Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)281282283284285286287288289290(+10)В кінець >>
287001
  Храмова-Баранова Вплив діяльності історичних особистостей на розвиток культурного життя і мистецтва України / Храмова-Баранова, Н.О. Горбатова // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 48-55. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)


  "В Україні національну ідею започатковують члени Кирило-Мефодіївського товариства, а саме М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш".
287002
  Надольна Г.М. Вплив діяльності людини на рослинний і тваринний світ (на прикладі Київського Полісся) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географії ; Вип. 12)
287003
  Шевченко А.Ю. Вплив діяльності міжнародних установ на правове регулювання банківського нагляду в Європейському Союзі // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 4 (17). – С. 63-66
287004
  Шевченко О.В. Вплив діяльності стратегічної ради з публічної дипломатії та її партнерських організацій на підтримку міжнародного бренду Великої Британії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 45-55.
287005
  Пухлянко М.Є. Вплив діяльності Ф. Ліста на формування принципів менеджменту та PR в академічній музиці // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 177-181. – ISSN 2312-4679
287006
   Вплив добавок АІ2О3, Nb2O5, Ta2O5 та ZrO2 на властивості Ві2Sr2CACu2О8+б / С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, Ю.О. Галаган, Т.А. Зеленько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію ВТНП зразків на основі Bi2Sr2CaCu2O8+б з добавками Al2O3, Nb2O5, Та2О5 та ZrO2. Досліджено вплив добавок на надпровідні властивості бісмутової кераміки та вміст кисню в зразках. Показано, що введення оксидів алюмінію, цирконію, ніобію ...
287007
   Вплив добавок кобальту до нанорозмірного [хімічна формула] на газочутливі властивості сенсорів до монооксиду вуглецю / Л.В. Шувар, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, В.П. Ручко, Н.М. Деркаченко, Л.П. Олексенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 136
287008
  Ковердун Т.С. Вплив добавок лапоніту на процеси структуроутворення при висушуванні крапель суспензій нанотрубок / Т.С. Ковердун, М.І. Лебовка // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 13-14
287009
   Вплив добавок церію до нанорозмірного SnО2 на газочутливі властивості адсорбційно-напівпровідникових сенсорів до водню / Н.В. Чубаєвська, Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, О.П. Ріпко, В.П. Ручко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 187
287010
  Фещенко В.П. Вплив добрив і меліорантів на продутивність, якість і нагромадження радіоцезію в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфово-болотних грунтах Полісся України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Фещенко В.П.; Держ. агроеколог. акад. України. – Житомир, 1998. – 16л.
287011
  Трембіцька О.І. Вплив добрив на родючість та агроекологічний стан дерново-підзолистих грунтів, забруднених радіонуклідами : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 03.00.16 / Трембіцька О.І. ; М-во аграр. політ. та прод. України. – Житомир, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв.
287012
  Біднина І.О. Вплив добрив та мікробних препаратів на продуктивність сільськогосподарських культур в умовах зрошення на півдні України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 42-45 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0587-2596
287013
  Бикін А.В. Вплив добрив та позакореневих підживлень на елементи структури врожаю рослин сої за мінімізації обробітку грунту / А.В. Бикін, О.Л. Козачок // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 110-117 : табл. – Бібліогр.: с. 117. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
287014
  Сметанська І.М. Вплив добрив у сівозміні на фізіологічні та агрохімічні показники, врожай та якість кукурудзи на силос на карбонатному лічно-чорнозеиному грунті : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 06.01.04 / І.М. Сметанська; Каб. мін України; Нац. аграрний ун-т. – Київ. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
287015
  Іванюк Микола Федорович Вплив довготривалого застосування систем основного обробітку грунту на продуктивність культур в ланці зерно-бурякової сівозміни правобережного лісостепу України : Автореф... канд. сіль.-госп.наук: 06.00.01 / Іванюк Микола Федорович; Національний аграрний ун-т. – К., 1995. – 23л.
287016
  Вихованець Г.В. Вплив довжини розбігу вітрового потоку на розвиток еолового процесу на піщаних берегах морів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-41 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Еолові процеси на піщаних берегах морів корінним чином різняться від еолових процесів у піщаних пустелях. Серед відмінних рис варто відзначити довжину розгону вітрового потоку, на межах якої відбувається насичення вітропіщаного потоку до такого ...
287017
  Радченко О. Вплив додецилсульфату натрію на деякі біологічні властивості staphylococcus aureus / О. Радченко, Л. Степура, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Порівняно біологічні властивості вихідного штаму Staphylococcus aureus та його варіанту, що впродовж 4 пасажів культивували на МПА з аніонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) додецилсульфатом натрію (ДСН). Показано, що дія ДСН супроводжується зміною ...
287018
   Вплив додецилсульфату натрію на морфологію клітин Stenotrophomonas maltophilia / М. Борецька, О. Радченко, Л. Степура, Ю. Юмина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Культивування Stenotrophomonas maltophilia на МПА з додецилсульфатом натрію в концентрації 0,005% призводило до суттєвих змін у морфології клітин. Уже після першого пасажу клітини вкорочувалися з 2,05 до 1,2 мкм, погано поглинали барвник сафранін. ...
287019
  Радченко О. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні властивості бактерій роду Сorynebacterium / О. Радченко, Л. Степура, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-14. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Порівняно фізіолого-біохімічних властивостей вихідних штамів Corynebacterium glutamicum 22Л, C.glutamicum УКМ Ас-733, C.variabilis УКМ Ас-717 та їх варіантів, що впродовж 4 пасажів культивували на МПА з аніонною поверхнево-активною речовиною(ПАР) ...
287020
  Степура Л. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості дріжджів родів Сandida і saccharomyces / Л. Степура, О. Радченко, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-87. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Порівняно фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості вихідних штамів Сandida albicans ATCC 10331, Saccharomyces sp. КНУ 1 та їх варіантів, які культивували на середовищі Сабуро з аніонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) додецилсульфатом ...
287021
  Воловик В.М. Вплив доетнічного страту на формування етнокультурних ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 159-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв.
287022
  Баришполець О.Т. Вплив дозвіллєвих медіапрактик учнів на розвиток їхніх аналітичних здібностей // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 107-115
287023
  Худайбердиєва О.А. Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
287024
  Худайбердиєва О.А. Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 288 арк. – Додатки: арк. 253-288. – Бібліогр.: арк. 209-252
287025
  Вишньов В.М. Вплив доктринальних підходів Індії та Пакистану до застосування ядерної зброї на формування системи регіонального ядерного стримування // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 54-58


  Індо-пакистанський конфлікт, що триває з середини XX ст. із набуттям ядерного статусу Індією та Пакестаном становив реальну загрозу обміну ракетно-ядерними ударами між двома державами. Лише раціональний підхід керівництва Індії та Пакистану до ...
287026
  Макаренко Є.А. Вплив доктрини глобальної цивілізації на міжнародний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 161-167. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто теоретичні проблеми глобалізації, проаналізовано Декларацію глобальної цивілізації як ідеології інформаційного суспільства, висвітлено концепції антиглобалізму та сучасні моделі міжнародного співробітництва.
287027
  Селищев Л.О. Вплив домішки на стаціонарні режими повзучості опромінених матеріалів / Л.О. Селищев, В.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-38. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Теоретично розглянуто вплив домішки на стаціонарні режими повзучості опромінених матеріалів у рамках моделі ковзання дислокацій, що лімітоване їх переповзанням. Ураховано, що ковзальна дислокація здатна захоплювати точкові дефекти та їх малі скупчення, ...
287028
   Вплив домішок Pt та Pd на чутливість сенсорів на основі SnO2 до Н2, та їх каталітична активність в реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, Н.В. Нікітіна, О.Ю. Болдирєва, О.Г. Телєгєєва // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 36-40. – ISBN 966-594-601-3
287029
   Вплив домішок Pt та Pd на чутливість сенсорів на основі SnO2 до Н2, та їх каталітична активність в реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, Н.В. Нікітіна, О.Ю. Болдирєва, О.Г. Телєгєєва // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
287030
  Шастун В.В. Вплив домішок на енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шастун Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 120 л. – Бібліогр.: л. 110-120
287031
  Островський І.В. Вплив домішок на релаксацію фотопровідності і рухливість дислокацій у кристалах кремнію / І.В. Островський, Л.П. Стебленко, А.Б. Надточій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 461-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто вплив методів вирощування зразків кремнію на релаксацію фотопровідності. Показано, що різний вміст домішок в кристалах кремнію, пов"язаний з різними способами вирощування, викликає відмінність рекомбінаційних властивостей і ...
287032
  Герцріікен С. Вплив домішок на рентгенівський край поглинання заліза в його сплавах з хромом / С. Герцріікен, І. Дехтяр, С. Каральнік, 1952. – С. 231-237
287033
  Киричевський Г.А. Вплив домішок на швидкість конденсаційного росту крапель води в середовищі водяна пара-азот / Г.А. Киричевський, В.М. Нужний, О.О. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Фізика ; Вип. 1)


  Було проведено цикл дослідів із конденсації водяної пари в камері Вільсона. Як газотеплоносій використали азот. Було досліджено вплив домішок у газову фазу на швидкість конденсації. Як домішки використано: -тетрахлорметан, фреон-113 та н-нонан. ...
287034
  Жмудський О.З. Вплив домішок нікелю на процес штучного старіння алюміній-мідних сплавів / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк, 1958. – 51-56 с.
287035
  Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 152 л. – Бібліогр.: л. 140-152
287036
  Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B : автореф. дис. ...канд. фіз-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
287037
  Плазій Є.Д. Вплив донних відкладів на кисневий режим водосховища в зимовий період // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 493-497 : Табл. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
287038
   Вплив донорних розчинників на процеси полімеризації [бета]-дикетонатів купруму / О.С. Бережницька, О.В. Хаврюченко, В.Я. Зуб, І.О. Савченко, Є.А. Мазуренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом ЕПР спектроскопії досліджено процеси взаємодії ненасичених [бета]-дикетонатних комплексів купруму з органічними донорними розчинниками. Показано, що наявність такої взаємодії дозволяє значно підвищити активність комплексів у реакціях ...
287039
  Самойленко С.О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Самойленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 136 арк. – Бібліогр.: арк. 126-136
287040
  Самойленко С.О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Самойленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
287041
  Назаренко Е.Є. Вплив досвіду зарубіжних країн на нормативне забезпечення розвитку іпотечної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 98-101
287042
  Мекшун Л.М. Вплив досліджень представників стокгольмської школи на економічний розвиток Швеції // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 35-42. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
287043
  Коршак О.Л. Вплив дофаміну на пентагастринову і гістамінову шлункову секрецію / О.Л. Коршак, А.Ф. Косенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 32-39. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Дослідженнями на собаках із фістулами шлунка за Басовим і стимуляцією гастринових і гістамінових рецепторів показано, що дофамін стимулює гістамінову і пригнічує пентагастринову шлункову секрецію. Блокада дофамінових рецепторів церукалом не ...
287044
  Берегова Т.В. Вплив дофаміну на стимульовану шлункову секрецію в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-69. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Дослідження проведені в хронічних експериментах на дев"яти собаках із фістулами фундального відділу шлунку. Встановлено, що в собак із інтактною нервовою системою дофамін пригнічує шлункову секрецію, стимульовану пентагастрином, гістаміном і інсуліном, ...
287045
  Плотніков О.В. Вплив доходів бюджету на формування стабілізаційного фонду: світовий досвід : бюджет / О.В. Плотніков, І.В. Іголкін // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 3-11. – Бібліогр.: 12 назв
287046
  Клівіденко Л.М. Вплив доходів державного бюджету на соціально-економічний розвиток України / Л.М. Клівіденко, Б Ю. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 46-49
287047
  Мірошниченко О.Ю. Вплив доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 315-321


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти статистичного оцінювання впливу доходів на рівень й структуру споживання домогосподарств.
287048
  Кучера О.В. Вплив доходів населення на обсяги банківського споживчого кредитування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 444-445. – ISBN 978-966-188-219-4
287049
  Павловська О. Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-8. – Бібліогр.: с. 4, 7, 8
287050
  Сухацький Р. Вплив Другої світової війни на подальший розвиток радіотехніки в УРСР (1946-1959) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 65-68
287051
  Ларкіна О.О. Вплив друкованих видань Просвітництва на становлення людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 71-72
287052
  Грибовська М.В. Вплив духовно-культурних особливостей українського народу на формування національної філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 17-18
287053
  Логвин М.М. Вплив духовно-релігійних чинників на розвиток суспільства (на прикладі України та Латвії) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 132-136 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
287054
  Федько Р. Вплив духовної спадщини Преподобного Ісака Сирійського на літературу та світогляд Федора Достоєвського // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 147-154. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
287055
  Толочко Д.В. Вплив еволюції теоретико-методологічних засад вітчизняної історичної науки на інтерпретацію трипільської культури в кінці ХХ - початку ХХІ століття // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
287056
  Черняков Б.І. Вплив еволюції технологій ілюстрування на розвиток художнього оформлення видань : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 24с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.1 : Ілюстрування періодичних видань 18 - початку 19 ст.: Пошуки журналістської специфіки і техніки відтворення зображення. Тексти лекцій)
287057
  Рогожа М.В. Вплив еволюційної теорії на розвиток зоогеографічних досліджень українських вчених // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 213-228


  Особливий внесок у розвиток дарвінизму зробили вчені Київського університету: О.О. Ковалевський, О.М. Северцов, І.І. Шмальгаузен, Б.О. Домбровський, М.М. Воскобойников, М.В. Бобрецький, Б.М. Мазурмович, К.Ф. Кесслер
287058
  Кравчук М. Вплив Ейлера на дальший розвиток математики / М. Кравчук. – Київ, 1935. – 46с.
287059
   Вплив екзогенних оксидів азоту на баланс вільнорадикальних процесів в організмі мишей / Л.І. Маковецька, О.Б. Ганжа, О.А. Главін, О М. Пашкевич Дружина // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 4-9 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
287060
  Гольдфельд І.А. Вплив екзогенних та ендогенних факторів на висоту контакту алювіальних фацій р. Десни // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 137-141 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
287061
  Батура І.О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Батура І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
287062
  Батура І.О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку (експериментальне дослідження) : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія та гістологія / Батура І.О.; Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України". – Харків, 2008. – 149л. – Бібліогр.: л.134-149
287063
   Вплив екзогенного ліз-плазміногену на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів / Рока-Мойя, Д. Жерносєков, Е. Золотарьова, Т. Гриненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив Ліз-плазміногену на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів людини. Показано, що екзогенний Ліз-плазміноген знижував агрегаційну здатність тромбоцитів, впливаючи, головним чином, на другу хвилю агрегації. Фібриновий DD-фрагмент ...
287064
   Вплив екзогенного мелатоніну на ліпідний та амінокислотний склад органічного матриксу кісткової тканини / В.Я. Березовський, І.Г. Літовка, С.П. Весельський, Т.М. Заморська, Р.В. Янко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 3. – С. 78-82. – ISSN 1561-8889
287065
  Сініціна Л.В. Вплив екологічних умов на морфологічні особливості листків Ginkgo biloba L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-44. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проаналізовано морфологічні особливості листкової пластинки Ginkgo biloba L. Особливу увагу приділено встановленню зв"язку між морфологічними особливостями листків та екологічними умовами зростання рослин. Встановлено тенденцію до зменшення площі, ...
287066
   Вплив екологічних факторів на алелопатичну активність грунту газонних трав / О. Павлова, Н. Елланська, О. Юношева, І. Хохлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено динаміку алелопатичної активності та чисельності мікроорганізмів певних таксономічних груп у ризосфері 7 видів газонних трав. Виявлено зв"язки між кількістю мікроорганізмів різних груп, кліматичними факторами та алелопатичною активністю грунту ...
287067
  Ільяшенко В.А. Вплив екологічних факторів на досягнення продовольчого забезпечення населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 85-86.
287068
  Пилипенко Л.А. Вплив екологічних чинників на вилуплювання личинок цистоутворювальних видів нематод / Л.А. Пилипенко, К.А. Калатур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 168-174. – ISSN 2077-4893
287069
  Герецун Г.М. Вплив екологічно небезпечних опадів на властивості міських грунтів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 106-110. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
287070
  Мальований М.С. Вплив екологічної свідомості населення на стан екологічної безпеки держави / М.С. Мальований, О.В. Харламова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 11-13. – Бібліогр.: 5 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
287071
  Машко А.О. Вплив еколого-географічних чинників на розвиток агропродовольчого комплексу Черкаської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 221-230 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
287072
  Прістер Б.С. Вплив еколого-грунтових умов на формування радіаційної ситуації на територіях, забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС / Б.С. Прістер, В.А. Проневич // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 112-120. – ISSN 2077-4893


  Розглянуто особливості формування радіаційної ситуації в сільськогосподарському виробництві на територіях, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. На основі узагальнення післяаварійного досвіду здійснено оцінку ефективності систем ...
287073
  Саянний О.Ю. Вплив економіки знань на відтворення робочої сили: особливості та тенденції сучасності / О.Ю. Саянний, Л.В. Харкянен // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 80-84
287074
  Шевчук О. Вплив економіко-організаційних форм торгівлі на функціонування споживчого ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню впливу різних форм організації торгівлі та їх комбінації на функціонування споживчого ринку України. Аrticle is devoted to research of influence of the different forms of organization of trade and their combination on ...
287075
  Юськів В.М. Вплив економічних відхилень на діяльність автосервісних підприємств вантажних автомобілів / В.М. Юськів, І.Б. Соколовський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 160-168. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
287076
  Головатюк В.М. Вплив економічних і політичних факторів на привабливість інвестиційного середовища : інвестиції / В.М. Головатюк, О.А. Чечелюк // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 111-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
287077
  Вдовиченко А. Вплив економічних і політичних циклів на дискреційну складову фіскальної та монетарної політики в Україні / А. Вдовиченко, Г. Орос // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 7-19. – ISSN 1818-5754
287078
  Королькова І.М. Вплив економічних криз на сталість господарських систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 123-128
287079
  Берлінг Р.З. Вплив економічних понять на розуміння і формування суті еколого-економічного потенціалу підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 11-17. – ISSN 0321-0499
287080
  Анісімова О. Вплив економічних протиріч в системі міжнародної економіки на економічну систему України / О. Анісімова, О. Куровська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 379-381. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
287081
  Ус І.В. Вплив економічних суперечностей між країнами - учасницями СОТ та інституційний розвиток цієї організації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16-24. – ISSN 1993-6788
287082
  Колянова Т.В. Вплив економічних та психологічних факторів на імунну систему організму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 248-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано основні поняття, функції та механізми роботи природженого та набутого імунітетів. Виділено та систематизовано психологічні та економічні показники (фактори), описано їх вплив на стан імунної системи людини, визначені результати цього ...
287083
  Новикова І.В. Вплив економічних чинників на ефективність корпоративних пенсійних програм : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-53. – Бібліогр.: 10 назв
287084
   Вплив економічних чинників на процес будівництва та розвитку Збройних Сил України / Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.М. Плосконос, Ю.В. Ольшевський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 60-66


  У статті розглянуто економічні чинники, що впливають на процес будівництва та розвитку Збройних Сил України. Проаналізовано вплив цих чинників щодо подальшого вибору шляхів та напрямів розвитку Збройних Сил України та можливе їх врахування під час ...
287085
  Заплетнюк М.А. Вплив економічних чинників на формування громадянського суспільства в Україні (1990-і рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 71-74. – ISBN 978-966-493-962-8
287086
  Українець Л.А. Вплив економічного зростання на стан навколишнього середовища у Китаї / Л.А. Українець, І.С. Тріщ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 455-460. – ISSN 0321-0499


  Зроблено спробу застосувати екологічну криву Кузнеця для аналізу економіки Китаю.
287087
   Вплив економічного розвитку країни на формування системи професійного навчання безробітних / В.Г. Федоренко, Л.М. Капченко, Є.В. Бондаренко, Р.Л. Капченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 4-7
287088
  Курило О.В. Вплив економічного фактору на розвиток міжетнічних відносин в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-92. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються питання впливу економічного фактору на міжетнічні відносини в Україні, а також на розвиток регіональних (автономних) тенденцій в контексті економічної ситуації.
287089
  Скребець І.В. Вплив економічної безпеки на стратегічну захищеність підприємства на мікрорівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 56-63. – ISSN 1993-6788
287090
  Зятковський І.В. Вплив економічної влади на розвиток і становлення сучасних бізнес-структур : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 41-47. – Бібліогр.: 21 назва
287091
  Фліссак К. Вплив економічної дипломатії на врегулювання зовнішньої заборгованості держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 103-113. – ISSN 1818-5754
287092
  Мамалига О.О. Вплив економічної дипломатії на діяльність суб"єктів міжнародного бізнесу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамалига Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 232 арк. – Додатки: арк. 211-232. – Бібліогр.: арк. 197-210
287093
  Мамалига О.О. Вплив економічної дипломатії на діяльність суб"єктів міжнародного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамалига Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
287094
  Щелкунова М.С. Вплив економічної інтеграції на добробут країни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний, університет "Юридична академія України, імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 79-85. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 3 (10)). – ISSN 2218-8010
287095
  Литвинов О.О. Вплив економічної конвергенції на цінову стабільність в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 24-31


  Цілеспрямований вплив на ціни засобами грошово-кредитної політики має враховувати об"єктивні тенденції у процесах ціноутворення в Україні, однією з яких є наближення цінових співвідношень на внутрішньому ринку до аналогічних у країнах ЄС, що свідчить ...
287096
  Тимонькіна К.В. Вплив економічної концепції на вибір моделей регулювання фондового ринку : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 20-26. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
287097
  Ричаківська В. Вплив економічної кризи на впровадження принципів та методик МСФЗ у бухгалтерський облік банків України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 28-42
287098
  Заярна Н.М. Вплив економічної кризи на зовнішньоекономічну діяльність підприємств України / Н.М. Заярна, О.О. Притула // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 202-206. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
287099
  Кузик О.В. Вплив економічної кризи на маркетингову комунікаційну політику вітчизняних підприємств // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 246-252. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
287100
  Литвиненко Є. Вплив економічної кризи на обсяги, динаміку і структуру світових ПІІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 34-35
287101
  Важинський Ф.А. Вплив економічної кризи на розвиток сільських територій / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 195-199
287102
  Якубівська Ю.Є. Вплив економічної кризи на світовий ринок промислової власності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 35-44
287103
   Вплив економічної культури на розвиток організаційних структур і бізнесу / Н. Михалюк, Л. Балаш, Г. Гринишин, О. Бінерт // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 89-97. – ISSN 2313-3627
287104
  Линник І.В. Вплив економічної науки на становлення і розвиток економічної свідомості постіндустріальних країн // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 152-165
287105
  Скиба М. Вплив економічної політики держави на процес залучення прямих іноземних // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 319-326. – Бібліогр.: на 8 пунктів
287106
  Чугаєв О.А. Вплив економічної політики на валютні кризи і економічне зростання в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 61-70.
287107
  Литвин О.Ю. Вплив економічної ситуації в Україні на вибір інвестиційних інструментів / О.Ю. Литвин, В.І. Аранчій, Дорогань-Писаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 321-326. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто макроекономічну ситуацію, що сформувалася в Україні за останні два роки. Акцентовано увагу на тому, що в умовах захоплення Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, проведення антитерористичної операції на Донбасі, ...
287108
  Паламаренко І.О. Вплив експансії медичної освіти на особливості відбору та зарахування кандидатів на навчання у медичних школах Великої Британії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 168-172. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
287109
  Дмітрієв В.С. Вплив експансії транснаціональних банків на розгортання світової фінансової кризи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 75-80
287110
  Баран Д.Я. Вплив експлуатаційних температур на міцність і циклічну тріщиностійкість теплостійкої сталі металургійного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Баран Денис Ярославович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
287111
  Савчук І. Вплив експортної орієнтації залізничного транспорту України на його розвиток за роки незалежності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 36-44 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
287112
  Пузанов І.І. Вплив експортоорієнованої та імпортозамінної стратегії на характер і напрями економічного зростання // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – № 1 (40). – С. 44-52
287113
  Остапенко Т.Г. Вплив експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих галузей на зростання економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 11-16
287114
   Вплив екстракту насіння фенугрека (Trigonella foenum graecum) на вміст моносахаридів глікопротеїнів дуоденального слизу щурів за умов розвитку виразкової хвороби дванадцятипалої кишки / Т. Проценко, І. Якубцова, Т. Чурілова, К. Осипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку морфологічних змін слизової оболонки дванадцятипалої кишки за умов виразкоутворення. Установлено, що введення екстракту насіння фенугрека збільшує вміст моносахаридів глікопротеїнів дуоденального слизу при експериментальних виразках ...
287115
  Дмитрук О.В. Вплив екстралінгвальних факторів на вибір маніпулятивних стратегій (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 141-145. – ISBN 966-581-481-8
287116
  Костанда І.О. Вплив екстралінгвістичних факторів на формування паралелізму у віршах поезії доби Тан // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 92-96. – ISSN 1682-671Х
287117
  Бейгул І.О. Вплив екстремальних умов діяльності на психологічний стан дзюдоїстів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 62-65. – ISSN 2220-7481
287118
  Зарубенко А. Вплив екстремальних умов зовнішнього середовища на зимостійкість рододендронів / А. Зарубенко, Г. Наточій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зимостійкість 156 таксонів рододендронів, інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. Показано залежність цієї здатності рослин від перепадів осінньо-зимово-весняних температур повітря та ґрунту, сонячної інсоляції та вологості ...
287119
   Вплив ексцентриситету еліптичної оболонки на розподіл її динамічних характеристик / В.Д. Будак, О.Я. Григоренко, М.Ю. Борисенко, О.В. Бойчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
287120
  Скляров Володимир Петрович Вплив електризації вологої пари на процеси конденсації в теплоенергетичних установках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.06 / Скляров В.П.; НАНУ, Ін-тут проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2001. – 18 с.
287121
   Вплив електричного поля на емісійні властивості металевопористих Sc-Ba емітерів з Re-W матрицею / І.І. Бех, О.В. Вербицька, В.В. Ільченко, О.Є. Лушкін, П.О. Нагула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Робота містить результати дослідження впливу електричного поля на емісійні властивості скандатних металевопористих емітерів з реній-вольфрамовою матрицею. Показано, що зростання напруженості прикладеного до емітера електричного поля призводить до зміни ...
287122
  Дегода В.Я. Вплив електричного поля на люмінесценцію селеніду цинку / В.Я. Дегода, А.О. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Наведено результати експериментальних досліджень фото- та рентгенолюмінесценції монокристалічного селеніду цинку при різних значеннях напруженості прикладеного електричного поля до зразків. Спостерігається, що електричне поле зумовлює зміну як ...
287123
  Павлова Н. Вплив електричного поля на температурне згасання рентгенолюмінесценції ZnSe / Н. Павлова, В. Дегода, К. Боханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 68-71. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Експериментально досліджено температурні залежності рентгенолюмінесценції монокристалічного ZnSe при наявності зовнішнього електричного поля та без нього. Виявлено, що характер температурного згасання свічення суттєво залежить від електричного поля в ...
287124
  Мірошниченко Д.С. Вплив електричного поля на течію розбавленої суспсензії жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання / Д.С. Мірошниченко, Б.В. Насипаний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 126-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  На базі структурно-континуального підходу [9] досліджено вплив обертового броунівського руху частинок і стаціонарного зовнішнього електричного поля на реологічну поведінку розбавленої суспензії жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання. Приведено ...
287125
  Короновський Вадим Євгенович Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Короновський В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 118 л. – Бібліогр.: л.109-118
287126
  Короновський Вадим Євгенович Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Короновський В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
287127
  Онанко А.П. Вплив електричного струму, зміни дефектної наноструктури на непружні та пружні характеристики GeSi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 257-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто випив постійного та змінного електричного струму при одночасної дії ультразвукової деформації на внутрішнє тертя і модуль пружності монокристалу GeSi після різки та шліфування. Викрито зменшення модуля пружності Е та ріст внутрішнього тертя ...
287128
  Скок В.И. Вплив електричної поляризації на слідовий позитивний потенціал і на слідову депресію в симпатичному ганглії / В.И. Скок, 1959. – С. 337-345. – Окр. відбиток
287129
  Харченко П.Д. Вплив електролітів на серце. : Дис... канд. біологічнаук: / Харченко П.Д.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1946. – 124л. – Бібліогр.:л.120-124
287130
  Треніна А.С. Вплив електромагнітних полів на людину // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 17
287131
  Мельник М.І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 128 л. – Бібліогр.: л. 112-128
287132
  Мельник М.І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
287133
  Собко В.М. Вплив електромагнітних полів різних частотних діапазонів на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель / В.М. Собко, В.С. Мартинюк, О.О. Ратушна // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 119-125. – ISSN 1023-2427


