Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>
296001
  Мазепа Н.Р. "...Во всем дойти до совершенства" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 74-76
296002
  Мазепа Н.Р. "...Во всем дойти до совершенства" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 74-76
296003
  Калько М.І. "Внутрішній час" дієслівної дії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 49-53. – (Серія "Філологічні науки")
296004
  Барабаш К. "Внутрішня еміграція рятує більше, ніж зовнішня" / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 22-23


  Відома російська журналістка - про своє українське коріння, нон-конформістське ставлення до прибічників "Кримнаш" і про те, що її тішить у житті.
296005
  Пилипушко Б.А. "Внутрішня еміграція" митця в умовах тоталітарної дійсності (на прикладі досвіду Олександра Аксініна) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пилипушко Богдан Аркадійович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
296006
  Гундорова Т. "Внутрішня колонізація" - повторна колонізація // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 23-26


  Дослідники російської літератури А. Еткінд і Марк Ліповецький розходяться в розумінні того, що спричинило травму в російській пострадянській культурі, - окремий досвід тоталітаризму чи увесь модернізаційний досвід Росії, позначений "внутрішньою ...
296007
  Давиденко Г.В. "Внутрішня колонізація" та проблеми легітимації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 140-142
296008
  Бетко І. "Внутрішня людина" як уособлення духовного життя Сковороди-містика // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 34-40. – ISSN 0280-6336
296009
  Бетко І. "Внутрішня людина" як уособлення духовного життя Сковороди-містика // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 130-136. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується проблема з порубіжжя релігійної філософії, аналітичної психології та історії літератури. Спеціальну увагу присвячено концепції внутрішньої людини Григорія Сковороди у контексті теорії індивідуації Карла Ґустава Юнґа.
296010
  Моця О.П. "Внутрішня" Русь у контексті уточнення меж // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 51-60. – ISSN 0235-3490
296011
  Купряшина Н.А. "Во имя отца и матери и тех, кому надо" (целительские стратегии в практиках городских шаманов) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 53-60. – ISSN 0869-5415


  Рассматривается место и роль духовного исцеления в вероучительной и бытовой практике христиан веры
296012
  Яременко В.І. "Во Іудеї во дні они…": Біблійна та священна історія у творчості Тараса Шевченка за історіософським дискурсом // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 30-49. – ISSN 0130-5247
296013
  Журавлев Н.А. "Во льдах океана" / Н.А. Журавлев. – М., 1953. – 32с.
296014
  Файзулин Я. "Во мне глубоко укоренилось сознание того, что все идущее с севера, из России, является душителем украинской нации". Співпраця з ГПУ не врятувала Йосипа Пшонника від розстрілу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 жовтня (№ 36/37). – С. 15


  За чекістськими даними, Йосип Пшонник належав до дванадцятки найнебезпечніших повстанських ватажків, які продовжували боротьбу з радянською владою на початку 1920-х років. Після поразки Другого Зимового походу, та й загалом українських ...
296015
  Січкар О. "Вовкулака" В.Дрозда В загальнолітературному контексті // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 270-272. – ISBN 966-8110-14-5
296016
  Дарницький Володимир "Вогні" великого Тесли // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 32
296017
  Положенцева А.В. "Вогонь - друг чи ворог?".(Урок з курсу "Основи здоров"я" для учнів 2 класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 20-23 : фото
296018
  Гірник Павло "Вогонь до мене руки простяга..." : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 16-22. – ISSN 0208-0710
296019
  Зуркер Ентоні "Вогонь і лють": десять одкровень із нової книги про Трампа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 3). – С. 14
296020
  Боровський О. "Вогонь" прокинувся. У Гватемалі щонайменше 25 людей загинули унаслідок виверження вулкана // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 червня ( №59)
296021
  Радавська О.М. "Вогонь" як архетип творчого процесу в поезії модерністів початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 112-116. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті показано, що в поезії французького, українського та російського модернізму трапляються численні приклади "Поетики Вогню", які можна пов"язати з посиленням експресивності зображальних засобів
296022
  Артемова Юлия "Вода, наполненная мудростью"... // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 70-77 : фото
296023
  Горбушин С. "Водевили" Даниила Хармса / С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 360-368. – ISSN 0042-8795
296024
   [Водевіль. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; 41])
1. – 1981. – 295 с., 32 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
296025
   [Водевіль. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; 41])
2 : Доля Марули / Д. Коромілас. Дядько Лінардос, або Кінець Марули. Ліра дядька Ніколаса / Д. Коккос. – 1981. – 277 с., 12 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
296026
  Чумакова І.Ю. Внутрішній аудит в Україні: організаційні засади створення в центральних органах виконавчої влади // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 95-109 : рис. – Бібліогр.: 26 назв
296027
  Долінська О.М. Внутрішній аудит в управлінні діяльністю банків : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Долінська Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
296028
  Михальчишина Л.Г. Внутрішній аудит в ценральних органах виконавчої влади: становлення, досягнення, проблеми / Л.Г. Михальчишина, О.С. Чухась // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 84-97. – (Економічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 2306-4242
296029
  Крівцова Т.О. Внутрішній аудит державних фінансів: перспективні напрями розвитку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (186). – С. 38-49. – ISSN 2413-9610
296030
  Очеретько Л.М. Внутрішній аудит і контроль у комерційних банках / Л.М. Очеретько, М.І. Касьян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 146-150. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
296031
  Каменська Т. Внутрішній аудит системи управління ризиками // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 8. – С. 49-53
296032
  Філозоп О.В. Внутрішній аудит та внутрішній контроль: розмежування понять // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 177-181. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
296033
   Внутрішній аудит у банку : Навчальний посібник / О.І. Кірєєв, О.С. Любунь, М.П. Кравець, ін. та; О.І.Кірєєв, О.С.Любунь, М.П.Кравець та ін.; МОН України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 220с. – ISBN 966-364-204-1
296034
  Хом"як Р.Л. Внутрішній аудит як засіб контролю в середовищі промислово-фінансових груп / Р.Л. Хом"як, інш. та // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 152-160. – ISBN 5-7763-2435-1
296035
  Траченко Л.А. Внутрішній аудит як засіб поліпшення систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 181-192. – ISSN 2313-4569


  "У статті наголошено на актуальності впровадження систем управління якістю підприємств сфери інжинірингу в контексті вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та обгрунтовано, що засобом їхнього поліпшення є внутрішній аудит. Виявлено основні проблеми ...
296036
   Внутрішній аудит як інструмент в підготовці до акредитації закладу охорони здоров"я з використанням системного підходу, що базується на вимогах стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001: 2009) / В.Г. Івчук, Гандурська-Павленко, Т.В. Наконечна, Н.П. Савченко, І.І. Слонецький, А.Г. Круть, В.А. Одринський // Сучасні медичні технології : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (28). – С. 95-105. – ISSN 2072-9367
296037
  Микитенко Т. Внутрішній аудит якості надання адміністративних послуг / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 47-54
296038
  Каменська Т.О. Внутрішній аудит: виникнення та розвиток // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (71). – C. 60-68
296039
  Рудницький В. Внутрішній аудит: методологія, організація / В. Рудницький. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 104c. – ISBN 966-7411-67-2
296040
  Білоусов А. Внутрішній аудит: перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С. 54-57
296041
  Тодоров І.Я. Внутрішній вимір російської агресії на Донбасі // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 148-158. – ISBN 978-966-8469-54-2
296042
  Гоцуєнко Є. Внутрішній водний транспорт. У пасербиці транспортної інфраструктури з"явилися законодавчі перспективи / Є. Гоцуєнко, Н. Гоцуєнко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 9


  "Незадовільний стан транспортної логістики - одна з найбільш болючих точок країни, зорієнтованої на експорт агропродукції. Обсяги поставок рік у рік зростають, а зношена інфраструктура - автошляхи, залізничне сполучення - не витримує навантажень. За ...
296043
  Підлісний П. Внутрішній водний транспорт: історія, проблеми, напрями розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 10-20. – ISSN 1810-3944
296044
  Липка А.О. Внутрішній діалог Тараса Шевчека з Біблією як підгрунтя християнського світогляду // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 96-98. – ISSN 1810-2131
296045
  Кудрявцев М.Г. Внутрішній діалог як спосіб відтворення роздвоєності особистості: ідейна проблематика драматичної поеми Ліни Костенко "Сніг у Флоренції" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 12-15. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
296046
  Морицан Ф.М. Внутрішній економічний механізм і економічний аналіз в його системі / Ф.М. Морицан, І.І. Цигилик, О.М. Морицан // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.
296047
  Цигилик І.І. Внутрішній економічний механізм підприємства та його економічна безпека / І.І. Цигилик, Т.М. Паневник // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 59-62.
296048
  Череп А.В. Внутрішній контроль діяльності підприємства: генезис та дефініція / А.В. Череп, Х.К. Юдіна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 68-74 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
296049
  Магденко С.О. Внутрішній контроль ефективності праці на підприємствах харчової промисловості // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 27-32. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
296050
  Супрунова І.В. Внутрішній контроль застосування методів оцінки в бухгалтерському обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 12129. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
296051
  Бойко Р. Внутрішній контроль операційної діяльності на підприємствах будівельної галузі / Р. Бойко, М. Чік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
296052
  Дорош Н.І. Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 148-152. – (Серія економічна ; Вип. 44)
296053
  Краснова І. Внутрішній контроль у банку: завдання та організація : банки України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 40-42 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
296054
  Копчикова І.. Внутрішній контроль у системі управління товарними втратами // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (100), ювілейний. – С. 130-142. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
296055
  Костирко Р.О. Внутрішній контроль фінансово-економічної стійкості підприємства: зміна існуючої парадигми в кризових умовах / Р.О. Костирко, В.О. Шевчук // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 34-39
296056
  Стоян О. Внутрішній контроль як фактор зниження аудиторських ризиків // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 101-107. – ISSN 1728-9343
296057
  Бєлік В.Д. Внутрішній контроль: проблеми трактування в науковій літературі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 12-14. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
296058
  Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміст // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 31-42. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
296059
  Ануфрієва Н.М. Внутрішній конфлікт і амбівалентність особистості в умовах суспільної кризи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 35-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Сучасне суспільство переживає глибоку кризу у всіх сферах життя. В ситуації суспільної нестабільності виникає своєрідна дезорієнтація свідомості, яка проявляється в амбівалентності як суперечливому поєднанні взаємовиключаючих орієнтацій. Показано, що ...
296060
  Гудкова О.О. Внутрішній космос крові: погляд через об"єктив мікроскопа // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 21-26. – ISSN 2518-7104
296061
  Сагайдак М.П. Внутрішній маркетинг і маркетинг персоналу: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 110-117. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
296062
  Мішо Анрі Внутрішній простір / Мішо Анрі. – Київ : Юніверс, 2001. – 336с. – ISBN 966-7305-42-2
296063
  Курищук К. Внутрішній ринок державних цінних паперів у забезпеченні ефективності боргової політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-57. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано ефективність боргової політики України, визначено її недоліки та наслідки для економіки. Дана оцінка розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів та його впливу на ефективність управління державним боргом. В статье ...
296064
  Терон І.В. Внутрішній ринок праці: напрями змін у нестабільній економіці України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 234-238. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
296065
  Пустовойт О. Внутрішній ринок України : потенціальні та реальні можливості впливу на економічне зростання : Управління економікою : теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-59 : Табл. – Бібл. 14 назв. – ISSN 0131-775Х
296066
  До Внутрішній ринок України : потенціальні та реальні можливості впливу на економічне зростання : Критика і бібліографія / До, нової парадигми економічного знання // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 93-95. – Бібл. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
296067
  Мазаракі А.А. Внутрішній ринок України в умовах дисбалансів між виробництвом і споживанням / А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 4-18. – ISSN 0131-775Х
296068
  Лахно С. Внутрішній ринок: захищати не можна відкрити // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 24-25
296069
  Рибцева О.Ю. Внутрішній світ дитини в умовах війни в повісті "Жив-був Іван" Віктора Положія // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 151–154. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
296070
  Цепа О. Внутрішній світ неординарної жіночої особистості (на матеріалі п"єси М. Кропивницького "Олеся") // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 154-163. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
296071
  Плакида Г.А. Внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля "My early life" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 185-191


  У статті показані основні типи власних назв, що складають внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля "My early life". У центрі уваги знаходиться варіативність власних назв, вибір яких у цьому творі залежить від персональних уподобань ...
296072
  Литвинчук І.Л. Внутрішній трансфер технологій в системі "наука — виробництво": вплив на конкурентні позиції українського агробізнесу / І.Л. Литвинчук, К.А. Самойленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – C. 30-38. – ISSN 2306-6792
296073
  Пестушко Валерій Внутрішній туризм набирає обертів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12
296074
  Коцур Л. Внутрішній туризм як ефективний інструмент об"єднання української нації // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 182-187. – ISSN 2415-3567
296075
  Гоблик В.В. Внутрішній фінансовий контроль правильності та своєчасності формування статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями / В.В. Гоблик, О.О. Королович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 237-242. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
296076
  Місяць О.О. Внутрішній фінансовий контроль та його роль у системі управління / О.О. Місяць, В.В. Ворона // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 67-72. – ISBN 966-614-021-7
296077
  Метньова А. Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 24-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
296078
  Роганов Євген Внутрішня авіація: на шальках терезів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
296079
  Маршалок Т. Внутрішня боргова політика держави: форми, принципи та цілі реалізації / Т. Маршалок, С. Олексійчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 43-52 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
296080
  Мичак С.В. Внутрішня будова і кінематика Сущано-Пержанської зони розломів Українського щита за результатами тектонічних досліджень / С.В. Мичак, Л.В. Фарфуляк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 142-159 : рис., табл. – Бібліогр.: 155-158. – ISSN 0203-3100
296081
  Андрійчук В.Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції: теоретико-методологічний аспект // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 8-15. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
296082
  Квасниця І. Внутрішня будова самородної міді із вендських вулканітів Волині / І. Квасниця, Я. Косовський, В. Шунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-34. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Вперше вивчено внутрішню будову виділень самородної міді Волині - із вулканітів ратнівської, бабинської та забо-лоттівської світ волинської серії венду. Встановлено прості та полісинтетичні двійники по (111) для різних морфологіч-них виділень, а також ...
296083
  Бубнова О. Внутрішня будова та хімічний склад головних породоутворювальних мінералів Мухарівського гранітного масиву північно-західної частини Українського щита / О. Бубнова, О. Андреєв, Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміни хімічного складу мегакристалів польових шпатів та біотиту мухарівського граніту (північно-західної частини Українського щита). Встановлена багатоетапність процесу постмагматичного перетворення породотворних мінералів, що відбувався ...
296084
   Внутрішня взаємодія як збуджувач хаосу в серцево-респіраторній системі / Т.П. Коновалюк, Т.С. Краснопольська, Є.Д. Печук, Т.В. Соболь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 22-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
296085
  Клочек Г. Внутрішня гармонізація художнього твору як чинник його цілісності та художньої довершеності // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 3-11. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджується внутрішня гармонізація в художньому творі таких компонентів поетики як ритмомелодика, мова, композиція. Висновки будуються на врахуванні попереднього наукового досвіду (Ейхенбаум Б., Жирмунський В., Ліхачов Д., Тимофєєв Л., ...
296086
  Заїнчківська І.П. Внутрішня дипломатія як один із чинників державотворення у творчій спадщині І. Огієнка // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 129-130
296087
  Бобрик В.І. Внутрішня диференціація цивільного та господарського процесу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 26-31
296088
  Риндер І.Д. Внутрішня діалогічна активність як чинник проявів ідентичності особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Риндер Іван Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 194 л. – Додатки: л. 181-194. – Бібліогр.: л. 165-180
296089
  Риндер І.Д. Внутрішня діалогічна активність як чинник проявів ідентичності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / / Риндер Іван Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
296090
  Мещеряков А.А. Внутрішня економіка комерційного банку: теоретичні аспекти та напрямки практичного впровадження : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-106 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
296091
  Прокопенко Ж. Внутрішня звітність щодо сформованих страхових резервів: вимоги до складання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 9-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
296092
  Величко О.П. Внутрішня і зовнішня логістика та її особливості в агробізнесі // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 41-47. – ISSN 1683-1942
296093
  Простак Ю. Внутрішня і зовнішня політика царизму 1775-1796 рр // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 101-107
296094
  Люднова Г. Внутрішня і зовнішня свобода особистості у творчості Володимира Сосюри // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 211-220. – ISBN 978-966-306-020-4
296095
  Ковальчук Андрій Миколайович Внутрішня картина здоров"я у підлітків та юнаків, які входять до "групи ризику" : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.04. / Ковальчук А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 178л. – Бібліогр.: л. 145-157; Дод.: л. 158-178
296096
  Ковальчук Андрій Миколайович Внутрішня картина здоров"я у підлітків та юнаків, які входять до "групи ризику" : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Ковальчук А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
296097
  Жук О.І. Внутрішня комунікативна система ліричних текстів (різновиди адресанта, адресата і ліричної експресії) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Жук Оксана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
296098
  Волочай С. Внутрішня корупція судів як угода з власним інтелектом і здоровим глуздом // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 40-42
296099
   Внутрішня медицина : порадник лікарю заг. практики : навч. посібник для студентів, лікарів-інтернів, слухачів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації та закл. післядиплом. освіти / [А.С. Свінціцький та ін.] ; за ред. проф. А.С. Свінціцького. – Київ : Медицина, 2014. – 1271, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 1266-1271. – ISBN 978-617-505-332-4
296100
  Кондратюк В.Є. Внутрішня медицина: ревматологія : змістовий модуль 2 "Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб кістково-м"язової системи та сполуч. тканини" : навч. посібник для студентів ВНЗ закл. МОЗ України / В.Є. Кондратюк, М.Б. Джус. – Київ : Медицина, 2017. – 271, [1] с. : табл. – На обкл. також: www.medpublish.com.ua;. – Бібліогр.: с. 120, 264-271. – ISBN 978-617-505-520-5
296101
  Скрипаченко Т.В. Внутрішня мотивація та самодетермінація особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 137-142. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4368
296102
  Юрейко О. Внутрішня організаційна структура Головної Руської Ради у Львові // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 211-218. – ISSN 2078-6077
296103
  Жаровська І. Внутрішня побудова інституту конституційного права: проблеми теорії та практики // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 14-21. – ISSN 1561-4999
296104
  Клопот С. Внутрішня політика гетьмана І. Мазепи у концепції С. Соловйова // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С. 75-81.
296105
  Купрій Т. Внутрішня політика К. Аденауера у ФРН (1949-1950 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 44-46
296106
  Пшенишна О. Внутрішня політика кабінету міністрів Української держави 1918 року (на прикладі роботи міністерства народного здоров"я та опікування) // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 68-70. – ISBN 978-966-485-023-7
296107
  Савіна Н.Б. Внутрішня політика польської адміністрації на Волині напередодні Другої світової війни / Н.Б. Савіна, І.Л. Сазонець // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 184-185. – ISBN 978-966-416-521-8
296108
  Буцик А.К. Внутрішня політика російського уряду і масовий революційно-визвольний рух в країні (1815-1825 рр.) / А.К. Буцик. – К., 1972. – 34с.
296109
  Панчук А.М. Внутрішня політика та соціальні проблеми ЗУНР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Історія ; вип. 54)


