Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
360001
  Ухач В.З. "Геноцидна" інтерпретація Волинських подій 1943 року: історико-правовий аспект (сучасний історіографічний дискурс) // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 38-41. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
360002
  Ухач В. "Геноцидна" інтерпретація українсько-польських взаємин в 1943-1944 роках у візіях сучасних дослідників (історико-правовий аспект) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 41-46. – ISSN 2524-0129


  "…Заслуговує на увагу позиція І. Патриляка, який зазначає, що в сучасній демократичній Польщі реалізується план з конструювання класичної "індустрії геноциду", яка покликана стати одним з наріжних каменів колективної пам"яті поляків".
360003
  Лымарев В.И. "Географический подвиг века" : География. История географических открытий // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 41-44 : Фото. – ISSN 0016-7207
360004
  Адлер Б. "Географическое Бюро" при Педагогическом музее военно-учебных заведений в Петербурге. – Москва : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1911. – 12 с. – Отд. оттиск
360005
  Ходак Ю.А. "География и геология" Марса / Ю.А. Ходак. – Москва : Знание, 1970. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 6 ; Науки о Земле)
360006
  Максимов Никита Ген-оракул и его толкователи // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 202-208 : фото
360007
  Жак Л.П. Геннадий Фиш / Л.П. Жак. – Москва, 1976. – 288с.
360008
   Геннадий Харлампиевич Грунтовский : [некролог] // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 4 (609), октябрь - декабрь. – C. 88-89. – ISSN 0030-5987
360009
  Дубинянская Я. Геннадий Шпаликов: по несчастью или к счастью // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268
360010
   Геннадию Ивановичу Саранцеву - 70 лет! / коллектив физико-матем. фак. Мордовского гос. пед. ин-та им. М.Е. Евсевьева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 123-124. – ISSN 0869-561Х
360011
  Білоус Геннадій Михайлович Геннадій Білоус: "Інноваційні кластери допомагають подолати кризу" : інтерв"ю з заступником голови Держкомпідприємництва України Геннадієм Михайловичем Білоусом // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56. – ISSN 1810-3944
360012
   Геннадій Борисович Башкіров // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 478-479. – ISSN 1993-0917
360013
   Геннадій В"ячеславович Стрельський : [до 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності] : біобібліогр. покажч. / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. етнології]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 35, [2] с., включ. обкл. : портр.


  Дорогому Борису Гончару з щирою повагою і дружніми почуттями. Бажаю добра і всіляких успіхів. Підпис
360014
   Геннадій Васильович Книшов : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 431-432. – ISSN 2413-7944


  "1 листопада 2015 р. на 82 році пішов із життя директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України, завідувач кафедри серцево-судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ...
360015
  Гордієнко Д. Геннадій Григорович Літаврін (1926-2010) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 720-723. – (Нова серія ; вип. 15)


  Геннадій Григорович Литаврин - російський історик, фахівець з середньовічної історії південних слов"ян, Візантії і російсько-візантійських зв"язків, академік РАН ( 1994 ).
360016
   Геннадій Григорович Півняк / НАН України ; [уклад.: А.В. Дибріна, А.К. Горенко ; авт. вступ. ст. В.С. Стогній ; пер. вступ. ст на англ. мову Л.О. Токар]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 118, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Сер. засн. в 1968 р. - На тит. арк. також: Національний гірничий університет 1899. - Текст укр., рос., англ. – (Бобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-00-1058-7


  У пр. № 1740627 напис: Шановному Леоніду Васильовичу з великою вдячністю та повагою! Щиро Ваш. Підпис. 26.11.2010 р.
360017
   Геннадій Гриценко - митець, меценат, патріот України // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 36, липень - грудень. – С. 69-71
360018
   Геннадій Костянтинович Матвєєв - вірний лицар цивілістики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 309-312. – ISSN 0132-1331
360019
   Геннадій Костянтинович Матвєєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 220-221. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
360020
  Афанасьєв В.А. Геннадій Ладиженський : [життя і творчість художника. 1853-1916] / В.А. Афанасьєв. – Київ : Мистецтво, 1966. – 55 с. : іл., 2 л. іл.
360021
   Геннадій Леонов. – Львів, 1957. – 8с.
360022
   Геннадій Олександрович Прокопець : біобібліографічний покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 48с. – (Вчені НаУКМА ; Вип.16)
360023
   Геннадій Олексійович Дубов // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 159-160. – ISBN 978-966-924-219-8
360024
  Півняк Г. Геннадій Півняк: "Допомогти молодому поколінню не втратити себе" / розмову вела Н. Гринько // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-18 лютого (№ 5/6). – С. 4


  Перший у Придніпров"ї заклад вищої освіти НТУ "Дніпровська політехніка" протягом майже 40 років очолює ректор, академік НАН України Г.Г. Півняк.
360025
  Гринько Надія Геннадій Півняк: чверть віку на посаді ректора / Гринько Надія, Андрющенко Наталя // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 111-112. – ISSN 1682-2366
360026
   Геннадій Удовенко - дипломат і політик // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 203-206
360027
  Кононенко П. Геннадій Удовенко - надзвичайний і повноважний посол всього українства у світовому часопросторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 94-97
360028
   Геннадію Удовенку - 80 // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 2. – С. 6-9
360029
  Крупнов В.А. Генная и цитоплазматическая мужская стерильность растений / В.А. Крупнов. – М, 1973. – 279с.
360030
  Игнатов В.В. Генная инженерия : научно-популярная лекция / В.В. Игнатов. – Саратов : Саратовский университет, 1977. – 23 с.
360031
   Генная инженерия растений.. – М, 1991. – 408с.
360032
  Коломейцева М.А. Генная инженерия теоретического духа : научный закон и идеи Платона / М.А. Коломейцева, А.Е. Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С.24-33. – ISSN 1680-2721
360033
  Залізняк Л. Генний код українців та їхніх сусідів очима археології // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 50 (267). – С. 46-51. – ISSN 1996-1561


  Згадується професор КНУТШ, відомий мовознаець Костянтин Тищенко, який здійснив вдалу спробу інтерпретації геномів європейських народів (насамперед українців) із позицій лінгвістики.
360034
  Яблонь О.С. Генний поліморфізм G211A гену UGT1A1 та пролонгована неонатальна жовтяниця / О.С. Яблонь, О.Г. Мазур // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 41-44. – ISSN 2226-1230
360035
  Віфлянцев В.В. Генні технології як реалізаціяч екзистенційних ризиків людства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 112-119
360036
  Цукерман Кэтрин Генномодифицированный лосось. Поправки к рыбе // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 56 : фото
360037
  Сегеда С.П. Геногеграфічні області України // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 465-466. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
360038
  Балановская Е.В. Геногеография : (гены человека на карте СССР) / Е.В. Балановская, Ю.Г. Рычков. – М, 1990. – 63с.
360039
  Расулов Эльхан Мамед Расул оглы Геногеография и концепция профилактики молекулярно-генетических вариантов - талассемии в Азербайджане : Автореф... доктора биолог.наук: 03.00.15 / Расулов Эльхан Мамед Расул оглы; Мин-во здравоохранения Украины, Киевский ин-т усовершенствования врачей. – К., 1992. – 41л.
360040
  Микулич А.И. Геногеография сельского населения Белоруссии. / А.И. Микулич. – Минск, 1989. – 180с.
360041
  Галамага О. Генологічна класифікація сакральних латиномовних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 112-119
360042
  Цікавий С. Генологічна назва "Дума" у польській романтичній традиції // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 83-88. – ISSN 1728-9572
360043
  Зимомря І. Генологічна парадигма австрійської малої прози: причинність зв"язку між новаторством і традицією // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 348-366. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті зроблена спроба визначити базові параметри генологічної парадигми австрійської малої прози крізь призму окреслення причинності зв"язку між новаторством і традицією
360044
  Бернадська Н.І. Генологічна проблематика в науковій спадщині П. Житецького: концепт драми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 36-40. – (Б-ка Ін-ту філології)
360045
  Зайцева А. Генологічний дискурс прози Олени Пчілки // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 58-66. – ISSN 2308-1902
360046
  Циганок О.М. Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII-XVIII ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01; 10.01.06 / Циганок Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 351 л. – Бібліогр.: л. 324-351
360047
  Циганок О.М. Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII-XVIII ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Циганок Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр. : 40 назв
360048
  Циганок О. Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII-XVIII ст.: основні напрямки досліджень / Ольга Циганок ; [відп. ред. Ростислав Радишевський] ; Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : Україна, 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-175 та в підрядк. прим. – (Студії з україністики ; вип. 10). – ISBN 978-966-388-203-1
360049
  Артеменко Л. Генологічні модифікації української поетологічної лірики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 59-64. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті на матеріалі поетичних текстів української поетологічної лірики ХІХ–ХХ ст. проаналізовано жанри неканонічного типу, у яких авторська комунікативна стратегія слугує для спрямування читача на певні генологічні зіставлення та паралелі з окремими ...
360050
  Бернадська Н. Генологічні проблеми у вузівському курсі теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 176-182
360051
  Ткаченко А. Генологія в оптиці структуралізму: парадигматика/синтагматика // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 83-89
360052
  Ткаченко Т. Генологія малої прози Пантелеймона Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (58). – С. 128-137. – ISSN 2520-6346


  Статтю присвячено дослідженню особливостей малої прози Пантелеймона Куліша. Увагу зосереджено на висвітленні ментальної специфіки українства письменником (співвідношення індивідуального й колективного, первинного і набутого). Висвітлено формальні та ...
360053
  Безруков В.Ф. Геном (- рід, походження - повний набір генетичної інформації організму) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 466-467. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
360054
  Доценко А.М. Геном алфавіту : таємниця алфавіту України / Анатолій М. Доценко. – 1-ше вид. – Дніпропетровськ ; Хорол : Середняк Т.К. ; AmbaarBook, 2013. – 31, [2] с., включ. обкл. – Загол. обкл.: Геном алфавіту (таємниця роташування букв алфавіту). – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "АЗИ" для допитливих ; вип. 1 ; Для допитливих). – ISBN 978-617-7257-34-8
360055
  Мовчанюк Г.П. Геном геноциду : поема / Григор Мовчанюк. – Вінниця : Т.П. Барановська, 2012. – 259, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-97244-1-0


  У пр. № 1746588 напис: Блискучому літературознавцеві і критикові Михайлу Наєнку шанобливо! Підпис. 29.11.2014 на з"їзді НСПУ
360056
  Порохня В.М. Геном економіки як особлива форма існування капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 35-38. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
360057
   Геном растений. – Киев : Наукова думка, 1988. – 284с.
360058
  Газарян К.Г. Геном эукариот: молекулярная организация и экспрессия / К.Г. Газарян, В.З. Тарантул. – Москва, 1983. – 272с.
360059
  Якутенко Ирина Геном. Убить убийцу // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 104-111 : фото
360060
   Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин : тези доп. Міжнар. наук. конф., Одеса, Україна, 12 верес. 2017 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; уклад.: Волкова Н.Е., Молодченкова О.О. ; відп. за вип. Файт В.І.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 161, [3] с. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-927-289-8
360061
  Давидюк В. Геномна міфологія "русского мира" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 45-64
360062
   Геномная нестабильность и нарушение репарации ДНК как факторы наследственной и соматической патологии человека / [Гончарова Р.И. и др.], под ред. Р.И. Гончаровой ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т генетики и цитологии, Белорусское о-во генетиков и селекционеров. – Минск : Беларуская навука, 2015. – 281, [2] с. : ил., таб. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-985-08-1859-1
360063
  Демидова Г.С. Геномні реорганізації хромосомної ділянки SQ13, яка містить гени SMNI та SMN2 / Г.С. Демидова, О.О. Соловйов, Н.В. Грищенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 35
360064
  Ягельська К.Ю. Генон-фактор випереджального національного економічного розвитку // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 175-187. – ISSN 2218-4511


  У статті автором запропоновано класифікацію факторів випереджального національного економічного розвитку. Подано визначення генон-фактора випереджального економічного розвитку. Сформовано генон-фактор, основоположними у якому є час і економічна енергія.
360065
   Генон (Guenon) Рене-Жан-Марі Жозеф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 726-727. – ISBN 966-316-069-1
360066
  Будков В.Д. Геносеологическая ценность основных понятий генетики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Будков В. Д.; КГУ. – К., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
360067
  Блохина И.Н. Геносистематика бактерий / И.Н. Блохина, Г.Ф. Леванова ; АН СССР, Всесоюз. микробиол. о-во. – Москва : Наука, 1976. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 135-150
360068
  Савченко В.К. Геносфера: Генетическая система биосферы / В.К. Савченко. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 159с.
360069
  Чекаль Л.А. Генотеїзм / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 69. – ISBN 966-642-073-2
360070
  Голда Д.М. Генотип (- комплекс локалізованих у хромосомах генів, які зумовлюють спадкові властивості організму) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 467. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
360071
  Бандажевський Ю.І. Генотип VTHFR:677ТТ і стан гіпергомоцистеїнемії у дітей їз районів, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції / Ю.І. Бандажевський, Н.Ф. Дубова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
360072
  Кильчевский А.В. Генотип и среда в селекции растений / А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева. – Минск, 1989. – 191с.
360073
  Майщук З.Н. Генотипическая разнокачественность клубней у гибридных сеянцев картофеля и возможности использования ее в селекционной работе : Автореф... канд. с. х.наук: / Майщук З. Н.; Льв. с. х. ин-т. – Дубляны, 1968. – 24л.
360074
  Бернацка М.Л. Генотипическая специфика фосфорного обмена растений гороха в связи с токсичностью алюминия : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Бернацка М.Л. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1974. – 22 с. – Бібліогр.: с. 22
360075
  Ефимова Елена Викторовна Генотипические и фенотипические особенности клеток китайского хомячка линии СНО-КІ с множественной устойчивостью к холхицину, актиономицину Д и бромистому этидию : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Ефимова Елена Викторовна; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1988. – 20л.
360076
  Гриценко Л.М. Генотипові та фенотипові ознаки вірулентності вірусів ЕСНО : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.06 / Гриценко Л.М. ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; МОЗ України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
360077
  Бєдункова О.О. Генотоксичний моніторинг водного середовища у нижній течії річки Горинь // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
360078
   Генотоксичность и загрязнение тяжелыми металлами естественных и антропогенно-преобразованных почв Ростова-на-Дону / С.Н. Горбов, О.С. Безуглова, Т.В. Вардуни, А.В. Горовцов, С.С. Тагивердиев, Ю.А. Гильдебрант // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1519-1529 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
360079
   Генофонд голонасінних Полісся та лісостепу України, його збагачення та раціональне використання / С.І. Кузнецов, Г.О. Миронова, О.П. Чекалін, С.І. Слюсар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Зроблено аналіз голонасінних в умовах Полісся та Лісостепу України. Запропоновані шляхи раціонального їх використання та накопичення нових видів і форм.
360080
   Генофонд і здоров"я: вроджені вади розвитку серед новонароджених / [Сердюк А.М. та ін.] ; за заг. ред. А.М. Сердюка та О.І. Тимченко ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : Медінформ, 2012. – 569, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-409-126-5
360081
   Генофонд і здоров"я: іонізуюча радіація / А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Ю.В. Бенедичук ; ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : МВЦ "Медінформ", 2011. – 189, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-8398-23-0
360082
   Генофонд і здоров"я: природний і штучний добір серед населення України = Gene pool and the health: natural and artificial selection among the population : монографія / [О.І. Тимченко [та ін.] ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : Медінформ, 2015. – 262, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-409-153-1
360083
  Смолінська М. Генофонд квітково-декоративних трав"янистих інтродуцентів та його значення в біорізноманітті флори Буковини / М. Смолінська, В. Королюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 75-76. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наводяться дані з історії створення та сучасного стану колекції квітково-декоративних трав"янистих багаторічників. На основі всестороннього аналізу показана можливість використання генетичного різноманіття в озелененні та збагаченні рослинних ресурсів ...
360084
  Крамаренко О. Геноцид-33 у сучасному українському вимірі // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 7/8. – С. 13-16
360085
  Андрюхин М.Н. Геноцид-тягчайшее преступление против человечества / М.Н. Андрюхин. – Москва : Юридическая литература, 1961. – 128 с.
360086
  Стеценко В.Ю. Геноцид - як один з найстрашніших злочинів проти людства / В.Ю. Стеценко, Г.Є. Мазур // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 175-178
360087
  Диш Т.М. Геноцид / Т.М. Диш. – Санкт-Петербург, 1993. – 382с.
360088
  Ямковий І.Т. Геноцид : Архівно-документальні нариси / Іван Ямковий. – Житомир : Полісся, 1999. – 212с. – ISBN 966-7057-47-Х
360089
  Гончар Б.М. Геноцид / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 69. – ISBN 966-642-073-2
360090
  Гончар Б.М. Геноцид / Б.М. Гончар, М.М. Гнатовський // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 279-280. – ISBN 966-316-039-X
360091
  Скавронік В. Геноцид // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 303
360092
  Джонс А. Геноцид = Genocide : вступ до глобальної історії / Адам Джонс ; пер. з англ. Катерини Диси ; Нац.ун-т "Києво Могилян. акад", Центр дослід. історії та культури східноєвроп. єврейства. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 673, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Покажчик : с. 641-673. - Парал. тит. арк. англ. - Вид. дані: Пер. изд. : Genocide. A Comprehensive Introduction / Adam Jones. ; 3rd Ed. London, 2017. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-731-2
360093
  Задорожний О. Геноцид "болотних арабів" у світлі норм міжнародного водного права, міжнародного права захисту прав людини та міжнародного гуманітарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 88-92. – ISSN 1814-3385


  Імплементація норм міжнародного гуманітарного права.
360094
  Василенко В. Геноцид 1932-1933 років з погляду права // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 47 (315). – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Можна домогтися міжнародного визнання Голодомору, якщо не перетворювати справу на політичні кампанії.
360095
  Чорна С. Геноцид 1932-1933 років знищив понад десять мільонів людей // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 27 листопада (№ 225)


  В. Сергійчук, професор, голова Міжнародної асоціації дослідників Голодомору-геноциду 1932-1933 років, завідувач кафедри історії світового українства КНУ імені Тараса Шевченка, ознайомив під час прес-конференції "Реальні факти підрахунку жертв ...
360096
   Геноцид XXI століття. – Київ : [б. в.], 2004. – 246 с. : табл., фотоіл.
360097
  Барсегов Ю.Г. Геноцид армян - преступление против человечества : о правомерности термина и юрид. квалификации / Ю.Г. Барсегов. – Ереван : Айастан, 1990. – 30, [1] с. – ISBN 5-540-00965-7
360098
  Бегларян Л.А. Геноцид армян 1915 - 1923 гг. Историко-правовой аспект // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 222-226. – ISBN 978-966-190-861-0
360099
   Геноцид армян в Османской империи : сборник документов и материалов. – 2-е изд., доп. – Ереван : Айастан, 1982. – 704 с.
360100
  Гарибджанян Г.Б. Геноцид армян и мировая общественность / Г.Б. Гарибджанян. – Ереван, 1989. – 73с.
360101
  Хомяков Р. Геноцид асирійців у контексті етнічного протистояння на Близькому Сході на початку XX ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 437-441. – ISBN 978-966-171-90295
360102
  Гончар К. Геноцид без визнання? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 68). – С. 8-9


  У висновках науковців і політиків смертельну депортацію кримських татар уже давно іменують геноцидом.
360103
  Андрюхин М.Н. Геноцид в политике империалистических государств / М.Н. Андрюхин. – Москва : Знание, 1967. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 17 серия. Государство и право ; № 7)
360104
   Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 : [збірник док. і матеріалів голодомору] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т Нац. Пам"яті, Служба безпеки України ; [упоряд.: Герасименко М.М., Удовиченко В.М]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2014. – 557, [1] с., [2] арк. фот. : фот., табл. – Імен. покажч.: с. 536-546. - Геогр. покажч.: с. 547-556. - Текст. укр., англ. – Бібліогр.: с. 525-531 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7202-6
360105
  Зайцева В.О. Геноцид вірмен в Османській імперії та кемалійській Туреччині як чиновник сучасних міжнародних відносин регіону // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 135-141
360106
  Мельнічук Н. Геноцид євреїв України в добу нацистскої окупації : історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 71-76


