Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
313001
  Кондель-Пермінова "Генезис" нашого буття від Оксани Чепелик // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 102-105. – ISBN 978-966-8917-14-1
313002
  Ратна Галина "Генезис", або що таке соціальна скульптура : мультимедійний проект Оксани Чепелик // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
313003
   "Генералами становятся не сразу" : "Лучшая региональная туристская фирма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-49
313004
  Крупач М. "Генералісімус народа" (до проблеми генезису диптиха Євгена Маланюка "Генерал Павленко") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 50-75. – ISSN 0130-528Х


  Розгнлянуто причини, які спонукали Є. Маланюка до написання та публікації 1 березня 1921 р. в літературному журналі культурно-освітнього гуртка Штабу Армії УНР "На хвилях життя" диптиха "Генерал Павленко"
313005
  Зорин В. "Генеральний день" / В. Зорин. – Харків, 1931. – 160 с.
313006
  Яськів Б. "Генеральний план міста Києва давно потребує внесення радикальних змін" / розмову вела Наталія Єпіфанова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 34-36
313007
  Пичугина Т.Е. "Генеральские дочки" в драматургии fin de siecle: Фрекен Жюли, Гедда Габлер, Электра // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 79-83. – ISSN 2312-3036


  "Проводится сравнительный анализ образов заглавных героинь драм А. Стриндберга «Фрекен Жюли» (1888), Г. Ибсена «Гедда Габлер» (1890) и Г. фон Гофмансталя «Электра» (1903). Несмотря на различия в трактовке этими авторами «женского вопроса», и фрекен ...
313008
  Смольницька О. "Генерика і архітектоніка": очима філософа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 4, 5


  Роздуми над працею Ігоря Качуровського "Генерика і архітектоніка" (у 2-х тт., К., 2006-2008)
313009
  Капетанакіс І. [Генеральний секретар. Вечірка. Обід гусака / Іліас Капетанакіс ; передмова: Платон Мавромустакас ; Добірка творів: Марія Лазу. – Афіни ; Яніна : Додоні, 1992. – 212 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Бібліотека новогрецької драматургії]). – ISBN 960-248-084-Х
313010
  Дімітрова-Бурлаєнко Ґенеза поняття "креативна компетентність" у контексті психолого-педагогічних досліджень // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 3-14. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
313011
  Тадєєва О.М. Ґенеза поняття "публічне майно" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 67-75. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто історичний розвиток становлення публічного майна, сформульовано основні ознаки публічних речей, проаналізовано відмінність між публічними речами та публічним майном і визначено поняття останнього. This article deals with the ...
313012
  Сачук Ю.Є. Ґенеза поняття "соціально-професійна мобільність" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 32-37. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У статті описано дослідження щодо походження терміну «соціально-професійна мобільність», що сьогодні є новим у педагогічній науці. Здійснено аналіз базових напрацювань вітчизняних та зарубіжних науковців у галузях педагогіки, психології, соціології, ...
313013
  Кравчук О.В. Генеза постапокаліптичної свідомості в ліриці Рози Ауслендер // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 94-99
313014
  Мазуренко С.В. Генеза права інтелектуальної власності Європейського Союзу / С.В. Мазуренко, Р.Є. Еннан // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 263-268. – ISSN 1563-3349
313015
  Бойко П. Генеза права на життя як абсолютного цивільного права та його місце у системі поколінь прав людини: поняття та основні етапи розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7069-28-6
313016
  Назарко Ю.В. Генеза права на охорону здоров"я людини і громадянина в Україні та світі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 85-91. – ISSN 2308-9636
313017
  Богніч О.Л. Генеза права як права сили // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 14-18. – ISSN 1563-3349
313018
  Будзинський М.П. Генеза правових основ кадрового забезечення поліції // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 46-50. – ISSN 2072-8670
313019
  Остапенко О. Генеза правовідносин з аутсорсингу персоналу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7069-14-9
313020
  Верба С. Генеза правового забезпечення освітньої реформи в незалежній Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – C. 5-8. – ISSN 2524-0129


  Проаналізовано нормативно-правову базу управління вищою освітою України. Акцентовано увагу на статтях норматвно-правових актів, які регламентують питання забезпечення вищої освіти в Україні.
313021
  Тюхтій Н. Генеза правового і цивільно-правового регулювання відносин у сфері особистих немайнових прав фізичних осіб у галузі охорони в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена історії розвитку особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері охорони здоров"я з точки зору правового і цивільно-правового регулювання. Публикация посвящена истории развития личных неимущественных прав физических лиц в сфере ...
313022
  Бєлкін Л. Генеза правового нігілізму в контексті теорій бюрократизму // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 313-320. – ISSN 0132-1331
313023
  Лукасевич-Крутник Генеза правового регулювання відносин за договором перевезення в актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 118-122. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
313024
  Гуцуляк В. Генеза правового регулювання відносин за договором підряду на проведення пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 20-24
313025
  Божко В. Генеза правового регулювання оплати праці в Україні впродовж Х-ХХ століть // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 133-142. – ISSN 1993-0909
313026
  Юшина С.І. Генеза правового статусу органу виконавчої влади, який здійснює державне регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 100-105.
313027
  Бородай Г.О. Генеза правового статусу пенсійного фонду України в період становлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 153-159. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
313028
  Дідич Т.О. Генеза правоутворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 20-23
313029
  Каблов Д. Генеза проблем існування громадських формувань з охорони громадського порядку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 157-161. – ISSN 0132-1331
313030
  Терещук А.І. Генеза проблеми профільного навчання у вітчизняному досвіді шкільної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 93-99. – (Педагогіка ; № 3)
313031
  Іванцова Н.Б. Генеза професійної спрямованості практичного психолога : навч.-метод. посібник / Н.Б. Іванцова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 343, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 301-324. – ISBN 978-966-194-124-2
313032
  Малий І.Й. Генеза публічного управління і адміністрування в Україні. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 17-21. – ISSN 2306-6814
313033
  Маршавін Ю. Генеза ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 14-19
313034
  Гарарук І. Генеза розвитку енергосервісних договорів в окремих країнах світу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 18-25. – ISSN 2308-9636
313035
  Попова А.О. Генеза розвитку законодавства щодо правової охорони земель від забрудення небезпечними речовинами в українськлому законодавстві в XI-XVI століттях // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 213-216. – ISBN 978-966-419-304-4
313036
  Гороховська О.В. Генеза розвитку міжнародного права: деякі аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 161-166. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
313037
  Глузман Н. Генеза розвитку педагогічної практики в системі вищої педагогічної освіти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 193-200. – (Серія: Педагогічні науки)
313038
  Пилипченко О.О. Генеза розвитку поглядів на тіньову економіку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 80-92. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
313039
  Олійник О.Б. Генеза розвитку судово-прокурорської риторики на землях України (імперський період і сучасність) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 85-91.
313040
  Марушій О.А. Генеза розуміння законності як основоположного принципу діяльності органів державного управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 70-74. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
313041
  Пасемко Г.П. Генеза ролі держави у становленні аграрних відносин з первісної доби до середини ХVII ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 175-182. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
313042
  Постоєва Л.С. Генеза системи вищої педагогічної освіти Великої Британії в другій половині XXстоліття (на прикладі Англії) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 127-133. – (Педагогічні науки ; № 3)
313043
  Калініченко О. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.36-41. – ISSN 0132-1331
313044
  Шило В.В. Генеза словотвірних іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових запозичень ) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 247-253. – ISBN 966-581-550-4
313045
  Дядько Є.А. Ґенеза соціалізації економіки // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 18-25.
313046
  Рибик Л. Генеза соціально-психологічного статусу вдови // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 130-131
313047
  Пізнюк Л. Генеза соцреалізму в творчості Аркадія Любченка 1930-1940-х років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 49-55
313048
  Мудрак Р. Генеза становення інституту юридичних клінік у світі та Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 31-35. – ISSN 2524-0129


  "...Досліджено різні авторські підходи до розуміння поняття "юридична кілніка".
313049
  Мачихіна Т. Генеза становлення законодавства про банкрутство в незалежній Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 361-362. – ISBN 978-966-301-169-1
313050
  Лініченко Д.В. Генеза становлення міжнародно-правового механізму врегулювання торговельних спорів // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 20-26.
313051
  Лініченко Д.В. Генеза становлення міжнародно-правового механізму врегулювання торговельних спорів (частина 2) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 50-56.
313052
  Іващишин О. Генеза статусу термінологічного словосполучення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 23-27. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
313053
  Золотар О.О. Генеза суспільних відносин щодо інформаційної безпеки людини // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 139-148. – ISSN 2616-6798
313054
  Мелещенко К.С. Генеза та варіативність абсолютної конструкції // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 291-294
313055
  Сторчеус С.В. Генеза та еволюція афро-американського детективу крізь призму концепції мультикультуралізму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 23-28. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
313056
  Шейко В.М. Генеза та еволюція діалогу культур у цивілізаційному глобалізаційному світі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 19-31
313057
  Косянчук О.О. Генеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI-XX століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Косянчук О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
313058
  Косянчук О.О. Генеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI-XX століть : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Косянчук О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 202 л. – Бібліогр.: л. 186-202
313059
  Аветисян Л.В. Генеза та переспективи розвитку вірмено-українського співробітництва // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 75-80. – ISSN 2519-2949
313060
  Кириченко Ю. Генеза та перспективи розвитку української нації у повоєнній зарубіжній україністиці // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 66-71. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається наукова спадщина українських дослідників і публіцистів у діаспорі, які торкалися проблем розвитку української нації. Стверджується, що з кінця 1940-х рр. відбулися серйозні зміни у сприйнятті національної проблематики. ...
313061
  Левицька О. Генеза та прототипи героїв повісті Морі Огай "Бульбашки на воді"


  У цій статті розглядається історія написання повісті Морі Огай "Бульбашки на воді". а також прототипи героїв з точки зору порівняння образів твору з реальними особистостями та персонажами західної літератури. В данной статье рассматривается история ...
313062
  Михайлюк Г.О. Генеза та розвиток вітчизняного цивільного законодавства щодо формування інституту комерційних позначень (ХІІ – ХХ століття) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 77-82. – ISSN 2220-1394
313063
  Бігун О. Генеза та розвиток жанру поезії в прозі: західноєвропейський досвід // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 152-157. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
313064
  Рощин Д.Г. Генеза та розвиток категорії "смисл" в гуманітарних науках та соціології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 18-25. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті описано генезис й розвиток теоретичного пізнання категорії "смисл" в рамках герменевтики, наук про мову, екзистенціально-феноменологічної філософії, психології й соціології.
313065
  Соболевська М.О. Генеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях : дис. ... д-ра соціол. наук: 22.00.01 / Соболевська Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 394 л. – Бібліогр.: л. 367-394
313066
  Соболевська М.О. Генеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Соболевська Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр. : 34 назви
313067
  Звонков Є.Є. Генеза та роль принципу справедливості в правотворчості сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 48-51. – ISSN 2312-1831
313068
  Кабов А. Генеза та семантико-функціональні особливості майбутнього іспанського та французького умовного способу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 130-137. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
313069
  Сташенко В.Ю. Генеза та сучасний стан розвитку системи державного управління земельними ресурсами України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 91-94. – ISSN 2306-6814
313070
  Клепуц Н. Генеза та функціональні особливості компаративних зоофразеологізмів антропоморфного характеру в українській та французькій мовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 149-154. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
313071
  Шекера Я.В. Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (7-10 ст) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.04 / Ярослава Василівна Шекера; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
313072
  Шекера Я.В. Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (7-9 ст.) : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.03.04 - літ. зарубіжних країн / Ярослава Василівна Шекера; КНУТШ. – Київ, 2006. – 295л. – Додатки л. 221-295. – Бібліогр.: л. 205-221
313073
  Волковічер Т.М. Генеза та шляхи поширення вишитих вербально-іконічних сюжетів кін. XIX - сер. XX ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 31-34. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена ґенезі та шляхам поширення вишитих вербально-візуальних сюжетів кін. 19 – сер. 20 ст. Наголошується на тому, що друкована схема для вишивки хрестиком була не єдиним джерелом походження епіграфічних вишитих виробів. У народному ...
313074
  Головко А.Я. Генеза теоретичних моделей соціального маркетингу // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 48-54. – ISSN 1811-9824


  У статті узагальнено та проаналізовано основні теоретичні моделі, що становлять науковий базис концепції соціального маркетингу, визначено їх особливості та дискусійний характер їх застосування. Вказано на необхідність розробки комплексних теорій і ...
313075
  Маслов А.О. Генеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 13-23. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 1993-6788
313076
  Маркіна І.А. Генеза теорії конкуренції в умовах розвитку ринку і становлення ринкових відносин / І.А. Маркіна, С.В. Остряніна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 41-44
313077
  Сідельникова Л. Генеза теорії податків у західній науковій традиції // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 7-13. – ISSN 2411-4014
313078
  Миколенко А.В. Генеза теорій грошових систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 229-241


  У статті розглядається формування і розвиток грошових систем, зосереджена увага на системах заснованих на золоті та сріблі. Аналізуються переваги та нелоліки використання золотого стандарту. Міститься інформація про провідні ідеї відродження валютних ...
313079
  Грищенко І.М. Генеза теорій лідерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 56-59. – ISSN 2306-6814
313080
  Мельник В.М. Генеза теорій податків : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 42-53 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв
313081
  Черніченко Г.О. Генеза теорій руху капіталу в умовах глобалізації фінансових відносин / Г.О. Черніченко, О.А. Пахомова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 15-22. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
313082
  Андріяшик О. Генеза терміну "медитація" у теоретико-літературному дискурсі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 279-285
313083
  Хом"як К.А. Генеза тіньових економічних відносин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 442-448. – ISSN 0321-0499
313084
  Бурлуцький А.В. Генеза українського сценічного мовлення в соціокультурному контексті : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Бурлуцький Андрій Володимирович ; М-во культури України ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
313085
  Волковський В. Генеза української національної ідеї або звідки родом українство? // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2015. – № 3/4. – С. 2-15. – ISSN 0130-7037
313086
  Скавуляк Т. Генеза української правничої термінології // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 36-38
313087
  Цзоу Ченчжан Ґенеза університету як соціокультурного феномену // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 174-183. – ISSN 2075-1443
313088
  Жигалкін І. Генеза установи як різновиду суб"єкта права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 88-93.
313089
  Камбалова Яніна Генеза уявлень про навчально-методичні комплекси в педагогічній думці: історико-методичний аспект // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.
313090
  Тімашова В.М. Генеза федералізму Миколи Костомарова у формуванні української державності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 114-119
313091
   Генеза філософських студій у Київському університеті : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за заг. ред. Губерського Л.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Колісник К.І., 2009. – 496, [12] с. : табл. – До 175-річчя ун-ту. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-97034-0-8


  Глибокошановній Зіні Іванівні! З Щирим Серцем, найкращими побажаннями та на Добру Згадку про Філософський Факультет! З повагою (Підпис) 1.XII.09 р.
313092
   Генеза філософських студій у Київському університеті : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф., акад. НАН України ГуберськогоЛ. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2010. – 491, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-97034-0-8
313093
  Кузнецов О. Генеза фінансових криз // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 30-33
313094
  Поштар Є. Генеза фінансово-інституційних інструментів в умовах фінансово-боргової кризи Євросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 244-252


  Стаття присвячена аналізу особливостей процесу використання фінансово-інституційних інструментів на сучасному етапі валютно-фінансової інтеграції у Європейському Союзі, дається характеристика її важливим тенденціям та перспективам в умовах ...
313095
  Курило Л. Генеза форм і методів навчання студентів у класичних університетах України (XIX - початок XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 70-73


  На основі використання архівних документів, дореволюційних та сучасних історико-педагогічних видань здійснено спробу висвітлити процес еволюції форм і методів навчання студентів у класичних університетах України в модерну добу (XIX - початок XXст.). ...
313096
  Лічман Л.Ю. Генеза формування іншомовної компетентності у ВНЗ України: методологічний контекст // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 256-260. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті наведено методологічну модель вивчення формування іншомовної компетентності у ВНЗ України, обгрунтовано теоретично значущі принципи побудови методології дослідження генези іншомовної компетентності, зазначена необхідність поєднання ...
313097
  Краснова М.В. Генеза формування правових засад контрольної природоохорнної діяльності на теренах України // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 14-19. – ISBN 978-617-566-151-2
313098
  Волобуєва Г.Д. Генеза формування соціальної політики держави в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 134-136. – Бібліогр.: 4 назв.
313099
  Рудень О. Генеза формування та розвитку екологічних договірних відносин в праві та законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 385-387. – ISBN 978-617-7069-15-6
313100
  Рудень О.В. Ґенеза формування та розвитку екологічних договірних відносин в праві та законодавстві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 293-300. – ISSN 2306-9082
313101
  Єременко О.В. Генеза художньої образності в прозі Олени Пчілки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 201-206
313102
  Новик О.П. Генеза художньої образності поезії Дмитра Ознобішина // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 167-170. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
313103
  Дика О.І. Генеза чутливості: Філософсько-філогенетичне дослідження / О.І. Дика. – Дніпропетровськ, 1996. – 28с.
313104
  Пахаренко В. Генеза Шевченкової етики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 5 (674), травень. – С. 31-35. – ISSN 0130-5263


  У статті акцентується на антропоцентрично-етичній домінанті художнього світу Т. Шевченка. Автор виокремлює и аналізує чотири визначальні джерела панетизму митця: національний характер, суспільні умови, психологічні особливості самого поета, романтичну ...
313105
  Польвий О.Л. Генеза юридичної відповідальності суддів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 133-138. – ISSN 1563-3349
313106
  Галака С.П. Генеза ядерної проблеми на Корейському півострові // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 106-110
313107
   Генеза, географія та екологія грунтів : Збірник наукових праць присвячений 10-річчю кафедри грунтознавства і географії грунтів Львівського національного університету імені Івана Франка ( вересень 2003). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 483с. – ISBN 966-613-284-2
313108
   Генеза, географія та екологія грунтів = Genesis, geography and ecology of soils : збірник наук. пр. міжнар. наук. конф. "Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного грунтознавства" (м. Львів, 19-21 верес. 2013 року) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. від-ня Укр. т-ва грунтознавців і агрохіміків ; [відп. ред.: С.П. Позняк, А.А. Кирильчук ; редкол.: Позняк С.П. (голова) та ін.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка
Вип. 4. – 2013. – 409, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та пол. – Бібліогр. наприкінці ст.
313109
  Халюк С.О. Генеза, поняття та місце Вищої ради юстиції в системі державних органів України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 91
313110
  Радиш Я.Ф. Генеза, стан і тенденції розвитку правового регулювання народної медицини в Україні та світі: вступ до проблеми / Я.Ф. Радиш, В.В. Євтушенко // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2016. – № 2 (18). – С. 63-73. – ISSN 2072-084X
313111
  Хороб С. Генеза, творче побутування та історичне значення українського неоромантизму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 312-320. – ISBN 966-8110-14-5
313112
  Кримський С.Б. Генезес форм і законів мислення : Дис... канд. філос.наук: / Кримський С. Б.; АН УССР, Ін-т філософ. – К., 1962. – 125л.
313113
  Кузьмин В.В. Генезис "Менеджерской модели" государственной службы (на примере Великобритании) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
313114
  Кузьменко Я.П. Генезис "права на життя" в політико-правовій думці стародавнього світу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 15-19. – ISSN 2220-1394
313115
  Новаченко Т.В. Генезис авторитету керівників органів державної влади в контексті сучасних суспільних змін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.128-130
313116
  Василенко М.Д. Генезис адміністративно-правового супроводження інноваційної діяльності в Україні: технологічні і наукові парки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 64-69. – (Правознавство ; Вип. 365)
313117
  Шаш С.Д. Генезис античной диалектики.: гносеол. аспект. / С.Д. Шаш. – Минск, 1980. – 127с.
313118
  Михайлов В.А. Генезис антонимных оппозиций / В.А. Михайлов. – Л, 1987. – 79с.
313119
  Кожемяко М.Н. Генезис аспидной, флишоидной и молассовой формации по материалам среднего и верхнего палеозоя Калбинского хребта. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Кожемяко М.Н.; Ан Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
313120
  Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках : структурно-функціональний аналіз / Циганов Сергій Андрійович ; [відп. за вип. Грабіліна Т.А.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Академпрес, 2006. – 412 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-411. – ISBN 966-7541-44-4
313121
  Гросул В.Я. Генезис бессарабской автономии в составе России (К 200-летию присоединения Бессарабии к России) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 20-31. – ISSN 0132-1366
313122
  Кондратюк С.Я. Генезис бюджету у Великобританії крізь призму конституційної історії та парламентаризму // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 114-127 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
313123
  Филюков А.И. Генезис вероятностных идей в эволюционном учении / А.И. Филюков. – Минск, 1980. – 160с.
313124
  Хитров Н.Б. Генезис вертисолей с микрорельефом гильгай (обзор) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 531-541. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0032-180Х
313125
  Горелова В.В. Генезис Верховного суду США // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7363-7-0
313126
  Рахманов А.А. Генезис взаимосвязи системы "наука - производство" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
313127
  Черниченко І. Генезис використання відеоконференції у кримінальному провадженні: міжнародний та національний аспекти // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 130-135


