Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
368001
  Варецька С. "Дитячий" наратив історії (на прикладі роману "бляшаний барабан" Г.Граса) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 229-235
368002
  Глушко М. "Дитячі" колядки і щедрівки Середнього Полісся (Із постчорнобильських записів) // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 51-63
368003
   "Диференціальні та інтегральні рівняння", міжнародна конференція : Тези доповідей Міжнародної конференції "Диференціальні та інтегральні рівняння" / Диференціальні та інтегральні рівняння; Ін-тут математики НАН України;КНУТШ;Одеський держ. ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 372 с. – ISBN 966-549-485-6
368004
  Чайко П.А. "Диференційований" підхід до дослідження державного суверенітету // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 149-151
368005
   "Дифракционные метоы в химии", всесоюзное совещание. – Суздаль
2. – 1988. – 278с.
368006
   "Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения", украинская респ. науч. конф. (1987;Одесса). – Одесса
1. – 1987. – 168с.
368007
   "Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения", украинская респ. науч. конф. (1987;Одесса). – Одесса
2. – 1987. – 158с.
368008
  Сиротюк Є. [Диференціація поколінь мови жителів села, та можливість прогнозування темпів його змін] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 263-267


  У статті порушено проблему можливості дослідження еволюції говору, трактованого як спосіб порозуміння в усному середовищі, збережений завдяки спиранню на усну традицію. Аналізований матеріал одержано від мешканців одного села, що за спорядження кожної ...
368009
  Старченко Т. Дитячий християнський журнал "Водограй" у проблемному полі сучасної католицької журнальної періодики // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 5-10


  У статті розглядається функціонування дитячого журналу "Водограй" у смисловому полі сучасних католицьких журналів України, що входять у релігійний дискурс засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование детского журнала ...
368010
  Толстой Л. Дитячий, хлопячий и молодечий вік : повість Л.Н. Толстого / [З великоpускои мовы пеpеклав В. Щуpат]. – Львов : Hакладом pед. "Діла" ; Дpук. Hаук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского, 1894. – 428 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Бібліотека найзнаменитших повістей : Літ. дод. "Діла" / Під pед. И. Белея ; Т. 50)
368011
  Пасемко І. Дитячими очима // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 99-103. – ISSN 0236-1477


  Рецензія на книжку Наріжної Наталі. Дитячими очима (Спомин). - Прага, 2010 р.
368012
  Красножона Світлана Дитячими стежками Соломії Крушельницької // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 23-25
368013
  Луговенко Т.Г. Дитячі аматорські колективи народного танцю в контексті розвитку хореографічної культури України XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Луговенко Тетяна Георгіївна ; М-во культури України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
368014
   Дитячі атракціони: дотримуємося правил безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-40 : фото
368015
  Вовчик-Блакитна Дитячі вередування та впертість і способи їх усунення / Вовчик-Блакитна. – Київ : Радянська школа, 1958. – 43с.
368016
  Автушенко І. Дитячі військові санаторії як складова медичного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України (1991-2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-9. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання розміщення, відпочинку, лікування та оздоровлення дітей військовослужбовців Збройних Сил України в спеціалізованих дитячих військових санаторіях у 1991-2011 рр. Особливістю дитячих військових санаторіїв було поєднання ...
368017
  Ашкеназі Людвік Дитячі етюди / Ашкеназі Людвік. – Київ, 1956. – 128с.
368018
  Год Б. Дитячі ігри (від Античності до початку ранньомодерного часу) = Children"s games (from the Antiguity till the Beginning of Early Modern Times) / Борис Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2015. – 182, [2] с. : іл. – Зворот тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 170-182. – ISBN 978-966-2538-39-7
368019
  Рабінович Х.О. та ін. Дитячі ігри в дошкільніх садках і молодших групах шкіл / Х.О. та ін. Рабінович. – Х.-Одеса, 1930. – 67с.
368020
  Жмуд Н. Дитячі ініціації на Вінниччині другої половини XX – початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 95-100


  Стаття присвячена висвітленню регіональних особливостей побутування дитячих ініціацій на Вінниччині другої половини XX - поч. XXI ст. На основі вперше введених в науковий обіг власних польових та архівних матеріалів авторка висвітлює структуру ...
368021
  Лупенко В. Дитячі інтерактивні електронні видання: перспективи розвитку в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 267-271


  У статті охарактеризовано сучасний ринок дитячих інтерактивних електронних видань, розглянуто особливості його формування та перспективи розвитку в Україні. В статье охарактеризован современный рынок детских интерактивных электронных изданий, ...
368022
  Ульянова-Елізарова Дитячі й шкільні роки Ілліча. / Ульянова-Елізарова. – Одеса, 1937. – 31с.
368023
  Яцків Лідія Орестівна Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з Бойківшини (Типологія і локальна специфіка) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна; НАН України. Ін-т народознавства. – Львів, 1997. – 166л. – Бібліогр.:л.154-166
368024
  Яцків Лідія Орестівна Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з бойківщини (Типологія і локальна специфіка) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
368025
  Мирний П. Дитячі літа Чіпки : уривок з оповідання "Пропаща сила" / Панас Мирний. – Полтава ; Харків : Молодий робітник ; [Полтава: Друк. ім. Петровського]. – (Книгозбірня "Червоного юнака")
Ч. 1. – 1923. – 27 с.
368026
  Бєляєва С.Я. Дитячі негаразди. Лікуємо любов"ю / Світлана Бєляєва ; [ред. рада: Т. Шаповал, В. Снігульська, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 108, [4] с. – Бібліогр.: с. 108-110. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2754-14-8
368027
   Дитячі об`єднання України у вимірах минулого та сучасного : Довідник-посібник. – Київ : Альма-матер, 2006. – 256с. – ISBN 966-617-136-8
368028
  Гладій О. Дитячі образи в літературі української діаспори Канади // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 254-257
368029
  Миколаєнко Н. Дитячі освітні видання: експлікація до проблеми формування професійної культури майбутніх редакторів // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 123-130


  У статті охарактеризовано періоди становлення й розвитку дитячих освітніх видань, також визначено їх значення у формуванні професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. З’ясовано особливості кожного періоду розвитку дитячих ...
368030
  Ярема Я. Дитячі переживання і творчість Шевченка. Зі становища психоаналізи / Я. Ярема. – Львів, 1933. – 17с.
368031
  Давидченко Т.С. Дитячі періодичні видання в Україні: контент-аналітичне дослідження змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 176-183


  У статті містяться результати контент-аналітичного дослідження змісту різних типів сучасної дитячої української періодики. З"ясовано відповідність кожного з п"яти існуючих типів дитячого видання, таких як: пізнавального, розважального, навчального, ...
368032
   Дитячі пісні та речитативи. – К., 1991. – 447с.
368033
  Крисін Г. Дитячі поховання в урнах на о.Березані / Г. Крисін. – 103с.
368034
  Треніна А.С. Дитячі пустощі, люди похилого віку та інваліди - підвищений рівень ризику // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 17-18 : фото
368035
  Шамрай В.В. Дитячі та молоді роки Миколи Міхновського, генезис політичного та правового світогляду, перші кроки у громадсько-політичному русі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 168-173. – ISSN 1563-3349
368036
  Сидоренко О. Дитячі та пластові видання у європейських таборах переміщених осіб (Німеччина, Австрія, 1945-1950) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 184-188


  Розглядаються періодичні видання для дітей і пластунів, що виходили на території Німеччини та Австрії після Другої світової війни, аналізуються їх зміст та авторське коло. Children"s periodicals, published in Germany and Austria after the Second World ...
368037
  Дорошенко В.І. Дитячі та шкільні роки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 34-35


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П.
368038
  Худаш Л.С. Дитячі та юнацькі свята. / Л.С. Худаш. – К., 1982. – 166с.
368039
  Мельниченко Настя Дитячі табори: по-козацьки, по-пластунськи, по-англійськи : Україна / дитячий відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 36-40 : Фото
368040
  Янів Г. Дитячі фольклорні видання на сучасному книжковому ринку України // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 281-286
368041
   Дитячі хвороби. – К., 1991. – 421с.
368042
  Вак В. Дифамаційні міни на правовому полі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 14. – ISSN 1992-9277
368043
  Трохименко О.М. Дифеніламін-n-сульфокислота як новий реагент для фотометричного визначення зниження концентрації церію (ІV) у реакції Кольтгофа-Сендела / О.М. Трохименко, В.М. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-71. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив кислотності середовища та часу витримки розчинів на оптичні характеристики продуктів окиснення дифеніламін-n-сульфокислоти (ДФАСК) церієм(IV). Установлено, що в середовищі 0,8-2,5 моль/куб.дм сульфатної кислоти утворюється стійкий у ...
368044
  Панчев К. Диференциален руско-български речник / Кутю Панчев. – София : Наука и изкуство, 1955. – 149, [1] с.
368045
  Порохня В.М. Диференціал інтелектуального левериджу - головний засіб регулювання економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 148-153. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розроблено теорію формування економічного левериджу на основі операційного, фінансового та інтелектуального важелів.
368046
  Гончаров В.Л. Диференціальна геометрія / В.Л. Гончаров. – Харків; Київ, 1933. – 360 с.
368047
  Сінцов Д.М. Диференціальна геометрія / Д.М. Сінцов. – 2-ге вид., перегл. і доп. – Х, 1935. – 340 с.
368048
   Диференціальна геометрія. – Харків
1. – 1963. – 20 с.
368049
   Диференціальна геометрія. – Харків
4. – 1963. – 28 с.
368050
  Кованцов М.І. Диференціальна геометрія / М.І. Кованцов. – Київ : Вища школа, 1973. – 276 с.
368051
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія : Hавч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – 203с. – ISBN 966-594-043-0
368052
  Пришляк О.О. Диференціальна геометрія : Курс лекцій / О.О.Пришляк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 60с.
368053
  Стєганцева П.Г. Диференціальна геометрія : курс лекцій : для студентів ВНЗ / П.Г. Стєганцева, І.Г. Величко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 143, [1] с. – Предм. покажч.: с. 137-138. – Бібліогр.: с. 136. – ISBN 978-966-599-455-8
368054
  Синцов Д.М. Диференціальна геометрія /Елементарна теорія кривих та поверхонь/ / Д.М. Синцов. – Харків, 1931. – 272 с.
368055
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія векторного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено загальні векторні поля тривимірного евклідового простору. Одержано формули, пов"язуючі фундаментальні об"єкти початкового векторного поля та асоційованого з ним комплексу прямих. Ключові слова: векторне поле, інваріант, комплекс прямих, ...
368056
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія відповідностей чотиривимірного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано повні системи функціональних, векторних та інфінітезимальних інваріантів відповідностей чотиривимірного евклідового простору. Для всіх них побудовано геометричні інтерпретації та відповідні обчислювальні формули.
368057
  Борисенко О.А. Диференціальна геометрія і топологія / О.А. Борисенко. – Харків : Основа, 1995. – 304с. – ISBN 5-7768-0388-8
368058
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія конкретних фізико-механічних полів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 124-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто підходи до геометризації ряду конкретних фізико-механічних полів. Їхні інтерпретації будуються за допомогою інваріантних об"єктів векторних полів та комплексів прямих тривимірного евклідового простору.
368059
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія неголономних аналогів класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 134-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Складено системи вихідних диференціальних рівнянь цих неголономних ...
368060
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія неголономних аналогів класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Складено системи вихідних диференціальних рівнянь цих неголономних ...
368061
  Польща Г.С. Диференціальна геометрія розподілів точок у проективному просторі / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено розподіл точок та асоційовані з ним векторні поля у багатовимірному проективному просторі. Складено повну визначальну систему їх диференціальних рівнянь. Побудовано послідовність відповідних фундаментальних геометричних об"єктів та одержано ...
368062
  Пришляк О. Диференціальна геометрія та топологія : курс лекцій / Олександр Пришляк, Наталія Лукова-Чуйко. – Київ : Зовнішня торгівля, 2011. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 78
368063
  Сінцов Д.М. Диференціальна геометрія. Елементарна теорія кривих та поверхонь / Д.М. Сінцов. – 2-е вид. переглян. й доп. – Харків, 1935. – 340 с.
368064
  Лісняк В.С. Диференціальна кінематика класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 136-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено системи базових диференціальних рівнянь змінних кривих, поверхонь і векторних полів у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано зручні обчислювальні формули для їхніх диференціальних інваріантів. Ключові слова: змінний многовид, ...
368065
  Лісняк В.С. Диференціальна кінематика кривих і поверхонь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-42. – Бібліогр.: с. 42, 21 назва. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Наведено базові системи диференціальних рівнянь змінних кривих і поверхонь у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано зручні обчислювальні формули для їхніх диференціальних інваріантів.
368066
  Коломієць І.С. Диференціальна Мюллер поляриметрія оптично анізотропних недеполяризуючих середовищ : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коломієць Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 173 арк. – Додатки: арк. 152-173. – Бібліогр.: арк. 137-151
368067
  Коломієць І.С. Диференціальна Мюллер поляриметрія оптично анізотропних недеполяризуючих середовищ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коломієць Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 29 назв
368068
  Палій А.А. Диференціальна психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.А. Палій. – Київ : Академвидав, 2010. – 429, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-429. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-87-8
368069
  Петров В.С. та ін. Диференціальна рента і особливості госпрозрахунку в соціалістичному сільському господарстві / В.С. та ін. Петров. – Львів, 1968. – 60с.
368070
  Проданець С.Г. Диференціальна рента при соціалізмі / С.Г. Проданець. – Одеса, 1970. – 31с.
368071
   Диференціальна топологія : Методична розробка до курсу "Диференціальна геометрія та топологія". – Київ : Київський університет, 2001. – 37 с.
368072
  Єльченко Ю. Диференціальне рівняння зі зсувом аргументу в просторі l 2 у випадку виродженого операторного коефіцієнта / Ю. Єльченко, А. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 12-18. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Наведено достатні умови розв"язності однорідного диференціального рівняння зі зсувом аргументу у просторі l 2 у випадку необмеженого оператора блочного вигляду з довільним розташуванням спектра. The sufficient conditions for solvability of homogeneous ...
368073
   Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гребенюк С.М. [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 978-966-599-443-5
Ч. 2. – 2013. – 498, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 495-497. – Бібліогр.: с. 483-486
368074
   Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гребенюк С.М. [та ін.] ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 978-966-599-472-5
Ч. 1. – 2014. – 230, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 228-229. – Бібліогр.: с. 223-224 та в підрядк. прим.
368075
  Філіпс Г. Диференціальне числення / Г. Філіпс. – Х.-К., 1935. – 307 с.
368076
  Філіпс Г. Диференціальне числення / Г. Філіпс. – Х.-К., 1935. – 307 с.
368077
  Жегалкін І.І. Диференціальне числення / І.І. Жегалкін, М.І. Слудська. – Київ-Харків, 1936. – 396с.
368078
   Диференціальне числення скалярних функцій скалярного аргументу. Завдання для СРС : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – 118, [1] с. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 118
368079
  Кривошея С.А. Диференціальне числення скалярної функції скалярного аргументу : Для студ.радіофізичн.фак.Тексти лекцій / С.А. Кривошея, Янішевський Арнольд Терентійович; КУ ім.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 54с.
368080
  Глушков П.М. Диференціальне числення функції / П.М. Глушков, Н.М. Шунда. – Київ : Вища школа, 1991. – 270с.
368081
  Швецов К.І. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. / К.І. Швецов, І.М. Кохановський. – Київ, 1975. – 50с.
368082
  Янішевський А.Т. Диференціальне числення функцій векторного аргументу / А.Т. Янішевський. – К., 1985. – 67с.
368083
   Диференціальне числення функцій векторного аргументу. Завдання для СРС : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – 91, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 91
368084
  Швецов К.І. Диференціальне числення. / К.І. Швецов. – К, 1971. – 94с.
368085
  Лузін М.М. Диференціальне числення. Підруч. для вузів / М.М. Лузін. – Київ, 1954. – 440 с.
368086
  Гнатюк О.М. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гнатюк Олена Маратівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
368087
  Гнатюк О.М. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гнатюк Олена Маратівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 112 арк. – Бібліогр.: арк. 108-112
368088
  Остапенко О.В. Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного впливу : Автореф... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Остапенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.17
368089
  Остапенко Олена Валентинівна Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного пливу : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.02 / Остапенко Олена Валентинівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 117л. – Бібліогр.:л.110-117
368090
  Лісняк В.С. Диференціальні інваріанти векторного поля на неевклідовій площині // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65
368091
  Лісняк В.С. Диференціальні інваріанти змінних кривих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена диференціальна геометрія та кінематика змінних кривих тривимірного евклідового простору. Складено їх визначальні диференціальні рівняння та обчислювальні формули для найголовніших їх інваріантів.
368092
  Дюкарев Ю.М. Диференціальні й інтегральні рівняння та варіаційне числення : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.М. Дюкарев, О.Г. Літвінова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 978-966-623-675-6
368093
  Призва Г.Й. Диференціальні моделі в біології та екології // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 12-19. – ISSN 1029-4171
368094
   Диференціальні моделі. Стійкість. – Київ : Вища школа, 2000. – 329с. – ISBN 5-11-004843-6
368095
   Диференціальні нормативи затрат праці на виробництво сільськогосподарської продукції. – К., 1967. – 382с.
368096
  Папаіка О.О. Диференціальні особливості капіталізації банківських установ України / О.О. Папаіка, Е.В. Косова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1). – С. 62-65. – ISSN 1728-6220
368097
  Крижанівський С.Е. Диференціальні рівняння / С.Е. Крижанівський. – Х., 1938. – 396 с.
368098
  Гудименко Ф.С. Диференціальні рівняння / Ф.С. Гудименко. – Київ : Київський університет, 1958. – 206 с.
368099
   Диференціальні рівняння. – Київ
3. – 1964. – 84 с.
368100
   Диференціальні рівняння. – Київ
1. – 1965. – 16 с.
368101
   Диференціальні рівняння. – К., 1981. – 504с.
368102
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння / А.М. Самойленко. – Київ : Либідь, 1994. – 359с.
368103
  Стрижак Т.Г. Диференціальні рівняння / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Київ : Либідь, 1994. – 216 с. – ISBN 5-325-00332-1
368104
  Стрижак Т.Г. Диференціальні рівняння : Навч. посібник для студ.техн.вузів / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Київ : Світ, 1997. – 280с. – ISBN 5-325-00332-1
368105
  Хусаїнов Д.Я. Диференціальні рівняння : Диференціальні рівняння першого порядку.Диференціальні рівняння вищого порядку.Лінійні диференціальні рівняння:Навч.посібник / Д.Я. Хусаїнов, О.С. Бичков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 132с. – ISBN 966-594-249-2
368106
  Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння : Навчальний посібник для студ. фак-ту кібернетики (спеціальність "Інформатика") / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 176с. – 51 Гара Шифр дубл.
368107
   Диференціальні рівняння : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет, 2002. – 58с.
368108
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння : Підручник для студ. математ. спец. вищ. навч. закладів / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2003. – 600 с. – ISBN 966-06-0249-9
368109
   Диференціальні рівняння : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет, 2004. – 58с.
368110
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння : підручник для студентів університетів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Київський університет, 2010. – 527, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 517-519. – ISBN 978-966-439-234-8
368111
  Хусаінов Д.Я. Диференціальні рівняння : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.Я. Хусаінов, І.В. Мусатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. – ISBN 978-966-439-321-5
368112
  Головатий Ю.Д. Диференціальні рівняння : навчальний посібник [для студентів математичних факультетів університетів] / Ю.Д. Головатий, В.М. Кирилич, С.П. Лавренюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 468, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 460-463. – Бібліогр.: с. 457-459. – ISBN 978-966-613-859-3
368113
   Диференціальні рівняння [Електронний ресурс] : задачі ідвищеної складності: навч. посіб. для студ. ун-тів. – Київ : ТВіМС, 2005. – 24 с.
368114
  Слюсарчук В.Ю. Диференціальні рівняння в банаховому просторі / В.Ю. Слюсарчук; МОНУ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2006. – 314с. – ISBN 966-327-040-3
368115
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння в задачах : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, М.О. Перестюк. – Київ : Либідь, 2003. – 504с. – ISBN 966-06-0292-8


