Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
373001
  Танасійчук М. "Господи, дай ноги мені бистрі, щоб я тікать умів. Вона для мене не цікава". Павло Тичина ховав жінку від друзів у ванній // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 3 (556), 21 січня 2021. – С. 47-50
373002
  Голобородько Ярослав "Господні зерна" Григорія Гусейнова - мегакнига про Україну : стаття перша


  Зацікавленому читачеві представляємо серію статей професора Я. Голобородька з проблем розвитку сучасної літератури "НОВІТНІ ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПОСТАТІ", що виголошені були на конференції в м. Миколаєві під час зустрічей із учителями-словесниками.
373003
  Бондарев Н. "Госприемка" агента Вальтера. Тито на службе Коминтерна в 1935-1936 годах // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 7. – С. 90-94. – ISSN 0235-7089


  Йосип Броз Тіто, лідер Югославії з кінця Другої Світової війни до своєї смерті (1945—1980), маршал (1943)
373004
  Горак Р. "Гостем у німців" (листи редакції журналу "Die Zeit" до Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 320-429. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
373005
   "Гостепримечательность" по-турецки : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 10 : Іл.
373006
  Нагорная О. "Гости кайзера" и "политическая декорация": солдаты и офицеры многонациональных империй в лагерях военнопленных Первой мировой войны // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 225-244. – ISBN 978-5-89423-110-5
373007
  Копійка М. "Гостра сила" у стратегії інформаційної безпеки Китаю // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 68-80. – ISSN 2522-1663
373008
  Святовець В.Ф. "Гострому, всерозуміючому погляду на світ ми зобов"язані великим подробицям" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 56-59


  У статті досліджуються погляди видатного німецького письменника Й. В. Ґете на важливі стильові категорії одиничного і конкретного як найменших величин у літературі й мистецтві, їх неминуча інтеграція у поняття загального та внесок у кристалізацію ідеї ...
373009
  Горохова К.Г. "Государство благосостояния": шведская модель / К.Г. Горохова. – Москва : Знание, 1989. – 62, [2] с.
373010
  Гонатас Е.Х. [Гостинний кардинал / Е. Х. Гонатас. – 2-е вид. – Афіни : Стигмі, 1997. – 73 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-269-036-4
373011
  Кастринакі А. [Гостя : оповідання / Ангела Кастринакі. – Афіни : Естія, 1990. – 78 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0203-Х
373012
  Ольховець В.П. Господарська діяльність у Збройних Силах України, теоретико-правовий аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 2222-5374
373013
  Лавриненко В.М. Господарське життя первісного суспільства. М. Зібер про общинну організацію первісного суспільства // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / С.В. Степаненко, В.М. Лавриненко, Н.О. Тимочко, С.Б. Погорєлов, С.Н. [та ін.] Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 75-80. – ISBN 978-966-483-278-3
373014
  Яцура В.В. Господарське законодавство : навч. посібник : [у 2 ч.] / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0030-8
Ч. 1. – 2013. – 534, [2] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 383-398. – Бібліогр.: с. 399-415
373015
  Яцура В.В. Господарське законодавство : навч. посібник : [у 2 ч.] / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0034-6
Ч. 2 : Практичний курс. – 2013. – 205, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем
373016
  Прилуцький Р.Б. Господарське законодавство України: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 70-86. – ISSN 2222-5374
373017
   Господарське право : підручник : у 2 ч. / В.Ф. Опришко [та ін.] ; за заг. ред. : В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-519-7 ; 978-966-483-531-9 (Ч. 1)
Ч. 1. – 2011. – 507 с. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розд.
373018
   Господарське право : підручник : у 2 ч. / В.Ф. Опришко [та ін.] ; за заг. ред. : В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-519-7 ; 978-966-483-532-6 (Ч. 2)
Ч. 2. – 2011. – 502 с. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розділу
373019
   Господарське право України : навч. посібник : у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Харк. нац ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес. – ISBN 978-966-910-003-0
Ч. 1 : [О.Б. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуя, О.М. Шуміла. – 2013. – 366, [2] с. – Алфавіт.-предм. покажч.: c. 361-366. – Бібліогр.: с. 348-360 та в підрядк. прим.
373020
   Господарське право України : навч. посібник : у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Харк. нац ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес. – ISBN 978-966-910-004-7
Ч. 2 : [О.Б. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуя, О.М. Шуміла. – 2013. – 398, [2] с. – Алфавіт.-предм. покажч.: c. 393-398. – Бібліогр.: с. 376-392 та в підрядк. прим.
373021
   Господарське судочинство в Україні : судова практика : податкові правовідносини. – Київ : Ін Юре, 2004. – 583, [1] с. – (Судова практика). – ISBN 966-313-120-9
373022
   Господарський кодекс України : науково-практичний коментар : станом на 1 листопада 2009 року / Гончаренко В.Г. [та ін.] ; за заг. ред. Д.М. Притики. І.В. Булгакової. – Київ : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. – 1084 с. – ISBN 978-966-2968-19-4
373023
   Господарський кодекс України : станом на 18 лютого 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 214, [2] с. – ISBN 978-966-458-462-0
373024
  Осецький В. Господарський менталітет як чинник розвитку інституційного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 75-80. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття господарського менталітету як неформального інституту, проаналізовано основні підходи представників інституціоналізму до трактування даної категорії, досліджено структуру інституційного середовища, визначено місце та роль ...
373025
  Мельник Л.Л. Господарський механізм у системі ринкової економіки / Л.Л. Мельник, Ю.Є. Осацька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 19-21. – Бібліогр.: 9 назв
373026
   Господарський процесуальний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2008 р. / [упоряд. : В.В. Комаров, М.В. Жушман]. – Харків : Право, 2008. – 128 с. – Інша назва на обкл. : Господарсько-процесуальний кодекс України. – ISBN 978-966-458-077-6
373027
   Господарський процесуальний кодекс України : (із змінами і доповненнями станом на 17 вересня 2008 року) : з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм (станом на 20 листопада 2008 року) / [уклад. В. Беляневич]. – 2-ге вид. – Київ : Юстініан, 2009. – 856 с. + Додаток: с. 785-854. – Бібліогр.: с. 762-784. – ISBN 978-966-8257-67-4
373028
   Господарський процесуальний кодекс України : станом на 22 жовт. 2013 р. : відповідає офіц. тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 95, [1] с. – ISBN 978-966-458-432-3
373029
  Горбач А.С. Господарський розвиток Волинської області на основних історико-географічних зрізах / А.С. Горбач, Д.О. Шелемеха // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 61-63
373030
  Побірченко І.Г. Господарський розрахунок як метод соціалістичного господарювання та його правове регулюванняя // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 47-55
373031
  Віхров С. Господарські зобов"язання з управління активами інституційних інвесторів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 7-10
373032
  Гладких М.І. Господарсько-культурний тип / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 75-76. – ISBN 966-642-073-2
373033
  Іванов В.М. Господарсько-організаторська діяльність сільських Рад Молдавської АРСР (1925-1934 рр.) // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
373034
  Заярний О. Господарсько-правова відповідальність в механізмі правового регулювання господарських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-114. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена господарсько-правовій відповідальності, як одному з різновидів юридичної відповідальності. Автор в межах цієї статті досліджує господарсько-правову відповідальність, як наукове поняття, правовий засіб, міру і форму впливу на ...
373035
  Ментух Н.Ф. Господарсько-правова відповідальність суб"єктів лізингової діяльності за договором лізингу // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 149-155
373036
  Деревянко Б.В. Господарсько-правове регулювання надання послуг у сфері освіти / Б.В. Деревянко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 527, [1] с. – Бібліогр.: 476-527 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-8388-83-5
373037
  Кологойда О.В. Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні : монографія / О.В. Кологойда ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 702, [2] с. – Бібліогр.: с. 611-702 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-97-4
373038
  Демидова А.М. Господарсько-правовий механізм захисту банківської системи від зловживань з боку недобросовісних суб"єктів кредитування // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 84-88
373039
  Коверзнев В.О. Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів : монографія / В.О. Коверзнев. – Київ : Слово, 2013. – 228, [1] с. – Бібліогр.: с. 173-191. – ISBN 978-966-194-147-1
373040
  Кононенко О. Господарча специфіка верхньопалеолітичної стоянки Радомишль I // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 41. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
373041
  Мамутов В.К. Господарче право зарубіжних країн : підручник для студ. юрид. спец. вузів / В.К. Мамутов, О.О. Чувпило; МФ "Відродження". – Київ : Ділова Україна, 1996. – 352 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). – ISBN 5-7707-9864-5
373042
  Цебро О. Господарювання мешканців київських комунальних квартир (1943 - 1945 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 140-144


  У статті розглядається господарювання киян в умовах користування спільними приміщеннями комунальних квартир, офіційні правила, які його регламентували, та контроль за їх виконанням. В статье рассматривается домашний быт киевлян, которые жили в ...
373043
   Господарят на ветровете. – София, 1973. – 217с.
373044
  Сусанян К.Г. Господдержка экспорта в России должна быть комплексной // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 30-39
373045
  Зісель Й. Господи, Ти відкриєш уста мої... / Йосиф Зісельс у розмовах з Ізою Хруслінською. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 389, [3] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-503-5
373046
  Ільченко Олесь Господи, це Львів! : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 108-117 : Іл.
373047
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород : повесть / Д.М. Балашов ; ил. Э.Б. Табачников. – Москва : Советская Россия, 1970. – 207 с. : ил.
373048
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород / Д.М. Балашов. – Москва, 1977. – 175с.
373049
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород : повесть / Д.М. Балашов ; худож. К.К. Дмитраков. – Петрозаводск : Карелия, 1983. – 158 с. : ил.
373050
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород : повесть / Д.М. Балашов ; худож. Б.А. Аникин. – Переизд. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 159 с. : ил.
373051
  Богданова Светлана Господин Великий Новгород : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 64-65 : Фото
373052
  Бернадский В.Н. Господин Великий Новгород. / В.Н. Бернадский. – М.-Л., 1936. – 100с.
373053
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско / И.А. Бунин. – Москва, 1959. – 207 с.
373054
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско : Рассказ / И. А. Бунин. – Калининград : Кн. изд-во, 1980. – 23 с. – (Школьная библиотека)
373055
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско : Рассказ / И.А. Бунин. – Москва : Детская литература, 1980. – 31 с. – (Школьная библиотека)
373056
  Мугуев Х.-М. Господин из Стамбула / Х.-М. Мугуев. – Москва, 1966. – 259с.
373057
  Мугуев Х.-М.М. Господин из Стамбула : Повести, рассказы / Х.-М.М. Мугуев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 511с.
373058
  Молдавский Д.М. Господин леший, господин барин и мы с мужиком / Д.М. Молдавский. – М.-Л., 1965. – 357с.
373059
  Молдавский Д.М. Господин Леший, господин Барин и мы с мужиком / Д.М. Молдавский. – 2-е изд., доп. – Л., 1990. – 493с.
373060
  Гандон Ив. Господин Миракль / Ив. Гандон. – Москва : Прогресс, 1973. – 203с.
373061
  Цветаева М. Господин мой - Время / Марина Цветаева. – Москва : Вагриус, 2000. – 510 с. – ISBN 5-264-00219-3
373062
  Цветаева М.И. Господин мой - Время / Марина Цветаева. – Москва : Вагриус, 2006. – 512с., [ 16 ] л. илл. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0316-8
373063
  Тахоцкий Л. Господин Петр Струве в политике / Л. Тахоцкий. – Москва : Книгоизд. "Новый мир", 1906. – 72с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
373064
  Зарьян Н. Господин Петрос и его министры : роман / Н. Зарьян. – Москва : Советский писатель, 1961. – 431 с.
373065
  Вериссимо Э. Господин посол / Э. Вериссимо. – Москва, 1969. – 424с.
373066
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 648 с.
373067
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1951. – 656 с.
373068
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1953. – 696 с.
373069
  Гидаш А Господин Фицек / А Гидаш. – М., 1955. – 680с.
373070
  Гидаш А Господин Фицек / А Гидаш. – М., 1967. – 600с.
373071
  Гидаш А. Господин Фицек / А. Гидаш. – М., 1973. – 590с.
373072
  Розит П. Господин Цеплис : роман / П. Розит; пер. с латыш. В.Невского. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 371 с.
373073
  Петрухин Г.В. Господин чрезвычайный посол: роман / Г.В. Петрухин. – Фрунзе, 1983. – 411с.
373074
  Скаррон П. Господина Скаррона шутливая повесть / Переведена с немецкого языка Васильем Тепловым. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Акдемии Наук
Ч. 1. – 1763. – [8], 255 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням, заставка, кінцівка
373075
  Мелещенко О. Господиня деканату - вічна нянька журналістів : [спогади] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 415-416. – ISBN 978-966-2726-03-9
373076
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Г.Д. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-23-9
Кн. 3. – 2000. – 568с.
373077
  Гусейнов Григорий Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Гусейнов Григорий. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-08-5
Кн. 4. – 2000. – 568с.
373078
  Гусейнов Григорій Господні зерна : Художньо-документальний життєпис.У 8 кн. / Гусейнов Григорій. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-22-0
Кн. 5. – 2002. – 612с.
373079
  Гусейнов Григорій Господні зерна : Художньо-документальний життєпис. У 8 кн. / Гусейнов Григорій. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-45-Х
Кн. 6. – 2002. – 640с.
373080
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис. У 8 книгах / Григорій Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-45-Х
Кн. 7. – 2003. – 800с.
373081
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Г.Д. Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-209-0
Кн. 8. – 2004. – 1000 с.
373082
  Гусейнов Г. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Григорій Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-246-5
P.P.S. Алфавітний покажчик імен. – 2005. – 352с.
373083
  Гусейнов Г. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Г. Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-244-9
Post scriptum. – 2005. – 712с.
373084
  Дуэ Д. Господство в воздухе : Сборник трудов по вопросам возд. войны / Джулио Дуэ ; Пер. с итал. В. А. Виноград Предисл. комкора В. В. Хрипина. – 2-е изд. – Москва : Госвоениздат, 1936. – 607 с., 6 отд. л. карт.
373085
  Зайцев Н.С. Господство монополий в сельском хозяйстве США / Н.С. Зайцев. – М., 1966. – 155с.
373086
  Матевосян Рафаэль Хачатурович Господство монополий США в сахарной промышленности Кубы до революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Матевосян Рафаэль Хачатурович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1973. – 35л.
373087
  Моисеенко В.Г. Господство финансового капитала в довоенной Чехословакии 1918-1938 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Моисеенко В.Г.; МВТ СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 18л.
373088
  Андриасов М.А. Господствующая высота : очерки / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1953. – 96 с.
373089
  Нагибин Ю.М. Господствующая высота. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1951. – 164с.
373090
   Господствующие классы Латинской Америки. – Москва : Наука, 1978. – 444 с.
373091
  Наумов Е.П. Господствующий класс и государственная власть в Сербии / Е.П. Наумов. – Москва, 1975. – 336с.
373092
  Куусинен А. Господь низвергает своих ангелов: Воспоминания, 1919-1965 / А. Куусинен. – Петрозаводск, 1991. – 240с.
373093
  Перепічка М. Господь стукає у наші серця : оповідання // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 142-146. – ISSN 0868-4790-8
373094
  Флобер Г. Госпожа Бовари : .провинциальные нравы ; [пер. с фр.] / Гюстав Флобер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1952. – 344 с.
373095
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – М, 1984. – 536с.
373096
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – Москва, 1989. – 428с.
373097
  Флобер Г. Госпожа Бовари : Провинциальные нравы: Роман / Г. Флобер; Пер. с фр. Н. Любимова. – Москва, Харьков : АСТ. Фолио, 2003. – 313 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-014102-5
373098
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Гюстав Флобер ; [пер. с фр. А. Ромма ; послесл. Т. Панасенко ; примеч. Б. Бунич-Ремизов. – Харьков : Фолио, 2011. – 413, [3] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литератури). – ISBN 978-966-03-5320-6
373099
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Москва, 1977. – 320 с.
373100
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1979. – 351с.
373101
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1981. – 352с.
373102
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1981. – 271с.
373103
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Воронеж, 1985. – 332с.
373104
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Свердловск, 1986. – 320с.
373105
  Флобер Г. Госпожа Бовари ; Воспитание чувств / Г. Флобер. – Москва : Художественная литература, 1971. – 735с.
373106
  Флобер Г. Госпожа Бовари ; Саламбо / Г. Флобер. – Ашхабад, 1984. – 606с.
373107
  Флобер Г. Госпожа Бовари т.1 = Gustave Flaubert. Madame Bovary : Провинциальные нравы : Роман Густава Флобера : С прил. дела по обвинению Флобера перед судом исправительной полиции : в 2 т. / Пер. с фр. Л.Г. Т. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека А.С. Суворина ; Т. 60)
Т. 1. – 1895. – 297 с.
373108
  Флобер Г. Госпожа Бовари т.2 = Gustave Flaubert. Madame Bovary : Провинциальные нравы : Роман Густава Флобера : С прил. дела по обвинению Флобера перед судом исправительной полиции : в 2 т. / Пер. с фр. Л.Г. Т. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека А.С. Суворина ; Т. 60)
Т. 2. – 1895. – 271 с.
373109
  Флобер Г. Госпожа Бовари. Провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1944. – 411с.
373110
  Флобер Г. Госпожа Бовари; Воспитание чувств : романы / Гюстав Флобер ; Вступ. ст. Б.Реизова, прим. Т.Соколовой и М.Эйхенгольца, перев. с фр. Н.Любимова и А.Федорова. – Кишинев : Литература Артистикэ, 1984. – 734 с.


