Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
317001
  Мартиненко В.П. Вплив держави на податкову політику суб"єктів господарювання на сучасному етапі розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 7-10.
317002
  Лагутін В.Д. Вплив держави на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в Україні / В.Д. Лагутін, А.О. Ільїна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 58-66
317003
  Скиба М.В. Вплив держави на удосконалення інституційного середовища в процесі стрктурно-інноваційних змін в економіці: теоретичний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 6, червень. – C. 34-38. – ISSN 2306-6806
317004
  Стоян В. Вплив державних видатків на розвиток освітньої сфери: вітчизняні реалії та світовий досвід / В. Стоян, Х. Худа // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 19-30. – ISSN 1818-5754
317005
  Рак Р.В. Вплив державних запозичень на фінансову систему країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Досліджується роль державних запозичень на макро- і мікрорівнях в умовах перехідної економіки. The role of the state bonds on macro- and microlevel in conditions of transitive economy is investigated.
317006
  Воловодюк С.С. Вплив державних інституцій на формування конкурентоспроможності вітчизняного виробника // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 27-30 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
317007
  Латинін М.А. Вплив державних органів влади на формування та розвиток інфраструктури аграрного ринку України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 126-132. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
317008
  Кринична І.П. Вплив державних управлінських рішень на подалання медичних наслідків Чорнобильської катастрофи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 130-134. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
317009
  Маршалок Т. Вплив державного боргу на економічний розвиток країни / Т. Маршалок, І. Мороз // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 23-36 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
317010
  Вівчар О.Й. Вплив державного боргу на економічну безпеку держави / О.Й. Вівчар, О.Б. Курило // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
317011
  Козарезенко Л. Вплив державного боргу на розвиток людського потенціалу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 146-154. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
317012
  Семко Т.В. Вплив державного боргу на стійке функціонування національної економіки / Т.В. Семко, М.В. Покутня // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 6. – С. 6-11
317013
  Чеберяко О. Вплив державного кредитування на рівень боргової безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 29-36. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується необхідність здійснення державного кредитування для покриття дефіциту державного бюджету на сучасному етапі, досліджується сучасний стан державного боргу України та здійснюється аналіз основних індикаторів боргової безпеки ...
317014
  Клочко В.М. Вплив державного регулювання економіки на економічні реформи країни // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2014. – № 1 (231), січень. – С. 93-98. – ISSN 2221-1055
317015
  Бабець І.Г. Вплив державного регулювання економіки на міжнародне співробітництво регіонів ( на прикладі Львівської області) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 74-77 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
317016
  Рибалко Н.О. Вплив державного регулювання економіки на соціально-економічний розвиток країни
317017
  Рибалко Н.О. Вплив державного регулювання економіки на соціально-економічний розвиток країни // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 1. – С. 129-133
317018
  Мігус І.П. Вплив державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств на економічну безпеку емітента // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 34-42 : фото, рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2222-8810
317019
  Бабійчук Т.П. Вплив державного регулювання на банківський сектор економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 219-225. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
317020
  Леонов Д. Вплив державного регулювання на розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 165-178. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
317021
  Котенко С.Л. Вплив державного фінансування на розвиток освіти в України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 128-132. – ISSN 2306-6814
317022
  Мітал О.Г. Вплив державної антикризової політики на інвестиційну поведінку населення в кризових умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
317023
  Анатолій І. Вплив державної підтримки на розвиток господарської діяльності сільськогосподарських підприємств // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 120-127. – ISSN 2410-0919
317024
  Бойко І.Й. Вплив державної політики австрійської монархії на соціально-економічний розвиток у Галичині (друга половина ХVІІІ-ХІХ століть) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 42-57. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
317025
  Гладких Д. Вплив державної політики доходів на рівень цін : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 12-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
317026
  Перепаддя І.М. Вплив державної політики на розвиток сек"юритизації активів в США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні засади державної політики США в галузі іпотечного кредитування та її вплив на розвиток ринку сек"юритизації активів. Проаналізовано інструменти та механізми діяльності державних іпотечних агентств на американському ...
317027
  Головко О.М. Вплив Дерптської історико-правової школи на генезу науки історії права / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – С. 16-44. – ISBN 978-966-342-404-0
317028
  Сацька Ю.А. Вплив десольватації/ресольватації на спектральні і магнітні властивості пористого координаційногополімеру кобальту (II) / Ю.А. Сацька, Р.А. Полунін // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 124
317029
  Момот А.С. Вплив деструктивних чинників на енергетичну безпеку України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 466-472
317030
  Момот А.С. Вплив деструктивних чинників на трансформацію сучасної світосистеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 306-315
317031
  Циганков В.П. Вплив детоксикації на клітинні фактори природної резитентності в обпечених : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.29 / Циганков В. П.; НДІ гематоло. та перелив. крові МОЗ України. – К., 1994. – 18л.
317032
  Лейба О.А. Вплив дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 219-233. – ISSN 1993-0909
317033
  Нєстєркіна В.В. Вплив дефектів на випромінювальну релаксацію сцинтиляторів на основі BaF2, NaI i Y3Al5O12 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Нєстєркіна Віра Володимирівна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
317034
  Петренко І.В. Вплив дефектів радіаційного походження на електрофізичні та оптичні властивості GaP та AIGaAs світлодіодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Петренко Ігор Віталійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 28 назв
317035
  Кондрюк Л.В. Вплив дефініцій на інформаційну функцію бухгалтерського обліку та формування економічної терміносистеми в Україні // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 100-108. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
317036
  Подорожна Т.С. Вплив дефініцій на якість нормативно-правових актів: теоретичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-66.
317037
  Стефанюк І.Б. Вплив дефініцій на якість фінансового контролю // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 25-34. – Бібліогр.: с. 26-29, 32


  Проведено аналіз застосування в законодавстві понять "нецільове використання бюджетних коштів", "шкода" і "збитки". Показано залежність якості державного фінансового контролю від розуміння цих дефініцій. Дано рекомендації щодо розв"язання проблеми ...
317038
  Вакуленко О.В. Вплив деформації вигину на форму спектра фотопровідності кремнію / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 412-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено виміри спектрів фотопровідності (ФП) зразка монокристалічного кремнію, який піддавався деформації вигину. Така деформація призводить до зменшення спаду спектра ФП у короткохвильовій області при освітлені поверхні зразка, яка піддається ...
317039
  Охріменко Б.А. Вплив деформації молекули SO2 на прояв девіації S-O зв"язку / Б.А. Охріменко, О.О. Юшко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 307-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В наближенні гармонічних коливань побудовано петлю девіації молекули. Вона є чутливим індикатором, що реагує на попередню деформацію молекули, яку здійснено зсувом одного з атомів кисню від початкового положення рівноваги. Деформація молекули ...
317040
  Курилюк В.В. Вплив деформації на теплопровідність SiGe гетероструктур з квантовими точками / В.В. Курилюк, О.М. Кріт, Н.М. Суховерська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі використано метод нерівноважної молекулярної динаміки для дослідження впливу деформацій на теплопровідність SiGe гетероструктур з квантовими точками. Для моделювання теплопровідності кремній-германієвих гетероструктур застосовано емпіричні ...
317041
  Денисов В.Ю. Вплив деформацій вищих мультипольностей на висоту бар"єра ядер // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4
317042
  Карнаухов В.Г. Вплив деформацій зсуву на характеристики ортотропного сенсора при вимушених згинних коливаннях прямокутної композитної пластини з шарнірним закріпленням торців / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 68-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі моделі Тимошенка досліджено вплив деформацій зсуву на характеристики ортотропного сенсора при вимушених гармонічних коливаннях прямокутної ортотропної пластини з шарнірним закріпленням її торців. Одержано прості аналітичні формули для заряду, ...
317043
  Тростановський Володимир Борисович Вплив деформацій просідання шаруватої ласової товщі на несучу здатність буронабивних паль : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.02 / Тростановський Володимир Борисович; КІБІ. – К., 1993. – 18л.
317044
   Вплив деформованого шару на оптичні характеристики міді / В.В. Вовченко, В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, В.С. Стащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-22. – (Фізика ; вип. 4)


  Еліптичним методом виміряно головний кут і еліптичність світла, відбитого від поверхні мідних дзеркал алмазного мікроточіння. Виявлено високу чутливість виміряних величин до відпалу, способу нанесення відбиваючого шару, режиму осадження та ін. Отримано ...
317045
   Вплив деформування та електронного збудження на формування механічних властивостей кристалів кремнію / В.А. Макара, Ю.Л. Кольченко, О.В. Руденко, С.М. Науменко, Л.П. Стебленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-24. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Методом тривалої мікротвердості вивчено вплив деформування та електронного збудження на механічні властивості кристалів кремнію. Показано, що під дією вказаних зовнішніх факторів характер і амплітуда релаксації мікротвердості корелює з характером ...
317046
  Бабарикіна Н.А. Вплив децентралізації влади на соціально-політичний розвиток регіонів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 788-794. – ISSN 1563-3349
317047
  Лур"є К.В. Вплив децентралізації владних відносин на регіональний розвиток // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 80-82. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
317048
  Кресіна І. Вплив децентралізації на ефективність публічної влади // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 11-13. – ISSN 2313-559X
317049
  Барабаш Т.Г. Вплив децентралізації на місцеві фінанси та зарубіжний досвід організації самоврядування / Т.Г. Барабаш, Є.Ю. Кузькін, О.В. Шишко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 27-41. – ISSN 2414-3499
317050
  Ладонько Л.С. Вплив децентралізації на розвиток людських ресурсів регіону // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 309 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 36-41. – (Серія "Економіка")
317051
  Марчук А. Вплив децентралізації на структуру та динаміку доходів і видатків місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
317052
  Антонов Є.В. Вплив деяких абіотичних факторів на добову активність кровосисних комарів (Diptera, Culicidae) в умовах Чорноморського біосферного заповідника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз впливу температури та швидкості руху повітря на активність нападу кровосисних комарів групи cantans. Вивчено зміну добової активності в різних типах біотопів.
317053
   Вплив деяких анестетиків та природних отрут на функціонування LCC - каналів ядерної мембрани кардіоміоцитів та нейронів Пуркіньє мозочка / О. Котик, А. Котлярова, О. Ісаєва, С. Марченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 43-48. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Вивчення фармакологічної чутливості катіонних каналів ядерної мембрани до дії анестетиків і природних отрут є актуальним, оскільки раніше показано, що деякі модулятори N-холінорецепторів (дитилін та атракуріум), які змінюють функціональну активність ...
317054
  Фединяк Г. Вплив деяких видів актів Європейського Союзу на регулювання питань праці у транснаціональних корпораціях // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-6
317055
  Лукашов Д. Вплив деяких екологічних факторів на рівні накопичення важких металів молюсками Lymnaea Stagnalis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-28. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку впливу гідрологічних особливостей 56 водойм, інвазії паразитів та вмісту кишечника на рівні накопичення важких металів черевоногим молюском Lymnaea stagnalis, який є перспективним об"єктом екологічного моніторингу. Встановлено, що ...
317056
  Фединяк Г.С. Вплив деяких рішень ООН на розвиток норм права України, що регулюють трудові відносини з іноземним елементом // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 211-218. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
317057
   Вплив деяких хімічних канцерогенів довкілля на захворюваність на гормонозалежні пухлини та можливі механізми його реалізації / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко, В.Ф. Бабій, Д.О. Главачек // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (99). – С. 44-55. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2077-7477
317058
  Чугай А.В. Вплив джерел техногенного забруднення на якість морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 67-76. – ISSN 0868-6939


  У роботі виконано аналіз впливу джерел техногенного забруднення та оцінку якості морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря за 2006-2013 рр. Визначено основні джерела забруднення морських вод. The paper examined an impact of ...
317059
  Аскерова А. Вплив дзен-буддизму на бусідо // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 4-11
317060
  Шайкевич І.А. Вплив дзеркальної складової розсіяного світла на величину білизни паперу в залежності від шорсткості його поверхні / І.А. Шайкевич, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 326-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Шляхом чисельного моделювання отримано залежність білизни паперу від шорсткості його поверхні у випадку малих (0-0.08мкм) та великих (1-4мкм) нерівностей. Показано, що у обох випадках вимірювана білизна залежить від шорсткості поверхні паперу, що може ...
317061
  Полюхович М.Г. Вплив диверсифікації виробництва на підприємства лісового господарства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 101-103 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
317062
  Богуславський Є.І. Вплив диверсифікації на життєвий цикл фірми / Є.І. Богуславський, А.О. Черниченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 153-157
317063
  Момонт Т.В. Вплив диверсифікаційних процесів на організацію бухгалтерського обліку суб"єктів туристичної індустрії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 210-215. – ISSN 2222-4459
317064
   Вплив дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі. Роль детергентних властивостей та процесів гідроксилювання / О.Д. Синельник, С.П. Весельський, М.О. Карпезо, Т.Б. Синельник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  В експериментах на ізольованій перфузованій печінці щурів досліджувався вплив на секрецію жовчі дигідроксижовчних кислот, що відрізняються за детергентними властивостями. Виявлено: для гідрофобних кислот за підвищення їх концентрації в перфузаті ...
317065
  Когут У.І. Вплив динаміки обсягів виробничо-господарської діяльності на рівень витрат підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.62-66. – ISSN 0321-0499
317066
  Голюк В.Я. Вплив динаміки обсягів населення на зростання ВВП у Індії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 109-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
317067
  Шевчук Віктор Олексійович Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт/ / Шевчук Віктор Олексійович, Черкас, // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 34-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано процес географічної диверсифікації зовнішньої торгівлі України в контексті стимулювання технологічного експорту. Проведено оцінку динаміки промислового виробництва областей України та досліджено його вплив на структуру експорту. ...
317068
  Коротаєва Ю.В. Вплив динаміки прямих іноземних інвестицій України на структуру експортно-імпортних операцій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 68-72. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
317069
  Огризко Р.В. Вплив дипломатичних представництв на формування громадської думки в країні перебування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 185-188.
317070
  Бочко О.Ю. Вплив директ-маркетингу на поведінку споживачів / О.Ю. Бочко, З.І. Соломка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 57-60. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
317071
  П"ятецька О.В. Вплив дисипативного розігріву на показники п"єзоелектричного сенсора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглядається задача про вплив температури дисипативного розігріву на эфективність роботи п"єзоелектричних сенсорів при вимушених резонансних коливаннях тонких в"язкопружних прямокутних пластин з шарнірним закріпленням торців. Розв"язок задачі одержано ...
317072
  Гречан А.П. Вплив дисконтування грошових потоків на показники ефективності інвестування // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 111-117. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
317073
  Черишов В.А. Вплив дисліпідемії на ефективність гіпотензивної терапії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і гіпертонічною хворобою / В.А. Черишов, О.В. Бабенко, І.А. Валентинова // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 7-16. – ISSN 1605-7295
317074
  Олексін М.І. Вплив дисперсії і нелінійних ефектів оптичного волокна на параметри транспортних систем : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Олексін М. І.; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:14 назв
317075
   Вплив дисперсності наповнювача на фізико-механічні та електрофізичні характеристики нанокомпозиційного матеріалу фторопласт - термічно розширений графіт / С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко, О.І. Бошко, М.М. Дашевський, К.О. Іваненко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 186-191. – ISSN 1818-1724
317076
  Бошко О.І. Вплив дисперсності термічно розширеного графіту на фізичні характеристики композиційного матеріалу фторопласт-карбон / О.І. Бошко, Т.Г. Авраменко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 34
317077
  Олещук А.В. Вплив дисперсності частинок термічно розширеного графіту на електроопір при стисканні / А.В. Олещук, С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 50-51
317078
  Цифра Юлія Вплив диспропорції військових витрат членів НАТО на майбутнє альянсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "військово-економічне співробітництво" в теорії військово-економічної стратегії особливо поширилося у зв"язку з розвитком стратегічних відносин усередині Північноатлантичного альянсу після прийняття до його складу нових членів. Нині ...
317079
  Цирфа Ю. Вплив диспропорції військових витрат членів НАТО на майбутнє альянсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33.
317080
  Цирфа Юлія Вплив диспропорції військових витрат членів НАТО на майбутнє альянсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "військово-економічне співробітництво" в теорії військово-економічної стратегії особливо поширилося у зв"язку з розвитком стратегічних відносин усередині Північноатлантичного альянсу після прийняття до його складу нових членів. Нині ...
317081
  Козюк В. Вплив дистанції влади та ціннісних орієнтирів на олігархіям та розвиток кроні-секторів в сучасних економічних системах / В. Козюк, О. Длугопольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено вплив дистанції влади на розвиток олігархічних економік та кроні-секторів, до яких належать галузі із домінуванням ренто-орієнтованої поведінки. Проаналізовано взаємозв"язок дистанції влади із деякими показниками соціально-економічного ...
317082
  Петрушенко Ю. Вплив дистанції культур на розвиток міжнародних економічних відносин // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 85-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1811-3141
317083
   Вплив дистанційного навчання школярів 1-11 класів під час пандемії Сovid-19 на їх психоемоційний стан / С. Гозак, О. Єлізарова, Т. Станкевич, Н. Дюба, А. Парац, Н. Лебединець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 27-32. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
317084
  Потонська О. Вплив дитячих страхів на толерантність дорослої людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 52-57. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
317085
  Городецька Т.Е. Вплив диференціації доходів населення на формування соціальних шоків у суспільстві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 94-99
317086
  Головчук М.Я. Вплив діаметра високолегованих порошкових дротів на структуру і фізико-механічні характеристики електродугових покриттів : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Головчук Мирослав Ярославович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
317087
  Солнцев С.О. Вплив діджитал-технологій на політику просування / С.О. Солнцев, Л.І. Сапега // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 60-68


  У статті проаналізовано та досліджено інструменти просування на основі діджитал-технологій. Особливу увагу приділено відмінностям планування просування, зміні маркетингових інструментів, які враховують тенденції сучасного бізнесу і пов"язані зі зміною ...
317088
  Застрожнікова І.В. Вплив діджиталізації на кадрову політику в аграрному секторі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 77-81. – ISSN 2306-6814
317089
   Вплив діелектричних підкладинок на добротність напівхвильового резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша, А.І. Ребіков, Є.А. Лебідь, С.І. Тягульский // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 328-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто можливість варіювання добротністю надпровідного резонатора поверхневої хвилі та його мідного аналога за допомогою діелектричних підкладинок з різними мікрохвильовими властивостями. Теоретично показано, що мікрохвильові властивості ...
317090
   Вплив діоксиду карбонату і температури на ріст Ambrosia artemisifolia L / О.Я. Буждиган, баглей, С.С. Костишин, Н.М. Марків // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 107-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2077-4893
317091
   Вплив діоксиду цирконію на віддільність шлакової корки при наплавленні / В. Сокольський, О. Роїк, І.І. Рябцев, І.О. Рябцев, Д. Міщенко, В. Токарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 12-14. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проведено обґрунтування (на основі даних рентгенографічного аналізу) доброї віддільності шлакової корки при зварюванні при додаванні в шихту порошкового дроту діоксиду цирконію The substantiation (is conducted on the basis of the data of X-ray ...
317092
  Перхач Оксана Вплив діяльності будівельної фірми тов "ІММ" на довкілля / Перхач Оксана, Самотос Уляна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 167-173 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
317093
  Рубан Л.М. Вплив діяльності Джона Холта (1923-1985) на реформування освіти у США // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 64-65
317094
  Васильців Т.Г. Вплив діяльності інстииуційних інвесторів небанківського типу на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг / Т.Г. Васильців, С.В. Черкасова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 252-260. – ISSN 1993-6788
317095
  Храмова-Баранова Вплив діяльності історичних особистостей на розвиток культурного життя і мистецтва України / Храмова-Баранова, Н.О. Горбатова // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 48-55. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)


  "В Україні національну ідею започатковують члени Кирило-Мефодіївського товариства, а саме М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш".
317096
  Радзієвська В.В. Вплив діяльності Конституційного Суду України на систему прав і свобод людини та громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 153-159
317097
  Надольна Г.М. Вплив діяльності людини на рослинний і тваринний світ (на прикладі Київського Полісся) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географії ; Вип. 12)
317098
  Шевченко А.Ю. Вплив діяльності міжнародних установ на правове регулювання банківського нагляду в Європейському Союзі // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 4 (17). – С. 63-66
317099
  Васильчук Є.О. Вплив діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань на криміногенну ситуацію в Україні. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 256-262. – ISSN 2076-1554
317100
  Сазонець І.Л. Вплив діяльності неприбуткових організацій на соціально-економічний розвиток країни / І.Л. Сазонець, Н.А. Сіпайло // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 116-124. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
317101
  Баскакова Л.В. Вплив діяльності Новокраматорського машинобудівного заводу на навколишнє природне середовище / Л.В. Баскакова, Н.Б. Кравченко, О.О. Сафонова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 89-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
317102
   Вплив діяльності органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області на розвиток підприємництва : [аналітичний звіт] / [Літвінов О.В. та ін. ; за заг. ред. О.В. Літвінова] ; Дніпропетровська обласна громадська організація ; "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики". – Дніпропетровськ : Монолит, 2011. – 170 с. : іл., схеми, табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-2252-36-1
317103
  Кондратьєва Д. Вплив діяльності П. Куліша на формування національної ідеї // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 17
317104
  Ісмаілова О.В. Вплив діяльності ресурсних центрів Черкаської області на сталий розвиток регіону // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 97-100 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2411-4049
317105
  Овдіна Н.О. Вплив діяльності Світового банку на прискорення соціально-економічного розвитку країн Африки // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 54-57. – ISBN 978-617-696-385-1
317106
  Шевченко О.В. Вплив діяльності стратегічної ради з публічної дипломатії та її партнерських організацій на підтримку міжнародного бренду Великої Британії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 45-55.
317107
  Рубан І.М. Вплив діяльності ТНК на економічне зростання країн з перехідною економікою: завдання регулятивної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 23-24
317108
  Нікітіна Т.Д. Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на національні економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 11-17
317109
  Пухлянко М.Є. Вплив діяльності Ф. Ліста на формування принципів менеджменту та PR в академічній музиці // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 177-181. – ISSN 2312-4679
317110
  Багмет О.Б. Вплив Дніпровського каскаду водосховища на сучасний геоморфогенез прилеглих територій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 55-62. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
317111
   Вплив добавок АІ2О3, Nb2O5, Ta2O5 та ZrO2 на властивості Ві2Sr2CACu2О8+б / С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, Ю.О. Галаган, Т.А. Зеленько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію ВТНП зразків на основі Bi2Sr2CaCu2O8+б з добавками Al2O3, Nb2O5, Та2О5 та ZrO2. Досліджено вплив добавок на надпровідні властивості бісмутової кераміки та вміст кисню в зразках. Показано, що введення оксидів алюмінію, цирконію, ніобію ...
317112
   Вплив добавок кобальту до нанорозмірного [хімічна формула] на газочутливі властивості сенсорів до монооксиду вуглецю / Л.В. Шувар, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, В.П. Ручко, Н.М. Деркаченко, Л.П. Олексенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 136
317113
  Ковердун Т.С. Вплив добавок лапоніту на процеси структуроутворення при висушуванні крапель суспензій нанотрубок / Т.С. Ковердун, М.І. Лебовка // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 13-14
317114
   Вплив добавок церію до нанорозмірного SnО2 на газочутливі властивості адсорбційно-напівпровідникових сенсорів до водню / Н.В. Чубаєвська, Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, О.П. Ріпко, В.П. Ручко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 187
317115
  Фещенко В.П. Вплив добрив і меліорантів на продутивність, якість і нагромадження радіоцезію в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфово-болотних грунтах Полісся України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Фещенко В.П.; Держ. агроеколог. акад. України. – Житомир, 1998. – 16л.
317116
  Кудрявицька А.М. Вплив добрив на вміст елементів мінерального живлення в рослинах пшениці озимої та ярової / А.М. Кудрявицька, К.С. Карабач // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 68-77. – ISSN 2706-7688
317117
  Літвінова О.А. Вплив добрив на накопичення лабільної органічної речовини сірого лісового грунту у польовій сівозміні / О.А. Літвінова, Ю.Д. Боднар // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 39-42 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
317118
   Вплив добрив на накопичення мікроелементів і важких металів у сірому лісовому грунті / С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, О.В. Дмитренко, Л.П. Молдаван // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
317119
  Трембіцька О.І. Вплив добрив на родючість та агроекологічний стан дерново-підзолистих грунтів, забруднених радіонуклідами : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 03.00.16 / Трембіцька О.І. ; М-во аграр. політ. та прод. України. – Житомир, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв.
317120
  Лихочвор А.М. Вплив добрив на формування продуктивності рижію // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 116-123 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
317121
  Біднина І.О. Вплив добрив та мікробних препаратів на продуктивність сільськогосподарських культур в умовах зрошення на півдні України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 42-45 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0587-2596
317122
  Бикін А.В. Вплив добрив та позакореневих підживлень на елементи структури врожаю рослин сої за мінімізації обробітку грунту / А.В. Бикін, О.Л. Козачок // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 110-117 : табл. – Бібліогр.: с. 117. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
317123
  Сметанська І.М. Вплив добрив у сівозміні на фізіологічні та агрохімічні показники, врожай та якість кукурудзи на силос на карбонатному лічно-чорнозеиному грунті : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 06.01.04 / І.М. Сметанська; Каб. мін України; Нац. аграрний ун-т. – Київ. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
317124
  Іванюк Микола Федорович Вплив довготривалого застосування систем основного обробітку грунту на продуктивність культур в ланці зерно-бурякової сівозміни правобережного лісостепу України : Автореф... канд. сіль.-госп.наук: 06.00.01 / Іванюк Микола Федорович; Національний аграрний ун-т. – К., 1995. – 23л.
317125
  Вихованець Г.В. Вплив довжини розбігу вітрового потоку на розвиток еолового процесу на піщаних берегах морів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-41 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Еолові процеси на піщаних берегах морів корінним чином різняться від еолових процесів у піщаних пустелях. Серед відмінних рис варто відзначити довжину розгону вітрового потоку, на межах якої відбувається насичення вітропіщаного потоку до такого ...
317126
  Гречуха С.В. Вплив додаткового опору диханню на функціонування кардіореспіраторної системи веслувальників високої кваліфікації / С.В. Гречуха, С.О. Коваленко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-7894
317127
  Радченко О. Вплив додецилсульфату натрію на деякі біологічні властивості staphylococcus aureus / О. Радченко, Л. Степура, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Порівняно біологічні властивості вихідного штаму Staphylococcus aureus та його варіанту, що впродовж 4 пасажів культивували на МПА з аніонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) додецилсульфатом натрію (ДСН). Показано, що дія ДСН супроводжується зміною ...
317128
   Вплив додецилсульфату натрію на морфологію клітин Stenotrophomonas maltophilia / М. Борецька, О. Радченко, Л. Степура, Ю. Юмина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Культивування Stenotrophomonas maltophilia на МПА з додецилсульфатом натрію в концентрації 0,005% призводило до суттєвих змін у морфології клітин. Уже після першого пасажу клітини вкорочувалися з 2,05 до 1,2 мкм, погано поглинали барвник сафранін. ...
317129
  Радченко О. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні властивості бактерій роду Сorynebacterium / О. Радченко, Л. Степура, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-14. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Порівняно фізіолого-біохімічних властивостей вихідних штамів Corynebacterium glutamicum 22Л, C.glutamicum УКМ Ас-733, C.variabilis УКМ Ас-717 та їх варіантів, що впродовж 4 пасажів культивували на МПА з аніонною поверхнево-активною речовиною(ПАР) ...
317130
  Степура Л. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості дріжджів родів Сandida і saccharomyces / Л. Степура, О. Радченко, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-87. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Порівняно фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості вихідних штамів Сandida albicans ATCC 10331, Saccharomyces sp. КНУ 1 та їх варіантів, які культивували на середовищі Сабуро з аніонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) додецилсульфатом ...
317131
  Воловик В.М. Вплив доетнічного страту на формування етнокультурних ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 159-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв.
317132
  Баришполець О.Т. Вплив дозвіллєвих медіапрактик учнів на розвиток їхніх аналітичних здібностей // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 107-115
317133
  Худайбердиєва О.А. Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
317134
  Худайбердиєва О.А. Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 288 арк. – Додатки: арк. 253-288. – Бібліогр.: арк. 209-252
317135
  Вишньов В.М. Вплив доктринальних підходів Індії та Пакистану до застосування ядерної зброї на формування системи регіонального ядерного стримування // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 54-58