  Проведено аналіз літературних данних з приводу впливу електромагнітних полів різного частотного діапазону на клітинну загибель. Звертається увага на те, що для діапазону низьких та радіочастот різними дослідницькими групами та на різних моделях ...
287134
  Мельник М. Вплив електромагнітних полів частотами 8 і 50 Гц на динаміку концентрації внутрішньоклітинного кальцію в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 83-86. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньоклітинну концентрацію вільних іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів. Продемонстровано, що в суспензії клітин внутрішньоклітинна концентрація кальцію з часом збільшується як в контрольних зразках, так і під впливом ...
287135
  Зелінський І.П. Вплив електромагнітних хвиль на поведінку біоіндикаторів землетрусу / І.П. Зелінський, Д.В. Мелконян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-69 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Пропонується модель для дослідження динаміки біосистеми, що складається з бактерій-індикаторів, які піддаються впливу електромагнітних хвиль, з метою прогнозування землетрусу. Досліджувана біосистема розглядається як потенційне біодинамічне поле і ...
287136
  Тордія Н.В. Вплив електромагнітного випромінювання низької інтенсивності в діапазоні надвисоких частот на рух цитоплазми диференційованих рослинних клітин / Н.В. Тордія, Д.М. Гродзінський, С.В. Сшпнік // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 43-47. – ISSN 1023-2427
287137
   Вплив електромагнітного поля наднизької частоти на викликане К+-деполяризацією збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Цимбалюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Показано пригнічуючу дію електромагнітного поля 8 Гц 25 мкТл на К+-індуковане збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів. Продемонстровано збільшення часу досягнення максимальної ...
287138
  Собко В. Вплив електромагнітного поля частотою 8 Гц на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель / В. Собко, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Методом подвійного прижиттєвого фарбування клітин за допомогою флуоресцентних барвників - Hoechst-33258 та пропідіум йодид, - досліджували вміст живих, некротичних та апоптуючих клітин, а також їх морфологічні особливості у суспензії ізольованих ...
287139
  Дворщенко К.О. Вплив електромагнітного поля частотою 900 МГц на ферментативну активність каталази в печінці щурів / К.О. Дворщенко, І.С. Бездольна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Показано поступове зростання на протязі 4 місяців ферментативної активності каталази у гомогенаті печінки щурів, які піддавались хронічному опроміненню електромагнітним полем частотою 900 МГц при густині потоку енергії 200, 400 та 1200 мкВт/кв.см. ...
287140
  Герасименко А.А. Вплив електрон-фононної взаємодії на електронну структуру та теплоємність сплаву FexV1-x / А.А. Герасименко, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 24-30. – (Фізика ; Вип. 4)


  За методом когерентного потенціалу проводиться теоретичне дослідження впливу електрон-фононної взаємодії на електронну структуру, міжатомні кореляції та електронну теплоємність невпорядкованого сплаву. Для сплаву FexV1-x у багатозонній s-p-d моделі ...
287141
  Морозов А.С. Вплив електронних грошей на характер особистого споживання / А.С. Морозов, В.В. Турський // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
287142
  Беца В.В. Вплив електронних процесів при адсорбції на термоелектричні властивості монокристалів / В.В. Беца, Ю.В. Попик, А.Г. Шкавро // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 317-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота направлена на вивчення термоелектричних ефектів складних напівпровідників та можливості стабілізації термоелектричних параметрів шляхом електронних процесів при адсорбції.
287143
  Рарата С.В. Вплив електронного опромінення на електричні та термомеханічні властивості полімерних композитів на основі поліетилену з багатошаровими вуглецевими нанотрубками / С.В. Рарата, Ю.Є. Грабовський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54
287144
   Вплив електронного опромінення на мікротвердість гарячоштампованих порошкових сталей / Г.Л. Грицкевич, М.П. Куліш, Куліченко, , Н.О. Мельнікова, П.В. Петренко, В.Ф. Суржко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 172-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Дослідження зміни мікротвердості порошкових сталей після опромінення електронами з енергією 2 МеВ. З"ясовано, що електронне опромінення гарячоштампованих сталей приводить до збільшення їх мікротвердості, яке викликано зростанням вмісту карбідної фази, ...
287145
  Максимюк П.О. Вплив електронного опромінення на повзучість алюмінію / П.О. Максимюк, А.М. Струтинський, О.О. Сагайдак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 484-485. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом вимірів видовження зразків при сталому навантаженні при різних температурах досліджено повзучість опромінених та неопромінених Al зразків. Визначено енергію активації повзучості неопромінених (0,7 еВ) зразків та опромінених (0,4 еВ). Збільшення ...
287146
  Максимюк П.О. Вплив електронного стану кристалічної решітки на пружні модулі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-45. – (Фізика ; Вип. 4)


  Досліджено температурні залежності модулів пружності напівпровідникових кристалів, напівметалів та металів перехідної групи. Виявлені відхилення від лінійного закону зменшення модулів з температурою пояснюються зміною електронного стану кристалічної ...
287147
  Телега Володимир Миколайович Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним ступенем іонності : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.04.10 / Телега Володимир Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 154 л. – Бібліогр.: л.144-154
287148
  Телега Володимир Миколайович Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним ступенем іонності : Автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук:01.04.10 / Телега В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
287149
  Вакуленко О.В. Вплив електронної поляризації на оптичні властивості металу / О.В. Вакуленко, В.С. Северин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 387-397. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  При розгляді оптичних властивостей металу, обумовлених вільними електронами його зони провідності, традиційно використовується модель Друде-Лоренца. Ця модель не враховує поляризацію системи вільних електронів. Вона є справедливою тільки якщо частота ...
287150
  Євлашина М.Л. Вплив електронної структури поблизу рівня ферми на кінетичні характеристики та стійкістть фаз перехідних металлів та іх сплавів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Євлашина М.Л. ; НАН Укр. ін-т. металофізики. – Київ, 1996. – 18 с.
287151
   Вплив електрохімічної активації води на мікротвердість кристалічного кремнію / Л. Стебленко, С. Науменко, Ю. Пивоваренко, Г. Весна, А. Курилюк, Ю. Кобзар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив електроактивованої води на мікротвердість контрольних зразків монокристалічного кремнію, та зразків Si, які були попередньо витримано у слабкому (В = 0,17 Тл) магнітному полі. Зміни мікромеханічних характеристик кристалічного кремнію, ...
287152
  Кразьба О.В. Вплив елементів технології вирощування на урожайність насіння льону олійного в лісостепу // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 42-44. – ISBN 978-966-2742-92-5
287153
   Вплив елементів топології на добротність напровідного резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 338-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено вплив топологічних елементів на добротність напівхвильового резонатора поверхневої хвилі зі щілинами. Розгляд проведено за допомогою однохвильового наближення, зроблено теоретичний аналіз. Запропоновано емпіричний вираз, що ...
287154
   Вплив елементів топології на НВЧ властивості надпровідного резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-35. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Експериментально досліджено вплив топологічних елементів на добротність та резонансну частоту напівхвильового резонатора поверхневої хвилі зі щілинами. Розгляд проведено за допомогою одно хвильового наближення, зроблено теоретичний аналіз. ...
287155
  Коптюх О.Г. Вплив емісії грошей на формування державних боргів та вдосконалення системи управління ними // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 606-617. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
287156
  Бригадир Ю. Вплив емоцій на міжособистісні стосунки у парі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 99-103
287157
  Молчанова О.М. Вплив емоційних переживань на розвиток совісті особистості юнацького віку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 55-58
287158
  Алієва Е.Ю. Вплив емоційних чинників на формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 19-28. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
287159
  Столярчук О. Вплив емоційного стану викладача на пізнавальну діяльність студентів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-82. – ISSN 1682-2366
287160
  Ващук О.П. Вплив емоційного стану потерпілого на його показання // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 508-521. – ISSN 0130-2655
287161
  Фур О.Ф. Вплив ендогенних агоністів NK1 і NК2 тахікінінових рецепторів на холерез у щурів за умов токсичного ураження печінки / О.Ф. Фур, С.П. Весельський, Т.П. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено регуляторний вплив представників тахікінінової родини (нейрокініну А, NКА та субстанції Р, SР) на жовчоутворювальну функцію печінки при токсичному ураженні цього органу. Отримані дані свідчать про порушення реалізації регуляторних впливів ...
287162
   Вплив ендогенних біоритмів людини на серцево-судинну та центральну нервову системи / Н.М. Кальницька, О.О. Григоров, Л.Г. Томіліна, В.О. Цибенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-34. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Показано, що у критичний за перебігом трьох ендогенних біоритмів день у людей вірогідно зменшується ударний індекс серця, функціональна рухливість нервових процесів та короткочасна пам"ять, а загальний периферичний опір судинної системи зростає.
287163
  Цибенко В.О. Вплив ендогенних біоритмів людини на центральну гемодинаміку / В.О. Цибенко, М.М. Кальницька // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 155-160. – (Серія "Біологічні науки")
287164
   Вплив ендогенних органічних кислот на деякі аспекти окисно-відновних процесів у тканині печінки / Т.М. Говоруха, М.Ю. Макарчук, С.П. Весельський, З.А. Горенко, Г.Б. Філь, В.М. Бабан, О.Ф. Фур // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 52. – С. 26-29. – (Серія "Біологічні науки")
287165
  Русінчук Я. Вплив ендотеліну-1 на споживання кисню печінкою / Я. Русінчук, А. Тєрєхов, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У гострих дослідах на щурах досліджено вплив ендотеліну-1 (ЕТ-1) на споживання кисню печінкою. ЕТ-1, що вводився у ворітну вену, призводив до зменшення швидкості споживання кисню печінкою. Це свідчить про те, що ЕТ-1 в умовах in vivo пригнічує тканинне ...
287166
  Дідок К.Ю. Вплив енергетичної кризи на становлення ринку альтернативної енергетики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 175-179
287167
  Ісаєва О.В. Вплив епілептиформної активності на функціонування головного мозку щурів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Ісаєва Олена Валентинівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
287168
   Вплив еритроміцину на шлункову секрецію в собак / О.І. Цирюк, Т.В. Берегова, Л.Ф. Куровська, Т.В. Овчарик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-78. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження в умовах хронічного експерименту на 5 собаках, яким було вживлено фістули у фундальний відділ шлунка. 3 собаки були з інтактною нервовою системою, 2 - із селективною ваготомією шлунка. Досліджується вплив збудження мотилінових ...
287169
  Загорулько М.А. Вплив естетичного тезаурусу християнства на розуміння краси в культурі Київської Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 293-300. – ISBN 978-966-2276-63-3
287170
   Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів / О. Климюк, О. Бондзик, С. Весельський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджували зовнішньосекреторну функцію печінки самок щурів за умов навантаження їх організму естроном, який в опробованій дозі стимулював холерез. The liver"s external secretion function of the female rats under influence of estron was studied. ...
287171
  Боровець О.В. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Боровець Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 149 л. – Бібліогр.: л. 126-149
287172
  Боровець О.В. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Боровець Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
287173
  Замура О. Вплив есхатологічного апокрифа про житіє Василя Нового на українську жалобну літературу другої половини XVII - початку XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 64-69. – ISBN 966-7379-92-11
287174
  Швець І. Вплив етапів життєвого циклу курорту на рівень його конкурентоспроможності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 84-86. – ISSN 1728-9343
287175
  Макаренко Е.М. Вплив етнічних міграцій на міжетнічні взаємини // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 11-16. – ISBN 966-614-021-7
287176
  Макаренко Є.М. Вплив етнічних міграцій на соціальні зміни в країні (західноєвропейський досвід) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 30-38.
287177
  Скляр В. Вплив етнічних процесів радянської доби на етномовну самоідентифікацію українців у сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 77-82. – ISBN 978-966-439-147-1
287178
  Коршак Я.М. Вплив етнічної польської громади на культурне життя в Одессі в другій половині XIX - XX ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 60-65. – ISSN 2312-6825
287179
  Товстенко Т. Вплив етнокультурної спадщини на сучасний стан забудови в культурно-інформаційному просторі Києва // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 72-84. – ISSN 0130-6936
287180
  Парахіна М. Вплив етнонаціональних досліджень на відновлення державно-демократичної політики в Україні в ХХ столітті / М. Парахіна, Т. Полушкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 116-119. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено становлення і розвиток етнонаціональної політики України, проаналізовано соціально-культурні чинники державотворчого процесу в країні. Розглянуто розвиток етнонаціонального процесу у ХХ ст. в історіографічному контексті. The article deals ...
287181
  Богуцька А.Л. Вплив етнонаціональних трансформацій на освітній рівень населення Правобережжя в першій половині XIX ст. // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – С. 11-14


  Важливу роль в дослідженнях, присвячених освітньому рівню населення та вплив на нього етнонаціональних трансформацій, відіграють наукові праці В.Б. Антоновича, М.С. Грушевського та інш.
287182
  Бутиріна М.В. Вплив етнорелігійних стереотипів на процеси міжнаціонального порозуміння (на матеріалах українських та російських ЗМК) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 63-67


  У статті аналізується вплив етнорелігійних стереотипів на процеси міжкультурної комунікації. Актуалізуються питання формування та функціонування стереотипів. На конкретних прикладах розглядається механізм руйнування стереотипів у мас-медіа. Особливо ...
287183
   Вплив ефективних параметрів плівок залізо-ітрієвого гранату на характеристики пасивної лінії затримки / В. Васючка, В. Лазовський, В. Мойсеєнко, А. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Промодельовано пасивну лінію затримки на поверхневих магнітостатичних хвилях і отримано її основні характеристики. За рахунок порівняння теоретично розрахованих результатів з експериментальними запропоновано новий неруйнівний метод визначення ...
287184
  Савчук В. Вплив ефективності наукової роботи у ВНЗ на якість підготовки фахівців : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 5-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
287185
  Кондратюк Т. Вплив ефірних олій та полігексаметиленгуанідіну на чорні дріжджеподібні гриби exophiala alcalophila / Т. Кондратюк, А. Калініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-79. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив ефірних олій Rosmarinum officinalis L., Pinus sibirica Du Tour, Abies sibirica Ledeb., Juniperus communis L., терпентинової олії (скипидару) табіоциду полігексаметиленгуанідіну (ПГМГ) на чорні дріжджеподібні гриби (ЧДГ) Exophiala ...
287186
  Зима І.Г. Вплив ефірної олії лимону на процеси локальної та дистантної синхронізації ЕЕГ головного мозку людини / І.Г. Зима, А.О. Чернінський, В.І. Кравченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-41. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  На основі змін ЕЕГ-параметрів досліджували процеси локальної (потужність [beta] і [alpha] - ритмів) та дистантної (середній рівень когерентності в [alpha] , [beta] і [theta] - діапазонах) синхронізації в стані спокою та під час інтелектуального ...
287187
  Зима І.Г. Вплив ефірної олії меліси (Melissa officіnalis L.) на функціональний стан центральної нервової системи людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-72. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  В експериментах по вивченню впливу одорації ефірною олією меліси на функціональний стан ЦНС аналізу підлягали амплітудно-частотні параметри ЕЕГ (потужність [theta], [alpha], [beta]-діапазонів, середня домінуюча частота [alpha]-ритму), швидкість простої ...
287188
  Борщевський В. Вплив Євро - 2012 на структурну модернізацію української економіки: євроінтеграційний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 267-274. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
287189
  Фаренюк Н.В. Вплив євро на розвиток міжнародного ринку боргових цінних паперів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 156-164. – Бібліогр.: 10 назв.


  The article deals with the dynamics and changes in international market of debt securities. The core aspect that are analyzed are the influence of euro introduction on the structure and dynamics of the market, mostly currency structure, the ...
287190
  Герасимчук О. Вплив євро на світовий валютно-фінансовий ринок // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 74-78. – ISSN 2078-5860
287191
  Глущенко О.О. Вплив євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 112-119. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114
287192
  Артеменко Л.П. Вплив євроінтеграції на конкурентоспроможність та інноваційний розвиток країн // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 84-89
287193
  Кравченко Д. Вплив євроінтеграційних процесів на економіку Британії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 75-79
287194
  Малюга Л.Ю. Вплив євроінтеграційних процесів на законодавство України у сфері соціального захисту // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 144-152
287195
  Валіулліна З.В. Вплив євроінтеграційних процесів на науково-технологічний розвиток в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 163-168. – ISSN 2222-4459
287196
  Ловінська Л.Г. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 21-30 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
287197
  Горбаль Н.І. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку в Україні / Н.І. Горбаль, Р.І. Ханіна, О.І. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 120-128. – ISSN 0321-0499
287198
  Шевченко О.О. Вплив євроінтеграційного курсу України на стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 110-119. – ISSN 1993-6788
287199
  Богачова Л.Л. Вплив європейських інтеграційних процесів на розвиток романо-германського права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 20-22.
287200
  Безулик О.М. Вплив європейських мов на процеси термінотворення у сучасній чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 18-22
287201
  Кадєтова О. Вплив європейського законодавства на розвиток законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 54-61. – ISSN 2308-0361
287202
  Соломенко І. Вплив Європейського Союзу на процеси державотворення та демократизації в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 20-28.
287203
  Солоненко І.І. Вплив Європейського Союзу на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи та Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Солоненко Ірина Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
287204
  Попова Ю.М. Вплив європейської інтеграції на розвиток ринку страхових послуг в Україні / Ю.М. Попова, А.С. Пістряк // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 95-100. – ISSN 2218-1199
287205
  Стойко О.М. Вплив європейської інтеграції на сепаратистські рухи в країнах Європи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 370-376. – ISSN 1563-3349


  На прикладі балканських країн та острова Кіпр розглянуто можливості впливу Євросоюзу та інших європейських організацій на врегулювання сепаратистських конфліктів на континенті. Проаналізовано можливість автоматичного отримання членства в Євросоюзі ...
287206
  Петкова Л.О. Вплив європейської інтеграції на структуру експорту та споживання доданої вартості: досвід Польщі для України / Л.О. Петкова, Д.М. Паламарчук, Ю.В. Вдовиченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 47-53. – ISSN 2222-4459
287207
  Мельник В.П. Вплив ЄС на побудову в Україні ефективної моделі законодавства про інтелектуальну власність // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 127-133.
287208
  Писаревська О. Вплив живопису слобожанських художників на пейзажну лірику Анатолія Перерви // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 178-184. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
287209
  Гербут Н.А. Вплив жінок-депутатів на законотворчу діяльність у контексті захисту гендерних прав // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 269-282
287210
  Мовчан У.В. Вплив жіночого руху на політичне життя Буковини першої третини 20 ст. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 133-135
287211
  Власова А. Вплив жіночого руху Франції на розбудову демократичного суспільства (1968-1974 роки) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 84-88. – ISSN 1998-4634
287212
   Вплив жовчогінних флавоноїдів на енергетичні процеси в гепатоцитах / Л.І. Жалило, В.Є. Єсипенко, А.І. Воробей, Г.Б. Філь, В.М. Бабан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  В умовах гострого експерименту на білих нелінійних щурах-самцях із канюльованою загальною жовчною протокою досліджено вплив препаратів флавоноїдної природи силібору і фламіну на жовчовидільну функцію та редокс-процеси в печінці. Диференційовано вплив ...
287213
  Рубцова М.Ю. Вплив жорстокої економії на економічне зростання:проблема встановлення макроекономічних взаємозалежностей // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 85-86
287214
  Білоусько Н.Л. Вплив забезпеченості основними засобами на економічну ефективність підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 84-87 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
287215
  Задира С. Вплив забруднення довкілля важкими металами на процеси перекисного окиснення ліпідів клітин печінки природних популяцій жовтогорлої миші / С. Задира, Д. Лукашов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 196-201. – (Серія біологічна ; вип. 62). – ISSN 0206-5657
287216
   Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров"я населення України / М.І. Фащевський, Т.М. Палій, Г.Г. Старостенко, М.П. Неченко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 141-147 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
287217
  Наконечна М.В. Вплив забруднення поверхневих вод на інтенсивність хімічної денудації в долині р. Чорний Потік (Прут-Дністровське межиріччя) / М.В. Наконечна, Т.В. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 104-109. – ISSN 2306-5680
287218
  Стахів І.Р. Вплив забруднення повітряного середовища на стан здоров"я населення за 2001-2010 рр. // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 126-133


  Досліджено вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров"я населення в м. Києві.
287219
  Карленко Б.В. Вплив забруднень на розсіювальні характеристики поляроїдних плівок / Б.В. Карленко, О.В. Макаренко, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 329-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі експериментально отримано кутові розподіли інтенсивності розсіяного світла поляроїдною плівкою при малих кутах розсіяння. Показано, що забруднення поверхні та шарувата структура плівки значною мірою впливають на індикатрису розсіяння, що має ...
287220
  Сергійчук В. Вплив завезеної з-поза меж УСРР робочої сили на деукраїнизацію Донбасу // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – C. 8-17. – ISSN 0130-6936
287221
  Лисик В.М. Вплив загальної декларації прав людини на розвиток міжнародного гуманітарного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 259-263.
287222
  Козлов В.І. Вплив загальної декларації прав людини на специфіку колективних політичних прав і свобод громадян України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 23-29. – ISSN 0201-7245
287223
  Беспалова О.Я. Вплив загальної керованої гіпертемії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.09 - імунологія / О.Я. Беспалова ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
287224
  Беспалова О.Я. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Беспалова О.Я.; АМНУ; Національний інститут серцево - судинної хірургії ім. М.М. Амосова. – Київ, 2008. – 166л. – Бібліогр.: л. 139 - 158
287225
  Ліпісевич П.М. Вплив Загальної Української Ради на національно-культурне життя в роки Першої світової війни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 12-22. – (Юридична ; Вип. 1)
287226
  Маріо М. Вплив загальнонародного церковного співу на формування морально-етичних почуттів молоді на Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.198-207. – ISBN 966-7653-02-8
287227
  Біляєва І.І. Вплив загальносвітових тенденцій суспільного розвитку на формування і впровадження інформаційної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 56-60
287228
  Бурячок В.Л. Вплив загроз антропогенного і техногенного характера на стан безпеки ІТ-систем та соціальних інститутів провідних країн світу та України / В.Л. Бурячок, Я.В. Невойт, Л.В. Бурячок // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 29-43. – ISSN 2409-7292
287229
  Герасимов Т.Ю. Вплив закону "Про заходи щодо скорочення споживання населенням м"яса..." на повсякденне життя мешканців Києва в період Першої світової війни // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 132-142. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті висвітлено зміни в повсякденному житті населення м. Києва, що виникли внаслідок запровадження влітку 1916 р. у Російській імперії спеціального закону, який мав скоротити споживання м’яса та м’ясних продуктів від зазначених тварин. З’ясовано, ...
287230
  Тимощук Т.І. Вплив закону мовної економії на формування англомовної термінологічної та жаргонної лексики сфери кінематографу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 209-211
287231
  Ходикіна А. Вплив Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" на фізичних та юридичних осіб на території півострову // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 259-263
287232
  Глущенко Л.М. Вплив заліза (ІІІ) та алюмінію на визначення торію з арсеназо ІІ = хімія / Л.М. Глущенко, Л.М. Чепіжко, В.В. Сухан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-6 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
287233
  Чучка І.М. Вплив залізничного транспорту на розвиток економіки регіону в минулому / І.М. Чучка, К.В. Гегедош // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 140-145. – ISSN 2311-8164
287234
   Вплив заміщення Pb/Bi на властивості сполук типу Pb1212 / Т. Войтенко, С. Неділько, О. Головченко, М. Зеленько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 26-28. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Твердофазним методом синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу (Pb1-уCuу)Sr2(Y1-хCaх)Cu2O7-б9, (Pb1212) 0[додається формула] x [додається формула] 0,3). Досліджено залежність параметрів кристалічної гратки системи від ступеня заміщення х. ...
287235
  Авоченко І.С. Вплив заміщення Sr2+/Ln3+ у складнооксидному фосфаті купруму на надпровідні та магнітні властивості / І.С. Авоченко, С.А. Неділько // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 400-402
287236
   Вплив заміщення бісмуту на властивості сполуки Bi2Sr2CaCu2Oу / Т. Войтенко, С. Неділько, М. Зеленько, Д. Наумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Твердофазним методом з попереднім одержанням прекурсору синтезовано керамічні матеріали складу Bi2+xSr2-xCaCu2O8+б [подано формулу] (0?х?0,1) та Bi2-xSr2Ca1+хCu2O8+б [подано формулу] (0?х?0,2). Досліджено область гомогенності, структурні та ...
287237
  Бартовщук А.В. Вплив заміщення лужноземельних елементів на властивості надпровідних купратів ітрію / А.В. Бартовщук, С.А. Неділько, М.А. Зеленько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 8
287238
  Охрей А. Вплив занять музикою на виконання прямого і зворотнього тестів Струпа / А. Охрей, Т. Куценко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Оцінено роботу системи уваги за виконанням прямого і зворотного тестів Струпа у музикантів і немузикантів. Обстежуваними були студенти Національної музичної академії ім. П.Чайковського (музиканти) та їх ровесники з ННЦ "Інститут біології та медицини" ...
287239
  Мулик К.В. Вплив занять пішохідним туризмом на рівень здоров"я підлітків 13 років / К.В. Мулик, Т.І. Гриньова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-9172
287240
  Горпинич О. Вплив занять рукопашним боєм у комплексі з психологічним тренінгом на підвищення рівня адаптації до навчально-службової діяльності курсантів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 61-64. – ISSN 2220-7481


  Завдання дослідження – аналіз можливості підвищити рівень адаптації курсантів ВНЗ системи МВС України до навчально-службової діяльності засобами фізичного виховання в комплексі з психологічним тренінгом. Рівень адаптації курсантів до ...
287241
  Кравченко В. Вплив запахів ефірних олій лимона й лаванди на психофізіологічні функції обстежуваних різної статі / В. Кравченко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фонової експозиції запахів ефірних олій лимона й лаванди на нейродинамічні функції та показники короткочасної пам"яті у чоловіків і жінок. Показано, що в жінок обидва запахи викликають більш виражені зміни досліджуваних показників. На ...
287242
  Березовчук Л.В. Вплив запахів ефірних олій на біоелектричну активність головного мозку людини / Л.В. Березовчук, М.Ю. Макарчук, М.В. Костилев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-39. – (Біологія ; Вип. 34)


  Дослідження впливу запахів ефірних олій на біоелектричну активність головного мозку людини показали, що характер впливу того або іншого запаху визначається типом фонової ЕЕГ обстежуваного. Встановлено, що запахи ефірних олій здатні знижувати рівень ...
287243
  Макарчук М.Ю. Вплив запахів лаванди та ялиці на психофізіологічні функції обстежуваних з різним рівнем напруження регуляторинх механізмів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – С. 87-90. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 2)
287244
  Ілюха В.О. Вплив запахової стимуляції на функціональний стан головного мозку людини / В.О. Ілюха, Б.Л. Ганжа, Н.О. Ковалевська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Встановлено, що одоростимуляція лавандовою олією зумовлює скорочення часу активної обробки словесної інформації та збільшення коефіцієнта її відтворення; зростання коефіцієнта оперативної пам"яті за рахунок збільшення кількості правильного відтворення ...
287245
  Макарчук М.Ю. Вплив запаху ефірної олії лаванди на функціональний стан мозку обстежуваних з різним рівнем напруження регуляторних механізмів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-35. – (Біологія ; Вип. 31)


