Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)281282283284285286287288289290(+10)В кінець >>
285001
  Кущий Г.С. "Враг капитала" / Г.С. Кущий. – Ленинград, 1967. – 48с.
285002
  Кущий Г.С. "Враг капитала" / Г.С. Кущий. – Л., 1979. – 53с.
285003
  Яблонская А.Д. "Врата восприятия" человека и когнитивно-психологическая архитектура / А.Д. Яблонская, А.В. Коновалюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 177-185. – ISSN 2077-3455
285004
  Верб Э.А. "Врата священного источника". Опыт реализации авторского культурно-образовательного проекта в системе профессиональной подготовки бакалавра-педагога // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 36-44. – ISSN 0321-0383


  На примере интегрированного авторского курса «Художественная культура Санкт-Петебурга в контексте воспитания» дано обоснование нового подхода к преподаванию культурологических дисциплин в педагогическом университете с учетом необходимости их связи с ...
285005
  Рибаков Д. "Временник Івана Тимофієва": етапи створення та принципи "авторської лабораторії" // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – 131-166. – ISBN 978-966-8846-19-9


  "Временник Івана Тимофієва" - пам"ятка російської історіографії ХVII ст.
285006
  Рыбаков Д.А. "Временник" Ивана Тимофеева - несостоявшийся историографический проект начала ХVII в // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 60-65
285007
  Криворучко О.В. "Временник" І. Тимофєєва як вираження політичних ідей періоду Смутного часу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
285008
  Лавров П. "Временные правила" // Советское студенчество : ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный журнал ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. – Москва, 1936. – № 1, январь. – С. 78-80


  Студенческое революционное движение в Киевском университете конца 1990 и 1901 гг.)
285009
  Роговский А.М. "Время - деньги : отношение к деньгам в различных культурах // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.79-83
285010
  Хакимов Г.А. "Время большой длительности " Фернана Броделя как методологический принцип социально-гуманитарного познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.135-146. – ISSN 0042-8744
285011
  Фролов В. Впровадження ""хмарних"" технологій в практику бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 45-49 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
285012
  Фабрика Наталя Впровадження "реформ зверху" в Ірані у 60-і роки XX ст. та роль у цьому процесі уряду Кеннеді // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 112-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена событиям политической и экономической жизни Ирана, происходившим в начале 60-х годов XX ст., и роли Соединенных Штатов Америки в них.
285013
  Мазуренок М.В. Впровадження "українізації" у систему вищої освіти УСРР в 1920-х рр. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 289-293


  У 1923/24 н.р. Наркомпрос УСРР запроводжував викладання українською мовою на вищих педагогічних курсах, факультетах соціального виховання, факультеті професійної освіти Київського інституту народної освіти (КІНО).
285014
  Іванова М.І. Впровадження антикризового управління на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 142-146. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
285015
  Забокрицька М.Р. Впровадження басейнової системи управління водними ресурсами р.Західний Буг / М.Р. Забокрицька, В.О. Бондарук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 34-40. – Бібліогр.: 6 назв
285016
  Латиш Ю. Впровадження безалкогольної обрядовості на Донеччині в роки перебудови // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 39-46
285017
  Семчук Я.М. Впровадження Болонських декларацій у практику підготовки фахівців у сфері цивільного захисту / Я.М. Семчук, О.С. Малишевська, Р.З. Борисюк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 18-20
285018
  Калашник Н.Г. Впровадження Болонського процесу у систему підготовки працівників державної кримінально-виконавчої служби України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 216-220


  Європейська інтеграція України - фактор соціально-економічного розвитку держш іншого погляду національні цінності дуже важливі для України. Система вищої освіти пов, погодити ці дві тенденції щодо вимог Болонського процесу і дійсності національного ...
285019
  Грищенко І.М. Впровадження в діяльність районної ради принципів належного врядування: прозорості та участі громадян : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 112-116 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
285020
  Заворуєва О.С. Впровадження в освітній процес елементів дистанційного навчання Moodle // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 19-208
285021
  Нечитайло О. Впровадження в судочинство європейських стандартів прав людини є однією з передумов для оперативного, ефективного та якісного правосуддя // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-8
285022
  Богомазова В.М. Впровадження в Україні стратегічного планування, орієнтованого на результат / В.М. Богомазова, Н.Є. Доброханська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 12-18
285023
  Купрій Т. Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавра та магістра: філософський аспект // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 99-105. – ISSN 2226-3012


  Аналізується філософсько-соціальний аспект університетської освіти як предмету науково-дослідницької уваги, у зв’язку зі зростанням вимог до якості підготовки кадрів, ваги наукового потенціалу, який є основою економічного розвитку в суспільстві. ...
285024
  Яременко Л. Впровадження вимог Оргуської конвенції Міністерством охорони навколишнього природного середовища України: досягнення та завдання на майбутнє // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 37-45.
285025
  Макаренко С.О. Впровадження високих педагогічних технологій під час навчання обдарованих дітей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 150-159
285026
  Голинська Х.О. Впровадження гендерного мейнстрімингу в порядок проведення публічних громадських обговорень органами управління містом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 10-14. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено специфіку гендерного мейнстрімингу як інструменту забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Підкреслено важливість впровадження гендерного мейнстрімингу в планування та організацію публічних громадських обговорень органами ...
285027
  Твердушка Т.Б. Впровадження групової форми організації безперервного вдосконалення трудових процесів операційного рівня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 144-149
285028
  Грицієнко А.І. Впровадження гуманістичних засад у професійну підготовку керівних кадрів державної служби / А.І. Грицієнко, С.В. Яшник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 102-106. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто проблему вдосконалення наявних технологій освіти державних службовців в умовах глобалізації.
285029
  Гіда Є. Впровадження деонтологічних засад у діяльність української міліції у 90-х роках XX століття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 136-140
285030
   Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід : зб. тез доп. міжвуз. наук.-метод. вебінару / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Красікова Т.І. (голова) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
285031
  Коваленко С.М. Впровадження дистанційних технологій у післядипломній освіті Великої Британії // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 242-246. – ISBN 978-966-285-311-7
285032
  Владиченко Л.Д. Впровадження духовно-морального компоненту в світську систему освіти в контексті сучасного стану державно-конфесійних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання співпраці релігійних інституцій з державними установами у сфері освіти в незалежній Україні. Розглянуто процес впровадження предметів духовно-морального спрямування у загальноосвітні навчальні заклади на сучасному етапі розвитку ...
285033
  Кочерга М. Впровадження екологічного аудиту в систему інвестиційного забезпечення аграрних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 23-25 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
285034
  Грішнова О. Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств / О. Грішнова, О. Брінцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-19. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано сутність екологічної відповідальності, здійснено оцінку її рівня для провідних вітчизняних компаній та оцінку відображення екологічних індикаторів в соціальних звітах вітчизняних компаній. Визначено, що рівень впровадження ...
285035
  Харченко Т.Б. Впровадження екологічної стандартизації як чинника підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 208-213


  Основну увагу приділено необхідності та особливостям екологічного управління з метою конкурентоспроможності підприємств на вітчизняному та світовому ринках.
285036
  Гражевська А.О. Впровадження економічних механізмів реалізації Кіотського протоколу: можливості та ризики для України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 33-34. – ISBN 978-966-188-219-4
285037
  Цимбалюк В.І. Впровадження електронних систем документообігу в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 10-14
285038
  Кудін А.П. Впровадження електронних систем навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 3-10. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто питання ефективності використання нових програмних продуктів та Інтернет-адаптованих технологій у традиційному навчальному процесі у вищій школі. Визначено основні педагогічні проблеми, що виникають на основних стадіях процесу навчання. ...
285039
  Кудирко Василь Впровадження електронних топографічних карт у шкільну географію - один із шляхів удосконалення картографічної культури учня : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 41-43. – Бібліогр.: 6 назв
285040
  Цимдарс А. Впровадження електронного журналу голосування у виборчу систему Латвії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 26-27
285041
  Пучков І. Впровадження електронного підручника в навчальний процес вищого навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 42-44. – ISSN 0131-6788
285042
  Глазова В.В. Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес / В.В. Глазова, Н.В. Кайдан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 223-229. – ISSN 2312-5993
285043
   Впровадження елементів дуальної освіти в систему вищої освіти в Україні // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (99), листопад - грудень. – С. 48-52. – ISSN 1606-3732


  "23-24 листопада 2016 року в рамках реалізації проекту у м. Києві відбулась Експертна зустріч "Розробка та впровадження програм дуальної освіти у вищу школу України"".
285044
  Копилюк Впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство як один із заходів антикризового управління / Копилюк, 0.І. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 143-145
285045
  Вишняков О. Впровадження євроінтеграційних дисциплин в Одеській національній юридичній академії // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 50-55. – ISSN 1561-4999
285046
   Впровадження європейських стандартів і нормативів у Державну систему моніторингу довкілля України : наук.-метод. посібник / О.І. Бондар, О.Г. Тараріко, Є.М. Варламов, Т.Ф. Жуковський, І.М. [та ін.] Браєвич; О.І. Бондар [та ін.] ; М-во охорони навколишнього природ. середовища України, Держ. екол. ін-т. – Київ : Інрес, 2006. – 262, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ч. – ISBN 966-8887-01-8
285047
  Дичковський С.І. Впровадження європейських стандартів освіти-головне завдання вищої школи України / С.І. Дичковський, Н.А. Колосова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 159-163.
285048
  Бошицький Ю.Л. Впровадження європейських форм навчання в Київському університеті права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 161-164.
285049
  Муромець Н.Є. Впровадження європейського досвіду щодо забезпечення державної безпеки прав та інтересів споживачів / Н.Є. Муромець, О.В. Протасова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (15), т. 2. – С. 8-13. – ISSN 2226-8820
285050
  Ситдикова І.В. Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти у навчальний процес // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 392-397


  Про оптимізацію викладання іноземних мов у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Відповідно до загально-європейських вимог викладання іноземних мов слід мати однакові цілі, зміст та методи викладання / вивчення усіх Європейських ...
285051
  Купінець Л.Є. Впровадження зарубіжного досвіду поводження з відходами в Україні / Л.Є. Купінець, С.І. Рассадникова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2014. – № 6 (87), листопад - грудень. – С. 22-23
285052
  Хмурова В.В. Впровадження змін як фактор підвищення конкурентоспроможності // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2015. – С. 89-93. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (6)). – ISSN 2223-1633
285053
  Орленко С.С. Впровадження і адаптація системи управління прибутком на основі бюджетування для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 57-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
285054
  Шмідт М.П. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-87. – Бібліогр.: с. 76-78, 81, 83


  Проведено дослідження бюджетування як однієї зі сфер інтересів фахових управлінців сучасних машинобудівних корпорацій України. На засадах функціонального підходу до менеджменту розкрито специфіку і послідовність запровадження і реалізації бюджетуванняв ...
285055
  Шмідт М.П. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-87. – Бібліогр.: с. 76-78, 81, 83


  Проведено дослідження бюджетування як однієї зі сфер інтересів фахових управлінців сучасних машинобудівних корпорацій України. На засадах функціонального підходу до менеджменту розкрито специфіку і послідовність запровадження і реалізації бюджетуванняв ...
285056
  Бохан Н.С. Впровадження і використання управлінського обліку на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.413-419. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
285057
  Зачепа А.М. Впровадження ідеї громадянського суспільства в Україні - європейський вимір // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2013. – Вип. 2 (43). – С. 3-6. – ISSN 1998-6912
285058
  Кравченко О.М. Впровадження інвестиційних проектів у стратегічні пріоритети національної економіки на стадії довгострокового планування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 75-82
285059
  Бейдик О. Впровадження інклюзивних програм з туризму в загальноосвітніх та позашкільних закладах України / О. Бейдик, О. Топалова // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 126-129. – ISSN 2076-1333
285060
  Красномовець В.А. Впровадження інновацій в освіті як передумова соціального розвитку в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 199-203 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
285061
  Богородченко А.С. Впровадження інновацій як спосіб збереження конкурентоспроможності підприємства в умовах макроекономічної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 236-240


  8 статті розглянуто інновацію як конкурентну перевагу підприємства в умовах кризи, а персонал - як джерело генерування інноваційних ідей. Крім того, висловлено думку про те, що максимальне використання творчого потенціалу персоналу підприємства є ...
285062
  Гаєва А.О. Впровадження інноваційних процесів на підприємствах України / А.О. Гаєва, П.О. Хуторськой // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 45-48. – ISBN 978-617-645-233-1
285063
  Волошаненко Е.В. Впровадження інноваційних стратегій інвестиційно привабливими підприємствами видавничо-поліграфічної галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 161-165 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
285064
  Бондаренко М. Впровадження інноваційних технлогій навчання задля забеспечення якості та ефективного міжнародного співробітництва / М. Бондаренко, Н. Лєсна, В. Рєпка // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 58-65. – ISSN 1682-2366
285065
  Татарчук Л. Впровадження інноваційних технологій в обслуговування користувачів Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 30-32


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
285066
  Павлишин Олександра Павлівна Впровадження інноваційних технологій кредитування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 84-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено зарубіжний досвід проведення операцій документарного кредитування та можливості їх широкого впровадження у практиці діяльності вітчизняних банків. Проведення банками цих операцій сприяє раціональному використанню кредитних ресурсів та ...
285067
  Терещенко І. Впровадження інноваційних технологій у бібліотечний сервіс // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 447-455. – ISSN 2224-9516
285068
  Зінчук Г.В. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес професійно-технічного навчального закладу / Г.В. Зінчук, І.А. Дрозіч // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 48-55


  Розглянуто основні аспекти впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес професійно-технічного навчального закладу.
285069
  Данильян О. Впровадження інноваційних технологій у сфері державного управління: аналіз досвіду провідних країн світу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 200-208. – ISSN 1993-0909
285070
  Матвійчук Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах : [огляд інтерактивного семінару] / огляд підгот. Н. Матвійчук // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 51-55. – ISSN 1728-6220


  10 червня 2008 року у Житомирі відбувся інтерактивний семінар "Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах: роль місцевої влади і бізнесу". Захід організував та провів Інститут трансформації суспільства спільно з ...
285071
  Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326


  У статті визначено нові ознаки інноваційної моделі університетської бібліотеки та з"ясовано чинники глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії на основі аналізу діяльності науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського націона- льного ...
285072
  Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії / Тетяна Колесникова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 1 (198). – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
285073
  Богатирьов І. Впровадження інституту громадських інспекторів (волонтерів) у діяльність кримінально-виконавчої інспекції / І. Богатирьов, С. Халимон // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 77-81
285074
  Черниченко І.В. Впровадження інституту кримінальних проступків в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 320-323. – ISSN 2219-5521
285075
  Барвіцький В. Впровадження інституту мирових суддів: фінансово-матеріальний аспект // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 99-100.
285076
  Погорецький М.А. Впровадження інституту негласних (розшукових) слідчих дій в правозастосовну практику // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 56-63. – ISSN 1609-0462


  У статті на підставі аналізу норм нового КПК України, кримінально-процесуального законодавства зарубіжних країн, а також матеріалів практики розкриваються проблемні питання інституту негласних (розшукових) слідчих дій та пропонуються шляхи їх вирішення.
285077
  Землягна Г.І. Впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес / Г.І. Землягна, М.К. Крапко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 22-27


  У статті аналізуються основні державні документи щодо впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій; розглядаються актуальні аспекти навчально-виховної роботи з ліцеїстами, в основу ...
285078
  Хом"юк І.В. Впровадження інтерактивних технологій у процес викладання фундаментальних дисциплін у технічному ВНЗ / І.В. Хом"юк, В.А. Петрук, В.В. Хом"юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 81-85


  У статті проаналізовані інтерактивні технології в процесі викладання фундаментальних дисциплін. Охарактеризовані: репродуктивні ігри, які спрямовані на формування необхідних знань і умінь; проблемно-пошукові узагальнені ігри, які передбачають елементи ...
285079
  Ожеван М.А. Впровадження інтернету "широкої смуги" як проект національно-безпекового значення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 3-6


  Впровадження "широкої смуги доступу" або бродбенду (ШСД), якісного або швидкісного Інтернету, за сучасними критеріями прирівнюється до одного з ключових показників розвиненості або нерозвиненості країни, її приналежності до "першого" чи "третього" ...
285080
  Боднар Г.В. Впровадження інформаційних технологій в освіті // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 58-59
285081
  Боднар Г.В. Впровадження інформаційних технологій в освіті // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 58-59
285082
  Ліпська В.В. Впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту якості ВНЗ // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 111-115
285083
  Романуха З. Впровадження інформаційних технологій у бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках / Зоя Романуха // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 39-43. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано форми електронного бібліографічного інформування споживачів, подані на веб-сайтах бібліотек вищих навчальних закладів західного регіону України.
285084
  Левицька Тетяна Володимирівна Впровадження інформаційних технологій у процес забезпечення екологічної безпеки держави / Левицька Тетяна Володимирівна, Мельникович Вікторія Михайлівна, Войтович Юлія Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 117-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено впровадження інформаційних технологій у процес забезпечення екологічної безпеки держави. Визначено роль захисних екологічних систем з погляду соціально-економічної безпеки людства.
285085
  Гарапко В. Впровадження інформаційних технологій у систему вищої педагогічної освіти Великої Британії (історичний аспект) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 34-42. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Доповіддю "Цифрова Британія" 2009 р. (Digital Britain) Британія законодавчо закріпила позиції з розроблення політики у сфері професійної підготовки педагогічних кадрів, що пояснювалося новими соціально-економічними умовами - в умовах глобалізаційних ...
285086
  Гудирева О.М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 101-112. – ISSN 1998-6939
285087
  Мельник Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес Бродівської гімназії ім. І. Труша / Мельник, , Юрій // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 13-14
285088
  Козлакова Г.О. Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій у навчальний процес вищої школи: аналіз стану,проблеми, перспективи / Г.О. Козлакова, Т.В. Ковалюк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С.102-107. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
285089
  Остапчук Ю.М. Впровадження Класифікації індивідуального споживання за цілями - важливий крок на шляху адаптації української статистики до міжнародних стандартів / Ю.М. Остапчук, А.В. Варнідіс // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті представлено опис національної Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), розробленої на базі європейської класифікації СОІСОР-HBS (Classification of Individual Consumption by Purpose), розглянуто її місце у загальній системі ...
285090
  Ткаченко А.М. Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів / А.М. Ткаченко, А.В. Бакута // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – C. 39-48. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (93)). – ISSN 1814-1161
285091
  Купріянова В.С. Впровадження когнітивної графіки в дистанційне навчання ВНЗ та економічні аспекти підвищення його ефективності / В.С. Купріянова, Д.А. Купріянов // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 34-35
285092
  Щербань П.І. Впровадження компетентнісного підходу до формування предметних компетентностей на уроках географії в загальноосвтніх навчальних закладах // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 6-8. – Бібліогр.: 6 назв.
285093
  Ржеуський А. Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету "Львівська політехніка" / А. Ржеуський, Н. Кунанець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 17-21. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено досвід використання маркетингових засобів у бібліотеці вищого навчального закладу як невід"ємної складової освітньо-виховного процесу. Розглянуто ефективність застосування зв"язків з громадськістю у формуванні іміджу бібліотечного інституту.
285094
  Ніколаєнко Н.М. Впровадження контролінгу в управлінську діяльність бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 95-97. – ISBN 978-966-02-7706-9
285095
  Бутенко Н.В. Впровадження концепції CRM на промисловому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 40-42