  Індо-пакистанський конфлікт, що триває з середини XX ст. із набуттям ядерного статусу Індією та Пакестаном становив реальну загрозу обміну ракетно-ядерними ударами між двома державами. Лише раціональний підхід керівництва Індії та Пакистану до ...
317136
  Макаренко Є.А. Вплив доктрини глобальної цивілізації на міжнародний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 161-167. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто теоретичні проблеми глобалізації, проаналізовано Декларацію глобальної цивілізації як ідеології інформаційного суспільства, висвітлено концепції антиглобалізму та сучасні моделі міжнародного співробітництва. The article focuses on theoretic ...
317137
  Вавженчук С.Я. Вплив доктрини дотримання трудових прав на кодифікаційні процеси трудового законодавства // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 51-53. – ISBN 978-617-7450-09-1
317138
  Селищев Л.О. Вплив домішки на стаціонарні режими повзучості опромінених матеріалів / Л.О. Селищев, В.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-38. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Теоретично розглянуто вплив домішки на стаціонарні режими повзучості опромінених матеріалів у рамках моделі ковзання дислокацій, що лімітоване їх переповзанням. Ураховано, що ковзальна дислокація здатна захоплювати точкові дефекти та їх малі скупчення, ...
317139
  Чорнобук С.В. Вплив домішки оксиду ітрію на структуру та властивості металевого гафнію / С.В. Чорнобук, М.І. Чередник, В.А. Макара // Фізика і хімія твердого тіла / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 207-212. – ISSN 1729-4428
317140
   Вплив домішок Pt та Pd на чутливість сенсорів на основі SnO2 до Н2, та їх каталітична активність в реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, Н.В. Нікітіна, О.Ю. Болдирєва, О.Г. Телєгєєва // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 36-40. – ISBN 966-594-601-3
317141
   Вплив домішок Pt та Pd на чутливість сенсорів на основі SnO2 до Н2, та їх каталітична активність в реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, Н.В. Нікітіна, О.Ю. Болдирєва, О.Г. Телєгєєва // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
317142
  Соловйов Д.В. Вплив домішок на властивості ліпідних мембран та фазові переходи в них : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14, 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 278 арк. – Додатки: арк. 270-278. – Бібліогр.: арк. 236-269
317143
  Соловйов Д.В. Вплив домішок на властивості ліпідних мембран та фазові переходи в них : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14, 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
317144
  Шастун В.В. Вплив домішок на енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шастун Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 120 л. – Бібліогр.: л. 110-120
317145
  Островський І.В. Вплив домішок на релаксацію фотопровідності і рухливість дислокацій у кристалах кремнію / І.В. Островський, Л.П. Стебленко, А.Б. Надточій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 461-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто вплив методів вирощування зразків кремнію на релаксацію фотопровідності. Показано, що різний вміст домішок в кристалах кремнію, пов"язаний з різними способами вирощування, викликає відмінність рекомбінаційних властивостей і ...
317146
  Герцріікен С. Вплив домішок на рентгенівський край поглинання заліза в його сплавах з хромом / С. Герцріікен, І. Дехтяр, С. Каральнік, 1952. – С. 231-237
317147
  Кізюн О.В. Вплив домішок на фізико-хімічні властивості VPO-каталізаторів окиснення н-пентану : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Кізюн Олена Валеріївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
317148
  Киричевський Г.А. Вплив домішок на швидкість конденсаційного росту крапель води в середовищі водяна пара-азот / Г.А. Киричевський, В.М. Нужний, О.О. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Фізика ; Вип. 1)


  Було проведено цикл дослідів із конденсації водяної пари в камері Вільсона. Як газотеплоносій використали азот. Було досліджено вплив домішок у газову фазу на швидкість конденсації. Як домішки використано: -тетрахлорметан, фреон-113 та н-нонан. ...
317149
  Жмудський О.З. Вплив домішок нікелю на процес штучного старіння алюміній-мідних сплавів / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк, 1958. – 51-56 с.
317150
  Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 152 л. – Бібліогр.: л. 140-152
317151
  Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B : автореф. дис. ...канд. фіз-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
317152
  Плазій Є.Д. Вплив донних відкладів на кисневий режим водосховища в зимовий період // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 493-497 : Табл. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
317153
   Вплив донорних розчинників на процеси полімеризації [бета]-дикетонатів купруму / О.С. Бережницька, О.В. Хаврюченко, В.Я. Зуб, І.О. Савченко, Є.А. Мазуренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом ЕПР спектроскопії досліджено процеси взаємодії ненасичених [бета]-дикетонатних комплексів купруму з органічними донорними розчинниками. Показано, що наявність такої взаємодії дозволяє значно підвищити активність комплексів у реакціях ...
317154
  Самойленко С.О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Самойленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 136 арк. – Бібліогр.: арк. 126-136
317155
  Самойленко С.О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Самойленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
317156
  Назаренко Е.Є. Вплив досвіду зарубіжних країн на нормативне забезпечення розвитку іпотечної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 98-101
317157
  Осійський Ю. Вплив досвіду концепцій безперервної освіти дорослого населення за кордоном на визначення його розвитку в Україні // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 183-186


  Розкривається сутність безперервної освіти. Порівнюються концепції безперервної освіти за кордоном і в Україні. Автором статті визначаються шляхи модернізації сучасної післядипломної освіти в системі безперервної освіти України.
317158
  Мекшун Л.М. Вплив досліджень представників стокгольмської школи на економічний розвиток Швеції // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 35-42. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
317159
  Коршак О.Л. Вплив дофаміну на пентагастринову і гістамінову шлункову секрецію / О.Л. Коршак, А.Ф. Косенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 32-39. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Дослідженнями на собаках із фістулами шлунка за Басовим і стимуляцією гастринових і гістамінових рецепторів показано, що дофамін стимулює гістамінову і пригнічує пентагастринову шлункову секрецію. Блокада дофамінових рецепторів церукалом не ...
317160
  Берегова Т.В. Вплив дофаміну на стимульовану шлункову секрецію в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-69. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Дослідження проведені в хронічних експериментах на дев"яти собаках із фістулами фундального відділу шлунку. Встановлено, що в собак із інтактною нервовою системою дофамін пригнічує шлункову секрецію, стимульовану пентагастрином, гістаміном і інсуліном, ...
317161
  Плотніков О.В. Вплив доходів бюджету на формування стабілізаційного фонду: світовий досвід : бюджет / О.В. Плотніков, І.В. Іголкін // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 3-11. – Бібліогр.: 12 назв
317162
  Клівіденко Л.М. Вплив доходів державного бюджету на соціально-економічний розвиток України / Л.М. Клівіденко, Б Ю. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 46-49
317163
  Мірошниченко О.Ю. Вплив доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 315-321


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти статистичного оцінювання впливу доходів на рівень й структуру споживання домогосподарств.
317164
  Кучера О.В. Вплив доходів населення на обсяги банківського споживчого кредитування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 444-445. – ISBN 978-966-188-219-4
317165
  Павловська О. Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-8. – Бібліогр.: с. 4, 7, 8
317166
   Вплив дражирувальної оболонки на якість насіння сортів цикорію коренеплідного / В.П. Миколайко, В.А. Доронін, Ю.А. Кравченко, В.В. Доронін // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 90-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2310-9270
317167
  Потапенко Г.І. Вплив драматургії І. Котляревського на розвиток українського театру ХІХ століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 81-91. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
317168
   Вплив дробавок церію на сенсорні властивості нанорозмірних напівпроводникових матеріалів на основі SnO2-Sb2O5 / Л.П. Олексеенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, Г.О. Арінархова, Г.І. Сколяр, В.П. Ручко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 32-38. – ISSN 0041-6045
317169
  Сухацький Р. Вплив Другої світової війни на подальший розвиток радіотехніки в УРСР (1946-1959) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 65-68
317170
  Посвістак О.А. Вплив Другої світової війни на шлюбно-сімейні стосунки та розвиток психологічних знань про сім"ю // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – С. 206-215. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
317171
  Ларкіна О.О. Вплив друкованих видань Просвітництва на становлення людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 71-72
317172
  Данилюк К.В. Вплив дуальної системи професійного навчання на інклюзивний процес // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 60-62
317173
  Грибовська М.В. Вплив духовно-культурних особливостей українського народу на формування національної філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 17-18
317174
  Логвин М.М. Вплив духовно-релігійних чинників на розвиток суспільства (на прикладі України та Латвії) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 132-136 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
317175
  Місюра В. Вплив духовної особистоті на розвиток історії держави. Преподобний Іов Почаївський // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 172-175
317176
  Федько Р. Вплив духовної спадщини Преподобного Ісака Сирійського на літературу та світогляд Федора Достоєвського // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 147-154. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
317177
  Толочко Д.В. Вплив еволюції теоретико-методологічних засад вітчизняної історичної науки на інтерпретацію трипільської культури в кінці ХХ - початку ХХІ століття // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
317178
  Черняков Б.І. Вплив еволюції технологій ілюстрування на розвиток художнього оформлення видань : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 24с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.1 : Ілюстрування періодичних видань 18 - початку 19 ст.: Пошуки журналістської специфіки і техніки відтворення зображення. Тексти лекцій)
317179
  Рогожа М.В. Вплив еволюційної теорії на розвиток зоогеографічних досліджень українських вчених // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 213-228


  Особливий внесок у розвиток дарвінизму зробили вчені Київського університету: О.О. Ковалевський, О.М. Северцов, І.І. Шмальгаузен, Б.О. Домбровський, М.М. Воскобойников, М.В. Бобрецький, Б.М. Мазурмович, К.Ф. Кесслер
317180
  Яценко В.Ф. Вплив еволюційної трансформації соціально-економічної системи на теорію бухгалтерського обліку // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 71-79 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
317181
  Кравчук М. Вплив Ейлера на дальший розвиток математики / М. Кравчук. – Київ, 1935. – 46с.
317182
   Вплив екзогенних оксидів азоту на баланс вільнорадикальних процесів в організмі мишей / Л.І. Маковецька, О.Б. Ганжа, О.А. Главін, О М. Пашкевич Дружина // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 4-9 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
317183
  Гольдфельд І.А. Вплив екзогенних та ендогенних факторів на висоту контакту алювіальних фацій р. Десни // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 137-141 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
317184
  Батура І.О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Батура І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
317185
  Батура І.О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку (експериментальне дослідження) : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія та гістологія / Батура І.О.; Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України". – Харків, 2008. – 149л. – Бібліогр.: л.134-149
317186
   Вплив екзогенного ліз-плазміногену на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів / Рока-Мойя, Д. Жерносєков, Е. Золотарьова, Т. Гриненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив Ліз-плазміногену на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів людини. Показано, що екзогенний Ліз-плазміноген знижував агрегаційну здатність тромбоцитів, впливаючи, головним чином, на другу хвилю агрегації. Фібриновий DD-фрагмент ...
317187
   Вплив екзогенного мелатоніну на ліпідний та амінокислотний склад органічного матриксу кісткової тканини / В.Я. Березовський, І.Г. Літовка, С.П. Весельський, Т.М. Заморська, Р.В. Янко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 3. – С. 78-82. – ISSN 1561-8889
317188
  Авксентьєва О.О. Вплив екзометаболітів мікроміцетів роду FUSARIUM на ростову реакцію і активність пероксидази у ізогенних за генами VRN ліній пшениців умовах IN VIVO та IN VITRO / О.О. Авксентьєва, Н.В. Терентьєва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – С. 46-56. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (43)). – ISSN 1992-4917
317189
  Сініціна Л.В. Вплив екологічних умов на морфологічні особливості листків Ginkgo biloba L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-44. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проаналізовано морфологічні особливості листкової пластинки Ginkgo biloba L. Особливу увагу приділено встановленню зв"язку між морфологічними особливостями листків та екологічними умовами зростання рослин. Встановлено тенденцію до зменшення площі, ...
317190
   Вплив екологічних факторів на алелопатичну активність грунту газонних трав / О. Павлова, Н. Елланська, О. Юношева, І. Хохлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено динаміку алелопатичної активності та чисельності мікроорганізмів певних таксономічних груп у ризосфері 7 видів газонних трав. Виявлено зв"язки між кількістю мікроорганізмів різних груп, кліматичними факторами та алелопатичною активністю грунту ...
317191
  Ільяшенко В.А. Вплив екологічних факторів на досягнення продовольчого забезпечення населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 85-86.
317192
  Алєксєєв О.О. Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 187-196. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2476626
317193
  Пилипенко Л.А. Вплив екологічних чинників на вилуплювання личинок цистоутворювальних видів нематод / Л.А. Пилипенко, К.А. Калатур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 168-174. – ISSN 2077-4893
317194
  Захарчук В.А. Вплив екологічних чинників на відновлення лісових екосистем на перелогах Житомирського Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 117-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
317195
   Вплив екологічних чинників на формування якості зерна пшениці озимої (Triticum aestivum L.) сортів миронівської селекції / Б.В. Близнюк, О.А. Демидов, В.В. Кириленко, О.В. Гуменюк, С.В. Пикало // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 63-72. – ISSN 2077-4893
317196
  Августинович М.Б. Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 110-117 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
317197
  Герецун Г.М. Вплив екологічно небезпечних опадів на властивості міських грунтів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 106-110. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
317198
  Мальований М.С. Вплив екологічної свідомості населення на стан екологічної безпеки держави / М.С. Мальований, О.В. Харламова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 11-13. – Бібліогр.: 5 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
317199
  Машко А.О. Вплив еколого-географічних чинників на розвиток агропродовольчого комплексу Черкаської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 221-230 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
317200
  Вітенко І. Вплив еколого-географічної ситуації на сприятливість природних умов проживання населення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 161-167 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
317201
  Прістер Б.С. Вплив еколого-грунтових умов на формування радіаційної ситуації на територіях, забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС / Б.С. Прістер, В.А. Проневич // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 112-120. – ISSN 2077-4893


  Розглянуто особливості формування радіаційної ситуації в сільськогосподарському виробництві на територіях, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. На основі узагальнення післяаварійного досвіду здійснено оцінку ефективності систем ...
317202
  Черевко І.В. Вплив еколого-економічних факторів на інтенсифікацію використання земельних ресурсів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
317203
  Саянний О.Ю. Вплив економіки знань на відтворення робочої сили: особливості та тенденції сучасності / О.Ю. Саянний, Л.В. Харкянен // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 80-84
317204
  Губар О.Є. Вплив економіки на ринок страхових послуг України: сучасний стан та перспективи розвитку // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2076-4561
317205
  Шевчук О. Вплив економіко-організаційних форм торгівлі на функціонування споживчого ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню впливу різних форм організації торгівлі та їх комбінації на функціонування споживчого ринку України. Аrticle is devoted to research of influence of the different forms of organization of trade and their combination on ...
317206
  Юськів В.М. Вплив економічних відхилень на діяльність автосервісних підприємств вантажних автомобілів / В.М. Юськів, І.Б. Соколовський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 160-168. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
317207
  Головатюк В.М. Вплив економічних і політичних факторів на привабливість інвестиційного середовища : інвестиції / В.М. Головатюк, О.А. Чечелюк // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 111-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
317208
  Вдовиченко А. Вплив економічних і політичних циклів на дискреційну складову фіскальної та монетарної політики в Україні / А. Вдовиченко, Г. Орос // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 7-19. – ISSN 1818-5754
317209
  Королькова І.М. Вплив економічних криз на сталість господарських систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 123-128
317210
  Берлінг Р.З. Вплив економічних понять на розуміння і формування суті еколого-економічного потенціалу підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 11-17. – ISSN 0321-0499
317211
  Анісімова О. Вплив економічних протиріч в системі міжнародної економіки на економічну систему України / О. Анісімова, О. Куровська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 379-381. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
317212
  Дорош А.Й. Вплив економічних регуляторів на ефективність управління землекористуванням у територіальних громадах // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 58-66. – ISSN 2310-4678
317213
  Рогач О.І. Вплив економічних санкцій на діяльність багатонаціональних фірм у ПАР у період апартеїду (1962-1990) // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 174-191. – ISBN 978-966-933-059-8
317214
  Шнирков О.О. Вплив економічних санкцій США на економіку Росії // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 149-160. – ISBN 978-966-933-059-8
317215
  Ус І.В. Вплив економічних суперечностей між країнами - учасницями СОТ та інституційний розвиток цієї організації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16-24. – ISSN 1993-6788
317216
  Колянова Т.В. Вплив економічних та психологічних факторів на імунну систему організму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 248-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано основні поняття, функції та механізми роботи природженого та набутого імунітетів. Виділено та систематизовано психологічні та економічні показники (фактори), описано їх вплив на стан імунної системи людини, визначені результати цього ...
317217
  Новикова І.В. Вплив економічних чинників на ефективність корпоративних пенсійних програм : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-53. – Бібліогр.: 10 назв
317218
   Вплив економічних чинників на процес будівництва та розвитку Збройних Сил України / Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.М. Плосконос, Ю.В. Ольшевський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 60-66


  У статті розглянуто економічні чинники, що впливають на процес будівництва та розвитку Збройних Сил України. Проаналізовано вплив цих чинників щодо подальшого вибору шляхів та напрямів розвитку Збройних Сил України та можливе їх врахування під час ...
317219
  Заплетнюк М.А. Вплив економічних чинників на формування громадянського суспільства в Україні (1990-і рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 71-74. – ISBN 978-966-493-962-8
317220
  Шевчук П.І. Вплив економічних чинників, пов’язаних із рівнем доходів населення, на пенсійну систему України / П.І. Шевчук, А.П. Шевчук // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 309-321
317221
  Колісник З.Б. Вплив економічних, організаційних та екологічних факторів на результати функціонування найбільших лісопромислових компаній // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 108-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
317222
  Кищенко Г.І. Вплив економічного забезпечення ВНЗ на демократизацію вищої освіти: система критеріїв і показників // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 161-164. – ISBN 966-594-559-9
317223
  Українець Л.А. Вплив економічного зростання на стан навколишнього середовища у Китаї / Л.А. Українець, І.С. Тріщ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 455-460. – ISSN 0321-0499


  Зроблено спробу застосувати екологічну криву Кузнеця для аналізу економіки Китаю.
317224
   Вплив економічного розвитку країни на формування системи професійного навчання безробітних / В.Г. Федоренко, Л.М. Капченко, Є.В. Бондаренко, Р.Л. Капченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 4-7
317225
  Курило О.В. Вплив економічного фактору на розвиток міжетнічних відносин в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-92. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються питання впливу економічного фактору на міжетнічні відносини в Україні, а також на розвиток регіональних (автономних) тенденцій в контексті економічної ситуації.
317226
  Скребець І.В. Вплив економічної безпеки на стратегічну захищеність підприємства на мікрорівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 56-63. – ISSN 1993-6788
317227
  Зятковський І.В. Вплив економічної влади на розвиток і становлення сучасних бізнес-структур : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 41-47. – Бібліогр.: 21 назва
317228
  Фліссак К. Вплив економічної дипломатії на врегулювання зовнішньої заборгованості держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 103-113. – ISSN 1818-5754
317229
  Мамалига О.О. Вплив економічної дипломатії на діяльність суб"єктів міжнародного бізнесу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамалига Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 232 арк. – Додатки: арк. 211-232. – Бібліогр.: арк. 197-210
317230
  Мамалига О.О. Вплив економічної дипломатії на діяльність суб"єктів міжнародного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамалига Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
317231
  Щелкунова М.С. Вплив економічної інтеграції на добробут країни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний, університет "Юридична академія України, імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 79-85. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 3 (10)). – ISSN 2218-8010
317232
  Литвинов О.О. Вплив економічної конвергенції на цінову стабільність в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 24-31


  Цілеспрямований вплив на ціни засобами грошово-кредитної політики має враховувати об"єктивні тенденції у процесах ціноутворення в Україні, однією з яких є наближення цінових співвідношень на внутрішньому ринку до аналогічних у країнах ЄС, що свідчить ...
317233
  Тимонькіна К.В. Вплив економічної концепції на вибір моделей регулювання фондового ринку : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 20-26. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
317234
  Ричаківська В. Вплив економічної кризи на впровадження принципів та методик МСФЗ у бухгалтерський облік банків України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 28-42
317235
  Заярна Н.М. Вплив економічної кризи на зовнішньоекономічну діяльність підприємств України / Н.М. Заярна, О.О. Притула // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 202-206. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
317236
  Кузик О.В. Вплив економічної кризи на маркетингову комунікаційну політику вітчизняних підприємств // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 246-252. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
317237
  Литвиненко Є. Вплив економічної кризи на обсяги, динаміку і структуру світових ПІІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 34-35
317238
  Важинський Ф.А. Вплив економічної кризи на розвиток сільських територій / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 195-199
317239
  Якубівська Ю.Є. Вплив економічної кризи на світовий ринок промислової власності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 35-44
317240
   Вплив економічної культури на розвиток організаційних структур і бізнесу / Н. Михалюк, Л. Балаш, Г. Гринишин, О. Бінерт // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 89-97. – ISSN 2313-3627
317241
  Линник І.В. Вплив економічної науки на становлення і розвиток економічної свідомості постіндустріальних країн // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 152-165
317242
  Скиба М. Вплив економічної політики держави на процес залучення прямих іноземних // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 319-326. – Бібліогр.: на 8 пунктів
317243
  Дешевенко Л.П. Вплив економічної політики держави на розвиток Галичини на рубежі ХІХ - ХХ століть / Л.П. Дешевенко, С.І. Щербина // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 79-88. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
317244
  Чугаєв О.А. Вплив економічної політики на валютні кризи і економічне зростання в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 61-70.
317245
  Литвин О.Ю. Вплив економічної ситуації в Україні на вибір інвестиційних інструментів / О.Ю. Литвин, В.І. Аранчій, Дорогань-Писаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 321-326. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто макроекономічну ситуацію, що сформувалася в Україні за останні два роки. Акцентовано увагу на тому, що в умовах захоплення Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, проведення антитерористичної операції на Донбасі, ...
317246
  Самойленко О.А. Вплив екотипу ячменю ярого на його урожайність в умовах Лівобережного Лісостепу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 124-130 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
317247
  Паламаренко І.О. Вплив експансії медичної освіти на особливості відбору та зарахування кандидатів на навчання у медичних школах Великої Британії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 168-172. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
317248
  Дмітрієв В.С. Вплив експансії транснаціональних банків на розгортання світової фінансової кризи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 75-80
317249
  Рудько Г.І. Вплив експлуатації нафтогазових родовищ і нафтогазопереробних підприємств на навколишнє середовище // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 233-252. – ISBN 978-617-7770-24-3
317250
  Баран Д.Я. Вплив експлуатаційних температур на міцність і циклічну тріщиностійкість теплостійкої сталі металургійного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Баран Денис Ярославович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
317251
  Савчук І. Вплив експортної орієнтації залізничного транспорту України на його розвиток за роки незалежності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 36-44 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
317252
  Пузанов І.І. Вплив експортоорієнованої та імпортозамінної стратегії на характер і напрями економічного зростання // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – № 1 (40). – С. 44-52
317253
  Остапенко Т.Г. Вплив експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих галузей на зростання економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 11-16
317254
  Роман В. Вплив екстра- та інтралінгвальних чинників на процес адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 44-53. – ISSN 2411-6548
317255
   Вплив екстрактів і суспензій якона (Smallanthus sonchifolia) на зміни структури вуглеводних детермінант глікокон"югатів мембран еритроцитів за умов експериментального цукрового діабету / О. Горбулінська, М. Нагалєвська, Л. Міщенко, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-14. – (Серія біологічна ; вип. 79). – ISSN 0206-5657


