Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
314001
  Венжега К "Газонебезпека" для учнів 6 класу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 24-26
314002
  Михед П. "Гайдамаки" Тараса Шевченка vs "Тарас Бульба" Миколи Гоголя: метаісторичний вимір // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 415-419. – ISBN 978-966-920-092-1
314003
  Михед П. "Гайдамаки" Тараса Шевченка vs "Тарас Бульба" Миколи Гоголя: метаісторичний вимір // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 415-419. – ISBN 978-966-920-140-9
314004
  Астаф"єв О. "Гайдамаки" Тараса Шевченка і "Wernyhora" Міхала Чайковського: розбіжність художніх правд // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 16-27. – ISBN 978-966-02-7586-7
314005
  Шпитковський І.В. "Гайдамаки" Шевченка як пам"ятка Коліївщини / написав Іван Шпитковський. – [Київ] : [Дpук. Дpугої Аpтіли], 1915. – 35 с. – Окремий відбиток із: Збіpник Памяти Таpаса Шевченка. К., 1915. - Прим. № 37491 дефектний, без тит. стор. та обкл. Прим. описан за каталогом НАНУ описаний
314006
  Дубина С. "Галерея на колесах" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 7). – С. 12


  Наївні картини Андрія Ліпатова: оригінальний арт-об"єкт з"явився у Кропивницькому.
314007
  Гісем О. "Галицьке питання" у зовнішній політиці УСРР та Польщі // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 16-22
314008
  Гісем О. "Галицьке питання" у зовнішній політиці УСРР та Польщі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 105-122. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
314009
  Войналович В. "Галицький проект" релігійного відродження в Україні 1970-1980 років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 72-103. – ISSN 2524-0137
314010
  Возняк Т. "Галицький сепаратизм - не більше ніж кабінетна гра" / розмову вела Олеся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 березня (№ 50). – С. 7


  Редактор журналу "Ї", культуролог і політолог - про нові виклики й наслідки анексії Криму.
314011
  Кох А. "Галицькі сепаратисти" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Мова йде про режисований план Кремля, який має основну мету - не допустити вихід України з орбіти впливу і контролю Росії.
314012
  Пилипчук С.М. "Галицько-руські народні приповідки": пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка / Святослав Пилипчук ; МОНУ ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т франкознавства, Кафедра укр. фольклористики ім. акад. Філарета Колесси. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 218 с. – ISBN 978-966-613-584-4
314013
  Корев С.И. "Галька" С. Монюшко / С.И. Корев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1961. – 67 с.
314014
  Федорук О. "Гамбурзький рахунок" Віктора Дудка // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 13-21. – ISBN 978-966-2449-92-1


  "Це і спогад, і огляд творчости, і формулювання тих проблем, через які стан нашої гуманітаристики є ані задовільним, ані нормальним. Проблема школи (зазначу, що в КНУ україністам роками не читали ані текстології, ані джерелознавства, ані ...
314015
  Добин Е.С. "Гамлет" -- фильм Козинцева / Е.С. Добин. – Ленинград; Москва, 1967. – 163с.
314016
   "Гамлет" в русских переводах : [статья], 1891. – С. 224-235. – Отд. оттиск из журн.: Книжки недели, прилож. к газете "Неделя", 1891, т. 1, № 11
314017
  Василик-Фурман "Гамлет" В. Шекспира в перекладі М. Рудницького в контексті перекладацької множинності // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 194-200. – ISSN 2078-340X
314018
  Гулямова Д. "Гамлет" на узбекском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 321-332
314019
  Піговська І. "Гамлет" наш і польський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
314020
  Верцман И.Е. "Гамлет" Шекспира / И.Е. Верцман. – Москва, 1964. – 143с.
314021
  Семейкина Н.Н. "Гамлет" Шекспира в пародийном дискурсе интерпретаций // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 38-44. – ISSN 2522-493X


  Самое загадочное произведение Шекспира «Гамлет» постоянно является объектом театральных и кино интерпретаций, адаптаций, а также литературных пародий. В эпоху модернизма и постмодернизма объем научных теорий, нередко тенденциозных, и ученых дискуссий, ...
314022
  Белинский В.Г. "Гамлет", драма Шекспира / В.Г. Белинский. – М., 1956. – 120с.
314023
  Вламі Е. [Галаксида, або Доля однієї морської держави / Ева Вламі ; ксилографія Спіроса Василіоса. – 3-е вид., доп. – Афіни : Естія, 1989. – 152 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0076-2
314024
  Ювілер Л. Га-йесод : Основи івриту / Люба Ювілер, Нахум М. Бронзик ; [пер. укр. Б. Козаченко]. – [Б. м. : б. в.], 2004. – XV, 418 с. – (Бібліотека Інституту Юдаїки / Центр єврейської освіти України)
314025
  Березкин В.Г. Газо-жидко-твердофазня хроматография / В.Г. Березкин. – М, 1986. – 112с.
314026
  Дегтярев Валерий Афанасьевич Газо-жидкостная хроматография алкилпиридинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дегтярев Валерий Афанасьевич; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
314027
  Лиштанова Л.Н. Газо-жидкостная хроматография эфирных масел. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лиштанова Л.Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1964. – 19л.
314028
  Шляпников С.В. Газо-жидкостная хроматография эфиров N-ациламинокислот и ее применение : Автореф... кандидата хим.наук: / Шляпников С.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1966. – 19л.
314029
  Прокопенко Н.А. Газо-жидкостная хромотография кислородсодержащих продуктов нефтехимического синтеза с использованием полиэфирных неподвижных фаз. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Прокопенко Н.А.; ВНИИ нефтехим. процессов. – Л., 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
314030
  Иванов В.С. Газо-масляное хозяйство генераторов с водородным охлаждением / В.С. Иванов, Ф.З. Серебрянский. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 288 с.
314031
  Кругликова В.С. Газо-хроматографические методы изучения кинетики жидкофазных реакций. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кругликова В.С.; АН СССР. Ин-тут нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1968. – 20л.
314032
  Дейч М.Е. Газодинамика решеток турбомашин / М.Е. Дейч; Под ред. Г.А.Филиппова. – Москва : Энергоатомиздат, 1996. – 528с. – ISBN 5-283-00155-5
314033
  Копейка П.И. Газодинамика спиновой детонации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Копейка П.И.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 21л.
314034
  Щепановский В.А. Газодинамическое конструирование / В.А. Щепановский. – Новосибирск, 1991. – 198с.
314035
  Ділай І.В. Газодинамічні синтезатори для приготування сумішей заданного складу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Ділай І.В.; Мін-во освіти Укр. – Львів, 1994. – 16л.
314036
  Абуталиев Э.Б. Газодинмические методы расчета разработки газовых месторождений батреями скважин : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абуталиев Э.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1964. – 26л.
314037
  Стефогло Е.Ф. Газожжидкостные реакторы с суспендированным катализатором / Е.Ф. Стефогло. – Новосибирск, 1990. – 229с.
314038
   Газожидкостная хроматография. – М., 1963. – 316с.
314039
  Аксельрод Ю.В. Газожидкостные хемосорбционные процессы. Кинетика и моделирование / Аксельрод Ю.В. – Москва : Химия, 1989. – 240 с.
314040
  Павлюк Н.Ю. Газокассетная технология очистки выбросов в атмосферу от углеводородов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.16 / Павлюк Н.Ю.; АН Украины. Ин-т газа. – К., 1993. – 22л.
314041
  Великовский А.С. Газоконденсатные месторождения / А.С. Великовский, В.В. Юшкин ; Гос. науч.-техн. Совета Министров РСФСР ; Гос. НИИ науч. и техн. информ. – Москва : ГОСИНТИ, 1959. – 112 с.
314042
  Дурмишьян А.Г. Газоконденсатные месторождения / А.Г. Дурмишьян. – М., 1979. – 335с.
314043
  Оберфелл Г. Газолин из природного газа. / Г. Оберфелл, Р. Алден. – М.-Л., 1926. – 471с.
314044
  Мирошниченко В.Д. Газомерщик / В.Д. Мирошниченко. – М., 1961. – 144с.
314045
  Лактюшина В.Ф. Газометрическое исследование при поисках нефти и газа в Юго-Западной части Прикаспийской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Лактюшина В.Ф.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1975. – 20л.
314046
  Киреева А.И. Газометрическое микроопределение активного атома водорода при помощи эфирного раствора магнийиодметила (реактива Чугуева) : Автореф... канд. хим.наук: / Киреева А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-тут химии. – Москва, 1951. – 4 с.
314047
  Герценштейн М.Г. Газонаполненные кабели на напряжение 35 кв. / М.Г. Герценштейн. – М., 1960. – 87с.
314048
  Пешехонов Владимир Дмитриевич Газонаполненные проволочные координатные детекторы ионизирующего излучения для физических и прикладных исследований : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.01 / Пешехонов Владимир Дмитриевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 23л.
314049
  Кулибакина И.Б. Газонефтеносность нижнепермских-каменноугольных отложений Верхне-Печорской впадины / И.Б. Кулибакина. – М., 1976. – 31с.
314050
  Гаджи-Касумов Газонефтепромысловая геохимия / Гаджи-Касумов. – Москва : Недра, 1975. – 129с.
314051
  Іванова А.В. Газоносність вугленосної формації карбону Донбасу // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 82-86 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
314052
  Дудніков М. Газоносність ущільнених порід Артемівської площі в південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини / М. Дудніков, В. Михайлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-77. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є розгляд особливостей геологічної будови та нафтогазоносності Артемівської площі, де під час проведення геологорозвідувальних робіт у минулі роки було отримано прямі ознаки газоносності московських відкладів середнього карбону. ...
314053
  Гусейнов Р.А. Газоносность и геохимическая характеристика углеводородных газов юго-западной части Прикуринской нефтегазоносной области. : Автореф... Канд.геол.-менерал.наук: / Гусейнов Р.А.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 20л.
314054
  Брижанев Анатолий Михайлович Газоносность каменноугольных отложений Боково-Хрустальского района Донбасса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.16 / Брижанев Анатолий Михайлович; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
314055
  Никонов В.Ф. Газоносность севера Тюменской области. / В.Ф. Никонов. – М, 1975. – 48с.
314056
  Кушнирук В.А. Газоносность угленосной толщи Львовско-Волынского угольного бассейна / В.А. Кушнирук. – Киев : Наукова думка, 1978. – 119с.
314057
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.1 : Угольные бассейны и месторождения европейской части СССР. – 1979. – 627с.
314058
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.2 : Угольные бассейны и месторождения Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. – 1979. – 454с.
314059
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.3 : Генезис и закономерности распределения природных газов угольных бассейнов и месторождений СССР. – 1980. – 218с.
314060
  Букин И.В. Газоносность угольных месторождений Кузнецкого бассейна и основные вопросы методикии ее изучения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Букин И. В.; Томск. полит. инзт, ВНИИ природных газов. – Хабаровск, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
314061
  Косенко Б.М. Газоносность угольных пластов среднего карбона югозападной части Донбасса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Косенко Б. М.; Днепр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
314062
  Лаптев А.А. Газоны / А.А. Лаптев. – К, 1965. – 64с.
314063
  Лаптев А.А. Газоны / А.А. Лаптев. – Москва, 1983. – 176с.
314064
  Сааков С.Г. Газоны и цветочное оформление / С.Г. Сааков. – Москва. – 157с.
314065
  Головач А.Г. Газоны, их устройство и содержание / А.Г. Головач; Соколов С.Я. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1955. – 338 с.
314066
  Кланг И.И. Газоны, их устройство и уход за ними. / И.И. Кланг. – М-Л, 1950. – 36с.
314067
  Лаптев А.А. Газоны. / А.А. Лаптев. – Киев, 1983. – 176с.
314068
   Газоны. Научные основы интродукции и использования газонных и почвопокровных растений. – Москва : Наука, 1977. – 252 с. : табл. 18, ил. 40 и цветн. вкл., библ. 4с.
314069
  Нужный Д.А. Газообмен и кислородная задолженность в процессе лечения больных гипертонической болезнью : Автореф... канд. мед.наук: 754 / Нужный Д.А.; Киевск. ин-т усовершенст. врачей. – К., 1967. – 17л.
314070
  Григорьева М.Б. Газообмен и кислородный порог рыб и некоторых водных беспозвоночных в зависимости от условий внешней среды : Автореф... канд. биол.наук: / Григорьева М.Б.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 26л.
314071
  Бреслав И.С. Газообмен и натуральные условные пищевые рефлексы с обонятельного анализатора : Автореф... канд. биолог.наук: / Бреслав И.С.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1951. – 10 с.
314072
  Трошихин Г.В. Газообмен и некоторые функции центральной нервной системы при длительном пребывании животных в атмосфере с высоким содержанием кислорода : Автореф... канд. мед.наук: / Трошихин Г.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
314073
  Блохин И.П. Газообмен и оксигенация артериальной крови при двигательной деятельности гимнастов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Блохин И.П.; Ан СССР. – Л, 1965. – 28л.
314074
  Лукьянова Л.М. Газообмен и пигментная система растений Кольской Субарктики / Л.М. Лукьянова. – Апатиты, 1986. – 126с.
314075
  Михайлов К.И. Газообмен и температура клуба зимующих пчел в связи с задачами улучшения зимовки. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайлов К.И.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
314076
  Бисерова А.Г. Газообмен и терморегуляция при мышечной деятельности в уловиях охлаждения. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бисерова А.Г.; АН СССР. – Душанбе, 1967. – 31л.
314077
  Еремеева Л.В. Газообмен океана с атмосферой: Модели, обраб. данных наблюдений / Л.В. Еремеева, А.Х. Дегтерев. – СПб., 1992. – 129с.
314078
  Петрунь Н.М. Газообмен через кожу и его значение для организма человека. / Н.М. Петрунь. – М., 1960. – 179с.
314079
   Газообразование при катагенезе органического вещества осадочных пород. – Л., 1983. – 164с.
314080
  Шнюков Е.Ф. Газоотдача дна Черного моря: геолого-поисковое, экологическое и навигационное значение / Е.Ф. Шнюков, В.В. Янко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 225-241. – Библиогр.: 41 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
314081
  Бедениг Д. Газоохлаждаемые высокотемпературные реакторы / Д. Бедениг. – Москва, 1975. – 224 с.
314082
  Пашковский И. Газопровод "Набукко": проект создания // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 71-80. – ISSN 0131-2227
314083
  Адаменко О.М. Газопроводи і довкілля : монографія за ред. авторів / Олег Адаменко, Ярослав Адаменко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун -т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 243, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 50-річчю Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-694-275-6


