Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
312001
  Сірук М. "Вражаюча демонстрація єдності" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 6


  Перші оцінки виступу Генснка НАТО Єнса Столнберга на спільній сесії Конгресу.
312002
  Яблонская А.Д. "Врата восприятия" человека и когнитивно-психологическая архитектура / А.Д. Яблонская, А.В. Коновалюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 177-185. – ISSN 2077-3455
312003
  Верб Э.А. "Врата священного источника". Опыт реализации авторского культурно-образовательного проекта в системе профессиональной подготовки бакалавра-педагога // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 36-44. – ISSN 0321-0383


  На примере интегрированного авторского курса «Художественная культура Санкт-Петебурга в контексте воспитания» дано обоснование нового подхода к преподаванию культурологических дисциплин в педагогическом университете с учетом необходимости их связи с ...
312004
  Рибаков Д. "Временник Івана Тимофієва": етапи створення та принципи "авторської лабораторії" // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – 131-166. – ISBN 978-966-8846-19-9


  "Временник Івана Тимофієва" - пам"ятка російської історіографії ХVII ст.
312005
  Рыбаков Д.А. "Временник" Ивана Тимофеева - несостоявшийся историографический проект начала ХVII в // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 60-65
312006
  Криворучко О.В. "Временник" І. Тимофєєва як вираження політичних ідей періоду Смутного часу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
312007
  Лавров П. "Временные правила" // Советское студенчество : ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный журнал ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. – Москва, 1936. – № 1, январь. – С. 78-80


  Студенческое революционное движение в Киевском университете конца 1990 и 1901 гг.)
312008
  Роговский А.М. "Время - деньги : отношение к деньгам в различных культурах // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.79-83
312009
  Фабрика Наталя Впровадження "реформ зверху" в Ірані у 60-і роки XX ст. та роль у цьому процесі уряду Кеннеді // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 112-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена событиям политической и экономической жизни Ирана, происходившим в начале 60-х годов XX ст., и роли Соединенных Штатов Америки в них.
312010
  Ходос Є.І. Впровадження smart-технологій у вищій освіті // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 338-340
312011
  Сиволовська О.В. Впровадження активних форм у навчальний процес // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 92-93
312012
  Латиш Ю. Впровадження безалкогольної обрядовості на Донеччині в роки перебудови // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 39-46
312013
  Калашник Н.Г. Впровадження Болонського процесу у систему підготовки працівників державної кримінально-виконавчої служби України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 216-220


  Європейська інтеграція України - фактор соціально-економічного розвитку держш іншого погляду національні цінності дуже важливі для України. Система вищої освіти пов, погодити ці дві тенденції щодо вимог Болонського процесу і дійсності національного ...
312014
  Грищенко І.М. Впровадження в діяльність районної ради принципів належного врядування: прозорості та участі громадян : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 112-116 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
312015
  Болдуєв М.В. Впровадження в практику українських підприємств - учасників зовнішньоекономічної діяльності передових міжнародних стандартів організації внутрішнього аудиту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 42-47. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
312016
  Люльчук М.Г. Впровадження в Україні оновленої системи індикаторів раннього запобігання медикаментозній резистентності ВІЛ // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (87). – C. 9-15. – ISSN 1681-2727
312017
  Савка І.В. Впровадження вибіркових інтегрованих курсів під час підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 249-251. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
312018
  Яременко Л. Впровадження вимог Оргуської конвенції Міністерством охорони навколишнього природного середовища України: досягнення та завдання на майбутнє // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 37-45.
312019
  Макаренко С.О. Впровадження високих педагогічних технологій під час навчання обдарованих дітей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 150-159
312020
  Глєбова А.Е. Впровадження гендерного квотування рад директорів в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 18-19
312021
  Голинська Х.О. Впровадження гендерного мейнстрімингу в порядок проведення публічних громадських обговорень органами управління містом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 10-14. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено специфіку гендерного мейнстрімингу як інструменту забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Підкреслено важливість впровадження гендерного мейнстрімингу в планування та організацію публічних громадських обговорень органами ...
312022
  Твердушка Т.Б. Впровадження групової форми організації безперервного вдосконалення трудових процесів операційного рівня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 144-149
312023
  Вишневецький О.Л. Впровадження дистанційних курсів у навчання вищої математики в контексті сучасних інтерактивних технологій // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 65-69. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
312024
  Поясок Т.Б. Впровадження дистанційних технологій у підготовку магістрів денної форми навчання / Т.Б. Поясок, Н.В. Попенко // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 45
312025
  Мірошниченко О.А. Впровадження діагностичних процедур і тренінгових програм у психологічну підготовку та реабілітацію зимівників / О.А. Мірошниченко, О.П. Гуцуляк, О.В. Марченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 178-187. – ISSN 1727-7485
312026
  Марчук О.О. Впровадження досвіду навчання та виховання молоді Волині у ХІХ – на початку ХХ століття у розвиток освіти сьогодення // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 46-51. – ISBN 978-966-7359-77-5
312027
  Владиченко Л.Д. Впровадження духовно-морального компоненту в світську систему освіти в контексті сучасного стану державно-конфесійних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання співпраці релігійних інституцій з державними установами у сфері освіти в незалежній Україні. Розглянуто процес впровадження предметів духовно-морального спрямування у загальноосвітні навчальні заклади на сучасному етапі розвитку ...
312028
  Харченко Т.Б. Впровадження екологічної стандартизації як чинника підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 208-213


  Основну увагу приділено необхідності та особливостям екологічного управління з метою конкурентоспроможності підприємств на вітчизняному та світовому ринках.
312029
  Бондаренко О.В. Впровадження електронних діагностичних систем у практику діагностики та моніторингу здоров"я в класичному університеті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 66-72. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 23). – ISSN 2073-3771
312030
  Цимбалюк В.І. Впровадження електронних систем документообігу в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 10-14
312031
  Кудін А.П. Впровадження електронних систем навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 3-10. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто питання ефективності використання нових програмних продуктів та Інтернет-адаптованих технологій у традиційному навчальному процесі у вищій школі. Визначено основні педагогічні проблеми, що виникають на основних стадіях процесу навчання. ...
312032
  Костікова І. Впровадження електронних словників у процесі навчання англійської мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 3-13. – ISSN 2312-5993
312033
  Цимдарс А. Впровадження електронного журналу голосування у виборчу систему Латвії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 26-27
312034
  Чукут С.А. Впровадження електронного урядування в умовах мережевої війни // Публічне управління та адміністрування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології права, Каф. теорії та практики управління ; редкол.: Мельниченко А.А., Чукут С.А., Войтко С.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 105-112. – ISBN 978-617-696-473-5
312035
  Осьмук Н.Г. Впровадження елементів smart-освіти в практику сучасної вищої школи / Н.Г. Осьмук, О.Г. Швець // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 153-156. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
312036
  Орехівський В. Впровадження елементів органічного землеробства у Згурівській навчально-дослідній фермі П.А. Кочубея у другій половині XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 117-121. – ISSN 2522-4611
312037
  Вишняков О. Впровадження євроінтеграційних дисциплин в Одеській національній юридичній академії // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 50-55. – ISSN 1561-4999
312038
  Дичковський С.І. Впровадження європейських стандартів освіти-головне завдання вищої школи України / С.І. Дичковський, Н.А. Колосова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 159-163.
312039
  Бошицький Ю.Л. Впровадження європейських форм навчання в Київському університеті права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 161-164.
312040
  Муромець Н.Є. Впровадження європейського досвіду щодо забезпечення державної безпеки прав та інтересів споживачів / Н.Є. Муромець, О.В. Протасова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (15), т. 2. – С. 8-13. – ISSN 2226-8820
312041
   Впровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників магістратури // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (30). – С. 133. – ISSN 2221-8440


  МОН впровадить єдиний іспит для випускників магістратури. Міністерством освіти розроблений порядок атестації осіб, які здобуватимуть ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Документ, після його схвалення Кабінетом ...
312042
  Ситдикова І.В. Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти у навчальний процес // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 392-397


  Про оптимізацію викладання іноземних мов у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Відповідно до загально-європейських вимог викладання іноземних мов слід мати однакові цілі, зміст та методи викладання / вивчення усіх Європейських ...
312043
  Зузяк Т.П. Впровадження загальноєвропейських традицій у навчальний процес гімназії та вчительської семінарії Тернополя (кінець XVIII - кінця XIX ст.) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 153-159. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Аналізуються історія та розвиток педагогічної освіти на Західному Поділлі. Розглянуто австрійську шкільну систему, яка сформувалась у межах загальноєвропейських гуманістичних традицій. Зазначено, що норми австрійської шкільної системи стали ...
312044
  Ратошнюк Т.М. Впровадження заходів щодо зниження надходження радіонуклідів у // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.47-49
312045
  Шмідт М.П. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-87. – Бібліогр.: с. 76-78, 81, 83


  Проведено дослідження бюджетування як однієї зі сфер інтересів фахових управлінців сучасних машинобудівних корпорацій України. На засадах функціонального підходу до менеджменту розкрито специфіку і послідовність запровадження і реалізації бюджетуванняв ...
312046
  Бохан Н.С. Впровадження і використання управлінського обліку на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.413-419. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
312047
  Беспарточна О.І. Впровадження ігрових технологій в організацію самостійної роботи студентів / О.І. Беспарточна, несен // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 13
312048
  Зачепа А.М. Впровадження ідеї громадянського суспільства в Україні - європейський вимір // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2013. – Вип. 2 (43). – С. 3-6. – ISSN 1998-6912
312049
  Бейдик О. Впровадження інклюзивних програм з туризму в загальноосвітніх та позашкільних закладах України / О. Бейдик, О. Топалова // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 126-129. – ISSN 2076-1333
312050
  Кравець Н.П. Впровадження інклюзивного навчання в зарубіжних країнах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 139-146. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
312051
  Красномовець В.А. Впровадження інновацій в освіті як передумова соціального розвитку в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 199-203 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
312052
  Бритвєнко А.С. Впровадження інновацій у виробництво оліє-жирової продукції // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 49-58. – ISSN 2306-546X
312053
  Сулейман М.М. Впровадження інноваційних методів у навчальний процес фармацевтичного вузу // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 75-78. – ISSN 1681-2751
312054
  Томкеви І.В. Впровадження інноваційних освітніх технологій як інструментарій підвищення якості освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 98-99
312055
  Рунчева Н.В. Впровадження інноваційних послуг у діяльність підприємств повітряного транспорту / Н.В. Рунчева, С.О. Гричаний, О.В. Новікова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 76-80. – ISSN 1997-4167
312056
  Гаєва А.О. Впровадження інноваційних процесів на підприємствах України / А.О. Гаєва, П.О. Хуторськой // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 45-48. – ISBN 978-617-645-233-1
312057
  Татарчук Л. Впровадження інноваційних технологій в обслуговування користувачів Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 30-32


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
312058
  Фоменко Т. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес аграрних вишів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 326-336. – ISSN 2312-5993
312059
  Павлишин Олександра Павлівна Впровадження інноваційних технологій кредитування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 84-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено зарубіжний досвід проведення операцій документарного кредитування та можливості їх широкого впровадження у практиці діяльності вітчизняних банків. Проведення банками цих операцій сприяє раціональному використанню кредитних ресурсів та ...
312060
  Терещенко І. Впровадження інноваційних технологій у бібліотечний сервіс // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 447-455. – ISSN 2224-9516
312061
  Зінчук Г.В. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес професійно-технічного навчального закладу / Г.В. Зінчук, І.А. Дрозіч // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 48-55


  Розглянуто основні аспекти впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес професійно-технічного навчального закладу.
312062
  Данильян О. Впровадження інноваційних технологій у сфері державного управління: аналіз досвіду провідних країн світу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 200-208. – ISSN 1993-0909
312063
  Матвійчук Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах : [огляд інтерактивного семінару] / огляд підгот. Н. Матвійчук // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 51-55. – ISSN 1728-6220


  10 червня 2008 року у Житомирі відбувся інтерактивний семінар "Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах: роль місцевої влади і бізнесу". Захід організував та провів Інститут трансформації суспільства спільно з ...
312064
  Заліток Л. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету в сучасний освітній простір // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 213-226. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
312065
  Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії / Тетяна Колесникова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 1 (198). – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
312066
  Богатирьов І. Впровадження інституту громадських інспекторів (волонтерів) у діяльність кримінально-виконавчої інспекції / І. Богатирьов, С. Халимон // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 77-81
312067
  Асташева О.С. Впровадження інституту конституційної скарги в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 284-288. – ISBN 978-617-7096-97-8
312068
  Черниченко І.В. Впровадження інституту кримінальних проступків в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 320-323. – ISSN 2219-5521
312069
  Барвіцький В. Впровадження інституту мирових суддів: фінансово-матеріальний аспект // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 99-100.
312070
  Погорецький М.А. Впровадження інституту негласних (розшукових) слідчих дій в правозастосовну практику // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 56-63. – ISSN 1609-0462


  У статті на підставі аналізу норм нового КПК України, кримінально-процесуального законодавства зарубіжних країн, а також матеріалів практики розкриваються проблемні питання інституту негласних (розшукових) слідчих дій та пропонуються шляхи їх вирішення.
312071
  Семків Т. Впровадження інституту перевірок на доброчесність в законодавство України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 11-16. – ISSN 2311-6676
312072
  Чорна І. Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх фахівців з економіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 112-117. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто проблему впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови, як важливу педагогічну умову для досягнення майбутніми фахівцями з економіки професійної мобільності. Встановлено, що застосування інтерактивних ...
312073
   Впровадження інтерактивного когнітивного підходу до навчального процесу у вищих навчальних закладах України / Д.В. Ломотько, Ю.В. Шульдінер, Г.О. Примаченко, О.М. Харламова // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 145-146
312074
  Ліпська В.В. Впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту якості ВНЗ // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 111-115
312075
  Романуха З. Впровадження інформаційних технологій у бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках / Зоя Романуха // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 39-43. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано форми електронного бібліографічного інформування споживачів, подані на веб-сайтах бібліотек вищих навчальних закладів західного регіону України.
312076
  Гудирева О.М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 101-112. – ISSN 1998-6939
312077
  Купріянова В.С. Впровадження когнітивної графіки в дистанційне навчання ВНЗ та економічні аспекти підвищення його ефективності / В.С. Купріянова, Д.А. Купріянов // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 34-35
312078
  Луценко І.М. Впровадження комбінованих систем релейного захисту в розподільчих електричних мережах 6-10 кв. / І.М. Луценко, Є.В. Кошеленко, П.С. Циган // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
312079
   Впровадження компенсаційного методу контролю проби в універсальних системах екологічного діагностування дизелів-мікротунелях / А.П. Полив"янчук, О.І. Каслін, М.Ф. Смирний, О.П. Строков, О.О. Скурідіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 80- 88 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
312080
  Сливка Л.В. Впровадження компетентнісного підходу на заняттях з "соціології" для студентів-медиків // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 216-218
312081
  Ржеуський А. Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету "Львівська політехніка" / А. Ржеуський, Н. Кунанець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 17-21. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено досвід використання маркетингових засобів у бібліотеці вищого навчального закладу як невід"ємної складової освітньо-виховного процесу. Розглянуто ефективність застосування зв"язків з громадськістю у формуванні іміджу бібліотечного інституту.
312082
  Ніколаєнко Н.М. Впровадження контролінгу в управлінську діяльність бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 95-97. – ISBN 978-966-02-7706-9
312083
  Дребіт Г.М. Впровадження контролінгу грошових потоків на підприємствах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 41-50. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
312084
  Слав"янська Н.Г. Впровадження концепції "мережевий персональний комп"ютер" в навчальний процес : на допомогу вивченню економічних дисциплін / Н.Г. Слав"янська, С.М. Новак, Є.М. Терехов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 144-149. – Бібліогр.: 10 назв
312085
  Бутенко Н.В. Впровадження концепції CRM на промисловому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 40-42


  У статті розглядаються теоретичні та методико-практичні підходи до впровадження концепції управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. Визначено складові інформаційного забезпечення CRM-систем на підприємстві.
312086
  Костюченко А.М. Впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку освітніх послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 71-72
312087
  Садиков М. Впровадження кредитно-модульної системи навчання при вивченні фундаментальних нормативних дисциплін / М. Садиков // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 35-42. – ISSN 1682-2366
312088
  Покутня А.Я. Впровадження кредитного скорингу українськими банками: питання пошуку ефективної моделі // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 473-475. – ISBN 978-966-188-219-4
312089
  Куц В.М. Впровадження кримінального проступку та кримінальної відповідальності юридичних осіб - важливі напрями розвитку кримінального права України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 192-195. – ISBN 978-966-458-403-3
312090
  Слав"янська Н. Впровадження лізингових відносин в Україні : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 19-20. – Бібліогр.: 1 назва
312091
  Пісьменна К. Впровадження лізингу на ринку суднобудування в контексті державного регулювання господарських правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-27.
312092
  Качний О.С. Впровадження ліцензійної системи у рибному господарстві України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 80-82. – Бібліогр.: 8 назв
312093
  Губар Ю. Впровадження методики кластеризації для побудови економіко-математичних регресивних моделей оцінки нерухомості // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 110-135. – ISSN 0130-1039
312094
  Ходаковська О. Впровадження методів критичного мислення на заняттях з іноземної мови // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 355-367
312095
  Пляскіна А.І. Впровадження механізму гнучкого ціноутворення в харчовій галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано оптимальну стратегію ціноутворення на основі ігрової моделі. Розроблено практичні рекомендації щодо зниження внутрішніх ризиків при плануванні діяльності підприємства. Розроблено економіко-організаційний механізм гнучкого ...
312096
  Артемов В.Ю. Впровадження міжнародних стандартів забезпечення безпеки підприємств в Україні (на прикладі ISO/IEC 17799:2007) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-104. – ISBN 966-614-021-7
312097
  Касараба Ю.Я. Впровадження міжнародних стандартів у діяльністы правоохоронних органів в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 211-216. – ISSN 1563-3349
312098
  Коблянська О. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / О. Коблянська, С. Огреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-23. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено процес впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, його переваги, недоліки, наслідки та перспективи розвитку. The process of introduction International Financial Reporting Standards in Ukraine, its ...
312099
  Ткачова В.В. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / В.В. Ткачова, Н.О. Лоханова // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 243-245. – ISBN 978-966-930-102-4
312100
  Серьогін С. Впровадження міжнародного досвіду владно - партійної взаємодії як напрям удосконалення державного управління в Україні / С. Серьогін, В. Баштанник // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.40-49. – ISBN 966-73-53-51-Х
312101
  Дем"янюк Л. Впровадження міжнародного стандарту з бібліотечної статистики: термінологічний аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 64-77. – ISSN 2224-9516
312102
  Гарбар Ж.В. Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні / Ж.В. Гарбар, В.А. Гарбар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
312103
  Квак М.В. Впровадження навчальної дисципліни "Стратегія збереження національного багатства" у вищій школі та планування сталого розвитку держави // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (2). – С. 182-185. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
312104
  Жултек С. Впровадження належної практики у сферу вищої юридичної освіти: реформа навчальної програми на факультеті права й адміністрації Варшавського університету / С. Жултек, К.-Ю. Ковальська // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 108-119. – ISSN 1026-9932
312105
  Юдін М. Впровадження наскрізного механізму державної регуляторної політики у сфері енергозбереження // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 53-54. – ISSN 1810-3944
312106
  Скора Ю. Впровадження національного еталона Універсальної десяткової класифікації: підсумки роботи за 2009 рік і плани на 2010 рік / Юлія Скора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 12 (161). – С. 19-20
312107
  Дмитриченко М.Ф. Впровадження нових елементів в систему управління науковими дослідженнями в Національному транспортному університеті / М.Ф. Дмитриченко, Ю.Ф. Гутаревич, І.А. Рутковська // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2018. – Вип. 7. – С. 3-9. – ISSN 2413-0966
312108
  Монастирецький М. Впровадження новітніх інформаційних технологій в Укрпатенті // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 8-10. – ISSN 1608-6422
312109
  Рудь В.Д. Впровадження новітніх інформаційних технологій навчання в Луцькому національному технічному університеті / В.Д. Рудь, Т.Є. Божко, Т.Н. Гальчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 467-481. – ISSN 1993-6788
312110
  Сукало А.М. Впровадження новітніх технологій до архівної справи: сучасний стан та проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-25. – (Історія ; вип. 51)


