Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
272001
  Гончар Б.М. "Визначення долі" доктрина // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 202. – ISBN 966-316-039-X
272002
  Сікорська Н. Визначення "розумної підозри" з огляду на рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 281-283
272003
  Мужилівський В.В. Визначення market intelligence та його роль у прийнятті стратегічних рішень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 255-259. – ISSN 2222-4459
272004
  Скрипник Н.В. Визначення Zn-вмісних нервових терміналей моховитих волокон гіпокампу із застосуванням сульфід/срібного забарвлення та техніки вібратомних зрізів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проаналізовано можливість застосування сульфід/срібної гістохімічної техніки в модифікації R.S. Sloviter для візуалізації терміналей моховитих волокон при їх незначній щільності в зонах проростання. Показано, що її застосування в комбінації з технікою ...
272005
  Данько В.П. Визначення аберацій короткофокусних лінз сенсором Шека-Хартмана / В.П. Данько, Д.В. Поданчук, С.С. Піденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 309-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Експериментально досліджено метод вимірювання аберацій короткофокусних лінз, який грунтується на використанні точкового джерела світла та сенсора Шека-Хартмана з масштабуючою оптичною системою. Проведена оцінка достовірності отриманих результатів та ...
272006
  Ціціліано Д.Д. Визначення абсолютної величини коефіціента самодифузії по границях зерен / Д.Д. Ціціліано, С.Д. Герцрікен. – Київ, 1959. – [6] c.
272007
  Кудла Н.Є. Визначення агротуристичної привабливості сільських територій // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 35-41
272008
  Грегірчак Я. Визначення адміністративного права в країнах англосаксонської системи права // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 50-52


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
272009
  Ігнатюк М. Визначення академічної доброчесності в системі оцінювання навчального процесу у вищих навчальних закладах / М. Ігнатюк, Г. Смірнова // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 37-47. – ISBN 978-617-531-243-8


  Розглядається поняття академічної доброчесності, впровадження інституційної політики в Ужгородському національному університеті й Україні та приклади порушення принципів академічної етики та прозорості. Надається опис інтегрованої інституційної ...
272010
  Імедадзе С. Визначення активності 5"-нуклеотидази тимоцитів / С. Імедадзе, А. Майданюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-53. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Визначили активність та кінетичні константи (Km, Vmax) 5"-нуклеотидазної реакції тимоцитів The kinetic parameters (Km, Vmax) and 5" - nucleotidase activity tymocytes were estimated.
272011
  Раєцька Я. Визначення активності аденілатциклази, гуанілатциклази та фосфодіестерази циклічних нуклеотидів у тканинах селезінки, тимусу, пухлини щурів до і після опромінення / Я. Раєцька, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-7. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено активності аденілатциклази, гуанілатциклази та фосфодіестерази у тканинах селезінки, тимусу, пухлини щурів за умов радіотерапії. It was studied activities of adenylatcyclase, gyanylatcyclase and cyclic nucleotide phosphodiesterase in ...
272012
  Кисельова І.К. Визначення активності ксантинооксидазної реакції тимуса щурів / І.К. Кисельова, А.В. Майданюк, С.П. Імедадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Експериментально визначено ксантиноксидазну активність тимуса щурів. Визначено кінетичні константи (Км та Vmax) даної ферментативної реакції. Xantine oxidase activity of rat thymus is studied. The kinetic parameters (Км and Vmax) of enzyme reaction ...
272013
  Сухарев С.М. Визначення алюмінію у природних водах методом електротермічної атомно-абсорбційної спектроскопії / С.М. Сухарев, О.Ю. Сухарева // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 3/4. – С. 124-131. – ISSN 1991-0290