  У статті розглядаються теоретичні та методико-практичні підходи до впровадження концепції управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. Визначено складові інформаційного забезпечення CRM-систем на підприємстві.
285096
  Прийменко С.А. Впровадження концепції екологічно чистої енергетики в паливно-енергетичному комплексі України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2014. – № 1 (36). – С. 95-100. – ISSN 2077-6330
285097
  Костюченко А.М. Впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку освітніх послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 71-72
285098
  Москаленко К. Впровадження концепції прав людини у сфері охорони здоров"я // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 290-292
285099
  Седляр Ю.О. Впровадження концепції цільових санкцій у міжнародну практику ООН: pro et contra // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
285100
  Давиденко Н.М. Впровадження корпоративного імперативу в процесі розвитку корпоративного управління в агробізнесі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 78-81
285101
  Садиков М. Впровадження кредитно-модульної системи навчання при вивченні фундаментальних нормативних дисциплін / М. Садиков // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 35-42. – ISSN 1682-2366
285102
  Покутня А.Я. Впровадження кредитного скорингу українськими банками: питання пошуку ефективної моделі // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 473-475. – ISBN 978-966-188-219-4
285103
  Куц В.М. Впровадження кримінального проступку та кримінальної відповідальності юридичних осіб - важливі напрями розвитку кримінального права України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 192-195. – ISBN 978-966-458-403-3
285104
  Пісьменна К. Впровадження лізингу на ринку суднобудування в контексті державного регулювання господарських правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-27.
285105
  Качний О.С. Впровадження ліцензійної системи у рибному господарстві України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 80-82. – Бібліогр.: 8 назв
285106
  Трішкіна Н.І. Впровадження маркетингу у вищих навчальних закладах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 103-107. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Ціллю статті є теоретичне обгрунтування методичних підходів та практичних рекомендацій щодо впровадження маркетингу у вищих навчальних закладах України, що сприятиме забезпеченню їх ефективного функціонування; визначення складових маркетингу та ...
285107
  Майданик Р. Впровадження масового позову в право України: поняття, модель i сфера // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 49-55. – ISSN 1026-9932
285108
  Шамлікашвілі Ц. Впровадження медіації у Росії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 237-246. – ISSN 0132-1331
285109
  Мазуренко В.П. Впровадження мережевої парадигми як запоруки високої конкурентоспроможності країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 60-72. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтовано необхідність розгляду мережевої парадигми побудови економічних зв’язків як фактора забезпечення підвищення конкурентоспроможності країни в умовах глобалізованої економіки. Охарактеризовано теоретичну сутність мережевої парадигми ...
285110
   Впровадження методик дистанційного навчання в систему підготовки лікарів / Т.В. Фролова, О.В. Охапкіна, І.І. Терещенкова, Н.Ф. Стенкова, І.Р. Сіняєва // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 219-222. – ISBN 978-966-285-311-7
285111
  Губар Ю. Впровадження методики кластеризації для побудови економіко-математичних регресивних моделей оцінки нерухомості // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 110-135. – ISSN 0130-1039
285112
  Науменко В.І. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки / В.І. Науменко, Б.Я. Панасюк. – Київ : Глобус, 1995. – ISBN 5862480765
285113
  Парубець В. Впровадження методу проектів у процесі вивчення української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-28
285114
  Пляскіна Альона Ігорівна Впровадження механізму гнучкого ціноутворення в харчовій галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано оптимальну стратегію ціноутворення на основі ігрової моделі. Розроблено практичні рекомендації щодо зниження внутрішніх ризиків при плануванні діяльності підприємства. Розроблено економіко-організаційний механізм гнучкого ...
285115
  Пляскіна А.І. Впровадження механізму гнучкого ціноутворення в харчовій галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано оптимальну стратегію ціноутворення на основі ігрової моделі. Розроблено практичні рекомендації щодо зниження внутрішніх ризиків при плануванні діяльності підприємства. Розроблено економіко-організаційний механізм гнучкого ...
285116
  Шовковська А.В. Впровадження міжнародних підходів до оцінювання точності методів у національну практику аналітичних досліджень у грунтознавстві // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 108-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
285117
  Кіндрацька Л.М. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 29-35 : Табл.
285118
  Артемов В.Ю. Впровадження міжнародних стандартів забезпечення безпеки підприємств в Україні (на прикладі ISO/IEC 17799:2007) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-104. – ISBN 966-614-021-7
285119
  Русак Д.М. Впровадження міжнародних стандартів корпоративного управління та стандартів ЄС у господарську діяльність національних АТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 223-228.
285120
  Гадзевич О.І. Впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності в Україні / О.І. Гадзевич, А.Т. Сафарова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 67-70. – ISSN 0321-0499
285121
  Касараба Ю.Я. Впровадження міжнародних стандартів у діяльністы правоохоронних органів в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 211-216. – ISSN 1563-3349
285122
  Коблянська О. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / О. Коблянська, С. Огреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-23. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено процес впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, його переваги, недоліки, наслідки та перспективи розвитку. The process of introduction International Financial Reporting Standards in Ukraine, its ...
285123
  Серьогін С. Впровадження міжнародного досвіду владно - партійної взаємодії як напрям удосконалення державного управління в Україні / С. Серьогін, В. Баштанник // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.40-49. – ISBN 966-73-53-51-Х
285124
  Кірей О. Впровадження МСФЗ в Україні як стимул розвитку бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена узагальненню вітчизняного досвіду застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), зокрема, впливу нової практики обліку на привабливість вітчизняного бізнесу на внутрішньому та міжнародному ринках капіталів, стан ...
285125
  Юдін М. Впровадження наскрізного механізму державної регуляторної політики у сфері енергозбереження // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 53-54. – ISSN 1810-3944
285126
   Впровадження наукових основ у навчальний та виховний процес у Київському державному університеті. – Киев, 1968. – 184с.
285127
  Скора Ю. Впровадження національного еталона Універсальної десяткової класифікації: підсумки роботи за 2009 рік і плани на 2010 рік / Юлія Скора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 12 (161). – С. 19-20
285128
  Нікітіна А.М. Впровадження нових міжнародних стандартів національних рахунків у статистиці України / А.М. Нікітіна, О.О. Москвін // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 4-10. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 9 назв
285129
  Фатхутдінова О.В. Впровадження нових технологій в процессе підготовки спеціалістів правознавства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 35-39. – ISSN 2072-1692
285130
  Данчук Л.І. Впровадження нових технологій у викладання дисципліни "Економічна теорія" // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 43-46
285131
  Монастирецький М. Впровадження новітніх інформаційних технологій в Укрпатенті // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 8-10. – ISSN 1608-6422
285132
  Рудь В.Д. Впровадження новітніх інформаційних технологій навчання в Луцькому національному технічному університеті / В.Д. Рудь, Т.Є. Божко, Т.Н. Гальчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 467-481. – ISSN 1993-6788
285133
  Сукало А.М. Впровадження новітніх технологій до архівної справи: сучасний стан та проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 51)


  Стаття присвячена розкриттю деяких аспектів впровадження та використання новітніх технологій в архівній справі на сучасному етапі.
285134
  Власюк Тетяна Впровадження новітніх технологій на уроках економіки : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 24-27. – Бібліогр.: 3 назви
285135
  Самохвалова О.Ю. Впровадження нового программного забезпечення Absotheque Unicode в університетській бібліотеці // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 233-240. – ISBN 978-966-285-103-8
285136
  Гутаріна К.В. Впровадження нового Цивільного Кодексу в Україні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-11
285137
  Гожик А.П. Впровадження нової форми додатку до диплому (Diploma Supplement) як складова системи забезпечення якості вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  За умови дотримання рекомендацій Європейської комісії та врахування специфіки національної системи вищої освіти, нова форма додатку до диплому може стати одним із інструментів системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Ключові слова: Додаток ...
285138
  Яковенко О. Впровадження норм на процеси виконання замовлень користувачів Національної бібліотеки України ім.В.І. Вернадського та роботи з фондом основного зберігання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 85-94
285139
  Огреба С. Впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національних рахунків: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено історичний аспект впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національного рахівництва. Здійснено періодизацію цього процесу та виявлено характерні особливості кожного з його етапів, а також окреслено пріоритетні ...
285140
  Олійник В. Впровадження оцінювання якості освіти (в рамках проекту TEMPUS "Справедливе оцінювання" / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-12.
285141
  Щкатунова Г. Впровадження педагогічних інновацій як механізм ефективного розвитку загальноосвітнього навчального заклоду // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 23-26. – ISSN 0131-6788
285142
  Осіпцов А.В. Впровадження педагогічної технології як складової виховання загальнолюдських цінностей у студентів класичного університету // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 76-84. – (Педагогічні науки ; № 1 (24))
285143
  Федорчак П.С. Впровадження передового виробничого досвіду - турбота партійна. / П.С. Федорчак. – К., 1984. – 48с.
285144
  Ізмайлов Я.О. Впровадження позитивного досвіду реформ зарубіжних країн для забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 66-73. – ISSN 2222-4459
285145
  Сташевський З.П. Впровадження політики рольового розмежування доступу до інформаційних ресурсів у систему дистанційного навчання / З.П. Сташевський, О.І. Лозинський, Н.Є. Бурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 2. – С. 130-136. – ISSN 2078-4643
285146
  Сташевський З.П. Впровадження політики рольового розмежування доступу інформаційних ресурсів у системі дистанційного навчання / З.П. Сташевський, О.І. Лозинський, Н.Є. Бурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 1. – С. 29-36. – ISSN 2078-4643
285147
  Баровська А.В. Впровадження політики: механізми, інструменти, технології // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 17-24.
285148
  Баєв В.В. Впровадження принципів TQM в систему менеджменту якості суб"єктів туристичної індустрії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 55-57 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
285149
  Поляков Анатолій Впровадження принципів доказової медицини в підготовку лікаря загальної практики / Поляков Анатолій, Ковальчук Лариса, Андрієвська Світлана // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-52. – ISSN 1682-2366


  У статті висвітлюється зміст навчального процесу на кафедрі внутрішньої медицини № 3 Одеського державного медичного університету. Розглядається досвід впровадження принципів доказової медицини при підготовці лікарів загальної практики.
285150
  Гаман П.І. Впровадження принципів логістики у регулювання рекреаційного потенціалу Карпатського регіону України ( теоретико-методологічні засади ) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-66. – Бібліогр.: 7 назв
285151
  Гуляєва Л. Впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку ступеня впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України. Визначено найпоширеніші форми прояву та основні підходи до реалізації корпоративної соціальної відповідальності у зарубіжній практиці фінансового ...
285152
  Семенюк В.Г. Впровадження приповерхневих методів досліджень з метою вивчення геолого-геохімічних особливостей Зеленогайської площі та одноіменної імпактної структури // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 65-76 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
285153
  Семенюк В.Г. Впровадження приповерхневих методів досліджень на Ротмістрівській імпактній структурі з метою вивчення її геолого-геохімічних особливостей // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 43-54 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
285154
  Шаланська І. Впровадження програм примирення (медіації) у кримінальне судочинство України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 82-84.
285155
  Гордієнко В.О. Впровадження програмно цільових методів при управлінні місцевими бюджетами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 29-31 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
285156
  Бердар М.М. Впровадження прогресивних методів управління фінансовими ресурсами підприємств у зовнішньоекономічній діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 31-36.
285157
  Атаманчук Ю.М. Впровадження прогресивних механізмів управління збутовою діяльністю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6792
285158
  Юрчинська Г. Впровадження психодрами в освітні програми психологів як умова підвищення рівня професійної самооцінки студента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються можливості психодрами в освіті. Пропонується авторська модель організації навчального процесу з психодрами у навчальному закладі. Tne possibilities of psychodrama in education are discussed. The author"s model of organization of ...
285159
  Лубенець Є. Впровадження радянських свят в УСРР (1920 - ті рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 88-91. – ISBN 978-966-171-783-0
285160
  Осипчук О. Впровадження радянської обрядовості в 1970-х роках на Київщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 129-133
285161
  Лісовий К.І. Впровадження раціональних методів праці на Україні / К.І. Лісовий. – К., 1989. – 46с.
285162
  Глухова Д.А. Впровадження регіональної стратегії інновацій в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 69-71
285163
  Ільєнко Н. Впровадження ресурсозберігаючих технологій як засіб підвищення питомної ваги витрат на оплату праці в операційних витратах із реалізованої продукції / Н. Ільєнко, О. Терещенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 15-23
285164
  Осинська О.В. Впровадження ризик орієнтованого підходу у сферу управління господарською діяльністю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 182-184. – ISSN 2219-5521
285165
  Дучик Г.М. Впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення / Г.М. Дучик, Н.Є. Стойко // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 22-25. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
285166
  Шевченко О.М. Впровадження світлодіодного освітлення у ВНЗ України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 107-109. – ISBN 978-966-622-690-0
285167
  Затонацька Т.Г. Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків / Т.Г. Затонацька, М.М. Лаврентьєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-42.
285168
  Чекавська Я.О. Впровадження систем екологічного менеджменту як інструменту забезпечення екологічної безпеки суб"єкта господарювання // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 326-328. – ISBN 978-966-7957-18-6
285169
  Медведєв В.С. Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 241-247 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
285170
  Данилевська-Жугунісова Впровадження системи бюджетування на підприємстві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 160-166. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  У статті досліджується один з найефективніших напрямків стратегічного управління - бюджетування. Визначено сутність процесу бюджетування, його роль і місце в управлінні сучасним підприємством, його функції в системі фінансового менеджменту та основні ...
285171
  Власюк Г.В. Впровадження системи внутрішнього фінансового контролю у бюджетних установах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 57-60. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
285172
  Басанцов І.В. Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України / І.В. Басанцов, О.М. Галайко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 35-41. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
285173
  Смірнова К.В. Впровадження системи екологічного менеджменту в сучасних умовах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 288-290. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
285174
  Гончаренко Н. Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми та напрями вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми розробки та впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001:2004 "Системи екологічного керування". Розроблено пропозиції щодо удосконалення документування системи ...
285175
  Нетреба І. Впровадження системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-56. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості інформаційно-технологічного забезпечення інноваційної діяльності підприємства, визначено фактори, що впливають на впровадження та використання інформаційних технологій для підтримки інноваційної діяльності, а також ...
285176
  Птащенко Л.О. Впровадження системи контролінгу в корпоративне управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 54-59.
285177
  Сливінська О.Б. Впровадження системи контролінгу на підприємствах України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 34-37. – ISSN 2306-6792
285178
  Вахнован В. Впровадження системи менеджменту якості в практику роботи Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету / Вікторія Вахнован, Олена Шкурко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 10-13


  Пропонується досвід впровадження системи менеджменту якості в діяльність Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету. Підкреслюється необхідність постійного покращення якості обслуговування читачів у взаємодії з іншими ...
285179
  Руденко Н.О. Впровадження системи обліку доходів спеціального фонду державних вищих навчальних закладів в розрізі центрів відповідальності // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 174-179. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
285180
  Дрозач М. Впровадження системи підтвердження кваліфікації за результатами неформального професійного навчання в Україні: сучасні проблеми та механізми реалізації / М. Дрозач, Н. Паршина, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 55-59. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-6912
285181
  Пізняк Т.І. Впровадження системи стандартів і міжнародних рекомендацій в галузі екологічного аудиту в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 2409-1944
285182
  Марченко О. Впровадження системи управління іноземними колоніями Російської імперії на Півдні України в другій половині XVIII ст. - 1804 р. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 103-108. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
285183
  Шарий В.І. Впровадження системи управління якістю в діяльність депутатів місцевих рад України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 215-222. – (0). – ISSN 2078-9165
285184
  Сороко В.М. Впровадження системи управління якістю в органах держаної влади: пріоритет у сфері організації надання державних послуг // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 5-11.
285185
  Полянко В.В. Впровадження системи управління якістю освіти у вищій школі в контексті вдосконалення системи показників її виміру / В.В. Полянко, Л.В. Гут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 419-428. – ISSN 0321-0499
285186
  Грущинська Н. Впровадження системи якості на підприємствах як необхідний фактор інтегрування країни на міжнародний ринок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 75-80. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
285187
  Пожарська А.-О.Ю. Впровадження сонечної енергетики у країнах, що розвиваються // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 39-41
285188
  Георащенко М.М. Впровадження стандартів Болонського процесу в юридичній освіті України // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 76-78
285189
  Поляк Н. Впровадження стандартів Європейського кодексу соціального забезпечення в Україні на шляху інтеграції до ЄС: проблеми та перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-43
285190
  Іонін Є. Впровадження стандартів іозсо як передумова входження України у міжнародний фінансовий простір / Є. Іонін, А. Беспалова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 359-368. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто підходи до впровадження в Україні стандартів IOSCO, які є передумовою входження її до міжнародного фінансового простору.
285191
  Зварич І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
285192
  Малік М. Впровадження страхового репозиторію як альтернативи класичному Інтернет-страхуванню: правові аспекти / М. Малік, В. Ерастов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-24. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядається законодавче регулювання страхових репозиторіїв. Вивчаються основні умови та вимоги до створення та функціонування нового інститут страхового ринку. Наведені основні вимоги до керівних осіб страхового репозиторію та до ...
285193
  Дубровіна А.Б. Впровадження судової реформи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 40-47. – (Серія права ; № 13)


  Царское законодательство о проведении судебной реформы на Правобережной Украине в 1872-1880 гг. значительно ограничивало буржуазно-демократические принципы судебных установ 1864 г. Автор анализирует практику проведения судебной реформы на Правобережной ...
285194
  Джолос О.В. Впровадження суспільного мовлення в Україні: обізнаність та ставлення громадян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 75-83. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
285195
  Диняк О.А. Впровадження сучасних гіс-технологій з метою моніторингу небезпечних геологічних процесів на території Рівненсмької АЕС / О.А. Диняк, С.І. Дейнеко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-65. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Створена база даних режимних геофізичних спостережень за станом грунтів на території Рівненської АЕС з використанням ГІС технологій. The database of operating geophysical observation of the Rivne Nuclear Power Plant site soil conditions using GIS ...
285196
  Азімов О.Т. Впровадження сучасних інформаційних систем як засіб підвищення ефективності водоохоронних заходів на радіоактивно забруднених площах зони відчуження ЧАЕС / О.Т. Азімов, О.Л. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
285197
  Юрчик А.І. Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни "вища математика" / А.І. Юрчик, Н.А. Марчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 184-191
285198
  Довга Т.М. Впровадження сучасних технологій рециклінгу твердих побутових відходів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 68-71