  У пр. № 1717077 напис: Бібліотеці Київського національного університету від авторів. Кафедра екології. Підпис. 1.07.2017
314084
  Кретова Л.И. Газопроницаемость напряженно-деформированных полимерных мембран. : Автореф... канд. техн.наук: 02.076 / Кретова Л.И.; Воен. акад. хим. защиты. Второй Москов. мед. ин-тут им. Н.И.Пирогова. – М., 1970. – 23л.
314085
  Артамонов В.А. Газопроницаемость пространственно-структурированных полимеров-матриц ионитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Артамонов В.А.;. – Минск, 1976. – 21л.
314086
  Рой М.М. Газопрояви, причини їх виникнення та технологічні прийоми їх усунення // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 128-136 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-3591
314087
  Джуплин В.Н. Газоразрядная техника / В.Н. Джуплин. – Таганрог, 1988. – 82 с.
314088
  Малышев Е.К. и др. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов / Е.К. и др. Малышев. – М., 1991. – 156с.
314089
  Пластинин В.В. Газоразрядные источники возбуждения света / В.В. Пластинин. – Томск : Издательство Томского университета, 1978. – 159с.
314090
  Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света / Г.Н. Рохлин. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 560 с.
314091
   Газоразрядные источники света для спектральных измерений. – Минск : Университетское, 1987. – 200 с.
314092
  Черепанов В.П. Газоразрядные источники шумов / В.П. Черепанов, В.М. Коневских, В.Н. Львов. – Москва : Советское радио, 1968. – 55 с.
314093
  Новик А.Е. Газоразрядные лазеры / А.Е. Новик. – Москва : Радио и связь, 1982. – 120 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
314094
  Привалов В.Е. Газоразрядные лазеры в судовых измеритльных комплексах / В.Е. Привалов. – Ленинград : Судостроение, 1977. – 151 с.
314095
  Солдатов А.Н. Газоразрядные лазеры на самоограниченных переходах в парах металлов / А.Н. Солдатов, В.И. Соломонов. – Новосибирск : Наука, 1985. – 151 с.
314096
  Мельников Л.А. Газоразрядные лазеры с линзоподобными средами / Л.А. Мельников, Э.М. Рабинович, В.В. Тучин. – Саратов, 1987. – 84 с.
314097
  Фугенфиров М.И. Газоразрядные лампы / М.И. Фугенфиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 128 с.
314098
  Уэймаус Д. Газоразрядные лампы / Д. Уэймаус. – Москва : Энергия, 1977. – 343 с.
314099
  Якимов О.П. Газоразрядные матричные индикаторные панели / О.П. Якимов. – Москва : Советское радио, 1980. – 73 с.
314100
  Бахтаев Ш.А. Газоразрядные микрометры / Ш.А. Бахтаев. – Алма-Ата, 1967. – с.
314101
   Газоразрядные приборы ГРП. – Б.м. – Комплект таблиц
314102
  Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации / Ф.М. Яблонский. – Москва : Энергия, 1979. – 137с.
314103
  Актон Д.Р. Газоразрядные приборы с холодным катодом / Актон Д.Р., Свифт Д.Д. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 480 с.
314104
   Газоразрядные приборы. Материалы 3 Всесоюзной научно-технической конференции (19 мая 1970 г.). – Вып. 2. – Москва, 1970. – 152с.
314105
  Мовшев В.Г. Газоразрядный водородный лазер в вакуумной ультрафиолетовой области спектра и его применение в спектроскопии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Мовшев В.Г.; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
314106
  Кузьмичєв А.І. Газорозрядні системи з вторинними емітерами для електронної апаратури : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.02 / Кузьмичєв Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 47 с. – Бібліогр.: 77 назв
314107
  Фурсов В.З. Газортутный метод поисков месторождений полезных ископаемых / В.З. Фурсов. – Москва : Наука, 1983. – 205с.
314108
  Ельченко Я.С. Газосветная реклама / Я.С. Ельченко. – Москва : Экономика, 1967. – 48 с.
314109
  Мироненков В.В. Газосветные установки / В.В. Мироненков, Н.Л. Петрова. – Ленинград : Энергия, 1979. – 111 с. – (Библиотека светотехника ; Вып. 4)
314110
   Газоснабжение городов. – Л.-М.
Ч. 2. – 1950. – 180с.
314111
  Янченко А.П. Газоснабжение промышленности и быта в БССР / А.П. Янченко. – Минск, 1961. – 32с.
314112
  Айзенберг А.М. Газоснабжение тепломонтажных работ на АЭС / А.М. Айзенберг, П.М. Хазин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 78, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 78-79. – (Библиотека тепломонтажника)
314113
  Румянцев С.В. Газосорбционная радиоизотопная дефектоскопия. / С.В. Румянцев, К.С. Фурман. – М., 1979. – 144с.
314114
  Щукин В.К. Газоструйные компрессоры / В.К. Щукин, И.И. Калмыков. – Москва, 1963. – 146с.
314115
   Газотермическое напыление : учебное пособие для студентов / Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко, А.Е. и др. Затока; Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко, А.Е. Затока и др. ; под общ. ред. Л.Х. Балдаева. – Москва : Маркет ДС, 2007. – 344 с. – ISBN 978-5-7958-0146-9
314116
  Мухін В.В. Газотранспортна система України як фактор енергетичної безпеки країн Європи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 49-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
314117
  Джадж А. Газотрбинные двигатели малой мощности. / А. Джадж. – М, 1963. – 420с.
314118
  Свечников С.В. Газотроны и тиратроны / С.В. Свечников. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1961. – 324 с.
314119
  Беляков М.П. Газотурбинные автомобили и двигатели / М.П. Беляков. – М., 1961. – 84с.
314120
  Предтеченский Г.П. Газотурбинные установки / Г.П. Предтеченский. – М.Л., 1957. – 376с.
314121
  Швец И.Т. Газотурбинные установки / И.Т. Швец. – Киев, 1958. – 124 с.
314122
  Саликов А.П. Газотурбинные установки. / А.П. Саликов. – М.Л., 1958. – 288с.
314123
   Газотурбинные установки. Атлас конструкций и схем. – Москва, 1967. – 167с.
314124
  Симпсон А.Э. Газотурбинный наддув дизелей / А.Э. Симпсон. – М., 1958. – 196с.
314125
  Юдин Ю.Н. Газоустойчивость биосистем / Ю.Н. Юдин, Л.К. Клюкина. – Киев : Наукова думка, 2007. – 288с. – ISBN 978-066-00-0683-6
314126
  Илькун Г.М. Газоустойчивость растений / Г.М. Илькун. – К., 1971. – 146с.
314127
   Газоустойчивость растений. – Новосибирск, 1980. – 239с.
314128
  Івасів В.В. Газофазна конденсація карбонільних сполук з формальдегідом на гетерогенних каталізаторах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.04 / Володимир Васильович Івасів; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
314129
  Пенчев П.И. Газофазная полимеризация формальдегида в открытой системе : Автореф... канд. хим.наук: / Пенчев П.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 16л.
314130
  Лабарткава М.О. Газофазное взаимодействие урана и его производных с трихлорсиланом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лабарткава М.О.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 26л.
314131
  Кисилев В.Г. Газофазное окисление этилена и пропилена кислородом под действием быстрых электронов : Автореф... канд. хим.наук: / Кисилев В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 12л.
314132
  Другов Ю.С. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред : практическое руководство / Ю.С. Другов, И.Г. Зенкевич, А.А. Родин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний ; Физматлит, 2005. – 752 с. – (Методы в химии). – ISBN 5-94774-212-8
314133
  Устиновская Инна Анатольевна Газохроматографический анализ продуктов каталитического окисления на модифицированных пористых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Устиновская Инна Анатольевна; АН СССР. Сиб. отделение. Учен. Совет ин-та неорган. химии. – Новосибирск, 1974. – 24л.
314134
  Хахенберг Х. Газохроматографический анализ равновесной паровой фазы / Х. Хахенберг, А. Шмидт. – Минск, 1979. – 160с.
314135
  Михайленко В.П. Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными -дикетонами и применение их в анализе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Михайленко В.П.; КГУ. – К., 1981. – 22л.
314136
  Михайленко Валерий Петрович Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными b-дикетонами и применение их в анализе : Дис... канд. химич.наук: 02.00.02 / Михайленко Валерий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 159л. – Бібліогр.:л.141-159
314137
  Мокеева Р.Н. Газохроматографическое разделение и анализ соединений в производстве полиуретанов. : Автореф... канд. хим.наук: 002 / Мокеева Р.Н.; МВ и ССО РСФСР. Горьковский политехн. ин-т. – Горький, 1972. – 26л.
314138
  Лупиніс І.С. Газохроматографічне визначення флудиоксонілу, фенарімолу та металаксилу з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 21
314139
  Бакун М.В. Газохроматографічне визначення формальдегіда і ацетальдегіда після дериватизації і твердофазної мікроекстракції / М.В. Бакун, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 18-19
314140
   Газочутливі властивості Pt - та Се - вмісних наноматеріалів на основі діоксиду олова / Г.О. Арінархова, І.В. Матушко, Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 109
314141
  Головко А.С. Газоэнергетический обмен и внешнесекреторная функция поджелудочной железы и печени у овец : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Головко А.С.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1970. – 27л.
314142
  Коновалов В.В. Газоэнергетический обмен и секреторная функция тонкого кишечника овец : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Коновалов В.В. ; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1967. – 17 с.
314143
  Зеленский В.С. Газоэнергетический обмен при всасывании некоторых аминокислот в изолированной петле тонкого кишечника овец : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Зеленский В.С.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 20л.
314144
  Грундман Г.А. Газоэнергетический обмен, кровообращение и легочное дыхание в онтогенезе у свиней : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Грундман Г.А. ; Акад. наук СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1961. – 18 с.
314145
  Панюшкін В. Газпром : нова зброя Росії / Валєрій Панюшкін, Мїхаїл Зигарь за участю Ірини Рєзнік ; [ пер. з рос.]. – Київ : Факт, 2008. – 392 с. – ISBN 978-966-359-222-0
314146
  Романчук Олег Газпром як основна політична зброя Кремля // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 1/2 (171/172). – С. 18-24
314147
  Новохатский И.А. Газы в окисных расплавах / И.А. Новохатский. – М., 1975. – 216с.
314148
  Крайча Я. Газы в подземных водах / Я. Крайча. – М., 1980. – 343с.
314149
  Мюллер Г. Газы высокой чистоты / Г. Мюллер, Г. Гнаук. – М., 1968. – 236с.
314150
  Соколов В.А. Газы Земли / В.А. Соколов. – Москва : Наука, 1966. – 136с.
314151
  Ивановский Л.Е. Газы и ионные расплавы / Л.Е. Ивановский, В.Н. Некрасов. – М, 1979. – 183с.
314152
   Газы и окислы в алюминевых деформируемых сплавах. – Москва, 1976. – 264 с.
314153
  Петерсилье И.А. Газы и рассеянные битумы горных пород некоторых интрузивных массивов / И.А. Петерсилье. – Апатиты, 1960. – 44с.
314154
  Фромм Е. Газы и углерод в металлах. / Е. Фромм, Е. Гебхардт. – М., 1980. – 711с.
314155
  Ратников Е.Ф. Газы как теплоносители / Е.Ф. Ратников, С.Д. Тетельбаум. – М, 1978. – 191с.
314156
  Соколов Б.К. Газы особой чистоты. / Б.К. Соколов. – М., 1981. – 64с.
314157
  Рябинин Ю.Н. Газы при больших плотностях и высоких температурах / Ю.Н. Рябинин; С предисл. Л.Ф. Верещагина. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 72с. – (Современные проблемы физики)
314158
  Щербаков А.В. Газы термальных вод / А.В. Щербаков. – Москва, 1974. – 219с.
314159
  Рабиданов С. Газыри / С. Рабиданов. – Махачкала, 1969. – 176с.
314160
  Кажаров П.Х. Газыри : стихи и поэмы / П.Х. Кажаров. – Нальчик : Эльбрус, 1976. – 127 с.
314161
   ГАИ: в защиту прав автомобилиста : Практическое пособие. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – ISBN 5-222-00141-5
314162
  Санин Л.О. Гаити -- страна трагической судьбы / Л.О. Санин. – Москва : Знание, 1985. – 64с. – (Научно- популярная ; № 9 ; У политической карты мира)
314163
  Гонионский С.А. Гаитянская трагедия / С.А. Гонионский. – М., 1974. – 160с.
314164
  Цинковський І. Гаї шумлять : лірика / І. Цинковський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 96 с.
314165
  Костик О. Гаївкова традиція буковинців (за матеріалами першої половиниXX ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 146-151


  У статті досліджено аспекти побутування та функціонування гаївок на Буковині у першій половині двадцятого століття. Особливу увагу звернено на записування текстів весняного циклу. Дослідження побудоване на фіксаціях зазначеного періоду. The ...
314166
   Гаїті. Ламбада на Лабаді // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 106-114 : фото
314167
  Омельчук Н.В. Гай–Нижник П. П. Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько–українських воєнно–політичних взаєминах (1991–2013 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 77-90. – ISSN 2076-1554
314168
  Генри О. Гай Давенпорт : эссе / пер. А. Власова, Д. Воеводы // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 229-242. – ISSN 1130-6545
314169
  Скотт В. Гай Мэннеринг / В. Скотт. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 487 с.
314170
  Дмитренко В. Гай Юлий Цезарь: величайший из римлян // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 102-117. – ISSN 1819-6268
314171
   Гай Яків Гаврилович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 225-226 : фото
314172
  Богословский В.А. Гайана / В.А. Богословский. – М, 1969. – 119с.
314173
  Тагор С.В. Гайана: 20 лет независимости. / С.В. Тагор. – М., 1986. – 62с.
314174
  Ткаченко В.А. Гайанская трагедия 1978 г. Факты и вымыслы. Современный взгляд // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 76-94. – ISSN 044-748Х
314175
  Ткачук Л.Г. Гайворон-Завальський комплекс чарнокітно-норитових порід і зв"язані з ними хроміти / Л.Г. Ткачук. – К, 1940. – 94с.
314176
  Іщук С. Гайворонський почерк / С. Іщук, І. Мудрий // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 7-14 листопада (№ 44/46). – С. 4


  До 100-річчя від дня народження всесвітньо відомого педагога, талановитого вченого В.О. Сухомлинського.
314177
   Гайда Анатолий Войцехович : биобиблиография ученого (к 60-летию со дня рождения) / В.Н. Руденко, А.Б. Фан, Е.М. Сурина, А.Ю. Яжук; Руденко В.Н., Фан А.Б., Сурина Е.М., Яжук А.Ю.; РАН; Уральское отделение; Ин-т философии и права; [под ред. А.Н. Руденко]. – Екатеринбург, 2007. – 133с. – ISBN 5-7691-1881-4
314178
   Гайдай Сергій Вікторович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 43 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
314179
   Гайдай Сергій Вікторович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 27. – ISBN 966-95774-3-5
314180
   Гайдай Юрій Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 226 : фото
314181
   Гайдамаки : календар української поступово-робітничої організації на 1915 рік. – Вид. 2-ге. – New York : Гайдамаки, 1914. – 207 с.
314182
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : текст / Тарас Шевченко ; Пpимітки подав Іван Шпитковський. – Коломия : З дpук. В. Бpавнеpа, 1915. – 95 с. – (Загальна книгозбіpня ; Ч. 3)
314183
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема Т. Шевченка. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1918. – 90 с. – В кн. пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. – (Пpосвітянська книгозбіpня ; [№ 1])


  Hа с. 1 надпис: В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.
314184
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т. Шевченко. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. "Герольд"], 1918. – 92, [4] с. – Hа с. 3 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - Прим. № 106774 дефектний, вилучені с. 85-92, [4] с.: пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. та прим.
314185
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема Т. Шевченка. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1918. – 100 с. – В кн. пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. – (Пpосвітянська книгозбіpня ; [№ 1])


  Hа с. 1 надпис: В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.
314186
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т. Шевченко. – Харків : Hакл. П. Калугина ; [Дpук. П. Калугина], 1918. – VI, 86 с. – Hа с. 1 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - Hа тит. аpк. та обкл. уpив. з віpша Т.Г. Шевченка. – (Видавництво "Укpаїнська книжка" ім. Б. Гpінченка у Хаpькові / Під pед. М. Плевако та О. Синявського ; № 1 ; Hаpодня книгозбіpня)


  Примірникі дефектні, с. VI - пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" (1841 p.) та ст. М.П. [М.А. Плевако] "Таpас Шевченко" і "Що таке гайдамаччина" вилучені. Рік вид. встановлено за кн.: Бібліографія: Покажч. вид. Шевченкових творів / Зібpав В. Дорошенко ...
314187
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема. – Вовча на Хаpк[івщині] : Рух., 1918. – 64 с., 2 аpк. поpтp. : мал. – Hа с. 1 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - В кн. пеpедм. та пpиміт. авт. - Hа окp. аpк. поpтp. Івана Гонти та Максима Залізняка


  Рік вид. встановлено за кн.: Бібліографія: Покажч. вид. Шевченкових творів... / Зібрав В. Дорошенко // Шевченко Т. Повне видання творів. Т. 16. - Варшава, Львів, 1939
314188
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : ДВУ, 1928. – 148с.
314189
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : ДВУ, 1928. – 123с.
314190
  Вовчок Марко Гайдамаки / Вовчок Марко. – Харків; Одеса : ДВУ, 1931. – 96с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Масова худ.б-ка)
314191
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1935. – 160с. – книга без тит. сторінки
314192
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; УАН; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : ВУАН, 1935. – 160с.
314193
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; Укр АН. Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : Видавництво Української академії наук, 1935. – 158с.
314194
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; АН УРСР; Ін-т Т. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1936. – 159с.
314195
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поэма / Т.Г. Шевченко; Пер. и примечания Б. Турганова. – Иркутск : Облгиз, 1939. – 119с.
314196
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Пер. Б. Турганова. – Москва : Советский писатель, 1939. – 111с. : ил.
314197
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; АН; Ін-т укр. літ. – Київ : ДЛВ, 1939. – 108с.
314198
  Мушкетик Ю.М. Гайдамаки : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 372с.
314199
  Мушкетик Ю.М. Гайдамаки : Роман / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 448с.
314200
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема. / Т.Г. Шевченко; Пер. с укр. А. Твардовского. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 127с.
314201
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема: До 150-річчя з дня нарожденння Т.Г. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Київ : Молодь, 1964. – 102с.
314202
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1969. – 103с.
314203
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1988. – 99с.
314204
  Слюсаренко А.Г. Гайдамаки / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 67. – ISBN 966-642-073-2
314205
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Передм. та пер. з укр. Кім Сук Вон. – Київ : Київський університет, 2003. – 190с. – ISBN 966-594-375-8
314206
  Шевченко Г Т. Гайдамаки / Тарас Шевченко ; [примітки та комент. Л.В. Ушлакова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 667 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5339-8
314207
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : поема / Тарас Шевченко ; [передм. Р.П. Іванченко]. – Вид. перероб. з 1999 р. – Київ : Дніпро, 2015. – 101, [3] с. : фотоіл. – В змісті також.: Інтродукція ; Галайда ; Конфедерати ; Титар ; Свято в Чигирині ; Треті півні ; Червоний бенкет ; Гупалівщина ; Бенкет у Лисянці ; Лебедин ; Гонта в Умані. – Бібліогр. в приміт.: с. 97-102. – ISBN 978-966-578-256-8
314208
  Шевченко Т. Гайдамаки (уривки) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 603-609. – ISBN 978-966-500-300-7
314209
  Тинченко Я. Гайдамаки з Донбасу. Як "донецькі" придушили повстання на "Арсеналі" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 6


