Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)281282283284285286287288289290(+10)В кінець >>
284001
  Карасьов М. "Вплинути на хід літературного процесу може тільки об"єктивна критика" / розмову записав Петро Сорока // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 8-9
284002
  Просяннікова Г. [Вплив російських літераторів на становлення та розвиток напрямків новогрецької літератури (1918-1940) (А. Ембрікос, Я. Рицос, В. Маяковський, В. Хлєбніков)] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 215-221


  Статтю присвячено оглядові впливу російських літераторів на становлення тарозвиток напрямків новогрецької літератури, зокрема вплив на поетичну творчість соціально-політичної кон’юнктури, яка сприяла розвиткові паралельних тенденцій. В статье ...
284003
  Доросевич М. Вплив реформи 1861 р. на становище України у працях істориків української діаспори // Наукові записки : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 408-419. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1


  Джерельне підґрунтя статті склали праці істориків з української діаспори, найбільш яскравих представників державницької школи в українській історіографії, таких як О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко.
284004
  Харук К.Б. Вплив реформи місцевого самоврядування в Україні на формування та розвиток трудового потенціалу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 73-78. – ISSN 2222-4459
284005
  Ван Б. Вплив реформи юаню на торгівельну конкурентоспроможність Китаю: емпіричне дослідження / Б. Ван, С. Хунг // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 33-39. – ISSN 1998-6068
284006
  Мірошниченко М.О. Вплив реформування освіти за Болонським процесом на регулювання освіти в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 147-148


  Основні принципи Болонської Декларації, підписаної міністрами освіти європейських країн 19 червня 1999 року.
284007
  Дмишук О. Вплив реформування освітньої системи Російської Імперії на розвиток Київської духовної академії (1819–1917 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 3-8
284008
  Шайда О.Є. Вплив реформування пенсійної системи на зайнятість населення в Україні / О.Є. Шайда, Г.В. Кривунь // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.5. – С. 304-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто питання використання у Німеччині енергетичних плантацій як джерела поновлювальної енергеї. Висвітлено проблеми запровадження плантацій з коротким оборотом енергії. Розглянуто перспективи подальшого функціонування біоплантацій у країні.
284009
  Басиста А. Вплив реформування Ради Європи на нормотворчу функцію організації // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 160-163
284010
   Вплив речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів / П. Цапенко, О. Можеїтова, М. Мірошниченко, Т. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-34. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів. Показана відсутність дії речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів. Іnfluence of substance P on hepatocytes" membrane potential was studied. Absence of effects of substance P on ...
284011
  Цапенко П.К. Вплив речовини Р на функціональний стан гепатоцитів в умовах in vivo та in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Цапенко Петро Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
284012
  Цапенко П.К. Вплив речовини Р на функціональний стан гепатоцитів в умовах in vivo та in vitro : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Цапенко Петро Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 134 л. – Бібліогр.: л. 114-134
284013
  Картузов Є.П. Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 115-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
284014
  Кондратюк О.І. Вплив ризиків на господарську діяльність підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
284015
  Сич Є.М. Вплив ризиків на процес реального інвестування : інвестиції / Є.М. Сич, В.П. Ільчук, О.Є. Сич // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 107-113 : Табл., рис.
284016
  Романенко Л.Ф. Вплив ризиків на управління оборотним капіталом / Л.Ф. Романенко, С.С. Нестеренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 237-140


  Запропоновано вплив ризиків на управління оборотним капіталом. Виділено рекомендації щодо проведення оцінки ризику в управління окремими елементами оборотного капіталу на підприємстві.
284017
  Нетреба Ірина Олександрівна Вплив ризиків на формування стратегій впровадження та вдосконалення інформаційного забезпечення управління // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто різні види ризиків, що можуть виникати на етапах упровадження та вдосконалення інформаційних технологій. Встановлено взаємозв"язки між ризиками зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Розроблено матрицю стратегічних напрямів ...
284018
  Кириченко О.А. Вплив ризиків при здійсненні М&А : економіка та управління підприємствами / О.А. Кириченко, О.В. Ваганова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 110-116 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
284019
  Книш М.Г. Вплив ризику на результат консалтингового проекту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 223-231
284020
   Вплив ризогуміну на вміст білка та лектинову активність сої за різних умов азотного живлення / В. Белава, Є. Конотоп, О. Панюта, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив різних умов азотного живлення за наявності чи відсутності передпосівної обробки насіння мікробіологічним препаратом "Ризогумін" на вміст білка та гемаглютинувальну активність лектинів рослин сої у фази цвітіння та наливу бобів. ...
284021
  Кияк М.Т. Вплив Римо-католицької Церкви на процеси демократизації у другій половині ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-115. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
284022
  Бойко І.Й. Вплив римського приватного права на розвиток правового регулювання цивільних відносин в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 87-96. – (Серія юридична ; Вип. 2)
284023
  Гайдуцький І.П. Вплив ринкових реформ на залучення прямих іноземних інвестицій у країнах СНД // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 22-27
284024
  Бора Актан Вплив ринкового портфелю у текстильній, шкіряній та швацькій галузях Туреччини: підхід на основі діагональної моделі Шарпа : наукове життя за рубежем / Бора Актан, Цзя Ванг, Саша Жикович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 268-282 : Табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788
284025
  Лєсная О.С. Вплив ринкової інфраструктури на розвиток підприємництва на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 116-121. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
284026
  Холод Н. Вплив ринкової трансформації економіки на функціональний розподіл доходів населення в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 152-157. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
284027
  Цибульська Л.О. та інш. Вплив ринку інтелектуальної власності на інноваційну діяльність // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – С. 17-26. – (Економічні науки ; Вип. 2 (22)). – ISSN 2225-6725
284028
  Січкаренко К. Вплив ринку праці на структуру вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 55-56. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені результати дослідження зв"язку між сучасними тенденціями на національному ринку праці та структурними і регіональними зрушеннями у вищій освіті. Розглянуто основні чинники цього процесу, обґрунтовано причини непропорційної підготовки ...
284029
  Дмитрієва О.А. Вплив ринку фінансових послуг на інвестиційний процес : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 20-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
284030
  Івахненко І. Вплив ринку цінних паперів на інвестування в реальний сектор економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-67. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості фінансування реального сектору економіки через використання інструментів та механізму ринку цінних паперів, а також розглянуто можливість формувати в Україні інвестиційну базу за рахунок фінансових джерел залучених на ...
284031
  Язвінська Олена Станіславівна Вплив рівнів домагань у подружжі на сімейні стосунки : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Язвінська Олена Станіславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
284032
  Омельчук С.М. Вплив рівноприскореного обертового руху на згинні коливання біморфного п"єзокерамічного стержня // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджується вплив рівноприскореного обертового руху на усталені згинні коливання біморфного стержня, один кінець якого жорстко закріплений, а другий вільний. Розв"язок задачі, сформульованій в рухомій, зв"язаній зі стержнем системі координат, ...
284033
  Нечипоренко В. Вплив рівня витрат на ведення справи на структуру страхового портфеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-18. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттіi розглядається аналіз страхового портфеля (структури страхових платежів по видах страхування), рентабельність окремих страхових продуктів i всього портфеля, а також вплив на них рівня витрат на ведення справи. В статье рассматривается анализ ...
284034
  Рябець К. Вплив рівня екологічної правосвідомості громадян на кількість адміністративних правопорушень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 44-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
284035
  Рябець К. Вплив рівня екологічної правосвідомості громадян на кількість адміністративних правопорушень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 44-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
284036
  Рябець К. Вплив рівня екологічної правосвідомості громадян на кількість адміністративних правопорушень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
284037
  Приходько В.В. Вплив рівня економічної безпеки на соціальний стан України // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 31-40. – (Економіка ; Т. 2, № 2). – ISSN 1992-2558
284038
  Ревнівцева О.В. Вплив рівня життя населення на формування соціальної структури суспільства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 246-253. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
284039
  Кельдер Т.Л. Вплив рівня життя населення україни на трудовий потенціал держави / Т.Л. Кельдер, Д.П. Одинець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 115-121. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
284040
  Загробська А.Ф. Вплив рівня зарплати на міграцію населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 47-56 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
284041
  Марциняк-Дорош Вплив рівня змісту життя на формування образу власного Я у жінок з надмірною вагою та ожирінням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 81-84. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується кореляція між образом Я та рівнем відчуття змісту життя у жінок за надмірною вагою і ожирінням та хворих на цукровий діабет. У роботі аналізується те, що ці жінки виявляють негативний образ самих себе, що впливає на зниження ...
284042
  Кліяненко Б.Т. Вплив рівня і якості життя населення на розвиток туризму в регіонах України / Б.Т. Кліяненко, Р.О. Кратінов // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 1681-6277
284043
  Чорна О.Є. Вплив рівня інфляції на вартість короткострокового позикового капіталу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 92-99
284044
  Огородник Оксана Зіновіївна Вплив рівня лізину, метіоніну і треоніну в раціоні на обмін речовин та вміст гормонів у крові свиней породи велика біла х Ландрас : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.04 / Огородник О.З.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-тут біології тварин. – Львів, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв.
284045
  Корчинський В.Є. Вплив рівня міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів і заробітної плати на внутрішню міграцію населення України / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-54.
284046
  Корчинський В.Є. Вплив рівня міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів і заробітної плати на внутрішню міграцію населення України / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-54. – Бібліогр.: с. 47-51


  Розглянуто головні економічні чинники внутрішньої міграції населення й теоретичні підвалини гіпотези Тібу. Оцінено вплив міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів та заробітної плати на внутрішню міграцію населення України в 1999-2006 ...
284047
   Вплив рівня нейротизму на характер ЕЕГ людини при сприйнятті "нюхового плацебо" / А.О. Чернінський, І.Г. Зима, М.Ю. Макарчук, С.А. Крижановський, Н.Г. Піскорська, С.В. Тукаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що часткова активація неокортекса, яка супроводжує сприйняття людиною "нюхового плацебо", певною мірою визначається рівнем нейротизму індивідів. Особи з високим рівнем нейротизму виявилися більш реактивними за змінами ЕЕГ. Отримані дані ...
284048
  Слюсаренко В.Є. Вплив рівня оподаткування на розвиток економіки або її тінізацію // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 92-100. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
284049
  Ткачук Т.П. Вплив рівня освіченості родини на вибір мови респондентом в умовах українсько-російського білінгвізму // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 125-129. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
284050
  Підоріна Людмила Вплив рівня сформованості навчальної діяльності на зміст профільної освіти з географії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
284051
   Вплив рівня фонового забруднення на електричні неоднорідності в розплавних монокристалах CdTe та Cd1-хZnхTe[подано формулу] / С.В. Біляєв, В.П. Велещук, О.В. Ляшенко, В.А. Гнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 301-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто ростові та чисто кристалізаційні причини нерівномірного розподілу фонових домішок у розплавних монокристалах. Аналізуються особливості високоомного стану монокристалів CdTe з утворенням канальної провідності. Показано ...
284052
  Ковальчук Богдан Вплив рідинного наповнення на рух циліндричного резервуару на маятниковому підвісі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 137-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Досліджується траєкторія руху резервуару на маятниковому підвісі при різних співвідношеннях маси рідини і резервуару. Система збуджується моментом з круговим годографом, що приводить до режиму руху на вільній поверхні типу кругової хвилі. Показано, що ...
284053
  Козерецька І.А. Вплив різних алелів локусу Delta на життєздатність Drosophila virilis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 25-29. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Встановлен сублетарну дію нейрогенного гена Delta в гетерозиготі у Drosophila virilis
284054
   Вплив різних доз N-стеароїлетаноламіну на рівень тривожності алкоголізованих щурів / О. Бондаренко, Н. Гула, М. Макарчук, Т. Горідько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-69. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували поведінку (рівень тривожності) щурів в хрестоподібному припіднятому лабіринті (ХПЛ) в нормі, після вживання алкоголю, а також при вживанні алкоголю і введенні на його фоні N-стеароїлетаноламіну (NSE) в дозі 0.1 та 5 мг/кг. Виявлено, що ...
284055
  Головатюк Є. Вплив різних доз азотних добрив на вміст фотосинтетичних пігментів та сульфоліпіду у листках рослин сої / Є. Головатюк, О. Ситар, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фізіолого-біохімічні параметри рослин сої за умов підживлення ґрунту різними дозами азотних добрив. З"ясовано, що високі концентрації азоту (N180P60K60) негативно впливали на вміст компонентів фотосинтетичних мембран - хлорофілу а, ...
284056
   Вплив різних доз інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду на слизової оболонки сліпої кишки щурів / М.С. Єна, Г.М. Кузнєцова, О.В. Линчак, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 6 (120). – С. 21-27. – ISSN 2313-1780


  Попередження розвитку злоякісних новоутворень та лікування онкохворих.
284057
  Кондратюк Ю. Вплив різних доз мінерального азоту на загальний вміст білка коренів та бульбочок сої, інокульованої штамами Bradyrhizobium japonicum із контрасними симбіотичними характеристиками / Ю. Кондратюк, П. Маменко, С. Коць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-41. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Дослідити динаміку змін загального вмісту білка коренів та бульбочок сої за інокуляції контрастними за симбіотичними характеристиками штамами Bradyrhizobium japonicum в умовах різного забезпечення мінеральним азотом. Насіння сої інокулювали активним ...
284058
  Фролова А.О. Вплив різних методів обробки даних мікроарей експериментів на визначення профілів експресії генів в зразках ракових пухлин молочної залози людини / А.О. Фролова, В.С. Бондаренко, М.Ю. Оболенська // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 198. – ISSN 1562-1774
284059
  Галаманжук Л.Л. Вплив різних підходів до навчання основним рухам на фізичну підготовленість 4-річних хлопчиків із існуючими варіантами рухової асиметрії // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
284060
  Рибалко А.В. Вплив різних режимів офтальмофотостимуляції на функціональний стан серцево-судинної системи : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Рибалко Алевтина Володимирівна ; Черк. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 130-174
284061
  Рибалко А.В. Вплив різних режимів офтальмофотостимуляції на функціональний стан серцево-судинної системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Рибалко Алевтина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
284062
  Біденко В.М. Вплив різних рівнів мікроелементів кобальту, йоду, міді на продуктивність, якість продукції та деякі показники резистентності організму корів в умовх радіоактивного забруднення сільскогосп. угідь. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.00.32.,06.02.02 / Біденко В.М.;. – Житомир, 1996. – 27л.
284063
  Лопушняк В.І. Вплив різних систем удобрення на азотний фонд темно-сірого опідзоленого грунту Західного Лісостепу України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
284064
  Короп. О.А. Вплив різних способів СПВ на фукнціонально-морфологічний стан слизової оболонки блунку : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.27 / Короп. О. А.; Хар. держ. мед. ін-т. – Х., 1994. – 17л.
284065
  Аттіла Комі Джіджону Вплив різних технологій застосування мінеральних добрив на урожай та якість зерна проса на черноземі опідзоленому важкосуглинковому лівобережному лісостепу України. : Автореф... наук: 06.01.04 / Аттіла Комі Джіджону; Інст. грунтознавства та агрохім. – Х., 1999. – 18л.
284066
  Пінту Луіс Дуарте Вплив різних технологій застосування мінеральніх добрив на продуктивність та якість насіння соі на Чорноземні опідзоленому вожкосуглинковому лівобережного лісостепу України : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.04 / Пінту Луіс Дуарте; Ін-т грунтознавства та агрохіміх ім. О.Н.Соколовського УААН. – Х., 1998. – 20л.
284067
  Лисенко Ганна Леонідівна Вплив різних технологічних факторів на відтворювальні якості кнурів-плідників м"ясних порід : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.02.04 / Лисенко Ганна Леонідівна; Сумський держ. аграрн. ун-тет. – Суми, 2000. – 19л.
284068
  Мазур Ю.П. Вплив різних типів деформацій на електроопір високоентропійного стопу CrMnFeCoNi / Ю.П. Мазур, Р.В. Остапенко, М.П. Семенько // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. рада : А.Г. Наумовець, М.С. Бродин, С.В. Комісаренко [та ін.]. – Київ : РВВ ІМФ, 2016. – Т. 14, вип. 4
284069
  Шуган Тетяна Богданівна Вплив різних типів погоди на розумову працездатність студентів залежно від їх рухової активності : Дис. ...канд.біологічних наук:03.00.13 / Шуган Тетяна Богданівна; Тернопільський держ.пед.ун-тет ім.Вол.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 135л. + Додатки:л.123-135. – Бібліогр.:л.103-123
284070
  Шуган Тетяна Богданівна Вплив різних типів погоди на розумову працездатність студентів залежно від їх рухової активності : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Шуган Т.Б.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв.
284071
  Колісник А.В. Вплив різних форм азоту та біостимулятора "тритан" на ріст та азотний обмін проростків ншениці / А.В. Колісник, М.М. Мусієнко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 3/4. – С. 28-33. – ISSN 2078-9912
284072
  Торгало Є. Вплив різних форм кверцетину на пероксидне окиснення ліпідів при експериментальній цереброваскулярній патології (геморагічному інсульті) / Є. Торгало, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Серцево-судинні захворювання серед, яких значне місце посідають інсульти є одними з найнебезпечніших та найпоширеніших захворювань населення. Сьогодні відомо, що цереброваскулярні захворювання складають від 30? до 50? хвороб серцево-судинної системи. ...
284073
   Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорноземів типових на чисельність мікроартропод / К.Б. Новосад, С.В. Рєзнік, Д.В. Гавва, Ю.О. Сотников // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 72. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
284074
  Мендусь Є.Я. Вплив рішень Венеціанської комісії на модернізацію Конституції України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 138-141. – ISSN 2220-1394
284075
  Гандзюк І. Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на діяльність Конституційного Суду України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 25-27. – ISBN 978-617-7069-17-0
284076
  Ляшенко Н.А. Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на правову систему України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 358-363. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано правовий статус рішень Європейського суду з прав людини та їх вплив на правову систему України, наукова доктрина українських вчених та практиків – фахівців у галузі права та деякі рішення ЄСПЛ. Внесено ряд пропозицій щодо ...
284077
  Гулейкова Л.В. Вплив роботи Дністровського гідровузла на структурні показники зоопланктону транскордонної ділянки середнього Дністра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 170-173. – Бібліогр.: 4 назви
284078
  Тарасенко І. Вплив роботи за монітором персонального комп"ютера на механізми зорового сприйняття / І. Тарасенко, Т. Куценко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-29. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив роботи за монітором комп"ютера на показники темнової адаптації, ілюзіометрії та периферичного розпізнавання образів. Виявлено підвищення швидкості паличкової адаптації після години роботи за комп"ютером. Помічено тенденцію до швидшої ...
284079
  Джі Хонг Дінг Вплив робочого стресу на робітників галузі високих технологій = demonstrating the effect of job stress on high-technologi workers / Джі Хонг Дінг, Хунг Вен Лі, Яо Веі Ку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 367-372 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1993-6788
284080
  Калашник Н.Г. Вплив розвивальних видів читання на формування естетичного і морального світогляду майбутніх фахівців / Н.Г. Калашник, Орел-Халік // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 128-135
284081
  Дзюба М.Т. Вплив розвитку високоточної зброї на глобальну стабільність / М.Т. Дзюба, В.С. Стрільчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 174-177


  У статті проведено аналіз розвитку високоточної зброї в світі загалом та в Сполучених Штатах Америки і Російської Федерації зокрема. Розкриті основні тенденції в цій сфері. У висновку запропоновано ряд можливих методів для вирішення проблеми. На ...
284082
  Варналій З.С. Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно-комунікаційних технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва / З.С. Варналій, П.Л. Клевчік // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 7/8 (170/171). – С. 65-69
284083
  Щавінський Ю.В. Вплив розвитку інформаційних технологій на інформаційну беспеку держави: психологычний аспект / Ю.В. Щавінський, І.Ю. Щавинська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 193-202. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
284084
  Колодізєв О.М. Вплив розвитку реального і банківського секторів національної економіки на підвищення рівня ії конкурентоспроможності на етапі європейської інтеграції / О.М. Колодізєв, С.О. Колодізєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 161-170
284085
  Сидоренко В.К. Вплив розвитку технологій на формування середовища людської життєдіяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 3-9. – (Педагогіка ; № 3)
284086
  Купчак В.Р. Вплив розвитку туризму на демоекономічну ситуацію в Івано-Франківській області // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 90-92
284087
  Кімлик К.К. Вплив розвитку туризму на екологію (на прикладі АР Крим) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С.106-109 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
284088
  Грущинська Н.М. Вплив розвитку туристичного бізнесу в Україні на інші сфери економічної діяльності // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – С. 39-46. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X
284089
  Данкевич А.Є. Вплив розмірів землекористувань на рівень виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 29-33. – ISSN 2221-1055
284090
  Файдиш О.М. Вплив розмірів кристалів на люмінесценцію твердого розчину антрацен-нафтацена / О.М. Файдиш, А.Г. Жуков. – Київ, 1956. – [6] c. – Окр. відбиток : Фізичний збірник КУ, № 9, 1956
284091
  Капулло М.В. Вплив розмірності простору проектування на відновлення оптичного хвильового фронту за тестом Хартмана / М.В. Капулло, А.В. Коваленко, В.Н. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 264-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено залежність точності відновлення хвильового фронту від кількості мод апроксимації. Показано існування ефективної кількості мод, що мінімізують помилку відновлення. Запропоновано спосіб оцінки ефективної кількості мод за експериментальними ...
284092
  Скрипник Ю.В. Вплив розмірності системи на перебудову спектрів елементарних збуджень у домішкових кристалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Скрипник Ю.В. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назв.
284093
  Буланий О.О. Вплив розміру митного тарифу на надходження до деравного бюджету України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-7. – Бібліогр.: на 12 пунктів
284094
  Дьолог Т.І. Вплив розміру сільськогосподарського підприємства і його виробничої спеціалізації на економічну ефективність діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 118-123 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
284095
  П"ятецька О.В. Вплив розміщення актуаторів на ефективність активного демпфування коливань в"язкопружних пластин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 91-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено вплив розміщення прямокутних актуаторів на прямокутних в"язкопружних пластинах на різницю потенціалів, яку необхідно підвести до них для компенсації механічного навантаження. Представлені прості формули, які дають можливість розрахувати ...
284096
  Жукова В.С. Вплив розміщення системи аерації та ефективність очищення стічних вод у біореакторах / В.С. Жукова, С.А. Саблій // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 83-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
284097
  П"ятецький В.О. Вплив розподілених сенсорів та актуаторів на параметричні коливання прямокутної пластини з жорстко закріпленими краями / В.О. П"ятецький, О.В. Карнаухова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 138-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджується вплив розподілених сенсорів та актуаторів на межі головної області динамічної нестійкості прямокутної пластини з жорстко закріпленими краями, коли на актуатор подається різниця потенціалів, пропорційна струму або першій похідній за часом ...
284098
  Зарапіна Ю. Вплив розподілу доходів у країнах ОЕСР на соціальну диференціацію в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 83-91. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
284099
  Мандибура В.О. Вплив розподільчої політики на формування "Середнього класу" в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-25. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто проблеми формування "середнього класу" з представників найманої праці вищої та найвищої кваліфікації та вплив на цей процес політики доходів. Показано аномалії та патологічні негативні прояви, що мають місце у державній політиці доходів, ...
284100
  Хомра О.У. Вплив розселення на розвиток міграційних процесів : населення.Трудові ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 36-42
284101
  Колобродов Сергій Валентинович Вплив розсіяного в оптичній системі випромінювання на якість зображення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.07 / Колобродов Сергій Валентинович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 2000. – 16л.
284102
  Ковальчук В.І. Вплив розчинених фуллеренів С60 на коефіцієнт самодифузії молекул бензолу / В.І. Ковальчук, Л.О. Комарова, Є.П. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 428-430. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом квазіпружного розсіяння повільних нейтронів досліджений вплив фуллеренів С60, розчинених у бензолі, на коефіцієнт самодифузії D молекул бензолу. Встановлено, що після розчинення фуллерену у бензолі величина D зменшується (-15%), в той час, як ...
284103
  Давиденко С.В. Вплив розширення внутрішнього ринку на економічне зростання України / М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.93-101.
284104
  Олефіп В.К. Вплив розширення Європейського Союзу на іноземні інвестиції і зовнішню торгівлю послугами в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.102-116. – ISSN 1605-7988
284105
  ШпакД.Р Вплив розширення Європейського Союзу на регіональну інтеграцію України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 393-405. – ISBN 966-7196-06-2
284106
  Загородній І.П. Вплив розширення ЄС на Україну // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 212-218. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
284107
  Гладковський Р.В. Вплив розширення НАТО на геополітичне положення України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 290-297. – Бібліогр.: 6 назв
284108
  Ємішянц О.Б. Вплив рольових очікувань на задоволеність шлюбом // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 364-368. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  У статті показано доцільність вивчення стосунків між подружжям, розглядається вплив рольових очікувань чолоовіків та жінок на задоволеність шлюбом. Відмічено розбіжності рольових очікувань чоловіків та жінок. Проаналізовано, які термінальні цінності ...
284109
  Емішянц О.Б. Вплив рольових очікувань на задоволеність шлюбом
284110
  Столярова А.А. Вплив романських та германських мов на формування сучасної грецької юридичної термінології (на прикладі термінів, що містяться у чинних кримінальному та кримінально-процесуальному кодексах Греції) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 319-323. – ISBN 978-966-581-885-4
284111
  Піпченко Н.О. Вплив російських соціальних медійних платформ на зовнішньополітичну комунікацію держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 1. – С. 134-139


  У статті описано перспективи впливу нових засобів інформації на стабільність зовнішньополітичної комунікації Російської Федерації. Автор пропонує комплексно розглянути роль нових медіа як інструменту зовнішньої та внутрішньої комунікації, тому що ...
284112
  Савельєва Ю. Вплив російсько-грузинської війни 2008 р. на перспективу врегулювання грузинськ-абхазького та грузинсько-осетинського конфліктів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 46-47
284113
  Дорошко М. Вплив російського фактора на євроінтеграційний вибір України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 46-48. – ISSN 1728-6220
284114
  Будкін В.С. Вплив російського фактору на національну економічну безпеку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 10-13
284115
  Менцель Т. Вплив російської мови на флективну морфологію білорусько-російського та українсько-російського змішаного мовлення / Т. Менцель, Г. Хентшель // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 32-57. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про вплив російської мови на флективні структури білорусько-російського та українсько-російського змішаного мовлення, поширених відповідно на території Білорусі та України. Матеріалом дослідження є два корпуси записів спонтанних ...
284116
  Довгаль І. Вплив російської революції 1905 року на розвиток революційного руху в Галичині / І. Довгаль. – Київ, 1952. – 64с.
284117
  Волошенко І.О. Вплив Російської Федерації на забезпечення обороноздатності пострадянських держав Центральної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 37-47. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано проблеми розбудови збройних сил нових неза- лежних держав Центральної Азії, а також їх потенціал. Визначено особливу роль Російської Федерації для підтримки військово-політичного становища кожної з держав. Критично оцінено роль ...
284118
  Семак Б.Б. Вплив рослинних барвників і способів фарбування на якість забарвлення тканини з білкових, целюлозних і поліамідних волокон. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.19.08 / Семак Б.Б.; Мін-во освіти Укр.Киів держ.торг.-екон.ун-т. – К, 1997. – 17л.
284119
  Проценко Г.Д. Вплив рослинного покриву на температуру грунту // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 25-30 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 20)
284120
   Вплив росту карциноми легені Льюїс на цитотоксичну активність ефекторів вродженого імунітету / Є.В. Опейда, Л.М. Сківка, О.Г. Федорчук, Н.М. Храновська, В.В. Позур, М.П. Рудик, Н.В. Сенчило, В.В. Шепелевич, В.М. Святецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 111-117. – (Серія: біологія ; № 1 (62), спец. вип.). – ISSN 2078-2357
284121
  Настюк М.Г. Вплив руслових деформацій на морфометричні та гідравлічні характеристики русла р. Прут в м. Чернівці за період 1969-2009 рр. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 86-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
284122
  Ободовский О.Г. Вплив руслоформуючих витрат води на формування русел середніх і малих річок Української РСР / О.Г. Ободовский, С.М. Лісогор, Є.С. Цайтц // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 23-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 32)
284123
  Мельничук О.М. Вплив рутину, кверцетину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення скелетного м"язку жаби : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.02 / Ольга Миколаївна Мельничук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
284124
  Мельничук Ольга Миколаївна Вплив рутину, кверцетину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення скелетного м"язу жаби : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Мельничук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168 л. + Додатки: л.154-168. – Бібліогр.: л.129-153
284125
  Лимарченко О.С. Вплив рухомості еліптичного резервуару на нелінійне хвилеутворення на поверхні рідини / О.С. Лимарченко, І.С. Ружицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 81-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядається рух еліптичного резервуару при кінематичних збуреннях вільної поверхні і силовому збудженні руху резервуару. Резервуар рухається поступально в горизонтальній площині. Показано, що рухомість резервуару сприяє підсиленню енергообміну між ...
284126
  Іванісік А.І. Вплив руху фокальної області самофокусування на спектр антистоксового вимушеного комбінаційного розсіювання / А.І. Іванісік, Д.В. Федін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-50. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 2)


