Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
373001
  Донских С.В. "Дискурс побежденных" : глобализация как проблема русской философской мысли рубежа ХХ - ХХІ вв. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.15-18. – ISSN 1728-3671
373002
  Ніка О.І. "Дискурс" в історико-слов"янських паралелях // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 417-422
373003
  Івашкевич Т.Я. "Дискусія століття" за сценарієм С.О. Єфремова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Аналізується літературознавчий доробок С.О. Єфремова, який присвячено українському модернізмові. З"ясовується ґенеза суперечностей між народництвом та модернізмом у літературі, розглядаються основні моменти дискусії, що проходила між цими двома ...
373004
  Жук А. "Диссертационная ловушка на пути к построению инновационной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 121-133. – ISSN 0042-8736
373005
  Маурер Г. Диск-электрофорез / Г. Маурер. – Москва : Мир, 1971. – 248 с.
373006
  Синєокий О. Диско-комунікація як особливе масове явище // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 64-75. – ISSN 1810-2131
373007
  Толчин В.Г. Дисковая система голографической памяти буквенно-цифровой информации большой емкости : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03, 05.13.13 / Толчин В.Г. ; Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1981. – 22 с.
373008
  Лобач Г.А. Дисковый микроэлектрод: теория и применение в электрохимических измерениях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Лобач Г.А.; Днептропетр.хим-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1982. – 16л.
373009
  Фшварцман С.Р. Дискомицеты. / С.Р. Фшварцман, Н.Т. Кажиева. – Алма-Ата, 1976. – 1-304с.
373010
  Зикова М. Дискоміцети національного природного парку "Голосіївський" / М. Зикова, В. Джаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 9-12. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Представлено дані досліджень видового складу дискоміцетів Національного природного парку "Голосіївський". На території парку відмічено 75 видів, що належать до 44 родів 19 родин 6 порядків класів Leotiomycetes, Pezizomycetes та Orbiliomycetes. ...
373011
  Бартов О. Дискомфортне читання: відповідь моїм критикам // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 326-348. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)


  Знищення євреїв в Галичині під час Другої світової війни.
373012
  Поздняков Сергей Дисконтная карта для привлечения туристов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 66 : Фото
373013
  Меньшиков В.О. Дискообразна тріщина в площині поділу пружних матеріалів при дії хвилі зсуву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 85-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Рішення просторової задачі теорії пружності для біматеріального тіла із круговий міжфазною тріщиною при навантаженні хвилею зсуву зведено до розв"язання системи граничних інтегральних рівнянь. Задача вирішена за допомогою методу граничних елементів. ...
373014
  Портная В.Л. Дискоциклиниды эоценовых отложений Крыма и их биостратиграфическое значение : монография / В.Л. Портная; Отв. ред. Немков Г.И. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974. – 175с.
373015
  Маркюс Ж. Дискретизация и квантование / Ж. Маркюс. – М, 1969. – 144с.
373016
  Молчанов А.А. Дискретизация информационных сигналов / А.А. Молчанов, А.М. Шарадкин. – К., 1991. – 157с.
373017
  Коломийцева Ольга Андреевна Дискретизация отвлеченных существительных в английском языке (на материале производных на -ance/-ence) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коломийцева Ольга Андреевна; КПИИЯ. – К., 1986. – 24л.
373018
  Марченко І.Ф. Дискретна апроксимація за критерієм найменшого граничного відхилення. : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01. / Марченко І.Ф.; МО України. Київ. нац. ун-т будівництва і архіт. – К., 1999. – 17л.
373019
  Воронін А. Дискретна динамічна модель для розрахунку програми залучення депозитів / А. Воронін, І. Волошин // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 91-98. – ISSN 1605-2005
373020
  Спірінцев Д.В. Дискретна інтерполяція на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Спірінцев Д.В. ; М-во аграр. політики України ; Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – Мелітополь, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
373021
  Оленко А.Я. Дискретна математика : Навч. посібник для студ. мех.-мат. ф-ту / А.Я. Оленко, М.Й. Ядренко; КУ. – Київ : Київський університет, 1997. – 81 с. – ISBN 966-594-044-9
373022
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : Підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков; За редакцією В.Є. Ходакова. – Київ : Вища школа, 2002. – 287с. – ISBN 966-642-090-2
373023
  Міхайленко В.М. Дискретна математика : Підручник / В.М. Міхайленко, Н.Д. Федоренко, В.В. Демченко; МОіНУ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет, 2003. – 319с. – ISBN 966-7942-99-6
373024
  Ядренко М.Й. Дискретна математика : Навчальний посібник / М.Й. Ядренко. – Київ : Експрес, 2003. – 244с. – ISBN 966-7652-13-0
373025
  Ядренко М.Й. Дискретна математика : Навчальний посібник / М.Й. Ядренко. – Київ : ТВІМС, МП, 2004. – 245с. – ISBN 966-95255-6-X
373026
  Спекторський І.Я. Дискретна математика : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Я. Спекторський; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Політехника. Періодика, 2004. – 220с. – ISBN 966-622-136-5
373027
  Нікольський Ю.В. Дискретна математика : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 608с. – ISBN 966-83-40-50-7
373028
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є Ходаков; за ред. В.Є. Ходакова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-642-343-9


  Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, комбінаторики, графів.
373029
  Нікольський Ю.В. Дискретна математика : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. – Київ : BHV, 2007. – 368 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-201-9
373030
  Кривий С.Л. Дискретна математика : вибрані питання : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / С.Л. Кривий ; МОНУ ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ ; Хмельницький національний ун-т. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 572с. – ISBN 978-966-518-432-4


  Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, комбінаторики, графів.
373031
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : [підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів] / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков ; за ред. В.Є. Ходакова. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-642-384-2
373032
  Ямненко Р.Є. Дискретна математика : навч.-метод. посібник / [Р.Є. Ямненко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 104 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті кат. картки. – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 978-966-529-232-6
373033
  Трохимчук Р.М. Дискретна математика : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Р.М. Трохимчук ; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : Персонал, 2010. – 525, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 504-506. – ISBN 978-966-608-863-8


  Викладено основи дискретної (комп"ютерної) математики, складової теоретичної (математичної) кібернетики - науки, що займається розробкою та дослідженням комп"ютерних і програмних систем
373034
  Кривий С.Л. Дискретна математика : підруч. для студ. ВНЗ / С.Л. Кривий ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хмельн. нац. ун-т. – Чернівці ; Київ : Букрек, 2014. – 567, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 564-567. – Бібліогр.: с. 559-563. – ISBN 978-966-399-550-2
373035
  Гвоздьова Є.В. Дискретна математика : навч. посіб. для студентів напрямів підгот. "Комп"ютерні науки" та "Економічна кібернетика" / Гвоздьова Є.М., Гірник М.О. ; Укоопспілка, Львів. комерційна акад. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 123, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 121-122. – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 978-617-602-151-3
373036
  Базилевич Л.Є. Дискретна математика у прикладах і задачах : підручник / Л.Є. Базилевич. – Львів : І.Е. Чижиков, 2013. – 486, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 480. – (Серія "Математичний практикум" ; т. 3). – ISBN 978-966-2645-09-5
373037
  Трохимчук Р.М. Дискретна математика у прикладах і задачах : навч. посібник / Р.М. Трохимчук, М.С. Нікітченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246. – ISBN 978-966-439-929-3
373038
  Матвієнко М.П. Дискретна математика. ХХІ століття : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / М.П. Матвієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-344. – ISBN 978-966-2609-32-5
373039
  Іванов Є.О. Дискретна математика: робочий зошит з українсько-англійським тематичним словником. Множини / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 78 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів
373040
  Каменева Н.В. Дискретна модель оптимізації стратегії екологічного інвестування на промислових підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 348-360. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено дискретну математичну модель цільового програмування, яка дозволяє забезпечує багатокритеріальну оптимізацію фінансово-господарської та екологічної діяльності промислового підприємства. Запропоновано методи розрахунку екологічного ...
373041
  Кузин Л.Т. Дискретная математика / Л.Т. Кузин. – М., 1975. – 30с.
373042
   Дискретная математика : учеб. пособ. – М., 1988. – 88с.
373043
  Донской В.И. Дискретная математика : Учебное пособие / В.И. Донской. – Симферополь : Сонат, 2000. – 360с. – ISBN 966-7347-42-7
373044
  Иванов Б.Н. Дискретная математика : Алгоритмы и программы. Полный курс / Б.Н. Иванов. – Москва : Физматлит, 2007. – 408 с. – (Математика и прикладная математика). – ISBN 978-5-9221-0787-7
373045
  Спирина М.С. Дискретная математика : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – 4-е изд., исправл. – Москва : Академия, 2007. – 368с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-4562-7


  Углубленный междисциплинарный курс и содержит теоретический материал по традиционным темам дискретной математики и некоторые вопросы классической логики
373046
  Асеев Г.Г. Дискретная математика : учебник / Асеев Г.Г., Абрамов О.М., Ситников Д.Э. – Киев : Кондор, 2008. – 162 с. – ISBN 978-966-351-127-6
373047
   Дискретная математика / РАН. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 26, вып. 3. – 2014
373048
   Дискретная математика / РАН. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 26, вып. 4. – 2014
373049
   Дискретная математика / РАН. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 26, вып. 2. – 2014
373050
  Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера / О.П. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 400 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0570-7
373051
  Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров / О.П. Кузнецов, Адельсон-Вельский. – М., 1980. – 342с.
373052
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 304с. – ISBN 5-272-00183-4
373053
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2002. – 304с. – ISBN 5-272-00183-4
373054
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : Учебное пособие для вузов, обуч. по направл. подготовки дипломированных спец. "Информатика и вычисл. техн." / Ф.А. Новиков. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 304с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-355-X
373055
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / Ф.А. Новиков. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 363, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 351-363. – Библиогр.: с. 349-350. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-741-5
373056
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учеб. пособ. для студ. вузов / Ф.А. Новиков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 364 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-741-5
373057
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учеб пособие для студ. вузов, обучающихся по напр. подгот. дипломированных спец. "Информатика и вычислит. техника" / Ф.А. Новиков. – 3-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2009. – 383, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 370-383. – Библиогр.: с. 368-369. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-759-7
373058
  Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Прикладная математика" / Р. Хаггарти ; пер. с англ. под ред. С.А. Кулешова с доп. А.А. Ковалева, В.А. Головешкина, М.В. Ульянова. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Техносфера, 2014. – 399, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 397-399. – Библиогр.: с. 395-396. – (Мир программирования). – ISBN 978-5-94836-303-5
373059
  Триумфгородских М.В. Дискретная математика и математическая логика для информатиков, экономистов и менеджеров : учеб. пособ. для студ вузов / М.В. Триумфгородских. – Москва : Диалог-МИФИ, 2011. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-86404-238-0
373060
   Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. – Москва : Наука
Т. 1. – 1974. – 311с.
373061
   Дискретная математика и математическое обеспечение ЭВМ. – Баку, 1986. – 80с.
373062
  Иванов Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы / Б.Н. Иванов. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 288с. – (Технический университет). – ISBN 5-93208-093-0
373063
  Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и упражнениях : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / Г.И. Москинова. – Москва : Логос ; Университетская книга, 2007. – 240 с. – (Новая студенческая библиотека). – ISBN 978-5-98704-234-8
373064
  Ильинская И.П. Дискретная математика. Сборник задач : комбинаторика, графы, вероятность : учебно-методическое пособие / И.П. Ильинская, А.И. Ильинский ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 104 с.
373065
  Асанов М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы : учебное пособие / М.О. Асанов, В.А. Баранский, В.В. Расин. – Изд 2-е, исправл. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 368 с. : илл. – Библиогр.: с. 351-353. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-1068-2
373066
  Акимов О.Е. Дискретная математика: логика, группы, графы / О.Е. Акимов. – 2-е изд., дополн. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 376с. – (Технический университет). – ISBN 5-93208-025-6
373067
   Дискретная математика: Учеб. пособие.. – К., 1977. – 58с.
373068
  Московская М.Ф. Дискретная неоднородность поверхности палладиевых катализаторов дегидрирования циклогексена : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Московская М.Ф.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра физ. и коллоидной химии. – М., 1971. – 20л.
373069
   Дискретная обработка речевых сигналов.. – М., 1978. – 132с.
373070
  Ковалев М.М. Дискретная оптимизация / М.М. Ковалев. – Минск, 1977. – 191с.
373071
   Дискретная оптимизация и анализ сложных систем: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 162с.
373072
  Каганович Б.М. Дискретная оптимизация тепловых сетей / Б.М. Каганович. – Новосибирск, 1978. – 86с.
373073
  Скобелев Дискретная оптимизация. / Скобелев, В.В. Христиановский. – К., 1988. – 63с.
373074
   Дискретная система для измерений многомерных распределений вероятностей. – Киев : Наукова думка, 1969. – 171с.
373075
  Пугачов Євген Валентинович Дискретне геометричне моделювання скалярних і векторних полів стосовно будівельної світлотехніки : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Пугачов Є.В; МОіНУ. КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 65 назв
373076
  Ботвіновська Світлана Іванівна Дискретне моделювання обрисів магістральних перехрещень за керуючими чинниками параметрів натуральних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Ботвіновська С.І.; МОіНУ; КНУБіА. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
373077
  Биков М.М. Дискретний аналіз і теорія автоматів : навч. посібник / М.М. Биков, В.Д.Черв"яков ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 353, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310. – ISBN 978-966-657-602-9
373078
  Ковальов Д. Дискретний аналіз форм управління трансакцією як інструмент зниження трансакційних витрат компанії в умовах виходу на зовнішні ринки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 280-285. – ISSN 1993-0259
373079
  Пічкур В.В. Дискретний варіант методу динамічного програмування в задачі структурно-параметричної оптимізації / В.В. Пічкур, Є.М. Страхов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 103-110. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi обгрунтовано принцип оптимальностi Белмана для задачi структурно–параметричної оптимiзацiї дискретної динамiчної системи з фiксованими моментами перемикання. Для цiєї задачi одержано дискретне рiвняння Белмана. Створено чисельний метод для ...
373080
  Кириченко В.В. Дискретні етапи становлення особистісної ідентичності працівників у процесі професійної адаптації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 394-401
373081
  Пономаренко О.І. Дискретні зображення випадкових функцій другого порядку І // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 86. – С. 163-171. – ISSN 0868-6904


