Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
374001
  Новикова-Строганова "Деятели на все руки" // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2013. – № 11. – С. 216-225. – ISSN 0027-8238


  Текстуальні зв"язки творів М.С. Лєскова та І.С. Тургенєва.
374002
  Перещ В.М. Деякі питання "мінойської" монархії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 216-232. – ISBN 966-614-021-7
374003
  Світлична Ю.О. Деякі питання адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 78-85. – ISSN 2306-9082
374004
  Кізілова І. Деякі питання адміністративної відповідальності за порушення ветеринарно-санітарних вимог // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-57.
374005
  Ганечко Л.О. Деякі питання аналізу зайнятості населення у містах - гірничодобувних центрах Донецько-Придніпровського економічного району УРСР : населення, Трудові ресурси / Л.О. Ганечко, М.П. Якимова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 48-54 : Табл., рис.
374006
  Кашка О. Деякі питання апеляційного перегляду вироку суду в частині цивільного позову // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 505--507
374007
  Мінченко Р. Деякі питання апеляційного провадження в цивільному судочинстві України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 65-68. – ISSN 1561-4999
374008
  Захарія Л.М. Деякі питання багаторівневого проектування специалізованих експертних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 010503 / Захарія Л.М.; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1997. – 16л.
374009
  Грень Т. Деякі питання вдосконалення адміністративно-господарських санкцій у сфері захисту прав споживачів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-61
374010
  Тертишников В. Деякі питання вдосконалення загальної частини проекту Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.101-107
374011
  Підопригора О.А. Деякі питання вдосконалення Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції : (до десятиріччя дії) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 23-28. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  Статья посвящена деятельности принятия и применения Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях. В ней осуществлен научный анализ содержания основных положений указанного нормативного акта и десятилетнего опыта его ...
374012
  Менів Л.Д. Деякі питання вдосконалення поняття "споживач" // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 72-81. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
374013
  Андріїв В.М. Деякі питання вдосконалення порядку формування та функціонування комісії з трудових спорів // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 89-93. – ISBN 978-966-521-631-5
374014
  Єськов С. Деякі питання вдосконалення процедури надання судового дозволу на негласні оперативно-розшукові заходи // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 236-243.
374015
  Глушко В. Деякі питання взаємовідносин церкви і держави (на прикладі православних конфесій України) // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 87-91. – (Філософія ; Вип. 148/149)
374016
  Кириченко Ю.М. Деякі питання взаємодії міського голови з депутатами міської ради // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
374017
  Жеков В.І. Деякі питання визнання договору недійсним або неукладеним // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 129-133. – (Право. Економіка. Управління)
374018
  Сисоєнко І.В. Деякі питання визнання знаків добре відомими в Україні (аналіз практики апеляційної палати державного департаменту інтелектуальної власності) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 240-245.
374019
  Середа О. Деякі питання визнання рішень іноземних судів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 103-105
374020
  Краснова Ю.А. Деякі питання визначення джерел правового регулювання екологічної безпеки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – С. 122-131. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
374021
  Діковська І. Деякі питання визначення застосовуваного права до зобов"язань із міжнародних перевезень // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 76-79
374022
  Гнатенко Є.С. Деякі питання визначення меж кримінальної відповідальності // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 136-140. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
374023
  Мельник Я. Деякі питання визначення мети цивільного судочинства як передумови встановлення режиму процесуально-правової безпеки в доктрині цивільного процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 249-251. – ISBN 978-617-7069-15-6
374024
  Стрижевська А.А. Деякі питання визначення поняття сукупності злочинів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 138-142


  У статті розглянуті питання поняття сукупності злочинів як форми множинності злочинів у теорії кримінального права та Кримінальному кодексі України. В статье рассмотрены вопросы понятия совокупности преступлений как формы множественности преступлений ...
374025
  Окар-Балаж Деякі питання визначення правового статусу особи у адміністративному праві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 81-85
374026
  Пшонка А.В. Деякі питання визначення правового статусу прокурора // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 54-57. – ISSN 1563-3349
374027
   Деякі питання використання коштів, передбачених Міністерству освіти і науки у Державному бюджеті України на 2016 рік : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 657 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 183). – С. 11
374028
   Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року" : постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 328 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 44, 12 червня 2015 року. – С. 34
374029
  Калінцев Ю.О. Деякі питання висвітлення історії Революційної української партії в історичній літературі 20-30-х років / Ю.О. Калінцев, А.Л. Івахнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 80-88. – (Історія ; Вип. 33)


  Розглядається питання висвітлення в історичній літературі 20-30-х рр. XX ст. процесу виникнення і основних напрямів діяльності Революційної української партії, з"ясовуються і аналізуються позиції різних авторів з корінних проблем історичного шляху РУП.
374030
  Ярош В.М. Деякі питання відповідальності за забруднення атмосферного повітря / В.М. Ярош, В.П. Смольський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. Вносятся предложения по совершенствованию административной и уголовной ответственности.
374031
  Житник В.К. Деякі питання відтворення поетики Т.Г. Шевченка в чеських перекладах // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 121-130
374032
  Кравченко К.В. Деякі питання відшкодування моральної шкоди в кримінальному процесі / К.В. Кравченко, В.В. Молдован // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-54. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується інститут відшкодування моральної шкоди, завданої злочином, у кримінальному процесі України. Institute of moral damage compensation caused by the crime of criminal process in Ukraine is analyzed.
374033
  Бурлака І. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої актами органів публічної влади, за відсутності їхньої вини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 190-195
374034
  Андрушко А.В. Деякі питання відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок нещасного випадку на виробництві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 180-185. – (Право. Економіка. Управління)
374035
  Кізченко А.Ф. Деякі питання впливу Великої Жовтневої соціалістичної революції на Чехословаччину / А.Ф. Кізченко, 1957. – 95-105с.
374036
  Кривак В.В. Деякі питання встановлення меж територіального моря // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 129-132. – ISBN 978-966-600-475-1
374037
  Ященко К. Деякі питання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС про непряме оподаткування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.69-74
374038
  Крилова І.І. Деякі питання геополітичної трансформації України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 45-46
374039
  Дмитрук В. Деякі питання глобалізації у вищій школі України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 151. – С. 193-201. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті здійснено спробу окреслити деякі двоїсті результати глобалізації, передусім їх вплив на різні аспекти функціонування вищих навчальних закладів України.
374040
   Деякі питання державної атестації наукових установ : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 288 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 79). – С. 4
374041
   Деякі питання Державної служби якості освіти України : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 55). – С. 7
374042
  Матараццо Дж. Деякі питання динаміки розв"язків нелінійного еволюційного рівняння зі швидко осцилюючими коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 158-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається параболічне нелінійне рівняння зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами в головній частині. Доведено, що за певних обмежень на ріст нелінійного доданку розв"язки вихідної задачі породжують многозначну динамічну систему, атрактор якої в ...
374043
  Ольговський С.Я. Деякі питання династичної історії київських князів у X ст. // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – C. 30-31
374044
  Тиха А. Деякі питання дисциплінарної відповідальності працівників // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 27-32
374045
  Вапнярчук Н.М. Деякі питання дисциплінарної відповідальності працівників дипломатичної служби // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 267-270. – ISSN 1563-3349
374046
  Танцюра Л.О. Деякі питання дисциплінарної відповідальності суддів / Л.О. Танцюра, В.В. Семеняка // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 108-113
374047
  Любичанківський В.А. Деякі питання діалектико-матеріалістичного принципу критики ідеалізму в сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
374048
  Окунєв І.С. Деякі питання дієздатності суб"єктів прав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 731-737. – ISSN 1563-3349
374049
  Проценко О. Деякі питання діяльності правоохоронних органів в галузі міжнародно-правового співробітництва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 118-122
374050
   Деякі питання діяльності Українського інституту національної пам"яті : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня2018 р. № 799 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 190). – С. 16
374051
  Шабалін А. Деякі питання доказування у спрощеному цивільному провадженні (наказне провадження) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – C. 43-53. – ISSN 2308-0361
374052
  Матвієнко Василь Деякі питання екологічної політики на регіональному рівні : Охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-51. – Бібліогр.: 5 назв.
374053
  Сухомлинська О. Деякі питання етимології педагогічного знання // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-7
374054
  Косовець О.О. Деякі питання з історії гідрохімічних досліджень річок України / О.О. Косовець, В.І. Дугінов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 12-16. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-521-109-9
374055
   Деякі питання забезпечення діяльності Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів : постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 881 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 89, 17 листопада 2015 року. – С. 55
374056
  Котенко В.М. Деякі питання забезпечення процесуальних прав і обов’язків сторін в адміністративному процесі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 98-101. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена проблемі визначення правового статусу сторін в адміністративному процесі. Особливої актуальності досліджене питання набуло в світлі положень нового Кодексу адміністративного судочинства, яким, вперше, в історії українського ...
374057
  Крегул І. Деякі питання законодавчого врегулювання виконання доручень виборців депутатами місцевих рад // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 298-305
374058
  Сердюченко О. Деякі питання законодавчого закріплення визначення державної енергетичної безпеки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 153-156.
374059
  Дьоміна О.О. Деякі питання застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень / О.О. Дьоміна, І.С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 132-140
374060
  Галиця О. Деякі питання застосування кримінально-процесуального законодавства при проведенні обшуку транспортних засобів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 82-85
374061
  Третьяков Д. Деякі питання застосування норм міжнародних договорів в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 38-43


  У статті проводиться аналіз актуальних проблем застосування міжнародних договорів. Визначаються засади застосування міжнародних договорів, які не отримують згоду Верховної Ради України на їхню обов"язковість, висловлюється точка зору щодо місця ...
374062
  Беляневич О.А. Деякі питання застосування статті 233 Цивільного кодексу України // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 105-115
374063
  Ященко Т.В. Деякі питання застосування термінології в українському законодавстві в характеристиці суб"єктів, наділених службовими повноваженнями // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 246-254. – ISSN 2227-796X


  One of the subjects of administrative law is the research of the essential features of the public authorities status. This results in a systematical consequence which can be described and determined as concept which is widely used and spread when we ...
374064
  Баранова В. Деякі питання застосування фінансового менеджменту у страхових компаніях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-57. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання доцільності використання теорії фінансового менеджменту, а саме концепції управління грошовими потоками, у страхових компаніях України. Оцінюються основні тенденції розвитку страхового ринку України. The questions of expedience ...
374065
  Сєров Є. Деякі питання затягування процесу в міжнародному арбітражі. Якце буває на практиці // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
374066
  Зеркаль О.В. Деякі питання захисту персональних даних // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 5-14
374067
  Сакоян Д.І. Деякі питання захисту прав суб"єктів перевірки при здійсненні державного нагляду за додержанням стандартів , норм та правил // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-141.
374068
  Іванов Г.Т. Деякі питання зв"язку природничих наук і філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
374069
  Міщенко С.М. Деякі питання звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 309 Кримінального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 65-70
374070
  Підлубна О.В. Деякі питання змісту та складових частин інституту заочного розгляду цивільних справ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 68-73. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті здійснено комплексне всебічне дослідження визначення поняття та значення інституту заочного розгляду цивільних справ, на основі чого обгрунтовано концептуальні відмінності між різними науковими поглядами на вказану проблему, також доведено, що ...
374071
  Осауленко Л.Є. Деякі питання змісту шкільних краєзнавчих атласів / Л.Є. Осауленко, В.П. Павлова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 51-58 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 25)
374072
  Первухін Г.О. Деякі питання зображення населених пунктів на топографічних картах масштабів 1 : 10 000 та 1 : 25 000 // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 56-59. – (Географії ; Вип. 12)
374073
  Погоріленко А. Деякі питання інституційного забезпечення протидії антиукраїнській інформаційній війні (на матеріалах Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі) // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 47-53. – ISSN 2413-743X
374074
  Хведченя С. Деякі питання історії канонізації печерських святих / С. Хведченя, Є. Кабанець // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 121-136


  Розповідається історія канонізації святих Києво-Печерської Лаври, досліджено питання часу зарахування найвидатніших печерських ченців до лику святих православної церкви. Викладено матеріали дослідження канонізації преподобного Іллі Муромця, зібрані ...
374075
  Трушківська Л.В. Деякі питання караності посягання на життя захисника чи представника особи у зв"язку з діяльністю, пов"язаною із наданням правової допомоги // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 36-39


  В статті розглянуто питання караності посягання на життя захисника чи представника особи у зв"язку з діяльністю, пов"язаною із наданням правової допомоги, встановлено позитивні риси та недоліки санкції ст. 400 КК України.
374076
  Старко О.Л. Деякі питання кваліфікації вбивств, учинених на грунті ревнощів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 498-503. – ISSN 1563-3349
374077
  Фролова О. Деякі питання кваліфікації злочинів, пов"язаних з банкрутством. Їх відмежування від суміжних складів злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 53-63
374078
  Шепелєва Н.В. Деякі питання кваліфікації злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 105-109
374079
  Яценко С.С. Деякі питання кваліфікації особливо злісного хуліганства / С.С. Яценко, О.Г. Половко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 70-75. – (Серія права ; № 14)


  В статье рассматриваются вопросы квалификации особо злостного хулиганства, которые вызывают наибольшие трудности в практике применения ч. 3 ст. 206 УК УССР: о круге орудий совершения этого преступления и содержании понятия их применения или попытки ...
374080
  Туркевич І.К. Деякі питання кваліфікації у справах про хабарництво в практиці судово-слідчих органів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 41-46. – (Серія права ; № 6)


  В статье "Деякі питання кваліфікації у справах про хабарництво в практиці судово-слідчих органів" автор приходит к выводам, что предметом взяточничества может быть угощение, предоставление в пользование автомашины; субъектом преступления получения ...
374081
  Крижний Олександр Деякі питання кодифікації законодавства про кримінальну відповідальність за порушення прав інтелектуальної в // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 30-35
374082
  Бошицький Ю.Л. Деякі питання кодифікації чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності в контексті міжнародних стандартів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 187-192. – ISSN 2219-5521
374083
  Добровольська В. Деякі питання компетенції органів місцевого самоврядування: господарсько-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 11-15
374084
  Корпистинська І.М. Деякі питання конкурентоспроможності освітньої послуги / І.М. Корпистинська, В.М. Качмар // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 353-360. – ISSN 2078-6670
374085
  Базов В. Деякі питання конституційно-правового регулювання судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 0132-1331
374086
  Добровольська В.В. Деякі питання контролю у судочинстві України // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 65-72
374087
  Стогнієнко Н.Ю. Деякі питання корпоративного управління // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються питання передумов становлення та характерних особливостей корпоративного сектора економіки України, а також міноритарних акціонерів.
374088
  Мамонов Є.В. Деякі питання кримінально-правового регулювання боротьби зі злочинами невеликої тяжкості // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 136-146.
374089
  Ярош В.М. Деякі питання кримінальної відповідальності за бродяжництво та ведення іншого паразитичного способу життя // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 63-67. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье рассматриваются некоторые проблемы уголовной ответственности за бродяжничество и ведение иного паразитического образа жизни. Анализируется спорный вопрос о моменте начала уклонения от общественно полезного труда и о влиянии заработной платы на ...
374090
  Шульга А. Деякі питання кримінальної відповідальності за катування / А. Шульга, В. Павликівський // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 79-84
374091
  Дербеньов О.В. Деякі питання кримінологічної характеристики привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.186-188. – ISBN 966-660-151-6
374092
  Матвєєва Ю.І. Деякі питання методики оцінки ефективності законодавства // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 52-55.
374093
  Линник А. Деякі питання методичних і тактичних засад участі прокурора у розгляді судом справ про адміністративні корупційні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 16-22
374094
  Яценко І.С. Деякі питання методології історико-правових досліджень ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу влади на прикладі республіки Польща // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 12-20. – ISSN 2308-9636
374095
  Какауліна Л.М. Деякі питання міжнародно-правових стандартів статусу суддів // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 225-229. – ISBN 978-617-7530-15-1
374096
  Шахбазян К. Деякі питання міжнародно-правового регулювання відносин в Інтернет // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 58-62
374097
  Денисенко Н.О. Деякі питання міського менеджменту та маркетингу // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 155-162. – ISSN 2076-815X
374098
   Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства / постанова КМУ від 11 вересня 2013 р. № 684 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 178). – С. 4
374099
  Пазинич Л.М. Деякі питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Україні (огляд літератури) / Л.М. Пазинич, О.Р. Ситенко, Т.М. Смірнова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2018. – № 1 (75). – C. 78-83. – ISSN 1681-2786
374100
  Косуха П.І. Деякі питання науково-атеїстичного виховання молододі / П.І. Косуха. – К., 1966. – 21с.
374101
   Деякі питання Національного агенства кваліфікації : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1029 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 236). – С.13
374102
  Юшина Деякі питання нормативно-правового забезпечення організаційно-правових основ державного регулювання зовнішньої торгівлі / Юшина, СІ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 212-216. – (Право. Економіка. Управління)
374103
  Коротун О.М. Деякі питання нормативного врегулювання організаційних форм суддівського самоврядування в системі господарських судів України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-128.
374104
  Валуєв Б. Деякі питання обліку інноваційних витрат : Наказ Мінфіну України, 16.11.2009 р. / Б. Валуєв, О. Кантаєва // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 12. – С. 28-44
374105
  Курдюков В.В. Деякі питання обов"язкового проведення експертизи в контексті реформування кримінального судочинства України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 15-18
374106
  Новікова В.В. Деякі питання оплатності й безоплатності, що виникають у договорах про надання послуг // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 60-65. – ISSN 0201-7245
374107
  Тарас О. Деякі питання оподаткування в період непу (Україна 1921-1924 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.232-235. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
374108
  Кузнєцова Н.С. Деякі питання організації і проведення республіканської олімпіади з правознавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 65-68. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
374109
  Колісник П.І. Деякі питання організації метеорологічних спостережень і вивчення погоди в школі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 75-82. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 23)
374110
   Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах : розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 1210-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 101, 26 грудня 2014. – С. 17-19
374111
  Дручок Г.В. Деякі питання організації патентування радянських винаходів за кордоном / Г.В. Дручок, А.Н. Заруденко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 66-71. – (Серія права ; № 16)