  В посібнику основні положення теорії звичайних диференціальних рівнянь ілюструються за допомогою розв"язання великої кількості задач. Матеріали посібника підібрано так, щоб студент міг виробити практичні навички у розв"язуванні і дослідженні ...
368116
  Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння для інформатиків : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Інформатика" / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко, І.І. Харченко ; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-439-175-4
368117
   Диференціальні рівняння з частинними похідними : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 21 с.
368118
   Диференціальні рівняння математичної фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Лавренчук, С.Д. Івасишен, В.С. Дронь, Т.І. Готинчан; В.П. Лавренчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Вид. 2-ге, випр. – Чернівці : Рута, 2005. – 191 с. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 966-568-782-4
368119
  Бєлкіна Світлана Рудольфівна Диференціальні рівняння на многовидах (Редукція та асимпотичні розв"язки) : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Бєлкіна Світлана Рудольфівна; НАН України. Ін-тут математики. – К., 1996. – 21л.
368120
   Диференціальні рівняння першого порядку : Навчально-методичні завдання для студентів механіко-математичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 30 с.
368121
  Призва Г.Й. Диференціальні рівняння та їх застосування / Г.Й. Призва. – К, 1978. – 104с.
368122
  Призва Г.Й. Диференціальні рівняння та їх застосування / Г.Й. Призва. – 2-е вид., перераб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 96с.
368123
   Диференціальні рівняння та їх застосування = Differential equations and their applications : міжнародна конференція, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь КНУТШ : тези доповідей; 6-9 червня 2005 року. – Київ : Вища школа, 2005. – 129 с.
368124
  Лопушанська Г.П. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики : підручник / Г.П. Лопушанська, О.М. Бугрій, А.О. Лопушанський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : І.Е. Чижиков, 2012. – 361, [2] с. – Предм. покажч.: с. 358-361. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 256-257. – (Серія "Університетська бібліотека" ; т. 2). – ISBN 978-966-2645-04-0
368125
  Пришляк О.О. Диференціальні рівняння та функції морса на многовидах і парах многовидів : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.02. / Пришляк О.О.; КГУ. – Київ, 1993. – 86л.
368126
  Пришляк О.О. Диференціальні рівняння та функції морса на многовидах і парах многовидів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Пришляк О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 11л.
368127
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння у прикладах і задачах : Навч. посібник для студентів вузів / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, М.О. Перестюк. – Київ : Вища школа, 1994. – 455с. – ISBN 5-11-004479-1
368128
   Диференціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування : навч. посібник / [Ф.Г. Гаращенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 259-263
368129
  Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів : навч.-метод. посіб. для студ. природничих спец. вищ. навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-439-158-7
368130
  Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник для студ. природничих спец. вищих навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 263с. – ISBN 978-966-439-266-9
368131
  Кривошея С.А. Диференціальні та інтегральні рівняння : підручник для студ. природнич. спец. внз / С.А. Кривошея, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ, 2004. – 408 с. – ISBN 966-06-0348-7


  Викладено основний матеріал із курсу деференціальних та інтегральних рівнянь, який традіційно читається студентам-нематематикам
368132
  Заболоцький М.В. Диференціальні форми в евклідових просторах : навчальний посібник / М.В. Заболоцький, А.Я. Вус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 90 с. : іл. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-966-613-709-1
368133
  Гентош О. Диференціально-геометричні та Лі-алгебраїчні основи дослідження інтегрованих нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах / НАНУ; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Оксана Гентош, Микола Притула, Анатолій Прикарпатський; За ред. А.М. Самойленка та А.К. Прикарпатського. – 2-е вид., випр. та доп. – Львів : Львівський національний ун-т ім. І.Франка, 2006. – 408с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-394-6
368134
  Грищук Р.В. Диференціально-ігрова модель шаблону атаки на WEB-сервер // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 104-112
368135
  Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W-псевдомонотонними відображеннями : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Павло Олегович Касьянов ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
368136
  Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W-псевдомонотонними відображеннями : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.02 - диференціальні рівняння / Павло Олегович Касьянов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 154л. – Бібліогр.: л.144-154
368137
  Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями - псевдомонотонного типу : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 156л. – Бібліогр. : л.141-156
368138
  Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями w - псевдомонотонного типу : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
368139
  Івахів Ю. Диференціація аналізу фінансової звітності підприємств : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 43-45 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
368140
  Кононенко О.І. Диференціація видів перфекціонізму особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 199-207. – ISSN 2219-2654
368141
  Фесенко М.А. Диференціація властивостей частин виливка модифікування чавуну в ливарній формі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.04 / Фесенко М.А.; Нац. техн. ун-т України КПІ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
368142
  Колобов Ю. Диференціація внесків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: світовий досвід та завдання для України / Юрій Колобов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
368143
  Прилуцький П.В. Диференціація внутрішнього переконання судді в кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 52-57
368144
  Босар М. Диференціація дидактичних основ сучасних приватних навчальних закладів: ліберальна і консервативна альтернативи // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 315-333. – ISBN 978-617-10-0283-8
368145
  Миронченко В.Я. Диференціація діалогічних повідомлень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 16-22. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье дается определение интервью и беседы по радио, рассматриваются их специфические и характерные отличительные признаки. Комплекс всех перечисленных признаков, по мнению автора, может стать основой дифференциации диалогических сообщений.
368146
  Вергелес Т. Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 49-58. – ISSN 1818-5754


  Узагальнено теоретичні підходи та емпіричні дослідження щодо діалектики диференціації доходів населення й економічного розвитку. Проаналізовано динаміку диференціації доходів населення в Україні, з"ясовано її проблеми й окреслено шляхи оптимізації в ...
368147
  Волошин О.Р. Диференціація доходів населення України в умовах економічної кризи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.8. – С. 218-222. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
368148
  Дворник І.В. Диференціація доходів сільського населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 101-106. – ISSN 2221-1055


  Представлено базові складові нерівності доходів сільського нас., зумовлені тим, що с/г нині вважається особливим видом діяльності. Зроблено порівняльний аналіз із міським нас., використовуючи коефіцієнт (індекс) Джині й криву Лоренца. Розрахунок ...
368149
  Кузнецова О. Диференціація заміток у пресі на види // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 315-334. – ISSN 1561-6224
368150
  Бацура А.С. Диференціація заробітної плати в Україні: тенденції та можливості регулювання // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 7-8
368151
  Цимбалюк С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-22
368152
  Грушева А. Диференціація заробітної плати: проблеми, чинники, аналіз вітчизняних реалій та зарубіжний досвід / А. Грушева, К. Холявко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 136-140. – ISSN 1818-5754
368153
  Ладченко М.М. Диференціація значень англіцизмів і американізмів у німецькій мові // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999
368154
  Щербань М.І. Диференціація і інтеграція географічних наук, їх причини і наслідки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-7. – (Географія ; Вип. 20)
368155
  Макеев С. Диференціація і стратифікація населення України за сприйняттям ситуацій нерівності / С. Макеев, А. Патракова, А. Домаранська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 85-100. – ISSN 1563-3713
368156
  Конча С.В. Диференціація індоєвропейської спільноти // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2001. – Вип. 6 : Археологічні студії. – С. 57-63.
368157
  Терон І. Диференціація інноваційного простору і формування стратегій регіонального розвитку : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 48-51. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
368158
  Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
368159
  Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
368160
  Голубінка Ю.І. Диференціація кінематики та регіональних деформацій антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Голубінка Ю.І.; МОНУ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
368161
  Джалілова О.М. Диференціація концептуальних інтерпретацій поняття "комунікація" в сучасній філософії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 61-70. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
368162
  Хавронюк М. Диференціація кримінальної відповідальності чи кримінальна бездіяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 3-7
368163
  Примаченко В.Ф. Диференціація кримінальної відповідальності: поняття та зміст // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 104-117. – ISSN 2304-4556
368164
  Дроздов Володимир Олександрович Диференціація морфологічних ознак американської та британської англійської : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Дроздов Володимир Олександрович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 17л.
368165
   Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика, перспективи : матеріали методологічного семінару 19 листопада 2008 року, м. Київ / АПН України, Ін-т педагогіки ; [ ред. кол.: Кремень В.Г., Модзігон В.М., Луговий В.І. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-644-152-5
368166
  Хитровська В. Диференціація навчання у процесі підготовки майбутніх юристів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.32-34. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
368167
  Колот А. Диференціація навчання як засіб підвищення якості знань з інформатики / А. Колот, М. Сільченко, Ю. Красюк // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 19-27. – ISSN 1682-2366
368168
  Головацька Ю.Б. Диференціація напрямів та програм підготовки магістрів перекладу у ВНЗ Канади // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 28-35. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (294)). – ISSN 2076-586Х
368169
  Кравченко В. Диференціація напрямків державної підтримки підприємництва на основі комплексів домінуючих підприємницьких ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-49. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Малі та середні підприємства м. Киева відрізняються комплексами домінуючих ризиків. Органи державної влади мають враховувати їх при здійснепнні державної підтримки. Kiev small and medium enterprises differ by the complexes of the dominant risks. ...
368170
  Чубрей Х.Ю. Диференціація освітніх можливостей учнів залежно від типів шкіл (на прикладі Чернівецької області) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 246-248
368171
  Врублевський О. Диференціація повноважень суду та прокуратури при розгляді клопотань про провадження слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.88--90
368172
  Іваненко І.М. Диференціація полісемії та омонімії в українській логопедичній термінології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 49-53. – ISSN 2075-437X


  Стаття аналізує диференціації омонімічних та полісемічних відношень української логопедичної термінології. Межі між полісемітичними і омонімічними словами у термінології найчастіше є умовними. У термінології найпоширенішим видом омонімії є той, при ...
368173
  Малишкін О. Диференціація поняття "бухгалтерський облік": податковий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 3. – С. 13-20


