251с. – Библиогр. в конце глав
374663
   Дифракция и распространение волн. – Москва, 1985. – 153 с.
374664
   Дифракция и распространение волн в неоднородных средах. – Москва, 1987. – 174 с.
374665
   Дифракция и распространение электромагнитных волн : междуведомств. сб. – Москва : МФТИ, 1984. – 135,7с.
374666
  Барегамян В.А. Дифракция и распространение электромагнитных волн в периодической структурах с анизотропными средами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Барегамян В.А. ; Харьк. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислительной техники. – Харьков, 1966. – 13 с.
374667
  Рысаков В.М. Дифракция и рассеяние волн на ограниченных объемах - анализ с помощью разложения Котельникова-Шеннона / В.М. Рысаков. – Санкт-Петербург : Физико-техн. институт, 1991. – 128с.
374668
  Мартыненко Татьяна Владимировна Дифракция кноидальных и одиночных волн на телах слжной формы : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мартыненко Татьяна Владимировна; КГУ им..Т.Шевченко. – К., 1987. – 125л. – Бібліогр.:л.114-125
374669
  Мартыненко Т.В. Дифракция кноидальных и одиночных волн на телах сложной формы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Мартыненко Т.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
374670
  Гайдай Юрий Алексеевич Дифракция лазерного излучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в иттриевом феррите-гранате : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайдай Юрий Алексеевич; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
374671
  Гайдай Юрий Алексеевич Дифракция лазерного излучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в иттриевом феррите-гранате : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Гайдай Юрий Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
374672
  Бельский Александр Михайлович Дифракция лазерного излучения на поверхностях раздела оптически однородных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Бельский Александр Михайлович; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
374673
  Мыкитюк Виталий Иванович Дифракция лазерного излучения на регулярной доменной структуре : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Мыкитюк Виталий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 101л. – Бібліогр.:л.93-101
374674
  Мыкитюк В.И. Дифракция лазерного излучения на регулярной доменной структуре : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.03 / Мыкитюк В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
374675
  Гайдай Ю.А. Дифракция лазерного изучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в инттриевом феррите-гранате : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гайдай Ю.А.; МВССО УССР. Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 171л. – Бібліогр.:л.166-171
374676
  Мозольков А.Е. Дифракция медленных электронов периодическими структурами в модели решеточного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мозольков А.Е.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
374677
  Мозольков А.Е. Дифракция медленных электронов поверхностью / А.Е. Мозольков, В.К. Федянин. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 143 с.
374678
  Кричевский В.Н. Дифракция Н01-волны на некоторых неоднородностях в прямоугольном волноводе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кричевский В.Н.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 12л.
374679
  Иванов Е.А. Дифракция на эллиптических цилиндрах и сфероидах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Е.А.; АН БССР. Объед. совет Ин-та физики, ин-та матем. и вычислит. техники и Отд. физики твердого тела и полупров. – Минск, 1961. – 13л. – Бібліогр.:с.13
374680
  Изюмов Ю.А. Дифракция нейтронов на длиннопериодических структурах / Ю.А. Изюмов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 199с.
374681
  Астапенко В.М. Дифракция плоских волн на жестких частопериодических решетках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 045 / Астапенко В.М.; Акустический ин-т АН СССР. – Москва, 1970. – 8л.
374682
  Каневский В.И. Дифракция плоской волны на золотом наноцилиндре конечных размеров / В.И. Каневский, В.И. Григорук, В.С. Сидоренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. колл.: О.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 2016. – Т. 38, № 12. – С. 1563-1576. – ISSN 1024-1809
374683
  Тер-Минасянц Дифракция плоской волны на клине, движущемся со сверхзвуковой скоростью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тер-Минасянц С.М. ; МГУ, Мех. мат. – Москва, 1967. – 12 с. – Бібліогр.:с.10-12
374684
  Клименко Владимир Александрович Дифракция плоской Е-поляризованной электромагнитной волны на полубесконечном диэлектрическом слое с омическими потерями : Дис... Канд. физ-матнаук: 05.13.16 / Клименко Владимир Александрович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 160л. – Бібліогр.:л.153-160
374685
  Клименко В.А. Дифракция плоской Е-поляризованной электромагнитной волны на полубесконечном диэлектрическом слое с омическими потерями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Клименко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
374686
  Конюхова Н.Б. Дифракция плоской звуковой волны на жестком вытянутом сфероиде / Н.Б. Конюхова, Т.В. Пак. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 61 с.
374687
  Бойко А.И. Дифракция плоской звуковой волны на тонком упругом теле вращения / А.И. Бойко. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 38 с.
374688
  Хаджинов В.Д. Дифракция плоской электромагнитной волны на продольно-щелевых коаксиальных цилиндрах : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хаджинов В.Д.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
374689
  Себекин Б.И. Дифракция поверхностных волн на клине : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Себекин Б. И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1967. – 6л.
374690
  Пятецкий А.В. Дифракция поверхностных волн на телах вращения : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.05 / Пятецкий А.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
374691
  Пятецкий А.В. Дифракция поверхностных волн на телах вращения : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.05. / Пятецкий А.В.;. – Киев, 1986. – 194л. – Бібліогр.:л.180-194
374692
  Беляев Василий Александрович Дифракция поверхностных гравитационных волн в многосвязных областях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Беляев Василий Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
374693
  Беляев В.А. Дифракция поверхностных гравитационных волн в многосвязных областях. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Беляев В. А.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1980. – 195л.
374694
  Долинская Ольга Григорьевна Дифракция поверхностных гравитационных волн на подводных преградах сложной формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Долинская Ольга Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 15л.
374695
  Долинская Ольга Григорьевна Дифракция поверхностных гравитационных волн на подворных преградах сложной формы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Долинская Ольга Григорьевна; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1986. – 149л. – Бібліогр.:л.136-147
374696
  Ванина Е.Г. Дифракция поверхностных гравитационных волн на эллиптических неоднородностях в мелкой воде : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Ванина Е. Г.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.156-167
374697
  Варданян Давид Манукович Дифракция рентгеновских волновых пакетов на дух- и трехкристальных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Варданян Давид Манукович; Ин-т радиофизики и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1981. – 14л.
374698
  Колпаков А.В. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах с одномерным изменением периода решетки / А.В. Колпаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 127 с.
374699
  Кривоглаз М.А. Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кристаллах / М.А. Кривоглаз. – Киев : Наукова думка, 1983. – 407с.
374700
  Скрышевский А.Ф. Дифракция рентгеновских лучей, электронов и нейтронов в газах и строение молекул / А.Ф. Скрышевский. – Киев : Киевский университет, 1961. – 86 с.