  В статье рассматриваются новые "Указания о порядке патентования советских изобретений за границей" (ЗП-5-74). Основываясь на практических материалах и литературных источниках, авторы отмечают некоторые, на их взгляд, недостатки в организации процесса ...
374112
   Деякі питання організації роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.02.2015 р. № 156 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 7 квітня 2015 року. – С. 80-196
374113
  Сердюк В. Деякі питання організації судових юрисдикцій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 270-278. – ISSN 1026-9932
374114
   Деякі питання освітнього омбудсмена : постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 491 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 52, 10 липня 2018 року. – С. 491-495
374115
  Трубаков Є. Деякі питання оскарження оцінки майна боржника у виконавчому провадженні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 391-393
374116
  Підоригора О. Деякі питання охорони суміжних прав // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.114-121
374117
  Мотиль І.І. Деякі питання перебудови державних органів в умовах розвитку правової системи України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 29-33. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
374118
  Тюрін С. Деякі питання переходу права власності на акції // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 14-16.
374119
  Пишньов Д.І. Деякі питання підвищення якості й ефективності діяльності прокуратури у сфері АПК // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 147-153. – ISSN 0201-7245
374120
  Червякова Олена Деякі питання підвідомчості звернень органами прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 104-109
374121
  Рум"янцев В.О. Деякі питання підготовки судової реформи 1864 року // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 7-14. – ISSN 2224-9281
374122
   Деякі питання підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка / розпорядження КМУ від 4 березня 2013 р. № 136-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 3 квітня (№ 62). – С. 11
374123
  Данченко М.І. Деякі питання плинності кадрів // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
374124
  Мельник О. Деякі питання повноважень Рахункової палати України та Вищої палати контролю Польщі (порівняльно-правовий аналіз) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 160-162. – ISBN 978-617-7069-17-0
374125
  Стрижевська А.А. Деякі питання повторності, сукупності та рецидиву злочинів за Кримінальним кодексом України 2001р. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.112-116
374126
   Деякі питання поєднань напрямів (спеціальностей) з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра : наказ МОН України від 13.05.2014 № 586 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 49, 27 червня 2014 року. – С. 372-373
374127
  Кутиркін А.А. Деякі питання покращення якості правотворчості в Україні // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 149-153
374128
  Петрович Н.Г. Деякі питання поліпшення умов праці робітників промислових підприємств / Н.Г. Петрович. – Київ, 1968. – 28с.
374129
   Деякі питання порядку оформлення сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів) : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2017 р. № 1497 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 102, 29 грудня 2017 року. – С. 305-313
374130
  Кальніченко А. Деякі питання порядку посвідчення договорів про відчуження земельних ділянок // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 21-23
374131
  Ромушкевич В.І. Деякі питання походження суховіїв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 89-98 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
374132
  Кучинська О.П. Деякі питання поцесуального статусу потерпілого за кримінальним процесуальним законодавством України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 107-110. – ISBN 978-966-419-300-6
374133
  Ломанов І. Деякі питання пошуку нових методологічних основ гнучкого матеріального стимулювання службовців / І. Ломанов, В. Кузьменко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 42-46
374134
  Боброва Д.В. Деякі питання прав і обов"язків громадян СРСР у світлі нової радянської Конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 56-61. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье исследуется юридическая природа конституционных прав и обязанностей граждан СССР. Автор разделяет ту точку зрения, что конституционные права и обязанности - субъективные права и обязанности как элементы правового статуса гражданина СССР - и ...
374135
  Туєва О.М. Деякі питання прав на землю громадян - членів сільськогосподарських виробничих кооперативів // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 104-113. – ISSN 0201-7245
374136
  Жилінкова І. Деякі питання права спільної власності за новим Цивільним кодексом України // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 66-72
374137
  Шульга М.В. Деякі питання права спільноївласності територіальних громад на землю // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-19
374138
  Пянковський В. Деякі питання правового забезпечення фінансування проведення адміністративно-правової реформи децентралізації в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 70-76. – ISSN 2524-0129
374139
  Куркіна В. Деякі питання правового регулювання державного боргу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7069-17-0
374140
  Будаков А.Ю. Деякі питання правового регулювання діяльності митних органів / А.Ю. Будаков, О.А. Долгий // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.17-26
374141
  Тюрін С. Деякі питання правового регулювання заснування нерезидентами господарюючих суб"єктів України або участі в них. Інвестиційна діяльніть нерезидентів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 72-74
374142
  Кикоть О.О. Деякі питання правового регулювання інвестування на основі концесії на будівництво автомобільних доріг // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 212-220
374143
  Смерницький Д.В. Деякі питання правового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 33-39. – ISSN 2072-8670
374144
  Труш І. Деякі питання правового регулювання організаційно-господарських відносин у сфері управління комунальною власністю міста Києва // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 280-285. – ISSN 0132-1331
374145
  Івченко Т.В. Деякі питання правового регулювання поняття "ноу-хау" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 260-265. – ISSN 1563-3349
374146
  Горожанкін А.І. Деякі питання правового регулювання роботи автомобільного транспорту // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 84-92
374147
  Оніщенко О.В. Деякі питання правового регулювання суб"ектного складу спадкового договору // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 2-7.
374148
  Музика Л. Деякі питання правового режиму об"єктів права комунальної власності. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С38-41
374149
  Бошицький Ю.Л. Деякі питання правового характеру щодо трансферу технологій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 176-179
374150
  Бабенко А. Деякі питання правової природи договору про закупівлю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 124-127. – ISSN 0132-1331
374151
  Пришва Н.Ю. Деякі питання правової характеристики податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.89-93. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
374152
  Алданова К.Ю. Деякі питання правосуб"єктності суб"єктів права законодавчої ініціативи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 163-170. – ISSN 1563-3349
374153
  Куліков О. Деякі питання практики корпоративного та державного брендінгу в Європі / О. Куліков, О. Пічкур // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-43.
374154
  Доманська М.І. Деякі питання призначення та проведення судово-психіатричної експертизи у справах про зміну правового cтатусу фізичної особи // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7 (154). – С. 35-37


  У статті проаналізовано законодавчі та практичні проблеми визначення передумов для призначення судово-психіатричної експертизи, дослідження судом висновку експерта та інших доказів при ухваленні рішення.
374155
  Гроза Я.І. Деякі питання принципу матеріальної єдності світу та поняття енергії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
374156
   Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині впровадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 90-95
374157
  Путренко А.М. Деякі питання протидії фіктивному підприємництву // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 42-44
374158
   Деякі питання професійної атестації за професією "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. №1010 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 230). – С. 9
374159
  Панова Г.В. Деякі питання процедури визнання особи біженцем певними компететними органами відповідно до законодавства України та Россії: порівняльний аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 214-221. – ISSN 1563-3349
374160
  Степанишин Б.І. Деякі питання раціоналізації праці вчителя. / Б.І. Степанишин. – К., 1975. – 31с.
374161
   Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" : постанова Кабінету Міністрів України; порядок, зразок, перелік від 19.08.2015 р. № 656 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 73, 22 вересня 2015 року. – С. 34-44


  Відповідно до частин четвертої та п"ятої статті 54 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє: затвердити порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань та зразки державних документів про присвоєння вчених звань. ...
374162
  Коваленко Т.П. Деякі питання регулювання майнових відносин у новому законодавстві / Т.П. Коваленко, Д.В. Заїкіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 21-26. – (Серія права ; № 6)


  В статье "Деякі питання регулювання майнових відносин у новому законодавстві" анализируются нормы ст. ст. 28, 29, 118, 119 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и ст. ст. 144-150, 529-531, 533-535, 538 ГК УССР, отражающие ...
374163
  Золотар В.А. Деякі питання регулювання найму жилих приміщень Цивільним кодексом УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 27-30. – (Серія права ; № 6)


  В статье после краткой общей характеристики норм Гражданского кодекса УССР о жилищном найме в сжатой форме излагаются наиболее важные новые положения Кодекса, регулирующие наем жилых помещений, в частности: о понятии и сроках договора жилищного найма, ...
374164
  Кудас Ю.С. Деякі питання регулювання об"єкту права інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 146-150. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
374165
  Вільчинський С.Й. Деякі питання релятивістської теорії надплинності. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Вільчинський С.Й.; КУ. – К., 1993. – 16л.
374166
  Вільчинський С.Й. Деякі питання релятивістської теорії надплиності. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Вільчинський С.Й.; КУ. – К., 1993. – 15л.
374167
  Слободян О. Деякі питання рецепції зарубіжного права у сфері спільного інвестування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 201-203. – ISBN 978-617-7069-15-6
374168
  Євдощук М.І. Деякі питання розвитку геологічної галузі України в умовах євроінтеграції // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-6. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-721Х
374169
  Кальченко В.Н. Деякі питання розвитку нафтодобувної і газової промисловості Української РСР / В.Н. Кальченко, Г.В. Тичина // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 97-101 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
374170
  Райчук А.Б. Деякі питання розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-103. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядається спрощена процедура розірвання шлюбу, запроваджена новим Сімейним кодексом України, висвітлюються проблеми, які існують у цій сфері та пропонуються шляхи їх розв"язання. The article analyses simplified procedure of dissolution of marriage ...
374171
  Брайловська А. Деякі питання розмежування діяння, передбаченого ст. 137 КК України, із суміжними складами злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 79-85
374172
  Наджафов О. Деякі питання розмежування корупційних правопорушень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 24-33


  "... Про надання/одержання неправомірної вигоди".
374173
  Балясна Л.Ю. Деякі питання синонімії в публіцистичному стилі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Присвячено аналізу синонімічних замін лексичних одиниць, що повторюються. Синонімічні заміни розглядаються як різновидність лексичного повтору. Ораторська промова носить прагматичний характер і підпорядкована конкретним цілям - інформувати, переконати, ...
374174
  Пленюк М. Деякі питання систематизації юридичних фактів у договірних зобов"язаннях // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.66-71
374175
  Леоненко М.І. Деякі питання системних змін до кримінального процесуального законодавства України в контексті реформування кримінальної юстиції // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 66-69. – ISBN 978-966-419-300-6
374176
  Мохначук С.С. Деякі питання сільського розселення Черкащини / С.С. Мохначук, Є.Й. Шипович // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 9-18
374177
  Бенедисюк І. Деякі питання складу злочину за ухилення від сплати податків, інших обов"язкових платежів та їх доведення в ході попереднього розслідування // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 3. – С.50-55
374178
  Иоффе Є.М. Деякі питання соціалістичного відтворення / Є.М. Иоффе. – Київ, 1958. – 40с.
374179
  Сіньова Л. Деякі питання соціально-правового захисту гастарбайтерів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 42-45
374180
  Сіньова Л. Деякі питання соціально-правового захисту остарбайтерів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 92-95


  Стаття присвячена основним проблемам правового регулювання соціального захисту остарбайтерів.
374181
  Панченко В. Деякі питання співвідношення внутріньогосподарських локальних нормативних актів і спеціальних законів щодо сільськогосподарських кооперативів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 157-160
374182
  Єрмолаєв В. Деякі питання становлення вітчизняного парламентаризму в новітню добу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 52-60. – ISSN 1993-0909
374183
  Тертишник В. Деякі питання створення Національного бюро розслідувань та вдосконалення статусу слідчого // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 132-135
374184
   Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 617 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 158). – С. 8-10
374185
  Тюрін С. Деякі питання створення та діяльності холдингових компаній // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 9-13
374186
  Архангельський Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 26-33. – ISSN 0131-775Х
374187
  Михайліченко Т. Деякі питання суб"єктивної сторони порушення обов"язків щодо охорони майна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 73-79
374188
  Лейба Л.В. Деякі питання судового захисту земельних прав // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-17
374189
  Ткачук О.С. Деякі питання судової практики вирішення спорів, пов"язаних з іпотекою / О.С. Ткачук, А.О. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 6 (21). – С. 76-94. – ISSN 2310-6166
374190
  Осетинський А. Деякі питання судової централізації в аспекті реформування системи правосуддя // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 0132-1331
374191
  Крижанівський С.А. Деякі питання теориї соціалістичного реалізму / С.А. Крижанівський, 1958. – 18 с.
374192
  Солодкий В. Деякі питання теорії і практики виконання рішень господарського суду по справах за позовами прокурорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.25-29
374193
  Медина В.С. Деякі питання теорії охорони природи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 45-50. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географії ; Вип. 11)
374194
  Яснюк Т.Є. Деякі питання теорії районних циклів виробництв, що формуються на базі мінерально-сировинних ресурсів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 62-69. – Бібліогр. 6 назв
374195
  Ігнатенко М.Г. Деякі питання теорії розміщення хімічних виробництв // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 88-96 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
374196
  Тамбовцева Г.Т. Деякі питання територіальної організації плодоовочевої консервної промисловості Запорізької області : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 43-50 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
374197
  Сопко В. Деякі питання термінології та класифікації засобів праці / В. Сопко, В. Карєв // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-15 : табл.
374198
  Жирмунський А.М. Деякі питання термінології та класифікації четвертичних покладів / А.М. Жирмунський. – 97-107с.
374199
  Шапченко С.Д. Деякі питання тлумачення та застосування статті 28 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.116-125
374200
  Хавронюк М.І. Деякі питання удосконалення відповідальності за злочини проти волі дитини / М.І. Хавронюк, Д.О. Калмиков // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 10 (134). – С. 42-48
374201
  Чупрун О Деякі питання укладання мирової угоди в господарському процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.125-127
374202
   Деякі питання Українського інституту національної пам"яті : постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. № 684 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 98, 16 грудня 2014. – С. 11-16
374203
  Прилипко С.М. Деякі питання управління у сфері соціального забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 307-313. – ISSN 1563-3349
374204
   Деякі питання утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 809 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 204). – С. 9
374205
  Радзієвська Л.К. Деякі питання участі прокурора в радянському цивільному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье исследованы некоторые вопросы участия прокурора, являющиеся спорными в теории гражданского процессуального права, решение которых будет способствовать повышению эффективности прокурорского надзора при рассмотрении гражданских дел.
374206
   Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018 : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 72-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 лютого (№ 28). – C. 4
374207
  Слободян Р. Деякі питання фахового мовлення професійного судді // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 4 (9). – С. 131-145
374208
  Аржевітін С. Деякі питання фінансового моніторингу в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 47-50. – ISSN 1810-3944
374209
  Федчук С.І. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в сучасних умовах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 123-129. – ISSN 0132-1331
374210
  Підопригора О.А. Деякі питання фінансування винахідництва і раціоналізації // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 64-70
374211
  Пасмор Надія Деякі питання формування і розвитку електронного навчального середовища ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюються питання вдосконалення і розвитку системи інформаційного забезпечення вищої освіти. Розглядаються особливості діяльності вузівської бібліотеки у взаємодії з навчальними інформаційними комунікаціями. Визначено загальні тенденції і ...
374212
  Максімова В.Ф. Деякі питання формування складу фінансових і нефінансових показників інтегрованої звітності / В.Ф. Максімова, Р.В. Кузіна // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 243-249. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
374213
  Зборовська О.М. Деякі питання формування стратегії розвитку металургійних підприємств / О.М. Зборовська, Д.В. Ніколаєнко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 5-12. – Бібліогр.: 10 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
374214
  Базов О. Деякі питання щодо визначення злочину агресії в міжнародному кримінальному праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 123-133. – ISSN 2306-9082
374215
  Банк Р. Деякі питання щодо визначення механізму адміністративно-правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 106-109
374216
  Пінчук М.Г. Деякі питання щодо визначення предмета доказування та його структури // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 33-38.
374217
  Чернадчук Т. Деякі питання щодо виплат дотацій сільськогосподарським товаровиробникам / Т. Чернадчук, О. Талденко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 46-49.
374218
  Сапожнікова О. Деякі питання щодо встановлення особи, з якого може наставати кримінальна відповідальність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 252-255. – ISSN 0132-1331
374219
  Чорноус О.В. Деякі питання щодо дискримінації жінок в трудових правовідносинах // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
374220
  Перепелиця С.І. Деякі питання щодо законодавчого регулювання інституту приватного обвинувачення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 149-151. – (0). – ISSN 2078-9165
374221
  Баклан О.В. Деякі питання щодо зв"язків між суб"єктами та об"єктами адміністративно-правових відносин у процесі легалізації підприємницької діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 88-90
374222
  Яригіна Є. Деякі питання щодо моніторингу якості освіти в університеті // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 308-309


  Здійснено наукове дослідження теоретичних та організаційних основ системи управління якістю освіти у вищих навчальних закладах та визначені потенційні можливості використання ідей європейського досвіду в розвитку системи управління якістю вищої освіти ...
374223
  Ященко Володимир Деякі питання щодо навчання з охорони праці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 22 : фото
374224
  Рожок В. Деякі питання щодо позиції Європейського суду з прав людини з питань невиконання рішень національних судів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 88-91. – ISSN 0132-1331
374225
  Григор"ева Т. Деякі питання щодо правового стимулювання збереження й захисту водних живих ресурсів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 92-96
374226
  Мовчан Г. Деякі питання щодо статусу прокурора у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 64-69.
374227
  Доманський В.А. Деякі питання щодо удосконалення державного управління у сфері цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 17-23. – Бібліогр.: 8 назв
374228
  Белікова С. Деякі питання щодо участі прокурора виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 67-77
374229
  Лисиця Н. Деякі питання щодо формування спадкових справ та їх оформлення для архівного зберігання // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 100-102
374230
  Штефан О. Деякі питання юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності щодо спірних авторських правовідносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 5-10. – ISSN 2308-0361
374231
  Смітієнко З.Д. Деякі питання, пов"язані з реалізацією функцій кримінального процесу / З.Д. Смітієнко, В І. Рогатюк // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.16-17
374232
  Кротюк В. Деякі питання, пов"язані із законодавствчим регулюванням створення та діяльності банківських об"єднань в Україні / В. Кротюк, Я. Берназюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-47. – ISSN 0132-1331
374233
  Єрмоленко С.С. Деякі питпння граматичної семантики у висвітленні О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.43-49. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0027-2833
374234
  Стойловський Р.В. Деякі підстави криміналізації суспільно небезпечних діянь, пов"язаних із залишенням у небезпеці // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 156-158. – ISBN 978-966-927-199-0
374235
  Синиця Є. Деякі підсумки вивчення грунтових могильників ранніх слов"ян у Східній Європі // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 196-213. – ISBN 966-02-4003-1
374236
  Черняк Ю.В. Деякі підсумки гармонізації сімейного права в країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 68-72. – (Європейські дослідження)
374237
  Мищак Деякі підсумки законодавчої діяльності Верховної Ради України 5-го скликання щодо виконання Перспективного плану законодавчих робіт / Мищак, |. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 0132-1331
374238
  Мищак І. Деякі підсумки законодавчої діяльності Верховної Ради України 5-го скликання щодо виконання Перспективного плану законодавчих робіт // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-11. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
374239
  Лаптєв О.О. Деякі підсумки наукової роботи групи газонознавства Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / О.О. Лаптєв, Б.Х. Грінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться короткі відомості про комплексні дослідження проблем газонознавства в Україні.
374240
  Савич В.І. Деякі підсумки розвитку житлової іпотеки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються окремі питання розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні. The some questions of development the mortgage housing credit in Ukraine are analized in article.
374241
  Пузанова Г. Деякі підходи визначення поняття "інвестиція" // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 68-75. – ISSN 1561-4999
374242
  Петров А.М. Деякі підходи до визначення політичної кризи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 103-105
374243
  Борденюк В.В. Деякі підходи до визначення сутності цивільної правоздатності територіальних громад // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 173-182. – ISSN 1563-3349


  За результатами огляду існуючих у літературі поглядів на природу цивільної правоздатності територіальних громад обгрунтовується теза, що їх цивільна правоздатність є спеціальною, оскільки їх цивільні права і обов"язки визначаються законом. У зв"язку ...
374244
  Татар М. Деякі підходи до визначення чинників, які впливають на формування валютного курсу : фінансовий сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 48-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
374245
  Тарасова Ю. Деякі підходи до вирішення проблем методики викладання китайської мови як іноземної // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 251-257. – ISBN 966-7773-70-1
374246
  Пилипенко В.П. Деякі підходи до дослідження поняття та сутності державної політики інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-75. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Визначено деякі підходи до дослідження поняття та сутності державної політики інноваційного розвитку. З"ясовано, що у науковій літературі широко поширені точки зору про те, що інноваційна політика може спочатку бути розроблена й реалізована на ...
374247
  Кравчук В. Деякі підходи до класифікації громадських організацій в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-54.
374248
  Катеринич Л.О. Деякі підходи до можливості застосування адаптивних алгоритмів у нейронних мережах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 116-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто деякі підходи, щодо можливості застосування адаптивних алгоритмів у розробці систем на нейронних мережах Considers some approaches on the applicability of adaptive algorithms in designing systems on neural networks
374249
  Марцин Володимир Степанович Деякі підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 153-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто шляхи досягнення раціонального управління фінансовими ресурсами, акцентовано увагу на зростанні обсягів виробництва і реалізації, мінімізації витрат, максимізації прибутку і забезпеченні рентабельної діяльності підприємства. ...
374250
  Мордвінов О.Г. Деякі підходи до оцінювання ефективності державного управління / О.Г. Мордвінов, В.О. Желябін // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 49-54. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
374251
  Іванов В. Деякі підходи до пояснення ефектів масової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 6-8. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються ефекти масової комунікації крізь призму соціально-комунікативних теорій. Зокрема, йдеться про теорії навчання пізнання, ефекту третьої особи, схем, оцінок, інструментальної аргументації, посилення когнітивно-афективної консистентності, ...
374252
  Марцин В.С. Деякі підходи до регулювання інфляційних процесів на сучасному ктапі розвитку економіки // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 1 (65). – С. 42-48. – ISSN 1683-1942
374253
  Долішній М. Деякі підходи до розв"язання проблем удосконалення адміністративно-територіального устрою України / М. Долішній, Л. Шевчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
374254
  Кудличка Йозеф Деякі підходи до розуміння безпеки / Кудличка Йозеф, Ліповська Мікулаш // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 8
374255
  Марцин В. Деякі підходи до стратегічного планування в умовах ринкової трансформації // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 220-224. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
374256
  Пугач С.О. Деякі підходи до типізації міграцій у сучасній науковій літератур // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 134-138. – ISSN 1729-360Х
374257
  Островий О.В. Деякі підходи до удосконалення державної політики кібернетичної безпеки України // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 298 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 77-85. – (Серія "Державне управління")
374258
  Соскін Деякі підходи до формування нової моделі вивчення громадської думки з питань євроатлантичної інтеграції України / Соскін, , Олег // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
374259
  Горбачова О.М. Деякі підходи до формування системи управління життєвим циклом організації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
374260
  Ковалишин Б.М. Деякі підходи з визначення потреби на підготовку фахівців для служби цивільного захисту / Б.М. Ковалишин, В.Ф. Коробкін // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 153-158. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
374261
   Деякі підходи щодо вдосконалення викладання медичної та біологічної фізики у медичному університеті / В.І. Федів, І О. Олар, О.Ю. Микитюк, Т.В. Бірюкова, В.В. Кульчинський, Д.І. Остафійчук // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 280-283. – ISSN 2077-1096
374262
  Фролов В.С. Деякі підходи щодо стратегії протистояння та протидії агресору / В.С. Фролов, Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 5-11. – ISSN 2304-2699
374263
  Лукашевич В.Г. Деякі побіжні нотатки до проекту концепції розвитку вищої юридичної освіти / В.Г. Лукашевич, С.В. Пєтков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 254-259. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
374264
  Литвин М.М. Деякі погляди на інтегрований прикордонний менеджмент у сучасних умовах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 177-182
374265
  Лобанов А.А. Деякі погляди на побудову системи забезпечення воєнної безпеки України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 55-58.
374266
  Потеряйко С.П. Деякі погляди щодо оцінки організаційно функціональних структур підрозділів МВС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 216-221. – ISSN 1563-3349
374267
  Спринь О.Б. Деякі показники психофізіологічних функцій у ліквідатоів аварії на Чорнобильській АЕС // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1996. – С. 72-80. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 1)
374268
  Городній В.О. Деякі політичні ідеї Іссака Мазепи (1884-1952) щодо елітарних концепцій українських дослідників початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 45-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
374269
  Юргелевич С Деякі порівняльні аспекти зарубіжного іпотечного законодавства та проекту Закону України "Про іпотеку" // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.15-23
374270
  Геєць В. Деякі порівняльні ознаки трансформаційних моделей економіки України і Росії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-17 : Табл.3. – Бібліогр. 18 назви. – ISSN 0131-775Х
374271
   Деякі порівняльні статистичні підсумки виборів народних депутатів України 2006 року // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 13-17.
374272
  Снітковський М. Деякі права корінних народів (на прикладі болотних арабів) // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 170-174
374273
  Столбуненко Н.М. Деякі правові аспекти інноваційно-інвестиційної політики України на сучасному етапі // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 31-37