  У статті розглянуто проблеми утилізації твердих побутових відходів за допомогою існуючих системі та оснащення. Запропоновано інноваційний підхід до рециклінгу відходів побуту за допомогою впровадження економічно ефективної технології на основі ...
285199
  Лещенко І.Ч. Впровадження сучасних технологій у газотранспортній системі України для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 41-47. – ISSN 1562-8965
285200
  Бут В. Впровадження сучасних форм навчання впродовж життя в Україні / В. Бут, Г. Панченко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 122-126. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
285201
  Мамчур Р.М. Впровадження сучасної системи бюджетування у вітчизняних підприємствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 81-87
285202
  Орленко С.С. Впровадження та адаптація системи управління прибутком на основі бюджетування для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 282-287.
285203
  Родіонов О.В. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю послуг вищого навчального закладу // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15-18


  Запропоновано етапи побудови системи управління якістю послуг ВНЗ.
285204
  Мордвінов О.Г. Впровадження та перспективи розвитку системи загальнообов"язкового накопичувального пенсійного страхування / О.Г. Мордвінов, Н.І. Добриніна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 188-192. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
285205
  Дятлова В.В. Впровадження та сертифікація систем управління якістю: стан, проблеми і механізми стимулювання на державному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 207-211. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
285206
  Винницький М. Впровадження третього циклу вищої освіти - ключ до успіху Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 20-27. – ISSN 1682-2366


  У НАУ"КМА" здійснено спробу впровадження структурованих докторських (PhD) програм європейського зразка і створено першу в Україні Докторську школу.
285207
  Коблянська А.В. Впровадження у державну політику з охорони довкілля та здоров"я України Європейських стратегій щодо профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями / А.В. Коблянська, К.А. Скляренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 4-9 : фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
285208
  Розпутній О.І. Впровадження у навчальний процес типових навчальних програм "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" / О.І. Розпутній, Н.Г. Лутак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 26-29 : фото
285209
  Антонець М.О. Впровадження у навчальних закладах нових тренінгових програм // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 122-127. – ISBN 978-966-171-498-3
285210
  Супрун Н.А. Впровадження українознавства в систему освіти України в 1990-х роках // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 177-197


  За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українознавство і гуманізація освіти"(м. Дніпропетровськ, 19-21 травня 1993 р).
285211
  Петько Л. Впровадження української національної ідеї в процес іншомовної освіти майбутніх педагогів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 68-74. – ISSN 2078-1016
285212
  Смовженко Т. Впровадження фінансової грамотності в Україні: сучасний стан і перспективи / Т. Смовженко, А. Кузнєцова // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 8-16 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
285213
  Волинець Л.М. Впровадження Хартії якості, як інструмента підвищення ефективності логістичних послуг на ринку міжнародних перевезень // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
285214
  Галай А.О. Впровадження юридичних клінік в юридичну освіту: європейський та український досвід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 19-22
285215
  Карпенко О.А. Впровадження японської моделі менеджменту в Україні / О.А. Карпенко, К.С. Макуха // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2011. – Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 311-315
285216
  Гаєвський І. Впровадженя міжнародних стандартів боротьби з фінансуванням тероризму: досвід України // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7220-78-6
285217
  Мартинюк Ю.П. Впроваджуємо інтерактивні технології навчання / Ю.П. Мартинюк, О.О. Мосолов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 21-22 : фото
285218
  Федор О.Т. Впроваджуємо сучасні технології навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 20-21
285219
  Платонов А.П. Впрок : Проза / А.П. Платонов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 653с.
285220
  Васильев В.Г. Впросы геологии и разработки нефтяных месторождений Срднего Поволжья / В.Г. Васильев. – Москва-Ленинград, 1946. – 172с.
285221
  Ирматов М. Впросы совершенствования работы грузового автомобильного транспорта Узбекистана на базе экономикоматематических методов и электронных вычислительных машин. : Автореф... доктор экон.наук: 607 / Ирматов М.; АН УССР. ИН-тут кибернетики. – К., 1971. – 38л. – Бібліогр.:с.35-37
285222
  Ігратуша Олександр ВПЦР як центральна ланка УАПЦ : досвід нетривалої еволюції (1921-1927 рр.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 229-244. – ISSN 2075-1443
285223
  Рюль К. ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 109-128. – ISSN 0042-8736
285224
   ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2009 года // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 93-109. – ISSN 0042-8736
285225
   ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2010 года // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 101-112. – ISSN 0042-8736
285226
   Враг всего мира. – М., 1962. – 312с.
285227
  Овсянникова Г.А. Враг и соратник христианского бога / Г.А. Овсянникова. – Алма Ата, 1974. – 54с.
285228
  Лукьянов М.Н. Враг как друг или друг как враг : российские правые, Германия и Великобритания в 1914-1917 гг. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 46-51. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается отношение российских правых к Германии и Великобритании между июлем 1914 г. и февр. 1917 г. Делается вывод о том, что во время Первой мировой войны правые сохраняли симпатии к Германии и антипатии к Великобритании, характерные ...
285229
  Попов И.М. Враг не пройдет! / И.М. Попов. – М, 1988. – 171с.
285230
  Сафонов А. Враг не родился 11 сентября. он, скорее, просто встал в полный рост // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 12. – С. 76-88. – ISSN 0130-9625


  Міжнародний тероризм
285231
  Зеленин Д. Враг номер два, кажется, выбран // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.18-19. – ISSN 0234-1670


  [Международные отношения США со странами Ближнего Востока.]
285232
  Кузнецова О. Враг под микроскопом / О. Кузнецова. – Л., 1934. – 223с.
285233
  Арельский Г. Враг Птолемея / Г. Арельский. – Ленинград, 1928. – 215с.
285234
  Семин Л.П. Враг рядом / Л.П. Семин. – 2-е изд,. – Л., 1974. – 143с.
285235
  Бучис А.А. Враг твоих врагов / А.А. Бучис. – Вильнюс, 1985. – 287с.
285236
  Сергиенко Людмила Враги - наши лучшие учителя : Тема номера:Гостиная // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 50-57 : Іл. – ISSN 1818-2968
285237
  Горький М. Враги / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1937. – 148с.
285238
  Горький М. Враги / М. Горький. – Москва, 1953. – 75с.
285239
  Сабахаттин А. Враги / А. Сабахаттин. – М, 1971. – 223с.
285240
  Славянин В. Враги : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 7. – С.120-142. – ISSN 0131-8136
285241
  Кулагин Н.М. Враги земледельца. / Н.М. Кулагин. – М., 1924. – 108с.
285242
  Старк Н. Враги леса / Н. Старк. – М.-Л., 1929. – 288с.
285243
   Враги народа, 1937. – 134с.
285244
  Заянчковский И.Ф. Враги наших врагов / И.Ф. Заянчковский. – М., 1966. – 271с.
285245
   Враги наших врагов. – М.
22. – 1968. – 15с.
285246
  Заянчковский И.Ф. Враги наших врагов / И.Ф. Заянчковский. – Изд. 2-е, доп. – М., 1969. – 355с.
285247
  Сазанов И. Враги наших полей / И. Сазанов. – М.-Л., 1930. – 46с.
285248
  Сазанов И. Враги наших полей. / И. Сазанов. – М.-Л., 1930. – 46с.
285249
  Кессель П. Враги общества / П. Кессель. – М., 1960. – 264с.
285250
  Плавильшиков Н.Н. Враги поля и огорода / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1930. – 40с.
285251
  Голубов А. Враги поневоле // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 48 (536). – С. 62-64


  Немецкая община в Украине пережила российских императоров, Первую мировую войну и революцию. Но Сталин и Великая Отечественная нанесли потокам переселенцев с германских земель смертельный удар.
285252
  Горностаев О.З. Враги хвойных и лиственных деревьев / О.З. Горностаев. – Москва, 1903
285253
  Смолич Ю.К. Враги человечества и их наемники / Ю.К. Смолич. – Київ : Госполитиздат Усср, 1953. – 128с.
285254
  Сырокомский В.А. Враги. Партнеры. Друзья / В.А. Сырокомский. – М., 1980. – 359с.
285255
  Янюшкин И.А. Врагу не сдается... / И.А. Янюшкин. – Саранск, 1970. – 184с.
285256
  Жулинський М. Вражає все: і творчість, і життя = Вадимові Пеунову - 90 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 12


  Вадим Костянтинович Пеунов (н. 29.04.1923) - укр. і радянський письменник. Засл. робітник культури України.
285257
  Жулинський М. Вражає все: і творчість, і життя : Вадимові Пеунову - 90 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 12


  Творчий шлях Вадима Пеунова, якому цьогоріч виповнилося 90 років
285258
  Олдингтон Р. Вражда / Р. Олдингтон. – Москва
2. – 1937. – 299с.
285259
  Иванов А.С. Вражда / А.С. Иванов. – М., 1981. – 95с.
285260
  Иванов А.С. Вражда / А.С. Иванов. – Пловдив : "Христо Г.Данов", 1983. – 232 с.
285261
  Хайнрих Є. Вражда с первого дня / Є. Хайнрих, К. Ульрих. – М., 1983. – 223с.
285262
  Таранов С.В. Враждебность и негация // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 346-352
285263
  Зеленська Л.І. Враження від турніру // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 17-18, 48 : фото
285264
  Галичанка О. Враження з дороги / О. Галичанка, 1910
285265
   Враження року / Д. Лібов, В. Щербина, Ж. Панченко, Д. Сидоренко, І. Мельник // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 3


  Співробітники, студенти КНУ імені Тараса Шевченка підводять особисті підсумки року, що минає.
285266
  Завірюха А Л. Враження, відгуки, коментарі... / Лідія Завірюха. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 105, [3] с. – Бібліогр.: с. 86-88. – ISBN 978-966-489-176-6


  Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доц. Л.А. Завірюха. 25.12.2013 р. Лютий 2014. Березень 2014.
285267
  Кисілевська О.Л. Вражіня з дороги / О. Галичанка. – Львів : Накладом власним. З друкарні Івана Айхельбергера, 1910. – 156, [1] с.


  Справжнє ім"я автора та рік видання у книзі не зазначені
285268
  Кріль Т.В. Вразливість геологічного середовища урбанізованих територій до техногенних динамічних навантажень (на прикладі м. Київ) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
285269
  Козюк В. Вразливість економіки України до коливань глобальної ліквідності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
285270
   Вразрез с коренными интересами народов. – М., 1975. – 31с.
285271
  Башевски Д. Враканье / Д. Башевски. – Скопие, 1972. – 93с.
285272
  Дьяченко О. Врангели из рода Ганнибалов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 40 (1159). – С. 41. – ISSN 0234-1670


  На одной из ветвей генеалогического древа Ганнибалов-Пушкиных есть и имя известного русского военачальника, одной из главных фигур Белого движения Петра Николаевича Врангеля. Его отец, Николай Егорович, родился в семье отставного военного Егора ...
285273
  Халит Дюндар Акарджа Врангель и Кемаль // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 19-22. – ISSN 0235-7089
285274
  Воскобойников В.М. Вранішні дзвони / В.М. Воскобойников. – Київ : Веселка, 1990. – 303с.
285275
  Платт С. Вранішня пісня = Психодрама Сільвії Платт : поезія: вірші / переднє слово Т. Винник про поетку // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 122-131. – ISSN 0130-1608
285276
  Петрук М. Вранці всюди гаряча вода : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 70-72
285277
  Матвійчук Н.І. Вранці напровесні / Н.І. Матвійчук. – К., 1981. – 45с.
285278
  Кош Ерик Врапци Ван Пеа / Кош Ерик. – Београд, 1962. – 172с.
285279
   Врата в будущее. – М., 1990. – 383с.
285280
  Рерих Н. Врата в будущее / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 227с. – ISBN 5-95745-016-0
285281
  Моравцова Я. Врата взаимопонимания / Я. Моравцова. – М., 1988. – 284с.
285282
  Хаким С. Врата времен : стихи и поэмы / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1977. – 160 с.
285283
  Фармер Ф.Х. Врата времени внутри и снаружи. / Ф.Х. Фармер. – К, 1992. – 305с.
285284
   Врата древнего Востока. – Баку, 1980. – 287с.
285285
   Врата подземного мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 32-36 : фото
285286
  Лауринчюкас А.К. Врата страха / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Политиздат, 1982. – 287 с.
285287
  Горянов Л.Б. Вратари советского хоккея / Л.Б. Горянов. – М., 1981. – 160с.
285288
  Шабанов В.В. Вратари: стихи. / В.В. Шабанов. – М., 1977. – 255с.
285289
   Вратарская площадка. – К., 1985. – 152с.
285290
  Макаров О.А. Вратарь / О.А. Макаров. – К., 1963. – 386с.
285291
  Кассиль Л.А. Вратарь республики / Л.А. Кассиль. – М., 1959. – 312с.
285292
  Кассиль Л.А. Вратарь Республики. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Пермь, 1971. – 396с.
285293
  Мартынов Семен Врать по-русски // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 36-37 : фото
285294
  Гречанінов В. Враховуючи нові реалії міжнародних відносин // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 29-39.
285295
  Кендзера О. Врахування амплітудно-частотних характеристик грунтової товщі при сейсмічному мікрорайонуванні будівельного майданчика в м. Одесі / О. Кендзера, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-13. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С.А. Вижвою) При проектуванні сейсмостійких споруд виникає необхідність оцінити вплив ґрунтових умов на майданчику. В даній роботі для розрахунку впливу локальних інженерно-геологічних ...
285296
  Камінський А.Б. Врахування асиметрії при моделюванні фінансових ризиків // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 25-35
285297
  Верхоглядова О.П. Врахування багатокомпонентності плазми в моделі формування променевої структури в плазмових хвостах комет / О.П. Верхоглядова, Ю.О. Залізняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 72-76. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Досліджено лінійну стадію розвитку дисипативної філаментаційної нестійкості з метою вивчення одного з можливих механізмів формування великомасштабних променевих структур у плазмових хвостах комет. Показано, що врахування в розгляді другої, менш ...
285298
  Крячок С.Д. Врахування вертикальної рефракції під час гідрометричних робіт / С.Д. Крячок, Л.С. Мамонтова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 17-22 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
285299
  Лисогор С.М. Врахування вздовжберегового руху наносів при прогнозах переробки берегів водосховищ // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 138-141 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
285300
  Мервінський О. Врахування вимог Закону України "Про захист персональних даних" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... У новій редакції Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг".
285301
  Бачишин Б.Д. Врахування впливу забруднення атмосфери і грунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь : геоінформатика і кадастр / Б.Д. Бачишин, Р.Г. Шульга // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 31-37 : Мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв
285302
  Кремльова О. Врахування гендерних аспектів у формуванні законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
285303
  Горук Н. Врахування ґендерних відмінностей в освітньому процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 317-319. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 1)
285304
  Яковенко Р. Врахування демографічних показників у макроекономічному рахівництвіяк одна з передумов поліпшення демографічного стану // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 184-185.
285305
  Чугаєв О.А. Врахування динаміки валютного курсу при експорті послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 25-27
285306
  Автомонов П. Врахування діалектичних суперечностей як основа підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-10. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Здійснено порівняльний аналіз викладання і учіння традиційного і новаторського підходів у навчальному процесі вищої школи. Принциповою відмінністю цих двох позицій є не врахування викладачами існуючих об"єктивних і суб"єктивних суперечностей в ...
285307
  Храбан І.А. Врахування досвіду рекламування військової служби у Збройних Силах України при підготовці майбутніх фахівців з реклами і зв"язків з громадськістю / І.А. Храбан, М.І. Онищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 294-299


  У статті проаналізовано стан рекламування військової служби в Збройних Силах України, висвітлено деякі проблеми, які виникають у зв"язку з цим в процесі переходу до професійної армії. Важливою передумовою для організації та проведення заходів з ...
285308
  Станиціна В.В. Врахування екологічних витрат при визначенні показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження в галузях та регіонах // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (28). – С. 62-68. – ISSN 1562-8965
285309
  Тимченко І.О. Врахування екологічних чинників у теоріях економчного зростання // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 42-54. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215


  Проведено систематизацію теорій економічного зростання, встановлення принципів і методів урахування екологічних обмежень у теоріях економічного зростання.
285310
  Шульган Р.Б. Врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Шульган Роман Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
285311
   Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм і планів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 10-11 : фото
285312
  Лізунов В.В. Врахування електронних кореляцій у розрахунках енергетичного спектра молекул / В.В. Лізунов, С.П. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-32. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розвинуто метод врахування електронних кореляцій при розрахунку електронної структури молекул, що ґрунтується на мінімізації енергії молекул. Цей підхід є узагальненням відомого методу молекулярних орбіталей з врахуванням електронних кореляцій. На ...
285313
  Бєгун С.В. Врахування ефекту поглинання гамма-квантів зразком в нейтронному активаційному методі / С.В. Бєгун, І.М. Каденко, В.К. Майданюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 335-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод врахування ефекту самопоглинання для аксіально-симетричної геометрії вимірювання гамма-спектрів. Створений та перевірений алгоритм дозволяє враховувати нерівномірний розподіл активності. Ключові слова: гамма-спектр, самопоглинання, ...
285314
  Турба О.О. Врахування зарубіжного досвіду з підвищення ролі засобів масової інформації у євроінтеграційних процесах / О.О. Турба, К.А. Христюк // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 72-75. – ISBN 978-617-645-230-0
285315
  Антипенко Є.Ю. Врахування інвестиційного лагу на стадії економічного аналізу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 264-269. – ISSN 2072-1692
285316
  Алексєєва О. Врахування інтересів громадськості при будівництві окремих об"єктів містобудування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-88.
285317
  Горох О.П. Врахування інтересів потерпілого як принцип звільнення від покарання // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 139-144. – ISSN 1996-5931
285318
  Приятельчук О.А. Врахування концепції корпоративної соціальної відповідальності в питаннях формування споживчих смаків населення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 62-64. – бібліогр. в кінці ст.


