Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
367001
  Кловак В.О. "Гідрофобно-модифіковані реагентні системи для флюоресцентного визначення органічних сполук іонної природи" : дис. ... д-ра філософії : 102 ; 10 / Кловак Вікторія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 222 арк. – Додатки: арк. 216-222. – Бібліогр.: арк. 185-215
367002
  Підгірна Л. "Гілочка ялівцю" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 85-95


  Оповідання.
367003
  Кіпень С. "Гіпержанрова" реальність віртуального спілкування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 134-141. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
367004
  Щириця Д.О. "Гіперпризма" Едгара Вареза як цілісність // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 252-258. – ISSN 2312-4679
367005
  Семенюта Т.В. "Гіперреальність" як маніпулятивна концепція в американській політичній думці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 75-79
367006
  Прокопов Д.Є. "Гіпотеза природного стану" і тлумачення права Ж. Ж. Руссо // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 22-29.
367007
  Кохлікян Р. "Гіпотетичний читач": три спроби експлікації: стаття друга // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 2. – С.132-155
367008
  Головко Т. "Гірка чаша" червоного терору // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
367009
  Наслунга В. "Гіркий дим ілюзій" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 120-136. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
367010
  Гайдабура В. "Гірнячки" та їхні театральні діти ("Життя пройти не сплямлене докором" (листування Йосипа Гірняка із колегою з "Березоля") // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 104-111. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
367011
  Шулікін Д. "Гірські" законопроекти і ювілеї // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Комітет Верховної Ради України підтримав пропозицію МОН про відзначення на державному рівні у 2020 році ювілеїв закладів вищої освіти.
367012
  Пархоменко Т. "Гірш" по-українськи. Як за державні кошти Міністерство освіти і науки створює корупціогенні проекти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 13


  "Ухвалення Верховною Радою багатостраждального закону про Вищий антикорупційний суд дає надію на стримування дев"ятого валу корупційних злочинів, тобто злочинів, пов"язаних зі зловживанням владою, службовим становищем або службовими повноваженнями, що ...
367013
  Ясюк І.В. "Гісторыя беларускае літаратуры" Максіма Гарэцкага: уплыу часу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 178-185. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена місцю книги Максима Горецького "Історія білоруської літератури" в тодішній літературній системі. Для аналізу вибрано декілька перевидань, що друкувались у Радянському Союзі і поза його межами. Досліджуються різночитання в оцінці ...
367014
  Коваль Р. "Гітлер був такий же небезпечний, як Путін зараз. Але прогнозованіший" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 35 (238). – С. 38-41


  Петро Порошенко нагадує Симона Петлюру - вважає історик Роман Коваль.
367015
   "Гітлерюгенд" як єдина державна молодіжна організація "Третього рейху" (1936 - 1939 рр.): провідні вектори діяльності // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 96-113. – ISBN 978-966-02-7332-0
367016
  Кашин В.Н. "Главное содержание марксизма..." / В.Н. Кашин. – Москва, 1991. – 205с.
367017
  Коноваленко О.С. Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Коноваленко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 198л. – Бібліогр.: л. 183 - 198
367018
  Коноваленко О.С. Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Коноваленко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
367019
  Коноваленко О.С. Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 87-101. – Бібліогр.: 16 назв
367020
  Ободовський Ю.О. Гідроморфодинамічна оцінка типів русел річок верхньої частини басейну тиси (в межах України) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 23-34. – ISSN 0868-6939


  У роботі проаналізовані типи русел та встановлений їх зв"язок з гідроморфологічною оцінкою річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України). Наведена характеристика типів русел річок в залежності від їх похилів, та побудовано залежності довжин ...
367021
  Ободовський Ю.А. Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів та гідроенергетичного потенціалу річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ободовський Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 329 арк. – Додатки: арк. 275-329. – Бібліогр.: арк. 251-274
367022
  Ободовський Ю.А. Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів та гідроенергетичного потенціалу річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ободовський Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
367023
  Ярошевич О.Є. Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Тиси в межах України : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Ярошевич О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 207л. – Бібліогр.: л.193-207
367024
  Ярошевич О.Є. Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок бассейну Тиси в межах України : автореф. дис. ...канд. географ. наук : спец.: 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Ярошевич О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
367025
   Гідроморфологічний аналіз руслових процесів р.Тересви / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, Є.С. Цайтц, В.В. Гребінь, О.С. Коноваленко, Ю.О. Рябокрис, О.М. Козицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 343-351 : Рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
367026
  Кафтан О.Н. Гідроморфологічні аспекти пропускної здатності русел річок / О.Н. Кафтан, М.В. Корбутяк, В.М. Корбутяк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 110-115. – Бібліогр.: 9 назв
367027
  Кирилюк О.В. Гідроморфологічно-геоекологічний моніторинг малої річки / О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 307-316 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
367028
  Ковтонюк О.В. Гідроморфоструктурний аналіз центральної частини Українського щита // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 848-852. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
367029
  Бубенок О.Б. Гідронім Псел (історико-етимологічний етюд) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 50-64. – ISSN 1608-0599
367030
  Драган Ю.М. Гідроніми в художній системі твору А. Кащенка "Оповідання про славне Військо Запорозьке низове" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 231-236. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
367031
   Гідроніми Нижнього Подністров"я. – К.-Одеса, 1981. – 112с.
367032
  Отін Є.С. Гідроніми Східної України / Отін Є.С. – Київ ; Донецьк : Вища школа, 1977. – 156 с. : схем. – Бібліогр.: с. 141-155
367033
  Вербич С.О. Гідроніми Унава, Унява та споріднені назви на карті Європи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 0027-2833
367034
  Армашевська Т. Гідроніми Чернігівщини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 109-112. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
367035
  Завадська В. Гідроніми як позначення просторової межі у фольклорних текстах // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 134-145. – ISBN 978-617-689-163-5
367036
  Желєзняк І.М. Гідронімікон Правобережної України та проблема слов"янської прабатьківщини // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 40-49. – ISSN 0027-2833
367037
  Желєзняк І. Гідронімікон Правобережної України та проблема слов"янської прабатьківщини // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 181-198. – ISBN 978-966-02-4860-1
367038
  Карпенко О.П. Гідронімікон Центрального Полісся / О.П. Карпенко ; [відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КИЙ, 2003. – 317, [1] с. – Покажчики: с. 279-317. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2636-5


  У пр. № 1696057 напис: Бібліотеці ім. М. Максимовича від автора. 2.04.2015. Підпис
367039
  Масенко Л.Т. Гідронімія Східного Поділля. / Л.Т. Масенко. – К., 1979. – 102с.
367040
   Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв"язках. – Київ : Наукова думка, 1981. – 263с
367041
  Карпенко О.П. Гідронімні етимології. Мжень // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 143-150
367042
  Вербич С.О. Гідронімно-топонімні паралелі в ареалі Верхньо-Середнього Дністра: проблема первинності / вторинності гідронімооснови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 11-19. – ISSN 2075-437X


  Об"єкт дослідження в пропонованій статті - гідроніми басейну Верхньо-Середнього Дністра, а також їхні дублети з-поміж інших топонімів у межах цього ареалу; предмет лінгвістичного аналізу - з"ясування ролі внутрішньо- та позамовних чинників у ...
367043
   Гідрономічний атлас України. – К., 1967. – 52с.
367044
  Шульгач В.П. Гідрономія басейну Стиру / В.П. Шульгач. – К., 1993. – 143с.
367045
  Бедриковська Н.П. Гідропоніка кімнатних квітів / Н.П. Бедриковська. – Київ : Наукова думка, 1971. – 60 с. – Бібліогр.: с. 59
367046
  Кукоба А.Т. Гідроприводний розчинонасос подвійної дії. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.02 / Кукоба А.Т.; М-во освіти і наук Укр. – Полтава, 2000. – 20л.
367047
  Кунделєв Андрій Юрійович Гідропружне деформування фізично нелінійних циліндричних оболонок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 / Кунделєв А.Ю.; НАНУ. Ін-тут проблем машинобудув. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
367048
  Вітков В.В. Гідростатичні струминні гідродинамічні випромінювачі для звукових технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Вітков Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
367049
  Колодійчук А.В. Гідросферні екоризики впровадження ІКТ: класифікація та характеристика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (205). – С. 64-69
367050
  Коржинський А.Ф. Гідротермально змінені породи і їх значення для розуміння процесів рудоутворення. / А.Ф. Коржинський. – К., 1964. – 167с.
367051
  Шевченко В.І. Гідротермально перетворені породи Балейського рудного поля : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-30. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Аналізуються уявлення щодо особливостей гідротермальних перетворень рудовмісних порід Балейського родовища золота в Східному Забайкаллі. Обгрунтовуються напрями подальших досліджень метасоматитів цього родовища.
367052
  Горбатенко Євген Гідротехніка природних парків і рекреаційних зон / Горбатенко Євген, Братасюк Ірина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень. – Бібліогр.: 11 назв.
367053
  Міронова І. Гідротехнічні роботи в Херсонській губернії у роки столипінської аграрної реформи // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 70-80. – ISSN 1998-4634
367054
  Пишкін Б.А. Гідротехнічні споруди / Б.А. Пишкін. – К, 1953. – 368с.
367055
   Гідрофізичні дослідження морського та річкового середовища / М.Ф. Голодов, А.Ю. Гордєєв, Л.В. Нестеренко, Ю.А. Тимченко, С.Г. Федосеєнков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 111-127 : рис. – Бібліогр.: с. 125. – ISSN 0203-3100
367056
  Бабенко Л.О. Гідрофільна флора дендропарку "Олександрія" НАН України як декоративний елемент ландшафтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перспективні декоративні, берегозакріплюючі види гідрофільної флори дендропарку "Олександрія" НАНУ.
367057
   Гідрофільно-гідрофобні кополімери як основа для формування придатних до фотомодифікації мембран / Л.М. Момот, Л.О. Вретік, О.А. Ніколаєва, Т.С. Подвисоцька, А.Ф. Бурбан // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 170 : Хімічні науки і технології. – С. 25-33. – ISSN 1996-5931
367058
  Шумов С.М. Гідрохімічна інформація і стан поверхневих вод / С.М. Шумов, Т.А. Терлик, І.С. Вишар // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 106-125
367059
  Хільчевський В.К. Гідрохімічна характеристика малих річок м.Киева / В.К. Хільчевський, О.В. Бойко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-109-9
367060
  Морозова А.О. Гідрохімічна характеристика р. Стрий та деяких її приток в літньо-осінній період спостережень / А.О. Морозова, В.П. Осипенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 51-57. – ISSN 2306-5680


  В роботі наведено результати досліджень закономірностей режиму та динаміки основних гідрохімічних показників якості водного середовища р. Стрий (басейн р. Дністер), на основі яких проведена оцінка її екологічного стану. В работе представлены ...
367061
   Гідрохімічна характеристика та вміст радіонуклідів у воді річок Ірша та Возня (Житомирська область) / Ю.Б. Набиванець, В.Г. Кленус, В.В. Бєляєв, О.Є. Каглян // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 569-575 : Рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
367062
  Ромась І.М. Гідрохімічне районування річок басейну Дніпра у меженний період / І.М. Ромась, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 128-136.
367063
  Гузак Л.І. Гідрохімічний аналіз річки Стебник на території національного природного парку "Вижницький" / Л.І. Гузак, Н.С. Андрусяк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 21-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
367064
  Мислюк О.О. Гідрохімічний моніторинг річки Золотоношка / О.О. Мислюк, О.М. Хоменко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 35-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
367065
  Забокрицька М.Р. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки Західний Буг у межах Волинської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 431-437 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
367066
   Гідрохімічний режим озер системи Опечень (м. Київ) / П.М. Линник, В.А. Жежеря, Т.П. Жежеря, Я.С. Іванечко, І.І. Ігнатенко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 59-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
367067
  Мандрик Б.М. Гідрохімічний режим підземних вод в умовах впливу промислових підприємств / Б.М. Мандрик, В.І. Мокіємко, А.М. Мандрик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-68. – (Геологія ; Вип. 17)


  На прикладі Нікопольського заводу феросплавів розглянуто особливості дослідження гідрогеохімічної обстановки на промплощадці та навколишніх територіях. На основі гідродинамічної моделі району вивчено баланс та шляхи міграції забруднюючих речових у ...
367068
  Пелешенко В.І. Гідрохімічний режим річок Київського і Чернігівського Полісся УРСР в умовах антропогенного впливу / В.І. Пелешенко, В.К. Хільчевський, І.Г. Гарасевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 43-46. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 24)
367069
  Караван Ю.В. Гідрохімічний режим та екологічний стан Верхнього Сірету : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Караван Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 214 арк. – Додатки: арк. 176-214. – Бібліогр.: арк. 161-175
367070
  Караван Ю.В. Гідрохімічний режим та екологічний стан Верхнього Сірету : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Караван Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
367071
   Гідрохімічний режим та екологічний стан водного басейну р. Тетерів / І.В. Шумигай, Н.М. Манішевська, Д.М. Постоєнко, В.В. Мороз // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 47-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2077-4893
367072
  Гончар О.М. Гідрохімічний режим та оцінка якості води річки Дністер (Подільська частина річки) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 164-172. – Бібліогр.: 7 назв
367073
  Забокрицька М.Р. Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України : Дис. ... канд. географіч. наук: 11.00.07 / Забокрицька М. Р.; Український наук.-дослідний гідрометеорологічний ін-т Мін-ва охорони навколишнього природного середовища і НАНУ. – Київ, 2005. – 237л. + Додатки: л. 222-237. – Бібліогр.: л. 207-221
367074
  Забокрицька Мирослава Романівна Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Забокрицька М.Р.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
367075
  Хільчевський В.К. Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу / В.К. Хільчевський, Р.Л. Кравчинський, О.В. Чунарьов. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-179. – ISBN 978-966-521-612-4
367076
  Перевозчиков І.М. Гідрохімічний режим та якість води річки Інгулець / І.М. Перевозчиков, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 76-82. – ISSN 2306-5680
367077
  Винарчук О.О. Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Винарчук Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 247 л. – Додатки: л. 195-247. – Бібліогр.: л. 179-194
367078
  Винарчук О.О. Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Винарчук Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
367079
   Гідрохімічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України : [наук. дослідж.] / В.К. Хільчевський [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського та В.А. Сташука. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Анот. молд. мовою. – Бібліогр.: с. 173-187. – ISBN 978-966-521-570-7
367080
  Лета В.В. Гідрохімічний стан річки Тиса на ділянці українсько-румунського кордону // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1 (44). – С. 95-103. – ISSN 2306-5680
367081
   Гідрохімічні аспекти дослідження річки Гірський Тікич / П.М. Линник, В.А. Жежеря, Р.П. Линник, Т.П. Дика // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 3 (30). – С. 34-45. – ISSN 2306-5680


  В умовах сьогодення хімічний склад води поверхневих водних об"єктів зазанає якісних та кількісних змін, що відбуваються за дії різноманітних чинників, насамперед антропогенних.
367082
  Закревський Д.В. Гідрохімічні дослідження в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 39-60. – Бібліогр.: 164. – ISBN 966-521-129-3
367083
  Хільчевський В.К. Гідрохімічні дослідження в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1970-2020 рр.) // Нариси історії гідрохімії в Україні : монографія / В.К. Хільчевський. – Київ : ДІА, 2020. – С. 49-82. – ISBN 978-617-7785-07-0
367084
  Чернявка С.О. Гідрохімічні особливості р. Західний Буг / С.О. Чернявка, О.О. Джам // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
367085
  Руденко Ф.А. Гідрохімічні особливості тріщинних та грунтових вод Українського кристалічного масиву // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 36-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 7)
367086
   Гідрохімічні показники та якість вод водотоків та водойм південно-східної частини водозбору Куяльницького лиману (балки Гільдендорфська, Корсунцівська, озера пересипу) / Н.С. Лобода, О.М. Гриб, Я.С. Яров, К.О. Гриб // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 42-49. – ISSN 2306-5680