  Робота містить результати розрахунків частоти та спектральної ширини антистокової компоненти вимушеного комбінаційного розсіювання в толуолі залежно від швидкості руху фокальної області самофокусованого збуджуючого випромінювання. Основний висновок ...
284127
   Вплив С60-фулерену, доксорубіцину і їх комплексу на пухлинні та нормальні клітини мишей лінії BALB/c / С.В. Прилуцька, Г.В. Діденко, Ю.М. Кічмаренко, О.О. Круць, Г.П. Потебня, В.В. Черепанов // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 1. – C. 60-65. – ISSN 1995-5537
284128
  Черняк О. Вплив Саймона Кузнеця на розвиток економетрики та економіки навколишнього середовища / О. Черняк, О. Комашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-100. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Емпіричні та теоретичні дослідження С. Кузнеця в теорії економічного зростання та економічного розвитку, здійснені у 1940-1960-х роках, стали джерелом розбудови економетричних моделей у цих галузях. Ідеї С. Кузнеця поклали початок двом помітним ...
284129
  Молодченкова О.О. Вплив саліцилової кислоти на протеіназно-інгібіторну систему озимої пшениці та їх участь у формуванні стійкості до фузаріозу. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.04 / Молодченкова О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 19л.
284130
  Момот А.І. Вплив самоузгодженого заряджання порошинок на електродинамічні процеси у запорошеній плазмі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - "теоретична фізика" / Момот А.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 122л. – Бібліогр.: л.109-122
284131
  Момот А.І. Вплив самоузгодженого заряджання порошинок на електродинамічні процеси у запорошеній плазмі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Момот А.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
284132
  Рой А.Т. Вплив Сан-Франциської мирної конференції 1951 року на міжнародні відносини повоєнного періоду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
284133
  Примаченко І.В. Вплив санкцій Ради Безпеки ООН на економіку транзитивних країн (на прикладі Союзної Республіки Югославія) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 261-264
284134
  Хіміч В.В. Вплив сатичного електричного поля на гістерезис світлоіндукованого переходу Фредеріка в нематичній комірці / В.В. Хіміч, М.Ф. Ледней // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 25
284135
  Довгопола А.В. Вплив сахаридів на електропровідність водних розчинів електролітів / А.В. Довгопола, О.М. Алексєєв, С.Ю. Ткачов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 7-8
284136
  Мусієнко М.М. Вплив свинцю на еколого-фізіологічні показники рослин / М.М. Мусієнко, О.І. Косик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-40. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Проаналізовано рівень забруднення та шляхи надходження важких металів в атмосферу і грунт міста Києва. Розглянуто вплив свинцю на фізіолого-біохімічні параметри рослин.
284137
  Соболь Т.В. Вплив світових запитів на формування вітчизняної української освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 203-205


  Сучасна українська освіта залучена до процесу формування єдиного європейського простору, цінностей, якості та культурної спрямованості освіти, що включає в себе принцип антропоцентризму, який визначає відповідні взаємовідношення студентів та викладачів ...
284138
  Баторшина А.Ф. Вплив світових інтеграційних процесів на функціонування та розвиток вітчизняного ринку цінних паперів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 252-258. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
284139
  Грушова А. Вплив світових конференцій на формування "жіночої політики" ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 71-74. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Стаття визначає основних параметрів міжнародних режимів гендерної рівності в контексті роботи ООН. Вона містить огляд та аналіз основних інституційних, політичних та нормативних систем, що приділяють увагу питанню захисту жінок. Таким чином, вона ...
284140
  Татаріна Т. Вплив світових тенденцій в страхуванні на розвиток вітчизняного ринку перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 54-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-7923
284141
  Бєдная В.Б. Вплив світових тенденцій на розвиток соціальної інфраструктури в країнах Європейського Союзу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 73-86.
284142
  Грамчук А.В. Вплив світових тенденцій на становлення громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 29-33. – ISBN 966-628-108-8
284143
  Кібальник Л.О. Вплив світових фінансових криз на місце України в геоекономічному просторі / Л.О. Кібальник, І.С. Подолян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 113, ч. 2. – С. 89-96


  У статті розкрито вплив світових фінансових криз на макроекономічні показники та зовнішньоекономічну діяльність України. Визначено, що саме криза 2008-2009 років спричинила найсуттєвіший негативний вплив на рівень розвитку вітчизняної економіки. ...
284144
  Шиндеров Б.В. Вплив світового соціалізму на національно-визвольний рух. / Б.В. Шиндеров. – Київ, 1982. – 48с.
284145
  Кудінович О. Вплив світового фондового ринку на управління акціонерними товариствами в умовах глобалізації бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 101-104. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні акцентовано увагу на глобалізації світового фондового ринку, а також внесено пропозиції щодо розвитку корпоративного управління. The attention in the economic research is concentrated on the globalization of the world stock market. The ...
284146
  Кудінович О.О. Вплив світового фондового ринку на управління акціонерними товариствами в уомвах глобалізації бізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 120-125. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
284147
  Кіца М. Вплив світової економіки на рекламний ринок сучасної преси // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 110-116. – ISSN 2078-1911
284148
  Новиков В. Вплив світової економічної кризи на засоби протекціонізму країн G20: останні тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 36-41
284149
  Михайляк І.В. Вплив світової економічної кризи на зовнішньоторговельні відносини України та Європейського Союзу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.1. – С. 300-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
284150
  Гончарова О.М. Вплив світової економічної кризи на металургійну промисловість України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 204-211


  У статті визначено причини і проблеми кризових явищ на вітчизняних металургійних підприємствах, досліджено вплив економічної кризи на українських виробників металопродукції та запропоновано основні заходи для подолання негативних наслідків.
284151
  Негрич О. Вплив світової економічної кризи на плани компаній щодо прямого іноземного інвестування // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 48-51. – ISSN 1728-9343
284152
  Майстренко Ю. Вплив світової економічної кризи на процеси трансформації в країнах Західних Балкан // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 4 (224). – С. 143-153. – ISSN 2409-9260
284153
  Мельник К.К. Вплив світової кризи на інфляційні очікування в країнах з режимом інфляційного таргетування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 94-102


  Проведено порівняльний аналіз зарубіжного досвіду реалізації режиму інфляційного таргетування під час світової кризи.
284154
  Кваша С.М. Вплив світової продовольчої кризи на формування державної стратегії розвитку АПК / С.М. Кваша, О.М. Синьоокий // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 60-67.
284155
  Глухова С.В. Вплив світової фінансово-економічної кризи на діяльність будівельної галузі України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 18-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
284156
  Прибиткова І.М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 148-155. – ISSN 1562-0905
284157
  Шутаєва О.О. Вплив світової фінансово-економічної кризи на розвиток корпоративного управління ТНК в умовах глобалізації / О.О. Шутаєва, В.В. Побірченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 1 (20). – С. 141-145
284158
  Сундук А.М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на розвиток продуктивних сил України: регіональний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 205-210
284159
  Вовк І. Вплив світової фінансово-економічної кризи на систему міжнародного стратегічного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 5-6
284160
  Гнибіденко І. Вплив світової фінансово-економічної кризи на соціальну сферу України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 64-74. – ISSN 0131-775Х
284161
  Нікіфоров П. Вплив світової фінансової-економічної кризи на макроекономічну ситуацію в Україні / П. Нікіфоров, Є. Ткач // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 342-347. – ISSN 0201-758Х
284162
  Руських К.М. Вплив світової фінансової кризи на банківський сектор Польщі, Угорщини та Чеської республіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 214-220


  Стаття розглядає прямий і непрямий вплив поточної фінансової кризи на банківську систему країн, що досліджуються. Наголошується необхідність злагоджених дій країн ЄС для подолання кризи. The paper deals with direct and indirect effect of the ongoing ...
284163
  Гусєв Я.О. Вплив світової фінансової кризи на діяльність банків з іноземним капіталом в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 133-144
284164
  Шайда О.Є. Вплив світової фінансової кризи на економіку України / О.Є. Шайда, Б.В. Вітровий // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.12. – С. 274-277. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
284165
  Яким О.Б. Вплив світової фінансової кризи на економічний розвиток країн Східної Європи / О.Б. Яким, І.Р. Боднар // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.12. – С. 299-302. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
284166
  Дяченко Б.І. Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат / Б.І. Дяченко, С.М. Рошко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 86-92. – ISSN 1562-0905
284167
  Кваша С.М. Вплив світової фінансової кризи на розвиток аграрного сектору вітчизняної економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 3-17
284168
  Вегера Н.А. Вплив світової фінансової кризи на розвиток банківської системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 405-407. – ISBN 978-966-188-219-4
284169
  Кучмій О.П. Вплив світової фінансової кризи на розвиток інформаційної сфери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 190-196


  The article is devoted to the problem of influence of world financial crisis on an informative sector. In the article the difference of consequences of world financial crisis is considered 2008 from previous -1997 and crises the "dot.com", certainly ...
284170
  Козоріз Г. Вплив світової фінансової кризи на розвиток страхового ринку України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 211-217. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
284171
  Свєтлакова М.А. Вплив світової фінансової кризи на соціально-політичне становище Італійської Республіки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 138-143. – ISSN 2077-1800
284172
  Квасниця О. Вплив світової фінансової кризи на стан розвитку малого підприємництва // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 268-271. – ISSN 1993-0259
284173
  Михайляк І. Вплив світової фінансової кризи на структуру зовнішньої торгівлі України / І. Михайляк, Г. Михайляк // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 333-335. – ISSN 0201-758Х
284174
  Залєтов О. Вплив світовой кризи на сучасний страховий ринок України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 95-100. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто сутність глобалізації світової економіки та її вплив на страховий ринок, запропоновано заходи державного регулювання ринку страхування в сучасних умовах.
284175
  Скриник О.Я. Вплив седиментації аерозольних частинок на коефіцієнт їх вертикальної турбулентної дифузії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 143-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі чисельного експерименту встановлено залежність часу взаємодії "важких" аерозольних частинок з турбулентними молями від швидкості седиментації. Запропоновано аналітичний вираз, який із задовільною точністю описує результати експерименту. ...
284176
  Перепаддя І.М. Вплив сек"юритизації активів на трансмісійний механізм монетарної політики в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 52-53
284177
  Урсуленко Г.В. Вплив сек"юритизації на систематичний ризик банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 544-546. – ISBN 978-966-188-219-4
284178
  Авдєєва С. Вплив семантики на морфологічну парадигматику змінних частин мови // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.18-27. – ISBN 966-7773-28-0
284179
  Германов В. Вплив сенсаційних журналістських матеріалів на підсвідомість аудиторії // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.54-56
284180
  Левицький Д. Вплив середньовічного міського права на формування правових систем країн Центральної та Східної Європи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 112-114. – ISSN 0132-1331
284181
   Вплив середовищ на кількісний вміст екзополісахаридів SPARASSIS LAMINOSA FR / І.О. Яшина, В.І. Діденко, М.М. Сухомлин, Н.А. Кухтик // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 112
284182
   Вплив серотоніну на кон"югацію та гідроксилювання жовчних кислот у печінці щурів / С. Атамнах, Є. Решетник, Ю. Левадянська, В. Барановський, С. Весельський, П. Янчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 124-127. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
284183
  Тананайко М.М. Вплив сильних електролітів на взаємодію бромпірогалолового червоного з хлоридом цетилпіридінію неіонного пар = хімія / М.М. Тананайко, Л.І. Горенштейн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 10-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
284184
  Лосєв Ф.В. Вплив сильних електромагнітних полів на вольт-амперні характеристики напівпровідникових приладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Лосєв Ф.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
284185
  Примуш М.В. Вплив символіки політичних партій на вироблення їх стратегічного курсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 437-444
284186
  Федько В.О. Вплив симпато-адреналової системи на параметри біологічних ритмів дихання та кровообігу. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Федько В.О.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
284187
  Федько Віктор Олексійович Вплив симпато-андреналової системи на параметри біологічних ритмів дихання та кровообігу : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Федько Віктор Олексійович; Укр. держ. пед. уні-тет. – К., 1994. – 137л. – Бібліогр.:л.118-137
284188
  Федотова Н.О. Вплив синтаксичної організації висловлювання на застосування суб"єктивних трансформацій у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 316-321
284189
  Панченко О.І. Вплив синтаксичної функції на морфологічні особливості англійського займенника // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 54-60
284190
  Смірнов О. Вплив синтетичного регулятора росту хлорхолінхлориду на рослини гречки татарської (Fagopyrum tataricum G.) / О. Смірнов, А. Косян, О. Косик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-25. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено морфометричні та фізіолого-біохімічні параметри рослин гречки татарської (Fagopyrum tataricum G.) за дії ретарданту хлорхолінхлориду (ССС) в різних концентраціях. Виявлено концентрацію, що викликає оптимальні фізіологічні зміни в ...
284191
  Андрушко Л. Вплив синього кольору на психіку та фізіологічні функції людини // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 72-78. – ISSN 2520-6419


  У статті досліджено вплив синього кольору на психіку та фізіологічні функції людини. Доведено, що колір не тільки надає важливу інформацію про предмет, але й має здатність викликати думки та почуття. Психологічний аспект сприйняття синього кольору ...
284192
  Ткаченко М.В. Вплив систем оподаткування соціального страхування на доходи населення в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 323-325. – ISBN 978-966-188-219-4
284193
  Котов С.Б. Вплив систем основного обробітку вкороткоротаційній зрощуваній сівозміні на родючість грунту та продуктивність культур : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.01.02 / Котов С.Б.; Херсон. сільскогосп. ін-тут. – Херсон, 1997. – 19л.
284194
  Повх О.В. Вплив систем удобрення із застосуванням органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату на агрохімічні показники темно-сірого опідзоленого грунту / О.В. Повх, Т.П. Бортнік, А.М. Бортнік // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 118-122 : табл. – Бібліогр.: с. 122. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
284195
   Вплив систем удобрення на ємність фосфатів темно-сірого опідзоленого грунту / С.Г. Корсун, Г.В. Давидюк, В.М. Юла, М.О. Панасюк // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0372-8498
284196
  Дацько М.О. Вплив систем удобрення на збільшення агроресурсного потенціалу сільськогосподарських культур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 121-127 : схема, рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
284197
  Фатєєв А.І. Вплив систем удобрення на рухомість кадмію в темно-сірому опідзоленому грунті Західного Лісостепу України / А.І. Фатєєв, В.І. Лопушняк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 33-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
284198
  Нікішенко В.Л. Вплив систем удобрення, обробітку грунту та захисту послин на урожай і якість озимох пешниці в умовах розширення півдня України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Нікішенко В. Л.; Херс. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 1999. – 15л.
284199
  Глущенко Наталія Миколаївна Вплив систематичного застосування добрив у зерно-буряковій сівозміні на родючість лучно-чорноземного грунту і продуктивність кукурудзи на силос та її якість в умовах північного лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.04 / Глущенко Наталія Миколаївна; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1997. – 18л.
284200
  Борисенко А.Л. Вплив системи виборів на формування урядових коаліції в Україні і Польщі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 119-125. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
284201
  Нікитенко Д.В. Вплив системи державних замовлень як інструмента фіскальної політики на розвиток малого підприємництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 227-234.


  У статті аналізуються можливості системи державних закупівель як ефективного заходу підтримки малого підприємництва, його трансформації з торгівельно-посередницької до виробничо-інноваційної сфери діяльності, досліджується світовий та вітчизняний ...
284202
  Кравчук Г.В. Вплив системи парабанківських посередників на розвиток національної економіки / Г.В. Кравчук, М.В. Дубина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 108-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
284203
  Максимова Л.П. Вплив системи податкового регулювання на конкурентоспроможність вітчизняної економіки / Л.П. Максимова, Д.С. Федорченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 56-63.
284204
  Тронь Т. Вплив Системи Трьох Віків Крістіана Томсена на побудову музейних експозицій / Т. Тронь, І. Радомський // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 131-136. – ISSN 2312-9697
284205
  Невінчана І. Вплив системи шкільної освіти на процес націєтворення в Україні у 1920-1930-х роках // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 107-111
284206
  Амбросов В. Вплив системних зв"язків на організаційну структуру агроформувань // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 80-89. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
284207
  Редченко К.І. Вплив ситуаційної та стейкхолдерської теорій на сучасний управлінський контроль // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 200-201. – ISBN 978-611-01-0721-1
284208
  Доброгаєва І.В. Вплив сім"ї і колективу на розвиток дитини / І.В. Доброгаєва. – К., 1983. – 23с.
284209
  Антонов О.В. Вплив сімейних ролей на комунікативний стиль персонажів (на матеріалі сучасної американської драми) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 15-22


  Статтю присвячено аналізу структури сімейної ієрархії та впливу сімейних ролей на комунікативний стиль персонажів сучасної американської драми. Досліджуються особливості використання тактик та стратегій у процесі комунікації всередині сімейної групи. ...
284210
  Слободяник Л. Вплив сірководню на кровообіг в печінці щурів при портальній гіпертензії / Л. Слободяник, П. Янчук, Є. Решетнік // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 211-216. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
284211
  Кралюк П. Вплив Січневого повстання на розвиток української культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 жовтня (№ 198). – С. 5


  Польське повстання 1863-1864 рр.
284212
   Вплив скандію на емісійні властивості металевопористих катодів / І.І. Бех, В.В. Ільченко, О.М. Костюкевич, О.Є. Лушкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 237-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття містить результати дослідження впливу скандію на рівень емісії металевопористих катодів. За результатами експерименту робиться висновок про можливу роль доданку окислу скандію в поліпшенні емісійних властивостей металевопористих катодів.
284213
  Ковальова В.А. Вплив сквалену на процеси пероксидного окиснення ліпідів слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці / В.А. Ковальова, О.В. Дробінська, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-113. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Установлено, що сквален суттєво знижує вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та підвищує активність антиоксидантних ферментів при аспіриновій виразці шлунку в гомогенаті слизової оболонки шлунку щурів.
284214
  Коломієць В.М. Вплив скінченних розмірів фермі-системи на енергетично зважені суми / В.М. Коломієць, С.В. Лук"янов, О.О. Худенко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-16. – ISSN 1818-331Х
284215
   Вплив складу атмосфери на стабільність магнітомеханічного ефекту / Л. Стебленко, А. Курилюк, С. Науменко, О. Кріт, О. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  В роботі вивчаються особливості поведінки магнітомеханічного ефекту (стимульованого магнітним полем ефекту зміни мікротвердості) в залежності від складу кисневомісткої атмосфери. Показано, що при зменшенні вологості повітря до нуля досліджуваний ефект ...
284216
  Пічка Т.В. Вплив складу і структури вугільної речовини на колекторські властивості викопного вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Пічка Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
284217
  Яр-Мухамедова Вплив складу композиційних електролітичних плівок на фізико-механічні властивості // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 539-544. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Серед великої кількості електролітичних плівок хромові мають найвищу твердість та зносостійкість. Окрім того, хром належить до корозійностійких матеріалів. Ці його властивості є визначальними при виборі матеріалів для машинобудування. Однак, в багатьох ...
284218
  Копишинський Олександр Васильович Вплив складу лужно-боратного скла на ефективність оптичного запису : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Копишинський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 185л. + Додатки: л. 179 - 185. – Бібліогр.: л.162 - 179
284219
  Копишинський Олександр Васильович Вплив складу лужно-боратного скла на ефективність оптичного запису : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Копишинський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
284220
   Вплив складу на будову шаруватої перовськітоподібної структури індатів AIILаInO4 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, А.А. Бабарик, М.В. Тимошенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 4. – С. 70-75. – ISSN 1025-6415
284221
  Копійка С.В. Вплив складу на стабільність механічних властивостей склопластиків / С.В. Копійка, А.В. Овчаренко, О.В. Сандул // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
284222
   Вплив складу на фізичні властивості розплавів NaF-LiF-LaF3 / Л.А. Булавін, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук, А.О. Омельчук, Н.В. Файдюк, Р.М. Савчук // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 154-157. – ISSN 1818-331Х


  Експериментально досліджено вплив зміни хімічного складу системи NaF-LiF-LaF3 при переході від евтектики до перитектики на температурні залежності в"язкості, електропровідності та термоелектрорушійної сили в широкому температурному інтервалі від 600 до ...
284223
   Вплив скорининських традицій на взаємодію церковнослов"янської та української літературної мов у XVI - XVII ст. // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 308-313. – ISBN 978-966-00-1476-3
284224
  Мельник М. Вплив слабких наднизькочастотних електромагнітних полів на синтез NO в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дію наднизькочастотного електромагнітного поля 8 Гц 25 мкТл на синтез NO в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів під час їх стимуляції К+-деполяризацією. Показана відсутність впливу електромагнітного поля 50 Гц 25 мкТл на синтез NO в ...
284225
  Булавін Л.А. Вплив слабкого електромагнітного випромінювання MM-діапазону на водний розчин ліпопротеїдів / Л.А. Булавін, Н.М. Івченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 429-434. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Зафіксовано вплив слабкого (менше ніж 10[верхній індекс -11] Вт/кв.м) електромагнітного випромінювання мм-діапазону на ЯМР спектр ліпопротеїдів. Зміни ЯМР спектру зворотні і час релаксації незалежний від концентрації розчину. Цей ефект можна пояснити ...
284226
   Вплив слабкого постійного магнітного поля на фотопровідність і її релаксацію в кристалах кремнію / Л.П. Стебленко, О.В. Коплак, А.М. Курилюк, О.Є. Флюнт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 291-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджено вплив слабкого (В<0,2Тл) постійного магнітного поля на величину стаціонарної фотопровідності кристалів кремнію. Вивчено характер релаксації зміненого в результаті магнітної дії фотоструму й темпового струму. Виявлені магніточутливі ...
284227
  Шевчук В.М. Вплив слідчих ситуацій на вибір тактичних операцій при розслідуванні згвалтувань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 213-222. – ISSN 0201-7245
284228
  Навроцька В.В. Вплив смерті жертви злочину на долю кримінальних справ приватного та приватно-публічного обвинувачення // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 55-65.
284229
  Кругла К. Вплив смисложиттєвих орієнтацій особистості на вибір стратегії поведінки у конфлікті // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 209-214
284230
  Пашук К. Вплив соєвого ізоляту на протеоліз у сирному тісті / К. Пашук, Г. Насирова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Протеоліз відіграє основну роль у формуванні смаку і певної текстури сирів та сирних продуктів. Показано, що у сирних продуктах з ізолятом соєвих білків протеоліз казеїнів упродовж 45 діб визрівання відбувався менш інтенсивно, ніж у контрольних сирах, ...
284231
  Голубєва Г.Ю. Вплив Сократа на формування світогляду Ксенофонта // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 86-92. – ISBN 966-581-295-6
284232
   Вплив солей одно- та двовалентних металів на каталітичну активність комплексів Cu/M (M=Zn,Mn) в ревкції розкладу пероксиду водню / Т.М. Безугла, В.Є. Діюк, Д.В. Шевченко, А.М. Савицька, В.Г. Герасьова // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 92-97. – ISBN 966-594-601-3
284233
  Осіпов С.М. Вплив сонячних спалахів на характеристики п"ятихвилинних коливань сонячної фотосфери / С.М. Осіпов, А.В. Маринець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 203-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Наведено результати досліджень впливу сонячних спалахів на такі характеристики п"ятихвилинних акустичних коливань сонячної фотосфери, як амплітуда, різниця фаз між коливаннями на різних висотах і частота мод. Показано, що сонячні спалахи мають вплив на ...
284234
  Уман Ю. Вплив сонячного світла на мінеральний обмін у с.г. тварин. / Ю. Уман. – Х., 1928. – 13с.
284235
  Андрієнко Д.П. Вплив сонячного УФ спалаху на час існування льодяних кометних пилинок / Д.П. Андрієнко, Ю.С. Андрієнко, І.Г. Міщишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Астрономія ; вип. 37)


  Проведено розрахунки для визначення впливу УФ спалахів на час життя кометних пилинок з чистого водяного льоду, льоду з 10% домішками силікату та 10% домішками вуглецю. Показано, УФ спалахи призводять до зменшення часу життя пилинок названих типів на ...
284236
  Пушко Р.О. Вплив СОТ на страхування аграрних підприємств України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 124-130
284237
  Шафранська І.Б. Вплив соціалістичних ідей і марксистського вчення на розвиток економічної думки Західної України в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 3-10. – ISSN 1993-6788
284238
  Затонацька Т. Вплив соціальних видатків на показники економічного розвитку країни / Т. Затонацька, А. Ставицький // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 26-32. – ISSN 1818-5754
284239
  Молдованенко А.О. Вплив соціальних медіа на політичну мобілізацію: теоретичний аспект // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 211-217. – (Думка). – ISSN 2304-7410
284240
  Мордюк А.О. Вплив соціальних мереж на контент телевізійних випусків новин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 152-156


  У статті досліджено вплив соціальних мереж на змістове наповнення та верстку телевізійних новин. Увагу зосереджено на соціальній мережі "Фейсбук" та інформаційних випусках "Нового каналу", "1+1",оскільки ці служби новин здійснюють моніторинг текстового ...
284241
  Тлуста А.О. Вплив соціальних мереж на політичну стабільність держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 101, ч. 1. – С. 195-201


  Здійснюється спроба дослідження соціальних мереж як елементу інформаційного простору політичної системи міжнародних відносин. Досліджується світовий досвід використання соціальних мереж як інструменту політичного впливу. Аналізується досвід США у ...
284242
  Олещук П.М. Вплив соціальних мереж на протестну політичну мобілізацію // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 311-314. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто проблему мобілізаційних технологій, що з’явилися в результаті формування нового інформаційного простору і функціонування нових медіа. Автор досліджує основні інструменти і засоби мобілізаційних технологій, специфіку їх застосування в ...
284243
  Стехіна В.М. Вплив соціальних мереж на соціум у контексті ідей соціального капіталу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 150-154


  Розглянуто процеси впливу соціальних мереж на соціум в Україні в контексті ідей соціального капіталу з метою модернізації соціального життя країни; систематизовано нові практики взаємодії соціальних мереж з аудиторією. Ця діяльність є перспективною в ...
284244
  Карпенко Є.Д. Вплив соціальних мереж на украінську національно-мовну картину світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 152-159


  Останнім часом функціонування укр. мови у глобальній мережі Інтернет, зокрема в соціальних мережах, досліджується багатьма лінгвістами. Формується особлива віртуально-мовна картина світу, що відображає життя в Інтернет-просторі з його специфічними ...
284245
  Ділай А.Ю. Вплив соціальних мереж на формування особистості в екстремальних умовах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 507-508
284246
  Холод Н.М. Вплив соціальних трансфертів на нерівність розподілу доходів населення та бідність у країнах з перехідною економікою // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 144-153


