Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
274001
  Мерза Н.З. Взаємозв’язок екології та торгівлі в умовах лібералізації відносин між Україною і ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 277-283. – ISSN 1729-360Х
274002
  Гурик М.І. Взаємозв’язок етики і політики в інтенціях Ярослава Стецька / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 48-50. – ISSN 2077-1800
274003
  Самборська Н.М. Взаємозв’язок і зміст структурних елементів експеременталього дослідження педагогічних умов формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності медсестринство // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 221-224. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
274004
  Карцев О.О. Взаємозв’язок інноваційного управління та постсучасних соціокультурно-освітніх практик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 252-255. – ISSN 2076-1554
274005
  Михайліченко М.В. Взаємозв’язок трансформаційних процесів держави й університету: роздержавлення і відмова від патерналізму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 315-320. – ISSN 2076-1554
274006
  Новіков Д.О. Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 43-51. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
274007
  Акуленко Д.Ю. Взаємозвязок громадянського суспільсвта і анархічного правового режиму // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 79-83. – ISSN 2524-017X
274008
  Семенченко Ф. Взаємозвязок політичних та соціально-економічних цінностей як фактор консолідації українського суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-38
274009
  Дадівєріна Н.І. Взаємозвязок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
274010
  Ковбень М. Взаємозвязок складності структури та флуктуативності регіона міжнародних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 30-33
274011
  Лакіза-Сачук Взаємозумовленість демографічної та економічної безпеки України у контексті підтримання сталого розвитку держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 216-220
274012
  Кукуруз О.В. Взаємозумовленість політичної і правової систем: теоретико-методологічна основа // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14-24. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
274013
  Максимюк О.Д. Взаємозумовленість принципу невідворотності та інших принципів юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 5-10. – (Правознавство ; Вип. 461)
274014
  Поліщук Н.В. Взаємозумовленість революційного й духовного зростання суспільства в епоху інформаційно–високотехнологічного прогресу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 290-295. – ISSN 2076-1554
274015
  Ситник Г.П. Взаємозумовленість соціальних явищ, які визначають концептами "небезпека" і "безпека", та її врахування в теорії публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 61-67. – ISSN 2306-6814
274016
  Мазур Т.В. Взаємозумовленість феноменів его-ідентичності та особистісної зрілості // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 41-48
274017
  Стельмах Д.О. Взаємоконтроль сформованості компетентності в монологічному мовленні майбутніх учителів англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 32-35. – ISSN 1817-8510
274018
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів : новітні тенденції розвитку журналістської творчості : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04. / Голік О.В. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 22 назви
274019
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Голік О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 283л. + Додатки : л.200-283. – Бібліогр. : л.170-199
274020
  Євтух О.Т. Взаємокредитне суспільство як умова багатства людини і нації : макроекономіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр.: 22 назви
274021
   Взаємонавчання учнів. Метод Рівіна. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-80-1; 966-356-018-5
274022
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 207л. – Бібліогр.: л. 190 - 207
274023
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
274024
  Гетьман Д. Взаємообмін музейними цінностями між РСФРР та УСРР в 1931-1936 р.р. // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 211-229. – ISSN 0869-3595
274025
  Дрозд А.О. Взаємообумовленість моралі та права у творчих пошуках Євгена Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 185-187. – ISBN 978-617-7133-95-6
274026
  Ситник С.В. Взаємообумовленість політико-соціальних процесів та етнічної самосвідомості українців кінця 70-х - 80-х років XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-82. – (Історія ; вип. 45)


  Присвячено аналізу трансформації етнічної самосвідомості українців 70-х - 80-х років XX століття
274027
  Николасва В. l . Взаємообумовленість та взаємозв"язок державної соціальної політики і соціальної роботи // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 305 : Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – С.17-26. – (Серія "Державне управління")
274028
  Журба Я.М. Взаємообумовленість форми правління держави та способу формування і відповідальності уряду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 196-202. – ISSN 1563-3349
274029
  Берегова Г.Д. Взаємоперетин філософії освіти й виховання у теоретичній реконструкції форм і способів спілкування поколінь // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 3-9. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
274030
  Гапонова С.В. Взаємопов"язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1817-8510
274031
  Бурак М.І. Взаємопов"язане формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бурак Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
274032
  Калюжняк О. Взаємопов"язані правочини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 386-387
274033
  Ковпік С.І. Взаємопов"язаність літературного та кулінарного дискурсів // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 121-132


  У статті мова йде про те, що смакові відчуття та відтінки присмаків виникають при читанні творів літератури тоді, коли митці не "механічно" описують страви, а знайомлять читачів із рецептами страв й процесами їх приготування та зі способами ...
274034
  Зубко Д.В. Взаємопов"язанність інтересів Європейського Союзу та України як основний чинник поглиблення двосторонньої співпраці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 82 : Політичні науки
274035
  Устенко О. Взаємопосилення інфляційних та девальваційних процесів в Україні: визначення причин та шляхи їх усунення / О. Устенко, М. Зименко // Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні / Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2016. – С. 95-100. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-80-7
274036
  Budniak D. Взаємопроникання структурних елементів у слов"янських мовах на різних рівнях // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 137-143. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
274037
  Даник К. Взаємопроникнення вірменської та української культур: сучасний етап // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 180-184. – ISBN 978-966-2696-51-6
274038
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод - як ландшафтноутворюючий фактор / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-12 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  В ландшафтах, які характеризуються незначною швидкістю руху підземних та поверхневих вод, переміщення гірських порід може відбуватися за рахунок руху іонів та катіонів. Під час сезонних змін температур розчинені речовини з закономірною циклічністю ...
274039
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод на ландшафтоутворюючий фактор : додаток 2 / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 138-142 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 966-340-047-1
274040
  Хоцяновська Л.Ф. Взаємопроникнення українського та європейського хореографічного мистецтва у період незалежності України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 368-374. – ISSN 2226-2180
274041
  Павко А. Взаємопроникнення художнього мистецтва і музики у творчості М. Чюрленіса / А. Павко, Л. Курило // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 52-53. – ISSN 2520-6419
274042
  Янкович О. Взаєморозвиток та взаємовплив польськогшо, російського та українського романтизму : Матеріал и до проведення факультативу "РОмантизм у контексті світового літературного процесу" / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 222


  А. Міцкевич і Т. Шевченко. Генетичні зв"язки й топологічні відповідності. Постать А. Міцкевича у контексті української літератури. Романтичні насрої О. Пушкіна. Вплив творчості О. Пушкіна на поезію М. Рильського. Місце творчості М. Лермонтова у ...
274043
  Фурман О. Взаємоспричинення парадигм, стратегій, класів і методів соціально-психологічного впливу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 44-65 : табл. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 1810-2131
274044
  Авер"янов В. Взаємостосунки Президента і Уряду у змішаній формі державного управління в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
274045
  Наконечний В. Взаємоузгодження національного та міжнародного права: сучасні реінтерпретації проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7069-14-9
274046
  Шеломенцева З.С. Взаимаодействие русского и тюркских языкво / З.С. Шеломенцева. – Краснодар, 1980. – 87с.
274047
   Взаимная безопасность : новый подход к советско американским отношениям. – Москва : Международные отношения, 1991. – 422с.
274048
  Гуров К.П. Взаимная диффузия в многофазных металлических системах / К.П. Гуров. – Москва : Наука, 1981. – 350 с.
274049
  Сиденко В.Р. Взаимная дополняемость экономик стран-членов СЭВ в условиях социалистической интеграции (полит.-экон. аспект). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сиденко В.Р.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1981. – 22л.
274050
  Вдовин С.С. Взаимная индуктивность в электрических цепях / С.С. Вдовин. – Днепропетровск, 1981. – 76 с.
274051
  Фазылова М.Ф. Взаимная коагуляция золей Fe(OH)3, V2O5, SiO2, As2S2, суспензий лесса и глины и структурно-механические свойства их коагулянтов : Автореф... канд. хим.наук: / Фазылова М.Ф.; МВО СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1957. – 14л.
274052
  Ливен А. Взаимная ответственность и безответственность Запада и России // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 43-59. – ISSN 0130-9625
274053
  Филатов В.П. Взаимная поддержка КПСС и коммунистических партий стран капиталистического лагеря в послевоенный период (1946-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Филатов В.П.; Моск. ин-т нар. хозва им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1955. – 16л.
274054
  Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции / П. Кропоткин. – Москва, 1918. – 214, II с. – (Научно-анархисткая библиотека)
274055
  Наймушина Р.Ф. Взаимная растворимость в системе Н3BO3--MgSO4--H2SO4--H2O при различных температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наймушина Р.Ф.; Каз.гос.ун-ит. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
274056
  Бланк М.Г. Взаимная растворимость в тройных жидких системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бланк М.Г.; АН УССР. – Львов, 1964. – 30л.
274057
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1989. – 192 л. + Приложение: л. 164-192. – Библиогр.: л. 141-163
274058
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высшего и среднего спец. образ. УССР ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 22 с. – Библиогр.: 21 назв.
274059
  Степуро И.М. Взаимная связь в процессе изучения понятий алгебраической функции, алгебраического уравнения и алгебраического функционального неравенства действительного переменного : Автореф... канд. пед. наук: 13.731 / Степуро И.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
274060
  Геюшов В.М. Взаимная связь изучения физики и производсвтенного обучения в области животноводства. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Геюшов В.М.; НИИ педагогики УССР. – К, 1986. – 16л.
274061
  Бугаев А.И. Взаимная связь изучения физики и производственного обучения в средней школе (На материале подготовки механиз. с.х.) : Автореф... канд. пед.наук: / Бугаев А. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1963. – 21л.
274062
  Жук Я.Н. Взаимная связь между организмами / Я.Н. Жук. – С. 245-260
274063
  Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов / И.Д. Зверев. – Москва, 1977. – 64с.
274064
  Марченко Ю.И. Взаимная синхронизация автоколебательных систем при наличии волновых и запаздывающих связей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марченко Ю.И.; АН СССР. Ин-т механики. – К., 1967. – 9л.
274065
  Чумаков В.А. Взаимная торговля и инвестиции в контексте антикризичных экономических мер в России, Европейском Союзе и СНГ / В.А. Чумаков, А.Г. Чумаков // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 181-196. – ISSN 0235-5620
274066
  Кравченко Э.А. Взаимно-эквивалентные имена-образы в трагедии В. Шекспира "Hamlet, Prince of Denmark" // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 71-74


  В трагедии В. Шекспира «Hamlet, Prince of Denmark» использована система попарно эквивалентных имен, обозначающих диахронных, типа «отец – сын», персонажей-двойников. В шекспироведении стало общим местом утверждение о том, что достоинством композиции ...
274067
  Грюммер Г. Взаимное влияние высших растений - аллелопатия / Г. Грюммер. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 262с.
274068
  Овчаров Ю.В. Взаимное влияние отражённых сигналов в многочастотных фазовых методах локационного распознавания / Ю.В. Овчаров, Р.О. Задорожий, Р.Ю. Кольцов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 85
274069
  Серопегин И.М. Взаимное влияние рабочих и дыхательных движений при циклической и ациклической мышечной деятельности. : Автореф... доктор биол.наук: 102 / Серопегин И.М.; Казан. гос. ун-т. – М., 1968. – 40л.
274070
  Прокошев А.А. Взаимное влияние элементов при их экстракции из иодидных растворов кислородсодержащими растворителями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Прокошев А.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1973. – 20л.
274071
  Султанова З.Х. Взаимное влияние элементов при их экстракции из роданидных растворов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Султанова З.Х.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1973. – 19л.
274072
  Голованов В.И. Взаимное влияние элементов при их экстракции из хлоридных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Голованов В.И.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналитической химии. – М., 1971. – 22л.
274073
  Ремизов А.Л. Взаимное вытеснение ароматических аминов из азометинов и влияние основности аминов на эту реакцию : Автореф... кандид. химич.наук: / Ремизов А.Л.; Ленингр. ордена Трудового Красного Знамени технологический ин-т им. Ленсовета. Кафедра технологии органиче. – Ленинград, 1952. – 14 с.
274074
  Скороход О.Р. Взаимное вытеснение кислот и избирательная адсорбция. : Автореф... Канд.хим.наук: / Скороход О.Р.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 9л.
274075
  Колычев А.А. Взаимное земское страхование : Сборник узаконений, судебных и административных распоряжений : Законы о страховании от огня, филоксеры, градобития; пошлины с застрахований гербовый сбор с страховых документов и проч. / Сост. А.А. Колычев. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд-е юрид. кн. маг-а В. П. Анисимова ; [Тип. В. Безобразов и К*], 1911. – 72, VIII с.
274076
  Зайцев Л.М. Взаимное исполнение иностранных судебных решений и русско-германский торговый договор : [Доклад, сдел. на Экспорт. съезде в Киеве 21 февр. 1914 г.] / Л.М. Зайцев. – Киев : Тип. А.И. Гроссмана, 1914. – 16 с. – Библиогр. в примеч. – (Труды Юго-западного отдела Российской экспортной палаты ; Вып. 18)


  На экз. № 118213 дарственная надпись от автора
274077
   Взаимное использование единого библиотечного фонда Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1987. – 142с.
274078
  Панюшкина О.В. Взаимное признание и исполнение приговоров государствами Евросоюза в европейском и национальном праве = Mutual recognition and enforcement of final decisions in criminal matters by European Union member states in European and national law : монография / О.В. Панюшкина. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2011. – 249, [2] с. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 215-249 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9273-1856-8
274079
  Ивановский И.А. Взаимное содействие государств в производстве сведений по делам уголовным / иссл. И. Ивановского, приват-доц. Новороссийского ун-та. – Одесса : Тип. "Одесский вестник", 1889. – VIII, 150, II с. – Напеч. также в: Записки Новорос. ун-та, 1898, Т. 49, с. 491-639. – Библиогр.: "Список источников и пособий, на которые в тексте сделаны сокращенные ссылки" (с. III-VIII)


  Магистерская диссертация по международному праву «Взаимное содействие государств в производстве следствий по делам уголовным» защищена в Киевском университете им. Св. Владимира 27 мая 1889 года.
274080
  Логвинова И.Л. Взаимное страхование ответственности российских вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 0869-3617


  Одним из стандартных условий функционирования рынка образовательных услуг может стать страхование ответственности учебного заведения за невыполнение обязательств по договору об оказании услуг. В качестве оптимального решения возникающих при этом ...
274081
  Ибадова Л.Т. Взаимное страхование: история и современность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 85-91. – ISSN 0132-0769
274082
   Взаимность. – Тула, 1970. – 278с.
274083
  Рывлин А.И. Взаимность / А.И. Рывлин. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 159 с.
274084
  Кривощеков Л.Д. Взаимность / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1973. – 159с.
274085
  Линник Ю.В. Взаимность / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1976. – 127с.
274086
  Гоппе Г.Б. Взаимность / Г.Б. Гоппе. – Л., 1983. – 88с.
274087
  Дьяченко Р.А. Взаимность микроэлементов меди, марганца и цинка с витамином С и организме животных : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяченко Р.А.; АН УССР. – Киев, 1964. – 19л.
274088
  Лазоренко М.В. Взаимность процессов структурной и механической релаксации и молекулярная подвижность в эластомерах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Лазоренко М. В.; КГПИ им. А. Горького. – К., 1986. – 206л. – Бібліогр.:л.194-206
274089
  Храброва Н.С. Взаимность. / Н.С. Храброва. – М., 1970. – 48с.
274090
  Мамедова Н.М. Взаимные интересы России и Ирана и их эволюция // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 129-135. – ISSN 0869-1908
274091
  Щербинин В.В. Взаимные превращения циклопропил-, аллил- и винилсиланов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Щербинин В.В.; М-во хим.пром-сти.24-25. – Москва, 1975. – 25л.
274092
  Кремон Л. Взаимные фигуры в графической статике. / Л. Кремон. – Л.-М., 1936. – 135с.
274093
  Бардина С.М. Взаимовлияние болезни и творчества: случай Ницше // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 63-64
274094
  Василенко С.Л. Взаимовлияние водонесущих коммуникаций и подтопления урбанизированных территорий как проблема экологической безопасности водоснабжения городских агломераций / С.Л. Василенко, В.Д. Колотило // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
274095
   Взаимовлияние и взаимообогащение литератур народов СССР. – Фрунзе, 1978. – 176с.
274096
  Кутушев Р.Н. Взаимовлияние и взаимообогащение национальных культур в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кутушев Р.Н.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор филос. проблем пролетарского интернационализма и нац. отношений. – М., 1971. – 16л.
274097
   Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР. – М, 1987. – 318с.
274098
  Лось А.В. Взаимовлияние изменений в силовой установке и в геометрии крыла у легких военно-транспортных самолетов // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 3 (163), травень - червень. – С. 15-20. – ISSN 1727-7337