  Представлені результати експедиційних досліджень по встановленню якості вод водотоків та водойм південно-східної частини водозбору Куяльницького лиману (балки Гільдендорфська, Корсунцівська та озера пересипу). Установлено, що екологічний стан і якість ...
367087
  Курило С.М. Гідрохімічні умови виносу радіонуклідів з забруднених територій в малі водотоки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 84-86. – ISBN 966-521-109-9
367088
   Гідрохімічні умови Правобережної частини Українського Полісся в зв"язку з осушенням земель / Л.М. Горєв, Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко, М.І. Ромась // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 65-71 : Карта, табл. – Бібліогр.: 6 назв
367089
  Хільчевський В.К. Гідрохімія (- наука про хімічний склад природних вод і закономірності його зміни под впливом природних та антропогенних чинників) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 611. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
367090
  Ромась М.І. Гідрохімія водних об"єктів атомної і теплової енергетики : Монографія / М.І. Ромась; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 532с. – ISBN 966-594-293-Х
367091
  Ромась Микола Іванович Гідрохімія водних об"єктів атомної і теплової енергетики : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.07 / Ромась М.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 40 назв
367092
  Алмазов О.М. Гідрохімія Дніпро-Бузького лиману / О.М. Алмазов, Ю.Г. Майстренко, Ф.Г. Дятловицька Ф.Г. ; АН УРСР, Ін-т гідробіології. – Київ : АН УРСР, 1959. – 180 с.
367093
  Алмазов О.М. Гідрохімія Дніпровсько-Бузького лиману / О.М. Алмазов, Ю.Г. Майстренко, Ф.Г. Дятловицька ; АН УРСР, Ін-т гідробіології. – Київ : АН УРСР, 1959. – 180 с. – Бібліогр.: с. 177-179
367094
  Денисова О.І. Гідрохімія Каховського водоймища / О.І. Денисова, Ю.Г. Майстренко. – Київ, 1962. – 200с.
367095
  Хільчевський В.К. Гідрохімія океанів і морів : Навчальний посібник для студ. географ. фак-тів вищ. закл. освіти / В.К. Хільчевський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 114с. – ISBN 966-594-364-2
367096
   Гідрохімія річок Лівобережного лісостепу України : навч. посібник / В.К. Хільчевський [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського та В.А. Сташука. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-196. – ISBN 978-966-521-107-5
367097
  Коненко Г.Д. Гідрохімія ставків і малих водоймищ України / Г.Д. Коненко. – Київ, 1971. – 312с.
367098
   Гідрохімія та радіогеохімія річок і боліт Житомирської області : Монографія. – Житомир : Волинь, 2002. – 264с. – ISBN 966-690-005-Х
367099
  Хільчевський В.К. Гідрохімія транскордонної річки Західний Буг на території України / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька, Н.В. Петрик // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Мета статті полягає у дослідженні гідрографічних особливостей басейну транскордонної річки Західний Буг на території України, його гідрохімічного режиму та іонного стоку, а також можливих проявів антропогенного впливу на них. Методика. Використано ...
367100
  Горєв Л.М. Гідрохімія України : Підручник / Л.М. Горєв, В.І. Пелешенко, В.К. Хільчевський. – Київ : Вища школа, 1995. – 307 с. – ISBN 5-11-004522-4
367101
  Солод Б.Ю. Гідрування хінолінів та ізохінолінів за допомогою композитів графеноподібного вуглецю та 3d-металів або їх оксидів / Б.Ю. Солод, В.В. Бур"янов, С.В. Рябухін // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 132
367102
  Тригубенко В.В. Гізель Інокентій (бл. 1600-1683) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 125-132. – ISBN 966-06-0367-3
367103
  Брехуненко Віктор Анатолійович Гійом Левассер де Боплан про Україну // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47
367104
  Брехуненко Віктор Анатолійович Гійом Левассер де Боплан про Україну // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47
367105
  Назаров Н. Гійом Постель і зародження ренесансної етимології // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 60-67. – ISBN 978-2-919320-44-8
367106
  Зарудний М.Я. Гілея : роман / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 360 с.
367107
  Зарудний М.Я. Гілея : роман / Микола Зарудний. – Київ : Дніпро, 1979. – 366 с.
367108
   Гілея : філософія, історія, політологія. Науковий вісник. – Миколаїв, 2004-
№ 1. – 2005
367109
   Гілея : філософія, історія, політологія. Науковий вісник. – Миколаїв, 2004-
№ 2. – 2005
367110
   Гілея : філософія, історія, політологія. Науковий вісник. – Миколаїв, 2004-
№ 3. – 2005
367111
   Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць. – Київ, 2004-
Вип. 10. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
367112
   Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : [б. в.], 2004-
Вип. 16. – 2008. – 306, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367113
   Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : [б. в.], 2004-
Вип. 17. – 2008. – 375, [12] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367114
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-
Вип. 21. – 2009. – 416, [12] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367115
   Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2004-
Вип. 22. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
367116
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 27. – 2009. – 417, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367117
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 28. – 2009. – 472, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367118
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 45 (№ 3). – 2011. – 731 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367119
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 57 (№ 2). – 2012. – 742, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367120
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 60 (№ 5). – 2012. – 811 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367121
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 75 (№ 8). – 2013. – 587 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367122
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 76 (№ 9). – 2013. – 270 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367123
   Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 77 (№ 10). – 2013. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367124
   Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 78 (№ 11). – 2013. – 438 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367125
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 79 (№ 12). – 2013. – 378 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367126
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 80 (№ 1). – 2014. – 419 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367127
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 81 (№ 2). – 2014. – 371 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367128
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 84 (№ 5). – 2014. – 567, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367129
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : Видавництво"Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 88 (№ 9). – 2014. – 431, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367130
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 91 (№ 12). – 2014. – 424 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367131
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 92 (№ 1). – 2015. – 376 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367132
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 93, (№ 2). – 2015. – 443 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367133
   Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 94 (№ 3). – 2015. – 442 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367134
   Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 95 (№ 4). – 2015. – 457 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367135
   Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 96 (№ 5). – 2015. – 510 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367136
   Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 97 (№ 6). – 2015. – 488 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367137
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 98 (№ 7). – 2015. – 431 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367138
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 99 (№ 8). – 2015. – 398 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367139
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 100 (№ 9). – 2015. – 319 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367140
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 101 (№ 10). – 2015. – 535 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367141
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 102 (№ 11). – 2015. – 455 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367142
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 103 (№ 12). – 2015. – 415 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367143
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 104 (№ 1). – 2016. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367144
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 105 (№ 2). – 2016. – 405 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367145
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 106 (№ 3). – 2016. – 391 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367146
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 107 (№ 4). – 2016. – 483 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367147
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 108 (№ 5). – 2016. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367148
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 109 (№ 6). – 2016. – 403 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367149
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 110 (№ 7). – 2016. – 431 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367150
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 111 (№ 8). – 2016. – 383 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367151
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 112 (№ 9). – 2016. – 355 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367152
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 113 (№ 10). – 2016. – 451 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367153
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 114 (№ 11). – 2016. – 460 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367154
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 115 (№ 12). – 2016. – 500 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367155
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 116 (№ 1). – 2017. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367156
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 117 (№ 2). – 2017. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367157
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 118 (№ 3). – 2017. – 372 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367158
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 119 (№ 4). – 2017. – 432 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367159
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 120 (№ 5). – 2017. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367160
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 121 (№ 6). – 2017. – 251, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367161
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 122 (№ 7). – 2017. – 451, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367162
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 123 (№ 8). – 2017. – 351, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367163
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 124 (№ 9). – 2017. – 355, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367164
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 125 (№ 10). – 2017. – 443, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367165
  Царинний І.М. Гілка блискавки : поезії / І.М. Царинний. – Київ : Молодь, 1978. – 70 с.
367166
  Коцур А. Гілка дерева мого роду // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 38-40


  Дідусь і бабуся Коцура А.П.
367167
  Тимошик М. Гілка небесного вогню // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 7


  До 60-річчя кандидата філологічних наук, доцента Олену Михайлівну Логвиненко.
367168
  Нестерчук Д.В. Гілка Шевченківського роду (до 140-річчя від дня народження Фотія Степановича Красицького) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 188-202. – ISSN 0320-9466
367169
  Дяченко Т. Гілка Шевченкового роду // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 270-276. – ISSN 0869-3595


  Розповіді про нащадків Тараса Григоровича Шевченка
367170
  Дяченко Т. Гілка Шевченкового роду // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 271-275. – ISSN 0869-3595


  Розповіді про нащадків Тараса Григоровича Шевченка
367171
  Слабошпицький М.Ф. Гілка ялівцю з Сааремаа / М.Ф. Слабошпицький. – Київ, 1988. – 251с.
367172
  Плужник А.О. Гілларі Клінтон і Дональд Трамп: порівняльна характеристика політичних лідерів // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 281-282. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
367173
  Колар В. Гіллясте дерево : поезії / В. Колар. – Одесса : Маяк, 1974. – 24 с.
367174
  Боднарчук П.І. Гіллясті ланцюгові дроби та їх застосування / П.І. Боднарчук, В.Я. Скоробогатько. – Київ : Наукова думка, 1974. – 272 с.
367175
  Каменюк М. Гілочка барвінку з Тарасової гори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 11 січня (№ 1). – С. 17


  Спогади про знайомство з Володимиром Затуливітром
367176
  Каменюк М. Гілочка барвінку з Тарасової Гори. Зі спогадів про Володимира Затуливітра // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 17
367177
  Слоньовська О.В. Гілочка глоду : поезії / О.В. Слоньовська. – Ужгород, 1986. – 58 с.
367178
  Соломко А.М. Гілочка калини червоної / А.М. Соломко. – Київ, 1988. – 166 с.
367179
  Гук В. Гілочка кримського тиса : поезія / В"ячеслав Гук. – Київ : Фенікс, 2018. – 223, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-580-2
367180
   Гіляров Олексій Микиович (1855-1938) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 101. – ISBN 978-966-933-054-3
367181
  Кондратик Л.Й. Гіляров Олексій Микитович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 17. – ISBN 5776391970
367182
  Огородник І.В. Гіляров Олексій Микитович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 43-45. – ISBN 5-325-00792-0
367183
   Гіляров Олексій Микитович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 31-32. – ISBN 966-02-0537-6
367184
  Короткий В.А. Гіляров Олексій Микитович (1855-1938) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 408-409 : фото. – Бібліогр.: біографія. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
367185
   Гіляров Олексій Микитович (1855 - 1938) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 424. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
367186
   Гіляров Олексій Микитович (1856-1938) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 91. – ISBN 978-966-439-754-1
367187
  Проценко Л. Гіляров Олексій Микитович (8.ХІI.1856-7.ХІІ.1938) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 211-212
367188
  Проценко Л. Гіляров Олексій Микитович [8.ХІI.1856-7.ХІІ.1938] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 211-212. – ISBN 978-611-01-1405-9
367189
  Скирта М.Л. Гіляров Олесій Микитович (1856-1938) - філософ // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 102. – ISBN 966-02-2569-5
367190
   Гіляров Сергій Олексійович // Історія Національної Академії наук України 1924-1928: док. і матеріали / Онищенко О.С. – К., 1998
367191
  Конта Р.М. Гіляров Сергій Олексійович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 176. – ISBN 96966-8060-04-0
367192
   Гіляров Сергій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 170-171. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
367193
  Алєксандрова О.В. Гільберт Порретанський, Жильбер з Порре // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 222-223. – ISBN 966-316-069-1
367194
  Дибко Ірина Гільгамеш = Gilgamesh : Поема / Дибко Ірина. – 2е вид. – Clifton : Потомак, М.Д., 1997. – 94с.
367195
  Дибко І. Гільгамеш : поема / Ірина Дибко ; Рівнен. міськ. об-ня Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Вид. 3-є. – Рівне : Видавець О.Зень, 2010. – 109, [1] с. : іл., портр. – На обкл. також.: Gilgamesh. – Бібліогр.: с. 108. – ISBN 978-966-2096-93-4
367196
   Гільдебранд (Hildebrand) Дітріх фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 718-719. – ISBN 966-316-069-1
367197
  Толкачова Н.Є. Гільдії та гільдійське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-120. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються засади формування гільдій як середньовічних корпорацій, управління в них, статус членів гільдій та основні риси гільдійського права. Principles of formation of guilds as medieval corporations, their administration, guild members" status ...
367198
  Новак В. Гільдійське купецтво як об"єкт історичного дослідження // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 160-162. – ISBN 978-966-171-893-6
367199
  Савченко Г.П. Гільдія / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 73. – ISBN 966-642-073-2
367200
   Гільдія гідів - новий формат // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
367201
  Алєксандрова О.В. Гільом де Конш // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 223-224. – ISBN 966-316-069-1
367202
  Алєксандрова О.В. Гільом з Шампо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 224-227. – ISBN 966-316-069-1
367203
  Кумжа Альгірдос Гімалаї. Щоденник однієї експедиції : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-114 : Фото
367204
  Кумжа Альгірдас Гімалаї. Щоденник однієї експедиції : Троянда вітрів / Кумжа Альгірдас, Боднар Ольга // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 112-118 : Фото
367205
  Кумжа Альгірдас Гімалаї. Щоденник однієї експедиції : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 136-141 : Фото
367206
  Шолом-Алейхем Гіменазія / Шолом-Алейхем. – Харків, 1930. – 24 с.
367207
  Задорожний М.П. Гімн географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 2-3 : фото
367208
  Жадан С. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2006. – 223с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3388-9
367209
  Жадан С.В. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-4641-3
367210
  Жадан С.В. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2011. – 222, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4641-3
367211
  Жадан С.В. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан ; [худож.-оформлювач І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2014. – 224 с. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4641-3
367212
  Бачинська К. Гімн демократичної молоді. Близько 15 тисяч студентів вийшли на всеукраїнський страйк // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 28 листопада (№ 175). – С. 3
367213
  Цимбалюк М. Гімн і реквієм родини Литовченків // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 квітня (№ 15). – С. 14
367214
  Кожушний О. Гімн Климента Олександрійського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 276-282


  В статті розглядається вживання синонімічних теонімо-поетонімів у "Гімні Христу Спасителю" з творіння Климента Олександрійського "Педагог", а також проводиться аналіз метричної організації твору. Стверджується, що саме теонімо-поетоніми є головним ...
367215
  Родик К. Гімн комфортному конформізму // Україна молода. – Київ, 2021. – 12-13 жовтня (№ 106/107)


  Рецензія на роман Андрія Куркова "Сірі бджоли". У британському видавництві, афілійованому з книжковим гігантом Hachett, вийшов роман Андрія Куркова «Сірі бджоли». Невеличкий, але безсумнівний успіх України в культурній інтеграції. Звісно, головною ...
367216
  Дупляк А. Гімн красі та любові // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Роман-трилогія "Возлюбленик муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка" Антонії Цвід .
367217
  Бірченко М. Гімн любові і життєлюбству в есеї Степана Процюка "Любити і ненавидіти"; Осуд бездуховності в романі Юрія Андруховича "Московіада" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 11-19. – ISSN 0130-5263
367218
  Дузь І.М. Гімн людині. До 70-річчя з дня народження В.Сосюри / І.М. Дузь. – Київ, 1967. – 47с.
367219
  Павличко Д. Гімн помаранчевої революції // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004. – № 6. – С. 4 обкл.
367220
  Кружков В. Гімн Радянського Союзу / В. Кружков, 1945. – 28с.
367221
  Мірошниченко Л. Гімн України у дитячій п"єсі Олени Пчілки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 79-85. – ISSN 0236-1477


  Текстологічний етюд про невідому дитячу п"єсу Олени Пчілки, виявлення якої загрожувало авторці неминучим ув"язненням.
367222
  Мамонтова Е.В. Гімн як символ державного суверенітету: історико-політологічний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 163-166. – ISSN 2077-1800
367223
  Брезан Юрій Гімназист. Семестр змарнованого часу / Брезан Юрій. – К., 1979. – 439с.
367224
  Красюкова М.М. Гімназії як шлях до соціалізації учнівської молоді народів північного приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 169-179. – ISSN 2074-8167
367225
  Романовський В. Гімназійна наука та вчителі Юрія Шевельова (1917-1919 рр.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 147-179. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
367226
  Хома І. Гімназійна освіта Євгена Коновальця // Historical and Cultural Studies : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: С. Павлюк, С. Шеломенцев-Терський, І. Хома [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 4, n. 1. – С. 87-93. – ISSN 2409-3408
367227
  Сторчай О.В. Гімназійні романи "Приключения Джека Гольта" і "Похождения Васи Оленина" рукописної книги 1903 року мистецтвознавця Федора Ернста // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 295-313. – ISBN 966-02-2984-4
367228
  Суслова В.М. Гімназія "Європа" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 40
367229
  Берзін П.С. Гімназія вищих наук (юридичний ліцей) імені князя Безбородько в Ніжині // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 820-824. – ISBN 978-617-7020-05-8
367230
  Балаба С. Гімназія НПУ ім. М.П. Драгоманова як інноваційний навчальний заклад // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 13-15
367231
  Черниш А.П. Гімназія як нова форма навчання / А.П. Черниш. – К., 1991. – 45с.
367232
   Гімнастика. – 2-е випр. і доп. вид. – К., 1936. – 48с.
367233
   Гімнастика. – К., 1939. – 96с.
367234
   Гімнастика. – М., 1949. – 140с.
367235
   Гімнастика. – К., 1956. – 203с.
367236
  Мішина Є.В. Гімнастика в комплексі ГПО / Є.В. Мішина. – К., 1974. – 63с.
367237
  Блях В.А. Гімнастика для жінок / В.А. Блях. – К, 1936. – 75с.
367238
  Тамаров І.М. Гімнастика для тих, хто в окулярах / І.М. Тамаров. – К, 1975. – 24с.
367239
  Білокопитова Ж.а. Гімнастика: Краса і здоров"я / Ж.а. Білокопитова. – К., 1991. – 104с.
367240
  Васильков Г.А. Гімнастику - наймолодшим / Г.А. Васильков, В.І. Чукарін. – Київ, 1970. – 123с.
367241
   Гімнастична термінологія. – К., 1939. – 40с.
367242
  Трофим"як Богдан Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. - перша пол. ХХ ст.) / Трофим"як Богдан; Мін.освіти і науки України. Тернопільськ.держ. пед. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 696с. – ISBN 966-9995-38-0
367243
  Джиджора Є.В. Гімнографія Київської Русі XI-XIII сторіч: структурне ціле канону мінейного циклу : монографія / Є.В. Джиджора ; за ред. О.В. Александрова, д-ра філол. наук, проф. ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2018. – 479, [1] с. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 418-471. – ISBN 978-966-927-356-7
367244
  Біла-Криниця Ф. Гін : вибр. поезії / Ф. Біла-Криниця [псевд.]. – Харків : Держвидав України, 1925. – 136 с.
367245
  Хмелюк В. Гін. Осіннє сонце. 1926, 1928, 1923 / [ упоряд. І. Ключковська, Н. Гумницька ]. – Факсимільне видання. – Львів ; Прага : Львівська політехніка, 2009. – 16c.+32с.+52с.=28с. – контейнер 4 книги. Перша книга : Переднє слово. – ISBN 978-966-553-840-0


  Ці збірочки – нині раритет, колекційна рідкість – знайдено у фондах Слов"янської бібліотеки в Празі. З ініціативи Міжнародного інституту освіти, культури та зв"язків з діаспорою Львівської політехніки (МІОК) 2009 року побачило світ їхнє факсимільне ...
367246
  Кривенко Л.С. Гінгівіт у дітей з атопічними захворюваннями (клініка, діагностика, профілактика та лікування) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 / Кривенко Людмила Станіславівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
367247
  Кулик А.С. Гіндімовна спадщина Аміра Хусро Дехлеві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 208-217
367248
  Авраменко О.І. Гінці з неволі : про подвиг юних розвідників Миколаїв. підпільного центру Ш. Кобера і В. Хоменка в роки Великої Вітчизн. війни : повість : для серед. шк. віку / Олександр Авраменко. – Київ : Веселка, 1973. – 327 с. : іл. – (Юні герої)
367249
  Авраменко О.І. Гінці з неволі : про подвиг юних розвідників Миколаїв. підпільного центру Ш. Кобера і В. Хоменка в роки Великої Вітчизн. війни : повість : для серед. шк. віку / Олександр Авраменко. – Київ : Веселка, 1976. – 232, [2] с. : іл. – (Юні герої)
367250
  Авраменко О.І. Гінці з неволі : повість : для ст. і середнього шк. віку / Олександр Авраменко. – Київ : Веселка, 1988. – 335 с. – (Доблесть)
367251
  Яковлева Л. Гінцівська стоянка з житлами із кісток мамонта (Україна) = Le site d"habitat a cabanes en os de mammounts de gontsy (Ukraine) : двадцять років розкопок у Гінцях (1993-2013) / Людмила Яковлєва, Франсуа Джінджан. – Київ : ВАІТЕ, 2014. – 38, [1] с., включ. обкл. : іл., фот. – Без тит. арк. - Текст. парал. укр., фр. – ISBN 978-966-2310-35-1
367252
  Василенко О.О. Гіпатія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 56-57. – ISSN 2518-7104
367253
  Сидор-Гібелинда Гіпер з людським лицем // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 84-91. – ISSN 0130-1799


  Художник Дмитр Нагурний.
367254
  Журавльова Л.В. Гіперадипоцитокінемія — маркер ремоделювання підшлункової залози при хронічному панкреатиті на тлі цукрового діабету 2 типу / Л.В. Журавльова, Ю.О. Шеховцова // Сучасна гастроентерологія : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов.ред.: Г.Д. Фадієнко ; редкол.: О.Я. Бабак, О.М. Біловол, Т.П. Гарник [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (91). – C. 15-20. – ISSN 1727-5725
367255
  Засєкіна Л.В. Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги: теорія та практика : монографія / Л.В. Засєкіна, О.А. Соловей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-206. – ISBN 978-966-600-575-8
367256
  Ільницька І.М. Гіперактивність: особливість характеру чи захворювання? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 9-10
367257
  Рибаков С.Й. Гіперальдостеронізм - поширеність та де його шукати / С.Й. Рибаков, В.О. Шідловський, О.В. Шідловський // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 5-10. – ISSN 1681-276Х


  "...Гіперальдостеронізм являє собою складний патологічний клініко-метаболічний гормональний симптомокомплекс, що включає синдроми порушень судинного тонусу (артеріальна гіпертензія), мінерального метаболізму, ниркових і нейром’язових розладів, ...
367258
  Лебедев Ю.С. Гіпербазитовий пояс середнього Побужжя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С.23-30 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
367259
  Сокіл В. Гіпербола в українських переказах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 264-269.