  Врахування концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в процесі формування споживчого попиту є недостатньо розвиненим, значно варіює навіть в рамках одного регіону, однак за умов новітніх тенденцій розвитку міжнародної економічної ...
285319
  Шульган Р.Б. Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості земель : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 40-44 : Мал., табл. – Бібліогр.: 12 назв
285320
  Третяк О.В. Врахування надтонкого поля в квантовій теорії електронного детектованого магнітного резонансу / О.В. Третяк, О.В. Барабанов, В.А. Львов // УРЖ, 1997. – №10
285321
  Барабанов О. Врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації / О. Барабанов, В. Пеньківський, Р. Хорошок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-16. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації. Розроблено теоретичну модель, що дозволяє розраховувати залежності відносної зміни швидкості рекомбінації без обмежень на параметри системи. ...
285322
  Берзін П.С. Врахування наслідків у механізмі кримінально-правового регулювання, який функціонує в режимі дотримання певних норм заборон загальні підходи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 514-519. – ISSN 1563-3349
285323
  Макаренко Е.М. Врахування національної ментальності у вихованні військовослужбовців Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються чинники та механізми впливу національної ментальності на процес виховання військовослужбовців Збройних сил України.
285324
  Микитенко М.Т. Врахування нестаціонарності часових рядів при прогнозуванні макроеекономічних показників за методом фільтра Калмана / М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
285325
  Дехтяр О. Врахування обмеженості тяги при оптимізації маневрів космічних апаратів з ядерними двигунами великої потужності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішню геоцентричну задачу міжпланетного перельоту за модифікованим методом сфер впливу, що полягає в оптимізації маневру (між початковою круговою або еліптичною навколоземною орбітою та гіперболічною орбітою виведення до сфери впливу) ...
285326
  Ілляшенко С.М. Врахування політичного ризику при прогнозуванні валютного курчу гривні до євро // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 48-60. – бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
285327
  Лісовський С.А. Врахування положень конвенцій Ріо- 92 в контексті забезпечення соціальної складової розвитку регіонів України: стан та перспективи // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
285328
  Караневич М. Врахування прагматичного чинника яу умова досягнення адекватності художнього перекладу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 90-96
285329
  Іванков Р.Ш. Врахування принципів екологічного управління в процесі кодифікації екологічного законодавства України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 104-106. – Бібліогр.: 13 назв
285330
   Врахування профілю природничих факультетів при викладанні курсу "Історія КПРС". – К., 1972. – 65с.
285331
  Янчук Р.М. Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Янчук Р.М.; Київський націон. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
285332
  Чириченко Ю.В. Врахування регіональної специфіки в динаміці споживання продовольчої продукції шляхом застосування кластерного аналізу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.313-319. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
285333
  Затула В.І. Врахування режиму хмарності при оцінці природної освітленості земної поверхні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 3 (30). – С. 105-111. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена розробці прийомів оцінювання режиму природної освітленості горизонтальної поверхні за середніх умов хмарності на основі стандартних таблиць кліматичних довідників.
285334
  Франчук І.А. Врахування ризиків і обмежень при формуванні системи державного регулювання енергетичної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-72.
285335
  Голованенко М.В. Врахування ризиків при оптимізації логістики в АПК України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 240-242


  8 статті пропонується застосувати модель транспортного типу дпя і тимізаціі логістичних зв"язків між підприємствами АПК. В розробленій моделі ер ховується вплив ризиків на результати діяльності суб"єктів комплексу. It is proposed to apply ...
285336
  Левченков О.В. Врахування ризику під час проведення аудиторської вибірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 79-81. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Належне використання вибіркових процедур забезпечує економію часу аудитора із збереженням належної якості аудиту. Проте, це налагає певні особливості, які треба враховувати. Розглядаються особливості оцінки аудиторського ризику, що зазнає певних ...
285337
  Солодова О.О. Врахування ризику при оцінці ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 101-106. – Бібліогр.: 3 назв
285338
  Драган Є.В. Врахування рівня складності тестових завдань при комп"ютерній діагностиці знань / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено метод корегування результатів тестування, який дозволяє об"єктивно враховувати важкість тестових завдань. Для цього застосовують вагові коефіцієнти, отримані при статистичній обробці виконання кожного завдання репрезентативною групою ...
285339
  Румянцева Т.В. Врахування рідної мови у процесі професійно-спрямованого навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 124-129. – ISBN 966-8188-08-X


  Метою статті є визначення особливостей впливу рідної мови у процесі професійно спрямованого навчання граматики англійської мови студентів вищих навчальних закладів, які вивчають іноземну мову як другу спеціальність
285340
  Румянцева Т.В. Врахування рідної мови у процесі професійно-спрямованого навчання ноземної мови студентів вищих навчальних закладів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 124-129. – Бібліогр.: Літ.: С. : 129; 5 назв. – ISBN 966-8188-07-1
285341
  Позняк О.В. Врахування русинської ідентичності при проведенні наступного перепису населення України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 72-76. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
285342
  Кендзера О.В. Врахування сейсмічних впливів у проекті державних будівельних норм / О.В. Кендзера, Ю.В. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-77. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми врахування сейсмічних впливів при спорудженні житла і важливих об"єктів. Показано необхідність переходу в будівельних нормативних документах до описання сейсмічної небезпеки у фізичних одиницях (прискореннях, швидкостях, зміщеннях), ...
285343
  Кочкіна Н. Врахування соціокультурних особливостей країни при формуванні рекламної стратегії підприємства на зовнішньому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціокультурні фактори формування рекламної стратегії підприємства на зовнішньому ринку. Зокрема, запропоновано перелік обов"язкових правил організації прямої поштової реклами на міжнародних ринках, який проілюстровано за допомогою ...
285344
  Зазимко О.В. Врахування соціокультурних чинників у процесі психологічної діагностики // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 85-92. – ISBN 978-966-8063-80-2
285345
  Паліюк В. Врахування справедливості, добросовісності та розумності при вирішенні судами спорів з успадкування земельної частки (паю) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.48-52
285346
  Авраменко О.В. Врахування стану сильного душевного хвилювання при конструюванні санкції ст.ст.116, 123 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 237-250. – (Юридична ; Вип. 1)
285347
  Толкачов Д.І. Врахування статусу особи при визначенні розміру компенсації моральної шкоди // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 151-155
285348
  Ласінська Т.А. Врахування стилістичної функції архаїчних займенників при прекладі поезій Уолта Уїтмена // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 146-150
285349
  Бобровська О.Ю. Врахування структурнихзмін у стратегіях розвитку регіонів / О.Ю. Бобровська, Зєніна-Біліченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 6-9 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
285350
  Зайцев О.В. Врахування судом обмеженої осудності особи при призначенні їй покарання // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-12.
285351
  Домбровський В.С. Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкутства / В.С. Домбровський, О.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 113-120. – ISSN 1993-6788
285352
  Щукін Б. Врахування фактора трудових ресурсів при прогнозуванні ВВП // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 14-17 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
285353
  Коляда Врахування фактору персистентності у кількісній оцінці маркетингового ризику / Коляда, І. Шатарська // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 29-35 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
285354
  Фесенко Є.В. Врахування формули "об"єкт-цінності" при кваліфікації злочину та реформуванні кримінального законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 94-96. – ISBN 978-966-458-403-3
285355
  Руда О.І. Врахування чинника енергетичної безпеки у системі умов забезпечення захисту національних інтересів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 261-269. – (Економічна ; Вип. 1)
285356
  Штурхецький С.В. Врахування чинників саморегуляції журналістської спільноти у процесі підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 141-150


  Розглядаються чинники процесу саморегуляції журналістської спільноти (інституційні, нормативні та звичаєві), врахування яких є необхідним для повноцінної підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності, розуміння та аналізу сучасних трендів ...
285357
   Врахування шумів при визначенні часу загасання люмінесценції / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз впливу шумів різної природи на величину похибки вимірювання оптичних сигналів модифікованим методом стробування і показано, що максимальний внесок дає дробовий шум фотоприймача. Запропоновано оптимальний фільтр сигналу з ФЕП, який ...
285358
  Самойленко Є. Врахуваня обставин, що пом"якшують покараня, при застосуванні статті 69 КК України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 222-232. – ISSN 1993-0909
285359
  Галкин В.А. Врач в пути / В.А. Галкин. – Москва, 1980. – 248с.
285360
  Коренева Т.Р. Врач и больной / Т.Р. Коренева. – М., 1987. – 328с.
285361
  Коренева Т.Р. Врач и больной. / Т.Р. Коренева. – М., 1984. – 163с.
285362
  Иванюта О.М. Врач и больой / О.М. Иванюта, Ю.Л. Замдборг. – К, 1988. – 32с.
285363
   Врач и пациент: этико-правовой аспект. – М., 1990. – 29с.
285364
  Гаррисон Г. Врач космического корабля / Гарри Гаррисон // Возвращение на звезды : фантастический роман / Гамильтон Э. – Москва : Крим-пресс ; Асмодей, 1991
285365
  Смольников А.В. Врач на войне / А.В. Смольников. – Л., 1972. – 182с.
285366
  Понкина А.А. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов : [науч. монография] / А.А. Понкина ; Каф. правового обеспеч. гос. и муниципал. службы, Междунар. ин-та гос. службы и управления Рос. академии нар. хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Консорциум специалистов по защите прав пациентов, 2012. – 198, [1] с. : табл. – Прилож.: с. 193-198. – Библиогр.: с. 193-195 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-4253-0508-4
285367
  Костыря И.С. Врачебная тайна: повести и рассказ / И.С. Костыря. – К., 1980. – 223с.
285368
  Смольников А.И. Врачебная этика / А.И. Смольников, Е.Г. Федоренко. – К., 1978. – 104с.
285369
  Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология. / А.А. Грандо. – К., 1988. – 192с.
285370
  Чеботарева Э.П. Врачебная этика. / Э.П. Чеботарева. – М., 1984. – 64с.
285371
   Врачебно-трудовая экспертиза. – М., 1959. – 446с.
285372
  Артамонова В.Г. Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при профессиональных заболеваниях / В.Г. Артамонова, Г.И. Зуев, М.Л. Хаймович. – Ленинград : Медицина, 1975. – 280 с.
285373
   Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при профессиональных заболеваниях. – Л, 1975. – 279с.
285374
   Врачебно-трудовая экспертиза при заболевании внутренних органов. – К., 1978. – 207с.
285375
  Куколевский Г.М. Врачебные наблюдения за спортсменами. / Г.М. Куколевский. – М, 1975. – 335с.
285376
  Граевская Н.Д. Врачебные наблюдения над футболистами / Н.Д. Граевская, М.Г. Шафеева. – М., 1957. – 175с.
285377
  Дуэйн Диана Врачебные предписания / Дуэйн Диана. – Смоленск : Русич, 1995. – 605,[1] с. – На пер. авт. не указан. - Загл. пер. : Убийство на Вулкане. – (Star trek-Звездный путь). – ISBN 5-88590-247-X
285378
  Коваленко В.Н. Врачебный контроль в физическом воспитании / В.Н. Коваленко. – М, 1956. – 224с.
285379
  Дешин Д.Ф. Врачебный контроль в физическом воспитании. / Д.Ф. Дешин. – М., 1958. – 216с.
285380
  Мотылянская Р.Е. Врачебный контроль при массовой физкультурно-оздоровчительной работе / Р.Е. Мотылянская, Л.А. Ерусалимский. – М, 1980. – 96с.
285381
  Цвейг С. Врачевание и психика / С. Цвейг. – Санкт-Петербург : Гамма, 1992. – 237с.
285382
  Цвейг С. Врачевание и психика / С. Цвейг. – Москва : Политиздат, 1992. – 334с.
285383
  Цвейг С. Врачевание и психика. Месмер. Бекер-Эдди. Фрейд / С. Цвейг. – Москва : Политиздат, 1982. – 334с. – ISBN 5-250-01789-4
285384
   Врачи-большевики - строители советского здравоохранения. – М., 1970. – 384с.
285385
  Чикин С.Я. Врачи-философы / С.Я. Чикин. – М., 1990. – 382с.
285386
   Врачи и их помощники. – М., 1981. – 47с.
285387
   Врачующие машины. – М., 1979. – 48с.
285388
  Добрынин Сергей Вращайте синхротрон // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 14 : фото
285389
  Дадали Александр Абдулович Вращательная диффузия спиновых зондов в твердых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Дадали Александр Абдулович; АН СССР. Ин-т химической связи. – М., 1980. – 21л.
285390
  Пентин Ю.А. Вращательная изомерия молекул / Ю.А. Пентин. – Москва, 1969. – 64с.
285391
  Тухватуллин Ф.Х. Вращательная подвижность молекул жидкости и ширина линии релеевского и комбинационного рассеяния : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Тухватуллин Ф.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 12л.
285392
   Вращательная релаксация в газах и плазме. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 215 с.
285393
  Филиппов Г.Ф. Вращательная энергия системы трех частиц / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1967. – 16 с.
285394
  Немировский Ю.В. Вращательно-анизотропные турбулентные течения каналах и трубах / Ю.В. Немировский, Я.Л. Хейнлоо. – Новосибирск, 1982. – 76с.
285395
  Киселев А.Т. Вращательно-ударное бурение геологоразведочных скважин / А.Т. Киселев, И.Н. Крусир. – М., 1982. – 104с.
285396
  Калинников А.В. Вращательное бурение / А.В. Калинников. – М, 1933. – 224с.
285397
  Зубков М.К. Вращательное бурение / М.К. Зубков. – Баку; Москва, 1937. – 428с.
285398
  Черней М.И. Вращательное движение в нечетных атомных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Черней М.И.; ОИЯИ. Лабор. теорет. физики. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
285399
  Белецкий В.В. Вращательное движение намагниченного спутника. / В.В. Белецкий, А.А. Хентов. – Москва, 1985. – 287с.
285400
  Башкатов Д.Н. Вращательное шнековое бурение геологоразведочных скважин / Д.Н. Башкатов, Ю.А. Олоновский. – Москва : Недра, 1968. – 192с.
285401
  Вершинина Н.И. Вращательный гистерезис намагниченности и магнитная анизотропия ферритовгранатов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Вершинина Н.И.; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1971. – 18л.
285402
  Сабинин Г. Вращающиеся анемометры и измерения ими действительности скорости ветра / Г. Сабинин. – М, 1922. – 38с.
285403
  Оден Мишель Вращающиеся волчки: курс интегрируемых систем [Электронный ресурс] / Мишель Оден ; пер. с англ. О.Е. Орел, П.Е. Рябова. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 216 с. – (R & C Dynamics ; Т. 5)
285404
   Вращающиеся печи для спекания глиноземных шихт. – М., 1962. – 80с.
285405
  Перри Дж. Вращающийся волчок / Дж. Перри. – Вологда, 1926. – 165с.
285406
  Перри Дж. Вращающийся волчок / Дж. Перри. – Москва-Ленинград, 1935. – 93с.
285407
  Плесков Ю.В. Вращающийся дисковый электрод / Ю.В. Плесков, В.Ю. Филиновский. – М., 1972. – 344с.
285408
  Тарасевич М.Р. Вращающийся дисковый электрод с кольцом / М.Р. Тарасевич. – Москва, 1987. – 246с.
285409
  Гай Е.В. Вращение в квантовых системах с малым числом степеней свободы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Гай Е.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 14л.
285410
  Генкин Л И. Вращение галактик и динамика нестационарных звездных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Генкин И.Л,; МГУ. – М, 1962. – 8л.
285411
   Вращение Земли : материалы расшир. пленума. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 310 с.
285412
  Манк У. Вращение Земли : пер. с англ. / У. Манк, Г. Макдональд. – Москва : Мир, 1964. – 384 с.
285413
  Куликов К.А. Вращение Земли / К.А. Куликов. – Москва : Недра, 1985. – 159 с.
285414
   Вращение Земли и геодинамика : труды Всесоюзн. совещания. – Ташкент : Фан, 1983. – 184 с.
285415
  Монин А.С. Вращение Земли и климат / А.С. Монин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 112с.
285416
   Вращение Земли и определение времени. – Москва : Наука, 1969. – 152 с.
285417
  Кацер Ю. Вращение земли. Законодательные изменения в сфере земельных отношений призваны повысить эффективность использования бесхозяйственных земель / Ю. Кацер, В. Булгак // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 8 ноября (№ 45). – С. 16. – ISSN 1563-6755
285418
   Вращение и приливные деформации Земли : материалы юбилейн. конференции. – Киев : Наукова думка
вып. 1. – 1970. – 386 с.
285419
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
вып. 2. – 1970. – 156 с.
285420
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
вып. 3. – 1971. – 155 с.
285421
  Губанова И.И. Вращение криволинейного упругого стержня в недеформируемой криволинейной оболочке : Автореф... канд. техн.наук: / Губанова И.И.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 14л.
285422
  Долицкий А.В. Вращение мантии по ядру: движение географических и геомагнитных полюсов, периодичность геологических и тектонических процессов / А.В. Долицкий; РАН; Объединенный ин-т физики Земли им. О.Ю. Шмидта. – Москва, 2000. – 42с. – ISBN 5-201-11910-7
285423
  Шульман З.П. Вращение непроводящих тел в электрореологических суспензиях / З.П. Шульман, В.М. Носов. – Минск, 1985. – 112с.
285424
  Воронков В.Е. Вращение предварительно изогнутых упруго-пластических стержней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронков В.Е.; Моск. гос. ун-т. Мехн.-мат. фак. Кафедра теории упругости. – М., 1968. – 10л.
285425
  Бутенко Н.В. Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси / Н.В. Бутенко. – Ленинград, 1964. – 17 с.
285426
  Ишлинский А.Ю. Вращение твердого тела на струне и смежные задачи / А.Ю. Ишлинский, В.А. Стороженко, М.Е. Темченко; АН СССР. Институт проблем механики. – Москва : Наука, 1991. – 330с. : Ил. 115 + Табл. 15. – Библ.: 200 назв. – ISBN 5-02-006660-5
285427
  Кашуба И.Е. Вращотельно-одночастичные возбуждения в модели неаксиального печатного ядра с учетом его деформируемости / И.Е. Кашуба, А.А. Голубова. – К., 1970. – 34с.
285428
  Тер-Аванесян Вреа / Тер-Аванесян. – Москва, 1964. – 87с.
285429
  Бєліков О. Врегулювання взаємин керівника із трудовим колективом за допомогою колективного договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 129-133.
285430
  Ковальов І.В. Врегулювання відносин у сфері державних закупівель відповідно до міжнародних норм та вимог / І.В. Ковальов, В.М. Колотій, В.І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 62-69
285431
  Ткачук А. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів / Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 89, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-67-0
285432
  Рудзей К. Врегулювання захисту прав жінок у сфері праці за міжнародним правом // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 303-308. – ISBN 978-966-2075-20-5
285433
  Євтушевська О. Врегулювання зовнішньої сфери корпоративних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 109-112. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються основні особливості функціонування зовнішньої сфери корпоративних відносин. Надаються рекомендації стосовно вдосконалення системи зовнішньокорпоративних відносин в Україні. Main distinctiveness of an external range of corporate ...
285434
  Ліпкан В. Врегулювання кризових ситуацій соціального характеру в контексті профілактики тероризму / В. Ліпкан, І. Рижов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 131-135
285435
  Абрам"юк І. Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою / Ігор Абрам"юк, Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-63-2
285436
  Басараб М.М. Врегулювання міжнародної нормативно-правової бази - ключ до рішення міжетнічних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 254-260. – ISBN 966-628-197-5
285437
  Фіш М. Врегулювання патентних спорів у у судах Великої Британії // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.24-29. – ISSN 1608-6422
285438
  Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-91. – ISSN 0132-1331
285439
  Мулявка Д. Врегулювання поведінки професійних державних службовців - вимога часу / Д. Мулявка, М. Глубіш // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-72.
285440
  Капіца Ю. Врегулювання прав на об"єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-76. – Бібліогр.: на 4 пункта. – ISSN 0132-1331
285441
  Пропишен М. Врегулювання права на страйк на міжнародно-правовому рівні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 31-36.
285442
  Рубаник В. Врегулювання правовідносин власності в гетьманщині у 18 ст.: міфи та реалії // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.60-62