  Розглянуто необхідність законодавчої диференціації поняття "бухгалтерський облік" на складові: фінансовий облік, управління облік, податковий облік, законодавче визначення показників обліку.
368174
  Барабаш Н.П. Диференціація правових ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони та іншого призначення // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 46-49
368175
  Прилипко О.С. Диференціація правового регулювання нестандартних трудових договорів // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 334-338. – ISBN 978-966-521-631-5
368176
  Шульженко І. Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-75. – ISSN 0132-1331
368177
  Ващишин М.Я. Диференціація правового режиму земель національної екологічної мережі України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 35-37
368178
  Черніченко Г. Диференціація практики корпоративної соціальної відповідальності у сфері міжнародного бізнесу / Г. Черніченко, Т. Орєхова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 173-179
368179
  Трофименко В. Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 242-250. – ISSN 1993-0909
368180
  Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна : М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 183 л. – Бібліогр.: л. 163-183
368181
  Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
368182
  Контар Ірина Сергіївна Диференціація рослинного покриву відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Контар І.С.; Ін-тут ботаніки ім. М.Г.Холодного. НАНУ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
368183
  Єфименко О.М. Диференціація словосполук в мовознавстві на тлі соціальної динаміки // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 71-82. – (Сері "Філологічні науки"). – ISSN 2518-7600
368184
  Ручка А.О. Диференціація соціальна / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 111. – ISBN 966-642-073-2
368185
  Буткевич О.Г. Диференціація соціального управління у суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
368186
  Туркевич Оксана Олександрівна Диференціація строків зберігання коренеплодів залежно від їх якості при закладанні в сховища : Автореф... кандид. техн.наук: 05.18.15 / Туркевич Оксана Олександрівна; Мін-во освіти України. Київ. держ. торгов. економ. ун-тет. – К., 1998. – 21л.
368187
  Сенченко О.А. Диференціація суспільства за соціокультурними типами під час переходу до ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 149-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
368188
  Теслюк Валентина Диференціація та зміст індивідуальних стилів професійно-педагогічного спілкування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.
368189
  Примаченко В.Ф. Диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності: співвідношення понять // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 68-77. – ISSN 2304-4556
368190
  Білогуб В.Д. Диференціація та інтеграція природничих.і суспільних наук як соціально зумовлений процес // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
368191
  Малішевська І.П. Диференціація трансцендентних станів у "Аврелії" Жерара де Нерваля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 10-15
368192
  Ломоносов А. Диференціація фонду оплати праці вищого навчального закладу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
368193
  Сова А.В. Диференціація форм чуттєвої діяльності в процесі праці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
368194
  Зеленов Г.М. Диференціація юридичної відповідальності за декларування недостовірної інформації // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 61-65. – ISBN 978-617-616-069-4
368195
  Миронова С.П. Диференціація як один з принципів розбудови системи спеціальної освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 116-117
368196
  Липова Л. Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи / Л. Липова, М. Войцехівський, П. Замаскіна // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 56-60. – ISSN 0131-6788
368197
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
368198
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
368199
   Диференційна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [С.Д. Максименко та ін.] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – Київ : Слово, 2013. – 598, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 580-595. – ISBN 978-966-194-153-2
368200
   Диференційний метод крутильних коливань - новий метод дослідження кінетики кристалізації / Л. Булавін, Ю. Забашта, О. Актан, Т. Ніколаєнко, Н. Шейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 78-81. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий метод дослідження кінетики процесу кристалізації, що грунтуєтсья на вимірюванні реологічних характеристик розплаву диференційним методом крутильних коливань. Наведено експериментальну залежність модуля зсуву розплаву докозану ...
368201
  Гуляк Р. Диференційний підхід до діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міст : проблеми методології // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 24-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
368202
  Дергач Д.В. Диференційні критерії категорії жанр у лінгвістичному аналізі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 32-41
368203
  Галич О.Б. Диференційні ознаки категорії містичне в англійській "готиці" XVIII ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 100-102. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
368204
  Кітаєва Т. Диференційні ознаки мовленнєвого жанру "інтерв"ю" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 194-200. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
368205
  Струганець Л. Диференційні ознаки норми літературної мови // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 34-43. – ISSN 0201-419
368206
  Кобченко Н. Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 31. – С. 14-20. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
368207
  Бибик Світлана Диференційні ознаки розмовно-побутоврго стилю літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С.22-31. – Бібліогр.: Літ.: 30-31; 23 назв. – ISSN 1682-3540
368208
  Лисюк Н. Диференційні ознаки та обрядові функції весільного одягу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 43-60. – Бібліогр.: С. 58-60
368209
   Диференційні перерізи виходу миттєвих [гама]-фотонів високих енергій, що супроводжують ядерні реакції під дією нейтронів з енергією 14 МеВ / Г.О. Прокопець, Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Оніщук, В.К. Басенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 423-434. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Представлені експериментальні результати вимірів [гама]-спектрів в енергетичному діапазоні 2...18 МеВ при взаємодії 14.1 МеВ нейтронів з ядрами вісмуту, кадмію та заліза.
368210
  Клименко Н.Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 136-147. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено особливості процесу інтелектуалізації сучасної української мови. Окрему увагу приділено взаємодії окнижнення лексикону з підсиленням експресивно-оцінного потенціалу нових номінацій. До аналізу залучено неологізми різних частин мови, ...
368211
  Клименко Н. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотвренні сучасної української мови // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 286-306. – ISBN 978-966-02-4860-1
368212
  Калінеску Т.В. Диференційність підходів до оподаткування регіональної специфіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 33-39. – ISSN 2221-8440
368213
  Грицяк І. Диференційована європейська інтеграція: аналіз концепцій, підходів та інструментів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 182-194
368214
  Гальченко С.І. Диференційоване забезпечення населення УРСР згідно з картковою системою у завершальний період Великої Вітчизняної війни // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 241-243. – ISBN 966-7686-12-8
368215
  Ковчин Наталя Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Аналіз ефективності дидактичного процесу шляхом його комплексного дослідження розглядається як важливий етап у процесі впровадження диференційованого навчання в педагогічну практику.
368216
  Шірінян Л. Диференційоване оподаткування страховиків як спосіб фінансового регулювання страхового ринку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 30-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
368217
  Бондар Л. Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в державних гімназіях та реальних училищах // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (970). – С. 52-56. – ISSN 0131-6788
368218
  Гуманкова О.С. Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в початковій школі / О.С. Гуманкова. – Харків : Основа, 2009. – 109с. – (Б-ка журналу "Англійська мова та література" ; 4(76)). – ISBN 978-611-00-0102-1
368219
  Федоришин О.П. Диференційований та індивідуальний підходи у вихованні учнів МШ-ШЧ класів шкіл з поглибленим вивчення іноземної мови. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федоришин О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
368220
  Кобзєв М. Диференційовані ознаки повтору в структурі англійської та української мов : (на прикладі творів англійських та українських письменників 20 століття) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 40-58. – ISSN 1728-9572
368221
  Кубічка А.А. Диференційовна за Вітні сім"я коізотропних інваріантних торів гамільтонової системи, близької до виродженої / А.А. Кубічка, І.О. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  За допомогою теореми продовження Вітні досліджується питання збереження коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем при малих збуреннях гамільтоніана.
368222
  Плахотник М. Диференційовність гомеоморфізму спряження для пари тентоподібних відображень інтервалу в себе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-34. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання про диференційованість гомеоморфізму, що визначає топологічну спряженість відображення f (x) = 1 | 2x - 1 | та унімодального відображення fv інтервалу [0, 1] в себе, чий графік складається з двох відрізків і яке має максимум в ...
368223
  Будаш Г. Диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та в спеціальних планшетах з мікролунками / Г. Будаш, Н. Білько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Щоб підвищити ефективність диференціювання індукованих плюрипотентніх клітин миші в кардіоміоцити, ми порівняли два методи отримання ембріоїдних тілець: диференціювання в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та формування ембріоїдних тілець ...
368224
   Диференціювання функцій комплекної змінної. Конформні відображення : Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Комплексний аналіз" для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 84с.
368225
  Сердюков А.М. Дифиллоботрииды Западной Сибири / А.М. Сердюков. – Новосибирск, 1979. – 119с.
368226
   Дифирамбы : сонеты рус. поэтов / [сост. и вступ. ст. Л.В. Осипова]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1990. – 250, [6] с. : ил. ; 10х8,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
368227
   ДИФОР-С-пакет интерактивной машинной графики для АРМ-М на основе международного стандарта. – Минск, 1985. – 142с.
368228
  Цинман К.Л. Диформационные эффекты в энергетических характеристиках нестехиометрических фаз творедых растворов внедрения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Цинман К. Л.; НАНУ, Ин-т металлофиз. – К., 1994. – 26л.
368229
  Мукменева Н.А. Дифосфиты и изучение некоторых свойств фосфитов и дифосфитов : Автореф... канд. хим.наук: / Мукменева Н.А.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 24л.
368230
  Пономарев В.И. Дифрактометрическое исследование кристаллических структур алюминатов и гидроалюминатов кальция. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Пономарев В.И.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
368231
   Дифрактометрия с использованием синхротронного излучения. – Новосибирск : Наука, 1989. – 143 с.
368232
  Богомолов А.М. Дифракций нейтронов на жидких металлах, свинце, натрии и вимуте в темперетурном интервале от точки плавления до точки кипеня : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Богомолов А. М.; ДГУ. – Донецьк, 1971. – 27л.
368233
  Смижанска Мария Дифракционная диссоциация нейтронов на протонах в систему Л Ко при энергии нейтронов 30-70 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смижанска Мария; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1990. – 16л.
368234
  Номоконов П.В. Дифракционная диссоциация протонов на протонах и ядрах гелия при энергиях 50-400 ГЭВ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Номоконов П.В.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 18л.
368235
  Кучин И.А. Дифракционная диссоциация: наблюдение в экспериментах с частицами космических лучей и состояния сверхбольшой массы / И.А. Кучин. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 151 с.
368236
  Беляков В.А. Дифракционная оптика периодических сред сложной структуры / В.А. Беляков. – Москва : Наука, 1988. – 254с.
368237
  Олехнович Н.М. Дифракционная поляризация и динамическое рассеяние рентгеновских лучей в реальных кристаллах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Олехнович Н. М.; Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 31 с.
368238
  Полищук Игорь Меерович Дифракционная теория излучающих систем и проблема их синтеза : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.03 / Полищук Игорь Меерович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 37л.
368239
  Полищук Игорь Меерович Дифракционная теория излучающих систем и проблема их синтеза : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Полищук Игорь Меерович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т. – Х., 1986. – 37л.
368240
  Шестопалов В.П. Дифракционная электроника / В.П. Шестопалов. – Харьков : Вища школа, 1976. – 231с.
368241
  Утевский Л.М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. / Л.М. Утевский. – Москва : Металлургия, 1973. – 583с.
368242
  Мохамед Ахмед Мохамед Хассан Дифракционное взаимодействие адроно с малонуклонными ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Мохамед Ахмед Мохамед Хассан ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 14 с.
368243
   Дифракционное взаимодействие адронов с ядрами : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 336 с.
368244
  Алхазов Г.Д. Дифракционное взаимодействие адронов с ядрами при высоких энергиях / Г.Д. Алхазов. – Москва : Наука, 1991. – 221 с.
368245
  Бережной Ю.А. Дифракционное взаимодействие нуклонов и сложных частиц с ядрами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бережной Ю.А. ; Объединин. ученый совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1965. – 14 с.
368246
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М, 1972. – 76с.
368247
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М. : ВИЭМС, 1972. – 75с
368248
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М. : ВИЭМС, 1972. – 76с
368249
  Полозов А.Д. Дифракционное рассеяние в системе трех частиц. / А.Д. Полозов. – К., 1972. – 9с.
368250
  Инопин Е.В. Дифракционное рассеяние частиц атомными ядрами. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Инопин Е.В.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
368251
  Трахтенбройт М.А. Дифракционные задачи акустики турбомашин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Трахтенбройт М.А. ; МГУ. – Москва, 1973. – 12 с.
368252
   Дифракционные и микроскопические методы в материаловедении. – М., 1984. – 502с.
368253
   Дифракционные исследования строения высокотемпературных расплавов = Diffraction stuies of a structure of high-temperature melts / Э.А. Пастухов, Н.А. Ватолин, В.Л. Лисин, В.М. и др. Денисов; РАН; Уральское отделение; Ин-т металлургии. – Екатеринбург, 2003. – 355с. – ISBN 5-7691-1308-1
368254
  Александров Ю.А. Дифракционные методы в нейтронной физике / Ю.А. Александров, Э.И. Шарапов, Л. Чер. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 216 с.
368255
   Дифракционные методы исследования вещества. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 187 с.
368256
  Бушуева Г.В. Дифракционные методы исследования дефектов структуры кристаллов / Г.В. Бушуева, Г.М. Зиненкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 132 с.
368257
  Васильев Д.М. Дифракционные методы исследования структур / Д.М. Васильев. – Москва : Металлургия, 1977. – 247 с.
368258
   Дифракционные метоы в химии, всесоюзное совещание : тезисы докладов. – Суздаль
Ч. 1. – 1988. – 144 с.
368259
  Старков Н.И. Дифракционные механизмы в упругих и неупругих процессах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Старков Н.И.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1977. – л.
368260
  Чередниченко В.А. Дифракционные процессы с участием малонуклонных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чередниченко В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
368261
  Чередниченко Вера Александровна Дифракционные процессы с участием молонуклонных ядер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чередниченко Вера Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 139л. – Бібліогр.:л.131-139
368262
  Клюкин Л.М. Дифракционные свойства тонких магнитных пленок с полосовой доменной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клюкин Л.М.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 27л.
368263
   Дифракционные эффекты декаметровых радиоволн в ионосфере. – Москва, 1977. – 251 с.
368264
   Дифракционные эффекты коротких радиоволн. – Москва, 1984. – 167 с.
368265
  Сухоруков А.П. Дифракционные явления в нелинейной оптике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сухоруков А.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1966. – 13 с.
368266
  Курушин Е.П. Дифракционные явления в ферритовых вентилях "со смещением поля" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Курушин Е.П.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 12л.
368267
  Бережной Ю.А. Дифракционные ядерные процессы / Ю.А. Бережной, В.П. Михайлюк, В.В. Пилипенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т ядер. исследований. – Киев : Наукова думка, 2014. – 258, [2] с. : ил. – Предм. указ.: с. 259. – Библиогр.: с. 245-258. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1434-3
368268
  Полозов Анатолий Дмитриевич Дифракционные ядерные процессы с участием малонуклонных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Полозов Анатолий Дмитриевич; АН УССР. Ин-т теоретической физики. – К., 1973. – 17л.
368269
  Жданов Г.С. Дифракционный и резонансный структурный анализ (рентгено-, электроно-, нейтроно-, мессбауэрография и мессбауэровская спектроскопия) : учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Жданов, А.С. Илюшин, С.В. Никитина ; под общ. ред. Г.С. Жданова. – Москва : Наука, 1980. – 254с.
368270
   Дифракция акустический волн на тела с амортизирующим покрытием. – М., 1985. – 85с.
368271
  Яковлева Тамара Михайловна Дифракция акустических волн на локальных неоднородностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Яковлева Тамара Михайловна; КГУ. МВ и ССО УССР. – Киев, 1983. – 139л. – Бібліогр.:л.127-139
368272
  Яковлева Тамара Михайловна Дифракция акустических волн на локальных неоднородностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Яковлева Тамара Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 17 с.
368273
  Метсавээр Я.А. Дифракция акустических импульсов на упругих телах / Я.А. Метсавээр. – Москва : Наука, 1979. – 239 с.
368274
  Какичашвили Виолета Ивановна Дифракция векторного поля на структурах анизотропного и гиротропного профиля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Какичашвили Виолета Ивановна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1988. – 26л.
368275
  Бобровников М.С. Дифракция волн в угловых областях / М.С. Бобровников, В.В. Фисанов. – Томск, 1988. – 246 с.
368276
  АхмедСафват Абдель Ради Солех Дифракция волн на инии разрыва кривизны граничной поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / АхмедСафват Абдель Ради Солех; МГУ. – М., 1977. – 7л.
368277
  Веремей В.В. Дифракция волн на конечном числе незамкнутых цилиндрических экранов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03. / Веремей В.В.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 23л.
368278
  Довбищук А.М. Дифракция волн на локальных несиметричных неоднородностях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Довбищук А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 17л.
368279
  Довбищук Александр Михайлович Дифракция волн на локальных несимметрических неоднородностей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Довбищук Александр Михайлович; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1988. – 163л. – Бібліогр.:л.151-163
368280
  Яковлев Виталий Васильевич Дифракция волн на осесимметричных неоднородностях в гидродинамических и плазменных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Яковлев Виталий Васильевич; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – Киев, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
368281
   Дифракция волн на решетках. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1973. – 287 с.
368282
  Селезов И.Т. Дифракция волн на симметричных неоднородностях. / И.Т. Селезов, В.В. Яковлев. – К, 1978. – 145с.
368283
  Литвинов В.Р. Дифракция волн на сложных Н-плоскостных уголковых неоднородностях в прямоугольных волноводах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.04 / Литвинов В.Р. ; МВ и ССО УССР , Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 15 с.
368284
  Солимено С. Дифракция и волноводное распространение оптического излучения : Пер. с англ. / С. Солимено, Б. Крозиньяни, Ди Порто. – Москва : Мир, 1989. – 662 с.
368285
  Богданов А.В. Дифракция и неупругое (фононное) рассеяние молекул на кристаллических поверхностях / А.В. Богданов, Ю.Е. Горбачев. – Ленинград
1. – 1981. – 29с.
368286
  Турусбеков М.Т. Дифракция и пассивная ретрансляция УКВ в горной местности / М.Т. Турусбеков ; АН КиргССР, Ин-т физики и математики. – Фрунзе : Илим, 1979. – 251с. – Библиогр. в конце глав
368287
   Дифракция и распространение волн. – Москва, 1985. – 153 с.
368288
   Дифракция и распространение волн в неоднородных средах. – Москва, 1987. – 174 с.
368289
   Дифракция и распространение электромагнитных волн : междуведомств. сб. – Москва : МФТИ, 1984. – 135,7с.
368290
  Барегамян В.А. Дифракция и распространение электромагнитных волн в периодической структурах с анизотропными средами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Барегамян В.А. ; Харьк. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислительной техники. – Харьков, 1966. – 13 с.
368291
  Рысаков В.М. Дифракция и рассеяние волн на ограниченных объемах - анализ с помощью разложения Котельникова-Шеннона / В.М. Рысаков. – Санкт-Петербург : Физико-техн. институт, 1991. – 128с.
368292
  Мартыненко Татьяна Владимировна Дифракция кноидальных и одиночных волн на телах слжной формы : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мартыненко Татьяна Владимировна; КГУ им..Т.Шевченко. – К., 1987. – 125л. – Бібліогр.:л.114-125
368293
  Мартыненко Т.В. Дифракция кноидальных и одиночных волн на телах сложной формы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Мартыненко Т.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
368294
  Гайдай Юрий Алексеевич Дифракция лазерного излучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в иттриевом феррите-гранате : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайдай Юрий Алексеевич; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
368295
  Гайдай Юрий Алексеевич Дифракция лазерного излучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в иттриевом феррите-гранате : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Гайдай Юрий Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
368296
  Бельский Александр Михайлович Дифракция лазерного излучения на поверхностях раздела оптически однородных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Бельский Александр Михайлович; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
368297
  Мыкитюк Виталий Иванович Дифракция лазерного излучения на регулярной доменной структуре : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Мыкитюк Виталий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 101л. – Бібліогр.:л.93-101
368298
  Мыкитюк В.И. Дифракция лазерного излучения на регулярной доменной структуре : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.03 / Мыкитюк В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
368299
  Гайдай Ю.А. Дифракция лазерного изучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в инттриевом феррите-гранате : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гайдай Ю.А.; МВССО УССР. Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 171л. – Бібліогр.:л.166-171
368300
  Мозольков А.Е. Дифракция медленных электронов периодическими структурами в модели решеточного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мозольков А.Е.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
368301
  Мозольков А.Е. Дифракция медленных электронов поверхностью / А.Е. Мозольков, В.К. Федянин. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 143 с.
368302
  Кричевский В.Н. Дифракция Н01-волны на некоторых неоднородностях в прямоугольном волноводе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кричевский В.Н.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 12л.
368303
  Иванов Е.А. Дифракция на эллиптических цилиндрах и сфероидах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Е.А.; АН БССР. Объед. совет Ин-та физики, ин-та матем. и вычислит. техники и Отд. физики твердого тела и полупров. – Минск, 1961. – 13л. – Бібліогр.:с.13
368304
  Изюмов Ю.А. Дифракция нейтронов на длиннопериодических структурах / Ю.А. Изюмов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 199с.
368305
  Астапенко В.М. Дифракция плоских волн на жестких частопериодических решетках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 045 / Астапенко В.М.; Акустический ин-т АН СССР. – Москва, 1970. – 8л.
368306
  Каневский В.И. Дифракция плоской волны на золотом наноцилиндре конечных размеров / В.И. Каневский, В.И. Григорук, В.С. Сидоренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. колл.: О.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 2016. – Т. 38, № 12. – С. 1563-1576. – ISSN 1024-1809
368307
  Тер-Минасянц Дифракция плоской волны на клине, движущемся со сверхзвуковой скоростью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тер-Минасянц С.М. ; МГУ, Мех. мат. – Москва, 1967. – 12 с. – Бібліогр.:с.10-12
368308
  Клименко Владимир Александрович Дифракция плоской Е-поляризованной электромагнитной волны на полубесконечном диэлектрическом слое с омическими потерями : Дис... Канд. физ-матнаук: 05.13.16 / Клименко Владимир Александрович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 160л. – Бібліогр.:л.153-160
368309
  Клименко В.А. Дифракция плоской Е-поляризованной электромагнитной волны на полубесконечном диэлектрическом слое с омическими потерями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Клименко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
368310
  Конюхова Н.Б. Дифракция плоской звуковой волны на жестком вытянутом сфероиде / Н.Б. Конюхова, Т.В. Пак. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 61 с.
368311
  Бойко А.И. Дифракция плоской звуковой волны на тонком упругом теле вращения / А.И. Бойко. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 38 с.
368312
  Хаджинов В.Д. Дифракция плоской электромагнитной волны на продольно-щелевых коаксиальных цилиндрах : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хаджинов В.Д.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
368313
  Себекин Б.И. Дифракция поверхностных волн на клине : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Себекин Б. И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1967. – 6л.
368314
  Пятецкий А.В. Дифракция поверхностных волн на телах вращения : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.05 / Пятецкий А.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
368315
  Пятецкий А.В. Дифракция поверхностных волн на телах вращения : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.05. / Пятецкий А.В.;. – Киев, 1986. – 194л. – Бібліогр.:л.180-194
368316
  Беляев Василий Александрович Дифракция поверхностных гравитационных волн в многосвязных областях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Беляев Василий Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
368317
  Беляев В.А. Дифракция поверхностных гравитационных волн в многосвязных областях. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Беляев В. А.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1980. – 195л.
368318
  Долинская Ольга Григорьевна Дифракция поверхностных гравитационных волн на подводных преградах сложной формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Долинская Ольга Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 15л.
368319
  Долинская Ольга Григорьевна Дифракция поверхностных гравитационных волн на подворных преградах сложной формы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Долинская Ольга Григорьевна; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1986. – 149л. – Бібліогр.:л.136-147
368320
  Ванина Е.Г. Дифракция поверхностных гравитационных волн на эллиптических неоднородностях в мелкой воде : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Ванина Е. Г.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.156-167
368321
  Варданян Давид Манукович Дифракция рентгеновских волновых пакетов на дух- и трехкристальных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Варданян Давид Манукович; Ин-т радиофизики и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1981. – 14л.
368322
  Колпаков А.В. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах с одномерным изменением периода решетки / А.В. Колпаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 127 с.
368323
  Кривоглаз М.А. Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кристаллах / М.А. Кривоглаз. – Киев : Наукова думка, 1983. – 407с.
368324
  Скрышевский А.Ф. Дифракция рентгеновских лучей, электронов и нейтронов в газах и строение молекул / А.Ф. Скрышевский. – Киев : Киевский университет, 1961. – 86 с.
368325
  Пилянкевич Евгений Александрович Дифракция рентгеновского излучения в одномерно разупорядоченных плотноупакованных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пилянкевич Евгений Александрович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1985. – 16 с.
368326
  Вайнштейн Б.К. Дифракция рентгеновых лучей на цепных молекулах / Б.К. Вайнштейн. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 372 с.
368327
  Цванкин Д.Я. Дифракция рентгоновских лучей на пачках ценных молекул и упорядоченность структуры целюлозы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цванкин Д. Я.; АН СССР, Ин-т высокомолек. соед. – Л., 1959. – 14л.
368328
  Яковкин И.Б. Дифракция света на акустических поверхностных волнах. / И.Б. Яковкин, Д.В. Петров. – Новосибирск : Наука, 1979. – 184с.
368329
  Куртепов В.М. Дифракция сферической звуковой волны от гармонического источника на тонкой бесконечной пластине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куртепов В.М.; Акуст. ин-т АН СССР. – Москва, 1970. – 24л.
368330
  Гузь А.Н. и др. Дифракция упругих волн / А.Н. и др. Гузь. – К, 1978. – 307с.
368331
  Гузь А.Н. Дифракция упругих волн в многосвязных телах / А.Н. Гузь, В.Т. Головчан. – К, 1972. – 254с.
368332
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилиндрических полостях со смешанными грагичными условиями : Дис... Канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Лунева С.А.; Киевский поллитехн. ин-т. – Киев, 1985. – 159л. – Бібліогр.:л.146-157
368333
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилиндрических полостях со смешанными граничными условиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Лунева С.А. ; КГУ. – 14 с.
368334
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилндрических полостях со смешанными граничными условиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лунева С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 14л.
368335
  Беляев К.П. Дифракция упругой волны сдвига на симметричных неоднородностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Беляев К. П.; МВ и ССО УССР. Киевск. инж.-строит. ин-т. – К., 1985. – 99л. – Бібліогр.:л.89-99
368336
  Беляев Константин Петрович Дифракция упругой волны сдвига на симметричных неоднородностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Беляев Константин Петрович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
368337
  Ульянов В.Н. Дифракция эелктромагнитных волн на ограниченных неоднородностях, образованных частично экранированными областями и диэлектриком : Автореф... канд. физ-эмат.наук: 01.04.03 / Ульянов В.Н.; МВ и ССО СССР. Моск. физико-техн. ин-т. – Москва, 1984. – 23л.
368338
  Курушин Е.П. Дифракция электромагнитных волн на анизотропных структурах / Е.П. Курушин, Е.И. Нефедов, А.Т. Фиалклвский. – Москва, 1975. – 196 с.
368339
  Боровский Игорь Владимирович Дифракция электромагнитных волн на двумерных периодических структурах : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.03 / Боровский Игорь Владимирович; МВ и ССО. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 16л.
368340
  Третьяков О.А. Дифракция электромагнитных волн на двухслойных и многослойных решетках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Третьяков О.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
368341
  Нефедов Е.И. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрических структурах. / Е.И. Нефедов. – М., 1979. – 272с.
368342
  Александрова А.А. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрическом клине : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Александрова А. А.; ХГИ им. А. Горького. – Харьков, 1977. – 15л.
368343
  Куриляк Д.Б. Дифракция электромагнитных волн на конических структурах / Д.Б. Куриляк, Б.И. Колодий; АНУССР, Физико-механический институт. – Львов, 1983. – 62с. – Препринт 76
368344
  Назарчук З.Т. Дифракция электромагнитных волн на криволинейных экранах и тонких включениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Назарчук З.Т.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1981. – 22л.
368345
  Кошпаренок В.Н. Дифракция электромагнитных волн на круговом цилиндре с продольными щелями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кошпаренок В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 18л.
368346
  Климчук С.Ф. Дифракция электромагнитных волн на круговых цилиндрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Климчук С.Ф.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 18л.
368347
  Щербак В.В. Дифракция электромагнитных волн на ленточных дифрагмах в прямоугольном волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 042 / Щербак В.В.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1969. – 28л.
368348
  Павлюк В.А. Дифракция электромагнитных волн на металлических решетках волноводного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Павлюк В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 15л.
368349
  Велиев Эльдар Исмаил оглы Дифракция электромагнитных волн на многоугольниках, ленточных и круговых цилиндрических экранах. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Велиев Эльдар Исмаил оглы; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1987. – 48л.
368350
  Кондратьев Игорь Григорьевич Дифракция электромагнитных волн на плазменных образованиях и на объектах в неоднородной плазменной среде : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кондратьев Игорь Григорьевич; Горьковский научно-исслед. радиофиз. ин-т. – Горький, 1980. – 42л.
368351
  Турчин Владимир Владимирович Дифракция электромагнитных волн на проводящих телах покрытых плазменными слоями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Турчин Владимир Владимирович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 18л.
368352
  Скалько Л.А. Дифракция электромагнитных волн на разрезанных параболических цилиндрах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Скалько Л.А.; МВ и ССО РСФСР.Моск.Физ-техн.ин-т. – М, 1979. – 12л.
368353
  Сапожников Б.Т. Дифракция электромагнитных волн на решетках в волноводе прямоугольного сечения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапожников Б. Т.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 6л.
368354
  Масалов С.А. Дифракция электромагнитных волн на решетках, составленных из брусьев прямоугольного поперечного сечения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Масалов С.А.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1966. – 14л.
368355
  Велиев Эльдар Исмаил оглы Дифракция электромагнитных волн на решетке из круговых цилиндров с продольными целями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Велиев Эльдар Исмаил оглы; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1977. – 19л.
368356
  Симачев А.Н. Дифракция электромагнитных волн на составных структурах с переменным импедансом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Симачев А.Н.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
368357
  Комиссаров Я.С. Дифракция электромагнитных волн на структурах с управляемыми геометрическими параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Комиссаров Я.С.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
368358
  Просвирин С.Л. Дифракция электромагнитных волн на щелях в тонких экранах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Просвирин С.Л.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
368359
  Мошинский А.В. Дифракция электромагнитных волн на эллиптических цилиндрах, лентах и щелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мошинский А.В.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
368360
  Литвиненко Л.Н. Дифракция электромагнитныхд волн на многоэлементных решетках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвиненко Л.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1965. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
368361
  Румш М.А. Дифракция электронов в изогнутом кристалле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Румш М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 6л.
368362
  Ковальчук В.І. Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Ковальчук В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 15 16 с.
368363
  Ковальчук Валерій Інокентійович Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.04.02 / Ковальчук Валерій Інокентійович; Мін-во освіти і науки України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 121л. – Бібл.: л.113-121
368364
  Ковальчук В.І. Дифракційне пружне розсіяння дейтронів ядрами з урахуванням кулонівської взаємодії та дифузної ядерної поверхні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 421-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На підставі методу усунення логарифмічної розбіжності диференціального перерізу пружного розсіяння дейтронів ядрами при урахуванні культівської взаємодії досліджено впливи дифузності ядерної поверхні та структури дейтрона на перерізи розсіяння. ...
368365
  Ковальчук В.І. Дифракційне розсіювання та розщеплення ядер 3 Hе атомними ядрами // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2006. – Т. 10, ч. 3. – С. 169-173. – ISSN 1027-4642
368366
  Антонов Є.Є. Дифракційний контроль мікрорельєфу оптичних дисків / Є.Є. Антонов, О.В. Шиховець // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 18, № 3. – С. 39-53. – ISSN 1560-9189
368367
  Григорук В.І. Дифракційний контроль хіміко-технологічного процесу виготовлення дисків-оригіналів / В.І. Григорук, В.С. Шанойло // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 285-289. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі запропонованої моделі поверхні компакт-диска реалізовано метод дифракційного контролю розмірів пітів. Показано, що вимірювання їх ширини з точність [+ чи -]1% досягається при врахуванні інтенсивності в першому і другому дифракційних порядках.
368368
  Коваленко В.Ф. Дифракційні дослідження магнітооптичних властивостей плівок ферит-гранату / В.Ф. Коваленко, В.П. Сохацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Магнітооптичними та дифракційними методами досліджено вплив зовнішніх просторово неоднорідних магнітних полів, термічного відпалювання та поляризованого випромінювання на характеристики Ві - вміщуючи ферит-гранатових плівок. Показано можливість ...
368369
  Котов М.М. Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового фронту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Котов Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 154 арк. – Бібліогр.: арк. 143-154
368370
  Котов М.М. Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового фронту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Котов Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
368371
   Дифракційні методи дослідження твердого тіла : Лабораторний практикум для студ. фізичного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.1 : Основи рентгенівської техніки. – 1999. – 47с.
368372
  Петренко П.В. Дифракційні методи структурного аналізу. Кінематичне наближення : Навч. посібник для студ. фізичн. та інженерно-техн. спеціальностей внз / П.В. Петренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 248с. – ISBN 966-594-600-5
368373
  Сірий Є.А. Дифракційні оптичні елементи для інфрачервоної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Сірий Євгеній Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
368374
  Семків М.Я. Дифракція нормальних SH-хвиль на розрізі скінченної довжини у пружному хвилеводі / М.Я. Семків, Г.М. Зражевський, В.Т. Маципура // Акустичний вісник : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – Т. 16, № 1. – С. 54-63. – ISSN 1028-7507