  Проектування військових літальних апаратів. Взаємовплив змін в силовій установці і геометрії крила у легких військово-транспортних літаків.
274099
  Василенко Г.Л. Взаимовлияние контактирующих говоров двух близкородственных языков : Автореф... канд. филол.наук: / Василенко Г.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1978. – л.
274100
  Губарева В.А. Взаимовлияние некоторых древесных растений в широколиственных лесах лесостепи и роль атмосферных осадков в этом процессе : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Губарева В.А.; АН БССР. Ин-т экспериментальной ботаники. – Минск, 1970. – 31л.
274101
  Кружилин А.С. Взаимовлияние привоя и подвоя растений / А.С. Кружилин. – Москва, 1960. – 272с.
274102
   Взаимовлияние форм культуры в духовной жизни общества. – Л, 1986. – 174с.
274103
  Романова А.В. Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков / А.В. Романова. – Л., 1975. – 211с.
274104
  Юрченко Е.Н. Взаимовлияние языка священного писания и культуры народа (на материале библейской фразеологии) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.111-120. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
274105
  Булаховский Л.А. Взаимовлияния славянских литературных языков // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 3-4
274106
  Шпотов Б.М. Взаимовосприятие американцев и русских в годы первой пятилетки (по материалам прессы и деловой переписки) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 135-140. – ISSN 0869-5687
274107
  Кротов М. Взаимовыгодная интеграция - условие модернизации в Содружестве // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 39-52. – ISSN 0869-44435
274108
  Герус С.В. Взаимодейсвие магнитоупругих волн с носителями заряда в магнитных пьезополупроводниках и слоистых структурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Герус С.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1974. – 20л.
274109
  Ситько С.П. Взаимодействие -- нейтронов с ядрами и его аномалии в лантаноидной области. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ситько С.П.; АН УССР.Ин-т ядерн.исслед. – К, 1978. – 32л.
274110
  Романцевич М.К. Взаимодействие -- окисленных соединений с органохлорсиланами : Автореф... канд. хим.наук: / Романцевич М. К.; МВО СССР, ЛьвГУ, Каф. орган. хим. – Львов, 1956. – 12л.
274111
  Чидашвили Г.А. Взаимодействие -квантов с легкими ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чидашвили Г.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 8л.
274112
  Андреев Е.А. Взаимодействие -нейтронов с ядрами 144 и 152. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Андреев Е.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 146л. – Бібліогр.:л.139-146
274113
   Взаимодействие -окисей ацетиленового ряда с вторичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: / Демидова В. М,; Демидова В. М,; ЛГУ. – Л., 1965. – 15л.
274114
  Бубель О.Н. Взаимодействие -эпоксикетовнов со спитрами и фенолами : Автореф... канд. хим.наук: / Бубель О. Н.; БГУ. – Минск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21
274115
  Паттерсон Д.Л. Взаимодействие / Д.Л. Паттерсон. – М., 1978. – 95с.
274116
  Бачинский Т.П. Взаимодействие 0,0-диалкилдитифосфорных кислот с альдегидами и кетонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Бачинский Т.П. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 16 с.
274117
  Горбан И.Я. Взаимодействие 2-ариломидо-4,5-бензо-1, 3, 2-диофасксафосфанов с альдегидами и кетонами поиск новых пестицидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Горбан И. Я.; АН УзССР, Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1980. – 18л.
274118
   Взаимодействие 3-аминоиминофосфинов с бис /триметилсилил/ ртутью / В.В. Скопенко, В.Д. Романенеко, В.Ф. Шульгин, Л.Н. Марковский // Журн. общ. химии, 1985. – №1
274119
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие 3-метил-2-этилиденбензтиазолина с галоидопpоизводными / Ф.С. Бабичев, Н.А. Волохина. – Киев : АH УССР-Киевский унивеpситет им. Т.Шевченко, 1951. – 761-765c. – Отд. оттиск:Украинский химический журнал т.17, №5
274120
  Андреев Евгений Александрович Взаимодействие DD-нейтронов с ядрами 144Nd и 152Sm : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Андреев Евгений Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
274121
  Игнатюк А.Н. Взаимодействие L-ацилбутиролактонов с азотсодержащими нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Игнатюк А.Н.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
274122
  Скопенко В.В. Взаимодействие PdCl2 и Na2PdC4 c гамма -/8-метилхинолин/ гамма - аминопропилаэросилом / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Теорет. и эксперим. химия, 1983. – № 5
274123
   Взаимодействие PdCl2 с закрепленным на поверхности аэросила диэтилентриамином / В.В. Скопенко, Т.П. Лишко, А.К. Трофимчук, Т.А. Сухан // Укр.хим.журн., 1984. – №5
274124
  Шаранин Ю.А. Взаимодействие а-галоген- и а-оксикарбонильных соединений с малононитрилом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаранин Ю.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 14л.
274125
  Динь Х.Н. Взаимодействие а-меркурированныхж карбонильных соединений с кемни-, германий- и оловоорганическими сульфидами. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Динь Х.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 13л.
274126
  Кудряшов Н.И. Взаимодействие а-окисей ацетиленового и винилацетиленового ряда с сероводородом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудряшов Н.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 12л.
274127
  Войтов А.П. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с азотистоводородной кислотой и азидом натрия : Автореф... кандидата хим.наук: / Войтов А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1965. – 30л.
274128
  Голодова К.Г. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с цианистым калием. Хим. свойства ацетиленовых оксинитрилов и нитрилов сопряж. ениновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Голодова К.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
274129
  Малышко Т.М. Взаимодействие а-окисей некоторых производных циклогексена с нуклеофильными и элкетрофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Малышко Т.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Лениан. – Казань, 1967. – 16л.
274130
   Взаимодействие автоматизированных систем управления. – Рига, 1989. – 70с.
274131
  Стриженко А.А. Взаимодействие авторской речи и речи персонажей в современной драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.663 / Стриженко А.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1972. – 32л.
274132
  Северина И.И. Взаимодействие аденина и его производных с простетическими группами ферментов-переносчиков электронов : Автореф. дис. ... канд. биол.наук : 093 / Северина И.И. ; МГУ. – Москва, 1969. – 16 с.
274133
  Григорян Левон Аршалуйсович Взаимодействие адронов и фотонов высоких энергий с легкими ядрами в теории комплексных моментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Григорян Левон Аршалуйсович ; Ереванский физ. ин-т. – Ереван, 1979. – 12 с.
274134
  Рыскин М.Г. Взаимодействие адронов при высоких энергиях в мультипериферических моделях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Рыскин М. Г.; АН СССР, Лен. Ин-т яд. физ. – Л., 1973. – 20л.
274135
  Алакоз Анатолий Владимирович Взаимодействие адронов с ядрами в области энергий 30+300 Гэв : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Алакоз Анатолий Владимирович ; АН СССР, Физический ин-т. – Москва, 1972. – 22 с.
274136
   Взаимодействие академической, отраслевой и вузовской науки. – М, 1991. – 45с.
274137
  Эззат К М.А. Взаимодействие акробатов в парных упражненияхв связи с различной их двигательной активностью в суточном цикле. : Автореф... Канд.пед.наук: / Эззат М.А.К.; КГУ. – К, 1982. – 16л.
274138
  Коновалова З.Б. Взаимодействие активных красителей с мышцами, мышечными моделями и белками : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Коновалова З.Б.; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1968. – 22л.
274139
  Новиков Б.К. Взаимодействие акустических волн и теория парметрических излучателей ультразвука. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.06 / Новиков Б.К.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
274140
   Взаимодействие акустических волн с упругими телами. – Таллин, 1989. – 178с.
274141
  Барабаш Т.И. Взаимодействие алкалоидов с красителями эозиаты и эритрозиаты алколоидов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Барабаш Т.И. ; КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
274142
  Барабаш Т.И. Взаимодействие алкалоидов с красителями. Зозинаты и эритрозинаты алкалоидов : Дис... канд. хим.наук: / Барабаш Т.И.; Киевск. научн.-исллед. инст. судебн. экспертизы МЮ УССР. (КНИИСЭ). – Киев, 1954. – 229л. – Бібліогр.:л.218-227
274143
  Пацевич И.В. Взаимодействие алкильных радикалов с двуокисью азота. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пацевич И.В.; Акад.наук СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1959. – 13л.
274144
  Мамеев Виктор Васильевич Взаимодействие альфа-квантов с энергией до 4,6 Гэв с ядрами фотоэмульсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мамеев Виктор Васильевич; Томск. политехнич. ин-т. – Томск, 1972. – 22л.
274145
   Взаимодействие амидов диимидофосфеновой кислоты с триметилалюминием / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, А.И. Брусиловец // Журн. общ. химии, 1982. – №11
274146
   Взаимодействие амидов диимидофосфеновых и имидотиофосфеновых кислот /сигма-3 лямбда-5-фосфоразаилидов/ с литийорганическими соединениями / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, Л.Н. Марковский // Журн. общ. химии, 1985. – №3
274147
  Чичканова Т.В. Взаимодействие амидов и тиоэфиров кислот трехвалентного фосфора - замещенными аминами и амидами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Чичканова Т.В.; Казан. хим.-техн. ин-т. – Казань, 1986. – 15л.
274148
  Колодяжный О.И. Взаимодействие амидов кислот фосфора с фосгеном и хлористым оксалилом : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Колодяжный О.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 15л.
274149
  Скопенко В.В. Взаимодействие амидов тио-и селеноимидофосфеновых кислот с триметилалюминием / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. и др. Шульгин // Журн. общ. химии, 1983. – № 1
274150
  Самурина С.В. Взаимодействие амидофосфитов с 0-диалкиламино-метилфенолами и метилольными производными фенолов и амидов карбоновых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Самурина Светлана Викторовна ; Казан. химико-технол. ин-т им. С.М. Кирова. – Казань, 1980. – 16 с. – Библиогр.: 6 назв.
274151
  Саматова Н.А. Взаимодействие амидофосфитов с о-алкилметилфосфоновыми и о-алкилметилтиофосфоновыми кислотами / Саматова Н.А. – Казань, 1977. – 22 л.
274152
  Зеленин А.В. Взаимодействие аминопроизводных акридина с клеткой / А.В. Зеленин. – Москва : Наука, 1971. – 232 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 193-228
274153
  Введенская Л.А. Взаимодействие анабазина с кислотами : Автореф... канд. хим.наук: / Введенская Л.А.;. – Ташкент, 1952. – 8 с.
274154
  Гранитова О.И. Взаимодействие анабазина с некоторыми солями двухвалентной меди : Автореф... канд. хим.наук: / Гранитова О. И.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1967. – 27л.
274155
  Панченко П.Н. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска, иных провоохранительных органов и общественности в борьбе с преступностью: Учеб. пособие. / П.Н. Панченко. – Омск, 1983. – 81с.
274156
  Алексеенко Б.А. Взаимодействие арилпаровиноградных кислот с некоторыми тиазолидонами и превращение полученных продуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алексеенко Б. А.; ДГУ. – Донецк, 1973. – 22л.
274157
  Фарка П. Взаимодействие атактического полипропилена и полистирола с серой и применение полученных продуктов в качестве ингибиторов окисления. : Автореф... канд. хим.наук: / Фарка П.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 19л.
274158
  Краус Е.Б. Взаимодействие атмосферы и океана / Е.Б. Краус. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 595с.
274159
  Ле Н.Л. Взаимодействие атмосферы и океана с учетом эффектов волнового слоя : Автореф... канд . физ. мат.наук: 01.04.12 / Ле Н. Л.; Лен. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 25л.
274160
   Взаимодействие атомных частиц в веществе и на поверхрности твердого тела. – Ташкент, 1972. – 122 с.
274161
  Думан Е.Л. Взаимодействие атомных частиц на далеких расстояниях и переходы при столкновениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Думан Е.Л. ; МГУ. – Москва, 1972. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
274162
  Арифов У.А. Взаимодействие атомных частиц с поверхностью металла / Арифов У.А. – Ташкент, 1961. – 324 с. – Библиогр.: с. 317-323
274163
  Арифов У.А. Взаимодействие атомных частиц с поверхностью твердого тела / Арифов У.А. – Москва : Наука, 1968. – 371 с. – Библиогр.: с. 355-367
274164
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1976. – 180 с.
274165
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом : материалы 5 Всесоюз. конференции. – Минск : МРИ
Ч. 3. – 1979. – 204 с.
274166
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом : материалы 6 Всесоюзн. конференции. – Минск : МРИ
Ч. 1. – 1981. – 270с.
274167
  Эльтеков В.А. Взаимодействие атомных частиц с твердым телом. Компьютерное моделирование / В.А. Эльтеков. – Москва : Изд-во МГУ, 1993. – 152 с. – ISBN 5-211-01596-7
274168
  Сурин А.И. Взаимодействие атомов внедрения с дислокациями в легированном феррите : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 320 / Сурин А.И. ; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1971. – 31 с.
274169
  Чеховский А.А. Взаимодействие атомов водорода, кислорода и азота на поверхностях монокристаллов окислов магния, кремния, алюминия и поликристаллических нитридов переходных металлов IV-VI групп. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Чеховский А.А.; АН Укр. ССР. Ин-т проблем материаловедения. – К., 1973. – 21л.
274170
  Смерека Т.П. Взаимодействие атомов лития, натрия и бария на поверхности кристалла вольфрама. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Смерека Т.П.; АН УССР.Ин-т физики. – К, 1974. – 24л.
274171
  Мокрушин А.Д. Взаимодействие атомов позитрония с газами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мокрушин А.Д.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1967. – 11л.
274172
  Крюков Н.А. Взаимодействие атомов ртути с атомами инертных газов : Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Крюков Н.А. ; МВ и ССО СССР, ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 16 с.
274173
  Дузь В.А. Взаимодействие атомов углерода и азота с дефектами кристаллического строения вd- и h- железе. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 0.04.07 / Дузь В.А.; Ан УССР. – К, 1990. – 15л.
274174
  Почтакова Э.И. Взаимодействие ацетатов натрия и калия с солями жирных кислот в расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Почтакова Э.И.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Смоленск, 1971. – 24л.
274175
  Шевченко В.И. Взаимодействие ашаритовых руд с перегретым водяным паром : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шевченко В. И.; АН СССР, Сиб. отд. Дальневост. филиал. – Владивосток, 1969. – 20л.
274176
   Взаимодействие базисных и надстроечных явлений развитого социализма. – Свердловск, 1998. – 221с.
274177
  Круминь Ю.К. Взаимодействие бегущего магнитного поля с проводящей средой / Ю.К. Круминь. – Рига : Зинатне, 1969. – 259 с.
274178
  Найденова Н.М. Взаимодействие белка -- продукта гена 5 бактериофага 1 с полинуклеотидами и ДНК. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Найденова Н.М.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
274179
  Черняк Р.С. Взаимодействие белков с денатурирующими органическими веществами. : Автореф... канд. хим.наук: / Черняк Р.С.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – Москва, 1951. – 12 с.
274180
  Балабанова Ф.Б. Взаимодействие бензоил- и трихлорацетилизоцианатов с ненасыщенными соединениями и трехчленными гетероциклами. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Балабанова Ф.Б.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 18л.
274181
  Веселовская И.К. Взаимодействие бефенила с хлористым метилом на окиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Веселовская И.К.; Моск. хим.-техн. ин-т. – Москва, 1955. – 8л.
274182
  Газизова А.И. Взаимодействие бизнес-сообщества и вузов как фактор конкурентоспособности // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 25-29. – ISSN 2073-8536
274183
  Фоменко Л.К. Взаимодействие биологии и медицины в условиях научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
274184
   Взаимодействие биотических компонентов и среды в некоторых экосистемах Тянь-Шаня. – Фрунзе : Илим, 1983. – 153 с.
274185
  Бравичева Энергина Максимовна Взаимодействие близкородственных фонетических систем. (На материале двух говоров села Канаевки Пензенской обл.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Бравичева Энергина Максимовна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 27л.
274186
  Наурузова Галина Хаировна Взаимодействие боратов с водными растворами органических кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Наурузова Галина Хаировна; АН Казахской ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 29л.
274187
  Шварц Е.М. Взаимодействие борной кислоты со спиртами и оксикислотами. / Е.М. Шварц. – Рига, 1990. – 414с.
274188
  Касторский Л.П. Взаимодействие бутадиен-нитрильных сополимеров с галоид-органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.12 / Касторский Л.П.; Яросл. политех. ин-т. – Ярославль, 1974. – 23л.
274189
  Кушков В.Д. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе диоксида циркония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кушков В.Д.; Ин-т проблем материаловедения АН УССР. – Киев, 1984. – 17л.
274190
  Качур А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида гафния : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Качур А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 286 л. + Приложение: л. 1-119. – Библиогр.: л. 155-167
274191
  Качур А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида гафния : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Качур А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с. – Библиогр.: 7 назв.
274192
  Заславский А.М. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида циркония, полученных излучением ОКГ : Дисс. ... канд. хим. наук : спец.: 02.00.04 - физ. химия / Заславский А.М. : КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – 250с. – Бббиблиогр.: л. 216-250
274193
  Капитан А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах системы никель-хром-алюминий : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Капитан А.В. ; М-во высш. и сред. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 185 л. – Библиогр.: л. 171-185
274194
  Капитан А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах системы никель-хром-алюминий : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Капитан А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с. – Библиогр.: 3 назв.
274195
  Орлов Ю.В. Взаимодействие в конечном состоянии в прямых ядерных реакциях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Орлов Ю.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 11л.
274196
   Взаимодействие в системах M2O-P2O5-SnO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный, Е.С. Луговская // Журн. нерган. химии, 1987. – № 7
274197
  Скопенко В.В. Взаимодействие в системе K2O-P2O5-TiO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, Г.Д. Бялковский // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №6
274198
  Скопенко В.В. Взаимодействие в системе LiPO3- LiF-GeO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №2
274199
  Байрачный Юрий Петрович Взаимодействие валентности глагола и пресуппозиции : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04. / Байрачный Юрий Петрович; Моск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 26 с.
274200
  Сюняев Р.А. Взаимодействие вещества и излучения в горячей Вселенной и компактных источниках рентгеновского и радиоизлучения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.03.02 / Сюняев Р.А.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – М., 1973. – 16л.
274201
  Берзинь Н.И. Взаимодействие витамина А и цинка в организме цыплят. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Берзинь Н.И.; АН Латв.ССР. – Рига, 1976. – 30л.
274202
  Шехата Лоис Наим Взаимодействие вихревых нитей с поверхностью сверхпроводников второго рода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Шехата Лоис Наим; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
274203
  Богомолов В.А. Взаимодействие вихрей на сфере и модели геофизической гидродинамики : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.05 / Богомолов В. А.; Моск. физико-технол. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 16л.
274204
  Матвиенко Татьяна Ивановна Взаимодействие внутренней и внешней семантических структур глаголов речи и мышления в современном чешском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Матвиенко Татьяна Ивановна; АН УССР, Ин-т языкознания. – К., 1986. – 16л.
274205
  Навроцкий В.В. Взаимодействие внутренних волн и тонкой структуры в океане. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Навроцкий В.В.; АН УССР.Морской гидрофизический ин-т. – Владивосток, 1988. – 39л.
274206
   Взаимодействие водоворотов с металлами. – М, 1987. – 294с.
274207
   Взаимодействие водорастворимых полиэлектролитов с дисперсными системами. – Ташкент, 1970. – 128с.
274208
  Нечет В.И. Взаимодействие водородоподобного атома с электромагнитным полем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Нечет В. И.; Дон.ГУ. – Донецк, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
274209
  Данилова Г.Н. Взаимодействие воды с изверженными горными породами : Автореф... канд. хим.наук: / Данилова Г.Н.; ленингр. гидрометеорол. ин-т. Гидрохим. ин-т. – Ленинград-Новочеркасск, 1967. – 16л.
274210
  Филиппов Виктор Климентьевич Взаимодействие военных советов Воронежского фронта с партизанскими формированиями, местными органами власти в ходе освобождения Левобережной Украины (1943 г.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Филиппов Виктор Климентьевич; КУ им. Т. Шевченко. – 163л. – Бібліогр.:л.154-163
274211
   Взаимодействие волн в деформируемых средах. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 166 с.
274212
  Горшков А.С. Взаимодействие волн в нелинейных периодических неоднородных системах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горшков А. С.; Физ. фак. – М., 1971. – 24л.
274213
  Стил М. Взаимодействие волн в плазме твердого тела : пер. с англ. / М. Стил, Б. Вюраль. – Москва : Атомиздат, 1973. – 248 с.
274214
  Красильник З.Ф. Взаимодействие волн в полупроводниках с дрейфом носителей заряда : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Красильник З.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1977. – 13л.
274215
  Панкратов И.М. Взаимодействие волн конечной амплитуды с частицами плазмы в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Панкратов И.М.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 14л.
274216
  Королевич Владимир Юрьевич Взаимодействие волн с пластинами и оболочками сложной структуры : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.04 / Королевич Владимир Юрьевич; АН УССР. ИН-т гидромеханики. – Киев, 1987. – 93л. – Бібліогр.:л.85-93
274217
  Пекуровский Л.Е. Взаимодействие волн с телами / Л.Е. Пекуровский. – Москва, 1990. – 103 с.
274218
  Сорокина О.В. Взаимодействие вольфраматов элементов первой и третьей групп периодической системы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Сорокина О.В.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.18
274219
  Рагим-Заде Взаимодействие врожденных и условных рефлексов в связи с биологической (климатической специализацией медоносной пчелы (Apis mellifera) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рагим-Заде М.С. ; Акад. наук СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1963. – 20 с.
274220
  Ларионцев Е.Г. Взаимодействие встречных волн в кольцевых лазерах : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Ларионцев Е. Г.; МГУ, Физ. фак. – М., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
274221
  Клочан Е.Л. Взаимодействие встречных волн в твердотельном кольцевом лазере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Клочан Е.Л.; МГУ. – М., 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.14
274222
  Токарская И.И. Взаимодействие вторичных алканолов С11-С18 с концентрированной серной кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Токарская И.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1963. – 16л.
274223
  Платонова Т.О. Взаимодействие вузов и предприятий:цикл управления // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 141-143. – ISSN 0869-3617


  В представленной статье отмечается необходимость взаимодействия вузов и предприятий при осуществлении стратегического и оперативного планирования в вузе. Представлен обзор форм взаимодействия вузов и предприятий. Предложена классификация форм ...
274224
  Бородай А.Д. Взаимодействие вузов с работодателями в подготовке кадров для рекламной индустрии // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 95-100. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается опыт взаимодействия вузов с работодателями из сферы рекламной индустрии. Развитие российской экономики стимулирует высокие темпы роста затрат на рекламу. Рынок труда в сфере рекламы требует притока квалифицированных ...
274225
  Тавзарашвили Тамара Антоновна Взаимодействие вызванной и спонтанной активности в ритмоводительном нейроне моллюска : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Тавзарашвили Тамара Антоновна; Каунас. мед. ин-т. – Каунас, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
274226
   Взаимодействие выразительных средств и семантики в истории древнерусского и русского языков. – Горький, 1987. – 103с.
274227
  Чмутина Л.А. Взаимодействие высокомолекулярных веществ с красителями и пигментами. : Автореф... канд. хим.наук: / Чмутина Л.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 17л.
274228
  Басович Андрей Яковлевич Взаимодействие высокочастотных волн с низкочастотными волнами и неоднородными потоками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Басович Андрей Яковлевич; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 19л.
274229
  Иванов А.А. Взаимодействие высокочастотных полей с плазмой. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 047 / Иванов А.А.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 16л.
274230
  Арцимович Л.Л. Взаимодействие высокочастотных электромагнитных полей с потенциальными неустойчивостями плазмы. : Автореф... наук: 01.04.08 / Арцимович Л.Л.; Инст. атомн. энергии им.И.В.Курчатова. – М., 1975. – 11л.
274231
  Никитина Л.В. Взаимодействие гадразина с соединениями элементов у группы периодической системы (мышьяка, сурьмы, вимута и ваннадия) : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина Л. В.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
274232
  Баранцев Р.Г. Взаимодействие газа с поверхностью : учебное пособие / Р.Г. Баранцев ; МВ и ССО РСФСР, Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград : [б. и.], 1990. – 96 с.
274233
   Взаимодействие газов с металлами. – Москва : Наука, 1973. – 222 с.
274234
  Борисов С.Ф. Взаимодействие газов с поверхностью твердых тел / С.Ф. Борисов, Н.Ф. Балахонов, В.А. Губанов ; отв. ред. Г.П. Швейкин ; АН СССР, Урал. отд-ние, Ин-т химии. – Москва : Наука, 1988. – 199 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-02-001412-5
274235
  Невская Е.М. Взаимодействие галлия и алюминия с аминополикарбоновыми кислотами - производными сульфофталеина : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Невская Е.М.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 18л.
274236
  Хайруллин Р.С. Взаимодействие галогенидов трехвалентного фосфора с кетонами. : Автореф... канд.хим.наук: 077 / Хайруллин Р.С.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1971. – 16л.
274237
  Проскурина М.В. Взаимодействие галогенидов фосфора с альфа-металлированными альдегидами, кетонами и сложными эфирами. : Автореф... канд. хим.наук: / Проскурина М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 14л.
274238
  Юн П.Т. Взаимодействие галогенидов цинка, кадмия и ртути с ацетамидом в водной среде при 25 оС : Автореф... канд. хим.наук: / Юн П.Т.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 12л.
274239
  Аксененко В.М. Взаимодействие галогеноорганических соединений с иодистыми солями : Автореф... канд. химич.наук: / Аксененко В.М.; Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1954. – 8л.
274240
  Слив Л.А. Взаимодействие гамма-излучения с атомными электронами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Слив Л.А.; Акад.наук СССР.Ленингр.физ-техн.ин-т. – Л, 1955. – 10л.
274241
  Стародубцев С.В. Взаимодействие гамма-излучения с веществом / С.В. Стародубцев, А.М. Романов. – Ташкент : Наука
Ч. 1. – 1964. – 251 с.
274242
  Микитенко Д.А. Взаимодействие генетики с другими науками : (Философско - методологический анализ) / Д.А. Микитенко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 161с.
274243
  Корочкин Л.И. Взаимодействие генов в развитии : проблемы биологии развития / Л.И. Корочкин. – Москва : Наука, 1977. – 280 с. : табл., ил. – Список лит.: 1197 назв.
274244
  Тарутина Л.А. Взаимодействие генов при гетерозисе / Л.А. Тарутина, Л.В. Хотылева. – Минск, 1990. – 176с.
274245
  Митрофанов В.Г. Взаимодействие генов при отдаленной гибридизации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Митрофанов В.Г. ; АН СССР, Ин-т биологии развития. – Москва, 1969. – 24 с.
274246
  Хотылева Л.В. Взаимодействие генотипа и среды / Л.В. Хотылева, Л.А. Тарутина. – Минск, 1982. – 111с.
274247
   Взаимодействие географической среды и хозяйственной деятельности человека : Курс лекций. – Иркутск : Иркутский университет им. А.А. Жданова
Вып.1. – 1970. – 56 с.
274248
  Полисар Людмила Михайловна Взаимодействие гибких дислокаций и их прохождение через плоские дислокационные скопления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Полисар Людмила Михайловна; МГУ. – М., 1980. – 16л.
274249
  Видегирене Й Й. Взаимодействие гибридных Lam-B-LacZ белков с мембраной клеток продуцентов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Видегирене Й.Й.-Р.; Ин-т биохимии АН ЛитССР. – Вильнюс, 1989. – 21л.
274250
  Будник С.В. Взаимодействие гидродинамических и гидрохимических факторов склонового стока // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 38-48. – Бібліогр.: 5 назв
274251
  Брикун И.К. Взаимодействие гидроксиламина с элементами V группы периодической системы - мышьяком, сурьмой, висмутом и ванадием : Автореф... канд. хим.наук: / Брикун И.К.; Казахский гос. ун-т. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
274252
  Кыдынов М.К. Взаимодействие глицина с галогенидами двухвалентных металлов / М.К. Кыдынов. – Фрунзе, 1988. – 155с.
274253
  Булыженков В.Э. Взаимодействие гомеозисных мутаций у дрозофилы : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Булыженков В.Э. ; Ак. мед. наук СССР, Ин-т мед. генетики. – Москва, 1975. – 28 с.
274254
  Милевская Виктория Болеславовна Взаимодействие гомологов фатаевой кислоты и их имидов с пятихлористым фосфором, исследование продуктов реакции : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Милевская Виктория Болеславовна; АН УССР. Ин-т орг. химии. – К., 1976. – 17л.
274255
   Взаимодействие гормонов с рецепторами. – Москва : Мир, 1979. – 432с.
274256
  Биктасов О.К. Взаимодействие государства и гражданского общества в условиях интеграции в международную правовую систему: некоторые вопросы истории и теории / О.К. Биктасов, Г.З. Щербаковский // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
274257
  Гриб В.В. Взаимодействие государства и гражданского общества: правовые проблемы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 24-26. – ISSN 1812-3805