  Стаття присвячена розгляду ролі і місця гіперболи в українсь переказах. Увага звертається на перебільшенні людських можливостей, предметів, що створює своєрідну художню реальність. Суть гіперболи полягає у возвеличенні дійсно чогось існуючого, а не ...
367260
  Яровий М.П. Гіпербола все може : сатира і гумор / Микола Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95 с.
367261
  Орлова І.С. Гіпербола як проблема художнього тексту (когнітивний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 381-387. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
367262
  Івакін Ю.О. Гіперболи : літературні фейлетони, гумористичні оповідання / Ю.О. Івакін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 159 с.
367263
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному порожнистому циліндрі / А. Громик, І. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-14. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків побудовано точні аналітичні розв"язки гіперболічних крайових задач в кусково-однорідному порожнистому циліндрі. Методом интегральных преобразований в сочетании с методом ...
367264
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному суцільному циліндрі / А. Громик, І. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-27. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків побудовано точні аналітичні розв"язки гіперболічних крайових задач в кусково-однорідному суцільному циліндрі. Методом интегральных преобразований в сочетании с методом главных ...
367265
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі / А. Громик, І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 31-36. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розвязків (матриць впливу та матриць Гріна) уперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розвязку гіперболічної крайової задачі ...
367266
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі з порожниною / А. Громик, І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 15-18. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) уперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі ...
367267
  Конет І.М. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного суцільного циліндра / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 485-495. – ISSN 1562-3076
367268
  Громик А. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару / А. Громик, І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-25. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі ...
367269
  Громик А. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару з порожниною


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі ...
367270
  Громик А. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару з порожниною / А. Громик, І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 25-28. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі ...
367271
  Конет І. Гіперболічна крайова задача для необмеженого кусково-однорідного циліндра / І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 22-27. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (функцій впливу та функцій Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі для необмеженого ...
367272
  Громик А. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в напівобмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі / А. Громик, І. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-14. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) побудовано точний аналітичний розв"язок алгоритмічного характеру гіперболічної крайової задачі математичної фізики в напівобмеженому ...
367273
  Громик А. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в обмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі / А. Громик, И. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-16. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Методом головних розв"язків (функцій впливу та функції Гріна) у поєднанні з методом інтегральних перетворень побудовано точний аналітичний розв"язок алгоритмічного характеру гіперболічної крайової задачі математичної фізики в обмеженому ...
367274
   Гіпервітамінози / В.С. Січкар, А.Н. Радченко, А.А. Ковальчук, О.Є. Петровський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 37-41 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
367275
  Білоніжка П. Гіпергенне мінералоутворення в родовищах калійних солей Передкарпаття // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 168-175 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
367276
  Столяренко А.М. Гіпердіагностична спрямованість психодіагностичних тестів на інтернет-залежність студентів медичних ВНЗ // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 1 (49). – С. 13-16. – ISSN 2308-6300


  Проведено порівняльний аналіз результатів обстеження різними психодіагностичними тестами на інтернет-залежність студентів медичних ВНЗ. Відзначено гіпердіагностичну спрямованість існуючих психодіагностичних тестів у виявленні залежності від мережі ...
367277
  Булавін Л.А. Гіперзвуковий пальник / Л.А. Булавін, С.Л. Рево // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 45
367278
  Лехнер Г. Гіперінфляція в єврозоні? // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 2 (77), квітень - червень. – С. 241-255. – ISSN 2519-4070
367279
  Грищук С.В. Гіперкомплексні моногенні функції бігармонічної змінної в деяких задачах плоскої теорії пружності // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
367280
  Филюк Г.М. Гіперконкуренція як вища форма конкуренції в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 85-92


  Охарактеризовано особливості гіперконкуренції в сучасній системі світового господарства. Розкрито суперечливі наслідки діяльності ТНК. Particular features of hypercompetition in the modern system of the world economy were сharacterized.
367281
   Гіперліпідемії: сучасний погляд на проблему з позиції гастроентеролога (огляд літератури та опис клінічного випадку) / О.О. Абрагамович, М.О. Абрагамович, Я.Л. Лещук, С.А. Кристопчук, А.Б. Федець // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 95-103. – ISSN 1029-4244
367282
  Нестеряк Ю.М. Гіперлокальні медіа: перспективи для України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 130-134


  У статті проаналізовано світові та європейські тенденції розвитку гіперлокальних медіа та журналістики спільнот, зокрема причини їх появи, шляхи залучення аудиторії та монетизації контенту тощо. Практика зарубіжних гіперлокальних проектів засвідчила, ...
367283
  Койдан К. Гіперлуп: очікування та реальність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 24 (604), 14-20.06.2019. – С. 52-53. – ISSN 1996-1561


  "Що таке Гіперлуп, на якому етапі впровадження перебуває ця технологія у світі та наскільки реальною є побудова транспорту на основі Гіперлупу в Україні. Історія Гіперлупу (Гіперпетлі) почалася 2012 року, коли керівник Tesla та SpaceX Ілон Маск ...
367284
  Гвардіян О. Гіпермашина // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 48-51. – ISSN 1819-7329
367285
  Виродов О.П. Гіпермедійні та нейромережеві методи і моделі в комп"ютерно-орієнтованих дидактичних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Виродов О.П.; Харкківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
367286
  Асмукович І.В. Гіперо-гіпонімія в авіаційній терміносистемі англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 10-17


  У статті вивчається сутність лексико-семантичної категорії гіперо-гіпонімії, аналізується характер семантичної організації авіаційної терміносистеми англійської мови, визначаються способи утворення родо-видових відношень, особливості структури ...
367287
  Громова О.Л. Гіперпластичні процеси ендометрію у жінок в пременопаузі: генофенотипові особливості, таргетна діагностика та стратегія терапії : автореф. дис. ...д-ра мед. наук : 14.01.01 / Громова Олександра Леонідівна ; М-во охорони здоров"я України, Дніпров. держ. мед. ун-т. – Дніпро, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 44 назви
367288
  Корлюк О.С. Гіперплощинний класифікатор повнотекстних документів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 136-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній статті розглядається модель класифікатора повнотекстових документів на природній мові, на прикладі вибірки вебсторінок. Розроблена методика передбачає самоналаштування алгоритму в процесі його виконання, засобами адаптації параметрів функцій ...
367289
  Вовченко В.Ю. Гіперповерхні піонного фрізауту у релятивістських ядро-ядерних зіткненнях / В.Ю. Вовченко, Д.В. Анчишкін // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 5-6
367290
  Зеров К. Гіперпосилання в системі регулювання та захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 26-35


  Проаналізовано правову природу гіперпосилань у мережі Інтернет і здійснено їх класифікацію. Розглянуто співвідношення гіперпосилання з об"єктами авторського права, з доменними іменами. Досліджено, чи є розміщення гіперпосилання способом використання ...
367291
   Гіперпроліферативний синдром в гінекології та ожиріння / В.К. Кондратюк, І.М. Нікітіна, К.О. Кондратюк, Г.А. Дзюба // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (32). – С. 59-62. – ISSN 2309-4117
367292
  Скляренко Г. Гіперреалізм в контексті українського мистецтва другої половини XX століття // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 165-183. – ISSN 2309-8813
367293
  Доскоч І.О. Гіперреальність як форма художньої комунікації // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 49-52
367294
   Гіперспектральні індекси дл визначення змін рослинного покриву над нафтовим родовищем за даними спектрометричної зйомки / В.І. Лялько, З.М. Шпортюк, О.М. Сибірцева, С.С. Дугін, О.А. Кічка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 79-85 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
367295
  Бехта І. Гіпертекст - альтернативна модель конвенційного тексту у постмодерністську епоху // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 38-41. – Бібліогр.: Літ.: С. 40-41; 6 назв. – ISBN 966-7825-79-5
367296
  Більовська Н. Гіпертекст: синтез дискретного і континуального медіаповідомлення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 137-145. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
367297
  Пєшкова Т.В. Гіпертекстові ознаки літературно-критичної статті в Інтернеті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 171-175. – ISBN 966-581-373-0
367298
  Коцарев О.О. Гіпертекстуальність в інтернет-газетах: заголовкові комплекси, матеріали, файли // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 107-110


  У статті досліджено вияви гіпертекстуальності у структурі інтернет-газет. The article considers the activity of information agencies in international information sphere..
367299
  Папіш В.А. Гіпертимна акцентуація характеру в персонажному дискурсі В. Винниченка (на матеріалі новели "Момент") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 153-158. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
367300
  Іващук В.О. Гіпертонічна хвороба в практиці сімейного лікаря: рання діагностика ураження серця та лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Іващук Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України ; Держ. заклад "Запорізька мед.акад. післядипломної освіти м-ва охорони здоров"я України. – Запоріжжя, 2019. – Бібліогр.: 10 назв
367301
  Бородій М.К. Гіпертонічна хвороба та її профілактика / М.К. Бородій. – К, 1980. – 48с.
367302
   Гіпертонічні кризи в популяції населення великого промислового міста України / Б.М. Голдовський, С.О. Поталов, К.В. Серіков, Є.В. Сідь, І.В. Філімонова, Г.Я. Солонинка // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 53-56. – ISSN 2224-0586
367303
  Зубковський Георгій Гіпертонія - розплата за прямоходіння // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 9-10 : фото
367304
  Міщенко Л.А. Гіперурикемія й артеріальна гіпертензія - чи існує зв"язок // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 55-60. – ISSN 2224-1485
367305
  Білорус О.Г. Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 12 (229). – С. 32-41. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
367306
  Білорус О.Г. Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 24-31. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
367307
  Дідківська С.П. Гіпноз і неосудність / С.П. Дідківська, П.В. Кобзаренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 75-80. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  Авторы доказывают возможность совершения уголовно-противоправных деяний под влиянием гипноза, определяют ситуации, когда гипнотик признается невменяемым, а когда подлежит уголовной ответственности наряду с гипнотизером. Показаны также возможности и ...
367308
  Шарко Д.Р. Гіпноз та навіювання як способи позбавлення життя людини // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 63-65
367309
  Довгань-Бочкова Гіпноз як насильницький спосіб вчинення злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 319-325. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
367310
  Турчина І. Гіпноз як спосіб примусу до скоєння зочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 151-155
367311
  Сайко О.В. Гіпносугестивна терапія нічного енурезу у військовослужбовців, які захворіли в зоні збройного конфлікту під час проведення антитерористичної операції / О.В. Сайко, М.П. Лучкевич, І.Є. Гайда // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – C. 123-127. – ISSN 2224-0586
367312
  Глива Є. Гіпнотерапевтична інтервенція у глибини людської психіки: джерело внутрішньої травми та її вплив на людину // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 131-142. – ISSN 1810-2131
367313
  Круківська О.В. Гіпо-гіперонімічні відношення улегальних дефініціях: комунікативно-прагматичний підхід (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 274-291. – Бібліогр.: 49 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
367314
  Кіслова Вікторія Гіповітаміноз навесні (нестача вітамінів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 5-6 : фото
367315
  Рідуш Б.Т. Гіпогенний карстогенез у пісковикових формаціях Українських Карпат : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 18-22 : Рис.,табл. – Бібліограф.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
367316
  Рідуш Б.Т. Гіпогенний спелеогенез у пісковикових формаціях Українських Карпат : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 123-129 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
367317
  Шуляренко Л.В. Гіпоглікемія // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 268-271. – ISSN 1680-1466
367318
  Сурков Д.М. Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія в доношених новонароджених: сучасний стан проблеми // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 42-54. – ISSN 2224-0586
367319
  Біляшевич Р.З. Гіпостазування сміху в теорії роману Михайла Бахтіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 372-377. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
367320
  Лященко П.С. Гіпоталамічна регуляція шлункового соковиділення і жовчоутворення у собак / П.С. Лященко, С.П. Весельський, Г.П. Гушинець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 16-27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчалася роль вентромедіальних ядер середнього гіпоталамусу в регуляції секреторної функції шлунка і печінки у собак. Встановлено, що ці нервові структури гіпоталамусу беруть участь в регуляції рівня шлункового соковиділення і жовчоутворення та ...
367321
  Руденко К.П. Гіпотеза / К.П. Руденко. – Київ, 1957. – 20с.
367322
  Тетерук О.С. Гіпотеза ефективних ринків та ринкова вартість бізнесу // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 135-137
367323
  Домбровський В.С. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку / В.С. Домбровський, О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 14-19 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
367324
  Купрій В.Т. Гіпотеза і модель // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
367325
  Грималюк А. Гіпотеза інвестиційних грошей // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 27-36. – ISSN 0131-775Х
367326
  Лой А.М. Гіпотеза історична / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 73. – ISBN 966-642-073-2
367327
  Пластун О. Гіпотеза надреакцій: теорія та практика фінансових ринків // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 1 (227). – С. 50-55. – ISSN 2310-2624
367328
  Хомин П. Гіпотеза облікової парадигми // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 29-41 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
367329
  Пальм А.Я. Гіпотеза про Аеліту / А.Я. Пальм. – Київ, 1969. – 111с.
367330
  Воробієнко П.П. Гіпотеза про закон матеріальної задоволеності та її сприйняття людиною // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 114-119. – ISSN 2306-546X
367331
  Михайлин І.Л. Гіпотеза про текст і мовлення в журналістиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 15-21. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Текст, будучи скрижанілим мовленням, має дві головні характеристики: відірваність від автора та інтерпретаційність. Інтерпретаційність як множина розуміння тексту перешкоджає створенню в журналістиці адекватної картини світу. Журналістика як текстовий ...
367332
  Борзенко О.О. Гіпотеза раціональних очікувань у міжнародній економіці: розвиток у різних країнах // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 10 (311). – Бібліогр.: 4 назв.
367333
  Шевченко Л.І. Гіпотеза у сучасній лінгвістиці: до проблеми інтелектуалізації мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Аналізується теоретичні підстави, категорії, поняття й аспектологія концепції інтелектуалізації мови.
367334
  Підвисоцький Я. Гіпотеза фінансової нестабільності Х. Мінскі: сучасні виклики для світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 218-220


  Пропонується альтернативна теорія розвитку світової економіки, яку запропонував наприкінці 70-х - початку 80-х років минулого століття Хаймен Філіп Мінскі.
367335
  Наден О. Гіпотези норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 103-107
367336
  Білоус Т. Гіпотези опитування підтвердилися // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  На замовлення Ради молодих учених КНУ імені Тараса Шевченка факультет соціології провів опитування на тему актуальних проблем молодих науковців. У ньому взяли участь представники всіх факультетів та інститутів університету, середній вік яких становить ...
367337
  Письменна Ю.О. Гіпотези походження мови // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 180-182. – ISBN 978-966-439-983-5
367338
  Шепотін Б.М. Гіпотензійні стани / Б.М. Шепотін, В.Н. Крамарева. – К, 1990. – 40с.
367339
  Бачкала О.В. Гіпотетична модель "ідеального сорту" у працях професора П.Я. Голодриги (1920-1986) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 29-31
367340
  Семчинська Н.С. Гіпотетична модель процесу формування значень та ідіоматизації лексики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 149-155. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Пропонується гіпотетична модель процесу формування значень та ідіоматизації лексики. Модель доповнюється пошуком причин тих чи інших семантичних змін. Гіпотеза ілюструється матеріалом, що характеризується високим ступенем ідіоматичності.
367341
  Юхимчук Я. Гіпотипозис як засіб створення ейдетичного образу (на матеріалі роману "Велика риба" Д. Воллєса) // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 108-111
367342
  Савченко М.М. Гіппократи: п"єси / М.М. Савченко. – К., 1983. – 263с.
367343
  Найем Л.-М.М. Гіпрерреалізм як нова художня реальність // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 94-96
367344
  Бедзик Ю.Д. Гіпсова лялька : роман / Юрій Бедзик. – Київ : Дніпро, 1989. – 252 с. – (Романи й повісті). – ISBN 5-308-00837-Х
367345
  Соловей Т.В. Гіпсовий карст та іонний стік у долинні Чорного потоку (Прут-Дніпровське Межеріччя) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 123-132. – Бібліогр.: 10 назв
367346
  Дем"яненко І.І. Гіпсометричні поверхи нафтогазоносності фанерозою Дніпровсько-Донецької западини : [монографія] / І.І. Дем"яненко. – Чернігів : Чернігівський ЦНТЕІ, 2001. – 156с. – ISBN 966-7905-10-1
367347
  Войтович Л.В. Гіреї як спадкоємці Чингізидів-Джучидів // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 126-146. – ISBN 978-966-02-5736-8
367348
  Жулинський М. Гірка втеча із рабства // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 9/10 (215/216). – С. 4-7
367349
  Писемський О.Ф. Гірка доля / О.Ф. Писемський. – К., 1955. – 88с.
367350
  Мінгазутдінов А.Ф. Гірка і страшна правда (про в"язнів фашистських таборів смерті в Україні) / А.Ф. Мінгазутдінов, Л.М. Чиркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56. – (Історія ; вип. 53)


  Висвітлюється становище в"язнів-військовополонених у створених німецько-фашистськими окупантами таборах смерті на території України в роки війни.
367351
  Жулинський М. Гірка насолода явлення слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 11


  Передмова Миколи Жулинського до нової книжки А. Кичинського "Жива і скошена тече в мені трава".
367352
  Копитько Ірина Гірка пам"ять // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 32-34
367353
  Коваль Н. Гірка пігулка реформ. Макрон втрачає рейтинг // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 4


  "Цього року la rentree, тобто початок нового навчального і політичного року, стартував у Франції доволі бадьоро: буквально протягом тижня було анонсовано дві великі реформи. 13 вересня президент Макрон представив свій план боротьби з бідністю, ...
367354
  Гнатюк М. Гірка пора втрат // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 100-102. – ISBN 978-966-2449-92-1
367355
  Поліщук В. Гірка правда : Злочинність ОУН-УПА: (сповідь українця) / Віктор Поліщук. – Донецьк : Донеччина, 1996. – 496с. – На тит. арк.: По плодах їхніх пізнаєте їх. Матвія 7:16; Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 5-86938-128-2
367356
  Поліщук В.В. Гірка правда : злочинність ОУН-УПА : (сповідь українця) / Віктор Поліщук. – Київ : [Золоті ворота], 2011. – 496 с. – ISBN -5-86938-128-2
367357
  Угляренко П.В. Гірка сльоза радості : романи / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1982. – 416 с.
367358
  Кравчук В. Гірка туга : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 49-55
367359
  Одрина Т.А. Гірка ягода / Т.А. Одрина. – К., 1984. – 150с.
367360
  Ткач М.М. Гірка ягода калини : повість, оповідання / Михась Ткач ; [ред. В. Сапон]. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ обласного комітету у справах преси та інформації, 1996. – 95, [1] с. : іл. – У змісті також: Марево ночі : оповідання ; Душа не камінь : оповідання ; Помилка Матьохи : оповідання. – ISBN 5-7707-9288-4
367361
  Гончарук П.С. Гірке похмілля : нотатки з приводу селянсько-козацьких війн в Україні кінця XVI - середини XVII ст. : монографія / П.С. Гончарук ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 140 с. – ISBN 978-966-452-087-1
367362
  Марсюк В.А. Гіркий вітчизни дим : нові вірші, поеми і переклади / Василь Марсюк. – Київ : Щек, 2017. – 297, [7] с. : іл. – ISBN 978-966-7139-73-5
367363
  Карплюк М.А. Гіркий мед : роман / М.А. Карплюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 176 с.
367364
  Карплюк М.А. Гіркий мед : роман / М.А. Карплюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 319 с.
367365
  Карплюк М.А. Гіркий мед : роман / М.А. Карплюк. – 2-е изд. – Дніпропетровськ : Промінь, 1986. – 318 с.
367366
  Грибовський В. Гіркий полин ногайського степу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 50 (370). 12-18 грудня. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Ногайці та Україна.
367367
  Войтко А. Гіркий присмак "котлети по-київськи" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 15