  Аналізуються праці радянських, пострадянських, вітчизняних та зарубіжних українських і польських авторів, в яких досліджуються проблеми внутрішньої політики ЗУНР.
296110
  Бобочко В.М. Внутрішня псевдодиференціальна точка звороту в диференціальному рівнянні типу Орра-Зомерфельда / В.М. Бобочко, В.О. Болілий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі побудована рівномірна асимптотика розв"язку сингулярно збуреного диференціального рівняння четвертого порядку у випадку внутрішньої псевдодиференціальної точки звороту.
296111
   Внутрішня реструктуризація як засіб підвищення інформаційної безпеки при кодуванні даних у статистичному просторі / В. Бараннік, І. Тупиця, В. Бараннік, Ю. Бабаенко, Д. Жуйков, В. Ерошенко // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 22, № 4. – С. 211-219. – ISSN 2221-5212
296112
  Яручик В. Внутрішня роздвоєність ліричного героя у творчому доробку Остапа Лапського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 48-53. – ISSN 2306-028X
296113
  Стовбун-Кременецький Внутрішня російсько-українська мовна війна як причина української деградаціЇ, виродження і занепаду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 листопада (№ 45). – С. 4
296114
  Філіп Ж. Внутрішня свобода : сила віри, надії й любові / Жак Філіп. – Львів : Свічадо, 2007. – 158, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Зростаючи у вірі). – ISBN 978-966-395-079-2
296115
  Чернобровкіна В.А. Внутрішня свобода особистості: досвід психологічного дослідження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 47-52. – ISSN 1996-5931
296116
  Красильникова Г.В. Внутрішня система моніторингу якості вищої освіти в навчальних закладах Російської Федерації // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 66-75. – ISSN 2308-4081
296117
  Фабіан М.П. Внутрішня системно-структурна організація етикетних полів української, англійської та угорської мов // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 237-250
296118
  Веремчук Е.О. Внутрішня структура англомовного макроконцепту space у світлі лінгвокогнітивних досліджень // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 14-19
296119
  Гриценко А. Внутрішня структура довіри // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 20-26. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
296120
  Вереша Р.В. Внутрішня структура злочину // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 124-126. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
296121
  Троненко Н.Г. Внутрішня структура лексикалізованих синтаксичних утворень типу turn-of-the-century // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Проведено аналіз внутрішньої структури лексикалізованих синтаксичних утворень. Вказується на їх властивість включати до свого складу морфологічні форми повнозначних частин мови, а також морфологічну варіативність, яка підтверджує наявність зв"язків з ...
296122
  Кудлай О. Внутрішня структура та завдання Народного міністерства міжнародних справ УНР // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 73-83. – ISBN 978-966-355-019-0
296123
  Пономарьов С.П. Внутрішня та зовнішня безпека держави: шляхи забезпечення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 169–176. – ISSN 2524-0323
296124
  Голубовський І. Внутрішня та зовнішня політика Болгарії у 1943 - 1944 роках // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 222-226. – ISBN 978-966-171-793-9
296125
  Москалюк М. Внутрішня торгівля в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-73. – ISSN 0869-3595
296126
  Демчук Н.І. Внутрішня торгівля в Україні: стан та перспективи розвитку / Н.І. Демчук, Л.С. Безугла, О.В. Ткаліч // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 111-114. – ISSN 2306-6814


  "У статті досліджено стан розвитку внутрішньої торгівлі в Україні. Аналізуються тенденції та проблеми розвитку роздрібної та оптової торгівлі. На основі цього визначено, що в структурі обсягу виробленої продукції частка оптової та роздрібної торгівлі ...
296127
  Токарчук О.В. Внутрішня торгівля у регіонах України: сучасні тенденції та особливості розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 244-248. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
296128
  Маслов Анатолій Олександрович Внутрішня торгівля України в період НЕПУ (1921-1929) : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.01.04 / Маслов Анатолій Олександрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
296129
  Маслов Анатолій Олександрович Внутрішня торгівля України в період НЕПУ. 1921-29 рр. : Дис... канд.економ.наук: 08.01.04 / Маслов Анатолій Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 226л. – Бібліогр.:л.205-226
296130
   Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / [Копич І.М. та ін.] ; за ред. В.В. Апопія, П.Ю. Балабана. – Львів : Новий Світ - 2000, 2014. – 564, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 545-564. – ISBN 978-966-418-271-0
296131
  Черниш І.А. Внутрішня торгівля як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 246-250. – ISSN 1563-3349
296132
  Болілий В. Внутрішня точка звороту для диференціального рівняння типу Орра - Зоммерфельда / В. Болілий, І. Зеленська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 20-24. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Для системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь із малим параметром при старшій похідній і точкою звороту, одержано умови для побудови рівномірної асимптотики розвязку. Асимптотику побудовано методом істотно-особливих функцій, який дозволяє в ...
296133
  Аскерова І.А. Внутрішня форма деяких назв страху в польській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 19-29. – ISBN 966-638-142-7
296134
  Ляшов Н. Внутрішня форма історичного роману // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 207-218. – Бібліогр.: Літ.: с.217-218; 18 п. – ISBN 966-7773-70-1
296135
  Маркова О.І. Внутрішня форма концепту "патріотизм" на базі етимологічного аналізу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 55-60. – ISSN 2077-804X
296136
  Буграк У. Внутрішня форма номінації як імпліцитний вияв оцінності у художньому тексті : (на матеріалі твору В. Винниченка "Уміркований та "щирий") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 307-312. – ISBN 966-594-246-8
296137
  Стефурак Р. Внутрішня форма слова-образу "світ" у художньому тексті Василя Стефаника // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 112-115. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
296138
  Манакін В.М. Внутрішня форма слова в англійській та українській мовах : монографія / В.М. Манакін, К.О. Токарев ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 149, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127-148. – ISBN 978-966-599-421-3
296139
  Манакін В.М. Внутрішня форма слова в аспектах зіставного мовознавства // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 35-44. – ISSN 0027-2833
296140
  Голянич М.І. Внутрішня форма слова і дискурс : монографія / Марія Голянич. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-640-221-2
296141
  Дорофеєва М.С. Внутрішня форма слова і прагматика дискурсу (на матеріалі текстів ЗМІ економічного дискурсу Німеччини) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 153-160


  Статтю присвячено проблемам лексичної номінації концепту ГРОШІ у межах економічного дискурсу ФРН. Висвітлені питання структури концептосфери ГРОШІ, досліджено зв"язок між внутрішньою формою і значенням лексичних одиниць на позначення концепту ГРОШІ, ...
296142
  Голянич М.І. Внутрішня форма слова і художній текст / М.І. Голянич. – Коломия, 1997. – 177с.
296143
  Гаєвська О.В. Внутрішня форма слова та японський поетичний текст (на матеріалі збірки Сакамото Хісасі "Сетонайкай")


  Висвітлюються особливості семантичної інтерпретації слів у текстовому масиві на прикладі поетичних творів японського поета періоду повоєнної Японії Сакомото Хісасі. Поезії автора перекладені українською мовою вперше.
296144
  Сніховська І.Е. Внутрішня форма слова у дзеркалі мовної гри // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 86-88. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
296145
  Шевченко О.М. Внутрішня форма слова як допоміжний елемент у вивченні офіційно-ділової китайської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 222-226. – ISSN 1608-0599
296146
  Романенко О.В. Внутрішня форма слова як інструмент опису етнічної свідомості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 65-70. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
296147
  Ма Яньфей Внутрішня форма та конотація лексикалізованих словосполучень (на матеріалі сучасних українських газетних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 396-401


  У статті розглянуто шляхи утворення конотації у лексикалізованих словосполученнях, зафіксованих у сучасних українських газетних текстів. В статье рассмотрены пути образования коннотации в лексикализированных словосочетаниях, извлечённых из современных ...
296148
  Яковенко О.І. Внутрішня форма та лексичне значення терміна // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 338-348. – ISBN 966-638-142-7
296149
  Олійник А.Д. Внутрішня форма терміна та дискурс // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 64-68. – (Серія "Філологічні науки")
296150
  Науменко Н. Внутрішня форма фразового дієслова в осягненні англійської мови та літератури // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 391-399. – ISBN 978-617-639-227-9
296151
  Якименко М. Внутрішня форма японської міфологічно-релігійної термінології у мовній картині світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 256-259. – ISBN 966-581-550-4
296152
  Товтин Я.І. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність Максиміліана I Габсбурга (1486-1519) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 81-85. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
296153
  Лісовець О.І. Внутрішньо-видова мінливість Acalipha australis L. (Euphorbiaceae) в умовах Дніпропетровщини / О.І. Лісовець, Ю.Р. Василенко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 16-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-8331
296154
  Малиш В.М. Внутрішньо-жанрові модифікації історичного роману Франції (70-90 рр. XX ст.) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 614-619
296155
  Чухно А.А. Внутрішньо-заводський госпрозрахунок / А.А. Чухно. – К, 1972. – 104с.
296156
  Моштак О.В. Внутрішньо-омотиваційні принципи при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 76-77
296157
  Ткаченко Р.П. Внутрішньо-психологічні колізії вченого вромані Ю. Мушкетика "Біла тінь" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 161-166. – ISBN 978-966-171-249-1
296158
  Дичковська Г.О. Внутрішньо-смислова структурна схема політико-ідеологічних систем // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 233-245
296159
  Пірожкова Ю.А. Внутрішньо-та зовнішньополітичні мотиви модифікації політики США щодо СРСР у другій половині 50х - на початку 60-х років ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 132-137. – ISBN 966-614-021-7
296160
  Ващенко О.В. Внутрішньо-територіальні відмінності формування трудового потенціалу Київської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 67-73. – ISSN 2308-135X
296161
  Медведько О. Внутрішньо-управлінська компетенція Генерального прокурора України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 3-10
296162
  Басова І.С. Внутрішньо переміщена особа як суб"єкт права соціального захисту : монографія / Ірина Басова ; [наук. ред. М. Шумило]. – Київ : Ніка-Центр, 2020. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 252-287 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-42-7


  У пр. №1734552 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора. Підпис.
296163
  Басова І. Внутрішньо переміщені особи в Україні - нова правова категорія у науці права соціального забезпечення // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 117-122. – ISBN 978-617-7020-61-4
296164
  Муромцева Ю.І. Внутрішньо переміщені особи в Україні та їх вплив на ринок праці регіону // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 124-131. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
296165
  Басова І.С. Внутрішньо переміщені особи в Україні: історично-правовий аспект // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 296-301. – ISSN 2524-017X
296166
  Новак І. Внутрішньо переміщені особи в Україні: наміри щодо повернення // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 55-63. – ISSN 0130-6936
296167
  Шуджаат А. Внутрішньо переміщені особи та участь у виборах: короткий огляд : Біла книга IFES : верес. 2016 р. / Айша Шуджаат, Ханна Робертс, Пітер Ербен. – Київ : Міжнародна фундація виборчих систем, 2016. – 30 с. : іл. – International Foundation for Electoral Systems (IFES) 30 years. - На обкл. авт. не зазнач. - В б-ці є аналог. вид. рос. мовою. – Бібліогр.: с. 24-28 та в підрядк. прим.
296168
  Балуєва О.В. Внутрішньо переміщені особи як ресурс інноваційного розвитку в контексті теорії людського капіталу / О.В. Балуєва, Н.О. Никифоренко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 3 (80). – С. 5-15. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
296169
  Басова І.С. Внутрішньо переміщені особи: теоретичні та практичні проблеми // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 504-511. – ISSN 0869-2491
296170
   Внутрішньо пластифіковані кополімери N-вінілкарбазолу з алкілметакрилатами / Н.О. Березіна, Гребенюк-Морозова, І.В. Лисова, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-46. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Одержано статистичні кополімери N-вінілкарбазолу з метил-, бутил-, гексил-, октил-, ноніл- та лаурилметакрилатами і досліджені їх температурні переходи термомеханічним методом та за допомогою ДСК метода. Виявлено пластифікуючу дію алкільних замісників ...
296171
  Павленко М.В. Внутрішньобанківський контроль як об"єкт правового регулювання законодавством України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 136-140.
296172
  Тарантуха І.Ю. Внутрішньобанківські методи роботи з проблемою заборгованістю: переваги та недоліки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 259-267. – ISSN 1729-7036
296173
  Соловйова М.В. Внутрішньобібліотечні механізми економічного регулювання комерційної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 149-158


  З"ясовано внутрішньобібліотечні процеси комерціалізації. Проаналізовано внутрішньобібліотечні механізми економічного регулювання комерційної діяльності бібліотек. Виявлені напрями їх удосконалення.
296174
  Тимченко А.С. Внутрішньовенні імуноглобуліни і захворювання системи крові: показання до призначення, ускладнення при їх використанні, вимоги до якості сучасних внутрішньовенних імуноглобулінів (огляд літератури і власних досліджень) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 334-341. – ISSN 2413-7944
296175
  Панасенко Т. Внутрішньовидова різноманітність культивованої дендрофлори парків Полтавщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 9-11. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що дендрофлора парків Полтавщини нараховує 650 видів, форм і гібридів. Виявлено 127 декоративних форм, які належать до 63 видів. Вивчено декоративні ознаки рослин: форму крони, розміри і колір листків, плодів, особливості цвітіння та ...
296176
  Кузьмич І.І. Внутрішньовідомча нормотворчість // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 336
296177
  Адамик О. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів Пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-49.
296178
  Цехмістрова Г.С. Внутрішньовузівський контроль-складова управління закладом освіти // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.46-53.
296179
  Іванченкова Л.В. Внутрішньогосподарська звітність в системі управління бізнесом / Л.В. Іванченкова, Г.О. Ткачук // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 73-80 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2312-847X
296180
  Задорожний З.-М. Внутрішньогосподарська звітність у системі управління підприємством / З.-М. Задорожний, І. Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 169-184. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
296181
  Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб"єктів : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Іванюта, З.М. Левченко; МОНУ; Полтавська державна аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 368с. – ISBN 966-364-244-0
296182
  Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.45-53
296183
  Шевчук О.А. Внутрішньогосподарський і державний фінансовий контроль: подібність і відмінності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 466-474
296184
  Ткачук Г.О. Внутрішньогосподарський контроль операцій з товарно-матеріальними цінностями / Г.О. Ткачук, О.П. Володіна, А.В. Жиговська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2312-847X
296185
  Коцурпатий М. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки / М. Коцурпатий, У. Гуцаленко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 433-436. – ISSN 1993-0259
296186
  Олійник В.М. Внутрішньогосподарський розрахунок і ефективність колгоспного виробництва / В.М. Олійник, А.М. Стельмащук. – К., 1986. – 80с.
296187
  Пилипенко І.І. Внутрішньогосподарський розрахунок і колективний підряд у сільськогосподарських підприєимств / І.І. Пилипенко. – К., 1988. – 92 с.
296188
  Баренгольц Я.М. Внутрішньогосподарський розрахунок у колгоспах і радгоспах / Я.М. Баренгольц. – Київ : Урожай, 1972. – 150 с. – (Бібліотека економіста)
296189
  Тимошенко М.О. Внутрішньогосподарські відносини приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 178-182


  У статті досліджуються питання сутності та значення внутрішньогосподарських відносин за участю приватних вищих навчальних закладів, обгрунтовується авторський підхід до характеристики їх особливостей, пропонуються зміни до чинного законодавства України.
296190
  Соловйов О. Внутрішньодержавне застосування норм міжнародних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 312-316
296191
  Кияниця І. Внутрішньодержавне значення джерел міжнародного публічного права // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 19-24


  Розглядається питання про співвідношення джерел міжнародного і внутрішньодержавного права в регулюванні внутрішньодержавних відносин The issue of correlation of international and domestic law sources in regulating relations within State is considered.
296192
  Оніщенко Н.М. Внутрішньодержавне та міжнародне право: аспекти взаємодії та взаємовідповідності // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 31-40
296193
  Полосенко К. Внутрішньодержавний захист від дії адміністративних актів // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 117-122. – ISBN 978-617-7020-43-0
296194
   Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2009 року // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 36-40
296195
  Чмелик Г.В. Внутрішньодержавні небанківські платіжні системи - потреба часу. Правові аспекти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 309-316. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
296196
  Недбайло К.М. Внутрішньодієслівні транспозиції в англо-українському художньому перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 187-191. – ISBN 966-581-727-2
296197
  Сазонова Ю. Внутрішньожанрові типи інтерв"ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу "Шахтёр") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 194-204


  Проаналізовано жанр інтерв"ю на шпальтах журналу "Шахтёр", окреслено історію розвитку і місце цього жанру в спортивній пресі, досліджено типии інтерв"ю на шпальтах клубного видання, що репрезентують усі три жанрові парадигми, а також схарактеризовано ...
296198
  Бардієр Ф.Ф. Внутрішньозаводський господарський розрахунок на промислових підприємствах / Ф.Ф. Бардієр. – К., 1972. – 36с.
296199
  Садрицька С.В. Внутрішньоінституційні ризики системи вищої освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 184-187. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
296200
  Загородня Л.З. Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі : (на прикладі числових форм іменника): дис. ... канд філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Загородня Л.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 208л. – Бібліогр.: л. 177 - 201
296201
  Загородня Л.З. Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі (на прикладі числових форм іменника) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Загородня Л.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
296202
  Гольдштейн Б.І. Внутрішньоклітина регуляція дії і хімічна природа активної групи катепсину. / Б.І. Гольдштейн. – К., 1941. – 41с.
296203
  Костюк П.Г. Внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація: структури і функції = Intracellular calcium signalling: structures and functions / П.Г. Костюк, О.П. Костюк, О.О. Лук"янець ; НАНУ, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2010. – 175 с. – ISBN 978-966-00-0898-8
296204
  Лук"янець О.О. Внутрішньоклітинні механізми регуляції активності кальцієвих каналів вторинними посередниками. : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.02 / Лук"янець О.О.; АН України, Ін-т фізіології ім. О.Богомольця. – К., 1993. – 27л.
296205
  Глазков В. Внутрішньоколгоспне землевпорядження / В. Глазков, Р. Голомб. – Київ; Харків, 1940. – 88 с.
296206
  Мусійчук В.А. Внутрішньоконцептуальна сегментація в"єтнамських паремій // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 147-156. – ISSN 1608-0599
296207
  Джинджоян В.В. Внутрішньокорпоративні соціальні програми туристичних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 39-43. – ISSN 2306-6814
296208
   Внутрішньолікарняне інфікування новонароджених, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії: залежність від гестаційного віку / О.С. Яблонь, І.І. Ремінна, О.А. Моравська, К.Т. Берцун, Т.В. Чекотун // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 17-22. – ISSN 2226-1230
296209
  Клименко Н. Внутрішньомовна і міжмовна міграція термінів як джерело поповнення лексиконів слов"янських мов // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 94-107
296210
  Пашко М.О. Внутрішньомолекулярна коні-єнова реакція 1,3 дикарбонільних сполук з алкінами каталізована хлоридом цинку / М.О. Пашко, К.П. Мельников // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 123
296211
   Внутрішньомолекулярна циклізація 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил)ізокумарину / О. Шабликіна, В. Іщенко, С. Чумаченко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-66. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньомолекулярну циклізацію 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил)ізокумарину під дією сильних мінеральних кислот; досліджено поведінку одержаних конденсованих систем в лужному середовищі. Исследована внутримолекулярная ...
296212
  Колендо О.Ю. Внутрішньомолекулярне перенесення енергії у L-фталімідогістидині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-63. – (Хімія ; Вип. 38)