  Стаття присвячена розкриттю деяких аспектів впровадження та використання новітніх технологій в архівній справі на сучасному етапі.
312111
  Самохвалова О.Ю. Впровадження нового программного забезпечення Absotheque Unicode в університетській бібліотеці // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 233-240. – ISBN 978-966-285-103-8
312112
  Яковенко О. Впровадження норм на процеси виконання замовлень користувачів Національної бібліотеки України ім.В.І. Вернадського та роботи з фондом основного зберігання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 85-94
312113
   Впровадження онлайн-навчання як шлях удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі педіатрії / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, О.М. Лебединець, І.В. Сидорова, Г.В. Крайня // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 48-54. – ISSN 1681-2751
312114
  Смирнова Н.В. Впровадження організаційної культури підприємства через соціалізацію працівника // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 27-30 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2409-1944
312115
  Огреба С. Впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національних рахунків: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено історичний аспект впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національного рахівництва. Здійснено періодизацію цього процесу та виявлено характерні особливості кожного з його етапів, а також окреслено пріоритетні ...
312116
  Олійник В. Впровадження оцінювання якості освіти (в рамках проекту TEMPUS "Справедливе оцінювання" / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-12.
312117
  Рєзанова Н. Впровадження парадигми smart-освіти як детермінанта переходу до smart-суспільства // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 75-78. – ISBN 978-617-685-049-6
312118
  Мельниченко Р. Впровадження податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 286-288
312119
  Фулей Т. Впровадження практики ЄСПЛ у суддівськуосвіту: методичні підходи // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 17-29
312120
  Баєв В.В. Впровадження принципів TQM в систему менеджменту якості суб"єктів туристичної індустрії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 55-57 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
312121
  Поляков Анатолій Впровадження принципів доказової медицини в підготовку лікаря загальної практики / Поляков Анатолій, Ковальчук Лариса, Андрієвська Світлана // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-52. – ISSN 1682-2366


  У статті висвітлюється зміст навчального процесу на кафедрі внутрішньої медицини № 3 Одеського державного медичного університету. Розглядається досвід впровадження принципів доказової медицини при підготовці лікарів загальної практики.
312122
  Гаман П.І. Впровадження принципів логістики у регулювання рекреаційного потенціалу Карпатського регіону України ( теоретико-методологічні засади ) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-66. – Бібліогр.: 7 назв
312123
   Впровадження принципів сталого розвитку на території біосферного резервату "Шацький" / А.В. Альохіна, І.М. Горбань, Д.В. Івченко, Н.А. Піць // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 18-25 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2227-3220
312124
  Гуляєва Л. Впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку ступеня впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України. Визначено найпоширеніші форми прояву та основні підходи до реалізації корпоративної соціальної відповідальності у зарубіжній практиці фінансового ...
312125
  Максимова Н.Ю. Впровадження пробаційних програм як фактор попередження рецидивної злочинності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 120-129. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
312126
  Шаланська І. Впровадження програм примирення (медіації) у кримінальне судочинство України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 82-84.
312127
  Антонець М.О. Впровадження програми розвитку духовності здобувачів вищої освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 54-64. – (Серія "Психологія" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-15-Х. – ISSN 2415-7384
312128
  Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 33-37 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
312129
  Джинджоян В.В. Впровадження продуктових та процесних інновацій у збутову діяльність туристичних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 39-45. – ISSN 2306-6814
312130
  Юрчинська Г. Впровадження психодрами в освітні програми психологів як умова підвищення рівня професійної самооцінки студента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються можливості психодрами в освіті. Пропонується авторська модель організації навчального процесу з психодрами у навчальному закладі. Tne possibilities of psychodrama in education are discussed. The author"s model of organization of ...
312131
  Лісовий К.І. Впровадження раціональних методів праці на Україні / К.І. Лісовий. – К., 1989. – 46с.
312132
  Глухова Д.А. Впровадження регіональної стратегії інновацій в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 69-71
312133
  Мотолига О.В. Впровадження режиму цифрового томосинтезу з використанням обладнання цифрової рентгенографії / О.В. Мотолига, С.П. Сенчуров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі сформульовані основні принципи цифрового томосинтезу з використанням існуючого обладнання для цифрової рентгенографії. Показано високу діагностичну цінність отриманих зрізів в порівнянні з класичною рентгенографією, та низьке дозове ...
312134
  Ільєнко Н. Впровадження ресурсозберігаючих технологій як засіб підвищення питомної ваги витрат на оплату праці в операційних витратах із реалізованої продукції / Н. Ільєнко, О. Терещенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 15-23
312135
  Осинська О.В. Впровадження ризик орієнтованого підходу у сферу управління господарською діяльністю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 182-184. – ISSN 2219-5521
312136
  Затонацька Т.Г. Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків / Т.Г. Затонацька, М.М. Лаврентьєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-42.
312137
  Чекавська Я.О. Впровадження систем екологічного менеджменту як інструменту забезпечення екологічної безпеки суб"єкта господарювання // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 326-328. – ISBN 978-966-7957-18-6
312138
  Вітченко А.О. Впровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти як інституційна проблема // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 6-16. – ISSN 2227-2844
312139
  Власюк Г.В. Впровадження системи внутрішнього фінансового контролю у бюджетних установах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 57-60. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
312140
  Смірнова К.В. Впровадження системи екологічного менеджменту в сучасних умовах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 288-290. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
312141
  Гончаренко Н. Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми та напрями вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми розробки та впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001:2004 "Системи екологічного керування". Розроблено пропозиції щодо удосконалення документування системи ...
312142
  Сливінська О.Б. Впровадження системи контролінгу на підприємствах України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 34-37. – ISSN 2306-6792
312143
  Руденко Н.О. Впровадження системи обліку доходів спеціального фонду державних вищих навчальних закладів в розрізі центрів відповідальності // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 174-179. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
312144
  Дрозач М. Впровадження системи підтвердження кваліфікації за результатами неформального професійного навчання в Україні: сучасні проблеми та механізми реалізації / М. Дрозач, Н. Паршина, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 55-59. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-6912
312145
  Гришко Р.Ю. Впровадження системи розподілу формування фінансових потоків місцевих бюджетів в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 122-131. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
312146
  Пізняк Т.І. Впровадження системи стандартів і міжнародних рекомендацій в галузі екологічного аудиту в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 2409-1944
312147
  Богом"я В. Впровадження системи управління знаннями як елементу системи управління якістю в інституті підготовки фахівців Національного органу стандартизації / В. Богом"я, В. Кириченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С.11-16. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
312148
  Марченко О. Впровадження системи управління іноземними колоніями Російської імперії на Півдні України в другій половині XVIII ст. - 1804 р. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 103-108. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
312149
  Шарий В.І. Впровадження системи управління якістю в діяльність депутатів місцевих рад України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 215-222. – (0). – ISSN 2078-9165
312150
  Грущинська Н. Впровадження системи якості на підприємствах як необхідний фактор інтегрування країни на міжнародний ринок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 75-80. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
312151
  Пожарська А.-О.Ю. Впровадження сонечної енергетики у країнах, що розвиваються // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 39-41
312152
  Селіна М.Б. Впровадження спеціальної інформаційної операції у діяльність служби безпеки України: правові аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 49-58. – ISSN 2308-9636
312153
  Зварич І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
312154
  Роганова Г. Впровадження статистичних показників до методики аналізу ефективності грошових потоків підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-42. – (Економіка ; вип. 1 (202)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз класичних методів оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємств. Визначено характеристики статистичних показників грошових потоків на етапі аналізу ефективності управління ними. У процесі їхньої реалізації запропоновано ...
312155
  Дубровіна А.Б. Впровадження судової реформи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 40-47. – (Серія права ; № 13)


  Царское законодательство о проведении судебной реформы на Правобережной Украине в 1872-1880 гг. значительно ограничивало буржуазно-демократические принципы судебных установ 1864 г. Автор анализирует практику проведения судебной реформы на Правобережной ...
312156
  Хлистун Г. Впровадження суспільного мовлення в Україні як один з аспектів Угоди про асоціацію з ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-45. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  В України є "обов"язки" і "зобов"язання" перед Радою Європи і Європейським Союзом. Серед обов"язків у медійній сфері можна зазначити: перетворення державних ТРК на канали суспільного мовлення; приватизація друкованих ЗМІ, заснованих органами публічної ...
312157
  Джолос О.В. Впровадження суспільного мовлення в Україні: обізнаність та ставлення громадян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 75-83. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
312158
  Диняк О.А. Впровадження сучасних гіс-технологій з метою моніторингу небезпечних геологічних процесів на території Рівненсмької АЕС / О.А. Диняк, С.І. Дейнеко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-65. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Створена база даних режимних геофізичних спостережень за станом грунтів на території Рівненської АЕС з використанням ГІС технологій. The database of operating geophysical observation of the Rivne Nuclear Power Plant site soil conditions using GIS ...
312159
  Азімов О.Т. Впровадження сучасних інформаційних систем як засіб підвищення ефективності водоохоронних заходів на радіоактивно забруднених площах зони відчуження ЧАЕС / О.Т. Азімов, О.Л. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
312160
  Юрчик А.І. Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни "вища математика" / А.І. Юрчик, Н.А. Марчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 184-191
312161
  Бахуринська О О. Впровадження сучасних підходів до протидії організованій злочинності в правоохоронну діяльність в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 13-16. – ISBN 978-966-916-708-8
312162
  Довга Т.М. Впровадження сучасних технологій рециклінгу твердих побутових відходів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 68-71


  У статті розглянуто проблеми утилізації твердих побутових відходів за допомогою існуючих системі та оснащення. Запропоновано інноваційний підхід до рециклінгу відходів побуту за допомогою впровадження економічно ефективної технології на основі ...
312163
  Лещенко І.Ч. Впровадження сучасних технологій у газотранспортній системі України для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 41-47. – ISSN 1562-8965
312164
  Чупріна М. Впровадження та реалізація стартап проекту геомехатронного комплексу / М. Чупріна, І. Шеховцова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 94-101. – ISSN 2310-5534
312165
  Раков С. Впровадження тесту загальної навчальної правничо компетентності як спосіб підвищення ефективності та справедливості відбору вступників на магістерські програми за спеціальністю 081 "Право" / С. Раков, В. Терещенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 120-129. – ISSN 1026-9932
312166
  Андрющенко Я. Впровадження технології підготовки здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей в умовах компетентнісно орієнтованого комп"ютерного середовища // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 192-198. – ISSN 2077-1827


  "В статті описано схему поетапного впровадження технології підготовки здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей в умовах компетентнісно орієнтованого комп"ютерного середовища".
312167
  Винницький М. Впровадження третього циклу вищої освіти - ключ до успіху Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 20-27. – ISSN 1682-2366


  У НАУ"КМА" здійснено спробу впровадження структурованих докторських (PhD) програм європейського зразка і створено першу в Україні Докторську школу.
312168
  Бірюкова Т. Впровадження у навчальний процес інноваційних технологій / Т. Бірюкова, О. Гуцул // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 36-37
312169
  Антонець М.О. Впровадження у навчальних закладах нових тренінгових програм // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 122-127. – ISBN 978-966-171-498-3
312170
  Лозан Л. Впровадження УДК в бібліотеках / Л. Лозан, С. Лозан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 17-19. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто досвід рекласифікації літератури іноземними мовами за системою УДК та організація її розміщення у відділі обслуговування бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
312171
  Добко Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 10-24. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюється досвід упровадження бібліотечних класифікацій Універсальної десяткової класифікації (УДК), Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) у практику роботи бібліотек України. Наголошено на значних працевитратах переіндексації документів, ...
312172
  Супрун Н.А. Впровадження українознавства в систему освіти України в 1990-х роках // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 177-197


  За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українознавство і гуманізація освіти"(м. Дніпропетровськ, 19-21 травня 1993 р).
312173
  Крупська В.О. Впровадження укрпоштою нових послуг як умова гідної конкуренції на ринку послуг поштового зв"язку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 103-107 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
312174
  Васильєв О.В. Впровадження фінтех і блокчейну як інфраструктури ринку цінних паперів / О.В. Васильєв, А.І. Німкович // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (191). – C. 30–35. – ISSN 2413-9610
312175
  Волинець Л.М. Впровадження Хартії якості, як інструмента підвищення ефективності логістичних послуг на ринку міжнародних перевезень // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
312176
  Щербак О.В. Впровадження хмарних технологій в освітній процес // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 100-102
312177
  Галай А.О. Впровадження юридичних клінік в юридичну освіту: європейський та український досвід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 19-22
312178
  Карпенко О.А. Впровадження японської моделі менеджменту в Україні / О.А. Карпенко, К.С. Макуха // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2011. – Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 311-315
312179
  Мартинюк Ю.П. Впроваджуємо інтерактивні технології навчання / Ю.П. Мартинюк, О.О. Мосолов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 21-22 : фото
312180
  Федор О.Т. Впроваджуємо сучасні технології навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 20-21
312181
  Платонов А.П. Впрок : Проза / А.П. Платонов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 653с.
312182
  Васильев В.Г. Впросы геологии и разработки нефтяных месторождений Срднего Поволжья / В.Г. Васильев. – Москва-Ленинград, 1946. – 172с.
312183
  Ирматов М. Впросы совершенствования работы грузового автомобильного транспорта Узбекистана на базе экономикоматематических методов и электронных вычислительных машин. : Автореф... доктор экон.наук: 607 / Ирматов М.; АН УССР. ИН-тут кибернетики. – К., 1971. – 38л. – Бібліогр.:с.35-37
312184
  Ігратуша Олександр ВПЦР як центральна ланка УАПЦ : досвід нетривалої еволюції (1921-1927 рр.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 229-244. – ISSN 2075-1443
312185
  Рюль К. ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 109-128. – ISSN 0042-8736
312186
   ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2009 года // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 93-109. – ISSN 0042-8736
312187
   ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2010 года // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 101-112. – ISSN 0042-8736
312188
   Враг всего мира. – М., 1962. – 312с.
312189
  Овсянникова Г.А. Враг и соратник христианского бога / Г.А. Овсянникова. – Алма Ата, 1974. – 54с.
312190
  Лукьянов М.Н. Враг как друг или друг как враг : российские правые, Германия и Великобритания в 1914-1917 гг. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 46-51. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается отношение российских правых к Германии и Великобритании между июлем 1914 г. и февр. 1917 г. Делается вывод о том, что во время Первой мировой войны правые сохраняли симпатии к Германии и антипатии к Великобритании, характерные ...
312191
  Попов И.М. Враг не пройдет! / И.М. Попов. – М, 1988. – 171с.
312192
  Сафонов А. Враг не родился 11 сентября. он, скорее, просто встал в полный рост // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 12. – С. 76-88. – ISSN 0130-9625


  Міжнародний тероризм
312193
  Зеленин Д. Враг номер два, кажется, выбран // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.18-19. – ISSN 0234-1670


  [Международные отношения США со странами Ближнего Востока.]
312194
  Кузнецова О. Враг под микроскопом / О. Кузнецова. – Л., 1934. – 223с.
312195
  Арельский Г. Враг Птолемея : биограф. роман / Г. Арельский. – Ленинград : Изд-во писателей в Ленинграде, 1928. – 215 с.
312196
  Семин Л.П. Враг рядом / Л.П. Семин. – 2-е изд,. – Л., 1974. – 143с.
312197
  Бучис А.А. Враг твоих врагов / А.А. Бучис. – Вильнюс, 1985. – 287с.
312198
  Сергиенко Людмила Враги - наши лучшие учителя : Тема номера:Гостиная // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 50-57 : Іл. – ISSN 1818-2968
312199
  Горький М. Враги / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1937. – 148с.
312200
  Горький М. Враги / М. Горький. – Москва, 1953. – 75с.
312201
  Сабахаттин А. Враги / А. Сабахаттин. – М, 1971. – 223с.
312202
  Славянин В. Враги : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 7. – С.120-142. – ISSN 0131-8136
312203
  Кулагин Н.М. Враги земледельца. / Н.М. Кулагин. – М., 1924. – 108с.
312204
  Старк Н. Враги леса / Н. Старк. – М.-Л., 1929. – 288с.
312205
  Абрамова Л. Враги ли нам евреи? / Л. Абрамова. – Москва : Молодая Россия, 1906. – 32 с. – (Популярная библиотека ; № 9)
312206
   Враги народа, 1937. – 134с.
312207
  Заянчковский И.Ф. Враги наших врагов / И.Ф. Заянчковский. – Москва, 1966. – 271с.
312208
   Враги наших врагов. – М.
22. – 1968. – 15с.
312209
  Заянчковский И.Ф. Враги наших врагов / И.Ф. Заянчковский. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1969. – 355с.
312210
  Сазанов И. Враги наших полей / И. Сазанов. – М.-Л., 1930. – 46с.
312211
  Сазанов И. Враги наших полей. / И. Сазанов. – М.-Л., 1930. – 46с.
312212
  Кессель П. Враги общества : роман / Патри Кессель ; пер. с фр. Н. Стояровой ; предисл. Ел. Евниной ; ред. М. Черневич. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 264 с.
312213
  Плавильшиков Н.Н. Враги поля и огорода / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1930. – 40с.
312214
  Голубов А. Враги поневоле // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 48 (536). – С. 62-64


  Немецкая община в Украине пережила российских императоров, Первую мировую войну и революцию. Но Сталин и Великая Отечественная нанесли потокам переселенцев с германских земель смертельный удар.
312215
  Горностаев О.З. Враги хвойных и лиственных деревьев : Беседы о насекомых, вредящих лесам, паркам и садам, и способы борьбы с ними : (По Кулагину, Линдеману и др.) / Сост. Ф.З. Горностаев. – Москва : Изд. И.Д. Сытин, 1903. – 126, II с. : ил. – (Библиотека сельского хозяина)
312216
  Степанов П.Т. Враги хлебного жука (Anisoplia austriaca Herbst) / [соч.] П.Т. Степанова. – Харьков : Изд. почиталей и учениВ университетской тип.ков И.А. Стебута, 1880. – [2], 25 с. – Отд. оттиск: Труды испытателей природы. Т. 14
312217
  Смолич Ю.К. Враги человечества и их наемники / Ю.К. Смолич. – Київ : Госполитиздат Усср, 1953. – 128с.
312218
  Сырокомский В.А. Враги. Партнеры. Друзья / В.А. Сырокомский. – М., 1980. – 359с.
312219
  Янюшкин И.А. Врагу не сдается... / И.А. Янюшкин. – Саранск, 1970. – 184с.
312220
  Жулинський М. Вражає все: і творчість, і життя = Вадимові Пеунову - 90 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 12


  Вадим Костянтинович Пеунов (н. 29.04.1923) - укр. і радянський письменник. Засл. робітник культури України.
312221
  Жулинський М. Вражає все: і творчість, і життя : Вадимові Пеунову - 90 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 12


  Творчий шлях Вадима Пеунова, якому цьогоріч виповнилося 90 років
312222
  Олдингтон Р. Вражда / Р. Олдингтон. – Москва
2. – 1937. – 299с.
312223
  Иванов А.С. Вражда / А.С. Иванов. – Москва, 1981. – 95с.
312224
  Иванов А.С. Вражда / А.С. Иванов. – Пловдив : "Христо Г.Данов", 1983. – 232 с.
312225
  Хайнрих Є. Вражда с первого дня / Є. Хайнрих, К. Ульрих. – М., 1983. – 223с.
312226
  Таранов С.В. Враждебность и негация // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 346-352
312227
  Зеленська Л.І. Враження від турніру // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 17-18, 48 : фото
312228
  Галичанка О. Враження з дороги / О. Галичанка, 1910
312229
  Петрусевич В. Враження першокурсника // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  Студенти-першокурсники фізичного факультету надають пропозиції як покращити навчальні та житлові умови студентів
312230
   Враження року / Д. Лібов, В. Щербина, Ж. Панченко, Д. Сидоренко, І. Мельник // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 3


  Співробітники, студенти КНУ імені Тараса Шевченка підводять особисті підсумки року, що минає.
312231
   Враження року / О. Добржанська, Р. Куриленко, О. Мацько, М. Пасєка // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 6


  Свойми враженнями від пройдешнього 2017 року діляться співробітники КНУ імені Траса Шевченка.
312232
  Завірюха А Л. Враження, відгуки, коментарі... / Лідія Завірюха. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 105, [3] с. – Бібліогр.: с. 86-88. – ISBN 978-966-489-176-6


  Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доц. Л.А. Завірюха. 25.12.2013 р. Лютий 2014. Березень 2014.
312233
  Кисілевська О.Л. Вражіня з дороги / О. Галичанка. – Львів : Накладом власним. З друкарні Івана Айхельбергера, 1910. – 156, [1] с.