  "Коли президентський літак Air Force-1 здіймався вгору з авіябази Ендрюс під Вашингтоном, його поважні пасажири й гадки не мали, що цього разу вони летять змінювати історію. Після перемовин у Москві в перший же день серпня президент США Джордж ...
367368
  Шевал М. Гіркий сміх : Роман / М. Шевал, П. Вале. – Київ : Молодь, 1976. – 189с.
367369
  Кравчук М.І. Гіркий цвіт полину : оповідання для серед. та ст. шк. віку / М.І. Кравчук. – Київ : Веселка, 1972. – 119 с.
367370
  Кравчук М.І. Гіркий цвіт полину : оповідання для серед. та ст. шк. віку / М.І. Кравчук. – Київ : Веселка, 1986. – 133 с.
367371
  Кірімов І. Гірких слів не кажіть : Вірші. Сонети. Переклади / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2002. – 72 с. – ISBN 966-7231-50-Х
367372
  Бачинський-Гувер Гіркі жнива Голодомору / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 12 січня (№ 2). – С. 11


  Фільм "Гіркі жниіва" - це спроба донести до Заходу правду про жахіття, які пережили українці у 1932 - 1933 роках.
367373
  Ротач А. Гіркі і світлі тридцять літ і три роки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 164-182. – ISSN 2075-1222


  Про заснування Полтавського літературно-меморіального музею І.П. Котляревського та його перших працівників (до 60-річчя музею)
367374
  Салига Т. Гіркі й солодкі муки таланту // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 167-170. – ISSN 0868-4790
367375
  Мар"янин В.Г. Гіркі пілюлі / В.Г. Мар"янин. – Ужгород, 1980. – 39с.
367376
  Проскурін П.Л. Гіркі трави. / П.Л. Проскурін. – К., 1966. – 487с.
367377
  Семененко В.І. Гіркі уроки "помаранчевого зриву" / В.І. Семененко, С.О. Руденко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 107-119. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
367378
  Сергійчук В. Гіркі уроки минулого (Два уроки з дослідження "Трагедія Волині") // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 114-120.
367379
  Самченко В. Гіркі фарби Голодомору. У Києві розповідають про художника-емігранта Віктора Цимбала // Україна молода. – Київ, 2020. – 18 серпня (№ 76). – С. 9


  У Києві до 18 вересня триватиме виставка «Рік 1933. Шлях додому». Це історія про народженого в Україні Віктора Цимбала, життя якого проходило у різних країнах світу, та його «Рік 1933» — чи не найпершу свого часу картину про геноцид українців, яка ...
367380
  Ваколюк П.Б. Гіркі черешні : повість / П.Б. Ваколюк. – Одеса : Маяк, 1976. – 116 с.
367381
   Гірко В"ячеслав Леонідович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 77-78. – ISBN 978-966-439-757-2
367382
  Горбачук М.Л. Гірко В"ячеслав Леонідович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 630. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
367383
  Григорюк І. Гіркокаштан звичайний - історичний символ Києва / І. Григорюк, М. Мельничук, С. Машковська // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-19
367384
  Салига Т. Гіркою мовою калини, сильвета Петра Перебийноса на тлі літпроцесу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 109-114. – ISSN 0868-4790
367385
   Гірник Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 227 : фото
367386
  Іскорко-Гнатенко Гірник М.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 71. – ISBN 978-617-7442-69-0
367387
  Ковалів Ю.І. Гірник Микола Андрійович (- поет, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 631. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
367388
  Вайнкоф Я.П. Гірнича відробітка / Я.П. Вайнкоф. – Київ, 1969. – 178с.
367389
   Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний журнал. – Дніпропетровськ, 1965-. – ISSN 0201-7814
№ 65. – 2000
367390
   Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний журнал. – Дніпропетровськ, 1965-. – ISSN 0201-7814
№ 66. – 2001
367391
  Подколзін П.С. Гірнича промисловість України / П.С. Подколзін, П.З. Пінскер. – Київ, 1957. – 112с.
367392
  Решетілова Тетяна Борисівна Гірнича рента в механізмі господарювання корпорацій (на прикладі вугільної промисловості) : Автореф... доктора економ.наук: 08.07.01 / Решетілова Тетяна Борисівна; НАН України. Ін-т економіки промислов. – Донецьк, 1998. – 32л.
367393
  Нагорний В.П. Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття / В.П. Нагорний, В.М. Глоба ; за ред. В.П. Нагорного ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Академперіодика, 2014. – 321, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-966-360-259-2
367394
  Мамін-Сибіряк Гірниче гніздо / Мамін-Сибіряк. – К., 1957. – 308с.
367395
   Гірниче матеріалознавство : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за спец. "Гірництво" / О.І. Повзун [та ін.] ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. С.В. Подкопаєва ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2016. – 297 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - 95-річчю Донец. нац. техн. ун-ту присвяч. – Бібліогр.: с. 291-296. – ISBN 978-966-377-199-1
367396
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Вілкул Ю.Г., Ступнік М.І., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг, 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 101. – 2016. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367397
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Вілкул Ю.Г., Ступнік М.І., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг, 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 102. – 2017. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367398
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворізький національний університет", 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 103. – 2018. – 274, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367399
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворізький національний університет", 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 104. – 2018. – 274, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367400
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворізький національний університет", 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 105. – 2019. – 205, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367401
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 106. – 2019. – 77, [1]. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367402
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 107. – 2020. – 195, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367403
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 108. – 2020. – 67, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
367404
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 109. – 2021. – 165, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
367405
   Гірничий енциклопедичний словник = Msnsng encyclopaedic dictionary. – Донецьк : Східний видавничий дім. – ISBN 966-7804-14-3
Том.1. – 2001. – 512с.
367406
  Приходченко О.В. Гірничо-геологічні чинники формування скупчень метану в підробленому вуглепородному масиві // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 90-103 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
367407
  Дяків В.О. Гірничо-гідрогеологічні умови ділянок соленосних відкладів, перспективних для будівництва спелеотерапевтичних об"єктів на території Львівщини / В.О. Дяків, Р.М. Пукало // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 106-111 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
367408
  Пестушко Валерій Гірничо-металургійний комплекс України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 4
367409
  Гайдін А.М. Гірничо-хімічний потенціал України = Горно-химический потенциал Украины = Mining and chemical potential of Ukraine / А.М. Гайдін, Г.І. Рудько, І.В. Чікова ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 188 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 177-183. – ISBN 978-966-399-852-7
367410
   Гірничовидобувний комплекс Львісько-Волинського вугільного басейну та його вплив на екосистему регіону / Побережський Андрій, Бучинська Ірина, Шевчук Олена, Мукан Тарас // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 3 (180). – С. 52-59 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 58. – ISSN 0869-0774
367411
  Андрієвський І. Гірничогеологічні та економічні фактори диференціації нормативів плати за користування надрами : Управління економікою: теорія і практика / І. Андрієвський, М. Коржнєв, П. Пономаренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-46 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
367412
  Рудько Г.І. Гірничопромислові геоситеми Західного регіону України = Горнопромышленные геосистемы Западного региона Украины = Mining geosystems in the Western region of Ukraine : монографія у 2 т. / Г.І. Рудько, Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-617-7663-42-2
Т. 1. – 2019. – 463, [1] с. : іл., табл., к. – Парал. тит. арк., зміст рос., англ. також. - Пагінація розділів спільна з Т. 2. – Бібліогр.: с. 405-461
367413
  Рудько Г.І. Гірничопромислові геоситеми Західного регіону України = Горнопромышленные геосистемы Западного региона Украины = Mining geosystems in the Western region of Ukraine : монографія у 2 т. / Г.І. Рудько, Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-617-7663-50-7
Т. 2. – 2019. – 375, [1] с. : іл., табл., карти. – Парал. тит. арк., зміст рос., англ. також. - Пагінація розділів спільна з Т. 1. – Бібліогр.: с. 345-369
367414
  Суматохіна І.М. Гірничопромислові території та об"єкти Дніпропетровської області як геотуристичні атракції // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 133-138 : рис. – Бібліогр.: с.138. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
367415
  Товстановський Д.П. Гірничорудна промисловість України в 1959-1965 роках / Д.П. Товстановський, П.Г. Нестеров, О.О. Вовк. – Київ : Держтехвидав УРСР, 1959. – 123 с.
367416
  Галаган Т.Г. Гірничотехнічний етап рекультивації порушених земель та його еколого-економічна оцінка // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 81-88 : табл. – Бібліогр.: с.87-88. – ISSN 1684-9094
367417
  Эс-Хабіб-Вафа Гірні Камгар / Эс-Хабіб-Вафа. – Х, 1934. – 167с.
367418
  Эс-Хабіб-Вафа Гірні Камгар / Эс-Хабіб-Вафа. – Х, 1935. – 167с.
367419
  Слойко М.І. Гіроскопічна динаміка вихорів на сферичній поверхні / М.І. Слойко, В.П. Кравчук, Д.Д. Шека // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 109-112
367420
  Нестеровський П. Гірська балада. / П. Нестеровський. – Х., 1937. – 71с.
367421
  Сінокіп І. Гірська бистриця / І. Сінокіп. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 288 с.
367422
  Коваль Г.П. Гірська легенда : поезії / Г.П. Коваль. – Ужгород, 1957. – 88 с.
367423
  Гоян Я.П. Гірська Орлиця : есе / Ярема Гоян ; [худож. В. Касіян]. – Київ : Веселка, 2015. – 310, [2] с. : кольор. іл., портр. – ISBN 978-966-01-0457-0
367424
  Демченко В.В. Гірська політика в Україні: основи формування та шляхи реалізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 237-239. – ISSN 1562-0905
367425
   Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім.В.Стефаника, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 6/7 2010-2011. – 2011. – 288 с. – резюме укр., англ. мовами
367426
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 8/9. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367427
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367428
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367429
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 12/13. – 2015. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367430
  Цибульський П.Д. Гірське джерело : оповідання / П.Д. Цибульський. – Київ : Дніпро, 1969. – 160 с.
367431
   Гірське джерело : поезії, новели. – Одеса : Маяк, 1973. – 160 с.
367432
  Цибульський П.Д. Гірське джерело : оповідання / П.Д. Цибульський. – Київ : Дніпро, 1976. – 160 с.
367433
  Худик Я.Г. Гірське землеробство / Я.Г. Худик. – Ужгород, 1971. – 120с.
367434
  Яновський М.В. Гірське серце / М.В. Яновський. – Київ, 1987. – 355 с.
367435
  Нєгош П. Гірський вінець. / П. Нєгош. – Київ, 1967. – 148с.
367436
  Сартаков С.В. Гірський вітер / С.В. Сартаков. – Київ, 1963. – 399с.
367437
  Лапій М. Гірський пленер у "Дріаді" Івана Франка: від пейзажоопису до "чуттєпису" // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 662-676
367438
  Григоренко В. Гірський подих / В. Григоренко. – К., 1958. – 61с.
367439
  Зубар В.В. Гірський потік / В.В. Зубар. – Ужгород, 1978. – 96с.
367440
  Жадько В. Гірський Тікич ( -річка в Монастирищенському, Жашківському, Маньківському і Тальнівському р-нах) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 195. – ISBN 978-966-8567-14-8
367441
  Круцик М.Д. Гірські автомобільні дороги і навколишнє середовище // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 44-48 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
367442
  Хоткевич Г.М. Гірські акварелі : Етюди / Г.М. Хоткевич. – Львів : Каменяр, 1967. – 56с.
367443
  Нагнибіда М.Л. Гірські вершини : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 60с.
367444
  Таран Олена Гірські євреї Куби: минуле і сучасність // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 0130-6936
367445
   Гірські квіти. – Ужгород : Зкарпатське обласне книжково-газетне вид-во, 1962. – 93 с.
367446
  Міщенко І. Гірські породи, зуби акули і кістки давніх птахів // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 6 лютого (№ 23). – С. 7


  Професор М. Удовиченко в евакуйованому вишіоновив експозицію геологічного музею.
367447
  Швець В.С. Гірські потоки : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 170 с.
367448
  Горобець Марися Гірські пригоди в Непалі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 3/4 (156), червень - серпень. – С. 22-27 : фото
367449
  Клапчук В.М. Гірські притулки Галичини // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 109-112 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
367450
  Радигіна К.І. Гірськолижний спорт / К.І. Радигіна. – К., 1975. – 128с.
367451
  Пікалюк І.О. Гірськолижний туризм в Австрії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 212-214
367452
  Короткий В.А. Гіртль Йозеф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 108. – ISBN 966-06-0393-2
367453
  Максимчук Л.Т. Гірудотерапія у хворих із цервікогенним головним болем // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 3 (73). – C. 136-139. – ISSN 2224-0713
367454
  Горянський М.М. Гірчак і боротьба з ним / М.М. Горянський. – Київ, 1948. – 24с.
367455
  Черкасець О. Гірчить Чорнобиль полином та болем... З усього взводу ліквідаторів аварії на ЧАЕС, де служив Василь Дмитерко, а це 25 осіб, живих сьогодні залишилося троє // Україна молода. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 41). – С. 8


  Їх ніхто не питав, та вони особливо й не задумувались про те, чим жертвували, коли 35 років тому від"їжджали за наказом вищого керівництва в зону відчуження. Всі вони отримали непомірні дози радіаційного ураження. Багатьох уже нема серед живих, решта - ...
367456
  Пагутяк Г.В. Гірчичине зерно : повісті / Г.В. Пагутяк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 232 с.
367457
  Дочинець М.І. Гірчичне зерно / М.І. Дочинець. – Ужгород, 1989. – 248с.
367458
  Полонський Л. Гірш Діамант - забутий поет із Волині // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 16, 17
367459
  Полонський Л. Гірш Діамант - забутий поет із Волині // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 16
367460
  Кушніров А. Гірш Лекерт / А. Кушніров, 1930. – 116с.
367461
  Козаченко Т.І. ГІС- аналіз трансформаційних процесів у економіці України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 31-52. – Бібліогр.: 16 назв
367462
  Сінна О.І. ГІС-аналіз антропогенної перетвореності ландшафтів Зміївського району Харківської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 52-56 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
367463
  Корогода Н.П. ГІС-аналіз феномену міського острова тепла на прикладі м. Києва у період 1992-2018 рр. / Н.П. Корогода, В.Р. Бричнік // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 29-35. – ISSN 0868-6939
367464
  Безрук Віктор ГІС-аналіз функції урбогеосистеми з метою оптимізації розміщення закладів громадського харчування (на прикладі м. Харків( / Безрук Віктор, Костріков Сергій, Чуєв Олексій // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 91-101 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2076-1333
367465
   ГІС-оцінка антропогенного впливу в лімнологічних системах Західного Полісся / С.А. Загородня, Н.А. Новохацька, В.О. Охарєв, М.А. Полпова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 23-33 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-4049
367466
  Шипулін В.Д. ГІС-парадигма : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 37-41 : Мал. – Бібліогр.:15 назв
367467
  Колб І.З. ГІС-технології в аналізі проектів розвитку вітрової енергетики на Прикарпатті // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 79-90 : рис. – Бібліогр.: с.87-88. – ISSN 0130-1039
367468
  Казаченко Л.М. ГІС-технології у виявленні процесів зсуву грунту // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 7 (146). – С. 198-202. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
367469
  Ступень Р. ГІС - технології в регулюванні використання земельних ресурсів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 55-56. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
367470
   ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області / В.Г. Дробнич, С.С. Поп, Р.В. Пересоляк, О.Т. Цапулич, В.М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 166-176. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
367471
   ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області / В.Г. Дробнич, С.С. Поп, Р.В. Пересоляк, О.Т. Цапулич, В.М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 166-176 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
367472
  Спиця Р.О. ГІС неотектонічних активних розломів платформних областей: структура бази даних та зміст аналітико-обчислювальних операцій // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 34-42. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
367473
  Толчевська О.Є. ГІС технології в землеустрої / О.Є. Толчевська, Ю.Г. Коняєв // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 168-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
367474
  Гаврюшин О.В. ГІС у дослідженні історії адміністративно-територіального поділу // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 58-65


  Розглянуто питання створення баз даних історичних адміністративних одиниць та застосування ГІС для просторово-часового дослідження системи адміністративно-територіального поділу. Обґрунтована актуальність створення таких систем, охарактеризовані їх ...
367475
  Бондаренко Е. ГІС у задачах моніторингу навколишнього середовища / Е. Бондаренко, О. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 95-100. – (Географія ; вип. 1/2 (76/77)). – ISSN 1728-3817
367476
  Анисенко О.В. ГІС як метод інженерно-геодезичних робіт у будівництві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 49-54. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
367477
  Ткачук С.М. ГІС як системи підтримки прийняття рішень в електроенергетиці // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 102-105. – ISSN 2075-1893


  Дана стаття покликана розкрити потенціал використання ГІС-технологій в електроенергетиці. ГІС розглянуті як потужний інструмент оптимізації та підвищення ефективності функціонування енергетичного підприємства на всіх етапах його життєвого циклу - ...
367478
  Остроух В.І. ГІС, бази даних та цифрова картографія : (навчально-методичний посібник для студ.-картографів) / В.І. Остроух, Н.О. Полякова ; КНУТШ. – Київ : КиївЦНТЕІ, 2009. – 44с.
367479
  Жданюк Б.С. ГІС/ДЗЗ технології як інструмент вивчення сучасного геоекологічного стану земельних ресурсів західної частини Мізоцького кряжу / Б.С. Жданюк, М.В. Боярин, Ю.М. Андрейчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 46-52. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
367480
  Воук-Левановіч Гістарычнае вывучэньне беларускай мовы у славянскай філелегіі / Воук-Левановіч. – [30 с.]. – Отд.оттиск
367481
   Гістарычная лексікалогія беларускай мовы. – Минск, 1970. – 340 с.
367482
  Шпілеускі І.Ф. Гістарычны нарыс Дзяржыншчыны : (Койданаушчыны) / І.Ф. Шпілеускі, Л.А. Бабровіч. – Менск, 1932. – 111 с.
367483
   Гістарычны слоунік беларусскай мовы. – Минск
10. – 1990. – 287с.
367484
  Макушенко І.А. Гістерезисна стратегія для М/М/m/оo - системи з повторними викликами / І.А. Макушенко, І.Я. Усар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається система обслуговування з повторними викликами типу М/М/m/оo, в якій інтенсивність вхідного потоку залежить від кількості джерел повторних викликів. Розглядається гістерезисна стратегія керування такою системою. Знайдено умови ...
367485
  Усар І.Я. Гістерезисні стратегії для систем з повторними викликами / І.Я. Усар, Ю.О. Протопоп // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 185-185
367486
  Прищепа О. Гістерезисні стратегії керування інтенсивністю вхідного потоку для систем типу М/М/1 з однією спробою повтору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-51. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджується стохастична система з одним приладом та однією спробою повтору, для якої розглянуто проблему оптимального керування інтенсивністю вхідного потоку в класі гістерезисних стратегій. Для процесу обслуговування вимог у такій системі досліджено ...
367487
  Гнатко О.П. Гістерорезектоскопія в лікуванні хворих з гіперпластичними процесами ендометрію / О.П. Гнатко, Н.Г. Скурятіна, О.А. Кравченко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 62-66. – ISSN 2226-1230
367488
  Суровцев І.В. Гістограмний метод фільтрації електрохімічних сигналів // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 49-54 : фото, рис. – Бібліогр.: 13 назв
367489
   Гістологічна термінологія = Terminologia histologica : міжнародні терміни з цитології та гістології людини : навч. посібник для студ. і викладачів вищих мед. навч. закладів I-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, магістрів / Федеративний міжнар. комітет з анатомічної термінології ; за ред. : Ю.Б. Чайковського, О.Д. Луцика ; [пер. укр. й рос. мовами : О.Д. Луцик, Ю.Б. Чайковський]. – Київ : Медицина, 2010. – 283, [1] с. – ISBN 978-617-505-060-6
367490
  Бабута О.М. Гістологічна характеристика слизової оболонки сліпої кишки щурів після впливу МІ-1 та 5-фторурацилу при хемоіндукованому канцерогенезі / О.М. Бабута, О.В. Линчак, В.К. Рибальченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 31-35. – ISSN 2077-4214