374701
  Пилянкевич Евгений Александрович Дифракция рентгеновского излучения в одномерно разупорядоченных плотноупакованных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пилянкевич Евгений Александрович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1985. – 16 с.
374702
  Вайнштейн Б.К. Дифракция рентгеновых лучей на цепных молекулах / Б.К. Вайнштейн. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 372 с.
374703
  Цванкин Д.Я. Дифракция рентгоновских лучей на пачках ценных молекул и упорядоченность структуры целюлозы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цванкин Д. Я.; АН СССР, Ин-т высокомолек. соед. – Л., 1959. – 14л.
374704
  Яковкин И.Б. Дифракция света на акустических поверхностных волнах. / И.Б. Яковкин, Д.В. Петров. – Новосибирск : Наука, 1979. – 184с.
374705
  Куртепов В.М. Дифракция сферической звуковой волны от гармонического источника на тонкой бесконечной пластине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куртепов В.М.; Акуст. ин-т АН СССР. – Москва, 1970. – 24л.
374706
  Гузь А.Н. и др. Дифракция упругих волн / А.Н. и др. Гузь. – К, 1978. – 307с.
374707
  Гузь А.Н. Дифракция упругих волн в многосвязных телах / А.Н. Гузь, В.Т. Головчан. – К, 1972. – 254с.
374708
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилиндрических полостях со смешанными грагичными условиями : Дис... Канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Лунева С.А.; Киевский поллитехн. ин-т. – Киев, 1985. – 159л. – Бібліогр.:л.146-157
374709
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилиндрических полостях со смешанными граничными условиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Лунева С.А. ; КГУ. – 14 с.
374710
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилндрических полостях со смешанными граничными условиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лунева С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 14л.
374711
  Беляев Константин Петрович Дифракция упругой волны сдвига на симметричных неоднородностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Беляев Константин Петрович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
374712
  Беляев К.П. Дифракция упругой волны сдвига на симметричных неоднородностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Беляев К. П.; МВ и ССО УССР. Киевск. инж.-строит. ин-т. – К., 1985. – 99л. – Бібліогр.:л.89-99
374713
  Ульянов В.Н. Дифракция эелктромагнитных волн на ограниченных неоднородностях, образованных частично экранированными областями и диэлектриком : Автореф... канд. физ-эмат.наук: 01.04.03 / Ульянов В.Н.; МВ и ССО СССР. Моск. физико-техн. ин-т. – Москва, 1984. – 23л.
374714
  Курушин Е.П. Дифракция электромагнитных волн на анизотропных структурах / Е.П. Курушин, Е.И. Нефедов, А.Т. Фиалклвский. – Москва, 1975. – 196 с.
374715
  Боровский Игорь Владимирович Дифракция электромагнитных волн на двумерных периодических структурах : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.03 / Боровский Игорь Владимирович; МВ и ССО. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 16л.
374716
  Третьяков О.А. Дифракция электромагнитных волн на двухслойных и многослойных решетках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Третьяков О.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
374717
  Нефедов Е.И. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрических структурах / Е.И. Нефедов. – Москва : Наука, 1979. – 272 с.
374718
  Александрова А.А. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрическом клине : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Александрова А. А.; ХГИ им. А. Горького. – Харьков, 1977. – 15л.
374719
  Куриляк Д.Б. Дифракция электромагнитных волн на конических структурах / Д.Б. Куриляк, Б.И. Колодий; АНУССР, Физико-механический институт. – Львов, 1983. – 62с. – Препринт 76
374720
  Назарчук З.Т. Дифракция электромагнитных волн на криволинейных экранах и тонких включениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Назарчук З.Т.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1981. – 22л.
374721
  Кошпаренок В.Н. Дифракция электромагнитных волн на круговом цилиндре с продольными щелями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кошпаренок В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 18л.
374722
  Климчук С.Ф. Дифракция электромагнитных волн на круговых цилиндрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Климчук С.Ф.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 18л.
374723
  Щербак В.В. Дифракция электромагнитных волн на ленточных дифрагмах в прямоугольном волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 042 / Щербак В.В.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1969. – 28л.
374724
  Павлюк В.А. Дифракция электромагнитных волн на металлических решетках волноводного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Павлюк В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 15л.
374725
  Велиев Эльдар Исмаил оглы Дифракция электромагнитных волн на многоугольниках, ленточных и круговых цилиндрических экранах. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Велиев Эльдар Исмаил оглы; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1987. – 48л.
374726
  Кондратьев Игорь Григорьевич Дифракция электромагнитных волн на плазменных образованиях и на объектах в неоднородной плазменной среде : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кондратьев Игорь Григорьевич; Горьковский научно-исслед. радиофиз. ин-т. – Горький, 1980. – 42л.
374727
  Турчин Владимир Владимирович Дифракция электромагнитных волн на проводящих телах покрытых плазменными слоями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Турчин Владимир Владимирович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 18л.
374728
  Скалько Л.А. Дифракция электромагнитных волн на разрезанных параболических цилиндрах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Скалько Л.А.; МВ и ССО РСФСР.Моск.Физ-техн.ин-т. – М, 1979. – 12л.
374729
  Сапожников Б.Т. Дифракция электромагнитных волн на решетках в волноводе прямоугольного сечения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапожников Б. Т.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 6л.
374730
  Масалов С.А. Дифракция электромагнитных волн на решетках, составленных из брусьев прямоугольного поперечного сечения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Масалов С.А.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1966. – 14л.
374731
  Велиев Эльдар Исмаил оглы Дифракция электромагнитных волн на решетке из круговых цилиндров с продольными целями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Велиев Эльдар Исмаил оглы; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1977. – 19л.
374732
  Симачев А.Н. Дифракция электромагнитных волн на составных структурах с переменным импедансом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Симачев А.Н.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
374733
  Комиссаров Я.С. Дифракция электромагнитных волн на структурах с управляемыми геометрическими параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Комиссаров Я.С.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
374734
  Просвирин С.Л. Дифракция электромагнитных волн на щелях в тонких экранах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Просвирин С.Л.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
374735
  Мошинский А.В. Дифракция электромагнитных волн на эллиптических цилиндрах, лентах и щелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мошинский А.В.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
374736
  Литвиненко Л.Н. Дифракция электромагнитныхд волн на многоэлементных решетках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвиненко Л.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1965. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
374737
  Румш М.А. Дифракция электронов в изогнутом кристалле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Румш М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 6л.
374738
  Ковальчук В.І. Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Ковальчук В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 15 16 с.
