Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
369001
  Ухач В.З. "Геноцидна" інтерпретація Волинських подій 1943 року: історико-правовий аспект (сучасний історіографічний дискурс) // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 38-41. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
369002
  Ухач В. "Геноцидна" інтерпретація українсько-польських взаємин в 1943-1944 роках у візіях сучасних дослідників (історико-правовий аспект) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 41-46. – ISSN 2524-0129


  "…Заслуговує на увагу позиція І. Патриляка, який зазначає, що в сучасній демократичній Польщі реалізується план з конструювання класичної "індустрії геноциду", яка покликана стати одним з наріжних каменів колективної пам"яті поляків".
369003
  Лымарев В.И. "Географический подвиг века" : География. История географических открытий // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 41-44 : Фото. – ISSN 0016-7207
369004
  Адлер Б. "Географическое Бюро" при Педагогическом музее военно-учебных заведений в Петербурге. – Москва : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1911. – 12 с. – Отд. оттиск
369005
  Крамаренко О. Геноцид-33 у сучасному українському вимірі // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 7/8. – С. 13-16
369006
  Андрюхин М.Н. Геноцид-тягчайшее преступление против человечества / М.Н. Андрюхин. – Москва : Юридическая литература, 1961. – 128 с.
369007
   Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – 447, [1] с. : портр., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-111-2
369008
   Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – 495, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1594-12-7
369009
   Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – 487, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1594-12-7
369010
   Геноцид українського народу: історична пам`ять та політико-правова оцінка : Міжнародна науково-теоритична конференція Київ, 25 листопада 2000 р. Матеріали. – Київ - Нью-Йорк : Видавництво М.П.Коць, 2003. – 596с. – ISBN 966-581-451-6
369011
   Геноцид української нації 1932-1933/2022: свідчення / Нац. акад. прав. наук України [та ін. ; упоряд.: О. Стасюк]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ ; Харків : Право, 2023. – 351, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-496-8
369012
   Геноцид українців 1932-1933 : за матеріалами досудових розслідувань / Нац. акад. прав. наук України ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд.: О. Петришин, М. Герасименко, О. Стасюк. – Вид. 2-ге, допов. – Київ ; Харків : Право, 2022. – 663, [1] с. : іл., табл. – Покажчик імен: с. 636-646. – ISBN 978-966-998-438-8
369013
  Ярема К. Геноцид українців голодоморами // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 28-31 грудня (№ 52)


  Вся історія російської імперії – це історія постійних загарбницьких війн проти інших народів з метою їх поневолення, русифікації та збільшення території імперії, це історія творення зла. Тому цілком справедливо росію називають імперією зла. Найбільше і ...
369014
  Брицький П. Геноцид українців Голодомором в 1932 - 1933 рр. // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 157-176. – ISBN 978-966-397-111-2
369015
  Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної культури / Олеся Стасюк ; Міжнар. благодійний фонд "Україна 3000". – Київ : Стилос, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-8518-93-5
369016
  Патлашинська І.В. Геноцид як підстава для розгортання миротвочих операцій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 24-28. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
369017
  Сюндюков І. Геноцид як робота // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 174). – С. 4-5


  До 75-х роковин трагедії Бабиного Яру: чи засвоєні уроки історії?
369018
  Лизанчук В.В. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації : хроніка : навч.-метод. посібник / Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 256, [2] с. – ISBN 978-966-613-615-5


  Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шановний читачу! Вчімося, працюймо, щоби розквітала українська Україна і кожна людина була в ній щасливою. З повагою, Василь Лизанчук, 20 січня 2009 р.
369019
  Дитч Йоган Геноцид, порівнюваність й "вігівська" інтерпретація української історії. Відповідь С. Кульчицькому. // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 165-169. – ISSN 1998-3883
369020
   Геноцид.. – М, 1985. – 192с.
369021
  Зваан Т. Геноцид. Вступ до проблеми // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 61-81. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  Термін "геноцид" від часу його запровадження до публічного обігу - 1944 року в книжці юриста Рафаеля Лемкіна "Нацистський режим в окупованій Європі" - набув великого поширення.
369022
  Куліш А. Геноцид. Голодомор 1932-1933. Причини, жертви, злочинці / А. Куліш. – Полтава, 2000. – 89 с.
369023
  Куліш Андрій Геноцид. Голодомор 1932-1933. Причини, жертви, злочинці / Куліш Андрій; Асоціація дослідників голодоморів в Україні. – Київ, Харків, 2001. – 97с. – Бібліогр.:с.95-96. – ISBN 966-7409-20-1
369024
  Петухов Ю.Д. Геноцид. Общество Истребления. Русский Холокост : Тактика и стратегия режима апартеида в России. / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 384с. – (Imperia Russia). – ISBN 5-85141-062-0
369025
  Мельник С. Геноцид: пам"ятати про минуле заради майбутнього // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 3 грудня (№ 49). – С. 9. – ISSN 0027-8254
369026
  Гон Максим Мойсейович Геноцид: сутність явища // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-56
369027
  Гон Максим Мойсейович Геноцид: сутність явища // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-56
369028
  Гон Максим Мойсейович Геноциди першої половини XX ст.: причини злочинів проти людства // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст.
369029
  Гон Максим Геноциди першої половини XX століття: поведінка вбивць, жертв, сусідів // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 38-42
369030
  Наймарк Норман Геноциди Сталіна = Stalin"s genocides / Норман М. Наймарк ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 134 с., [2] с. – ISBN 978-966-518-565-9
369031
  Бескид О. Геноцидна війна Росії проти України та релігія // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 10. – С. 1, 2
369032
  Колесников М. Генподрядчик - мавзолей // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2020. – № 34 (686), 06.11.2020. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
369033
  Семенюк С.А. Генратор флуктуацій стохастичної еволюційної системи з імпульсними збуреннями / С.А. Семенюк, Я.М. Чабанюк // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 109-110
369034
  Ступак М.Ф. Генрационная спектроскопия вынужденного релеевского рассеяния при использовании лазера с внешним сигналом. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Ступак М.Ф.; АН СССР.Сибирск.отдел. – Новосибирск, 1975. – 14л.
369035
  Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг / Л.Г. Мочалова. – Л, 1982. – 208с.
369036
  Солянова М.В. Генри Киссинджер о мировом порядке // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 83-94. – ISSN 0321-2068
369037
  Трифонов В.И. Генри Киссинджер о прошлом и будущем американо-китайских отношений // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 41-46. – ISSN 0321-5075
369038
   Генри Лонгфелло (1807-1882) : методические материалы к вечеру, посвященному 80-летию со дня смерти. – Москва, 1962. – 16 с.
369039
  Лонгфелло Г. Генри Лонгфелло. (1807-1882) : Биографический очерк американского поэта, с приложением его стихотворений. – Москва : О-во распространения полезных книг, 1901. – 48 с. – (Иностранные поэты)
369040
  Рознатовская Юлия Андреевна Генри Лоусон : Библиогр. указ. / Рознатовская Юлия Андреевна. – Москва : Книга, 1980. – 72с. – (Писатели зарубеж. стран)
369041
  Петриковская А.С. Генри Лоусон и рождение австралийского рассказа / А.С. Петриковская. – М, 1972. – 208с.
369042
  Джалагония В. Генри Миллер, человек-улыбка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 5 (1171). – С. 44-47. – ISSN 0234-1670
369043
  Брассаи Генри Миллер. Портрет в полный рост // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С.126-165. – ISSN 1130-6545
369044
  Головина Е. Генри Миллер: Бремя страстей // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.74-91. – ISSN 1560-4233
369045
  Петухова О. Генри Миллер: непристойный роман // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10 (138). – С. 60-75. – ISSN 1819-6268


  Генри Миллеру было глубоко наплевать на то, что о нем подумают, или скажут современники или потомки, ведь никто и никогда не смог бы очернить его сильнее, чем он сделал это сам. Страница за страницей, утюжа свою богатую шокирующими воспоминаниями ...
369046
  Карпов Г.В. Генри Стенли / Г.В. Карпов. – Москва, 1958. – 56с.
369047
  Юлина Н.С. Генри Стэп: Квантовый интерактивный дуализм как альтернатива материализму // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 82-97. – ISSN 0042-8744
369048
  Покровский Н.Е. Генри Торо / Н.Е. Покровский. – Москва : Мысль, 1983. – 188 с. – (Мыслители прошлого)
369049
  Осипова Э.Ф. Генри Торо / Э.Ф. Осипова. – Ленинград, 1985. – 129с.
369050
  Ронгонен Л.И. Генри У. Лонгфелло и его поэма "Песнь о Гайавате" : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2101 "Рус. яз. и лит."] / Л.И. Ронгонен. – Москва : Высшая школа, 1982. – 96 с. – Библиогр.: с. 94-95
369051
  Пиар К.О. Генри Уодсворт Лонгфелло / К.О. Пиар. – М., 1989. – 111с.
369052
  Роджерс Пэт Генри Филдинг : биография : пер. с англ. / Пэт Роджерс. – Москва : Радуга, 1984
369053
  Зыкова Е.П. Генри Филдинг как моралист // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-17. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 5). – ISSN 0321-1711
369054
  Головня И.В. Генри Фильдинг и его роман "Джозеф Эндрус" // История приключений Джозефа Эндруга и его друга Абраама Адамса. Написано в подражание манере Сервантеса, автора Дон-Кихота : [роман] / Г. Фильдинг. – Москва : Госиздат художественной литературы, 1949. – С. 365-378
369055
  Мадзигон М.В. Генри Фильдинг и его роман "История Тома Джонса найденыша" / М.В. Мадзигон. – Алма-Ата, 1980. – 46с.
369056
   Генри Фильдинг. Био-библиографический указатель к двухсотлетию со дня смерти. – М, 1954. – 28с.
369057
   Генри Фильдинг. Био-библиографический указатель к двухсотпятидесятилетию со дня рождения. – М, 1957. – 29с.
369058
  Беляев Н.А. Генри Форд / Н.А. Беляев. – Москва : ЖГО, 1935. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 259-262. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 3-4)
369059
  Брацлавский Д.Я. Генри Форд II, его семейство и политическая ориентация // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 3 (53) : Расстановка политических сил в США по вопросам советско-американских контактов. Политическая анатомия Вашингтона и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 26-30
369060
  Верховцев Д. Генри Форд. Форд фокус // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2010. – № 7/8 (44). – С. 56-62. – ISSN 1818-3948
369061
   Генриетта и Николай Бурмагины. Графика : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1990. – 64 с.
369062
  Ямпольский И.М. Генрик Венявский / И.М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1955. – 40 с.
369063
  Григорьев В.Ю. Генрик Венявский / В.Ю. Григорьев. – Москва : Музыка, 1966. – 118 с.
369064
  Поссе В. Генрик Ибсен : критический очерк / [Владимир Поссе]. – Б. м. : б. и., 1891. – 40 с. – Авт. указ. в конце ст. - Отд. оттиск: Книжки "Недели", 1891, № 5
369065
  Лучицкая М.В. Генрик Ибсен : этюд / [соч.] М.В. Лучицкой. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1901. – 101 с.
369066
  Адмони В.Г. Генрик Ибсен / В.Г. Адмони. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 6 ; № 6)
369067
  Адмони В.Г. Генрик Ибсен : очерк творчества / В.Г. Адмони. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 274 с. : портр.
369068
   Генрик Ибсен. – М., 1956. – 72с.
369069
  Хейберг Ханс Генрик Ибсен / Хейберг Ханс; [Пер. с норвежского В. Якуба]. – Москва : Искусство, 1975. – 278с. – (Жизнь в искусстве)
369070
  Адмони В.Г. Генрик Ибсен : очерк творчества / В.Г. Адмони. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 270, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 266-271. – ISBN 5-280-00709-9
369071
  Горбунов А.М. Генрик Ибсен (1828-1906) / А.М. Горбунов. – Москва, 1956. – 48с.
369072
  Петухова О. Генрик Ибсен: реформатор драмы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 4 (80). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
369073
   Генрик Сенкевич. – М., 1971. – 48с.
369074
  Радишевський Р. Генрик Сенкевич (1846-1916) : лауреат Нобелівської премії 1905 р. // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / редкол.: О.Г. Астаф"єв, Ю.Л. Булаховська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2009. – Т. 13 : Польські письменники - Нобелівські лауреати /Радишевський Ростислав. – С. 7-51. – ISBN 966-8126-40-8
369075
  Суслов А.В. Генрик Сенкевич и проекты лидеров польского национально-демократического движения на рубеже XIX-XX веков // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0132-1366
369076
  Левицький О. Генрик Ярецький - одна з ключових постатей галицького диригентського компендіуму останньої третини XIX століття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 265-279. – ISSN 2310-0583
369077
  Дюма А. Генрих 1У. Наполеон / А. Дюма. – Москва, 1992. – 330с.
369078
  Дибров Р. Генрих V Ланкастер: Полтора короля // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 176-191. – ISSN 1819-6268
369079
  Басовская Наталия Генрих V Победитель - за что его приукрасил Шекспир // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3 (981). – С. 106-111. – ISSN 0130-1640
369080
  Ивонин Ю.Е. Генрих VIII Тюдор // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 44-63. – ISSN 0042-8779


  Генріх VIII Тюдор (1491-1547) - король Англії з 1509 року
369081
  Ливанова М. Генрих VIII: женился по любви // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 79-97. – ISSN 1819-6268
369082
  Рожновский С.В. Генрих Белль / С.В. Рожновский. – Москва : Высшая школа, 1965. – 103 с. – (Современная зарубежная литература)
369083
  Ейгер Г.В. Генрих Вильгельмович Ейгер: аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы : к 90-летию со дня рождения д-ра филол. наук проф. Генриха Вильгельмовича Ейгера / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост., общ. ред.: Л.С. Пихтовникова]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 243, [1] с. : ил. – Текст рус., нем. – Библиогр.: с. 80-83, 222-243. – ISBN 978-966-285-092-5


  У пр. №1699776 напис: У наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка, ховтень 2015 р. Підпис (Л.С. Піхтовнікова)
369084
  Шелер А. Генрих Гейне : К дню 50-летия его смерти ; с двумя портретами / Альфред Шелер ; Пер. [и предисл.] Ю. Гольдендаха. – Москва : Поставщик его Двора, т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1906. – 23 с.
369085
  Дмитриев А.С. Генрих Гейне / А.С. Дмитриев. – Москва, 1956. – 31с.
369086
  Дмитриев А.С. Генрих Гейне : критико-биогр. очерк : пос. для учителей / А.С. Дмитриев. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 112 с., 1 л. портр. : ил.
369087
   Генрих Гейне : библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. – Москва : Всес. кн. палата, 1958. – 718 с.
369088
  Шиллер Ф.П. Генрих Гейне / Ф.П. Шиллер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1962. – 367 с., 1 л. портр.
369089
  Гиждеу С.П. Генрих Гейне / С.. Гиждеу. – Москва : Художественная литература, 1964. – 238 с.
369090
  Гордон Я.И. Генрих Гейне / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1967. – 160с.
369091
  Стадников Г.В. Генрих Гейне : кн. для учащ. / Г.В. Стадников. – Москва : Просвещение, 1984. – 127 с. – (Библиография писателя)
369092
  Кавтиашвили Венера (Раиса) Тарасовна Генрих Гейне в грузинской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кавтиашвили Венера (Раиса) Тарасовна; АН ГССР. Ин-т ист. груз. литературы. – Тбилиси, 1977. – 22л.
369093
  Аренберг А.Г. Генрих Герц (1857-1894) : немецкий физик / А.Г. Аренберг. – Москва : Знание, 1957. – 22 с. – (Всесоюзное общество по распространению полит. и научных знаний. Серия 8 ; 23)
369094
  Григорьян А.Т. Генрих Герц. 1857-1894 / А.Т. Григорьян, А.Н. Вяльцев. – Москва : Наука, 1968. – 310 с.
369095
  Грубер Г. Генрих Грубер (ФРГ) / Г. Грубер. – М, 1985. – 24с.
369096
  Лотар Р. Генрих Ибсен : [жизнь и творчество] : с портр. и автогр. Генриха Ибсена / д-р Рудольф Лотар ; пер. со 2 нем. изд. О.А. Волькенштейн;. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой, 1903. – [2], 167 с., 2 л. фронт. (ил.). – (Образовательная библиотека ; Серия 5, № 1)