  У статті розкриваються особливості висвітлення політики Голокосту, яка проводилася гітлерівською Німеччиною на окупованих теренах України упродовж 1941-1944 рр., радянською історіографією періоду Другої світової війни. В статье освещены особенности ...
360107
  Гнатовський М.М. Геноцид єзидів "Ісламською державою" у світлі норм міжнародного кримінального права / М.М. Гнатовський, Б.І. Неділько // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141, ч. 2. – С. 151-162. – ISSN 2308-6912
360108
  Сойко І. Геноцид з подвійними стандартами. Німецько-українська комісія істориків та Голодомор: саботаж чи зрада національних інтересів? // Україна молода. – Київ, 2020. – 21 жовтня (№ 101)


  Минає рік відтоді, як 21 жовтня 2019-го комітет iз петицій німецького парламенту розпочав процедуру розгляду питання про визнання Голодомору актом геноциду. Ініційована в грудні 2018 р. петиція, завдяки активності української громади в Німеччині, ...
360109
  Сергійчук В. Геноцид за нескореність // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 11 травня (№ 101). – С. 8
360110
  Сергійчук В. Геноцид за нескореність, або Як Москва сотні років нищить українство за прагнення волі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 2-8 червня (№ 15/19). – С. 4
360111
   Геноцид и массовые репрессии.. – Минск, 1996. – 576с.
360112
  Бекірова Г. Геноцид кримськотатарського народу 1944 року в національній свідомості кримських татар і створення Музею пам"яті // Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – С. 334-342. – ISBN 978-966-03-9876-4
360113
  Сергійчук В. Геноцид національних меншин у радянській Україні в 20-80 pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Українознавство ; Вип. 5)


  На основі архівних документів розповідається про переслідування й утиски прав національних меншин в УРСР у 20-80-ті рр. XX ст.
360114
  Лелітка С. Геноцид під прикриттям гасел про захист канонічного православ"я // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 24 травня (№ 103). – С. 10
360115
  Житарюк М. Геноцид проти українців - реалізація національної політики Кремля (у дзеркалі світової публіцистики) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 335-344


  Публікацію підготовлено на основі опрацьованих підшивок львівської газети «Діло» 30-х рр. ХХ ст., переосмислення власних наукових публікацій [21, 22], насамперед, брошури «Московська режисура голокосту…» й монографії «Четвертована, але ...
360116
   Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; [наук. ред. Михайло Тяглий]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-917-7021-51-2
360117
  Яковенко М. Геноцид ромів. Особливості міжетнічного спілкування на Волині // Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Пазюк, А. Подольський. – Київ, 2020. – № 3 (63), липень - вересень, 2020 р. – С. 11-16. – ISSN 1998-6327
360118
  Купчик О. Геноцид украинского и азербайджанского народов: исторические параллели // Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення : програма та матеріали Міжнар. наук. конф. (27 трав. 2020 р.) / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн ; Ін-т історії ім. А.А. Бакіханова НАН Азербайджану ; [упоряд.: О.Р. Купчик]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 56-63
360119
   Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – 447, [1] с. : портр., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-111-2
360120
   Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – 495, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1594-12-7
360121
   Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – 487, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1594-12-7
360122
  Тарапон О. Геноцид українського народу 1932 - 1933 рр. через призму морально-ціннісних пріоритетів радянської партійної номенклатури // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 102-112
360123
   Геноцид українського народу: історична пам`ять та політико-правова оцінка : Міжнародна науково-теоритична конференція Київ, 25 листопада 2000 р. Матеріали. – Київ - Нью-Йорк : Видавництво М.П.Коць, 2003. – 596с. – ISBN 966-581-451-6
360124
  Терешкевич Г. Геноцид українського селянства в контексті порушення засад біоетики / Г. Терешкевич, О. Джура // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 393-396. – ISBN 978-617-7196-23-4
360125
  Красніцька Г.М. Геноцид української культури в другій половині ХІХ ст. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 30-33. – ISSN 2076-1554


  "На підставі Емського указу було закрито Південно-Західний відділ Російського географічного товариства у Києві, припинено видання "Киевского телеграфа", ліквідовано громади, звільнено ряд професорів-українців з Київського університету (М. Драгоманова, ...
360126
  Білан В. Геноцид української нації - спосіб російської самоідентифікації чи виклик укладу цивілізованій системі // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 14-20
360127
   Геноцид українців 1932-1933 : за матеріалами досудових розслідувань / Нац. акад. прав. наук України ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; авт.-упоряд.: О. Петришин, М. Герасименко, О. Стасюк. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2021. – 517, [3] с. : табл., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7838-27-1
360128
  Брицький П. Геноцид українців Голодомором в 1932 - 1933 рр. // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 157-176. – ISBN 978-966-397-111-2
360129
  Музичко О. Геноцид українців Одеси: історія та сучасні тенденції // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 422-434. – ISBN 978-966-1594-12-7
360130
  Лозинський А. Геноцид українців у світлі Конвенції ООН 1948 року // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 148-150. – ISBN 978-617-7122-39-4
360131
  Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної культури / Олеся Стасюк ; Міжнар. благодійний фонд "Україна 3000". – Київ : Стилос, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-8518-93-5
360132
  Гаврилів І. Геноцид українців: слабкість нації чи сила ворогів? // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – C. 13-24. – ISBN 978-966-1594-12-7
360133
  Патлашинська І.В. Геноцид як підстава для розгортання миротвочих операцій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 24-28. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
360134
  Сюндюков І. Геноцид як робота // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 174). – С. 4-5


  До 75-х роковин трагедії Бабиного Яру: чи засвоєні уроки історії?
360135
  Лизанчук В.В. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації : хроніка : навч.-метод. посібник / Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 256, [2] с. – ISBN 978-966-613-615-5


  Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шановний читачу! Вчімося, працюймо, щоби розквітала українська Україна і кожна людина була в ній щасливою. З повагою, Василь Лизанчук, 20 січня 2009 р.
360136
  Дитч Йоган Геноцид, порівнюваність й "вігівська" інтерпретація української історії. Відповідь С. Кульчицькому. // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 165-169. – ISSN 1998-3883
360137
   Геноцид.. – М, 1985. – 192с.
360138
  Зваан Т. Геноцид. Вступ до проблеми // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 61-81. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  Термін "геноцид" від часу його запровадження до публічного обігу - 1944 року в книжці юриста Рафаеля Лемкіна "Нацистський режим в окупованій Європі" - набув великого поширення.
360139
  Куліш А. Геноцид. Голодомор 1932-1933. Причини, жертви, злочинці / А. Куліш. – Полтава, 2000. – 89 с.
360140
  Куліш Андрій Геноцид. Голодомор 1932-1933. Причини, жертви, злочинці / Куліш Андрій; Асоціація дослідників голодоморів в Україні. – Київ, Харків, 2001. – 97с. – Бібліогр.:с.95-96. – ISBN 966-7409-20-1
360141
  Петухов Ю.Д. Геноцид. Общество Истребления. Русский Холокост : Тактика и стратегия режима апартеида в России. / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 384с. – (Imperia Russia). – ISBN 5-85141-062-0
360142
  Мельник С. Геноцид: пам"ятати про минуле заради майбутнього // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 3 грудня (№ 49). – С. 9. – ISSN 0027-8254
360143
  Гон Максим Мойсейович Геноцид: сутність явища // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-56
360144
  Гон Максим Мойсейович Геноцид: сутність явища // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-56
360145
  Гон Максим Мойсейович Геноциди першої половини XX ст.: причини злочинів проти людства // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст.
360146
  Гон Максим Геноциди першої половини XX століття: поведінка вбивць, жертв, сусідів // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 38-42
360147
  Наймарк Норман Геноциди Сталіна = Stalin"s genocides / Норман М. Наймарк ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 134 с., [2] с. – ISBN 978-966-518-565-9
360148
  Бескид О. Геноцидна війна Росії проти України та релігія // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 10. – С. 1, 2
360149
  Колесников М. Генподрядчик - мавзолей // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2020. – № 34 (686), 06.11.2020. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
360150
  Семенюк С.А. Генратор флуктуацій стохастичної еволюційної системи з імпульсними збуреннями / С.А. Семенюк, Я.М. Чабанюк // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 109-110
360151
  Ступак М.Ф. Генрационная спектроскопия вынужденного релеевского рассеяния при использовании лазера с внешним сигналом. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Ступак М.Ф.; АН СССР.Сибирск.отдел. – Новосибирск, 1975. – 14л.
360152
  Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг / Л.Г. Мочалова. – Л, 1982. – 208с.
360153
  Солянова М.В. Генри Киссинджер о мировом порядке // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 83-94. – ISSN 0321-2068
360154
  Трифонов В.И. Генри Киссинджер о прошлом и будущем американо-китайских отношений // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 41-46. – ISSN 0321-5075
360155
   Генри Лонгфелло (1807-1882) : методические материалы к вечеру, посвященному 80-летию со дня смерти. – Москва, 1962. – 16 с.
360156
  Лонгфелло Г. Генри Лонгфелло. (1807-1882) : Биографический очерк американского поэта, с приложением его стихотворений. – Москва : О-во распространения полезных книг, 1901. – 48 с. – (Иностранные поэты)
360157
  Рознатовская Юлия Андреевна Генри Лоусон : Библиогр. указ. / Рознатовская Юлия Андреевна. – Москва : Книга, 1980. – 72с. – (Писатели зарубеж. стран)
360158
  Петриковская А.С. Генри Лоусон и рождение австралийского рассказа / А.С. Петриковская. – М, 1972. – 208с.
360159
  Джалагония В. Генри Миллер, человек-улыбка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 5 (1171). – С. 44-47. – ISSN 0234-1670
360160
  Брассаи Генри Миллер. Портрет в полный рост // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С.126-165. – ISSN 1130-6545
360161
  Головина Е. Генри Миллер: Бремя страстей // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.74-91. – ISSN 1560-4233
360162
  Петухова О. Генри Миллер: непристойный роман // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10 (138). – С. 60-75. – ISSN 1819-6268


  Генри Миллеру было глубоко наплевать на то, что о нем подумают, или скажут современники или потомки, ведь никто и никогда не смог бы очернить его сильнее, чем он сделал это сам. Страница за страницей, утюжа свою богатую шокирующими воспоминаниями ...
360163
  Карпов Г.В. Генри Стенли / Г.В. Карпов. – Москва, 1958. – 56с.
360164
  Юлина Н.С. Генри Стэп: Квантовый интерактивный дуализм как альтернатива материализму // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 82-97. – ISSN 0042-8744
360165
  Покровский Н.Е. Генри Торо / Н.Е. Покровский. – Москва : Мысль, 1983. – 188 с. – (Мыслители прошлого)
360166
  Осипова Э.Ф. Генри Торо / Э.Ф. Осипова. – Ленинград, 1985. – 129с.
360167
  Ронгонен Л.И. Генри У. Лонгфелло и его поэма "Песнь о Гайавате" : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2101 "Рус. яз. и лит."] / Л.И. Ронгонен. – Москва : Высшая школа, 1982. – 96 с. – Библиогр.: с. 94-95
360168
  Пиар К.О. Генри Уодсворт Лонгфелло / К.О. Пиар. – М., 1989. – 111с.
360169
  Роджерс Пэт Генри Филдинг : биография : пер. с англ. / Пэт Роджерс. – Москва : Радуга, 1984
360170
  Зыкова Е.П. Генри Филдинг как моралист // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-17. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 5). – ISSN 0321-1711
360171
  Головня И.В. Генри Фильдинг и его роман "Джозеф Эндрус" // История приключений Джозефа Эндруга и его друга Абраама Адамса. Написано в подражание манере Сервантеса, автора Дон-Кихота : [роман] / Г. Фильдинг. – Москва : Госиздат художественной литературы, 1949. – С. 365-378
360172
  Мадзигон М.В. Генри Фильдинг и его роман "История Тома Джонса найденыша" / М.В. Мадзигон. – Алма-Ата, 1980. – 46с.
360173
   Генри Фильдинг. Био-библиографический указатель к двухсотлетию со дня смерти. – М, 1954. – 28с.
360174
   Генри Фильдинг. Био-библиографический указатель к двухсотпятидесятилетию со дня рождения. – М, 1957. – 29с.
360175
  Беляев Н.А. Генри Форд / Н.А. Беляев. – Москва : ЖГО, 1935. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 259-262. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 3-4)
360176
  Брацлавский Д.Я. Генри Форд II, его семейство и политическая ориентация // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 3 (53) : Расстановка политических сил в США по вопросам советско-американских контактов. Политическая анатомия Вашингтона и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 26-30
360177
  Верховцев Д. Генри Форд. Форд фокус // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2010. – № 7/8 (44). – С. 56-62. – ISSN 1818-3948
360178
   Генриетта и Николай Бурмагины. Графика : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1990. – 64 с.
360179
  Ямпольский И.М. Генрик Венявский / И.М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1955. – 40 с.
360180
  Григорьев В.Ю. Генрик Венявский / В.Ю. Григорьев. – Москва : Музыка, 1966. – 118 с.
360181
  Поссе В. Генрик Ибсен : критический очерк / [Владимир Поссе]. – Б. м. : б. и., 1891. – 40 с. – Авт. указ. в конце ст. - Отд. оттиск: Книжки "Недели", 1891, № 5
360182
  Лучицкая М.В. Генрик Ибсен : этюд / [соч.] М.В. Лучицкой. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1901. – 101 с.
360183
  Адмони В.Г. Генрик Ибсен / В.Г. Адмони. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 6 ; № 6)
360184
  Адмони В.Г. Генрик Ибсен : очерк творчества / В.Г. Адмони. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 274 с. : портр.
360185
   Генрик Ибсен. – М., 1956. – 72с.
360186
  Хейберг Ханс Генрик Ибсен / Хейберг Ханс; [Пер. с норвежского В. Якуба]. – Москва : Искусство, 1975. – 278с. – (Жизнь в искусстве)
360187
  Адмони В.Г. Генрик Ибсен : очерк творчества / В.Г. Адмони. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 270, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 266-271. – ISBN 5-280-00709-9
360188
  Горбунов А.М. Генрик Ибсен (1828-1906) / А.М. Горбунов. – Москва, 1956. – 48с.
360189
  Петухова О. Генрик Ибсен: реформатор драмы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 4 (80). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
360190
   Генрик Сенкевич. – М., 1971. – 48с.
360191
  Радишевський Р. Генрик Сенкевич (1846-1916) : лауреат Нобелівської премії 1905 р. // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / редкол.: О.Г. Астаф"єв, Ю.Л. Булаховська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2009. – Т. 13 : Польські письменники - Нобелівські лауреати /Радишевський Ростислав. – С. 7-51. – ISBN 966-8126-40-8
360192
  Суслов А.В. Генрик Сенкевич и проекты лидеров польского национально-демократического движения на рубеже XIX-XX веков // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0132-1366
360193
  Левицький О. Генрик Ярецький - одна з ключових постатей галицького диригентського компендіуму останньої третини XIX століття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 265-279. – ISSN 2310-0583
360194
  Дюма А. Генрих 1У. Наполеон / А. Дюма. – Москва, 1992. – 330с.
360195
  Дибров Р. Генрих V Ланкастер: Полтора короля // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 176-191. – ISSN 1819-6268
360196
  Басовская Наталия Генрих V Победитель - за что его приукрасил Шекспир // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3 (981). – С. 106-111. – ISSN 0130-1640
360197
  Ивонин Ю.Е. Генрих VIII Тюдор // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 44-63. – ISSN 0042-8779


  Генріх VIII Тюдор (1491-1547) - король Англії з 1509 року
360198
  Ливанова М. Генрих VIII: женился по любви // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 79-97. – ISSN 1819-6268
360199
  Рожновский С.В. Генрих Белль / С.В. Рожновский. – Москва : Высшая школа, 1965. – 103 с. – (Современная зарубежная литература)
360200
  Ейгер Г.В. Генрих Вильгельмович Ейгер: аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы : к 90-летию со дня рождения д-ра филол. наук проф. Генриха Вильгельмовича Ейгера / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост., общ. ред.: Л.С. Пихтовникова]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 243, [1] с. : ил. – Текст рус., нем. – Библиогр.: с. 80-83, 222-243. – ISBN 978-966-285-092-5


  У пр. №1699776 напис: У наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка, ховтень 2015 р. Підпис (Л.С. Піхтовнікова)
360201
  Шелер А. Генрих Гейне : К дню 50-летия его смерти ; с двумя портретами / Альфред Шелер ; Пер. [и предисл.] Ю. Гольдендаха. – Москва : Поставщик его Двора, т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1906. – 23 с.
360202
  Дмитриев А.С. Генрих Гейне / А.С. Дмитриев. – Москва, 1956. – 31с.
360203
  Дмитриев А.С. Генрих Гейне : критико-биогр. очерк : пос. для учителей / А.С. Дмитриев. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 112 с., 1 л. портр. : ил.
360204
   Генрих Гейне : библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. – Москва : Всес. кн. палата, 1958. – 718 с.
360205
  Шиллер Ф.П. Генрих Гейне / Ф.П. Шиллер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1962. – 367 с., 1 л. портр.
360206
  Гиждеу С.П. Генрих Гейне / С.. Гиждеу. – Москва : Художественная литература, 1964. – 238 с.
360207
  Гордон Я.И. Генрих Гейне / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1967. – 160с.
360208
  Стадников Г.В. Генрих Гейне : кн. для учащ. / Г.В. Стадников. – Москва : Просвещение, 1984. – 127 с. – (Библиография писателя)
360209
  Кавтиашвили Венера (Раиса) Тарасовна Генрих Гейне в грузинской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кавтиашвили Венера (Раиса) Тарасовна; АН ГССР. Ин-т ист. груз. литературы. – Тбилиси, 1977. – 22л.
360210
  Аренберг А.Г. Генрих Герц (1857-1894) : немецкий физик / А.Г. Аренберг. – Москва : Знание, 1957. – 22 с. – (Всесоюзное общество по распространению полит. и научных знаний. Серия 8 ; 23)
360211
  Григорьян А.Т. Генрих Герц. 1857-1894 / А.Т. Григорьян, А.Н. Вяльцев. – Москва : Наука, 1968. – 310 с.
360212
  Грубер Г. Генрих Грубер (ФРГ) / Г. Грубер. – М, 1985. – 24с.
360213
  Лотар Р. Генрих Ибсен : [жизнь и творчество] : с портр. и автогр. Генриха Ибсена / д-р Рудольф Лотар ; пер. со 2 нем. изд. О.А. Волькенштейн;. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой, 1903. – [2], 167 с., 2 л. фронт. (ил.). – (Образовательная библиотека ; Серия 5, № 1)