  We consider representations of scalar and vector random functions on a set T in the form of infinite or finite sums with terms, which are scalar functions on T with random coefficients, under rather general assumptions on the set T and properties of ...
373082
  Діблік Дискретні системи зі слабким запізненням / Діблік, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 172-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються дискретні системи з запізненням, характеристичне рівняння яких співпадає з характеристичним рівнянням матриці при поточній координаті. Системи такого типу названі системами зі слабким запізненням. Одержано умови слабкого запізнення для ...
373083
  Можаровський А.Г. Дискретні стабілізатори напруги змінного струму з двотрансформаторними виконавчими структурами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Можаровський А.Г.; Мажаровський А.Г.; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
373084
  Шарко Ю.В. Дискретні умови стійкості за Ляпуновим та імпульсні системи : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шарко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 121 л. – Бібліогр.: л. 116-121
373085
  Шарко Ю.В. Дискретні умови стійкості за Ляпуновим та імпульсні системи : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шарко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв.
373086
  Зайцев В.Ф. Дискретно-групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Зайцев В.Ф.;. – Москва, 1992. – 23 с.
373087
  Перес Лопес Амадо Дискретно-групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений третьего порядка с биномиальной правой частью : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.02 / Перес Лопес Амадо; Мин-во образования БССР, БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1991. – 14л.
373088
  Терентьев С.В. Дискретно-динамическая модель крупномасштабного военного конфликта / С.В. Терентьев. – М., 1991. – 44с.
373089
  Винокуров В.И. Дискретно-кодированные последовательности / В.И. Винокуров, В.Е. Гантмахер. – Ростов-на-Дону : Ростов-на-Дону университет, 1990. – 288с.
373090
  Шуміліна Наталія Володимирівна Дискретно-континуальні моделі задач ідентифікації включень з використанням потенціального поля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Шуміліна Н.В.; Держ. ком. зв"язку та інформ. України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
373091
  Илиев К.Н. Дискретно-континуальный метод исследования напряженно-деформированного состояния армированных брусьев с учетом ползучести : Автореф... канд. техн.наук: / Илиев К.Н.; Киевский автомоб.-дорожн. ин-т. – К., 1969. – 27л.
373092
   Дискретно-непрерывные автоматические системы.. – М., 1980. – 143с.
373093
  Згуровский М.З. Дискретно-непрерывные системы с управляемой структурой : Теория. Моделирование. Применение / М.З. Згуровский, В.А. Денисенко; НАНУ; МОУ. – Киев : Наукова думка, 1998. – 352c. – ISBN 966-00-0171-1
373094
  Верещага В.М. Дискретно-параметричний метод геометричного моделювання кривих ліній та поверхонь. : Автореф... д-ра техн.наук: 05.01.01 / Верещага В.М.; Київ. держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – К., 1996. – 32л.
373095
  Обрусник В.П. Дискретно-управляемые ферромагнитные элементы для преобразования параметров электроэнергии. / В.П. Обрусник. – Москва, 1979. – 192 с.
373096
  Долотов В.Г. Дискретное отображение непрерывных сигналов / В.Г. Долотов. – М, 1976. – 84с.
373097
  Гельман М.М. Дискретное преобразование и кодирование широкополосных сигналов / М.М. Гельман. – Москва : Радио и связь, 1989. – 160 с.
373098
  Червак Н.К. Дискретное программирование, конечные алгоритмы метода отсечений для задач с недискретноопределенными целевыми функциями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Червак Н.К.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1974. – 10л.
373099
  Корбут А.А. Дискретное программирование. / А.А. Корбут, Ю.Ю. Финкельштейн. – Москва : Наука, 1969. – 368 с.
373100
  Вяльцев А.Н. Дискретное пространство-время / А.Н. Вяльцев. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : КомКнига, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-484-00866-7
373101
   Дискретное управление электрогидравлическим приводом.. – М., 1975. – 89с.
373102
  Лихтенштейн В.Е. Дискретность и случайность в экономико-математических задачах / В.Е. Лихтенштейн. – Москва, 1973. – 375с.
373103
  Шатова И.Н. Дискретность изображения и "духовная реальность" в творчестве змоционалистов // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 29-37. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
373104
  Анпилогов А.П. Дискретность разреза нефтеносных толщ девона Припятской впадины / А.П. Анпилогов. – Минск, 1983. – 44с.
373105
  Филатова Е.В. Дискретность устной и письменной речи: синтагма и текст как предельные её единицы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 12-17
373106
  Чечурин С.Л. Дискретные автоматические системы / С.Л. Чечурин. – Л, 1978. – 81с.
373107
   Дискретные автоматы и сети связи.. – М., 1970. – 190с.
373108
  Сапожников В.В. Дискретные автоматы с обнаружением отказов / В.В. Сапожников, В.В. Сапожников. – Л., 1984. – 111с.
373109
   Дискретные вычислительные устройства на параметронах.. – М., 1964. – 32с.
373110
  Апанасов Б.Н. Дискретные группы преобразований и структуры многообразий / Б.Н. Апанасов. – Новосибирск, 1983. – 242с.
373111
  Винберг З.Т. Дискретные группы, порожденные отражениями. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 004 / Винберг З.Т.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
373112
  Шварц К. Дискретные задачи оптимизации в экономике и методы их решения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 607 / Шварц К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1972. – 11с.
373113
  Бахтин А.Е. Дискретные задачи производственно-транспортного типа / А.Е. Бахтин. – Новосибирск, 1978. – 159с.
373114
  Рухлин Б.И. Дискретные задачи, сводящиеся к задаче Римана, и интегральные уравнения типа свертки в пространствах обобщенных функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Рухлин Б.И. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 9 с. – Бібліогр. : с. 7-9
373115
  Милованов Михаил Васильевич Дискретные и арифметические подгруппы разрешимых групп Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Милованов Михаил Васильевич; АН БССР. Отд-ние мех.-мат. наук. – Минск, 1973. – 12л.
373116
  Аткинсон Ф.В. Дискретные и непрерывные граничные задачи / Ф.В. Аткинсон. – Москва, 1968. – 750с.
373117
   Дискретные и непрерывные динамические системы. – Владивосток, 1981. – 213 с.
373118
  Шондин Ю.Г. Дискретные и непрерывные разложения по неприводимым представлениям группы Лоренца в квантовой теории поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шондин Ю.Г.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1979. – 14л.
373119
   Дискретные и распределенные системы: Дифференц. и интегр. уравнения и их прил.. – Иркутск, 1981. – 228с.
373120
   Дискретные и эргатические системы управления. – Киев, 1983. – 120с.
373121
  Евсеев Е.А. Дискретные игры поиска Мрковского типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Евсеев Е.А.; Санкт-Петербургский гос.ун-т. – Санкт-Петербург, 1991. – 13л.
373122
  Гребенки В.Н. Дискретные игры поиска на графах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Гребенки В.Н. ; ОГУ. – Одесса, 1974. – 10 с.
373123
  Виноградов В.И. Дискретные информационные системы в научных исследованиях / В.И. Виноградов. – Москва, 1976. – 280с.
373124
  Виноградов В.И. Дискретные информационные системы в научных исследованиях / В.И. Виноградов. – Москва, 1981. – 205с.
373125
  Решодько Леонид Васильевич Дискретные математические модели гладких мышц : Автореф... доктора биол.наук: 03.00.02 / Решодько Леонид Васильевич; Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1985. – 32л.
373126
  Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам. / Ф.С. Робертс. – М., 1986. – 494с.
373127
  Бурдюк В.Я. Дискретные метрические пространства / В.Я. Бурдюк. – Днепропетровск, 1982. – 100с.
373128
  Овчинников В.Н. Дискретные многоканальные системы ввода информации в цифровые вычислительные машины / В.Н. Овчинников. – М., 1968. – 70с.
373129
  Крот А.М. Дискретные модели динамических систем на основе полиномиальной алгбры / А.М. Крот. – Минск, 1990. – 311с.
373130
   Дискретные модели продолжения потенциальных полей / И.В. Бойков, А.И. Бойкова, В.И. Крючко, А.В. Филиппов // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 77-92 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
373131
  Султангазин У.М. Дискретные нелинейные модели управления Больцмана / У.М. Султангазин. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 190с.
373132
   Дискретные нелинейные системы.. – М., 1982. – 312с.
373133
  Гордеев Ю.С. Дискретные неупругие потери энергии при столкновениях тяжелых атомных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гордеев Ю. С.; АН СССР, Физ.-техн. ин-т. – Л., 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
373134
  Рагунатан М. Дискретные подгруппы групп Ли / М. Рагунатан. – Москва : Мир, 1977. – 313 с.
373135
  Костанян А.А. Дискретные представления и синтез систем цифровой фильтрации двухмерных оптических изображений : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Костанян А. А.; ВНИИ оптико-физ. измерен. – М., 1980. – 20л.
373136
  Шатров А.Д. Дискретные представления полей в открытых волноводах. : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 042 / Шатров А.Д. ; Моск. физ-техн. ин-т. – Москва, 1970. – 24 с.
373137
  Гельман М.М. Дискретные преобразования моноимпульсивных электрических сигналов / М.М. Гельман, Б.М. Степанов, В.Н. Филинов. – Москва : Атомиздат, 1975. – 174с.
373138
  Куликов С.В. Дискретные преобразователи сигналов на транзисторах / С.В. Куликов, Б.В. Чистяков. – М., 1972. – 288с.
373139
  Ларионов М.Г. Дискретные радиоисточники и фоновое излучение в сантиметровом диапазоне длин. волн : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.03 / Ларионов М. Г.; Гос. астр. ин-т. – М., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
373140
   Дискретные свойства геофизической среды : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 172с. – ISBN 5-02-000671-8
373141
  Якубайтис Э.А. Дискретные сети с интегральным сервисом / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1988. – 36с.
373142
  Вавилов А.А. Дискретные системы автоматического управления / А.А. Вавилов. – Ленинград, 1978. – 102с.
373143
   Дискретные системы управления. – К., 1973. – 111с.
373144
   Дискретные системы управления. – К., 1974. – 94с.
373145
   Дискретные системы управления. – К., 1975. – 72с.
373146
  Артемьев В.Н. Дискретные системы управления со случайным периодом квантования / В.Н. Артемьев, А.В. Артемьев. – Москва, 1986. – 95с.
373147
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1976. – 97с.
373148
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1978. – 87с.
373149
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1980. – 69с.
373150
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1988. – 87с.
373151
   Дискретные системы, формальные языки и сложность алгоритмов.. – Киев, 1977. – 84с.
373152
   Дискретные системы, формальные языки и сложность алгоритмов.. – Киев, 1978. – 95с.
373153
  Миловзоров В.П. Дискретные стабилизаторы и формирователи напряжения / В.П. Миловзоров, А.К. Мусолин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 246 с.
373154
  Херманис Э.Х. Дискретные стробоскопические преобразователи / Э.Х. Херманис. – Рига, 1977. – 162с.
373155
   Дискретные структуры и их приложения: Сб. науч. тр.. – Элиста, 1988. – 120с.
373156
  Трачик В. Дискретные устройства автоматики / В. Трачик. – М., 1978. – 455с.
373157
  Кассандров В.В. Дискретные характеристики частиц в нелинейных классических теориях поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кассандров В.В.; Ун-т дружбы народов. – М, 1977. – 10л.
373158
  Романовский В.И. Дискретные цепи Маркова / В.И. Романовский. – Москва-Ленинград, 1949. – 436 с.
373159
   Дискретные, самонастраивающиеся и обучающиеся системы.. – М., 1971. – 444с.
373160
  Шарапов А.Д. Дискретный анализ / А.Д. Шарапов. – Киев, 1976. – 96с.
373161
  Козлов В.Н. Дискретный подход к моделированию в естествознании и модели в биологии : спецкурс / В.Н. Козлов. – Москва : Московский университет, 1990. – 70 с.
373162
  Фан Л.-ц. Дискретный прицип максимума. / Л.-ц. Фан, Ч-с. Вань. – Москва : Мир, 1967. – 180 с.
373163
  Кисель Дискретный синтез корректирующих цепей : Автореф... канд. техн.наук: / Кисель в.А.; Одес. электротехн. ин-т связи. – Одесса, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
373164
  Вдовиченко А. Дискреційна складова фіскальної політики в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 165-177. – ISSN 1684-906Х
373165
  Задорожня Г. Дискреційні повноваження глави держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті сформульовано поняття дискреційних повноважень глави держави, визначені їх ознаки, досліджено види та підстави (умови) їх реалізації. Зроблено висновок, що дискреційні повноваження глави держави є невід"ємною частиною системи стримувань і ...
373166
  Смокович М. Дискреційні повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в аспекті обрання способу захисту порушеного права особи // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 3-14
373167
  Логвиненко М.І. Дискреційні повноваження суддів як корупційний ризик у судовій владі / М.І. Логвиненко, А.О. Дігтяр // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 43-49. – ISSN 2413-1342
373168
  Крижова О.Г. Дискреційні повноваження суду в контексті дотримання принципу верховенства права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 159-162. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
373169
  Резанов С.А. Дискреційні повноваження як корупційні ризики в діяльності органів державного управління // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 88-91. – ISSN 1727-1584
373170
  Лагода О. Дискреційні повноваження як спосіб зменшення регулятивного впливу в системі адміністративно-процесуальних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
373171
  Лагода О. Дискреційні повноваження як спосіб зменшення регулятивного впливу в системі адміністративно-процесуальних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-45. – ISSN 0132-1331
373172
  Ботнаренко О.М. Дискреція та деякі особливості злочинів у сфері земельних відносин // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 33-35
373173
  Ботнаренко О. Дискреція та її види в діяльності правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 103-106.
373174
  Ботнаренко О.М. Дискреція та оціночні поняття в кримінальному судочинстві // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 4 (103). – С. 18-20
373175
  Грінь А.А. Дискреція як особливий елемент повноважень органів виконавчої влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 97-100. – ISSN 2219-5521
373176
  Суслов Г.К. Дискриминантные поверхности уравнений третьей и четвертой степени / Г.К. Суслов. – 11с. – Отд. оттиск
373177
  Коршунова Е.Н. Дискриминация граждан в капиталистических странах / Е.Н. Коршунова. – М., 1973. – 214с.
373178
  Горохов Б.А. Дискриминация молодёжи на рынке труда капиталистических стран / Б.А. Горохов. – М., 1979. – 78с.
373179
  Погонцева Д.В. Дискриминация по внешнему облику в представлениях молодежи // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 88-94. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
373180
  Осипов А. Дискриминация по признаку гражданства // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 7 (49). – С. 60-74. – ISSN 1812-8696
373181
  Деменева Н.А. Дискриминация при трудоустройстве: социально-правовой аспект // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 113-122. – ISSN 0132-0831
373182
  Гриценко Л.Л. Дискримінантна модель діагностики банкрутства малих підприємств : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, А.А. Губар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 256-262 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
373183
  Гребенікова О.В. Дискримінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі : фінанси підприємств / О.В. Гребенікова, Соломянова-Кирильчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 129-137 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
373184
  Юхименко П.І. Дискримінантна модель інтегральної оцінки ризику неплатоспроможності сільськогосподарських підприємств / П.І. Юхименко, О.М. Загурський, С.С. Волков // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 114-120. – ISSN 2221-1055
373185
  Терещенко О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 38-44. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
373186
  Коломицева А. Дискримінантний аналіз в управлінні виробничо-збутовою системою підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.30-32. – ISSN 1728-9343
373187
  Штепа О. Дискримінантний аналіз компетентності у психологічному контексті // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 108-111
373188
  Котляр О.І. Дискримінації як найбільш важке порушення прав людини // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 60. – С. 7-10.
373189
  Легких К.В. Дискримінаційна складова "заочного" взяття під варту за КПК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 105-110. – ISSN 2310-9769
373190
  Захарченко П.П. Дискримінаційний характер земельного законодавства Російської імперії на Правобережній Україні у 1860-1880 роках // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 247-254.
373191
  Саніахметова Н. Дискримінаційні зловживання монопольним ( домінуючим) становищем суб"єкта господарювання на ринку / Н. Саніахметова, С. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.3-6
373192
  Герилів Д.Ю. Дискримінація праці: теоретико-прикладні аспекти / Д.Ю. Герилів, В.М. Адам // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 103-111. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
373193
  Гуменюк О. Дискримінація у сфері праці // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-10.
373194
  Шкарбан В. Дискримінація як феномен правової дійсності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 269-275. – ISSN 0132-1331
373195
  Старик А.М. Дискриційна влада в сучасному світі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 108-113


  У статтірозглядається розвиток плюралістичної та корпоративної концепцій політичної системи суспільства на прикладі досліджень, здійснених професором Саутгемптонського університету (Великобританія) Д. Дж. Гелігеном, порівняння з політичною теорією М. ...
373196
  Кузь О.М. Дискурс-анализ "політичного" в соціальній філософії : дефінітивні пародокси // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – с.74-78
373197
  Кудрявцева Л.А. Дискурс-анализ медиатекста / Л.А. Кудрявцева, К.А. Иванова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 4 (58). – С. 22-26. – ISSN 2305-7319
373198
  Андрухович А.А. Дискурс-аналіз і адекватність перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 3-7


  Стаття присвячена визначенню статусу дискурс-аналізу при досягненні адекватності й еквівалентності перекладу, основною передумовою якого є аналіз когнітивно-прагматичних відтінків концептів мовної картини світу нації, врахування комунікативної ...
373199
  Ніка О.І. Дискурс-аналіз та історична реконструкція // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 16-22.


  Статтю присвячено історичній специфіці застосування дискурс-аналізу, наукового методу і теорії. The article deals with a historical specific of application discourse analysis, a scientific method and theory.
373200
  Бурова А. Дискурс-аналіз українських весільних пісень і замовлянь // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 8. – C. 18-26. – ISSN 2307-0544
373201
  Петлюченко Н.В. Дискурс-портрети історичних харизматичних політичних лідерів Німеччини й України (лінгвокультурний аспект) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – C. 94-101. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 1). – ISSN 2311-0821
373202
   Дискурс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 744. – ISBN 966-316-069-1
373203
  Кавун Л.І. Дискурс "загірної комуни" у художній прозі Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 130-133. – ISBN 966-7825-78-7
373204
  Зубрицька М. Дискурс "кінця" в історії інтелектуальних ідей ХХ століття: спроба рецепційного аналізу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.169-178. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
373205
  Біла А. Дискурс "народного сюрреалізму" в українській ліриці 1960-70-х рр. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 0236-1477
373206
  Усов Д.В. Дискурс "суспільної угоди": до джерел сучасного контрактуалізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 75-80
373207
  Галич В.М. Дискурс авторського редагування публіцистичного твору: творча лабораторія Олеся Гончара : монографія / В.М. Галич, О.С. Куцевська ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 271, [3] с., [1] арк. епіграф : іл. – Бібліогр.: с. 245-269. – ISBN 978-966-617-335-8


  Читачам бібліотеки Інституту журналістики з побажанням наукових успіхів. Нехай пристрасне слово Олеся Гончара надихає Вас на сподвижництво в ім"я України!
373208
  Максимчук Н.М. Дискурс англомовних брифінгів: структурний і лексичний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 296-301


  У статті розглянуто структуру дискурсу англомовних брифінгів. Конкретизовано лексичні та інші засоби мови, за допомогою яких реалізується дискурс англомовного брифінгу в комунікативному просторі. Відзначено характерні риси термінів, які функціонують у ...
373209
  Максимчук Н.М. Дискурс англомовного брифінгу в лінгвопрагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 456-463


  У статті проаналізовано існуючі підходи до дослідження різних типів дискурсу, зокрема дискурсу англомовного брифінгу, який розглядається як окремий тип дискурсу. Розкрито специфічну природу дискурсу англомовного брифінгу, який інтегрує ознаки ...
373210
  Юрковська М.М. Дискурс англомовної анімаційної комедії : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Юрковська М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 233 л. + Додаток: л. 222-233. – Бібліогр.: л. 185-218
373211
  Юрковська М.М. Дискурс англомовної анімаційної комедії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Юрковська Майя Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
373212
  Зборовська Н. Дискурс бажання у "чоловічому письмі" порубіжжя : (за романом О. Ульяненка "Дофін Сатани") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 50-57. – (Філологічні науки)
373213
  Бондаревська І. Дискурс без засад: нові умови формування суб"єкта // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.68-83. – ISBN 966-7653-02-8
373214
  Шапошникова О.О. Дискурс божевілля у романах І. Багряного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 217-223. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
373215
  Меновщиков Виктор Юрьевич Дискурс в дистантном консультировании и психотерапии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 101-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматривается проблема изучения и становления новых видов дистантной психологической помощи на основе текстовой коммуникации: психотерапии онлайн, Интернет-консультирования, кибертерапии и telehealth. Эти виды психологической помощи отличаются от ...
373216
  Клюев Ю.В. Дискурс в массовой коммуникации (междисциплинарные характеристики, концепции, подходы) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 207-217. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921
373217
  Шемякин Я.Г. Дискурс взаимодействия и взаимодействие дискурсов: Россия - Латинская Америка - Запад // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 79-96. – ISSN 0869-0499
373218
  Карпенко С.Р. Дискурс влади як предмет філософського дослідження: між дискурсивними практиками та лінгвістичним дискурс -аналізом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 12-17. – ISSN 2077-1800
373219
  Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого воздействия : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению 540300 - филологическое образование / В.Е. Чернявская. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 136с. – ISBN 5-89349-987-5
373220
  Єршов В.О. Дискурс Волині у мемуаристиці та публіцистиці Ю.І. Крашевського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 272-281


  На основі аналізу мемуаристичних та публіцистичних текстів Ю.І. Крашевського досліджуються рецепції правобережного кресо-пограничного простору у контексті житомирського періоду життя письменника. На основании анализа мемуаристических и ...
373221
  Шапошникова О.О. Дискурс героїзму в романах Івана Багряного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 204-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
373222
  Меберашвили М.Г. Дискурс гражданского общесства в социальной теории Дж. Алесандера // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 4 (75/76). – С. 213-218. – ISSN 1606-951Х
373223
  Ткаченко Р. Дискурс гуманізму в прозі Г. Майфета // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 422-426
373224
  Малес Л. Дискурс декомунізації в Києві // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 2 (9). – С. 16-21. – ISSN 2306-3974
373225
  Штурнак О. Дискурс дитячих телепередач в Україні // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 152-158
373226
  Сенько І. Дискурс добра і зла в поемі "Хатка та млинок" Федора Потушняка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 156-161. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
373227
  Короденко М. Дискурс довкола бюджету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України розглянули питаня у сфері освітньої та наукової діяльності. Найактуальнішим стало питання видатків на освіту в проекті бюджету 2017 року.
373228
  Рябчук М. Дискурс домінування: до проблеми українсько-російських "асиметричних" відносин // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 66-73. – ISSN 2075-1222
373229
  Ротар Н.Ю. Дискурс Донбасу в медіа-просторі політичної еліти Російської Федерації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (77), травень - червень. – C. 198-219
373230
  Рудніченко Н.М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.15 - загальне мовознавство / Рудніченко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
373231
  Рудніченко Н.М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.15 - загальне мовознавство / Рудніченко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 227л. + Додатки : л.221-227. – Бібліогр. : л.183-220
373232
  Девдюк І. Дискурс ескейпізму в англійській літературі перших десятиліть XX ст. // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 73-79. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто особливості ескейпічного дискурсу в англ. літературі перших десятиліть 20 ст. Аналіз здійснено на матеріалі романів Д. Г. Лоуренса “Коханець леді Чатерлей” та Р. Олдінгтона “Смерть героя”. У результаті дослідження виокремлено три текстові ...
373233
  Носова Б.М. Дискурс європейської України у системі соціальних комунікацій як сегмент ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 185-186
373234
  Волков А. Дискурс женщины: от Сартра к Кристевой // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 46-52. – ISBN 978-966-8428-52-4
373235
  Мамалига А.І. Дискурс життя і творчості К.С. Серажим // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 147-149


  У статті йдеться про наукову і творчу діяльність доктора філологічних наук, професора кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Катерини Степанівни Серажим. The article is about scientific and art activity of Kateryna Serazhym, ...
373236
  Янішевський О. Дискурс жінки в повістях Вацлава Гонсьоровського "Нігілісти" та Софії Ковалевської "Нігілістка" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 140-144. – ISSN 0203-9494
373237
  Максимчук-Макаренко Дискурс жіночого характеротворення у кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" (До 120-річчя від дня народження Олександра Довженка) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 19-24. – ISSN 2077-804X
373238
  Мазуркевич А.О. Дискурс жорстокості в естетиці нового Голівуду / А.О. Мазуркевич, Л.В. Терехова // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 113-116
373239
  Кавун Л. Дискурс журналів ВАПЛІТЕ // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 38-43.
373240
  Андрійчук М.Т. Дискурс з національного питання на сторінках часописів "Праця", "Слово" та "Дзвін" // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 36-50. – ISSN 0554-4866
373241
  Родчин З.Я. Дискурс західноукраїнської комедії 20-х - 30-х років XX століття (на матеріалі п"єс Григора Лужницького // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 249-254. – (Слово). – ISSN 2304-7402
373242
  Родчин З. Дискурс західноукраїнської мелодрами 20-х - 30-х років XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 224-228