  У статті вивчено вплив соціальних трансферів на нерівність розподілу доходів населення та бідність у країнах з перехідною економікою. Автор доходить висновку, що у всіх посткомуністичних країнах трансферти зменшували рівень бідності. У країнах ...
284247
  Білогуб В.Д. Вплив соціальних факторів на процес наукового пізнання в природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
284248
  Павленко І.А. Вплив соціально-демографічних змін у РФ на її зовнішню політику // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 36-41
284249
  Захарченко Є. Вплив соціально-економічних умов життя на сім"ю як соціальний інститут / Є. Захарченко, К. Захарченко, Е. Підлубна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 26-33. – ISSN 0131-775Х
284250
  Палієнко С.В. Вплив соціально-економічних умов на розвиток наукової думки в радянській археології в 60-90-х роках XX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 145-150. – ISBN 978-966-96992-6-8
284251
  Сняданко І.І. Вплив соціально-економічних чинників на рівень самоефективності студентів різних спеціальностей технічного університету // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 289-294. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
284252
  Рябоконь В.П. Вплив соціально-економічних чинників на стабілізацію кадрів у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 21-24. – ISSN 2221-1055
284253
  Гвелесіані А. Вплив соціально-економічного розвитку на рівень диференціації доходів населення України / А. Гвелесіані, І. Литвин // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 82-89. – ISSN 0131-775Х
284254
  Лагодієнко В. Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського населення регіону / В. Лагодієнко, О. Боднар // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 50-51 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
284255
  Розовик Д.Ф. Вплив соціально-економічного становища селян Полтавщини на переселенський рух першої половини XIX століття / Д.Ф. Розовик, О.Д. Розовик // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 77-83. – ISSN 2075-1451
284256
  Бабічева О.С. Вплив соціально-економічного стану на світогляд селянства України (XIX - початок XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 153-157. – ISSN 2077-1800
284257
  Нгуен Хань Ван Вплив соціально-економічної діяльності на природне середовище басейну ріки Хионг : природно-географічні дослідження / Нгуен Хань Ван, Ле Ван Хионг // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 22-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
284258
  Балакірєва О. Вплив соціально-економічної нерівності на економічну поведінку населення України : соціальні проблеми в практиці управління / О. Балакірєва, А. Ноур // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 60-68 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
284259
  Гнибіденко І.Ф. Вплив соціально-економічної політики на соціальну безпеку та рівень життя населення України // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 124-135.
284260
  Постоюк Н. Вплив соціально-історичних чинників на формування Д.Л. Сергієнка як педагога та науковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано, як вплинула родина на формування особистості Д. Л. Сергієнка, зокрема розкрито особливості сімейного виховання. Висвітлено періоди навчання педагога в Київському педагогічному інституті на шкільно-педагогічному відділі, а потім ...
284261
  Санченко С.П. Вплив соціально-політичних чинників на стан та реалізацію соціального захисту в сучасних умовах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 216-225
284262
  Бежнар Г.П. Вплив соціально-політичних, культурних та філософських чинників на формування світогляду В.К. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-89. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
284263
  Додонова О.А. Вплив соціально-психологічних чинників на мотивацію студентів до занять фізичною культурою // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 361-364. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
284264
  Карковська Р. Вплив соціально-психологічної адаптованості студентів на формування образу держави // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 239-250. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437
284265
  Шаповалова Т.В. Вплив соціального капіталу на економічне зростання // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 167-175. – ISSN 1993-0259
284266
  Немашкало К.Р. Вплив соціального капіталу на економічні результати діяльності підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 97-101. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
284267
  Сергєєва Л.Н. Вплив соціального капіталу на розвиток підприємництва в Україні / Л.Н. Сергєєва, О.І. Макаренко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 223-228. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
284268
  Алоян А.Е. Вплив соціального капіталу на формування конкурентного середовища // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1. – С. 254-256. – ISSN 1729-7036
284269
  Гордей О.Д. Вплив соціального розвитку держави на рівень життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 147-151
284270
  Вінчковська Г.Є. Вплив соціальної кризи на стабільність соціального інституту сім"ї в сучасній Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 254-259. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
284271
  Третяк В.П. Вплив соціальної сфери на соціалізацію трансформації економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 94-98. – ISSN 1993-6788
284272
  Манцевич Ю.М. Вплив соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на розвиток житлового господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-18.
284273
  Паленичак О.В. Вплив соціальної та ринкової інфраструктури на розвиток сільських територій регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 101-106. – ISSN 2221-1055
284274
  Бесєдіна О Г. Вплив соціальної теорії П’єра Бурдьє на розвиток сучасних соціально-філософських досліджень теми практик // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 49-60. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
284275
  Романюк Ю.В. Вплив соціодинаміки на систему і структуру українського дієслова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 117-123


  Статтю присвячено розглядові тенденцій мовних змін у дієслівній парадигмі: й словозмінній, й словотвірній, окресленню, з одного боку, стабільності системних явищ, належних мові (питомі словотвірні моделі, стабільне словозмінне ядро), а з іншого боку - ...
284276
  Юхименко Т.В. Вплив соціоінституційних і політичних факторів на інноваційний розвиток банківського сектору / Т.В. Юхименко, О.О. Лапко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 231-236. – ISSN 2222-0712
284277
  Дергач М. Вплив соціокультурного життя України початку ХХ століття на формування особистості (на матеріалі театрального мистецтва) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 24-29.
284278
  Котов М.М. Вплив спекл-поля на відновлення оптичного хвильового фронту / М.М. Котов, Д.В. Поданчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 249-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Експериментально досліджено вплив статистичних характеристик спекл-поля, яке виникає при освітленні дифузної поверхні когерентним лазерним випромінюванням, на точність відновлення форми хвильового фронту сенсором Шека-Хартманна The influence of ...
284279
  Акімова Н.В. Вплив специфіки мови інтернету на появу недостатніх для однозначного розуміння мовленнєвих одиниць (на прикладі текстів українських сайтів новин) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 157-159
284280
  Карамушка Т.В. Вплив спеціальності на розвиток кар"єрних орієнтацій аспірантів // Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу : тези IX Міжнар. конф. з організаційної та екон. психології, (30-31 трав. 2013 р., м. Київ) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. організаційної психології, Донбас. держ. техн. ун-т, Каф. соц.-гуманіт. дисциплін [та ін.] ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – С. 54-55. – ISBN 978-966-310-309-9
284281
  Кисельов Д.В. Вплив співвідношення K/P у фосфатно-молібдатних розплавах на утворення фосфатів лантану / Д.В. Кисельов, К.В. Теребіленко, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 3/4, март. – С. 88-91. – ISSN 0041-6045
284282
  Семенов Д.О. Вплив співвідношення гумусових кислот в органічній речовині грунтів України на вміст рухомих форм мікроелементів // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 116-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
284283
  Круц В.О. Вплив співвідношення характеристик неоднорідності та розсіювання енергії на коливання регулярних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Круц Вадим Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренко. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
284284
  Дуб А.Р. Вплив співпраці з МВФ на фінансову безпеку України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 287--293. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
284285
  Алієв Р.В. Вплив співробітників кримінально-виконавчих інспекцій на осіб, які скоюють адміністративні правопорушення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 100-104. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
284286
  Трандафіл А.К. Вплив співробітництва з Міжнародним валютним фондом на стан фінансоаої безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 164-167
284287
  Трандафіл А.К. Вплив співробітництва з Міжнародним валютним фондом на стан фінансової безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 144-147
284288
  Грабар Н. Вплив спілкування на комунікаційні зв"язки в бібліотечній діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано діяльність сучасної бібліотеки, зокрема ВНЗ, щодо налагодження партнерських відносин. З"ясовано основні особливості спілкування як форми соціальної взаємодії, завдяки якій поліпшуються зв"язки в бібліотечній професійній сфері, що сприяє ...
284289
  Диковицька А. Вплив спільних китайсько-російських енергетичних проектів на розвиток двосторонніх відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 78-80
284290
  Баужа О.С. Вплив спін-орбітальної взаємодії на намагніченість квантових точок / О.С. Баужа, О.М. Воскобойніков, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 347-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлені теоретичні розрахунки впливу спін-орбітальноі взаємодії на намагніченість електронів в маю розмірних квантових точках. Отримані нами характеристики демонструють незвичну поведінку при температурі рівній нулю. Різкі зміни ...
284291
  Шевченко Олексій Володимирович Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних системах : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 147 л. – Бібліогр.: л. 131 - 147
284292
  Шевченко Олексій Володимирович Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних системах : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Шевченко О.В; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв.
284293
  Салатенко І. Вплив спортивно орієнтованої технології фізичного виховання на показники психофізичних якостей студенток економічних спеціальностей // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 49-55. – ISSN 2220-7481


  Розроблено й науково обгрунтовано спортивно орієнтовану технологію фізичного виховання студенток економічних спеціальностей, спрямовану на покращення їхньої професійно-прикладної фізичної підготовки. Технологія – це синтез сучасних науково ...
284294
  Ратошнюк Віктор Іванович Вплив способів обробітку грунту, мінеральних добрив і сапоніту на продуктивність культурних сіножатей та якість корму на осушених торфовищах полісся України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.12 / Ратошнюк Віктор Іванович; Ін-тут землеробства. Україн. акад. аграрних наук. – К., 1998. – 16л.
284295
  Вітвицький С.В. Вплив способів обробітку чорноземів на гуміфікацію рослинних решток і гною. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.01 и 06.01.03 / Вітвицький С.В.; Укр держ. аграрний ун-т. – К., 1992. – 25л.
284296
  Малиновська І.М. Вплив способу обробітку на спрямованість та напруженість мікробіологічних процесів у сірому лісовому грунті / І.М. Малиновська, С.О. Гаврилов // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 53-62 : табл. – Бібліогр.: с.62. – ISSN 1684-9094
284297
  Баляр В.Б. Вплив спотворень в трактах цифрового телевізійного мовлення на технічну якість їх функціонування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Баляр Володимир Богданович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Біблогр.: 15 назв
284298
  Венгренівська М.А. Вплив сприймаючої системи на переклад та стилізація при перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 174-177. – ISBN 966-594-420-7
284299
   Вплив сприйняття оцінки роботи та здібностей оцінювача на ставлення персоналу / Мухаммад Акрам, Імран Алі, Джаварія Шакіл Ахмад, Сарфраз Ахмад // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 338-347 : nабл., рис. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 1993-6788
284300
  Мотора Е.М. Вплив спрощеної системи оподаткування на розвиток малого бізнесу в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 267-269. – ISBN 978-966-188-219-4
284301
   Вплив стадолу на інтенсивність секреції жовчі печінкою щурів та спектр жовчних кислот і ліпідів жовчі / Є.М. Решетнік, О.М. Долгова, Весельський, СП, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-102. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Встановлено, що за умов внутрішньопортальної інфузії стадолу швидкість секреції жовчі в щурів не змінюється, але підвищується рівень секреції жовчних кислот і ефірів холестерину та пригнічується секреція холестерину. Припускається, що такі зміни ...
284302
  Решетнік Є.М. Вплив стадолу та даларгіну на жовчосекреторну функцію печінки / Є.М. Решетнік, О.М. Долгова, С.П. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-32. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  Визначали рівень секреції й жовчних кислот за умов внутрішньопортальної інфузії блокатора опіоїдних рецепторів стадолу і синтетичного аналога лей-енкефаліну даларгіну, а також при послідовній їх інфузії. Отримані дані дозволяють припустити, що ...
284303
  Решетнік Є.М. Вплив стадолу та даларгіну на жовчосекреторну функцію печінки / Є.М. Решетнік, О.М. Долгова, С.П. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
284304
   Вплив стадолу та налоксону на жовчоутворення та хімічний склад жовчі у щурів / Л. Латишенко, Є. Решетнік, С. Весельський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 61-64. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В гострих спробах на щурах вивчали зовнішньосекреторну функцію печінки та зміни її органічних складових. При дії антагоністів опіоїдних рецепторів стадолу та налоксону у дозі 10 мкг на 100 г маси тіла тварини практично не змінюється об"єм секретованої ...
284305
  Надоша О.В. Вплив сталого розвитку на систему державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 108-110. – Бібліогр.: 15 назв
284306
  Голубничая Г.П. Вплив стандартизації обліку і звітності на зміну інформаційної бази в системі менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-45. – (Економіка ; Вип. 51)


  Досліджено теоретичні і практичні питання зміни функціональної ролі інформаційної бази в системі менеджменту у ході здійснення стандартизації обліку і звітності, проведених у межах реалізації програми реформування національної системи бухгалтерського ...
284307
  Обметко О. Вплив станового чинника на діяльність українських земств в останній чверті XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 289-296. – ISSN 2222-5250
284308
  Голобородько А.О. Вплив стану навколишнього середовища на якість передачі оптичних сигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C.243-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається можливість застосування оптичної обробки даних до проблеми аналізу екологічного стану ландшафтів. Як кількісний критерій ступеня забруднення запропоновано використовувати деградацію кореляції фотографій рельєфу, що викликана атмосферними ...
284309
  Большая О. Вплив стану науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки регіонів на зайнятість населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 11-17 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
284310
  Сапун Т.О. Вплив стану поверхневих вод на процеси седиментогенезу Молочного та Утлюцького лиманів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 47-54 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
284311
  Іванісік А.І. Вплив стану поверхні на спектральні характеристики ерозійної лазерної плазми / А.І. Іванісік, В.І. Малий, В.В. Сосніцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 319-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Наведені результати експериментальних досліджень впливу рельєфу поверхні, формування кратера, наявності перешкод для розширення плазмового факела та опромінювання зразка цугом імпульсів на інтенсивність емісійних спектрів ерозійної лазерної плазми.
284312
  Гурбик Ю.Ю. Вплив стану рекреаційно-туристичної сфери на розвиток регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 54-58. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
284313
  Лясковський Р. Вплив староукраїнської мови на пізньосередньовічну польську мову Південно-східного порубіжжя: "Розмисел Перемишльський / Р. Лясковський, В. Жепка, В. Тварджик // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 4. – С. 66-81. – ISSN 1682-3540
284314
  Найдовська Інеса Валентинівна Вплив статево-рольового розвитку жінок на особливості їх життєвого стилю : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Найдовська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
284315
  Вернер У. Вплив статті 6 Основного закону на соціальне право // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.115-117


  Захист соціальних і сімейних прав особи у конституціїі Німеччини
284316
  Холодна Лідія Степанівна Вплив стафілококового білка А та його різних форм на імунну відповідь : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук:14.03.08 / Холодна Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 34 с. – Бібліогр.:35 назв.
284317
  Холодна Лідія Степанівна Вплив стафілококового білка А та його різних форм на імунну відповідь : Дис...доктора біолог.наук:14.03.08 / Холодна Лідія Степанівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 348л. – Бібліогр.:л.291-348
284318
  Холодна Лілія Степанівна Вплив стафілококового білка та його різних форм на імунну відповідь : Автореф. дис. ... докт. біолог. наук: 14.03.08 / Холодна Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 34 с.
284319
   вплив стафілококового токсину на морфофункціональну характеристику гіпоталамо-гіпофізарної нейросекреторної системи мишей / О.В. Данилова, Л.О. Кожевникова, А.В. Моргун, Н.Я. Співак, М.Є. Віхоть // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 177-181. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Стафілококовий токсин посилює синтетичні процеси і відтік нейросекрету в супраоптичному ядрі гіпоталамусу мишей. Цей токсин та інтерферон змінюють рівень нейросекрету в названому ядрі, що залежить від послідовності їх введення. При введенні ...
284320
  Грибок О. Вплив стереотипів на типові моделі послідовності комунікативних ходів у німецькому побутовому дискурсі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 128-133. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
284321
  Худолій А.О. Вплив стереотипів холодної війни на зовнішню політику Ліндона Джонсона // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 46-52
284322
  Бастракова А.С. Вплив стилю батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Бастракова Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
284323
  Бастракова А.С. Вплив стилю батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Бастракова Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 266 арк. – Додатки: арк. 190-266. – Бібліогр.: арк. 167-189
284324
  Такмакова М. Вплив стилю прихильності на особливості побудування міжособистісних стосунків у дівчат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 102-105. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду впливу стилю прихильності на рівень задоволеності міжособистісними стосунками та переживання самотності у дівчат. Дослідницьку вибірку склали дівчата у віці ранньої дорослості та юності, в яких було встановлено чотири ...
284325
  Лященко Т.П. Вплив стимуляторів та інгібіторів секреції жовчі на електричні властивості печінки / Т.П. Лященко, П.К. Цапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Порівнювався вплив на сумарний потенціал печінки речовин з холеретичною та холестатичною дією і на основі цього визичалася дія на печінку речовини Р. За допомогою методу токсичного ураження печінки й дослідження пасивних електричних властивостей органа ...
284326
  Чикаленко В.Г. Вплив стимуляції насіння кукурудзи на активність ферментів в стимульованих рослинах / В.Г. Чикаленко, 1959. – С. 51-58
284327
  Кручок С. Вплив стійкості гривні на кредитну ставку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 35-37 : Табл., рис.
284328
  Авраменко Н.Л. Вплив стічних вод целюлозно-паперових виробництв на екологічний стан водних об"єктів / Н.Л. Авраменко, Є.П. Желібо // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 31-34 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
284329
  Приймак В. Вплив Столипінської аграрної реформи на соціально-економічну інфраструктуру Волинської губернії // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 18-25. – ISSN 2305-9389
284330
  Книга Г.П. Вплив сторонніх подразників на активність нейронів моторної і тім"яної асоціативної кори кішки при дії умовної та безумовної стимуляції. : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Книга Г.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
284331
  Давидова Л. Вплив стратегії і технологій маркетингу на вибір організаційної структури університетського видавництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 14-16. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано вплив стратегій та маркетингових технологій, які використовують у діяльності сучасних університетських видавництв, на вибір їхньої ефективної організаційної структури.
284332
  Луценко А.В. Вплив стратегії м"якої сили Російської Федерації на зовнішню політику України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 215-221
284333
  Каленська І.В. Вплив стратегічних мереж ТНК на показники інноваційної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-66.
284334
  Каленська Т.В. Вплив стратегічних мереж ТНК на показники інноваційної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-66. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано сучасні напрямки досліджень впливу стратегічних альянсів на показники діяльності ТНК. Виділено показники, які використовуються при дослідженні впливу стратегічних альянсів на діяльність ТНК. Автором також досліджено вплив стратегічних ...
284335
  Ващенко В.М. Вплив стратосферної температури на результати інструментального дистанційного вимірювання загального вмісту озону в атмосфері / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 287-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто вплив температурних ефектів на результати дистанційних озонометричних супутникових та наземних спектрометричних вимірювань. Високий коефіцієнт кореляції між температурою на висотах стратосфери і інструментально визначеним значенням ...
284336
  Черкаський І.Б. Вплив страхового маркетингу на досягнення комерційних цілей страхування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 69-73.
284337
  Землячов С.В. Вплив страхування банківських ризиків на фінансову стабільність банків та страхових компаній / С.В. Землячов, О.А. Землячова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 325-333. – ISSN 2222-4459
284338
  Вірченко В. Вплив страхування депозитів на стабільність фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Економіка ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності та особливостей, та впливу системи страхування депозитів на фінансовий ринок. Досліджено вплив запровадження системи страхування депозитів на стабільність фінансового ринку України. Article is devoted to analysis of ...
284339
  Бурлова-Васильєва Вплив стрептокінази на тромбоцитарну ланку системи гемостазу : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Бурлова-Васильєва Н.К.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 136с. – Бібліогр.: л.115-136
284340
  Бурлова-Васильєва Вплив стрептокінази на тромбоцитарну ланку системи гемостазу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04. / Бурлова-Васильєва Н.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 7 назв
284341
  Раєцька Я.Б. Вплив стрес-агентів, зокрема радіації, на протипухлинну резистентність / Я.Б. Раєцька, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-12. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано дані світової літератури стосовно ролі біоантиоксидантів за різних паталогічних станів. З"ясовано роль стресу в біологічних процесах та описано заходи боротьби з ним. Literature data about the role of bioantiopxidants in the different ...
284342
  Голомозий В.В. Вплив стрес-фактору на нетто-премію при страхуванні життя вдівця. Доведення / В.В. Голомозий, М.В. Карташов, Ю.М. Карташов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 23-27. – ISSN 0868-6904
284343
  Майдебура О.В. Вплив стресових чинників на фітогормональну систему проростків озимої пшениці : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Майдебура О. В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
284344
  Губкіна Олена Анатоліївна Вплив стресорних факторів на вміст нейроспецифічних білків у мозку щурів : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Губкіна Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
284345
   Вплив стрессового фактору на процеси перекисного окиснення ліпідів у мітохондріях печінки щурів / К. Дворщенко, С. Сенін, О. Савченюк, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-59. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що при дії на щурів імобілізаційоного водоімерсіоного холодового стресу у мітохондріях печінки активуються вільнорадикальні процеси: знижується вміст арахідонової кислоти та зростає кількість продуктів перекисного окиснення ліпідів. It is ...
284346
  Тубальцева І.І. Вплив стресу на вроджену та набуту поведінку щурів за умов дії засобів з антиоксидантними властивостями : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Тубальцева І.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 150 л. – Бібліогр.: л. 117-150
284347
  Тубальцева І.І. Вплив стресу на вроджену та набуту поведінку щурів за умов дії засобів з антиоксидантними властивостями : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Тубальцева І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
284348
  Пустовалов А. Вплив стресу на морфометричні параметри функціональної активності астроцитів і нейроцитів аркуатного ядра гіпоталамуса щурів на різних стадіях естрального циклу / А. Пустовалов, М. Матвієнко, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Показано, що площа поперечного перерізу ядер астроцитів достовірно зменшується при переході від діеструса до еструса. Натомість, у нейроцитів цей параметр достовірно зростає. При стресі площа поперечного перерізу ядер достовірно збільшується як у ...
284349
  Матвієнко М. Вплив стресу на морфометричні параметри функціональної активності мітохондрій астроцитів і нейроцитів аркуатного та преопичного ядер гіпоталамуса щурів на різних стадіях статевого циклу / М. Матвієнко, А. Пустовалов, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-17. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання морфометричних параметрів функціональної активності мітохондрій фіброзних і протоплазматичних астроцитів після впливу іммобілізаційного стресу у тварин як на стадії еструсу, так і діеструсу. Натомість у нейроцитів подібних змін не ...
284350
  Синельник О.Д. Вплив строфантину К на вміст натрію та калію в гепатоцитах щурів із експериментальним холестазом / О.Д. Синельник, О.А. Вітавська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 186-191. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Клітини печінки щурів з експериментальним холестазом, викликаним введенням L-нафтілізотіоцианату, зберігають здатність активно транспортувати іони натрію та калію, пов"язану з функцією Na+, К+ -АТФази. Оскільки при такій формі холестазу каналікулярні ...
284351
  Супрун А.Д. Вплив структури а-спіралі на енергетичні стани білкових молекул / А.Д. Супрун, Ю.Б. Атмажа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 470-479. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджується білкова а-спіраль при збудженні її молекулярних ланцюгів на частоті 1660 см-1 (внутрішньомолекулярне валентне С=О коливання). Вона моделюється одновимірним молекулярним кристалом з трьома молекулами в елементарній комірці, але з ...
284352
  Небога М.М. Вплив структури акціонерного капіталу на права акціонерів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 49-57
284353
  Шаргаєва О.Ю. Вплив структури барвника та природи середовища на утворення агрегатів індодикарбоціанінів // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 86
284354
  Алексеев І.В. Вплив структури капіталу на розвиток і конкурентоспроможність промислово-фінансової групи / І.В. Алексеев, Л.П. Бондаренко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 173-179
284355
  Манойленко О. Вплив структури капіталу на систему управління корпорацією // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 166-170.
284356
  Ступнікер Г.Л. Вплив структури капіталу на формування вартості підприємства / Г.Л. Ступнікер, Д.П. Дубицький // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 55-62. – (Економічні науки ; № 1 (21))
284357
  Кременецька Я.А. Вплив структури контактів на характеристики приладів НВЧ та пристроїв на їхній основі : Автореф. дис. ... канд технічних наук: спец. 05.12.13 / Кременецька Я.А.; Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 17 назв
284358
  Несмеянович О.Т. Вплив структури корони на радіовипромінювання сонця / О.Т. Несмеянович, 1960. – [5] с.
284359
  Герцрікен С.Д. Вплив структури на константи дифузії / С.Д. Герцрікен, І. Дехтяр, 1952. – С. 209-213
284360
  Соколова О. Вплив структури національного виробництва на розвиток внутрішнього ринку України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 147-154
284361
  Петрова О.В. Вплив структури обігових коштів підприємств на ефективність їх використання (на прикладі харчової промисловості Одеського регіону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  На прикладі харчової промисловості Одеського регіону проаналізовано вплив структури обігового капіталу підприємств на ефективність його використання. Основну увагу зосереджено на динаміці структури обігових коштів заводів продтоварів, молоко- і ...
284362
  Виклюк М.І. Вплив структури операційних витрат на вибір оптимальної системи оподаткування суб"єктами малого бізнесу: галузевий аспект / М.І. Виклюк, Н.П. Бакеренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 51-56 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
284363
  Кузнецов Г.В. Вплив структури проміжного шару на газову чутливість контактів метал - оксид міді - кремній / Г.В. Кузнецов, А.І. Циганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 289-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив структури проміжного шару купратного оксиду на електроадсорбційні властивості поверхнево-бар"єрних структур метал-кремній. В гетероструктурах з відкритою системою пор в оксидному шарі чутливість до впливу газового середовища парів води ...
284364
  Безсуднов І.В. Вплив структури середовища на її ефективну провідність і 1/f шум поблизу порогу протікання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Безсуднов Ігор Васильович ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
284365
  Колесов О.С. Вплив структурних зрушень на рівень соціально-економічної безпеки // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 98-111. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242
284366
  Резнікова Н.В. Вплив структурних обмежень на рівень міжкраїнової економічної залежності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 32-38
284367
  Стащук В.С. Вплив структурних перетворень на оптичні властивості тонких плівок кобальту / В.С. Стащук, Р.І. Хакімов, О.П. Полянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  При кімнатній температурі виміряні показники заломлення і поглинання тонких плівок аморфного і кристалічного кобальту в спектральній області 0,25 -17,0 мкм (0.07- 4.96 еВ). На основі цих даних розрахована оптична провідність, яка пов"язана з міжзонними ...
284368
  Заяць Т.А. Вплив структурно-динамічних зрушень у територіальній організації продуктивних сил на систему розселення / Т.А. Заяць, Л.В. Головко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 134-138
284369
  Лень Т.А. Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лень Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
284370
  Лень Т.А. Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лень Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 150-176
284371
  Вовченко Л.Л. Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Вовченко Людмила Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 376 л. – Додаток: л. 342-376. – Бібліогр.: л. 298-341
284372
  Вовченко Л.Л. Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Вовченко Людмила Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 60 назв
284373
  Костін В.А. Вплив структурно-фазового складу металу зварних швів низьколегованих сталей на стабільність їх механічних властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.16.01 / Костін В.А.; НАНУ. Фізико-технолог. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2004. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
284374
  Ілюхін О. Вплив структурної трансформації українських корпорацій на результат їх діяльності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 31-33. – ISSN 1728-9343
284375
  Мельничук М.Д. Вплив структуроформуючих чинників на електрофізичні властивості термоелектродних матеріалів: залізо, константан, хромель, мідь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Мельничук М.Д. ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
284376
   Вплив струмів великої густини на властивості плівок In[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3](Sn) / О.Г. Гонтар, В.М. Добровольський, Л.В. Іщук, Г.К. Нінідзе // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 280-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Плівки In[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3](Sn) на підкладках з різними теплопровідними властивостями досліджено при протіканні струмів екстремально великої густини. Виміри проводили у режимі сталої напруги та її імпульсів. Спостерігали необоротну ...
284377
  Ніколаєнко Т.Б. Вплив ступеня суспільної небезпеки особи на звільнення від кримінальної відповідальності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С.243-249. – (Право. Економіка. Управління)
284378
  Скок Н.С. Вплив суб"єктивного часу на різні види соціальної поведінки в контексті вивчення соціології особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 66-69. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
284379
   Вплив сублетальних доз іонізуючої радіації на структурно-динамічні властивості білкових молекул апікальної мембрани ентероцитів / С.В. Хижняк, І.В. Ващенко, А.А. Бублик, О.О. Кисіль, В.М. Войціцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-23. – (Біологія ; Вип. 29)