  Пер.: Волькенштейн, Ольга Акимовна
369097
   Генрих Ибсен. Герхард Гауптман : [с портр. Г. Ибсена и Г. Гауптмана]. – Москва : [Тип. А.В. Васильева], 1903. – 48 с., 2 л. ил. портр. (фронт.). – (Афоризмы, парадоксы и избранные мысли иностранных писателей ; Вып. 1 ; 1) Генрих Ибсен ; 2) Герхард Гауптман)
369098
  Турыгин А.А. Генрих Класс // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 152-160. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности Г. Класса, политика и публициста, игравшего важную роль в формировании и развитии националистического, пангерманского движения в конце 19-начале 20 века.
369099
  Демченко В. .Д. Генрих Клейст и немецкая романтическая новелла (К типологии жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Демченко В. .Д.; МГУ, Филол. фак. – М., 1977. – 23л.
369100
  Манн Г. Генрих Манн - Томас Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество : переписка, статьи / Генрих Манн-Томас Манн ; пер. с нем. С. Апт. – Москва : Промінь, 1988. – 491с.
369101
  Ховрина Г.В. Генрих Манн -литературный критик : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Ховрина Г.В. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
369102
   Генрих Манн : Био-библиографический указатель. – Москва : Всесоюзная Книжная Палата, 1957. – 72 с., 1 л. портр. – (Писатели зарубежных стран)
369103
  Нартов К.М. Генрих Манн / К.М. Нартов. – М, 1960. – 167с.
369104
  Нартов К.М. Генрих Манн : очерк творчества / К.М. Нартов. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 165, [2] с. : 1 л. портр.
369105
  Серебров Н Н. Генрих Манн : очерк творческого пути / Н.Н. Серебров ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Наука, 1964. – 296 с. : 1 л. портр. – Библиогр. : с. 284-295
369106
  Знаменская Г.Н. Генрих Манн / Г.Н. Знаменская. – М, 1971. – с.
369107
   Генрих Манн (1871-1950) : методические материалы к вечеру посвященному 10-летию со дня смерти. – Москва, 1960. – 12 с.
369108
   Генрих Манн (1871-1950). – М., 1971. – 28с.
369109
  Зубарева К.А. Генрих Манн и прогрессивные традиции немецкой литературы / К.А. Зубарева. – Омск, 1972. – 396с.
369110
  Бизли Ч.Р. Генрих мореплаватель 1394-1460 / Ч.Р. Бизли. – Пер с англ. – Москва : Наука, 1979. – 240с. – (Рассказы о странах Востока)
369111
  Бизли Ч.Р. Генрих Мореплаватель, 1394-1460 : пер. с англ. / Ч.Р. Бизли ; предисл. К.В. Малаховского ; АН ССС, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1979. – 239 с. : ил., карт. – (Рассказы о странах Востока)
369112
  Шевцов В.Н. Генрих Осипович Графтио / В.Н. Шевцов, И.С. Смирнов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1955. – 64 с.
369113
  Тимофеев К.А. Генрих Песталоции, знаменитый швейцарский педагог : Биогр. очерк, сост. и пер. из нем. источников Константином Тимофеевым. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Издание В.И. Губинский, 1904. – 115 с. – В конце текста список трудов Песталоцци. – Библиогр. в примеч
369114
   Генрих Стопа : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1990. – 47 с.
369115
  Синдеев А.А. Генрих фон Брентано // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 52-73. – ISSN 0042-8779
369116
  Бадиков Р.А. Генрих Христофорович Эйхе // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 45-59. – ISSN 0042-8779
369117
  Нагель О. Генрих Цилле / О. Нагель. – Москва : Академия художеств СССР, 1962. – 104 с.
369118
  Егоров Д.Н. Генрих Шлиман / Д.Н. Егоров. – Пб., 1923. – 111с.
369119
  Штоль Г. Генрих Шлиман. Мечта о Трое / Г. Штоль. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 432с. – (ЖЗЛ ; Т. 4 : Малая серия). – ISBN 5-235-01552-5
369120
   Генрих Шютц. – Москва : Музіка, 1985. – 304 с.
369121
  Петров А. Генриха Итальянца сборники форм писем и грамот из канцелярии Отакара II Премысла, как исторический источник : Крит. исслед. / А. Петров. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скорохода
Отд. 2. – 1906. – VIII, 192 с. – Авт. и загл. на рус. и лат. яз.
369122
   Генриху Михайловичу Хоряку - 80 // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ : Задруга, 2018. – № 1 (81)
369123
  Калініченко М. Генрі Дейвід Торо, людських душ ловець // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 243-250. – ISSN 0320 - 8370
369124
  Пригодій С. Генрі Джеймс : еволюція творчості / Сергій Пригодій. – Київ : Дніпро, 1992. – 140 с. – ISBN 5-308-01584-8
369125
  Короткий В.А. Генрі Джозеф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 94. – ISBN 966-06-0393-2
369126
  Боднар О. Генрі Лонгфелло - популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей") / О. Боднар, О. Боднар // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 18-23


  На основі невідомого досі матеріалу із зарубіжжя у статті здійснено літературознавчий аналіз поезій на українознавчу тематику англійською мовою та перекладів українських поетичних творів і народних пісень, які увійшли у 20-й том 31-томної антології ...
369127
  Боднар О. Генрі Лонгфелло і Гелена Моджеєвська: до питання про польсько-американські культурні та літературні зв"язки ХІХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 22-31
369128
  Павліщева Я.О. Генрі Міллер як теоретик-літературознавець і філософ // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С.
369129
   Генрі Мюррей (Henry Alexander Murray) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 161-177. – ISBN 978-966-518-287-0
369130
  Рашевська К. Генрі Сімсон і його доктрина: уроки для України // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 17


  Доктрина Стімсона — доктрина, згідно з якою насильницьке набуття територій (анексія) з порушенням міжнародного права не може знайти визнання. Виникнення доктрини пов"язане з позицією США з приводу японської агресії в Китаї на початку 1930-х.
369131
   Генріетта Павлівна Пека // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 74-75. – ISBN 966-594-277-8
369132
  Фісун В. Генрік Ібсен та Володимир Винниченко як новатори європейської психологічної драми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 259-263. – ISBN 966-594-246-8
369133
   Генрік Ібсен. "Ляльковий дім": матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-48
369134
  Гейбер Ісак Генріх Алтунян - в житті, в суді і в серці // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 51-64. – ISBN 978-966-2164-80-0
369135
  Шайкевич Б.О. Генріх Гейне - поет німецької революційної демократії / Б.О. Шайкевич. – Київ, 1956. – 40 с.
369136
  Матузова Н.М. Генріх Гейне : життя і творчість / Н.М. Матузова. – Київ : Дніпро, 1984. – 175 с. – (Класики зарубіжної літератури)
369137
  Ніколенко К.С. Генріх Гейне : відомий і невідомий / Катерина Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – 103, [1] с. – На авантит. також зазнач.: Ручка і папір здатні змінити світ!. - Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр.: с. 102-103. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4


  Дарчий надпис в пр. №1696403: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Т. Шевченка від авторки. 26.11.2014 р. Підпис
369138
  Шамаєва К.І. Генріх Густавович Нейгауз і Київська консерваторія // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 136-143


  "Знаковим видається відзначення 2013 року відразу трьох світлих дат: 150-річчя від дня народження Фелікса Михайловича Блюменфельда, 125-річчя – Генріха Густавовича Нейгауза і 100-річчя заснування Київської консерваторії. Волею історичних доль, ці три ...
369139
  Гресько М. Генріх Манн на Україні // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 250-251
369140
  Журавська І.Ю. Генріх Манн: Життя і творчість : життя і творчість / І.Ю. Журавська. – Київ : Дніпро, 1985. – 179 с. – (Класики зарубіжної літератури)
369141
  Феоктистова А. Генсек вместо короля // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 21. – С. 44-47


  Непал став федеративною республікою
369142
  Иванов П. Генсек на пятьдесят дней // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С. 185-200. – ISSN 0869-44435
369143
   Генсек ЮНВТО задоволений і стурбований : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 119 : Фото
369144
   Генсекретар ООН відвідав ЛНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 5 вересня (№ 34/35). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав факультет міжнародних відносин Львівського університету, де поспілкувався з Ректором Університету, членом-кореспондентом НАН України, професором Володимиром Мельником та з пресою. У своєму виступі ...
369145
  Чистозвонов А.Н. Гентское восстание 1539-1540 гг. / А.Н. Чистозвонов. – М,, 1957. – 216с.
369146
  Козлов Григорий Гентское чудо : Избранное // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 182-187 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
369147
  Гончар Б.М. Гентський договір 1814 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 280. – ISBN 966-316-039-X
369148
  Ткач Д. Генуезька вежа : Повість / Д. Ткач. – Київ : Веселка, 1969. – 110 с.
369149
  Ящук А. Генуезька символіка у міській геральдиці середньовічного Криму (за епіграфічними та нумізматичними джерелами) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 549-552. – ISBN 978-966-171-783-0
369150
  Висоцький С.О. Генуезька фортеця в Судаку / С.О. Висоцький. – Київ, 1968. – 63 с.
369151
  Д"ячков С. Генуезька фортеця Чембало напередодні османського вторгнення у 1475 р. (за археологічними даними) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 52
369152
   Генуезька фортеця. Наслідки окупації для культурної спадщини // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 23
369153
  Василенко С. Генуезькі пам"ятки Феодосії: фортеця, стіни, вежі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 6). – С. 2-3
369154
  Чурсина Светлана Алексеевна Генуэзсаая торговля и купечество во второй половине XII - нач. XIIIв.в. : Автореф... канд. ист.наук: / Чурсина Светлана Алексеевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 19л.
369155
  Штейн Б.Е. Генуэзская конференция / Б.Е. Штейн. – Москва, 1922. – 127с.
369156
  Любимов Н.Н. Генуэзская конференция / Н.Н. Любимов, А.Н. Эрлих. – М., 1963. – 158с.
369157
  Дьячков С.В. Генуэзский камнемет из Балаклавы // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 1 (40). – С. 80-86.
369158
  Сидоренко Віктор Генуя. Прекрасна і гордовита / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 92-99 : фото
369159
  Москаленко Леся Генуя. Труднощі перекладу / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 76-80 : фото
369160
  Ничев Драган Генчо Стоев. / Ничев Драган. – София, 1983. – 163с.
369161
  Гауптман Г. Геншель : драма в 5-ти действиях / Г. Гауптман. – Москва : Изд Всерос. центр. исполн. комит. Советов Р., С., К. и К. депутатов, 1919. – 88 с. – (Оющая библиотека / Издательство Всероссийского Центрального исполнительного комитета ; № 23)
369162
  Понамарьов Г. Генштаб дає жінкам добро: до 50-річчя першого польоту жінки в космос // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 15-21 червня (№ 21). – С. 11


  1961 р. на стіл одного з заст. нач. Генштабу СРСР лягло розвідзведення про те, що американські льотчиці Джейн Харт і Джеррі Кобб вимагають від президента США Дж. Кеннеді й профільного комітету Конгресу США включити жінок у загін астронавтів. Саме ...
369163
  Ганин А.В. Генштабисты антибольшевистских армий в красном плену. 1917-1922 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 3-32. – ISSN 0042-8779


  Публикуются документы 1917-1922 гг., отражающие положение пленных белогвардейских офицеров в Красной Армии.
369164
  Воробьева Г.В. Генштабисты на линии огня // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С.7-11. – ISSN 0321-0626


  Из истории корпуса офицеров представителей Генерального штаба
369165
  Льюин Б. Гены / Б. Льюин; Пер. с англ. А.Л. Гинцбурга, Т.С. Ильиной, Э.С. Каляевой и Т.Ю. Переслени ; Под ред. Г.П. Георгиева. – Москва : Мир, 1987. – 544 с.
369166
  Георгиев Г.П. Гены высших организмов и их экспрессия / Г.П. Георгиев. – Москва : Наука, 1989. – 253 с. – ISBN 5-02-003968-3
369167
  Сингер М. Гены и геномы : В 2-х т. / М. Сингер, П. Берг. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002849-8
Т. 1. – 1998. – 373с.
369168
  Сингер М. Гены и геномы : В 2-х т. / М. Сингер, П. Берг. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002850-1
Т. 2. – 1998. – 391с.
369169
  Нейфах А А. Лозовская Гены и развитие оргаизма / А А. Лозовская Нейфах. – Москва, 1984. – 191с.
369170
  Бочков Н.П. Гены судьбы / Н.П. Бочков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 255, [1] с. : ил. – (Эврика). – ISBN 5-235-00804-9
369171
  Литвинов Д.И. Гео-ботанические заметки о флоре Европейской России / [соч.] Л.И. Литвинова. – Москва : Университетская тип., 1891. – 123 с. – Отд. оттиск: Bulletin / Изд. Императорского Московского общества испытателей природы. 1890, № 3
369172
  Васевски К. Гео Милев / К. Васевски. – София, 1980. – 179с.
369173
   Гео Милев.. – София, 1964. – 500с.
369174
  Коцарев О. Гео Шкурупій - не перший і не другий український футурист // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 5