  Пер.: Волькенштейн, Ольга Акимовна
360214
   Генрих Ибсен. Герхард Гауптман : [с портр. Г. Ибсена и Г. Гауптмана]. – Москва : [Тип. А.В. Васильева], 1903. – 48 с., 2 л. ил. портр. (фронт.). – (Афоризмы, парадоксы и избранные мысли иностранных писателей ; Вып. 1 ; 1) Генрих Ибсен ; 2) Герхард Гауптман)
360215
  Турыгин А.А. Генрих Класс // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 152-160. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности Г. Класса, политика и публициста, игравшего важную роль в формировании и развитии националистического, пангерманского движения в конце 19-начале 20 века.
360216
  Демченко В. .Д. Генрих Клейст и немецкая романтическая новелла (К типологии жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Демченко В. .Д.; МГУ, Филол. фак. – М., 1977. – 23л.
360217
  Манн Г. Генрих Манн - Томас Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество : переписка, статьи / Генрих Манн-Томас Манн ; пер. с нем. С. Апт. – Москва : Промінь, 1988. – 491с.
360218
  Ховрина Г.В. Генрих Манн -литературный критик : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Ховрина Г.В. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
360219
   Генрих Манн : Био-библиографический указатель. – Москва : Всесоюзная Книжная Палата, 1957. – 72 с., 1 л. портр. – (Писатели зарубежных стран)
360220
  Нартов К.М. Генрих Манн / К.М. Нартов. – М, 1960. – 167с.
360221
  Нартов К.М. Генрих Манн : очерк творчества / К.М. Нартов. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 165, [2] с. : 1 л. портр.
360222
  Серебров Н Н. Генрих Манн : очерк творческого пути / Н.Н. Серебров ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Наука, 1964. – 296 с. : 1 л. портр. – Библиогр. : с. 284-295
360223
  Знаменская Г.Н. Генрих Манн / Г.Н. Знаменская. – М, 1971. – с.
360224
   Генрих Манн (1871-1950) : методические материалы к вечеру посвященному 10-летию со дня смерти. – Москва, 1960. – 12 с.
360225
   Генрих Манн (1871-1950). – М., 1971. – 28с.
360226
  Зубарева К.А. Генрих Манн и прогрессивные традиции немецкой литературы / К.А. Зубарева. – Омск, 1972. – 396с.
360227
  Бизли Ч.Р. Генрих мореплаватель 1394-1460 / Ч.Р. Бизли. – Пер с англ. – Москва : Наука, 1979. – 240с. – (Рассказы о странах Востока)
360228
  Бизли Ч.Р. Генрих Мореплаватель, 1394-1460 : пер. с англ. / Ч.Р. Бизли ; предисл. К.В. Малаховского ; АН ССС, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1979. – 239 с. : ил., карт. – (Рассказы о странах Востока)
360229
  Шевцов В.Н. Генрих Осипович Графтио / В.Н. Шевцов, И.С. Смирнов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1955. – 64 с.
360230
  Тимофеев К.А. Генрих Песталоции, знаменитый швейцарский педагог : Биогр. очерк, сост. и пер. из нем. источников Константином Тимофеевым. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Издание В.И. Губинский, 1904. – 115 с. – В конце текста список трудов Песталоцци. – Библиогр. в примеч
360231
   Генрих Стопа : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1990. – 47 с.
360232
  Синдеев А.А. Генрих фон Брентано // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 52-73. – ISSN 0042-8779
360233
  Бадиков Р.А. Генрих Христофорович Эйхе // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 45-59. – ISSN 0042-8779
360234
  Нагель О. Генрих Цилле / О. Нагель. – Москва : Академия художеств СССР, 1962. – 104 с.
360235
  Егоров Д.Н. Генрих Шлиман / Д.Н. Егоров. – Пб., 1923. – 111с.
360236
  Штоль Г. Генрих Шлиман. Мечта о Трое / Г. Штоль. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 432с. – (ЖЗЛ ; Т. 4 : Малая серия). – ISBN 5-235-01552-5
360237
   Генрих Шютц. – Москва : Музіка, 1985. – 304 с.
360238
  Петров А. Генриха Итальянца сборники форм писем и грамот из канцелярии Отакара II Премысла, как исторический источник : Крит. исслед. / А. Петров. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скорохода
Отд. 2. – 1906. – VIII, 192 с. – Авт. и загл. на рус. и лат. яз.
360239
   Генриху Михайловичу Хоряку - 80 // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ : Задруга, 2018. – № 1 (81)
360240
  Калініченко М. Генрі Дейвід Торо, людських душ ловець // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 243-250. – ISSN 0320 - 8370
360241
  Пригодій С. Генрі Джеймс : еволюція творчості / Сергій Пригодій. – Київ : Дніпро, 1992. – 140 с. – ISBN 5-308-01584-8
360242
  Короткий В.А. Генрі Джозеф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 94. – ISBN 966-06-0393-2
360243
  Боднар О. Генрі Лонгфелло - популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей") / О. Боднар, О. Боднар // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 18-23


  На основі невідомого досі матеріалу із зарубіжжя у статті здійснено літературознавчий аналіз поезій на українознавчу тематику англійською мовою та перекладів українських поетичних творів і народних пісень, які увійшли у 20-й том 31-томної антології ...
360244
  Боднар О. Генрі Лонгфелло і Гелена Моджеєвська: до питання про польсько-американські культурні та літературні зв"язки ХІХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 22-31
360245
  Павліщева Я.О. Генрі Міллер як теоретик-літературознавець і філософ // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С.
360246
   Генрі Мюррей (Henry Alexander Murray) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 161-177. – ISBN 978-966-518-287-0
360247
  Рашевська К. Генрі Сімсон і його доктрина: уроки для України // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 17


  Доктрина Стімсона — доктрина, згідно з якою насильницьке набуття територій (анексія) з порушенням міжнародного права не може знайти визнання. Виникнення доктрини пов"язане з позицією США з приводу японської агресії в Китаї на початку 1930-х.
360248
   Генріетта Павлівна Пека // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 74-75. – ISBN 966-594-277-8
360249
  Фісун В. Генрік Ібсен та Володимир Винниченко як новатори європейської психологічної драми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 259-263. – ISBN 966-594-246-8
360250
   Генрік Ібсен. "Ляльковий дім": матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-48
360251
  Гейбер Ісак Генріх Алтунян - в житті, в суді і в серці // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 51-64. – ISBN 978-966-2164-80-0
360252
  Шайкевич Б.О. Генріх Гейне - поет німецької революційної демократії / Б.О. Шайкевич. – Київ, 1956. – 40 с.
360253
  Матузова Н.М. Генріх Гейне : життя і творчість / Н.М. Матузова. – Київ : Дніпро, 1984. – 175 с. – (Класики зарубіжної літератури)
360254
  Ніколенко К.С. Генріх Гейне : відомий і невідомий / Катерина Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – 103, [1] с. – На авантит. також зазнач.: Ручка і папір здатні змінити світ!. - Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр.: с. 102-103. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4


  Дарчий надпис в пр. №1696403: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Т. Шевченка від авторки. 26.11.2014 р. Підпис
360255
  Шамаєва К.І. Генріх Густавович Нейгауз і Київська консерваторія // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 136-143


  "Знаковим видається відзначення 2013 року відразу трьох світлих дат: 150-річчя від дня народження Фелікса Михайловича Блюменфельда, 125-річчя – Генріха Густавовича Нейгауза і 100-річчя заснування Київської консерваторії. Волею історичних доль, ці три ...
360256
  Гресько М. Генріх Манн на Україні // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 250-251
360257
  Журавська І.Ю. Генріх Манн: Життя і творчість : життя і творчість / І.Ю. Журавська. – Київ : Дніпро, 1985. – 179 с. – (Класики зарубіжної літератури)
360258
  Феоктистова А. Генсек вместо короля // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 21. – С. 44-47


  Непал став федеративною республікою
360259
  Иванов П. Генсек на пятьдесят дней // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С. 185-200. – ISSN 0869-44435
360260
   Генсек ЮНВТО задоволений і стурбований : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 119 : Фото
360261
   Генсекретар ООН відвідав ЛНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 5 вересня (№ 34/35). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав факультет міжнародних відносин Львівського університету, де поспілкувався з Ректором Університету, членом-кореспондентом НАН України, професором Володимиром Мельником та з пресою. У своєму виступі ...
360262
  Чистозвонов А.Н. Гентское восстание 1539-1540 гг. / А.Н. Чистозвонов. – М,, 1957. – 216с.
360263
  Козлов Григорий Гентское чудо : Избранное // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 182-187 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
360264
  Гончар Б.М. Гентський договір 1814 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 280. – ISBN 966-316-039-X
360265
  Ткач Д. Генуезька вежа : Повість / Д. Ткач. – Київ : Веселка, 1969. – 110 с.
360266
  Ящук А. Генуезька символіка у міській геральдиці середньовічного Криму (за епіграфічними та нумізматичними джерелами) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 549-552. – ISBN 978-966-171-783-0
360267
  Висоцький С.О. Генуезька фортеця в Судаку / С.О. Висоцький. – Київ, 1968. – 63 с.
360268
  Д"ячков С. Генуезька фортеця Чембало напередодні османського вторгнення у 1475 р. (за археологічними даними) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 52
360269
   Генуезька фортеця. Наслідки окупації для культурної спадщини // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 23
360270
  Василенко С. Генуезькі пам"ятки Феодосії: фортеця, стіни, вежі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 6). – С. 2-3
360271
  Чурсина Светлана Алексеевна Генуэзсаая торговля и купечество во второй половине XII - нач. XIIIв.в. : Автореф... канд. ист.наук: / Чурсина Светлана Алексеевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 19л.
360272
  Штейн Б.Е. Генуэзская конференция / Б.Е. Штейн. – Москва, 1922. – 127с.
360273
  Любимов Н.Н. Генуэзская конференция / Н.Н. Любимов, А.Н. Эрлих. – М., 1963. – 158с.
360274
  Дьячков С.В. Генуэзский камнемет из Балаклавы // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 1 (40). – С. 80-86.
360275
  Сидоренко Віктор Генуя. Прекрасна і гордовита / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 92-99 : фото
360276
  Москаленко Леся Генуя. Труднощі перекладу / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 76-80 : фото
360277
  Ничев Драган Генчо Стоев. / Ничев Драган. – София, 1983. – 163с.
360278
  Гауптман Г. Геншель : драма в 5-ти действиях / Г. Гауптман. – Москва : Изд Всерос. центр. исполн. комит. Советов Р., С., К. и К. депутатов, 1919. – 88 с. – (Оющая библиотека / Издательство Всероссийского Центрального исполнительного комитета ; № 23)
360279
  Понамарьов Г. Генштаб дає жінкам добро: до 50-річчя першого польоту жінки в космос // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 15-21 червня (№ 21). – С. 11


  1961 р. на стіл одного з заст. нач. Генштабу СРСР лягло розвідзведення про те, що американські льотчиці Джейн Харт і Джеррі Кобб вимагають від президента США Дж. Кеннеді й профільного комітету Конгресу США включити жінок у загін астронавтів. Саме ...
360280
  Ганин А.В. Генштабисты антибольшевистских армий в красном плену. 1917-1922 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 3-32. – ISSN 0042-8779


  Публикуются документы 1917-1922 гг., отражающие положение пленных белогвардейских офицеров в Красной Армии.
360281
  Воробьева Г.В. Генштабисты на линии огня // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С.7-11. – ISSN 0321-0626


  Из истории корпуса офицеров представителей Генерального штаба
360282
  Льюин Б. Гены / Б. Льюин; Пер. с англ. А.Л. Гинцбурга, Т.С. Ильиной, Э.С. Каляевой и Т.Ю. Переслени ; Под ред. Г.П. Георгиева. – Москва : Мир, 1987. – 544 с.
360283
  Георгиев Г.П. Гены высших организмов и их экспрессия / Г.П. Георгиев. – Москва : Наука, 1989. – 253 с. – ISBN 5-02-003968-3
360284
  Сингер М. Гены и геномы : В 2-х т. / М. Сингер, П. Берг. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002849-8
Т. 1. – 1998. – 373с.
360285
  Сингер М. Гены и геномы : В 2-х т. / М. Сингер, П. Берг. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002850-1
Т. 2. – 1998. – 391с.
360286
  Нейфах А А. Лозовская Гены и развитие оргаизма / А А. Лозовская Нейфах. – Москва, 1984. – 191с.
360287
  Бочков Н.П. Гены судьбы / Н.П. Бочков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 255, [1] с. : ил. – (Эврика). – ISBN 5-235-00804-9
360288
  Литвинов Д.И. Гео-ботанические заметки о флоре Европейской России / [соч.] Л.И. Литвинова. – Москва : Университетская тип., 1891. – 123 с. – Отд. оттиск: Bulletin / Изд. Императорского Московского общества испытателей природы. 1890, № 3
360289
  Васевски К. Гео Милев / К. Васевски. – София, 1980. – 179с.
360290
   Гео Милев.. – София, 1964. – 500с.
360291
  Коцарев О. Гео Шкурупій - не перший і не другий український футурист // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 5


  Творчий портрет Гео Шкурупія
360292
  Ковалів Ю. Гео Шкурупій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 38-44. – ISSN 0236-1477
360293
  Рудяченко О. Гео Шкурупій. У битві з драконами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 13
360294
  Козир О. Гео Шкурупій: імператив "умовності" та естетика футуризму // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 263-267. – ISBN 966-568-637-2
360295
  Якимчук М.А. Геоактивні зони в житті людини // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 92-98 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1684-2189
360296
   Геоакустика.. – М, 1966. – 192с.
360297
   Геоакустические исследования. – Новосибирск, 1988. – 131с.
360298
   Геоакустические исследования по многоволновой сейсморазведке.. – Новосибирск, 1987. – 146с.
360299
  Лещук В.В. Геоакустическое исследование околоскважинной среды / В.В. Лещук. – Киев : Наукова думка, 1977. – 156с.
360300
   Геоакустичні спостереження на пункті "Яноші" у Закарпатті / Д. Малицький, А. Назаревич, А. Микита, О. Асташкіна, Ю. Коваль, М. Махніцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-43. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  У роботі висвітлено методичні та практичні аспекти реалізації автоматизованої безперервної системи геоакустичних спостережень з метою контролю та прогнозування локальних геодинамічних процесів. З численних наукових джерел достеменно відомо, що ...
360301
  Гнибедюк Ю.І. Геоаномальні зони природного походження з точки зору методики їх виявлення та впливу на здоров"я населення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 57-59
360302
  Матвіїшина Ж.М. Геоархеологічний підхід у палеогрунтознавчих дослідженнях археологічних пам"яток / Ж.М. Матвіїшина, А.С. Кушнір // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
360303
  Макарова Л.И. Геобатанический очерк бассейна озера Чеокар : Автореф... канд.биол.наук: / Макарова Л. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1969. – 23л.
360304
  Корнійчук Олександр Геобезпека - ключова умова геопотенціалу України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 23-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
360305
  Корнійчук О. Геобезпека - ключова умова реалізації геопотенціалу України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 23-24. – ISSN 1728-6220
360306
  Іщенко О.П. Геобіолокаційні дослідження в гідрогеології // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 89-100 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
360307
  Дедеев В.А. Геоблоки Европейской части СССР / В.А. Дедеев, Л.Е. Шустова. – Сыктывкар, 1976. – 51с.
360308
  Быков Б.А. Геоботаника / Б.А. Быков. – Изд. 2-е, испр. – Алма-Ата, 1957. – 382с.
360309
  Ярошенко П.Д. Геоботаника / П.Д. Ярошенко. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1961. – 475с.
360310
  Ярошенко П.Д. Геоботаника / П.Д. Ярошенко. – Москва : Просвещение, 1969. – 200с.
360311
  Воронов А.Г. Геоботаника : Учебное пособие / А.Г. Воронов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 384с.
360312
  Трасс Х.Х. Геоботаника / Х.Х. Трасс. – Ленинград : Наука, 1976. – 252с.
360313
  Быков Б.А. Геоботаника / Б.А. Быков. – 3-е изд., перераб. – Алма-Ата, 1978. – 287с.
360314
  Тихомиров В.Н. Геоботаника : Курс лекций / В.Н. Тихомиров. – Минск : БГУ, 2006. – 188с. – ISBN 985-485-414-0
360315
  Левина Фанни Яковлевна Геоботаника а Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР, 1965-1972 / Левина Фанни Яковлевна. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1978. – 175с.
360316
  Левина Ф.Я. Геоботаника в Ботаническом институте им. В.Л.Комарова АН СССР / Ф.Я. Левина. – Л, 1971. – 320с.
360317
  Кимзене Б.П. Геоботаническая и производственная характеристика пойменных лугов бассейна р. Мяркис : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Кимзене Б.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 18л.
360318
   Геоботаническая карта Европейской части СССР. – Ленинград, 1928. – 54с.
360319
  Быков Б.А. Геоботаническая терминология / Б.А. Быков. – Алма-Ата : Наука, 1967. – 168с.
360320
  Пугачев П.Г. Геоботаническая характеристика дубовых и вязовых лесов поймы среднего течения реки Урал : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пугачев П.Г. ; Уральский филиал АН СССР , Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1967. – 23 с.
360321
  Антонова Л.А. Геоботаническая характеристика лесов Хвалынского лесхоза Саратовской области и перспективы их улучшения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Антонова Л.А. – Саратов, 1963. – 18 с.
360322
  Городков Б.Н. Геоботанические и почвенные исследования на Чукотском полуострове // О задачах Химического института Дальневосточного филиала Академии наук СССР : Научные сообщения / В.О. Мохнач, 1936. – С. 176-178
360323
  Тарасов А.О. Геоботанические и экологические исследования степных пастбищ Приволжской возвышенности в связи с их улучшением : Автореф... канд. биол.наук: / Тарасов А.О.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 22л.
360324
  Атаев Э.А. Геоботанические индикационные исследования предгорных равнин Туркменистана / Атаев Э.А. ; под ред. С.В. Викторова ; АН Туркмен ССР, Ин-т ботаники. – Ашхабад : Ылым, 1981. – 124 с. – Список лит.: с. 111-122
360325
  Ган Н.П. Геоботанические исследования бассейнов рек Ак-су и Арашан / Н.П. Ган. – Фрунзе : Илим, 1983. – 88с.
360326
   Геоботанические исследования в Западной и Средней Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 230с.
360327
   Геоботанические исследования в Западной и Средней Сибири. – Новосибирск, 1987. – 159с.
360328
   Геоботанические исследования в Киргизии.. – Фрунзе, 1966. – 114с.
360329
  Жуковский А.В. Геоботанические исследования и школа. / А.В. Жуковский. – Смоленск : ОГИЗ Западное обл. изд., 1932. – 36с. – (Методическая библиотека Запоблоно)
360330
   Геоботанические исследования на Байкале.. – М, 1967. – 344с.
360331
  Алехин В.В. Геоботанические карты б. Нежнегородской губернии / В.В. Алехин. – Б.м. – 6с. – (Доклады советской делегации на Международном географическом конгрессе в Варшаве)
360332
  Алехин В.В. Геоботанические карты Московской области / В.В. Алехин. – Б.м. – 6с. – (Доклады советской делегации на Международном географическом конгрессе в Варшаве)
360333
  Романова Е.А. Геоботанические основы гидрологического изучения верховых болот / Е.А. Романова. – Л., 1961. – 244с.
360334
  Романова Е.А. Геоботанические основы гидрологического изучения верховых болот и использованием аэрофотосъемки : Автореф... канд. геогр.наук: / Романова Е. А.; ЛГУ. – Л., 1959. – 20л.
360335
  Магомедмирзаев М.М. Геоботанический анализ горных лесов Дагестана : Автореф... канд. биол.наук: / Магомедмирзаев М. М.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1966. – 29л.
360336
  Василевич В.И. Геоботанический анализ сосновых боров Европейской части СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Василевич В.И.; Тартуский ун-т. – Тарту, 1962. – 19л.
360337
  Блументаль И.Х. Геоботанический очерк западной оконечности Заилийского Алатау и Чу-Илийских гор / И.Х. Блументаль ; Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1937. – 127 с. : табл.
360338
  Гроссгейм А.А. Геоботанический очерк Муганской степи / А.А. Гроссгейм. – Баку, 1929. – 73 с.
360339
  Гребенщиков О.С. Геоботанический словарь / О.С. Гребенщиков; Отв.ред.Л.Л.Балашев. – Москва : Наука, 1965. – 227с.
360340
  Быков Б.А. Геоботанический словарь / Б.А. Быков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Алма-Ата, 1973. – 214с.
360341
   Геоботаническое картографирование. – М-Л : Наука, 1964. – 109с.
360342
   Геоботаническое картографирование. – Ленинград : Наука, 1967. – 99с.
360343
  Вышивкин Д.Д. Геоботаническое картографирование / Д.Д. Вышивкин. – Москва : Московский университет, 1977. – 175с.
360344
   Геоботаническое картографирование. – Ленинград : Наука, 1980. – 79с.
360345
   Геоботаническое картографирование. – Ленинград
1983. – 1983
360346
   Геоботаническое картографирование.. – Ленинград : Наука, 1968. – 91с.
360347
   Геоботаническое картографирование. 1976. – Ленинград, 1976
360348
   Геоботаническое картографирование. 1978. – Ленинград, 1978
360349
   Геоботаническое картографирование. 1979. – Ленинград, 1979
360350
   Геоботаническое картографирование. 1981. – Ленинград, 1981
360351
   Геоботаническое картографирование. 1982. – Ленинград, 1982
360352
  Александрова В.Д. Геоботаническое районирование Арктики и Антарктики : доложено на двадцать девятом ежегод. Комаров. чтении 14 окт. 1974 г. / В.Д. Александрова ; АН СССР, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1977. – 189 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 159-176. – (Комаровские чтения ; № 29)
360353
  Жудова П.П. Геоботаническое районирование Башкирской АССР / П.П. Жудова. – Уфа, 1966. – 124с.
360354
   Геоботаническое районирование СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 152с.
360355
  Головкова А.Г. Геоботаническое районирование Центрального Тянь-Шаня / А.Г. Головкова. – Фрунзе, 1962. – 140с.
360356
  Дундин Ю.К. Геоботаничяеска характеристика экотонов между лесом и степью на Юго-Европейской части СССР : Автореф... Канд.биол.наук: / Дундин Ю.К.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 20л.
360357
  Береговий П.М. Геоботаніка : підручник для судентів біол. фак-тів університетів / П.М. Береговий. – Київ : Радянська школа, 1966. – 175 с.
360358
  Шевчик Т.В. Геоботанічна та фітоіндикаційна характеристика ценопопуляцій Amorpha fruticosa L. в умовах серійних ценозів заплави у нижньому б"єфі Канівської ГЕС / Т.В. Шевчик, Т.В. Фіцайло, І.В. Соломаха // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 4. – С. 93-107. – ISSN 2077-4893
360359
   Геоботанічне районування Української РСР.. – Київ : Наукова думка, 1977. – 303с.
360360
  Бейдик О.О. Геогpафiя Укpаїни : Основні відомості шкільного курсу / О.О. Бейдик. – Київ : Либiдь, 1996. – 80с. – ISBN 5-325-00091-8