  Розглянуто поширення нормальних SH-хвиль у пружному хвилеводі зі скінченним розрізом та вільними від напружень стінками. Проведено аналіз дифракції пружних хвиль на розрізі. Для розв"язання задачі використано метод часткових областей, який зводить її ...
368375
  Коломієць Г.І. Дифракція радіохвиль на неоднорідних плазмових метеорних слідах / Г.І. Коломієць, Ю.Г. Назарок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 294-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даній роботі розглядається дифракція радіохвиль на ненасичених метеорних слідах з неоднорідностями. Результати, отримані на основі запропонованої моделі, задовільно підтверджуються експериментальними даними.
368376
  Овечко В.С. Дифракція фемтосекундних оптичних імпульсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 175-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано використовувати розклад оптичних імпульсів на елементарні хвильові пакети (ЕХП) для розрахунку дифракційних інтегралів. Ключові слова: ряд елементарних хвильових пакетів, фемтосекундні оптичні імпульси, дифракція Фраунгофера. It ...
368377
  Овечко В.С. Дифракція як прояв взаємодії з вакуумними флуктуаційними структурами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 335-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано модель дифракції, яка грунтується на явищі взаємодії частинки, яка дифрагує, з періодичними структурами нульових коливань вакууму.
368378
  Треніна А.С. Дифтерія - що це таке? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 2 : фото
368379
  Бабич Б. Дифтонги в поліських говорах та в історії української мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 99-102. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Щодо історії поліських дифтонгів існує дві точки зору. Автор дійшов висновків, що свідчать на користь другої, а саме - дифтонги не пов"язані з історією південних говорів і виникли лише в північних діалектах.
368380
  Чечельницький О.А. Дифузiйнi властивостi систем ерланга з двовимiрним пуассонiвським потоком вимог / О.А. Чечельницький, О.В. Кучеренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 150-155. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В цiй статтi вивчається мережева модель, яка складається з систем Ерланга з двовимiрним пуассонiвським вхiдним потоком вимог. Знайденi умови iснування стацiонарного розподiлу процеса обслуговування та виписаний його явний вигляд. Для перевантаженого ...
368381
  Нагорний Я. Дифузії жанру і стилю в прозописьмі П. Богацького на фоні дискусії "хатян" і "радян" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 30-33
368382
  Коробко О.В. Дифузійні потоки та продукування ентропії в плоскопаралельній порі у випадку ідеального розчину / О.В. Коробко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5
368383
  Дзевочко О.М. Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реакторі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Дзевочко О.М.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
368384
  Оглобля В.І. Дифузія [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 108m]Ag в розплавах Ga - Sn // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 456-461. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Капілярно-радіоізотопним методом досліджена дифузія малих домішок [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 108m]Ag в розплавах Ga (16% ат.) - Sn в інтервалі температур 503-803 К. Встановлено, що [верхній індекс 108m]Ag дифундує в розплавах Ga - Sn лише ...
368385
  Оглобля В.І. Дифузія 125Sb і 65Zn в рідкому галії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 407-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Капілярним методом досліджена дифузія малих радіоактивних домішок [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 65]Zn в рідкому галії в широкому інтервалі температур 323-1173 К. Отримані лінійні температурні залежності для експериментальних значень ...
368386
  Богданов В.В. Дифузія в кристалах : навч. посібник для студентів ВНЗ / Богданов В.В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-623-327-4
368387
   Дифузія в радіаційно пошкоджених матеріалах - І : Матеріали до спецкурсу. – Київ : Київський університет, 2003. – 56с.
368388
   Дифузія димерів Si-Si та Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні Ge(001) / Т.В. Афанас"єва, І.П. Коваль, М.Г. Находкін, Є.П. Суховій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 207-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Процес дифузії В-димерів Ge-Ge і Si-Si на поверхні Ge(001) досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Для В-димерів Ge-Ge і Si-Si знайдено два найбільш імовірні шляхи дифузії. Шлях І відповідає трельованому руху адатомів. Шлях відповідає ...
368389
   Дифузія димеру Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні GE(001) / Т. Афанас"єва, І. Коваль, М. Находкін, Є. Суховій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-9. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Процес дифузії В-димеру Ge-Ge на поверхні Ge(100) досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Знайдено два найбільш імовірні шляхи дифузії В-димеру: шлях І відповідає корельованому руху адатомів, шлях II відповідає руху цілого димеру. ...
368390
  Михайловська О.В. Дифузія знань як чинник формування інноваційних кластерів у регіоні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 184-195. – ISSN 1562-0905
368391
  Роджерс Еверетт Дифузія інновацій = Diffusion of innovations / Еверетт М. Роджерс ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 590, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 514-566. – ISBN 978-966-518-527-7
368392
  Шамота Г.М. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 288-295
368393
  Шевченко О.К. Дифузія історичного часу і політичного простору на прикладі Кримської конференції 1945 року // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 173-175
368394
   Дифузія кисню при сенсибілізованій фотооксидації в аморфних полімерних плівках / Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, П.О. Кондратенко, Ю.М. Саковська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 357-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою чисельних методів досліджується дифузія кисню в аморфних полімерних плівках під час сенсибілізованої барвниками фотооксидації ненасиченої сполуки. Виявлені основні закономірності дифузії кисню в плівках. Одержані аналітичні вирази, ...
368395
  Жовтянський В.А. Дифузія продуктів ерозії мідних електродів вільнопідтримуваної електричної дуги / В.А. Жовтянський, В.М. Патріюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.374-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом числового моделювання визначений радіальний розподіл парів електродного матеріалу в електричній дузі в широкому температурному інтервалі при незначних струмах. Температурний профіль задавався у вигляді гаусоподібної кривої, яка апроксимує ...
368396
  Оглобля В.І. Дифузія та в"язкість розплавів Ga-In і Se-In / В.І. Оглобля, О.В. Оглобля, Г.О. Стефанишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 271-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
368397
  Стадницький Ю.І. Дифузія технологічних інновацій: регіональний аспект // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 169-177. – ISSN 1562-0905
368398
  Давидюк Г.Є. Дифузія у твердих тілах : Методичні рекомендації / Г.Є. Давидюк, В.А. Оксюта. – Луцьк : Вежа, 1999. – 22с.
368399
  Кіптенко В. Дифузне використання принципів розбудови національної економіки на прикладі українсько-аргентинського співробітництва / В. Кіптенко, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-49. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано співробітництво України та Аргентини у геополітичному, геоекономічному та етнополітичному аспектах. Наведено альтернативний варіант розвитку національної економіки, використовуючи досвід Аргентини. This article analyses the ...
368400
  Козина Г.В. Диффенилантипорилметановые красители как реагенты на бор : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Козина Г.В. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
368401
  Слободинская Т.В. Диффенциальные игры преследования с задержкой информации : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.09 / Слободинская Т.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 14 с.
368402
  Деревенский В. п. Диффеоморфизмы множества фундаментальных систем решений систем линейых обыновенных дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Деревенский В. п.; Горьк. ГУ. – Горький, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
368403
  Трифонов К.З. Диффереенциальная рента первой формы (по положению) при социализме и ее влияние на развитие колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонов К.З.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1956. – 16л.
368404
  Гусаров Р.С. Дифференцальные уравнения / Р.С. Гусаров. – М., 1980. – 71с.
368405
  Щербаков Р.Н. Дифференциалы помогают геометрии / Р.Н. Щербаков, Л.Ф. Пичурин. – Москва, 1982. – 192с.
368406
  Судницын И.И. Дифференциальная влагоемкость почв разного генезиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 43-48 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Почвоведение ; № 4). – ISSN 0201-7385
368407
  Судницын И.И. Дифференциальная влагоемкость различных гранулометрических фракций бурой лесной суглинистой почвы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 42-46 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
368408
  Цыренова В.Б. Дифференциальная геомертия трехметрового квазиэллиптического пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Цыренова В. Б.; Казан.ГУ. – Казань, 1978. – 16л.
368409
  Егоров Д.Ф. Дифференциальная геометрия / Д.Ф. Егоров. – Москва-Петроград, 1928. – 288 с.
368410
  Милин В.И. Дифференциальная геометрия / В.И. Милин. – Ленинград, 1934. – 332 с.
368411
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва, 1936. – 216 с.
368412
   Дифференциальная геометрия. – Ленинград, 1945. – 51 с.
368413
  Норден А.П. Дифференциальная геометрия / А.П. Норден. – Москва, 1948. – 216 с.
368414
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва, 1949. – 111 с.
368415
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва, 1955. – 216 с.
368416
  Россинский С.Д. Дифференциальная геометрия / С.Д. Россинский, Л.Е. Евтушик. – 2-е изд. – Ленинград, 1960. – 47 с.
368417
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 158 с.
368418
  Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия / А.В. Погорелов. – 5-е изд. – Москва : Наука, 1969. – 176 с.
368419
  Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия : [учебник для мат. специальностей ун-тов и пед. ин-тов] / А.В. Погорелов. – Изд. 6-е., стер. – Москва : Наука, 1974. – 176 с.
368420
   Дифференциальная геометрия. – Саратов, 1981. – 104с.
368421
  Васильев А.М. Дифференциальная геометрия / А.М. Васильев, Ю.П. Соловьев. – Москва, 1981. – 120с.
368422
   Дифференциальная геометрия : Учебное пособие. – Минск : Из-во БГУ им.Ленина, 1982. – 256с.
368423
  Васильев А.М. Дифференциальная геометрия / А.М. Васильев, Ю.П. Соловьев. – Москва, 1988. – 96с.
368424
  Бюшгенс С.С. Дифференциальная геометрия : учеб. пособ. для гос. ун-тов / С.С. Бюшгенс. – 3-е изд. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2008. – 304 с. – (Физико-математическое наследие: математика ; Дифференциальная геометрия). – ISBN 978-5-382-00753-3
368425
  Кругляков Л.З. Дифференциальная геометрия 2-семейства прямых в Р5 и ее приложение к теории пар конгруэнций в Р3. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кругляков Л.З.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
368426
  Фомин В.Е. Дифференциальная геометрия банаховых многообразий / В.Е. Фомин. – Казань, 1983. – 80с.
368427
  Измайлов В.Д. Дифференциальная геометрия двумерных поверхностей в многомерных плоских аффинных пространствах : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Измайлов В.Д.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – М., 1951. – 8л.
368428
  Жогова Т.Б. Дифференциальная геометрия двупараметрических семейств двумерных плоскостей гиперболического типа прострвнства Р : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Жогова Т. Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 10л.
368429
  Годбийон К. Дифференциальная геометрия и аналитическая механика / К. Годбийон. – Москва : Мир, 1973. – 188 с.
368430
  Бляшке В. Дифференциальная геометрия и геометрические основы теории относительности Энштейна / В. Бляшке. – Москва
2. – 1935. – 330 с.
368431
  Хелгасон С. Дифференциальная геометрия и симметрические пространства / С. Хелгасон. – Москва : Мир, 1964. – 534 с.
368432
  Шварц Д.Т. Дифференциальная геометрия и топология / Д.Т. Шварц; Пер. с англ. В.Л. Гутенмахера под ред. А.А. Кириллова. – Москва : Мир, 1970. – 224 с.
368433
  Фоменко А.Т. Дифференциальная геометрия и топология / А.Т. Фоменко. – Москва, 1983. – 217 с.
368434
  Фоменко А.Т. Дифференциальная геометрия и топология [Электронный документ] : дополнительные главы / А.Т. Фоменко. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 250 с.
368435
  Аминов Ю.А. Дифференциальная геометрия и топология кривых / Ю.А. Аминов. – Москва : Наука, 1987. – 160 с.
368436
  Бурдаков В.М. Дифференциальная геометрия квазиэллптических пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Бурдаков В. М.; Каз.ГУ. – Казань, 1976. – 9л.
368437
  Приходько В.А. Дифференциальная геометрия комплексов индекса один прямых в многомерном проективном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Приходько В.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1981. – 14л.
368438
  Леонтьев Е.К. Дифференциальная геометрия композиций многомерных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Леонтьев Е.К.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1968. – 8л.
368439
   Дифференциальная геометрия конгруэнций кривых 2-го порядка в евклидовом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рютин В. Р,; Рютин В. Р,; Том.ГУ. – Томск, 1964. – 4л.
368440
  Арутюнян С.Х. Дифференциальная геометрия кратных интегралов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.0104. / Арутюнян С.Х.; МГУ. – Казань, 1997. – 34 с.
368441
  Цыпкин М.Е. Дифференциальная геометрия линейчатого пространства и ее приложения к теории линейчатых поверхностей : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Цыпкин М. Е.; МВО СССР, Казан. ГУ. – Казань, 1951. – 6с.
368442
  Домбровский Роман Федорович Дифференциальная геометрия многомерной касательно оснащенной поверхности в Рп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Домбровский Роман Федорович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1977. – 13л.
368443
  Малаховский В.С. Дифференциальная геометрия многообразий квадратичных элементов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Малаховский В.С.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
368444
   Дифференциальная геометрия однородных простраств. – Ирскутск, 1979. – 179с.
368445
  Долговых В.П. Дифференциальная геометрия поля векторов скоростей стационарного потока идеальной сжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Долговых В.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
368446
  Поляков Николай Дмитриевич Дифференциальная геометрия почти контактных многообразий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Поляков Николай Дмитриевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
368447
  Рудь Н.Н. Дифференциальная геометрия пространств с проективной метрикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудь Н.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
368448
   Дифференциальная геометрия пространств с фундаментальной группой. – Иркутск, 1986. – 108с.
368449
   Дифференциальная геометрия семейств линий и поверхностпей. – Смоленск, 1986. – 116с.
368450
  Рунд Х. Дифференциальная геометрия финслеровых пространств. / Х. Рунд. – М., 1981. – 502с.
368451
  Хелгасон С. Дифференциальная геометрия, группы Ли и симметрические пространства / С. Хелгасон; Пер. с англ. А.Л. Онищенка и А.Н. Щетинина; Под ред. А.Л. Онищика. – Москва : Факториал Пресс, 2005. – 608с. – (20 век. Математика и механика ; Вып.11). – ISBN 5-88688-076-3
368452
   Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ : Сборник задач ; Учебное пособие / Н.И. Кованцов, Г.М. Зражевская, В.Г. Кочаровский, В.И. Михайловский. – Киев : Вища школа, 1982. – 376 с.
368453
   Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1989. – 397 с.
368454
  Позняк Э.Г. Дифференциальная геометрия: Первое знакомство / Э.Г. Позняк, В Е. Шикин. – Москва : Московский университет, 1990. – 382с. – ISBN 5-211-00959-2
368455
  Болгов А.В. Дифференциальная земельная рента в условиях социализма. / А.В. Болгов. – М, 1963. – 224с.
368456
  Мартынюк С.Г. Дифференциальная земельная рента и выравнивание экономических условий воспроизводства в колхозах. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Мартынюк С.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1977. – л.
368457
  Цымбал Л.Л. Дифференциальная земельная рента и тенденции ее развития в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цымбал Л. Л.; Льв.ГУ. – Львов, 1978. – 29л.
368458
  Шишмаков В.С. Дифференциальная игра сближения при запаздывании информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Шишмаков В.С.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
368459
  Скворцов А.П. Дифференциальная оптическая спектроскопия ионных кристаллов с примесями во внешнем электрическом поле : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Скворцов А.П.; Ленингр.гос.оптич.ин-т. – Л, 1977. – л.
368460
  У Со Тин Дифференциальная пористость и передвижение воды при мелиорации засоленных почв южной части голодной степи : Автореф... канд. биол.наук: / У Со Тин; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – Москва, 1971. – 28л.
368461
  Либин А.В. Дифференциальная психология : На пересечении европейских, российских и американских традиций;Психология для студ. / А.В. Либин. – 2-е изд., перер. – Москва : Смысл; Per Se, 2000. – 549с. – ISBN 5-89357-068-5; 5-9292-0013-0
368462
  Нартова-Бочавер Дифференциальная психология : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по психологическим специальностям / Нартова-Бочавер. – Москва : Ижица, 2002. – 160с. – (Серебрянная сова). – ISBN 5-94837-001-1
368463
  Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / О.А. Кондрашихина ; М-во образования и науки Украины, Севастоп. город. гуманит. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 230, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-364-774-6
368464
  Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 464с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-272-00237-7