  Госпожа Бовари и Воспитание чувств - посвящены современной Флоберу французской действительности, периоду между двумя революциями:1830 и 1848 годов
373111
  Мессиджер Филипп Госпожа из Сити. / Мессиджер Филипп. – М., 1960. – 168с.
373112
  Марс Ф.Ст. Госпожа крыса и неизвестный : [Рассказ] / Ф. Марс ; Пер. с англ. В.А. Гатцука. – Москва : Изд. ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 16 с. – (Дешевая библиотека для семьи и школы)
373113
  Диковский С.В. Госпожа Слива / С.В. Диковский. – Москва, 1935. – 48с.
373114
  Золя Э. Госпожа Сурдис / Э. Золя. – Москва, 1955. – 48с.
373115
  Дмитренко Я. Госпремия Украины: венец трудов ученых и чиновничий трофей = Процедура определения лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники за 2013 г. вышла на финишную прямую // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 23-29 августа (№ 34). – С. В 1, В 4-5


  Согласно положению о присуждении Государственной премии Украины в области науки и техники ежегодно вручается не более 20 премий, в том числе до двух - за учебники и до трех - за работы, представляющие государственную тайну.
373116
  Пономаренко Н.З. Госприемка -- действенный рычаг перестройки / Н.З. Пономаренко. – К., 1988. – 47с.
373117
  Доценко А.П. Госпродарські реформи в країнах соціалізму / А.П. Доценко. – Київ, 1972. – 48с.
373118
  Павлишенко М.М. Госпрозрахункова ціна і прибуток у період розвинутого соціалізму. / М.М. Павлишенко. – Львів, 1974. – 191с.
373119
  Дідковська Л.Г. Госпрозрахунковий доход трудового колективу / Л.Г. Дідковська. – К., 1990. – 31с.
373120
  Коваленко С Ю. Госпрозрахунковий механізм сільськогосподарських підприємств / С Ю. Коваленко, В.Б. Моссаковський. – К, 1989. – 130с.
373121
  Старченко В.Д. Госпрозрахункові методи стимулювання, інтенсифікації суспільного виробництва / В.Д. Старченко. – К, 1977. – 48с.
373122
  Аленьков В.Г. Госпрозрахунок-рушійна сила : розповідь Героя Соц. праці, голови крлгоспу ім. Дзержинського / В.Г. Аленьков ; літ. запис М.С. Соколовського. – Київ : Промінь, 1987. – 102 с. : іл. – (Курс - прискорення)
373123
  Ястремський І.С. Госпрозрахунок і економічні підйоми підвищення ефективності виробництва. / І.С. Ястремський. – К., 1981. – 48с.
373124
  Ядчук С.В. Госпрозрахунок і кредит у РАПО / С.В. Ядчук. – К, 1988. – 47с.
373125
  Городній В.В. Госпрозрахунок і матеріальне стимулювання у колгоспах / В.В. Городній. – Київ : Наукова думка, 1973. – 112 с.
373126
  Горелік Л.Е. Госпрозрахунок на промісловому підприємстві / Л.Е. Горелік. – К, 1948. – 32с.
373127
  Пронська Г.В. Госпрозрахунок органів господарського керівництва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматривается хозрасчет органов хозяйственного руководства как метод управления, неотъемлемый элемент хозрасчета отраслевой хозяйственной системы. Имея в своей основе ту же экономическую закономерность, опираясь на те же организационные ...
373128
  Кушнерова Т.П. Госпрозрахунок у боротьбі за рентабельність соціалістичних промислових підприємств / Т.П. Кушнерова. – Київ, 1959. – 48с.
373129
  Шрайбман М. Госпрозрахунок цеху й робітничої бригади / М. Шрайбман. – Х., 1933. – 88с.
373130
  Русаков А. Госпрозрахунок цеху та майстерні / А. Русаков. – Харків : Пролетар, 1931. – 76 с.
373131
  Павлишенко М.М. Госпрозрахунок як основа ринкової економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 70-79
373132
  Лукінов І.І. Госпрозрахунок, ціна і земельна рента / І.І. Лукінов. – Київ, 1970. – 64с.
373133
  Дзюбик С.Д. Госпрозрахунок: Ділові бесіди / С.Д. Дзюбик. – К., 1990. – 268с.
373134
  Тарасенко Г.С. Госпрозрахуноу у колгоспах і радгоспах / Г.С. Тарасенко. – К., 1986. – 47с.
373135
  Каринцев Н.А. Госсек / Н.А. Каринцев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 68 с.
373136
  Каринцев Н.А. Госсек / Н.А. Каринцев. – 4-е изд. – Москва : Музгиз, 1937. – 56 с.
373137
  Зінченко Н. Госсекретарь Александр Зинченко: Сегодня уровень жизни дончан не отвечает тому огромному потенциалу, который сосредоточен в Донбассе. // Факты, 2005


  Держ. секретар Президента Ющенка - про нову ідеологію і наповнення Банкової та влади загалом
373138
  Крыжевский В.В. Госсипибома: современный взгляд на проблему / В.В. Крыжевский, Н.А. Мендель, Ю.В. Павлович // Хірургія України : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 124-130. – ISSN 1818-5398
373139
  Бирюков В. и др. Госсобственность и госсектор в рыночной экономике // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 0131-2227
373140
  Гирявец П.В. Госсударственная социалистическая собственность и ее развитие в период строительства Коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гирявец П.В. ; Киев. ин-т. нар хоз-ва. – Киев, 1969. – 27с.
373141
  Тихомирова Т.Б. Госсударственный строй Ирана / Т.Б. Тихомирова. – Москва, 1957. – 25с.
373142
  Александрова А.Ю. Гостевой туризм как инновационная форма туризма (экономико-географический анализ) / А.Ю. Александрова, О.А. Химченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 24-31 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
373143
  Стефанссон В. Гостеприимная Арктика / В. Стефанссон. – Москва, 1948. – 327с.
373144
  Табарев А.В. Гостеприимные боги Сан-Агустина // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 83-96. – ISSN 044-748Х


  Записки археолога о поездках в Колумбию.
373145
  Русавская Валентина Гостеприимство - фактор успеха : культура сервиса // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 54-55 : фото
373146
  Щеглов Л.С. Гостеприимство : Стихи лирические и иронические / Л.С. Щеглов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 78с.
373147
  Лисовский К.Л. Гостеприимство / К.Л. Лисовский. – Москва, 1979. – 247с.
373148
   Гостеприимство "Ореанда" Премьер Отеля отмечено Кондолизой Райс на форуме YES // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 47 : фото
373149
  Ватолина Ю.В. Гостеприимство в предельной интерпретации: Жак Деррида // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-7. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
373150
  Лупашко Артур Гостеприимство по-одесски // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 87 : фото
373151
  Парубоча Наталья Гостеприимство по-швейцарски : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 64-69. – Библиогр.: Фото
373152
   Гостєва Юлія Володимирівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 88. – ISBN 978-966-439-757-2
373153
  Мамсуров Гости : рассказы / Мамсуров, , Дабе; пер. с осет. – Орджоникидзе : Осет. кн. изд-во, 1964. – 211 с.
373154
  Дудин М.А. Гости / М.А. Дудин. – Л., 1974. – 75с.
373155
  Гроссо А. Гости / А. Гроссо. – Москва : Радуга, 1990. – 160с.
373156
   Гости 13 страницы. – Москва : Известия, 1990. – 251 с.
373157
  Перхавко В. Гости бунташного века // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 70-82. – ISSN 1812-867Х
373158
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва : Правда, 1946. – 47с.
373159
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 48с.
373160
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Воронеж, 1948. – 44с.
373161
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Хабаровск, 1948. – 86с.
373162
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Амурск, 1953. – 74с.
373163
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва, 1972. – 640с.
373164
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва, 1978. – 640с.
373165
  Баркер Кэтрин Гости из Азии : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 45 : Фото
373166
  Дзасохов М. Гости из Барагуина : стихотворения и поэма / М. Дзасохов; пер. с осет. – Москва : Современник, 1982. – 96 с.
373167
  Васин М.Д. Гости из будущего / М.Д. Васин. – Москва, 1977. – 190с.
373168
  Казанцев А.П. Гости из Космоса. / А.П. Казанцев. – Москва : Гос. из-во географической литературы, 1958. – 238 с.
373169
  Ровнер А.Б. Гости из области. / А.Б. Ровнер. – М., 1991. – 301с.
373170
  Крошкин Павел Гости из прошлого // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 14-16 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
373171
   Гости о нашем городе. – Горький, 1987. – 14с.
373172
  Стыпов П. Гости с Миона. / П. Стыпов. – София, 1966. – 299с.
373173
   Гости страны фантазии : сб. научн.-фантаст. произведений писателей-фантастов. – Москва : Мир, 1968. – 366 с.
373174
  Артюх Л. Гостина в українців у контексті комунікації // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С.64-71. – Бібліогр.: Літ.: в приміт. с. 71; 27 п. – ISSN 0130-6936
373175
  Калитовський Ієроним Гостина св. Николая : Драматична игра в чотирьох выходах / Написав Иероним Калитовский // Рукавичка : повисть Евгения Згарского / Є. Згарський. – Коломыя : З печатни А.В. Кисилевского и Сполки, 1910. – 31 с., 2 л. нот. – (Библиотека для рускои молодежи ; Вып. 68, т. 129, рік 17)


  Библиотека для руской молодежи / пoд ред. Юлияна Насальского ; рoк ХVІІ, вып. LХVІІІ, т. СХХХ (Вып. 68, т. 131, рік 17)
373176
  Андреев Л.Н. Гостинец : рассказ Л.Андреева. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 16 с. – На обл. номер изд. № 17
373177
  Смоляк Б. Гостинець : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 7-13. – ISSN 0868-4790
373178
  Здоровило Т. Гостинець для окупанта. Дніпровське КБ "Південне" розробило власні боєприпаси до "Градів" i "Смерчів" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 3


  "У російсько-українському протистоянні використовувалися найрізноманітніші види озброєнь. В тім числі й «Гради» та «Смерчі», прийняті на озброєння ще в СРСР у 1963 і 1987 роках відповідно, боєприпаси для яких донині виробляли лише в Росії. Вочевидь ...
373179
   Гостинець для президента. – К, 1989. – 375с.
373180
  Білецький-Носенко П. Гостинець землякам : казки сліпого бандуpиста, чи співи об pізних pічах : [збіpка поезій] / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко. – Київ : Дpук. Е.Я. Федоpова, 1872. – 157, II с. – На обкл. рік видання 1872. - Примірник № 75218 дефектний, тит.арк. та стор.1-2 мають значні пошкодження. - описано за інтернет-пошуком
373181
  Коваленко Вадим Сергеевич Гостиница "Аврора". Всегда оставаться успешной // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 20-21 : фото
373182
  Штейн А.П. Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – Москва, 1957. – 114с.
373183
  Штейн А.П. Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – Москва
Кн.2. – 1957. – 114с.
373184
  Уэббер Г. Гостиница "Большой бизон" / Г. Уэббер. – М, 1986. – 318с.
373185
  Михановский В.Н. Гостиница "Сигма" : yаучно-фантаст. повести и рассказы / В.Н. Михановский. – Москва, 1979. – 304 с.
373186
  Мунтяну Ф. Гостиница "Тристеце" / Ф. Мунтяну. – Москва, 1959. – 112с.
373187
   Гостиница Spa Dr. Irena Eris приглашает на отдых // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
373188
  Тевелев М.Г. Гостиница в Снеговце / М.Г. Тевелев. – Ужгород, 1955. – 128с.
373189
  Уоллес Э. Гостиница на берегу Темзы / Э. Уоллес. – Киев, 1991. – 432 с.
373190
   Гостиница: 2 пути дополнительных продаж : стандарты успеха // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 72-73 : Фото
373191
   Гостинице "Альфа" четверть века : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 9 : Фото
373192
  Чичкина Светлана Гостиницы Москвы: с новыми кадрами в новое тысячелетие : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 30-31 : Фото
373193
  Миклевский Ежи Гостиничная инвестиция - трудно ли это? / Миклевский Ежи, Пидмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 36-37 : фото
373194
  Чичкина Светлана Гостиничная индустрия России развивается неравномерно : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 42-43 : Фото
373195
  Кехтер Игорь Гостинично-туристский комплекс "Горячие ключи" ООО "СВР - Холдинг", Суздаль : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 39 : Фото
373196
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание : учеб. пособие для студентов вузов / С.И. Байлик. – Киев : ВИРА-Р, 2002. – 252 с. – ISBN 966-542-193-Х


  Даны рекомендации по рациональной организации, управлению и обслуживанию гостей в совр. гостинничных комплексах с учётом опыта работы других стран мира.
373197
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. Евроремонт. Эксплуатация : учеб. пособие / С.И. Байлик. – Киев : ВИРА-Р, 2003. – 334 с. – ISBN 966-95845-8-2