  Видання мiстить концентpованй iнфоpмацiю з фiзичної,економiчної й соцiальної геогpафії Укpаїни, стилi тлумачення основних понять з пpедмета, статистичну, каpтогpафiчну, екологiчну топонiмiчну iнфоpмацiю. Для вступникiв до вищих навчальних закладiв.
360361
  Овсянников А.Н. Геогpафические очеpки и каpтины. – Санкт-Петербург : Тип. (бывшая) А.М. Котомина
Т. 2 : Малоpоссия А.H. Овсянникова. – 1880. – [2], 288, [1] с.: нот., табл. – В кн. укp. наp. песни и думы на укр. яз. (в транслитерации символами русск. яз. старой орфографии)


  На форзаце экслибрис: Библиотека Коллегии Павла Галагана
360362
   Геогафическое общество Молдавской ССР : тезисы докладов III съезда. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 147с.
360363
  Насонов Н.В. Геогафическое распространение диких баранов Старого Света / Н.В. Насонов. – Петроград : [б. и.], 1923. – 255 c. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
360364
  Новосилецкий Р.М. Геогидродинамические и геохимические условия формирования залежей нефти и газа Украины. / Р.М. Новосилецкий. – М., 1975. – 227с.
360365
   Геогий Иванович Шелихов. – Курск, 1952. – 11с.
360366
  Кирилюк А.О. Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Кирилюк А.О. ; М-во освіти і науки України ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2008. – 315л. + Додатки : л.195-298. – Бібліогр.: л.299-315
360367
  Кирилюк А.О. Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Кирилюк А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
360368
  Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.07 / Ющенко Ю. С.; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2005. – 358 л. + Додатки: л. 348-358. – Бібліогр.: л. 324-347
360369
  Ющенко Юрій Сергійович Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах : Автореф. дис. ... доктора географічних наук: 11.00.07 / Ющенко Ю.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 36 назв
360370
  Канський В. Геогліфи: суть поняття та основні принципи класифікації / В. Канський, В. Канська // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 42-46. – ISBN 978-617-7069-36-1
360371
  Ильина Н.А. Геогностика сквозь призму языка / Н.А. Ильина. – М., 1994. – 184с.
360372
  Дьяконов К.Н. Географ и педагог Александр Иванович Соловьев (К 100-летию со дня рождения) : Люди науки / К.Н. Дьяконов, В.А. Есаков, В.А. Снытко // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 32-33. – ISSN 0016-7207
360373
   Географ, журналіст, філателіст // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 25
360374
  Шовкопляс Т.І. Географ, краєзнавець, освітянин України // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 370-374


  Пам"яті М.Ю. Костриці 1942 - 2014.
360375
  Савлук Г.І. Географ, учитель, ентузіаст, мрійник, мандрівник... // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 5 (231). – С. 26-27 : фото
360376
   Географи - до ЄВРО 2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  На географічному факультеті пройшла міжнародна науково-практична конференція "Євро -2012: туристичний супровід". У її роботі взяли участь провідні вчені України з питань туристичної індустрії, представники Комітету з підготовки та проведення в Україні ...
360377
   Географи в Бельгії // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 6


  Восьмеро студентів-географів узяли участь у міжнародній географічній школі в Бельгії в рамках обміну Європейської географічної асоціації (EGEA).
360378
   Географи вибороли грант агенції "CIDA" // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 2


  "...Географічний факультет виборов грант Канадської міжнародної агенції розвитку "CIDA". Назва проекту: "Заходи розвитку інфраструктури просторових даних: створення потенціалу в державних інституціях України для стимулювання економічного зростання". ...
360379
   Географи відвідали дитячий будинок // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Студенти географічного факультету разом із деканом Я.Б. Олійником відвідали Вишгородський районний дитячий будинок "Любисток" (Нові Петрівці).
360380
   Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – 333, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-439-961-3
360381
   Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал; [Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 172 с.
360382
   Географи про глобальні зміни клімату // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  12-13 листопада 2014 року завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка професор С.І. Сніжко перебував у Регіональному Екологічному Центрі Центральної та Східної Європи (м. Сентендре, Угорщина), де ...
360383
   Географи та філологи співпрацюватимуть з вишами Італії // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 2


  Щоб розширити проект міжнародного співробітництва між КНУ імені Тараса Шевченка та навчальними закладами Італії "Україна-Італія: культурні діалоги без кордонів", Центр географічних та культурних досліджень Італії географічного факультету ініціював ...
360384
  Догужаева Б В. Географич населения Кабардино-Балкарской АССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Догужаева В.Б,; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 34л.
360385
  Голиков А. Географическая "диаспора" в смежных науках: проблемы адаптации // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 18-21. – ISSN 2076-1333


  Розглядається внесок географів в розвиток суміжних наук - економіки, міжнародних економічних відносин, картографії, екології і ін., у внутрішньому середовищі яких склалася своєрідна географічна "діаспора". Підкреслюється, що важливіша складова ...
360386
  Рыжова С.В. Географическая викторина "Интеллектуальный лабиринт" : Методика и опыт. Внеурочная работа / С.В. Рыжова, В.А. Рыжов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 63-64 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
360387
  Лысых С.В. Географическая викторина (для IX-X классов) : Методика и опыт. Игровые уроки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 63-67. – ISSN 0016-7207
360388
  Полевой А.Н. Географическая детерминация природопользования - биоклиматический потенциал природной среды: проблемы, тенденции развития / А.Н. Полевой, Т.Н. Хохленко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (18). – С. 22-31. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
360389
  Абашидзе Л.Я. Географическая и экологическая изменчивость морфологических признаков восточного бука : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.05 / Абашидзе Л.Я. ; АН ГССР. Ин-т ботаники. – Тбилиси, 1977. – 25 с.
360390
  Феклистова М.В. Географическая и экологическая изменчивость плотвы. : Автореф... канд. биол.наук: / Феклистова М.В.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1949. – 10 с.
360391
  Топоркова Л.Я. Географическая изменчивость близких видов пойкилотермных позвоночных животных (на прим. рода Rana). : Автореф... канд. биол.наук: / Топоркова Л.Я.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1964. – 17л.
360392
  Обновленский В.М. Географическая изменчивость древесных пород и ее использование при селекционных работах и в лесном семеноводстве. / В.М. Обновленский. – 36-57с.
360393
  Яблоновская-Грищенко Географическая изменчивость песни крымского зяблика (Fringilla coelebs solomkoi) / Яблоновская-Грищенко, В.Н. Грищенко, А.Н. Цвелых // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 1. – С. 40-55. – ISSN 1727-0200


  We studied vocalisation of the Crimean Chaffinch in 2007–2013. In total, 4555 songs of 649 individuals were recorded in 24 points of the Crimean peninsula (South Ukraine). Song types were described on the base of original method of semi-quantitative ...
360394
   Географическая интерпретация аэрокосмической информации.. – Москва : Наука, 1988. – 132с. – (Современные проблемы биосферы)
360395
   Географическая карта Венгрии, Галиции, Западной России, 1837. – 1 карта


  Гравировали канонисты Баженов, Поляков и Карандашов. Вырезали слова кантонисты Недугов, Еремин и Худышкин
360396
   Географическая карта Румынии, Болгарии, Сербии и Боснии, 1837. – 1 карта


  Гравировали канонисты Соколов, Поляков и Карандашов. Вырезали слова кантонисты Недугов и Худышкин
360397
   Географическая карта Швеции, Австрии, Пруссии, 1837. – 1 карта


  Гравировали канонисты Соколов, Степанов и Карандашов. Вырезали слова кантонисты Еремин и Недугов
360398
   Географическая карта Юго-Восточной России, 1837. – 1 карта


  Гравировали канонисты Соколов и Степанов. Вырезали слова кантонисты Еремин и Недугов
360399
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : 230 <каналов углубления> к курсу <Экономическая и социал. картина мира >:(10кл) / В.П. Максаковский. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во. – ISBN 5-7415--0455-8
Часть 2 : Общая характеристика мира. – 1996. – 320с.
360400
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : 230 <каналов углубления> к курсу <Экономическая и социал. картина мира >:(10кл) / В.П. Максаковский. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во. – ISBN 5-7415--0468-Х
Часть 3 : Глобальные проблемы человечества. – 1996. – 160с.
360401
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : 230 <каналов углубления> к курсу <Экономическая и социал. картина мира >:(10кл) / В.П. Максаковский. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во. – ISBN 5-7415--0449-3
Часть 2 : Региональная характеристика мира. – 1998. – 560с.
360402
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : В 2-х книгах / В.П. Максаковский. – Москва : Дрофа. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-4578-2
Кн.1 : Общая характеристика мира. – 2003. – 496 с.
360403
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : В 2-х книгах / В.П. Максаковский. – Москва : Дрофа. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-6309-8
Кн.2 : Региональная характеристика мира. – 2004. – 480 с.
360404
   Географическая картография : Взгляд в будущее ; сборник статей. – Москва : Московский университет, 1986. – 229 с.
360405
   Географическая картография в научных исследованиях и народнохозяйственной практике. – М, 1982. – 131с.
360406
   Географическая картография, ее развитие и новые задачи (в связи с 225-летием МГУ) : тезисы докладов конференции; сборник статей. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1980. – 138 с.
360407
   Географическая картография.. – М, 1986. – 229с.
360408
  Снытко В.А. Географическая конференция : информация / В.А. Снытко, Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 63-64. – ISSN 0016-7207
360409
  Хорошев А.В. Географическая концепция ландшафтного планирования // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 103-112 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
360410
  Максаковский В.П. Географическая культура. : Учеб. пос. / В.П. Максаковский. – Москва : Владос, 1998. – 416с. – ISBN 5-691-00090-Х
360411
  Тихомиров Георгий Географическая летопись / Тихомиров Георгий; Московский гос. университет. – Москва : Изд. Моск. гос. ун-та, 1940. – 192с. – (Сборник научных студенческих работ ; Вып. 15)
360412
   Географическая летопись климата.. – Москва : Знание, 1981. – 48с. – (Науки о Земле ; №8 1981г.)
360413
   Географическая литература СССР.. – М, 1961. – 302с.
360414
   Географическая литература СССР.. – М
1. – 1961. – 174с.
360415
   Географическая литература СССР.. – М
2. – 1961. – 332с.
360416
  Вавилов Н.И. Географическая локация генов пшениц на земном шаре / Н.И. Вавилов. – Ленинград : АН СССР, 1929. – 265-270с.
360417
   Географическая наука в осуществлении Продовольственной программы СССР. : тезисы докладов на секции -2 VIII съезда Географического общества СССР (Киев , октябрь 1985 г). – Ленинград : АН СССР, 1985. – 181с.
360418
  Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем / Ю.Г. Саушкин. – Москва : Просвещение, 1980. – 269с.
360419
  Маркевич А.И. Географическая номенклатура Крыма, как исторический материал. Топонимеческие данные крымских архивов. / А.И. Маркевич. – Симферополь, 1928. – 16с.
360420
  Паневина Г.Н. Географическая смена в лагере "Азимут" : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 66-68 : Табл. – ISSN 0016-7207
360421
  Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека / Т.И. Алексеева. – Москва : Мысль, 1977. – 302с.
360422
   Географическая среда и географические названия. : (сборник статей). – Ленинград : [б. и.], 1974. – 72 с. : ил., карт.
360423
  Дулов А.В. Географическая среда и история России, конец XV - середина XIX в. / А.В. Дулов. – М., 1983. – 255с.
360424
  Арманд Д.Л. Географическая среда и рациональное использование природных ресурсов / Арманд Д.Л. ; Ан СССР, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1983. – 238 с., [1] л. схем : ил. – Библиогр.: с. 232-237
360425
  Мисевич К.Н. Географическая среда и условия жизни населения Сибири : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; К.Н. Мисевич, С.В. Рященко ; [отв. ред. В.В. Воробьев]. – Новосибирск : Наука, 1988. – 120 с. – ISBN 5-02-028891-8
360426
  Черепанова Е.А. Географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02, 10.02.01 / Черепанова Е.А. ; Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Москва, 1973. – 26 с.
360427
  Малько Р.Н. Географическая терминология чешского и словацкого языков (на общеславянском фоне) / Р.Н. Малько. – Минск, 1974. – 143 с.
360428
  Дьякова В.И. Географическая терминология. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Дьякова В.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
360429
   Географическая характеристика административных районов Татарской АССР.. – Казань, 1972. – 254с.
360430
  Лнгваген В.В. Географическая хрестоматия : рассказы для чтения в школе и дома / В.В. Лнгваген; В.В. Лангваген. – Петроград : Типография М. Волковича
Ч. 2 : Внеевропейские страны. – 1915. – 191, IX с.
360431
  Виноградов Евгений Сергеевич Географическая широта и одаренность // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 138-150. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Установлена закономерность изменения рождаемости одаренных людей в зависимости от широты Земли. Показано соответствие этой закономерности широтному ходу параметров природной среды, влияющих на естественную радиостимуляцию умственных задатков человека.
360432
  Тутковский П.А. Географическая экскурсия на озера Баскунчак и Элтон // Згаслі вулкани України : Промова на першому річному врочистому засіданню Академії, 11 березня - 26 лютого 1920 р. / П.А. Тутковський. – 34 с.
360433
   Географическая экспертиза хозяйственного освоения территории.. – Новосибирск : Наука, 1992. – 220с.
360434
  Космачев К.П. Географическая экспертиза: (Методол. аспекты). / К.П. Космачев. – Новосибирск, 1981. – 109с.
360435
  Дик Н.Е. Географическая экспозиция школьного краеведческого музея : Пособие для учителей / Н.Е. Дик, Ю.И. Валишин. – Москва : Просвещение, 1979. – 95с.
360436
  Данилевски М. Географически речник на заграничните страни / М. Данилевски. – София : Наука и изкуство, 1961. – 683 с.
360437
   Географические аспекты взаимодействия в системе "Человек - природа".. – М, 1978. – 256с.
360438
   Географические аспекты влияния научно-технического прогресса на развитие производительных сил Московского столичного региона. – Москва : МФГО, 1990. – 184 с.
360439
  Антипов А.Н. Географические аспекты гидрологических исследований : (на примере речных систем Южно-Минусинской котловины) / А.Н. Антипов, Л.М. Корытный ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отд-ние, 1981. – 177 с. : ил. – Библиогр.: с. 168-175
360440
  Олейник Я.Б. Географические аспекты изучения влияния пригородных продовольственных комплексов на формирование среды обитания человека // Среда обитания человека. Мат. рег. науч. конф.
360441
   Географические аспекты изучения гидрологии и гидрохимии Азовского бассейна. : (сборник научных трудов). – Ленинград : АН СССР, 1981. – 158с.
360442
   Географические аспекты изучения Мирового океана. : Тезисы докладов секции-III на VIII съезде Географического общества СССР (Киев, октябрь, 1985г.). – Ленинград, 1985. – 151с.
360443
  Торсуев Н.П. Географические аспекты изучения равнинного карса / Н.П. Торсуев, С.А. Левин. – Казань : Казанский университет, 1980. – 208с.
360444
  Редин Владимир Иванович Географические аспекты изучения структуры землепользования в условиях активной эрозионной деятельности : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Редин Владимир Иванович; Азер. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 28л.
360445
   Географические аспекты исследований и использования водных ресурсов в СССР.. – Москва, 1982. – 162с.
360446
   Географические аспекты исследования рекреационных систем.. – Москва, 1979. – 180с.
360447
  Ковалев П.В. Географические аспекты оптимизации охраны вод речного бассейна / П.В. Ковалев, Н.П. Пасюга // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 17. – С. 113-117
360448
   Географические аспекты организации национальных парков.. – М, 1986. – 161с.
360449
   Географические аспекты охраны природы. – Воронеж, 1990. – 174с.
360450
  Миланова Е.В. Географические аспекты охраны природы. / Е.В. Миланова, А.М. Рябчиков. – Москва : Мысль, 1979. – 293с.
360451
   Географические аспекты охраны флоры и фауны на Северо-Востоке Европейской части СССР.. – Сыктывкар, 1977. – 118с.
360452
   Географические аспекты переброски стока.. – Москва : АН СССР, 1984. – 104с.
360453
   Географические аспекты природно-хозяйственной оценки территории Кашкадарьинской области и их использование в краеведческой подготовке студентов : Сборник научных трудов. – Ташкент : ТГПИ им. Низами, 1980. – 93 с.
360454
   Географические аспекты проблемы осадкообразования в бассейнах Баренцева и Белого морей.. – Л, 1974. – 162с.
360455
   Географические аспекты проблемы перераспределения стока в Западной Сибири.. – Иркутск, 1979. – 135с.
360456
   Географические аспекты Продовольственной программы СССР (Западно-Уральское Нечерноземье) : Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : Пермский ун-т, 1987. – 168 с.
360457
  Москвин Б.В. Географические аспекты развития Нечерноземья / Б.В. Москвин. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – (Наука о Земле ; № 7 ; Новое в жизни, науке, технике)
360458
   Географические аспекты развития сельской местности Нечерноземья : Сборник научных трудов. – Калинин : КГУ, 1989. – 145 с.
360459
   Географические аспекты рационального использования природных ресурсов Украинской ССР : Сборник научных трудов. – Киев : Наук.думка, 1982. – 204с.