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
368465
  Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 544 с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 539-544. – Библиогр.: с. 474-538. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00459-8
368466
  Малышева Л.И. Дифференциальная рента в колхозах и ее распределение : Автореф... кадн. экон.наук: / Малышева Л.И.; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л., 1954. – 18л.
368467
  Кузин В.Ф. Дифференциальная рента в системе экономических отношений государства и колхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кузин В.Ф.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 16л.
368468
  Фахретдинов Р.Г. Дифференциальная рента в системе экономических отношений межхозяйственной кооперации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фахретдинов Р.Г.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1979. – 21л.
368469
  Тарунин А.Ф. Дифференциальная рента в социалистическом обществе / А.Ф. Тарунин, В.Н. Семенков. – М., 1964. – 40с.
368470
  Табачник И.М. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве СССР : Дис... канд. эконом.наук: / Табачник И.М.; Киев. ветеринарный ин-т. – 288л. – Бібліогр.:л.I-XVII
368471
  Емельянов А.М. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве. / А.М. Емельянов. – М., 1965. – 100с.
368472
  Михайлов В.А. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Михайлов В.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 19л.
368473
  Беляев И.Т. Дифференциальная рента в СССР / И.Т. Беляев. – М., 1967. – 200с.
368474
  Багрецов Николай Иванович Дифференциальная рента и внутризональное выравнивание экономических условий хозяйствования колхозов : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Багрецов Николай Иванович; Акад. общест.наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской полит. экономии. – М, 1974. – 21л.
368475
  Ильдеменов В.И. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий воспроизводства / В.И. Ильдеменов. – М., 1981. – 135с.
368476
  Седышев Ю.А. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий хозяйствования колхозов / Ю.А. Седышев. – М, 1966. – 223с.
368477
  Красаускас С. Дифференциальная рента и ее роль в развитии сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Красаускас С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 16л.
368478
  Седышев Ю.А. Дифференциальная рента и проблема выравнивания экономических условий хозяйтсвования колхозов. : Автореф... канд.экон.наук: / Седышев Ю.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 23л.
368479
  Логвинов Л.Д. Дифференциальная рента и экономика колхозов. / Л.Д. Логвинов. – Москва, 1963. – 203с.
368480
  Карнаухова Е.С. Дифференциальная рента и экономическая оценка земли: (Вопросы методологии и опыт исследования) / Е.С. Карнаухова. – М., 1977. – 256с.
368481
  Ипатьев А.Н. Дифференциальная систематика и Дифференциальная география растений / А.Н. Ипатьев. – Минск, 1971. – 232с.
368482
  Берштейн В.А. Дифференциальная сканирующая калориметрия в физикохимии полимеров / В.А. Берштейн, В.М. Егоров. – Ленинград, 1990. – 254с.
368483
  Милнор Д. Уоллес Дифференциальная топология : Начальный курс / Д. Уоллес Милнор; Пер. с англ. А.А. Блохина, С.Ю. Аракелова; Под ред. Д.В. Аносова. – Москва : Мир, 1972. – 277 с. – (Попул. серия "Современная математика")
368484
  Хирш М. Дифференциальная топология / М. Хирш. – Москва : Мир, 1979. – 280 с.
368485
  Фридолин В.Ю. Дифференциальная фенология и исключительный 1934 год в Хибинской горной стране / В.Ю. Фридолин. – 80-107с.
368486
  Бунькова Е.Ю. Дифференциально-геометрические задачи теории сигма-функций и приложения : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Бунькова Е.Ю. ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова ; РАН. – Москва, 2011. – 17 с. – Библиогр.: 5 назв.
368487
  Громов Г.Н. Дифференциально-геометрический метод навигации / Г.Н. Громов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 383 с.
368488
  Згуровский М.З. Дифференциально-операторные включения и вариационные неравенства в бесконечномерных пространствах / М.З. Згуровский, П.О. Касьянов, В.С. Мельник; НАНУ; МОНУ; Ин-т прикладного систем. анализа. – Киев : Наукова думка, 2008. – 462с. – Проект "Наукова думка". – ISBN 978-966-00-0732-1
368489
  Келасьев Вячеслав Николаевич Дифференциально-психологический анализ некоторых видов трудовой и учебной деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Келасьев Вячеслав Николаевич; ЛГУ. – Л., 1973. – 22л.
368490
  Беллман Р. Дифференциально-разностные уравнения / Р. Беллман, К.Л. Кук. – Москва : Мир, 1967. – 548 с.
368491
   Дифференциально-разностные уравнения и задачи математической физики. – К., 1984. – 139с.
368492
  Топор Н.Д. Дифференциально-термический и термовесовой анализ минералов : Учебное пособие / Н.Д. Топор. – Москва : Недра, 1964. – 158с.
368493
  Гэ Яо-цзун. Дифференциально-фазная защита линий электропередачи высоких напряжений с использованием ультракоротволновых (УКВ) каналов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гэ Яо-цзун.; Риж.полит.ин-т. – Рига, 1962. – 20л.
368494
   Дифференциально-функциональные и разностыне уравнения. – К., 1981. – 126с.
368495
   Дифференциально-функциональные уравнения. – К., 1991. – 118с.
368496
   Дифференциально-функциональные уравнения и их приложения. – К., 1985. – 127с.
368497
   Дифференциально-функциональные уравнения и их применение к нелинейным краевым задачам. – К., 1987. – 112,4с.
368498
  Фролов Н.А. Дифференциальное и интегральное исчисление / Н.А. Фролов. – Москва, 1955. – 340 с.
368499
  Банах С.С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С.С. Банах. – М, 1958. – 404с.
368500
  Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С. Банах. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1966. – 436 с.
368501
  Грауэрт Г. Дифференциальное и интегральное исчисление / Г. Грауэрт. – М., 1971. – 680с.
368502
  Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С. Банах. – Изд. 3-е, испр. – Москва, 1972. – 423с.
368503
  Бугров Я.С. Дифференциальное и интегральное исчисление / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – Москва, 1980. – 432с.
368504
  Бугров Я.С. Дифференциальное и интегральное исчисление / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 431 с.
368505
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах / И.А. Марон. – Москва : Наука, 1970. – 399 с.
368506
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах / И.А. Марон. – М, 1973. – 399с.
368507
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. Функции одной переменной : учебное пособие для студ. вузов / И.А. Марон. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 400 с. : илл., табл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0849-8
368508
  Лере Ж. Дифференциальное и интегральное исчисление на комплексном аналитическом многообразии / Ж. Лере. – Москва, 1961. – 140 с.
368509
  Итенберг С.И. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной / С.И. Итенберг, Л.А. Кальницкий. – Л., 1971. – 172с.
368510
  Итенберг С.И. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной / С.И. Итенберг, Л.А. Кальницкий. – Л., 1973. – 172с.
368511
  Куваев М.Р. Дифференциальное и интегральное исчисление. / М.Р. Куваев. – Томск
1. – 1967. – 494с.
368512
  Бугров Я.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1988. – 431с.
368513
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1957. – 844 с.
368514
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1958. – 844 с.
368515
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1960. – 748 с.
368516
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1961. – 748 с.
368517
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1962. – 855с.
368518
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1963. – 855 с.
368519
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
1. – 1964. – 544 с.
368520
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
2. – 1964. – 312 с.
368521
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
1. – 1965. – 548 с.
368522
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
2. – 1965. – 312с.
368523
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
2. – 1966. – 312 с.
368524
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
1. – 1968. – 551с.
368525
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
1. – 1970. – 456с.
368526
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
2. – 1970. – 576с.
368527
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : Учебник / Н.С. Пискунов. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1. – 1972. – 456с.
368528
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : Учебник / Н.С. Пискунов. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2. – 1972. – 576с.
368529
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т.1. – 1976. – 456с.
368530
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
2. – 1976. – 576с.
368531
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
2. – 1978. – 575с.
368532
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
Т. 1. – 1985. – 429с.
368533
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва : Наука
Т. 2. – 1985. – с.
368534
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для вузов / Н.С. Пискунов. – Москва
1. – 1978. – 456с.
368535
  Ермаков В.П. Дифференциальное исчисление : Курс лекций В.П. Ермакова читанный в кевском политехническом институте в 1898-99 г. – сост. под ред. профессора студ. О.Шкляревский и В. Хонякевич. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т, 1919. – 52+100+80с.
368536
  Иванов И.И. Дифференциальное исчисление / И.И. Иванов. – Ленинград, 1925. – 475 с.
368537
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – М.-Л., 1926. – 255 с.
368538
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 2-е изд., доп. – М.-Л., 1931. – 320 с.
368539
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 3-е изд., доп. – Москва, 1932. – 320 с.
368540
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград, 1933. – 320 с.
368541
  Жигалкин И.И. Дифференциальное исчисление / И.И. Жигалкин, И М. Слудская. – М, 1935. – 367с.
368542
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – Москва, 1946. – 451 с.
368543
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 2-е изд. – Москва, 1949. – 476 с.
368544
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 3-е изд. – Москва, 1952. – 476 с.
368545
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 6-е изд. – Москва, 1958. – 473 с.
368546
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 7-е изд. – Москва, 1960. – 477 с.
368547
  Виноградов И.М. Дифференциальное исчисление / И.М. Виноградов. – Москва, 1988. – 174с.
368548
  Уэллс Р. Дифференциальное исчисление на комплексных многообразиях / Р. Уэллс. – М, 1976. – 284с.
368549
  Полозков А.П. Дифференциальное исчисление функции многих переменных / А.П. Полозков. – Москва, 1960. – 76 с.
368550
  Абдулофизов Ш. Дифференциальное исчисление функции многих переменных и функционалов : учеб. пособ. / Ш. Абдулофизов, М. Илолов, А.В. Колдунов ; М-во народ. образования ТаджССР, Тадж. гос. ун-т. – Душанбе : [б. и.], 1991. – 84 с.
368551
  Касьяненков П.П. Дифференциальное исчисление функций одного переменного / П.П. Касьяненков. – Л.
2. – 1964. – 84с.
368552
  Иванова Е.Е. Дифференциальное исчисление функций одного переменного : Учебник для студ.вісш.техн.учебн.заведений / Е.Е. Иванова; Под ред.В.С.Зарубина,А.П.Крищенко. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. – 408с. – ISBN 5-7038-1271-2
368553
  Коркин А.Н. Дифференциальное исчисление. / А.Н. Коркин. – 312,310с.
368554
  Эйлер Л. Дифференциальное исчисление. / Л. Эйлер; Пер.с латинск., вступ. статья и примеч. М.Я. Выгодского. – М.-Л. : ГТТИ, 1949. – 580 с.
368555
  Картан А. Дифференциальное исчисление. Дифференциальные формы / А. Картан; Пер. с франц. Б.К. Калякина и А.Н. Тюрина под ред. Б.А. Фукса. – Москва : Мир, 1971. – 392 с.
368556
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление. Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 476 с.
368557
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление. Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 476 с.
368558
  Алиев Р.Г. Дифференциальное уравнение с отклоняющимся аргументом с операторными коэффициентами (вопросы разрешимости) / Р.Г. Алиев. – Махачкала, 1982. – 81 с.
368559
  Воронец П.В. Дифференциальное уравнение траектории материальной точки на шероховатой поверхности : [Доклад, читанный в Киевс ко физико-математическом обществе 25 марта 1913 года / П.В. Воронец. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1916. – [1], 10с.
368560
  Мышкис А.Д. Дифференциальноые уравнения с запаздывающим аргументом. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Мышкис А.Д.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1950. – 13л.
368561
  Григорьев Е.И. Дифференциальные акустические признаки в моделировании оппозиций иллокутивных актов немецкого языка // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 99-104. – (Філологія)
368562
  Толстоногов А.А. Дифференциальные включения в банаховом пространстве. / А.А. Толстоногов. – Новосибирск, 1986. – 296с.
368563
  Кочан В.А. Дифференциальные вольтметры и амперметры с меднозакисными выпрямителями : Автореф... канд. техн.наук: / Кочан В.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1952. – 20л.
368564
  Ромер П.Э. Дифференциальные вычисления / П.Э. Ромер. – Киев, 1886. – 344 с.
368565
  Исаханов Р.С. Дифференциальные граничные задачи теории функций комплексного переменного. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исаханов Р.С.; АН ГрузССР. Тбил. мат. ин-тут им. А.М.Размадзе и вычислит. центр. – Тбилиси, 1959. – 12л.
368566
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Саратов, 1972. – 80с.
368567
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Ашхабад, 1976. – 166с.
368568
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Тбилиси, 1979. – 303с.
368569
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Иркутск, 1980. – 216с.
368570
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1984. – 168с.
368571
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1986. – 116с.
368572
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1987. – 104с.
368573
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1988. – 67с.
368574
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1989. – 124с.
368575
   Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения. – Элиста, 1982. – 159с.
368576
   Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения. – Элиста, 1983. – 118с.
368577
  Галахов М.А. Дифференциальные и интегральные уравнения математической теории трения / М.А. Галахов, П.П. Усов. – М., 1990. – 277,1с.
368578
   Дифференциальные и интегральные уравнения с сингулярными коэффициентами. – Душанбе, 1969. – 115с.
368579
   Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах : учеб. пособие / [А.Б. Васильева и др.] ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 429, [3] с. : илл. – Библиогр.: с. 428-429. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0988-4
368580
   Дифференциальные и операторные уравнения в функциональных пространствах. – Владивосток, 1983. – 105с.
368581
  Айзекс Р. Дифференциальные игры / Р. Айзекс. – Москва : Мир, 1967. – 479 с.
368582
  Кряжимский А.В. Дифференциальные игры нелипшицевых систем.. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кряжимский А.В.; АН СССР. Уральский ин-тут матем. и механики.. – Свердловск, 1980. – 25л.
368583
  Жаутыков О.А. Дифференциальные игры нескольких лиц / О.А. Жаутыков. – Алма-Ата, 1988. – 320с.
368584
  Петросян Л.А. Дифференциальные игры преследования / Л.А. Петросян. – Л., 1977. – 222с.
368585
  Григоренко Н.Л. Дифференциальные игры преследования несколькими объектами / Н.Л. Григоренко. – М., 1983. – 79с.
368586
  Пацюков В.П. Дифференциальные игры при различной информированности игроков / В.П. Пацюков. – Москва : Советское радио, 1976. – 199 с.
368587
  Мезенцев А.В. Дифференциальные игры с интегральными ограничениями на управление / А.В. Мезенцев. – М, 1988. – 134с.
368588
  Петросян Л.А. Дифференциальные игры с неполной информацией / Л.А. Петросян, Г.В. Томский. – Иркутск, 1984. – 187с.
368589
  Рихсиев Б.Б. Дифференциальные игры с простыми движениями / Б.Б. Рихсиев. – Ташкент, 1989. – 232с.
368590
  Сагайдак М.И. Дифференциальные игры с фиксированным временем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сагайдак М.И.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1971. – 10л.
368591
  Пименов Владимир Германович Дифференциальные игры систем с запаздыванием в управлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Пименов Владимир Германович; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 14л.
368592
  Остапенко В.В. Дифференциальные игры убегания с геометриченскими ограничениями и с ограничениями. : Автореф... Канд.ист.наук: 01.01.09 / Остапенко В.В.; Ан УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1978. – 24л.
368593
  Пшеничный Б.Н. Дифференциальные игры. / Б.Н. Пшеничный, В.В. Остапенко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 264 с.
368594
  Васильев А.Б. Дифференциальные излучения, содержащие малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Васильев А.Б.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
368595
  Гуляев А.П. Дифференциальные каталоги звезд / А.П. Гуляев, Л.М. Хоммик. – М., 1983. – 136с.
368596
  Петров П.И. Дифференциальные квадратичные формы, их инварианты и классификация : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Петров П.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
368597
  Хачатрян А.Г. Дифференциальные кинетические методы анализа смесей редкоземельных элементов без предварительного разделения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Хачатрян А.Г. ; КГУ. – Киев, 1974. – 24 с.
368598
  Хачатрян А.Г. Дифференциальные кинетические методы анализа смесей редкоземельных элементов без предварительного разделения, in situ. : Дис... канд. хим.наук: / Хачатрян А.Г.; АН УССР. Ин-т физич. химии. МВССО Арм.ССР. Ереван. гос. ун-т. – К., 1973. – 117л.
368599
  Соляник В.И. Дифференциальные многоканальные черенковские счетчики и их применение в поисках новых стабильных частиц с массами до 2ГэВ/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Соляник В.И.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 21л.
368600
  Морозов В.А. Дифференциальные неравенства и задачи приближений / В.А. Морозов, В.А. Малышев. – М., 1989. – 176с.
368601
  Пономарев В.Д. Дифференциальные нервенства для обыкновенных дифференциальных уравнений и систем первого порядка: уч. пособие / В.Д. Пономарев. – Рига, 1990. – 77с.
368602
  Богачев В.А. Дифференциальные операторы бесконечного порядка в высоких пространствах целей функций : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Богачев В. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1978. – 13л.
368603
  Моржаков Владимир Владимирович Дифференциальные операторы бесконечного порядка в пространствах голоморфных функций многих комплексных переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Моржаков Владимир Владимирович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.10-13
368604
  Пухов Г.Е. Дифференциальные преобразования и математическое моделирование физических процессов / Г.Е. Пухов. – Киев : Наук. думка, 1986. – 159 с.
368605
  Пухов Г.Е. Дифференциальные преобразования функций и управлений / Г.Е. Пухов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 420 с.
368606
  Пухов Г.Е. Дифференциальные преобразования функций и управлений. / Г.Е. Пухов. – К., 1980. – 419с.
368607
  Вольская И.С. Дифференциальные признаки официально-делового стиля речи на синтаксическом уровне : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вольская И.С. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1966. – 14 с.
368608
  Степанюк С.В. Дифференциальные признаки синтаксической категории цели. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Степанюк С.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 23л.
368609
  Евтихова Ирина Митрофановна Дифференциальные признаки фразовых акцентов в нейтральных и эмфатических высказываниях (на материале немецкого языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Евтихова Ирина Митрофановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 271л. – Бібліогр.:л.172-184
368610
  Евтихова И.М. Дифференциальные признаки фразовых акцентов в нейтральных и эмфатических высказываниях. : Автореф... Канд.филол.наук: / Евтихова И.М.; КГУ. – К, 1983. – 25л.
368611
  Перковская И.Д. Дифференциальные признаки швейцарского варианта немецкого литературного языка. (На материале швейц. худож. литературы XIX и ХХ веков и соврем. швейц. прессы) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Перковская И.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1972. – 28 с.
368612
  Диаб Ф.М. Дифференциальные свойства непрерывных функций и граничные значения однолистных аналитических отображений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Диаб Ф.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 7 с. – Бібліогр.:с.7
368613
  Фадель Мохамед Диаб Дифференциальные свойства непрерывных функций и граничные свойства однолистных аналитических отображений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фадель Мохамед Диаб; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра математ. физики. – К., 1975. – 70л. – Бібліогр.:л.64-69
368614
  Фуфаев В.В. Дифференциальные свойства решений задачи Дирихле для областей с углами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фуфаев В.В.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Акад. наук СССР. – М., 1963. – 7л.
368615
  Перестюк Н.А. Дифференциальные свойства решений и интегральных поверхностей нелинейных импульсных систем / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов // Дифференциальные уравнения, 1992. – №4
368616
  Филатов Петр Сергеевич Дифференциальные свойства решений уравнений квазиэллиптического типа в неограниченных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Филатов Петр Сергеевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 18л.
368617
  Шевченко В.А. Дифференциальные сечения и угловые распределения -лучей из реакции. (п,п1 ). : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шевченко В.А.; КГУ. – К., 1971. – 150л. – Бібліогр.:л.141-150
368618
  Шевченко В.А. Дифференциальные сечения и угловые распределения гамма-лучей из реакции (п, п" гамма) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Шевченко В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с.
368619
  Поташникова И.К. Дифференциальные сечения упругого П р, К р, рр и рр рассеяния при больших преданных импульсах и энергиях 40-45 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Поташникова И.К.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
368620
  Васильев В.И. Дифференциальные системы экстремального регулирования / В.И. Васильев. – Київ, 1963. – 72с.
368621
  Громов М.М. Дифференциальные соотношения с частными производными / М.М. Громов. – Москва : Мир, 1990. – 536 с. – ISBN 5-03-001297-4
368622
  Пухов Г.Е. Дифференциальные спектры и модели. / Г.Е. Пухов. – Киев, 1990. – 180с.
368623
  Кокт Ю.Я. Дифференциальные стробоскопические преобразователи / Ю.Я. Кокт, К.Я. Круминьш, Р.Я. Сташа. – Рига, 1981. – 69 с.
368624
  Шидлович Л.Х. Дифференциальные трансформаторы и их применение / Л.Х. Шидлович. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 95с.
368625
  Филипс Г. Дифференциальные уравнения / Г. Филипс. – Москва-Ленинград, 1932. – 80 с.
368626
  Горт В. Дифференциальные уравнения / В. Горт. – Л.-М., 1933. – 480с.
368627
  Куренский М.К. Дифференциальные уравнения / М.К. Куренский. – Ленинград
1. – 1933. – 313 с.
368628
  Куренский М.К. Дифференциальные уравнения / М.К. Куренский. – Ленинград
2. – 1934. – 334 с.
368629
  Филипс Г. Дифференциальные уравнения / Г. Филипс. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 104 с.
368630
  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1957. – 272 с.
368631
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – Москва, 1962. – 247 с.
368632
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Ленинград, 1963. – 416 с.
368633
  Школьник А.Г. Дифференциальные уравнения / А.Г. Школьник. – Москва, 1963. – 199 с.
368634
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Изд. 2-е, перераб. – Ленинград, 1965. – 368 с.
368635
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Филиппов, Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1966. – 58 с.
368636
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Минск, 1968. – 347с.
368637
  Силаева Е.А. Дифференциальные уравнения / Е.А. Силаева. – М., 1974. – 60с.
368638
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – 4-е изд., доп. – Минск, 1976. – 366с.
368639
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения : Учеб.пособие / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 304 с.
368640
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Филиппов, Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1977. – 56 с.
368641
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : [учебник для физ.-мат. спец. вузов] / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников; А.Н. Тихоеов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников. – Москва : Наука, 1980. – 231 с. – (Курс высшей математики и математической физики ; Вып. 7)
368642
  Бугров Я.С. Дифференциальные уравнения / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – Москва : Наука, 1981. – 448с.
368643
  Богданов Ю.С. Дифференциальные уравнения : Учеб. пособие для студ. вузов / Ю.С. Богданов, Ю.Б. Сыроид. – Минск : Выш. школа, 1983. – 239с.
368644
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1984. – 153с.
368645
   Дифференциальные уравнения. – Куйбышев, 1984. – 132с.
368646
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения : Учебник / А.М. Самойленко. – Киев : Вища школа, 1984. – 408с.
368647
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1985. – 104с.
368648
  Бугров Я.С. Дифференциальные уравнения / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1985. – 464с.
368649
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : [учебник для ун-тов по спец. "Прикл. математика" и "Физика"] / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1985. – 231 с. – (Курс высшей математики и математической физики ; Вып. 7)
368650
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1986. – 101с.
368651
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Филиппов. – М, 1986. – 64 с.
368652
  Маренич Е.Е. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие к спецкурсу / Е.Е. Маренич, А.С. Маренич. – Л., 1987. – 76с.
368653
  Петровский И.Г. Дифференциальные уравнения / И.Г. Петровский. – М., 1987. – 424с.
368654
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения : Учебное пособие / Н.М. Матвеев. – Москва : Просвещение, 1988. – 254 с. – ISBN 5-09-000281-9
368655
  Бугров Я.С. Дифференциальные уравнения / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1989. – 464с.
368656
  Уваров В.Б. Дифференциальные уравнения / В.Б. Уваров. – М, 1989. – 138с.
368657
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения : учеб. пособ. для студ. вузов / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 1989. – 382 с. – ISBN 5-06-000557-7
368658
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1990. – 144с.
368659
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1991. – 96с.
368660
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 1. – 1995
368661
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 2. – 1995
368662
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 3. – 1995
368663
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 4. – 1995
368664
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 5. – 1995
368665
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 6. – 1995
368666
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 3. – 1996
368667
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 4. – 1996
368668
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 5. – 1996
368669
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 6. – 1996
368670
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : учебник для студентов физ. специальностей и специальности "Прикл. математика" / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Изд. 4-е, стер. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 253, [1] с. – Посвящ. 250-летию Моск. ун-та. - Передм. указ.: с. 251-253. – Библиогр.: с. 249-250. – (Классический университетский учебник ) (Курс высшей математики и математической физики / под ред. А.Н. Тихонова [и др.] ; вып. 6). – ISBN 5-9221-0277-Х
368671
  Демидович Б.П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Б.П. Демидович, В.П. Моденов. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2006. – 288с. – (Лучшие классические учебники ; Математика). – ISBN 5-8114-0677-0
368672
  Демидович Б.П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Б.П. Демидович, В.П. Моденов. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 288 с. – (Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0677-7
368673
   Дифференциальные уравнения (теория устойчивости". – Рязань, 1984. – 143с.
368674
  Дмитриев А.П. Дифференциальные уравнения в контенгенциях с многозначной правой частью : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Дмитриев А.П.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1981. – 14л.
368675
  Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях / В.В. Амелькин. – Москва : Наука, 1987. – 157 с.
368676
   Дифференциальные уравнения в частных производных. – Л., 1986. – 145с.
368677
  Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка / М.М. Смирнов. – Москва, 1964. – 206 с.
368678
  Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка / М.М. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1974. – 323 с.
368679
   Дифференциальные уравнения в частных производных и их приложения. – Тбилиси, 1986. – 255с.
368680
  Вебстер А. Дифференциальные уравнения в частных производных математической физики / А. Вебстер, Г. Сеге. – Москва-Ленинград, 1934. – 320с.
368681
  Крехивский В.В. Дифференциальные уравнения в частных производных с главным членом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крехивский В.В.; Объед. учен. совет ин-тов матем., киберн. и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – К., 1964. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
368682
  Зоммерфельд А. Дифференциальные уравнения в частных производных физики / А. Зоммерфельд; Пер. с нем.А.А. Самарского и Н.Н. Яненко; Под ред. А.Н. Тихонова. – Москва : Изд. иностр. лит., 1950. – 456с.
368683
  Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частых производных / В.П. Михайлов. – Москва, 1976. – 391с.
368684
  Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частых производных / В.П. Михайлов. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 424 с.
368685
  Норкин С.Б. Дифференциальные уравнения второго порядка с запаздывающим аркументом / С.Б. Норкин. – Москва : Наука, 1965. – 354 с.
368686
  Фущич В.И. Дифференциальные уравнения движения первого и второго порядка для частиц с произвольным спином / В.И. Фущич, А.Н. Никитин. – Киев, 1977. – 48с.
368687
  Воронец П.В. Дифференциальные уравнения движения твердого тела по отношению к среде, имеющей произвольно заданное движение / [соч.] П.В. Воронца. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 40 с.
368688
  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : Учебник / Л.Э. Эльсгольц. – Москва : Наука, 1965. – 424 с.
368689
  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : учебник / Л.Э. Эльсгольц. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1969. – 424с.
368690
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Алма-Ата, 1978. – 168с.
368691
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Алма-Ата, 1980. – 119с.
368692
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Алма-Ата, 1981. – 182с.
368693
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Днепропетровск, 1982. – 151с.
368694
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 178 с.
368695
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Днепропетровск, 1984. – 136 с.
368696
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Воронеж, 1985. – 195с.
368697
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Днепропетровск, 1985. – 117с.
368698
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Днепропетровск, 1986. – 111с.
368699
   Дифференциальные уравнения и их приложения в механике. – Ташкент, 1985. – 386с.
368700
   Дифференциальные уравнения и их приложения в физике. – Днепропетровск, 1987. – 99с.
368701
   Дифференциальные уравнения и их приложения в физике. – Днепропетровск, 1988. – 97с.
368702
   Дифференциальные уравнения и их приложения в физике. – Днепропетровск : ДГУ, 1989. – 112 с.
368703
   Дифференциальные уравнения и их приложения в физике. – Днепропетровск, 1992. – 64с.
368704
   Дифференциальные уравнения и математическая физика. – Куйбышев, 1985. – 144с.
368705
   Дифференциальные уравнения и обобщенные функции. – Свердловск, 1986. – 102с.
368706
   Дифференциальные уравнения и обратные задачи динамики. – М., 1983. – 159с.
368707
   Дифференциальные уравнения и прикладные вопросы математики. – Ташкент, 1990. – 69с.
368708
   Дифференциальные уравнения и теория функций в приложении к аэродинмике и теории вероятностей. – Саратов, 1987. – 90 с.
368709
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – Владивосток, 1980. – 183с.
368710
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – М., 1983. – 120с.
368711
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – М., 1984. – 153с.
368712
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – М., 1986. – 128с.
368713
   Дифференциальные уравнения и численные методы. – Новосибирск : Наука, 1986. – 279 с.
368714
  Левин В.И. Дифференциальные уравнения математической физики / В.И. Левин, Ю.И. Гросберг. – Москва-Ленинград, 1951. – 576 с.
368715
  Кошляков Николай Сергеевич и др. Дифференциальные уравнения математической физики / Николай Сергеевич и др. Кошляков. – Москва, 1962. – 767 с.
368716
   Дифференциальные уравнения математической физики и их приложения. – Ташкент, 1989. – 192с.
368717
  Орлова Н.Д. Дифференциальные уравнения механических вибровозбудителей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Орлова Н.Д.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1981. – 15л.
368718
  Жидков Е.П. Дифференциальные уравнения параболического типа с малым параметром : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жидков Е. П.; МГУ, Ин-т механ. и матем. – М., 1952. – 4л.
368719
  Ермаков В.П. Дифференциальные уравнения первого порядка / В.П. Ермаков. – Киев
368720
  Лукашевич Н.А. Дифференциальные уравнения первого порядка : Учебное пособие для студ. матем. и физич. спец. ун-тов / Н.А. Лукашевич, А.В. Чичурин. – Минск : БГУ, 1999. – 210с. – ISBN 985-445-189-5
368721
  Кухарчук Н.М. Дифференциальные уравнения первого порядка в функциональных производных и некоторые вопросы вариационного исчисления, связанные с ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кухарчук Н.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 9л.
368722
  Дружкова Татьяна Анатольевна Дифференциальные уравнения с алгебраическими интегралами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дружкова Татьяна Анатольевна; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 9л.
368723
  Новрузов Г.М. Дифференциальные уравнения с вольтерровским оператором в банаховом пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Новрузов Г.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
368724
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием : метод. разработка для студ. мех.-мат. фак-та / А.М. Самойленко, Н.А. Перестюк. – Киев : КГУ, 1980. – 80 с.
368725
  Перестюк М.О. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.А. Асланян. – Киев : Вища школа, 1987
368726
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием / А.М. Самойленко, Н.А. Перестк. – Киев : Вища школа, 1987. – 286 с.
368727
   Дифференциальные уравнения с малым параметром. – Свердловск, 1984. – 134с.
368728
  Мищенко Е.Ф. Дифференциальные уравнения с малым параметром и релаксационные колебания / Е.Ф. Мищенко, Н.Х. Розов. – Москва : Наука, 1975. – 248с.
368729
  Трубников Ю.В. Дифференциальные уравнения с монотонными нелинейностями. / Ю.В. Трубников, А.И. Перов. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 198 с.
368730
   Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом. – К., 1977. – 300с.
368731
   Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом. – К., 1977. – 307с.
368732
  Кубышкин Е.П. Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом / Е.П. Кубышкин, С.Е. Биркган. – Ярославль, 1989. – 66с.
368733
  Серебрякова И.В. Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом в начальный период их развития. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 07.580 / Серебрякова И.В.; Ун-т дружбы народов. – М., 1972. – 22л.
368734
   Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом с операторынми коэффициентами. – Махачкала, 1990. – 78с.
368735
   Дифференциальные уравнения с параметром. – Киев : Институт математики, 1989. – 141,6 с.
368736
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью / А.Ф. Филиппов. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
368737
  Перестюк М.О. Дифференциальные уравнения с разрывными траекториями / М.О. Перестюк, А.А. Асланян // Укр. журн. " Знання", 1989
368738
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – М., 1970. – 252с.
368739
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск, 1980. – 256с.
368740
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск, 1980. – 153с.
368741
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Куйбышев, 1983. – 160с.
368742
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск : Наука, 1986. – 224 с.
368743
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Л., 1987. – 159с.
368744
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Л., 1988. – 160с.
368745
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск, 1989. – 143с.
368746
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Л., 1990. – 125с.
368747
   Дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – К., 1982. – 136с.
368748
   Дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – К., 1986. – 133с.
368749
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Ташкент, 1977. – 183с.
368750
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Баку, 1985. – 116с.
368751
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Баку, 1986. – 104с.
368752
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Баку, 1989. – 92с.
368753
  Масленникова В.Н. Дифференциальные уравнения с чатными производными : Учеб. пособие. / В.Н. Масленникова. – М., 1985. – 156с.
368754
   Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации / И.В. Самойленко, Я.М. Чабанюк, А.В. Никитин, У.Т. Химка // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / ІІн-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 93-99. – ISSN 0023-1274