  Використовуючи метод гасіння триптофанової флуоресценції зовнішніми гасниками (акриламідом та йонами магнію) досліджено доступність триптофанілів та внутрішньо молекулярну рухливість білкових молекул апікальної мембрани ентероцитів через 1 добу після ...
284380
  Лященко Тарас Петрович Вплив субстанції Р на жовчосекреторну функцію печінки і хімічний склад жовчі : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Лященко Тарас Петрович; КНУТШ.Наук.-дослідний ін-тут фізіології. – Київ, 2000. – 156л. + Додатки:л.138-156. – Бібліогр.:л.120-138
284381
  Лященко Тарас Петрович Вплив субстанції Р на жовчосекреторну функцію печінки і хімічний склад жовчі : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Лященко Т.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
284382
   Вплив субстанції Р на скоротливу активність гладеньких м"язів / З.Д. Скрипнюк, М.О. Каплуненко, Н.Г. Піскорська, Г.В. Божок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 20-26. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Показано, що субстанція Р (10-6 моль(л)) підвищує скоротливу активність різноманітних вісцеральних гладеньких м"язів морської свинки. У механізмі дії субстанції Р на гладенько-м"язові препарати важливу роль відіграють позаклітинні іони Са, які входять ...
284383
  Гетьманець А.Г. Вплив судової влади на державне регулювання у сфері телебачення і радіомовлення України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 134-135. – Бібліогр.: 8 назв
284384
  Шмідт Г. Вплив судової практики Європейського суду з прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 272-278. – ISBN 978-966-8909-91-7
284385
  Яковець І.С. Вплив судової практики на забезпечення прав засуджених у процесі виконання покарань // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 285-287


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
284386
  Кононенко В.П. Вплив судової практики на формування права Європейського Союзу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 172-179. – ISSN 0201-7245
284387
  Скрипник Н.В. Вплив судомної активності на стан постнатального нейрогенезу в гіпокампі дорослих мишей / Н.В. Скрипник, М.Е. Дзержинський, С.М. Гарматіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-62. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Аналіз впливу спонтанних рекурентних судом на постнатальний нейрогенез у гіпокампі дорослих транс генних мутантних мишей, що є генетичною моделлю скроневої епілепсії, виявив індуковане епілептичними нападами суттєве збільшення проліферативної ...
284388
  Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії права Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 129-132.
284389
  Порфімович О.Л. Вплив суїцидів серед окремих працівників міліції на формування іміджу системи МВС України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 149-156
284390
   Вплив сукцинату на редокс-процеси в гепатоцитах і жовчовидільну функцію білих щурів / Л.І. Жаліло, Т.М. Говоруха, Г.Б. Філь, В.М. Бабан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-14. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  У гострих дослідах на білих щурах вивчали вплив сукцинату натрію на жовчовиділення та метаболічні, кисень-залежні, різні за функціональними значеннями процеси - тканинне дихання і перекисне окиснення ліпідів у тканині печінки. Показано, що препарат ...
284391
  Аксьом С.Д. Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних вод у басейні Дніпра / С.Д. Аксьом, В.К. Хільчевський. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 204с. – ISBN 966-521-151-Х
284392
  Долід Анатолій Володимирович Вплив сумісності сорто-підщепних комбінувань на фізіолого-біохімічні процеси та продуктивність груші : Автореф... канд. сільськогосподарськихнаук: 06.01.07 / Долід Анатолій Володимирович; Національний аграрний університет. – К., 1999. – 18л.
284393
  Олексин Я. Вплив суспільних і демократичних процесів на релігійно-церковне життя в незалежній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 303-314. – ISBN 978-966-02-4630-8
284394
  Надурак В.В. Вплив суспільних трансформацій епохи модерну на мораль // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 45-52


  В статті досліджується вплив деяких соціальних трансформацій епохи модерну на мораль. Детальна увага приділяється негативним наслідкам такого впливу. Зроблено висновок, що хоча усунути ці зміни неможливо, проте можна пом"якшити негативний ефект від ...
284395
  Коляда Т. Вплив суспільних фінансів на регіональний розвиток: теоретичний вимір // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 75-89. – ISSN 2409-9260
284396
  Марченко Н.В. Вплив суспільних чинників на сучасну мовну картину світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 58-78


  У статті розглядається вплив суспільних чинників на сучасну мовну картину світу. Вплив на мову відбувається як у глобальному, так і у локальному вимірах насамперед у співвідношеннях "людина-суспільство-мова", "людина-наука-мова". В статье ...
284397
  Крохмалюк П. Вплив суспільно-політичних трансформацій в Закарпатті на творчість Йосипа Бокшая // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 72-83. – ISSN 0236-4832
284398
  Хряпінський П.В. Вплив суспільно корисної поведінки особи на відповідальність за кримінальним кодексом України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 210-213. – ISBN 978-966-458-403-3
284399
  Марчук Р.П. Вплив суспільного устрою на право Київської Русі / Р.П. Марчук, О.О. Шебуренков // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 99-104. – ISSN 1563-3349
284400
  Грицкевич С.Г. Вплив суспільства глобального розвитку на інститути держави і права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 31-37. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
284401
  Квас О. Вплив суспільства на виховні процеси дитини у дослідженнях та публікаціях Степана Балея / О. Квас, М. Подоляк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень. – С. 6-12. – ISSN 2308-4634
284402
  Дудко М.О. Вплив суфійської філософії на відродження західної духовної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 76-84
284403
  Олійник Я.Б. Вплив сучасний суспільних трансформацій на конкурентоспроможність регіону / Я.Б. Олійник, Д.Ю. Гринюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 3-12
284404
  Веліканов В.А. Вплив сучасних блокових рухів на формування поздовжнього профілю рік Середнього Придністров"я // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 151-158 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
284405
  Тимків Ярополк Вплив сучасних викликів для європейської безпеки на відносини Україна-ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 13-16. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
284406
  Савчук Н. Вплив сучасних глобальних викликів на організацію бюджетної системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 185-196. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
284407
  Грубрін Ю.Л. Вплив сучасних екзогенних рельєфоутворювальних процесів на формування морфоскульптури середньої частини басейну р. Стрий / Ю.Л. Грубрін, Ю.Ю. Кошик, В.М. Чмихал // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 142-149 : Рис.
284408
  Заморій П.К. Вплив сучасних еолових процесів на формування відкладів і рельєфу степової зони України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 10-17. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; Вип. 15)
284409
  Корж М.В. Вплив сучасних інтеграційних процесів у світовій економіці на розвиток цінового управління як одного з інструментів міжнародного маркетингу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 162-167. – (Економіа ; Вип. 26)
284410
  Шевчук О.Ю. Вплив сучасних маркетингових Інтернет-технологій (краудсорсинг) на розвиток бізнесу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 282-287. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 5)
284411
  Хромець М. Вплив сучасних соціокультурних процесів на формування електронних бібліотечно-інформаціоних ресурсів // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 4 (46 ). – С. 11 - 14
284412
  Велущак М.Я. Вплив сучасних тенденцій глобалізації на підготовку майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу в США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 48-51. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
284413
  Лупич О.О. Вплив сучасних тенденцій індустрії гостинності на перспективи її розвитку в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 78-82. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
284414
  Мирошниченко Ю.П. Вплив сучасних технологічних засобів на еволюцію культурних уподобань людства // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 114-116


  Сучасний світ кардинально змінює культурні орієнтири людства, особливо коли новітні технологічні засоби стали невід"ємною частиною життя кожного з нас. Вони вже багато років є приводом дискутувань стосовно їх впливу на культурні цінності людини. У ...
284415
  Коноплястий Є.В. Вплив сучасного глобалізованого індустріального виробництва на соціально-економічну та екологічну системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 59-62. – Бібліогр.: 20 назв
284416
  Вольфовська Т.О. Вплив сучасного інтерпретаційного поля історичного минулого на взаємодію суб"єктів політичної соціалізації: модель дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 218-227
284417
  Вольфовська Т.О. Вплив сучасного інтерпретаційного поля історичного минулого на формування картини світу особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 280-288
284418
  Рудніченко Н. Вплив сучасного радіодискурсу на мовно-інформаційний простір Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-50. – Бібліогр.: с. 50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив одного із засобів масової комунікації - радіо - на мовно-інформаційний простір Києва, зокрема на формування мовних преференцій в умовах білінгвізму.
284419
  Степанов В.Ю. Вплив сучасного суспільства на інформаційну політику держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 95-97. – Бібліогр.: 6 назв
284420
  Івасишин О.І. Вплив сучасної економіки знань на розвиток суспільства / О.І. Івасишин, СікеркоЛ.П // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 55-59. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
284421
  Гайдай Т. Вплив сучасної інституційної теорії на розвиток економічної науки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 92-107. – ISSN 1811-3141
284422
  Кузнєцов О.В. Вплив сучасної соціально-економічної ситуації в Німеччині на запровадження Європейського валютного союзу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 25-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
284423
  Куліков Г.Т. Вплив сучасної фінансово-економічної кризи на заробітну плату // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 86-95. – ISSN 2072-9480
284424
  П"ясецька-Устич Вплив східного розширення Європейського Союзу на спільну аграрну політику ЄС (значення для України) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 213-220. – (Економіа ; Вип. 24)
284425
  Нагорняк М.М. Вплив США і Росії на формування міжнародно-правової бази у сфері міжнародної інформаційної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 343-348
284426
  Копистира А.М. Вплив та наслідки корупції як форми конкурентної боротьби на розвиток держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-130. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сутність поняття "корупція", описано форми та наслідки розвитку даного явища для держави.
284427
  Мірошніченко Т.В. Вплив та роль логістики в розвитку електронної комерції в Україні / Т.В. Мірошніченко, А.Ю. Чорна // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 5. – С. 59-62
284428
  Верхогляд І.М. Вплив тактивину на масу тимусу щурів та життєдіяльність його клітин при радіаційному опроміненні = біологія / І.М. Верхогляд, В.В. Юркіна, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 33-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
284429
  Буланий М.Ю. Вплив тамг монгольських ханів на формування герба "Колюмни" // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 27-29
284430
  Кобець В.М. Вплив тарифної політики транспортної компанії-монополіста на суспільний добробут // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 45-47
284431
  Ширинян А.С. Вплив тарифу на фінансову стійкість страхових компаній : страхова справа / А.С. Ширинян, Л.В. Ширинян // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 111-119 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
284432
  Данченко Н.М. Вплив таурину і гліцину на жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі щурів за умов цукрового діабету : дис. .. канд. біол. наук : 03.00.04 / Данченко Ніна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 241 арк. – Додатки: арк. 205-241. – Бібліогр.: арк. 184-204
284433
  Данченко Н.М. Вплив таурину і гліцину на жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі щурів за умов цукрового діабету : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Данченко Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
284434
  Грінченко О.А. Вплив таурину і гліцину на шлункову секрецію за умов використання тироксину / О.А. Грінченко, Г.П. Гушинець, П.І. Янчук // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 142-148. – ISSN 1023-2427


  У хронічних дослідах на собаках з фістулами шлунка вивчали вплив амінокислот таурин і гліцин та їх спільні з тироксином ефекти на рівень шлункової секереції та хімічний склад шлункового соку
284435
   Вплив таурину на функціональний стан печінки щурів / М.Ю. Макарчук, С.П. Весельський, Т.М. Говоруха, Є.М. Решетнік, В.М. Бабан, Л.А. Садова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-5. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Показано, що 2-аміноетансульфонова кислота (таурин) здатна змінювати хімічний склад жовчі щурів, не впливаючи на об"ємну швидкість секреції жовчі. Таурин також може модифікувати антиоксидантно-прооксидантну рівновагу в тканині печінки in vivo. Напрямок ...
284436
  Синельник О.Д. Вплив таурохолевої та холевої кислот на секрецію жовчі й клітинний об"єм в умовах перфузії ізольованої печінки щура / О.Д. Синельник, Н.О. Карпезо // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С.41-45. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  З метою аналізу гіпотези про тригерну роль збільшення клітинного об"єму при введенні жовчних кислот для стимуляції секреції жовчі досліджували зміни внутрішньоклітинного об"єму гепатоцитів в умовах холерезу під впливом таурохолевої та холевої кислот у ...
284437
  Деиедюк О.Ю. Вплив Тауфіка Аль-Хакіма на розвиток єгипетської драматургії ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 124-128


  Стаття присвячена дослідженню творчого доробку відомого єгипетського письменника Тауфіка аль-Хакіма. Виділено 3 напрямки п"єс аль-Хакіма: п"єси, які стосуються біографічного, інтелектуального та об"єкривного театру. Розглянуто основні особливості ...
284438
   Вплив тахікінінів на жовчоутворення у щурів за умов пригніченої активності парасимпатичної нервової системи / Л.С. Співак, П.К. Цапенко, Т.П. Лященко, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 5. – С. 46-49. – ISSN 1729-360Х
284439
  Гром"як Р. Вплив творчості Василя Стефаника на розвиток української літературної критики // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 63-70
284440
  Дяченко О.В. Вплив творчості Т.Г. Шевченка на світогляд О.Я. Кониського // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 5-12
284441
  Дяченко О.В. Вплив творчості Т.Г. Шевченка на світогляд О.Я. Кониського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 65-73. – ISBN 978-966-551-327-8
284442
  Брижицька С. Вплив творчості Тараса Шевченка на Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Спостереження особливостей взаємоперегуків "мистецької" літературної спадщини Т. Шевченка та наукової роботи М. Грушевського - основне зацікавлення викладу статті.
284443
  Басенко І.Ю. Вплив творчості Тараса Шевченка на розвиток мистецтва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 191-193
284444
  Хомутенко А. Вплив творчості Тараса Шевченка на формування світогляду Бориса Грінченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-61. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається вплив творчості Тараса Григоровича Шевченка на формування світогляду молодого Бориса Грінченка. Influence of creation of Tarasa Grigory Shevchenko on forming of world view young Boris Grinchenko is examined in the article.
284445
  Яворська А.В. Вплив творчості Федора Кричевського на розвиток сучасного українського мистецтва / А.В. Яворська, Т.М. Зіненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 352-356. – ISSN 2077-3455
284446
  Пилипишин О.І. Вплив творчості Шевченка на формування світогляду та політичних переконань Юліана Романчука - представника нового покоління українськоїінтелігенції в Галичині // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 26)
284447
  Позур В.К. Вплив тейхоєвих кислот на метаболічну активність макрофагів in vitro за показниками НСТ-тесту / В.К. Позур, Н.В. Сенчило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 147-149. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Досліджено вплив тейхоєвих кислот на метаболічну активність макрофагів іn vitro за показниками НСТ-тесту. Встановлено, що очищена тейхоєва кислота Staph. aureus здатна викликати метаболічну активність е перитонеальних макрофагах.
284448
  Радзівілл А.Я. Вплив тектоно-магматичних і структурно-геоморфологічних факторів на сучасне рельєфоутворення шельфу і північно-західної частини Чорного моря та формування родовищ корисних копалин / А.Я. Радзівілл, С.Г. Половка // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 42-48 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
284449
  Кащевцева Ю.В. Вплив телебачення на формування громадської думки // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 64-66


  Аналіз однієї з найцікавіших наукових проблем сучасності : можливості телебачення впливати на процес формування громадської думки. The article is devoted the analysis of one of the most interesting scientific problems of contemporaneity.
284450
  Гілецька З. Вплив телевізійних реаліті- і ток-шоу на мовну ситуацію в Словаччині // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 186-190. – ISSN 0203-9494
284451
  Скіпор К. Вплив телевізійного насильства на дитячу психіку. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 40-45.
284452
  Германов В. Вплив телевізійної реклами партії "Яблуко" на підсвідомість аудиторії // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.36-38
284453
  Прасюк О.В. Вплив теледебатів на формування електоральної громадської думки під час президентських виборів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 119-122. – ISSN 2077-1800
284454
  Білий М.У. Вплив темпеpатуpи на люмiнесцентну здатнiсть pозчинiв олова / М.У. Білий, Б.Ф. Рудько. – Київ, 1960. – [4] с. – Окр. відбиток з: Вісник Київського університету. Фізика та хімія. Сер. фізика, 1, 1960 (с. 67-70). – ( ; 1фізика)
284455
  Карнаухов В.Г. Вплив температури дисипативного розігріву на активне демпфірування вимушених осесиметричних коливань круглої пластини за допомогою п"єзоелектричного актуатора / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі досліджується вплив температури дисипативного розігріву на ефективність демпфірування вимушених коливань круглої пластини. З використанням класичних варіаційних методів, одержано прості формули для різниці потенціалів, що підводиться до ...
284456
   Вплив температури дисипативного розігріву на демпфірування вимушених резонансних коливань круглої пластини з використанням п"єзлелектричних сенсорів та актуаторів / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька, В.М. Нікітенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується вплив температури дисипативного розігріву на демпфірування вимушених резонансних коливань круглої пластини за допомогою п"єзоелектричних сенсорів та актуаторів при дії на неї нормального гармонічного за часом тиску. Ключові слова: ...
284457
  Карнаухов.В.Г Вплив температури дисипативного розігріву на пасивне демпфування вимушених резонансних коливань ізотропної в"язкопружної циліндричної панелі / Карнаухов.В.Г, В.М. Січко, О.С. Карпенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано скінчено-елементний метод розв"язування нелінійних задач про пасивне демпфування вимушених резонансних коливань ізотропних оболонок обертання з врахуванням впливу температури дисипативного розігріву. З його використанням розв"язана задача ...
284458
  Карнаухов В.Г. Вплив температури дисипативного розігріву на показники п"єзоелектричного сенсора при вимушених осесиметричних коливаннях круглої пластини / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується вплив температури на показники круглого п"єзоелектричного сенсора, розміщеного на круглій пластині, яка знаходиться під дією рівномірного поверхневого тиску. Одержано прості формули для температури дисипативного розігріву й різниці ...
284459
  Лошак Н.В. Вплив температури і високого тиску на структуру молекулярного кристалу хлорпропаміду / Н.В. Лошак, Л.А. Булавін, Д.П. Козленко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 14-15
284460
  Чамор Т.Г. Вплив температури на амплітудно-частотні характеристики поверхневих магнітостатичних хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-65. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу температури на поведінку амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) поверхневих магнітостатичних хвиль (ПМСХ) плівок залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ). Теоретично обраховано зміщення нижньої граничної частоти ПМСХ при нагріванні ...
284461
  Ноздренко Д. Вплив температури на дотетанічну ділянку скорочення поодиноких волокон m. tibialis жаби / Д. Ноздренко, О. Руксенас, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-12. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес розвитку сили скорочення м"язового волокна при зміні температури омиваючого розчину. Показана асиметрія часового плину дотетанічної ділянки скорочення яка виявляє виражену температурну залежність досягнення рівноважного стаціонарного ...
284462
  Горкавенко Т.В. Вплив температури на електронну структуру в об"ємі та на поверхні кристалів типу алмазу, сфалериту і вюрциту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Горкавенко Тетяна Василівна ; НАН України ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
284463
  Яковенко І.О. Вплив температури на інактивацію варіантів T4-подібного фага LW1 отриманого з ESCHERICHIACOLIBE / І.О. Яковенко, А.І. Кушкіна // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – с. 111
284464
  Зима В.Л. Вплив температури на концентрацію вільного кальцію [Са2+ і [рН]і в тимоцитах / В.Л. Зима, Ю.В. Семенов, В.В. Ганчурін // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 49-55. – ISSN 1023-2427


  Досліджено вплив температури в інтервалі 15 С до 37 С на [CA2+] [pH]i в цитозолі тимоцитів.
284465
  Білий М.У. Вплив температури на люмінесцентну здатність розчинів олова / М.У. Білий, Б.Ф. Рудько, 1960. – 70 с.
284466
  Шостак А.В. Вплив температури на стискуваність і консолідацію глинистих грунтів : гідрогеологія та інженерна геологія / А.В. Шостак, О.Й. Фіалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 81-82. – (Геологія ; Вип. 15)


  Подаються висновки про вплив різних температурних умов на процес одномірного ущільнення деяких різновидів глинистих грунтів. На основі узагальнень результатів лабораторних дослідів пропонується схема розподілу грунтів за ступенем впливу температури на ...
284467
  Семенов Ю.В. Вплив температури на флуоресцентні і кальційзв"язуючі характеристики Індо-1 / Ю.В. Семенов, В.В. Ганчурін, І.А. Залоїло // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-12. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджено вплив температури на спектри флуоресценції комплексу Са2+ - індо-1, в безбілковому середовищі та в присутності білка (сироваткового альбуміну - САБ). Знайдено ентальпію комплексу індо-1 - Са2+ при зростанні температури від 15 до 37С. ...
284468
  Зима В.Л. Вплив температури на флуоресцентні характеристики індо-1 при взаємодії з сироватковими альбумінами та іонами кальцію / В.Л. Зима, Ю.В. Семенов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 48-53. – ISSN 1023-2427
284469
  Красножен Т.М. Вплив температури перегріву розплаву на оптичні властивості FeCrB / Т.М. Красножен, Л.В. Поперенко, І.А. Шайкевич // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 82-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  На основі дослідження методом оптичної спектроскопії в інфрачервоній ділянці спектру сплавів FeCrB, одержаних із розплаву з різною температурою перегріву, показано, що зростання температури перегріву розплаву приводить загалом до розширення ...
284470
   Вплив температури та тиску на точність визначення параметрів атмосфери при фотометричних спостереженнях в Антарктиці / Е.І. Терез, Г.А. Терез, В.М. Ващенко, А.В. Козак, Ж.І. Патлашенко, Є.А. Лоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Показано, що основний вклад в похибку визначення аерозольної оптичної товщини атмосфери при проведенні сонячних фотометричних спостережень вносять неточності обчислення релеєвської оптичної товщини. Це особливо сильно проявляється у синій та ...
284471
  Черевко К.В. Вплив температури, тиску та концентрації на стаціонарну дифузію в обмежених системах : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Черевко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 137л. + Додатки: л. 132-137. – Бібліогр.: л. 119-131
284472
  Черевко К.В. Вплив температури, тиску та концентрації на стаціонарну дифузію в обмежених системах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Черевко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
284473
   Вплив температури, ультразвуку, електричного струму на непружно-пружні характеристики релаксаційні процеси в Ge-Si та SiO / А.П. Онанко, О.В. Ляшенко, Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, Ю.А. Онанко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 3. – С. 14-21. – ISSN 1815-7459
284474
  Расевич І. Вплив температурних стресів на білки різних органів проростків Zea mays L. на ранніх етапах вегетативного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено експериментальні відомості про особливості реакції білоксинтезуючої системи різних органів кукурудзи (Zea mays L.) на температурні стреси на ранніх етапах вегетації. Встановлено, що помірний тепловий та холодовий стреси змінювали спектральний ...
284475
  Захаренко М.І. Вплив температурно-часових режимів обробки розплаву на транспортні властивості швидкозагартованого сплаву Fe80Si6B14 / М.І. Захаренко, А.В. Носенко, М.П. Семенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 327-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено дослідження магнетоопору та резистивних характеристик АМС Fe80Si6B14. одержаних гартуванням з розплавів з різною температурно-часовою обробкою. Виявлено, що вплив обробки розплаву досить слабко впливає на електроопір, однак знаходить більш ...
284476
  Муращенко А.М. Вплив температурного фактору на роботу системи гідроприводу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Муращенко Альона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
284477
  Голосніченко І. Вплив теорії вільного розсуду та невизначених понять на адміністративне судочинство // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 240-243. – ISBN 978-966-8909-91-7
284478
  Ющак Ж.М. Вплив теорії трансакційних витрат на виникнення нових об"єктів обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 147-149. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
284479
  Білий І О. Вплив теорій глобалізації на формування економічної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 30-35. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
284480
  П"ятецька О. Вплив теплових граничних умов на ефективність активного демпфірування коливань круглої пластини з жорстким закріпленням торців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 106-109. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  У даній роботі досліджується вплив теплових граничних умов на ефективність активного демпфірування вимушених коливань круглої пластини з жорстким закріпленням торців. З використанням класичних варіаційних методів одержано формули для амплітуди коливань ...
284481
  Юрченко М.Є. Вплив теплової неоднорідності на деформування тонкої кругової циліндричної оболонки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянуто теплове деформування довгої циліндричної оболонки, яка знаходиться у зовнішньому температурному полі. Припущено, що матеріал оболонки має неоднорідності, які приводять до залежності коефіцієнта теплового розширення від кутової координати ...
284482
  Скіп Б. Вплив теплозберігаючих заходів на якість атмосфери у приміщеннях / Б. Скіп, А. Чорней // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 59-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
284483
  Бондаренко Е.С. Вплив територіальних чинників на реалізацію акустичних характеристик німецьких голосних і приголосних // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 9-16. – ISBN 966-581-550-4
284484
  Іщенко Ю. Вплив територіально-інноващйних систем на розвиток території // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 65-67
284485
  Власюк О.С. Вплив термінів сівби і норм висіву на забур"яненість і врожайність пшениці озимої // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
284486
  Мельник Н.М. Вплив термінологічної системи на функціонування автомобільного сленгу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 174-179


  Стаття присвячена вивченню впливу термінологічної системи на функціонування автомобільного сленгу. Модифікація і трансформація автомобільної терміносистеми впливає на функціонування сленгу в різних формах вираження. Статья посвящена изучению влияния ...
284487
   Вплив термічних відпалів на фотопровідність Si/Geгетероструктур з квантовими точками / А.С. Ніколенко, С.В. Кондратенко, О.В. Вакуленко, В.О. Юхимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі методом спектроскопії фотоструму досліджено вплив термічних відпалів SiGe структур з КТ на енергію переходів дірок з локалізованих в КТстанів в делокалізовані стани змочувального шару та Si оточення. Компонентний склад та пружні деформації в ...
284488
  Мельниченко М.М. Вплив термічного відпалу на процеси формування та властивості наноструктурованого кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 259-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі проведено детальне дослідження структурних і фотолюмінесцентних властивостей, а також елементного складу плівок паноструктурованого кремнію Встановлено, що модифікація поверхні пілкладок монокристалічного кремнію шляхом їх ...
284489
  Колесник М.О. Вплив термічного та лазерного відхилення на оптичні та структурні властивості аморфних сплавів на основі 3d-перехідних металів / М.О. Колесник, В.Г. Кравець, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-30. – (Фізика ; Вип. 1)


  Проведено еліпсометричні дослідження свіжих та відпалених стрічок аморфних сплавів на основі 3d-перехідних металів. Отримана залежність показника відбивання від потужності лазерного опромінення. Розраховані значення фактору кристалізації та оцінена ...
284490
   Вплив термічного та пластичного оброблення на температурно-часову стабільність аморфних стопів / В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, Г.В. Саєнко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2012. – Т. 10, вип. 3. – С. 437-446. – ISSN 1816-5230


  Представлено результати дослідження впливу термоцикльовання, ізотермічного відпалу та оброблення тиском на температурно-часову стабільність аморфних стопів. Показано, що термоцикльовання (3 цикли нагрівання до T=Tk - 50 К з наступним охолодженням до ...
284491
  Лисенко Т.Д. Вплив термічного фактору на тривалість фаз розвитку рослин. / Т.Д. Лисенко. – К.Х., 1950. – 212с.
284492
   Вплив термічної обробки з крохмалем руд Керченського залізорудного басейну на їхні властивості за даними месбауерівської спектроскопії / В.П. Іваницький, О.М. Пономарено, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко, Е.В. Польшин // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 21-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0204-3548
284493
  Наконечна О.І. Вплив термічної обробки на структуру та механічні властивості нанокомпозитних тонких плівок на основі TiAlN / О.І. Наконечна, М.П. Семенько, Т.В. Волкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 498-503. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджено вплив термічної обробки на структуру та механічні властивості нанокомпозитних тонких плівок на основі TiAlSiN. Показано, що в результаті термообробки твердість нанокомпозитів, збагачених алюмінієм, зростає (приблизно на 30 %) в той час, як ...
284494
   Вплив термічної та магнітної обробок на мікротвердість кристалів кремнію / В. Макара, Л. Стебленко, О. Кріт, А. Курилюк, С. Науменко, Т. Волкова, Ю. Кобзар, К. Войцеховська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-57. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено вплив термічного відпалу кристалів кремнію на величину та характер релаксації магнітомеханічного ефекту (ефекту зміни мікротвердості в магнітному полі). Виявлено, що додаткова термічна обробка приводить до пролонгації ...
284495
  Теселько П.О. Вплив термовідпалу на дислокаційно-домішкову структуру кристалів : Дис. ... канд. фізико-матем. наук: 01.04.07- фізика твердого тіла / Теселько П.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 154 л. – Бібліогр.: л. 137-154
284496
  Теселько П.О. Вплив термовідпалу на дислокаційно-домішкову структуру кристалів : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.07 / Петро Олексійович Теселько; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
284497
   Вплив термодонорів на стартові характеристики рухливості дислокацій у кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, М.Я. Горідько, В.М. Кравченко, Т.Д. Котікона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-41. – (Фізика ; Вип. 3)