  У статті наведено результати дослідження впливу водних екстрактів листя й кореневих бульб і суспензій кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг на зміни структури вуглеводних детермінант глікокон"югатів мембран еритроцитів та їхню стійкість до дії ...
317256
   Вплив екстракту насіння фенугрека (Trigonella foenum graecum) на вміст моносахаридів глікопротеїнів дуоденального слизу щурів за умов розвитку виразкової хвороби дванадцятипалої кишки / Т. Проценко, І. Якубцова, Т. Чурілова, К. Осипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку морфологічних змін слизової оболонки дванадцятипалої кишки за умов виразкоутворення. Установлено, що введення екстракту насіння фенугрека збільшує вміст моносахаридів глікопротеїнів дуоденального слизу при експериментальних виразках ...
317257
  Дмитрук О.В. Вплив екстралінгвальних факторів на вибір маніпулятивних стратегій (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 141-145. – ISBN 966-581-481-8
317258
  Костанда І.О. Вплив екстралінгвістичних факторів на формування паралелізму у віршах поезії доби Тан // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 92-96. – ISSN 1682-671Х
317259
  Бейгул І.О. Вплив екстремальних умов діяльності на психологічний стан дзюдоїстів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 62-65. – ISSN 2220-7481
317260
  Зарубенко А. Вплив екстремальних умов зовнішнього середовища на зимостійкість рододендронів / А. Зарубенко, Г. Наточій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зимостійкість 156 таксонів рододендронів, інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. Показано залежність цієї здатності рослин від перепадів осінньо-зимово-весняних температур повітря та ґрунту, сонячної інсоляції та вологості ...
317261
   Вплив ексцентриситету еліптичної оболонки на розподіл її динамічних характеристик / В.Д. Будак, О.Я. Григоренко, М.Ю. Борисенко, О.В. Бойчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
317262
  Скляров Володимир Петрович Вплив електризації вологої пари на процеси конденсації в теплоенергетичних установках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.06 / Скляров В.П.; НАНУ, Ін-тут проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2001. – 18 с.
317263
  Білий Т.А. Вплив електричного поля Землі на електричні та мікрофізичні процеси в атмосфері : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Білий Тарас Анатолійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 20 назв
317264
   Вплив електричного поля на емісійні властивості металевопористих Sc-Ba емітерів з Re-W матрицею / І.І. Бех, О.В. Вербицька, В.В. Ільченко, О.Є. Лушкін, П.О. Нагула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Робота містить результати дослідження впливу електричного поля на емісійні властивості скандатних металевопористих емітерів з реній-вольфрамовою матрицею. Показано, що зростання напруженості прикладеного до емітера електричного поля призводить до зміни ...
317265
  Дегода В.Я. Вплив електричного поля на люмінесценцію селеніду цинку / В.Я. Дегода, А.О. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Наведено результати експериментальних досліджень фото- та рентгенолюмінесценції монокристалічного селеніду цинку при різних значеннях напруженості прикладеного електричного поля до зразків. Спостерігається, що електричне поле зумовлює зміну як ...
317266
  Павлова Н. Вплив електричного поля на температурне згасання рентгенолюмінесценції ZnSe / Н. Павлова, В. Дегода, К. Боханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 68-71. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Експериментально досліджено температурні залежності рентгенолюмінесценції монокристалічного ZnSe при наявності зовнішнього електричного поля та без нього. Виявлено, що характер температурного згасання свічення суттєво залежить від електричного поля в ...
317267
  Мірошниченко Д.С. Вплив електричного поля на течію розбавленої суспсензії жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання / Д.С. Мірошниченко, Б.В. Насипаний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 126-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  На базі структурно-континуального підходу [9] досліджено вплив обертового броунівського руху частинок і стаціонарного зовнішнього електричного поля на реологічну поведінку розбавленої суспензії жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання. Приведено ...
317268
  Короновський Вадим Євгенович Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Короновський В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
317269
  Короновський Вадим Євгенович Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Короновський В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 118 л. – Бібліогр.: л.109-118
317270
  Онанко А.П. Вплив електричного струму, зміни дефектної наноструктури на непружні та пружні характеристики GeSi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 257-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто випив постійного та змінного електричного струму при одночасної дії ультразвукової деформації на внутрішнє тертя і модуль пружності монокристалу GeSi після різки та шліфування. Викрито зменшення модуля пружності Е та ріст внутрішнього тертя ...
317271
  Скок В.И. Вплив електричної поляризації на слідовий позитивний потенціал і на слідову депресію в симпатичному ганглії / В.И. Скок, 1959. – С. 337-345. – Окр. відбиток
317272
  Харченко П.Д. Вплив електролітів на серце. : Дис... канд. біологічнаук: / Харченко П.Д.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1946. – 124л. – Бібліогр.:л.120-124
317273
  Треніна А.С. Вплив електромагнітних полів на людину // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 17
317274
  Мельник М.І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 128 л. – Бібліогр.: л. 112-128
317275
  Мельник М.І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
317276
  Собко В.М. Вплив електромагнітних полів різних частотних діапазонів на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель / В.М. Собко, В.С. Мартинюк, О.О. Ратушна // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 119-125. – ISSN 1023-2427


  Проведено аналіз літературних данних з приводу впливу електромагнітних полів різного частотного діапазону на клітинну загибель. Звертається увага на те, що для діапазону низьких та радіочастот різними дослідницькими групами та на різних моделях ...
317277
  Семчук Я.М. Вплив електромагнітних полів техногенного походження на захворюваність серцево-судинної системи у жителів урбанізованої території міста Івано-Франківська / Я.М. Семчук, І.І. Мердух // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 69-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-5057
317278
  Мельник М. Вплив електромагнітних полів частотами 8 і 50 Гц на динаміку концентрації внутрішньоклітинного кальцію в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 83-86. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньоклітинну концентрацію вільних іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів. Продемонстровано, що в суспензії клітин внутрішньоклітинна концентрація кальцію з часом збільшується як в контрольних зразках, так і під впливом ...
317279
  Зелінський І.П. Вплив електромагнітних хвиль на поведінку біоіндикаторів землетрусу / І.П. Зелінський, Д.В. Мелконян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-69 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Пропонується модель для дослідження динаміки біосистеми, що складається з бактерій-індикаторів, які піддаються впливу електромагнітних хвиль, з метою прогнозування землетрусу. Досліджувана біосистема розглядається як потенційне біодинамічне поле і ...
317280
  Троян Б.В. Вплив електромагнітного випромінювання на екосистемне біорізноманіття / Б.В. Троян, О.А. Сакун // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
317281
  Тордія Н.В. Вплив електромагнітного випромінювання низької інтенсивності в діапазоні надвисоких частот на рух цитоплазми диференційованих рослинних клітин / Н.В. Тордія, Д.М. Гродзінський, С.В. Сшпнік // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 43-47. – ISSN 1023-2427
317282
  Чміль А.К. Вплив електромагнітного поля надвисокої частоти на ростові процеси насіння кукурудзи / А.К. Чміль, К.О. Лазарюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 134-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
317283
   Вплив електромагнітного поля наднизької частоти на викликане К+-деполяризацією збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Цимбалюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Показано пригнічуючу дію електромагнітного поля 8 Гц 25 мкТл на К+-індуковане збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів. Продемонстровано збільшення часу досягнення максимальної ...
317284
  Собко В. Вплив електромагнітного поля частотою 8 Гц на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель / В. Собко, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Методом подвійного прижиттєвого фарбування клітин за допомогою флуоресцентних барвників - Hoechst-33258 та пропідіум йодид, - досліджували вміст живих, некротичних та апоптуючих клітин, а також їх морфологічні особливості у суспензії ізольованих ...
317285
  Дворщенко К.О. Вплив електромагнітного поля частотою 900 МГц на ферментативну активність каталази в печінці щурів / К.О. Дворщенко, І.С. Бездольна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Показано поступове зростання на протязі 4 місяців ферментативної активності каталази у гомогенаті печінки щурів, які піддавались хронічному опроміненню електромагнітним полем частотою 900 МГц при густині потоку енергії 200, 400 та 1200 мкВт/кв.см. ...
317286
  Герасименко А.А. Вплив електрон-фононної взаємодії на електронну структуру та теплоємність сплаву FexV1-x / А.А. Герасименко, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 24-30. – (Фізика ; вип. 4)


  За методом когерентного потенціалу проводиться теоретичне дослідження впливу електрон-фононної взаємодії на електронну структуру, міжатомні кореляції та електронну теплоємність невпорядкованого сплаву. Для сплаву FexV1-x у багатозонній s-p-d моделі ...
317287
  Морозов А.С. Вплив електронних грошей на характер особистого споживання / А.С. Морозов, В.В. Турський // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
317288
  Беца В.В. Вплив електронних процесів при адсорбції на термоелектричні властивості монокристалів / В.В. Беца, Ю.В. Попик, А.Г. Шкавро // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 317-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота направлена на вивчення термоелектричних ефектів складних напівпровідників та можливості стабілізації термоелектричних параметрів шляхом електронних процесів при адсорбції.
317289
  Рарата С.В. Вплив електронного опромінення на електричні та термомеханічні властивості полімерних композитів на основі поліетилену з багатошаровими вуглецевими нанотрубками / С.В. Рарата, Ю.Є. Грабовський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54
317290
   Вплив електронного опромінення на мікротвердість гарячоштампованих порошкових сталей / Г.Л. Грицкевич, М.П. Куліш, Куліченко, , Н.О. Мельнікова, П.В. Петренко, В.Ф. Суржко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 172-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Дослідження зміни мікротвердості порошкових сталей після опромінення електронами з енергією 2 МеВ. З"ясовано, що електронне опромінення гарячоштампованих сталей приводить до збільшення їх мікротвердості, яке викликано зростанням вмісту карбідної фази, ...
317291
  Максимюк П.О. Вплив електронного опромінення на повзучість алюмінію / П.О. Максимюк, А.М. Струтинський, О.О. Сагайдак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 484-485. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом вимірів видовження зразків при сталому навантаженні при різних температурах досліджено повзучість опромінених та неопромінених Al зразків. Визначено енергію активації повзучості неопромінених (0,7 еВ) зразків та опромінених (0,4 еВ). Збільшення ...
317292
  Максимюк П.О. Вплив електронного стану кристалічної решітки на пружні модулі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-45. – (Фізика ; вип. 4)


  Досліджено температурні залежності модулів пружності напівпровідникових кристалів, напівметалів та металів перехідної групи. Виявлені відхилення від лінійного закону зменшення модулів з температурою пояснюються зміною електронного стану кристалічної ...
317293
  Телега Володимир Миколайович Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним ступенем іонності : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.04.10 / Телега Володимир Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 154 л. – Бібліогр.: л.144-154
317294
  Телега Володимир Миколайович Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним ступенем іонності : Автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук:01.04.10 / Телега В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
317295
  Вакуленко О.В. Вплив електронної поляризації на оптичні властивості металу / О.В. Вакуленко, В.С. Северин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 387-397. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  При розгляді оптичних властивостей металу, обумовлених вільними електронами його зони провідності, традиційно використовується модель Друде-Лоренца. Ця модель не враховує поляризацію системи вільних електронів. Вона є справедливою тільки якщо частота ...
317296
  Євлашина М.Л. Вплив електронної структури поблизу рівня ферми на кінетичні характеристики та стійкістть фаз перехідних металлів та іх сплавів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Євлашина М.Л. ; НАН Укр. ін-т. металофізики. – Київ, 1996. – 18 с.
317297
  Сіденко В. Вплив електронної торгівлі на еволюцію організаційних форм міжнародної економічної діяльності // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 3. – С. 83-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
317298
  Горбенко О.В. Вплив електронної торгівлі на розвиток логістики "останньої милі" в Україні / О.В. Горбенко, О.А. Карпенко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 123-132 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
317299
   Вплив електрохімічної активації води на мікротвердість кристалічного кремнію / Л. Стебленко, С. Науменко, Ю. Пивоваренко, Г. Весна, А. Курилюк, Ю. Кобзар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив електроактивованої води на мікротвердість контрольних зразків монокристалічного кремнію, та зразків Si, які були попередньо витримано у слабкому (В = 0,17 Тл) магнітному полі. Зміни мікромеханічних характеристик кристалічного кремнію, ...
317300
  Повидало В.М. Вплив елементів біологізації на продуктивність конюшини лучної на схилових землях / В.М. Повидало, І.П. Шевченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 126-134 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
317301
  Панцирева Г.В. Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 104-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
317302
  Дідур І.М. Вплив елементів технології вирощування на врожайні показники зерна гороху / І.М. Дідур, В.В. Захарчук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 55-62. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
317303
  Шувар І.А. Вплив елементів технології вирощування на забур"яненість та продуктивність ячменю ярого і картоплі / І.А. Шувар, Г.М. Корпіта // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 71-81 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
317304
  Присяжнюк О.І. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сочевиці / О.І. Присяжнюк, О.В. Топчій // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 35-47
317305
  Кразьба О.В. Вплив елементів технології вирощування на урожайність насіння льону олійного в лісостепу // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 42-44. – ISBN 978-966-2742-92-5
317306
  Харевський Є.В. Вплив елементів технології вирощування на формування посівів гречки татарської в умовах Лісостепу Західного / Є.В. Харевський, Р.Ю. Гаврилянчик // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
317307
  Юла В.М. Вплив елементів технології вирощування на якість зерна пшениці м"якої ярої сорту Недра // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 154-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
317308
  Сайко В.Ф. Вплив елементів технології на формування продуктивності гірчиці білої сорту Еталон / В.Ф. Сайко, В.С. Вишневський // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
317309
   Вплив елементів топології на добротність напровідного резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 338-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено вплив топологічних елементів на добротність напівхвильового резонатора поверхневої хвилі зі щілинами. Розгляд проведено за допомогою однохвильового наближення, зроблено теоретичний аналіз. Запропоновано емпіричний вираз, що ...
317310
   Вплив елементів топології на НВЧ властивості надпровідного резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-35. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Експериментально досліджено вплив топологічних елементів на добротність та резонансну частоту напівхвильового резонатора поверхневої хвилі зі щілинами. Розгляд проведено за допомогою одно хвильового наближення, зроблено теоретичний аналіз. ...
317311
  Іванцик М.М. Вплив еміграційних процесів на сучасне економічне становище України (1991 - 2019 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 109-117. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
317312
  Коптюх О.Г. Вплив емісії грошей на формування державних боргів та вдосконалення системи управління ними // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 606-617. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
317313
  Мелащенко Ю.П. Вплив емоцій на конгруентність поведінкових проявів особистості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 136-137
317314
  Бригадир Ю. Вплив емоцій на міжособистісні стосунки у парі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 99-103
317315
  Молчанова О.М. Вплив емоційних переживань на розвиток совісті особистості юнацького віку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 55-58
317316
  Алієва Е.Ю. Вплив емоційних чинників на формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 19-28. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
317317
  Яковлева С.Д. Вплив емоційно-мотиваційної сфери на навчальну діяльність дітей з порушеним інтелектом // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 214-223. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
317318
  Столярчук О. Вплив емоційного стану викладача на пізнавальну діяльність студентів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-82. – ISSN 1682-2366
317319
  Іващенко С.М. Вплив емоційного стану військовослужбовців частин зв"язку Збройних Сил України на якість виконання ними навчальних завдань // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 28-33. – ISSN 2310-4910


  "Продемонстровані результати дослідження впливу емоційного стану військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом у частинах зв’язку Збройних Сил України, на рівень якості виконання ними спеціальних навчальних завдань в процесі ...
317320
  Ващук О.П. Вплив емоційного стану потерпілого на його показання // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 508-521. – ISSN 0130-2655
317321
  Фур О.Ф. Вплив ендогенних агоністів NK1 і NК2 тахікінінових рецепторів на холерез у щурів за умов токсичного ураження печінки / О.Ф. Фур, С.П. Весельський, Т.П. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено регуляторний вплив представників тахікінінової родини (нейрокініну А, NКА та субстанції Р, SР) на жовчоутворювальну функцію печінки при токсичному ураженні цього органу. Отримані дані свідчать про порушення реалізації регуляторних впливів ...
317322
   Вплив ендогенних біоритмів людини на серцево-судинну та центральну нервову системи / Н.М. Кальницька, О.О. Григоров, Л.Г. Томіліна, В.О. Цибенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-34. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Показано, що у критичний за перебігом трьох ендогенних біоритмів день у людей вірогідно зменшується ударний індекс серця, функціональна рухливість нервових процесів та короткочасна пам"ять, а загальний периферичний опір судинної системи зростає.
317323
  Цибенко В.О. Вплив ендогенних біоритмів людини на центральну гемодинаміку / В.О. Цибенко, М.М. Кальницька // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 155-160. – (Серія "Біологічні науки")
317324
   Вплив ендогенних органічних кислот на деякі аспекти окисно-відновних процесів у тканині печінки / Т.М. Говоруха, М.Ю. Макарчук, С.П. Весельський, З.А. Горенко, Г.Б. Філь, В.М. Бабан, О.Ф. Фур // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 52. – С. 26-29. – (Серія "Біологічні науки")
317325
   Вплив ендогенних простаноїдів на жовчосекреторну функцію у щурів різних вікових груп / Т. Лященко, М. Завгородній, А. Погребна, С. Весельський, П. Цапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 63-68. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
317326
  Білоніжка Петро Вплив ендогенних процесів на осадове мінералоутворення / Білоніжка Петро, Дацюк Юрій // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 169-171. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2078-6220
317327
  Русінчук Я. Вплив ендотеліну-1 на споживання кисню печінкою / Я. Русінчук, А. Тєрєхов, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У гострих дослідах на щурах досліджено вплив ендотеліну-1 (ЕТ-1) на споживання кисню печінкою. ЕТ-1, що вводився у ворітну вену, призводив до зменшення швидкості споживання кисню печінкою. Це свідчить про те, що ЕТ-1 в умовах in vivo пригнічує тканинне ...
317328
  Пархомчук О. Вплив енергетичного фактору на китайсько-американські відносини в регіоні Перської затоки / О. Пархомчук, М. Кононенко // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 148-156


  Стаття присвячена важливій науковій проблемі - визначенню впливу енергетичного фактору на динаміку китайсько-американських відносин в регіоні Перської затоки. Перська затока грає найважливішу роль в системі глобальної енергетичної безпеки. В ...
317329
  Дідок К.Ю. Вплив енергетичної кризи на становлення ринку альтернативної енергетики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 175-179
317330
  Дудзяк О.А. Вплив енергетичної ситуації України на добробут сільського населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 151-156
317331
  Ісаєва О.В. Вплив епілептиформної активності на функціонування головного мозку щурів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Ісаєва Олена Валентинівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
317332
   Вплив еритроміцину на шлункову секрецію в собак / О.І. Цирюк, Т.В. Берегова, Л.Ф. Куровська, Т.В. Овчарик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-78. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження в умовах хронічного експерименту на 5 собаках, яким було вживлено фістули у фундальний відділ шлунка. 3 собаки були з інтактною нервовою системою, 2 - із селективною ваготомією шлунка. Досліджується вплив збудження мотилінових ...
317333
  Коновець С.В. Вплив естетично-символічного образу соняшника на формування національно-культурної ідентичності особистості // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 174-179. – ISSN 2520-6419


  "У статті розглядаються питання, пов.язані з формуванням національно-культурної ідентичності особистості та виховним впливом на якість цього процесу різних мистецьких засобів. Узагальнюється виявлення сутності феноменів «національнокультурна ...
317334
  Загорулько М.А. Вплив естетичного тезаурусу християнства на розуміння краси в культурі Київської Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 293-300. – ISBN 978-966-2276-63-3
317335
   Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів / О. Климюк, О. Бондзик, С. Весельський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджували зовнішньосекреторну функцію печінки самок щурів за умов навантаження їх організму естроном, який в опробованій дозі стимулював холерез. The liver"s external secretion function of the female rats under influence of estron was studied. ...
317336
  Боровець О.В. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Боровець Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
317337
  Боровець О.В. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Боровець Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 149 л. – Бібліогр.: л. 126-149
317338
  Замура О. Вплив есхатологічного апокрифа про житіє Василя Нового на українську жалобну літературу другої половини XVII - початку XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 64-69. – ISBN 966-7379-92-11
317339
  Мокросноп В.М. Вплив етанолу на клітини Euglena gracilis за умов міксотрофного культивування : дис. ... канд. біол. наук (д-ра філософії) : 03.00.12 / Мокросноп Вікторія Михайлівна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 128 арк. – Бібліогр.: арк. 4-7 та в кінці розд.
317340
  Мокросноп В.М. Вплив етанолу на клітини Euglena gracilis за умов міксотрофного культивування : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Мокросноп Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
317341
  Швець І. Вплив етапів життєвого циклу курорту на рівень його конкурентоспроможності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 84-86. – ISSN 1728-9343
317342
  Коновал Л.В. Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 44-49. – ISSN 2409-9805


  Дослідження спрямоване на аналіз та узагальнення характеристик технологічних платформ інтернету, що стали базовими для розробки концепцій Бібліотеки x.0. Досліджено моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів бібліотек у кожну епоху ...
317343
   Вплив етилового ефіру 4-|2-гідрокси-2-(2-оксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно|-масляної кислоти на симптоми депресивноподібного стану у щурів / А.Г. Сидоренко, Л.Е. Весніна, М.В. Микитюк, М.В. Рудь, Р.В. Луценко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – C. 59-63. – ISSN 2077-1096
317344
  Макаренко Е.М. Вплив етнічних міграцій на міжетнічні взаємини // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 11-16. – ISBN 966-614-021-7
317345
  Макаренко Є.М. Вплив етнічних міграцій на соціальні зміни в країні (західноєвропейський досвід) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 30-38.
317346
  Скляр В. Вплив етнічних процесів радянської доби на етномовну самоідентифікацію українців у сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 77-82. – ISBN 978-966-439-147-1
317347
  Коршак Я.М. Вплив етнічної польської громади на культурне життя в Одессі в другій половині XIX - XX ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 60-65. – ISSN 2312-6825
317348
  Товстенко Т. Вплив етнокультурної спадщини на сучасний стан забудови в культурно-інформаційному просторі Києва // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 72-84. – ISSN 0130-6936
317349
  Парахіна М. Вплив етнонаціональних досліджень на відновлення державно-демократичної політики в Україні в ХХ столітті / М. Парахіна, Т. Полушкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 116-119. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено становлення і розвиток етнонаціональної політики України, проаналізовано соціально-культурні чинники державотворчого процесу в країні. Розглянуто розвиток етнонаціонального процесу у ХХ ст. в історіографічному контексті. The article deals ...
317350
  Богуцька А.Л. Вплив етнонаціональних трансформацій на освітній рівень населення Правобережжя в першій половині XIX ст. // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – С. 11-14


  Важливу роль в дослідженнях, присвячених освітньому рівню населення та вплив на нього етнонаціональних трансформацій, відіграють наукові праці В.Б. Антоновича, М.С. Грушевського та інш.
317351
  Бутиріна М.В. Вплив етнорелігійних стереотипів на процеси міжнаціонального порозуміння (на матеріалах українських та російських ЗМК) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 63-67


  У статті аналізується вплив етнорелігійних стереотипів на процеси міжкультурної комунікації. Актуалізуються питання формування та функціонування стереотипів. На конкретних прикладах розглядається механізм руйнування стереотипів у мас-медіа. Особливо ...
317352
   Вплив ефективних параметрів плівок залізо-ітрієвого гранату на характеристики пасивної лінії затримки / В. Васючка, В. Лазовський, В. Мойсеєнко, А. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Промодельовано пасивну лінію затримки на поверхневих магнітостатичних хвилях і отримано її основні характеристики. За рахунок порівняння теоретично розрахованих результатів з експериментальними запропоновано новий неруйнівний метод визначення ...
317353
  Вітренко А. Вплив ефективної інноваційної інфраструктури країни на процеси софтизації і сервісизації національної економіки / А. Вітренко, В. Селезньова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 119-126 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
317354
  Савчук В. Вплив ефективності наукової роботи у ВНЗ на якість підготовки фахівців : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 5-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
317355
  Федорієнко В.А. Вплив ефекту часових показників завантаженості на оптимізацію створення спеціального програмного забезпечення ERP системи // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 143-151. – ISSN 1997-9568


  "Проведений аналіз контролю працездатності по часовим показникам ERP системи та розкриті основні з них. Запропоновано новий структурний підхід ієрархічної побудови взаємозв’язків часових показників завантаженості системи. Визначені суб’єкти створення ...
317356
  Кондратюк Т. Вплив ефірних олій та полігексаметиленгуанідіну на чорні дріжджеподібні гриби exophiala alcalophila / Т. Кондратюк, А. Калініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-79. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив ефірних олій Rosmarinum officinalis L., Pinus sibirica Du Tour, Abies sibirica Ledeb., Juniperus communis L., терпентинової олії (скипидару) табіоциду полігексаметиленгуанідіну (ПГМГ) на чорні дріжджеподібні гриби (ЧДГ) Exophiala ...
317357
  Зима І.Г. Вплив ефірної олії лимону на процеси локальної та дистантної синхронізації ЕЕГ головного мозку людини / І.Г. Зима, А.О. Чернінський, В.І. Кравченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-41. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  На основі змін ЕЕГ-параметрів досліджували процеси локальної (потужність [beta] і [alpha] - ритмів) та дистантної (середній рівень когерентності в [alpha] , [beta] і [theta] - діапазонах) синхронізації в стані спокою та під час інтелектуального ...
317358
  Зима І.Г. Вплив ефірної олії меліси (Melissa officіnalis L.) на функціональний стан центральної нервової системи людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-72. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  В експериментах по вивченню впливу одорації ефірною олією меліси на функціональний стан ЦНС аналізу підлягали амплітудно-частотні параметри ЕЕГ (потужність [theta], [alpha], [beta]-діапазонів, середня домінуюча частота [alpha]-ритму), швидкість простої ...
317359
  Борщевський В. Вплив Євро - 2012 на структурну модернізацію української економіки: євроінтеграційний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 267-274. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
317360
  Фаренюк Н.В. Вплив євро на розвиток міжнародного ринку боргових цінних паперів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 156-164. – Бібліогр.: 10 назв.