  Книга посвящена эксплуатации материально-технической базы гостиничных, туристических и курортных комплексов. Для студентов высших учебных заведений
373198
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация : учеб. пособие / С.И. Байлик. – Київ : ВІРА-Р, 2001. – 208 с. – ISBN 966-7808-01-0
373199
  Шадурский Егор Гостиничному комплексу Санкт-Петербурга нужно $7,5 млрд! : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70-71 : Фото
373200
  Коробкин Алексей Гостиничные Договоры на Управление в России и СНГ // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 10-13 : фото
373201
  Аверьянов Борис Гостиничные проекты нужно активно пропагандировать : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 13 : Фото
373202
  Веллер Татьяна Гостиничные рынки России, СНГ и Грузии. Тенденции и перспективы / Веллер Татьяна, Коробкин Алексей, Кузьмина Галина // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 28-40 : фото, табл.
373203
   Гостиничные сети в Европе. Главные цифры : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 54-58 : Фото, табл.
373204
   Гостиничный low cost торжествует : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 38-39
373205
  Чичкина Светлана Гостиничный бизнес Латвии на подъеме : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-67 : Фото
373206
   Гостиничный и ресторанный бизнес : Отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
373207
   Гостиничный и ресторанный бизнес : Отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
373208
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный and ресторанный бизнес"
373209
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный and ресторанный бизнес"
373210
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2009
373211
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2009
373212
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2009
373213
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2009
373214
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2010. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
373215
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2010
373216
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2010
373217
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2010
373218
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2011
373219
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2011
373220
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2011
373221
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2011
373222
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2012
373223
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2012
373224
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2012
373225
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2012
373226
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2013
373227
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2013
373228
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2013
373229
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2013
373230
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2014
373231
   Гостиничный и туристический бизнес : Учебник. – Москва : Тандем; Экмос, 1998. – 352с. – ISBN 5-88124-014-Х
373232
   Гостиничный комплекс "Берлин": все для бизнеса, доступные цены : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 31
373233
   Гостиничный ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 52-56 : фото
373234
  Трофимова Ирина Гостиничный рынок Екатеринбурга : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 74-75 : Фото
373235
  Доронин Алексей Гостиничный рынок Италии тенденции и перспективы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 28 : Фото
373236
  Катеночкин Анатолий Гостиничный рынок России и СНГ. Курс на грамотное управление : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-59 : Фото
373237
   Гостиничный сегмент свободен : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-30 : Фото
373238
  Прима В.В. Гостинність в європейському культурному просторі: історія, теорія і сучасні практики : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Прима Вікторія Володимирівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
373239
  Гарбар Г.А. Гостинність в соціокультурній сфері туризму як головний предмет філософського аналізу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 273-278. – ISSN 2076-1554
373240
  Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : [навч. посібник] / В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2014. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-2609-88-2
373241
  Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : навч. посібник / В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2020. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-2609-88-2
373242
   Гостинність і клас // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 48-49 : фото
373243
  Русавська В.А. Гостинність у контексті соціально-культурних трансформацій XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 98-107
373244
  Шолухо Н.Є. Гостинність як модель повсякденності в "філософії іншого" Еманюеля Левінаса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 103-108. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
373245
  Поплавська А.В. Гостинність як продукт розвитку соціальної культури суспільства // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 98-107. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
373246
  Швець В.С. Гостинці : поезії / В.С. Швець. – Київ, 1968. – 75 с.
373247
  Петров Г.Ф. Гостиный двор / Г.Ф. Петров. – Ленинград, 1966. – 44 с.
373248
  Русинович И.А. Гостищевское железорудное месторождение. / И.А. Русинович, В.Ф. Небосенко. – Воронеж, 1964. – 83с.
373249
  Шевченко Б.В. Гості // Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Б.В. Шевченко. – Київ : Гнозіс, 2011. – С. 29-64. – ISBN 978-966-8840-79-1


  Як і кожна велика дворянська садиба, Качанівка мала свої традиції і неповторну культурно-побутову, духовну атмосферу. Вона уславилися гостинністю, надто за господарювання трьох поколінь Тарнавських (1824-1897). Серед гостей здебільшого називають ...
373250
  Овечкін В. Гості в Стукачах / В. Овечкін. – Київ, 1950. – 65с.
373251
  Кондратюк А. Гості з Аргентини : Повісті. Оповідання. Думки / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 528 с. – ISBN 978-966-416-142-5
373252
  Дімаров А.А. Гості з Волині / А.А. Дімаров. – Львів, 1949. – 48 с.
373253
  Ячейкін Ю.Д. Гості з греків / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1986. – 158 с.
373254
  Нитченко Д. Гості з Києва в Австралії // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 492, лютий : лютий. – С. 36


  Письменник - гуморист і сатирик Євген Дудар та прозаїк Федір Зубанич.
373255
  Федорій Елеонора Гості з неба: правила безпечної посадки // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 5, жовтень. – С. 52-57 : фото
373256
   Гості з німецької служби академічних обмінів (DAAD) / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  На робочій зустрічі представників Офісу Німецької служби академічних обмінів в Україні з проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) Петром Бехом були обговорені питання співпраці, розвитку академічної мобільності студентів, ...
373257
   Гості з Японії в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  До університету завітали президент університету м. Кіото проф. Хіроші Мацумото та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні пан Тоїчі Саката, яких приймав ректор Л. Губерський. Великий інтерес у студентів викликала лекція проф. Хіроші Мацумото.
373258
   Гості іноземних посольств // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)


  На святкуванні 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка до палацу "Україна" були представники з 28 посольств
373259
  О"Коннор Гості Ірландії / О"Коннор. – Київ : Дніпро, 1984. – 332с.
373260
  Рутківський В.Г. Гості на мітлі / В.Г. Рутківський. – К, 1988. – 286с.
373261
  Рибіна Юлія Гості та персонал SPA: відпочинок та робота в нових умовах // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 22-24 : фото
373262
  Луб"янова Тетяна Гості школи - письменники Росії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21
373263
   Гостра бойова контузійна черепно-мозкова травма : патогенез, діагностика, лікування / [Ю.В. Бовт, А.І. Гоженко, Л.П. Забродіна та ін.] ; за ред. В.О. Коршняка. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2018. – 154, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 145-154. – ISBN 978-966-8177-92-7
373264
  Ардаб"єв А.І. Гостра зброя в боротьбі проти релігії та ідеалізму (Ленінські конспекти творів Фейєрбаха) / А.І. Ардаб"єв, А.Г. Молчанов // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 120-143. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
373265
  Кононенко П.Т. Гостра могила : роман-хроніка / П.Т. Кононенко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1963. – 253 с.
373266
  Кононенко П.Т. Гостра могила : роман-хроніка / П.Т. Кононенко. – Київ : Дніпро, 1970. – 278 с.
373267
  Каменєв М. Гостре око Старшого Брата. Всюдисуще відеоспостереження - прихована загроза чи порятунок? / М. Каменєв, С. Золотар // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 12


  "Хто віддасть свободу в обмін на безпеку, той не матиме ні свободи, ні безпеки. Саме ця максима батьків-засновників США спадає на думку, коли мова заходить про системи відеоспостереження на вулицях. Окрім того, згадується метафоричний, але цілком ...
373268
  Савчук О.І. Гостре письмо : повість / О.І. Савчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 215 с.
373269
  Горлачук В.В. Гостре питання енергозбереження грунту у національному вимірі / В.В. Горлачук, Р.О. Бондаревський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 15-21 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
373270
  Скибчик В.А. Гостре розшарування аорти: діагностика, лікування та прогноз // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 48-54. – ISSN 2224-1485
373271
  Гайовий Г.Т. Гостре сміхотворче перо // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 9. – С. 42-43


  Стаття про Гайового Григорія Титовича - відомого журналіста, члена Національної спілки письменників України та випускніка факультету журналістики Київського держуніверситету.
373272
  Пелехатий К.М. Гострим пером / К.М. Пелехатий. – Львів, 1971. – 160с.
373273
  Шаповалова Г.В. Гостримо перо : основи журналістикознавчих розвідок / Галина Шаповалова, Ярослава Шебештян. – Ужгород : Карпати, 2012. – 165, [3] с. – Бібліогр.: с. 85-88, 147-162, 165-166. – ISBN 978-966-671-337-0
373274
  Іващенко В.Й. Гострі кути / В.Й. Іващенко. – Київ, 1967. – 59 с.
373275
  Тертишник В.М. Гострі кути судово-правової реформи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-73
373276
   Гострі питання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки відбулася робоча зустріч соціальних партнерів - Профспілки працівників освіти і науки України, Міністерства освіти і науки України, Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ - для обговорення гострих освітянських ...
373277
  Макаренко О.М. Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події / О.М. Макаренко, І.В. Федосєєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 47 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 45-48.
373278
  Ковінька О.І. Гостріше гостріть пера : гумор, сатира / О.І. Ковінька. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 198 с.
373279
  Герасименко Н. Гостро по жіночому // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 6-7


  Про сучасний український жіночий детектив.
373280
  Попова І.С. Гострота зору Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 6-8. – ISBN 978-966-551-315-5
373281
  Шешуряк Ю. ГОСТы из будущего. Учасники II Legal TMT Forum обсуждали новые стандарты юридической профессии в связи с перспективным развитием цифровых технологий / Ю. Шешуряк, В. Дудин // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 28 ноября (№ 48). – С. 22-24. – ISSN 1563-6755
373282
  Фролкин С.И. Гостю Москвы / С.И. Фролкин. – Москва, 1969. – 176с.
373283
  Солоненко Михаил Гость - посланник бога : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 92-99 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
373284
  Брандес Э. Гость : Драма в 2 д. Эдуарда Брандеса / Пер. с дат. Петра Ганзена. – Москва : Тип. Сытина, 1893. – 38 с. – Экз дефектный, отсут стр. с. 39-40. – (Для интеллигентных читателей ; 10)
373285
  Зайцев Б.К. Гость : рассказ / Борис Зайцев. – [Санкт-Петербург] : [Книгоиздат Д.К. Тихомирова], 1908. – 21-184, [8] с. – Оригинальное название кн.: Сборник "Факелы" : Кн. 3. - В кн. удалены: Предисловия; Вольные мысли / Александр Блок, с. 1-21