  Об"єктом статті постає мелодраматичний твір західноукраїнського драматурга початку XX століття. У центр дослідницької уваги потрапили знакові атрибути мелодрами, особливості поетики п"єси. Крім того, до розгляду взято модифікацію жанрового підвиду ...
373243
  Мельничук Н.Ю. Дискурс злочину та покарання в контексті гуманістичної концепції людського буття доби Ренесансу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 174-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті осмислюється специфіка трактування філософами Відродження "злочину" та "покарання" в контексті проблематики змістовного наповнення вказаних категорій.
373244
  Карпов А.О. Дискурс и смысл // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 5. – С. 130-136. – ISSN 0236-2007
373245
  Шевченко И.С. Дискурс и стиль: проблемы эвристики // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 313-315. – ISSN 2219-4290
373246
  Апель К.-О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі = Diskurs und Verantwortung: Das Problem des Ubergangs zur postkonventionellen Moral : посібник з філософських дисциплін / Карл-Отто Апель ; пер. з німецької В.М. Купліна. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 430 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека. Видавнича серія Української школи політичних студій / ред. кол. : О.В. Білий та ін.). – ISBN 978-966-378-118-1
373247
  Свєтлова А. Дискурс і комунікативне мовлення / А. Свєтлова, А. Підлієна // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 99-101
373248
  Дем"яненко Н. Дискурс і практики університетської автономії від початку ХІХ ст. до сьогодення // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 83-94. – ISSN 2075-1478


  Розкрито феномен "університетської автономії" у наукових і політичних дискусіях початку ХІХ - ХХ ст. (М.І. Костомаров, В.І. Ленін, М.І. Пирогов, М.В. Сперанський, С.М. Трубецькой та ін.), змісті загальних статутів імператорських університетів (1804, ...
373249
  Бурбело В.Б. Дискурс і смисл // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-7. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню формування смислу у параметрах комунікативної актуалізації та дискурсивної валоризації. Розглядаються оператори трьох рівнів, які організують відповідні смислотвірні перспективи, та їх маніфестація у комунікативних ...
373250
  Шестопалова Т. Дискурс ідейної еміграції в приватному листуванні Юрія Шереха та Юрія Лавріненка 1945-1949 рр. // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 760-772. – ISBN 978-966-2763-27-0
373251
  Недайнова І.В. Дискурс ідеологій "глобалізм/антиглобалізм" як відображення сучасних світових процесів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 124-130


  У статті розглянуто явище глобалізму та антиглобалізму у протистоянні один одному як відображення сучасних світових процесів через призму дискурсу їхніх ідеологій. У ході дослідження дискурсивних інтеракцій виявляється динаміка конструювання цих ...
373252
   Дискурс іноземномовної комунікації. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 495с. – ISBN 966-613-214-1
373253
  Соколова І. Дискурс інтернет-реклами: проблеми та перспективи дослідження // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 52-60
373254
  Коломієць Н.В. Дискурс інтернету як різновид дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 93-97. – ISBN 966-581-295-5
373255
  Тимейчук І.М. Дискурс іншого в романі-дистопії М. Етвуд "Історія служниці" // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 143-150
373256
  Коржик А. Дискурс їжі в українському фольклорі: структурно-семіотичний аналіз // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 54-58. – ISSN 2225-5095
373257
  Шелюх Л.П. Дискурс как концепт металингвистического проекта М. Бахтина // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 233-241
373258
  Московая Е.А. Дискурс как объект многомерного анализа // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 28-30
373259
  Веремейко Е.В. Дискурс как форма презентации социально-гуманитарного знания // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 1997-0803


  В статье проанализированы и обобщены основные взгляды на определения понятия "дискурс". Сделан вывод о важности предложенной проблематики в сфере социально-гуманитарных наук, выражаемой в сложности восприятия и интерпретации социокультурной ...
373260
  Харлан О.Д. Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі (1918-1939) : монографія / Ольга Харлан ; [наук. ред. Астаф"єв О.Г.]. – Київ : Освіта України, 2008. – 306, [1] с. – Алфавіт. покажч. імен: с. 295-305. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-8847-85-1
373261
  Лазебник Л.Л. Дискурс кейнсіанських та неокейнсіанських теорій економічного зростання: адаптація під потреби України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 8-12
373262
  Брацка Марія Валентинівна Дискурс козацтва в поезії "української школи" польського романтизму : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Брацка М. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 212л. + Додатки: л.203-212. – Бібліогр.: л.175-202
373263
  Брацка Марія Валентинівна Дискурс козацтва в поезії "української школи" польського романтизму : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Брацка М. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л.203-212. – Бібліогр.: 7 назв
373264
  Груша Я.А. Дискурс колективної пам"яті в романі У. Еко "Загадкове полум"я королеви Лоани" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 98-101
373265
  Підскальна О.М. Дискурс лібералізму та комунітаризму як підґрунтя мультикультуралізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 99-102
373266
  Зушман М. Дискурс малої прози Богдана Лепкого та західноукраїнська малоформатна новелістика кінця XIX - початку XX століття / Михайло Зушман ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 118, [2] с., [4] арк. фот. – Бібліогр.: с. 104-118
373267
  Стодолінська Ю.В. Дискурс маркетингу американських компаній дитячого одягу: структура та характерні риси // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 402-406


  Статтю присвячено розкриттю інституційної природи дискурсу маркетингу американьких компаній дитячого одягу. Особлива увага приділяється визначенню сутності поняття маркетинг, основних складників дискурсу маркетингу американських компаній дитячого ...
373268
  Путій О.С. Дискурс масової літератури у фокусі лінгвістичної рефлексії // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 74-76
373269
  Зінченко В.В. Дискурс мови в психосоціальних парадоксах виміру людського буття і суспільної практики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 45-58
373270
  Кобрин Д.І. Дискурс мови у філософії XX століття // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 32-40
373271
  Пастушко Н. Дискурс мовчання у драматичній поемі Лесі Українки "Адвокат Мартіан" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 120-126. – ISSN 1728-9572
373272
  Жорнова О. Дискурс модернізації освіти: чи впізнана освітня реальність / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 32-42. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366
373273
  Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі / Соломія Павличко ; [гол. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 1997. – 357, [3] с. – Бібліогр.: с. 342-346 та в кінці розділів. – ISBN 5-325-00833-1
373274
  Павличко Соломія Дискурс модернізму в українській літературі / Павличко Соломія. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 1999. – 447с. – ISBN 966-06-0120-4
373275
  Неєнко М. Дискурс модерного літературознавства // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 11. – С.3-8. – ISSN 0130-5263
373276
  Косенко Н.Є. Дискурс монологу у французькій класицистичній трагедії XVII століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 113-117
373277
  Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі : монографія / Іван Бехта. – Київ : Грамота, 2004. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-303. – ISBN 966-8066-63-4
373278
  Максименко Г.А. Дискурс наратора в наративній стратегії текстів історичних романів В. Малика // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 188-195


  Автором подається осмислення наративної стратегії історичних романів В. Малика. У дискурсивному просторі романів визначено сутність всезнаючого та всюдисущого наратора, яка дозволяє проектувати модель природного саморозвитку наративної ...
373279
  Куликов А.Ю. Дискурс насилия // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 47-48
373280
  Проценко О. Дискурс насильства і жорстокості в романі Євгена Пашковського "Щоденний жезл" (деяки зауваги до проблеми) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 52-58. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
373281
  Грицевич Н. Дискурс насильства у творі Романа Андріяшика "Люди зі страху" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 7 (664). – С. 58-60. – ISSN 0130-5263


  У статті аналізується тема насильства, яка в Радянському Союзі була під забороною. Розкривається суть цієї проблеми у творі одного із творців мілітарної літератури Р. Андріяшика "Люди зі страху"
373282
  Ткаченко Р. Дискурс науки в системі цінностей української прози другої половини XIX ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 82-88. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
373283
  Хауер-Тюкаркина Дискурс национального в современном немецком обществе // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2013. – № 4 (71). – С. 67-78. – ISSN 2078-5089
373284
  Борець А. Дискурс нації в публіцистичній та епістолярній спадщині Петра Стебницького // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 147-161


  У статті досліджено дискурс нації в публіцистичних та епістолярних текстах діяча українського руху початку ХХ ст. П. Стебницького. Визначено його ставлення до гібридних культурних явищ та ідентичностей. Доведено, що публіцист дотримувався етнічної ...
373285
  Горлова В.М. Дискурс націоналізму і національна ідентичність сучасної України: особливості, роль і місце в суспільних процесах // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 118-120. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
373286
  Іванишин М.В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: підстави до експлікації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 249-253
373287
  КостюкВ Дискурс ненависти в оболонці порногламуру // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 30-32


  Роман Оксани Забужко "Музей покинутих секретів".
373288
  Лаврісюк Ю.А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації) : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лаврісюк Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
373289
  Лаврісюк Ю.А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лаврісюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 206л. – Бібліогр.: л.183-206
373290
  Єрмакова Н. Дискурс німецької культури у театрі Леся Курбаса // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 269-272. – ISBN 978-966-2374-12-4
373291
  Баліна К.Н. Дискурс німецькомовної гуманітарної культури в есеїстиці Ю. Андруховича // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 55-57
373292
  Ткачук М. Дискурс новелістичної повісті "Boa constrictor" І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 292-309. – ISBN 966-594-298-0
373293
  Ильин А.Н. Дискурс новостей и его мифотворчество // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 115-126. – ISSN 0132-1625
373294
  Езова С.А. Дискурс о библиотечном пространстве // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 5-10. – ISSN 0130-9765


  Представлены характеристики библиотечного пространства как библиотечно-культурного, социобиблиотечного и библиотечно-коммуникационного.
373295
  Казьмина О.Е. Дискурс о прозелитизме в современной России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 54-67. – ISSN 0869-5415
373296
  Рассоха М.Н. Дискурс о языке в свете лингвокультурной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 103-113. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
373297
  Кабка Г.М. Дискурс особових текстів діячів вокальної культури у мистецькому середовищі України 1950-1970-х років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Кабка Геннадій Миколайович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
373298
  Гурбанська А. Дискурс повістей М. Вінграновського та О. Довженка: жанрово-типологічні особливості, художня самобутність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 91-98.
373299
  Ткачук М. Дискурс повісті "Тарас Бульба" Миколи Гоголя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 307-320


  У статті здійснюється дискурсивний аналіз повісті «Тарас Бульба» Миколи Гоголя, яка написана в річищі романтичної поетики. У ній поетизуються незвичайні обставини та виняткові характери. Досліджується наративна стратегія твору, особливості ...
373300
  Скиперских А.В. Дискурс политической власти в сказочном тексте: приглашение к медленному чтению. Герменевтические этюды / А.В. Скиперских. – Елец : Типография, 2011. – 211 с. – Библиогр.: с. 201-207. – ISBN 978-5-94947-113-5
373301
  Климончук В.Й. Дискурс політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 302-306. – ISSN 2076-1554


  Здійснено аналіз дискурсу політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці. Констатовано, що після суперечливого історичного шляху державотворення в методологічних концептах сформована найважливіша форма власної ідентифікації в сенсі ...
373302
  Вонсович Г.Б. Дискурс політичної ідеології // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 60-71
373303
  Ставицька Л. Дискурс помаранчевої пристрасти // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 13-16
373304
  Ставицька Л. Дискурс помаранчевої хвилі // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
373305
  Таможська І. Дискурс поняття "педагогічна технологія" в контексті формування сучасної парадигми освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 217-222. – ISSN 2309-9127
373306
  Дулин П.Г. Дискурс православного аскетизма / П.Г. Дулин, В.В. Ковалевич // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Р.Б. Абсаттаров, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 26-30. – ISBN 966-7943-03-8
373307
  Пасічник Г.П. Дискурс природи та англійський історичний роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 245-248. – ISBN 966-7825-78-7
373308
  Левицький В.С. Дискурс про секуляризацію. Симптом завершення модерну? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 18-23
373309
  Бурбело В.Б. Дискурс проекту як інтегративний тип дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Присвячено дослідженню сучасного типу дискурсу, яким є дискурс проекту. Дискурс проекту розглянуто як інтегративний тип дискурсу, визначено його основні характеристики, складові, структуру, семантику та функції.
373310
  Цоколов Сергей Дискурс радикального конструктивизма : Традиции скептицизма в современной философии и теории познания / Цоколов Сергей. – Munchen : Verlag Munchen, 2000. – 332стр. – (С переводами оригинальных работ П. Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Ферстера, У.Матураны, Ф.Варелы и Г.Рота). – ISBN 3-9805074-2-4
373311
  Гринишина М.О. Дискурс реалізму в українській театральній культурі кінця 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Гринишина М.О. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 27 назв
373312
  Гринишина М. Дискурс реалізму як визначальний шлях поступу українського театру початку ХХ століття // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 263-269. – ISBN 978-966-2374-12-4
373313
   Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – С. 6-56. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
373314
  Панова Н.Ю. Дискурс самогубства в українській, російській та англійській прозі кінця ХІХ - початку ХХ століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Панова Наталя Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
373315
  Панова Н.Ю. Дискурс самоубийства в украинской, русской и английской прозе конца XIX-начала XX века : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.05 / Панова Наталья Юрьевна ; Бердян. гос. пед. ун-т. – Бердянск, 2017. – 414 л. – Библиогр.: л. 365-414
373316
  Онуфрієнко О. Дискурс світових тем у драматургічному доробку Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 135-141. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
373317
  Денисенко В. Дискурс свободи в класичному лібералізмі та неолібералізмі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 15-26. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664
373318
  Ус Дискурс свободи в сучасному контрактуалізмі (Джон Ролз) / Ус, ов // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 190-196
373319
  Гурик М.І. Дискурс свободи у духовній та політичнй спадщині Ярослава Стецька / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 28-35. – ISSN 2077-1800
373320
  Денисенко В.М. Дискурс свободи: утопія та реальність вибору / Валерій Денисенко, Василь Климончук, Юрій Привалов. – Львів : Астролябія, 2007. – 212с. – ISBN 978-966-603-526-7
373321
  Бульвінський А.Г. Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 1. Сибірське обласництво: др. пол. XIX – початок XX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 5-12. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються питання ідейних й організаційних витоків сепаратистських тенденцій Сибіру др. пол. ХІХ — початку ХХ ст., які набули характеру обласництва. В полі зору — передумови обласництва як течії, зумовленої колоніальним статусом Сибіру в умовах ...
373322
  Бульвінський А.Г. Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 2. Тенденції сепаратизму сучасного Сибіру: від радянських до по-страдянських часів // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 13-23. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізується явище сепаратистського руху сучасного Сибіру, пов’язане із традиціями обласництва др. пол. ХІХ — початку ХХ ст. і проявами сепаратизму в краї за радянських часів. В основі розгляду проблеми — витоки сепаратизму, викликані експлуатацією ...
373323
  Козак С. Дискурс слов"янства в українських романтиків // Київські полоністичні студії : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Ін-т літератури ім. Т. Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 113-121. – ISBN 966-95452-4-3
373324
  Климчук В.А. Дискурс социального конструкционизма в современной зарубежной психологии мотивации // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 143-152. – ISSN 0042-8841
373325
  Розин В.М. Дискурс социальной справедливости: критичесуий анализ // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 41-51. – ISSN 0042-8744
373326
  Волков О.Г. Дискурс соціалізму: сенси і суперечності // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 7-11. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
373327
  Климчук В.О. Дискурс соціального конструкціонізму в сучасній зарубіжній психології мотивації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 71-80
373328
  Чечель Наталія Петрівна Дискурс стилю в ретроспективі української видовищної і драматичної культури : Дис. ... доктора філософ. наук: 17.00.01 / Чечель Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 427л. – Бібліогр.: л. 389 - 427
373329
  Чечель Наталія Петрівна Дискурс стилю в ретроспективі української видовищної і драматичної культури : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 17.00.01 / Чечель Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 23 назв.
373330
  Чечель Н. Дискурс стилю у мовному "тексті" українського модернізму // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 13-23.


  У статті досліджено стильову парадоксальність у мовному "тексті" культури України кінця ХІХ – початку ХХ століть на шляху її входження до системи великих європейських стилів для того, щоб сприяти кращому розумінню мовних процесів у сучасному ...
373331
  Загребельна Н. Дискурс суб"єкта літературного викладу: оповідач - розповідач - наратор // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С.192-198
373332
  Бігарі Адріана Андріївна Дискурс сучасної англомовної сім`ї : Дис. ... канд. філол.наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Бігарі Адріана Андріївна ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 240 л. – Бібліогр.: л. 191-240
373333
  Бігарі А.А. Дискурс сучасної англомовної сім`ї : Дис. ... канд. філол.наук:10.02.04 / Бігарі А.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
373334
   Дискурс сучасної історичної романістики: поетика жанру : Наукові студії. – Київ : Київський університет, 2000. – 524с.
373335
  Наєнко М.К. Дискурс сучасної науки про літературу (Фрагмент огляду досліджень з літературознавства до 90-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Йдеться про українське літературознавство останніх років XX ст. Автор аналізує публікації (монографії, статті, підручниковий матеріал та ін.), створені в дусі певних дослідницьких методологій, шкіл і тенденцій.
373336
  Огуй О.Д. Дискурс та невербальні засоби міжкультурної композиції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 26-29. – Бібліогр.: Літ.: с. 29
373337
  Косенко Наталія Євгеніївна Дискурс театру у французькій драматургії 17 століття : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Косенко Н. Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 215л. + Додатки: л.213-215. – Бібліогр.: л.195-212
373338
  Косенко Наталія Євгенівна Дискурс театру у французькій драматургії 17 століття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Косенко Н.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
373339
  Меньок В. Дискурс тексту-задоволення: екзотичні/деградовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 207-213
373340
  Ушневич С.Е. Дискурс тілесності у зображенні образу української жінки (на матеріалі роману В. Лиса "Соло для Соломії") // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 221-227. – (Слово). – ISSN 2304-7402
373341
  Юрченко Е.А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Юрченко Едуард Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
373342
  Юрченко Е.А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Юрченко Едуард Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 178-196
373343
  Куць О.А. Дискурс у контексті досліджень французької філософії XX століття // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 140-145. – ISBN 978-966-177-064-4
373344
  Сюта Богдан Дискурс у музиці й теорія дискурс-аналізу в музичній науці // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 35-42. – ISSN 1728-6875
373345
  Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки = The Ukrainian Media Discourse: Identities, Ideologies, Power Relations / Володимир Кулик ; [ред. А. Мокроусов] ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін-т Критики ; Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. Кураса НАНУ. – Київ : Критика, 2010. – 656 с. – Бібліогр. : с. 603-624. – ISBN 978-966-8978-39-5
373346
  Троша Н. Дискурс української історії в щоденникових записах Олександра Довженка // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 53-59. – ISSN 2075-1486
373347
  Драпак Г.Б. Дискурс української ментальності в дослідженнях творчості В. Симоненка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 47-50. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
373348
  Гусев Д.А. Дискурс утраты и дискурс сохранения новоевропейского субъекта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 113-117. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
373349
  Белімова Т. Дискурс Ф. Ніцше як один із дискурсів тексту роману Віктора Домонтовича "Дівчина з ведмедиком" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу застосувати метод інтертекстуального аналізу до тексту роману В. Домонтовича "Дівчина з ведмедиком", звернуто увагу на дискурс німецького філософа Ф. Ніцше, який виразно прочитується у тексті твору.
373350
  Желіховська Н.С. Дискурс фемінізму в сучасній українській публіцистиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 55-59. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741


  У статті досліджено характерні особливості висвітлення суспільного дискурсу фемінізму в сучасній українській публіцистиці
373351
  Кротков Е.А. Дискурс философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 195-206. – ISSN 0042-8744