  The article deals with the dynamics and changes in international market of debt securities. The core aspect that are analyzed are the influence of euro introduction on the structure and dynamics of the market, mostly currency structure, the ...
317361
  Герасимчук О. Вплив євро на світовий валютно-фінансовий ринок // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 74-78. – ISSN 2078-5860
317362
  Глущенко О.О. Вплив євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 112-119. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114
317363
  Артеменко Л.П. Вплив євроінтеграції на конкурентоспроможність та інноваційний розвиток країн // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 84-89
317364
  Кравченко Д. Вплив євроінтеграційних процесів на економіку Британії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 75-79
317365
  Малюга Л.Ю. Вплив євроінтеграційних процесів на законодавство України у сфері соціального захисту // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 144-152
317366
  Валіулліна З.В. Вплив євроінтеграційних процесів на науково-технологічний розвиток в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 163-168. – ISSN 2222-4459
317367
  Ловінська Л.Г. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 21-30 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
317368
  Горбаль Н.І. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку в Україні / Н.І. Горбаль, Р.І. Ханіна, О.І. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 120-128. – ISSN 0321-0499
317369
  Шевченко О.О. Вплив євроінтеграційного курсу України на стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 110-119. – ISSN 1993-6788
317370
  Купчак М.Я. Вплив європейських інтеграційних процесів на розбудову правоосвітніх систем в Україні // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – № 19. – С. 146-151. – ISSN 2078-4643
317371
  Богачова Л.Л. Вплив європейських інтеграційних процесів на розвиток романо-германського права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 20-22.
317372
  Безулик О.М. Вплив європейських мов на процеси термінотворення у сучасній чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 18-22
317373
  Кадєтова О. Вплив європейського законодавства на розвиток законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 54-61. – ISSN 2308-0361
317374
  Шкрібляк М. Вплив європейського потридентського гуманізму на формування ренесансного світогляду українців // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 101-109
317375
  Соломенко І. Вплив Європейського Союзу на процеси державотворення та демократизації в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 20-28.
317376
  Солоненко І.І. Вплив Європейського Союзу на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи та Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Солоненко Ірина Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
317377
  Кравчук М. Вплив Європейського Суду з прав людини на захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у адміністративному судочинстві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 18-22. – ISSN 2524-0129
317378
  Попова Ю.М. Вплив європейської інтеграції на розвиток ринку страхових послуг в Україні / Ю.М. Попова, А.С. Пістряк // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 95-100. – ISSN 2218-1199
317379
  Стойко О.М. Вплив європейської інтеграції на сепаратистські рухи в країнах Європи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 370-376. – ISSN 1563-3349


  На прикладі балканських країн та острова Кіпр розглянуто можливості впливу Євросоюзу та інших європейських організацій на врегулювання сепаратистських конфліктів на континенті. Проаналізовано можливість автоматичного отримання членства в Євросоюзі ...
317380
  Петкова Л.О. Вплив європейської інтеграції на структуру експорту та споживання доданої вартості: досвід Польщі для України / Л.О. Петкова, Д.М. Паламарчук, Ю.В. Вдовиченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 47-53. – ISSN 2222-4459
317381
  Мельник В.П. Вплив ЄС на побудову в Україні ефективної моделі законодавства про інтелектуальну власність // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 127-133.
317382
  Писаревська О. Вплив живопису слобожанських художників на пейзажну лірику Анатолія Перерви // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 178-184. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
317383
  Горошкова Л.А. Вплив житлово-комунального господарства на фінансову спроможність місцевих органів самоврядування / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, І.О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 27-37 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
317384
  Гербут Н.А. Вплив жінок-депутатів на законотворчу діяльність у контексті захисту гендерних прав // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 269-282
317385
  Мовчан У.В. Вплив жіночого руху на політичне життя Буковини першої третини 20 ст. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 133-135
317386
  Власова А. Вплив жіночого руху Франції на розбудову демократичного суспільства (1968-1974 роки) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 84-88. – ISSN 1998-4634
317387
   Вплив жовчогінних флавоноїдів на енергетичні процеси в гепатоцитах / Л.І. Жалило, В.Є. Єсипенко, А.І. Воробей, Г.Б. Філь, В.М. Бабан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  В умовах гострого експерименту на білих нелінійних щурах-самцях із канюльованою загальною жовчною протокою досліджено вплив препаратів флавоноїдної природи силібору і фламіну на жовчовидільну функцію та редокс-процеси в печінці. Диференційовано вплив ...
317388
  Рубцова М.Ю. Вплив жорстокої економії на економічне зростання:проблема встановлення макроекономічних взаємозалежностей // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 85-86
317389
  Білоусько Н.Л. Вплив забезпеченості основними засобами на економічну ефективність підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 84-87 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
317390
  Данильченко О.С. Вплив забруднених річкових вод на здоров"я людини (на прикладі Сумської області) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 37-45. – ISSN 2306-5680
317391
  Задира С. Вплив забруднення довкілля важкими металами на процеси перекисного окиснення ліпідів клітин печінки природних популяцій жовтогорлої миші / С. Задира, Д. Лукашов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 196-201. – (Серія біологічна ; вип. 62). – ISSN 0206-5657
317392
   Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров"я населення України / М.І. Фащевський, Т.М. Палій, Г.Г. Старостенко, М.П. Неченко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 141-147 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
317393
  Наконечна М.В. Вплив забруднення поверхневих вод на інтенсивність хімічної денудації в долині р. Чорний Потік (Прут-Дністровське межиріччя) / М.В. Наконечна, Т.В. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 104-109. – ISSN 2306-5680
317394
  Стахів І.Р. Вплив забруднення повітряного середовища на стан здоров"я населення за 2001-2010 рр. // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 126-133


  Досліджено вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров"я населення в м. Києві.
317395
  Приседський Ю.Г. Вплив забруднення сульфітами та фторидами на накопичення біомаси квітковими рослинами // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 48-53 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-8331
317396
  Карленко Б.В. Вплив забруднень на розсіювальні характеристики поляроїдних плівок / Б.В. Карленко, О.В. Макаренко, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 329-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі експериментально отримано кутові розподіли інтенсивності розсіяного світла поляроїдною плівкою при малих кутах розсіяння. Показано, що забруднення поверхні та шарувата структура плівки значною мірою впливають на індикатрису розсіяння, що має ...
317397
  Короєд С.О. Вплив завдання цивільного судочинства на цивільну процесуальну форму: аналіз окремих положень нового Цивільного процесуального кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 121-132. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
317398
  Сергійчук В. Вплив завезеної з-поза меж УСРР робочої сили на деукраїнизацію Донбасу // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – C. 8-17. – ISSN 0130-6936
317399
  Тарасюк А.В. Вплив загального регулювання захисту даних на контролерів та процесорів персональних даних - резидентів України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 28-35. – ISSN 2616-6798
317400
  Лисик В.М. Вплив загальної декларації прав людини на розвиток міжнародного гуманітарного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 259-263.
317401
  Козлов В.І. Вплив загальної декларації прав людини на специфіку колективних політичних прав і свобод громадян України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 23-29. – ISSN 0201-7245
317402
  Добрянський С. Вплив Загальної декларації прав людини на формування фундаментальних правозахисних актів Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
317403
  Беспалова О.Я. Вплив загальної керованої гіпертемії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.09 - імунологія / О.Я. Беспалова ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
317404
  Беспалова О.Я. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Беспалова О.Я.; АМНУ; Національний інститут серцево - судинної хірургії ім. М.М. Амосова. – Київ, 2008. – 166л. – Бібліогр.: л. 139 - 158
317405
  Ліпісевич П.М. Вплив Загальної Української Ради на національно-культурне життя в роки Першої світової війни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 12-22. – (Юридична ; Вип. 1)
317406
  Маріо М. Вплив загальнонародного церковного співу на формування морально-етичних почуттів молоді на Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.198-207. – ISBN 966-7653-02-8
317407
  Біляєва І.І. Вплив загальносвітових тенденцій суспільного розвитку на формування і впровадження інформаційної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 56-60
317408
  Бурячок В.Л. Вплив загроз антропогенного і техногенного характера на стан безпеки ІТ-систем та соціальних інститутів провідних країн світу та України / В.Л. Бурячок, Я.В. Невойт, Л.В. Бурячок // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 29-43. – ISSN 2409-7292
317409
   Вплив законодавчих змін у сфері охорони здоров"я щодо тютюнопаління на захворюваність та смертність від серцево-судинної паталогії / Е.М. Омельченко, О.О. Полька, О.Т. Єлізарова, С.С. Карташова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (99). – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
317410
  Герасимов Т.Ю. Вплив закону "Про заходи щодо скорочення споживання населенням м"яса..." на повсякденне життя мешканців Києва в період Першої світової війни // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 132-142. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті висвітлено зміни в повсякденному житті населення м. Києва, що виникли внаслідок запровадження влітку 1916 р. у Російській імперії спеціального закону, який мав скоротити споживання м’яса та м’ясних продуктів від зазначених тварин. З’ясовано, ...
317411
  Тимощук Т.І. Вплив закону мовної економії на формування англомовної термінологічної та жаргонної лексики сфери кінематографу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 209-211
317412
  Ходикіна А. Вплив Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" на фізичних та юридичних осіб на території півострову // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 259-263
317413
  Майданік І.П. Вплив закордонного працевлаштування на особливості дітородної поведінки зворотних мігрантів // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (42). – С. 41-55. – ISSN 2072-9480
317414
  Кіндрацький Б.І. Вплив залишкових зварних напружень на граничну рівновагу трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації / Б.І. Кіндрацький, Т.М. Николишин, Ю.В. Пороховський // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 85-91. – ISSN 0130-9420
317415
  Глущенко Л.М. Вплив заліза (ІІІ) та алюмінію на визначення торію з арсеназо ІІ = хімія / Л.М. Глущенко, Л.М. Чепіжко, В.В. Сухан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-6 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
317416
  Чучка І.М. Вплив залізничного транспорту на розвиток економіки регіону в минулому / І.М. Чучка, К.В. Гегедош // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 140-145. – ISSN 2311-8164
317417
   Вплив заміщення Pb/Bi на властивості сполук типу Pb1212 / Т. Войтенко, С. Неділько, О. Головченко, М. Зеленько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 26-28. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Твердофазним методом синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу (Pb1-уCuу)Sr2(Y1-хCaх)Cu2O7-б9, (Pb1212) 0[додається формула] x [додається формула] 0,3). Досліджено залежність параметрів кристалічної гратки системи від ступеня заміщення х. ...
317418
  Авоченко І.С. Вплив заміщення Sr2+/Ln3+ у складнооксидному фосфаті купруму на надпровідні та магнітні властивості / І.С. Авоченко, С.А. Неділько // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 400-402
317419
   Вплив заміщення атомів лантану на будову шаруватої структури індатів ВаLa1–xNdxInO4 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Чумак, М.В. Тимошенко, Т.Ю. Слива // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 5. – С. 86-94. – ISSN 1025-6415
317420
   Вплив заміщення бісмуту на властивості сполуки Bi2Sr2CaCu2Oу / Т. Войтенко, С. Неділько, М. Зеленько, Д. Наумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Твердофазним методом з попереднім одержанням прекурсору синтезовано керамічні матеріали складу Bi2+xSr2-xCaCu2O8+б [подано формулу] (0?х?0,1) та Bi2-xSr2Ca1+хCu2O8+б [подано формулу] (0?х?0,2). Досліджено область гомогенності, структурні та ...
317421
   Вплив заміщення в катіонній та аніонній підгратках молібдатів кальцію та стронцію на будову та напівпровідникові властивості / К.Л. Бичков, К.В. Теребіленко, В.М. Баумер, М.С. Слободяник // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 44
317422
  Горяча М.М. Вплив заміщення компонентів на кристалічну структуру та властивості сполук RETIn та RETIn2 (RE=Y, Gd, Tb; T=Ni, Cu) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Горяча Мирослава Миронівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
317423
  Бартовщук А.В. Вплив заміщення лужноземельних елементів на властивості надпровідних купратів ітрію / А.В. Бартовщук, С.А. Неділько, М.А. Зеленько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 8
317424
  Мазур В.А. Вплив занять зимовими видами спорту на організм школярів / В.А. Мазур, О.М. Вергуш // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 86-90. – Бібліогр.: 7 назв.
317425
  Охрей А. Вплив занять музикою на виконання прямого і зворотнього тестів Струпа / А. Охрей, Т. Куценко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Оцінено роботу системи уваги за виконанням прямого і зворотного тестів Струпа у музикантів і немузикантів. Обстежуваними були студенти Національної музичної академії ім. П.Чайковського (музиканти) та їх ровесники з ННЦ "Інститут біології та медицини" ...
317426
  Мулик К.В. Вплив занять пішохідним туризмом на рівень здоров"я підлітків 13 років / К.В. Мулик, Т.І. Гриньова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-9172
317427
  Горпинич О. Вплив занять рукопашним боєм у комплексі з психологічним тренінгом на підвищення рівня адаптації до навчально-службової діяльності курсантів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 61-64. – ISSN 2220-7481


  Завдання дослідження – аналіз можливості підвищити рівень адаптації курсантів ВНЗ системи МВС України до навчально-службової діяльності засобами фізичного виховання в комплексі з психологічним тренінгом. Рівень адаптації курсантів до ...
317428
  Кравченко В. Вплив запахів ефірних олій лимона й лаванди на психофізіологічні функції обстежуваних різної статі / В. Кравченко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фонової експозиції запахів ефірних олій лимона й лаванди на нейродинамічні функції та показники короткочасної пам"яті у чоловіків і жінок. Показано, що в жінок обидва запахи викликають більш виражені зміни досліджуваних показників. На ...
317429
  Березовчук Л.В. Вплив запахів ефірних олій на біоелектричну активність головного мозку людини / Л.В. Березовчук, М.Ю. Макарчук, М.В. Костилев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-39. – (Біологія ; Вип. 34)


  Дослідження впливу запахів ефірних олій на біоелектричну активність головного мозку людини показали, що характер впливу того або іншого запаху визначається типом фонової ЕЕГ обстежуваного. Встановлено, що запахи ефірних олій здатні знижувати рівень ...
317430
  Макарчук М.Ю. Вплив запахів лаванди та ялиці на психофізіологічні функції обстежуваних з різним рівнем напруження регуляторинх механізмів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – С. 87-90. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 2)
317431
  Ілюха В.О. Вплив запахової стимуляції на функціональний стан головного мозку людини / В.О. Ілюха, Б.Л. Ганжа, Н.О. Ковалевська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Встановлено, що одоростимуляція лавандовою олією зумовлює скорочення часу активної обробки словесної інформації та збільшення коефіцієнта її відтворення; зростання коефіцієнта оперативної пам"яті за рахунок збільшення кількості правильного відтворення ...
317432
  Макарчук М.Ю. Вплив запаху ефірної олії лаванди на функціональний стан мозку обстежуваних з різним рівнем напруження регуляторних механізмів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-35. – (Біологія ; Вип. 31)


  Проведено електроенцефалографічну оцінку впливу запаху ефірної олії лаванди на функціональний стан мозку обстежували них з різним вихідним рівнем психоемоційного напруження. Встановлено, що запах лаванди активує ділянки кори обстежувальних залежно від ...
317433
  Прокопенко А.В. Вплив запізнення сигналу на динаміку намагніченості двох зв"язаних магнітних наноконтактів / А.В. Прокопенко, Р.В. Верба // Радіофізика та електроніка : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010. – Т. 1 (15), № 3. – С. 78-82. – ISSN 1028-821Х


  Розглядається можливість встановлення режиму синхронних автоколивань намагніченості в системі взаємодіючих магнітних наноконтактів (МНК). Показано вплив величини запізнення сигналу на синхронізацію МНК. Побудовано напіваналітичний метод розрахунку ...
317434
  Слаба О.В. Вплив запозичень англо-американського походження на лексико-семантичну систему сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 394-402
317435
  Романюк О. Вплив запозичень на свідомість мовців // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2001. – № 8. – С.207-212. – Бібліогр.: 7н. – ISBN 966-7444-85-6
317436
  Палешко Я.С. Вплив запозичень України на національну економіку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 82-86. – ISSN 2306-6814
317437
  Недотишко О.В. Вплив запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування на підвищення рівня соціального захисту населення в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 159-164. – ISSN 1562-0905
317438
   Вплив запровадження організаційних змін щодо протоколу лікування травм до привезення хворих у лікарню та щодо правил транспортування пацієнтів з травмою у великому місті: дослідження, проведені до та після їх запровадження / Р.Р. Вахлін, С. Понцер, М.Б. Скріфварс, Х.М. Лоссіус, М. Кастрен // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 95-109. – ISSN 2312-7104
317439
  Шевчук Л.П. Вплив запропонованої податкової реформи на формування фінансових ресурсів: зарубіжний досвід / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 274-279. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)


  Шевчук А.А. - ад"юнкт Військового Інституту КНУТШ.
317440
   Вплив зарегульованого стоку на біологію та чисельність промислових (видів) риб. – Київ, 1967. – 170с.
317441
  Пелешенко В.І. Вплив зарегульованості стоку річок басейну Дніпра на зниження концентрацій і стоку біогенних речовин / В.І. Пелешенко, С.І. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 6-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 31)
317442
  Пасічник Ю.В. Вплив зарубіжних грошових надходжень на динаміку ВВП в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 68-76. – Бібліогр.: 15 назв
317443
  Чернищук Н.В. Вплив зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнологічних знань в Україні (друга половина XIX ст. - 1920-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Чернищук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Бібліогр.: л. 196-235
317444
  Чернищук Н.В. Вплив зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнологічних знань в Україні (друга половина XIX ст. - 1920-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Чернищук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
317445
  Альохін О.Д. Вплив заряджених іонів на критичні параметри і величину радіуса кореляції рідини поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, О.М. Бурмістров, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 401-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій показано, що додавання заряджених іонів в діелектричну рідину поблизу критичної точки приводить до збільшення радіуса кореляції такої зарядженої ...
317446
  Абдікаримов Б.Ж. Вплив заряджених частинок на властивості рідинних систем поблизу критичної точки / Б.Ж. Абдікаримов, О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 362-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В рамках флуктуаційної теорії фазових переходів показано, що додавання заряжених частинок у діелектричні рідини поблизу критичної точки призводить до збільшення радіуса кореляції такої рідинної системи, що продовжує характеризуватись некласичною ...
317447
  Булавін Л.А. Вплив заряджених частинок на властивості рідинних систем поблизу критичної точки. Ч. 1 / Л.А. Булавін, О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
317448
  Аль-Омари Вплив зарядового стану атома на інтенсивність рентгенівської KaL1-емісії Ti та Cr / Аль-Омари, М.О. Боровий // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: O.M. Ivasishin, V.M. Antonov, S.V. Akhonin [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 40, № 3, march. – C. 301-310. – ISSN 1024-1809
317449
  Кокар Н.В. Вплив засобів біологічного контролю на насіннєву продуктивність волошки лучної (Centaurea jacea L.) в Українських Карпатах // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 73-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
317450
  Цуканова Г.О. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Цуканова Ганна Олександрівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 204 л. : фотоіл. + Додаток: л. 1-99. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 189-204
317451
  Цуканова Г.О. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Цуканова Ганна Олександрівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. + Додаток. – Бібліогр.: 5 назв
317452
  Поліщук О.С. Вплив засобів комунікації на формування ієрархії цінностей і ціннісних орієнтацій особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 259-262. – ISSN 2076-1554
317453
  Захаріна Є.А. Вплив засобів кондиційного тренування з плавання на стан системи зовнішнього дихання студентів / Є.А. Захаріна, Н.В. Глущенко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 37-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-7894
317454
  Сопівник Р.В. Вплив засобів корпоративної культури на формування ціннісного світогляду особистості в університетах наук про життя і навколишнє середовище // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 247-254. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
317455
  Соболенко В. Вплив засобів масової інформації на виборчий процес в Україні / В. Соболенко, І. Сокольська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 172-175. – ISSN 2307-8049
317456
  Германов Володимир Григорович Вплив засобів масової інформації на підсвідомість : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Германов Володимир Григорович; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 174л. – Бібліогр.: л.166 - 174
317457
  Германов Володимир Григорович Вплив засобів масової інформації на підсвідомість : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Германов В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
317458
  Ямчук Т.Ю. Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації особистості / Т.Ю. Ямчук, Є.В. Блищак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 147-154. – ISSN 2311-8164
317459
  Степанов В.Ю. Вплив засобів масової інформації на свідомість молоді // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 57-63
317460
  Чупанова Д.О. Вплив засобів масової інформації на суспільну свідомість українців (1991-2015 рр.) // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – Число 25. – С. 132-138. – (Серія : Історичні науки ; вип. 9)
317461
  Кафарська О. Вплив засобів масової інформації на формування громадянської культури студентської молоді // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 48-54. – ISSN 2409-9244


  У статті висвітлено питання впливу засобів масової інформації на формування громадянської культури студентської молоді. Доведено, що лише гармонійна співпраця держави, батьків, педагогів та засобів масової інформації забезпечить високий рівень ...
317462
  Федотова О.О. Вплив засобів масової інформації на формування морально-етичних засад української молоді // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 232-237
317463
  Литвин М.П. Вплив засобів народної фізичної культури на підвищення ефективності навчального процесу фізичного виховання студентів / М.П. Литвин, О.С. Сиротін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 87-90. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
317464
  Корчагін М.В. Вплив засобів спеціальної фізичної підготовки на рівень психофізіологічних якостей військовослужбовців-операторів / М.В. Корчагін, С.М. Курбакова, О.М. Ольховий // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 6 (9). – С. 37-41. – (Серія "Фізичне виховання і спорт"). – ISSN 2415-3060
317465
  Кабузенко Світлана Миколаївна Вплив засолення і екзогенних фотогормонів на ріст та деякі фізіолого-біохімічні функції рослин на ранніх етапах онтогенезу : Автореф... доктора біолог.наук: 03.00.12 / Кабузенко Світлана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 46л.
317466
   Вплив застосовування "лідер-груп" на якість освіти у вищій школі / О. Величко, А. Должанський, О. Бондаренко, І. Ломов, О. Ясев // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 19-30. – ISSN 1682-2366
317467
  Єгорова О.О. Вплив застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2012. – Т. 8, № 5. – С. 89-98. – ISSN 1815-2066


  Запропоновано законодавчі зміни щодо надання державної підтримки як чинника подальшого підвищення ефективності технологічних парків в Україні.
317468
  Волошин Д.О. Вплив застосування моделі прямих договорів на оптовому ринку електроенергії України на технологічну модернізацію енергогенеруючих потужностей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.257-261
317469
  Бережняк М.Ф. Вплив застосування наорних валів-терас на протиерозійну стійкість та агрофізичні властивості сірих лісових грунтів / М.Ф. Бережняк, Є.М. Бережняк, О.В. Войцехівська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 210, ч. 1. – С. 194-197. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
317470
  Король М.М. Вплив застосування основних засад поведінкової економічної теорії на економічний розвиток провідних країн світу / М.М. Король, Говда, В.-Є.В // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 51-58. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано нові практичні методи використання основних засад поведінкової економічної теорії в масштабах країни та виявлено можливості ефективного впливу уряду на поведінку людей за наявності обмежених ресурсів. Результати дослідження можуть бути ...
317471
  Глоба А.О. Вплив застосування судового прецеденту на формування національної системи права в деяких європейських країнах: теоретико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 286-289. – ISSN 2219-5521
317472
  Гайдай Д.Ю. Вплив західних медіа на перебіг війни в Боснії і Герцоговині (1992-1995) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 5 (61), вересень - жовтень. – С. 152-164
317473
  Хазратова Н.В. Вплив західних соціально-психологічних ідей на розвиток вітчизняної соціальної психології: критерії оцінювання та соціокультурні передумови // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 43-55
317474
  Прушковська І.В. Вплив західних тенденцій на турецьку літературу початку XX ст. (на матеріалі творів Дж. Меріча) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 375-379


  Джеміль Меріч вважається єдиним турецьким письменником, який жертовно оберігає турецьку літературу від впливу Заходу. Його девіз - грунтуватися у культурному та політичному житті на моральних цінностях Османської імперії та не запалюватися західними ...
317475
  Тринус О. Вплив західноєвропейських педагогічних течій кінця ХІХ - початку ХХ століття на розвиток педагогічної майстерності молодого вчителя // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 1. – С. 96-102. – ISSN 2308-4081


  Інженерна освіта в Індії.
317476
  Литвин С.Х. Вплив західноєвропейських соціокультурних процесів на розвиток культури Галицько-Волинської держави // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 266-270. – ISSN 2226-3209
317477
  Копилова Н.В. Вплив західноєвропейського екзистенціалізму на творчість Абе Кобо / Н.В. Копилова, О.А. Мащенко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 109-111. – ISBN 978-966-921-000-5
317478
  Гончаревський В.Е. Вплив західноєвропейської історичної думки на формування цивілізаційного підходу в сучасній українській історичній науці // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 157-165. – ISBN 978-966-96992-6-8
317479
  Філь Ю.С. Вплив західної думки на ідеологів націоналізму в Північній Індії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 57-63. – ISSN 1608-0599
317480
  Копилова Ю.В. Вплив західної культури та літератури на творчість Харукі Муракамі / Ю.В. Копилова, О.А. Мащенко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 112-114. – ISBN 978-966-921-000-5
317481
  Черевко Г. Вплив заходів державної антикризової політики на соціальний розвиток українського села / Г. Черевко, П. Войтович // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 4-9 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
317482
   Вплив заходів з берегоукріплення на угруповання зообентосу водосховищ = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / Ю.В. Плігін, А.І. Томільцева, С.Ф. Матчинська, Н.І. Железняк, Т.М. Короткевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 136-143. – Бібліогр.: 5 назв
317483
  Грабовський М.Б. Вплив заходів контролювання чисельності бур"янів на ріст та розвиток кукурудзи // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 45-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2310-9270
317484
  Трофімов А.Ю. Вплив заходів, спрямованих на зміну корпоративної культури, на організаційну лояльність будівельної компанії // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 231-238. – ISSN 2414-0023
317485
   Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на фенотипові ознаки культур клітин НЕК293 / О. Маслова, Н. Скрипник, О. Дерябіна, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-39. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  В роботі було проведено комплексний порівняльний морфологічний та морфометричний аналіз клітин культури HEK 293, культивованих на середовищі DMEM з додаванням ембріональної телячої сироватки, збагаченої тромбоцитами плазми та інактивованої збагаченої ...
317486
  Кольченко Б. Вплив збільшення основного зобов"язання у кредитному договорі на чинність правовідносин поруки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 201-203. – ISBN 978-617-7069-28-6
317487
  Ковальчук О.І. Вплив зборів та ділових нарад на підвищення продуктивності праці співробітників компанії // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 51-57
317488
  Кравченко С.Р. Вплив збройних конфліктів на міжнародні договори у сучасному міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 224-232.
317489
  Миронюк Б. Вплив збудження плазмонних резонансів на щільність оптичного та магнітооптичного запису інформації / Б. Миронюк, Л. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-60. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі запропоновано метод підвищення щільності оптичного та магнітооптичного запису інформації. Проведено математичний розрахунок впливу збудження плазмонного резонансу на діаметр сфокусованого Гаусового випромінювання. В роботі показано, що ...
317490
   Вплив збудника базального бактеріозу на проростання зерен та ріст паростків пшениці різних сорт / А.Ю. Пастощук, Л.М. Сківка, Л.М. Буценко, В.П. Патика // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (42). – C. 39-48. – ISSN 2076-0558
317491
  Бабій Н.О. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Бабій Н.О.; Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України". – Київ, 2007. – 148л. – Бібліогр.: л.125-148
317492
  Бабій Н.О. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.06 - вірусологія / Бабій Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
317493
  Таран Є.Ю. Вплив зважених сферичних частинок у крові на її реологію / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, О.О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 155-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано вираз та числові значення для ефективної зсувної в"язкості розведеної суспензії сферичних частинок у крові. Якщо кров виявляє властивості полярної рідини при гідродинамічній взаємодії зі зваженими частинками, то для реологічного моделювання ...
317494
  Кондратюк Л.С. Вплив звуку й слуху на формування естетичної свідомості // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 100-102
317495
  Березовчук Л.В. Вплив звуку на біоелектричну активність головного мозгу людини / Л.В. Березовчук, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 9-12. – (Серія "Біологічні науки")
317496
  Андрушко Л.М. Вплив зеленого кольору на психіку людини // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 103-107. – ISSN 2520-6419


  "Досліджено вплив зеленого кольору на психіку та фізіологічні функції людини. Доведено, що колір не тільки надає важливу інформацію про предмет, але й має здатність викликати думки та почуття. Психологічний аспект сприйняття зеленого кольору пов’язаний ...
317497
  Кальний С. Вплив земельних відносин на підвищення інвестиційної активності у сільському господарстві України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 235-242. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто стан земельних відносин в Україні та перспективи розвитку ринку землі як чинника підвищення інтенсивності інвестиційної діяльності в сільському господарстві. Здійснено оцінювання інвестиційної привабливості вітчизняного сільського ...
317498
  Поліщук Н.В. Вплив земельної власності на ефективне використання землі в сільському господарстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 28-31. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
317499
  Іванишин В.В. Вплив земельної реформи в Україні на розвиток сільських територій / В.В. Іванишин, О.А. Дудзяк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 76-81
317500
  Бусуйок Д. Вплив земельної реформи на розвиток державного управління в галузі використання й охорони земель України наприкінці XX - початку XXI ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 69-72
317501
   Вплив земельної реформи на розвиток об"єднаних територіальних громад / Т.С. Смовженко, О.І. Коркуна, І.І. Коркуна, У.В. Хром"як // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 29-33. – ISSN 2071-4653
317502
  Карпенко Б.О. Вплив земної поверхні на точність виміру основного інформаційного параметра в однопозиційному пасивному фазовому вимірювачі / Б.О. Карпенко, О.О. Бадрук, Н.Ю. Савчинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено вплив відбитих від земної поверхні радіосигналів на точність виміру основного інформаційного параметра в однопозиційному пасивному фазовому вимірювачі.Як вихідна модель для оцінки цього впливу обрана площа потрійного ...
317503
  Семенов І.Л. Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Семенов Ігор Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
317504
  Ющенко Ю.С. Вплив зливових опадів на формування високих паводків у басейнах Верхнього Пруту та Сірету / Ю.С. Ющенко, М.Г. Настюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 30-37