  Запропоновано методи, що дозволяють вивчати модель стохастичної еволюції з марковськими перемиканнями, а також виокремити у граничному рівнянні великі стрибки збурювального процесу, які можуть описувати рідкі катастрофічні події у прикладних задачах. ...
368755
  Сычев В.В. Дифференциальные уравнения термодинамики. / В.В. Сычев. – М., 1981. – 195с.
368756
  Сычев В.В. Дифференциальные уравнения термодинамики. : учеб. пособие / В.В. Сычев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1991. – 223с.
368757
   Дифференциальные уравнения, гармонический анализ и их приложения. – М., 1987. – 122с.
368758
  Тихонов Андрей Николаевич Дифференциальные уравнения, содержащие малый параметр / Тихонов Андрей Николаевич, А.Б. Васильева, В.М. Волосов. – Киев : Ин-т математики АН УССР, 1961. – 231с.
368759
   Дифференциальные уравнения, теории функций и их приложения. – Алма-Ата, 1986. – 86с.
368760
   Дифференциальные уравнения, функциональный анализ и его приложения. – Алма-Ата, 1989. – 107с.
368761
  Бугров Я.С. Дифференциальные уравнения. Краткие интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 512с. – (Высшая математика). – ISBN 5-222-00215-2
368762
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения. Практический курс : Учебное пособие для студ. вузов / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – 3-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2006. – 383с. – ISBN 5-06-005326-1
368763
  Ботт Р. Дифференциальные формы в алгебраической топологии / Р. Ботт, Ту Лоринг. – Москва : Наука, 1989. – 336 с.
368764
  Айзенберг Л.А. Дифференциальные формы, ортогональные голоморфным функциям или формам и их свойствам / Л.А. Айзенберг, Ш.А. Даутов. – Новосибирск, 1975. – 114с.
368765
  Синицын Б.С. Дифференциальные электроизмерительные приборы с меднозакисными выпрямителями. : Автореф... Канд.техн.наук: / Синицын Б.С.; МВО СССР.Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1950. – 22л.
368766
  Устинский А.П. Дифференциальные электромагнитные муфты и коробки перерадч. / А.П. Устинский. – М., 1972. – 79с.
368767
   Дифференциальные, бескоалиционные, кооперптивные и статистические игры : Межвузовский тематический сборник. – Калинин : Гос. университет, 1979. – 108с.
368768
   Дифференциальные, интегральные уравнения и комплексный анализ. – Элиста, 1986. – 164с.
368769
   Дифференциальные, интегральные уравнения и комплексный анализ. – Элиста, 1988. – с.
368770
   Дифференциальные, многошаговые, бескоалиционные и иерархические игры. – Калинин, 1985. – 142с.
368771
  Мичатек Л.А. Дифференциальный болгарско-русский словарь / Л.А. Мичатек. – Санкт-Петербург, 1910. – 664, 144 с.
368772
  Бартов В.Ф. Дифференциальный доход в лесном хозяйстве и лейсной промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Бартов В.Ф.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 16л.
368773
  Корниенко В.П. Дифференциальный доход в совхозах и его распределение : Автореф... канд. экономич.наук: / Корниенко В.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 22л.
368774
  Потемкин П.И. Дифференциальный доход и основные принципы планирования цен в горной промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Потемкин П.И. ; МВ и ССО РСФСР, Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1960. – 18 с.
368775
  Глушенко Алексей Алексеевич Дифференциальный доход колхозов и его распределение в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Глушенко Алексей Алексеевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1977. – 19л.
368776
  Смирнова Татьяна Васильевна Дифференциальный подход к воспитанию скоростносильных способностей и выносливости у девушек старшего школьного возраста : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.04 / Смирнова Татьяна Васильевна; Киевский гос. ин-т физической культуры. – К., 1986. – 24л.
368777
  Моросанова В.И. Дифференциальный подход к психической саморегуляции: исследование действий профессионала // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 98-110. – ISSN 0205-9592
368778
  Мичатек Л.А. Дифференциальный сербско-русский словарь / Л.А. Мичатек. – Санкт-Петербург, 1903. – 727, 58 с.
368779
  Фильц Р.В. Дифференциальный сеточный метод расчета магнитного поля асинхронного турбогенератора / Р.В. Фильц, Д.П. Гречин. – Киев, 1983. – 48с.
368780
  Альбер Я.И. Дифференциальный спуск и его приложения к решению нелинейных операторных уравнений и минимизации функционалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Альбер Я.И.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 11л.
368781
  Цветков А.И. Дифференциальный термический анализ карбонатных минералов / А.И. Цветков. – М, 1964. – 168с.
368782
  Бондарев В.Ф. Дифференциальный фиксированный доход и выравнивание экономических условий хозяйствования / В.Ф. Бондарев; Ред. Майоров Н.Н. – Минск : Наука и техника, 1979. – 136 с.
368783
  Дубовик М.А. Дифференциация - возврат к жизни? // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 17-18
368784
  Луман Н. Дифференциация / Никлас Луман ; [пер. с нем. Б. Скуратов под ред. : А. Антоновского, А. Глухова, О. Никифорова ; общ. ред. : А. Антоновский, О. Никифоров]. – Москва : Логос, 2006. – 320 c,. – (Б-ка философского журнала "Логос" ) ( Socium ) ( Общество общества ; 4). – ISBN 5-8163-0061-x
368785
  Твердохлебов В.А. Дифференциация вещества в планетарных условиях / В.А. Твердохлебов. – Новосибирск, 1973. – 83с.
368786
  Еремин Н.И. Дифференциация вулканогенного сульфидного оруденения / Н.И. Еремин. – М., 1983. – 255с.
368787
  Эрнепесов Х.Н. Дифференциация высокомолекулярных углеводородов нефти и изучения влияния химической природы сырья и типа катализаторов на глубину и направление каталитического крекинка. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.082 / Эрнепесов Х.Н.; АН ТССР.Ин-т химии. – Ашхабад, 1970. – 33л.
368788
  Некос В.Е. Дифференциация голоценового аллювия и ее связь с неотектоникой восточно-украинского нефтегазоносного бассейна (на примере рек Левобережной Украины) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.120 / Некос В.Е. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 25 с.
368789
  Ужанский С.Г. Дифференциация деревни / С.Г. Ужанский. – М.-Л., 1928. – 134с.
368790
  Ханин Г.И. Дифференциация доходов в дореволюционной России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 3. – С. 75-79. – ISSN 0320-8168
368791
  Скибина С.А. Дифференциация доходов домохозяйств и ее влияние на степень социальной стратификации общества // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 323-27
368792
  Макогон Б.В. Дифференциация законодательства и расширение предмета правового регулирования в России в условиях глобализации // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 74-76. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
368793
   Дифференциация запасов и ресурсов нефти. – М., 1992. – 186с.
368794
  Зайченко А.С. Дифференциация заработной платы в американской промышленности // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 121-134
368795
  Лагвилава Л.Г. Дифференциация заработной платы на предприятиях и проблемы контроля за ее расходованием : Автореф... канд. экон.наук: / Лагвилава Л.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
368796
  Байленов Ермек Ерманович Дифференциация и интеграция в духовной культуре. (По материалам истории лит. и искусства казахского народа) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Байленов Ермек Ерманович ; АН Каз ССР , Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1977. – 25 с.
368797
  Ланге Б. Дифференциация и интеграция в науке как закономерность процесса познания : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Ланге Б.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1970. – 20л.
368798
  Нецветаев В.А. Дифференциация и интеграция как всеобщие механизмы развития : Автореф... канд. филос.наук: / Нецветаев В. А.; МВССО РСФСР, Перм.ГУ. – Пермь, 1971. – 18л.
368799
  Бабосов Е. Дифференциация и консолидация в процессе становления предпринимательства в переходном общество // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.103-113. – ISSN 0207-3676
368800
  Коркмазский Ф.Е. Дифференциация информативного описания речи. / Ф.Е. Коркмазский. – М., 1988. – 14с.
368801
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дроздов Владимир Александрович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 17л.
368802
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского (диахронический анализ) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Дроздов Владимир Александрович; МО Украины, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 19 с.
368803
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского (диахронический анализ) : Дис... канд. филолог.наук: / Дроздов Владимир Александрович; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 164л. – Бібліогр.:л.151-158
368804
  Мамыров Э.М. Дифференциация наиболее распространенных веществ метосферы по удельной энергии атомизации / Э.М. Мамыров. – Фрунзе, 1989. – 161с.
368805
  Тхорик Владимир Ильич Дифференциация обучения в общеобразовательной школе современной Англии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тхорик Владимир Ильич ; Научно-исслед. ин-т общей пед. АПН СССР. – Москва, 1974. – 30 с.
368806
  Сухоруков К.М. Дифференциация обязательных экземпляров по социальной значимости // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 3 (374). – С. 10-13. – ISSN 0869-6020
368807
  Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания / Ю.Б. Мельникова. – Красноярск : КГУ, 1989. – 120с.
368808
  Кучмаева О.В. Дифференциация показателей рождаемости в России: роль демографических и социальных факторов / О.В. Кучмаева, О.Л. Петрякова // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 10. – С. 21-25. – ISSN 0320-8168
368809
  Стоюхина Наталья Юрьевна Дифференциация психологического знания в высших учебных заведениях России начала XX века // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
368810
  Швецов Ю.Г. Дифференциация рабочего времени и формы вторичной занятости. / Ю.Г. Швецов. – Томск, 1989. – 198с.
368811
  Фитуни Л.Л. Дифференциация развивающихся стран и новая архитектура мировой экономики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 2-8. – ISSN 0321-5075
368812
  Усенко О.В. Дифференциация расплавов в условиях верхней мантии // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 78-94 : рис., табл. – Библиогр.: с. 93-94. – ISSN 0203-3100
368813
  Кишковский А.Н. Дифференциация рентгенодиагностики в газоэнтерологии / А.Н. Кишковский. – М, 1984. – 288с.
368814
  Грузберг А.А. Дифференциация русской литературно-письменной речи второй половины XVI - начала XVII века : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Грузберг А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1972. – 20л.
368815
  Вендина Т.И. Дифференциация славянских языков по данным словообразования / Т.И. Вендина. – Москва, 1990. – 163с.
368816
  Рекемчук Людмила Александровна Дифференциация словообразовательных значений отглагольных существительных действия в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рекемчук Людмила Александровна; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 21л.
368817
   Дифференциация трудового вознагражденияв условиях перехода к рыночной экономике. – Ярославль, 1991. – 128с.
368818
  Насыров Р.Р. Дифференциация уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 1. – С. 49-50. – ISSN 1680-2721
368819
  Кошеленко В.О. Дифференциация факторов конкурентноспособности предприятия на основе временного фактора : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 85-96. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
368820
  Орлик И.И. Дифференциация Центрально-Восточной Европы и отношения с Россией // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 125-147. – ISSN 0130-3864
368821
   Дифференциорованный подход к культурно-воспталеьной работе профсоюзных организаций и клубных учреждений. – Л., 1984. – 104с.
368822
  Федотов В.П. Дифференцирование в топологических группах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Федотов В.П.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 11л.
368823
  Гусман Мигель де Дифференцирование интегралов в R / Гусман Мигель де. – Москва : Мир, 1978. – 200 с.
368824
  Мчедлов-Петросян Дифференцирование силы органических кислот в истинных и организованных растворах / Мчедлов-Петросян; М-во образования и науки Украины; Харьковский нац. ун-т им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 326 с. – На тит. листе: Посвящается 200-летию Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. Шифр дубл. 54Мчед. – ISBN 966-623-252-9
368825
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций в линейных пространствах. / Г.Е. Шилов. – Ярославль, 1978. – 120с.
368826
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций: высшие производные и вариационное исчисление. / Г.Е. Шилов. – Ярославль, 1980. – 83с.
368827
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций: приложения к анализу / Г.Е. Шилов. – Ярославль
2. – 1979. – 87с.
368828
  Горбунова Т.В. Дифференцированная деятельность студентов как системообразующий фактор управления качеством профессионального обучения // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 7-15. – ISSN 2073-9613
368829
  Хоботова Э. Дифференцированно-дидактический подход к изучению дисциплины "Химия" в техническом вузе / Э. Хоботова, В. Даценко, М. Уханева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 27-35. – ISSN 1562-529Х
368830
  Николаев П.М. Дифференцированное изучение регионального курса географии : Вести из регионов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 60-64 : Рис. – ISSN 0016-7207
368831
  Стасенко Р.Ф. Дифференцированное кормление свиней, как метод по вышения их скороспелости. : Автореф... канд.с-х.наук: / Стасенко Р.Ф.; М-во сел.хоз.УССР.Укр.лакад.с-х.наук. – К, 1959. – 18л.
368832
  Куперман Я.М. Дифференцированное нормирование и ускорение оборачиваемости оборотных средств подрядных строительных организаций : Автореф... канд. экон.наук: / Куперман Я.М.; Моск. финансковый ин-т. – Москва, 1951. – 37л.
368833
  Бутузов И.Д. Дифференцированное обучение-важное дидактическое средство эффективного обучения школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бутузов И.Д.; Моск.пед.ин-т. – М, 1968. – 28л.
368834
  Самия Шафик Михайл Дифференцированное обучение на уроке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Самия Шафик Михайл; МГУ. – М., 1978. – 30л.
368835
  Дронов Н.В. Дифференцированное оконтуривание и оценка запасов рудных месторождений / Н.В. Дронов. – Фрунзе, 1988. – 117с.
368836
  Лонская С.В. Дифференцированность судебной системы России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 16. – С. 21-24. – ISSN 1812-3805
368837
  Конников Э.Г. Дифференцированные гипербазит-базитовые комплексы докембрия Забайкалья: Петрология и рудоообразование / Э.Г. Конников. – Новосибирск, 1986. – 217с.
368838
  Родина Е.Н. Дифференцированные домашние задания как эффективное средство улучшения здоровья учащихся : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 67-68. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0016-7207
368839
   Дифференцированный баланс доходов и потребления населения. – М., 1977. – 223с.
368840
  Абаева Т.Ю. Дифференцированный подход к мальчикам и девочкам -- важное условие эффективности учебно-воспитальной работы в школе : Автореф. дис. ... Канд. пед. наук: 13.730 / Абаева Т.Ю. ; Ташк. гос. пед. ин-т им.Низами. – Ташкент, 1970. – 26 с.
368841
   Дифференцированный подход к описанию документальных материлов. – М.
2. – 1972. – 48с.
368842
   Дифференцированный подход к повышению квалификации учителей гуманитраных предметов в ИУУ. – Л., 1983. – 106с.
368843
  Саламатов Павел Васильевич Дифференцированный подход к подготовке студенток вузов к сдаче норм комплекса ГТО : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.04 / Саламатов Павел Васильевич; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1984. – 23л.
368844
  Суслов В.Г. Дифференцированный подход к слабоуспевающим учащимся на уроках географии : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 45-54 : Табл., схеми. – ISSN 0016-7207
368845
  Солопова Р.И. Дифференцированный подход к учащимся в процессе воспитатпельной работы в классном коллективе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Солопова Р.И.; Киев. гос. пед.ин-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 16л.
368846
  Пономарева А.В. Дифференцированный подход к учащимся при обучении физике. : Автореф... канд. пед.наук: / Пономарева А.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
368847
   Дифференцированный подход при обучении и воспитании слепогулхих детей. – М., 1990. – 136с.
368848
  Корочкин Л.И. Дифференцировка и старение вегетативного нейрона / Л.И. Корочкин. – М-Л, 1965. – 188с.
368849
   Дифференцировка клеток в гисто- и органогенезах. – К., 1975. – 257с.
368850
  Туманишвили Г.Д. Дифференцировка клеток. / Г.Д. Туманишвили. – Тбилиси, 1977. – 223с.
368851
  Черкасова И.Б. Дифференцировка мышечных клеток миокарда в онтогенезе млекопитающего. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Черкасова И.Б.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 22л.
368852
  Гольдер Марио Дифференцировка основных свойств вещей и формирование понятий об отношениях классов и подклассов у старших дошкольников : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Гольдер Марио ; Моск. гос. ун-т , Фак-т психологии. – Москва, 1970. – 19 с.
368853
  Персов Г.М. Дифференцировка пола у рыб / Г.М. Персов. – Л, 1975. – 148с.
368854
  Туманишвили Дифференцировка, рост и взаимодействие клеток. / Туманишвили, Н.В. Саламатина. – Тбилиси, 1973. – 198с.
368855
  Береснев В.В. Дифференцируемость функций минимума на точено-множественных отображениях : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Береснев В. В.; МС и ССО УССР -- КГУ. – К., 1973. – 97л. – Бібліогр.:л.94-97
368856
  Береснев В.В. Дифференцируемость функций минимума на точечно-множественных отображениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Береснев В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 19 с.
368857
  Кац Марк Пинхусович Дифференцируемые меры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кац Марк Пинхусович; МГУ. – М., 1976. – 17л.
368858
  Хацкевич В.А. Дифференцируемые операторы / В.А. Хацкевич, Д.М. Шойхет. – Л, 1991. – 150с.
368859
  Гулевич С.А. Дифференцируемые отображения и дифференцируемы многообразия: учеб. пособие / С.А. Гулевич. – Калинин, 1987. – 72с.
368860
  Андреев Борис Александрович Дифференцируемые отображения проективного пространства в некоторые пространства фигур : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Андреев Борис Александрович ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1979. – 14 с.
368861
  Андреев Борис Александрович Дифференцируемые отображения проективного пространства в некоторые пространства фигур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Андреев Борис Александрович; Московский госпединститут им. В.И.Ленина. – Москва, 1980. – 15л.
368862
  Новиков С.П. Дифференцируемые пучки сфер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков С.П.; АН СССР. Матем ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 5л.
368863
  Брекер Теодор Дифференцируемые ростки и катастрофы / Брекер Теодор; Пер. с англ.А.Г. Кушниренко; Под ред. В.И. Арнольда. – Москва : Мир, 1977. – 208с.
368864
  Брекер Теодор Дифференцируемые ростки и катастрофы [Электронный ресурс] / Брекер Теодор, Л. Ландер; пер. с англ. А.Г. Кушниренко ; под ред. В.И. Арнольда. – Волгоград : Платон, 1997. – 208 с.
368865
  Ивлева Л.И. Дифференцирующее действие сложных эфиров на силу кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Ивлева Л.И.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 16л.
368866
  Личкова Н.В. Дифференцирующее действие спиртов на силу кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Личкова Н.В.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 14л.
368867
  Половніков В.Г. Дифференціація сприйняттів і умови можливості отримання істинного знання в філософії Дж. Берклі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про специфіку тлумачення Берклі проблеми співвідношення сприйняттів в контексті процесу отримання істинного знання. В статье идет речь о специфике интерпретации Беркли проблемы соотношения восприятий в контексте процесса получения ...
368868
  Мокейчев В.С. Дифферециальные уравнения с отклоняющимися аргументами. / В.С. Мокейчев. – Казань, 1985. – 221с.
368869
  Ривкинд Я.И. Диффернициальное и интегральное исчисление в задачах / Я.И. Ривкинд. – Минск, 1971. – 190с.
368870
  Аникин В.С. Диффиральные приближения функций / В.С. Аникин. – Ташкент, 1988. – 253с.
368871
  Долотов Ю.С. Диффиренция осадочного матариалаи слоистость прибрежных отложений / Ю.С. Долотов. – Москва : Наука, 1982. – 184с.
368872
  Рыкунов Л.Н. Диффрагированные на земном ядре Р волны и жесткость ядра Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыкунов Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1958. – 6л.
368873
  Иванов В.И. Диффракция коротких волн на гладких выпуклых цилиндрах (двухмерные задачи) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов В.И.; МГУ. физ. ф-тет. – М,, 1962. – 6л.
368874
  Боровиков Владимир Андреевич Диффракция на многоугольниках и многогранниках : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Боровиков Владимир Андреевич; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Отд-ние. – М., 1965. – 8л.
368875
  Бэкон Дж. Диффракция нейтронов : пер. с англ. / Дж. Бэкон ; пер. Э.Л. Бурштейн. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 256 с.
368876
  Игнатовский В.С. Диффракция параболического зеркала при любом отверстии / В.С. Игнатовский, 1920. – 30 с.
368877
  Фок В.А. Диффракция радиоволн вокруг земной поверхности / В.А. Фок. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 80с.
368878
  Пекуровский Л.Е. Диффракция ударной волны на клине движущемся со сверхзвуковой скоростью при нерегулярном взаимодействии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Пекуровский Л.Е.; МГУ. – М, 1976. – 9л.
368879
  Кусков А.М. Диффракция упругих установившихся колебаний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кусков А.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1949. – 5л.
368880
  Ильин В.А. Диффракция электромагнитных волн на некоторых неоднородностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильин В.А.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. Кафедра математики. – М., 1953. – 7л.
368881
   Диффракция электромагнитных волн на некоторых телах вращения : сб. статей. – Москва : Советское радио, 1957. – 175 с.
368882
  Вайнштейн Л.А. Диффракция электромагнитных и звуковых волн на открытом конце волновода / Л.А. Вайнштейн. – Москва : Советское радио, 1953. – 204 с.
368883
  Вайнштейн Л.А. Диффракция электромагнитных и звуковых волн на открытом конце волнозавода. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Вайнштейн Л.А.;. – М, 1952. – 10л.
368884
  Марк Г. Диффракция электронов : пер. с нем. / Г. Марк, Р. Вирль. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1933. – 191 с.
368885
  Пинскер З.Г. Диффракция электронов / З.Г. Пинскер ; под ред. и с предисл. акад. А.А. Лебедева ; Акад. наук СССР, Ин-т кристаллографии. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 404 с. – Библиогр.: с. 392-401
368886
  Кутовой И.В. Диффракция электронов при катодном распылении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кутовой И.В.; МВО СССР. Львов. политехн. ин-т. Физическая лаборатория. – Львов, 1950. – 8л.
368887
   Диффузинные покрытия на металлах. – К., 1965. – 143с.
368888
   Диффузинные процессы в бериллин. – М., 1981. – 76с.
368889
   Диффузинные процессы в металлах. – Тула, 1977. – 126 с.
368890
  Чабанюк Виктор Саввович Диффузионная аппроксимакция некоторых характеристик моделей массового обслуживания : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Чабанюк Виктор Саввович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 114л. – Бібліогр.:л.108-114
368891
  Чабанюк В.С. Диффузионная аппроксимация некоторых характеристик моделей массового обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Чабанюк В.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
368892
  Чабанюк В.С. Диффузионная аппроксимация некоторых характеристик моделей массового обслуживания. : Автореф... канд.ф из.-мат.наук: 01.01.09 / Чабанюк В.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
368893
  Алиев А.О. Диффузионная аппроксимация процессов с полумарковскими переключениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Алиев А. О.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 20 с.
368894
  Алиев Алладурды Оразович Диффузионная аппроксимация процессов с полумарковскими переключениями : Дис... доктор физ.-мат.наук: 01.01.05 / Алиев Алладурды Оразович; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 180л. – Бібліогр.:л.175-180
368895
  Чечельницкий Александр Анатольевич Диффузионная аппроксимация сетей массового обслуживания : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чечельницкий Александр Анатольевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 156л. – Бібліогр.:л.150-156
368896
  Чечельницкий А.А. Диффузионная аппроксимация сетей массового обслуживания : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Чечельницкий А.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
368897
  Веретенников А.Ю. Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодическими марковскими возмущениями ІІ / А.Ю. Веретенников, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 88. – С. 1-16. – ISSN 0868-6904