  Справжнє ім"я автора та рік видання у книзі не зазначені
312234
  Кріль Т.В. Вразливість геологічного середовища урбанізованих територій до техногенних динамічних навантажень (на прикладі м. Київ) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
312235
  Козюк В. Вразливість економіки України до коливань глобальної ліквідності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
312236
  Пучкова Д.Д. Вразливість концепту "homo economicus": вихід до надж-теорії // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 35-38. – ISSN 2414-5823


  Тенденції до абсолютизації людини в економіці, які з"явилися завдяки Адаму Сміту, превалювали тривалий час у царині економічних уявлень аж до ХХ століття. Створення концепту homo economicus ("людина економічна"), за яким людина постає раціональним ...
312237
  Сливка Р.Р. Вразливість пострадянських держав до конфліктів як передумова війни: політико-географічний підхід // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 221-224. – ISBN 978-617-7069-75-8
312238
  Шевченко О.Г. Вразливість урбанізованого середовища до зміни клімату // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 112-120. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано кліматичні зміни, що вже відбулися на території України, а також, з урахуванням результатів моделювання клімату на кілька найближчих десятиліть, розглянуто основні потенційні негативні наслідки зміни клімату для великих міст та чинники, ...
312239
   Вразрез с коренными интересами народов. – М., 1975. – 31с.
312240
  Башевски Д. Враканье / Д. Башевски. – Скопие, 1972. – 93с.
312241
  Дьяченко О. Врангели из рода Ганнибалов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 40 (1159). – С. 41. – ISSN 0234-1670


  На одной из ветвей генеалогического древа Ганнибалов-Пушкиных есть и имя известного русского военачальника, одной из главных фигур Белого движения Петра Николаевича Врангеля. Его отец, Николай Егорович, родился в семье отставного военного Егора ...
312242
  Халит Дюндар Акарджа Врангель и Кемаль // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 19-22. – ISSN 0235-7089
312243
  Воскобойников В.М. Вранішні дзвони / В.М. Воскобойников. – Київ : Веселка, 1990. – 303с.
312244
  Платт С. Вранішня пісня = Психодрама Сільвії Платт : поезія: вірші / переднє слово Т. Винник про поетку // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 122-131. – ISSN 0130-1608
312245
  Петрук М. Вранці всюди гаряча вода : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 70-72
312246
  Матвійчук Н.І. Вранці напровесні / Н.І. Матвійчук. – К., 1981. – 45с.
312247
   Врата в будущее. – М., 1990. – 383с.
312248
  Рерих Н. Врата в будущее / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 227с. – ISBN 5-95745-016-0
312249
  Моравцова Я. Врата взаимопонимания / Я. Моравцова. – М., 1988. – 284с.
312250
  Хаким С. Врата времен : стихи и поэмы / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1977. – 160 с.
312251
  Фармер Ф.Х. Врата времени внутри и снаружи. / Ф.Х. Фармер. – К, 1992. – 305с.
312252
   Врата древнего Востока. – Баку, 1980. – 287с.
312253
   Врата подземного мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 32-36 : фото
312254
  Лауринчюкас А.К. Врата страха / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Политиздат, 1982. – 287 с.
312255
  Горянов Л.Б. Вратари советского хоккея / Л.Б. Горянов. – М., 1981. – 160с.
312256
  Шабанов В.В. Вратари: стихи. / В.В. Шабанов. – М., 1977. – 255с.
312257
   Вратарская площадка. – К., 1985. – 152с.
312258
  Макаров О.А. Вратарь / О.А. Макаров. – К., 1963. – 386с.
312259
  Кассиль Л.А. Вратарь республики / Л.А. Кассиль. – Москва, 1959. – 312с.
312260
  Кассиль Л.А. Вратарь республики / Л.А. Кассиль. – Москва, 1959. – 285 с.
312261
  Кассиль Л.А. Вратарь Республики. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Пермь, 1971. – 396с.
312262
  Мартынов Семен Врать по-русски // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 36-37 : фото
312263
  Гречанінов В. Враховуючи нові реалії міжнародних відносин // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 29-39.
312264
  Кендзера О. Врахування амплітудно-частотних характеристик грунтової товщі при сейсмічному мікрорайонуванні будівельного майданчика в м. Одесі / О. Кендзера, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-13. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С.А. Вижвою) При проектуванні сейсмостійких споруд виникає необхідність оцінити вплив ґрунтових умов на майданчику. В даній роботі для розрахунку впливу локальних інженерно-геологічних ...
312265
  Патиченко О.М. Врахування антропогенного навантаження на територію населених пунктів України при визначенні нормативної грошової оцінки їх земель // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 49-59. – ISSN 0868-6939
312266
  Камінський А.Б. Врахування асиметрії при моделюванні фінансових ризиків // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 25-35. – ISSN 2077-8031
312267
  Верхоглядова О.П. Врахування багатокомпонентності плазми в моделі формування променевої структури в плазмових хвостах комет / О.П. Верхоглядова, Ю.О. Залізняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 72-76. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Досліджено лінійну стадію розвитку дисипативної філаментаційної нестійкості з метою вивчення одного з можливих механізмів формування великомасштабних променевих структур у плазмових хвостах комет. Показано, що врахування в розгляді другої, менш ...
312268
  Крячок С.Д. Врахування вертикальної рефракції під час гідрометричних робіт / С.Д. Крячок, Л.С. Мамонтова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 17-22 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
312269
  Лисогор С.М. Врахування вздовжберегового руху наносів при прогнозах переробки берегів водосховищ // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 138-141 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
312270
  Демешок О.О. Врахування вимірів невизначеності в задачах оцінювання ефективності функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 30-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
312271
  Мервінський О. Врахування вимог Закону України "Про захист персональних даних" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... У новій редакції Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг".
312272
  Бачишин Б.Д. Врахування впливу забруднення атмосфери і грунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь : геоінформатика і кадастр / Б.Д. Бачишин, Р.Г. Шульга // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 31-37 : Мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв
312273
  Кремльова О. Врахування гендерних аспектів у формуванні законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
312274
  Горук Н. Врахування ґендерних відмінностей в освітньому процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 317-319. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 1)
312275
  Яковенко Р. Врахування демографічних показників у макроекономічному рахівництвіяк одна з передумов поліпшення демографічного стану // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 184-185.
312276
  Киричок І. Врахування деформації поперечного зcуву при вимушених коливаннях гнучкої в"язкопружної балки з п"єзоелектричними сенсором і актуатором / І. Киричок, Я. Жук, С. Круць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-53. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі уточнених рівнянь електромеханіки в"язкопружних шаруватих балок представлена постановка і числовий розв"язок задачі про вимушені резонансні коливання гнучкої в"язкопружної балки та їх активне демпфірування п"єзоелектричними сенсором і ...
312277
  Чугаєв О.А. Врахування динаміки валютного курсу при експорті послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 25-27
312278
  Автомонов П. Врахування діалектичних суперечностей як основа підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-10. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Здійснено порівняльний аналіз викладання і учіння традиційного і новаторського підходів у навчальному процесі вищої школи. Принциповою відмінністю цих двох позицій є не врахування викладачами існуючих об"єктивних і суб"єктивних суперечностей в ...
312279
  Храбан І.А. Врахування досвіду рекламування військової служби у Збройних Силах України при підготовці майбутніх фахівців з реклами і зв"язків з громадськістю / І.А. Храбан, М.І. Онищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 294-299


  У статті проаналізовано стан рекламування військової служби в Збройних Силах України, висвітлено деякі проблеми, які виникають у зв"язку з цим в процесі переходу до професійної армії. Важливою передумовою для організації та проведення заходів з ...
312280
  Станиціна В.В. Врахування екологічних витрат при визначенні показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження в галузях та регіонах // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (28). – С. 62-68. – ISSN 1562-8965
312281
  Тимченко І.О. Врахування екологічних чинників у теоріях економчного зростання // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 42-54. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215


  Проведено систематизацію теорій економічного зростання, встановлення принципів і методів урахування екологічних обмежень у теоріях економічного зростання.
312282
  Шульган Р.Б. Врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Шульган Роман Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
312283
   Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм і планів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 10-11 : фото
312284
  Лізунов В.В. Врахування електронних кореляцій у розрахунках енергетичного спектра молекул / В.В. Лізунов, С.П. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-32. – (Фізика ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розвинуто метод врахування електронних кореляцій при розрахунку електронної структури молекул, що ґрунтується на мінімізації енергії молекул. Цей підхід є узагальненням відомого методу молекулярних орбіталей з врахуванням електронних кореляцій. На ...
312285
  Веркалець І.М. Врахування естетичних характеристик ландшафту при розробці стратегічних завдань розвитку озеленення м. Івано-Франківськ // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 36-44. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
312286
  Бєгун С.В. Врахування ефекту поглинання гамма-квантів зразком в нейтронному активаційному методі / С.В. Бєгун, І.М. Каденко, В.К. Майданюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 335-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод врахування ефекту самопоглинання для аксіально-симетричної геометрії вимірювання гамма-спектрів. Створений та перевірений алгоритм дозволяє враховувати нерівномірний розподіл активності. Ключові слова: гамма-спектр, самопоглинання, ...
312287
   Врахування закономірностей формування, розподілу та впливу підземних вод з метою обгрунтування прогнозної гідрогеологічної моделі на ділянках ущільненої міської забудови / О. Кошляков, О. Диняк, Д. Чомко, І. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Проведені дослідження мають за мету розробку оптимального підходу, що дозволяє коректно оцінити гідрогеологічні умови будівельних майданчиків. Вивчені загальні закономірності формування, розподілу та руху підземних вод у межах ділянок проєктної та ...
312288
  Турба О.О. Врахування зарубіжного досвіду з підвищення ролі засобів масової інформації у євроінтеграційних процесах / О.О. Турба, К.А. Христюк // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 72-75. – ISBN 978-617-645-230-0
312289
  Пліш М.А. Врахування зарубіжного досвіду у вирішенні питань судової спеціалізації у контексті судово-правової реформи // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 63-68. – ISSN 2413-6433
312290
  Антипенко Є.Ю. Врахування інвестиційного лагу на стадії економічного аналізу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 264-269. – ISSN 2072-1692
312291
  Алексєєва О. Врахування інтересів громадськості при будівництві окремих об"єктів містобудування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-88.
312292
  Горох О.П. Врахування інтересів потерпілого як принцип звільнення від покарання // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 139-144. – ISSN 1996-5931
312293
  Приятельчук О.А. Врахування концепції корпоративної соціальної відповідальності в питаннях формування споживчих смаків населення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 62-64. – бібліогр. в кінці ст.


  Врахування концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в процесі формування споживчого попиту є недостатньо розвиненим, значно варіює навіть в рамках одного регіону, однак за умов новітніх тенденцій розвитку міжнародної економічної ...
312294
  Жук О. Врахування кримінологічної характеристики жінок, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, при розробці стратегії реформування пенітенціарної системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 27-28
312295
  Шульган Р.Б. Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості земель : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 40-44 : Мал., табл. – Бібліогр.: 12 назв
312296
  Василенко Л.Г. Врахування міського середовища в реалізаціях київських архітекторів 1920-х – поч. 1930-х років // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 39-43. – ISSN 2077-3455
312297
  Третяк О.В. Врахування надтонкого поля в квантовій теорії електронного детектованого магнітного резонансу / О.В. Третяк, О.В. Барабанов, В.А. Львов // УРЖ, 1997. – №10
312298
  Барабанов О. Врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації / О. Барабанов, В. Пеньківський, Р. Хорошок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації. Розроблено теоретичну модель, що дозволяє розраховувати залежності відносної зміни швидкості рекомбінації без обмежень на параметри системи. ...
312299
  Берзін П.С. Врахування наслідків у механізмі кримінально-правового регулювання, який функціонує в режимі дотримання певних норм заборон загальні підходи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 514-519. – ISSN 1563-3349
312300
  Макаренко Е.М. Врахування національної ментальності у вихованні військовослужбовців Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються чинники та механізми впливу національної ментальності на процес виховання військовослужбовців Збройних сил України.
312301
  Завацький С.В. Врахування негативних природних факторів при проектуванні фундаментів будівель / С.В. Завацький, М.М. Корзаченко, В.А. Самодєлок // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 117-121 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
312302
  Микитенко М.Т. Врахування нестаціонарності часових рядів при прогнозуванні макроеекономічних показників за методом фільтра Калмана / М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
312303
  Дехтяр О. Врахування обмеженості тяги при оптимізації маневрів космічних апаратів з ядерними двигунами великої потужності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішню геоцентричну задачу міжпланетного перельоту за модифікованим методом сфер впливу, що полягає в оптимізації маневру (між початковою круговою або еліптичною навколоземною орбітою та гіперболічною орбітою виведення до сфери впливу) ...
312304
  Новицька С. Врахування оцінки якості води при використанні водних ресурсів Тернопільської області в рекреаційній галузі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 124-131. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
312305
  Ілляшенко С.М. Врахування політичного ризику при прогнозуванні валютного курчу гривні до євро // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 48-60. – бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
312306
  Лісовський С.А. Врахування положень конвенцій Ріо- 92 в контексті забезпечення соціальної складової розвитку регіонів України: стан та перспективи // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
312307
  Караневич М. Врахування прагматичного чинника яу умова досягнення адекватності художнього перекладу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 90-96
312308
  Іванков Р.Ш. Врахування принципів екологічного управління в процесі кодифікації екологічного законодавства України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 104-106. – Бібліогр.: 13 назв
312309
   Врахування профілю природничих факультетів при викладанні курсу "Історія КПРС". – Київ, 1972. – 65с.
312310
  Антошків М.С. Врахування психологічних особливостей студентів цифрового покоління шляхом організації змішаного навчання // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 128-131. – ISSN 2413-1571
312311
  Янчук Р.М. Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Янчук Р.М.; Київський націон. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
312312
  Чириченко Ю.В. Врахування регіональної специфіки в динаміці споживання продовольчої продукції шляхом застосування кластерного аналізу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.313-319. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
312313
  Затула В.І. Врахування режиму хмарності при оцінці природної освітленості земної поверхні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 3 (30). – С. 105-111. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена розробці прийомів оцінювання режиму природної освітленості горизонтальної поверхні за середніх умов хмарності на основі стандартних таблиць кліматичних довідників.
312314
  Брич Л.В. Врахування ресурсного потенціалу особистості в соціальному управлінні сферою освіти // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – C. 57-62. – (Серія "Державне управління")
312315
  Франчук І.А. Врахування ризиків і обмежень при формуванні системи державного регулювання енергетичної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-72.
312316
  Голованенко М.В. Врахування ризиків при оптимізації логістики в АПК України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 240-242


  8 статті пропонується застосувати модель транспортного типу дпя і тимізаціі логістичних зв"язків між підприємствами АПК. В розробленій моделі ер ховується вплив ризиків на результати діяльності суб"єктів комплексу. It is proposed to apply ...
312317
  Левченков О.В. Врахування ризику під час проведення аудиторської вибірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 79-81. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Належне використання вибіркових процедур забезпечує економію часу аудитора із збереженням належної якості аудиту. Проте, це налагає певні особливості, які треба враховувати. Розглядаються особливості оцінки аудиторського ризику, що зазнає певних ...
312318
  Солодова О.О. Врахування ризику при оцінці ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 101-106. – Бібліогр.: 3 назв
312319
  Драган Є.В. Врахування рівня складності тестових завдань при комп"ютерній діагностиці знань / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено метод корегування результатів тестування, який дозволяє об"єктивно враховувати важкість тестових завдань. Для цього застосовують вагові коефіцієнти, отримані при статистичній обробці виконання кожного завдання репрезентативною групою ...
312320
  Румянцева Т.В. Врахування рідної мови у процесі професійно-спрямованого навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 124-129. – ISBN 966-8188-08-X


  Метою статті є визначення особливостей впливу рідної мови у процесі професійно спрямованого навчання граматики англійської мови студентів вищих навчальних закладів, які вивчають іноземну мову як другу спеціальність
312321
  Румянцева Т.В. Врахування рідної мови у процесі професійно-спрямованого навчання ноземної мови студентів вищих навчальних закладів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 124-129. – Бібліогр.: Літ.: С. : 129; 5 назв. – ISBN 966-8188-07-1
312322
  Позняк О.В. Врахування русинської ідентичності при проведенні наступного перепису населення України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 72-76. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
312323
  Кендзера О.В. Врахування сейсмічних впливів у проекті державних будівельних норм / О.В. Кендзера, Ю.В. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-77. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми врахування сейсмічних впливів при спорудженні житла і важливих об"єктів. Показано необхідність переходу в будівельних нормативних документах до описання сейсмічної небезпеки у фізичних одиницях (прискореннях, швидкостях, зміщеннях), ...
312324
  Кочкіна Н. Врахування соціокультурних особливостей країни при формуванні рекламної стратегії підприємства на зовнішньому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціокультурні фактори формування рекламної стратегії підприємства на зовнішньому ринку. Зокрема, запропоновано перелік обов"язкових правил організації прямої поштової реклами на міжнародних ринках, який проілюстровано за допомогою ...
312325
  Зазимко О.В. Врахування соціокультурних чинників у процесі психологічної діагностики // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 85-92. – ISBN 978-966-8063-80-2
312326
  Паліюк В. Врахування справедливості, добросовісності та розумності при вирішенні судами спорів з успадкування земельної частки (паю) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.48-52
312327
  Авраменко О.В. Врахування стану сильного душевного хвилювання при конструюванні санкції ст.ст.116, 123 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 237-250. – (Юридична ; Вип. 1)
312328
  Толкачов Д.І. Врахування статусу особи при визначенні розміру компенсації моральної шкоди // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 151-155
312329
  Ласінська Т.А. Врахування стилістичної функції архаїчних займенників при прекладі поезій Уолта Уїтмена // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 146-150
312330
  Бобровська О.Ю. Врахування структурнихзмін у стратегіях розвитку регіонів / О.Ю. Бобровська, Зєніна-Біліченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 6-9 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
312331
  Зайцев О.В. Врахування судом обмеженої осудності особи при призначенні їй покарання // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-12.
312332
  Овод А. Врахування сучасних економіко-правовихвідносин в новій редакції Господарського кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 125-126
312333
  Домбровський В.С. Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкутства / В.С. Домбровський, О.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 113-120. – ISSN 1993-6788
312334
  Щукін Б. Врахування фактора трудових ресурсів при прогнозуванні ВВП // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 14-17 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
312335
  Коляда Врахування фактору персистентності у кількісній оцінці маркетингового ризику / Коляда, І. Шатарська // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 29-35 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
312336
  Фесенко Є.В. Врахування формули "об"єкт-цінності" при кваліфікації злочину та реформуванні кримінального законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 94-96. – ISBN 978-966-458-403-3
312337
  Руда О.І. Врахування чинника енергетичної безпеки у системі умов забезпечення захисту національних інтересів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 261-269. – (Економічна ; Вип. 1)
312338
  Штурхецький С.В. Врахування чинників саморегуляції журналістської спільноти у процесі підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 141-150