  У статті, на основі аналізу міжнародних та національних нормативно-правових актів досліджено особливості правової регламентації використання відеоконференції у кримінальному провадженні.
313128
  Багач Е.М. Генезис військового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-71. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Досліджується природа становлення та динаміка розвитку військового права як галузі права, дається порівняльний аналіз і тенденції взаємодії приватного, публічного і військового аспектів у праві.
313129
  Омельченко Ю.А. Генезис вітчизняного рибальства (історіографічний та джерелознавчий аспекти) / Ю.А. Омельченко, Є.П. Рафаловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-56. – (Історія ; Вип. 49)


  Розглянуто історіографію та джерела вивчення генезиису рибальства на території України в кам"яному віці.
313130
  Шенин С.Ю. Генезис внешней политики Дж. Буша-мл. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 5 (521). – С. 59-72. – ISSN 0321-2068
313131
  Дорофеев Д.В. Генезис внешней политики США в ранний период: внешние угрозы в оценках британских колонистов Северной Америки (XVII-XVIII вв.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 154-159. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
313132
  Букина Л.А. Генезис внутреннего льда в турбулентном потоке : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Букина Л. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1964. – 10л.
313133
  Попов В.Е. Генезис вулканогенно-осадочных месторождений и их прогнозная оценка. / В.Е. Попов. – Л, 1991. – 285с.
313134
  Субботский Е.В. Генезис выполнения программ и отношения к партнеру у дошкольников. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Субботский Е.В.; МГУ. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
313135
  Нестеренко С.С. Генезис гарантій прав і свобод людини в інституті екстрадиції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 276-279. – (Право. Економіка. Управління)
313136
  Каневский И.А. Генезис государства и права в политико-правовом учении Джона Локка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 312-325
313137
  Бирюков Н.И. Генезис государственности в постсоветской России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
313138
  Недумов И.Б. Генезис гранитов и гранитогенная металлогения (системный подход) / И.Б. Недумов. – Москва : Наука, 1988. – 141с.
313139
  Журавлев В.К. Генезис группового сингармонизма в праславянском языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Журавлев В. К. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1965. – 28 с. – Бібліогр.:с.28
313140
  Чигасов С.Г. Генезис девелопмента на сучасному етапі розвитку будівельного ринку України : економічна наука / С.Г. Чигасов, Б.С. Петровський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 51-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
313141
  Григорьева С.В. Генезис девиантного поведения несовершеннолетних: историко-правовий аспект // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 34-37. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
313142
  Петренко Галина Георгиевна Генезис действия классификации у дошкольников : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Петренко Галина Георгиевна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22-23
313143
  Мельник А. Генезис державного підприємництва в Україні і світі: від приватизації до інтернаціоналізації / А. Мельник, І. Тинська // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 1 (60), січень - березень. – C. 95-118. – ISSN 1684-906Х
313144
  Василенко А.В. Генезис державного регулювання страхового ринку України в контексті зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 14-23
313145
  Подскальна О.А. Генезис державного управління у сфері цивільного захисту в Україні в роки незалежності // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 25-33. – ISSN 2311-6420
313146
  Мойсак С.М. Генезис джерел адміністративного права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 157-161. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
313147
  Панфилов В.А. Генезис диалектического осмысления математики / В.А. Панфилов. – Днепропетровск, 1991. – 170с.
313148
  Мельник Ю.П. Генезис докембрийских полосчатых железистых формаций / Ю.П. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1986. – 234с.
313149
  Чернокозов И.И. Генезис дологических структур у детей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Чернокозов И.И. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 21 с.
313150
  Гайдай Т. Генезис дослідження інституцій в економічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-10. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню особливостей генезису теоретичного дослідження інституцій у науковій спадщині попередників та сучасників раннього інституціоналізму з кола представників провідних течій економічної теорії - ортодоксії та гетеродоксії. The ...
313151
  Филюк Г. Генезис дослідження конкуренції і монополії в економічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено генезису теоретичного дослідження монополії і конкуренції у науковій спадщині представників провідних течій економічної теорії до першої третини ХХ ст. The article is dedicated to evolution of theoretical research of Monopoly and ...
313152
  Христова Т.Э. Генезис досліджень посухостійкості рослин в Україні // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона : Межведомственный сборник научных робот / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 6. – С. 188-197.
313153
  Ільницький Д.О. Генезис дослідницьких університетів США: у пошуку моделі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 50-63. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
313154
  Круль Петро Франкович Генезис духового та ударного інструментального виконавства України : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвозн.:17.00.01 / Круль П.Ф.; Нац. муз. академ. України ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 30 с.
313155
  Петренко Н.І. Генезис економічного аналізу в стародавні часи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (229). – С. 139-142. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
313156
  Райковська І.Т. Генезис економічного аналізу в Україні та світі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 176-186. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
313157
  Котькалова І.В. Генезис економічної дефініції "капітал" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 17-20
313158
  Бутко М.П. Генезис економічної теорії та методологічні підходи до оцінки туристичного потенцалу регіону / М.П. Бутко, О.О. Самко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 33-38
313159
  Німчин С.О. Генезис етичного парадоксу людського буття // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 125-135. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
313160
  Фоменко Генезис європейських програм підготовки професіоналів для готельного бізнесу / Фоменко, А // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С.90-97. – ISBN 966-8847-12-1
313161
   Генезис железных руд криворожского бассейна. – Киев : АН УССР, 1959. – 308с.
313162
   Генезис железных руд Криворожского бассейна.. – К, 1959. – 308с.
313163
  Герасимчук М.В. Генезис законодавства України у сфері бджільництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 106-113
313164
  Горіславська І.Б. Генезис законодавства, що регулює аграрні страхові відносини // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 62-69. – (Право). – ISSN 2222-5226
313165
  Омельченко Н.Л. Генезис законодавчої діяльності Верховної Ради України: досвід, проблеми та перспективи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 123-130. – ISSN 1563-3349
313166
  Петров О.С. Генезис запобіжного заходу у вигляді застави в зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 73-80. – ISSN 1999-5717
313167
  Крукевич О.М. Генезис здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (45). – C. 79-89. – ISSN 2413-1342
313168
   Генезис злочинності: детермінація та причинність / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.Т. Задояний, Л.В. Мошняга // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 10. – С. 32-37


  У статті розглянуто проблему причин злочинності. Зокрема, досліджується злочинність як наслідок дії багатьох обставин, факторів та причин.
313169
   Генезис знания в европейской культуре и феномен науки : метод. указания. – Новосибирск : [б. и.], 1992. – 56 с.
313170
  Хох Н.Я. Генезис и агрохимические свойства дерново-палево-подзолистых почв западной части БССР, развитых на лессовидных суглинках : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Хох Н.Я.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1968. – 24л.
313171
  Рубилин Е.В. Генезис и география лесных почв Европейской лесостепи СССР. / Е.В. Рубилин, В.А. Долотов. – Л, 1970. – 72с.
313172
   Генезис и география почв : К шестидесятилетию академика Инокентия Петровича Герасимова. – Москва : Наука, 1966. – 208 с.
313173
  Неуструев С.С. Генезис и география почв / С.С. Неуструев. – Москва : Наука, 1977. – 328с.
313174
   Генезис и география почв зарубежных стран по исследованиям советских географов : к 10 Междунородному конгрессу почвоведов в Москве (1974 г.). – Москва : Наука, 1974. – 152 с.
313175
   Генезис и география почв зарубежных стран по исследованиям советских географов : к 11 Международному конгрессу почвоведов (Канада, 1978 г.). – Москва : Наука, 1978. – 182 с.
313176
  Неустроев С.П. Генезис и география почв. / С.П. Неустроев. – М., 1977. – 328с.
313177
   Генезис и георгафия лесных почв. – Москва : Наука, 1980. – 132 с.
313178
   Генезис и динамика болот.. – М, 1978. – 200с.
313179
   Генезис и динамика болот.. – М, 1978. – 137с.
313180
   Генезис и закономерности размещения фосфоритов. – Москва : Наука, 1974. – 116с.
313181
  Мазуров Г.П. Генезис и инженерно-геокриологическая характеристика покровных образований Северо-Востока Европейской части СССР с многолетнемерзлыми породами : Автореф... докт. геол.минер.наук: / Мазуров Г. П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
313182
   Генезис и класификация полупустынных почв.. – М, 1966. – 236с.
313183
  Леонов В.П. Генезис и классификация гибридных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
313184
   Генезис и классификация осадочных пород.. – М, 1968. – 225с.
313185
  Боул С. Генезис и классификация почв / С. Боул, Ф. Хоул, Мак-Крекен. – Москва : Прогресс, 1977. – 416с.
313186
  Рябинина Л.Н. Генезис и коренные отличия парадигмы современных традиционного и исламского банков как посредников денежного рынка // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 2 (631). – С. 36-47. – ISSN 0131-7741


  Проанализированы генезис и специфические отличительные черты парадигмы современных традиционного и исламского банков как посредников денежного рынка. Показано, что парадигма традиционного банка основана на кредите и ссудном проценте, а исламского - на ...
313187
   Генезис и литология континентальных антропогеновых отложений.. – М, 1965. – 114с.
313188
  Боровский В.М. Генезис и мелиорация почв Казахстана : Избранные труды / В.М. Боровский; Аханов Ж.У. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1989. – 232с.
313189
  Пикашова Т.Д. Генезис и методология неовитализма / Т.Д. Пикашова. – К, 1978. – 199с.
313190
   Генезис и миграция нефти в Западно-Канадском осадочном бассейне, провинция Альберта.. – М, 1980. – 163с.
313191
  Гавриш В.К. Генезис и нефтегазоносность краевых глубинных разломов Днепровско-Донецкого рифта / В.К. Гавриш, Л.И. Рябчун. – Киев, 1981. – 151с.
313192
   Генезис и плодородие пахотных почв : сборник трудов. – Москва, 1974. – 146 с.
313193
   Генезис и плодородие почв : сборник научных трудов. – Москва, 1981. – 132 с.
313194
   Генезис и плодородие почв южных регионов и их использование : научные труды. – Москва, 1987. – 154 с.
313195
  Щербань М.И. Генезис и прогноз современного климата Земли с учетом антропогенных влияний : различные вопросы физико-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 121-124. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
313196
   Генезис и пути развития русской и украинской философской мысли = Генезис і шляхи розвитку російської та української філософської думки : монография / [Аляев Г.Е. и др.; под общ. ред. Г.Е. Аляева, Н.А. Куценко, Т.Д. Суходуб]. – Полтава : АСМИ, 2013. – 561, [1] с. – Авт. указ. на c. 5. - Текст рус., укр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-182-271-8
313197
  Самиев А. Генезис и развитие исторического сознания / А. Самиев. – Душанбе, 1988. – 120с.
313198
   Генезис и развитие капиталистических отношений на Урале.. – Свердловск, 1980. – 138с.
313199
  Папюс Генезис и развитие масонских символов / Папюс, 1911
313200
   Генезис и развитие социалистического искусства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.. – М, 1978. – 559с.
313201
  Оганян К.М. Генезис и развитие теоретического уровня естественнонаучного знания (АН Армении) / К.М. Оганян, Г.А. Давтян. – Ереван, 1990. – 220с.
313202
  Москатова А.К. Генезис и развитие человечества в галактической реальности // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 (54). – С. 36-44. – ISSN 1680-2721
313203
   Генезис и ресурсы каолинов и огнеупорных глин.. – М, 1990. – 252с.
313204
  Курзо Б.В. Генезис и ресурсы сапропелей Белорусии. / Б.В. Курзо, С.В. Богданов. – Минск, 1989. – 174с.
313205
  Коробецкий И.А. Генезис и свойства минеральных компонентов углей / И.А. Коробецкий, М.Я. Шпирт. – Новосибирск, 1988. – 227 с.
313206
   Генезис и свойства почв Томского Приобья. – Томск, 1980. – 170 с.
313207
  Гриценко Павел Ефимович Генезис и семантическая структура сельскохозяйственной лексики украинских западностепных говоров : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гриценко Павел Ефимович ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1980. – 28 с.
313208
  Сорока Д.И. Генезис и современное положение стратегического партнерства Украины и Китайской Народной Республики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 184-186
313209
  Хомякова А.Н. Генезис и современное содержание учения о ноосфере // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С.62-71. – ISSN 1680-2721
313210
  Кусова А.Х. Генезис и современное состояние российско-бразильских отношений // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 1 : Россия - Запад: обратная сторона конфликта. – С. 32-37. – ISSN 2074-6040
313211
  Александров С.М. Генезис и состав боратов в метасоматически измененных доломитовых, родохрозитовых и известковых мраморах Японии / С.М. Александров, М.А. Тронева // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 987-1001 : табл., рис. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0016-7525
313212
  Рудь Н.А. Генезис и социально-экономическое развитие городов Полабско-Прибалтийских славян в Х-ХІІ вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Рудь Н.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
313213
  Рудь Николай Алексеевич Генезис и социально-экономическое развитие полабо-прибалтийских славян в 10-12 вв. : Дис... канд. ист.наук: 0.00.03 / Рудь Николай Алексеевич; КГУ. – Киев, 1985. – 203л. – Бібліогр.:л.175-203
313214
  Лушников А.М. Генезис и становление (антология) сравнительного трудового права и права социального обеспечения в дореволюционной России (вторая половина XIX - начало XX вв.) // Вестник трудового права и права социального обеспечения : научное издание / Мин. обр. и науки РФ; Федеральное агентство по образованию; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 3 : Сравнительное трудовое право и право социального обеспечения России: история, теория и юридическая практика. – С. 7-41. – (Ярославская юридическая школа начала 21 века)
313215
  Визгин В.П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля / В.П. Визгин. – Москва, 1982. – 429с.
313216
  Горак А.И. Генезис и структура научного обществознания : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Горак А. И.; АН УССР, Ин-т филос. – К., 1979. – 46л.
313217
  Савенко Я.М. Генезис и структура противоречий жизни : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Савенко Я.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 55 с.
313218
  Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси / М.Б. Свердлов. – Л, 1983. – 234с.
313219
  Основин Ю.А. Генезис и сущность понимания : Гносеологический анализ / Ю.А. Основин. – Куйбышев, 1990. – 165с.
313220
  Хасин В.В. Генезис и теоретико-познавательная структура научного предвидения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Хасин В.В.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1975. – 15л.
313221
  Белевцев Р.Я. Генезис и термодинамическая эволюция внешних геосфер / Белевцев Р.Я. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 49-59 : рис., табл. – Библиогр.: с. 58-59. – ISSN 0203-3100
313222
  Корниенко О.А. Генезис и трансформация мифопоэтических парадигм в русской прозе 30-х годов 20 века : Дисс. ... доктора филологич. наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Корниенко О.А.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 410л. – Библиогр.: л.366-410
313223
  Хмелев В.А. Генезис и физические свойства текстурно-дифференцированных почв / В.А. Хмелев. – Новосибирск, 1988. – 128с.
313224
  Барановский В.Н. Генезис и функции категории самодвижения / В.Н. Барановский. – Киев, 1985. – 136с.
313225
  Барановский Владимир Николаевич Генезис и функции категории самодвижения : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Барановский Владимир Николаевич; КГУ. – К., 1988. – 32л.
313226
  Барановский Владимир Николаевич Генезис и функции категории самодвижения : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Барановский Владимир Николаевич; КГУ. – К., 1988. – 32л.
313227
  Барановский В.Н. Генезис и функции категории самодвижения. : Дис... докт. филос.наук: 09.00.01 / Барановский В.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 312л. – Бібліогр.:л.298-312
313228
  Маланов С.В. Генезис и функциональная структура сознания в контексте деятельностного культурно-исторического подхода к анализу и объяснению психических явлений // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 203-215
313229
  Литовченко И.Л. Генезис и эволюция информационной концепции маркетинга : [монография] / И.Л. Литовченко. – Киев : Наукова думка, 2011. – 197, [3] с. : ил. – Приложения: с. 178-180. – Библиогр.: с. 181-198. – ISBN 978-966-00-1150-2
313230
  Богатырев Е.В. Генезис и эволюция механизмов экономического правосудия в Российском государстве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 111-116. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
313231
  Гисматов Ф.А. Генезис и эволюция мира искусственного / Ф.А. Гисматов. – Казань, 1992. – 142 с.
313232
  Задорожный А.В. Генезис и эволюция мондиализма : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Задорожный А.В.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
313233
  Задорожный А.В. Генезис и эволюция мондиализма : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Задорожный А.В.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
313234
  Задорожний Александр Викторович Генезис и эволюция мондиализма: международно-правовые аспекты : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Задорожний Александр Викторович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1988. – 201л. – Бібліогр.:л.165-201
313235
  Чекман В.Н. Генезис и эволюция палатального ряда в праславянском языке / В.Н. Чекман. – Минск, 1973. – 48с.
313236
  Синькевич Генезис и эволюция публичной службы во Франции / Синькевич, НА, Е.В. Болотина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 39-43. – ISSN 1812-3805
313237
  Гульцова Д. Генезис и эволюция фортепианного этюда в европейской музыкально-исторической традиции нового времени // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 75-84. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "В статье исследовано феномен фортепианного этюда, определившего специфику фортепианного исполнительского мастерства XIX–XX ст. Рассмотрено генетические и этимологические особенности названного жанра, обусловившие его типологию. Охарактеризовано ...
313238
   Генезис и эволюция этнических культур Сибири. : сборник научніх трудов. – Новосибирск, 1986. – 194с.
313239
  Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса / Ю.Ф. Буряков. – Ташкент, 1982. – 212с.
313240
  Крживицкий Л. Генезис идей : Опыт истории мысли / Крживицкий Л. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1875. – с. 17-43. – Оттиск
313241
  Крживицкий Л. Генезис идей. Распространение идей. Прошедшее и настоящее / Крживицкий Л. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург, 1905. – 79 с. – Оттиск. – (Библиотека Марии Малых ; № 5, № 6)
313242
  Неврева М.Н. Генезис именных префиксальных морфем в английских текстах научного функционального стиля / М.Н. Неврева, Г.Ф. Дьяченко, Л.Н. Шапа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 155-159. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
313243
  Криничанский К. Генезис института векселя: функциональный аспект // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 110-122. – ISSN 0042-8736
313244
  Хаббибулаев А.Х. Генезис института морской перевозки груза // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805
313245
  Какимжанов М.Т. Генезис института прав человека и гражданина в конституционных нормах Республики Казахстан // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 42-43. – ISSN 1812-3805
313246
  Писклова Е.Н. Генезис института усыновления в дореволюционной России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 27-28. – ISSN 1812-3805
313247
  Гарсиа-Каселес Кончита Генезис испанского фашизма (1931-1936) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Гарсиа-Каселес Кончита; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1981. – 231л. – Бібліогр.:л.199-231
313248
  Гарсиа-Каселес Кончита Генезис испанского фашизма (1931-1936) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Гарсиа-Каселес Кончита ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
313249
  Мікіш А. Генезис і деякі питання вдосконалення правового регулювання підприємництва в Україні як основи запобігання фіктивному підприємництву // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 136-139
313250
  Шумакова С.М. Генезис і еволюція харківської школи циркового мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.04 / Шумакова Світлана Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 35 назв
313251
  Леонов В.П. Генезис і класифікація гібридних наук // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.18-26. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
313252
  Кудрявцева О.М. Генезис і перспективи утвердження та захисту конституційних прав і свобод дитини в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 28-34
313253
  Пушкаренко П. Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки / П. Пушкаренко, М. Логвиненко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 43-49. – ISSN 0131-775Х
313254
  Пацурія Н.Б. Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблемні питання вироблення єдиних теоретичних підходів щодо визначання сутності страхування. В статье исследуются проблемные вопросы выработки единых теоретических подходов к определению сущности страхования. This article ...
313255
  Ситник Г.В. Генезис і сучасна парадигма фінансового планування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 33-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
313256
  Жушман М. Генезис і сучасний стан адміністративної юстиції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 105-109
313257
  Погребняк С. Генезис ідеї рівності як основоположного принципу права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 50-58. – ISSN 1993-0909
313258
  Диба М.І. Генезис інвестиційних теорій / М.І. Диба, Є.А. Поліщук, А.В. Мироненко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 123-127. – ISSN 2221-1055
313259
  Кірик М.А. Генезис інноваційної діяльності на основі венчурного інвестування: міжнародний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 84-86
313260
  Куліцька С. Генезис інституту відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконної діяльності/бездіяльності органів судової влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 75-80. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Автором статті здійснено спробу дослідити еволюцію правового регулювання відносин відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконної діяльності/бездіяльності органів судової влади. Запропоновано виокремити історичні етапи зародження та розвитку ...
313261
  Андрієвська О.В. Генезис інституту конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 84-88. – ISSN 2219-5521
313262
  Рачинська М. Генезис інституту лобіювання: державно-управлінські аспекти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 291-298
313263
  Ставнійчук А. Генезис інституту місцевого референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 7-17. – ISSN 2222-5374
313264
  Шершньова О.А. Генезис інституту сімейного утримання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 285-290


