Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
367001
  Ніка О.І. "Дискурс" в історико-слов"янських паралелях // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 417-422
367002
  Івашкевич Т.Я. "Дискусія століття" за сценарієм С.О. Єфремова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Аналізується літературознавчий доробок С.О. Єфремова, який присвячено українському модернізмові. З"ясовується ґенеза суперечностей між народництвом та модернізмом у літературі, розглядаються основні моменти дискусії, що проходила між цими двома ...
367003
  Жук А. "Диссертационная ловушка на пути к построению инновационной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 121-133. – ISSN 0042-8736
367004
  Бурдак В. "Дистанційний" корпоративний секретар // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Що можливо передати на аутсорсинг".
367005
  Лапка Н.Я. "Дитина-інвалід": поняття та ознаки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 79-87
367006
  Маурер Г. Диск-электрофорез / Г. Маурер. – Москва : Мир, 1971. – 248 с.
367007
  Кузь О.М. Дискурс-анализ "політичного" в соціальній філософії : дефінітивні пародокси // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – с.74-78
367008
  Кудрявцева Л.А. Дискурс-анализ медиатекста / Л.А. Кудрявцева, К.А. Иванова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 4 (58). – С. 22-26. – ISSN 2305-7319
367009
  Андрухович А.А. Дискурс-аналіз і адекватність перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 3-7


  Стаття присвячена визначенню статусу дискурс-аналізу при досягненні адекватності й еквівалентності перекладу, основною передумовою якого є аналіз когнітивно-прагматичних відтінків концептів мовної картини світу нації, врахування комунікативної ...
367010
  Ніка О.І. Дискурс-аналіз та історична реконструкція // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 16-22.


  Статтю присвячено історичній специфіці застосування дискурс-аналізу, наукового методу і теорії. The article deals with a historical specific of application discourse analysis, a scientific method and theory.
367011
  Бурова А. Дискурс-аналіз українських весільних пісень і замовлянь // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 8. – C. 18-26. – ISSN 2307-0544
367012
  Петлюченко Н.В. Дискурс-портрети історичних харизматичних політичних лідерів Німеччини й України (лінгвокультурний аспект) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – C. 94-101. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 1). – ISSN 2311-0821
367013
  Панова Н.Ю. Дискурс самоубийства в украинской, русской и английской прозе конца XIX-начала XX века : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.05 / Панова Наталья Юрьевна ; Бердян. гос. пед. ун-т. – Бердянск, 2017. – 414 л. – Библиогр.: л. 365-414
367014
  Онуфрієнко О. Дискурс світових тем у драматургічному доробку Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 135-141. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
367015
  Денисенко В. Дискурс свободи в класичному лібералізмі та неолібералізмі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 15-26. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664
367016
  Ус Дискурс свободи в сучасному контрактуалізмі (Джон Ролз) / Ус, ов // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 190-196
367017
  Гурик М.І. Дискурс свободи у духовній та політичнй спадщині Ярослава Стецька / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 28-35. – ISSN 2077-1800
367018
  Денисенко В.М. Дискурс свободи: утопія та реальність вибору / Валерій Денисенко, Василь Климончук, Юрій Привалов. – Львів : Астролябія, 2007. – 212с. – ISBN 978-966-603-526-7
367019
  Бульвінський А.Г. Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 1. Сибірське обласництво: др. пол. XIX – початок XX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 5-12. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються питання ідейних й організаційних витоків сепаратистських тенденцій Сибіру др. пол. ХІХ — початку ХХ ст., які набули характеру обласництва. В полі зору — передумови обласництва як течії, зумовленої колоніальним статусом Сибіру в умовах ...
367020
  Бульвінський А.Г. Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 2. Тенденції сепаратизму сучасного Сибіру: від радянських до по-страдянських часів // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 13-23. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізується явище сепаратистського руху сучасного Сибіру, пов’язане із традиціями обласництва др. пол. ХІХ — початку ХХ ст. і проявами сепаратизму в краї за радянських часів. В основі розгляду проблеми — витоки сепаратизму, викликані експлуатацією ...
367021
  Климчук В.А. Дискурс социального конструкционизма в современной зарубежной психологии мотивации // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 143-152. – ISSN 0042-8841
367022
  Розин В.М. Дискурс социальной справедливости: критичесуий анализ // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 41-51. – ISSN 0042-8744
367023
  Волков О.Г. Дискурс соціалізму: сенси і суперечності // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 7-11. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
367024
  Климчук В.О. Дискурс соціального конструкціонізму в сучасній зарубіжній психології мотивації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 71-80
367025
  Чечель Наталія Петрівна Дискурс стилю в ретроспективі української видовищної і драматичної культури : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 17.00.01 / Чечель Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 23 назв.
367026
  Чечель Наталія Петрівна Дискурс стилю в ретроспективі української видовищної і драматичної культури : Дис. ... доктора філософ. наук: 17.00.01 / Чечель Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 427л. – Бібліогр.: л. 389 - 427
367027
  Чечель Н. Дискурс стилю у мовному "тексті" українського модернізму // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 13-23.


  У статті досліджено стильову парадоксальність у мовному "тексті" культури України кінця ХІХ – початку ХХ століть на шляху її входження до системи великих європейських стилів для того, щоб сприяти кращому розумінню мовних процесів у сучасному ...
367028
  Загребельна Н. Дискурс суб"єкта літературного викладу: оповідач - розповідач - наратор // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С.192-198
367029
  Бігарі Адріана Андріївна Дискурс сучасної англомовної сім`ї : Дис. ... канд. філол.наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Бігарі Адріана Андріївна ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 240 л. – Бібліогр.: л. 191-240
367030
  Бігарі А.А. Дискурс сучасної англомовної сім`ї : Дис. ... канд. філол.наук:10.02.04 / Бігарі А.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
367031
   Дискурс сучасної історичної романістики: поетика жанру : Наукові студії. – Київ : Київський університет, 2000. – 524с.
367032
  Наєнко М.К. Дискурс сучасної науки про літературу (Фрагмент огляду досліджень з літературознавства до 90-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Йдеться про українське літературознавство останніх років XX ст. Автор аналізує публікації (монографії, статті, підручниковий матеріал та ін.), створені в дусі певних дослідницьких методологій, шкіл і тенденцій.
367033
  Огуй О.Д. Дискурс та невербальні засоби міжкультурної композиції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 26-29. – Бібліогр.: Літ.: с. 29
367034
  Косенко Наталія Євгеніївна Дискурс театру у французькій драматургії 17 століття : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Косенко Н. Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 215л. + Додатки: л.213-215. – Бібліогр.: л.195-212
367035
  Косенко Наталія Євгенівна Дискурс театру у французькій драматургії 17 століття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Косенко Н.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
367036
  Меньок В. Дискурс тексту-задоволення: екзотичні/деградовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 207-213
367037
  Юрченко Е.А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Юрченко Едуард Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
367038
  Юрченко Е.А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Юрченко Едуард Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 178-196
367039
  Куць О.А. Дискурс у контексті досліджень французької філософії XX століття // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 140-145. – ISBN 978-966-177-064-4
367040
  Сюта Богдан Дискурс у музиці й теорія дискурс-аналізу в музичній науці // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 35-42. – ISSN 1728-6875
367041
  Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки = The Ukrainian Media Discourse: Identities, Ideologies, Power Relations / Володимир Кулик ; [ред. А. Мокроусов] ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін-т Критики ; Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. Кураса НАНУ. – Київ : Критика, 2010. – 656 с. – Бібліогр. : с. 603-624. – ISBN 978-966-8978-39-5
367042
  Троша Н. Дискурс української історії в щоденникових записах Олександра Довженка // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 53-59. – ISSN 2075-1486
367043
  Драпак Г.Б. Дискурс української ментальності в дослідженнях творчості В. Симоненка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 47-50. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
367044
  Гусев Д.А. Дискурс утраты и дискурс сохранения новоевропейского субъекта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 113-117. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
367045
  Белімова Т. Дискурс Ф. Ніцше як один із дискурсів тексту роману Віктора Домонтовича "Дівчина з ведмедиком" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу застосувати метод інтертекстуального аналізу до тексту роману В. Домонтовича "Дівчина з ведмедиком", звернуто увагу на дискурс німецького філософа Ф. Ніцше, який виразно прочитується у тексті твору.
367046
  Желіховська Н.С. Дискурс фемінізму в сучасній українській публіцистиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 55-59. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741


  У статті досліджено характерні особливості висвітлення суспільного дискурсу фемінізму в сучасній українській публіцистиці
367047
  Кротков Е.А. Дискурс философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 195-206. – ISSN 0042-8744


  В статье философия характеризуется на основе дискурсной парадигмы анализа: как язык, текст, мышление и коммуникация. Выделяются две важнейшие функции философского дискурса - концептуальная и мировоззренческая. Концептуальная функция состоит в ...
367048
  Павлюк Н.Д. Дискурс формалізму в драматургії Миколи Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 438-442. – (Б-ка Ін-ту філології)
367049
  Матвієнко Світлана Дискурс формалізму: український контекст / Матвієнко Світлана; Центр гуманіт. дослід. ЛНУ. – Львів : Літопис, 2004. – 144с. – Соло триває... нові голоси Лекція на пошану Соломії Павличко 2002. – ISBN 966-7007-102-2
367050
  Брайко О. Дискурс цитації: експресіоністична проза Л. Андреєва й В. Винниченка в контексті раннього модернізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 57-70. – ISSN 0236-1477
367051
  Зотова В. Дискурс часопросторових локусів у прозі Володимира Діброви / В. Зотова, І. Негрій // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 85-92. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
367052
  Шишкін Д.О. Дискурс Юргена Габермаса: метафізика після Канта // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 38-42. – ISSN 2077-1800
367053
  Біличенко О. Дискурс як механізм актуалізації інформаційних і комунікаційних аспектів художньої літератури // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 267-275. – ISSN 2411-6548
367054
  Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : (На матеріалах сучасної газетної публіцистики) / К. Серажим; За ред. В. Різуна. – Київ, 2002. – 392 с. – ISBN 966-594-180-1
367055
  Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : монографія / Катерина Серажим. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 351, [1] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 297-314. – ISBN 978-966-437-166-4
367056
  Серажим Катерина Степанівна Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Серажим К.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 408 л. – Додатки: л. 373 - 396. – Бібліогр.: л. 346 - 373
367057
  Серажим Катерина Степанівна Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору : (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу):Автореф. дис. ... доктора філолог. наук:10.01.08 / Серажим К.С.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 40 назв
367058
  Чугуєнко В. Дискурс як субстанція демократизації та гуманізації суспільства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.90-101
367059
  Скбашевська О. Дискурс як технологія навчання учнівської та студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 31-33.
367060
  Німчин С.О. Дискурс, метадискурс, та метанаррація у ролі домінантних типів судження при формуванні змістовної структури парадигми // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 273-284
367061
  Карпов Александр Олегович Дискурс: классификация контекстов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 74-87. – Бібліогр.: с. 75-76, 81-82, 84-87. – ISSN 0042-8744
367062
  Одарчук Н.А. Дискурси відмови у площині принципів і максим комунікації. Конфліктоневластиві дискурси відмови // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 32-39. – ISSN 1729-360Х
367063
  Іщук С.М. Дискурси особистісної самореалізації в мережі // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 63-67. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
367064
  Кліценко С.В. Дискурси розвитку культури України в публіцистиці П. Толочка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 23-33
367065
  Малікова О.В. Дискурси христянської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 335-341


  В статті розглядаються біблійний і теологічний дискурси як різновиди релігійного дискурсу християнської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування. В статье рассматриваются библейский и теологический дискурсы как разновидности ...
367066
  Литвиненко Н. Дискурсивна діяльність медика // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 124-136
367067
  Лучак А.-М. Дискурсивна етика Карла-Отто Апеля як теорія обгрунтованого порозуміння // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 13-19. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
367068
  Паньків О.Б. Дискурсивна компетенція мовної особистості майбутнього філолога // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 66-71. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
367069
  Черхава О.О. Дискурсивна композиція релігійного тексту (на матеріалі англо-, німецько-, україно-та російськомовних календарних релігійних путівників) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 415-428


  У статті розглянуто аспекти вивчення релігійного дискурсу як міждисциплінарного явища ; представлено різні дефініції релігійного дискурсу та запропоноване найбільш коректне його науково вмотивоване визначення ; установлено співвідношення між поняттями ...
367070
  Карпенко К.І. Дискурсивна легітимація партнерської етики та екологічні перспективиС.72-84 // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – ISSN 2075-1443
367071
  Бойко Я.В. Дискурсивна номінація естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 25-30. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
367072
  Бацевич Ф.С. Дискурсивна прагматика: проблемне поле, дослідницька одиниця // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 4-10. – Бібліогр.: Літ.: с. 9-10; 21 п.


  У статті висвітлюється коротка історія формування проблемного поля сучасної лінгвістичної прагматики. обгрунтовується розмежування мікро-, макро- і мегапрагматик в межах дискурсу. Дослідницькою одиницею прагматики дискурсу вважається комунікативний ...
367073
  Шутова М.О. Дискурсивна природа рольової поведінки мовної особистості та її вплив на формування етнокультурних стереотипів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 442-456


  У статті розглядається дискурсивна природа рольової поведінки мовної особистості та її вплив на формування етнокультурних стереотипів. Звертається особлива увага на співвідношення між особливостями рольової поведінки людини та мовними засобами її ...
367074
  Єфименко Вікторія Антонівна Дискурсивна характеристика потоку свідомості в англійській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.04 / Єфименко Вікторія Антонівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
367075
  Ефименко Виктория Антоновна Дискурсивная характеристика потока сознания в английском языке : Дис... кандид. филолог.наук: 10.02.04 / Ефименко Виктория Антоновна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.162-171
367076
  Мацько Л.І. Дискурсивний аналіз // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 414-421. – ISBN 978-966-660-472-2
367077
  Мацько Любов Дискурсивний аналіз тексту // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-14. – Бібліогр.: с. 9-12, 14
367078
  Шаповалова О.І. Дискурсивний аспект зовнішньої політики держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 144-159


  У статті представлено аналіз ролі дискурсного аспекту у зовнішній політиці держави. Для цього спочатку виявляються суб"єктні властивості дискурсу у відношенні до категорій інтенціональності та автономності актора. Потім з"ясовуються структурні якості ...
367079
  Галюк С. Дискурсивний вимір буття у філософії Мішеля Фуко // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 131-137. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 10)
367080
  Третяк Ю.Ю. Дискурсивний портрет та стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Третяк Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
367081
  Третяк Ю.Ю. Дискурсивний портрет та стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Третяк Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 239 л. – Додатки: л. 223-239. – Бібліогр.: л. 191-222
367082
  Бурмістенко Т.В. Дискурсивний простір офіційної політичної промови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 35-45


  У статті запропоновано аналіз дискурсивних аспектів функціонування політичної, і зокрема офіційної промови, окреслено пріоритети в тематиці французьких офіційних промов та певні мовні засоби їх реалізації. В статье предложен анализ дискурсивных ...
367083
  Васильєва О.Г. Дискурсивний та текстовий аспекти анімаційної комунікації // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 27-36. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
367084
  Молодиченко В. Дискурсивний характер цінностей та їх формування засобами освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 51-55
367085
  Радзієвська Т.В. Дискурсивні аспекти динаміки української мови в контексті активних мовних процесів у слов"янському світі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 149-162. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлюється питання про роль дискурсу в сучасних процесах розвитку мови, які розглядаються на тлі глобалізаційних змін і зростання ролі інформації в соціокомунікативному середовищі. Основну увагу приділено масмедійному (газетному) дискурсу ...
367086
  Орлова І.С. Дискурсивні засоби вираження гумору та їх відтворення у перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 217-224
367087
  Осадча О. Дискурсивні засоби конструювання індивідуальності фантастичного персонажа // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 259 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Михайла Кузьмовича Наєнка. – С. 63-69
367088
  Щербатюк М. Дискурсивні іпостасі концепту ФIЛIA (на матеріалі "Нікомахової етики" Аристотеля) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 450-456. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто концепт ДРУЖБА у грецькій мовній картині світу. Виявлено національно-культурну специфіку концепту ДРУЖБА для грецької мовної картини світу. Проаналізовано засоби репрезентації та концептуальні ознаки концепту ДРУЖБА.
367089
  Ніка О.І. Дискурсивні категорії і модус // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 3-11


  У статті аналізуються різні підходи до визначення дискурсивних категорій, обгрунтовується модус як одна з дискурсивних категорій. This article deals with analysis of different approaches to the determination of discourse categories, special author"s ...
367090
  Супрун Л.В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Людмила Супрун. – Вінниця : Глобус-Прес, 2007. – 62с. – ISBN 966-8300-39"5
367091
  Давиденко Г.В. Дискурсивні ознаки німецької народної казки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 137-143. – ISBN 978-966-581-958-5
367092
  Ніколаева Т.Д. Дискурсивні особливості ідеологем концепту "тероризм" у британському політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 68-72
367093
  Гурман Т.Л. Дискурсивні особливості комунікативного моделювання // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 64-65
367094
  Огаркова Г. Дискурсивні особливості мовлення закоханих // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 222-227
367095
  Скляренко О. Дискурсивні особливості оповідань Інгеборг Бахманн (на матеріалі збірок "Das dreibigste Jahr" та "Simultan") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 436-449
367096
  Кияк Т.Р. Дискурсивні особливості перекладу поезії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 3-12


  У статті розглядається гіпотеза про присутність фактору дискурсу в процесі перекладу текстів різних жанрів. Категорія дискурсу впливає на переклад більшою чи меншою мірою, в залежності від об"єкту перекладу в діапазоні "поезія - художня проза- ...
367097
  Шульга М. Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 19-29. – ISBN 978-966-2141-99-3


  Комунікація як соціальна комунікація, як обмін знаковими повідомленнями, що несуть значущу інформацію, що відбувається між колективними соціальними суб"єктами різного роду і забезпечує розвиток суспільства як цілісної системи. Розглядається поняття ...
367098
  Серажим К.С. Дискурсивні семантичні моделі в українській публіцистиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-31. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розкриваються кілька основних семантичних моделей дискурсу - модель-реалія, квазіреальна модель, модель-метаморфоза, модель-алегорія та категоріальна модель.
367099
  Огієнко І.С. Дискурсивні слова турецького походження як виразники внутрішньго стану мовця (на матеріалі болгарської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 248-259