  Запропонована та апробована методика визначення вмісту алюмінію у природних водах, методом електротермічної атомно-абсорбційної спектроскопії з використанням хімічних модифікаторів на основі ацилгідразонів піровиноградної кислоти та нітрату нікелю. ...
272014
  Ткачук О.В. Визначення альбуміну за реакцією з поліметиновими барвниками, що містять метильні та бромідні замісники / О.В. Ткачук, Ю О. Тананайко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 34
272015
  Гнатівська Г. Визначення амоніячного азоту в грунті / Г. Гнатівська, Б. Левантівська; Київська крайова сільсько-госп. дослідна станція, відділ агрохімії. – Вип. 70. – Київ, 1930. – 43 с. – У виданні також: До питання буферних властивостей грунту/Денисівський В., Меженний Я.; Про біологічне вбирання калію в грунті/ Ейдельман З.
272016
  Толстой М.І. Визначення аномальних значень наслідків Геохімічних досліджень засобами варіаційної статистики // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 6)
272017
  Продайвода Г. Визначення аномально високих пластових тисків за даними ВСП / Г. Продайвода, Т. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Розглядається метод, який дозволяє визначити зону аномально високих пластових тисків і отримати кількісну оцінку пористості та порогового тиску. Визначені термопружні властивості та їх похідні по тиску і температурі глинистих мінералів каолініту, ...
272018
  Скрипник Н.В. Визначення апоптозу в нервових клітинах гіпокампу та [бета]-клітинах острівців Лангерганса підшлункової залози мишей із застосуванням TUNEL-методу / Н.В. Скрипник, М.Е. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102-103. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Використання TUNEL-техніки для визначення апоптозу дозволяє виявити апоптозні клітини як у нервовій тканині, так і в периферійних органах при застосуванні стандартної методики заливки гістологічного матеріалу в паропласт з наступним виготовленням ...
272019
  Ястремська О.О. Визначення атрактивності туристичних компаній у міжнародному туризмі // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 124-127. – ISSN 1728-6220


  У статті розглянуть поняття атрактивності туристичних компаній як їх привабливості для споживачив, визначено фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, що зумовлюють атрактивність відносно міжнародного туризму.
272020
  Курило Є.Б. Визначення ацетазоламіду у сечі газохроматографічним методом з попередньою твердофазною мікроекстракцією / Є.Б. Курило, О.І. Федорчук, В.М. Зайцев // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 222
272021
  Куліченко С.А. Визначення ацетилсаліцилової кислоти із застосуванням водно-міцелярних середовищ поверхнево-активних речовин методом кислотно-основного титрування / С.А. Куліченко, С.О. Фесенко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-43. – (Хімія ; Вип. 37)


  Розроблено методику визначення ацетилсаліцилової кислоти методом рН-метричного титрування із застосуванням водно-міцелярних середовищ поверхнево-активних речовин. Показано можливість визначення ацетилсаліцилової кислоти у лікарських формах.
272022
  Азарова Анжеліка Олексіївна Визначення базових показників управління якістю продукції засобами кореляційно-регресійного моделювання / Азарова Анжеліка Олексіївна, Гіль Олена Вікторівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 186-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено метод визначення базових показників управління якістю продукції, що дозволяє оцінити частковий вплив кожного з параметрів і таким чином обгрунтовано та раціонально обмежити занадто широкий спектр цих показників, сформувати ...
272023
  Абрамова Л.С. Визначення балансу між параметрами дорожнього руху / Л.С. Абрамова, С.В. Капінус // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 91-97 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
272024
  Шевченко О.Л. Визначення бар"єрної стійкості водозбірних басейнів на основі статистичного аналізу ландшафтних чинників // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 82-92. – ISBN 978-966-521-148-8
272025
  Бодрик О.Г. Визначення безпечного місця для розташування промислового об"єкту зі шкідливим типом виробництва / О.Г. Бодрик, Ф.О. Хворостяний, Г.В. Осипович // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 96-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається математична модель процесу поширення забруднюючої речовини в атмосфері. Наводиться чисельний алгоритм визначення безпечного місця для розташування промислового об"єкту зі шкідливим типом виробництва.
272026
  Кашкаров О. Визначення безпосереднього, та додаткових об"єктів злочину, передбаченого ст. 354 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 64-71
272027
  Герасименко Є.С. Визначення біженців. Критерії виключення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 144-149.
272028
  Кулаковська М. Визначення Бога в молитовній комунікації (на прикладі благальних псалмів) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 122-130