  Досліджено стан слизової оболонки сліпої кишки щурів з 1,2-диметилгідразин-індукованим колоректальним раком.
367491
  Добряк В.Й. Гістологічне дослідження уламків спалених кісток із знахідки біля с. Глодоси // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 73-76
367492
   Гістологічний аналіз зябрової тканини карася срібного (Carassius gibelio) за умов хронічного йонного опромінення у водоймах Чорнобильської зони відчуження / А.В. Чупис, В.В. Шукалевич, О.В. Линчак, Т.В. Рибальченко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 95-95
367493
  Дудар Л. Гістологічні аспекти цирковірус-асоційованого синдрому свиней, уражених цирковірусом 2-го типу / Л. Дудар, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 77-79. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз патоморфологічних змін органів свиней, уражених цирковірусом свиней 2 типу показав, що найбільше відхилень спостерігається в органах імунної системи, а саме лімфовузлах та селезінці. Таким чином, для встановлення діагнозу як ...
367494
   Гістологічні дослідження внутрішніх органів щурів, які підлягали хронічному інгаляційному впливу диметилетаноламіну / В.К. Рибальченко, В.Л. Коцюба, Т.О. Ковальчук, С.М. Цівінська, С.О. Лукошко, Т.В. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  На підставі морфологічних досліджень тканин печінки, нирок, легень, мозку та наднирників з урахуванням комплексу фізіологічних, біохімічних і біофізичних досліджень встановлено, що порогова концентрація диметилетаноламіну (ДМЕА) складає 0,3 мг/куб.м ...
367495
  Роговий Ю.Є. Гістологічні особливості кіркової речовини нирок у динаміці розвитку гарячки / Ю.Є. Роговий, Т.Г. Копчук, М.В. Дікал // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С.19-22. – ISSN 1727-0847
367496
   Гістологія : практикум : навч. посібник [для студентів біол., мед. та с.-г. спец. ВНЗ] / М.Е. Дзержинський, Г.В. Островська, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 175, [1] с., [16] арк. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 168-171. – Бібліогр.: с. 165-167. – ISBN 978-966-439-789-3
367497
  Худий О.І. Гістологія : навч.-метод. посібник / О.І. Худий, Л.М. Васіна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 118
367498
  Антипчук Ю.П. Гістологія з основами ембріології : навч. посіб. для природ. фак. пед. ін-тів / Ю.П. Антипчук. – Київ : Вища школа ; Головне вид-во, 1976. – 142 с. : ил. – Бібліогр.: с. 139-141
367499
  Трускавецький Є.С. Гістологія з основами ембріології : Підручник для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів / Є.С. Трускавецький, Р.К. Мельниченко. – Київ : Вища школа, 2005. – 328 с. – ISBN 966-642-157-7


  Висвітлено історичний аспект розвитку гістології та ембріології, методи гістологічних і ембріологічних досліджень, викладено основи цитології, охарактеризовано основні розділи ембріології: розмноження організмів, прогенез, основні етапи ембріогенезу та ...
367500
  Луцик О.Д. Гістологія людини : Підручник для студ. медичних інститутів / О.Д. Луцик, А.Й. Іванова, К.С. Кабак. – 2-е вид., допрацьоване і випр. – Львів : Мир, 1993. – 400с. – ISBN 0207-0219
367501
  Маловічко Е.О. Гістологія та мікроскопічна анатомія : короткий підручник / Е.О. Маловічко, Д.І. Петренко. – Харків; Одеса, 1930. – 152 с.
367502
   Гістологія, цитологія та ембріологія : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 3 кн. / за ред. акад. АНВО України, проф. Е.Ф. Барінова, чл.-кор. НАМН України, проф. Ю.Б. Чайковського. – [4-те вид., перероб. і доп.]. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-061-3
Кн. 1 : Цитологія і загальна ембріологія / Е.Ф. Барінов, Ю.Б. Чайковський, О.Г. Ніколенко [та ін.]. – 2010. – 216 с., [16] арк. іл. : іл., табл. – На обкл. назва тому: Цитологія і загальна ембріологія. – Бібліогр.: с. 215
367503
   Гістологія, цитологія та ембріологія : у 3 кн. : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред. акад. АНВО України, проф. Е.Ф. Барінова, чл.-кор. НАМН України, проф. Ю.Б. Чайковського. – Київ : Медицина. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-617-505-177-1
Кн. 3, ч. 2 : Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів / [Е.Ф. Барінов та ін.]. – 2013. – 471, [1] с. : іл., табл. – Заголовок обкл. назва тому : Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів
367504
  Черещук І.О. Гістолого-біохімічні зміни печінки щурів під впливом похідного піролу та фулеренів C60 за умов хімічно-індукованого раку товстої кишки : дис. ... д-ра філософії : 091 / Черещук Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 132 арк. – Бібліогр.: арк. 109-132
367505
  Футорний С.М. Гістоморфологія та клітинні імунні реакції під впливом фізичних навантажень / С.М. Футорний, В.К. Позур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані наукової літератури про вплив стресових факторів (інтенсивні фізичні навантаження) на гістоморфологію органів імунної системи і стан клітинного імунітету. In clause are generalized given of the scientific literature on influence of ...
367506
  Крамко І.І. Гісторія Беларускай літаратурнай мовы / І.І. Крамко. – Мінськ
2. – 1968. – 344с.
367507
  Яноускі А.А. Гісторыя Беларускага дзяржаунага універсітэта у біяграфіях яго рэктарау.1921-2001. 80 гадоу = История Белорусского государственного университета в биографиях его ректоров. 1921-2001. 80 лет / А.А. Яноускі, А.Г. Зельскі. – Минск : БГУ, 2001. – 320с. – ISBN 985-445-541-6
367508
  Шакун Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мавы / Л.М. Шакун. – Мінськ, 1963. – 340с.
367509
  Жураускі А.І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы / А.І. Жураускі. – Мінськ
1. – 1967. – 372с.
367510
  Бандарчык В.К. Гісторыя беларускай этнаграфії XIX ст. / В.К. Бандарчык. – Мінск : Навука і тэхніка, 1964. – 280, [3] с.
367511
  Бандарчык В.К. Гісторыя беларускай этнаграфії. Пачатак ХХ ст. / В.К. Бандарчык. – Минск, 1970. – 124с.
367512
   Гісторыя беларусскай савецкай літературы. – Минск
2. – 1966. – 608с.
367513
   Гісторыя беларусскай ССР. – Минск
2. – 1958. – 663с.
367514
   Гісторыя выдавецкай дзейнасці у Польшчы і Беларусі у 16 - 20 стагоддзях : Зборнік навуковых артыкулау. – Мінськ : Белфранс, 2003. – 167 с. – ISBN 985-6425-24-7
367515
  Данилевич Ю.О. Гістостереометрична характеристика серцевого м"яза при перикардиті // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 26-28. – ISSN 1727-0847
367516
  Калмикова О.О. Гістофізіологія нейроімуноендокринної системи за умов розвитку індукованого ожиріння при різних режимах введення мелатоніну : дис. ... д-ра філософії : 091 / Калмикова Олеся Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 178 арк. – Додатки: арк. 174-178. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 138-173
367517
  Шмаін Н. Гість / Н. Шмаін. – К., 1938. – 35с.
367518
  Горкавий С.К. Гість : оповідання / С.К. Горкавий. – Київ : Молодь, 1985. – 167 с.
367519
  Овчаренко А. Гість "Літературної вітальні" в Лубенському коледжі // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 654-655. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Професор КУ Михайло Кузьмович Наєнко.
367520
  Силенко Л. Гість з Храму Предків : З Піснею у Духовній Державі Історії, Релігії, Філософії / Л. Силенко. – Київ : Обереги, 1996. – 143с.
367521
  Савицька Іванна Гість із неба : Міколаївська вистава в трьох відслонах / Савицька Іванна. – Нью-Йорк : Учительска громада-Hью Йорк, 1955. – 19с.
367522
  Бобинский В.П. Гість із ночі / В.П. Бобинский. – Київ, 1990. – 622 с.
367523
   Гість університету - Посол Казахстану // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Ректор ун-ту Леонід Губерський зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Заутбеком Турисбековим". Обговорено питання щодо відкриття філії КНУТШ при одному з університетів Казахстану. На зустрічі були присутні ...
367524
   Гість університету - Посол Хорватії / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1


  Ректор університету Л. Губерський прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Хорватії в Україні Томіслава Відошевича. Мова йшла про активізацію стосунків університетів двох країн, зокрема, Загребського університету з КНУТШ.
367525
   Гість університету - Президент РФ Дмитро Медведєв // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Президент РФ Дмитро Медведєв відвідав КНУ імені Тараса Шевченка.
367526
  Паламарчук В. Гітарна діяльність українського лікаря Михайла Полупаєнка // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 130-142. – ISSN 2310-0583
367527
  Іванніков Т.П. Гітарна музика Ф. Кленьянса // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 28-40. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
367528
  Гриненко С.М. Гітарний оркестр: історія формування та сучасний стан // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 302-309. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна полягає у тому, що здійснюється спроба оглянути основні етапи становлення гітарного оркестру як виконавського колективу; виділити ключові аспекти реалізації подібного складу у вітчизняній та закордонній музичній культурі. Гітарний ...
367529
  Іванніков Т.П. Гітарні цикли М. Кастельнуово-Тедеско: символічні аспекти художніх образів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 275-289. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Вивчено гітарну музику М. Кастельнуово-Тедеско на прикладі циклів «Вітальні листівки» ор. 170 та «24 капрічос Гойї» ор. 195. Виявлено авторські інтенції та досліджено символічні аспекти художніх образів. Позамузичними джерелами інтенцій композитора, ...
367530
  Газін В.П. Гітлер - людина, фюрер, тиран у порівнянні // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 182-192


  У статті аналізується психологічний портрет А. Гітлера у порівнянні з Й. Сталіним, простежується вплив його характеру на прийняття політичних рішень та розвиток Німеччини у роки нацистської диктатури.
367531
  Шаповал Ю. Гітлер, Сталін і Україна: безжальні стратегії // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 5/6 (235/236). – С. 28-33
367532
  Пйотровський М. Гітлер, Сталін та російські політичні традиції // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 1 травня (№ 18). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Яка ідеологія ближча сучасній росії.
367533
  Новиченко Л.М. Гітлерівьска кріпаччина / Л.М. Новиченко. – Саратов, 1942. – 20с.
367534
  Мартиненко С.В. Гіфоміцет ENGYODONTIUM ALBUM (LIMBER) DE HOOG як збудник ураження павуків у підземних колекторах м. Києва / С.В. Мартиненко, Т.О. Кондратюк, М.М. Сухомлин // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 3. – С. 423-432. – ISSN 0372-4123


  Результати досліджень та обговорення підземних комунікацій м. Києва. ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імени Тараса Шевченка. Подяка Є.М.Сингаєвському за допомогу, та студентові третього курсу групи зоології безхребетних ...
367535
  Третяк Г.Й. Гіхман - видатний учений і педагог // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 334-338. – ISBN 978-617-640-146-9
367536
   Гіхман Йосип Ілліч // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 101-102. – ISBN 978-966-933-054-3
367537
   Гіхман Йосип Ілліч (1918-1985) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 91-92. – ISBN 978-966-439-754-1
367538
  Сидор-Гібелинда Гічкок та Україна. Текст-пунктир // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 196-200. – ISBN 966-7021-96-3
367539
  Галас А. Гіядор Стрипський в історії українського мовознавства на Закарапатті // Науковий вісник Ужгородського університету : наукове видання / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 28-37. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (42)). – ISSN 2663-6840
367540
   ГК РФ в новом формате - баланс интересов найден? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – май. – С. 32-37. – ISSN 1726-6726


  Одним из знаковых событий недавнего времени стало принятие Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", которое завершило ...
367541
  Віхров О.П. ГК України та реформування ринку електричної енергії // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7320-15-8
367542
  Марек К. ГК ЧССР: договір на реконструкцію або модернізацію об"єктів / К. Марек, А.Я. Пилипенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядається система договорів на нове будівництво, реконструкцію або модернізацію об"єктів, передбачених у Господарському кодексі ЧССР, специфіка їх предмета. На основі порівнювального аналізу ГК ЧССР і чинного законодавства СРСР обґрунтовуються ...
367543
  Правденко С. ГКЧП: Крах СРСР : Інтерв"ю / Сергій Правденко; [інтерв"ю взяла] Юліана Шевчук // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 17-20
367544
  Тарасенко Н.А. Глава 175 древнеегипетской Книги Мертвых и ее мифологические параллели // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 143-160. – ISSN 1608-0599


  Представлен перевод и комментарий содержания первой части 175-й главы Кни ги Мертвых, в которой описывается мятеж.
367545
  Куцумакина Е.В. Глава 40 УПК РФ: взгляд на процессуальный статус потерпевшего в контексте мировых тенденций развития уголовного судопроизводства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 150-156. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
367546
   Глава 8. Дилемма стабильности и прогресса: империя и реформы, XIX век: Часть 2. Проектирование национальной империи // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2015. – № 3. – С. 167-253. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  АВС: Исследования империи и национализма. Исторический курс "Новая имперская история Северной Евразии".
367547
  Кирн Р. Глава VIIІ Устава ООН: Необходимость более широкой интерпретации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.12-15. – ISSN 1812-3910


  Глава VIII дает законные основания для деятельности ОБСЕ
367548
  Данилов А.Г. Глава государства и его окружение в России : исторический опыт // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 83-94. – ISSN 0042-8779
367549
  Скульская Е.Г. Глава двадцать шестая / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1978. – 66с.
367550
  Бобруйко О.Ю. Глава держави та його місце в конструкції державного устрою: погляд Євгена Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 242-245. – ISBN 978-617-7133-95-6
367551
  Сухонос В.В. Глава держави у державному механізмі: конституційно-правовий статус : монографія / В.В. Сухонос ; ДВНЗ "Укр. акад. банківської справи Нац. банку України", Юрид. ф-т. – Суми : Еллада-S, 2015. – 292, [18] с. : іл. – Бібліогр.: с. 255-292. – ISBN 978-966-1684-57-6
367552
  Сухонос В.В. Глава держави як адміністративно-правовий інститут // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 7-14. – ISSN 2519-2353
367553
  Пластун М. Глава держави як суб"єкт протидії корупції: порівняльно-правовий аналіз // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 121-124. – ISSN 2524-0129
367554
  Феоктистов Е.М. Глава из воспоминаний о писателях и артистах / Е.М. Феоктистов. – Л, 1926. – 83-114с.
367555
  Лерер Джона Глава из книги Джона Лерер "Вообрази" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 127-139 : фото
367556
  Буономано Дин Глава из книги Дина Буономано "Тараканы в голове. Как ошибки мозга изменяют жизнь" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 223-230 : фото
367557
   Глава из книги Патриции Коэн "В расцвете сил. Как изобрели средний возраст" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 207-216 : фото
367558
  Павлова О. Глава Лівї має два українські ордени // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 8 (61). – С. 20
367559
  Чеховская А. Глава семьи / А. Чеховская. – М, 1954. – 32с.
367560
  Колодний А. Глава УГКЦ Святослав Шевчук - людина очікуваної перспективної вдачі // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 229-245. – ISBN 978-617-696-609-8


  Блаженніший Святослав (Шевчук Святослав Юрійович; 1970 ) - Глава і Отець Української греко-католицької церкви; з 27 березня 2011 року - Верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський - предстоятель Української греко-католицької церкви. ...
367561
   Глава УГКЦ: "Блаженніший Любомир - Кобзар незалежної України, який залишив нам новий національний український епос" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 1-2
367562
   Главбух. – Київ
№ 7. – 1998
367563
   Главбух. – Київ
№ 8. – 1998
367564
   Главбух. – Київ
№ 9. – 1998
367565
   Главбух. – Київ
№ 10. – 1998
367566
   Главбух. – Київ
№ 11. – 1998
367567
   Главбух. – Київ
№ 12. – 1998
367568
   Главбух. – Київ
№ 13. – 1998
367569
   Главбух. – Київ
№ 14. – 1998
367570
   Главбух. – Київ
№ 15. – 1998
367571
   Главбух. – Київ
№ 16. – 1998
367572
   Главбух. – Київ
№ 17. – 1998
367573
   Главбух. – Київ
№ 18. – 1998
367574
   Главбух. – Київ
№ 12/1. – 2000
367575
   Главбух. – Київ
№ 12/2. – 2000
367576
   Главбух. – Київ
№ 12. – 2000. – + Спец. випуск
367577
  Донцова Д. Главбух и полцарства в придачу : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 380, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический роман). – ISBN 5-699-04832-4
367578
  Емец И. Главбух планеты // Viva! Биография. Украина : Украина / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 4 (81), спец. вып. : Франция. – С. 26-35. – ISSN 1818-3948


  О Кристине Лагард - директоре Международного валютного фонда.
367579
   Главконсерв. Статистико-экономический справочник.. – М.-Л., 1936. – 840с.
367580
  Демидов В. Главная Актриса Третьего Рейха. К 40-летию со дня смерти Ольги Чеховой // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 6-7