  В даній статті автор відтворює головні етапи еволюції інституту аліментів, починаючи від прадавніх часів і римської доби. По-перше, досліджено виникнення архетипу сучасного взаємного аліментного обов’язку батьків та їх дітей. По-друге, приділено ...
313265
  Галянт С. Генезис інституціоналізму в працях українських учених XX-XXI ст. // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 4 (8). – С. 12-15. – ISSN 2411-4014
313266
  Безверхий К. Генезис інтегрованої звітності у світі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 87-96. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
313267
  Єльцов В.О. Генезис інформаційних правовідносин в судовій системі України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 98-102
313268
  Вініченко І.І. Генезис історичних форм розвитку конкуренції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 10-13. – ISSN 2306-6806
313269
   Генезис капитализма в позденее средневековье в Англии и Германи.. – М, 1979. – 113с.
313270
   Генезис капитализма в промышленности и сельском хозяйстве.. – М, 1965. – 460с.
313271
   Генезис капитализма в промышленности.. – М, 1963. – 431с.
313272
   Генезис капитализма в России в отечественной исторографии.. – Ярославль, 1981. – 151с.
313273
  Османов Г.Г. Генезис капитализма в сельском хозяйстве Дагестана. / Г.Г. Османов. – М., 1984. – 152с.
313274
  Файнштейн В.М. Генезис капитализма в эстляндском помещечьем хозяйстве. : Автореф... канд. экон.наук: / Файнштейн В.М.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 21л.
313275
  Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: проблемы методологии / А.Н. Чистозвонов. – М., 1985. – 300с.
313276
  Абрамович Е.Л. Генезис карбонатных (доломитовых) формаций среднего палеозоя Тамдытау (Центральные Кызылкумы) / Е.Л. Абрамович ; АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева. – Ташкент : Фан, 1972. – 132 с., [10] л. ил. : черт., ил. – Библиогр.: с. 128-131
313277
   Генезис категориального аппарата науки.. – Алма-Ата, 1990. – 317с.
313278
  Предеина М.Ю. Генезис категории "закон" в свете субъектно-объектного взаимодействия // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 37-39
313279
  Починок Б.В. Генезис категории "причинность" и ее мировоззренческое значение. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Починок Б.В.; АН УССР. Ин-т философии. – К,, 1979. – 24л.
313280
  Хортюк О.В. Генезис категорії "ділова репутація" юридичної особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 182-185
313281
  Сирота А. Генезис категорії "кредит", її співвідношення з категорією "позика" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 106-109.
313282
  Шнюков Е.Ф. Генезис киммерийских железных руд Азово-Черноморской рудной провинции : автореф. дис. ... доктор геол.-мин. наук / Шнюков Е.Ф. ; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1965. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
313283
  Шнюков Е.Ф. Генезис киммерийских железных руд Азово-Черноморской рудной провинции / Е.Ф. Шнюков. – К., 1965. – 195с.
313284
  Гирнис А.В. Генезис коматиитов и коматиитовых базальтов / А.В. Гирнис. – М., 1987. – 119с.
313285
  Тарасова В. Генезис конституентів лексико-семантичного поля "Засоби пересування" в англійській, російській та українській мовах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 118-122. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
313286
  Китайка О. Генезис конституційно-правового статусу дитини в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 138-144. – ISSN 1561-4999
313287
  Міхірьова О.А. Генезис конституційного права на правову допомогу в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 29-36
313288
  Мех Ю.В. Генезис контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 134-139. – ISSN 0201-7245
313289
  Перепелиця Г.М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи / Г.М. Перепелиця; Національний інститут стратегічних досліджень при президентові України. – Київ : Стилос; Фоліант, 2003. – 256с. – ISBN 966-8474-00-7
313290
  Губань Р. Генезис концепції діалогу між цивілізаціями в міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-10
313291
  Царенко О.В. Генезис концепції і методів управління конкурентоспроможності підприємств : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 53-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
313292
  Попова В.В. Генезис концепцій економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 55-59.
313293
  Каньковський І.Є. Генезис концепцій інженерно-педагогічної освіти в країнах Східної Європи // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 6-15. – ISSN 2074-8922
313294
  Брадул О.М. Генезис корпорацій: економіко-організаційний механізм формування / О.М. Брадул, О.Ю. Шоляк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 124-130. – (Економіка ; Вип. 32)
313295
  Сабанеева М.К. Генезис косвенных наклонений французского глагола / М.К. Сабанеева. – Ленинград : Ленинградский университет, 1981. – 183 с.
313296
  Алієв В Р. Генезис кримінально-виконавчої інспекції: історико-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 126-131. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
313297
  Міщук І.П. Генезис кримінальної відповідальності за незакінчений злочин / І.П. Міщук, А.О. Самосьонок // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 53-58
313298
  Хадер Бхари Генезис курдской проблемі в 20-х годах XX века и позиция СССР // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 171-177. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
313299
  Гришанков Г.Е. Генезис куэстового рельефа Предгорного Крыма : некоторые аспекты исследования природы / Г.Е. Гришанков, Е.А. Позаченюк // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 108-114 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
313300
  Залевский А. Генезис ландшафтного искусства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  На основе анализа и обобщения теоретического материала в области ландшафтоведения, ботаники, озеленения городов и эстетики характеризуются вопросы зарождения, развития и взаимосвязей видов и жанров ландшафтного искусства в историческом аспекте. Basic ...
313301
  Заридзе Г.М. Генезис магматических пород / Г.М. Заридзе. – Тбилиси, 1939. – 119с.
313302
  Лурье А.М. Генезис медистых песчаников и сланцев. / А.М. Лурье. – М., 1988. – 182с.
313303
   Генезис месторождений самородной серы и перспективы их поисков. – Москва : Наука, 1974. – 203с.
313304
  Винклер Г. Генезис метаморфических пород / Г. Винклер. – Москва, 1969. – 248с.
313305
  Винклер Г. Генезис метаморфических пород / Г. Винклер. – Москва : Недра, 1979. – 327с.
313306
  Ступницький О.І. Генезис методів інвестиційної діяльності компаній з управління активами на сучасному фондовому ринку / О.І. Ступницький, В.М. Коверда // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 87-94
313307
  Чорний Г.М. Генезис методів наукового дослідження на рівні суб"єктів агробізнесу / Г.М. Чорний, І.А. Міщенко, Д.О. Кирилюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
313308
  Лобач Д.В. Генезис меча на территории Европы в эпоху Средневековья: симоволический аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
313309
  Федоровский Н.М. Генезис минералов. / Н.М. Федоровский. – М., 1923. – 200с.
313310
   Генезис минеральных и термальных вод. – Москва : Наука, 1968. – 138с.
313311
   Генезис минеральных индивидов и агрегаров.. – М, 1966. – 303с.
313312
  Панченко Л.Є. Генезис миротворчої діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 333-338
313313
  Павлишин В.І. Генезис мінералів : Підручник для студ. геолог. та гірничих спец. вищ. навч. закл. / В.І. Павлишин, О.І. Матковський, С.О. Довгий; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 672с. – ISBN 966-594-365-0
313314
  Павлишин В.І. Генезис мінералів : Підручник для студентів геологічних та гірничих спеціальностей вузів / В.І. Павлишин, О.І. Матковський, С.О. Довгий. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2007. – 556с. – ISBN 966-373-174-5
313315
  Бровко Н.П. Генезис міст Польщі в IX - XII століттях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-37. – (Історія ; Вип. 43)


  Висвітлюється питання генези міст Польщі в ХІ - ХІІІ ст. Показано економічні та політичні умови їх формування і розвитку.
313316
  Мартинюк О.М. Генезис молодіжної субкультури: аналіз зарубіжних дослідницьких концепцій // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 95-103. – ISSN 2225-7586
313317
  Дурмишидзе С.В. Генезис молочной кислоты при естественном алкогольном брожении / С.В. Дурмишидзе. – Оттиск из журн. "Биохимия". Т.3, вып. 3. 1938, 1938. – 308-320с.
313318
  Фонова О.С. Генезис наказного провадження // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 93-99
313319
  Зайцев Ю.Д. Генезис Народного руху України : львівська організація // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 143-155. – ISSN 0130-5247
313320
  Буткевич О. Генезис науки історії міжнародного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 268-287. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядається процес становлення історії міжнародного права як окремої частини його теорії. Згадуються викладачі Університету Св. Володимира.
313321
  Каламбет С.В. Генезис науки про фінанси // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 62-69. – ISSN 2074-5354
313322
  Квятко Т.М. Генезис наукових основ теорії конкуренції // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 154-162. – (Економічні науки)
313323
  Коломоєць Т. Генезис наукового дослідження державного контролю у галузі чорної металургії: характеристика окремих етапів / Т. Коломоєць, П. Лютиков // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 44-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
313324
  Стефанов С.Є. Генезис наукової думки орієнтації аудиту на задоволення суспільних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 31-38.
313325
  Тучак Т.В. Генезис наукової думки щодо рентних платежів / Т.В. Тучак, О.М. Яременко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 13-17. – ISSN 2409-1944
313326
  Вахтомин Н.К. Генезис научного знания : факты, идея, теория / Н.К. Вахтомин ; Кафедра философии АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 286 с.
313327
  Косарева Л.М. Генезис научной картины мира / Л.М. Косарева. – М., 1985. – 80с.
313328
  Макарова А.Г. Генезис національної ідеї на теренах України: історія розвитку у першій половині XX століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 93-96. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
313329
  Крижанівський В.В. Генезис незалежної судової влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню соціальної та правової природи незалежності судової влади, удосконаленню системи засобів її забезпечення. Розглядаються проблеми взаємодії судової влади із законодавчою й виконавчою гілками влади. Звертається увага на ...
313330
  Крижанівський В. Генезис незалежної судової влади // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 37-41
313331
  Козирєва В.П. Генезис неспроможності та банкрутства / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-83.
313332
   Генезис нефти и газа.. – М, 1967. – 712с.
313333
  Зайцев О.В. Генезис норми про державну зраду в Україні (1845-1960рр.) / О.В. Зайцев, В.Р. Філіпенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 3 (75). – C. 50-62. – ISSN 2524-0323
313334
  Долинська М.С. Генезис нотаріату в Київській Русі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 96-104. – (Серія юридична ; Вип. 2)
313335
  Івахненка М.О. Генезис образу дракона та його функції у японській чарівній казці // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-100. – ISSN 1608-0599
313336
  Иоаннисян А.Р. Генезис общественного идеала Фурье. / А.Р. Иоаннисян. – М-Л, 1939. – 224с.
313337
  Кузнецов Д.А. Генезис организационно-технического обезпечения Интернета в аспекте его правового регулирования // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
313338
  Ступницький О.І. Генезис організаційних структур корпорацій в умовах нових геоекономічних викликів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 259-267
313339
  Стеценко Н.С. Генезис органов исполнения судебных решений в Украине до судебной реформы 1864 года // Проблемы законности : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 2011. – Вип. 116. – С. 29-39. – ISSN 0201-7245
313340
   Генезис осадков и фундаментальные проблемы литологии. – Москва : Наука, 1989. – 229с.
313341
  Ареф"єв С.О. Генезис основних напрямків реструктуризації підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 109-114
313342
  Скрипкін О.Г. Генезис основних соціальних страхів військовослужбовця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено основні етіологічні умови формування соціальних страхів військовослужбовця у контексті його військово-професійної діяльності. In the article the basic etiologic mechanisms of social fears forming of military serviceman are ...
313343
  Савенко Я.М. Генезис основных противоположностей жизни. / Я.М. Савенко. – К., 1964. – 96с.
313344
  Яцинин Н.Л. Генезис остаточных солонцов / Н.Л. Яцинин. – Алма-Ата, 1989. – 91с.
313345
  Вавженчук С.Я. Генезис охорони та формування трудових прав через призму ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 291-297
313346
  Коробенко Н.П. Генезис пенсійних правовідносин у праві соціального забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-122
313347
  Грандт В.В. Генезис перфекціонізму: теоретична експлікація проблеми // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 1 (5). – С. 30-35. – ISSN 2310-4368
313348
  Олійник Т.І. Генезис підприємництва — рушійний фактор соціально-економічного зростання загальнонаціональних інтересів. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 42-45. – ISSN 2306-6806
313349
  Склярук І. Генезис підходів до визначення прибутку до оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 26-30
313350
  Анпілогов О. Генезис повноважень прокуратури щодо захисту економічних інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 34-39


  Про права людини в правовій державі.
313351
  Ярмоленко Наталія Миколаївна Генезис поетичного мислення українців у контексті історичних обставин (на матеріалі козацької пісні Черкащини) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Ярмоленко Наталія Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
313352
  Ярмоленко Наталія Миколаївна Генезис поетичного мислення українців у контексті історичних обставин (на матеріалі козацької пісні Черкащини) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Ярмоленко Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 158л. – Бібліогр.:л.134-158
313353
  Захаров С.А. Генезис покровной складчатости / С.А. Захаров. – Душанбе, 1979. – 167с.
313354
  Волженцева И.В. Генезис полифункциональной регуляции психических состояний личности эмоциогенными способами : дисс. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Волженцева Ирина Викторовна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Одесс. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2013. – 535 л. – Прил.: л. 492-535. – Библиогр.: л. 430-491
313355
  Волженцева І.В. Генезис поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Волженцева Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 39 назв
313356
  Томашевська А.М. Генезис поняття "інвестиції" як основної складової інвестиційної діяльності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-26
313357
  Мартиненков В. Генезис поняття "інноваційний розвиток сільських територій" // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 19-22. – ISSN 2078-5860
313358
  Мацелюх І.А. Генезис поняття "проступок" в історії європейського права // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 384-388. – ISBN 978-617-7293-17-9
313359
  Падучак Б. Генезис поняття "технологія" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 134-141
313360
  Іванова А.М. Генезис поняття «інфраструктура ринку споживчих товарів» // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 164-168
313361
  Купіна Л. Генезис поняття ефективності норм права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 180-188. – ISSN 2306-9082
313362
  Пінчук Є.А. Генезис поняття і сутності модернізації освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 29-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті "Генезис поняття і суть модернізації освіти" аналізуються наступні основні проблеми. Само поняття модернізації, що сформувалося в певних історичних і соціокультурних умовах, наповнилося новим, відповідним цим умовам змістом і несло інший сенс. ...
313363
  Бочелюк В.В. Генезис поняття копінг-поведінки особистості: теоретико-методологічний аналіз // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 64-71. – ISSN 2219-2654
313364
  Чубенко І.В. Генезис поняття корупції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 113-118.
313365
  Вілков В.Ю. Генезис поняття нації : монографія / В.Ю. Вілков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 423, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-642-1
313366
  Вілков В.Ю. Генезис поняття нації : монографія / В.Ю. Вілков. – [Вид. 3-тє, випр. та допов. ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2014. – 371, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7071-02-9
313367
  Ямковий М.О. Генезис поняття та сутність допиту // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 185-192.
313368
  Будков В.Д. Генезис понять "генотип" і "фенотип" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
313369
  Пигров К.С. Генезис постижения социума: горизонт и созерцание // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 4-9. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
313370
  Кудря І.Г. Генезис постіндустріальної парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
313371
  Роде А.А. Генезис почв и современные процессы почвообразования / А.А. Роде. – М., 1984. – 256с.
313372
  Радченко О.В. Генезис прав людини як передумови виникнення правової держави: неоінстинктивістський підхід // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 8-19. – ISSN 2224-9281
313373
  Опольська Н.М. Генезис права на свободу творчості в Стародавньому Римі // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 222-225. – ISSN 2524-017X
313374
  Івершенко Л. Генезис права приватної власності на території Української держави // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-100.
313375
  Апанасенко К. Генезис правового інституту комунальної власності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 52-54. – Бібліогр.: на 25 пунктів
313376
  Шамрай В. Генезис правового світогляду Миколи Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює становлення політичних та правових поглядів Міхновського, які стали основою його правової думки та майбутнього проекту конституції. Статья освещает становление политических и правовых взглядов Михновского, которые стали основой его ...
313377
  Яковюк І. Генезис правової культури об"єднаної Європи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
313378
  Оніщенко Н.М. Генезис правової системи та соціальна регуляція // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 3-7. – ISSN 1563-3349
313379
  Берлач А. Генезис правової системи України: у пошуках нових методологічних підходів : [рецензія] / А. Берлач, Т. Пікуля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 139-142. – ISSN 0132-1331
313380
  Мірошниченко М.І. Генезис правової системи: критерії структурування, етапи (питання теорії та історії) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 10-15. – ISSN 1563-3349
313381
  Максимов И.В. Генезис правовых основ регламентации административного штрафа в России // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.176-186. – ISSN 1608-8794
313382
  Дудников А.Л. Генезис правовых представлений об економических преступлениях в 60-80-х годах ХХ ст. // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 133-140. – ISSN 0201-7245
313383
  Чечерський В. Генезис правозахисної діяльності прокурора в банківській сфері // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 98-103