  Молитва має структуру, подібну до прохання. її адресатом є Бог, його визначення є такими самими, як і інших адресатів. Вони апелюють до емоцій, вказують на зв"язок адресата й адресанта, формулюються як прохання. Різниця між молитвою і проханням полягає ...
272029
  Якимчук Н. Визначення бюджетних установ, які набувають статус розпорядника бюджетних коштів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-46. – ISSN 0132-1331
272030
  Салтикова Г.В. Визначення бюджетної норми дисконтування // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 148-151. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
272031
  Живко З.Б. Визначення бюджету на створення і утримання КСЕБП: інформаційно-аналітичний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 206-213 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
272032
  Богданов В.Р. Визначення в"язкості руйнування матеріалу на основі чисельного моделювання плоского напруженого стану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розвинуто неруйнівний метод щодо визначення границі міцності і в"язкості руйнування К із будь-яких металевих і зварних конструкцій, який базується на точних значеннях пластичних деформацій і напружень, що отримано з чисельного розв"язку задачі плоского ...
272033
   Визначення важких металів в аерозольних забрудненнях повітряного басейну над Кривим Рогом / А.В. Архаров, В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, А.В. Силаєв, Л.В. Іванченко, А.С. Горб, Л.М. Товстенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-31. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено аерозольне забруднення повітряних мас у районі Кривого Рогу на вміст марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку, срібла, кадмію та свинцю в залежності від висоти відбору проб, напрямку і сили вітру та відстані від локалізованих джерел викидів.
272034
  Дуло О.А. Визначення важкості неглекту як передумови втручання фізичного терапевта / О.А. Дуло, Ю.М. Дідо // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 72-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-7894
272035
  Потапова Н.О. Визначення вартості акцій у системі аналізу фінансового стану закритого акціонерного товариства // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – С. 97-103. – ISSN 2218-1199
272036
  Лісниченко С Визначення вартості відновлення будівель та споруд, які зазнали пошкоджень та руйнувань (укрупнений підхід) // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 275-282. – ISSN 2076-815X
272037
  Міцура О.О. Визначення вартості застави при іпотечному кредитуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто визначення вартості застави при кредитуванні.
272038
  Голова І.Г. Визначення вартості майнових прав інтелектуальної власності // Судова експертиза : науково-практичний журнал / М-во юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2014. – № 2. – С. 30-35
272039
  Ловінська Л.Г. Визначення вартості освітніх послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (255). – С. 12-26 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
272040
  Грищенко В. Визначення вартості предметів контрабанди // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.87-88
272041
  Васильченко З.М. Визначення вартості ресурсів комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 95-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
272042
  Верба Ф.О. Визначення вартості товарів для митно-тарифного регулювання : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 45-49 : Табл.
272043
  Альохін О.Д. Визначення величини внутрішнього неоднорідного поля у речовині поблизу критичної точки методом руху межі поділу фаз / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 243-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі методом руху поділу фаз визначалась висотна неоднорідність індивідуальних рідин в гравітаційному полі поблизу критичної точки (КТ) рідина-пара. Виходячи з флуктуаційної теорії фазових переходів, на підставі одержаних результатів був зроблений ...
272044
  Шмиголь И.М. Визначення величини непрямих доходів підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 144-147. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
272045
  Горбань М.Я. Визначення величини повітряного проміжку d між компонентами двокомпонентного об"єктива типу R через параметр W2, за відомими значеннями трьох перших сум Зейделя / М.Я. Горбань. – Окр.відб. з Вісника Київ. ун-ту №1, 1958. Серія фізики та хімії,
1. – 1958. – С. 41-45
272046
  Підпалий А. Визначення верлібрової форми і "монтаж та колаж" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 312-317. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
272047
  Бобух І.М. Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства / І.М. Бобух, В.О. Луцков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 68-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
272048
  Дубинець В. Визначення видів примусу до вживання наркотиків // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 91-96. – ISSN 0132-1331
272049
  Дуцяк І.З. Визначення виду зв"язку між ознаками, наявність яких виявлена шляхом опитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Описано метод визначення виду зв"язку між ознаками, наявність яких виявляють у досліджуваних людей на основі опитування. Цей метод дає змогу, не ставлячи жодних додаткових запитань опитуваним, тобто на підставі того ж емпіричного матеріалу (отриманого ...
272050
  Любжина Т.К. Визначення виду колонії жінкам, засудженим до позбавлення волі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 157-164. – ISSN 0201-7245
272051
  Воронін О. Визначення виду функціональної залежності між ефективністю виробництва і його чинниками // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 21-34 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
272052
  Волочій Б.Ю. Визначення вимог для розробки розвідувально-сигналізаційного комплексу / Б.Ю. Волочій, В.А. Онищенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 30
272053
  Примак В. Визначення вини як умови цивільно - правової відповідальності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.115-118. – ISSN 0132-1331
272054
  Колісник П.І. Визначення випаровування методом, в основі якого лежить // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 79-88 : Рис.,табл. – Бібліогр.: 7назв. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
272055
  Литвиновський Визначення випускниками військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка свого місця в системі кадрового менеджменту Збройних Сил України / Литвиновський, П.А. Савков, В.М. Гап"юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 183-192