  Стаття присвячена дослідженню дискурсивних слів турецького походження з позиції їхнього впливу на суб"єктивне ставлення мовця до змісту висловлення. Проаналізовано різні підходи до опису значення дискурсивних слів. Статья посвящена исследованию ...
367100
  Космеда Т.А. Дискурсивні слова як ознака урбанолекту // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 84-90. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  У статті схарактеризовано специфіку використання дискурсивних слів у мовленні представників окремих регіонів України, зокрема Одеси. Досліджвовано кардіоцентризмом як характерною ознакою української нації.
367101
  Герасименко О.В. Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних порушень (на матеріалі французьких літературних текстів постмодерну) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Герасименко О.В.; Запорізький націон. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 209л. – Бібліогр.: л.206-209
367102
  Герасименко О.В. Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних порушень на матеріалі французьких літературних текстів постмодерну) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Герасименко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
367103
  Третяк Ю.Ю. Дискурсивні стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – C. 170-174
367104
  Яровий Д.О. Дискурсивні фрейми громадянського протистоянняв соціальних медіа // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 216-232
367105
  Алексєєва О.І. Дискурсивні функції англійських часток // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
367106
  Алєксєєва О.І. Дискурсивні функції англійських часток // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 8. – ISBN 966-581-231-9
367107
  Пилипенко Р.Є. Дискурсивні характеристики лінгвістичних концепцій простору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 62-67. – ISBN 966-581-476-1
367108
  Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів Дж. Г. Байрона // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 184-190
367109
  Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів: когнітивно-прагматичний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії XVII - XX століть) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Грищенко Яна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 198 л. – Бібліогр.: л. 173-198
367110
  Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів: когнітивно-прагматичний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії XVII - XX століть) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Грищенко Яна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
367111
  Щаднева В. Дискурсивно обусловленные невербализованные компоненты высказывания / В. Щаднева. – Тарту, 2000. – 208с. – (Dissertationes philologiae Universitatis tartuensis, ISSN 1406-0809 ; N 8). – ISBN 9985-56-529-0
367112
  Алексеева А.А. Дискурсивное слово "enfin" - коннектор или артикулятор? (на материале французкого языка) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 118-123. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
367113
  Пилюгина Е.В. Дискурсивные практики в пространстве постмодерна : образование как дискурсивная практика // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 53-58. – ISSN 1726-667Х
367114
  Барышников В.Н. Дискурсивные практики империй / В.Н. Барышников, В.Н. Борисенко, А.И. Филюшкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 86-90. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
367115
  Нечитайло И.С. Дискурсивные проявления влияния социального происхождения на успехи в образовании: возможности исследования. - // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1148. – C. 130-134. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 34). – ISSN 2227-6521
367116
  Емельянова Н.А. Дискурсивные слова как средство организации устного общения в английском языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 5. – С.70-77. – ISSN 0130-9730
367117
  Мусихин Г.И. Дискурсивный анализ идеологий: возможности и ограничения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 5 (125). – С. 128-144. – ISSN 0321-2017
367118
  Івченков В.І. Дискурсна модель журналістики:від античності до сьогодення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 14-18
367119
  Коваль Н.М. Дискурсна проблематика: виокремлення суспільно-політичного дискурсу як різновиду комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 78-82. – ISBN 966-581-373-0
367120
  Денисова С.П. Дискурсний аналіз як спосіб реконструкції соціально-культурних феноменів у художньому тексті // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 57-64. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
367121
  Маймескул О.А. Дискурсні вимири слова: відображення виноробських традицій у французькій мові Швейцарії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 166-177. – ISBN 966-581-550-4
367122
  Синьо В. Дискурсні особливості фахової мови лісівництва // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 140-145
367123
  Моісеєнко О.Ю. Дискурсно-прагматичні особливості дитячого мовлення (на матер. сучасної англ. мови). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Моісеєнко О.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
367124
  Моісеєнко Олена Юріївна Дискурсно-прагматичні особливості дитячого мовлення (на матеріалі сучасної англійської мови) : 10.02.04. Дис. на здоб. ступ. канд. філол. наук / Моісеєнко Олена Юріївна; КУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 174 л. – Бібліогр. : л. 141-160
367125
  Артеменко Ю. Дискурсотвірний потенціал стратегії переконування (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 189-194. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
367126
  Іванченко А.В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози (на матеріалі українських перекладів романів Стівена Кінга) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Іванченко А.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 255л. + Додаток : л.210-255. – Бібліогр. : л.181-209
367127
  Іванченко А.В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози (на матеріалі українських перекладів романів Стівена Кінга) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Іванченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
367128
  Медведев Сергей Александрович Дискурсы отчуждения: "суверенитет" и "европеизация" в отношениях России и ЕС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 23-33. – ISSN 0131-2227
367129
  Хомра І.О. Дискусийні теоретико-методичні положення підручника з економічної географії К.Г. Воблого в оцінках сучасників : погляд с сьогодення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 50-58


  Розкрити основні положення підручника з економічної географії К.Г. Воблого, його оцінка з сьогодення, та рецензії на нього геграфами 20-30 років 20 ст., зокрема К. В. Дубняком
367130
  Коломоєць О.Ю. Дискусії в РКП (б) початку 1920-х рр. і нова економічна політика // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 118-123. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
367131
  Шевчук О.В. Дискусії в середовищі політико-академічної еліти США щодо формування зовнішньополітичної стратегії відносно КНР на початку 2000-х рр. // Гілея: філософія, історія, політологія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 202-211
367132
  Ладжун Ю.Ю. Дискусії між "Просвітою" та "Обществом им. А. Духновича" щодо національної приналежності русинів Підкарпатської Русі // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 23-27. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
367133
  Чушак Х. Дискусії навколо історії польсько-українських взаємин на сторінках польських опозиційних видань (1976-1989) // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 170-193. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
367134
  Терно С. Дискусії новаторів і консерваторів у першій чверті XX ст. стосовно розвитку мислення учнів: які уроки маємо винести ? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 32-40
367135
  Носенок Б.Е. Дискусії про епічну природу "калевали" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 200-202
367136
  Чепела Ю.О. Дискусії щодо образу пам"ятника Тарасові Шевченку в Києві (1904-1914) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 182-189
367137
  Кругляк Д.М. Дискусії щодо прийняття закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (1996–1997 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 89-92. – ISSN 2076-1554
367138
  Багіров С.Р. Дискусії щодо співучасті в необережному злочині до реформи кримінального законодавства 1958-1961 рр. (1917-1961) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 293-298. – ISSN 2219-5521
367139
  Гревцова Р. Дискусійний клуб "точка дотику" // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 3


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулося відкриття й перше засідання Дискусійного клубу "Точка дотику: громадське здоров"я, біомедицина, право". Його організатори - кафедра адміністративного права та Навчально-науковий центр медичного права юридичного ...
367140
  Халимоненко Г. Дискусійний круглий стіл. Пропозиції та рішення // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 183-185. – ISBN 966-8552-05-9


  Азербайджаністика має розвиватися поруч із туркологією, тобто з турецькою мовою та літературою і ширше - у колі тюркологічних дисциплін.
367141
  Волошина І. Дискусійний характер моделей ціноутворення на фінансові інструменти // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 99-104 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
367142
  Голов С. Дискусійні аспекти амортизації // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 3-8. – Бібліогр.: на 14 пунктів
367143
  Сисоєва С.О. Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України "Про вищу освіту" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 7-14. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У роботі порушується проблема формування наукового тезаурусу компетентнісно зорієнтованоївищої освіти. Проаналізовано основні поняття, включені до нового Закону про вищу освіту Украіни (2014 р.). Показано, що гармонізація ступеневих моделей підготовки ...
367144
  Розум І.О. Дискусійні аспекти поняття та сутності процесуальних строків у адміністративному процесі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 93-99. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
367145
  Вєнцева Н.О. Дискусійні методи на уроках всесвітньої історії 7-8 класи / Н.О. Вєнцева. – Харків : Основа, 2006. – 160с. – На обкл.: 12-річна школа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.4(28)). – ISBN 966-333-308-1
367146
  Семенишина Л.В. Дискусійні питання виділення лексичних синонімів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-59. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Розглядаються окремі питання виділення і визначення лексичних синонімів у сучасному мовознавстві на основі існуючих лінгвістичних теорій синонімічності слів.
367147
  Романюк І. Дискусійні питання визначення правової природи сучасного права на персональні дані // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-80


  Публікація присвячена визначенню правової природи права на персональні дані особи на теперешньому етапі розвитку українського суспільства, дослідженню можливих шляхів встановлення балансу приватноправових інтересів окремої особи та публічно-правових ...
367148
  Шкварець Г.В. Дискусійні питання визначення сутності страхування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 569-574. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  У статті розглянуто дискусійні питання визначення сутності страхування. Наводяться два підходи (практичне, теоретичне) для розкриття сутності страхування. В статье рассмотрены дискуссионные вопросы определения сущности страхования. Приводятся два ...
367149
  Черняк Ю.В. Дискусійні питання визначення юрисдикції суду щодо застосування попередніх заходів захисту в міжнародному цивільному процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 102-110. – ISSN 2308-6912


  У статті на основі аналізу міжнародних правових актів, іноземної та вітчизняної доктрини, визначаються найбільш актуальні та дискусійні питання, пов"язані із застосуванням окремого інституту міжнародного цивільного процесу, - інституту забезпечення ...
367150
  Міняйло М. Дискусійні питання до проекту Адміністративно-процедурного кодексу України / М. Міняйло, Ю. Кіщак // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С. 24-26
367151
  Павко А. Дискусійні питання життєвого і творчого шляху Кобзаря // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 11 (367). – С. 56-59
367152
  Коваль О.О. Дискусійні питання з приводу застосування поняття "податкове зобов"язанняй" в податкових правовідносинах / О.О. Коваль, О.В. Покатаєва // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 8-12
367153
  Гриняк О Дискусійні питання захисту права спільної власності подружжя на житло // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 40-43
367154
  Гаврилюк Р.О. Дискусійні питання змісту юридичної категорії "податок" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.14-21. – (Правознавство ; Вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
367155
  Музика І.В. Дискусійні питання історії державності Київської Русі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-71
367156
  Бейцун І.В. Дискусійні питання поняття холдингу у законодавстві та у правовій науці // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.366-372. – ISBN 966-7784-65-7
367157
  Гриняк А. Дискусійні питання правової природи спадкового договору // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 46-51. – ISSN 2308-9636
367158
  Брильов О. Дискусійні питання природи морського права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-38.
367159
  Оніщенко Н. Дискусійні питання проблеми удосконалення інституту юридичної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 9-10
367160
  Казимир Клоц Дискусійні питання проекту закону "Про фонд страхування депозитів фізичних осіб" : радять фахівці заходу / Казимир Клоц, Мартин Лучинський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 2. – С. 41-42
367161
  Соколовська А.М. Дискусійні питання реформування ПДВ / А.М. Соколовська, В.О. Гвардієвич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 35-50 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
367162
  Леоненко П.М. Дискусійні питання системної трансформації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 12-18


  В статті розглянуті дискусійні питання процесу і результатів системної трансформації економіки в постсоціалістичних країнах. Показаний їх зв"язок з сучасною фінансово-економічною кризою в Україні. In the article are considered discussion questions of ...
367163
  Субота Н. Дискусійні питання сфери застосування трудового контракту // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-25
367164
  Вакуленко О. Дискусійні питання теорії та методики досліджень національної ідентичності в Україні // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 127-132. – ISBN 978-966-171-498-3
367165
  Ліхновський П. Дискусійні питання трактування категорії інвестицій // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 158-160. – ISSN 1815-3232
367166
  Кацімон О. Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 45-48. – ISSN 0130-5263
367167
  Кацімон О. Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови. З окремими увагами на погляди Василя Сімовича // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 27-33. – ISSN 0130-5263
367168
  Буряк О.П. Дискусійні питання фнукцій місцевих фінансів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 134-140. – Бібліогр.: на 4 пункти. – ISBN 5-7763-2435-1
367169
  Гаврилюк Р.О. Дискусійні питання функції податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.65-74. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
367170
  Перебитюк М.В. Дискусійні питання щодо визначення пізнання та доказування при розслідуванні злочинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-142. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Наводиться критичний аналіз визначень у процесуальній і криміналістичній літературі понять "пізнання" та "доказування" при розслідуванні злочинів. Critical analysis of definitions of notions of identification and proof during crime investigation ...
367171
  Тарнопольська О.М. Дискусійні питання щодо визначення прогалини в праві // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 16-20.
367172
  Андрушко П.П. Дискусійні питання щодо змісту ознак "істотна шкода" та "тяжкі наслідки" у складах злочинів у сфері службової діяльності / П.П. Андрушко, К.П. Задоя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2016. – № 6 (190). – С. 38-48
367173
  Ковальова О. Дискусійні питання щодо нарахування пені. Судова практика // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 61-64.
367174
  Лігоненко Лариса Олександрівна Дискусійні питання щодо трактування сутності та співвідношення понять "ефективність" і "результативність" управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 207-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті критично проаналізовано трактування сутності понять "ефективність" і "результативність" у працях вітчизняних та іноземних економістів; обгрунтовано доцільність розмежування цих дефініцій та їх відокремленого використання в процесі оцінки ...
367175
  Рябініна Л. Дискусійні питання щодо форм сучасних грошей : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 10-13. – Бібліогр.: 15 назв
367176
  Гримич М.В. Дискусійні проблеми в трактуванні археологічної спадщини язичництва східних слов"ян (погляд етнолога) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 115-135
367177
  Чумаченко М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькування собівартості продукції / М. Чумаченко, І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-7.
367178
  Моторнюк І. Дискусійні проблеми періодизації української літератури ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 178-188. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
367179
  Маркова В. Дискусійні проблеми сучасного книгознавства / Вікторія Маркова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 38-41. – ISSN 2076-9326


  У статті зроблено огляд дискусії щодо складу і структури книгознавства. Підкреслено важливість дискусії як форми наукової комунікації.
367180
  Ковальчук А. Дискусійність питання щодо визначення предмета фінансового права України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 29-35
367181
  Івацький В. Дискусійність процесів формування національної ідентичності греків українського Північного Приазов"я // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 56-61.
367182
  Лобода С. Дискусія "Якими має бути педагогічний журнал" на сторінках часопису "Шлях освіти" (1920-1930 рр.) // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-50.
367183
  Дубовик В.А. Дискусія американських науковців щодо ядерної зброї на терені України у 1992 - 1993 роках // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 245-266. – ISBN 978-617-689-160-4
367184
  Хобта Ніна Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу на тему "Як забезпечується макроекономічна рівновага" : Позаурочна робота / Хобта Ніна, Коваль Надія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-30 : Табл., графік. – Бібліогр.: 10 назв
367185
  Коцур Г.Г. Дискусія в українській історіографії щодо статків і благодійності кошового отамана П. Калнишевського // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 240-255. – ISBN 978-617-7107-21-6
367186
   Дискусія в штаб-квартирі ООН // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 7


  Дискусія на тему "Внесок української школи міжнародного права у справу його вивчення та викладання" відбулася в штаб-квартирі ООН. Основний доповідач - доц. кафедри міжнародного права ІМВ М.М. Гнатовський.
367187
  Захарченко М. Дискусія Джона Ролза та Юргена Габермаса: щодо процедуралізму та субстанціалізму в дорадчій моделі демократії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 123-129. – ISSN 0235-7941
367188
  Курмишева Н. Дискусія і диспут як засоби формування прфесійних умінь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 1682-2366
367189
  Бубенок О.Б. Дискусія навколо "кочових цивілізацій" (термінологічний аспект) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5-14. – ISSN 1608-0599
367190
  Семенець І. Дискусія навколо трипільської писемності // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 20-21
367191
  Гриценко І.С. Дискусія про адміністративне судочинство в СРСР у 20-х роках ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 25-29. – (Правознавство ; Вип.333)
367192
  Козловський А. Дискусія про двоелементні або тричленні норми права // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 46-59.


  Внаслідок тривалих дискусій склалися різноманітні погляди стосовно логічної структури норми права. Наявність гіпотези, диспозиції, санкції в структурі норми права відповідає глибинній, онтологічній структурі природних взаємодій - "причина - дія - ...
367193
  Лук"янчук Г. Дискусія про Івана Франка та єврейське питання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 17
367194
  Черняхівська В.В. Дискусія про робітничу пресу (за публікаціями журналу "Дзвін", 1913–1914) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 277-280


  Стаття присвячена проблемам розвитку української робітничої преси на початку XX ст. Аналізуються матеріали журналу "Дзвін" (1913-1914).
367195
  Іванова Л. Дискусія про українську мову в 30-60-х роках XIX століття // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 46-62
367196
  Гнатовський М.М. Дискусія про фрагментацію міжнародного права у світлі міжнародного гуманітарного права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 3 (8). – С. 46-49


  Статтю присвячено виявленню значення для міжнародного гуманітарного права сучасних дискусій про матеріальну та інституційну фрагментацію міжнародного права.
367197
  Сорока Марія Дискусія та дебати як інтерактивні технології навчання : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 5-12 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
367198
  Волошин О. Дискусія щодо майбутнього СНД в політичному дискурсі Росії на початку - в середині 2000-х рр. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 7-9
367199
  Король В.М. Дискусія як засіб формування соціальної зрілості студентів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 59-63. – (Серія: Педагогічні науки)
367200
  Бобко Л.О. Дискусія як метод активізації взаємодії викладачів і студентів у вищому навчальному закладі // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 267-272. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915


  У статті висвітлені актуальні питання навчання у вищій школі, умови педагогічної взаємодії студентів і викладачів у процесі дискусійного навчання. Наведені головні принципи застосування методу дискусії у вищій школі.
367201
  Червінська Н. Дискусія як модель навчання (з досвіду роботи) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1/2 (161/162), січень - лютий. – С. 27-30
367202
   Дискусія: "Вступ до історії" Наталі Яковенко // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 345-412. – ISBN 978-617-578-013-8
367203
   Дискуссии в Китае о демократическом социализме / вступ., пер. и обзор В. Г. Буров // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 16-38. – ISSN 0042-8744
367204
  Скрипник Александр Васильевич Дискуссии в Компартии Украины 1923-1925 гг.: итоги и последствия : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Скрипник Александр Васильевич; КГУ. – К., 1991. – 184л. – Бібліогр.:л.172-184
367205
  Подлесный П.Т. Дискуссии в США об отношениях с Россией: осмысление прошлого, прогнозы на будущее // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 35-24. – ISSN 0321-2068
367206
  Солянова М.В. Дискуссии в США по вопросам миропорядка в XXI веке // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 92-103. – ISSN 0321-2068
367207
  Подлесный П.Т. Дискуссии в США по проблемам развития отношений с СССР в начале 80-х годов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 2 (30). – С. 117-135
367208
  Бабкова М.В. Дискуссии вокруг традиции дзэн в японском буддизме XIII - XIV вв. и вопрос о священных текстах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 137-155. – ISSN 0042-8744
367209
   Дискуссии о денежно-кредитной политике и состоянии экономики: в поисках конструктивной критики / А. Могилат, Ю. Ачкасов, А. Егоров, А. Климовец, С. Донец // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 25-43 : табл., рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0042-8736
367210
  Тухватуллина Э. Дискуссии о золотом обращении в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Библиогр.: на 6 пунктів. – ISSN 0131-2227
367211
  Мещерских Людмила Дискуссии о категоризации : гостиница / Мещерских Людмила, Шишкина Людмила // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 20-21 : фото
367212
  Соловьева А.Г. Дискуссии о параметрах современной "новой драмы" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – С. 195-204. – ISBN 978-966-171-675-8
367213
  Сахновский А.Е. Дискуссии о судьбе Габсбургской империи в британском обществе в годы Первой мировой войны // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 32-41. – (Історія ; Вип. 27)
367214
  Фадеева Любовь Александровна Дискуссии об интеллигенции как способ ее самоидентификации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 40-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
367215
  Миргородский В.Н. Дискуссии об эволюции идей Вл. Соловьева и проблема сущего и бытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 115-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
367216
  Приходько О.В. Дискуссии по ПРО: Россия - США - НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 10 (502). – С. 43-60. – ISSN 0321-2068
367217
  Водяницкий Ю.Н. Дискуссионные вопросы интерпретации результатов химической экстракции соединений железа из почв / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 697-704. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 0032-180Х
367218
  Певзнер Я.А. Дискуссионные вопросы политической экономии / Я.А. Певзнер. – М, 1987. – 262с.
367219
   Дискуссионные вопросы теории относительности и гравитации. – Москва, 1982. – 160 с.
367220
  Вознесенский Э.А. Дискуссионные вопросы теории социалистический финансов / Э.А. Вознесенский. – Ленинград, 1969. – 159с.
367221
  Зозуля Н.Б. Дискуссионные проблемы исследования творчества М. Турнье // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 53-55
367222
  Митропольский А.Ю. Дискуссионные проблемы происхождения и зволюции земной коры. Рецензия на книгу Резанова И.А. "Эволюция представлений о земной коре" : нові книги / А.Ю. Митропольский, В.И. Оноприенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 89-94. – ISSN 1726-5428
367223
  Покровский Н.Е. Дискуссионные проблемы социологического конгресса // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.3-8. – ISSN 0132-1625
367224
   Дискуссионные проблемы японской истории. – М., 1991. – 175с.
367225
   Дискуссионные статьи Всемирного Банка. – Вашингтон, 1994. – ISSN 0259210X