  З методом РМЗ/СІ проведено квантово-хімічні розрахунки перших збуджених синглетних і триплетних рівнів енергії для фталімідогістидину та показано можливість ефекту внутрішньомолекулярного перенесення триплетної енергії в цій сполуці. Синтезовано ...
296213
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки в усіх можливих конформерах 2"-дезоксиуридину: неемпіричний квонтово-хімічний аналіз топології електронної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : Журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2006. – Т. 4, № 1. – С. 34-41.
296214
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки у всіх можливих конформерах 2"-дезокситимідину: неемпіричний квантово-хімічний аналіз топології електронної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3
296215
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки, що стабілізують конформери дезоксигуанозону: результати квантово-механічного аналізу топології електонної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5
296216
  Ніколаєнко Т.Ю. Внутрішньомолекулярні нековалентні зв"язки у молекулі 2-дезоксицитидилової кислоти / Т.Ю. Ніколаєнко, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 241-243
296217
  Моштак О.В. Внутрішньомотиваційні принципи при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 76-77


  У статті проаналізовано взаємозалежність успішності навчального процесу та внутрішньомотиваційних принципів навчання іноземній мові за професійним спрямуванням. Розкривається питання розвитку мотивації навчання студентів іноземній мові за професійним ...
296218
  Мороз В.І. Внутрішньоорганізаційна конкуренція як складова трудових відносин // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 70-76
296219
  Олійник В.В. Внутрішньоособистісний конфлікт у студентів: сучасне осмислення // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (49). – С. 68-73
296220
  Ликова М. Внутрішньоособистісний конфлікт як один із чинників розвитку лідерських якостей студентів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 2/3 (20). – С. 83-92. – ISSN 2411-3190
296221
  Волошко Н.І. Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-126. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Виявлено психологічну дезадаптацію, внутрішньо особистісні конфлікти в різних життєвих сферах, інтенсивність і зміст емоційних переживань різних ітрапсихічних конфліктів. Запропоновано метод психотерапії гіпертензії відповідно до виявлених ...
296222
  Волошко Н.І. Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію : Автореф. дис. ... канд.з психолог. наук : 19.00.04 / Волошко Наталія Іванівна. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
296223
  Ануфрієва Н.М. Внутрішньоособистісні протиріччя та конфлікти: сутність і особливості прояву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 5-8. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено природу та особливості прояву внутрішніх конфліктів особистості в умовах сьогодення, проаналізовано поняття мобінгу як чинника виникнення внутрішньоособистісного конфлікту працюючого в сучасній організації. The article uncovers the nature ...
296224
  Тупиця О.Л. Внутрішньопартійна демократія як чинник консолідації перехідного суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 81-88. – ISSN 2077-1800
296225
  Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) : дис. ... канд. історичних наук: 07.00.02 / Пуховець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 207 л. – Бібліогр. : л. 187-207
296226
  Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пуховець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
296227
  Тиркус Ю.С. Внутрішньополітична консолідація як умова інтеграції України до ЄС // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
296228
  Костюк Т.О. Внутрішньополітична криза в Україні - наслідок синдрому "перманентної революції"? // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 118-125
296229
  Корсак Р.В. Внутрішньополітична та економічна ситуація в Чеській Республіці після парламентських виборів 2010 р. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 137-140. – (Історія ; Вип. 29)
296230
  Жалоба І.В. Внутрішньополітичні аспекти залізничного будівництва в Дунайських князівствах у 60-х роках XIX ст. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 222-226. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  За матеріалами газет "Bukowina, Czernowitzer Zeitung".
296231
  Кривонос Р. Внутрішньополітичні аспекти німецького об"єднання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-63. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньонімецькі фактори процесу німецького об"єднання. Установлено, що крах НДР відбувався швидко завдяки неспроможності СРСР силою підтримувати її владу, привабливості для населення альтернативної моделі розвитку, реалізованої у ФРН, ...
296232
  Кривонос Р. Внутрішньополітичні аспекти німецького об"єднання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-30. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси внутрішньополітичної боротьби в НДР у контексті її входження до складу ФРН. The processes of internal political struggle in GDR in a context of its occurrence in structure of Germany are investigated.
296233
  Розумюк В. Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 294-308
296234
  Бєлоусова Н.Б. Внутрішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 34-38.
296235
  Тарасенко В.А. Внутрішньополітичні орієнтації сучасних студентів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 360-365
296236
  Седляр Ю.О. Внутрішньополітичні перетворення в Ірані у контексті політики міжнародної ізоляції держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 499-509
296237
   Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат. – Львів : Поллі, 2004. – 198с. – ISBN 966-7307-14-X
296238
  Рассоха І.В. Внутрішньопредметні зв"язки в курсі вищої математики / І.В. Рассоха, Л.М. Блажко, Т.О. Карпалюк // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 306-309. – ISBN 978-617-7021-58-1
296239
  Пашняк Т. Внутрішньопсихологічні конфлікти у "Недосяжному раї" Дж. Г. Байрона // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 139-146


  У статті робиться спроба пов’язати дихотомію бажань байронівського героя з «недосяжним раєм» самого Байрона та розглянути низку поем автора як зразок байронівської презентації «поведінки». В статье делается попытка связать дихотомию желаний ...
296240
  Пугач С.О. Внутрішньорегіональна міграція населення Волинської області на початку ХХІ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 18. – С. 56-62. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х
296241
  Кононенко О.Ю. Внутрішньорегіональні відмінності природно-техногенної безпеки Київського регіону / О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-26. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Оцінено основні природні та техногенні ризики в Київському регіоні та згруповано його райони за рівнем природно-техногенної безпеки. There are estimated the main natural and technological hazards in Kiev region and grouped its region by natural and ...
296242
  Мельничук А. Внутрішньорегіональні відмінності природно-техногенної безпеки Східного вибухо-, пожежо-, хімічно-, геологонебезпечного з високою загрозою виникнення НС метеорологічного характеру району // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-36. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суспільно-географічні аспекти внутрішньорайонних відмінностей природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення Східного району. Оцінено основні природні та техногенні ризики у його межах. Здійснено аналіз надзвичайних ситуацій природного ...
296243
  Лубкович І. Внутрішньоредакційне спілкування // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 250-257. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
296244
  Осипенко В.П. Внутрішньорічний розподіл органічних та біогенних речовин у воді озера Вербного (м. Київ) / В.П. Осипенко, О А. Морозова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 41-47. – ISSN 2306-5680
296245
  Василенко Є.В. Внутрішньорічний розподіл стоку завислих наносів річок Кримського півострова залежно від періоду водності / Є.В. Василенко, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 94-102.
296246
  Гребінь В.В. Внутрішньорічний розподіл стоку завислих наносів річок Українських Карпат залежно від періоду водності / В.В. Гребінь, Є.В. Василенко, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 164-169.
296247
  Пашкова О.В. Внутрішньосезонна та внутрішньодобова динаміка пелагічного зоопланктону у верхній частині Канівського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 158-165


  Встановлено, що на протязі літнього сезону в зоопланктоні Канівського водосховища відбуваються дуже суттєві якісні та кількісні зміни, які можна пояснити нерегулярними осциляціями кількості окремих видів. В той же час зміни в зоопланктоні протягом ...
296248
  Корж М.О. Внутрішньосистемний конфлікт як джерело політичної нестабільності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 331-338
296249
  Шаповал М.О. Внутрішньотекстова гра свідомостей драматургії Неди Нежданої // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 131-142. – ISBN 978-966-171-250-7
296250
  Єрмоленко С.С. Внутрішньотекстуальний суб"єкт і категорія персональності в поетичній мові Михайля Семенка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 56-63. – ISSN 0027-2833
296251
  Івашина С. Внутрішньотематичні опозиції фразем сучасної української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 16-20. – ISSN 0320-3077
296252
   Внутрішньоуніверситетська нормативна база як важлива складова система управління якістю / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 20-28. – ISBN 978-966-657-496-4
296253
  Краєвський Ф. Внутрішньоуправлінська функція - механізм здійснення конституційних повноважень органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-61.
296254
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмове управління короткостроковими фінансовими ресурсами ТНК // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 316-20. – ISSN 1728-6220
296255
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціональних компаніях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Балюк Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
296256
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціональних компаніях : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Балюк Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 328 л. + Додаток: л. 198-294. – Бібліогр.: л. 295-328
296257
  Лубенченко О.Е. Внутрішньофірмовий стандарт "Політика та процедури системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 107-115 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
296258
  Олтаржевський Д.О. Внутрішньофірмові медіа та їх значення в корпоративних комунікаціях // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 5-9


  Висвітлюються ключові аспекти та принципи корпоративних медіа в системі корпоративних комунікацій.Вивчаються призначення та специфічні методи використання цього інформаційного ресурсу для досягнення бізнес-цілей компаній. The article highlights key ...
296259
  Балюк Т. Внутрішньофірмові фінансові інструменти в економічній політиці ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 34-35. – бібліогр. в кінці ст.


  Однією з визначальних відмінностей ТНК від національних компаній є їх здатність здійснювати транскордонний рух фінансових ресурсів між своїми підрозділами за допомогою широкого спектру внутрішньофірмових фінансових інструментів.
296260
  Кириленко В. Внутрішьобанківський контроль за депозитними операціями банків // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-64
296261
  Верейская Е.Н. Внучка коммунара / Е.Н. Верейская. – Ленинград, 1966. – 127с.
296262
  Іскорко-Гнатенко Внучкова Л.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 60-61. – ISBN 978-617-7442-69-0
296263
  Кравков С.В. Внушение / С.В. Кравков. – М., 1924. – 47с.
296264
  Тома Ф. Внушение и его роль в деле воспитания / Феликс Тома, проф. философии в Версал. лицее ; Пер. с 4 фр. изд. Л.А. Бессель, под ред. и с предисл. Н.А. Рубакина и с прил. списка кн. по пед. психологии. – Москва : Тип. Н.И. Гросман и Г.А. Вендельштейн, 1911. – 140, II с. – (Педагогическая библиотека книгоиздательства К.И. Тихомирова)
296265
  Линецкий М.Л. Внушение и мы / М.Л. Линецкий. – Москва, 1983. – 96с.
296266
  Васильев Л.Л. Внушение на расстоянии. / Л.Л. Васильев. – Москва, 1962. – 160с.
296267
  Линецкий М.Л. Внушение. Знание. Вера / М.Л. Линецкий. – Киев : Политиздат, 1988. – 158с.
296268
  Торопыгин В.В. Во-вторых, о себе / В.В. Торопыгин. – Л, 1973. – 238с.
296269
  Кравченко И. Во благо умов и сердец. О российско-германском молодежном сотрудничестве // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 52-65. – ISSN 0130-9625
296270
  Фролов Л.А. Во бору брусника... / Л.А. Фролов. – М, 1977. – 318с.
296271
  Маяковский В.В. Во весь голос : Стихи / В.В. Маяковский. – Москва : Советский писатель, 1939. – 12 с.
296272
   Во весь голос. – Москва, 1973. – 479 с.
296273
  Маяковский В.В. Во весь голос. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1963. – 63с.
296274
  Машбиц-Веров Во весь голос: О поэмах Маяковского / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1973. – 495 с.
296275
  Машбиц-Веров Во весь голос: О поэмах Маяковского / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1980. – 447 с.
296276
  Коулмен Д. Во власти денег / Д. Коулмен. – М, 1989. – 416с.
296277
   Во власти Желтого Дьявола. – М., 1985. – 479с.
296278
  Лу Э. Во власти женщины / Э. Лу; Пер. с норвеж. О.Вронской. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 256с. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-00272-1


  Черезвычайно смешная и искусная книга. Настоящее событие. Первый роман автора бестеллеров "Наивно. Супер" и "Лучшая страна в мире"
296279
  Дурсун Т. Во власти моря / Т. Дурсун. – М., 1973. – 235с.
296280
  Козловский Станислав Во власти толпы : человековедение // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 176-183 : Фото
296281
   Во Внуково чертеров станет больше : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30 : Фото
296282
  Ураков И.Г. Во вред себе и обществу / И.Г. Ураков, куликов. – Москва, 1975. – 96с.
296283
  Матье М.Э. Во времена Нефертити / М.Э. Матье. – Л.-М. : Искусство, 1965. – 180 с.
296284
  Муравьев В.Б. Во времена Перуна / В.Б. Муравьев. – М., 1980. – 96с.
296285
  Масперо Г. Во времена Рамзеса и Ассурбанипала : [т.] 1-2 / Г. Масперо ; Пер. Е. Григорович. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко. – (Страны, века и народы)
[Т.] 1 : Египет. – 1916. – 324 с., из них 6 с. объявл. ил. : рис.
296286
  Масперо Г. Во времена Рамзеса и Ассурбанипала : [т.] 1-2 / Г. Масперо ; Пер. Е. Григорович. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко. – (Страны, века и народы)
[Т.] 2 : Ассирия. – 1916. – 295 с., из них 7 с. объявл. ил. : рис.
296287
  Котрелл Л. Во времена фараонов / Л. Котрелл. – Москва : Наука, 1982. – 380 с.
296288
  Морэ А. Во времена фараонов : [пер. с фр.] / А. Морэ; А. Море ; [коммент. В.В. Солкина]. – Москва : Алетейа, 1998. – 233, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 1996 г. - Напеч. по изд.: Морэ А. Во времена фараонов (Москва, 1913). – Библиогр. в примеч.: с. 226-234 и в подстроч. примеч. – (Vita memoriae). – ISBN 5-89321-017-4
296289
  Рышков В.А. Во время : деревенские картины / Виктор Рышков // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 68 с.
296290
  Смолян А.С. Во время бурана и другие рассказы / А.С. Смолян. – Л., 1969. – 312с.
296291
  Вишневская С. Во время паспортизации 1932-1933 годов украинцев на Кубани просто записывали русскими: Шинкар становился Шинкаревым, Хрущ - Хрущевым // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 6-12 сентября (№ 35)


  7 сентября 1792 года 3847 запорожских казаков высадились в Тамани, положив начало заселению этих земель украинцами.
296292
  Ждан О.А. Во время прощания / О.А. Ждан. – Минск, 1975. – 175с.
296293
  Силвер Марк Во все глаза : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 28 : Фото
296294
  Дедков А И. Во все концы дорога далека / А И. Дедков, . – Ярославль, 1981. – 199 с.
296295
  Тихонов Николай Семенович Во все стороны света : Стихотворения и поэмы / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 253с.
296296
  Непоменко Ф.И. Во всей своей полынной горечи / Ф.И. Непоменко. – Москва, 1980. – 223 с.
296297
  Горелик Л.Р. Во всем быть честным и правдивым / Л.Р. Горелик. – Л, 1962. – 35с.
296298
  Никандров Н.Н. Во всем дворе первая / Н.Н. Никандров. – Л., 1926. – 90с.
296299
  Лермонтов Ю М. Во всём дойти до совершенства / Ю М. Лермонтов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 398с. – (Библиотека юношества)
296300
  Зернов В. Во всём мире правила игры для государственных и частных вузов одинаковы / беседу вела Е. Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 12-17. – ISSN 1726-6726


  Негосударственное высшее образование переживает не лучшие времена. Общеэкономическая ситуация, демографический кризис, налоговая политика, отсутствие государственной поддержки, инициативы профильных ведомств поставили частные вузы на грань выживания. ...
296301
  Смирнова Ольга Во всем мире электронный доход гостиниц поднялся на 14,6% // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 28-29 : фото
296302
  Шитов А. Во Всемирном банке новая метла. И опять американская // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 25. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670


  Американський дипломат і економіст Роберт Зеллик - новий голова Всесвітнього банку
296303
  Алексеев М.Н. Во всеоружии аргументов / М.Н. Алексеев. – Москва, 1986. – 64с.
296304
  Белоконь И.П. Во всесоюзном Ботаническом обществе / И.П. Белоконь; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР
8. – 1957. – 1297-1302с. – Отдельный оттиск
296305
  Белоконь И.П. Во всесоюзном Ботаническом обществе. Втоpой делегатский съезд укpаинского ботанического общества. 12 / АН СССР // Ботанический журнал
296306
  Крупин В.Н. Во всю ивановскую : Повести, рассказы / В.Н. Крупин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 542с.
296307
  Михалевич А.В. Во всю силу чудесности / А.В. Михалевич. – Киев, 1980. – 195 с.
296308
  Бадьева Э.А. Во вторник после двенадцати : повесть и рассказы / Э. А. Бадьева. – Свердловск. : Средне-Уральское книжное издательство, 1971. – 256 с.
296309
  Ваншенкин К.Я. Во второй половине дня / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1966. – 71с.
296310
  Тарасенко Наталия Во Вьетнаме расцвет туризма : Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 72-73 : Фото
296311
  Яковенко И.П. Во главе атакующих рот / И.П. Яковенко. – Киев, 1983. – 172 с.
296312
  Скороденко П.П. Во главе боевого союза. / П.П. Скороденко. – М, 1985. – 224с.
296313
  Парамонов В.Н. Во главе борьбы за интенсификацию экономики / В.Н. Парамонов. – К., 1986. – 47с.
296314
  Голиков Г.Н. Во главе Великого Октября / Г.Н. Голиков, Г.З. Мухина. – Москва, 1966. – 151с.
296315
  Лозинская Л.Я. Во главе двух академий / Л.Я. Лозинская. – Москва, 1978. – 143с.
296316
  Лозинская Л.Я. Во главе двух академий / Л.Я. Лозинская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 141с.
296317
   Во главе защиты Советской Родины : Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной Войны. – Москва : Политиздат, 1975. – 407 с.


  30 лет со дня великой победы.
296318
   Во главе защиты Советской Родины : очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной Войны. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1984. – 336 с.