  Проведено електроенцефалографічну оцінку впливу запаху ефірної олії лаванди на функціональний стан мозку обстежували них з різним вихідним рівнем психоемоційного напруження. Встановлено, що запах лаванди активує ділянки кори обстежувальних залежно від ...
287246
  Прокопенко А.В. Вплив запізнення сигналу на динаміку намагніченості двох зв"язаних магнітних наноконтактів / А.В. Прокопенко, Р.В. Верба // Радіофізика та електроніка : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010. – Т. 1 (15), № 3. – С. 78-82. – ISSN 1028-821Х


  Розглядається можливість встановлення режиму синхронних автоколивань намагніченості в системі взаємодіючих магнітних наноконтактів (МНК). Показано вплив величини запізнення сигналу на синхронізацію МНК. Побудовано напіваналітичний метод розрахунку ...
287247
  Слаба О.В. Вплив запозичень англо-американського походження на лексико-семантичну систему сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 394-402
287248
  Романюк О. Вплив запозичень на свідомість мовців // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2001. – № 8. – С.207-212. – Бібліогр.: 7н. – ISBN 966-7444-85-6
287249
  Палешко Я.С. Вплив запозичень України на національну економіку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 82-86. – ISSN 2306-6814
287250
  Недотишко О.В. Вплив запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування на підвищення рівня соціального захисту населення в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 159-164. – ISSN 1562-0905
287251
   Вплив запровадження організаційних змін щодо протоколу лікування травм до привезення хворих у лікарню та щодо правил транспортування пацієнтів з травмою у великому місті: дослідження, проведені до та після їх запровадження / Р.Р. Вахлін, С. Понцер, М.Б. Скріфварс, Х.М. Лоссіус, М. Кастрен // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 95-109. – ISSN 2312-7104
287252
  Шевчук Л.П. Вплив запропонованої податкової реформи на формування фінансових ресурсів: зарубіжний досвід / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 274-279. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)


  Шевчук А.А. - ад"юнкт Військового Інституту КНУТШ.
287253
   Вплив зарегульованого стоку на біологію та чисельність промислових (видів) риб. – К., 1967. – 170с.
287254
  Пелешенко В.І. Вплив зарегульованості стоку річок басейну Дніпра на зниження концентрацій і стоку біогенних речовин / В.І. Пелешенко, С.І. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 6-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 31)
287255
  Пасічник Ю.В. Вплив зарубіжних грошових надходжень на динаміку ВВП в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 68-76. – Бібліогр.: 15 назв
287256
  Чернищук Н.В. Вплив зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнологічних знань в Україні (друга половина XIX ст. - 1920-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Чернищук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
287257
  Чернищук Н.В. Вплив зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнологічних знань в Україні (друга половина XIX ст. - 1920-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Чернищук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Бібліогр.: л. 196-235
287258
  Альохін О.Д. Вплив заряджених іонів на критичні параметри і величину радіуса кореляції рідини поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, О.М. Бурмістров, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 401-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій показано, що додавання заряджених іонів в діелектричну рідину поблизу критичної точки приводить до збільшення радіуса кореляції такої зарядженої ...
287259
  Абдікаримов Б.Ж. Вплив заряджених частинок на властивості рідинних систем поблизу критичної точки / Б.Ж. Абдікаримов, О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 362-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В рамках флуктуаційної теорії фазових переходів показано, що додавання заряжених частинок у діелектричні рідини поблизу критичної точки призводить до збільшення радіуса кореляції такої рідинної системи, що продовжує характеризуватись некласичною ...
287260
  Булавін Л.А. Вплив заряджених частинок на властивості рідинних систем поблизу критичної точки. Ч. 1 / Л.А. Булавін, О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
287261
  Кокар Н.В. Вплив засобів біологічного контролю на насіннєву продуктивність волошки лучної (Centaurea jacea L.) в Українських Карпатах // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 73-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
287262
  Цуканова Г.О. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Цуканова Ганна Олександрівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 204 л. : фотоіл. + Додаток: л. 1-99. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 189-204
287263
  Цуканова Г.О. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Цуканова Ганна Олександрівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. + Додаток. – Бібліогр.: 5 назв
287264
  Поліщук О.С. Вплив засобів комунікації на формування ієрархії цінностей і ціннісних орієнтацій особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 259-262. – ISSN 2076-1554
287265
  Германов Володимир Григорович Вплив засобів масової інформації на підсвідомість : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Германов Володимир Григорович; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 174л. – Бібліогр.: л.166 - 174
287266
  Германов Володимир Григорович Вплив засобів масової інформації на підсвідомість : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Германов В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
287267
  Ямчук Т.Ю. Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації особистості / Т.Ю. Ямчук, Є.В. Блищак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 147-154. – ISSN 2311-8164
287268
  Степанов В.Ю. Вплив засобів масової інформації на свідомість молоді // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 57-63
287269
  Чупанова Д.О. Вплив засобів масової інформації на суспільну свідомість українців (1991-2015 рр.) // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – Число 25. – С. 132-138. – (Серія : Історичні науки ; вип. 9)
287270
  Кафарська О. Вплив засобів масової інформації на формування громадянської культури студентської молоді // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 48-54. – ISSN 2409-9244


  У статті висвітлено питання впливу засобів масової інформації на формування громадянської культури студентської молоді. Доведено, що лише гармонійна співпраця держави, батьків, педагогів та засобів масової інформації забезпечить високий рівень ...
287271
  Федотова О.О. Вплив засобів масової інформації на формування морально-етичних засад української молоді // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 232-237
287272
  Кабузенко Світлана Миколаївна Вплив засолення і екзогенних фотогормонів на ріст та деякі фізіолого-біохімічні функції рослин на ранніх етапах онтогенезу : Автореф... доктора біолог.наук: 03.00.12 / Кабузенко Світлана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 46л.
287273
   Вплив застосовування "лідер-груп" на якість освіти у вищій школі / О. Величко, А. Должанський, О. Бондаренко, І. Ломов, О. Ясев // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 19-30. – ISSN 1682-2366
287274
  Єгорова О.О. Вплив застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2012. – Т. 8, № 5. – С. 89-98. – ISSN 1815-2066


  Запропоновано законодавчі зміни щодо надання державної підтримки як чинника подальшого підвищення ефективності технологічних парків в Україні.
287275
  Волошин Д.О. Вплив застосування моделі прямих договорів на оптовому ринку електроенергії України на технологічну модернізацію енергогенеруючих потужностей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.257-261
287276
  Бережняк М.Ф. Вплив застосування наорних валів-терас на протиерозійну стійкість та агрофізичні властивості сірих лісових грунтів / М.Ф. Бережняк, Є.М. Бережняк, О.В. Войцехівська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 210, ч. 1. – С. 194-197. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
287277
  Гайдай Д.Ю. Вплив західних медіа на перебіг війни в Боснії і Герцоговині (1992-1995) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 5 (61), вересень - жовтень. – С. 152-164
287278
  Хазратова Н.В. Вплив західних соціально-психологічних ідей на розвиток вітчизняної соціальної психології: критерії оцінювання та соціокультурні передумови // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 43-55
287279
  Прушковська І.В. Вплив західних тенденцій на турецьку літературу початку XX ст. (на матеріалі творів Дж. Меріча) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 375-379


  Джеміль Меріч вважається єдиним турецьким письменником, який жертовно оберігає турецьку літературу від впливу Заходу. Його девіз - грунтуватися у культурному та політичному житті на моральних цінностях Османської імперії та не запалюватися західними ...
287280
  Литвин С.Х. Вплив західноєвропейських соціокультурних процесів на розвиток культури Галицько-Волинської держави // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 266-270. – ISSN 2226-3209
287281
  Гончаревський В.Е. Вплив західноєвропейської історичної думки на формування цивілізаційного підходу в сучасній українській історичній науці // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 157-165. – ISBN 978-966-96992-6-8
287282
  Філь Ю.С. Вплив західної думки на ідеологів націоналізму в Північній Індії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 57-63. – ISSN 1608-0599
287283
  Черевко Г. Вплив заходів державної антикризової політики на соціальний розвиток українського села / Г. Черевко, П. Войтович // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 4-9 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
287284
   Вплив заходів з берегоукріплення на угруповання зообентосу водосховищ = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / Ю.В. Плігін, А.І. Томільцева, С.Ф. Матчинська, Н.І. Железняк, Т.М. Короткевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 136-143. – Бібліогр.: 5 назв
287285
   Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на фенотипові ознаки культур клітин НЕК293 / О. Маслова, Н. Скрипник, О. Дерябіна, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-39. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  В роботі було проведено комплексний порівняльний морфологічний та морфометричний аналіз клітин культури HEK 293, культивованих на середовищі DMEM з додаванням ембріональної телячої сироватки, збагаченої тромбоцитами плазми та інактивованої збагаченої ...
287286
  Кольченко Б. Вплив збільшення основного зобов"язання у кредитному договорі на чинність правовідносин поруки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 201-203. – ISBN 978-617-7069-28-6
287287
  Ковальчук О.І. Вплив зборів та ділових нарад на підвищення продуктивності праці співробітників компанії // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 51-57
287288
  Кравченко С.Р. Вплив збройних конфліктів на міжнародні договори у сучасному міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 224-232.
287289
  Миронюк Б. Вплив збудження плазмонних резонансів на щільність оптичного та магнітооптичного запису інформації / Б. Миронюк, Л. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-60. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі запропоновано метод підвищення щільності оптичного та магнітооптичного запису інформації. Проведено математичний розрахунок впливу збудження плазмонного резонансу на діаметр сфокусованого Гаусового випромінювання. В роботі показано, що ...
287290
  Бабій Н.О. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Бабій Н.О.; Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України". – Київ, 2007. – 148л. – Бібліогр.: л.125-148
287291
  Бабій Н.О. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.06 - вірусологія / Бабій Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
287292
  Таран Є.Ю. Вплив зважених сферичних частинок у крові на її реологію / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, О.О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 155-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано вираз та числові значення для ефективної зсувної в"язкості розведеної суспензії сферичних частинок у крові. Якщо кров виявляє властивості полярної рідини при гідродинамічній взаємодії зі зваженими частинками, то для реологічного моделювання ...
287293
  Кондратюк Л.С. Вплив звуку й слуху на формування естетичної свідомості // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 100-102
287294
  Березовчук Л.В. Вплив звуку на біоелектричну активність головного мозгу людини / Л.В. Березовчук, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 9-12. – (Серія "Біологічні науки")
287295
  Бусуйок Д. Вплив земельної реформи на розвиток державного управління в галузі використання й охорони земель України наприкінці XX - початку XXI ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 69-72
287296
  Карпенко Б.О. Вплив земної поверхні на точність виміру основного інформаційного параметра в однопозиційному пасивному фазовому вимірювачі / Б.О. Карпенко, О.О. Бадрук, Н.Ю. Савчинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено вплив відбитих від земної поверхні радіосигналів на точність виміру основного інформаційного параметра в однопозиційному пасивному фазовому вимірювачі.Як вихідна модель для оцінки цього впливу обрана площа потрійного ...
287297
  Семенов І.Л. Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Семенов Ігор Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
287298
  Чучукало О. Вплив змагальності і диспозитивності на криміналістичне забезпечення судового слідства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.71-75. – ISSN 0132-1331
287299
  Кулик К. Вплив ЗМІ на громадську думку як загроза національній безпеці держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 148-151
287300
  Прокопчук І.І. Вплив ЗМІ на політичне життя суспільства в умовах демократії: актуалізація ідей А. де Токвіля // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 49-51
287301
  Іващук А.А. Вплив ЗМІ на політичну свідомість суспільства // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 62-61


  Аналіз такої важливої форми суспільної свідомості, як політична, а також роль засобів масової інформації в політичній системі суспільства, тим більше що їх значення, авторитет і важливість в політичному житті країни помітно зростають, особливо в ...
287302
  Литвин Н. Вплив змін валютних курсів на фінансову звітність: проблеми обліку та шляхи їх вирішення у міжнародній практиці // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-47. – Бібліогр.: 7 назв
287303
  Версаль Н.І. Вплив змін валютного курсу на залучення та розміщення банками коштів в іноземних валютах / Н.І. Версаль, М.Д. Самсонова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 3 (22). – С. 83-90
287304
  Вольвач О.В. Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування та врожайність цукрового буряку в Вінницькій області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 104-110. – ISSN 0868-6939


  Розглядаються в порівнянні показники фотосинтетичної продуктивності цукрового буряку й агрокліматичні умови вирощування культури за період 1986-2005 рр. та очікувані їх зміни, розраховані за сценарієм зміни клімату RCP 8,5 за період 2015-2050 рр. на ...
287305
  Олійник В.В. Вплив змін клімату на внутрішньорічний розподіл складових водного балансу р. Західний Буг - м. Кам"янка Бузька / В.В. Олійник, Ю.О. Чорноморець // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 21-28. – ISSN 0868-6939


  У статті розглядаються основні тенденції зміни елементів водного балансу річки Західний Буг - м. Кам"янка Бузька. Проведено перевірку вихідної інформації на однорідність, оцінено величину зміни середньої річної температури повітря. Проаналізовано ...
287306
  Мірошніченко К.А. Вплив змін клімату на водний баланс та динаміку стоку води річки Ворскла / К.А. Мірошніченко, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 58-68. – ISSN 2306-5680


  В роботі порівнюється водний баланс річки Ворскла за період кліматичної норми (1961-1990 рр.) та за сучасний період (1991-2012 рр.). Обчислено однорідність складових водного балансу. Визначено основні тенденції в багаторічних коливаннях гідрологічних і ...
287307
  Лобода Н.С. Вплив змін клімату на водні ресурси водозбору Куяльницького лиману у сценарних кліматичних умовах / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 189-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
287308
  Лобода Н.С. Вплив змін клімату на водні ресурси України в сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління (А1В) / Н.С. Лобода, З.Ф. Сербова, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 149-159 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902
287309
  Польовий А.М. Вплив змін клімату на темпи розвитку ярового ячменю в Україні / А.М. Польовий, О.А. Барсукова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 113-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
287310
  Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режим річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Струтинська В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
287311
  Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режим річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини 20 ст. : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Струтинська В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 258л. + Додатки : л.192-240. – Бібліогр. : л.241-258
287312
  Омельянович Лідія Олександрівна Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання підприємств / Омельянович Лідія Олександрівна, Гордієнко Євгенія Сергіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 185-201. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено сутність державного та податкового регулювання, звернено увагу на динаміку податкового регулювання, яке відбувалася в 1990- 2006 рр., проведено аналіз податкових надходжень до державного бюджету України за визначений період.
287313
  Омельянович Лідія Олександрівна Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання підприємств / Омельянович Лідія Олександрівна, Гордієнко Євгенія Сергіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 185-201. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено сутність державного та податкового регулювання, звернено увагу на динаміку податкового регулювання, яке відбувалася в 1990- 2006 рр., проведено аналіз податкових надходжень до державного бюджету України за визначений період.
287314
  Омелянович Л.О. Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання пілприємств / Л.О. Омелянович, Є.С. Гордієнко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 185-193. – ISSN 1993-6788
287315
  Мойсєєва М.Н. Вплив зміни геотропічного положення на розподіл мітоз у корені цибулі / М.Н. Мойсєєва, 1933. – С. 117-121. – Окр. відбиток
287316
  Коляда Т. Вплив зміни діапазону функцій держави на рівень довіри до банківської системи в умовах необхідності узгодження пріоритетів фіскальної та монетарної політики / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 69-74. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
287317
  Павлова О.Ю. Вплив зміни ідеалу раціональності на розвиток естетичної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано еволюцію основних підходів до проблеми самовизначення естетичної теорії в контексті трансформації класичного ідеалу раціональності. The evolution of main approaches to problem of aesthetics theory self-definition in the context ...
287318
  Грицюк П.М. Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні / П.М. Грицюк, Л.Д. Бачишина // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 68-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
287319
  Корчемлюк Марта Вплив зміни клімату на водний режим гірської частини басейну р. Прут / Корчемлюк Марта, Приходько Микола, Архипова Людмила // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 118-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
287320
  Балабух В.О. Вплив зміни клімату на кількість та площу лісових пожеж у північно-чорноморському регіоні України / В.О. Балабух, С.В. Зібцев // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 60-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
287321
  Тараріко О.Г. Вплив зміни клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1(93). – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
287322
  Удова Л.О. Вплив зміни клімату на розвиток аграрного виробництва / Л.О. Удова, К.О. Прокопенко, Л.І. Дідковська // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 107-120 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
287323
  Конопліна Ю.С. Вплив зміни моделі трудових відносин в умовах глобалізації на функціонування системи соціального страхування // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 92-98
287324
  Буряк П.Ю. Вплив зміни податкової ставки на доходи бюджету : податки / П.Ю. Буряк, С.Л. Лондар // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 41-44 : Рис.
287325
  Баліцька В.В. Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено зміни у структурі капіталу підприємств України, їхній вплив на розвиток фондового ринку та підвищення рівня капіталізації економіки, який безпосередньо залежить від збільшення обсягів власного капіталу суб"єктів господарювання.
287326
  Баліцька Валентина Володимирівна Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено зміни у структурі капіталу підприємств України, їхній вплив на розвиток фондового ринку та підвищення рівня капіталізації економіки, який безпосередньо залежить від збільшення обсягів власного капіталу суб"єктів господарювання.
287327
  Коваленко С.В. Вплив зміни форм фінансової звітності суб"єктів малого i мікропідприємництва на оцінку їхньої кредитоспроможності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 220-225. – ISSN 2221-755X
287328
  Василевський Ю.Є. Вплив зміни швидкості течії рідини на нелінійний перерозподіл енергії при коливаннях трубопроводу / Ю.Є. Василевський, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  На основі розробленої нелінійної моделі динаміки трубопроводу при швидкісному русі рідини проводяться дослідження задач динаміки трубопроводу. Розглядається поведінка системи при втраті прямолінійної форми трубопроводу в околі критичної швидкості для ...
287329
  Богданов В.Б. Вплив змінного струму різних частот на соматосенсорну чутливість людини / В.Б. Богданов, Д.С. Горлов, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості впливу змінного струму на шкіру людини. Установлено зв"язок між частотою порогового струму та характеристиками порогу сприйняття цього впливу. Виявлено два фактори чутливості шкіри до порогового впливу змінного електричного ...
287330
   Вплив змінного тиску на акустичні та ємнісні властивості теригенних порід-колекторів (на прикладі Семиреньківської площі) / С. Вижва, А. Шинкаренко, І. Безродна, І. Щуров, І. Гафич, Є. Солодкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 19-26. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз та інтерпретацію результатів дослідження керну в умовах високих тисків з продуктивних горизонтів свердловин Семиреньківської площі Дніпровсько-Донецької западини. Метою даної роботи є визначення особливостей зміни акустичних та ...
287331
  Меліхов О. Вплив змінної в радіальному напрямку товщини на напружений стан гнучкої ортотропної кільцевої пластини в магнітному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нелінійну задачу магнітопружності ортотропної кільцевої пластини з анізотропною електропровідністю. Отримано розв"язувальну систему нелінійних диференціальних рівнянь, яка описує напружено-деформівний стан гнучких кільцевих пластин в ...
287332
  Сендерович А.Й. Вплив зовнішніх запозичень на ВВП України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814
287333
  Флейчук М. Вплив зовнішніх запозичень на соціально-економічний розвиток посттрансформаційних країн / М. Флейчук, Р. Андрусів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 16-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0131-775Х
287334
  Співак В.Ю. Вплив зовнішніх змінних магнітних полів на форму месбауерівського спектру м"яких феромагнетиків : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Співак В.Ю.; НАН України. Ін-т теоретич. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2000. – 16 с.
287335
  Данильченко В.О. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 133-143 : табл.,рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
287336
   Вплив зовнішніх магнітних полів на ВАХ високотемпературних джозефсонівських контактів / І.Л. Гордійчук, О.М. Іванюта, М.С. Коломоєць, М.І. Курочка, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 324-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто особливості роботи ланцюжка джозефсонівських контактів, створених за допомогою бікристалічної границі. Визначено оптимальне значення коефіцієнту екранування магнітних екранів для отримання максимальних за амплітудою надпровідних струмів у ...
287337
  Антонова О.С. Вплив зовнішніх політичних умов на процеси утворення парламентських фракцій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 326-333
287338
  Кличко С.М. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на становлення системи ЗМК кримського регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 44-49. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті розкрито комплекс типоформуючих факторів та елементів, які вплинули на становлення системи кримських ЗМК. Увага приділена як місцевим особливостям розвитку регіону, так і загальним ознакам, які впливають на визначення типу засобу масової ...
287339
  Боженко А.О. Вплив зовнішніх умов на теплове випромінювання світлопоглинальних поверхонь при лазерному збудженні / А.О. Боженко, С.Є. Зеленський, О.В. Копишинський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65
287340
  Загородня Ольга Анатоліївна Вплив зовнішніх умов на швидкість інтенсивного випаровування крапель рідин : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Загородня О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 124л. + Додаток: л. 121 - 124. – Бібліогр.: л. 111 - 121
287341
  Загородня Ольга Анатоліївна Вплив зовнішніх умов на швидкість інтенсівного випаровування крапель рідин : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Загородня О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
287342
  Голюк Вікторія Ярославівна Вплив зовнішніх факторів на авливно-енергетичний комплекс України : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Голюк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 196 л. – Бібліогр.: л.179-196
287343
  Олефір В.К. Вплив зовнішніх факторів на кон"юнктуру внутрішнього ринку агропродовольчих товарів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 143-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
287344
  Голюк Вікторія Ярославівна Вплив зовнішніх факторів на паливно-енергетичний комплекс України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Голюк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
287345
  Богомазова В.М. Вплив зовнішніх факторів на соціально-економічний розвиток України в середньостроковій перспективі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 3-12.
287346
  Федуняк С. Вплив зовнішніх чинників на процес консолідації української нації // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 58-66.
287347
   Вплив зовнішніх чинників на стан вугільної речовини / О.В. Бурчак, М.А. Прімін, І.В. Недайвода, Ю.А. Сєріков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 97-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
287348
  Вінніченко Катерина Леонідівна Вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості поверхневого шару невпорядкованих систем : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Вінніченко Катерина Леонідівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 119 л. – Бібліогр.: л.107 - 119
287349
  Вінніченко Катерина Леонідівна Вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості поверхневого шару невпорядкованих систем : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Вінніченко К.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
287350
  Шевченко В. Вплив зовнішніх шоків на транзитивні економіки в умовах міжнародної фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміст зовнішніх шоків та їх передача до національних фінансових систем, поширення фінансових криз. Аналізуються канали впливу зовніщніх фінансових шоків на українську економіку в умовах сучасної сучасної глобальної фінансової ...
287351
  Лакоза І. Вплив зовнішнього збурення на властивості розв"язків рівняння гармонійних коливань з імпульсною дією / І. Лакоза, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-25. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено властивості розв"язків рівняння гармонійних коливань при наявності довготривалих (у часі) зовнішніх сил імпульсної природи в залежності від величин імпульсної дії. Отримано умови збільшення (зменшення) амплітуди коливань та умови існування ...
287352
   Вплив зовнішнього магнітного поля на ВАХ високотемпературного джозефеонівського контакту / О.М. Іванюта, М.І. Курочка, О.В. Прокопенко, В.І. Толкачов, О.С. Юдіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 291-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано пряме експериментальне підтвердження зміни критичної густини струму за рахунок зовнішнього магнітного поля Показано, що керуючи полярністю та амплітудою струму, що протікає крізь контакт, можна підвищити критичну густину струму. Вивчено вплив ...
287353
  Зузук Ф.В. Вплив зовнішнього середовища на поширення сечокам"яної недуги серед населення світу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 17-22 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
287354
  Ганжа Б.О. Вплив зовнішнього середовища на функціонування неформального сектору економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 39-44. – ISSN 2309-1533
287355
  Нескородєв С. Вплив зовнішньоекономічних відносин "середній" цикл національної економіки в 1998 - 2010 роках : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 33-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
287356
  Троян Володимир Михайлович Вплив зовнішньоекономічних зв"язків на розвиток підприємства в Україні : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Троян Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 252л. – Бібліогр.:л.238-252
287357
  Близнюк В.В. Вплив зовнішньоекономічних процесів на потенціал соціально-економічних змін в Україні / В.В. Близнюк, Я.І. Юрик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 24-30. – ISSN 2306-6814
287358
  Грицьких І.В. Вплив зовнішньоекономічного фактора на розвиток демократії в Німеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 129-132. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Показано вплив зовнішньої політики на процеси демократизації внутрішнього життя Німеччини.
287359
  Абакуменко О.В. та інші Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економіку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 45-51. – ISSN 2306-6814
287360
  Куреда Н.М. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку України / Н.М. Куреда, С.О. Корінний // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 48-52. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
287361
  Тубальцева В. Вплив зовнішньої політики антитероризму на релігійну та культурну толерантність американського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 182-183


  The article is dedicated to the problems of antiterrorism policy impact on cultural and religious tolerance in American society towards Islamic community. The US policy of antiterrorism plays the key role in forming public opinion against Muslim ...
287362
  Ладний Ю.А. Вплив зовнішньої політики США Дж. У. Буша (2001-2009 рр.) на світову систему міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 198-203. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
287363
  Стаканов Р.Д. Вплив зовнішньої трудової міграції на економічний розвиток України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 76-82.
287364
  Руденко Н.В. Вплив зовнішньої трудової міграції на розвиток національних ринків праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 136-142


  Розглядаються сутність та чинники зовнішньої трудової міграції. Особливу увагу приділено позитивним і негативним наслідкам впливу трудової міграції на розвиток ринку праці в Україні.
287365
  Горин І.В. Вплив зонування території на цінову політику на ринку нерухомості м. Львова // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 192-195. – ISBN 978-966-285-361-2
287366
  Венгер А Т. Вплив зростання державного боргу на конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 224-232


  Розглянуто теоретико-методологічні підходи до аналізу наслідків впливу державного боргу на економіку країни. Досліджено взаємоз"язок між державним боргом та конкурентоспроможністю національної економіки, зокрема у розрізі індексу глобальної ...
287367
  Фролов С.М. та інш. Вплив зростання зовнішнього боргу на економічний та інвестиційний розвиток України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 98-104. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
287368
   Вплив зрошення на показники стану родючості чорноземів південних Нижньодністровської зрошувальної системи / О.І. Цуркан, Я.М. Біланчин, Г.С. Сухорукова, М.Й. Тортик // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 60-68 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
287369
  Шищенко П.Г. Вплив зрошення на природне середовище степового Криму / П.Г. Шищенко, І.К. Супряга, В.Ф. Сірик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 68-71. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 28)
287370
  Юштяк Я. Вплив зрошення на радіаційний баланс виноградників // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-8 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 13)
287371
  Панасенко Б.Д. Вплив зрошення на фізичні властивості грунтів рисових полів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 77-80 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 20)
287372
  Патон Е.О. Вплив зсідальних напруг на міцність зварних конструкцій / Е.О. Патон. – К., 1937. – 148с.
287373
  Лаврухін А. Вплив І.Канта на феноменологію Е.Гусерля // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.109-124. – ISSN 0235-7941
287374
  Андрійко О.Ф. Вплив ідеї живого права на американську правову доктрину // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 237-241. – ISBN 978-966-301-172-1
287375
  Шимон С. Вплив ідеї моральності на розвиток цивільного права та формування змісту цивільно-правових норм // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-83.
287376
  Саноцька Н. Вплив ідей А. Шопенгауера на філософські концепції творчості XX ст. (Наукове повідомлення) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 130-132. – ISSN 0321-0499
287377
  Тесцова О. Вплив ідей Василя Сухомлинського на розвиток педагогічної науки // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 21-22
287378
  Кукшнікова С.В. Вплив ідей екзистенціаліцзму на гуманізацію в управлінні інноваційними процесами в закладах освіти // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 186-194. – ISSN 2077-7450
287379
  Мойсей А. Вплив ідей європейської етнопсихологічної школи на румунських дослідників Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 83-87
287380
  Ходченко О.В. Вплив ідей західної економічної думки на ліберальні реформи в кредитній системі Росії та України в другій половині ХІХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 79-92. – ISSN 0320-4421
287381
  Мірошниченко Г. Вплив ідей М. Х. Бунге (1823-1895) на розвиток і вдосконалення університетської освіти // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 35-39
287382
  Туган-Барановський Вплив ідей політичної економії на природознавство та філософію / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 443-450. – ISBN 966-346-208-6
287383
  Легкоступ А.І. Вплив ідей Просвітництва на аграрне життя англійців // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 27-33. – ISSN 1728-3671
287384
  Рудик С.К. Вплив ідей С.С. Євсеєнка на військового хірурга І.О. Поваженка : до 115-ї річниці професора Івана Поваженка / С.К. Рудик, М.М. Стегней, О.Б. Глухий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 237. – С. 21-25. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
287385
  Чуйко І.С. Вплив ідей Тараса Шевченка на формування світогляду та громадсько-плітичну діяльність Євгена Олесницького (1860-1917) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 74-76. – ISSN 1810-2131
287386
  Раджабова Сабіна Вплив ідентифікації на формування глибинно-психологічного змісту психіки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 153-156. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
287387
  Бубенок О.Б. Вплив ідеології давніх іранців на поховальні традиції слов"ян // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 29-41. – ISSN 1608-0599
287388
  Шачковська Л. Вплив ідеології масонства на Кирило-Мефодіївське товариство // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 43-44
287389
  Волік К.Ю. Вплив ідеології на сприйняття суспільством державної іміджевої політики // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 163-164
287390
  Вернигора Н.М. Вплив ідеології на формування кількісних і якісних показників книжкового репертуару для дітей у ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 117-120