  Творчий портрет Гео Шкурупія
369175
  Ковалів Ю. Гео Шкурупій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 38-44. – ISSN 0236-1477
369176
  Рудяченко О. Гео Шкурупій. У битві з драконами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 13
369177
  Козир О. Гео Шкурупій: імператив "умовності" та естетика футуризму // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 263-267. – ISBN 966-568-637-2
369178
  Якимчук М.А. Геоактивні зони в житті людини // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 92-98 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1684-2189
369179
   Геоакустика.. – Москва, 1966. – 192с.
369180
   Геоакустические исследования. – Новосибирск, 1988. – 131с.
369181
   Геоакустические исследования по многоволновой сейсморазведке.. – Новосибирск, 1987. – 146с.
369182
  Лещук В.В. Геоакустическое исследование околоскважинной среды / В.В. Лещук. – Киев : Наукова думка, 1977. – 156с.
369183
   Геоакустичні спостереження на пункті "Яноші" у Закарпатті / Д. Малицький, А. Назаревич, А. Микита, О. Асташкіна, Ю. Коваль, М. Махніцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-43. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  У роботі висвітлено методичні та практичні аспекти реалізації автоматизованої безперервної системи геоакустичних спостережень з метою контролю та прогнозування локальних геодинамічних процесів. З численних наукових джерел достеменно відомо, що ...
369184
  Гнибедюк Ю.І. Геоаномальні зони природного походження з точки зору методики їх виявлення та впливу на здоров"я населення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 57-59
369185
  Матвіїшина Ж.М. Геоархеологічний підхід у палеогрунтознавчих дослідженнях археологічних пам"яток / Ж.М. Матвіїшина, А.С. Кушнір // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
369186
  Макарова Л.И. Геобатанический очерк бассейна озера Чеокар : Автореф... канд.биол.наук: / Макарова Л. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1969. – 23л.
369187
  Корнійчук Олександр Геобезпека - ключова умова геопотенціалу України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 23-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
369188
  Корнійчук О. Геобезпека - ключова умова реалізації геопотенціалу України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 23-24. – ISSN 1728-6220
369189
  Іщенко О.П. Геобіолокаційні дослідження в гідрогеології // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 89-100 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
369190
  Дедеев В.А. Геоблоки Европейской части СССР / В.А. Дедеев, Л.Е. Шустова. – Сыктывкар, 1976. – 51с.
369191
  Быков Б.А. Геоботаника / Б.А. Быков. – Изд. 2-е, испр. – Алма-Ата, 1957. – 382с.
369192
  Ярошенко П.Д. Геоботаника / П.Д. Ярошенко. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1961. – 475с.
369193
  Ярошенко П.Д. Геоботаника / П.Д. Ярошенко. – Москва : Просвещение, 1969. – 200с.
369194
  Воронов А.Г. Геоботаника : Учебное пособие / А.Г. Воронов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 384с.
369195
  Трасс Х.Х. Геоботаника / Х.Х. Трасс. – Ленинград : Наука, 1976. – 252с.
369196
  Быков Б.А. Геоботаника / Б.А. Быков. – 3-е изд., перераб. – Алма-Ата, 1978. – 287с.
369197
  Тихомиров В.Н. Геоботаника : Курс лекций / В.Н. Тихомиров. – Минск : БГУ, 2006. – 188с. – ISBN 985-485-414-0
369198
  Левина Фанни Яковлевна Геоботаника а Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР, 1965-1972 / Левина Фанни Яковлевна. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1978. – 175с.
369199
  Левина Ф.Я. Геоботаника в Ботаническом институте им. В.Л.Комарова АН СССР / Ф.Я. Левина. – Л, 1971. – 320с.
369200
  Кимзене Б.П. Геоботаническая и производственная характеристика пойменных лугов бассейна р. Мяркис : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Кимзене Б.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 18л.
369201
   Геоботаническая карта Европейской части СССР. – Ленинград, 1928. – 54с.
369202
  Быков Б.А. Геоботаническая терминология / Б.А. Быков. – Алма-Ата : Наука, 1967. – 168с.
369203
  Пугачев П.Г. Геоботаническая характеристика дубовых и вязовых лесов поймы среднего течения реки Урал : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пугачев П.Г. ; Уральский филиал АН СССР , Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1967. – 23 с.
369204
  Антонова Л.А. Геоботаническая характеристика лесов Хвалынского лесхоза Саратовской области и перспективы их улучшения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Антонова Л.А. – Саратов, 1963. – 18 с.
369205
  Городков Б.Н. Геоботанические и почвенные исследования на Чукотском полуострове // О задачах Химического института Дальневосточного филиала Академии наук СССР : Научные сообщения / В.О. Мохнач, 1936. – С. 176-178
369206
  Тарасов А.О. Геоботанические и экологические исследования степных пастбищ Приволжской возвышенности в связи с их улучшением : Автореф... канд. биол.наук: / Тарасов А.О.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 22л.
369207
  Атаев Э.А. Геоботанические индикационные исследования предгорных равнин Туркменистана / Атаев Э.А. ; под ред. С.В. Викторова ; АН Туркмен ССР, Ин-т ботаники. – Ашхабад : Ылым, 1981. – 124 с. – Список лит.: с. 111-122
369208
  Ган Н.П. Геоботанические исследования бассейнов рек Ак-су и Арашан / Н.П. Ган. – Фрунзе : Илим, 1983. – 88с.
369209
   Геоботанические исследования в Западной и Средней Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 230с.
369210
   Геоботанические исследования в Западной и Средней Сибири. – Новосибирск, 1987. – 159с.
369211
   Геоботанические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1966. – 114с.
369212
  Жуковский А.В. Геоботанические исследования и школа. / А.В. Жуковский. – Смоленск : ОГИЗ Западное обл. изд., 1932. – 36с. – (Методическая библиотека Запоблоно)
369213
   Геоботанические исследования на Байкале. – Москва, 1967. – 344с.
369214
  Алехин В.В. Геоботанические карты б. Нежнегородской губернии / В.В. Алехин. – Б.м. – 6с. – (Доклады советской делегации на Международном географическом конгрессе в Варшаве)
369215
  Алехин В.В. Геоботанические карты Московской области / В.В. Алехин. – Б.м. – 6с. – (Доклады советской делегации на Международном географическом конгрессе в Варшаве)
369216
  Романова Е.А. Геоботанические основы гидрологического изучения верховых болот / Е.А. Романова. – Л., 1961. – 244с.
369217
  Романова Е.А. Геоботанические основы гидрологического изучения верховых болот и использованием аэрофотосъемки : Автореф... канд. геогр.наук: / Романова Е. А.; ЛГУ. – Л., 1959. – 20л.
369218
  Магомедмирзаев М.М. Геоботанический анализ горных лесов Дагестана : Автореф... канд. биол.наук: / Магомедмирзаев М. М.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1966. – 29л.
369219
  Василевич В.И. Геоботанический анализ сосновых боров Европейской части СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Василевич В.И.; Тартуский ун-т. – Тарту, 1962. – 19л.
369220
  Блументаль И.Х. Геоботанический очерк западной оконечности Заилийского Алатау и Чу-Илийских гор / И.Х. Блументаль ; Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1937. – 127 с. : табл.
369221
  Гроссгейм А.А. Геоботанический очерк Муганской степи / А.А. Гроссгейм. – Баку, 1929. – 73 с.
369222
  Гребенщиков О.С. Геоботанический словарь / О.С. Гребенщиков; Отв.ред.Л.Л.Балашев. – Москва : Наука, 1965. – 227с.
369223
  Быков Б.А. Геоботанический словарь / Б.А. Быков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Алма-Ата, 1973. – 214с.
369224
   Геоботаническое картографирование. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 109с.
369225
   Геоботаническое картографирование. – Ленинград : Наука, 1967. – 99с.
369226
  Вышивкин Д.Д. Геоботаническое картографирование / Д.Д. Вышивкин. – Москва : Московский университет, 1977. – 175с.
369227
   Геоботаническое картографирование. – Ленинград : Наука, 1980. – 79с.
369228
   Геоботаническое картографирование. – Ленинград
1983. – 1983
369229
   Геоботаническое картографирование.. – Ленинград : Наука, 1968. – 91с.
369230
   Геоботаническое картографирование. 1976. – Ленинград, 1976
369231
   Геоботаническое картографирование. 1978. – Ленинград, 1978
369232
   Геоботаническое картографирование. 1979. – Ленинград, 1979
369233
   Геоботаническое картографирование. 1981. – Ленинград, 1981
369234
   Геоботаническое картографирование. 1982. – Ленинград, 1982
369235
  Александрова В.Д. Геоботаническое районирование Арктики и Антарктики : доложено на двадцать девятом ежегод. Комаров. чтении 14 окт. 1974 г. / В.Д. Александрова ; АН СССР, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1977. – 189 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 159-176. – (Комаровские чтения ; № 29)
369236
  Жудова П.П. Геоботаническое районирование Башкирской АССР / П.П. Жудова. – Уфа, 1966. – 124с.
369237
   Геоботаническое районирование СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 152с.
369238
  Головкова А.Г. Геоботаническое районирование Центрального Тянь-Шаня / А.Г. Головкова. – Фрунзе, 1962. – 140с.
369239
  Дундин Ю.К. Геоботаничяеска характеристика экотонов между лесом и степью на Юго-Европейской части СССР : Автореф... Канд.биол.наук: / Дундин Ю.К.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 20л.
369240
  Береговий П.М. Геоботаніка : підручник для судентів біол. фак-тів університетів / П.М. Береговий. – Київ : Радянська школа, 1966. – 175 с.
369241
  Шевчик Т.В. Геоботанічна та фітоіндикаційна характеристика ценопопуляцій Amorpha fruticosa L. в умовах серійних ценозів заплави у нижньому б"єфі Канівської ГЕС / Т.В. Шевчик, Т.В. Фіцайло, І.В. Соломаха // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 4. – С. 93-107. – ISSN 2077-4893
369242
   Геоботанічне районування Української РСР.. – Київ : Наукова думка, 1977. – 303с.
369243
  Бейдик О.О. Геогpафiя Укpаїни : Основні відомості шкільного курсу / О.О. Бейдик. – Київ : Либiдь, 1996. – 80с. – ISBN 5-325-00091-8


  Видання мiстить концентpованй iнфоpмацiю з фiзичної,економiчної й соцiальної геогpафії Укpаїни, стилi тлумачення основних понять з пpедмета, статистичну, каpтогpафiчну, екологiчну топонiмiчну iнфоpмацiю. Для вступникiв до вищих навчальних закладiв.
369244
  Овсянников А.Н. Геогpафические очеpки и каpтины. – Санкт-Петербург : Тип. (бывшая) А.М. Котомина
Т. 2 : Малоpоссия А.H. Овсянникова. – 1880. – [2], 288, [1] с.: нот., табл. – В кн. укp. наp. песни и думы на укр. яз. (в транслитерации символами русск. яз. старой орфографии)


  На форзаце экслибрис: Библиотека Коллегии Павла Галагана
369245
   Геогафическое общество Молдавской ССР : тезисы докладов III съезда. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 147с.
369246
  Насонов Н.В. Геогафическое распространение диких баранов Старого Света / Н.В. Насонов. – Петроград : [б. и.], 1923. – 255 c. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
369247
  Новосилецкий Р.М. Геогидродинамические и геохимические условия формирования залежей нефти и газа Украины. / Р.М. Новосилецкий. – М., 1975. – 227с.
369248
   Геогий Иванович Шелихов. – Курск, 1952. – 11с.
369249
  Кирилюк А.О. Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Кирилюк А.О. ; М-во освіти і науки України ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2008. – 315л. + Додатки : л.195-298. – Бібліогр.: л.299-315
369250
  Кирилюк А.О. Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Кирилюк А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
369251
  Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.07 / Ющенко Ю. С.; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2005. – 358 л. + Додатки: л. 348-358. – Бібліогр.: л. 324-347
369252
  Ющенко Юрій Сергійович Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах : Автореф. дис. ... доктора географічних наук: 11.00.07 / Ющенко Ю.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 36 назв
369253
  Канський В. Геогліфи: суть поняття та основні принципи класифікації / В. Канський, В. Канська // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 42-46. – ISBN 978-617-7069-36-1
369254
  Ильина Н.А. Геогностика сквозь призму языка / Н.А. Ильина. – М., 1994. – 184с.
369255
  Дьяконов К.Н. Географ и педагог Александр Иванович Соловьев (К 100-летию со дня рождения) : Люди науки / К.Н. Дьяконов, В.А. Есаков, В.А. Снытко // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 32-33. – ISSN 0016-7207
369256
   Географ, журналіст, філателіст // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 25
369257
  Шовкопляс Т.І. Географ, краєзнавець, освітянин України // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 370-374


  Пам"яті М.Ю. Костриці 1942 - 2014.
369258
  Савлук Г.І. Географ, учитель, ентузіаст, мрійник, мандрівник... // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 5 (231). – С. 26-27 : фото
369259
   Географи - до ЄВРО 2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  На географічному факультеті пройшла міжнародна науково-практична конференція "Євро -2012: туристичний супровід". У її роботі взяли участь провідні вчені України з питань туристичної індустрії, представники Комітету з підготовки та проведення в Україні ...
369260
   Географи в Бельгії // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 6


  Восьмеро студентів-географів узяли участь у міжнародній географічній школі в Бельгії в рамках обміну Європейської географічної асоціації (EGEA).
369261
   Географи вибороли грант агенції "CIDA" // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 2


  "...Географічний факультет виборов грант Канадської міжнародної агенції розвитку "CIDA". Назва проекту: "Заходи розвитку інфраструктури просторових даних: створення потенціалу в державних інституціях України для стимулювання економічного зростання". ...
369262
   Географи відвідали дитячий будинок // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Студенти географічного факультету разом із деканом Я.Б. Олійником відвідали Вишгородський районний дитячий будинок "Любисток" (Нові Петрівці).
369263
   Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – 333, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-439-961-3
369264
   Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал; [Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 172 с.
369265
   Географи про глобальні зміни клімату // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  12-13 листопада 2014 року завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка професор С.І. Сніжко перебував у Регіональному Екологічному Центрі Центральної та Східної Європи (м. Сентендре, Угорщина), де ...
369266
   Географи та філологи співпрацюватимуть з вишами Італії // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 2


  Щоб розширити проект міжнародного співробітництва між КНУ імені Тараса Шевченка та навчальними закладами Італії "Україна-Італія: культурні діалоги без кордонів", Центр географічних та культурних досліджень Італії географічного факультету ініціював ...
369267
  Догужаева Б В. Географич населения Кабардино-Балкарской АССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Догужаева В.Б,; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 34л.
369268
  Голиков А. Географическая "диаспора" в смежных науках: проблемы адаптации // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 18-21. – ISSN 2076-1333


  Розглядається внесок географів в розвиток суміжних наук - економіки, міжнародних економічних відносин, картографії, екології і ін., у внутрішньому середовищі яких склалася своєрідна географічна "діаспора". Підкреслюється, що важливіша складова ...
369269
  Рыжова С.В. Географическая викторина "Интеллектуальный лабиринт" : Методика и опыт. Внеурочная работа / С.В. Рыжова, В.А. Рыжов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 63-64 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
369270
  Лысых С.В. Географическая викторина (для IX-X классов) : Методика и опыт. Игровые уроки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 63-67. – ISSN 0016-7207
369271
  Полевой А.Н. Географическая детерминация природопользования - биоклиматический потенциал природной среды: проблемы, тенденции развития / А.Н. Полевой, Т.Н. Хохленко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (18). – С. 22-31. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
369272
  Абашидзе Л.Я. Географическая и экологическая изменчивость морфологических признаков восточного бука : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.05 / Абашидзе Л.Я. ; АН ГССР. Ин-т ботаники. – Тбилиси, 1977. – 25 с.
369273
  Феклистова М.В. Географическая и экологическая изменчивость плотвы. : Автореф... канд. биол.наук: / Феклистова М.В.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1949. – 10 с.
369274
  Топоркова Л.Я. Географическая изменчивость близких видов пойкилотермных позвоночных животных (на прим. рода Rana). : Автореф... канд. биол.наук: / Топоркова Л.Я.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1964. – 17л.
369275
  Обновленский В.М. Географическая изменчивость древесных пород и ее использование при селекционных работах и в лесном семеноводстве. / В.М. Обновленский. – 36-57с.
369276
  Яблоновская-Грищенко Географическая изменчивость песни крымского зяблика (Fringilla coelebs solomkoi) / Яблоновская-Грищенко, В.Н. Грищенко, А.Н. Цвелых // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 1. – С. 40-55. – ISSN 1727-0200


  We studied vocalisation of the Crimean Chaffinch in 2007–2013. In total, 4555 songs of 649 individuals were recorded in 24 points of the Crimean peninsula (South Ukraine). Song types were described on the base of original method of semi-quantitative ...
369277
   Географическая интерпретация аэрокосмической информации.. – Москва : Наука, 1988. – 132с. – (Современные проблемы биосферы)
369278
   Географическая карта Венгрии, Галиции, Западной России, 1837. – 1 карта


  Гравировали канонисты Баженов, Поляков и Карандашов. Вырезали слова кантонисты Недугов, Еремин и Худышкин
369279
   Географическая карта Румынии, Болгарии, Сербии и Боснии, 1837. – 1 карта