  Розглядаються чинники процесу саморегуляції журналістської спільноти (інституційні, нормативні та звичаєві), врахування яких є необхідним для повноцінної підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності, розуміння та аналізу сучасних трендів ...
312339
   Врахування шумів при визначенні часу загасання люмінесценції / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз впливу шумів різної природи на величину похибки вимірювання оптичних сигналів модифікованим методом стробування і показано, що максимальний внесок дає дробовий шум фотоприймача. Запропоновано оптимальний фільтр сигналу з ФЕП, який ...
312340
  Самойленко Є. Врахуваня обставин, що пом"якшують покараня, при застосуванні статті 69 КК України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 222-232. – ISSN 1993-0909
312341
  Галкин В.А. Врач в пути / В.А. Галкин. – Москва, 1980. – 248с.
312342
  Коренева Т.Р. Врач и больной / Т.Р. Коренева. – М., 1987. – 328с.
312343
  Коренева Т.Р. Врач и больной. / Т.Р. Коренева. – М., 1984. – 163с.
312344
  Иванюта О.М. Врач и больой / О.М. Иванюта, Ю.Л. Замдборг. – К, 1988. – 32с.
312345
   Врач и пациент: этико-правовой аспект. – Москва, 1990. – 29с.
312346
  Гаррисон Г. Врач космического корабля / Гарри Гаррисон // Возвращение на звезды : фантастический роман / Гамильтон Э. – Москва : Крим-пресс ; Асмодей, 1991
312347
  Смольников А.В. Врач на войне / А.В. Смольников. – Л., 1972. – 182с.
312348
  Васкес Абанто Врач неотложной помощи о текущей стандартизации в медицине страны // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 145-154. – ISSN 2224-0586
312349
  Понкина А.А. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов : [науч. монография] / А.А. Понкина ; Каф. правового обеспеч. гос. и муниципал. службы, Междунар. ин-та гос. службы и управления Рос. академии нар. хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Консорциум специалистов по защите прав пациентов, 2012. – 198, [1] с. : табл. – Прилож.: с. 193-198. – Библиогр.: с. 193-195 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-4253-0508-4
312350
  Сиделковский А.Л. Врачебная тайна. Защита персональных данных // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 9 (661). – С. 18-20
312351
  Костыря И.С. Врачебная тайна: повести и рассказ / И.С. Костыря. – К., 1980. – 223с.
312352
  Смольников А.И. Врачебная этика / А.И. Смольников, Е.Г. Федоренко. – К., 1978. – 104с.
312353
  Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология. / А.А. Грандо. – К., 1988. – 192с.
312354
  Чеботарева Э.П. Врачебная этика. / Э.П. Чеботарева. – Москва, 1984. – 64с.
312355
  Фрейберг Н.Г. Изд. юрид. кн. скл. "Право" Врачебно-санитарное законодательство в России : Узаконения и распоряжения Правительства по гражданской медицинской, санитарной и фармацевтической частям, опубликованные по 1 января 1908 года : [Вып. 1-2] / сост. Н.Г. Фрейберг, д-р,. – 2-е изд., перераб и доп. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. В. Безобразова и комп.]
[Вып. 1]. – 1908. – XVI, 608 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  [Вып. 2 : (Доп. к изд. 1908 г.) : Узаконения и распоряжения..., опубл. и изд. с 1 янв. 1908 г. по 1 июля 1909 г. - 1910. - [2], VIII, 96 с.]
312356
   Врачебно-трудовая экспертиза. – Москва, 1959. – 446с.
312357
   Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при профессиональных заболеваниях. – Л, 1975. – 279с.
312358
  Артамонова В.Г. Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при профессиональных заболеваниях / В.Г. Артамонова, Г.И. Зуев, М.Л. Хаймович. – Ленинград : Медицина, 1975. – 279 с. – Список лит.: с. 257-277
312359
   Врачебно-трудовая экспертиза при заболевании внутренних органов. – К., 1978. – 207с.
312360
  Куколевский Г.М. Врачебные наблюдения за спортсменами. / Г.М. Куколевский. – М, 1975. – 335с.
312361
  Граевская Н.Д. Врачебные наблюдения над футболистами / Н.Д. Граевская, М.Г. Шафеева. – М., 1957. – 175с.
312362
  Сиделковский А.Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 13 (668). – С. 22-23
312363
  Дуэйн Диана Врачебные предписания / Дуэйн Диана. – Смоленск : Русич, 1995. – 605,[1] с. – На пер. авт. не указан. - Загл. пер. : Убийство на Вулкане. – (Star trek-Звездный путь). – ISBN 5-88590-247-X
312364
  Коваленко В.Н. Врачебный контроль в физическом воспитании / В.Н. Коваленко. – М, 1956. – 224с.
312365
  Дешин Д.Ф. Врачебный контроль в физическом воспитании. / Д.Ф. Дешин. – М., 1958. – 216с.
312366
  Мотылянская Р.Е. Врачебный контроль при массовой физкультурно-оздоровчительной работе / Р.Е. Мотылянская, Л.А. Ерусалимский. – М, 1980. – 96с.
312367
  Цвейг С. Врачевание и психика / С. Цвейг. – Санкт-Петербург : Гамма, 1992. – 237с.
312368
  Цвейг С. Врачевание и психика / С. Цвейг. – Москва : Политиздат, 1992. – 334с.
312369
  Цвейг С. Врачевание и психика. Месмер. Бекер-Эдди. Фрейд / С. Цвейг. – Москва : Политиздат, 1982. – 334с. – ISBN 5-250-01789-4
312370
   Врачи-большевики - строители советского здравоохранения. – Москва, 1970. – 384с.
312371
  Чикин С.Я. Врачи-философы / С.Я. Чикин. – Москва, 1990. – 382с.
312372
   Врачи и их помощники. – М., 1981. – 47с.
312373
   Врачующие машины. – М., 1979. – 48с.
312374
  Добрынин Сергей Вращайте синхротрон // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 14 : фото
312375
  Дадали Александр Абдулович Вращательная диффузия спиновых зондов в твердых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Дадали Александр Абдулович; АН СССР. Ин-т химической связи. – М., 1980. – 21л.
312376
  Пентин Ю.А. Вращательная изомерия молекул / Ю.А. Пентин. – Москва, 1969. – 64с.
312377
  Тухватуллин Ф.Х. Вращательная подвижность молекул жидкости и ширина линии релеевского и комбинационного рассеяния : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Тухватуллин Ф.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 12л.
312378
   Вращательная релаксация в газах и плазме. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 215 с.
312379
  Филиппов Г.Ф. Вращательная энергия системы трех частиц / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1967. – 16 с.
312380
  Немировский Ю.В. Вращательно-анизотропные турбулентные течения каналах и трубах / Ю.В. Немировский, Я.Л. Хейнлоо. – Новосибирск, 1982. – 76с.
312381
  Кашуба И.Е. Вращательно-одночастичные возбуждения в модели неаксиального печатного ядра с учетом его деформируемости / И.Е. Кашуба, А.А. Голубова. – К., 1970. – 34 с.
312382
  Киселев А.Т. Вращательно-ударное бурение геологоразведочных скважин / А.Т. Киселев, И.Н. Крусир. – М., 1982. – 104с.
312383
  Калинников А.В. Вращательное бурение / А.В. Калинников. – М, 1933. – 224с.
312384
  Зубков М.К. Вращательное бурение / М.К. Зубков. – Баку; Москва, 1937. – 428с.
312385
  Черней М.И. Вращательное движение в нечетных атомных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Черней М.И.; ОИЯИ. Лабор. теорет. физики. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
312386
  Белецкий В.В. Вращательное движение намагниченного спутника. / В.В. Белецкий, А.А. Хентов. – Москва, 1985. – 287с.
312387
  Башкатов Д.Н. Вращательное шнековое бурение геологоразведочных скважин / Д.Н. Башкатов, Ю.А. Олоновский. – Москва : Недра, 1968. – 192с.
312388
  Вершинина Н.И. Вращательный гистерезис намагниченности и магнитная анизотропия ферритовгранатов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Вершинина Н.И.; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1971. – 18л.
312389
  Сабинин Г. Вращающиеся анемометры и измерения ими действительности скорости ветра / Г. Сабинин. – М, 1922. – 38с.
312390
  Оден Мишель Вращающиеся волчки: курс интегрируемых систем [Электронный ресурс] / Мишель Оден ; пер. с англ. О.Е. Орел, П.Е. Рябова. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 216 с. – (R & C Dynamics ; Т. 5)
312391
   Вращающиеся печи для спекания глиноземных шихт. – М., 1962. – 80с.
312392
  Перри Дж. Вращающийся волчок / Дж. Перри. – Вологда, 1926. – 165с.
312393
  Перри Дж. Вращающийся волчок / Дж. Перри. – Москва-Ленинград, 1935. – 93с.
312394
  Плесков Ю.В. Вращающийся дисковый электрод / Ю.В. Плесков, В.Ю. Филиновский. – М., 1972. – 344с.
312395
  Тарасевич М.Р. Вращающийся дисковый электрод с кольцом / М.Р. Тарасевич. – Москва, 1987. – 246с.
312396
  Гай Е.В. Вращение в квантовых системах с малым числом степеней свободы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Гай Е.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 14л.
312397
  Генкин Л И. Вращение галактик и динамика нестационарных звездных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Генкин И.Л,; МГУ. – М, 1962. – 8л.
312398
   Вращение Земли : материалы расшир. пленума. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 310 с.
312399
  Манк У. Вращение Земли : пер. с англ. / У. Манк, Г. Макдональд. – Москва : Мир, 1964. – 384 с.
312400
  Куликов К.А. Вращение Земли / К.А. Куликов. – Москва : Недра, 1985. – 159 с.
312401
   Вращение Земли и геодинамика : труды Всесоюзн. совещания. – Ташкент : Фан, 1983. – 184 с.
312402
  Монин А.С. Вращение Земли и климат / А.С. Монин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 112с.
312403
   Вращение Земли и определение времени. – Москва : Наука, 1969. – 152 с.
312404
  Кацер Ю. Вращение земли. Законодательные изменения в сфере земельных отношений призваны повысить эффективность использования бесхозяйственных земель / Ю. Кацер, В. Булгак // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 8 ноября (№ 45). – С. 16. – ISSN 1563-6755
312405
   Вращение и приливные деформации Земли : материалы юбилейн. конференции. – Киев : Наукова думка
вып. 1. – 1970. – 386 с.
312406
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
вып. 2. – 1970. – 156 с.
312407
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
вып. 3. – 1971. – 155 с.
312408
  Губанова И.И. Вращение криволинейного упругого стержня в недеформируемой криволинейной оболочке : Автореф... канд. техн.наук: / Губанова И.И.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 14л.
312409
  Долицкий А.В. Вращение мантии по ядру: движение географических и геомагнитных полюсов, периодичность геологических и тектонических процессов / А.В. Долицкий; РАН; Объединенный ин-т физики Земли им. О.Ю. Шмидта. – Москва, 2000. – 42с. – ISBN 5-201-11910-7
312410
  Шульман З.П. Вращение непроводящих тел в электрореологических суспензиях / З.П. Шульман, В.М. Носов. – Минск, 1985. – 112с.
312411
  Воронков В.Е. Вращение предварительно изогнутых упруго-пластических стержней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронков В.Е.; Моск. гос. ун-т. Мехн.-мат. фак. Кафедра теории упругости. – М., 1968. – 10л.
312412
  Бутенко Н.В. Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси / Н.В. Бутенко. – Ленинград, 1964. – 17 с.
312413
  Ишлинский А.Ю. Вращение твердого тела на струне и смежные задачи / А.Ю. Ишлинский, В.А. Стороженко, М.Е. Темченко; АН СССР. Институт проблем механики. – Москва : Наука, 1991. – 330с. : Ил. 115 + Табл. 15. – Библ.: 200 назв. – ISBN 5-02-006660-5
312414
  Тер-Аванесян Вреа / Тер-Аванесян. – Москва, 1964. – 87с.
312415
  Бєліков О. Врегулювання взаємин керівника із трудовим колективом за допомогою колективного договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 129-133.
312416
  Ковальов І.В. Врегулювання відносин у сфері державних закупівель відповідно до міжнародних норм та вимог / І.В. Ковальов, В.М. Колотій, В.І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 62-69
312417
  Ткачук А. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів / Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 89, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-67-0
312418
  Рудзей К. Врегулювання захисту прав жінок у сфері праці за міжнародним правом // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 303-308. – ISBN 978-966-2075-20-5
312419
  Євтушевська О. Врегулювання зовнішньої сфери корпоративних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 109-112. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються основні особливості функціонування зовнішньої сфери корпоративних відносин. Надаються рекомендації стосовно вдосконалення системи зовнішньокорпоративних відносин в Україні. Main distinctiveness of an external range of corporate ...
312420
  Ліпкан В. Врегулювання кризових ситуацій соціального характеру в контексті профілактики тероризму / В. Ліпкан, І. Рижов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 131-135
312421
  Абрам"юк І. Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою / Ігор Абрам"юк, Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-63-2
312422
  Басараб М.М. Врегулювання міжнародної нормативно-правової бази - ключ до рішення міжетнічних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 254-260. – ISBN 966-628-197-5
312423
  Фіш М. Врегулювання патентних спорів у у судах Великої Британії // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.24-29. – ISSN 1608-6422
312424
  Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-91. – ISSN 0132-1331
312425
  Мулявка Д. Врегулювання поведінки професійних державних службовців - вимога часу / Д. Мулявка, М. Глубіш // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-72.
312426
  Капіца Ю. Врегулювання прав на об"єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-76. – Бібліогр.: на 4 пункта. – ISSN 0132-1331
312427
  Пропишен М. Врегулювання права на страйк на міжнародно-правовому рівні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 31-36.
312428
  Рубаник В. Врегулювання правовідносин власності в гетьманщині у 18 ст.: міфи та реалії // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.60-62