  1997. N 1/2
367226
  Чумаченко Н.Г. Дискуссионный клуб директоров: опыт, проблемы, мнения / Н.Г. Чумаченко, М.Н. Нагорская. – Донецк, 1990. – 77с.
367227
  Швецов В.В. Дискуссия в РКП(б) 1923 года. / В.В. Швецов. – М, 1991. – 62с.
367228
  Заемский Владимир Федорович Дискуссия вокруг реформы СБ ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 24-31. – ISSN 0131-2227
367229
  Шейко А.Н. Дискуссия как метод научного познания // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
367230
  Маркусь О. Дискуссия как способ самообразования. Территория свободного общения / Ольга Маркусь, Екатерина Золотарёва // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 61-64. – ISSN 0869-4915


  О работе дискуссионного клуба в сельской Централизованной библиотечной сети (с. Павловская Слобода Истринского района Московской обл.).
367231
  Устьянцева Л.Д. Дискуссия как средство формирования коммуникативной культуры студентов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 118-125
367232
  Сидельникова Т.Т. Дискуссия на семинарском занятии по научному коммунизму / Т.Т. Сидельникова. – Казань, 1985. – 73с.
367233
  Валькова О.А. Дискуссия о высшем женском образовании в Московском университете (1861 г.) // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2006. – № 4. – С. 82-96. – ISSN 0205-9606
367234
  Клапиюк В.Т. Дискуссия о концепции высшего библиотечно-библиографического образования в годы войны // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 1. – С. 117-119. – ISSN 1997-0803
367235
  Мызникова В.А. Дискуссия о методологической нейтральности в современном религиоведении // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – C. 71-74
367236
  Новоженова И.С. Дискуссия о национальной идентичности во Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 114-144. – ISSN 0235-5620
367237
  Бирюков Б.В. Дискуссия о прелогическом мышлении: 30-е годы XX века / Б.В. Бирюков, И.С. Верстин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 106-116. – ISSN 0042-8744
367238
  Четверикова И.В. Дискуссия об институтах: эволюция идей // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 106-114. – ISSN 0132-1625


  Анализируется развитие идей нового институционализма в социальных науках . Рассмотрена логика построения объяснительных моделей институтов, отличия и сходства в концептуализации базовых элементов в новой институциональной экономике, экономической ...
367239
   Дискуссия об оптимальном планировании.. – М., 1968. – 192с.
367240
   Дискуссия по книге Е.Варга "Изменения в экономике капитализма в итоге второй мировой войны" 7, 14, 21 мая 1947 г.. – М., 1947. – 64с.
367241
   Дискуссия: канадские выборы-2008 // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 1 (469). – С. 83-90. – ISSN 0321-2068
367242
  Новікова С.М. Дисліпопротеінемії при старінні та їх корекція. : Автореф... доктор мед.наук: 03.00.04 / Новікова С.М.; Ін-т геронтології АМН України. – К., 1994. – 46л.
367243
  Фридель Ж. Дислокации : Пер. с англ. / Ж. Фридель. – Москва : Мир, 1967. – 643с.
367244
   Дислокации в кристаллах. – Вып. 3. – М., 1974. – 792с.
367245
   Дислокации в кристаллах.. – М., 1966. – 366с.
367246
   Дислокации в кристаллах.. – М., 1981. – 540с.
367247
   Дислокации в механические свойства кристаллов. – Москва, 1960. – 552с.
367248
  Фельдман Э.П. Дислокации в органических кристаллах и средах с электрической и магнитной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фельдман Э.П.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.13
367249
  Предводителев А.А. Дислокации и точечные дефекты в гексагональных металлах / А.А. Предводителев, О.А. Троицкий. – Москва : Атомиздат, 1973. – 201с.
367250
   Дислокации и физические свойства полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967. – 95 с.
367251
   Дислокационная и доменная структура и деформационное упрочнение сплавов. – Томск, 1984. – 123 с.
367252
  Бушнев Л.С. Дислокационная структура и закономерности деформационного упрочнения в ряде медных твердых растворов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бушнев Л.С.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1967. – 16л.
367253
  Смирнов Б.И. Дислокационная структура и упрочнение кристаллов. / Б.И. Смирнов. – Ленинград : Наука, 1981. – 236с.
367254
  Налбандян А.Г. Дислокационная структура монокристаллов D--LiIO3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Налбандян А.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
367255
  Пастур Л.А. Дислокационная теория двойников в органических кристаллах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пастур Л.А.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.9
367256
  Пащенко Т.Н. Дислокационная труктура границ блоков в монокристаллах цинка. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пащенко Т.Н.; МГУ. – М, 1973. – 16л.
367257
  Ростовцев Владимир Анатольевич Дислокационное описание неупругого поведения металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ростовцев Владимир Ана ольевич; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1975. – 12л.
367258
  Паль-Валь Дислокационное поглощение ультразвука в сверхпроводниках 1 рода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Паль-Валь Л.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 22л.
367259
  Степина Е.И. Дислокационное строение упругих двойников кальцита. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Степина Е.И.; АН УССР.Физ-техн.ин-т.низких температур. – Харьков, 1965. – 16л.
367260
  Бойко Ю.И. Дислокационные контактные аффекты при спекании кристаллов : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.07 / Бойко Ю. И.; Хар. ГУ. – Х., 1985. – 37л.
367261
  Чишко К.А. Дислокационные механизмы акустической эмиссии пластически деформируемых кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чишко К.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
367262
  Ганзя Лариса Васильевна Дислокационные соединения в гранецентрированных кубических металлах и сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ганзя Лариса Васильевна; МВ и ССО РСФСР. Томск. гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
367263
  Мацокин В.П. Дислокационные эффекты при высокотемпературном деформировании щелочногалоидных монокристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01-057 / Мацокин В.П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
367264
  Заика-Новацький Дислокационный процесс и его эволюция как природный эксперимент (на примере Горного Крыма) // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1990. – С. 7-14. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геология ; № 9)
367265
  Рид В.Т. Дислокация в кристаллах / В.Т. Рид. – М., 1957. – 280с.
367266
  Павлов М.А. Дислокация в ледниках земли Франца-Иосифа / М.А. Павлов. – Владивосток, 1921. – 6с.
367267
  Косевич А.М. Дислокация и в теории упругости / А.М. Косевич. – К., 1978. – 219с.
367268
  Козловська Г.М. Дислокації й орогенічні процеси / Г.М. Козловська. – Київ : Радянська школа, 1948. – 24 с.
367269
   Дислокаційна відомість і бойовий розпис Дієвої армії військ УНР станом на 16 серпня 1919 р. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 125-142


  Вступне слово, публікація документа Михайла Ковальчука.
367270
  Лукієнко О.І. Дислокаційна тектоніка Сурозького золоторудного родовища з позицій тектонофаціального аналізу : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / О.І. Лукієнко, Л.С. Осьмачко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Проаналізовано дислокаційну тектоніку Сурозького золоторудного родовища в Західному Приазов"ї з позицій тектонофаціального аналізу. Установлено, що ця тектоніка формувалася на фоні регресивної зміни структурно-реологічних обстановок якнайменше в чотири ...
367271
  Лукієнко О.І. Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита : монографія / О.І. Лукієнко, Д.В. Кравченко, А.В. Сухорада ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-439-063-4
367272
  Ситник С.В. Дисонанс сучасної публічної політики в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 117-119
367273
  Шанковський І. Дисонанси = Dissonances / Ігор Шанковський. – Філядельфія : Київ, 1960. – 93, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
367274
  Петренко М.Є. Дисонанси : гумор і сатира / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1978. – 107 с.
367275
  Гасымов Т.А. ДИСОПТ -- диалоговая система решения задач оптимального управления. / Т.А. Гасымов. – М., 1985. – 66с.
367276
   Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 21-25. – ISSN 0041-6045
367277
   Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах / О.О. Ліціс, Н.Г. Кобилінська, В.А. Овчинніков, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 0041-6045


  Досліджено схеми дисоціації координаційних сполук лантаноїдів з карбацилфосфортриамі-дами Ln(NO3)3(HL1, 2)3, Lа(L1)3(і-С3Н7ОН)2 та Lа(L2)3(Н2О)2 у неводних розчинниках — ацетоні, метанолі та толуолі. Для встановлення типу електроліту розраховано ...
367278
  Богорад И.В. Диспанеризация - основа профилактики / И.В. Богорад. – М, 1987. – 48с.
367279
  Шевель З.А. Диспансерезация детей и организационные мероприятия по дальнейшему ее улучшению (Из опыта работы 2 детей больн. Шевченк. р-на г. Киева) : Автореф... канд. мед.наук: / Шевель З. А.; Хар. мед. ин-т. – Х., 1967. – 24л.
367280
  Богорад И.В. Диспансеризация - основа профилактики / И.В. Богорад. – М, 1987. – 95с.
367281
  Шаваров И.Г. Диспансеризация и лечение паховых грыж у колхозников : Автореф... канд. мед.наук: 14.777 / Шаваров И.Г.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 21л.
367282
  Блоха А.В. Диспаритет цін як загроза інноваційному розвитку аграрного виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 41-46
367283
  Ким В.С. Диспергирование и смешение в процессах производства и переработки пластмасс / В.С. Ким, В.В. Скачков. – М., 1988. – 240с.
367284
  Косолапов А.Т. Диспергирование твердых тел в ультразвуковом поел : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косолапов А. Т.; Мордов.ГУ. – Саранск, 1965. – 18л.
367285
   Диспергированные металлические пленки : темат. сборник. – Киев : Институт физики АН УССР, 1976. – 195 с.
367286
  Грабова Т.Л. Диспергування гетерогенних систем у роторно-пульсаційному апараті дисково-циліндричного типу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Грабова Т.Л.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв
367287
  Захаркин И.Б. Дисперсионная жидкостная микроэкстракция для определения фталатов в воде / И.Б. Захаркин, М.Ф. Зуй, В.Н. Зайцев // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2 (244), март - апрель. – С. 146-157. – ISSN 0204-3556
367288
   Дисперсионная идентификация.. – М., 1981. – 336с.
367289
  Серебряков В.В. Дисперсионная теория рассеяния адронов при низких энергиях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Серебряков В.В.; АН СССР. ОИЯИ. – М., 1968. – 15л.
367290
  Тверской В.И. Дисперсионно-временные методы измерений спекторов радиосигналов / В.И. Тверской. – Москва : Советское радио, 1974. – 240с.
367291
  Банных О.А. Дисперсионно-твердеющие немагнитные ненадийсодержащие стали / О.А. Банных, В.М. Блинов. – М, 1980. – 191с.
367292
  Ефремов А.В. Дисперсионное описание низкоэнергентического пион-пионного рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефремов А.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1961. – 18л.
367293
  Гольдштейн М.И. Дисперсионное упрочнение стали / М.И. Гольдштейн, В.М. Фарбер. – Москва, 1979. – 208 с.
367294
  Григорович В.К. Дисперсионное упрочнение тугоплавких металлов / В.К. Григорович, Е.Н. Шефтель. – Москва, 1980. – 303 с.
367295
  Бартон Г. Дисперсионные методы в теории поля / Г. Бартон. – Москва : Атомиздат, 1968. – 392 с.
367296
  Пархоменко Юрий Николаевич Дисперсионные оптические резонаторы с дифракционными решетками : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Пархоменко Юрий Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 173л. – Бібліогр.:л.164-173
367297
  Пархоменко Ю.Н. Дисперсионные оптические резонаторы с дифракционными решетками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Пархоменко Ю.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
367298
  Писаренко В.Г. Дисперсионные правила сумм в теории сильных и электромагнитных взаимодействий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Писаренко В.Г. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1967. – 15 с. – Бібліогр.:с.13-14
367299
  Азнаурян И.Г. Дисперсионные правила сумм в теории сильных и электромагнитных взаимодействий адронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Азнаурян И.Г.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1969. – 11л.
367300
  Матвеев В.А. Дисперсионные правила сумм и вопросы симметрии элементарных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3291 / Матвеев В.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
367301
  Миранский В.А. Дисперсионные правила сумм и некоторые вопросы дуальности в теории адронов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.041 / Миранский В.А. ; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1972. – 10 с.
367302
  Скирта Е.А. Дисперсионные свойства искусственных анизотропных диэлектриков / Е.А. Скирта, Н.А. Хижняк. – Харьков : Издание ИРЭ АН УССР, 1982. – 39с.
367303
  Музафаров Л.М. Дисперсионные соотношения для амплитуды рассеяния вперед и обобщенная оптическая теорема / Л.М. Музафаров. – К., 1978. – 24с.
367304
  Биленький С.М. Дисперсионные соотношения для процессов со слабым взаимодействием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Биленький С.М.; Объедин.ин-т.ядерных исслед. – М, 1957. – 8л.
367305
  Тодоров И.Т. Дисперсионные соотношения и спектральные представления в теории возмущений : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Тодоров И.Т.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1963. – 113л. – Бібліогр.:л.106-113
367306
  Куни Ф.М. Дисперсионные соотношения и уравнение Лоу для рассеяния нуклонов на нуклонах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куни Ф.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 8л.
367307
  Самойлов А.Г. Дисперсионные твэлы / А.Г. Самойлов. – М
1. – 1982. – 225с.
367308
  Самойлов А.Г. Дисперсионные твэлы / А.Г. Самойлов, А.И. Каштанов, В.С. Волков. – Москва : Энергоиздат
Т. 2 : Конструкция и работоспособность. – 1982. – 256 с.
367309
  Ширков Д.В. Дисперсионные теории сильных взаимодействий при низких энергиях / Д.В. Ширков, В.В. Серебряков, В.А. Мещеряков. – Москва : Наука, 1967. – 324с.
367310
  Шеффе Г. Дисперсионный анализ / Г. Шеффе. – М., 1963. – 625с.
367311
  Шеффе Г. Дисперсионный анализ / Г. Шеффе. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1980. – 512 с.
367312
  Любищев А.А. Дисперсионный анализ в биологии / А.А. Любищев. – Москва : Московский университет, 1986. – 198 с.
367313
  Длин А.М. Дисперсионный анализ в производстве / А.М. Длин. – Москва : Центр. бюро технич. информации, 1962. – 64с.
367314
  Видуев Н.Г. Дисперсионный анализ в теории и практике геодезических измерений / Н.Г. Видуев, С Г. Кондра. – Москва, 1968. – 104с.
367315
  Курышева С.В. Дисперсионный анализ в экономике / С.В. Курышева. – Л, 1988. – 64с.
367316
  Косенко А.И. Дисперсионный анализ траекторий Редже в области резонансов и рассеяния : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.04.02 / Косенко А.И.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 14 с.
367317
  Юденков В.А. Дисперсионный анализ. / В.А. Юденков. – Минск, 1982. – 95с.
367318
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике / И.Д. Политова. – М., 1972. – 224с.
367319
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства / И.Д. Политова. – М., 1978. – 192с.
367320
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства / И.Д. Политова. – М., 1978. – 192с.
367321
  Кожевников В.М. Дисперсия групповых скоростей волн Рэлея и трехмерная модель строения мантии Центральной Азии / В.М. Кожевников, А.И. Середкина, О.А. Соловей // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1564-1575 : рис. – Библиогр.: с. 1574-1575. – ISSN 0016-7886
367322
  Дерюгин И.А. Дисперсия магнитной и диэлектрической проницаемостей искусственных диэлектриков в диапазоне частот 500-35000 мггц / И.А. Дерюгин, М.А. Сигал, 1961. – 100-108с.
367323
  Дерюгин И.А. Дисперсия магнитной и диэлектрической проницаемостей искусственных диэлектриков в диапазоне частот 500-35000 мггц / И.А. Дерюгин, М.А. Сигал, 1961. – С. 100-108
367324
  Роганов Ю.В. Дисперсия низкочастотных волн в периодических средах / Ю.В. Роганов, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 27-33 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
367325
  Тимофеева Н.Ф. Дисперсия оптических стекол : Автореф... канд. техн.наук: / Тимофеева Н. Ф.; Гос. ин-т им. Вавилова, 1956. – 11л.
367326
  Джерасси К. Дисперсия оптического вращения. / К. Джерасси. – М, 1962. – 397с.
367327
  Терехова С.Ф. Дисперсия показателей преломления и двулучереломления монокристаллов CdSxSe1-x : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Терехова С.Ф. ; АН УССР, Ин-т полупроводн. – Киев, 1969. – 16 с.
367328
  Попырин О.И. Дисперсия показателя преломления плазмы в магнитном поле в миллиметровом диапазоне СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попырин О.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1967. – 12л.
367329
  Веретенченко Б.А. Дисперсия постоянной Керра молекул и комплексов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Веретенченко Б.А.; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1975. – л.
367330
  Погребысская Е.И. Дисперсия света : историч. очерк / Е.И. Погребысская. – Москва : Наука, 1980. – 165с.
367331
  Олексин А.И. и др. Дисперсия света в области поглощения примесными центрами / А.И. и др. Олексин. – К.
2. – 1972. – 28с.
367332
  Цеквава Б.Е. Дисперсия света в области эскитонного поглощения в кубических кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Цеквава Б.Е.; Объед. уч. сов. ин-тов физ., метеллофиз. и полупров. АН УССР. – Киев, 1962. – 10 с.
367333
  Митева Снежанка Ивановна Дисперсия спиновых волн в слоистых структурах на основе ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Митева Снежанка Ивановна; Ленингр. политехнический ин-т. – Л., 1981. – 12л.
367334
  Балинский М.Г. Дисперсия, взаимодействие и затухание магнитостатических возбуждений в слоистых структурах : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Балинский М.Г. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 19 с. – Библиогр.: 12 назв.
367335
  Ващенко В.И. Дисперсия, затухание и нелинейные взаимодействия магнитостатистических волн в неоднородных пленках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ващенко В.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1991. – 91л. – Бібліогр.:л.81-91
367336
  Зависляк Игорь Владимирович Дисперсия, затухание и параметрическое возбуждение спиновых волн и колебаний в анизотропных ферромагнетиках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Зависляк Игорь Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 120л.
367337
  Страшникова М.И. Дисперсия, поглощение и отражение света в монокристаллах CdS в области их экситонных и зоно-зонных переходов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Страшникова М.И. ; АН УССР , Ин-т физики. – Киев, 1967. – 12 с.
367338
  Головко Ярослав Дмитриевич Дисперсия, потоки энергии и возбуждение электромагнитных волн в феррит-диэлектрических слоистых структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Головко Ярослав Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1989. – 12л.
367339
  Головко Я.Д. Дисперсия, потоки энергии и возбуждение электромагнитных волн в ферритдиэлектрических слоистых структурах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Головко Я.Д.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 125л. – Бібліогр.:л.115-1325
367340
  Бровчук С.М. Дисперсійна керована макродеформацією інтегральна динамічна дифрактометрія : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Бровчук Сергій Михайлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
367341
  Захарків І.Б. Дисперсійна мікроекстракція для концентрування аліфатичних альдегідів [хімічна формула] у формі похідних 0-(2,3,4,5,6-пентафторбензил) / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй, В.М. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 3/4. – С. 113-118. – ISSN 1991-0290
367342
  Скапа Л.М. Дисперсійна природа прояву недосконалостей структури кристалів у картині багатократного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Скапа Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
367343
  Маньковська О.В. Дисперсійна рідинна мікроекстракція формальдегіду / О.В. Маньковська, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 227
367344
  Якимчук М.В. Дисперсійна рідинна мікроекстрація з дериватизацією для концентрування бензофенонів / М.В. Якимчук, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 251
367345
  Захарків І.Б. Дисперсійна та капілярна рідина мікроекстракція фталатів / І.Б. Захарків, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 149
367346
  Кулинич О.І. Дисперсійний аналіз впливу чинників на явища правопорушень // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.116-120
367347
  Слабоспицький О.С. Дисперсійний аналіз даних : навч. посібник / О.С. Слабоспицький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 45, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 42-43. – Бібліогр.: с. 41
367348
  Первак В.Ю. Дисперсійні наноструктури для генерації і трансформації ультракоротких світлових імпульсів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Первак В.Ю. : КНУТШ, Радіофіз. фак-т. – Київ, 2009. – 368 л. – Бібліогр.: л. 324-368
367349
  Первак В.Ю. Дисперсійні наноструктури для генерації і трансформації ультракоротких світлових імпульсів : автореф. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Первак В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: 55 назв.
367350
  Дерюгін І.А. Дисперсія магнітної і діелектричної проникливостей штучних діелектриків в діапазоні частот 500-35000 мггц / І.А. Дерюгін, М.А. Сігал. – Київ, 1960. – 36-46с. – Окр.відб.:Вісник КУ №3, 1960 р.; Сер.Астрономії, фізики та хімії, В.2
367351
  Селищев П.О. Дисперсія розподілу радіаційних дефектів при їх випадковому утворенні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 413-414. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі розглянуто флуктуації густини дефектів з урахуванням їх силової взаємодії. Стохастичний розподіл дефектів визвано випадковим полем швидкості утворення зміщень. Визначено статистичні характеристики (середні і кореляційні функції) випадкового ...
367352
  Неділько С.А. Дисперсна шихта для синтезу високоміцної оксидної кераміки / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 107
367353
  Крохін С.В. Дисперсність чорноземів типових різних екосистем Лівобережного Лісостепу України / С.В. Крохін, Ю.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С.53-58 : табл. – Бібліогр.: с. 58. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
367354
  Коротаев А.Д. Дисперсное упрочнение тугоплавких металлов / А.Д. Коротаев. – Новосибирск, 1989. – 208 с.
367355
  Думанский А.В. Дисперсность и коллоидное состояние вещества / А.В. Думанский. – Харьків-Київ, 1932. – 208с.
367356
   Дисперсность кремнезёма и модифицирование его поверхности как факторы усиления эпоксиполимерного композита / Д.Л. Старокадомский, С.В. Головань, И.Г. Телегеев, А.А. Ткаченко, Б.Г. Мисчанчук // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів. – Київ, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 140-147. – ISSN 1818-1724
367357
  Железная М.В. Дисперсность минеральных порошков наполнителей для безобжиговых электроизоляционных материалов и ее влияние на их физико-механические свойства : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Железная М.В. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1965. – 8 с.
367358
  Баруткин И.Н. Дисперсность структурных составляющих и искажения кристаллической решетки в связи с магнитными свойствами у ферромагнитных сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баруткин И.Н.; Харьк. ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1958. – 12л.
367359
  Коржуев А.С. Дисперсные битумы. / А.С. Коржуев. – М., 1951. – 212с.
367360
  Овчаренко Ф.Д. и др. Дисперсные минералы в огнетушащих композициях / Ф.Д. и др. Овчаренко. – Киев, 1984. – 160 с.
367361
   Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии : Материалы к III-й Международной палинологической конференции (СССР, Новосибирск, июль 1971 г.). – Фрунзе : Илим, 1971. – 146с.
367362
  Емельяненко Г.А. Дисперсные отложения металлов при высоких плотностях тока : Автореф... канд. хим.наук: / Емельяненко Г.А.; Днепропетросвкий хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1951. – 12л.
367363
  Конюхов В.М. Дисперсные потоки в нефтяных скважинах / В.М. Конюхов. – Казань, 1990. – 136с.
367364
   Дисперсные системы : тезисы докладов / 18-я конференция стран СНГ, 14-18 сентября 1998 г.; МОУ. Одесский гос.университет. – Одесса : Издательство Одесского университета, 1998. – 188с.
367365
   Дисперсные системы : 20 научная конференция стран СНГ, 23-27 сентября 2002 года, Одесса, Украина : тезисы докладов. – Одесса : Астропринт, 2002. – 288 с. – ISBN 966-549-802-9
367366
   Дисперсные системы в бурении.. – К., 1977. – 160с.
367367
  Логинов А.Е. Дисперсные системы в курсе химии средней школы : Автореф. дис. ... Канд. пед. наук: / Логинов А.Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
367368
  Балабанов Ефим Михайлович Дисперсные системы в электрическом поле коронного разряда. : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Балабанов Ефим Михайлович;. – М., 1954. – 20л.
367369
   Дисперсные системы и поверхностные явления : тематич. сб. науч. трудов. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1989. – 192 с.
367370
  Круглицький Н.Н. Дисперсные структуры в органичесикх и кремнийорганических средах / Н.Н. Круглицький, В.Я. Кругицкая. – К, 1981. – 315с.
367371
  Трефилов В.И. Дисперсные частицы в тугоплавких металлах / В.И. Трефилов, В.Ф. Моисеев. – Киев, 1978. – 239с.
367372
  Катренко Любовь Антоновна Дисперсный состав и структура смолисто-асфальтеновых веществ нефтей и продуктов их переработки : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.13 / Катренко Любовь Антоновна ; АН УССР, Отд. нефтехимии ин-та физ.-орг. химии и углехимии. – Киев, 1984. – 21 с.
367373
  Шенайх В. Диспесия возвратов звезд моолдых скоплений и ассциаций и проблема учета поглощения света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук / Шенайх В. ; Гос. астронг. ин-т, МГУ, Астрон. сов. АН СССР. – Москва, 1964. – 5 с.
367374
  Смирнова Наталья Диспетчер : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 3. – С. 7-45. – ISSN 0130-7673
367375
   Диспетчер ДМ 222. Инструкция по эксплуатации для программистов.. – К., 1973. – 47с.
367376
  Кузнецов И.М. Диспетчеризация и связь в сельском хозяйстве / И.М. Кузнецов. – Москва, 1973. – 63 с.
367377
  Орєшина Н.В. Диспетчеризація проходження документів у процесі їх систематизації: практичні аспекти / Н.В. Орєшина, Т.С. Медвідь // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 30-34. – ISSN 1029-7200