  Гравировали канонисты Соколов, Поляков и Карандашов. Вырезали слова кантонисты Недугов и Худышкин
369280
   Географическая карта Швеции, Австрии, Пруссии, 1837. – 1 карта


  Гравировали канонисты Соколов, Степанов и Карандашов. Вырезали слова кантонисты Еремин и Недугов
369281
   Географическая карта Юго-Восточной России, 1837. – 1 карта


  Гравировали канонисты Соколов и Степанов. Вырезали слова кантонисты Еремин и Недугов
369282
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : 230 <каналов углубления> к курсу <Экономическая и социал. картина мира >:(10кл) / В.П. Максаковский. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во. – ISBN 5-7415--0455-8
Часть 2 : Общая характеристика мира. – 1996. – 320с.
369283
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : 230 <каналов углубления> к курсу <Экономическая и социал. картина мира >:(10кл) / В.П. Максаковский. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во. – ISBN 5-7415--0468-Х
Часть 3 : Глобальные проблемы человечества. – 1996. – 160с.
369284
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : 230 <каналов углубления> к курсу <Экономическая и социал. картина мира >:(10кл) / В.П. Максаковский. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во. – ISBN 5-7415--0449-3
Часть 2 : Региональная характеристика мира. – 1998. – 560с.
369285
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : В 2-х книгах / В.П. Максаковский. – Москва : Дрофа. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-4578-2
Кн.1 : Общая характеристика мира. – 2003. – 496 с.
369286
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : В 2-х книгах / В.П. Максаковский. – Москва : Дрофа. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-6309-8
Кн.2 : Региональная характеристика мира. – 2004. – 480 с.
369287
   Географическая картография : Взгляд в будущее ; сборник статей. – Москва : Московский университет, 1986. – 229 с.
369288
   Географическая картография в научных исследованиях и народнохозяйственной практике. – М, 1982. – 131с.
369289
   Географическая картография, ее развитие и новые задачи (в связи с 225-летием МГУ) : тезисы докладов конференции; сборник статей. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1980. – 138 с.
369290
   Географическая картография.. – М, 1986. – 229с.
369291
  Снытко В.А. Географическая конференция : информация / В.А. Снытко, Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 63-64. – ISSN 0016-7207
369292
  Хорошев А.В. Географическая концепция ландшафтного планирования // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 103-112 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
369293
  Максаковский В.П. Географическая культура. : Учеб. пос. / В.П. Максаковский. – Москва : Владос, 1998. – 416с. – ISBN 5-691-00090-Х
369294
  Тихомиров Георгий Географическая летопись / Тихомиров Георгий; Московский гос. университет. – Москва : Изд. Моск. гос. ун-та, 1940. – 192с. – (Сборник научных студенческих работ ; Вып. 15)
369295
   Географическая летопись климата.. – Москва : Знание, 1981. – 48с. – (Науки о Земле ; №8 1981г.)
369296
   Географическая литература СССР.. – М, 1961. – 302с.
369297
   Географическая литература СССР.. – М
1. – 1961. – 174с.
369298
   Географическая литература СССР.. – М
2. – 1961. – 332с.
369299
  Вавилов Н.И. Географическая локация генов пшениц на земном шаре / Н.И. Вавилов. – Ленинград : АН СССР, 1929. – 265-270с.
369300
   Географическая наука в осуществлении Продовольственной программы СССР. : тезисы докладов на секции -2 VIII съезда Географического общества СССР (Киев , октябрь 1985 г). – Ленинград : АН СССР, 1985. – 181с.
369301
  Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем / Ю.Г. Саушкин. – Москва : Просвещение, 1980. – 269с.
369302
  Маркевич А.И. Географическая номенклатура Крыма, как исторический материал. Топонимеческие данные крымских архивов. / А.И. Маркевич. – Симферополь, 1928. – 16с.
369303
  Паневина Г.Н. Географическая смена в лагере "Азимут" : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 66-68 : Табл. – ISSN 0016-7207
369304
  Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека / Т.И. Алексеева. – Москва : Мысль, 1977. – 302с.
369305
   Географическая среда и географические названия. : (сборник статей). – Ленинград : [б. и.], 1974. – 72 с. : ил., карт.
369306
  Дулов А.В. Географическая среда и история России, конец XV - середина XIX в. / А.В. Дулов. – М., 1983. – 255с.
369307
  Арманд Д.Л. Географическая среда и рациональное использование природных ресурсов / Арманд Д.Л. ; Ан СССР, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1983. – 238 с., [1] л. схем : ил. – Библиогр.: с. 232-237
369308
  Мисевич К.Н. Географическая среда и условия жизни населения Сибири : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; К.Н. Мисевич, С.В. Рященко ; [отв. ред. В.В. Воробьев]. – Новосибирск : Наука, 1988. – 120 с. – ISBN 5-02-028891-8
369309
  Черепанова Е.А. Географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02, 10.02.01 / Черепанова Е.А. ; Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Москва, 1973. – 26 с.
369310
  Малько Р.Н. Географическая терминология чешского и словацкого языков (на общеславянском фоне) / Р.Н. Малько. – Минск, 1974. – 143 с.
369311
  Дьякова В.И. Географическая терминология. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Дьякова В.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
369312
   Географическая характеристика административных районов Татарской АССР.. – Казань, 1972. – 254с.
369313
  Лнгваген В.В. Географическая хрестоматия : рассказы для чтения в школе и дома / В.В. Лнгваген; В.В. Лангваген. – Петроград : Типография М. Волковича
Ч. 2 : Внеевропейские страны. – 1915. – 191, IX с.
369314
  Виноградов Евгений Сергеевич Географическая широта и одаренность // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 138-150. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Установлена закономерность изменения рождаемости одаренных людей в зависимости от широты Земли. Показано соответствие этой закономерности широтному ходу параметров природной среды, влияющих на естественную радиостимуляцию умственных задатков человека.
369315
  Тутковский П.А. Географическая экскурсия на озера Баскунчак и Элтон // Згаслі вулкани України : Промова на першому річному врочистому засіданню Академії, 11 березня - 26 лютого 1920 р. / П.А. Тутковський. – 34 с.
369316
   Географическая экспертиза хозяйственного освоения территории.. – Новосибирск : Наука, 1992. – 220с.
369317
  Космачев К.П. Географическая экспертиза: (Методол. аспекты). / К.П. Космачев. – Новосибирск, 1981. – 109с.
369318
  Дик Н.Е. Географическая экспозиция школьного краеведческого музея : Пособие для учителей / Н.Е. Дик, Ю.И. Валишин. – Москва : Просвещение, 1979. – 95с.
369319
  Данилевски М. Географически речник на заграничните страни / М. Данилевски. – София : Наука и изкуство, 1961. – 683 с.
369320
   Географические аспекты взаимодействия в системе "Человек - природа".. – М, 1978. – 256с.
369321
   Географические аспекты влияния научно-технического прогресса на развитие производительных сил Московского столичного региона. – Москва : МФГО, 1990. – 184 с.
369322
  Антипов А.Н. Географические аспекты гидрологических исследований : (на примере речных систем Южно-Минусинской котловины) / А.Н. Антипов, Л.М. Корытный ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отд-ние, 1981. – 177 с. : ил. – Библиогр.: с. 168-175
369323
  Олейник Я.Б. Географические аспекты изучения влияния пригородных продовольственных комплексов на формирование среды обитания человека // Среда обитания человека. Мат. рег. науч. конф.
369324
   Географические аспекты изучения гидрологии и гидрохимии Азовского бассейна. : (сборник научных трудов). – Ленинград : АН СССР, 1981. – 158с.
369325
   Географические аспекты изучения Мирового океана. : Тезисы докладов секции-III на VIII съезде Географического общества СССР (Киев, октябрь, 1985г.). – Ленинград, 1985. – 151с.
369326
  Торсуев Н.П. Географические аспекты изучения равнинного карса / Н.П. Торсуев, С.А. Левин. – Казань : Казанский университет, 1980. – 208с.
369327
  Редин Владимир Иванович Географические аспекты изучения структуры землепользования в условиях активной эрозионной деятельности : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Редин Владимир Иванович; Азер. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 28л.
369328
   Географические аспекты исследований и использования водных ресурсов в СССР.. – Москва, 1982. – 162с.
369329
   Географические аспекты исследования рекреационных систем.. – Москва, 1979. – 180с.
369330
  Ковалев П.В. Географические аспекты оптимизации охраны вод речного бассейна / П.В. Ковалев, Н.П. Пасюга // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 17. – С. 113-117
369331
   Географические аспекты организации национальных парков.. – М, 1986. – 161с.
369332
   Географические аспекты охраны природы. – Воронеж, 1990. – 174с.
369333
  Миланова Е.В. Географические аспекты охраны природы. / Е.В. Миланова, А.М. Рябчиков. – Москва : Мысль, 1979. – 293с.
369334
   Географические аспекты охраны флоры и фауны на Северо-Востоке Европейской части СССР. – Сыктывкар, 1977. – 120 с.
369335
   Географические аспекты переброски стока.. – Москва : АН СССР, 1984. – 104с.
369336
   Географические аспекты природно-хозяйственной оценки территории Кашкадарьинской области и их использование в краеведческой подготовке студентов : Сборник научных трудов. – Ташкент : ТГПИ им. Низами, 1980. – 93 с.
369337
   Географические аспекты проблемы осадкообразования в бассейнах Баренцева и Белого морей.. – Л, 1974. – 162с.
369338
   Географические аспекты проблемы перераспределения стока в Западной Сибири.. – Иркутск, 1979. – 135с.
369339
   Географические аспекты Продовольственной программы СССР (Западно-Уральское Нечерноземье) : Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : Пермский ун-т, 1987. – 168 с.
369340
  Москвин Б.В. Географические аспекты развития Нечерноземья / Б.В. Москвин. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – (Наука о Земле ; № 7 ; Новое в жизни, науке, технике)
369341
   Географические аспекты развития сельской местности Нечерноземья : Сборник научных трудов. – Калинин : КГУ, 1989. – 145 с.
369342
   Географические аспекты рационального использования природных ресурсов Украинской ССР : Сборник научных трудов. – Киев : Наук.думка, 1982. – 204с.