  Дана стаття аналізує деякі правові аспекти ролі інновацій та інвестицій в стабілізації економіки України на сучасному етапі. Вступ України в СОТ зобов’язує її підтримувати належний рівень інновац ійності та конкурентоспроможності національної ...
374274
  Майданик Л.Р. Деякі правові аспекти кіберсквотингу як акту недобросовісної конкуренції за законодавством України // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 79-81
374275
  Каркач П.М. Деякі правові аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів держав Європейського Союзу та України / П.М. Каркач, М.Й. Курочка // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 107-115
374276
  Ситнік Т.М. Деякі правові аспекти обліку земель населених пунктів, зайнятих зеленими насадженнями // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 276-279. – ISSN 2219-5521
374277
  Охотнікова О. Деякі правові аспекти поліпшення фінансового стану сільскогосподарських підприємств України у зв"язку з вступом до СОТ / О. Охотнікова, О. Гласова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-85.
374278
  Долинська М. Деякі правові аспекти посвідчення заповітів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Практика та теорія спадкового права".
374279
  Радченко Л. Деякі правові аспекти регулювання діяльності транснаціональнх корпорацій // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 134-137. – ISSN 0132-1331
374280
  Воронін Я.Г. Деякі правові аспекти регулювання правовідносин зі створення службових винаходів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 178-184.
374281
  Позова Д. Деякі правові аспекти створення житлово-будівельних кооперативів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 18-21
374282
  Маліченко О.М. Деякі правові аспекти сучасного стану ринку ювелірної продукції в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 183-194
374283
  Недюха Микола Деякі правові аспекти управління системою забезпечення національної безпеки України / Недюха Микола, Федорін Микола // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 24-29
374284
  Одоладов Д.А. Деякі правові аспекти функціонування іноземних банків в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
374285
  Сліпченко А. Деякі правові аспекти, пов"язані з реалізацією глобальної концепції організації повітряного руху // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 134-138. – ISSN 0132-1331
374286
  Заболотна Л.В. Деякі правові засади діяльності працівника дипломатичної служби України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 146-149
374287
  Радченко Л. Деякі правові питання ведення господарської діяльності представництвами іноземних юридичних осіб в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.79-83
374288
  Матишевський С П. Деякі правові питання діяльності лікувально-трудового профілакторію / С П. Матишевський, Н.А. Присяжна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 85-88. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Наведено дані про те, що лікувально-трудові профілакторії (ЛТП) для хронічних алкоголіків за своїм режимом є, по суті, місцем позбавлення волі. Діяльність ЛТП майже не дає ефекту, тому подальше їхнє існування недоцільне, їх належить перетворити на ...
374289
  Григор"єва Х.А. Деякі правові питання проведення державних форвардних закупівель зерна // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 184-188. – ISBN 978-966-7957-18-6
374290
  Воронова Л.К. Деякі правові питання фінансового забезпечення агропромислових комплексів / Л.К. Воронова, С.Т. Кадькаленко, О.В. Умнова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 22-28. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматривается вопрос о необходимости усиления правового воздействия на отношения в области материального и финансового обеспечения агропромышленных комплексов, анализируется практика применения нормативных актов, связанных с использованием ...
374291
  Сірєнко В.Ф. Деякі правові питання функціонування обчислювальних центрів // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
374292
  Колесніченко К. Деякі правові проблеми відведення земельних ділянок під забудову // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.36-39. – ISSN 0132-1331
374293
  Кампо В. Деякі правові проблеми місцевих виборів у контексті конституційної юрисдикції // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-34.
374294
  Підопригора О.А. Деякі правові проблеми науково-технічного прогресу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования научно-технического прогресса, вытекающие из материалов ХХVI съезда КПСС, в частности, проблема создания единого правового механизма для регулирования общественных отношений в процессе ...
374295
  Калениченко П. Деякі правові проблеми розповсюдження примірників фонограм у музичному шоу-бізнесі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-46.
374296
  Радченко О. Деякі правові проблеми судового захисту прав споживачів фінансових послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 86-91
374297
  Швець Н.М. Деякі правові пропозиції щодо реалізації положень закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 275-279. – ISBN 978-617-7069-34-7


  Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 р. № 848-VIII (далі - Закон № 848-VIII) передбачено чимало прогресивних нововведень для наукових (науково-педагогічних) працівників, водночас деякі норми закону породжують жваві ...
374298
  Трифонов Р.А. Деякі прагматичні особливості вибачень за пафос у блогосфері (на матеріалі слов"янських мов) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 41-49. – ISSN 0027-2833
374299
  Сільченко С.О. Деякі практичні аспекти втілення соціальних зобов"язань держави у правотворчому процесі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 92-97. – ISSN 0201-7245
374300
  Оніщенко О. Деякі практичні аспекти розірвання договорів найму (оренди) державного та комунального майна // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 36-38.
374301
  Війтєва Л. Деякі практичні питання банківської діяльності : банки, право, консультації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 27
374302
  Коцюба І. Деякі практичні питання з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України : бухгалтерський облік / І. Коцюба, В. Трофименко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 62-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
374303
  Прокопанич Г.К. Деякі практичні питання застосування конкурентного законодавства // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 25-33. – ISSN 2310-9769
374304
  Сільченко С. Деякі практичні питання припинення трудового договору у зв"язку із закінченням його строку // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 130-133.
374305
  Бєліков О. Деякі практичні питання, пов"язані з введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 104-107.
374306
  Новик К.Й. Деякі представники копальної флори з кам"яновугільних покладів Донецького басейну / К.Й. Новик; Українська районова Геолого-Розвідкова Управа. – Київ, 1931. – 144с. – (Матеріяли до загальної та застосованої геології України ; Вип. 8)
374307
  Цвєткова Ю. Деякі приклади віантійського впливу на формування української правової традиції // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 144-163.


  Стаття присвячена аналізу норм візантійського прав, які через Кормчі книги потрапили на територію Київської Русі, вплинули її правову традицію та сформували правову систему сучасної України. The article is dedicated to the analysis of the Byzantium ...
374308
  Цвєткова Ю.В. Деякі приклади візантійського впливу на формування української правової традиції / Ю. Цвєткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-46. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу норм візантійського прав, які через Кормчі книги потрапили на територію Київської Русі, вплинули її правову традицію та сформували правову систему сучасної України. Статья посвящена анализе норм византийского права, которые ...
374309
  Магазинщикова І.п. Деякі прикладні аспекти реформування гуманітарної складової вищої освіти в Україні / І.п. Магазинщикова, Н.М. Дуда // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 220-226
374310
  Арбузов О.М. Деякі прикрощі / О.М. Арбузов. – Київ, 1973. – 91с.
374311
  Суперсон Ю. Деякі принципи правового регулювання відносин у галузі бджільництва // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 98-102
374312
  Буквич А. Деякі принципи та сфера застосування конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 161-163
374313
  Буквич А.В. Деякі принципи та сфера застосування Конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які перебувають у володінні посередника // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 363-367


  Статтю присвячено головним питанням, які входять до предмета регулювання Конвенції з матеріальних норм права, застосовуються до певних прав на цінні папери, що перебувають у володінні посередника, та її основним принципам. У статті не лише надано ...
374314
  Рибніков С.Р. Деякі принципи управлінської підготовки майбутніх екологів у контексті соціально-історичних закономірностей становлення екологічного управління // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 7-13. – ISBN 966-8847-12-1
374315
  Пфейфер В.Г. Деякі пристосування систем лінійних рівнань з постійними коефіціентами // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [14] с.
374316
  Пфейфер В.Г. Деякі пристосування систем лінійних рівнань з постійними коефіціентами / В.Г. Пфейфер. – Київ, 1930. – [4] с. – Окр. відбиток з: Записки Київского ін-ту народної освіти, кн. 4, 1930, с. 167-182
374317
  Глушков В.А. Деякі причини військового конфлікту в Сирії: кримінологічний аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 131-141. – ISSN 2304-4556
374318
  Коберник У. Деякі проблеми адаптації законодавства України щодо зазначення походження товарів відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) у контексті євроінтеграції // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 8 (388). – С. 6-10. – ISSN 2313-559X


  Розглянуто проблемні питання визначення, процедури реєстрації та умов правової охорони зазначень походження товарів за законодавством України та Європейського Союзу. Проаналізовано ключові напрями адаптації, охарактеризовано сучасні потреби науки і ...
374319
  Кононенко Ю.С. Деякі проблеми адміністративно-правового забезпечення особистих прав і свобод людини та громадянина // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 201-206. – (Право. Економіка. Управління)
374320
  Коваленко Л.П. Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 102-109. – ISSN 1999-5717
374321
  Бондаренко Г.П. Деякі проблеми адміністративного процесу // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
374322
  Остапович Г.М. Деякі проблеми адміністративної відповідальності посадових осіб учасників ринку цінних паперів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 500-502. – ISBN 966-660-151-6
374323
  Супрун В.П. Деякі проблеми антимонопольно-конкурентної політики в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 14-21. – Бібліогр.: на 15 пунктів
374324
  Полях В. Деякі проблеми в діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 25-29
374325
  Компанець Є.В. Деякі проблеми в обробці даних шліхо-мінералогічного опробування методами математичної статистики // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 27-28
374326
  Бурдоль Є. Деякі проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за посягання на право власност / Є. Бурдоль, К. Волков // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 194-199. – ISSN 0132-1331
374327
  Фесенко Є.В. Деякі проблеми вдосконалення норм КК України у світлі визначених ним завдань та кримінально-правової політики // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 78-80. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
374328
  Богатирьов А.І. Деякі проблеми вдосконалення соціального захисту співробітників виправних колоній // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 4-11
374329
  Корж В. Деякі проблеми взаємодії слідчого з учасниками розкриття та розслідуванняеконмічних організованих злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.60-66
374330
  Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 136-141. – ISSN 0132-1331
374331
  Стойко Д. Деякі проблеми визначення доцільності форми правової охорони комп"ютерних // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 232-233. – ISBN 978-617-7069-15-6
374332
  Зозуляк О. Деякі проблеми визначення поняття "орган юридичної особи" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 58-61.
374333
  Паньчук О. Деякі проблеми визначення понять "експлуатація" та "насильство" щодо дітей, які вчиняються в сім"ї // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
374334
  Лукач І.В. Деякі проблеми визначення правового становища дочірніх підприємств за господарським кодексом України та законом України "про господарські товариства" (огляд судової практики) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 107-110.
374335
  Фрицький Ю.О. Деякі проблеми визначення правового статусу Кабінету Міністрів України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 148-153. – ISSN 1563-3349
374336
  Легка І. Деякі проблеми визначення резидентського статусу фізичних осіб // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.91-94
374337
  Мандич Л.Г. Деякі проблеми визначення сутності та правового статуту органів самоорганізації населення в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 112-120.
374338
  Вінник О.М. Деякі проблеми визначення частки держави в статутному капіталі акціонерного товариства та розв"язання пов"язаних з цим конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-32. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
374339
  Ільків Б. Деякі проблеми викладання курсу граматики студентам природничих факультетів / Б. Ільків, О. Майстренко // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С.65-67
374340
  Головань І. Деякі проблеми виконання рішень Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 132-141
374341
  Олендр Т.М. Деякі проблеми використання інноваційних технологій контролю й оцінювання знань студентів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 355-364. – ISSN 2312-5993
374342
  Гультай М. Деякі проблеми виправляння помилок, пов"язаних з кваліфікацією злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.72-75. – ISSN 0132-1331
374343
  Балюк Г.І. Деякі проблеми вирішення судами земельних спорів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-81.
374344
  Батрименко О.В. Деякі проблеми відповідності бюрократичного управління принципам демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано деякі проблеми відповідності бюрократичного способу реалізації владних рішень демократичним принципам суспільного устрою. The article touches upon the problems of accordance of bureaucratic method of governmental decisions ...
374345
  Кузьма М. Деякі проблеми впровадження в національне законодавство України міжнародних стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 208-217. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
374346
  Гірінова Л.В. Деякі проблеми впровадження дистанційного навчання в Україні та оцінки його якості // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 76-80. – ISBN 978-966-285-311-7
374347
  Ковалинська І.В. Деякі проблеми впровадження компетентнісного підходу до навчання дисциплін гуманітарного циклу у вищому технічному закладу освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)
374348
  Дзера О. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.56-59. – ISBN 966-667-078-Х
374349
  Хавронюк М. Деякі проблеми встановлення вини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.79-87
374350
  Комзюк Л. Деякі проблеми гармонізації авторського права ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 59-65.
374351
  Потапенко В.Г. Деякі проблеми господарсько-правової відповідальності в українському законодавстві / В.Г. Потапенко, С.В. Годун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню актуальних проблем законодавства, що регулює інститут господарсько-правової відповідальності, аналізу окремих положень проекту Господарського кодексу, спрямованих на їх вирішення. This work is devoted to research of actual problems ...
374352
  Круш П.В. Деякі проблеми демократичного устрою держави з позицій теорії суспільного вибору // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 67-78.


  З позицій теорії суспільного вибору, в контексті українських реалій, аналізуються деякі сторони демократичного устрою держави: виборчий процес; діяльність груп з певними інтересами; економіка бюрократії. Обґрунтовується, що реформування політичної ...
374353
  Шатковський О.П. Деякі проблеми державних закупівель у контексті сфери інформатизації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С51-53
374354
  Саєнко М.І. Деякі проблеми державного контролю у сфері фінансових послуг // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 176-180. – (Право. Економіка. Управління)
374355
  Ткачук О.М. Деякі проблеми державного управління малими підприємствами в сучасній економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Аналізується стан розвитку малих підприємств в Україні, причини їх уповільненого розвитку і проблеми, що виникають у процесі управління ними. Автором доводиться важливість державного управління за допомогою використання різних методів впливу на ...
374356
  Киричук Ю.Л. Деякі проблеми державної житлової політики в контексті забезпечення доступності житла // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 74-77. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
374357
  Поєдинок В. Деякі проблеми державної підтримки інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються окремі теоретичні питання державної підтримки інвестиційної діяльності. Розкрите значення регуляторної конкуренції як чинника, що впливає на зміст державної підтримки. Обгрунтовані необхідність і межі застосування ...
374358
  Джалладова І.А. Деякі проблеми динаміки однієї математичної моделі ринку вільної конкуренції / І.А. Джалладова, О.С. Хусаїнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 125-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується одна математична модель ринку вільної конкуренції. Модель має вигляд системи двох звичайних диференціальних рівнянь. Досліджено стійкість стану рівноваги. Далі розглянуто модель із запізнюванням. З використанням прямого методу Ляпунова ...
374359
  Прінь Л. Деякі проблеми діяльності організаційно-контрольних підрозділів органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 120-126
374360
  Кабаченко Н.В. Деякі проблеми діяльності Університетів третього віку в Україні / Н.В. Кабаченко, І.О. Смик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 188 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 65-69. – ISSN 1996-5931
374361
  Беляневич О. Деякі проблеми договірного права за цивільним та господарським кодексами України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2005. – № 19. – С. 2-3
374362
  Бруханський І.А. Деякі проблеми дослідження девіантності особистості // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
374363
  Крачковський Б.П. Деякі проблеми дослідження діяльності робочих радгоспів (Історіографічний огляд літератури 60-70-х років) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 32-35. – (Історичні науки ; Вип. 31)
374364
  Чижевський Д. Деякі проблеми дослідження формального боку поезій Шевченка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 95-107. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
374365
  Перетятко Г.В. Деякі проблеми екології крізь призму моралі // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 114-116. – ISSN 2413-7189
374366
  Конопацька К. Деякі проблеми емансипації неповнолітньої особи: сімейно–правовий аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 41-42
374367
  Півторак Г.П. Деякі проблеми етно- і глотогенезу східих слов"ян у світлі сучасної методології наукових досліджень // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 8-18. – ISBN 978-966-1673-17-4
374368
  Доманський В.А. Деякі проблеми з питань забезпечення цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 26-29. – Бібліогр.: 9 назв
374369
  Шарко Д. Деякі проблеми забезпечення вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-48. – ISSN 1608-6422
374370
  Регушевський Е.Є. Деякі проблеми забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в діяльності органів судової влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-64. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Конституційно-правові гарантії реалізації прав та свобод людини і громадянина - умова здійснення своїх повноважень органами судової влади України. The constitutional-legal guarantees of the realization of human and citizens" rights and freedoms are ...
374371
  Карпенко Є.В. Деякі проблеми забезпечення пава особи на свободу та особисту недоторканність // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 251-255. – ISBN 978-617-7364-24-4
374372
  Чернадчук В. Деякі проблеми законності оподаткування доходів громадян не за місцем основної роботи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.33-36
374373
  Шкрум Т.С. Деякі проблеми законодавчого регулювання застави // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Піднімаються питання суті та правової природи застави, яка характеризується як речовий спосіб забезпечення виконання зобов"язань. Визначаються шляхи удосконалення чинного законодавства України про заставу та місце застави в новому Цивільному кодексі ...
374374
  Багрій М. Деякі проблеми законодавчого регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій / М. Багрій, В. Луцик // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 39-48. – ISSN 1026-9932
374375
  Суворкін В.А. Деякі проблеми запобігання митним правопорушенням в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 152-153. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
374376
  Годованик Є.В. Деякі проблеми запровадження Вищих спеціалізованих судів в Україні / Є.В. Годованик, Д.О. Мишко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 12-18. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
374377
  Печений О. Деякі проблеми застосування аналогії в цивільному праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 108-120. – ISSN 1993-0909
374378
  Магера А. Деякі проблеми застосування законодавства про вибори народних депутатів України та можливі напрями його вдосконалення / А. Магера, Ю. Мазур // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 26-43.
374379
  Нестеренко О. Деякі проблеми застосування закону України "Про доступ до публічної інформації" // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2011. – № 2/3. – С. 8-17
374380
  Усенко Ю. Деякі проблеми застосування заходів процесуального примусу // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 158-160.
374381
  Бандурка О. Деякі проблеми застосування норм Закону України "По запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.669-677
374382
  Мельниченко Р. Деякі проблеми застосування норм про кримінальну відповідальність за вчинення розкрадань з проникненням у житло, приміщення, сховище // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 343-345. – ISBN 978-617-7069-17-0
374383
  Оробець К.М. Деякі проблеми застосування понять екологічного права у кримінально-правовій науці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 55-59. – ISSN 2224-9281
374384
  Юдківська Г. Деякі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 74-79. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Проблеми застосування ...
374385
  Боднар В. Деякі проблеми застосування способів захисту переважних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 92-97. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються деякі питання застосування способів захисту переважних прав у цивільному праві. Звертається увага на проблему невідповідності встановлених законом способів захисту переважних прав їх порушенням, і з метою розв"язання цих проблем ...
374386
  Берназ В. Деякі проблеми здійснення функції прокурорського нагляду за додержанням законів органами Національного антикорупційного бюро України / В. Берназ, О. Комарницька // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 26-39
374387
  Нудненко Л. Деякі проблеми змісту та реалізації конституційного права на свободу слова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 100-113. – ISSN 1026-9932
374388
  Медведева О. Деякі проблеми зобов"язального права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 146-147