  В сборнике приведены результаты и основные направления исследований географов республики по проблемам регионального природопользования. Географические аспекты рационального использования природных ресурсов раскрыты с точки зрения ландшафтоведения, ...
360460
   Географические аспекты рационального природопользования : Материалы научной конференции. – Киев : Наукова думка, 1987. – 128 с.
360461
   Географические аспекты рационального природопользования : Межведомственный тематический сборник научных трудов. – Калинин : КГУ, 1987. – 102 с.
360462
   Географические аспекты рационального природопользования.. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 129с.
360463
   Географические аспекты реконструкции населенных мест Нечерноземья. – Москва : Издательство МФГО СССР, 1984. – 97 с.
360464
  Сочава В.Б. Географические аспекты сибирской тайги / В.Б. Сочава; АН СССР. Сибирское отд-ние.Инхт географии Сибири и Дальнего Востока. – Новосибрск : Наука, 1980. – 256с. – Библиогр.: с.240-253
360465
   Географические аспекты урбанизации. – Москва : Знание, 1971. – 80с.
360466
  Булатов А.С. Географические аспекты участия России в международном движении капитала / А.С. Булатов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 5-12 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
360467
  Юрченко Е.Е. Географические аспекты формирования туристского имиджа регионов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 297-304. – Библиогр.: 16 назв.
360468
  Воинов М.С. Географические вспомогательные указатели : Методика составления / М.С. Воинов. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1948. – 78 с.
360469
  Голубовская Н.П. Географические данные в Русской Правде / Н.П. Голубовская. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – 25 с. – Отт. из сб. "Minerva", изд. Ист.-филол. семинарием Высш. жен. курсов в Киеве. – Библиогр. в примеч.
360470
  Юрков П.М. Географические диктанты в 5-7 классах как форма фронтальной проверки знаний и умений учащихся / П.М. Юрков. – Москва : Просвещение, 1984. – 127с.
360471
  Кузин П.С. Географические закономерности гидрологического режима рек / П.С. Кузин, В.И. Бабкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 200с.
360472
  Прыткова М.Я. Географические закономерности осадконакопления в малых водохранилищах / М.Я. Прыткова. – Ленинград, 1986. – 88с.
360473
  Базилевич Н.И. Географические закономерности структуры и функционирования экосистем / Н.И. Базилевич, О.С. Гребенщиков, А.А. Тишков ; отв. ред. Ю.А. Исаков ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1986. – 296 с. : табл.
360474
  Кожуховская Н.Ф. Географические закономерности формирования населения и расселения на юге Красноярского края. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Кожуховская Н.Ф.; МВ и ССО РСФСР. – Иркутск, 1975. – 22л.
360475
  Берг Л.С. Географические зоны Советского Союза / Л.С. Берг. – Изд. 3-е. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 397 с. – Библиогр.: с. 387-391
360476
  Берг Л.С. Географические зоны Советского Союза : учеб. пособие для географ. ф-тов ун-тов и пед. ин-тов / Л.С. Берг. – Москва : Географгиз
Т. 2. – 1952. – 511 с. : карти
360477
   Географические и инженерно-геологические условия Степного Алтая.. – Новосибирск : Наука, 1988. – 95с.
360478
   Географические и прострелочно-взрывные работы в геологоразведочных скважинах.. – М, 1976. – 349с.
360479
   Географические и хронологические пределы [распространения русской лексики]. – Москва
Вип. 13. – 1979
360480
   Географические и хронологические пределы распространения русской лексики.. – М, 1980. – 179с.
360481
   Географические и экономические проблемы изучения и освоения южных морей СССР.. – Ленинград, 1987. – 217с.
360482
  Верзина А.К. Географические игры в школе / А.К. Верзина. – Москва, 1966. – 63с.
360483
  Соловьев С. Географические известия о древней России / [С. Соловьев] // Н.М.Карамзин и его литературная деятельность : История государства Российского / С.М. Соловьев. – Б. м. – 22 с.
360484
  Бакланов П.Я. Географические измерения: виды, шкалы, параметры // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 17-22 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
360485
  Ивановский А.А. Географические имена : пособие для учащих и учащихся / А.А. Ивановский. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 118 с.
360486
  Мельхеев М.Н. Географические имена : Топонимический словарь. Пособие для учителей / М.Н. Мельхеев. – Москва, 1961. – 99 с.
360487
  Гочер Татьяна Географические информационные системы в кадастре Турции; непростая история, ценный опыт // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 38-45 : Фото
360488
  Финаров Д.П. Географические информационные системы: отбор содержания и методика их изучения в школьном курсе географии в России : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 56-58 : Рис. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
360489
  Светличный А.А. Географические информационные системы: технология и приложения / А.А. Светличный, В.Н. Андерсон, С.В. Плотницкий; Под ред.Г.И.Швебса. – Одеса : Астропринт, 1997. – 196с. – ISBN 966-549-001-Х
360490
   Географические исследования в Донбассе : [cборник статей]. – Донецк : [б. и.], 1973. – 230 с., [1] л. табл. – Библиогр. в конце статей
360491
   Географические исследования в Донбассе : (сборник статей). – Донецк : [б. и.], 1975. – 172 с. – Библиогр. в конце статей
360492
   Географические исследования в зоне Байкало-Амурской магистрали.. – Иркутск, 1976. – 127с.
360493
   Географические исследования в Коми АССР. – Ленинград, 1976. – 93с.
360494
   Географические исследования в Московском регионе.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1987. – 112с.
360495
   Географические исследования в Московском университете. : Традиции - перспективы. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 294с.
360496
   Географические исследования в Центральном Тянь-Шане. : Сборник, посвященный памяти П.П.Семенова-Тян-Шанского. – Москва : АН СССР, 1953. – 207с.
360497
   Географические исследования в Якутии. – Якутск, 1983. – 107с.
360498
   Географические исследования восточных районов СССР : ( тезисы VIII научной конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока). – Иркутск, 1981. – 192с.
360499
   Географические исследования городской среды. – Москва : АН СССР, 1979. – 177с.
360500
  Пасецкий В.М. Географические исследования декабристов / В.М. Пасецкий. – Москва : Наука, 1977. – 184с.
360501
   Географические исследования для развития агропромышленных комплексов : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 227с
360502
   Географические исследования для целей планирования экономического и социального развития : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 244 с.
360503
   Географические исследования для целей планирования, проектирования, разработки и реализиции комплексных программ. : (тезисы докладов на секции-1VIII съезда Географического общества СССР. – Ленинград, 1985. – 205с.
360504
   Географические исследования для целей социалистического прородопользования : (тезисы докладов секции II VII съезда Географического общества СССР). – Ленинград, 1980. – 209с.
360505
   Географические исследования и проблемы экономического и социального планирования в условиях зрелого социализма : (сборник научных трудов). – Ленинград, 1980. – 159с.
360506
   Географические исследования и территориальная организация хозяйства. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 144 с.
360507
  Мурзаев Э.М. Географические исследования Монгольской Народной Республики / Э.М. Мурзаев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1948. – 211с.
360508
   Географические исследования на Северном Кавказе.. – Ростов нД, 1974. – 157с.
360509
   Географические исследования природной среды для целей селскохизяйственного производсва.. – Кишинев, 1984. – 162с.
360510
   Географические исследования регионального прородно-ресурсного потенциала. – Саранск : Издательство Мордовского ун-та, 1991. – 128 с.
360511
  Чалов Р.С. Географические исследования русловых процессов / Р.С. Чалов; Под ред. проф. Н.И. Маккавеева. – Москва : Московский университет, 1979. – 232с.
360512
  Фрадкин Н.Г. Географические исследования Сибири и Дальнего Востока (1928-1945) / Н.Г. Фрадкин. – Москва : Наука, 1967. – 184с
360513
   Географические исследования четвертичного периода.. – М, 1982. – 219с.
360514
   Географические комплексы Латвийсокой ССР и человек : республиканский межвузовский сборник научных трудов. – Рига, 1977. – 184с.
360515
  Коршунова В.А. Географические кроссворды / В.А. Коршунова, В.Х. Шафран. – Москва : Просвещение, 1971. – 95с.
360516
  Бороздинов Н.М. Географические кружки в школе : пособие для учителей / Н.М. Бороздинов. – Москва : Просвещение, 1970. – 144 с.
360517
  Кланис В.Я. Географические ландшафты территории бассейна реки Саланцы. : Автореф... канд. географ.наук: / Кланис В.Я.; Латв. гос. ун-тет. Географ. ф-тет. – Рига, 1956. – 16л.
360518
   Географические методы исследования пророды и хозяйства Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 113с.
360519
  Заборовский А.И. Географические методы разведки. / А.И. Заборовский. – М-Л, 1932. – 152с.
360520
  Огурцов С.А. Географические названия / С.А. Огурцов. – Омск, 1961. – 108с.
360521
  Огурцов С.А. Географические названия / С.А. Огурцов. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 1975. – 122с.
360522
  Кривощекова-Гантман Географические названия Верхнего Прикамья / Кривощекова-Гантман. – Пермь, 1983. – 175с.
360523
  Чеснокова О.С. Географические названия Колумбии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-60. – ISSN 044-748Х
360524
  Отин Е.С. Географические названия крымских греков в топонимии Северного Приазовья // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 54-65
360525
  Еремия А.И. Географические названия рассказывают / А.И. Еремия. – Кишинев, 1982. – 103с.
360526
  Еремия А.И. Географические названия рассказывают / А.И. Еремия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кишинев, 1990. – 194с.
360527
  Попов А.И. Географические названия. : (Введение в топонимику) / А.И. Попов. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 181с.
360528
  Симина Г.Я. Географические названия: по материалам письменных памятников и современной топонимики Пинежья / Г.Я. Симина. – Л., 1980. – 110 с.
360529
   Географические научные школы Московского университета : [к 70-летию геогр. факультета] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геогр. фак. ; гл. ред. Н.С. Касимова ; зам. гл. ред.: А.М. Берлянт, С.А. Добролюбов, К.А. Дьяконов, Н.С. Мироненко. – Москва : Городец, 2008. – 679, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-9584-0216-8
360530
  Пахомова Л.С. Географические образы Монголии и его познавательный потенциал // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 86-90. – Библиогр.: 7 назв.
360531
  Ляшенко Д.А. Географические образы стран мира: опыт картографирования // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 72-81. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
360532
  Замятин Д.Н. Географические образы: что это такое? : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 21-28. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7207
360533
  Лордкипанидзе Н.Г. Географические определители СССР для купных библиотек / Н.Г. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1960. – 20с.
360534
  Русинов Н.В. Географические определители СССР по международной десятичной классификации / Н.В. Русинов, Б.С. Боднарский. – Москва : Б. и., 1941. – 16 с.
360535
  Топчиев А.Г. Географические основы земельного кадастра горных районов (на прим. Укр. Карпат). : Автореф... канд. географ.наук: / Топчиев А.Г.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
360536
  Олейник Я.Б. Географические основы интенсификации землепользования в пригородных продовольственных комплексах / Я.Б. Олейник, Н.Д. Пистун // Экономическое использование и охрана почвенных ресурсов республики
360537
  Леонтьев Н.Ф. Географические основы картографирования подводного рельефа на гипсометрических картах / Н.Ф. Леонтьев. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 207 с.
360538
  Копылов А.П. Географические основы картографирования подводного рельефа на морских навигационных картах : Автореф... канд. географ.наук: / Копылов А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Географ. фак. – Л., 1966. – 16л.
360539
  Сизов В.А. Географические основы проектирования природно-технических противоэрозионных систем : ландшафтные предпосылки регионального природопользования // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 76-83 : Карта, табл., схема. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
360540
  Гунчингийн Ш. Географические основы развития и размещения земледелия Монгольской народной республики. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.692 / Гунчингийн Ш.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 18л.
360541
  Игнатьева Л.Г. Географические основы развития орошаемого земледелия в Степном Крыму : Автореф... канд. географ.наук: / Игнатьева Л.Г.; МГУ. Географ. фак-т. – М., 1965. – 19л.
360542
   Географические основы рационального природопользования. – Москва : Наука, 1987. – 159с.
360543
   Географические основы регионального природопользования : Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 192 с.
360544
  Бабурин В.Л. Географические основы управления : учеб. пособ. для студ. управленческих спец. вузов / В.Л. Бабурин, Ю.Л. Мазуров ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т гос. управления и соц. исследований. – Москва : Дело, 2000. – 288 с. – (Наука управления). – ISBN 5-7749-0160-2
360545
   Географические основы формирования народно-хозяйственных комплексов и систем расселения : (Тезисы докладов секции № 1 VII съезда Географического общества СССР). – Ленинград : Ленуприздат, 1980. – 175 с.
360546
   Географические основы формирования систем расселения. – Ленинград : Издательство ГО СССР, 1981. – 136 с.
360547
  Белоновская Е.А. Географические основы формирования экологических сетей в России и Восточной Европе / Е.А. Белоновская, Н.А. Соболев, А.А. Тишков // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 128-130. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
360548
  Сидорович А.А. Географические особенности внутренней миграции городского и сельского населения Беларуси в начале XXI в. // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 256-258. – ISBN 978-966-285-361-2
360549
  Гончаров Р.В. Географические особенности деятельности ведущих компаний мирового нефтегазового комплекса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 49-54 : рис., табл. – Библиогр.: с. 53. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
360550
  Мосалова Людмила Михайловна Географические особенности освоения Среднего Приобья и пути формирования основных промышленных узлов Региона : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Мосалова Людмила Михайловна; АН СССР. Сиб. отд.-ние Секция геогр. наук Обхеди. учен. совета наук о Земле. – Новосибирск, 1973. – 30л.
360551
  Раднаев Б.Л. Географические особенности развития и размещения транспорта Бурятской АССР.. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Раднаев Б.Л.; МВ и ССО РСФСР.Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 30л.
360552
  Меркушева Л.А. Географические особенности развития сферы обслуживания в городских поселениях разных функциональных типов. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.690 / Меркушева Л.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
360553
  Несмеянов Г.Я. Географические особенности сельского хозяйства Центрального района : Автореф... канд. географ.наук: / Несмеянов Г. Я.; Геораф. фак. – М., 1971. – 28л.
360554
   Географические особенности формирования аграрно-промышленных комплексов в Предбайкалье. – Иркутск, 1978. – 148 с.
360555
  Ступишин А.В. Географические особенности формирования берегов и ложа Куйбышевского водохранилища / А.В. Ступишин, А.М. Трофимов, В.М. Широков. – Казань, 1981. – 184с.
360556
  Гвоздецкий Н.А. Географические открытия в СССР : Пособие для учителей / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Просвещение, 1978. – 152с.
360557
  Вехов Н.В. Географические открытия голландцев в Русской Арктике: морские экспедиции Виллема Баренца : География. Из истории географических исследований // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 26-33 : Карта, рис. – ISSN 0016-7207
360558
  Фрадкин Н.Г. Географические открытия и научное познание Земли / Н.Г. Фрадкин; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Мысль, 1972. – 133с.
360559
  Алексеев В.П. Географические очаги формирования человеческих рас / В.П. Алексеев. – Москва : Мысль, 1985. – 237 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 195-234
360560
   Географические очерки и картины. – Москва : В Типографии журнала Развлечение
Вып. 3. – 1862. – 226, [1] с.
360561
   Географические очерки и картины. – Москва : В Типографии Ф.Б. Миллера
Вып. 4. – 1862. – 223 с.
360562
   Географические очерки и картины. – Москва : В Типографии Ф.Б. Миллера
Вып. 5. – 1862. – 241, [2] с.
360563
  Анучин А.В. Географические очерки Маньчжурии / Анучин В.А. – Москва : Географиздат, 1948. – 300 с., [7] карт.
360564
  Лукашев В.К. Географические очерки природы Белоруссии / В.К. Лукашев. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 213с.
360565
  Саушкин Ю.Г. Географические очерки природы и сельскохозяйственной деятельности населения в различных районах Советского Союза / Ю.Г. Саушкин. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 423с.
360566
  Луцкий С.Л. Географические очерки русской тайги / С.Л. Луцкий. – Москва, 1947. – 183с.
360567
  Райт Д.К. Географические представления в эпоху крестовых походов / Д.К. Райт; Гуревич А.Я. – Москва : Наука, 1988. – 477с.
360568
  Тутковский П.А. Географические причины нашествий варваров : Актовая речь, произнесенная проф. П.А. Тутковским в ун-те Св. Владимира 25 января 1915 года // Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П.А. Тутковский. – Б. м. : б. и., 1910. – 40 с.
360569
  Тутковский П.А. Географические причины нашествий варваров // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 473-495. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
360570
  Тутковский П.А. Географические причины нашествий варваров. : Актовая речь в Ун-ве Св.Владимира 25 января 1915 г. – Киев : Тип. Императ.Унив.Св.Владимира. Акц.О-ва печат.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкого. – 40с. – Отд.оттиск из "Университетских Известий" за 1915 г.
360571
   Географические проблемы агропромышленного комплексирования и расселения : Межвузовский сборник научных трудов. – Саранск : Издательство Мордовского ун-та, 1986. – 160 с.
360572
   Географические проблемы бассейна Катуки в связи с энергетическим освоением : тезисы докладов к научно-практической конференции. – Барнаул, 1986. – 92с.
360573
  Ильина Л.Н. Географические проблемы биоресурсоведения : (теоретические основы и опыт разработки региональных систем биоресурсопользования) / Л.Н. Ильина. – Москва : Наука, 1982. – 191 с.
360574
  Тихомиров Олег Алексеевич Географические проблемы водохранилищ / Тихомиров Олег Алексеевич. – Калинин : Калиниский гос.ун., 1986. – 58с.
360575
   Географические проблемы зоны БАМ. – Новосибирск : Наука, 1979. – 143с
360576
   Географические проблемы и вопросы природопользования.. – Уфа, 1972. – 177с.
360577
   Географические проблемы изучения и освоения арктических морей : тезисы докладов II Всесоюзной конференции по географии и картографированию океанов. – Ленинград : АН СССР, 1985. – 196с.
360578
   Географические проблемы изучения Севера. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 168с.
360579
   Географические проблемы использования межгорных котловин Алтае-Саянской горной области. : тезисы докладов и конференции. – Барнаула, 1986. – 90с.
360580
   Географические проблемы комплексного развития производительных сил и освоения естественных ресурсов СССР. – Иркутск, 1968. – 187 с.
360581
   Географические проблемы мелиорации земель Украинской ССР : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 188 с.
360582
   Географические проблемы Мирового океана : (Сборник научных трудов). – Ленинград : АН СССР, 1985. – 157с
360583
   Географические проблемы Молдавии. – Кишинев, 1976. – 112с.
360584
   Географические проблемы Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 112с
360585
   Географические проблемы освоения бассейна Верхнего Енисея : (сельское хозяйство в системе Саянского ТПК). – Иркутск, 1974. – 336с.
360586
   Географические проблемы освоения восточных районов СССР : (тезисы докладов IX конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока). – Иркутск : АН СССР, 1984. – 184с.
360587
   Географические проблемы освоения природных ресурсов Сибири. – Новосибирск : Наука, 1983. – 192с.
360588
   Географические проблемы осушительных мелиораций. – Москва, 1990. – 188 с.
360589
   Географические проблемы осущительных мелиораций на Украине : проблемы осушительных мелиораций / М.Д. Будз, М.В. Корбутяк, И.Н. Коротун, Л.К. Коротун, В.Г. Крыштоф // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 68-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
360590
   Географические проблемы при перепаспределении водных ресурсов Сибири. – Новосибирск : Наука, 1982. – 199с.
360591
   Географические проблемы при сельскохозяйственном освоении Сибири. – Новосибирск : Наука, 1977. – 159с
360592
   Географические проблемы развивающихся стран.. – М, 1981. – 48с.
360593
   Географические проблемы развития крупных экономических районов СССР.. – М, 1964. – 520с.
360594
   Географические проблемы развития народного хозяйства Московского региона. – Москва : Издательство МФГО СССР, 1986. – 104 с.
360595
   Географические проблемы развития нефтегазопромысловых районов : сборник научных трудов. – Тюмень, 1982. – 125с.
360596
  Петухов В.Г. Географические проблемы развития Центрально-красноярского энергопромышленного района : Автореф... канд. геогр.наук: / Петухов В.Г.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1965. – 19л.
360597
   Географические проблемы районов нового освоения. : сборник научных трудов. – Ленинград : АН СССР, 1988. – 121с.
360598
   Географические проблемы Сибири : Научные сообщения по программе XXII Международного географического конгресса. – Новосибирск : Наука, 1972. – 213с.
360599
   Географические проблемы совершенствования отдыха и туризма.. – М, 1985. – 172с.
360600
  Петрова Н.В. Географические проблемы формирования интеллектуально-инфраструктурного каркаса России : География. Хозяйство России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 22-24. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
360601
   Географические проблемы формирования ТПК Восточной Сибири : Тезисы докладов к научно-технической конференции. – Иркутск : Издательство ГО СССР, 1982. – 191 с.
360602
   Географические проблемы экономической самостоятельности Калининградской области : Межвузовский сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский ун-т, 1991. – 118 с.
360603
  Борзов А.А. Географические работы / А.А. Борзов. – Москва : Географгиз, 1951. – 552 с. : 2 портр., ил.
360604
  Крашенинников И.М. Географические работы / И.М. Крашенинников. – Москва : Географгиз, 1951. – 600с.
360605
  Полынов Б.Б. Географические работы / Б.Б. Полынов. – Москва : Геграфгиз, 1952. – 400с.
360606
  Танфильев Г.И. Географические работы / Г.И. Танфильев. – Москва, 1953. – 676с.
360607
  Крашенинников И.М. Географические работы / И.М. Крашенинников. – 2-е изд. – Москва : Географгиз, 1954. – 612с. : карта
360608
  Борзов А.А. Географические работы / А.А. Борзов. – Москва : Географгиз, 1954. – 526 с. : ил., карт.; 2 л. ил. и карт.
360609
  Анучин Д.Н. Географические работы / Анучин Д.Н.; [ Под ред. и со вступит. ст., с. 5-23 акад. Григорьева А.А. Примеч. Григорьева А.А., Грекова В.М.]. – Москва : Географгиз, 1954. – 472 с. : илл., и карт, 2 л. портр. и карт. – "Библиогр. печ. трудов Анучина Д.М. и критико-биогр. работы о нем" : с. 413-470. Сост. : Арандаренко Л.А. , Гаухман Р.П.
360610
   Географические системы : проблемы моделирования и управления : (тезисы докладов Всесоюзной научной конференции молодых ученых-географов). – Казань, 1987. – 173с.
360611
   Географические системы Верохневолжья : сборник научных трудов. – Москва, 1985. – 66с.
360612
  Кауфман И.М. Географические словари / И.М. Кауфман. – Москва : Книга, 1964. – 78 с.
360613
  Селезнева Л.Б. Географические собственные имена в текстах газеты. / Л.Б. Селезнева. – Иркутск, 1973. – 70с.
360614
  Рубичек В. Географические типы сельского хозяйства ГДР // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 107-109. – ISBN 0201-8683
360615
  Кусов В.С. Географические труды Дмитрия Ивановича Менделеева (К 100-летию выхода в свет его последней книги) : География. Люди науки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 30-36 : Рис., табл. – Бібліогр. 25 назв. – ISSN 0016-7207
360616
  Зеленская Л.И. Географические турниры в вузе как форма проведения семинарских занятий: преимущества, традиции, инновации // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 60-63 : табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
360617
  Дзенс-Литовская Н Н. Географические уловия формирования растительности и почв степного Крыма : Автореф... Доктора геогр.наук: / Дзенс-Литовская Н.Н,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1956. – 32л.
360618
   Географические условия и особенности природы таежного Прииртышья.. – Иркутск, 1983. – 135с.
360619
   Географические условия и проблемы сельского и лесного хозяйства таежных районов Западно-Сибирской равнины. – Вып. 2. – Иркутск, 1971. – 179 с.
360620
   Географические условия Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса. (КАТЭКа). – Иркутск, 1979. – 155с.
360621
   Географические условия освоения Обского Севера.. – Иркутск, 1975. – 177с.
360622
   Географические условия освоения побережья Байкала.. – Иркутск, 1976. – 141с.
360623
  Чикишев А.Г. Географические условия развития карста / А.Г. Чикишев. – Москва : Московский университет, 1975. – 114с.
360624
  Лясота Е.Л. Географические условия формирования Каменец-Подольского рекреационного узла // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 94-98. – Бібліогр.: 6 назв
360625