  В сборнике приведены результаты и основные направления исследований географов республики по проблемам регионального природопользования. Географические аспекты рационального использования природных ресурсов раскрыты с точки зрения ландшафтоведения, ...
369343
   Географические аспекты рационального природопользования : Материалы научной конференции. – Киев : Наукова думка, 1987. – 128 с.
369344
   Географические аспекты рационального природопользования : Межведомственный тематический сборник научных трудов. – Калинин : КГУ, 1987. – 102 с.
369345
   Географические аспекты рационального природопользования.. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 129с.
369346
   Географические аспекты реконструкции населенных мест Нечерноземья. – Москва : Издательство МФГО СССР, 1984. – 97 с.
369347
  Сочава В.Б. Географические аспекты сибирской тайги / В.Б. Сочава; АН СССР. Сибирское отд-ние.Инхт географии Сибири и Дальнего Востока. – Новосибрск : Наука, 1980. – 256с. – Библиогр.: с.240-253
369348
   Географические аспекты урбанизации. – Москва : Знание, 1971. – 80с.
369349
  Булатов А.С. Географические аспекты участия России в международном движении капитала / А.С. Булатов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 5-12 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
369350
  Юрченко Е.Е. Географические аспекты формирования туристского имиджа регионов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 297-304. – Библиогр.: 16 назв.
369351
  Воинов М.С. Географические вспомогательные указатели : Методика составления / М.С. Воинов. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1948. – 78 с.
369352
  Голубовская Н.П. Географические данные в Русской Правде / Н.П. Голубовская. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – 25 с. – Отт. из сб. "Minerva", изд. Ист.-филол. семинарием Высш. жен. курсов в Киеве. – Библиогр. в примеч.
369353
  Юрков П.М. Географические диктанты в 5-7 классах как форма фронтальной проверки знаний и умений учащихся / П.М. Юрков. – Москва : Просвещение, 1984. – 127с.
369354
  Кузин П.С. Географические закономерности гидрологического режима рек / П.С. Кузин, В.И. Бабкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 200с.
369355
  Прыткова М.Я. Географические закономерности осадконакопления в малых водохранилищах / М.Я. Прыткова. – Ленинград, 1986. – 88с.
369356
  Базилевич Н.И. Географические закономерности структуры и функционирования экосистем / Н.И. Базилевич, О.С. Гребенщиков, А.А. Тишков ; отв. ред. Ю.А. Исаков ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1986. – 296 с. : табл.
369357
  Кожуховская Н.Ф. Географические закономерности формирования населения и расселения на юге Красноярского края. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Кожуховская Н.Ф.; МВ и ССО РСФСР. – Иркутск, 1975. – 22л.
369358
  Берг Л.С. Географические зоны Советского Союза / Л.С. Берг. – Изд. 3-е. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 397 с. – Библиогр.: с. 387-391
369359
  Берг Л.С. Географические зоны Советского Союза : учеб. пособие для географ. ф-тов ун-тов и пед. ин-тов / Л.С. Берг. – Москва : Географгиз
Т. 2. – 1952. – 511 с. : карти
369360
   Географические и инженерно-геологические условия Степного Алтая.. – Новосибирск : Наука, 1988. – 95с.
369361
   Географические и прострелочно-взрывные работы в геологоразведочных скважинах.. – Москва, 1976. – 349с.
369362
   Географические и хронологические пределы [распространения русской лексики]. – Москва
Вип. 13. – 1979
369363
   Географические и хронологические пределы распространения русской лексики.. – М, 1980. – 179с.
369364
   Географические и экономические проблемы изучения и освоения южных морей СССР.. – Ленинград, 1987. – 217с.
369365
  Верзина А.К. Географические игры в школе / А.К. Верзина. – Москва, 1966. – 63с.
369366
  Соловьев С. Географические известия о древней России / [С. Соловьев] // Н.М.Карамзин и его литературная деятельность : История государства Российского / С.М. Соловьев. – Б. м. – 22 с.
369367
  Бакланов П.Я. Географические измерения: виды, шкалы, параметры // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 17-22 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
369368
  Ивановский А.А. Географические имена : пособие для учащих и учащихся / А.А. Ивановский. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 118 с.
369369
  Мельхеев М.Н. Географические имена : Топонимический словарь. Пособие для учителей / М.Н. Мельхеев. – Москва, 1961. – 99 с.
369370
  Гочер Татьяна Географические информационные системы в кадастре Турции; непростая история, ценный опыт // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 38-45 : Фото
369371
  Финаров Д.П. Географические информационные системы: отбор содержания и методика их изучения в школьном курсе географии в России : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 56-58 : Рис. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
369372
  Светличный А.А. Географические информационные системы: технология и приложения / А.А. Светличный, В.Н. Андерсон, С.В. Плотницкий; Под ред.Г.И.Швебса. – Одеса : Астропринт, 1997. – 196с. – ISBN 966-549-001-Х
369373
   Географические исследования в Донбассе : [cборник статей]. – Донецк : [б. и.], 1973. – 230 с., [1] л. табл. – Библиогр. в конце статей
369374
   Географические исследования в Донбассе : (сборник статей). – Донецк : [б. и.], 1975. – 172 с. – Библиогр. в конце статей
369375
   Географические исследования в зоне Байкало-Амурской магистрали.. – Иркутск, 1976. – 127с.
369376
   Географические исследования в Коми АССР. – Ленинград, 1976. – 93с.
369377
   Географические исследования в Московском регионе.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1987. – 112с.
369378
   Географические исследования в Московском университете. : Традиции - перспективы. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 294с.
369379
   Географические исследования в Центральном Тянь-Шане. : Сборник, посвященный памяти П.П.Семенова-Тян-Шанского. – Москва : АН СССР, 1953. – 207с.
369380
   Географические исследования в Якутии. – Якутск, 1983. – 107с.
369381
   Географические исследования восточных районов СССР : ( тезисы VIII научной конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока). – Иркутск, 1981. – 192с.
369382
   Географические исследования городской среды. – Москва : АН СССР, 1979. – 177с.
369383
  Пасецкий В.М. Географические исследования декабристов / В.М. Пасецкий. – Москва : Наука, 1977. – 184с.
369384
   Географические исследования для развития агропромышленных комплексов : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 227с
369385
   Географические исследования для целей планирования экономического и социального развития : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 244 с.
369386
   Географические исследования для целей планирования, проектирования, разработки и реализиции комплексных программ. : (тезисы докладов на секции-1VIII съезда Географического общества СССР. – Ленинград, 1985. – 205с.
369387
   Географические исследования для целей социалистического прородопользования : (тезисы докладов секции II VII съезда Географического общества СССР). – Ленинград, 1980. – 209с.
369388
   Географические исследования и проблемы экономического и социального планирования в условиях зрелого социализма : (сборник научных трудов). – Ленинград, 1980. – 159с.
369389
   Географические исследования и территориальная организация хозяйства. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 144 с.
369390
  Мурзаев Э.М. Географические исследования Монгольской Народной Республики / Э.М. Мурзаев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1948. – 211с.
369391
   Географические исследования на Северном Кавказе.. – Ростов нД, 1974. – 157с.
369392
   Географические исследования природной среды для целей селскохизяйственного производсва.. – Кишинев, 1984. – 162с.
369393
   Географические исследования регионального прородно-ресурсного потенциала. – Саранск : Издательство Мордовского ун-та, 1991. – 128 с.
369394
  Чалов Р.С. Географические исследования русловых процессов / Р.С. Чалов; Под ред. проф. Н.И. Маккавеева. – Москва : Московский университет, 1979. – 232с.
369395
  Фрадкин Н.Г. Географические исследования Сибири и Дальнего Востока (1928-1945) / Н.Г. Фрадкин. – Москва : Наука, 1967. – 184с
369396
   Географические исследования четвертичного периода.. – Москва, 1982
369397
   Географические комплексы Латвийсокой ССР и человек : республиканский межвузовский сборник научных трудов. – Рига, 1977. – 184с.
369398
  Коршунова В.А. Географические кроссворды / В.А. Коршунова, В.Х. Шафран. – Москва : Просвещение, 1971. – 95с.
369399
  Бороздинов Н.М. Географические кружки в школе : пособие для учителей / Н.М. Бороздинов. – Москва : Просвещение, 1970. – 144 с.
369400
  Кланис В.Я. Географические ландшафты территории бассейна реки Саланцы. : Автореф... канд. географ.наук: / Кланис В.Я.; Латв. гос. ун-тет. Географ. ф-тет. – Рига, 1956. – 16л.
369401
   Географические методы исследования пророды и хозяйства Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 113с.
369402
  Заборовский А.И. Географические методы разведки. / А.И. Заборовский. – М-Л, 1932. – 152с.
369403
  Огурцов С.А. Географические названия / С.А. Огурцов. – Омск, 1961. – 108с.
369404
  Огурцов С.А. Географические названия / С.А. Огурцов. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 1975. – 122с.
369405
  Кривощекова-Гантман Географические названия Верхнего Прикамья / Кривощекова-Гантман. – Пермь, 1983. – 175с.
369406
  Чеснокова О.С. Географические названия Колумбии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-60. – ISSN 044-748Х
369407
  Отин Е.С. Географические названия крымских греков в топонимии Северного Приазовья // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 54-65
369408
  Еремия А.И. Географические названия рассказывают / А.И. Еремия. – Кишинев, 1982. – 103с.
369409
  Еремия А.И. Географические названия рассказывают / А.И. Еремия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кишинев, 1990. – 194с.
369410
  Попов А.И. Географические названия. : (Введение в топонимику) / А.И. Попов. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 181с.
369411
  Симина Г.Я. Географические названия: по материалам письменных памятников и современной топонимики Пинежья / Г.Я. Симина. – Л., 1980. – 110 с.
369412
   Географические научные школы Московского университета : [к 70-летию геогр. факультета] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геогр. фак. ; гл. ред. Н.С. Касимова ; зам. гл. ред.: А.М. Берлянт, С.А. Добролюбов, К.А. Дьяконов, Н.С. Мироненко. – Москва : Городец, 2008. – 679, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-9584-0216-8
369413
  Пахомова Л.С. Географические образы Монголии и его познавательный потенциал // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 86-90. – Библиогр.: 7 назв.
369414
  Ляшенко Д.А. Географические образы стран мира: опыт картографирования // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 72-81. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
369415
  Замятин Д.Н. Географические образы: что это такое? : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 21-28. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7207
369416
  Лордкипанидзе Н.Г. Географические определители СССР для купных библиотек / Н.Г. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1960. – 20с.
369417
  Русинов Н.В. Географические определители СССР по международной десятичной классификации / Н.В. Русинов, Б.С. Боднарский. – Москва : Б. и., 1941. – 16 с.
369418
  Топчиев А.Г. Географические основы земельного кадастра горных районов (на прим. Укр. Карпат). : Автореф... канд. географ.наук: / Топчиев А.Г.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
369419
  Олейник Я.Б. Географические основы интенсификации землепользования в пригородных продовольственных комплексах / Я.Б. Олейник, Н.Д. Пистун // Экономическое использование и охрана почвенных ресурсов республики
369420
  Леонтьев Н.Ф. Географические основы картографирования подводного рельефа на гипсометрических картах / Н.Ф. Леонтьев. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 207 с.
369421
  Копылов А.П. Географические основы картографирования подводного рельефа на морских навигационных картах : Автореф... канд. географ.наук: / Копылов А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Географ. фак. – Л., 1966. – 16л.
369422
  Сизов В.А. Географические основы проектирования природно-технических противоэрозионных систем : ландшафтные предпосылки регионального природопользования // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 76-83 : Карта, табл., схема. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
369423
  Гунчингийн Ш. Географические основы развития и размещения земледелия Монгольской народной республики. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.692 / Гунчингийн Ш.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 18л.
369424
  Игнатьева Л.Г. Географические основы развития орошаемого земледелия в Степном Крыму : Автореф... канд. географ.наук: / Игнатьева Л.Г.; МГУ. Географ. фак-т. – М., 1965. – 19л.
369425
   Географические основы рационального природопользования. – Москва : Наука, 1987. – 159с.
369426
   Географические основы регионального природопользования : Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 192 с.
369427
  Бабурин В.Л. Географические основы управления : учеб. пособ. для студ. управленческих спец. вузов / В.Л. Бабурин, Ю.Л. Мазуров ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т гос. управления и соц. исследований. – Москва : Дело, 2000. – 288 с. – (Наука управления). – ISBN 5-7749-0160-2
369428
   Географические основы формирования народно-хозяйственных комплексов и систем расселения : (Тезисы докладов секции № 1 VII съезда Географического общества СССР). – Ленинград : Ленуприздат, 1980. – 175 с.
369429
   Географические основы формирования систем расселения. – Ленинград : Издательство ГО СССР, 1981. – 136 с.
369430
  Белоновская Е.А. Географические основы формирования экологических сетей в России и Восточной Европе / Е.А. Белоновская, Н.А. Соболев, А.А. Тишков // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 128-130. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
369431
  Сидорович А.А. Географические особенности внутренней миграции городского и сельского населения Беларуси в начале XXI в. // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 256-258. – ISBN 978-966-285-361-2
369432
  Гончаров Р.В. Географические особенности деятельности ведущих компаний мирового нефтегазового комплекса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 49-54 : рис., табл. – Библиогр.: с. 53. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
369433
  Мосалова Людмила Михайловна Географические особенности освоения Среднего Приобья и пути формирования основных промышленных узлов Региона : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Мосалова Людмила Михайловна; АН СССР. Сиб. отд.-ние Секция геогр. наук Обхеди. учен. совета наук о Земле. – Новосибирск, 1973. – 30л.
369434
  Раднаев Б.Л. Географические особенности развития и размещения транспорта Бурятской АССР.. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Раднаев Б.Л.; МВ и ССО РСФСР.Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 30л.
369435
  Меркушева Л.А. Географические особенности развития сферы обслуживания в городских поселениях разных функциональных типов. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.690 / Меркушева Л.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
369436
  Несмеянов Г.Я. Географические особенности сельского хозяйства Центрального района : Автореф... канд. географ.наук: / Несмеянов Г. Я.; Геораф. фак. – М., 1971. – 28л.
369437
   Географические особенности формирования аграрно-промышленных комплексов в Предбайкалье. – Иркутск, 1978. – 148 с.
369438
  Ступишин А.В. Географические особенности формирования берегов и ложа Куйбышевского водохранилища / А.В. Ступишин, А.М. Трофимов, В.М. Широков. – Казань, 1981. – 184с.
369439
  Гвоздецкий Н.А. Географические открытия в СССР : Пособие для учителей / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Просвещение, 1978. – 152с.
369440
  Вехов Н.В. Географические открытия голландцев в Русской Арктике: морские экспедиции Виллема Баренца : География. Из истории географических исследований // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 26-33 : Карта, рис. – ISSN 0016-7207
369441
  Фрадкин Н.Г. Географические открытия и научное познание Земли / Н.Г. Фрадкин; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Мысль, 1972. – 133с.
369442
  Алексеев В.П. Географические очаги формирования человеческих рас / В.П. Алексеев. – Москва : Мысль, 1985. – 237 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 195-234
369443
   Географические очерки и картины. – Москва : В Типографии журнала Развлечение
Вып. 3. – 1862. – 226, [1] с.
369444
   Географические очерки и картины. – Москва : В Типографии Ф.Б. Миллера
Вып. 4. – 1862. – 223 с.
369445
   Географические очерки и картины. – Москва : В Типографии Ф.Б. Миллера
Вып. 5. – 1862. – 241, [2] с.
369446
  Анучин А.В. Географические очерки Маньчжурии / Анучин В.А. – Москва : Географиздат, 1948. – 300 с., [7] карт.
369447
  Лукашев В.К. Географические очерки природы Белоруссии / В.К. Лукашев. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 213с.
369448
  Саушкин Ю.Г. Географические очерки природы и сельскохозяйственной деятельности населения в различных районах Советского Союза / Ю.Г. Саушкин. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 423с.