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
373286
  Сергеева И.А. Гость / И.А. Сергеева. – Л., 1973. – 143с.
373287
  Фоняков И.О. Гость / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1974. – 207с.
373288
  Баянов В.М. Гость : стихи / Виктор Баянов ; [худож. Г.И. Кравцов]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1976. – 112 с. : ил. – Миниатюрное издание
373289
  Гегешидзе Г. Гость : роман / Г. Гегешидзе. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 312 с.
373290
  Росоховатский И.М. Гость / И.М. Росоховатский. – Москва, 1979. – 239с.
373291
  Шкляревский И.И. Гость / И.И. Шкляревский. – Минск, 1980. – 126с.
373292
  Шмитт Гость : Пьеса / Шмитт, Эрик-Эмманюэль // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 88-128. – ISSN 1130-6545
373293
  Ермаков Дмитрий Гость в Старинном интерьере : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-81 : Фото
373294
  Мартынов Г.С. Гость из бездны / Г.С. Мартынов. – Л, 1962. – 120с.
373295
  Архипов А.Н. Гость из города : стихи / А.Н. Архипов. – Москва : Современник, 1974. – 95 с. – (Здравствуй, Москва! Первая книга в солице)
373296
  Туренская В.И. Гость из космоса / В.И. Туренская, П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1967. – 320с.
373297
  Голубев Г.Н. Гость из моря / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 240с.
373298
  Зубавин Б.М. Гость из соседней республики / Б.М. Зубавин. – М, 1955. – 49с.
373299
  Беркова Н.М. Гость из страны фантастики : книга для чтения / Н.М. Беркова. – Москва : Русский язык, 1981. – 176 с.
373300
  Николаева Е.М. Гость из юности : стихи / Елена Николаева. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 44 с. : 11х8 см. – Миниатюрное издание
373301
  Аббасзаде Г. Гость издалека : роман, повести / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Художественная литература, 1978. – 333 с. : ил.
373302
  Пирес Ж.К. Гость Иова / Ж.К. Пирес. – Москва, 1971
373303
  Чалая З.А. Гость конференции / З.А. Чалая. – М., 1952. – 24с.
373304
  Чайковская Анна Гость незванный : Россия / Чайковская Анна, Шпиленок Николай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
373305
  Богданов В.А. Гость полей / В.А. Богданов. – М, 1970. – 47с.
373306
  Говоров А.А. Гостья / А.А. Говоров. – Москва, 1974. – 95с.
373307
  Маринелли К. Гостья из его снов = His pregnant mistress : роман / Кэрол Маринелли ; пер. с англ. Л. Ронис. – Москва : Радуга, 2006. – 160 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006357-4
373308
  Косточкин В.В. Государев мастер Федор Конь / В.В. Косточкин. – Москва, 1964. – 176 с.
373309
  Садовяну М. Государева кобыла / М. Садовяну. – Бухарест, 1975. – 48с.
373310
  Дангулов С.А. Государева почта / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 521с.
373311
  Колосов Е.Е. Государева тюрьма - Шлиссельбург : (по официальным данным) / Е.Е. Колосов ; предисл. Н.А. Морозова. – Петроград : Антей, 1924. – 256 с. – (Историко-революционная библиотека / Ред. А.А. Шилова)
373312
  Павлов-Сильванский В.Б. Государевы служивые люди : происхождение русского дворянства / [соч.] Н. Павлов-Сильванский. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1898. – [X], 336 с.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
373313
  Короленко В.Г. Государевы ямщики / В.Г. Короленко. – Ростов -на-Дону. – 63с.
373314
  Рыбин В.Ф. Государи и кочевники. Перлом : Романы / В.Ф. Рыбин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 576с.
373315
  Ранке Л. Государи и народы Южной Европы в шестнадцатом семнадцатом веках : в 2 ч. / Леопольд Ранке ; Пер. с нем. послед. изд. В. Модестов. – Санкт-Петербург : [В тип. Эдуарда Веймара]
[Ч. 2, гл. 3]. – 1856. – 272 с.
373316
   Государи из Дома Романовых 1613-1913 : жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствований : [т. 1-2] / под ред. Н.Д. Чечулина, д-ра рус. истории. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1. – 1913. – [6], 2, 407 c., [9] л. ил. портр. : ил., портр., факс.
373317
   Государи из Дома Романовых 1613-1913 : жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствований : [т. 1-2] / под ред. Н.Д. Чечулина, д-ра рус. истории. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2. – 1913. – [4], 368, [2], II c., [6] л. ил. портр. : ил., портр., факс.
373318
  Шалюпа Государсвенный арбитраж в СССР / Шалюпа, П, Донде Я.А. и. – М., 1953. – 96с.
373319
  Новоселов П.И. Государсвтенный банк и торговые организации. / П.И. Новоселов, Г.И. Зысман. – М., 1974. – 96с.
373320
  Левин Д.Б. Государсвтенный строй Великобританции. Лекции / Д.Б. Левин. – М., 1957. – 64с.
373321
  Шабанов Ф.Ш. Государсвтенный строй и правовая система Турции в период танзимата. / Ф.Ш. Шабанов. – Баку, 1967. – 204с.
373322
  Левин И.Д. Государсвтенный строй Индии. / И.Д. Левин, В.А. Мамаев. – М., 1957. – 151с.
373323
  Негматов Н.Н. Государсвто Саманидов / Н.Н. Негматов. – Душанбе, 1977. – 279с.
373324
  Львова Э.С. Государства Луба и Куба. Обществ. строй до европ. колонизации (конец 19 века) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Львова Э.С.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Ист. ф-тет. – М., 1968. – 19л.
373325
  Шинкарецкая Г.Г. Государства на архипелагах. / Г.Г. Шинкарецкая. – М., 1977. – 102с.
373326
  Даулетова Н.К. Государственная библиотека Казахской ССР им. А.С.Пушкина. / Н.К. Даулетова. – Алма-Ата, 1974. – 72с.
373327
   Государственная библиотека СССР. – М, 1980. – 144с.
373328
   Государственная библиотека СССР : Библиогр. указ. – Москва
Ч. 1 : Литература о библиотеке 1862-1985 гг. – 1986. – 323с.
373329
   Государственная библиотека СССР. – М
2. – 1987. – 136с.
373330
  Чиркин В.Е. Государственная власть в развивающихся странах / В.Е. Чиркин. – Москва, 1990. – 235с.
373331
  Ким А.И. Государственная власть в СССР / А.И. Ким, А.М. Барнашов. – вып. дан. 1981. – Томск : [б. и.], 1980. – 89 с.
373332
  Ким А.И. Государственная власть и народное представительство в СССР / А.И. Ким. – Томск, 1975. – 216с.
373333
  Королев А.И. Государственная власть и рабочий класс СССР / А.И. Королев. – Л, 1980. – 187с.
373334
  Добролюбов А.И. Государственная Власть, как техническая система: О трех великих социальных изобретениях человечества / А.И. Добролюбов. – Минск, 1995. – 240с.
373335
  Анцупов И.А. Государственная деревня Бессарабии в XIX веке (1812-1870 гг.) / Анцупов И.А. ; под ред. П.Г. Рындзюнского ; АН Молдав.ССР, Ин-т истории. – Кишинёв : Катря Молдовеняскэ, 1966. – 264 с. – Библиогр.: с. 252-261
373336
  Пундани В.В. Государственная деревня Западной Сибири во второй половине XVIII - первой половине ХІХ в / В.В. Пундани. – Челябинск, 1984. – 80с.
373337
  Конюхова Т.А. Государственная деревня Литвы и реформа П.Д.Киселева 1840-1857 гг. / Т.А. Конюхова. – М, 1975. – 251с.
373338
  Юхт А.И. Государственная деятельность В.Н.Татищева в 20-х начале 30-х годов XVIII в. / А.И. Юхт. – М., 1985. – 367с.
373339
  Романович-Славатинский Государственная деятельность Гр. М.М. Сперанского // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 418-450. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
373340
  Щербаков С.Н. Государственная деятельность князя Ю.А. Долгорукова в царствование Федора Алексеевича // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 30-32. – ISSN 1812-3805
373341
  Сидорцов В.Н. Государственная деятельность рабочего класса БССР / В.Н. Сидорцов. – Минск, 1978. – 128с.
373342
   Государственная дисциплина. – М, 1978. – 598с.
373343
   Государственная дисциплина и ответственность. – Л, 1990. – 152с.
373344
   Государственная дисциплина и социалистический правопорядок. – Л, 1985. – 143с.
373345
  Калинычев Ф.И. Государственная дума в России : Сб. документов и материалов / Ф.И. Калинычев. – Москва, 1957. – 646с.
373346
  Кострикова Е. Государственная дума России и реформирование министерства иностранных дел // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 40-62. – ISSN 0869-5687
373347
  Спекторов А. Государственная и военная тайна / А. Спекторов. – Москва-Л., 1945. – 74с.
373348
  Кадырова Н.Г. Государственная и общественная деятельность рабочего класса Азербайджана / Н.Г. Кадырова. – Баку, 1979. – 200с.
373349
  Чайченко Анатолий Петрович Государственная и общественно-политическая деятельность А.М.Коллонтай в годы гражданской войны : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чайченко Анатолий Петрович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 146л. – Бібліогр.:л.117-141
373350
  Якунин В.И. Государственная идеологоия и национальная идея: конституционно-ценностный подход // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 5. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
373351
   Государственная картинная галерея Армении. – Москва, 1984. – 14с.
373352
   Государственная картинная галерея Армении. – Москва, 1986. – 14с.
373353
  Курц Б.Г. Государственная монополия в торговле / Б.Г. Курц. – К, 1929. – 77с.
373354
  Стогова А. Государственная мудрость легкомыслия // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 0235-7089
373355
  Беляев В. Государственная оперная студия-театр имени Народного артиста республики К.С.Станиславского / В. Беляев. – Москва, 1928. – 60с.
373356
  Рассудовский В.А. Государственная организация науки : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.711 / Рассудовский В.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1972. – 32л.
373357
  Рассудовский В.А. Государственная организация науки в СССР. / В.А. Рассудовский. – М., 1971. – 248с.
373358
   Государственная организация научно-исследовательской работы в США. – М, 1961. – 411с.
373359
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И. Ленина в 1981 году. – Москва, 1982. – 142 с.
373360
  Балашова Ю.П. Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина - национальная библиотека страны : Каталог. кн.-иллюстратив. выставки / Ю.П. Балашова. – Москва, 1979. – 50с.
373361
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина. – М., 1978. – 62с.
373362
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1965-1967 годах. – Москва, 1969. – 141с.
373363
   Государственная ордена Ленина Библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1966-1967 годах. – Москва, 1969. – 141с.
373364
   Государственная ордена Ленина Библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1975 году. – М., 1977. – 166с.
373365
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1978 году. – М., 1980. – 152с.
373366
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1982 году. – М., 1985. – 166с.
373367
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1984 году. – М., 1986. – 166 с.
373368
  Смирнова Е.И. Государственная оружейная палата / Е.И. Смирнова. – Москва, 1986. – 204с.
373369
   Государственная оружейная палата. – Москва, 1988. – 432с.
373370
   Государственная Оружейная плата Московского Кремля. – Москва, 1954. – 579с.
373371
  Ферсман А.Е. и Влодавец Н.И. Государственная петергофская гранильная фабрика в ее прошлом, настоящем и будущем / А.Е. и Влодавец Н.И. Ферсман. – Птгр., 1922. – 92с.
373372
   Государственная племенная книга свиней. – Воронеж
т. 1 : 1935 г. – 1936. – 596 с.
373373
   Государственная политика и обострение национальных отношений в странах капитала. – Киев, 1979. – 315с.
373374
  Судова Т.Л. Государственная политика инвестиций в человеческий капитал: институциональные аспекты // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 124-130. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
373375
   Государственная политика структурной перестройки промышленности Франции. – М., 1988. – 40с.
373376
  Фролова Е.П. Государственная помощь матерям и детям / Е.П. Фролова, Г.И. Потшеба. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 111 с.
373377
  Гусев М.И. Государственная помощь многодетным и одиноким матерям / М.И. Гусев, А.В. Сипко. – М, 1946. – 126 с.
373378
  Иванкина Т.В. Государственная помощь семьям, имеющим детей / Т.В. Иванкина, Е.Ф. Чернышева. – М., 1985. – 112с.
373379
  Фалькович М.С. Государственная пошлина в органах госарбитража / М.С. Фалькович. – М, 1973. – 54с.
373380
  Петропавловский Н.В. Государственная приемка и контроль качества / Н.В. Петропавловский, А В. Мордвинов. – Москва, 1989. – 79с.
373381
  Авдаков Ю. Государственная промышленность СССР в переходный период / Ю. Авдаков, В. Бородин. – Москва, 1977. – 320 с.
373382
  Змеева Н.Я. Государственная Публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина / Н.Я. Змеева. – Л., 1960. – 147с.
373383
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1957 году / Афанасьев Ю.С. ; ред. В.М. Барашенкова ; Гос. публичная б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1958. – 115 с.
373384
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1958 году / Афанасьев Ю.С. ; ред. В.М. Барашенков ; Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1959. – 120 с. : ил.
373385
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1960 году / Афанасьев Ю.С. ; ред. В.М. Барашенков ; Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1961. – 115 с.
373386
  Алексеев В.А. Государственная регистрация прав на об"екты недвижимости в потребительских кооперативах // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 4. – С. 49-55. – ISSN 1680-2721
373387
   Государственная система приборов. – Москва, 1970. – 78с.
373388
   Государственная система стандартизации. – М., 1968. – 126с.
373389
   Государственная система стандартизации. – М., 1970. – 144с.
373390
   Государственная система стандартизации. – М., 1976. – 224с.
373391
   Государственная система стандартизации. – М., 1978. – 276с.
373392
   Государственная система стандартизации. – М., 1981. – 312с.
373393
   Государственная служба основных капиталистичеких стран. – М., 1977. – 291с.
373394
  Завражанов И.И. Государственная служба США : Автореф... канд. юр.наук: / Завражанов И.И.;. – М, 1971. – 22л.
373395
  Пушкарева Л. Государственная служба. Денежное вознагрождение // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 1. – С. 31-34.
373396
  Еганов Г.Л. Государственная собственность в Англии и США / Г.Л. Еганов. – Ереван, 1964. – 206с.
373397
   Государственная собственность в развитых капиталистических странах. – Москва, 1989. – 286с.
373398
  Зинченко С.А. Государственная собственность в СССР : проблемы правового регулирования / С.А. Зинченко. – Ростов -на-Дону, 1986. – 175с.
373399
   Государственная собственность в странах Западной Европы. – Москва, 1961. – 464с.
373400
  Сорвина Г.Н. Государственная собственность в условиях государственно-монополистического капитализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Сорвина Г.Н.; МВ и ССО РСФСР. Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1962. – 20л.
373401
   Государственная собственность в Японии. – М., 1986. – 49с.
373402
  Виноградов В.А. Государственная социалистическая собственность / В.А. Виноградов. – Москва, 1967. – 48с.
373403
  Лоевецкий Д.А. Государственная теория денег / Д.А. Лоевецкий. – 2-е изд. – М., 1923. – 151с.
373404
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковаская галерея : краткий путеводитель / Л.А. Большакова. – 3-е изд. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – 166 с.
373405
  Антонова В.И. Государственная Третьяковская галерея : краткий очерк / В.И. Антонова; ред.: Л.С. Зингер. – Москва : Советский художник, 1956. – 80 с.
373406
  Антонова В.И. Государственная Третьяковская галерея : краткий очерк / В.И. Антонова; ред.: Л.С. Зингер. – 2-е испр., доп. изд. – Москва : Советский художник, 1956. – 83, [61] с.
373407
  Антонова А.И. Государственная Третьяковская галерея / А.И. Антонова. – Москва, 1968. – 184с.
373408
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея : краткий путеводитель / Л.А. Большакова. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 160 с.
373409
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея : краткий путеводитель / Л.А. Большакова. – 2-е изд. – Москва : Изобразителное искусство, 1977. – 160 с.
373410
   Государственная Третьяковская галерея. – Ленинград, 1981. – 352 с.
373411
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1986. – 444с.
373412
   Государственная Третьяковская галерея. – Ленинград, 1986. – 281 с.
373413
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1987. – 444с.
373414
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1987. – 23с.
373415
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1987. – 48с.
373416
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1988. – 450 с.
373417
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1989. – 444с.
373418
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва : СканРус, 2006. – 64, [1] с. : фотоил. – ISBN 5-93221-098-2
373419
   Государственная Третьяковская галерея. [Изоиздание] = The Tretyakov gallery : кКомплект картинной галереи - 16 открыток). – Москва : Изобразительное искусство
Вып. 2. – 1982. – 16 л. : 16 цв. открыток + 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
373420
   Государственная Третьяковская галерея. Путеводитель : русское искусство второй половины XIX века. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 256 с.
373421
   Государственная Третьяковская галерея: каталог живописи XVIII - начала ХХ века. – М., 1984. – 720с.
373422
  Иогансон Б.В. Государственная Третьяковская галлерея -- сокровищница русского искусства / Б.В. Иогансон. – Москва, 1953. – 48с.
373423
   Государственная Третьяковская галлерея : материалы и исследования. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 300 с.
373424
  Барило В.С. Государственная финансовая поддержка развития инфраструктуры как одного из элементов национальной инновацийной системы // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 7
373425
  Черниченко С.А. Государственние и профсоюзние органи Украинн по зашите трудових прав батрачества в годы нэпа (1922- 1929 гг.) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 18-27. – ISSN 0201-7245
373426
  Належитая Е.Н. Государственній бюджет Украины на 2001 год // Фінансова справа : всеукраїнський фінансовий журнал. / "Фінансова справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.27-30