  "... У період світової фінансової кризи".
313384
  Ковтонюк А.М. Генезис праворозуміння Ганса Кельзена : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ковтонюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв
313385
  Ковтонюк А.М. Генезис праворозуміння Ганса Кельзена : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ковтонюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 179 л. – Бібліогр. : л. 159-179
313386
  Тюптя О. Генезис предметної сфери батьківства в історико-культурній перспективі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-51. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються історичні етапи батьківсько-дитячих відносин. Представлено вивчення материнства та батьківства з історико-психологічної й культурно-історичної точок зору. Робиться спроба розвести поняття материнства та батьківства. Загалом ...
313387
  Бирштейн Я.А. Генезис пресноводной, пещерной и глубоководной фаун / Я.А. Бирштейн. – Москва : Наука, 1985. – 247 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 226-246
313388
  Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования : Учебное пособие / В.Н. Кудрявцев. – Москва : Форум, Инфра-М, 1998. – 216с. – ISBN 5-86225-656-3
313389
  Гасанов Р.И. Генезис преступного поведения и его эмперические исследования (анализ работы криминолога, академика В.Н. Кудрявцева) / Р.И. Гасанов, М.Т. Задояный, Д.А. Зубов // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-35. – Бібліогр. в кінці ст.
313390
  Покровский И.А. Генезис преторского права // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 37-108. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
313391
  Русских В.Г. Генезис проблем образования в отечественной государственной политике XVIII в. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 75-79. – ISSN 0869-561Х


  В статье проанализированы основные направления государственной политики России по патриотическому воспитанию молодежи в XVIII в. Рассмотрены законодательные акты императоров и императриц данного периода.
313392
  Симчук А С Генезис проблеми приводів до порушення кримінальної справи до судової реформи 1864 року // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 441-447. – ISSN 1563-3349
313393
  Симчук А.С. Генезис проблеми приводів до порушення кримінальної справи після Судової реформи 1864 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 221-225.
313394
  Насонова К.Ю. Генезис проблеми розуміння авторського тексту у філософській герменевтиці // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 92-103
313395
  Савчук К.О. Генезис проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права / К.О. Савчук, О.В. Драчов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 156-162
313396
  Савчук К.О. Генезис проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права / К.О. Савчук, О.В. Драчов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 128-134


  Basic theoretical conceptions of correlation of international and domestic law (foremost dualistic and monistic directions) are analysed in the article, and similarly their advantages and failings in their application in the modern world.
313397
  Краснокутський О.В. Генезис проблеми формування ідеології державотворення та стан її розробки у період Новітнього часу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 19-33. – ISSN 2072-1692
313398
  Рыклин М.К. Генезис противопоставления природы и культуры в работах Клода Леви-Строса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Рыклин М.К.; АН СССР. Ин-т филос. – Москва, 1977. – 23л.
313399
  Булкот Г.Л. Генезис процедури банкрутства та його сучасний стан у контексті світової системи правового регулювання економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
313400
  Пацурія Н.Б. Генезис публічно-правових засад регулювання обов"язкового страхування у сфері господарювання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 87-95. – ISSN 2227-796X


  У стаття досліджуються проблемні питання господарсько-правового регу-лювання відносин із обов"язкового страхування за ознаками сфера здійснення та особливий суб"єктний склад. Аналізується специфіка реалізації вказаних правовідносин у сфері ...
313401
  Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до н. э. - I в. н. э.) / В.И. Кузищин. – М., 1976. – 267с.
313402
  Урусов В.М. Генезис растительности и рациональное природопользование на Дальнем Востоке / В.М. Урусов. – Владивосток, 1988. – 356с.
313403
   Генезис редкометальных и свинцово-цинковых стратиформных месторождений.. – М, 1986. – 247с.
313404
  Бутерко Я.М. Генезис рефлексивних уявлень у філософській проблематиці // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 108-116
313405
  Величко В.Є. Генезис розвитку вільного програмного забезпечення в університетській освіті // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 7-14. – ISSN 2227-2844


  Розглянуто питання розвитку вільного програмного забезпечення в університетській освіті.
313406
  Заяц А.І. Генезис розвитку державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 220-223. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
313407
  Провоторов О.П. Генезис розвитку заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб вітчизняному законодавстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 280-294. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
313408
  Савчеико О.І. Генезис розвитку міграційних процесів в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 108-112.
313409
  Боцвінок С. Генезис розвитку образу успішності в системі цінностей українців // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 14-21. – ISSN 2312-1246
313410
  Стрельченко О. Генезис розвитку охорони здоров"я в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-99. – ISSN 0132-1331
313411
  Стрельченко О. Генезис розвитку охорони здоров"я в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
313412
  Ложачевська Генезис розвитку транснаціональних компаній та їх особливості функціонування в сучасних умовах / Ложачевська, ОМ, М.В. Новикова // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 65-70
313413
   Генезис романа в литературах Азии и Африки.. – М, 1980. – 288с.
313414
   Генезис рудных месторождений. – Москва : Мир. – (Науки о Земле = Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
Т. 1. – 1984. – 534с.
313415
   Генезис рудных месторождений. – Москва : Мир. – (Науки о Земле = Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
Т. 2. – 1984. – 405с.
313416
   Генезис рудных формаций и практическое заначение рудно-формационного анализа на Северо-Востоке СССР. – Магадан, 1990. – 155с.
313417
  Капранов С.В. Генезис сакрального простору в міфології сінто // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 152-159. – ISSN 1608-0599
313418
  Турпетко О.А. Генезис світової фінансової системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 50-56


  У статті досліджуються генезис світової фінансової системи, особли- вості використання системного підходу при аналізі даної категорії, її структури, систематизації особливостей та закономірностей розвитку. В статье исследуются генезис мировой ...
313419
   Генезис сенсорных способностей.. – М, 1976. – 256с.
313420
  Соснина А.В. Генезис сервитутов на территории Украины // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 42-47
313421
  Кизильштейн Л.Я. Генезис серы в углях / Л.Я. Кизильштейн. – Ростов -на-Дону, 1975. – 198с.
313422
  Шкурин Григорій Тимофійович Генезис симентальської породи в Україні : Автореф... доктора сільськогосподарськихнаук: 06.02.01 / Шкурин Григорій Тимофійович; УААН. – с.Чубинське, 1999. – 36л.
313423
  Гринюк Р.М. Генезис системи прямого оподаткування в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 38-39. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
313424
  Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О. ; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2009. – 224с. – Додатки л. 191 -200. – Бібліогр.: л. 201 - 224
313425
  Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
313426
  Андрейчак В.О. Генезис сірого "соколиного ока" Криворізького басейну / В.О. Андрейчак, В.Д. Євтєхов, А.В. Євтєхова // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0204-3548
313427
  Гришин П.В. Генезис слитых почв европейской лесостепи (район Среднего Поволжья) / Гришин П.В., Ломако Е.И. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1972. – 94 с. – Библиогр.: с. 87-93
313428
  Чухрукидзе К.К. Генезис события у Жиля Делеза: от множественного к Всеобщему // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 145-153. – ISSN 0042-8744
313429
  Мартиросян Ш.С. Генезис современной экологической ситуации и общественные системы : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Мартиросян Ш.С.; МВ и ССО Арм. ССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 22л.
313430
  Дементьев А.Н. Генезис современных проблем разграничения компетенции между органами государственной и местной власти в Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.41-48
313431
  Марков Д.Ф. Генезис социалистического реализма / Д.Ф. Марков. – Москва, 1970. – 308с.
313432
   Генезис социалистического реализма в литературах стран Запада.. – М, 1965. – 400с.
313433
  Беседа Н. Генезис соціально-медичних основ здоров"язбереження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-12. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутнісний зміст поняття "здоров"язбереження". Систематизовано уявлення про здоров"я, засоби й методи його збереження в різні історичні епохи. Охарактеризовано соціально-медичні основи здоров"язбереження дітей і молоді в історії людства. На ...
313434
  Яковлева О.В. Генезис соціальної педагогіки як емпіричної галузі // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 88-96. – ISSN 1817-3764
313435
  Колот А. Генезис соціальної політики під впливом глобалізації та лібералізації економічних відносин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-11. – Бібліогр.: с. 5, 7-11
313436
  Барабашова Г.Д. Генезис спектров поглощения производных бензола, содержащих n-двуродные и n-двуакцепторные контраполяризованные системы : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Барабашова Г.Д.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 28л.
313437
  Плугатир М. Генезис стандартів ООН та ЄС щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп"ютерної інформації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 138-140.
313438
  Кравцова Т. Генезис становлення державної податкової служби в забезпеченні наповнення державного бюджету / Т. Кравцова, Т. Гречана // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 20-25
313439
  Дубас Р.Р. Генезис становлення енергетичного права ЄС // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 550-557. – ISSN 1563-3349
313440
  Прядко А. Генезис становлення системи безпеки харчових продуктів у Європейському Союзі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 112-118
313441
  Боголюбова Л.И. Генезис степеней стравнения французских прилагательных и наречий : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Боголюбова Л. И.; ЛГУ. – Л., 1979. – 25л.
313442
  Гаращук О.В. Генезис стратегії і тактики формування освітньої домінанти в умовах глобалізації / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 281-289. – ISSN 0321-0499
313443
   Генезис стратиформных колчедарных месторождений.. – М, 1981. – 132с.
313444
  Демченко Н.А. Генезис страхового маркетинга в єкономической науке // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 4 (72). – С. 42-45. – ISSN 1993-3541
313445
  Клапків Ю. Генезис страхової справи // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 243-254. – ISSN 2078-5860


  Висвітлено питання генезису страхової справи, виокремлено основні етапи розвитку на основі дослідження історії економічних процесів, що мали місце в процесі формування сучасної людської цивілізації. Показано, що становлення страхової справи відбувалось ...
313446
  Хуцишвили Г.Ш. Генезис структуры теоретического мышления / Г.Ш. Хуцишвили. – Тбилиси, 1989. – 182 с.
313447
  Михайловський В.І. Генезис суб"єктивних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 186-190. – ISBN 978-617-7293-17-9
313448
  Кузьменко М.В. Генезис субщелочных гранитоидов и связанных с ними альбититов и закономерности распределения в них тантала и ниобия / М.В. Кузьменко, Н.А. Акелин. – Москва : Наука, 1965. – 124с.
313449
  Скригонюк М.І. Генезис суспільних (масових) заворушень і його правове обгрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-144. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми виникнення суспільних (масових) заворушень. Аналізується суспільний розвиток і заворушення у теоретико-правових вченнях. The article deals with origin of social disorders. The author analyses social development and disturbances ...
313450
  Воронич К.М. Генезис сутності категорії "продуктивність праці" та факторів її зростання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 32)
313451
  Бурячок О. Генезис сучасних наукових досліджень присвячених державно-правовим поглядам М.Х. Бунге // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 114-117


  У статті аналізується генезис сучасних наукових досліджень, присвячених окремим державно-правовим поглядам М.Х. Бунге, визначаються основні характерні ознаки історіографій кожного періоду.
313452
  Якимова С. Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 535-539. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
313453
  Ігнатенко М.А. Генезис сучасного художнього мислення / М.А. Ігнатенко. – Київ : Наукова думка, 1986. – 287 с.
313454
  Оржаховська А.А. Генезис сучасної доктрини прав дитини: конституційно-правовой аспект // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 162-165. – ISBN 978-966-7166-35-9
313455
  Чиж Ю. Генезис та адміністративно-правове розуміння співвідношення понять "Посадова особа" і "службова особа" у сфері земельних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 94-97
313456
  Рябініна Л.М. Генезис та докорінні відмінності парадигми сучасних традиційного та ісламського банків як посередників грошового ринку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 36-47 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
313457
  Фененко П.О. Генезис та еволюція державного регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 157-163
313458
  Бойко І.Й. Генезис та еволюція джерел права в Галичині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 20-25.
313459
  Зеліско І.М. Генезис та еволюція економічної категорії "фінансові ресурси" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 15-18. – ISSN 2306-6814
313460
  Карапетян Е. Генезис та еволюція концепції промислових кластерів / Е. Карапетян, О. Квасовський // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 36-48. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
313461
  Біляцький С.Д. Генезис та еволюція концепцій глобальних кризових ситуацій / С.Д. Біляцький, А.Б. Добровольська // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 28-30. – ISSN 1728-6220
313462
  Смирнова К. Генезис та еволюція правового регулювання конкуренції в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 365-375. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена аналізові передумов розвитку правових інструментів правового регулювання конкуренції в Євросоюзі.
313463
  Царенко О.В. Генезис та еволюція теорії конкурентних переваг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-18.
313464
  Чорноус А.В. Генезис та еволюція українського політичного міфу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 248-261
313465
  Кульчицький В.С. Генезис та еволюція української конституції : Навчальний посібник для студ. юридичного факультету / Кульчицький В.С., Бойко І.Й.; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 96с. – (доп. карт. юр.). – (Навчальні посібники ; Число 11)
313466
  Сопронюк І.О. Генезис та розвиток принципу процесуальної економії у кримінальному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 487-494. – ISSN 1563-3349
313467
  Камінський А. Генезис та структура системи бюро кредитних історій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  На основі дослідження генезису та специфіки розвитку системи бюро кредитних історій обґрунтовано тезу про формування олігополістичної структури ринку кредитної звітності в Україні. Досліджено конкурентні переваги та стратегії основних гравців. ...
313468
  Тимошенко О.Т. Генезис та сучасне розуміння духовності у філософії О. Меня // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 126-128
313469
  Мужинська Т.Д. Генезис та сучасні проблемні аспекти інституту евтаназії в міжнародному праві // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 196-198. – ISBN 978-966-419-280-1
313470
   Генезис твердых горючих ископаемых.. – М, 1959. – 360с.
313471
  Силкін В.В. Генезис теоретичних поглядів на галузеві зрушення в економіці регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 86-89 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
313472
  Реутов В.Є. Генезис теоретичних поглядів на регіон та регіональний розвиток / В.Є. Реутов, Н.З. Головченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 17-22
313473
  Ройко І.М. Генезис теоретичних поглядів щодо еволюції, становлення та розвитку моделі біржового ринку розвитку акцій в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 131-136. – ISSN 2306-6814
313474
  Шишкин М.И. Генезис теорий монополии в марксистско-ленинской и буржуазной литературе (1840-1930 гг.) / М.И. Шишкин. – Ленинград, 1985. – 153 с.
313475
  Семенченко Т.О. Генезис теорії і практики підготовки майбутніх учителів-філологів на різних етапах розвитку педагогічної освіти Австралії // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 58-67
313476
  Семенченко Т.О. Генезис теорії і практики підготовки майбутніх учителів-філологів на різних етапах розвитку педагогічної освіти Австралії // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 58-67
313477
  Скаранік С.С. Генезис теорії людського капіталу в контексті соціально-економічного розвитку регіону // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 123-127
313478
  Педь І.В. Генезис теорії міжнародної податкової конкуренції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 114-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються ключові етапи історичного розвитку теорії міжнародної податкової конкуренції.
313479
  Квятко Т.М. Генезис теорій конкуренції та прикладні засади їх імплементації в інноваційно-інвестиційному розвитку соціально-економічних систем / Т.М. Квятко, Н.І. Рижикова // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 45-54. – ISSN 2524-0455
313480
  Чечель О.М. Генезис теорій людського потенціалу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 111-114.
313481
  Васильків Ф.Ф. Генезис тероризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 427-433. – ISSN 1563-3349
313482
  Коломиец Н.Г. Генезис технических знаний / Н.Г. Коломиец, В.А. Сабадуха // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
313483
  Кузубова Т.О. Генезис тимчасового доступу до речей і документів // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 74-80. – ISSN 1727-1584
313484
  Снеткова А. Генезис трактування дефініції "інвестиції" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 44-52. – (Економіка ; вип. 9 (186)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто та узагальнено теоретичні підходи щодо трактування сутності поняття"інвестиції" як економічної категорії. На підставі критичного вивчення теорій зарубіжних та вітчизняних дослідників проведено порівняльний аналіз існуючих визначень ...
313485
  Колодяжна В.В. Генезис транскордонного співробітництва в контексті двосторонніх відносин України і Польщі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 132-135. – ISSN 2220-1394
313486
  Мальський М.М. Генезис транснаціонального виконавчого процесу крізь призму розвитку міжнародного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 154-160. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
313487
  Азарян О. Генезис трансформації роздрібної торгівлі в Україні та формування сучасної парадигми розвитку / О. Азарян, В. Соболєв // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 34-37. – ISSN 1606-3732
313488
  Савин А.Э. Генезис трансцендентальной монадологии в работах "позднего" Гуссерля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.113-124. – ISSN 0042-8744
313489
  Зотов И.А. Генезис трапповых интрузивов и метаморфических образований Талнаха / И.А. Зотов. – М., 1979. – 156с.
313490
  Каиржанов А.К. Генезис тюркского рунического письма (на материале тамги-знаков евразийских кочевников) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 12-24. – ISSN 2307-4558