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
374389
  Дзюба І. Деякі проблеми і перспективи української культури
374390
  Журавель В Деякі проблеми інтеграції та диференціації знань у криміналістиці // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.191-198
374391
  Хміль І.С. Деякі проблеми історії України крізь призму бачення І.Лисяка-Рудницького / І.С. Хміль; Академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 18 с. – ISBN 5-7702-0652-7
374392
  Кравчук Оксана Деякі проблеми й перспективи шкільного підручникотворення на основі особистісно орієнтованої парадигми навчання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 10-13 : Табл. – Бібліогр. 7 назв
374393
  Гусаров К.В. Деякі проблеми касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 38-45. – ISSN 0201-7245
374394
  Сурженко О. Деякі проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 39-42.
374395
  Саприкіна О. Деякі проблеми комплектування аудіовізуальними документами // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 373- 378


  Проблеми, пов"язані з комплектуванням архівів аудіовізуальними документами, не є вичерпаними і потребують подальшого глибокого вивчення, удосконалення, можливо, необхідні й нові ідеї.
374396
  Бортник Л.А. Деякі проблеми консолідації української нації та оновлення її історичної пам"яті / Л.А. Бортник, Т.Г. Павлова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 76-83. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
374397
  Ключковський Ю. Деякі проблеми конституційного регулювання виборів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 86-92. – ISSN 1026-9932
374398
  Кузьменко Л.Г. Деякі проблеми контролю за концентрацією суб"єктів природних монополій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
374399
  Бурак К.О. Деякі проблеми координатного забезпечення інженерно-геодезичних вишукувань в Україні // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 7-13. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-9780
374400
  Костенко Деякі проблеми кримінально-правової охорони законної діяльності журналістів та прав авторів в Україні / Костенко, // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 256-262. – ISSN 0132-1331
374401
  Комарницький В.М. Деякі проблеми кримінально-правової охорони корисних копалин в Україні / В.М. Комарницький, М.В. Комарницький // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 251-254. – ISBN 978-966-7957-18-6
374402
  Зінченко І.О. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 161 КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 148-157. – ISSN 0201-7245
374403
  Алієва О.М. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 67-77. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
374404
  Сервецький І.В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за шпигунство // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 75-85. – ISSN 2222-5374
374405
  Сервецький І.В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності організатора злочинної діяльності / І.В. Сервецький, Ю.Ю. Чуфрін // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 101-107. – ISSN 2222-5374
374406
  Гринів Б.В. Деякі проблеми методики аналізу фінансової стійкості підприємства // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 123-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
374407
  Печений О. Деякі проблеми методології спадкування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 77-83. – ISSN 1993-0909
374408
  Грейдін О.І. Деякі проблеми мирного володіння майном в Україні в аспекті доктрини ultra vires / О.І. Грейдін, В.О. Потапов // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 5/6. – С. 7-15. – ISSN 2227-7048
374409
  Шарапа С.В. Деякі проблеми міжкультурної комунікації у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 232-233. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто проблему міжкультурної комунікації у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності.
374410
  Дівак В.В. Деякі проблеми міжнародно-правового визнання невизнаних держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 544-552. – ISSN 1563-3349
374411
  Гонтар Д. Деякі проблеми місця проведення судового засідання за процесуальними новаціями в цивільному судочинстві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 229-230
374412
  Шапченко С.Д. Деякі проблеми множинності злочинів за кримінальним правом України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (158). – С. 24-28
374413
  Черничко Н.В. Деякі проблеми моделювання діагностики банкрутства підприємства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 291-295. – ISBN 5-7763-2435-1
374414
  Алексієнко Л.А. Деякі проблеми морфології з погляду тексту // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 60-67
374415
  Федорчук І.М. Деякі проблеми надання міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 157-162. – (Юридична ; Вип. 1)
374416
  Благодарний А.М. Деякі проблеми нового  антикорупційного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 66-71
374417
  Бариніна-Закірова Деякі проблеми нормативно-правового характеру у сфері державного фінансового контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 145-154
374418
  Стаховська Н.М. Деякі проблеми нормативного регулювання суспільних відносин з соціального обслуговування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-56. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Визначається поняття соціального обслуговування, окреслюється коло суспільних відносин з метою їх класифікації. Розглядаються проблеми сучасного нормативного регулювання суспільних відносин з соціального обслуговування в Україні, вносяться пропозиції ...
374419
  Гринчишин Я. Деякі проблеми обліку забезпечень для відшкодування витрат на реструктуризацію // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
374420
  Дубовенко Д. Деякі проблеми обчислення трансформацій гравітаційного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-21. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. М.А. Якимчуком) Точні трансформації гравітаційного поля в регіональному масштабі забезпечує розв"язання нелінійної граничної задачі Алексідзе для потенціалу сили тяжіння. Її заміна ...
374421
  Качмарчик Барбара Деякі проблеми освіти в галузі безпеки пов"язані зі зміною природи потенційних загроз // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 244-248. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
374422
  Комарницька І. Деякі проблеми охорони археологічної спадщини в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-27. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що охорона археологічної спадщини України здійснюється неефективно через застарілу законодавчу базу. It is proved, that protection of an archeological heritage of Ukraine is carried out inefficiently because of out-of-date legislative base.
374423
  Смакоус З.І. Деякі проблеми охорони татуювання як об"єкта авторських прав // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 125-127. – ISBN 978-966-419-279-5
374424
  Ободовський О.Г. Деякі проблеми оцінки та управління водними ресурсами Верхньої Прип"яті / О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-37 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Зроблено оцінку водних ресурсів верхньої Прип"яті й розглянуто проблеми впливу на їхні кількісні показники водозабору в Дніпро-Бузький канал та меліорації земель. Запропоновано заходи щодо відновлення гідролого-екологічного режиму річки.
374425
  Гаврилюк Надія Оксентівна Деякі проблеми пам"яткоохоронної справи в Україні : (охорона курганів) / Гаврилюк Надія Оксентівна, Михальчишин Надія Оксентівна // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-88. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто стан охорони пам"яток археології у цілому та особливості охорони курганів. Стан курганів на території України визначено як катастрофічний. Запропоновано конкретні заходи щодо збереження курганів і курганних старожитностей.
374426
  Орличенко О.В. Деякі проблеми перекладу аудіовізуальних творів (на матеріалі іспанської та української мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 245-250. – ISBN 978-966-581-885-4
374427
  Полякова А. Деякі проблеми перекладу юридичної англійської // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 299-300
374428
  Шелест М. Деякі проблеми персоніфікації держави як учасника цивільних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 75-78
374429
  Павленко Л.І. Деякі проблеми підготовки фахівців з питань інформаційної безпеки в Україні / Л.І. Павленко, М.І. Онищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 220-223


  У статті здійснюється аналіз нормативно-правових аспектів сфери інформаційної безпеки України, проблеми підготовки фахівців з інформаційної безпеки в вищих навчальних закладах. Автори формулюють деякі пропозиції щодо оптимізації національної політики і ...
374430
  Костенко Ю.О. Деякі проблеми податкового законодавства України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000
374431
  Дрозд А.О. Деякі проблеми подвійного громадянства в Україні: правовий аналіз // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 99-103
374432
  Рабінович А. Деякі проблеми посилання на верховенство права у конституційно-правовій аргументації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 150-159. – ISSN 1026-9932
374433
  Журман Н.Я. Деякі проблеми походження та особливостей вживання перифрастичних інфінітивних конструкцій із дієсловом "tener" в стародавній іспанській мові


  Проводиться аналіз походження перифрастичних інфінітивних конструкцій із дієсловом "tener" та встановлюється їх семантична функція у стародавній іспанській мові.
374434
  Григор"єва Т.В. Деякі проблеми права державної власності на водні живі ресурси // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 102-107. – ISSN 0201-7245
374435
  Короленко В. Деякі проблеми правового регулювання вирішення трудових спорів та спорів у сфері соціального забезпечення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 247-249. – ISBN 978-617-7069-17-0
374436
  Хохленко О.М. Деякі проблеми правового регулювання вищої освіти // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 552-556
374437
  Рябець К. Деякі проблеми правового регулювання водокористування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 92-96.
374438
  Лісова Т.В. Деякі проблеми правового регулювання земельних відносин у сфері державного управління щодо використання й охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 83-88. – ISSN 0201-7245
374439
  Скоропис О.М. Деякі проблеми правового регулювання ліквідації об"єднань громадян // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 398-404. – ISSN 1563-3349
374440
  Лялюк О. Деякі проблеми правового регулювання питань комунальної власності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-74.
374441
  Киливник К.І. Деякі проблеми правового регулювання племінної справи у тваринництві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 360-363
374442
  Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 11. – С. 64-66.
374443
  Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 15-18.
374444
  Лісова Т.В. Деякі проблеми правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 92-99. – ISSN 0201-7245
374445
  Ісаков М. Деякі проблеми приватних підприємств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 109-111
374446
  Звіряка В.А. Деякі проблеми призначення покарання / В.А. Звіряка, В.В. Полтавець, О.І. Сумцов // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 101-105. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
374447
  Пейчев К.П. Деякі проблеми продажу земельних ділянок на конкурентних засадах // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 115-119. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
374448
  Гречанюк С. Деякі проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань з урахуванням нового законодавства про прокуратуру // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 103-108. – ISSN 1026-9932
374449
  Гультай П. Деякі проблеми прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 54-60


  "... У світлі нового КПК України".
374450
  Чорномаз О.Б. Деякі проблеми профілактики правопорушень на залізничному транспорті // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 410-418. – (Юридична ; Вип. 1)
374451
  Садова С.М. Деякі проблеми психотерапії нервово-психічних захворювань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 118-122. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
374452
  Медведь І. Деякі проблеми реалізації житлових прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.46-49
374453
  Грохольський В.Л. Деякі проблеми реалізації конституційних прав, свобод і гарантій людини і громадянина на сучасному етапі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.107-110
374454
  Берназ В. Деякі проблеми реалізації новітньої доктрини КПК України / В. Берназ, Н. Неледва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 93-97
374455
  Остропілець О.І. Деякі проблеми реалізації права на правову допомогу в кримінальному судочинстві // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 314-315


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
374456
  Пилипенко Д.О. Деякі проблеми реалізації приватного обвинувачення у кримінальному процесі України та шляхи їх подолання // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 124-129
374457
  Довженко С. Деякі проблеми реалызації стадії виконання рішення господарського суду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 64-66.
374458
  Горнісевич А. Деякі проблеми регулювання відносин щодо результатів інтелектуальної діяльності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 59-63. – ISSN 1708-7422
374459
  Решетняк Н. Деякі проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 97-100.
374460
  Борисова Ю. Деякі проблеми регулювання правовідносин в сфері електронної комерції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття покликана проаналізувати існуючі у сфері електронної комерції колізії та знайти шляхи їх подолання на основі узагальнення кращого зарубіжного досвіду з урахуванням українських правових традицій. Эта статья направлена на анализ существующих ...
374461
  Цесарський Ф. Деякі проблеми релізації захисної функції профспілок // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.143-157
374462
  Чорноус А. Деякі проблеми ретроцесійного страхування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 279-281. – ISBN 978-617-7069-14-9
374463
  Дівок В.В. Деякі проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та регіоналізація України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 626-632. – ISSN 1563-3349
374464
  Єременко О.К. Деякі проблеми реформування Міжнародного валютного фонду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – C. 132-133
374465
  Кальман О. Деякі проблеми реформування правоохоронних та контролюючих органів України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.88-92
374466
  Захаров Є. Деякі проблеми реформування Служби безпеки України // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-27.


  Матеріали иіжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 23 квітня 2008 року м. Київ
374467
  Сіренко В. Деякі проблеми реформування судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 4-13. – ISSN 0132-1331
374468
  Овчаренко О.М. Деякі проблеми реформування судової системи України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 206-215.
374469
  Петрига М.О. Деякі проблеми розвитку будівельно-індустріального комплексу / М.О. Петрига, М.О. Ковтонюк, П.М. Холява // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 79-85 : Рис.
374470
  Твердохлєбов І.Т. Деякі проблеми розвитку географії торгівлі і торгового обслуговування населення / І.Т. Твердохлєбов, А.А. Александров // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 159-165 : Табл. – Бібліогр: 9 назв
374471
  Федан Я.І. Деякі проблеми розвитку інклюзивної школи в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 122-123
374472
  Корінець Р. Деякі проблеми розвитку іпотечного кредитування сільського господарства // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.49-59
374473
  Бублик С. Деякі проблеми розвитку кадрового науково-технічного потенціалу України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 149-155. – (Економіка ; Вип. 1)
374474
  Кампо В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 60-69. – ISSN 0132-1331
374475
  Удалова Л. Деякі проблеми розвитку кримінально - процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.99-102. – ISSN 0132-1331
374476
  Язиніна Р.О. Деякі проблеми розвитку та розміщення промисловості по переробці сільськогосподарської сировини на Україні // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 110-114
374477
  Процик І.Г. Деякі проблеми розвитку та розміщення садівництва Тернопільщини : сільське господарство // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 71-75
374478
  Баклан Г М. Деякі проблеми розгляду цивільних позовів та порядок застосування інших стягнень у кримінальному судочинстві / Г М. Баклан, .Гаврилова // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 4. – С.38-43
374479
  Засанський Володимир Деякі проблеми роздержавлення та приватизації промислових підприємств: економічний аспект / Засанський Володимир; МВСУ; ЛІВС при УАВС. – Львів : Кальварія, 1996. – 176с. – ISBN 966-7092-06-2
374480
  Лукач І.В. Деякі проблеми розмежування підвідомчості справ, що виникають з господарських та трудових відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-73.
374481
  Сілантьєва Е.Є. Деякі проблеми розмежування юрисдикції спеціалізованих судів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 168-175. – ISSN 0201-7245
374482
  Прач В.П. Деякі проблеми скорочень та абревіації в англійській економічній, фінансовій і банківській літературі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 525-528. – ISSN 1729-360Х
374483
  Савченко А.О. Деякі проблеми службово - трудової діяльності викладацького складу спеціалізованих кафедр у вищх навчальних закладах МВС // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.143-146. – ISSN 1727-1584
374484
  Янченко Т.В. Деякі проблеми соціалізації дівчат // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.148-152. – (Психологічні науки)
374485
  Прачук М. Деякі проблеми соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-28-6
374486
  Данильян О.Г. Деякі проблеми соціального контролю у сфері правового виховання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 386-397. – ISSN 0201-7245
374487
  Філатова Н. Деякі проблеми спадкового законодавства України (порівняльно-правовий аналіз) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 139-149. – ISSN 1026-9932
374488
  Цюра В.В. Деякі проблеми співвідношення понять "спільна власність" та "речові права на чуже майно" // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 38-41.
374489
  Гуржій О.І. Деякі проблеми становлення купецького стану в Україні / О.І. Гуржій; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2004. – 80с. – ISBN 966-02-3416-3
374490
  Краснова Ю. Деякі проблеми становлення понятійного апарату права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті проводиться теоретичне дослідження правових категорій "джерело" та "об"єкт" підвищеної екологічної небезпеки. Встановлено, що ці правові категорії в науці екологічного права досить часто визначають як синоніми, що на нашу думку є хибним. The ...
374491
  Габрінець В. Деякі проблеми становлення публічної самоуправлінської влади в Україні / В. Габрінець, Г. Старушенко, О. Старушенко // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С.246-253.
374492
  Борденюк В. Деякі проблеми становлення та розвитку у містах з районним поділом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.53-57. – ISSN 0132-1331
374493
  Салміна Я. Деякі проблеми створення та правового становища фермерських господарств // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 152-153
374494
  Губернюк Л.В. Деякі проблеми створення та розвитку технопарків в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлений огляд організаційних дій по створенню (розгортанню) наукових та технологічних парків. Розглядаються проблеми створення наукових парків в рамках вищих навчальних закладів. Вказані основні, на думку автора, проблеми. В работе ...
374495
  Прокопанич Г.К. Деякі проблеми суддівської незалежності у світлі принципу гласності / Г.К. Прокопанич, О.Г. Саєнко // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 72-76. – ISSN 2310-9769
374496
  Коташевський О. Деякі проблеми судово-експертної діяльності / О. Коташевський, Є. Кушнірук // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 83-85.
374497
  Курільчук Деякі проблеми судового контролю у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 146-148.
374498
  Демченко С.Ф. Деякі проблеми судової практики вирішення корпоративних спорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 94-98.
374499
  Печений О. Деякі проблеми судової практики у справах про спадкування у світлі оновлення процесуального законодавства // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 5 (43), травень. – С. 32-38
374500
  Лєнков С.В. Деякі проблеми сфери розроблення та модернізації військової техніки / С.В. Лєнков, О.В. Селюков // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-41.
374501
  Козін Е.Г. Деякі проблеми та перспективи вдосконалення системи податкового обліку в Україні / Е.Г. Козін, І.В. Кладієнко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 84-87. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
374502
  Гончарова А.В. Деякі проблеми та перспективи розвитку спадкової трансмісії в цивільному законодавстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 183-186
374503
  Підгородецька С.М. Деякі проблеми та шляхи формування ринку капіталу в Україні: теоретичний аспект // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.178-182
374504
  Дідоренко Е. Деякі проблеми теорії та практики кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.711-720
374505
  Гловюк І.В. Деякі проблеми тлумачення категорії "обвинувачення" (нормативний аспект) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 17-22


  Стаття присвячена дослідженню категорій «обвинувачення» та "державне обвинувачення" у контексті нового КПК України. Розглянуто співвідношення категорій "обвинувачення" та "кримінальне переслідування". Визначено авторську позицію щодо розуміння ...
374506
  Ковальова М.В. Деякі проблеми у визначенні сутності винаходу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 124-127.
374507
  Навроцький В.В. Деякі проблеми у логічному аналізі соціальної взаємодії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 41-43
374508
  Москалюк Н. Деякі проблеми удосконалення адміністративної відповідальності за порушення законодавства України про рекламу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 327-328
374509
  Бариніна-Закірова Деякі проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.27-31
374510
  Щербина В.С. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 13-18. – ISSN 0132-1331


  Устатті розглядаються аспекти вдосконалення господарського і господарського процесуального законодавства України. Обгрунтовується доцільність існування ГК України на сучасному етапі правового регулювання господарських відносин, а також сформульовані ...
374511
  Рега Ю.О. Деякі проблеми удосконалення правового регулювання кадрової політики держави у сфері національної безпеки // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 508-511. – ISBN 966-660-151-6
374512
  Балюк Г.І. Деякі проблеми удосконалення юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-32. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Розглядаються проблеми, пов"язані з удосконаленням таких видів юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки як адміністративна, кримінальна та дисциплінарна відповідальність. Аналізуючи ...
374513
  Олуйко В.М. Деякі проблеми українського парламентаризму // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 5-11. – ISSN 2078-9165
374514
  Гловюк Г. Деякі проблеми участі захисника у судовому провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 444-446. – ISBN 978-617-7069-15-6
374515
  Халус В.В. Деякі проблеми участі сторін у виконавчому провадженні в Україні // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 370-373. – ISBN 978-617-673-442-0
374516
  Алексєєв О.О. Деякі проблеми фізичної культури і спорту в сучасних умовах життя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 122-123
374517
  Чепков І.Б. Деякі проблеми формування державної військово-технічної та оборонно-промислової політики України на сучасному етапі // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 45-53
374518
  Луппа В.А. Деякі проблеми франчайзингових відносин в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 82-85. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
374519
  Благовісний С.Г. Деякі проблеми функціонування законодавчої влади в Україні в світлі побудови правової держави // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.9-16
374520
  Шутяк Софія Деякі проблеми функціонування об"єктів ПЗФ у сучасних умовах та можливі шляхи їхнього вирішення // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 30-34. – Бібліогр.: 2 назв.
374521
  Пономаренко К. Деякі проблеми цивільно-правової відповідальності у сфері медицини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 262-263. – ISBN 978-617-7069-14-9
374522
  Єрмоленко В.М. Деякі проблеми, пов"язані з відчуженням майнових паїв // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 89-94.
374523
  Спасибо-Фатєєва Деякі проблеми, пов"язані з участю держави Україна в цивільно-правових відносинах // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 96-108.
374524
  Анцелевич Г.О. Деякі проблеми, що виникають перед міжнародним співтовариством у сфері експлуатації різноманітних ресурсів Світового океану, взагалі і вод відкритого моря, зокрема // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-89.
374525
  Анцелевич Г.О. Деякі проблеми, що виникають перед міжнародним співтовариством у сфері експлуатації різноманітних ресурсів Світового океану, взагалі і вод відкритого моря, зокрема // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-89. – Бібліогр. в кінці ст.