  У даному дослідженні систематизовано і проаналізовано дані про опади під час формування високих паводків у басейнах Верхнього Пруту та Верхнього Сірету. На основі гідрометеорологічної інформації за допомогою програмного забезпечення створено карти ...
317505
  Вівчар О. Вплив злочинної діяльності на економічну безпеку підприємницьких структур у постконфліктних умовах: ідентифікація загроз та механізми протидії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 113-119. – ISSN 2524-0129
317506
  Бараш Є.Ю. Вплив злочинності на забезпечення соціальної безпеки // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 89-101. – ISSN 1993-0909
317507
  Чучукало О. Вплив змагальності і диспозитивності на криміналістичне забезпечення судового слідства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.71-75. – ISSN 0132-1331
317508
  Кулик К. Вплив ЗМІ на громадську думку як загроза національній безпеці держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 148-151
317509
  Прокопчук І.І. Вплив ЗМІ на політичне життя суспільства в умовах демократії: актуалізація ідей А. де Токвіля // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 49-51
317510
  Іващук А.А. Вплив ЗМІ на політичну свідомість суспільства // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 62-61


  Аналіз такої важливої форми суспільної свідомості, як політична, а також роль засобів масової інформації в політичній системі суспільства, тим більше що їх значення, авторитет і важливість в політичному житті країни помітно зростають, особливо в ...
317511
  Усик Світлана Вплив ЗМІ на розвиток дитини / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 26 : фото
317512
  Бондаренко Н.М. Вплив змін валютних курсів на фінансову звітність підприємства / Н.М. Бондаренко, А.Г. Байєр // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 115-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
317513
  Литвин Н. Вплив змін валютних курсів на фінансову звітність: проблеми обліку та шляхи їх вирішення у міжнародній практиці // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-47. – Бібліогр.: 7 назв
317514
  Версаль Н.І. Вплив змін валютного курсу на залучення та розміщення банками коштів в іноземних валютах / Н.І. Версаль, М.Д. Самсонова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 3 (22). – С. 83-90
317515
  Вольвач О.В. Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування та врожайність цукрового буряку в Вінницькій області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 104-110. – ISSN 0868-6939


  Розглядаються в порівнянні показники фотосинтетичної продуктивності цукрового буряку й агрокліматичні умови вирощування культури за період 1986-2005 рр. та очікувані їх зміни, розраховані за сценарієм зміни клімату RCP 8,5 за період 2015-2050 рр. на ...
317516
  Олійник В.В. Вплив змін клімату на внутрішньорічний розподіл складових водного балансу р. Західний Буг - м. Кам"янка Бузька / В.В. Олійник, Ю.О. Чорноморець // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 21-28. – ISSN 0868-6939


  У статті розглядаються основні тенденції зміни елементів водного балансу річки Західний Буг - м. Кам"янка Бузька. Проведено перевірку вихідної інформації на однорідність, оцінено величину зміни середньої річної температури повітря. Проаналізовано ...
317517
  Мірошніченко К.А. Вплив змін клімату на водний баланс та динаміку стоку води річки Ворскла / К.А. Мірошніченко, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 58-68. – ISSN 2306-5680


  В роботі порівнюється водний баланс річки Ворскла за період кліматичної норми (1961-1990 рр.) та за сучасний період (1991-2012 рр.). Обчислено однорідність складових водного балансу. Визначено основні тенденції в багаторічних коливаннях гідрологічних і ...
317518
  Лобода Н.С. Вплив змін клімату на водні ресурси водозбору Куяльницького лиману у сценарних кліматичних умовах / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 189-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
317519
  Лобода Н.С. Вплив змін клімату на водні ресурси України в сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління (А1В) / Н.С. Лобода, З.Ф. Сербова, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 149-159 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902
317520
  Польовий А.М. Вплив змін клімату на темпи розвитку ярового ячменю в Україні / А.М. Польовий, О.А. Барсукова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 113-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
317521
  Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режим річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Струтинська В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
317522
  Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режим річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини 20 ст. : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Струтинська В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 258л. + Додатки : л.192-240. – Бібліогр. : л.241-258
317523
  Любчик О.С. Вплив змін облікової ставки НБУ та податкової ставки на прогнозний техніко-економічний розрахунок розробки родовищ питних підземних вод // Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / Криворізький національний університет. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 46. – С. 42-47. – ISSN 2306-5451
317524
  Омельянович Лідія Олександрівна Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання підприємств / Омельянович Лідія Олександрівна, Гордієнко Євгенія Сергіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 185-201. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено сутність державного та податкового регулювання, звернено увагу на динаміку податкового регулювання, яке відбувалася в 1990- 2006 рр., проведено аналіз податкових надходжень до державного бюджету України за визначений період.
317525
  Омельянович Лідія Олександрівна Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання підприємств / Омельянович Лідія Олександрівна, Гордієнко Євгенія Сергіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 185-201. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено сутність державного та податкового регулювання, звернено увагу на динаміку податкового регулювання, яке відбувалася в 1990- 2006 рр., проведено аналіз податкових надходжень до державного бюджету України за визначений період.
317526
  Омелянович Л.О. Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання пілприємств / Л.О. Омелянович, Є.С. Гордієнко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 185-193. – ISSN 1993-6788
317527
  Мойсєєва М.Н. Вплив зміни геотропічного положення на розподіл мітоз у корені цибулі / М.Н. Мойсєєва, 1933. – С. 117-121. – Окр. відбиток
317528
  Коляда Т. Вплив зміни діапазону функцій держави на рівень довіри до банківської системи в умовах необхідності узгодження пріоритетів фіскальної та монетарної політики / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 69-74. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
317529
  Павлова О.Ю. Вплив зміни ідеалу раціональності на розвиток естетичної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-27. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано еволюцію основних підходів до проблеми самовизначення естетичної теорії в контексті трансформації класичного ідеалу раціональності. The evolution of main approaches to problem of aesthetics theory self-definition in the context ...
317530
  Грицюк П.М. Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні / П.М. Грицюк, Л.Д. Бачишина // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 68-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
317531
  Корчемлюк Марта Вплив зміни клімату на водний режим гірської частини басейну р. Прут / Корчемлюк Марта, Приходько Микола, Архипова Людмила // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 118-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
317532
  Шевченко О.Г. Вплив зміни клімату на економіку / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко, Р.В. Олійник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 102-111. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена розгляду впливу зміни клімату на економіку. Розкрито поняття вразливості до зміни клімату та охарактеризовані чинники, що на неї впливають. Описано основні типи реагування на кліматичну зміну, зокрема, детально охарактеризовано види ...
317533
  Балабух В.О. Вплив зміни клімату на кількість та площу лісових пожеж у північно-чорноморському регіоні України / В.О. Балабух, С.В. Зібцев // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 60-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
317534
  Балабух В.О. Вплив зміни клімату на продуктивність озимої пшениці в Україні у періоди вегетаційного циклу / В.О. Балабух, Л.П. Однолєток, О.О. Кривошеїн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 72-85. – ISSN 2306-5680
317535
  Тараріко О.Г. Вплив зміни клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
317536
  Удова Л.О. Вплив зміни клімату на розвиток аграрного виробництва / Л.О. Удова, К.О. Прокопенко, Л.І. Дідковська // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 107-120 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
317537
  Артамонов В.В. Вплив зміни клімату на умови життєдіяльності населення Хмельницької області на підставі аналізу метеорологічних показників за період з 2007 по 2016 роки // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 9-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
317538
  Балабух В.О. Вплив зміни клімату на формування урожайності кукурудзи в агрокліматичних зонах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 103-104. – ISSN 2306-5680
317539
  Конопліна Ю.С. Вплив зміни моделі трудових відносин в умовах глобалізації на функціонування системи соціального страхування // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 92-98
317540
  Буряк П.Ю. Вплив зміни податкової ставки на доходи бюджету : податки / П.Ю. Буряк, С.Л. Лондар // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 41-44 : Рис.
317541
   Вплив зміни РН середовища на стійкість комплексних сполук 2со(ІІІ)-NI(II) з моноетаноламіном / А.В. Степанова, І.С. Кузеванова, А.О. Зульфігаров, В.А. Потаскалов // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 75
317542
  Баліцька В.В. Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено зміни у структурі капіталу підприємств України, їхній вплив на розвиток фондового ринку та підвищення рівня капіталізації економіки, який безпосередньо залежить від збільшення обсягів власного капіталу суб"єктів господарювання.
317543
  Баліцька Валентина Володимирівна Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено зміни у структурі капіталу підприємств України, їхній вплив на розвиток фондового ринку та підвищення рівня капіталізації економіки, який безпосередньо залежить від збільшення обсягів власного капіталу суб"єктів господарювання.
317544
  Коваленко С.В. Вплив зміни форм фінансової звітності суб"єктів малого i мікропідприємництва на оцінку їхньої кредитоспроможності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 220-225. – ISSN 2221-755X
317545
  Василевський Ю.Є. Вплив зміни швидкості течії рідини на нелінійний перерозподіл енергії при коливаннях трубопроводу / Ю.Є. Василевський, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  На основі розробленої нелінійної моделі динаміки трубопроводу при швидкісному русі рідини проводяться дослідження задач динаміки трубопроводу. Розглядається поведінка системи при втраті прямолінійної форми трубопроводу в околі критичної швидкості для ...
317546
  Богданов В.Б. Вплив змінного струму різних частот на соматосенсорну чутливість людини / В.Б. Богданов, Д.С. Горлов, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості впливу змінного струму на шкіру людини. Установлено зв"язок між частотою порогового струму та характеристиками порогу сприйняття цього впливу. Виявлено два фактори чутливості шкіри до порогового впливу змінного електричного ...
317547
   Вплив змінного тиску на акустичні та ємнісні властивості теригенних порід-колекторів (на прикладі Семиреньківської площі) / С. Вижва, А. Шинкаренко, І. Безродна, І. Щуров, І. Гафич, Є. Солодкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 19-26. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз та інтерпретацію результатів дослідження керну в умовах високих тисків з продуктивних горизонтів свердловин Семиреньківської площі Дніпровсько-Донецької западини. Метою даної роботи є визначення особливостей зміни акустичних та ...
317548
  Меліхов О. Вплив змінної в радіальному напрямку товщини на напружений стан гнучкої ортотропної кільцевої пластини в магнітному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нелінійну задачу магнітопружності ортотропної кільцевої пластини з анізотропною електропровідністю. Отримано розв"язувальну систему нелінійних диференціальних рівнянь, яка описує напружено-деформівний стан гнучких кільцевих пластин в ...
317549
  Сендерович А.Й. Вплив зовнішніх запозичень на ВВП України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814
317550
  Флейчук М. Вплив зовнішніх запозичень на соціально-економічний розвиток посттрансформаційних країн / М. Флейчук, Р. Андрусів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 16-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0131-775Х
317551
  Співак В.Ю. Вплив зовнішніх змінних магнітних полів на форму месбауерівського спектру м"яких феромагнетиків : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Співак В.Ю.; НАН України. Ін-т теоретич. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2000. – 16 с.
317552
  Данильченко В.О. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 133-143 : табл.,рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
317553
   Вплив зовнішніх магнітних полів на ВАХ високотемпературних джозефсонівських контактів / І.Л. Гордійчук, О.М. Іванюта, М.С. Коломоєць, М.І. Курочка, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 324-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто особливості роботи ланцюжка джозефсонівських контактів, створених за допомогою бікристалічної границі. Визначено оптимальне значення коефіцієнту екранування магнітних екранів для отримання максимальних за амплітудою надпровідних струмів у ...
317554
  Пуйо Г.І. Вплив зовнішніх міграцій на суспільно-політичні процеси в країнах ЄС // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і поличні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (25). – C. 55-65. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2304-1439
317555
  Антонова О.С. Вплив зовнішніх політичних умов на процеси утворення парламентських фракцій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 326-333
317556
  Сільченко І.А. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси управління інноваційною діяльністю підприємства / І.А. Сільченко, А.Ю. Горяча // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 80-86. – ISSN 1997-4167
317557
  Кличко С.М. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на становлення системи ЗМК кримського регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 44-49. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті розкрито комплекс типоформуючих факторів та елементів, які вплинули на становлення системи кримських ЗМК. Увага приділена як місцевим особливостям розвитку регіону, так і загальним ознакам, які впливають на визначення типу засобу масової ...
317558
  Боженко А.О. Вплив зовнішніх умов на теплове випромінювання світлопоглинальних поверхонь при лазерному збудженні / А.О. Боженко, С.Є. Зеленський, О.В. Копишинський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65
317559
  Загородня Ольга Анатоліївна Вплив зовнішніх умов на швидкість інтенсивного випаровування крапель рідин : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Загородня О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 124л. + Додаток: л. 121 - 124. – Бібліогр.: л. 111 - 121
317560
  Загородня Ольга Анатоліївна Вплив зовнішніх умов на швидкість інтенсівного випаровування крапель рідин : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Загородня О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
317561
  Голюк Вікторія Ярославівна Вплив зовнішніх факторів на авливно-енергетичний комплекс України : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Голюк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 196 л. – Бібліогр.: л.179-196
317562
  Олефір В.К. Вплив зовнішніх факторів на кон"юнктуру внутрішнього ринку агропродовольчих товарів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 143-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
317563
  Синиця Н. Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток бібліотек в умовах ОТГ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 8-10


  Розвиток бібліотек в умовах ОТГ. Зовнішні фактори впливу – це умови і фактори, які організація чи установа не може змінити,
317564
  Голюк Вікторія Ярославівна Вплив зовнішніх факторів на паливно-енергетичний комплекс України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Голюк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
317565
  Богомазова В.М. Вплив зовнішніх факторів на соціально-економічний розвиток України в середньостроковій перспективі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 3-12.
317566
  Федуняк С. Вплив зовнішніх чинників на процес консолідації української нації // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 58-66.
317567
   Вплив зовнішніх чинників на стан вугільної речовини / О.В. Бурчак, М.А. Прімін, І.В. Недайвода, Ю.А. Сєріков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 97-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
317568
  Вінніченко Катерина Леонідівна Вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості поверхневого шару невпорядкованих систем : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Вінніченко Катерина Леонідівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 119 л. – Бібліогр.: л.107 - 119
317569
  Вінніченко Катерина Леонідівна Вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості поверхневого шару невпорядкованих систем : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Вінніченко К.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
317570
  Яковенко О.С. Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Яковенко Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 213 арк. – Додатки: арк. 195-213. – Бібліогр.: арк. 10-14, 175-194 та в додатках: арк. 209-213
317571
  Яковенко О.С. Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Яковенко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
317572
  Шевченко В. Вплив зовнішніх шоків на транзитивні економіки в умовах міжнародної фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміст зовнішніх шоків та їх передача до національних фінансових систем, поширення фінансових криз. Аналізуються канали впливу зовніщніх фінансових шоків на українську економіку в умовах сучасної сучасної глобальної фінансової ...
317573
  Панченко В.В. Вплив зовнішнього державного боргу на економічну систему різних країн // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 314-319. – ISSN 2222-4459
317574
  Панченко В.В. Вплив зовнішнього державного боргу на економічну систему різних країн // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 314-319. – ISSN 2222-4459
317575
  Лакоза І. Вплив зовнішнього збурення на властивості розв"язків рівняння гармонійних коливань з імпульсною дією / І. Лакоза, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-25. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено властивості розв"язків рівняння гармонійних коливань при наявності довготривалих (у часі) зовнішніх сил імпульсної природи в залежності від величин імпульсної дії. Отримано умови збільшення (зменшення) амплітуди коливань та умови існування ...
317576
   Вплив зовнішнього магнітного поля на ВАХ високотемпературного джозефеонівського контакту / О.М. Іванюта, М.І. Курочка, О.В. Прокопенко, В.І. Толкачов, О.С. Юдіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 291-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано пряме експериментальне підтвердження зміни критичної густини струму за рахунок зовнішнього магнітного поля Показано, що керуючи полярністю та амплітудою струму, що протікає крізь контакт, можна підвищити критичну густину струму. Вивчено вплив ...
317577
  Зузук Ф.В. Вплив зовнішнього середовища на поширення сечокам"яної недуги серед населення світу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 17-22 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
317578
  Ганжа Б.О. Вплив зовнішнього середовища на функціонування неформального сектору економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 39-44. – ISSN 2309-1533
317579
  Нескородєв С. Вплив зовнішньоекономічних відносин "середній" цикл національної економіки в 1998 - 2010 роках : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 33-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
317580
  Троян Володимир Михайлович Вплив зовнішньоекономічних зв"язків на розвиток підприємства в Україні : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Троян Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 252л. – Бібліогр.:л.238-252
317581
  Близнюк В.В. Вплив зовнішньоекономічних процесів на потенціал соціально-економічних змін в Україні / В.В. Близнюк, Я.І. Юрик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 24-30. – ISSN 2306-6814
317582
  Грицьких І.В. Вплив зовнішньоекономічного фактора на розвиток демократії в Німеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 129-132. – (Історія ; вип. 63/64)


  Показано вплив зовнішньої політики на процеси демократизації внутрішнього життя Німеччини.
317583
  Абакуменко О.В. та інші Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економіку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 45-51. – ISSN 2306-6814
317584
  Куреда Н.М. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку України / Н.М. Куреда, С.О. Корінний // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 48-52. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
317585
  Тубальцева В. Вплив зовнішньої політики антитероризму на релігійну та культурну толерантність американського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 182-183


  The article is dedicated to the problems of antiterrorism policy impact on cultural and religious tolerance in American society towards Islamic community. The US policy of antiterrorism plays the key role in forming public opinion against Muslim ...
317586
  Ладний Ю.А. Вплив зовнішньої політики США Дж. У. Буша (2001-2009 рр.) на світову систему міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 198-203. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
317587
  Стаканов Р.Д. Вплив зовнішньої трудової міграції на економічний розвиток України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 76-82.
317588
  Руденко Н.В. Вплив зовнішньої трудової міграції на розвиток національних ринків праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 136-142


  Розглядаються сутність та чинники зовнішньої трудової міграції. Особливу увагу приділено позитивним і негативним наслідкам впливу трудової міграції на розвиток ринку праці в Україні.
317589
  Горєлов В.І. Вплив зовнішньополітичних чинників на становлення української державності у роки визвольних змагань (1917-1921 рр.) / В.І. Горєлов, В.С. Клименко, І.П. Козинець // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (35). – С. 101-112. – ISSN 2707-1383
317590
  Горин І.В. Вплив зонування території на цінову політику на ринку нерухомості м. Львова // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 192-195. – ISBN 978-966-285-361-2
317591
  Венгер А Т. Вплив зростання державного боргу на конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 224-232


  Розглянуто теоретико-методологічні підходи до аналізу наслідків впливу державного боргу на економіку країни. Досліджено взаємоз"язок між державним боргом та конкурентоспроможністю національної економіки, зокрема у розрізі індексу глобальної ...
317592
  Фролов С.М. та інш. Вплив зростання зовнішнього боргу на економічний та інвестиційний розвиток України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 98-104. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
317593
   Вплив зрошення на показники стану родючості чорноземів південних Нижньодністровської зрошувальної системи / О.І. Цуркан, Я.М. Біланчин, Г.С. Сухорукова, М.Й. Тортик // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 60-68 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
317594
  Шищенко П.Г. Вплив зрошення на природне середовище степового Криму / П.Г. Шищенко, І.К. Супряга, В.Ф. Сірик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 68-71. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 28)
317595
  Юштяк Я. Вплив зрошення на радіаційний баланс виноградників // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-8 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 13)
317596
  Панасенко Б.Д. Вплив зрошення на фізичні властивості грунтів рисових полів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 77-80 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 20)
317597
   Вплив зрошування стічними водами свинокомплексу на властивості чорнозему типового / С.В. Канівець, О.Є. Орел, В.Г. Десенко, Ю.В. Залавський, О.В. Поляков // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
317598
  Патон Е.О. Вплив зсідальних напруг на міцність зварних конструкцій / Е.О. Патон. – К., 1937. – 148с.
317599
  Лаврухін А. Вплив І.Канта на феноменологію Е.Гусерля // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.109-124. – ISSN 0235-7941
317600
  Завязун Т.В. Вплив ігрової діяльності на всебічний розвиток дитини -дошкільника // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 93-96. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
317601
  Завязун Т.В. Вплив ігрової діяльності на всебічний розвиток дитини -дошкільника // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 93-96. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
317602
  Титар О.В. Вплив ідеалізму Ф. Шеллінга на філософію Й. Шада // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 167-172. – ISBN 978-966-285-527-2
317603
  Маланчук Н.І. Вплив ідеального газу на часткове термічне проковзування тіл з регулярним рельєфом поверхонь / Н.І. Маланчук, К.А. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено часткове термічне фрикційне проковзування двох пружних тіл, поверхня одного з яких має регулярний рельєф, з урахуванням термоопору та тиску газу, що заповнює інтерфейсні зазори. У якості фізичної моделі міжконтактного газу вибрано ідеальний ...
317604
  Андрійко О.Ф. Вплив ідеї живого права на американську правову доктрину // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 237-241. – ISBN 978-966-301-172-1
317605
  Шимон С. Вплив ідеї моральності на розвиток цивільного права та формування змісту цивільно-правових норм // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-83.
317606
  Галецький Я.П. Вплив ідеї соборності на сучасну соціально-правову дійсність // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7777-14-3
317607
  Саноцька Н. Вплив ідей А. Шопенгауера на філософські концепції творчості XX ст. (Наукове повідомлення) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 130-132. – ISSN 0321-0499
317608
  Тесцова О. Вплив ідей Василя Сухомлинського на розвиток педагогічної науки // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 21-22
317609
  Павлик Н. Вплив ідей давньоіндійської філософії на світогляд А. Шопенгауера // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 13-15. – ISBN 978-966-285-491-6
317610
  Кукшнікова С.В. Вплив ідей екзистенціаліцзму на гуманізацію в управлінні інноваційними процесами в закладах освіти // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 186-194. – ISSN 2077-7450
317611
  Мойсей А. Вплив ідей європейської етнопсихологічної школи на румунських дослідників Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 83-87
317612
  Ходченко О.В. Вплив ідей західної економічної думки на ліберальні реформи в кредитній системі Росії та України в другій половині ХІХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 79-92. – ISSN 0320-4421
317613
  Мірошниченко Г. Вплив ідей М. Х. Бунге (1823-1895) на розвиток і вдосконалення університетської освіти // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 35-39
317614
  Томюк Н.І. Вплив ідей Німецького Просвітництва та Класичної філософії на становлення персоналізму Бордена Паркера Боуна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 153-163. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
317615
  Туган-Барановський Вплив ідей політичної економії на природознавство та філософію / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 443-450. – ISBN 966-346-208-6
317616
  Легкоступ А.І. Вплив ідей Просвітництва на аграрне життя англійців // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 27-33. – ISSN 1728-3671
317617
  Проданюк Ф.М. Вплив ідей Реформації на формування суспільно-політичних та морально-етичних поглядів Станіслава Оріховського // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 89-90
317618
  Рудик С.К. Вплив ідей С.С. Євсеєнка на військового хірурга І.О. Поваженка : до 115-ї річниці професора Івана Поваженка / С.К. Рудик, М.М. Стегней, О.Б. Глухий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 237. – С. 21-25. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
317619
  Чуйко І.С. Вплив ідей Тараса Шевченка на формування світогляду та громадсько-плітичну діяльність Євгена Олесницького (1860-1917) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 74-76. – ISSN 1810-2131
317620
  Сіромська Г. Попович Вплив ідей Фрідріха Ніцше на філософію Дмитра Донцова // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 20-22. – ISBN 978-966-285-572-2
317621
  Раджабова Сабіна Вплив ідентифікації на формування глибинно-психологічного змісту психіки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 153-156. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
317622
  Бубенок О.Б. Вплив ідеології давніх іранців на поховальні традиції слов"ян // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 29-41. – ISSN 1608-0599
317623
  Шачковська Л. Вплив ідеології масонства на Кирило-Мефодіївське товариство // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 43-44
317624
  Волік К.Ю. Вплив ідеології на сприйняття суспільством державної іміджевої політики // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 163-164
317625
  Вернигора Н.М. Вплив ідеології на формування кількісних і якісних показників книжкового репертуару для дітей у ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 117-120


  У статті розглянуто ідеологічний тиск на українську книжку для дитячої аудиторії в ХХ столітті. Наведено низку документів, що засвідчують процес використання літератури для дітей як підґрунтя для ідеологічного формування людини радянського типу. ...
317626
  Романенко О.М. Вплив ідеології на формування політичних поглядів особистості // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 195-196
317627
  Внучко С.М. Вплив ідеології на формування світогляду особистості // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 162-163
317628
  Мовчан Микола Петрович Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФПН в євроатлантичному просторі у 1991 - 2003 р.р. (За матеріалами мас- медіа Франції та ФРН) : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Мовчан Микола Петрович; КНУТШ. – Київ, 2004. – 253 л.
317629
  Мовчан Микола Петрович Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФПН в євроатлантичному просторі у 1991 - 2003 р.р. (За матеріалами мас- медіа Франції та ФРН) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Мовчан М.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
317630
  Стребкова Ю. Вплив ідеології сексизму на деформацію образу здорової жінки в українському сьогоденні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 294-297. – ISBN 978-966-439-357-4
317631
  Фатхутдінова І.В. Вплив ідеологічного апарату примусу на роль української жінки у сфері сімейно-шлюбних відносин в період соціально-політичних потрясінь // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2015. – № 2 (5). – С. 101-124. – ISSN 2311-8822
317632
  Разживін В.М. Вплив ідеологічного фактора на висвітлення українсько-російських взаємин в історичних повістях 20-30-х років XX століття // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 133-137. – (Філологічні науки ; № 1)