  Комментарий основных положений Закона Украины от 7.12.00 "О Государственном бюджете Украины на 2001 год"
373427
  Лугвин С.Б. Государственно-административные структуры России и Великого княжества Литовского ( к вопросу о том , почему Москва оказалась сильнее) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 42-46. – ISSN 1812-3805
373428
   Государственно-монополистическая политика в сфере науки и техники. – М, 1989. – 256с.
373429
  Бурджалов Ф.Э. Государственно-монополистическая политика доходов концепции и практика. / Ф.Э. Бурджалов. – Москва, 1973. – 240с.
373430
   Государственно-монополистические комплексы. – Л., 1979. – 160с.
373431
  Сабельников Л.В. Государственно-монополистические средства торговой войны / Л.В. Сабельников. – М, 1973. – 215с.
373432
  Гаврилюк В.В. Государственно-монополистический вывоз капитала в развивающиеся страны / В.В. Гаврилюк. – Минск, 1976. – 136с.
373433
  Певзнер Я.А. Государственно-монополистический капитал в Японии : Автореф. дис. ... док. экон. наук / Певзнер Я.А. ; Ин-т мир. экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1960. – 29 с.
373434
   Государственно-монополистический капитализм. – М., 1971. – 272с.
373435
   Государственно-монополистический капитализм. – М, 1975. – 592с.
373436
  Мочерный С.В. Государственно-монополистический капитализм / С.В. Мочерный, Г.И. Олехнович. – Минск, 1991. – 147с.
373437
  Ледовских С.И. Государственно-монополистический капитализм в Австрии (После второй мировой войны) / С.И. Ледовских, Б.М. Патык. – М., 1965. – 144с.
373438
  Фальков А.М. Государственно-монополистический капитализм в военной судостроительной промышленности России. : Автореф... канд. экон.наук: / Фальков А.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 18л.
373439
  Иовович Б.Б. Государственно-монополистический капитализм в Италии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Иовович Б.Б. ; Киев. ин-тут нар. хоз. – Киев, 1969. – 19 с.
373440
   Государственно-монополистический капитализм и буржуазное право. – Москва, 1969. – 303с.
373441
  Черкасова Л.А. Государственно-монополистический капитализм и интернационализация хозяйственной жизни развитых капиталистических стран / Л.А. Черкасова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 63 с.
373442
   Государственно-монополистический капитализм и размещение производительных сил. – М., 1984. – 183с.
373443
  Куликов А.Г. Государственно-монополистический капитализм и экономическая политика империализма. / А.Г. Куликов. – М., 1981. – 85с.
373444
  Евсеенко А.А. Государственно-монополистический капитализм и экономический передел мира союзами капиталистов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евсеенко А.А.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1965. – 20л.
373445
   Государственно-монополистический капитализм США: монополистический капитал. – М, 1989. – 230с.
373446
   Государственно-монополистический капитализм ФРГ. – Л., 1971. – 168с.
373447
  Мартынов В.Т. Государственно-монополистический капитализм ФРГ и структурные изменения в промышленности / В.Т. Мартынов, В.М. Соколинский. – Казань, 1973. – 111с.
373448
  Иванов Э.М. Государственно-монополистический характер экономического программирования в Англии. / Э.М. Иванов. – М, 1969. – 48с.
373449
   Государственно-монополистическое регулирование в Японии. – М, 1985. – 420с.
373450
  Пономарев В.А. Государственно-монополистическое регулирование деятельности банков: границы и противоречия. / В.А. Пономарев. – М., 1987. – 206с.
373451
  Потапов В.В. Государственно-монополистическое регулирование и социальная политика в развитых капиталистических странах (80-е годы) / В.В. Потапов, Е.В. Алиева. – М., 1985. – 235с.
373452
   Государственно-монополистическое регулирование капиталистической экономики. – М., 1980. – 64с.
373453
  Турусова Л.И. Государственно-монополистическое регулирование кредита в ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: / Турусова Л.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1967. – 13л.
373454
  Горохова К.Г. Государственно-монополистическое регулирование промышленности / К.Г. Горохова, Г.В. Семеко. – М., 1986. – 62с.
373455
   Государственно-монополистическое регулирование экономики. Критический анализ теории и практики. – Киев : Наукова думка, 1972. – 212с.
373456
  Певзнер Я.А. Государственно-монополитический капитализм в Японии после второй мировой войны. / Я.А. Певзнер. – М, 1961. – 424с.
373457
  Певзнер Я.А. Государственно-монополитический капитализм и теория трудовой стоимости / Я.А. Певзнер. – Москва, 1978. – 342 с.
373458
  Очков М.С. Государственно-монополитический механизм неоколониализма / М.С. Очков. – М, 1971. – 246с.
373459
  Погребинский А.П. Государственно-монополитсический капитализм в России / А.П. Погребинский. – М., 1959. – 266с.
373460
  Пырлин Е.Д. Государственно-правовое развитие Иракской Республики после революции 14 июля 1958 г. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Пырлин Е.Д. ; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – Москва, 1970. – 24 с.
373461
  Исаев И.А. Государственно-правовое регулирование частного капитала в народном хозяйстве СССР в первые годы нэпа (1921-1925) : Автореф... канд. юридич.наук: 120001 / Исаев И.А.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – М., 1972. – 20л.
373462
  Алмазов М.С. Государственно-правовое регулирование экономики в австралийской федереци (торговые, финансовые отношения и арбитраж) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Алмазов М.С. ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1972. – 18 с.
373463
   Государственно-правовое строительство Таджикской ССР на современном этапе. – Душанбе, 1987. – 289с.
373464
   Государственно-правовое строительство Таджикской ССР на современном этапе. – Душанбе, 1987. – 289с.
373465
  Ярматов А.Я. Государственно-правовое строительство Туркменской ССР / А.Я. Ярматов. – Ашхабад, 1973. – 112с.
373466
  Миндзаев Марат Айдарукович Государственно-правовое управление качеством окружающей природной среды (к теории вопроса) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Миндзаев Марат Айдарукович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 21л.
373467
   Государственно-правовое управление качеством окружающей среды. – К.-Одесса, 1983. – 190с.
373468
   Государственно-правовое управление качеством прибрежных вод моря. – К.-Одесса, 1986. – 175с.
373469
   Государственно-правовое управление качеством прибрежных вод моря. – Киев, 1986. – 175с.
373470
  Грачев В.С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 3-4. – ISSN 1812-3805
373471
   Государственно-правовой статус областных Советов Казахской ССР. – Алма-Ата, 1976. – 367с.
373472
   Государственно-правовой статус областных Советов Казахской ССР. – Алма-Ата, 1976. – 367с.
373473
   Государственно-правовые акты Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 178с.
373474
   Государственно-правовые акты Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 178с.
373475
   Государственно-правовые аспекты демократизации советского общества. – М, 1990. – 188с.
373476
  Сайфулин Мурад Мухамедович Государственно-правовые аспекты решения национального вопроса в современной Индии : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Сайфулин Мурад Мухамедович; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра гос. права. – М., 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
373477
  Софокли С.Я. Государственно-правовые аспекты становления и развития Республики Кипр. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Софокли С.Я.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1976. – 21л.
373478
  Бонташ П.К. Государственно-правовые взгляды М.М.Сперанского. : Дис... канд. юрид.наук: / Бонташ П.К.; КГУ им.Т.Шевченко. Юрид. факульт. Кафедра теории и истории государства и права. – К., 1953. – 520л. – Бібліогр.:л.509-519
373479
  Ермолович Е.В. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского : Дис... кандид. юридич.наук: / Ермолович Е.В.;. – К., 1949. – 341л. – Бібліогр.:л.1-7
373480
  Ермолович Е.В. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского : Автореф... наук: / Ермолович Е.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 16 с.
373481
  Яхин Р.Х. Государственно-правовые воззрения П.И.Пестеля : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Яхин Р.Х. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический фак-т. – Москва, 1952. – 15 с.
373482
   Государственно-правовые вопросы социалистической представительной системы. – М, 1985. – 151с.
373483
   Государственно-правовые институты самодержавия в Сибири. – Иркутск, 1982. – 148с.
373484
  Альперавичус С.Е. Государственно-правовые основы представительства союзных республик в органах Союза ССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 711 / Альперавичус С.Е. ; Всес. научно-исслед. ин-т сов. законодат. – Москва, 1971. – 20 с.
373485
  Шукуров А. Государственно-правовые проблемы взаимоотношений Бухарской Народной Советской республики с РСФСР и СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Шукуров А.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 23л.
373486
   Государственно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав граждан. – Тверь, 1992. – 148 с.
373487
   Государственно-правовые проблемы реализации Советской Конституции. – Свердловск, 1987. – 136с.
373488
  Сяо Вэй-юнь. Государственно-правовые средства разрешения национального вопроса в социалистических странах. (СССР и Китайск. Нар. Респ.). : Автореф... канд. юрид.наук: / Сяо Вэй-юнь.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 17л.
373489
  Минзаев Марат Айдарукович Государственно-правовые управления качеством окружающей среды (К теории вопроса) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Минзаев Марат Айдарукович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 22л.
373490
  Мацук М.А. Государственно-феодальная эксплуатация крестьян национальных районов европейского Северо-Востока и Приуралья в XVII веке / М.А. Мацук. – Сыктывкар, 1988. – 18с.
373491
  Белова Л.Г. Государственно монополитстическое регулирование подготовки кадров в высшей школе США / Л.Г. Белова, В.В. Соколов. – Москва, 1982. – 74с.
373492
  Белявская И.А. Государственное "регулирование" на службе американского империализма (1917-1918 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Белявская И.А.; Академия наук СССР. Институт истории. – М., 1950. – 12л.
373493
   Государственное воздействие на размещение производительных сил в капиталистических странах. – М, 1970. – 136с.
373494
  Шумилов В.Н. Государственное древлехранилище хартий и рукописей / В.Н. Шумилов. – М, 1971. – 204с.
373495
  Мирошниченко Б.П. Государственное задание пролетариату / Б.П. Мирошниченко, Г.В. Перов. – Москва, 1969. – 104с.
373496
   Государственное и муниципальное управление : Справочник. – Москва : Магистр, 1997. – 496с. – ISBN 5-89317-053-9
373497
  Райхер В.К. Государственное имущественное страхование в СССР / В.К. Райхер. – Птгр., 1924. – 124с.
373498
   Государственное нормирование заработной платы. – М., 1928. – 112с.
373499
  Саркисов А.И. Государственное нормирование зароботной платы рабочих и служащих в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Саркисов а. и.; Аз.ГУ. – Баку, 1953. – 23 с.
373500
  Якубович Н.А. Государственное обвинение в советском суде : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Якубович Н.А. ; Моск. юридический ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
373501
  Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – Москва : Наука, 1971. – 344с.
373502
  Чумакова Т.Е. Государственное обеспечение детей и вопросы советского семейного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Чумакова Т.Е. ; КГУ. – Минск, 1964. – 19 с.
373503
  Чумакова Т.Е. Государственное обеспечение детей и вопросы советского семейного права (по материалам Белорусской ССР) : Дис... канд. юр.наук: / Чумакова Т.Е.; БГУ. Отдел правовых наук. – К., 1963. – 217л. – Бібліогр.:л.198-217
373504
   Государственное обеспечение, бытовое устройство и льготы военнослужащих и их семей. – Тбилиси, 1943. – 166с.
373505
   Государственное обеспечение, бытовое устройство и льготы военнослужащих и их семей. – Тбилиси, 1943. – 166с.
373506
  Багриновский К.А. Государственное планирование и прогнозирование в освободившихся странах / К.А. Багриновский. – Москва : [Б. и.], 1988. – 236 с.
373507
  Гурович С.Г. Государственное планирование промышленного производства / С.Г. Гурович. – М., 1956. – 40с.
373508
  Кукушкин Г.Я. Государственное планирование социалистического природопользования. / Г.Я. Кукушкин. – М., 1981. – 159с.
373509
  Стародубский Б.А. Государственное право буржуазных государств. / Б.А. Стародубский. – Свердловск, 1958. – 145с.
373510
   Государственное право буржуазных и освободившихся стран : учебник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 1988. – 480 с.
373511
   Государственное право буржуазных и развивающихся стран. – М, 1988. – 205с.
373512
  Мишин А.А. Государственное право буржуазных стран / А.А. Мишин. – Москва
1. – 1961. – 48с.
373513
   Государственное право буржуазных стран. – М, 1962. – 488с.
373514
   Государственное право буржуазных стран и стран освободившихся от колониальной зависимости. – М, 1968. – 389с.
373515
   Государственное право буржуазных стран и стран освободившихся от колониальной зависимости. – М, 1970. – 380с.
373516
  Мишин А.А. Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости / А.А. Мишин. – Москва, 1976. – 381с.
373517
  Стародубский Б.А. Государственное право буржуазных стран. / Б.А. Стародубский. – Свердловск, 1960. – 472с.
373518
  Беер Я. Государственное право Венгерской Народной Республики / Я. Беер. – М, 1963. – 703с.
373519
   Государственное право Германии = Handbuch des staatsrechts der bundesrepublik deutschland : Сокращенный перевод немецкого семитомного издания. – Москва. – ISBN 5-201-01286-3
Т.1. – 1994. – 312с.
373520
   Государственное право Германии = Handbuch des staatsrechts der bundesrepublik deutschland. – Москва. – ISBN 5-201-01291-4
Т.2. – 1994. – 320с.
373521
  Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР) / Т. Маунц. – М., 1959. – 596с.
373522
  Воеводин Л.Д. Государственное право зарубежных социалистических стран / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1972. – 478с.
373523
  Воеводин Л.Д. Государственное право зарубежных социалистических стран. : учебник / Л.Д. Воеводин, Д.Л. Златопольский. – Москва : Московский университет, 1984. – 368 с.
373524
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : учебник для вузов / К.В. Арановский. – Москва : Форум ; Инфра-М, 1998. – 488 с. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 5-86225-742-Х
373525
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : Учеб. пособие / К.В. Арановский. – Москва : Форум, Инфра-М, 1999. – 488с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-742-Х
373526
   Государственное право стран народной демократии. – М, 1959. – 420с.
373527
   Государственное право стран народной демократии. – М, 1961. – 572с.
373528
  Мишин А.А. Государственное право США / А.А. Мишин. – Москва : Наука, 1976. – 207с.
373529
  Сергеева И.А. Государственное предпринимательство в ФРГ / И.А. Сергеева. – М., 1974. – 197с.
373530
  Хрусталев Б.Ф. Государственное предприятие / Б.Ф. Хрусталев. – М, 1976. – 166с.
373531
  Базылев Б.Т. Государственное принуждение и правовые формы его осуществления в советском обществе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Базылев Б.Т. ; КГУ. – Киев, 1968. – 17 с.
373532
  Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому праву / В.В. Серегина. – Воронеж, 1991. – 117с.
373533
  Панова М.И. Государственное промышленное предприятие в системе социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Панова М.И.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 25л.
373534
  Безруков А.И. Государственное регулирование деятельности международных монополий / А.И. Безруков. – М, 1982. – 160с.
373535
  Михайлин П.А. Государственное регулирование доходов предприятий. / П.А. Михайлин. – Москва, 1980. – 63с.
373536
  Хижняк Игорь Антонович Государственное регулирование и идеологическая ориентация культурных процессов в США (60-70-е годы) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.03 / Хижняк Игорь Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 225л.
373537
  Чувилин Е.Д. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах / Е.Д. Чувилин, В.Г. Дмитриева. – М, 1991. – 108с.
373538
  Азарова Ирина Борисовна Государственное регулирование инвестиционно-строительных проектов: поиск эфективных инструментов // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 11-18. – Библиогр.:13 назв. – ISSN 2219-5300
373539
  Комир Л.И. Государственное регулирование природопользование // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 440-446. – Бібліогр.: на 5 пунктів
373540
  Круглов В.В. Государственное регулирование развития сельского хозяйствав малых странах Западной Европы / В.В. Круглов, Г.Л. Фактор. – М, 1973. – 72с.
373541
  Овсянников Алексей Леонидович Государственное регулирование регионального развития сельского хозяйства Бразилии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Овсянников Алексей Леонидович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1975. – 23л.
373542
   Государственное регулирование рыночной экономики : Учебник для студ.и слуш.экономических специальностей. – Москва : Экономика, 2000. – 735с. – ISBN 5-282-01958-2
373543
  Павлова Э.И. Государственное регулирование сельского хозяйства во Франции / Э.И. Павлова. – Москва, 1988. – 172с.
373544
  Магарин Н.С. Государственное регулирование советской торговли в переходный период : Автореф... канд. юрид. наук / Магарин Н. С. ; ОГУ, Каф. теории и истории государства и права. – Одесса, 1968. – 19 с.
373545
  Лежава А.М. Государственное регулирование торговли и биржи / А.М. Лежава. – Москва, 1924. – 45с.
373546
  Попов А.А. Государственное регулирование трудовых отношений в США на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Попов А.А.; АН СССР. Ин-т США,. – Москва, 1972. – 26л.
373547
  Миргасан Сеидзаде Мирхашим Оглу Государственное регулирование цен // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 73-82 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
373548
   Государственное регулирование экономической деятельности : РФ Правовых Реформ. – Москва : Юристъ, 2000. – 316с. – (Государство и экономика.Res cottidiana). – ISBN 5-7975-0336-0
373549
  Волович В.Ф. Государственное руководство и управление сельским хозяйством СССР / В.Ф. Волович. – Томск, 1979. – 251с.
373550
  Белякова З.С. Государственное руководство колхозами в период развернутого строительства коммунизма в СССР / З.С. Белякова, И.Ф. Панкратов. – М., 1961. – 168с.
373551
  Григорьев В.К. Государственное руководство колхозами. / В.К. Григорьев. – Москва, 1961. – 56с.
373552
   Государственное руководство комплексным развитием территорий в СССР. – Москва, 1981. – 204 с.
373553
  Мокряк В.И. Государственное руководство народным хозяйством в Социалистической Республике Румынии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Мокряк В.И.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1973. – 26л.
373554
  Маевский С.А. Государственное руководство развитием науки и техники в СССР / С.А. Маевский. – М, 1977. – 64с.
373555
  Скрыпник А.П. Государственное руководство физической культуры и спортом в СССР. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Скрыпник А.П.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1982. – 18л.
373556
   Государственное социальное страхование. – М., 1948. – 304 с.
373557
   Государственное социальное страхование. – М., 1959. – 261 с.
373558
   Государственное страхование в СССР. – М, 1975. – 367с.
373559
  Мотылев Л.А. Государственное страхование в СССР / Л.А. Мотылев. – М, 1986. – 70с.
373560
   Государственное страхование в СССР. – М, 1989. – 335с.
373561
   Государственное страхование в СССР, 1991. – М, 1991. – 93с.
373562
  Бадалов Шакир Шахпур оглы Государственное страхование и его роль в развитии колхозного производства : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.10 / Бадалов Шакир Шахпур оглы; МВ и ССО АзССР Ин-т нар. х-ва. – Баку, 1974. – 28л.
373563
  Гладков Н.И. Государственное страхование имущества колхозов / Н.И. Гладков. – 2-е изд. перераб. – Москва, 1973. – 112с.
373564
  Братякин Петр Семенович Государственное страхование сельскохозяйсвенных культур и вопросы его дальнейшего совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Братякин Петр Семенович; МВ и ССО РСФСР. Ростовский-на-Дону институт нар. хоз. – Ростов н/Дону, 1974. – 26л.
373565
  Шерменев М.В. Государственное страхование сельскохозяйственных структур / М.В. Шерменев. – М., 1952. – 132 с.
373566
  Биндер М.А. Государственное строительство в казахском ауле в 1926-1929 гг. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Биндер М.А.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1950. – 25 с.
373567
  Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : Учебное пособие / Б.М. Свирский. – Харьков : Эспада, 2001. – 488с. – ISBN 966-7870-04-9
373568
  Михайлов А.Н. Государственное строительство Узбекской ССР на современном этапе. / А.Н. Михайлов. – Ташкент, 1973. – 216с.
373569
  Кривобоков В.А. Государственное строительство. Дворец или лачуга? = State construction. A palace or a hovel? / В.А. Кривобоков. – Харьков : Фоліо, 2002. – 318с. – ISBN 966-03-1747-6
373570
  Атаманчук Г.В. Государственное управление : проблемы методологии правового исследования : проблемы методологии правового исследования / Атаманчук Г.В. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 239 с.
373571
  Павлович З.А. Государственное управление агропромышленным комплексом / З.А. Павлович. – К., 1984. – 232с.
373572
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев
№ 9. – 2000
373573
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев
№ 1. – 2001
373574
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
лето. – 2003
373575
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
лето. – 2004
373576
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Весна - Лето. – 2005
373577
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Весна. – 2006
373578
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Лето. – 2006
373579
  Анисимов А.А. Государственное управление в странах капитала : кадры, труд, оплата труда, пенсии / Анисимов А.А. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 193 с.
373580
  Гумаров К. Государственное управление здравоохранением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Гумаров К.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
373581
  Волович В.Ф. Государственное управление и руководство сельским хозяйством СССР в современный период / В.Ф. Волович. – Томск, 1969. – 228с.
373582
  Шаров А. Государственное управление инвестициями в свете международного опыта // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 3. – С. 313-331. – ISSN 1684-906Х
373583
  Машаров И.М. Государственное управление как категорий российского административного права: исторический аспект и современное понимание // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 19-22. – ISSN 1812-3805
373584
  Жмотов А.И. Государственное управление охраной природы в СССР / А.И. Жмотов. – Саратов, 1983. – 128с.
373585
  Досымбеков С Государственное управление промышленностью в Казахской ССР / С Досымбеков. – Алма-Ата, 1964. – 256с.
373586
  Гомберадзе Т.Г. Государственное управление художественной кинематографией в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Гомберадзе Т.Г.; МГУ. – М., 1972. – 21л.
373587
  Селиванов А.А. Государственное управление экономикой союзной республики / А.А. Селиванов. – К, 1988. – 165с.
373588
  Русинова С.И. Государственное устройство (территориально-нац. организация). : Автореф... доктор юрид.наук: / Русинова С.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Юрид. ф-тет. – Л., 1967. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
373589
  Филимонов В.Г. Государственное устройство РСФСР (историко-правовое исследование национально-территориальной и административно-территориальной организации) : Дис... канд. юридич.наук: / Филимонов В.Г.; КГУ. – К., 1962. – 358л. – Бібліогр.:л.I-XXV
373590
  Златопольский Д.Л. Государственное устройство СССР / Д.Л. Златопольский. – М., 1960. – 300с.
373591
  Попков В.Д. Государственное устройство СССР. / В.Д. Попков. – М, 1960. – 83с.
373592
  Штерн А.Б. Государственное финансирование промышленности в 1918 - 1924 гг / А.Б. Штерн. – М - Л, 1924. – 187с.
373593
  Каменский Г.П. Государственное хозяйство в Англии за шесть лет управления министерства тори 1887/88-1892/93 гг. / [Соч.] Г.П. Каменского. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1895. – [6], XX, [2], 376 с. – Библиогр.: "Список сочинений и официальных документов, служивших источниками" (с. XII-XIV)
373594
  Тюменев А.И. Государственное хозяйство древнего Шумера. / А.И. Тюменев. – М-л, 1956. – 519с.
373595
  Кочкин М.А. Государственному Никитскому ботаническому саду - 150 лет / М.А. Кочкин; Мин. сельского хоз-ва СССР. Гос. Никитский бот. сад. – Симферополь : Крымиздат, 1962. – 71с.
373596
  Травников Е.М. Государственноправовые вопросы партийного руководства местными органами государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Травников Е.М.; Мин. юстиции СССР. Всесоюз. НИИ совет. законодат. – М., 1973. – 24л.
373597
  Биндер М.А. Государственноправовые проблемы взаимопомощи советских народов. : Автореф... Доктора юрид.наук: 711 / Биндер М.А.; Таджикский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 68л.
373598
  Греков И.А. Государственность и право на территории Украинской ССР в период феодальной раздробленности : Конспект лекций по истории государства и права Украинской ССР / И.А. Греков. – Одесса : Одесский гос. ун-т, 1964. – 52 с.
373599
  Греков И.А. Государственность и право на территории Украинской ССР в раннефеодальный период : Конспект лекций / И.А. Греков. – Одесса : Одесский гос. ун-т, 1966. – 36 с.
373600
   Государственные библиографические указатели социалистических стран. – Москва
Ч. 2. – 1985. – 40 с.
373601
  Зверев А.Г. Государственные бюджеты Союза ССР 1938-1945 гг. / А.Г. Зверев. – Москва, 1946. – 171с.
373602
  Соловей Г.Г. Государственные бюджеты. Англия, Франция, Германия, Италия, С.Ш.Америки и СССР / Г.Г. Соловей. – М.-Л., 1928. – 176с.
373603
  Кутлер К.Н. Государственные доходы СССР (Техника взимания) / К.Н. Кутлер. – Л., 1940. – 255с.
373604
  Ткаченко В.М. Государственные заготовки и цены на зерно на Украине в 1918-1933 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ткаченко В.М.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. – К., 1968. – 31л.
373605
  Слатин И.М. Государственные заготовки сельскохозяйственных продуктов в СССР. / И.М. Слатин. – М., 1956. – 48с.
373606
  Зверев А.Г. Государственные займы и вклады в сберегательные кассы / А.Г. Зверев. – Л., 1957. – 47с.
373607
  Табулдин М.Н. Государственные закупки колхозной продукции - важная форма экономических связей между городом и деревней (на мат. Казахской ССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Табулдин М.Н.; КГУ. – К., 1965. – 225л. – Бібліогр.:л.206-225
373608
  Максимова И.В. Государственные закупки сельскохозяйственных продуктов в СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Максимова И.В. ; МГУ , ИПКП маркс.-ленинизм. – Москва, 1955. – 16 с.
373609
  Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы : Учебник для студ.высш.учеб.заведений / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – Москва : Финансы; ЮНИТИ, 2001. – 687с. – ISBN 5-238-00081-2
373610
  Зверев И.Ю. Государственные и обыкновенные соображения Саши Синева. Непридуманные рассказы / И.Ю. Зверев. – М., 1964. – 134с.
373611
  Здир Я.А. Государственные инспекции в СССР / Я.А. Здир. – Москва, 1960. – 135с.
373612
  Эдир Я.А. Государственные инспекции в СССР. / Я.А. Эдир. – М., 1960. – 135с.
373613
  Красильников Ю.Д. Государственные клубные учреждения РСФСР / Ю.Д. Красильников. – М., 1967. – 36с.
373614
  Сидорчук В.К. Государственные комитеты союзной республики: правовые вопросы организации и деятельности. : Автореф... канд.наук: 12.00.02 / Сидорчук В.К.; АН УССр. Ин-т гос. и права. – К., 1987. – 16л.
373615
  Ракитин А.И. Государственные крестьяне Архангельской губернии после реформы П.Д.Киселева. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракитин А.И.; Моск.ордена Лениниа гос.ун-т. – Москва, 1953. – 13 с.
373616
  Антелава И.Г. Государственные крестьяне Грузии в XIX веке / АН Груз. ССР, Ин-т истории ; И.Г. Антелава. – Тбилиси
Т. 2 : Пореформенный период (1864-1900 гг.). – 1962. – 362 с.
373617
  Антелава И.Г. Государственные крестьяне Грузии в XIX веке / И.Г. Антелава. – Тбилиси : "Сабчота сакартвело"
Т. 1 : До крестьянской реформы 1864 г. – 1969. – 484 с.
373618
  Софронов М.Г. Государственные крестьяне Казанской губернии и реформа П.Д.Киселева. : Автореф... канд. ист.наук: / Софронов М.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1952. – 19 с.
373619
  Булдаков К.А. Государственные крестьяне Костромской губернии от реформы П. Д. Киселева до отмены крепостного права (1839-1866 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Булдаков К. А.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1958. – 15л.
373620
  Яровой Г.В. Государственные крестьяне Пермской губернии (1807-1860 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Яровой Г.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 20л.
373621
   Государственные награды СССР. – М., 1987. – 314с.
373622
  Топуриа П.А. Государственные образования Восточного Закавказья в XI-XII веках. (на груз. яз.). : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Топуриа П.А.; Тибилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 36л.
373623
  Бондаренко М.Е. Государственные пантеоны древнегреческих полисов Северного Причерноморья / М.Е. Бондаренко; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МАКС Пресс, 2007. – 248 с. – ISBN 978-5-317-02162-7
373624
  Ачаркан Виктор Адольфович Государственные пенсии в СССР : Автореф... докт юриднаук: 713 / Ачаркан Виктор Адольфович; ВСесоюзн. науч-исслед ин-т советского законодательства. – М, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
373625
  Майер Л. Государственные предприятия в монополистическом хозяйстве ФРГ / Л. Майер. – М, 1961. – 208с.
373626
  Разумович Н.Н. Государственные преобразования революционной Кубы / Н.Н. Разумович. – Москва, 1964. – 107 с.
373627
   Государственные преступления. – М., 1963. – 228с.
373628
  Тотоев Р.Р. Государственные преступления в законодательстве Российской империи // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
373629
  Медведев Анатолий Иванович Государственные решения как средство управления социалистическим обществом : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Медведев Анатолий Иванович; Акад. общест. наук при ЦК КПСС. – М., 1975. – 21л.
373630
  Азарх А.Э. Государственные служащие Индии : эволюция гос. бюрократии в условиях независимости / А.Э. Азарх ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1979. – 136 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 130-135
373631
  Чертков В.Л. Государственные служащие стран тропической Африки (соц.-эконом. характеристика и полит. роль) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.08 / Чертков В.Л. ; АН СССР. Ин-т Африки. – Москва, 1980. – 21с.
373632
   Государственные стандарты СССР. – М.