  Исследование правовых вопросов взаимодействия государства и гражданского общества представляется весьма необходимым в существующих политико-правовых реалиях России. В статье анализируется историческое развитие правового регулирования институтов ...
274258
  Гальперин И.М. Взаимодействие государственных органов и общественности по борьбе с преступностью / И.М. Гальперин. – Москва, 1972. – 184с.
274259
  Радынов А.Г. Взаимодействие гравитационного, электромагнитного и скалярного статистических полей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радынов А.Г.; Ун-т дружбы народов. – М, 1977. – 10л.
274260
  Жерновой М.В. Взаимодействие граждан и полиции: состояние и перспективы / М.В. Жерновой, В.В. Глухов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7 (339). – С. 110-115. – ISSN 0132-1625
274261
  Летников Ф.А. Взаимодействие гранитного расплава с карбонатами и силикатами / Ф.А. Летников, В.Я. Медведев, Л.А. Иванова. – Новосибирск : Наука, 1978. – 152с.
274262
  Дуброва Г.А. Взаимодействие грунта и сооружений.Расчеты нагрузок от несвязных грунтов на гидромотехнические сооружения в учетом деформации / Г.А. Дуброва. – Москва, 1963. – 220с.
274263
   Взаимодействие двигательных и вегетативных функций при мышечной активности. – Тверь, 1990. – 150с.
274264
   Взаимодействие двигательных и вегетативных функций при различных видах мышечной деятельности человека. – Калинин, 1984. – 148с.
274265
   Взаимодействие двигательных и вегетативных функций при различных состояниях организма человека. – Калинин, 1986. – 141с.
274266
   Взаимодействие двигательных и вегетативных функций при трудовой деятельности. – Тверь, 1992. – 127с.
274267
  Барбашова Галина Алексеевна Взаимодействие двумерных ударных волн с элементами конструкций при подводном искровом разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Барбашова Галина Алексеевна; КГУ. – К., 1989. – 15л.
274268
  Микитюк Орися Юрьевна Взаимодействие двумерных экситонов с диссипативными подсистемами в полупроводниковых кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Микитюк Орися Юрьевна; МВ и ССО УССР, Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 16л.
274269
  Микитюк Орися Юрьевна Взаимодействие двумерных экситонов с диссипативными подсистемами в полупроводниковых кристаллах : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.04.10 / Микитюк Орися Юрьевна; МВ и ССО УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 16л.
274270
  Ван Гэнь-ши Взаимодействие двуокиси гафния с окислами некоторых редкоземельных элементов и тория : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ван Г-ш. ; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Москва, 1961. – 8 с.
274271
  Мецугов В.Х. Взаимодействие двух напряженных состояний призматического бруса, составленного из различных упругих материалов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мецугов В.Х.; Акад.наук Груз.ССР. – Тбилиси, 1956. – 5л.
274272
  Рухадзе А.А. Взаимодействие двух нуклонов в методе Тамма-Данкова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рухадзе А.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1958. – 8л. – Бібліогр.:с.8
274273
  Барбашова Г.А. Взаимодействие двухмерных ударных волн с элементами конструкций волн с элементами конструкций при подвогдном искровом разряде. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Барбашова Г.А.; АН УССР. Инст. гидромеханики. – К., 1989. – 160л. – Бібліогр.:л.146-160
274274
  Исаев А.С. Взаимодействие дерева и насекомых ксилофагов / А.С. Исаев, Г.И. Гирс. – Новосибирск, 1975. – 344с.
274275
   Взаимодействие дефектов кристаллической решетки и свойства металлов. – Тула, 1978. – 139 с.
274276
  Ткачева Т.М. Взаимодействие дефектов френкеля с примесными атомами и комплексами в пластически деформированных и облученных монокристаллах кремния П-типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ткачева Т.М.; Москов. ин-т электр. техн. – М., 1977. – 18л.
274277
  Двуреченский Анатолий Васильевич Взаимодействие дефектов, введенных ионной бомбардировкой в кремний, между собой и с примесью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Двуреченский Анатолий Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л.
274278
  Ожогин В.И. Взаимодействие Дзялошинского в антиферромагнетиках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.11 / Ожогин В. И.; Ин-т атомн. энерг. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.21-22
274279
  Лишневская Л.А. Взаимодействие диазосоединений с сульфаминовой кислотой и ее N-арилзамещенными. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лишневская Л.А.; Гос.ордена Труд.Красного Знамени ин-т прикладной химии. – Л, 1966. – 14л.
274280
  Студзинський О.П. Взаимодействие диазоусксусного эфира и дифинил-диазомета cd-дикетонами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Студзинський О.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
274281
  Макаров Е.М. Взаимодействие диацилированной тРНК с рибосомами Escherichia Coli : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Макаров Е. М.; АН УССР, Ин-т молек. биол. и генет. – К., 1986. – 24л.
274282
  Ходжаева И.Д. Взаимодействие диеновых полимеров с надкислотами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ходжаева И.Д.; Моск. ин-т хим. технологии. – М., 1970. – 32л.
274283
  Середницкий Я.А. Взаимодействие дикарбоновых кислот, склонных к образованию циклических ангидридов, с тионилхлоридом. : Автореф... канд. хим.наук: 05.343 / Середницкий Я.А.; МВ и ССО УССР. Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1970. – 20л.
274284
   Взаимодействие диоксида германия с расплавами M2O-P2O5/M-Li, Na, K / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорнвй, Н.Г. Галенко // Укр.хим.журн., 1987. – № 8
274285
  Скопенко В.В. Взаимодействие диоксида германия с фторидом лития / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №5
274286
  Скопенко В.В. Взаимодействие диоксида титана с расплавами системы Li2O-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №11
274287
   Взаимодействие диоксида тория с расплавами Li2O-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный, З.И. Корниенко // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №4
274288
  Нагорный П.Г. Взаимодействие диоксидов германия и олова в расплавленных фосфато-галогенидных системах : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Нагорный П.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 23 с. – Библиогр.: 11 назв.
274289
  Похил Ю.А. Взаимодействие дислокации и деформационное упрочение монокристаллов магния и цинка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Похил Ю.А. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1974. – 18 с.
274290
  Бушуева Г.В. Взаимодействие дислокаций в кристаллах цинка и его особенности, выявляемые при электронном микроскопическом исследовании тонких фольг : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Бушуева Г.В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 11 с.
274291
  Гриневич Владимир Павлович Взаимодействие дисульфидных производных тиамина с биологически активными природными тиолами и дисульфитами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гриневич Владимир Павлович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
274292
  Крутский Л.Н. Взаимодействие диэтиламиноэтилхлорфосфина с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами и сравнение его реакционной способности с другими галогенидами трехвалентного фосфора. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.077 / Крутский Л.Н. ; Казан. хим.-техн. ин-т. – Казань, 1970. – 18 с.
274293
  Политова Валерия Вячеславовна Взаимодействие Дома пионеров и пионерской дружины школы в воспитании самодеятельности пионеров (на материале Татарской республиканской пионерской организации) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Политова Валерия Вячеславовна; Науч.-иссл. ин-т общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 22л.
274294
  Моисеев А.Ф. Взаимодействие дорожных дегтей с минеральными порошками. : Автореф... канд. хим.наук: / Моисеев А.Ф.; МВО СССР. Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1954. – 12л.
274295
  Прохоров Е.Ф. Взаимодействие дрейфовой и рекомбинационной неустойчивостей в : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Прохоров Е.Ф.; ОГУ. – Одесса, 1979. – 17л.
274296
  Санин А.Л. Взаимодействие дрейфовых носителей тока с поверхностными электромагнитными волнами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Санин А.Л.; Ленингр. политехнич. ин-т. – Л., 1972. – 10л.
274297
  Невский А.П. Взаимодействие дуги с электродами плазмотрона / А.П. Невский. – Минск, 1982. – 152 с.
274298
  Сейц И.Ф. Взаимодействие дыхания и гликолиза в клетке и сопряженное фосфорилирование. / И.Ф. Сейц. – Л, 1961. – 264с.
274299
   Взаимодействие единиц разных уровней языковой структуры. – Саранск, 1984. – 170с.
274300
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гордиенко И.И. ; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
274301
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Гордиенко И. И.; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
274302
  Рюмин В.А. Взаимодействие єкономики и идеологии / В.А. Рюмин. – М : Знання, 1986
274303
   Взаимодействие жанра и метода в зарубежной литературе XVIII-XX веков. – Воронеж, 1982. – 155с.
274304
   Взаимодействие жанров в художественной системе писателя. – М, 1982. – 177с.
274305
   Взаимодействие жанров,художественных направлений в русской драматургии XVIII-XIX веков. – Куйбышев, 1988. – 132 с.
274306
  Бережницкий Л.Т. Взаимодействие жестких линейных включений и трещин в деформируемом теле / Л.Т. Бережницкий, В.В. Панасюк, Н.Г. Стащук ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1983. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 273-286
274307
  Верховлюк А.М. Взаимодействие жидких и твердых фаз в металлургических процессах / А.М. Верховлюк ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов. – Киев : Наукова думка, 2014. – 165, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-164. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1354-4
274308
  Шунин А.Л. Взаимодействие жидких платиновых металлов и сплавов с тугоплавкими оксидами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.03 / Шунин А.Л.; АН СССР. Уральский науч. ц. Ин-т металлургии.. – Свердловск, 1983. – 19л.
274309
  Смирнов-Замков Юрий Иванович Взаимодействие з-арилциклопентенов с фенолом и алкифениловыми эфирами : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.03 / Смирнов-Замков Юрий Иванович; Киев. политехн. ин-т. – К., 1984. – 17л.
274310
  Казакова Э.Х. Взаимодействие з-карена и его окисей с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казакова Э.Х.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1973. – 20л.
274311
  Буц И.А. Взаимодействие залоговых значений в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Буц И.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1983. – 22л.
274312
  Шокол Т.В. Взаимодействие замещенных ацетонитрилов с производными - и - аминокислот : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шокол Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 140 л. + Приложение: л. 133-140. – Библиогр.: л. 119-132
274313
  Шокол Т.В. Взаимодействие замещенных ацетонитрилов с производными - и - аминокислот : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шокол Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 8 назв
274314
  Осташевская Л.А. Взаимодействие замещенных пентаметилбензолов с электрофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Осташевская Л.А.; Ан СССР.Сибирск.отд.Новосиб.ин-т.орг.химии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
274315
  Мухин А.И. Взаимодействие заряженных П-мезонов с водородом и дейтерием в интервале энергий от 140 до 400 Мэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухин А.И.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1959. – 12л.
274316
  Коноплева Р.Ф. Взаимодействие заряженных частиц высоких энергий с германием и кремнием / Р.Ф. Коноплева. – Москва : Атомиздат, 1975. – 128 с.
274317
  Пятигорский Л.М. Взаимодействие заряженных частиц с медленными электромагнитными волнами в плазменных волноводах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пятигорский Л.М.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1955. – 12л.
274318
   Взаимодействие заряженных частиц с плазмой. – Киев : Наукова думка, 1967. – 195 с.
274319
  Тернов И.М. и др. Взаимодействие заряженных частиц с сильным электромагнитным полем : Учеб.пособие / И.М. и др. Тернов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 304с.
274320
   Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами. – Москва : МИФИ, 1979. – 73 с.
274321
  Оцуки Е.-Х. Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами / Е.-Х. Оцуки. – Москва : Мир, 1985. – 277 с.
274322
  Титов А.И. Взаимодействие заряженных частиц средних энергий с монокристаллическим германием : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Титов А. И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1970. – 12л.
274323
  Кикина Н.Г. Взаимодействие звуковых волн с тангенциальным разрывом и его неустойчивость : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Кикина Н.Г.; Моск. физ.-технический ин-т. – М., 1971. – 15л.
274324
   Взаимодействие и взаимообогащение социалистических культур. – М, 1980. – 318с.
274325
   Взаимодействие и взаимообогащение социалистических литератур. – Братислава, 1981. – 270с.
274326
   Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР. – М, 1969. – 280с.
274327
   Взаимодействие и взаимообогащение.Русская литература и литературы народов СССР. – Л : Наука, 1988. – 251 с.
274328
  Шваякова О.В. Взаимодействие и взаимосвязь видов затрат на производство и реализацию продукции, включаемых в соответствующие классификационные признаки / О.В. Шваякова, С.А. Пелих // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 112-118. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
274329
  Трубицына Т.И. Взаимодействие и использование экономических законов в развитом социализме: вопросы методологии и теории / Т.И. Трубицына. – Саратов, 1976. – 174с.
274330
  Захаренко Николай Иванович Взаимодействие и магнитное состояние компонентов в некоторых бинарных сплавах на основе Fe, Co, Ni и Pd : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Захаренко Николай Иванович ; МВ и СССО УССР, КГУ. – Киев, 1982. – 236 л. – Бібліогр. : л. 223-235
274331
  Захаренко Н.И. Взаимодействие и магнитное состояние компонентов в некоторых бинарных сплавах на основе Fe, Co, Ni и Pd : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Захаренко Н.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
274332
  Головнев Ю.Ф. Взаимодействие и перемагничивание слоев в двойных ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Головнев Ю.Ф.; Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 16л.
274333
  Мурашко О. Взаимодействие и преобразование: технологический подход / Ольга Мурашко // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2012. – № 3 (75). – С. 36-40. – ISSN 1608-4071


  На примере опыта работы Исторической библиотеки Дома Романовых (г. Кострома, Россия) рассматриваются некоторые технологии социального партнерства.
274334
  Комарницкий И.Ф. Взаимодействие и противоречия экономических интересов социализма / И.Ф. Комарницкий. – Львов : Свит, 1990. – 213 с.
274335
  Кессених А.В. Взаимодействие и противостояние академических и университетских физиков в 1940-1950-х гг. и "студенческий бунт" на физфаке в 1953 г. // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Инситут истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 83-92. – ISSN 0205-9606