  Статтю присвячено дослідженню історичної прози 20-30-х років минулого століття. У ній розглянуто питання висвітлення українсько-російських стосунків у тогночасній історичній повісті. Поставлена проблема розглядається на матеріалі творів Г. Бабенка, Я. ...
317633
   Вплив ізовалентного заміщення атомів а- позиції на будову одношарових індатів типу AIILNINO4 / Л.В. Томазенко, Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.В. Тимошенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 81
317634
   Вплив ізовалентного заміщення атомів лантану в BaLa4Ti4O15 на будову його шаруватої перовськітоподібної структури / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, М.В. Тимошенко, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – С. 104-109. – ISSN 1025-6415
317635
   Вплив ізовалентного заміщення атомів скандію на будову Srndsc1-Xinxo4 / Л.В. Томазенко, Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.В. Тимошенко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 61
317636
   Вплив ізолятів ВЖМК (Pоtуvirus) на процес росту та розвитку рослин квасолі / Н.О. Капустіна, Ю.В. Загородній, О.В. Молчанець, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-57. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено біологічні властивості двох ізолятів вірусу жовтої мозаїки квасолі, виділених з інфікованих рослин квасолі. Показано, що вірусна інфекція значно змінює фізіологічний стан рослин та впливає на процес бульбашкоутворення.
317637
  Кир"яченко Сергій Сергійович Вплив ізолятів ВТМ на організми та клітини різного походження : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Кир"яченко Сергій Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 137 л. – Бібліогр.: л.117-137
317638
  Кир"яченко С.С. Вплив ізолятів ВТМ на організми та клітини різного походження : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.06. / Кир"яченко С.С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с. 15
317639
  Брезвін Р.С. Вплив ізоморфного заміщення та зовнішніх полів на оптико-електронні параметри фероїків групи сульфатів та хлороцинкатів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Брезвін Руслан Степанович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 27
317640
   Вплив ізоструктурного заміщення гадолінію (III) на європій (III) на люмінесцентні властивості K3Gd(PO4)2:Eu / К.В. Теребіленко, В.П. Чорній, А.В. Лисенко, О.В. Петренко, С.Г. Неділько, М.С. Слободяник // Теоретична та експериментальна хімія : науковий журнал / НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; редкол.: В.Д. Походенко (голов. ред.), А.Л. Бучаченко, О.О. Іщенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 2. – С. 99-103. – ISSN 0497-2627
317641
  Конончук Г.Л. Вплив ізотопного складу суміші на частоту міжмодового биття He-Ne лазера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 337-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Найвища чутливість частоти міжмодового биття до зміщення частоти генерації в квазіізотропному резонаторі забезпечується моноізотопною сумішшю. Крутизна характеристики та обсолютне значення частоти биття залежать від температури середовища.
317642
  Винославська О. Вплив ІКТ на самоорганізацію та саморозвиток особистості // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 87-98. – ISSN 1682-2366


  У статті описується методика дослідження особливостей впливу інформаційно-комунікаційних технологій на самоорганізацію і саморозвиток особистості.
317643
  Іщенко О.С. Вплив іменників і дієслів на паузування в усному мовленні // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 45-58. – ISSN 1682-3540
317644
  Ковальчук Т.Г. Вплив іміджу та репутації на діяльність підприємства в умовах глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 377-381. – ISSN 2222-4459
317645
  Клим Р. Вплив іммігрантської колонізації на економічний розвиток у київській сотні (кінець ХVII - початок XVIII ст.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-67. – ISSN 0869-3595
317646
  Оврамець М.А. Вплив імміграції на соціальну структуру та політичну еволюцію країн ЄС // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 205-209. – ISSN 2226-3209
317647
  Шваб А. Вплив імміграційної політики європейських країн на характер та динаміку міграційних процесів у Польщі в 1918-1931 рр. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 148-155. – ISSN 2305-9389
317648
  Письменецька І. Вплив іммобілізації та депротеїнізіції плазми крові на спектр вільних олігосахаридів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-29. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливість відновлення спектру вільних олігосахаридів плазми крові при іммобілізації її на хроматографічному папері для транспортування у сухому стані. Після іммобілізації не вдалось отримати спектр вільних олігосахаридів адекватний спектру ...
317649
   Вплив іммобілізаційного стресу на морфофункціональні зміни клітин преоптичного ядра гіпоталамуса щурів на різних стадіях естрального циклу / А. Пустовалов, М. Матвієнко, І. Балла, А. Безлюдна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що клітини преоптичного ядра гіпоталамуса щурів по-різному реагують на вплив іммобілізаційного стресу. Морфометричні параметри нейроцитів продемонстрували підсилення синтетичних процесів. Натомість, у астроцитах функціональна активність ...
317650
   Вплив іммобілізованих на аеросилі саліцилальімінатів металів та нанокомпозитів фулерену С60 на функціональну активність перитонеальних макрофагів мишей / О.С. Дворщенко, Г.В. Діденко, О.А. Голуб, В.К. Позур, Ю.І. Прилуцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-148. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Вивчався вплив комплексів саліцилальімінів та нанокомпозитів фулерену С[нижній індекс 60] на перитонеальні макрофаги. Показано, що рівень НСТ-тесту залежить від природи носія і від координаційного металу.
317651
  Стецько М.В. Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 88-100 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
317652
  Борт О. Вплив імперативних норм на статут договірного зобов"язання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 151-154
317653
  Хрущ Ю.М. Вплив імперіалістичної інтеграції на становище трудящих в Західній Європі / Ю.М. Хрущ. – К, 1965. – 32с.
317654
  Бульвінський А.Г. Вплив імперської державної традиції на модернізаційні процеси у сучасній Росії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 49-71
317655
  Бульвінський А.Г. Вплив імперської державної традиції на перебіг політичного процесу в Росії // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 6-18. – ISBN 978-966-02-8033-5
317656
   Вплив імплантації NeuroGelTM в асоціації з ксеногенними стовбуровими клітинами кісткового мозку на відновлення рухової функції задньої кінцівки щура після спінальної трав / В.І. Цимбалюк, В.В. Медведєв, О.А. Рибачук, В.І. Козявкін, Н.Г. Драгунцова // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 6 (84). – C. 13-19. – ISSN 2224-0713
317657
  Білоусов І.В. Вплив імплантації іонів Со[верхній індекс +] в кремній на формування силіциду кобальту / І.В. Білоусов, В.В. Ільченко, Г.В. Кузнецов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 382-389. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено результати експериментальних досліджень впливу попередньої іонної імплантації Со[верхній індекс +] в кремній на формування епітаксіальних шарів силіциду кобальту CoSi[нижній індекс 2]. Показано, що попередня імплантація іонів Со[верхній індекс ...
317658
  Лазебна І.В. Вплив імпорту та експорту на розвиток внутрішнього ринку України в умовах членства в СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 68-73


  В статті розкрито вплив експортно-імпортних операцій зі споживчими товарами на розвиток внутрішнього ринку. Визначено позитивні та негативні наслідки членства України в СОТ, та її вплив на експортоорієнтовані ринки. Також досліджено роль іноземних ...
317659
  Бородін В.А. Вплив імпульсної дії на асимптотичні властивості розв"язків диференціальних рівнянь з імпульсною дією / В.А. Бородін, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про існування таких значень імпульсної дії, за яких дане диференціальне рівняння n-го порядку (n>2) з імпульсною дією у фіксовані моменти часу має pT-періодичний (p [належить] N) розв"язок, початкові умови якого збігаються з наперед ...
317660
   Вплив імунізації на гіпоталамо-тироїдний комплекс птахів / О. Горелікова, М. Дзержинський, А. Пустовалов, А. Тормасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-11. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  При вивченні впливу імунізації на гіпоталамо-тироїдний комплекс птахів Gallus domesticus 5-тижневого віку було встановлено, що імунізація призводить до активації як паравентрикулярного ядра гіпоталамуса, так і щитовидної залози нестатевозрілих птахів; ...
317661
  Пустовалов Андрій Сергійович Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на гіпоталамо-гонадну систему птахів (гістофізіологічний аналіз) : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11. / Пустовалов А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 160л. – Бібліогр.: л. 132-160
317662
  Пустовалов Андрій Сергійович Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на гіпоталамо-гонадну систему птахів (гістофізіологічний аналіз) : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.11 / Пустовалов А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
317663
   Вплив імунізації, мелатоніну та серотоніну на функціональну активність нейроцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса та пінеалоцитів / А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський, О.С. Мацюх, Н.В. Дзюбенко, І.О. Фролкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано на 5-тижневих самцях Gallus domesticus, що епіфіз пригнічує синтетичну активність нейроцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса, а імунізація, як і одночасне введення мелатоніну та серотоніну, - синтетичну активність пінеалоцитів. ...
317664
  Цимбалюк О. Вплив імуноактивної субстанції лейкоцитів на скорочувальні білки серцевого м"яза / О. Цимбалюк, Т. Давидовська, Л. Холодна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-14. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фактора перенесення імунної реактивності до корпускулярних антигенів Staphylococcus aureus на АТФазну активність і реакцію суперпреципітації актоміозину серцевого м"яза. Одержані результати експериментальних досліджень указують на ...
317665
   Вплив імунокоректорів тимусного походження на функціональний стан і гуанілатциклазну активність лімфоцитів селезінки при сенсибілізації й анафілактичному шоці : біологія / І.В. Чорна, С.В. Демидов, О.І. Александрова, Н.М. Дергай // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 20-23 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
317666
   Вплив імуномодуляторів на вміст циклічних нуклеотидів у лімфоїдних клітинах щурів за умов дії радіації / О. Богданова, К. Прокопова, Л. Кузьменко, Л. Гавриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-51. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що опромінення щурів у дозах 0,25-1,0 Гр викликало різноспрямовані зміни вмісту циклічних нуклеотидів у клітинах селезінки й тимусу щурів. Уведення сквалену та циклоферону призводило до різних змін досліджуваних показників у клітинах ...
317667
   Вплив імуномодуляторів на репарацію ДНК лімфоцитів селезінки при вакцинації БЦЖ : біологія / С.В. Демидов, О.М. Васильєв, І.В. Чорна, С.М. Чорненька, О.І. Олександрова, Н.М. Дергай // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 54-57 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
317668
   Вплив імуномодуляторів на систему циклічних нуклеотидів у лімфоцитах селезінки при вакцинації БЦЖ : біологія / С.В. Демидов, І.В. Чорна, О.І. Олександрова, Н.М. Дергай // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 57-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
317669
  Дунаєвська О.Ф. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення : Дис. ... канд. біологічних наук. Срец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Мін-во аграрної політики; Держ. агроекологічний ун-т; Дунаєвська О.Ф. – Житомир, 2006. – 201л. + Додатки: л.185-201. – Бібліогр.: л.150-184
317670
  Дунаєвська О.Ф. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення : атореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Дунаєвська О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
317671
  Харламова Г.О. Вплив інвестицій на економічне зростання : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 57-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
317672
  Кукіна Н. Вплив інвестицій на експортний потенціал країни // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 219-228. – ISSN 2410-0919
317673
  Цісецький О. Вплив інвестицій на зайнятість населення // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 121-124. – ISBN 966-654-173-4
317674
  Резнік Н.П. Вплив інвестицій на конкурентоспроможність вітчизняної продукції АПК на світовому агропродовольчому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 103-107
317675
  Нагула Р.О. Вплив інвестицій на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 62-67. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
317676
  Карпінський Р. Вплив інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 17-22
317677
  Карпінський Р. Вплив інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 20-24


  У статті розглядаються основні напрями впливу інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки. The article views the guidelines of the investment impact on the eco­nomic competitive growth.
317678
  Янишин Я. Вплив інвестицій на розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств / Я. Янишин, М. Сторонський, І. Лаврів // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 121-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-3627
317679
  Гинда О. Вплив інвестицій у розвиток людського потенціалу на ефективність економіки України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 108-116. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
317680
  Плахтій М.О. Вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток регіону : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 54-61. – Бібліогр.: 5 назв
317681
  Вишивана Б. Вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток регіону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 479-485. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
317682
  Семенов А.Г. Вплив інвестиційних процесів на інтеграцію України в ЄС / А.Г. Семенов, М.О. Панкова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 225-232. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
317683
  Топалов С.А. Вплив інвестиційно-інноваційних процесів на підвищення продуктивності праці на промислових підприємствах / С.А. Топалов, Д.Ю. Топалова // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 135-142 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
317684
  Лихолат С.М. Вплив інвестиційного іміджу на розвиток економіки України / С.М. Лихолат, Л.М. Копач // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 359-360. – ISBN 5-7763-2435-1
317685
  Левицький В.В. Вплив інвестиційного процесу на соціально-економічну стійкість підприємства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 72-78. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
317686
  Ульяницька О.В. Вплив інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено чинник впливу інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів та інтенсифікацію виробництва конкурентоспроможної продукції суб"єктами всіх форм господарювання.
317687
  Ульяницька Ольга Василівна Вплив інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено чинник впливу інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів та інтенсифікацію виробництва конкурентоспроможної продукції суб"єктами всіх форм господарювання.
317688
  Гордей О.Д. Вплив інвестиційної діяльності на рівень суспільного добробуту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-8. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні показники рейтингу інвестиційної привабливості держави та регіонів. Характеризується інвестиційна діяльність в Україні. Зазначені можливості зростання інвестиційної діяльності та суспільного добробуту. In the article the ...
317689
  Діденко Ярослав Олександрович Вплив інвестування на зайнятість у перехідній економіці : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 221л. + Додатки: л.213-221. – Бібліогр.: л.191-212
317690
  Діденко Ярослав Олександрович Вплив інвестування на зайнятість у перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко Я.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
317691
  Масюк А.І. Вплив інгібіторів транскрипції і трансляції на секрецію жовчних кислот / А.І. Масюк, С.П. Весельський, Т.В. Масюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 92-94. – (Біологія ; Вип. 25)


  Вивчали секрецію жовчних кислот за умов пригнічення транскрипції і трансляції в гепатоцитах. Встановлено, що пригнічення біосинтезу білка різними інгібіторами призводить до однакових змін жовчоутворювальної функції печінки - пригнічує її, але ...
317692
  Литвиненко О.Д. Вплив індивідно-психологічних властивостей та окремих потенціалів на систему адаптивностей як цілісний конструкт адаптаційного потенціалу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 95-104. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
317693
  Бойко Ж.Б. Вплив індивідуальних відмінностей студентів на успішність оволодіння іноземною мовою // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 43-49. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
317694
  Гвоздій С.П. Вплив індивідуальних особливостей майбутніх учителів на готовність до навчання школярів основам безпечної поведінки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 24-27. – Бібліогр.: 5 назв
317695
  Волков Д.С. Вплив індивідуально-типологічних властивостей на продуктивність інтелекту / Д.С. Волков, С.В. Ноздрін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 44-51. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
317696
  Берегова Г.І. Вплив індивідуальної синергії продавця на ефект виторгу / Г.І. Берегова, В.Н. Гладунський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 126-131 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
317697
  Солдатенко О.В. Вплив Індії на політичне становище у малих країнах Південної Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 501-508
317698
  Щербаков Я. Вплив індо-буддійської культури на ґенезу драми Цзацзюй та мотивів у фабулі драми


  Статтю присвячено проблемі впливу індійської культури та буддизму на формування драматургії в Китаї, лаконічно розглянуто історію дослідження драматургії в Китаї, різні точки зору на формування драми Цзацзюй, розглянуто вплив індо-буддійської культури ...
317699
  Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній C57B1/6 та BALB/c різного віку : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Родніченко Анжела Євгенівна ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ". – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 180-216
317700
  Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній C57B1/6 та BALB/c різного віку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Родніченко Анжела Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
317701
   Вплив індукторів інтерферону на активність 2",5"-олігоаденілатсинтетази в лімфоцитах щурів за умов дії трансформованого середовища / Л. Остапченко, В. Чайка, К. Лаврова, І. Компанець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що біологічно активні препарати на базі індукторів інтерферону стимулюють активність 2",5"-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах тимусу щурів, що свідчить про посилення компенсаторних реакцій імунної системи у відповідь на дію ...
317702
  Цимбал Д.О. Вплив індукції стресу ендоплазматичного ретикулуму в клітинах гліоми U87 з пригніченою ендорибонуклеазною функцією ERN1 на експресію транскрипційних факторів E2F8, TBX3, EPAS1, ATF3, FOXF1 та HOXC6 / Д.О. Цимбал, К.І. Кубайчук, О.Г. Мінченко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 92-92
317703
  Шевченко М.О. Вплив індустрії хай-тек на гуманітарію // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 58-62
317704
  Антончук Д.І. Вплив інновацій на економічне зростання держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 139-141
317705
  Скоробогатова Н.Є. Вплив інновацій на збалансований розвиток економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 207-211. – ISBN 978-966-999-024-2
317706
  Єфіменко О.Р. Вплив інновацій на нотаріальне посвідчення правочинів зі встановленням речових прав в Україні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 20-24


  У статті аналізується вітчизняна та зарубіжна ситуація щодо місця технологічних іннова- цій в нотаріаті та їх вплив на нотаріальне посвідчення правочинів зі встановленням речових прав. Окрему увагу приділено питанню збереження актуальності нотаріату як ...
317707
  Фарат О. Вплив інновацій на підвищення конкурентоспроможності економіки України / О. Фарат, М. Хамець // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 19-24. – (Економічні науки ; Вип. 4)
317708
  Доценко Г.Є. Вплив інновацій на підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 25-29
317709
  Кундеус І.І. Вплив інновацій на розвиток економічних систем // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 83-86. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
317710
  Карпіловська Є. Вплив інновацій на стабільність мовної системи: регулятори системної рівноваги // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 264-285. – ISBN 978-966-02-4860-1
317711
  Карпіловська Є.А. Вплив інновацій на стабільність мовної системи: регулятори системної рівноваги // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 148-158. – ISSN 0027-2833
317712
  Васильєв О.В. Вплив інновацій на формування доданої вартості в економіці / О.В. Васильєв, А.І. Німкович // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 5-10. – ISSN 2415-2456
317713
  Клапків Ю.М. Вплив інновацій та окремих елементів цифрового суспільства на процес креації вартості цифрової послуги // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 2076-4561
317714
  Кучер Т.Л. Вплив інноваційних інструментів фінансового ринку України на трансформацію заощаджень в інвестиції // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 92-104. – ISSN 2310-9734
317715
  Борзенко О.П. Вплив інноваційних навчальних технологій на мотиваційний процес заохочення викладача іноземної мови до професійного розвитку // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 43-46. – ISBN 978-966-698-283-7
317716
  Хімченко А. Вплив інноваційних процесів на економіку України та вітчизняні корпорації / А. Хімченко, О. Татаренко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 59-63. – ISSN 1728-9343
317717
  Дехтяр Н.А. Вплив інноваційних технологій на розвиток світового ринку туристичних послуг // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 37-43. – ISSN 1683-1942
317718
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
317719
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
317720
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
317721
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
317722
  Меренкова О.В. Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – ISSN 1993-6788
317723
  Фарат А.В. Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на розвиток пріоритетних галузей України // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 22-27. – ISSN 1683-1942
317724
  Романко О.П. Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональну конкурентоспроможність / О.П. Романко, І.Р. Боднарук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 181-188. – ISSN 2222-4459
317725
  Шира Т.Б. Вплив інноваційно-технологічного потенціалу підприємства на конкурентоспроможність інноваційного продукту : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 43-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
317726
  Ладонько Л.С. Вплив інноваційного потенціалу на ефективність функціонування національної інноваційної системи / Л.С. Ладонько, Н.В. Ткаленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 69-75
317727
  Гладинець Н. Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток регіону // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 30-34. – ISSN 1993-0259
317728
  Ситницький М.В. Вплив інноваційного потенціалу на стратегічну гнучкість підприємства // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-47.
317729
  Каткова Н.В. Вплив інноваційної активності підприємств на основі показника соціально-економічного розвитку України / Н.В. Каткова, С.М. Марущак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 178-182. – (Економічні науки ; № 3, т. 2). – ISSN 2226-9150
317730
  Мицюк С. Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається необхідність впровадження інноваційної моделі розвитку держави. Досліджується вплив інноваційної діяльності на підвищення конкурентоспроможності економіки України. В статье рассматривается необходимость внедрения инновационной ...
317731
  Костенко Т.О. Вплив інноваційної діяльності на продуктивність праці на підприємствах цукрової галузі // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 102-112. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362


  Систематизовано основні причини скорочення виробництва цукру та основні фактори кризового стану цукрової галузі України. Проаналізовано динаміку продуктивності праці підприємств цукрової галузі протягом 2003–2012 рр. Зроблено попарні порівняння ...
317732
  Костецький В. Вплив інноваційної діяльності суб"єктів господарювання на інноваційний розвиток економіки держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 132-144 : рис. – Бібліогр.:11 назв. – ISSN 1818-5754
317733
  Новак І.М. Вплив інноваційної зайнятості на розвиток трудового законодавства // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 143-145. – ISBN 978-617-7069-52-1
317734
  Соболь Т.В. Вплив інноваційної культури на гуманітарний розвиток сучасного українського суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 131-133
317735
  Мірошниченко Т.М. Вплив інноваційної та наукової діяльності на економічний розвиток України в контексті реалізації її освітньої політики: методика оцінювання / Т.М. Мірошниченко, Є.Б. Фрунт, О.В. Ханова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 93-102. – ISSN 2222-4459
317736
  Марасюк С.С. Вплив іноетнічного чинника на етнонаціональне самовизначення українського народу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 42-45. – ISSN 2077-1800
317737
  Івасів І. Вплив іноземних банків на банківську систему України / І. Івасів, Р. Корнилюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 84-91 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
317738
  Циганов С.А. Вплив іноземних банків на конкурентне середовище в країнах із трансформаційною економікою / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 116-127. – Бібліогр.: 18 назв.


  In this paper internalization and globalization of finance markets regularities are reviewed. Problems and perspectives of further development of internation banking activities and its influence on the competition in countries with transitional economy ...
317739
  Корнилюк Р. Вплив іноземних банків на розвиток кредитного ринку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 50-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
317740
  Сенищ П. Вплив іноземних банківських інвестицій на підвищення рівня життя населення України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 46-54. – ISSN 1818-5754
317741
  Перенчук О. Вплив іноземних інвестицій на включення національної економіки у світове господрство // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 98-103. – ISSN 1818-2682
317742
  Дірко А.А. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток країни-реціпіента // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.186-194. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
317743
  Затонацька Т.Г. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток країни : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 43-44.
317744
  Йосипенко О.А. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 214-218. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
317745
  Гайдуцький А.П. Вплив іноземних інвестицій на конкурентоспроможність економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-58. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні питання залучення іноземних інвестицій в економіки країн світу, місце та роль іноземного капіталу в розвитку країн-реципієнтів та формування їх конкурентоспроможності. Узагальнюються позитивні й негативні аспекти впливу іноземного ...
317746
  Николайчук О.М. Вплив іноземних інвестицій на рівень життя населення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 159-163. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
317747
  Нямещук Г.В. Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Нямещук Г. В.; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 203 л. + Додатки: л. 173-182. – Бібліогр.: л. 183-203
317748
  Нямещук Г.В. Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Нямещук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
317749
  Степаненко А. Вплив іноземних фінансово-кредитних установ на національну банківську систему : фінанси. податки. кредит / А. Степаненко, І. Чамара // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 60-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
317750
  Опанасенко Є.Б. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 162-163
317751
  Гаврилко П.П. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України / П.П. Гаврилко, М.Ю. Лалакулич, Л.М. Шелемон // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 20-24
317752
  Дацій О.І. Вплив іноземного капіталу на економіку, що приймає // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 23-28. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
317753
  Гаркавенко В.І. Вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України / В.І. Гаркавенко, Г.В. Єршова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень - березень. – С. 47-62. – ISSN 1605-7988
317754
  Диба М.І. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні / М.І. Диба, Є.С. Осадчий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 35-46
317755
  Чуб О. Вплив іноземного капіталу на ефективність банківської системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 56-61
317756
  Філонова І.Б. Вплив іноземного капіталу на конкурентне середовище національного ринку банківських послуг / І.Б. Філонова, М.Л. Лапішко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 53-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
317757
  Богма С.Д. Вплив іноземного капіталу на конкуренцію в банківському секторі України / С.Д. Богма, Я.О. Гусєв // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 71-76
317758
  Фурман С.С. Вплив іноземного капіталу на модернізацію вітчизняної економіки в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 124-136. – ISSN 0320-4421
317759
  Циганов С.С. Вплив іноземного капіталу на реформування банківських систем у трансформаційних економіках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 142-146
317760
  Кириченко М.М. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 9-15. – Бібліогр.: на 11 пунктів
317761
  Гусев Я.О. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 99-105. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Проведено оцінку впливу іноземного капіталу на розвиток банківського ринку в умовах фінансової кризи.
317762
  Ткаченко Н.В. Вплив іноземного капіталу на розвиток страхової системи України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 115-121.
317763
  Соколова О.Б. Вплив іноземного капіталу на стійкість банківської системи України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 60-63.
317764
  Гончарова Наталія Миколаївна Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Гончарова Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
317765
  Гончарова Н.М. Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Наталія Миколаївна Гончарова; КНУТШ. – Київ, 2007. – 265л. – Додатки л.206-265. – Бібліогр.: л.191-205
317766
  Волос О. Вплив іноземної міграції на господарський розвиток краю в XIX столітті (на прикладі Миколаївщини) // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 70-79. – ISBN 978-617-689-214-4
317767
   Вплив інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами на ріст і розвиток рослин люцерни / Н.А. Воробей, С.Я. Коць, О.В. Пацко, Т.В. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-33. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено мікровегетаційні дослідження щодо використання для стимуляції росту рослин люцерни моно- та бінарних інокулятів, створених на основі бульбочкових бактерій і водорості. Одержані результати свідчать про необхідність підбору найефективніших ...
317768
  Погоріла Л.Г. Вплив інокуляції насіння на посівні якості сої // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 206-215 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
317769
   Вплив інокуляції фосфатмобілізувальними препаратами на лектинову активність в рослинах озимої пшениці за інфікування збудником церкоспорельозу / О. Панюта, В. Белава, Л. Токмакова, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-64. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміну активності лектинів у рослинах озимої пшениці, інокульованих мікробними препаратами з фосфатмобілізувальною здатністю, за інфікування збудником церкоспорельозу. Changes in lectin activity in winter wheat plants treated with microbe ...
317770
  Залоїло О.В. Вплив інсектициду Банкол на грунтові мікроорганізми циклу азоту / О.В. Залоїло, Л.П. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 133-135. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив інсектициду Банкол на чисельність мікроорганізмів та на вміст нітратів і нітритів у ґрунті. Встановлено, що при внесенні препарату Банкол у дозах 0,0006 та 0,006 г на 3 кг ґрунту не спостерігається негативного впливу на чисельність ...
317771
  Канавець М.В. Вплив інститутів громадянського суспільства на ефективність державного управління у сфері економічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 25-31. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено характер та механізм впливу інститутів громадянського суспільства на ефективність державного управління у сфері економічної безпеки. В межах проведеного дослідження проаналізовано сутність понять "національна безпека", "економічна ...
317772
  Костенко А.М. Вплив інститутів громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси України : монографія / А.М. Костенко ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 410, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 328-368. – ISBN 978-966-657-752-1
317773
  Луцишин Г. Вплив інститутів громадянського суспільства на процес національної консолідації в сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 22-32
317774
  Кашпур А.М. Вплив інститутів громадянського суспільства на удосконалення податкового законодавства в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 126-131. – ISSN 2306-6814
317775
  Стичиньска А.Б. Вплив інститутів громадянського суспільства на формування і практичну реалізацію політики України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина (Розділ з дисертаційної роботи) // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 231-280. – ISSN 2518-7546
317776
  Кантур О.М. Вплив інституту президентства на формування державної мовної політики України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 57-68. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
317777
  Надточій К.М. Вплив інституційних бар"єрів на ділову активність вітчизняних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 120-126. – ISSN 2309-1533
317778
  Борщевський В.В. Вплив інституційних дисфункцій на ефективність використання соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 149-161. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
317779
  Демінський С.А. Вплив інституційних факторів на економічне зростання в перехідних економіках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 29-33
317780
  Панарін А. Вплив інституційних чинників на політичну стабільність у напівпрезидентських системах правління // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 276-286. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
317781
  Гурняк І. Вплив інституційного середовища на економічне зростання держави / І. Гурняк, О. Яремчук // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 117-120. – ISSN 2078-5860
317782
  Бедратий В. Вплив інституційного середовища на процеси формування стратегії нової економічної політики в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 190-195. – бібліогр. на 6 пунктів
317783
  Бахур Н.В. Вплив інституційного середовища на розвиток інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 46. – C. 7-20. – ISSN 2306-546X
317784
  Грінченко Юрій Леонідович Вплив інституційного фактору на стуктуру та ефективність економічної політики ЄС : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Грінченко Юрій Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 181л. + Додатки: л.174 - 181. – Бібліогр.: л.146 - 174
317785
  Грінченко Юрій Леонідович Вплив інституційного фактору на стуктуру та ефективність економічної політики ЄС : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 08.05.01 / Грінченко Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
317786
  Машіка Г.В. Вплив інституціональних чинників на розвиток і формування господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 82-89 : рис., табл. – Бібліогр.: с.89. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
317787
  Гуменюк А.М. Вплив інституціонального середовища на конкурентоспроможність регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 135-141.
317788
  Ніконенко У.М. Вплив інструментів грошово-кредитної політики на стан грошово-кредитного ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 52-57.
317789
  Жабинець О.Й. Вплив інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних економічних умовах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 57-63. – ISSN 2222-0712
317790
  Гаман П.І. Вплив інструментів екологічної політики України на ефективність використання природних рекреаційних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 54-58. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
317791
  Лук"яненко Ірина Анатоліївна Вплив інсуліну і глюкагону на секреторну функцію печінки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Лук"яненко І.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
317792
  Лук"яненко Ірина Анатоліївна Вплив інсуліну і глюкогану на секреторну функцію печінки : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Лук"яненко Ірина Анатоліївна; КНУТШ.Наук.-дослідний ін-тут фізіології ім.акад.П.Бокача. – Київ, 2001. – 160л. – Бібліогр.:л.134-160
317793
  Миськів Г.В. Вплив інтеграції корпоративних структур на їхню капіталізацію / Г.В. Миськів, Н.В. Шевченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 119-127 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
317794
  Малащук Д.В. Вплив інтеграційни х зв"язків на конкурентоспроможність української економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 32-38. – Бібліогр.: на 11 пунктів
317795
  Осадца І.С. Вплив інтеграційних намагань на еволюцію партійних систем країн ЦСЄ // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 126-138. – ISSN 2522-4050