374739
  Ковальчук Валерій Інокентійович Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.04.02 / Ковальчук Валерій Інокентійович; Мін-во освіти і науки України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 121л. – Бібл.: л.113-121
374740
  Ковальчук В.І. Дифракційне пружне розсіяння дейтронів ядрами з урахуванням кулонівської взаємодії та дифузної ядерної поверхні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 421-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На підставі методу усунення логарифмічної розбіжності диференціального перерізу пружного розсіяння дейтронів ядрами при урахуванні культівської взаємодії досліджено впливи дифузності ядерної поверхні та структури дейтрона на перерізи розсіяння. ...
374741
  Ковальчук В.І. Дифракційне розсіювання та розщеплення ядер 3 Hе атомними ядрами // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2006. – Т. 10, ч. 3. – С. 169-173. – ISSN 1027-4642
374742
  Антонов Є.Є. Дифракційний контроль мікрорельєфу оптичних дисків / Є.Є. Антонов, О.В. Шиховець // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 18, № 3. – С. 39-53. – ISSN 1560-9189
374743
  Григорук В.І. Дифракційний контроль хіміко-технологічного процесу виготовлення дисків-оригіналів / В.І. Григорук, В.С. Шанойло // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 285-289. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі запропонованої моделі поверхні компакт-диска реалізовано метод дифракційного контролю розмірів пітів. Показано, що вимірювання їх ширини з точність [+ чи -]1% досягається при врахуванні інтенсивності в першому і другому дифракційних порядках.
374744
  Коваленко В.Ф. Дифракційні дослідження магнітооптичних властивостей плівок ферит-гранату / В.Ф. Коваленко, В.П. Сохацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Магнітооптичними та дифракційними методами досліджено вплив зовнішніх просторово неоднорідних магнітних полів, термічного відпалювання та поляризованого випромінювання на характеристики Ві - вміщуючи ферит-гранатових плівок. Показано можливість ...
374745
  Котов М.М. Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового фронту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Котов Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 154 арк. – Бібліогр.: арк. 143-154
374746
  Котов М.М. Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового фронту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Котов Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
374747
   Дифракційні методи дослідження твердого тіла : Лабораторний практикум для студ. фізичного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.1 : Основи рентгенівської техніки. – 1999. – 47с.
374748
  Петренко П.В. Дифракційні методи структурного аналізу. Кінематичне наближення : Навч. посібник для студ. фізичн. та інженерно-техн. спеціальностей внз / П.В. Петренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 248с. – ISBN 966-594-600-5
374749
  Сірий Є.А. Дифракційні оптичні елементи для інфрачервоної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Сірий Євгеній Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
374750
  Семків М.Я. Дифракція нормальних SH-хвиль на розрізі скінченної довжини у пружному хвилеводі / М.Я. Семків, Г.М. Зражевський, В.Т. Маципура // Акустичний вісник : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – Т. 16, № 1. – С. 54-63. – ISSN 1028-7507


  Розглянуто поширення нормальних SH-хвиль у пружному хвилеводі зі скінченним розрізом та вільними від напружень стінками. Проведено аналіз дифракції пружних хвиль на розрізі. Для розв"язання задачі використано метод часткових областей, який зводить її ...
374751
  Коломієць Г.І. Дифракція радіохвиль на неоднорідних плазмових метеорних слідах / Г.І. Коломієць, Ю.Г. Назарок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 294-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даній роботі розглядається дифракція радіохвиль на ненасичених метеорних слідах з неоднорідностями. Результати, отримані на основі запропонованої моделі, задовільно підтверджуються експериментальними даними.
374752
  Овечко В.С. Дифракція фемтосекундних оптичних імпульсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 175-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано використовувати розклад оптичних імпульсів на елементарні хвильові пакети (ЕХП) для розрахунку дифракційних інтегралів. Ключові слова: ряд елементарних хвильових пакетів, фемтосекундні оптичні імпульси, дифракція Фраунгофера. It ...
374753
  Овечко В.С. Дифракція як прояв взаємодії з вакуумними флуктуаційними структурами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 335-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано модель дифракції, яка грунтується на явищі взаємодії частинки, яка дифрагує, з періодичними структурами нульових коливань вакууму.
374754
  Треніна А.С. Дифтерія - що це таке? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 2 : фото
374755
  Бабич Б. Дифтонги в поліських говорах та в історії української мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 99-102. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Щодо історії поліських дифтонгів існує дві точки зору. Автор дійшов висновків, що свідчать на користь другої, а саме - дифтонги не пов"язані з історією південних говорів і виникли лише в північних діалектах.
374756
  Чечельницький О.А. Дифузiйнi властивостi систем ерланга з двовимiрним пуассонiвським потоком вимог / О.А. Чечельницький, О.В. Кучеренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 150-155. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В цiй статтi вивчається мережева модель, яка складається з систем Ерланга з двовимiрним пуассонiвським вхiдним потоком вимог. Знайденi умови iснування стацiонарного розподiлу процеса обслуговування та виписаний його явний вигляд. Для перевантаженого ...
374757
  Нагорний Я. Дифузії жанру і стилю в прозописьмі П. Богацького на фоні дискусії "хатян" і "радян" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 30-33
374758
  Коробко О.В. Дифузійні потоки та продукування ентропії в плоскопаралельній порі у випадку ідеального розчину / О.В. Коробко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5
374759
  Дзевочко О.М. Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реакторі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Дзевочко О.М.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
374760
  Оглобля В.І. Дифузія [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 108m]Ag в розплавах Ga - Sn // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 456-461. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Капілярно-радіоізотопним методом досліджена дифузія малих домішок [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 108m]Ag в розплавах Ga (16% ат.) - Sn в інтервалі температур 503-803 К. Встановлено, що [верхній індекс 108m]Ag дифундує в розплавах Ga - Sn лише ...
374761
  Оглобля В.І. Дифузія 125Sb і 65Zn в рідкому галії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 407-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Капілярним методом досліджена дифузія малих радіоактивних домішок [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 65]Zn в рідкому галії в широкому інтервалі температур 323-1173 К. Отримані лінійні температурні залежності для експериментальних значень ...
374762
  Богданов В.В. Дифузія в кристалах : навч. посібник для студентів ВНЗ / Богданов В.В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-623-327-4
374763
   Дифузія в радіаційно пошкоджених матеріалах - І : Матеріали до спецкурсу. – Київ : Київський університет, 2003. – 56с.
374764
   Дифузія димерів Si-Si та Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні Ge(001) / Т.В. Афанас"єва, І.П. Коваль, М.Г. Находкін, Є.П. Суховій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 207-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Процес дифузії В-димерів Ge-Ge і Si-Si на поверхні Ge(001) досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Для В-димерів Ge-Ge і Si-Si знайдено два найбільш імовірні шляхи дифузії. Шлях І відповідає трельованому руху адатомів. Шлях відповідає ...