  В октябре 1953 г. молодежь физического факультета МГУ устами своих представителей, избранных на IV отчетно-выборную комсомольскую конференцию факультета, строго официально (и, как выяснилось, безнаказанно) подняла голос против научно-педагогической ...
274336
   Взаимодействие и распад ядерных систем. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 98 с.
274337
   Взаимодействие и самовоздействие волн в нелинейных средах. – Душанбе : Дониш
Ч. 1. – 1988. – 233 с.
274338
   Взаимодействие и самовоздействие волн в нелинейных средах. – Душанбе : Дониш
Ч. 2. – 1988. – 214 с.
274339
  Крутикова Н.Е. Взаимодействие и сближение братских литератур народов СССР. / Н.Е. Крутикова. – Киев : О-во "Знание УССР, 1980. – 64 с. – (Серия VI. Литература и искусство / О-во "Знание" УССР ; № 11)
274340
  Хангельдиева И.Г. Взаимодействие и синтез искусств. / И.Г. Хангельдиева. – М., 1982. – 62с.
274341
   Взаимодействие и синтез искусства. – Л, 1978. – 269с.
274342
   Взаимодействие и совместимость в РАСУ УССР. – К, 1988. – 203с.
274343
  Кощей Л.А. Взаимодействие идеологии и общественной психологии как условие развития индивидуального сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Кощей Л.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
274344
  Никулин А.И. Взаимодействие идеологии и социальной психологи в интернациональном воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.02.00. / Никулин А. И.; АН СССР, ин-т филос. – Москва, 1979. – 22л.
274345
  Стародубец В.А. Взаимодействие идеологического и общественно-психологического факторов в развитии деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Стародубец В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 23л.
274346
   Взаимодействие излучений с веществом. – Алма Ата : Издательство Казахского университета, 1980. – 113 с.
274347
  Пшеничный Г.А. Взаимодействие излучений с веществом и моделирование задач ядерной геофизики. / Г.А. Пшеничный. – М., 1982. – 222с.
274348
  Горбачев В.М. Взаимодействие излучений с ядрами тяжелых элементов и деление ядер : справочник / В.М. Горбачев. – Москва : Атомиздат, 1976. – 464 с.
274349
   Взаимодействие излучения с веществом : сб. статей. – Москва : Атомиздат, 1966. – 176 с.
274350
   Взаимодействие излучения с веществом : труды. – Москва : ВЗМИ, 1972. – 272 с.
274351
   Взаимодействие излучения с веществом : сб. науч. трудов. – Алмпа Ата : Издательство Казахского университета, 1984. – 118 с.
274352
  Жмудский А.А. Взаимодействие изулчаемых волн в ограниченной плазме и точные нелинейные решения : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.04.08 / Жмудский А.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
274353
  Богданова М.В. Взаимодействие импульсного лазерного излучения с электронно-коллебательными переходами молекул : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Богданова М.В. ; МГУ. – Москва, 1977. – 14 с.
274354
  Суходуб Т.Д. Взаимодействие индивидуального и социального как философская проблема (анализ в контексте персоналистского подхода) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 22-37. – ISSN 2077-8309
274355
  Чухрий Ф.Н. Взаимодействие индола с (а)-дикарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чухрий Ф.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Кишинев, 1971. – 18л.
274356
  Молоков Л.А. Взаимодействие инженерных сооружений с геологической средой / Л.А. Молоков. – М., 1988. – 220с.
274357
  Канецян Эгине Гургеновна Взаимодействие интенсивного излучения с резонансными средами : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Канецян Эгине Гургеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 1л. – Бібліогр.:с.10-11
274358
  Божко А.И. Взаимодействие интенсивного оптического излучения с поверхностью прозрачных жидкостей : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Божко А.И.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
274359
  Ящук Василий Павлович Взаимодействие интенсивного светового излучения с ртутеподобными активаторами в растворах электролитов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ящук Василий Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 190л. – Бібліогр.:л.170-190
274360
  Ящук Василий Павлович Взаимодействие интенсивного светового излучения с ртутоподобными активаторами в растворах электролитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Ящук Василий Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с.
274361
  Щагина Л.В. Взаимодействие ионных потоков при индуцированном транспорте катионнов через модельные и клеточные мембраны : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17.,03.00.02 / Щагина Л.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1989. – 51л.
274362
  Мотусевич Виктор Антонович Взаимодействие ионов 3Не с изотопами углерода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мотусевич Виктор Антонович;. – К., 1977. – 15л.
274363
  Яковлев Михаил Алексеевич Взаимодействие ионов в холодной плазме через промежуточную систему (нейтральный газ) и проблема плазменных структур удерживающихся собственными силами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Яковлев Михаил Алексеевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
274364
  Раджабов Т.Д. Взаимодействие ионов инертных газов с титаном. : Автореф... Канд.техн.наук: / Раджабов Т.Д.; Московский физ-техн.ин-т. – М, 1966. – 12л.
274365
  Джемилев Н.Х. Взаимодействие ионов средних энергий с тонкими пленками металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемилев Н. Х.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по физ. отд-ния физ. техн. и математ. наук. – Ташкент, 1972. – 22л.
274366
  Степанов Г.П. Взаимодействие искусств / Г.П. Степанов. – Л, 1973. – 182с.
274367
   Взаимодействие искусств в педагогическом процессе. – Л, 1989. – 155с.
274368
   Взаимодействие искусств в современном художественном процессе : сборник по учебно-методическим вопросам. – Ленинград : Институт им. И.Е. Репина, 1988. – 84 с.
274369
   Взаимодействие искусств как проблема гуманизации образования художников и архитекторов : сборник по учебно-методическим вопросам. – Ленинград : Институт им. И.Е. Репина, 1989. – 82 с.
274370
  Евтюхина Е.А. Взаимодействие как основа мироздания // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 5. – С. 2-4. – ISSN 1560-7968
274371
  Лиманский Николай Николаевич Взаимодействие кальцитонина и гормонов гипоталамо-гипофизарно-адрено-кортикальной системы при мышечной деятельности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Лиманский Николай Николаевич; Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
274372
  Калаева Х.И. Взаимодействие карбамида с нитратами некоторых переходных металлов и бериллия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Калаева Х.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1969. – 28л.
274373
  Штейнман А.А. Взаимодействие карбенов с молекулярным азотом. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Штейнман А.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. (филиал). – Черноголовка, 1968. – 20л.
274374
  Пашина Ю.Н. Взаимодействие карбоновых кислот с гексахлорциклотрифосфазатриеном. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.05 / Пашина Ю.Н.; МВ и ССО СССР.Моск.хим.технол.ин-т. – М, 1975. – 24л.
274375
  Кузовников А А. Взаимодействие квазистационарного высокочасотного поля лс плазмой газового разряда. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 047 / Кузовников А.А,; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
274376
  Стоянов Ч.П. Взаимодействие квазичастиц с фононами в четно-четных сферических ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Стоянов Ч.П.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1974. – 18л.
274377
  Эйхе С.Н. Взаимодействие кислорода с арсенидом галлия. : Автореф... канд.хим.наук: 02.070 / Эйхе С.Н.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1971. – 24л.
274378
  Мягков В.А. Взаимодействие кислот и оснований с полиамидным волокном. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мягков В.А.; Иванов.хим.-технол.ин-т. – Иваново, 1954. – 14л.
274379
  Дятчина Ж.М. Взаимодействие классного руководителя и комсопмольской организации класса и формирование общественной активности старшеклассников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дятчина Ж.М.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
274380
  Малышев С.Т. Взаимодействие классов глагола в современном русском литературном языке : Автореф... кадн. филол.наук: / Малышев С.Т.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 18л.
274381
   Взаимодействие клеток с поверхностью раздела жидкость-газ. – Киев : Наукова думка, 1991. – 196 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 175-194. – ISBN 5-12-001930-7
274382
  Скопенко В.В. Взаимодействие кобальта и никеля с азотсодержащими основаниями в уксусной кислоте / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей // Укр. хим. журн., 1980. – №1
274383
  Акопян Р.С. Взаимодействие когерентного излучения с ориентационными и гидродинамическими движениями в нематических жидких кристаллах. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Акопян Р.С.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1984. – 140л. – Бібліогр.:л.128-140
274384
  Акопян Рафик Сережаевич Взаимодействие когерентного излучения с ориенткционными и гидродинамическими движениями в нематических жидких кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Акопян Рафик Сережаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 12 с.
274385
  Кравчук Н.В. Взаимодействие количественного и качественного аспектов в структуре предложения английского языка (к исследованию активных тенденций в синтаксисе современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10663 / Кравчук Н.В.; МВ и ССО СССР. БГУ. – Минск, 1972. – 28л.
274386
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системах с небольшим числом нуклонов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кручинин С. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1986. – 86л. – Бібліогр.:л.78-86
274387
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системмах с небольшим числом нуклонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Кручинин С.П.; КГУ им. ТарасаШевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
274388
  Белобородова Елена Арсеньевна Взаимодействие компонентов бинарных жидких сплавов германия С р-, d- и f-металлами периодической системы : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Белобородова Елена Арсеньевна; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – К., 1987. – 34л.
274389
  Олексин О.Я. Взаимодействие компонентов в системах Е -- (е,Со і) -- е (фазовые равновесия, кристаллическая структура некоторые физико-химические свойства соеднений) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Олексин О. Я.; ЛьвГУ. – Львов, 1990. – 17л.
274390
  Свидунович Н.А. Взаимодействие компонентов в сплавах / Н.А. Свидунович. – М., 1989. – 156с.
274391
  Григорьева Ир Александрвна Взаимодействие компонентов интонации во французской повествовательной фразе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева Ир Александрвна; КГУ. – К., 1979. – 17л.
274392
  Григорьева Ираида Александровна Взаимодействие компонентов интонации во французской повествовательной фразе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева Ираида Александровна; КГУ. – К., 1979. – 17л.
274393
  Григорьева И.А. Взаимодействие компонентов интонации во французской повестовательной фразе : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева И.А.; Иркутск. пед. ин-т ин. яз. – Иркутск, 1978. – л.
274394
  Носкова Светлана Андреевна Взаимодействие комсомола и школы в физическом воспитании школьников (1961-1971 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Носкова Светлана Андреевна; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 16л.
274395
   Взаимодействие комсомола с другими общественными организациями. – М, 1983. – 158с.
274396
  Александрова Т.Н. Взаимодействие контекстных средств при выражении аспектуальных значений (на материале современного немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Александрова Т. Н.; Калининский гос. пед. ин-т. – 26л.
274397
  Пасхалова Н.А. Взаимодействие контекстуальных единиц как средство конструирования текста художественного произведения и показатель индивидуального стиля писателя : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Пасхалова Н.А. ; КГУ Ин-т иностр. языков. – Киев, 1979. – 19 с.
274398
  Пасхалова Н.А. Взаимодействие контекстуальных единиц как средство коструирования текста художественного приозведения и показатель индивидуального стиля писателя. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пасхалова Н.А.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1978. – 22л.
274399
  Файферлик В. Взаимодействие Кориолиса в нечетных деформированных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Файферлик В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. ядерной спектроскопии. – Л., 1966. – 15л.
274400
  Хаттатов В.У. Взаимодействие коротких и сверхкоротких импульсов света с полупроводниками. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хаттатов В.У.; Моск.ордена Ленина и Тру.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1974. – 12л.
274401
  Росси Б. Взаимодействие космических лучей с веществом : пер. с англ. / Б. Росси, К. Грейзен. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 132 с.
274402
  Мурзин В.С. Взаимодействие космических протонов разных энергий с веществом (генерация сильно ионизущих частиц) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мурзин В.С.; МГУ. Физич. фак. – Москва, 1953. – 9 с.
274403
  Ву Ван Ань Взаимодействие коферментных пируватдегидрогеназе витаминов в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Ву Ван Ань; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 24л.
274404
   Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. – Алма Ата, 1989. – 463с.
274405
  Мицюк Б.М. Взаимодействие кремнезема с водой в гидротермальных условиях / Б.М. Мицюк. – Киев : Наукова думка, 1974. – 87с.
274406
  Сергеева М.Б. Взаимодействие кремнийуглеводородов с хлоридами металлов 4-А группы : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.03 / Сергеева М.Б.; АН СССР, Ин-т нефтехимич.синтеза. – Москва, 1986. – 21 с.
274407
  Нестеренко Ю.А. Взаимодействие кристаллического и расплавленного йодида натрия с парами воды, кислородом и их смесью : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Нестеренко Ю. А.; ХГУ. – Х., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
274408
  Анохин Н.В. Взаимодействие крупных регионов : деловая игра "Мировая экономика" : учеб. пособ. / Н.В. Анохин, А.Г. Рубинштейн, Н.В. Сыскина ; под ред. А.Г. Гранберга ; Новосиб. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Новосибирск : НГУ, 1983. – 79 с. : ил. – Библиогр.: с. 78
274409
  Белинцева И.В. Взаимодействие культур в польский период творчества архитектора Марианна Лялевича // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 153-157.
274410
   Взаимодействие культур Востока и Запада. – М
2. – 1991. – 168с.
274411
   Взаимодействие культур и эстетическое развитите личности. – Ташкент, 1980. – 168с.
274412
   Взаимодействие культур СССР и США , XVIII-XX вв. – М, 1987. – 228с.
274413
  Соломко А.А. Взаимодействие лазерного и микроволнового излучений в электрооптических и магнитных кристаллах : Дисс... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Соломко А.А. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 30 л.
274414
  Соломко А.А. Взаимодействие лазерного и микроволнового излучений в электрооптических и магнитных кристаллах. : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Соломко А.А. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 30 с.
274415
   Взаимодействие лазерного излучения с веществом : сборник науч. трудов. – Новосибирск : ИТПМ АН СССР, 1980. – 194 с.
274416
  Делоне Н.Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом : курс лекций/ учеб.руководство / Н.Б. Делоне. – Москва : Наука, 1989. – 277 с. – ISBN 5-02-014056-2
274417
  Довженко Александр Васильевич Взаимодействие лазерного излучения с магнитными возбуждениями в пленках ферритов-гранатов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03. / Довженко Александр Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко, Каф-ра квантовой радиофизики. – Київ, 1988. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
274418
  Довженко А.В. Взаимодействие лазерного излучения с магнитными возбуждениями в пленках ферритов-гранатов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Довженко А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1988. – 13л.
274419
   Взаимодействие лазерного излучения с металлами. – М, 1988. – 537с.
274420
  Абдуллаев Г.Б. Взаимодействие лазерного излучения с полупроводниками типа А III B VI / Г.Б. Абдуллаев, Э.Ю. Салаев, В.М. Салманов. – Баку : Элм, 1979. – 137 с. : ил. – Библиогр.: с. 128-135
274421
  Зеленский Сергей Евгеньевич Взаимодействие лазерного излучения с центрами люминесценции в щелочноборатных стеклах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Зеленский Сергей Евгеньевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 144л.
274422
  Зеленский С.Е. Взаимодействие лазерного изучения с центрами люминесценции в щелочноборотных стеклах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленский С.Е. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
274423
  Качарава Анрей Карлоевич Взаимодействие легких ядер с протонами и поиск дибарионных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Качарава Анрей Карлоевич; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. – Дубна, 1988. – 12л.
274424
  Глазовский А.Ф. Взаимодействие ледниковых покровов с ложем в пределах материковых окраин / А.Ф. Глазовский. – Москва, 1989. – 120с.
274425
  Дианова Е.М. Взаимодействие лексико-семантических вариантов в семантической структуре слова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дианова Е.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 15л.
274426
  Воскресенская И.В. Взаимодействие лексических и грамматических значений в категории вида современного русского глагола. (На материале глаголов с частичной видовой соотносительностью) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воскресенская И.В. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1965. – 16 с.
274427
  Пхакадзе И.Г. Взаимодействие лексических и грамматических средств выражения модальности в пределах изъявительного наклонения в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Пхакадзе И.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 31 с.
274428
  Карцева М.Ю. Взаимодействие лексических слоев в немецком научном тексте (подъязык агрономии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карцева М. Ю.; ОГУ. – Одесса, 1983. – 16л.
274429
  Берков В.Ф. Взаимодействие лектора и слушателей / В.Ф. Берков. – Москва : Знание, 1986. – 61, [3] с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике : Методика и организация лекционной пропаганды ; 5/1986)
274430
   Взаимодействие лесных суглинистых подзолистых почв с модельными кислыми осадками и кислотно-основная буферность подзолистых почв / Т.А. Соколова, Т.Я. Дронова, И.И. Толпешта, С.Е. Иванова. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 208с. – ISBN 5-211-04498-3
274431
  Базилевская М.С. Взаимодействие летучих атмосферных примесей с поверхностью минералов. Термические реакции / М.С. Базилевская, В.И. Богилло // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 63-74 : Табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1726-5428
274432
   Взаимодействие летучих выделений в замкнутой экосистеме. – Киев : Наукова думка, 1992. – 127с.
274433
  Шашкова Е.А. Взаимодействие лизоцима с олигосахаридами хитина и модифицированными субстратами и ингибиторами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Шашкова Е.А.; МГУ. – М, 1977. – 22л.
274434
  Иванова С.В. Взаимодействие лингвистисеских и экстралингвистических средств актуализации высказываний / С.В. Иванова, Н.А. Плахотнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 51-56.
274435
   Взаимодействие лингвистических ареалов. – Л, 1980. – 272с.
274436
  Павлова Н.В. Взаимодействие линейных синтетических полиэлектролитов с частицами коллоидных дисперсий. : Автореф... канд. техн.наук: 02.00.06 / Павлова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 19л.
274437
  Егорова Е.М. Взаимодействие липосом с плоскими липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00,05 / Егорова Е.М. ; МГУ. – Москва, 1984. – 22 с.
274438
  Хомяк Тамара Владимировна Взаимодействие лирического и эпического начал в романах Олеся Гончара 60-70-х годов : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хомяк Тамара Владимировна; АН Укр. ССР, Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
274439
   Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма. – М, 1977. – 272с.
274440
   Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма. – М, 1981. – 295с.
274441
   Взаимодействие литератур народов Сибири и Дальнего Востока : [ Сб. статтей. – Новосибирск : Наука , Сиб. отд., 1983. – 272 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
274442
  Скворцов Л.И. Взаимодействие литературного языка и социальных диалектов. : Автореф... канд.филол.наук: / Скворцов Л.И.; АН СССР.Ин-т рус.яз. – М, 1966. – 18л.
274443
   Взаимодействие литературы и фольклора. – Душанбе
2. – с.
274444
   Взаимодействие литературы и фольклора. – Душеанбе
1. – 1974. – 242с.
274445
  Циндрик Н.М. Взаимодействие литиевых и натриевых, литевых и калиевых солей жирных кислот и нитратов этих же металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Циндрик Н. М.; Рост.ГУ, Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 16л.
274446
  Коваленко В.Ф. Взаимодействие магнитной и электрической подсистем в железоиттриевом гранате : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коваленко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 18 с.
274447
   Взаимодействие массовых информационных процессов. – М, 1986. – 103с.
274448
  Панкратов Б.М. Взаимодействие материалов с газовыми потоками. / Б.М. Панкратов. – М., 1976. – 224с.
274449
  Рейнвальд Т.И. Взаимодействие материального и идеального в стимулах к труду : Автореф... канд. философ.наук: / Рейнвальд Т.И.; МГУ. Философ. фак-т. Кафедра исторического материализма. – М., 1966. – 20л.
274450
  Гырдев Д.С. Взаимодействие материального производства и духовной жизни в условиях социализма / Д.С. Гырдев. – М., 1986. – 60с.
274451
  Бокоева Л.А. Взаимодействие материального производства и духовной культуры в историческом развитии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бокоева Л. А.; МГУ, филос. фак. – М., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
274452
  Свобода Р.В. Взаимодействие меджу металлом и электролитом алюминиевых ванн : Автореф... канд. техн.наук: / Свобода Р. В.; М-во цвет. мет. СССР, Главалюминий, Всес. алюм.-магн. ин-т ВАМИ. – Л., 1955. – 9л.
274453
  Оконечников А.П. Взаимодействие меджу центрами люминесценции п захвата в облеченных нейтрноами монокристаллах сульфида цинка : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Оконечников А. П.; Урал. политехн. ин-т. – Свердловск, 1971. – 18л.
274454
  Скопенко В.В. Взаимодействие меди и ее оксидов с азотсодержащими основаниями в уксусной кислоте / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1979. – №9
274455
  Скопенко В.В. Взаимодействие меди и ее оксидов с моноэтаноламином в водных и спиртовых растворах / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, Н.Д. Невесенко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №9
274456
  Сергеев Ф.М. Взаимодействие медленных п-мезонов с ядрами углерода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сергеев Ф.М.; Моск.инженер-физ.ин-т. – М, 1963. – 12л.
274457
   Взаимодействие между водой и живым веществом : труды международного симпозиума Одесса, 6-10 октября 1975 г. – Москва : Наука
Т. 1. – 1979. – 259 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
274458
   Взаимодействие между водой и живым веществом : труды международного симпозиума Одесса. 6-10 октября 1975г. – Москва : Наука
Т. 2. – 1979. – 215 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
274459
   Взаимодействие между водой и седиментами в озерах и водохранилищах. – Ленинград : Наука, 1984. – 272с.
274460
  Вайткус И.П. Взаимодействие между двуокисью титана и карбонатами щелочноземельных элементов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Вайткус И.П.; Акад.наук СССР. – Л, 1956. – 13л.
274461
  Селищев Павел Александрович Взаимодействие между дефектами и образование диссипативных структур в облучаемых примесных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Селищев Павел Александрович; Ин-т ядерных исследований АН УССР. – К., 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.131-149
274462
  Селищев П.А. Взаимодействие между дефектами и образование диссипативных структур в облучаемых примесных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Селищев П.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
274463
   Взаимодействие между компонентами экологических систем. – Казань : Казанский университет, 1985. – 192 с.
274464
  Пастернак П.С. Взаимодействие между лесом и почвой в основных типах леса Украинских Карпатах. : Автореф... Доктора с-х.наук: 563 / Пастернак П.С.; Укр.с-х.акад. – К, 1968. – 52л.
274465
  Киселева И.А. Взаимодействие между нитрифицирующими, денитрифицирующими и аэробными целлюлозоразрушающими микроорганизмами в связи со значением их при компостировании торфов : Автореф... канд. биол.наук: / Киселева И.А.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т с.-х. микробиологии ВАСХНИЛ. – Горький, 1960. – 17л.
274466
  Понировская Л.И. Взаимодействие между окисью кальция и окисью алюминия в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Понировская Л.И.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1958. – 11л.
274467
  Мелков Г.А. Взаимодействие между поверхностными МСВ и праметрически возбужденными спиновыми волнами в тонких ферроманитных пленках / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // Proceeding ISSWAS
274468
   Взаимодействие между преобразованиями окружающей среды и адаптивной демографической и генетической структурой народонаселения : международная конференция по проекту № 12 программы юнеско "Человек и биосфера". Тезисы докладов. – Москва, 1984. – 336 с.
274469
  Фазилов А. Взаимодействие между экситонами в кремнии и теллуриде кадмия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Фазилов А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедва. – М., 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
274470
  Мамедов А.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в сфере страхования // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.12-16. – ISSN 1812-3910
274471
  Белоглавек А.Й. Взаимодействие международного и национального права в связи с доказыванием в ходе разбирательств в международных судах / А.Й. Белоглавек, Ф. Черны // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 55-69. – ISBN 978-966-437-304-0
274472
  Гарипов Р.Ш. Взаимодействие международных организаций в области обеспечения европейской безопасности // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 1812-3910
274473
  Исаченко Т.М. Взаимодействие международных организаций в процессе формирования торговой политики // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 215-221. – ISSN 20718160
274474
  Шушкова В.Б. Взаимодействие мелких метеоритных тел с атмосферой Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Шушкова В.Б.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 18л.
274475
  Марчук В.А. Взаимодействие мелких фракций частиц минералов, встречающихся в золе энергетических топлив, и элементов проточной части газовых турбин. : Автореф... канд. техн.наук: 189 / Марчук В.А.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1969. – 15л.
274476
  Пашкуров Н.Г. Взаимодействие меркапто- оксипиримидинов с хлоргидринами и а, w-дигалогеналканами. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пашкуров Н.Г.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1969. – 27л.
274477
   Взаимодействие мессбауэровского излучения с веществом. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 148 с.
274478
   Взаимодействие мессбауэровского излучения с веществом. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 157 с.
274479
  Беджанов Арнольд Сергеевич Взаимодействие местных СОветов дупутатов трудящихся с органами суда и прокуратуры по обеспечению социалистической законности и охране прав граждан : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Беджанов Арнольд Сергеевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 26л.
274480
  Кронский В.С. Взаимодействие местных советов с предприятиями вышестоящего подчинения в социальной сфере / В.С. Кронский. – Горький : Обл. тип. обл. управления изд-в, полиграфии и кн. торговли, 1989. – 118, [2] c. – Библиогр. в подстроч. примеч.
274481
  Красулин Ю.Л. Взаимодействие металла с полупроводником в твердой фазе / Ю.Л. Красулин. – Москва, 1971. – 120 с.
274482
  Невесенко Н.Д. Взаимодействие металлических кобальта и никеля с неводными растворами тиоцианата и галогенидов аммония : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Невесенко Н.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 21 с. – Библиогр.: 17 назв.
274483
  Невесенко Н.Д. Взаимодействие металлических кобальта и никеля с неводными растворами тиоцианата и галогенидов аммония : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Невесенко Н.Д. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 180 л. + Прил.: л. 156-180
274484
   Взаимодействие металлических расплавов с газами и шлаками. – Москва : Наука, 1985. – 159 с.
274485
  Найдич Ю.В. Взаимодействие металлических расплавов с поверхностью алмаза и графита / Ю.В. Найдич, Г.А. Колесниченко. – К., 1967. – 92с.
274486
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического кобальта с тиоцианатом аммония в апротонных растворителях / В.В. Скопенко, Н.Д. Невесенко, В.Н. Кокозей // Журн. неорган. химии, 1986. – №8
274487
  Зализинский Г.Г. Взаимодействие металлического молибдена с расплавами хлоридов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Зализинский Г.Г.; В надзаг.: АН СССР. Уральский науч. центр ин-т электрохимии. – Свердловск, 1974. – 20л.
274488
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического никеля с неводными растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, О.Ю. Васильева, Н.Д. и др. Невесенко // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1988. – № 3
274489
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического цинка с неводными растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 7
274490
  Купидонова Е.П. Взаимодействие металлической меди с веществами белкового происхождения : Автореф... канд. хим.наук: / Купидонова Е.П.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. Кафедра физ. и колоидной химии. – Казань, 1955. – 15л.
274491
  Фаст Д.Д. Взаимодействие металлов с газами. / Д.Д. Фаст. – М, 1975. – 351с.
274492
  Борисова З.У. Взаимодействие металлов с халькогенидными стеклами / З.У. Борисова, Е.А. Бычков, Ю.С. Тверьянович ; ЛГУ. – Ленинград : ЛГУ, 1991. – 251 с. : ил. – Библиогр.: с. 247-252 (111 назв.). – ISBN 5-288-00575-3
274493
  Косягин В.Г. Взаимодействие метана с окислами железа : Автореф... канд. хим.наук: / Косягин В. Г.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 18л.
274494
   Взаимодействие метеоритного вещества с Землей. – Новосибирск : Наука, 1980. – 240 с.
274495
   Взаимодействие метеорного вещества с Землей и оценка притока метеорного вещества на Землю и Луну : материалы Всесоюзн. симпозиума (Душанбе, 1974). – Душанбе : Дониш, 1975. – 167 с.
274496
  Черкина М.В. Взаимодействие метиленамидофосфитов изо- и изотиоцинатофосфенитов с соединениями, содержащими кратные связи. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Черкина М.В.; Казан. гос. ун-т. – К., 1981. – 19л.
274497
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований pяда бензселеназола с галоидпpоизводными / Ф.С. Бабичев, А.М. Матюшинец, Д.Ф. Миронова. – Киев : АH УССР-Киевский ун-т им.Т.Шевченка, 1953. – 405-412с. – Отд. оттиск:Украинский химический журнал т.19, №4
274498
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований pяда бензтиазола с галоидопpоизводными / Ф.С. Бабичев, Л.И. Кравченко. – Киев : АH УССР, ун-т им. Т.Шевченко, 1950. – 199-205с. – Отд. оттиск:Украинский химический журнал т.16, №2
274499
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований pяда тиазола с &-галоидкетонами и дpугими галоидапpоизводными / Ф.С. Бабичев; АН УССР. – Київ : АH СССР
10. – 1950. – 1904-1913с. – Отдельный оттиск из журн.:Украинский химический журнал №20
274500
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований pяда тиазола с ангидpидами двухосновных кислот / Ф.С. Бабичев, Л.Д. Проценко. – Киев : АH УССР, Киевский ун-т им. Т.Шевченко, 1951. – 755-760с. – Отд. оттиск:Украинский химический журнал т.17, №5
274501
  Бабічев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований ряда бензседеназола с галоидпроизводным / Ф.С. Бабічев. – К, 1953. – 412с.
274502
  Хутова Бронислава Михайловна Взаимодействие метилпиримидинов с электрофильными агентами : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.03 / Хутова Бронислава Михайловна; Ин-т органич. химии АН УССР. – К., 1983. – 25л.
274503
   Взаимодействие метода, стиля и жанра в советской литературе. – Свердловск, 1988. – 141 с.
274504
   Взаимодействие методов естественных наук в познании жизни. – М, 1976. – 350 с.
274505
  Панов А М. Взаимодействие меченого тритием бенз(а)пирена с белками и нуклеиновыми кислотами в культуре нормальных и опухолевых клеток : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Панов М.А,; МГУ. – М., 1969. – 17л.
274506
   Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента : [ научно-практическое пособие ] / А.М. Бандурка, А. Бек, М.В. Голованова, Д.А. Кобзин, Т.Н. и др. Лазарева; Бандурка А.М. [ и др. ] ; МВД Украины, Нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Национальный университет внутренних дел, 2003. – 286с. – ISBN 966-610-041-Х
274507
  Колпаков В.К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка / В.К. Колпаков. – К., 1993. – 79с.
274508
  Кондратюк Татьяна Вячеславовна Взаимодействие мировоззрения и культуры в процессе фломирования личности : Дис... канд. философ.наук: 09.00.11 / Кондратюк Татьяна Вячеславовна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
274509
  Салах Мохамед Хассанейн Взаимодействие многоатомных спиртов с четырехфтористой серой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Салах Мохамед Хассанейн; АН УССР. Физико-хим. ин-т им. А.В.Богатского. – Одесса, 1986. – 15л.
274510
  Кисилев В.А. Взаимодействие модулированного релятивистского электронного пучка с плазмой и немодулированного пучка с плотной плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Кисилев В.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1977. – 15л.
274511
  Янкаускас З.К. Взаимодействие модулированного электромагнитного излучения с резонансной средой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Янкаускас З.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
274512
  Пярнпуу А.А. Взаимодействие молекул газа с поверхностями / А.А. Пярнпуу. – Москва : Наука, 1974. – 191с.
274513
  Швецов Ю.А. Взаимодействие молекулярного азота и некоторых азотсодержащих соединений с комплексами переходных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Швецов Ю. А. ; АН СССР , Филиал ин-та хим. физики. – Черноголовка Моск. обл., 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
274514
  Цареградский В.Б. Взаимодействие молекулярного пучка с электромагнитным полем резонатора в пучковых квантовых устройствах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цареградский В. Б.; Гор.ГУ. – Горький, 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
274515
  Машезов В.Х. Взаимодействие молибдат-ионов с роданид-ионами в нейтральных и кислых средах в зависимости от природы и концентрации кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Машезов В.Х.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 17л.
274516
  Дорогов М.Э. Взаимодействие молибдена и вольфрама кальция с карбонатами щелочных металлов и аммония в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Дорогов М.Э.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 21л.
274517
  Костомарова Э.Л. Взаимодействие монастырей и государственных музеев в России на рубеже XX-XXI столетий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 116-122. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  На основании периодических изданий рубежа 20-21 ст. рассматриваются вопросы взаимоотношений церкви и музеев в России в исследуемый период. Особое внимание уделяется причинам возникновения конфликтов между музеями и монастырями. Делается вывод о ...
274518
  Чикалова Е.С. Взаимодействие морали и права : социально-философский анализ // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.185-192. – ISSN 1728-3671
274519
  Якубанец В.А. Взаимодействие морали и права в процессе построения коммунистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Якубанец В.А.; Ин-т философии АН СССР. – Москва-Рига, 1967. – 20л.
274520
  Сандровская Лидия Ивановна Взаимодействие морали и права в формировании коммунистического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сандровская Лидия Ивановна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 26л.
274521
  Миронов О.Г. Взаимодействие морских организмов с нефтяными углеводородами / О.Г. Миронов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 128с.
274522
  Кауров Борис Алексанрович Взаимодействие морфогенетических мутаций у дрозофилы при низкой и высокой температурах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Кауров Борис Алексанрович; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1977. – 23л.
274523
   Взаимодействие моторных и вегетативных функций при различных видах мышечной активности человека. – Калинин, 1988. – 132с.
274524
  Агафонова И.М. Взаимодействие мочевины с биоорганическими соединениями и ее динамика в мозгу при разных функциональных состояниях. : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агафонова И.М. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т, Каф. биохимии. – Ростов-на-Дону, 1967. – 20 с.
274525
  Сулайманкулов К. Взаимодействие мочевины с солями в растворах и расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Сулайманкулов К.; Ростов. гос. ун-т. – Фрунзе, 1957. – 14л.
274526
  Еремин Б.Г. Взаимодействие мощных электромагнитных волн с электронными пучками и плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Еремин Б.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13
274527
  Стоянов П.Ц. Взаимодействие музыкальных форм. / П.Ц. Стоянов. – М., 1985. – 269с.
274528
  Яблоков Н.П. Взаимодействие народных дружин и милиции. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1977. – 56с.
274529
  Кефли Александр Абрамович Взаимодействие насыщенных полимеров и модельных соедиений с озоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Кефли Александр Абрамович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
274530
  Дмитриевская И О. Взаимодействие натриевых и калиевых солей жирных кислот с нитратами этих же металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дмитриевская О.И,; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 23л.
274531
  Белогуб В.Д. Взаимодействие наук - условие превращения науки в универсальную социальную преобразующую силу // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
274532
   Взаимодействие наук. – М, 1984. – 320с.
274533
   Взаимодействие наук как фактор их развития : Сьорник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 284с.
274534
   Взаимодействие наук при изучении Земли. – Москва : АН СССР, 1963. – 327с.
274535
   Взаимодействие наук при изучении Земли. – Москва : Наука, 1964. – 327с.
274536
   Взаимодействие наук при изучении литературы. – Л, 1981. – 277с.
274537
  Маковский Н.А. Взаимодействие наук: философско-методологические проблемы / Н.А. Маковский. – Харьков : Вища школа, 1984. – 137с.
274538
   Взаимодействие науки и искусства и творчество художника. – Киев, 1988. – 278 с.
274539
   Взаимодействие науки и культуры в общественном развитии. – Ярославль, 1989. – 124с.
274540
  Кушлин В.И. Взаимодействие науки и производства / В.И. Кушлин. – М., 1986. – 80с.
274541
  Носков А.П. Взаимодействие научно-теоретического и обыденного сознания при формировании политических убеждений трудящихся (в период подготовки социалистической революции) : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Носков А.П.; МВ и ССО РСФСР. Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 24л.
274542
   Взаимодействие научно технического и социального прогресса. – Новосибирск, 1989. – 269с.
274543
  Шишкин Е.А. Взаимодействие научного и философского творчества: коммуникация через мифологические конструкции // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 16-25. – ISSN 1560-7488
274544
  Карташов Н.С. Взаимодействие научных библиотек РСФСР (1917-1967гг.) / Н.С. Карташов. – Новосибирск, 1975. – 280 с.
274545
  Нгуен Сик Чыонг Взаимодействие национального и интернационального в культурной революции во Вьетнаме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Нгуен Сик Чыонг; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 18л.
274546
  Нгуен Сик Чыонг Взаимодействие национального и интернационального в культурной революции во Вьетнаме : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Нгуен Сик Чыонг; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 145л. – Бібліогр.:л.135-145
274547
  Зорькин В. Взаимодействие национального и наднационального правосудия на современном этапе: новые перспективы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 5 (90). – С. 45-53. – ISSN 1812-7126
274548
  Черних С.И. Взаимодействие национальной и региональной образовательной политики // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 102-107. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается специфика формирования национальной и региональной образовательной политики в условиях современной модернизации образования, используется материал международного форума «Интерра - 2010», проходившего в Новосибирске в сентябре ...
274549
  Цымбалюк В.Г. Взаимодействие национальных и интернациональных интересов как фактор упрочения социально-политического единства мирового социалистического содружества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Цымбалюк В. Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
274550
  Цымбалюк Владимир Герасимович Взаимодействие национальных и интернациональных интересов как фактор упрочения социально-политического единства мирового социалистического сотрудничества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Цымбалюк Владимир Герасимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.195-218
274551
  Макознак Е. Взаимодействие национальных культур в процессе глобализации: перспективы диалога // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.68-71
274552
  Ширматова Г.Ш. Взаимодействие национальных культур и духовное формирование личности. / Г.Ш. Ширматова. – Ташкент, 1986. – 145с.
274553
  Кобко Г.Л. Взаимодействие национальных культур как проявление процесса интернацинализации духновной жизни советских наций в период развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кобко Г.Л.; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1976. – 204л. – Бібліогр.:л.181-204
274554
  Кобко Г.Л. Взаимодействие национальных культур как проявление процесса интернационализации духовной жизни советских наций в период развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кобко Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 21 с.
274555
  Гашева Н.В. Взаимодействие национальных литератур ХХ века / Н.В. Гашева. – Пермь, 1983. – 72с.
274556
   Взаимодействие неводных растворов хлоридов кобальта (II) и меди (II) c закрепленными на поверхности аэросила - NH-(CH2)- NH2- группами / В.В. Скопенко, О.Н. Мирошников, А.К. Трофимчук, Л.В. Глущено // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 8
274557
  Соколов К.В. Взаимодействие недокиси углерода с аминокислотами и некоторыми их производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Соколов К.В.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1970. – 18л.
274558
  Кириллова Е.Н. Взаимодействие недокиси углерода с соединениями, содержащими теомидную группу : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кириллова Е.Н.; Ленингр. хим.-фармац. ин-т. – Л., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
274559
  Баранова Н.А. Взаимодействие недокисиуглерода с замещенными тиомочевинами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Баранова Н.А.; Ленингр. хим.-фарм. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
274560
  Кашайова Катарина Взаимодействие нейронов в интактной и нейронально изолированной теменной ассоциативной коре головного мозга при прямом электрическом раздражении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кашайова Катарина; КГУ. – К., 1987. – 16л.
274561
  Блаженнова-Микулич Взаимодействие нейтральных, гравитационных и электромагнитных полей в общей теории относительности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05.,01.04.02 / Блаженнова-Микулич Л.Ю.; МГУ им.Ломоносова. – М, 1983. – 16л.
274562
  Павлова И.В. Взаимодействие нейтронов новой коры при тонических условных рефлексах / И.В. Павлова. – Москва : Наука, 1990. – 114с.
274563
  Ольховский В.С. Взаимодействие нейтронов с ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ольховский В.С. ; КГУ. – Киев, 1964. – 12 с.
274564
  Красильникова Е.А. Взаимодействие некоторых галоидопроизводных с серебряными солями диалкилфосфористых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Красильникова Е.А.; М-во высш. образования СССР. Казан. хим. технол. ин-т им. С.М.Кирова. Каф. органич. химии. – Казань, 1956. – 9л.
274565
  Богоносцева Н.П. Взаимодействие некоторых галоидопроизводных с эфирами фосфористой кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богоносцева Н. П. ; Каз. ГУ , Науч. исслед. химич. ин-т. – Казань, 1953. – 13 с.
274566
  Матуляускене Люда Юстино Взаимодействие некоторых добавок с электроосаждаемым железом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Матуляускене Люда Юстино; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
274567
  Дыбков В.И. Взаимодействие некоторых переходных металлов 5,6,8 групп с жидким алюминием : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Дыбков В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
274568
   Взаимодействие некоторых солей металлов с конденсированными азолами / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, Л.Ф. Аврменко, В.Я. Починок // Укр. хим. журн., 1975. – №12
274569
  Наделяева А.К. Взаимодействие некоторых циклических L-хлорэфиров с енолацетами альдегидов и кетонов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Наделяева А.К.; Иркутск.гос.ун-т. – Красноярск, 1971. – 16л.
274570
  Алифов А.А. Взаимодействие нелинейных колебательных систем с источниками энергии / А.А. Алифов, К.В. Фролов. – Москва : Наука, 1985. – 327 с. : ил. – Библиогр.: с. 318-327
274571
  Морозова Нина Петровна Взаимодействие неполных эфиров и амидов кислот трехвалентного фосфора с галогенидами элементов 4 группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Морозова Нина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1985. – 17л.
274572
  Марчик Э.Ф. Взаимодействие несимметричных бета, -спиртоокисей с нуклеофильными реагентами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Марчик Э.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
274573
  Катаманов Владимир Леонидович Взаимодействие нитрата диспрозия с нитратами аминов в водных растворах : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Катаманов Владимир Леонидович; Башкирский гос. ун-т. – Уфа, 1976. – 26л.
274574
  Горшунова В.П. Взаимодействие нитрата лантана с нитратами аминов в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Горшунова В. П.; МВиССО РСФСР Башкир.ГУ. – Уфа, 1971. – 24л.
274575
  Бердюкова Валентина Алексеевна Взаимодействие нитрата лантана с нитратами щелочных и щелочноземельных металлов в насыщенных водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бердюкова Валентина Алексеевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
274576
  Бообекова С. Взаимодействие нитрата никеля с карбамидом и тиокарбамидом в водной среде : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Бообекова С.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 25л.
274577
  Хуцистова Фатима Мухарбековна Взаимодействие нитрата серебра с нитратами металлов I A, II A групп и таллия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Хуцистова Фатима Мухарбековна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 29л.
274578
  Голубева Взаимодействие нравственного и правового воспитания в социалистическом обществе / Голубева, г.А. – Москва, 1989. – 159с.
274579
  Кузнецов Г.А. Взаимодействие нравственного и правового воспитания в формировании личности старшего подростака. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кузнецов Г.А.; Научно-исслед.ин-т.общих проблем воспитания АПН СССР. – М, 1979. – 20л.
274580
   Взаимодействие нуклеиновых кислот с катионными феназинами вблизи границы раздела растворов с разной концентрацией хлорида натрия, моделирующей ионное окружение ядерной мембраны / Ю.В. Пивоваренко, А.М. Ляхов, Г.Г. Барашенков, С.П. Весельский // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 15-20. – ISSN 1023-2427
274581
  Фаддеева М.Д. Взаимодействие нуклеиновых кислот с основными флуоресцентными красителями. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Фаддеева М.Д.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1969. – 22л.
274582
  Микулинский М.А. Взаимодействие нуклонов в сферических ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Микулинский М.А.; Объединен. ин-т ядерных исслед. Лаборатория теоретич. физики. – Дубна, 1966. – 12л.
274583
  Мохов И.И. Взаимодействие облачности и радиации в моделях общей циркуляции, прогноза погоды и климата / И.И. Мохов, В.К. Петухов. – Москва, 1988. – 49с.
274584
  Барышевский С.О. Взаимодействие обменных спиновых и упругих волн в эпитаксиальных пленках железо-иттериевого граната : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.03 / С.О. Барышевский ; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 90 л. – Библиогр.: л. 83-90
274585
  Баышевский Сергей Олегович Взаимодействие обменных спиновых и упругих волн в эпитаксильных пленках железо-иттриевого граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Баышевский Сергей Олегович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 13л.
274586
  Карасик Ольга Михайловна Взаимодействие обобществления социалистического производства и хозрасчета : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карасик Ольга Михайловна; КГУ. – Киев, 1986. – 209л. – Бібліогр.:л.175-199
274587
   Взаимодействие оболочек с жидкостью. – Казань, 1981. – 218с.
274588
   Взаимодействие оболочек со средой. – Казань
1. – 1987. – 143с.
274589
   Взаимодействие оболочек со средой. – Казань
2. – 1987. – 270с.
274590
  Чибисова Н.Г. Взаимодействие образования и культуры как социальных явлений // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С45-54..
274591
  Сердобинцев К.С. Взаимодействие общества и власти в контексте проблем модернизации и развития институтов гражданского общества в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 31-40. – ISSN 0042-8744
274592
  Галеева А.М. Взаимодействие общества и природы : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Галеева А.М.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
274593
  Фокин И.Я. Взаимодействие общества и природы : Дис... канд. филос.наук: / Фокин И.Я.; КГУ. – К., 1972. – 185л. – Бібліогр.:л.174-185
274594
  Федоров Е.К. Взаимодействие общества и природы / Е.К. Федоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 88с.
274595
  Фокин Иван Яковлевич Взаимодействие общества и природы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Фокин Иван Яковлевич ; КГУ. – Днепропетровск, 1972. – 20 с.
274596
  Ковалев А.М. Взаимодействие общества и природы / А.М. Ковалев. – М, 1980. – 61с.
274597
  Соломина С.Ф. Взаимодействие общества и природы : (Философские проблемы) / С.Ф. Соломина. – Москва : Мысль, 1983. – 252с.
274598
   Взаимодействие общества и природы. – Москва, 1986. – 348 с.
274599
   Взаимодействие общества и природы в процессе общественной эволюции. – Москва, 1981. – 192с.
274600
  Мазур В.Д. Взаимодействие общества и природы как предмет социально-экологического исследования // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
274601
  Чуньков Ю.И. Взаимодействие объективного и субъективного в социалистической экономике. / Ю.И. Чуньков. – Томск, 1984. – 194с.
274602
  Гришин Дмитрий Михайлович Взаимодействие объективных и субъективных факторов в процессе нравственного воспитания школьников : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Гришин Дмитрий Михайлович; Научно-исслед. ин-т общей педагогики Акад. пед. Наук СССР. – М., 1979. – 37л.
274603
  Зинченко С.А. Взаимодействие обязательства поставки и железнодорожной перевозки груза : Автореф... канд. юридичюнаук: 719 / Зинченко С.А.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1970. – 16л.
274604
  Алексеенко Н.Ю. Взаимодействие одновременных условных реакций у человека / Н.Ю. Алексеенко. – Москва, 1963. – 152с.
274605
  Васильева О.А. и др. Взаимодействие одномерных волн в средах без дисперсии / О.А. и др. Васильева; Руденко О.В. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 151 с.
274606
  Бондаренко Т.П. Взаимодействие однотипных глагольных, субстантивных и адъективных словосочетаний в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Бондаренко Т.П.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 23л.
274607
  Плахотник А.Ф. Взаимодействие океана и атмосферы : (История изучения) / А.Ф. Плахотник. – Москва : Наука, 1978. – 203с.
274608
   Взаимодействие океана и атмосферы : Лабораторный практикум. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 199с.
274609
   Взаимодействие океана и атмосферы в Северной полярной области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 175с.
274610
   Взаимодействие океана с атмосферой и динамика муссонов. – Л, 1990. – 335с.
274611
   Взаимодействие океана с окружающей средой. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 214с.
274612
  Козленко Т.А. Взаимодействие окисей бария и стронция с кислородом при малых давлениях. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Козленко Т.А.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1969. – 15л.
274613
  Яндовский В.Н. Взаимодействие окисей с альдегидами и бензонитрилом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Яндовский В.Н.; Ленинград. гос. ун-т. – Л., 1969. – 27л.
274614
  Павлова Л.М. Взаимодействие окисей цис-, транс-докозеновых кислот с реагентами основного характера. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Павлова Л.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Хим. ф-тет. – Л., 1971. – 22л.
274615
  Петров Ю.И. Взаимодействие окислов азота с водяным паром : Автореф... канд. техн.наук: / Петров Ю.И.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1967. – 21л.
274616
   Взаимодействие окислов металлов с углеродом. – М, 1976. – 360с.
274617
  Муравьева И.А. Взаимодействие окислов редкоземельных эллементов с окислами щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Муравьева И.А.; МГУ. Хим. фак. – М., 1970. – 17л.
274618
  Мамедов Аслан Мамедали оглы Взаимодействие окружения и ядра наречных фразеологизмов с общим значением качественной характеристики действия в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мамедов Аслан Мамедали оглы; Азерб. пед. ин-т русск. яз. и лит. им. М.Ф.Ахундова. – Баку, 1987. – 17л.
274619
  Усталова Ольга Николаевна Взаимодействие оксида ванадия (V) с оксидами редкоземельных элементов иттриевой подгруппы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Усталова Ольга Николаевна; АН СССР. Ин-т общей и неорг. химии. – М., 1980. – 23л.
274620
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида кадмия со спиртовыми растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Укр. хим. журн, 1985. – №4
274621
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида свинца с неводными растворами ацетата аммония / В.В. Скопенко, В.Р. Поляков, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 11
274622
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида цинка с тиоцианатом аммония в апротонных растворителях / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №9
274623
  Бялковский Г.Д. Взаимодействие оксидов Т1О2,ZrO2G2O3 с расплавленными фосфатами щелочных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Бялковский Г.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 22л.
274624
  Драгалина Галина Арсентьевна Взаимодействие оксиндолов с дикарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Драгалина Галина Арсентьевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
274625
  Абеуова О.А. Взаимодействие окситоцина, ацетлхолина и катехоламинов в регуляции молкоотдачи. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Абеуова О.А.; АН АЗССР. – Баку, 1979. – 21л.
274626
  Синкевич Александр Викторович Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с галогенидами некоторых элементов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Синкевич Александр Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 138л. – Бібліогр.:л.122-138
274627
  Сенкевич В А. Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с галогенидами некоторых элементов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Сенкевич А.В,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
274628
   Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с тетрагалогенидами некоторых металлов / В.В. Скопенко, А.И. Брусилович, А.В. Синкевич, Н.В. Зубарева // Укр. хим. журн., 1980. – №6
274629
  Скопенко В.В. Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с тетрахлоридами титана, циркония и гафния / В.В. Скопенко, А.И. Брусиловец, А.В. Синкевич // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1982. – №3
274630
   Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с хлоридами и оксихлоридами молибдена и вольфрама / В.В. Скопенко, А.И. Брусиловец, А.В. Синкевич, В.В. Трачевский // Укр. хим. журн., 1982. – №12
274631
   Взаимодействие оледенения с атмосферой и океаном. – Москва, 1987. – 246с.
274632
  Колокольцев Олег викторович Взаимодействие оптических волноводных мод с магнитостатическими пучками в пленках феррит-гранатов : Дис... канд. физ-матнаук: 01.04.03 / Колокольцев Олег викторович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.160-171
274633
  Семенов Алексей Владимирович Взаимодействие оптических колебаний решетки с полупроводниковой плазмой и электронными потоками : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Семенов Алексей Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 131л. – Бібліогр.:л.120-131
274634
  Семенов А.В. Взаимодействие оптических колебаний решетки с полупроводниковой плазмой и электронными потоками : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.02 / Семенов А.В.;. – Киев, 1987. – 16 с.
274635
  Хейфец М.И. Взаимодействие оптических фононов с плазменными колебаниями в ионных полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хейфец М.И.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1967. – 14л.
274636
  Сердюк А.М. Взаимодействие организма с электромагнитными полями как фактором окружающей среды / А.М. Сердюк. – Киев : Наукова думка, 1977. – 228с.
274637
  Балаев Г.А. Взаимодействие органических альфа-окисей с аминосоединениями. : Автореф... кандидата хим.наук: / Балаев Г.А.; М-во высш. и сред. спец. образования. – Л., 1962. – 15л.
274638
  Полетуха Василий Васильевич Взаимодействие органических перекисей с кремнеземом и их инициирующая способность в сорбированном состоянии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 00.06 / Полетуха Василий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
274639
  Полетуха В.В. Взаимодействие органических перекисей с кремнеземом и их инициирующая способность в сорбированом состоянии : Дис... канд. хим.наук: 02.0006 / Полетуха В.В.; КГУ. – К, 1972. – 168л.
274640
  Хрущ Н.Е. Взаимодействие органических производных переходных металлов с основаниями и ненасыщенными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Хрущ Н.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 20л.
274641
  Томин В.Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с преступностью. / В.Т. Томин. – Омск, 1975. – 177с.
274642
   Взаимодействие органов внутренних дел с общественностью по обеспечению охраны общественного порядка. – К, 1982. – 130с.
274643
  Тагиров Т.Т. Взаимодействие органов милиции и общественности в предупреждении и раскрытии преступлений. (По материалам Дагест. АССР) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тагиров Т.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 22л.
274644
  Зинуров Р.Н. Взаимодействие органов уголовной юстиции в пореформенный период (1864-1917 гг.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.2-8
274645
   Взаимодействие органов управления производством. – Москва, 1983. – 462 с.
274646
  Кравков С.В. Взаимодействие органов чувств / С.В. Кравков. – М-Л, 1948. – 128с.
274647
  Майкова А.И. Взаимодействие ортоэфиров и ацеталей с форсорорганическими соединениями, содержащими подвижный водород или галиод : Автореф... канд .хим.наук: / Майкова А. И.; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1970. – 14л.
274648
  Воробьева Галина Владимировна Взаимодействие оснований шиффа с циклическими кетонами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Воробьева Галина Владимировна; АН БССР. Отд-ние хим. и геол. наук. Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неор. – Минск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
274649
  Боклан Д.С. Взаимодействие отраслевых принципов международного экологического и междунардного экономического права // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 46-60. – ISSN 1560-2893
274650
  Москалев В.И. Взаимодействие отрицательных п-мезонов с протонами и ядрами гелия при энергии 150 МЭВ и некоторые редкие виды распадов п-мезонов. 1039 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Москалев В.И.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1962. – 14л.
274651
  Ассовская А.С. Взаимодействие П- мезонов с импульсом 7,2 Гэв/с с ядрами фотоэмульсии : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 040 / Ассовская А.С. ; Объедин. ин-т ядерных исследований, Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1969. – 14 с.
274652
  Мах Ростислав Взаимодействие п-мезонов с легкими атомными ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мах Ростислав; Объедин. ин-т ядерных исследований. 4-10206. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
274653
  Копельцив Ю.А. Взаимодействие П-метиленхинонов с эфирами фосфористой кислоты : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Копельцив Юрий Андреевич ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Львов. политехн. ин-т им. Лен. комсомола. – Львов, 1984. – 20 с. – Библиогр.: 7 назв.
274654
  Суслин Л.А. Взаимодействие парамагнитных центров с плазмой твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Суслин Л.А.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
274655
  Осипова Л.В. Взаимодействие парафиновых углеводородов с аммиаком на окисных катализаторах : Автореф... Канд.хим.наук: / Осипова Л.В.; Акад.наук СССР.Ин-т нефти. – Москва, 1958. – 16л.
274656
  Карпович Н.А. Взаимодействие парламента и органов судебной власти в республике Беларусь // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 42-58. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
274657
  Костылева Светлана Александровна Взаимодействие партийных комитетов с органами печати в формировании мировоззрения трудящихся (1976-1985 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Костылева Светлана Александровна; КПИ. – Киев, 1991. – 219л. – Бібліогр.:л.187-219
274658
  Костылева С.А. Взаимодействие партийных комитетов с органами печати в формировании социалистического мировоззрения трудящихся (1976-1985 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Костылева С. А.; КПИ. – К., 1991. – 24л.
274659
   Взаимодействие педагогического и ученического коллективов школы. – Ярославль, 1989. – 111с.
274660
  Аубакирова Л.Р. Взаимодействие педагогического коллектива и комсомольской организации педвуза в подготовке будущего учителя и организаторской деятельности. : Автореф... наук: 113.03.02 / Аубакирова Л.Р.; Казах. пед инст. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
274661
  Рыжков А.В. Взаимодействие пентафторидов благородных металлов с дифторидом криптона в неводных растворителях : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Рыжков Александр Васильевич ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1980. – 20 с. – Библиогр.: 13 назв.
274662
  Лапшина И.К. Взаимодействие первой администрации Р.Никсона с конгрессом по вопросам внутренней политики: проблема разделенного правления // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 201-208. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
274663
  Власова Лариса Васильевна Взаимодействие перекисей бензоила и пентафторбензоила с ароматическими и полифторароматическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Власова Лариса Васильевна; Сиб. отд-ние АН СССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 22л.
274664
   Взаимодействие перхлората никеля (II) с аминами в пропандиол-1-2 карбонате / В.В. Скопенко, О.Н. Мирошников, Л.В. Глущенко, А.К. Трофимчук // Укр. хим. журн., 1979. – №12
274665
   Взаимодействие пестицидов с микроорганизмами : Науч. обзор. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 141с.
274666
  Симонов И.В. Взаимодействие плоских волн с включениями в упругой среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симонов И.В.; Ин-т проблем механики. АН СССР. – М., 1968. – 8л.
274667
  Ибрагим М.А. Взаимодействие плоских ударных волн с препятсвиями в виде каналов-диафрагм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагим М.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 13л.
274668
  Егорова Т.С. Взаимодействие повервхности двуокиси кремния с парами воды и метанола. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егорова Т.С.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 9л.
274669
   Взаимодействие поверхностного и подземного стока. – М
1. – 1973. – 367с.
274670
   Взаимодействие поверхностного и подземного стока. – Москва
Вып. 2. – 1974. – 192с.
274671
  Демченко Раиса Ивановна Взаимодействие поверхностных длинных волн с жесткими и упругими границами : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.05. / Демченко Раиса Ивановна; Ин-т гидромеханики АН УССР. – К., 1984. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
274672
  Корнилов Владимир Иванович Взаимодействие пограничных слоев в области сопряжения аэродинамических поверхностей : Автореф... канд. технич.наук: 01.02.05 / Корнилов Владимир Иванович; АН СССР. Ин-т теоретич. и прикладной физ. – Новосибирск, 1979. – 24л.
274673
  Гусев С.С. Взаимодействие познавательных процессов в научном и техническом творчестве / С.С. Гусев., Е.А. Гусева ; Под ред. В.Т. Мещерякова ; АН СССР, Ленинград. каф. филос. – Ленинград : Наука, Лениград. отд., 1989. – 125 с. – ISBN 5-02-027165-9
274674
  Лоскутов В.А. Взаимодействие полигалогенантрахинонов с нуклеофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Лоскутов В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1969. – 19л.
274675
  Штейнгарц В.Д. Взаимодействие полигалоидароматических соединений с азотной кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Штейнгарц В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 16л.
274676
  Соколова Л.В. Взаимодействие полиизопрена с бромом и йодом : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Соколова Л.В.; РСФСР. МВ и ССО. Моск. ин-т тонкой химической технологии. – М., 1970. – 24л.
274677
  Хоанг Хай Банг Взаимодействие политики и экономики в условиях ускоренной трансформации обществ (сравнит. анализ опыта Украины и Вьетнама) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Хоанг Хай Банг; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1999. – 178л. – Бібліогр.:л.164-178
274678
  Бронский М.В. Взаимодействие политического и морального сознания / М.В. Бронский. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – Библиогр.: с. 63 (7 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Этика ; 8)
274679
  Папенина Ю.А. Взаимодействие политической культуры и СМИ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 208-273. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
274680
  Пророк В. Взаимодействие политической культуры на интенсификацию экономического развития Чехословакии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пророк В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
274681
  Саленко Вячеслав Леонидович Взаимодействие полифторароматических соединений с радикальными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саленко Вячеслав Леонидович; АН СССР. Сибирское отделение. Новосиб. ин-т органической химии. – Новосибирск, 1978. – 17л.
274682
  Мирсон Игорь Михайлович Взаимодействие полициклических углеводородов с ДНК и их влияние на процесс репарации повреждений ДНК, индуцированных ультрафиолетовым излучением : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Мирсон Игорь Михайлович;. – Пущино, 1974. – л.
274683
  Перевезенцева С.П. Взаимодействие полных эфиров, амидоэфиров и смешанных ангидридов фосфористой кислоты с а-альдегидокарбоновыми, а-кетокарбоновыми и а-кетофосфоновыми эфирами : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Перевезенцева С.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 16л.
274684
  Муравьев В.В. Взаимодействие полов в древних демах // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 30-36. – ISSN 2073-9702