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
285443
  Герасименко Є.С. Врегулювання проблеми біженців. Документи ліги націй // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 58-70
285444
  Хейворд П. Врегулювання спорів у Патентному відомстві Великої Британії // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.29-35. – ISSN 1608-6422
285445
  Жаров В. Врегулювання спорів у процесі набуття прав інтелектуалної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Ук; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 1608-6422
285446
  Пода Т.О. Врегулювання суперечок в СОТ: питання прозорості процесу, доступу неурядових організацій та розгляду Amius Curiae Briefs // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-24.
285447
  Шмідт Р.М. Врегулювання та розвиток земельних відносин в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 19-20
285448
  Сегал Є. Врегулювання так званої "замороженої" проблеми Придністров"я, як один з пріоритетів головування України в ОБСЄ в 2013 році // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 147-151
285449
  Липець Л.В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом і договором : монографія / Л.В. Липець. – Київ : Пріоритети, 2013. – 187, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-188. – ISBN 978-966-8809-94-1
285450
  Бакуменко Д.О. Врегульованість надання митних адміністративних послуг проектом Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих акт / Д.О. Бакуменко, В.П. Бардзіловський // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 119-124. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
285451
  Рудницкая Т.В. Вред алкоголизма. / Т.В. Рудницкая. – М., 1969. – 52с.
285452
  Левитский П.М. Вред алкоголя и никотина / П.М. Левитский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Радянська школа, 1987. – 107с.
285453
  Бенюмов В.М. Вред алкоголя, никотина и наркотиков / В.М. Бенюмов, О.Р. Костенко, К.М. Флоренсова. – Киев : Радянська школа, 1989. – 125с.
285454
  Михайлов В.И. Вред и его регулирование в уголовном законе // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 61-68. – ISSN 0132-0769
285455
  Махновский И.К. Вредители арчи и меры борьбы с ними : Автореф... кандид. сельскохоз.наук: / Махновский И.К.; Министерство лесного хозяйства СССР. Среднеазиатский научно-исслед. институт лесного хозяйства "Средазн. – Ташкент, 1950. – 17л.
285456
  Богданов-Катьков Вредители в сельском хозяйстве / Богданов-Катьков, А.И. Давыдов. – Петроград : "Начатки знаний", 1922. – 32 с.
285457
  Федоров С.М. Вредители виноградной лозы в Крыму по наблюдениям 1926-27 года и меры борьбы с ними // [Прикладная энтомология]. – 5 с.
285458
  Земкова Р.И. Вредители генеративных органов лиственых интродуцентов. / Р.И. Земкова. – К., 1980. – 199с.
285459
  Новопольская Е.В. Вредители грецкого ореха в условиях Крыма. / Е.В. Новопольская. – 283-285с.
285460
  Рупайс А.А. Вредители деревьев и кустарников в зеленых насаждениях Латвийской ССР. / А.А. Рупайс. – Рига, 1981. – 264с.
285461
  Шестаков А.В. Вредители древесины / А.В. Шестаков. – М-Л, 1933. – 244с.
285462
  Риский-Корсаков Вредители древесных пород из мира несекомых в парке Лесного института / Риский-Корсаков. – с.
285463
   Вредители животноводства. – М.-Л., 1935. – 760с.
285464
  Конаков Н.Н. Вредители зеленых насаждений города Воронежа / Н.Н. Конаков. – Воронеж, 1934. – 15с.
285465
  Беляев И.М. Вредители зерновых культур / И.М. Беляев. – Москва : Колос, 1974. – 284с.
285466
   Вредители и болезни батат. – Москва; Ленинград
Сборник 1. – 1933. – 242с. – 3 цветных таблицы в приложении
285467
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград; Москва
1. – 1935. – 22с.
285468
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград
Т. 2 : Основы общей энтомологии. – 1937. – 113с.
285469
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград
Т. 2 : Основы общей энтомологии. – 1937. – 80с.
285470
  Федоров С.М. Вредители и болезни винограда и табака и их экономическое значение / С.М. Федоров. – Ялта, 1928. – 11с.
285471
  Принц Я.И. Вредители и болезни винограда. / Я.И. Принц. – М.-Л., 1937. – 216с.
285472
   Вредители и болезни декоративных растений. – Киев : Наукова думка, 1977. – 136с.
285473
  Княжецкий Б.В. Вредители и болезни зеленых насаждений городов и населенных пунктов Московской области. / Б.В. Княжецкий. – М.-Л., 1951. – 76с.
285474
  Сторчевой А.Л. Вредители и болезни люцерны и разработка мероприятий бортьбы с ними. / А.Л. Сторчевой. – Ставрополь, 1950. – 87с.
285475
  Мегалов В.А. Вредители и болезни овощных культур / В.А. Мегалов, Е.С. Мушникова. – М, 1936. – 192с.
285476
  Герасимов Б.А. Вредители и болезни овощных культур / Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая. – Изд. 3-е. – М., 1955. – 607с.
285477
   Вредители и болезни овощных культур в открытом грунте. – Москва : Колос, 1964. – 48с.
285478
  Герасимов Б.А. Вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними / Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 392 с.
285479
  Соколов А.В. Вредители и болезни парниковых культур. / А.В. Соколов. – М.-Л., 1931. – 30с.
285480
  Попова М.П. Вредители и болезни плодово-ягодных культур / М.П. Попова, В.П. Соболева. – М., 1951. – 263с.
285481
  Попова М.П. Вредители и болезни плодово-ягодных культур / М.П. Попова, В.П. Соболева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 296с.
285482
   Вредители и болезни плодово-ягодных культур. – 2-е изд. доп. и перераб. – К., 1965. – 288с.
285483
  Корчагин В.Н. Вредители и болезни плодовхы и ягодных культур / В.Н. Корчагин. – М., 1971. – 151с.
285484
   Вредители и болезни полевых культур : Альбом. – Москва : Россельхозиздат, 1970. – 232с.
285485
  Клюшкин П.А. Вредители и болезни полевых культур Крыма. / П.А. Клюшкин, Е.Н. Степанова. – Симферополь, 1954. – 216с.
285486
  Поповкина Л.М. Вредители и болезни растений / Л.М. Поповкина, Т.М. Соколова. – К., 1968. – 63с.
285487
  Плигинский В.Г. Вредители и болезни растений поля и огорода / В.Г. Плигинский. – Курск, 1927. – 63с.
285488
  Плавильшиков Н.Н. Вредители и болезни сада и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1930. – 32с.
285489
   Вредители и болезни сахарной свеклы. – М., 1952. – 256с.
285490
  Плигинский В.Г. Вредители и болезни свеклы и борьба с ними / В.Г. Плигинский. – М.-Л., 1930. – 32с.
285491
  Пятницкий Г.К. Вредители и болезни сельского и лесного хозяйства и меры борьбы с ними / Г.К. Пятницкий. – М., 1936. – 92с.
285492
   Вредители и болезни сельскохозяйственных культур в Харьковской области : Прогноз проявления в 1967 году и меры борьбы. – Харьков : Прапор, 1967. – 108с.
285493
  Белизин А.П. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений и меры борьбы с ними (для нечернозёмной полосы) : Робочая книга для ШКМ / А.П. Белизин, М.К. Хохряков. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 215с.
285494
  Гречкин В.П. Вредители и болезни тополей и меры борьбы с ними / В.П. Гречкин, А.И. Воронцов. – Москва : Гослесбумиздат, 1962. – 150 с.
285495
   Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – Москва : Наука, 1982. – 592с.
285496
   Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – Москва : Наука, 1987. – 592с.
285497
  Белосельская З.Г. Вредители и болезни цветочных и оранжерейных растений / З.Г. Белосельская, А.Д. Сильвестров. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1953. – 208с.
285498
  Корчагин В.Н. Вредители и болезни ягодных культур / В.Н. Корчагин. – М., 1967. – 36с.
285499
   Вредители и повреждения в 1926 году. – Харьков, 1927. – 64с.
285500
  Скопин Н.Г. Вредители ивовых пород в Заилийском Ала-тау и его подгорной равнине. : Автореф... Канд.биол.наук: / Скопин Н.Г.; Ин-т зоологии Акад.Казах.ССР. – Алма-Ата, 1952. – 15л.
285501
  Шитт В.М. Вредители из мира насекомых / В.М. Шитт. – М, 1923. – 578с.
285502
  Цитович П.В. Вредители конопли. / П.В. Цитович. – Смоленск, 1932. – 32с.
285503
  Батиашвили И.Д. Вредители континентальных и субтропических плодовых культур / И.Д. Батиашвили. – Изд. 2-е, перер. – Тбилиси : Ганатлеба, 1965. – 334с.
285504
  Шмиговский К.А. Вредители кормовых культур / К.А. Шмиговский. – М.-Л., 1931. – 93с.
285505
  Порсаев М. Вредители косточковых плодовых в Самаркансдкой области. : Автореф... канд. биол.наук: / Порсаев М.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 15л.
285506
  Попова Е.А. Вредители кукурузы в условиях Самаркандской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Е.А.; АН ТаджССР. Отд. с.-х. и биол. наук. – Сталинабад, 1961. – 21л.
285507
   Вредители леса : Справочник. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1955. – 422с.
285508
   Вредители леса. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 2. – 1955. – 423-1098с.
285509
  Падий Н.Н. Вредители лиственницы в культурах Украинской ССР и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Падий Н.Н.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1953. – 15л.
285510
  Горбунова Н.Н. Вредители люпинов и мероприятия по их уничтожению : Автореф... канд. биол.наук: / Горбунова Н. Н.; АН БССР, Ин-т соц. с.х. – Минск, 1954. – 16л.
285511
  Галахов П.Н. Вредители льна и борьба с ними / П.Н. Галахов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 64 с.
285512
  Щеголлев В.Н. Вредители масличных культур / В.Н. Щеголлев, М.П. Струкова. – Москва-Ленинград, 1930. – 216 с.
285513
  Амшеев Р.М. Вредители облепихи в Бурятской АССР и меры борьбы с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Амшеев Р.М. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1971. – 22 с.
285514
  Бондаренко Н.В. Вредители овощных культур в парниках и теплицах / Н.В. Бондаренко. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1953. – 116с.
285515
  Плавильшиков Н.Н. Вредители огорода и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М, 1930. – 61с.
285516
  Ильинская М.И. Вредители оранжерейных растений / М.И. Ильинская. – М., 1963. – 132с.
285517
  Белосельская З.Г. Вредители парковых насаждений нечерноземной полосы и меры борьбы с ними / З.Г. Белосельская; Павловский Е.Н. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 208с. – (Научно-популярная серия ; 5)
285518
  Поспелов В.П. Вредители плодового сада и меры борьбы с ними / В.П. Поспелов, прив.-доц. Ун-та св. Владимира, ст. специалист Деп. зем. по прикл. энтомологии. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1909. – 29, [1] с., 6 ил., 7 л. ил. – Отд. оттиск: Труды Энтомологической станции Южно-Русского общества поощрения земледелия и сельской промышленности
285519
  Васильев В.П. Вредители плодовых культур / В.П. Васильев, И.З. Лившиц. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 392с.
285520
  Безденко Трофим Титович Вредители плодовых насаждений в Белорусской ССР и рациоанльное сочетание агротехнического, биологического и химического методов борьбы с ними : Автореф... д-ра биол.наук: / Безденко Трофим Титович; Белорус. науч.-исслед. ин-т земледелия. – Минск, 1965. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
285521
  Добровлянский В.В. Вредители полеводства и садоводства по наблюдениям Киевской энтомологической станции / В.В. Добровлянский. – Киев, 1913. – 14с.
285522
  Пантелеев А.М. Вредители полевых культур и борьба с ними. / А.М. Пантелеев. – М.-Л., 1930. – 104с.
285523
  Покровский Г.И. Вредители полей и меры борьбы с ними / Г.И. Покровский. – М., 1925. – 81с.
285524
  Шмиговский К.А. Вредители поля, огорода, сада и леса / К.А. Шмиговский, В.И. Гусев. – Москва, 1958. – 327с.
285525
   Вредители растений и их энтомофаги. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 64с.
285526
  Мукимова Х.М. Вредители риса и система мероприятий по борьбе с ними в условиях Самаркандской области : Автореф... канд. биол.наук: / Мукимова Х.М.; Узбек. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1955. – 14л.
285527
  Сахаров Н.Л. Вредители рыбных продуктов Астраханского рыбного промысла. / Н.Л. Сахаров. – Саратов, 1921. – 39с.
285528
  Плавильшиков Н.Н. Вредители сада и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М, 1930. – 64с.
285529
  Беляев В.А. Вредители сада и огорода и борьба с ними / В.А. Беляев. – Орел : Изд-во "Красная книга", 1925. – 88с. : С 33 рисунками
285530
  Пантелеев А.М. Вредители сада и огорода и борьба с ними. / А.М. Пантелеев. – М.-Л., 1931. – 93с.
285531
  Гужавин Т. Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними : из личной практики / Т. Гужавин. – [Петроград : Печ. Пивоварского. – 40 с.
285532
  Горяинов А.А. Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними / А.А. Горяинов. – Москва, 1925. – 35 с. – (сельское хозяйство ; 27)
285533
  Юхневич Л.А. Вредители садов и огородов и меры борьбы с ними. / Л.А. Юхневич. – Алма-Ата, 1963. – 67с.
285534
  Васильев В.П. Вредители садовых насаждений / В.П. Васильев. – Київ, 1955. – 268с.
285535
  Коковихин А.А. Вредители сахарной свеклы в лесостепной и степной зонах Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Коковихин А.А.; Укр.с-х.акад. – К, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
285536
  Соснина М.А. Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними в условиях Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: / Соснина М.А.; МВО СССР. Узбекский с.-х. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Самарканд, 1952. – 16л.
285537
  Лебедянская М.Г. Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними. / М.Г. Лебедянская. – М., 1929. – 34с.
285538
  Зверезомб-Зубовский Вредители сахарной свеклы. / Зверезомб-Зубовский. – Киев, 1956. – 276с.
285539
  Корольков Д.М. Вредители сельско-хозяйственных растений Сочинского района Черноморского округа по наблюдениям 1926 и 1927 гг. / Д.М. Корольков. – Сочи, 1929. – 20с.
285540
  Корольков Д.М. Вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними в губерниях средней полосы РСФСР / Д.М. Корольков, З.П. Дурново, 1926. – 64с.
285541
  Малявин И.С. Вредители сельскохозяйственных культур Западного Памира и меры борьбы с ними. / И.С. Малявин. – Душанбе, 1973. – 78с.
285542
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие (часть первая). – 1973. – 496с. : Табл. 11, илл.127
285543
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 2 : Вредные членистоногие (продолжение), позвоночные. – 1974. – 608с. : Илл. 201
285544
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 3 : Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1975. – 528с. : Илл. 80, табл. 25
285545
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : Справочное издание в трёх томах. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Киев : Урожай
Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие. – 1987. – 440с.
285546
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : Справочное издание в трёх томах. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Киев : Урожай
Т. 3 : Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1989. – 408с. : Илл. 20, табл. 25
285547
  Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними / В.В. Яхонтов. – Ташкент : ГосиздатУзССр, 1953. – 663с.
285548
  Горяинов А.А. Вредители сельскохозяйственных растений Рязанской губернии / А.А. Горяинов. – Рязань, 1914. – 67с.
285549
  Богданов-Катьков Вредители семян культур и рапсовый цветоед (Meligethes aeneus F.) : Для агрономов и инструкторов / Богданов-Катьков. – Петербург, 1920. – 16с. : С 10 рисунками
285550
  Флоров Д.Н. Вредители сибирского кедра / Д.Н. Флоров. – Иркутск, 1951. – 124с.
285551
  Семенов А.Е. Вредители табака-махорки / А.Е. Семенов. – М., 1930. – 32с.
285552
  Добровольский Б.В. Вредители тау-сагыза (Scorzonera tausaghys lipsch. et bosse) и вопросы борьбы с ними в условиях Ростовской области и Краснодарского края / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону, 1940. – 103-146 с.
285553
  Рогова Т.И. Вредители тропических культур и меры борьбы с ними. / Т.И. Рогова. – М.
ч. 2. – 1976. – 136с.
285554
  Батиашвили И.Д. Вредители цитрусовых и других субтропических плодовых культур / И.Д. Батиашвили. – Тбилиси, 1954. – 316с.
285555
  Рубцов И.А. Вредители цитрусовых и их естественные враги. / И.А. Рубцов. – М.-Л., 1954. – 260с.
285556
  Кокот О.П. Вредители эспарцета в центральной и северной части степи УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кокот О.П.; Харьк.ордена Труд.Красного Знамени с-х.ин-т. – Харьков, 1956. – 16л.
285557
  Шаронова М.В. Вредители эфромасличной розы и меры борьбы с ними в условиях Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаронова М.В.; Кишинев.с-х.ин-т. – Кишинев, 1966. – 20л.
285558
   Вредители, болезни и сорняки, обнаруженные в импортных растительных грузах : Всесоюзная сводка с 1937 по 1959 г. – Москва : Колос, 1964. – 616с.
285559
  Невский В.П. Вредитель абрикоса в Фергане Rhynchites auratus Scop.Ferganensis Nevsk. / В.П. Невский. – Л., 1928. – 34с.
285560
  Бельский Б.И. Вредитель крестоцветных растений Ceutorrhynchus quadridens Panz : Оттиск из "Бюллетня Сахаротреста", №7-1923г. / Б.И. Бельский. – Киев : Трест "Киев-печать", 1923. – 20с.
285561
  Шкловский Г. Вредительство как метод классовой борьбы / Г. Шкловский. – М., 1931. – 176с.
285562
  Славин И. Вредительство на фоне советского уголовного права / И. Славин. – М., 1931. – 111с.
285563
  Прутенский Д.И. Вредная деятельность короедов как фактор усыхания сосны обыкновенной (Pinus Silvestris L.) в Киргизии. : Автореф... канд. биол.наук: / Прутенский Д.И.; Ин-т зоологии АН КазССР. – Алма-Ата, 1950. – 9л.
285564
  Свириденко П.А. Вредная деятельность мышевидных грызунов и способы их уничтожения. / П.А. Свириденко. – К., 1950. – 96с.
285565
  Арутюнян Е Вредная микрофлора древесных пород и кустарников дубовых лесов Южной Армении / Е Арутюнян. – Ереван, 1955. – 104с.
285566
  Арутюнян Е.С. Вредная микрофлора дубовых лесов Зангузура : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арутюнян Е.С.;. – Ереван, 1954. – 23 с.
285567
  Максимова Ю.П. Вредная фауна насекомых и клещей древесных и кустарниковых насаждений г. Харькова и обоснование мероприятий по борьбе с главнейшими видами : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова Ю. П.; Хар.ГУ. – Х., 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21
285568
  Гачечиладзе Реваз Андреевич Вредная фауна плодопитомников Грузии и изучение биологии главнейших видов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Гачечиладзе Реваз Андреевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 30л.
285569
  Кравченко Ф.Т. Вредная Хивря / Ф.Т. Кравченко. – М., 1957. – 28с.
285570
   Вредная черепашка : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии. – М.-Л.
Том 1. – 1947. – 272с.
285571
   Вредная черепашка. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1949. – 104с.
285572
  Арешников Б.А. Вредная черепашка / Б.А. Арешников, С.П. Старостин. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 61с.
285573
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. : Работы лаборатории морфологии беспозвоночных по материалам экспедиции в Краснодарском Крае в 1949-1953 гг. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 3. – 1955. – 278с.
285574
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. : Сборник работ лаборатории морфологии беспозвоночных. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 4. – 1960. – 239c.
285575
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Рut. : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии имени академика А.Н.Северцова. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1947. – 272с.
285576
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Рut. : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии имени академика А.Н.Северцова. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 2. – 1947. – 271c.
285577
  Арешников Б.А. Вредная черепашка и меры борьбы с ней / Б.А. Арешников, С.П. Старостин. – Москва : Колос, 1982. – 287с.
285578
  Фиш Г.С. Вредная черепашка и теленомус / Г.С. Фиш, 1939. – 128с.
285579
  Мамедов С.Г. Вредная энтомофауна кукурузы и меры борьбы с главнейшими ее видами в Нахичеванской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мамедов С.Г.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1962. – 25л.
285580
   Вредная энтомофауна Молдавии и меры борьбы с ней. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1963. – 108с.
285581
  Сахаров Н.Л. Вредная энтомофауна Н.-В. области. / Н.Л. Сахаров. – Саратов, 1928. – 195-232с.
285582
  Судейкин Вреднейшие насекомые и грибные болезни леса. / Судейкин, Н.Ф. Слудский. – М., 1939. – 84с.
285583
  Васильев И. Вреднейшие сельско-хозяйственные насекомые и борьба с ними / И. Васильев. – Харьков : Пролетарий, 1924. – 48с. : 8 таблиц в дополнении
285584
  Ильина Л.А. Вредность не порок : роман / Л.А. Ильина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-009195-8
285585
  Сопоцько А. Вредны ли семенному клеверу жуки-семяеды рода Apion? / А. Сопоцько. – К., 1916. – 18с.
285586
  Андрейко О.Ф. Вредные беспозвоночные фауны тропиков и субтропиков / О.Ф. Андрейко. – Київ, 1988. – 94с.
285587
  Севастьянов В.Д. Вредные беспозвоночные фауны тропиков и субтропиков: уч. пособие. / В.Д. Севастьянов. – К., 1988. – 87с.
285588
  Шефтель В.О. Вредные вещества в пластмассах / В.О. Шефтель. – М., 1991. – 543с.
285589
   Вредные вещества в промышленности. – 3-е изд. перераб. и доп. – Л.
1. – 1954. – 811с.
285590
   Вредные вещества в промышленности. – 3-е изд. перераб. и доп. – Л.
2. – 1954. – 583с.
285591
   Вредные вещества в промышленности. – 5-е изд. стереотип. – Л.
1. – 1965. – 831с.
285592
   Вредные вещества в промышленности. – 5-е изд. стереотип. – Ленинград : Химия
2. – 1965. – 620 с.
285593
   Вредные вещества в промышленности. – Л., 1969. – 533с.
285594
   Вредные вещества в промышленности. – 6-е изд., испр. – Л.
1. – 1971. – 831с.
285595
   Вредные вещества в промышленности. – 6-е изд., испр. – Ленинград : Химия
Т. 2. – 1971. – 620 с.
285596
   Вредные вещества в промышленности. – 7-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия
Т. 1. – 1976. – 591 с.
285597
   Вредные вещества в промышленности. – Л.
Т.1. – 1976
285598
   Вредные вещества в промышленности. – Л.
Т.2. – 1976. – 624 с.
285599
   Вредные вещества в промышленности. – Л., 1985. – 462с.
285600
  Флюри Ф. Вредные газы / Ф. Флюри, Ф. Церник. – М, 1938. – 847с.
285601
  Поляков И.Я. Вредные грызуны и борьба с ними. / И.Я. Поляков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1968. – 256с.
285602
   Вредные грызуны Киргизии. – Фрунзе, 1966. – 122с.
285603
  Сахаров Н.Л. Вредные для лесных и садовых насаждений бабочки. / Н.Л. Сахаров. – Аткарск, 1928. – 51с.
285604
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Добровольский Б.В. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1947. – 15 с.
285605
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... доктора биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 556л.
285606
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... докт. биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 557-1076л. – Бібліогр.:л.1011-1076
285607
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... докт. биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 80л.
285608
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона / Б.В. Добровольский. – Ростов н/Дону, 1947. – 16с.
285609
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона. Картограммы : Дис... наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 52л.
285610
   Вредные животные Средней Азии. – М.-Л., 1949. – 404с.
285611
  Цэндсурэн А. Вредные жуки-щелкуны и чернотелки Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: / Цэндсурэн А.; МГУ, Биол. почв. фак., Каф. энтомологии. – М., 1963. – 27л.
285612
  Добровольский Б.В. Вредные жуки / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону, 1951. – 456 с.
285613
  Виноградов Б.С. Вредные и полезные в сельском хозяйстве млекопитающие / Б.С. Виноградов. – Москва, 1932. – 222с.
285614
  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы. / М.К. Хохряков. – Л.-М., 1961. – 104с.
285615
  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы. / М.К. Хохряков. – 2-е изд. – Л., 1969. – 110с.
285616
  Садофьев А.Ф. Вредные и полезные для сельского хозяйства звери, птицы и насекомые. / А.Ф. Садофьев. – М., 1951. – 20с.
285617
  Положенцев П.А. Вредные и полезные животные полезащитных полос. / П.А. Положенцев, Довнар-Запольский. – М.-Л., 1953. – 111с.
285618
  Браунер А.А. Вредные и полезные животные Херсонской губ.. – Одесса : "Славянская" тип. Н.Хрисогелос, 1899. – 26 с. – Отд. оттиск из: "Записки" Имп. Общ. сельск. хоз. южной России за 1899 г.
285619
  Гептер В.Г. Вредные и полезные звери районов полезащитных насаждений / В.Г. Гептер. – М, 1950. – 452с.
285620
  Шумаков Вредные и полезные насекомые / Шумаков, И.Б. Брянцева. – М-Л, 1962. – 110с.
285621
   Вредные и полезные насекомые хлопчатника и других сельскохозяйственных культур Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1977. – 160с.
285622
  Глуздаков И С. Вредные и ядовитые растения Западной Сибири / И С. Глуздаков, . – Новосибирск, 1950. – 60с.
285623
  Мухин В.Е. Вредные ископаемые / В.Е. Мухин. – Донецк, 1964. – 47с.
285624
  Старк В.Н. Вредные лесные насекомые / В.Н. Старк. – М.-Л., 1931. – 456с.
285625
  Зубарева Л.М. Вредные лесные чешуекрылые на территории Сибири и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зубарева Л.М.; Лесотехнич. Академия им. С.М.Кирова, 1951. – 10л.
285626
  Мирзоян С.А. Вредные насекомые Дилижанского лесохоза и меры борьбы с массовыми вредителями : Автореф... кандид. биологич.наук: / Мирзоян С.А.; Академия наук Армянской ССР. Отделение биологич. наук. – Ереван, 1951. – 19л.
285627
  Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1913 года : Отчет о деятельности помощника Губернского энтомолога Таврического Земства за 1913 год / И.М. Щеголев. – Симферополь, 1914. – 24с.
285628
  Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1914 года : Отчет о деятельности помощника Губернского энтомолога Таврического Земства за 1914 год / И.М. Щеголев. – Симферополь, 1915. – 20с.
285629
  Померанцев Д.В. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока Европейской части СССР / Д.В. Померанцев. – Ростов-на-Дону, 1939. – 212с.
285630
  Померанцев Д.В. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока Европейской части СССР / Д.В. Померанцев. – 2-е, изд.. доп. – М-Л, 1949. – 212с.
285631
   Вредные насекомые и гельминты Якутии. – Якутск, 1971. – 116с.
285632
  Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними. / Н.М. Кулагин. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – Пб.
1. – 1922. – 331с.
285633
  Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними. / Н.М. Кулагин. – 4-е изд., испр. и значит. доп. – М.-Л.
2. – 1930. – 308с.
285634
  Рузский М.Д. Вредные насекомые Казанской и Самарской губерний в 1889 году / М.Д. Рузский. – Казань : Тип. Губернского Правления, 1889. – 10 с. – Отд. оттиск
285635
  Богданов-Катьков Вредные насекомые как предмет школьных наблюдений / Богданов-Катьков. – Л, 1924. – 16с.
285636
   Вредные насекомые лесов Советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1966. – 185с.
285637
  Аристов М.Т. Вредные насекомые плодового сада / М.Т. Аристов. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 144с.
285638
  Гулий А.П. Вредные насекомые плодовых насаждений северного склона Центрального Кавказа. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гулий А.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
285639
  Пономаренко А.В. Вредные насекомые посевов дуба в восточных районах Ростовской обалсти и разработка мероприятий по борьбе с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономаренко А.В.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Каф. зоологии беспозвоночных с энтомологией. – Ростов -на-Дону, 1953. – 21л.
285640
  Миноранский Виктор Аркадьевич Вредные насекомые свекловичных полей Нижнего Дона и степной зоны Северного Кавказа : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.09 / Миноранский Виктор Аркадьевич; М-во с/х ССР, Укр. с/х академия. – К., 1974. – 55л.
285641
  Кобахидзе Д.Н. Вредные насекомые чайных плантаций СССР / Д.Н. Кобахидзе. – М., 1954. – 100с.
285642
  Щербиновский Н.С. Вредные насекомые. / Н.С. Щербиновский. – М., 1948. – 64с.
285643
  Троицкий Н.Н. Вредные насекоые в плодовых и ягодных садах / Н.Н. Троицкий. – Москва : Новая деревня, 1926. – 110с.
285644
  Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны / Н.В. Бондаренко, И.Я. Поляков, А.А. Стрелков. – Ленинград : Колос, 1969. – 272с.
285645
  Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны / Н.В. Бондаренко, И.Я. Поляков, А.А. Стрелков. – Изд. 2-е, перераб. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1977. – 263с.
285646
  Глушко Я.М. Вредные неорганические соединения / Я.М. Глушко. – Ленинград, 1987. – 192с.
285647
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу / Я.М. Грушко. – Л., 1986. – 206с.
285648
  Грушка Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах / Я.М. Грушка. – Л., 1976. – 128с.
285649
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах / Я.М. Грушко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1982. – 214с.
285650
  Торский С. Вредные полевые насекомые Уфимской губернии / С. Торский. – Отд.отт. – 17с.
285651
   Вредные почвенные насекомые. – Краснодар, 1974. – 112с.
285652
  Мусалов Г.Г. Вредные привычки подростков и их профилкатика / Г.Г. Мусалов. – Махачкала, 1989. – 75с.
285653
  Торский С. Вредные садовые насекомые Киевского района в 1900 г., по наблюдениям в Киеве и его окрестностях / С. Торский. – Отд. отт. из журн. Земледелие. – К, 1901. – 5с.
285654
  Щербакова Марина Вредные советы для непослушных туристов или Как навсегда потерять вкус к приключениям. Краткий гид // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 34-35 : фото
285655
   Вредные советы туристам : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54 : Фото
285656
   Вредные химические вещества. – Л., 1988. – 512с.
285657
   Вредные химические вещества. – Л., 1989. – 592с.
285658
   Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества. – Ленинград : Химия, 1990. – 463с.
285659
   Вредные химические вещества. Углеводороды и галогенпроизводные углеводородов.. – Л., 1990. – 731с.
285660
  Соловьев Г.В. Вредный мужик Максим Бегаев / Г.В. Соловьев. – М., 1990. – 350с.
285661
  Архимандрит Тихон (Шевкунов) Вредный отец Нафанаил // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 232-239. – ISSN 0131-2332