  Чехова Ольга Константиновна (Книппер; 1897-1980) - русская и немецкая актриса театра и кино.
367581
  Ботвинова В.В. Главная астрономическая обсерватория / Сост. Ботвинова В.В. – Киев : Наукова думка, 1984. – 66 с.
367582
   Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР в Пулкове. (1839-1953). – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1953. – 112 с.
367583
   Главная астрономическая обсерватория АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1976. – 76 с.
367584
   Главная библиотека Советской страны.. – М., 1962. – 54с.
367585
  Горбачевский Б.С. Главная библиотека страны. Очерки о Государственной ордена Ленина библиотеке СССР имени В.И. Ленина / Б.С. Горбачевский. – Москва : Книга, 1975. – 127 с.
367586
  Цветкова Т.А. Главная геодинамическая граница и сейсмическая визуализация плюмов Восточно-Европейской платформы / Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.Н. Заец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 137-152 : рис., табл. – Библиогр.: с. 148-150. – ISSN 0203-3100
367587
  Катцов В.М. Главная геофизическая обсерватория в годы Великой Отечественной войны / В.М. Катцов, К.Ш. Хайруллин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 105-107. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
367588
   Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова в годы Великой Отечественной войны.. – Л., 1985. – 143с.
367589
   Главная геофизическая обсерватория. Труды. – Ленинград
Вып. 466. – 1983
367590
   Главная геофизическая обсерватория. Труды. – Ленинград
Вып. 469. – 1983
367591
   Главная диагональ.. – М., 1979. – 79с.
367592
  Кузьмин Л.И. Главная должность / Л.И. Кузьмин. – Пермь, 1971. – 182с.
367593
   Главная должность.. – Пермь, 1985. – 343с.
367594
  Ананьев А.А. Главная дорога : (Писатели о творчестве) / Ананьев А.А. – Москва : Советская Россия, 1978. – 144 с. – (Писатели о творчестве)
367595
  Тюриков В.И. Главная дорога. / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1978. – 416с.
367596
   Главная забота сельских коммунистов. – Киев, 1984. – 263с.
367597
  Володарский Л Главная задача / Л Володарский. – Москва, 1976. – 184с.
367598
  Дробноход Ю.Ф. Главная задача десятой пятилетки / Ю.Ф. Дробноход. – К., 1976. – 40с.
367599
  Простяков И.И. Главная задача десятой пятилетки. / И.И. Простяков. – М., 1976. – 53с.
367600
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва, 1918. – 47с.
367601
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1968. – 40с.
367602
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1971. – 40 с.
367603
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1980. – 40с.
367604
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1981. – 40с.
367605
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва, 1990. – 46с.
367606
  Бузляков Н.И. Главная задача новой пятилетки / Н.И. Бузляков. – Москва, 1971. – 191с.
367607
  Пахомов Ю.Н. Главная задача одиннадцатой пятилетки / Ю.Н. Пахомов, Л.Я. Корнейчук. – Киев, 1982. – 48с.
367608
  Донская Г.К. Главная задача пятилетки : (молодежи о производстве и потреблении) : рек. указ. литературы / Г.К. Донская; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1973. – 48 с.
367609
  Боксер Б.Я. Главная заповедь : повесть, рассказы, очерки / Борис Боксер ;. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1986. – 366 с.
367610
  Медников А.М. Главная линия / А.М. Медников. – М, 1975. – 285с.
367611
  Добровольский А. Главная любовь великого князя. В тульской глубинке сохранился терем, построенный для одного из членов императорской фамилии // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 6


  "Псовая охота - лихая забава наших предков". Однако сейчас большинство из нас имеет смутное представление о подобном "действе", да и то в основном лишь благодаря кадрам фильма "Особенности национальной охоты". Между тем у нас когда-то существовала ...
367612
  Воробьев Л.И. Главная магистраль / Л.И. Воробьев. – Кострома, 1960. – 114с.
367613
   Главная мировая награда для GDS по праву досталась Амадеус // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 4-5 [прилож.]
367614
  Машкова Екатерина Главная опора / Машкова Екатерина, Мернова Мария // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 58-59 : фото
367615
  Съянова Елена Главная ошибка Гитлера // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 102-108. – ISSN 0130-1640
367616
  Соляников Ю.Е. Главная палуба / Ю.Е. Соляников. – Тула, 1973. – 125с.
367617
  Скворцова Г.Г. Главная подруга / Г.Г. Скворцова. – Петрозаводск, 1990. – 78с.
367618
  Афанасьева Т.М. Главная привилегия / Т. Афанасьева. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 191 с.
367619
  Семенов В.В. Главная примета / В.В. Семенов. – Москва, 1955. – 119с.
367620
  Абрамян Е. Главная проблема Homo sapiens в социально-экономическом развитии мирового хозяйства // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 41-44.
367621
  Сперанский В.И. Главная проблема российской интелигенции в том, что ее нет // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 1726-667Х


  К 100-летию сборника "Вехи", авторами которого былди широко известные философы, экономисты, юристы и литераторы - Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон (КУ), Б. А. Кистяковский (КУ), П. Б. Струве, С. Л. Франк, и А. С. Изгоев.
367622
  Капелян Е.Х. Главная производительная сила общества / Е.Х. Капелян. – Минск, 1985. – 247с.
367623
  Пуляев В.Т. Главная производительная сила социалистического общества и материальная основа ее воспроизводства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пуляев В.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. полит. экономии. – Л., 1973. – 18л.
367624
  Пуляев В.Т. Главная производительная сила социалистического общества и экономические законы её развития / В.Т. Пуляев. – Л, 1979. – 136с.
367625
  Звездаева В.А. Главная профессия / В.А. Звездаева. – М., 1957. – 203с.
367626
   Главная птица // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 34-41 : фото
367627
  Красин Ю.А. Главная революционная сила в цитаделях капитализма / Ю.А. Красин. – Москва, 1971. – 48с.
367628
  Толкунов Л.Н. Главная революционная сила современности / Л.Н. Толкунов. – М., 1979. – 414с.
367629
  Вагнер Б.Б. Главная река Австралии : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 32-33. – ISSN 0016-7207
367630
  Алешин С.И. Главная роль : драма в 3 действ. / С.И. Алешин. – Москва : Искусство, 1964. – 72 с. – (Сегодня на сцене)
367631
  Штраух М.М. Главная роль / М.М. Штраух. – Москва, 1977. – 275с.
367632
  Мархасев Л.С. Главная роль. / Л.С. Мархасев. – Ленинград, 1963. – 94с.
367633
  Кучмаев Г.И. Главная сила / Г.И. Кучмаев. – М., 1972. – 131с.
367634
  Власенко А.Н. Главная сила / А.Н. Власенко. – Москва, 1974. – 216с.
367635
  Филимонов А.А. Главная сила и опора Советской власти / А.А. Филимонов. – Минск, 1982. – 344с.
367636
  Куликов В.И. Главная сила Советской власти. (XXIII съезд КПСС и дальнейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства) / В.И. Куликов. – Москва, 1967. – 32с.
367637
  Волгин Михаил Главная тайна Второй мировой войны // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 36-41
367638
  Дмитрук А. Главная тайна Египта // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 2. – С.18-27. – ISSN 0321-0669


  Путевые заметки.
367639
  Кузнецов М.М. Главная тема / М.М. Кузнецов. – Москва, 1964. – 420 с.
367640
  Грозовский М. Главная тема : поэзия : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 5/6. – С. 25-33. – ISSN 0131-8136
367641
   Главная тема.. – М., 1960. – 248с.
367642
  Фомин Б.С. Главная угроза миру в Европе / Б.С. Фомин. – М, 1963. – 255с.
367643
  Лубенский П.А. Главная удача жизни / П.А. Лубенский, Б.С. Ванцак. – М., 1980. – 367с.
367644
  Бедный Д. Главная улица : поэма / Демьян Бедный. – Москва : Московский рабочий, 1924. – 32 с.
367645
  Бедный Д. Главная улица / Демьян Бедный ; ред., примеч. и вступ. ст. А. Ефремина. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 252 с. – (Дешевая библиотека Госиздата)
367646
  Шавлы С. Главная улица / С. Шавлы. – Чебоксары, 1955. – 392с.
367647
  Льюис С. Главная улица : Роман / С. Льюис. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1960. – 539с.
367648
  Бедный Д. Главная улица : поэма 1917 - 7 ноября 1922 г. / Демьян Бедный ; грав. на линолеуме М.А. Таранова. – Москва; Ленинград : Художественная литература, 1966. – 46 с.
367649
  Петрусов Г.Г. Главная улица / Г.Г. Петрусов. – Москва, 1971. – 197с.
367650
  Бедный Д. Главная улица : поэма. 1917 - 7 ноября - 1922 г. / Демьян Бедный. – Москва : Современник, 1973. – 36 с. – (Российская поэма)
367651
  Разумневич В.Л. Главная улица / В.Л. Разумневич. – М, 1983. – 112с.
367652
  Бибикова О. Главная улица Египта // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 74-88. – ISSN 1681-7559
367653
  Лысенко А.В. Главная улица Минска / А.В. Лысенко. – Минск, 1963. – 68 с.
367654
  Шатько Е.И. Главная улица России. / Е.И. Шатько. – Москва : Советский писатель, 1980. – 407с.
367655
  Кузнецов В.Н. Главная улица России. Очерки / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1972. – 95с.
367656
  Шавлы С. Главная улица. / С. Шавлы. – Чебоксары, 1955. – 392с.
367657
  Любчик И.И. Главная улица. / И.И. Любчик. – К., 1964. – 80с.
367658
  Льюис С. Главная улица. Бэббит : романы / С. Льюис; Вступ. ст. и коммент. Б. Гиленсона. – Москва : Художественная литература, 1989. – 864 с. – (Библиотека литературы США). – ISBN 5-280-00672-6
367659
   Главная форма жизнедеятельности. – М., 1986. – 195с.
367660
  Литвиненко О.П. Главная функция советского социалистического государства / О.П. Литвиненко. – Душанбе, 1965. – 242с.
367661
  Румянцев А.М. Главная цель социалистического хозяйствования / А.М. Румянцев. – Москва : Экономика, 1986. – 190 с.
367662
  Тихонов Иван Артемьевич Главная экономическая задача и технический прогресс в СССР / Тихонов Иван Артемьевич, Щедренок Владимир Петрович. – Москва : Экономиздат, 1963. – 247с.
367663
  Тихонов Иван Артемьевич Главная экономическая задача партии и народа / Тихонов Иван Артемьевич. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 159с.
367664
  Локшин Э.Ю. Главная экономическая задача партии и народа / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1962. – 40с.
367665
  Лукашевич С.И. Главная экономическая задача советского народа и пути ее решения. / С.И. Лукашевич, И.Б. Левин. – Минск, 1962. – 39с.
367666
  Ильин С.И. Главная экономическая задача СССР / С.И. Ильин. – М., 1965. – 268с.
367667
  Стрелков С.А. Главнейше этапы развития современного рельефа Севера Сибири / С.А. Стрелков. – М., 1960. – 11с.
367668
  Гулецкая Е.Г. Главнейшие болезни кукурузы в условии БССР и разработка мер борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гулецкая Е.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1958. – 19л.
367669
  Одишария К.Ю. Главнейшие вечнозеленые покрытосеменные растения Черноморского побережья Кавказа / К.Ю. Одишария. – Сухуми, 1959. – 362с.
367670
  Захаров С.А. Главнейшие виды (типы) почв горизонтальных почвенных зон России / С.А. Захаров. – Москва, 1916. – 28 с.
367671
  Барабаш О.Ю. Главнейшие вопросы агротехники выращивания высоких урожаев моркови на Львовщине : Автореф... канд. с.-х.наук: / Барабаш О.Ю.; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 21л.
367672
  Щербиновский Н.С. Главнейшие вредители засушливого района. / Н.С. Щербиновский. – МоскваЛ., 1926. – 40с.
367673
   Главнейшие вредители и болезни овощных растений и меры борьбы с ними. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 124 с.
367674
  Сахаров Ю.А. Главнейшие вредители и болезни сельскохозяйственных растений в Адыгее и меры борьбы с ними / Ю.А. Сахаров. – Майкоп, 1953. – 72 с.
367675
  Давыдов А.И. Главнейшие вредители и болезни сельскохозяйственных растений и испытанные меры борьбы с ними : руководство для крестьян нечернозёмной полосы СССР / А.И. Давыдов; под ред. Богданова-Катькова Н.Н. – Ленинград : Прибой, 1926. – 80 с. : рис. 56
367676
  Силантьев И.М. Главнейшие вредители кормовых растений / И.М. Силантьев. – Москва ; Ленинград, 1931. – 216 с.
367677
  Шелюжко Л.А. Главнейшие вредители махорки и основные меры борьбы с ними / Л.А. Шелюжко. – Х-К, 1932. – 52с.
367678
  Чигарев Г.А. Главнейшие вредители овощных культур закрытого грунта и меры боробы с ними / Г.А. Чигарев. – Л., 1954. – 40с.
367679
  Галахов П.Н. Главнейшие вредители прядильных культур с основами общей энтомологии / П.Н. Галахов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 144 с.
367680
  Таран Н.А. Главнейшие вредители сахарной свеклы и борьба с ними в Харьковской области : Автореф... канд. биол.наук: / Таран Н.А.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 18л.
367681
  Клох О. Главнейшие вредители селького хозяйства / О. Клох. – Новгород, 1927. – 48с.
367682
  Щербиновский Н.С. Главнейшие вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними. / Н.С. Щербиновский. – 2-е изд. перераб и расш. – Москва, 1925. – 172с.
367683
  Котов И.С. Главнейшие вредители сельскохозяйственных растений Бурят-Монгольской АССР и меры борьбы с ними. / И.С. Котов. – Улан-Удэ, 1957. – 60с.
367684
  Литвинов Б.М. Главнейшие вредители яблони в лесостепи Харьковской области и борьба с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Литвинов Б.М.; М-во с-х.СССР. – Харьков, 1957. – 19л.
367685
  Литвинов Б.М. Главнейшие вредители яблони в Харьковской области и борьба с ними. : Автореф... Доктора биол.наук: 098 / Литвинов Б.М.; Харьк.с-х.ин-т. – Харьков, 1969. – 48л. – Бібліогр.:с.42-43
367686
  Яцентковский А.В. Главнейшие вредные насекомые в лесах СССР. / А.В. Яцентковский. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.Л., 1931. – 117с.
367687
  Липский В.И. Главнейшие гербарии и ботанические учреждения Западной Европы : (Отчет по заграничной командировке 1900 г.) : с черт. и планами / [соч.] В.И. Липского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1901. – [2], 123 с. – Прилож. к: Труды Имп. Ботан. сада, Т. 18


  На тит. л. № 421844 дарств. надпись: Милейшему Василию Карловичу Совинскому автор
367688
  Луговой М. Главнейшие грибные болезни плодовых деревьев и ягодных растений и меры борьбы с ними / М. Луговой. – Киев : Изд-е журнала "Садовод и огородник", 1914. – 76 с. – (Библиотека садовода и огородника)
367689
  Выходцев И.В. Главнейшие дикорастущие кормовые и вредные в кормах растения Киргизской АССР / И.В. Выходцев; под ред. Тасбулатова С. – Фрунзе : Киргосиздат, 1934. – 108 с. – 31 чорно-белых фотографий в приложении
367690
  Флеров К.В. Главнейшие достижения в области минеральных удобрений и известкования / К.В. Флеров. – Ленинград, 1929. – 30с.
367691
  Князев В.П. Главнейшие древесные и кустарниковые породы СССР. / В.П. Князев. – М.-Л., 1931. – 112с.
367692
   Главнейшие железорудные месторождения.. – Ленинград-Москва-Новосибирск
1. – 1934. – 200с.
367693
   Главнейшие железорудные месторождения.. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск
2. – 1934. – 403с.
367694
  Плаксенко Н.А. Главнейшие закономерности железорудного осадконакопления в докембии : (На примере Курской магнитной аномалии) / Н.А. Плаксенко. – Воронеж, 1966. – 264с.
367695
  Павлов И.П. Главнейшие законы деятельности центральной нервной ситемы, как они выясняются при изучении условных рефлексов / И.П. Павлов. – Киев, 1953. – 24с.
367696
  Вульф Е.В. Главнейшие культурные растения, их описание и происхождение / Е.В. Вульф. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1940. – 152 с.
367697
  Цымек А.А. Главнейшие лиственные породы Дальнего Востока. / А.А. Цымек. – Хабаровск, 1950. – 197с.
367698
   Главнейшие медные, свинцовые и цинковые месторождения СССР.. – М.-Л., 1931. – 431с.
367699
  Самоквасов Д.Я. Главнейшие моменты в государственном развитии древней Руси и происхождение Московского государства / Д.Я. Самоквасов. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1886. – [2], 66, 31 с., 1 л. табл.
367700
  Сокольский В.В. Главнейшие моменты в истории повального обыска : исследование В. Сокольского. – Киев : В унив. тип., 1871. – [4], 154 с. – Отд. отттиск из: Университетские известия, 1871
367701
  Осмоловский В.Д. Главнейшие моменты в развии художественного творчества Пушкина / В.Д. Осмоловский. – 43-50с.
367702
  Челинцев В.В. Главнейшие моменты из истории развития химии пиррольных соединений / В.В. Челинцев, проф. Моск. ун-та. – Москва : Лаб. орг. химии Моск. ун-та, 1917. – 26 с.
367703
  Францев В.А. Главнейшие монеты в развитии чешского славяноведения : Вступ. лекция, чит. 8 нояб. 1900 г. в Имп. Варш. ун-те / В.А. Францев. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1901. – [2], 43 с. – Записка П.И. Шафарика об учреждении кафедры славянской филологии в Праге с.29-43
367704
  Степович А.И. Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / [соч.] А. Степовича. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В. Завадского, 1892. – [2], 17 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1892. - Конволт. - Пер. с 6 отд. статьями. – Библиогр. в примеч.