  В изменениях статуса полов в древних культурах не наблюдается единой тенденции. В одних обществах положение женщин улучшается, в других - они лишаются некоторых прежних возможностей. Влияние духовной культуры на взаимоотношения полов противоречиво.
274685
   Взаимодействие полушарий мозга у человека : установка, обработка информации, память. – Новосибирск, 1989. – 166с.
274686
  Слабоспицкий Р.П. Взаимодействие поляризованных пучков протонов и дейтронов с атомными ядрами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.16 / Слабоспицкий Р.П.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – 28л.
274687
  Хоанг Ван Фонг Взаимодействие поляризованных электронов и моонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хоанг Ван Фонг; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 11л.
274688
  Коляденко Г.И. Взаимодействие постороннего раздражителя со следовыми процессами : Автореф... канд. биологич.наук: 03.102 / Коляденко Г.И.; Киевский мед. ин-т. – Киев; Черкассы, 1970. – 32л.
274689
  Киценко А.Б. Взаимодействие потоков заряженных частиц с магнитоактивной плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киценко А.Б.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1962. – 11л.
274690
  Ломинадзе Д.Г. Взаимодействие потоков заряженных частиц с низкочастотными колебаниями плазмы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ломинадзе Д.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
274691
  Спицын И.П. Взаимодействие потоков основного русла и поймы при условии параллельности их осей. : Автореф... канд. техн.наук: / Спицын И.П.; МВ и ССО РСФСР. Лен. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1963. – 9л.
274692
   Взаимодействие почвенного и атмосферного воздуха : учебное пособие. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1985. – 108с.
274693
  Галковский А.М. Взаимодействие почвенной суспензии с известью / А.М. Галковский. – Минск : Академия Наук БССР, 1938. – 72 с.
274694
  Шабанов Ю.В. Взаимодействие права и нравственности в советском социалистическом обществе : Автореф... наук: / Шабанов Ю.В.; Акад. обществен. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра тории государства и права. – Москва, 1951. – 19 с.
274695
  Сергейко П.Н. Взаимодействие права и нравственности в судебной деятельности в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... канд. юрид.наук: / Сергейко П.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1964. – 19с.
274696
  Скопенко В.В. Взаимодействие привитых на аэросил 2- и 8-аминометилхинолинов с PdCl2 в ацетонитриле / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Укр.хим.журн., 1985. – №1
274697
  Реут Л.С. Взаимодействие примесей и ионов с квантованными вихрями в жидком гелии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Реут Л.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 19л.
274698
  Блантер М.С. Взаимодействие примесных атомов с дислокациями в железе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блантер М.С.; Воронеж.политехн.ин-т. – М, 1966. – 19л.
274699
   Взаимодействие природы и общества : филос., геогр., экол. аспекты проблемы : [сб. статей]. – Москва : [б. и.], 1973. – 401 с. – Библиогр. в конце статей
274700
  Ковалев Сергей Николаевич Взаимодействие природы и общества в контексте закономерного исторического процесса : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Ковалев Сергей Николаевич; Донецкй гос. ун-т. – Донецк, 1995. – 157л. – Бібліогр.:л.147-157
274701
  Лысенко Л.П. Взаимодействие природы и общества в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Лысенко Л.П.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. филос. – Минск, 1969. – 24л.
274702
  Галкова О.В. Взаимодействие природы и общества как методологическая основа целостного подхода к анализу Всемирного наследия // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 9-13. – ISSN 2073-9702
274703
   Взаимодействие природы и хозяйства Байкальского региона. – Новосибирск : Наука, 1981. – 128 с. : Матрица
274704
  Пфау Г. Взаимодействие проводящих тел с разреженной плазмой в случае сферической симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 024 / Пфау Г.; Ленигр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 11л.
274705
  Изотова-Шулико Взаимодействие продуктивных и непродуктивных классов глаголов в истории чешского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Изотова-Шулико И.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1969. – 16 с.
274706
  Коваль А.А. Взаимодействие продуктов фосфорилировния нитрилов со спиртами и фенолами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Коваль А.А. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 18 с.
274707
  Софьина Г.Г. Взаимодействие производительности труда и прибыли социалистических предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Софьина Г.Г.; МВ и ССО РСФСР. Куйбышев. плановый ин-т. – Куйбышев, 1975. – 17л.
274708
  Севликянц Г.С. Взаимодействие производительных сил и производственных отношений / Г.С. Севликянц. – Ташкент, 1988. – 202с.
274709
  Пелькис Н.П. Взаимодействие производных иминосульфиновых кислот с тиофенолами. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Пелькис Н.П.; Ин-т органич.хим. – К, 1984. – 22л.
274710
  Симукова Н.А. Взаимодействие производных ферроцена с арилдиазониями. : Автореф... канд. хим.наук: / Симукова Н.А.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соед. – М., 1960. – 10л.
274711
  Гусакова Ю.С. Взаимодействие прокуратуры и органов расследования в пореформенной России второй половины XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
274712
   Взаимодействие пропиленкарбонатных растворов аминных комплексов меди (ІІ) с поверхностью аэросила / В.В. Скопенко, Л.В. Глущенко, А.К. Трофимчук, О.Н. Мирошников // Укр. хим. журн., 1982. – №6
274713
   Взаимодействие пропиленкарбонатных растворов аминных комплексов никеля (II) с поверхностью аэросила / В.В. Скопенко, А.К. Трофимчук, О.М. Мирошников, Л.В. Глущенко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1983. – №1
274714
  Метлюк А.А. Взаимодействие просодических систем в речи билингва. / А.А. Метлюк. – Минск, 1986. – 110с.
274715
  Взоров И.К. Взаимодействие протонов с энергией 660-675 МЭВ с легкими ядрами и некоторые модельные представления о структуре ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Взоров И.К.; Моск. гос. ун-т. – Дубна, 1962. – 13л.
274716
  Серебренников Ю.И. Взаимодействие протонов с энергией 660 Мэв с легкими ядрами (C, N и O). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Серебренников Ю.И.; МВО СССР. Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1959. – 9л.
274717
  Кузьмин В.Н. Взаимодействие протонов с энергиями 340 и 660 Мэв с легкими ядрами (z<3). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузьмин В.Н.; Радиевский ин-т. – Л, 1968. – 12л.
274718
  Попов А.И. Взаимодействие протонов с ядрами изотопов хрома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Попов А.И.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-18
274719
   Взаимодействие профессионального образования и производства как фактор модернизации подготовки компетентных специалистов / В. Сучков, Р. Сафин, Е. Корчагин, И. Айтуганов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-19. – ISSN 0869-3617