  У статті розглянуто ідеологічний тиск на українську книжку для дитячої аудиторії в ХХ столітті. Наведено низку документів, що засвідчують процес використання літератури для дітей як підґрунтя для ідеологічного формування людини радянського типу. ...
287391
  Романенко О.М. Вплив ідеології на формування політичних поглядів особистості // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 195-196
287392
  Внучко С.М. Вплив ідеології на формування світогляду особистості // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 162-163
287393
  Мовчан Микола Петрович Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФПН в євроатлантичному просторі у 1991 - 2003 р.р. (За матеріалами мас- медіа Франції та ФРН) : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Мовчан Микола Петрович; КНУТШ. – Київ, 2004. – 253 л.
287394
  Мовчан Микола Петрович Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФПН в євроатлантичному просторі у 1991 - 2003 р.р. (За матеріалами мас- медіа Франції та ФРН) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Мовчан М.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
287395
  Стребкова Ю. Вплив ідеології сексизму на деформацію образу здорової жінки в українському сьогоденні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 294-297. – ISBN 978-966-439-357-4
287396
  Фатхутдінова І.В. Вплив ідеологічного апарату примусу на роль української жінки у сфері сімейно-шлюбних відносин в період соціально-політичних потрясінь // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2015. – № 2 (5). – С. 101-124. – ISSN 2311-8822
287397
  Разживін В.М. Вплив ідеологічного фактора на висвітлення українсько-російських взаємин в історичних повістях 20-30-х років XX століття // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 133-137. – (Філологічні науки ; № 1)


  Статтю присвячено дослідженню історичної прози 20-30-х років минулого століття. У ній розглянуто питання висвітлення українсько-російських стосунків у тогночасній історичній повісті. Поставлена проблема розглядається на матеріалі творів Г. Бабенка, Я. ...
287398
   Вплив ізолятів ВЖМК (Pоtуvirus) на процес росту та розвитку рослин квасолі / Н.О. Капустіна, Ю.В. Загородній, О.В. Молчанець, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-57. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено біологічні властивості двох ізолятів вірусу жовтої мозаїки квасолі, виділених з інфікованих рослин квасолі. Показано, що вірусна інфекція значно змінює фізіологічний стан рослин та впливає на процес бульбашкоутворення.
287399
  Кир"яченко Сергій Сергійович Вплив ізолятів ВТМ на організми та клітини різного походження : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Кир"яченко Сергій Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 137 л. – Бібліогр.: л.117-137
287400
  Кир"яченко С.С. Вплив ізолятів ВТМ на організми та клітини різного походження : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.06. / Кир"яченко С.С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с. 15
287401
  Конончук Г.Л. Вплив ізотопного складу суміші на частоту міжмодового биття He-Ne лазера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 337-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Найвища чутливість частоти міжмодового биття до зміщення частоти генерації в квазіізотропному резонаторі забезпечується моноізотопною сумішшю. Крутизна характеристики та обсолютне значення частоти биття залежать від температури середовища.
287402
  Винославська О. Вплив ІКТ на самоорганізацію та саморозвиток особистості // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 87-98. – ISSN 1682-2366


  У статті описується методика дослідження особливостей впливу інформаційно-комунікаційних технологій на самоорганізацію і саморозвиток особистості.
287403
  Клим Р. Вплив іммігрантської колонізації на економічний розвиток у київській сотні (кінець ХVII - початок XVIII ст.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-67. – ISSN 0869-3595
287404
  Оврамець М.А. Вплив імміграції на соціальну структуру та політичну еволюцію країн ЄС // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 205-209. – ISSN 2226-3209
287405
  Шваб А. Вплив імміграційної політики європейських країн на характер та динаміку міграційних процесів у Польщі в 1918-1931 рр. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 148-155. – ISSN 2305-9389
287406
  Письменецька І. Вплив іммобілізації та депротеїнізіції плазми крові на спектр вільних олігосахаридів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-29. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливість відновлення спектру вільних олігосахаридів плазми крові при іммобілізації її на хроматографічному папері для транспортування у сухому стані. Після іммобілізації не вдалось отримати спектр вільних олігосахаридів адекватний спектру ...
287407
   Вплив іммобілізаційного стресу на морфофункціональні зміни клітин преоптичного ядра гіпоталамуса щурів на різних стадіях естрального циклу / А. Пустовалов, М. Матвієнко, І. Балла, А. Безлюдна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що клітини преоптичного ядра гіпоталамуса щурів по-різному реагують на вплив іммобілізаційного стресу. Морфометричні параметри нейроцитів продемонстрували підсилення синтетичних процесів. Натомість, у астроцитах функціональна активність ...
287408
   Вплив іммобілізованих на аеросилі саліцилальімінатів металів та нанокомпозитів фулерену С60 на функціональну активність перитонеальних макрофагів мишей / О.С. Дворщенко, Г.В. Діденко, О.А. Голуб, В.К. Позур, Ю.І. Прилуцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-148. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Вивчався вплив комплексів саліцилальімінів та нанокомпозитів фулерену С[нижній індекс 60] на перитонеальні макрофаги. Показано, що рівень НСТ-тесту залежить від природи носія і від координаційного металу.
287409
  Стецько М.В. Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 88-100 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
287410
  Борт О. Вплив імперативних норм на статут договірного зобов"язання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 151-154
287411
  Хрущ Ю.М. Вплив імперіалістичної інтеграції на становище трудящих в Західній Європі / Ю.М. Хрущ. – К, 1965. – 32с.
287412
  Бульвінський А.Г. Вплив імперської державної традиції на модернізаційні процеси у сучасній Росії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 49-71
287413
  Білоусов І.В. Вплив імплантації іонів Со[верхній індекс +] в кремній на формування силіциду кобальту / І.В. Білоусов, В.В. Ільченко, Г.В. Кузнецов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 382-389. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено результати експериментальних досліджень впливу попередньої іонної імплантації Со[верхній індекс +] в кремній на формування епітаксіальних шарів силіциду кобальту CoSi[нижній індекс 2]. Показано, що попередня імплантація іонів Со[верхній індекс ...
287414
  Лазебна І.В. Вплив імпорту та експорту на розвиток внутрішнього ринку України в умовах членства в СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 68-73


  В статті розкрито вплив експортно-імпортних операцій зі споживчими товарами на розвиток внутрішнього ринку. Визначено позитивні та негативні наслідки членства України в СОТ, та її вплив на експортоорієнтовані ринки. Також досліджено роль іноземних ...
287415
  Бородін В.А. Вплив імпульсної дії на асимптотичні властивості розв"язків диференціальних рівнянь з імпульсною дією / В.А. Бородін, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про існування таких значень імпульсної дії, за яких дане диференціальне рівняння n-го порядку (n>2) з імпульсною дією у фіксовані моменти часу має pT-періодичний (p [належить] N) розв"язок, початкові умови якого збігаються з наперед ...
287416
   Вплив імунізації на гіпоталамо-тироїдний комплекс птахів / О. Горелікова, М. Дзержинський, А. Пустовалов, А. Тормасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-11. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  При вивченні впливу імунізації на гіпоталамо-тироїдний комплекс птахів Gallus domesticus 5-тижневого віку було встановлено, що імунізація призводить до активації як паравентрикулярного ядра гіпоталамуса, так і щитовидної залози нестатевозрілих птахів; ...
287417
  Пустовалов Андрій Сергійович Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на гіпоталамо-гонадну систему птахів (гістофізіологічний аналіз) : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.11 / Пустовалов А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
287418
  Пустовалов Андрій Сергійович Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на гіпоталамо-гонадну систему птахів (гістофізіологічний аналіз) : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11. / Пустовалов А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 160л. – Бібліогр.: л. 132-160
287419
   Вплив імунізації, мелатоніну та серотоніну на функціональну активність нейроцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса та пінеалоцитів / А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський, О.С. Мацюх, Н.В. Дзюбенко, І.О. Фролкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано на 5-тижневих самцях Gallus domesticus, що епіфіз пригнічує синтетичну активність нейроцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса, а імунізація, як і одночасне введення мелатоніну та серотоніну, - синтетичну активність пінеалоцитів. ...
287420
  Цимбалюк О. Вплив імуноактивної субстанції лейкоцитів на скорочувальні білки серцевого м"яза / О. Цимбалюк, Т. Давидовська, Л. Холодна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-14. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фактора перенесення імунної реактивності до корпускулярних антигенів Staphylococcus aureus на АТФазну активність і реакцію суперпреципітації актоміозину серцевого м"яза. Одержані результати експериментальних досліджень указують на ...
287421
   Вплив імунокоректорів тимусного походження на функціональний стан і гуанілатциклазну активність лімфоцитів селезінки при сенсибілізації й анафілактичному шоці : біологія / І.В. Чорна, С.В. Демидов, О.І. Александрова, Н.М. Дергай // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 20-23 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
287422
   Вплив імуномодуляторів на вміст циклічних нуклеотидів у лімфоїдних клітинах щурів за умов дії радіації / О. Богданова, К. Прокопова, Л. Кузьменко, Л. Гавриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-51. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що опромінення щурів у дозах 0,25-1,0 Гр викликало різноспрямовані зміни вмісту циклічних нуклеотидів у клітинах селезінки й тимусу щурів. Уведення сквалену та циклоферону призводило до різних змін досліджуваних показників у клітинах ...
287423
   Вплив імуномодуляторів на репарацію ДНК лімфоцитів селезінки при вакцинації БЦЖ : біологія / С.В. Демидов, О.М. Васильєв, І.В. Чорна, С.М. Чорненька, О.І. Олександрова, Н.М. Дергай // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 54-57 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
287424
   Вплив імуномодуляторів на систему циклічних нуклеотидів у лімфоцитах селезінки при вакцинації БЦЖ : біологія / С.В. Демидов, І.В. Чорна, О.І. Олександрова, Н.М. Дергай // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 57-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
287425
  Дунаєвська О.Ф. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення : Дис. ... канд. біологічних наук. Срец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Мін-во аграрної політики; Держ. агроекологічний ун-т; Дунаєвська О.Ф. – Житомир, 2006. – 201л. + Додатки: л.185-201. – Бібліогр.: л.150-184
287426
  Дунаєвська О.Ф. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення : атореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Дунаєвська О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
287427
  Харламова Г.О. Вплив інвестицій на економічне зростання : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 57-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
287428
  Кукіна Н. Вплив інвестицій на експортний потенціал країни // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 219-228. – ISSN 2410-0919
287429
  Цісецький О. Вплив інвестицій на зайнятість населення // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 121-124. – ISBN 966-654-173-4
287430
  Резнік Н.П. Вплив інвестицій на конкурентоспроможність вітчизняної продукції АПК на світовому агропродовольчому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 103-107
287431
  Нагула Р.О. Вплив інвестицій на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 62-67. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
287432
  Карпінський Р. Вплив інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 17-22
287433
  Карпінський Р. Вплив інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 20-24


  У статті розглядаються основні напрями впливу інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки. The article views the guidelines of the investment impact on the eco­nomic competitive growth.
287434
  Гинда О. Вплив інвестицій у розвиток людського потенціалу на ефективність економіки України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 108-116. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
287435
  Плахтій М.О. Вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток регіону : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 54-61. – Бібліогр.: 5 назв
287436
  Вишивана Б. Вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток регіону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 479-485. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
287437
  Семенов А.Г. Вплив інвестиційних процесів на інтеграцію України в ЄС / А.Г. Семенов, М.О. Панкова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 225-232. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
287438
  Лихолат С.М. Вплив інвестиційного іміджу на розвиток економіки України / С.М. Лихолат, Л.М. Копач // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 359-360. – ISBN 5-7763-2435-1
287439
  Левицький В.В. Вплив інвестиційного процесу на соціально-економічну стійкість підприємства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 72-78. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
287440
  Ульяницька О.В. Вплив інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено чинник впливу інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів та інтенсифікацію виробництва конкурентоспроможної продукції суб"єктами всіх форм господарювання.
287441
  Ульяницька Ольга Василівна Вплив інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено чинник впливу інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів та інтенсифікацію виробництва конкурентоспроможної продукції суб"єктами всіх форм господарювання.
287442
  Гордей О.Д. Вплив інвестиційної діяльності на рівень суспільного добробуту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні показники рейтингу інвестиційної привабливості держави та регіонів. Характеризується інвестиційна діяльність в Україні. Зазначені можливості зростання інвестиційної діяльності та суспільного добробуту. In the article the ...
287443
  Діденко Ярослав Олександрович Вплив інвестування на зайнятість у перехідній економіці : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 221л. + Додатки: л.213-221. – Бібліогр.: л.191-212
287444
  Діденко Ярослав Олександрович Вплив інвестування на зайнятість у перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко Я.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
287445
  Масюк А.І. Вплив інгібіторів транскрипції і трансляції на секрецію жовчних кислот / А.І. Масюк, С.П. Весельський, Т.В. Масюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 92-94. – (Біологія ; Вип. 25)


  Вивчали секрецію жовчних кислот за умов пригнічення транскрипції і трансляції в гепатоцитах. Встановлено, що пригнічення біосинтезу білка різними інгібіторами призводить до однакових змін жовчоутворювальної функції печінки - пригнічує її, але ...
287446
  Бойко Ж.Б. Вплив індивідуальних відмінностей студентів на успішність оволодіння іноземною мовою // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 43-49. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
287447
  Гвоздій С.П. Вплив індивідуальних особливостей майбутніх учителів на готовність до навчання школярів основам безпечної поведінки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 24-27. – Бібліогр.: 5 назв
287448
  Волков Д.С. Вплив індивідуально-типологічних властивостей на продуктивність інтелекту / Д.С. Волков, С.В. Ноздрін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 44-51. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
287449
  Щербаков Я. Вплив індо-буддійської культури на ґенезу драми Цзацзюй та мотивів у фабулі драми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-81. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі впливу індійської культури та буддизму на формування драматургії в Китаї, лаконічно розглянуто історію дослідження драматургії в Китаї, різні точки зору на формування драми Цзацзюй, розглянуто вплив індо-буддійської культури ...
287450
  Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній C57B1/6 та BALB/c різного віку : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Родніченко Анжела Євгенівна ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ". – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 180-216
287451
  Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній C57B1/6 та BALB/c різного віку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Родніченко Анжела Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
287452
   Вплив індукторів інтерферону на активність 2",5"-олігоаденілатсинтетази в лімфоцитах щурів за умов дії трансформованого середовища / Л. Остапченко, В. Чайка, К. Лаврова, І. Компанець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що біологічно активні препарати на базі індукторів інтерферону стимулюють активність 2",5"-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах тимусу щурів, що свідчить про посилення компенсаторних реакцій імунної системи у відповідь на дію ...
287453
  Цимбал Д.О. Вплив індукції стресу ендоплазматичного ретикулуму в клітинах гліоми U87 з пригніченою ендорибонуклеазною функцією ERN1 на експресію транскрипційних факторів E2F8, TBX3, EPAS1, ATF3, FOXF1 та HOXC6 / Д.О. Цимбал, К.І. Кубайчук, О.Г. Мінченко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 92-92
287454
  Шевченко М.О. Вплив індустрії хай-тек на гуманітарію // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 58-62
287455
  Антончук Д.І. Вплив інновацій на економічне зростання держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 139-141
287456
  Фарат О. Вплив інновацій на підвищення конкурентоспроможності економіки України / О. Фарат, М. Хамець // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 19-24. – (Економічні науки ; Вип. 4)
287457
  Доценко Г.Є. Вплив інновацій на підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 25-29
287458
  Карпіловська Є.А. Вплив інновацій на стабільність мовної системи: регулятори системної рівноваги // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 148-158. – ISSN 0027-2833
287459
  Карпіловська Є. Вплив інновацій на стабільність мовної системи: регулятори системної рівноваги // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 264-285. – ISBN 978-966-02-4860-1
287460
  Васильєв О.В. Вплив інновацій на формування доданої вартості в економіці / О.В. Васильєв, А.І. Німкович // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 5-10. – ISSN 2415-2456
287461
  Хімченко А. Вплив інноваційних процесів на економіку України та вітчизняні корпорації / А. Хімченко, О. Татаренко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 59-63. – ISSN 1728-9343
287462
  Дехтяр Н.А. Вплив інноваційних технологій на розвиток світового ринку туристичних послуг // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 37-43. – ISSN 1683-1942
287463
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
287464
  Меренкова О.В. Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – ISSN 1993-6788
287465
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
287466
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
287467
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
287468
  Фарат А.В. Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на розвиток пріоритетних галузей України // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 22-27. – ISSN 1683-1942
287469
  Шира Т.Б. Вплив інноваційно-технологічного потенціалу підприємства на конкурентоспроможність інноваційного продукту : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 43-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
287470
  Ладонько Л.С. Вплив інноваційного потенціалу на ефективність функціонування національної інноваційної системи / Л.С. Ладонько, Н.В. Ткаленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 69-75
287471
  Гладинець Н. Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток регіону // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 30-34. – ISSN 1993-0259
287472
  Ситницький М.В. Вплив інноваційного потенціалу на стратегічну гнучкість підприємства // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-47.
287473
  Каткова Н.В. Вплив інноваційної активності підприємств на основі показника соціально-економічного розвитку України / Н.В. Каткова, С.М. Марущак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 178-182. – (Економічні науки ; № 3, т. 2). – ISSN 2226-9150
287474
  Мицюк С. Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається необхідність впровадження інноваційної моделі розвитку держави. Досліджується вплив інноваційної діяльності на підвищення конкурентоспроможності економіки України. В статье рассматривается необходимость внедрения инновационной ...
287475
  Костенко Т.О. Вплив інноваційної діяльності на продуктивність праці на підприємствах цукрової галузі // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 102-112. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362


  Систематизовано основні причини скорочення виробництва цукру та основні фактори кризового стану цукрової галузі України. Проаналізовано динаміку продуктивності праці підприємств цукрової галузі протягом 2003–2012 рр. Зроблено попарні порівняння ...
287476
  Марасюк С.С. Вплив іноетнічного чинника на етнонаціональне самовизначення українського народу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 42-45. – ISSN 2077-1800
287477
  Івасів І. Вплив іноземних банків на банківську систему України / І. Івасів, Р. Корнилюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 84-91 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
287478
  Циганов С.А. Вплив іноземних банків на конкурентне середовище в країнах із трансформаційною економікою / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 116-127. – Бібліогр.: 18 назв.


  In this paper internalization and globalization of finance markets regularities are reviewed. Problems and perspectives of further development of internation banking activities and its influence on the competition in countries with transitional economy ...
287479
  Корнилюк Р. Вплив іноземних банків на розвиток кредитного ринку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 50-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
287480
  Сенищ П. Вплив іноземних банківських інвестицій на підвищення рівня життя населення України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 46-54. – ISSN 1818-5754
287481
  Перенчук О. Вплив іноземних інвестицій на включення національної економіки у світове господрство // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 98-103. – ISSN 1818-2682
287482
  Дірко А.А. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток країни-реціпіента // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.186-194. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
287483
  Затонацька Т.Г. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток країни : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 43-44.
287484
  Йосипенко О.А. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 214-218. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
287485
  Гайдуцький А.П. Вплив іноземних інвестицій на конкурентоспроможність економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні питання залучення іноземних інвестицій в економіки країн світу, місце та роль іноземного капіталу в розвитку країн-реципієнтів та формування їх конкурентоспроможності. Узагальнюються позитивні й негативні аспекти впливу іноземного ...
287486
  Николайчук О.М. Вплив іноземних інвестицій на рівень життя населення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 159-163. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
287487
  Нямещук Г.В. Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Нямещук Г. В.; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 203 л. + Додатки: л. 173-182. – Бібліогр.: л. 183-203
287488
  Нямещук Г.В. Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Нямещук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
287489
  Степаненко А. Вплив іноземних фінансово-кредитних установ на національну банківську систему : фінанси. податки. кредит / А. Степаненко, І. Чамара // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 60-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
287490
  Дацій О.І. Вплив іноземного капіталу на економіку, що приймає // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 23-28. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
287491
  Диба М.І. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні / М.І. Диба, Є.С. Осадчий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 35-46
287492
  Чуб О. Вплив іноземного капіталу на ефективність банківської системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 56-61
287493
  Філонова І.Б. Вплив іноземного капіталу на конкурентне середовище національного ринку банківських послуг / І.Б. Філонова, М.Л. Лапішко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 53-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
287494
  Богма С.Д. Вплив іноземного капіталу на конкуренцію в банківському секторі України / С.Д. Богма, Я.О. Гусєв // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 71-76
287495
  Фурман С.С. Вплив іноземного капіталу на модернізацію вітчизняної економіки в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 124-136. – ISSN 0320-4421
287496
  Циганов С.С. Вплив іноземного капіталу на реформування банківських систем у трансформаційних економіках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 142-146
287497
  Кириченко М.М. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 9-15. – Бібліогр.: на 11 пунктів
287498
  Гусев Я.О. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 99-105. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Проведено оцінку впливу іноземного капіталу на розвиток банківського ринку в умовах фінансової кризи.
287499
  Ткаченко Н.В. Вплив іноземного капіталу на розвиток страхової системи України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 115-121.
287500
  Соколова О.Б. Вплив іноземного капіталу на стійкість банківської системи України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 60-63.
287501
  Гончарова Наталія Миколаївна Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Гончарова Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
287502
  Гончарова Н.М. Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Наталія Миколаївна Гончарова; КНУТШ. – Київ, 2007. – 265л. – Додатки л.206-265. – Бібліогр.: л.191-205
287503
   Вплив інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами на ріст і розвиток рослин люцерни / Н.А. Воробей, С.Я. Коць, О.В. Пацко, Т.В. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-33. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено мікровегетаційні дослідження щодо використання для стимуляції росту рослин люцерни моно- та бінарних інокулятів, створених на основі бульбочкових бактерій і водорості. Одержані результати свідчать про необхідність підбору найефективніших ...
287504
   Вплив інокуляції фосфатмобілізувальними препаратами на лектинову активність в рослинах озимої пшениці за інфікування збудником церкоспорельозу / О. Панюта, В. Белава, Л. Токмакова, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-64. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміну активності лектинів у рослинах озимої пшениці, інокульованих мікробними препаратами з фосфатмобілізувальною здатністю, за інфікування збудником церкоспорельозу. Changes in lectin activity in winter wheat plants treated with microbe ...
287505
  Залоїло О.В. Вплив інсектициду Банкол на грунтові мікроорганізми циклу азоту / О.В. Залоїло, Л.П. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 133-135. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив інсектициду Банкол на чисельність мікроорганізмів та на вміст нітратів і нітритів у ґрунті. Встановлено, що при внесенні препарату Банкол у дозах 0,0006 та 0,006 г на 3 кг ґрунту не спостерігається негативного впливу на чисельність ...
287506
  Канавець М.В. Вплив інститутів громадянського суспільства на ефективність державного управління у сфері економічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 25-31. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено характер та механізм впливу інститутів громадянського суспільства на ефективність державного управління у сфері економічної безпеки. В межах проведеного дослідження проаналізовано сутність понять "національна безпека", "економічна ...
287507
  Луцишин Г. Вплив інститутів громадянського суспільства на процес національної консолідації в сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 22-32
287508
  Кашпур А.М. Вплив інститутів громадянського суспільства на удосконалення податкового законодавства в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 126-131. – ISSN 2306-6814
287509
  Стичиньска А.Б. Вплив інститутів громадянського суспільства на формування і практичну реалізацію політики України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина (Розділ з дисертаційної роботи) // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 231-280. – ISSN 2518-7546
287510
  Надточій К.М. Вплив інституційних бар"єрів на ділову активність вітчизняних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 120-126. – ISSN 2309-1533
287511
  Демінський С.А. Вплив інституційних факторів на економічне зростання в перехідних економіках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 29-33
287512
  Панарін А. Вплив інституційних чинників на політичну стабільність у напівпрезидентських системах правління // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 276-286. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
287513
  Гурняк І. Вплив інституційного середовища на економічне зростання держави / І. Гурняк, О. Яремчук // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 117-120. – ISSN 2078-5860
287514
  Бедратий В. Вплив інституційного середовища на процеси формування стратегії нової економічної політики в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 190-195. – бібліогр. на 6 пунктів
287515
  Грінченко Юрій Леонідович Вплив інституційного фактору на стуктуру та ефективність економічної політики ЄС : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Грінченко Юрій Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 181л. + Додатки: л.174 - 181. – Бібліогр.: л.146 - 174
287516
  Грінченко Юрій Леонідович Вплив інституційного фактору на стуктуру та ефективність економічної політики ЄС : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 08.05.01 / Грінченко Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
287517
  Машіка Г.В. Вплив інституціональних чинників на розвиток і формування господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 82-89 : рис., табл. – Бібліогр.: с.89. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
287518
  Гуменюк А.М. Вплив інституціонального середовища на конкурентоспроможність регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 135-141.
287519
  Ніконенко У.М. Вплив інструментів грошово-кредитної політики на стан грошово-кредитного ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 52-57.
287520
  Жабинець О.Й. Вплив інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних економічних умовах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 57-63. – ISSN 2222-0712
287521
  Гаман П.І. Вплив інструментів екологічної політики України на ефективність використання природних рекреаційних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 54-58. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
287522
  Лук"яненко Ірина Анатоліївна Вплив інсуліну і глюкагону на секреторну функцію печінки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Лук"яненко І.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
287523
  Лук"яненко Ірина Анатоліївна Вплив інсуліну і глюкогану на секреторну функцію печінки : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Лук"яненко Ірина Анатоліївна; КНУТШ.Наук.-дослідний ін-тут фізіології ім.акад.П.Бокача. – Київ, 2001. – 160л. – Бібліогр.:л.134-160
287524
  Миськів Г.В. Вплив інтеграції корпоративних структур на їхню капіталізацію / Г.В. Миськів, Н.В. Шевченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 119-127 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
287525
  Малащук Д.В. Вплив інтеграційни х зв"язків на конкурентоспроможність української економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 32-38. – Бібліогр.: на 11 пунктів
287526
  Кошелєва Х.Є. Вплив інтеграційних процесів на виникнення БРІКС // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 26-29. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
287527
  Корнєєва Ю.В. Вплив інтеграційних процесів на ефективність системи грошово-кредитного регулювання в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 180-188


  У даній статті досліджується ефективність механізму грошово-кредитного регулювання в Україні у контексті інтеграційних процесів. Також розглядаються аспекти впливу процесів фінансової глобалізації на ефективність стабілізаційних програм ...
287528
  Маркевич К. Вплив інтеграційних процесів на надходження прямих іноземних інвестицій: міжнародний досвід та висновки для України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 455-465


  У статті розглянуто теоретичні підходи взаємовпливу інтеграційних процесів та надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ). На прикладі країн Вишеградської групи виявлено, що членство країн у регіональному інтеграційному угрупуванні є одним з ...
287529
  Мельник В.М. Вплив інтеграційних процесів на оподаткування в країнах ЄС / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 136-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
287530
  Голик С.І. Вплив інтеграційних процесів на ринок зерна України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 105-106
287531
  Слободчук М.С. Вплив інтеграційних процесів на ринок праці України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 78-86. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
287532
  Кочергіна Н. Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжнародного бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-54. – (Економіка ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз переваг розвитку міжнародного бізнесу в умовах поширення світових інтеграційних процесів. Thіs artіcle іs devoted to the advantages of the іnternatіonal busіness development іn the condіtіons of spread world іntegratіon processes.
287533
  Лагутін В.Д. Вплив інтеграційних процесів на розвиток ринків реального сектора України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 151-152. – ISSN 1605-7988
287534
  Кузьмін П.В. Вплив інтеграційних процесів на транзитний потенціал України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 89-90
287535
  Комендант О.В. Вплив інтеграційного угрупування на економічне зростання країни в умовах нової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 185-193. – ISSN 2308-6912


  В умовах динамічного розвитку інформаційної економіки, що підкріплена ситуацією глобальної пост-кризової нестабільності відокремлене функціонування економіки окремої держави виявляється майже неможливим. Обов’язковою вимогою нових умов є наявність ...
287536
  Ситник Й.С. Вплив інтелектуалізації на процес менеджменту інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 372-378. – ISSN 0321-0499
287537
  Порохня В.М. Вплив інтелектуального капіталу на зростання ВВП / В.М. Порохня, Л.С. Головкова, Г.В. Андрущенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 174-182. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
287538
  Василик А.В. Вплив інтелектуального капіталу на розвиток виробництва в контексті інтеграційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 259-265.