  Нафанаил, в миру Поспелов Кронид Николаевич (1920 г.), казначей Псково-Печерского монастыря
285662
  Можаєва К.А. Вредоносность и сохранение инфекционности вироида веретеновидности клубней картофеля (ВВКК) / К.А. Можаєва, Т.Б. Кастальєва, Н.В. Гірсова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Показано високу шкідливість ВВКК для картоплі, особливо в насінництві. Вивчено тривалість збереження інфекційності патогену в умовах in vivo і in vitro, а також особливості його передачі. Potato spindle tuber viroid (PSJVd) was shown to be great ...
285663
  Самерсов В.Ф. Врелители и болезни зерновых культур и меры борьбы с ними / В.Ф. Самерсов, С.Ф. Буга. – Минск, 1978. – 80с.
285664
  Неруда П. Врем жизни: Стихотворения. / П. Неруда. – М., 1982. – 287с.
285665
  Левчев Л. Време за герои / Л. Левчев. – София, 1980. – 88с.
285666
  Хайтов Н. Време за разхърляне на камъни / Н. Хайтов. – София, 1994. – 349с.
285667
  Кьорчев Д. Време на надежди и катастрофи (1905-1919) : (дневници и политически студии) / Д. Кьорчев; [съставител Илия П. Пасков]. – София : Издателство български писател, 1994. – 396, [3] с.
285668
  Нинов Нино Време на полуистини: Публиц. / Нинов Нино. – София, 1993. – 127с.
285669
  Василевски Г. Време на филмот / Г. Василевски. – Скопjе : Македонска книга, 1990. – 250 с.
285670
  Дончев А. Време разделно : историски роман / Антон Дончев ; прев. от бугарски Б. Мирчевски. – Скопjе : Мултиграф, 2004. – 407 с. – ISBN 9989-9673-5-0
285671
   Време слично на jастреб : Антологиjя на бугарскиот расказ во ХХ век. – Скопjе : СИГМАПРЕС, 2000. – 213с. – ISBN 9989-36-048-0
285672
  Чьосичь Д. Време смрти / Д. Чьосичь. – 5-о изд. – Београд : Просвета
Део 3. – 1976. – 752 с.
285673
  Ланщиков А. Времен возвышенная связь / А. Ланщиков. – М., 1969. – 48с.
285674
  Черняк Е.Б. Времен минувших заговоры / Е.Б. Черняк. – М., 1994. – 540с.
285675
   Времен невидимая связь. – Челябинск, 1977. – 132с.
285676
  Енишерлов В.П. Времен прослеживая связь: (Сб. ст.). / В.П. Енишерлов. – М., 1985. – 287с.
285677
  Добровольский О.М. Времен связующа нить / О.М. Добровольский. – М., 1984. – 271с.
285678
  Ауэзов М. Времен связующая нить / М. Ауэзов. – Алма-Ата, 1972. – 134с.
285679
   Времен связующая нить. – Кишинев, 1981. – 161с.
285680
  Шендрик А.И. Времен связующая нить / А.И. Шендрик. – Москва, 1988. – 61с.
285681
  Королев А.А. Времен связующая нить... / А.А. Королев. – Тула, 1978. – 79с.
285682
  Савин О.М. Времен связующая нить... / О.М. Савин. – Саранск, 1991. – 413с.
285683
  Гура В.В. Времен соединенье : Очерки, портреты, этюды, образы / В.В. Гура. – Архангельск; Вологда, 1985. – 335 с.
285684
  Брыгин Н.А. Времен стремительная связь / Н.А. Брыгин. – Одесса, 1977. – 223с.
285685
  Кац Б.А. Времена - люди - музыка : документальные повести о музыке и музыкантах / Б.А. Кац. – Ленинград : Музыка, 1983. – 104 с.
285686
  Кац Б.А. Времена - люди - музыка : документальные повести о музыке и музыкантах / Кац Б.А. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1988. – 144 с.
285687
  Межиров Александр Петрович Времена : Стихи / Межиров Александр Петрович. – Москва : Советская Россия, 1976. – 319с.
285688
  Ибрагим В. Времена / В. Ибрагим. – М., 1978. – 32с.
285689
  Зайцев М.Ф. Времена / М.Ф. Зайцев. – Волгоград, 1982. – 79с.
285690
  Самойлов Д.С. Времена / Д.С. Самойлов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 110с.
285691
  Осоргин М.А. Времена / М.А. Осоргин. – М., 1989. – 621с.
285692
  Осоргин М.А. Времена / М.А. Осоргин. – Екатеринбург, 1992. – 606с.
285693
  Рязанова Н.К. Времена английского глагола / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1970. – 111с.
285694
  Лебедева А.Я. Времена английского глагола / А.Я. Лебедева. – Л., 1979. – 80с.
285695
  Рязанова Н.К. Времена английского глагола / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1983. – 128с.
285696
  Дугин С.П. Времена английского глагола : девять уроков с профессиональным репетитором / С.П. Дугин. – Сумы ; Ростов-на-Дону : Университетская книга ; Эделника, 2008. – 111, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Школа иностранных языков"). – ISBN 978-966-680-382-8