  В книге показывается многогранная деятельность партии по мобилизации всех материальных и духовных сил нашего народа на разгром фашистских захватчиков.
296319
  Исбах А.А. Во главе колонны : очерки о фр. лит. ; Роллан , Барбюс , Сент-Єкзюпери , Риффо , Маньян / Александр Исбах. – Москва : Художественная литература, 1970. – 240 с. – Библиогр.: ил.
296320
   Во главе культурного строительства. – Москва
1. – 1983. – 465с.
296321
   Во главе культурного строительства. – Москва, 1985. – 736с.
296322
  Карпенко П. Во главе масс / П. Карпенко, А. Новиков. – Хабаровск, 1953. – 40с.
296323
   Во главе масс. – Мурманск, 1957. – 59с.
296324
   Во главе масс. Из опыта работы партийных организаций пищевых предприятий г. Москвы в 1956-1966 гг.. – Москва, 1967. – 184с.
296325
   Во главе нерушимого братства : Комм. партия - вдохновит. и организ. боевого и трудового содруж. народов СССР в ходе освобожд. Советской Украины от нем.-фашист. захватчиков : Матер. респ. науч. конф. 29.09.1984г. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 335с.
296326
  Шумилов М.И. Во главе обороны Севера России в 1918-20 гг. / М.И. Шумилов. – Петрозаводск, 1967. – 200с.
296327
  Михайловский Н.Г. Во главе особого экипажа / Н.Г. Михайловский. – Москва : Знание, 1976. – 96 с.
296328
   Во главе похода за экономию. – Мю, 1987. – 140с.
296329
  Плотников И.Ф. Во главе революционной боробы в тылу колчаковских войск / И.Ф. Плотников. – Свердловск, 1989. – 337с.
296330
  Войтиков С.С. Во главе советского военного ведомства: о коллегии Наркомвоена в первые месяцы советской власти // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 11 (107). – С.32-44. – ISSN 1606-0219
296331
  Хоменко Г.И. Во главе социалистического соревнования. / Г.И. Хоменко. – Горький, 1967. – 72с.
296332
   Во главе строительства нового общества. – Москва, 1988. – 283с.
296333
   Во главе творческих коллективов. – Киев, 1983. – 163с.
296334
  Брусов В.А. Во главе творческого поиска / В.А. Брусов, А.Ф. Лысюк, О.Ф. Черкашин. – Львов : Каменяр, 1980. – 128 с. : граф. – (Из опыта партийной работы . Организационно-партийная работа)
296335
   Во главе творчества масс. – Москва, 1979. – 205с.
296336
  Воробьев М.Л. Во главе технического прогресса / М.Л. Воробьев, М.И. Жаринов. – Горький, 1966. – 108с.
296337
   Во главе технического прогресса и творческой активности масс. – Ростов-на-Дону, 1969. – 278с.
296338
  Пономаренко Г.Я. Во главе трудового подъема / Пономаренко Г.Я. – Киев, 1971. – 175 с.
296339
  Левушкин А.И. Во глубине России / А.И. Левушкин. – М, 1960. – 128с.
296340
  Певнев Ф.П. Во глубине России / Ф.П. Певнев. – Белгород, 1961. – 424с.
296341
  РябовД.Д Во глубине России / РябовД.Д. – Москва : Правда, 1967. – 543 с.
296342
  Макаров А.Н. Во глубине России / А.Н. Макаров. – Пермь, 1969. – 104с.
296343
  Макаров А.Н. Во глубине России / А.Н. Макаров. – М, 1973. – 462с.
296344
  Певнев Ф.П. Во глубине России / Ф.П. Певнев. – М, 1977. – 320с.
296345
  Паустовский К.Г. Во глубине России : повести и рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 286 с.
296346
  Митина Н.П. Во глубине сибирских руд. / Н.П. Митина. – М., 1966. – 144с.
296347
  Дворниченко Н.Е. Во глубине сибирских руд. / Н.Е. Дворниченко. – Чита, 1968. – 115с.
296348
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – М., 1963. – 335с.
296349
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – Москва, 1969. – 352с.
296350
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – Минск, 1978. – 344с.
296351
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – Махачкала, 1982. – 351с.
296352
  Гессен А.И. Во глубине Сибирских руд... Декабристы на каторге и в ссылке : Документ. пов. / А.И. Гессен. – Москва : Детская литература, 1976. – 351 с. : ил.
296353
  Кострикин В.К. Во дворе - трава: Повесть / В.К. Кострикин. – Воронеж, 1987. – 95с.
296354
  Олійник В. Во дні "немудрого" царя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-15 березня (№ 9). – С. 11


  Про вшанування памяті Тараса Григоровича Шевченка в 1914 р., якого цькували як за життя, так і після відходу у вічність. "Кобзаря" вилучили з народних шкіл, забороняли Шевченківські читання, вистави, навіть молитви за раба Божого Тараса.
296355
  Федорова Л.Ф. Во днях Марии: повести и рассказы. / Л.Ф. Федорова. – М., 1982. – 384с.
296356
  Медведев Ю.Э. Во избежание эпилога / Ю.Э. Медведев. – Москва : Знание, 1987. – 192 с.
296357
  Леонович В.Н. Во имя / В.Н. Леонович. – М, 1971. – 96с.
296358
  Галин Б.А. Во имя будущего / Б.А. Галин. – М., 1955. – 56с.
296359
  Галин Б.А. Во имя будущего / Б.А. Галин. – Москва, 1958. – 584с.
296360
  Блохин А.Д. Во имя будущего / А.Д. Блохин. – М, 1968. – 128с.
296361
  Блохин А.Д. Во имя будущего / А.Д. Блохин. – 2-е изд. – М, 1971. – 128с.
296362
  Молодцов Л.М. Во имя будущего человечества / Л.М. Молодцов, М.Н. Молодцова. – М., 1981. – 48с.
296363
  Ким И.С. Во имя великого революционного подъема в социалистическом строительстве / И.С. Ким. – Пхеньян, 1974. – 16с.
296364
  Иванов Г.А. Во имя великой цели / Г.А. Иванов. – Иваново, 1962. – 77с.
296365
   Во имя высокой цели. – Л., 1988. – 159с.
296366
  Новиков-Прибой Во имя долга / Новиков-Прибой. – Москва-Л., 1942. – 126с.
296367
  Симонов К.М. Во имя дружбы : Избр. стихотворения: Для ст. возраста / К.М. Симонов. – Москва : Детгиз, 1961. – 143с. – (Поэтич. б-чка школьника)
296368
   Во имя дружбы. – Таллин
1. – 1975. – 400с.
296369
   Во имя дружбы. – Таллин
1-2. – 1975. – 401, 424с.
296370
   Во имя единства и сплоченности. – София, 1966. – 321с.
296371
  Письменний А.Г. Во имя жизни / А.Г. Письменний. – Москва, 1942. – 21с.
296372
  Демирчян Д.К. Во имя жизни : рассказы / Д.К. Демирчян. – Ереван : Айпетрат, 1954. – 195 с.
296373
  Гиллер В.Е. Во имя жизни / В.Е. Гиллер. – М., 1956. – 383с.
296374
  Мударрис Ш.Х. Во имя жизни / Ш.Х. Мударрис. – Казань, 1957. – 104с.
296375
  Третьяков Ф.А. Во имя жизни / Ф.А. Третьяков. – Симферополь, 1963. – 171с.
296376
  Демирчян Д.К. Во имя жизни : рассказы / Д.К. Демирчян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1964. – 274 с.
296377
   Во имя жизни. – Таллин, 1965. – 110с.
296378
  Семерджиев Атанас Во имя жизни / Семерджиев Атанас. – М., 1975. – 397с.
296379
  Дмитриев М.А. Во имя жизни / М.А. Дмитриев. – Минск, 1981. – 191с.
296380
   Во имя жизни. – М., 1984. – 528с.
296381
   Во имя жизни. – Москва, 1986. – 350 с.
296382
  Карец И.И. Во имя жизни / И.И. Карец. – М., 1986. – 174с.
296383
  Фоломьев Г.Г. Во имя жизни героев / Г.Г. Фоломьев. – М, 1973. – 176с.
296384
   Во имя жизни, добра и красоты : Рек. указ. кн. по искусствудля уч-ся 6-8-х кл. – Москва : Книга, 1986. – 92с.
296385
  Поповский А.Д. Во имя жизни. / А.Д. Поповский. – М., 1949. – 272с.
296386
  Мильчаков А.И. Во имя жизни. / А.И. Мильчаков. – Киров, 1954. – 64с.
296387
  Фомичев Н.А. Во имя истины и добродетели / Н.А. Фомичев. – М., 1984. – 191с.
296388
  Мухтар А. Во имя коммунизма : стихи и поэмы / Аскад Мухтар ;. – Ташкент : Гос. изд. УзССР, 1951. – 176 с.
296389
   Во имя коммунизма. – М., 1955. – 296с.
296390
  Наумова Ольга Во имя красоты : Личность // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 30-37. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
296391
  Росси Во имя лжи / Росси, Ф. Ломбрасса. – М., 1983. – 127с.
296392
  Белоусов Р.А. Во имя лучшей жизни / Р.А. Белоусов. – М, 1959. – 70с.
296393
  Краснопольская Н.Е. Во имя любви к человечеству... : Докум. повесть о В.В.Воровском / Н.Е. Краснопольская. – Москва : Политиздат, 1981. – 288 с. : ил.
296394
   Во имя мира : очерки. – Владивосток : Примиздат, 1951. – 150 с.
296395
   Во имя мира : стихи. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство, 1951. – 64 с.
296396
  Джонстон А. Во имя мира / А. Джонстон. – М., 1952. – 156с.
296397
   Во имя мира. – М., 1952. – 192с.
296398
   Во имя мира. – Свердловск, 1952. – 132с.
296399
  Абрамов М.А. Во имя мира : [альбом рисунков : к поездке Н.С. Хрущева в США] / М.А. Абрамов, Б.Е. Ефимов. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 32 с.
296400
   Во имя мира. – М., 1977. – 191с.
296401
  Ус А.П. Во имя мира / А.П. Ус. – Минск, 1979. – 207с.
296402
  Иванов В.М. Во имя мира и счастья людей / В.М. Иванов, С.И. Мурашов. – Москва, 1983. – 224с.
296403
  Брежнев Л.И. Во имя мира и счастья советских людей / Л.И. Брежнев. – М, 1975. – 31с.
296404
   Во имя мира на земле. – Москва : Советский художник, 1983. – 13 с.
296405
   Во имя мира на земле. – Москва, 1986. – 198с.
296406
   Во имя мира на земле: Советский Союз в борьбе за мир и сотрудничество народов. – М.
1. – 1977. – 576с.
296407
   Во имя мира на земле: Советский Союз в борьбе за мир и сотрудничество народов. – М.
2. – 1977. – 598 с.
296408
   Во имя мира, безопасности и сотрудничества. – Москва, 1975. – 96 с.
296409
  Долгополов Н.М. Во имя мира, во славу спорта / Н.М. Долгополов. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 78с.
296410
  Грыбчева М. Во имя народа / М. Грыбчева. – М., 1965. – 408с.
296411
  Семанов С.Н. Во имя народа. Очерк жизни и борьбы А.Ульянова / С.Н. Семанов. – М., 1961. – 159с.
296412
  Майер В.Ф. Во имя народного благосостояния / В.Ф. Майер, В.М. Рутгайзер. – Москва, 1976. – 64с.
296413
  Бауков И.П. Во имя нас / И.П. Бауков. – Москва, 1973. – 288 с.
296414
  Бауков И. Во имя нас : стихи и поэмы / Бауков И.П. – Москва : Советская Россия, 1973. – 288 с. : ил.
296415
  Норден А. Во имя нации / А. Норден. – Москва, 1953. – 376 с.
296416
   Во имя общего дела. – Петрозаводск, 1980. – 343с.
296417
   Во имя Отчизны. – Казань, 1975. – 317 с.
296418
  Либман А.Б. Во имя победы / А.Б. Либман. – Таллин, 1979. – 272с.
296419
  Любимова С.Т. Во имя Победы : [История создания и роста оборонного завода в годы Великой Очечественной войны] / С.Т. Любимова, М. Рыбченкова; С. Любимов, М. Рыбченкова ; под ред. З.А. Гуриной. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 156 с. : ил., портр.
296420
   Во имя Победы. – Якутск, 1965. – 200с.
296421
  Алещенко Н.М. Во имя Победы / Н.М. Алещенко. – Москва : Просвещение, 1985. – 160 с. : ил.
296422
   Во имя Победы. – Саратов, 1986. – 137с.
296423
  Крюковских А.П. Во имя Победы : Идеол. работа Ленингр. парт. орг. в годы Великой Отеч. войны / А.П. Крюковских ; [Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС - фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС]. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 333, [1] с.
296424
  Устинов Д.Ф. Во имя Победы : Записки наркома вооружения. / Д.Ф. Устинов. – М., 1988. – 318с.
296425
  Бродский А Е. Во имя победы над фашизмом / А Е. Бродский, . – Москва, 1970. – 588с.
296426
  Храмков Л.В. Во имя Победы: деят. мест. Советов Поволжья в годы ВОВ (1941-1945). / Л.В. Храмков. – Саратов, 1978. – 223с.
296427
  Ушаков С.Ф. Во имя Победы: очерки / С.Ф. Ушаков. – Москва, 1987. – 140с.
296428
  Ганичев В.Н. Во имя потомков / В.Н. Ганичев. – М., 1982. – 47с.
296429
  Мельниченко В.Е. Во имя правды истории / Мельниченко В.Е. – Киев, 1988. – 47 с.
296430
   Во имя прибыли. – М., 1975. – 126с.
296431
  Шеварднадзе Э.А. Во имя прочного мира - на земле и в космосе / Э.А. Шеварднадзе. – М, 1985. – 48 с.
296432
  Левандовский А. Во имя равенства: повесть / А. Левандовский. – Москва, 1987. – 158 с.
296433
  Козлов А.И. Во имя революции / А.И. Козлов. – Ростов -на-Дону, 1985. – 221с.
296434
  Личак Н.К. Во имя Родины / Н.К. Личак. – М., 1954. – 56с.
296435
   Во имя Родины. – М., 1968. – 672с.
296436
   Во имя Родины. – 2-е изд. – М., 1982. – 415с.
296437
  Утехин С.Г. Во имя Родины. / С.Г. Утехин. – М., 1958. – 76с.
296438
  Давыдов Э. Во имя солнечного дня : поэмы / Э. Давыдов; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1954. – 55 с.
296439
  Лямин М.А. Во имя счастья : повесть / Михаил Лямин; авториз. пер. с удмурд. В.Панфеновой. – Ижевск : Удмур. кн. изд-во, 1966. – 251 с.
296440
  Брежнев Л.И. Во имя счастья советских людей / Л.И. Брежнев. – К, 1979. – 32с.
296441
  Грушин Б.А. Во имя счастья человеческого / Б.А. Грушин, В.В. Чикин. – М., 1960. – 96с.
296442
  Котенко Н.Н. Во имя сына. / Н.Н. Котенко. – К, 1987. – 139с.
296443
  Проханов А.А. Во имя твое / А.А. Проханов. – Москва, 1975. – 72с.
296444
  Прасолов А.Т. Во имя твое. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1971. – 120с.
296445
  Щипахина Л.В. Во имя тебя. / Л.В. Щипахина. – Волгоград, 1964. – 87с.
296446
  Громыко А.А. Во имя торжества ленинской внешней политики / А.А. Громыко. – Москва, 1978. – 600с.
296447
  Пуппо И.П. Во имя чего я живу : стихи / И.П. Пуппо. – Киев : Дніпро, 1983. – 158с.
296448
   Во имя человека. – Симферополь, 1963. – 48с.
296449
  Борщуков В.И. Во имя человека / В.И. Борщуков. – Москва, 1963. – 70с.
296450
  Дементьев Н.С. Во имя человека / Н.С. Дементьев. – М, 1975. – 351с.
296451
  Гус М.С. Во имя человека / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1976. – 391с.
296452
  Яковлев Б.Г. Во имя человека / Б.Г. Яковлев. – М., 1981. – 38с.
296453
   Во имя человека труда. – М., 1979. – 207с.
296454
   Во имя человека, для блага человека. – Казань, 1966. – 24с.
296455
  Поповский А.Д. Во имя человека. / А.Д. Поповский. – Москва, 1948. – 495с.
296456
  Клепач Н.Я. Во имя человека. / Н.Я. Клепач. – М, 1967. – 32с.
296457
  Белявский А.В. Во имя чести / Белявский А.В. – Москва, 1988. – 160 с.
296458
  Верхоустинский Б.А. Во лесях : рассказы; поэмы; апокриф / Б. Верхоустинский. – Санкт-Петербург : Изд. Шиполвник ; [Тип. Двигатель], 1914. – 232, [1] с.
296459
  Бадигин К.С. Во льдах Арктики / Бадигин К.С. – Москва ; Ленинград : Главсевморпути, 1951. – 104 с
296460
  Бадигин К.С. Во льдах Арткики : воспоминания капитана о жизни и работе на ледокольном параходе "Георгий Седов", дрейфовавшем с 23 октября 1397 года по 13-е января 1940 года в Север. Ледовитом океане / К.С. Бадигин. – Пенза : Облиздат, 1950. – 128 с.
296461
  Виноградов С.Ф. Во льдах его дороги / С.Ф. Виноградов. – Москва : Политизхдат, 1981. – 127с.
296462
  Гильдер У. Во льдах и снегах. Путешествие в Сибирь для поисков экспедиции капитана Делонга / У. Гильдер. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1886. – 274, [2] с.
296463
  Арикайнен А.И. Во льдах Североамериканской Арктики : этапы развития Северо-Западного морского пути / А.И. Арикайнен. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 206 с. – Библиогр.: с. 206-207
296464
  Свердлуп Х.У. Во льды на подводной лодке / Х.У. Свердлуп. – М, 1958. – 124с.
296465
  Свердлуп Х.У. Во льды на подводной лодке / Х.У. Свердлуп. – Москва, 1958. – 124с.
296466
  Кузнецов Ю.П. Во мне и рядом-даль / Ю.П. Кузнецов. – М., 1974. – 111с.
296467
  Кислых М. Во многих польских университетах стоимость обучения ниже, чем в украинских / беседу вела Екатерина Копанева // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 15 апреля (№ 69). – С. 16