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
312429
  Герасименко Є.С. Врегулювання проблеми біженців. Документи ліги націй // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 58-70
312430
   Врегулювання проблемних питань працевлаштування та захисту прав інвалідів у сфері праці : [право, гарантії, захист, зайнятість, конкурентоспроможність, інформація] : практ. посібник. – Київ : Університет Україна, 2007. – 155, [1] с. : іл., табл. – Програма малих проектів MATRA KAP Посольства Королівства Нідерландів в Україні "Забезпечення реалізації права на працю для осіб з обмеженими фізичними можливостями". – ISBN 978-966-388-187-4
312431
  Головачов Я. Врегулювання спорів за участю судді: "Що?" і "Як?" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 34-36
312432
  Хейворд П. Врегулювання спорів у Патентному відомстві Великої Британії // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.29-35. – ISSN 1608-6422
312433
  Жаров В. Врегулювання спорів у процесі набуття прав інтелектуалної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Ук; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 1608-6422
312434
  Фурса С.Я. Врегулювання спору за участі судді - новий зміст медіації / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 97-101. – ISSN 2219-5521
312435
  Ковалко Н. Врегулювання спору за участі судді. Особливості та перспективи процесу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
312436
  Василина Н. Врегулювання спору за участю нотаріуса // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 6-9. – ISSN 2663-5313
312437
  Татулич І.Ю. Врегулювання спору за участю судді // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 173-176. – ISBN 978-617-7096-97-8
312438
  Коротка Н. Врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (99). – С. 59-66. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
312439
  Тиханський О.Б. Врегулювання спору за участю судді у цивільному судочинстві України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7096-97-8
312440
  Іверук Н. Врегулювання спору за участю судді як новела ЦПК України: переваги і недоліки законодавчого закріплення та проблеми практичної реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 234-235
312441
  Ардель Д.С. Врегулювання спору за участю судді: досвід Фінляндії // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 331-333. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
312442
  Пода Т.О. Врегулювання суперечок в СОТ: питання прозорості процесу, доступу неурядових організацій та розгляду Amius Curiae Briefs // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-24.
312443
  Шмідт Р.М. Врегулювання та розвиток земельних відносин в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 19-20
312444
  Сегал Є. Врегулювання так званої "замороженої" проблеми Придністров"я, як один з пріоритетів головування України в ОБСЄ в 2013 році // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 147-151
312445
  Липець Л.В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом і договором : монографія / Л.В. Липець. – Київ : Пріоритети, 2013. – 187, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-188. – ISBN 978-966-8809-94-1
312446
  Бакуменко Д.О. Врегульованість надання митних адміністративних послуг проектом Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих акт / Д.О. Бакуменко, В.П. Бардзіловський // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 119-124. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
312447
  Левитский П.М. Вред алкоголя и никотина / П.М. Левитский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Радянська школа, 1987. – 107с.
312448
  Бенюмов В.М. Вред алкоголя, никотина и наркотиков / В.М. Бенюмов, О.Р. Костенко, К.М. Флоренсова. – Киев : Радянська школа, 1989. – 125с.
312449
  Михайлов В.И. Вред и его регулирование в уголовном законе // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 61-68. – ISSN 0132-0769
312450
  Махновский И.К. Вредители арчи и меры борьбы с ними : Автореф... кандид. сельскохоз.наук: / Махновский И.К.; Министерство лесного хозяйства СССР. Среднеазиатский научно-исслед. институт лесного хозяйства "Средазн. – Ташкент, 1950. – 17 с.
312451
  Богданов-Катьков Вредители в сельском хозяйстве / Богданов-Катьков, А.И. Давыдов. – Петроград : "Начатки знаний", 1922. – 32 с.
312452
  Федоров С.М. Вредители виноградной лозы в Крыму по наблюдениям 1926-27 года и меры борьбы с ними // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. III: Н - Я]. – 5 с.
312453
  Земкова Р.И. Вредители генеративных органов лиственых интродуцентов / Р.И. Земкова. – К., 1980. – 199 с.
312454
  Новопольская Е.В. Вредители грецкого ореха в условиях Крыма. / Е.В. Новопольская. – 283-285с.
312455
  Рупайс А.А. Вредители деревьев и кустарников в зеленых насаждениях Латвийской ССР. / А.А. Рупайс. – Рига, 1981. – 264с.
312456
  Шестаков А.В. Вредители древесины / А.В. Шестаков. – М-Л, 1933. – 244с.
312457
  Римский-Корсаков Вредители древесных пород из мира несекомых в парке Лесного института / Римский-Корсаков. – с.
312458
   Вредители животноводства. – М.-Л., 1935. – 760с.
312459
  Конаков Н.Н. Вредители зеленых насаждений города Воронежа / Н.Н. Конаков. – Воронеж, 1934. – 15с.
312460
  Беляев И.М. Вредители зерновых культур / И.М. Беляев. – Москва : Колос, 1974. – 284с.
312461
   Вредители и болезни батат. – Москва ; Ленинград
Сборник 1. – 1933. – 242 с. – 3 цветных таблицы в приложении
312462
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград; Москва
1. – 1935. – 22 с.
312463
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград
Т. 2 : Основы общей энтомологии. – 1937. – 113с.
312464
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград
Т. 2 : Основы общей энтомологии. – 1937. – 80с.
312465
  Федоров С.М. Вредители и болезни винограда и табака и их экономическое значение / С.М. Федоров. – Ялта, 1928. – 11с.
312466
  Принц Я.И. Вредители и болезни винограда. / Я.И. Принц. – М.-Л., 1937. – 216с.
312467
   Вредители и болезни декоративных растений. – Киев : Наукова думка, 1977. – 136 с.
312468
  Княжецкий Б.В. Вредители и болезни зеленых насаждений городов и населенных пунктов Московской области. / Б.В. Княжецкий. – М.-Л., 1951. – 76с.
312469
  Сторчевой А.Л. Вредители и болезни люцерны и разработка мероприятий бортьбы с ними. / А.Л. Сторчевой. – Ставрополь, 1950. – 87с.
312470
  Мегалов В.А. Вредители и болезни овощных культур / В.А. Мегалов, Е.С. Мушникова. – М, 1936. – 192с.
312471
  Герасимов Б.А. Вредители и болезни овощных культур / Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая. – Изд. 3-е. – М., 1955. – 607с.
312472
   Вредители и болезни овощных культур в открытом грунте. – Москва : Колос, 1964. – 48с.
312473
  Герасимов Б.А. Вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними / Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 392 с.
312474
  Соколов А.В. Вредители и болезни парниковых культур / А.В. Соколов; Под ред. А.А. Горяинова. – Москва-Ленинград, 1931. – 30с.
312475
  Соколов А.В. Вредители и болезни парниковых культур и борьба с ними / А.В. Соколов. – Москва-Ленинград, 1931. – 30с.
312476
  Попова М.П. Вредители и болезни плодово-ягодных культур / М.П. Попова, В.П. Соболева. – М., 1951. – 263с.
312477
  Попова М.П. Вредители и болезни плодово-ягодных культур / М.П. Попова, В.П. Соболева. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 296 с.
312478
   Вредители и болезни плодово-ягодных культур. – 2-е изд. доп. и перераб. – К., 1965. – 288 с.
312479
  Корчагин В.Н. Вредители и болезни плодовхы и ягодных культур / В.Н. Корчагин. – М., 1971. – 151с.
312480
   Вредители и болезни полевых культур : Альбом. – Москва : Россельхозиздат, 1970. – 232с.
312481
  Клюшкин П.А. Вредители и болезни полевых культур Крыма. / П.А. Клюшкин, Е.Н. Степанова. – Симферополь, 1954. – 216с.
312482
  Поповкина Л.М. Вредители и болезни растений / Л.М. Поповкина, Т.М. Соколова. – К., 1968. – 63 с.
312483
  Плигинский В.Г. Вредители и болезни растений поля и огорода / В.Г. Плигинский. – Курск, 1927. – 63с.
312484
  Витковский Н. Вредители и болезни растений, наблюдавшиеся в течении 1913 года в Бессарабской губернии / Н. Витковский. – Кишинев : Тип. Бессарабского Губернского правления, 1914. – [2], 99-141 с.
312485
  Плавильшиков Н.Н. Вредители и болезни сада и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1930. – 32с.
312486
   Вредители и болезни сахарной свеклы. – Москва, 1952. – 256с.
312487
  Плигинский В.Г. Вредители и болезни свеклы и борьба с ними / В.Г. Плигинский. – М.-Л., 1930. – 32с.
312488
  Пятницкий Г.К. Вредители и болезни сельского и лесного хозяйства и меры борьбы с ними / Г.К. Пятницкий. – М., 1936. – 92с.
312489
   Вредители и болезни сельскохозяйственных культур в Харьковской области : Прогноз проявления в 1967 году и меры борьбы. – Харьков : Прапор, 1967. – 108с.
312490
  Белизин А.П. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений и меры борьбы с ними (для нечернозёмной полосы) : Робочая книга для ШКМ / А.П. Белизин, М.К. Хохряков. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 215с.
312491
  Гречкин В.П. Вредители и болезни тополей и меры борьбы с ними / В.П. Гречкин, А.И. Воронцов. – Москва : Гослесбумиздат, 1962. – 150 с.
312492
   Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – Москва : Наука, 1982. – 592с.
312493
   Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – Москва : Наука, 1987. – 592с.
312494
  Белосельская З.Г. Вредители и болезни цветочных и оранжерейных растений / З.Г. Белосельская, А.Д. Сильвестров. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1953. – 208с.
312495
  Корчагин В.Н. Вредители и болезни ягодных культур / В.Н. Корчагин. – М., 1967. – 36с.
312496
   Вредители и повреждения в 1926 году. – Харьков, 1927. – 64с.
312497
  Скопин Н.Г. Вредители ивовых пород в Заилийском Ала-тау и его подгорной равнине. : Автореф... Канд.биол.наук: / Скопин Н.Г.; Ин-т зоологии Акад.Казах.ССР. – Алма-Ата, 1952. – 15 с.
312498
  Шитт В.М. Вредители из мира насекомых / В.М. Шитт. – М, 1923. – 578с.
312499
  Сопоцько А.А. Вредители клевера-семяеды рода Apion в Тульской губернии в 1911 году и меры борьбы с ними / Прилож. к очерку Арк. Сопоцько ; Энтомологическая станция при Тульской Губернской Земской управе. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1912. – 37 с.
312500
  Цитович П.В. Вредители конопли. / П.В. Цитович. – Смоленск, 1932. – 32с.
312501
  Батиашвили И.Д. Вредители континентальных и субтропических плодовых культур / И.Д. Батиашвили. – Изд. 2-е, перер. – Тбилиси : Ганатлеба, 1965. – 334 с.
312502
  Шмиговский К.А. Вредители кормовых культур / К.А. Шмиговский. – М.-Л., 1931. – 93с.
312503
  Порсаев М. Вредители косточковых плодовых в Самаркансдкой области. : Автореф... канд. биол.наук: / Порсаев М.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 15л.
312504
  Попова Е.А. Вредители кукурузы в условиях Самаркандской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Е.А.; АН ТаджССР. Отд. с.-х. и биол. наук. – Сталинабад, 1961. – 21л.
312505
   Вредители леса : Справочник. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1955. – 422с.
312506
   Вредители леса. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 2. – 1955. – 423-1098с.
312507
  Падий Н.Н. Вредители лиственницы в культурах Украинской ССР и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Падий Н.Н.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1953. – 15 с.
312508
  Горбунова Н.Н. Вредители люпинов и мероприятия по их уничтожению : Автореф... канд. биол.наук: / Горбунова Н. Н.; АН БССР, Ин-т соц. с.х. – Минск, 1954. – 16л.
312509
  Галахов П.Н. Вредители льна и борьба с ними / П.Н. Галахов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 64 с.
312510
  Щеголев В.Н. Вредители масличных культур / В.Н. Щеголев, М.П. Струкова. – Москва-Ленинград, 1930. – 216 с.
312511
  Амшеев Р.М. Вредители облепихи в Бурятской АССР и меры борьбы с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Амшеев Р.М. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1971. – 22 с.
312512
  Бондаренко Н.В. Вредители овощных культур в парниках и теплицах / Н.В. Бондаренко. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1953. – 116с.
312513
  Плавильшиков Н.Н. Вредители огорода и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М, 1930. – 61с.
312514
  Ильинская М.И. Вредители оранжерейных растений / М.И. Ильинская. – Москва, 1963. – 132 с.
312515
  Белосельская З.Г. Вредители парковых насаждений нечерноземной полосы и меры борьбы с ними / З.Г. Белосельская; Павловский Е.Н. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 208с. – (Научно-популярная серия ; 5)
312516
  Поспелов В.П. Вредители плодового сада и меры борьбы с ними / В.П. Поспелов, прив.-доц. Ун-та св. Владимира, ст. специалист Деп. зем. по прикл. энтомологии. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1909. – 29, [1] с., 6 ил., 7 л. ил. – Отд. оттиск: Труды Энтомологической станции Южно-Русского общества поощрения земледелия и сельской промышленности
312517
  Рычин Ю.В. Вредители плодового сада, борьба с ними осенью и зимой / Ю.В. Рычин. – Москва : Государственное издательство, 1930. – 48 с.
312518
  Васильев В.П. Вредители плодовых культур / В.П. Васильев, И.З. Лившиц. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 392с.
312519
  Безденко Трофим Титович Вредители плодовых насаждений в Белорусской ССР и рациоанльное сочетание агротехнического, биологического и химического методов борьбы с ними : Автореф... д-ра биол.наук: / Безденко Трофим Титович; Белорус. науч.-исслед. ин-т земледелия. – Минск, 1965. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
312520
  Поспелов В.П. Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской Энтомологической станции в 1909 году / В. Поспелов. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1910. – 12 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1910, № 7-8, с. 198-204, с. 242-245
312521
  Поспелов В.П. Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской Энтомологической станции в 1910 году / В. Поспелов. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1911. – 12 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1911
312522
  Поспелов В.П. Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской Энтомологической станции в 1911 году / В. Поспелов. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1912. – 12 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1912
312523
  Добровлянский В.В. Вредители полеводства и садоводства по наблюдениям Киевской энтомологической станции / В.В. Добровлянский. – Киев, 1913. – 14 с.
312524
  Пантелеев А.М. Вредители полевых культур и борьба с ними. / А.М. Пантелеев. – М.-Л., 1930. – 104с.
312525
  Покровский Г.И. Вредители полей и меры борьбы с ними / Г.И. Покровский. – М., 1925. – 81с.
312526
  Шмиговский К.А. Вредители поля, огорода, сада и леса / К.А. Шмиговский, В.И. Гусев. – Москва, 1958. – 327с.
312527
   Вредители растений и их энтомофаги. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 64с.
312528
  Мукимова Х.М. Вредители риса и система мероприятий по борьбе с ними в условиях Самаркандской области : Автореф... канд. биол.наук: / Мукимова Х.М.; Узбек. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1955. – 14л.
312529
  Сахаров Н.Л. Вредители рыбных продуктов Астраханского рыбного промысла. / Н.Л. Сахаров. – Саратов, 1921. – 39с.
312530
  Торский С.И. Вредители сада : с 6 рис. / С.И. Торский, и.о. старшего спец. Деп. Земледелия по прикладной энтомологии ; Г.У.З. и З. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Вып. 1 : Наиболее вредные для сада бабочки. – 1911. – 23 с.


  Пер: Баллион, Эрнест Эрнесович (1816-1901)
312531
  Плавильшиков Н.Н. Вредители сада и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М, 1930. – 64с.
312532
  Беляев В.А. Вредители сада и огорода и борьба с ними / В.А. Беляев. – Орел : Изд-во "Красная книга", 1925. – 88с. : С 33 рисунками
312533
  Пантелеев А.М. Вредители сада и огорода и борьба с ними. / А.М. Пантелеев. – М.-Л., 1931. – 93с.
312534
  Гужавин Т. Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними : из личной практики / Т. Гужавин. – [Петроград : Печ. Пивоварского. – 40 с.
312535
  Горяинов А.А. Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними / А.А. Горяинов. – Москва, 1925. – 35 с. – (сельское хозяйство ; 27)
312536
  Юхневич Л.А. Вредители садов и огородов и меры борьбы с ними. / Л.А. Юхневич. – Алма-Ата, 1963. – 67с.
312537
  Васильев В.П. Вредители садовых насаждений / В.П. Васильев. – Київ, 1955. – 268с.
312538
  Коковихин А.А. Вредители сахарной свеклы в лесостепной и степной зонах Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Коковихин А.А.; Укр.с-х.акад. – К, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
312539
  Соснина М.А. Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними в условиях Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: / Соснина М.А.; МВО СССР. Узбекский с.-х. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Самарканд, 1952. – 16 с.
312540
  Лебедянская М.Г. Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними. / М.Г. Лебедянская. – М., 1929. – 34с.
312541
  Зверезомб-Зубовский Вредители сахарной свеклы. / Зверезомб-Зубовский. – Киев, 1956. – 276с.
312542
  Корольков Д.М. Вредители сельско-хозяйственных растений Сочинского района Черноморского округа по наблюдениям 1926 и 1927 гг. / Д.М. Корольков. – Сочи, 1929. – 20с.
312543
  Корольков Д.М. Вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними в губерниях средней полосы РСФСР / Д.М. Корольков, З.П. Дурново, 1926. – 64с.
312544
  Рушковский И.А. Вредители сельского хозяйства Уфимской губернии в 1913 году : Результаты исследования, произведенных по поручению департамента земледелия Г. У. З. и З. И.А. Рушковским / Уфимское губернское земство. – Уфа : изд. агрономического отдела ; Элекстрическая тип. Т-ва "Печать", 1914. – 30 с.
312545
  Малявин И.С. Вредители сельскохозяйственных культур Западного Памира и меры борьбы с ними. / И.С. Малявин. – Душанбе, 1973. – 78с.
312546
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие (часть первая). – 1973. – 496с. : Табл. 11, илл.127
312547
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 2 : Вредные членистоногие (продолжение), позвоночные. – 1974. – 608с. : Илл. 201
312548
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 3 : Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1975. – 528с. : Илл. 80, табл. 25
312549
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : Справочное издание в трёх томах. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Киев : Урожай
Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие. – 1987. – 440с.
312550
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : Справочное издание в трёх томах. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Киев : Урожай
Т. 3 : Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1989. – 408с. : Илл. 20, табл. 25
312551
  Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними / В.В. Яхонтов. – Ташкент : ГосиздатУзССр, 1953. – 663 с.
312552
  Горяинов А.А. Вредители сельскохозяйственных растений Рязанской губернии / А.А. Горяинов. – Рязань, 1914. – 67 с.
312553
  Богданов-Катьков Вредители семян культур и рапсовый цветоед (Meligethes aeneus F.) : Для агрономов и инструкторов / Богданов-Катьков. – Петербург, 1920. – 16с. : С 10 рисунками
312554
  Флоров Д.Н. Вредители сибирского кедра / Д.Н. Флоров. – Иркутск, 1951. – 124с.
312555
  Семенов А.Е. Вредители табака-махорки / А.Е. Семенов. – М., 1930. – 32с.
312556
  Добровольский Б.В. Вредители тау-сагыза (Scorzonera tausaghys lipsch. et bosse) и вопросы борьбы с ними в условиях Ростовской области и Краснодарского края / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону, 1940. – 103-146 с.
312557
  Рогова Т.И. Вредители тропических культур и меры борьбы с ними / Т.И. Рогова. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 136 с.
312558
  Батиашвили И.Д. Вредители цитрусовых и других субтропических плодовых культур / И.Д. Батиашвили. – Тбилиси, 1954. – 316с.
312559
  Рубцов И.А. Вредители цитрусовых и их естественные враги / Рубцов И.А. ; Акад. наук СССР, Всесоюз. энтомол. о-во. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1954. – 260 с. – Библиогр.: с. 248-253. – (Научно-популярная серия ; вып. 2)
312560
  Кокот О.П. Вредители эспарцета в центральной и северной части степи УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кокот О.П.; Харьк.ордена Труд.Красного Знамени с-х.ин-т. – Харьков, 1956. – 16л.
312561
  Шаронова М.В. Вредители эфромасличной розы и меры борьбы с ними в условиях Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаронова М.В.; Кишинев.с-х.ин-т. – Кишинев, 1966. – 20л.
312562
   Вредители, болезни и сорняки, обнаруженные в импортных растительных грузах : Всесоюзная сводка с 1937 по 1959 г. – Москва : Колос, 1964. – 616 с.
312563
  Невский В.П. Вредитель абрикоса в Фергане Rhynchites auratus Scop.Ferganensis Nevsk. / В.П. Невский. – Л., 1928. – 34с.
312564
  Бельский Б.И. Вредитель крестоцветных растений Ceutorrhynchus quadridens Panz : Оттиск из "Бюллетня Сахаротреста", №7-1923г. / Б.И. Бельский. – Киев : Трест "Киев-печать", 1923. – 20с.
312565
  Шишкин К.Л. Вредитель свеклы крошка продолговатая / К.Л. Шишкин. – [Киев], 1928. – С. 131-134. – Без обл. и тит. л.- Отд. оттиск: Сборник ССУ. № 6. 1928
312566
  Шкловский Г. Вредительство как метод классовой борьбы / Г. Шкловский. – М., 1931. – 176с.
312567
  Славин И. Вредительство на фоне советского уголовного права / И. Славин. – М., 1931. – 111с.
312568
  Прутенский Д.И. Вредная деятельность короедов как фактор усыхания сосны обыкновенной (Pinus Silvestris L.) в Киргизии. : Автореф... канд. биол.наук: / Прутенский Д.И.; Ин-т зоологии АН КазССР. – Алма-Ата, 1950. – 9л.
312569
  Свириденко П.А. Вредная деятельность мышевидных грызунов и способы их уничтожения. / П.А. Свириденко. – К., 1950. – 96с.
312570
  Арутюнян Е Вредная микрофлора древесных пород и кустарников дубовых лесов Южной Армении / Е Арутюнян. – Ереван, 1955. – 104с.
312571
  Арутюнян Е.С. Вредная микрофлора дубовых лесов Зангузура : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арутюнян Е.С.;. – Ереван, 1954. – 23 с.
312572
  Максимова Ю.П. Вредная фауна насекомых и клещей древесных и кустарниковых насаждений г. Харькова и обоснование мероприятий по борьбе с главнейшими видами : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова Ю. П.; Хар.ГУ. – Х., 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21
312573
  Гачечиладзе Реваз Андреевич Вредная фауна плодопитомников Грузии и изучение биологии главнейших видов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Гачечиладзе Реваз Андреевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 30л.
312574
  Кравченко Ф.Т. Вредная Хивря / Ф.Т. Кравченко. – М., 1957. – 28с.
312575
   Вредная черепашка : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии. – М.-Л.
Том 1. – 1947. – 272с.
312576
   Вредная черепашка. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1949. – 104с.
312577
  Арешников Б.А. Вредная черепашка / Б.А. Арешников, С.П. Старостин. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 61 с. – (Библиотека по защите растений)
312578
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. : Работы лаборатории морфологии беспозвоночных по материалам экспедиции в Краснодарском Крае в 1949-1953 гг. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 3. – 1955. – 278с.
312579
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. : Сборник работ лаборатории морфологии беспозвоночных. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 4. – 1960. – 239c.
312580
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Рut. : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии имени академика А.Н.Северцова. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1947. – 272с.
312581
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Рut. : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии имени академика А.Н.Северцова. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 2. – 1947. – 271c.
312582
  Арешников Б.А. Вредная черепашка и меры борьбы с ней / Б.А. Арешников, С.П. Старостин ; ВАСХНИЛ. – Москва : Колос, 1982. – 287 с.
312583
  Фиш Г.С. Вредная черепашка и теленомус / Г.С. Фиш, 1939. – 128с.
312584
  Мамедов С.Г. Вредная энтомофауна кукурузы и меры борьбы с главнейшими ее видами в Нахичеванской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мамедов С.Г.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1962. – 25л.
312585
   Вредная энтомофауна Молдавии и меры борьбы с ней. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1963. – 108с.
312586
  Сахаров Н.Л. Вредная энтомофауна Н.-В. области. / Н.Л. Сахаров. – Саратов, 1928. – 195-232с.
312587
  Судейкин Вреднейшие насекомые и грибные болезни леса. / Судейкин, Н.Ф. Слудский. – М., 1939. – 84с.
312588
  Васильев И. Вреднейшие сельско-хозяйственные насекомые и борьба с ними / И. Васильев. – Харьков : Пролетарий, 1924. – 48с. : 8 таблиц в дополнении
312589
  Анощенко А. Вредні діти : роман для підлітків / А. Анощенко ; перекл.: О. Медич. – Харків : Державне видавництво, 1929. – 124 с. : ил.
312590
  Ильина Л.А. Вредность не порок : роман / Л.А. Ильина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-009195-8
312591
  Сопоцько А.А. Вредны ли семенному клеверу жуки-семяеды рода Apion? / Арк. Сопоцько ; Энтомологическая станция при Тульской Губернской Земской управе. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1916. – 18 с.