  У статті досліджується проблема походження прадавнього тюркського рунічного алфавіту. Автор піддає конструктивній критиці дві гіпотези походження рун: 1) фінікійсько-арамейську гіпотезу; 2) согдійську теорію утворення тюркських рун. У цій роботі ...
313491
   Генезис углеводородных газов и формирование месторождений. – Москва : Наука, 1977. – 290с.
313492
  Чорна Н.М. Генезис українсько-польських взаємин в контексті інтеграції Польщі до Європейського союзу: інтерпретації українських дослідників // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 129-136. – ISSN 2311-8164
313493
  Олефір В. Генезис українського експерементального роману 20-х років // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 199-203. – (Бібліотека Інституту філології)
313494
  Бичук І.О. Генезис української національної ідеї у поглядах С. Дністрянського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
313495
  Колич О.І. Генезис української полемічної течії та ії значення для формування філософсько-правових концепцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 273-281. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
313496
  Іванков В.М. Генезис управлінського обліку та перспективи його подальшого розвитку // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 20 (2). – C. 41-50. – ISSN 2306-0050
313497
  Лысенко В.Г. Генезис учения об атомах как проблема языка и мышления // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 9-28. – ISSN 0042-8744
313498
  Кісель В.Й. Генезис уявлень про сутність права власності: історія та сучасність // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 115-118
313499
  Воронюк О.О. Генезис уявлень про юридичну особу як суб"єкта права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 70-78. – (Право. Економіка. Управління)
313500
  Шмир І.П. Генезис факторних доходів у теорії оподаткування громадян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 21-28. – ISSN 1993-6788
313501
  Новосельцев А.П. Генезис феодализма в странах Закавказья / А.П. Новосельцев. – М., 1980. – 286с.
313502
  Стрельченко Г.А. Генезис философии и ее закономерностей в свете ленинской теории отражения / Г.А. Стрельченко. – Ярославль, 1975. – 272с.
313503
  Беличенко А.В. Генезис философии цвета в контексте натурализации философии сознания // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 35-46. – (Серія "Гуманітарні студії")
313504
  Геде А. Генезис философского значения и историчность категории философского закона : Автореф... д-ра философ.наук: 622 / Геде А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Специализир. учен. совет по философ. наукам. – Москва-Прага, 1969. – 40л.
313505
  Жовтянник Н.С. Генезис фіскальної політики та перспективи її розвитку в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 40-47. – ISSN 2306-6792
313506
  Тарасов А.О. Генезис флоры и зональной растительности Южного Заволжья : Автореф... д-ра биол.наук: 03.094 / Тарасов А.О.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1969. – 27л.
313507
  Кримський С.Б. Генезис форм і законів мислення / С.Б. Кримський. – Київ, 1962. – 125с.
313508
  Квасов О.Н. Генезис форм террористического насилия // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 18. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805


  В статье предлагается новая типология исторических форм развития террора, даются характеристика и особенности современного терроризма. Особое внимание уделяется анализу террористической деятельности. The paper offers a new typology of historic ...
313509
  Пасека М.О. Генезис формування вчення про неповнолітнього як елемент криміналістичної характеристики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 556-560. – ISSN 1563-3349


  Досліджується генеза формування вчення про неповнолітнього як елемент криміналістичної характеристики злочинів.
313510
  Присяжнюк І.І. Генезис формування інституту підтримання обвинувачення за часів звичаєвого права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 114-119. – ISSN 1563-3349
313511
  Шлапак А.В. Генезис формування регіонального фінансового простору в азійському мегарегіоні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 29-34. – ISSN 2222-4459
313512
  Ставицький А.В. Генезис функції держави для забезпечення економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 62-66


  У роботі проаналізований розвиток ідей щодо забезпечення економічної безпеки країни. Особлива увага приділена вивченню ролі держави у регулюванні рівня економічної безпеки в умовах різних економічних систем. The paper analyzes the development of ideas ...
313513
  Кравченко С.І. Генезис характеру впливу інтелектуального капіталу на ефективність діяльності суб"єктів господарювання / С.І. Кравченко, О.В. О.В. Корнєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 130-137


  Досліджено трансформацію структури інтелектуального капіталу та проаналізовано характер його впливу на діяльність підприємства в рамках різних економічних укладів. Доведено, що інтелектуальний капітал може слугувати інструментом покращення виробничої, ...
313514
   Генезис художественного произведения.. – М, 1986. – 226с.
313515
  Шорохов І.М. Генезис цілого і деякі закономірності процесу розвитку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
313516
  Винокур І.С. Генезис черняхівської культури на Волині і Поділлі // Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України : [збірка наук. пр.] / [редкол.: Баран В.Д. (відп. ред.) та ін.] ; Ін-т археології Нац. акд. наук України. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – С. 51-55. – ISBN 966-02-2836-8
313517
  Пиаже Ж. Генезис элементарных логических структур : Классификации и сериации / Ж. Пиаже, Б. Инельдер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 448с.
313518
  Петров В.В. Генезис элитного образования и его функции в современном обществе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 130-137. – ISSN 1811-0916
313519
   Генезис эндогенной минерализации Дальнего Востока.. – Владивосток, 1978. – 167с.
313520
   Генезис эндогенных рудных месторождений.. – М, 1968. – 720с.
313521
  Кыдырбаева Р. Генезис эпоса "Манас". / Р. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1980. – 279с.
313522
  Ларьков А.П. Генезис эстетических переживаний : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Ларьков А. П.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1987. – 18л.
313523
   Генезис японского капитализма.. – М, 1991. – 40с.
313524
  Прасолов Л.И. Генезис, география и картография почв. / Л.И. Прасолов. – М., 1978. – 263с.
313525
  Нарокова Раиса Павловна Генезис, диагностика и некоторые особенности мелиорации легких почв, заболоченных ожелезненными водами. (На примере почв. Окско-Мещер. полесья) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 06.01.03 / Нарокова Раиса Павловна ; МГУ , Фак-т почвоведения. – Москва, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20
313526
  Найчук Є. Генезис, еволюція і специфіка книги/циклу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 134-140
313527
  Найчук Є. Генезис, еволюція і специфіка книги/циклу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 352-361


  У статті проаналізовано зародження, розвиток та особливості наджанрового утворення "книга/цикл". Окремо розглядається історія явища, що в тій чи іншій формі існувало в різні літературні епохи, та історія терміна, який виник досить недавно. Розглянуто ...
313528
   Генезис, классификация и география почв.. – М, 1974. – 693с.
313529
  Безгубенко-Гнатишин Генезис, причини та наслідки світових економічних криз // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 144-156. – ISSN 1818-5754
313530
   Генезис, свойства и мелиорация почв Среднерусского Черноземья : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж, 1987. – 142 с.
313531
  Сурма С. Генезис, структура и значение процедур измерений (филос. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: / Сурма С.; МГУ. Филос. Ф-тет. – М., 1961. – 12л.
313532
   Генезис, сутність та принципи податкової системи / А.С. Криклій, Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович, В.А. Криклій // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 18-20.
313533
  Шиян В.Д. Генезис, сучасні проблеми та перспективи дисципліни "Безпека життєдіяльності" / В.Д. Шиян, М.В. Возник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 33-35. – Бібліогр.: 2 назв.
313534
  Меграбян Б.В. Генезис, сущность и эволюция сосуществования социалистических и капиталистических государств : Автореф... канд. философ.наук: / Меграбян Б.В.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.24
313535
  Паламарчук А.С. Генезис, тератология, радиация и условия формирования корнеплода. : Автореф... доктор биол.наук: / Паламарчук А.С.; Всесоюз. акад. с.-х. наук. ВНИИ растениеводства. – Л., 1964. – 60л.
313536
   Генезис, эволюция и география почв Западной Сибири. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1988. – 224 с.
313537
  Лаумянскі Генрык Генезіс Полацкай зямлі // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 31-59. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
313538
  Кашаба О.Ю. Генезіс та еволюція поняття "політична опозиція" у політико-правовій думці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – C. 82-87. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
313539
  Міщенко В. Гененза та поступ національного фінансового господарства // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 49 : рис. – ISSN 2310-2624
313540
  Николай Михайлович /Великий Князь/ Генерал-адъютанты императора. / Николай Михайлович /Великий Князь/. – Спб, 1913. – 159с.
313541
  Шандра В. Генерал-губернатор Д.Г. Бібіков: спроба політичного портрету // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 242-252. – ISBN 5-7702-0821-X
313542
   Генерал-губернатор или губернатор?. – Киев : Тов-во печатного дела и торговли И.Н.Кушнерев и Ко, Киевское отделение, 1889. – 15 с.
313543
  Шандра В. Генерал-губернаторства як форма управління українськими губерніями у складі Російської імперії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 155-166. – ISBN 978-966-02-4344-6
313544
  Шандра В.С. Генерал-губернаторська форма управління в Російській імперії першої половини ХІХ ст. // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 40-63. – ISBN 966-625-033-0
313545
  Великова И.А. Генерал-лейтенант артиллерии Г.Д. Расулбекова / И.А. Великова, М.К. Гусейнов. – Баку, 1988. – 144с.
313546
   Генерал-лейтенант Духонін Микола Миколайович - останній Верховний Головнокомандуючий Царської Армії (за матеріалами Київської громадської організації "Товариство ветеранів розвідки ВМФ") // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-43 : фото
313547
  Давыдычев Л.И. Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1985. – 378с.
313548
  Бонт Ф. Генерал-палач и его покровители. Досье Хойзингера / Ф. Бонт. – Москва, 1963. – 94 с.
313549
  Гостєв І.Ю. Генерал-полковник М.П. Кирпонос / І.Ю. Гостєв. – Киев, 1969. – 116с.
313550
  Райхель Ю. Генерал-прем"єр на прізвисько "Бульдозер" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 9


  Ізраїль попрощався з Аріелем Шароном.
313551
  Вашенцев С. Генерал / С. Вашенцев. – Москва : Советский писатель, 1942. – 75 с.
313552
  Аббасзаде Г. Генерал : пер. с азерб. / Гусейн Аббасзаде. – Баку : Язычы, 1986. – 367 с.
313553
  Иванов-Леонов Генерал "Африка" / Иванов-Леонов. – Москва, 1960. – 237с.
313554
  Крайванова И.Я. Генерал А.И.Остерман-Толстой / И.Я. Крайванова. – М., 1972. – 62с.
313555
  Кавтарадзе А.Г. Генерал А.П.Ермолов. / А.Г. Кавтарадзе. – Тула, 1977. – 119с.
313556
  Ибрагимов С.Д. Генерал Али Ага Шихлинский / С.Д. Ибрагимов. – Баку, 1975. – 138с.
313557
  Гаглов И.И. Генерал Антонов / И.И. Гаглов. – М., 1978. – 132с.
313558
  Чирсков Б.Ф. Генерал армии / Б.Ф. Чирсков. – М., 1945. – 167с.
313559
  Скрыльник А.И. Генерал армии А.А.Епишев / А.И. Скрыльник. – М., 1989. – 319с.
313560
  Гаглов И.И. Генерал армии А.И. Антонов / И.И. Гаглов. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 159с.
313561
  Басюк И.А. Генерал армии Д. Г. Павлов и трагедия июня 1941 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 41-51. – ISSN 0042-8779
313562
  Захаров Ю.Д. Генерал армии Н.Ф. Ватутин / Ю.Д. Захаров. – Москва : Военное издательство, 1985. – 192 с.
313563
  Назаров О.А. Генерал армии П.И.Батов / О.А. Назаров. – М., 1987. – 173с.
313564
  Шиян И.С. Генерал армии Хрулев / И.С. Шиян. – М, 1980. – 112с.
313565
  Шарипов А.А. Генерал армії Черняховський / А.А. Шарипов. – Київ, 1963. – 404 с.
313566
  Шарипов А.А. Генерал армії Черняховський / А.А. Шарипов. – Київ, 1970. – 391 с.
313567
   Генерал Багратион.. – Л, 1945. – 279с.
313568
  Пляченко А.Г. Генерал безпеки ОУН Микола Арсенич // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 61-66. – ISBN 978-966-927-118-1
313569
  Білецький М.С. Генерал Безштанько : гумор / М.С. Білецький. – Львів : Каменяр, 1959. – 56 с.
313570
  Шоу Б. Генерал Бонапарт : (Полководец) : [комедия в 1 д.] / Бернар Шоу ; [сокр.] пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1916. – 36 с. – Беспл. прил. к № 77 журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 77)


  Пер. Маркович, Розалия Марковна 1871-1919
313571
  Семанов С.Н. Генерал Брусилов : Документальное повествование / С.Н. Семанов. – Москва : Воениздат, 1986. – 316с.
313572
  Семанов С.Н. Генерал Брусилов / С.Н. Семанов. – Москва : Военное издательство, 1988. – 318с.
313573
  Гарсиа Маркес Генерал в своем лабиринте : [роман] / Габриэль Гарсиа Маркес ; [пер. с исп. А К. Борисовой]. – Москва : АСТ. ; Астрель, 2011. – 314, [2] с. – На обл. также указ.: Нобелевская премия, 1982 год. – ISBN 978-5-17-072256-3
313574
  Дмитерко Л.Д. Генерал Ватутин / Л.Д. Дмитерко. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 108 с.
313575
  Дмитерко Л.Д. Генерал Ватутін : п"єса / Л.Д. Дмитерко. – Київ, 1948. – 77 с.
313576
  Цанов Е. Генерал Владимир Заимов - пламенен патриот, антифашист и борец за българо-съветска дружбы. / Е. Цанов. – Плевен, 1965. – 24с.
313577
  Недев Н. Генерал Владимир Заимов / Н. Недев. – Предговор от Цола Драгойчева. – София : Издателство на бзнс, 1985. – 256 с.
313578
  Попцвятков Г. Генерал Владимир Заимов. / Г. Попцвятков. – М., 1961. – 219с.
313579
  Колесник А.Н. Генерал Власов - предатель или герой? / А.Н. Колесник. – М., 1991. – 173с.
313580
  Млечин Л. Генерал Власов. Человек и маска // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 24 (1229). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670
313581
   Генерал внутрішньої служби України - генерал армії Андрій Володимирович Василишин: 50 років служіння охороні громадського порядку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 318. – ISSN 0132-1331
313582
  Митев Т. Генерал Георги Вазов / Т. Митев. – София, 1983. – 201с.
313583
  Старов Н.В. Генерал Гобято / Н.В. Старов. – Ростов -на-Дону, 1988. – 111с.
313584
  Тереверко О. Генерал Григоренко: "Мені було важко мовчки терпіти лицемірство радянської влади" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 15). – С. 21


  Мужній правозахисник за свої погляди відбув шість років у психіатричних в"язницях СРСР.
313585
  Козицький Микола Генерал двох королів // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.70-72 : Фото. – ISSN 1607-6451
313586
  Селиванов И.Н. Генерал де Голль - несостоявшийся кавалер ордена "Победа" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1 (621). – С. 54-57. – ISSN 0321-0626


  Новые архивные данные, факты, гипотезы.
313587
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – М., 1972. – 496с.
313588
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1973. – 496 с.
313589
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – М., 1975. – 496с.
313590
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – 2-е изд. – М., 1980. – 501с.
313591
  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. Молчанов. – 3-е изд. – М., 1988. – 479с.
313592
  Герасимов Е.Н. Генерал Доватор / Е.Н. Герасимов. – М., 1943. – 24с.
313593
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1952. – 512с.
313594
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1963. – 576с.
313595
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1970. – 584с.
313596
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1973. – 540с.
313597
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1979. – 453с.
313598
  Федоров П.И. Генерал Доватор / П.И. Федоров. – М., 1988. – 571с.
313599
  Федоров П.И. Генерал Доватор. Глубокий райд / П.И. Федоров. – М., 1950. – 488с.
313600
  Михайлов О.Н. Генерал Ермолов / О.Н. Михайлов. – М., 1983. – 413с.
313601
  Юсупов Г. Генерал Заки Кутлин / Г. Юсупов. – Казань, 1959. – 192с.
313602
  Калинчук Д. Генерал запорожців // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 3 (271). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Бойовий шлях Костянтина Прісовського, Костянтин Адамович Прісовський (1878 —1966) — генеральног хорунжог армії Української Народної Республіки та Української Держави.
313603
  Гельфандбейн Г.М. Генерал и адъютант / Г.М. Гельфандбейн. – Харьков, 1966. – 156 с.
313604
  Владимов Г.Н. Генерал и его армия / Г.Н. Владимов. – Москва : Книжкова палата України, 1997. – 448с. – ISBN 5-7000-0417-8
313605
  Тельман И.Г. Генерал и поэт : Документальная повесть / И.Г. Тельман. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 135с.
313606
  Словутовский С.Т. Генерал Измаилов и его дворня / С.Т. Словутовский. – М.-Л. – 464с.
313607
  Крапив"янський С. Генерал Іван Корчагін // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 81-84


  До 110-річчя від народження.
313608
  Решин Е.Г. Генерал Карбышев: Докум. повесть. / Е.Г. Решин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1980. – 400с.
313609
  Решин Е.Г. Генерал Карбышев: Докум. повесть. / Е.Г. Решин. – 4-е изд., испр. – М., 1987. – 315с.
313610
  Вакуров И.Д. Генерал Кирпонос / И.Д. Вакуров, Г.И. Андреев. – Москва, 1969. – 142с.
313611
  Андреев Г.И. Генерал Кирпонос / Г.И. Андреев. – Київ, 1976. – 118с.
313612
  Белянкин Е.О. Генерал коммуны / Е.О. Белянкин. – М., 1969. – 463с.
313613
  Белянкин Е.О. Генерал коммуны / Е.О. Белянкин. – Пермь, 1974. – 230с.
313614
  Гранин Д.А. Генерал Комунны (Ярослав Домбровский) / Д.А. Гранин. – 4-е изд. – М, 1965. – 270с.
313615
  Гранин Д.А. Генерал Комунны (Ярослав Домбровский) / Д.А. Гранин. – Л, 1970. – 192с.
313616
  Яковлев В.П. Генерал Кравченко / В.П. Яковлев. – Челябинск, 1976. – 126с.
313617
  Черкасов П.П. Генерал Лафайет / П.П. Черкасов. – М, 1987. – 175с.
313618
  Давиташвили М.Д. Генерал Леселидзе 1903-1944 гг. : [Герой Великой Отечественной войны] / Михаил Давиташвили. – Тбилиси : Заря Востока ; [Nип. им. Мясникова], 1947. – 79 с., 6 л. ил.
313619
  Тихомиров Михаил Иванович Генерал Лукач / Тихомиров Михаил Иванович. – Москва : Мол.Гвардия, 1963. – 381с.
313620
  Тихомиров Михаил Иванович Генерал Лукач / Тихомиров Михаил Иванович. – Москва : Мол.Гвардия, 1965. – 383с.
313621
  Тихомиров Михаил Иванович Генерал Лукач / Тихомиров Михаил Иванович. – Москва : Худож. лит., 1967. – 335с.
313622
   Генерал Лукач.. – М, 1967. – 224с.
313623
  Дубов В. Генерал М. П. Кирпонос // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 7-10. – ISSN 0130-7037


  Кирпонос Михайло Петрович — радянський воєначальник, генерал-полковник (з 22 лютого 1941 року), Герой Радянського Союзу, командувач Південно-Західним фронтом СРСР із червня по вересень 1941 року. Один з 4 командувачів сталінськими фронтами (Ватутін, ...
313624
  Яновський Ю. Генерал Макодзьоба : новели / Ю.І. Яновський. – Б.м. : Спілка радянських письменників України, 1942. – 88 с.
313625
  Абасов А.Т. Генерал Мехмандаров / А.Т. Абасов. – Баку : [б. и.], 1977. – 80 с. : портр. – Библиогр.: с. 79-80. – (В помощь лекторам и пропагандистам : О-во "Знание" АзССР)
313626
  Ковальчук М.А. Генерал Микола Капустянський (1881-1969) / Михайло Ковальчук; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Вид-во ім. ОлениТеліги, 2006. – 128с. – ISBN 966-7601-60-9
313627
  Якимович Б. Генерал Мирон Тарнавський - життя і чин : До 125-річчя від дня народження Начального Вождя Української Галицької Армії / Б. Якимович. – Львів : Львівські новини, 1994. – 28с.
313628
  Гозуватенко С. Генерал Михайло Омелянович-Павленко - організатор та теоретик українського вольного козацтва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 98-104. – ISSN 1728-9343
313629
  Семенов С. Генерал Мороз // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 54-57