374765
   Дифузія димеру Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні GE(001) / Т. Афанас"єва, І. Коваль, М. Находкін, Є. Суховій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-9. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Процес дифузії В-димеру Ge-Ge на поверхні Ge(100) досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Знайдено два найбільш імовірні шляхи дифузії В-димеру: шлях І відповідає корельованому руху адатомів, шлях II відповідає руху цілого димеру. ...
374766
  Михайловська О.В. Дифузія знань як чинник формування інноваційних кластерів у регіоні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 184-195. – ISSN 1562-0905
374767
  Роджерс Еверетт Дифузія інновацій = Diffusion of innovations / Еверетт М. Роджерс ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 590, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 514-566. – ISBN 978-966-518-527-7
374768
  Шамота Г.М. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 288-295
374769
  Погодаєва М.К. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі: теоретичні підходи, сутність та різновиди // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 250-254. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
374770
  Шевченко О.К. Дифузія історичного часу і політичного простору на прикладі Кримської конференції 1945 року // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 173-175
374771
   Дифузія кисню при сенсибілізованій фотооксидації в аморфних полімерних плівках / Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, П.О. Кондратенко, Ю.М. Саковська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 357-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою чисельних методів досліджується дифузія кисню в аморфних полімерних плівках під час сенсибілізованої барвниками фотооксидації ненасиченої сполуки. Виявлені основні закономірності дифузії кисню в плівках. Одержані аналітичні вирази, ...
374772
  Стрільчик Б.А. Дифузія оніричного та галюцинаторно-параноїдального у тексті Андрія Жураківського "Сателіти" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 438-443. – (Слово). – ISSN 2304-7402
374773
  Жовтянський В.А. Дифузія продуктів ерозії мідних електродів вільнопідтримуваної електричної дуги / В.А. Жовтянський, В.М. Патріюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.374-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом числового моделювання визначений радіальний розподіл парів електродного матеріалу в електричній дузі в широкому температурному інтервалі при незначних струмах. Температурний профіль задавався у вигляді гаусоподібної кривої, яка апроксимує ...
374774
  Оглобля В.І. Дифузія та в"язкість розплавів Ga-In і Se-In / В.І. Оглобля, О.В. Оглобля, Г.О. Стефанишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 271-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
374775
  Стадницький Ю.І. Дифузія технологічних інновацій: регіональний аспект // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 169-177. – ISSN 1562-0905
374776
  Давидюк Г.Є. Дифузія у твердих тілах : Методичні рекомендації / Г.Є. Давидюк, В.А. Оксюта. – Луцьк : Вежа, 1999. – 22с.
374777
  Кіптенко В. Дифузне використання принципів розбудови національної економіки на прикладі українсько-аргентинського співробітництва / В. Кіптенко, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-49. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано співробітництво України та Аргентини у геополітичному, геоекономічному та етнополітичному аспектах. Наведено альтернативний варіант розвитку національної економіки, використовуючи досвід Аргентини. This article analyses the ...
374778
  Козина Г.В. Диффенилантипорилметановые красители как реагенты на бор : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Козина Г.В. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
374779
  Слободинская Т.В. Диффенциальные игры преследования с задержкой информации : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.09 / Слободинская Т.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 14 с.
374780
  Деревенский В. п. Диффеоморфизмы множества фундаментальных систем решений систем линейых обыновенных дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Деревенский В. п.; Горьк. ГУ. – Горький, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
374781
  Трифонов К.З. Диффереенциальная рента первой формы (по положению) при социализме и ее влияние на развитие колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонов К.З.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1956. – 16л.
374782
  Гусаров Р.С. Дифференцальные уравнения / Р.С. Гусаров. – М., 1980. – 71с.
374783
  Щербаков Р.Н. Дифференциалы помогают геометрии / Р.Н. Щербаков, Л.Ф. Пичурин. – Москва, 1982. – 192с.
374784
  Судницын И.И. Дифференциальная влагоемкость почв разного генезиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 43-48 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Почвоведение ; № 4). – ISSN 0201-7385
374785
  Судницын И.И. Дифференциальная влагоемкость различных гранулометрических фракций бурой лесной суглинистой почвы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 42-46 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
374786
  Цыренова В.Б. Дифференциальная геомертия трехметрового квазиэллиптического пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Цыренова В. Б.; Казан.ГУ. – Казань, 1978. – 16л.
374787
  Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия / А.В. Погорелов. – 5-е изд. – Москва : Наука, 1969. – 176 с.
374788
  Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия : [учебник для мат. специальностей ун-тов и пед. ин-тов] / А.В. Погорелов. – Изд. 6-е., стер. – Москва : Наука, 1974. – 176 с.
374789
   Дифференциальная геометрия : Учебное пособие. – Минск : Из-во БГУ им.Ленина, 1982. – 256с.
374790
  Годбийон К. Дифференциальная геометрия и аналитическая механика / К. Годбийон. – Москва : Мир, 1973. – 188 с.
374791
  Бляшке В. Дифференциальная геометрия и геометрические основы теории относительности Энштейна / В. Бляшке. – Москва
2. – 1935. – 330 с.
374792
  Шварц Д.Т. Дифференциальная геометрия и топология / Д.Т. Шварц; Пер. с англ. В.Л. Гутенмахера под ред. А.А. Кириллова. – Москва : Мир, 1970. – 224 с.
374793
  Фоменко А.Т. Дифференциальная геометрия и топология / А.Т. Фоменко. – Москва, 1983. – 217 с.
374794
  Приходько В.А. Дифференциальная геометрия комплексов индекса один прямых в многомерном проективном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Приходько В.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1981. – 14л.
374795
  Леонтьев Е.К. Дифференциальная геометрия композиций многомерных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Леонтьев Е.К.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1968. – 8л.
374796
   Дифференциальная геометрия конгруэнций кривых 2-го порядка в евклидовом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рютин В. Р,; Рютин В. Р,; Том.ГУ. – Томск, 1964. – 4л.
374797
  Цыпкин М.Е. Дифференциальная геометрия линейчатого пространства и ее приложения к теории линейчатых поверхностей : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Цыпкин М. Е.; МВО СССР, Казан. ГУ. – Казань, 1951. – 6с.
374798
  Долговых В.П. Дифференциальная геометрия поля векторов скоростей стационарного потока идеальной сжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Долговых В.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
374799
  Рунд Х. Дифференциальная геометрия финслеровых пространств. / Х. Рунд. – М., 1981. – 502с.
374800
  Мартынюк С.Г. Дифференциальная земельная рента и выравнивание экономических условий воспроизводства в колхозах. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Мартынюк С.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1977. – л.