  Установление тесной взаимосвязи между профессиональным образованием и производственной сферой является одной из ниболее острых и актуальных проблем.
274720
  Морозова Галина Сергеевна Взаимодействие профсоюзов и комспомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи текстильной промышленности центральных областей Российской федерации (1971-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Морозова Галина Сергеевна ; Высш. школа профсоюзного движения им. Н.М. Шверника. – Москва, 1979. – 23 с.
274721
  Ушакова Т.Н. Взаимодействие психологического и физиологического в речи человека // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 5-16. – ISSN 0205-9592
274722
  Либрович В.Б. Взаимодействие пульсаций потока с химической реакций турбулентного пламени / В.Б. Либрович, В.И. Лисицын. – М., 1975. – 44с.
274723
  Дербенев Я.С. Взаимодействие пучков заряженных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дербенев Я. С.; АН СССР, Сиб. отд., Уч. сов. ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
274724
  Полуяхтов Борис Константинович Взаимодействие пучков интенсивного электромагнитного излучения с плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Полуяхтов Борис Константинович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 11л.
274725
  Молоснова В.П. Взаимодействие пятихлористого фосфора с эфирами оксаминовой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Молоснова В.П.; МВО УССР. Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1958. – 13л.
274726
  Хайновская В.В. Взаимодействие радиационных дефектов с дислокациями в германии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 049 / Хайновская В.В.; Ан СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1968. – 14л.
274727
  Уваров Е.Ф. Взаимодействие радиационных дефектов, введенных электронным и нейтронным облучением, с примесями в кристаллах кремния п-типа : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Уваров Е.Ф. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 20 с.
274728
  Чумак Юрий Васильевич Взаимодействие радиоволн с плазмой метеорного следа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Чумак Юрий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 19 с.
274729
  Чумак Юрий Васильевич Взаимодействие радиоволн с плазмой метеорного следа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чумак Юрий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 188л.
274730
  Преображенская Л.А. Взаимодействие разнородных условных рефлексов. : Автореф... канд. биол.наук: / Преображенская Л.А.; Ин-т высшей нервной деят. и нефрофизиологии АН СССР. – М., 1966. – 20л.
274731
  Черкашина Р.А. Взаимодействие разных видов внутреннего торможения. : Автореф... канд. мед.наук: / Черкашина Р.А.; Ин-т высшей нервной деятельности АН СССР. – М., 1957. – 15л.
274732
  Иванов В.В. Взаимодействие расплавов арсенидов индия и геллия с оксидными и хлоридными флюсами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Иванов В.В.; Уральский науч. центр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1972. – 23л.
274733
  Скопенко В.В. Взаимодействие растворов хлорида ванадила с аэросилом / В.В. Скопенко, А.А. Голуб // Укр. хим. журн., 1980. – №8
274734
   Взаимодействие растений и микроорганизмов в фитоценозах. – Киев : Наукова думка, 1977. – 207с.
274735
   Взаимодействие растений с техногенно загрязненной средой. – Киев : Наукова думка, 1995. – 192с.
274736
  Титов И.А. Взаимодействие растительных сообществ и условий среды / И.А. Титов. – Москва, 1952. – 470с.
274737
  Титов И.А. Взаимодействие растительных сообществ и условий среды : Проблема развития георастительных систем / И.А. Титов. – Москва : Высшая школа
2 изд. – 1961. – 520с.
274738
  Ефимов В.Н. Взаимодействие резонансных нейтронов с выстроенными ядрами : Р - 1369 / В.Н. Ефимов. – Дубна, 1963. – 15 c.
274739
  Лучников Л.А. Взаимодействие релятивистских бозонов с двухуровневой системой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лучников Л.А.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
274740
  Жуковский В.Ч. Взаимодействие релятивистских частиц с интенсивными электромагнитными полями : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Жуковский В. Ч.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1978. – 25л.
274741
  Куафе Ф. Взаимодействие робота с внешней средой / Ф. Куафе. – М, 1985. – 287с.
274742
  Каламкарян Р.А. Взаимодействие России и Европейского Союза: позитив международно-правового опыта // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 51-59. – ISSN 0132-0769
274743
  Шереги Ф.З. Взаимодействие российских вузов с международными фондами и организациями: мониторинг и оценка эффективности : (сборник материалов) / Шереги Ф.Э., Константиновский Д.Л., Арефьев А.Л.; Федеральное агентство по образованию; Центр социолог. исследований. – Москва : Центр социального прогнозирования, 2006. – 168с. – ISBN 5-89329-503-3
274744
  Симачев Ю. Взаимодействие российских компаний и исследовательских организаций в проведении НИОКР: третий не лишний? / Ю. Симачев, М. Кузык, В. Фейгина // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 7. – C. 4-34. – ISSN 0042-8736


  У статті досліджується кооперація російських компаній з дослідницькими організаціями в проведенні НДДКР при здійсненні технологічних інновацій. Для оцінки поведінкових змін аналіз проводиться на мікрорівні і грунтується на емпіричних даних анкетування ...
274745
  Скопенко В.В. Взаимодействие ртути (II) с некоторыми нелинейными псевдогалогенид-ионами в неводных сферах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1980. – №12
274746
  Харташкина Р.Х. Взаимодействие русского и бурятского языков / Р.Х. Харташкина. – Иркутск, 1977. – 123с.
274747
  Хпрташкина Р.Х. Взаимодействие русского и бурятского языков в области лексики (на материале говоров русских старожилов и бурят Зхирит-Булагатского района Иркутской области) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хпрташкина Р.Х.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 30л.
274748
   Взаимодействие русского языка с языками коренных поселенцев Урала и Сибири. – Тюмень, 1985. – 90с.
274749
  Черторижская Т.К. Взаимодействие русской и украинской лексики в русских произведениях Т. Г. Шевченко / Т.К. Черторижская. – Київ, 1981. – 256 с.
274750
  Максименко О. Взаимодействие рынка труда и сферы образования - залог успеха формирования института профессиональных управителей // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 51-57. – ISSN 1606-3732