  Государственные вузы Польши снизили цену на обучение иностранцев. О своем опыте поступления в одно из учебных заведений этой страны рассказала выпускница киевского лицея Мария Кислых.
296468
  Лафоре С. Во мраке ночи : роман / Серж Лафоре ; [пер. с фр. И. Бессоновой]. – Москва : Радуга, 1994. – 190, [2] с. – (Мужской сюжет 2). – ISBN 5-05-004262-3
296469
  Стаматоски Т. Во одбрана на македонскиот литературен jазик / Траjко Стаматоски. – Скопje : Култура, 2001. – 243, [3] с. – (Библиотека посебни изданиjа). – ISBN 9989-32-252-Х
296470
  Аникина Наталия Во Орлов! или невероятные приключения русских в Париже // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 36-37 : фото
296471
  Сапаев В.Ф. Во поле береза : повести ир ассказы / Василий Сапаев; пер. с марийск. Л.В.Урушевой и В.Б.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1973. – 152 с.
296472
  Клетников Е. Во потрага по целината : есеи и критика / Е. Клетников. – Скопjе : Култура, 1990. – 335 с.
296473
  Крюкова М.С. Во славном городе Киеве / М.С. Крюкова. – с.
296474
  Анушкин А.И. Во славном месте Виленском : очерки из истории книгопечатания / Анушкин А.И. – Москва : Искусство, 1962. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-171
296475
  Иенсен В. Во славу Божию : историческая повесть В. Иензена / пер. с нем. Ю. Менжинской // Под знаменем "Башмака" : Крестьянская война в Германии : историческая повесть из XVI века : с рис. худож. К. Фридберга / Ал. Алтаев. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1906. – Ч. 1. – 89 с.
296476
   Во славу великой Родины. – Ленинград, 1946
296477
  Яремчук А. Во славу Гната Хоткевича // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
296478
  Четвериков Б.Д. Во славу жизни : Роман / Б.Д. Четвериков. – Москва : Воениздат, 1971. – 479с.
296479
   Во славу мира. – Петрозаводск, 1952. – 100с.
296480
  Преображенский А.А. Во славу Отечества / А.А. Преображенский. – М., 1989. – 62с.
296481
  Раш К. Во славу Отечества / К. Раш. – Москва, 1990. – 136с.
296482
  Шовунов К.П. Во славу Отечества / К.П. Шовунов. – Элиста, 1990. – 60с.
296483
  Золотарев В.А. Во славу Отечества Российского / В.А. Золотарев. – Москва, 1984. – 335с.
296484
  Раш К.Б. Во славу Отечества: офицер в обществе: долг, честь, подвижничество / К.Б. Раш. – М., 1990. – 134с.
296485
   Во славу Родины. – Ленинград : Художественная литература, 1940. – 180 с.
296486
   Во славу Родины (1941-1945). – М., 1961. – 342с.
296487
  Заболотских Б.В. Во славу российского флага / Б.В. Заболотских. – Москва, 1990. – 277с.
296488
   Во славу спорта : стихи / [составитель Н. Аверина ; худож. Е. Нестеров]. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 92 с. : ил. ; 9х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
296489
  Кутузов Е.В. Во сне и наяву, или Игра в бирюльки / Е.В. Кутузов. – Л., 1991. – 495с.
296490
  Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал / Ю.П. Казаков. – М : Современник, 1977. – 368 с.
296491
  Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал / Ю.П. Казаков. – Москва : Правда, 1987. – 48 с.
296492
  Рацин К. Во спомените на современиците / К. Рацин. – Скопjе : Култура, 1972. – 214 с.
296493
  Барский Л.М. Во Флоренах : [повесть] / Л.М. Барский ; авториз. перевод с молдавского Р. Рубиной, Я. Штернберга ; Рис. Е. Мерега. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1955. – 230 с.
296494
  Финк В.Г. Во Франции / В.Г. Финк. – М, 1942. – 39с.
296495
  Караваева А.А. Во Франции / А.А. Караваева. – Л., 1946. – 191с.
296496
  Мохова И. Во Франции принят закон о запрете на "сокрытие лица" мусульманками // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 163-173. – ISSN 1998-1813
296497
   Во французской стороне : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 105-107 : Іл.
296498
   Во французской стороне : Спецпредмет. Обучение // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 105-107 : Іл.
296499
  Будзивула Ирина Во Фюджи - за здоровьем! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 60-61 : фото. – ISSN 1998-8044
296500
  Уолтерс Пэт Во фьордах Аляски. Дайвер во льдах / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 102-103 : фото
296501
  Григоренко А.К. Во храм душі : поезії / Анатолій Григоренко ; [упоряд. Л. Власова]. – Київ : Пульсари, 2004. – 168 с. : фотоіл. – ISBN 966-7671-75-5
296502
  Соколовский В.Г. Во цвете самых пылких лет. Мурашов. Двойной узел / В.Г. Соколовский. – Пермь : Пермское кн.изд., 1987. – 307 с.
296503
  Ветров А. [Мейер] Во чтго сегодня верит Германия? / А. Ветров. – Петроград : Изд. "Корабль", 1916. – 37 с.
296504
  Ахшарумов Н Во что бы ни стало : роман // Сочинения Н. Ахшарумова / Н Ахшарумов. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Ремезовой, 1895. – [Т. 2. 5-10] : Граждане леса : сказка : в 2 ч. – 157, 139 с. – (Библиотека Севера)
296505
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – М., 1961. – 320с.
296506
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – М., 1967. – 320с.
296507
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – 3-е. – М., 1987. – 317с.
296508
  Ключников Ю. Во что верил Шукшин // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 75-96. – ISSN 0203-5847
296509
   Во что обходится капитализм. – Москва, 1976. – 295 с.
296510
   Во что обходится ненадежность?, 1959. – 13с.
296511
  Власьевич Ю.Е. Во что обходятся народам империалистические войны / Ю.Е. Власьевич. – Москва : Военное издательство, 1971. – 175 с.
296512
  Берри Г.Дж. Во что они верят / Г.Дж. Берри. – Москва : Духовное возрождение, 1994. – 392 с. – ISBN 5-7259-0005-7
296513
  Беляева Е.В. Во что превратились табу ? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.58-65. – ISSN 0236-2007
296514
  Дюкло Жак Во что я верю / Дюкло Жак. – М, 1980. – 270с.
296515
  Мориак Ф. Во что я верю : роман / Ф. Мориак. – Bruxelles : Жизнь с богом, 1981. – 110 с.
296516
  Базен Э. Во что я верю : эссе / Эрве Базен ; пер. с фр. Ю. Жукова, Р. Измайловой ; предисл. Т.В. Балашовой. – Москва : Известия, 1984. – 126 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
296517
  Франко І.Я. Воa constrictor : [Повість] / І. Франко ; З передмовою ["Іван Франко. 1856-1916"] М. Плевако. – Київ : Держ. Вид-во ; 2-а Рад. Друк., 1920. – XXVIII, 187 с. : порт. – Передмова ["Іван Франко. 1856-1916"] М. Плевако та бібліогр.: Твори Франкові; Про Франка / [Уклад.] М.П. [М.А. Плевако] , вилучені С. I-XXVIII. – (Універсальна бібліотека ; № 11)
296518
   Воблий Костянтин Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 28-31. – ISBN 966-02-0537-6
296519
   Воблий Костянтин Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 23-24
296520
  Левінець Р.П. Воблий Костянтин Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 171. – ISBN 96966-8060-04-0
296521
  Гаврилюк Л. Воблий Костянтин Григорович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 119-122. – ISBN 966-02-3529-1
296522
   Воблий Костянтин Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 64. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
296523
  Гриценко І.С. Воблий Костянтин Григорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 206. – ISBN 978-966-06-0557-2
296524
   Воблий Костянтин Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 36-37 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
296525
   Воблий Костянтин Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 37-38. – ISBN 978-966-439-961-3
296526
  Лисоченко І.Д. Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) - економіст, статистик, економ-географ // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 81-85. – ISBN 966-02-2569-5
296527
   Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 22-24. – ISBN 966-95774-3-5
296528
   Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 77-78. – ISBN 978-966-439-754-1
296529
   Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 86. – ISBN 978-966-933-054-3
296530
  Барсток М.Н. Вобраз станоучага героя у творчасці Якуба Коласа / М.Н. Барсток. – Мінск : Вид.-ва АН БССР, 1951. – 224 с.
296531
  Каваленка М. Вобраз У.І.Леніна у беларускай мастацкай літаратуры. / М. Каваленка. – Мінськ, 1969. – 22с.
296532
   Вовеки живые. – Л., 1987. – 174с.
296533
  Іскорко-Гнатенко Вовк-Карачевський В.Н. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 62. – ISBN 978-617-7442-69-0
296534
  Цзян Жун Вовк-тотем = Wolf totem : роман / Цзян Жун ; [пер. з кит. Н.А. Кірносової ; худож.-оформлювач В.М. Карасик]. – Харків : Фоліо, 2016. – 730, [3] с. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. - Пер. вид. : Wolf totem / Jiang Rong. – (Карта світу. Китай). – ISBN 978-966-03-7541-3
296535
  Неділько Оксана Вовк : оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 78-103. – ISSN 0130-1608
296536
  Іскорко-Гнатенко Вовк (Волков) Ф.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 61-62. – ISBN 978-617-7442-69-0
296537
  Шудря Є. Вовк (Волков) Федір (Хведір) Кіндратович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 8-12. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
296538
   Вовк (Волков) Федір Кіндратович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 168. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
296539
  Ваховська Н. Вовк в овечій шкурі, або Не-гендерність письма Б. Вандербеке // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 151-152. – ISSN 0320 - 8370
296540
  Іскорко-Гнатенко Вовк П.С. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 61. – ISBN 978-617-7442-69-0
296541
   Вовк Поліна Самаріївна (1930-2011) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 86-87. – ISBN 978-966-933-054-3
296542
  Лондон Д. Вовк Рудько / Д. Лондон. – Х.-К, 1929. – 31с.
296543
  Корнєєв О.П. Вовк та його знищння / О.П. Корнєєв. – К.-Х., 1950. – 104с.
296544
   Вовк Тетяна Андріївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 82. – ISBN 978-966-2726-03-9
296545
  Васідлов Ю. Вовк у Карпатах / Ю. Васідлов, С. Новак, Р. Мислаєк. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – 72с. – ISBN 966-7515-17-6
296546
  Дука М.В. Вовк Федір Кіндратович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 172. – ISBN 96966-8060-04-0
296547
  Дубогриз Є. Вовк, Нацбанк і капуста // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 51 (683), 18-24.12.2020. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Які завдання постають перед НБУ в 2021 році та чи здатний він їх здолати.
296548
  Шманкевич А.П. Вовка - зеленая фуражка / А.П. Шманкевич. – М, 1970. – 144с.
296549
  Свиридов Г.И. Вовка - сын командира, или Необыкновенные приключения в тылу врага. / Г.И. Свиридов. – М., 1966. – 160с.
296550
  Корженко С. Вовка я годував бульбою і шкварками // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 13 (116). – С. 48-50


  15 історій від письменника Володимира Лиса
296551
  Роллан Р. Вовки : революційна драма / Ромен Роллян ; За дозволом автоpа з фpанцузького пеpеклала Ганна Чикаленко. – Кмїв ; Ляйпціг : Укp. Hакладня. Дpук. К.Г. Редеpа, 1923. – 85, [3] с. – (Загальна бібліотека ; № 188)
296552
  Нищук М. Вовки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 70-92. – ISSN 0868-4790
296553
  Стельмах Богдан Вовки любові : Драматична поема // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 12. – С.24-66. – ISSN 0868-4790
296554
  Опільський Юліян Вовкулака : оповідання з Х віку / Юліян Опільський. – Львів : Накладом Укр. книгарні і антикварні ; [Друк. Ставропіг. ін-та], 1922. – 120 с.
296555
  Нинциев К.Х. Вовлечение в общественное производства и закрепление в нем молодежи как фактор воспроизводства рабочей силы : Автореф... канд.наук: / Нинциев К. Х.; Лен. финанс. экон. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
296556
  Адейшвили Л.Н. Вовлечение в производство несовершеннолетних и охрана их труда по советскому законодательству : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Адейшвили Л.Н.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 18л.
296557
  Швец Д.В. Вовлечение в разработку законсервированных геологических запасов железной руды под существующими транспортными коммуникациями действующих глубоких карьеров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 98-105 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
296558
  Горбань Владимир Иванович Вовлечение коммунистической партией мелкой буржуази города в мирное хозяйственое, социалистическое строительство 1921-1925 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Горбань Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 216л. – Бібліогр.:л.184-216
296559
  Горбань В.И. Вовлечение коммунитической партией мелкой буржуазии городов в мирное хозяйственное, социалистичксое строительство 1921-1925 гг. (Опыт компартии Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Горбань В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
296560
  Степин А.П. Вовлечение мелкой городской буржуазии в социалистическое строительство. : Автореф... канд.филос.наук: / Степин А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
296561
  Гогалева Л.К. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность / Л.К. Гогалева. – К, 1991. – 94с.
296562
   Вовлечение подростков в пьянство и иное антиобщественное поведение - опасное преступление. – Иркутск, 1972. – 28с.
296563
  Пелипас В.Е. Вовлечение семьи в профилактику злоупотребления психоактивными веществами / В.Е. Пелипас, Л.Н. Рыбакова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 51-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
296564
  Климкина О.И. Вовлечь обучающихся в живой, непринужденный разговор / О.И. Климкина, Н.С. Николаева // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 6. – С. 14-16
296565
  Боб"як Д. Вовняна "ліжникова" тканина в практиці художників, модельєрів і народних майстрів: вплив композиції на формотворення вбрання // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 412-417. – ISSN 1028-5091
296566
   Вовочка [Електронний ресурс] : продолжительность 95 мин. – Москва : RUSCICO, 2001. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск.-Субтитр. версии: русск., англ., фран.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Любимые комедии")