  У війську УНР 1917 - 1920 років однією з найкращих частин вважали створений Симоном Петлюрою 3-й Гайдамацький полк, значну частину особового складу якого становили донецькі шахтарі.
314210
  Навроцький Б.О. Гайдамаки Тараса Шевченка : джерела, стиль, композиція / Б. Навроцький ; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : Державне видавництво України, 1928. – 398, [2] с.
314211
  Халимоненко Г.І. Гайдамацтво як ланка інституту козацтва (історико-філологічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 155-162. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядається походження терміна гайдамака, а також слів, що пов"язуються з ним. Широко використовується матеріал української та тюркських мов. Висвітлюється історичний аспект проблеми.
314212
  Зінчук С.С. Гайдамацька Січ : історичне дослідження : поема / Станіслав Зінчук. – Київ : Щек, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2031-10-7
314213
  Кейда Ф. Гайдамацький полковник Семен Неживий: історичні та літературні версії біографії // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 93-102. – ISBN 966-587-044-0
314214
  Кушнір О.О. Гайдамацький рух 1715-1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кушнір Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 191-217
314215
  Кушнір О.О. Гайдамацький рух 1715-1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кушнір Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
314216
  Лола О.П. Гайдамацький рух на Україні 20-60 рр. XVIII ст. / О.П. Лола. – Київ, 1965. – 131с.
314217
   Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів. – К., 1970. – 659с.
314218
  Цикра П.В. Гайдамацький рух середини XVIII ст.: постановка проблеми // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 50-51
314219
  Дмитриев А.Д. Гайдамачина : (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVIII века) / А.Д. Дмитриев. – Москва : Изд-во Политкаторжан, 1934. – 56 с. – Экз. №44672 дефектный, без тит. л. и стр. 55-56. - Описание по интернет-поиску. – (Дешевая историко-революционная библиотека / под общ. ред. И.А. Теодоровича ; № 3)
314220
  Дмитрев А. Гайдамачина. (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVIII века). / А. Дмитрев. – М., 1934. – 56с.
314221
  Горбань М. Гайдамаччина. – Харків : Вид "Шлях Освіти" при наркомосвіті У.С.Р.Р. ; [Дpук. Hаpкомосвіти УСРР Всеукp. акад. наук], 1923. – 84с. – (Быблыотека селянина)
314222
  Мордовцев Д.Л. Гайдамаччина : Історична монографія / Д.Л. Мордовцев. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 359с. – ISBN 966-511-385-2
314223
  Мірчук П. Гайдамаччина до 1768 року // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 51-74
314224
  Лебедева Т.В. Гайдар-публицист / Т.В. Лебедева. – Воронеж, 1988. – 141с.
314225
  Рыбаков Н.И. Гайдар в Арзамасе / Н.И. Рыбаков. – М, 1984. – 95с.
314226
   Гайдар в школе. – М., 1976. – 126с.
314227
  Котов М.И. Гайдар на войне / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 271с.
314228
  Котов М.И. Гайдар на войне. / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – 2-е изд. – М., 1984. – 319с.
314229
  Бурлов А.Н. Гайдар на Севере. / А.Н. Бурлов. – Архангельск, 1965. – 58с.
314230
  Бурлов А.Н. Гайдар на Севере. / А.Н. Бурлов. – Архангельск, 1973. – 105с.
314231
  Королев В.Т. Гайдар шагает впереди / В.Т. Королев. – Владивосток, 1967. – 96с.
314232
  Сазанович Е. Гайдебуровский старик : проза: роман / окончание. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5, 2012 г. // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 6 (677). – С. 75-104. – ISSN 0132-2036
314233
   Гайдеггер (Heidegger) Мартін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 704-713. – ISBN 966-316-069-1
314234
  Богачов А.Л. Гайдегерова герменевтика фактичності і трансценденталізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті принципи герменевтики фактичності Хайдеггера в контексті трансценденталізму. Проаналізовані протиріччя герменевтики фактичної і вказаний спосіб їх подолання у філософській герменевтиці. The author studies the principles of ...
314235
  Рабинович А. Гайдн / А. Рабинович. – Ленинград : Музгиз, 1937. – 44 с.
314236
  Попова Т.В. Гайдн / Т.В. Попова. – 2-е перераб. изд. – Москва : Музгиз, 1959. – 172 с.
314237
  Барбу Е. Гайдук Амза / Е. Барбу. – Бухарест, 1969. – 46с.
314238
  Веселинович Я. Гайдук Станко / Я. Веселинович. – Москва, 1967. – 318с.
314239
  Веселинович Я. Гайдук Станко / Я. Веселинович. – Москва, 1969. – 319с.
314240
  Драгнев Д.М. Гайдуки - народные мстители / Д.М. Драгнев. – Кишинев, 1962. – 52с.
314241
  Нушич Б. Гайдуки / Б. Нушич. – Київ, 1969. – 195с.
314242
  Мойсей А. Гайдуцкие зимние драматические обряды румын Буковины (на основе полевых этнографических исследований) // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – С. 41-56. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
314243
  Подгорець В. Гайдуцька криниця / В. Подгорець. – К, 1974. – 208с.
314244
   Гайєк (Hayek) Фрідріх Август фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 713. – ISBN 966-316-069-1
314245
   Гайна: выбор пути. – М., 1989. – 175с.
314246
  Книпович Е.Ф. Гайне как политический лирик / Е.Ф. Книпович. – М., 1932. – 141с.
314247
  Дарчия М.Д. Гайоз Ректор и его просветительско-педагогическая деятельность : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Дарчия М.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 22л.
314248
  Кривко П.С. Гайсин / П.С. Кривко. – Одеса, 1973. – 48с.
314249
  Пшеничный Г.Н. Гайское медноколчеданное месторождение Южного Урала / Г.Н. Пшеничный. – Москва : Наука, 1975. – 187с.
314250
  Татаренко Ірина Гайтана: Під вінець поїду на велосипеді // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15 : Фото
314251
  Ходжер Г.Г. Гайчи / Г.Г. Ходжер. – М., 1978. – 269с.
314252
  Ходжер Г.Г. Гайчи // Чугра / Г.А. Юшков. – Москва : Современник, 1989. – С. 403-656. – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-270-00597-2
314253
  Бона Д. Гала = Gala : муза художников и поэтов / Доминик Бона ; [пер. с фр.: Н.Н. Цурцилиной ; ред.: А.А. Жеребилов ; худож.: А.И. Барило]. – Смоленск : Русич, 1996. – 582, [6] с. : ил. – Прал. тит. л. фр. - Сер. осн. в 1995 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Женщина-миф). – ISBN 5-88590-520-7
314254
  Фурса С.Я. Галаган Іван Степанович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 7-8. – ISBN 978966-97130-0-1
314255
   Галаган Юлія Олександрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 21
314256
  Марочник Л.С. Галактика / Л.С. Марочник, А.А. Сучков. – Москва : Наука, 1984. – 392с.
314257
  Мак-Люен Маршалл Галактика Гутенберга = The Gutenberg galaxy : Становлення людини друкованої книги / Мак-Люен Маршалл; Пер. з англ. В.І.Постнікова та ін. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 464с. – (Зміна парадигми ; Вип.1). – ISBN 966-521-162-5; 966-521-169-2;
314258
  Гунько С.М. Галактика друкованого слова (до 500-річчя засновника друкарства на Україні Івана Федоровича) // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – Вип. № 1 (21). – С. 137-140. – ISBN 966322012-0
314259
  Мишенина Т.В. Галактика, ее строение и обогащение химическими элементами : монография / Т.В. Мишенина ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2017. – 167, [1] с., [6] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 142-164. – ISBN 978-966-927-260-7
314260
  Шепли Х. Галактики : пер. с англ. / Х. Шепли. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 226 с.
314261
  Засов А.В. Галактики / А.В. Засов. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
314262
  Ходж П. Галактики : пер. с англ. / П. Ходж. – Москва : Наука, 1992. – 189 с.
314263
  Сучков А.А. Галактики знакомые и загадочные / А.А. Сучков. – Москва : Наука, 1988. – 191 с.
314264
  Зонн В. Галактики и квазары / В. Зонн. – Москва : Мир, 1978. – 247с.
314265
   Галактики ПГАСА = Галактики ПДАБА : литератур. произведения сотрудников ПГАСА / М-во образования и науки Украины, Приднепр. гос. акад. строительства и архитектуры ; [редкол.: В.И. Большаков (глав. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – 206, [2] с. – Навстречу 85-летию со дня основания академии. - Парал. тит. л. укр. – ISBN 978-976-323-098-6
314266
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Просвещение, 1967. – 175 с.
314267
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1967. – 174с.
314268
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1967. – 174с.
314269
  Хойл Ф. Галактики, ядра и квазары : пер. с англ. / Ф. Хойл. – Москва : Мир, 1968. – 156 с.
314270
  Тейлер Р.Дж. Галактики: Строение и эволюция : пер. с англ. / Р.Дж. Тейлер. – Москва : Мир, 1981. – 223 с.
314271
  Чилая С.Е. Галактион Табидзе / С.Е. Чилая. – Москва, 1958. – 131 с.
314272
  Табидзе Г.В. Галактион Табидзе / Г.В. Табидзе. – Тбилиси, 1979. – 114 с.
314273
  Маргвелашвили Г.Г. Галактион Табидзе. Очерк жизни и творчества. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1973. – 149с.
314274
   Галактическая и внегалактическая радиоастрономия. : пер. с англ. – Москва : Мир, 1976. – 622 с.
314275
  Аксененко С.И. Галактическая осень : сборник стихов / Аксененко С.И. – Миколаїв : Тетра, 1997. – 142 с.
314276
  Кривдик В.Г. Галактические космические лучи в источниках и межзвездном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Кривдик В.Г.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1981. – 16л.
314277
  Зусманович А.Г. Галактические космические лучи в межпланетном пространстве / А.Г. Зусманович. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 193 с.
314278
  Нортон А. Галактический почтовый... / А. Нортон. – К, 1992. – 752с.
314279
   Галактіонов Євген Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 48. – ISBN 978-617-573-038-6
314280
  Шелухина Н.П. др. Галактуроновая кислота, методы ее получения и определения / Н.П. др. Шелухина. – Фрунзе, 1972. – 95с.
314281
  Млинченко К.М. Галан бореться / К.М. Млинченко. – Киев, 1972. – 47с.
314282
  Бликер С.С. Галантерейщик : новелла // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 235-248. – ISSN 0130-6545
314283
  Роже-Милэ Галантные рассказы / Роже-Милэ. – К. – 64с.
314284
  Викторов Э. Галантный век и сексуальная революция : [нравы Западной Европы ХVIII века] // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 37-41. – ISSN 2073-9702
314285
  Хоменко Інна Галапагоси. В обнімку з тюленем // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 98-104 : фото
314286
  Телевной Игорь Галапагосы. Рай эволюции // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 80-83 : фото
314287
  Сидоренко В.П. Галапагоська черепаха : повість / В.П. Сидоренко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 200 с.
314288
  Маківчук Ф.Ю. Галас у жабуринні / Ф.Ю. Маківчук. – Київ, 1967. – 198 с.
314289
   Галатея
т. 15. – 1830. – Видання старою орфографією
314290
   Галатея
т. 17. – 1830. – Видання старою орфографією
314291
  Дашкієв М.О. Галатея : оповідання / М.О. Дашкієв. – Київ, 1967. – 258 с.
314292
  Сервантес Мигель де Галатея / Сервантес Мигель де. – М., 1973. – 390с.
314293
  Дорошко-Берман Галатея : Стихи и песни / Дорошко-Берман; Сост. и предисл. М.М.Красикова, худож. - оформитель Б.Е.Захаров. – Харьков : Фоліо, 2001. – 104с. – В оформлении обложки использована картина автора "Зеленая гора". – ISBN 966-03-1501-5
314294
  Мірошниченко О.А. Галатея і робот : оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ, 1979. – 206 с.
314295
  Барабаш В.Й. Галезева структура та районування промисловості Полтавської області : галузі господарства / В.Й. Барабаш, В.П. Благов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 35-42 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
314296
   Галенджик. – Краснодар, 1957. – 68с.
314297
  Осадчук П.І. Галера : поезії / П.І. Осадчук. – Одеса : Маяк, 1993. – 88 с.
314298
  Эльбронн М. Галереи Лафайет, Бухенвальд / М. Эльбронн. – М., 1991. – 156с.
314299
  Михальчук В.В. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 147-154
314300
  Михальчук В.В. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Михальчук Вадим Володимирович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
314301
  Богданов Е.Н. Галерея / Е.Н. Богданов. – М, 1979. – 222с.
314302
  Шевчук Д. Галерея авторитетів польського дисидента // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 18-19


  Адам Міхнік — польський громадсько-політичний діяч, журналіст, видавець, дисидент і політв"язень часів ПНР. Один із ідейних натхненників "Солідарності".
314303
  Барсамова С.А. Галерея Айвазовского / С.А. Барсамова. – Симферополь, 1971. – 57с.
314304
  Смирнова А. Галерея Александра Шилова // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 45-47. – ISSN 0869-8171
314305
  Кисиль В.Я. Галерея античных философов : учеб. пособие : в 2 т. / В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – Москва : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС. – ISBN 55-8183-0410-8
Т. 1. – 2002. – 572, [1] с.
314306
  Кисиль В.Я. Галерея античных философов : учеб. пособие : в 2 т. / В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – Москва : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС. – ISBN 55-8183-0411-6
Т. 2. – 2002. – 571, [1] с. – Библиогр. в конце кн.
314307
  Кулахмедова Л. Галерея в окружении стеллажей : библиотекарь в роли экскурсовода // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 53-55. – ISSN 0869-4915
314308
   Галерея геологічних знахідок // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  З 1986 року працює геологічний музей Коледжу геологорозвідувальних технологій Університету імені Тараса Шевченка. 2000 експонатів, виставлених у його залах, представляють майже всі континенти земної кулі. При музеї функціонує студентський гурток ...
314309
   Галерея західноєвропейського мистецтва. – Х., 1937. – 127с.
314310
   Галерея лауреатів [Премії імені Тараса Шевченка Київського університету] // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 43-359. – ISBN 978-966-439-757-2
314311
  Кінджибала О.С. Галерея образів головних героїв корейських казок / О.С. Кінджибала, Кім Сук Вон


  На матеріалі корейських казок висвітлюється специфіка жанру корейської казки, окреслюються головні персонажі та герої. Зроблено спробу провести паралелі між корейськими й українськими казками. Korean Folktales, their main characters and specialty of ...
314312
  Мискарян Кара Галерея под открытым небом : Феномен // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 8-16 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
314313
  Костомаров М.І. Галерея портретів : Біографічні нариси / М.І. Костомаров. – К., 1993. – 323с.
314314
  Новиков А. Галерея портретів "нових людей" у драматургії Марка Кропивницького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 0130-5263
314315
  Новиков Анатолій Галерея портретів "нових людей" у драматургії Марка Кропивницького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
314316
  Михайлюта В. Галерея портретів сучасників у художній прозі Олени Пчілки // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 65-69


  У статті розглядаються портрети інтелігенції та дворянства, створені Оленою Пчілкою в її художній прозі. The article deals with the portraits of intellectuals and the noble class created by Olena Pchilka in her fiction. Статья посвящена анализу ...
314317
  Гольбах П.А. Галерея святых / П.А. Гольбах. – Москва, 1962. – 352с.
314318
  Гольбах П. Галерея святых / П. Гольбах. – Киев : Политиздат, 1987. – 334с.
314319
  Оганисьян Ю.С. Галерея тиранов / Ю.С. Оганисьян, А.Ю. Рабин. – Москва, 1968. – 127с.
314320
  Щеголова Вера Галерея Уффици // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 63-75


  Палац у Флоренції, побудований у 1560-1581 рр. і зараз є одним з найбільших музеїів європейського образотворчого мистецтва
314321
  Дудар Є.М. Галерея чудотворців : вибр. твори у 2 т. / Євген Дудар. – Київ : Ярославів вал. – ISBN 966-8135-09-10
Т. 1 : Профілактика розуму. – 2003. – 351, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
314322
  Дудар Є.М. Галерея чудотворців : вибр. твори у 2 т. / Євген Дудар. – Київ : Ярославів вал. – ISBN 966-8135-10-1
Т. 2 : Профілактика совісті. – 2003. – 351, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
314323
  Бондаренко С Ф. Галерея шахматных этюдистов / С Ф. Бондаренко, . – М, 1968. – 304с.
314324
  Гриценко В.С. Галеризм и эстетика - цена вопроса // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 8-15
314325
  Подольский В.А. Галерка / В.А. Подольский. – М, 1956. – 48с.
314326
  Янчар Д. Галерник : роман / Драго Янчар ; [пер. со словен. Л. Симоновича] // Доротей : роман / Д. Ненадич. – Москва : Радуга, 1982. – С. 225-508
314327
  Куклинова И. Галечная мозаика Туниса // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-46. – ISSN 0869-8171
314328
  Эйнгорн Л.Н. Галиды титана (хлорид и бромид), как растворители, в связи с теорией растворимости неэлектролитов. : Дис... наук: / Эйнгорн Л.Н.;, 1940. – 119л. – Бібліогр.:л.1-7
314329
  Цейтлин З. Галилей / З. Цейтлин. – Москва, 1935. – 285с.
314330
  Кузнецов Б.Г. Галилей / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Наука, 1964. – 326 с.
314331
  Штекли А.Э. Галилей / А.Э. Штекли. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 383 с. – (Жизнь замечательных людей)
314332
  Выгодский М.Я. Галилей и инквизиция / М.Я. Выгодский. – Москва; Ленинград
Часть 1 : Запрет пифагорейского учения. – 1934. – 194с.
314333
  Седов Л.И. Галилей и основы механики / Л.И. Седов. – Москва : Наука, 1964. – 40 с.
314334
  Перель Ю.Г. Галилей и современная астрономия / Ю.Г. Перель. – Москва : Знание, 1964. – 29 с.
314335
  Галилей Г. Галилей и современность / Г. Галилей. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
314336
  Немет Л. Галилей. Пьеса / Л. Немет. – М., 1958. – 140с.
314337
  Сорока Леонид Галилейский круг : книга стихов / Сорока Леонид. – Иерусалим-Нью-Йорк-Санкт-Петербург : Академический проект, 2002. – 143с. – ISBN 965-222-802-8
314338
  Егоршин В. Галилео Галилей : (К 375-летию со дня рождения) / В. Егоршин, 1939. – С. 91-106. – Отд. оттиск
314339
  Шишаков В.А. Галилео Галилей / В.А. Шишаков. – М, 1963. – 393с.
314340
  Шишаков В.А. Галилео Галилей / В.А. Шишаков. – Москва : Советская Россия, 1964. – 39 с.
314341
  Бублейников Ф.Д. Галилео Галилей / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Просвещение, 1964. – 88 с.
314342
  Шмутцер Э. Галилео Галилей / Э. Шмутцер, В. Шютц. – М., 1987. – 140с.
314343
  Анцелиович Е.С. Галилео Галилей (элементы физики) / Е.С. Анцелиович. – Москва : ГУПИ, 1955. – 100 с.
314344
  Габсалямова Ф.Г. Галимджан Ибрагимов : Библиогр. указ., 1907-1977 гг. / Ф.Г. Габсалямова, У.И. Гимадиев. – Уфа, 1979. – 249с.
314345
  Хасанов М.Х. Галимжан Ибрагимов / М.Х. Хасанов. – Казань, 1969. – 432с.
314346
  Хасанов М.Х. Галимжан Ибрагимов / М.Х. Хасанов. – Казань, 1977. – 432с.
314347
  Короткий В. Галин Мартирій (1856-1943) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 404. – ISBN 5-7707-1062-4
314348
  Асадов Э.А. Галина / Э.А. Асадов. – Москва, 1960. – 110с.
314349
  Вишневская Г.П. Галина / Г.П. Вишневская. – Москва, 1991. – 556с.
314350
  Вишневская Г.П. Галина : история жизни / Галина Вишневская. – Изд. дополненное. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0396-4
314351
   Галина Анфилова, 1936-1985. Каталог выставки. – М, 1990. – 32с.
314352
   Галина Анфилова, 1936-1985.Каталог выставки. – М, 1987. – 31с.
314353
  Галик Я. Галина Баранкевич: спалахнула яскрава лемківська зірка // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 149-153. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
314354
   Галина Бородай, 1949-1980. – М, 1988. – 55с.
314355
  Негода М.Т. Галина Буркацька. / М.Т. Негода. – К., 1960. – 52с.
314356
   Галина Василівна Лошманова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 477-478. – ISSN 1993-0917
314357
  Рябикина Т. Галина Васильева / Т. Рябикина. – М., 1969. – 112с.
314358
  Пинская Т. Галина Вишневская. Гранд-дама // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 2. – С. 56-58. – ISSN 1684-4912
314359
  Дубровський Р. Галина Гордасевич: портрет на тлі України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 75-79. – ISSN 0130-5263
314360
  Бойко Н. Галина Дидик - остання зв"язкова Романа Шухевича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 34-35. – ISSN 0131-2685
314361
   Галина Дмитриева.. – М., 1990. – 11с.
314362
  Бандарина З.А. Галина Ильина / З.А. Бандарина. – Минск, 1959. – 206с.
314363
   Галина Костянтинівна Степанківська // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 157. – ISSN 2413-7944
314364
  Москаленко Леся Галина Лисенко. З мрією про Домінікану // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 48-49 : фото
314365
  Мартынов А.К. Галина любовь : поэма / А.К. Мартынов. – Саранск : Морд. кн. изд., 1968. – 82 с.
314366
  Верба І.І. Галина Львівна Петрашевич / І.І. Верба. – Київ, 1965. – 54с.
314367
  Марченко Н. Галина Малик - дитяча письменниця інформаційної доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 55-62. – ISSN 0130-5263
314368
  Георгиевская С.М. Галина мама / С.М. Георгиевская. – М, 1980. – 32с.
314369
  Георгиевская С.М. Галина мама / С.М. Георгиевская. – Москва, 1983. – 32с.
314370
  Панова М. Галина Махрова - художник русского зарубежья в Тунисе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 50-53. – ISSN 0321-5075
314371
   Галина Мезенцева : Музыка, 1984. – 32 с.
314372
   Галина Миколаївна Швецова-Водка : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2004. – 60 с. – (Провідні діячі української книги ; Вип. 17)
314373
   Галина Михайловна Черногаева (к 75-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 127. – ISSN 0130-2906
314374
  Филиппова М. Галина Науменко: протокол - это знаковость // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 116-125. – ISSN 1819-6268


  Галина Алексеевна Науменко была единственной женщиной, которая работала со всеми официальными лицами, посетившими СССР в 1970-1980-е годы. С ее участием готовился дипломатический протокол встреч с Валери Жискар д"Эстеном, Франсуа Миттераном, Джорджем ...
314375
  Тарланов Э.К. Галина Николаевна Акимова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 122-124. – ISSN 0130-9730