  Досліджено особливості розвитку виробництва в контексті сучасних інтеграційних процесів. Розглянуто значення та роль інтелектуального капіталу для розвитку підприємств й економічного зростання країни. Aspects of production development are studied in ...
287539
  Діденко О.М. Вплив інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 219-225. – ISSN 2222-0712
287540
  Пришва О. Вплив інтенсивності фізичної активності чоловіків зрілого віку на їхній фізичний стан // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 77-82. – ISSN 2220-7481


  Розглянуто особливості фізичної активності чоловіків із різним фізичним станом у віковій динаміці 22–70 років. Досліджено їхні зросто-вагові показники, стан серцево-судинної системи, інтенсивність фізичної активності. Визначено особливості впливу ...
287541
  Варга Л.І. Вплив інтерактивних технологій на формування комунікативної культури майбутніх учителів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 300-304. – ISSN 2312-5993
287542
  Гомонюк О. Вплив інтерактивних технологій на формування професійно педагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 4. – С. 79-86


  У статті розкривається значення інтерактивних технологій у формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери.
287543
  Бичко В.А. Вплив інтеркальового водню та одновісного стискування на електрофізичні властивості. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.07 / Бичко В.А.; Харків.держ.ун-т. – Х, 1998. – 16л.
287544
  Вовк Ю.В. Вплив інтернету як засобу коммунікації в сучасній політиці // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 60-61
287545
  Аксьом Н.М. Вплив інфільтрації води атмосферних опадів на ступінь стійкості схилів // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
287546
  Паливода К.В. Вплив інфляції на інвестиційну активність у сучасному суспільстві : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 96-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
287547
  Савчук В.П. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємства : фінанси підприємств / В.П. Савчук, О.В. Москаленко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 50-60 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
287548
  Мельник О. Вплив інфляції на розвиток кредитних відносин в Україні : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 53-56. – Бібліогр.: 1 назва
287549
  Белінська Я.В. Вплив інфляції та девальвації на рівень заробітної плати // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-13. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Досліджено основи і чинники економічного зростання, а також вплив інфляції та девольвації на рівень заробітної плати.
287550
  Сусіденко Ю.В. Вплив інфляційних процесів на економіку України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 88-92. – ISSN 1993-0259
287551
  Головко В. Вплив інфляційних процесів на формування показників фінансової звітності суб"єктів господарювання / В. Головко, В. Шарманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено методологічні аспекти вимірювання впливу інфляції на показники фінансової звітності з метою підвищення їх достовірності шляхом коригування згідно чинного законодавства. Исследованы методологические аспекты измерения влияния инфляции на ...
287552
  Вінарік Л.С. Вплив інформатизації на ефективність людського потенціалу в комп"ютеризованому виробництві / Л.С. Вінарік, О.О. Щедріна // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 54-58. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
287553
  Апшай Н. Вплив інформатизації на інформаційне бібліотечне середовище вищих навчальних закладів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 212-215


  Визначаються напрями інтеграції бібліотек до інформаційного середовища вищих навчальних закладів освіти.
287554
  Самоздра М.М. Вплив інформатизації на соціально-економічний розвиток регіону // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – С.133-137. – (Економічні і технічні науки ; № 2)
287555
  Гончарова О. Вплив інформатизації освіти на мотивацію навчання студентів / О. Гончарова // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С.106-111. – (Серія педагогічна ; Вип. 20)
287556
  Комендант О.В. Вплив інформації на економічне зростання в умовах нової економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 43-49.
287557
  Дубас О. Вплив інформації на розширення ступеня свободи суспільства і особи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 246-255. – ISBN 966-628-197-5
287558
  Лівандовський М. Вплив інформації на свідомість мас // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 39-42. – ISBN 966-294-186-0
287559
  Бабак І.М. Вплив інформації на соціальний настрій населення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 93-97. – ISSN 2077-1800
287560
  Лактіонов Д.В. Вплив інформації, що надається ЗМІ, на скоєння проступків дітьми: адміністративно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лактіонов Денис Вадимович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
287561
  Самохович О.С. Вплив інформаційних логістичних потоків на процеси поводження з муніципальними відходами / О.С. Самохович, О.Ю. Лесняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 33-37. – ISSN 2222-4459
287562
  Мазуренко В.П. Вплив інформаційних сигналів на стан та динаміку світової фінансової системи в умовах кризи / В.П. Мазуренко, Є.В. Ткаченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 193-196


  У статті розглянуто роль інформації у світовій економіці, особливості впливу інформаційних сигналів на стан економіки та динаміку економічних процесів на прикладі фінансового ринку, виокремлено та проаналізовано інформаційні чинники низької ...
287563
  Нетреба І.О. Вплив інформаційних систем управління на ефективність функціонування підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність і значення інформаційних систем управління для функціонування підприємств у ринкових умовах. Розглянуто основні чинники, що впливають на процес прийняття рішення про впровадження інформаційної системи. Розроблено схему інформаційних ...
287564
  Яровий В.Ф. Вплив інформаційних та комунікаційних стратегій на підвищення інвестиційної привабливості туристичних підприємств та дестинацій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – C. 42-46. – ISSN 2306-6792
287565
  Мельниченко О.І. Вплив інформаційних технологій на освітню галузь / О.І. Мельниченко, В.Г. Кабанов, К.В. Цеков // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 1. – С. 121-127. – (Серія "Технічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті запропоновано підхід до аналізу світових тенденцій освітньої галузі в контексті впливу інформаційних технологій та можливості їх врахування для вітчизняного сектору освіти.
287566
  Шевщова А.О. Вплив інформаційних технологій на становлення світових міст // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 61-63. – Бібліогр.: 5 назв
287567
  Мазуренко В.І. Вплив інформаційних технологій на сферу міжнародних розрахунків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 114-130
287568
   Вплив інформаційних технологій на характер, форми та способи ведення збройної боротьби = Тенденції та перспективи застосування інформаційних технологій у збройній боротьбі на підставі використання новітніх технологій з прогнозом до 2010-2025 років / С. Лєнков, В. Балабін, О. Грищак, Д. Перегудов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-42. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено інформаційно-аналітичний матеріал щодо способів і форм організації та ведення бойових дій на підставі використання новітніх інформаційних технологій. Запропоновано алгоритм створення моделі якості спеціального програмного забезпечення воєнного ...
287569
  Корнєєва Т.М. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на конкурентоспроможність України із врахуванням макроекономічних чинників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 89-95. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
287570
  Сандугей В. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток українського ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 29-34 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
287571
  Горбунова Т.В. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на сучасний економічний розвиток // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 27-34
287572
  Призіглей М.О. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування громадської думки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 126-128
287573
  Редько Т. Вплив інформаційного поля середовища на географію турпотоків України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-53. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Авторським дослідженням було виявлено особливості просторового сприйняття територій України, визначені перспективні дестинації та види туризму, досліджені фактори впливу на інформаційне поле середовища, зокрема, на силу поширення просторової ...
287574
  Єсімов С.С. Вплив інформаційного права на процес реформування суспільних відносин в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 15-22. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
287575
  Гривнак Б.Л. Вплив інформаційного суспільства на розвиток освіти в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 213-215. – ISSN 2076-1554
287576
  Комісаров О.Г. Вплив інформаційного суспільства на сферу функціонування сил охорони правопорядку // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 113-118. – ISSN 1727-1584
287577
  Чупрінова Н.Ю. Вплив інформаційного суспільства на формування світоглядної культури майбутнього офіцера Національної гвардії України // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 266-269. – ISSN 2076-1554
287578
  Кучеров О.П. Вплив інформаційної реальності на зміну парадигми управління національним господарством / О.П. Кучеров, Я.Є. Паздрій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 262-268 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
287579
  Бадер А.В. Вплив інформаційної складової збройного насилля на політичний процес в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 301-305. – ISSN 2076-1554
287580
  Вакуленко О.В. Вплив інфрачервоного випромінювання на люмінесценцію напівпровідників з амфотерними центрами рекомбінації / О.В. Вакуленко, В.М. Супруненко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Теоретична досліджена дія ІЧ-підсвітки на люмінесценцію широкозонного нескомпенсованого напівпровідника з двома рівнями амфотерної домішки у забороненій зоні: донорним та акцепторним. Показано, що для різних спектральних областей ІЧ-радіації можливі ...
287581
  Гейко Т.М. Вплив іншомовних запозичень на системний характер лексики мови-реципієнта: парадигматичні зрушення словниковому складі французької мови ( на прикладі лексичних запозичень у сфері культури) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 70-82. – Бібліогр.: Літ.: с.82; 12 назв


  У статті розглядаються лексико-семантичні особливості питомих і запозичених одиниць словникового складу французької мови, які вступають між собою у синонімічні, гіпогіперонімічні та омонімічні зв"язки. Вирізняються генетичні типи омонімів та критеріїв ...
287582
  Усенко Є.Л. Вплив іонів Mg2+, Ca2+, Cd2+ і Ni2+ на конформаційну рівновагу між одно-, дво- та трьохнитковими полінуклеотидами за умов, близьких до фізіологічних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Усенко Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
287583
  Хоменко І.М. Вплив іонів кадмію на динаміку накопичення пігментів у рослинах салату / І.М. Хоменко, О.І. Косик // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 91-91
287584
  Хоменко І.М. Вплив іонів кадмію на морфометричні показники та динаміку накопичення антоціанів у рослинах салату / І.М. Хоменко, О.І. Косик // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 101
287585
  Богуцька К. Вплив іонів кадмію на суперпреципітацію актоміозину серцевого та скелетних м"язів / К. Богуцька, П. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  У представленій роботі досліджено вплив іонів кадмію на реакцію суперпреципітації актоміозину серцевого м"яза бика та скелетних м"язів кроля. Результати проведених досліджень свідчать, що іони кадмію за своєю дією виявляють інгібуючий вплив на реакцію ...
287586
  Богуцька К.І. Вплив іонів металів на АТФазну активність міозину й актоміозину серцевого м"язу / К.І. Богуцька, В.С. Трегубов, В.М. Данилова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-80. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  Досліджено вплив двовалентних (Ca2+, Mg2+, Zn2+, Cd2+, Sr2+) та тривалентних (Al3+, Fe3+) іонів на Mg2+ - АТФазну активність актоміозину та Ca2+ - АТФазну активність міозину серцевого м"яза для з"ясування можливої ролі цих катіонів у процесі ...
287587
  Злацький І. Вплив іонів міді на ембріональний розвиток DANIORERIO (Hamilton, 1822) / І. Злацький, В. Гандзюра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив іонів міді на розвиток ембріонів. Досліджено зміни в ембріогенезі Danio rerio. Встановлено безпечні та небезпечні концентрації токсикана. Influence of ions of copper on development embryos is considered. Changes in embryogenesis are ...
287588
   Вплив іонів міді та pH середовища на антиоксидантну активність у тканинах коренів проростків озимої пшениці / М.Є. Рязанова, Л.М. Бацманова, М.С. Коваленко, Л.М. Михальська, В.В. Швартау // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 6 (278), ноябрь - декабрь. – С. 497-504. – ISSN 2308-7099
287589
   Вплив іонів на властивості розчину ізомасляна кислота-вода поблизу критичної температури розшарування / Б.Ж. Абдікарімов, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Ю.П. Скляров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 259-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі проведено дослідження впливу іонів КС1 на рівняння стану розчину ізомасляна кислота-вода поблизу критичної температури розшарування. Експериментальні дані були проаналізовані на основі моделі системи поблизу критичної точки як газу флуктуацій ...
287590
  Булавін Л.А. Вплив іонів на критичну точку розшарування бінарної суміші пікаїн-тяжка вода / Л.А. Булавін, А.В. Олєйнікова // УФЖ. – № 7
287591
   Вплив іонів на рівняння стану розчину метанол-гексан поблизу критичної температури розшарування / Б.Ж. Абдікарімов, О.Д. Альохін, Л.А. Булавін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 181-184. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі рефрактометричним методом проведені експериментальні дослідження впливу іонів КСl на рівняння стану розчину метанол-гексан поблизу критичної температури розшарування. Одержані експериментальні дані проаналізовані на основі моделі системи ...
287592
  Богуцька К. Вплив іонів стронцію на конформаційні зміни актоміозину серцевого та скелетних м"язів / К. Богуцька, П. Мінченко, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У представленій роботі досліджено вплив іонів стронцію на реакцію суперпреципітації актоміозину скелетних м"язів кроля та серцевого м"яза бика. Результати проведених досліджень свідчать, що іони стронцію за своєю дією на актоміозин скелетних або ...
287593
   Вплив іонів цинку та свинцю на агрегацію віріонів ВТМ In vitro / О.А. Камзел, О.В. Літвінцова, О.В. Шевченко, А.Л. Бойко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 88-89.
287594
  Чоботько Григорій Михайлович Вплив іонізуючого випромінювання на формування дисліпопротеїнемій і розвиток атеросклерозу : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.01 / Чоботько Г. М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 42 с. – Бібліогр.: 51 назв.
287595
  Чоботько Григорій Михайлович Вплив іонізуючого випромінювання на формування дисліпопротеїнемій і розвиток атеросклерозу (експериментально-клінічні дослідження) : Дис....доктора біолог.наук:03.00.01 / Чоботько Григорій Михайлович; Академія медичних наук України.Науковий центр радіаційної медицини. – Київ, 2000. – 302л. + Додатки:с.294-302. – Бібл.:с.257-294
287596
   Вплив іонізуючого випромінювання та кадмію на функціональний стан мітохондрій ентероцитів тонкого кишечнику / О.О. Кисіль, А.В. Клепко, Н.В. Биць, Л.В. Левченко, С.В. Хижняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-26. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Виявлено порушення функціонального стану мітохондрій ентероцитів тонкого кишечнику за окремої дії іонізуючої радіації та сумісно з кадмієм. Отримані дані вказують на існування різних механізмів порушення процесу спряження окиснення та фосфорилювання за ...
287597
  Скачек Марина Юріївна Вплив іонізуючого опромінення на гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоідну систему та модифікація його за допомогою речовин природнього походження : Дис... кандид. біолог.наук: 03.00.01 / Скачек Марина Юріївна; Акад. медич. наук України. Ін-тут експеримент. радіології Наук. центру радіац. медицини. АМН Укра. – К., 1999. – 172л. – Бібліогр.:л.154-172
287598
  Скачек М.Ю. Вплив іонізуючого опромінення на гіпоталомо-гіпофізарно-тиреоідну систему та модифікація його за допомогою речовин природного походження. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.01 / Скачек М.Ю.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
287599
  Топольнікова Н.В. Вплив іонізуючого опромінення на глюкокортикоідну функцію надниркових залоз щурів різного віку. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.01 / Топольнікова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
287600
  Нальовіна О.Є. Вплив іонізуючого опромінення на морфофункціональний стан клітин імунокомпетентних органів щурів / О.Є. Нальовіна, Л.І. Остапченко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 6-10. – (Біологія ; Вип. 25)


  Встановлені істотні порушення в кількості і співвідношенні клітин білої крові, а також функціональної активності клітин лімфоїдних органів при опроміненні тварин в дозах 0,5 і 1 Гр через 6 та 12 год. після дії іонізуючої радіації. Кількість лейкоцитів ...
287601
  Драган Л.П. Вплив іонізуючої радіації на лімфоїдні клітини тимуса та можливі шляхи їх корекції / Л.П. Драган, В.В. Полякова, Б.О. Цудзевич // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 241-247. – ISBN 978-966-187-005-4
287602
   Вплив іонізуючої радіації на умовнорефлекторну інструментальну діяльність щурів / Є. Тукаленко, В. Варецький, О. Ракочі, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Вивчено залежність змін інструментальної поведінки щурів від дози одноразового тотального гамма-опромінення (0,25-6,5 Гр) за результатами щотижневого тестування тварин у скіннерівській камері впродовж двох місяців після опромінення. Виявлено ...
287603
  Цудзевич Б.О. Вплив іонізуючої радіації та інгібіторів енергетики мітохондрій на міжнуклеосомну фрагментацію ДНК у тимоцитах щурів / Б.О. Цудзевич, Т.Р. Андрійчук, Н.Г. Кудіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-92. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Досліджено вплив іонізуючої радіації в дозах 1,0 і 7,78 Гр та інгібіторів енергетики мітохондрій на міжнуклеосомну фрагментацію ДНК тимоцитів щурів. Показано зниження ступеня деградації ДНК при використанні інгібітору дихального ланцюга мітохондрій ...
287604
   Вплив іонізуючої радіації та іонів кадмію на активність кислих ДНКаз і РНКаз та вміст нуклеїнових кислот у печінці і слизовій оболонці тонкого кишечника щурів / А.О. Прохорова, О.О. Бутенко, О.І. Лимар, Ю.Д. Бабенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-11. – (Біологія ; Вип. 32)


  Спектрофотометричним методом досліджено зміни активності кислих ДНКаз і РНКаз та вміст ДНК і РНК у тонкому кишечнику і печінці щурів після ренгенівського опромінення (1 та 2 Гр) за перорального уведення кадмію (0,5 мг/кг маси тіла) та комбінованої дії ...
287605
   Вплив іонізуючої радіації та іонів кадмію на морфологічний стан тонкої кишки / С.В. Хижняк, Нагнибедюк, ВВ, Л.І. Пазюк, В.І. Гаврилей, В.М. Войціцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Біологія ; Вип. 27)


  Методом світлової мікроскопії досліджено морфофункціональний стан тонкої кишки щурів після рентгенівського опромінення (1,0 та 2,0 Гр) при пероральному введені кадмію (0,5 мг Cd/кг маси) та комбінованої дії цих факторів на організм. Встановлено, що ...
287606
  Дворщенко Катерина Олександрівна Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах і гепатоцитах In vitro : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04. / Дворщенко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 140 л. – Бібліогр.: л. 115-140
287607
  Дворщенко Катерина Олександрівна Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах і гепатоцитах IN VITRO : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Дворщенко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
287608
  Мельник Микола Костянтинович Вплив іонізуючої радіації та свинцю на показники нейроендокринної системи у щурів та їх корекція : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Мельник Микола Костянтинович; Акад. мед. наук України. Ін-тут експеримент. радіології наукового центру радіац. медицини. – Київ, 2003. – 134 л. – Бібліогр.: л. 121 - 134
287609
  Мельник Микола Костянтинович Вплив іонізуючої радіації та свинцю на показники нейроендокринної системи у щурів та їх корекція : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.01 / Мельник М.К.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
287610
  Кучеренко Є.Т. Вплив іонного бомбардування на електронну емісію оксидного катода / Є.Т. Кучеренко, В.П. Дем"яненко. – С. 1-2
287611
  Поперенко Л.В. Вплив іонного бомбардування на оптичні властивості та мікрорельєф поверхонь нікелевих та мідних дзеркал / Л.В. Поперенко, М.В. Вінніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 388-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджено механізми впливу бомбардування та імплантації іонів Ar[верхній індекс 2+] з енергіями Е = 30-5000 еВ на оптичні властивості дзеркал із нікелю та іонів Ar[верхній індекс 2+], Cu[верхній індекс 2+], Е = 1-3 МеВ, Не[верхній індекс 2+], Е = 4 ...
287612
  Мельник П.В. Вплив іонного бомбардування на формування Cu/Si(100) інтерфейсів / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 360-365. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою ультрафіолетової фотоелектронної спектроскопії досліджено формування Cu/Si інтерфейсів при адсорбції Cu на впорядкованих та на розупорядкованих бомбардуванням іонами Ar+ поверхнях Si(100). Установлено, що на розупорядкованій поверхні ...
287613
  Булавін Л.А. Вплив іонної домішки на криву співіснування бінарної суміші 3-метилпіридин+важка вода поблизу нижньої критичної точки розшарування / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 411-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В данній роботі досліджено вплив солі NaCl на криву співіснування (КС) бінарного розчину 3-метилпіридин+важка вода (МП + D[нижній індекс 2]О) поблизу нижньої критичної точки розшарування. Експериментальні данні були проаналізовані з показником ...
287614
  Лацик Г.М. Вплив іпотечного ринку України на розвиток економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 56-61
287615
  Дмітрієв В.С. Вплив іпотечної кризи в США на світову економіку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 139-141.
287616
  Андрущенко С.В. Вплив іранського й афганського питань на геополітику Близького й Середнього Сходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 18-27


  The article is devoted to the present day geopolitical environment in the region of Middle East and Central Asia. The vast region called "the arc of instability" is in the center of the strategic approaches of the most prominent actors of the modern ...
287617
  Богданова І.Г. Вплив ісламського чинника на міжнародну політику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
287618
  Корнієнко М. Вплив Ісламської держави Іраку та Сирії на регіональну безпеку Близького Сходу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 65-68
287619
  Ботвінкін Ю.В. Вплив ісламу на розвиток релігійно-філософських течій ніргун бгакті і сагун бгакті в середньовічній Північній Індії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 33/34. – ISSN 1682-671Х
287620
  Хмель А. Вплив Іспанії на врегулювання конфліктів у регіоні ЛАКБ у 2000-2016 рр. / А. Хмель, Д. Біляєв // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 54-59. – ISSN 1998-4634
287621
  Масненко В. Вплив історико-етнологічних досліджень на еволюцію національної свідомості українців (середина 19 - перша третина 20 ст.): загальнотеоретичні аспекти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.22-27


  Праці викладачів університету з цієї проблеми
287622
  Ієвлева В.П. Вплив історичних інженерних споруд на формування київського міського ландшафту // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 151-174. – ISBN 978-966-651-795-4
287623
  Більченко І. Вплив історичних процесів ХVІІІ-ХХІ ст. в Переяславщині на зміну архітектурних та функціональних особливостей будинку місцевого колегіуму 1753 року // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 233-239. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджено основні архітектурні зміни та особливості будинку місцевого колегіуму внаслідок впливу історичних процесів ХVIII- поч. ХХІ ст. на Переяславщині, починаючи з 1738 року.
287624
  Кузьменко А. Вплив історичних та суспільно-політичних поглядів Тараса Шевченка на формування української національної ідеї // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 104-108
287625
  Рябоконь О.В. Вплив історичних чинників на формування та розвиток сучасного освітнього комплексу Чернігівської області // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 160-167. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
287626
  Смирнов Є.В. Вплив історичних, релігійних і соціокультурних особливостей на формування світогляду сучасного стилю українського підприємництва / Є.В. Смирнов, О.П. Смирнова // Чернігівський науковий часопис : електронний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, І.С. Каленюк [та ін.]. – Чернігів, 2016. – C. 43-51. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (7)). – ISSN 2223-1633
287627
  Линдюк О.А. Вплив історичного досвіду модернізації на сучасний розвиток державної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 30-34. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті систематизовано історичні форми модернізації, характерні для державної служби, виявлено їх відмінності. Досліджено вплив історичного досвіду модернізації на сучасний розвиток державної служби України. Доведено, що універсальна, ...
287628
  Рудницька Н.М. Вплив історичного та соціального контекстів першотвору минулого на його переклад (на матеріалі перекладів "Кентерберійських оповідей" Дж. Чосера) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С.269-272. – ISBN 966-7825-78-7
287629
  Лисюк В.О. Вплив йонної імплатації на оптичні властивості тонких молібденових плівок на ніобаті літію // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 10. – С. 1343-1349. – ISSN 1024-1809
287630
  Коваль Олексій Дмитрович Вплив кавітації на реологічні і гідравлічні характеристики степеневих неньютонівських рідин : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.23.16 / Коваль О.Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
287631
   Вплив кадмієвих нанодотів на пухлинні клітини In Vitro / Т.В. Ніколаєнко, В.В. Нікуліна, Л.В. Гарманчук, Г.М. Толстанова, М.М. Борова, Я.В. Пірко, А.І. Ємець // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 36-37
287632
  Ювченко А. Вплив казок на тендерну соціалізацію особистості // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 168-169
287633
  Цимбалюк О.В. Вплив каліксарену С-90 на скоротливу активність гладеньких м"язів міометрія щурів / О.В. Цимбалюк, С.О. Костерін // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Т. 7, № 3. – C. 5-20. – ISSN 1996-4536
287634
   Вплив кальдесмону на фосфорилування регуляторних легких ланцюгів міозину гладеньких м"язів / В.С. Трегубов, Н.В. Куликова, В.М. Данилова, В.С. Омельянюк, В.Л. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-112. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  У дослідах на скоротливих білках гладеньких м"язів другого шлунка курчат вивчали вплив кальдесмону (КД) на фосфорилування регуляторних легких ланцюгів міозину (РЛЛМ).
287635
   Вплив кальмодуліну на активність кальційзалежних протеїнкіназ з селезінки щурів в умовах радіаційної дії / Л.І. Остапченко, С.Г. Остапченко, О.І. Харченко, К.В. Тронь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-22. – (Біологія ; Вип. 32)


  Використання математичної моделі для оцінки механізму пострадіаційних змін характеру взаємодії Ca2+ з КМ-кіназою дозволило встановити, що досліджуваний фермент як у контролі, так і після опромінення активується неідентичними молекулярними формами ...
287636
   Вплив кальцитоніну на спектр кон"югатів білірубіну в жовчі щурів / І. Вашека, С. Весельський, З. Горенко, Л. Карбовська, О. Грінченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 341-347. – (Серія біологічна ; вип. 65). – ISSN 0206-5657


  У гострих дослідах на щурах із канюльованою загальною жовчною протокою досліджено вплив кальцитоніну на рівень холерезу та спектр кон"югатів білірубіну в жовчі щурів. Показано, що кальцитонін у дозах 200 та 800 нг/кг маси тіла збільшує об"єм ...
287637
  Вашека І. Вплив кальцитоніну на співвідношення жовчних кислот в жовчі щурів / І. Вашека, З. Горенко // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 31-32
287638
  Десятник К.О. Вплив кальцієвмісних меліорантів на поведінку рухомих форм важких металів та фізико-хімічні показники ясно-сірого лісового грунту // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 136-140 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
287639
  Гончарова Н.О. Вплив кар"єрних орієнтацій на формування професійної мотивації майбутніх учителів у навчальному процесі // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 1 (130). – С. 31-35. – ISSN 2311-8466


  Вивчення кар"єрних орієнтацій майбутніх учителів у процесі неперервної освіти, що дозволяє визначити шляхи формування професійної мотивації на етапі їх навчання у виші.
287640
  Леоненко П.М. Вплив кардинальних соціально-економічних зрушень на розвиток сучасної економічної науки та відображення його в економічній літературі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 5-18