  The paper is a sequel to the paper [Veretennikov A.Yu., Kulik A.M. Diffusion approximation for systems with weakly ergodic Markov perturbations I. Submitted to Teor. Imov. Mat. Stat.]. Corollaries are given in some particular cases of self-contained ...
368898
  Гегузин Я.Е. Диффузионная зона / Я.Е. Гегузин. – Москва : Наука, 1979. – 343 с.
368899
  Адеев Геннадий Дмитриевич Диффузионная модель формирования распределений осколков деления : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.16 / Адеев Геннадий Дмитриевич; Объедин. ин-т ядерныъ исследований. – Дубна, 1988. – 24л.
368900
  Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка в вакууме / Н.Ф. Казаков. – М, 1966. – 47с.
368901
  Конюшков Диффузионная сварка в электронике / Конюшков, Ю.Н. Копылов. – Москва, 1974. – 167 с.
368902
  Вагнер Л.С. Диффузионно-рекомбинационные эффекты в полжительном столбе разряда аргона : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Вагнер Л.С. ; ЛГУ им.А.А. Жданова. – Ленинград, 1979. – 10 с.
368903
  Духин С.С. Диффузионно-электрическая теория неравновесных электроповерхностных сил и электокинетических явлений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Духин С.С. ; Ин-т. физ. химии АН СССР. – Москва-Киев, 1965. – 32 с. – Бібліогр.:с.31-32
368904
  Лепешев Анатолий Александрович Диффузионное магнитное последействие в магнетите : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лепешев Анатолий Александрович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
368905
  Збожная О.М. Диффузионное насыщение поверхностей металлов в среде жидкометаллических растворов путем изотермического переноса массы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Збожная О.М.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
368906
  Михайлов Е.Г. Диффузионное распространение никеля по поверхности тугоплавких материалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Михайлов Е.Г.; Харкьов. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 20л.
368907
   Диффузионное соединение в вакууме теаллов, сплавов и неметаллических материалов. – М.
1. – 1968. – 167с.
368908
  Дубинин Н Г. Диффузионное хромирование сплавов / Н Г. Дубинин, . – М, 1964. – 452с.
368909
  Виолин Э.Е. Диффузионные p-n переходы в карбиде кремния и электролюминесцентные источники света на их основе. : Автореф... канд. техн.наук: / Виолин Э.Е.; Ленингр. электротехн. ин-т. – Л., 1967. – 17л.
368910
  Любов Б.Я. Диффузионные изменения дефектной структуры твердых тел / Б.Я. Любов. – Москва : Металлургия, 1985. – 206 с.
368911
  Сальм Я.И. Диффузионные искажения при измерении спектра аэроионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Сальм Я.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 12л.
368912
  Ивлев В.В. Диффузионные модели в теории надежности / В.В. Ивлев. – Москва, 1983. – 65-94с.
368913
  Гурин А.А. Диффузионные модели стохастического ускорения частиц пакетом неустойчивых волн / А.А. Гурин, С.Л. Котляров. – К., 1977. – 16с.
368914
  Фиш М.Л. Диффузионные преобразователи неэлектрических величин / М.Л. Фиш, Ю.В. Лаптев. – Киев : Техніка, 1979. – 119с.
368915
  Бондаренко В.Г. Диффузионные процессы в гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Бондаренко В.Г.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 8л.
368916
  Криштал М.А. Диффузионные процессы в железных сплавах / М.А. Криштал. – М, 1963. – 279с.
368917
  Романкевич М.Я. Диффузионные процессы в катионите и кинетике ионного обмена : Автореф... докт. хим.наук: / Романкевич М. Я.; АН УССР, Ин-т оран. хим. – К., 1960. – 20л.
368918
  Махно С.Я. Диффузионные процессы в композитных средах // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 94. – С. 130-142. – ISSN 0868-6904