  У статті авторами пропонуються рекомендації випускникам Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо визначення ними свого місця та кар "срного росту в системі кадрового менеджменту Збройних Сил України. В ...
272056
  Штефанич Д.А. Визначення виробничих потужностей промислових підприємств / Д.А. Штефанич. – К, 1974. – 32с.
272057
  Тартачинська Зоряна Романівна Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Тартачинська З.Р.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 18 с.
272058
  Сіньова Л.М. Визначення виховної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 104-109. – ISSN 2617-5967


  В статті досліджується сутність виховної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах в Україні, аналізується діяльність держави в сфері соціального забезпечення. Виховна функція права соціального забезпечення має бути спрямована на ...
272059
  Турило А.М. Визначення відмінностей у сутності й оцінці категорій "економічний стан підприємства" і "фінансовий стан підприємства" : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, А.В. Агапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 164-168 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
272060
  Галькевич А. Визначення відносин контролю при придбанні та об"єднанні підприємств для потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 165-171. – ISSN 1818-2682
272061
  Работягова Л. Визначення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію суб"єкта господарювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 37-44
272062
  Антипенко В. Визначення відповідальності за тероризм // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.145-149. – ISSN 0132-1331
272063
  Іванськии А.Й. Визначення відповідальності у праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 430-436. – ISSN 1563-3349
272064
  Корсунь А.О. Визначення вікового руху полюса Землі за даними астрономічних спостережень. Пріоритет О.Я. Орлова // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 2 (188). – С. 74-80. – ISSN 0233-7665
272065
  Сергатий М.О. Визначення віку кримінальної відповідальності у кримінальному праві зарубіжних країн / М.О. Сергатий, М.А. Лавренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 238-242. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
272066
  Годинський Ю.К. Визначення власних частот та форм ЗП-подібної рами // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – 55-58
272067
   Визначення вмісту водню у гідридах титану на фільтрованих нейтронних пучках / О.О. Грицай, Р.А. Друцький, О.І. Кальченко, О.І. Олійник // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 19, № 2. – C. 173-181. – ISSN 1818-331Х
272068
  Звольський С.Т. Визначення вмісту вологи і солі в грунтах методом ДІНС : випуск 23 / С.Т. Звольський, В.В. Кулик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-23 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Запропоновано нову модифікацію стаціонарних нейтронних методів для одночасних вимірювань вмісту вологи і солі в грунтах і гірських породах, які можуть застосовуватися при розв"язанні екологічних, інженерно-геологічних, гідромеліоративних та інших задач.
272069
  Постоєнко О.М. Визначення вмісту каротину у моркві, відібраній з різних екологічних регіонів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проведено аналіз вмісту каротину в моркві сорту Шантене, яка забруднена нітратами, отрутохімікатами та іншими хімічними речовинами. Показано залежність вмісту каротину в моркві від ступеня її забруднення. Отримані результати мають практичне значення в ...
272070
   Визначення вмісту нафтопродуктів і водорозчинних солей у грунті на нафтозабруднених ділянках острова Зміїний перед їх біотехнологічною обробкою / Т.В. Гудзенко, В.О. Іваниця, О.В. Волювач, Г.В. Лісютін, Н.Ю. Васильєва, Т.О. Бєляєва // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 68-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
272071
  Карпенко О. Визначення вмісту органічної речовини в гірських породах за геофізичними даними / О. Карпенко, Г. Башкіров, І. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-76. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Необхідність нарощування запасів вуглеводнів (ВВ) вимагає підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт. У той же час, певні перспективи в Україні пов"язані зі сланцевими, або ущільненими, гірськими породами, в яких, за аналогією з покладами газу ...
272072
  Жовтянський В.А. Визначення вмісту парів електродного матеріалу на периферії електричної дуги / В.А. Жовтянський, В.М. Патріюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 244-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається електрична дуга, що вільно горить в атмосферному повітрі в просторі між мідними плавкими електродами. Аналітично розв"язана система рівнянь для визначення вмісту парів електродного матеріалу на периферії електричної дуги для циліндричної ...
272073
  Трофімчук О.О. Визначення вмісту цитрату в соках та винах візуальним тест методом / О.О. Трофімчук, Н.І. Смик, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 52
272074
   Визначення внутрішніх втрат лазера з модульованою добротністю резонатора / М.У. Білий, І.В. Захарченко, В.П. Кошеленко, Б.А. Охріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-12. – (Фізика ; вип. 4)