  Стаття присвячена дослідженню основних чинників впливу на розвиток сучасної економічної теорії та їх відбиттю в економічній літературі. Доведено, що кардинальні соціально-економічні зсуви (економічні кризи та їх наслідки, крах окремих економічних ...
287641
  Артеменко А.В. Вплив Карпатських гір на кількість опадів у теплий період при проходженні холодного фронту // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 66-67
287642
  Колодницька Р.В. Вплив катастрофічних паводків та повеней на структуру агроландшафтів Карпатського національного природного парку // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 166-170. – ISSN 2306-5680
287643
  Материнська О. Вплив категоризації відношень між частиною та цілим на семантику меронімів у німецькій та англійській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 8-16. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
287644
  Кузьменко О. Вплив категорії "бюджет" на концептуальні засади сутності міжбюджетних відносин: теоретичні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 63-67
287645
  Лукашев О.А. Вплив категорії "фінансова система" на побудову системи фінансового права: теоретичні питання // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 21-24.
287646
  Буряк Р.І. Вплив категорії "якість" на соціально-економічний розвиток суспільства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 9-17. – ISSN 2309-1533
287647
  Янчук П.І. Вплив катехоламінів на постачання і споживання кисню печінкою // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 39. – С. 145-151. – (Серія "Біологічні науки")
287648
  Чен Х. Вплив катіонів Na + та Rb+ на структуру ДНК у водних розчинах / Х. Чен, Ф.-Ш. Цханг, Н.О. Атамась // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Методом молекулярної динаміки були проведено дослідження впливу концентрації катіонів Na+ та Rb+ на структуру ДНК, які дозволили на атомарному рівні з"ясувати механізми взаємодії катіонів з ДНК та визначити вплив процесів конкуренції між цими двома ...
287649
  Вовчук І. Вплив катіонів двовалентних металів на активність карбоксипептидази А немалігнізованого та пухлинного яєчника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-86. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив катионів двовалентних металів на активність карбоксипептидази А, яка булла отримана із немалігнізованої та пухлинних тканин яєчника жінок. Встановлено, що всі досліджені катіони двовалентних металів проявляли негативний вплив на ...
287650
  Вовканич Любомир Степанович Вплив катіонів лужноземельних і перехідних металів на функціонування мітохондрій печінки щурів : 03.00.02: Дис. ... канд. біол. наук / Вовканич Любомир Степанович; Мін-во освіти України. ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 145л. – Бібліогр.:л.109-143
287651
  Вовканич Любомир Степанович Вплив катіонів лужноземельних і перехідних металів на функціонування мітохондрій печінки щурів : Автореф... кандид. біол.наук: 03.00.02 / Вовканич Любомир Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
287652
  Невинна Г. Вплив католицизму на функціонування теократичної політичної системи Ватикану // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 175-182. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
287653
  Кондратенко С.В. Вплив квадратичної рекомбінації на форму спектра фотопровідності // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 511-516. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано наближений розв"язок основного рівняння фотопровідності при врахуванні квадратичної рекомбінації. Аналіз форми спектра фотопровідності показав, що спад спектра при зменшенні довжини хвилі можливий навіть при нульовій швидкості приповерхневої ...
287654
  Оверченко М.Д. Вплив кваліфікації кадрів на ефективність використання основних виробничих фондів радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 41-47. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  К концу текущего семилетия удельный вес продукции совхозов в общем объеме заготовок сельскохозяйственных продуктов в стране составит: по зерну - около 40%, по мясу - 32%, по молоку - около 26%, по шерсти - около одной трети. Одним из важнейших условий ...
287655
   Вплив кверцетину на вроджені і набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів / Н. Піскорська, Н. Філімонова, А. Пахомова, С. Тукаєв, С. Крижанівський, А. Чернінський, О. Залевська, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив антиоксиданту кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції щурів з різними моделями алкогольної інтоксикації. Встановлено, що гостра та хронічна алкоголізація справляє істотний вплив на діяльність організму і проявляється в ...
287656
  Пахомова А.О. Вплив кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Пахомова А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 167л. + Додаток : л.153-167. – Бібліогр. : л.125-152
287657
  Пахомова А.О. Вплив кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Пахомова А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
287658
  Мірошниченко М.С. Вплив кверцетину на параметри скорочення м"язових волокон жаби в ізотонічному режимі / М.С. Мірошниченко, Д.М. Ноздренко, О.М. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 69-70. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Дослідження проведено на поодиноких волокнах м"яза т. tibialis жаби Rana temporaria. Установлено, що кверцетин інгібує параметри м"язового скорочення. Зміна довжини й сила м"язового скорочення були максимальними в дослідах без кверцетину. Розчин ...
287659
   Вплив кверцетину на умовну реакцію в Т-подібному лабіринті та на рівень перекисного окислення ліпідів в мозку й печінці алкоголізованих щурів / А. Пахомова, Т. Говоруха, Є. Решетнік, О. Коваленко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-55. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено латентний період хронічно алкоголізованих щурів в складному Т-подібному лабіринті за умов дії кверцетину протягом 14 та 30 діб до, під час та після хронічної алкоголізації, а також інтенсивність ліпопероксидних процесів в тканинах мозку та ...
287660
  Торгало Є. Вплив кверцетину та ліпофлавону на активність глутатіонпероксидази за умов експериментального геморагічного інсульту / Є. Торгало, Л. Гайда, Ю. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 5-6. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив кверцетину та ліпофлавону на активність глутатіонпероксидази в головному мозку, нирках та селезінці за умов експериментального геморагічного інсульту. Виявлено, що активність глутатіонпероксидази при геморагічному інсульті ...
287661
  Торгало Є. Вплив кверцетину та ліпофлавону на рівень відновленого глутатіону за умов експериментального геморагічного інсульту / Є. Торгало, Л. Гайда, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-58. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив кверцетину та ліпофлавону на рівень відновленого глутатіону в головному мозку, нирках та селезінці за умов експериментального геморагічного інсульту. Встановлено, що введення щурам кверцетину та ліпофлавону сприяло зростанню вмісту ...
287662
   Вплив КВЧ-опромінення на активність ферментів та вміст АТФ у клітинах крові / Н.Є. Нурищенко, С.В. Андрейченко, Ю.В. Мінін, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-25. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Показано, що КВЧ-терапія призводить до зниження активності гідролітичних, енергетичних та іон-транспортних ферментів у лімфоцитах і нейтрофілах хворих на вазомоторний риніт, тоді як операційне втручання, навпаки, зумовлює зростання їхньої ...
287663
  Баранюк Н.І. Вплив керівника на підлеглих як прояв його влади та авторитету / Н.І. Баранюк, В.М. Гоза // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 223-232. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
287664
  Дранник В.А. Вплив керівника трудового колективу на рівень мотивації до праці підлеглих // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.135-141
287665
  Васильєв В.В. Вплив керівників і менеджерів виробництва на трудову мотивацію співробітників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розкриваються підходи діяльності менеджерів з оцінки потенційної привабливості роботи для молоді та трудової мотивації співробітників.
287666
  Науменко О.М. Вплив керівної еліти на вектор державного розвитку України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 5/8. – С. 22-23. – ISSN 0868-8117
287667
  Бурега В. Вплив Київської духовної академії на Сербську Православну Церкву у XIX - на початку XX ст // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 189-205. – ISBN 978-966-2410-77-8
287668
  Ярмошик І. Вплив київської історичної школи В. Антоновича на розвиток Волинського краєзнавства в другій половині XIX століття // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 171-190. – ISBN 5-7702-0821-X
287669
  Желєзко А.М. Вплив Київської комісії краєзнавства на розвиток краєзнавчого руху в Україні: перша половина 20-х років XX ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 242-247. – ISSN 2226-3209
287670
  Гребінник Д.Й. Вплив кислої та лужної годівлі на тваринний організм : Дис. ... канд. біол. наук / Гребінник Д.Й., 1938. – 94 л.
287671
  Линник П.М. Вплив кисневого режиму та гумонових кислот на десорбцію Zn s Pb з донних відкладів в умовах експериментального моделювання / П.М. Линник, О.В. Зубко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 79-86. – Бібліогр.: 13 назв
287672
   Вплив кисню на процес міграції триплетних екситонів у макромолекулах ароматичних полімерів / В.Г. Сиромятніков, Ю.Т. Кононенко, В.М. Ящук, Т.Ю. Огульчанський, А.Я. Кальницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-66. – (Фізика ; Вип. 1)


  Досліджувалось затримане випромінювання карбазолмістких полімерів (ПВК, ПЕПК, ПВБК) та сополімера ВК-ОМА. На підставі отриманих даних зроблено висновок про існування триплетних екситонів в карбазолмістких полімерах при Т>290 К і атмосферному тискові. ...
287673
  Мусыйчук В.А. Вплив китайської мови та культури на фразеологічний фонд в"єтнамської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 151-156. – ISSN 1608-0599
287674
  Плаксій О.М. Вплив Китаю на світове економічне зростання: огляд емпірічної літератури // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 170-172
287675
  Віщун В.В. Вплив кібератак на ефективність функціонування інформаційних систем // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 72-77


  Викладені результати досліджень щодо порядку оцінки ефективності функціонування інформаційних систем, представлена схема залежності функціонування інформаційної системи від впливу кібератак
287676
  Савченко Р.О. Вплив кібернетики на розвиток управлінського контролю / Р.О. Савченко, Н.М. Савченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6792
287677
  Шірінян Л.В. Вплив кількості страховиків на ефективність страхової галузі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 303-311 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
287678
  Матвієнко М.Г. Вплив кісспептина на функціональну активність тестикул нестатевозрілих щурів за умов блокади та активації альфа-адренорецепторів і при введенні мелатоніна / М.Г. Матвієнко, А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 235-236
287679
  Апостол М.В. Вплив класиків зоотехнічної науки на становлення М. В. Зубця як вченого–селекціонера в галузі тваринництва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 85-87. – ISSN 2076-1554
287680
  Івко А.В. Вплив класифікації та структуризації капіталу підприємства на якість управління його структурою // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 47-50.
287681
   Вплив кластерів на розвиток туристично-рекреаційного регіону в Закарпатті / О. Микула, С. Радомський, С. Малахова, З. Кок // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 35-42. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
287682
  Хмара М.П. Вплив кластерних утворень на ефективність міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 61-62
287683
  Баранов І.В. Вплив кластерної моделі організації економіки на розвиток інноваційної діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 92-96
287684
  Лобода Н.С. Вплив кліматичних змін на водні ресурси Північно-Західного Причорномор"я у сценарних умовах (за RCP4.5 та RCP8.5) / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 48-58. – ISSN 2306-5680


  Установлені основні тенденції зміни кліматичних чинників формування стоку та водних ресурсів Північно-Західного Причорномор"я на основі моделі "клімат-стік" у майбутньому з використанням сценаріїв глобальної зміни клімату RCP4.5 та RCP8.5. Показано, що ...
287685
  Гребінь В.В. Вплив кліматичних змін на гідрологічний режим річок басейну Дністра (ретроспективний аналіз попередніх досліджень) / В.В. Гребінь, К.В. Мудра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 34-41. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто результати досліджень українських та молдовських вчених щодо впливу кліматичних змін на водні ресурси та гідрологічний режим річок басейну Дністра. Зроблено висновок про те, що більшість дослідників намагається оцінити зміни водних ресурсів ...
287686
  Польовий А.М. Вплив кліматичних змін на режим зволоження вегетаційного періоду в Україні // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 128-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-0902
287687
  Купріков І. Вплив клімату на внутрішній хід річкового стоку та атмосферних опадів в Україні / І. Купріков, С. Сніжко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни внутрирічного ходу річкового стоку та атмосферних опадів під впливом кліматичних змін на території України. Inneryear course changes of river flow and atmospheric precipitation under climatic changes in Ukraine are researched.
287688
  Ямненко К.В. Вплив когнітивних стилів на рівень навчальної успішності студентів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 172-173
287689
  Засєкін С.В. Вплив когнітивного стилю та провідного каналу сприйняття інформації на перекладацькі рішення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 70-77


  У статті автор пропонує до розгляду питання взаємозв"язку психолінгвістичних чинників – когнітивного стилю перекладача й провідного каналу декодування тексту оригіналу та стратегій перекладу художнього тексту. Одержані дані засвідчили існування впливу ...
287690
  Пацурія Н.Б. Вплив кодифікації господарського законодавства на розвиток страхових правовідносин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 124-130
287691
  Гіждіван Л.Ю. Вплив кодифікації на формування міжнародного екологічного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 88-91. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Автор досліджує питання систематизації стандартів міжнародного екологічного права в аспекті кодифікації і показує також роль, яку ООН та її спеціалізовані установи відіграють у згаданій сфері. В роботі підкреслюється значення кодифікації в чіткому ...
287692
  Корецька С.О. Вплив кодування на формування митної вартості автотранспортних засобів / С.О. Корецька, Н.М. Левченко, С.В. Пальчиковський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 44-46. – Бібліогр.: 14 назв
287693
  Бедрій М.М. Вплив козацького звичаєвого права на формування української держави у XVII ст. // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 103-106
287694
  Дроздова О.В. Вплив Козельщанської ікони Божої Матері на моральну свідомість місцевого населення Полтавщини // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 164-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті відновлюється історична справедливість щодо картини становлення справи історії релігійної думки Полтавщини, зокрема діяльності церковних установ у кінці XIX - на початку XX століття, що відіграли своєрідну роль у загальному процесі розвитку ...
287695
  Колесник Т. Вплив коливань валютних курсів на експорт України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 307-314. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
287696
  Іванова Ольга Іллівна Вплив колхіцину на проведення збудження у нервово-м"язовій системі : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.13 / Іванова Ольга Іллівна;. – К., 1997. – 17л.
287697
  Бочар О.М. Вплив комбінації телмісартану та аторвастатину на клінічний перебіг артерійної гіпертензії у поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки / О.М. Бочар, Є.Я. Скляров // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 34-38. – ISSN 1029-4244
287698
  Остапченко Л.І. Вплив комбінованої дії рентгенівського опромінення та стресу на розвиток ерозивно-виразкових ушкоджень у слизовій оболонці шлунка щурів / Л.І. Остапченко, Т.В. Берегова, Т.М. Фалалєєва // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 77-80. – ISSN 2413-550Х
287699
  Бойченко О.К. Вплив комерційних банків на діяльність підприємств в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.01 / Бойченко О. К.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 16л.
287700
  Ізмайлов Я. Вплив комп"ютеризованих інформаційних систем бухгалтерського обліку на формування обліково-аналітичної інформації, прогнозування і прийняття управлінських рішень / Я. Ізмайлов, А. Бошко, Н. Овдіна // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 5. – С. 19-32
287701
  Лосієвська О.Г. Вплив комп"ютерного спілкування на розвиток комунікативних компетенцій професіоналізму майбутніх фахівців гуманітарного профілю // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 125-130. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
287702
  Остроух В. Вплив комп"ютерної картографії на сучасне картографічне виробництво : Теоретичні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-18. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості використанні програмних та апаратних засобів комп"ютерної картографії в сучасному картографічному виробництві. Features of use program and hardware resources of computer cartography in modern cartography, manufacture are ...
287703
  Демов О.Д. Вплив компенсувальних установок промислових споживачів на зниження втрат в електричних мережах енергопостачальних компаній / О.Д. Демов, Ю.В. Никитенко, В.А. Коноплицький // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 125-128. – ISSN 1997-9266
287704
  Будак В.Д. Вплив компетентнісного підходу на формування професійної успішності студентів ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 27-30. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.41 (93), т. 1). – ISSN 2078-2128
287705
   Вплив комплексного легування на властивості шарів GaAs, отриманих методом рідинно-фазної епітаксії / В.В. Козаченко, С.І. Круковський, Ю.Є. Ніколаєнко, Р.К. Савкіна, О.Б. Смірнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 359-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується вплив комплексного легування розплавів галію гадолінієм, алюмінієм та кремнієм на фотолюмінісцентні та електрофізичні властивості шарів GaAs, отриманих методом рідинно-фазної епітаксії. Ключові слова: рідинно-фазна епітаксія, епітаксійні ...
287706
   Вплив комплексної інокуляції насіння на грунтову мікрофлору агрофітоценозу зернобобових культур / О.Л. Туріна, С.В. Дідович, Р.О. Кулініч, О.М. Дідович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 82-87 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
287707
   Вплив комплексної радіотерапії на молекулярні механізми трансдукції сигналу / Б.Я. Раєцька, Л.І. Остапченко, Л.І. Гавриш, О.П. Гаділія // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 122-126. – ISSN 1023-2427


  На підставі проведених досліджень встановлено, що опромінення призводить до змін молекулярних механізмів трансдукції сигналу за умов злоякісного росту
287708
  Іванова Ксенія. Вплив комплексності інноваційного продукту на договірне регулювання його створення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 78-83
287709
  Біденко В.М. Вплив комплексонатів мікроелементів на питому активність 137Cs у молоці корів / В.М. Біденко, В.П. Славов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 21-25 : табл. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
287710
  Куцик А.М. Вплив комплексоутворення в молекулярних бінарних розчинах на дифузію та інфрачервоні спектри : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Куцик Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 32 назв.
287711
  Куцик А.М. Вплив комплексоутворення в молекулярних бінарних розчинах на дифузію та інфрачервоні спектри : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14, 104, 10 / Куцик Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Додатки: арк. 200-206. – Бібліогр.: арк. 174-199
287712
  Ніконова В.В. Вплив комплексоутворення на нелінійну дифузію в молекулярних розчинах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ніконова Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 165 арк. – Додатки: арк. 163-165. – Бібліогр.: арк. 149-162
287713
  Ніконова В.В. Вплив комплексоутворення на нелінійну дифузію в молекулярних розчинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ніконова Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
287714
  Ніченко С.В. Вплив компресорних мастил на термодинамічні властивості робочих тіл холодильного устаткування : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Ніченко С.В. ; Одеська державна академія холоду. – Одеса, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
287715
  Нехайчук Д.В. Вплив комунальної власності на фінансові ресурси регіону // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 20-23
287716
  Гетьман З.О. Вплив комунікативно-дискурсивних вимірів літературного розмовного мовлення на граматичні структури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 105-107. – Бібліогр.: Літ.: с. 107; 2 п. – ISBN 978-966-171-165-4


  Йдеться про іспанське літературне мовлення, втілене в діалогічному тексті. Синтаксичний аспект прагматики тексту. Речь идет об испанской литературной разговорной речи, воплощенной в диалогическом тексте. Синтаксический аспект грамматики ...
287717
  Загородня Л.З. Вплив комунікативного фокусу на вибір перекладацьких відповідників (на прикладі перекладу англійських артиклів українською мовою) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 203-214. – ISBN 978-966-8904-46-2
287718
  Радіщук Т.П. Вплив кон"юнктури товарного ринку на інноваційний розвиток підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 98-104. – ISSN 2306-6792
287719
  Гіждіван Л.Ю. Вплив конвенцій Ради Європи на українське законодавство про статус національних меншин // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.60-64. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
287720
  Чекмишев О.В. Вплив конвергованих методів дослідження системи соціальних комунікацій на медіаконтент // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 21-26


  У статті висунуто й обґрунтувано гіпотезу про те, що проведення конвергованого соціальнокомунікаційного дослідження та публічне оголошення його результатів безпосередньо впливає на медіа контент. В статье выдвинута и обоснована гипотеза о том, что ...
287721
  Галелюк М.М. Вплив конкурентоспроможності національної економіки на діяльність українських підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 214-220. – ISSN 0321-0499
287722
  Лагутін В. Вплив конкуренції на інноваційний розвиток та конкурентоспроможність економіки / В. Лагутін, О. Ясько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-26. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено взаємовплив конкуренції, інноваційного розвитку та конкурентоспроможності економіки. Обґрунтовано, що для забезпечення інноваційного розвитку економіки необхідним є створення моделі ефективної конкуренції. Також в статті ...
287723
  Дучинська Н.І. Вплив конкуренції на концентрацію капіталу в економіці України // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 176-182. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
287724
  Павленко Л. Вплив конкуренції на ціноутворення в банку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 162-165. – ISSN 1993-0259
287725
  Ляпін Д. Вплив конституційних змін у повноваженнях парламенту на регуляторну політику / Д. Ляпін, В. Тимощук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-97.
287726
  Євграфов П. Вплив Конституційного Суду України на формування громадського суспільства і правової держави // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 5. – С.36-41
287727
  Гринюк Р. Вплив Конституційного Суду України на формування конституційної правосвідомості як засіб зміцнення його авторитет / Р. Гринюк, О. Багрій // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 58-61. – ISSN 2310-6158
287728
  Зубченко С.О. Вплив конституційної реформи на гуманітарну безпеку української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 236-243
287729
  Бошицький Ю.Л. Вплив конституційної реформи та децентралізації влади в Україні на розвиток інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 230-235. – ISSN 2219-5521
287730
  Челюбеєв Віктор Миколайович Вплив контактних неоднорідностей на електричні характеристики діодів Ганна : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.01 / Челюбеєв .М.; "КПІ". – Київ, 2002. – 18 с.
287731
  Соколова С. Вплив контактної мови: джерело помилок чи джерело збагачення? // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 17-27. – ISSN 1682-3540
287732
  Загородня Л. Вплив контексту на переклад числових форм англійських абстрактних іменників українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 107-110
287733
  Хилько М.М. Вплив контенту засобів масової комунікації на український соціум / М.М. Хилько, В.М. Корнєєв // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 57-68. – ISSN 2312-5160


  З метою дослідження впливу контенту засобів масової комунікації на український соціум було проведено соціологічне опитування методом анонімного анкетування, польовий етап якого відбувся в грудні 2013 р. - січні 2014 р. Виявлено, що найбільший вплив на ...
287734
  Хилько М.М. Вплив контенту ЗМІ на формування політичної культури і становлення ідеологій // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 69-70
287735
  Опалко А.І. Вплив контрольованого інбридингу на якість насіння представників роду Malus Mill / А.І. Опалко, Ф.О. Заплічко, О.А. Опалко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Гейтоногамія пилком, попередньо обробленим мутагенами, сприяла зав"язуванню плодів і якісного насіння видів і сортів яблуні порівняю із самозапиленням необробленим пилком. Встановлено ефективність мутагенів для всіх вивчених генотипів. Geitonogamy by ...
287736
  Браїлко Юлія Вплив конфесійного стилю на поетичне мовлення Івана Гнатюка: лексико-семантичний аспект // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 84-91. – Бібліогр.: Літ.: С. 90; 5 назв. – ISSN 2075-1486
287737
   Вплив концентрацiї на динамiчнi властивостi однозарядних електролiтiв / Н.О. Атамась, Л.А. Булавін, А. Британ, Г.М. Вербинська
287738
  Білоцерківець І.Д. Вплив концентрації виробництва на фактори зростання продуктивності праці (на матеріалах вугільної промисловості Донбасу) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 13-20. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  На материалах угольной промышленности Донбасса показано, что на крупных шахтах уровень механизации всех производственных процессов значительно выше, чем на мелких. Высокая степень механизации производственных процессов дает возможность более четко ...
287739
   Вплив концентрації на динамічні властивості однозарядних електролітів / Н.О. Атамась, Л.А. Булавін, А. Британ, Г.М. Вербинська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
287740
  Лисенко О. Вплив концентрації СО2 і О2 на структуру дихальної реакції за умов фізичних навантажень різного характеру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження особливостей впливу концентрації СО2 і О2 на структуру дихальної реакції організму та ефективності діяльності дихальної системи за умов фізичних навантажень різного характеру енергозабезпечення. The results of study ...
287741
  Нікітіна Т.А. Вплив концентрації та централізації капіталу та глобальну та національну економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 181-187


  Статтю присвячено дослідженню впливу подальшої концентрації та централізації капіталу, як невід"ємної частини процесу глобалізації, на глобальну та національну економіки. The article are describe research influence of capital"s concentration and ...
287742
  Федоренко Я. Вплив концепції "сродної" праці Г.С. Сковороди на формування особистості українс ьких селян середини XX століття // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 232-238
287743
  Дідківська К.В. Вплив концепції маркетингу партнерських відносин на діяльність транснаціональних корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 105-110
287744
  Політюк А.П. Вплив концепцій Ст. Тулміна та Х. Перельмана на розвиток логічної думки ХХ і ХХI ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 77-88


  У статті досліджуються чинники появи аргументативного повороту, аналізуються передумови появи перших робіт з аргументативної проблематики та мотиви переосмислення античної логічної спадщини на тлі стану логічної науки у середині 20 ст. В статье ...
287745
  Мітчук О.А. Вплив концепцій Томаса Джефферсона на розвиток української ліберальної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 191-194


  Розглядається взаємозв"язок зародження та розвитку української ліберальної журналістики з поширенням концепцій ліберального суспільства Томаса Джефферсона. Аналізуються чинники адаптації українського медійного простору до загальносвітових тенденцій ...
287746
  Годованець Н.І. Вплив Корану на формування релігійно-правових шкіл сунітського та шиїтського спрямування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 4-6. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз змісту діяльності релігійно-правових шкіл (мазхабів) сунітського та шиїтського спрямування щодо джерел мусульманського права та методів вирішення духовно - правових питань. The author is analysing Sunni and Shiite religious law ...
287747
   Вплив корвітину на біотрансформацію жовчних кислот у печінці щурів з експериментальною гіперхолестеринемією / А.М. Ляшевич, Є.М. Решетнік, І.М. Сєчина, С.П. Весельський, К.В. Гарник // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2016. – № 4. – С. 12-16
287748
   Вплив корвітину на печінковий кровообіг та серотоніну на скоротливу активність ворітної вени / О. Віноградова, О. Пасічніченко, Т. Вовкун, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Вивчали вплив корвітину (1 і 5 мг/кг) на локальний кровотік в печінці у дослідах in vivo та дію серотоніну в концентраціях 1*10[у -4 ступені]-1*10[у -8 ступені] моль/л на тонічну і скоротливу активність ізольованих препаратів ворітної вени щурів. ...
287749
   Вплив кореляційних ефектів на коефіціент заповнення у випадку адсорбції на поверхню, модифіковану спейсорами / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, П.А. Якунов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 6
287750
  Гаврющенко Дмитро Анатолійович Вплив кореляційних ефектів на розподіл густини неоднорідної рідини : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Гаврющенко Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
287751
  Гаврюшенко Дмитро Анатолійович Вплив кореляційних ефектів на розподіл густини неоднорідної рудини : Дис... канд. фізико-математ.наук: 01.04.14 / Гаврюшенко Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 148л. – Бібліогр.:л.123-148
287752
  Тітаренко Тетяна Євгеніївна Вплив кореневої гіпоксії на фізіологічні процеси у плодових культур : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12. / Українська академія аграрних наук; Ін-тут садівництва; Тітаренко Т.Є. – Київ, 2003. – 161л. – Бібліогр.: л.133-155; Додатки: л.156-161
287753
  Тітаренко Тетяна Євгеніївна Вплив кореневої гіпоксії на фізіологічні процеси у плодових культур : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Тітаренко Т.Є.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
287754
  Разанов С.Ф. Вплив корму і його часткових замінників на вміст радіонуклідів організмі бджіл та їх гнізді. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.02.04 / Разанов С.Ф.; Каб.Мін.Укр.Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 16л.
287755
  Зінчук О. Вплив королеви Вікторії на зовнішньополітичне життя Великої Британії в 40-х - 90-х рр. XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 463-466. – ISBN 978-966-171-893-6
287756
  Зінчук О. Вплив королеви Вікторії на політичне життя Великої Британії в 30-х - 90-х рр. XIX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 407-410. – ISBN 978-966-171-793-9
287757
  Фалалєєва Тетяна Михайлівна Вплив коротколанцюгових жирних кислот на шлункову секрецію : Дис. ... канд. біологіч. наук: 03.00.13 / Фалалєєва Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 146л. + Дод.: 144-146. – Бібліогр.: л. 115-143
287758
  Фалалєєва Тетяна Михайлівна Вплив коротколанцюгових жирних кислот на шлункову секрецію : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Фалалєєва Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
287759
  Бобиль В Вплив корпоративного управління банку на рівень операційних ризиків / В Бобиль, // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 40-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-2005
287760
  Баюра Д.О. Вплив корпоративного управління на економічне зростання // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 45-50. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
287761
  Приятельчук О.А. Вплив корпоративної звітності на стан інформаційної безпеки підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 88-91