  До 80-річчя від дня народження Галини Миколаївни Акимової
314376
   Галина Озолина: Скульптура, графика / Озолина, Выставка, Москва. произведений., 1983. – Москва, 1983. – 24с.
314377
   Галина Польских. – Москва, 1966. – 14с.
314378
  Морозов С.Т. Галина Санько. / С.Т. Морозов. – М., 1975. – 26с.
314379
  Соловьева Г.С. Галина Сергеевна Соловьева. / Г.С. Соловьева. – М., 1984. – 22с.
314380
  Богданов-Березовский Галина Сергеевна Уланова / Богданов-Березовский. – М, 1961. – 174с.
314381
  Куджиев В.М. Галина Тушовская. / В.М. Куджиев. – Петрозаводск, 1967. – 52с.
314382
  Львов-Анохин Галина Уланова / Львов-Анохин. – М. – 279с.
314383
  Богданов-Березовский Галина Уланова / Богданов-Березовский. – М.-Л., 1949. – 140с.
314384
  Львов-Анохин Галина Уланова / Львов-Анохин. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 350с.
314385
  Соколова Екатерина Галина Уланова = "Я из другого века" // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 1818-2968
314386
   Галина Харитонівна Рябошапко: життєва шляхетність Людини та Вченого // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 349. – ISSN 2219-5521
314387
   Галина Шубина, 1902-1980: графика. – Москва, 1990. – 32с.
314388
  Яволовська Н. Галине життя / Н. Яволовська. – Харків-Одеса, 1930. – 147с.
314389
  Садомская Н.Н. Галисийці. (Ист. этногр. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Садомская Н. Н.; АН СССР, Ин-т этнографии. – М., 1967. – 17л.
314390
  Трусевич С.М. Галиция и польское восстание 1863-1864 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Трусевич С.М. ; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. Ист. фак. Кафедра истории южн. и зап. славян. – Львов, 1965. – 21 с.
314391
  Пауткин А.А. Галицкая летопись как памятник литературы Древней Руси / А.А. Пауткин. – М., 1990. – 76 с.
314392
  Тищик Б.И. Галицкая Социалистическая Советская Республика в 1920 году : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Тищик Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
314393
  Кульчицкий В.С. Галицкий сейм в системе колониального аппарата Австро-Венгрии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кульчицкий В.С. ; МГУ , Юрид. фак. – Москва, 1953. – 17 с.
314394
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1887 год / Составил Иван Ем. Левицкий. – Львов : Накл. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 69 с. – Конволют. Перепл. с : Галцко-русская библиография за 1888 г. / сост. И.Е. Левицкий. - Львов, 1888. - В изд. отд. позиции библиогр. на укр. яз.
314395
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1888 г. / Составил Иван Ем. Левицкий // Галицко-pусская библиогpафия за 1887 год / И.Е. Левицкий. – Львов : Накл. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 127 с.
314396
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1888 год / Составил Иван Ем. Левицкий. – Год издания 2-й. Изд. автора. – Львов : Изд. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 121 с.
314397
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1889 год / Составил Иван Ем. Левицкий // Галицко-pусская библиогpафия за 1888 год / И.Е. Левицкий. – Год издания 2-й. Изд. автора. – Львов : Изд. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 130 с.
314398
  Казьмирчук Г.Д. Галицко-Волынское княжество / Г.Д. Казьмирчук, О.Р. Купчик // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 90-122. – ISBN 978-966-2726-16-9
314399
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография XIX-го столетия = Bibliographie des publications Rutheniennes du XIX-eme siecle parues en Galicie : С увзгляднением руских изданий появившихся в Угорщине и Буковине : 1801-1886 / Составил Иван Ем. Левицкий. – Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: О.И. Тарнавский
Т. 1 : Хронологический список публикаций (1801-1860). – 1888. – XXII, 162 с. – Конволют. Переплетено с : Галицко-русская библиография XIX-го столетия... / Сост. Иван.Ем. Левицкий. Т. 2. - Парал. тит. л. на франц. яз. - Отд. позиции библиографии на укр. яз.
314400
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография XIX-го столетия, дополненная русскими изданиями вышедшими в Венгрии и Буковине (1801-1886). Т. 2 / Сост. Иван. Ем. Левицкий // Галицко-русская библиография XIX-го столетия : С увзгляднением руских изданий появившихся в Угорщине и Буковине : 1801-1886 / И.Е. Левицкий. – Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: О.И. Тарнавский, 1888. – Т. 1 : Хронологический список публикаций (1801-1860). – 736 с.
314401
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография за 1889 г. = Bibliographie des publications Russes parues en Galicie en 1889 / Составил Иван Ем. Левицкий. – Год издания 3-й. Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: Иван Ф. Пухир, 1890. – 129 с. – Парал. тит. л. на франц. яз. - В изд. отд. позиции библиогр. на укр. яз.
314402
  Яворский Ю.А. Галицко-русская вирша о злой жене. – 5 с.
314403
  Кадлубовский А.П. Галицко-русский вариант сказания о крестнике / А.П. Кадлубовский. – Харьков : Тип. Печатное дело, 1914. – 13 с.
314404
  Танфильевъ Г.И. Галицыя и Буковвина : Географическій очеркъ / Г.И. Танфильевъ, 1915. – 52с. + карты
314405
  Ковалів С. Галицька : оповіданя / С. Ковалів. – Київ : Рух, 1919. – 226 с.
314406
  Великочий С В. Галицька армія (1918-1919): актуальні проблеми української історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 209-217. – (Історія ; Вип. 20)
314407
  Гандзюк В. Галицька Армія на теренах Східного Поділля у боротьбі за визволення від більшовиків (за газетною періодикою 1919 року) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 143-156. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
314408
  Солдатенко В.Ф. Галицька армія у Наддніпрянській Україні / В.Ф. Солдатенко, Б.П. Савчук; НАНУ. Ін-т політичних і етнонац. досліджень. – Київ, 2004. – 213с. – ISBN 966-96360-5-1
314409
  Пушик С.Г. Галицька брама : роман / С.Г. Пушик. – Ужгород : Карпати, 1989. – 411 с. – ISBN 5-7757-0121-6
314410
   Галицька Брама. Річники. 1994. 1995. 1996. 1997. : алфавітний покажчик змісту " Галицької Брами" вип.1-36 (вересень1994- грудень 1997). – Львів
1994 - 1997. – 1997
314411
  Жалоба І.В. Галицька залізниця, галицькі дворяни та австрійський уряд (40-і роки ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-29. – (Історія ; Вип. 51)


  У статті йдеться про перебіг подій, пов"язаних з прагненням галицьких дворян збудувати в Галичині залізницю, і ставлення до цього австрійського уряду.
314412
  Рудий В. Галицька земля ХІ - середини XVI ст. в українській історіографії // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 157-178
314413
  Пастернак Я. Галицька кафедра у Крилосі / Я. Пастернак. – Львів, 1937. – 24с.
314414
   Галицька Митрополія 1303-1807-2007 : статті і матеріали / Ін-т релігієзнавства - Філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського ; [редкол.: З. Білик [та ін.]. – Львів : Логос, 2008. – 151, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7379-77-9
314415
  Сацький П. Галицька нафта і Центральна Європа між світовими війнами. Історія замороженого конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 червня (№ 21). – С. 14


  Закінчення Першої світової війни, якого очікували народи Європи протягом більш як чотирьох років, мало принести мир і нові надії народам воюючих країн. Принаймні на це сподівалися і політики, і солдати, і пересічні громадяни. Та, за словами ...
314416
  Гарайда И. Галицька политика угорськихъ королевъ Бейлы III и Андрія II-го / Иван Гарайда
314417
  Колубаєв О.Л. Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно-музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Колубаєв Олег Леонідович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
314418
  Тимків Н. Галицька прем"єра "Камінного господаря" Лесі Українки у Львівському оперному театрі 22 грудня 1942 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 231-236. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 11). – ISSN 2078-6794
314419
  Палюх О. Галицька преса про 350-річчя української друкованої книги в контексті видавничих проблем міжвоєнної доби // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 151-168. – ISSN 1561-6224
314420
  Сидор М.Б. Галицька придорожня каплиця другої половини XIX - XX століть: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор М.Б. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
314421
  Кульчицький В.С. Галицька радянська республіка. Лекції / В.С. Кульчицький. – Львів, 1965. – 67с.
314422
  Котляр Ф М. Галицька Русь у другій половині XIV-першій чверті XV ст. / Ф М. Котляр. – Київ : Наукова думка, 1968. – 144 с.
314423
  Кагамлик С. Галицька складова київської церковної ієрархії XVII - XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Українознавство ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується церковно-політична та культурно-просвітницька діяльність київських церковних ієрархів XVII - XVIII ст. - вихідців із Галичини: Йова Борецького, Варлама Ванатовича, Рафаїла Заборовського. The church"s-political and ...
314424
  Тищик Б.Й. Галицька Соціалістична Радянська Республіка (1920) / Б.Й. Тищик. – Львів, 1970. – 198 с.
314425
  Тищик Б.Й. Галицька Соціалістична Радянська Республіка в 1920 році. : Дис... канд. юридич.наук: / Тищик Б.Й.; Львів. держ. універ. Каф. теорії і історії держави та права. – Львів, 1965. – 455л. – Бібліогр.:л.I-XXVIII
314426
  Піддубна В. Галицька та західноукраїнська лексика у "Словнику українсько-російському" Андрія Ніковського (1926 р.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 229-242. – Бібліогр.: 16 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
314427
  Коваль І. Галицька Троя Ярослава Пастернака // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 27-80. – (Серія 2 ; вип. 1). – ISBN 978-966-668--390-1
314428
  Грицак Я. Галицька Україна // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 32-35
314429
  Комарницький С. Галицька шляхта / С. Комарницький, А. Кобилянський // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 37-42
314430
  Хом"як О.В. Галицьке братство колишніх вояків Першої Української дивізії Української національної армії: заснування та діяльність // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 20-25. – ISSN 1996-5931
314431
  Олійник С.В. Галицьке вчительство в умовах освітньої політики окупаційної влади російського царизму в період Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 573-580. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
314432
  Дубова Т. Галицьке друкарство крізь призму "Кіевской старины" (1882-1906): український вектор // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 307-316. – ISSN 1591-6223


  Розглядається рецепція українського друкарства в Галичині у часописі “Кіевская старина” (1882–1906). У сукупності оглядів, рецензій, статистичних даних і списків літератури, опублікованих у часописі, відображено розвиток видавничої справи українських ...
314433
  Ідзьо В.С. Галицьке королівство: протекторат без короля / інтерв"ю підготував Зиновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 квітня (№ 70/71). – С. 20
314434
  Зеров М. Галицьке літературне відродження // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 120-128. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
314435
  Айзенбарт Л.М. Галицьке літературне пограниччя в персоналіях // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 111–117. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
314436
  Мазепа Т.Л. Галицьке музичне товариство у культурно-мистецькому процесі ХІХ -початку ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Мазепа Тереса Лешеківна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
314437
  Кульчицький В. Галицьке намісництво: структура і діяльність / В. Кульчицький, Л. Присташ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.90-95. – (Серія юридична ; Вип. 38)


  1849-1917рр.
314438
  Павличко Дмитро Галицьке поліття : Поезії / Павличко Дмитро. – Львів : Каменяр, 1964. – 36 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
314439
  Пірко В.О. Галицьке село наприкінці 17 - в першій половині 18 ст. : (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі) / Пірко В.О.; МОНУ; Донецький націон. ун-т; Донецьке відділення Наукового тов-ва ім. Т. Шевченка; Український культурологічний центр. – Донецьк, 2006. – 192с. – ISBN 966-7710-25-4
314440
  Гнатюк М. Галицьке шевченкознавство // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 126-130. – ISSN 0868-4790
314441
  Франко І.Я. Галицький "Москаль Чарівник" / І.Я. Франко. – 22с. – Вирізка з "Записок Наук. Т-ва ім. Шевченка" Т. 27-й
314442
  Микитюк В. Галицький бандурист // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 60-64. – ISSN 0130-5263
314443
  Адамчук Євген Галицький Вавілон, або Вулицями й століттями Львова : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 120-122 : Фото
314444
  Кусяк М.М. Галицький геоекономічний регіон в контексті зовнішньоекономічної діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 114-117
314445
  Сирцов О. Галицький Донбас // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Червоноград (Львівська область) - місто двох назв і двох традицій.
314446
  Когут О.В. Галицький драматичний феномен: Любов та Ігор Липовські // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 102-109. – ISSN 2312-1165


  "У статті автор розглядає п’єси сучасних українських драматургів Любові та Ігоря Липовських “П’ять нещасних днів”, “Скочмен”, “Маняки”, “Ріка Граната”. П’єси розглянуто в контексті постапокаліптичного дискурсу. З’ясовано, що визначальними для творчості ...
314447
   Галицький економічний вісник : Науковий журнал. – Тернопіль, 2004-. – ISBN 966-303-007-1
№ 1. – 2004
314448
   Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2004-
№ 2 (45). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
314449
   Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2004-
№ 3 (46). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
314450
   Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2004-
№ 4 (47). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
314451
   Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (48). – 2015. – 165 с. – Резюме укр., англ. мовами
314452
   Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (49). – 2015. – 222 с. – Резюме укр., англ. мовами
314453
   Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (50). – 2016. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
314454
   Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (51). – 2016. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
314455
   Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. – Тернопіль, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (52). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
314456
  Паславський І.В. Галицький єпископ Петро – ставленик і дипломат Данила Романовича // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 75-87. – ISSN 0130-5247
314457
  Гаврилюк Ю. Галицький класицизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 липня (№ 132)


  Епоха не дозволяла Григорію Кузневичу вписатися у велику історію мистецтва. Хоча його талант це дозволяв.
314458
  Пастушенко Н. Галицький педагог Юліян Дзерович (1871-1943) // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.48-52
314459
  Головко О. Галицький період діяльності Мстислава Мстиславича Удатного // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 71-93
314460
  Карачко С. Галицький птах з американською ознакою // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 18-19
314461
  Мацькович М.Р. Галицький світ прози Анджея Кусьневича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 342-346


  У статті розкривається своєрідність прози Анджея Кусьневича. Темо. дослідження є образ "Східної Галичини". А. Кусьневич - один із письменників, що народився на цих землях. Зі спогадів свого дитинства він намагається створити утопію, в якій всі нації ...
314462
  Аркуша О. Галицький сейм : виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. / О. Аркуша; Олена Аркуш ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : [б. в.], 1996. – 173, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 158-169 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-1019-2
314463
  Мацькевич М. Галицький становий сейм та його роль в управлінні Галичиною // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-10
314464
  Настасяк І. Галицький становий сейм: історія становлення та дяльність (1775-1845 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.75-78. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
314465
  Куташев І.В. Галицький трактат у контексті розвитку української політичної думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню ролі Гадяцького трактату у контексті розвитку української політичної думки доби Козацької держави. Аналізується політичне спрямування трактату, його головні ідеї та положення, а також практичне значення для розвитку ...
314466
  Паршин І. Галицькі війська у битві Дюрнкруті 1278 року: факти і згоди // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 45-60. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
314467
  Возняк М.С. Галицькі граматики української мови першої половини XIX ст[оліття] : [Розвідка] / написав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернарського, 1911. – [2], 260 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1908-1910, тт.89-91, 93-95, 98. Примі. № 109124 дефектний: відсутні с. 261-340 (Додатки: с. 263-332. - Доповненнє: Уривок граматики Ів. Лаврівського: с. 333-340.). – (Студії і матеріяли до історії української фільольогії ; [Т.] 1)


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
314468
  Саввов Р. Галицькі гривні та знахідки монетних гривень XI - XIII ст. на Поділлі / Р. Саввов, І. Яковеліс // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
314469
  Чорний М. Галицькі землі у контексті східної політики Тевтонського Ордену та антиосманських хрестових походів // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 402-420. – (Історичні науки)
314470
   Галицькі іконостаси і церковна археологія / Бойчук Богдан [та ін.] ; Галиц. райдержадмін. ; Гал. райрада ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 198, [2] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. - Словник іконогр. термінів: 187-192. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 978-966-428-243-4


  У пр. 1717259 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
314471
  Волощук М. Галицькі князі та знать у відносинах із Литвою ХІІ–XIV ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – C. 4-19. – ISSN 0130-5247
314472
   Галицькі контракти. – Київ, 2000
314473
   Галицькі контракти. – Київ
№ 27. – 2000
314474
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 1-2. – 2001
314475
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 3. – 2001
314476
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 4. – 2001
314477
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 5. – 2001
314478
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 6. – 2001
314479
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 7. – 2001
314480
  Матейко Р.М. Галицькі лицарі волі : Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України / Роман Матейко. – 2-ге вид., зі змінами та допов. – Тернопіль : Принтер-інформ, 2003. – 152с. – ISBN 966-567-172-3
314481
  Матейко Р.М. Галицькі лицарі волі : Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України / Роман Матейко. – Вид. 3-тє, із змінами та допов. – Тернопіль : Принтер-інформ, 2005. – 152с. – ISBN 966-567-172-3
314482
  Мазуренко Олена Галицькі мандри // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
314483
  Макарчук В.С. Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 474-481. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
314484
  Макарчук В.С. Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 396-403. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
314485
  Гунчик І. Галицькі народні молитовки у зібранні та коментарях Франка-фольклориста // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 246-265. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто галицькі народні молитовки - паремійний різновид фольклорної молитви, які увійшли до відомого збірника І. Франка "Галицько-руські народні приповідки"
314486
  Франко І.Я. Галицькі образки / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 31с.
314487
  Литвин М. Галицькі осередки у Радянській Росії (1920 рік) // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 344-356. – ISBN 978-966-02-6038-2
314488
   Галицькі приповідки і загадки зібрані Григорієм Ількевичем. – Львів, 2003. – 144 с. – Репринтне відтворення з вид. 1841 р. – ISBN 966-613-287-7
314489
  Бідер Г. Галицькі та буковинські граматики української мови (1850-1918)
314490
  Добржанський С. Галицькі та буковинські міста другої половини XIX - початку XX ст.: порівняльні особливості системи управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 13-19. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012


  "Pдійснено порівняльно-історичний аналіз розвитку міст Буковини (Чернівці, а також Бояни, Вашківці, Вижниця, Заставна, Кіцмань, Садгора, Сторожинець) в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Простежено специфіку активності впровадження реформ міського ...
314491
  Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі 1920-1939 рр. : (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920-1930-ті рр.) / К.К. Федевич ; пер. з рос. Тетяна Портнова. – Київ : Основа, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-699-464-9
314492
  Франко І.Я. Галицько-pуські наpоднї пpиповідки. Вип. 1 / зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1901. – Т. 10 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, [т. 1 (А - Діти)], вип. 1 (А - Відати). – С. VIII, 1-200
314493
  Хома І. Галицько-буковинський комітет допомоги жертвам Першої світової війни: створення та основні засади діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-45. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває проблему утворення та основних засад діяльності у Києві гуманітарної соціальної організації допомоги українцям Австро-Угорщини, потерпілим від Першої світової війни. Актуальність дослідження полягає в тому, що більшість фактів вперше ...
314494
  Грицак П. Галицько-Волинська держава = The duchy of Halych-Volhynia / Павло Грицак // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто, 1958. – Ч. 5 : Галицько-Волинська держава / Павло Грицак. – 176 с.
314495
  Кульчицький В. Галицько-Волинська держава (1199-1349) / В. Кульчицький, Б. Тищик, І. Бойко ; під заг. ред. Б.Й. Тищика ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Бібльос, 2006. – 280 с. – ISBN 966-7762-13-0
314496
   Галицько-Волинська держава 12-14 ст. : Збірник наукових праць. У 2-х книгах. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-217-1
Кн.1. – 2002. – 128с.
314497
  Войтович Л. Галицько-Волинська держава: князівство чи королівство? / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 21
314498
  Войтович Л. Галицько-Волинська держава: князівство чи королівство? / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 20
314499
  Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 5 : Галицько-Волинська Русь / Котляр М.Ф. – С.1-336. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-44-2
314500
  Крип"якевич І.П. Галицько-Волинське князівство / І.П. Крип"якевич; АН УРСР.Ін-т суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1984. – 173 с.
314501
  Крип"якевич І. Галицько-Волинське князівство / Іван Крип"якевич; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – 2-ге вид., із змінами і доп. – Львів, 1999. – 220 с. : іл. – ISBN 966-02-1265-8
314502
  Ковальчук А. Галицько-Волинське князівство // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 195-198
314503
  Войтович Л. Галицько-Волинське князівство і монгольські улуси у XVIII ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 151-170. – ISSN 2078-6077
314504
  Коструба Т. Галицько-Волинський літопис / Т. Коструба. – Львів : Друк. Медицький - Тиктор
Ч. 1. – 1936. – 128 с.
314505
  Коструба Т. Галицько-Волинський літопис / Т. Коструба. – Львів : Друк. Медицький - Тиктор
Ч. 2. – 1936. – 128 с.
314506
   Галицько-Волинський літопис : Дослідження. Текст. Коментар. – Київ : Наукова думка, 2002. – 400с. – ISBN 966-00-0780-9
314507
  Сліпушко О.М. Галицько-Волинський літопис // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 80-85. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
314508
   Галицько-Волинський літопис [Електронний ресурс] : (Уривки)
314509
  Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис XIII ст. / М.Ф. Котляр; АН України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 168 с. – ISBN 5-7702-0582-2
314510
  Кириченко К.В. Галицько-Волинський літопис і створення легендарної частини 2-го зводу літописів Великого князівства Литовського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 111-129. – ISSN 0130-5247
314511
  Вілкул Т.Л. Галицько-Волинський літопис про постриження литовського князя Войшелка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-37. – ISSN 0130-5247
314512
  Генсьорський А.І. Галицько-Волинський літопис. / А.І. Генсьорський. – К, 1958. – 104с.
314513
  Генсьорський А.І. Галицько-Волинський літопис. / А.І. Генсьорський. – К, 1961. – 284с.
314514
  Соловйова А. Галицько-Волинський літопис: правові аспекти // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 106-109. – ISBN 978-966-171-795-3
314515
  Левицький І.Е. Галицько-руська бібліографія за роки 1772-1800 / зладив Іван Єм. Левицький. – Накладом Товариства. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – 44 с. – Відбитка з "Записок Наукового Товариства імені Шевченка", т. 52
314516
  Тершаковець М. Галицько-руське літературне відродженє / Михайло Тершаковець. – У Львові (Львів) : Накл. автора ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1908. – 164, [2] с.