  Порушено важливі міжнародно-правові положення, які стосуються вод відкритого моря, і деякі проблеми, невирішення яких перешкоджає використовувати води відкритого моря як об"єкта спільної спадщини людства.
374526
  Печений О. Деякі проблемні аспекти визначення кола спадкоємців у випадку спадкування за правом представлення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 105-109
374527
  Іваанець І.П. Деякі проблемні аспекти виконання та контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 52-56
374528
  Кириченко К.М. Деякі проблемні аспекти вчинення морського протесту в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 422-425. – ISSN 2219-5521
374529
  Куліцька С. Деякі проблемні аспекти кримінально-правової кваліфікації окремих ситуацій заволодіння чужим майном // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 340-341. – ISBN 978-617-7069-17-0
374530
  Задорожний О. Деякі проблемні аспекти новел Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 30-35. – ISSN 2307-8049
374531
  Цапро Є. Деякі проблемні аспекти переходу із спрощеної на загальну систему оподаткування // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 55-57
374532
  Марущак Н. Деякі проблемні аспекти порядку порушення кримінальної справи у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 137-140
374533
  Гончаренко О.М. Деякі проблемні аспекти функціонування саморегулівних організацій // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 36-42. – ISBN 978-617-7605-90-3
374534
  Кириченко К. Деякі проблемні моменти вчинення морського протесту в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 349-351
374535
  Легенчук С.Ф. Деякі проблемні питання аудиту операцій з комерціалізації нематеріальних активів у системі франчайзингових відносин / С.Ф. Легенчук, О.С. Степанюк, Ю. Ренкас // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 20-26. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
374536
  Цибульник Т. Деякі проблемні питання взаємодії органів публічної влади щодо протидії рейдерству // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 164-167. – ISSN 2307-8049
374537
  Строкач І.І. Деякі проблемні питання виконавчого напису нотаріуса в судовому процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 218-220. – ISSN 2219-5521
374538
  Бровченко І. Деякі проблемні питання виконання зобов"язання третіми особами за цивільним законодавством України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 125-132. – ISSN 1993-0909
374539
  Осіпчук С.Г. Деякі проблемні питання державного регулювання в умовах перехідної економіки : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 91-94. – Бібліогр.: 13 назв
374540
  Шамрай В.О. Деякі проблемні питання державного управління у мілітаризованій сфері держави / В.О. Шамрай, А.С. Сіцінський // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 51-53. – Бібліогр.: 8 назв
374541
  Дячук Ю. Деякі проблемні питання договірної практики українсько-лівійських відносин // Український щорічник міжнародного права : науковий альманах / Українська асоц. міжнар. права ; Президенська Рада ; редкол.: В.Н. Денисов, М.В. Буроменський, В.І. Кисіль [та ін.]. – Київ, 2010. – 2008. – С. 159-169. – ISBN 978-966-8935-09-1
374542
  Бернадська В.М. Деякі проблемні питання доказової діяльності в досудовому провадженні // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 61-65. – ISBN 978-617-616-077-9
374543
  Стадник Р. Деякі проблемні питання доступу до інформації в Україні // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2014. – № 2/3 (46/47), квітень - вересень. – С. 12-16
374544
  Лук"янець С. Деякі проблемні питання забезпечення нотаріальної таємниці в аспекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 44-45
374545
  Лук"янець С. Деякі проблемні питання забезпечення нотаріальної таємниці в аспекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 572-573
374546
  Удалова Л. Деякі проблемні питання застосування гіпнозу при отриманні вербальної інформації // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-52.
374547
  Пахомов І С. Деякі проблемні питання застосування митного законодавства України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.47-51
374548
  Карпенко М. Деякі проблемні питання застосування статей 125,126 КПК України під час досудового провадження // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 172-179. – ISSN 0132-1331
374549
  Голеско І.О. Деякі проблемні питання застосування фінансового аналізу для об"єктивного прийняття управлінських рішень // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 151-155. – ISSN 2226-8820
374550
  Романець І. Деякі проблемні питання інституту визнання та приведення до виконання рішень іноземних судів в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 586-588
374551
  Чорна Ж.Л. Деякі проблемні питання іпотеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 75-78. – (Право. Економіка. Управління)
374552
  Андрушко П.П. Деякі проблемні питання кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.70-85
374553
  Андрушко П.П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення судддею(суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 8 (168). – С. 35-46
374554
  Андрушко П.П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення судддею(суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 9 (169). – С. 35-39
374555
  Андрушко П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 4 (9). – С. 23-39
374556
  Стратонов В. Деякі проблемні питання кримінально-процесуального закону // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 75-81


  Проблемні аспекти.
374557
  Єгорова О.Ю. Деякі проблемні питання надання безоплатної правової допомоги в Україні / О.Ю. Єгорова, Є Т. Севастьянова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 101-105. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
374558
  Сторожук Т. Деякі проблемні питання обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.139-146
374559
  Тимченко Г.П. Деякі проблемні питання підготовки справи до судового розгляду в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 126-132
374560
  Шаповалова О.І. Деякі проблемні питання права вимоги до продавця або до третьої особи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 62-67
374561
  Костенко Л. Деякі проблемні питання правового регулювання реклами // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-102.
374562
  Фастовець В.А. Деякі проблемні питання правової регламентації судово-експертної діяльності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 14. – С. 183-190. – ISSN 1993-0917
374563
  Смоков С.М. Деякі проблемні питання правозастосування Кримінального процесуального кодексу України і шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-419-300-6
374564
  Брагіна М. Деякі проблемні питання представницької діяльності у сфері державних закупівель // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 81-89
374565
  Чайка Я.В. Деякі проблемні питання провадження у справах про злочини неповнолітніх // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 22-27
374566
  Борець Т.О. Деякі проблемні питання проведення огляду та обшуку у житлі чи іншому володінні особи: порівняльний аналіз // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 470-475. – ISSN 1563-3349
374567
  Забровський В.В. Деякі проблемні питання реалізації адвокатом права на опитування осіб за їх згодою // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 251-254. – ISBN 978-617-7096-97-8
374568
  Гвагвалія М. Деякі проблемні питання стягнення заборгованості на підставі виконавчих написів нотаріуса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 341-342
374569
  Кривохижа Т.Г. Деякі проблемні питання судочинства зі справ про банкрутство та шляхи їх можливого врегулювання // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 120-122.
374570
  Савченко Л.А. Деякі проблемні питання термінології у фінансовому праві щодо методів фінансового контролю // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 37-43.
374571
  Ковальова М.В. Деякі проблемні питання щодо визначення прав винахідників в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 147-150.
374572
  Паліюк В.П. Деякі проблемні питання щодо відшкодування моральної (немайнової шкоди) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 3. – С.45-46
374573
  Мельник О.М. Деякі проблемні питання щодо закордонного патентування за законодавством України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.70-75
374574
  Бошицький Ю.Л. Деякі проблемні питання щодо оптимізації правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 154-159
374575
  Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об"єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56. – ISSN 0132-1331
374576
  Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об"єктів авторського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
374577
  Соловйов В.Г. Деякі проблемні питання щодо призначення судових експертиз у господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 309-316


  У статті досліджено окремі проблеми щодо призначення судових експертиз у господарському процесі, зокрема стосовно підстав призначення експертизи, особливостей визначення предмета дослідження та питань, що виносяться на розгляд експерта, визначення ...
374578
  Чехович В. Деякі проблемні питання юридичної історії України-Гетьманщини // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 138-151


  Досліджуються дискусійні юридичні питання історії України-Гетьманщини, зокрема питання хронологічних меж визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Аналізуються рішення Переяславської ради 1654 р. Та її юридичні наслідки для України. В статті ...
374579
  Константінова О. Деякі проблемні питання, які виникають при застосуванні ст. 222 КК України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 80-83.
374580
  Дунаєва Т.Є. Деякі прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві України як передумова його зміни // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-617-616-077-9
374581
  Юлдашев О. Деякі пропозиції до антикризової програми // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 72-78. – ISSN 0868-8893
374582
  Катрич І. Деякі пропозиції удосконалення чинного Кодексу законів про працю України щодо випробування під час прийому на роботу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 36-38
374583
  Гутник В. Деякі пропозиції щодо вдосконалення імунітету Президента України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-87.
374584
  РоманюкЛ.Е Деякі пропозиції щодо питання встановлення моменту виникнення посадових повноважень удержавних службовців // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 511-514. – ISBN 966-660-151-6
374585
  Кондрат"єва Л.А. Деякі процесуальні особливості розгляду справ про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 76-81. – (Правознавство ; Вип.286)
374586
  Яковлева Т. Деякі процесуальні проблеми розгляду конституційної скарги // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 102-104
374587
  Шпанер Л. Деякі психологічні аспекти ведення дискусії. (на матеріалі теледебатів під час виборів президента України 2004 року) // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 215-220.
374588
  Гоцуляк Н.Є. Деякі психологічні аспекти проблеми подолання психотравми безробітної молоді в процесі профпереорієнтації / Н.Є. Гоцуляк, Н.В. Жиляк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 106-108
374589
  Кисельов Ю.О. Деякі регіональні проблеми геополітичного вибору України // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 46-49. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
374590
  Ткаченко К.Д. Деякі результати вивчення змиву грунту талими та дощовими водами / К.Д. Ткаченко, П.І. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 26-30 : Табл.
374591
  Петрина В.Т. Деякі результати вивчення споживацького попиту на картографічну продукцію / В.Т. Петрина, Н.В. Петрина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-67. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Викладено деякі результати визначення споживацького попиту на картографічну продукцію, запитів і пріоритетів ри виборі тієї чи іншої карти або атласу.
374592
  Чернова К. Деякі результати вивчення української діаспори вченими України // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
374593
  Комлєв О.О. Деякі результати досліджень мезозой-кайнозойської долинної формації рівнинно-платформенної частини України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-31 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Обгрунтовано поняття "медово-кайнозойської долинної формації" (МКДФ): теоретичні та встановлені практично історико-генетичні (фаціальні) ряди долин, ієрархічність будови, горизонтальна та вертикальна структура, динаміка. Розглянуто можливість концепції ...
374594
  Мизгін К.В. Деякі результати досліджень поселення черняхівської культури біля с.Новоберецьке // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 70-81. – ISSN 0235-3490
374595
  Струк О. Деякі рекомендації щодо організації дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / О. Струк, С. Струк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 155-158. – (Педагогіка ; № 1)


  Охарактеризовано два підходи до трактування поняття "дістанційне навчання". Проаналізовано відмінності між дистанційним і традиційним навчанням. Сформульовано основні висновки, отримані автором на основі узагальнення результатів теоретичного ...
374596
  Нечитайло І.М. Деякі рефлекси праслов"янських діалектизмів в українській ойконімії // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 112-129. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
374597
  Кошик Ю.О. Деякі риси палеоморфогенезу північно-західної частини Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 40-47 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
374598
  Чміль Л.В. Деякі риси побуту української соціальної верхівки кінця ХVІІ - першої половини ХVІІІ ст. // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.154-159
374599
  Калмуська Е.І. Деякі риси регіональних відмінностей у споживанні продовольчих товарів (На матеріалах Молдавської РСР) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 108-114 : Табл. – Бібліогр. 6 назв
374600
  Черниш Т. Деякі риси семантичного розвитку континуантів псл.*ректі у слов"янських мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Представлено деякі напрями семантичного розвитку континуантів праслов"янського дієслова *pekti у слов"янських мовах. Указуються семантичні особливості псл. *pekti, пов"язані передусім з його культурно засвоєною, спеціалізованою семантикою - ...
374601
  Огородніков В.І. Деякі риси сучасного осадконакопичення на Чорноморському шельфі України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 151-158. – (Географія ; Вип. 41)


  Наведені нові дані про формування гранулометричного і речовинного складу сучасних донних відкладів чорноморського шельфу України. За допомогою радіовуглецевого методу датування голоценового осадового шару одержані дані по темпах сучасного ...
374602
  Борейко М.Ф. Деякі риси формування рельєфу межиріччя Дніпра - Ірпеня в антропогені // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 32-39 : Карта. – Бібліогр.: 10 назв
374603
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Деякі риси четвертинної геоморфології СРСР / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – с.
374604
  Іващук Н.Л. Деякі різновиди бар"єрних опціонів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 35-40. – ISSN 0321-0499
374605
  Касьянюк В.С. Деякі різновиди задачі оптимізаціі багатопродуктивних потоків у мережах / В.С. Касьянюк, Т.О. Карнаух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 131-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядаються різновиди задачі про максимальний потік, а саме будуються дискретні та неперервні моделі динамічних багатопродуктових потоків у мережах. Для побудованих моделей формулюється низка оптмізаційних питань. We discuss some variations ...
374606
  Баїк О.І. Деякі розвідки щодо поняття "податок" у країнах Стародавнього Сходу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 333-340. – ISSN 2227-796X


  The article analyzes an establishment and the development of taxes in some countries of the Ancient East. Particularly, emergence and types of taxes in ancient Egypt, Babylon, India and China are researched. The author of the article defines how taxes ...
374607
  Лі Сін Деякі роздуми про відосини між Китаєм та США після закінчення холодної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-32. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто чотири основні фактори відносин між США та Китаєм: рівні розвитку, соціально-економічні устої, геополітичні ролі, позиції відносно існуючого міжнародного порядку, які перетворюють їх на конкурентів і водночас партнерів; проаналізовано ...
374608
  Стрельцов Є. Деякі роздуми про правову сутність та соціальні завдання кримінального права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 102-109. – ISSN 0132-1331
374609
  Новіков О.А. Деякі роздуми про роль мережі Інтернет в українській політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 170-173. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти інформаційного впливу глобальної мережі Інтернет на політичні процеси в Україні. Встановлено, що інформатизація українського суспільства зумовлює підвищення цього впливу на українську політику. In the article some aspects of ...
374610
  Кузьміна К.А. Деякі роздуми стосовно явища змішаної мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 409-414
374611
  Спасибо-Фатєєва Деякі розсуди про юридичні особи та їхні організаційно-правові форми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 118-123. – ISSN 0132-1331
374612
  Архіпова І.М. Деякі семантико-прагматичні особливості авторських відступів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 25-27. – ISBN 966-8188-07-1
374613
  Боштан А.В. Деякі семантико-синтаксичні особливості атрибута як члена речення в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 102-104. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1729-360Х
374614
  Синишин Р. Деякі семантичні проблеми відтворення лексичних кореїзмів в українських текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 216-217. – ISBN 966-581-550-4
374615
  Мірам Г.Е. Деякі семантичні явища, що зумовлюють складнощі англо-українського перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 356-361


  В статті розглядається низка семантичних явищ, що зумовлюють складнощі англо-українського перекладу текстів суспільно-політичного дискурсу, зокрема, об’єднання в межах синтаксичної конструкції елементів несумісних лексико-семантичних парадигм і ...
374616
  Данилова Є.І. Деякі серологічні особливості населення УРСР у зв"язку з етнічною історією українського народу // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 3-8
374617
  Воїнов В.В. Деякі символи американської мрії в мовних різновидах "tall talk" і "booster talk" / В.В. Воїнов, О.Ю. Васильченко


  розглядаються такі соціальні ціннісні уявлення, як "успіх", "дім" тощо, що впливають на формування мовної картини світу американців. Аналізуються соціальні функціонально-стилістичні різновиди мови, як-от: "tall talk" і "booster talk". Встановлюється ...
374618
  Ромушкевич В.І. Деякі синоптичні умови утворення суховіїв на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 18-22 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 11)
374619
  Семешко Н.М. Деякі синтаксичні особливості організації персонажного мовлення в п"єсі Б. Джонсона "Ярмарок у день святого Варфоломія" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 210-215. – ISSN 2313-500Х
374620
  Чабаненко М.М. Деякі системні проблеми викладання аграрного права у сучасній вищій юридичній освіті України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 62-64. – ISBN 978-966-419-269-6
374621
  Виноградова О.І. Деякі складні питання міжнародної співпраці у сфері кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-39.
374622
  Чурсін М.М. Деякі складові інформаційної політики України // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 1 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 182-184. – ISBN 978-966-479-051-9
374623
  Вишеславський Г. Деякі складові Нет-арту у практиці інвайронменту. Акції київської мистецької групи "Фіктивна галерея. Експедиція" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 48-50. – ISBN 966-7021-87-4
374624
  Ільченко О. Деякі сни, або Київ, якого немає / Олесь Ільченко. – Київ : Грані-Т, 2007. – 101, [3] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-465-010-3
374625
  Старицька О. Деякі соціальні проблеми державної влади в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 100-103
374626
  Мазур І.І. Деякі соціально-економічні наслідки тіньової економіки в країнах з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-18. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив тіньової економіки на соціально-економічні процеси в країнах з перехідною економікою. досліджено деякі негативні та позитивні соціально-економічні наслідки. З метою обмеження негативних наслідків запропоновано певні заходи з боку ...
374627
  Афанасенко А.А. Деякі соціально-психологічні особистості професійного ставлення студентів-аграріїв // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 344-347. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
374628
  Павлов Д.В. Деякі співвідношення ймовірнісних метрик для випадкових полів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 135-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Встановлені зв"язки між відстанями в різних метриках кореляційних функцій і спектральних функцій однорідних ізотропних випадкових полів. Одержані оцінки близькості кореляційних функцій, коли їхні спектральні функції однакові на деякій множині.
374629
  Діковська І. Деякі спірні аспекти відповідальності Варшавського перевізника // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 76-81


  У статті аналізуються підстави звільнення від відповідальності Варшавського перевізника. The article analyses the reasons of the exoneration from Warsaw Carrier"s liability.
374630
  Ільїна О.В. Деякі спірні питання визначення ознак та видів повторності в кримінальному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 237-240
374631
  Діковська І.А. Деякі спірні питання звільнення від відповідальності Варшавського перевізника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 295-299. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Аналізуються підстави звільнення від відповідальності Варшавського перевізника. This article analyses the grounds for Warsaw Carrier"s exemption from liability.
374632
  Ткаченко М.В. Деякі спірні питання історії Києво-Печерського монастиря за текстами Патерика Печерського (Касіянівської 2-ї редакції) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 178-184
374633
  Шадура М Д. Деякі спірні питання, що виникають при здійсненні судового контролю за виконанням судових та інших документів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 63-69. – ISSN 0201-7245
374634
  Воєводін Б. Деякі способи захисту цивільних прав учасників правовідносин у сфері реклами // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 295-296
374635
  Крячок В.М. Деякі способи побудови і підсилення відтинань в цілочисловому лінійному програмуванні / В.М. Крячок, І.М. Лешко, Ю.Ю. Червак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 231-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропоновано способи побудови та підсилення відтинань в алгоритмі Гоморі для повністю цілочислової задачі лінійного програмування.
374636
  Ремез Е.Я. Деякі способи чисельної інтеграції диференціальних рівнянь із оцінкою границі допущеної похибки / Е.Я. Ремез. – Київ, 1930. – 38с.
374637
  Гаєвська Н. Деякі спостереження над малою прозою І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 69-73. – ISBN 966-594-298-0
374638
  Немченко Г. Деякі спостереження над поетикою драм Володимира Винниченка // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 59-61.
374639
  Гаєвська Н.М. Деякі спостереження над поетичними творами М. Стельмаха / Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 26-32