  Эта легкая, искрометная, полная доброго юмора история будет и нтересна и детям и взрослым. Наш Вовочка - не герой анекдотов, а реальный 10-летний мальчишка, непосредственный и неугомонный, выдумщик и озорник... Дополнительные материалы : интервью с ...
296567
  Свирский М.С. Вовпросы квантовой теории обменного взаимодействия и сверхпроводимости : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Свирский М. С.; Объед. уч. сов. при Ин-те физ. металл. АН СССР,. – Свердловск, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
296568
  Зиновьев Н.Н. Вовремя / Н.Н. Зиновьев. – Москва, 1976. – 95с.
296569
  Биков В В. Вовча зграя / В В. Биков. – Київ : Дніпро, 1975. – 247 с.
296570
  Пашковський Е.В. Вовча зоря : роман / Е.В. Пашковський. – Київ : Молодь, 1991. – 215с. – (Перша книжка прозаїка)
296571
  Яворівський Володимир Вовча ферма / Яворівський Володимир. – Київ : Криниця, 2000. – 295с. – 8утЯвор Шифр дубл. – (Нова проза). – ISBN 966-7575-07-1
296572
  Решодько П.Ф. Вовчанський район. / П.Ф. Решодько, М.А. Щукін. – К., 1967. – 396-410с.
296573
   Вовче лыхо [Вовче лихо] : оповидання / П[еpеказав] З. Р[осійськ]-ои [Б.Д. Гpінченко]. – Київ : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. б[ывшая] Фед[оpова], аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 16 с. – Авт. та скоpочення "П[еpеказав] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Гpінченко. - К., 1988. - Hа обкл.: Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л.И. Блехманом. - Вид. укр. мов. у транслітерації симв.рос. мови старої орфографії
296574
  Кротевич Є.М. Вовченя / Є.М. Кротевич. – Харків, 1928. – 64 с.
296575
  Олесь О. Вовченя : Вірші: Для дошк. віку / О. Олесь. – Київ : Веселка, 1991. – 30с. – ISBN 5-301-00770-Х
296576
   Вовчий мед. – К., 1979. – 167с.
296577
  Васильченко Є. Вовчий розгул : Сатиричний розріз сьогодення / Є. Васильченко. – Суми : Козацький вал, 1998. – 72с. – ISBN 966-589-037-9
296578
   Вовчик-Блакитна Майя Василівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 26. – ISBN 966-8352-11-4
296579
   Вовчик Андрій Филимонович (1918-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 78. – ISBN 978-966-439-754-1
296580
   Вовчик Андрій Филимонович (1918-2002) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 87. – ISBN 978-966-933-054-3
296581
  Ананьєв О.М. Вовчиха : драма на 3 д., 8 карт. з прологом за мотивами однойм. оповідання О. Клбилянської. [Режисерські поради Євгенії Золотової] / Ананьєв О.М. – Київ : Мистецтво, 1966. – 100 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності ; № 2)
296582
  Гончар Л. Вовчиці вирію / Леся Гончар ; малюнки Руслана Найди. – Київ : Нова Січ, 2009. – 159, [1] с., включ. обкл. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – (Пам"ятниці Предків). – ISBN 978-966-2157-13-0
296583
  Станев Е. Вовчі ночі / Е. Станев. – Львів, 1986. – 255 с.
296584
  Фучеджієв Д. Вовчі сни / Д. Фучеджієв. – К, 1964. – 143с.
296585
  Залата Л.Д. Вовчі ягоди : роман / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 264 с.
296586
  Залата Л.Д. Вовчі ягоди : роман / Л.Д. Залата. – Київ, 1989. – 453 с.
296587
  Кондратюк В.Г. Вовчі ягоди пахучі в умовах первинної культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати досліджень біолого-екологічних особливостей вовчих ягід пахучих (Daphne cneorum L.) в умовах первинної культури. Зроблено висновок про можливість культивування цих реліктових рослин для практичних потреб.
296588
  Чопик Р. Вовчок
296589
   Вовчок Марко "Інститутка" : Біографія письменниці. Характеристика творчості. Посіб. для 9 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-98-7
296590
  Хромченко В.Г. Вогнева підготовка : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів] / В.Г. Хромченко, М.Г. Івануц, А.О. Яфонкін ; [за заг. ред. Хромченка В.Г.]. – Київ : Кондор, 2009. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335. – ISBN 978-966-351-268-6
296591
   Вогнева підготовка : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [М.М. Ляпа та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 283 с. : іл., табл. – Бібліогр. : 281-282. – ISBN 978-966-657-344-8
296592
  Стахневич В.Л. Вогнева підготовка. Підготовка стрілецької зброї і протитанкового гранатомета до стрільби та прийоми і правила стрільби із них : навч. посібник (з метод. рекомендаціями) / В.Л. Стахневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. – Київ : Ліра-К, 2015. – 192, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192. – ISBN 978-966-96938-9-1
296593
  Шерстюк В. Вогневидобування за козацької доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 118-121. – ISBN 966-7865-75-4
296594
   Вогневий поріг. – К., 1970. – 310с.
296595
  Сингаївський М.Ф. Вогневиця : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1971. – 103 с.
296596
  Стоєцький Валентин Вогнегасник - надійний помічник при гасінні пожеж (Інтерв"ю з директором Київського спецпідприємства "Пожтехніка" ДПТ України Віктором Давиденко) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 17-19 : фото
296597
  Треніна А.С. Вогнегасник для авто // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 24-25
296598
  Григор"єв Володимир Вогнегасник у кожен дім! / Григор"єв Володимир, Жилко Сергій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 17
296599
  Сухомлинський В.О. Вогнегривий коник : Казки. Притчі. Оповідання / Василь Сухомлинський ; упоряд. і передмова Ольги Сухомлинської. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2008. – 200 с. : іл. – (Скарби української літератури). – ISBN 978-966-7131-91-3
296600
  Воронов Ю.П. Вогнедишні дракони. Чи можливі були вони? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 35-40. – ISSN 2518-7104
296601
  Петров В. Вогнезрубна система хліборобства й хліборобський культ вогню / В. Петров. – Київ : ВУАН, 1932. – 60 с.
296602
  Зуб І.В. Вогнем гартоване слово / І.В. Зуб. – Київ : Знання, 1988. – 46 с.
296603
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : Роман / Генрік Сенкевич; Переклад В.Бойка. – Харків : Фоліо, 2006. – 638с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-3415-X
296604
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : Роман / Генрік Сенкевич; Переклад В.Бойка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад В. Бойка. – Харків : Фоліо, 2006. – 638с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3415-X
296605
  Сухолотюк Ігор Вогнем і мечем : Розвідка боєм / Сухолотюк Ігор, Пузанов Вадим, Мохнатко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-75 : Фото
296606
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : роман / Генрік Сенкевич ; пер. Віктора Бойко ; [передм. і слов. іст. постатей Р.П.Радишевського]. – Харків : Фоліо, 2008. – 635, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4045-9
296607
  Білогуб І.М. Вогнем Прометея / І.М. Білогуб. – Луганськ, 1960. – 100с.
296608
  Коломієць П.П. Вогнене око : повість / П.П. Коломієць. – Київ, 1976. – 119 с.
296609
  Колесников П.В. Вогнений ураган. / П.В. Колесников. – К., 1965. – 247с.
296610
  Владимиров М.І. Вогненна зона / М.І. Владимиров. – Київ : Політвидав України, 1982. – 100 с.
296611
  Сингаївський М.Ф. Вогненна трава : вірші та поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1986. – 335 с.
296612
  Ковальчук Л.З. Вогненна траєкторія : повість / Л.З. Ковальчук. – Київ, 1984. – 127 с.
296613
  Маленький І.М. Вогненна, вітряна і зливна... / Ігор Маленький. – Київ : МАУП, 2006. – 144с. : іл. – ISBN 966-608-668-9
296614
  Лук"яненко О. Вогненне дерево / О. Лук"яненко. – Київ, 1981. – 136с.
296615
  Лук"яненко О. Вогненне дерево / О. Лук"яненко. – Київ, 1988. – 436с.
296616
  Ульяненко О.С. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко. – Київ : Український письменник, 1999. – 229, [3] с. : портр. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-044-7
296617
  Ульяненко О. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-966-03-6434-9
296618
  Ульяненко О. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 312, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-617-7013-26-5
296619
  Кузьміна Л.М. Вогненне серце / Л.М. Кузьміна. – К, 1987. – 162с.
296620
   Вогненне слово боротьби. – Львів, 1982. – 220с.
296621
   Вогненне слово Кобзаря. – Київ, 1984. – 248с.
296622
  Сафронов Ю.П. Вогненний водоспад / Ю.П. Сафронов. – Київ, 1971. – 150с.
296623
  Вертій О. Вогненний декалог української літератури від Тараса Салиги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 14
296624
  Вертій О. Вогненний декалог української літератури від Тараса Салиги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 30 листопада (№ 24). – С. 14-15
296625
  Куштенко І.Ф. Вогненний мис / І.Ф. Куштенко. – К., 1985. – 182с.
296626
  Сидоренко Віктор Вогненний рай Гаваїв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 114-121 : фото
296627
  Орленко С.Г. Вогненний Цикл : збірка віршів (укр., рос., англ. мовами) / Світлана Орленко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-2994-33-9
296628
   Вогненні барви. – Київ : Молодь, 1978. – 202 с.
296629
   Вогненні вітри. – Київ, 1983. – 248с.
296630
  Мироненко П Г. Дубовик Вогненні долі. / П Г. Дубовик Мироненко. – Дніпропетровськ, 1976. – 136с.
296631
   Вогненні дороги. – Київ, 1984. – 393с.
296632
  Дмитрук А. Вогненні змії з космосу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 33-39. – ISSN 2518-7104
296633
  Іваничук Роман Вогненні стовпи : Романний триптих / Іваничук Роман. – Львів : Літопис, 2002. – 432с. – ISBN 966-7007-61-7
296634
  Іваничук Р.І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2009. – 512 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
296635
  Іваничук Р.І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 505, [5] с. – Серія засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
296636
  Іваничук Р. Вогненні стовпи : тетралогія / Ромн Іваничук. – Харків : Фоліо, 2015. – 505, [4] с. – Зміст: Кн. 1: Передлуння: прелюд ; Кн. 2: Рев оленів нарозвидні: легенда ; Кн. 3: Вогненні стовпи: притча ; Кн. 4: Космацький гердан: реквієм. - Сер. засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-7279-5
296637
  Бакуменко Д.О. Вогнепад : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71 с.
296638
  Цвіркун А.А. Вогнепальна зброя // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 105-111. – ISBN 978-617-7363-14-8
296639
  Шемета Ю. Вогнепальна зброя та ножі в училищах і гімназіях Київського навчального округу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 80-84. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
296640
   Вогнепальні поранення м"яких тканин склепіння черепа : навч. посібник / [А.О. Данчин та ін. ; за ред. А.В. Верби, О.Г. Данчина] ; Військ.-мед. департамент М-ва оборони України [та ін.]. – Київ : Лазурит-Поліграф, 2017. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 116. – ISBN 978-966-1543-55-2
296641
  Рахім І. Вогнероб / І. Рахім. – Київ, 1961. – 56 с.
296642
  Бердник О.П. Вогнесміх : роман / О.П. Бердник. – Київ, 1988. – 541 с.
296643
  Половко А.П. Вогнестійкість енергоефективних стінових огороджуючих конструкцій житлових та громадських будівель : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Половко А.П. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи; Львів. держ. ун-т безпеки і життєдіяльності. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
296644
  Субота А.В. Вогнестійкість несучих сталевих конструкцій машинних залів атомних електростанцій за умов аварійного горіння водню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Субота Андрій Вікторович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
296645
  Омельченко В.І. Вогнетворці / В.І. Омельченко. – Київ, 1972. – 55 с.
296646
   Вогнетривка промисловість України до сорокових роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Х., 1958. – 51с.
296647
  Пітак Ярослав Миколайович Вогнетривкі та жаростійкі неформовані матеріали на основі композицій системи RO-R2O3-RO2-P2O5 : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.11 / Пітак Я.М.; Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 62 назви
296648
  Нагорный А.О. Вогнетривкі цементи на основі композицій системи СаО-АL2O3-SiO2-P2O5. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.11 / Нагорный А.О.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
296649
  Станіц Б. Вогнеходці // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.26-28


  Свято."Ті, що ходять по вогні" у Болгарії.
296650
   Вогни. – К., 1990. – 203с.
296651
  Шморгун Є.І. Вогник-цвіт / Є.І. Шморгун. – Львів, 1989. – 238с.
296652
  Кучер В.С. Вогник : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1969. – 91с.
296653
   Вогник. – К., 1986. – 191с.
296654
  Вовк П. Вогник : збірка віршів (2004-2006) / Поліна Вовк. – Київ : Київський університет, 2006. – 20 с. – ISBN 966-594-858-X
296655
  Чайка К. Вогник : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 113
296656
  Антонов С.П. Вогник вдалині : повість / С.П. Антонов. – Київ, 1970. – С. 131-223
296657
  Серпілін Л.С. Вогник на узліссі : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1967. – 254 с.
296658
  Сергієнко І. Вогник у вікні : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 8-13. – ISSN 0131-2561
296659
  Тартаковський Б.С. Вогник у Карпатах / Б.С. Тартаковський. – Київ : Молодь, 1956. – 103 с.
296660
  Мікульонок І.О. Вогник у руці! / І.О. Мікульонок, Ревуцька Любов, Ревуцька Людмила // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 14-21


  Історія взаємовідносин людини і вогню.
296661
  Капустинська Н. Вогник, що зцілює, Або місія Світлани Касьяненко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Дитяча письменниця, поет-пісняр, автор та виконавець Світлана Касьяненко створила 130 різножанрових пісенних творів.
296662
  Гетьман В.П. Вогник. / В.П. Гетьман. – К., 1967. – 218,5с.
296663
  Тимчук В. Вогнити! Вижити! Перемогти! / Володимир Тимчук ; за літ. ред. Ярини-Марії Тягнибок. – Львів : Астролябія, 2016. – 159, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-664-071-4


  В пр. №1708978 напис: Дарунок з нагоди 25-ліття Збройних Сил України! У день відзначення цієї книги - лауреата премії ім. Богдана Хмельницького. З вірою в Україну. Перемагаймо! Підпис. Київ, 5.12.2016
296664
  Тимчук В. Вогнити! Вижити! Перемогти! / Володимир Тимчук. – Вид. 7-ме (скороч. версія). – Львів : Астролябія, 2017. – 39, [1] с. : іл. – Премія Богдана Хмельницького за краще висвітлення військ. тематики у творах літ. та мистецтва (2016). – ISBN 978-617-664-071-4
296665
  Лисенко І.М. Вогнища української культури : енциклопедичний словник / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2014. – 198, [2] с. – ISBN 978-617-581-217-4


  Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - від автора. Підпис, м. Київ, 25. 07. 2014
296666
  Бичко В В. Вогнище / В В. Бичко. – Київ, 1959. – 316 с.
296667
  Федін К.О. Вогнище / К.О. Федін. – Київ
1. – 1963. – 405с.
296668
  Бичко В.В. Вогнище / В.В. Бичко. – Київ, 1969. – 236с.
296669
  Павличко Д.В. Вогнище : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1979. – 74 с.
296670
  Рябий М.О. Вогнище / М.О. Рябий. – Одеса : Маяк, 1981. – 272с.
296671
   Вогнище землетрусу: моделювання, визначення параметрів і використання / Д.В. Малицький, О.О. Муйла, А.Ю. Павлова, О.Д. Грицай, Ю.П. Коваль, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 66-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1684-2189
296672
  Ірванець О.В. Вогнище на дощі / О.В. Ірванець. – Львів, 1987. – 117с.
296673
  Рильський М.Т. Вогні / М.Т. Рильський. – Київ : Молодь, 1961. – 191 с.
296674
  Шкаровська І.І. Вогні в яру / І.І. Шкаровська. – Київ : Веселка, 1977. – 123 с.
296675
  Глушко О.К. Вогні маяків / О.К. Глушко. – Одеса, 1970. – 36с.
296676
  Дарницький Володимир Вогні маяків // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 8-9 : Фото
296677
  Василевська В. Вогні на болотах : роман / В. Василевська, 1940
296678
  Василевська В. Вогні на болотах : роман / В. Василевська. – Київ : Молодий більшовик
1. – 1945. – 357 с.
296679
  Юрезанський В.Т. Вогні на Дніпрі / В.Т. Юрезанський. – К, 1952. – 203с.
296680
  Тимошенко В.І. Вогні над буровими / В.І. Тимошенко. – Х. : Прапор, 1978. – 61с.
296681
  Тимошенко В.І. Вогні над буровими / В.І. Тимошенко. – Х, 1978. – 61с.
296682
  Науменко П О. Вогні над Дінцем / П О. Науменко. – К, 1961. – 127с.
296683
  Дубов М.І. Вогні над рікою / М.І. Дубов. – К, 1953. – 108с.
296684
  Чернець В.І. Вогні райкому / В.І. Чернець. – Київ, 1971. – 79с.
296685
  Клевцова Л.Д. Вогні рампи / Л.Д. Клевцова. – К, 1977. – 176с.
296686
   Вогні свята на передовій // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 4


  Оркестр Військового інституту – постійний учасник культурно-мистецьких турів у районі проведення АТО, його творчий колектив щороку готує Різдвяну виставу. Військовий диригент ВІКНУ - майор Юрій Копач.
296687
  Лисенко Ф.К. Вогні семирічки / Ф.К. Лисенко, Й.А. Железняк. – К., 1959. – 48с.
296688
  Мушкетик Ю.М. Вогні серед ночі : Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1959. – 232с.
296689
  Алексєєнко Г.Д. Вогні у міжгір"ях / Г.Д. Алексєєнко. – Ужгород, 1981. – 256с.
296690
  Кочура Панас Вогні юності / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 318 с.
296691
  Кочура П. Вогні юності : Оповідання, повісті / П. Кочура. – Київ : Дніпро, 1965. – 291с.
296692
  Гоян Я.П. Вогні яворові : нариси / Я.П. Гоян. – Київ, 1984. – 223 с.
296693
   Вогнівки (Lepidoptera; Pyralidae) Чернігівської області / О.В. Говорун, П.М. Шешурак, О.І. Коваленко, О.А. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Подано результати багаторічних досліджень фауни вогнівок Чернігівської області. Список містить 113 видів вогнівок, 56 з яких вперше вказано для області. Уперше вказано для України: Catoptria permiacus (G. Petersen, 1924).
296694
  Совинський В.В. Вогнівки Київщини. / В.В. Совинський, 1935. – 47-139с.
296695
  Куликов А.В. Вогнутость функции выплат свинг опциона в биномиальной модели / А.В. Куликов, Н.О. Малих // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 74-85. – ISSN 0868-6904
296696
  Завірюхіна Марія Вогняна Земля на двох / Завірюхіна Марія, Кастейс Жорді // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 26-32 : фото
296697
  Мамчур Ф.І. Вогняна обітниця / Ф.І. Мамчур. – Київ, 1985. – 134 с.
296698
  Загорулько Б.Т. Вогняна саламандра : повість / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр, 1968. – 183 с.
296699
  Халіде-Едіт Вогняна сорочка. / Халіде-Едіт. – Харків. – 143с.
296700
  Бердник О.П. Вогняний вершник : феєрії / О.П. Бердник. – Київ : Молодь, 1989. – 365 с. – (Компас: Подорожі. Пригоди. Фантастика)
296701
  Гамарра П"єр Вогняний дім / Гамарра П"єр. – Київ, 1981. – 111с.
296702
  Лисюк Д.П. Вогняні заграви : [поезії] / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2015. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-329-3


  У пр. № 1719075 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
296703
  Вільний В.М. Вогняні троянди : роман / В.М. Вільний. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 359 с.
296704
  Ребро П.П. Вогнярі : поезії / П.П. Ребро. – Київ : Молодь, 1971. – 72 с.
296705
  Голубєв Г.М. Вогонь-охоронець / Г.М. Голубєв. – К., 1965. – 163с.
296706
  Братунь Р.А. Вогонь : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1956. – 68 с.
296707
  Зайвий О.Ф. Вогонь : поезії / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 58 с.
296708
  Коротич В.О. Вогонь : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1968. – 95 с.
296709
  Анрі Барбюс Вогонь : оповідання / Анрі Барбюс. – Київ, 1969. – 340 с.
296710
  Конак С.В. Вогонь : поезії / С.В. Конак. – Одеса : Маяк, 1975. – 24 с.
296711
  Козланюк П.С. Вогонь : оповідання, нариси, статті / П.С. Козланюк. – Львів : Каменяр, 1979. – 184 с.
296712
  Бетчен Дж. Вогонь бажання: зародження фотографії = Burning with desire: the conception of photography / Джефрі Бетчен ; пер. з англ. Ярослави Стріхи. – Київ : Родовід, 2019. – 243, [2] с. : іл., фотоіл. – Пер. за вид.: Batchen Geoffrey. Burning with desire: the conception of photography. MIT Press, 1997. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим.: с. 198-243. – (Теорія та історія фотографії : сер. перекладів / за наук. ред. Олени Червоник). – ISBN 978-617-7482-38-2
296713
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран : роман / В.О. Речмедін. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 252 с.
296714
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран : Романи / В.О. Речмедін. – Київ : Дніпро, 1976. – 424с.
296715
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран. Народження Афродіти : романи / В.О. Речмедін. – Київ, 1976. – 424 с.
296716
  Мірошниченко О. Вогонь в народній традиції та фольклорних текстах українців та іранських народностей // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 287-292
296717
  Сохань П.С. Вогонь вічної дружби (російського, українського та болгарського народів / П.С. Сохань. – К., 1966. – 115с.
296718
  Каттаріна С. Вогонь горить завжди = Un fuoco sempre acceso : як віднайти жагу до життя / Сильвіо Каттаріна. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 215, [4] с. – Парал. тит. арк. італ. - Пер. вид.: Un fuoco sempre acceso / Silvio Cattarina. Itaca, 2014. – (Bibliotheca paedagogica). – ISBN 978-966-378-624-7
296719
  Петльований В.І. Вогонь для Промітея / В.І. Петльований. – Київ, 1976. – 156 с.
296720
   Вогонь доблесті. – Одеса, 1990. – 287с.
296721
  Андрущенко Ю.В. Вогонь душі : поезії : біогр. довідка / Андрущенко Ю.В. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 63 с.
296722
  Матіос М.В. Вогонь живиці / М.В. Матіос. – Ужгород, 1986. – 54с.
296723
  Драч І.Ф. Вогонь з попелу : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1995. – 117 с.
296724
  Байдебура П.А. Вогонь землі : повість / Павло Байдебура. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 163 с. : іл.
296725
  Байдебура П.А. Вогонь землі : роман / П.А. Байдебура. – Київ, 1979. – 496 с.
296726
  Байдебура П.А. Вогонь землі : роман, оповідання / Павло Байдебура. – Донецьк : Донбас, 1981. – 350 с.
296727
  Артюх Л. Вогонь і вода в системі звичаєвих заборон // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 31-41. – ISSN 0130-6936
296728
  Німенко А.В. Вогонь і камінь. : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1975. – 71 с.
296729
  Рахманний Р. Вогонь і попіл = Fire and cinders : порив і злам Івана Дзюби / Р. Рахманний; Роман Рахман ; передм.: д-р М. Антонович. – Монреаль : ВіК, 1974. – 112 с. – Розгорнутий тит. арк. укр., англ. - Текст укр., англ.
296730
  Андрійченко Б.М. Вогонь і попіл : роман / Борис Андрійченко ; [худож. Г.Г. Якимчук]. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 343 с. : іл.
296731
  Мигаль Т.С. Вогонь і чад : роман / Т.С. Мигаль. – Львів, 1970. – 451 с.
296732
  Мигаль Т.С. Вогонь і чад : роман / Т.С. Мигаль. – Львів : Каменяр, 1974. – 656 с.
296733
   Вогонь його серця. Спогади про Анатолія Москаленка / Нац. спілка журеналістів України ; [авт.-упоряд. Ю.В. Бондар ; ред. рада: Ю.В. Бондар та ін.]. – Київ : Експрес-об"ява, 2014. – 389, [3] с., [16] арк. фот. : фот. – Сер. засн. 2011 р. – Бібліогр.: с. 360-389. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 4). – ISBN 978-966-97450-0-2
296734
  Калинець І.М. Вогонь купала : поезії / І.М. Калинець. – Київ, 1966. – 64 с.
296735
  Вовк В. Вогонь Купала / Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро ; Львів : БаК, 2014. – 139, [1] с. – ISBN 978-966-2227-31-4
296736
  Влизько О. Вогонь любві : поезії / О. Влизько. – Київ, 1968. – 231 с.
296737
  Бедзик Ю.Д. Вогонь на вершині Комо / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1960. – 231с.
296738
  Бровченко В.Я. Вогонь на обрії : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1988. – 154 с.
296739
  Фісун В.П. Вогонь над скарбом як продукт метаморфози золота в архітектоніці епосу народів Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79-81. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Мова йде про поширений в українському фольклорі сюжетотворчий мотив перетворення вогню в золото та навпаки, оснований на прадавній вірі людини у здатність переходу однієї природної сутності в іншу.
296740
   Вогонь непогасимий. Син артелериста. Руки гевари. Героїчні поеми. : Для середнього та старшого шкілььного віку / К. Симонов, И. Тарба, Э. Долматовський, В. Аптекарев. – Київ, 1983. – 48с.
296741
  Головко Д.А. Вогонь папороті / Д.А. Головко. – К., 1988. – 188с.
296742
  Сюндюков І. Вогонь під попелом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  У чому саме Тарас Шевченко був пророком?
296743
  Вітович І. Вогонь поглинув 200 років історії Бразилії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 95). – С. 9