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
314517
  Драгоманов М.П. Галицько-руське письменство Михайла Дpагоманова / Михайло Драгоманов. – Львів : З друк. Т-ва им. Шевченка, 1876. – 38 с.
314518
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 1 (А - Діти), вип. 2 = Galizisch-Ruthenische Volkssprichworter / Зібрав, упор., і пояснив І. Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1905. – Т. 16 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 1 (А - Діти), вип. 2 (Відати - Діти). – С. XXV, 201-600
314519
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2 (Діти - Пять), Вип. 1-й / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1907. – Т. 23 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 1 (Діти - Кпити). – С. 1-300
314520
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1908. – Т. 24 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 (Кравець - Пять). – С. X, 301-612
314521
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1909. – Т. 27 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 (Рабунок - Час). – С. 1-300
314522
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1910. – Т. 28 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 (Час - Ячмінь). – С. X, 301-541
314523
   Галицько-руські народні приповідки : У 3-х т. / МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка; Зібрав, упоряд. і пояснив Др. Іван Франко; Наук. ред. С.М. Пилипчук. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2
Том 1 : А - Діти. – 2006. – 832с.
314524
   Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко; [наук. ред. С.М. Пилипчук]. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2; 966-613-494-2
Том 2 : Діти - П"ять. – 2006. – 818с.
314525
   Галицько-руські народні приповідки : у 3-х томах / МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка; зібрав, упоряд., пояснив Др. Іван Франко; [наук. ред. С.М. Пилипчук]. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2; 966-613-504-3
Том 3 : Рабунок - Ячмінь. – 2007. – 699с. – Шифр. дубл. 8уф Гали. (доп. карт. )
314526
  Зеров М. Галицько-українське відродження // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 128-135. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
314527
  Марухняк Й. Галицькому Орфею - 150 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 вересня (№ 36). – С. 12


  150-річчя Осипа Маковея.
314528
  Белов Л. Галич / Л. Белов. – Кострома, 1959. – 144с.
314529
  Поліщук Г.М. Галич / Г.М. Поліщук, О.П. Шеремет. – Ужгород, 1975. – 79с.
314530
  Шеремет О.П. Галич / О.П. Шеремет. – Ужгород, 1984. – 71с.
314531
  Пушик С.Г. Галич : поезії / С.Г. Пушик. – Київ : Молодь, 1990. – 115 с.
314532
   Галич. Серія 2 : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668--390-1
  вип. 1. – 2016. – 280 с. – назв. вип. серії: Вітольд Ауліх та археологічні студії княжого Галича / І. Коваль
314533
   Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668-384-0
Вип. 1. – 2016. – 216 с.
314534
   Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668-421-2
Вип. 2. – 2017. – 288 с. – Резюме укр., англ. мовами
314535
  Федунків З. Галич в "Історично-статистично-географічному словнику королівства Галичини" Францішека Сярчинського // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 155-178. – ISBN 978-966-668-384-0
314536
   Галич і Галицька земля : зб. наук. праць. – Київ ; Галич : Національний заповідник "Давній Галич", 1998. – 147 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст.
314537
   Галич Ніна Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 226-227 : фото
314538
  Фонт М. Галич у політиці династії Арпадів (фрагмент авторської статті) // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 201-207. – ISBN 978-966-668-384-0
314539
  Арсенич П. Галичани - жертви більшовицького режиму / П. Арсенич; Науково-редакційний відділ "Звід пам"яток історії та культури України. Івано-Франківська область"; ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 72с. : фотоіл. – ISBN 966-8265-83-1
314540
  Лозинський А.Ф. Галичани на фронтах Першої світової війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 41-45. – ISSN 2076-1554
314541
   Галичанин, 1862
314542
  Лозинський М. Галичанин Андрей Шептицький та наддніпрянець Іван Огієнко в контексті науки і видавничої справи в ХХ ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 26-30. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
314543
  Румянцев О.Є. Галичина - Боснія - Воєводина : українські переселенці з Галичини на території югославських народів в 1890-1990 роках / О.Є. Румянцев. – Київ : ФАДА, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-8940-21-7
314544
  Конвісар В.Т. Галичина : роман / В.Т. Конвісар. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 578 с.
314545
  Конвісар В.Т. Галичина : роман / В.Т. Конвісар. – Київ, 1964. – 578 с.
314546
   Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 1. – 1997
314547
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 1. – 1998
314548
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 3. – 1999
314549
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 4. – 2000
314550
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 5/6. – 2001
314551
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 7. – 2001
314552
  Івченко Андрій Галичина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23
314553
   Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 11. – 2005
314554
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 28. – 2016. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
314555
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 29/30. – 2017. – 416 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
314556
  Яринович А. Галичина в ее прошлом и настоящем / А. Яринович. – М., 1915. – 67с.
314557
   Галичина в етнополітичному вимірі / [В.О. Котигоренко та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса, 2017. – 838, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8312-1
314558
  Лозинський М. Галичина в життю України. – Накладом "Союза Визволення України. – Відень : З друкарні ад. Гольцгавзена, 1916. – 64с.
314559
  Лисенко В.С. Галичина в месіанській візії Ю. Пілсудського // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 39-44. – ISSN 2077-1800
314560
  Дудко В. Галичина в неопублікованому листуванні Івана Аксакова з редактором "Основи" Василем Білозерським (1861) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 426-434. – ISSN 1591-6223


  Проаналізовано листування відомого слов"янофільського діяча Івана Аксакова з редактором першого українського журналу "Основа" Василем Білозерським, які мали кардинально відмінні погляди на перспективи суспільно-політичного розвитку Східної Галичини. ...
314561
  Марискевич Тарас Галичина в роки Другої світової: порівняльний аналіз окупаційних режимів / Марискевич Тарас, Гаврилів Ігор // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 47-53
314562
  Цибенко Л. Галичина в романі Йозефа Рота "Марш Радецького": феноменологія простору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 196-206. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  На прикладі роману австр. письм. Йозефа Рота"“Марш Радецького" продемонстровано можливості доповнення літературознавства культурологічним дискурсом, передусім у контексті звернення до простору та просторовості. У центрі уваги аналізу тексту - генеза ...
314563
  Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 = Galicia in 1918-1920 / Михайло Лозинський ; [вступ. сл. Івана Кедрина]. – Репр. відтворення вид. 1922 р. – Ню Йорк : Червона калина, 1970. – XII, 228 c. : портр. – Вих. дан. ориг. : Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 / М. Лозинський — Відень : 1922. — 228 с. — (Українська революція. Розвідки і матеріяли ; Кн.5). – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1695072: Ех Libris Д-ра Мирослава Малецького
314564
  Яручик Ю. Галичина в... Бразилії / Ю. Яручик, А. Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  У Києві презентували першу книжку про бразильських українців: "Українці Бразилії", збірник історично-етнологічних досліджень. Книжка - міжнародний українсько-канадсський проект. Керівник проекту від української сторони - доктор історичних наук Марина ...
314565
  Дюрович Л. Галичина і культурні ізоглоси Європи // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.37-45. – ISSN 0869-3595
314566
  Кревецький І. Галичина і Росія : Кілька історичних пригадок. – У Львові : З друкарні "Діла", 1914. – 7с. – (Вчора і нині ; 4)
314567
  Студинський К. Галичина і Україна в листуванні 1862 - 1884 рр / К. Студинський. – Харьків - Київ, 1931. – 604с.
314568
  Галущак І. Галичина між двома світовими війнами: від розвою до занепаду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21червня (№ 24). – С. 10-11
314569
  Осечинський В.К. Галичина під гнітом Австро-Угорщини в епоху імперіалізму / В.К. Осечинський. – Львів, 1954. – 183с.
314570
  Крип"якевич І.П. Галичина під час російської окупації, сеpпень 1914 - чеpвень 1915 / Hаписав Іван Петpович [псевд.]. – [Відень] : Hакладом вид-ва "Полїтична бібліотека", 1915. – 116, [3] с. – (Полїтична бібліотека / [під pед. М. Залізняка]).)


  Місце вид. встановлено за кн.: Чепига І. Укpаїнська лїтеpатуpна пpодукція на емігpації у Віднї. - Відень, 1916.
314571
   Галичина та Волинь у добу середньовіччя : До 800-річчя з дня народження Данила Галицького. – Львів, 2001. – 252с. – (Історичні та культурні студії ; 3). – ISBN 966-02-2210-6
314572
  Мельник І. Галичина та її межі у часі й просторі // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 38-47
314573
  Лисенко В. Галичина у концепції польської месіанської візії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 19-23. – ISSN 1998-4634
314574
  Сокіл Г. Галичина у фольклорному обстеженні Володимира Левинського та Мирослава Капія // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 489-496. – ISSN 1028-5091
314575
   Галичина, Буковина, Угорская Русь. – 2-е доп. изд. – Москва. – 280, [1] с. – Дефект. кн.: без тит. листа
314576
   Галичина, Буковина, Угорская Русь. – Москва : Товарищество на паях Тип. Рябушинских, 1915. – 230, [1] с.
314577
   Галичина, Буковина, Угорская Русь / составлено сотрудниками журнала "Украинская жизнь". – Москва : Задруга, 1915. – 231 с. – На тит. листе : с рисунками в тексте и картой Галичины, Буковины и Угорской Руси, исполненной в красках
314578
   Галичина: етнічна історія : тематичний збірник статей / МОН України ; Львівський національний університет ім. І.Франка, Історичний фак-т ; [ ред. кол.: С. Макарчук, Г. Рачковський, М. Глушко та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 216 с.
314579
  Огньановик-Лоноски Риста Галичник и Миjаците / Риста Огньановик-Лоноски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 349 с. – ISBN 9989-101-36-1
314580
   Галичский клад. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н.Скороходова, 1903. – 7 с.
314581
  Мильков Ф.Н. Галичья гора : Опыт ландшафтно-типологической характеристики / Ф.Н. Мильков, К.А. Дроздов, В.И. Федотов; Под ред. Ф.Н. Милькова. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1970. – 92с. : Ил. – На обкл. авт. не вказ. – Библиогр.: с.82-87
314582
  Авдеева Л.А. Галия Измайлова / Л.А. Авдеева ; Театр. о-во УзССР. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1975. – 95 с., [15] л. ил. : ил.
314583
  Пикунова А.Г. Галия Имашева / А.Г. Пикунова. – Уфа, 1968. – 68с.
314584
  Николаева Г.В. Галия Имашева / Г.В. Николаева. – Л., 1983. – 91с.
314585
   Галіакбаров Рамен Рахіммулович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 49-50. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
314586
  Селівестров Сергій Галіку Ісаковичу Артемчуку - 70 років / Селівестров Сергій, Спіцин Євгеній // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 1682-2366
314587
  Селіверстов С. Галіку Ісаковичу Артемчуку - 70 років / С. Селіверстов, Є. Спіцин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 1682-2366
314588
  Селівестров Сергій Галіку Ісаковичу Артемчуку - 70 років / Селівестров Сергій, Спіцин Євгеній // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 1682-2366
314589
  Баранник А Т. Галілеєво-інваріантні системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Описано галілеєво-інваріантні системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії.
314590
  Олефіренко М.М. Галілеї : роман / Олефіренко М.М. – Київ : Україна, 2015. – 431, [1] с. : іл. – На тит. арк. також: Криниця : повість. - Назва обкл. та корінця: Галілеї. – ISBN 978-966-524-426-4
314591
  Сєров М. Галілеївська інваріантність n-вимірної системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії / М. Сєров, О. Омелян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-28. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом застосування класичного алгоритму Лі та методу оберненої групової класифікації досліджено галілеївську інваріантність системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії з n просторовими змінними. With classic Lie method and reverse group classification ...
314592
  Ічанська Н.В. Галілеївська інваріантність нелінійної системи еволюційних рівнянь третього порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджені симетрійні властивості нелінійної системи рівнянь третього порядку еволюційного типу. Прокласифіковані нелінійні праві частини, при яких дана система інваріантна відносно алгебр Галілея.
314593
  Городній М.Ф. Галілей : "Природа говорить мовою математики" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Якість підготовки студентів механіко-математичного факультету.
314594
  Лесновський Г. Галілео Галілей / Г. Лесновський. – Харків : Держвидав України, 1930. – 112 с.
314595
   Галіція = Galizien : українсько-австрійський огляд / Всеукраїнська громадська організація "Українсько-австрійське товариство". – Львів
№ 01. – 2008
314596
   Галіція = Galizien : українсько-австрійський огляд / Всеукраїнська громадська організація "Українсько-австрійське товариство". – Львів
№ 05. – 2016. – 52 с.
314597
  Автомонов П.Ф. Галка : Роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 352с.


  Герої нового роману і фронтові розвідники, які діють при звільнені Ленінградської області й Прибалтійських республік. Автор розкриває високі моральні якості характерів героїв і їх беззавітну вірність своїй великій Батькивщині
314598
  Беккер В.А. Галл : Сцены из римской жизни времен Августа ; пер. с нем. / В.А. Беккер. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1876. – [2], IV, [2], 156, [5] с., 1 л. фронт. (ил.), 1 л. – Конволют. - Общее назв. кн.: Сцены из жизни римлян и греков ; Перепл в одной кн. Харикл / В.А. Беккер


  Беккер избрал эпоху Августа потому, что сведений о частной жизни римлян предшествовавшего времени сохранилось очень мало. Источниками для его изучения служили отчасти музеи - хранилища всего открытого в развалинах древних римских городов, но больше ...
314599
  Беккер В.А. Галл : Сцены из римской жизни времен Августа ; пер. с нем. / В.А. Беккер. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1876. – [2], IV, [2], 156, [5] с., 1 л. фронт. (ил.), 1 л.


  Беккер избрал эпоху Августа потому, что сведений о частной жизни римлян предшествовавшего времени сохранилось очень мало. Источниками для его изучения служили отчасти музеи - хранилища всего открытого в развалинах древних римских городов, но больше ...
314600
  Денискина В.Я. Галлахер М. Политические партии в Ирландской Республике // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва, 1988. – Вып. 22. – С. 193-202
314601
   Галлерея Айвазовского.. – Симферополь, 1968. – 72с.
314602
   Галлерея деятелей освободительного движения в России / под ред. С.М. Брилианта. – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. Шака]
Вып. 1 : [А.Н. Радищев / Н. Белозерский; А.И. Герцен / Ив. Порошин; К.Ф. Рылеев / Д. Городецкий; С.Н. Трубецкой / Вл. Буякович]. – 1906. – 8 с., 4 л. портр. – Без. тит. л. и ориг. обл.
314603
   Галлерея руссих писателей / Текст ред. И. Игнатов ; Цинкографические клише портр. выполнены в худ. маст. Отто Ренара. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – VIII, 589 с. – Экз. деф., без ориг. обл. и отсутст. с.577-589 и портр.


  В тексте помещено 253 портрета, исполненных цинкографией в художественной мастерской О. Ренара. Издание было выпущено на простой и на веленевой бумаге
314604
   Галлерея русских писателей : [альбом портретов]. – [Москва] : Изд. Т-ва "Образование", 1913. – 37 л. портр. : 37 портр.
314605
  Мартов Н. Галлерея русских писателей и художников : (с пушкинской эпохи до наших дней) : с 214 портп., исп. фототипогравюрой в арт. ателье Бренамура в Штутгарте / Сосставил Н. Мартов. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца, 1901. – 112 с.
314606
  Гольбах П. Галлерея святых / П. Гольбах. – Москва, 1937. – 316 с.
314607
   Галлерея советских писателей.. – М.
1. – 1947. – 80с.
314608
   Галлерея советских писателей.. – М.
1. – 1947. – 24с.
314609
  Кевлич В. Галлерея современных деятелей : [Эпиграммы] ; (Из альбома полусознательного товарища) / В. Кевлич. – Посмертное издание. – Штутгарт, 1907. – 128 с.
314610
   Галлерея старинной живописи.. – Одесса, 1924. – 25с.
314611
   Галлерея Шлиссельбургских узников / под ред Н.Ф. Анненского, В.Я. Богучарского, В.И. Семевского, П.Ф. Якубовича. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 1 : с 29 портетами. – 1907. – XLV, 298, 29 л. портр.
314612
  Любин В.П. Галли Дж. Бенедетто Беттино // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 5. – С. 152-157


  Бенедетто (Беттіно) Краксі — італійський політик, Голова Ради Міністрів Італії від 4 серпня 1983 до 17 квітня 1987 року. Здійснював політичну кар"єру у лавах Соціалістичної партії (член з 1951) і був у 1976 обраний її секретарем.
314613
  Гринь Н Ю. Гладышевский Галлиды / Н Ю. Гладышевский Гринь. – Москва : Металлургия, 1989. – 302 с.
314614
  Шека И.А. Галлий / И.А. Шека, И.С. Чаус, Т.Т. Митюрева. – Киев : Гос. изд-во технической литературы УССР, 1963. – 296 с.
314615
  Коган Б.И. Галлий = Геология, применение, экономика / Б.И. Коган, О.В. Вершковская, И.М. Славиковская. – Москва : Наука, 1973. – 474с.
314616
  Либман Э.П. Галлий и рений / Э.П. Либман. – Москва-Ленинград
61. – 1948. – 27с.
314617
   Галлий Методы анализа.. – М., 1977. – 64с.
314618
  Яценко С.П. Галлий. Взаимодействие с металлами / С.П. Яценко. – М., 1974. – 220с.
314619
  Коломоец Тамара Петровна Галлицы (Cecidomyiidae, Diptera) бобовых растений Урала : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Коломоец Тамара Петровна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 32л.
314620
  Мамаев Б.М. Галлицы, их биология и хозяйственное значение / Б.М. Мамаев. – М., 1962. – 72с.
314621
  Куликова Ю.В. Галлия в стратегии Цезаря // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 151-154. – ISSN 0042-8779