  У статті диспетчеризацію представлено як здійснення компетентного забеспечення уніфікації та оптимізації бібліотечно-інформаційної роботи.
367378
  Зайцев Н.Г. Диспетчерская прогремма и сситема отладки математического обеспечения ЦВМ "Минск-22" / Н.Г. Зайцев. – К., 1972. – 172с.
367379
  Кузнецов И.М. Диспетчерская служба в АПК / И.М. Кузнецов. – М., 1989. – 238с.
367380
  Зыков В.М. Диспетчерская служба в колхозах и совхозах / В.М. Зыков. – М., 1973. – 64с.
367381
  Буллан Ю.В. Диспетчерская служба в совхозе. / Ю.В. Буллан. – Л., 1975. – 96с.
367382
  Меньшиков И.С. Диспетчерские правила управления водохранилищем многолетнего регулирования. / И.С. Меньшиков, А.Н. Чабан. – М., 1985. – 46с.
367383
  Рак Н.Г. Диспетчерские системы управления АПК. / Н.Г. Рак. – М, 1987. – 206с.
367384
   Диспетчерское управление буровыми работами. – М., 1974. – 215с.
367385
  Исанчурин Р.А. Диспетчерское управление в хозяйстве / Р.А. Исанчурин, Д.Г. Качаров. – М, 1975. – 87с.
367386
  Уськов В.В. Диспетчерское управление строительством с применением ЭВМ. / В.В. Уськов. – Л., 1987. – 80с.
367387
   Дисплеи. – М., 1982. – 316с.
367388
  Соловейчик И.Е. Дисплеи в системах с ЭВМ / И.Е. Соловейчик. – М., 1979. – 247с.
367389
   Дисплейленд: сторінки світового огляду. – Київ
Ч.1. – 1995
367390
   Дисплейленд: сторінки світового огляду. – Київ
Ч.2. – 1995
367391
  Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Герасимчук О.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 257л. + Додатки: л.195-221. – Бібліогр.: л.222-257
367392
  Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Герасимчук О.П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
367393
  Логшова Н. Диспозитивність у системі видів обвинувачень // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 89-91.
367394
  Мартыненко И.Э. Диспозитивно-состязательные начала хозяйственного судопроизводства и некоторые возможности совершенствования законодательства Республики Беларусь // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 109-121. – ISSN 2306-255X
367395
  Молчанова Т.Н. Диспозитивность в советском гражданском праве. : Автореф... канд. юридич.наук: / Молчанова Т.Н.; МВ и ССО РСФСР. Свердл. юридич. ин-т. – Свердловск, 1972. – 24л.
367396
  Карпов А.О. Диспозитивные истоки ренессанса и реформации // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 82-93. – ISSN 0236-2007


  В работе рассмотрена диспозитивная схема происхождения культурных феноменов Ренессанса и Реформации. Показаны истоки их общности, идущие от "ренессансной" культуры 12I–13 вв. На примере двучастности символа "renasci" обсуждаются психокультурные ...
367397
  Наден О. Диспозиції норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-110
367398
  Резнік О. Диспозиційна модель психологічного механізму політичної самоідентифікації індивіда // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.90-99


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
367399
  Киридон А. Диспозиція "Свій-Чужий-Інший" як смисловий маркер соціокультурного простору // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 33-43
367400
  Круглій А. Диспозиція "чудо"/"фантастичне" на матеріалі "Києво-Печерського Патерика" та творів жанру фентезі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 60-66


  У статті зроблено спробу ввести «Києво-Печерський Патерик» в контекст сучасної літератури через зіставлення з творами жанру фентезі. Увага зосереджується на трансформації «чуда» як обов’язкового прояву Божественної волі в агіографічному тексті та ...
367401
  Єсипович К.П. Диспозиція актантів у когнітивній мапі фрагменту "Ронсевальська битва" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 102-115
367402
  Штефан І.М. Диспозиція та елокуція у концепції риторики Г. Лаусберга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 134-135
367403
  Новак Агата Диспраксия как психомоторное расстройство детей школьного возраста / Новак Агата, Гнитецка Иоланта, Романовска-Толлочко Анна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 56-59 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
367404
  Атлас В.В. Диспропорционирование олефинов на окисных катализаторах. : Автореф... наук: 02.082 / Атлас В.В.; Совет по присужд. ученых степен. хим.-техн. фак-та Аз. инст. нефти и химии. – Баку, 1971. – 22л.
367405
  Беренцвейг В.В. Диспропорционирование толуола на окиси алюминия и алюмосиликатных катализаторах. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Беренцвейг В.В.; МГУ. – М, 1971. – 16л.
367406
  Крючкова І.В. Диспропорції валового наявного доходу України та їхній вплив на динаміку ВВП. // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-37 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
367407
  Болбух І. Диспропорції нагромадження людського капіталу: взаємний вплив і шляхи мінімазації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 32-35. – ISSN 1810-3944
367408
  Солодовнік О.О. Диспропорції розвитку зовнішнього середовища корпоративного сектору економіки України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 73-80. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
367409
  Уколова А.А. Диспропорції розвитку ринку освітніх послуг в Україні: причини та наслідки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 155-159. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
367410
  Шевчук В.О. Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект / В.О. Шевчук, М.М. Мунько // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 45-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано проблему рівноваги попиту і пропозиції та існуючі диспропорції на регіональних споживчих ринках України. Здійснено групування регіонів за показниками розвитку внутрішніх споживчих ринків методам кластерного аналізу. Емпірично ...
367411
  Вітюк А.В. Диспропорції та суперечності у перспективах розвитку сільського господарства та сільськогосподарського машинобудування // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 30-34. – ISSN 1997-9266
367412
  Соколик М.П. Диспропорції у розвитку споживчого ринку України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
367413
  Вдовічен А.А. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні / А.А. Вдовічен, А.В. Круглянко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 220-231. – ISSN 1993-6788
367414
  Сердюк К.О. Диспропорція сформованості традицій тлумачення культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 85-87
367415
  Скрипник А.В. Диспусси в компартии Украины 1923-1925 гг.: итоги и последствия. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.01 / Скрипник А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 23л.
367416
  Гейне Диспут и другие стихотворения / Гейне, г. – М., 1939. – 40с.
367417
  Балашов А.Д. Диспут о любви / А.Д. Балашов. – Воронеж, 1989. – 157с.
367418
  Бойніцька О.С. Диспут раціоналізму та містики в романі Мішель Робертс "У червоній кухні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – C. 127-133


  Роман Мішель Робертс "У червоній кухні" розглядається у зв"язку з проблемою історичної перспективи, тобто збалансованого співвідношення минулого й теперішнього часових планів у сучасному історичному письмі. Впровадження елементів містичного у процес ...
367419
  Гейне Г. Диспут та інші вірші / Г. Гейне. – К, 1957. – 40с.
367420
  Боярська-Хоменко Диспут як провідна форма організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів Франції (історичний аспект) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 40. – C. 21-29. – ISSN 2312-0657
367421
  Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе / В.И. Косолапов. – 2-е изд. доп. – М., 1971. – 114с.
367422
  Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе / В.И. Косолапов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1975. – 128с.
367423
  Макарова Н.Ф. Диспуты молодоженов. О любви и браке / Н.Ф. Макарова. – М., 1962. – 32с.
367424
  Лисовский В.Т. Диспуты на морально-экономические темы / В.Т. Лисовский. – М., 1988. – 62с.
367425
  Пустынский И.Н. Диссекторные следящие системы / И.Н. Пустынский, С.М. Слободян. – Москва : Радио и связь, 1984. – 136 с.
367426
  Борисова Екатерина Диссериация: Социальный капитал. Коллективное сознательное // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 18-19 : фото
367427
  Дышев А. Диссертант : проза: историческая повесть / окончание. Началоо в № 9, 2012 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 10. – С. 131-187
367428
   Диссертаци докторов медицины, защищенные или признанные в Вильнюсском университете в 1793-1842 гг.. – Вильнюс, 1958. – 132с.
367429
  Криворученко В.К. Диссертации - важнейший элемент инновационности России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 14-20. – Бібліогр.: с. 14-19. – ISSN 0321-0383
367430
   Диссертации защищенные в Казанском государственном университете. – Казань, 1960. – 203с.
367431
  Холджураев Х.Х. Диссертации историков по материалам Таджикистана / Х.Х. Холджураев. – Душанбе, 1970. – 283с.
367432
  Рахлевский В. Диссертации по финансам / В. Рахлевский, Г. Ушаков. – М, 1962. – 112с.
367433
   Диссертации, защищенные в Белорусском государственном университете имени В.И. Ленина : 1943-1956 гг. – Минск, 1957. – 84с.
367434
   Диссертации, защищенные в институтах Академии педагогических наук РСФСР за 1944-1961 гг.. – Москва, 1962. – 164с.
367435
   Диссертации, защищенные в Латвийском государственном университете им. Петра Стучки : 1945-1963. – Рига, 1966. – 100с.
367436
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина гос.университете имени А.А.Жданова в 1956-1958 гг.. – Ленинград, 1960. – 68с.
367437
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина гос.университете имени А.А.Жданова в 1959-1960 гг.. – Ленинград, 1962. – 55с.
367438
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина государственном университете имени А.А.Жданова в 1934-1954 гг.. – Ленинград, 1955. – 256с.
367439
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени А.А. Жданова в 1861-1968 гг.. – Ленинград, 1973. – 166с.
367440
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени А.А.Жданова в 1961-1968 гг.. – Вып. 1. – Ленинград, 1970. – 160с.
367441
   Диссертации, защищенные в Ростовском университете : 1961-1979. – Ростов-на-Дону, 1980. – 426с.
367442
   Диссертации, защищенные в Тартусском государственном университете. 1946-1959.. – Тарту, 1961. – 52с.
367443
  Фельдштейн Д.И. Диссертационные исследования в области педагогики и психологии: современное состояние и пути повышения кеачества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
367444
  Данилов А.А. Диссертационные исследования по отечественной истории: итоги и перспективы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 149-159. – ISSN 0869-5687
367445
  Фельдштейн Давид Иосифович Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
367446
  Фельдштейн Давид Иосифович Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
367447
  Кузнецов И.Н. Диссертационные работы : методика подготовки и оформления ; учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб., доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 488 с. – ISBN 978-5-91131-911-3
367448
  Кибанов А.Я. Диссертационным советам - профессиональное руководство // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 53-54. – ISSN 0321-0383
367449
  Протопопова Е. Диссертацию важно не только написать, но и грамотно оформить // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 34-35. – ISSN 0869-4915
367450
  Соколов С.А. Диссертация / С.А. Соколов. – Саратов, 1979. – 160с.
367451
  Кузин Ф.А. Диссертация : Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. Практическое пособие для докторантов, аспир. / Ф.А. Кузин. – Москва : Ось-89, 2000. – 320 с. – ISBN 5-86894-384-8
367452
  Волков Ю.Г. Диссертация : Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Ю.Г. Волков. – Москва : Гардарики, 2002. – 160с. – ISBN 5-8297-0065-4
367453
   Диссертация : Как написать и защитить диссертацию: Методические рекомендации по подготовке к защите диссертаций. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЭЛИТ, 2006. – 224 с.
367454
  Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень : пособ. для соискателей / Б.А. Райзберг. – 8-е изд., доп., испр. – Москва : Инфра-М, 2008. – 480 с. – ISBN 978-5-16-003268-9
367455
  Петраускене З. Диссертация Литовской ССР / З. Петраускене, П. Валентелене. – Вильнюс, 1971. – 489с.
367456
  Сергеев Н.К. Диссертация по педагогике: проблемы науки и нравственности / Н.К. Сергеев, В.В. Сериков // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 4. – С. 71-81. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается критический анализ диссертационных исследований в педагогике, выявляются причины их низкого про- гностического потенциала, неэффективности в аспекте влияния на качество отечественного образования, недостатки в методологическом ...
367457
  Вовченко Богдан Диссертация. Церковь и государство в России. Церковь на общественных началах // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 20-22 : фото
367458
  Котляр Павел Диссертация: Исследования, которых могло бы и не быть. Наши британские ученые // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 24-26 : фото
367459
  Аристов Станислав Диссертация: как выживали в концлагере Равенсбрюк // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 18-20 : фото
367460
  Карабекян Даниел Диссертация: Манипулирование при голосовании. За честные выборы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 18-20 : фото, рис.
367461
  Павлова Маргарита Диссертация: Правоотношения между гражданами и государством. Без единого стандарта // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 22-23 : фото
367462
  Филистович Екатерина Диссертация: Психология прошлого созыва // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 18-20
367463
  Свинцов Виктор Диссертация: Языковые трудности. Слово не найдено // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 16-18 : фото
367464
  Воронцов Д.С. Диссимиляторные и ассимиляторные процессы въ сердечной мышце / Д.С. Воронцов, 1915. – 15с. : Ил.
367465
  Азизов Т.Я. Диссипативные операторы в пространствах с индефенитной метрикой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Азизов Т.Я.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 9л.
367466
  Яковлев А.П. Диссипативные свойства неоднородных материалов и систем / А.П. Яковлев. – К., 1985. – 248с.
367467
  Шапиро В.Е. Диссипативные явления в системах, взаимодействующих с быстро осциллирующими регулярными и неругулярныхми полями. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Шапиро В.Е.; МВ и ССО УССР.Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 38 с.
367468
  Эльтеков В.А. Диссипация энергии гамма-излучения в многокомпонентных макроскопических системах различной геометрии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Эльтеков В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 12л.
367469
  Ленин В.И. Дисскуссия о программе партии перед вторым съездом / В.И. Ленин. – М, 1934. – 87с.
367470
  Ленин В.И. Дисскуссия о программе партии перед вторым съездом / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 87с.
367471
  Ленин В.И. Дисскуссия о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – 104с.
367472
  Ленин В.И. Дисскуссия о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – М, 1933. – 104с.
367473
  Костиков В.В. Диссонанс Сирина: роман / В.В. Костиков. – М., 1992. – 588с.
367474
  Карпов А.О. Диссонансное этносуществование и проблема толерантности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 3. – С. 64-75. – ISSN 0235-1188