  У статті йдеться про поезію М. Стельмаха. Акцентується увага на ранній ліриці митця та творах періоду війни 1941–45 рр. В статье речь идет о поэзии М. Стельмаха. Акцентируется внимание на ранней лирике писателя и произведениях периода войны 1941–45 ...
374640
  Гаєвська Н.М. Деякі спостереження над фольклорною поетикою творів Євгена Маланюка / Н.М. Гаєвська, В.В. Колп // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про синтез української фольклорної та західної культурної традиції в поезії Євгена Маланюка.
374641
  Чирвінський В.М. Деякі спостереження над швидкістю росту яру в районіПушкинського парку в Києві / В.М. Чирвінський. – 37-45с.
374642
  Король Д.О. Деякі спостереження щодо проблематики дослідження культури і цивілізації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 191 : Теорія та історія культури. – C. 5-12. – ISSN 1996-5931
374643
  Колісник П.І. Деякі статистичні характеристики низької хмарності в районі Києва / П.І. Колісник, М.М. Михайленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 18-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географії ; Вип. 10)
374644
  Мосенкіс Ю. Деякі стилістичні особливості мови Олеся Гончара (сакральні риси ритмізації в новелі "Модри камень") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 199-200
374645
  Безруков А.В. Деякі стильові домінанти англійської поезії кінця XVI - початку XVII століття // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 127-130. – ISSN 978-966-551-401-5
374646
  Зільберман Е.Л. Деякі сторінки Довженкіани (з нотаток краєзнавця) // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 152-161
374647
  Маріно І. Деякі сторінки історії створення Конституційного Суду України (російською мовою) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 30-39
374648
  Кузьменко Аліна Деякі сторінки розвитку освіти національних меншин України (1917-1920) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 201-203. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджується становище національних меншин України протягом 1917-1920 років, аналізується політика українознавчого виміру в освіті національних меншин.
374649
  Морозов А.С. Деякі структурні, економічні та екологічні аспекти переробки біорозкладальних полімерів // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 53-62. – ISSN 2077-7264
374650
  Іваненко В.В. Деякі суб"єктивні штрихи до інтелектуального портрета професора А.С. Зав"ялова (до 90-річчя від дня народження) // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 48-58. – ISSN 2313-1993


  Висвітлено віхи життєвої і фахової біографії професора А. С. Зав"ялова (1927–2003), показано його місце і роль у становленні та розвитку наукової школи з історичної германістики в Дніпропетровському класичному університеті, внесок ученого у дослідження ...
374651
  Буроменський М. Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.359-370
374652
  Баклан О.В. Деякі суміжні проблеми адміністративного та трудового права // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 173-177. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізується стан охорони праці в Україні, висловлюються пропозиції по вдосконаленню адміністративно-правових заходів, які застосовуються в процесі контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці.
374653
  Любер О. Деякі суперечності в міжнародному і європейському законодавстві та судовій практиці в галузі патентування комп"ютерних програм // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 75-79
374654
  Коваль М.А. Деякі сучасні інноваційні підходи у вихованні курсантів (студентів) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 30-35. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (6))


  "...У даній статті особлива увага приділяється вдосконаленню підготовки військовослужбовців."
374655
  Задорожний Ю.А. Деякі сучасні кримінальні та кримінологічні аспекти правового регулювання вилучення донорських органів і тканин людини в Україні / Ю.А. Задорожний, В.В. Мусієнко, А.В. Мусієнко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 66-71. – ISSN 2306-9082
374656
  Коваленко О.В. Деякі сучасні проблеми мотивації та стимулювання продуктивної праці / О.В. Коваленко, А.В. Гоголенко // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 109-116. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
374657
  Вакуленко М.О. Деякі сучасні проблеми стандартизації української термінології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 71-78
374658
  Вебер Марія Деякі сучасні проблеми та шляхи вдосконалення гірничого законодавства України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 164-166
374659
  Крячко Є. Деякі тези навколо теми про науку // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 82-104. – ISBN 978-966-171-947-6
374660
  Алексюк І.А. Деякі тези Фреге про істину // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 57-58
374661
  Пругло О.В. Деякі тенденції демографічних процесів та ринок праці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 58-61. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
374662
  Шевченко І.С. Деякі тенденції історичного розвитку англійських перформативних дієслів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 104-108. – (Філологічні науки)
374663
  Отрощенко В.В. Деякі тенденції політархеології в сучасній Росії // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 6-9


  "Політизація науки в ХХІ ст. є наслідком стихійних процесів у посттоталітарному суспільстві -з одного боку, та cвідомої діяльності державних структур - з другого. Зокрема, прояви політ-археології автор вбачає в низці праць російських колег, виданих ...
374664
  Ступак І. Деякі тенденції реалізації німецьких голосних перед приголосним [R] у сучасній німецькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 73-81. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
374665
  Колишко Р.А. Деякі тенденції реформування трудового права країн-членів Європейського Співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 54-61. – (Європейські дослідження)
374666
  Заруцька О. Деякі тенденції ринку депозитів // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.7-10


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
374667
  Сергієнко П.П. Деякі тенденції розвитку масової свідомості суспільства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 10-14. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Аналізується сутність масової свідомості, тенденції і протиріччя її розвитку на сучасному етапі. Автор акцентує увагу на тих тенденціях розвитку масової свідомості, які є особливо тривожними і навіть являють собою загрозу подальшму прогресу нашого ...
374668
  Мокряк В. Деякі тенденції розвитку регіональних моделей корпоративного підприємництва: світовий дсвід та українська реальність / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 5. – С. 58-61. – ISSN 1810-3944
374669
  Стрішенець Н. Деякі тенденції розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 64-73. – ISSN 2224-9516


  У статті розкрито сучасні тенденції розвитку таких складових бібліотекознавства, як формування та організація бібліотечно-інформаційних ресурсів, бібліотечно-бібліографічні класифікації. Окрему увагу приділено особливостям сучасного комплектування, ...
374670
  Пушкаш О.В. Деякі тенденції розвитку українського образотворчого мистецтва 1917-1920 pp. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-42. – (Історія ; Вип. 40)


  Зроблено спробу аналізу деяких тенденцій розвитку українського образотворчого мистецтва в період революційних перетворень 1917-1920-х рр.
374671
  Грачова О. Деякі тенденції розвитку фінансового права Росії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 179-186. – ISSN 1026-9932
374672
  Листова Т. Деякі тенденції сучасних релігійно-громадських свят (за матеріалами російсько-українсько-білоруського прикордоння) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 53-57. – ISSN 0130-6936
374673
  Буцевицький В.С. Деякі тенденції сучасного лібералізму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 4-9. – ISBN 966-628-108-8
374674
  Кузьмінський Л.М. Деякі тенденції сучасної економічної трансформації: зміни в системі управлінського обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-129. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Стаття висвітлює вплив розвитку нових комп"ютерних технологій на бізнес процеси та освітні програми. Розкривається ситуація, що виникла останнім часом в інституті фінансової освіти на Україні та у світі. У доступній формі описуються зміни у політиці ...
374675
  Лазерник Л.Л. Деякі теоретико-методологічні аспекти формування моделі посткризового розвитку економіки України / Л.Л. Лазерник, Н.В. Андреюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу пошуку підходів до розуміння проблеми формування моделі посткризового розвитку економіки України в умовах, з одного боку - розвитку глобалізаційних процесів, а з іншого - необхідності переорієнтації відтворювальних процесів на ...
374676
  Голубєва В. Деякі теоретико-правові аспекти впливу регіоналізації на національне законодавство (на прикладі відносин ЄС – Україна) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 85-97. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
374677
  Галочка Г.В. Деякі теоретико-правові аспекти митних правовідносин / Г.В. Галочка, В.О. Голубєва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 93-96. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються теоретико-правові аспекти митних правовідносин із урахуванням положень теорії держави та права, наводяться їх поняття, ознаки та склад.
374678
  Бурангулов А.В. Деякі теоретико-правові засади професіоналізму працівників Національної поліції України // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 81-83. – ISSN 2312-928X
374679
  Євграфова Є. Деякі теоретико-практичні аспекти конституційної процедури законотворення в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 40-49. – ISSN 1993-0909
374680
  Вавженчук С.Я. Деякі теоретико-практичні питання класифікації цивільно-правових договорів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 12-15
374681
  Крись А.І. Деякі теоретичні аспекти аналізу сценічно-хореографічного образу бальному танці // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 275-279. – ISSN 2312-4679
374682
  Рижков М.М. Деякі теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності на початку XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 17-21
374683
  Максакова Р. Деякі теоретичні аспекти гарантій місцевих виборів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
374684
  Роговая Н. Деякі теоретичні аспекти державного регулювання банківської діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 36-39. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
374685
  Мєзєнцева Наталя Деякі теоретичні аспекти державного управління економікою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 24-27. – Бібліогр.: с. 25, 27


  Перехідний період до ринкових відносин потребує перегляду деяких теоретичних основ і практичних стереотипів, що дісталися у спадок із часів планово-директивного державного управління соціально-економічним розвитком суспільства.
374686
  Мєзєнцева Наталя Деякі теоретичні аспекти державного управління економікою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 24-27. – Бібліогр.: с. 25, 27


  Перехідний період до ринкових відносин потребує перегляду деяких теоретичних основ і практичних стереотипів, що дісталися у спадок із часів планово-директивного державного управління соціально-економічним розвитком суспільства.
374687
  Ільницька Я. Деякі теоретичні аспекти дослідження грузинських лексичних запозичень в українській мові // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 47-53
374688
  Глущенко С.В. Деякі теоретичні аспекти правового статусу вищого спеціалізованого суду // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 170-179
374689
  Шаян О.Л. Деякі теоретичні аспекти прийняття державно-управлінських рішень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 110-118. – ISBN 966-628-197-5
374690
  Протасова Л.В. Деякі теоретичні аспекти стратегічного планування в сучасних умовах господарювання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 214-216. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
374691
  Копійка В. Деякі теоретичні аспекти сучасних європейських інтеграційних процесів // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 178-182
374692
  Майденберг-Тодорова Деякі теоретичні аспекти сучасної академічної музики: до проблеми сприйняття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 280-290. – ISSN 2310-0583


  Стаття присвячена проблемі сприйняття нової музики, а також теоретичному осмисленню стану сучасних академічних музичних напрямів. Автор прагне узагальнити множину творчих течій у музиці та знаходить критерії, що є загальними для всіх напрямів.
374693
  Грищенко Ю. Деякі теоретичні засади перекладу драматичних творів: літературність та сценічність // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 325-329. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
374694
  Селезньва О.М. Деякі теоретичні питання банківського законодавства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-30.
374695
  Зарицька Л. Деякі теоретичні питання епістолярного жанру // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 76-84. – ISSN 0130-528Х


  Висвітлено історію вивчення теорії епістолярного жанру від античності до XX століття. Автор розглядає як історію листування в Україні, так і за кордоном, характеризує лист як жанр і лист як форму твору, дає визначення письменницькому листу
374696
  Глібко С. Деякі теоретичні питання механізму господарсько-правового регулювання банківських операцій // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 150-157. – ISSN 1993-0909
374697
  Лукаш С.Ю. Деякі теоретичні питання природи українського конституціоналізму після 1991 року // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 51-61. – ISSN 2224-9281
374698
  Мельничук І.В. Деякі теоретичні питання розвитку ландшафтів України в антропогені // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 49-58. – (Географія ; Вип. 41)


  Розроблено окремі теоретичні питання палеоландшафтознавства як науки, що розглядає природні процеси і явища минулого у взаємодії і взаємозалежності, а палеоландшафт - як багатокомпонентну взаємозв"язану, генетично однорідну природно-територіальну ...
374699
  Кампо В. Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції України / В. Кампо, В. Овчаренко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 64-76
374700
  Смущинська І.В. Деякі теоретичні проблеми перекладу суб"єктивно-модальних сегментів художнього тексту


  Досліджено деякі теоретичні питання перекладу художнього тексту та проблеми відтворення суб"єктивно-модальних авторських смислів, закладених у мові оригіналу художнього твору, засобами мови перекладу.
374701
  Лощихін О.М. Деякі теоретичні та методологічні підстави дослідження функцій сучасної держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 30-38. – ISSN 1563-3349
374702
  Черняк Ю.В. Деякі теоретичні та практичні аспекти застосування Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" / Ю.В. Черняк, В.Ю. Стрілько // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 51-55


  У статті аналізуються з теоретичної та практичної точки зору норми Закону України від 5 червня 2012 р. "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень". The article provides analysis from of theoretical and practical point of view on the Law of ...
374703
  Хавронюк М. Деякі теоретичні та практичні проблеми примирення винного з потерпілим, передбаченого ст. 46 Кримінального кодексу України / М. Хавронюк, В. Яловенко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 78-83


  У статті розкриваються актуальні питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням винного з потерпілим, проаналізовані межі застосування норм, якими передбачається таке звільнення, його умови та особи, які можуть бути ...
374704
  Курило В.І. Деякі теоритеричні проблеми інституту адміністративної відповідальності / В.І. Курило, Г.М. Коваленко // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 90-96. – ISSN 0201-7245
374705
  Шишацький В.Б. Деякі териториальні особливості електоральних процесів в Україні на парламентських виборах 2002 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-59 : Рис. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Коротко розкрито територіальні особливості електоральних процесів на парламентських виборах 2002 р. Виявлено деякі законосмірності електоральної прихильності населення України. Зроблено спробу оцінити вплив окремих факторів на територіальну ...
374706
  Вакуленко М.О. Деякі термінологічні нюанси української мови: як не виплеснути з водою дитину // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 54-63. – ISSN 0372-6436
374707
  Годованюк Т.Л. Деякі термінологічні тлумачення індивідуальної форми навчання через її "похідні" // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 127-131. – Бібліогр. в кінці ст.
374708
  Піціль О.С. Деякі техногенні загрози сучасності та проблема формування екологічно орієнтованої свідомості (методологічний аспект) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 105-107
374709
  Вірченко Н.О. Деякі типові крайові задачі математичної фізики та методи їх розв"язання : посібник / Н.О. Вірченко. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1976. – 56 с. : 13 + список ли-ри 6


  В монографии особое внимание уделяется критике буржуазных класификаций современных процессов развития культуры и формирования нового человека в условиях социалистического и камунистического строительства.
374710
  Булаховська Ю.Л. Деякі типологічні зіставлення в галузі наукової фантастики щодо художньої прози (Станіслав Лем, Олександр Бєляєв, Юрій Смолич) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 266-268. – ISSN 2075-437X


  У статті Ю.Л.Булаховської йдеться про типологічне зіставлення творів видатних сучасних письменників в галузі наукової фантастики: польського - Станіслава Лема; російського - Олександра Бєляєва і українського - Юрія Смолича. В статье Ю.Л. Булаховской ...
374711
  Холодний М.Г. Деякі уваги до проблеми тропізмів / М.Г. Холодний. – 5-23с.
374712
  Боголюбов М.М. Деякі уваги до теореми Ріеца / М.М. Боголюбов. – К., 1937. – 9-23с.
374713
  Юрчишин В.В. Деякі узагальнення і проблеми сучасної аграрної політики // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-11.
374714
  Ковтун І.Б. Деякі умови ефективності функціонування організаційно-правового механізну реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 285-289. – (Право. Економіка. Управління)
374715
  Мицик Ю.А. Деякі універсали польських королів середини ХVII ст. у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 265-276. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
374716
  Васильєва Л. Деякі універсальні особливості мови поезій Тараса Шевченка (східнослов"янські та південнослов"янські паралелі) // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 32-48. – ISBN 978-966-02-7585-0
374717
  Герасько М.О. Деякі уподобання та смаки Кирила Розумовського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 218-220. – ISSN 2218-4805
374718
  Кудрик П.І. Деякі уточнення форми меридіанів одного класу поверхонь обертання // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Уточнюється форма меридіанів поверхонь обертання додатної гауссової кривини, для дослідження нескінченно малих згинань яких можна використовувати х[верхній індекс 2] - аналітичні функції Положія Г.М.
374719
  Мамчич Тетяна Іванівна Деякі уточнення центральної граничної теореми для ланцюгів Маркова : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Мамчич Тетяна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 9л.
374720
  Мамчич Тетяна Іванівна Деякі уточнення центральної граничної тереми для ланцюгів Маркова : Дис... канд.фіз-мат.наукнаук: 01.01.05 / Мамчич Тетяна Іванівна; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 67л. – Бібліогр.:л.63-67
374721
   Деякі факти з біографії Ернеста Хемінгуея // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 246-248
374722
  Джурка Г. Деякі факти з життя О.М. Бутлерова. До 190-річчя від дня народження / Г. Джурка, І. Яблуновська // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (126), травень - червень. – С. 39-41
374723
  Коломієць П.С. Деякі факти про бішубертівські багатовиди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті доводиться раціональність незвідних компонент бішубертівських багатовидів, виписані їх рівняння, і визначені їх розклади в шубертівському базисі для найпростішого випадку m=n=1. Ключові слова: багатовид, бішубертівський, раціональність, ...
374724
  Ігнатов О. Деякі фактори латентної злочинності працівників міліції: шляхи їх усунення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
374725
   Деякі фізико-математичні моделі розвитку онкологічних пухлин / Л.Г. Гречко, О.І. Гічан, Л.Б. Лерман, Л.М. Білокриницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 257-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У статті аналізуються математичні моделі, які описують розвиток пухлини як окремої популяції ракових клітин. За допомогою якісної теорії диференціальних рівнянь розглянуто моделі експоненціального та логістичного зростання чисельності таких популяцій. ...
374726
  Костєв В.М. Деякі філософські аспекти квазікласичного напряму фізики високих енергій // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
374727
  Логвин М.О. Деякі філософські аспекти новітніх досліджень діяльності мозку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
374728
  Дубровський Д.І. Деякі філософські аспекти психофізіологічної проблеми // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
374729
  Мартиненко Т.К. Деякі філософські питання біології / Т.К. Мартиненко. – К, 1958. – 36с.
374730
  Любичанковський В.А. Деякі філософські питання прогресуючого обмеження сфер дії спеціальних законів збереження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
374731
  Вільницький М.Б. Деякі філософські питання спеціальної теорії відносності / М.Б. Вільницький. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1959. – 196 с.
374732
  Лутай В.С. Деякі філософські питання співвідношення функціональних та субстратних методів у сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
374733
  Драганов Б.Х. Деякі філософські питання теорії подібності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
374734
  Петрусенко А.М. Деякі філософські питання хімії. / А.М. Петрусенко. – К., 1965. – 46с.
374735
  Маковецький А.М. Деякі філософські проблеми взаємодії людини і природи / А.М. Маковецький, Л.Г. Приходько // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
374736
  Костицький М.В. Деякі філософські проблеми права і законодавства // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 38-40
374737
  Гудима Д. Деякі філософсько-правові засади обмеження свободи митецького вираження // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 195-202. – ISSN 0132-1331
374738
  Пономаренко Ю.Г. Деякі флософські питання сучасної хімії / Ю.Г. Пономаренко. – Київ, 1970. – 107 с.
374739
  Могила А.П. Деякі фонетичні особливості (консонантизм) говірок західної Черкащини / А.П. Могила. – Київ, 1958. – 18 с. – Окр.відбиток з : "Збірник філологічного факультету КДУ", № 13, 1958 р.
374740
  Щербина Р.А. Деякі фонологічні особливості середньовічної латиномовної історіографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 381-384
374741
  Снігур Св.А. Деякі фрагменти характеристики моралі через зміст історичних літописів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
374742
  Голик С.В. Деякі функціональні особливості індивідуальної авторської номінаціїї (на матеріалі префіксальних похідних) // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
374743
  Лісняк С.П. Деякі функціонально-стилістичні характеристики фразеологічних одиниць в мові іспанської преси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 207-218