  На обл. дарств. надпись и фамилия-подпись: Л. Круцченникова?
312592
  Андрейко О.Ф. Вредные беспозвоночные фауны тропиков и субтропиков : [учеб. пособие для спец. "Биология"] / Андрейко О.Ф. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР ; Учеб.-метод. каб. по высш. образованию ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Киев : УМК ВО
Ч. 1 : Простейшине и гельминты. – 1988. – 94, [2] с. – Библиогр.: с. 93-94 (21 назв.)
312593
  Севастьянов В.Д. Вредные беспозвоночные фауны тропиков и субтропиков: уч. пособие. / В.Д. Севастьянов. – К., 1988. – 87с.
312594
  Шефтель В.О. Вредные вещества в пластмассах / В.О. Шефтель. – Москва, 1991. – 543с.
312595
   Вредные вещества в промышленности. – 3-е изд. перераб. и доп. – Л.
1. – 1954. – 811с.
312596
   Вредные вещества в промышленности. – 3-е изд. перераб. и доп. – Л.
2. – 1954. – 583с.
312597
   Вредные вещества в промышленности. – 5-е изд. стереотип. – Л.
1. – 1965. – 831с.
312598
   Вредные вещества в промышленности. – 5-е изд. стереотип. – Ленинград : Химия
2. – 1965. – 620 с.
312599
   Вредные вещества в промышленности. – Л., 1969. – 533с.
312600
   Вредные вещества в промышленности. – 6-е изд., испр. – Л.
1. – 1971. – 831с.
312601
   Вредные вещества в промышленности. – 6-е изд., испр. – Ленинград : Химия
Т. 2. – 1971. – 620 с.
312602
   Вредные вещества в промышленности. – 7-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия
Т. 1. – 1976. – 591 с.
312603
   Вредные вещества в промышленности. – Л.
Т.1. – 1976
312604
   Вредные вещества в промышленности. – Л.
Т.2. – 1976. – 624 с.
312605
   Вредные вещества в промышленности. – Л., 1985. – 462с.
312606
  Флюри Ф. Вредные газы / Ф. Флюри, Ф. Церник. – М, 1938. – 847с.
312607
  Поляков И.Я. Вредные грызуны и борьба с ними. / И.Я. Поляков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1968. – 256с.
312608
   Вредные грызуны Киргизии. – Фрунзе, 1966. – 122с.
312609
  Сахаров Н.Л. Вредные для лесных и садовых насаждений бабочки / Н.Л. Сахаров. – Аткарск, 1928. – 51 с.
312610
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... доктора биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 556л.
312611
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... докт. биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 557-1076л. – Бібліогр.:л.1011-1076
312612
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... докт. биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 80л.
312613
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Добровольский Б.В. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1947. – 15 с.
312614
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона / Б.В. Добровольский. – Ростов н/Дону, 1947. – 16с.
312615
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона. Картограммы : Дис... наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 52л.
312616
   Вредные животные Средней Азии. – М.-Л., 1949. – 404с.
312617
  Цэндсурэн А. Вредные жуки-щелкуны и чернотелки Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: / Цэндсурэн А.; МГУ, Биол. почв. фак., Каф. энтомологии. – М., 1963. – 27л.
312618
  Добровольский Б.В. Вредные жуки / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону, 1951. – 456 с.
312619
  Виноградов Б.С. Вредные и полезные в сельском хозяйстве млекопитающие / Б.С. Виноградов. – Москва, 1932. – 222с.
312620
  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы. / М.К. Хохряков. – Л.-Москва, 1961. – 104с.
312621
  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы. / М.К. Хохряков. – 2-е изд. – Л., 1969. – 110с.
312622
  Садофьев А.Ф. Вредные и полезные для сельского хозяйства звери, птицы и насекомые : беседа о книгах / А.Ф. Садофьев. – Москва : [б. и.], 1951. – 20 с. – (Читателю сельской и колхозной библиотеки / Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина)
312623
  Положенцев П.А. Вредные и полезные животные полезащитных полос. / П.А. Положенцев, Довнар-Запольский. – М.-Л., 1953. – 111с.
312624
  Браунер А.А. Вредные и полезные животные Херсонской губ.. – Одесса : "Славянская" тип. Н.Хрисогелос, 1899. – 26 с. – Отд. оттиск из: "Записки" Имп. Общ. сельск. хоз. южной России за 1899 г.
312625
  Гептер В.Г. Вредные и полезные звери районов полезащитных насаждений / В.Г. Гептер. – М, 1950. – 452с.
312626
  Шумаков Е.М. Вредные и полезные насекомые / Е.М. Шумаков, И.Б. Брянцева. – Москва ; Ленинград, 1962. – 110 с.
312627
   Вредные и полезные насекомые хлопчатника и других сельскохозяйственных культур Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1977. – 160с.
312628
  Глуздаков И С. Вредные и ядовитые растения Западной Сибири / С. Глуздаков, канд. биол. наук ; под ред. заслуж. деятеля науки проф. д-ра биол. наук В.В. Ревердатто. – Новосибирск : Новосиб. обл. гос. изд-во, 1950. – 60 с. – Библиогр.: с. 61
312629
  Мухин В.Е. Вредные ископаемые / В.Е. Мухин. – Донецк, 1964. – 47с.
312630
  Старк В.Н. Вредные лесные насекомые / В.Н. Старк. – М.-Л., 1931. – 456с.
312631
  Зубарева Л.М. Вредные лесные чешуекрылые на территории Сибири и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зубарева Л.М.; Лесотехнич. Академия им. С.М.Кирова, 1951. – 10 с.
312632
  Кеппен Ф.П. Вредные насекомые : в 3 т. / соч. Федора Кеппена ; Департамент Земледелия и сельской промышленности. – 1881-1883. – Санкт-Петербург : Изд. Деп. земледелия и сел. промышленности ; Тип. Имп. Академии наук
Т. 1 : Общая часть: Введение в энтомологию. – 1881. – XX, 374 с. – Библиогр. в предисл. (с. III-XII)
312633
  Кеппен Ф.П. Вредные насекомые : в 3 т. / соч. Федора Кеппена ; Департамент Земледелия и сельской промышленности. – 1881-1883. – Санкт-Петербург : Изд. Деп. земледелия и сел. промышленности ; Тип. Имп. Академии наук
Т. 2 : Специальная часть: I. Прямокрылые, жуки и перепончатокрылые. – 1882. – X, 585 с. : ил.
312634
  Кеппен Ф.П. Вредные насекомые : в 3 т. / соч. Федора Кеппена ; Департамент Земледелия и сельской промышленности. – 1881-1883. – Санкт-Петербург : Изд. Деп. земледелия и сел. промышленности ; Тип. Имп. Академии наук
Т. 3 : Специальная часть: II. Бабочки, двукрылые и полужесткокрылые. – 1883. – VIII, 586 с. : ил.
312635
  Сахаров Н.Л. Вредные насекомые в Астраханской губ. с 1912 по 1914 года : К отчету станции за 1914 год / Н. Сахаров. – Астрахань : Тип. А. Штылько, 1915. – 29 с. : ил. – (Энтомологическая станция Астраханского Общества Садоводства, Огородничества и полеводства)


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора 30 I 1915 г.
312636
  Мирзоян С.А. Вредные насекомые Дилижанского лесохоза и меры борьбы с массовыми вредителями : Автореф... кандид. биологич.наук: / Мирзоян С.А.; Академия наук Армянской ССР. Отделение биологич. наук. – Ереван, 1951. – 19 с.
312637
  Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1913 года : Отчет о деятельности помощника Губернского энтомолога Таврического Земства за 1913 год / И.М. Щеголев. – Симферополь, 1914. – 24 с.
312638
  Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1914 года : Отчет о деятельности помощника Губернского энтомолога Таврического Земства за 1914 год / И.М. Щеголев. – Симферополь, 1915. – 20 с.
312639
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1907 года / [соч.] С.А.Мокржецкого. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1908. – [2], 36, [1] с. – Библиогр.: "Научно-литературные работы" (с. 36). – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1907 год ; Год XV)
312640
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1909 года / [соч.] С.А. Мокржецкого. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1910. – 29 с. – Библиогр.: с. 29. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1909 год ; Год XVII)
312641
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1910 года / [соч.] С.А. Мокржецкого ; [Добавление А. Яната]. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1911. – 45, [3] с. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1910 год ; Год XVIII)


  Авт.добавления: Яната, Александр Алоизович (1888-1938)
312642
  Мокржецкий С.А., Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1911 года / [соч.] С.А. Мокржецкого и И.М. Щеголева. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1912. – 19 с. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1911 год ; Год XIX)


  Авт. Щёголев Иринарх Михайлович (1873-1943)
312643
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1913 года / С.А. Мокржецкий. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1914. – [2], 13 с. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1913 год ; Год XXI)
312644
  Померанцев Д.В. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока Европейской части СССР / Д.В. Померанцев. – Ростов-на-Дону, 1939. – 212с.
312645
  Померанцев Д.В. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока Европейской части СССР / Д.В. Померанцев. – 2-е, изд.. доп. – М-Л, 1949. – 212с.
312646
   Вредные насекомые и гельминты Якутии. – Якутск, 1971. – 116с.
312647
  Брамсон К.Л. Вредные насекомые и меры борьбы с ними : руководство для сельских хозяев, народных учителей и учительских семинарий / сост. Брамсон, чл. корр. Имп. Моск. О-ва Испытателей природы, Энтом. О-ва в СП(б) и Французского Энтомолог. О-ва в Париже. – Екатеринослав : Печ. в тип. Н.Я. Павловского
Ч. 2 : Насековые для лесоводства, садоводства и виноградства. – 1883. – [4], 178 с., 2 л. табл. (ил.) : ил.
312648
  Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними. / Н.М. Кулагин, проф. Петровской Сельскохоз. академии. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – Петербург : Госиздат
Т. 1. – 1922. – 331 с.
312649
  Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними. / Н.М. Кулагин. – 4-е изд., испр. и значит. доп. – М.-Л.
2. – 1930. – 308с.
312650
  Рузский М.Д. Вредные насекомые Казанской и Самарской губерний в 1889 году / М.Д. Рузский. – Казань : Тип. Губернского Правления, 1889. – 10 с. – Отд. оттиск
312651
  Богданов-Катьков Вредные насекомые как предмет школьных наблюдений / Богданов-Катьков. – Л, 1924. – 16с.
312652
   Вредные насекомые лесов Советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1966. – 185 с.
312653
  Аристов М.Т. Вредные насекомые плодового сада / М.Т. Аристов. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 144 с.
312654
  Гулий А.П. Вредные насекомые плодовых насаждений северного склона Центрального Кавказа. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гулий А.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
312655
  Пономаренко А.В. Вредные насекомые посевов дуба в восточных районах Ростовской обалсти и разработка мероприятий по борьбе с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономаренко А.В.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Каф. зоологии беспозвоночных с энтомологией. – Ростов -на-Дону, 1953. – 21л.
312656
  Миноранский Виктор Аркадьевич Вредные насекомые свекловичных полей Нижнего Дона и степной зоны Северного Кавказа : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.09 / Миноранский Виктор Аркадьевич; М-во с/х ССР, Укр. с/х академия. – К., 1974. – 55л.
312657
  Ингеницкий И.В. Вредные насекомые Семиречья : Практические указания, как разводить лес на возвышенностях и низинах, применяемые в оказанных имениях : доклад Харьковскому Сельско-хозяйственному и промышленному обществу / сос. И.М. Кабештовым ; Министерство Земледелия и государственных имуществ Департамента земледелия. – 2-е изд., доп. и испр. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петербургского Градоначальства, 1897. – 23 с. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Сельское Хозяйство и Лесоводство, 1897, кн. 1


  На обл. автограф- К. Домбровского
312658
  Кобахидзе Д.Н. Вредные насекомые чайных плантаций СССР / Д.Н. Кобахидзе. – Москва, 1954. – 100 с.
312659
  Щербиновский Н.С. Вредные насекомые. / Н.С. Щербиновский. – М., 1948. – 64с.
312660
  Троицкий Н.Н. Вредные насекоые в плодовых и ягодных садах / Н.Н. Троицкий. – Москва : Новая деревня, 1926. – 110с.
312661
  Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны / Н.В. Бондаренко, И.Я. Поляков, А.А. Стрелков. – Ленинград : Колос, 1969. – 272с.
312662
  Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны / Н.В. Бондаренко, И.Я. Поляков, А.А. Стрелков. – Изд. 2-е, перераб. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1977. – 263с.
312663
  Глушко Я.М. Вредные неорганические соединения / Я.М. Глушко. – Ленинград, 1987. – 192с.
312664
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу / Я.М. Грушко. – Л., 1986. – 206с.
312665
  Грушка Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах / Я.М. Грушка. – Л., 1976. – 128с.
312666
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах / Я.М. Грушко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1982. – 214с.
312667
  Торский С. Вредные полевые насекомые Уфимской губернии / С. Торский. – Отд.отт. – 17с.
312668
   Вредные почвенные насекомые. – Краснодар, 1974. – 112с.
312669
  Мусалов Г.Г. Вредные привычки подростков и их профилкатика / Г.Г. Мусалов. – Махачкала, 1989. – 75с.
312670
  Торский С. Вредные садовые насекомые Киевского района в 1900 г., по наблюдениям в Киеве и его окрестностях / С. Торский. – Отд. отт. из журн. Земледелие. – К, 1901. – 5с.
312671
  Щербакова Марина Вредные советы для непослушных туристов или Как навсегда потерять вкус к приключениям. Краткий гид // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 34-35 : фото
312672
   Вредные советы туристам : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54 : Фото
312673
   Вредные химические вещества. – Л., 1988. – 512с.
312674
   Вредные химические вещества. – Л., 1989. – 592с.
312675
   Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества. – Ленинград : Химия, 1990. – 463с.
312676
   Вредные химические вещества. Углеводороды и галогенпроизводные углеводородов.. – Л., 1990. – 731с.
312677
  Соловьев Г.В. Вредный мужик Максим Бегаев / Г.В. Соловьев. – М., 1990. – 350с.
312678
  Архимандрит Тихон (Шевкунов) Вредный отец Нафанаил // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 232-239. – ISSN 0131-2332


  Нафанаил, в миру Поспелов Кронид Николаевич (1920 г.), казначей Псково-Печерского монастыря
312679
  Иверсен В.Э. Вредныя полевыя насекомыя : Опыт практической энтомологии для землевладельцевя, сельских хозяев, народных учителей и учительских семинарий : с 43 рис. в тексте / сост. В.Э. Иверсен, действ. чл. учен. о-в: Рус. энтомол., Имп. Вольн. экон.... и др. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова, 1883. – VI, 117 с. : ил.
312680
  Можаєва К.А. Вредоносность и сохранение инфекционности вироида веретеновидности клубней картофеля (ВВКК) / К.А. Можаєва, Т.Б. Кастальєва, Н.В. Гірсова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-27. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Показано високу шкідливість ВВКК для картоплі, особливо в насінництві. Вивчено тривалість збереження інфекційності патогену в умовах in vivo і in vitro, а також особливості його передачі. Potato spindle tuber viroid (PSJVd) was shown to be great ...
312681
  Самерсов В.Ф. Врелители и болезни зерновых культур и меры борьбы с ними / В.Ф. Самерсов, С.Ф. Буга. – Минск, 1978. – 80с.
312682
  Левчев Л. Време за герои / Л. Левчев. – София, 1980. – 88с.
312683
  Хайтов Н. Време за разхърляне на камъни / Н. Хайтов. – София, 1994. – 349с.
312684
  Паустовски К.Г. Време на големи упования / К.Г. Паустовски. – София : Народна култура, 1982. – 464 с.
312685
  Кьорчев Д. Време на надежди и катастрофи (1905-1919) : (дневници и политически студии) / Д. Кьорчев; [съставител Илия П. Пасков]. – София : Издателство български писател, 1994. – 396, [3] с.
312686
  Нинов Нино Време на полуистини: Публиц. / Нинов Нино. – София, 1993. – 127с.
312687
  Василевски Г. Време на филмот / Г. Василевски. – Скопjе : Македонска книга, 1990. – 250 с.
312688
  Дончев А. Време разделно : историски роман / Антон Дончев ; прев. от бугарски Б. Мирчевски. – Скопjе : Мултиграф, 2004. – 407 с. – ISBN 9989-9673-5-0
312689
   Време слично на jастреб : Антологиjя на бугарскиот расказ во ХХ век. – Скопjе : СИГМАПРЕС, 2000. – 213с. – ISBN 9989-36-048-0
312690
  Чьосичь Д. Време смрти / Д. Чьосичь. – 5-о изд. – Београд : Просвета
Део 3. – 1976. – 752 с.
312691
  Ланщиков А. Времен возвышенная связь / А. Ланщиков. – М., 1969. – 48с.
312692
  Черняк Е.Б. Времен минувших заговоры / Е.Б. Черняк. – М., 1994. – 540с.
312693
   Времен невидимая связь. – Челябинск, 1977. – 132с.
312694
  Енишерлов В.П. Времен прослеживая связь: (Сб. ст.). / В.П. Енишерлов. – М., 1985. – 287с.
312695
  Добровольский О.М. Времен связующа нить / О.М. Добровольский. – М., 1984. – 271с.
312696
  Ауэзов М. Времен связующая нить / М. Ауэзов. – Алма-Ата, 1972. – 134с.
312697
   Времен связующая нить. – Кишинев, 1981. – 161с.
312698
  Шендрик А.И. Времен связующая нить / А.И. Шендрик. – Москва, 1988. – 61с.
312699
  Королев А.А. Времен связующая нить... / А.А. Королев. – Тула, 1978. – 79с.
312700
  Савин О.М. Времен связующая нить... / О.М. Савин. – Саранск, 1991. – 413с.
312701
  Гура В.В. Времен соединенье : Очерки, портреты, этюды, образы / В.В. Гура. – Архангельск; Вологда, 1985. – 335 с.
312702
  Брыгин Н.А. Времен стремительная связь / Н.А. Брыгин. – Одесса, 1977. – 223с.
312703
  Кац Б.А. Времена - люди - музыка : документальные повести о музыке и музыкантах / Б.А. Кац. – Ленинград : Музыка, 1983. – 104 с.
312704
  Кац Б.А. Времена - люди - музыка : документальные повести о музыке и музыкантах / Кац Б.А. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1988. – 144 с.
312705
  Межиров Александр Петрович Времена : Стихи / Межиров Александр Петрович. – Москва : Советская Россия, 1976. – 319с.
312706
  Ибрагим В. Времена : стихи / Вагиф Ибрагим ; пер. с азерб. О.Дмитриева. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32 с.
312707
  Зайцев М.Ф. Времена / М.Ф. Зайцев. – Волгоград, 1982. – 79с.
312708
  Самойлов Д.С. Времена / Д.С. Самойлов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 110с.
312709
  Осоргин М.А. Времена / М.А. Осоргин. – М., 1989. – 621с.
312710
  Осоргин М.А. Времена / М.А. Осоргин. – Екатеринбург, 1992. – 606с.
312711
  Рязанова Н.К. Времена английского глагола / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1970. – 111с.
312712
  Лебедева А.Я. Времена английского глагола / А.Я. Лебедева. – Л., 1979. – 80с.
312713
  Рязанова Н.К. Времена английского глагола / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1983. – 128с.
312714
  Дугин С.П. Времена английского глагола : девять уроков с профессиональным репетитором / С.П. Дугин. – Сумы ; Ростов-на-Дону : Университетская книга ; Эделника, 2008. – 111, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Школа иностранных языков"). – ISBN 978-966-680-382-8