  В статье рассмотрена альтернативная мультикультурализму логика этносоциального развития, опирающаяся на принципиальную неустранимость диссонансного сосуществования разных культурных групп. Дан социально-философский анализ причин краха политики ...
367475
  Матвиенко Виктор Григорьевич Диссоциативная электропроводность насыщенных паров галогенидов щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Матвиенко Виктор Григорьевич ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
367476
  Сагаловский Е.Ш. Диссоциативная электропроводность насыщенных паров двойных систем, составленных из галогенидов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сагаловский Е. Ш.; ДГУ. – Донецк, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24
367477
  Перов А.А. Диссоциативные столкновения молекулярных ионов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Перов А.А. ; Моск. физ.-мат. ин-т. – Москва, 1967. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
367478
  Мамина Елена Александровна Диссоциация и сольватация муравьиной, уксусной и бензойной кислот в смесях вода-этиленгликоль при разных температурах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Мамина Елена Александровна; МВ и ССО УССР. – Х., 1985. – 16л.
367479
  Светцов В.И. Диссоциация молекул и процессы катодного распыления в тлеющем и высококачественном разрядах : Автореф... канд. хим.наук: / Светцов В. И.; Иван. хим. технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 19л.
367480
  Бурнашев М.А. Диссоциация молекул, молекулярных ионов и возбуждение атомов электронным ударом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Бурнашев М. А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
367481
  Сажинов Ю.Г. Диссоциация молекулярного иона водорода в столкновениях с быстрыми протонами, атомами и молекулами водорода : Автореф... кандидата хим.наук: / Сажинов Ю.Г.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 13л.
367482
  Бровикова Изольда Николаевна Диссоциация неорганических молекул и рекомбинация атомов в неравновесной газоразрядной плазме : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бровикова Изольда Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Ивановский химико-технологический ин-т. – Иваново, 1980. – 19л.
367483
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.1. – 1982. – 200с.
367484
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.2. – 1982. – 168с.
367485
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.4. – 1982. – 208с.
367486
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.5. – 1982. – 202с.
367487
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч. – 1976. – 243с.
367488
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.1. – 1976. – 243с.
367489
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.2. – 1976. – 229с.
367490
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.2. – 1976. – 243с.
367491
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.3. – 1977. – 229с.
367492
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.4. – 1977. – 228с.
367493
  Фурлей И.И. Диссоцитивный захват электронов молекулами гетероциклических соедиений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.054 / Фурлей И.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 16 с.
367494
  Асхабов А.М. Дисспасивные структуры в кристаллогенезисе / А.М. Асхабов. – Сыктывкар, 1982. – 25 с.
367495
  Логвин В.В. Дистал -- язык и система моделирования логико-дифференциальных состем с сосредоточенными и распределенными параметрам. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.10 / Логвин В.В.;. – Дубна, 1977. – 22л.
367496
  Мельченко Г.Г. Дистаннаты, метастаннаты и тиостаннаты редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Мельченко Г.Г.; Тоск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
367497
  Смогоржевский Л.А. Дистантная ориентация птиц. (В экспериментах по "хомингу") : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 097 / Смогоржевский Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Каф. зоологии позвоночных. – Киев, 1971. – 40 с. – Бібліогр. : с. 39-40
367498
  Бондаренко В.І. Дистантне інтернет-обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Бондаренко Вікторія Іванівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
367499
  Бондаренко В. Дистантне інформаційно-аналітичне забезпечення користувачів бібліотек у контексті розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – C. 33-41


  Розглянуто питання впровадження та ефективного використання дистантних форм обслуговування користувачів з метою підвищення ролі бібліотек у наповнені національного інформаційного простору (ІП) та їх співпраці в глобальному ІП. Висвітлено участь ...
367500
  Бондаренко В. Дистантне інформаційно-бібліотечне обслуговування: від МБА до електронних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 150-163
367501
  Винославська О.В. Дистантне кореспондентське консультування з людських стосунків : досвід, проблеми , перспективи // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-36
367502
  Смирнова Н.Ф. Дистантное положение синтаксически связанных элементов предложения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнова Н.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра англ. филологии. – Л., 1966. – 20л.
367503
  Федоровський О.Д. Дистанцiйнi аерокосмiчнi дослiдження в природокористуваннi як мiждисциплiнарний науковий напрям / О.Д. Федоровський, А.В. Соколовська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
367504
  Нужний Д. Дистанцiйна зброя i свiдчення про збройнi сутички за кам"яного вiку // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 82-105


  Iсторiя вивчення проблеми й основнi методичнi пiдxоди до розв"язання її.
367505
  Шерман И.В. Дистанцинное обучение математике абитуриентов нематематических специальностей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 107-112. – (Педагогическое образование ; № 4)
367506
  Фабрикант В.Л. Дистанционная защита / В.Л. Фабрикант. – Москва : Высшая школа, 1978. – 215с.
367507
  Ванин Н.В. Дистанционная лазерная спектроскопия резонансно поглощающих атмосферных газов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Ванин Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1980. – 13л.
367508
  Кравцов В.В. Дистанционная поддержка процесса обучения в системе высшего и дополнительного профессионального образования // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 7 (246). – С. 38-40. – ISSN 0234-0453
367509
  Васильева Ю.В. Дистанционная работа в России: вопросы правоприменения / Ю.В. Васильева, С.В. Шуралева // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 32. – С. 216-225. – (Юридические науки ; вып. 32). – ISSN 1995-4190
367510
   Дистанционно-частотные характеристики ионосферы при возвратно-наклонном зондировании по наблюдениям в Ашхабаде : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемилев Г. Г,; Джемилев Г. Г,; МВиССО СССР, Том.ГУ. – Томск, 1961. – 9л.
367511
   Дистанционно управляемые роботы-манипуляторы.. – М., 1976. – 362с.
367512
   Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы.. – М., 1986. – 327с.
367513
  Волкова Г.И. Дистанционное библиографическое обслуживание // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 86-92
367514
  Амлинский Л.З. Дистанционное библиотечно-информационное обслуживание: каким ему быть? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 18-24. – ISSN 0130-9765
367515
  Дворкина М.Я. Дистанционное библиотечное обслуживание: сущность и реализация в современных условиях / М.Я. Дворкина, Е.Ю. Елисина // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 38-43. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена формированию и развитию дистанционных библиотечных услуг, не требующих присутствия пользователя в стенах библиотеки.
367516
   Дистанционное зондирование атмосферы. – Новосибирск : Наука, 1978. – 175с.
367517
   Дистанционное зондирование атмосферы с борта орбитального комплекса "Салют-7" -- "Космос-1688" -- "Союз-Т14".. – Тарту, Таллинн, 1989. – 164с.
367518
   Дистанционное зондирование атмосферы со спутника "Метеор".. – Л., 1979. – 143с.
367519
  Кузнецов Д А. Дистанционное зондирование атмосферы тропической зоны : Учебное пособие / Д А. Кузнецов, В.В. Розанов, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград, 1988. – 90с.
367520
   Дистанционное зондирование в метеорологии, океанографии и гидрологии. – Москва : Мир, 1984. – 535с.
367521
   Дистанционное зондирование Земли со спутника "Метеор-Природа" : Советско-болгарский эксперимент №Болгария-1300-ІІ". – Л., 1985. – 153с.
367522
  Солодовников Г.К. и др. Дистанционное зондирование ионосферы Земли с использованием радиомаяков космических аппаратов / Г.К. и др. Солодовников. – М., 1988. – 191с.
367523
  Генис В.И. Дистанционное зондирование объектов на основе спектрального анализа и эффека Доплера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Генис В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 93л.
367524
  Генис Владимир Иванович Дистанционное зондирование объектов на основе спектрального анализа и эффекта Доплера : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Генис Владимир Иванович; КПИ, Дрексел ун-т США. – К., 1995. – 212л. – Бібліогр.:л.201-212
367525
   Дистанционное зондирование океана.. – Севастополь, 1982. – 136с.
367526
   Дистанционное зондирование: количественный подход. – Москва : Недра, 1983. – 415с.
367527
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
367528
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
367529
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
367530
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
367531
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
367532
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
367533
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
367534
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
367535
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
367536
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
367537
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
367538
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
367539
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
367540
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
367541
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
367542
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
367543
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
367544
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
367545
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
367546
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
367547
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
367548
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
367549
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
367550
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
367551
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
367552
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
367553
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
367554
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
367555
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
367556
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
367557
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
367558
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
367559
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
367560
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
367561
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
367562
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
367563
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
367564
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
367565
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
367566
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
367567
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
367568
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
367569
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
367570
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
367571
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
367572
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
367573
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
367574
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
367575
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
367576
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
367577
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
367578
  Осиленкер Л. Дистанционное и традиционное образование: социально-экономическая эффективность / Л. Осиленкер // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 114-118. – ISSN 0869-3617
367579
  Шупяцкий А.Б. Дистанционное измерение интенсивности осадков радиолокационным методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шупяцкий А.Б. ; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И. Воейкова. – Ленинград, 1959. – 9 с.
367580
  Кронберг П. Дистанционное изучение Земли : Основы и методы дистанционных исследований в геологии / П. Кронберг. – Москва : Мир, 1988. – 349с.
367581
   Дистанционное наблюдение и экспертная оценка.. – М., 1982. – 110с.
367582
  Миннибаев Е. Дистанционное образование в России: реальные условия и проблемы развития // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0869-3617
367583
  Мицель А.А. Дистанционное образование как составляющая процесса формирования единого образовательного пространства / А.А. Мицель, Е.В.Молнина // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 59-65
367584
  Кочетков М.В. Дистанционное образование сделает Россию инновационной? // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 7-10. – ISSN 1026-955X


  Представлен сравнительный анализ дистанционного обучения и аудиторного обучения как форм образовательного процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов. Сравниваются возможности дистанционного и аудиторного обучения в контексте развития ...
367585
  Таппасханова М.А. Дистанционное обучение - способ реализации образовательной траектории // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – C. 44-48. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрена реализация одной из современных форм получения образования - дистанционного обучения как образовательной траектории личности. Даны определения таким понятиям, как дистанционное обучение, дистанционное образование, образование. Автором ...
367586
  Марьин С. Дистанционное обучение в Западной Европе и США / С. Марьин, М. Коноплянник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 50-54. – ISSN 1562-529Х
367587
  Хузиахметов А.Н. Дистанционное обучение в процессе организации учебно-воспитательной деятеьности студентов / А.Н. Хузиахметов, Р.Р. Насибуллов // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается значение дистанционного обучения в процессе организации учебно-воспитательной деятельности студентов.
367588
  Пальчук М.И. Дистанционное обучение в Украине: практический опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 0869-561Х
367589
  Алексеев А.Н. Дистанционное обучение инженерным специальностям : Монография / А.Н.Алексеев. – Сумы : Университетская книга, 2006. – 333с. – ISBN 966-680-235-Х
367590
  Василенко О.Н. Дистанционное обучение иностранным языкам // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 206-212. – (Серія "Філологічні науки")
367591
  Кулагина С.В. Дистанционное обучение как один из факторов повышения конкурентоспособности современных организаций / С. В. Кулагина // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 62-68.
367592
  Копейка В.В. Дистанционное обучение как фактор становления "разумного" общества в Украине // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 окт. 2012 года / Бакинский международный гуманитарный форум. – Баку : [б. и.], 2012. – С. 304-308
367593
  Калинина А.И. Дистанционное обучение как часть системы непрерывного образования и роль самообразования в дистанционном обучении // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С.100-105. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются особенности дистанционной формы обучения в системе непрерывного образования и приведены аргументы в пользу необходимости формирования умений и навыков самообразования как основы для эффективной реализации дистанционного ...
367594
  Суворова Н.Ю. Дистанционное обучение как элемент корпоративной системы образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 79-82. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует содержание и значение современной системы корпоративного образования в России в условиях модернизации современного общества. В статье исследована инновационная форма корпоративного обучения, рассмотрены предпосылки поиска и внедрения ...
367595
  Хакимова А.А. Дистанционное обучение математике с использованием компьютерной математической системы MATHEMATICA при подготовке специалистов экономического профиля // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 233-237. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
367596
  Валит Е.С. Дистанционное обучение студентов-иностранцев подготовительного факультета гуманитарного профиля: проблемы и перспективы / Е.С. Валит, Д.В. Зиновьев // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 55-60. – ISBN 978-966-285-210-3
367597
  Димова Алла Львовна Дистанционное обучение студентов-спортсменов в условиях информатизации высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 63-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
367598
  Цаплин А.И. Дистанционное обучение физике в техническом университете / А.И. Цаплин, Д.В. Баяндин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617
367599
  Соловов А. Дистанционное обучение: технологии и целевые группы. / Соловов А. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 119-124. – ISSN 0869-3617
367600
  Тихонов А.В. Дистанционное обучение:опыт интеграции образовательного и научно-исследовательского процессов / А.В. Тихонов, А.А. Мерзляков, В.С. Богданов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 6. – С. 13-21. – ISSN 1561-2465
367601
  Бычкова И.А. и др. Дистанционное оперделение температуры моря / И.А. и др. Бычкова. – Л, 1988. – 222с.
367602
  Черногор Л.Ф. Дистанционное радиозондирование атмосферы и космоса : учебное пособие / Л.Ф. Черногор ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 500 с. – ISBN 966-623-434-3
367603
  Войцеховский Я. Дистанционное управление моделями / Я. Войцеховский. – Москва, 1977. – 432 с.
367604
  Васильев Б.В. Дистанционное управление надежностью и эффективностью радиоэлектронных устройств / Б.В. Васильев. – Москва, 1983. – 225 с.
367605
  Евдокимов Ю.К. Дистанционные автоматизированные учебные лаборатории и технологии дистанционного учебного эксперимента в техническо вузе / Ю.К. Евдокимов, А.Ю. Кирсанов, А.Ш. Салахова // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 101-116