  В статье философия характеризуется на основе дискурсной парадигмы анализа: как язык, текст, мышление и коммуникация. Выделяются две важнейшие функции философского дискурса - концептуальная и мировоззренческая. Концептуальная функция состоит в ...
373352
  Павлюк Н.Д. Дискурс формалізму в драматургії Миколи Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 438-442. – (Б-ка Ін-ту філології)
373353
  Матвієнко Світлана Дискурс формалізму: український контекст / Матвієнко Світлана; Центр гуманіт. дослід. ЛНУ. – Львів : Літопис, 2004. – 144с. – Соло триває... нові голоси Лекція на пошану Соломії Павличко 2002. – ISBN 966-7007-102-2
373354
  Брайко О. Дискурс цитації: експресіоністична проза Л. Андреєва й В. Винниченка в контексті раннього модернізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 57-70. – ISSN 0236-1477
373355
  Зотова В. Дискурс часопросторових локусів у прозі Володимира Діброви / В. Зотова, І. Негрій // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 85-92. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
373356
  Шишкін Д.О. Дискурс Юргена Габермаса: метафізика після Канта // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 38-42. – ISSN 2077-1800
373357
  Біличенко О. Дискурс як механізм актуалізації інформаційних і комунікаційних аспектів художньої літератури // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 267-275. – ISSN 2411-6548
373358
  Калмиков Г. Дискурс як мовленнєвий вплив // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (1) : Психологія. – С. 112-127. – ISSN 2309-1797
373359
  Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : (На матеріалах сучасної газетної публіцистики) / К. Серажим; За ред. В. Різуна. – Київ, 2002. – 392 с. – ISBN 966-594-180-1
373360
  Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : монографія / Катерина Серажим. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 351, [1] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 297-314. – ISBN 978-966-437-166-4
373361
  Серажим Катерина Степанівна Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Серажим К.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 408 л. – Додатки: л. 373 - 396. – Бібліогр.: л. 346 - 373
373362
  Серажим Катерина Степанівна Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору : (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу):Автореф. дис. ... доктора філолог. наук:10.01.08 / Серажим К.С.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 40 назв
373363
  Чугуєнко В. Дискурс як субстанція демократизації та гуманізації суспільства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.90-101
373364
  Скбашевська О. Дискурс як технологія навчання учнівської та студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 31-33.
373365
  Німчин С.О. Дискурс, метадискурс, та метанаррація у ролі домінантних типів судження при формуванні змістовної структури парадигми // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 273-284
373366
  Карпов Александр Олегович Дискурс: классификация контекстов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 74-87. – Бібліогр.: с. 75-76, 81-82, 84-87. – ISSN 0042-8744
373367
  Одарчук Н.А. Дискурси відмови у площині принципів і максим комунікації. Конфліктоневластиві дискурси відмови // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 32-39. – ISSN 1729-360Х
373368
  Іщук С.М. Дискурси особистісної самореалізації в мережі // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 63-67. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
373369
  Кліценко С.В. Дискурси розвитку культури України в публіцистиці П. Толочка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 23-33
373370
  Малікова О.В. Дискурси христянської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 335-341


  В статті розглядаються біблійний і теологічний дискурси як різновиди релігійного дискурсу християнської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування. В статье рассматриваются библейский и теологический дискурсы как разновидности ...
373371
  Литвиненко Н. Дискурсивна діяльність медика // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 124-136
373372
  Лучак А.-М. Дискурсивна етика Карла-Отто Апеля як теорія обгрунтованого порозуміння // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 13-19. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
373373
  Паньків О.Б. Дискурсивна компетенція мовної особистості майбутнього філолога // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 66-71. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
373374
  Черхава О.О. Дискурсивна композиція релігійного тексту (на матеріалі англо-, німецько-, україно-та російськомовних календарних релігійних путівників) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 415-428


  У статті розглянуто аспекти вивчення релігійного дискурсу як міждисциплінарного явища ; представлено різні дефініції релігійного дискурсу та запропоноване найбільш коректне його науково вмотивоване визначення ; установлено співвідношення між поняттями ...
373375
  Карпенко К.І. Дискурсивна легітимація партнерської етики та екологічні перспективиС.72-84 // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – ISSN 2075-1443
373376
  Бойко Я.В. Дискурсивна номінація естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 25-30. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
373377
  Бацевич Ф.С. Дискурсивна прагматика: проблемне поле, дослідницька одиниця // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 4-10. – Бібліогр.: Літ.: с. 9-10; 21 п.


  У статті висвітлюється коротка історія формування проблемного поля сучасної лінгвістичної прагматики. обгрунтовується розмежування мікро-, макро- і мегапрагматик в межах дискурсу. Дослідницькою одиницею прагматики дискурсу вважається комунікативний ...
373378
  Шутова М.О. Дискурсивна природа рольової поведінки мовної особистості та її вплив на формування етнокультурних стереотипів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 442-456


  У статті розглядається дискурсивна природа рольової поведінки мовної особистості та її вплив на формування етнокультурних стереотипів. Звертається особлива увага на співвідношення між особливостями рольової поведінки людини та мовними засобами її ...
373379
  Єфименко Вікторія Антонівна Дискурсивна характеристика потоку свідомості в англійській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.04 / Єфименко Вікторія Антонівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
373380
  Ефименко Виктория Антоновна Дискурсивная характеристика потока сознания в английском языке : Дис... кандид. филолог.наук: 10.02.04 / Ефименко Виктория Антоновна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.162-171
373381
  Мацько Л.І. Дискурсивний аналіз // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 414-421. – ISBN 978-966-660-472-2
373382
  Мацько Любов Дискурсивний аналіз тексту // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-14. – Бібліогр.: с. 9-12, 14
373383
  Шаповалова О.І. Дискурсивний аспект зовнішньої політики держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 144-159


  У статті представлено аналіз ролі дискурсного аспекту у зовнішній політиці держави. Для цього спочатку виявляються суб"єктні властивості дискурсу у відношенні до категорій інтенціональності та автономності актора. Потім з"ясовуються структурні якості ...
373384
  Галюк С. Дискурсивний вимір буття у філософії Мішеля Фуко // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 131-137. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 10)
373385
  Третяк Ю.Ю. Дискурсивний портрет та стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Третяк Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
373386
  Третяк Ю.Ю. Дискурсивний портрет та стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Третяк Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 239 л. – Додатки: л. 223-239. – Бібліогр.: л. 191-222
373387
  Бурмістенко Т.В. Дискурсивний простір офіційної політичної промови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 35-45


  У статті запропоновано аналіз дискурсивних аспектів функціонування політичної, і зокрема офіційної промови, окреслено пріоритети в тематиці французьких офіційних промов та певні мовні засоби їх реалізації. В статье предложен анализ дискурсивных ...
373388
  Васильєва О.Г. Дискурсивний та текстовий аспекти анімаційної комунікації // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 27-36. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
373389
  Молодиченко В. Дискурсивний характер цінностей та їх формування засобами освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 51-55
373390
  Радзієвська Т.В. Дискурсивні аспекти динаміки української мови в контексті активних мовних процесів у слов"янському світі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 149-162. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлюється питання про роль дискурсу в сучасних процесах розвитку мови, які розглядаються на тлі глобалізаційних змін і зростання ролі інформації в соціокомунікативному середовищі. Основну увагу приділено масмедійному (газетному) дискурсу ...
373391
  Орлова І.С. Дискурсивні засоби вираження гумору та їх відтворення у перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 217-224
373392
  Осадча О. Дискурсивні засоби конструювання індивідуальності фантастичного персонажа // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 259 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Михайла Кузьмовича Наєнка. – С. 63-69
373393
  Щербатюк М. Дискурсивні іпостасі концепту ФIЛIA (на матеріалі "Нікомахової етики" Аристотеля) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 450-456. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто концепт ДРУЖБА у грецькій мовній картині світу. Виявлено національно-культурну специфіку концепту ДРУЖБА для грецької мовної картини світу. Проаналізовано засоби репрезентації та концептуальні ознаки концепту ДРУЖБА.
373394
  Кащишин Н. Дискурсивні категорії англомовного дипломатичного дискурсу // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 53-58. – ISSN 2410-0927
373395
  Ніка О.І. Дискурсивні категорії і модус // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 3-11


  У статті аналізуються різні підходи до визначення дискурсивних категорій, обгрунтовується модус як одна з дискурсивних категорій. This article deals with analysis of different approaches to the determination of discourse categories, special author"s ...
373396
  Супрун Л.В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Людмила Супрун. – Вінниця : Глобус-Прес, 2007. – 62с. – ISBN 966-8300-39"5
373397
  Давиденко Г.В. Дискурсивні ознаки німецької народної казки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 137-143. – ISBN 978-966-581-958-5
373398
  Ніколаева Т.Д. Дискурсивні особливості ідеологем концепту "тероризм" у британському політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 68-72
373399
  Гурман Т.Л. Дискурсивні особливості комунікативного моделювання // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 64-65
373400
  Огаркова Г. Дискурсивні особливості мовлення закоханих // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 222-227
373401
  Скляренко О. Дискурсивні особливості оповідань Інгеборг Бахманн (на матеріалі збірок "Das dreibigste Jahr" та "Simultan") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 436-449
373402
  Кияк Т.Р. Дискурсивні особливості перекладу поезії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 3-12


  У статті розглядається гіпотеза про присутність фактору дискурсу в процесі перекладу текстів різних жанрів. Категорія дискурсу впливає на переклад більшою чи меншою мірою, в залежності від об"єкту перекладу в діапазоні "поезія - художня проза- ...
373403
  Дорофеєва М.С. Дискурсивні помилки у синергетиці спеціального перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – C. 15-25. – ISSN 2077-804X
373404
  Шульга М. Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 19-29. – ISBN 978-966-2141-99-3


  Комунікація як соціальна комунікація, як обмін знаковими повідомленнями, що несуть значущу інформацію, що відбувається між колективними соціальними суб"єктами різного роду і забезпечує розвиток суспільства як цілісної системи. Розглядається поняття ...
373405
  Серажим К.С. Дискурсивні семантичні моделі в українській публіцистиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-31. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розкриваються кілька основних семантичних моделей дискурсу - модель-реалія, квазіреальна модель, модель-метаморфоза, модель-алегорія та категоріальна модель.
373406
  Огієнко І.С. Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа / Ірина Огієнко ; [наук. ред. О.Р. Чмир] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 2017. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 216-253. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1615-6
373407
  Огієнко І.С. Дискурсивні слова турецького походження як виразники внутрішньго стану мовця (на матеріалі болгарської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 248-259


  Стаття присвячена дослідженню дискурсивних слів турецького походження з позиції їхнього впливу на суб"єктивне ставлення мовця до змісту висловлення. Проаналізовано різні підходи до опису значення дискурсивних слів. Статья посвящена исследованию ...
373408
  Космеда Т.А. Дискурсивні слова як ознака урбанолекту // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 84-90. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  У статті схарактеризовано специфіку використання дискурсивних слів у мовленні представників окремих регіонів України, зокрема Одеси. Досліджвовано кардіоцентризмом як характерною ознакою української нації.
373409
  Герасименко О.В. Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних порушень (на матеріалі французьких літературних текстів постмодерну) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Герасименко О.В.; Запорізький націон. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 209л. – Бібліогр.: л.206-209
373410
  Герасименко О.В. Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних порушень на матеріалі французьких літературних текстів постмодерну) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Герасименко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
373411
  Третяк Ю.Ю. Дискурсивні стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – C. 170-174
373412
  Яровий Д.О. Дискурсивні фрейми громадянського протистоянняв соціальних медіа // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 216-232
373413
  Алексєєва О.І. Дискурсивні функції англійських часток // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
373414
  Алєксєєва О.І. Дискурсивні функції англійських часток // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 8. – ISBN 966-581-231-9
373415
  Пилипенко Р.Є. Дискурсивні характеристики лінгвістичних концепцій простору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 62-67. – ISBN 966-581-476-1
373416
  Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів Дж. Г. Байрона // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 184-190
373417
  Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів: когнітивно-прагматичний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії XVII - XX століть) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Грищенко Яна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 198 л. – Бібліогр.: л. 173-198
373418
  Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів: когнітивно-прагматичний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії XVII - XX століть) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Грищенко Яна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
373419
  Щаднева В. Дискурсивно обусловленные невербализованные компоненты высказывания / В. Щаднева. – Тарту, 2000. – 208с. – (Dissertationes philologiae Universitatis tartuensis, ISSN 1406-0809 ; N 8). – ISBN 9985-56-529-0
373420
  Алексеева А.А. Дискурсивное слово "enfin" - коннектор или артикулятор? (на материале французкого языка) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 118-123. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
373421
  Пилюгина Е.В. Дискурсивные практики в пространстве постмодерна : образование как дискурсивная практика // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 53-58. – ISSN 1726-667Х
373422
  Барышников В.Н. Дискурсивные практики империй / В.Н. Барышников, В.Н. Борисенко, А.И. Филюшкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 86-90. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
373423
  Нечитайло И.С. Дискурсивные проявления влияния социального происхождения на успехи в образовании: возможности исследования. - // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1148. – C. 130-134. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 34). – ISSN 2227-6521
373424
  Емельянова Н.А. Дискурсивные слова как средство организации устного общения в английском языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 5. – С.70-77. – ISSN 0130-9730
373425
  Мусихин Г.И. Дискурсивный анализ идеологий: возможности и ограничения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 5 (125). – С. 128-144. – ISSN 0321-2017
373426
  Івченков В.І. Дискурсна модель журналістики:від античності до сьогодення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 14-18
373427
  Коваль Н.М. Дискурсна проблематика: виокремлення суспільно-політичного дискурсу як різновиду комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 78-82. – ISBN 966-581-373-0
373428
  Денисова С.П. Дискурсний аналіз як спосіб реконструкції соціально-культурних феноменів у художньому тексті // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 57-64. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
373429
  Маймескул О.А. Дискурсні вимири слова: відображення виноробських традицій у французькій мові Швейцарії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 166-177. – ISBN 966-581-550-4
373430
  Синьо В. Дискурсні особливості фахової мови лісівництва // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 140-145
373431
  Моісеєнко О.Ю. Дискурсно-прагматичні особливості дитячого мовлення (на матер. сучасної англ. мови). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Моісеєнко О.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
373432
  Моісеєнко Олена Юріївна Дискурсно-прагматичні особливості дитячого мовлення (на матеріалі сучасної англійської мови) : 10.02.04. Дис. на здоб. ступ. канд. філол. наук / Моісеєнко Олена Юріївна; КУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 174 л. – Бібліогр. : л. 141-160
373433
  Артеменко Ю. Дискурсотвірний потенціал стратегії переконування (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 189-194. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
373434
  Іванченко А.В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози (на матеріалі українських перекладів романів Стівена Кінга) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Іванченко А.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 255л. + Додаток : л.210-255. – Бібліогр. : л.181-209
373435
  Іванченко А.В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози (на матеріалі українських перекладів романів Стівена Кінга) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Іванченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
373436
  Медведев Сергей Александрович Дискурсы отчуждения: "суверенитет" и "европеизация" в отношениях России и ЕС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 23-33. – ISSN 0131-2227
373437
  Хомра І.О. Дискусийні теоретико-методичні положення підручника з економічної географії К.Г. Воблого в оцінках сучасників : погляд с сьогодення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 50-58


  Розкрити основні положення підручника з економічної географії К.Г. Воблого, його оцінка з сьогодення, та рецензії на нього геграфами 20-30 років 20 ст., зокрема К. В. Дубняком
373438
  Коломоєць О.Ю. Дискусії в РКП (б) початку 1920-х рр. і нова економічна політика // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 118-123. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
373439
  Шевчук О.В. Дискусії в середовищі політико-академічної еліти США щодо формування зовнішньополітичної стратегії відносно КНР на початку 2000-х рр. // Гілея: філософія, історія, політологія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 202-211
373440
  Ладжун Ю.Ю. Дискусії між "Просвітою" та "Обществом им. А. Духновича" щодо національної приналежності русинів Підкарпатської Русі // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 23-27. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
373441
  Чушак Х. Дискусії навколо історії польсько-українських взаємин на сторінках польських опозиційних видань (1976-1989) // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 170-193. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
373442
  Терно С. Дискусії новаторів і консерваторів у першій чверті XX ст. стосовно розвитку мислення учнів: які уроки маємо винести ? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 32-40
373443
  Носенок Б.Е. Дискусії про епічну природу "калевали" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 200-202
373444
  Хахула Л. Дискусії щодо Волинської трагедії та примирення // "Різуни" чи побратими? : сучасні польські дискурси про Україну / Л. Хахула. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 208-247. – ISBN 978-966-02-8084-7
373445
  Чепела Ю.О. Дискусії щодо образу пам"ятника Тарасові Шевченку в Києві (1904-1914) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 182-189
373446
  Кругляк Д.М. Дискусії щодо прийняття закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (1996–1997 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 89-92. – ISSN 2076-1554
373447
  Багіров С.Р. Дискусії щодо співучасті в необережному злочині до реформи кримінального законодавства 1958-1961 рр. (1917-1961) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 293-298. – ISSN 2219-5521
373448
  Гревцова Р. Дискусійний клуб "точка дотику" // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 3


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулося відкриття й перше засідання Дискусійного клубу "Точка дотику: громадське здоров"я, біомедицина, право". Його організатори - кафедра адміністративного права та Навчально-науковий центр медичного права юридичного ...
373449
  Халимоненко Г. Дискусійний круглий стіл. Пропозиції та рішення // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 183-185. – ISBN 966-8552-05-9


  Азербайджаністика має розвиватися поруч із туркологією, тобто з турецькою мовою та літературою і ширше - у колі тюркологічних дисциплін.
373450
  Волошина І. Дискусійний характер моделей ціноутворення на фінансові інструменти // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 99-104 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
373451
  Голов С. Дискусійні аспекти амортизації // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 3-8. – Бібліогр.: на 14 пунктів
373452
  Сисоєва С.О. Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України "Про вищу освіту" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 7-14. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У роботі порушується проблема формування наукового тезаурусу компетентнісно зорієнтованоївищої освіти. Проаналізовано основні поняття, включені до нового Закону про вищу освіту Украіни (2014 р.). Показано, що гармонізація ступеневих моделей підготовки ...
373453
  Розум І.О. Дискусійні аспекти поняття та сутності процесуальних строків у адміністративному процесі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 93-99. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
373454
  Вєнцева Н.О. Дискусійні методи на уроках всесвітньої історії 7-8 класи / Н.О. Вєнцева. – Харків : Основа, 2006. – 160с. – На обкл.: 12-річна школа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.4(28)). – ISBN 966-333-308-1
373455
  Семенишина Л.В. Дискусійні питання виділення лексичних синонімів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-59. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Розглядаються окремі питання виділення і визначення лексичних синонімів у сучасному мовознавстві на основі існуючих лінгвістичних теорій синонімічності слів.
373456
  Романюк І. Дискусійні питання визначення правової природи сучасного права на персональні дані // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-80


  Публікація присвячена визначенню правової природи права на персональні дані особи на теперешньому етапі розвитку українського суспільства, дослідженню можливих шляхів встановлення балансу приватноправових інтересів окремої особи та публічно-правових ...
373457
  Шкварець Г.В. Дискусійні питання визначення сутності страхування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 569-574. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  У статті розглянуто дискусійні питання визначення сутності страхування. Наводяться два підходи (практичне, теоретичне) для розкриття сутності страхування. В статье рассмотрены дискуссионные вопросы определения сущности страхования. Приводятся два ...
373458
  Черняк Ю.В. Дискусійні питання визначення юрисдикції суду щодо застосування попередніх заходів захисту в міжнародному цивільному процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 102-110. – ISSN 2308-6912