  Запропоновано спосіб визначення величин Y0 внутрішніх витрат лазера, яка відіграє ключову роль в оптимізації енергетичних характеристик лазера з модульованою добротністю резонатора. Отримані формули дозволяють визначити Y0, знаючи величину додаткового ...
272075
  Лобода Н.С. Визначення водних ресурсів річок Псел та Ворскла з урахуванням впливу підстильної поверхні на базі моделі "клімат-стік" / Н.С. Лобода, В.В. Пилип"юк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С.48-55. – ISSN 2306-5680
272076
  Дорошенко О.О. Визначення впливу бюджетної та фіскальної політики держави на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств / О.О. Дорошенко, Ю.Ю. Ястребов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 59-61. – ISSN 2306-6792
272077
  Кристиняк М. Визначення впливу еліти на процеси державотворення сучасної України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – C. 56-62. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
272078
  Кристиняк М. Визначення впливу еліти на процеси державотворення сучасної України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 56-62. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
272079
  Тимошенко Н. Визначення впливу енергетичної стратегії України на ефективність управління підприємством / Н. Тимошенко, В. Фідря // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 5 (72). – С. 30-40. – ISSN 2409-8892
272080
  Житний П. Визначення впливу зовнішніх чинників на формування облікової політики : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 19-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
272081
  Травка М.Р. Визначення впливу історико-культурних пам"яток та інших туристичних ресурсів на оцінку рекреаційних територій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 209-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
272082
  Самойлич К.О. Визначення впливу мікроструктури на фізико-механічні властивості лесових грунтів Придніпровського регіону // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 125-132 : рис. – Бібліогр.: с.131. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
272083
  Школьник І.О. Визначення впливу операцій IPO на капіталізацію економіки України як одне з пріорітетних джерел її економічного зростання / І.О. Школьник, С.В. Червякова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 287-297 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
272084
  Дорошенко О.І. Визначення впливу реактивного навантаження електроенергетичної системи на витоки її електроенергії / О.І. Дорошенко, К.С. Гусак, О.В. Романюк // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2015. – № 20 (96). – С. 22-29. – ISSN 2221-3805
272085
  Денисенко Н.О. Визначення впливу розвитку туризму на економіку міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 5, вип. 158. – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
272086
  Желіхівська А.М. Визначення впливу сучасної кризи на інфраструктуру фондового ринку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 56-57
272087
  Чепіль Р.В. Визначення втомної довговічності елементів конструкцій з концентраторами напружень на підставі деформаційних параметрів локального руйнування : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.04 / Роман Володимирович Чепіль; НАН України; Фіз.-мех. ін-т. – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
272088
  Обухов Є.В. Визначення втрат води на випаровування з Дніпровських водосховищ за узагальненою формулою // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 136-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
272089
  Антоненко В.М. Визначення втрат податкового потенціалу України від тіньової економіки / В.М. Антоненко, Б.В. Бурлуцький // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.27-35. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
272090
  Домаскіна М.А. Визначення вхідних параметрів економіко-математичних моделей сільського господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6806
272091
  Садовник О. Визначення гендерних та соціальних особливостей української аудиторії спортивних мас-медіа шляхом аналізу спортивної реклами. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 35-39.
272092
  Бушак С.М. Визначення генетичних факторів вуглеутворення за складом неорганічної частини вугілля (на прикладі вивчення зольності вугілля нижнього карбону Західного Донбасу) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 47-53 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
272093
  Петрикін І.В. Визначення геодезичних складових при проведенні паспортизації сільськогосподарських угідь із використанням низькоорбітальних супутників : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 176-181 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
272094
  Марченко О.М. Визначення геоїда, поля сили тяжіння та топографії Чорного моря за даними супутникової альтиметрії / О.М. Марченко, О.М. Лопушанський // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 46-58 : рис., табл. – Бібліогр.: с.56. – ISSN 0130-1039
272095
  Фаяд А.Ш. Визначення гідродинамічних характеристик тілесного профілю в нестаціонарному потоці в"язкої нестисливої рідини методом граничних інтегральних рівнянь : автореф. дис. ... канд. технічн. наук. :спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Фаяд А. Ш. ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. С. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 6 назв.
272096
   Визначення гістаміну у рибі та рибопродуктах: валідація фотометричного методу / О.О. Харченко, М.П. Гуліч, О.В. Ященко, І.Є. Моісеєнко, Л.С. Любарська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (101). – С. 58-62 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
272097
  Герльовський Юрій Визначення глибин утворення вуглеводневих систем за співвідношенням ізомерів бутану // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 69-71. – Бібліогр.: с. 71. – ISSN 0869-0774
272098
  Татар М.С. Визначення глибини кризових явищ банківських установ та розробка антикризових заходів / М.С. Татар, О.М. Козловська // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 65-75. – ISSN 2221-8440
272099
  Тананайко О. Визначення глюкози з використанням глюкооксидази та каталази / О. Тананайко, Ю. Міськів, Н. Харітон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Оптимізовано умови ферментативного визначення глюкози, за допомогою глюкозооксидози з використанням в якості індикаторної реакції окиснення бромпірогаллового червоного пероксидом водню у присутності каталази. Показана можливість застосування ...
272100
  Макаренко М.В. Визначення головних чинників конкурентоспроможного розвитку регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 6-9. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
272101
  Дзержинський М.Е. Визначення госторої токсичності (LD50) нових пестицидів "нео" та "антал" у птахів / М.Е. Дзержинський, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 34-39. – ISSN 1609-0446
272102
  Дзержинський М.Е. Визначення гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "Флутрин" і "Мілакос" для птахів / М.Е. Дзержинський, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2 (68/69). – С. 29-34. – ISSN 1609-0446
272103
  Варенюк І.М. Визначення гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "Хлоцитрин" і "Квізалон" для птахів / І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2 (68/69). – С. 35-40. – ISSN 1609-0446
272104
  Черевко С.В. Визначення готовності майбутніх учителів до застосування здоров"язбережувальних технологій у професійній діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 119-124. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
272105
  Жиляков В.Я. Визначення граничного натягнення тяжей посилення цегляних будівель // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 119-122 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
272106
  Шкляр С. Визначення групи суб"єктів господарювання при правозастосуванні норм конкурентного права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 103-114. – ISSN 1026-9932
272107
  Герцрікен С.Д. Визначення густини дислокацій, що виникають під час деформування в нікелі, сріблі, алюмінії та деяких сплавах на основі срібла / С.Д. Герцрікен, М.М. Новиков, 1958. – [13] c.
272108
   Визначення давності настання смерті шляхом моніторингу посмертних змін автофлуоресценції плівок спинномозкової рідини : монографія / Бачинський В.Т., Бойчук Т.М., Гараздюк М.С. [та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2020. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-143. – ISBN 978-617-7611-67-6
272109
  Токарчук Т.В. Визначення депресивних регіонів в Україні з урахуванням європейського досвіду // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 6 пунктів
272110
  Лісовий А. Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-45. – Бібліогр.: с. 38-39, 41. – ISSN 0131-775Х