374801
  Цымбал Л.Л. Дифференциальная земельная рента и тенденции ее развития в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цымбал Л. Л.; Льв.ГУ. – Львов, 1978. – 29л.
374802
  У Со Тин Дифференциальная пористость и передвижение воды при мелиорации засоленных почв южной части голодной степи : Автореф... канд. биол.наук: / У Со Тин; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – Москва, 1971. – 28л.
374803
  Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 464с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-272-00237-7


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
374804
  Малышева Л.И. Дифференциальная рента в колхозах и ее распределение : Автореф... кадн. экон.наук: / Малышева Л.И.; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л., 1954. – 18л.
374805
  Кузин В.Ф. Дифференциальная рента в системе экономических отношений государства и колхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кузин В.Ф.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 16л.
374806
  Фахретдинов Р.Г. Дифференциальная рента в системе экономических отношений межхозяйственной кооперации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фахретдинов Р.Г.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1979. – 21л.
374807
  Табачник И.М. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве СССР : Дис... канд. эконом.наук: / Табачник И.М.; Киев. ветеринарный ин-т. – 288л. – Бібліогр.:л.I-XVII
374808
  Михайлов В.А. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Михайлов В.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 19л.
374809
  Беляев И.Т. Дифференциальная рента в СССР / И.Т. Беляев. – М., 1967. – 200с.
374810
  Багрецов Николай Иванович Дифференциальная рента и внутризональное выравнивание экономических условий хозяйствования колхозов : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Багрецов Николай Иванович; Акад. общест.наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской полит. экономии. – М, 1974. – 21л.
374811
  Ильдеменов В.И. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий воспроизводства / В.И. Ильдеменов. – М., 1981. – 135с.
374812
  Седышев Ю.А. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий хозяйствования колхозов / Ю.А. Седышев. – М, 1966. – 223с.
374813
  Седышев Ю.А. Дифференциальная рента и проблема выравнивания экономических условий хозяйтсвования колхозов. : Автореф... канд.экон.наук: / Седышев Ю.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 23л.
374814
  Логвинов Л.Д. Дифференциальная рента и экономика колхозов. / Л.Д. Логвинов. – Москва, 1963. – 203с.
374815
  Ипатьев А.Н. Дифференциальная систематика и Дифференциальная география растений / А.Н. Ипатьев. – Минск, 1971. – 232с.
374816
  Хирш М. Дифференциальная топология / М. Хирш. – Москва : Мир, 1979. – 280 с.
374817
  Фридолин В.Ю. Дифференциальная фенология и исключительный 1934 год в Хибинской горной стране / В.Ю. Фридолин. – 80-107с.
374818
  Бунькова Е.Ю. Дифференциально-геометрические задачи теории сигма-функций и приложения : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Бунькова Е.Ю. ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова ; РАН. – Москва, 2011. – 17 с. – Библиогр.: 5 назв.
374819
  Згуровский М.З. Дифференциально-операторные включения и вариационные неравенства в бесконечномерных пространствах / М.З. Згуровский, П.О. Касьянов, В.С. Мельник; НАНУ; МОНУ; Ин-т прикладного систем. анализа. – Киев : Наукова думка, 2008. – 462с. – Проект "Наукова думка". – ISBN 978-966-00-0732-1
374820
  Беллман Р. Дифференциально-разностные уравнения / Р. Беллман, К.Л. Кук. – Москва : Мир, 1967. – 548 с.
374821
  Гэ Яо-цзун. Дифференциально-фазная защита линий электропередачи высоких напряжений с использованием ультракоротволновых (УКВ) каналов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гэ Яо-цзун.; Риж.полит.ин-т. – Рига, 1962. – 20л.
374822
  Фролов Н.А. Дифференциальное и интегральное исчисление / Н.А. Фролов. – Москва, 1955. – 340 с.
374823
  Банах С.С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С.С. Банах. – М, 1958. – 404с.
374824
  Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С. Банах. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1966. – 436 с.
374825
  Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление : пер. с польск. / С. Банах. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1972. – 423 с.
374826
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. Функции одной переменной : учебное пособие для студ. вузов / И.А. Марон. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 400 с. : илл., табл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0849-8
374827
  Итенберг С.И. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной / С.И. Итенберг, Л.А. Кальницкий. – Л., 1971. – 172с.
374828
  Итенберг С.И. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной / С.И. Итенберг, Л.А. Кальницкий. – Л., 1973. – 172с.
374829
  Куваев М.Р. Дифференциальное и интегральное исчисление. / М.Р. Куваев. – Томск
1. – 1967. – 494с.
374830
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
1. – 1970. – 456с.
374831
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
2. – 1970. – 576с.
374832
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : Учебник / Н.С. Пискунов. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1. – 1972. – 456с.
374833
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : Учебник / Н.С. Пискунов. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2. – 1972. – 576с.
374834
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т.1. – 1976. – 456с.
374835
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
2. – 1976. – 576с.
374836
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
2. – 1978. – 575с.
374837
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
Т. 1. – 1985. – 429с.
374838
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва : Наука
Т. 2. – 1985. – с.
374839
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для вузов / Н.С. Пискунов. – Москва
1. – 1978. – 456с.
374840
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – М.-Л., 1926. – 255 с.
374841
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 2-е изд., доп. – М.-Л., 1931. – 320 с.
374842
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 3-е изд., доп. – Москва, 1932. – 320 с.
374843
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград, 1933. – 320 с.
374844
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – Москва, 1946. – 451 с.
374845
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 2-е изд. – Москва, 1949. – 476 с.
374846
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 3-е изд. – Москва, 1952. – 476 с.
374847
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 6-е изд. – Москва, 1958. – 473 с.
374848
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 7-е изд. – Москва, 1960. – 477 с.
374849
  Полозков А.П. Дифференциальное исчисление функции многих переменных / А.П. Полозков. – Москва, 1960. – 76 с.
374850
  Картан А. Дифференциальное исчисление. Дифференциальные формы / А. Картан; Пер. с франц. Б.К. Калякина и А.Н. Тюрина под ред. Б.А. Фукса. – Москва : Мир, 1971. – 392 с.
374851
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление. Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 476 с.
374852
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление. Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 476 с.
374853
  Воронец П.В. Дифференциальное уравнение траектории материальной точки на шероховатой поверхности : [Доклад, читанный в Киевс ко физико-математическом обществе 25 марта 1913 года / П.В. Воронец. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1916. – [1], 10с.
374854
  Мышкис А.Д. Дифференциальноые уравнения с запаздывающим аргументом. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Мышкис А.Д.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1950. – 13 с.
374855
  Толстоногов А.А. Дифференциальные включения в банаховом пространстве. / А.А. Толстоногов. – Новосибирск, 1986. – 296с.