  "Реформування української економіки виявило гостру проблему невідповідності структури та рівня підготовки кадрів новим вимогам сучасного виробництва, яке намагається рухатися за траєкторією новоствореної вартості, технологічної модернізації замість ...
274751
  Азьмук Н.А. Взаимодействие рынков труда и высшего образования в контексте развития цифровых технологий // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 98-101. – ISSN 1728-6220


  В статье акцентируется внимание на изменениях, которым подвергаются рынки труда и высшего образования под влиянием цифровых технологий. Охарактеризованы основные противоречия современных рынков труда, образовательных услуг Украины, их причины и ...
274752
  Задоя А.А. Взаимодействие рыночных и нерыночных аспектов в экономических реформах конца 1940-х - середины 1960-х гг. / А.А. Задоя, С.В. Кузьминов // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 5-10. – ISSN 2074-5354
274753
  Антонов А.А. Взаимодействие ряда диенов с триизобутилалюминием : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антонов А.А. – Москва, 1970. – 26 с.
274754
  Чадов А.Н. Взаимодействие с вычислительной системой / А.Н. Чадов. – К., 1974. – 29с.
274755
  Коляда Юрий Евгеньевич Взаимодействие с плазмой сильноточного пучка осцилляторов, формируемого линейным плазменным бетатроном : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.08 / Коляда Юрий Евгеньевич; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1978. – 16л.
274756
  Шугаев Ф.В. Взаимодействие сверхзвукового потока с затупленным телом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шугаев Ф.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1965. – 9л.
274757
  Ермаков Михайил Константинович Взаимодействие сверхзвуковых потоков газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ермаков Михайил Константинович; АН СССР. Ин-т космических исследваний. – М., 1983. – 24л.
274758
  Янкелевич Р.П. Взаимодействие света со спиновыми и звуковыми колебаниями в ферродиэлектричках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Янкелевич Р.П.; АН УССР. Физ.-технич. ин-т низких температур. – Харьков, 1970. – 10л.
274759
  Бедюх А.Р. Взаимодействие СВЧ излучения с биметаллическими покрытиями : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 : 01.04.07 / Бедюх А.Р.; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – 102 л. + Прил.: л. 94-102. – Библиогр.: л. 89-93
274760
  Бедюх А.Р. Взаимодействие СВЧ излучения с биметаллическими покрытиями : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03. ; 01.04.07 / Бедюх А.Р. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с. – Библиогр.: 4 назв.
274761
  Остапкевич Н.А. Взаимодействие селена и селеносульфатов щелочных металлов с водными растворами солей кадмия : Автореф... Канд.хим.наук: / Остапкевич Н.А.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1963. – 16л.
274762
  Грекова Н.Д. Взаимодействие селенокарбамида с неорганическими солями в водных растворах / Н.Д. Грекова. – Фрунзе, 1991. – 96с.
274763
   Взаимодействие селеноцианатов иттрия и скандия с некоторыми лигандами / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, М.В. Копа, Г.В. Цинцадзе // Укр. хим. журн, 1970. – №9
274764
   Взаимодействие семьи и детского сада в нравственном воспитании дошкольников. – М, 1989. – 171с.
274765
  Василенко Л.С. Взаимодействие сильного электромагнитного поля с колебательно-вращательными переходам молекулы СО2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01042 / Василенко Л.С.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1971. – 12л.
274766
  Березин А.К. Взаимодействие сильнотехнических электронных импульсных пучков с плазмой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Березин А.К.; М-во высш.и сред.образования УССР. – Харьков, 1963. – 15л.
274767
  Магда И.И. Взаимодействие сильнотечного релятивиствкого электронного пучка с плазмой и создание инверсткой населенности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Магда И.И.; КГУ. – Х., 1977. – 20л.
274768
  Магда И.И. Взаимодействие сильноточного релятивистского электронного пучка с плазмой и создание инверсной населенности : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Магда И.И.; Харьковск.физ.-техн. ин-т. – Харьков, 1977. – 153л.
274769
   Взаимодействие сильных электромагнитных волн с бесстолкновительной плазмой : сб. науч. трудов. – Горький : ИПФ АН СССР, 1980. – 214 с.
274770
  Геккер И.Р. Взаимодействие сильных электромагнитных полей с плазмой / И.Р. Геккер. – Москва : Атомиздат, 1978. – 310 с.
274771
  Мартынова В.Ф. Взаимодействие симметричных ароматических соединений ртути с фенолами. : Автореф... канд. хим.наук: / Мартынова В.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 10 с.
274772
  Хрипкова А.Г. Взаимодействие симпатического и блуждающего нервов в секреторной деятельности желудков / А.Г. Хрипкова. – Ростов-на-Дону, 1962. – 136с.
274773
  Афонская И.А. Взаимодействие синтаксических и просодических средств выражения побудительной модальности в структуре повтора в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Афонская И.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
274774
   Взаимодействие системных и несистемных характеристик языковых единиц. – Нальчик, 1989. – 173с.
274775
  Волконская М.А. Взаимодействие скандинавизмов и галлицизмов в поэме "Сэр Гавейн и зеленый рыцарь" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 119-128. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
274776
  Тертышник В.М. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел / В.М. Тертышник, С.В. Слинько. – Харьков, 1995. – 66с.
274777
  Воробьева И.Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с преступностью. / И.Б. Воробьева. – Саратов, 1988. – 108,2с.
274778
  Букаев Н.М. Взаимодействие следователя с органами дознания в ходе расследования убийств, совершенных в процессе "разборок" организованных преступных группировок // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.166-171. – ISSN 1608-8794
274779
  Попов В.И. Взаимодействие следственного аппарата прокуратуры учреждений милиции при раследовании преступлений. / В.И. Попов. – Алма-Ата, 1958. – 87с.
274780
  Калечиц Е.П. Взаимодействие слов в системе частей речи (межкатегориальные связи) / Е.П. Калечиц. – Свердловск, 1990. – 160с.
274781
  Восканян К.В. Взаимодействие слова и геометрического образа при построении чертежей геометрических задач на доказательсво (VI - VII классы) : Автореф... канд. пед.наук: / Восканян К.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 30л.
274782
   Взаимодействие сложных пространственных течений. – Новосибирск, 1987. – 111с.
274783
  Джантаев Х.М. Взаимодействие Совета Европы и Европейского Союза в области прав человека: основные проблемы // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 179-195. – ISSN 1560-2893
274784
  Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права / А.И. Бастрыкин ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 133, [2] с.
274785
  Кащенко Александр Иванович Взаимодействие содержания и формы в развитии экономических категорий социализма : Автореф... д-ра экон.наук: / Кащенко Александр Иванович; АН СССР, Отд-ние экон. истории, философии и права. – К., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
274786
  Балабанова Галина Петровна Взаимодействие содержания и формы труда в системе общественного способа производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Балабанова Галина Петровна; Кгу. – К., 1988. – 16л.
274787
  Балабанова Г.П. Взаимодействие содержания и формы труда в системе общественного способа производства (философско-социологический аспект). : дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Балабанова Г.П. ; Киевский пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1988. – 143 л. – Бібліогр.: л. 127-143
274788
  Пивоваров В.Г. Взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли / В.Г. Пивоваров, Н.В. Еркаев. – Новосибирск : Наука, 1978. – 109 с.
274789
  Марочник Л.С. Взаимодействие солнечных корпускулярных потоков с атмосферами комет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марочник Л.С.; МГУ. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. Ин-т астрофизики АН Таджик. СССР. – М., 1962. – 7л.
274790
  Буряк В.Ю. Взаимодействие сопряженных хромофоров в дисазокрасителях и бисгемицианинах : Автореф... канд. хим.наук: / Буряк В. Ю.; КГУ. – К., 1969. – 21л.
274791
  Буряк В.Ю. Взаимодействие сопряженных хромофоров в дисакзокрасителях и бисгемицианинах : Дис... канд. хим. наук: / В.Ю. Буряк ; КГУ. – Киев : [Б. и.], 1969. – 93 л. – Библиогр.: л. 87
274792
  Магидсон М.М. Взаимодействие социалистического права и социалистической нравственности в период перехода от социализма к коммунизму : Автореф... канд. юр.наук: / Магидсон М.М.; Хар. юр. ин-т. – Харьков, 1951. – 16 с.
274793
   Взаимодействие социально - экономического развития и охраны природы в Байкальском регионе : Сборник научных трудов. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1990. – 144 с.
274794
  Хонин Станислав Михайлович Взаимодействие социального и биологического как общетеоретическая проблема : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хонин Станислав Михайлович; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 17л.
274795
  Колесников А.К. Взаимодействие социологии и математики: эпистемотологичесике перспективы / А.К. Колесников, И.П. Лебедева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7 (339). – С. 69-78. – ISSN 0132-1625
274796
   Взаимодействие спиновых волн в пленках. / Г.А. Мелков, А.Г. Гуревич, А.Н. Анисимов, О.А. Чивилева // XVIII Всесоюзн. конф. по физике магнитніх явлений. Тез. докл.
274797
  Петров Э.Г. Взаимодействие спиновых волн с электромагнитными волнами в магнетиках при наличии системы осцилляторов Лоренца / Э.Г. Петров. – К., 1968. – 22с.
274798
  Субчински В.К. Взаимодействие спиновых зондов с мембранами хлоропластов и митохондрий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Субчински В.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1976. – 16л.
274799
  Надирашвили М.Д. Взаимодействие спиртовфениланетиоенового ряда афенолами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Надирашвили М.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 23л.
274800
  Рахматулин Х.А. Взаимодействие сред и полей / Х.А. Рахматулин. – Ташкент : Фан, 1985. – 321 с.
274801
  Шмит Э.Я. Взаимодействие средних и ливонских говоров в Даугули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шмит Э.Я.; МВО СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 25л.
274802
  Баркаускайте Мариона Ионо Взаимодействие статуса и участие подростков в малой группе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Баркаускайте Мариона Ионо; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 44л.
274803
  Шмидт Ю.А. Взаимодействие стеклообразных силикатов и алюмосиликатов натрия с водой и растворами солей. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмидт Ю.А.; АН СССР. Ин-т химии силикатов. – Л., 1954. – 20л.
274804
  Чаковская М.С. Взаимодействие стилей научной и художественной литературы (на материале германских языков) : учеб. пособие / М.С. Чаковская. – Москва : Высшая школа, 1990. – 159 с. – (Библиотека филолога). – ISBN 5-06-001621-8
274805
   Взаимодействие стиля и жанра в советской литературе. – Свердловск, 1984. – 96 с.
274806
  Мищенко Я. Взаимодействие стран Азиатско-Тихоокеанского региона с Японией в сфере энергетики // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 7. – С. 55-73. – ISSN 2074-6040
274807
  Михайлова А.И. Взаимодействие стронция, бария и радия с искусственным и костным гидроксилапатитами кальция. : Автореф... канд. хим.наук: 02.084 / Михайлова А.И.; ЛГУ. – Л., 1971. – 17л.
274808
  Савельев Юрий Борисович Взаимодействие субкультур как фактор социокультурного развития : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.03 / Савельев Юрий Борисович; Мин-во образования Украины. Луганский гос. пед ин-т им. Т.Г.Шевченка. – Луганск, 1997. – 184л. – Бібліогр.:л.163-184
274809
  Евстигнеева Г.А. Взаимодействие субъектов книжного рынка и библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 3. – С.45-56. – ISSN 0130-9765
274810
  Карасев И.Е. Взаимодействие суда и исполнительно-трудовых учреждений при достижении целей уголовного наказания : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Карасев И. Е.; МВиССО РСФСР, Том. ГУ. – Томск, 1973. – 26л.
274811
  Проценко А.Н. Взаимодействие сфокусированного пучкаэнергий с поверхностью твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Проценко А.Н.; ВНИИ монокристаллов спинтиляционных материалов и особо чистых хим. веществ науч.-производ. объед. "Монокр. – Харьков, 1987. – 16л.
274812
  Шалаевский С.И. Взаимодействие таллия (III) с некоторыми комплексонами в координированном и свободном состоянии. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шалаевский С.И.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 21л.
274813
   Взаимодействие тел в жидкости со свободными границами. – Чебоксары, 1987. – 142с.
274814
   Взаимодействие тел с границами раздела сплошной среды. – Чебоксары, 1985. – 146с.
274815
  Костюков А.А. Взаимодействие тел, движущихся в жидкости / А.А. Костюков. – Л., 1972. – 310с.
274816
  Вильчинский С.С. Взаимодействие терминологии, номенклатуры и общелитературной лексики (на материале патентной документации) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вильчинский С. С.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
274817
  Вильчинский С.С. Взаимодействие терминологии, номенклатуры и общелитературной лексики. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вильчинский С.С.; КГУ. – К., 1987. – 24л.
274818
  Бурляй С.А. Взаимодействие терминологической и общеупотребительной лексики в современном французском языке (на матер. терминологий медицины, биологии и психологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бурляй С. А.; МВиССО СССР, Моск. гос. ин-т иностр. яз. – М., 1974. – 35л.
274819
  Ельцов Н.С. Взаимодействие территориальных органов юстиции с учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на на недвижимое имущество ит сделок с ним // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.163-170. – ISSN 1608-8794
274820
  Хананашвили Л.М. Взаимодействие тетраалкокси- и алкилалкоксисиланов и их производных лс некоторыми неорганическими соединениями. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хананашвили Л.М.; Моск.ордена Ленина хим.-технол.ин-т. – М, 1957. – 12л.
274821
  Косоруков А.А. Взаимодействие тетрафторидов циркония и гарния с фторидами щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Косоруков А. А.; МГУ, Хим. фак. – М., 1973. – 19л.
274822
  Балог Ирина Михайловна Взаимодействие тетрахлор- и тетрабромтеллура с неопределенными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Балог Ирина Михайловна; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1985. – 20л.
274823
  Балог И.М. Взаимодействие тетрахлор-и тетрабромтеллура с непредельными соединениями : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Балог И.М.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 127л. – Бібліогр.:л.112-127
274824
  Изотова А.Е. Взаимодействие тиаминпирофосфата с транскетолазой : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Изотова А.Е.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.14
274825
  Скопенко В.В. Взаимодействие тио - и селеноцианатов некоторых металлов (Ш) с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, В.Е. Лубяный, А.С. Тряшин // Укр. хим. журнал, 1974. – №5
274826
  Кандрор И.И. Взаимодействие тиолов с непредельными соединениями в присутствии карбонилов железа : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кандрор И.И.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1970. – 24л.
274827
  Краверская Ф.А. Взаимодействие типов коллоквиальной номинации в современном немецом языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Краверская Ф.А.; Моск. гос. ин-т им. М.Тореза. – М., 1988. – 25л.
274828
  Луковский И.А. и др. Взаимодействие тонкостенных упругих элементов с жидкостью в подвижных полостях / И.А. и др. Луковский. – Киев, 1989. – 239с.
274829
  Петров В.Т. Взаимодействие традиций в младописьменных литературах / В.Т. Петров. – Новосибирск, 1987. – 236с.
274830
  Бух И.Г. Взаимодействие трансдуцирующего бактериофага с растительной клеткой : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.03 / Бух И.Г.; Ин-т молекулярной биологии и генетики. – К, 1984. – 19л.
274831
  Джибладзе Л.И. Взаимодействие третичных аллиларбинолов с фенолами в присутствии фосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Джибладзе Л. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1972. – 20л.
274832
  Щербинская Н.В. Взаимодействие третичных спиртов циклопропанового ряда с минеральными и органическими кислотами : Автореф... канд.хим.наук: / Щербинская Н.В.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 9 с.
274833
  Русецкий О.И. Взаимодействие треххлористого бора с водородом в электрическом разряде. : Автореф... канд. хим.наук: / Русецкий О.И.; МВ и ССО РСФСР. Казан. хим..-технол. ин-т. – Казань, 1967. – 16л.
274834
  Южакова О.А. Взаимодействие трехчленных циклов с ПI-электронными заместителями : Автореф... канд. хим.наук: / Южакова О.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 17л.
274835
  Скопенко В.В. Взаимодействие трицианметанидов кобальта, никеля и меди с некоторыми диаминами / В.В. Скопенко, В.Ф. Болелый, Х. Келер // Укр. хим. журн., 1982. – №5
274836
  Гомилко Ольга Евгеньевна Взаимодействие труда и искусства в процессе общественного производства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гомилко Ольга Евгеньевна; Киевск. технолог. ин-т пищевой промышленности. – К., 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.143-161
274837
  Гомилко Ольга Евгеньевна Взаимодействие труда и искусства в процессе общественного производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гомилко Ольга Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
274838
  Беспальчий В.Ф. Взаимодействие труда и мировоззрения. : Автореф... Доктора филос.наук: 620 / Беспальчий В.Ф.; АН УССР. – К, 1971. – 58л. – Бібліогр.:с.57-58
274839
  Корнилов И.И. Взаимодействие тугоплавких металлов переходных групп с кислородом / И.И. Корнилов, В.В. Глазова. – Москва : Наука, 1967. – 256 с.
274840
  Дамский Я.В. Взаимодействие тяжелых фигур / Я.В. Дамский. – М, 1988. – 160с.
274841
  Волгина Л.М. Взаимодействие углеводородов с окислами никеля и железа в присутствии водяного пара : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Волгина Л.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
274842
  Шугаев Ф.В. Взаимодействие ударных волн с возмущениями. / Ф.В. Шугаев. – М., 1983. – 96с.
274843
  Ильин Юрий Петрович Взаимодействие ударных волн с податливыми и проницаемыми телами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ильин Юрий Петрович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. политехнич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1979. – 8л.
274844
  Яценко М.С. Взаимодействие украинской блогосферы с политикумом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 97-100. – ISSN 2077-1800
274845
  Султанов М.Б. Взаимодействие ультразвука с квазинейтральными колебаниями плотности носителей тока в полуметаллах и полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Султанов М.Б.; МВ и ССО СССР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 14л.
274846
  Гварджаладзе Теймураз Леванович Взаимодействие ультракоротких импульсов когерентного света с GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гварджаладзе Теймураз Леванович; АН СССР. Физический ин-т. – М., 1973. – 21л.
274847
  Гюзалян Р.Н. Взаимодействие ультракоротких световых импульсов с монокристаллами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Гюзалян Р.Н. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
274848
  Судакова Н.А. Взаимодействие университетов и бизнеса в процессе инновационной деятельности // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 2 (482). – С. 110-126. – ISSN 0321-2068