  Содержание конволюта: 1. Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / А. И. ...
367705
  Трофимов В.П. Главнейшие направления развития угольной промышленности Украинской ССР / В.П. Трофимов. – К, 1960. – 32с.
367706
  Богданов-Катьков Главнейшие насекомые вредящие огородам / Богданов-Катьков. – Петроград : 3-я Государств. литография, 1922. – 32 с. + 51 рис. в тексте. – Отд. оттиск из: кн. П.Н.Штейнберг, Н.Н.Богданов-Катков, Г.Н.Дорогин. "Северное огородничество"
367707
  Урманчиев Максут Ахмедович Главнейшие насекомые вредящие сахарной свекле в Чечено Ингушской АССР и разработка мер борьбы с ними : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.11 / Урманчиев Максут Ахмедович; Укр. с.-х. ак. – К., 1975. – 21л.
367708
  Курдюмов Н.В. Главнейшие насекомые, вредящие зерновым злакам в Средней и Южной России : с 49 рис. в тексте и семью таблицами в красках, исполненими худ. Е.Д. Ковальской / сост. Н.В. Курдюмов, (энтомолог Полтавской сел.-хоз. опытной станции). – Полтава : Электрич. тип. Д. Н. Подземского, 1913. – [2], IV, [2], 119, [15] с., 7 л. цв. ил. – (Полтавское Общество сельского хозяйства : [Труды Полтавской сельскохозяйственной опытной станции. Отдел сельскохозяйственной энтомологии ; Вып. 6]; № 17)


  На тит. л. экз. № 249781 дартсв. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
367709
  Шрейнер Я.Ф. Главнейшие насекомые, вредящие плодоводству (в особенности северному) и способы их истребления / Я.Ф. Шрейнер. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1906. – [2], 55, [2] с. – Беспл. прил. к журн. "Плодоводство" за 1906 г. – Библиогр.: Труды Я.Ф. Шрейнера...: с. [1]


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кзунецову автор X. 25. 06
367710
  Самойлович Е.Н. Главнейшие насекомые, вредящие плодоводству и меры борьбы с ними / Е.Н.Самойлович. – Ленинград : Мысль, 1926. – 56 с.
367711
  Елисеев В.И. Главнейшие особенности кайнозойских аллювиальных отложений прибортовой (северо-восточной) части Чуйской впадины. : Автореф... Кагд.геол-минерал.наук: / Елисеев В.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 29л.
367712
  Хрисанов В.А. Главнейшие особенности современного геоморфогенеза восточной части пояса альпийской складчатости : (Большой Кавказ, горы Южного Туркменистана и Востока Средней Азии) / В.А. Хрисанов; Белгородский гос.ун-т. – Белгород, 1997. – 64с.
367713
  Камилова Ф.Г. Главнейшие особенности строения и формирования стебля культурных тыквенных : Автореф... канд. биол.наук: / Камилова Ф.Г.; Среднеазиатский гос. ун-т. – Ташкент, 1953. – 15 с.
367714
  Истомин В.А. Главнейшие особенности языка и слога произведений И.А. Крылова, А.Д. Кантемирова и К.Е. Баратынского в лексических, єтимологических и стилистических отношениях / В. Истомин, чл. Пед. отд. Харьк. ист.-филол. о-ва. – Варшава : Тип. Варш. учебн. окр., 1895. – [2], 134, [2], IV с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник


  На єкз. № 30820 подпись: Турчинович
367715
  Сукачев В.Н. Главнейшие очередные задачи ботаники в СССР / В.Н. Сукачев. – М-Л, 1957. – 1573-1595с.
367716
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – Л.-М., 1933. – 248с.
367717
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва-Ленинград, 1938. – 228с.
367718
  Лодчников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодчников. – 3-е изд., доп. и переработ. – М-Л, 1947. – 244с.
367719
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 4-е изд. – М., 1955. – 248с.
367720
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 248с.
367721
  Говоров Л.И. Главнейшие практические результаты селекционной станции : При Темирязевской (Петровской) сельскохозяйственной Академии / Л.И. Говоров. – Ленинград-Москва : Новая деревня, 1924. – 68 с.
367722
  Измаильский А.А. Главнейшие представители насекомых из окрестностей Москвы, с указанием на образ их жизни и способ ловли / А.А. Измаильский. – Москва : Изд. магазина "Детское воспитание" ; [Тип. А.И. Мамонтова и К*], 1877. – V, 358
367723
   Главнейшие провинции и формации щелочных пород. – Москва : Наука, 1974. – 376с.
367724
  Криштофович Н.И. Главнейшие результаты изучения послетретичных образований центральной России / Н.И. Криштофович. – 16с.
367725
  Кованько П.Л. Главнейшие реформы, проведенные Н.Х. Бунге в финансовой системе России : Опыт критической оценки деятельности Н.Х. Бунге, как министра финансов (1881-+1887 гг.) / Петр Кованько. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. КОрчак-Новицкого, 1901. – [2], VIII, 448с.
367726
  Степанов В.Н. Главнейшие современные проблемы океанологии. / В.Н. Степанов. – М, 1962. – 40с.
367727
  Вагабов З.В. Главнейшие сорняки летних пастбищ Большого Кавказа ( в пределах Азербайджана) и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Вагабов З.В.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 28л.
367728
  Сапалев Г.Б. Главнейшие сосущие вредители яблони Лесостепи Харьковськой области и борьба с вредителями : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сапалев Г.Б. ; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1965. – 24 с.
367729
   Главнейшие статистические сведения о наших финансах.. – М., 1922. – 51с.
367730
  Махмадзиеев А.Р. Главнейшие стволовые вредители лесных полос на каштановых почвах : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Махмадзиеев А.Р.; МГУ. – М., 1972. – 21л.
367731
  Баклунд О.А. Главнейшие течения в современной небесной механике : (речь, произнесен. в соединенном заседании Моск. математ. о-ва и секции математики, 3 января 1910 г.) : оттиск / О.А. Баклунд. – [Москва] : [б. и.], 1910. – С. 361-386


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
367732
  Вольфсон Ф.И. Главнейшие типы рудных месторождений / Ф.И. Вольфсон, А.В. Дружинин. – Москва : Недра, 1975. – 391с.
367733
  Вольфсон Ф.И. Главнейшие типы рудных месторождений / Ф.И. Вольфсон, А.В. Дружинин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 384с.
367734
  Тимирязев К.А. Главнейшие успехи ботаники в начале 20 столетия / К.А. Тимирязев. – Москва : ГИЗ, 1920. – 49 с.
367735
  Зиновсьев В.Г. Главнейшие фитогельминты и их взаимоотношения с растениями : Автореф... канд. биол.наук: / Зиновсьев В.Г.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Науч.-исслед. ин-т биологии. – Харьков, 1963. – 18л.
367736
  Ляскоронский В.Г. Главнейшие черты общественно-политической и церковно-религиозной деятельности князя Владимира Святого и его заслуг в отношении Русской Земли : Речь, произн. проф. В.Г.Ляскоронским на торж., конф. Историко-филолог.ин-та кн. Безбородько,13 декабря 1915 г., по случаю 900-тия со времмени кончины князя Владимира Святого. – Нежин : Типо-литография В.К.Меленевскаго, 1916. – 23 с.
367737
  Греков Б.Д. Главнейшие этапы в истории крепостного права в России / Б.Д. Греков. – Москва-Л., 1940. – 113с.
367738
  Сушицкий Л.А. Главнейшие ядохимикаты, применяемые в борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур в Крымской области. / Л.А. Сушицкий. – Симферополь, 1951. – 44с.
367739
  Козлов Е. Главний герой развлекательного нарратива : (архетип и идентификационный потенциал) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 21-24. – ISSN 2073-9702
367740
   Главниот штаб на народноослободителната воjска и партизанските одреди на Македониja (1941-1945): по повод 90 години од раганьето на Михаило Апостолски. – Ckopje, 1997. – 284 с. – ISBN 9989649340
367741
  Зайцев Г.Г. Главное-производительность / Г.Г. Зайцев. – М., 1979. – 61с.
367742
   Главное -- действенность.. – М., 1964. – 47с.
367743
  Зуева Л. Главное - быть, а не казаться // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / гл. ред. С. Самсонов. – Москва, 2011. – № 12. – С. 31-33. – ISSN 0869-4915


  Статья о стремительном развитии информационных технологий, которые влияют на имидж библиотеки.О важности привлечь внимание потенциальных пользователей и наладить партнерские отношения с другими организациями.
367744
  Бунич П.Г. Главное - заинтересовать! / П.Г. Бунич. – М., 1986. – 247с.
367745
  Менчинов Г.А. Главное - конечный результат / Г.А. Менчинов. – М., 1981. – 80с.
367746
   Главное - не бояться! : Страховка. Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 105-107 : Іл.
367747
  Манако М.Ф. Главное - предупредить правонарушение / М.Ф. Манако, САуткин. – Минск, 1976. – 64с.
367748
  Пашковский В.А. Главное - предупредить преступление / В.А. Пашковский. – М, 1981. – 64с.
367749
  Маляров М.П. Главное - предупредить преступление. / М.П. Маляров. – М., 1971. – 31с.
367750
  Бопоев Н. Главное - предупреждение правонарушений / Н. Бопоев. – Фрунзе, 1986. – 63с.
367751
  Вибе Ф.И. Главное - спокойствие / Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1973. – 80с.
367752
  Кедрина З.С. Главное - человек / З.С. Кедрина. – М, 1972. – 406с.
367753
  Доронин Алексей Главное - чтобы было что вспомнить : Что женщины ждут от поездок на отдых. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 14 : Фото
367754
  Перес Ш. Главное богатство Израиля - человек / взял интервью Михаил Гусман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 41/42 (1246). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670


  Духовная близость между народами России и Израиля, взаимное влияние культур, вклад рускоязычных эмигрантов в становление современного Израиля - эти темы были в центре эксклюзивного интервью, которое президент Шимон Перес дал первому заместителю ген. ...
367755
  Сагиндыкова А.Н. Главное богатство. / А.Н. Сагиндыкова. – Алма-Ата, 1987. – 83с.
367756
  Шудегов Виктор Евграфович Главное в жизни - творческая работа : [интервью с политическим деятелем и ученым В.Е. Шудеговым] // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 13-15. – ISSN 1726-667Х


  Тогда, когда первый номер нашего журнала поступит к читателям, вновь сформированные Комитеты Государственной Думы пятого созыва уже приступят к работе. Приятная новость; в состав Комитета Госдумы по образованию вошел хорошо известный в кругах высшей ...
367757
  Хаустов Л.И. Главное в жизни : Книга стихов / Л.И. Хаустов. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 168с.
367758
  Романов А.В. Главное в искусстве кинематографического отражения / А.В. Романов. – М., 1971. – 32с.
367759
  Кондаков А. Главное внешнеполитическое событие года // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 8. – 3-10. – ISSN 0130-9625


  15-17 липня 2006 р. в Санкт-Петербурзі відбувся саміт "Групи восьми" ("G-8")
367760
  Кассиль Л.А. Главное войско / Л.А. Кассиль. – М., 1984. – 39с.
367761
  Багин В.И. Главное геомагнитное поле и проблемы палеомагнетизма : тезисы докладов съезда / ред. В.И. Багин. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 127 с.
367762
  Березова Е.В. Главное геомагнитное поле, тагнетизм горных пород и палеомагнетизм / Е.В. Березова. – М, 1970. – 292с.
367763
  Майоров В.В. Главное дело - твое! / В.В. Майоров, А.С. Травин. – Л, 1986. – 206с.
367764
  Малиновский Б.Н. Главное дело жизни // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 21-26. – ISBN 978-966-622-589-7
367765
  Андреев Ю.А. Главное звено : идеологические вопросы литературы и литературоведения / Андреев Ю.А. – Москва : Современник, 1986. – 346, [3] с.
367766
  Максимов И.А. Главное измерение: О Сов. Армии. / И.А. Максимов. – Куйбышев, 1989. – 170с.
367767
   Главное о бассейнах // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 92-93 : фото
367768
  Белавин Н.И. Главное оружие флота / Н.И. Белавин, В.М. Куплянский. – Москва : Воениздат, 1965. – 280 с. – Библиогр.: с. 278
367769
  Печерский Н.П. Главное поручение. / Н.П. Печерский. – Воронеж, 1971. – 268с.
367770
  Геллер М. Главное правило / М. Геллер. – М, 1990. – 142с.
367771
  Капустин Д. Главное путешествие Антона Чехова // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 124-131.


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
367772
  Капустин Дмитрий Главное путешествие Антона Чехова : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 124-131 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
367773
  Гордейчев В. Главное свойство / В. Гордейчев. – М, 1966. – 136с.
367774
   Главное теперь - практическое осуществление задач перестройки. – Москва, 1987. – 61 с.
367775
  Дайри Н.Г. Главное усвоить на уроке / Н.Г. Дайри. – М., 1984. – 80с.
367776
  Ляпин А.П. Главное условие построения коммунизма. (О росте производительности труда) / А.П. Ляпин. – Москва, 1961. – 48с.
367777
  Бойков В.Э. Главное условие успеха / В.Э. Бойков. – Москва, 1988. – 173с.
367778
  Юдин Г.Н. Главное чудо света / Г.Н. Юдин. – М, 1991. – 158с.
367779
  Савастенко А.А. Главное, бесценное богатство нашего общества / А.А. Савастенко, А.И. Самаль. – Минск, 1981. – 112с.
367780
   Главное, ребята, сердцем не стареть.. – Кишинев, 1968. – 186с.
367781
   Главному авиационному метеорологическому центру Росгидромета-85 лет // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 122-123. – ISSN 0130-2906
367782
  Яцентковский А.В. Главные враги леса и меры борьбы с ними. / А.В. Яцентковский. – Москва ; Ленинград, 1926. – 72 с.
367783
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни клевера / В.Г. Плигинский, Л.А. Александров. – М.-Л., 1930. – 32с.
367784
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни поля и огорода и борьба с ними / В.Г. Плигинский. – М., 1925. – 104с.
367785
  Плотников В.И. Главные вредители и болезни с/х растений в Ср.Азии и борьба с ними в условиях социалистического хозяйства / В.И. Плотников. – Ташкент, 1932. – 224с.
367786
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни сада / В.Г. Плигинский. – Орел, 1925. – 90с.
367787
   Главные деятели и предшественники судебной реформы : [сборник статей] / под ред. К. К. Арсеньева. – Санкт-Петербург : Брокгауз и Ефрон, 1904. – [4], 61 с., [10] л. портр. – (Галерея русских деятелей)
367788
   Главные деятели освобождения крестьян / под ред. С.А. Венгерова. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1903. – 2, 75 с., [13] л. ил. портр. : ил., портр. – На тит. л.: Беспл. премия к "Вестнику и б-ке самообразования" на 1903 г. – (Галерея русских деятелей)
367789
  Садовничий В. Главные задачи: доступность и качество. Из выступления президента Российского Союза ректоров, ректора МГУ В. Садовничего / В. Садовничий. // Высшая школа 21 века : Альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2006. – № 6. – С. 6-10.
367790
  Ганин Н.И. Главные закономерности переходного периода от капитализма к социализму / Н.И. Ганин. – Москва, 1961. – 216с.
367791
   Главные литературные города мира // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 39. – ISSN 1727-4893
367792
  Кириченко В.Н. Главные магистрали пятилетки. / В.Н. Кириченко. – М., 1971. – 71с.
367793
   Главные места планеты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 116-127 : фото
367794
  Иовлев Н.Н. Главные методы обоснования геометрии Лобачевского / Н.Н. Иовлев. – Самара
1. – 1923. – 144, 21 с.
367795
  Мижуев П.Г. Главные моменты в развитии Западно-Европейской школы : с рисунками в тексте / Сост. П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К*, 1913. – IV, 216 с., 56 ил. : ил. – (Педагогическая академия в очерках и монографиях : (Воспитание в семье и школе) / Под общ. ред. проф. Алекс. Петр. Нечаева ; Т. 14)
367796
  Афанасьев Г.Е. Главные моменты министерской деятельности Тюрго и их значение / Соч. Г.Е. Афанасьева. – Одесса : Тип. В. Кирхнера, 1884. – X, 289, XXI с.


  На тит. стр. № 78411 дарственная надпись от автора. Стцуденту Унив. Св. Владимира П.А. Иванову. г. Киев.15-го апреля 1885 г.
367797
  Влайков Н.Ф. Главные моменты национального возрождения румынского народа / Н.Ф. Влайков. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1915. – 14 с.
367798
  Лисовский А.Н. Главные мотивы в поэзии Т.Г. Шевченко / А.Н. Лисовский. – Полтава : Изд. А.А. Зиновьева ; Типо-литогр. И.А. Дохмана, 1896. – 48, [2] с. – Библиогр.: портр.
367799
  Суханов С. Главные наматериальные активы компании и их значимость для общего успеха бизнеса // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 3. – С. 2-6
367800
  Коган П.С. Главные направления в европейской литературе 19 века / П.С. Коган. – М., 1930. – 60с.
367801
   Главные направления в области образования и воспитания в Чехословацкой Социалистической Республике в 1976-1978 гг.. – Братислава, 1978. – 69с.
367802
  Саркисянц Г.С. Главные направления повышения благосостояния советского народа / Г.С. Саркисянц. – М., 1985. – 76с.
367803
  Тонконог Р.И. Главные направления политики партии в сельском хозяйстве / Р.И. Тонконог. – М., 1974. – 64с.
367804
  Загульская О.Б. Главные направления тематической обработки данных ДЗЗ в России: ландшафтоведческий аспект // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 38-47. – Библиогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
367805
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса : Прогресс, регресс и адаптация / А.Н. Северцов. – Москва, 1925. – 84с.
367806
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса / А.Н. Северцов. – Изд. 2-е, измен. и доп. – М.-Л., 1934. – 151с.
367807
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса / А.Н. Северцов. – Изд. 3-е. – Москва, 1967. – 203с.
367808
   Главные направления.. – Рязань, 1971. – 85с.
367809
  Шрейнер Я.Ф. Главные насекомые, вредящие капусте : с 31 рис. / [соч.] Я. Шрейнера ; Министерство Земледелия и Гос. имуществ. Департамент земледелия. – 2-е изд., знач. доп. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1901. – 42 с.
367810
  Хазина Г.Г. Главные нелинейные резонансы : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Хазина Г.Г.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
367811
  Кареев Н. Главные обобшения всемирной истории : Учеб. пособие для сред. образования / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. – XXVI, 148 с.
367812
  Кареев Н. Главные обобшения всемирной истории : Учеб. пособие для сред. образования / Н. Кареев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1905. – XII, 196 с.
367813
  Шубинской Н.П. Главные основания реформы местного суда : Речь, произнесенная 29 декабря 1907 г. в клубе "Союза 17 октября" / Н.П. Шубинской, чл. Государственной Думы. – Москва : Т-во тип.А.И. Мамонтова, 1908. – 31 с.
367814
  Сигуа С.И. Главные особенности художественной прозы Константинэ Гамсахурдиа 20-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сигуа С.И.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1974. – 36л.
367815
  Тамбиев А.С. Главные промышленные и генетические типы месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых / А.С. Тамбиев. – Новочеркасск, 1977. – 83с.
367816
  Мальцев А.А. Главные проявления влияния глобализации минерально-сырьевого комплекса на экономику России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 26-33
367817
  Браунштейн А.Е. Главные пути ассимиляции и диссимиляции азота у животных / А.Е. Браунштейн. – Москва, 1957. – 55с.
367818
   Главные региональные направления внешней политики республиканцев // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1969. – № 1. – С. 25-42
367819
  Уманцев А. Главные романы Л.Н.Толстого / А. Уманцев. – Писек, 1969. – 75с.
367820
   Главные рудные геолого-геохимические системы Урала. – Москва : Наука, 1990. – 269с.
367821
   Главные рудообразующие минералы аномально богатых руд месторождения Томтор (Арктическая Сибирь) / Е.В. Лазарева, С.М. Жмодик, Н.Л. Добрецов, А.В. Толстов, Б.Л. Щербов, Н.С. Карманов, Е.Ю. Герасимов, А.В. Брянская // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1080-1115 : рис, табл. – Библиогр.: с. 1110-1115. – ISSN 0016-7886
367822
  Сухарев Д.А. Главные слова : стихи / Д.А. Сухарев. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79с.
367823
   Главные тектонические комплексы Сибири.. – Новосибирск, 1979. – 151с.
367824
  Крылова М.Д. Главные темноцветные минералы высокометаморфизованных комплексов : Справочное пособие / М.Д. Крылова, В.А. Галибин, Д.П. Крылов. – Ленинград : Недра, 1991. – 351 с.
367825
   Главные темы.. – М., 1971. – 192с.
367826
   Главные темы.. – 2-е изд., перераб. – М., 1977. – 167с.
367827
  Сорока Н.А. Главные тенденции развития современной советской научной публицистики. (На матер. науч.-попул. периодики Украины 1966-1973 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Сорока Н.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
367828
  Алексанян И.В. Главные терапевты фронтов и флотов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / И.В. Алексанян, М.Ш. Кнопов. – Москва : Медицина, 1987. – 253 с. : ил. – Библиогр.: с. 251-252
367829
  Брандес Г. Главные течения в литературе XIX века. Немецкая литература : 1. Романтическая школа в Германии. 2. Молодая Германия / Георг Брандес ; Пер. с дат. под ред. [и с предисл.] М.В. Лучицкой. – Киев : Изд. Б.К. Фукса ; [Тип. М.М. Фиха], 1903. – 264, [2], 168, 144 с. разд. паг.
367830
  Брандес Г. Главные течения литературы девятнадцатого столетия : Лекции, чит. в Копенгаг. ун-те Г. Брандесом / (Пер. с нем. изд. Адольфа Шродтмана). – Москва : Изд. В.Н. Неведомский ; Тип. Мартынова, 1881. – XVI, 408 с.
367831
  Погодин А.Л. Главные течения польской политической мысли : Посвящается доктору З.С. Дмоховскому / А.Л. Погодин. – XVII, 662 с.
367832
  Милюков П. Главные течения русской исторической мысли / П. Милюков. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°
Т. 1. – 1897. – XII, 306 с.
367833
  Милюков П. Главные течения русской исторической мысли / П. Милюков. – 2-е изд. – Москва : Ред. журн. "Русская мысль"
Т. 1. – 1898. – XII, 396 с.
367834
  Милюков П. Главные течения русской исторической мысли / П. Милюков. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Аверьянов, 1913. – XII, 342 с.
367835
  Кузнецов Ю.А. Главные типы магматических формаций / Ю.А. Кузнецов. – Москва, 1964. – 388с.
367836
  Карклинь Ю.Ю. Главные типы односоставных предложений в современном латышском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карклинь Ю. Ю.;. – Рига, 1952. – 26 с.
367837
  Строна П.А. Главные типы рудных формаций / П.А. Строна. – Ленинград : Недра, 1978. – 199с.
367838
  Эмбер Клеман Главные товары в мире // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 94-95 : фото. – ISSN 1029-5828
367839
  Мижуев П.Г. Главные федерации современного мира / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Изд. Г.Ф. Львовича, 1907. – [2], 252 с. – Последняя с. ошибочно помечена: 52
367840
  Ойзерман Т.И. Главные философские направления / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1971. – 383с.
367841
  Ойзерман Т.И. Главные философские направления: Теорет. анализ ист.-филос. процесса / Т.И. Ойзерман. – 2-е, дораб. изд. – Москва, 1984. – 303с.
367842
   Главные философские труды В.И.Ленина.. – М., 1987. – 287с.
367843
  Егиазаров С.А. Главные формы политического представительства и избирательного права / С.А. Егиазаров. – Киев : Склад издания Киев, Крещатикъ № 33. Книжный магазинъ В. И. Оглоблина, 1917. – 47 с.