374856
  Ромер П.Э. Дифференциальные вычисления / П.Э. Ромер. – Киев, 1886. – 344 с.
374857
   Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах : учеб. пособие / [А.Б. Васильева и др.] ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 429, [3] с. : илл. – Библиогр.: с. 428-429. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0988-4
374858
  Кряжимский А.В. Дифференциальные игры нелипшицевых систем.. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кряжимский А.В.; АН СССР. Уральский ин-тут матем. и механики.. – Свердловск, 1980. – 25л.
374859
  Остапенко В.В. Дифференциальные игры убегания с геометриченскими ограничениями и с ограничениями. : Автореф... Канд.ист.наук: 01.01.09 / Остапенко В.В.; Ан УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1978. – 24л.
374860
  Пшеничный Б.Н. Дифференциальные игры. / Б.Н. Пшеничный, В.В. Остапенко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 264 с.
374861
  Васильев А.Б. Дифференциальные излучения, содержащие малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Васильев А.Б.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
374862
  Петров П.И. Дифференциальные квадратичные формы, их инварианты и классификация : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Петров П.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
374863
  Соляник В.И. Дифференциальные многоканальные черенковские счетчики и их применение в поисках новых стабильных частиц с массами до 2ГэВ/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Соляник В.И.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 21л.
374864
  Морозов В.А. Дифференциальные неравенства и задачи приближений / В.А. Морозов, В.А. Малышев. – М., 1989. – 176с.
374865
  Пономарев В.Д. Дифференциальные нервенства для обыкновенных дифференциальных уравнений и систем первого порядка: уч. пособие / В.Д. Пономарев. – Рига, 1990. – 77с.
374866
  Моржаков Владимир Владимирович Дифференциальные операторы бесконечного порядка в пространствах голоморфных функций многих комплексных переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Моржаков Владимир Владимирович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.10-13
374867
  Пухов Г.Е. Дифференциальные преобразования и математическое моделирование физических процессов / Г.Е. Пухов. – Киев : Наук. думка, 1986. – 159 с.
374868
  Степанюк С.В. Дифференциальные признаки синтаксической категории цели. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Степанюк С.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 23л.
374869
  Евтихова И.М. Дифференциальные признаки фразовых акцентов в нейтральных и эмфатических высказываниях. : Автореф... Канд.филол.наук: / Евтихова И.М.; КГУ. – К, 1983. – 25л.
374870
  Перковская И.Д. Дифференциальные признаки швейцарского варианта немецкого литературного языка. (На материале швейц. худож. литературы XIX и ХХ веков и соврем. швейц. прессы) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Перковская И.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1972. – 28 с.
374871
  Диаб Ф.М. Дифференциальные свойства непрерывных функций и граничные значения однолистных аналитических отображений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Диаб Ф.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 7 с. – Бібліогр.:с.7
374872
  Фадель Мохамед Диаб Дифференциальные свойства непрерывных функций и граничные свойства однолистных аналитических отображений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фадель Мохамед Диаб; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра математ. физики. – К., 1975. – 70л. – Бібліогр.:л.64-69
374873
  Филатов Петр Сергеевич Дифференциальные свойства решений уравнений квазиэллиптического типа в неограниченных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Филатов Петр Сергеевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 18л.
374874
  Шевченко В.А. Дифференциальные сечения и угловые распределения -лучей из реакции. (п,п1 ). : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шевченко В.А.; КГУ. – К., 1971. – 150л. – Бібліогр.:л.141-150
374875
  Васильев В.И. Дифференциальные системы экстремального регулирования / В.И. Васильев. – Київ, 1963. – 72с.
374876
  Кокт Ю.Я. Дифференциальные стробоскопические преобразователи / Ю.Я. Кокт, К.Я. Круминьш, Р.Я. Сташа. – Рига, 1981. – 69 с.
374877
  Шидлович Л.Х. Дифференциальные трансформаторы и их применение / Л.Х. Шидлович. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 95 с.
374878
  Филипс Г. Дифференциальные уравнения / Г. Филипс. – Москва-Ленинград, 1932. – 80 с.
374879
  Горт В. Дифференциальные уравнения / В. Горт. – Л.-М., 1933. – 480с.
374880
  Куренский М.К. Дифференциальные уравнения / М.К. Куренский. – Ленинград
1. – 1933. – 313 с.
374881
  Куренский М.К. Дифференциальные уравнения / М.К. Куренский. – Ленинград
2. – 1934. – 334 с.
374882
  Филипс Г. Дифференциальные уравнения / Г. Филипс. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 104 с.
374883
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – Москва, 1962. – 247 с.
374884
  Школьник А.Г. Дифференциальные уравнения / А.Г. Школьник. – Москва, 1963. – 199 с.
374885
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Филиппов, Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1966. – 58 с.
374886
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения : Учеб.пособие / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 304 с.
374887
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Филиппов, Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1977. – 56 с.
374888
  Богданов Ю.С. Дифференциальные уравнения : Учеб. пособие для студ. вузов / Ю.С. Богданов, Ю.Б. Сыроид. – Минск : Выш. школа, 1983. – 239с.
374889
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : [учебник для ун-тов по спец. "Прикл. математика" и "Физика"] / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1985. – 231 с. – (Курс высшей математики и математической физики ; Вып. 7)
374890
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Филиппов. – М, 1986. – 64 с.
374891
  Маренич Е.Е. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие к спецкурсу / Е.Е. Маренич, А.С. Маренич. – Л., 1987. – 76с.
374892
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения : учеб. пособ. для студ. вузов / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 1989. – 382 с. – ISBN 5-06-000557-7
374893
  Уваров В.Б. Дифференциальные уравнения / В.Б. Уваров. – М, 1989. – 138с.
374894
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 1. – 1995
374895
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 3. – 1996
374896
  Демидович Б.П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Б.П. Демидович, В.П. Моденов. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2006. – 288с. – (Лучшие классические учебники ; Математика). – ISBN 5-8114-0677-0
374897
  Дмитриев А.П. Дифференциальные уравнения в контенгенциях с многозначной правой частью : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Дмитриев А.П.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1981. – 14л.
374898
  Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях / В.В. Амелькин. – Москва : Наука, 1987. – 157 с.
374899
  Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка / М.М. Смирнов. – Москва, 1964. – 206 с.
374900
  Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка / М.М. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1974. – 323 с.
374901
  Крехивский В.В. Дифференциальные уравнения в частных производных с главным членом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крехивский В.В.; Объед. учен. совет ин-тов матем., киберн. и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – К., 1964. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
374902
  Норкин С.Б. Дифференциальные уравнения второго порядка с запаздывающим аркументом / С.Б. Норкин. – Москва : Наука, 1965. – 354 с.