  Запропоновано методику визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів з метою ефективнішого використання бюджетних коштів, які направляються на їх фінансове вирівнювання.
272111
  Лісовий А. Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України : Питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-45 : Таб. – Бібліогр. :10 назв. – ISSN 0131-775Х
272112
  Полюхович В. Визначення державних акціонерних товариств як юридичних осіб приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 10-14. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджуються питання розмежування юридичних осіб приватного та публічного права.
272113
  Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 104-106.
272114
  Вдовиченко А. Визначення детермінантів заощаджень та споживання населення України на основі емпірічного дослідження // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 40-52. – ISSN 0131-775Х
272115
  Кравченко К. Визначення деяких складових когнітивно-пізнавальної сфери військово-службовців підрозділів десантно-штурмових військ Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 9-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Когнітивно-пізнавальна сфера особистості має принципове навантаження в плані побудови моделі світу. Серед пізнавальних процесів виділяють відчуття і сприймання, пам"ять, мислення і уяву, увагу. Науково-психологічний підхід вимагає аналітичного ...
272116
  Башлай С.В. Визначення джерел кредитного забезпечення сільського господарства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 248-252. – ISSN 2308-1988
272117
  Ряєвнєва О.В. Визначення джерел нерівномірності розвитку регіонів України на підставі розкладання індексу Тейла / О.В. Ряєвнєва, О.Ю. Бобкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 200-210 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
272118
  Дудикевич В. Визначення джерел помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави / В. Дудикевич, І. Опірський // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 7-11. – ISSN 2225-5036