  Сотрудничество двух различных социальных институтов - исследовательских университетов и бизнеса - в процессе инновационной деятельности сопряжено с рядом трудностей. Ключевым моментом для преодоления является анализ культурных различий обеих сторон. ...
274849
  Григолюк Э.И. Взаимодействие упругих конструкций с жидкостью / Э.И. Григолюк, А.Г. Горшков. – Л., 1976. – 200с.
274850
  Сизов И.В. Взаимодействие ускоренных ионов трития с дярами углерода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сизов И.В.; ОИЯИ. Лаборат. нейтронной физики. – Дубна, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.15-16
274851
  Колпаков В.К. Взаимодействие участковых инспекторов милиции с формированиями общественности / В.К. Колпаков. – К., 1990. – 98с.
274852
  Бегларашвили О.П. Взаимодействие участников бизнес-процесса как цепочка создания ценности товара // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 68-73 : рис., фото. – Библиогр.: 4 назв
274853
  Зеленко Т.Д. Взаимодействие факторов, определяющих сочетаемость немецких прилагательных с зависимым инфинитивом : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленко Т.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
274854
  Пешков М.А. Взаимодействие федерального атторонея ( обвинителя) и федеральных агентов при проведении досудебного расследования в уголовном процессе США // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.88-97
274855
  Гунько В.М. Взаимодействие фенолов, тиолов и аминов с атомами углерода двойных с=с-связей. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.13 / Гунько В.М.; АН УССР. – К, 1983. – 22л.
274856
  Алаторцев В.А. Взаимодействие фигур и пешек в шахматной партии. : (Опыт теорет. исследования) / В.А. Алаторцев. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 48 с.
274857
  Печенкин А.А. Взаимодействие физики и химии / А.А. Печенкин. – Москва : Мысль, 1986. – 208 с.
274858
   Взаимодействие физической и экономической географии. – Москва : АН СССР, 1988. – 135с.
274859
  Панфилов Валерий Александрович Взаимодействие философии и математики: генезис и структура : Дис... доктора философ.наук: 09.00.08 / Панфилов Валерий Александрович; ДГУ. – Днепропетровск, 1992. – 311л. – Бібліогр.:л.293-311
274860
  Панфилов В.А. Взаимодействие философии и математики: генезис и структура. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.08 / Панфилов В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 32л.
274861
  Кондратьева Е.В. Взаимодействие философии и художественной литературы : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Кондратьева Е.В.; Моск. гос. ун-т. Филос. фак. – М., 1971. – 21л.
274862
   Взаимодействие финно - угорских и русского языков. – Сыктывкар, 1984. – 185с.
274863
   Взаимодействие флюид-порода при метаморфизме. – Москва, 1989. – 247с.
274864
  Коломиец В.Т. Взаимодействие фонематической и просодической сфер в истории звуковых изменений славянских языков / В.Т. Коломиец. – К., 1963. – 24с.
274865
   Взаимодействие форм общественного сознания. – М, 1964. – 312с.
274866
   Взаимодействие формы и содержания в реалистическом художественном произведении : [монография. – Киев : Наукова думка, 1988. – 300 с.
274867
  Колесникова В.Ю. Взаимодействие фосфопротеинов и серусодержащих белков с метиламином : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Колесникова В.Ю.; МГУ. – М., 1973. – 19л.
274868
  Фейнман Р. Взаимодействие фотонов с адронами : Пер.с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1975. – 389с.
274869
  Карамушка В.И. Взаимодействие фрагментов плазматических мембран гладкомышечных клеток с искусственными липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Карамушка В. И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
274870
  Карамушка Виктор Иванович Взаимодействие фрагментов плазматических мембран гладкомышечных клеток с искусственными липидными мембранами. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Карамушка Виктор Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 170л. – Бібліогр.:л.149-170
274871
  Никонова В.Г. Взаимодействие фразеологических конфигураций и их смысловых коррелятов в диалогической речи (на матер. траг. Шекспира) : Автореф... канд филол.наук: 10.02.04 / Никонова В. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1978. – 24л.
274872
  Русин Ю Л. Взаимодействие фтора с некоторыми галогеносодержащими соединениями в газовой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Русин Л.Ю; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 16л.
274873
  Блохина Г.Е. Взаимодействие фторидов и оксифторидов молибдена с аммиаком. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Блохина Г.Е.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18
274874
  Михайлов М.А. Взаимодействие фторидов металлов второй группы периодической системы с перегретым водяным паром.. : Автореф... канд. хим.наук: / Михайлов М.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1956. – 14л.
274875
  Гамбург Наталья Шнейровна Взаимодействие фторидов цинка и кадмия со фторидами некоторых металлов в сводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гамбург Наталья Шнейровна; Ин-т химии им. В.И.Никитина. – Душанбе, 1978. – 19л.
274876
  Краснонос Н.А. Взаимодействие фундаментальных и прикладных исследований в современной науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
274877
  Шевченко З.А. Взаимодействие фунциональных групп в молекулах фосфазосоединений и производных бисиминодвуокиси серы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шевченко З. А.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1969. – 22л.
274878
  Ямпольская Валентина Викторовна Взаимодействие халькогенидов фосфора и молибдена с халькогенидами редкоземельных элементов и их молибдатов и фосфатов с сероводородом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ямпольская Валентина Викторовна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 16л.
274879
  Абрамова А.Ф. Взаимодействие хлора с диеновыми соряженными углеводородами, содержащими четвертичный атом углерода при двойной связи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абрамова А.Ф. ; Ленинг. ордена. Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 18 с.
274880
  Петров А.С. Взаимодействие хлоральоксима с ароматическими диаминами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Петров А.С. ; Ленингр. гос. ун-т , Хим. фак. – Ленинград, 1967. – 18 с.
274881
  Хаскин А.Н. Взаимодействие хлорангидридов фосфоритных кислот с нуклеофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Хаскин А.Н.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1971. – 22л.
274882
  Скопенко В.В. Взаимодействие хлорида ванадия (ІІІ) с селеноцианатом калия в неводных растворах / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, А.С. Григорьева // Укр. хим. журнал, 1973. – №8
274883
  Каданцева М.И. Взаимодействие хлорида церия с хлоридами аминов в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Каданцева М.И.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. Хим. и геогр. фак. – Уфа, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
274884
   Взаимодействие хлоридов и сульфатов щелочных и щелочноземельных металлов в расплавах. – Иркутск, 1972. – 293с.
274885
  Семичаевский В.Д. Взаимодействие хлорофилла и его аналогов с белками в модельных системах. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Семичаевский В.Д.; АН УССР.Ин-т физиологии растений. – К, 1976. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
274886
  Ротэрмель В.А. Взаимодействие хлорпикрина с тиосульфатом натрия и его аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: / Ротэрмель В.А.; Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1950. – 8 с.
274887
  Казанцева О.И. Взаимодействие хозяйства и природной среды Молдавской ССР. / О.И. Казанцева. – Кишинев, 1990. – 113с.
274888
  Рубан Е.М. Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичеленных гетероциклов-аналогов бисцианинов : Дис... канд. хим.наук: / Рубан Е.М.; КГУ. – К, 1973. – 140л. – Бібліогр.:л.130-140
274889
  Рубан Екатерина Михайловна Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичелынных гетероциклов - аналогов бисцианинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рубан Екатерина Михайловна; КГУ. – Киев, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
274890
  Рубан Екатерина Михайловна Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичленных гетероциклов - аналогов бисциатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рубан Екатерина Михайловна; КГУ. – Киев, 1973. – 24л.
274891
  Червонная С.М. Взаимодействие художественных культур народов СССР. / С.М. Червонная. – М., 1982. – 224с.
274892
   Взаимодействие художественных культур социалистических стран. – Москва : Наука, 1988. – 280 с.
274893
  Папков С.П. Взаимодействие целлюлозы и целлюлзных материлов с водой / С.П. Папков. – М., 1976. – 231с.
274894
  Кобзев А.И. Взаимодействие цивилизаций : западные прогнозы и китайская реальность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 101-107. – ISSN 0869-1908


  Дискуссия : "Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы взаимодействия цивилизаций".
274895
  Бреусов Ю.Н. Взаимодействие циклосерина с аспартат-трансаминазой : Автореф... канд. хим.наук: / Бреусов Ю.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 14л.
274896
  Скопенко В.В. Взаимодействие цинка и его оксида с неводными растворами ацетилацетона / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1982. – №10
274897
  Шенин Ю.Д. Взаимодействие цис-, транс-окисей высших непредельных кислот и их метиловых эфиров с кисловыми реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Шенин Ю. Д.; ЛГУ. – Л., 1963. – 14л.
274898
  Свердел В.П. Взаимодействие цитоплазматического белкового фактора из печени крыс через 1 час после частичной гепатэктомии с ядерными ДНК-зависимыми РНК-полимеразами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Свердел В. П.; Ин-т молекул. биол. АН УССР,. – К., 1983. – 24л.
274899
  Зернов Б.Е. Взаимодействие частей речи в английском языке (статико-динамический аспект) / Б.Е. Зернов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 126 с.
274900
  Широкова Н.Л. Взаимодействие частиц аэрозоля в звуковом поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Широкова Н.Л.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1969. – 11л.
274901
  Лутс И.О. Взаимодействие частиц влагосодержащих мелкодисперстных систем и поверхностью конвеерной ленты / И.О. Лутс, С.И. Пугач // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 220-226 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
274902
  Бабуха Г.Л. Взаимодействие частиц полидисперсного материала в двухфазных потоках / Г.Л. Бабуха, А.А. Шрайбер ; АН УССР, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Наукова думка, 1972. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-173 (168 назв.)
274903
   Взаимодействие частиц с веществом : конспект лекций. – Москва : МИФИ, 1977. – 100 с.
274904
  Готт Ю.В. Взаимодействие частиц с веществом в плазменных исследованиях / Ю.В. Готт. – Москва : Атомиздат, 1978. – 271 с.
274905
   Взаимодействие частиц с ядрами, атомами и молекулами : темат. сб. науч. трудов. – Баку : Издательство Азербайджанского университета, 1987. – 111 с.
274906
  Клименко Ю.И. Взаимодействие частиц, обладающих аномальными моментами, с внешним полем. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Клименко Ю.И.; МГУ. – М., 1979. – 21л.
274907
  Хуторецкий Б.И. Взаимодействие человека с ЭВМ в сфере управления / Б.И. Хуторецкий, И.А. Медведь. – М, 1976. – 96с.
274908
  Малюта Станислав Станиславович Взаимодействие чужеродных вирусов с клетками многоклеточных организмов : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.15 / Малюта Станислав Станиславович; Ин-т генетики и цитологии АН БССР. – Минск, 1985. – 38л.
274909
  Муратов Юрий Иванович Взаимодействие школы и комсомола в коммунистическом воспитании старшеклассников в условиях развитого социализма : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Муратов Юрий Иванович; Научно-иссл. ин-т обхих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 24л.
274910
  Семенов В.Д. Взаимодействие школы и социальной среды / В.Д. Семенов. – Москва, 1986. – 109с.
274911
   Взаимодействие школы, пионерской, комсомольской организаций, внешкольных учереждений в коммунистическом воспитании учащихся. – М, 1984. – 135с.
274912
   Взаимодействие школы, семьи и производственных коллективов в подготовке школьников к общественно-полезному, производительному труду. – М, 1986. – 90с.
274913
   Взаимодействие школы, семьи, общественности в коммунистическом воспитании : Из опыта воспит. работы. – Москва : Педагогика, 1978. – 176 с. – Авт. указаны на 3-й с. – Библиогр. в тексте
274914
   Взаимодействие школы, семьи, общественности в подготовке школьников к выбору профессии. – М, 1989. – 82с.
274915
  Сидельковский А.П. Взаимодействие школьников с природой как воспитательный процесс. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01 / Сидельковский А.П.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 40л. – Бібліогр.:с.37-40
274916
  Кузьмина М.Н. Взаимодействие школьной комсомольской организации и пионерской дружины как фактор активизации их воспитательных фукнций. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Кузьмина М.Н.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
274917
  Димотикалиев С.А. Взаимодействие школьных и производственных комсомольских организаций в процессе подготовки старшеклассников к труду. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Димотикалиев С.А.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1980. – 24л.
274918
   Взаимодействие экономики, политики и управления. – М, 1985. – 294с.
274919
   Взаимодействие экономических структур в условиях их растущей взаимозависимости. – Киев : Наукова думка, 1992. – 131с.
274920
   Взаимодействие экономической и политической системы в социалистических странах на современном этапе. – Прага, 1977. – 200с.
274921
  Микульский К.И. Взаимодействие экономической и социальной политики / К.И. Микульский. – Москва, 1987. – 254с.
274922
   Взаимодействие экономической и социальной сторон жизни общества в условиях развитого социализма. – Смоленск, 1983. – 110с.
274923
  Гоголин О.В. Взаимодействие экситонов в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Гоголин О.В.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1970. – 14л.
274924
  Саблин Н.И. Взаимодействие экситонов в германии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Саблин Н. И.; БГУ. – Минск, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
274925
   Взаимодействие экситонов в полупроводниках. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 211 с.
274926
   Взаимодействие экситонов с лазерным излучением. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 171 с.
274927
  Шевчик В.Н. Взаимодействие электонных пучков с электромагнитными волнами / В.Н. Шевчик. – Саратов : Саратовский университет, 1963. – 154 с.
274928
  Остроумов Г.А. Взаимодействие электрических и гидродинамических полей. Физические основы электрогидродинамики / Г.А. Остроумов. – Москва : Наука, 1979. – 319с.
274929
  Ильинский Ю.А. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом : [учеб. пособие для физ. спец. вузов] / Ю.А. Ильинский, Л.В. Келдыш. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 299, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
274930
  Челядин А.В. Взаимодействие электромагнитного излучения с волнами объемного заряда Bn-CaAs. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Челядин А.В.; ХГУ. – Харьков, 1984. – 17л.
274931
  Полуэктов Павел Петрович Взаимодействие электромагнитного излучения с малыми количествами вещества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Полуэктов Павел Петрович; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
274932
  Ершов А.П. Взаимодействие электромагнитных волн с плазмой и СВЧ разряды / А.П. Ершов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 99 с.
274933
   Взаимодействие электромагнитных волн с полупроводниками и полупроводниково-диэлектрическими структурами : труды Всесоюзной школы-семинара (1988, Саратов). – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1. – 1988. – 258 с.
274934
   Взаимодействие электромагнитных волн с полупроводниками и полупроводниково-диэлектрическими структурами : труды. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 2. – 1988. – 219 с.
274935
   Взаимодействие электромагнитных волн с полупроводниками и полупроводниково-диэлектрическими структурами : труды. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 3. – 1988. – 113 с.
274936
   Взаимодействие электромагнитных волн с полупроводниками и полупроводниково диэлектрическими структурами и проблемы создания интегральных КВЧ схем. – Саратов
Ч. 1. – 1985. – 196 с.
274937
   Взаимодействие электромагнитных волн с полупроводниками и полупроводниково диэлектрическими структурами и проблемы создания интегральных КВЧ схем. – Саратов
Ч. 2. – 1985. – 188 с.
274938
  Горовенко А.П. Взаимодействие электромагнитных вольн с плазменными цилиндрами : Автореф... канд. техн.наук: 10.02.05 / Горовенко А. П.; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1983. – 18л.
274939
  Розанов Н.Н. Взаимодействие электромагнитных колебаний с близкими частотами в полуклассической теории генерации газовых лазеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розанов Н. Н.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1970. – 28л.
274940
  Кац Л.И. Взаимодействие электромагнитных колебаний сверхвысоких частот с плазмой носителей заряда в полупроводнике / Л.И. Кац, А.А. Сафонов. – Саратов
Ч. 2. – 1979. – 134 с.
274941
  Кац Л.И. Взаимодействие электромагнитных колебаний сверхвысоких частот с плазмой носителей заряда в полупроводнике. / Л.И. Кац, А.А. Сафонов. – Саратов
Ч. 1. – 1979. – 140 с.
274942
  Худяков Игорь Иванович Взаимодействие электромагнитных полей с диспергирующими неоднородными средами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Худяков Игорь Иванович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1984. – 18л.
274943
  Буцык С.В. Взаимодействие электронно-библиотечных систем с электронной информационно-образовательной средой вуза культуры и искусств / Сергей Владимирович Буцык // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия электронно-библиотечных систем (ЭБС) с электронной информационно-образовательной средой (ЭИОС) высшего учебного заведения. Проведенный вузами культуры и искусств анализ нескольких ЭБС выявил ...
274944
  Степанов В.И. Взаимодействие электронно-дырочных капель с неравновесными длинноволновыми акустическими фононами в германии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Степанов В.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1980. – 19л.
274945
  Рубин С.Б. Взаимодействие электронного сгустка с ускоряющей системой. / С.Б. Рубин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 174с.
274946
  Левитский С.М. Взаимодействие электронных потоков с бегущими электромагнитными волнами : Учебное пособие / С.М. Левитский; МВиССО УССР; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1980. – 108с.
274947
  Насонов Николай Николаевич Взаимодействие электронных потоков с диспергирующим ферродиэлектриком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Насонов Николай Николаевич; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1982. – 17л.
274948
  Мишин Е.В. Взаимодействие электронных потоков с ионосферной плазмой / Е.В. Мишин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 264с.
274949
  Харьковский С.Н. Взаимодействие электронных потоков с электромагнитными полями СВЧ диапазона в неоднородных средах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Харьковский С.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 23л.
274950
  Крашенинников С.И. Взаимодействие электронных пучков с химически активной плазмой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Крашенинников С.И.; Ин-тут атомной энергии. – М., 1980. – 20л.
274951
  Кондратьев Александр Сергеевич Взаимодействие электронов в нормальных металлах : Автореф... д-ра физико-матем.наук: 01.04.02 / Кондратьев Александр Сергеевич; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 26л.
274952
  Панеш А.М. Взаимодействие электронов и возбужденных атомов с поверхностью окисных полупроводников и с адсорбированным слоем. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Панеш А.М.; НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М,, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
274953
  Покровский Я.Е. Взаимодействие электронов и дырок / Я.Е. Покровский. – Москва : Знание, 1985. – 64с.
274954
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : дис. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 327с. – Библиогр.: л. 304-327
274955
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук / Находкин Н.Г. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
Глава V : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. – 1966. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
274956
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : Дисс. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 99 л. – Бібл.: л.94-99
Глава 5 : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. (Исследование термопласт. записи информации). – 1966. – 99 л. – Бібл.: л.94-99
274957
  Карпенко Б.В. Взаимодействие электронов проводимости во спиновыми волнами в ферро- и антиферромагнитных металлах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Карпенко Б. В.; МВиССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1960. – 9л.
274958
  Панченко О.А. Взаимодействие электронов проводимости с атомно чистой поверхностью металлических кристаллов : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Панченко О.А.; АН УССР. Ин-т физики. – Киев, 1979. – 41л.
274959
  Жилейко Г.И. Взаимодействие электронов с злектромагнитным полем / Г.И. Жилейко. – М, 1963. – 56с.
274960
  Францкявичюте Дануте Юозо Взаимодействие электроосаждаемого хрома и сплава железо-хром с анионами и лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Францкявичюте Дануте Юозо; Вильнюск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 23л.
274961
  Гинзбург И.Ф. Взаимодействие элементарных частиц высоких энергий и теория возмущений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гинзбург И.Ф.; Объед.ин-т.ядерных исследований. – Дубна, 1964. – 7л.
274962
  Машошина С.Н. Взаимодействие элементзамещенных (Si, ge, Sn, P) производных кислот трехвалентного фосфора с гетеросопряженными системами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Машошина С.Н.; Хим. фак-т. МГУ. – М., 1973. – 18л.
274963
  Шанцев И.П. Взаимодействие элетрических, магнитных и упругих колебаний в условиях интенсивного возбуждения ферромагнетика. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 04.03 / Шанцев И.П.; Ан СССР.Ин-т радиотехники и электроники. – М, 1972. – 17л.
274964
  Волынец А.П. Взаимодействие эндогенных регуляторов роста и гербицидов. / А.П. Волынец. – Минск, 1980. – 144с.
274965
  Савинцева Р.Н. Взаимодействие эпигалоидгидринов с производными трехвалентного фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Савинцева Р. Н. ; Казан. ГУ. – Казань, 1969. – 13 с.
274966
  Дубовик Инна Владимировна Взаимодействие эпических жанров в творчестве У.Фолкнера, (конец 30-х - начало 40-х гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Дубовик Инна Владимировна; Тбилисский гос. ун-т. Ф-т западноевропейских языков и лит. – Тбилиси, 1990. – 17л.
274967
  Автократова О.Д. Взаимодействие эпокси-соединений с фенолами и аминами : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Автократова О.Д. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1954. – 12 с.
274968
  Москва Н.А. Взаимодействие эфиров диэтилтиофосфинистой и этлдитиофосфонистой кислот с некоторыми карбонильными калоидкарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Москва Н.А.; Казн. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 17л.
274969
  Тутурина Н.Н. Взаимодействие эфиров кислот пятивалентного фосфора с третичными фосфинами : Автореф... канд. химич.наук: / Тутурина Н.Н.; Московск. ин-т тонкой химич. технологии. – М., 1968. – 25л.
274970
  Калинина Л.В. Взаимодействие ядер в гетерокарионах у амеб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Калинина Л.В. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 23 с.
274971
  Калашников Н.П. Взаимодействие ядерных излучений с монокристаллами : учеб. пособие / Н.П. Калашников, А.С. Ольчак. – Москва : МИФИ, 1979. – 58 с.
274972
  Пашин В.Ф. Взаимодействие ядерных моментов с параметрическими спиновыми волнами в ферримагнитах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пашин В.Ф.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – л.
274973
   Взаимодействие языков в процессе обучения. – Вильнюс, 1971. – 127с.
274974
   Взаимодействие языков и проблемы его изучения. – Элиста, 1985. – 164с.
274975
   Взаимодействие языковых единиц различных уровней. – Л, 1981. – 158с.
274976
  Крепель В.И. Взаимодействие языковых и неязыковых факторов в процессе фразеологической номинации (на матер. нем. фразеологич. единиц с цветообозначающим компонентом) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крепель В.И.; Киев. гос. ин-тут ин. языков. – К., 1986. – 24л.
274977
  Литвак С.Я. Взаимодействие языковых уровней (на материале английского языка) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 140-145
274978
  Рябченко Ю.П. Взаимодействие, детерминизм, причинность : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рябченко Ю. П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1972. – 18л.
274979
  Мурзин В.С. Взаимодействия адронов высоких энергий / В.С. Мурзин, Л.И. Сарычева. – Москва : Наука, 1983. – 287 с.
274980
   Взаимодействия адронов и ядер высоких и сверхвысоких энергий. – Алма Ата : Наука, 1986. – 181 с.
274981
  Веркин Б.И. Взаимодействия биомолекул : Новые экспериментальные подходы и методы / Б.И. Веркин, К И. Суходуб Янсон, А.Б. Теплицкий; АН УССР; Физико-технический ин-т низких температур. – Киев : Наукова думка, 1985. – 164 с.
274982
  Терруан Т. Взаимодействия витаминов / Т. Терруан. – М, 1969. – 372с.
274983
  Барашенков В.С. Взаимодействия высокоэнергетических частиц и атомных ядер с ядрами / В.С. Барашенков, В.Д. Тонеев. – Москва : Атомиздат, 1972. – 648 с. : черт.
274984
  Шулейкин В.В. Взаимодействия звеньев в системе "Океан - атмосфера - материки" / В.В. Шулейкин. – Ленинград, 1970
274985
  Бакулаева Наталья Петровна Взаимодействия неорганической пирафосфатазом полифосфатом. : Автореф... канд. хим.наук: 020010 / Бакулаева Наталья Петровна; МГУ. – М., 1981. – 17л.
274986
   Взаимодействия организмов в тундровых экосистемах : тезисы докладов. – Сыктывкар, 1989. – 194 с.
274987
  Владимиров Сергей Владимирович Взаимодействия поверхностных волн в органических плазменных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Владимиров Сергей Владимирович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1987. – 16л.
274988
  Чабан А.А. Взаимодействия ультразвуковых волн в кристаллах с учетом электрических полей. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.06 / Чабан А.А.; Акустич. ин-т. – М., 1981. – 23л.
274989
  Морозов Леонид Леонидович Взаимодействия хиральных фрагментов и спектры состояний стереоизомерных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Морозов Леонид Леонидович ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1974. – 31с. – Бібліогр.:с.25-26
274990
   Взаимодействия частиц с ядрами при высоких энергиях. – Ташкент : Фан, 1981. – 262 с.
274991
  Козырева Н.В. Взаимодействия этнических групп в ранней истории Месопотамии // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 3 (278). – С. 3-29. – ISSN 0321-0391
274992
  Червяков А.М. Взаимодействующая релятивистская струна и ее обобщение в рамках геометрического подхода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Червяков А.М.; ОИЯИ. – Дубна, 1980. – 12л.
274993
  Бежанова Майя Михайловна Взаимодействующая система автоматизации решения задач на ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Бежанова Майя Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Секция кибернетики Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.18-22
274994
  Метлов В.Г. Взаимодействующие галактики / В.Г. Метлов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
274995
   Взаимодействующие марковские процессы в биологии. – Пущино, 1977. – 206 с.
274996
   Взаимодействующие марковские процессы и из применение в биологии. – Пущино, 1979. – 178с.
274997
   Взаимодействующие марковские процессы и из применение в биологии. – Пущино, 1986. – 132с.
274998
   Взаимодействующие марковские процессы и из применение к математическому моделированию биологических систем. – Пущино, 1982. – 153с.
274999
  Хоар Р Ч.Э. Взаимодействующие последовательные процессы / Р Ч.Э. Хоар. – Москва : Мир, 1989. – 264 с.
275000
  Коваленко Валерий Фадеевич Взаимодейстивие магнитной и электрической подсистем в железно-иттриевом гранате : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.07 / Коваленко Валерий Фадеевич; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1978. – 157л. – Бібліогр.:л.149-157
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,