  У статті розглядаються лексичні та стилістичні особливості фразеологізмів, а також деякі функціонально-прагматичні аспекти актуалізації фразеологічних одиниць у газетно-публіцистичному дискурсі. В статье рассматриваются лексические и стилистические ...
374744
  Ніколенко В.М. Деякі характеристики монополізації у процесі формування ринку в Україні / В.М. Ніколенко, О.М. Мельник // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 50-62. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Розглядаються проблеми, пов"язані з формуванням ринку в Україні, а також головні тенденції його розвитку на сучасному етапі. Досліджується характер та особливості сьогоднішньої монополії та її вплив на економічний розвиток.
374745
  Можегова Л.В. Деякі характеристики систем пропозиційного числення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
374746
  Єлейко Я.І. Деякі характеристики фінансових потоків : фінансовий ринок / Я.І. Єлейко, А.А. Музичук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.138-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
374747
  Гандзюк К.А. Деякі чинники інноваційних процесів у державному управлінні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 92-94
374748
  Сагалова Г. Деякі шляхи акуталізації музичної класики в сучасній культурі України // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 369-381


  "...Розглянуто роль класичної музики в сучасному культурному просторі України. На прикладі вивчення досвіду західних учених розкриваються особливості впливу академічного музичного мистецтва на інтелектуальний розвиток дітей і дорослих. Аналізуються ...
374749
  Фурдуй С. Деякі шляхи ефективності процесу соціалізації обдарованих студентів в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 151-153
374750
  Губерський Л.В. Деякі шляхи забезпечення позитивного міжнародного іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С. 12-15
374751
  Садовий М. Деякі шляхи оновленням змісту освіти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 27-32. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
374752
  Мельников О.С. Деякі шляхи оптимізації електронних закупівель в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 125-128 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
374753
  Полторак М.Ф. Деякі шляхи розвитку системи наукових досліджень в інтересах Збройних Сил України / М.Ф. Полторак, Г.В. Капосльоз, О.Д. Розумний // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 187-192
374754
  Артамонова Н. Деякі шляхи розвитку системи управління науково-медичною інформацією / Неоніла Артамонова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 31-33


  Подано оцінку розвитку науково-медичної інформаційної діяльності та становлення системи управління інформаційними ресурсами у медицині з урахуванням існуючих поглядів на еволюцію інформаційної діяльності та її тенденцій розвитку.
374755
  Артамонова Н. Деякі шляхи розвитку системи управління науковою медичною інформацією / Неоніла Артамонова // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 33-36


  Подано оцінку розвитку науково-медичної інформаційної діяльності та становлення системи управління інформаційними ресурсами у медицині з урахуванням існуючих поглядів на еволюцію інформаційної діяльності та її тенденцій розвитку.
374756
  Артамонова Н. Деякі шляхи становлення системи управління патентними ресурсами у світі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлено етапи розвитку системи управління патентними ресурсами у патентних бібліотеках провідних країн світу. Проаналізовано і систематизовано основні напрями роботи цих установ у галузі інформаційного забезпечення діяльності національних ...
374757
  Артамонова Н. Деякі шляхи становлення системи управління патентними ресурсами у світі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлено етапи розвитку системи управління патентними ресурсами у патентних бібліотеках провідних країн світу. Проаналізовано і систематизовано основні напрями роботи цих установ у галузі інформаційного забезпечення діяльності національних ...
374758
  Толочко О. Деякі шляхи удосконалення гарантій незалежності суддів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 128-132
374759
  Ільків А. Деякі штрихи до епістолярного образу Тараса Шевченка (на матеріалі інтимного листування) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 57-61


  На основі концептуального і текстуального аналізу інтимних листів Т. Шевченка досліджено епістолярний автобіографічний образ поета. Окреслено текстуальне тло настроєвості інтимних листів Т. Шевченка. Досліджено основні наратологічні стратегії ...
374760
  Соловйов А. Деякі юридичні проблеми штучного переривання вагітності в аспекті прав людини на життя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.21-25. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
374761
  Кулішов В. Деякі аспекти становлення та розвитку проектної технології навчання у системі професійної підготовки кваліфікованих робітників // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 8 (163), серпень. – С. 32-36. – ISSN 2308-4634


  Стаття присвячена ретроспективному аналізу деяких аспектів становлення та розвитку технології проектного навчання у системі професійної підготовки кваліфікованих робітників. Автором здійснено спробу висвітлити досягнення зарубіжних та вітчизняних ...
374762
  Зісельс Й. Деякі: гуманітарні аспекти українсько-ізраїльських відносин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 77-83. – ISBN 978-966-171-651-2
374763
  Богуславский В.М. Деяние и личность / В.М. Богуславский. – Москва, 1976. – 390с.
374764
  Егорова Н.А. Деяние как признак объективной стороны управленческого преступления // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 91-103. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
374765
   Деяния графа Михаила Андреевича Милорадовича в Италии, Швейцарии, Турции, Австрии, в России 1812 года, в Германии и Франции 1813, 1814 и 1815 годах, с описанием домашней или частной его жизни и свойств его знаменитого Полководца, с портретом : в 3 ч. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента Внешней торговли
Ч. 2. – 1816. – 72 с.
374766
  Нонн Панополитанский Деяния Диониса / Нонн Панополитанский; Перевод с древнегреческого Ю.А. Голубца,Вступ.стат.А.В.Захаровой. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1997. – 554 с. – (Античная библиотека ; Античная история)
374767
  Колотов, Петр Деяния Екатерины II. – СПб., 1811. – 341с.
374768
  Колотов, Петр Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы Всероссийския. – СПб., 1811. – 317с.
374769
  Колотов, Петр Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы Всероссийския. – Спб., 1811. – 300с.
374770
  Колотов П.С. Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы всероссийской / Сочинения коллежского советника Петра Колотова. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : Печ. в тип. Ф. Дрехслера
Ч. 5. – 1811. – 317, [2] с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
374771
   Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя имп. Петра Великого. – Москва, 1812. – 291с.
374772
   Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя имп. Петра Великого. – Москва, 1813. – 353с.
374773
   Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя императора Петра Великого. – Москва, 1813. – 354с.
374774
   Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя императора Петра Великого. : с портретами их. – Москва : В типографии Н.С.Всеволожского
Часть первая. – 1812. – 292с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням.
374775
  Шама О. Деяния красных попов // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 22 (198), 14 июня 2018. – С. 80-85


  "В первые годы своего существования СССР обзавелся карманной православной церковью - так называемыми обновленцами. Впрочем, уже к концу 1920-х с ними было покончено".
374776
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В унив. тип. у Н. Новикова
Ч. 9. – 1789. – 499, [5, IX] с.
374777
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 6. – 1788. – XII, 435 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням
374778
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 10. – 1788. – [10], XVIII, 484, [4] с.
374779
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В унив. тип. у Н. Новикова
Ч. 7. – 1789. – XII, 466 с.
374780
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 8. – 1789. – X, 449 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
374781
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетская типогр. у Н. Новикова
Ч. 1. – 1788. – 370с.
374782
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 2. – 1788. – 467с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
374783
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 3. – 1788. – 397с.
374784
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 4. – 1788. – 409 с.
374785
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 5. – 1788. – 418 с.
374786
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 11. – 1789. – XXIV, 516с.
374787
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 12. – 1789. – 483, XIX с.
374788
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 1. – 1837. – VIII, 640, XI с.
374789
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 2. – 1837. – 542, XVс.
374790
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 3. – 1837. – 435 с.
374791
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 4. – 1838. – 561, XIXс.
374792
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 5. – 1838. – 602, XVIс.
374793
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. степанова
Т. 12. – 1840. – 577, XLIс.
374794
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. степанова
Т. 13. – 1840. – 738, XXVIIIс.
374795
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. степанова
Т. 14. – 1842. – XXXXII, 630 с.
374796
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. степанова
Т. 15. – 1842. – 276 с.
374797
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 15, Отд. 2-е : Анекдоты. – 1843. – IX, 308, XVI, 193 c. – Перепл. с кн.: Деяния Петра Великого..., т. 15. - Изд. 2-е
374798
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 6. – 1838. – 661с.
374799
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 7. – 1838. – 538, XIс.
374800
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 8. – 1838. – 501, Х с.
374801
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 9. – 1838. – 548, VIII с.
374802
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 10. – 1839. – 458, X с.
374803
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 11. – 1839. – 507, XVII с.
374804
   Деяния российских подководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Францией, в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах, с кратким начертанием всей их службы, с самого начала вступления в о. – С.-Пб.
ч.4. – 1822. – 241, иллс.
374805
   Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Францией в 1812-1815 годах, с кратким начертанием всей их службы, с самого начала вступления в оную.. – Спб.
ч. 3. – 1822. – 280 с.
374806
  Видукинд Деяния саксов / Видукинд. – Москва, 1975. – 272с.
374807
  Куманев В.А. Деятели культуры против войны и фашизма: Ист. опыт 20-30-х годов / В.А. Куманев. – М., 1987. – 294с.
374808
   Деятели международного рабочего движения о религии и церкви : [Сборник]. – Москва : Мысль, 1976. – 271с. : портр. – (Научно-атеистическая библиотека)
374809
   Деятели национально-освободительного движения. : (Азия, Африка, Латин. Америка) 19-й начало 20-го вв.: Рек. указ. литературы. – Москва : Книга, 1976. – 65с. – (Страницы биогр.)
374810
   Деятели национально-освободительного движения: политические портреты.. – М.
1. – 1989. – 112с.
374811
   Деятели Октября о религии и церкви.. – М., 1968. – 240с.
374812
  Краснов П.В. Деятели политического сыска России о студенческом движении 1899 - начала 1902 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 83-94. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
374813
  Серапионова Е.П. Деятели Пражского Земгора // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 32-40. – ISSN 0132-1366


  В статье рассказывается о деятелях Объединения российских земских и городских деятелей в Чехословацкой республике (Пражского Земгора), их жизни в дореволюционной России и в эмиграции в ЧСР. На основе архивных документов, в частности анкет, заполненных ...
374814
   Деятели революционного движения в России. – Москва
Т. 5, вып. 2 : В-Гм. – 1933. – 1310 стб.
374815
   Деятели революционного движения в России.. – М.
1/2. – 1928. – 496с.
374816
   Деятели революционного движения в России.. – М.
2/1. – 1929. – 406с.
374817
   Деятели революционного движения в России.. – М.
2/3. – 1931. – с.
374818
   Деятели революционного движения в России.. – М.
5/1. – 1931. – 584с.
374819
   Деятели революционного движения в России.. – М.
2/4. – 1932. – с.
374820
  Дьяков В.А. Деятели русского и польского освободительного движения в царской армии 1856-1865 / В.А. Дьяков. – Москва, 1967. – 256 с.
374821
   Деятели русской культуры 18 века : Страницы биогр. Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1980. – 88с.
374822
   Деятели русской культуры 19 века.. – М., 1990. – 158с.
374823
  Якимович Ю.К. Деятели русской культуры и словарное дело / Ю.К. Якимович ; отв. ред.Т.Л. Канделаки. – Москва : Наука, 1985. – 159 с. – (Литературоведение и языкознание / АН СССР)
374824
   Деятели русской культуры о Шота Руставели.. – Тбилиси, 1966. – 320с.
374825
   Деятели советской гидробиологии В.М.Рылов, Г.Ю.Верещагин, А.Л.Бенинг : из истории гидробиологии в XX века. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1963. – 88 с.
374826
  Верморель А. Деятели сорок восьмого года [и их роль в событиях как 1848 г., так и последующих лет] / А. Верморель. – научное издание. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 299 с.
374827
  Верморель А. Деятели сорок восьмого года и их роль в событиях, как 1848, так и последующих лет : Пер. с 3-го франц. изд. / [Соч.] А. Верморелля. – Санкт-Петербург : Изд. Посадского ; Тип. А.М. Котомина, 1870. – [2], IV, [2], 536 с.
374828
   Деятели Союза Советских Социалистических Республик и Октябрьской революции.. – М., 1989. – 350, 234, 304с.
374829
   Деятели СССР и революционного движения России.. – М., 1989. – 831с.
374830
  Лозинский С.Г. Деятели французский революции / С. Лозинский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. М.П. Прохоров
[Ч.] 1 : Мирабо. – 1906. – 35 с.
374831
  Астров А.В. Деятель русской музыкальной культуры С.А. Кусевицкий / А.В. Астров. – Ленинград : Музыка, 1981. – 191 с.
374832
  Быстров Е.Ф. Деятельдность КПСС по подготовке кадров рабочих и инженерно-технических работников в годы довоенных пятилеток / Е.Ф. Быстров. – М, 1981. – 163с.
374833
  Файбушевич В.М. Деятельная старость / В.М. Файбушевич. – Ташкент, 1963. – 56 с.
374834
  Клосовский Б.Н. Деятельное и тормозное состояние мозга / Б.Н. Клосовский, Е.Н. Космарская. – Москва, 1961. – 412с.
374835
  Давыдова М.А. Деятельностная методика обучения иностранным языкам / М.А. Давыдова. – М., 1990. – 175с.
374836
   Деятельностные аспекты языка. – М., 1988. – 211с.
374837
  Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении / Г.А. Атанов. – Донецк : ЕАИ-пресс, 2001. – 160с. – ISBN 966-7200-13-2
374838
   Деятельностный подход в психологии: проблемы и перспективы.. – М., 1990. – 180с.
374839
  Брушлинский А.В. Деятельностный подход и психологическая наука // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.89-96. – ISSN 0042-8744
374840
  Ефименко Виталий Витальевич Деятельностный подход как методологический принцип марксистско-ленинской этики : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.05 / Ефименко Виталий Витальевич; КГУ. – Киев, 1982. – 190л. – Бібліогр.:л.166-190
374841
  Громыко Ю.В. Деятельностный подход: новые линии исследований // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.116-124. – ISSN 0042-8744
374842
  Лекторский В.А. Деятельностный подход: смерть или возрождение? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.56-66. – ISSN 0042-8744
374843
  Ведин И.Ф. Деятельностный смысл бытия человека: Философско-методологический анализ : Дис... докт. философ.наук: 09.00.01 / Ведин И. Ф.; Минская школа МВД СССР, Рижское отд. – Минск, Рига, 1988. – 372л. – Бібліогр.:л.348-372
374844
   Деятельность агропромышленных объединений.. – М., 1985. – 351с.
374845
  Серхенов А.К. Деятельность аппарата управления Туркменской ССР по укреплению социалистической законности / А.К. Серхенов. – Ашхабад, 1990. – 112с.
374846
  Мизь А.Б. Деятельность большевиков Поволжья по революционному воспитанию учащейся молодежи (1905-1907). / А.Б. Мизь. – Саратов, 1989. – 109с.
374847
  Мальков А.А. Деятельность большевиков среди военнопленных русской армии (1915-1919 гг.) / А.А. Мальков. – Казань, 1971. – 271с.
374848
  Грошев Иван Иванович Деятельность большевиков среди иностранных трудящихся на Украине. Октябрь 1917- май 1918 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Грошев Иван Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 233л. – Бібліогр.:л.190
374849
   Деятельность большевиков Урала по революционному воспитанию народных масс в 1903-1917 годах.. – Челябинск, 1983. – 154с.
374850
  Громов Андрей Владимирович Деятельность В.И. Ленина в области становления международных научно-технических связей советского государства (ноябрь 1917-1920 гг.) : Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Громов Андрей Владимирович ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 221 л. – Бібліогр.:л.189-221
374851
  Скориков А.С. Деятельность Волжской Биологической станции в 1903 году. – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. М.П. Фроловой], 1904. – 16 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Вестник Рыбопромышленности. 1904, № 12