374903
  Фущич В.И. Дифференциальные уравнения движения первого и второго порядка для частиц с произвольным спином / В.И. Фущич, А.Н. Никитин. – Киев, 1977. – 48с.
374904
  Воронец П.В. Дифференциальные уравнения движения твердого тела по отношению к среде, имеющей произвольно заданное движение / [соч.] П.В. Воронца. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 40 с.
374905
   Дифференциальные уравнения и прикладные вопросы математики. – Ташкент, 1990. – 69с.
374906
   Дифференциальные уравнения и теория функций в приложении к аэродинмике и теории вероятностей. – Саратов, 1987. – 90 с.
374907
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – Владивосток, 1980. – 183с.
374908
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – М., 1983. – 120с.
374909
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – М., 1984. – 153с.
374910
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – М., 1986. – 128с.
374911
   Дифференциальные уравнения и численные методы. – Новосибирск : Наука, 1986. – 279 с.
374912
   Дифференциальные уравнения математической физики и их приложения. – Ташкент, 1989. – 192с.
374913
  Кухарчук Н.М. Дифференциальные уравнения первого порядка в функциональных производных и некоторые вопросы вариационного исчисления, связанные с ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кухарчук Н.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 9л.
374914
  Дружкова Татьяна Анатольевна Дифференциальные уравнения с алгебраическими интегралами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дружкова Татьяна Анатольевна; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 9л.
374915
  Перестюк М.О. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.А. Асланян. – Киев : Вища школа, 1987
374916
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием / А.М. Самойленко, Н.А. Перестк. – Киев : Вища школа, 1987. – 286 с.
374917
   Дифференциальные уравнения с малым параметром. – Свердловск, 1984. – 134с.
374918
   Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом. – К., 1977. – 307с.
374919
   Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом. – К., 1977. – 300с.
374920
  Кубышкин Е.П. Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом / Е.П. Кубышкин, С.Е. Биркган. – Ярославль, 1989. – 66с.
374921
  Серебрякова И.В. Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом в начальный период их развития. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 07.580 / Серебрякова И.В.; Ун-т дружбы народов. – М., 1972. – 22л.
374922
   Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом с операторынми коэффициентами. – Махачкала, 1990. – 78с.
374923
   Дифференциальные уравнения с параметром. – Киев : Институт математики, 1989. – 141,6 с.
374924
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью / А.Ф. Филиппов. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
374925
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – М., 1970. – 252с.
374926
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск, 1980. – 153с.
374927
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск, 1980. – 256с.
374928
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Куйбышев, 1983. – 160с.
374929
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск : Наука, 1986. – 224 с.
374930
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Л., 1987. – 159с.
374931
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Л., 1988. – 160с.
374932
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск, 1989. – 143с.
374933
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Л., 1990. – 125с.
374934
   Дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – К., 1982. – 136с.
374935
   Дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – К., 1986. – 133с.
374936
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Ташкент, 1977. – 183с.
374937
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Баку, 1985. – 116с.
374938
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Баку, 1986. – 104с.
374939
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Баку, 1989. – 92с.
374940
   Дифференциальные уравнения, теории функций и их приложения. – Алма-Ата, 1986. – 86с.
374941
   Дифференциальные уравнения, функциональный анализ и его приложения. – Алма-Ата, 1989. – 107с.
374942
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения. Примеры и задачи : учеб. пособие / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – Киев : Вища школа, 1984. – 408 с.
374943
  Ботт Р. Дифференциальные формы в алгебраической топологии / Р. Ботт, Ту Лоринг. – Москва : Наука, 1989. – 336 с.
374944
   Дифференциальные, бескоалиционные, кооперптивные и статистические игры : Межвузовский тематический сборник. – Калинин : Гос. университет, 1979. – 108с.
374945
  Корниенко В.П. Дифференциальный доход в совхозах и его распределение : Автореф... канд. экономич.наук: / Корниенко В.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 22 с.
374946
  Глушенко Алексей Алексеевич Дифференциальный доход колхозов и его распределение в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Глушенко Алексей Алексеевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1977. – 19л.
374947
  Альбер Я.И. Дифференциальный спуск и его приложения к решению нелинейных операторных уравнений и минимизации функционалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Альбер Я.И.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 11л.
374948
  Цветков А.И. Дифференциальный термический анализ карбонатных минералов / А.И. Цветков. – М, 1964. – 168с.
374949
  Бондарев В.Ф. Дифференциальный фиксированный доход и выравнивание экономических условий хозяйствования / В.Ф. Бондарев; Ред. Майоров Н.Н. – Минск : Наука и техника, 1979. – 136 с.
374950
  Дубовик М.А. Дифференциация - возврат к жизни? // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 17-18
374951
  Твердохлебов В.А. Дифференциация вещества в планетарных условиях / В.А. Твердохлебов. – Новосибирск, 1973. – 83с.
374952
  Эрнепесов Х.Н. Дифференциация высокомолекулярных углеводородов нефти и изучения влияния химической природы сырья и типа катализаторов на глубину и направление каталитического крекинка. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.082 / Эрнепесов Х.Н.; АН ТССР.Ин-т химии. – Ашхабад, 1970. – 33л.
374953
  Ужанский С.Г. Дифференциация деревни / С.Г. Ужанский. – М.-Л., 1928. – 134с.
374954
  Скибина С.А. Дифференциация доходов домохозяйств и ее влияние на степень социальной стратификации общества // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 323-27
374955
   Дифференциация запасов и ресурсов нефти. – М., 1992. – 186с.
374956
  Байленов Ермек Ерманович Дифференциация и интеграция в духовной культуре. (По материалам истории лит. и искусства казахского народа) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Байленов Ермек Ерманович ; АН Каз ССР , Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1977. – 25 с.
374957
  Бабосов Е. Дифференциация и консолидация в процессе становления предпринимательства в переходном общество // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.103-113. – ISSN 0207-3676
374958
  Коркмазский Ф.Е. Дифференциация информативного описания речи. / Ф.Е. Коркмазский. – М., 1988. – 14с.
374959
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дроздов Владимир Александрович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 17л.
374960
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского (диахронический анализ) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Дроздов Владимир Александрович; МО Украины, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 19 с.
374961
  Мамыров Э.М. Дифференциация наиболее распространенных веществ метосферы по удельной энергии атомизации / Э.М. Мамыров. – Фрунзе, 1989. – 161с.
374962
  Тхорик Владимир Ильич Дифференциация обучения в общеобразовательной школе современной Англии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тхорик Владимир Ильич ; Научно-исслед. ин-т общей пед. АПН СССР. – Москва, 1974. – 30 с.