  Франциско Франко.
313630
  Почко Н.А. Генерал Н.Н. Раевский / Н.А. Почко. – М, 1971. – 56с.
313631
  Шеремет М.С. Генерал Орленко : поема / М.С. Шеремет. – Київ, 1948. – 64 с.
313632
  Павлов В.В. Генерал Орленко / В.В. Павлов. – Изд. 2-е. – М., 1972. – 111с.
313633
  Шеремет М.С. Генерал Орленко : поема / М.С. Шеремет. – Київ, 1981. – 75 с.
313634
  Іванов В.В. Генерал Орленко і його народ / В.В. Іванов. – Москва, 1943. – 11с.
313635
  Коваль В. Генерал П. Скоропадський i українське вiйсько (червень-грудень 1917 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 48-60
313636
  Олейников А.В. Генерал П.А. Плеве и бои в Прибалтике весной - осенью 1915 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 (588). – С.40- 48. – ISSN 0321-0626
313637
  Ватейшвили Джуаншер Лаванович Генерал П.С. Котляревский: очерк жизни и боевой деятельности / Ватейшвили Джуаншер Лаванович. – Тбилиси, 1980. – 139с.
313638
  Середницький Я. Генерал Павло Шандрук і антигітлерівська військова опозиція // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – C. 4-13
313639
  Середницький Я. Генерал Павло Шандрук у міжвоєнний період (1920 - 1939 роки) // Наше слово. – Варшава, 2013. – 10 березня (№ 10). – С. 9. – ISSN 0027-8254
313640
  Момыш-улы Баурджан Генерал Панфилов. / Момыш-улы Баурджан. – Алма-Ата, 1963. – 130с.
313641
  Момыш-улы Баурджан Генерал Панфилов. / Момыш-улы Баурджан. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1966. – 151с.
313642
  Момыш-улы Баурджан Генерал Панфилов. / Момыш-улы Баурджан. – 3-е изд. – Алма-Ата, 1973. – 156с.
313643
  Овсієнко В. Генерал Петро Григоренко - не Герой України? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 4-5
313644
   Генерал Петро Григоренко : спогади, статті, матеріали / упоряд. О. Обертас ; [пер. з рос. мови : Я. Левчук, Д. Кислиці]. – Київ : Смолоскип, 2008. – 826, [4] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8499-80-7
313645
  Дугаржав Л. Генерал Р.Ф. Унгерн-Штернберг и восстановление независимости Монголии / Л. Дугаржав, С.А. Филин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 116-125. – ISSN 0042-8779
313646
  Яшен К. Генерал Рахимов / К. Яшен. – Ташкент, 1951. – 71с.
313647
  Кук В. Генерал Роман Шухевич : Головний командир української повстанської армії (УПА) / В. Кук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 112 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 5770738456
313648
  Хнеупек Б. Генерал с орденом Льва / Б. Хнеупек. – М, 1976. – 312с.
313649
  Семенов С.И. Генерал Севера. / С.И. Семенов. – Ростов н/Д, 1989. – 270с.
313650
  Стрешинский М.П. Генерал Симоняк / М.П. Стрешинский, И.М. Франтишев. – Л., 1964. – 336с.
313651
  Алексис Ж.С. Генерал Солнце : роман / Жак Стефен Алексис ; пер. с фр. О. Волкова. – Москва : Гослитиздат. – (Роман-газета ; № 4 (232))
[Ч. 1-2]. – 1961. – 72 с.
313652
  Алексис Ж.С. Генерал Солнце ч.2 : роман : [окончание] / Жак Стефен Алексис ; пер. с фр. О. Волкова. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 63 с. – (Роман-газета ; № 5 (233))
313653
  Некрасов Н.А. Генерал Топтыгин / Н.А. Некрасов. – М.-Л., 1944. – 16с.
313654
  Некрасов Н.А. Генерал Топтыгин / Н.А. Некрасов. – М., 1956. – 32с.
313655
  Гарсия Г. Генерал тростниковых плантаций / Г. Гарсия, Х. Гаспар. – М., 1986. – 293с.
313656
  Стриблинг Т.С. Генерал Фомбомбо / Т.С. Стриблинг. – Л-М. – 280с.
313657
  Драголюбов Петр. Генерал Цвятко Радойнов / Петр. Драголюбов. – М, 1963. – 96с.
313658
  Кузнецов П.Г. Генерал Черняховский / П.Г. Кузнецов. – М., 1969. – 240с.
313659
  Автомонов П.Ф. Генерал Шаблій : Роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Веселка, 1984. – 367с.


  Роман про радянських парашутистів, про сміливі й рішучі дії партизанських з"єднань, - про той справжній другий фронт, який відкрили радянські патріоти з перших днів окупації в тилу гітлерівських загарбників.
313660
   Генерал Якуб Кулиев.. – Ашхабад, 1970. – 132с.
313661
  Шатирян М.А. Генерал, рожденный революцией / М.А. Шатирян. – М., 1977. – 430с.
313662
  Шатирян М. Генерал, рожденный революцией : повесть о А.Мясникове / М. Шатирян. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 430 с.
313663
  Сюндюков І. Генерал, що рятував честь українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  25 років тому пішов із життя всесвітньовідомий правозахисник і громадський діяч генерал Петро Григорович Григоренко (1907-1987).
313664
  Степанов І. Генерали і "капуста" // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.18-21


  Збройовий бізнес в Україні
313665
  Чемерис В.Л. Генерали імперії : історичні романи / Валентин Чемерис. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4497-6
313666
  Климонтова Т.А. Генерализация защитных форм поведения одаренных старшеклассников как показатель открытости системы внутреннего мира // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 8 (149). – С. 73-77
313667
  Ростунов И.И. Генералисимус Александр Васильевич Суворов / И.И. Ростунов. – М., 1989. – 494с.
313668
  Карпов В.В. Генералиссимус / Владимир Карпов. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Вече. – ISBN 978-5-9533-3096-1
Кн. 1. – 2008. – 464 с., [ 16с. илл. ] : фот.


  Историко-документальное исследование "Генералиссимус" посвящено И. Сталину - одному из самых выдающихся деятелей мировой истории
313669
  Карпов В.В. Генералиссимус / Владимир Карпов. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Вече. – ISBN 978-5-9533-3097-8
Кн. 2. – 2008. – 480с., [ 16c. илл. ] : фот.


  Историко-документальное исследование "Генералиссимус" посвящено И. Сталину - одному из самых выдающихся деятелей мировой истории
313670
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов / Л.И. Раковский. – М-Л, 1947. – 580с.
313671
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов / Л.И. Раковский. – Л, 1949. – 556с.
313672
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов / Л.И. Раковский. – М-Л, 1950. – 588с.
313673
  Раковский Л.О. Генералиссимус Суворов / Л.О. Раковский. – Л, 1954. – 586с.
313674
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов / Л.И. Раковский. – Л, 1980. – 559с.
313675
   Генералиссимус Суворов.. – Л, 1947. – 363с.
313676
  Раковский Л.И. Генералиссимус Суворов; Адмирал Ушаков / Л.И. Раковский. – Ленинград, 1987. – 767 с.
313677
  Робур Л.Й. Генералізація другої гармоніки при відбиванні р-поляризованоіо світла від поверхні металів / Л.Й. Робур, В.М. Прокопець, І.В. Захарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 404-419. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично і експериментально досліджений процес генерації другої гармоніки при відбиванні р-поляризованого оптичного випромінювання від дзеркальної поверхні металів. Показана роль просторової дисперсії в формуванні нормальних до поверхні нелінійних ...
313678
  Золовський А.П. Генералізація економічних карт сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 51-60. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 9)
313679
  Ковальчук І.С. Генералізація та конкретизація як складові індивідуального стилю перекладача (на матеріалі перекладів оповідань Г. Белля) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 211-217


  Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичних трансформацій (генералізації та конкретизації) як складових індивідуального стилю перекладача О.П. Логвиненка. Статья посвящена исследованию лексико-семантических трансформаций (генерализации и ...
313680
  Осауленко Л.Є. Генералізація та узгодження гідрологічних карт (на прикладі комплексного атласу Української РСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 67-70. – (Географія ; Вип. 24)
313681
  Комісар Л.П. Генералізація теорії наративу у дискурсі сучасної гуманітаристики: епістемологічний зріз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 63-70


  Досліджується специфіка класичного і посткласичного розуміння наративності, сучасні "оповідальні" стратегії крізь призму інтерсуб"єктивності "подієвості", наративні трансформації сучасності; зазначається генералізація теорії наративу та її ...
313682
  Римар Є.Ф. Генералізація, конкретизація та заміна як прагматично зумовлені лексичні трансформації в перекладі військових текстів з турецької мови на українську мову // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 249-255


  У статті розглянуто прагматичний аспект перекладу на прикладі військових текстів та їх перекладів українською мовою, виявлено та проаналізовано найпоширеніші прагматично зумовлені лексичні трансформації. Визначене місце трансформацій у принципах ...
313683
  Чапля О. Генералізуюча функція категорії одиничності у фразеологізмах французької мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 163-166. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
313684
  Решетник М.Д. Генералізуючий та індивідуалізуючий методи // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 584. – ISBN 966-316-069-1
313685
  Колянчук О. Генералітет українських визвольних змагань : Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини 20 століття / Олександр Колянчук, Микола Литвин, Кім Науменко; відп. ред. М. Литвин. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 1995. – 286с. – На тит. арк.: 80 - річчю української революції присвячується. – ISBN 5-7702-1107-5
313686
  Черников Сергей Генералы Елизаветы Петровны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 93-96. – ISSN 0235-7089
313687
   Генералы за мир. – М, 1982. – 255с.
313688
  Ловейра К. Генералы и доктора. / К. Ловейра. – М, 1980. – 687с.
313689
  Распоркин Ф.П. Генералы и солдаты : Роман / Ф.П. Распоркин. – Москва : Воениздат, 1984. – 336с.
313690
  Амаду Ж. Генералы песчаных карьеров : роман, новеллы / Ж. Амаду ; [ пер. А. Богдановского ]. – Москва : Харьков : АСТ : Фолио, 2002. – 397 с. – (Мастера. Латиноамериканская литература). – ISBN 5-17-011461-3
313691
   Генералы против "довооружения".. – М, 1985. – 158с.
313692
  Ростунов И.И. Генераль Брусилов / И.И. Ростунов. – М., 1964. – 245с.
313693
  Касьян В.І. Генеральна лінія - мир і співробітництво (Про зовн. політику СРСР) / В.І. Касьян. – Київ, 1976. – 166с.
313694
  Калчев К. Генеральна перевірка / К. Калчев. – Львів, 1977. – 398с.
313695
  Окиншевич Л.О. Генеральна рада на Гетьманщині XVII - XVIII ст. / Л.О. Окиншевич. – Київ, 1929. – 177с.
313696
  Ендеберя В.Т. Генеральна репетиція : гуморески / Віктор Ендеберя. – Харків : Прапор, 1977. – 77 с.
313697
  Павлюк О. Генеральна скарбова канцелярія в системі вищих органів влади Лівобережної Гетьманщини XVIII ст.: діловодство, внутрішня структура (на основі архівних даних ЦДІАК України) етапи дослідження // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 29-30
313698
  Окиншевич Л.О. Генеральна старшина на Лівобережній Україні XVII - XVIII вв. / Л.О. Окиншевич. – Київ, 1926. – 93с.
313699
  Горобець В.М. Генеральна та Старшинська ради // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 285-294. – ISBN 966-518-349-4
313700
  Горобець В.М. Генеральна та Старшинська ради // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 285-294. – ISBN 978-966-518-582-6
313701
  Комарницький В. Генеральна угода - основа соціального партнерства в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 33-36
313702
   Генеральна угода ВУКу профспілки робітників громадського харчування з вукохарчем про заохочування системи заробітної платні в підприємствах громадського харчування.. – Х, 1931. – 20с.
313703
  Осика С.Г. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі / С.Г. Осика, В.Т. Пятницький, А.С. Осика; Укр.акад.зовн. торг. – Київ, 1999. – 204с. – (Сист.Світ. орг.ї торг. як осн. регулюв. глоб. торг. процесів). – ISBN 966-95455-3-6
313704
  Экобеску Н. Генеральная ассамблея ООН : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Экобеску Н. ; Моск. гос. ин-т. междунар. отношений. – Москва, 1959. – 24 с.
313705
  Ефимов Г.К. Генеральная Ассамблея ООН / Г.К. Ефимов. – Москва, 1969. – 192с.
313706
  Фельдман Д.И. Генеральная Ассамблея ООН и вопросв развития международного права / Д.И. Фельдман, М.В. Яновский. – Казань, 1968. – 236с.
313707
  Яновский М.В. Генеральная ассамблея ООН. / М.В. Яновский. – Кишинев, 1971. – 298с.
313708
  Ефимов Г.К. Генеральная Ассамблея ООН. (Муждунар.-правовые аспекты организации и деятельность) : Автореф... канд. юрид.наук: / Ефимов Г.К.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1967. – 20л.
313709
  Орджоникидзе Г. Генеральная линия партии и правый уклон / Г. Орджоникидзе. – М., 1929. – 29с.
313710
  Ковальский И.С. Генеральная опись 1765-1769 годов, как источник для изучения социально-экономической истории Левобережной Украины : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ковальский И.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 21 c.
313711
  Калчев К. Генеральная проверка / К. Калчев. – М., 1981. – 400с.
313712
  Давыдов П.А. Генеральная репетиция / П.А. Давыдов. – Владивосток, 1969. – 128с.
313713
  Арясов И.Е. Генеральная репетиция / И.Е. Арясов. – Москва, 1984. – 239с.
313714
  Галич А.А. Генеральная репетиция / А.А. Галич. – М., 1991. – 557с.
313715
   Генеральная репетиция Великого Октября : Документы, материалы, иллюстрации о революции 1905-1907 гг. – Москва : Политиздат, 1980. – 159с.
313716
   Генеральная репетиция Великого Октября.. – Москва, 1980. – 159с.
313717
   Генеральная репетиция Великого Октября.. – М, 1985. – 32с.
313718
  Павленко А. Генеральная уборка // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 25 (106), 15 июля 2016. – С. 32-35. – ISSN 2305-3364


  Впервые мэром Рима стала женщина - стильная оппозиционерка и любительница мотоциклов Вирджиния Раджи.
313719
   Генеральная уборка Белого // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 58-59 : фото
313720
  Кардифф Єрик Генеральная уборка на Луне : интервью / Кардифф Єрик, Холл Брендон // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 42 : Фото. – ISSN 1029-5828
313721
  Отраднова О. Генеральний делікт у цивільному праві: відповідальність чи зобов"язання. Проблеми дослідження // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 217-222. – ISBN 978-966-306-020-4
313722
  Отраднова О. Генеральний делікт у цивільному праві: відповідальність чи зобов"язання. Проблеми дослідження // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 75-77
313723
  Ларкін С. Генеральний директор НВК "Наука" Сергій Ларкін: "Якщо спрямувати наявний кадровий ресурс у виробничу інфраструктуру, то Україна буде новою Японією" / розмову вела Світлана Шкурко // Світ. – Київ, 2013. – червень (№ 23/24). – С. 3


  Про перспективи розвитку Науково-виробничого концерну "Наука" розповів генеральний директор Сергй Ларкін.
313724
  Дегтярев О.В. Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки (до 90-річчя з дня народження академіка Володимира Федоровича Уткіна) / О.В. Дегтярев, О.В. Новиков // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 19-27. – ISSN 0372-6436
313725
  Андрієнко Л.В. Генеральний напрям / Л.В. Андрієнко. – Київ, 1964. – 108с.
313726
  Гаврилишина Н.А. Генеральний обозний Семен Васильович Кочубей (1725–1779 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 50-54. – ISSN 2076-8982


  Стаття присвячена життю та політичній діяльності генерального обозного Семена Кочубея, який за гетьмана Кирила Розумовського став другою особою в Козацькій державі. У розвідці висвітлено основні етапи його політичної кар"єри і приватного життя. Кар’єра ...
313727
  Медведський В. Генеральний осавул Яків Якубович та його військова діяльність // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 290-292. – ISBN 978-966-171-893-6
313728
  Шаповал Ю. Генеральний писар (Павло Христюк і його доля) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 308-326. – ISBN 966-02-0276-8
313729
  Дубов Вольт Генеральний писар першого радянського уряду України // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 31-34. – ISSN 0130-7037
313730
  Дубов В. Генеральний писар Української Народної Республіки // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 15-19. – ISSN 0130-7037


  До 70-річчя з дня смерті П.О. Христюка.
313731
  Фесюк В. Генеральний план м. Луцька: тенденції та екологічні проблеми / В. Фесюк, І. Мороз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 138-143. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
313732
   Генеральний план міста Макіївки: містобудівні та санітарно-гігієнічні проблеми / І.С. Кіреєва, В.М. Махнюк, Г.В. Айлікова, Н.П. Кравченко // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 17-27
313733
  Худицький В. Генеральний план не може передбачити всіх деталей перспективного розвитку міста // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 9


  "...У вересні ц.р. у стінах Верховної Ради України в першому читанні прийнято закон України №6403 "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". За словами фахівців, якщо законопроект ухвалять у нинішній редакції, ...
313734
  Савельев Владимир Генеральний план развития Сочи даст развитие туристской инфраструктуре. Сочи готовится к Олимпиаде : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 28 : Фото
313735
  Остапюк Д.П. Генеральний план розвитку міста Києва 1936 року // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 237-241. – ISSN 2077-3455


  У статті розглянуто особливості формування генерального плану міста Києва після перенесення столиці УРСР з Харкова до Києва у 1936 році.
313736
  Долежан В. Генеральний прокурор України: політик чи державний діяч? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-72.
313737
   Генеральний ревізор Канади. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 37с.
313738
  Кульчицький В. Генеральний статут Підкарпатської Русі 1919 року // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 163-165
313739
  Штеменко С.М. Генеральний штаб у роки війни / С.М. Штеменко. – К, 1968. – 398с.
313740
  Штеменко С.М. Генеральний штаб у роки війни / С.М. Штеменко. – Київ : Політвидав України
Кн. 2. – 1980. – 479с.
313741
  Штеменко С.М. Генеральний штаб у роки війни / С.М. Штеменко. – К, 1987. – 908с.
313742
   Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII - початку XVIII століть = Wizytacje generalne cerkwi i monasterow unickiej eparchii wlodzimierskiej konca XVII - poczatku XVIII wieku: ksiega protokolow oraz inne opisy : книга протоколів та окремі описи / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, Укр. Католиц. ун-т, Гуманіт. ф-т ; заг. ред. та іст. нарис: Анджей Гіль, Ігор Скочиляс ; упоряд.: Анджей Гіль [та ін.]. – Львів ; Люблін : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – CXXXVIII, 279, [2] с. : табл., мапи, схеми. – Імен. та геогр. покажч.: с. 245-279. – Бібліогр.: с. CXV-CXXXII та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6259-1
313743
  Жифарська І.О. Генеральні ідеї українства в історіософському баченні Юрія Липи // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 72-76. – (Філологічні науки ; № 2)
313744
  Павлюк О. Генеральні підскарбії та генеральна скарбова канцелярія в контексті дослідження історії України XVIII сторіччя: постановка проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 84-88