369449
  Луцкий С.Л. Географические очерки русской тайги / С.Л. Луцкий. – Москва, 1947. – 183с.
369450
  Райт Д.К. Географические представления в эпоху крестовых походов / Д.К. Райт; Гуревич А.Я. – Москва : Наука, 1988. – 477с.
369451
  Тутковский П.А. Географические причины нашествий варваров : Актовая речь, произнесенная проф. П.А. Тутковским в ун-те Св. Владимира 25 января 1915 года // Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П.А. Тутковский. – Б. м. : б. и., 1910. – 40 с.
369452
  Тутковский П.А. Географические причины нашествий варваров // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 473-495. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
369453
  Тутковский П.А. Географические причины нашествий варваров. : Актовая речь в Ун-ве Св.Владимира 25 января 1915 г. – Киев : Тип. Императ.Унив.Св.Владимира. Акц.О-ва печат.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкого. – 40с. – Отд.оттиск из "Университетских Известий" за 1915 г.
369454
   Географические проблемы агропромышленного комплексирования и расселения : Межвузовский сборник научных трудов. – Саранск : Издательство Мордовского ун-та, 1986. – 160 с.
369455
   Географические проблемы бассейна Катуки в связи с энергетическим освоением : тезисы докладов к научно-практической конференции. – Барнаул, 1986. – 92с.
369456
  Ильина Л.Н. Географические проблемы биоресурсоведения : (теоретические основы и опыт разработки региональных систем биоресурсопользования) / Л.Н. Ильина. – Москва : Наука, 1982. – 191 с.
369457
  Тихомиров Олег Алексеевич Географические проблемы водохранилищ / Тихомиров Олег Алексеевич. – Калинин : Калиниский гос.ун., 1986. – 58с.
369458
   Географические проблемы зоны БАМ. – Новосибирск : Наука, 1979. – 143с
369459
   Географические проблемы и вопросы природопользования.. – Уфа, 1972. – 177с.
369460
   Географические проблемы изучения и освоения арктических морей : тезисы докладов II Всесоюзной конференции по географии и картографированию океанов. – Ленинград : АН СССР, 1985. – 196с.
369461
   Географические проблемы изучения Севера. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 168с.
369462
   Географические проблемы использования межгорных котловин Алтае-Саянской горной области. : тезисы докладов и конференции. – Барнаула, 1986. – 90с.
369463
   Географические проблемы комплексного развития производительных сил и освоения естественных ресурсов СССР. – Иркутск, 1968. – 187 с.
369464
   Географические проблемы мелиорации земель Украинской ССР : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 188 с.
369465
   Географические проблемы Мирового океана : (Сборник научных трудов). – Ленинград : АН СССР, 1985. – 157с
369466
   Географические проблемы Молдавии. – Кишинев, 1976. – 112с.
369467
   Географические проблемы Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 112с
369468
   Географические проблемы освоения бассейна Верхнего Енисея : (сельское хозяйство в системе Саянского ТПК). – Иркутск, 1974. – 336с.
369469
   Географические проблемы освоения восточных районов СССР : (тезисы докладов IX конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока). – Иркутск : АН СССР, 1984. – 184с.
369470
   Географические проблемы освоения природных ресурсов Сибири. – Новосибирск : Наука, 1983. – 192с.
369471
   Географические проблемы осушительных мелиораций. – Москва, 1990. – 188 с.
369472
   Географические проблемы осущительных мелиораций на Украине : проблемы осушительных мелиораций / М.Д. Будз, М.В. Корбутяк, И.Н. Коротун, Л.К. Коротун, В.Г. Крыштоф // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 68-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
369473
   Географические проблемы при перепаспределении водных ресурсов Сибири. – Новосибирск : Наука, 1982. – 199с.
369474
   Географические проблемы при сельскохозяйственном освоении Сибири. – Новосибирск : Наука, 1977. – 159с
369475
   Географические проблемы развивающихся стран.. – М, 1981. – 48с.
369476
   Географические проблемы развития крупных экономических районов СССР.. – М, 1964. – 520с.
369477
   Географические проблемы развития народного хозяйства Московского региона. – Москва : Издательство МФГО СССР, 1986. – 104 с.
369478
   Географические проблемы развития нефтегазопромысловых районов : сборник научных трудов. – Тюмень, 1982. – 125с.
369479
  Петухов В.Г. Географические проблемы развития Центрально-красноярского энергопромышленного района : Автореф... канд. геогр.наук: / Петухов В.Г.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1965. – 19л.
369480
   Географические проблемы районов нового освоения. : сборник научных трудов. – Ленинград : АН СССР, 1988. – 121с.
369481
   Географические проблемы Сибири : Научные сообщения по программе XXII Международного географического конгресса. – Новосибирск : Наука, 1972. – 213с.
369482
   Географические проблемы совершенствования отдыха и туризма.. – М, 1985. – 172с.
369483
  Петрова Н.В. Географические проблемы формирования интеллектуально-инфраструктурного каркаса России : География. Хозяйство России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 22-24. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
369484
   Географические проблемы формирования ТПК Восточной Сибири : Тезисы докладов к научно-технической конференции. – Иркутск : Издательство ГО СССР, 1982. – 191 с.
369485
   Географические проблемы экономической самостоятельности Калининградской области : Межвузовский сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский ун-т, 1991. – 118 с.
369486
  Борзов А.А. Географические работы / А.А. Борзов. – Москва : Географгиз, 1951. – 552 с. : 2 портр., ил.
369487
  Крашенинников И.М. Географические работы / И.М. Крашенинников. – Москва : Географгиз, 1951. – 600с.
369488
  Полынов Б.Б. Географические работы / Б.Б. Полынов. – Москва : Геграфгиз, 1952. – 400с.
369489
  Танфильев Г.И. Географические работы / Г.И. Танфильев. – Москва, 1953. – 676с.
369490
  Крашенинников И.М. Географические работы / И.М. Крашенинников. – 2-е изд. – Москва : Географгиз, 1954. – 612с. : карта
369491
  Борзов А.А. Географические работы / А.А. Борзов. – Москва : Географгиз, 1954. – 526 с. : ил., карт.; 2 л. ил. и карт.
369492
  Анучин Д.Н. Географические работы / Анучин Д.Н.; [ Под ред. и со вступит. ст., с. 5-23 акад. Григорьева А.А. Примеч. Григорьева А.А., Грекова В.М.]. – Москва : Географгиз, 1954. – 472 с. : илл., и карт, 2 л. портр. и карт. – "Библиогр. печ. трудов Анучина Д.М. и критико-биогр. работы о нем" : с. 413-470. Сост. : Арандаренко Л.А. , Гаухман Р.П.
369493
   Географические системы : проблемы моделирования и управления : (тезисы докладов Всесоюзной научной конференции молодых ученых-географов). – Казань, 1987. – 173с.
369494
   Географические системы Верохневолжья : сборник научных трудов. – Москва, 1985. – 66с.
369495
  Кауфман И.М. Географические словари / И.М. Кауфман. – Москва : Книга, 1964. – 78 с.
369496
  Селезнева Л.Б. Географические собственные имена в текстах газеты. / Л.Б. Селезнева. – Иркутск, 1973. – 70с.
369497
  Рубичек В. Географические типы сельского хозяйства ГДР // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 107-109. – ISBN 0201-8683
369498
  Кусов В.С. Географические труды Дмитрия Ивановича Менделеева (К 100-летию выхода в свет его последней книги) : География. Люди науки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 30-36 : Рис., табл. – Бібліогр. 25 назв. – ISSN 0016-7207
369499
  Зеленская Л.И. Географические турниры в вузе как форма проведения семинарских занятий: преимущества, традиции, инновации // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 60-63 : табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
369500
  Дзенс-Литовская Н Н. Географические уловия формирования растительности и почв степного Крыма : Автореф... Доктора геогр.наук: / Дзенс-Литовская Н.Н,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1956. – 32л.
369501
   Географические условия и особенности природы таежного Прииртышья.. – Иркутск, 1983. – 135с.
369502
   Географические условия и проблемы сельского и лесного хозяйства таежных районов Западно-Сибирской равнины. – Вып. 2. – Иркутск, 1971. – 179 с.
369503
   Географические условия Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса. (КАТЭКа). – Иркутск, 1979. – 155с.
369504
   Географические условия освоения Обского Севера.. – Иркутск, 1975. – 177с.
369505
   Географические условия освоения побережья Байкала.. – Иркутск, 1976. – 141с.
369506
  Чикишев А.Г. Географические условия развития карста / А.Г. Чикишев. – Москва : Московский университет, 1975. – 114с.
369507
  Лясота Е.Л. Географические условия формирования Каменец-Подольского рекреационного узла // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 94-98. – Бібліогр.: 6 назв
369508
   Географические учебные полевые практики в университетах СССР.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1987. – 219с.
369509
  Кузьминов И.Ф. Географические факторы развития российской лесной промышленности в условиях рыночной экономики // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 32-44 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
369510
  Александров И.Г. Географические центры нового строительства и проблема районных комбинатов. А.Е. Ферсман : задачи плановой работы в геолого-разведочном деле / Александров И.Г. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1931. – 24 с.
369511
  Громова Е.В. Географические экскурсии / Е.В. Громова. – Ростов-на-Дону, 1956. – 83с.
369512
  Шенберг Г.Г. Географические экскурсии , их сущность содержание и методы ведения / Г.Г. Шенберг. – Москва-Л., 1926. – 160с.
369513
  Борзов А.А. Географические экскурсии в окрестностях Москвы / А.А. Борзов. – Москва : Новая Москва, 1925. – 78 с. – (Библиотека Вестника просвещения)
369514
   Географические экскурсии. Сетуньский маршрут.. – М, 1959. – 48с.
369515
  Кавришвили К.В. Географический анализ и систематика горных ландшафтов / К.В. Кавришвили. – Тбилиси, 1979. – 228с.
369516
  Ступишин А.В. Географический анализ овражно-балочных систем в пределах Татарской АССР / А.В. Ступишин, В.А. Дуглав, Н.Н. Лаптева. – Казань, 1980. – 152с.
369517
   Географический анализ природных и социально-экономических образований. : тезисы к межвузовской начно-практической конференции. – Рязань, 1989. – 101с.
369518
   Географический анализ природных ресурсов Иркутской области.. – Иркутск : АН СССР, 1985. – 174с.
369519
   Географический атлас : для начальной школы : ГУГК. – 16с.
369520
   Географический атлас : для 3-го и 4-го классов начальной школы. – Москва : ГУГК, 1940. – 16с.
369521
   Географический атлас. – Москва, 1957. – 17с.
369522
   Географический атлас. – Москва, 1959. – 33с.
369523
   Географический атлас. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 191с.
369524
   Географический атлас. – М., 1962. – 17 с.
369525
   Географический атлас : для 5 класса. – Москва : ГУГК, 1963. – 17с.
369526
   Географический атлас : для 5 класса. – Москва : ГУГК, 1965. – 17с.
369527
   Географический атлас. – Москва, 1967. – 198 с.
369528
   Географический атлас. – 3-е изд. – Москва, 1969. – 198с.
369529
   Географический атлас. – Москва, 1975. – 49с.
369530
   Географический атлас. – Москва, 1975. – 18с.
369531
   Географический атлас. – Москва, 1975. – 49с.
369532
   Географический атлас. – Москва, 1976. – 49с.
369533
   Географический атлас. – Москва, 1980. – 238с.
369534
   Географический атлас . для 5 класса. – Москва : ГУГК, 1961. – 17с.
369535
   Географический атлас Америки / [отв. ред. А.Г. Колесникова]. – Москва : ГУГК, 1984. – 166 с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
369536
   Географический атлас Армянской ССР. – Москва, 1976. – 48с.
369537
   Географический атлас Африки / [отв. ред. Т.Г. Новикова и др.]. – Москва : ГУГК, 1983. – 220 с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
369538
   Географический атлас Африки / [отв. ред. Т.Г. Новикова и др.]. – Москва : ГУГК, 1985. – 220 с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
369539
   Географический атлас в 16 таблиц. – изд.15-е. – Ленинград : ГУГК, 1932. – 16с.
369540
   Географический атлас в 32 таблицы. – 4-е изд. – Ленинград : ГУГК, 1931. – 32с.
369541
   Географический атлас для 3-го и 4-го классов начальной школы. – М., 1938. – 30 с.
369542
   Географический атлас для 3-го и 4-го классов начальной школы. – 2-е изд. – М., 1941. – 16 с.
369543
   Географический атлас для 3-го и 4-го классов начальной школы. – 2-е изд. – Москва : Глав. упр. геодезии и картографии при СНК СССР, 1941. – 16с.
369544
   Географический атлас для 5-го и 6-го классов средней школы. – М., 1948. – 44 с.
369545
   Географический атлас для 5-го и 6-го классов средней школы. – М., 1950. – 44 с.
369546
   Географический атлас для 5 класса. – Москва : ГУГК, 1961. – 17с.
369547
   Географический атлас для 8-го класса. – Москва, 1988. – 47с.
369548
   Географический атлас для начальной школы. – Москва. – 16с.
369549
   Географический атлас для начальной школы. – М., 1935. – 16 с.
369550
   Географический атлас для начальной школы : для начальной школы : ГУГК, 1946. – 16с.
369551
   Географический атлас для начальной школы.. – М., 1934. – 16 с.
369552
   Географический атлас для начальной школы.. – М., 1936. – 16 с.
369553
   Географический атлас для пятого класса. – Москва, 1960. – 16с.
369554
   Географический атлас для средней школы. – М., 1950. – 42 с.
369555
   Географический атлас для средней школы Союза ССР. – М., 1941. – 28 с.
369556
   Географический атлас для средней школы.. – Москва, 1951. – 42 с.
369557
   Географический атлас для учителей средней школы. – Москва, 1954. – 192с.
369558
   Географический атлас для учителей средней школы. – : 4-е изд. – Москва, 1981. – 238с.
369559
   Географический атлас Западной Европы / [отв. ред. Т.М. Воробьева и др.]. – Москва : ГУГК, 1983. – 179, [13] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
369560
   Географический атлас зарубежных стран. – Москва, 1955. – 80с.
369561
   Географический атлас зарубежных стран. – Москва, 1958. – 79с.
369562
   Географический атлас материков. – Москва, 1971. – 36с.
369563
   Географический атлас материков. 6 класс. – Москва, 1983. – 37с.
369564
   Географический атлас мира / [отв. ред. В.И. Юрченко]. – Москва : ГУГК, 1984. – 252, [4] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
369565
   Географический атлас мира / [отв. ред. В.И. Юрченко]. – Москва : ГУГК, 1987. – 252, [4] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
369566
  Пядышев В.П. Географический атлас Российской империи, Царства Польскаго и Великаго Княжества Финляндскаго. Расположенный по губерниям на 83 листах с означением в оных городов, местечек, сел, деревень и всех примечательнейших мест ... с генеральною картою и таблиц : сост. и грав. В. П. Пядышев. – Санкт-Петербург : Воен.-Топогр. Депо, 1828. – 1 атл., 67 стр.
369567
   Географический атлас СССР. – М, 1941. – 42с.
369568
   Географический атлас СССР : для 7-8 классов средней школы. – Москва : ГУГК, 1952. – 75с.
369569
   Географический атлас СССР. – Москва, 1959. – 31с.
369570
   Географический атлас СССР : для 7 класса. – Москва : ГУГК, 1961. – 17с.
369571
   Географический атлас СССР : для 8 класса. – Москва : ГУГК, 1961. – 22с.
369572
   Географический атлас СССР. – М, 1962. – 22с.
369573
   Географический атлас СССР : для 7-8 классов. – Москва : ГУГК, 1963. – 37с.
369574
   Географический атлас СССР. – Москва, 1964. – 37с.
369575
   Географический атлас СССР. – Москва, 1965. – 37с.
369576
   Географический атлас СССР. – Москва, 1966. – 37с.
369577
   Географический атлас СССР. – Москва, 1966. – 37с.
369578
   Географический атлас СССР. – Москва, 1968. – 37с.
369579
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1982. – 246, [10] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
369580
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1984. – 246, [6] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
369581
   Географический атлас СССР. – Москва, 1984. – 33 с.
369582
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1985. – 246, [10] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
369583
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1986. – 246, [6] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
369584
   Географический атлас СССР / [ред. А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1987. – 246, [10] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
369585
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1988. – 246, [10] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
369586
   Географический атлас СССР / [ред. А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер, Г.И. Гулюк]. – Москва : ГУГК, 1989. – 246, [6] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
369587
   Географический атлас СССР / [ред. А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер, Г.И. Гулюк]. – Москва : ГУГК, 1990. – 246, [6] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
369588
   Географический атлас СССР. 7 класс. – Москва, 1983. – 32 с.
369589
   Географический атлас Т-ва "Просвещение" / Под ред. С.Н. Никитина. – С.-Петербург : Типо-литография Книгоиздательского Т-ва Просвещение, 1896. – XI, [100 к.], 237 с.
369590
   Географический атлас частей света и важнейших государств. – Москва, 1961. – 49с.
369591
   Географический атлас частей света и важнейших государств. – Москва, 1961. – 48с.
369592
   Географический атлас частей света и важнейших государств. – Москва, 1964. – 49с.
369593
   Географический атлас частей света и важнейших государств. – Москва, 1966. – 49с.
369594