  У статті на основі аналізу міжнародних правових актів, іноземної та вітчизняної доктрини, визначаються найбільш актуальні та дискусійні питання, пов"язані із застосуванням окремого інституту міжнародного цивільного процесу, - інституту забезпечення ...
373459
  Міняйло М. Дискусійні питання до проекту Адміністративно-процедурного кодексу України / М. Міняйло, Ю. Кіщак // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С. 24-26
373460
  Павко А. Дискусійні питання життєвого і творчого шляху Кобзаря // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 11 (367). – С. 56-59
373461
  Коваль О.О. Дискусійні питання з приводу застосування поняття "податкове зобов"язанняй" в податкових правовідносинах / О.О. Коваль, О.В. Покатаєва // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 8-12
373462
  Гриняк О Дискусійні питання захисту права спільної власності подружжя на житло // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 40-43
373463
  Гаврилюк Р.О. Дискусійні питання змісту юридичної категорії "податок" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.14-21. – (Правознавство ; Вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
373464
  Музика І.В. Дискусійні питання історії державності Київської Русі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-71
373465
  Бейцун І.В. Дискусійні питання поняття холдингу у законодавстві та у правовій науці // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.366-372. – ISBN 966-7784-65-7
373466
  Гриняк А. Дискусійні питання правової природи спадкового договору // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 46-51. – ISSN 2308-9636
373467
  Брильов О. Дискусійні питання природи морського права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-38.
373468
  Оніщенко Н. Дискусійні питання проблеми удосконалення інституту юридичної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 9-10
373469
  Казимир Клоц Дискусійні питання проекту закону "Про фонд страхування депозитів фізичних осіб" : радять фахівці заходу / Казимир Клоц, Мартин Лучинський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 2. – С. 41-42
373470
  Соколовська А.М. Дискусійні питання реформування ПДВ / А.М. Соколовська, В.О. Гвардієвич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 35-50 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
373471
  Леоненко П.М. Дискусійні питання системної трансформації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 12-18


  В статті розглянуті дискусійні питання процесу і результатів системної трансформації економіки в постсоціалістичних країнах. Показаний їх зв"язок з сучасною фінансово-економічною кризою в Україні. In the article are considered discussion questions of ...
373472
  Субота Н. Дискусійні питання сфери застосування трудового контракту // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-25
373473
  Вакуленко О. Дискусійні питання теорії та методики досліджень національної ідентичності в Україні // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 127-132. – ISBN 978-966-171-498-3
373474
  Ліхновський П. Дискусійні питання трактування категорії інвестицій // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 158-160. – ISSN 1815-3232
373475
  Кацімон О. Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 45-48. – ISSN 0130-5263
373476
  Кацімон О. Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови. З окремими увагами на погляди Василя Сімовича // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 27-33. – ISSN 0130-5263
373477
  Буряк О.П. Дискусійні питання фнукцій місцевих фінансів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 134-140. – Бібліогр.: на 4 пункти. – ISBN 5-7763-2435-1
373478
  Гаврилюк Р.О. Дискусійні питання функції податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.65-74. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
373479
  Перебитюк М.В. Дискусійні питання щодо визначення пізнання та доказування при розслідуванні злочинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-142. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Наводиться критичний аналіз визначень у процесуальній і криміналістичній літературі понять "пізнання" та "доказування" при розслідуванні злочинів. Critical analysis of definitions of notions of identification and proof during crime investigation ...
373480
  Тарнопольська О.М. Дискусійні питання щодо визначення прогалини в праві // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 16-20.
373481
  Меліхова Ю.О. Дискусійні питання щодо встановлення відповідальності за розпорядження недостовірної інформації // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 75-82. – ISSN 2310-9769
373482
  Андрушко П.П. Дискусійні питання щодо змісту ознак "істотна шкода" та "тяжкі наслідки" у складах злочинів у сфері службової діяльності / П.П. Андрушко, К.П. Задоя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2016. – № 6 (190). – С. 38-48
373483
  Ковальова О. Дискусійні питання щодо нарахування пені. Судова практика // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 61-64.
373484
  Лігоненко Лариса Олександрівна Дискусійні питання щодо трактування сутності та співвідношення понять "ефективність" і "результативність" управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 207-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті критично проаналізовано трактування сутності понять "ефективність" і "результативність" у працях вітчизняних та іноземних економістів; обгрунтовано доцільність розмежування цих дефініцій та їх відокремленого використання в процесі оцінки ...
373485
  Рябініна Л. Дискусійні питання щодо форм сучасних грошей : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 10-13. – Бібліогр.: 15 назв
373486
  Гримич М.В. Дискусійні проблеми в трактуванні археологічної спадщини язичництва східних слов"ян (погляд етнолога) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 115-135
373487
  Міщанин В.В. Дискусійні проблеми історії Закарпаття 1944-1950 рр. у розрізі усної історії (за матеріалами етнографічної практики студентів історичного факультету УжНУ 2015 р.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 89-98. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
373488
  Чумаченко М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькування собівартості продукції / М. Чумаченко, І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-7.
373489
  Моторнюк І. Дискусійні проблеми періодизації української літератури ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 178-188. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
373490
  Маркова В. Дискусійні проблеми сучасного книгознавства / Вікторія Маркова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 38-41. – ISSN 2076-9326


  У статті зроблено огляд дискусії щодо складу і структури книгознавства. Підкреслено важливість дискусії як форми наукової комунікації.
373491
  Ковальчук А. Дискусійність питання щодо визначення предмета фінансового права України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 29-35
373492
  Івацький В. Дискусійність процесів формування національної ідентичності греків українського Північного Приазов"я // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 56-61.
373493
  Лобода С. Дискусія "Якими має бути педагогічний журнал" на сторінках часопису "Шлях освіти" (1920-1930 рр.) // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-50.
373494
  Дубовик В.А. Дискусія американських науковців щодо ядерної зброї на терені України у 1992 - 1993 роках // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 245-266. – ISBN 978-617-689-160-4
373495
  Хобта Ніна Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу на тему "Як забезпечується макроекономічна рівновага" : Позаурочна робота / Хобта Ніна, Коваль Надія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-30 : Табл., графік. – Бібліогр.: 10 назв
373496
  Коцур Г.Г. Дискусія в українській історіографії щодо статків і благодійності кошового отамана П. Калнишевського // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 240-255. – ISBN 978-617-7107-21-6
373497
   Дискусія в штаб-квартирі ООН // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 7


  Дискусія на тему "Внесок української школи міжнародного права у справу його вивчення та викладання" відбулася в штаб-квартирі ООН. Основний доповідач - доц. кафедри міжнародного права ІМВ М.М. Гнатовський.
373498
  Захарченко М. Дискусія Джона Ролза та Юргена Габермаса: щодо процедуралізму та субстанціалізму в дорадчій моделі демократії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 123-129. – ISSN 0235-7941
373499
  Курмишева Н. Дискусія і диспут як засоби формування прфесійних умінь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 1682-2366
373500
  Бубенок О.Б. Дискусія навколо "кочових цивілізацій" (термінологічний аспект) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5-14. – ISSN 1608-0599
373501
  Семенець І. Дискусія навколо трипільської писемності // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 20-21
373502
  Гриценко І.С. Дискусія про адміністративне судочинство в СРСР у 20-х роках ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 25-29. – (Правознавство ; Вип.333)
373503
  Козловський А. Дискусія про двоелементні або тричленні норми права // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 46-59.


  Внаслідок тривалих дискусій склалися різноманітні погляди стосовно логічної структури норми права. Наявність гіпотези, диспозиції, санкції в структурі норми права відповідає глибинній, онтологічній структурі природних взаємодій - "причина - дія - ...
373504
  Лук"янчук Г. Дискусія про Івана Франка та єврейське питання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 17
373505
  Шацький Є. Дискусія про Польщу, поляків і польськість // Критика. – Київ, 2004. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 21
373506
  Черняхівська В.В. Дискусія про робітничу пресу (за публікаціями журналу "Дзвін", 1913–1914) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 277-280


  Стаття присвячена проблемам розвитку української робітничої преси на початку XX ст. Аналізуються матеріали журналу "Дзвін" (1913-1914).
373507
  Іванова Л. Дискусія про українську мову в 30-60-х роках XIX століття // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 46-62
373508
  Гнатовський М.М. Дискусія про фрагментацію міжнародного права у світлі міжнародного гуманітарного права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 3 (8). – С. 46-49


  Статтю присвячено виявленню значення для міжнародного гуманітарного права сучасних дискусій про матеріальну та інституційну фрагментацію міжнародного права.
373509
  Сорока Марія Дискусія та дебати як інтерактивні технології навчання : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 5-12 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
373510
  Волошин О. Дискусія щодо майбутнього СНД в політичному дискурсі Росії на початку - в середині 2000-х рр. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 7-9
373511
  Король В.М. Дискусія як засіб формування соціальної зрілості студентів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 59-63. – (Серія: Педагогічні науки)
373512
  Бобко Л.О. Дискусія як метод активізації взаємодії викладачів і студентів у вищому навчальному закладі // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 267-272. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915


  У статті висвітлені актуальні питання навчання у вищій школі, умови педагогічної взаємодії студентів і викладачів у процесі дискусійного навчання. Наведені головні принципи застосування методу дискусії у вищій школі.
373513
  Червінська Н. Дискусія як модель навчання (з досвіду роботи) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1/2 (161/162), січень - лютий. – С. 27-30
373514
   Дискусія: "Вступ до історії" Наталі Яковенко // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 345-412. – ISBN 978-617-578-013-8
373515
   Дискуссии в Китае о демократическом социализме / вступ., пер. и обзор В. Г. Буров // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 16-38. – ISSN 0042-8744
373516
  Скрипник Александр Васильевич Дискуссии в Компартии Украины 1923-1925 гг.: итоги и последствия : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Скрипник Александр Васильевич; КГУ. – К., 1991. – 184л. – Бібліогр.:л.172-184
373517
  Подлесный П.Т. Дискуссии в США об отношениях с Россией: осмысление прошлого, прогнозы на будущее // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 35-24. – ISSN 0321-2068
373518
  Солянова М.В. Дискуссии в США по вопросам миропорядка в XXI веке // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 92-103. – ISSN 0321-2068
373519
  Подлесный П.Т. Дискуссии в США по проблемам развития отношений с СССР в начале 80-х годов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 2 (30). – С. 117-135
373520
  Бабкова М.В. Дискуссии вокруг традиции дзэн в японском буддизме XIII - XIV вв. и вопрос о священных текстах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 137-155. – ISSN 0042-8744
373521
   Дискуссии о денежно-кредитной политике и состоянии экономики: в поисках конструктивной критики / А. Могилат, Ю. Ачкасов, А. Егоров, А. Климовец, С. Донец // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 25-43 : табл., рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0042-8736
373522
  Тухватуллина Э. Дискуссии о золотом обращении в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Библиогр.: на 6 пунктів. – ISSN 0131-2227
373523
  Мещерских Людмила Дискуссии о категоризации : гостиница / Мещерских Людмила, Шишкина Людмила // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 20-21 : фото
373524
  Соловьева А.Г. Дискуссии о параметрах современной "новой драмы" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – С. 195-204. – ISBN 978-966-171-675-8
373525
  Сахновский А.Е. Дискуссии о судьбе Габсбургской империи в британском обществе в годы Первой мировой войны // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 32-41. – (Історія ; Вип. 27)
373526
  Фадеева Любовь Александровна Дискуссии об интеллигенции как способ ее самоидентификации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 40-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
373527
  Миргородский В.Н. Дискуссии об эволюции идей Вл. Соловьева и проблема сущего и бытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 115-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
373528
  Приходько О.В. Дискуссии по ПРО: Россия - США - НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 10 (502). – С. 43-60. – ISSN 0321-2068
373529
  Водяницкий Ю.Н. Дискуссионные вопросы интерпретации результатов химической экстракции соединений железа из почв / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 697-704. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 0032-180Х
373530
  Певзнер Я.А. Дискуссионные вопросы политической экономии / Я.А. Певзнер. – М, 1987. – 262с.
373531
   Дискуссионные вопросы теории относительности и гравитации. – Москва, 1982. – 160 с.
373532
  Вознесенский Э.А. Дискуссионные вопросы теории социалистический финансов / Э.А. Вознесенский. – Ленинград, 1969. – 159с.
373533
  Зозуля Н.Б. Дискуссионные проблемы исследования творчества М. Турнье // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 53-55
373534
  Митропольский А.Ю. Дискуссионные проблемы происхождения и зволюции земной коры. Рецензия на книгу Резанова И.А. "Эволюция представлений о земной коре" : нові книги / А.Ю. Митропольский, В.И. Оноприенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 89-94. – ISSN 1726-5428
373535
  Покровский Н.Е. Дискуссионные проблемы социологического конгресса // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.3-8. – ISSN 0132-1625
373536
   Дискуссионные проблемы японской истории. – М., 1991. – 175с.
373537
   Дискуссионные статьи Всемирного Банка. – Вашингтон, 1994. – ISSN 0259210X


  1997. N 1/2
373538
  Чумаченко Н.Г. Дискуссионный клуб директоров: опыт, проблемы, мнения / Н.Г. Чумаченко, М.Н. Нагорская. – Донецк, 1990. – 77с.
373539
  Швецов В.В. Дискуссия в РКП(б) 1923 года. / В.В. Швецов. – М, 1991. – 62с.
373540
  Заемский Владимир Федорович Дискуссия вокруг реформы СБ ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 24-31. – ISSN 0131-2227
373541
  Шейко А.Н. Дискуссия как метод научного познания // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
373542
  Маркусь О. Дискуссия как способ самообразования. Территория свободного общения / Ольга Маркусь, Екатерина Золотарёва // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 61-64. – ISSN 0869-4915


  О работе дискуссионного клуба в сельской Централизованной библиотечной сети (с. Павловская Слобода Истринского района Московской обл.).
373543
  Устьянцева Л.Д. Дискуссия как средство формирования коммуникативной культуры студентов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 118-125
373544
  Сидельникова Т.Т. Дискуссия на семинарском занятии по научному коммунизму / Т.Т. Сидельникова. – Казань, 1985. – 73с.
373545
  Валькова О.А. Дискуссия о высшем женском образовании в Московском университете (1861 г.) // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2006. – № 4. – С. 82-96. – ISSN 0205-9606
373546
  Клапиюк В.Т. Дискуссия о концепции высшего библиотечно-библиографического образования в годы войны // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 1. – С. 117-119. – ISSN 1997-0803
373547
  Мызникова В.А. Дискуссия о методологической нейтральности в современном религиоведении // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – C. 71-74
373548
  Новоженова И.С. Дискуссия о национальной идентичности во Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 114-144. – ISSN 0235-5620
373549
  Бирюков Б.В. Дискуссия о прелогическом мышлении: 30-е годы XX века / Б.В. Бирюков, И.С. Верстин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 106-116. – ISSN 0042-8744
373550
  Четверикова И.В. Дискуссия об институтах: эволюция идей // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 106-114. – ISSN 0132-1625


  Анализируется развитие идей нового институционализма в социальных науках . Рассмотрена логика построения объяснительных моделей институтов, отличия и сходства в концептуализации базовых элементов в новой институциональной экономике, экономической ...
373551
   Дискуссия об оптимальном планировании.. – М., 1968. – 192с.
373552
   Дискуссия по книге Е.Варга "Изменения в экономике капитализма в итоге второй мировой войны" 7, 14, 21 мая 1947 г.. – М., 1947. – 64с.
373553
   Дискуссия: канадские выборы-2008 // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 1 (469). – С. 83-90. – ISSN 0321-2068
373554
  Новікова С.М. Дисліпопротеінемії при старінні та їх корекція. : Автореф... доктор мед.наук: 03.00.04 / Новікова С.М.; Ін-т геронтології АМН України. – К., 1994. – 46л.
373555
  Фридель Ж. Дислокации : Пер. с англ. / Ж. Фридель. – Москва : Мир, 1967. – 643с.
373556
   Дислокации в кристаллах. – Вып. 3. – М., 1974. – 792с.
373557
   Дислокации в кристаллах.. – М., 1966. – 366с.
373558
   Дислокации в кристаллах.. – М., 1981. – 540с.
373559
   Дислокации в механические свойства кристаллов. – Москва, 1960. – 552с.
373560
  Фельдман Э.П. Дислокации в органических кристаллах и средах с электрической и магнитной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фельдман Э.П.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.13
373561
  Предводителев А.А. Дислокации и точечные дефекты в гексагональных металлах / А.А. Предводителев, О.А. Троицкий. – Москва : Атомиздат, 1973. – 201с.
373562
   Дислокации и физические свойства полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967. – 95 с.
373563
   Дислокационная и доменная структура и деформационное упрочнение сплавов. – Томск, 1984. – 123 с.
373564
  Бушнев Л.С. Дислокационная структура и закономерности деформационного упрочнения в ряде медных твердых растворов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бушнев Л.С.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1967. – 16л.
373565
  Смирнов Б.И. Дислокационная структура и упрочнение кристаллов. / Б.И. Смирнов. – Ленинград : Наука, 1981. – 236с.
373566
  Налбандян А.Г. Дислокационная структура монокристаллов D--LiIO3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Налбандян А.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
373567
  Пастур Л.А. Дислокационная теория двойников в органических кристаллах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пастур Л.А.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.9
373568
  Пащенко Т.Н. Дислокационная труктура границ блоков в монокристаллах цинка. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пащенко Т.Н.; МГУ. – М, 1973. – 16л.
373569
  Ростовцев Владимир Анатольевич Дислокационное описание неупругого поведения металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ростовцев Владимир Ана ольевич; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1975. – 12л.
373570
  Паль-Валь Дислокационное поглощение ультразвука в сверхпроводниках 1 рода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Паль-Валь Л.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 22л.
373571
  Степина Е.И. Дислокационное строение упругих двойников кальцита. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Степина Е.И.; АН УССР.Физ-техн.ин-т.низких температур. – Харьков, 1965. – 16л.
373572
  Бойко Ю.И. Дислокационные контактные аффекты при спекании кристаллов : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.07 / Бойко Ю. И.; Хар. ГУ. – Х., 1985. – 37л.
373573
  Чишко К.А. Дислокационные механизмы акустической эмиссии пластически деформируемых кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чишко К.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
373574
  Ганзя Лариса Васильевна Дислокационные соединения в гранецентрированных кубических металлах и сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ганзя Лариса Васильевна; МВ и ССО РСФСР. Томск. гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
373575
  Мацокин В.П. Дислокационные эффекты при высокотемпературном деформировании щелочногалоидных монокристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01-057 / Мацокин В.П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
373576
  Заика-Новацький Дислокационный процесс и его эволюция как природный эксперимент (на примере Горного Крыма) // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1990. – С. 7-14. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геология ; № 9)
373577
  Рид В.Т. Дислокация в кристаллах / В.Т. Рид. – М., 1957. – 280с.
373578
  Павлов М.А. Дислокация в ледниках земли Франца-Иосифа / М.А. Павлов. – Владивосток, 1921. – 6с.
373579
  Косевич А.М. Дислокация и в теории упругости / А.М. Косевич. – К., 1978. – 219с.
373580
  Козловська Г.М. Дислокації й орогенічні процеси / Г.М. Козловська. – Київ : Радянська школа, 1948. – 24 с.
373581
   Дислокаційна відомість і бойовий розпис Дієвої армії військ УНР станом на 16 серпня 1919 р. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 125-142


  Вступне слово, публікація документа Михайла Ковальчука.
373582
  Лукієнко О.І. Дислокаційна тектоніка Сурозького золоторудного родовища з позицій тектонофаціального аналізу : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / О.І. Лукієнко, Л.С. Осьмачко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Проаналізовано дислокаційну тектоніку Сурозького золоторудного родовища в Західному Приазов"ї з позицій тектонофаціального аналізу. Установлено, що ця тектоніка формувалася на фоні регресивної зміни структурно-реологічних обстановок якнайменше в чотири ...
373583
  Лукієнко О.І. Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита : монографія / О.І. Лукієнко, Д.В. Кравченко, А.В. Сухорада ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-439-063-4
373584
  Ситник С.В. Дисонанс сучасної публічної політики в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 117-119
373585
  Шанковський І. Дисонанси = Dissonances / Ігор Шанковський. – Філядельфія : Київ, 1960. – 93, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
373586
  Петренко М.Є. Дисонанси : гумор і сатира / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1978. – 107 с.
373587
  Гасымов Т.А. ДИСОПТ -- диалоговая система решения задач оптимального управления. / Т.А. Гасымов. – М., 1985. – 66с.
373588
   Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 21-25. – ISSN 0041-6045
373589
   Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах / О.О. Ліціс, Н.Г. Кобилінська, В.А. Овчинніков, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 0041-6045