  На первой стр. дарственная надпись: В студенческую библиотеку Университета св. Владимира от автора. Анотация: Брошюра содержит текст двух публичных лекций, прочитанных профессором С.А. Егиазаровым в Киевском университете св. Владимира, они посвящены ...
367844
  Островерх С. Главные футбольные бренды - это футболисты // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 6 (189). – С. 50-58 : фото знаменитых футболистов мира
367845
   Главные ценности наши.. – Л., 1981. – 240с.
367846
  Митенков Ф.М. Главные циркуляционные насосы АЭС / Ф.М. Митенков, Э.Г. Новинсий, В.М. Будов. – Москва, 1984. – 320 с.
367847
  Митенков Ф.М. Главные циркуляционные насосы АЭС / Ф.М. Митенков, Э.Г. Новинский, В.М. Будов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 375 с.
367848
  Джапаров А. Главные члены предложения в современном киргизском языке. / А. Джапаров. – Фрунзе, 1964. – 272с.
367849
  Ахматов И.Х. Главные члены предложения и средства их выражения в современном карачаево-балкарском языке / Ахматов И.Х. ; под ред. А.З. Абдуллаева ; Кабардино-балкарск. науч.-иссл. ин-т. – Нальчик : Кн. изд-во, 1968. – 164 с.
367850
  Москвин В.А. Главные элементы качества работы вуза // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 22-31. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В современном мире возрастает потребность в разработке и внедрении более совершенных технологий обучения студентов, а также систем управления его качеством. На базе рассмотрения современного вуза как сложной социально-экономической системы и анализа ...
367851
  Мордухович Л.М. Главные этапы истории экономических учений (учебное пособие). От древних авторов до К.Маркса и Ф.Энгельса включительно. / Л.М. Мордухович. – Вып.1. – М., 1970. – 178с.
367852
  Пестушко Валерий Главный "холодильник" планеты : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 51
367853
  Черномопятов К.Н. Главный архитектор города / К.Н. Черномопятов. – Москва, 1966. – 78 с.
367854
  Черномопятов К.Н. Главный архитектор города / К.Н. Черномопятов. – Москва, 1968. – 78 с.
367855
  Баранов Н.В. Главный архитектор города : (твор. и орг. деятельность) / Н.В. Баранов. – Москва : Стойиздат, 1973. – 190 с. : ил.
367856
  Баранов Н.В. Главный архитектор города : творческая и организационная деятельность / Н.В. Баранов. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Стройиздат, 1979. – 171 с. : ил.
367857
  Лазарев А. Главный аэропорт страны // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 4-8
367858
  Гонтаренко Л. Главный библиотекарь - главный наставник. Славные имена славной библиотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 42-47. – ISSN 2518-7341


  Статья посвящена Вере Николаевне Созоновой - опытнейшему специалисту-практику в области формирования фондов патентов и стандартов, главному библиотекарю отдела технической литературы (ныне - отдела научно-информационного обеспечения инновационных ...
367859
   Главный ботанический : История образования, структура, итоги научной деятельности. – Алма-Ата, 1982. – 96с.
367860
   Главный Ботанический сад РСФСР. – 2-е изд., доп. – Петроград, 1923. – 35с.
367861
   Главный военный госпиталь.. – Москва, 1985. – 240с.
367862
  Максимова Е.К. Главный воспитатель школы: уч. пособие / Е.К. Максимова, Н.А. Максимов. – Калинин, 1981. – 80с.
367863
  Фогель Н.Д. Главный врач / Н.Д. Фогель. – Одесса, 1966. – 343с.
367864
  Пантюшенко Т.А. Главный врач: Роман. / Т.А. Пантюшенко. – Минск, 1990. – 286с.
367865
  Неменова Л.М. Главный геолог / Л.М. Неменова. – Москва : Советская Россия, 1975. – 222с.
367866
  Павлишин В.И. Главный геолог Советского Союза : к 100-летию со дня рождения академика Александра Васильевича Сидоренко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 86-89. – ISSN 2519-2396
367867
  Панков В.К. Главный герой. / В.К. Панков. – М., 1960. – 323с.
367868
  Левашева Г.Я. Главный герой. (О В.В.Стасове) / Г.Я. Левашева. – Л., 1972. – 223с.
367869
  Рышков В.А. Главный день / В.А. Рышков. – Донецк, 1986. – 190 с.
367870
  Мирский М.Б. Главный доктор республики / М.Б. Мирский. – Москва, 1964. – 94с.
367871
  Ласкин С.Б. Главный доктор республики / С.Б. Ласкин. – Л, 1983. – 173с.
367872
  Кочевых И. Главный Закон Вселенной / Иван Кочевых. – Винница : Антекс, 2001. – 48с. – ISBN 966-7782-05-0
367873
  Кутнякова Н.В. Главный земельный комитет -- орудие аграрной политики Временного правительства : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кутнякова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Каф. ист. СССР сов. периода. – М., 1973. – 23л.
367874
  Кузнецов Н.Ф. Главный и Первый / Н.Ф. Кузнецов. – М, 1988. – 255с.
367875
  Ковязин Ф.Я. Главный измеритель-качество / Ф.Я. Ковязин. – К., 1978. – 151с.
367876
  Костко В.С. Главный импульс / В.С. Костко. – М., 1967. – 51с.
367877
  Лаптев И.Д. Главный источник / И.Д. Лаптев. – М, 1971. – 78с.
367878
  Смирнов А.В. Главный источник нашей силы / А.В. Смирнов. – Москва, 1984. – 200с.
367879
  Карасева Ирина Юрьевна Главный каталогизатор : создание модельных библиотек в Республике Марий Эл // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Именно благодаря деятельной помощи Фонда "Пушкинская библиотека" был реализован проект "Модельные сельские библиотеки в Республике Марий Эл". Одна из первых модельных сельских библиотек в республике - Руэмская - была создана Фондом в 2003 г.
367880
  Карасева Ирина Юрьевна Главный каталогизатор : создание модельных библиотек в Республике Марий Эл // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Именно благодаря деятельной помощи Фонда "Пушкинская библиотека" был реализован проект "Модельные сельские библиотеки в Республике Марий Эл". Одна из первых модельных сельских библиотек в республике - Руэмская - была создана Фондом в 2003 г.
367881
  Карасева Ирина Юрьевна Главный каталогизатор : создание модельных библиотек в Республике Марий Эл // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Именно благодаря деятельной помощи Фонда "Пушкинская библиотека" был реализован проект "Модельные сельские библиотеки в Республике Марий Эл". Одна из первых модельных сельских библиотек в республике - Руэмская - была создана Фондом в 2003 г.
367882
  Бражнин И. Главный конструктор / И. Бражнин. – Л., 1949. – 148с.
367883
  Асташенков П.Т. Главный конструктор : [о С.П. Королеве] / Асташенков П.Т. – Москва : Воениздат, 1975. – 286 с. : ил. – (Библиографическая серия)
367884
  Эрлихман Вадим Главный конструктор : Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 136-144 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
367885
  Каторгин Б.И. Главный конструктор ракетных двигателей и систем. К 100-летию со дня рождения академика В.П. Глушко / Б.И. Каторгин, Л.Е. Стернин // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 8. – С. 734-741. – ISSN 0869-5873
367886
  Колодный Л.Е. Главный Кремль России / Л.Е. Колодный. – Москва : Сов. Россия, 1983. – 204 с.
367887
  Ясинский М.Н. Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция. Вып. 1 / М.Н. Ясинский // Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев, 1901. – Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – V, [2], 253 с. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  На тит. л. дарственная надпись от автора: Дорогому Владимиру Константиновичу Пискорскому от автора
367888
  Ясинский М.Н. Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев : Тип. Н.А. Гирич
Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – 1901. – разд. паг. – Конволют из 6 книг переплетен под общим названием. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  Содержание конволюта: 1. Волнения помещичьих крестьян Киевской губернии в 1855 году : [Чит. в заседании Ист. о-ва Нестора-Летописца 26 нояб. 1889 г.] / М.Н. Ясинский; 2. Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства / М.Н. Ясинский; 3. ...
367889
  Хоробрых А.М. Главный маршал авиации А.А. Новиков / А.М. Хоробрых. – М, 1989. – 286с.
367890
  Лебедев Е.В. Главный меридиан / Е.В. Лебедев. – Свердловск, 1948. – 75с.
367891
  Леонов Б.А. Главный объект / Б.А. Леонов. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 185 с.
367892
  Чумак И.В. Главный ориентир. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1957. – 123с.
367893
  Жураковский В.Н., Волков М.Д., Климченко Л.Л. Главный отсек / В. Жураковский, М. Волков, Л. Климченко. – Мурманск : Кн. изд-во, 1973. – 63 с. : ил. – Миниатюрное издание. – (Кают-компания)
367894
  Всесоюзная Главный павильон / Всесоюзная, выставка с.-х.; Руденко Н.А. – Москва, 1940. – 88 с.
367895
  Всесоюзная Главный павильон. / Всесоюзная, выставка с.-х.; Колеснев С.Г. – Москва, 1955. – 104с.
367896
  Всесоюзная Главный павильон. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1958. – 56с.
367897
  Васильев В.С. Главный парадокс рыночной экономики, или финансовая война как новая "холодная война" // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 47-62. – ISSN 0321-2068
367898
  Акимова Галина Сергеевна Главный по снабжению армии комитет (Земгор) 1915-1918 гг. (Организац. устройство и деятельность : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Акимова Галина Сергеевна ; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – Москва, 1973. – 24 с.
367899
  Новик Д. Главный портретист / Д. Новик, Г. Лернер // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 50-57


  Америк. фотограф Ричард Аведон (1923-2004)
367900
  Пахомов А.Г. Главный привод / А.Г. Пахомов. – М., 1986. – 302с.
367901
  Ермолаева Е.Н. Главный путь развития сельского хозяйства / Е.Н. Ермолаева; Мин.культ РСФСР; Гос.публ.б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : Издание Гос.Публ.б-ки им.М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1963. – 28 с.
367902
  Тэсс Т.Н. Главный редактор. / Т.Н. Тэсс. – М, 1956. – 318с.
367903
   Главный ресурс. Доверие к деятельности Фонда “Сколково” растет // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Только среди подавших заявки на участие в создании исследовательских центров Сколковского института науки и технологий (СколТех) - шесть нобелевских лауреатов, что свидетельствует о значительном росте доверия к проекту. Этому также способствует и ряд ...
367904
  Добровольский А. Главный рисовальщик рублей. Для советского герба сгодились солдатские обмотки // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – С. 2


  Произведения этого художника пользовались в СССР огромной популярностью и любовью. Однако имени самого автора практически никто не знал. Подобный парадокс объясняется очень просто: человек, о котором пойдет речь, работал на Гознаке и нарисовал почти ...
367905
  Исламов Сагит Умерович Главный рычаг реализации социально-экономической политики партии / Исламов Сагит Умерович. – Фрунзе, 1985. – 161с.
367906
  Кутейников В.С. Главный свидетель / В.С. Кутейников. – М., 1979. – 111с.
367907
  Воронина М.Н. Главный свидетель. Ночной дозор / М.Н. Воронина; Марина и Андрей Воронины. – Минск : Современный литератор, 2001. – 348, [3] с. – ISBN 985-456-694-3
367908
  Пронина В.Г. Главный сотрудник редакции. / В.Г. Пронина. – Л., 1971. – 66с.
367909
   Главный стратегический рычаг интенсификации.. – Челябинск, 1987. – 144с.
367910
  Зеленый Л. Главный теоретик и стратег отечественной космонавтики / Л. Зеленый, О. Закутняя // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1 (181). – С. 42-46. – ISSN 0869-7078


  Мстислав Всеволодович Келдыш заложил теоретические основы внеземных полетов и определил стратегические задачи изучения космоса.
367911
  Фрейкин З.Г. Главный Туркменский канал Аму-Дарья-Красноярск / З.Г. Фрейкин. – Москва, 1952. – 112с.
367912
  Павлов М.И. Главный Туркменский канал. / М.И. Павлов. – Москва, 1951. – 136с.
367913
   Главный Туркменский канал.. – Вып.2. – Ашхабад, 1952. – 168с.
367914
   Главный Туркменский канал.. – Вып.3. – Ашхабад, 1953. – 116с.
367915
   Главный Туркменский канал. Природные условия и перспективы орошения и обводнения земель южных районов Прикаспийской равнины Западной Туркмении, низовьев Аму-Дарьи и западной части пустыни Кара-Кумы.. – М., 1952. – 308с.
367916
  Костюковский Б.А. Главный университет : повесть о Михаиле Васильеве-Южине / Б.А. Костюковский, С.М. Табачников. – Москва : Политиздат, 1975. – 367с. – (Пламенные революционеры)
367917
  Костюковский Б.А. Главный университет : (повесть о М. Васильеве-Южине) / Б.А. Костюковский, С.М. Табачников. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 336 с.
367918
  Толкунов Л.Н. Главный урок / Л.Н. Толкунов. – М., 1984. – 271с.
367919
   Главный фактор экономического роста.. – М., 1988. – 101с.
367920
  Стрельникова Л. Главный химик страны. Уроки Костандова // Химия и жизнь - ХХI век : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 3-17. – ISSN 1727-5903
367921
  Мирский М.Б. Главный хирург / М.Б. Мирский. – Москва, 1973. – 160с.
367922
  Смородкин С.И. Главный ход / С.И. Смородкин. – М., 1982. – 95с.
367923
  Бахманн Клаус Главный шарнир : тема номера: Как победить боль / Бахманн Клаус, Михал Вольфган, Бороздина Надежда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 84-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
367924
  Демидов В. Главный шпион рейха // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 15. – С. 14


  Канаріс Вільгельм Франц (1887-1945) - нім. військовий та держ. діяч, адмірал (1940), начальник Абверу Третього Рейху (1935-1944). Учасник змови проти Гітлера. Страчений 9 квітня 1945 року.
367925
  Дробижев В.З. Главный штаб социалистической промышленности / В.З. Дробижев. – Москва, 1966. – 286с.
367926
  Кобысов С.А. Главный штрек / С.А. Кобысов. – Иркутск, 1980. – 54с.
367927
  Песляк М и Николаев Н. Главный экзамен. / М и Николаев Н. Песляк. – М., 1952. – 168с.
367928
  Лозунько С. Главным провокатором против власти является она сама // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  Премьер-министр Николай Азаров прочитал лекцию студентам в ходе своей рабочей поездки в Закарпатскубю область. Он сказал, что провокации против политической стабильности - это подрыв доверия к власти!
367929
   Главоболия с чужбиже думи.. – София, 1983. – 166с.
367930
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 29. – 2007
367931
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 31. – 2007
367932
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 38. – 2007
367933
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 41. – 2007
367934
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 42. – 2007
367935
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 43. – 2007
367936
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 44. – 2007
367937
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 45. – 2007
367938
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 46. – 2007
367939
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 47. – 2007
367940
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 48. – 2007
367941
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 49. – 2007
367942
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1 (50). – 2008
367943
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 2 (51). – 2008
367944
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 5 (54). – 2008
367945
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 6 (55). – 2008
367946
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 11 (60). – 2008
367947
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 26 (75). – 2008
367948
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 28 (77). – 2008
367949
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 30 (79). – 2008
367950
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 31/33 (80/82). – 2008
367951
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 34/35 (83/84). – 2008
367952
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 37 (86). – 2008
367953
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 38 (87). – 2008
367954
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 39 (88). – 2008
367955
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 40 (89). – 2008
367956
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 41 (90). – 2008
367957
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 42 (91). – 2008
367958
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 43 (92). – 2008
367959
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 44 (93). – 2008
367960
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 45 (94). – 2008
367961
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 46 (95). – 2008
367962
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 47 (96). – 2008
367963
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 51/52 (100/101) : Ювілейний номер. – 2008
367964
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1/2 (102/103). – 2009
367965
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1 (117). – 2009
367966
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 3 (104). – 2009
367967
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 4 (105). – 2009
367968
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 5 (106). – 2009
367969
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 6 (107). – 2009
367970
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 7 (108). – 2009
367971
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 8 (109). – 2009
367972
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 9 (110). – 2009
367973
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 10 (111). – 2009
367974
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 11 (112). – 2009
367975
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 12 (113). – 2009
367976
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 13 (114). – 2009
367977
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 14 (115). – 2009
367978
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 15 (116). – 2009
367979
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 19 (120). – 2009
367980
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 20 (121). – 2009
367981
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 21 (122). – 2009
367982
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 25 (126). – 2009
367983
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 21 (174). – 2010
367984
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 22 (175). – 2010
367985
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 23 (176). – 2010
367986
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 24 (177). – 2010
367987
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 25 (178). – 2010
367988
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 26 (179). – 2010
367989
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 27 (180). – 2010
367990
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 28 (181). – 2010
367991
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 29 (182). – 2010
367992
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 30/31 (183/184). – 2010
367993
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 32/33 (185/186). – 2010
367994
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 46 (199). – 2010
367995
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 47 (200). – 2010
367996
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 48 (201). – 2010
367997
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 49 (202). – 2010
367998
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 50 (203). – 2010
367999
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 51 (204). – 2010
368000
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 52 (205). – 2010
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,