  Гaллія - область в Європі відома з часів давнього Риму, одна з областей Римської Імперії. Назва походить від римської назви кельтских племен галлів, які довгий час боролися за свою свободу з Римом
314622
  Устинов А.А. Галловая нематода : Автореф... докт. биологич.наук: / Устинов А.А.; Министерство высшего образования СССР. Научно-исслед. институт биологии Харьковского гос. университета им. – Харьков, 1950. – 19 с.
314623
  Устинов А.А. Галловая нематода. / А.А. Устинов. – Х., 1959. – 294с.
314624
  Матлашенко Е.В. Галловые нематоды-паразиты эфиромасличной герани и химический метод борьбы с ними в Таджикистане : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.540 / Матлашенко Е.В.; АН Тадж.ССР. Отд. биол. наук. – Душанбе, 1971. – 24л.
314625
  Киньшакова Е.И. Галловые нематоды в Туркмении и мероприятия по борьбе с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Киньшакова Е.И.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 16л.
314626
  Гущин Б.Е. Галловые нематоды овощных культур защищенного грунта и разработка мер борьбы с ними в условиях Краснодарского края. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Гущин Б.Е.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Москва, 1976. – 26л.
314627
  Ковалев О.В. Галлы и насекомые-галлообразователи юга Приморского края. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалев О.В.; Зоол. ин-тут АН СССР. Учен. совет. – Л., 1965. – 21л.
314628
  Эгамов В. Галля-аралский говор Самаркандской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Эгамов В.; Узбекский гос.ун-т. – Самарканд, 1954. – 25л.
314629
  Михайличенко В.Н. Галогенез и осолонцевание почв равнин Северного Казахстана / В.Н. Михайличенко. – Алма-Ата, 1979. – 172с.
314630
  Богашова Л.Г. Галогенез и стратиформное рудообразование / Л.Г. Богашова. – Москва : МГУ, 1991. – 143с.
314631
  Гринь Г.С. Галогенез лёсовых почво-грунтов Украины / Г.С. Гринь. – Киев : Урожай, 1969. – 218 с. : табл.20, ил. 48, библиогр. 154 назв.
314632
  Гарбуз Светлана Викторовна Галогенидные и псевдогалогенидные комплексы некоторых непереходных металлов в неводных средах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Гарбуз Светлана Викторовна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
314633
  Гарбуз Светлана Викторовна Галогенидные и псевдогалогенидные комплексы некоторых непереходных металлов в неводных средах : Дис... канд. хим.наук: / Гарбуз Светлана Викторовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 175л. – Бібліогр.:л.160-175
314634
  Скопенко В.В. Галогенидные и псевдогалогенидные комплексы цинка в диметилацетамидных растворах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Журн.неорган.химии, 1982. – №6
314635
  Скопенко В.В. Галогенидные и тиоцианатные комплексы висмута в диметилформамиде / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, С.В. Гарбуз // Журн. неорган. химии, 1983. – №2
314636
  Скопенко В.В. Галогенидные и тиоцианатные комплексы висмута в метаноле / В.В. Скопенко, С.В. Гарбуз, В.М. Самойленко // Журн. неорган. химии, 1984. – № 6
314637
  Коршунов Б.Г. Галогенидные системы / Б.Г. Коршунов, В.В. Сафонов. – М., 1984. – 303с.
314638
  Скопенко В.В. Галогениды и псевдогалогениды висмута / В.В. Скопенко, А.Ж. Жумабаева, В.А. Калибабчук. – Нукус : Каракалпакстан, 1988. – 200с.
314639
  Шека Галогениды индия и их координационные соединения / Шека, З.А. Шека. – Киев, 1981. – 299 с.
314640
   Галогениды молибдена.. – Новосибирск, 1972. – 260с.
314641
  Кирюхин В.К. Галогенирование 2,2"-, 2,3"-, 3,3"-дипиридилов и некоторых их гидрированных производных : Автореф... канд. хим.наук: / Кирюхин В.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 10л.
314642
  Карапетян Р.Г. Галогенирование непредельных соединений галогенидами двухвалентной меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Карапетян Р. Г.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
314643
  Горячев А. и. Галогенно-карбонатные отложения нижнего кембрия .дной части Сибирской платформы : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горячев А. и.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1967. – 19л.
314644
  Иванов А.А. Галогенные формации / А.А. Иванов, М.Л. Воронова. – М., 1972. – 328с.
314645
   Галогенные формации Северо-Западного Донбасса и Днепровско-Донецкой эпадины и их калиеносность.. – М., 1968. – 240с.
314646
   Галогенные формации Северо-Западного Донбасса и Днепровско-Донецкой эпадины и их калиеносность.. – М., 1968. – 240с.
314647
   Галогенные формации Украины. – Киев : Наукова думка, 1983. – 168с.
314648
   Галогенные формации Украины и связанные с ними полезные ископаемые.. – К., 1971. – 260с.
314649
   Галогенування та амінування поверхневого шару активованого вугілля / В.Є. Діюк, Л.М. Гріщенко, О.М. Задерко, Т.М. Безугла, О.В. Місчанчук // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника". – Киев, 2014. – № 23. – С. 91-96


  Проведено бромування і хлорування активованого вугілля марки СКН, досліджено хімічні й термодесорбційні властивості отриманих зразків. Встановлено, що галогенування приводить до введення в поверхневий шар СКН до 0,5 ммоль/г брому та 4,6 ммоль/г хлору. ...
314650
  Бушляков И.Н. Галогены в петрогенезисе и рудоносности гранитоидов / И.Н. Бушляков, В.В. Холоднов. – Москва : Наука, 1986. – 190с.
314651
  Завьялов Л.В. Галоидакриловые кислоты в рекциях с циклическими тиомидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Завьялов Л.В.;. – Москва, 1978. – 17л.
314652
  Бугрова Л.В. Галоидалкилирование бензола хлорбромкалканами : Автореф... канд. хим.наук: / Бугрова Л. В.; Таше.ГУ. – Ташкент, 1964. – 29л.
314653
  Ермохина Валентина Александровна Галоидалкиловые эфиры в реакции Фределя-Крафтса : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ермохина Валентина Александровна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 23л.
314654
  Самойлова З.Е. Галоидзамещенные этиленимины и ассиметрический этилениминный азот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Самойлова З.Е. ; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
314655
  Снегоцкая В.А. Галоидирование сульфонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Снегоцкая В.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1970. – 19л.
314656
  Попова В.А. Галоидометилорование в ряду производных бензола. : Автореф... канд. хим.наук: / Попова В.А.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 7 с.
314657
  Каришин А.П. Галоидопроизводные аценафтена. : Дис... канд. химич.наук: / Каришин А.П.;. – Полтава, 1947. – 98л. – Бібліогр.:л.95-96
314658
  Каришин А.П. Галоидопроизводные ацетофтена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Каришин А. П. – Полтава, 1949. – 7 с.
314659
  Поконова В Ю. Галоидсульфиды. / В Ю. Поконова, . – Л, 1977. – 278с.
314660
  Зайцева Н.В. Галопелиты Старобинского месторождения калийных солей / Н.В. Зайцева. – Минск, 1979. – 154с.
314661
  Патиківський Ю. Галопом по Марокко: чим вражає африканське королівство // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 5 квітня (№ 42). – С. 12-13
314662
   Галопом по Новому свету // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 58-62 : фото
314663
   Галопом по Северу // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 30-33 : фото
314664
  Самойлова А.П. Галофитная растительность озерных депрессий Хакассии : Автореф... канд. биологич.наук: / Самойлова А.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 15 с.
314665
  Кури Али Махмуд Галофиты апшерона и их экологические особенности : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.16 / Кури Али Махмуд; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1982. – 23л.
314666
  Войтюк Богдан Юрійович Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор"я ( синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Войтюк Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 323л. + Додатки: л. 162 - 323. – Бібліогр.: л. 145 - 162
314667
  Войтюк Богдан Юрійович Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор"я ( синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Войтюк Богдан Юрійович. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
314668
  Иваненко О. Галочка / О. Иваненко. – М., 1961. – 20с.
314669
  Дроботов В.Н. Галстук цвета зари / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Кн. изд-во, 1962. – 54 с.
314670
  Цапу В.Ф. Галузеа структура і питання територіальної спеціалізації промисловості Півдня Молдавської РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 101-110 : Табл.
314671
  Кришталь Г.О. Галузева і територіальна структура виробничого (індустріального) туризму Сумщини / Г.О. Кришталь, С.І. Сюткін // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 225-227. – ISBN 978-966-285-361-2
314672
  Гонак М.І. Галузева і територіальна структура народного господарства ЧССР / М.І. Гонак. – Львов, 1978. – 85с.
314673
  Мосенкіс Ю.Л. Галузева корейська лексика в українських текстах (на матеріалі спортивної термінології) / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 444-449. – ISBN 966-581-481-8
314674
  Шніпко О.С. Галузева модель діагностики економічної безпеки та резервів її підвищення // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 111-117
314675
  Сороченко А. Галузева належність та юридична сутність корпоративних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 54-57
314676
  Ігнатюк А. Галузева політика в системі державного регулювання економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-19. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У роботі визначено сутність, об"єкт регулювання галузевої політики. Проаналізовано головні пріоритети, напрямки та інструменти проведення державної політики на галузевих ринках країни. In the article is defined the essence and subject of the industry ...
314677
   Галузева програма впровадження профільного навчання на 2008-2010 рр.(проект) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-10 : табл.
314678
   Галузева програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки : затверджено наказом МОН України від 25.05.2008 р. №461 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 9-19. – ISSN 0130-8890
314679
   Галузева програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки : затверджено наказом МОН України від 25.05.2008 р. №461 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 9-19. – ISSN 0130-8890
314680
   Галузева Програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки : затверджено наказом МОН України від 25.05.2008 №461
314681
  Кліценко Г.Г. Галузева система відстеження потенційних небезпек та виробничих ризиків в АПК // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – C. 229-236. – ISSN 2078-0877
314682
   Галузева соціологія : Збірник частково анатованих бібліографічних покажчиків літератури за 1980-2002 роки. – Днепропетровск : ДНУ, 2003. – 418с.
314683
  Хриков Є.М. Галузева спеціалізація педагогічної науки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 38-46. – ISSN 2411-1317
314684
  Іщук С.І. Галузева структура і територіальна спеціалізація промисловості Львівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 134-142 : Табл.
314685
  Білозерова В.О. Галузева структура народного господарства та проблема зближення рівнів господарського розвитку економічних районів : теорія. Історія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 9-15. – Бібліогр.: 2 назви
314686
  Гілецький Й.Р. Галузева структура природокористування та підходи до її аналізу на прикладі гірських регіонів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 186-196 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
314687
  Ігнатюк А.І. Галузева структура ринку як основа конкурентних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розкрито фактори, що визначають структуру ринку за кількістю учасників та характеру товару. Подано класифікацію типів побудови ринку, визначено основи концентрації ринку, критерії ефективного розміру фірми на ринку певного товару та особливості ...
314688
  Міхелі С.В. Галузева структура сучасного українського ландшафтознавства : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 99-109. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
314689
  Кунанець Н.Е. Галузеве бібліотекознавство: досвід зарубіжних бібліотек // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 94-97. – ISBN 978-966-285-103-8
314690
  Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації / З.В.Партико. – Львів : Афіша, 2007. – 104 с. – ISBN 978-966-325-085-4
314691
  Володарський О. Галузеве та регіональне розміщення ПІІ в Китаї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 238-239
314692
  Ластовецький В.О. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і практики : Монографія / В.О. Ластовецький; МОНУ; Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. – Чернівці : Прут, 2005. – 200с. – ISBN 966-560-316-7
314693
  Глейх Є.І. Галузевий курс бухгалтерського обліку : підручник для фінансових технікумів / Є.І. Глейх і С.О. Щенков. – Київ : Держфінвидав, 1949. – 331 с.
314694
  Дам`янов А. Галузевий маркетинг : Hавч.посіб.для студ.екон.спец. / А. Дам`янов, Савєльєв Євген Васильович, Штефанич Дмитро Андрійович; МОУ,Інст.змісту і методів навчання;Тернопільська акад.народного господарства;Свінцовська екон.акад. – Київ, 1997. – 176с. – ISBN 5-7763-9073-7
314695
  Хомин П. Галузевий облік: sik et non! // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 30-34. – Бібліогр.: 6 назв
314696
  Букшина Т. Галузевий реферативний сегмент із періодичних і продовжуваних видань України психолого-педагогічної тематики в УРЖ "Джерело" (2009-2013 рр.) / Тамара Букшина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 12 (233), грудень. – С. 22-26. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено результати одного з аспектів моніторингів опублікування реферативної інформації в чотирьох серіях УРЖ "Джерело" за 2009-2013 рр., зокрема стану відображення назв періодичних і продовжуваних видань із питань педагогіки, психології й ...
314697
  Шовкун І. Галузевий сектор науки в контексті інноваційних процесів в економіці України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-59. – ISSN 0131-775Х
314698
  Гриценко Л. Галузеві аспекти вибору пріоритетів при державному інвестуванні / Л. Гриценко, Т. Васильева // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 41-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
314699
  Жилінська О. Галузеві аспекти фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України / О. Жилінська, Т. Петровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто фінансову складову інноваційної діяльності промислових підприємств України загалом та вуглевидобувних зокрема. The article revises a financial component of innovative activities at Ukrainian industrial enterprises in general and at ...
314700
  Вербова В. Галузеві бібліографічні покажчики з вищої освіти у фонді Державної науково-падагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326
314701
  Гавриш Н. Галузеві бібліотечно-інформаційні ресурси як комунікаційні засоби // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326
314702
  Білецький В. Галузеві енциклопедії та перспективи держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 13


  Вихід і фахова апробація "Гірничого енциклопедичного словника" і тритомної "Малої гірничої енциклопедії" перервали паузу у виданні енциклопедій з інженерних наук.
314703
  Гумен О.С. Галузеві інформаційні ресурси готельно-ресторанної справи: модернізація та перспективи розвитку // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 168-177. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333
314704
  Васильєва Н К Галузеві й регіональні аспекти інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрних підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 264-268. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
314705
  Ільїн Л.В. Галузеві класифікації озер Полісся // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 215-220 : Табл. – Бібліогр.: 7. – ISBN 966-521-109-9
314706
   Галузеві накази Генерального прокурора України : збірник станом на 12 лютого 2013 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 263, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0408-1
314707
  Партико З. Галузеві норми редагування зібрань творів / З. Партико, С. Старкова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 14-20. – ISSN 2076-9326
314708
  Партико Галузеві норми редагування поетичних творів / Партико, С.В. Бевзюк // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 137-141


  У статті подано каталог галузевих норм редагування поетичних творів. Для виявлення ступеня обґрунтованості вказаних норм застосовано метод експертних оцінок (опитано сім експертів; опитування проведено на основі розробленої анкети). З проаналізованих ...
314709
  Партико З.В. Галузеві норми редагування радіопередач // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.42-46
314710
  Партико З.В. Галузеві норми редагування телепередач // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 91-96


  Виділено такі етапи телевізійного процесу, як авторський (сценарний) , редакційний, знімальний (окремо підетапи відео- та аудіомонтажу), озвучувальний, передавальний та післяефірний.Для кожного з етапів вказано й детально описано галузеві норми ...
314711
  Партико З.В. Галузеві норми редагування телепередач (огляд.чавстина 2) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 100-107. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
314712
  Сенюта Л.Б. Галузеві ознаки інститутів особливої частини земельного права України. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 109-116. – (Юридичні науки ; № 2)
314713
  Марченко В.М. Галузеві особливості злиттів та поглинань в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 65-69
314714
  Сюркало Б.І. Галузеві особливості складу та структури оборотних активів підприємств / Б.І. Сюркало, Я.В. Рябець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 150-154. – ISSN 2222-4459
314715
  Черевко Д. Галузеві особливості формування конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах членства України в СОТ / Д. Черевко, І. Дроздяк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
314716
  Поліводський О. Галузеві правила професійної етики у конкуренції в системі законодавства України про захист економічної конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 73-75
314717
  Сінічкіна Л. Галузеві правила професійної етики як механізм саморегулювання та засіб попередження недобросовісної конкуренції / Л. Сінічкіна, М. Баранович // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 8-13
314718
  Кривак А.П. Галузеві пріоритети у спеціалізації експорту національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 114-117.
314719
  Ігнатюк А.І. Галузеві ринки : теорія, практика, напрями регулювання : монографія / А.І. Ігнатюк. – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-462. – ISBN 978-966-669-301-6
314720
  Ігнатюк А.І. Галузеві ринки та інновації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 90-100


  У статті розглянуто підходи різних економічних шкіл та напрямків економічної теорії до застосування теорії інновацій у дослідженні галузевих ринків, проаналізовано взаємозв"язок між інноваціями та структурою ринку, розміром фірми, вплив інновацій на ...
314721
  Прокопюк А. Галузеві структури зрушення як чинник економічного зростання регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 55-62. – ISSN 1562-0905
314722
  Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 229 л. + Додатки: л. 215-229. – Бібліогр.: л. 192-214
314723
  Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
314724
  Юрків Н. Галузево-секторальний вимір конкурентоспроможності та економічної безпеки держави: досвід України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 59-61
314725
  Шевчук С.М. Галузево-статистична школа української суспільної географії (до 140-річчя від дня народження академіка К.Г. Воблого) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 240-251. – ISSN 2308-135X
314726
  Марушинець А.В. Галузево-територіальна трансформація аграрної сфери Київського Придніпров"я // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 42-49 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
314727
  Даневич Л.Г. Галузевому державному архіву СБ України – 20 років // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 106-118. – ISSN 0320-9466
314728
  Поданчук В.Д. Галузі важкої промисловості : географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 43-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 1 назва
314729
  Мамалига А. Галузі функціонально-комунікативного вивчення тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 177-188. – (Журналістика ; Вип. 2)
314730
  Микитась В.Л. Галузка могутнього дерева. (Про розвиток літератури на Закарпатті в другій половині ХІХ ст.) / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1971. – 206с.
314731
  Кучин С.П. Галузь культури та мистецтва як складова частина народного господарства країни // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 185-188
314732
  Короленко Ігор Галузь потребує змін! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 22. – ISSN 1998-8044
314733
  Здановский А.Б. Галургия / А.Б. Здановский. – Ленинград, 1972. – 527с.
314734
  Поліщук Ю.О. Галут як чинник формування іудейської діаспори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 134-137. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У цій статті робиться спроба розглянути поняття "іудейська діаспора" і "галут" та проаналізувати різні погляди на цю проблему. In this article an attempt is made to consider the concepts of Jewish Diaspora and Galut and to analyze different views at ...
314735
   Галущенко Микола Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 28-29
314736
   Галущенко Микола Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 44-45 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
314737
   Галущенко Микола Григорович (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 28. – ISBN 966-95774-3-5
314738
  Алексєєва Т. Галшка Гулевичівна - гордість українського меценатства // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 12 (304). – С. 32-34
314739
   Галшка Гулевичівна // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 58-60. – ISBN 978-966-8137-97-6
314740
  Чарот М. Галя / М. Чарот. – Харків, 1929. – 62 с.
314741
  Тарновський М.Ю. Галя : оповідання / М.Ю. Тарновський. – Львів, 1954. – 111 с.
314742
  Брыль Я. Галя / Я. Брыль. – Минск, 1965. – 28 с.
314743
  Розен А.Г. Галя вернулась из отпуска. / А.Г. Розен. – М, 1963. – 48с.
314744
  Лавров И.М. Галя Ворожеева / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1976. – 191с.
314745
  Певнев Ф.П. Галя и Тимка. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1966. – 149с.
314746
  Богомолов А. Галя, дочь генсека // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Май, № 5. – С. 22-24. – ISSN 2075-7522


  Галина Брежнева.
314747
  Кремінь Дмитро Галявина орхідей : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 79-88. – ISSN 0208-0710
314748
  Рева Л. Галятовський Іоаникій - український письменник, церковно-освітній і громадський діяч, засновник теоретичних засад барокової проповіді // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 181-186. – ISBN 966-95758-1-8
314749
  Али-Заде оглы Гальано и термомагнирные эфффекты в двойных сплавах негель германий : Автореф... канд физ.мат.наук: / Али-Заде М. З. оглы; В378.734. – Ашхабад, 1970. – 13л.
314750
  Али-Заде оглы Гальано и термомагнирные эфффекты в двойных сплавах негель германий : Автореф... канд физ.мат.наук: / Али-Заде М. З. оглы;. – Ашхабад, 1970. – 13л.
314751
  Сочеванов В.Г. Гальваваческие элементы / В.Г. Сочеванов. – М-Л, 1951. – 272с.
314752
  Пастусяк Л. Гальванизация агрессора / Л. Пастусяк. – Москва, 1968. – 312с.
314753
  Спижевский И.И. Гальванические батареи и аккумуляторы / И.И. Спижевский. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 72 с.
314754
  Денисьевский М. Гальванические сухие элементы / сост. М. Денисьевский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1890. – IV, 58 с. : черт.