  "Вказано на вплив інтеграційних намагань країн ЦСЄ на зміну їх партійних систем. Вказано на особливості трансформаційного періоду в країнах ЦСЄ після оксамитових революцій у цих країнах та краху тоталітарних режимів. Поряд з іншими змінами активно ...
317796
  Кошелєва Х.Є. Вплив інтеграційних процесів на виникнення БРІКС // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 26-29. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
317797
  Давиденко Г. Вплив інтеграційних процесів на гармонізацію стандартів України та ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 62-73. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  "Можна стверджувати, що стандарти, до яких наразі частина українських експортерів непристосована, стають вагомішою перешкодою лібералізації торгівлі з ЄС. І попри те, що було прийнято важливі для українських виробників Закони ...
317798
  Корнєєва Ю.В. Вплив інтеграційних процесів на ефективність системи грошово-кредитного регулювання в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 180-188


  У даній статті досліджується ефективність механізму грошово-кредитного регулювання в Україні у контексті інтеграційних процесів. Також розглядаються аспекти впливу процесів фінансової глобалізації на ефективність стабілізаційних програм ...
317799
  Маркевич К. Вплив інтеграційних процесів на надходження прямих іноземних інвестицій: міжнародний досвід та висновки для України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 455-465


  У статті розглянуто теоретичні підходи взаємовпливу інтеграційних процесів та надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ). На прикладі країн Вишеградської групи виявлено, що членство країн у регіональному інтеграційному угрупуванні є одним з ...
317800
  Мельник В.М. Вплив інтеграційних процесів на оподаткування в країнах ЄС / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 136-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
317801
  Голик С.І. Вплив інтеграційних процесів на ринок зерна України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 105-106
317802
  Слободчук М.С. Вплив інтеграційних процесів на ринок праці України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 78-86. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
317803
  Кочергіна Н. Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжнародного бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-54. – (Економіка ; вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз переваг розвитку міжнародного бізнесу в умовах поширення світових інтеграційних процесів. Thіs artіcle іs devoted to the advantages of the іnternatіonal busіness development іn the condіtіons of spread world іntegratіon processes.
317804
  Лагутін В.Д. Вплив інтеграційних процесів на розвиток ринків реального сектора України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 151-152. – ISSN 1605-7988
317805
  Шашина М.В. Вплив інтеграційних процесів на структурну модернізацію регіональних господарських систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 115-124. – ISSN 2222-4459
317806
  Кузьмін П.В. Вплив інтеграційних процесів на транзитний потенціал України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 89-90
317807
  Комендант О.В. Вплив інтеграційного угрупування на економічне зростання країни в умовах нової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 185-193. – ISSN 2308-6912


  В умовах динамічного розвитку інформаційної економіки, що підкріплена ситуацією глобальної пост-кризової нестабільності відокремлене функціонування економіки окремої держави виявляється майже неможливим. Обов’язковою вимогою нових умов є наявність ...
317808
  Ситник Й.С. Вплив інтелектуалізації на процес менеджменту інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 372-378. – ISSN 0321-0499
317809
  Порохня В.М. Вплив інтелектуального капіталу на зростання ВВП / В.М. Порохня, Л.С. Головкова, Г.В. Андрущенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 174-182. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
317810
  Василик А.В. Вплив інтелектуального капіталу на розвиток виробництва в контексті інтеграційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 259-265.


  Досліджено особливості розвитку виробництва в контексті сучасних інтеграційних процесів. Розглянуто значення та роль інтелектуального капіталу для розвитку підприємств й економічного зростання країни. Aspects of production development are studied in ...
317811
  Діденко О.М. Вплив інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 219-225. – ISSN 2222-0712
317812
  Луначевський Л.С. Вплив інтенсивності рубок доглядк на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу / Л.С. Луначевський, М.Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 33-39 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 38-39. – ISSN 0459-1216
317813
  Пришва О. Вплив інтенсивності фізичної активності чоловіків зрілого віку на їхній фізичний стан // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 77-82. – ISSN 2220-7481


  Розглянуто особливості фізичної активності чоловіків із різним фізичним станом у віковій динаміці 22–70 років. Досліджено їхні зросто-вагові показники, стан серцево-судинної системи, інтенсивність фізичної активності. Визначено особливості впливу ...
317814
  Варга Л.І. Вплив інтерактивних технологій на формування комунікативної культури майбутніх учителів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 300-304. – ISSN 2312-5993
317815
  Гомонюк О. Вплив інтерактивних технологій на формування професійно педагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 4. – С. 79-86


  У статті розкривається значення інтерактивних технологій у формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери.
317816
  Бичко В.А. Вплив інтеркальового водню та одновісного стискування на електрофізичні властивості. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.07 / Бичко В.А.; Харків.держ.ун-т. – Х, 1998. – 16л.
317817
  Гончаренко А.Р. Вплив інтернет-маркетингу на розвиток електронної комерції / А.Р. Гончаренко, О.Ю. Чубукова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (221). – С. 69-75. – ISSN 2522-1620
317818
  Вовк Ю.В. Вплив інтернету як засобу коммунікації в сучасній політиці // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 60-61
317819
  Аксьом Н.М. Вплив інфільтрації води атмосферних опадів на ступінь стійкості схилів // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
317820
  Скоморович І.Г. Вплив інфляції на діяльність фінансових установ в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 10. – С. 32-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2409-1944
317821
  Паливода К.В. Вплив інфляції на інвестиційну активність у сучасному суспільстві : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 96-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
317822
  Савчук В.П. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємства : фінанси підприємств / В.П. Савчук, О.В. Москаленко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 50-60 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
317823
  Мельник О. Вплив інфляції на розвиток кредитних відносин в Україні : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 53-56. – Бібліогр.: 1 назва
317824
  Бодаковський В. Вплив інфляції на функціонування та розвиток фінансової інституційної інфраструктури країни // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 21-25. – ISSN 2078-5860


  Здійснено аналіз основних теоретичних положень функціонування фінансової інституційної інфраструктури. Розглянуто чинники, які впливають на ефективність її функціонування. Проведено теоретичне дослідження інфляції й інвестицій та обґрунтовано їхній ...
317825
  Белінська Я.В. Вплив інфляції та девальвації на рівень заробітної плати // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-13. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Досліджено основи і чинники економічного зростання, а також вплив інфляції та девольвації на рівень заробітної плати.
317826
  Сусіденко Ю.В. Вплив інфляційних процесів на економіку України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 88-92. – ISSN 1993-0259
317827
  Головко В. Вплив інфляційних процесів на формування показників фінансової звітності суб"єктів господарювання / В. Головко, В. Шарманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-27. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено методологічні аспекти вимірювання впливу інфляції на показники фінансової звітності з метою підвищення їх достовірності шляхом коригування згідно чинного законодавства. Исследованы методологические аспекты измерения влияния инфляции на ...
317828
  Вінарік Л.С. Вплив інформатизації на ефективність людського потенціалу в комп"ютеризованому виробництві / Л.С. Вінарік, О.О. Щедріна // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 54-58. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
317829
  Апшай Н. Вплив інформатизації на інформаційне бібліотечне середовище вищих навчальних закладів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 212-215


  Визначаються напрями інтеграції бібліотек до інформаційного середовища вищих навчальних закладів освіти.
317830
  Самоздра М.М. Вплив інформатизації на соціально-економічний розвиток регіону // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – С.133-137. – (Економічні і технічні науки ; № 2)
317831
  Гончарова О. Вплив інформатизації освіти на мотивацію навчання студентів / О. Гончарова // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С.106-111. – (Серія педагогічна ; Вип. 20)
317832
  Комендант О.В. Вплив інформації на економічне зростання в умовах нової економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 43-49.
317833
  Дубас О. Вплив інформації на розширення ступеня свободи суспільства і особи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 246-255. – ISBN 966-628-197-5
317834
  Лівандовський М. Вплив інформації на свідомість мас // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 39-42. – ISBN 966-294-186-0
317835
  Бабак І.М. Вплив інформації на соціальний настрій населення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 93-97. – ISSN 2077-1800
317836
  Лактіонов Д.В. Вплив інформації, що надається ЗМІ, на скоєння проступків дітьми: адміністративно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лактіонов Денис Вадимович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
317837
  Самохович О.С. Вплив інформаційних логістичних потоків на процеси поводження з муніципальними відходами / О.С. Самохович, О.Ю. Лесняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 33-37. – ISSN 2222-4459
317838
  Мазуренко В.П. Вплив інформаційних сигналів на стан та динаміку світової фінансової системи в умовах кризи / В.П. Мазуренко, Є.В. Ткаченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 193-196


  У статті розглянуто роль інформації у світовій економіці, особливості впливу інформаційних сигналів на стан економіки та динаміку економічних процесів на прикладі фінансового ринку, виокремлено та проаналізовано інформаційні чинники низької ...
317839
  Нетреба І.О. Вплив інформаційних систем управління на ефективність функціонування підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність і значення інформаційних систем управління для функціонування підприємств у ринкових умовах. Розглянуто основні чинники, що впливають на процес прийняття рішення про впровадження інформаційної системи. Розроблено схему інформаційних ...
317840
  Яровий В.Ф. Вплив інформаційних та комунікаційних стратегій на підвищення інвестиційної привабливості туристичних підприємств та дестинацій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – C. 42-46. – ISSN 2306-6792
317841
  Шкарабура І.М. Вплив інформаційних технологій на конкурентні переваги компанії в Україні / І.М. Шкарабура, Л.Ю. Гальчинський // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 109-114. – ISSN 2310-5534
317842
  Мельниченко О.І. Вплив інформаційних технологій на освітню галузь / О.І. Мельниченко, В.Г. Кабанов, К.В. Цеков // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 1. – С. 121-127. – (Серія "Технічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті запропоновано підхід до аналізу світових тенденцій освітньої галузі в контексті впливу інформаційних технологій та можливості їх врахування для вітчизняного сектору освіти.
317843
  Шевщова А.О. Вплив інформаційних технологій на становлення світових міст // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 61-63. – Бібліогр.: 5 назв
317844
  Мазуренко В.І. Вплив інформаційних технологій на сферу міжнародних розрахунків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 114-130
317845
   Вплив інформаційних технологій на характер, форми та способи ведення збройної боротьби = Тенденції та перспективи застосування інформаційних технологій у збройній боротьбі на підставі використання новітніх технологій з прогнозом до 2010-2025 років / С. Лєнков, В. Балабін, О. Грищак, Д. Перегудов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-42. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено інформаційно-аналітичний матеріал щодо способів і форм організації та ведення бойових дій на підставі використання новітніх інформаційних технологій. Запропоновано алгоритм створення моделі якості спеціального програмного забезпечення воєнного ...
317846
  Великий Ю.В. Вплив інформаційних чинників на інноваційний розвиток машинобудівних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 42-47 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
317847
  Гусєва Л.В. Вплив інформаційно-комунікативних технологій на психологічне здоров"я студентів / Л.В. Гусєва, Т.М. Куйліна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 30-35. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 23). – ISSN 2073-3771
317848
  Корнєєва Т.М. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на конкурентоспроможність України із врахуванням макроекономічних чинників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 89-95. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
317849
  Макарова О. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на медіатизацію політики // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 82-83
317850
  Сандугей В. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток українського ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 29-34 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
317851
  Горбунова Т.В. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на сучасний економічний розвиток // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 27-34
317852
  Призіглей М.О. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування громадської думки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 126-128
317853
  Найдьонов О.Г. Вплив інформаційно–комп"ютерних технологій на розвиток мережевого суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 283-289. – ISSN 2076-1554
317854
  Редько Т. Вплив інформаційного поля середовища на географію турпотоків України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-53. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Авторським дослідженням було виявлено особливості просторового сприйняття територій України, визначені перспективні дестинації та види туризму, досліджені фактори впливу на інформаційне поле середовища, зокрема, на силу поширення просторової ...
317855
  Єсімов С.С. Вплив інформаційного права на процес реформування суспільних відносин в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 15-22. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
317856
  Дубинецька О.М. Вплив інформаційного середовища на механізм податкового регулювання в національному господарстві / О.М. Дубинецька, О.М. Мартин, О.В. Повстин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 12-17 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
317857
  Гривнак Б.Л. Вплив інформаційного суспільства на розвиток освіти в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 213-215. – ISSN 2076-1554
317858
  Комісаров О.Г. Вплив інформаційного суспільства на сферу функціонування сил охорони правопорядку // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 113-118. – ISSN 1727-1584
317859
  Чупрінова Н.Ю. Вплив інформаційного суспільства на формування світоглядної культури майбутнього офіцера Національної гвардії України // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 266-269. – ISSN 2076-1554
317860
  Кучеров О.П. Вплив інформаційної реальності на зміну парадигми управління національним господарством / О.П. Кучеров, Я.Є. Паздрій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 262-268 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
317861
  Бадер А.В. Вплив інформаційної складової збройного насилля на політичний процес в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 301-305. – ISSN 2076-1554
317862
  Вакуленко О.В. Вплив інфрачервоного випромінювання на люмінесценцію напівпровідників з амфотерними центрами рекомбінації / О.В. Вакуленко, В.М. Супруненко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Теоретична досліджена дія ІЧ-підсвітки на люмінесценцію широкозонного нескомпенсованого напівпровідника з двома рівнями амфотерної домішки у забороненій зоні: донорним та акцепторним. Показано, що для різних спектральних областей ІЧ-радіації можливі ...
317863
  Гейко Т.М. Вплив іншомовних запозичень на системний характер лексики мови-реципієнта: парадигматичні зрушення словниковому складі французької мови ( на прикладі лексичних запозичень у сфері культури) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 70-82. – Бібліогр.: Літ.: с.82; 12 назв


  У статті розглядаються лексико-семантичні особливості питомих і запозичених одиниць словникового складу французької мови, які вступають між собою у синонімічні, гіпогіперонімічні та омонімічні зв"язки. Вирізняються генетичні типи омонімів та критеріїв ...
317864
  Усенко Є.Л. Вплив іонів Mg2+, Ca2+, Cd2+ і Ni2+ на конформаційну рівновагу між одно-, дво- та трьохнитковими полінуклеотидами за умов, близьких до фізіологічних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Усенко Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
317865
  Хоменко І.М. Вплив іонів кадмію на динаміку накопичення пігментів у рослинах салату / І.М. Хоменко, О.І. Косик // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 91-91
317866
  Хоменко І.М. Вплив іонів кадмію на морфометричні показники та динаміку накопичення антоціанів у рослинах салату / І.М. Хоменко, О.І. Косик // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 101
317867
  Богуцька К. Вплив іонів кадмію на суперпреципітацію актоміозину серцевого та скелетних м"язів / К. Богуцька, П. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  У представленій роботі досліджено вплив іонів кадмію на реакцію суперпреципітації актоміозину серцевого м"яза бика та скелетних м"язів кроля. Результати проведених досліджень свідчать, що іони кадмію за своєю дією виявляють інгібуючий вплив на реакцію ...
317868
  Хоменко І. Вплив іонів кадмію та ессенціальних нанометалів на фізіолого-біохімічні параметри рослин салату посівного / І. Хоменко, О. Косик, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-45. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Згідно з метою роботи досліджено вплив передпосівної обробки неіонним колоїдним розчином суміші наночасток металів міді, цинку, мангану й заліза, іонів кадмію та їх сумісної дії на показники вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів і балансу ...
317869
  Богуцька К.І. Вплив іонів металів на АТФазну активність міозину й актоміозину серцевого м"язу / К.І. Богуцька, В.С. Трегубов, В.М. Данилова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-80. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Досліджено вплив двовалентних (Ca2+, Mg2+, Zn2+, Cd2+, Sr2+) та тривалентних (Al3+, Fe3+) іонів на Mg2+ - АТФазну активність актоміозину та Ca2+ - АТФазну активність міозину серцевого м"яза для з"ясування можливої ролі цих катіонів у процесі ...
317870
  Злацький І. Вплив іонів міді на ембріональний розвиток DANIORERIO (Hamilton, 1822) / І. Злацький, В. Гандзюра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив іонів міді на розвиток ембріонів. Досліджено зміни в ембріогенезі Danio rerio. Встановлено безпечні та небезпечні концентрації токсикана. Influence of ions of copper on development embryos is considered. Changes in embryogenesis are ...
317871
   Вплив іонів міді та pH середовища на антиоксидантну активність у тканинах коренів проростків озимої пшениці / М.Є. Рязанова, Л.М. Бацманова, М.С. Коваленко, Л.М. Михальська, В.В. Швартау // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 6 (278), ноябрь - декабрь. – С. 497-504. – ISSN 2308-7099
317872
   Вплив іонів на властивості розчину ізомасляна кислота-вода поблизу критичної температури розшарування / Б.Ж. Абдікарімов, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Ю.П. Скляров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 259-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі проведено дослідження впливу іонів КС1 на рівняння стану розчину ізомасляна кислота-вода поблизу критичної температури розшарування. Експериментальні дані були проаналізовані на основі моделі системи поблизу критичної точки як газу флуктуацій ...
317873
  Булавін Л.А. Вплив іонів на критичну точку розшарування бінарної суміші пікаїн-тяжка вода / Л.А. Булавін, А.В. Олєйнікова // УФЖ. – № 7
317874
   Вплив іонів на рівняння стану розчину метанол-гексан поблизу критичної температури розшарування / Б.Ж. Абдікарімов, О.Д. Альохін, Л.А. Булавін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 181-184. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі рефрактометричним методом проведені експериментальні дослідження впливу іонів КСl на рівняння стану розчину метанол-гексан поблизу критичної температури розшарування. Одержані експериментальні дані проаналізовані на основі моделі системи ...
317875
  Богуцька К. Вплив іонів стронцію на конформаційні зміни актоміозину серцевого та скелетних м"язів / К. Богуцька, П. Мінченко, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У представленій роботі досліджено вплив іонів стронцію на реакцію суперпреципітації актоміозину скелетних м"язів кроля та серцевого м"яза бика. Результати проведених досліджень свідчать, що іони стронцію за своєю дією на актоміозин скелетних або ...
317876
   Вплив іонів цинку та свинцю на агрегацію віріонів ВТМ In vitro / О.А. Камзел, О.В. Літвінцова, О.В. Шевченко, А.Л. Бойко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 88-89.
317877
   Вплив іонізуючого випромінювання in vitro на геном лімфоцитів периферичної крові безсимптомних носіїв мутації 5382insC у гені BRCF1 / М. Романенко, Д. Курінний, О. Демченко, С. Клименко, С. Рушковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 55-61. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
317878
   Вплив іонізуючого випромінювання на фертильність пилкових зерен рослин / С.В. Оптасюк, О.М. Оптасюк, І.Д. Григорчук, Х.В. Савалага // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 159-171 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
317879
  Чоботько Григорій Михайлович Вплив іонізуючого випромінювання на формування дисліпопротеїнемій і розвиток атеросклерозу : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.01 / Чоботько Г. М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 42 с. – Бібліогр.: 51 назв.
317880
  Чоботько Григорій Михайлович Вплив іонізуючого випромінювання на формування дисліпопротеїнемій і розвиток атеросклерозу (експериментально-клінічні дослідження) : Дис....доктора біолог.наук:03.00.01 / Чоботько Григорій Михайлович; Академія медичних наук України.Науковий центр радіаційної медицини. – Київ, 2000. – 302л. + Додатки:с.294-302. – Бібл.:с.257-294
317881
   Вплив іонізуючого випромінювання та кадмію на функціональний стан мітохондрій ентероцитів тонкого кишечнику / О.О. Кисіль, А.В. Клепко, Н.В. Биць, Л.В. Левченко, С.В. Хижняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-26. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Виявлено порушення функціонального стану мітохондрій ентероцитів тонкого кишечнику за окремої дії іонізуючої радіації та сумісно з кадмієм. Отримані дані вказують на існування різних механізмів порушення процесу спряження окиснення та фосфорилювання за ...
317882
  Скачек Марина Юріївна Вплив іонізуючого опромінення на гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоідну систему та модифікація його за допомогою речовин природнього походження : Дис... кандид. біолог.наук: 03.00.01 / Скачек Марина Юріївна; Акад. медич. наук України. Ін-тут експеримент. радіології Наук. центру радіац. медицини. АМН Укра. – К., 1999. – 172л. – Бібліогр.:л.154-172
317883
  Скачек М.Ю. Вплив іонізуючого опромінення на гіпоталомо-гіпофізарно-тиреоідну систему та модифікація його за допомогою речовин природного походження. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.01 / Скачек М.Ю.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
317884
  Топольнікова Н.В. Вплив іонізуючого опромінення на глюкокортикоідну функцію надниркових залоз щурів різного віку. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.01 / Топольнікова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
317885
  Нальовіна О.Є. Вплив іонізуючого опромінення на морфофункціональний стан клітин імунокомпетентних органів щурів / О.Є. Нальовіна, Л.І. Остапченко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 6-10. – (Біологія ; Вип. 25)


  Встановлені істотні порушення в кількості і співвідношенні клітин білої крові, а також функціональної активності клітин лімфоїдних органів при опроміненні тварин в дозах 0,5 і 1 Гр через 6 та 12 год. після дії іонізуючої радіації. Кількість лейкоцитів ...
317886
  Драган Л.П. Вплив іонізуючої радіації на лімфоїдні клітини тимуса та можливі шляхи їх корекції / Л.П. Драган, В.В. Полякова, Б.О. Цудзевич // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 241-247. – ISBN 978-966-187-005-4
317887
   Вплив іонізуючої радіації на умовнорефлекторну інструментальну діяльність щурів / Є. Тукаленко, В. Варецький, О. Ракочі, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Вивчено залежність змін інструментальної поведінки щурів від дози одноразового тотального гамма-опромінення (0,25-6,5 Гр) за результатами щотижневого тестування тварин у скіннерівській камері впродовж двох місяців після опромінення. Виявлено ...
317888
  Цудзевич Б.О. Вплив іонізуючої радіації та інгібіторів енергетики мітохондрій на міжнуклеосомну фрагментацію ДНК у тимоцитах щурів / Б.О. Цудзевич, Т.Р. Андрійчук, Н.Г. Кудіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-92. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджено вплив іонізуючої радіації в дозах 1,0 і 7,78 Гр та інгібіторів енергетики мітохондрій на міжнуклеосомну фрагментацію ДНК тимоцитів щурів. Показано зниження ступеня деградації ДНК при використанні інгібітору дихального ланцюга мітохондрій ...
317889
   Вплив іонізуючої радіації та іонів кадмію на активність кислих ДНКаз і РНКаз та вміст нуклеїнових кислот у печінці і слизовій оболонці тонкого кишечника щурів / А.О. Прохорова, О.О. Бутенко, О.І. Лимар, Ю.Д. Бабенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-11. – (Біологія ; вип. 32)


  Спектрофотометричним методом досліджено зміни активності кислих ДНКаз і РНКаз та вміст ДНК і РНК у тонкому кишечнику і печінці щурів після ренгенівського опромінення (1 та 2 Гр) за перорального уведення кадмію (0,5 мг/кг маси тіла) та комбінованої дії ...
317890
   Вплив іонізуючої радіації та іонів кадмію на морфологічний стан тонкої кишки / С.В. Хижняк, Нагнибедюк, ВВ, Л.І. Пазюк, В.І. Гаврилей, В.М. Войціцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Біологія ; Вип. 27)