   Географические учебные полевые практики в университетах СССР.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1987. – 219с.
360626
  Кузьминов И.Ф. Географические факторы развития российской лесной промышленности в условиях рыночной экономики // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 32-44 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
360627
  Александров И.Г. Географические центры нового строительства и проблема районных комбинатов. А.Е. Ферсман : задачи плановой работы в геолого-разведочном деле / Александров И.Г. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1931. – 24 с.
360628
  Громова Е.В. Географические экскурсии / Е.В. Громова. – Ростов-на-Дону, 1956. – 83с.
360629
  Шенберг Г.Г. Географические экскурсии , их сущность содержание и методы ведения / Г.Г. Шенберг. – Москва-Л., 1926. – 160с.
360630
  Борзов А.А. Географические экскурсии в окрестностях Москвы / А.А. Борзов. – Москва : Новая Москва, 1925. – 78 с. – (Библиотека Вестника просвещения)
360631
   Географические экскурсии. Сетуньский маршрут.. – М, 1959. – 48с.
360632
  Кавришвили К.В. Географический анализ и систематика горных ландшафтов / К.В. Кавришвили. – Тбилиси, 1979. – 228с.
360633
  Ступишин А.В. Географический анализ овражно-балочных систем в пределах Татарской АССР / А.В. Ступишин, В.А. Дуглав, Н.Н. Лаптева. – Казань, 1980. – 152с.
360634
   Географический анализ природных и социально-экономических образований. : тезисы к межвузовской начно-практической конференции. – Рязань, 1989. – 101с.
360635
   Географический анализ природных ресурсов Иркутской области.. – Иркутск : АН СССР, 1985. – 174с.
360636
   Географический атлас : для начальной школы : ГУГК. – 16с.
360637
   Географический атлас : для 3-го и 4-го классов начальной школы. – Москва : ГУГК, 1940. – 16с.
360638
   Географический атлас. – Москва, 1957. – 17с.
360639
   Географический атлас. – Москва, 1959. – 33с.
360640
   Географический атлас. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 191с.
360641
   Географический атлас. – М., 1962. – 17 с.
360642
   Географический атлас : для 5 класса. – Москва : ГУГК, 1963. – 17с.
360643
   Географический атлас : для 5 класса. – Москва : ГУГК, 1965. – 17с.
360644
   Географический атлас. – Москва, 1967. – 198 с.
360645
   Географический атлас. – 3-е изд. – Москва, 1969. – 198с.
360646
   Географический атлас. – Москва, 1975. – 18с.
360647
   Географический атлас. – Москва, 1975. – 49с.
360648
   Географический атлас. – Москва, 1975. – 49с.
360649
   Географический атлас. – Москва, 1976. – 49с.
360650
   Географический атлас. – Москва, 1980. – 238с.
360651
   Географический атлас. – Москва, 1983. – 52с.
360652
   Географический атлас. – Москва, 1983. – 17 с.
360653
   Географический атлас . для 5 класса. – Москва : ГУГК, 1961. – 17с.
360654
   Географический атлас Америки / [отв. ред. А.Г. Колесникова]. – Москва : ГУГК, 1984. – 166 с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
360655
   Географический атлас Армянской ССР. – Москва, 1976. – 48с.
360656
   Географический атлас Африки / [отв. ред. Т.Г. Новикова и др.]. – Москва : ГУГК, 1983. – 220 с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
360657
   Географический атлас Африки / [отв. ред. Т.Г. Новикова и др.]. – Москва : ГУГК, 1985. – 220 с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
360658
   Географический атлас в 16 таблиц. – изд.15-е. – Ленинград : ГУГК, 1932. – 16с.
360659
   Географический атлас в 32 таблицы. – 4-е изд. – Ленинград : ГУГК, 1931. – 32с.
360660
   Географический атлас для 3-го и 4-го классов начальной школы. – М., 1938. – 30 с.
360661
   Географический атлас для 3-го и 4-го классов начальной школы. – 2-е изд. – М., 1941. – 16 с.
360662
   Географический атлас для 3-го и 4-го классов начальной школы. – 2-е изд. – Москва : Глав. упр. геодезии и картографии при СНК СССР, 1941. – 16с.
360663
   Географический атлас для 5-го и 6-го классов средней школы. – М., 1948. – 44 с.
360664
   Географический атлас для 5-го и 6-го классов средней школы. – М., 1950. – 44 с.
360665
   Географический атлас для 5 класса. – Москва : ГУГК, 1961. – 17с.
360666
   Географический атлас для 8-го класса. – Москва, 1988. – 47с.
360667
   Географический атлас для начальной школы. – Москва. – 16с.
360668
   Географический атлас для начальной школы. – М., 1935. – 16 с.
360669
   Географический атлас для начальной школы : для начальной школы : ГУГК, 1946. – 16с.
360670
   Географический атлас для начальной школы.. – М., 1934. – 16 с.
360671
   Географический атлас для начальной школы.. – М., 1936. – 16 с.
360672
   Географический атлас для пятого класса. – Москва, 1960. – 16с.
360673
   Географический атлас для средней школы. – М., 1950. – 42 с.
360674
   Географический атлас для средней школы Союза ССР. – М., 1941. – 28 с.
360675
   Географический атлас для средней школы.. – Москва, 1951. – 42 с.
360676
   Географический атлас для учителей средней школы. – Москва, 1954. – 192с.
360677
   Географический атлас для учителей средней школы. – : 4-е изд. – Москва, 1981. – 238с.
360678
   Географический атлас Западной Европы / [отв. ред. Т.М. Воробьева и др.]. – Москва : ГУГК, 1983. – 179, [13] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
360679
   Географический атлас зарубежных стран. – Москва, 1955. – 80с.
360680
   Географический атлас зарубежных стран. – Москва, 1958. – 79с.
360681
   Географический атлас материков. – Москва, 1971. – 36с.
360682
   Географический атлас материков. – Москва, 1983. – 37с.
360683
   Географический атлас мира / [отв. ред. В.И. Юрченко]. – Москва : ГУГК, 1984. – 252, [4] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
360684
   Географический атлас мира / [отв. ред. В.И. Юрченко]. – Москва : ГУГК, 1987. – 252, [4] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
360685
  Пядышев В.П. Географический атлас Российской империи, Царства Польскаго и Великаго Княжества Финляндскаго. Расположенный по губерниям на 83 листах с означением в оных городов, местечек, сел, деревень и всех примечательнейших мест ... с генеральною картою и таблиц : сост. и грав. В. П. Пядышев. – Санкт-Петербург : Воен.-Топогр. Депо, 1828. – 1 атл., 67 стр.
360686
   Географический атлас СССР. – М, 1941. – 42с.
360687
   Географический атлас СССР : для 7-8 классов средней школы. – Москва : ГУГК, 1952. – 75с.
360688
   Географический атлас СССР. – Москва, 1959. – 31с.
360689
   Географический атлас СССР : для 7 класса. – Москва : ГУГК, 1961. – 17с.
360690
   Географический атлас СССР : для 8 класса. – Москва : ГУГК, 1961. – 22с.
360691
   Географический атлас СССР. – М, 1962. – 22с.
360692
   Географический атлас СССР : для 7-8 классов. – Москва : ГУГК, 1963. – 37с.
360693
   Географический атлас СССР. – Москва, 1964. – 37с.
360694
   Географический атлас СССР. – Москва, 1965. – 37с.
360695
   Географический атлас СССР. – Москва, 1966. – 37с.
360696
   Географический атлас СССР. – Москва, 1966. – 37с.
360697
   Географический атлас СССР. – Москва, 1968. – 37с.
360698
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1982. – 246, [10] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
360699
   Географический атлас СССР. – Москва, 1983. – 32 с.
360700
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1984. – 246, [6] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
360701
   Географический атлас СССР. – Москва, 1984. – 33 с.
360702
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1985. – 246, [10] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
360703
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1986. – 246, [6] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
360704
   Географический атлас СССР / [ред. А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1987. – 246, [10] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
360705
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1988. – 246, [10] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
360706
   Географический атлас СССР / [ред. А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер, Г.И. Гулюк]. – Москва : ГУГК, 1989. – 246, [6] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
360707
   Географический атлас СССР / [ред. А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер, Г.И. Гулюк]. – Москва : ГУГК, 1990. – 246, [6] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
360708
   Географический атлас Т-ва "Просвещение" / Под ред. С.Н. Никитина. – С.-Петербург : Типо-литография Книгоиздательского Т-ва Просвещение, 1896. – XI, [100 к.], 237 с.
360709
   Географический атлас частей света и важнейших государств. – Москва, 1961. – 49с.
360710
   Географический атлас частей света и важнейших государств. – Москва, 1961. – 48с.
360711
   Географический атлас частей света и важнейших государств. – Москва, 1964. – 49с.
360712
   Географический атлас частей света и важнейших государств. – Москва, 1966. – 49с.
360713
   Географический атлас частей света и важнейших государств. : для 6-7 классов. – Москва : ГУГК, 1963. – 49с.
360714
   Географический атласс СССР : для 7-го и 8-го классов средней школы. – Москва : ГУГК, 1951. – 76с.
360715
   Географический ежегодник. – Вильнюс
Вип. 17. – 1979
360716
  Маркс А.Ф. Географический и статистический карманный атлас России / А.Ф. Маркс. – С.-Петербург : Тип. Т-ва А.Ф. Маркс, 1907. – 172, 46 с.
360717
  Григорьев А.Л. Географический кабинет : Пособие для учителя / А.Л. Григорьев. – Москва : Просвещение, 1950. – 156с.
360718
  Семакин Н.К. Географический кабинет и учебная площадка в школе / Н.К. Семакин. – Москва, 1973. – 223с.
360719
  Бурдейный П.А. Географический кабинет. : Из опыта работы учителя / П.А. Бурдейный. – Москва : Просвещение, 1965. – 43с.
360720
  Кравчук П.А. Географический калейдоскоп / П.А. Кравчук. – Киев, 1988. – 143с.
360721
  Бочковская Т.В. Географический калейдоскоп : Методика и опыт. Внеклассная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 53-57. – ISSN 0016-7207
360722
  Бахвалова Н.Ф. Географический календарь памятніх дат на 2007 год : Информируем читателя / Н.Ф. Бахвалова, Л.И. Ярукова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 74-75. – ISSN 0016-7207
360723
   Географический календарь памятных дат на 2007 г. : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 71. – ISSN 0016-7207
360724
  Бахвалова Н.Ф. Географический календарь памятных дат на 2010 год : информация / Н.Ф. Бахвалова, Л.И. Ярукова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 61-64. – ISSN 0016-7207
360725
  Сус И.Н. Географический КВН : приглашаем к дискуссии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 56-66 : Фото., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
360726
  Барышева Ю.Г. Географический комплекс средней школы : Пособие для учителей / Ю.Г. Барышева, Т.П. Беляева, М.Б. Вестицкий и др. – Москва : Просвещение, 1978. – 144 с. : ил. – (Пособие для учителей)
360727
  Башкатов А. Географический лексикон, 1830
360728
  Полунин Ф. Географический лексикон Российского государства, или словарь описующий по азбучному порядку реки, озера, моря, горы, города... / Из достопамятных известий собранный ... Федором Полуниным, а с попр. и пополн. ... и с пред. Герарда Фридерика Миллера. – Напечатан в Москве (Москва) : В Императорском Московском Университете, 1773. – 479 с.
360729
  Гришанков Г.Е. Географический метод исследования : теория и практика экологических исследований в физической географии // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 29-39. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0201-4122
360730
   Географический обзор Европейской Росси : Конспект. Издание слушателей Императорского Петроградского археологического Института: Бормана К.К. и Мульханова А.Е. – Петроград : типография М.А. Безсонова, 1915. – 14с.
360731
  Огурцов Л.Н. Географический очерк Ильменских гор : Автореф... канд. географ.наук: / Огурцов Л. Н.; ЛГУ. – Ленинград, 1949. – 11 с.
360732
  Богза Д. Географический очерк Румынской Народной республики / Джео Богза. – Бухарест : Издательство Румынский институт культурной связи с заграницей, 1953. – 47 с., 8 л. ил. : ил.
360733
   Географический очерк Социалистической Республики Румынии. – Бухарест, 1966. – 30с.
360734
  Архангельский Н.А. Географический очерк Средневолжского края / Архангельский Н.А. – Самара : Госполитиздат.Средневолжское краевое отделение, 1931. – 96 с., [1] карта
360735
   Географический прогноз: Теория, методы, региональный аспект. – Москва : Наука, 1986. – 91с. – (Современные проблемы биосферы)
360736
  Ковалев А.П. Географический процесс: теоретические представления и выход в практику : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 3-10 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0201-4122
360737
   Географический сборник : Работы по теоретическим и специальным вопросам научно-технической информации. – Москва : ВИНИТИ, 1963. – 243с
360738
   Географический сборник : работы по теоретическим вопросам научно-технической информации. – Москва : ВИНИТИ, 1963. – 244с.
360739
   Географический сборник. – Москва : Изд. ВИНИТИ
Часть 2 : (Методы географического изучения. Использование природных ресурсов). – 1966. – 307с.
360740
   Географический сборник : (общие вопросы географии, Региональные проблемы географии). – Москва : ВИНИТИ
Вып.4. – 1970. – 334с.
360741
   Географический сборник. – Алма-Ата
Вип. 2. – 1975
360742
   Географический сборник. – Москва : ВИНИТИ
Вып .5 : В.И.Ленин и советская география.Научная информация в географии. Охрана природной среды и природные ресурсы. Теоретические и региональные проблемы географии). – 1975. – 432с.
360743
   Географический сборник. – Алма-Ата
Вип. 3. – 1976
360744
   Географический сборник кружка студентов-естественников Харьковского университета. – Харьков, 1891. – 122с.
360745
  Адлер Б. Географический семинарий при Лейпцигском университете : (Из личных воспоминаний) : Типо-Лит. т-ва И.Н. Кушнерева и К. – 11с. – Отд. оттиск из : "Землеведение", кн. 2-3, 1902 г.
360746
  Агапов С.В. Географический словарь / С.В. Агапов, С.Н. Соколов, Д.И. Тихомиров. – М, 1961. – 156с. – (Библиотека школьника)
360747
  Агапов С.В. Географический словарь / С.В. Агапов, С.Н. Соколов, Д.И. Тихомиров. – 2-е доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1968. – 245с. – (Библиотека школьника)
360748
   Географический словарь Амурской области. – 2-е изд., доп. – Благовещенск, 1978. – 285с.
360749
  Спрогис И.Я. Географический словарь древней Жомойтской земли XVI столетия, составленный по 40 актовым книгам российского земельного суда архивариусом Виленского центрального архива древних актовых книг-губерний Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской. – Вильма : Тип. И.Я. Яловцера, 1888. – XX, 363 с.
360750
  Головацкий Я. Географический словарь западнославянских и югославянских земель и прилежащих стран / Я. Головацкий. – Вильна : Типография А.Г. Сыркина, 1884. – XXXII, 371 с.
360751
   Географический словарь России. – С.-Петербург : Типо-Литография И. Лурье и К.
Вып. 1 : Аа - Бабихинский. – 1909. – VII, [1], 48 с.
360752
   Географический словарь России. – С.-Петербург : Типо-Литография И. Лурье и К.
Вып. 2 : Бабица - Большие Соли. – 1909. – С. 49-96, VIII с.
360753
   Географический словарь России. – С.-Петербург : Типо-Литография И. Лурье и К.
Вып. 3 : Большие Ясырки - Вегла. – 1909. – С. 97-144
360754
  Барсов Н. Географический словарь русской земли (IX-XIV ст.) / Составил и издал Н. Барсов. – Вильна : Тип. А. Сыркина, 1865. – VIII, 220 с. – Библиогр.: с. V-VIII. – (Материалы для историко-географического словаря России ; 1)
360755
   Географический справочник : Алфавитный указатель географических названий и статистический обзор государств земного шара // Доисторическая Греция : (Эгейская культура) : Со вступительным очерком автора к русскому изданию / Лихтенберг, фон.-. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1913. – 270 с. – (Библиотека знания ; Кн. 9, 15)
360756
  Дворников П. Географический справочник : пособие / П. Дворников, С. Соколов. – Москва : Тип. Т-ва Рябушинских, 1915. – 101, IV с.
360757
   Географический турнир : олимпиада // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 130-133 : Фото
360758
  Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества / Анучин В.А. – Москва : Мысль, 1982. – 334 с.
360759
  Климов Е.В. Географический фактор христианизации Древней Руси. Конец X - середина XIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 137-141. – ISSN 0042-8779
360760
  Шубаев Л.П. Географический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А.И.Герцена. / Л.П. Шубаев
16. – 1956. – 3-300с.
360761
  Харламова Татьяна Географический факультет МГУ: любой индустрии нужен фундамент : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 39 : Фото
360762
  Касимов Н.С. Географический факультет МГУ: научно-учебный центр : География. МГУ -250 лет // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 4-8. – ISSN 0016-7207
360763
   Географический энциклопедический словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1986. – 527с.
360764
   Географический энциклопедический словарь. – Москва, 1988. – 431с.
360765
   Географический энциклопедический словарь. : Географические названия. – Москва : Советская энциклопедия, 1983. – 528с.
360766
   Географический энциклопедический словарь.. – Москва : Советская энциклопедия, 1989. – 592с.
360767
  Семенов-Тян-Шанский Географическо-статистический словарь Российской империи / Семенов-Тян-Шанский; сост. по поручению Рус. геогр. о-ва П. Семенов. – Санкт-Петербург : Ижд. А. Н. Турубаева
Т. 1 : [Аа-Гям-малик] / присодействии . В. Зверинского, Н. Филиппова и Р. Маака. – 1863. – 716 с.
360768
  СеменовТян-Шанский П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. по поручению Рус. геогр. о-ва П. Семенов, при содействии д. чл. В. Зверинского. – Санкт-Петербург : Ижд. А. Н. Турубаева
Т. 2 : [Дабан-Кяхтинское градоначальство] / при содействии В. Зверинского, Р. Маака, Л. Майкова и Н. Филиппова. – 1865. – 898 с.
360769
  Семенов П. Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. по поручению Рус. геогр. о-ва П. Семенов, при содействии. В. Зверинского. – Санкт-Петербург : Ижд. А.Н. Турубаева
Т. 3 : Лаарс - Оять. – 1867. – 743 с.
360770
  Семенов П. Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. по поручению Рус. геогр. о-ва д. чл. О-ва П. Семенов, при содействии д. чл. В. Зверинского. – Санкт-Петербург
Т.4. Вып. 1 : Па - Пол. – 1868. – 640 с.
360771
  Семенов-Тян-Шанский П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. по поручению Рус. геогр. о-ва П. Семенов. – Санкт-Петербург : Ижд. А. Н. Турубаева
Т. 5 : [Таарджал - Яя]. – 1885. – [4], 1000 с. : табл.
360772
  Найденов Б.С. Географическое введение в геологию / Б.С. Найденов. – Москва-Ленинград, 1934. – 137с.
360773
   Географическое и статистическое описание Грузии, Кавказа из Путешествие г-на акад. И.А. Гильденштендта через Россиию и по кавказским горамв 1770, 71, 72 и 73 годах. – М, 1809. – 383с.
360774
  Хахлов В.А. Географическое изменение окраски / В.А. Хахлов. – Томск, 1926. – 6с.
360775
  Доан Т.Х. Географическое изучение андроновской культуры Южной Сибири, Казахстана. : Автореф... Канд.ист.наук: 575 / Доан Т.Х.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 17л.
360776
  Зворыкин К.В. Географическое изучение природных особенностей и хозяйственного использования. / К.В. Зворыкин, Г.В. Чешихин. – Л, 1959. – 20с.
360777
   Географическое изучение природы и хозяйства. : сборник работ молодых географов. – Москва : АН СССР, 1975. – 144с.
360778
   Географическое изучение процессов эрозии. – Ульяновск
вып. 1. – 1977. – 116 с.
360779
  Ковалев С.А. Географическое изучение сельского расселения : (Задачи, методика, материалы, специальные карты расселения) / С.А. Ковалев; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-тет ; Кафедра Экономической географии СССР ; под ред. Ю.Г. Саушкина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1960. – 340 с.
360780
   Географическое изучение территориальной организации сферы облуживания. – Москва, 1976. – 155с.
360781
  Бекбулатов А. Географическое изучение территории Каракалпакии со второй половины XIX в. до современности : Автореф... канд. геогр.наук: / Бекбулатов А.; АН СССР. ин-т истории естествознания и техники. – М., 1968. – 15л.
360782
  Чуднова В.И. Географическое изучение формирования населения Обского Севера. (В связи с процессом промышленного освоения района) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.691 / Чуднова В.И.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 20л.
360783
   Географическое исследование в Донбасе : (сборник статей). – Донецк, 1975. – 173с.
360784
  Валесян Л.А. Географическое исследование территориально-проиозводственного комплекса Армянской ССР. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Валесян Л.А.; АН СССР. – М, 1968. – 49л. – Бібліогр.:с.44-46
360785
  Мешечко Е.Н. Географическое краеведение : Учебное пособие / Е.Н. Мешечко. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 144с.
360786
  Сафиуллин А.З. Географическое краеведение в общеобразовательной школе : Пособие для учителей / А.З. Сафиуллин. – Москва : Просвещение, 1979. – 127с.
360787
  Чеботарев Х. Географическое методическое описание, 1775
360788
  Чеботарев Х. Географическое методическое описание Российской империи с надлежащ. введением к основательному познаниб земного шере и Европы вообще для наставления обучающегося при имп. Московском ун-те юнощества. – Москва, 1776. – 540 с.
360789
  Гвахария В.К. Географическое моделирование испарения с водоемов горных стран / В.К. Гвахария. – Тбилиси, 1986. – 113с.
360790
  Звонарев П.В. Географическое моделирование производственных связей промышленных предприятий как один из методов их анализа и совершенствования : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Звонарев П.В.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 32л.
360791
  Мельхеев М.Н. Географическое название Восточной Сибири / М.Н. Мельхеев. – Иркутск, 1969. – 121с.
360792
  Мельхеев М.Н. Географическое название Приенисейской Сибири / М.Н. Мельхеев. – Иркутск, 1986. – 142с.
360793
  Хасанов Х.Х. Географическое наследие ученых Средней Азии. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Хасанов Х.Х.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1967. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
360794
   Географическое обоснование экологических экспертиз. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 208с.
360795
   Географическое образование : тезисы докладов Симпозиум К-7. – Ленинград, 1976. – 36с.
360796
   Географическое образование в Казахстане : темат. сб. науч. тр. проф.-преподават. состава вузов М-ва просвещения КазССР. – Алма-Ата : КазПИ, 1987. – 79 с., [1] : граф.
360797
  Барткова И.И. Географическое образование в Приморье : учеб. пособ. / И.И. Барткова. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1988. – 67, [1] с. – Библиогр.: с. 66-67 (57 назв.). – ISBN 5-7444-0051-6
360798
  Баринов И.М. Географическое образовапние в странах СНГ : Вести из регионов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 67-68, 71 : Табл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
360799
  Слуцкая Р.Д. Географическое общество "Глобус" / Р.Д. Слуцкая. – Москва, 1972. – 128с.
360800
   Географическое общество Азербайджанской ССР. : материалы V съезда. – Баку : Элм, 1985. – 260с.
360801
   Географическое общество за 125 лет. – Ленинград : Наука, 1970. – 396с
360802
  Костриц И.Б. Географическое общество Союза ССР 1917-1967. / И.Б. Костриц, Ж.М. Пинхенсон. – Москва : Мысль, 1968. – 272с.
360803
   Географическое общество СССР.. – М, 1973. – 80с.
360804
   Географическое общество СССР.Материалы VI съезда : доклады на пленарных заседаниях. – Ленинград, 1975. – 149с.
360805
   Географическое описание реки Волги от Твери до Дмитреевска для путешествий ея имп. величества по оной реке. – с.
360806
   Географическое описание Татарской ССР : сборник статей. – Казань : Госиздат
Ч. 1 : Природа края. – 1921. – 279с.
360807
   Географическое положение Греции // Исторические очерки / В.В. Андреев. – Киев : В тип. Е.Я. Федорова, 1877. – С. 1-407
360808
  Шехаб Г. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал стран региона Персидского залива как основа развития экономических взаимоотношений с Россией // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 12-16
360809
  Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование / Т.В. Звонкова. – Москва : Высшая школа, 1987. – 192с.
360810
   Географическое прогнозирование и охрана природы. – Москва : Московский университет, 1990. – 174с
360811
   Географическое прогнозирование социально-экономического развития Калининградской области : Сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский государственный ун-т, 1990. – 124с.
360812
  Сухоруков В.Д. Географическое пространство как принцип созерцания // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 35-39. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
360813
  Розин М.С. Географическое размещение важнейших полезных ископаемых в капиталистических странах / М.С. Розин; Под ред. Д.И. Щербакова. – Москва : Государственное издательство географической литературы, 1953. – 142, [2] с.
360814
   Географическое размещение заповедников в РСФСР и организация их деятельности.. – М, 1981. – 138с.
360815
  Гинзбург Г.А. Географическое размещение лесов Белорусской ССР и их использование. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Гинзбург Г.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1955. – 20л.
360816
   Географическое размещение пищевой промышленности во 2-м пятилетии.. – М-Л, 1932. – 286с.
360817
  Леш А. Географическое размещение хозяйства / А. Леш. – Минск, 1959. – 455с.
360818
  Руденко В.П. Географическое разнообразие природно-ресурсного потенциала регионов Украины : монография / Руденко В.П.; Федеральное агентство по образованию; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный торгово-экономический институт". – Красноярск : КГТЭИ, 2007. – 168с. – ISBN 978-5-98-153-082-1
360819
  Кобельт В. Географическое распределение животных в холодном и умеренном поясах Северного полушария : с 12-ю таблицами в красках и автотипиях, картою и с 151 политипажем в тексте / В. Кобельт, д-р ; перевод с нем. [и предисл.] В.Л. Бианки, ст. зоолога Зоол. музея Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. А Бенке], 1903. – XVI, [2], 644, [4] с., 14 лл. ил. карт.