  У статті досліджується походження уряду генеральних підскарбів та генеральної скарбової канцелярії. На основі архівних джерел та наукових праць окреслено та проаналізовано історію виникнення, напрямки діяльності, стан та перспективи комплексного ...
313745
  Папенко Н.С. Генеральні штати / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 69. – ISBN 966-642-073-2
313746
  Отрешко С.А. Генеральное соглашение по тарифам и торговле и его роль в современных международных торговых отношениях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 603 / Отрешко С.А .; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 28 с.
313747
   Генеральные планы городов и конкурсные проекты планировки и застройки городских центров. – Москва, 1974. – 31 с.
313748
   Генеральные планы крупных городов = (В помощь проектировщику). – Киев : Будівельник
Тема 8. – 1967. – 61 с.
313749
   Генеральные планы новых городов. – Москва, 1973. – 231 с.
313750
  Чан Тхуи Ван Генеральные планы развития туризма во Вьетнаме: отдельные аспекты // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
313751
  Калинин Н.Г. Генеральные схемы управления: (Опыт разраб. и внедрения) / Н.Г. Калинин. – М., 1982. – 64с.
313752
  Куликов А.Г. Генеральные штабы монополий. (Союзы предпринимателей в системе гос.-монополист. капитализма). / А.Г. Куликов. – М., 1969. – 232с.
313753
  Шатохина- Мордвинцева Генеральные Штаты Нидерландов в XVII-XIX веках // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 100-114. – ISSN 0130-3864
313754
  Злобин А.П. Генеральный директор / А.П. Злобин. – Москва : Советская Россия, 1978. – 287с.
313755
  Грин Б.Д. Генеральный конструктор А.Д.Швецов / Б.Д. Грин. – Пермь, 1964. – 104с.
313756
  Арзуманян А.М. Генеральный конструктор А.И. Микоян / А.М. Арзуманян. – Москва, 1961. – 47с.
313757
  Кузьмина Л.М. Генеральный конструктор Павел Сухой / Л.М. Кузьмина. – М, 1983. – 231с.
313758
  Кузьмина Л.М. Генеральный конструктор Павел Сухой / Л.М. Кузьмина. – Минск, 1985. – 240с.
313759
  Бенеш К.Й. Генеральный консул / К.Й. Бенеш. – М., 1968. – 144с.
313760
  Золотарев В. Генеральный план "Ост" / В. Золотарев, Е. Кульков // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 82-102. – ISSN 0130-9625
313761
   Генеральный план развития Ташкента. – Ташкент, 1967. – 36 с.
313762
   Генеральный план хозяйства Урала на период 1927-1941 гг.. – Свердловск, 1927. – 842с.
313763
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 1 : Энергоресурсы. – 1932. – 480 с. + 1 карта
313764
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 2 : Электрификация промышленности. – 1932. – 396 с. + 1 карта
313765
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 3 : Электрификация транспорта. – 1932. – 304 с. + 1 карта
313766
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 4 : Сельское хозяйства. – 1932. – 239 с.
313767
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 5 : Электрификация быта и коммунального хозяйства. – 1932. – 115 с.
313768
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 6 : Энергооборудование. – 1932. – 366 с. : рис.
313769
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 7 : Станции и сети. – 1932. – 620 с. + 2 карта
313770
   Генеральный план электрификации СССР : Материалы к Всесоюзной конференции. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-економ. изд.
Т. 9. – 1933. – 280 с. + 1 карта електр.
313771
   Генеральный Совет Первого Интеранационала 1871-1872.. – М, 1965. – 464с.
313772
   Генеральный Совет Первого Интернационал 1868-1870.. – М, 1964. – 397с.
313773
   Генеральный Совет Первого Интернационала 1866-1868 : Протоколы. – М : Политиздат, 1963. – 344с.
313774
   Генеральный Совет Первого Интернационала 1866-1868. Лондонская конференция 1865 года : Протоколы. – Москва : Политиздат, 1961. – 364 с.
313775
   Генеральный Совет Первого Интернационала 1870-1871.. – М, 1965. – 484с.
313776
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М, 1968. – 415с.
313777
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М, 1975. – 336с.
313778
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М
2. – 1975. – 432с.
313779
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М
2. – 1977. – 593с.
313780
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – Москва : Воениздат
Кн. 1. – 1981. – 480 с.
313781
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – Москва : Воениздат. – (Военные мемуары)
Кн. 2. – 1981. – 503 с.
313782
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М
Кн. 1. – 1985. – 447с.
313783
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М
2. – 1985. – 471с.
313784
  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М, 1989. – 560с.
313785
  Захаров М.В. Генеральный штаб в предвоенные годы / М.В. Захаров. – М., 1989. – 316с.
313786
  Стахов Д. Генеральская дочка : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 5. – С. 8-79. – ISSN 0012-6756
313787
  Морган Э. Генеральская звезда / Э. Морган. – М., 1970. – 240с.
313788
  Млечин Л. Генеральский бунт. Почему командование армии восстало против Николая II? // Медиа курьер в Украине. – Киев, 2017. – 8-14 марта (№ 10). – С. 11
313789
  Йотов Н. Генеральт с пагони на поручик. / Н. Йотов. – София, 1973. – 80с.
313790
  Грабовський В.Б. Генеративна фаза розвитку інтродуцентів: можливості для прискорення її настання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Показано, що за допомогою перетяжки стовбура та кільцевої прищеплення кори можна пришвидшити настання генеративної фази у деяких інтродуцентів.
313791
  Авєкін Я.В. Генеративне розмноження Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. в умовах інтродукції / Я.В. Авєкін, М.М. Гайдаржи // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Т.М. Черевченко, Н.В. Заіменко, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (71). – С. 57-63. – ISSN 1605-6574
313792
  Гайдаржи М. Генеративний період розвитку рослин роду Agave L. / М. Гайдаржи, В. Нікітіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Підсумовано багаторічні спостереження за генеративним періодом розвитку деяких видів роду Agave L. в колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Рід представлено 35 видами та внутрішньовидовими таксонами, шість з яких досягли ...
313793
  Демічева І.О. Генеративні органи рослин. Розробка теми : Планування. Конспекти уроків. Дидактичні матеріали / І.О. Демічева. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.10(22)). – ISBN 966-333-084-8
313794
  Пухлинский Б.С. Генератор выдач. Программа печати на АЦПУ. / Б.С. Пухлинский. – М., 1970. – 64с.
313795
   Генератор импульсов типа 26И.. – Казань, 1968. – 24с.
313796
  Кушніренко В.В. Генератор коливань напруги на КНІ структурах з ВАХ S-типу / В.В. Кушніренко, Г.К. Нінідзе, С.П. Павлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 351-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі досліджено коливання напруги та струму в польових транзисторах, виготовлених за технологією "кремній на ізоляторі". Показано, що зміною умов живлення транзистора можна в широких межах (1 кГц - 1 МГц) змінювати частоту коливань, а також їхній ...
313797
  Маккиман У. и др. Генератор компиляторов / У. и др. Маккиман. – Москва : Статистика, 1980. – 527 с.
313798
  Востриков Анатолий Алексеевич Генератор молекулярного пучка с криогенной откачкой и исследование конденсации СО методом молекулярного пучка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Востриков Анатолий Алексеевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1975. – 24л.
313799
  Мургулия Г.Е. Генератор нейтронов с искровым источником ионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мургулия Г.Е.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 8л.
313800
  Иванов С.М. Генератор радости. / С.М. Иванов. – М, 1964. – 112с.
313801
  Хеди Гассаб Генератор с оптической линией задержки в цепи обратной связи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Хеди Гассаб; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1973. – 10л.
313802
  Гарасимчук О.І. Генератори імпульсних послідовностей з пуассонівським законом розподілу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Гарасимчук О.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
313803
  Таран Григорій Віталійович Генератори озону на жевріючому розряді атмосферного тиску та деякі аспекти їх використання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.13 / Таран Григорій Віталійович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 19л.
313804
  Костів Ю.М. Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей з покращеними характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Костів Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
313805
  Антипов Г.Я. Генераторные металлокерамические лампы СВЧ диапазона / Г.Я. Антипов, Г.М. Мартаков. – Москва, 1969. – 64с.
313806
  Зайцев А.А. Генераторные СВЧ транзисторы / А.А. Зайцев, Ю.Н. Савельев. – Москва
Вып. 48. – 1985. – 48 с.
313807
  Кирьянов Г.И. Генераторы быстрых нейтронов. / Г.И. Кирьянов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 223 с.
313808
  Вологдин В.П. Генераторы высокой частоты / В.П. Вологдин, М.А. Спицын. – Москва-Ленинград, 1935. – 264 с.
313809
  Голуб В.С. Генераторы гармонических колебаний / В.С. Голуб. – Москва, 1980. – 77 с.
313810
  Николаев В. Генераторы дезинформации / В. Николаев. – М, 1984. – 95с.
313811
   Генераторы дифракционного излучения. – Киев, 1991. – 316 с.
313812
  Либерман Е.А. Генераторы и насосы клетки / Е.А. Либерман. – Москва : Знание, 1965. – 64 с.
313813
  Денисов И.Д. Генераторы и усилители колебаний радиочастот / И.Д. Денисов. – М.-Л., 1963. – 512с.
313814
   Генераторы и усилители на релятивистских электронных потоках. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 186 с.
313815
  Белявский А.Г. Генераторы и электродвигатели постоянного тока / А.Г. Белявский. – Ростов -на-Дону, 1933. – 148 с.
313816
  Глазков И.М. Генераторы изображений в производстве интегральных микросхем / И.М. Глазков, Я.А. Райхман. – Минск, 1981. – 144 с.
313817
  Сюсюкин А.И. Генераторы импульсной электрической энергии / А.И. Сюсюкин. – Киев, 1981. – 56 с.
313818
  Лившиц А.Л. Генераторы импульсов / А.Л. Лившиц, И.С. Рогачев, М.Ш. Отто. – Москва, 1970. – 224 с.
313819
  Дружинин А.Я. Генераторы импульсов с термозависимыми времязадающими элементами. / А.Я. Дружинин. – М, 1973. – 168с.
313820
  Катаев С.И. Генераторы импульсов телевизионной развертки / С.И. Катаев. – Москва-Ленинград, 1951. – 272 с.
313821
   Генераторы когерентного излучения на свободных электронах. – Москва, 1983. – 282 с.
313822
  Уткин Г.М. Генераторы колебаний и волновые аналоги : Автореф... д-ра техн.наук: / Уткин Г.М.; Моск. энерг. ин-т. – Москва, 1966. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
313823
  Соколов В.А. Генераторы короткоживущих радиоактивных изотопов / В.А. Соколов. – М., 1975. – 113с.
313824
  Бондарь В.А. Генераторы линейно изменяющегося напряжения / В.А. Бондарь. – Москва, 1988. – 159 с.
313825
  Кучин Л.Ф. Генераторы миллиметровых и субмиллиметровых волн / Л.Ф. Кучин, Б.И. Макаренко, В.К. Осипов. – Москва, 1973. – 64 с.
313826
  Коротеев А.С. и др. Генераторы низкотемпературной плазмы / А.С. и др. Коротеев. – Москва : Наука, 1969. – 128 с.
313827
  3-я Всесоюзная Генераторы низкотемпературной плазмы : труды / 3-я Всесоюзная, научно-техническая конференция по генераторам низкотемпературной плазмы. – Москва : Энергия, 1969. – 608 с.
313828
  11-я Всесоюзная Генераторы низкотемпературной плазмы : тезисы докладов / 11-я Всесоюзная, конференция по генераторам низкотемпературной плазмы; Жуков М.Ф. – Новосибирск : ИТ АН СССР
Ч. 1. – 1989. – 301 с.
313829
  11-я Всесоюзная Генераторы низкотемпературной плазмы : тезисы докладов / 11-я Всесоюзная, конференция по генераторам низкотемпературной плазмы; Жуков М.Ф. – Новосибирск : ИТ АН СССР
Ч. 2. – 1989. – 422 с.
313830
  Красношапка М.М. Генераторы переменного тока стабильной и регулируемой частоты / М.М. Красношапка. – Киев, 1974. – 164 с.
313831
  Лившиц А.Л. Генераторы периодический импульсов сильного тока / А.Л. Лившиц. – М.-Л., 1959. – 199с.
313832
  Самойлов В.Ф. Генераторы пилообразного тока в телевизоре / В.Ф. Самойлов. – Москва : Связьиздат, 1960. – 156 с.
313833
   Генераторы плазменных струй и сильноточные дуги. – Ленинград, 1973. – 151 с.
313834
  Клименко Г.К. Генераторы плазмы : учеб. пособие / Г.К. Клименко. – Москва : МВТУ, 1977. – 83 с.
313835
  Волков С. Генераторы прямоугольных импульсов на МОП-элементах / С. Волков. – Москва, 1981. – 230 с.
313836
  Яковлев В.Н. Генераторы с многопетлевой обратной связью / В.Н. Яковлев. – М, 1973. – 190с.
313837
  Алпатов Н.И. Генераторы СВЧ / Н.И. Алпатов. – Москва, 1970. – 102с.
313838
  Голант М.Б. Генераторы СВЧ малой мощности : Вопросы оптимизации параметров / М.Б. Голант, Ю.Л. Бобровский. – Москва : Советское радио, 1977. – 336 с.
313839
  Головков А.А. Генераторы СВЧ на полупроводниковых приборах новых типов / А.А. Головков, А.А. Соловьев, Л.Н. Швецов. – Ленинград, 1979. – 81 с.
313840
   Генераторы стимулирующих сигналов для автоматических систем контроля.. – М, 1972. – 65с.
313841
  Дьяченко М Б. Генераторы частотно-модулированных колебаний на полупроводниковых приборах с отрицательным сопротивлением / М Б. Дьяченко. – Ростов -на-Дону, 1974. – 100 с.
313842
  Тетерич Н.М. Генераторы шума и измерение шумовых характеристик / Н.М. Тетерич. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1968. – 216 с. – (Библиотека по радиоэлектронике ; Вып. 12)
313843
  Тетерич Н.М. Генераторы шума и измерение шумовых характеристик / Н.М. Тетерич. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1968. – 216с.
313844
  Абакулов Г.А. Генерационные и спектральные свойства некоторых органических сцинтилляторов : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 042 / Абакулов Г.А. ; МГУ.Физический ун-т. – Москва, 1971. – 17 с.
313845
  Абакумов Г.А. Генерационные и спектральные свойства некоторых органических сцинтилляторов : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 042 / Абакумов Г.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 17 с. – Бібліогр.:с.16
313846
  Дахнова М.В. Генерационные характеристики ОВ и распределение биомаркеров в битумоидах нефтематеринских пород рифея, венда и кембрия Сибирской платформы / М.В. Дахнова, Т.П. Жеглова, С.В. Можегова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 953-961 : рис., табл. – Библиогр.: с. 961. – ISSN 0016-7886
313847
   Генерационный анализ акцессорного циркона.. – М, 1989. – 202с.
313848
   Генерационный потенциал пород доманиковой формации Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна / Н.П. Фадеева, Е.В. Козлова, Е.Н. Полудеткина, Т.А. Шарданова, Н.В. Пронина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 44-52 : рис. – Библиогр.: с. 52. – (Геология ; № 6). – ISSN 0201-7385
313849
  Кубузова Л.И. Генерация 6-R-1,2,3,4,5,6-гексаметилбицикло-(3.1.0) гексенильных катионов и изучение их перегруппировок. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кубузова Л.И.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 26л.
313850
  Мирсаев Ингель Фаридович Генерация акустических гармоник в нелинейной изотропной среде с дислокациями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мирсаев Ингель Фаридович; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-т физики металлов. Учен. совет. – Свердловск, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.16
313851
  Филюгин Инорь Владимирович Генерация быстрых электронов и поддержание ионизации при волновом пробое газа в длинных трубках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Филюгин Инорь Владимирович; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1986. – 15л.
313852
  Карамалиев Р.А. Генерация в системах со сложной структурой уровней энергии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карамалиев Р. А.; АН БССР, Уч. сов. по физ. отд. физ. мат. наук. – Минск, 1970. – 12л.
313853
  Лукашенко С.Н. Генерация возбужденных молекул в низко температурной щелочной плазме : Дис... Канд. физ-мат. наук.: 01.04.08 / Лукашенко С.Н.; АН УССР. – Киев, 1979. – 157л.
313854
  Лукашенко С.Н. Генерация возбужденных молекул в низкотемпературной щелочной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Лукашенко С.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 21л.
313855
  Лукашенко С.Н. Генерация возбужденных молекул в низкотемпературной щелочной плазме.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Лукашенко С.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – л.
313856
  Максимов В.П. Генерация волн в пограничном слое внешними возмущениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Максимов В. П.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т теор. и прикл. механ. – Новосибирск, 1979. – 17л.
313857
  Суворов В.С. Генерация второй гармоники в некоторых нелинейных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 043 / Суворов В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Москва, 1968. – 17 с.
313858
  Ружин Ю.Я. Генерация высокочастотного радиоизлучения и динамика околоракетной области в экспериментах с инжекцией электронных пучков в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ружин Ю.Я.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма и распространения радиоволн. – Москва, 1980. – 12л.
313859
  Рустамов С.Р. Генерация гармоник излучения непрерывного и квазинепрерывного ОКГ на алюмоиттриевом гранате, активированном неодимом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Рустамов С.Р. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
313860
  Ковригин А.И. Генерация гармоник света. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковригин А.И.; Моск.ун-т. – М, 1965. – 11л.
313861
  Нестеренко Т.М. Генерация гауссовых пучков в усложненных резонаторах Фабри-Перо : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Нестеренко Т. М.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1974. – 20л.
313862
  Попов Е.В. Генерация знаний в фирме как объект институционального проектирования / Е.В. Попов, М.В. Власов, А.Ю. Веретенникова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 463-478 : табл., рис. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
313863
  Кравчун П.Н. Генерация и методы снижения шума и звуковой вибрации / П.Н. Кравчун. – М., 1991. – 182с.
313864
   Генерация и миграция нефти.. – М, 1989. – 155с.
313865
  Черепанов Д.Н. Генерация и накопление точечных дефектов в процессе пластической деформации в монокристаллах с ГЦК-структурой : автореф. ... канд.физ.-мат. наук: 01.04.07 / Черепанов Д.Н. – Томск, 2009. – 24 с. – Библиогр.: 21 назв.
313866
  Комиренко Раиса Павловна Генерация и перенос заряда в барьерных структурах на основе неупорядоченного кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Комиренко Раиса Павловна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
313867
  Комиренко Раиса Павловна Генерация и перенос заряда в барьерных структурах на основе неупорядоченного кремния : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.10 / Комиренко Раиса Павловна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 157л. – Бібліогр.:л.145-157
313868
  Мозуленко Л.М. Генерация и превращения бензолониевых ионов, содержащих у кольцевого SP3-гибридного атома углерода метильную группу и гетероатомный заместитель. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мозуленко Л.М.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 25л.
313869
  Шапошников В.Е. Генерация и распределение излучения в магнитосферной плазме нейтронных звезд и больших планет. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Шапошников В.Е.; Ан СССР.Ин-т прикладной физики. – Горький, 1982. – 22л.
313870
  Гайнова Людмила Евгеньевна Генерация и распрстранение солнечных космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Гайнова Людмила Евгеньевна; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 12л.
313871
  Кирко Г.Е. Генерация и самовозбуждение магнитного поля в технических устройствах / Г.Е. Кирко. – Москва, 1985. – 88 с.
313872
   Генерация и фокусировка сильноточных релятивистских электронных пучков. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 279 с.
313873
  Аветисян Ю.О. Генерация излучения на разностной частоте лазеров в прямоугольном волноводе миллимитрового диапазона. : Автореф... Канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Аветисян Ю.О.; АН Арм.ССР. – Аштарак, 1979. – 16л.
313874
  Полов А.В. Генерация импульсных сигналов и измерение их характеристик / А.В. Полов. – Горький, 1978. – 78 с.
313875
  Кравченко В.И. Генерация индуцированного излучения в резонаторах с аберрациями и дисперсией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кравченко В.И.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
313876
  Венкин Г.В. Генерация инфракрасного излучения методами нелинейной оптики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Венкин Г.В.;. – Москва, 1971. – 13л.
313877
  Арыков А.А. Генерация искусственных геомагнитных пульсаций. : Автореф... наук: 01.04.03 / Арыков А.А.; Горьковский гос.унив. – Горький, 1981. – 12л.
313878
  Павлов Е.В. Генерация катионных вакансий при взаимодействии примесей в щелочно-галоидных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Павлов Е.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 12л.
313879
  Сотин В.Е. Генерация комбинационных частот в пленочных диэлектрических волноводах оптического диапазона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Сотин В.Е.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
313880
   Генерация космических лучей ударными волнами. – Новосибирск : Наука, 1988. – 179 с.
313881
  Аминева Татьяна Павловна Генерация мюонов сверхвысокой энергии в космических лучах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Аминева Татьяна Павловна ; МГУ. – Москва, 1974. – 21 с.
313882
  Савченко Н.М. Генерация неравновесных носителей заряда и хемовольтаические эффекты при рекомендации атовос водорода на поверхности германия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Савченко Н. М.; МВССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 22л.
313883
  Назаров С.В. Генерация операционной системы ОС ЕС / С.В. Назаров, А.Г. Барсуков. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 175с.
313884
  Робур Л.И. Генерация оптический второй гармоники при отражении лазерного излучения от поверхности металлов : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Робур Л.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с. – Библиогр.: 8 назв.
313885
  Робур Л.И. Генерация оптической второй гармоники при отражении лазерного излучения от поверхности металлов : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Робур Л.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 173 л. + Приложение: л. 155-158. – Библиогр.: л. 159-173
313886
  Бузгенда Х. Генерация перестраиваемого уф излучения в диапазоне длин волн 200-330 нм. : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Бузгенда Х.; МГУ. – М., 1974. – 14л.
313887
  Байсакалова Ажар Бегеновна Генерация потоков нейтронов и гама-квадрантов на солнце в спокойные периоды вспышек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Байсакалова Ажар Бегеновна; Ин-т ядерной физики. Ан КазССР. – Алма-Ата, 1979. – 19л.
313888
   Генерация потоков электродуговой плазмы : сб. науч. статей. – Новосибирск : ИТ АН СССР, 1987. – 446 с.
313889
  Жуков О.В. Генерация программ обработки данных / О.В. Жуков. – М., 1976. – 192с.
313890
  Побегайло Александр Павлович Генерация программных траекторий в задачах контурного управления манипуляционными работами : Автореф... кандид. техн.наук: 01.01.1 / Побегайло Александр Павлович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1995. – 18л.
313891
   Генерация резонансного инфракрасного излучения при вынужденном комбиниционном рассеянии в газетах.. – Москва, 1974. – 28 с.
313892
  Котомцева Л.А. Генерация сверхкоротких импульсов излучения в кольцевых лазерах бегущей волны / Л.А. Котомцева, Н.А. Лойко, А.М. Самсон. – Минск, 1978. – 42 с.
313893
  Скидан И.Б. Генерация свехкоротких импульсов в ультрафиолетовом диапазоне длин волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Скидан И.Б.; МГУ. – М, 1975. – 16л.
313894
   Генерация СВЧ колебаний с использованием эффекта Ганна : сб. докладов симпозиума. – Новосибирск : ИФП АН СССР, 1974. – 511 с.
313895
  Прусов А.В. Генерация стационарных пограничных слоев волнами в океане. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Прусов А.В.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1979. – 18л.
313896
  Галушкин Ю.И. Генерация углеводородов в истории погружения формации Силура Ливийской части бассейна Радамес / Ю.И. Галушкин, Зак Мухамед // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 924-935 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0016-7525
313897
  Вирясов Н.М. Генерация частиц пи-мезонами с импульсом 7 ГЭВ/С в углероде и других ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вирясов Н.М.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.9-10
313898
  Исянова Е.Д. Генерация, преобразование и усиление одномодового излучения в резонаторах с электрооптическим управлением добротностью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Исянова Е.Д.; АН БССР. Ученый совет отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 18л.
313899
  Касымджанов М.А. Генерация, усиление и преобразование частоты излучения ультрафиолетового N2-лазера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Касымджанов М. А. ; МГУ , Физический фак-т. – Москва, 1970. – 16 с.
313900
  Левченко В. Генерації вчених-істориків та «Великий терор»: від інтелектуальної покори до репресій (на прикладі одеської корпорації гуманітаріїв) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов. – Київ, 2017. – № 1/2 (98/99). – С. 201-207. – ISSN 2222-5250
313901
  Левченко В.В. Генерації одеських вчених-істориків першої половини XX століття: періодизація, термінологія, історія // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 220-223
313902
  Рибалка В. Генераційний фактор у соціалізації особистості та формуванні духовної єдності суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 91-94. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті наводяться дані про дослідження ролі генераційного фактору у соціалізації особистості та у формуванні духовної єдності суспільства, визначення цього фактору, характеристика поняття покоління, класифікація поколінь, розглядаються місія кожного ...
313903
  Осецький В.Л. Генераційні моделі структурних змін в економічних системах / В.Л. Осецький, І.С. Подолян // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 24-32