  Кардинально відмінні за своєю суттю та формами прояву категорії відкритості корпоративної звітності та забезпечення високого рівня інформаційної безпеки підприємства є досить взаємопов"язаними поняттями. У даній статті автор здійснив спробу довести їх ...
287762
  Приятельчук О.А. Вплив корпоративної культури міжнародних компаній на реформування національних культур країн їх перебування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 120-128


  Для досягнення успіху у багатокультурному середовищі світового ринку міжнародним компаніям слід приділяти підвищену увагу складності, розбіжностям і неоднорідності національних культур приймаючих країн, а також існуючому широкому різноманіттю ...
287763
  Ізюмцева Н. Вплив корпоративної культури на діяльність банківської установи / Н. Ізюмцева, Д. Кац // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 25-29 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
287764
  Брустинов Д.М. Вплив корпоративної культури на діяльність менеджерів / Д.М. Брустинов, Т.А. Калініченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 31-33. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
287765
  Голубенко К.О. Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності підприємств // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 66-67. – (Серія "Економічні науки")
287766
  Ліфінцев Д.С. Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 154-158. – Бібліогр.: 12 назв
287767
  Круглікова В.В. Вплив корпоративної культури на управління якістю підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.151-153. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
287768
  Бєлоусова О.С. Вплив корпоративної культури на формування позитивного іміджу комерційних банків України / О.С. Бєлоусова, Н.А. Пащенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 199-202. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
287769
  Савчук І. Вплив корпоративної політики на розвиток експортоорієнтованих галузей України (на прикладі залізорудної промисловості) : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 33-39 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
287770
   Вплив корпоративної соціальної відповідальності та задоволеності інвесторів на їх лояльність : новини зарубіжної науки / Імран Алі, Кашіф, ур Реман, , Мухаммад Акрам // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 348-357 : Табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1993-6788
287771
  Абдул Монгід Вплив корупції на банківську рентабельність у країнах АСЕАН: емпіричний аналіз / Абдул Монгід, Ізах Мохд Тахір // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 42-50. – ISSN 1998-6068
287772
  Гусєва В.П. Вплив корупції на імідж України в світі // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 113-119. – ISSN 1609-0462
287773
  Копистира А.М. Вплив корупції на міжнародну торгівлю // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [25-26]
287774
  Поплавська О.В. Вплив корупції на розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 59-62. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
287775
  Копистира А.М. Вплив корупції на сектор державних послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 84-87
287776
  Червякова О.Б. Вплив корупційних ризиків на забезпечення доступу до інформаційних ресурсів: постановка питання // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 209-216. – ISSN 2224-9281
287777
   Вплив краплинного зрошення на якість сировини валеріани лікарської (Valeriana officinalis L.) / Н.В. Приведенюк, Л.О. Середа, А.П. Шатковський, О.В. Середа // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 122-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
287778
  Сторожук Т.М. Вплив креативності в обліку на показники фінансової звітності // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 65-70. – ISSN 2307-9878
287779
  Твердохлібова Д.В. Вплив кредитних операцій корпоративного сектора на доходи бюджету України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 118-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
287780
  Реверчук Н.Й. Вплив кредитування на економічну безпеку підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.66-70
287781
  Будкіна Л.Г. Вплив Кременчуцького водосховища на прилеглу територію / Л.Г. Будкіна, Н.Г. Бунякіна, С.П. Пустовойт // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 78-82 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
287782
  Марущак О.Я. Вплив кризи на маркетингову діяльність підприємств та поведінку споживачів / О.Я. Марущак, Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 181-188. – ISSN 0321-0499
287783
  Мішин О. Вплив кризи у Республіці Ємен на Україну // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 4-8
287784
  Пилявець О.Л. Вплив кризових процесів 2008-2011 рр. на розвиток демократичних інститутів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 132-135


  Автором висвітлено політичні наслідки фінансової кризи 2008-2011 років для європейської інтеграції. Проаналізовано пропоновані альтернативи розвитку європейської інтеграційної моделі, а саме "федералізації" ЄС та "Європи двох швидкостей". Окреслено ...
287785
  Смерека С.Б. Вплив кризових чинників на окремі підгалузі житлово-комунального господаства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 92-98
287786
  Багрова І.В. Вплив кризових явищ на господарську діяльність підприємства / І.В. Багрова, О.О. Єрьоменко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 71-74.
287787
  Близнюк В.В. Вплив кризових явищ у національній економіці на модернізаційний потенціал України / В.В. Близнюк, Я.І. Юрик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 34-40. – ISSN 2306-6814
287788
  Шульгін В.В. Вплив кримінально-процесуальної систематизації на ефективність реалізації військового законодавства України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 104-115. – ISSN 2222-5374
287789
  Рукомеда Р.М. Вплив Кримської кризи на енергетичну безпеку Чорноморсько-Каспійського регіону // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 46-51. – ISSN 2306-5664
287790
  Барановський Ф. Вплив критеріїв вступу в Євросоюз на побудову демократичної, соціальної, правової держави в Україні // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 108-124. – ISSN 2078-1431
287791
  Яриш О. Вплив критерію невідчужованості на цивільну оборотоздатність інформації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 80-85. – ISSN 2308-9636


  У статті представлено дослідження що визначення критерію невідчужованості інформації.
287792
  Булавін Л.А. Вплив кріогенної та лазерної обробки на оптичні властивості аморфних металевих сплавів / Л.А. Булавін, К.Л. Вінніченко, Д.Ю. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-18. – (Фізика ; Вип. 4)


  Наведено результати досліджень оптичних властивостей аморфних сплавів на основі Co чи Fe після проведених низькотемпературних обробок і лазерного відпалювання за наявності магнітного поля. Оцінено рівень змін оптичних параметрів цих сплавів залежно від ...
287793
   Вплив кріообробки на термічну стабільність аморфних сплавів / В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, Г.В. Саєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 299-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для аморфних сплавів Fe80B20, Fe83B17, Fe80B14Si6, Fe70Cr15B15, Fe40Ni40B20, Fe76,2B14Si6Ni3,8, Fe77,5B16Si2Ni3,5Мо1 проведено експерименти по кріоообробці з метою впливу на термічну стабільність. За допомогою високочутливої дилатометричної методики ...
287794
  Теслик О.М. Вплив крутильних коливань на гідродинаміку НеІІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 319-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто вимушені коливання нормальної і надплинної компонент в плівці НеІІ на внутрішніх поверхнях циліндричної камери "торсіонного осцилятора", який здійснює малі крутильні коливання. Показано, що в тому випадку, коли товщина плівки НеІІ ...
287795
  Скляренко О. Вплив кубинського лоббі на зовнішню та внутрішню політику США (1960-і рр. - поч. ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-57. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується вплив американців кубинського походження на формування внутрішньої і зовнішньої політики США. Cuban Americans" influence on the US foreign and domestic policy formulation is studied in the article.
287796
  Келехсаєва Л.З. Вплив культури бойового гопака на українські народні ігри Київщини // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 90-94
287797
  Бабич О.М. Вплив культури візуального на моделі суспільної поведінки: роман Х. А. Маньяса „Історії з бару „Кронен” // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 265-272. – ISBN 966-8474-40-6
287798
  Кучмій О.П. Вплив культурних війн на формування іміджу держави / О.П. Кучмій, В. Тубальцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 128-131
287799
  Артюшенко З.В. Вплив культурних та історичних чинників на творчість Максима Рильського та Івана Білика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  Розглянуто вплив культурних та історичних чинників на творчість Максима Рильського та Івана Білика. Рассмотрено влияние культурных и исторических факторов на творчество Максима Рыльского и Ивана Билыка. This article considers the influence of ...
287800
  Ярошенко Ірина Вплив культурних традицій Галичини на розвиток музичного життя Буковини у другій половині ХІХ століття // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 195-204
287801
  Стрельцова В.Ю. Вплив культурно-освітнього середовища вищого навчального закладу на адаптаційний процес // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський нац. пед. ун-т ім.Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 1817-3764
287802
  Пижик А.М. Вплив культурно-освітньої політики директорії УНР на процес відродження національної самосвідомості українського народу (1918-1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 42-46. – (Історія ; Вип. 52)


  Аналізується культурно-освітня політика Директорії УНР, спрямована на відродження національної самосвідомості українського народу.
287803
  Нехаєва І. Вплив культурно-просвітницької діяльності бібліотек вищих навчальних закладів на формування особистості студента // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 22-24. – ISSN 1811-377X
287804
  Нехаєва І. Вплив культурно-просвітницької діяльності бібліотек вищих навчальних закладів на формування особистості студента / Ірина Нехаєва // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 25-28. – ISSN 1811-377X


  У статті підкреслюється важливість культурно-просвітницької діяльності бібліотек та встановлюється досвід виховної роботи бібліотеки Луганського національного аграрного університету.
287805
  Рудницька Н.М. Вплив культурного контексту першотвору минулого на прагматичну адаптацію перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 216-220
287806
  Ковальчук Т.І. Вплив культурного чинника на динаміку європейської інтеграції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 646-652. – ISSN 1563-3349
287807
  Пилипенко Р.Є. Вплив культурологічних досліджень на германську філологію // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 260-265. – Бібліогр.: Літ.: с. 265, 4 п.
287808
  Кучмій О.П. Вплив культурологічних чинників на структурні частини світової політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 151-154. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто процеси формування політичної, економічної, соціальної парадигми у світовій політиці під впливом культурного фактору.
287809
  Чагайда М.О. Вплив куріння на організм людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 2-4 : фото
287810
  Костецька Я.М. Вплив кута відсічки та типу приймача на точність визначення положення пунктів / Я.М. Костецька, Ю.Р. Пішко, І.М. Торопа // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 20-29 : табл. – Бібліогр.: с.27. – ISSN 0130-1039
287811
   Вплив лазерного відпалювання на морфологію поверхні та оптичні характеристики нанокремнієвих плівок / Т.В. Родіонова, А.С. Сутягіна, А.Г. Гуменюк, Л.Й. Робур // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 01033-1-01033-5. – ISSN 2077-6772


  Досліджено вплив лазерного відпалювання на мікрорельєф поверхні та оптичні властивості нанокристалічних плівок кремнію, що отримані методом хімічного осадженні з газової фази в реакторі зниженого тиску. Показано, що при взаємодії з лазерним ...
287812
   Вплив лазерного опромінення на рухливість дислокацій в кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, В.О. Пасічний, В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 392-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі виконані експериментальні дослідження впливу імпульсного лазерного випромінювання на динаміку дислокацій в кристалічному кремнії. Показана можливість регулювання пластичних властивостей кремнію під дією лазерного випромінювання. Висловлені ...
287813
  Косогова Т.М. Вплив лазерного опромінення насіння на вміст, активність рибулозобісфосфаткарбоксилази С3- та С4-рослин залежно від освітленості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 40-41. – (Біологія ; Вип. 29)


  Фотоактивація насіння тритикале та кукурудзи лазером сприяє незначному підвищенню вмісту розчинного білка, у тому числі рибулозобісфосфаткарбоксилази (РБФК) у семидобових паростка, вирощених за освітленості 0,4 та 100 Вт/м2; активність РБФК залишається ...
287814
  Шелудько В.Є. Вплив лазерної обробки на структуру та властивості композиційних товстих плівок на основі Ni3B, BaB6-LaB6 та SnO2-Sb : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Шелудько Володимир Євгенійович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 10 назв
287815
  Скрипченко Н. Вплив лазерної обробки насіння на ріст та розвиток деяких деревних ліан / Н. Скрипченко, О. Дзюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 144-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу лазерної обробки насіння Аctinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. Та Sсhizandra chinensis (Turcz.) Baіll на його схожість і подальший розвиток сіянців. Встановлено можливість стимуляції процесів проростання ...
287816
  Скварко К. Вплив лазерної фотоактивації насіння на ростові процеси у Belamcanda Chinensis (L.) dc. в умовах інтродукції / К. Скварко, М. Скибіцька, І. Скрипа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчали ростові процеси у рослин в умовах інтродукції після фотоактивації насіння B. chinensis лазерним опроміненням, яке в неперервному та сканованому режимах неоднаково стимулює схожість насіння, приріст довжини коренів та стебел рослин. ...
287817
  Берегова Т.В. Вплив лактульози на базальну та стимульовану інсуліном шлункову секрецію у щурів / Т.В. Берегова, Т.М. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  В умовах гострого експерименту на білих нелінійних щурах-самцях методом перфузії шлунка за Грошем і Шільдом досліджували вплив синтетичного дисахариду лактульози (4-О-В-D-галактопіранозил-D-фруктоза) на кислотність базальної та стимульованої інсуліном ...
287818
  Градовський А. Вплив латиномовної літератури XVI століття на розвиток української полемічної літератури : (на прикладі типологічної парадигми: Еразм Роттердамський - Іван Вишенський) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 133-135. – (Філологічні науки)
287819
  Горлова О.В. Вплив латинської мови на культурне життя в Україні XVI- XVII ст. // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 11-19. – ISBN 978-966-8469-54-2
287820
   Вплив легування на структуру і властивості сплаву Si0,85Ge0,15 / В.З. Куцова, М.М. Новиков, О.А. Носко, А.С. Шерстобитова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 301-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчено мікроструктуру зразків сплаву Si0,85Ge0,15 [подано формулу], легованих Ga (2 і 5 моль 0/0) [подано формулу] і Ga(2 і 5 моль 0/0) [подано формулу] і бором спільно. Показано, що структура сплавів суттєво неоднорідна і багатофазна. Методом ...
287821
  Захаренко М Вплив легування перехідними металами на електроопір аморфних сплавів на основі Fe / М Захаренко, М.П. Семенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С.439-443. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив легування перехідними металами на електричний опір р аморфних сплавів на основі заліза. Показано, що характер температурної залежності електроопору залежить від положення легуючої домішки в таблиці Менделєєва відносно заліза. Знайдені ...
287822
   Вплив легування фосфором на структурні характеристики дендритних полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, П.М. Литвин, Н.О. Новохацька, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 359-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами атомної силової мікроскопії та просвічуючої електронної мікроскопи досліджено особливості стиків границь зерен та поверхневі неоднорідності в нелегованих та легованих фосфором полікремнієвш плівках з дендритною структурою. Проаналізована роль ...
287823
  Неділько С.А. Вплив легуючих добавок Аl2О3, Nb2O5, Tа2О5 та ZrO2 на властивості надпровідного металооксиду Ві2Sr2СаСu2Oy / С.А. Неділько, Ю.О. Галаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Хімія ; Вип. 38)


  Систематизовано серію композитних ВТНП зразків на основі Bi2Sr2CaCu2Oy з легуючими добавками Al2O3, Nb2O5, Ta2O5 та ZrO2. Досліджено вплив легуючих добавок на надпровідні властивості вісмутової кераміки. Доведено, що оксиди алюмінію, цирконію, ніобію ...
287824
  Сендецький О. Вплив легуючих елементів на магнітні та електрофізичні характеристики швидкозагартованих стрічок на основі Fe82Si6B12 / О. Сендецький, Ю. Мазур // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 175-180. – (Серія фізична ; Вип. 46). – ISSN 1024-588X
287825
   Вплив лей-енкефаліну на активність ферментів сироватки крові щурів з підгострим алкогольним ураженням печінки / Ж. Картіфузова, Є. Решетнік, М. Макарчук, О. Осіпова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив природного опіоїдного пентапептиду лей-енкефаліну на активність ферментів сироватки крові щурів при змодельованому підгострому алкогольному ураженні печінки. Установлено різноспрямований вплив пептиду на показники активності різних ...
287826
  Гуменюк І.Л. Вплив лексико-граматичних засобів на просодію описів природи в англомовних прозових творах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 111-116. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
287827
  Білокінь І.П. Вплив летких оpганiчних pечовин гpунту на утвоpення хлоpофiлу у сiм`ядолях гаpбуза : Відбиток / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ iм. Т.Г.Шевченка, 1955. – 187-190с.
287828
  Білокінь І.П. Вплив летких органічних речовин грунту на утворення хлорофілу у сім"ядолях гарбуза / І.П. Білокінь, 1955. – 3с. – Окр. відбиток
287829
  Новицький В.П. Вплив лисиці звичайної на чисельність мисливської фауни агроландшафтів Лісостепу України / В.П. Новицький, В.П. Ландін, П.В. Маціборук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 119-123 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
287830
  Гуцал О.В. Вплив литовських статутів на формування права на українських землях у XVI - XVIII ст. // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 73-75. – ISBN 978-617-7363-7-0
287831
  Синковець Н.І. Вплив лібералізації візового режиму з ЄС на конкурентоспроможність // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 495-504


  У статті розглянуто вплив лібералізації візового режиму з ЄС на конкурентоспроможність України. Показано, що лібералізація візового режиму з ЄС, міграція українських громадян до країн Євросоюзу справляють неоднозначний, суперечливий вплив на міжнародну ...
287832
  Непоп Л.В. Вплив лібералізації Європейським Союзом візового режиму для громадян України на розвиток громадського суспільства в Україні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 126-132. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
287833
  Гнатишин М.А. Вплив лібералізації торгівлі на шкідливі викиди в країнах, що розвиваються // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.13. – С. 101-106. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
287834
  Вербенська В.М. Вплив лібералізації торгівлі фінансовими послугами на стійкість банківських систем країн Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 278-283.
287835
  Купрейчук В.Ю. Вплив лівансько-ізраїльської війни 2006 року на міжнародні відносини близькосхідного регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – 48-54. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються причини, структура та вплив лівансько-ізраїль- ської війни 2006 р. на міжнародні відносини на Близькому Сході. Особлива увага акцентується на геополітичному вимірі цього конфлікту в рамках арабо-ізраїльського протистояння. ...
287836
  Мочалов Є. Вплив Ліонеля Тріллінга на суспільно-політичні погляди та діяльність американських неоконсерваторів (1940 - 1960-ті рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – C. 506-508. – ISBN 978-966-171-893-6
287837
   Вплив ліпіну на фактори захисту слизової оболонки шлунка щурів за дії ульцерогенних чинників / Т.Л. Проценко, Т Ц Хілько, І.В. Якубцова, Л.В. Лєвківська, І.М. Савицька, Т.Я. Чурілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-47. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку морфологічних змін слизової оболонки шлунка щурів за умов дії гострого стресу та етанолу. Установлено збільшення кількості глікопротеїнів шлункового слизу у разі використання ліпіну при етаноловій моделі. The dynamics of ...
287838
  Степанов Ю.В. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на показники пероксидного окиснення ліпідів у нервовій тканині при експериментальній цереброваскулярній патології (геморагічному інсульті) / Ю.В. Степанов, Н.Ф. Конахович, Є.О. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 71-72. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Наведено матеріали з механізму дії розчинної форми кверцетину "Ліпофлавону" при експериментальній цереброваскулярній патології (геморагічному інсульті). Уведення розчинної форми кверцетину призводить до інтенсифікації процесів пероксидного окиснення ...
287839
  Косянчук О.О. Вплив лірики Горація на українську одичну поезію XVIII - поч. XIX ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 169-173
287840
  Стахєєва Г. Вплив Лісабонського договору на право конкуренції Європейського Союзу // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 42-47
287841
  Козій Н.І. Вплив лісів Українських Карпат на формування схилового стоку води : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.03 / Козій Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки, Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
287842
  Дронова О.О. Вплив лісового господарства півдня України на регулювання вуглекислого газу в атмосферному повітрі / О.О. Дронова, Ю.О. Кузнєцова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 79-85 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
287843
  Бойко Н.В. Вплив лісової меліорації на хімічні властивості та продуктивність чернозему Таврії, осолонцьованого в процесі зрошення мінералізованою артезіанською водою : Автореф... канд. с.х.наук: 06.01.02 / Бойко Н. В.; Херс. держ. агр. ун-т. – Херсон, 1998. – 20л.
287844
  Демещенко Віолета Вплив літератури на становлення кіномистецтва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються впливи літератури, її взаємозв"язки та взаємодія з екранними мистецтвами з різних точок зору. Приділяється увага найочевиднішому аспекту взаємодії - запозиченню екраном сюжетів і сюжетних схем у мистецтва слова, яке ...
287845
  Матицин О. Вплив літературних джерел на розвиток характерних рис українського іконопису XV-XVI ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 460-467. – ISBN 966-7379-92-11
287846
  Щербінін Н. Вплив літературних творів та публікацій Івана Наумовича на формування української нації у Східній Галичині другої половини XIX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 196-198. – ISBN 978-966-439-357-4
287847
  Щербінін Н. Вплив літературних творів та публікацій Івана Наумовича на формування української нації у Східній Галчині другої половини XIX cn/ // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – C. 196-199. – ISBN 978-966-439-357-4
287848
  Гуйванюк М. Вплив літературної інтелігенції на страйковий рух сільськогосподарських робітників Галичини й Буковини початку ХХ ст. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 45-49. – ISSN 2311-9896
287849
  Піонтковська А.К. Вплив лобізму на формування державної політики в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 78-79
287850
  Попов О.І. Вплив логістики на скорочення об"ємів оборотних активів підприємств харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 48-52 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
287851
  Мамчин М.М. Вплив логістичних ризиків на підвищення ефективності діяльності підприємств / М.М. Мамчин, О.А. Русановська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 45-51. – ISSN 0321-0499
287852
  Іванова М.І. Вплив логістичної інтеграції на становлення системних і мережевих підприємств // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 7-15. – ISSN 2306-546X
287853
  Польова О.Л. Вплив логістичної системи на управління фінансовими потоками підприємства // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 4 (4). – С. 43-49
287854
  Горобець Оксана Юріївна Вплив локалізованих наномасштабних магнітних неоднорідностей на властивості моно- та полідоменних материалів з одновісною магнітною анізотропією : Дис... канд. фіз.-мат.наук: / Горобець Оксана Юріївна; Ін-тут магнетізма НАН України. – Київ, 2000. – 131л. – Бібліогр.:л.117-127
287855
  Горобець Вплив локалізованих наномаштабних магнітних неоднорідностей на властивості моно -- та полі- доменних матеріалів з одновісною магнітною анізотропією : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.02 / Горобець О. Ю; КУ ім. Шевченка. – К, 2000. – 18л.
287856
  Пацай Богдан Дмитрович Вплив локальних структурних дефектів на розсіяння рентгенівських променів та магнітну сприйнятливість кисневомістких кристалів кремнію : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Пацай Б.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 148л. – Бібліогр.: л.132 - 148
287857
  Пацай Богдан Дмитрович Вплив локальних структурних дефектів на розсіяння рентгенівських променів та магнітну сприйнятливість кисневомістких кристалів кремнію : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Пацай Б.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
287858
  Сініцький А.Ц. Вплив Люблінської унії 1569 р. на інкорпорацію політичною системою Польщі української князівсько–шляхетської еліти (історіографічні підходи) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 63-67. – ISSN 2076-1554
287859
  Малацай І.В. Вплив Людовіта Штура на національний рух словаків (30-40-ві pp. XIX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 132-133. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлюється діяльність Л. Штура в 30-40-ві рр. XIX ст. та його вплив на подальший розвиток національного руху словаків.
287860
  Бражко О.В. Вплив людського потенціалу на соціально-економічний розвиток України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 97-99
287861
  Ющик М. Вплив людського чиннику на безпеку даних // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 359-364 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
287862
  Палеха Ю.М. Вплив м. Києва на планувальну організацію території приміської зони / Ю.М. Палеха, Н.В. Вербило // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 179-184


  У статті розкрито основні напрями зміни планувальної організації на території, яка тяжіє у своєму розвитку до м. Києва. Акцентовано на визначеності її розвитку особливостями планувальних та соціально-економічних трансформацій столичного міста. Наведено ...
287863
  Ємець Т. Вплив М. Костомарова на формування поглядів В. Вернадського: українознавчий вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Вплив Миколи Костомарова, одного із фундаторів українського культурного відродження другої половини ХІХ ст., на становлення світогляду Володимира Вернадського був значним, але здійснювався опосередковано: як через родину (батько був знайомий із ...
287864
  Скоропад І. Вплив М. Максимовича на формування особистості В. Науменка // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип. 1. – С. 56-58.
287865
  Баскакова Л.В. Вплив м. Харкова на хімічний склад води р. Уди // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015 : зб. тез доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 15-16. – ISBN 978-966-285-274-5
287866
   Вплив магматичних порід Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма на час пробігу сейсмічних хвиль / Е. Козловський, Д. Малицький, А. Парфенюк, О. Грицай, В. Тимощук, О. Ярема, А. Асташкіна, М. Махніцький // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 43-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1684-2189
287867
  Елиїв А.А. Вплив магнітних полів на поширення та енергетичний спектр космічних променів надвисоких енергій : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Елиїв А.А.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 29 назв
287868
  Мартинюк В.С. Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Мартинюк В.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 437л. – Бібліогр.: л.394-437
287869
  Мартинюк В.С. Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. біол. наук : спец. 03.00.02 - Біофізика / Мартинюк В. С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 44 с. – Бібліогр.: 48 назв
287870
  Цейслєр Ю.В. Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Цейслєр Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 159л. – Бібліогр.: л. 136-159
287871
  Цейслєр Ю.В. Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.02 / Цейслєр Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
287872
  Копань В.С. Вплив магнітного поля і механічних напруг на термо-е.р.с. аморфного сплаву Fe78,5Ni1MO0,5Si6B14 / В.С. Копань, Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 484-488. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Термо-електрорушійна сила аморфного сплаву Fe78,5Ni1MO0,5Si6B14 лінійно зростає з деформацією: Ер=-0,39*10(-9)*бр мкВ/К (при розтягові) та Ec=1,3*10(-9) *бс мкВ/К (при стисканні), де бP (Па) та бC (Па) - напруги розтягу і одноосного стискання, ...
287873
   Вплив магнітного поля і механічних напруг на термо-е.р.с. аморфного сплаву Fе75Ni4Mo3Si2B16 / М.І. Захаренко, В.С. Копань, Ю.В. Копань, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 420-427. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що термоелектрорушійна сила аморфного сплаву Fе75Ni4Mo3Si2B16 лінійно зростає з деформацією: Ер=-3*10-10 *бр мкВ/К (при розтягові) та Ec=4*10-10 *бc мкВ/К (при стисканні), де бр<50 МПа та бс - напруги розтягу і одноосного стискання, ...
287874
  Копань В.С. Вплив магнітного поля і механічних напруг на термо-е.р.с. нікелю / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 332-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Зміну термо-е.р.с. нікелю внаслідок деформації молена подати виразами: E=-1,3*I0(15)o (В/К), де o<20*(7) Па напруга розтягу; Е=0,5*І0(-13)o, де o [подано формули] -напруга одноосного стискання. В магнітному полі Н= 5 кЕ E=const=-3*10(-7) В/К [подано ...
287875
   Вплив магнітного поля на властивості парафінових палив для двигунів гібридних ракет / Л.Ю. Вергун, В.Я. Черняк, С.Г. Орловська, О.А. Недибалюк, О.В. Соломенко, С.А. Попов // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3 (100). – С. 16-24. – ISSN 1561-8889
287876
  Козирський В.В. Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння зернових культур / В.В. Козирський, В.В. Савченко, О.Ю. Синявський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
287877
  Конончук Г.Л. Вплив магнітного поля на поляризацію випромінювання лазера з квазіізотропним резонатором // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 373-379. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Кутовий відгук ортогонально поляризованих мод на зовнішнє магнітне поле (МП) виявився різним як за величиною, так і за знаком для всіх частот, крім точок, віддалених на (320 +/- 20) МГц від центра лінії підсилення (ЛП). Це веде до порушення ...
287878
   Вплив магнітного поля на розподіл домішкових молекул у структурі оптично-прозорих полімерних плівок / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, О.О. Бровко, Л.Ю. Вергун, Н.В. Ярова, Т.Ф. Самойленко, А.В. Олійник // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 205-210. – ISSN 1818-1724
287879
   Вплив магнітного поля на рухливість дислокацій в кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, М.Я. Горідько, В.М. Кравченко, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 316-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі вивчався вплив постійного магнітного поля на рухливість дислокацій у кристалах кремнію. Показано, що виявлені зміни у динаміці дислокацій після магнітної обробки мають елементи подібності до змін, що викликаються процесами старіння кристалів ...
287880
  Собко В.М. Вплив магнітного поля наднизької частоти на внутрішньоклітинну концентрацію іонів кальцію в тимоцитах щура за умов пероксид-індукованого ушкодження / В.М. Собко, В.С. Мартинюк, О.Ю. Артеменко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  В даній роботі ми досліджували модулюючий вплив магнітного поля наднизької частоти на дію пероксиду водню. Для цього визначали концентрацію цитоплазматичного кальцію у тимоцитах щура. Для оцінки зміни внутрішньоклітинної концентрації кальцію [Ca2+]i ...
287881
   Вплив магнітоактивованої води на мікромеханічні характеристики кремнію / Л. Стебленко, С. Науменко, О. Кріт, Г. Весна, А. Курилюк, О. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-26. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміну мікромеханічних характеристик кристалів кремнію, які були попередньо витримані в магнітоактивованій вoдi. Виявлено складний двохстадійний процес релаксації мікротвердості, зміненої в "омагніченій" вoдi Одержані результати можуть бути ...
287882
  Бабич В.І. Вплив магнітотерапії на метаболізм серотоніну і показники імунних комплексів при анафілактичному шоці у тварин // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 35-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Досліди поставлено на 403 мурчаках з моделлю анафілаксії, де тварин піддавали дії гіпогіпермагнітного поля і визнавали показники виживання (WCD), серотоніну в крові і тканинах внутрішніх органів, 5-оксиіндолоцтової кислоти в сечі (5-ОІОК), циркулюючі ...
287883
  Мулякова-Бочі Вплив макроекономічних показників на стан платіжного балансу України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 106-113. – ISSN 1993-6788