  Авт. предисл., пер.: Бианки, Валентин Львович (1857-1921)
360820
  Кобельт В. Географическое распределение животных в холодном и умеренном поясах Северного полушария : с 13-ю таблицами в красках и автотипиях, картою и автотипиях и со многими политипажами в тексте / В. Кобельт, д-р ; перевод с нем. [и предисл.] В.Л. Бианки, ст. зоолога Зоол. музея Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Вып. 5 (последний) : с 1-й раскрашенной и 2-мя черными табл. – 1903. – С. 449-643, XVI с., 14 лл. ил. карт. – На 2 тит. л. и обл. вып. 1-3 дата: 1902. - С. [1-4] реклама изд.


  Авт. предисл., пер.: Бианки, Валентин Львович (1857-1921)
360821
  Семенов-Тян-Шанский Географическое распределение жуков-кравчиков (триба Liethrini семейства Scarabalidae) в связи с их классификацией. / А.П. Семенов-Тян-Шанский : (Представлено Зоологичесим институтом). – Москва-Ленинград : Ти п. АН СССР, 1934. – С. 1387-1402, 1 л. карт. : карт.


  На обл. єкз. № 250291 дарств. надпись: Дорогому Н.Я. Кузнецову от автора. 2.VI.35
360822
  Флигель М.Д. Географическое распределение поглощения радиоволн в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Флигель М.Д.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 18л.
360823
  Бирюков В.И. Географическое распространение Anopheles Украины и зараженность подвидов Anopheles mac. messeae, Anopheles mac. maculipennis (typicus) Anopheles mac. atroparvus возбудителями малярии : Дис. ... докт. биол. наук: / В.И. Бирюков ;. – Харьков : [б. и.], 1945. – 235 л. – Библиогр. "Отечественная литература": л. 187-231 и "Зарубежная литература", л. 232-235
360824
  Кириченко А.Н. Географическое распространение Argynnis eugenia E v. (Lepidoptera, Nymphalidae) по новейшим данным / А.Н. Кириченко (С.-Петербург) // Компакт - 252292 / А.Н. Кириченко. – 4 с.