  Методом хімічного вибіркового травлення вивчено закономірності руху дислокації у кристалах кремнію, що містять електрично активні термодефекти. Показано, що введення заряджених термодонорів (ТД) у ці кристали викликає збільшення часів затримки, ...
284498
  Кузьменко Є.Ю. Вплив термомеханічної обробки на температурно-часову стабільність аморфних сплавів / Є.Ю. Кузьменко, Т.Л. Цареградська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 42-43
284499
   Вплив термообробки на гідрофільні властивості диспергованого хлориду натрію / О.М. Вязьмітіна, В.Я. Забуга, Д.Ф. Даценко, Л.П. Долинська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 25-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
284500
  Дунаєвська Н.І. Вплив термохімічної підготовки на властивості високозольного антрациту при його факельному спалюванні : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.04 / Дунаєвська Н.І.; НАН Укр.ін-т.газу. – Київ, 1999. – 18л.
284501
  Білюк А.І. Вплив термоциклювання в полях зовнішніх напружень на формування і стабілізацію структури дисперсійно-твердіючих сплавів : Автореф... канд. фіз-мат. наук: 01.04.07 / Білюк А.І.; Чернів. держ. ун-т. – Чернівці, 1997. – 19л.
284502
  Вовк С. Вплив тероризму на міжнародний туризм // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 37-50. – ISSN 1684-906Х
284503
   Вплив тестостерону на вміст холатів у жовчі самців щурів / І.С. Чернуха, А.М. Ляшевич, Є.М. Решетнік, С.П. Весельський // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 93-93
284504
   Вплив тестостерону на співвідношення у жовчі метаболітів жовчнокислотного та ліпідного обмінів у різностатевих щурів / І.С. Чернуха, Є.М. Решетнік, Н.Є. Нурищенко, С.П. Весельський, К.В. Гарник // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. – Київ, 2017. – № 2. – С. 26-31
284505
  Качак Н. Вплив техніки на процес ідентифікації людини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 15-17. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
284506
  Кондратенко В.В. Вплив технічного дефолту на вартість українських корпоративних єврооблігацій // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 232-234. – ISBN 978-966-188-219-4
284507
  Фурсов О. Вплив технічного рівня виробництва на фінансові результати операційної діяльності підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 26-30. – ISSN 1728-9343
284508
  Колісник М.П. Вплив технічного стану опорно-поворотних кругів на безпеку експлуатації вантажопідйомних кранів / М.П. Колісник, Г.В. Заєць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-36 : рис.
284509
  Митропольський О.Ю. Вплив техногенезу на навколишнє середовище при освоєнні ресурсів шельфу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 79. – ISSN 1726-5428
284510
  Римар-Щербина Вплив техногенного середовища на озоновий шар нашої планети // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-29 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
284511
  Сєліверстова С.Р. Вплив технології вирощування на мікромеханічні властивості епітаксійних структур на основі GaAs : Автореф...канд.техн.наук:05.27.06 / Сєліверстова С.Р.;ХДТУ. – Херсон, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.14-15
284512
  Селіверстова С.Р. Вплив технології вирощування на мікромеханічні властивості епітаксійних структур на основі. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.27.06 / Селіверстова С.Р.; ХДТУ. – Херсон, 2000. – 17л. – Бібліогр.:с.14-15
284513
  Сіра Юлія Василівна Вплив технології та організації виробництва на побудову обліку витрат на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 208-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено вплив технологічного та організаційного процесів виробництва на побудову обліку виробничих витрат молокопереробних підприємств, визначено особливості, які впливають на організацію обліку витрат.
284514
  Сіра Юлія Василівна Вплив технології та організації виробництва на побудову обліку витрат на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 208-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено вплив технологічного та організаційного процесів виробництва на побудову обліку виробничих витрат молокопереробних підприємств, визначено особливості, які впливають на організацію обліку витрат.
284515
  Фаренюк Н.В. Вплив технологій на інвестиційно-брокерський бізнес // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 49, ч. 2. – С. 171-177. – Бібліогр.: на 9 пунктів
284516
  Домінюк Т.І. Вплив технологічних і експлуатаційних чинників на термоелектричну неоднорідність та метрологічні характеристики термометрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Домінюк Т.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
284517
  Варакута Є.Б. Вплив технологічних інновацій на міжнародний рух капіталів: аналіз існуючих моделей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 108-119
284518
  Шевченко Р.О. Вплив технологічних рідин на фізико-хімічні властивості гірських порід / Р.О. Шевченко, М.Д. Сахненко // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 566-567


  Унаслідок експлуатації нафтогазових свердловин відбувається руйнування гідрофобного шару на поверхні капілярного середовища гірських порід. Поверхня з гідрофобного стану переходить у частково гідрофільний, що супроводжується взаємодією води з поверхнею ...
284519
  Політанська О.Л. Вплив технологічності інноваційної продукції машино- та приладобудування на економічну ефективність її виробництва : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 105-112 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
284520
   Вплив тимагену, тималіну, вилозену на систему вторинних посередників при розвитку алергічних реакцій / С. Демидов, Н. Дергай, С. Шкляр, К. Скрипка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-81. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Вивчався вплив препаратів тимусу на систему циклічних нуклеотидів при сенсибілізації і анафілактичному шоці. It was explored influence of thymus preparations on cyclic nucleotides system under sensibilization and anaphylactic shock.
284521
   Вплив тималіну і стрептоміцину на зміну морфофункціональних та імунологічних показників мишей лінії сва за експериментального туберкульозу / Б.М. Тхоржевський, С.В. Демідов, Л.А. Конопліч, .Александрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-74. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено зміну морфофункціональних та імунологічних показників мишей лінії СВА за експериментального туберкульозу та впливу на ці показники комплексної терапії. Показано, що застосування тималіну в поєднанні зі стрептоміцином посилює здатність ...
284522
  Демидов С.В. Вплив тималіну й тимогену на вміст ДНК та РНК у Т-лімфоцитах селезінки мурчаків при сенсибілізації та анафілактичному шоку / С.В. Демидов, І.В. Чорна, Н.М. Дєргай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-11. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що збільшення кількості ДНК при сенсибілізації та анафілактичному шоку свідчить про активацію проліферативних процесів в імунокомпетентних клітинах. Виявлено, що застосування тималіну й тимогену призводить до активації генетичного апарату ...
284523
   Вплив тимогену на репарацію ДНК лімфоцитів селезінки норок за умов хронічного опромінення / Б.М. Тхоржевський, С.В. Демидов, В.І. Рясенко, С.М. Храпунов // Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-технічний збірник / Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. – Київ, 1995. – Вип. 2. – С. 155-157. – ISBN 5-12-004620-7
284524
  Лазаренко Л.М. Вплив тимогену на утворення хромосомних аберацій у цибулі батун (Allium fistulosum L) / Л.М. Лазаренко, С.В. Демідов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-45. – (Біологія ; Вип. 27)


  Проведено дослідження генетичної активності тимогену. Проаналізовано утворення хромосомних аберацій у Allium fistulosum L під впливом тимогену. Показано, що в присутності формальдегіду як тест-мутагену (4х10[верхній індекс -5]) тимоген виявляє ...
284525
   Вплив тимогену на функціональний стан лімфоцитів селезінки норок за умов хронічного опромінення / К.О. Скрипка, С.В. Демидов, Б.М. Тхоржевський, В.І. Рясенко, С.М. Жовтенко // Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-технічний збірник / Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. – Київ, 1995. – Вип. 2. – С. 153-155. – ISBN 5-12-004620-7
284526
  Литвиненко В.В. Вплив типів журналістських текстів на вибір засобів перекладу (за матеріалами корейської періодики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 74-79.
284527
  Дяченко Т : Вплив типів мотивації співробітників компанії при впровадженні корпоративної культури / Т : Дяченко, Т.В. Сівашенко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 37-41.
284528
  Матей К.Г. Вплив типів та видів міграції сільського населення на стан громадського обслуговування (На прикладі Молдавської РСР) / К.Г. Матей, С.І. Флоря // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 50-53. – Бібліогр. 1 назва
284529
  Макарова З. Вплив типології форми державного правління на статус глави уряду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-76. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню одного із факторів впливу на статус глави уряду. Статья посвящена определению одного из факторов влияния на статус главы правительства. The article is devoted to the determination of one of the factors influencing the ...
284530
  Камінська О.В. Вплив типу гендерної ідентичності на політичну активність студентської молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.135-143. – ISBN 978-966-8063-85-7
284531
  Брюховецька О.В. Вплив типу навчального закладу на особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 7-15 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
284532
  Ковалевська Ж. Вплив типу стеблових живців Podocarpus neriifolius D. Don на їх коренеутворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 124-125. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження штучного вегетативного розмноження шляхом живцювання Podocarpus neriifolius D.Don. Досліджено коренеутворюючу здатність живців різних типів. Визначено оптимальні типи живців, що дають найбільший вихід рослинного ...
284533
   Вплив типу структури полікремнієвих плівок на їх оптичні характеристики / О.І. Барчук, П.М. Литвин, Є.А. Оберемок, Т.В. Родіонова, С.М. Савенков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 299-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто полікремнієві плівки з різним типом структури: рівноосьова, дендритна та волокниста. Встановлено, що для довжини хвилі 0,63 мкм та кута падіння 20° коефіцієнт відбиття та величина ефективного лінійного дихроїзму не залежать від величин ...
284534
  Андрусишина Т. Вплив типу темпераменту та інтроверсії/екстраверсії на вибір копінг-стратегій особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 10-13. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуте дослідження, присвячене з"ясуванню впливу типу темпераменту та інтроверсії/екстраверсії на вибір копінг-стратегій особистістю за допомогою таких методик: особистісного опитувальника Айзенка (EPI, варіант А) для виявлення ...
284535
  Пастер І.П. Вплив тиреотропного гормону на функціональну активність первинної культури клітин щитовидної залози людини / І.П. Пастер, Є.У. Пастер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-69. – (Біологія ; Вип. 31)


  Показано здатність клітин щитовидної залози людини зберігати свої функціональні властивості в умовах первинного культивування, що дозволяє рекомендувати їх для використання в експериментальних дослідженнях та клінічній практиці.
284536
   Вплив тироксину, пентагастрину і субстанції Р на шлункову секрецію і холерез у собак / Г.П. Глушинець, Т.Г. Каревіна, Т.П. Лященко, Л.Ф. Куровська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-13. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У дослідах на собаках з фістулами шлунку і жовчовивідних шляхів вивчали зміни рівня секреції та хімічного складу шлункового соку і жовчі. Встановлено односпрямований стимулюючий вплив на шлункову секрецію і холерез як тиреоїдного гармона, так і ...
284537
  Адаменко І.І. Вплив тиску і температури на в"язкопружні характеристики бінарних розчинів н-алканів / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 368-371. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  На прикладі н-алканів (система н-гексан - н-гексадекан) проаналізований вплив тиску і температури на пружнов"язкі характеристики рідких розчинів.
284538
  Адаменко І.І. Вплив тиску і температури на механізми надлишкового поглиблення ультразвуку у бінарних розчинах н-алканів / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 360-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Проаналізовані температурні залежності відношення об"ємної в"язкості до зсувної на ізобарах та ізохорах. Виявлено вплив тиску (густини) на протікання термічних релаксаційних процесів в н-парафінах та їх взаємних розчинах.
284539
  Григор"єв Андрій Миколайович Вплив тиску і температури на механізми поглинання ультразвуку в рідких вуглеводнях : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Григор"єв Андрій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 266с. + Додатки: л. 222-266. – Бібліогр.: л. 206-222
284540
  Григор"єв Андрій Миколайович Вплив тиску і температури на механізми поглинання ультразвуку в рідких вуглеводнях : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Григор"єв А.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
284541
  Адаменко І.І. Вплив тиску і температури на механізми поглинання ультразвуку в циклогексані та н-гексані / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 316-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  На основі експериментальних даних з поглинання і швидкості поширення ультразвуку в циклогексані та н-гексані розраховані відношення об"ємної в"язкості до зсувної як функції термодинамічних параметрів. Показано, що в досліджувальному інтервалі тисків ...
284542
  Королович В.Ф. Вплив тиску і температури на структуру водних систем з вуглецевими нанотрубками / В.Ф. Королович, С.П. Недяк // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 104-105
284543
  Фрідріхсон Юрій Валерійович Вплив тиску і характеристик метеловолокнистих покриттів на теплообмін при кпінні рідин у великому об"єемі : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Фрідріхсон Юрій Валерійович; КПІ. – К., 1995. – 16л.
284544
  Адаменко І.І. Вплив тиску на механізми поглинання ультразвуку в бінарних розчинах вуглеводнів / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 337-339. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено результати вимірювань коефіцієнта поглинання ультразвуку [альфа]/f[верхній індекс 2] в бінарних рідких системах н-гексан - циклогексан, н-гексан - н-гексадекан та циклогексан - н-гексадекан в інтервалі тисків (0,1 - 98,1) МПа і температур ...
284545
  Адаменко І.І. Вплив тиску на пружні властивості розчинів молекулярних рідин з конфігураційними ступенями вільності / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано вплив тиску на пружні властивості бінарних розчинів лінійних та циклічних вуглеводнів на базі отриманих експериментальних даних по швидкості поширення ультразвуку. Зроблено висновок про те, що сили відштовхування між: молекулами, як і у ...
284546
   Вплив тиску на рівноважні властивості розчину фулерену С60 / І.І. Адаменко, К.О. Мороз, І.Ю. Дорошенко, С.О. Маркуця, Ю.І. Прилуцький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 390-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджені механічні та калоричні термодинамічні властивості розчину фулерену С[нижній індекс 60] в толуолі та співставлені з термодинамічними властивостями толуола і чистого фулерена С[нижній індекс 60]. Побудоване рівняння стану для ...
284547
   Вплив тиску на теплофізичні властивості розчину полідисперсних вуглецевих нанотрубок у воді / І.І. Адаменко, І.С. Єрмоленко, В.Ф. Королович, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Експериментально досліджені термодинамічні властивості розчину полідисперсних одностінних нанотрубок у воді та співставлені з термодинамічними властивостями води і розчину С 60 у воді. Побудоване рівняння стану для розчину та проаналізована ...
284548
  Адаменко І.І. Вплив тиску на термодинамічні властивості 1,3-диметиладамантану / І.І. Адаменко, І.В. Белеєвич, К.О. Мороз // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 411-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті приведені результати експериментального дослідження термодинамічних властивостей 1,3-диметиладамантану методом сільфонного п"єзометра. Побудоване рівняння стану та встановлена температура залежність його параметрів.
284549
  Мороз К.О. Вплив тиску на термодинамічні властивості поліциклічних вуглеводнів : Дис. ...канд.фіз.-мат. наук.: Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Костянтин Олександрович Мороз; КНУТШ. – Київ, 2006. – 213л. – Додатки: л.140-195. – Бібліогр.: л.196-213
284550
  Мороз К.О. Вплив тиску на термодинамічні властивості поліциклічних вуглеводнів : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.14 / Костянтин Олександрович Мороз; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
284551
  Адаменко І.І. Вплив тиску на термодинамічні властивості циклічних вуглеводнів у інтервалі зміни тиску від 0.1 до 215 МРа / І.І. Адаменко, С.О. Маркуця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-11. – (Фізика ; Вип. 2)


  Наведено результати експериментального дослідження рівняння стану циклічних вуглеводнів, а саме циклододекану, циклооктану та циклогексану. аналізується рівняння стану, яке описує подані експериментальні дані.
284552
  Зелінський С.О. Вплив тиску та температури на термодинамічні властивості розчинів гліцерин-вода : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Зелінський С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
284553
  Зелінський С.О. Вплив тиску та температури на термодинамічні властивості розчинів гліцерин-вода : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Зелінський С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 139л. + Додатки: 102-130. – Бібліогр.: л.131-139
284554
  Савич І. Вплив тінізації бюджетних відносин на макроекономічні показники // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 117-122. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлені сучасні погляди на сутність причинності виникнення тінізаційних процесів в бюджетній сфері. Виокремлені основні проблеми детінізації економіки в сфері оподаткування. Досліджено вплив тінізаційних процесів в бюджетній сфері на обсяги ...
284555
  Мирошниченко І. Вплив тінізації економіки України на макроекономічні показники в умовах глобалізації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 70-75. – ISSN 1728-9343
284556
  Копистира А. Вплив тіньових економічних процесів на інтеграцію в Європі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто динаміку зростання тіньової економіки в Європі, визначено причини такого зростання та проаналізовано результати економіко-математичної моделі, що пов"язує процеси корупції та інтеграції. Виявлено, що країни з вищим рівнем корупції більш ...
284557
  Гончарук Я.А. Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи / Я.А. Гончарук, М.І. Флейчук // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
284558
  Василенко Ю.В. Вплив тіньової діяльності на розвиток економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 89-103 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-7988
284559
  Лейфура М.В. Вплив тіньової економіки на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 4 (53). – С. 86-93. – ISSN 2309-1533
284560
  Черней В.В. Вплив тіньової економіки на рівень економічної злочинності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 6 (85). – С. 8-15
284561
  Новікова К.І. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави / К.І. Новікова, А.В. Ільїна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 36-40. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
284562
  Августин Р.Р. Вплив тіньової економіки на функціонально-структурні характеристики економічної безпеки держави на посттрансформаційному етапі її розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 4-9. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (76)). – ISSN 1814-1161
284563
  Глущевська А. Вплив ТНК на економічне зростання країн, що приймають (на прикладі Volkswagen Group та Мексики) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 30-32
284564
  Шабліна Я.В. Вплив ТНК на конкурентоспроможність економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 33-37
284565
  Іванова М.О. Вплив ТНК на розвиток економіки України: переваги та недоліки // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 88-95. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
284566
  Думікян М.М. Вплив ТНК на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 31-35. – ISSN 2222-4459
284567
  Купрійчук В. Вплив товариств "Просвіта" на державотворчі процеси гуманітарного розвитку доби укранської національної революції (1917-1920) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 179-188
284568
   Вплив товщини на структурні характеристики нанокремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, П.М. Литвин, Т.В. Родіонова, А.С. Сутягіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 285-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методами просвічуючої електронної мікроскопії та атомної силової мікроскопії досліджено вплив товщини нелегованих нанокремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження в реакторі зниженого тиску, на характеристики їх поверхневого мікрорельєфу. ...
284569
  Кондратюк В.О. Вплив тонких металевих шарів на спектр планарного феритового резонатора // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 185-190. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Експериментально досліджено вплив тонких металевих шарів на спектр планарного феритового резонатора прямих об"ємних магнітостатичних хвиль. Показано, що такі шари переважно поглинають вищі типи магнітостатичних коливань резонатора. Досліджені різні ...
284570
   Вплив тонких прошарків титану на електрофізичні властивості контактів силіцид молібдену-кремній / В.В. Ільченко, Г.В. Кузнєцов, В.І. Панічевська, В.І. Стріха, С.О. Тарасенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 53-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Показано, що в залежності від товщини прошарку титану змінюється висота потенціального бар"єра Шоттки, і параметри вольт-амперних характеристик наближаються до теоретично можливих. На основі аналізу експериментальних вольт-ємнісних характеристик ...
284571
  Зуб Станіслав Сергійович Вплив топології надпровідних елементів на стійкість рівноваги вільного тіла : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Зуб С.С.; Нац. акад. наук України; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр: 12 назв
284572
  Потравка Л.О. Вплив торгівельної лібералізації в рамках СОТ на структурні зрушення економічної системи України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 206-212. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено причини, з яких економіка України залишається однією з найвразливіших у Європейському просторі і причини за яких відсутні прогресивні структурні зміни в ній. Обгрунтовано необхідність удосконалення секторальної структури економічного ...
284573
  Кадько В.П. Вплив точкових дефектів і їх асоціацій на розсіювання рентгенівських променів реальними кристалами напвповідників : 01.04.07: Дис. ... док-ра фіз.-мат. наук / Кадько В.П.; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників. – Київ, 2000. – 335л. – Бібліогр.: С.310-335
284574
  Кладько В.П. Вплив точкових дефектів і їх асоціацій на розсіювання рентгеновських променів реальними кристалами напівпровідників. : Автореф. дис.. д-ра фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Кладько В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
284575
  Шатній Т.Д. Вплив точкових дефектів на електронні властивості модельних сплавів / Т.Д. Шатній, О.Д. Борисов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 409-417. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Методом когерентного потенціалу досліджуються можливі ефекти впливу точкових дефектів на електронну структуру та електронні властивості бінарних сплавів в моделі діагонального безладу.
284576
  Бондаревська Людмила Вплив травмуючих переживань на виникнення психічного вигоряння // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 185-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
284577
  Примуш М. Вплив традиції на характер політичної модернізації в контексті розгляду інституту глави держави країн Центрально-Східної Європи і Латинської Америки / М. Примуш, Ю. Коваль // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 138-145
284578
  Дубінська В.О. Вплив традицій та новацій політичного лідерства на державне управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз залежностей новацій та традицій політичного лідерства на державне управління. Поглиблено розуміння політичного лідерства як постійного легітимного впливу владних осіб на суспільство, організацію чи групу. Означено певні відмінності ...
284579
  Сябрук О.П. Вплив традиційної та органічної систем землеробства на динаміку емісії вуглекислого газу та ферментативну активність чорнозему опідзоленого / О.П. Сябрук, Г.О. Цигічко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0587-2596
284580
  Подп"ятникова А. Вплив транзитивного простору держави на розвиток суспільства: державно-управлінський аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 49-53. – ISSN 2414-4436
284581
  Семенюк Н.В. Вплив транзитних перетоків на втрати активної потужності в передаючій системі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Семенюк Надія Віталіївна ; М-во освіти і науки України. Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
284582
  Грінченко А. Вплив трансакційних витрат на діяльність промислових підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 128-132. – ISSN 2078-5860


  Виявлено фактори, що впливають на рівень трансакційних витрат.
284583
  Кузнецова Т.К. Вплив трансакційних витрат на прибутковість підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 25-26
284584
  Чучка І.М. Вплив транскордонного економічного співробітництва на розвиток сучасних форм міжнародного поділу праці / І.М. Чучка, Г.Г. Білак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 153-155
284585
  Етокова О.В. Вплив транскордонного злиття і поглинання на економічну безпеку приймаючої країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 484-488
284586
  Чучка І.М. Вплив транскордонного співробітництва на розвиток національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 143-151. – ISSN 1993-6788
284587
  Поліщук Л. Вплив транскордонного співробітництва на соціально-економічний розвиток прикордонних регіонів (на прикладі єврорегіону "Буг") // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 81-90


  В статті проаналізовано нові механізми та форми співпраці прикордон- них регіонів країн та досліджено вплив транскордонного співробітництва на їх соціально-економічний розвиток, виявлено проблеми економічної співпраці та запропоновано інструменти її ...
284588
  Тхір Ірина Вплив транснаціоналізації на формування міжнародних виробничих мереж // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 30-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Виділено різницю між поняттями ланцюга та виробничої мережі. Проаналізовано взаємозв"язок між процесами транснаціоналізації та її впливу на міжнародну фрагментацію виробництва і, зокрема, на міжнародні виробничі мережі. Відзначено роль глобальних місту ...
284589
  Тхір Ірина Вплив транснаціоналізації на формування міжнародних виробничих мереж // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 30-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Виділено різницю між поняттями ланцюга та виробничої мережі. Проаналізовано взаємозв"язок між процесами транснаціоналізації та її впливу на міжнародну фрагментацію виробництва і, зокрема, на міжнародні виробничі мережі. Відзначено роль глобальних місту ...
284590
  Дмітрієв В.С. Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дмітрієв Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 245 л. – Додатки: л. 201-213. – Бібліогр.: л. 214-245
284591
  Дмітрієв В.С. Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дмітрієв В.С.; Дмитрієв Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
284592
  Цирфа Ю. Вплив транснаціональних діаспор на формування зовнішньополітичної ідентичності держав Євразійського регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 134-136
284593
  Луцький М.Г. Вплив транснаціональних корпорацій на глобалізацію інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 116-120.
284594
  Косьміна В.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експортного потенціалу нових індустріальних країн Азії : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Косьміна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 276 л. – Додатки: л. 211-276. – Бібліогр.: л. 188-210
284595
  Косьміна В.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експортного потенціалу нових індустріальних країн Азії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Косьміна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
284596
  Терехов Є.М. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних економічних систем / Є.М. Терехов, О.В. Прокопенко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 103-113. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
284597
  Стрішна Ю.Б. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток підприємств в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 165-167. – ISBN 978-617-7069-02-6
284598
  Василенко Е. Вплив транснаціональних корпорацій на соціально-трудові відносини // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 203-206. – ISBN 966-614-021-7
284599
  Панченко Ксенія Володимирівна Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною екномікою : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Панченко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
284600
  Панченко Ксенія Володимирівна Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною економікою : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Панченко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224с. + Додатки: л. 40. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.213-224
284601
  Стасишин А.В. Вплив транснаціональних корпорацій як економічних суб"єктів на конкуренстоспроможність національних економік в умовах світової фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 69-72
284602
  Кіктенко В .О. Вплив транспортних умов на ефективність зовнішньоторговельних операцій // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.364-366. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
284603
  Єлісєєва К.В. Вплив транспортного сектору на конкурентоспроможність країн світу // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 225-229