   Географический атлас частей света и важнейших государств. : для 6-7 классов. – Москва : ГУГК, 1963. – 49с.
369595
   Географический атлас. 5 класс. – Москва, 1983. – 17 с.
369596
   Географический атлас. 9 класс. – Москва, 1983. – 52с.
369597
   Географический атласс СССР : для 7-го и 8-го классов средней школы. – Москва : ГУГК, 1951. – 76с.
369598
   Географический ежегодник. – Вильнюс
Вип. 17. – 1979
369599
  Маркс А.Ф. Географический и статистический карманный атлас России / А.Ф. Маркс. – С.-Петербург : Тип. Т-ва А.Ф. Маркс, 1907. – 172, 46 с.
369600
  Григорьев А.Л. Географический кабинет : Пособие для учителя / А.Л. Григорьев. – Москва : Просвещение, 1950. – 156с.
369601
  Семакин Н.К. Географический кабинет и учебная площадка в школе / Н.К. Семакин. – Москва, 1973. – 223с.
369602
  Бурдейный П.А. Географический кабинет. : Из опыта работы учителя / П.А. Бурдейный. – Москва : Просвещение, 1965. – 43с.
369603
  Кравчук П.А. Географический калейдоскоп / П.А. Кравчук. – Киев, 1988. – 143с.
369604
  Бочковская Т.В. Географический калейдоскоп : Методика и опыт. Внеклассная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 53-57. – ISSN 0016-7207
369605
  Бахвалова Н.Ф. Географический календарь памятніх дат на 2007 год : Информируем читателя / Н.Ф. Бахвалова, Л.И. Ярукова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 74-75. – ISSN 0016-7207
369606
   Географический календарь памятных дат на 2007 г. : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 71. – ISSN 0016-7207
369607
  Бахвалова Н.Ф. Географический календарь памятных дат на 2010 год : информация / Н.Ф. Бахвалова, Л.И. Ярукова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 61-64. – ISSN 0016-7207
369608
  Сус И.Н. Географический КВН : приглашаем к дискуссии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 56-66 : Фото., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
369609
  Барышева Ю.Г. Географический комплекс средней школы : Пособие для учителей / Ю.Г. Барышева, Т.П. Беляева, М.Б. Вестицкий и др. – Москва : Просвещение, 1978. – 144 с. : ил. – (Пособие для учителей)
369610
  Башкатов А. Географический лексикон, 1830
369611
  Полунин Ф. Географический лексикон Российского государства, или словарь описующий по азбучному порядку реки, озера, моря, горы, города... / Из достопамятных известий собранный ... Федором Полуниным, а с попр. и пополн. ... и с пред. Герарда Фридерика Миллера. – Напечатан в Москве (Москва) : В Императорском Московском Университете, 1773. – 479 с.
369612
  Гришанков Г.Е. Географический метод исследования : теория и практика экологических исследований в физической географии // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 29-39. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0201-4122
369613
   Географический обзор Европейской Росси : Конспект. Издание слушателей Императорского Петроградского археологического Института: Бормана К.К. и Мульханова А.Е. – Петроград : типография М.А. Безсонова, 1915. – 14с.
369614
  Огурцов Л.Н. Географический очерк Ильменских гор : Автореф... канд. географ.наук: / Огурцов Л. Н.; ЛГУ. – Ленинград, 1949. – 11 с.
369615
  Богза Д. Географический очерк Румынской Народной республики / Джео Богза. – Бухарест : Издательство Румынский институт культурной связи с заграницей, 1953. – 47 с., 8 л. ил. : ил.
369616
   Географический очерк Социалистической Республики Румынии. – Бухарест, 1966. – 30с.
369617
  Архангельский Н.А. Географический очерк Средневолжского края / Архангельский Н.А. – Самара : Госполитиздат.Средневолжское краевое отделение, 1931. – 96 с., [1] карта
369618
   Географический прогноз: Теория, методы, региональный аспект. – Москва : Наука, 1986. – 91с. – (Современные проблемы биосферы)
369619
  Ковалев А.П. Географический процесс: теоретические представления и выход в практику : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 3-10 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0201-4122
369620
   Географический сборник : работы по теоретическим вопросам научно-технической информации. – Москва : ВИНИТИ, 1963. – 244с.
369621
   Географический сборник : Работы по теоретическим и специальным вопросам научно-технической информации. – Москва : ВИНИТИ, 1963. – 243с
369622
   Географический сборник. – Москва : Изд. ВИНИТИ
Часть 2 : (Методы географического изучения. Использование природных ресурсов). – 1966. – 307с.
369623
   Географический сборник : (общие вопросы географии, Региональные проблемы географии). – Москва : ВИНИТИ
Вып.4. – 1970. – 334с.
369624
   Географический сборник. – Алма-Ата
Вип. 2. – 1975
369625
   Географический сборник. – Москва : ВИНИТИ
Вып .5 : В.И.Ленин и советская география.Научная информация в географии. Охрана природной среды и природные ресурсы. Теоретические и региональные проблемы географии). – 1975. – 432с.
369626
   Географический сборник. – Алма-Ата
Вип. 3. – 1976
369627
   Географический сборник кружка студентов-естественников Харьковского университета. – Харьков, 1891. – 122с.
369628
  Адлер Б. Географический семинарий при Лейпцигском университете : (Из личных воспоминаний) : Типо-Лит. т-ва И.Н. Кушнерева и К. – 11с. – Отд. оттиск из : "Землеведение", кн. 2-3, 1902 г.
369629
  Агапов С.В. Географический словарь / С.В. Агапов, С.Н. Соколов, Д.И. Тихомиров. – М, 1961. – 156с. – (Библиотека школьника)
369630
  Агапов С.В. Географический словарь / С.В. Агапов, С.Н. Соколов, Д.И. Тихомиров. – 2-е доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1968. – 245с. – (Библиотека школьника)
369631
   Географический словарь Амурской области. – 2-е изд., доп. – Благовещенск, 1978. – 285с.
369632
  Спрогис И.Я. Географический словарь древней Жомойтской земли XVI столетия, составленный по 40 актовым книгам российского земельного суда архивариусом Виленского центрального архива древних актовых книг-губерний Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской. – Вильма : Тип. И.Я. Яловцера, 1888. – XX, 363 с.
369633
  Головацкий Я. Географический словарь западнославянских и югославянских земель и прилежащих стран / Я. Головацкий. – Вильна : Типография А.Г. Сыркина, 1884. – XXXII, 371 с.
369634
   Географический словарь России. – С.-Петербург : Типо-Литография И. Лурье и К.
Вып. 1 : Аа - Бабихинский. – 1909. – VII, [1], 48 с.
369635
   Географический словарь России. – С.-Петербург : Типо-Литография И. Лурье и К.
Вып. 2 : Бабица - Большие Соли. – 1909. – С. 49-96, VIII с.
369636
   Географический словарь России. – С.-Петербург : Типо-Литография И. Лурье и К.
Вып. 3 : Большие Ясырки - Вегла. – 1909. – С. 97-144
369637
  Барсов Н. Географический словарь русской земли (IX-XIV ст.) / Составил и издал Н. Барсов. – Вильна : Тип. А. Сыркина, 1865. – VIII, 220 с. – Библиогр.: с. V-VIII. – (Материалы для историко-географического словаря России ; 1)
369638
   Географический справочник : Алфавитный указатель географических названий и статистический обзор государств земного шара // Доисторическая Греция : (Эгейская культура) : Со вступительным очерком автора к русскому изданию / Лихтенберг, фон.-. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1913. – 270 с. – (Библиотека знания ; Кн. 9, 15)
369639
  Дворников П. Географический справочник : пособие / П. Дворников, С. Соколов. – Москва : Тип. Т-ва Рябушинских, 1915. – 101, IV с.
369640
   Географический турнир : олимпиада // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 130-133 : Фото
369641
  Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества / Анучин В.А. – Москва : Мысль, 1982. – 334 с.
369642
  Климов Е.В. Географический фактор христианизации Древней Руси. Конец X - середина XIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 137-141. – ISSN 0042-8779
369643
  Шубаев Л.П. Географический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А.И.Герцена. / Л.П. Шубаев
16. – 1956. – 3-300с.
369644
  Харламова Татьяна Географический факультет МГУ: любой индустрии нужен фундамент : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 39 : Фото
369645
  Касимов Н.С. Географический факультет МГУ: научно-учебный центр : География. МГУ -250 лет // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 4-8. – ISSN 0016-7207
369646
   Географический энциклопедический словарь : Географические названия. – Москва : Советская энциклопедия, 1983. – 528с.
369647
   Географический энциклопедический словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1986. – 527с.
369648
   Географический энциклопедический словарь. – Москва, 1988. – 431с.
369649
   Географический энциклопедический словарь.. – Москва : Советская энциклопедия, 1989. – 592с.
369650
  Семенов-Тян-Шанский Географическо-статистический словарь Российской империи / Семенов-Тян-Шанский; сост. по поручению Рус. геогр. о-ва П. Семенов. – Санкт-Петербург : Ижд. А. Н. Турубаева
Т. 1 : [Аа-Гям-малик] / присодействии . В. Зверинского, Н. Филиппова и Р. Маака. – 1863. – 716 с.
369651
  СеменовТян-Шанский П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. по поручению Рус. геогр. о-ва П. Семенов, при содействии д. чл. В. Зверинского. – Санкт-Петербург : Ижд. А. Н. Турубаева
Т. 2 : [Дабан-Кяхтинское градоначальство] / при содействии В. Зверинского, Р. Маака, Л. Майкова и Н. Филиппова. – 1865. – 898 с.
369652
  Семенов П. Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. по поручению Рус. геогр. о-ва П. Семенов, при содействии. В. Зверинского. – Санкт-Петербург : Ижд. А.Н. Турубаева
Т. 3 : Лаарс - Оять. – 1867. – 743 с.
369653
  Семенов П. Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. по поручению Рус. геогр. о-ва д. чл. О-ва П. Семенов, при содействии д. чл. В. Зверинского. – Санкт-Петербург
Т.4. Вып. 1 : Па - Пол. – 1868. – 640 с.
369654
  Семенов-Тян-Шанский П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. по поручению Рус. геогр. о-ва П. Семенов. – Санкт-Петербург : Ижд. А. Н. Турубаева
Т. 5 : [Таарджал - Яя]. – 1885. – [4], 1000 с. : табл.
369655
  Найденов Б.С. Географическое введение в геологию / Б.С. Найденов. – Москва-Ленинград, 1934. – 137с.
369656
   Географическое и статистическое описание Грузии, Кавказа из Путешествие г-на акад. И.А. Гильденштендта через Россиию и по кавказским горамв 1770, 71, 72 и 73 годах. – М, 1809. – 383с.
369657
  Хахлов В.А. Географическое изменение окраски / В.А. Хахлов. – Томск, 1926. – 6с.
369658
  Доан Т.Х. Географическое изучение андроновской культуры Южной Сибири, Казахстана. : Автореф... Канд.ист.наук: 575 / Доан Т.Х.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 17л.
369659
  Зворыкин К.В. Географическое изучение природных особенностей и хозяйственного использования. / К.В. Зворыкин, Г.В. Чешихин. – Л, 1959. – 20с.
369660
   Географическое изучение природы и хозяйства. : сборник работ молодых географов. – Москва : АН СССР, 1975. – 144с.
369661
   Географическое изучение процессов эрозии. – Ульяновск
вып. 1. – 1977. – 116 с.
369662
  Ковалев С.А. Географическое изучение сельского расселения : (Задачи, методика, материалы, специальные карты расселения) / С.А. Ковалев; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-тет ; Кафедра Экономической географии СССР ; под ред. Ю.Г. Саушкина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1960. – 340 с.
369663
   Географическое изучение территориальной организации сферы облуживания. – Москва, 1976. – 155с.
369664
  Бекбулатов А. Географическое изучение территории Каракалпакии со второй половины XIX в. до современности : Автореф... канд. геогр.наук: / Бекбулатов А.; АН СССР. ин-т истории естествознания и техники. – М., 1968. – 15л.
369665
  Чуднова В.И. Географическое изучение формирования населения Обского Севера. (В связи с процессом промышленного освоения района) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.691 / Чуднова В.И.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 20л.
369666
   Географическое исследование в Донбасе : (сборник статей). – Донецк, 1975. – 173с.
369667
  Валесян Л.А. Географическое исследование территориально-проиозводственного комплекса Армянской ССР. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Валесян Л.А.; АН СССР. – М, 1968. – 49л. – Бібліогр.:с.44-46
369668
  Мешечко Е.Н. Географическое краеведение : Учебное пособие / Е.Н. Мешечко. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 144с.
369669
  Сафиуллин А.З. Географическое краеведение в общеобразовательной школе : Пособие для учителей / А.З. Сафиуллин. – Москва : Просвещение, 1979. – 127с.
369670
  Чеботарев Х. Географическое методическое описание, 1775
369671
  Чеботарев Х. Географическое методическое описание Российской империи с надлежащ. введением к основательному познаниб земного шере и Европы вообще для наставления обучающегося при имп. Московском ун-те юнощества. – Москва, 1776. – 540 с.
369672
  Гвахария В.К. Географическое моделирование испарения с водоемов горных стран / В.К. Гвахария. – Тбилиси, 1986. – 113с.
369673
  Звонарев П.В. Географическое моделирование производственных связей промышленных предприятий как один из методов их анализа и совершенствования : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Звонарев П.В.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 32л.
369674
  Мельхеев М.Н. Географическое название Восточной Сибири / М.Н. Мельхеев. – Иркутск, 1969. – 121с.
369675
  Мельхеев М.Н. Географическое название Приенисейской Сибири / М.Н. Мельхеев. – Иркутск, 1986. – 142с.
369676
  Хасанов Х.Х. Географическое наследие ученых Средней Азии. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Хасанов Х.Х.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1967. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
369677
   Географическое обоснование экологических экспертиз. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 208с.
369678
   Географическое образование : тезисы докладов Симпозиум К-7. – Ленинград, 1976. – 36с.
369679
   Географическое образование в Казахстане : темат. сб. науч. тр. проф.-преподават. состава вузов М-ва просвещения КазССР. – Алма-Ата : КазПИ, 1987. – 79 с., [1] : граф.
369680
  Барткова И.И. Географическое образование в Приморье : учеб. пособ. / И.И. Барткова. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1988. – 67, [1] с. – Библиогр.: с. 66-67 (57 назв.). – ISBN 5-7444-0051-6
369681
  Баринов И.М. Географическое образовапние в странах СНГ : Вести из регионов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 67-68, 71 : Табл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
369682
  Слуцкая Р.Д. Географическое общество "Глобус" / Р.Д. Слуцкая. – Москва, 1972. – 128с.
369683
   Географическое общество Азербайджанской ССР. : материалы V съезда. – Баку : Элм, 1985. – 260с.
369684
   Географическое общество за 125 лет. – Ленинград : Наука, 1970. – 396с
369685
  Костриц И.Б. Географическое общество Союза ССР 1917-1967. / И.Б. Костриц, Ж.М. Пинхенсон. – Москва : Мысль, 1968. – 272с.
369686
   Географическое общество СССР. – Москва, 1973. – 80с.
369687
   Географическое общество СССР.Материалы VI съезда : доклады на пленарных заседаниях. – Ленинград, 1975. – 149с.
369688
   Географическое описание реки Волги от Твери до Дмитреевска для путешествий ея имп. величества по оной реке. – с.
369689
   Географическое описание Татарской ССР : сборник статей. – Казань : Госиздат
Ч. 1 : Природа края. – 1921. – 279с.
369690
   Географическое положение Греции // Исторические очерки / В.В. Андреев. – Киев : В тип. Е.Я. Федорова, 1877. – С. 1-407
369691
  Шехаб Г. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал стран региона Персидского залива как основа развития экономических взаимоотношений с Россией // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 12-16
369692
  Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование / Т.В. Звонкова. – Москва : Высшая школа, 1987. – 192с.
369693
   Географическое прогнозирование и охрана природы. – Москва : Московский университет, 1990. – 174с
369694
   Географическое прогнозирование социально-экономического развития Калининградской области : Сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский государственный ун-т, 1990. – 124с.
369695
  Сухоруков В.Д. Географическое пространство как принцип созерцания // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 35-39. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
369696
  Розин М.С. Географическое размещение важнейших полезных ископаемых в капиталистических странах / М.С. Розин; Под ред. Д.И. Щербакова. – Москва : Государственное издательство географической литературы, 1953. – 142, [2] с.
369697
   Географическое размещение заповедников в РСФСР и организация их деятельности.. – М, 1981. – 138с.
369698
  Гинзбург Г.А. Географическое размещение лесов Белорусской ССР и их использование. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Гинзбург Г.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1955. – 20л.
369699
   Географическое размещение пищевой промышленности во 2-м пятилетии.. – М-Л, 1932. – 286с.
369700
  Леш А. Географическое размещение хозяйства / А. Леш. – Минск, 1959. – 455с.
369701
  Руденко В.П. Географическое разнообразие природно-ресурсного потенциала регионов Украины : монография / Руденко В.П.; Федеральное агентство по образованию; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный торгово-экономический институт". – Красноярск : КГТЭИ, 2007. – 168с. – ISBN 978-5-98-153-082-1
369702
  Кобельт В. Географическое распределение животных в холодном и умеренном поясах Северного полушария : с 12-ю таблицами в красках и автотипиях, картою и с 151 политипажем в тексте / В. Кобельт, д-р ; перевод с нем. [и предисл.] В.Л. Бианки, ст. зоолога Зоол. музея Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. А Бенке], 1903. – XVI, [2], 644, [4] с., 14 лл. ил. карт.