  новая методика обучения, которая поможет по-настоящему разобраться в английской грамматике
285697
  Ковалев К.Я. Времена английского глагола в графике / К.Я. Ковалев. – Новосибирск, 1971. – 78 с.
285698
  Клементьева Т.Б. Времена английского глагола в картинках и играх. / Т.Б. Клементьева. – М, 1989. – 223с.
285699
  Супян В. Времена Великой депрессии наступают? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 39-55. – ISSN 0130-9625
285700
  Керимов Ягуб Керим оглы Времена глагола в азербайджанском и казахском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Керимов Ягуб Керим оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1973. – 33л.
285701
  Али-Заде Времена глагола в современном персидском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Али-Заде Г. А.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1954. – 16л.
285702
  Донелайтис К. Времена года : поэма / К. Донелайтис; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Гос. изд. худож. лит-ры, 1946. – 112 с.
285703
  Урманов К.Н. Времена года / К.Н. Урманов. – Новосибирск, 1951. – 192с.
285704
  Донелайтис К. Времена года : поэма / К. Донелайтис; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 108 с.
285705
  Донелайтис К. Времена года : поэма / К. Донелайтис; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Художественная литература, 1964. – 152 с.
285706
  Тири Арпад Времена года : Роман / Тири Арпад. – Москва : Воениздат, 1972. – 296с.
285707
  Данилова Н.А. Времена года / Н.А. Данилова, А.О. Кеммерих. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1973. – 192с. – (Рассказы о природе)
285708
  Смирнов Ю.В. Времена года / Ю.В. Смирнов. – М., 1974. – 71с.
285709
   Времена года / Смирнов М.М. – Л., 1976. – 608с.
285710
   Времена года. – Москва, 1976. – 255 с.
285711
   Времена года : родная природа в поэзии. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 255 с.
285712
  Эштон-Уорен Времена года / Эштон-Уорен. – М., 1979. – 286с.
285713
   Времена года. – М., 1980. – 32с.
285714
   Времена года. – М., 1984. – 376с.
285715
  Донелайтис К. Времена года : поэма / К. Донелайтис; пер. с литов. Д.Бродского. – Вильнюс, 1984. – 109 с.
285716
  Пришвин М.М. Времена года / М. Пришвин ; худож. П. Багин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. – 239 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
285717
   Времена года. – Л., 1985. – 238с.
285718
  Рембез А.Я. Времена года / А.Я. Рембез. – М, 1986. – 111с.
285719
  Объедков И.Ф. Времена года : народные суждения о погоде / И.Ф. Объедков ; [худож. Д. Махашвили, Ю. Панипартова]. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд-во, 1986. – 127 с. – Миниатюрное издание
285720
  Мазур В.А. Времена года / В.А. Мазур. – К, 1987. – 208с.
285721
  Донелайтис К. Времена года : поэма / К. Донелайтис; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Художественная литература, 1990. – 189 с.
285722
   Времена года. – Свердловск, 1991. – 285с.
285723
  Абрамов Д.А. Времена года / Д.А. Абрамов. – Иваново : Талка, 1991. – 198 с.
285724
  Луговской Э. Времена года / Эдуард Луговской. – Киев : Наукова думка, 2003. – 112с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-00-0147-9
285725
  Куллэ В. Времена года // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 102-107. – ISSN 0130-7673
285726
  Сарычева З.А. Времена года / З.А. Сарычева. – Киев : Полипром, 2010. – 88 с. : ил.: с.64-87. – ISBN 978-966-8384-06-6
285727
   Времена года в поэзии Серебряного века : Какие дни и вечера!.. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 320с. – (Золотая серия поэзии). – ISBN 5-699-15449-3
285728
   Времена года в русской поэзии : сборник стихотворений / сост. Н.С. Клестов, с предисл. Н.Л. Бродского. – Москва : Т-во Книгоизда писателей в Москве, 1919. – IV, [4], 142, [2] с. : ил. – (Народная школьная библиотека)
285729
   Времена года в старых русских пословицах. – Л., 1965. – 39с.
285730
  Санбаев С. Времена года нашей жизни / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1977. – 336с.
285731
  Санбаев С. Времена года нашей жизни / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1981. – 670с.
285732
  Санбаев С. Времена года нашей жизни / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1981. – 670с.
285733
  Коркина А.А. Времена года. / А.А. Коркина. – Кишинев, 1970. – 88с.
285734
  Джагаров Г. Времена года. / Г. Джагаров. – М, 1981. – 223с.
285735
  Стефанов П.А. Времена года. / П.А. Стефанов. – Харьков, 1987. – 141с.
285736
   Времена года. Весна : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 157 с. : ил. – Миниатюрное издание
285737
   Времена года. Зима : стихи русских поэтов о природе / [сост. Иван Лепин ; худож. Виктор Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 123 с. : ил. – Миниатюрное издание
285738
  Панова В.Ф. Времена года. Из летописей г. Энска. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1954. – 356с.
285739
  Панова В.Ф. Времена года. Из летописей города Энска. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1956. – 352с.
285740
  Балбышев И.Н. Времена года. Календарь погоды. / И.Н. Балбышев. – изд. 2-е, доп. – Л., 1971. – 182с.
285741
   Времена года. Лето : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 137 с. : ил. – Миниатюрное издание
285742
   Времена года. Осень : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 146 с. : ил. – Миниатюрное издание
285743
  Аксенова С.А. Времена души / С.А. Аксенова. – Москва, 1990. – 190с.
285744
  Воронин С. Времена жизни / С. Воронин. – Москва, 1968. – 48с.
285745
  Васильев Ф.И. Времена жизни : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм.Е.Храмова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 128 с.
285746
  Головатый Г.А. Времена жизни / Г.А. Головатый. – Симферополь, 1982. – 63с.
285747
  Акчурин М.О. Времена жизни / М.О. Акчурин. – Москва, 1986. – 166с.
285748
  Воронин С.А. Времена жизни / Воронин С.А. – Ленинград, 1988. – 557 с.
285749
  Макогон Н. Времена жизни Антонио Вивальди // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 1818-2968
285750
  Берлов Э.Е. Времена жизни возбужденных состояний атомных ядер / Э.Е. Берлов. – Ленинград : Наука, 1972. – 231с.
285751
  Рязанов Василий Васильевич Времена жизни и стохастическое моделирование статистических систем : Дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.02, 01.04.124 / Рязанов Василий Васильевич; НАНУ. Ин-тут ядерных исследований. – Киев, 2002. – 334л. + Приложения: л. 317 - 328. – Библиогр.: л. 292 - 317
285752
  Пастернак А.А. Времена жизни и структура высокоспиновых состояний атомных ядер массовой области А=50+80, исследования допплеровскими методами -спектроскопии : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Пастернак А.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1986. – 32л.
285753
  Лиханов А.А. Времена жизни: Размышления о близком и дорогом. / А.А. Лиханов. – М., 1978. – 287с.
285754
  Куралех С.С. Времена жизни: Стихи. / С.С. Куралех. – Донецк, 1983. – 47с.
285755
  Каудзит Времена землемеров. / Каудзит, , и. – Рига, 1949. – 587с.
285756
  Каудзит Времена землемеров. / Каудзит, , братья. – М., 1962. – 472с.
285757
  Петрович В. Времена и догабаjи : Собрана дела / В. Петрович. – Нови Сад : Матица Српска
2. – 1954. – 732 с.
285758
  Тихонов Николай Семенович Времена и дороги : Стихи 1967-1969 / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1970. – 103с.
285759
  Гамзатов Р. Времена и дороги // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
285760
  Куняев С.Ю. Времена и легенды / С.Ю. Куняев. – М, 1990. – 221с.
285761
  Розен А.Г. Времена и люди / А.Г. Розен. – Москва-Ленинград, 1962. – 388с.
285762
  Розен А.Г. Времена и люди / А.Г. Розен. – Л, 1985. – 720с.
285763
  Апостолов К. Времена и люди / К. Апостолов. – Москва, 1989. – 398с.
285764
  Розен А.Г. Времена и люди. / А.Г. Розен. – 3-е изд. – М, 1967. – 333с.
285765
  Владимиров В. Времена и люди. / В. Владимиров. – Москва, 1967. – 48с.
285766
  Розен А.Г. Времена и люди. Разговор с другом / А.Г. Розен. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 720с.
285767
  Палль В. Времена и наклонения в мордовских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Палль В.; Тартус. гос. ун-т. Каф. фин.-угор. языков. – Тарту, 1955. – 19л.
285768
  Савеличев А.А. Времена и сроки / А.А. Савеличев. – М., 1986. – 363с.
285769
  Руткевич Алексей Михайлович Времена идеологов. Философия истории "консервативной революции" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 39-57. – Бібліогр.: с. 39-41, 43-44, 46-51, 54. – ISSN 0042-8744
285770
  Липьяйнен Л.С. Времена любви / Л.С. Липьяйнен. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 336с.
285771
  Меламуд Х.Г. Времена меняются : роман / Х.Г. Меламуд. – Москва : Советский писатель, 1975. – 255 с.
285772
  Ермаков Дмитрий Времена меняются, запросы растут : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 44-45 : Фото
285773
  Казлаускас Времена релаксации и вычисление кинетических коэффициентов вариационным методом Швингера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Казлаускас П.-А.В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 17л.
285774
   Времена Хокусая. – М., 1967. – 287с.
285775
  Каз З.М. Времена. / З.М. Каз. – Киев, 1979. – 199с.
285776
  Горбачев В.В. Временем назначена цель / В.В. Горбачев. – М. : Правда, 1982. – 47 с.
285777
  Нехорошев Л.Н. Временем призванные / Л.Н. Нехорошев. – М., 1965. – 168с.
285778
  Блюмкин Л.М. Времени виток : стихи / Л.М. Блюмкин. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1985. – 46 с.
285779
  Гринин С.Е. Времени лицо / С.Е. Гринин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 63 с.
285780
  Синельников М.Х. Времени причастен / М.Х. Синельников. – М., 1984. – 64с.
285781
   Временная выставка коллекции орденов и знаков. – Л., 1956. – 16с.
285782
   Временная выставка памятников искусства и культуры, оставшихся в Ленинграде во время блокады. – Л., 1945. – 99с.
285783
  Резников Владислав Временная иммиграция : Feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 68-74 : Фото
285784
  Данчич В.В. Временная инвентарная крепь в горизонтальных и наклонных выработках. / В.В. Данчич, В.Б. Алексеев. – Х., 1961. – 12с.
285785
  Кудрявцева М.М. Временная инструкция для определения урана в природных водах. / М.М. Кудрявцева, Н.В. Озерова. – М, 1959. – 20с.
285786
  Моржов Б.А. Временная инструкция для производства глубоководных гидрологических наблюдений в гидрографических экспедициях 1935 года. / Б.А. Моржов. – Л., 1935. – 23с.
285787
   Временная инструкция по алмазному бурению. – 2-е перераб. и доп. изд. – Л., 1969. – 144с.
285788
   Временная инструкция по алмазному бурению геологоразведочных скважин в условиях Восточного Донбасса. – Л., 1970. – 42с.
285789
   Временная инструкция по алмазному бурению геологоразведочных скважин на угольных месторожденияъ западного Донбасса. – Л., 1968. – 60с.
285790
   Временная инструкция по выпуску учету и оценке гидрологических прогнозов. – Ленинград; Москва : Гидрометеоиздат, 1941. – 52с.
285791
   Временная инструкция по гидрогеологическому и инженерно-геологическому обслуживанию горноэксплуатационных работ на месторождениях твердых полезных ископаемых. – Москва : ВСЕГИНГЕО, 1961. – 58с.
285792
   Временная инструкция по камеральной обработке материалов опорного бурения. – Л.-М., 1948. – 55с.
285793
   Временная инструкция по месторождений минеральных вод Азербайджанской ССР. – Баку, 1962. – 12с.
285794
   Временная инструкция по направленному и многозабойному бурению скважин. – Л., 1980. – 97с.
285795
   Временная инструкция по опервичной геологической документации полевых геолого-разведочных работ. – М., 1951. – 63с.
285796
   Временная инструкция по определению пластового давления вскважинах по данным о гидродинамическом взаимодействии пластов с промывочной жидкостью. – Л., 1984. – 14с.
285797
   Временная инструкция по очистке фильтров скважин взрывом торпеды из детонирующего шнура. – М., 1960. – 11с.
285798
  Мительман Е.Я. Временная инструкция по предварительным вычислениям триангуляции и полигонометрии / Е.Я. Мительман, Я.Я. Иодис; Ред. Хромченко Ф.И. – Москва : Недра, 1974. – 68с.
285799
   Временная инструкция по применению гидравлических стоек СГС-ЗА. – М., 1962. – 12с.
285800
   Временная инструкция по применению классификации запасов к месторождениям ювелирно-поделочных камней. – М., 1985. – 30с.
285801
   Временная инструкция по применению классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов природных нефтяных битумов. – М., 1985. – 23с.
285802
   Временная инструкция по применению штанговой крепи в горнодобывающей промышленности Казахской ССР. – Алма-Ата, 1962. – 44с.
285803
   Временная инструкция по применению ядохимикатов-дустов ДДТ и гексахлорана для борьбы с вредителями с.-х. культур. – 6 с.
285804
   Временная инструкция по проводке опорных скважин. – Изд. 2-е. – Л.-М., 1949. – 48с.
285805
   Временная инструкция по сбору и обработке материала в целях корреляций угольных пластов. – Л., 1968. – 34с.
285806
  Иванищев Г.Т. Временная инструкция по составлению и подготовке к изданию административно-хозяйственной карты района : Отв. ред. Стрельбицкий А.В. / Г.Т. Иванищев. – Москва : ГУГСК НКВД СССР, 1937. – 24с.
285807
  Гузенко Н. Временная капитуляция // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 35 (676), 4 сентября 2015. – С. 46-49