  Рассмотрена роль дистанционного учебного эксперимента в современном инженерном образовании. В статье приводится краткий аналитический обзор систем дистанционного управления реальными экспериментами, выполняемыми на типовых учебных и уникальных научных ...
367606
   Дистанционные и информационно-измерительные системы.. – М., 1978. – 232с.
367607
   Дистанционные и информационно-измерительные системы.. – М., 1980. – 355с.
367608
  Назаров И.М. Дистанционные и экспрессные методы определения загрязнения окружающей среды / И.М.Назаров, А.Н.Николаев. Ш.Д.Фридман. – Москва : Гидрометеоиздат, 1977. – 194с. : Ил.
367609
  Голубев А.В. Дистанционные измерения температуры, пучения и напряжения термически деятельного слоя грунта / А.В. Голубев. – Москва : АН СССР, 1957. – 86 с.
367610
  Востриков Ю.А. Дистанционные измерительные системы с дифференциально-трансформаторными преобразователями перемещений / Ю.А. Востриков. – Москва, 1984. – 97с.
367611
  Мишев Д. Дистанционные исследования Земли из космоса. / Д. Мишев. – М., 1985. – 229с.
367612
   Дистанционные исследования ландшафтов.. – Новосибирск : Наука, 1987. – 197 с.
367613
   Дистанционные исследования океана. – Владивосток, 1990. – 166с.
367614
   Дистанционные исследования окружающей среды оптическими и радиофизическими методами.. – Л., 1983. – 152с.
367615
   Дистанционные исследования при нефтегазопоисковых работах.. – М., 1988. – 224с.
367616
   Дистанционные исследования при нефтепоисковых работах.. – М., 1985. – 106с.
367617
   Дистанционные исследования при поисках полезных ископаемых. – Новосибирск : Наука, 1986. – 175с.
367618
   Дистанционные исследования природных ресурсов Сибири. – Владивосток : Наука, 1986. – 191с.
367619
   Дистанционные исследования природных ресурсов.. – Москва, 1981. – 81с .
367620
   Дистанционные исследования Сибири. – Новосибирск : Наука, 1988. – 159с.
367621
  Бронштейн Д.И. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и эксплуатация / Д.И. Бронштейн. – Л, 1979. – 391с.
367622
   Дистанционные методы в геологии нефти и газа.. – Тюмень, 1990. – 158с.
367623
   Дистанционные методы в геологических исследованиях.. – Л., 1980. – 155с.
367624
   Дистанционные методы в гидрогеологии и инженерной геологии : Обзор. Гидрогеология и инженерная геология / Е.А. Востокова, А.В. Садов, Э.К. Радченко, И.К. Абросимов. – Москва : ВИЭМС, 1975. – 64с.
367625
   Дистанционные методы геолого-географического изучения Земли. : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1982. – 131с.
367626
  Галахов В.Л. Дистанционные методы зондирования океана. / В.Л. Галахов. – Л., 1980. – 153с.
367627
  Харин Н.Г. Дистанционные методы и охрана природы пустынь. / Н.Г. Харин. – Москва : Наука, 1980. – 102с.
367628
   Дистанционные методы и средства изучения природных ресурсов Земли : Сборник науч. трудов, посвящ. 100-летию Н.Г. Келля. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1982. – 156 с.
367629
   Дистанционные методы изучения геосистем.. – Москва, 1978. – 222 с.
367630
  Петропавловская М.С. Дистанционные методы изучения криолитозоны / М.С. Петропавловская. – Л., 1988. – 72с.
367631
   Дистанционные методы изучения океана. – Горький, 1987. – 193с.
367632
  Шилип Б.В. Дистанционные методы изучения природных ресурсов / Б.В. Шилип. – М., 1971. – 21с.
367633
  Харин Н.Г. ДИстанционные методы изучения растительности. / Н.Г. Харин. – М., 1975. – 132с.
367634
   Дистанционные методы изучения тектонической трещиноватости пород нефтегазоносных территорий. – Москва : Недра, 1988. – 164с.
367635
   Дистанционные методы исследования атмосферы.. – Новосибирск, 1980. – 160с.
367636
  Любич И.И. Дистанционные методы исследования влияния хозяйственной деятельности на ландшафты УССР / И.И. Любич, П.Г. Шищенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 53-59 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
367637
   Дистанционные методы контроля агроресурсов в задачах управления сельскохозяйственным производством.. – М., 1985. – 183с.
367638
  Прокопенко А.И. Дистанционные методы при анализе структурных элементов земной коры. / А.И. Прокопенко. – Новосибирск, 1984. – 221с.
367639
   Дистанционные методы при изучении геологии центральных районов Европейской части СССР. – М., 1985. – 121с.
367640
   Дистанционные методы при нефтегазопоисковых работах.. – М., 1981. – 135с.
367641
  Соловьева Н.М. Дистанционные образовательные технологии в организации педагогической практики студентов // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 44-49. – ISSN 2073-9613
367642
  Кучумова О.П. Дистанционные образовательные технологии в условиях глобализации (на примере республики Бурятия) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 214-225. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Автором затронуты аспекты международного и регионального опыта развития информационных технологий в образовании. В статье описан опыт модернизации образовательных технологий на примере Республики Бурятия. Впервые автором построена модель изменений ...
367643
  Еремин А. Дистанционные образовательные технологии: проблемы авторского права / А. Еремин, Ю. Руденко // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 84-87. – ISSN 0869-3617
367644
   Дистанционные оценки общей увлажненности территорий.. – М., 1984. – 112с.
367645
  Карпенко М.П. Дистанционные технологии - ключ к массовому образованию XXI века // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С. 4-14
367646
  Овчаров А.В. Дистанционный доступ к информации в компьюторной среде обучения // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С.14-22.
367647
   Дистанционный индуктивный манометр типа ДИМ-Т (на высокие давления)., 1959. – с.
367648
   Дистанционный индуктивный унифицированный манометр типа ДИМ., 1959. – с.
367649
   Дистанционный контроль верхнего слоя океана.. – Новосибирск, 1991. – 147с.
367650
  Стейскал В. Дистанционный курс - составляющая менеджмента знаний / В. Стейскал, Е. Коваленко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 43-47. – ISSN 1562-529Х
367651
   Дистанционный курс "Информационные технологии в ХНУГХ" как фактор повышения активности студента / А.М. Анисимов, Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, А.И. Кузнецов // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 3-4
367652
  Аржанников Е.А. Дистанционный принцип в релейной защите и автоматике линий при замыкании на землю / Е.А. Аржанников. – Москва, 1985. – 175 с.
367653
  Морозова Е.И. Дистанцирование как способ вторичного конструирования эмотивных смыслов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 111-116. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
367654
  Мацявичюс Ю.К. Дистанция : стихи / Ю.К. Мацявичюс; пер. с лит. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
367655
  Новиков В.С. Дистанция и конкуренция (к социологическому анализу дистанционных образовательных технологий // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 11. – С. 4-13. – ISSN 1561-2465


  Конкурентоспособность системы дистанционного обучения определяется тем, что оно сжимает пространственную отдаленность преподавателя и студента, в то же время присутствие этих фигур виртуализируется и позволяет обеспечить высокое качество передачи ...
367656
  Білоус Л.Ф. Дистанційна географічна освіта в Україні : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 354-360 : Табл. – ISSN 0868-6939
367657
  Моторна І. Дистанційна зайнятість в умовах глобалізації економіки та соціально-економічні вигоди від її використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-12.
367658
  Макарова М.В. Дистанційна зайнятість в умовах розвитку мережної економіки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
367659
  Коляденко П. Дистанційна комунікація як одна з основних рушійних сил розвитку інформаційного суспільства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 92-96
367660
  Купрікова Г. Дистанційна освіта в практиці викладання української мови у вищій школі // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 314-317
367661
  Ус Г.О. Дистанційна освіта в системі управління якістю послуг ВНЗ / Г.О. Ус, Я.М. Манькута // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 135-145. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
367662
  Нелін Є.В. Дистанційна освіта Італії: проблеми, сучасність, перспективи розвитку // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 36-41. – ISSN 2411-1317
367663
  Чикаренко І.А. Дистанційна освіта посадових осіб місцевого самоврядування з питань децентралізації влади та розвитку місцевого самоврядування // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 67-74. – ISSN 2311-6420
367664
  Чернілевський Д.В. Дистанційна освіта та її інформаційні технології : дидактичні технології широкодоступного навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Чернілевський ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Акад. дистанційної освіти. – Київ : Видавництво університету "Україна" ; Міленіум, 2006. – 379, [1] с. : іл., табл. – 5-річчю заснування Відкритого міжнар. університету розвитку людини "Україна" присвячується. – Бібліогр.: с. 372-376. – (Дидактичні технології широкодоступного навчання ) ( Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-621-165-3
367665
  Глибовець М.М. Дистанційна освіта та комп"ютерні системи її підтримки // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 179-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуті загальні питання щодо історії, загальних основ дистанційної освіти, форм дистанційного навчання, особливостей реалізації телекомунікаційних систем дистанційної освіти, використання агентних технологій, характеристики сучасного ...
367666
  Гамалія В.М. Дистанційна освіта у вишах України: європейський досвід // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 538-545
367667
  Судакова І.Є. Дистанційна освіта у світі та в Україні : історія розвитку та сьогодення // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 32-36. – ISBN 966-8847-12-1
367668
  Абакумова О.О. Дистанційна освіта у трансформаціях соціального хронотопу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 307-311. – ISSN 2076-1554
367669
  Канівець А. Дистанційна освіта філологів-бакалаврів у Великій Британії // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 58-70. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
367670
  Франчук Т.Й. Дистанційна освіта як суб"єкт формування контенту професійного саморозвитку // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 64-65
367671
  Шуневич Б.І. Дистанційна освіта: теорія інтерактивності й комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-139. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Описано одну з перших зарубіжних теорій дистанційного навчання - теорію інтерактивності й комунікації, яку розробив Бердж Хольмберг і назвав "керованою дидактичною розмовою", та її продовження - теорію викладання при дистанційному навчанні. Також ...
367672
  Поліхун Н.І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. рек. / Н.І. Політух ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 104, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 103-104
367673
  Рамський Ю. Дистанційна підтримка наскрізного навчання комп’ютерному моделюванню майбутніх учителів фізики / Ю. Рамський, С. Хазіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 3-9. – (Педагогіка ; № 1)


  Показано значущість і особливості впровадження у процес підготовки майбутніх учителів фізи-ки наскрізного навчання комп’ютерного моделювання. Обґрунтовано доцільність використання навча-льно-методичних матеріалів створеного сайту «Комп’ютерне ...
367674
  Пахомова І.М. Дистанційна підтримка проходження асистентської практики на фізичному факультеті ХНУ імені Каразіна // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 206-210. – ISBN 978-966-285-311-7
367675
  Демченко О.В. Дистанційна праця. Реформування трудового законодавства України в межах євроінтеграції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 138-140. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
367676
  Вишновецька С.В. Дистанційна робота як форма нетипової зайнятості: проблеми правового регулювання // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 225-232. – ISSN 0869-2491
367677
  Поплавська О.А. Дистанційна технологія підготовки фахівців як новітня форма організації процесу навчання // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 189-194
367678
  Федотова Т.А. Дистанційна форма реалізації освітніх програм в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для ринку праці / Т.А. Федотова, С.О. Антоненко, М.В. Морілов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – № 1 (33). – C. 101–105. – ISSN 1997-4167


  Проаналізовано процес використання дистанційної системи на базі платформи Moodle та основні елементи, що забезпечують цей процес.
367679
  Мормиль О.В. Дистанційне вивчення землі і сонця / О.В. Мормиль, В.Г. Мормиль // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 28-31 : фото
367680
  Асанов М.М. Дистанційне визначення стоксових параметрів випромінювання з поляриметром на прозорих феримагнітних кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Асанов Марлен Мустафайович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
367681
  Шульга Р.В. Дистанційне дослідження Землі з використанням методу структурно-тектонічного аналізу // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 81-84. – ISSN 2409-9430
367682
   Дистанційне зондування з основами фотограмметрії : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / [В.В. Білоус та ін.] ; ред. В.Р. Філь ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с., [8] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 357-360. – ISBN 978-966-439-387-1
367683
  Дерба С.М. Дистанційне навчання - допомога чи шкода учням? // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 321-326


  У статті розглянуто сучасні засоби телекомунікації як генеруючі щодо появи нових освітніх форм, зокрема дистанційного навчання у шкільній практиці. Розглянуто переваги і недоліки такої форми навчання.
367684
   Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 215, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-210-3
367685
   Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 255, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-311-7
367686
  Коровайченко Ю. Дистанційне навчання - це сучасно // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 17 червня (№ 24). – С. 6. – ISSN 2219-5793
367687
  Воронцов О.С. Дистанційне навчання - як засіб підвищення якості військової освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 188-193


  Дистанційне навчання протягом багатьох років дуже вдало використовується у зарубіжних системах освіти, зокрема у західноєвропейських країнах, СНІА, Японії, Росії. В теперішній час на Україні відбувається інтенсивний процес інформатизації навчального ...
367688
  Ясулайтіс В.А. Дистанційне навчання : Методичні рекомендації / В.А. Ясулайтіс; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 72с. – ISBN 966-608-378-7
367689
  Петрук В. Дистанційне навчання в загальноосвітніх закладах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 187-189
367690
  Журавська Н.С. Дистанційне навчання в країнах Європейського Союзу та Україні: реалії та перспективи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 101-106. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто дистанційне та електронне навчання (від загальноприйнятого терміна e-learning), що займають у сучасній системі навчання міцні позиції, органічно доповнюючи очне навчання. Наголошується, що провідні світові аналітичні компанії стверджують, ...
367691
  Шуневич Б.І. Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки : монографія / Б.І. Шуневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-594-700-1
367692
  Пузирьов В.Є. Дистанційне навчання вищої математики: досвід Донецького національного університету (м. Вінниця) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 283-290. – ISSN 2312-5993
367693
  Федоренко Юрій Дистанційне навчання з географії і можливості його впровадження в школі : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 2-7 : Схеми. – Бібліогр.: Біюліогр.: 9 назв
367694
  Баглей К.М. Дистанційне навчання і підготовка фахівців економічного профілю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Економіка ; Вип. 53)


  Оновлення системи освіти має забезпечити підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів для народного господарства. Така необхідність потребує пошуку нових форм і методів організації навчального процесу, стимулює використання прогресивних ...
367695
  Романюк С.М. Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 318-325. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Статтю присвячено аналітичному огляду сучасного стану електронних засобів дистанційного навчання іноземної мови.
367696
  Морозова Л.Ю. Дистанційне навчання на сучасному етапі / Л.Ю. Морозова, О.С. Морозова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 213-219.
367697
  Морозова Л. Дистанційне навчання на сучасному етапі, новітні технології викладання мовних та природничих дисциплін у вишах // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 52-58. – ISSN 2078-5119
367698
  Владимирська Є.Ю. Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість / Є.Ю. Владимирська // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 78-83. – ISBN 966-597-072-0
367699
  Гончаренко О.В. Дистанційне навчання у післядипломній професійній освіті (досвід Франції) / О.В. Гончаренко, С.И. Шматков // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 229-235. – ISBN 978-966-285-311-7
367700
  Білик О.М. Дистанційне навчання у процесі підготовки іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 10-15. – ISBN 978-966-285-311-7
367701
  Люшинська О.Х. Дистанційне навчання у Франції для українських романістів // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 243-247. – ISBN 966-7890-03-1
367702
  Люшинська О.Х. Дистанційне навчання у Франції для українських романістів // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
367703
  Поклонський О.О. Дистанційне навчання як елемент безперервної географічної освіти // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 100-103. – ISSN 2075-1893


  У статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти дистанційної географічної освіти на базі платформи дистанційного навчання MOODLE у вигляді сайту персональних навчальних систем ХНЕУ імені Семена Кузнеця. Було обґрунтовано доцільність і ефективність ...
367704
  Опанасюк Ю.І. Дистанційне навчання як інноваційна технологія // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 298-301. – ISSN 2076-1554
367705
  Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як інноваційна технологія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 154-162
367706
  Микитась В.В. Дистанційне навчання як можливість отримання освіти в сучасних умовах розвитку // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 41-42
367707
  Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 49-53. – ISSN 2078-1016
367708
  Опанасюк Ю.І. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 153-161. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
367709
  Печенізька Т. Дистанційне навчання як один із сучасних методів викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 161-163
367710
  Чернявська І. Дистанційне навчання як одна із сучасних тенденцій у викладанні іноземної мови / І. Чернявська, О. Сердюкова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 131-133
367711
  Шмирова О. Дистанційне навчання як різновид сучасних педагогічних технологій / О. Шмирова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 1562-529Х
367712
  Марігодов В.К. Дистанційне навчання як система масового обслуговування / В.К. Марігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 49-54
367713
   Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – 73, [3] с. : Бібліогр. в кінці ст. – Текст укр., рос.
367714
  Троцюк Р. Дистанційне навчання. Переваги та недоліки використання сучасних систем електронного навчання в Україні // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 326-332. – ISSN 2218-5348
367715
  Антонов В.М. Дистанційне навчання: Логіка. Технології. Перспективи : [кіберакмеологічний підхід] / В.М. Антонов. – Київ ; Херсон : Штрих, 2011. – 160 с. : табл. – ISBN 978-966-439-379-6
367716
  Соловйов В.І. Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки / В.І. Соловйов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 135-139. – ISBN 966-597-072-0
367717
  Жадько К.С. Дистанційне навчання: проблеми і перспективи // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 135-140. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
367718
  Лещенко І.Т. Дистанційне навчання: сутність і перспективи // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки)
367719
  Бондаренко В. Дистанційне обслуговування користувачів бібліотек: сучасні наукові підходи до питання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 503-523. – ISSN 2224-9516
367720
  Каліберда Н.Ю. Дистанційне обслуговування користувачів: пріоритети розвитку // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 14-17. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Основними орієнтирами для ефективного розвитку провідних бібліотек світу в умовах трансформації їх функцій виступають рекомендаційні документи ІФЛА та ЮНЕСКО, в яких обґрунтовані принципи діяльності сучасного міжнародного бібліотечного співтовариства. ...
367721
  Пархоменко О.М. Дистанційне форма навчання - нова можливість розвитку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки)
367722
  Циганова Н. Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг / Н. Циганова, Т. Шалига // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
367723
  Анахов П.В. Дистанційний контроль глибини водойми з використанням багатоканального доступу до полів сейшового походження / П.В. Анахов, С.П. Анахов // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 79-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1684-2189
367724
  Глазунова Л.В. Дистанційний курс "Електронна бібліографія" в системі професійного розвитку бібліотекарів-бібліографів України // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 65-71
367725
  Тимченко А.М. Дистанційний курс "психологічні та валеологічні основи планування сім"ї" в структурі навчальної програми студентів-валеологів очної форми навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 144-147. – ISBN 978-966-285-311-7
367726
  Яременко Ю.А. Дистанційний курс в рамках курсу англійської мови для природничих факультетів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 250-255. – ISBN 966-581-623-3
367727
  Шуневич Б. Дистанційний курс з англійської мови:перспективи використання для комбінованого навчання // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.46-51. – ISSN 1562-529Х
367728
  Розуменко А.О. Дистанційний курс історії математики в підготовці майбутніх учителів математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 356-364. – ISSN 2312-5993
367729
  Гурєєва Л.В. Дистанційний курс у змішаному навчанні усного двостороннього перекладу на основі рамкової програми з англійської мови // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С.42-46. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
367730
  Хроменко І.А. Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 7/8 : Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури". – С. 2-64
367731
  Білоус О.А. Дистанційний поточний контроль знань студентів при вивченні математичних дисциплін / О.А. Білоус, Ю.А. Кравченко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 6-12. – ISSN 2519-2361
367732
  Гогерчак Г. Дистанційний турнір з інформаційних технологій // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3 : фото


  На базі Українського фізико-математичного ліцею та факультету кібернетики КНУ вперше пройшов Дистанційний турнір з інформаційних технологій серед учнівської молоді як різновид інтелектуальних Інтернет-змагань для учнів середніх навчальних закладів. ...
367733
  Овчаров Ю.В. Дистанційний ультразвуковий контроль середовищ за фазами коефіцієнтів відбиття : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Овчаров Ю. В.; КПІ. – К., 1993. – 18л.
367734
  Байрак Г.Р. Дистанційні дослідження Землі : навчальний посібник / Галина Байрак, Богдан Муха ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 711, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 698-705. – ISBN 978-966-613-761-9
367735
  Болотських М. Дистанційні методи в системі післядипломної освіти. Досвід технічного університету. / М. Болотських // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 24-28. – Бібліогр.: . – ISSN 1562-529Х
367736
  Прадівлянний М.Г. Дистанційні навчальні технології при викладанні професійно спрямованої іноземної мови // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 63-66
367737
  Ситнік С.В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Ситнік С.В.; НАНУ; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2008. – 140л. – Бібліогр.: л. 112 - 140
367738
  Ситнік С.В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.01 / Ситнік С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 22с. – Бібл.:17 назв
367739
  Круглик В. Дистанційні технології навчання як засіб професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
367740
  Артеменко В.Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності : монографія / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко ; УКООПСПІЛКА. Львівська комерційна академія, каф-ра інформаційних систем у менеджменті. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 295с. – ISBN 966-7478-84-X
367741
  Кудіна Т.М. Дистанційні форми навчання української мови як іноземної // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 217-227. – ISSN 2312-5993