  У статті розглянуто кількісний та якісний характер впливу транспортного сектору на конкурентоспроможність країн світу. Розглянуто шляхи підвищення конкурентної позиції України через розвиток транспортного сектору. В статье рассмотрено количественный и ...
284604
  Лимарь Т.В. Вплив транспортної інфраструктури на розвиток регіонального туризму // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 137-139
284605
  Коропатник Т.В. Вплив транспорту на використання агровиробничого потенціалу (АВП) Чернігівського області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 122-127. – ISBN 966-7293-90-4
284606
  Булана О.О. Вплив трансфертного ціноутворення на здійснення митної оцінки товарів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 59-71 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
284607
  Таратута Л.В. Вплив трансформації бюджетного обліку в бюджетних установах на фінансування та використання бюджетних коштів / Л.В. Таратута, Я.С. Вєдмєдєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 169-174. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
284608
  Шкляр В.М. Вплив трансформації грунтового вбирного комплексу на вміст гумусу в сирому лісовому грунті // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 5-6. – ISBN 978-966-2742-92-5
284609
  Палига Є.М. Вплив трансформації і реструктуризації підприємств на розвиток корпоративного управління видавничо-поліграфічного комплексу / Є.М. Палига, О.П. Будзуляк // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 26-36. – ISSN 0554-4866
284610
  Кушніренко Д. Вплив трансформації операційних затрат на оцінку незавершеного виробництва // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 146-152. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
284611
  Блощаневич А.В. Вплив трансформації системи міжнародних відносин кінця ХХ - початку ХХІ ст. на розвиток міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 600-607. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні події кінця XX початку XXI ст., які справили вплив на розвиток міжнародного права. Визначається роль трансформації системи міжнародних відносин в еволюції міжнародного права.
284612
  Артеменко І.Л. Вплив трансформаційних процесів на інвестиційне середовище // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 102-104. – ISSN 2306-6806
284613
  Головенько В.А. Вплив трансформаційних процесів на становище сільських дітей і молоді в сучасній Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 124-138.
284614
  Ковальська К. Вплив трансформаційних чинників на стратегічне управління підприємствами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-41. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню сутності трансформаційних чинників, які впливають на процес стратегічного управління вітчизняними підприємствами. The article is devoted to analyze the essence of transition factors that influence on the strategic ...
284615
  Герцрікен С. Вплив третього елемента на дифузію цинка у в-латунь / С. Герцрікен, І. Дехтяр, Г. Онопрієнко, 1952. – [8] c.
284616
  Доді К. Вплив трибуналів ad-hoc на звичаєве міжнародне гуманітарне право щодо неміжнародних збройних конфліктів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 36-41.
284617
  Чернишенко І.І. Вплив тривалого використання добрив на відтворення родючості дерново-підзолистого грунту і продуктивність польової сівозміни в Поліссі. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.04 / Чернишенко І.І.; Нац. аграрний ун-т. – К., 2000. – 20л.
284618
  Черно О.Д. Вплив тривалого застосування добрив у зерно-буряковій сівозміні на калійний фонд та баланс калію чорнозему опідзоленого правобережного Лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г..наук: 06.00.04 / Черно О.Д.; Нац. аграрний ун-т. – К., 1996. – 29л.
284619
  Дегодюк С.Е. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на зміни потенційної і ефективної родючості сірого лісового грунту / С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, Ю.Д. Боднар // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 43-48 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0372-8498
284620
   Вплив тривалого застосування органічної системи землеробства на стан мікробних угруповань чорнозему опідзоленого в зерно-кормових сівозмінах / О.Є. Найдьонова, О.І. Маклюк, Г.О. Цигічко, Л.О. Шедєй, Р.В. Акімова, В.Б. Гвоздік // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 82-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
284621
  Дудченко В.М. Вплив тривалого застосування різних систем основного обробітку на агрофізисні властивості грунту і продуктивність ланки зерно-бурякової сівозміни в умовах правобережного лісостепу : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.01. / Дудченко В.М.; Нац.аграрн.ун-т. – Київ, 1999. – 16л.
284622
  Лозовіцький П.С. Вплив тривалого зрошення на валовий хімічний склад темно-каштанового грунту Каховської зрошувальної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-39. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто результати зміни вмісту валового хімічного складу і мікроелементів у грунтах Каховської зрошувальної системи в умовах 27 річного зрошення.
284623
   Вплив тривалого інтрагастрального введення щурам 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івін на Mg2+, Ca2+ - та Na+, K+-атфазну активність пламатичних мембран гепатоцитів / С.В. Яблонська, Г.В. Островська, О.М. Філінська, Т.В. Рибальченко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що гербіцид 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота) та стимулятор росту рослин івін (N-оксид-2,6-диметил-піридин) є мембраноактивними препаратами і впливають на функціональну активність плазматичних мембран печінки щурів. Обидва препарати ...
284624
   Вплив тривалої гіпергастринемії на транспортну функцію ободової кишки щурів / Т. Гурленко, В. Бабан, Т. Овчарик, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив довготривалої (протягом 28 та 35 днів) омепразол-викликаної гіпергастринемії на транспорт води та електролітів (Na+, K+ та Cl-) через епітелій ободової кишки методом перфузії ізольованої ділянки кишки in vivo. Виявлено зниження рівня ...
284625
   Вплив тривалої гіпоацидності шлункового соку на морфо-функціональний стан органів травлення та його корекція мультипробіотиками групи "Симбітер" / К. Абдулахад, Т. Фалалєєва, В. Кухарський, І. Прибитько, Г. Толстанова, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Тривала гіпоацидність шлункового соку у щурів, викликана омепразолом, призводить до розвитку дисбактеріозу в шлунку щурів та тотальної гіперплазії, що проявляється у вираженому збільшенні дебіту соляної кислоти базальної шлункової секреції. ...
284626
  Романюк Г. Вплив трофічної стратегії на структуру нижньої щелепи у представників ряду Carnivora // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-14. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проведено морфо-функціональний аналіз щелепного апарату деяких представників ряду Carnivora у зв"язку з трофічною спеціалізацією. Наше дослідження вивчає вплив механічних навантажень і трофічної поведінки на певні параметри нижньої ...
284627
  Вовканич С.Й. Вплив трудового колективу на прискорення НТП / С.Й. Вовканич. – Київ : Знання, 1983. – 32 с.
284628
  Вовканич С.Й. Вплив трудового колективу на присокрення НТП / С.Й. Вовканич. – Київ, 1983. – 32с.
284629
  Шваб Л.І. Вплив трудового потенціалу на основні тенденції економічного розвитку та інвестиційну привабливість промислових підприємств в умовах фінансової кризи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 241-246. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
284630
  Номер О.В. Вплив трудового потенціалу на сталий розвиток регіону (на прикладі Київської області) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 165-168
284631
  Стаканов Р.Д. Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Стаканов Р.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 234 л. + Додатки: л. 198-208. – Бібліогр.: л. 209-234
284632
  Стаканов Р.Д. Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Стаканов Р.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
284633
  Якобінчук В. Вплив трудової міграції на сільське безробіття на Київщині // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-37
284634
  Володько В.В. Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних українських жінок (з досвідом роботи в Польщі та Греції) : дис. ... канд. соціологічних наук : 22.00.03 / Володько В.В. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 273 л. + Додаток: л. 186-253. – Бібліогр.: л. 254-273
284635
  Володько В.В. Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних українських жінок (з досвідом роботи у Польщі та Греції) : автореф. дисс. ... канд. соціологічних наук : 22.00.03 / Володько В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
284636
  Пазюк О. Вплив трудової міграції на стан функціонування ринку праці України / О. Пазюк, Т. Біденко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 36-43
284637
  Кулешова К.І. Вплив турецької моделі зовнішньої політики на політику держав пострадянського простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 151-159


  The article deals with the influence of Turkish model of foreign policy on the post-Soviet space. The author points out that in case of successfulness of the model it can be used by the other Islamic states and provoke stable cooperation all over the ...
284638
  Гуменюк Ю.П. Вплив туризму на економічне зростання в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 102-106
284639
  Панасюк І.П. Вплив туристичної галузі на функціонування вітчизняних авіакомпаній // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 2409-1944
284640
  Карп В. Вплив туристичної індустрії на міжнародні конкурентні позиції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 62-66
284641
  Чіч-Жен Шіє Вплив туристичної мотивації на туристичні знання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 443-451 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
284642
  Хорошун О.Б. Вплив уведення евро на європейські фінансові ринки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються основні наслідки введення євро для окремих сегментів європейських фінансових ринків та банківського сектора.
284643
  Левантівська Б.М. Вплив угноення та обробітку грунту на активізацію азотобактеру за польових умов. (Попередні досліди) / Б.М. Левантівська. – К., 1931. – 28с.
284644
  Соловйов О. Вплив Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на антидискримінаційне правове регулювання державних закупівель України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 59-66. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
284645
  Березовська І.А. Вплив угоди про асоціацію з Євросоюзом на правову систему України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, ч. 1. – С. 179-185


  На сьогодні відносини України з Євросоюзом знаходяться на вирішальному етапі: від того, чи буде укладено між сторонами угоду про асоціацію, залежить їх подальший розвиток. В статті зроблено спробу визначити основні напрямки впливу майбутньої угоди про ...
284646
  Шмиголь Н.М. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на економічне становище / Н.М. Шмиголь, Д.О. Кайнара, А.А. Антонюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 27-30. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
284647
  Діковська І. Вплив угоди сторін на вибір правових норм, що регулюють міжнародні договірні зобов"язання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 201-209. – ISSN 1993-0909
284648
  Березін В.Б. Вплив ударно-коливального навантаження на кінетику поля деформацій та механічні властивості металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Березін Валентин Борисович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
284649
  Шевчук О.С. Вплив узгоджених дій учасників страхового ринку на розвиток конкуренції на цьому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 100-102. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено позитивні та негативні ефекти конкуренції на ринку для споживачів та конкуруючих фірм. Автором зазначені різні типи антиконкурентних угод зокрема у їх зв"язку з ринком страхування. Також у статті наведено, яким чином угоди між ...
284650
  Ситник О.В. Вплив українізаційних процесів у 20—30-х рр. ХХ ст. на творення навчальних видань в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті зроблено спробу схарактеризувати книготворення у 20-30-х рр. ХХ ст., що відбувалося під впливом українізаційних процесів, а також визначити ті знахідки і здобутки видавців, які є цікавими, важ ливими, корисними для сьогодення. The article ...
284651
  Воропаєва Т. Вплив українознавства на формування національної ідентичності особистості в сучасному освітньому просторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 174-177
284652
  Шабельник Г.П. Вплив українських національних чинників на світогляд та політичну свідомість революційних народників (60-70-ті роки XIX ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 29-34. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
284653
  Антонюк О.В. Вплив української діаспори на формування національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 3-9
284654
  Ємець Т. Вплив української ідентичності Володимира Антоновича на його життєвий шлях // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 213-216. – ISBN 978-966-439-357-4
284655
  Лазаренко О. Вплив української мови на написання носових голосних у польськомовних творах Лазаря Барановича // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 218-222. – ISBN 966-650-037-X
284656
  Яким З.М. Вплив української мови на німецькомовну компетенцію Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 548-552. – (Б-ка Ін-ту філології)
284657
  Совтис Н.М. Вплив української мови на систему словозміни польської мови творів Л.Е. Венглінського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 183-192. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто систему словозміни Л.Е. Венглінського на матеріалі польськомовних текстів. У поезії спостерігаємо найбільш типові для польської мови українсько-польського пограниччя властивості, що є наслідком впливу української мови та засвідчені ...
284658
  Безотосний М.Т. Вплив української національної ідеї на соборність України // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 112-116. – ISSN 2075-1451
284659
  Федик Ю. Вплив українців Канади на розвиток канадсько-українських відносин / Ю. Федик, А. Дідух // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 55-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
284660
  Чуприна Р.Г. Вплив ультразвукового навантаження на особливості субструктури кристалів LiNbO3 / Р.Г. Чуприна, М.О. Боровий, І.В. Островський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 429-434. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено форму рентгенівських кривих гойдання (КГ) при відбиванні La1-ліній W від площин (010) монокристалічних зразків LiNbO3, за умови поширення у зразках ультразвукових хвиль (УЗХ) мегагерцевого діапазону. Вперше експериментально ...
284661
   Вплив ультразвукової обробки на фотолюмінесценцію поруватого кремнію / А.О. Подолян, О.О. Коротченков, С.В. Кондратенко, Р.Г. Чуприна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 464-467. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально зареєстрований вплив ультразвукової обривки на спектральний склад фотолюмінесценції поруватого кремнію Наведені дані підтверджують досить складний механізм виникнення фотолюмінесценції на межі "Si кристаліт-аморфна матриця". Висунуте ...
284662
  Подолян А.О. Вплив ультразвуку на відпал радіаційних дефектів у нейтронно-легованому кремнії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 16 (241). – С. 46-50. – (Фізичні науки). – ISSN 1729-360Х


  Шляхом вимірювання часу життя носіїв заряду досліджено вплив термічної та ультразвукової обробок на концентрацію точкових радіаційних дефектів в опроміненому нейтронно-легованому кремнії. Виявлено, що ультразвук суттєво змінює характер відпалу ...
284663
   Вплив ультразвуку на вольт-амперні характеристики гетероструктур GaAs/AlGaAs / В.В. Курилюк, А.М. Горб, О.Я. Оліх, О.О. Коротченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 298-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено зміну вольт-амперних характеристик гетероструктур GaAs/AlGaAs з квантовими ямами під впливом ультразвукового навантаження. Показано, що експериментально зареєстровані зміни пов"язані із перезарядкою дефектів структури під дією ...
284664
  Подолян А.О. Вплив ультразвуку на дефекти та фотоелектричні властивості кремнію і структур на його основі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Подолян А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 170л. – Бібліогр.: л.151-170
284665
  Подолян А.О. Вплив ультразвуку на дефекти та фотоелектричні властивості кремнію і структур на його основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат.. наук : спец. 01.04.07 - фізика тверд. тіла / А.О. Подолян ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
284666
  Островський І.В. Вплив ультразвуку на довжину дифузії неосновних носіїв заряду в кремнії / І.В. Островський, О.Я. Оліх // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 529-534. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено вплив ультразвуку на довжину дифузії неосновних носіїв заряду в бездислокаційному монокристалічному p-Si. Приведено амплітудні та кінетичні залежності ефекту. Проаналізовано можливі механізми акустичного впливу та показано, що ...
284667
  Подолян А.А. Вплив ультразвуку на кінетику релаксації фотопровідності у Р-кремнії // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 535-538. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив ультразвукової обробки на кінетику релаксації фотопровідності у об"ємних кремнієвих зразках. Показано, що ультразвук призводить до суттєвої зміни кінетики релаксації фотопровідності в приповерхневому шарі товщиною до 175 мм. Зроблено ...
284668
  Смик М.М. Вплив ультразвуку на організм. / М.М. Смик. – К., 1969. – 144с.
284669
  Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення при травмі скелетного м"язу щура / П.М. Чорноморець, Н.Е. Нурищенко, М.С. Мірошниченко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 149-152. – ISSN 1023-2427


  Досліджено вплив терапевтичного ультразвуку (УЗ) на показники, що відображають перебіг запалення при м"язовій травмі.
284670
  Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м"язу при експериментальній травмі : дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Чорноморець П.М.; Черноморець П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 168л. – Бібліогр.: л. 147 - 168
284671
  Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м"язу при експериментальній травмі : автореф. дис. ...канд. біол. наук : спец. 03.00.02 - біофізика / Чорноморець П. М. ;КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. :12 назв
284672
  Русинко А.К. Вплив ультразвуку на пластичне деформування металів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 157-162. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано математичну модель незворотного деформування полікристалічних матеріалів, в рамках якої аналітично описуються ефекти, викликані ультразвуковим опроміненням. Розглянуто такі два випадки: 1) дія ультразвуку на відпалений матеріал без дії ...
284673
  Золкіна Л.В. Вплив ультразвуку на процеси росту монокристалів твердого розчину Ga0.03In0.97Sb з розплаву і шарів GaAs методом рідкофазної епітаксії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Золкіна Л.В.; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
284674
  Курилюк В.В. Вплив ультразвуку на спектри фотопровідності опромінених кристалів кремнію / В.В. Курилюк, А.О. Подолян, О.О. Коротченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 535-538. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано вплив ультразвукової обробки на розподіл радіаційних дефектів в кремнії методом вивчення спектрів фотопровідності. Показано, що вона приводить до часткового відпалу дефектів із зменшенням неоднорідності їх розподілу вглибину ...
284675
  Мединська К.О. Вплив ультразвуку різних інтенсивностей на структурно-функціональний стан актоміозину скелетних м"язів in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Мединська К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
284676
  Мединська К.О. Вплив ультразвуку різних інтенсивностей на структурно-функціональний стан актоміозину скелетних м"язів in vitro : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Мединська К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 137 л. – Бібліогр.: л. 119-137
284677
  Горбачук М. Вплив ультраправих партій та організацій на відносини між Польщею та Україною // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 102-105. – ISSN 2306-028X
284678
   Вплив ультрафіолетового опромінення нановуглецевого наповнювача на електродинамічні властивості нанокомпозиту графітові нанопластинки/епоксидна смола / Ю.С. Перетц, О.А. Лазаренко, О.С. Яковенко, Л.Л. Вовченко, Л.Ю. Мацуй, В.Л. Лаунец, В.В. Олійник, І.В. Овсієнко // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХII Міжнар. конф., (1-4 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип.: В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : ХНУ, 2015. – С. 38
284679
  Проніна О. Вплив ультрафіолету різного спектрального складу на дріжджі Saccharomyces cerevisiae / О. Проніна, В. Безруков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Вивчали летальну та рекомбіногенну дію УФ С та повного УФ спектру ( А, В, С) та видимого світла на клітини штаму Saccharomyces cerevisiae з дефектним геном ексцизійної репарації rad2. Виявлено відмінності в виживаємості та частоті мітотичного ...
284680
  Хрипко С. Вплив умов анодування на властивості поруватого кремнію р-типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-34. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив питомого опору кремнію р типу, густини струму анодування і часу анодування на поруватість, товщину та швидкість пороутворення поруватого кремнію. Зразки були виготовлені в електроліті з сумішшю фтористоводневої кислоти (48% HF) та ...
284681
  Левчик О.І. Вплив умов вирощування у зоні відчуження ЧАЕС на спектри флуоресценції листя рослин / О.І. Левчик, О.І. Сваричевська, Л.В. Скрипка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 104-105
284682
  Мінінберг С.Я. Вплив умов кореневого живлення на динаміку хлорофілу у листках винограду. / С.Я. Мінінберг. – К., 1958. – 45-48с.
284683
   Вплив умов космічного польоту на продуктивність рослин томатів та їх стійкість до вірусів / Л.Т. Міщенко, Л.І. Остапченко, А.А. Дуніч, О.І. Данілова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5
284684
  Городилова Н.О. Вплив умов синтезу на процеси формування кальційвмісних ортофосфатних та ортованадатних матриць : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Городилова Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Бібліогр.: л. 132-150
284685
  Городилова Н.О. Вплив умов синтезу на процеси формування кальційвмісних ортофосфатних та ортованадатних матриць : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Городилова Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
284686
  Пузанов І.І. Вплив умов торгівлі України на макроекономічні показники // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 55-57
284687
  Лапко О.О. Вплив умов фінансування та політики державного регулювання на конкурентоспроможність великої компанії / О.О. Лапко, С.В. Власова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 173-182. – ISSN 1562-0905
284688
  Петровський В.В. Вплив університетського середовища на міське життя Харкова (перша третина ХІХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 20-26. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 20). – ISSN 2227-6505


  Стаття висвітлює проблеми участі колективу викладачів і студентів Харківського університету в повсякденному житті міської громади. Подано напрями такої співпраці, включно з питаннями поліпшення інфраструктури, створення органів масової інформації, ...
284689
   Вплив університетської автономії на удосконалення якості освіти : нагальні завдання та ризики : матеріали семінару 28-29 листопада 2006 року, м. Харків. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 160 с. – ISBN 966-623-443-2
284690
  Поварьонкіна К. Вплив Унії на розвиток іконопису України 17-18 ст. : огляд нових мотивів і композиційних схем // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 333-341. – ISSN 0236-4832
284691
  Гарник Н.В. Вплив унії на розвиток української літератури кінця XVI - середини XVII століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 69-72
284692
  Хіхлач Б. Вплив унійних практик на внутрішнє оздоблення подільських храмів у ХVІІІ столітті // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 133-144
284693
  Радченко Т.М. Вплив упорядкування дефектної структури на транспортні властивості змішаних кристалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Радченко Тарас Михайлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 62 назви
284694
  Зятковський І.В. Вплив управлінських послуг на фінансову діяльність суб"єктів господарювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.107-111
284695
  Красніков Д.А. Вплив управлінських рішень на виникнення порушень в сфері державних закупівель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-54. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні види порушень, що допускаються під час здійснення закупівель за державні кошти, та їх наслідки з огляду на витрачання державних коштів. Досліджено вплив прийнятих управлінських рішень на виникнення відповідних порушень у сфері ...
284696
  Торушанко В.Р. Вплив урбанізації на формування молодіжних субкультур // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 311-315. – Бібліогр.: 15 назв.
284697
  Ткачук Т. Вплив урбаністичного соціуму на вибір мови респондентом у білінгвальних умовах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 450-461
284698
  Копич Р. Вплив урядових видатків країн Центральної та Східної Європи на виробництво та дохід: емпіричні оцінки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 180-189 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-5754
284699
  Голубнича Л.О. Вплив урядової політики з питань вищої освіти на історіографію вузівської дидактики Східноукраїнського регіону (50–60-ті рр. ХХ ст.) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 11-19. – ISSN 2312-0657


  Узагальнюється урядова політика стосовно вищої освіти періоду 50-60-х років ХХ століття з метою з"ясування її впливу на історіографію вузівської дидактики науковців Східноукраїнського регіону. Здійснено аналіз основних постанов Ради Міністрів СРСР і ...
284700
   Вплив УФ радіації на біомолекулярну взаємодію в умовах специфічного зв"язування / О.Г. Лопатинська, А.М. Лопатинський, В.І. Чегель, Л.В. Поперенко, Ю.М. Ширшов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 390-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив УФ випромінювання на специфічне зв"язування біомолекул трипсіну та соєвого інгібітору трипсіну (СІТ) за допомогою методу поверхневого плазменного резонансу (ППР). Було з"ясовано, що пара трипсін - СІТ зберігає специфічність під впливом ...
284701
  Кузнєцова К.І. Вплив участі у Вишеградській групі на європейську інтеграцію Чеської Республіки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 462-467. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано євроінтеграційні процеси в рамках Вишеградськоїгрупи та їх вплив на європейську інтеграцію Чеської Республіки. Визначено основні напрями співпраці держав Вишеграду на шляху до Європейського Союзу та НАТО. Зроблено висновки щодо ...
284702
  Солодкий Є.В. Вплив фазо- та структуроутворення в умовах іскроплазмового спікання на формування властивостей оксидних керамік B6O, Ce0,8Sm0,2O1,9 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Солодкий Євген Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
284703
   Вплив фазових переходів на термо-ЕРС інтеркальованих сполук графіту / І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, Л.Л. Вовченко, Т. Лень, Н. Щербань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 345-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті наведено результати систематичних досліджень фазових переходів в шарах інтеркалянту та їх вплив на термо-ЕРС в залежності від структури вихідного графіту, номеру сполуки та умов охолодження для ІСГ з SbCl[нижній індекс 5], ICl і AlCl[нижній ...
284704
   Вплив фазового переходу на адсорбцію з бінарного розчину / Л. Булавін, Д. Гаврюшенко, В. Сисоєв, П. Якунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Для теоретичного дослідження адсорбції була використана модель двовимірної гратчастої рідини. Розглядався випадок одношарової адсорбції з бінарного розчину. В результаті була знайдена температурна залежність коефіцієнта адсорбції поблизу критичної ...
284705
   Вплив фазового стану полімерної матриці на мобільність молекул осаджувача. / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.Б. Іваницький, В.В. Клепко // Физика жидкого состояния., 1992. – №20
284706
  Іванісік А.І. Вплив фазової самомодуляції імпульсів накачування на спектр антистоксового вимушеного комбінаційного розсіяння світла / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 331-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи з наближення заданої поляризації, проведено аналіз впливу різних параметрів та швидкості руху фокальної області на частотно-кутову структуру випромінювання антистоксової компоненти вимушеного комбінаційного розсіяння при фазовій самомодуляції ...
284707
  Лондар С.Л. Вплив фактора вікової структури населення на збалансованість пенсійної системи у довгостроковому періоді / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 44-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
284708
  Лондар С.Л. Вплив фактора старіння населення на збалансованість державних фінансів в Україні / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 27-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
284709
  Рудь Ю.М. Вплив фактора часу на ефективність системи соціального управління персоналом підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 4 (64). – С. 101-106. – ISSN 1683-1942


  Досліджено проблеми впливу фактора часу на ефективність системи соціального управління персоналом. Показано залежність між економічною, соціальною ефективністю та показником часу. Наведено основні підсистеми для аналізу системи соціального управління ...
284710
  Древаль О.Ю. Вплив факторів інноваційного розвитку на управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів / О.Ю. Древаль, О.О. Павленко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 5-10. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
284711
  Сасіна Л.О. Вплив факторів макросередовища на економічну поведінку людини: теоретичний аспект // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 342-353. – ISSN 1993-5560
284712
  Шевченко О.Ю. Вплив факторів міжнародної інтеграції на монетарну складову фінансової безпеки України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 110-114
284713
  Балановська Т.І. Вплив факторів на активізацію розвитку сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах / Т.І. Балановська, О.П. Гогуля, А.В. Троян // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 21-35
284714
  Рижакова Г.М. Вплив факторів на обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у освіті // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 68-70
284715
  Кожухівська Р.Б. Вплив факторів на розвиток ринку інтернет-комунікацій в Україні // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 22-30. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
284716
  Філоненко О.О. Вплив факторів режиму дня на розумову працездатність дітей старшого дошкільного віку / О.О. Філоненко, С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 42-46 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
284717
  Цапліна К.М. Вплив факторів середовища на дискретність та континуум розподілу рослинних угруповань верхньої ділянки Канівського водосховища / К.М. Цапліна, М.І. Лінчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 193-198. – Бібліогр.: 12 назв
284718
  Матчинська С.Ф. Вплив факторів середовища на дискретність та континуум розподілу угруповань олігохет верхньої ділянки Канівського водосховища / С.Ф. Матчинська, Л.Л. Савицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 192-196. – Бібліогр.: 4 назви
284719
  Квітка Я.М. Вплив факторів сімейного виховання на формування протиправної поведінки неповнолітніх // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 134-139.
284720
  Горлов С.М. Вплив фактору заощаджень на рівняння економічної рівноваги в макроекономіці // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 233-240. – (Економічні науки ; вип. 26)
284721
  Черпак А.Є. Вплив фактору розкриття інформації на здійснення корпоративного контролю в акціонерних товариствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 196-201. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
284722
  Міхель Р.В. Вплив Федеративної Республіки Німеччина на формування конкурентної політики ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 86-89. – Бібліогр.: 15 назв
284723
   Вплив фенобарбіталу на ефекти високих доз гідрофобних дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі / Т.Б. Синельник, С.П. Весельський, Н.О. Карпезо, О.Д. Синельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-20. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  В експериментах на ізольованій перфузованій печінці щурів виявлено зміну ефектів гідрофобних дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі в умовах попереднього введення тваринам фенобарбіталу. Холестатичний ефект високої дози хенодезоксихолевої кислоти ...
284724
  Анросович О.Г. Вплив феномена жіночого тероризму на розвиток гендерних відносин на Близькому Сході // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 115-117
284725
  Яремчук В.Д. Вплив феномену Євромайдану на зміну політичних ідентичностей жителів міста Чернігова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 221-241
284726
  Бахвалов В.Б. Вплив фізико-географічних властивостей місцевості на ефективність розташування підрозділів сухопутних військ / В.Б. Бахвалов, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 317-322


  В статті проаналізовані фізико-географічні властивості місцевості щодо їх впливу на організацію та способи ведення військових операцій. Проведене ранжування фізико-географічних властивостей місцевості за ступенем їх впливу на тактичні характеристики ...
284727
  Михайленко М.М. Вплив фізико-географічних особливостей району на формування несприятливої погоди для авіації // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 131-135 : Табл.
284728
  Трусов І.І. Вплив фізико-географічних умов на утворення ожеледно-паморозевих відкладів на Україні / І.І. Трусов, П.І. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 102-112 : Табл., карти. – Бібліогр.: 10 назв
284729
  Виткін С.В. Вплив Фізико-технологічних факторів на процеси радіаційної лдеградації силіцієвих планарних структур. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.27.06 / Виткін С.В.; НАН Укр.Ін-т.фізики напівпровідників. – К, 1994. – 17л.
284730
  Литвиненко В.В. Вплив фізико-хімічної пророди іонної підсистеми на над молекулярну структуру юнітів. : Автореф... канд.хім.наук: 02.00.04 / Литвиненко В.В.; Київ політехн.ін-т. – К, 1993. – 16л.
284731
  Футорний С.М. Вплив фізичних навантажень на гуморальну імунну відповідь / С.М. Футорний, В.К. Позур, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані наукової літератури про вплив стресових факторів (інтенсивні фізичні навантаження) на стан гуморального імунітету. In clause are generalized given of the scientific literature on influence of the stressful factors (intensive physical ...
284732
  Косогова Т.М. Вплив фізичних та хімічних факторів на вміст білка в паростках Hordeum Sativum L. / Т.М. Косогова, В.Н. Галюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Біологія ; Вип. 34)