  Досліджено схеми дисоціації координаційних сполук лантаноїдів з карбацилфосфортриамі-дами Ln(NO3)3(HL1, 2)3, Lа(L1)3(і-С3Н7ОН)2 та Lа(L2)3(Н2О)2 у неводних розчинниках — ацетоні, метанолі та толуолі. Для встановлення типу електроліту розраховано ...
373590
  Богорад И.В. Диспанеризация - основа профилактики / И.В. Богорад. – М, 1987. – 48с.
373591
  Шевель З.А. Диспансерезация детей и организационные мероприятия по дальнейшему ее улучшению (Из опыта работы 2 детей больн. Шевченк. р-на г. Киева) : Автореф... канд. мед.наук: / Шевель З. А.; Хар. мед. ин-т. – Х., 1967. – 24л.
373592
  Богорад И.В. Диспансеризация - основа профилактики / И.В. Богорад. – М, 1987. – 95с.
373593
  Шаваров И.Г. Диспансеризация и лечение паховых грыж у колхозников : Автореф... канд. мед.наук: 14.777 / Шаваров И.Г.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 21л.
373594
  Блоха А.В. Диспаритет цін як загроза інноваційному розвитку аграрного виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 41-46
373595
  Ким В.С. Диспергирование и смешение в процессах производства и переработки пластмасс / В.С. Ким, В.В. Скачков. – М., 1988. – 240с.
373596
  Косолапов А.Т. Диспергирование твердых тел в ультразвуковом поел : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косолапов А. Т.; Мордов.ГУ. – Саранск, 1965. – 18л.
373597
   Диспергированные металлические пленки : темат. сборник. – Киев : Институт физики АН УССР, 1976. – 195 с.
373598
  Грабова Т.Л. Диспергування гетерогенних систем у роторно-пульсаційному апараті дисково-циліндричного типу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Грабова Т.Л.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв
373599
  Войтович А.А. Диспергування структури наплавлених шарів системи Fe-Cr-B-C для підвищення їх зносостійкості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Войтович Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
373600
  Захаркин И.Б. Дисперсионная жидкостная микроэкстракция для определения фталатов в воде / И.Б. Захаркин, М.Ф. Зуй, В.Н. Зайцев // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2 (244), март - апрель. – С. 146-157. – ISSN 0204-3556
373601
   Дисперсионная идентификация.. – М., 1981. – 336с.
373602
  Серебряков В.В. Дисперсионная теория рассеяния адронов при низких энергиях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Серебряков В.В.; АН СССР. ОИЯИ. – М., 1968. – 15л.
373603
  Тверской В.И. Дисперсионно-временные методы измерений спекторов радиосигналов / В.И. Тверской. – Москва : Советское радио, 1974. – 240 с.
373604
  Банных О.А. Дисперсионно-твердеющие немагнитные ненадийсодержащие стали / О.А. Банных, В.М. Блинов. – М, 1980. – 191с.
373605
  Ефремов А.В. Дисперсионное описание низкоэнергентического пион-пионного рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефремов А.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1961. – 18л.
373606
  Гольдштейн М.И. Дисперсионное упрочнение стали / М.И. Гольдштейн, В.М. Фарбер. – Москва, 1979. – 208 с.
373607
  Григорович В.К. Дисперсионное упрочнение тугоплавких металлов / В.К. Григорович, Е.Н. Шефтель. – Москва, 1980. – 303 с.
373608
  Бартон Г. Дисперсионные методы в теории поля / Г. Бартон. – Москва : Атомиздат, 1968. – 392 с.
373609
  Пархоменко Юрий Николаевич Дисперсионные оптические резонаторы с дифракционными решетками : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Пархоменко Юрий Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 173л. – Бібліогр.:л.164-173
373610
  Пархоменко Ю.Н. Дисперсионные оптические резонаторы с дифракционными решетками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Пархоменко Ю.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
373611
  Писаренко В.Г. Дисперсионные правила сумм в теории сильных и электромагнитных взаимодействий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Писаренко В.Г. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1967. – 15 с. – Бібліогр.:с.13-14
373612
  Азнаурян И.Г. Дисперсионные правила сумм в теории сильных и электромагнитных взаимодействий адронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Азнаурян И.Г.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1969. – 11л.
373613
  Матвеев В.А. Дисперсионные правила сумм и вопросы симметрии элементарных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3291 / Матвеев В.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
373614
  Миранский В.А. Дисперсионные правила сумм и некоторые вопросы дуальности в теории адронов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.041 / Миранский В.А. ; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1972. – 10 с.
373615
  Скирта Е.А. Дисперсионные свойства искусственных анизотропных диэлектриков / Е.А. Скирта, Н.А. Хижняк. – Харьков : Издание ИРЭ АН УССР, 1982. – 39с.
373616
  Музафаров Л.М. Дисперсионные соотношения для амплитуды рассеяния вперед и обобщенная оптическая теорема / Л.М. Музафаров. – К., 1978. – 24с.
373617
  Биленький С.М. Дисперсионные соотношения для процессов со слабым взаимодействием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Биленький С.М.; Объедин.ин-т.ядерных исслед. – М, 1957. – 8л.
373618
  Тодоров И.Т. Дисперсионные соотношения и спектральные представления в теории возмущений : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Тодоров И.Т.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1963. – 113л. – Бібліогр.:л.106-113
373619
  Куни Ф.М. Дисперсионные соотношения и уравнение Лоу для рассеяния нуклонов на нуклонах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куни Ф.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 8л.
373620
  Самойлов А.Г. Дисперсионные твэлы / А.Г. Самойлов. – Москва : Энергоиздат
Т. 1. – 1982. – 225 с.
373621
  Самойлов А.Г. Дисперсионные твэлы / А.Г. Самойлов, А.И. Каштанов, В.С. Волков. – Москва : Энергоиздат
Т. 2 : Конструкция и работоспособность. – 1982. – 256 с.
373622
  Ширков Д.В. Дисперсионные теории сильных взаимодействий при низких энергиях / Д.В. Ширков, В.В. Серебряков, В.А. Мещеряков. – Москва : Наука, 1967. – 324с.
373623
  Шеффе Г. Дисперсионный анализ / Г. Шеффе. – М., 1963. – 625с.
373624
  Шеффе Г. Дисперсионный анализ / Г. Шеффе. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1980. – 512 с.
373625
  Любищев А.А. Дисперсионный анализ в биологии / А.А. Любищев. – Москва : Московский университет, 1986. – 198 с.
373626
  Длин А.М. Дисперсионный анализ в производстве / А.М. Длин. – Москва : Центр. бюро технич. информации, 1962. – 64с.
373627
  Видуев Н.Г. Дисперсионный анализ в теории и практике геодезических измерений / Н.Г. Видуев, С Г. Кондра. – Москва, 1968. – 104с.
373628
  Курышева С.В. Дисперсионный анализ в экономике / С.В. Курышева. – Л, 1988. – 64с.
373629
  Косенко А.И. Дисперсионный анализ траекторий Редже в области резонансов и рассеяния : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.04.02 / Косенко А.И.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 14 с.
373630
  Юденков В.А. Дисперсионный анализ. / В.А. Юденков. – Минск, 1982. – 95с.
373631
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике / И.Д. Политова. – М., 1972. – 224с.
373632
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства / И.Д. Политова. – М., 1978. – 192с.
373633
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства / И.Д. Политова. – М., 1978. – 192с.
373634
  Кожевников В.М. Дисперсия групповых скоростей волн Рэлея и трехмерная модель строения мантии Центральной Азии / В.М. Кожевников, А.И. Середкина, О.А. Соловей // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1564-1575 : рис. – Библиогр.: с. 1574-1575. – ISSN 0016-7886
373635
  Дерюгин И.А. Дисперсия магнитной и диэлектрической проницаемостей искусственных диэлектриков в диапазоне частот 500-35000 мггц / И.А. Дерюгин, М.А. Сигал, 1961. – С. 100-108
373636
  Роганов Ю.В. Дисперсия низкочастотных волн в периодических средах / Ю.В. Роганов, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 27-33 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
373637
  Тимофеева Н.Ф. Дисперсия оптических стекол : Автореф... канд. техн.наук: / Тимофеева Н. Ф.; Гос. ин-т им. Вавилова, 1956. – 11л.
373638
  Джерасси К. Дисперсия оптического вращения. / К. Джерасси. – М, 1962. – 397с.
373639
  Терехова С.Ф. Дисперсия показателей преломления и двулучереломления монокристаллов CdSxSe1-x : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Терехова С.Ф. ; АН УССР, Ин-т полупроводн. – Киев, 1969. – 16 с.
373640
  Попырин О.И. Дисперсия показателя преломления плазмы в магнитном поле в миллиметровом диапазоне СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попырин О.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1967. – 12л.
373641
  Веретенченко Б.А. Дисперсия постоянной Керра молекул и комплексов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Веретенченко Б.А.; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1975. – л.
373642
  Погребысская Е.И. Дисперсия света : историч. очерк / Е.И. Погребысская. – Москва : Наука, 1980. – 165с.
373643
  Олексин А.И. и др. Дисперсия света в области поглощения примесными центрами / А.И. и др. Олексин. – К.
2. – 1972. – 28с.
373644
  Цеквава Б.Е. Дисперсия света в области эскитонного поглощения в кубических кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Цеквава Б.Е.; Объед. уч. сов. ин-тов физ., метеллофиз. и полупров. АН УССР. – Киев, 1962. – 10 с.
373645
  Митева Снежанка Ивановна Дисперсия спиновых волн в слоистых структурах на основе ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Митева Снежанка Ивановна; Ленингр. политехнический ин-т. – Л., 1981. – 12л.
373646
  Балинский М.Г. Дисперсия, взаимодействие и затухание магнитостатических возбуждений в слоистых структурах : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Балинский М.Г. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 19 с. – Библиогр.: 12 назв.
373647
  Ващенко В.И. Дисперсия, затухание и нелинейные взаимодействия магнитостатистических волн в неоднородных пленках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ващенко В.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1991. – 91л. – Бібліогр.:л.81-91
373648
  Зависляк Игорь Владимирович Дисперсия, затухание и параметрическое возбуждение спиновых волн и колебаний в анизотропных ферромагнетиках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Зависляк Игорь Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 120л.
373649
  Страшникова М.И. Дисперсия, поглощение и отражение света в монокристаллах CdS в области их экситонных и зоно-зонных переходов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Страшникова М.И. ; АН УССР , Ин-т физики. – Киев, 1967. – 12 с.
373650
  Головко Ярослав Дмитриевич Дисперсия, потоки энергии и возбуждение электромагнитных волн в феррит-диэлектрических слоистых структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Головко Ярослав Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1989. – 12л.
373651
  Головко Я.Д. Дисперсия, потоки энергии и возбуждение электромагнитных волн в ферритдиэлектрических слоистых структурах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Головко Я.Д.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 125л. – Бібліогр.:л.115-1325
373652
  Бровчук С.М. Дисперсійна керована макродеформацією інтегральна динамічна дифрактометрія : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Бровчук Сергій Михайлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
373653
  Захарків І.Б. Дисперсійна мікроекстракція для концентрування аліфатичних альдегідів [хімічна формула] у формі похідних 0-(2,3,4,5,6-пентафторбензил) / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй, В.М. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 3/4. – С. 113-118. – ISSN 1991-0290
373654
  Скапа Л.М. Дисперсійна природа прояву недосконалостей структури кристалів у картині багатократного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Скапа Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
373655
  Маньковська О.В. Дисперсійна рідинна мікроекстракція формальдегіду / О.В. Маньковська, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 227
373656
  Якимчук М.В. Дисперсійна рідинна мікроекстрація з дериватизацією для концентрування бензофенонів / М.В. Якимчук, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 251
373657
  Захарків І.Б. Дисперсійна та капілярна рідина мікроекстракція фталатів / І.Б. Захарків, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 149
373658
  Кулинич О.І. Дисперсійний аналіз впливу чинників на явища правопорушень // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.116-120
373659
  Слабоспицький О.С. Дисперсійний аналіз даних : навч. посібник / О.С. Слабоспицький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 45, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 42-43. – Бібліогр.: с. 41
373660
  Янчук Г.В. Дисперсійний аналіз економічних явищ і процесів із використанням електронних таблиць / Г.В. Янчук, В.І. Янчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 103-115. – ISSN 2411-4413
373661
  Первак В.Ю. Дисперсійні наноструктури для генерації і трансформації ультракоротких світлових імпульсів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Первак В.Ю. : КНУТШ, Радіофіз. фак-т. – Київ, 2009. – 368 л. – Бібліогр.: л. 324-368
373662
  Первак В.Ю. Дисперсійні наноструктури для генерації і трансформації ультракоротких світлових імпульсів : автореф. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Первак В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: 55 назв.
373663
  Дерюгін І.А. Дисперсія магнітної і діелектричної проникливостей штучних діелектриків в діапазоні частот 500-35000 мггц / І.А. Дерюгін, М.А. Сігал. – Київ, 1960. – 36-46с. – Окр.відб.:Вісник КУ №3, 1960 р.; Сер.Астрономії, фізики та хімії, В.2
373664
  Селищев П.О. Дисперсія розподілу радіаційних дефектів при їх випадковому утворенні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 413-414. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі розглянуто флуктуації густини дефектів з урахуванням їх силової взаємодії. Стохастичний розподіл дефектів визвано випадковим полем швидкості утворення зміщень. Визначено статистичні характеристики (середні і кореляційні функції) випадкового ...
373665
  Неділько С.А. Дисперсна шихта для синтезу високоміцної оксидної кераміки / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 107
373666
  Крохін С.В. Дисперсність чорноземів типових різних екосистем Лівобережного Лісостепу України / С.В. Крохін, Ю.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С.53-58 : табл. – Бібліогр.: с. 58. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
373667
  Коротаев А.Д. Дисперсное упрочнение тугоплавких металлов / А.Д. Коротаев. – Новосибирск, 1989. – 208 с.
373668
  Думанский А.В. Дисперсность и коллоидное состояние вещества / А.В. Думанский. – Харьків-Київ, 1932. – 208с.
373669
   Дисперсность кремнезёма и модифицирование его поверхности как факторы усиления эпоксиполимерного композита / Д.Л. Старокадомский, С.В. Головань, И.Г. Телегеев, А.А. Ткаченко, Б.Г. Мисчанчук // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів. – Київ, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 140-147. – ISSN 1818-1724
373670
  Железная М.В. Дисперсность минеральных порошков наполнителей для безобжиговых электроизоляционных материалов и ее влияние на их физико-механические свойства : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Железная М.В. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1965. – 8 с.
373671
  Баруткин И.Н. Дисперсность структурных составляющих и искажения кристаллической решетки в связи с магнитными свойствами у ферромагнитных сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баруткин И.Н.; Харьк. ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1958. – 12л.
373672
  Коржуев А.С. Дисперсные битумы. / А.С. Коржуев. – М., 1951. – 212с.
373673
  Овчаренко Ф.Д. и др. Дисперсные минералы в огнетушащих композициях / Ф.Д. и др. Овчаренко. – Киев, 1984. – 160 с.
373674
   Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии : Материалы к III-й Международной палинологической конференции (СССР, Новосибирск, июль 1971 г.). – Фрунзе : Илим, 1971. – 146с.
373675
  Емельяненко Г.А. Дисперсные отложения металлов при высоких плотностях тока : Автореф... канд. хим.наук: / Емельяненко Г.А.; Днепропетросвкий хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1951. – 12 с.
373676
  Конюхов В.М. Дисперсные потоки в нефтяных скважинах / В.М. Конюхов. – Казань, 1990. – 136с.
373677
   Дисперсные системы : тезисы докладов / 18-я конференция стран СНГ, 14-18 сентября 1998 г.; МОУ. Одесский гос.университет. – Одесса : Издательство Одесского университета, 1998. – 188с.
373678
   Дисперсные системы : 20 научная конференция стран СНГ, 23-27 сентября 2002 года, Одесса, Украина : тезисы докладов. – Одесса : Астропринт, 2002. – 288 с. – ISBN 966-549-802-9
373679
   Дисперсные системы в бурении.. – К., 1977. – 160с.
373680
  Логинов А.Е. Дисперсные системы в курсе химии средней школы : Автореф. дис. ... Канд. пед. наук: / Логинов А.Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
373681
  Балабанов Ефим Михайлович Дисперсные системы в электрическом поле коронного разряда. : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Балабанов Ефим Михайлович;. – М., 1954. – 20л.
373682
   Дисперсные системы и поверхностные явления : тематич. сб. науч. трудов. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1989. – 192 с.
373683
  Круглицький Н.Н. Дисперсные структуры в органичесикх и кремнийорганических средах / Н.Н. Круглицький, В.Я. Кругицкая. – К, 1981. – 315с.
373684
  Трефилов В.И. Дисперсные частицы в тугоплавких металлах / В.И. Трефилов, В.Ф. Моисеев. – Киев, 1978. – 239с.
373685
  Катренко Любовь Антоновна Дисперсный состав и структура смолисто-асфальтеновых веществ нефтей и продуктов их переработки : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.13 / Катренко Любовь Антоновна ; АН УССР, Отд. нефтехимии ин-та физ.-орг. химии и углехимии. – Киев, 1984. – 21 с.
373686
  Шенайх В. Диспесия возвратов звезд моолдых скоплений и ассциаций и проблема учета поглощения света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук / Шенайх В. ; Гос. астронг. ин-т, МГУ, Астрон. сов. АН СССР. – Москва, 1964. – 5 с.
373687
  Смирнова Наталья Диспетчер : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 3. – С. 7-45. – ISSN 0130-7673
373688
   Диспетчер ДМ 222. Инструкция по эксплуатации для программистов.. – К., 1973. – 47с.
373689
  Кузнецов И.М. Диспетчеризация и связь в сельском хозяйстве / И.М. Кузнецов. – Москва, 1973. – 63 с.
373690
  Орєшина Н.В. Диспетчеризація проходження документів у процесі їх систематизації: практичні аспекти / Н.В. Орєшина, Т.С. Медвідь // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 30-34. – ISSN 1029-7200