  Описана змішана технологія інтернет-навчання української мови як іноземної. Для реалізації запропонованої концепції дистанційного навчання української мови бу виготовлений інтернет-адаптований навчальний комплекс "Українська мова для іноземців", який ...
367742
   Дистанція завдовжки в життя. Спогади про Ігоря Засєду / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. А.М. Малієнко]. – Київ : Експрес-об"ява, 2015. – 389 с., [16] арк. фотоіл. – (Золоті імена української журналістики / ред. рада: Ю.В. Бондар [та ін.] ; вип. 6). – ISBN 978-966-97450-2-6
367743
  Никольский А.А. Дистатная звковая сигнализация дневрных грызунов открытых пространств : Автореф... канд. биол.наук: / Никольский А. А.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
367744
  Демидов А Дистационное лазерное зондирование пигментов морского фитопланктон : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Демидов А А.; МГУ. – Москва, 1981. – 21л.
367745
  Барнова Н.А. Дистибутивный аназиз консонантных комплексов. : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Барнова Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
367746
  Федосеев Семен Дистиллят дьявола : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 118-126 : Іл.
367747
  Слесаренко В.Н. Дистилляционные опреснительные установки / В.Н. Слесаренко. – М., 1980. – 244с.
367748
  Сийрде Э.К. Дистилляция (теория, методы расчета) / Э.К. Сийрде. – Л., 1971. – 216с.
367749
  Сюта Б. Дистинктивні параметри характеристики української музики другої половини ХХ ст. // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 88-94
367750
  Винницкий В.М. Дистинктивные функции ударения в современном украинском литературном языке : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Винницкий В.М. ; Львов гос. ун-т. – Львов, 1973. – 21 с.
367751
  Навроцька І.М. Дистрибутивна і компонентна методики аналізу омонімічних значень в системі англійського іменника (на корпусному матеріалі) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 121-126. – ISSN 2311-0821
367752
  Каращук А.Я. Дистрибутивна модель синтактико-семантичної структури французьких суспільно-політичних текстів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 147-155.
367753
  Сорочайкин А.Н. Дистрибутивная теория справедливости Дж. Ролза / А.Н. Сорочайкин, А.В. Филатова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 26-31. – ISSN 2074-5354
367754
  Каращук Ф.Я. Дистрибутивний аналіз і дискурс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 33-39. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається поняття дискурсу в його історичному розвитку,а також роль дискурсу в дистрибутивному аналізі. Вводиться визначення ідеології як системи вузлових точок дискурсу, які взаємодіючи між собою, можуть створювати до-вготривалу фіксацію ...
367755
  Фокін С.Б. Дистрибутивний аналіз при укладанні двомовних перекладних словників (на прикладі українсько-іспанських відповідників поля "освіта") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 491-500


  Статтю присвячено одному з методів підбору міжмовних еквівалентів для перекладних словників, а саме, дистрибуції. Якщо для двох мов, які перебувають у контакті (як іспанська та українська), вже є базовий перекладний словник, проблемним є пошук ...
367756
  Андрєєва Т.М. Дистрибутивні та структурно-семантичні характеристики ад"єктивних композитів (на матеріалі роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті здійснено дистрибутивні та структурно-семантичні характеристики ад"єктивних композитів на матеріалі роману В.Винниченка. This article deals with the distributional and structural-semantical characteristics of adjective composites, realized ...
367757
  Круглій О.Р. Дистрибутивні характеристики комбінувальних форм у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 129-134. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
367758
  Ковалева Л.П. Дистрибутивно-семантический анализ глаголов движения в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ковалева Л.П.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1981. – 17л.
367759
  Плотников Б.А. Дистрибутивно-статистический анализ лексических значений / Б.А. Плотников. – Минск, 1979. – 134с.
367760
  Столбовая Л.В. Дистрибутивно-статистический анализ лексической группы существительных, обозначающих географические объекты. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Столбовая Л.В.; МВ ССО БССР.Минский гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Минск, 1973. – 21л.
367761
  Соркина Л.А. Дистрибутивно-статистическое выделение именной группы в английском тексте.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Соркина Л.А.; БГУ. – Минск, 1972. – 32л.
367762
   Дистрибутивно-статистическое описание текстов (для нужд машинной переработки текстов в АСУ и АИС).. – Иркутск, 1973. – 86с.
367763
  Иванов С.Г. Дистрибутивные системы элементов групповой структуры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов С.Г.; Уральск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 7л.
367764
  Жаринов В.В. Дистрибутивные структуры и их приложения в комплексном анализе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Жаринов В.В.; АН СССР. Матем. ин-т. – Москва, 1981. – 28л.
367765
  Мдивани Р.Р. Дистрибутивный анализ начальных консонантных групп современного грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мдивани Р.Р.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1966. – 17л.
367766
  Хартунг Ю. Дистрибутивный и суммарно-дистрибутивный способы глагольного действия в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хартунг Ю.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 24л.
367767
  Майорова В.И. Дистрибуция Perfect Pergrct Continuons с прямым дополнением и обстоятельствами в простом предложении (на матер. анл. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Майорова В.И.; ЛГУ. – Л., 1969. – 19л.
367768
  Гриднева Любовь Михайловна Дистрибуция графем и порождение слога в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Гриднева Любовь Михайловна ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1973. – 16 с.
367769
  Переверзєв Д.І. Дистрибуційні та комбінаторні характеристики функціонування ностратичних коренів у мові Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 70-82. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджено кореляцію між віком слова та особливостями його функціонування в поезії Т.Г. Шевченка. В статье исследована корреляция между возрастом слова и особенностями его функционирования в поэзии Т.Г. Шевченко The article explores the ...
367770
  Турчина А.А. Дистрибуція міжмовних омонімів у системі повнозначних частин мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 180-187


  У статті розглядаються міжмовні омоніми у системі повнозначних частин мови (іменникова, прикметникова та дієслівна лексика), аналізуються питання граматичної омонімії у чеському мовознавстві. В статье рассматриваются межъязыковые омонимы в системе ...
367771
  Горшенін Л. Дистрибуція на умовах екслюзивності з погляду конкурентного законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Передумови, кваліфікація та відповідальність".
367772
  Татарская Е.В. Дистрибьюторский договор в российской системе гражданско-правовых договоров // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 199-206. – ISSN 1684-2618
367773
  Дикусар А.И. Дисульфиды пиразолиндитиокарбаминатов как аналитические реагенты. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Дикусар А.И.; МГУ. – М, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
367774
  Стасюк О.С. Дисфемістичні засоби викриття евфемістичних позначень (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 321-325


  У статті розглядаються механізми дисфемістичного викриття евфемістичних позначень, які використовуються учасниками парламентської комунікації ФРН та Швеції. Особлива увага приділяється семантичному взаємозв"язку дисфемістичного та відповідного ...
367775
  Богданов В.В. Дисфузивные процессы в порошковых системах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.07 / Богданов В. В.; МВиССО УССР, Харьк.ГУ им. Горького. – Х., 1985. – 16л.
367776
  Предборський В.А. Дисфункцийний розвиток як об"єкт теорії тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 7-9
367777
  Шереги Ф.Э. Дисфункциональность российского высшего профессионального образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 21-28. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируются причины несоответствия структуры подготовки специалистов с потребностью реальной экономики.
367778
  Тулинцев А.Е. Дисфункция системы образования России // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 223-230. – ISSN 2073-8536
367779
  Добродумов П Дисфункції держави як фактор дезорганізації суспільства : політико - правові наслідки тінізації економіки // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.89-92
367780
  Харіна Н.В. Дисфункції інститутів житлового іпотечного кредитування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 257-264 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
367781
  Омельчук В.О. Дисфункції ринку доступного житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 17-21
367782
  Цуканова Г.О. Дисфункціональні ефекти соціальної реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 112-115. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто сутнісні особливості феномену появи дисфункціональних ефектів серед комунікатів рекламної інформації. Описано специфіку виникнення таких ефектів та стратегій їх уникнення при створенні й розповсюдженні соціальної реклами
367783
  Юрченко А. Дисфункціонування тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2 типу 3 з ішемічним інсультом / А. Юрченко, Т. Царенко, О.М. Савчук // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 100-100
367784
  Чепурний О О. Дисфункція захисту в кримінальному процесі України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.159-164
367785
  Ковалев В.Н. Дисциплина- фактор победы / В.Н. Ковалев. – М, 1974. – 112с.
367786
  Мартьянов Ю.А. Дисциплина - закон нашей жизни / Ю.А. Мартьянов. – М, 1985. – 128с.
367787
  Чуднов В.И. Дисциплина - закон пятилетки / В.И. Чуднов. – М, 1981. – 126с.
367788
  Васильев В.Ф. Дисциплина - фактор экономический / В.Ф. Васильев. – Днепропетровск, 1983. – 80с.
367789
  Кулаков А.Н. Дисциплина боевого дежурства. / А.Н. Кулаков. – М., 1976. – 48с.
367790
  Поздняков А.Н. Дисциплина в организациях МВД. / А.Н. Поздняков. – Л, 1975. – 158с.
367791
  Корельский В.М. Дисциплина в развитом социалистическом обществе и пути ее укрепления. / В.М. Корельский. – М., 1982. – 64с.
367792
  Манешин В.С. Дисциплина в свете понятий исторического матерализма / В.С. Манешин. – М., 1980. – 175с.
367793
  Манешин В.С. Дисциплина в свете понятий исторического материализма / В.С. Манешин. – М., 1980. – 176с.
367794
  Смолин Г.В. Дисциплина в трудовом коллективе / Г.В. Смолин, В.П. Кириченко. – К., 1986. – 136с.
367795
  Гмурман В.Е. Дисциплина в школе / В.Е. Гмурман. – М, 1958. – 239с.
367796
  Лейченков Т.Д. Дисциплина в школе и тербовательность учителя / Т.Д. Лейченков. – М., 1963. – 84с.
367797
  Манешин В.С. Дисциплина и общество : социально-философский аспект / В.С. Манешин. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 302, [1] с.
367798
  Цветков В.В. Дисциплина и ответственность в аппаратуре государственного управления / В.В. Цветков, А.И. Щербак. – Киев, 1985. – 2231с.
367799
   Дисциплина и перестройка: Вопр. и ответы.. – Киев, 1989. – 229с.
367800
  Никулин А.А. Дисциплина как категория политической экономии / А.А. Никулин. – Воронеж, 1988. – 183с.
367801
  Матвиенко Ефросиния Филипповна Дисциплина как нравственное качество личности : Дис... кандфилософ.наук: 09.00.01 / Матвиенко Ефросиния Филипповна; Киевский технологическй ин-т пищевой промышленности. – К., 1992. – 196л. – Бібліогр.:л.176-196
367802
  Матвиенко Ефросинья Филипповна Дисциплина как нравственное качество личности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Матвиенко Ефросинья Филипповна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 19л.
367803
  Уманский А.М. Дисциплина на производстве / А.М. Уманский, Н.А. Сафронов. – К., 1984. – 189с.
367804
  Марченков Ю.А. Дисциплина общественного производства и экономический механизм ее совершенствования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Марченков Ю.А.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1981. – 18л.
367805
  Будавей Дисциплина планового хозяйствования. / Будавей, Л.С. Пекарский. – Москва, 1980. – 80с.
367806
  Шохин А.А. Дисциплина поставок / А.А. Шохин. – М., 1985. – 158с.
367807
  Дэйкстра Э. Дисциплина программирования / Э. Дэйкстра. – М, 1978. – 277с.
367808
  Дейкстра Э. Дисциплина программирования / Э. Дейкстра. – Москва : Мир, 1978. – 274с.
367809
  Малинин В.И. Дисциплина производственного коллектива / В.И. Малинин. – Тула, 1972. – 129с.
367810
   Дисциплина труда -- дело каждого.. – М., 1982. – 79с.
367811
  Сырбу И.М. Дисциплина труда - фактор повышения эффективности общественного производства / И.М. Сырбу. – Кишинев, 1982. – 123с.
367812
  Голов А.П. Дисциплина труда / А.П. Голов, Л.А. Муксинова. – Москва, 1971. – 55с.
367813
  Глущенко Л.Ф. Дисциплина труда / Л.Ф. Глущенко. – Харьков, 1975. – 93с.
367814
  Адуев А.Н. Дисциплина труда / А.Н. Адуев. – Москва, 1975. – 62с.
367815
  Севостьянов Г.М. Дисциплина труда / Г.М. Севостьянов. – Москва, 1976. – 32 с.
367816
   Дисциплина труда в развитом социалистическом обществе : В помощь пропаганде и изуч. постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О дальнейшем укреплении труд. дисциплины и сокращении текучести кадров в нар. хоз."(1979г.): Библиогр. указ. кн. и ст. – Москва, 1980. – 57с.
367817
   Дисциплина труда в развитом социалистическом обществе. – Москва, 1984. – 40с.
367818
  Гриненко Анатолий Иванович Дисциплина труда в системе социалистического хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриненко Анатолий Иванович; Киевск. ин-т Нар. Хозяйства им. Д.С.Коротченко. – К., 1985. – 22л.
367819
  Гриненео Анатлий Михайлович Дисциплина труда в системе социалистического хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриненео Анатлий Михайлович; Киевск. гос ин-т народ. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1985. – 22л.
367820
  Пашерстник А.Е. Дисциплина труда в СССР / А.Е. Пашерстник. – М., 1950. – 80с.
367821
  Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР / А.А. Абрамова. – Москва, 1969. – 176с.
367822
  Кафтановская А.М. Дисциплина труда в СССР. / А.М. Кафтановская, Р.З. Лившиц. – М., 1959. – 80с.
367823
  Смирнов В.Н. Дисциплина труда в СССР. / В.Н. Смирнов. – Л., 1972. – 119с.
367824
  Севостьянов Г.М. Дисциплина труда и материльаная ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию / Г.М. Севостьянов. – Москва, 1991. – 62 с.
367825
  Иванов А.И. Дисциплина труда и ответственность по трудовому праву. / А.И. Иванов. – Мурманск, 1988. – 120с.
367826
  Зиборов Г.П. Дисциплина труда и повышение эффективности социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Зиборов Г.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
367827
  Гавриленко Д.А. Дисциплина труда и средства ее обеспечения / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1985. – 120с.
367828
  Донцов Б.П. Дисциплина труда и эффективность производства / Б.П. Донцов, В.И. Ковалевский. – Минск, 1980. – 96с.
367829
   Дисциплина труда как объект социального управления.. – Львов, 1985. – 172с.
367830
  Шпакова Е.В. Дисциплина труда на предприятии / Е.В. Шпакова. – М., 1981. – 64с.
367831
  Гуляев Г.И. Дисциплина труда рабочих и служащих / Г.И. Гуляев. – Кишинев, 1961. – 31с.
367832
  Кице А.Г. Дисциплина турда на морском транспорте / А.Г. Кице, А.О. Балобанов. – Одесса, 1984. – 27с.
367833
  Глазырин В.В. Дисциплина, ответственность, самоконтроль / В.В. Глазырин. – М, 1979. – 96с.
367834
   Дисциплина, эффективность и качество труда. – М., 1985. – 212с.
367835
  Варенцова В.Г. Дисциплина. / В.Г. Варенцова, В.Д. Шахов. – Свердловск, 1985. – 128с.
367836
  Быховский И.Е. Дисциплина. Законность. Правопорядок / И.Е. Быховский. – Л, 1983. – 64с.
367837
  Суслин В.Т. Дисциплина. Инициатива. Ответственность / В.Т. Суслин. – Москва, 1974. – 87 с.
367838
  Гавриленко Д.А. Дисциплина. мораль, право / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1983. – 136с.
367839
  Новик Л.И. Дисциплина: единство личных и общественных интересов. / Л.И. Новик. – К., 1985. – 46с.
367840
  Скобелкин Н В. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и служащих. / Н В. Скобелкин, . – Воронеж, 1990. – 221с.
367841
  Поздняков А.Н. Дисциплинарная ответственность военнослужащих Советской Армии : Автореф... канд. юридич.наук: / Поздняков А.Н.; Военно-юридич. Акад. Советской Армии. Кафедра административного права. – М., 1953. – 18л.
367842
  Жерлицин Б.И. Дисциплинарная ответственность государственных служащих по советскому законодательству : Автореф... канд. юр.наук: / Жерлицин Б. И.; МГУ, Юр. фак. – М., 1969. – 19л.
367843
  Прудников В.А. Дисциплинарная ответственность колхозников / В.А. Прудников. – Краснодар, 1980. – 48 с.
367844
  Илясов С.Г. Дисциплинарная ответственность работников органов внутренних дел / С.Г. Илясов. – М., 1974. – 42с.
367845
  Соколов П.В. Дисциплинарная ответственность рабочих и служащих в СССР : Автореф... канд. юридич.наук: / Соколов П.В.; Лен. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1952. – 14л.
367846
  Оськин В.И. Дисциплинарная практика в Советских Вооруженных Силах. / В.И. Оськин. – М., 1961. – 80с.
367847
  Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки: ее генезис и обоснование / А.П. Огурцов. – Москва, 1988. – 256с.
367848
  Гиндилис Н.Л. Дисциплинарное поле науки на карте Европы и США // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 3. – С. 51-68. – ISSN 0205-9606
367849
  Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР / Ю.С. Адушкин; Манохин В.М. – Саратов, 1986. – 125с.
367850
   Дисциплинарность и взаимодействие наук.. – М., 1986. – 279с.
367851
   Дисциплинарный устав вооруженных сил Союза ССР.. – М., 1950. – 52с.
367852
   Дисциплинарный устав Вооруженных сил Союза ССР.. – М., 1946. – 52с.
367853
   Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Союза ССР.. – М., 1971. – 48с.
367854
  Плюхин Н.В. Дисциплинированная ответственность рабочих и служащих. / Н.В. Плюхин. – М., 1978. – 71с.
367855
  Деза Е.И. Дисциплины по выбору как составная часть фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 112-115. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены организационные и содержательные особенности математических дисциплин по выбору в рамках концепции формирования индивидуальных траекторий фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования, практическая ...
367856
  Фокін С.П. Дисципліна "Спортивний туризм" у системі підготовки студентів напряму "Туризм" // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 158-171. – ISBN 978-966-598-999-8
367857
  Боярська Л. Дисципліна "Фольклор" у системі журналістської освіти // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 159-164