  новая методика обучения, которая поможет по-настоящему разобраться в английской грамматике
312715
  Ковалев К.Я. Времена английского глагола в графике / К.Я. Ковалев. – Новосибирск, 1971. – 78 с.
312716
  Клементьева Т.Б. Времена английского глагола в картинках и играх. / Т.Б. Клементьева. – Москва, 1989. – 223с.
312717
  Супян В. Времена Великой депрессии наступают? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 39-55. – ISSN 0130-9625
312718
  Керимов Ягуб Керим оглы Времена глагола в азербайджанском и казахском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Керимов Ягуб Керим оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1973. – 33л.
312719
  Али-Заде Времена глагола в современном персидском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Али-Заде Г. А.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1954. – 16л.
312720
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Гос. изд. худож. лит-ры, 1946. – 112 с.
312721
  Урманов К.Н. Времена года / К.Н. Урманов. – Новосибирск, 1951. – 192с.
312722
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 108 с.
312723
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Художественная литература, 1964. – 152 с.
312724
  Тири Арпад Времена года : Роман / Тири Арпад. – Москва : Воениздат, 1972. – 296с.
312725
  Данилова Н.А. Времена года / Н.А. Данилова, А.О. Кеммерих. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1973. – 192с. – (Рассказы о природе)
312726
  Смирнов Ю.В. Времена года / Ю.В. Смирнов. – Москва, 1974. – 71с.
312727
   Времена года / Смирнов М.М. – Л., 1976. – 608с.
312728
   Времена года. – Москва, 1976. – 255 с.
312729
   Времена года : родная природа в поэзии. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 255 с.
312730
  Эштон-Уорен Времена года / Эштон-Уорен. – М., 1979. – 286с.
312731
   Времена года. – М., 1980. – 32с.
312732
   Времена года. – М., 1984. – 376с.
312733
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Вильнюс, 1984. – 109 с.
312734
  Пришвин М.М. Времена года / М. Пришвин ; худож. П. Багин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. – 239 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
312735
   Времена года. – Л., 1985. – 238с.
312736
  Рембез А.Я. Времена года / А.Я. Рембез. – М, 1986. – 111с.
312737
  Объедков И.Ф. Времена года : народные суждения о погоде / И.Ф. Объедков ; [худож. Д. Махашвили, Ю. Панипартова]. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд-во, 1986. – 127 с. – Миниатюрное издание
312738
  Мазур В.А. Времена года / В.А. Мазур. – К, 1987. – 208с.
312739
  Стефанов П.А. Времена года / П.А. Стефанов. – Харьков, 1987. – 145с.
312740
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Художественная литература, 1990. – 189 с.
312741
   Времена года. – Свердловск, 1991. – 285с.
312742
  Абрамов Д.А. Времена года / Д.А. Абрамов. – Иваново : Талка, 1991. – 198, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 196
312743
  Луговской Э. Времена года / Эдуард Луговской. – Киев : Наукова думка, 2003. – 112с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-00-0147-9
312744
  Куллэ В. Времена года // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 102-107. – ISSN 0130-7673
312745
  Сарычева З.А. Времена года / З.А. Сарычева. – Киев : Полипром, 2010. – 88 с. : ил.: с.64-87. – ISBN 978-966-8384-06-6
312746
  Скурихин С.Н. Времена года : стихотворения / Сергей Скурихин. – Одесса : Астропринт, 2017. – 78, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-927-274-94
312747
   Времена года в поэзии Серебряного века : Какие дни и вечера!.. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 320с. – (Золотая серия поэзии). – ISBN 5-699-15449-3
312748
   Времена года в русской поэзии : сборник стихотворений / сост. Н.С. Клестов, с предисл. Н.Л. Бродского. – Москва : Т-во Книгоизда писателей в Москве, 1919. – IV, [4], 142, [2] с. : ил. – (Народная школьная библиотека)
312749
   Времена года в старых русских пословицах. – Л., 1965. – 39с.
312750
  Санбаев С. Времена года нашей жизни / Сатимжан Санбаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 336 с.
312751
  Санбаев С. Времена года нашей жизни / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1981. – 670с.
312752
  Коркина А.А. Времена года. / А.А. Коркина. – Кишинев, 1970. – 88с.
312753
  Джагаров Г. Времена года. / Г. Джагаров. – М, 1981. – 223с.
312754
  Панова В.Ф. Времена года. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1983. – 576с.
312755
   Времена года. Весна : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 157 с. : ил. – Миниатюрное издание
312756
   Времена года. Зима : стихи русских поэтов о природе / [сост. Иван Лепин ; худож. Виктор Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 123 с. : ил. – Миниатюрное издание
312757
  Панова В.Ф. Времена года. Из летописей г. Энска. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1954. – 356с.
312758
  Панова В.Ф. Времена года. Из летописей города Энска. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1956. – 352с.
312759
  Балбышев И.Н. Времена года. Календарь погоды. / И.Н. Балбышев. – изд. 2-е, доп. – Л., 1971. – 182с.
312760
   Времена года. Лето : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 137 с. : ил. – Миниатюрное издание
312761
   Времена года. Осень : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 146 с. : ил. – Миниатюрное издание
312762
  Аксенова С.А. Времена души : стихи / С.А. Аксенова. – Москва : Совецкий писатель, 1990. – 190 с.
312763
  Воронин С. Времена жизни / С. Воронин. – Москва, 1968. – 48с.
312764
  Васильев Ф.И. Времена жизни : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм.Е.Храмова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 128 с.
312765
  Головатый Г.А. Времена жизни / Г.А. Головатый. – Симферополь, 1982. – 63с.
312766
  Акчурин М.О. Времена жизни : стихотворения / Марат Акчурин. – Москва : Совецкий писатель, 1986. – 166 с.
312767
  Воронин С.А. Времена жизни / Воронин С.А. – Ленинград, 1988. – 557 с.
312768
  Макогон Н. Времена жизни Антонио Вивальди // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 1818-2968
312769
  Берлович Э.Е. Времена жизни возбужденных состояний атомных ядер / Э.Е. Берлович. – Ленинград : Наука, 1972. – 231 с.
312770
  Рязанов Василий Васильевич Времена жизни и стохастическое моделирование статистических систем : Дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.02, 01.04.124 / Рязанов Василий Васильевич; НАНУ. Ин-тут ядерных исследований. – Киев, 2002. – 334л. + Приложения: л. 317 - 328. – Библиогр.: л. 292 - 317
312771
  Пастернак А.А. Времена жизни и структура высокоспиновых состояний атомных ядер массовой области А=50+80, исследования допплеровскими методами -спектроскопии : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Пастернак А.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1986. – 32л.
312772
  Лиханов А.А. Времена жизни: Размышления о близком и дорогом. / А.А. Лиханов. – М., 1978. – 287с.
312773
  Куралех С.С. Времена жизни: Стихи. / С.С. Куралех. – Донецк, 1983. – 47с.
312774
  Каудзит Времена землемеров. / Каудзит, , и. – Рига, 1949. – 587с.
312775
  Каудзит Времена землемеров. / Каудзит, , братья. – М., 1962. – 472с.
312776
  Петрович В. Времена и догабаjи : Собрана дела / В. Петрович. – Нови Сад : Матица Српска
2. – 1954. – 732 с.
312777
  Тихонов Николай Семенович Времена и дороги : Стихи 1967-1969 / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1970. – 103с.
312778
  Гамзатов Р. Времена и дороги // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
312779
  Куняев С.Ю. Времена и легенды / С.Ю. Куняев. – М, 1990. – 221с.
312780
  Розен А.Г. Времена и люди / А.Г. Розен. – Москва-Ленинград, 1962. – 388с.
312781
  Розен А.Г. Времена и люди / А.Г. Розен. – Л, 1985. – 720с.
312782
  Апостолов К. Времена и люди : дилогия : пер. с болг. / Кирилл Апостолов ; [худож. Н. Эльконика]. – Москва : Радуга, 1989. – 398, [2] с. : ил.
312783
  Розен А.Г. Времена и люди. / А.Г. Розен. – 3-е изд. – М, 1967. – 333с.
312784
  Владимиров В. Времена и люди. / В. Владимиров. – Москва, 1967. – 48с.
312785
  Розен А.Г. Времена и люди. Разговор с другом / А.Г. Розен. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 720с.
312786
  Палль В. Времена и наклонения в мордовских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Палль В.; Тартус. гос. ун-т. Каф. фин.-угор. языков. – Тарту, 1955. – 19л.
312787
  Савеличев А.А. Времена и сроки / А.А. Савеличев. – М., 1986. – 363с.
312788
  Руткевич Алексей Михайлович Времена идеологов. Философия истории "консервативной революции" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 39-57. – Бібліогр.: с. 39-41, 43-44, 46-51, 54. – ISSN 0042-8744
312789
  Липьяйнен Л.С. Времена любви / Л.С. Липьяйнен. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 336с.
312790
  Меламуд Х.Г. Времена меняются : роман / Хаим Меламуд ;. – Москва : Советский писатель, 1975. – 255 с.
312791
  Ермаков Дмитрий Времена меняются, запросы растут : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 44-45 : Фото
312792
  Казлаускас Времена релаксации и вычисление кинетических коэффициентов вариационным методом Швингера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Казлаускас П.-А.В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 17л.
312793
   Времена Хокусая. – М., 1967. – 287с.
312794
  Кац З.М. Времена. / З.М. Кац. – Киев, 1979. – 199с.
312795
  Горбачев В.В. Временем назначена цель / В.В. Горбачев. – М. : Правда, 1982. – 47 с.
312796
  Нехорошев Л.Н. Временем призванные / Л.Н. Нехорошев. – Москва : Искусство, 1965. – 168 с.
312797
  Блюмкин Л.М. Времени виток : стихи / Л.М. Блюмкин. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1985. – 46 с.
312798
  Гринин С.Е. Времени лицо / С.Е. Гринин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 63 с.
312799
  Синельников М.Х. Времени причастен / М.Х. Синельников. – М., 1984. – 64с.
312800
   Временная выставка коллекции орденов и знаков. – Л., 1956. – 16с.
312801
   Временная выставка памятников искусства и культуры, оставшихся в Ленинграде во время блокады. – Л., 1945. – 99с.
312802
  Резников Владислав Временная иммиграция : Feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 68-74 : Фото
312803
  Данчич В.В. Временная инвентарная крепь в горизонтальных и наклонных выработках. / В.В. Данчич, В.Б. Алексеев. – Х., 1961. – 12с.
312804
  Кудрявцева М.М. Временная инструкция для определения урана в природных водах. / М.М. Кудрявцева, Н.В. Озерова. – М, 1959. – 20с.
312805
  Моржов Б.А. Временная инструкция для производства глубоководных гидрологических наблюдений в гидрографических экспедициях 1935 года. / Б.А. Моржов. – Л., 1935. – 23с.
312806
   Временная инструкция по алмазному бурению. – 2-е перераб. и доп. изд. – Л., 1969. – 144с.
312807
   Временная инструкция по алмазному бурению геологоразведочных скважин в условиях Восточного Донбасса. – Л., 1970. – 42с.
312808
   Временная инструкция по алмазному бурению геологоразведочных скважин на угольных месторожденияъ западного Донбасса. – Л., 1968. – 60с.
312809
   Временная инструкция по выпуску учету и оценке гидрологических прогнозов. – Ленинград; Москва : Гидрометеоиздат, 1941. – 52с.
312810
   Временная инструкция по гидрогеологическому и инженерно-геологическому обслуживанию горноэксплуатационных работ на месторождениях твердых полезных ископаемых. – Москва : ВСЕГИНГЕО, 1961. – 58с.
312811
   Временная инструкция по камеральной обработке материалов опорного бурения. – Л.-М., 1948. – 55с.
312812
   Временная инструкция по месторождений минеральных вод Азербайджанской ССР. – Баку, 1962. – 12с.
312813
   Временная инструкция по направленному и многозабойному бурению скважин. – Л., 1980. – 97с.
312814
   Временная инструкция по опервичной геологической документации полевых геолого-разведочных работ. – М., 1951. – 63с.
312815
   Временная инструкция по определению пластового давления вскважинах по данным о гидродинамическом взаимодействии пластов с промывочной жидкостью. – Л., 1984. – 14с.
312816
   Временная инструкция по очистке фильтров скважин взрывом торпеды из детонирующего шнура. – М., 1960. – 11с.
312817
  Мительман Е.Я. Временная инструкция по предварительным вычислениям триангуляции и полигонометрии / Е.Я. Мительман, Я.Я. Иодис; Ред. Хромченко Ф.И. – Москва : Недра, 1974. – 68с.
312818
   Временная инструкция по применению гидравлических стоек СГС-ЗА. – М., 1962. – 12с.
312819
   Временная инструкция по применению классификации запасов к месторождениям ювелирно-поделочных камней. – М., 1985. – 30с.
312820
   Временная инструкция по применению классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов природных нефтяных битумов. – М., 1985. – 23с.
312821
   Временная инструкция по применению штанговой крепи в горнодобывающей промышленности Казахской ССР. – Алма-Ата, 1962. – 44с.
312822
   Временная инструкция по применению ядохимикатов-дустов ДДТ и гексахлорана для борьбы с вредителями с.-х. культур. – 6 с.
312823
   Временная инструкция по проводке опорных скважин. – Изд. 2-е. – Л.-М., 1949. – 48с.
312824
   Временная инструкция по сбору и обработке материала в целях корреляций угольных пластов. – Л., 1968. – 34с.
312825
  Иванищев Г.Т. Временная инструкция по составлению и подготовке к изданию административно-хозяйственной карты района : Отв. ред. Стрельбицкий А.В. / Г.Т. Иванищев. – Москва : ГУГСК НКВД СССР, 1937. – 24с.
312826
  Гузенко Н. Временная капитуляция // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 35 (676), 4 сентября 2015. – С. 46-49


  70 лет назад на линкорне Миссури был подписан акт о капитуляции Японии
312827
  Козинцева Н.А. Временная локализованность действиия и ее связи с аспектуальными, модальными и таксисными значениями / Н.А. Козинцева. – Л., 1991. – 142с.
312828
   Временная методика определения научно-технического уровня автоматизированных систем управления производственными объединениями (комбинатами) и предприятиями (НТУ АСУП). – М., 1977. – 24с.
312829
   Временная методика определения научно-технического уровня автоматизированных систем управления производственными объединениями (комбинатами) и предприятиями (НТУ АСУП). – Изд. 2-е. – М., 1977. – 24с.
312830
   Временная методика определения стоимости разведки единицы запасов твердых полезных ископаемых. – Москва, 1964. – 15 с.
312831
   Временная методика по составлению карт пластики рельефа крупного и среднего масштабов : методические рекомендации. – Пущино, 1984. – 20с.
312832
  Страшко С.В. Временная организация водного обмена : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Страшко С.В.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1983. – 217л. – Бібліогр.:л.185
312833
  Гудвин Б. Временная организация клетки: динамическая теория внутриклеточных регуляторных процессов / Б. Гудвин. – Москва : Мир, 1966. – 251 с.
312834
  Проскурина Е.Н. Временная организация романов Г. Газданова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 0130-9730
312835
  Матюшечкина Галина Геннадьевна Временная организация сверхфазовых единств в устном диалогическом тексте: (экспериментально-теоретическое исследование на материале английских спонтанных диалогов и полилогов) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Матюшечкина Галина Геннадьевна; Московский ин-т иностр. языков, Специализир. совет К-053.17.01. – М., 1990. – 20л.
312836
  Костромская Н.С. Временная организация устного диалогического текста (экспериментально-теоретическое исследование на материале английского спонтанного диалога и радиопьесы : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Костромская Н. С. ; Моск. гос. педагог. ин-т. – Москва, 1985. – 21 с.
312837
  Мохамед Саид Аль-Гухи Временная оценка суммарной солнечной радиации на территории Аравийского полуострова : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 126-132 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0130-2914
312838
  Нуралин Н. Временная петля // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 13 февраля (№ 7)