  На обл. дарств. надпись: В знак глубокого уважения Владимиру Николаевичу Кавригину
360825
  Якобсон Г.Г. Географическое распространение видов рода Timarcha Latr. (Coleoptera, Chrysomelidae) 3M 20 III 1925. / Г.Г. Якобсон. – Москва, 1925. – 45-46с.
360826
  Кожевников Г,А. Географическое распространение животных форм в связи с их геологическим развитием : [Статья представляет собою в значительно измененном, в интересах общедоступ., вид пробную лекцию, чит. автором 15 декабря 1897 года на тему предлож. Физико-матем. фак-том Имп. Моск. ун-та, для получения звания приват-доцента по кафедре зоологии] / [Григорий Кожевников]. – [Москва] : [Университетская тип.], 1898. – 20 с. – Без обл. и тит. л. - Авт. Указа в конце теста. - Отд. оттиск из журн.: Естествознание и география
360827
  Кожанчиков И.В. Географическое распространение и изменчивость Euxoa aquilina Schiff и Euxoa distingwenda Ld. : (с 8 рис.) / И.В. Кожанчиков // Компакт - 252389 / И.В. Кожанчиков. – С. 288-297. – Библиогр.: Литература: (с. 297)
360828
  Сержанин Ю.И. Географическое распространение и состояние естественных запасов охотничье-промысловых млекопитающих в Белорусской СССР / Ю.И. Сержанин. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 124с.
360829
  Кожанчиков И.В. Географическое распространение и физиологические признаки / И.В. Кожанчиков, 1938. – 246-259с.
360830
  Виноградская О.Н. Географическое распространение комаров - переносчиков инфекции : (на основе сухоустойчивости и влаголюбивости видов) / О.Н. Виноградская. – Москва : Медицина, 1969. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-162
360831
  Дмитриева С.И. Географическое распространение русских былин / С.И. Дмитриева. – Москва, 1975. – 113с.
360832
  Ядревский О.О. Географическое указание как объект права интеллектуальной собственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ядревский Олег Олегович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 26 с. – Библиогр.: 27 назв.
360833
  Маергойз И.М. Географическое учение о городах / АН СССР ; Географическое общество СССР ; Ин-т географии ; И.М. Маергойз ; отв. ред. О.Т. Богомолов. – Москва : Наука, 1987. – 118 с.
360834
  Комлев В.Н. Географическое, геологическое и горное завершение Росатомом жизненного цикла отходов производства атомной энергии // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 97-101. – ISSN 0203-3100
360835
  Сыроечковский Е.Е. Географичское распределение рыбоядных птиц Северного Каспия. : Автореф... канд. географ.наук: / Сыроечковский Е.Е.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1955. – 20л.
360836
  Терехова Л.Г. и Эрдели В.Г. География : Учебник для начальной школы / Л.Г. и Эрдели В.Г. Терехова. – Харьков-Одесса
ч.2. – 1933. – 120с.
360837
  Терехова Л.Г. и Эрдели В.Г. География : Учебник для начальной школы / Л.Г. и Эрдели В.Г. Терехова. – 2-е. – Харьков
ч.1. – 1934. – 80с.
360838
  Терехова Л.Г. и Эрдели В.Г. География : Учебник для четвертого класса начальной школы / Л.Г. и Эрдели В.Г. Терехова. – 3-е, перераб. – Москва
ч.2. – 1935. – 136с.
360839
  Терехова Л.Г. и Эрдели В.Г. География : Учебник для четвертого класса начальной школы / Л.Г. и Эрдели В.Г. Терехова. – Москва, 1946. – 124с.
360840
  Терехова Л.Г. и Эрдели В.Г. География : Учебник для четвертого класса начальной школы / Л.Г. и Эрдели В.Г. Терехова. – 14-е. – Москва, 1947. – 124с.
360841
  Пржиалковский В.И. География авиационной промышленности США. : Автореф... канд. географ.наук: / Пржиалковский В.И.; Ин-т географии АН СССР. – М., 1962. – 26л.
360842
  Максимов Н.А. География в 5 классе. / Н.А. Максимов. – М., 1969. – 232с.
360843
   География в 6 классе : Посібник для вчителів. – Москва : Радянська школа, 1974. – 231с
360844
  Кривошеев В.М. География в Казанском университете до Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. географ.наук: / Кривошеев В.М.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1955. – 16л.
360845
   География в МГУ в начале XXI века / [Н.С. Касимов и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геогр. фак. – Москва : [б. и.], 2008. – 32 с. : ил. – Посвящ. 70-летию геогр. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова. - Авт. указ. в макете каталож. карточки. – ISBN 978-5-89575-153-4
360846
  Мурзаев Э.М. География в названиях / Э.М. Мурзаев. – Москва : Наука, 1979. – 167с.
360847
  Мурзаев Э.М. География в названиях / Э.М. Мурзаев. – 2-е изд., перераб., доп. – Москва : Наука, 1982. – 177 с.
360848
  Терехова Л.Г. География в начальной школе / Л.Г. Терехова. – Москва, 1934. – 88с.
360849
  Герасимов И.П. География в современном мире / И.П. Герасимов. – М, 1961. – 26с.
360850
  Герасимов И.П. География в современном мире / И.П. Герасимов. – М., 1961. – 26с.
360851
   География в школе. – Москва : Тип. и цинкография Т/Д Мысль
Сб. 1 : Вопросы преподавания и методики географии в средней и народной школе. – 1913. – 128 с.
360852
   География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 1934-
№ 5. – 2002
360853
  Маркош Д. География Венгрии / Д. Маркош. – Москва, 1954. – 246с.
360854
  Мананников А.П. География виноградарства Юга Казахстана : Автореф... канд. геогр.наук: / Мананников А.П.; Алма-Ат. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1954. – 15л.
360855
  Лесгафт Э. География внеевропейских стран / Э. Лесгафт. – Ленинград, 1924. – 254с.
360856
  Кастро Ж. География голода / Ж. Кастро. – Москва, 1950. – 219с.
360857
  Кастро Ж. География голода / Ж. Кастро. – Москва, 1954. – 388с.
360858
  Перцик Е.Н. География городов / Е.Н. Перцик. – М., 1985. – 145с.
360859
  Перцик Е.Н. География городов (Геоурбанистика) : Учебное пособие для вузов / Е.Н. Перцик. – Москва : Высшая школа, 1991. – 317 с.
360860
  Салиев Абдусами География городов республик Средней Азии : учеб. пособ. / МВиССО Узбекской ССР ; Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. В.И. Ленина ; А. Салиев ; [отв. ред. О.Б. Ата-Мираев]. – Ташкент : ТГУ им. В.И. Ленина
Ч. 1 : Формирование сети городских поселений. – 1980. – 80 с.
360861
  Салиев А. География городов республик Средней Азии : учеб. пособ. / А. Салиев ; [отв. ред. О.Б. Ата-Мирзаев]. – Ташкент : ТашГУ
Ч. 2. – 1984. – 68 с.
360862
  Ковалевский П. География для начальных училищ / П. Ковалевский. – 17-е изд. – Рига : Типо-литография Л. Гренцталь, 1911. – 88 с.
360863
  Маркозов В. География Европейской России / В. Маркозов. – Киев : Типография Окружного Штаба, Киевского военного Округа
Ч. 1. – 1882. – XII, 232, 15, 184 с. – (С двумя первыми приложениями)
360864
  Никольский А.М. География животных / сост. А.М. Никольский, проф. Харьковского ун-та. – Харьков : Русская типо-литогр., 1909. – 8, 262 с.
360865
  Кобышев Н.М. География животных с основами зоологии / Н.М. Кобышев, Б.С. Кубанцев. – Москва : Просвещение, 1988. – 191с.
360866
  Стамп Л.Д. География жизни и смерти / Л.Д. Стамп. – Москва : Прогресс, 1967. – 160с.
360867
  Ляйстер А.Ф. География Закавказья : Очерки по физической географии и этнографии ЗСФСР / А.Ф. Ляйстер, Г.Ф. Чурсин. – Тифлис, 1929. – 340с.
360868
  Чаклин А.В. География злокачественных опухолей / А.В. Чаклин. – Москва, 1966. – 47с.
360869
  Добровольский Л. География и географические наглядные пособия в австрийской средней школе / Л. Добровольский. – 18 с.
360870
  Ходак Ю.А. География и геология планет (планетология) : курс лекций / Ю.А. Ходак. – Москва : МПИ, 1972. – 133 с.
360871
  Преображенский В.С. География и отдых / В.С. Преображенский, Ю.А. Веденин. – Москва : Знание, 1971. – 48с.
360872
  Кузнецов Г.А. География и планировка сельскохозяйственных районов / Г.А. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1971. – 440с.
360873
  Флиппонно М. География и практика / М. Флиппонно. – Москва, 1964. – 336с.
360874
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 4. – 2001
360875
   География и природные ресурсы. – Новосибирск, 1980-. – ISSN 0206-1619
№ 2. – 2002
360876
  Меч С.П. География как наука и как учебный предмет / С.П. Меч. – Москва : Типо-лит. Высочайше утвержд. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1893. – с. – Дефект. кн. № 125124, отсутств. стр. 29-?
360877
  Шелковников В.Н. География лесных ресурсов и лесной промышленности Волго-Вятского района : Автореф... канд. герг.наук: / Шелковников В. Н.; МП РСФСР, Моск. пед. ин-т. – М., 1962. – 16л.
360878
  Коринская В.А. География материков : Уч. для 6 кл. / В.А. Коринская. – 5-е изд. – М., 1973. – 256 с.
360879
  Коринская В.А. География материков : Уч. для 6 кл. / В.А. Коринская. – 7-е изд. – Москва, 1975. – 256с.
360880
  Коринская В.А. География материков / В.А. Коринская. – 14-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1982. – 224с.
360881
  Коринская В.А. География материков и океанов: уч. для 7 кл. ср.шк. / В.А. Коринская. – Москва : Просвещение, 1989. – 319с.
360882
  Коринская А В. География материков: уч. для 6 кл. / А В. Коринская, . – 11-е изд., перераб. – М., 1979. – 224с.
360883
  Коринская В.А. География материков: уч. для 6 кл. / В.А. Коринская. – М., 1985. – 272с.
360884
  Коринская В.А. География материков: Уч. для 6 кл. / В.А. Коринская. – 2-е изд. – М., 1970. – 288с.
360885
  Коринская В.А. География материков: Уч. для 6 кл. / В.А. Коринская. – 4-е изд. – М., 1972. – 256с.
360886
  Коринская В.А. География материков: Уч. для 6 кл. / В.А. Коринская. – 16-е изд. – Москва : Просвещение, 1984. – 272с.
360887
  Коринская А В. География материков: Уч. для 6 класса. / А В. Коринская. – 8-е изд. – М., 1976. – 256с.
360888
  Коринская В.А. География материков: Уч. для 6 класса. / В.А. Коринская. – 10-е изд. – М., 1978. – 256с.
360889
  Коринская В.А. География материков: Уч. для 7 кл. сред.шк. / В.А. Коринская. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 319с.
360890
  Коринская В.А. География материков: Уч.пособ. для 6 кл. сред.шк. / В.А. Коринская. – 17-е изд. – Москва : Просвещение, 1987. – 272 с.
360891
  Фахрутдинов Р.З. География минеральных ресурсов, производства и потребления фосфатных удобрений в СССР. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Фахрутдинов Р.З.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 17л.
360892
  Голиков А.П. География мирового водопотребления: состояние, динамика, перспективы / А.П. Голиков, Н.А. Казакова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 17-25. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
360893
  Макаров Ю.С. География морского транспорта Индонезии : Автореф... канд .геогр.наук: / Макаров Ю. С.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1969. – 27л.
360894
  Ковалев С.А. География населения / С.А. Ковалев, Н.Я. Ковальская. – М, 1966. – 84с.
360895
  Ковалев С.А. География населения : учебно-метод. пособие для студ.-заочников геогр. ф-ов гос. ун-ов / МВиССО СССР ; Научно-методический кабинет по заочному и вечернему обучению Московского Гос. ун-та им. М.В. Ломоносова ; С.А. Ковалев, Н.Я. Ковальская. – 2-е изд. доп. – Москва : Московский университет, 1971. – 127 с.
360896
  Шувалов Е.Л. География населения : учеб. пособ. для студ. гр. спец-тей пед. ин-тов / Е.Л. Шувалов ; [ред.: И.А. Ерофеев, Н.А. Фоминых]. – Москва : Просвещение, 1977. – 160 с.
360897
  Шувалов Е.Л. География населения : Учебное пособие для вузов / Е.Л. Шувалов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 176 с.
360898
  Гргеарян А.К. География населения Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гргеарян А. К. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1965. – 24 с.
360899
  Покшишевский В.В. География населения зарубежных стран / В.В. Покшишевский. – Москва, 1971. – 174с.
360900
  Мохначук С.С. География населения и населенных пунктов Волынской области УкрССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мохначук С.С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 30 с.
360901
  Кекелиа Д.И. География населения и населенных пунктов Картлийской части Центрально-Восточного (Тбилисского) экономического района. (Экон.-геогр. исследование для районной планировки) : Автореф... канд. гогр.наук: 691 / Кекелиа Д.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 26л.
360902
  Крачило Н.П. География населения и населенных пунктов Хмельницкой области : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Крачило Н.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 21 с.
360903
  Ковтюнюк М.Е. География населения и проблемы расселения Ровенской области : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.691 / Ковтюнюк М.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с.
360904
  Гуджабидзе В.В. География населения Колхиды. (В связи с вопросами рацион. использования трудовых ресурсов и реконструкции расселения) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гуджабидзе В.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 23 с.
360905
  Матей К.Г. География населения Молдавской ССР и демографические процессы / АН Молдавской ССР ; Отдел географии ; К.Г. Матей, В.Е. Прока. – Кишинёв : Штиинца, 1985. – 120 с.
360906
  Шостак А.П. География населения Подолья : Дис... канд. географ.наук: / Шостак А.П.; АН УССР, Совет по изуч. производит. сил УССР. – Киев, 1969. – 244л. – Бібліогр.:л.228-244
360907
  Дагаева Т.К. География населения северных районов Карельской АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Дагаева Т.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. АКафедра экон. географии. – Л., 1961. – 19л.
360908
  Покшишевский В.В. География населения СССР : экономико-географические очерки / В.В. Покшишевский. – Москва : Просвещение, 1971. – 174 с.
360909
  Ковалев С.А. География населения СССР : учебное пособие для вузов / С.А. Ковалев, Н.Я. Ковальская. – Москва : Московский университет, 1980. – 287 с.
360910
  Тенсина И.И. География населенных пунктов Мещеры : Автореф... канд. геогр.наук: / Тенсина И. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
360911
  Чу Шао-тан География Нового Китая / Чу Шао-тан. – Москва, 1953. – 368с.
360912
  Якушко О.Ф. География озер Белоруссии. / О.Ф. Якушко. – Минск, 1967. – 214с.
360913
  Марков К.К. География океана / К.К. Марков. – Л., 1970. – 16с.
360914
  Джумалиев С. География отгонного животноводства Киргизии на примере Чуйской долины, Кенес-Анархая и Прибалхашья. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Джумалиев С.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 20л.
360915
  Курицын И.И. География Пензенской области : Уч.пособ. для учащ. сред.шк. / И.И. Курицын, Н.А. Марденский. – Саратов, 1978. – 95 с.
360916
  Иванова Г.П. География пищевой промышленности и ее влияние на развитие и размещение розничной торговли продовольственными товрами (на прим. Крымской обл.) : Дис... канд. геогр.наук: / Иванова Г.П.; КГУ. Симферопольский филиал ин-та советской торговли. – Симферополь, 1973. – 156л. – Бібліогр.:л.149-156
360917
  Лесев В.Д. География подвига / В.Д. Лесев. – Нальчик, 1989. – 156с.
360918
  Равкин Ю.С. География позвоночных южной тайги Западной Сибири / Ю.С. Равкин, И.В. Лукьянова. – Новосибирск, 1976. – 338 с.
360919
  Калмуцкая Э.И. География потребления : учеб. пособ. / МВиССО УССР ; Черновицкий ордена трудового красного знамени государственный ун-т; Э.И. Калмуцкая. – Черновцы : ЧГУ, 1980. – 94 с.
360920
  Монин С.А. География почв с основами почвоведения : Учебн. для пединститутов / С.А. Монин. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 287 с.
360921
  Монин С.А. География почв с основами почвоведения. / С.А. Монин. – М., 1948. – 88с.
360922
  Филатов М.М. География почв СССР : учебник для вузов / М.М. Филатов. – Москва, 1945. – 344 с.
360923
  Прасолов Л.И. География почв, как фактор сельского хозяйства. / Л.И. Прасолов. – Л., 1929. – 1-24с.
360924
  Цыганенко А.Ф. География почв. / А.Ф. Цыганенко. – Л., 1972. – 267с.
360925
   География природноочаговых болезней человека в связи с задачами их профилактики. – Москва, 1969. – 312 с.
360926
  Шипович Е.И. География производительных сил Украинской ССР : (современное состояние и перспективы развития) : монография / Е.И. Шипович. – Киев : Выща школа ; Головное изд-во, 1988. – 127 с. – ISBN 5-11-000104-9
360927
  Курилюк Н.В. География производства технических культур в областях Подолии и Северной Буковины : Дис... наук: / Курилюк Н. В.; ЧГУ, каф. эконом. геогр. – Черновцы, 1969. – 339л. – Бібліогр.:л.323
360928
  Курилюк Н.В. География производства технических культур в областях Подолии и Северной Буковины : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 691 / Курилюк Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
360929
  Дукмасов Н.А. География промышленности Австралии : Автореф... Канд.геогр.наук: / Дукмасов Н.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1959. – 22л.
360930
  Дукмасов Н.А. География промышленности Австралии. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Дукмасов Н.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Нальчик, 1958. – 26л.
360931
  Кулагин Г.Д. География промышленности Италии. / Г.Д. Кулагин. – М., 1954. – 366с.
360932
  Волков М.Ф. География промышленности нерудных строительных материалов СССР : Автореф... кандидата геогр.наук: / Волков М.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 43л.
360933
  Степанов П.Н. География промышленности СССР / П.Н. Степанов. – Москва, 1950. – 224с.
360934
  Степанов П.Н. География промышленности СССР : учеб. пособ. для геогр. ф-ов гос. ун-ов и пед. ин-ов / П.Н. Степанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 288 с.
360935
  Хрущев А.Т. География промышленности СССР / А.Т. Хрущев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1960. – 184с.
360936
  Хрущев А.Т. География промышленности СССР / А.Т. Хрущев. – Москва : Мысль, 1969. – 438 с.
360937
  Хрущев А.Т. География промышленности СССР / А.Т. Хрущев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1979. – 436 с.
360938
  Хрущев А.Т. География промышленности СССР / А.Т. Хрущев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1986. – 416 с.
360939
  Хрущев А.Т. География промышленности СССР : учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец. "География" / А.Т. Хрущев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 224 с. – ISBN 5-06-000601-8
360940
  Захаров А.С. География промышленности строительных материалов Куйбышевской области : Автореф... канд. географич.наук: / Захаров А.С.; Ин-т географии АН СССР. – Москва, 1952. – 24 с.
360941
  Гугушвили В.П. География промышленности Турции. (На грузинском языке) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.692 / Гугушвили В.П.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
360942
  Лавренко Н.Н. География растительного покрова Среднего Прииртышья (в пределах Омскй области) : Автореф... канд. географ.наук: 11-694 / Лавренко Н.Н.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 25л.
360943
   География России. – 391 с. – Дефект. кн.: тит. лист відс.
360944
   География России : курс средних учебных заведений. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1912. – IV, 285, [4] с.
360945
  Курдов К.М. География Российской империи : курс средних заведений / К.М. Курдов. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – VIII, 218, 44, II с.
360946
  Шабанов М.А. География Саратовской области : Уч. пособие / М.А. Шабанов, Е.Ф. Легенькая. – Саратов, 1965. – 96 с.
360947
  Эфендиева А.Г. География Северного Апшеронского залива. : Автореф... канд. географ.наук: / Эфендиева А.Г.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1966. – 23л.
360948
  Исаченко А.Г. География сегодня / А.Г. Исаченко. – Москва : Просвещение, 1979. – 192с.
360949
  Кривченко Г.А. География сельского-хозяйства Централного Полесья и его основные проблемы (опыт анализа его узких мест и путей их продления) : Дис... наук: / Кривченко Г.А.;. – К, 1951. – 223л.
360950
  Барткова И.Н. География сельского населения и поселений Приморского края : Автореф... канд. геогр.наук: / Барткова И.Н.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
360951
  Ковалев С. География сельского населения и сельских населенных пунктов Самаркандской и Бухарской областей / АН УзССР ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-тет ; Отдел географии ; С. Ковалев, Э. Ташбеков, Р. Валиева. – Ташкент : АН Узбекской ССР, 1962. – 184 с.
360952
  Геокчайский Ш.Ю. География сельского расселения в Азербайджанской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Геокчайский Ш.Ю. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 28 с.
360953
  Ковалев С.А. География сельского расселения в пределах Черноземного центра : Автореф... канд. географ.наук: / Ковалев С.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 12 с.
360954
  Соколов П.И. География сельского хозяйства Запорожской области Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Соколов П.И. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Могилев, 1965. – 21 с.
360955
  Кузина И.М. География сельского хозяйства капиталистических стран / И.М. Кузина. – Москва, 1968. – 108с.
360956
  Хилюк М.А. География сельского хозяйства Кировоградской области Украинской ССР : Дис... канд. географ. наук: / Хилюк М.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 436, ХХІХл. + 1 атлас. – Прилож.: География сельского хозяйства Кировоградской области Украинской СССР. Атлас и картограммы. – Бібліогр.:л.І-ХХІХ
360957
  Хилюк М.А. География сельского хозяйства Кировоградской области Украинской ССР. Атлас и картограммы / Хилюк М.А. – Киев, 1952. – 138л. – Приложение к канд. дис.
360958
  Лю География сельского хозяйства Китая / Лю, Ши-Ци. – М., 1957. – 403с.
360959
  Япкевиц Я.Я. География сельского хозяйства Латвийской ССР : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Япкевиц Я.Я.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1969. – 40л.
360960
  Янкевиц Я.Я. География сельского хозяйства Латвийской ССР / Я.Я. Янкевиц ; [науч. ред. В.Р. Пурин]. – Рига : Изд-во "Зинатне", 1973. – 267 с.
360961
  Жмойдяк Р.А. География сельского хозяйства Минской области : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Жмойдяк Р.А. ; БГУ, Геол.-геогр. фак. – Минск, 1968. – 32 с.
360962
  Карцева В.М. География сельского хозяйства приволжских правобережных районов Астраханской обласи : Автореф... канд. географ.наук: / Карцева В.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
360963
  Стрелец И.Е. География сельского хозяйства Румынской Народной Республики : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Стрелец И.Е. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 24 с.
360964
  Дворкин Б.А. География сельского хозяйства степного Крыма : Автореф... канд. геогр.наук: / Дворкин Б.А.; Акад. наук СССР. Ин-т географии. – М., 1958. – 20л.
360965
  Итибаев Е. География сельского хозяйства Туркменистана. : Дис... канд. географ.наук: / Итибаев Е.; КГУ. Географ. фак-т. Кафедра экономич. географии. – К., 1965. – 310л. – Бібліогр.:л.I-XXVII
360966
  Кривченко Г.А. География сельского хозяйства центрального полесья и его основные проблемы : Автореф... канд. географ.наук: / Кривченко Г.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 13 с.
360967
  Максимов В.А. География сельской местности: проблемы и методы исследования / В.А. Максимов. – Уфа, 1992. – 128с.
360968
  Павлов М.Я. География СССР : Уч. для пед. уч. / М.Я. Павлов. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1954. – 255с.
360969
  Строев К.Ф. География СССР : Учебник для 7-8 классов / К.Ф. Строев. – Москва, 1961. – 295с.
360970
  Строев К.Ф. География СССР : Уч. для 7-8 кл. / К.Ф. Строев. – М., 1969. – 296 с.
360971
  Строев К.Ф. География СССР. Уч. для 7-8 кл. / К.Ф. Строев. – Изд. 4-е. – М., 1964. – 295с.
360972
  Строев К.Ф. География СССР. Уч. для 7-8 кл. / К.Ф. Строев. – М., 1965. – 295с.
360973
  Строев К.Ф. География СССР. Уч. для 7-8 кл. / К.Ф. Строев. – Изд. 7-е. – М., 1967. – 295с.
360974
  Строев К.Ф. География СССР. Уч. для 7-8 кл. / К.Ф. Строев. – Изд. 8-е. – М., 1968. – 295с.
360975
  Павлов М.Я. География СССР. Уч. для пед. уч. / М.Я. Павлов. – М., 1946. – 248с.
360976
  Страбон География Страбона в семнадцати книгах / Пер. с греч. с предисл. и указ. Ф.Г. Мищенка. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенков : Тип. Т. Рись, 1879. – XXVI, 856, CCLXXIX с.


  Авт. предисловия: Мищенко, Федор Герасимович (1848-1906)
360977
  Сметанич В.С. География строек двенадцатой пятилетки : книга для учащихся 8-10 классов / В.С. Сметанич. – Москва : Просвещение, 1987. – 223 с. – (Моя Советская Родина)
360978
  Яковлева С.И. География строительства : учеб. пособ. / С.И. Яковлева ; Тверской государственный ун-т. – Тверь : Тверской гос. ун-т, 1992. – 92 с.
360979
  Меркушева Л.А. География сферы обслуживания населения : монография / Л.А. Меркушева. – Красноярск : Красноярский ун-т. – ISBN 5-7470-0072-1
Теория и методология. – 1989. – 184 с.
360980
  Изюмский О.А. География транспортно-экономических связей СССР : Учебно-методическое пособие / О.А. Изюмский. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 108 с.
360981
  Степанов П.Н. География тяжелой промышленности СССР / П.Н. Степанов. – Москва : Географгизрр, 1961. – 152с.
360982
  Паламарчук М.М. География Украинской ССР : учебник для 8 класса средней школы / М.М. Паламарчук. – Киев : Радянська школа, 1987. – 128 с.
360983
  Диброва А.Т. География Украинской ССР. 8 класс. : Учебник для школ / А.Т. Диброва. – Киев : Радянська школа, 1961. – 176с. + Карта УССР
360984
  Диброва А.Т. География Украинской ССР. Уч. для 8-го кл. сред. школы : Учебник для школ / А.Т. Диброва. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1962. – 163с. + Карта УССР
360985
  Диброва А.Т. География Украинской ССР. Уч. для 8-го кл. сред. школы : Учебник для школ / А.Т. Диброва. – 4-е изд. – Киев : Радянська школа, 1964. – 160с. + Карта УССР
360986
  Диброва А.Т. География Украинской ССР. Уч. для 8-го кл. сред. школы : Учебник для школ / А.Т. Диброва. – 5-е изд. – Киев : Радянська школа, 1965. – 160с. + Карта УССР
360987
  Кальянов К.С. География Ульяновской области / К.С. Кальянов, Г.З. Веснина. – Саратов, 1989. – 128с.
360988
  Глухов В.Н. География химической промышленности Италии : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Глухов В.Н. ; Моск. гос. ун-т , Кафедра экон. и полит. географии капиталистич. и развивающихся стран. – Москва, 1965. – 20 с.
360989
  Игнатенко Н.Г. География химической промышленности Карпатский областей УССР (Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновичкой). : Дис... канд. географ.наук: / Игнатенко Н.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Географ. ф-т, Кафедра экономической географии. – К., 1963. – 248(7)л. – Бібліогр.:л.1-7
360990
  Синюкова Т.И. География химической промышленности СССР : (новое в размещении отрасли) / Т.И. Синюкова. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Науки о Земле ; Новое в жизни, науке, технике)
360991
  Валид М. География хлопчатобумажной промышленности СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Валид М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 28 с.
360992
  Воробьева Т.Н. География хозяйства жной части Восточной Сибири в первой половине XVIII века (Историко-географический очерк) : Автореф... канд. геогр.наук: / Воробьева Т.Н.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 17л.
360993
  Гербов В.Л. География хозяйства и расселение в Заветлужье Горьковской области. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Гербов В.Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
360994
  Комар И.В. География хозяйства Урала = Порайонная экономико-географическая характеристика / И.В. Комар. – Москва : Наука, 1964. – 396с.
360995
  Силва С.Ф. де География Цейлона / С.Ф. де Силва; Ред. Пронина А. А. – Пер. с англ. – Москва, 1955. – 320с.
360996
  Иванов Г.И. География частей света и важнейших стран (без СССР) / Г.И. Иванов. – Москва, 1936. – 256
360997
  Круковский Ю.А. География черной металлургии социалистических стран зарубежной Европы / Ю.А. Круковский. – М, 1971. – 232с.
360998
  Соколов О.В. География черной металлургии стран ЕОУС : Автореф... канд. геогр.наук: 692 / Соколов О.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Геогр. фак. – Л., 1969. – 27л.
360999
  Уткин Э.А. География экономических связей СССР с капиталистическими странами. / Э.А. Уткин. – Москва, 1975. – 64с.
361000
  Сивцева А.И. География Якутской АССР / А.И. Сивцева. – Якутск, 1984. – 166с.
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,