  Вивчали вплив синього, червоного, білого світла, гібереліну (ГК), 6-бензиламінопурину (БАП) на вміст розчинних білків (у тому числі РБФКО) 10-добових паростків Hordeum sativum L., які вирощено у світловій установці, сконструйованій авторами.
284733
   Вплив фізичного виховання на розумову працездатність людини : методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2005. – 18с.
284734
  Карнаухов.В.Г Вплив фізичної нелінійності на пасивне демпфування вимушених резонансних коливань ізотропної в"язкопружної циліндричної панелі / Карнаухов.В.Г, М В. Січко, О.С. Карпенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 67-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано скінченно-елементний метод розв"язування нелінійних задач про пасивне демпфування вимушених резонансних коливань ізотропних оболонок обертання з врахуванням впливу фізичної нелінійності. З його використанням розв"язана задача про пасивне ...
284735
  Оканенко О.А. Вплив фізіологічно активних антистресових речовин на вміст пігментів, білків та ліпідів у фотосинтезуючих тканинах пшениці : біологія / О.А. Оканенко, Л.М. Кононюк, О.В. Самченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
284736
  Покотило Олег Степанович Вплив фізіологічного стану і факторів живлення на обмін речовин в організмі корів : Автореф... кандид. сільськогоспод.наук: 03.00.04 / Покотило Олег Степанович; Україн. акад. аграрн. наук. Ін-тут землероб. і біології тварин. – Львів, 1999. – 19л.
284737
  Берегова Г.Д. Вплив філософії Г. Сковороди на формування духовних якостей сучасної особистості // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 74-81. – ISSN 2079-48-35
284738
  Мудрик А.М. Вплив філософії Г.Сковороди на світоглядні позиції мислителів XX століття // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 122-127. – ISSN 1729-360Х
284739
  Вітенко Ю.В. Вплив філософії М. Гайдеггера на формування екзистенціального психоаналізу Л. Бінсвангера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 136-138
284740
  Найдьонов О.Г. Вплив філософії на розвиток технології // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 18-22. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Обґрунтовується можливість і необхідність впливу філософії на розвиток сучасних технологій. Гуманістичні орієнтири та цінності, засновані на загальнолюдських критеріях, - необхідний філософський дороговказ технологам.
284741
  Олексенко Р.І. Вплив філософіїї Макса Вебера на світову економічну думку // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 24-28
284742
  Расевич Л.П. Вплив філософських ідей кінця XIX століття на формування та реалізацію образу Шерлока Холмса // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 74-75
284743
  Шалашна Н.М. Вплив філософських ідей Феофана Прокоповича на український іконопис першої половини XVIII ст. // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 116-121. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
284744
  Гусєва Н. Вплив філософських теорій Франкфуртської школи на формування ідеології студентського протестного руху у ФРН в 1960-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 65-69
284745
  Богуненко В. Вплив філософської спадщини Г. Сковороди на формування та розвиток естетико-історичних ідей В. Соловйова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 262-264. – ISSN 2076-1554
284746
  Грищенко Т.В. Вплив фінансіалізації економіки на функціонування граничних ринків капіталу / Т.В. Грищенко, Г.В. Анзіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 2222-0712


  Стаття присвячена проблемам фінансіалізації як глобального тренду розвитку світової економіки, що характеризується домінуванням фінансового сектора у процесах ринкового ціноутворення. Зважаючи на те, що фінансова система є ключовим елементом будь-якої ...
284747
  Гордей О.Д. Вплив фінансових важелів на рівень життя населення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 78-83. – Бібліогр.: с. 78


  Проаналізовано основні фінансові важелі, що мають багатовекторну структуру і впливають на рівень життя населення, який є одним з основних показників розвитку країни в цілому. Зроблено певні прогнози щодо основних тенденцій зміни даного показника, ...
284748
  Пантєлєєва Н. Вплив фінансових інновацій на трансмісійний механізм грошово-кредитної політики // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 55-69. – ISSN 1605-2005
284749
  Любкіна О.В. Вплив фінансових інновацій на характер волатильності ринків фінансових активів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6814
284750
  Бережна І.Ю. Вплив фінансових інститутів на формування інвестиційного потенціалу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 190-195. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
284751
  Крамаренко Вплив фінансових криз на економічну активність галузей промисловості України / Крамаренко, ПО, А.І. Якименко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 35-40.
284752
  Ігнатюк А.О. Вплив фінансових посередників на нерівномірність розподілу доходів у суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Аналізується механізм впливу фінансового розвитку на суспільний добробут і, зокрема, на нерівномірність розподілу доходів у суспільстві. Також досліджуються фундаментальні проблеми, що пов"язані з розвитком кредитної функції фінансового ...
284753
  Орлик С. Вплив фінансових реформ на курс рубля у 60-х роках XIX століття в Російській імперії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 259-262
284754
  Бражко О.В. Вплив фінансово-економічної кризи на банківську систему України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 230-234. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
284755
  Андрушків І.П. Вплив фінансово-економічної кризи на вітчизняну банківську систему та основні шляхи виходу з неї // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 128-132. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
284756
  Сенейко Я.Б. Вплив фінансово-економічної кризи на динаміку світових пенсійних активів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 254-259. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
284757
  Крючкова І.В. Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційну діяльність в Україні : фінансово-економічне регулювання / І.В. Крючкова, Р.В. Попельнюхов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 15-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
284758
  Нанавов А.С. Вплив фінансово-економічної кризи на ісламську фінансову систему // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 337-344. – ISSN 1811-9824


  У статті окреслено основні тенденції та проблеми функціонування фінансових систем ісламських країн за умов сучасної фінансово-економічної нестабільності.
284759
  Удовиченко В.П. Вплив фінансово-економічної кризи на місцевий соціально-економічний розвиток у контексті міжнародного досвіду / В.П. Удовиченко, С.О. Маюренко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 62-65. – ISSN 1728-6220
284760
  Телешун С.О. Вплив фінансово-політичних груп на прийняття стратегічних рішень у сфері політики та економіки: українські реалії / С.О. Телешун, І.В. Рейтерович. – Київ ; Херсон, 2008. – 152 с. : табл. + Додаток: с. 133-138. – Бібліогр.: с. 139-151
284761
  Нетесаний Ю. Вплив фінансово-промислових груп на економічну безпеку держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 116-118. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано позитивний та негативний впливи фінансово-промислових груп на економічну безпеку України. Article analyzes positive and negative influences of financial and industrial groups for economic safety Ukraine.
284762
  Давиденко Н.М. Вплив фінансововї системи на фінансове забезпечення підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 76-80
284763
  Крупка І. Вплив фінансового капіталу трудових мігрантів на розвиток національної економіки України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 222-230. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено грошові потоки трудових мігрантів в Україну, механізм офіційних та неофіційних систем переказу грошей. Проаналізовано вплив грошових надходжень від вітчизняних мігрантів на рівень життя населення та соціально-економічний розвиток держави. ...
284764
  Мурашко О.В. Вплив фінансового контролінгу на порядок формування фінансового результату в страхових компаніях // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 5/6 (107/108). – С. 14-16
284765
  Дондик І.М. Вплив фінансового контролю на ефективність економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 12-16
284766
  Чуніхіна Л. Вплив фінансового контролю НБУ на боротьбу з організоаною злочинною діяльністю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 11. – С. 72-75
284767
  Сунцова О.О. Вплив фінансового розвитку на економічне зростання: теоретичне визначення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 152-159 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
284768
  Свірський В. Вплив фінансового сектору на економічне зростання: ретроспективний аналіз емпіричних гіпотез та наукових парадигм сучасної світової науки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 72-92. – ISSN 1818-5754
284769
  Лютий І.О. Вплив фінансового сектору на функйіонування економічної системи / І.О. Лютий, С.В. Міщенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-28.
284770
  Захарін Сергій Володимирович Вплив фінансового стану корпоративного сектору на інвестиційну активність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 173-181. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні показники фінансового стану корпоративного сектору. Визначено чинники, які впливають на формування фінансового ресурсу інвестиційної діяльності. Висунуто пропозиції щодо оздоровлення фінансового стану підприємств у ...
284771
  Захарін С.В. Вплив фінансового стану корпоративного сектору на інвестиційну активність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 173-182. – ISSN 1993-6788
284772
  Головнін М. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику: теоретичні аспекти і реакція на фінансові кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 67-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
284773
  Карпінський Б.А. та інші Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.8. – С. 177-183. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
284774
  Шпенюк О.Є. Вплив фінансової глобалізації на розвиток національної економіки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 145-159 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
284775
  Шірінян Л. Вплив фінансової глобалізації на страхування в Україні / Л. Шірінян, А. Глущенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 24-30. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
284776
  Калач Г.М. Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 115-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
284777
  Версаль Н. Вплив фінансової кризи 2008 - 2009 рр. на структуру банківського сектора України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано, що є позитивні зрушення внаслідок зміни функцій регуляторів банківського сектора - Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - в частині посилення захисту вкладників - фізичних осіб через скорочення строку дії ...
284778
  Гордійчук Ю. Вплив фінансової кризи в єврозоні на американсько-європейські відносини в період першого президентства Б. Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  В статті розглядаються особливості кризи суверенного боргу в країнах єврозони та її основні політичні і економічні наслідки для Сполучених Штатів, які є їх основним торгівельним та інвестиційним партнером. Також виділяються та аналізуються основні ...
284779
  Гордійчук Ю. Вплив фінансової кризи в єврозоні на американсько-європейські відносини в період першого президентства Б. Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-19. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості кризи суверенного боргу в країнах єврозони та її основні політичні і економічні наслідки для Сполучених Штатів, які є їх основним торгівельним та інвестиційним партнером. Також виділяються та аналізуються основні ...
284780
  Ляхова О.О. Вплив фінансової кризи на банківський сектор України / О.О. Ляхова, А.А. Медвідь // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 25-29
284781
  Чирак І. Вплив фінансової кризи на банківську систему України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 421-424. – ISSN 1993-0259
284782
  Демків О.І. Вплив фінансової кризи на бюджети органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 76-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
284783
  Савкова О.М. Вплив фінансової кризи на вартість об"єктів нерухомості / О.М. Савкова, В.М. Кочетков // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 22-26
284784
  Отченаш К.Г. Вплив фінансової кризи на діяльність портфельних інвесторів в Україні : інвестиції / К.Г. Отченаш, В.Б. Руденко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 86-95 : Табл., рис.
284785
  Фурдичко Л.Є. Вплив фінансової кризи на економіку держави як потенційної загрози стратегічного рівня // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 51-55 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
284786
  Паянок Т.М. Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України / Т.М. Паянок, Л Задорожня // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 76-85. – ISSN 1562-0905
284787
  Боярко І.М. Вплив фінансової кризи на забезпеченість реального сектору економіки оборотними активами / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22-29


  Наводяться результати оцінки наявного економічного потенеціалу національної економіки України.
284788
  Пирець Н. Вплив фінансової кризи на процес злиття та поглинання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 227-234. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Представлені сучасні антикризові цілі укладання угод у світовій практиці. Виявлені тенденції розвитку світового ринку злиття та поглинання під впливом фінансової кризи.
284789
  Мазуренко В.І. Вплив фінансової кризи на реальну світову економіку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 166-180
284790
  Бєліх О.Т. Вплив фінансової кризи на рівень злочинності в банківській сфері України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 247-251
284791
  Мазурок П.П. Вплив фінансової кризи на рівень прибутковості діяльності вітчизняних банків: теоретичний та прикладний аспект / П.П. Мазурок, О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 25-30
284792
  Нанавов А.С. Вплив фінансової кризи на тіньовий банківський сектор розвинених фінансових систем сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 23-27
284793
  Шишкін В.О. Вплив фінансової кризи США на економіку України / В.О. Шишкін, Т.С. Абліцова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 202-206. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
284794
  Воробець М.М. Вплив фінішної хімічної обробки на формування і властивості поруватого кремнію та кадмій телуриду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Воробець М.М. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 25 назв.
284795
  Сава А.П. Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій / А.П. Сава, М.С. Палюх // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 141-146. – ISSN 2309-1533
284796
  Вдовиченко А.М. Вплив фіскальної політики на товарний експорт у гравітаційній моделі зовнішньої торгівлі України / А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 51-71. – ISSN 2305-7645
284797
  Холодний М.Г. Вплив фітогормонів на мінливість мікроорганизмів / М.Г. Холодний, К.І. Бельтюкова. – 49-67с.
284798
  Огородня А.І. Вплив фітомеліорації на структуру чорнозему опідзоленого в перший рік післядії // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: с. 46. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
284799
  Капітоненко С.В. Вплив фітофагів та патогенної мікрофлори на стан деревних насаджень дендропарку "Асканія-Нова" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  При обстеженні деревних насаджень дендропарку "Асканія-Нова" виявлено 340 фітофагів і 141 збудник захворювань.
284800
  Скробала В.М. Вплив фітоценотичної структури міських насаджень на гідрологічний режим та сповільнення ерозійних процесів : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.00.18 / Скробала В.М.; Укр.держ.лісотехн.ун-т. – Львів, 1996. – 23л.
284801
  Філь Г.Б. Вплив флавоноїдів на мікросомальне окиснення та жовчовидільну функцію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  У гострих дослідах на білих щурах із канюльованою загальною жовчною протокою вивчено вплив препаратів флавоноїдної природи силібору, кемпферолу, гепарол-брому, рутину, кверцетину та фламіну на жовчовидільну функцію та мікросомальне окиснення в печінці. ...
284802
   Вплив флавоноїдів на функціональний стан печінки та шлунково-кишкового тракту за умов норми та різних патологій / Л. Штанова, Т. Говоруха, З. Горенко, П. Пелюх, В. Бабан, С. Весельський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Вивчали вплив біофлавоноїда кверцетину на зовнішньосекреторну функцію і тканинне дихання печінки; на функціональний стан слизової оболонки шлунка в нормі та за умов розвитку різних патологій; на електричну та скоротливу активність гладеньких м"язів ...
284803
  Пінкевич І.П. Вплив флексоефекту на розсіяння світла в наповнених нематиках / І.П. Пінкевич, Т.В. Хміль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-54. – (Фізика ; Вип. 3)


  Отримано поле директора навколо твердої сферичної частики в комірці рідкого кристала за наявності флексоефекту. Проаналізовано залежність перерізу розсіяння світла від прикладеного електричного поля та значення флексокоефіцієнту.
284804
  Чорнобай О.Л. Вплив фольклористики на право, їх взаємозв"язок // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 394-403. – (Юридична ; Вип. 3)
284805
  Кудінович О.О. Вплив фондового ринку на розвиток системи корпоративного управління в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 219-224
284806
  Мартинюк Л.А. Вплив форм власності на результати господарської діяльності малих підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 406-411. – ISBN 966-7958-13-2
284807
  Вороніна Ю.Є. Вплив форм господарювання на стан продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.75-78. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
284808
  Сухонос В.В. Вплив форм державного устрою на статус глави держави: конституційно-правовий аспект // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 31-38
284809
  Лазаренко Л.М. Вплив формальдегіду на рівень хромосомних аберацій у цибулі батун (Allium fistulosum L.) / Л.М. Лазаренко, В.Ф. Безруков, С.М. Храпунов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 96-101. – (Біологія ; Вип. 26)


  Досліджено вплив формальдегіду на утворення хромосомних аберацій у проростаючому насінні цибулі батун (Allium fistulosum L.) та особливості останнього як тест-об"єкта. Показано, що 0,00004%-ний розчин формальдегіду сприяє підвищенню частоти аберантних ...
284810
  Пушкарьов Л.М. Вплив форми історичного джерела на його зміст // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 114-122
284811
  Адаменко І.І. Вплив форми молекул на рівноважні властивості ксилолу / І.І. Адаменко, К.О. Мороз // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 307-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджується вплив форми молекул на рівноважні властивості ксилолу та встановлюється взаємозв"язок між ними. Аналізується вплив температури на ці властивості.
284812
  Мороз К.О. Вплив форми молекул на рівноважні властивості нормальних, циклічних та ароматичних парафінів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 323-327. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджується вплив форми молекули на рівноважні властивості рідин різної молекулярної будови та встановлюються зв"язки між цими властивостями.
284813
   Вплив форми молекул на рівноважні властивості рідин / І.І. Адаменко, К.О. Мороз, С.О. Маркуця, О.П. Каричковський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 452-455. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджений вплив форми молекули на рівноважні властивості речовини та встановлений взаємозв"язок між ними. Аналізується вплив температури.
284814
  Адаменко І.І. Вплив форми молекули на параметри рівняння стану / І.І. Адаменко, І.В. Белеєвич // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 357-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ця стаття присвячена дослідженню впливу форми молекули на параметри рівняння стану та термодинамічні властивості молекулярних рідин. Об"єктами дослідження були обрані мезитилен та ізопропілбензол, які мають однакову молекулярну масу, критичну ...
284815
  Адаменко І.І. Вплив форми молекули на пружні властивості рідин. (Тверді гантелі, еліпсоїди обертання та сфероциліндри) / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 235-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Методом Монте-Карло для модельних систем твердих гантелеподібних, сфероциліндричних та еліпсоїдальних частинок однакових за об"ємом, з різними факторами несферичності розраховані густина та ізотермічний модулі пружності в широкому інтервалі приведених ...
284816
   Вплив форми молекули на теплофізичні властивості рідин. II. Теплові характеристики / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков, О.К. Мироненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 185-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Методам Монте-Карло для модельних систем двохатомних гантелеподібних молекул з різними факторами несферичності розраховані ізохорична та ізобарична теплоємності, коефіцієнт теплового розширення, ентальпія в широкому інтервалі приведених густин та ...
284817
   Вплив форми молекули на теплофізичні властивості рідин. І. Пружні характеристики / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков, О.К. Мироненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 281-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Методом Монте-Карло для модельних систем двохатомних гантелеподібних молекул з різними факторами несферичності розраховані адіабатичний та ізотермічний модулі пружності в широкому інтервалі приведених густин та тисків. Встановлено. що несферичність ...
284818
  Гудрамович В.С. Вплив форми скінченного елементу на обчислювальну ефективнісь проекційно-ітераційних методів при розв"язанні плоскої задачі теорії пружності / В.С. Гудрамович, Етері, Гарт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Виконано порівняльний аналіз розв"язку плоскої задачі теорії пружності на основі проекційно-ітераційного варіанту метода скінченних елементів при застосуванні двох типів скінченних елементів. Досліджена обчислювальна ефективність запропонованого ...
284819
  Ляшенко М.І. Вплив форми феритової лінії передачі при її деформаціях на амплітудно-частотні характеристики / М.І. Ляшенко, В.М. Талалаєвський, Л.В. Чевнюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 431-436. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто вплив форми феритової лінії передачі при її деформації на амплітудно-частотні характеристики. Показано, що індуковані деформаціями неоднорідні поля магнітної кристалографічної анізотропії приводять до зменшення амплітудно-частотних ...
284820
  Тартаковський В.К. Вплив форми ядра на переріз електророзщеплення / В.К. Тартаковський, В.Ю. Ісупов, О.М. Малярж // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 92-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається реакція електророзщеплення аксіального ядра з вильотом одного нуклона. Теоретично досліджується вплив несферичності ядра у випадку великих деформацій на поведінку парціальних перерізів даної реакції. Розрахунки показали, що ...
284821
   Вплив формування на валентний та координацыйний стан катыоныв ы церыю в нанесених каталызаторах Co-Ce-NaX / Л.В. Луценко, Л.П. Олексенко, О.П. Рыпко, Л.О. Яковенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 103-110. – ISSN 0041-6045
284822
  Терон І.В. Вплив формування нової архітектури міжнародного та міжрегіонального поділу праці на соціально-трудові відносини в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 96-98
284823
  Карпенко А.М. Вплив формування та ведення земельного кадастру на ефективність землекористування сільськогосподарських підприємств // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2009. – Вип. 121 : Економічні науки. – С. 95-100
284824
  Корчинська Л.В. Вплив фосфорорганічних інсектицидів на динаміку скорочення скелетного м"язу жаби : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Корчинська Леся Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
284825
  Корчинська Л.В. Вплив фосфорорганічних інсектицидів на динаміку скорочення скелетного м"язу жаби : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Корчинська Леся Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 138 л. – Бібліогр.: л. 113-138
284826
  Ноздренко Д. Вплив фосфорорганічних інсектицидів: піриміфосметилу, діазинону та хлорпірифосу на динамічні параметри скорочення m. tibialis anterior / Д. Ноздренко, Л. Корчинська, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 47-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив фосфорорганічних інсектицидів, зокрема піриміфосметилу, діазинону та хлорпірифосу на динаміку скорочення пучків волокон скелетного м"язу m. tibialis anterior жаби Rana temporariа. Визначали силу скорочення та зміну довжини м"язових ...
284827
  Гаврилюк С.П. Вплив фрагменту стрептокінази СК1-63 на систему гемостазу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гаврилюк С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 156 л. + Додатки л. 149-156. – Бібліогр. : л. 125-148
284828
  Гаврилюк С.П. Вплив фрагменту стрептокінази СК1-63 на систему гемостазу : автореф. ... дис. канд. біол. наук : 03.00.04 / Гаврилюк С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
284829
  Шатковська І. Вплив французької літератури на формування творчих задумів П.І. Чайковського // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 312-317. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
284830
  Ланге-Чала Вплив Французької революції на формування юридичної термінології в іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 245-248. – ISBN 966-8188-07-1
284831
  Плюйко Є.С. Вплив фреонів та оптичного випромінювання на швидкість інтенсивного випаровування крапель води / Є.С. Плюйко, Г.М. Вербінська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 18
284832
  Ноздренко Д. Вплив фуллерену С60 на зміну швидкості скорочення ішемічно пошкодженого мя"зу m. Soleus щура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-14. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу C60 FAS в дозі 1 мг / кг на зміну швидкості скорочення ішемічно пошкодженого м?язу m. soleus щура. Скорочення м?яза реєстрували при внутрішньовенному та внутрішньом?язовому введенні препарату. Показано захисний ефект ...
284833
  Линник П.М. Вплив фульвокислот на десорбцію Zn і Pb з донних відкладів = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / П.М. Линник, О.В. Зубко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 100-108. – Бібліогр.: 19 назв
284834
   Вплив фунгіцидів на обмін азоту в рослинах / М.М. Мусієнко, Р.В. Ковбасенко, В.М. Ковбасенко, К.П. Ковбасенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-65. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано гіпотезу про індукцію захисних механізмів рослин фунгіцидами, яка здійснюється шляхом корекції метаболічних процесів. A hypothesis on the fungicides" induction of the plant protective mechanisms caused via the correction of metabolic ...
284835
  Кручакова Ф.А. Вплив функціональних змін мускулів на вміст в них Na, K, Ca, i Mg : Дис... наук: / Кручакова Ф. А.;. – 49л. – Бібліогр.:л.47-49
284836
  Ткаченко Г Вплив функціонального стану АТФ-залежних калієвих каналів на процеси енергозабезпечення печінки і міокарда у щурів із різною резистентністю до гіпоксії : Дис.... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- Фізіологія людини і тварин / Ткаченко Г.М., МОНУ, ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2004. – 194л. + Додатки: 3 л. – Бібліогр.: л.165-193
284837
  Ткаченко Г.М. Вплив функціонального стану АТФ-залежних калієвих каналів на процеси енергозабезпечення печінки і міокарда у щурів із різною резистентністю до гіпоксії : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ткаченко Галина Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
284838
  Комишан О.О. Вплив хаотичної генерації на вимушене комбінаційне розсіяння барвників : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Комишан Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 128 арк. – Додатки: арк. 127-128. – Бібліогр.: арк. 114-126
284839
  Комишан О.О. Вплив хаотичної генерації на вимушене комбінаційне розсіяння барвників : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Комишан Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчанка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
284840
  Ганіфаєв Рашад Аріф Огли Вплив характеристик абонентського доступу та трафіка на пропускну спроможність мультисервісних мереж : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Ганіфаєв Рашад Аріф Огли.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
284841
  Литвиненко Н.І. Вплив характеристик місцевості на процес планування маршу частин сухопутних військ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 260-262


  Проводиться аналіз існуючих методик вивчення та оцінки впливу місцевості на планування маршу частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Успішне здійснення маршу в значній мірі залежить від правильної оцінки місцевості Озброєння і техніка, ...
284842
   Вплив характеристик системи тонкоплівковий перетворювач - буферний розчин на кондуктометричний біосенсор, створений на її основі / М.Й. Мацишин, В.М. Пєшкова, В.Г. Мельник, О.Л. Кукла, А.В. Мамикін, Л.М. Семеничева, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 2. – С. 73-83. – ISSN 1815-7459


  В роботі досліджено характеристики кондуктометричних перетворювачів (чутливість, еквівалентність робочого і референтного каналу, частотна залежність і лінійність відгуку) на основі тонкоплівкових електродів, виготовлених із золота, платини, нікелю, ...
284843
  Лотоцька О.І. Вплив характеристик цифрових друкарських машин і папару на якість відбитків / О.І. Лотоцька, А.В. Несхозієвський, Т.М. Несхозієвська // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 3 (49). – С. 54-65. – ISSN 2077-7264
284844
  Гавриш В.К. Вплив характеру геотектонічного розвитку на нафтогазоносність Дніпровсько-Донецького рифтогену / В.К. Гавриш, М.І. Євдощук, В.П. Стрижак // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 19-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
284845
  Дегода В. Вплив характеру збудження на люмінесценцію і провідність селеніду цинку / В. Дегода, А. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-55. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проведено експериментальні дослідження провідності та люмінесценції монокристалічного ZnSe при збудженні ультрафіолетовим та рентгенівським випромінюванням. Характер збудження суттєво не впливає на спектри рекомбінаційної люмінесценції, але фото- і ...
284846
   Вплив харчових добавок із різним механізмом дії на структурно-функціональний стан шлунку : монографія. – Київ : Київський університет, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-439-062-7
284847
  Кулик Ю.В. Вплив хімічних реакцій на дифузійні явища в рідинах в обмежених системах / Ю.В. Кулик, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 441-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою математичних методів моделювання розглянуто стаціонарний лінійний випадок обмеженої реакційно-дифузійної системи. Обраховано залежність загального потоку кисню від різниці концентрації на границі шару. Встановлено стабілізаційний характер ...
284848
  Мельниченко М.М. Вплив хімічно модифікованої поверхні монокристалічного кремнію на анти відбиваючі характеристики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 247-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У роботі проведено вивчення впливу хімічно модифікованої поверхні монокристалічного кремнію на анти відбиваючі характеристики. Встановлено, що використання тонких шарів наноструктурованого кремнію (3-60 нм) сформованих методом хімічного травлення на ...
284849
  Кузнецов Г.В. Вплив хімічного складу на електрофізичні властивості ненадпровідних купратних фаз // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 256-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методами ІЧ-спектроскопії, мікроконтактної спектроскопії досліджено і проаналізовано основні електрофізичні характеристики ненадпровідних купратних сполук: CuO, BaCuO[нижній індекс 2], Y[нижній індекс 2]BaCuO[нижній індекс 5]. Отримані результати ...
284850
   Вплив хімічного складу сенсорів на основі нанорозмірного [хімічна формула] на механізм чутливості / Г.В. Федоренко, Н.П. Максимович, І Г. Сколяр, О.П. Ріпко, І.П. Матушко, Л.П. Олексенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 129
284851
   Вплив хіральності на симетрію коливальних мод нітридборних нанотрубок та його прояв у спектрах комбінаційного розсіяння світла / В.О. Губанов, Т.А. Скіпа, М.М. Білий, О.П. Дмитренко, С.В. Ковригін, Л.О. Комарова, М.П. Куліш, С.В. Лізунова, В.В. Покропивний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 352-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вперше аналітично розраховано форми фундаментальних нормальних коливань нескінченних двокомпонентних крісельних (3, 3) та зигзагних (3, 0) нітридборних одностінних нанотрубок (BN-SWNT). Виявлено ефект xiральної анізотропії коливальних мод BN-SWN. Він ...
284852
  Мусієнко М.М. Вплив хлористого кальцію і хлористого цинку на жаростійкість пшениці / М.М. Мусієнко, Л.М. Присяжнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 111-116. – (Біологія ; Вип. 26)