374963
  Сухоруков К.М. Дифференциация обязательных экземпляров по социальной значимости // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 3 (374). – С. 10-13. – ISSN 0869-6020
374964
  Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания / Ю.Б. Мельникова. – Красноярск : КГУ, 1989. – 120с.
374965
  Стоюхина Наталья Юрьевна Дифференциация психологического знания в высших учебных заведениях России начала XX века // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
374966
  Вендина Т.И. Дифференциация славянских языков по данным словообразования / Т.И. Вендина. – Москва, 1990. – 163с.
374967
  Рекемчук Людмила Александровна Дифференциация словообразовательных значений отглагольных существительных действия в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рекемчук Людмила Александровна; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 21л.
374968
   Дифференциация трудового вознагражденияв условиях перехода к рыночной экономике. – Ярославль, 1991. – 128с.
374969
  Насыров Р.Р. Дифференциация уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 1. – С. 49-50. – ISSN 1680-2721
374970
  Кошеленко В.О. Дифференциация факторов конкурентноспособности предприятия на основе временного фактора : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 85-96. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
374971
  Орлик И.И. Дифференциация Центрально-Восточной Европы и отношения с Россией // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 125-147. – ISSN 0130-3864
374972
   Дифференциорованный подход к культурно-воспталеьной работе профсоюзных организаций и клубных учреждений. – Л., 1984. – 104с.
374973
  Мчедлов-Петросян Дифференцирование силы органических кислот в истинных и организованных растворах / Мчедлов-Петросян; М-во образования и науки Украины; Харьковский нац. ун-т им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 326 с. – На тит. листе: Посвящается 200-летию Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. Шифр дубл. 54Мчед. – ISBN 966-623-252-9
374974
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций в линейных пространствах. / Г.Е. Шилов. – Ярославль, 1978. – 120с.
374975
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций: высшие производные и вариационное исчисление. / Г.Е. Шилов. – Ярославль, 1980. – 83с.
374976
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций: приложения к анализу / Г.Е. Шилов. – Ярославль
2. – 1979. – 87с.
374977
  Горбунова Т.В. Дифференцированная деятельность студентов как системообразующий фактор управления качеством профессионального обучения // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 7-15. – ISSN 2073-9613
374978
  Сокрут О.П. Дифференцированная магнитотерапия при различных формах ревматоидного артрита // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 122-124. – ISSN 1681-276Х


  "...На 173 больных ревматоидным артритом (РА) изучали эффективность магнитотерапии (МТ) при различных формах вегетативной дисфункции. О вегетативном тонусе судили по результатам опросника и показателям спектрального анализа ритма сердца. Вегетативный ...
374979
  Куперман Я.М. Дифференцированное нормирование и ускорение оборачиваемости оборотных средств подрядных строительных организаций : Автореф... канд. экон.наук: / Куперман Я.М.; Моск. финансковый ин-т. – Москва, 1951. – 37 л.
374980
  Самия Шафик Михайл Дифференцированное обучение на уроке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Самия Шафик Михайл; МГУ. – М., 1978. – 30л.
374981
   Дифференцированный баланс доходов и потребления населения. – М., 1977. – 223с.
374982
  Абаева Т.Ю. Дифференцированный подход к мальчикам и девочкам -- важное условие эффективности учебно-воспитальной работы в школе : Автореф. дис. ... Канд. пед. наук: 13.730 / Абаева Т.Ю. ; Ташк. гос. пед. ин-т им.Низами. – Ташкент, 1970. – 26 с.
374983
   Дифференцированный подход к описанию документальных материлов. – М.
2. – 1972. – 48с.
374984
   Дифференцированный подход к повышению квалификации учителей гуманитраных предметов в ИУУ. – Л., 1983. – 106с.
374985
  Суслов В.Г. Дифференцированный подход к слабоуспевающим учащимся на уроках географии : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 45-54 : Табл., схеми. – ISSN 0016-7207
374986
  Солопова Р.И. Дифференцированный подход к учащимся в процессе воспитатпельной работы в классном коллективе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Солопова Р.И.; Киев. гос. пед.ин-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 16л.
374987
   Дифференцированный подход при обучении и воспитании слепогулхих детей. – М., 1990. – 136с.
374988
  Корочкин Л.И. Дифференцировка и старение вегетативного нейрона / Л.И. Корочкин. – М-Л, 1965. – 188с.
374989
   Дифференцировка клеток в гисто- и органогенезах. – К., 1975. – 257с.
374990
  Туманишвили Г.Д. Дифференцировка клеток. / Г.Д. Туманишвили. – Тбилиси, 1977. – 223с.
374991
  Черкасова И.Б. Дифференцировка мышечных клеток миокарда в онтогенезе млекопитающего. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Черкасова И.Б.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 22л.
374992
  Емельянов А.Н. Дифференцировка скелета конечностей в эмбриональный и постэмбриональный периоды развития и вопросы химического состава костей и морфологии периферической крови у коз : Автореф... канд. ветеринар.наук: / Емельянов А.Н.; Саратовский гос. зоотехническо-ветеринарный ин-т. – Саратов, 1953. – 24л.
374993
  Туманишвили Дифференцировка, рост и взаимодействие клеток. / Туманишвили, Н.В. Саламатина. – Тбилиси, 1973. – 198с.
374994
  Береснев В.В. Дифференцируемость функций минимума на точено-множественных отображениях : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Береснев В. В.; МС и ССО УССР -- КГУ. – К., 1973. – 97л. – Бібліогр.:л.94-97
374995
  Гулевич С.А. Дифференцируемые отображения и дифференцируемы многообразия: учеб. пособие / С.А. Гулевич. – Калинин, 1987. – 72с.
374996
  Андреев Борис Александрович Дифференцируемые отображения проективного пространства в некоторые пространства фигур : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Андреев Борис Александрович ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1979. – 14 с.
374997
  Андреев Борис Александрович Дифференцируемые отображения проективного пространства в некоторые пространства фигур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Андреев Борис Александрович; Московский госпединститут им. В.И.Ленина. – Москва, 1980. – 15л.
374998
  Новиков С.П. Дифференцируемые пучки сфер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков С.П.; АН СССР. Матем ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 5л.
374999
  Брекер Теодор Дифференцируемые ростки и катастрофы [Электронный ресурс] / Брекер Теодор, Л. Ландер; пер. с англ. А.Г. Кушниренко ; под ред. В.И. Арнольда. – Волгоград : Платон, 1997. – 208 с.
375000
  Личкова Н.В. Дифференцирующее действие спиртов на силу кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Личкова Н.В.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 14л.
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,