  У статті диспетчеризацію представлено як здійснення компетентного забеспечення уніфікації та оптимізації бібліотечно-інформаційної роботи.
373691
  Зайцев Н.Г. Диспетчерская прогремма и сситема отладки математического обеспечения ЦВМ "Минск-22" / Н.Г. Зайцев. – К., 1972. – 172с.
373692
  Кузнецов И.М. Диспетчерская служба в АПК / И.М. Кузнецов. – М., 1989. – 238с.
373693
  Зыков В.М. Диспетчерская служба в колхозах и совхозах / В.М. Зыков. – М., 1973. – 64с.
373694
  Буллан Ю.В. Диспетчерская служба в совхозе. / Ю.В. Буллан. – Л., 1975. – 96с.
373695
  Меньшиков И.С. Диспетчерские правила управления водохранилищем многолетнего регулирования. / И.С. Меньшиков, А.Н. Чабан. – М., 1985. – 46с.
373696
  Рак Н.Г. Диспетчерские системы управления АПК. / Н.Г. Рак. – М, 1987. – 206с.
373697
   Диспетчерское управление буровыми работами. – М., 1974. – 215с.
373698
  Исанчурин Р.А. Диспетчерское управление в хозяйстве / Р.А. Исанчурин, Д.Г. Качаров. – М, 1975. – 87с.
373699
  Уськов В.В. Диспетчерское управление строительством с применением ЭВМ. / В.В. Уськов. – Л., 1987. – 80с.
373700
   Дисплеи. – М., 1982. – 316с.
373701
  Соловейчик И.Е. Дисплеи в системах с ЭВМ / И.Е. Соловейчик. – М., 1979. – 247с.
373702
   Дисплейленд: сторінки світового огляду. – Київ
Ч.1. – 1995
373703
   Дисплейленд: сторінки світового огляду. – Київ
Ч.2. – 1995
373704
  Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Герасимчук О.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 257л. + Додатки: л.195-221. – Бібліогр.: л.222-257
373705
  Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Герасимчук О.П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
373706
  Логшова Н. Диспозитивність у системі видів обвинувачень // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 89-91.
373707
  Гладка О.В. Диспозитивність як правова категорія в сучасній юриспруденції // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 87-98. – ISSN 2424-101X
373708
  Мартыненко И.Э. Диспозитивно-состязательные начала хозяйственного судопроизводства и некоторые возможности совершенствования законодательства Республики Беларусь // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 109-121. – ISSN 2306-255X
373709
  Молчанова Т.Н. Диспозитивность в советском гражданском праве. : Автореф... канд. юридич.наук: / Молчанова Т.Н.; МВ и ССО РСФСР. Свердл. юридич. ин-т. – Свердловск, 1972. – 24л.
373710
  Карпов А.О. Диспозитивные истоки ренессанса и реформации // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 82-93. – ISSN 0236-2007


  В работе рассмотрена диспозитивная схема происхождения культурных феноменов Ренессанса и Реформации. Показаны истоки их общности, идущие от "ренессансной" культуры 12I–13 вв. На примере двучастности символа "renasci" обсуждаются психокультурные ...
373711
  Наден О. Диспозиції норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-110
373712
  Резнік О. Диспозиційна модель психологічного механізму політичної самоідентифікації індивіда // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.90-99


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
373713
  Киридон А. Диспозиція "Свій-Чужий-Інший" як смисловий маркер соціокультурного простору // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 33-43
373714
  Круглій А. Диспозиція "чудо"/"фантастичне" на матеріалі "Києво-Печерського Патерика" та творів жанру фентезі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 60-66


  У статті зроблено спробу ввести «Києво-Печерський Патерик» в контекст сучасної літератури через зіставлення з творами жанру фентезі. Увага зосереджується на трансформації «чуда» як обов’язкового прояву Божественної волі в агіографічному тексті та ...
373715
  Єсипович К.П. Диспозиція актантів у когнітивній мапі фрагменту "Ронсевальська битва" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 102-115
373716
  Штефан І.М. Диспозиція та елокуція у концепції риторики Г. Лаусберга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 134-135
373717
  Новак Агата Диспраксия как психомоторное расстройство детей школьного возраста / Новак Агата, Гнитецка Иоланта, Романовска-Толлочко Анна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 56-59 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
373718
  Атлас В.В. Диспропорционирование олефинов на окисных катализаторах. : Автореф... наук: 02.082 / Атлас В.В.; Совет по присужд. ученых степен. хим.-техн. фак-та Аз. инст. нефти и химии. – Баку, 1971. – 22л.
373719
  Беренцвейг В.В. Диспропорционирование толуола на окиси алюминия и алюмосиликатных катализаторах. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Беренцвейг В.В.; МГУ. – М, 1971. – 16л.
373720
  Крючкова І.В. Диспропорції валового наявного доходу України та їхній вплив на динаміку ВВП. // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-37 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
373721
  Болбух І. Диспропорції нагромадження людського капіталу: взаємний вплив і шляхи мінімазації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 32-35. – ISSN 1810-3944
373722
  Солодовнік О.О. Диспропорції розвитку зовнішнього середовища корпоративного сектору економіки України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 73-80. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
373723
  Уколова А.А. Диспропорції розвитку ринку освітніх послуг в Україні: причини та наслідки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 155-159. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
373724
  Шевчук В.О. Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект / В.О. Шевчук, М.М. Мунько // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 45-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано проблему рівноваги попиту і пропозиції та існуючі диспропорції на регіональних споживчих ринках України. Здійснено групування регіонів за показниками розвитку внутрішніх споживчих ринків методам кластерного аналізу. Емпірично ...
373725
  Вітюк А.В. Диспропорції та суперечності у перспективах розвитку сільського господарства та сільськогосподарського машинобудування // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 30-34. – ISSN 1997-9266
373726
  Соколик М.П. Диспропорції у розвитку споживчого ринку України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
373727
  Вдовічен А.А. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні / А.А. Вдовічен, А.В. Круглянко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 220-231. – ISSN 1993-6788
373728
  Сердюк К.О. Диспропорція сформованості традицій тлумачення культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 85-87
373729
  Скрипник А.В. Диспусси в компартии Украины 1923-1925 гг.: итоги и последствия. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.01 / Скрипник А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 23л.
373730
  Гейне Диспут и другие стихотворения / Гейне, г. – М., 1939. – 40с.
373731
  Балашов А.Д. Диспут о любви / А.Д. Балашов. – Воронеж, 1989. – 157с.
373732
  Бойніцька О.С. Диспут раціоналізму та містики в романі Мішель Робертс "У червоній кухні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – C. 127-133


  Роман Мішель Робертс "У червоній кухні" розглядається у зв"язку з проблемою історичної перспективи, тобто збалансованого співвідношення минулого й теперішнього часових планів у сучасному історичному письмі. Впровадження елементів містичного у процес ...
373733
  Гейне Г. Диспут та інші вірші / Г. Гейне. – К, 1957. – 40с.
373734
  Боярська-Хоменко Диспут як провідна форма організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів Франції (історичний аспект) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 40. – C. 21-29. – ISSN 2312-0657
373735
  Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе / В.И. Косолапов. – 2-е изд. доп. – М., 1971. – 114с.
373736
  Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе / В.И. Косолапов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1975. – 128с.
373737
  Макарова Н.Ф. Диспуты молодоженов. О любви и браке / Н.Ф. Макарова. – М., 1962. – 32с.
373738
  Лисовский В.Т. Диспуты на морально-экономические темы / В.Т. Лисовский. – М., 1988. – 62с.
373739
  Пустынский И.Н. Диссекторные следящие системы / И.Н. Пустынский, С.М. Слободян. – Москва : Радио и связь, 1984. – 136 с.
373740
  Борисова Екатерина Диссериация: Социальный капитал. Коллективное сознательное // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 18-19 : фото
373741
  Дышев А. Диссертант : проза: историческая повесть / окончание. Началоо в № 9, 2012 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 10. – С. 131-187
373742
   Диссертаци докторов медицины, защищенные или признанные в Вильнюсском университете в 1793-1842 гг.. – Вильнюс, 1958. – 132с.
373743
  Криворученко В.К. Диссертации - важнейший элемент инновационности России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 14-20. – Бібліогр.: с. 14-19. – ISSN 0321-0383
373744
   Диссертации защищенные в Казанском государственном университете. – Казань, 1960. – 203с.
373745
  Холджураев Х.Х. Диссертации историков по материалам Таджикистана / Х.Х. Холджураев. – Душанбе, 1970. – 283с.
373746
  Рахлевский В. Диссертации по финансам / В. Рахлевский, Г. Ушаков. – М, 1962. – 112с.
373747
   Диссертации, защищенные в Белорусском государственном университете имени В.И. Ленина : 1943-1956 гг. – Минск, 1957. – 84с.
373748
   Диссертации, защищенные в институтах Академии педагогических наук РСФСР за 1944-1961 гг.. – Москва, 1962. – 164с.
373749
   Диссертации, защищенные в Латвийском государственном университете им. Петра Стучки : 1945-1963. – Рига, 1966. – 100с.
373750
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина гос.университете имени А.А.Жданова в 1956-1958 гг.. – Ленинград, 1960. – 68с.
373751
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина гос.университете имени А.А.Жданова в 1959-1960 гг.. – Ленинград, 1962. – 55с.
373752
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина государственном университете имени А.А.Жданова в 1934-1954 гг.. – Ленинград, 1955. – 256с.
373753
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени А.А. Жданова в 1861-1968 гг.. – Ленинград, 1973. – 166с.
373754
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени А.А.Жданова в 1961-1968 гг.. – Вып. 1. – Ленинград, 1970. – 160с.
373755
   Диссертации, защищенные в Ростовском университете : 1961-1979. – Ростов-на-Дону, 1980. – 426с.
373756
   Диссертации, защищенные в Тартусском государственном университете. 1946-1959.. – Тарту, 1961. – 52с.
373757
  Фельдштейн Д.И. Диссертационные исследования в области педагогики и психологии: современное состояние и пути повышения кеачества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
373758
  Данилов А.А. Диссертационные исследования по отечественной истории: итоги и перспективы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 149-159. – ISSN 0869-5687
373759
  Фельдштейн Давид Иосифович Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
373760
  Фельдштейн Давид Иосифович Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
373761
  Кузнецов И.Н. Диссертационные работы : методика подготовки и оформления ; учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб., доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 488 с. – ISBN 978-5-91131-911-3
373762
  Кибанов А.Я. Диссертационным советам - профессиональное руководство // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 53-54. – ISSN 0321-0383
373763
  Протопопова Е. Диссертацию важно не только написать, но и грамотно оформить // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 34-35. – ISSN 0869-4915
373764
  Соколов С.А. Диссертация / С.А. Соколов. – Саратов, 1979. – 160с.
373765
  Кузин Ф.А. Диссертация : Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. Практическое пособие для докторантов, аспир. / Ф.А. Кузин. – Москва : Ось-89, 2000. – 320 с. – ISBN 5-86894-384-8
373766
  Волков Ю.Г. Диссертация : Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Ю.Г. Волков. – Москва : Гардарики, 2002. – 160с. – ISBN 5-8297-0065-4
373767
   Диссертация : Как написать и защитить диссертацию: Методические рекомендации по подготовке к защите диссертаций. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЭЛИТ, 2006. – 224 с.
373768
  Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень : пособ. для соискателей / Б.А. Райзберг. – 8-е изд., доп., испр. – Москва : Инфра-М, 2008. – 480 с. – ISBN 978-5-16-003268-9
373769
  Петраускене З. Диссертация Литовской ССР / З. Петраускене, П. Валентелене. – Вильнюс, 1971. – 489с.
373770
  Сергеев Н.К. Диссертация по педагогике: проблемы науки и нравственности / Н.К. Сергеев, В.В. Сериков // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 4. – С. 71-81. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается критический анализ диссертационных исследований в педагогике, выявляются причины их низкого про- гностического потенциала, неэффективности в аспекте влияния на качество отечественного образования, недостатки в методологическом ...
373771
  Вовченко Богдан Диссертация. Церковь и государство в России. Церковь на общественных началах // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 20-22 : фото
373772
  Котляр Павел Диссертация: Исследования, которых могло бы и не быть. Наши британские ученые // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 24-26 : фото
373773
  Аристов Станислав Диссертация: как выживали в концлагере Равенсбрюк // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 18-20 : фото
373774
  Карабекян Даниел Диссертация: Манипулирование при голосовании. За честные выборы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 18-20 : фото, рис.
373775
  Павлова Маргарита Диссертация: Правоотношения между гражданами и государством. Без единого стандарта // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 22-23 : фото
373776
  Филистович Екатерина Диссертация: Психология прошлого созыва // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 18-20
373777
  Свинцов Виктор Диссертация: Языковые трудности. Слово не найдено // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 16-18 : фото
373778
  Воронцов Д.С. Диссимиляторные и ассимиляторные процессы въ сердечной мышце / Д.С. Воронцов, 1915. – 15с. : Ил.
373779
  Азизов Т.Я. Диссипативные операторы в пространствах с индефенитной метрикой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Азизов Т.Я.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 9л.
373780
  Яковлев А.П. Диссипативные свойства неоднородных материалов и систем / А.П. Яковлев. – К., 1985. – 248с.
373781
  Шапиро В.Е. Диссипативные явления в системах, взаимодействующих с быстро осциллирующими регулярными и неругулярныхми полями. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Шапиро В.Е.; МВ и ССО УССР.Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 38 с.
373782
  Эльтеков В.А. Диссипация энергии гамма-излучения в многокомпонентных макроскопических системах различной геометрии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Эльтеков В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 12л.
373783
  Ленин В.И. Дисскуссия о программе партии перед вторым съездом / В.И. Ленин. – М, 1934. – 87с.
373784
  Ленин В.И. Дисскуссия о программе партии перед вторым съездом / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 87с.
373785
  Ленин В.И. Дисскуссия о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – 104с.
373786
  Ленин В.И. Дисскуссия о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – М, 1933. – 104с.
373787
  Костиков В.В. Диссонанс Сирина: роман / В.В. Костиков. – М., 1992. – 588с.
373788
  Карпов А.О. Диссонансное этносуществование и проблема толерантности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 3. – С. 64-75. – ISSN 0235-1188


  В статье рассмотрена альтернативная мультикультурализму логика этносоциального развития, опирающаяся на принципиальную неустранимость диссонансного сосуществования разных культурных групп. Дан социально-философский анализ причин краха политики ...
373789
  Матвиенко Виктор Григорьевич Диссоциативная электропроводность насыщенных паров галогенидов щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Матвиенко Виктор Григорьевич ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
373790
  Сагаловский Е.Ш. Диссоциативная электропроводность насыщенных паров двойных систем, составленных из галогенидов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сагаловский Е. Ш.; ДГУ. – Донецк, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24
373791
  Перов А.А. Диссоциативные столкновения молекулярных ионов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Перов А.А. ; Моск. физ.-мат. ин-т. – Москва, 1967. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
373792
  Мамина Елена Александровна Диссоциация и сольватация муравьиной, уксусной и бензойной кислот в смесях вода-этиленгликоль при разных температурах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Мамина Елена Александровна; МВ и ССО УССР. – Х., 1985. – 16л.
373793
  Светцов В.И. Диссоциация молекул и процессы катодного распыления в тлеющем и высококачественном разрядах : Автореф... канд. хим.наук: / Светцов В. И.; Иван. хим. технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 19л.
373794
  Бурнашев М.А. Диссоциация молекул, молекулярных ионов и возбуждение атомов электронным ударом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Бурнашев М. А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
373795
  Сажинов Ю.Г. Диссоциация молекулярного иона водорода в столкновениях с быстрыми протонами, атомами и молекулами водорода : Автореф... кандидата хим.наук: / Сажинов Ю.Г.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 13л.
373796
  Бровикова Изольда Николаевна Диссоциация неорганических молекул и рекомбинация атомов в неравновесной газоразрядной плазме : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бровикова Изольда Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Ивановский химико-технологический ин-т. – Иваново, 1980. – 19л.
373797
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.1. – 1982. – 200с.
373798
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.2. – 1982. – 168с.
373799
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.4. – 1982. – 208с.
373800
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.5. – 1982. – 202с.
373801
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч. – 1976. – 243с.
373802
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.1. – 1976. – 243с.
373803
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.2. – 1976. – 229с.
373804
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.2. – 1976. – 243с.
373805
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.3. – 1977. – 229с.
373806
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.4. – 1977. – 228с.
373807
  Фурлей И.И. Диссоцитивный захват электронов молекулами гетероциклических соедиений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.054 / Фурлей И.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 16 с.
373808
  Асхабов А.М. Дисспасивные структуры в кристаллогенезисе / А.М. Асхабов. – Сыктывкар, 1982. – 25 с.
373809
  Логвин В.В. Дистал -- язык и система моделирования логико-дифференциальных состем с сосредоточенными и распределенными параметрам. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.10 / Логвин В.В.;. – Дубна, 1977. – 22л.
373810
  Мельченко Г.Г. Дистаннаты, метастаннаты и тиостаннаты редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Мельченко Г.Г.; Тоск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
373811
  Смогоржевский Л.А. Дистантная ориентация птиц. (В экспериментах по "хомингу") : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 097 / Смогоржевский Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Каф. зоологии позвоночных. – Киев, 1971. – 40 с. – Бібліогр. : с. 39-40
373812
  Бондаренко В.І. Дистантне інтернет-обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Бондаренко Вікторія Іванівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
373813
  Бондаренко В. Дистантне інформаційно-аналітичне забезпечення користувачів бібліотек у контексті розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – C. 33-41


  Розглянуто питання впровадження та ефективного використання дистантних форм обслуговування користувачів з метою підвищення ролі бібліотек у наповнені національного інформаційного простору (ІП) та їх співпраці в глобальному ІП. Висвітлено участь ...
373814
  Бондаренко В. Дистантне інформаційно-бібліотечне обслуговування: від МБА до електронних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 150-163
373815
  Винославська О.В. Дистантне кореспондентське консультування з людських стосунків : досвід, проблеми , перспективи // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-36
373816
  Смирнова Н.Ф. Дистантное положение синтаксически связанных элементов предложения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнова Н.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра англ. филологии. – Л., 1966. – 20л.
373817
  Федоровський О.Д. Дистанцiйнi аерокосмiчнi дослiдження в природокористуваннi як мiждисциплiнарний науковий напрям / О.Д. Федоровський, А.В. Соколовська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
373818
  Нужний Д. Дистанцiйна зброя i свiдчення про збройнi сутички за кам"яного вiку // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 82-105


  Iсторiя вивчення проблеми й основнi методичнi пiдxоди до розв"язання її.
373819
  Шерман И.В. Дистанцинное обучение математике абитуриентов нематематических специальностей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 107-112. – (Педагогическое образование ; № 4)
373820
  Фабрикант В.Л. Дистанционная защита / В.Л. Фабрикант. – Москва : Высшая школа, 1978. – 215 с.
373821
  Ванин Н.В. Дистанционная лазерная спектроскопия резонансно поглощающих атмосферных газов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Ванин Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1980. – 13л.
373822
  Круглик И. Дистанционная педагогическая технология в сфере олимпийского образования студентов / И. Круглик, Ю. Курамшин // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1. – С. 13-20. – ISSN 1992-7886