  Авт. предисл., пер.: Бианки, Валентин Львович (1857-1921)
369703
  Кобельт В. Географическое распределение животных в холодном и умеренном поясах Северного полушария : с 13-ю таблицами в красках и автотипиях, картою и автотипиях и со многими политипажами в тексте / В. Кобельт, д-р ; перевод с нем. [и предисл.] В.Л. Бианки, ст. зоолога Зоол. музея Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Вып. 5 (последний) : с 1-й раскрашенной и 2-мя черными табл. – 1903. – С. 449-643, XVI с., 14 лл. ил. карт. – На 2 тит. л. и обл. вып. 1-3 дата: 1902. - С. [1-4] реклама изд.


  Авт. предисл., пер.: Бианки, Валентин Львович (1857-1921)
369704
  Семенов-Тян-Шанский Географическое распределение жуков-кравчиков (триба Liethrini семейства Scarabalidae) в связи с их классификацией. / А.П. Семенов-Тян-Шанский : (Представлено Зоологичесим институтом). – Москва-Ленинград : Ти п. АН СССР, 1934. – С. 1387-1402, 1 л. карт. : карт.


  На обл. єкз. № 250291 дарств. надпись: Дорогому Н.Я. Кузнецову от автора. 2.VI.35
369705
  Флигель М.Д. Географическое распределение поглощения радиоволн в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Флигель М.Д.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 18л.
369706
  Бирюков В.И. Географическое распространение Anopheles Украины и зараженность подвидов Anopheles mac. messeae, Anopheles mac. maculipennis (typicus) Anopheles mac. atroparvus возбудителями малярии : Дис. ... докт. биол. наук: / В.И. Бирюков ;. – Харьков : [б. и.], 1945. – 235 л. – Библиогр. "Отечественная литература": л. 187-231 и "Зарубежная литература", л. 232-235
369707
  Кириченко А.Н. Географическое распространение Argynnis eugenia E v. (Lepidoptera, Nymphalidae) по новейшим данным / А.Н. Кириченко (С.-Петербург) // Компакт - 252292 / А.Н. Кириченко. – 4 с.


  На обл. дарств. надпись: В знак глубокого уважения Владимиру Николаевичу Кавригину
369708
  Якобсон Г.Г. Географическое распространение видов рода Timarcha Latr. (Coleoptera, Chrysomelidae) 3M 20 III 1925. / Г.Г. Якобсон. – Москва, 1925. – 45-46с.
369709
  Кожевников Г,А. Географическое распространение животных форм в связи с их геологическим развитием : [Статья представляет собою в значительно измененном, в интересах общедоступ., вид пробную лекцию, чит. автором 15 декабря 1897 года на тему предлож. Физико-матем. фак-том Имп. Моск. ун-та, для получения звания приват-доцента по кафедре зоологии] / [Григорий Кожевников]. – [Москва] : [Университетская тип.], 1898. – 20 с. – Без обл. и тит. л. - Авт. Указа в конце теста. - Отд. оттиск из журн.: Естествознание и география
369710
  Кожанчиков И.В. Географическое распространение и изменчивость Euxoa aquilina Schiff и Euxoa distingwenda Ld. : (с 8 рис.) / И.В. Кожанчиков // Компакт - 252389 / И.В. Кожанчиков. – С. 288-297. – Библиогр.: Литература: (с. 297)
369711
  Сержанин Ю.И. Географическое распространение и состояние естественных запасов охотничье-промысловых млекопитающих в Белорусской СССР / Ю.И. Сержанин. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 124с.
369712
  Кожанчиков И.В. Географическое распространение и физиологические признаки / И.В. Кожанчиков, 1938. – 246-259с.
369713
  Виноградская О.Н. Географическое распространение комаров - переносчиков инфекции : (на основе сухоустойчивости и влаголюбивости видов) / О.Н. Виноградская. – Москва : Медицина, 1969. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-162
369714
  Дмитриева С.И. Географическое распространение русских былин / С.И. Дмитриева. – Москва, 1975. – 113с.
369715
  Ядревский О.О. Географическое указание как объект права интеллектуальной собственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ядревский Олег Олегович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 26 с. – Библиогр.: 27 назв.
369716
  Маергойз И.М. Географическое учение о городах / АН СССР ; Географическое общество СССР ; Ин-т географии ; И.М. Маергойз ; отв. ред. О.Т. Богомолов. – Москва : Наука, 1987. – 118 с.
369717
  Комлев В.Н. Географическое, геологическое и горное завершение Росатомом жизненного цикла отходов производства атомной энергии // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 97-101. – ISSN 0203-3100
369718
  Сыроечковский Е.Е. Географичское распределение рыбоядных птиц Северного Каспия. : Автореф... канд. географ.наук: / Сыроечковский Е.Е.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1955. – 20л.
369719
  Котляков В. География - одна из основ современного естествознания // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2012. – № 1 (187). – С. 72-80. – ISSN 0869-7078
369720
  Сала М. География // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 82-116. – ISBN 5-89317-203-5


  Географию определяют как науку об окружающей среде, которая изучает взаимодействие основных геосфер с биосферой и антропосферой. География изучает взаимосвязь и взаимозависимость этих сфер. История географии - это история взаимодействий природы и ...
369721
  Пржиалковский В.И. География авиационной промышленности США. : Автореф... канд. географ.наук: / Пржиалковский В.И.; Ин-т географии АН СССР. – М., 1962. – 26л.
369722
  Кожакыметов М.К. География агропромышленного комплекса Казахской ССР : учеб. пособ. / МВиССО Казахской ССР ; Карагандинский гос. ун-т ; М.К. Кожакыметов. – Караганда : Карагандинский гос. ун-т, 1986. – 102 с.
369723
   География в XXI веке: проблемы и перспективы развития : материалы международной научно-практической конференции, 17-18 апреля 2008 года / Мин-во. образован. Республики Беларусь, Учрежд. образован. "Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина" ; [ред. кол.: К.К. Красовский (гл. ред.), Е.П. Климец, Ю.Ф. Рой и др.]. – Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2008. – 249 с. – ISBN 978-985-473-313-5
369724
  Багров Н.В. География в информационном мире / Н.В. Багров. – Київ : Либідь, 2005. – 184 с. – ISBN 966-06-0371-1
369725
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1965
369726
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1965
369727
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1965
369728
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1965
369729
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1965
369730
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1965
369731
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1966
369732
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1966
369733
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1966
369734
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1966
369735
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1966
369736
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1966
369737
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1967
369738
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1967
369739
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1967
369740
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1967
369741
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1967
369742
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1967
369743
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1968
369744
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1968
369745
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1968
369746
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1968
369747
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1968
369748
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1968
369749
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1969
369750
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1969
369751
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1969
369752
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1969
369753
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1969
369754
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1969
369755
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1970
369756
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1970
369757
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1970
369758
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1970
369759
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1970
369760
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1970
369761
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1971
369762
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1971
369763
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1971
369764
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1971
369765
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1971
369766
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1971
369767
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1972
369768
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1972
369769
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1972
369770
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1972
369771
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1972
369772
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1972
369773
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1973
369774
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1973
369775
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1973
369776
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1973
369777
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1973
369778
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1973
369779
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1974
369780
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1974
369781
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1974
369782
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1974
369783
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1974
369784
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1974
369785
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1975
369786
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1975
369787
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1975
369788
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1975
369789
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1975
369790
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1975
369791
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1976
369792
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1976
369793
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1976
369794
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1976
369795
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1976
369796
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1977
369797
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1977
369798
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1977
369799
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1977
369800
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1977
369801
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1977
369802
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1978
369803
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1978
369804
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1978
369805
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1978
369806
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1978
369807
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1978
369808
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1979
369809
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1979
369810
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1979
369811
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1979
369812
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1979
369813
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1979
369814
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1980
369815
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1980
369816
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1980
369817
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1980
369818
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1980
369819
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1980
369820
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1981
369821
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1981
369822
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1981
369823
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1981
369824
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1981
369825
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1981
369826
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1982
369827
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1982
369828
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1982
369829
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1982
369830
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1982
369831
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1982
369832
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1983
369833
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1983
369834
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1983
369835
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1983
369836
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1983
369837
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1983
369838
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1984
369839
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1984
369840
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1984
369841
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1984
369842
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1984
369843
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1984
369844
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1985
369845
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1985
369846
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1985
369847
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1985
369848
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1985
369849
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1985
369850
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1986
369851
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1986
369852
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1986
369853
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1986
369854
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1986
369855
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1986
369856
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1987
369857
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1987
369858
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1987
369859
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1987
369860
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1987
369861
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1987
369862
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1988
369863
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1988
369864
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1988
369865
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1988
369866
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1988
369867
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1988
369868
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1989
369869
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1989
369870
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1989
369871
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1989
369872
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1989
369873
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1989
369874
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1990
369875
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1990
369876
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1990
369877
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1990
369878
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1990
369879
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1990
369880
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1991
369881
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1991
369882
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1991
369883
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1991
369884
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1991
369885
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1991
369886
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1992
369887
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1992
369888
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1992
369889
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1992
369890
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1992
369891
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Педагогика, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1992
369892
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1993
369893
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1993
369894
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1993
369895
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1993
369896
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1993
369897
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1993
369898
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1995
369899
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1995
369900
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1995
369901
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 1995
369902
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 1995
369903
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 1995
369904
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 1996
369905
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 1996
369906
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва : Школа-пресс, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 1996
369907
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-
№ 1. – 2002
369908
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-
№ 2. – 2002
369909
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-
№ 5. – 2002
369910
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 2003
369911
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 2003
369912
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 2003
369913
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 2003
369914
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 2003
369915
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 2003
369916
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 7. – 2003
369917
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 8. – 2003
369918
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 9. – 2003
369919
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 10. – 2003
369920
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 2004
369921
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 2004
369922
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 2004
369923
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 2004
369924
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 2004
369925
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 2005
369926
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 2. – 2005
369927
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 2005
369928
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 2005
369929
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 2005
369930
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 2005
369931
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 7. – 2005
369932
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 1. – 2006
369933
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 2006
369934
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 2006
369935
   География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 7. – 2007
369936
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 8. – 2007
369937
   География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 3. – 2010
369938
   География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 4. – 2010
369939
   География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 5. – 2010
369940
   География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 6. – 2010
369941
   География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 7. – 2010
369942
   География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 8. – 2010
369943
   География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 9. – 2010
369944
   География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0016-7207
№ 10. – 2010
369945
  Тхуго И.Л. География в Японской школе : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 45-51 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7207
369946
  Колмановский Илья География ВИЧ : Интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 52-56 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
369947
  Синцеров Л.М. География всемирного телеграфа и его роль в формировании мирового хозяйства : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 3-7 : Карта. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7207
369948
  Бобринский Н.А. География животных : (Курс зоогеографии) / Н.А. Бобринский. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 384с.
369949
  Бобринский Н.А. География животных (курс зоогеографии) / Н.А. Бобринский. – Москва, 1951. – 384с.
369950
  Кобышев Н.М. География животных с основами зоологии / Н.М. Кобышев, Б.С. Кубанцев. – Москва : Просвещение, 1988. – 191с.
369951
  Пистун Н.Д. География земного хозяйства Киева / Н.Д. Пистун, О.В. Краснова // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 76-80. – ISBN 0201-8683
369952
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 2. – 2000
369953
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 3. – 2000
369954
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 4. – 2000
369955
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 2. – 2002
369956
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 3. – 2003
369957
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 4. – 2003
369958
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 1. – 2005
369959
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 2. – 2005
369960
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 3. – 2005
369961
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 1. – 2006
369962
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 1. – 2010
369963
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 2. – 2011
369964
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
369965
   География и природные ресурсы. – Новосибирск : ГЕО, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 1. – 2012
369966
   География и природные ресурсы. – Новосибирск : ГЕО, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 2. – 2012
369967
   География и природные ресурсы. – Новосибирск : ГЕО, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 3. – 2012
369968
   География и современность : межвузовский сборник. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982-. – ISSN 0234-3088
Вып. 5. – 1990
369969
   География и хозяйство. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1968. – 311с.
369970
  Кириллов М.В. География Красноярского края и история развития его природы : (учеб. пособие) / М.В. Кириллов ; М-во просвещения РСФСР. Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск : [б. и.], 1970. – 211 с. – Библиогр.: с. 202-208
369971
  Чазов Б.А. География лесов Молотовской области и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. географ.наук: / Чазов Б.А.; Молотов. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Молотов, 1952. – 20 с.
369972
  Фахрутдинов Р.З. География минеральных ресурсов, производства и потребления фосфатных удобрений в СССР. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Фахрутдинов Р.З.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 17л.
369973
  Максаковский В.П. География мировых природных ресурсов (Окончание. Начало см. в № 5 за 2006 г.) : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 3-11 : Рис., карти, табл. – ISSN 0016-7207
369974
  Брилиант Л.А. География морского транспорта Западной Африки : Автореф... канд. географич.наук: 11.692 / Брилиант Л.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 20л.
369975
   География на Българич : в два тома. – София : Из-во на Българската академия на науките
2 т. : Икономическая география. – 1961. – XVIII, 5 с.
369976
   География на България : В два тома. – фотоилл. – София : Българската Академия на Науките
Т. 1 : Физическа география. – 1966. – 548 с.
369977
  Мохначук С.С. География населения и населенных пунктов Волынской области УкрССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мохначук С.С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 30 с.
369978
  Кекелиа Д.И. География населения и населенных пунктов Картлийской части Центрально-Восточного (Тбилисского) экономического района. (Экон.-геогр. исследование для районной планировки) : Автореф... канд. гогр.наук: 691 / Кекелиа Д.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 26л.
369979
  Шостак А.П. География населения Подолья. (Вопросы размещения, движения и занятости) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 691 / Шостак А.П.; КГУ им. Тараса Шевченко , Географ. фак-т. – Киев, 1970. – 23 с.
369980
  Тенсина И.И. География населенных пунктов Мещеры : Автореф... канд. геогр.наук: / Тенсина И. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
369981
  Приказчикова О.Ф. География науки в Западной Европе = География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 34-38 : Карта. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
369982
  Кузьменко А. География неблагонадежности // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 94-95. – ISSN 0235-7089


  Политика принудительной миграции в России в годы Первой мировой войны.
369983
  Шлихтер С.Б. География нефтяного трубопроводного транспорта США : Автореф... кандидата геогр.наук: / Шлихтер С.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – Москва, 1965. – 20л.
369984
   География основных отраслей обрабатывающей промышленности // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 90-98
369985
  Геннадиев А.Н. География почв с основами почвоведения : учебник для студ. высш. учеб. завед. / МГУ им. М.В. Ломоносова; А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская. – Москва : Высшая школа, 2005. – 461с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-06-004792-Х
369986
  Лавренко Н.Н. География растительного покрова Среднего Прииртышья (в пределах Омскй области) : Автореф... канд. географ.наук: 11-694 / Лавренко Н.Н.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 25л.
369987
   География ресурсов водоплавающих птиц в СССР, состояние запасов, пути их воспроизводства и правильного использования : Тезисы докладов совещания 7-9 апреля 1965 г,. – Москва
ч.1. – 1965. – 167 с.
369988
   География ресурсов водоплавающих птиц в СССР, состояние запасов, пути их воспроизводства и правильного использования : Тезисы докладов совещания 7-9 апреля 1965 г,. – Москва
ч. 2. – 1965. – 120 с.
369989
   География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Урал : Методика и опыт : Новые учебные пособия / В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 66-77 : Карти, схеми, табл. – ISSN 0016-7207
369990
  Тарлак Ирина География с историей : Тема номера: О чем молчат камни // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 8. – С. 22-23. – ISSN 1818-2968
369991
  Эфендиева А.Г. География Северного Апшеронского залива. : Автореф... канд. географ.наук: / Эфендиева А.Г.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1966. – 23л.
369992
  Бродникова М.С. География сельского населения Кемеровской области : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Бродникова М.С.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
369993
  Соколов П.И. География сельского хозяйства Запорожской области Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Соколов П.И. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Могилев, 1965. – 21 с.
369994
  Япкевиц Я.Я. География сельского хозяйства Латвийской ССР : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Япкевиц Я.Я.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1969. – 40л.
369995
  Стрелец И.Е. География сельского хозяйства Румынской Народной Республики : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Стрелец И.Е. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 24 с.
369996
  Юрковский В.М. География сферы обслуживания : Учебное пособие / В.М. Юрковский. – Киев, 1989. – 82с.
369997
  Пендлтон Р.Л. География Таиланда / Р.Л. Пендлтон. – Сокр.пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1966. – 237с.
369998
   География химической промышленности. – Москва : Мысль, 1967. – 188с.
369999
  Иванов Г.И. География частей света и важнейших стран (без СССР) / Г.И. Иванов. – Москва, 1947. – 200
370000
  Соколов О.В. География черной металлургии стран ЕОУС : Автореф... канд. геогр.наук: 692 / Соколов О.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Геогр. фак. – Л., 1969. – 27л.
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,