1. – 1986. – 422с.
373633
   Государственные стандарты СССР. – М.
2. – 1986. – 395с.
373634
   Государственные стандарты СССР. – М.
1. – 1987. – 444с.
373635
   Государственные стандарты СССР. – М.
4. – 1987. – 439с.
373636
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1975. – М.
1. – 1975. – 823с.
373637
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1976. – М.
1. – 1976. – 239с.
373638
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1976. – М.
2. – 1976. – 321с.
373639
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1976. – М.
3. – 1976. – 371с.
373640
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1977. – М.
1. – 1977. – 415с.
373641
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1977. – М.
2. – 1977. – 360с.
373642
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1977. – М.
3. – 1977. – 400с.
373643
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1979. – Москва
1. – 1979. – 407с.
373644
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1979. – Москва
2. – 1979. – 443с.
373645
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1979. – Москва
3. – 1979. – 352с.
373646
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1980. – М.
1. – 1980. – 415с.
373647
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1980. – М.
2. – 1980. – 495с.
373648
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1980. – М.
3. – 1980. – 368с.
373649
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1981. – М.
1. – 1981. – 390с.
373650
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1981. – М.
2. – 1981. – 480с.
373651
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1981. – М.
3. – 1981. – 384с.
373652
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1983. – М.
3. – 1983. – 284с.
373653
   Государственные стандарты СССР. Указатель.1985. – М.
4. – 1985. – 115с.
373654
  Романова З.С. Государственные торудовые резервы СССР, (по матер. Молотовск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Романова З. С.; ИПКП марск. лен. при МГУ. – М., 1953. – 16л.
373655
  Забелин Н.Н. Государственные трудовые резервы : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин Н.Н.; МГУ. – М, 1956. – 16л.
373656
  Забелин Н.Н. Государственные трудовые резервы : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин Н.Н.; МГУ. – М, 1956. – 16л.
373657
  Мазурова Я.С. Государственные трудовые резервы БССР и их роль в подготовке квалифицированных кадров рабочих 1944-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Мазурова Я. С.; Ин-т ист. АН БССР. – Минск, 1958. – 17л.
373658
  Кедров Г. Государственные трудовые резервы страны Советов / Г. Кедров. – Москва : Политиздат, 1941. – 56с.
373659
   Государственные университеты, экономические и юридические институты. – Москва, 1960. – 580с.
373660
   Государственные учреждения в XVI-XVII вв.. – М., 1955. – 28с.
373661
   Государственные учреждения в XVIII вв.. – М., 1960. – 578с.
373662
   Государственные учреждения России XVI-XVIII вв.. – М., 1991. – 190с.
373663
   Государственные финансы. – Киев : Либидь, 1991. – 276с.
373664
  Солюс Г.П. Государственные финансы в современном капиталистическом воспроизводстве / Г.П. Солюс. – М, 1974. – 160с.
373665
  Солюс Г.П. Государственные финансы и иностранный капитал в экономике Заападной Германии / Г.П. Солюс. – М, 1957. – 128с.
373666
  Пятненков В.М. Государственные финансы Индийского Союза. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пятненков В.М.; М-во внешней торговли СССР.Ин-т внешней торговли. – М, 1955. – 16л.
373667
   Государственные финансы несоциалистических стран Азии. – М., 1965. – 376с.
373668
  Лушникова Л.И. Государственные финансы ОАР / Л.И. Лушникова. – Москва, 1971. – 239с.
373669
   Государственные эталоны и общесоюзные поверочные схемы. – Москва, 1978. – 283с.
373670
   Государственные эталоны СССР. – М., 1976. – 45с.
373671
   Государственный ансамбль песни и танца Дагестана, 1973. – 26с.
373672
   Государственный аппарат. – М., 1984. – 248с.
373673
  Калинин Г.С. Государственный аппарат в России от февраля до октября 1917 года, его классовая природа и характерные черты : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Калинин Г.С. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В. Ломоносова. Юридический фак-т. – Москва, 1951. – 30 л.
373674
  Старцев Ю.Ф. Государственный аппарат США в условиях подготовки и ведения войн (1939 -1960 гг.) / Ю.Ф. Старцев. – Свердловск, 1971. – 192с.
373675
  Брайков С. Государственный арбитраж в социалистических странах / С. Брайков, А. Рац, Нгуен Ниен [и др.] ; отв. ред. Т. Е. Абова ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1982. – 319 с.
373676
  Каллистратова Р.Ф. Государственный арбитраж. (Проблемы совершенствования организации и деятельности) / Р.Ф. Каллистратова. – М., 1973. – 206с.
373677
   Государственный архив : Разряд 2, "Дела собственно до императорской фамилии относящиеся" / [Сост. С. Горяинов]. – Санкт-Петербург : М-во иностр. дел, 1913. – 118, 66 с. – Часть текста на фр. яз.
373678
  Воропанова Т.М. Государственный архив Вологодской области / Т.М. Воропанова, Б.Н. Матавкин. – Вологда, 1970. – 432с.
373679
  Логунова Л.А. Государственный архив Калининской области / Л.А. Логунова. – Калинин, 1956. – 20 с.
373680
   Государственный архив Одесской области. – Одесса, 1961. – 388с.
373681
   Государственный архив Пензенской области. – Пенза, 1962. – 304с.
373682
   Государственный архив Тамбовской области : путеводитель. – Воронеж : Центр.-Черноземн. кн. изд-во, 1987. – 247, [1] с.
373683
   Государственный архивный фонд СССР - документальная память народа. – М., 1987. – 223с.
373684
  Мартынов Д.Я. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга / Д.Я. Мартынов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 32 с.
373685
  Бондаренко Л.Н. Государственный астрономический институт имени П.К. Штенберга : крат. история и описание / Л.Н. Бондаренко, Д.Я. Мартынов. – Москва : Издательство Московского университета, 1973. – 52 с.
373686
  Гиндин Ф И. Государственный банк и экономическая политика царского правительства. : Автореф... Доктора ист.наук: / Гиндин И.Ф,; Акад.наук СССР. – Москва, 1959. – 33л.
373687
   Государственный банк СССР. – М., 1957. – 255с.
373688
   Государственный банк СССР. – М., 1960. – 36с.
373689
   Государственный банк СССР в 1971-1975 гг.. – Москва, 1976. – 64 с.
373690
   Государственный банк СССР к VII Всесоюзному съезду Советов. – Москва, 1935. – 61с.
373691
   Государственный бюджет. – Москва, 1965. – 519 с.
373692
   Государственный бюджет Венгерской Народной Республики 1954г., 1954. – 61с.
373693
  Ким И.Л. Государственный бюджет и интерсификация общественного производства / И.Л. Ким. – Алма-Ата, 1985. – 145 с.
373694
  Абдрахманов У.У. Государственный бюджет и социально-культурное строительство. : Автореф... канд.эконом. наук: 599 / Абдрахманов У.У.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
373695
  Абдраманов Б.А. Государственный бюджет Каракалпакской АССР и его роль в хозяйственном и культурном развитии республики. : Автореф... Канд. эконом. наук: 599 / Абдраманов Б.А.; Ташк. ин-т нар.хоз-ва. – Ташкент, 1968. – 20л.
373696
  Долгорма Балдангийн Государственный бюджет МНР и его роль в распределении и перераспределении национального дохода республики : Автореф... кандидата экон.наук: / Долгорма Балдангийн; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1965. – 18л.
373697
  Мухамед Д.Б. Государственный бюджет Сирии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Мухамед Д.Б. ; МВ и ССО УССР , Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1974. – 44 с.
373698
  Ровинский Н.Н. Государственный бюджет Союза ССР : Учеб. пособие, сост. проф. Н.Н. Ровинским при участии группы авторов / Н.Н. Ровинский; Под ред. А.К. Сучкова ; Упр. учеб. заведениями НКФ СССР допущено в качестве учеб. пособия для фин.-экон. ин-тов. – Москва ; Ленинград : Госфиниздат, 1939. – 440 с.
373699
  Брюханов Н.П. Государственный бюджет Союза ССР на 1925-26 г. и хозяйственное строительство / Н.П. Брюханов. – М., 1926. – 86с.
373700
  Плотников К.Н. Государственный бюджет СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1953. – 40с.
373701
  Плотников К.Н. Государственный бюджет СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1959. – 424с.
373702
   Государственный бюджет СССР. – М., 1962. – 16с.
373703
   Государственный бюджет СССР. – М., 1968. – 448с.
373704
   Государственный бюджет СССР. – М., 1975. – 415с.
373705
   Государственный бюджет СССР. – М., 1975. – 415с.
373706
   Государственный бюджет СССР. – М., 1978. – 408с.
373707
   Государственный бюджет СССР. – М., 1980. – 364с.
373708
   Государственный бюджет СССР. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 382 с.
373709
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – М., 1962. – 224с.
373710
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – М., 1966. – 224с.
373711
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик, 1966-1970 гг.. – М., 1972. – 231с.
373712
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик, 1971-1975 гг.. – М., 1976. – 214с.
373713
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик, 1976-1980 гг.. – М., 1982. – 184с.
373714
  Ипатов П.Ф. Государственный бюджет СССР и его народнохозяйственное значение / П.Ф. Ипатов. – М, 1964. – 44с.
373715
  Хорошков В.И. Государственный бюджет СССР и его роль в восстановлении и развитии народного хозяйства страны, росте благосостояния и культуры трудящихся в четвертой (первой послевоенной) пятилетке (1946-1950 годы) : Автореф... канд. эконом.наук: / Хорошков В.И.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра политической экономии. – Воронеж, 1953. – 22 с.
373716
  Алавердова Э.П. Государственный бюджет СССР и его роль в распределении национального дохода в новых условиях хозяйствования : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Алавердова Э.П.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с.
373717
   Государственный бюджет СССР на 1937 г.. – Москва, 1937. – 96с.
373718
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1939 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1939. – 55с.
373719
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1944 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1944. – 36с.
373720
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1945 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1945. – 34 с.
373721
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1946 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1946. – 48с.
373722
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1947 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1947. – 48с.
373723
   Государственный бюджет СССР, 1989. – М., 1989. – 159с.
373724
   Государственный бюджет Украинской ССР на 1939 год. – 70с.
373725
  Федченко П.Г. Государственный бюджет, кредит и денежное обращение при социализме / П.Г. Федченко. – Х, 1958. – 24с.
373726
  Кадышев Л.А. Государственный бюджет, кредит и денежное обращение при социализме / Л.А. Кадышев. – М, 1959. – 60с.
373727
  Федченко П.Г. Государственный бюджет, кредит и денежное обращение при социализме / П.Г. Федченко. – Х, 1960. – 18с.
373728
   Государственный визит Президента СССР М.С.Горбачева в Канаду. – М., 1990. – 46с.
373729
   Государственный визит Президента СССР М.С.Горбачева в Соединенные Штаты Америки. – М., 1990. – 335с.
373730
   Государственный водный кадастр 1980: основные гидрологические характеристики. – Киев
Т. 2, вып. 4,5. – 1982
373731
   Государственный герб СССР, 1950. – 20с.
373732
   Государственный герб СССР. – Москва, 1959. – 40с.
373733
  Вейсман Л. Государственный деятель / Л. Вейсман. – Ростов-на-Дону, 1948. – 96с.
373734
  Велиев Дунямалы Амир оглы Государственный долг современной Турции. : Автореф... канд. экон.наук: / Велиев Дунямалы Амир оглы; Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1970. – 22л.
373735
  Платонов А.П. Государственный житель / А.П. Платонов. – М., 1988. – 606с.
373736
  Платонов А.П. Государственный житель : Проза, ранние сочинения, письма / А.П. Платонов. – Минск : Мастацкая літаратура, 1990. – 702с. – ISBN 5-340-00885-1
373737
   Государственный заем Второй Пятилетки. – М., 1946. – 64с.
373738
  Масленников В.В. Государственный заказ: формирование и анализ. / В.В. Масленников, В.И. Слободник. – М., 1990. – 95с.
373739
  Шеляг-Сосонко Государственный запеведник "Дунайские плавни". / Шеляг-Сосонко, Д.В. Дубына. – К., 1984. – 287с.
373740
  Богданов Б.В. Государственный заповедник-усадьба И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново / Б.В. Богданов, А.И. Понятовский. – Тула, 1965. – 56с.
373741
  Шеляг-Сосонко Государственный заповедник "Мыс Мартьян". / Шеляг-Сосонко. – К., 1985. – 256с.
373742
  Косаревский И.А. Государственный заповедник Софиевка / И.А. Косаревский. – Киев, 1951. – 56 с.
373743
   Государственный и общественный контроль в СССР. – М., 1970. – 336с.
373744
  Шариф А-Ш Н. Государственный капитализм в Ираке и его роль в развитии экономики страны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шариф Н.А-Ш. ; Моск. ун-т. – Москва, 1966. – 18 с.
373745
  аль Шейх Ш.Н. Государственный капитализм в Ираке и его роль в развитии экономики страны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / аль Шейх Ш.Н. ; МГУ, Экон. фак., Каф. полит. экон. – Москва, 1966. – 17 с.
373746
  Захарова М.В. Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Захарова М.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1962. – 19 с.
373747
  Егоров И.И. Государственный капитализм в развиващейся экономике Индии. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.17 / Егоров И.И.; Ан СССР. – М, 1981. – 39л.
373748
  Троицкая Ф.А. Государственный капитализм в развивающихся странах. (На прим. стран Восточ. Африки). : Автореф... канд. экон.наук: / Троицкая Ф.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1967. – 26л.
373749
  Рудой Я. Государственный капитализм в России во время империалистической войны / Я. Рудой. – Ленинград, 1925. – 95 с.
373750
  Васильев И.В. Государственный капитализм в современной Бирме. / И.В. Васильев. – Москва, 1961. – 172с.
373751
   Государственный капитализм в странах Востока. – Москва, 1960. – 292с.
373752
  Коссой А.М. Государственный капитализм в условиях строительства социализма / А.М. Коссой. – М., 1975. – 307с.
373753
  Соловьева А.М. Государственный капитализм и развитие железнодорожного транспорта России во второй половине XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Соловьева А.М.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1966. – 43л.
373754
   Государственный капитализм и социальная эволюция стран зарубежного Востока. – М., 1980. – 295с.
373755
  Малышко Николай Иванович Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Малышко Николай Иванович; АН УССР. Ин-т гос-ва и права. – К., 1979. – 24л.
373756
  Гостев В.И. Государственный контроль в системе советского государственного управления : Автореф... канд.наук: / Гостев В. И.; АОН при ЦК КПСС Каф. теор. гос. и права. – Москва, 1950. – 25 л.
373757
  Тарасов А.М. Государственный контроль в советское время: его сущность и этапы развития // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.8-17
373758
  Лунев А.Е. Государственный контроль в СССР / А.Е. Лунев. – М., 1951. – 80с.
373759
   Государственный контроль за ведением работ по геологическому изучению недр. – М., 1980. – 88с.
373760
  Малышко Н.И. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха / Н.И. Малышко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 131с.
373761
  Василевский И.Р. Государственный контроль как охранитель народных интересов за границей и в России : (Попул.-крит. очерк) / И.Р. Василевский. – Санкт-Петербург : Тип. М. Михайловой, 1907. – 88 с.
373762
  Исаев А.А. Государственный кредит / [Соч.] А.А. Исаева, орд. проф. Д.Ю. лицея. – Ярославль : Тип. Г. Фальк, 1886. – VI, [2], 159 с. – Отт. из "Временника Демид. юрид. лицея". Кн. 39. – Библиогр.: "Главные источники и пособия" (перед текстом и в примеч.)
373763
  Егоров К.А. Государственный механизм военно-бюрократческой диктатуры в Китае. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Егоров К.А.; МИМО МИД СССР. – М, 1974. – 30л.
373764
  Селиванов В.Н. Государственный механизм управления США в условиях углубления общего кризиса капитализма / В.Н. Селиванов. – Киев, 1983. – 190 с.
373765
   Государственный музей-заповедник А. С.Пушкина. – Москва : Советская Россия, 1974. – 48 с.
373766
  Поленова О.В. Государственный музей-усадьба В. Д. Поленова / О.В. Поленова. – М, 1957. – 48с.
373767
  Поленов Ф.Д. Государственный музей-усадьба В.Д. Поленова / Ф.Д. Поленов. – М, 1972. – 36с.
373768
  Селегей П. Государственный музей "Домик Лермонтова" / П. Селегей, Л. Лукьянова. – М, 1953. – 119 с.
373769
  Савин О.М. Государственный музей А.Н. Радищева : очерк-путеводитель / О.М. Савин. – Пенза, 1974. – 104 с.
373770
  Забнев Ф.А. Государственный музей В.Г.Белинского. / Ф.А. Забнев, Ф П. Максяшев, . – Пенза, 1962. – 96с.
373771
  Селегей П. Государственный музей домик Лермонтова. / П. Селегей. – Ставрополь, 1958. – 128 с.
373772
   Государственный музей западного и восточного искусства в г. Киеве. – К., 1940. – 16с.
373773
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. – Л., 1988. – 183с.
373774
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва, 1988. – 23с.
373775
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Ленинград, 1989. – 286с.
373776
  Демская А.А. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина / А.А. Демская. – М., 1979. – 239с.
373777
  Демская А.А. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина / А.А. Демская. – 2-е изд. – М., 1983. – 239с.
373778
   Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина : Альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1981. – 147с. – Расст. знак для научного фонда СФ /856453. – (Музеи Мира)
373779
  Поленова О.В. Государственный музей им. В.Д. Поленова / О.В. Поленова. – Москва, 1954. – 48 с.
373780
  Островская Р.П. Государственный музей Н.А. Островского в Москве. Путеводитель / Р.П. Островская. – М., 1953. – 112с.
373781
  Галабутская Г.М. Государственный музей театрального, музыкального и киноискусства УССР / Г.М. Галабутская, К.Н. Питоева. – Киев, 1985. – 127с.
373782
   Государственный нотариат. – М, 1980. – 199с.
373783
   Государственный нотариат : сборник официальных материалов. – Киев : Політвидав України, 1982. – 543 с.
373784
   Государственный обвинитель в советском суде. – М, 1954. – 308с.
373785
   Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования в области техники и технологии в компетентностном формате: обзор разработанных вариантов : материалы XV Всерос. научно-метод. конференции "Актуальные проблемы качества обра зования и пути их решения в контексте европейских и мировых тенденций" / И.Б. Федоров, С.В. Коршунов, О.С. Еркович, С.П. Еркович, В.Г. и др. Казанович; [Федоров И.Б., Коршунов С.В., Еркович О.С., Еркович С.П., Казанович В.Г. и др.] ; Мин. образования и науки РФ ; Московский гос. технич. ун-т им. Н.Э. Баумана, Исслед. центр проблем качества подготовки специал. Московск. гос. ин-та стали и сплавов. – Москва ; Уфа, 2005. – 102 с. – (Проблемы качества образования)
373786
   Государственный ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический Малый Театр СССР. – М., 1978. – 783с.
373787
   Государственный ордена трудового красного знамени центральный кукольный театр под руководством народного артиста СССР С.В. Образцова. – Москва : Искусство, 1980
373788
   Государственный план породного районирования лошадей, крупнго рогатого скота, овец, свиней и коз : Проект Главного Управления Животноводства и Главного Управления Коневодства Наркомзема СССР. – Москва : ОГИЗ Сельхзгиз, 1938. – 30 с.
373789
   Государственный план развития животноводства на 1936 год. – М, 1936. – 103с.
373790
   Государственный план развития животноводства на 1953год. – М, 1935. – 363с.
373791
   Государственный природоведческий музей. – К, 1982. – 128с.
373792
  Иванова Е.А. Государственный русский музей / Е.А. Иванова. – Л, 1971. – с.
373793
   Государственный Русский музей. – Ленинград, 1987. – 23 с.
373794
  Патрон А.П. Государственный рынок США: научно-технический прогресс и конкуренция // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2002. – № 2. – С. 96-109. – ISSN 0321-2068
373795
  Кууз А.А. Государственный сектор в сельском хозяйстве стран Африки / А.А. Кууз. – М., 1991. – 116с.
373796
  Азовский И.П. Государственный сектор в экономике Бирмы (1948-1962) / И.П. Азовский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 203 с.
373797
  Шахбазян Г.С. Государственный сектор в экономике Ирака / Г.С. Шахбазян. – М, 1974. – 263с.
373798
  Сосна С.А. Государственный сектор в экономике развивающихся стран / С.А. Сосна. – М., 1989. – 224с.
373799
  Белый О.Д. Государственный сектор в экономике развивающихся стран. (На примере Бирмы и Цейлона) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Белый О.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
373800
  Чекури Н.Р. Государственный сектор и его эффективность в экономике Индии. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чекури Н.Р.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1982. – 24л.
373801
   Государственный сектор и социально-экономический прогресс в развивающихся странах. – Киев : Вища школа при КГУ, 1980. – 208с.
373802
  Карпинский И.Ф. Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на матер. стран Вост. Азии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карпинский И. Ф.; КГУ. – К., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
373803
  Когамов М.Ч. Государственный следственный комитет / М.Ч. Когамов. – Алматы, 1997. – 176с.
373804
  Степанский А.Д. Государственный совет в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степанский А.Д.; Моск.гос.ист-архивный ин-т. – М, 1965. – 25л.
373805
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Австрии / Л.Я. Дадиани. – М, 1958. – 91с.
373806
  Томсинов В.А. Государственный строй Англии накануне революции 1640-1660 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-33. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
373807
  Разумович Н.Н. Государственный строй Аргентины / Н.Н. Разумович. – Москва : Юридическая литература, 1959. – 103с.
373808
  Сопова Н.К. Государственный строй Боспора в V-II вв до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Сопова Н.К.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 25л.
373809
  Разумович Н.Н. Государственный строй Бразилии / Н.Н. Разумович. – М, 1959. – 87с.
373810
  Крылов Б.С. Государственный строй Великобритании. / Б.С. Крылов. – М., 1957. – 82с.
373811
  Баглай М.В. Государственный строй Гватемалы / М.В. Баглай. – Москва : Госюриздат, 1959. – 63 с. : ил., карт. – (Государственный строй стран мира)
373812
  Черняк Е.Б. Государственный строй и политические партии США / Е.Б. Черняк. – М., 1957. – 242с.
373813
  Почкаева М.В. Государственный строй Индии / М.В. Почкаева. – Москва, 1957. – 60с.
373814
  Протопопов А.С. Государственный строй Италии. / А.С. Протопопов, РЕзников. – М., 1960. – 86с.
373815
  Филимонова М.В. Государственный строй Итальянской республики / М.В. Филимонова, С.Н. Медведев. – М, 1985. – 41с.
373816
  Лидин А. Государственный строй Канады / А. Лидин. – М., 1960. – 69с.
373817
  Воеводин Л.Д. Государственный строй Китайской Народной Республики. / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1956. – 271с.
373818
  Перевертайло А.О. Государственный строй Китая / А.О. Перевертайло. – М, 1946. – 24с.
373819
  Оконишников А.П. Государственный строй Лаоса / А.П. Оконишников. – М, 1959. – 45с.
373820
  Онан Э.С. Государственный строй Либерии / Э.С. Онан. – М, 1958. – 46с.
373821
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Ливана / Л.Я. Дадиани. – М, 1973. – 87с.
373822
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Ливана / Л.Я. Дадиани. – М, 1973. – 87с.
373823
  Корнеев Л.А. Государственный строй Мальгашской республики. / Л.А. Корнеев. – М., 1961. – 63с.
373824
  Титков Василий Иванович Государственный строй Монгольской Народной Республики / Титков Василий Иванович. – М. : Госюриздат, 1961. – 91с.
373825
  Солнцев Н.Н. Государственный строй Нидерландов / Н.Н. Солнцев. – М., 1960. – 77с.
373826
  Мишин А.А. Государственный строй Новой Зеландии / А.А. Мишин. – М., 1960. – 64с.
373827
  Дадиани Л.Я. Государственный строй ОАР / Л.Я. Дадиани. – Москва, 1967. – 111с.
373828
  Разумович Н.Н. Государственный строй Перу / Н.Н. Разумович. – Москва : Юридическая литература, 1960. – 70с.
373829
  Стешенко Л.А. Государственный строй России в первой четверти XVIII в. / Л.А. Стешенко, К.А. Софроненко. – Москва, 1973. – 120 с.
373830
  Мицкевич А.В. Государственный строй Румынской Народной Республики. / А.В. Мицкевич. – М., 1957. – 94с.
373831
  Миланян Мохсун Мухаммед Джафар оглы Государственный строй современного Ирана. / Миланян Мохсун Мухаммед Джафар оглы ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1973. – 127 с.
373832
  Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции / М.А. Крутоголов. – М., 1958. – 304с.
373833
  Ступишинд В.П. Государственный строй стран тропической Африки. : Автореф... канд.юрид.наук: / Ступишинд В.П.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1962. – 15л.
373834
  Мишин А.А. Государственный строй США / А.А. Мишин. – М., 1958. – 104с.
373835
  Тузмухамедов Государственный строй Тайланда. / Тузмухамедов, Б.Г. Самсонов. – М., 1956. – 46с.
373836
  Керимов М.А. Государственный строй Турции / М.А. Керимов. – М., 1956. – 71с.
373837
  Стародубский Б.А. Государственный строй Финляндии / Б.А. Стародубский. – Свердловск, 1957. – 32с.
373838
  Бартелеми Ж. Государственный строй Франции / Жозеф Бартелеми ; пер. с фр. Р. Ралова, с предисл. М. Зарецкого. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 191 с.
373839
  Глебов В. Государственный строй Франции / В. Глебов. – М., 1958. – 84с.
373840
  Крутоголов М.А. Государственный строй Франции по Конституции 1958 года / М.А. Крутоголов. – М., 1960. – 104с.
373841
  Шавров Я.М. Государственный строй Чехословацкой Республики / Я.М. Шавров. – М, 1957. – 80с.
373842
  Малонин С. Государственный строй Швеции. / С. Малонин. – М., 1958. – 67с.
373843
  Абаршалин В.М. Государственный строй Эфиопии : автореф. дис. ... канд. юрид.наук : 711 / Абаршалин В.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 16 с.
373844
  Ланда И.И. Государственный финансовый контроль / И.И. Ланда, Д.С. Лукашевкер. – М., 1927. – 317с.
373845
  Локшин Д.Л. Государственный хор русской песни / Д.Л. Локшин. – М., 1955. – 36с.
373846
   Государственный Эрмитаж : Музей истории культуры и искусств ; Краткий справочник с планом [и 19 табл.]. – 3-е изд. – Ленинград
Ч. 1. – 1934. – 118 с. : с черт., 20 вкл. л. илл. и план
373847
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1956. – 31с.
373848
  Губчевский Ф П. Государственный Эрмитаж / Ф П. Губчевский, . – Л, 1962. – 88с.
373849
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1981. – 25 с.
373850
  Воронихина А.Н. Государственный Эрмитаж / Л.Н. Воронихина. – Ленинград : Искусство, 1983. – 456 с.
373851
   Государственный Эрмитаж. Ленинград. – Москва, 1975. – 343с.
373852
   Государственный Эрмитаж. Труды. – Ленинград
Т. 23. – 1983
373853
   Государство- это мы. – М, 1962. – 70с.
373854
   Государство- это мы. – М, 1963. – 80с.
373855
  Горохов С.А. Государство-город Ватикан : География. Образ страны // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 27-31 : Схема. – ISSN 0016-7207
373856
  Попов А.А. Государство "всеобщего благосостояния"? / А.А. Попов. – М, 1985. – 256с.
373857
  Ябров А.С. Государство № 49 и его президент Лукьян Тузов / А.С. Ябров. – Кемерово, 1990. – 223с.
373858
  Абидова М. Государство Ак-Коюнлу в Иране во второй половине 15 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абидова М. ; Лен. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
373859
  Буниятов З.М. Государство атабеков Азербайджана / З.М. Буниятов. – Баку, 1978. – 271с.
373860
  Азимджанова С.А. Государство Бабура в Кабуле и в Индии / С.А. Азимджанова ; АН СССР, Ин-т востоковедения, АН УзССР, Ин-т востоковедения им. Абу Рейхана Берун. – Москва : Наука, 1977. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 153-166
373861
  Бабаджанян М.А. Государство в период перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Бабаджанян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 32с.
373862
  Татаркин А. Государство в системе отношений доверия в экономике / А. Татаркин, В. Сухих, С. Важенин // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 10. – С. 155-172. – ISSN 0207-3676
373863
  Мамут Л.С. Государство в центральном измерении / Л.С. Мамут; ин-ь гос-ва и права РАН. – Москва : Норма, 1998. – 48с. – ISBN 5-89123-218-9
373864
  Расков Николай Васильевич Государство в экономике империализма : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Расков Николай Васильевич; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1980. – 34л.
373865
  Понеделко Г.Н. Государство в экономике Испании: взгляд в прошлое и современность / Г.Н. Понеделко. – М., 1991. – 141с.
373866
  Певзнер Я.А. Государство в экономике Японии / Я.А. Певзнер. – Москва, 1976. – 319с.
373867
  Гулиев В.Е. Государство и демократия / В.Е. Гулиев. – М., 1975. – 215с.
373868
  Фарберов Н.П. Государство и демократия в период строительства коммунизма. / Н.П. Фарберов. – Москва, 1968. – 80 с.
373869
  Трайнин И.П. Государство и коммунизм / И.П. Трайнин. – М, 1940. – 56с.
373870
  Александров Н.Г. Государство и коммунизм : (От соц. государственности к обществ. коммунисттич. самоуправлению) / Н.Г. Александров. – Москва : Знание, 1961. – 48 с. – (Серия 2. Философия / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; 15)
373871
  Бовин А.Е. Государство и коммунизм / А.Е. Бовин. – Москва, 1963. – 52с.
373872
  Кретов Ф.Д. Государство и коммунизм / Ф.Д. Кретов. – Москва, 1966. – 91с.
373873
  Богатырева Т.Г. Государство и культура в условиях глобально-локальной динамики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.61-74. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
373874
  Сабиров Х.Р. Государство и личность в развитом социалистическом обществе / Х.Р. Сабиров. – М, 1980. – 62с.
373875
  Затонский В.А. Государство и личность в системе государственности (К вопросу о содержании базовых категорий теории государства и права) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
373876
  Патюлин В.А. Государство и личность в СССР / В.А. Патюлин. – М., 1974. – 246с.
373877
  Патюлин В.А. Государство и личность в СССР / В.А. Патюлин. – М., 1978. – 144с.
373878
  Зяблюк Н.Г. Государство и малый бизнес США / Н.Г. Зяблюк. – М., 1987. – 175с.
373879
  Левин С.Ф. Государство и монополистическая буржуазия в Пакистане. / С.Ф. Левин. – М., 1983. – 273с.
373880
  Бельский К.С. Государство и налоги // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 11. – С. 56-63. – ISSN 0132-0769
373881
  Кожокин Е.М. Государство и народ / Е.М. Кожокин. – М., 1989. – 173с.
373882
  Штейн Л. [Бунге Н.Х.] Государство и народное образование начальное и профессиональное, т. е. ученое, реальное и художественное, в Германии, Англии и Франции : Очерк исследования Лоренца Штейна : Извлечено из соч.: Das Elementar und Berufsbildungswesen von L. Stein / cост. проф. Н.Х. Бунге. – Киев : В университетской тип., 1877. – [2], II, 100, II с. – Отд. оттиск: Унив. изв.. 1876 г.