  Масштабна пожежа знищила Національний музей Бразилії: втрачено 200 років історії.
296744
  Совенко Олена Вогонь помилок не пробачає // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 20
296745
  Собко В.М. Вогонь Сталінграда : Роман / В.М. Собко. – Львів : Радянський письменник, 1947. – 218с.
296746
  Семенчук І.Р. Вогонь творення / І.Р. Семенчук. – Київ, 1968. – 165 с.
296747
  Де Олександр Вогонь трояндний / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1970. – 112с.
296748
  Проненко Володимир Вогонь у кишені. 180 років тому винайдено сірники // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 17-20 : Фото
296749
  Грябан В. Вогонь у лікувальній магії українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 26-29
296750
  Машкін М.В. Вогонь у пітьмі : повість / М.В. Машкін. – Ужгород : Карпати, 1968. – 152 с.
296751
  Виговський В. Вогонь юного серця : повість / В. Виговський. – Київ, 1955. – 100 с.
296752
  Виговський В.С. Вогонь юного серця : повість / В.С. Виговський. – Київ : Молодь, 1958. – 144 с.
296753
  Флентер Керстен Вогонь&лед // Протей : Перекладацький альманах / Народна українська академія; Кафедра теорії та практики перекладу. – Харків, 2006. – Вип. 1. – С. 318. – ISBN 966-8558-62-6
296754
  Слабошпицький М. Вогонь, а не попіл // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 квітня (№ 16). – С. 12


  Нотатки про Івана Корсак після появи його роману "За серпанком, загадковим серпанком".
296755
  Єрмаков Микола Вогонь, вода й пожежні відра // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 53-54 : рис.
296756
  Царський А.Я. Вогонь, людина і пожежа // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 48
296757
  Крижанівська Р. Вогонь, що запалюється від вогню / Матеріали підготувала викладач коледжу О. Остапченко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 липня (№ 32). – С. 1-2


  Про педагогічний коледж Головного управління освіти держадміністрації м. Києва при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У березні 1992 року Вчена рада КДУ ім. Т.Г. Шевченка своїм рішенням прийняла коледж до своєї структури.
296758
  Салига Т.Ю. Вогонь, що не згаса ... / Тарас Салига ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2017. – 639, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 630-639. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-06-0747-7
296759
  Барбюс А. Вогонь. (Щоденник взводу) : роман, оповідання / А. Барбюс ; пер. з фрунц. М. Терещенка [та ін.]. – Київ : Дніпро, 1969. – 340 с.
296760
  Барбюс Анрі Вогонь. (Щоденник взводу) / А. Барбюс ; пер. з фрунцузької Терещенко М. – Київ : Молодь, 1974. – 303 с.
296761
  Барбюс Анрі Вогонь. (щоденник одного взводу) / А. Барбюс. – Київ : Молодь, 1958. – 308 с. : іл.
296762
  Павловский В. Вогулы / В. Павловский. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1907. – 229, VIII с.
296763
  Чернецов В. Вогульские сказки / В. Чернецов. – Л., 1935. – 143с.
296764
  Мурашкін М.Г. Вода-вогонь / Михайло Мурашкін. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 42, [2] с. – ISBN 978-617-7109-33-3
296765
  Лурье А.И. Вода - бесценный дар природы : Научно-популярный очерк / А.И. Лурье. – Харьков : Прапор, 1984. – 103с.
296766
  Лурье А.И. Вода - бесценный дар природы / А.И. Лурье. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Прапор, 1990. – 175с.
296767
  Ходжаєв М. Вода - на добро : роман / М. Ходжаєв. – Київ, 1979. – 168 с.
296768
  Антонюк Н.Г. Вода - найкоштовніший мінерал Землі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
296769
  Логвін В. Вода - ресурс, який визначає шляхи розвитку людства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 55-60. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
296770
  Романченко І.С. Вода - стратегічний ресурс майбутнього / І.С. Романченко, М.П. Бойчак, З.І. Аксенова // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-29
296771
  Горский Н.Н. Вода - чудо природы / Н.Н. Горский. – Москва, 1962. – 224с.
296772
  Анисимов-Спиридонов Вода - это здоровье и долголетие / Анисимов-Спиридонов Д.Д., Лабза А.Д. – Москва, 1991. – 16 с.
296773
  Суслов Б.Н. Вода / Б.Н. Суслов; Под ред. проф. В.Г.Богорова. – Москва-Ленинград, 1950. – 64с.
296774
  Артемьева С.Ф. Вода : (Свойства, ресурсы, использ.) / сост.: С. Ф. Артемьева. – Москва : Знание, 1981. – 32с. – (В помощ лектору)
296775
  Лосев К.С. Вода / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 269с.
296776
  Аросев Григорий Вода : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 25-26. – ISSN 0321-1878
296777
  Ошанин Л.И. Вода бессмертия / Л.И. Ошанин. – М, 1976. – 159с.
296778
  Клинов Ф.Я. Вода в атмосфере при низких температурах / Ф.Я. Клинов. – М., 1960. – 172с.
296779
   Вода в атомной энергетике. – Киев, 1983. – 254 с.
296780
   Вода в дисперсных системах. – М, 1989. – 285с.
296781
  Камолікова Ольга Вода в житті, в будинках. в садах та парках. Від історії до сьогодення, від естетики до екології та економіки // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 49-55 : фото
296782
  Орленок В.В. Вода в истории Земли и планет / В.В. Орленок. – Калининград, 1989. – 132с.
296783
  Орленок В.В. Вода в истории Земли и планет / В.В. Орленок. – М., 1990. – 47с.
296784
  Матяш И.В. Вода в конденсированных средах / И.В. Матяш. – Киев : Наукова думка, 1971. – 100с.
296785
  Гороф"янюк І. Вода в магічних віруваннях подолян: етнолінгвістичні спостереження / І. Гороф"янюк, В. Волинець // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (15). – C. 31-37. – ISSN 2415-8828
296786
  Кадик А.А. Вода в магматических расплавах / А.А. Кадик, Е.Б. Лебедев, Н.И. Хитаров. – Москва : Наука, 1971. – 267с.
296787
  Кондрашев С.К. Вода в орошаемом хозяйстве / С.К. Кондрашев. – М, 1922. – 163с.
296788
  Хачатурян С.А. Вода в орошаемом хозяйстве низменной зоны ССР Армении / С.А. Хачатурян. – Тифлис, 1931. – 87с.
296789
   Вода в полимерах. – Москва, 1984. – 555 с.
296790
  Талалай Л.М. Вода в пригорщі : поезії / Л.М. Талалай. – Київ, 1981. – 158 с.
296791
  Лункевич В.В. Вода в природе / В.В. Лункевич. – М.-Л., 1929. – 127с.
296792
  Лункевич В.В. Вода в природе / В.В. Лункевич. – 7-е испр. изд. – М.-Л., 1929. – 127с.
296793
  Колобанов С.К. и др. Вода в природе и технике / С.К. и др. Колобанов. – Киев, 1982. – 134с.
296794
  Ярошенко М.Ф. Вода в природе и хозяйстве Молдавии / М.Ф. Ярошенко, М.А. Пояг. – Кишинев, 1966. – 78с.
296795
  Кирста Б.Т. Вода в пустыне. / Б.Т. Кирста, Н.Т. Кузнецов. – Ашхабад, 1985. – 97с.
296796
  Наймушина Т.А. Вода в русской, турецкой и сомалийской языковых картинах мира (на материале пословиц и поговорок) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 93-96. – ISSN 2307-4558
296797
  Михайленко А.Г. Вода Вербової криниці : повісті / А.Г. Михайленко. – Київ, 1986. – 248 с.
296798
  Дерпгольц В.Ф. Вода во Вселенной. В космосе, на малых телах Солнечной системы, в атмосферах, на поверхности и в недрах планет / В.Ф. Дерпгольц. – Ленинград : Недра, 1971. – 223с.
296799
   Вода волшебного ущелья // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 41 : Іл.
296800
  Пестушко В. Вода все помнит! : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 70 : Іл.
296801
  Падерин Г.Н. Вода для пулемета / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1986. – 288с.
296802
  Шнайдер Йоханнес Вода для Рима / Шнайдер Йоханнес, Верманн Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 116-123 : фото. – ISSN 1029-5828
296803
  Вергеенко С.А. Вода живая и мертвая в народно-мифологической картине мира // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 247-250


  Статья посвящена анализу одного из образов-архетипов поэтического пространства заговоров - воде. Образ воды рассматривается с точки зрения мифологической традиции.
296804
  Кудельский А.В. Вода жизни нашей. / А.В. Кудельский. – Минск, 1992. – 203с.
296805
  Іваничук Р.І. Вода з каменю : роман / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1982. – 264 с.
296806
  Іваничук Р.І. Вода з каменю : роман / Р.І. Іваничук. – Київ, 1983. – 242 с.
296807
  Іваничук Р.І. Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2007. – 416с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3950-7


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
296808
  Іваничук Р.І. Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4007-7


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
296809
  Кіпоренко М.І. Вода з криниці : повість / М.І. Кіпоренко. – Київ, 1971. – 150 с.
296810
  Баклай Н. Вода з надбитого глека // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 55-57.
296811
  Кауфман Л. Вода закрытых шахт - источник геотермальной энергии // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 10-14
296812
  Перхавко Валерий Вода Земли Обетованной // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 5 (53). – С. 66-83. – ISSN 1812-867Х
296813
  Кульский Л.А. Вода знакомая и загадочная / Л.А. Кульский. – Киев, 1982. – 120с.
296814
   Вода и водные растворы при температурах ниже О градусов по Цельсию. – К, 1985. – 387с.
296815
  Линд Г. Вода и город / Г. Линд. – Л., 1984. – 68с.
296816
  Крафтс А.С. Вода и ее значение в жизни растений / А.С. Крафтс, Х.Б. Карриер, К.Р. Стокинг. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1951. – 388с.
296817
  Суслов Б.Н. Вода и ее применение / Б.Н. Суслов. – Москва, 1954. – 108с.
296818
  Аксенов С.И. Вода и ее роль в регуляции биологических процессов / С.И. Аксенов ; отв. ред. А.Б. Рубин ; АН СССР, Моск. о-во испытателей природы. – Москва : Наука, 1990. – 117 с.
296819
  Игнатьев И.И. Вода и жидкие тела / Ив. Игнатьев. – Петербург : [б. и.]. – 102 с. – (Физика дома и в школе ; Кн. 1)
296820
  Конычев А.А. Вода и жизнь / А.А. Конычев, Ф.М. Магальник. – Кишинев, 1984. – 198 с.
296821
  Конычев А.А. Вода и жизнь / А.А. Конычев, Ф.М. Магальник. – Кишинев, 1985. – 198 с.
296822
  Львович М.И. Вода и жизнь (Водные ресурсы, их преобразование и охрана) / М.И. Львович. – Москва : Мысль, 1986. – 253с.
296823
  Новиков Ю.В. Вода и жизнь на Земле / Ю.В. Новиков, М.М. Сайфутдинов. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
296824
  Грабоу К У.О. Вода и здоровье населения // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 581-622. – ISBN 5-89317-203-5
296825
  Мернова Мария Вода и камень // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 65 : фото
296826
  Классен В.И. Вода и магнит / В.И. Классен. – Москва : Наука, 1973. – 111 с.
296827
  Палей М. Вода и пламень // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 6. – С. 69-80. – ISSN 0130-7673
296828
  Колодин М.В. Вода и пустыни / М.В. Колодин. – М., 1981. – 119с.
296829
  Сычев А.П. Вода и растворы. / А.П. Сычев. – М., 1961. – 38с.
296830
   Вода и человек : Сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 79с. – ISBN 5-376-00850-9
296831
  Иванычук Р.И. Вода из камня / Р.И. Иванычук. – М, 1986. – 461с.
296832
  Пестушко В. Вода из камня : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 70 : Іл.
296833
  Синюков В.В. Вода известная и неизвестная / В.В. Синюков. – Москва : Знание, 1987. – 175с.
296834
  Батмангхелидж Ф. Вода исцеляет, лекарства убивают : [как вода излечила людей от неизлечимых заболеваний : руководство по естественному оздоровлению] / Ф. Батмангхелидж ; [пер. с англ. О.Г. Белошеев]. – Минск : Попурри, 2005. – 348, [3] с. – Пер. изд.: Water cures: drugs kill / F. Batmanghelidj. Vienna: Global Health Solutios, 2003. - Сер. осн. в 1998 г. – (Серия "Здоровье в любом возрасте" ) ( Здоровье и альтернативная медицина). – ISBN 985-483-354-2
296835
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 1 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
296836
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 2 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
296837
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 2 (19). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
296838
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води) ; голов. ред. І.М. Астрелін. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 3 (20). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
296839
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води) ; голов. ред. І.М. Астрелін. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 1 (21). – 2017. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
296840
  Мальцев П.М. Вода і життя. / П.М. Мальцев. – К., 1971. – 48с.
296841
  Павленко А.М. Вода і її роль в природі та народному господарстві : лекція / А.М. Павленко. – Київ : Вид-во АН УССР, 1947. – 45 с.
296842
  Чернявська О.О. Вода і символіка очищення в поезії Б.-І. Антонича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 286-290. – ISBN 978-966-188-046-6
296843
   Вода й вогонь в українських легендах та віруваннях : [збірка] / [авт.-упоряд.] Алла Ковтун ; [авт. передм. А.А. Ковтун ; ред. Т.Є. Мозгова ; фото: Володимир Говоруха та ін.]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2015. – 143, [1] с. : кольор. іл. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 143. – ISBN 978-966-2082-16-6
296844
  Рождественський І.Г. Вода й калій у главконітових пісках Канівського й Подільського районів / І.Г. Рождественський, 1930. – С. 57-65. – Окремий відб. з "Матеріалів до вивчення агрономічних руд України".Вип.6/2,Київ,1930
296845
  Волеваха М.М. Вода й повітря нашої планети / М.М. Волеваха. – Київ : Наукова думка, 1974. – 157с.
296846
  Ходжаев М. Вода к добру снится : роман / Мухиддин Ходжаев; пер. с тадж. В.Тальвика. – Москва : Советский писатель, 1982. – 311 с.
296847
  Амвросьева Т.В. Вода как естественный фактор передачи инфекционных заболеваний / Т.В. Амвросьева, З.Ф. Богуш // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 49-53 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
296848
  Щигленко Евгений Вода камень точит : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 24-26 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
296849
  Бобак А. Вода Криму: від роздратування до погроз // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 9 жовтня (№ 19)
296850
  Белов Ю.П. Вода мертвая и живая / Ю.П. Белов. – Ашхабад, 1977. – 271с.
296851
   Вода мира и мир воды : (Проблема чистой воды на планете). – Москва : Знание, 1976. – 95с.
296852
  Кузьменко М.І. Вода міняє колір / М.І. Кузьменко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 123с.
296853
  Коровин А. Вода моего детства : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 101-105. – ISSN 0130-7673
296854
  Рубакин Н.А. Вода на земле, под землей и над землей / Н.А. Рубакин. – Москва, 1918. – 39с.
296855
  Шим Э.Ю. Вода на камешках. / Э.Ю. Шим. – М., 1970. – 208с.
296856
  Гунько В.М. Вода на межфазной границе = Water at the interface / В.М. Гунько, В.В. Туров, П.П. Горбик ; под ред. В.В. Гончарука. – Киев : Наукова думка, 2009. – 694 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1005-2
296857
  Фольварочний В.І. Вода отчої криниці / В.І. Фольварочний. – Київ, 1980. – 56с.
296858
  Загубинога О. Вода під прицілом науковців. Інтегрована авторська програма гуртка // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Серпень (№ 8). – С. 18-63
296859
  Зецкер И.С. Вода под водой / И.С. Зецкер. – М, 1988. – 48с.
296860
  Киссин И.Г. Вода под землей / И.Г. Киссин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – 224 с. – (Серия "Проблемы науки и технического прогресса")
296861
  Усик Світлана Вода помилок не прощає! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 28
296862
  Гята Ф. Вода спит, враг не спит : повесть / Фатмир Гята ; пер. с алб. А. Сиповича. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 111 с.
296863
  Гята Ф. Вода спить - ворог не спить : повість / Фатмір Гята ; [пер. А. Шиняна і Л. Смілянського]. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 140 с.
296864
  Коненко Г.Д. Вода та її значення у народному господарстві / Г.Д. Коненко. – К., 1965. – 39с.
296865
  Гудим Л.І. Вода та її особливості. П"єзоефект. Інформаційні поля / Л.І. Гудим. – Київ : ЕКМО, 2003. – 44с.
296866
  Чурков А. Вода тече вгору : записки юного мандрівника / Аркадій Чурков ;. – Київ : Молодь, 1957. – 100 с.
296867
  Вербицька Л. Вода у поетичному світі Івана Франка: філософська символіка стихії на рівні макро- та мікрокосму // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 130-139. – ISSN 0130-528Х
296868
  Сорочук Л. Вода як "жіночий" символ родючості // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 47-49. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Розглядаються особливості сприйняття навколишнього світу нашими предками через обрядно-символічну систему символів. Визначним символом жінки, чистоти та родючості в міфологічній свідомості є вода.
296869
  Зигрій О. Вода як об"єкт правового регулювання використання та охорони / О. Зигрій, А. Вітик, А. Кузьменчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 168-173. – ISSN 2524-0129
296870
  Коларова Я. Вода! / Я. Коларова. – Донбасс, 1982. – 191с.
296871
   Вода, дарующая здоровье // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
296872
  Кульский Л.А. Вода, ее использование в настоящем и будущем / Л.А. Кульский. – К., 1977. – 48с.
296873
  Потушняк Ф.М. Вода, земля и воздухъ в народномъ върованю / Ф.М. Потушняк. – Унгварь, 1942. – 216с.
296874
  Гайдук В.И. Вода, излучение, жизнь / В.И. Гайдук. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
296875
  Кобахидзе Д.Н. Вода, как важный фактор динамики биоценозов пониженной части колхидской низменности / Д.Н. Кобахидзе ; АН Грузинской ССР, Зоологический ин-т. – Тбилисси, 1940. – [5] с.
296876
  Зарубин Г.П. Вода, которую мы пьем / Г.П. Зарубин. – М, 1972. – 80с.
296877
  Онегов А.С. Вода, настоянная на чернике / А.С. Онегов. – М, 1983. – 238с.
296878
  Реглер Г. Вода, хлеб и пули / Г. Реглер. – Ленинград, 1936. – 293с.
296879
  Эйнгорн Г.Л. Вода. / Г.Л. Эйнгорн. – Х., 1923. – 60с.
296880
  Суслов Б.Н. Вода. / Б.Н. Суслов. – Киев, 1952. – 72с.
296881
   Вода. Индикаторные системы / В.М. Островская, О.А. Запорожец, Г.К. Будников, Н.М. Чернавская; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). Науч. - произв. предприятие ЭКОНИКС. – Москва, 2002. – 266с.
296882
   Вода. Комплексное использование и охрана водных ресурсов Советского Союза = Water. Integrated Use and Conservation of Water Resources in the Soviet Union. – Москва : Внешторгиздат, 1990. – 100 с. – к Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии 1981-1990 гг.
296883
  Белый Л.М. Вода...Прошлое, настоящее и будущее / Л.М. Белый. – Одесса : Маяк, 1974. – 116с.
296884
  Бахман Клаус Вода: загадочная родина жизни : Наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 76-94 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
296885
  Соколов А.А. Вода: проблемы на рубеже ХХІ века / А.А. Соколов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 168с.
296886
  Гончарук В.В. Вода: проблемы устойчивого развития цивилизации в XXI веке / В.В. Гончарук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины ; Satellite centre of the Trace Element Inst. for UNESCO. – Киев : ИКХХВ НАН Украины, 2003. – 47, [1] с.
296887
  Кони Ф.А. Водевили / Ф.А. Кони. – Москва, 1937. – 248 с.
296888
  Ленский Д.Т. Водевили / Д.Т. Ленский. – М, 1937. – 264с.
296889
  Чехов А.П. Водевили и инсценировки / А.П. Чехов. – М, 1935. – 167с.
296890
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – 2-е изд. – МоскваЛ,, 1937. – 135с.
296891
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – Калинин, 1937. – 76с.
296892
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – Ставрополь, 1944. – 74с.
296893
  Чехов А.П. Водевили. Свадьба. Юбилей. Предложение. Медведь. Трагик по неволе / А.П. Чехов. – МоскваЛ,, 1944. – 59с.
296894
  Елисеева В. Водевиль Идалии, или Полемика вокруг Полетики // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 158-168.
296895
  Елисеева Валерия Водевиль Идалии, или Полемика вокруг Полетики : Люди и судьбы / Елисеева Валерия, Карусель Вероника // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 158-168 : Фото
296896
  Мусулевская Е. Водевильное творчество Петра Андреевича Каратыгина // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 64-69
296897
  Шестакова Д. Водевілі Антона Чехова на сцені київського театру Миколи Садовського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 254-262. – ISSN 1997-4264
296898
  Сміян О.Д. Водень і руйнування металу об"єктів тривалої експлуатації / О.Д. Сміян ; за заг. ред. акад. НАН України В.В. Панасюка ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ : Наукова думка, 2018. – 342, [2] с. : іл., табл. – Від ред., автора та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 310-339. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1659-0
296899
  Кислинська Г.Є. і Содатов М.П. Водень. / Г.Є. і Содатов М.П. Кислинська. – К., 1967. – 43с.
296900
  Дєєв Ю.О. Води : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 21-25
296901
  Банник Г.І. Води алювіальних відкладів Слов"яно-Краматорського району / Г.І. Банник, В.І. Пелешенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
296902
  Іваненко О.Д. Води з кринички : повісті, оповідання / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 216 с.
296903
  Будько Назар Води і культпоходи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 12-16 : фото
296904
   Води і насолоди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 12-13 : фото
296905
  Такакура Т. Води Хаконе / Т. Такакура. – К., 1955. – 272с.
296906
  Рыбаков А.Н. Водители / Рыбаков А.Н. – Москва : Советский писатель, 1951. – 312 с. : портр.
296907
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1952. – 226с.
296908
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1954. – 226с.
296909
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1964. – 226с.
296910
  Рыбаков А.Н. Водители : Екатерина Воронина; Приключения Кроша; Каникулы Кроша; Неизвестный солдат: Романы и повести / А.Н. Рыбаков. – Москва : Советский писатель, 1971. – 702с.
296911
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1973. – 226с.
296912
  Баскаков Н. Водители стахановского класса / Н. Баскаков, З. Гинзбург. – Ленинград : Лен. газ.-журн. и кн. изд-во, 1948. – 120 с.
296913
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1959. – 479с.
296914
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1966. – 480с.
296915
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – Владивосток, 1977. – 463с.
296916
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1985. – 479с.
296917
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1989. – 480с.
296918
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Николай Чуковский. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2006. – 608с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-036343-5
296919
  Афанасьев М.Б. Водителю о дорожном движении / М.Б. Афанасьев. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1977. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 157
296920
  Афанасьев М.Б. Водителю о дорожном движении / М.Б. Афанасьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1980. – 160 с. : ил.
296921
  Папышев Н.М. Водителю о первой медицинской помощи / Н.М. Папышев. – 2-е изд. перераб. доп. – М, 1985. – 96с.
296922
  Калисский В.С. Водителю о правилах дорожного движения / В.С. Калисский. – К, 1976. – 288с. + приложение
296923
  Покровская А.К. Водитель "Седова" / А.К. Покровская. – Москва, 1932. – 160с.
296924
  Жулев В.И. Водитель и безопасность дорожного движения / В.И. Жулев. – М., 1984. – 160с.
296925
  Челяпов Л.Ю. Водитель и пешеход / Л.Ю. Челяпов. – М, 1990. – 62с.
296926
  Егоров А.Д. Водитель электротележек и автотележек / А.Д. Егоров, Н.С. Савин. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М, 1979. – 232с.
296927
   Водитель, автомобиль, дорога. – М, 1978. – 224с.
296928
   Водич кроз музей града Београда. – Београд, 1950. – 29с.
296929
  Богаденко В.М. Водієві про адміністративне законодавство УРСР / В.М. Богаденко. – К, 1991. – 47с.
296930
  Рибаков А.Н. Водії / А.Н. Рибаков. – Київ : Художня література, 1952. – 226с.
296931
  Треніна А.С. Водіння в умовах недостатньої видимості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 32-33
296932
  Петрунь А.С. Водіння в умовах недостатньої видимості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 23-24
296933
  Голіков А.П. Водна безпека людства: глобальний та регіональний виміри / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, В.А. Пересадько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 26-34. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
296934
  Антипчук А.Ф. Водна мікробіологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Ф. Антипчук, І.Ю. Кірєєва. – Київ : Кондор, 2005. – 256 с. – ISBN 966-8251-33-4
296935
   Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЕС = EU water framework directive 2000/60/EC : основні терміни та їх визначення. – Київ, 2006. – 240с.
296936
  Канова Г.О. Водна стихія еросу і танатосу у поезії романтизму (на матеріалі творчості лейкістів та романтиків харківської школи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 274-281