  С 15 марта с.г. будут существовать одновременно две редакции УПК в части сроков расследования и порядка их продления, что противоречит принципу действия Кодекса во времени.
312839
  Гинтов О.Б. Временная последовательность процессов геодинамического развития территории Украины от эоархея до антропогена // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 17-40 : рис. – Библиогр.: с. 31-35, 36-40. – ISSN 0203-3100
312840
  Ткаченко В.М. Временная развертка выхода вещества из электродов в источниках света для спектрального анализа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ткаченко В.М.; БГУ. – Минск, 1969. – 24л.
312841
  Моисеева Н.И. Временная среда и биологические ритмы. / Н.И. Моисеева, В.М. Сысуев. – Л, 1981. – 127с.
312842
  Корсакене Г.П. Временная столица : роман / Г.П. Корсакене; пер. с лит. З.Федорова. – Вильнюс : Vaga, 1964. – 474 с.
312843
  Немировская Наталья Ивановна Временная структура социобиогенсферы и экологическое прогнозирование : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Немировская Наталья Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
312844
   Временная тематика контрольных работ и методические указания по курсу "Общее земледелие" для студентов фак-та заочного образования на на 1962 год. – Харьков. – 12 с.
312845
   Временная технологическая инструкция по применению штанговой крепи при проведении подземных горноразведочных выработок. – М., 1976. – 41с.
312846
   Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществеления природоохранных метроприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей. – Москва : Экономика, 1986. – 91с.
312847
  Каленова А Т. Временная учительница / А Т. Каленова. – Новосибирск, 1970. – 287 с.
312848
  Стрелков Ю.К. Временная форма профессионального опыта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.23-31. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
312849
  Василевский С В. Временник / С В. Василевский, . – Москва, 1969. – 343с.
312850
  Василевский С В. Временник / С В. Василевский, . – Москва, 1971. – 335с.
312851
  Россия. Главная палата мер и весов Временник Главной палаты мер и весов : Ч.1-3 / Министерство финансов по Департаменту торг. и мануфактуры. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова
Ч. 1. – 1894. – VIII, 150, [4]. – Оглавление на рус. и фр. яз. - Конволют. - Пер.: Временник Главной палаты мер и весов. 1895, ч. 2; 1896, ч. 3
312852
  Россия. Главная палата мер и весов Временник Главной палаты мер и весов. Ч. 2 : Ч.1-3 / Министерство финансов по Департаменту торг. и мануфактуры // Временник Главной палаты мер и весов : Ч.1-3 / Главная палата мер и весов Россия. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1894. – Ч. 1. – 196 с.
312853
  Россия. Главная палата мер и весов Временник Главной палаты мер и весов. Ч. 3 : Ч.1-3 / Министерство финансов по Департаменту торг. и мануфактуры // Временник Главной палаты мер и весов : Ч.1-3 / Главная палата мер и весов Россия. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1894. – Ч. 1. – 140 с.
312854
  Тимофеев И. Временник дьяка Ивана Тимофеева : извлечено из 13-го тома "Русской Исторической библиотеки" / И. Тимофеев. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археограф. ком. ; Тип. М.А. Александрова, 1907. – [4] с., 5-216 стб. – (Литературные памятники / Акад. наук СССР)
312855
  Тимофеев И. Временник Ивана Тимофеева : текст и перевод / Подготовка к печати, перевод, коммент. и статья "Дьяк Иван Тимофеев и его "Временник", с. 351-409, О. А. Державиной ; Под ред. чл.-кор. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 512 с., 8 л. ил., ил. – Библиогр.: с. 506. – (Литературные памятники / Акад. наук СССР)
312856
   Временник Пушкинского дома 1913 : [в 2 вып.]. – Санкт-Петербург : Фототип. А. Дресслера
Вып. 1. – 1913. – XVII, [3], 77 с., факс., 6 л. ил., 2 л. факс. – Конволют. - Пер.: Временник Пушкинского дома 1914
312857
   Временник Пушкинского дома 1914. Вып. 2 : [в 2 вып.] // Временник Пушкинского дома 1913 : [в 2 вып.]. – Санкт-Петербург : Фототип. А. Дресслера, 1913. – Вып. 1. – VIII, 140 c., ил.
312858
   Временник пушкинской комиссии. – Москва-Ленинград
Т. 2. – 1936
312859
   Временник пушкинской комиссии. – Москва-Ленинград
Т. 6. – 1941
312860
  Рудов В.С. Временно исполняющий / В.С. Рудов. – М., 1988. – 363с.
312861
  Дьяченко Н.В. Временное и вечное : философская поэтика : эссе, фрагменты, миниатюры / Николай Дьяченко. – Харьков : Майдан, 2012. – 359, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-372-456-0
312862
   Временное методическое руководство по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. – М., 1976. – 60с.
312863
   Временное методическое руководство по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. – М., 1976. – 94с.
312864
   Временное наставление по производству топографических съемок в неисследованных и малоисследованных районах Севера, Северо-Востока и Дальнего Востока. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1943. – 32с.
312865
   Временное наставление по составлению технического проекта на проведение разведочных геофизических работ. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1952. – 16с.
312866
  Новикова Е.А. Временное оформление изъяснительных предложений в русском, украинском и польском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Новикова Е.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 26л.
312867
   Временное положение о Высших женских курсах в г.Киеве. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1911. – 15с.
312868
   Временное положение о первичной организации Осоавиахима (на военный период).. – М. – с.
312869
   Временное положение о пылевентиляционной службе на горнорудных предприятиях Дальстроя.. – Магадан, 1956. – 59с.
312870
   Временное положение об эксплуатационном районе Юго-зап.ж.д.. – К., 1930. – 70с.
312871
  Набоков В.Д. Временное правительство. / В.Д. Набоков. – М., 1991. – 79с.
312872
  Шеляховская Н.К. Временное психическое стартовое состояние в труде у учащихся-токарей профессионально-техничесего училиза : Автореф... канд. пед.наук: / Шеляховская Н. К.; Моск обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 21л.
312873
  Семенова А.В. Временное революционное правительство в планах декабристов / А.В. Семенова. – М., 1982. – 202с.
312874
  Басария Этери Временное явление : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 8-33. – ISSN 0131-8136
312875
  Дорошко Наталья Леонидовна Временной анализ низкоэнергетических и резонансных процессов в рассеянии - квантов и нуклонов ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дорошко Наталья Леонидовна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 21л.
312876
  Дорошко Наталья Леонидовна Временной анализ низкоэнергетических и резонансных процессов в рассеянии -квантов и нуклонов ядрами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02. / Дорошко Наталья Леонидовна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 106л. – Бібліогр.:л.96-106
312877
  Мелешко Е.А. Временной анализ при исследовании асимметрии м-е-распада и вопросы временного отбора в наносекундном диапазоне : Автореф. дис... канд. техн. наук : 040 / Мелешко Е.А. ; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1966. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
312878
  Ерзинкян Елена Левонояка Временной дейкис в разных частях речи в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ерзинкян Елена Левонояка; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
312879
  Бесшапошникова О.А. Временной и пространственный дейксис в семантике фразеологических единиц современного английского языка : Автореф... канд.филол. наук: 10.02.04 / Бесшапошникова О.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – Москва, 1987. – 22с.
312880
  Шеппард Генри Временной микроскоп : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 84-92 : Фото
312881
  Авакимова Л.Г. Временной ход некоторых физиологических процессов листа в связи с эффектом отрезания и обезвоживанием : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Авакимова Л.Г. ; Моск. с-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1966. – 14 с.
312882
  Тедтоев А.А. Временнопроживающие крестьяне в Северной Осетии во II половине XIX в. и в начале XX в. : Автореф. дис... канд.истор. наук / Тедтоев А.А. – Дзауджикау, 1949. – 18 с.
312883
  Тодоров Г.Д. Временното руско управление в България през 1877-1879 / Г.Д. Тодоров. – София, 1958. – 460 с.
312884
   Временные агротехнические указания по закладке и уходу за садами пальметного и веретеновидного типа. – Кишинев, 1965. – 24 с.
312885
  Броунов П.И. Временные барометрические максимумы в Европе : с 2-мя черт. и 16-ю картами : (Читанным на заседании физико-математического отделения 22 апреля 1886 г.) / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. Акад. наук], 1886. – IV, II, 3-173, [3] с., 16 л. карт. табл., черт. – Приложение к т. 53 Записки Имп. Академии наук, № 1. – Библиогр.: с. 6- 8
312886
  Ефимов Н.Н. Временные вариации широких атмосферных ливней космических лучей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ефимов Н.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
312887
  Лисейцев Д.В. Временные границы Смуты // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 43-54. – ISSN 0869-5687
312888
  Данилевский Игорь Николаевич Временные данные письменных источников и методы датировки исторических фактов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Данилевский Игорь Николаевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – л.
312889
  Бэнулеску Штефан Временные жизни / Бэнулеску Штефан. – Бухарест, 1979. – 40с.
312890
  Корсунь В.М. Временные и пространственные процессы при электролюминесценции форсфоров Sn, S, Cu : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Корсунь В.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 15 с.
312891
  Цейтлин С.Д. Временные и сезонные работники / С.Д. Цейтлин. – М., 1961. – 37с.
312892
  Джиблазде М.И. Временные и спектральные характеристики лазера на кристаллах СaF2:Dy2 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джиблазде М.И.; АН СССР, Физ. ин-т. – М., 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
312893
  Данилевич В.В. Временные измерения в физическом эксперименте / В.В. Данилевич, А.Ф. Чернявский. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 101с.
312894
  Скогорев В.А. Временные конструкции в памятниках русской деловой письменности 17 века. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Скогорев В.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1970. – 22л.
312895
  Руже А.А. Временные конструкции современного литовского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.15 / Руже А.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
312896
  Зацепин В.М. Временные корреляционные функции вращательного движения молекул и их фрагментов в конденсированных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Зацепин В.М. ; АН СССР , Сиб. отд. , Ин-т хим. кинетики и горения. – Новосибирск, 1977. – 16 с.
312897
  Колесник В.В. Временные меры в практике Международного Суда ООН // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 2. – С.26-34. – ISSN 1812-3910
312898
   Временные методические рекомендации по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. Программное обеспечение вторичной обработки.. – М., 1977. – 93с.
312899
   Временные методические рекомендации по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. Специальное программное обеспечение. (ВСЕГИНГЕО). – М., 1977. – 130с.
312900
   Временные методические рекомендации по бурению скважин установкой УБР-1 при разведке россыпных месторождений. – М., 1974. – 24с.
312901
   Временные методические рекомендации по вскрытию неустойчивых водовмещающих пород с промывкой водой.. – М., 1976. – 62с.
312902
   Временные методические рекомендации по научной организации труда инженерно-технических работников и служащих в геологии (работающих в стационарных условиях).. – М., 1970. – 86с.
312903
   Временные методические рекомендации по определению экономического эффекта разработок рудной геофизики.. – Л., 1988. – 95с.
312904
   Временные методические рекомендации по оценке эффективности разведки пресных подземных вод.. – М., 1977. – 43с.
312905
   Временные методические рекомендации по приему, обработке и использованию спутниковой ИК-информации по температуре поверхности морей и океанов.. – Л., 1985. – 126с.
312906
   Временные методические рекомендации по применению скважинной магниторазведки при поисках и разведке кимберлитов.. – Л., 1983. – 86с.
312907
   Временные методические рекомендации по проведению гидрогеологических исследований в процессе бурения глубоких скважин.. – М., 1978. – 31с.
312908
   Временные методические указания по ведению государственного водного кадастра (по разделу подземных вод).. – М., 1978. – 73с.
312909
   Временные методические указания по изготовлению и контролю кормогризина. – Москва, 1962. – 12 с.
312910
   Временные методические указания по машинной обработке и контролю данных гидрометеорологических наблюдений. – Обнинск : Информационный центр
Вып.6, раздел1. – 1975. – 12с.
312911
   Временные методические указания по определению содержания примесей в атмосфере.. – Л., 1971. – 80с.
312912
   Временные методические указания по проведению геологоразведочных работ для проектирования подземных шахтных хранилищ нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов.. – Л., 1976. – 51с.
312913
   Временные методические указания по проведению специализированной (в связи с мелиорацией избыточно-увлажненных земель) гидрогеологической и инженерно-геологической съемки.. – М., 1968. – 128с.
312914
   Временные нормативы численности рабочих подсобных и вспомогательных производств строительных организаций.. – М., 1964. – 20с.
312915
   Временные нормы времени на бурение разведочных скважин алмазными коронками. Обязательны для применения во всех организациях системы М-ва геологии СССР.. – М., 1971. – 20с.
312916
   Временные нормы выработки и времени на геодезические и топографические работы, выполняемые в геологоразведочных и геофизических организациях Министерства геологии СССР : сборник. – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1969. – 48с.
312917
   Временные оптовые цены (сроком ввода в действие с 1 января 1949 г. Прейскурант).. – с.
312918
   Временные положения по разработке нормативных материалов для технического нормирования труда.. – М., 1961. – 64с.
312919
   Временные правила о волостном суде в местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках : с приложением и объяснением узаконений, на которые сделаны ссылки, и постановлений, которыми волостные судьи обязаны руководствоваться при разбирательстве дел лиц не крестьянского сословия. – Неофиц. изд. – Москва : Изд. и тип. П.М. Мартынова, 1890. – VIII, 184 с.
312920
  Домерщиков М.П. Временные правила о применении судебных уставов в губерниях и областях Сибири, с законодательными мотивами и разъяснениями / Сост. с разреш. г. министра юстиции, чл. консультации при М-ве юст. М.П. Домерщиков. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1894. – [2], II, IV, 82 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
312921
   Временные правила по бурению глубоких нефтяных и газовых скважин в осложненных условиях.. – Баку, 1963. – 80с.
312922
   Временные правила техники безопасности и промышленной санитарии для проектирования, строительства и эксплуатации обогатительных фабрик цветной металлургии.. – 2-е изд. – М., 1961. – 167с.
312923
  Скляревич А.Н. Временные процессы в информационном канале при двухсторонней пересылке больших массивов. / А.Н. Скляревич. – Рига, 1989. – 62с.
312924
  Базаров И.П. Временные процессы в статистической задаче многих частиц : Автореф... канд. физ-матнаук: / Базаров И.П.; МГУ. – Москва, 1949. – 8 л. – Бібліогр.:с.8
312925
   Временные рекомендации по проектированию и устройству буродобивных свай на оттаивающих вечномерзлых грунтах в г.Чите.. – Якутск, 1988. – 31с.
312926
   Временные руководящие указания по надзору за вводами в здания и наружными присоединениями 1-Н. – Киев : Издание энергосбыта Киевэнерго, 1939. – 25 с.
312927
   Временные руководящие указания по приемке электроустановок в жилых общественных помещениях и производственных предприятиях мощност ью до 50 квт 2-Н. – Киев : Киевэнерго, 1940. – 114 с.
312928
  Бриллинджер Д.Р. Временные ряды / Д.Р. Бриллинджер. – М., 1980. – 536 с.
312929
  Кендэл М.Д. Временные ряды / М.Д. Кендэл. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 199 с.
312930
  Гуляев А.И. Временные ряды в динамических базах данных / А.И. Гуляев. – Москва : Радио и связь, 1989. – 128с.
312931
  Ульянов М.Ю. Временные связи при прямом раздражении электрическим током головного мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Ульянов М.Ю.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Горький, 1960. – 8л.
312932
  Поповский А.Д. Временные связи. / А.Д. Поповский. – Москва : Советский писатель, 1953. – 490с.
312933
   Временные системы телеуправления на магнитных и ионных элементах.. – М.-Л., 1966. – 192с.
312934
  Алиев А.М. оглы Временные соотношения между главными и придаточными предложениями в современном азербайджанском языке : автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Алиев А.М. оглы ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова, Филол. фак. – Баку, 1975. – 34 л.
312935
   Временные технические условия на готовые кулинарные изделия, вырабатываемые в предприятиях общественного питания.. – М., 1944. – 61с.
312936
   Временные технические условия на нефтепродукты. Керосин тракторный, автолы, масла машинные, вискозины, нигрол, масла цилиндровые.. – М., 1933. – 16с.
312937
   Временные технические условия на проектирование металлических индивидуальных комплектных и агрегатных крепей для пологих пластов Кузбасса.. – Л., 1961. – 100с.
312938
   Временные требования к организации и производству объемного геологического картирования.. – Л., 1991. – 55с.
312939
   Временные требования, предъявляемые ВКЗ и ТКЗ по содержанию, объему и оформлению к отчетам по геолого-съемочным, поисковым, геофизическим, инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам. – Москва-Ленинград, 1945. – 28с.
312940
   Временные указания по охране окружающей природной среды при проведении гидрогеологических и инженерно-геологических работ.. – М., 1979. – 34с.
312941
   Временные указания по проектированию горнотехнической рекультивации земель, нарушенных открытыми разработками в Украинской ССР : Утвержд. Мин. черной металлургии СССР 21 апреля 1978 г. – Днепропетровск, 1979. – 131с.
312942
   Временные указания по размещению стоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных пунктках .. – М., 1974. – 40с.
312943
  Брагинский В.А. Временные указания по технологии разборки и сборки турбинК-300-240 ХТГЗ / В.А. Брагинский, И.Е. Полнобродский. – М., 1968. – 32с.
312944
   Временные укрупненные проектно-сметные нормативы на гидрогеологические и инженерно-геологические работы, не предусмотренные СУСНом.. – М., 1979. – 33с.
312945
   Временные урочные нормы на проектно-изыскательские работы по ирригационному строительству. – Ленинград : Гидропроиз
Т. 3 : Гидрологические работы. – 1936. – 126 с.
312946
   Временные урочные нормы на производство технических изысканий морских портов.. – М., 1929. – 45с.
312947
   Временные условные знаки для топографических планшетов и планов масштабов 1 : 10000, 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 и 1 : 500 / А.И. Верейн, Н.Д. Кудрявцев, В.С. Толгский, Ю.С. Фроловский; отв. ред. А.И. Верейн. – Москва : Редбюро ГУГСК НКВД СССР, 1938. – 51 с. – обязательны для всех ведомств, организаций и учреждений СССР, кроме НКО
312948
  Герасимов В.Л. Временные формирования морской авиации в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 13-17. – ISSN 0321-0626
312949
  Константинов В.Н. Временные формы в немецком языке и способы их перевода / В.Н. Константинов, Г.К. Анюшкина. – Воронеж, 1975. – 40с.
312950
  Лантух Л.В. Временные характеристики английских гласных в спонтанной речи : Автореф... канд. филол.наук: / Лантух Л.В.; ЛГУ. – Л., 1981. – 15л.
312951
  Шарапов В.Н. Временные характеристики развития вулканоплутонических рудно-магматических систем окраин Тихого океана / В.Н. Шарапов, А.С. Лапухов, Л.Г. Смолянинова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1731-1753 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1750-1753. – ISSN 0016-7886
312952
  Чистович Л.А. Временные характеристики слуха. : Автореф... доктор биол.наук: / Чистович Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1958. – 21л.
312953
  Свинцов В.Б. Временный вариант / В.Б. Свинцов. – Барнаул, 1988. – 327с.
312954
  Яковлев Ю. Временный жилец : рассказы / Ю. Яковлев. – Москва : Правда, 1985. – 47 с. – (Биб-ка "Огонек")
312955
   Временный каталог пунктов триангуляции 1 класса, определенных на территории Европейской части СССР Главным геодезическим управлением НКТП и Управлением военных топографов РККА : эллипсоид Бесселя. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 260, [3] с., [3] вкл. л. схем. + 3 карти
312956
   Временный порядок подготовки и выпуска информационных писем межотраслевыми территориальными центрами УССР.. – К., 1977. – 27с.
312957
   Временный порядок подготовки и выпуска информационых изданий межотраслевыми территориальными центрами научно-технической информации и пропаганды Украинской ССР.. – К., 1977. – 29с.
312958
  Выжутович В.В. Временщики и современники / В.В. Выжутович. – Москва, 1988. – 285с.
312959
  Яковлев О.Я. Времернный жилец / О.Я. Яковлев. – М., 1985. – 47с.
312960
  Гукасян О.А. Время -- золото : повесть / О.А. Гукасян; пер. с арм. – Москва : Детгиз, 1960. – 191 с.
312961
  Гукасян О.А. Время -- золото : повесть / О.А. Гукасян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1972. – 176 с.
312962
  Карим М. Время -- конь крылатый : стихи, поэма, сказки, трагедия / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Современник, 1978. – 439 с.
312963
  Карим М. Время -- конь крылатый. : стихи, поэма, сказки, трагедия / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Современник, 1972. – 328 с.
312964
  Шаталов С.Е. Время -- метод -- характер / С.Е. Шаталов. – М., 1976. – 159с.
312965
  Кирсанов С. Время -- наше! / С. Кирсанов. – Москва, 1950. – 148с.
312966
  Баландин Р.К. Время - Земля - мозг / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 238с.
312967
  Баландин Р.К. Время - Земля - мозг / Р.К. Баландин. – 2-е изд. доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 238с.
312968
  Прудковский П.Н. Время - молодым / П. Прудковский. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1980. – 168 с.
312969
  Баранов В.И. Время - мысль - образ / В.И. Баранов. – Горький, 1973. – 271с.
312970
  Перец И.-Л. Время / И.-Л. Перец. – 291 с.
312971
  Хубиев О.А. Время : стихи / О.А. Хубиев. – Черкесск, 1957. – 32 с.
312972
  Слуцкий Б.А. Время / Б.А. Слуцкий. – М., 1959. – 126с.
312973
   Время : проза, поэзия, литературная критика. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1962. – 112 с.
312974
  Дудин М.А. Время / М.А. Дудин. – Москва, 1969. – 255с.
312975
  Мухрат А. Время / А. Мухрат; Аскад Мухра ;. – Москва, 1969. – 32 с.
312976
  Антокольский П.Г. Время : стихи и поэмы / П.Г. Антокольский ; ил. В. Лукашов. – Москва : Современник, 1973. – 207 с. : ил. – (Библиотека поэзии "Россия")
312977
  Сазонов М.Л. Время / М.Л. Сазонов. – Л., 1974. – 92с.
312978
  Дудин М.А. Время : Стихотворения 1964-1967 / М.А. Дудин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 253с.
312979
  Трифонов Ю.А. Время / Ю.А. Трифонов. – Свердловск, 1975. – 123с.
312980
  Лозовой Б.А. Время / Б.А. Лозовой. – М., 1975. – 96с.
312981
  Тобольский И.Г. Время / И.Г. Тобольский. – Москва, 1978. – 64с.
312982
  Заславский Р.З. Время / Р.З. Заславский. – К., 1978. – 87с.
312983
  Веян А. Время : стихи / А. Веян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
312984
  Прокушев Ю.Л. Время / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Художественная литература, 1980. – 636 с.
312985
  Тлегенов Б. Время : роман / Б. Тлегенов; Бекежан Глегенов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1985. – 400 с.
312986
  Смирнов В.Л. Время / В.Л. Смирнов. – М., 1985. – 158с.
312987
  Бикбаев Р.Т. Время / Р.Т. Бикбаев. – М., 1986. – 238с.
312988
  Кодак Н.Ф. Время / Н.Ф. Кодак. – К, 1987. – 195с.
312989
  Хомич Н. Время : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2014. – № 1/2. – С. 24-132. – ISSN 0131-8136
312990
  Белик Д.В. Время = Time : физиологические, психологические, мистические и физические аспекты / Д.В. Белик. – Новосибирск : Сибпринт, 2017. – 199, [1] c. – Тит. арк. парал. англ. і рос. – Библиогр.: c. 192-199. – ISBN 978-5-94301-667-7
312991
  Киш Г. Время // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Сіменарії / Київська Духовна Академія і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев, 2018. – № 2 (23) : Свобода чи "Свобода". – С. 34-37
312992
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1975. – 54с.
312993
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1975. – 64с.
312994
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1978. – 191с.
312995
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1979. – 189с.
312996
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона". О жизни и творчестве М.А. Шолохова / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1975. – 71с.
312997
  Понизовский В.М. Время "Ч" / В.М. Понизовский. – М., 1968. – 174с.
312998
  Травьесо Х. Время "Ч" / Х. Травьесо. – М, 1988. – 159с.
312999
   Время "Ч": Публицист. очерки (о сегодняшнем дне Сов. Армии). – Нижний Новгород, 1991. – 191с.
313000
  Козлов И.Д. Время "Ч": Рассказы. / И.Д. Козлов. – М., 1987. – 268с.
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,