  Проф. сост.: Бунге Николай Христианович (1823-1895)
373883
  Байтин М.И. Государство и политическая власть / Михаил Байтин. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972. – 239 с.
373884
  Байтин Михаил Иосифович Государство и политическая власть : Автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.01 / Байтин Михаил Иосифович ; Московский гос. ун-т им .М.В. Ломоносова. – Москва, 1973. – 52 с.
373885
  Лиходедов Ф.М. Государство и построение коммунизма / Ф.М. Лиходедов. – Москва, 1968. – 415с.
373886
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1995
373887
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1996
373888
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1997
373889
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 2001
373890
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 2002
373891
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 2002
373892
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 2002
373893
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 2002
373894
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 2002
373895
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 2002
373896
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 2002
373897
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 2002
373898
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 2002
373899
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 2002
373900
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2003
373901
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2003
373902
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2003
373903
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2003
373904
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2003
373905
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2004
373906
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2004
373907
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2004
373908
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2004
373909
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2005
373910
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2005
373911
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2005
373912
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2005
373913
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2005
373914
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2006
373915
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2006
373916
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2006
373917
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2006
373918
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2006
373919
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2006
373920
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2007
373921
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2007
373922
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2007
373923
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2007
373924
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2007
373925
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2007
373926
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2007
373927
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2007
373928
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2008
373929
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2008
373930
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2008
373931
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2008
373932
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2008
373933
  Сонин В.В. Государство и право Дальневосточной республик / В.В. Сонин. – Владивосток, 1982. – 103с.
373934
  Кучма В.В. Государство и право Древнего мира : Курс лекций по истории государства и права зарубежных стран / В.В. Кучма; Волгоградский гос. ун-т. – Волгоград : Офсет, 1998. – 240с. – ISBN 5-8105-0001-3
373935
  Амелин Г.К. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (начало XII в. - начало XV в.) : учеб. пособие для студентов ВЮЗИ / Г.К. Амелин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва : [Б. и.], 1962. – 72 с.
373936
  Беляева Г.П. Государство и право Чехии XIII-XIV веков : Автореф... канд. юрид.наук: / Беляева Г.П.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1952. – 15 л.
373937
  Снигирева Государство и профсоюзы / Снигирева, Л.С. Явич. – М, 1967. – 263с.
373938
  Эльянов А. Государство и развитие // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2003. – № 1. – С.3-15. – ISSN 0131-2227
373939
  Ленин В.И. Государство и революция : Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. – Петроград, 1919. – 116 с.
373940
  Ленин В.И. Государство и революция / В.И. Ленин, 1970. – 190с.
373941
  Ленин В.И. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1975. – 182с.
373942
  Ленин В.И. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 184с.
373943
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 249с.
373944
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 160с.
373945
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 194с.
373946
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1981. – 160 с.
373947
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Птгр, 1919. – 150с.
373948
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Л, 1925. – 144с.
373949
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1925. – 144с.
373950
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М.Л., 1930. – 160с.
373951
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1932. – 96с.
373952
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1933. – 96с.
373953
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Л, 1936. – 94с.
373954
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 112с.
373955
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1944. – 99с.
373956
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1945. – 98с.
373957
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Ленинград, 1950. – 120с.
373958
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Л, 1951. – 120с.
373959
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1952. – 232 с.
373960
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1952. – 120 с.
373961
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1959. – 142с.
373962
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1965. – 160с.
373963
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва, 1967. – 160с.
373964
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва, 1968. – 160с.
373965
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 204с.
373966
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва, 1971. – 160с.
373967
  Ивлева Т.Н. Государство и сельское хозяйство Мексики в переходный период // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 43-57. – ISSN 044-748Х
373968
  Явич Л.С. Государство и социалистический правопорядок. / Л.С. Явич. – Л., 1967. – 40с.
373969
  Графский В.Г. Государство и технократия: Ист-критич. исслед. / В.Г. Графский. – М., 1981. – 289с.
373970
  Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве : Царствование Феодора Ивановича. Учреждение патриаршества в России / Проф. А.Я. Шпаков. – Одесса : Тип. "Техник"
Ч. 1. – 1912. – V, 161, IX c., [2] л. факс