  Дослідження поетики водної стихії у творчості лейкістів та харківської школи романтиків. На образно-символічному рівні вода творить свою неповторну метапоетику , наснажуючи творчими першоімпульсами романтичну лірику українських та англійських ...
296937
  Звонков В.В. Водная и ветровая эрозия земли. / В.В. Звонков. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 176с.
296938
  Рычин Ю.В. Водная и прибрежная флора / Ю.В. Рычин. – М., 1939. – 184с.
296939
  Мусли Н. Водная проблема в Сирии / Н. Мусли; Ред.Е.А.Щукин. – Пер. с франц. – Москва, 1954. – 284с.
296940
  Катанская В.М. Водная растительность дельты реки Аму-Дарьи и материалы по продуктивности ёё зарослей : Автореф... канд. геогр.наук: / Катанская В. М.; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Л., 1963. – 21л.
296941
  Смирнова-Гараева Водная растительность Днестра и ее хозяйственное значение / Смирнова-Гараева. – Кишинев, 1980. – 135с.
296942
  Дулепова И Б. Водная растительность южного и юго-западного Прибайкалья : Автореф... Канд.биол.наук: / Дулепова Б.И,; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Иркутск, 1962. – 18л.
296943
  Филенко О.Ф. Водная токсикология / О.Ф. Филенко. – Киев, 1988. – 154с.
296944
  Арнштам Н.Г. Водная энергия и ее использование / Н.Г. Арнштам. – Ленинград, 1932. – 72с.
296945
  Сурмач Г.П. Водная эрозия и борьба с ней / Г.П. Сурмач. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 256с.
296946
  Нагирный П.Н. Водная эрозия и охрана почв лесостепи Черновицкой области // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 28-36 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
296947
   Водная эрозия почв в Сибири. – Новосибрск : Наука, 1975. – 160с.
296948
   Водная эрозия почв и борьба с ней. – Москва : Колос, 1977. – 256с.
296949
  Орлов А.Д. Водная эрозия почв Новосибирского Приобья / А.Д. Орлов. – Новосибирск, 1971. – 176с.
296950
   Водне господарство. – Харків : Державне пляново-економічне в-во "Господарство України", 1932. – 52 с.
296951
   Водне господарство. – К, 1997. – 366с.
296952
   Водне господарство в Україні. – Київ : Генеза, 2000. – 456с. – ISBN 966-504-128-2
296953
  Погорілко М. Водне господарство ранньомодерного Львова // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 54-55
296954
  Черкашина М.К. Водне законодавство країн пострадянського простору в умовах європейської інтеграції // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 233-235. – ISBN 978-966-419-269-6
296955
  Іоффе Ю. Водне право в збройному конфлікті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 84-85.
296956
  Процевський В.О. Водне право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.О. Процевський, О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 174, [2] с. – Покажч. термінів: с. 128-150. – Бібліогр.: с. 163-174 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-078-1
296957
  Шостак Л.Б. Воднева економіка як сучасна антикризова стратегія / Л.Б. Шостак, О.І. Дікарєв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (229). – С. 16-33. – ISSN 2522-1620
296958
  Фаляхова А.О. Водневий показник (рН) природних водойм та чинники, що впливають на його значення // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 52-55 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
296959
  Велков А. Водни знаци в османотурските документы / А. Велков, С. Андреев. – София
1. – 1983. – 169с.
296960
  Галущенко М.Г. Водний баланс басейнів рік Псла, Ворскли і Орелі / М.Г. Галущенко, В.М. Зеленьов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 24)
296961
  Кожем"якін Д.В. Водний баланс басейнів річок Дністра до міста Заліщини / Д.В. Кожем"якін, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 24-36. – ISSN 2306-5680
296962
  Бесараб Ю.С. Водний баланс басейну р. Велика Вись та сучасні зміни його складових / Ю.С. Бесараб, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 101-105. – ISSN 2306-5680


  Визначено річний водний баланс басейну р. Велика Вись за період 1961-2014 рр та багаторічні зміни його складових (кількості атмосферних опадів, температури та абсолютної вологості повітря, водного стоку та сумарного випаровування). Для оцінки змін у ...
296963
  Анахов П.В. Водний баланс водосховищ змінної місткості / П.В. Анахов, С.П. Анахов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 109-112. – ISSN 2306-5680


  Непередбачені порушення водного балансу обертаються гідрологічними катастрофами. Теорія водосховищ не враховує внутрішніх чинників варіацій водного балансу, які визначають зміни їх місткості. Скорочення місткості приводить до дефіциту протипаводкової ...
296964
  Галущенко О.М. Водний баланс річкових водозборів басейну Дніпра за маловодні і багатоводні роки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 173-176. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-109-9
296965
  Гопченко Є.Д. Водний баланс системи оз. Ялпуг-Кугурлуй (в період 2006-2014 рр.) / Є.Д. Гопченко, Ю.С. Медведєва, Ю.А. Македонська // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 176-183 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902
296966
  Кризська Н.М. Водний баланс схилів // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 108-113 : рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0367-4290
296967
   Водний баланс як форма сценарію управління використанням водних ресурсів в умовах зрошення / Ю.О. Михайлов, А.М. Шевченко, Ю.Ю. Даниленко, С.М. Лютницький, В.О. Богаєнко // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 104. – C. 10-15. – ISSN 0507-2166
296968
   Водний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 136с. – ISBN 966-313-138-1
296969
   Водний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 136с. – ISBN 966-313-138-1
296970
   Водний кодекс України : із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 року / [ упоряд.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга ]. – Харків : Право, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-458-036-3
296971
   Водний кодекс України : кодекс України від 6 червня 1995 року №213/95-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 3-65
296972
   Водний кодекс Української РСР. – К, 1973. – 95с.
296973
  Овчаренко І.І. Водний менеджмент у контексті впровадження європейських вимог // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 67-68. – ISSN 2306-5680
296974
  Лапіна Т.В. Водний режим томатів при вирощуванні їх у закритому грунті. / Т.В. Лапіна, 1959. – С. 59-67
296975
   Водний та сольовий баланси озера Катлабух за різних умов експлуатації водойми / Є.О. Романова, Ж.Р. Шакірзанова, Є.Д. Гопченко, Ю.С. Медведєва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – С. 23-40. – ISSN 2306-5680


  Зміна умов експлуатації та регулювання Придунайського озера Катлабух призвела до зниження рівнів води і підвищення солоності, що не дає можливості використовувати воду для різних господарських потреб. Імітаційне моделювання водно-сольового режиму озера ...
296976
  Туровецький Ф.І. Водний транспорт України та шляхи його соціалістичної реконструкції / Ф.І. Туровецький, С. Лузгін. – Х., 1932. – 92с.
296977
  Хвесик М.А. Водний фактор у стратегії розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів у ХХІ ст. / М.А. Хвесик, І.Л. та інш. Головинський // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 30-41. – Бібліогр.: на 7 пунктів
296978
   Водний фонд України. Штучні водойми. Водосховища і ставки : довідник / [В.В. Гребінь та ін. ; за ред. В.К. Хільчевського, В.В. Гребеня] ; Проект ЄС "Додаткова підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджет. підтримки". – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2014. – 163, [1] с. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 978-96501-098-2
296979
  Грунский Н.К. Водник и его время : 1.Словенская литература; 2. Жизнь и деятельность Водника; 3. Словенцы / Пер. с словен. Н.К. Грунский. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1895. – [2], 18 с. – Отд. оттиск из: Филологические записки, 1895, вып. 6
296980
  Денисик Г.І. Водні антропогенні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Хаєцький Г.С., Стефанков Л.І. – Вінниця : Теза, 2007. – 216с. – (Антропогенні ландшафти Поділля). – ISBN 966-7699-72-2
296981
  Василевський Г.А. Водні багатства Карпат / Г.А. Василевський. – Ужгород : Карпати, 1973. – 184с.
296982
  Галущенко М.О. Водні баланси і водні ресурси річкових водозборів басейну Дніпра та їх використання (в межах України) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-81 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто середній багаторічний водний баланс і водні ресурси за гідрологічні роки для 85 річкових водозборів басейну Дніпра в межах України за період 1951 - 1990 рр. Наведено розподіл складових водного балансу (атмосферних опадів, сумарного, ...
296983
  Галущенко О.М. Водні баланси і водні ресурси України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 226-229. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
296984
   Водні види спорту. – К, 1958. – 290с.
296985
  Дудка І.О. Водні гіфоміцети України / І.О. Дудка. – Київ, 1974. – 240с.
296986
  Мартиненко С.В. Водні гриби у дощових колекторних системах міста Києва / С.В. Мартиненко, М.М. Сухомлин, С.С. Савощенко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 2 : Біологія. – C. 20-23. – ISSN 2227-3220
296987
  Міщенко О. Водні джерела Волинської області в структурі сакрального ландшафту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 88-93. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження гідрогеологічної ситуації Волинської області показує, що при формуванні водних джерел найбільше значення мають водоносні горизонти неоплестоценових і голоценових відкладів, а також верхньої крейди. Обґрунтовано наявність просторової, ...
296988
  Забокрицька М.Р. Водні об"єкти Луцька: гідрографія, локальний моніторинг, водопостачання та водовідведення / М.Р. Забокрицька, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 64-76. – ISSN 2306-5680


  Виконано аналіз гідрографічної мережі на території м. Луцька. Наведено гідрологічну та гідрохімічну характеристику р. Стир та його приток - малих річок Сапалаївка, Омеляник та Жидувка. Охарактеризовано якість питної води у м. Луцьк. Выполнен анализ ...
296989
  Юрченко В.В. Водні організми в умовах глобального потепління / В.В. Юрченко, М.О. Додашьянц // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 179-186. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
296990
  Ковтун А. Водні прогалини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 73-82
296991
   Водні процедури від Агромат-SPA та Jacuzzi // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 106-107 : Іл.
296992
  Бондарець Д.С. Водні рекреаційні ландшафти Запорізької області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 268-275


  Розглянуті й узагальнені відомості про сучасний стан використання водних рекреаційних ландшафтів Запорізької області. Визначені поточні проблеми використання та перспективи підвищення ефективності використання водних рекреаційних ландшафтів області. ...
296993
  Ігнатьєв П.М. Водні ресурси в регіональній політиці Південної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 14-23
296994
  Хвесик М.А. Водні ресурси і соціально-економічний розвиток у контексті ідей В.І. Вернадського / М.А. Хвесик, І.М. Кирпач, М.В. Степчин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 3-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
296995
  Бересток А.А. Водні ресурси Сумської області як складова територіальної рекреаційної системи регіону // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 12-13
296996
  Шевчук Ю.Ф. Водні ресурси України та їх використання // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 79-83. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276


  Згадуються дослідження вчених-географів Київського університету: В.К. Хільчевського, С.І. Сніжка, В.І. Осадчого, О.Г. Ободовського та ін.
296997
  Лобода Н.С. Водні ресурси України ХХІ сторіччя за сценаріями змін клімату (RCPS.5 та RCP4.5) / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 114-122 : рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2311-0902
296998
  Ковальчук І.П. Водні ресурси, гідрологічний режим річок та озер регіонального ландшафтного парку "Прип"ять-Стохід" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 323-334 : Табл. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
296999
   Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк; А.В. Яцик ; за ред. А.В. Яцика. – Київ : Генеза, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-504-708-7
297000
  Курило С.М. Водні ресурси: забезпеченість та використання в умовах змін клімату // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 367-383. – ISBN 978-617-7770-24-3
<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,