  70 лет назад на линкорне Миссури был подписан акт о капитуляции Японии
285808
  Козинцева Н.А. Временная локализованность действиия и ее связи с аспектуальными, модальными и таксисными значениями / Н.А. Козинцева. – Л., 1991. – 142с.
285809
   Временная методика определения научно-технического уровня автоматизированных систем управления производственными объединениями (комбинатами) и предприятиями (НТУ АСУП). – М., 1977. – 24с.
285810
   Временная методика определения научно-технического уровня автоматизированных систем управления производственными объединениями (комбинатами) и предприятиями (НТУ АСУП). – Изд. 2-е. – М., 1977. – 24с.
285811
   Временная методика определения стоимости разведки единицы запасов твердых полезных ископаемых. – Москва, 1964. – 15 с.
285812
   Временная методика по составлению карт пластики рельефа крупного и среднего масштабов : методические рекомендации. – Пущино, 1984. – 20с.
285813
  Страшко С.В. Временная организация водного обмена : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Страшко С.В.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1983. – 217л. – Бібліогр.:л.185
285814
  Гудвин Б. Временная организация клетки: динамическая теория внутриклеточных регуляторных процессов / Б. Гудвин. – Москва : Мир, 1966. – 251 с.
285815
  Проскурина Е.Н. Временная организация романов Г. Газданова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 0130-9730
285816
  Матюшечкина Галина Геннадьевна Временная организация сверхфазовых единств в устном диалогическом тексте: (экспериментально-теоретическое исследование на материале английских спонтанных диалогов и полилогов) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Матюшечкина Галина Геннадьевна; Московский ин-т иностр. языков, Специализир. совет К-053.17.01. – М., 1990. – 20л.
285817
  Костромская Н.С. Временная организация устного диалогического текста (экспериментально-теоретическое исследование на материале английского спонтанного диалога и радиопьесы : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Костромская Н. С. ; Моск. гос. педагог. ин-т. – Москва, 1985. – 21 с.
285818
  Мохамед Саид Аль-Гухи Временная оценка суммарной солнечной радиации на территории Аравийского полуострова : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 126-132 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0130-2914
285819
  Гинтов О.Б. Временная последовательность процессов геодинамического развития территории Украины от эоархея до антропогена // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 17-40 : рис. – Библиогр.: с. 31-35, 36-40. – ISSN 0203-3100
285820
  Ткаченко В.М. Временная развертка выхода вещества из электродов в источниках света для спектрального анализа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ткаченко В.М.; БГУ. – Минск, 1969. – 24л.
285821
  Моисеева Н.И. Временная среда и биологические ритмы. / Н.И. Моисеева, В.М. Сысуев. – Л, 1981. – 127с.
285822
  Корсакене Г.П. Временная столица / Г.П. Корсакене. – Вильнюс, 1964. – 474с.
285823
  Немировская Наталья Ивановна Временная структура социобиогенсферы и экологическое прогнозирование : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Немировская Наталья Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
285824
   Временная тематика контрольных работ и методические указания по курсу "Общее земледелие" для студентов фак-та заочного образования на на 1962 год. – Харьков. – 12 с.
285825
   Временная технологическая инструкция по применению штанговой крепи при проведении подземных горноразведочных выработок. – М., 1976. – 41с.
285826
   Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществеления природоохранных метроприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей. – Москва : Экономика, 1986. – 91с.
285827
  Каленова А Т. Временная учительница / А Т. Каленова. – Новосибирск, 1970. – 287 с.
285828
  Стрелков Ю.К. Временная форма профессионального опыта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.23-31. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
285829
  Василевский С В. Временник / С В. Василевский, . – Москва, 1969. – 343с.
285830
  Василевский С В. Временник / С В. Василевский, . – Москва, 1971. – 335с.
285831
  Тимофеев И. Временник дьяка Ивана Тимофеева : извлечено из 13-го тома "Русской Исторической библиотеки" / И. Тимофеев. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археограф. ком. ; Тип. М.А. Александрова, 1907. – [4] с., 5-216 стб. – (Литературные памятники / Акад. наук СССР)
285832
  Тимофеев И. Временник Ивана Тимофеева : текст и перевод / Подготовка к печати, перевод, коммент. и статья "Дьяк Иван Тимофеев и его "Временник", с. 351-409, О. А. Державиной ; Под ред. чл.-кор. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 512 с., 8 л. ил., ил. – Библиогр.: с. 506. – (Литературные памятники / Акад. наук СССР)
285833
   Временник Пушкинского дома 1913 : [в 2 вып.]. – Санкт-Петербург : Фототип. А. Дресслера
Вып. 1. – 1913. – XVII, [3], 77 с., факс., 6 л. ил., 2 л. факс. – Конволют. - Пер.: Временник Пушкинского дома 1914
285834
   Временник Пушкинского дома 1914. Вып. 2 : [в 2 вып.] // Временник Пушкинского дома 1913 : [в 2 вып.]. – Санкт-Петербург : Фототип. А. Дресслера, 1913. – Вып. 1. – VIII, 140 c., ил.
285835
   Временник пушкинской комиссии. – Москва-Ленинград
Т. 2. – 1936
285836
   Временник пушкинской комиссии. – Москва-Ленинград
Т. 6. – 1941
285837
  Рудов В.С. Временно исполняющий / В.С. Рудов. – М., 1988. – 363с.
285838
  Дьяченко Н.В. Временное и вечное : философская поэтика : эссе, фрагменты, миниатюры / Николай Дьяченко. – Харьков : Майдан, 2012. – 359, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-372-456-0
285839
   Временное методическое руководство по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. – М., 1976. – 60с.
285840
   Временное методическое руководство по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. – М., 1976. – 94с.
285841
   Временное наставление по производству топографических съемок в неисследованных и малоисследованных районах Севера, Северо-Востока и Дальнего Востока. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1943. – 32с.
285842
   Временное наставление по составлению технического проекта на проведение разведочных геофизических работ. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1952. – 16с.
285843
  Новикова Е.А. Временное оформление изъяснительных предложений в русском, украинском и польском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Новикова Е.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 26л.
285844
   Временное положение о Высших женских курсах в г.Киеве. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1911. – 15с.
285845
   Временное положение о первичной организации Осоавиахима (на военный период).. – М. – с.
285846
   Временное положение о пылевентиляционной службе на горнорудных предприятиях Дальстроя.. – Магадан, 1956. – 59с.
285847
   Временное положение об эксплуатационном районе Юго-зап.ж.д.. – К., 1930. – 70с.
285848
  Набоков В.Д. Временное правительство. / В.Д. Набоков. – М., 1991. – 79с.
285849
  Шеляховская Н.К. Временное психическое стартовое состояние в труде у учащихся-токарей профессионально-техничесего училиза : Автореф... канд. пед.наук: / Шеляховская Н. К.; Моск обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 21л.
285850
  Семенова А.В. Временное революционное правительство в планах декабристов. / А.В. Семенова. – М., 1982. – 202с.
285851
  Басария Этери Временное явление : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 8-33. – ISSN 0131-8136
285852
  Дорошко Наталья Леонидовна Временной анализ низкоэнергетических и резонансных процессов в рассеянии - квантов и нуклонов ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дорошко Наталья Леонидовна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 21л.
285853
  Дорошко Наталья Леонидовна Временной анализ низкоэнергетических и резонансных процессов в рассеянии -квантов и нуклонов ядрами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02. / Дорошко Наталья Леонидовна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 106л. – Бібліогр.:л.96-106
285854
  Мелешко Е.А. Временной анализ при исследовании асимметрии м-е-распада и вопросы временного отбора в наносекундном диапазоне : Автореф. дис... канд. техн. наук : 040 / Мелешко Е.А. ; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1966. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
285855
  Ерзинкян Елена Левонояка Временной дейкис в разных частях речи в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ерзинкян Елена Левонояка; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
285856
  Бесшапошникова О.А. Временной и пространственный дейксис в семантике фразеологических единиц современного английского языка : Автореф... канд.филол. наук: 10.02.04 / Бесшапошникова О.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – Москва, 1987. – 22с.
285857
  Шеппард Генри Временной микроскоп : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 84-92 : Фото
285858
  Авакимова Л.Г. Временной ход некоторых физиологических процессов листа в связи с эффектом отрезания и обезвоживанием : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Авакимова Л.Г. ; Моск. с-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1966. – 14 с.
285859
  Тодоров Г.Д. Временното руско управление в България през 1877-1879 / Г.Д. Тодоров. – София, 1958. – 460 с.
285860
   Временные агротехнические указания по закладке и уходу за садами пальметного и веретеновидного типа. – Кишинев, 1965. – 24 с.
285861
  Броунов П.И. Временные барометрические максимумы в Европе : с 2-мя черт. и 16-ю картами : (Читанным на заседании физико-математического отделения 22 апреля 1886 г.) / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. Акад. наук], 1886. – IV, II, 3-173, [3] с., 16 л. карт. табл., черт. – Приложение к т. 53 Записки Имп. Академии наук, № 1. – Библиогр.: с. 6- 8
285862
  Ефимов Н.Н. Временные вариации широких атмосферных ливней космических лучей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ефимов Н.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
285863
  Лисейцев Д.В. Временные границы Смуты // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 43-54. – ISSN 0869-5687
285864
  Данилевский Игорь Николаевич Временные данные письменных источников и методы датировки исторических фактов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Данилевский Игорь Николаевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – л.
285865
  Бэнулеску Штефан Временные жизни / Бэнулеску Штефан. – Бухарест, 1979. – 40с.
285866
  Корсунь В.М. Временные и пространственные процессы при электролюминесценции форсфоров Sn, S, Cu : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Корсунь В.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 15 с.
285867
  Цейтлин С.Д. Временные и сезонные работники / С.Д. Цейтлин. – М., 1961. – 37с.
285868
  Джиблазде М.И. Временные и спектральные характеристики лазера на кристаллах СaF2:Dy2 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джиблазде М.И.; АН СССР, Физ. ин-т. – М., 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
285869
  Данилевич В.В. Временные измерения в физическом эксперименте / В.В. Данилевич, А.Ф. Чернявский. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 101с.
285870
  Скогорев В.А. Временные конструкции в памятниках русской деловой письменности 17 века. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Скогорев В.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1970. – 22л.
285871
  Руже А.А. Временные конструкции современного литовского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.15 / Руже А.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
285872
  Зацепин В.М. Временные корреляционные функции вращательного движения молекул и их фрагментов в конденсированных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Зацепин В.М. ; АН СССР , Сиб. отд. , Ин-т хим. кинетики и горения. – Новосибирск, 1977. – 16 с.
285873
  Колесник В.В. Временные меры в практике Международного Суда ООН // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 2. – С.26-34. – ISSN 1812-3910
285874
   Временные методические рекомендации по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. Программное обеспечение вторичной обработки.. – М., 1977. – 93с.
285875
   Временные методические рекомендации по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. Специальное программное обеспечение. (ВСЕГИНГЕО). – М., 1977. – 130с.
285876
   Временные методические рекомендации по бурению скважин установкой УБР-1 при разведке россыпных месторождений. – М., 1974. – 24с.
285877
   Временные методические рекомендации по вскрытию неустойчивых водовмещающих пород с промывкой водой.. – М., 1976. – 62с.
285878
   Временные методические рекомендации по научной организации труда инженерно-технических работников и служащих в геологии (работающих в стационарных условиях).. – М., 1970. – 86с.
285879
   Временные методические рекомендации по определению экономического эффекта разработок рудной геофизики.. – Л., 1988. – 95с.
285880
   Временные методические рекомендации по оценке эффективности разведки пресных подземных вод.. – М., 1977. – 43с.
285881
   Временные методические рекомендации по приему, обработке и использованию спутниковой ИК-информации по температуре поверхности морей и океанов.. – Л., 1985. – 126с.
285882
   Временные методические рекомендации по применению скважинной магниторазведки при поисках и разведке кимберлитов.. – Л., 1983. – 86с.
285883
   Временные методические рекомендации по проведению гидрогеологических исследований в процессе бурения глубоких скважин.. – М., 1978. – 31с.
285884
   Временные методические указания по ведению государственного водного кадастра (по разделу подземных вод).. – М., 1978. – 73с.
285885
   Временные методические указания по изготовлению и контролю кормогризина. – Москва, 1962. – 12 с.
285886
   Временные методические указания по машинной обработке и контролю данных гидрометеорологических наблюдений. – Обнинск : Информационный центр
Вып.6, раздел1. – 1975. – 12с.
285887
   Временные методические указания по определению содержания примесей в атмосфере.. – Л., 1971. – 80с.
285888
   Временные методические указания по проведению геологоразведочных работ для проектирования подземных шахтных хранилищ нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов.. – Л., 1976. – 51с.
285889
   Временные методические указания по проведению специализированной (в связи с мелиорацией избыточно-увлажненных земель) гидрогеологической и инженерно-геологической съемки.. – М., 1968. – 128с.
285890
   Временные нормативы численности рабочих подсобных и вспомогательных производств строительных организаций.. – М., 1964. – 20с.
285891
   Временные нормы времени на бурение разведочных скважин алмазными коронками. Обязательны для применения во всех организациях системы М-ва геологии СССР.. – М., 1971. – 20с.
285892
   Временные нормы выработки и времени на геодезические и топографические работы, выполняемые в геологоразведочных и геофизических организациях Министерства геологии СССР : сборник. – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1969. – 48с.
285893
   Временные оптовые цены (сроком ввода в действие с 1 января 1949 г. Прейскурант).. – с.
285894
   Временные положения по разработке нормативных материалов для технического нормирования труда.. – М., 1961. – 64с.
285895
   Временные правила о волостном суде в местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках : с приложением и объяснением узаконений, на которые сделаны ссылки, и постановлений, которыми волостные судьи обязаны руководствоваться при разбирательстве дел лиц не крестьянского сословия. – Неофиц. изд. – Москва : Изд. и тип. П.М. Мартынова, 1890. – VIII, 184 с.
285896
  Домерщиков М.П. Временные правила о применении судебных уставов в губерниях и областях Сибири, с законодательными мотивами и разъяснениями / Сост. с разреш. г. министра юстиции, чл. консультации при М-ве юст. М.П. Домерщиков. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1894. – [2], II, IV, 82 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
285897
   Временные правила по бурению глубоких нефтяных и газовых скважин в осложненных условиях.. – Баку, 1963. – 80с.
285898
   Временные правила техники безопасности и промышленной санитарии для проектирования, строительства и эксплуатации обогатительных фабрик цветной металлургии.. – 2-е изд. – М., 1961. – 167с.
285899
  Скляревич А.Н. Временные процессы в информационном канале при двухсторонней пересылке больших массивов. / А.Н. Скляревич. – Рига, 1989. – 62с.
285900
  Базаров И.П. Временные процессы в статистической задаче многих частиц : Автореф... канд. физ-матнаук: / Базаров И.П.; МГУ. – Москва, 1949. – 8л. – Бібліогр.:с.8
285901
   Временные рекомендации по проектированию и устройству буродобивных свай на оттаивающих вечномерзлых грунтах в г.Чите.. – Якутск, 1988. – 31с.
285902
   Временные руководящие указания по надзору за вводами в здания и наружными присоединениями 1-Н. – Киев : Издание энергосбыта Киевэнерго, 1939. – 25 с.
285903
   Временные руководящие указания по приемке электроустановок в жилых общественных помещениях и производственных предприятиях мощност ью до 50 квт 2-Н. – Киев : Киевэнерго, 1940. – 114 с.
285904
  Бриллинджер Д.Р. Временные ряды / Д.Р. Бриллинджер. – М, 1980. – 536с.
285905
  Кендэл М.Д. Временные ряды / М.Д. Кендэл. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 199 с.
285906
  Гуляев А.И. Временные ряды в динамических базах данных / А.И. Гуляев. – Москва : Радио и связь, 1989. – 128с.
285907
  Ульянов М.Ю. Временные связи при прямом раздражении электрическим током головного мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Ульянов М.Ю.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Горький, 1960. – 8л.
285908
  Поповский А.Д. Временные связи. / А.Д. Поповский. – Москва : Советский писатель, 1953. – 490с.
285909
   Временные системы телеуправления на магнитных и ионных элементах.. – М.-Л., 1966. – 192с.
285910
  Алиев А.М. оглы Временные соотношения между главными и придаточными предложениями в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Алиев А. М. оглы; Аз. ГУ им. Кирова. – Баку, 1975. – 34л.
285911
   Временные технические условия на готовые кулинарные изделия, вырабатываемые в предприятиях общественного питания.. – М., 1944. – 61с.
285912
   Временные технические условия на нефтепродукты. Керосин тракторный, автолы, масла машинные, вискозины, нигрол, масла цилиндровые.. – М., 1933. – 16с.
285913
   Временные технические условия на проектирование металлических индивидуальных комплектных и агрегатных крепей для пологих пластов Кузбасса.. – Л., 1961. – 100с.
285914
   Временные требования к организации и производству объемного геологического картирования.. – Л., 1991. – 55с.
285915
   Временные требования, предъявляемые ВКЗ и ТКЗ по содержанию, объему и оформлению к отчетам по геолого-съемочным, поисковым, геофизическим, инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам. – Москва-Ленинград, 1945. – 28с.
285916
   Временные указания по охране окружающей природной среды при проведении гидрогеологических и инженерно-геологических работ.. – М., 1979. – 34с.
285917
   Временные указания по проектированию горнотехнической рекультивации земель, нарушенных открытыми разработками в Украинской ССР : Утвержд. Мин. черной металлургии СССР 21 апреля 1978 г. – Днепропетровск, 1979. – 131с.
285918
   Временные указания по размещению стоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных пунктках .. – М., 1974. – 40с.
285919
  Брагинский В.А. Временные указания по технологии разборки и сборки турбинК-300-240 ХТГЗ / В.А. Брагинский, И.Е. Полнобродский. – М., 1968. – 32с.
285920
   Временные укрупненные проектно-сметные нормативы на гидрогеологические и инженерно-геологические работы, не предусмотренные СУСНом.. – М., 1979. – 33с.
285921
   Временные урочные нормы на проектно-изыскательские работы по ирригационному строительству. – Ленинград : Гидропроиз
3 : Гидрологические работы. – 1936. – 126с.
285922
   Временные урочные нормы на производство технических изысканий морских портов.. – М., 1929. – 45с.
285923
   Временные условные знаки для топографических планшетов и планов масштабов 1 : 10000, 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 и 1 : 500 / А.И. Верейн, Н.Д. Кудрявцев, В.С. Толгский, Ю.С. Фроловский; отв. ред. А.И. Верейн. – Москва : Редбюро ГУГСК НКВД СССР, 1938. – 51 с. – обязательны для всех ведомств, организаций и учреждений СССР, кроме НКО
285924
  Герасимов В.Л. Временные формирования морской авиации в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 13-17. – ISSN 0321-0626
285925
  Константинов В.Н. Временные формы в немецком языке и способы их перевода / В.Н. Константинов, Г.К. Анюшкина. – Воронеж, 1975. – 40с.
285926
  Лантух Л.В. Временные характеристики английских гласных в спонтанной речи : Автореф... канд. филол.наук: / Лантух Л.В.; ЛГУ. – Л., 1981. – 15л.
285927
  Шарапов В.Н. Временные характеристики развития вулканоплутонических рудно-магматических систем окраин Тихого океана / В.Н. Шарапов, А.С. Лапухов, Л.Г. Смолянинова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1731-1753 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1750-1753. – ISSN 0016-7886
285928
  Чистович Л.А. Временные характеристики слуха. : Автореф... доктор биол.наук: / Чистович Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1958. – 21л.
285929
  Свинцов В.Б. Временный вариант / В.Б. Свинцов. – Барнаул, 1988. – 327с.
285930
  Яковлев Ю. Временный жилец : рассказы / Ю. Яковлев. – Москва : Правда, 1985. – 47 с. – (Биб-ка "Огонек")
285931
   Временный каталог пунктов триангуляции 1 класса, определенных на территории Европейской части СССР Главным геодезическим управлением НКТП и Управлением военных топографов РККА : Эллипсоид Бесселя. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 264 с. + 3 карти
285932
   Временный порядок подготовки и выпуска информационных писем межотраслевыми территориальными центрами УССР.. – К., 1977. – 27с.
285933
   Временный порядок подготовки и выпуска информационых изданий межотраслевыми территориальными центрами научно-технической информации и пропаганды Украинской ССР.. – К., 1977. – 29с.
285934
  Выжутович В.В. Временщики и современники / В.В. Выжутович. – Москва, 1988. – 285с.
285935
  Яковлев О.Я. Времернный жилец / О.Я. Яковлев. – М., 1985. – 47с.
285936
  Гукасян О.А. Время -- золото / О.А. Гукасян. – Москва, 1960. – 191 с.
285937
  Гукасян О.А. Время -- золото / О.А. Гукасян. – Москва, 1972. – 176 с.
285938
  Карим М. Время -- конь крылатый : стихи, поэма, сказки, трагедия / М. Карим. – Москва : Современник, 1978. – 439 с.
285939
  Карим М. Время -- конь крылатый. : стихи, поэма, сказки, трагедия / М. Карим. – Москва, 1972. – 328 с.
285940
  Шаталов С.Е. Время -- метод -- характер / С.Е. Шаталов. – М., 1976. – 159с.
285941
  Прудковский П.Н. Время -- молодым / П.Н. Прудковский. – Воронеж, 1980. – 168с.
285942
  Кирсанов С. Время -- наше! / С. Кирсанов. – М., 1950. – 148с.
285943
  Баландин Р.К. Время - Земля - мозг / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 238с.
285944
  Баландин Р.К. Время - Земля - мозг / Р.К. Баландин. – 2-е изд. доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 238с.
285945
  Баранов В.И. Время - мысль - образ / В.И. Баранов. – Горький, 1973. – 271с.
285946
  Перец И.-Л. Время / И.-Л. Перец. – 291 с.
285947
  Хубиев О.А. Время : стихи / О.А. Хубиев. – Черкесск, 1957. – 32 с.
285948
  Слуцкий Б.А. Время / Б.А. Слуцкий. – М., 1959. – 126с.
285949
   Время : проза, поэзия, литературная критика. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1962. – 112 с.
285950
  Дудин М.А. Время / М.А. Дудин. – Москва, 1969. – 255с.
285951
  Мухрат А. Время / А. Мухрат. – Москва, 1969. – 32 с.
285952
  Антокольский П.Г. Время / П.Г. Антокольский. – Москва, 1973. – 207с.
285953
  Сазонов М.Л. Время / М.Л. Сазонов. – Л., 1974. – 92с.
285954
  Дудин М.А. Время : Стихотворения 1964-1967 / М.А. Дудин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 253с.
285955
  Трифонов Ю.А. Время / Ю.А. Трифонов. – Свердловск, 1975. – 123с.
285956
  Лозовой Б.А. Время / Б.А. Лозовой. – М., 1975. – 96с.
285957
  Тобольский И.Г. Время / И.Г. Тобольский. – Москва, 1978. – 64с.
285958
  Заславский Р.З. Время / Р.З. Заславский. – К., 1978. – 87с.
285959
  Веян А. Время : стихи / А. Веян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
285960
  Прокушев Ю.Л. Время / Ю.Л. Прокушев. – Москва, 1980. – 636 с.
285961
  Тлегенов Б. Время : роман / Б. Тлегенов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1985. – 400 с.
285962
  Смирнов В.Л. Время / В.Л. Смирнов. – М., 1985. – 158с.
285963
  Бикбаев Р.Т. Время / Р.Т. Бикбаев. – М., 1986. – 238с.
285964
  Кодак Н.Ф. Время / Н.Ф. Кодак. – К, 1987. – 195с.
285965
  Хомич Н. Время : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2014. – № 1/2. – С. 24-132. – ISSN 0131-8136
285966
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1975. – 54с.
285967
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1975. – 64с.
285968
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1978. – 191с.
285969
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1979. – 189с.
285970
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона". О жизни и творчестве М.А. Шолохова / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1975. – 71с.
285971
  Понизовский В.М. Время "Ч" / В.М. Понизовский. – М., 1968. – 174с.
285972
  Травьесо Х. Время "Ч" / Х. Травьесо. – М, 1988. – 159с.
285973
   Время "Ч": Публицист. очерки (о сегодняшнем дне Сов. Армии). – Нижний Новгород, 1991. – 191с.
285974
  Козлов И.Д. Время "Ч": Рассказы. / И.Д. Козлов. – М., 1987. – 268с.
285975
  Кутырев В.А. Время Mortido // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – C. 18-29. – ISSN 0042-8744
285976
  Шелестов Д.К. Время Алексея Рыкова / Д.К. Шелестов. – М., 1990. – 349с.
285977
  Возовиков В.С. Время алых снегов / В.С. Возовиков. – Москва, 1976. – 224с.
285978
   Время алых снегов.. – М., 1973. – 96с.
285979
  Мердок А. Время ангелов. Единорог: Романы. / А. Мердок. – С.-Пб., 1995. – 552с.
285980
  Муратханов В. Время безветрия : проза: повесть // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 9-24. – ISSN 0130-7673
285981
  Больных А.Г. Время белых ночей / А.Г. Больных. – Свердловск, 1990. – 157с.
285982
  Тихоплав В.Ю. Время Бога : голос из далека / Виталий и Татьяна Тихоплав. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 256 с. – ISBN 5-17-035836-9
285983
   Время больших дел.. – М., 1986. – 415с.
285984
  Полянкер Г.И. Время больших надежд : роман, рассказы о писателях / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1985. – 344 с.
285985
  Паустовский К.Г. Время больших ожиданий / К.Г. Паустовский. – Одесса : Кн. изд-во, 1961. – 212 с.
285986
  Паустовский К.Г. Время больших ожиданий : Повесть, рассказы / К.Г. Паустовский. – Одесса : Маяк, 1977. – 376 с. – (Морская библиотека ; Кн. 12)
285987
  Тепер Е.М. Время больших перемен / Е.М. Тепер. – Москва, 1975. – 31с.
285988
   Время больших перемен.. – М., 1973. – 159с.
285989
  Михайлов Эдуард Время больших рыб : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 106-109 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
285990
  Самохин Н.Я. Время больших снегопадов. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1977. – 296с.
285991
  Поволяев В.Д. Время большой воды / В.Д. Поволяев. – М., 1982. – 319с.
285992
   Время борьбы. – М., 1987. – 45с.
285993
  Тычинин В.В. Время бросать камни / В.В. Тычинин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 416с.
285994
  Стариков В.А. Время бросать камни. / В.А. Стариков. – М, 1977. – 272с.
285995
  Иванов А.М. Время было военное: Повести / А.М. Иванов. – Волгоград, 1988. – 270с.
285996
  Волошин А.Н. Время быть / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1976. – 349с.
285997
  Сотник Л.А. Время быть красивой / Л.А. Сотник. – Донецк, 1966. – 32с.
285998
  Литвинцева Л.В. Время в естественном языке и в системах искусственного интеллекта / Л.В. Литвинцева, В.Н. Дембовская. – М., 1986. – 21с.
285999
  Клупт М.А. Время в жизни человека / М.А. Клупт. – М., 1985. – 78с.
286000
  Молчанов Ю.Б. Время в классической и релятивистской физике / Ю.Б. Молчанов. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
<< На початок(–10)281282283284285286287288289290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,