  На тит. л. надпись: Из б-ки Ф.В. Эндимонова С-Пб. 25 авг. 1890 .
314755
  Вейнер Р. Гальваническое хромирование = Die galvanische Verchromung : блестящее и твердое / Р. Вейнер ; пер. с нем. инж. Н.Б. Сциборовской. – Москва : Машиностроение, 1964. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 149-150
314756
  Миколайчук М. Гальванічні елементи та акумулятори : популярний виклад теоретичних основ роботи первинних та вторинних електричних елементів для учнів електротехнічних профшкіл / М. Миколайчук. – Харків-Київ : Енерговидав, 1932. – 112 с.
314757
  Воронюк П.И. Гальвано- и термомагнитные свойства теллуристого свинца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Воронюк П.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 10л.
314758
  Кайданов В.И. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводинках : учеб. пособие / В.И. Кайданов, А.Б. Нуромский. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 79 с.
314759
  Кайданов В.И. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводниках при смешанной проводимости : учеб. пособие / В.И. Кайданов, А.Б. Муромский. – Ленинград : ЛПИ, 1989. – 27 с.
314760
  Нормантас Э.С. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводниках с вырожденной зоной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Нормантас Э.С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
314761
  Бивол В.Г. Гальвано- и термомагнитные явления в сплавах сурьма-висмут в интервале температур 77 -- 300 К. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Бивол В.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14
314762
  Петров И.Н. Гальвано- и термомагнитные явления и работа выхода оксидного покрытия катодов в вакууме и парах Ba, Mg, Cs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Петров И.Н.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 23л.
314763
  Думанский А.В. Гальвано-коллоиды / А.В. Думанский, З.П. Чешева. – Оттиск из Ж.Р.Ф.-Х.О., ч. химич. Т. LXI. Вып. 8
8. – с.
314764
  Иоффе И.В. Гальваномагнитные волны и градиентная неустойчивость тока в полупроводниках и полуметаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иоффе И.В.; АН СССР. Лен. физ.-тех. ин-тут им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1964. – 8л.
314765
  Афарида А.М. Гальваномагнитные и термомагнитные свойства некоторых бинарных сплавов : Автореф... кандидат физ.-мат.наук: / Афарида А.М.; Туркменский государственный университет им.А.М.Горького. – Ашхабад, 1967. – 23л.
314766
  Розыев М.А. Гальваномагнитные и термомагнитные свойства тонких пленок системы сплавов никель-палладий : Автореф... канд. физ мат.наук: / Розыев М. А.; Турк.ГУ. – Ашхабад, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
314767
  Кувадников О.К. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в нормальных и переходных металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кувадников О.К.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
314768
  Кувандиков О.К. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в нормальных и переходных металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кувандиков О.К.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
314769
  Конин Александр Михайлович Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в ограниченных полупроводниках при разогреве и увеличении фонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Конин Александр Михайлович ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 17 с.
314770
  Абдурахманов А.А. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в феромагнетиках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абдурахманов А.А.; Моск. гос.ун-т.им.Ломоносова. – Москва, 1964. – 6л.
314771
  Ермеев С.Н. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в феромагнитных металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ермеев С.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1966. – 15л.
314772
   Гальваномагнитные преобразователи в измерительной технике. – Москва, 1984. – 360 с.
314773
  Викулин И.М. Гальваномагнитные приборы / И.М. Викулин, Л.Ф. Викулина, В.И. Стафеев. – Москва, 1983. – 104 с.
314774
  Исмаилов З.А. Гальваномагнитные свойства антимонида индия в сильных импульсных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исмаилов З.А.; АН СССР. Физ.-тех. ин-тут. – Л., 1965. – 20л.
314775
  Костина Т.И. Гальваномагнитные свойства висмута в сильных эффективных полях : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Костина Т. И.; МГУ,Физ. фак. – М., 1965. – 9л. – Бібліогр.:с.9
314776
  Завадский Э.А. Гальваномагнитные свойства германия в сильных импульсных магнитных полях : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завадский Э.А.;. – К, 1961. – 17л.
314777
  Акперов М.А. Гальваномагнитные свойства и энергетический спектр носителей тока в твердых растворах сурьма-мышьяк : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Акперов М.А.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.16
314778
  Усаров Уктам Туратович Гальваномагнитные свойства кобальта и рения при низких температурах в сильных магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Усаров Уктам Туратович; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1974. – 16л.
314779
  Оразгулыев Б. Гальваномагнитные свойства кремния в сильных импульсных магнитных полях : Автореф... канд. ффиз. мат.наук: / Оразгулыев Б.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1966. – 15л.
314780
  Андриевский Владимир Васильевич Гальваномагнитные свойства тонких пленок висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Андриевский Владимир Васильевич; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
314781
  Волоцкая В.Г. Гальваномагнитные свойства чистого индия и алюминия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Волоцкая В.Г.; АН УССР. Физико-технич. ин-т низких температур. – Х., 1965. – 12л.
314782
  Хомерки О.К. Гальваномагнитные элементы и устройства автоматики и вычислительной техники / О.К. Хомерки. – Москва, 1975. – 176с.
314783
  Галепов П.С. Гальваномагнитные эффекты в монокристаллических пленках никеля, железа, кобальта и их двойных сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Галепов П.С.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
314784
  Мусаев П.Х. Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках с ториодальными изоэнергетическими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Мусаев П.Х.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физ-мат.наукам Отд-ния физ-техн.и матем.наук. – Ташкент, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
314785
  Вильнюс И.И. Гальваномагнитные эффекты в сильных электрических полях при неупругом рассеянии носителей тока в полупроводниках со сложной зонной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Вильнюс И.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 15л.
314786
  Ву Динь Кы Гальваномагнитные эффекты в ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ву Динь Кы; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Физ. фак. – М., 1965. – 11л.
314787
  Кечин В.В. Гальваномагнитные эффекты и графите и сурме под высоким давленим : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Кечин В.В.; АН СССР, Физ. ин-т им. С.Н.Лебедева. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
314788
  Кучис Е.В. Гальваномагнитные эффекты и методы их исследования / Е.В. Кучис. – Москва : Радио и связь, 1990. – 263 с.
314789
  Рабинович Р.И. Гальваномагнитные эффекты и циклотронный резонанс электронов в сильных электрических полях : Автореф. дис. ... канд. физ-матю. наук : 01.049 / Рабинович Р.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
314790
  Овчаренко Н.И. Гальваномагнитные явления в полупроводниках и их техническое использование / Н.И. Овчаренко. – Москва, 1961. – 100 с.
314791
  Дроздова З.С. Гальваномагнитный эффект ^R:R и его гистерезисные явления в кобальтовых, железных и никелевых пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Дроздова З.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 14л.
314792
   Гальваномагнітні дослідження плівок Іn2ОЗ при температурі рідкого гелію / С.В. Лисоченко, Л.В. Іщук, Ю.С. Жарких, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 407-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені результати електрофізичних досліджень процесів переносу двовимірних (2D) вільних електронів в плівках легованого оловом оксиду Індія при температурі рідкого гелію. Досліджені залежності компонент тензору поверхневого опору рik [подано ...
314793
   Гальванометр универсальный. – Москва : НАРКОМПРОС РСФСР - УЧСБЫТ, 1937. – 16 с.
314794
   Гальванометрические компенсаторы. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
314795
  Минц М.Б. Гальванометрические приборы / М.Б. Минц. – Ленинград, 1982. – 181 с.
314796
  Карандеев К.Б. Гальванометры постоянного тока / К.Б. Карандеев. – Львов, 1957. – 170 с.
314797
  Буан Эмиль Гальванопластика / Буан Эмиль. – Б.м. – 203с.
314798
  Попилов Л.Я. Гальванопластика / Л.Я. Попилов. – Москва-Ленинград : МАШГИЗ, 1961. – 64 с. – (Библиотека гальванотехника ; Вып. 8)
314799
  Егорова Н.П. Гальванопластика / Н.П. Егорова. – М., 1963. – 24с.
314800
  Изгарышев Н.А. Гальванопластика и гальваностегия / Н.А. Изгарышев. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1926. – 79 с. – (Рабочпя школьная библиотека ; Серия по химии)
314801
  Каданер Л.И. Гальваностегия / Л.И. Каданер. – Киев, 1964. – 312 с.
314802
  Баширов Радиф Исхакович Гальванотермомагнитные явления в полупроводниках типа АшВу и АпВу в сильных магнитных полях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 049 / Баширов Радиф Исхакович; Азербайджанск. гос. ун-т. – Баку, 1972. – 34л.
314803
  Мовшович А.Е. Гальванотехника : практическое руководство для ремесленников-кустарей (гальванопластика и гальваностратегия) с 20 рисунками / А.Е. Мовшович. – Ленинград : БРОКГАУЗ-ЕФРОН, 1928. – 128 с.
314804
  Павловский Э.А. Гальванотехника / Э.А. Павловский. – Москва, 1931. – 88 с.
314805
  Лаворко П.К. Гальванотехника / П.К. Лаворко, К.С. Гончаренко. – Киев, 1941. – 279 с.
314806
  Блащук Е.Ф. Гальванотехника / Е.Ф. Блащук, П.К. Лаворко. – Москва-Киев, 1961. – 246 с.
314807
  Однорвлоы Н.В. Гальванотехника в декоративном искусстве / Н.В. Однорвлоы. – 2-е изд. доп. – М., 1974. – 191с.
314808
  Гиндлин В.К. Гальванотехника в полиграфии. / В.К. Гиндлин. – М., 1965. – 325с.
314809
  Ямпольский А.М. Гальванотехника драгоценных и редких металлов / А.М. Ямпольский. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1958. – 44 с.
314810
  Гюнтер Г. Гальванотехніка / Г. Гюнтер. – Харків-Київ, 1930. – 20 с.
314811
  Вашкевичус А.Р. Гальвиномагнитные явления в германии в сильных электрических полях : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.049 / Вашкевичус А.Р.;. – Вильнюс, 1971. – 13л.
314812
  Лапин К.К. Галька-ветерок. -- (Девушка с винтовкой. -- "Босая" атака. Рассказы). / К.К. Лапин. – М., 1967. – 48с.
314813
  Мищик А.В. Галька / А.В. Мищик. – Краснодар, 1964. – 108с.
314814
  Жолдак Б. Гальманах / Богдан Жолдак. – Київ : Факт, 2007. – 248с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-175-9
314815
  Магуза В.С. Гальминтофауна амфибий Полесья Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Магуза В. С.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
314816
  Резниченко Б.В. Гальмівне випромінювання атомного ядра в немарківській динамівці поділу / Б.В. Резниченко, В.М. Коломієць, С.В. Радіонов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 87
314817
  Юшкевич О.О. Гальмівний вплив радіаційного забруднення на розвиток сільськогосподарських підприємств: 30 років після аврії на ЧАЕС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 61-69. – ISSN 2309-1533
314818
   Гальмівні ефекти гетерополіядерних комплексів Cu(II)/Co(III) з діетаноламіном на секрецію жовчі у щурів / Т.Б. Синельник, С.П. Весельський, В.М. Кокозей, В.Г. Маханькова, Т.В. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
314819
   Гальмування і розгальмування // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 714. – ISBN 966-316-069-1
314820
   Гальпєрін Ісаак Михайлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 51-52. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР.
314821
  Ройтберг О О. Гальс / О О. Ройтберг. – Москва, 1957. – 61 с.
314822
  Марцинковская Т.Д. Гальтон Фрєнсис (Galton F.) (1822-1911) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 35-37. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
314823
  Губерський Л.В. Гальчинський Анатолій Степанович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 269-270. – ISBN 966-316-039-X
314824
  Ковальський М. Гальшка княжна Острозька // Острозькі просвітники XVI-XX ст. / Ун-тет "Острозька Академія"; У ІТ;Ред.кол.:І.Д.Пасічник,М.П.Ковальський та ін. – Острог, 2000. – С. 17-23. – ISBN 966-7631-05-2
314825
  Малєєв Ю.М. Гальштатські городища Північно-Східного Прикарпаття // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 109-116. – (Історичні науки ; вип. 20)


  Статья посвящена изучению малоисследованого вопроса о гальштатских памятниках на территории нашей страны. Дается описание местоположения и типографии, а также устройства оборонительных сооружений на городищах Лисичники и Нижнее Крывче в ...
314826
  Гольданский В.И. Гама-резонансные методы и приборы для фазового анализа минерального сырья / В.И. Гольданский, А.В. Доленко, Б.Г. и др. Егиазаров. – М., 1975. – 144с.
314827
  Головня В. Гама-спалахи - огляд областей неба на платівках архіву (1976-1998) / В. Головня, Л. Пакуляк, Л. Кізюн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Результати постійного моніторингу гамма-спалахів регулярно публікуються в GCN Circulars як для подальших спостережень післясвітіння, так і для вивчення всіх об"єктів, які розташовані в ділянках поблизу зареєстрованого спалаху. Останнє завдання може ...
314828
   Гама-спектрометрия скважин при поисках и разведке нефти и твердых полезных ископаемых. – М., 1987. – 112 с.
314829
  Лапиня И.М. Гамазовае клещи Латвии / И.М. Лапиня. – Рига, 1988. – 196с.
314830
  Брегетова Н.Г. Гамазовые клещи / Н.Г. Брегетова. – М.-Л., 1956. – 247с.
314831
  Антоненко В.В. Гамазовые клещи грызунов среднего Приднепровья : Автореф... канд.биолог.наук: / Антоненко В.В.;. – Днепропетровск, 1967. – 19л.
314832
  Журавлева Л.А. Гамазовые клещи грызунов юга степной части Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Журавлева Л. А.; ОГУ. – Одесса, 1964. – 16л.
314833
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи Западной Сибири : Автореф... д-ра биол.наук: / Давыдова М.С.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперимент. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 44л.
314834
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи Западноц Сибири / М.С. Давыдова, В.В. Никольский. – Новосибирск, 1986. – 122с.
314835
  Белоконь Е.М. Гамазовые клещи и блохи мелких млекопитающих на территории западных областей Украины : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Белоконь Е.М. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 23 с.
314836
  Еропов В.И. Гамазовые клещи Иркутской области, их значение в очагах некоторых болезней. (Клещевого энцефалита, клещевого риккетсиоза Азии и лихорадки Ку) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Еропов В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
314837
  Прошин В.Г. Гамазовые клещи мелких млекопитающих в природных очагах туляремии Западного Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Прошин В.Г.; ВНИИ Противочум. – Саратов, 1977. – 16л.
314838
  Агапова И.Н. Гамазовые клещи мелких млекопитающих Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Агапова И.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
314839
  Челпанова Е.В. Гамазовые клещи мелких млекопитающих Камского Предуралья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Челпанова Е.В.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1970. – 18л.
314840
  Пинчук Л.М. Гамазовые клещи млекопитающих Днестровско-Прутского междуречья. / Л.М. Пинчук. – Кишинев, 1976. – 174с.
314841
  Пиряник Г.И. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Пиряник Г.И.; КГУ. Кафедра зоологии беспозвоночных. – Киев, 1959. – 14л.
314842
  Пиряник Г.И. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины / Г.И. Пиряник; Мин-во высш. и средн. спец. образов. УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во КГУ, 1962. – 176с.
314843
  Черных П.А. Гамазовые клещи мышевидных грызунов Хабаровского Приамурья (материалы по фауне и экологии). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Черных П.А.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
314844
  Исакова Т.Т. Гамазовые клещи птиц Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. биол.наук: / Исакова Т.Т.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
314845
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи семейства parasitidae Западной Сибири / М.С. Давыдова. – Новосибирск, 1976. – 200с.
314846
  Буякова Г Т. Гамазовые клещи специальных мест храпения запаса продуктов в Забайкалье и Южном Прибайкалье. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.097 / Буякова Т.Г,; Иркут.гос.ун-т. – Чита, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
314847
  Арзамасов И.Т. Гамазовые клещи фауны Белоруссии / И.Т. Арзамасов. – Минск, 1968. – 100с.
314848
  Меледжаева М.А. Гамазовые клещи юго-восточной Туркмении (Gamasoidea, Parasitiformes) : Автореф... кандидата биол.наук: / Меледжаева М.А.; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ашхабад, 1964. – 12л.
314849
  Новожилов С. Гамак для новобрачних // Эхо планеты : Москва, 2000
314850
  Чухно В. Гамаліївський Харлампіївський монастир: історія та сьогодення // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 156-169. – ISSN 2222-5250


  Гамаліївський (Харлампіївський) монастир - православний жіночий, а потім чоловічий монастир, який у 1713-1924 рр. (з перервами) діяв у околицях с. Гамаліївка Шосткинського району Сумської області. Історія монастиря пов"язана з діяльністю козацької ...
314851
  Шевченко Т. Гамалія / Т. Шевченко, 1911
314852
  Шевченко Т.Г. Гамалія / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 12с. : мал. і портр.
314853
  Шевченко Т. Гамалія // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 614-619. – ISBN 978-966-500-300-7
314854
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер / А.А. Агарышев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 191с. – (Жизнь замечательных людей)
314855
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер / А.А. Агарышев. – Москва
2. – 1979. – 207с.
314856
  Брагар Є. Гамаль Абдель Насер. Життя і діяння "вільного офіцера" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 10-11
314857
  Прокопов Д.Є. Гаман (Hamann) Йоган Георг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 410-412. – ISBN 966-316-069-1
314858
  Радченко О.А. Гаман Й.Г. в лингвистическом дискурсе XVIII столетия / О.А. Радченко, Л.С. Аликаэва // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 1 январь-февраль. – С. 82-101. – Bibliogr.: С. 100-101;[23 поз.]. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматриваются лингвистические взгляды Иоганна Георга Гамана, выдающегося теоретика языка и философа [Германия, Кёнигсберг(1730-1788)]. Оказал влияние на становление языкознания в Германии XVIII в., в частности - на творчество И.Г. ...
314859
  Корнєєв Д.Ю. Гаманець або життя, чи дещо про безцінний мінерал / Д.Ю. Корнєєв, С.О. Чернюк // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 25-28. – ISSN 1605-9875
314860
  Гамарджвеба Гамарджвеба : Стихи грузинских поэтов 1941-1944 / Гамарджвеба; Под ред. Петра Скосырева и Симона Чиковани. – Москва : Советский писатель, 1944. – 144 с.