  Здійснено спробу узагальнити практику застосування еволюційного підходу для моделювання економічної динаміки. На основі застосування еволюційного підходу розвинуто моделі зміни генерацій економічних систем різних рівнів. Attempt to summarize practice ...
313904
  Скришевський Валерій Антонович Генераційно-рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію : Дис....доктора фізико-математ.наук:01.04.10 / Скришевський Валерій Антонович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 326л. – Бібл.:л.299-326
313905
  Скришевський Валерій Антонович Генераційно-рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Скришевський В.А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 32 с.
313906
  Надточій А.Б. Генерація акустичної емісії в монокристалах KC1 при дії деформацій ультразвукової хвилі / А.Б. Надточій, О.В. Ляшенко, І.В. Островський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 343-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджувалася акустична емісія (АЕ) при впливі ультразвука (УЗ) на монокристали KC1. Виявлено, що у монокристалах KC1 АЕ спостерігається для різних дискретних частот УЗ. Причина виникнення АЕ зв"язується з необхідністю просторового збігу локальних ...
313907
  Веремій Ю.П. Генерація вуглецевих наноматеріалів в нерівноважній плазмі поперечних розрядів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веремій Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 155 л. – Бібліогр.: л. 140-155
313908
  Веремій Ю.П. Генерація вуглецевих наноматеріалів в нерівноважній плазмі поперечних розрядів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веремій Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
313909
  Галкіна О.А. Генерація дерев сценаріїв для багатоступеневих стохастичних проблем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 105-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі представлено структуру багатоступеневого стохастичного програмування для прийняття рішень в умовах невизначеності з використанням методу генерації дерев сценаріїв. Аналізується багатоступенева оптимізаційна динамічна задача управління ...
313910
  Рибальченко В.К. Генерація живої електрики / В.К. Рибальченко, Н.І. Власенко, Б.П. Романюк. – Луганськ : Елтон-2. – (Таємниці клітинних мембран). – ISBN 5-330-01197-5
Кн.1. – 1999. – 120с.
313911
  Лук"янов П.В. Генерація звука лопаттю гелікоптера при косому обдуванні потоком // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 91-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено вплив косого обдування лопаті гвинта гелікоптера на процес генерації звука. Встановлено, що від кута постановки лопаті зустрічному потоку запежить не тільки рівень звука, що генерується, але також й форма розподілу тиску, котрий істотно ...
313912
   Генерація коливань КНІ транзистором / С.П. Павлюк, Г.К. Нінідзе, Л.В. Іщук, В.В. Кушніренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-39. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджені коливання напруги й струму в польових транзисторах, виготовлених за технологією "кремній на ізоляторі (КНІ)". Показано, що зміною умов живлення транзистора можна в широких межах змінювати частоту коливань (1 кГц - 1 МГц), а також їхній ...
313913
  Кришталь О.Н. Генерація магнітно-акустичних хвиль у передспалаховій плазмі активних областей / О.Н. Кришталь, С.В. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-86. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фізичні умови генерації хвиль магнітно-акустичного типу внаслідок розвитку відповідної низькочастотної нестійкості в плазмі поверхневого шару петельної структури в активній області на Сонці. Показано, що причиною появи нестійкостей може бути ...
313914
  Багінський В.В. Генерація наносекундних стоксових імпульсів у самофокусуючих ВКР-активних рідинах при збудженні гігантським імпульсом рубінового лазера / В.В. Багінський, А.І. Іванісік, М.М. Лопійчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 375-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Результати експериментальних досліджень, що складають основу роботи, підтверджують перспективність використання органічних самофокусуючих рідин для створення перетворювачів лазерного випромінювання на основі ВКР. Показано, що завдяки динаміці ...
313915
  Патриляк І. Генерація нескорених // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 6


  В історії кожного народу є події, які, попри реальну матеріальну поразку, перетворюються на духовну перемогу, стають поштовхом до формування національних міфів, джерелом натхнення для багатьох поколінь митців, фундаментом інтегруючої колективної ...
313916
  Качалова Н.М. Генерація спектрального суперконтинууму в мікрострукрурованих волокнах / Н.М. Качалова, В.С. Войцехович, В.В. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 279-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Створено джерело спектрального суперконтинууму на базі фемтосекундного Ti:Sapphire лазера Мirа Optima 900-F ma мікроструктурованого фотонно-кристалічного волокна Thorlabs NL-2,4-800. Отримано генерацію суперконтинууму в спектральній області 580-1000 нм ...
313917
  Іванов І.Ю. Генерація схеми RSA в умовах обмеженості обчислювальних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 148-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема генерації простих чисел в умовах обмеженості обчислювальних ресурсів для їх подальшого використання в якості складових схеми RSA. Запропоновано модифікацію алгоритму Рабіна-Міллера, що дозволяє доручити перевірку числа на ...
313918
  Полєжаєва І.О. Генерація та оцінка перспективних партнерів у маркетингових каналах розповсюдження : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 84-90. – Бібліогр.: 10 назв
313919
  Карнаухов І.М. Генерація та рух дислокаційних перегинів під впливом зовнішнього імпульсного навантаження / І.М. Карнаухов, О.Є. Погорєлов, М.С. Чернолевський // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 295-304. – ISSN 1024-1809


  У рамках моделі Френкеля-Конторової розглянуто генерацію дислокаційних перегинів поблизу поверхні зразка металу під впливом зовнішнього імпульсного навантаження. Показано, що імпульсне навантаження генерує дислокаційні перегини, які утворюються поблизу ...
313920
  Бабій Г.М. Генерація туристичних маршрутів на основі вподобань туриста // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 254-256
313921
  Кременецький Ігор Олексійович Генерація ультранизькочастотних збурень у навколоземній плазмі : Дис...канд.фізико-математичних наук:01.04.08 / Кременецький Ігор Олексійович; АНУ;Ін-тут Космічних Досліджень НАНУ-НКАУ. – Київ, 2002. – 148с. – Бібліогр.:с.135-148
313922
  Кременецький Ігор Олексійович Генерація ультранизькочастотних збурень у навколоземній плазмі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.08 / Кременецький І. О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.:14 назв.
313923
  Парновський О.С. Генерація, стійкість та спектр власних поперечно-дрібномасштабних МГД збурень у внутрішній магнітосфері Землі : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Олексій Сергійович Парновський; НАНУ; Нац. косм. агенство України, Ін-т косм. досліджень. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.:18 назв
313924
  Ковальський С І. Генериальний опис 1765-1769 рр як джерело до вивчення соціально економічної історії Лівобережної України (за документами і матеріалами Переяславського плку) : Дис... канд. іст.наук: / Ковальський І.С,; АН УРСР. – К, 1966. – 360л. – Бібліогр.:л.1-13
313925
  Качуровський І.В. Генерика і архітектоніка / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-329-Х
Кн. 1 : Література европейського середньовіччя. – 2005. – 384с.
313926
  Качуровський І.В. Генерика і архітектоніка / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-455-3
Кн. 2. – 2008. – 376с.
313927
  Грошковский Я. Генерирование высокочастотных колебаний и стабилизаця частоты / Я. Грошковский. – М, 1953. – 364с.
313928
  Ручкин В.А. Генерирование дешевой электроэнергии / В.А. Ручкин. – Киев : Знания Украины, 2014. – 19, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 18. – (Фундаментальная наука). – ISBN 978-966-316-346-8
313929
  Камший Геннадий Тимофеевич Генерирование и изучение свойств некоторых стабильных карбокатионов с бициклооктенильными и бициклооктадиенильными оставами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Камший Геннадий Тимофеевич; АН СССР. Сиб. отд. Новосиб. ин-т орг. химии. – Новосибирск, 1980. – 18л.
313930
  Корнеенко И.А. Генерирование и поведение низкочастотного электромагнитного поля в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Корнеенко И.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова, 1953. – 8л.
313931
  Петрович Н.Т. Генерирование и преобразование электрических импульсов / Н.Т. Петрович, А.В. Козырев. – Москва, 1954. – 428 с.
313932
  Ярмолик В.Н. Генерирование и применение псевдослучайных сигналов в системах испытаний и контроля / В.Н. Ярмолик, С.Н. Демиденко; АН Белорусской ССР; Институт технической кибернетики АН БССР. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 198 с.
313933
  Лучук А.М. Генерирование и разделение частотных сигналов в телемеханике. / А.М. Лучук. – К., 1966. – 196с.
313934
  Хольман Г. Генерирование и усиление дециметровых и сантиметровых волн / Г. Хольман. – Москва : Советское радио, 1948. – 141с.
313935
   Генерирование и усиление СВЧ колебаний : руководство для проведения практических занятий по полупроводниковой электронике, часть IV / А.С. Александров, В.В. Заенцев, Н.В. Котосонов, Я.Л. Хлявич, О.А. Челноков. – Воронеж, 1971. – 96 с.
313936
  Рихтер С.Г. Генерирование и усиление фазоманипулированных сигналов с помощью систем фазовой автоподстройки частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Рихтер С. Г.; Моск. энерг. ин-т. – Москва, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.22-23
313937
  Месяц Г.А. Генерирование мощных наносекундных импульсов / Г.А. Месяц. – Москва, 1974. – 256 с.
313938
  Долгоплоск Б.А. Генерирование свободных радикалов и их реакции / Б.А. Долгоплоск, Е.И. Тинякова. – М., 1982. – 254с.
313939
  Морозов А.М. Генерирование случайных величин с помощью нормального случайного процесса : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Морозов А.М.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1969. – 16л.
313940
  Бобнев М.П. Генерирование случайных сигналов / М.П. Бобнев. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 239 с.
313941
  Бобнев М.П. Генерирование случайных сигналов и измерение их параметров / М.П. Бобнев. – Москва : Энергия, 1966. – 119 с.
313942
   Генерирование электрических колебаний специальной формы : в 2-х частях. – Москва
Т. 1. – 1951. – 419 с.
313943
  Стариченко В.Ф. Генерирование, строение и некоторые свойства анион-радикалов-ароматических нитросоединений.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Стариченко В.Ф.; Новосиб. ин-т орг. химии. – Новосибирск, 1977. – 18л.
313944
   Генерльный Совет Первого Интернационала 1864-1866.. – М, 1961. – 364с.
313945
  Егиазаров Ю.Г. Генерогенно-каталитическая изомеризация углеводородов / Ю.Г. Егиазаров, М.Ф. Савчиц, Э.Я. Устиловская. – Минск : Наука и техника, 1989. – 309 с.
313946
  Ременяк О.В. Генерування активних форм кисню фотозбудженими вуглецевими нанотрубками та їхня гіпертермічна дія в системі in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Ременяк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
313947
  Ременяк О.В. Генерування активних форм кисню фотозбудженими вуглецевими нанотрубками та їхня гіпертермічна дія в системі in vitro : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.02 / Ременяк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 128 л. – Бібліогр. : л. 107-128
313948
  Чуприн В. Генерування випадкових чисел штатними засобами хостів мережі Інтернет / В. Чуприн, В. Вишняков, М. Пригара // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; О. Корченко. – Київ, 2016. – Т. 18, № 4. – С. 323-335. – ISSN 2221-5212
313949
  Варбанець С.П. Генерування послідовностей інверсних конгруентних псевдовипадкових чисел : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Варбанець С.П. ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т мат., екон. і механіки. – Одеса, 2010. – 179 л. – Бібліогр.: л. 171-179
313950
  Ільченко К. Генеруємо нові ідеї // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет інфомаційних технологій. – С. 1


  Інформаційні технології електронної комерції та електронного урядування, захисту кіберпростору, проектування та управління проектами, теорія несилової взаємодії та її застосування, технології електронної освіти, штучного інтелекту й інформаційної ...
313951
  Джеоффри И.Ч. Генесиз, свойства и использование тропических железистых и черных слитых почв Нигерии : Автореф... канд. с. х.наук: 06.00.01 / Джеоффри И. Ч. Н.; Кубан. с.х. ин-т. – Краснодар, 1981. – 26л.
313952
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 9. – 2002
313953
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 4. – 2002
313954
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 10. – 2002
313955
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 12. – 2002
313956
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 1. – 2003
313957
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 4. – 2003
313958
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 11. – 2003
313959
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 39, № 6. – 2003
313960
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 8. – 2003
313961
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 12. – 2003
313962
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 3. – 2004
313963
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 7. – 2004
313964
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 12. – 2004
313965
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 5. – 2005
313966
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 1. – 2005
313967
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 2. – 2005
313968
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 3. – 2005
313969
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 4. – 2005
313970
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 6. – 2005
313971
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 7. – 2005
313972
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 8. – 2005
313973
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 9. – 2005
313974
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 10. – 2005
313975
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 2. – 2006
313976
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 3. – 2006
313977
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 4. – 2006
313978
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 5. – 2006
313979
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 6. – 2006
313980
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 7. – 2006
313981
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 8. – 2006
313982
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 9. – 2006
313983
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 10. – 2006
313984
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 11. – 2006
313985
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 12. – 2006
313986
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 1. – 2007
313987
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 2. – 2007
313988
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 3. – 2007
313989
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 4. – 2007
313990
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 10. – 2010
313991
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 11. – 2010
313992
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 12. – 2010
313993
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 6. – 2010
313994
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 7. – 2010
313995
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 8. – 2010
313996
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 9. – 2010
313997
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 3. – 2011
313998
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 4. – 2011
313999
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 5. – 2011
314000
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 6. – 2011
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,