  Представлені результати вивчення впливу різних концентрацій хлористого кальцію і хлористого цинку на стійкість проростків озимої пшениці до впливу високих температур. Як тест на жаростійкість використовували показник відносного приросту надземної ...
284853
  Бичкова С.В. Вплив хлорпромазину на канали вивільнення Са2+ секреторних клітин слинних залоз личинки комара-дергуна / С.В. Бичкова, Т.І. Чорна, В.В. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 75-76. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дію хлорпромазину - блокатора кальмодуліну - на внутрішньоклітинні ріанодин- та ІФ3-чутливі Са2+-канали секреторних клітин слинних залоз личинки комара-дергуна. Установлено, що додавання хлорпромазину до середовища інкубації не вливає на ...
284854
  Щербань М.І. Вплив хмарності на термічний режим повітря на Україні / М.І. Щербань, Л.М. Щекіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 29-33 : Табл. – (Географія ; Вип. 27)
284855
  Лисий О.О. Вплив ходових систем тягово-транспортних засобів на підорний шар грунту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Лисий Олександр Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". – Глеваха, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
284856
  Луцький І. Вплив християнства на правову свідомість українців у досвіді першої української держави (Київська Русь) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 254-260. – ISSN 0132-1331
284857
  Москаленко М. Вплив християнства на релігійні уявлення кримських татар // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 308-311. – ISBN 978-966-171-893-6
284858
  Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект : Монографія / Т.Г. Горбаченко. – Київ : Академія, 2001. – 272с. – ISBN 580-095-7
284859
  Федоренко Тетяна Миколаївна Вплив християнства на формування правової системи Київської Русі з кінця 10 по 40-ві роки 13 століття : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Федоренко Тетяна Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 190л. – Бібліогр.:л.174-190
284860
  Федоренко Т.М. Вплив християнства на формування правової системи Київської Русі з кінця 10 по 40-ві роки 13 століття : Автореф...канд. юридичних наук: 12.00.01 / Федоренко Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.:с.15-16
284861
  Стадник М.М. Вплив християнства на формування світоглядів доби Відродження та Нового часу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 85-92. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Розкрито вплив християнства на формування світоглядів доби Відродження та Нового часу. Показано, що пізнавальний процес у цей період значною мірою детермінувався християнською ідеологією. У Західному світі повільно впроваджувався раціоналізм.
284862
  Стадник М.М. Вплив християнства на формування світоглядів доби Відродження та Нового часу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 85-92. – ISSN 1728-3671
284863
  Озель В.І. Вплив християнства на формування сімейного права за часів княжої доби // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 150-155. – ISSN 1563-3349
284864
  Толкачова Н.Є. Вплив християнських релігійних норм на генезис давньоруського кримінального права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-22.
284865
  Луцький І. Вплив християнських цінностей на сучасне українське державотворення / І. Луцький, О. Каленюк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 12-14.
284866
  Луцький І.М. Вплив християнської етики на Перший і Другий Литовські статути // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
284867
  Стецюк Р.В. Вплив християнської сотеріології на формування етико-антропологічних ідей у духовній культурі Київської Русі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 266-271. – ISSN 2076-1554
284868
  Федоренко Т. Вплив христіянсього світогляду на правосвідомість та правову культуру Київської Русі (кінець Х-перша третина ХІІІ ст.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.114-116. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
284869
  Гандзюра В.П. Вплив хрому і нікелю на екскрецію фосфору рибами / В.П. Гандзюра, Ашфак Ахмад // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 53-55. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено вплив нікелю і шестивалентного хрому на екскрецію фосфору, рівень дихання, питому швидкість росту та ефективність конвертування їжі у молоді Poecilia reticulata і Carassius auratus auratus за різних значень величини добового раціону. ...
284870
   Вплив хронічного гамма-опромінення на фітотоксичну активність бактерій PSEUDOMONAS AERUGINOSA / Ю.І. Мороз, Ю.В. Шиліна, М.І. Гуща, О.С. Моложава // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – C. 75
284871
   Вплив хронічного іонізуючого випромінювання та кадмію на вміст ліпідів та ліпопротеїнів у крові щурів / С.В. Хижняк, Л.В. Бабич, А.В. Клепко, О.О. Вечеря, П.П. Балан, Л.І. Степанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Біологія ; Вип. 36/37)
284872
  Тугай А.В. Вплив хронічного опромінення на грунтові мікроміцети зони відчуження Чорнобильської АЕС : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Тугай Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 171 арк. – Бібліогр.: арк. 129-171
284873
  Тугай А.В. Вплив хронічного опромінення на грунтові мікроміцети зони відчуження Чорнобильської АЕС : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Тугай Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
284874
  Тугай А. Вплив хронічного опромінення на фізіолого-біохімічні властивості трьох опромінених "поколінь" Aspergillus versicolor / А. Тугай, Т. Тугай, Д. Лукашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 77-81. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано вплив хронічного опромінення на три "покоління" Aspergillus versicolor, які були отримані в модельних умовах з двох батьківських штамів: A.versicolor 99 з радіоадаптивними властивостями, що був ізольований з приміщень об"єкту "Укриття" ...
284875
   Вплив хронічного опромінення та МІГІ-К на Са[верхній індекс 2+]-транспортуючу функцію мембран саркоплазматичного ретикулума / Б.О. Цудзевич, С.В. Хижняк, Ю.В. Степанов, Я.І. Серкіз, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Біологія ; Вип. 34)


  Показано, що в умовах хронічної дії іонізуючого опромінення введення щурам МІГІ-К приводить до стабілізації Са[верхній індекс 2+]-транспортуючої функції саркоплазматичного ретикулума скелетних м"язів.
284876
  Кацуба М.О. Вплив художнього кіно на політичний процес // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 105-107
284877
  Кацуба М.О. Вплив художнього кіно на процес політичної соціалізації особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 123-130
284878
  Смокович М. Вплив цензу "осілості" на реалізацію пасивних виборчих прав громадян України, що балотуються до законодавчого органу влади // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 23-33
284879
  Лучка Л.М. Вплив цензури на розвиток бібліотечної справи Катеринославщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 79-85. – ISSN 2409-3661


  Виявлено напрями, форми і заходи духовної та світської цензури в діяльності катеринославських бібліотек. Висвітлено вплив державної цензурної політики на розвиток бібліотечної справи наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
284880
  Іванюк І. Вплив цензурних заборон на комплектування фондів монастирських бібліотек Києва у XIX столітті / Ірина Іванюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 12 (233), грудень. – С. 42-45. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто цензурні реформи, запроваджені російським царатом упродовж XIX ст., наслідком яких стало посилення нагляду і регламентація діяльності монастирських бібліотек. Проаналізовано імперське законодавство, а саме цензурні статути, які ...
284881
  Запорожець В.А. Вплив церкви на розвиток громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 58-60
284882
   Вплив церулоплазміну на активність мембранозв"язаних ферментів у лімфоцитах щурів за умов рентгенівського опромінення / І.В. Михайлик, Є.А. Єчевська, В.О. Чайка, О.В. Васильєва, Л.І. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-12. – (Біологія ; Вип. 34)


  Показано, що при рентгенівському опроміненні в дозах 0,5 та 1 Гр підвищується активність Са[верхній індекс 2+],Mg[верхній індекс 2+]- та Na+,K+ -АТФаз в імунокомпетентних клітинах крові, селезінки і тимуса щурів. Уведення тваринам препарату ...
284883
  Калінічева Г.І. Вплив цивілізаційних чинників на академічну мобільність студенства // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 24-25. – ISSN 0868-8117
284884
  Тищик Б. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на правове регулювання цивільних відносин у Буковині та Галичині / Б. Тищик, М. Сирко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 10-15. – ISSN 2409-4544
284885
  Сирко М. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на формування цивільного законодавства країн Центрально-Східної Європи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 121-125
284886
  Квітка С.А. Вплив циклічних процесів на виникнення і подолання кризових ситуацій у розвитку суспільства та держави // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (10). – С. 21-31. – ISSN 2311-6420
284887
  Кислова Л. Вплив циклічності світового ринку чорних металів на міжнародну економічну діяльність України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
284888
  Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатика похідного дигідропілору на слизову оболонку кишечнику щурів у нормі та на тлі оксидативного стресу / Г.М. Кузнєцова, О.В. Оглобля, В.К. Рибальченко // Сучасні проблеми токсикології : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1/2 (60/61). – С. 76-80. – ISSN 1609-0446
284889
  Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфо-функціональний стан кишечника щурів при хемо-індукованому канцерогенезі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Кузнєцова Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
284890
  Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфо-функціональний стан кишечника щурів при хемо-індукованому канцерогенезі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Кузнєцова Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 164 л. – Бібліогр.: л. 137-164
284891
  Данилов М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфофункціональний стан нирок щурів при різних термінах введення та за умов хемоіндукованого колоректального канцерогенезу / М. Данилов, Г. Островська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-55. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що введення цитостатичної сполуки, похідного 1,2-дигідропіролу, протягом 7 тижнів викликає помірні порушення гістологічної структури нирок щурів. При впливі Д1 протягом 27 тижнів підсилюються негативні зміни гломерулярної частини нефрона, ...
284892
  Піпченко Н.О. Вплив цифрової нерівності на розвитку е-демократії у країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 81-88


  У статті йде мова про вплив цифрової нерівності на розвиток е-демо-кратіїу країнах ЄС та проаналізовано шляхи її подолання. В статье идет речь о влиянии цифрового неравенства на развитие е-демократии в странах EC и проанализированы пути ее ...
284893
  Поджинська О. Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистісної ідентичності молоді // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 70-73
284894
  Гаврюшенко В.В. Вплив ціннісно-мотиваційної сфери на практичне мислення майбутнього військового керівника (експериментальна складова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 5-10. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті автором розглянуто особливості практичного мислення майбутнього військового управлінця. В дослідженні подано порівняльну характеристику отриманих результатів і кількісно-якісну інтерпретацію результатів впливу ціннісно-мотиваційної сфери на ...
284895
  Кобець В.М. Вплив цінової політики перевізника на рівновагу логістичної системи і доходи державного бюджету в умовах інформаційної асиметрії : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 113-119 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
284896
  Патон Е.О. Вплив цупості ексцентрично прикріпленого стрижня на міцність флангових та лобових швів / Е.О. Патон, В.В. Шеверницький. – Київ, 1934. – 32с.
284897
  Білоус Р.М. Вплив часової перспективи на життєстійкість молоді / Р.М. Білоус, В.О. Охріменко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 46-54. – ISSN 2219-2654
284898
  Сиротюк А. Вплив частоти та асиметрії циклу навантаження на швидкість поширення корозійно-втомних тріщин / А. Сиротюк, І. Дмитрах // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – № 4 (72). – С. 28-36. – ISSN 1727-7108
284899
  Ільчук П.Г. Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 68-73. – ISSN 2306-6806
284900
  Гордійчук М. Вплив через віки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 30 серпня (№ 160). – С. 6
284901
  Сметанський М.І. Вплив чи сприяння? // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 63-69
284902
  Ключник Р. Вплив чинника ідентичності на політичні процеси в Бельгії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 235-241. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
284903
  Потес Г. Вплив чинника нейтралітету на формування зовнішньої політики Швейцарії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 16-19
284904
  Міщенко В.І. Вплив чинників бюджетно-боргової політики на дію трансмісійного механізму в Україні : фінансова політика й економічне регулювання / В.І. Міщенко, Р.С. Лисенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-23 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
284905
  Пасічник Ю.В. Вплив чинників бюджетної системи на економічне зростання в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 65-71. – Бібліогр.: на 17 пунктів
284906
  Шергін С.О. Вплив чинників глобалізації та регіоналізації на зовнішню політику і дипломатію // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 37-40. – ISBN 966-7196-06-2
284907
  Коханова І.О. Вплив чинників збереження на стан схоронності документних фондів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 115-123


  Аналізуються чинники, які негативно впливають на стан схоронності документних фондів.
284908
  Гунько В.І. Вплив чинників зовнішнього середовища на формування інтелектуального потенціалу як чинника людського розвитку : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 224-228 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
284909
  Ємельяненко С.О. Вплив чинників на пожежні ризики у житловому секторі (на прикладі м. Львова) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Ємельяненко Сергій Олександрович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки житттєдіяльності. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
284910
  Жукова В.П. Вплив чинників на професійно-діяльнісне середовище бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 208-215


  Систематизовано негативні та шкідливі чинники професійно-діяльнісного середовища бібліотеки.
284911
  Саранчук А.О. Вплив чинників на структуру зернового ринку України та шляхи покращення функціонування його структурних елементів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 162-171. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  Метою статті є характеристика сучасної структури зернового ринку України, визначення чинників, що впливають на її зміну, та пошук шляхів покращення функціонування структурних елементів ринку зерна, відповідно до факторів що його стримують. Теоретичною ...
284912
  Бруслик О. Вплив членства Сполученого Королівства в ЄС на компетенцію британського Парламенту // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 76-88. – ISSN 1993-0909
284913
  Барановська Н.П. Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві (до 25-річчя трагічних подій) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 123-142. – ISSN 0130-5247
284914
  Плахута В.В. Вплив Чорнобильської катастрофи на Українське Полісся // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 266-267. – ISBN 966-2980-20-2
284915
  Марченко Я. Вплив Чортківської операції Галицької армії 1919 року на хід і результати українсько-польської війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 145-152. – ISSN 1728-9343
284916
  Прокопова Л.І. Вплив швидкості мовлення на формантну характеристику голосних у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 294-296


  У статті наведено формантну характеристику голосних німецької мови, отриману на сонографі. Аналізується залежність артикуляції від темпу мовлення. В статье приведена формантная характеристика гласних немецкого языка, полученная на сонографе. ...
284917
  Демещенко В.В. Вплив шекспірівської драматургії на кінематограф XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 99-106
284918
  Новікова І. Вплив шестивалентного хрому на життєдіяльність Chlorella vulgaris Bejer. str. ЛАРГ-3 / І. Новікова, Т. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-59. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив Cr (VI) на життєдіяльність водорості Chlorella vulgaris Bejer. sir. Установлено, що концентрації Cr (VI) до 0,05 мг/л стимулюють розвиток клітин Chlorella vuigaris, що свідчить про потребу в ньому як у мікроелементі. Збільшення ...
284919
  Новікова І.П. Вплив шестивалентного хрому на фотосинтетичну активність та швидкість фотовицвітання хлорофілу a у CHLORELLA VULGARIS BEJER., STR. ЛАРГ-3 / І.П. Новікова, Т.В. Паршикова, А.О. Мелешко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 198-202.
284920
  Яворська І. Вплив Шестиденної війни 1967 р. в Ізраїлі на формування еміграційних настроїв євреїв Буковини // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 192-194. – ISBN 978-966-171-783-0
284921
  Шайкевич І.А. Вплив шорсткості поверхні на вимірювані оптичні сталі алюмінію / І.А. Шайкевич, Л.Ю. Мельниченко, Б.Б. Титарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 481-486. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Бітті, удосконаленим для вимірювання оптичних сталих шорстких поверхонь, одержані спектральні залежності оптичної провідності б ряду алюмінієвих дзеркал з різною шорсткістю поверхні. Середньоарифметичне відхилення профілю поверхні Rа ...
284922
  Макаренко О.В. Вплив шорсткості поверхні та умов освітлення на колірні характеристики об"єктів : Автореф. дис. ... канд.фізико - матем. наук:01.04.05 / Макаренко О.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.: 12 назв.
284923
  Макаренко Олексій Володимирович Вплив шорсткості поверхні та умов освітлення на колірні характеристики об"єктів : Дис....канд.фізико-математ.наук.: 01.04.05 / Макаренко Олексій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 127 л. – Бібліогр.: л.: 119-127
284924
  Баронін А. Вплив юридичного врегулювання кордонів Євросоюзом в політичному процесі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.140-142. – ISSN 0132-1331
284925
  Короєд С.О. Вплив юридичної деонтології на формування активної поведінки судді в цивільному судочинстві щодо застосування правильного способу захисту цивільного права // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 50-57
284926
  Ястремська І. Вплив явища нелегальної торгівлі ядерними матеріалами на регіональну стабільність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 6-8
284927
  Ковальчук В.І. Вплив ядерної структури та кулонівської взаємодії на переріз розсіяння іонів 6Li ядрами 12С // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-18. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У межах дифракційного наближення досліджено вплив структури та кулонівської взаємодії іонів [верхній індекс 6]Li з ядрами [верхній індекс 12]С на переріз пружного розсіяння. Показано, що задовільне узгодження з експериментом досягається за умови вибору ...
284928
  Тимошик Н.С. Вплив якісних характеристик продукції на ціноутворення : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 170-176 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
284929
   Вплив якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) на клітини крові щурів за умов експериментального цукрового діабету / О. Горбулінська, М. Хохла, Г. Гачкова, Л. Міщенко, Р. Вільданова, О. Шульга, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 31-42. – (Серія біологічна ; вип. 71). – ISSN 0206-5657


  Якон (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) - багаторічна рослина родини айстрових. Традиційно вирощують у північних і центральних Андах від Колумбії до північної Аргентини. Нещодавно якон було інтродуковано в Україні та досліджено в ньому вміст ...
284930
  Михальченко Г.Г. Вплив якості життя на відтворювальні процеси населення України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 200-207 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
284931
  Кузнєцов Р.В. Вплив якості кримінально-виконавчого законодавства на забезпечення права засуджених на правову допомогу // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 243-248
284932
  Безродна С.М. Вплив якості на конкурентоспроможність продукції аграрних підприємств / С.М. Безродна, В.О. Лаготюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
284933
  Григоренко Л.В. Вплив якості питної води на стан здоров"я сільського населення // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 80-87
284934
  Тульчинський Р.В. Вплив якості прийняття управлінських рішень на економічну безпеку промислового підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 106-109


  У статті розглядається поняття економічної безпеки підприємства. Доведено, що головною метою забезпечення економічної безпеки підприємства, яку потрібно досягти, є забезпечення перманентної позитивної стабільності його функціонування, а також створення ...
284935
  Пономарьова О.С. Вплив якості продукції на конкурентоспроможність підприємства / О.С. Пономарьова, Г.Ю. Кучерук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 5. – С. 7-9
284936
  Гайдук І.С. Вплив якості та тривалості життя на людський потенціал в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 137-143. – ISSN 2306-546X
284937
  Юрченко В. Вплив ярмаркування на розвиток галузей народного господарства України у ХІХ – на початку ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 137-141. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена вивченню впливу традиції проведення ярмарків на основні галузі народного господарства та занять українців та визначенню ролі ярмарків у розвитку матеріальної культури українського народу у ХІХ - на початку ХХ ст. Статья посвящена ...
284938
  Микитчук Н.М. Впливи європейської інтелектуальної традиції на становлення ідеї української соборності у світогляді М. Драгоманова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 88-95.
284939
   Впливи імплантації гліальнозбагаченої фракції неокортексу на біоелектричну активність мозку кролів / А.П. Черченко, Н.Г. Гронська, Є.А. Нагорний, В.М. Семенова, Л.Д. Стайно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-57. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Проведено дослідження біоелектричної активності мозку кролів після імплантації гліальнонозбагаченої фракції неокортексу (ГЗФ) у сенсомоторну кору. ГЗФ отримували з первинних культур тканини мозку новонароджених кролів. Виявлено вірогідне зниження ...
284940
  Чурсінова О. Впливи техніки на людину і суспільство: філософський аналіз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 104-109. – ISSN 0321-0499
284941
  Фйольдварі Ш. Впливи української еліти на національне відродження сербів: книжкові видання українських братств у культурі слов"янських народів Габсбурзької імперії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Українська еліта у XVII та XVIII століттях відігравала значну роль у формуванні еліти інших слов"янських народів. У цьому викладі йдеться про сербсько-українські стосунки. Серби імпортували багато богослужебних книг від українських друкарень, які були ...
284942
  Василенко Л.Г. Впливи як підгрунтя цілісного архітектурного процесу / Л.Г. Василенко, М.А. Сингаєвська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 23-27. – ISSN 2077-3455


  У статті висвітлені характерні позиції і концепції значення впливовості в архітектурному процесі провідних теоретиків XVIII - поч. XX ст.
284943
  Олексюк О.М. Впливова специфіка ключових слів комерційної реклами // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 100-105
284944
  Кутуза Н.В. Впливові характеристики ергонімів у рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 250-254
284945
  Максімова В. Впливові чинники розвитку університетської науки на загальнонаціональному та регіональному рівні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті визначено коло проблемних, дискусійних і невирішених питань, що є важливими для розвитку загальнонаціональної науки, у тому числі для розвитку науки економічного контролю, вдосконалення його практики на підприємствах. Висновки проілюстровано ...
284946
  Кутуза Н. Впливові чинники соціальної реклами // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 183-188
284947
  Улинець Віктор Золтанович Вплів вірусної інфекції на спектральні характеристики фотосинтетичного апарату рослин родини Solanaceae : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.06. / Улинець В.З.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв.
284948
  Гаджега В. Вплывъ реформаціъ на подкапатскихъ русиновъ / В. Гаджега. – Унгваръ, 1944. – 48с.
284949
  Лукашевич В. Впоисках чистоты в юридической науке / В. Лукашевич, О. Шалат // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 175-187. – ISSN 1812-7126
284950
  Налбандян А. Вполголоса / А. Налбандян. – Орджоникидзе, 1963. – 55с.
284951
  Сергеев М.И. Вполне FN-факторизируемые группы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сергеев М.И.; Пермский гос.ун-т. – Пермь, 1967. – 8л.
284952
  Дубровский В.М. Вполне аддитивные функции множества и их некоторые приложения : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Дубровский В.М.; Механико-математический факультет Московского ордена Ленина университета им. М.В.Ломоносова. – М., 1951. – 6л.
284953
  Фоменко А.Т. Вполне геодезические модели циклов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Фоменко А.Т.; МГУ. – М., 1970. – 8л.
284954
  Солович Я. Вполне порядочные парни / Я. Солович. – М., 1975. – 96с.
284955
   Вполне порядочный мир. – Томск, 1990. – 302с.
284956
  Гайшун И.В. Вполне разрешимые многомерные дифференциальные уравнения / И.В. Гайшун. – Минск, 1983. – 272с.
284957
  Баева Н.В. Вполне факторизируемые группы : Автореф... канд. физ-матнаук: / Баева Н.В.; Молотов. гос. ун-т им А.М.Горького. – Молотов, 1953. – 5л.
284958
  Коренев А.К. Вполшелеста. / А.К. Коренев. – М., 1966. – 175с.
284959
  Березюк Н.М. Впоминаем, чтобы никогда не забыть (к 150-летию со дня рождения К.И. Рубинского) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 70-45. – ISSN 0869-608Х
284960
  Крупский А.А. Впоросы массовой автоматической проверки ферритовых сердечников ЗУ / А.А. Крупский. – М., 1965. – 44с.
284961
  Малейко Л.А. Впоросы партийного строительства в годы первой пятилетки. 1928-32 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Малейко Л.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1959. – 281л. – Бібліогр.:л.1-ХУ
284962
  Грицай В.Й. Впорядковані структури в математичній моделі простациклін-тромбоксанової системи / В.Й. Грицай, В.П. Гачок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 338-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи теорію формування дисипативних структур, проводиться дослідження режимів функціонування тромбоксан-простациклінової системи, отриманих за допомогою її математичної моделі. Знайдена стаціонарна та автоперіодичні дисипативні структури. ...
284963
  Грицай В.Й. Впорядковані та хаотичні структури в реакційно-дифузійному пористому середовищі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 394-400. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі побудована математична модель біосенсора трансформації стероїдів. Проведені дослідження залежності формування впорядкованих та хаотичних структур від регулюючих параметрів.
284964
  Слівинський Т.В. Впорядкування атомів у структурі сполуки [хімічна формула] / Т.В. Слівинський, Я.О. Токайчук, Р.Є. Гладишевський // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 33
284965
  Харченко В. Впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності в контексті Європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 96-102. – ISSN 0132-1331
284966
  Харченко В. Впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності в контексті Європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 96-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
284967
   Впорядкування могили Т.Г.Шевченка : (звіт про роботу у 1916-1927 р.). – [Полтава] : Держвидав України, 1928. – 17 с., 1 л. іл., 1 л. карт.
284968
  Селищев П.О. Впорядкування сплаву проникнення з урахуванням теплових коливань / П.О. Селищев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 374-379. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив теплових коливань атомів на процес упорядкування в сплаві. Розраховано залежність перерозподілу атомів від енергетичних параметрів.
284969
  Васильчук В. Впорядкуємо музей Василя Юхимовича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 2


  Літературні зустрічі на садибі Василя Юхимовича, приурочені до 90-річчя поета.
284970
  Костюк В. Вправи для виступів на приладах. / В. Костюк, М. Ганіза. – Х., 1933. – 72с.
284971
  Златніков В.Г. Вправи для навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 153-157


  Стаття присвячена проблемі навчання курсантів вищих військових навчальних закладів професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою. В статті представлено розроблений комплекс вправ для розвитку умінь аудіювання, визначено функціональну структуру ...
284972
  Заика Е.В. Вправи для розвитку взаємозв"яків образно-просторового й вербального мислення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 12 (177). – С. 29-32. – ISSN 2307-5880
284973
  Клевер П.Ф. Вправи до тому "Економічна теорія політики" / П.Ф. Клевер. – Київ : Київський університет, 1999. – 289с. – ISBN 966-594-079-1
284974
  Жилко Н.М. Вправи з граматики англійської мови / Н.М. Жилко, Л.С. Панова. – К, 1991. – 108с.
284975
  Жилко Н.М. Вправи з граматики англійської мови / Н.М. Жилко, Л.С. Панова. – 2-ге вид., із змінами. – Київ : Освіта, 1995. – 144с. – ISBN 5-330-03054-4
284976
  Шейко О.М. Вправи з логіки. / О.М. Шейко, 1953. – с.
284977
  Елькін Д.Г. Вправи з логіки. (посібник для практ. занять) / Д.Г. Елькін. – Одеса, 1959. – 55с.
284978
  Христинін В.І. Вправи з набивним м"ячем / В.І. Христинін. – К, 1972. – 86с.
284979
  Скалкін В.Л. Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення (На мат. англ. мови) / В.Л. Скалкін. – К., 1978. – 128с.
284980
  Ветвінська Т.Л. Вправи з стилістики англійської мови для студентів V (VI-вечірнього) курсу фак-тів іноземних мов / Т.Л. Ветвінська. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1976. – 41с. ; №1
284981
  Тоцька Н.І. Вправи з сучасної української літературної мови / Н.І. Тоцька. – Київ, 1969. – 132с.
284982
  Бандура О.М. Вправи з теорії літератури в 5 класі / О.М. Бандура. – К, 1961. – 128с.
284983
  Москаленко Н.А. Вправи з української фразеології / Н.А. Москаленко. – Одеса, 1976. – 74с.
284984
  Василенко Л.П. Вправи з формування англомовної лексичної компетентності майбутніх дипломатів // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7037-08-7
284985
  Картель Л.Н. Вправи і диктанти з фізичної географії : Посыбник для вчителя / Л.Н. Картель. – Київ : Радянська школа, 1980. – 80с.
284986
  Кравчук Ольга Вправи і задачі міжпредметного змісту (географія - біологія) : Наукові дослідження / Кравчук Ольга, Шухова Елеонора // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-35 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви
284987
  Холоділін М.М. Вправи на кількісні обчислення з курсів загальної хімії, аналітичної хімії і хімічної технології та деякі приклади синтетичних робіт / М.М. Холоділін. – Х., 1930. – 222с.
284988
  Холоділін М.М. Вправи на кількість обчислення з курсів загальної хімії, аналітичної хімії і хімічної технології та деякі приклади синтетичних робіт / М.М. Холоділін. – Х., 1930. – 222с.
284989
  Христинін В.І. Вправи на розслаблення / В.І. Христинін. – К, 1973. – 40с.
284990
  Корзова Л.Ю. Вправи та практичні завдання з граматики іспанської мови : навчальний посібник / Корзова Л.Ю. – Київ : Освіта України, 2012. – 168 с. – ISBN 978-966-188-285-9
284991
  Фенич В.І. Вправляння з історією по-українськи, або якою не повинна бути історія та історіографія Закарпаття після 1991 року // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 138-156. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
284992
  Патрікац Л. Впрвадження МСФЗ та інтегрованої звітності сприятимуть європейській інтеграції України / Л. Патрікац, М. Пацера // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 54-57. – Бібліогр.: 3 назв.
284993
  Ясинок М.М. Впрвадження новітніх інформаційних технологій в цивільному судочинстві України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.194-197. – ISSN 1727-1584
284994
  Грицієнко А.І. Впровадження гуманістичних засад у професійну підготовку керівних кадрів державної служби / А.І. Грицієнко, С.В. Яшник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 102-106. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто проблему вдосконалення наявних технологій освіти державних службовців в умовах глобалізації.
284995
  Ратошнюк Т.М. Впровадження заходів щодо зниження надходження радіонуклідів у // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.47-49
284996
  Бохан Н.С. Впровадження і використання управлінського обліку на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.413-419. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
284997
  Серьогін С. Впровадження міжнародного досвіду владно - партійної взаємодії як напрям удосконалення державного управління в Україні / С. Серьогін, В. Баштанник // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.40-49. – ISBN 966-73-53-51-Х
284998
  Сукало А.М. Впровадження новітніх технологій до архівної справи: сучасний стан та проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 51)


  Стаття присвячена розкриттю деяких аспектів впровадження та використання новітніх технологій в архівній справі на сучасному етапі.
284999
  Шаланська І. Впровадження програм примирення (медіації) у кримінальне судочинство України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 82-84.
285000
  Зварич І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
<< На початок(–10)281282283284285286287288289290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,