  Ред.: Скосырев, Петр Георгиевич
314861
  Михайлин І.Л. Гамартія Миколи Хвильового / І.Л. Михайлин. – Харків, 1993. – 40 с.
314862
  Первенцев А. Гамаюн - птица вещая : роман / А. Первенцев. – М : Молодая гвардия, 1963. – 432 с.
314863
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь А.Блока / В.Н. Орлов. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 726с.
314864
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь А.Блока / В.Н. Орлов. – М., 1981. – 719с.
314865
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока / В.Н. Орлов. – Киев : Мистецтво, 1989. – 626с. – ISBN 5-7715-0197-2
314866
  Стаут Р. Гамбит / Р. Стаут. – М, 1991. – 108с.
314867
  Ильин Е.И. Гамбит Пегаса : Сборник / Е.И. Ильин. – Москва, 1981. – 111с.
314868
  Коровиков В.И. Гамбия / В.И. Коровиков. – Москва : Мысль, 1971. – 56с. – (У карты мира)
314869
   Гамбия. Коста-Барселога: удивительное рядом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 38-39 : фото
314870
  Рейснер Л.М. Гамбург на барикадах / Л.М. Рейснер. – Харьков, 1926. – 109с.
314871
  Давидович Д.С. Гамбург на баррикадах / Д.С. Давидович. – Москва, 1985. – 172 с.
314872
  Бегишева Алия Гамбург. Прыжок через Эльбу / Бегишева Алия, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 80-91 : фото. – ISSN 1029-5828
314873
  Кізлова О. Гамбург: культурний пласт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 грудня (№ 46). – С. 16


  "У Гамбургу - сотні місць, де варто побувати туристові. Це друге за величиною місто Німеччини. І для багатьох його жителів та шанувальників - перше за красою. У гирлі Ельби мешкають два мільйони не тільки німців, а й мігрантів з усіх куточків ...
314874
  Леонов Сергей Гамбургер : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 32 : Фото
314875
  Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия / Г.Э. Лессинг ; Пер. с нем. И.П. Рассадин ; С предисл. [переводчика], прим. разных комментаторов и алф. указ. – Москва : Изд. Н.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. Рихтера, 1883. – [2], 504, XVII, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах
314876
  Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия / Г.Э. Лессинг. – М.-Л., 1936. – 455с.
314877
  Имерманис А. Гамбургский оракул : роман / А. Имерманис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1975. – 295 с.
314878
  Имерманис А. Гамбургский оракул : романы-памфлеты / А. Имерманис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1980. – 415 с.
314879
  Шкловский В.Б. Гамбургский счет / В.Б. Шкловский. – М., 1990. – 544с.
314880
  Сизоненко А. Гамбургский счет / Александр Сизоненко. – Киев : АДЕФ-Украина, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-187-009-2
314881
  Эмар Г. Гамбусино / Г. Эмар. – Мурманск, 1986. – 189с.
314882
  Шут Н. Гамельнский дудочник. / Н. Шут. – Л, 1976. – 167с.
314883
  Чешихин В Гамерлинг : характеристика / Всеволод Чешихин. – Рига : гл. скл. у авт., Печ. (Санкт-Петербург), 1904. – [2], IV, 348, V-XIII с. – Кн. деф.: отсутствует обл.
314884
   Гаметная и зиготная селекция растений : материалы Республиканской конференции 23 июня 1986 г. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 206 с.
314885
  Широкова М.Я. Гаметогенез и структура нерестовой популяции Балтийского трески. (Gadus morhua callarias) : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Широкова М.Я.; Калининградский технический ин-т рыбной промышленности и хозяйства. – Калининград, 1971. – 24л.
314886
  Кошелев Б.В. Гаметогенез, половые циклы и биология размножения рыб : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Кошелев Б.В.; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.М.Северцова. – М., 1971. – 64л. – Бібліогр.:с.60-63
314887
  Капиева Н.В. Гамзат Цадаса : Критико-биографический очерк / Н.В. Капиева. – Москва : Советский писатель, 1952. – 144с. – Библиогр.: с. 142-143
314888
  Корабельников Г.М. Гамзат Цадаса. / Г.М. Корабельников. – Москва, 1976. – 87 с.
314889
   Гамзат Цадаса. Воспоминания современников.. – Махачкала, 1968. – 318 с.
314890
  Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон / В.О. Печатнов. – М., 1984. – 335с.
314891
  Тахтаджян Л.А. Гамильтонов подход в теории солитонов / Л.А. Тахтаджян, Л.Д. Фаддеев. – Москва : Наука, 1986. – 527с.
314892
  Зуб С.С. Гамильтонов формализм для магнитного взаимодействия свободных тел // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 49-62. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен гамильтонов формализм на основе пуассоновых структур (ПС), описывающий магнитное взаимодействие осесимметричных тел (постоянные/сверхпроводящие магниты и их различные комбинации). Магнитная потенциальная энергия для таких смешанных систем ...
314893
  Зуб С.С. Гамильтонова динамика симметричного волчка во внешних аксиально-симметричных полях. Магнитное удержание твердого тела // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 4, июль - август. – С. 10-28. – ISSN 0572-2691
314894
  Кривенко В.М. Гамильтоновы и дуально-гамильтоновы полугруппы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кривенко В.М.; АН МолдССР. Ин-тут матем. с вычисл. центром. – Кишинев, 1979. – 10л.
314895
  Андриянов В.И. Гамильтоновы кольца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Андриянов В.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
314896
  Брежнев В.С. Гамильтоновы методы в теории тяготения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Брежнев В.С.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра теорет. физики. – М., 1966. – 7л.
314897
  Павленко Ю.Г. Гамильтоновы методы в электродинамике и в квантовой механике / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 337 с.
314898
  Трубенко А.І. Гамільтон (Hamilton) Вільям // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 583. – ISBN 966-316-069-1
314899
  Лімборська О.М. Гамлет - вічний образ світової культури : урок-дослідження. 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45-47.
314900
  Чушкин Н.Н. Гамлет - Качалов / Н.Н. Чушкин. – М, 1966. – 362с.
314901
  Шекспір В. Гамлет / В. Шекспір. – К. – 192с.
314902
  Шекспир В. Гамлет : трагедия в 5 д. / сочинение В. Шекспира ; пер. с англ. М. В. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – 205, 207, 142 с. – На корінці напис: Театр. 8. - Зміст конволюту: Димитрий Самозванец / Нарежной В. (Москва, 1830) ; Борис Годунов / Пушкин А. (СПб., 1831)
314903
  Шекспир Уильям Гамлет : трагедия ; с биографией В. Шекспира и изъяснениями лит. знач. трагедии "Гамлет" / В. Шекспир ; Пер. с англ. А.И. Кронеберга. – Одесса : Книгоиздат "Школа", 1915. – 160 с.
314904
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – М., 1964. – 255с.
314905
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – Куйбышев, 1979. – 176с.
314906
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – М., 1982. – 190с.
314907
  Шекспір В. Гамлет : трагічна історія Гамлета - принца Данського : трагедія на 5 дій / Вільям Шекспір ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв, Кафедра театрознавства та акторської майстерності ; переклад з англійської М. Рудницького. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 192 с., [ 4 ] с. илл. – ISBN 978-966-613-609-4
314908
  Шекспир У. Гамлет : трагедия в пяти актах // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 121-137. – ISSN 0130-7673


  Новий переклад Олексія Цвєткова
314909
  Тургенев Иван Сергеевич Гамлет и дон-Кихот. Речь, произнесеннная на публичном чтении / Тургенев Иван Сергеевич. – Санкт-Петербург, 1885. – 24с.
314910
  Кантор Владимир Карлович Гамлет как "христианский воин" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 32-46. – Бібліогр.: с. 32, 34-40, 42-46. – ISSN 0042-8744
314911
  Кантор В. Гамлет как христианин // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (408). – С. 30-34
314912
  Лисаковский И.Н. Гамлет не пришел на свидание / И.Н. Лисаковский. – Одесса, 1972. – 175с.
314913
  Власова Л.В. Гамлет ХХ століття : вивчення поезії Б. Пастернака. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-40
314914
  Даниленко А. Гамлет, Гемлет чи Гамлєт: Кулішів Шекспір у критиці галицьких мовотворців
314915
  Деблин А. Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу : роман / А. Деблин; Альфред Дёблин ; пер. с нем. Л. Черной. – Москва : Художественная литература, 1983. – 574 с. : іл. – (Зарубежный роман XX века)
314916
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.130-208
314917
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, prince of Denmark / В. Шекспір; З англ. переклав Л. Гребінка. – Київ : Основи, 2003. – 193с. – (Зарубіжна література). – ISBN 966-500-064-0
314918
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, Prince of Denmark / Вільям Шекспір ; з англ. переклав Ю. Андрухович. – [Вид. 2-ге]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-79-5
314919
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський. Король Лір / Вільям Шекспір. – Харків : Фоліо, 2008. – 304 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4174-6
314920
  Шекспир Уильям Гамлет, принц Датский : трагедия в 5 д. Виллиама Шекспира / пер. с англ. Н.А. Полевого. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1889. – XL, 136, 10 с. – (Дешевая библиотека ; [№ 39])
314921
  Шекспир Уильям Гамлет, принц Датский : трагедия в 5 д. Вильяма Шекспира / пер. с англ. Н.А. Полевого. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогансонf, 1896. – [2], II, 120 с. – (Всеобщая библиотека ; № 2)
314922
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М.-Л., 1947. – 190с.
314923
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М.-Л., 1951. – 244с.
314924
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1956. – 190с.
314925
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1964. – 202 с.
314926
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – 2-е. – М., 1965. – 202с.
314927
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1965. – 221с.
314928
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1969. – 366с.
314929
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1971. – 270с.
314930
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Минск, 1972. – 352с.
314931
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский : Король Лир / В. Шекспир. – Минск : Народная асвета, 1974. – 352с.
314932
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1975. – 207с.
314933
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1976. – 180с.
314934
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1977. – 261с.
314935
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1980. – 263с.
314936
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский : трагедия / В. Шекспир; Пер. с англ. Б. Пастернака. – Москва : Правда, 1980. – 180 с.
314937
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Новосибирск, 1980. – 176 с.
314938
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1982. – 328с.
314939
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1983. – 511с.
314940
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Владивосток, 1984. – 182 с.
314941
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Челябинск, 1984. – 132 с.
314942
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1989. – 525с.
314943
  Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Король Лир : Для 9-го класса / У. Шекспир. – Москва : Искусство, 1972. – 269с. – (Школьная библиотека)
314944
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский. Король Лир : пьесы : для 9-го класса / В. Шекспир. – Москва : Искусство, 1986. – 510 с. – В изд. также : Гроза. Бесприданница / А.Н. Островский ; Три сестры. Вишневый сад / А.П. Чехов. – (Школьная библиотека)
314945
  Шекспир В. Гамлет. Избранные переводы : [сб.] / Уильям Шекспир ; [сост. А.Н. Горбунов]. – Москва : Радуга, 1985. – 640 с.
314946
  Шекспир У. Гамлет. Ричард II. / У. Шекспир; Пер. с англ. /Худож.-оформ. Л.Д.Киркач. – Москва. Хаоьков : АСТ. Фолио, 2001. – 236с. – (Мастера. Классика.). – ISBN 5-17-006527-2; 966-03-1201-6
314947
  Шекспир В. Гамлет; / В. Шекспир. – М., 1980. – 367с.
314948
  Шекспир В. Гамлет; / В. Шекспир. – М., 1984. – 304с.
314949
  Опря О. Гамлетизм і донкіхотство в європейському контексті XIX-XX століть // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 34-38. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено проблему творчого сприйняття образів Гамлета й Дон Кіхота у рамках головних літературних течій. Гамлетизм і донкіхотство розглянуто не тільки як складні соціокультурні феномени, але й загальнолюдські моделі поведінки, що призводить до ...
314950
  Торкут Н.М. Гамлетівський концепт у світлі перекладознавчої компаративістики // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 273-285. – ISBN 966-8474-40-6
314951
  Кириллов-Угрюмов Гамма-астрономия / Кириллов-Угрюмов, А.М. Гальпер, Б.И. Лучков. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
314952
  Степанян А.М. Гамма-астрономия сверхвысоких энергий и космические лучи / А.М. Степанян. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
314953
  Хилльер Р. Гамма-астрономия. : пер. с англ. / Р. Хилльер. – Москва : Мир, 1987. – 214с.
314954
  Гнатик Б. Гамма-випромінювання постадіябатичних залишків наднових / Б. Гнатик, І. Тєлєжинський // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 343-349. – ISSN 1027-4642
314955
  Красноперов В.А. Гамма-гамма-каротаж с фотонными низкоэнергетическими радионуклидами (20-150 кэВ) для расчленения геологических разрезов / В.А. Красноперов. – Алма-Ата, 1989. – 159с.
314956
  Гулин Ю.А. Гамма-гамма-метод исследования нефтяных скважин / Ю.А. Гулин. – М., 1975. – 160с.
314957
  Джрбашян В.А. Гамма-гамма угловая корреляция при мезоатомных переходах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Джрбашян В.А.; Акад.наук Арс.ССР. – М-Ереван, 1957. – 7л.
314958
   Гамма-глутамінтранспептидазна активність в трансформованних клітинах за впливу на рецептор епідермального фактора росту / О. Сторожук, О. Руденко, А. Білюк, Л.В. Гарманчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-16. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено гамма-глутамінтранспептидазну активність (ГГТ активність) клітин ліній HeLa (рак шийки матки людини) та HepG2 (гепатокарцинома людини) за умов впливу на рецептор епідермального фактора росту мітогеном (EGF) та моноклональними антитілами до ...
314959
  Чубинский-Надеждин Гамма-годоскоп-спектрометр для изучения жестких v-лучей малой интенсивности. Исследование жесткого v-излучения Na24, As76, Ag110 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чубинский-Надеждин О.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 7 с.
314960
  Лейпунский О.И. Гамма-излучение атомного взрыва / О.И. Лейпунский. – Москва, 1959. – 154 с.
314961
  Лашук А.И. Гамма-излучение при неупругом рассеянии нейтринов на некоторых ядрах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лашук А. И.;. – Обнинск, 1963. – 20л.
314962
  Лашук А.И. Гамма-излучение при неуругом рассеянии нейтронов на некоторых ядрах. : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Лашук А. И.; Физ. энерг. ин-т. – Обнинск, 1963. – 20л.
314963
  Хамьянов Л.П. Гамма-излучение при резонансном захвате нейтронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хамьянов Л.П.; Физ-энерг.ин-т. – Обнинск, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
314964
  Израэль Ю.А. Гамма-излучение радио-активных выпадений / Ю.А. Израэль, Е.Д. Стукин. – М., 1967. – 224с.
314965
   Гамма-излучение радиоактивных изотопов и продуктов деления. – Москва, 1958. – 208 с.
314966
  Горшков Г.В. Гамма-излучение радиоактивных тел / Г.В. Горшков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1956. – 139 с.
314967
  Горшков Г.В. Гамма-излучение радиоактивных тел и элементы расчета защиты от излучения / Г.В. Горшков. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1959. – 292 с.
314968
  Меднис И.В. Гамма-излучение радионуклидов, применяемых в нейтронно-активационном анализе / И.В. Меднис. – Рига, 1987. – 212с.
314969
  Оганесян Ю.Ц. Гамма-излучение ядер с высоким спином в реакциях с тяжелыми ионами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оганесян Ю. Ц.; МВССО РСФСР, МГУ, НИИ яд. физ. – Дубна, 1962. – 13л.
314970
  Федотов С.П. Гамма-излучение. / С.П. Федотов. – Новосибирск, 1968. – 67с.
314971
  Джелепов Б.С. Гамма-кванты изотопов, применяемых в нейтронноактивационном анализе. / Б.С. Джелепов, С.Ф. Кокшарова. – Москва : Атомиздат, 1974. – 73с.
314972
  Высоцкий В.И. Гамма-лазеры / В.И. Высоцкий, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 174 с.
314973
  Кузьмин Р.Н. Гамма-лазеры: новые идеи / Р.Н. Кузьмин. – Москва, 1978. – 64 с.
314974
   Гамма-лучи. – АН СССР. Физико-технический институт. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1961. – 720 с.
314975
   Гамма-методы в рудной геологии. – Ленинград : Недра, 1976. – 407с.
314976
  Звольский С.Т. Гамма-методы измерения объемной массы дисперсных грунтов и донных отложений. / С.Т. Звольский. – М, 1980. – 112с.
314977
  Худавердян А.Г. Гамма-переходы в нечетных ядрах со средним атомным весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Худавердян А.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 16л.
314978
  Кириллова Л.М. Гамма-пиперидолы в синтезах замещенных пиридинов, бензо [g] изохинолинов и 2-азафлуоренов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кириллова Л.М.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1969. – 18л.
314979
  Воробьев В.А. Гамма-плотнометрия / В.А. Воробьев. – Москва, 1989. – 136с.
314980
  Суздалев И.П. Гамма-резонансная спектроскопия белков и модельных соединений / И.П. Суздалев. – М., 1988. – 261с.
314981
  Балтрунас Гамма-резонансные исследования сурьмы и теллура в некоторых полупроводниковых соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Балтрунас Далис-Антанас Йоно.; АН СССР. – Москва, 1973. – 18л.
314982
  Данилова Н.Н. Гамма-ритм в условиях различения временных интервалов / Н.Н. Данилова, А А. Ханкевич // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.51-64. – Библиогр.: 24. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
314983
  Хольнов Ю.В. Гамма-спектрометр по электронам отдачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хольнов Ю.В.; Радиев. ин-т им. В.Г. Хлопина АН СССР. Ленингр. гос. орд. Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 4 с.
314984
  Сурков Ю.А. Гамма-спектрометрия в космических исследованиях / Ю.А. Сурков. – Москва : Атомиздат, 1977. – 239 с.
314985
  Дидоренко А В. Гамма-спектроскопические исследования ядер Аg и Cd с нечетной массой из распада изотопов Cd, Pd Iп, Ag. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Дидоренко В.А,; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1974. – 19л.
314986
  Бегжанов Р.Б. Гамма-спектроскопия атомных ядер / Р.Б. Бегжанов, В.М. Беленький. – Ташкент : Фан, 1980. – 471 с.
314987
   Гамма-установки для радиобиологических исследований (конструкции и результаты экспериментальных исследований). – Москва : Энергоиздат, 1981. – 60 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 58-59
314988
  Южный О.В. Гамма-электронный метод экспресс-анализа вещества : Автореф... канд. техн.наук: 05.300 / Южный О.В.; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 20л.
314989
   Гамма - гамма-метод в рудничной геологии. – М., 1971. – 102с.
314990
  Сикорский В.В. Гамма / В.В. Сикорский. – М., 1988. – 239с.
314991
  Шацов А.Н. Гаммаметрия морского дна при поисках полезных ископаемых. / А.Н. Шацов. – М., 1977. – 167с.
314992
  Емельянова Людмила Владимировна Гаммариды литорали днепровских водохронилищ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Емельянова Людмила Владимировна; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1988. – 18л.
314993
  Гаряев В.П. Гаммариды озера Байкала / [соч.] В.П Гаряева // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 57-64. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
314994
  Соколова Галина Алексеевна Гаммарус и личинки семейства Tendipedidae подводных зарослей некоторых озер восточного склона Среднего Урала : Автореф... кандидата биол.наук: / Соколова Галина Алексеевна; Уральский филиал АН СССР. Ин-т биологии. – Свердловск, 1964. – 21л.
314995
  Зубовский Г.А. Гаммасцинтиграфия / Г.А. Зубовский. – М., 1978. – 251с.
314996
  ЧАстикова Гаммы. / ЧАстикова. – Горький, 1982. – 63с.
314997
  Доценко Р. Гамсун, голод і колаборанство // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 123-133. – ISSN 0869-3595
314998
  Циховська Е. Гамсунівські відлуння в ідилії "На узліссі" Максима Рильського
314999
   Гамченко Сергій Свиридович // Історія Національної Академії наук України 1929-1933: док. і матеріали / Сохань П.С. – К., 1998
315000
  Таран О. Гамченко Сергій Спиридонович [Свиридович] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 289-290. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Протягом 1876-1880 навчався на фіз.-мат. та іст.-філ. ф-тах Ун-ту Св. Володимира.
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,