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
373971
  Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве : Царствование Феодора Ивановича. Учреждение патриаршества в России / Проф. А.Я. Шпаков. – Одесса : Тип. "Техник"
Ч. 2. – 1912. – VII, 200 с.


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
373972
  Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси 10-13 вв. / Я.Н. Щапов. – Москва, 1989. – 228с.
373973
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 80-106. – ISSN 0042-8779
373974
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 64-93. – ISSN 0042-8779
373975
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 70-97. – ISSN 0042-8779
373976
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С.Ю.Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 79-110. – ISSN 0042-8779
373977
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С.Ю.Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 74-99. – ISSN 0042-8779


  Із архіва історика
373978
  Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: основы взаимодействия : Учебник для студ.высш. учеб.завед.обуч.по спец. "Менеджмент" / Ф.И. Шамхалов. – Москва : Экономика, 2000. – 382с. – ISBN 5-282-01992-2
373979
  Дэвид Государство и экономическая трансформация: российский и китайский опыт перехода к рынку / Дэвид, Котц // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 48-64. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
373980
  Строева Л.В. Государство исмаилитов в Иране в 11-13 вв. / Л.В. Строева. – М, 1978. – 274с.
373981
  Исмаилов Р.И. Государство Ихшидидов. (935-969) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Исмаилов Р.И.; АН АзССР. Отд. общ. наук. Ин-тут народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1971. – 54л.
373982
  Каленский В.Г. Государство как объект социологического анализа / В.Г. Каленский. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 182 с.
373983
  Затонский В.А. Государство как суб"экт политической жизни общества: вопросы эффективности // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 13-26. – ISSN 1812-8696
373984
  Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков при Абл-Хайр-хане : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов Б.; ЛГУ. Ии-т востоковедения. – Л., 1961. – 21л.
373985
  Струве В.В. Государство Лагаш / В.В. Струве. – Москва, 1961. – 104 с.
373986
  Лундин А.Г. Государство мукаррибов Саба / А.Г. Лундин. – М., 1971. – 302с.
373987
  Якушик В.М. Государство переходного типа / В.М. Якушик. – Киев : Либідь, 1991. – 198с.
373988
   Государство Российское: власть и общество. С древнейших времен до наших дней : Сборник документов : учебник. – Москва : МГУ, 1996. – 528 с. – ISBN 5211035887
373989
  Семенова Н.И. Государство сикхов. / Н.И. Семенова. – Москва, 1958. – 178с.
373990
  Смирнов Н.Г. Государство Солнца / Н.Г. Смирнов. – Москва, 1972. – 222с.
373991
  Смирнов Н.Г. Государство Солнца / Н.Г. Смирнов. – Красноярск, 1985. – 215с.
373992
  Чиркин В.Е. Государство социалистической ориентации - орудие революционных преобразований / В.Е. Чиркин, Ю.А. Юдин. – М., 1978. – 178с.
373993
  Буниятов З.М. Государство хорезмшахов-Ануштегинидов, 1097-1231 / З.М. Буниятов. – М., 1986. – 247с.
373994
  Грубарг М.Д. Государство, власть и закон согласно традициям иудаизма. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.126-138. – ISSN 0869-5415
373995
  Чхиквадзе В.М. Государство, демократия, законность / В.М. Чхиквадзе. – М, 1967. – 503с.
373996
  Пущанский В.В. Государство, общество и Православная Церковь в условиях российской ментальности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 7-8. – ISSN 1812-3805
373997
  Патюлин В.А. Государство, общство и личность / В.А. Патюлин. – М., 1974. – 45с.
373998
  Явич Л.С. Государство, право, общественный порядок в период строительства коммунизма. / Л.С. Явич. – Москва, 1967. – 43с.
373999
  Косицын А.П. Государство, рожденное Октябрем / А.П. Косицын. – Москва, 1987. – 318с.
374000
  Платон Государство. Законы. Политика / Платон; Предисл. И.Е.Темнова. – Москва : Мысль, 1998. – 798с. – (Из классического наследия). – ISBN 5-244-00875-7
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,