  Авт. ст.: Болохонцев, Евгений Николаевич (1879-1909). На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
374852
   Деятельность государств в Мировом океане.. – М., 1983. – 143с.
374853
  Миннибаев Е.К. Деятельность государства по повышению уровня жизни советских рабочих. / Е.К. Миннибаев. – Уфа, 1986. – 93с.
374854
  Николаева Т.П. Деятельность защитника на судебном следствии / Т.П. Николаева. – Саратов, 1987. – 98с.
374855
   Деятельность и взаимоотношения дошкольников.. – М., 1987. – 189с.
374856
  Кузнецов Н.Я. Деятельность и значение П.П. Семёнова-Тян-Шанского в области энтомологии / Н.Я. Кузнецов, 1928. – 14с.
374857
  Булатов М.А. Деятельность и структура философского знания / М.А. Булатов. – Киев, 1976. – 216с.
374858
  Дик Н.Е. Деятельность и труды М.В.Ломоносова в области географии : К 250-летию со дня рождения М.В.Ломоносова 1711-1961 / Н.Е. Дик. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1961. – 212с.
374859
  Асмолов А.Г. Деятельность и установка / А.Г. Асмолов. – Москва, 1979. – 151с.
374860
  Институт Деятельность ин-та за 50 лет / Институт, физики Земли, Шмидта О.Ю. им. – М., 1978. – 92с.
374861
  Хашимов И.М. Деятельность Индийского национального конгресса и региональных общественных организаций Индии (конец 19-нач.20 вв.) / И.М. Хашимов. – Ташкент, 1988. – 280с.
374862
   Деятельность института в 1982 году. – Тбилиси, 1984. – 56с.
374863
   Деятельность института в 1985 году. – Тбилиси, 1986. – 69с.
374864
   Деятельность института в 1986 году. – Тбилиси, 1987. – 69с.
374865
   Деятельность института в 1988 году. – Тбилиси, 1989. – 66с.
374866
   Деятельность института в 1989 году. – Тбилиси, 1990. – 69с.
374867
   Деятельность института в 1990 году. – Тбилиси, 1991. – 67с.
374868
   Деятельность института ядерных исследований и ядерной энергетики Болгарской Академии наук, 1981-1985.. – София : ИЯИЯЕ, 1988. – 164 с.
374869
  Каюмов Р.К. Деятельность исполнительных комитетов местных Советов по охране общественного порядке / Р.К. Каюмов. – Ташкент, 1973. – 59с.
374870
  Слободчиков В.И. Деятельность как антропологичская категория // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.48-57. – ISSN 0042-8744
374871
   Деятельность командиров и политорганов по повышению боевой готовности войск и сил флота.. – М., 1985. – 64с.
374872
   Деятельность командиров, политработников, партийных и комсомольских организаций по обеспечению постоянной готовности личного состава к выполнению боевых задач.. – М., 1985. – 63с.
374873
   Деятельность коммунистической партии Казахстана по осуществлению аграртной политики КПСС в годы социалистического и коммунистического строительства.. – Алма-Ата, 1984. – 210с.
374874
  Варзарь Г.В. Деятельность Коммунистической партии Молдавии по повышению профессионально-технического уровня рабочих промышленности в годы девятой пятилетки : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Варзарь Г. В.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 176л. – Бібліогр.:л.166-176
374875
  Денисенко Яков Яковлевич Деятельность Коммунистической партии по воспитанию советских воинов в духе пролетарского интернационализма в период освобождения Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков (1944-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01. / Денисенко Яков Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 225л. – Бібліогр.:л.192-217
374876
  Дорофей Валентин Трофимович Деятельность Коммунистической партии по обеспечению народного хозяйства Украинской ССР инженерно-техническими кадрами в период Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Дорофей Валентин Трофимович; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1981. – 236л. – Бібліогр.:л.197-229
374877
  Вальчук Б.А. Деятельность коммунистической партии по организационному и идейному укреплению первичных парторганизаций в 1966-1970 гг. (На материалах промышленных предприятий УССР) : Дис... канд. ист.наук: / Вальчук Б. А.; МВ и ССО УССР. КГУ. К-дра истории КПСС естественных факултетов. – К., 1974. – 197л. – Бібліогр.:л.I-XXVIII
374878
   Деятельность Коммунистической партии по осуществлению культурной революции в СССР. – Ленинград, 1987. – 145 с.
374879
   Деятельность Коммунистической партии по повышению ведущей роли рабочего класса в условиях развитого социализма.. – К, 1980. – 311с.
374880
  Зуйко Сергей Яковлевич Деятельность Коммунистической партии по повышению роли средств массовой информации и пропаганды в идейно-политическом воспитании рабочего класса (1951-1955 гг. На материалах Украины) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Зуйко Сергей Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 227л. – Бібліогр.:л.192-227
374881
  Гушинец Наталья Александровна Деятельность Коммунистической партии по повышению трудовой и общественно-политической активности женщин в 1933-1941 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гушинец Наталья Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 224л. – Бібліогр.:л.195-224
374882
  Иовлев А.М. Деятельность Коммунистической партии по подготовке и укреплению военных кадров в годы Великой Отечественной войны. / А.М. Иовлев. – М, 1976. – 48с.
374883
  Лысенко Н.А. Деятельность Коммунистической партии по подготовке кадров для сельского хозяйства. / Н.А. Лысенко. – М., 1983. – 144с.
374884
  Бондаренко А.В. Деятельность коммунистической партии по развитию сельскохозяйственного машиностроения (опыт партийных организаций Украины 1976-1980 гг). : Дис... наук: 07.00.0 / Бондаренко А.В.; МВ ССО УССР.КГУ. – К., 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.179-211
374885
   Деятельность Коммунистической партии по руководству движением коллективов и ударников коммунистического труда.. – М, 1963. – 323с.
374886
  Артемов А.А. Деятельность Коммунистической партии по руководству комсомолом в условиях строительства социализма в СССР / А.А. Артемов. – Саратов, 1984. – 158с.
374887
  Король Виктор Ефимович Деятельность Коммунистической партии по укреплению творческого содружества и интернационального единства интеллигенции Советской Украины и братских республик в годы Великой Отечественной войны ()194 : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Король Виктор Ефимович; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1977. – 204л. – Бібліогр.:л.185-204
374888
  Евстратов Виталий Александрович Деятельность коммунистической партии по укреплению экономического сотрудничества братских народов СССР. 1966-1970 гг. (На материалах РСФСР, УССР, БССР) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Евстратов Виталий Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 201л. – Бібліогр.:л.181-201
374889
  Варивода В.П. Деятельность Коммунистической партии по усилению ведушей роли рабочего класса в общественно-политической жизни советского общества. (Опыт партийных организаций Украины 1966-1970 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Варивода В. П.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 174л. – Бібліогр.:л.I-XXIII
374890
   Деятельность Коммунистической партии Узбекистана по подготовке, расстановке и воспитанию промышленных кадров.. – Ташкент, 1987. – 88с.
374891
  Корнийчук Иван Захарович Деятельность Коммунистической партии Украины по военно-патриотическому воспитанию трудящихся УССР (1966-1970) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Корнийчук Иван Захарович; МВ и ССО УССР.Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1977. – 206л.
374892
  Остапенко И.М. Деятельность Коммунистической партии Украины по дальнейшему развитию промышленности республики (1945-1978 гг.) / И.М. Остапенко. – Харьков, 1979. – 128с.
374893
  Бондарь В.П. Деятельность Коммунистической партии Украины по расширению и укреплению интернациональных связей рабочего класса.(1929-1936). : Дис... канд. истор.наук: / Бондарь В.П.; Инст. повышен. квалиф.преподават. обществ. наук при КГУ. – К., 1970. – 262л. – Бібліогр.:л.1-23
374894
  Хижук А.А. Деятельность Коммунистической партии Украины по укреплению колхозного производства механизаторскими кадрами. (1951-1958 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Хижук А.А.; КГУ. – Киев, 1965. – 254л. – Бібліогр.:л.237-254
374895
   Деятельность коммунистов Урала по подъему творческой активности рабочего класса.. – Свердловск, 1978. – 128с.
374896
   Деятельность Компартии Казахстана по повышению трудовой и общественно-политической активности масс в условиях развитого социализма.. – Алма-Ата, 1986. – 81с.
374897
  Никиенко К.И. Деятельность Компартии Молдавии / К.И. Никиенко. – Кишинев, 1976. – 128с.
374898
  Ефремова Анна Николаевна Деятельность Компартии Украины по атеистическому воспитанию тружеников села (1961-1970 г.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ефремова Анна Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 137л. – Бібліогр.:л.197-238
374899
  Привалова Лидия Васильевна Деятельность Компартии Украины по воспитании учащихся : Дис... канд.ист.наук: / Привалова Лидия Васильевна;. – Киев, 1975. – 177л.
374900
  Тюрменко Ирина Ивановна Деятельность Компартии Украины по осуществлению всеобщего среднего образования (1917-1975 гг. Из опыта образов. школы УССР) : Дис... канд. историч.наук: / Тюрменко Ирина Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 224л. – Бібліогр.:л.197-224
374901
  Затулко Владимир Константинович Деятельность компартии Украины по повышению материального благосостояния рабочего класса республики в годы восьмой пятилетки : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Затулко Владимир Константинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 235л.
374902
  Трофанчук Григорий Иванович Деятельность компартии Украины по повышению роли рабочего класса в ускорении интенсификации сельскохозяйственного производства (1971-1975 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Трофанчук Григорий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 239л. – Бібліогр.:л.194-239
374903
  Береговой С.И. Деятельность компартии Украины по подготовке и воспитанию рабочих кадров (1926-1932 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Береговой С. И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 213л. – Бібліогр.:л.190-213
374904
  Тяжельников Е.М. Деятельность комсомола по выполнению ленинских заветов / Е.М. Тяжельников. – М, 1974. – 63с.
374905
   Деятельность КП Азербайджана по дальнейшему развитию культуры Советского Азербайджана. – Баку, 1985. – 142с.
374906
  Черная В.Г. Деятельность КП Украины по подготовке и воспитанию квалифицированных кадров рабочих 1959-1965 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Черная В.Г.; МВ И ССО УССР. КГУ. – К., 1972. – 232л. – Бібліогр.:л.233-250
374907
  Целикова К.Т. Деятельность КПБ по усилению идеологической работы в деревне. 1953-58 гг. / К.Т. Целикова. – Минск, 1962. – 47с.
374908
   Деятельность КПСС в первые годы после Великой Отечественной войны.. – М, 1978. – 122с.
374909
   Деятельность КПСС в условиях развитого социалистического общества по совершенствованию организационной и идеологической работы.. – Ростов -на-Дону, 1973. – 54с.
374910
  Семин В.В. Деятельность КПСС и братских коммунистических и рабочих партий по укреплению боевого содружества стран Варшавского Договора. / В.В. Семин. – М., 1970. – 19с.
374911
  Беджаян Р.М. Деятельность КПСС на начальном этапе перестройки / Р.М. Беджаян. – Львов, 1988. – 164с.
374912
   Деятельность КПСС по воспитанию трудящихся на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа. – Иваново, 1978. – 153с.
374913
  Смолкина А.А. Деятельность КПСС по восстановлению и развитию научно-технического потенциала Ленинграда / А.А. Смолкина. – Л., 1983. – 120с.
374914
   Деятельность КПСС по коммунистическому воспитанию молодежи и ее значение для марксистско-ленинских партий.. – М, 1982. – 141с.
374915
  Аннакулиев К.Я. Деятельность КПСС по ликвидации существенных различий между городом и деревней / Аннакулиев К.Я. – Ашхабад, 1980. – 224 с.
374916
  Волкова А.З. Деятельность КПСС по осуществлению единой научно-технической политики / А.З. Волкова. – Кишинев, 1989. – 139с.
374917
   Деятельность КПСС по осуществлению ленинского кооперативного плана на Украине.. – Днепропетровск, 1969. – 104с.
374918
   Деятельность КПСС по осуществлению ленинского плана электрификации страны.. – Душанбе, 1976. – 403с.
374919
  Голуб В.И. Деятельность КПСС по осуществлению программы мира. / В.И. Голуб. – К., 1973. – 24с.
374920
  Голуб В.И. Деятельность КПСС по осуществлению программы мира. : Метод.разработка / В.И. Голуб; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Орг.общ-ва "Знание". – Киев, 1973. – 24с.
374921
   Деятельность КПСС по осуществлению Продовольственной программы. – К, 1986. – 235с.
374922
  Бородина С.Д. Деятельность КПСС по повышению благосостояния трудящихсяв период развития социализма / Бородина С.Д. , Фурсов И.П. – Москва, 1983. – 136 с.
374923
  Демьянов Григорий Семенович Деятельность КПСС по повышению ведущей роли рабочего класса в социально-экономическом развитии советского общества в условиях зрелого социализма : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01. / Демьянов Григорий Семенович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 458л. – Бібліогр.:л.393-448
374924
  Дорофеев В.И. Деятельность КПСС по повышению культурно-технического уровня рабочего класса / Дорофеев В.И. – Саратов, 1982. – 189 с.
374925
   Деятельность КПСС по повышению культурно-технического уровня тружеников села.. – Саратов, 1979. – 275с.
374926
   Деятельность КПСС по повышению общественно-политической активности комсомольских организаций в период строительства социализма.. – Иваново, 1988. – 126с.
374927
  Орлов И.М. Деятельность КПСС по повышению ролиСоветов в строительстве коммунизма / И.М. Орлов. – М., 1973. – 112с.
374928
  Романченко В.Я. Деятельность КПСС по повышению эффективности и качества труда в совхозах / В.Я. Романченко. – Саратов, 1985. – 117с.
374929
  Иовлев А.М. Деятельность КПСС по подготовке военных кадров. / А.М. Иовлев. – М, 1976. – 238с.
374930
  Лысенко Н.А. Деятельность КПСС по подготовке сельскохозяйственныъ кадров / Н.А. Лысенко. – Киев, 1972. – 91с.
374931
  Чернышев Г.И. Деятельность КПСС по развитию науки и техники в условиях развитого социализма / Г.И. Чернышев. – М., 1985. – 128с.
374932
  Юдин П.Ю. Деятельность КПСС по развитию общественно-политической активности рабочего класса. / П.Ю. Юдин. – Л, 1979. – 103с.
374933
  Котов И.Ф. Деятельность КПСС по разрешению жилищной проблемы. / И.Ф. Котов. – Ростов-на-Дону, 1978. – 244с.
374934
  Ангелов Г.В. и др. Деятельность КПСС по руководству народным образованием и культурой / Ангелов Г.В. и др. – Одесса, 1972. – 106 с.
374935
  Сыч Е.Г. Деятельность КПСС по сближению наций и народностей в условиях развитого социализма. / Е.Г. Сыч. – М., 1983. – 167с.
374936
  Лосик А.В. Деятельность КПСС по соединению науки с промышленным производством / А.В. Лосик. – Л, 1988. – 182с.
374937
  Савостенко В.М. Деятельность КПСС по созданию второй угольнометаллургической базы СССР (1926-1937 гг.) / В.М. Савостенко. – М,, 1981. – 176с.
374938
  Бондарчук О.А. Деятельность КПСС по созданию и развитию агропромышленных комплексов 1971-1975 гг.(На материалах партийных организаций Украины.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бондарчук О.А.; Донецкий гос. универ. – Донецк, 1980. – 213л. – Бібліогр.:л.195-212
374939
  Кузьминец А.В. Деятельность КПСС по укреплению связи школы с жизнью / Кузьминец А.В. – Киев, 1987. – 190 с.
374940
  Ермаков Ф.И. Деятельность КПСС по укреплению экономического сотрудничества народов СССР в строительстве коммунизма / Ф.И. Ермаков. – Саратов, 1967. – 164с.
374941
  Черненко Н.В. Деятельность КПСС по ускорению научно-технического прогресса / Н.В. Черненко, А.Я. Горбачев. – К., 1976. – 21с.
374942
  Дзюбенко И.М. Деятельность КПСС по формированию духовного облика рабочей смены / И.М. Дзюбенко. – Киев; Одесса, 1976. – 167с.
374943
  Дегтярева Р.В. Деятельность КПСС по формированию политической культуры научно-технической интеллигенции в условиях развитого социализма / Р.В. Дегтярева. – Ленинград, 1985. – 145с.
374944
  Аль-Рукибат Хайел М.С. Деятельность лиги Арабских государств по урегулированию Палестинской проблемы (80-е - первая половина 90-х годов) : 23.00.04: Дис. ... канд. полит. наук / Аль-Рукибат Хайел М.С.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 182л. – Бібліогр.:л.161-183
374945
  Козлов А.Е. Деятельность местных советов в области социального обеспечения / А.Е. Козлов. – М., 1977. – 80с.
374946
  Добров П.В. Деятельность милиции Донбасса по обеспечению общественного порядка на территории, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков (1943-1945гг.) / П.В. Добров, А.Е. Шевченко
374947
  Сидоров С.И. Деятельность Московской городской парийной организации по повышению эффективности производства / С.И. Сидоров. – Москва, 1983. – 166с.
374948
  Морс Д.А. Деятельность МОТ в 1969 году / Д.А. Морс. – Женева
2. – 1970. – 100с.
374949
  Симкин Л.С. Деятельность народного суда по предупреждению преступлений / Л.С. Симкин. – М., 1983. – 110с.
374950
  Кузнецова И.В. Деятельность обществ дружбы социалистических стран / И.В. Кузнецова. – К., 1987. – 161с.
374951
  Дергачев Александр Петрович Деятельность организации Африканского единства по урегулированию территориально-пограничных проблем в Африке : Дис... канд. ист. наук : 07.00.05 / Дергачев Александр Петрович ; МВ и ССО ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 268 л. – Бібліогр.: л. 230-268
374952
  Ковалкин А.А. Деятельность органов внутренних дел по выявлению и предупреждению группового сбыта наркотических средств / А.А. Ковалкин. – Киев, 1993. – 111 с.
374953
  Иконников С.Н. Деятельность органов народного контроля Москвы / С.Н. Иконников. – М., 1984. – 224с.
374954
  Злотник М.И. Деятельность органов партийно-государсвенного контроля БССР / М.И. Злотник. – Минск, 1969. – 495с.
374955
  Мавлянов К.М. Деятельность органов партийного государственного контроля Таджикистана в период строительства социализма / К.М. Мавлянов. – Душанбе, 1971. – 228с.
374956
  Поспелов В.П. Деятельность отдела прикладной энтомологии / В.П. Поспелов, Н.Н. Троицкий. – Л, 1925. – 28с.
374957
  Акопов М.А. Деятельность партии в период между ХХIV и ХХV съездами КПСС : Материалы к лекции / М.А. Акопов; КГУ им. Т.Г.Шевченка. Инс-т повішения квалификации преподавателей общественніх наук. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1976. – 22с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
374958
  Зайцева Зинаида Ивановна Деятельность партии по обеспечению авангардной роли коммунистов в борьбе трудящихся за восстановление тяжелой промышленности Украины в годы Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Зайцева Зинаида Ивановна; Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 224л. – Бібліогр.:л.195-224
374959
  Герасименко Г.Г. Деятельность партии по осуществлению решений 22 съезда КПСС (1961-1965 гг.) / Г.Г. Герасименко. – Минск, 1966. – 63 с.
374960
  Татаров О.Н. Деятельность партии по осуществлению решений XXV съезда КПСС / О.Н. Татаров. – Л., 1981. – 16с.
374961
  Шапа П.К. Деятельность партии по упрочению социалистического общества и укреплению обороноспособности страны / П.К. Шапа. – К., 1972. – 46с.
374962
  Ершова Тамара Витальевна Деятельность партийных контрольных комиссий по укреплению идейного и организационного единства рядов КП(б)У в период между XIV-XVI съездами партии : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Ершова Тамара Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 195л. – Бібліогр.:л.162-195
374963
  Пустогаров И.Я. Деятельность партийных организаций Донбасса : Дис... кнд. ист.наук: / Пустогаров И.Я.; КГУ. – Киев, 1969. – 244л.
374964
  Жученко И.Я. Деятельность партийных организаций партизанских формирований Украины в годы Великой Отечественной войны / И.Я. Жученко, П.А. Савчук. – Киев, 1980. – 48с.
374965
  Лившиц А.Э. Деятельность партийных организаций Поволжья по осуществлению ленинских принципов нэпа в годы восстановительного периода / Лившиц А.Э. – Саратов, 1973. – 192 с.
374966
  Чаптыков К.Г. Деятельность партийных организаций Сибири по кооперированию крестьянства. / К.Г. Чаптыков. – Абакан, 1965. – 120с.
374967
  Чайка Галина Леонидовна Деятельность партийных организаций Украины по идеологическому обеспечению выполнения народнохозяйственных планов 1966-1970 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чайка Галина Леонидовна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 218л.
374968
  Ермаков Иван Игнатьевич Деятельность партийных организаций Украины по осуществлению комплексного подхода в коммунистическом воспитании рабочей молодежи (1971-1976 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ермаков Иван Игнатьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 243л. – Бібліогр.:л.192-229
374969
  Филатов Юрий Иванович Деятельность партийных организаций Украины по руководству массовым научно-техническим творчеством трудчщихся в тяжелой промышленности (1966-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Филатов Юрий Иванович; Донецкий гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Донецк, 1981. – 241л. – Бібліогр.:л.202-241
374970
  Ежкин Геннадий Андреевич Деятельность партийных организаций Украины по совершенствованию системы экономического образования трудящихся (1981-1985 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Ежкин Геннадий Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 226л. – Бібліогр.:л.222-226
374971
  Иващенко Н.К. Деятельность партийных организаций Украины по совршенствованию системы социалистического контроля в республике / Н.К. Иващенко. – Київ, 1968. – 96с.
374972
  Чуфаров В.Г. Деятельность партийных организаций Урала по осуществлению культурной революции / В.Г. Чуфаров. – Свердловск, 1970. – 380с.
374973
   Деятельность партийных организаций Урала по созданию матириально-технической базы социализма.. – Челябинск, 1981. – 162с.
374974
   Деятельность пищеварительной системы и ее регуляция в норме и патологии.. – М, 1961. – 260с.
374975
  Воробцова Ю.И. Деятельность представительства ЦК РСДРП (б) в Стокгольме (апрель - ноябрь 1917) / Ю.И. Воробцова. – Москва, 1968. – 160с.
374976
  Звирбуль В.К. Деятельность прокуратуры по предупреждению пеступности. / В.К. Звирбуль. – М, 1971. – 168с.
374977
  Зеленецкий В.С. Деятельность прокурора в советском уголовном процессе. / В.С. Зеленецкий. – Х, 1977. – 38с.
374978
  Потарикина Л.Л. Деятельность районного Совета в области здравоохранения и социального обеспечения / Л.Л. Потарикина. – М., 1962. – 64с.
374979
  Смирнова Л.Е. Деятельность районного Совета народных депутатов по руководству агропромышленным комплексом / Л.Е. Смирнова. – М., 1986. – 28с.
374980
  Беляева А.С. Деятельность районного, городского Совета в области здравоохранения и социального обеспечения / А.С. Беляева, Г.В. Дыльнов. – М., 1974. – 86с.
374981
  Ким В.А. Деятельность сельских и аульных Советов / В.А. Ким, М. Амренов. – Алма-Ата, 1959. – 27с.
374982
  Талова А.В. Деятельность сельского Совета по благоустройству и дорожному строительству / А.В. Талова. – Москва, 1964. – 38с.
374983
   Деятельность сибирских и дальневосточных организаций Географического общества СССР в 1975-1979 гг.. – Иркутск, 1980. – 60 с.
374984
  Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба / Н.И. Газетдинов. – Казань, 1990. – 95с.
374985
  Игнатьев В.П. Деятельность Совета Министров союзной республики по совершенствованию организационной структуры управления народным хозяйством / В.П. Игнатьев. – Кишинев, 1989. – 128 с.
374986
  Головко А.А. Деятельность Советов Белоруссии по осуществлению экономической политики в деревне в 1927-1936 годах / А.А. Головко. – Минск, 1968. – 128с.
374987
   Деятельность Советов и развитие социалистической демократии.. – М, 1985. – 159с.
374988
   Деятельность Советов народных депутатов по предупреждению преступлений и иных правонарушений.. – Фрунзе, 1991. – 91с.
374989
  Поляков Н.В. Деятельность университетов Германии: традиции и практика / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 194-206. – ISBN 978-966-551-249-3
374990
   Деятельность ученических коллективов и объединений во внешкольной среде. – М, 1988. – 105с.
374991
   Деятельность федосеевских кружков по распространению марксизма в России. – Казань, 1989. – 76с.
374992
  Атаджанов А.Р. Деятельность ЦКК -РКИ республик Средней Азии в период строительства социализма / А.Р. Атаджанов. – Москва, 1987. – 116с.
374993
  Адрианова В.Е. Деятельность человека в системах управления : очерк работы авиадиспетчера / Адрианова В.Е. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 129-134
374994
   Деятельность Чечено-Ингушской области паритйной организации в период борьбы за победу социализма.. – Грозный, 1979. – 193с.
374995
   Деятельность Юнеско в области науки и техники.. – Париж, 1964. – 27с.
374996
  Довгерт А.С. Деятельность ЮНЕСКО и ВОИС по оказанию правовой и технической помощи развивающимся странам в области авторского права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 91-95. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
374997
  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1977. – 304с.
374998
  Волков А.М. Деятельность: структура и регуляция / А.М. Волков. – Москва, 1987. – 215с.
374999
  Панкратов А.З. Деятельность: субъективное отношение к объективному миру. / А.З. Панкратов. – Киев, 1989. – 157с.
375000
   Деятельность: теории, методология, проблемы.. – М., 1990. – 365с.
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,