  У статті на основі економетричного аналізу розглянуто особливості впливу макроекономічних показників на стан рахунків платіжного балансу країни. Для цього проаналізовано статистичні дані економічних показників за період 2000-2010 років. На основі ...
287884
  Гриценко О.А. Вплив макроекономічних показників на стан ринку нерухомості України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 9. – С.59-61
287885
  Чеберяко О. Вплив макроекономічних показників на фінансування потреб оборони держави / О. Чеберяко, А. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття визначає організацію стратегічного, у тому числі оборонного, планування, яке провадять центральні органи виконавчої влади, а також механізм та методологію бюджетного планування відповідно до показників звітного періоду. Эта статья ...
287886
  Клапків Л.М. Вплив макроекономічних факторів на рівень фінансових ризиків у діяльності страховиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 139-143
287887
  Лисенко Р.С. Вплив макроекономічних факторів на стійкість фінансової системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 173-181. – ISBN 966-8958-03-9
287888
  Базарний Д. Вплив макроекономічних факторів на управління процесом формування вартості банків // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 10-13. – ISSN 1993-0259


  Основну увагу звернено на аналіз впливу, який здійснюють зміни макроекономічних показників розвитку країни на вартість банку. Також запропоновано антициклічні заходи, що можуть бути впроваджені центральним банком на вартість комерційних банків.
287889
  Савченко С.О. Вплив макроекономічних факторів на флуктуацію економічних процесів // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 2. – C. 193-200. – ISSN 2218-4511


  Метою роботи є виявлення типів макроекономічних чинників, що викликають коливання економічних циклів. Визначено, які змінні сприяють зростанню, які - рецесійному характеру, й ті, які мають сильнішу кореляцію на реальний ВВП. Робота виконана на прикладі ...
287890
  Бобиль В. Вплив макроекономічного середовища на банківську систему // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 51-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
287891
  Рудченко І.В. Вплив макроекономічної ситуації й інфраструктури ринку на розвиток банківських послуг у сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 157-161. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
287892
  Васильченко З.М. Вплив макроекономічної ситуації у країні на формування ресурсної бази банків для здійснення валютних операцій / З.М. Васильченко, В.А. Делас // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 94-102. – ISBN 966-614-021-7
287893
  Цирюк Олена Іванівна Вплив макролідів на секреторну функцію шлунка : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Цирюк О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 126с. + Додатки: л. 125 - 126. – Бібліогр.: л. 101 - 125
287894
  Цирюк Олена Іванівна Вплив макролідів на секреторну функцію шлунка : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Цирюк О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
287895
   Вплив малих доз іонізуючого опромінення на шлункову секрецію у щурів / Т.Д. Преображенська, І.Є. Стасюк, Л.Я. Штанова, М.М. Харченко, Т.В. Берегова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-21. – (Біологія ; Вип. 29)


  Рентгенівське опромінення в дозах 10-100 сГр справляє виражений стимулюючий вплив на активність нестимульованих парієнтальних клітин шлунка у щурів. За дози опромінення 10 сГр у секреторних клітинах шлунка розвиваються адаптаційно-компенсаторні ...
287896
  Мінінберг С.Я. Вплив марганцю і бору на інтенсивність фотосинтезу у винограду. / С.Я. Мінінберг, М.М. Шатковська. – К., 1961. – 34-37с.
287897
  Мінінберг С.Я. Вплив марганцю і бору на міцність зв"язку хлорофілу з білковим комплексом у листках винограду. / С.Я. Мінінберг. – К., 1962. – 28-32с.
287898
  Корінєв В.Л. Вплив маркетингового середовища на формування цінової політики підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 62-68. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено особливості впливу маркетингового середовища на цінову діяльність українського підприємства. На прикладі машинобудівного підприємства проведено аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників маркетингового середовища та їх кількісне ...
287899
  Лі Юнь Чань Вплив маркетингу вражень на задоволеність клієнтів на прикладі спортивних клубів / Лі Юнь Чань, Чі Мінь Хуань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 480-490 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
287900
  Кучер О.В. Вплив маркетингу на ефективність збутової діяльності підприємства // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 174-180. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
287901
  Назарова К.О. Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств торгівлі // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 117-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв
287902
  Мартиненко П.Ф. Вплив марксистсько-ленінської ідеології на соціалістичне конституційне будівництво // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 81-88. – (Серія права ; № 8)


  В работе выясняется влияние марксистско-ленинской идеологии на социалистическое конституционное строительство. Критически рассматривается буржуазная концепция о соответствии конституции и идеологии. Автор различает три обстоятельства, объективно ...
287903
  Козій І.В. Вплив марксистської парадигми на формування української філософії першої половини XX століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 227-230. – ISSN 2076-1554
287904
  Мамалига А. Вплив мас-медіа на врегулювання хронотопної відповідності сучасних міських топонімів / А. Мамалига, Д. Данильчук // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 86-95. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
287905
  Сабадаш Ю.С. Вплив мас-медіа на формування особистості: за творами Умберто Еко // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 9-14. – ISSN 2312-4679
287906
  Гриценко О. Вплив мас-медіа на формування політичної культури // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 417-437. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
287907
  Васильчук Є.О. Вплив масової культури на зростання радикалістських настанов та екстремістських проявів у молодіжному середовищі України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 382-396
287908
  Хитровська Ю.В. Вплив масонів на громадсько-політичне життя в Російській імперії початку XX ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 91-98
287909
  Гоцуляк В.М. Вплив масонства на формування національно–державних поглядів С. Петлюри // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 242-245. – ISSN 2076-1554
287910
  Чекалюк В.В. Вплив матеріалів спортивної тематики у ЗМІ на формування іміджу держави // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 174-178


  У статті простежується значення спортивних матеріалів ЗМІ у формуванні державного іміджу. Адже спортивні події мають вагомий вплив на аудиторію, незалежно від віросповідання та політичних симпатій споживачів інформації. Спортивна перемога — це успіх не ...
287911
  Масляк П.О. Вплив машинобудування на територіальну організацію господарства // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 76-81. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
287912
  Актан О.Ю. Вплив медичних препаратів, що містять фермент "Гіалуронідаза" на формування колагенових структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 220-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Встановлено, що медичні препарати, які містять фермент "Гіалуронідаза", впливають на формування колагенових структур при регенерації сполучної тканини. Ця дія зводиться до збільшення ступеня невпорядкованості колагенових волокон. Наслідком цього є ...
287913
  Мазур Р.І. Вплив медіаконтенту на формування альтруїстичної поведінки молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 190-198
287914
  Голоднікова Ю. Вплив медіакультури на характер трансформацій соціальної комунікацій в сучасному місті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 89-91. – (Філологія ; Вип. 20)
287915
  Шабунова А.О. Вплив медіаосвіти на формування особистості в умовах інформаційного суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 153-157. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
287916
  Котляревський Я.В. Вплив медіапланування на стратегію періодичних друкованих видань / Я.В. Котляревський, Н.І. Передерієнко // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 37-43. – ISSN 0554-4866
287917
  Гавриш Л.І. Вплив меланіну на активність 5"-нуклеотидази та Са2+, Мg2+-АТФази мембран лімфоцитів за умов експериментальної моделі виразки шлунка в щурів / Л.І. Гавриш, О.В. Скопенко, Л.І. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-29. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Установлено, що при утворенні експериментальної моделі виразки шлунка відбувається різке підвищення активності 5"-нуклеотидази та Са[верхній індекс 2+], Mg[верхній індекс 2+]-АТФази в плазматичних мембранах лімфоцитів селезінки щурів. Виявлені зміни ...
287918
   Вплив меланіну на активність протеїнкіназ слизової оболонки шлунка щурів за умов розвитку аспіринової виразки / В.А. Ковальова, Л.І. Гавриш, Ю.В. Степанов, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-49. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено активність протеїнкіназ у мембранах клітин слизової оболонки шлунка щурів у нормі й за дії ацетилсаліцилової кислоти. Показано, що у тварин з ерозивно-виразковими ушкодженнями слизової, які викликані аспірином, відбувається зниження ...
287919
   Вплив меланіну на виразкоутворення в слизовій оболонці шлунка щурів, викликане рентгенівським опроміненням та методом "соціального стресу" / Т.Д. Преображенськая, Т.В. Берегова, Ю.В. Степанов, В.М. Орендаренко, А.О. Прохорова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-44. – (Біологія ; Вип. 32)


  Встановлено взаємозв"язок між дозою опромінення, перекисним окисненням ліпідів та дистрофічними змінами в слизовій оболонці шлунка у щурів. Виявлено, що меланін ефективно захищає слизову оболонку шлунка від нейродистрофічних уражень, викликаних ...
287920
   Вплив меланіну на електричні характеристики модельних біліпідних мембран (in vitro) / Д. Голишкін, В. Рибальченко, А. Бичко, Т. Берегова, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 90-92. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Дослідити дозозалежний вплив меланіну на провідність та електричну ємність модельних біліпідних мембран (in vitro). Дозозалежний ефект визначали за методом аналізу нестандартних циклічних вольт-амперних характеристик бімолекулярних ліпідних мембран ...
287921
  Чижанська Н.В. Вплив меланіну на збереженість поголів"я поросят при відлученні / Н.В. Чижанська, Т.В. Берегова, Л.І. Кобзар // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 145
287922
   Вплив меланіну на концентрацію кортизолу в крові щурів за умов дії стресу / Т.М. Фалалєєва, О.І. Цирюк, Н.В. Чижанська, В.П. Жарова // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 143
287923
  Ковальова В.А. Вплив меланіну на процеси пероксидного окиснення ліпідів і стан антиоксидантної системи в гомогенаті слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній моделі виразки / В.А. Ковальова, Ю.В. Степанов, О.В. Скопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-26. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що меланін суттєво знижує вміст продуктів пер оксидного окиснення ліпідів та підвищує активність антиоксидантних ферментів у гомогенаті слизової оболонки шлунка при аспіриновій моделі виразки у щурів.
287924
   Вплив меланіну та ульцерогенних речовин на фосфоліпідний склад слизової оболонки шлунка у щурів / Т.Д. Хілько, Т.Л. Проценко, І.В. Якубцова, В.О. Чайка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-122. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено фосфоліпідний склад слизової оболонки шлунка у щурів у нормі й за дії різних ульцерогенних речовин. Показано, що у тварин з ерозивно-виразковими ушкодженнями слизової, викликаними як аспірином, так і преднізолоном, відбувається статистично ...
287925
   Вплив мелатоніну на гіпоталамо-адреналову систему птахів : ефект блокади дофамінових D1-рецепторів / І. Варенюк, Н. Нужина, В. Варенюк, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-42. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що ввечері та вдень (але не вночі та вранці) дофамін через D1-рецептори може опосередковувати вплив мелатоніну на гіпоталамо-адреналовий комплекс птахів. Також дофамін через D1-рецептори може бути залучений до шляхів впливу мелатоніну на ...
287926
   Вплив мелатоніну на гіпоталамо-тиреоїдну систему птахів: ефект блокади дофамінових D1-рецепторів / Н. Нужина, І. Варенюк, Н. Орлова, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Показано, що у птахів дофамін через D1-рецептори може опосередковувати ефекти мелатоніну на центральні гіпоталамічні структури гіпоталамо-тиреоїдного комплексу ввечері, а на саму щитоподібну залозу - вдень та вночі, і не залучений в інший час доби. It ...
287927
   Вплив меліоративних каналів і водойм, споруджених у басейні річки Удай, на особливості розвитку гравітаційних процесів, а також процесів затоплення і підтоплення : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / Ю.М. Філоненко, І.М. Філоненко, В.Б. Слюта, О.О. Комлєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 285-290. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
287928
  Крута Н.С. Вплив меліоративних робіт на еколого-географічний стан басейну р. Луг (Лівобережжя Дністра) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 363-369. – Бібліогр.: 14 назв
287929
  Дрозд О.М. Вплив меліоративного обробітку на властивості темно-каштанового солонцюватого грунту сухого степу // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 101-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
287930
  Кожукало В.Є. Вплив мембрано-активних адаптогенів на ферменти вуглеводного обміну цукрових буряків : Автореф... канд.біол.наук: 03.00.12 / Кожукало В.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
287931
  Пятигін А.С. Вплив менеджменту на інвестиційну привабливість підприємств в конкурентному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 414-421


  Розглядаються результати діяльності всесвітніх компаній, що працюють на ринку громадського харчування, та вплив менеджменту на їх фінансові показники.
287932
  Камінська Т.М. Вплив мережевої економіки на ринок праці IТ-спеціалістів / Т.М. Камінська, Л.В. Нечипорук // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 66-69. – ISSN 2218-1199
287933
  Горошко О.І. Вплив мережі інтернет на комунікативні глобальні процеси // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 60-84. – ISBN 978-966-8299-26-2
287934
  Грановський А.В. Вплив мережі Інтернет на розвиток сучасних міжнародних економічних відносин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 119-124. – ISSN 2306-6814
287935
  Селюк Є.В. Вплив мережі на формування особистості в інформаційному суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 82-84
287936
   Вплив мет- і лей-енкефалінів на стимульовану пентагастрином шлункову секрецію / О.Л. Коршак, Г.В. Островська, В.Л. Коцюба, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 53-60. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У хронічних дослідах на собаках з фістулами шлунка і стимуляцією секреції пентагастрином введенням мет- чи лей-енкефалінів та блокадою ацетилхолін естерази встановлено, що мет- і лей-енкефаліни гальмують стимульовану пентагастрином шлункову секрецію ...
287937
  Білявська Л.О. Вплив метаболічних біопрепаратів на основі грунтових стрептоміцетів на продуктивність пшениці ярої // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 74-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
287938
  Занкевич Е.Х. Вплив металевих йонів на форму та динаміку плазмолізи / Е.Х. Занкевич. – Київ, 1932. – 18 с.
287939
   Вплив металевих наноструктур на люмінесценцію Eu3+ в коорденаційних комплексах / Д.П. Козак, С.Г. Неділько, В.П. Щербацький, С.Г. Розуван, Амірханов, О.О. Ліцис, М.С. Недєлько, Т.С. Лєбєдєва, П.Б. Шпильовий // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 68
287940
  Кіптенко Є.М. Вплив метеорологічних умов на забруднення повітря у промислових містах України / Є.М. Кіптенко, Т.В. Козленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 208-215. – Бібліогр.: 5 назв
287941
   Вплив метеорологічних факторів на самопочуття і функціональний стан людини в осінній і весняний періоди / Д. Горлов, Р. Шарафі, В. Богданов, В. Лисенко, Ю. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-80. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив комплексу метеорологічних параметрів (температура, атмосферний тиск, швидкість вітру та низькочастотних флуктуацій атмосферного тиску на усвідомлювані і неусвідомлювані прояви функціонального стану організму людини в різних ...
287942
   Вплив метил-третбутилового ефіру на експресію мРНК протеінкінази snark, казеінкінази-1, Clock, bmal1 та per2 у щурів / А. Кундієва, Д. Мінченко, О. Яворовський, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-10. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Протікання як фізіологічних, так і біохімічних процесів у організмі має циркадіальний характер і контролюється генами Per2, BMal та Clock, а також казеїнкінази-1, що контролює їх функціональну активність та приймає участь у регуляції ряду інших ...
287943
  Додонова В.І. Вплив методології постмодернізму на соціальну раціональність постнекласичного типу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 41-44. – ISSN 2077-1800
287944
   Вплив методу синтезу на структуру та властивості La1-xEuxVO4 (0[більше або дорівнює]x[більше або дорівнює]0,3) / Т. Войтенко, С.А. Неділько, А. Сліпець, С. Манченко, С.Г. Неділько, О. О. Чукова, В. Щербацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 26-28. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків складу La1-xEuxVO4 (0[більше або дорівнює]x[більше або дорівнює]0,3) методом твердофазного синтезу та методом сумісного осадження компонентів. Досліджено залежність параметрів та виду симетрії кристалічної гратки системи від ...
287945
  Єгоричева С.Б. Вплив механізму монетарної трансмісії на фінансовий стан підприємств / С.Б. Єгоричева, Т.П. Гудзь // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 62-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
287946
  Наследов Д.М. Вплив механічних деформацій на властивості купроксних випростувачів / Д.М. Наследов, П.В. Шаравський. – К, 1936. – 105с.
287947
  Коваленко В.Ф. Вплив механічних напружень на електромагнітооптичний ефект в ферит-гранатових плівках / В.Ф. Коваленко, В.Є. Короновський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 390-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом оптичної поляриметрії проводились дослідження впливу зовнішніх механічних напружень на прояви електромагнітооптичного ефекту в ферит-гранатових плівках.
287948
  Онанко А. Вплив механічної обробки, зміни дефектної наноструктури на різницю внутрішнього тертя в підкладках Sі + SіO2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-18. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод, який дозволяе по різниці внутрішнього тертя вільних пружних коливань на сусідніх гармонік f1 i f2 визначать інтегральну густину структурних дефектів, ix розподіл і глибину порушеного шару, для неруйнівного контролю дефектності ...
287949
  Кудлей О. Вплив мистецько-естетичної концепції Рембрандта на живопис Шевченка // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 242-250. – ISBN 978-966-193-016-1
287950
  Козловська М.П. Вплив мистецького середовища на формування демократичних поглядів В.К. Розвадовського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 173-174
287951
  Ігнатенко О. Вплив мистецького середовища повоєнного Львова на формування сучасної творчості скульптора Івана Самотоса // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 708-718. – ISSN 1028-5091
287952
  Хамініч С.Ю. Вплив митних податків на формування бюджету України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 273-279. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
287953
  Харкова Л.О. Вплив митних союзів на створення міжнародних виробничих систем в країнах-учасницях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 140-144


  В роботі висвітлено взаємозв’язок участі країни у інтеграційних угрупу- ваннях, включаючи митний союз, та міжнародних виробничих системах. Розглянуто останні тенденції існування міжнародних виробничих систем в рамках інтеграційних угрупувань, ...
287954
  Харкова Л.О. Вплив митних союзів на структурні зрушення в економіках країн-учасниць : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Харкова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 222 л. – Додатки: л. 199-222. – Бібліогр.: л. 175-198
287955
  Харкова Л.О. Вплив митних союзів на структурні зрушення в економіках країн-учасниць : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Харкова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
287956
  Бараннік А.М. Вплив митних традицій Речі Посполитої на формування митної системи Війська Запорозького Низового (кінець XVI-XVII ст.) // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 376-389. – ISSN 2221-5719
287957
  Дубнюк Е.М. Вплив митної політики на стратегію інвестування в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 337-343
287958
  Гринкевич С.С. Вплив міграції на розвиток трудового потенціалу в умовах євроінтеграційних процесів / С.С. Гринкевич, З.З. Постна // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.15. – С. 160-164. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
287959
  Білокінь І.В. Вплив міграції населення на структуру трудових ресурсів у сільській місцевості (На прикладі Південного економічного району) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 26-32. – Бібліогр. 4 назви
287960
  Синковець Н. Вплив міграції робочої сили на економіку України // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 115-117
287961
  Дудар С.Е. Вплив міграцій на соціальні та етнодемографічні процеси в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 155-159. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
287962
  Гаспарян А.Л. Вплив міграційних проблем на безпекову політику ФРН // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 326-329. – ISSN 2076-1554
287963
  Генералова Ю.В. Вплив міграційних процесів на економічне зростання України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 181-185
287964
  Ярошенко В.І. Вплив міграційних процесів на ефективність функціонування професійного ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 143-152
287965
  Кулик Р.В. Вплив міграційних процесів на європейський ринок праці: український аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 117-120
287966
  Лукіна Г.І. Вплив міграційних процесів на формування людського капіталу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 194-201. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
287967
  Стрельчук Наталія Вплив міграційних та суспільно-політичних процесів на Балканах на формування етнічного складу населення Республіки Македонія ( друга половина XX ст.) // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 243-254. – ISBN 978-966-02-4324-8
287968
  Дем"янчук Ю.І. Вплив міграційного капіталу на зростання соціально-демографічного потенціалу країн, що розвиваються // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 384-393. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
287969
  Гайдуцький А. Вплив міграційного капіталу на розвиток реального сектору економіки країни : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-34 : Рис. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 1605-2005
287970
  Гайдуцький А. Вплив міграційного капіталу на розвиток фінансово-банківської системи країни // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 28-32.
287971
  Гайдуцький А. Вплив міграційного капіталу на соціально-економічний розвиток України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 36-39. – ISSN 1810-3944
287972
  Безпала О.В. Вплив міграційного чинника на формування ринку прці столичного суспільно-географічного району // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 92-98. – Бібліогр.: 6 назв
287973
  Цехановський І. Вплив міжбюджетних трансфертів на розвиток територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі економіко-математичного аналізу, виконаного на матеріалах місцевих бюджетів Вінницької області, досліджено вплив державної міжбюджетної трансфертної політики держави на бюджетні показники органів місцевого самоврядування субрайоного ...
287974
  Яців І.Б. Вплив міжгалузевої конкуренції на розвиток аграрного сектора економіки. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 206-210. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
287975
  Рибчук А.В. Вплив міждержавних фінансових інституцій на розвиток об"єктів глобальної виробничої інфраструктури : світова економіка / А.В. Рибчук, А.В. Бойчук // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 56-61. – Бібліогр.: 15 назв
287976
  Кремпова Л.О. Вплив міждисциплінарних зв"язків на теорію та практику редагування лінгвістичних словників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 129-132


  У статті розглянуто вплив міждисциплінарних зв’язків на теорію та практику редагування лінгвістичних словників, зокрема обґрунтовано необхідність розширення теорії та практики цієї сфери редакторської діяльності за рахунок теоретичних надбань ...
287977
  Гріднева Ю.В. Вплив міжмолекулярної взаємодії на дифузію в рідинах / Ю.В. Гріднева, В.В. Обуховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 284-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута дифузія в багатокомпонентних рідких сумішах. Міжмолекулярна взаємодія моделюється як утворення і швидкий розпад нестійких сполук. Для випадку бінарної суміші теоретично знайдена концентраційна залежність ефективного коефіцієнта дифузії.
287978
  Коротков П.А. Вплив міжмолекулярної взаємодії на розбіжність прояву частоти молекулярного коливання у спектрах комбінаційного розсіяння та інфрачервоних спектрах полярних рідин / П.А. Коротков, І.В. Присяжневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-28. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Виявлено різницю між значеннями КР та ІЧ частот, відповідних одному й тому самому молекулярному коливанню, яка перевищує точність проведення експерименту. Максимум ІЧ смуги валентного коливання С=О бензальдегіду спостеріга-ється на тій самій частоті, ...
287979
  Манчуленко О. Вплив міжнародних військових кампаній США на прийняття закону Голдвотера-Ніколса та його наслідки // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 110-117. – ISSN 2519-4518
287980
  Бочарова Н.Є. Вплив міжнародних економічних відносин на трансформацію економічної ролі держави / Н.Є. Бочарова, А.Г. Подеряко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 269-273.
287981
  Іоффе Ю. Вплив міжнародних кримінальних трибуналів на звичаєве міжнародне гуманітарне право // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 99-100
287982
  Копцева Л.О. Вплив міжнародних митних правил на законодавство України щодо митного аудиту // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 62-71
287983
  Філатов В.В. Вплив міжнародних норм на процедуру митного контролю в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 5 (65). – С. 19-25
287984
  Савелко Т.В. Вплив міжнародних платіжних карткових систем на розвиток ринку банківських послуг України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савелко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 185 л. – Бібліогр.: л.167-185
287985
  Савелко Т.В. Вплив міжнародних платіжних карткових систем на розвиток ринку банківських послуг України : автореф. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Савелко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
287986
  Назимко Є.С. Вплив міжнародних та європейських стандартів покарання неповнолітніх на функціонування моделей кримінального правосуддя для неповнолітніх / Є.С. Назимко, С.В. Лосич // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 121-133. – ISSN 2524-0064
287987
  Школьник І.О. Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України / І.О. Школьник, В.М. Кремень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 34-42
287988
  Рожко О.Д. Вплив міжнародних фінансових організацій на глобалізаційні процеси та ефективність використання їх кредитних ресурсів в Україні / О.Д. Рожко, Р.В. Рак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми діяльності міжнародних фінансових організацій у процесі глобалізації економічних відносин. Визначаються чинники, які впливають на ефективність використання їх позикових ресурсів в Україні. The problems of international financial ...
287989
  Брик Х.І. Вплив міжнародного бізнесу на економіку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 51-52


  Розглянуті позиції залежності України від зовнішньої торгівлі.
287990
  Козьміна Т.В. Вплив міжнародного досвіду боротьби з корупцією на формування в Україні державних антикорупційних органів // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 184-187. – ISBN 978-966-419-280-1
287991
  Павлова О.В. Вплив міжнародного законодавства на розвиток екологічної демократії в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 165-174. – ISSN 2224-9281
287992
  Григор"єв Г.С. Вплив міжнародного поділу праці і конфуціанських цінностей на формування китайської економічної моделі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 41-50. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
287993
  Дудар А.П. Вплив міжнародного ринку консалтингових послуг на розвиток українського консалтингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 164-167. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто питання впливу міжнародного консалтингу на розвиток українського ринку консалтингових послуг.
287994
  Циганов С.А. Вплив міжнародного руху капіталу на економіку трансформаційних країн // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 105-112. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату в країнах із трансформаційною економікою, їх інтеграції у світове господарство. Розглядаються місце і роль банків у інтеграційних процесах, різноманітні форми інтернаціоналізації ...
287995
  Циганов С.А. Вплив міжнародного руху капіталу на економіку трансформаційннх країн // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 105-112.
287996
  Іванова В.М. Вплив міжнародної економіки на розвиток фондового рику України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 198-200. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Проаналізовано сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні.
287997
  Попов В.Ю. Вплив міжнародної інтеграції на розподіл доходів а Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 87-90.
287998
  Рибчук А.В. Вплив міжнародної інфраструктури на глобалізацію світогосподарських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 182-183. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто значення міжнародної інфраструктури для оптимізації виробничих процесів, ефективного використання ресурсів, управління інвестиціями у світовому господарстві.
287999
  Рожко О.Д. Вплив міжнародної іпотечної кризи на розвиток національних фінансових систем / О.Д. Рожко, О.О. Головень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 52-55
288000
  Тиндик Н.П. Вплив міжнародної міграції на геополітичне становище країн // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 103-112. – (Юридична ; Вип. 3)
<< На початок(–10)281282283284285286287288289290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,