  The sufficient conditions of weak convergence of solutions of stochastic equations in a space with barriers are obtained. The number of barriers grows to infinity and in a limit they fill some segment. The equation for the limit process is given.
368919
  Цеханская Ю.В. Диффузионные процессы в критической области растворов : Автореф... докт. хим.наук: 02.073 / Цеханская Ю. В.; Науч. ислед. физ. хим. ин-т. – М., 1970. – 39л. – Бібліогр.:с.38
368920
   Диффузионные процессы в металлах. – Киев : Наукова думка, 1966. – 195 с.
368921
  Акимова И.А. Диффузионные процессы в металлах / И.А. Акимова, А.В. Покоев. – Куйбышев, 1983. – 102с.
368922
  Любов Б.Я. Диффузионные процессы в неоднородных твердых средах / Б.Я. Любов. – Москва : Наука, 1981. – 295 с.
368923
  Гарбовицкая Татьяна Григорьевна Диффузионные процессы в тонкопленочных системах : Автореф. дис. ... физ.-мат. наук : 01.04.07 / Гарбовицкая Татьяна Григорьевна ; МВ и ССО УССР , ХГУ. – Харьков, 1980. – 21 с.
368924
  Лариков Л.Н. Диффузионные процессы в упорядоченных сплавах / Л.Н. Лариков. – Киев, 1975. – 214 с.
368925
  Сараян В.В. Диффузионные процессы и дифференциалые уравнения, вырождающейся в отдельных точках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сараян В. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1973. – 8л.
368926
  Ито К. Диффузионные процессы и их траектории / К. Ито, Г. Маккин. – М., 1968. – 395с.
368927
  Белопольская Я.И. Диффузионные процессы на бесконечномерных дифференцируемых многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Белопольская Я.И.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 11л.
368928
  Гегузин Я.Е. Диффузионные процессы на поверхности кристалла / Я.Е. Гегузин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 124 с.
368929
  Благовещенский Ю.Н. Диффузионные процессы с малым параметром и их применения к параболическим уравнениям в частных производных второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Благовещенский Ю.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 5л.
368930
  Михеев А.А. Диффузионные соединения: Контроль качества. Испытания. Исследования. / А.А. Михеев. – М., 1992. – 177с.
368931
  Мгалоблишвили К.Д. Диффузионный дозатор паров жидкости. Разработка и исследование прибора для проверки газоанализаторов на пары жидкостей в воздухе (газе) : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Мгалоблишвили К.Д.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1969. – 20л.
368932
   Диффузионный и конвективный перенос в газах и жидкостях : сб. науч. работ. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1986. – 82 с.
368933
  Козлов С.В. Диффузионный контроль реакций макромолекул. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 076 / Козлов С.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
368934
  Ворошинин Л.Г. Диффузионный массоперенос в многокомпонентных системах / Л.Г. Ворошинин, Б.М. Хусид. – Минск, 1979. – 255 с.
368935
  Кукушкин С.А. Диффузионный массоперенос в остроковых пленках ( на примере соединений А4 В6, А2 В6, окисление А2В6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кукушкин С.А.; Харьк.полите.ин-т. – Харьков, 1982. – 26л.
368936
  Афанасьев П.Б. Диффузионный метод создания определенных высоких пересыщений в растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Афанасьев П.Б.;. – М., 1949. – 4л.
368937
  Клинчук Ю.И. Диффузионный перенос массы в металлах с твердофазными покрытиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клинчук Ю.И.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
368938
  Кагановский Юрий Семенович Диффузионный перенос массы по реальной поверхности кристалла : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кагановский Юрий Семенович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т. – Х., 1983. – 32л.
368939
  Кузнецова Т.В. Диффузиофорез, апериодический электродиффузиофорез и их роль в формировании полимерных покрытий. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.11 / Кузнецова Т.В.; Ан УССР. – К, 1983. – 22л.
368940
  Фарукшин М.Х. Диффузия автономности в условиях унификации российской региональной политики (на примере Республики Татарстан) / М.Х. Фарукшин, А.Г. Большаков // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ. исслед.Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2007. – № 2 : Губернаторы в России: от выборов к назначениям. – С. 94-115. – (Политология)
368941
  Лесник А.Г. Диффузия азота в сталях, легированных хромом и марганцем / А.Г. Лесник, П.И. Некрашевич, В. Сирик. – Киев : КГУ, 1955. – [2] с. – Отд.оттиск
368942
   Диффузия в газах и жидкостях. – Алма-Ата, 1974. – 121с.
368943
  Попова Л.В. Диффузия в концентрированных растворах некоторых электролитов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Попова Л.В.; КПИ. – К., 1968. – 21л.
368944
  Николаев Н.И. Диффузия в мембранах / Н.И. Николаев. – М., 1980. – 232с.
368945
  Буцик М. Диффузия в металлах : Дис... наук: / Буцик М.;. – 122л. – Бібліогр.:л.1-4
368946
  Бугаков В.З. Диффузия в металлах и сплавах / В.З. Бугаков. – Л.-М., 1949. – 212с.
368947
  Герцрикен С.Д. Диффузия в металлах и сплавах в твердой фазе / С.Д. Герцрикен, И.Я. Дехтяр. – Москва : Физмаигиз, 1960. – 564 с.


  В монографии даны способы расчета и методы исследования диффузии, теории и закономерности диффузионных процессов. Рассмотрена роль дефектов кристаллического строения и межатомного взаимодействия в процессах диффузии, а также связь явлений диффузии с ...
368948
  Ромашкин Ю.П. Диффузия в металлах при пластической деформации : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ромашкин Ю. П.; АН СССР, физ. техн. ин-т. – Л., 1965. – 15л.
368949
   Диффузия в металлах с объемноцентрированной решеткой : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1969. – 416 с.
368950
  Бокштейн Б.С. Диффузия в металлах. / Б.С. Бокштейн. – М, 1978. – 248с.
368951
  Зайт В. Диффузия в металлах. Процессы обмена мест : пер. с нем. / В. Зайт. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 381с.
368952
  Рысин Г.Я. Диффузия в полимерах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рысин Г. Я.; Лен. физ. технич. ин-т АН СССР. – Л., 1951. – 15л.
368953
  Чалый А.Е. Диффузия в полимерных системах / А.Е. Чалый. – М, 1987. – 311с.
368954
  Болтакс Б.И. Диффузия в полупроводниках / Б.И. Болтакс. – Москва : Наука, 1961. – 462 с.
368955
  Галактионов С.Г. Диффузия в сложных молекулярных структурах. / С.Г. Галактионов. – Минск, 1974. – 239с.
368956
  Бэррер Р. Диффузия в твердых телах : Пер. с англ. / Р. Бэррер. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 504 с.
368957
  Старк Дж.П. Диффузия в твердых телах : Пер. с англ. / Дж.П. Старк. – Москва : Энергия, 1980. – 239с.
368958
  Шьюмон П. Диффузия в твердых телах. : Пер. с англ. / П. Шьюмон. – Москва : Металлургия, 1966. – 195с.
368959
  Щербакова А.А. Диффузия водорода через железо и бинарные железо-хромовые и железо-никелевые сплавы при высоких давлениях и температурах : Автореф... Канд.хим.наук: / Щербакова А.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1954. – 8л.
368960
  Поликарпова Ираида Павловна Диффузия гомовалентных катионов в моно- и поликристаллах иодистого цезия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Поликарпова Ираида Павловна; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 24л.
368961
   Диффузия горячих электронов. – Вильнюс : Мокслас, 1981. – 212 с.
368962
  Покоева Валентина Алексеевна Диффузия и взаимодействие примесей в сильнолегированном кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Покоева Валентина Алексеевна; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 22л.
368963
  Демаков Ю.П. Диффузия и взаимодействие прмесей и дефектов в эпитаксильных твордых растворах соединений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Демаков Ю. П.; Лен. полит. ин-т. – Л., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
368964
  Худяков Сергей Варфоломеевич Диффузия и влияние глубоких примесей на электрические и оптические свойства фосфида галлия : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.07 / Худяков Сергей Варфоломеевич; Ленинградский политехнич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1981. – 24л.
368965
  Шиняев А.Я. Диффузия и высокотемпературные свойства сплавов тугоплавких металлов. / А.Я. Шиняев. – М., 1982. – 103с.
368966
  Хаксли Л.Д. Диффузия и дрейф электронов в газах : Пер. с англ. / Л.Д. Хаксли, Р. Кромптон. – Москва : Мир, 1977. – 672с.
368967
  Еремеев В.С. Диффузия и напряжения / В.С. Еремеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 182 с.
368968
  Виар Ж. Диффузия и обмен химических элементов в полевых шпатах / Ж. Виар. – Москва, 1971. – 20с.
368969
  Колобов Н.А. Диффузия и окисление полупроводников / Н.А. Колобов, М.М. Самохвалов. – Москва : Металлургия, 1975. – 454 с.
368970
  Цеханская Ю.В. Диффузия и растворение в жидких растворах в критической области : Автореф... канд. хим.наук: / Цеханская Ю. В.; М-во хим. пром. СССР, Науч. исслед. фзи. хим. ин-т. – Москва, 1956. – 16 с. – Бібліогр.:с. 16
368971
  Выходец В.Б. Диффузия и растворимость водорода в сплавах типа Cu3Fu : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Выходец В.Б. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 20 с.
368972
  Демин В.Б. Диффузия и растворимость изотопов водорода в металлах и сплавах с ГЦК решеткой : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Демин В. Б. ; Урал. политхен. ин-т. – Свердловск, 1971. – 21 с. – Бібліогр. : с. 21
368973
  Стрелов К.К. Диффузия и реакции в твердых фазах силикатов и тугоплавких оксидов. / К.К. Стрелов, И.Д. Кащеев. – Свердловск, 1983. – 72с.
368974
  Бокштейн С.З. Диффузия и структура металлов / С.З. Бокштейн. – Москва : Металлургия, 1973. – 206 с.
368975
  Франк-Каменецкий Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Франк-Каменецкий. – М.-Л., 1947. – 367с.
368976
  Франк-Каменецкий Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Франк-Каменецкий. – 2-е доп. и переработ. изд. – М., 1967. – 491с.
368977
  Франк-Каменецкий Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Франк-Каменецкий. – М., 1987. – 490с.
368978
  Болтакс Б.И. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках / Б.И. Болтакс. – Ленинград : Наука, 1972. – 384с.
368979
  Брик В.Б. Диффузия и фазовые превращения в металлах и сплавах / В.Б. Брик; АН УССР; Ин-т металлофизики. – Киев : Наукова думка, 1985. – 232с.
368980
  Шишияну Федор Семенович Диффузия и явления деградации, обусловленные примесями с глубокими уровнями в полупроводниках А3В5 : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Шишияну Федор Семенович; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1978. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
368981
  Мурин А.Н. Диффузия меченых атомов и проводимость в ионных кристаллах / А.Н. Мурин, Б.Г. Лурье. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1967. – 100 с.
368982
  Бородина Н.П. Диффузия многозарядных катионов в расплавленных хлоридах щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Бородина Н.П.; Уральск. центр АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
368983
  Селезнев В.Д. Диффузия молекул газовой смеси в капилляре при производных числах Кнудсена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Селезнев В.Д.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1974. – 20л.
368984
  Меркулов Ю.А. Диффузия нейтронов в гидриде циркония и в жидком водороде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Меркулов Ю.А.; АН СССР.Физический ин-т. – М, 1972. – 16л.
368985
  Гусев И.А. Диффузия некоторых элементов и эффект Мессбауэра в антимониде индия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусев И.А.; Радиевский ин-т. – М, 1956. – 12л.
368986
  Миронов Владимир Михайлович Диффузия никеля и алюминия в присутствии постоянного магнитного поля : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Миронов Владимир Михайлович ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 16 с.
368987
   Диффузия осадителя в полимерном теле / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.В. Шилов, В.Б. Иваницкий // Высокмолекулярные соединения. (А), 1991. – №9


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
368988
  Гурин А.А. Диффузия плазмы в магнитном поле / А.А. Гурин, Л.Л. Пасечник. – Киев : Наукова думка, 1979. – 268 с.
368989
  Каур И. Диффузия по границам зерен и фаз. : пер. с англ. / И. Каур, В. Густ. – Москва : Машиностроение, 1991. – 445с.
368990
  Бочаров В.Н. Диффузия послеразрядной плазмы в тороидальном стеллараторе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Бочаров В.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1971. – 11л.
368991
  Мохов Евгений Николаевич Диффузия примесей в карбиде кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мохов Евгений Николаевич; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
368992
  Озмидов Р.В. Диффузия примесей в океане / Р.В. Озмидов. – Л., 1986. – 278с.
368993
  Федорович Н.А. Диффузия примесей в термоэлектрических материалах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федорович Н.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1965. – 13л.
368994
  Иванов В.В. Диффузия резонансного излучения в атмосферах звезд и туманностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов В.В. ; АН СССР, Глав. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1962. – 4 с.
368995
  Рожанский В.А. Диффузия слабоионизированной плазмы в магнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.04.08 / Рожанский В. А. ; Лен. политехн. ин. зт. – Ленинград, 1979. – 15 с.
368996
  Заиков Г.Е. Диффузия электролитов в полимерах / Г.Е. Заиков. – М., 1984. – 237с.
368997
  Романов С Диффузия электромагнитного поля в средах с конечной проводимостью : Автореф... канд. физ. матнаук: 01.04.02 / Романов С, С.; Дон.ГУ. – Донецк, 1983. – 13л.
368998
   Диффузия, сорбция и фазовые превращения в процессах восстановления металлов. – Москва, 1981. – 228 с.
368999
  Харьков Е.И. Диффузия, электроперенос и электросопротивление в жидких металлах : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Харьков Е.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 47 с. – Бібліогр. : с. 45-47
369000
  Харьков Е.И. Диффузия, электроперенос и электросопротивление в жидких металлах. : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Харьков Е.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1967. – 294, 10л.
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,