  Стаття є презентацією оновленого курсу "Фольклор" для студентів журналістських спеціальностей і навчально-методичного комплексу з цієї дисципліни. Статья является презентацией обновленного курса "Фольклор" для студентов журналистских специальностей и ...
367858
  Щербак О.І. ДИсципліна і відповідальність у державному управлінні. / О.І. Щербак. – Київ, 1981. – 48с.
367859
  Запольський М.А. Дисципліна і трудовий колектив / М.А. Запольський. – К., 1985. – 48с.
367860
  Чорний Г.М. Дисципліна праці в контексті корпоративного менеджменту / Г.М. Чорний, М.П. Ястреб, І.Г. Нестеров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 122-125
367861
  Панченко Є.Г. Дисципліна праці і ефективність виробництва: З досвіду труд. колективів УРСР. / Є.Г. Панченко. – К., 1986. – 47с.
367862
  Кохан Вер. Дисципліна праці і суддівська етика // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 240-246. – ISSN 0201-7245
367863
  Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 179-196
367864
  Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
367865
  Данченко Н.И. Дисципліна праці. / Н.И. Данченко, А.Р. Мацюк. – К., 1983. – 112с.
367866
  Угрюмова Г. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-43. – ISSN 0132-1331
367867
  Кухнюк Д.В. Дисциплінарна відповідальність адвоката в Україні: проблеми правового регулювання // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 75-79
367868
  Середа В.В. Дисциплінарна відповідальність в адміністративних публічно-правових відносинах: проблеми теорії та практики : монографія / В.С. Середа ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2013. – 358 с. – Бібліогр.: c. 336-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-84-4
367869
  Янюк Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України "Про державну службу" (2015): правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 138-147. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
367870
  Колпаков В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: еволюція нормативного регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 79-90. – ISSN 1026-9932
367871
  Корнута Л.М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Корнута Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
367872
  Романов М.В. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі : Монографія / М.В. Романов; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; МОіНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 160 с. – ISBN 966-03-2771-4


  У посібнику наведено короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу нарисної геометрії, вправи для самостійної пере-вірки, розв"язки типових прикладів. Запропоновано задачі, а також багатоваріантні завдання для комплексних графічних робіт з ...
367873
  Гасюк А. Дисциплінарна відповідальність керівника // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 2 (122). – С. 12-14.
367874
  Яковець Д.С. Дисциплінарна відповідальність персоналу кримінально-виконавчих інспекцій за факти вчинення особами, що перебувають на обліку, нових злочинів: окремі аспекти // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 258-271. – ISSN 2304-4556
367875
  Кравченко О.О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 187-210
367876
  Кравченко О.О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 10 назв
367877
  Толочко О. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: недоліки правового регулювання / О. Толочко, С. Подкопаєв // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 65-68
367878
  Куйбіда Р. Дисциплінарна відповідальність суддів в Україні: проблеми законодавства і практики / Роман Куйбіда, Максим Середа ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 70, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-27-7
367879
  Самсін І.Л. Дисциплінарна відповідальність суддів та суддівська етика // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 2 (3). – С. 11-13
367880
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
367881
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 238 л. – Додатки: л. 222-238. – Бібліогр.: л. 177-221
367882
  Шевченко А. Дисциплінарна відповідальність суддів як спеціальний вид дисциплінарної (юридичної) відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Основною метою дослідження є аналіз чинної нормативно - правової бази, яка регулює юридичну відповідальність суддів, виявлення основних проблем, що виникають у правозастосувальній практиці, розробка рекомендацій по удосконаленню законодавства та ...
367883
  Шевченко А. Дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 435-437. – ISBN 978-617-7069-17-0
367884
  Василюк С.Ф. Дисциплінарна відповідальність суддів: проблеми її вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 96-102
367885
  Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 93-96. – ISSN 0132-1331
367886
  Кірмач А. Дисциплінарна відповідальність та службове розслідування щодо державних службовців // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 37-41.
367887
  Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 199-221
367888
  Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
367889
  Петришина-Дюг Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві: поняття та принципи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 39-43. – (Правознавство ; Вип. 461)
367890
  Монастирський Є.О. Дисциплінарна відповідальність. / Є.О. Монастирський. – К., 1976. – 52с.
367891
  Березенко В.В. Дисциплінарна організація наукового знання у сфері соціальних комунікацій // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 6-10


  "Статтю присвячено визначенню ефективності дисциплінарної організації наукового знання у сфері соціальних комунікацій. До кола ефективних методів та підходів для вирішення поставлених у дослідженні завдань ми відносимо дисциплінарну організацію ...
367892
  Вільчик Т.Б. Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 115-122
367893
  Андрєєвський В.В. Дисциплінарне право в адвокатурі та правила адвокатської професії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 177-181.
367894
  Кузменко О.В. Дисциплінарне провадження як інститут адміністративно-процесуального права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 80-88. – (Юридична ; Вип. 1)
367895
  Шапаренко С.О. Дисциплінарний примус та дисциплінарна відповідальність за адміністративним правом України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 19-22. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
367896
  Іванова Г.С. Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності працівників прокуратури : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іванова Ганна Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розвитку. – Харків, 2016. – 213 арк. – Бібліогр.: арк. 190-213
367897
  Іванова Г.С. Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності працівників прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іванова Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
367898
  Андрушко А.В. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 380-387. – ISSN 1563-3349
367899
  Новак О.Д. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 129-133
367900
  Ганцян Р. Дисциплінарний статус історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-18. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Доповідь присвячена дослідженню дисциплінарного статусу історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст. та визначенню об"єкта її розгляду. Доклад посвящен исследованию дисциплинарного статуса истории современности в Великобритании в первой ...
367901
  Приймаченко Д.В. Дисциплінарний статут митної служби України: переваги та недоліки правового регулювання / Д.В. Приймаченко, Ю.Л. Самборська // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 13-18
367902
  Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисціплінарна відповідальність : Навчальний посібник / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2003. – 240с. – ISBN 966-8074-41-6
367903
  Тімашов В. Дисциплінарні провадження як один із видів конфліктних проваджень в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 141-144
367904
  Волков А.Г. Дисциплінарні стягнення // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 324
367905
  Тищенко О.В. Дисциплінарні стягнення за прогул: історико-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 71-76.
367906
  Гриценко І.С. Дисциплінарні суди в УРСР та їх роль у забезпеченні службової дисципліни // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Аналіз досвіду діяльності дисциплінарних судів в УРСР та їх ролі в забезпеченні службової дисципліни.
367907
  Куницький М. Дисциплінарні та кримінальні покарання як засоби юридичного впливу на правомірну поведінку місцевого населення райхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 26-30


  Розглянуто питання застосування окупаційною адміністрацією райхскомісаріату "Україна" всіх управлінських рівнів такого засобу впливу на населення, як дисциплінарні та кримінальні покарання. Ці види юридичних санкцій передбачали забезпечення дотримання ...
367908
  Кологойда О.В. Дисциплінарно-господарські санкції за правопорушення на фондовому ринку // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 9 (169). – С. 40-47
367909
   Дисципліни, які обираємо вільно // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 5


  В Університеті підготовлено проект Тимчасового положення «Про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін». Це Положення є спробою формалізувати ті кроки, які ...
367910
  Сторожук Н.А. Дисциплінованість військовослужбовця строкової служби ЗСУ: психологічна сутність та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснений теоретико-методологічний аналіз поглядів провідних вітчизняних та зарубіжних вчених на сутність та структуру дисциплінованості військовослужбовця ЗСУ. В статье осуществлен теоретико-методологический анализ взглядов ведущих ...
367911
  Скобелкин В.Н. Дисципплинарная ответственность рабочих и служащих. / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1985. – 94с.
367912
  Метлицкий О.З. Дитиленхоз садовой землянки Fragaria x ananassa Duch и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Метлицкий О.З.; Всесоюз.акад.с-х.наук . – М, 1967. – 16л.
367913
  Даниленко Людмила Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-25. – Бібліогр.: с. 23. – ISSN 0130-5263
367914
  Даниленко Л. Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-26. – ISSN 0130-5263
367915
   Дитина - педагог: сучасний погляд : психол.-пед. та соц. аспекти сучас. дошк. та початк. освіти / [О.П. Аматьєва та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 492 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-617-235-1
367916
  Гнідець У. Дитина - чиатє, Україна - процвітає! // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (79). – С. 70-79


  Про небезпеку явища занепаду культу читання і яким чином можна запобігти цьому руйнівному процесу, забезпечивши шлях для грунтовного дослідження літератури для дітей та юнацтва
367917
  Грушевський М. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; [редкол.: Л. Дунаєвська (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001. – 94, [2] с. : іл., фот. – Дод. тит. арк. репр. – Бібліогр.: с. 86-93. – ISBN 966-646-009-2
367918
  Бевз Г.М. Дитина в прийомній сім"ї: нотатки психолога / Г.М. Бевз, І.В. Пєша; Українськ.ін-тут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – 101с. – ISBN 966-7902-12-9
367919
  Гайова Є. Дитина в традиційних звичаях і віруваннях українців Закарпаття (за матеріаліалами етнографічних експедицій) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 70-81
367920
   Дитина з Місяця = Moon child : збірка оповідань, есе, роздумів, статей про дітей та молодь з обмеженими можливостями / М. Шкуропат, Л. Оробець, І. Бочар, А. Дробович, О. Козинець [та ін.]. – Київ : [Фонд В. Пінчука], 2011. – 35 с. – На обкл. : "Завтра.UA" - стипендиальная программа Фонда В. Пинчука
367921
  Іщенко Лілія Дитина і вулиця // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 33
367922
  Квас О.В. Дитина і дитинство в українській виховній традиції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 245-251. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті на основі етнографічних, історичних, історико-педагогічних, етнопедагогічних праць аналізуються погляди українського народу на дитину та дитинство. Доводиться, що попри певну міфологізацію українського сімейного виховання у сучасних ...
367923
  Кизилова В. Дитина і природа: жанрові можливості діалогу (на матеріалі теми змін пір року в українській літературі для дітей) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 67-71
367924
  Рекут О. Дитина і смерть в італійському жіночому автобіографічному романі кінця ХХ століття // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 232-238
367925
  Бойцун І. Дитина і суспільство у творах Ч. Айтматова та Є. Гуцала // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 10-16
367926
   Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2012-. – ISSN 2313-4542
Вип. 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367927
  Самойлов Юрій Дитина їде за кордон... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 60-62 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
367928
  Єременко Г.М. Дитина йде до школи / Г.М. Єременко, Г.М. Риженко. – К., 1985. – 33с.
367929
   Дитина має право на життя / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  З нагоди Всеукраїнського дня захисту дітей, хворих на рак, у КНУ імені Тараса Шевченка університеті відбулося підписання Меморандуму між Національним інститутом раку НАМН України та партнерами в акції про співпрацю щодо подолання раку.
367930
  Маслійчук В. Дитина на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. (до постави питання) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 11-32. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
367931
  Сливінська Інна Дитина проковтнула батарейку: що робити? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 32
367932
  Кущ Т.В. Дитина раннього віку в сучасному інформаційному суспільстві: деякі аспекти соціалізації // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 42-43
367933
  Камінський І. Дитина спить, а жінка роздягається / з англійської переклав Сергій Жадан, Ольга Крекотень. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 43. – ISSN 0320-8370
367934
  Наливайко Д.Д. Дитина та її безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-31
367935
  Матвієнко І.С. Дитина та її місце у філософії Зігмунда Фройда // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 188-190
367936
  Клокун Т. Дитина у фольклорі та обрядодіях (за матеріалами "Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край" Павла Чубинського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 46-54
367937
  Заливчий А. Дитинство : автобіографічні новели / А. Заливчий. – [Київ] : Біб-ка газети "Правда", 1929. – 191с.
367938
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Харків, 1935. – 222с.
367939
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Харків; Одеса, 1935. – 212с.
367940
  Смолич Ю.К. Дитинство / Ю.К. Смолич. – Харків, 1937. – 191с. – Книга без тит. стор.
367941
  Смолич Ю.К. Дитинство : Повість / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1939. – 166с. – (Шкільна б-ка)
367942
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Одеса, 1941. – 206с.
367943
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Киев, 1947. – 204с.
367944
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 640с.
367945
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1955. – 780с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
367946
  Айбек Дитинство / Айбек. – Київ, 1965. – 201 с.
367947
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Киев, 1968. – 191с.
367948
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні: Трилогія: Для середн. а старш. шк. віку / Ю.К. Смолич. – Київ : Веселка, 1979. – 767с.
367949
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні (Трилогія) / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянська школа, 1986. – 560с.
367950
  Прокоф"єв С.С. Дитинство : автобіографічна повість / С.С. Прокоф"єв. – Київ : Музична Україна, 1991. – 138 с.
367951
  Шалюгін Г.А. Дитинство Антона Чехова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 43-46
367952
  Загарницька І. Дитинство в епоху інформаційної революції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 69-77. – ISSN 2078-1016


  В статті розглядаються цівілізаційні наслідки інформаційної революції, аналізуються загрози та переваги становлення інформаційного суспільства для розвитку особистості дитини.
367953
  Уваркіна Галина Дитинство в моді : Модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 112 : Фото
367954
   Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : Збірник документів. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95142-9-0
ч.2. – 1998. – 292с.
367955
   Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : Збірник документів. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95142-8-2
ч.1. – 1998. – 248с.
367956
  Кіт Д. Дитинство великого поета // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 164-165. – ISSN 0868-4790
367957
  Микитенко І.К. Дитинство Гавриїла Кириченка : Повість: Для середн. шк віку / І.К. Микитенко. – Київ : Дитвидав, 1962. – 139с.
367958
  Полторацький О.І. Дитинство Гоголя : повість / О.І. Полторацький. – Київ, 1954. – 290 с.
367959
  Кислий М.-О.О. Дитинство депортованих кримських татар в Узбекистані у 1950-х роках (за матеріалами спогадів) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 52-58. – ISSN 1996-5931


  У статті на основі усних свідчень депортованих кримських татар розглянуто умови, в яких зростало перше після депортації покоління, що вже не було свідком виселення, його повсякденні практики, побут та сімейні наративи.
367960
  Шевчук Р. Дитинство з усмішкою // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Ініціативна група на чолі з викладачами факультету психології М. Вовк та О. Вакуленком відвідала Білоцерківський будинок-інтернат для дітей з фізичними та розумовими вадами та обласний спец. будинок дитини "Малятко" в рамках благодійної акції ...
367961
  Шалагінов Б. Дитинство і література: постмодерна візія // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 2-7
367962
  Шалагінов Б. Дитинство і літературна освіта: виклики XXI століття // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (425), листопад. – С. 2-6
367963
  Ольшевський І. Дитинство і юність Т. Шевченка: містична боротьба за майбутнього Поета // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 106-112. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
367964
  Пермяк Є.А. Дитинство Маврика / Є.А. Пермяк. – К., 1978. – 193с.
367965
  Чйон Г. Дитинство Магнуса Доброго в Гардарике // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 121-126. – ISBN 978-966-432-087-7
367966
  Рутько А.І. Дитинство на Волзі / А.І. Рутько. – Київ, 1968. – 275с.
367967
  Бедзик Д. Дитинство Олега Кошового / Д. Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1957. – 80 с.
367968
  Ковалець Л. Дитинство Осипа Гординського (Юрія Федьковича) як пора sui generis (соціокультурний і психологічний аспект) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 10-15.
367969
  Турчинська А.Ф. Дитинство поета : поема / А.Ф. Турчинська. – Одеса : Дитвидав, 1941. – 58 с.
367970
  Турчинська А.Ф. Дитинство поета : поема / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1964. – 64 с.
367971
  Красицкий Д.Ф. Дитинство Тараса / Д.Ф. Красицкий. – К., 1959. – 208с.
367972
  Мацевко-Бекерська Лідія Дитинство як етичний феномен: інтрадієгетичний наратив у просторі дитячого тексту : (на матеріалі української малої прози кінця ХІХ - початку XX ст.) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 9. – С. 104-113. – Бібліогр. в кінці ст.
367973
  Загарницька І.І. Дитинство як ранній етап соціалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 258-266
367974
  Толстой Л. Дитинство, хлоп"ятцтво і юнацтво / Л. Толстой. – К.-Х., 1930. – 296с.
367975
  Мартинчук М. Дитинство, юнацтво та чернечий постриг Даниїла Туптала // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 07 (247), квітень. – С. 7
367976
  Горбач Н. Дитинство, юність, молоді роки: розділ з неопублікованої книжки "Справжня постать Михайла Драгоманова" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 101-106. – ISSN 0868-4790
367977
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Київ, 1937. – 719с.
367978
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Киев, 1950. – 504с.
367979
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Киев, 1971. – 611с.
367980
  Саррот Наталі Дитинство. Золоті плоди. : Романи / Саррот Наталі; Переклад та передмова Г.В.Малець. – Киев : Пульсари, 2001. – 272с. – (Сер."Б-ка сучасної прози"). – ISBN 966-7671-15-1
367981
  Кутзее Дж.М. Дитинство. Молодість. Літня пора : роман / Дж. М. Кутзее ; [пер. з англ. П. Таращука]. – Харків : Фоліо, 2012. – 667, [5] с. – Кн. є перекладом видань: Youth / J.M. Coetzee. Penguin Books, 2002. Boyhood / J.M. Coetzee. Penguin Books, 1997. Summertime / J.M. Coetzee. Viking, 2009 .- На обкл. зазнач. : Лауреат Нобелівської премії з літератури 2003 .- Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5812-6
367982
  Толстой Л. Дитинство. Отроцтво. Юність / Л. Толстой. – К., 1950. – 262с.
367983
  Бырько В.М. Дитиокарбаматы / В.М. Бырько. – М, 1984. – 342с.
367984
  Янсон Э.Ю. Дитиокарбоксилаты в аналитической химии / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1978. – 135с.
367985
  Черкасов Р.А. Дитиоксилоты фосфора в реакциях полипреэтерификации и присоединения. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасов Р.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 17л.
367986
  Маслей Николай Николаевич Дитиооксалатные комплексы металлов и применение их в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Маслей Николай Николаевич ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с.
367987
  Маслей Н.Н. Дитиооксалатные комплексы металлов и применение их в анализе : Дис... канд.хим.наук: / Маслей Н.Н.; КГУ. – К., 1968. – 162л. – Бібліогр.:л.146-162
367988
  Дивина Т.А. Дитология и условия образования позднепалеозойских отложений Норильского района. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Дивина Т.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 23л.
367989
  Іващенко Микола Дитпохід : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 126-129 : Фото
367990
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1955. – 676с.
367991
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1964. – 694с.
367992
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – Москва, 1969. – 624 с.
367993
  Андерсен-Нексе Мартин Дитте - дитя человеческое / Андерсен-Нексе Мартин. – Москва, 1981. – 678с.
367994
  Андерсен-Нексе Мартин Дитте - дитя человеческое / Андерсен-Нексе Мартин. – Москва, 1984. – 646с.
367995
  Андерсен Нексе Дитте - дитя человеческое / Андерсен Нексе, Мартин. – Москва, 1990. – 686с.
367996
  Чемберлен А.Ф. Дитя : Очерки по эволюции человека / А.Ф. Чемберлен. – Москва
1. – 1900. – 303 с.
367997
  Поляков А. Дитя атлантов // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 27-29. – ISSN 0320-331Х


  Загадки Сфінкса у Єгипті
367998
  Хаггард Г.Р. Дитя Бури / Г.Р. Хаггард. – М., 1992. – 511с.
367999
   Дитя в его жизни и творчестве. – М., 1918. – 177с.
368000
  Захарова Л.Н. Дитя в очереди за лаской: (Дет. дома). / Л.Н. Захарова. – М., 1991. – 219с.
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,