  Методом світлової мікроскопії досліджено морфофункціональний стан тонкої кишки щурів після рентгенівського опромінення (1,0 та 2,0 Гр) при пероральному введені кадмію (0,5 мг Cd/кг маси) та комбінованої дії цих факторів на організм. Встановлено, що ...
317891
  Дворщенко Катерина Олександрівна Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах і гепатоцитах In vitro : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04. / Дворщенко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 140 л. – Бібліогр.: л. 115-140
317892
  Дворщенко Катерина Олександрівна Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах і гепатоцитах IN VITRO : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Дворщенко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
317893
  Мельник Микола Костянтинович Вплив іонізуючої радіації та свинцю на показники нейроендокринної системи у щурів та їх корекція : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Мельник Микола Костянтинович; Акад. мед. наук України. Ін-тут експеримент. радіології наукового центру радіац. медицини. – Київ, 2003. – 134 л. – Бібліогр.: л. 121 - 134
317894
  Мельник Микола Костянтинович Вплив іонізуючої радіації та свинцю на показники нейроендокринної системи у щурів та їх корекція : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.01 / Мельник М.К.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
317895
  Кучеренко Є.Т. Вплив іонного бомбардування на електронну емісію оксидного катода / Є.Т. Кучеренко, В.П. Дем"яненко. – С. 1-2
317896
  Поперенко Л.В. Вплив іонного бомбардування на оптичні властивості та мікрорельєф поверхонь нікелевих та мідних дзеркал / Л.В. Поперенко, М.В. Вінніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 388-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджено механізми впливу бомбардування та імплантації іонів Ar[верхній індекс 2+] з енергіями Е = 30-5000 еВ на оптичні властивості дзеркал із нікелю та іонів Ar[верхній індекс 2+], Cu[верхній індекс 2+], Е = 1-3 МеВ, Не[верхній індекс 2+], Е = 4 ...
317897
  Мельник П.В. Вплив іонного бомбардування на формування Cu/Si(100) інтерфейсів / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 360-365. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою ультрафіолетової фотоелектронної спектроскопії досліджено формування Cu/Si інтерфейсів при адсорбції Cu на впорядкованих та на розупорядкованих бомбардуванням іонами Ar+ поверхнях Si(100). Установлено, що на розупорядкованій поверхні ...
317898
  Булавін Л.А. Вплив іонної домішки на криву співіснування бінарної суміші 3-метилпіридин+важка вода поблизу нижньої критичної точки розшарування / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 411-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В данній роботі досліджено вплив солі NaCl на криву співіснування (КС) бінарного розчину 3-метилпіридин+важка вода (МП + D[нижній індекс 2]О) поблизу нижньої критичної точки розшарування. Експериментальні данні були проаналізовані з показником ...
317899
  Лацик Г.М. Вплив іпотечного ринку України на розвиток економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 56-61
317900
  Дмітрієв В.С. Вплив іпотечної кризи в США на світову економіку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 139-141.
317901
  Андрущенко С.В. Вплив іранського й афганського питань на геополітику Близького й Середнього Сходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 18-27


  The article is devoted to the present day geopolitical environment in the region of Middle East and Central Asia. The vast region called "the arc of instability" is in the center of the strategic approaches of the most prominent actors of the modern ...
317902
  Богданова І.Г. Вплив ісламського чинника на міжнародну політику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
317903
  Корнієнко М. Вплив Ісламської держави Іраку та Сирії на регіональну безпеку Близького Сходу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 65-68
317904
  Ботвінкін Ю.В. Вплив ісламу на розвиток релігійно-філософських течій ніргун бгакті і сагун бгакті в середньовічній Північній Індії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 33/34. – ISSN 1682-671Х
317905
  Хмель А. Вплив Іспанії на врегулювання конфліктів у регіоні ЛАКБ у 2000-2016 рр. / А. Хмель, Д. Біляєв // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 54-59. – ISSN 1998-4634
317906
  Масненко В. Вплив історико-етнологічних досліджень на еволюцію національної свідомості українців (середина 19 - перша третина 20 ст.): загальнотеоретичні аспекти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.22-27


  Праці викладачів університету з цієї проблеми
317907
  Ієвлева В.П. Вплив історичних інженерних споруд на формування київського міського ландшафту // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 151-174. – ISBN 978-966-651-795-4
317908
  Більченко І. Вплив історичних процесів ХVІІІ-ХХІ ст. в Переяславщині на зміну архітектурних та функціональних особливостей будинку місцевого колегіуму 1753 року // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 233-239. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджено основні архітектурні зміни та особливості будинку місцевого колегіуму внаслідок впливу історичних процесів ХVIII- поч. ХХІ ст. на Переяславщині, починаючи з 1738 року.
317909
  Кузьменко А. Вплив історичних та суспільно-політичних поглядів Тараса Шевченка на формування української національної ідеї // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 104-108
317910
  Рябоконь О.В. Вплив історичних чинників на формування та розвиток сучасного освітнього комплексу Чернігівської області // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 160-167. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
317911
  Смирнов Є.В. Вплив історичних, релігійних і соціокультурних особливостей на формування світогляду сучасного стилю українського підприємництва / Є.В. Смирнов, О.П. Смирнова // Чернігівський науковий часопис : електронний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, І.С. Каленюк [та ін.]. – Чернігів, 2016. – C. 43-51. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (7)). – ISSN 2223-1633
317912
  Линдюк О.А. Вплив історичного досвіду модернізації на сучасний розвиток державної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 30-34. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті систематизовано історичні форми модернізації, характерні для державної служби, виявлено їх відмінності. Досліджено вплив історичного досвіду модернізації на сучасний розвиток державної служби України. Доведено, що універсальна, ...
317913
  Рудницька Н.М. Вплив історичного та соціального контекстів першотвору минулого на його переклад (на матеріалі перекладів "Кентерберійських оповідей" Дж. Чосера) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С.269-272. – ISBN 966-7825-78-7
317914
  Бастун Н.А. Вплив історичної генези наукових понять на психолого-педагогічну практику // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 276-282. – ISBN 978-617-689-193-2
317915
  Харчук Р. Вплив історичної літератури на творчість Шевченка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 128-135. – ISBN 978-617-7442-48-5
317916
   Вплив історичної пам"яті, міфів та стереотипів на формування регіональних та етнокультурних ідентичностей населення Криму і Надазов"я : аналітична доп. / [М.А. Араджионі та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Прометей, 2017. – 127, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7502-17-2
317917
  Доценко В. Вплив історичної пам’яті на подолання постколоніального синдрому сучасними українцями // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 36-40. – ISSN 2520-2626


  "У статті на основі аналізу праць сучасних істориків, політологів і суспільствознавців робиться спроба визначити основні фундаментальні історичні міфи, які використовували радянські та сучасні російські ідеологи для формування історичної свідомості ...
317918
  Гринчук М.Л. Вплив історіософської концепції В. Антоновича на формування сучасного суспільного знання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 358-361. – ISSN 2076-1554
317919
  Білоус О.І. Вплив йонів KCl на динамічні властивості водних розчинів 1,2-пропілового спирту в околі їх особливих точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У роботі представлено результати експериментальних досліджень впливу додавання іонів KCl на температурні та концентраційні залежності зсувної в"язкості, коефіцієнту поглинання та швидкості розповсюдження звуку бінарних водних розчинів 1,2-пропілових ...
317920
  Лисюк В.О. Вплив йонної імплатації на оптичні властивості тонких молібденових плівок на ніобаті літію // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 10. – С. 1343-1349. – ISSN 1024-1809
317921
  Коваль Олексій Дмитрович Вплив кавітації на реологічні і гідравлічні характеристики степеневих неньютонівських рідин : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.23.16 / Коваль О.Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
317922
   Вплив кадмієвих нанодотів на пухлинні клітини In Vitro / Т.В. Ніколаєнко, В.В. Нікуліна, Л.В. Гарманчук, Г.М. Толстанова, М.М. Борова, Я.В. Пірко, А.І. Ємець // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 36-37
317923
  Хоменко І.М. Вплив кадмію і наночастинок есенціальних металів на параметри антиоксидантного метаболізму рослин салату / І.М. Хоменко, О.І. Косик, Н.Ю. Таран // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; гл. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев, 2018. – Т. 50, № 5 (295), сентябрь - октябрь. – С. 402-409. – ISSN 2308-7099
317924
   Вплив кадмію на бентосні форамініфери шельфу Чорного моря ( район дельти Дунаю) / Г.О. Кравчук, О.П. Кравчук, Г.Г. Золоторьов, М.Г. Золоторьов // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
317925
  Ювченко А. Вплив казок на тендерну соціалізацію особистості // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 168-169
317926
  Цимбалюк О.В. Вплив каліксарену С-90 на скоротливу активність гладеньких м"язів міометрія щурів / О.В. Цимбалюк, С.О. Костерін // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Т. 7, № 3. – C. 5-20. – ISSN 1996-4536
317927
   Вплив кальдесмону на фосфорилування регуляторних легких ланцюгів міозину гладеньких м"язів / В.С. Трегубов, Н.В. Куликова, В.М. Данилова, В.С. Омельянюк, В.Л. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-112. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  У дослідах на скоротливих білках гладеньких м"язів другого шлунка курчат вивчали вплив кальдесмону (КД) на фосфорилування регуляторних легких ланцюгів міозину (РЛЛМ).
317928
   Вплив кальмодуліну на активність кальційзалежних протеїнкіназ з селезінки щурів в умовах радіаційної дії / Л.І. Остапченко, С.Г. Остапченко, О.І. Харченко, К.В. Тронь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-22. – (Біологія ; вип. 32)


  Використання математичної моделі для оцінки механізму пострадіаційних змін характеру взаємодії Ca2+ з КМ-кіназою дозволило встановити, що досліджуваний фермент як у контролі, так і після опромінення активується неідентичними молекулярними формами ...
317929
   Вплив кальцитоніну на спектр кон"югатів білірубіну в жовчі щурів / І. Вашека, С. Весельський, З. Горенко, Л. Карбовська, О. Грінченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 341-347. – (Серія біологічна ; вип. 65). – ISSN 0206-5657


  У гострих дослідах на щурах із канюльованою загальною жовчною протокою досліджено вплив кальцитоніну на рівень холерезу та спектр кон"югатів білірубіну в жовчі щурів. Показано, що кальцитонін у дозах 200 та 800 нг/кг маси тіла збільшує об"єм ...
317930
  Вашека І. Вплив кальцитоніну на співвідношення жовчних кислот в жовчі щурів / І. Вашека, З. Горенко // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 31-32
317931
  Десятник К.О. Вплив кальцієвмісних меліорантів на поведінку рухомих форм важких металів та фізико-хімічні показники ясно-сірого лісового грунту // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 136-140 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
317932
  Гончарова Н.О. Вплив кар"єрних орієнтацій на формування професійної мотивації майбутніх учителів у навчальному процесі // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 1 (130). – С. 31-35. – ISSN 2311-8466


  Вивчення кар"єрних орієнтацій майбутніх учителів у процесі неперервної освіти, що дозволяє визначити шляхи формування професійної мотивації на етапі їх навчання у виші.
317933
  Степанчук А.П. Вплив карантинних обмежень на розвиток професійного вигорання викладачів вищих навчальних закладів України // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2021. – Т. 21, вип. 1 (73). – С. 141-145. – ISSN 2077-1096
317934
  Леоненко П.М. Вплив кардинальних соціально-економічних зрушень на розвиток сучасної економічної науки та відображення його в економічній літературі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 5-18


  Стаття присвячена дослідженню основних чинників впливу на розвиток сучасної економічної теорії та їх відбиттю в економічній літературі. Доведено, що кардинальні соціально-економічні зсуви (економічні кризи та їх наслідки, крах окремих економічних ...
317935
  Артеменко А.В. Вплив Карпатських гір на кількість опадів у теплий період при проходженні холодного фронту // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 66-67
317936
  Колодницька Р.В. Вплив катастрофічних паводків та повеней на структуру агроландшафтів Карпатського національного природного парку // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 166-170. – ISSN 2306-5680
317937
  Материнська О. Вплив категоризації відношень між частиною та цілим на семантику меронімів у німецькій та англійській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 8-16. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
317938
  Кузьменко О. Вплив категорії "бюджет" на концептуальні засади сутності міжбюджетних відносин: теоретичні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 63-67
317939
  Лукашев О.А. Вплив категорії "фінансова система" на побудову системи фінансового права: теоретичні питання // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 21-24.
317940
  Буряк Р.І. Вплив категорії "якість" на соціально-економічний розвиток суспільства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 9-17. – ISSN 2309-1533
317941
  Янчук П.І. Вплив катехоламінів на постачання і споживання кисню печінкою // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 39. – С. 145-151. – (Серія "Біологічні науки")
317942
  Чен Х. Вплив катіонів Na + та Rb+ на структуру ДНК у водних розчинах / Х. Чен, Ф.-Ш. Цханг, Н.О. Атамась // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Методом молекулярної динаміки були проведено дослідження впливу концентрації катіонів Na+ та Rb+ на структуру ДНК, які дозволили на атомарному рівні з"ясувати механізми взаємодії катіонів з ДНК та визначити вплив процесів конкуренції між цими двома ...
317943
  Вовчук І. Вплив катіонів двовалентних металів на активність карбоксипептидази А немалігнізованого та пухлинного яєчника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-86. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив катионів двовалентних металів на активність карбоксипептидази А, яка булла отримана із немалігнізованої та пухлинних тканин яєчника жінок. Встановлено, що всі досліджені катіони двовалентних металів проявляли негативний вплив на ...
317944
  Вовканич Любомир Степанович Вплив катіонів лужноземельних і перехідних металів на функціонування мітохондрій печінки щурів : 03.00.02: Дис. ... канд. біол. наук / Вовканич Любомир Степанович; Мін-во освіти України. ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 145л. – Бібліогр.:л.109-143
317945
  Вовканич Любомир Степанович Вплив катіонів лужноземельних і перехідних металів на функціонування мітохондрій печінки щурів : Автореф... кандид. біол.наук: 03.00.02 / Вовканич Любомир Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
317946
  Лівіцька О.В. Вплив катіонів цезію на формування фосфатів у водних розчинах системи [хімічні формули] / О.В. Лівіцька, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – С. 68-75. – ISSN 1025-6415
317947
  Невинна Г. Вплив католицизму на функціонування теократичної політичної системи Ватикану // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 175-182. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
317948
  Кондратенко С.В. Вплив квадратичної рекомбінації на форму спектра фотопровідності // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 511-516. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано наближений розв"язок основного рівняння фотопровідності при врахуванні квадратичної рекомбінації. Аналіз форми спектра фотопровідності показав, що спад спектра при зменшенні довжини хвилі можливий навіть при нульовій швидкості приповерхневої ...
317949
  Оверченко М.Д. Вплив кваліфікації кадрів на ефективність використання основних виробничих фондів радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 41-47. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  К концу текущего семилетия удельный вес продукции совхозов в общем объеме заготовок сельскохозяйственных продуктов в стране составит: по зерну - около 40%, по мясу - 32%, по молоку - около 26%, по шерсти - около одной трети. Одним из важнейших условий ...
317950
  Гнатенко Х.П. Вплив квантованості простору на властивості класичних і квантових систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Гнатенко Христина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
317951
   Вплив кверцетину на вроджені і набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів / Н. Піскорська, Н. Філімонова, А. Пахомова, С. Тукаєв, С. Крижанівський, А. Чернінський, О. Залевська, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив антиоксиданту кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції щурів з різними моделями алкогольної інтоксикації. Встановлено, що гостра та хронічна алкоголізація справляє істотний вплив на діяльність організму і проявляється в ...
317952
  Пахомова А.О. Вплив кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Пахомова А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 167л. + Додаток : л.153-167. – Бібліогр. : л.125-152
317953
  Пахомова А.О. Вплив кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Пахомова А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
317954
  Мірошниченко М.С. Вплив кверцетину на параметри скорочення м"язових волокон жаби в ізотонічному режимі / М.С. Мірошниченко, Д.М. Ноздренко, О.М. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 69-70. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Дослідження проведено на поодиноких волокнах м"яза т. tibialis жаби Rana temporaria. Установлено, що кверцетин інгібує параметри м"язового скорочення. Зміна довжини й сила м"язового скорочення були максимальними в дослідах без кверцетину. Розчин ...
317955
   Вплив кверцетину на умовну реакцію в Т-подібному лабіринті та на рівень перекисного окислення ліпідів в мозку й печінці алкоголізованих щурів / А. Пахомова, Т. Говоруха, Є. Решетнік, О. Коваленко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-55. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено латентний період хронічно алкоголізованих щурів в складному Т-подібному лабіринті за умов дії кверцетину протягом 14 та 30 діб до, під час та після хронічної алкоголізації, а також інтенсивність ліпопероксидних процесів в тканинах мозку та ...
317956
  Торгало Є. Вплив кверцетину та ліпофлавону на активність глутатіонпероксидази за умов експериментального геморагічного інсульту / Є. Торгало, Л. Гайда, Ю. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 5-6. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив кверцетину та ліпофлавону на активність глутатіонпероксидази в головному мозку, нирках та селезінці за умов експериментального геморагічного інсульту. Виявлено, що активність глутатіонпероксидази при геморагічному інсульті ...
317957
  Торгало Є. Вплив кверцетину та ліпофлавону на рівень відновленого глутатіону за умов експериментального геморагічного інсульту / Є. Торгало, Л. Гайда, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-58. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив кверцетину та ліпофлавону на рівень відновленого глутатіону в головному мозку, нирках та селезінці за умов експериментального геморагічного інсульту. Встановлено, що введення щурам кверцетину та ліпофлавону сприяло зростанню вмісту ...
317958
   Вплив КВЧ-опромінення на активність ферментів та вміст АТФ у клітинах крові / Н.Є. Нурищенко, С.В. Андрейченко, Ю.В. Мінін, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-25. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Показано, що КВЧ-терапія призводить до зниження активності гідролітичних, енергетичних та іон-транспортних ферментів у лімфоцитах і нейтрофілах хворих на вазомоторний риніт, тоді як операційне втручання, навпаки, зумовлює зростання їхньої ...
317959
  Баранюк Н.І. Вплив керівника на підлеглих як прояв його влади та авторитету / Н.І. Баранюк, В.М. Гоза // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 223-232. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
317960
  Дранник В.А. Вплив керівника трудового колективу на рівень мотивації до праці підлеглих // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.135-141
317961
  Васильєв В.В. Вплив керівників і менеджерів виробництва на трудову мотивацію співробітників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розкриваються підходи діяльності менеджерів з оцінки потенційної привабливості роботи для молоді та трудової мотивації співробітників.
317962
  Науменко О.М. Вплив керівної еліти на вектор державного розвитку України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 5/8. – С. 22-23. – ISSN 0868-8117
317963
  Бурега В. Вплив Київської духовної академії на Сербську Православну Церкву у XIX - на початку XX ст // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 189-205. – ISBN 978-966-2410-77-8
317964
  Ярмошик І. Вплив київської історичної школи В. Антоновича на розвиток Волинського краєзнавства в другій половині XIX століття // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 171-190. – ISBN 5-7702-0821-X
317965
  Желєзко А.М. Вплив Київської комісії краєзнавства на розвиток краєзнавчого руху в Україні: перша половина 20-х років XX ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 242-247. – ISSN 2226-3209
317966
  Моїш В. Вплив Кирило-Мефодіївського братства на творчість Тараса Шевченка // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 320-332. – ISBN 978-606-745-014-9


  "У цій статті ми мали намір висвітлити більш делікатне питання, яке найменш досліджене науковцями українського національного поета – вплив Кирило-Мефодіївського братства на творчість Тараса Шевченка. З самого початку зазначимо, що це есе є особистим ...
317967
  Гребінник Д.Й. Вплив кислої та лужної годівлі на тваринний організм : Дис. ... канд. біол. наук / Гребінник Д.Й., 1938. – 94 л.
317968
  Линник П.М. Вплив кисневого режиму та гумонових кислот на десорбцію Zn s Pb з донних відкладів в умовах експериментального моделювання / П.М. Линник, О.В. Зубко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 79-86. – Бібліогр.: 13 назв
317969
   Вплив кисню на процес міграції триплетних екситонів у макромолекулах ароматичних полімерів / В.Г. Сиромятніков, Ю.Т. Кононенко, В.М. Ящук, Т.Ю. Огульчанський, А.Я. Кальницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-66. – (Фізика ; Вип. 1)


  Досліджувалось затримане випромінювання карбазолмістких полімерів (ПВК, ПЕПК, ПВБК) та сополімера ВК-ОМА. На підставі отриманих даних зроблено висновок про існування триплетних екситонів в карбазолмістких полімерах при Т>290 К і атмосферному тискові. ...
317970
  Чан Пен Вплив китайської архітектури і мистецтва на європейську архітектуру і дизайн ХVIII- початку XX століть // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Голубець О.М., Даниленко В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 17 : Мистецтвознавство. – С. 152-169. – ISSN 2415-8151
317971
  Мусыйчук В.А. Вплив китайської мови та культури на фразеологічний фонд в"єтнамської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 151-156. – ISSN 1608-0599
317972
  Антошко М.О. Вплив китайської філософії на музичну культуру країни // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 3. – С. 178-182. – ISSN 2226-3209
317973
  Плаксій О.М. Вплив Китаю на світове економічне зростання: огляд емпірічної літератури // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 170-172
317974
  Віщун В.В. Вплив кібератак на ефективність функціонування інформаційних систем // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 72-77


  Викладені результати досліджень щодо порядку оцінки ефективності функціонування інформаційних систем, представлена схема залежності функціонування інформаційної системи від впливу кібератак
317975
  Скибун О.Ж. Вплив кіберзагроз на функціонування електронних комунікацій (телекомунікацій) в умовах побудови "цифрової держави" // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 84-92. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
317976
  Савченко Р.О. Вплив кібернетики на розвиток управлінського контролю / Р.О. Савченко, Н.М. Савченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6792
317977
  Шірінян Л.В. Вплив кількості страховиків на ефективність страхової галузі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 303-311 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
317978
  Матвієнко М.Г. Вплив кісспептина на функціональну активність тестикул нестатевозрілих щурів за умов блокади та активації альфа-адренорецепторів і при введенні мелатоніна / М.Г. Матвієнко, А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 235-236
317979
  Апостол М.В. Вплив класиків зоотехнічної науки на становлення М. В. Зубця як вченого–селекціонера в галузі тваринництва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 85-87. – ISSN 2076-1554
317980
  Івко А.В. Вплив класифікації та структуризації капіталу підприємства на якість управління його структурою // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 47-50.
317981
  Крижанівська В.В. Вплив класової боротьби на Правобережній Україні на внутрішню політику уряду Речі Посполитої (кінець XVII - 60-і роки XVIII ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 105-110. – (Серія історії ; № 16)
317982
   Вплив кластерів на розвиток туристично-рекреаційного регіону в Закарпатті / О. Микула, С. Радомський, С. Малахова, З. Кок // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 35-42. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
317983
  Хмара М.П. Вплив кластерних утворень на ефективність міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 61-62
317984
  Баранов І.В. Вплив кластерної моделі організації економіки на розвиток інноваційної діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 92-96
317985
  Махоркін М.І. Вплив клиновидної вставки з функціонально-градієнтного матеріалу на особливість напружень у складеній клиноподібній структурі за антиплоскої деформації // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 112-118. – ISSN 1810-3022
317986
  Лобода Н.С. Вплив кліматичних змін на водні ресурси Північно-Західного Причорномор"я у сценарних умовах (за RCP4.5 та RCP8.5) / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 48-58. – ISSN 2306-5680


  Установлені основні тенденції зміни кліматичних чинників формування стоку та водних ресурсів Північно-Західного Причорномор"я на основі моделі "клімат-стік" у майбутньому з використанням сценаріїв глобальної зміни клімату RCP4.5 та RCP8.5. Показано, що ...
317987
  Гребінь В.В. Вплив кліматичних змін на гідрологічний режим річок басейну Дністра (ретроспективний аналіз попередніх досліджень) / В.В. Гребінь, К.В. Мудра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 34-41. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто результати досліджень українських та молдовських вчених щодо впливу кліматичних змін на водні ресурси та гідрологічний режим річок басейну Дністра. Зроблено висновок про те, що більшість дослідників намагається оцінити зміни водних ресурсів ...
317988
   Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення = The impact of climate change on spatial development of Earth"s territories: implications and solutions : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 черв. 2019 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики та продовольства України, Голов. упр. держгеокадастру у Херсон. обл. [та ін.] ; [голов. ред. Яремко Ю.І.]. – Херсон : ХДАУ "ХДАУ", 2019. – 234, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр, рос., англ. - У надзаг. дан: II Міжнародна науково-практична конференція. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97932-0-1
317989
  Польовий А.М. Вплив кліматичних змін на режим зволоження вегетаційного періоду в Україні // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 128-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-0902
317990
  Карлін М. Вплив кліматичних обмежень на фінанси підприємств: проблеми та способи їх розв"язання // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 89-96. – ISSN 2411-4014
317991
  Купріков І. Вплив клімату на внутрішній хід річкового стоку та атмосферних опадів в Україні / І. Купріков, С. Сніжко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни внутрирічного ходу річкового стоку та атмосферних опадів під впливом кліматичних змін на території України. Inneryear course changes of river flow and atmospheric precipitation under climatic changes in Ukraine are researched.
317992
  Ямненко К.В. Вплив когнітивних стилів на рівень навчальної успішності студентів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 172-173
317993
  Куценко Т. Вплив когнітивного навантаження на прояв емоційного ефекту Струпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 30-34. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
317994
  Засєкін С.В. Вплив когнітивного стилю та провідного каналу сприйняття інформації на перекладацькі рішення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 70-77


  У статті автор пропонує до розгляду питання взаємозв"язку психолінгвістичних чинників – когнітивного стилю перекладача й провідного каналу декодування тексту оригіналу та стратегій перекладу художнього тексту. Одержані дані засвідчили існування впливу ...
317995
  Пацурія Н.Б. Вплив кодифікації господарського законодавства на розвиток страхових правовідносин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 124-130
317996
  Гіждіван Л.Ю. Вплив кодифікації на формування міжнародного екологічного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 88-91. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Автор досліджує питання систематизації стандартів міжнародного екологічного права в аспекті кодифікації і показує також роль, яку ООН та її спеціалізовані установи відіграють у згаданій сфері. В роботі підкреслюється значення кодифікації в чіткому ...
317997
  Корецька С.О. Вплив кодування на формування митної вартості автотранспортних засобів / С.О. Корецька, Н.М. Левченко, С.В. Пальчиковський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 44-46. – Бібліогр.: 14 назв
317998
  Бедрій М.М. Вплив козацького звичаєвого права на формування української держави у XVII ст. // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 103-106
317999
  Дроздова О.В. Вплив Козельщанської ікони Божої Матері на моральну свідомість місцевого населення Полтавщини // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 164-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті відновлюється історична справедливість щодо картини становлення справи історії релігійної думки Полтавщини, зокрема діяльності церковних установ у кінці XIX - на початку XX століття, що відіграли своєрідну роль у загальному процесі розвитку ...
318000
  Колесник Т. Вплив коливань валютних курсів на експорт України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 307-314. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,