  Отмечается, что в странах постсоветского пространства (Беларусь, Россия, Украина) созданы и функционируют системы олимпийского образования.
373823
  Кравцов В.В. Дистанционная поддержка процесса обучения в системе высшего и дополнительного профессионального образования // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 7 (246). – С. 38-40. – ISSN 0234-0453
373824
  Васильева Ю.В. Дистанционная работа в России: вопросы правоприменения / Ю.В. Васильева, С.В. Шуралева // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 32. – С. 216-225. – (Юридические науки ; вып. 32). – ISSN 1995-4190
373825
   Дистанционно-частотные характеристики ионосферы при возвратно-наклонном зондировании по наблюдениям в Ашхабаде : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемилев Г. Г,; Джемилев Г. Г,; МВиССО СССР, Том.ГУ. – Томск, 1961. – 9л.
373826
   Дистанционно управляемые роботы-манипуляторы.. – М., 1976. – 362с.
373827
   Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы.. – М., 1986. – 327с.
373828
  Волкова Г.И. Дистанционное библиографическое обслуживание // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 86-92
373829
  Амлинский Л.З. Дистанционное библиотечно-информационное обслуживание: каким ему быть? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 18-24. – ISSN 0130-9765
373830
  Дворкина М.Я. Дистанционное библиотечное обслуживание: сущность и реализация в современных условиях / М.Я. Дворкина, Е.Ю. Елисина // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 38-43. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена формированию и развитию дистанционных библиотечных услуг, не требующих присутствия пользователя в стенах библиотеки.
373831
   Дистанционное зондирование атмосферы. – Новосибирск : Наука, 1978. – 175с.
373832
   Дистанционное зондирование атмосферы с борта орбитального комплекса "Салют-7" -- "Космос-1688" -- "Союз-Т14".. – Тарту, Таллинн, 1989. – 164с.
373833
   Дистанционное зондирование атмосферы со спутника "Метеор".. – Л., 1979. – 143с.
373834
  Кузнецов Д А. Дистанционное зондирование атмосферы тропической зоны : Учебное пособие / Д А. Кузнецов, В.В. Розанов, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград, 1988. – 90с.
373835
   Дистанционное зондирование в метеорологии, океанографии и гидрологии. – Москва : Мир, 1984. – 535с.
373836
   Дистанционное зондирование Земли со спутника "Метеор-Природа" : Советско-болгарский эксперимент №Болгария-1300-ІІ". – Л., 1985. – 153с.
373837
  Солодовников Г.К. и др. Дистанционное зондирование ионосферы Земли с использованием радиомаяков космических аппаратов / Г.К. и др. Солодовников. – М., 1988. – 191с.
373838
  Генис В.И. Дистанционное зондирование объектов на основе спектрального анализа и эффека Доплера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Генис В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 93л.
373839
  Генис Владимир Иванович Дистанционное зондирование объектов на основе спектрального анализа и эффекта Доплера : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Генис Владимир Иванович; КПИ, Дрексел ун-т США. – К., 1995. – 212л. – Бібліогр.:л.201-212
373840
   Дистанционное зондирование океана.. – Севастополь, 1982. – 136с.
373841
   Дистанционное зондирование: количественный подход. – Москва : Недра, 1983. – 415с.
373842
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
373843
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
373844
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
373845
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
373846
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
373847
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
373848
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
373849
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
373850
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
373851
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
373852
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
373853
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
373854
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
373855
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
373856
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
373857
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
373858
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
373859
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
373860
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
373861
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
373862
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
373863
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
373864
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
373865
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
373866
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
373867
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
373868
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
373869
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
373870
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
373871
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
373872
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
373873
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
373874
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
373875
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
373876
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
373877
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
373878
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
373879
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
373880
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
373881
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
373882
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
373883
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
373884
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
373885
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
373886
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
373887
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
373888
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
373889
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
373890
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
373891
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
373892
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
373893
  Осиленкер Л. Дистанционное и традиционное образование: социально-экономическая эффективность / Л. Осиленкер // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 114-118. – ISSN 0869-3617
373894
  Шупяцкий А.Б. Дистанционное измерение интенсивности осадков радиолокационным методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шупяцкий А.Б. ; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И. Воейкова. – Ленинград, 1959. – 9 с.
373895
  Кронберг П. Дистанционное изучение Земли : Основы и методы дистанционных исследований в геологии / П. Кронберг. – Москва : Мир, 1988. – 349с.
373896
   Дистанционное наблюдение и экспертная оценка.. – М., 1982. – 110с.
373897
  Миннибаев Е. Дистанционное образование в России: реальные условия и проблемы развития // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0869-3617
373898
  Мицель А.А. Дистанционное образование как составляющая процесса формирования единого образовательного пространства / А.А. Мицель, Е.В.Молнина // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 59-65
373899
  Кочетков М.В. Дистанционное образование сделает Россию инновационной? // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 7-10. – ISSN 1026-955X


  Представлен сравнительный анализ дистанционного обучения и аудиторного обучения как форм образовательного процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов. Сравниваются возможности дистанционного и аудиторного обучения в контексте развития ...
373900
  Таппасханова М.А. Дистанционное обучение - способ реализации образовательной траектории // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – C. 44-48. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрена реализация одной из современных форм получения образования - дистанционного обучения как образовательной траектории личности. Даны определения таким понятиям, как дистанционное обучение, дистанционное образование, образование. Автором ...
373901
  Марьин С. Дистанционное обучение в Западной Европе и США / С. Марьин, М. Коноплянник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 50-54. – ISSN 1562-529Х
373902
  Хузиахметов А.Н. Дистанционное обучение в процессе организации учебно-воспитательной деятеьности студентов / А.Н. Хузиахметов, Р.Р. Насибуллов // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается значение дистанционного обучения в процессе организации учебно-воспитательной деятельности студентов.
373903
  Пальчук М.И. Дистанционное обучение в Украине: практический опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 0869-561Х
373904
  Алексеев А.Н. Дистанционное обучение инженерным специальностям : Монография / А.Н.Алексеев. – Сумы : Университетская книга, 2006. – 333с. – ISBN 966-680-235-Х
373905
  Василенко О.Н. Дистанционное обучение иностранным языкам // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 206-212. – (Серія "Філологічні науки")
373906
  Черкашина Н.И. Дистанционное обучение как инновационная форма обучения иностранному языку // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 18. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Создание дистанционных курсов по иностранному языку позволяет вовлечь в процесс обучения не только студентов, но и широкий круг лиц, заинтересованных в повышении своего уровня владения языком".
373907
  Кулагина С.В. Дистанционное обучение как один из факторов повышения конкурентоспособности современных организаций / С. В. Кулагина // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 62-68.
373908
  Копейка В.В. Дистанционное обучение как фактор становления "разумного" общества в Украине // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 окт. 2012 года / Бакинский международный гуманитарный форум. – Баку : [б. и.], 2012. – С. 304-308
373909
  Калинина А.И. Дистанционное обучение как часть системы непрерывного образования и роль самообразования в дистанционном обучении // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С.100-105. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются особенности дистанционной формы обучения в системе непрерывного образования и приведены аргументы в пользу необходимости формирования умений и навыков самообразования как основы для эффективной реализации дистанционного ...
373910
  Суворова Н.Ю. Дистанционное обучение как элемент корпоративной системы образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 79-82. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует содержание и значение современной системы корпоративного образования в России в условиях модернизации современного общества. В статье исследована инновационная форма корпоративного обучения, рассмотрены предпосылки поиска и внедрения ...
373911
  Хакимова А.А. Дистанционное обучение математике с использованием компьютерной математической системы MATHEMATICA при подготовке специалистов экономического профиля // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 233-237. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
373912
  Валит Е.С. Дистанционное обучение студентов-иностранцев подготовительного факультета гуманитарного профиля: проблемы и перспективы / Е.С. Валит, Д.В. Зиновьев // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 55-60. – ISBN 978-966-285-210-3
373913
  Димова Алла Львовна Дистанционное обучение студентов-спортсменов в условиях информатизации высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 63-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
373914
  Цаплин А.И. Дистанционное обучение физике в техническом университете / А.И. Цаплин, Д.В. Баяндин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617
373915
  Соловов А. Дистанционное обучение: технологии и целевые группы. / Соловов А. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 119-124. – ISSN 0869-3617
373916
  Тихонов А.В. Дистанционное обучение:опыт интеграции образовательного и научно-исследовательского процессов / А.В. Тихонов, А.А. Мерзляков, В.С. Богданов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 6. – С. 13-21. – ISSN 1561-2465
373917
  Бычкова И.А. и др. Дистанционное оперделение температуры моря / И.А. и др. Бычкова. – Л, 1988. – 222с.
373918
  Черногор Л.Ф. Дистанционное радиозондирование атмосферы и космоса : учебное пособие / Л.Ф. Черногор ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 500 с. – ISBN 966-623-434-3
373919
  Войцеховский Я. Дистанционное управление моделями / Я. Войцеховский. – Москва, 1977. – 432 с.
373920
  Васильев Б.В. Дистанционное управление надежностью и эффективностью радиоэлектронных устройств / Б.В. Васильев. – Москва, 1983. – 225 с.
373921
  Евдокимов Ю.К. Дистанционные автоматизированные учебные лаборатории и технологии дистанционного учебного эксперимента в техническо вузе / Ю.К. Евдокимов, А.Ю. Кирсанов, А.Ш. Салахова // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 101-116


  Рассмотрена роль дистанционного учебного эксперимента в современном инженерном образовании. В статье приводится краткий аналитический обзор систем дистанционного управления реальными экспериментами, выполняемыми на типовых учебных и уникальных научных ...
373922
   Дистанционные и информационно-измерительные системы.. – М., 1978. – 232с.
373923
   Дистанционные и информационно-измерительные системы.. – М., 1980. – 355с.
373924
  Назаров И.М. Дистанционные и экспрессные методы определения загрязнения окружающей среды / И.М.Назаров, А.Н.Николаев. Ш.Д.Фридман. – Москва : Гидрометеоиздат, 1977. – 194с. : Ил.
373925
  Голубев А.В. Дистанционные измерения температуры, пучения и напряжения термически деятельного слоя грунта / А.В. Голубев. – Москва : АН СССР, 1957. – 86 с.
373926
  Востриков Ю.А. Дистанционные измерительные системы с дифференциально-трансформаторными преобразователями перемещений / Ю.А. Востриков. – Москва, 1984. – 97с.
373927
  Мишев Д. Дистанционные исследования Земли из космоса. / Д. Мишев. – М., 1985. – 229с.
373928
   Дистанционные исследования ландшафтов.. – Новосибирск : Наука, 1987. – 197 с.
373929
   Дистанционные исследования океана. – Владивосток, 1990. – 166с.
373930
   Дистанционные исследования окружающей среды оптическими и радиофизическими методами.. – Л., 1983. – 152с.
373931
   Дистанционные исследования при нефтегазопоисковых работах.. – М., 1988. – 224с.
373932
   Дистанционные исследования при нефтепоисковых работах.. – М., 1985. – 106с.
373933
   Дистанционные исследования при поисках полезных ископаемых. – Новосибирск : Наука, 1986. – 175с.
373934
   Дистанционные исследования природных ресурсов Сибири. – Владивосток : Наука, 1986. – 191с.
373935
   Дистанционные исследования природных ресурсов.. – Москва, 1981. – 81с .
373936
   Дистанционные исследования Сибири. – Новосибирск : Наука, 1988. – 159с.
373937
  Бронштейн Д.И. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и эксплуатация / Д.И. Бронштейн. – Л, 1979. – 391с.
373938
   Дистанционные методы в геологии нефти и газа.. – Тюмень, 1990. – 158с.
373939
   Дистанционные методы в геологических исследованиях.. – Л., 1980. – 155с.
373940
   Дистанционные методы в гидрогеологии и инженерной геологии : Обзор. Гидрогеология и инженерная геология / Е.А. Востокова, А.В. Садов, Э.К. Радченко, И.К. Абросимов. – Москва : ВИЭМС, 1975. – 64с.
373941
   Дистанционные методы геолого-географического изучения Земли. : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1982. – 131с.
373942
  Галахов В.Л. Дистанционные методы зондирования океана. / В.Л. Галахов. – Л., 1980. – 153с.
373943
  Харин Н.Г. Дистанционные методы и охрана природы пустынь. / Н.Г. Харин. – Москва : Наука, 1980. – 102с.
373944
   Дистанционные методы и средства изучения природных ресурсов Земли : Сборник науч. трудов, посвящ. 100-летию Н.Г. Келля. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1982. – 156 с.
373945
   Дистанционные методы изучения геосистем.. – Москва, 1978. – 222 с.
373946
  Петропавловская М.С. Дистанционные методы изучения криолитозоны / М.С. Петропавловская. – Л., 1988. – 72с.
373947
   Дистанционные методы изучения океана. – Горький, 1987. – 193с.
373948
  Шилип Б.В. Дистанционные методы изучения природных ресурсов / Б.В. Шилип. – М., 1971. – 21с.
373949
  Харин Н.Г. ДИстанционные методы изучения растительности. / Н.Г. Харин. – М., 1975. – 132с.
373950
   Дистанционные методы изучения тектонической трещиноватости пород нефтегазоносных территорий. – Москва : Недра, 1988. – 164с.
373951
   Дистанционные методы исследования атмосферы.. – Новосибирск, 1980. – 160с.
373952
  Любич И.И. Дистанционные методы исследования влияния хозяйственной деятельности на ландшафты УССР / И.И. Любич, П.Г. Шищенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 53-59 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
373953
   Дистанционные методы контроля агроресурсов в задачах управления сельскохозяйственным производством.. – М., 1985. – 183с.
373954
  Прокопенко А.И. Дистанционные методы при анализе структурных элементов земной коры. / А.И. Прокопенко. – Новосибирск, 1984. – 221с.
373955
   Дистанционные методы при изучении геологии центральных районов Европейской части СССР. – М., 1985. – 121с.
373956
   Дистанционные методы при нефтегазопоисковых работах.. – М., 1981. – 135с.
373957
  Соловьева Н.М. Дистанционные образовательные технологии в организации педагогической практики студентов // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 44-49. – ISSN 2073-9613
373958
  Кучумова О.П. Дистанционные образовательные технологии в условиях глобализации (на примере республики Бурятия) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 214-225. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Автором затронуты аспекты международного и регионального опыта развития информационных технологий в образовании. В статье описан опыт модернизации образовательных технологий на примере Республики Бурятия. Впервые автором построена модель изменений ...
373959
  Еремин А. Дистанционные образовательные технологии: проблемы авторского права / А. Еремин, Ю. Руденко // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 84-87. – ISSN 0869-3617
373960
   Дистанционные оценки общей увлажненности территорий.. – М., 1984. – 112с.
373961
  Карпенко М.П. Дистанционные технологии - ключ к массовому образованию XXI века // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С. 4-14
373962
  Овчаров А.В. Дистанционный доступ к информации в компьюторной среде обучения // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С.14-22.
373963
   Дистанционный индуктивный манометр типа ДИМ-Т (на высокие давления)., 1959. – с.
373964
   Дистанционный индуктивный унифицированный манометр типа ДИМ., 1959. – с.
373965
   Дистанционный контроль верхнего слоя океана.. – Новосибирск, 1991. – 147с.
373966
  Стейскал В. Дистанционный курс - составляющая менеджмента знаний / В. Стейскал, Е. Коваленко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 43-47. – ISSN 1562-529Х
373967
   Дистанционный курс "Информационные технологии в ХНУГХ" как фактор повышения активности студента / А.М. Анисимов, Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, А.И. Кузнецов // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 3-4
373968
  Аржанников Е.А. Дистанционный принцип в релейной защите и автоматике линий при замыкании на землю / Е.А. Аржанников. – Москва, 1985. – 175 с.
373969
  Морозова Е.И. Дистанцирование как способ вторичного конструирования эмотивных смыслов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 111-116. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
373970
  Мацявичюс Ю.К. Дистанция : стихи / Ю.К. Мацявичюс; пер. с лит. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
373971
  Новиков В.С. Дистанция и конкуренция (к социологическому анализу дистанционных образовательных технологий // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 11. – С. 4-13. – ISSN 1561-2465


  Конкурентоспособность системы дистанционного обучения определяется тем, что оно сжимает пространственную отдаленность преподавателя и студента, в то же время присутствие этих фигур виртуализируется и позволяет обеспечить высокое качество передачи ...
373972
  Моторна І. Дистанційна зайнятість в умовах глобалізації економіки та соціально-економічні вигоди від її використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-12.
373973
  Макарова М.В. Дистанційна зайнятість в умовах розвитку мережної економіки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
373974
  Ус Г.О. Дистанційна освіта в системі управління якістю послуг ВНЗ / Г.О. Ус, Я.М. Манькута // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 135-145. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
373975
  Чикаренко І.А. Дистанційна освіта посадових осіб місцевого самоврядування з питань децентралізації влади та розвитку місцевого самоврядування // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 67-74. – ISSN 2311-6420
373976
  Гамалія В.М. Дистанційна освіта у вишах України: європейський досвід // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 538-545
373977
  Судакова І.Є. Дистанційна освіта у світі та в Україні : історія розвитку та сьогодення // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 32-36. – ISBN 966-8847-12-1
373978
  Шуневич Б.І. Дистанційна освіта: теорія інтерактивності й комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-139. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Описано одну з перших зарубіжних теорій дистанційного навчання - теорію інтерактивності й комунікації, яку розробив Бердж Хольмберг і назвав "керованою дидактичною розмовою", та її продовження - теорію викладання при дистанційному навчанні. Також ...
373979
  Рамський Ю. Дистанційна підтримка наскрізного навчання комп’ютерному моделюванню майбутніх учителів фізики / Ю. Рамський, С. Хазіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 3-9. – (Педагогіка ; № 1)


  Показано значущість і особливості впровадження у процес підготовки майбутніх учителів фізи-ки наскрізного навчання комп’ютерного моделювання. Обґрунтовано доцільність використання навча-льно-методичних матеріалів створеного сайту «Комп’ютерне ...
373980
  Демченко О.В. Дистанційна праця. Реформування трудового законодавства України в межах євроінтеграції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 138-140. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
373981
  Мормиль О.В. Дистанційне вивчення землі і сонця / О.В. Мормиль, В.Г. Мормиль // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 28-31 : фото
373982
  Воронцов О.С. Дистанційне навчання - як засіб підвищення якості військової освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 188-193


  Дистанційне навчання протягом багатьох років дуже вдало використовується у зарубіжних системах освіти, зокрема у західноєвропейських країнах, СНІА, Японії, Росії. В теперішній час на Україні відбувається інтенсивний процес інформатизації навчального ...
373983
  Петрук В. Дистанційне навчання в загальноосвітніх закладах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 187-189
373984
  Федоренко Юрій Дистанційне навчання з географії і можливості його впровадження в школі : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 2-7 : Схеми. – Бібліогр.: Біюліогр.: 9 назв
373985
  Морозова Л. Дистанційне навчання на сучасному етапі, новітні технології викладання мовних та природничих дисциплін у вишах // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 52-58. – ISSN 2078-5119
373986
  Владимирська Є.Ю. Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість / Є.Ю. Владимирська // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 78-83. – ISBN 966-597-072-0
373987
  Поклонський О.О. Дистанційне навчання як елемент безперервної географічної освіти // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 100-103. – ISSN 2075-1893


  У статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти дистанційної географічної освіти на базі платформи дистанційного навчання MOODLE у вигляді сайту персональних навчальних систем ХНЕУ імені Семена Кузнеця. Було обґрунтовано доцільність і ефективність ...
373988
  Чернявська І. Дистанційне навчання як одна із сучасних тенденцій у викладанні іноземної мови / І. Чернявська, О. Сердюкова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 131-133
373989
  Марігодов В.К. Дистанційне навчання як система масового обслуговування / В.К. Марігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 49-54
373990
  Троцюк Р. Дистанційне навчання. Переваги та недоліки використання сучасних систем електронного навчання в Україні // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 326-332. – ISSN 2218-5348
373991
  Антонов В.М. Дистанційне навчання: Логіка. Технології. Перспективи : [кіберакмеологічний підхід] / В.М. Антонов. – Київ ; Херсон : Штрих, 2011. – 160 с. : табл. – ISBN 978-966-439-379-6
373992
  Соловйов В.І. Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки / В.І. Соловйов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 135-139. – ISBN 966-597-072-0
373993
  Жадько К.С. Дистанційне навчання: проблеми і перспективи // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 135-140. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
373994
  Бондаренко В. Дистанційне обслуговування користувачів бібліотек: сучасні наукові підходи до питання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 503-523. – ISSN 2224-9516
373995
  Циганова Н. Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг / Н. Циганова, Т. Шалига // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
373996
  Хроменко І.А. Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 7/8 : Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури". – С. 2-64
373997
  Овчаров Ю.В. Дистанційний ультразвуковий контроль середовищ за фазами коефіцієнтів відбиття : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Овчаров Ю. В.; КПІ. – К., 1993. – 18л.
373998
  Байрак Г.Р. Дистанційні дослідження Землі : навчальний посібник / Галина Байрак, Богдан Муха ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 711, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 698-705. – ISBN 978-966-613-761-9
373999
  Болотських М. Дистанційні методи в системі післядипломної освіти. Досвід технічного університету. / М. Болотських // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 24-28. – Бібліогр.: . – ISSN 1562-529Х
374000
  Ситнік С.В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Ситнік С.В.; НАНУ; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2008. – 140л. – Бібліогр.: л. 112 - 140
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,