  У даній статті досліджено та визначено джерела помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави. Доведено, що одним з джерел помилок контрольованих параметрів є похибки зміни значень проміжку реалізації, що ...
272119
  Мамонтова Л.В. Визначення джерел фінансування пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам / Л.В. Мамонтова, О.В. Степанова // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 364-366
272120
  Симчич М.В. Визначення джерельної бази для дослідження викладання філософії у Києво-Могилянській академії у 17-18 ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 43-48.
272121
  Гамянін В. Визначення динаміки становлення ідеологічного забезпечення китайського суспільства у I пол. XX ст. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 267-282. – ISBN 978-966-579-271-0
272122
  Ніколаєнко Т.Ю. Визначення дипольних моментів ковалентних зв"язків за допомогою CLPO-аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 105-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
272123
  Данилевський В. Визначення діаметра Сонця в Астрономічній обсерваторії Київського університету за спостереженнями сонячних затемнень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проблема визначення діаметра сонячного диска та виявлення можливих його змін була важливою в історії науки і залишається актуальною на сучасному етапі астрономічних досліджень. У статті коротко викладені історія становлення та суть методу фотометричних ...
272124
  Данилевський Василь Олексійович Визначення діаметра сонця за фотометричними спостереженнями повних сонячних затемнень : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.03.01 / Данилевський В.О.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв.
272125
  Макаренко О.В. Визначення діапазону енергії колірних стимулів однакової світлості / О.В. Макаренко, В.О. Шморгун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 395-400. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Серед сукупності різних колірних стимулів з однаковою світлотою досліджувались ті, енергії яких приймають найменші та найбільші значення. Для цих стимулів були визначені колірні характеристики при різних умовах освітлення та сприйняття кольору.
272126
   Визначення діелектричної функції надграток GaAs/GaP[нижній індекс x]As[нижній індекс 1-x] методом спектральної еліпсометрії / М.Л. Дмитрук, Т.А. Михайлик, С О. Горя, Т. Вагнер, М.О. Колесник // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 378-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Діелектрична функцій надграток (НГ) GaAs/GaP[нижній індекс x]As[нижній індекс 1-x] (x = 0.2-0.4) була визначена за допомогою спектральної еліпсометрії. Енергії критичних точок E[нижній індекс 1], E[нижній індекс 1]+[Дельта з нижнім індексом 1] для GaAs ...
272127
   Визначення довголанцюгових карбонових кислот у водно-міцелярних середовищах катіонних ПАР методом рН-метричного титрування / О.Г. Максимюк, С.А. Куліченко, С.О. Фесенко, Н.І. Третяк, В.В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Хімія ; вип. 36)


  Вивчено розчинність та протоно-донорні властивості довголанцюгових карбонових кислот жирного ряду у водно-міцелярних розчинах катіонних поверхнево-активних речовин. Показано, що такі розчини може бути засновано для кількісного вивчення помірно ...
272128
  Косяк Д.С. Визначення додаткових площ лісів та луків у басейнах річок Українського Полісся та капітальних вкладень для їх посадок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 257-261. – Бібліогр.: 9 назв
272129
  Мазур В. Визначення додаткового строку для прийняття спадщини // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 40-41
272130
  Зінько П.М. Визначення допустимих рівнів впливу антропогенних чинників на показник стану здоров"я населення / П.М. Зінько, Н.В. Березко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 197-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано алгоритм визначення допустимих рівнів впливу антропогенних чинників при умові їх ізольованої та сумісної дії на показник стану здоров"я населення. Алгоритм апробовано на реальних даних медико-екологічного дослідження.
272131
   Визначення допустимого часу проведення відновлювального ремонту складних технічних систем / М.О. Шишанов, А.М. Терещенко, О.О. Соловей, С.І. Шереметов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 108-115


  У статті проаналізовані визначення допустимого часу проведення відновлювального ремонту складних технічних систем. Отримані співвідношення дозволяють визначити вірогідність відновлювання пошкоджень, допустимий час ремонту складних технічних систем в ...
272132
  Столярчук А.В. Визначення достатності рівня золотовалютних резервів України та країн Європейського Союзу / А.В. Столярчук, С.В. Войтко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 22-26. – ISSN 2222-4459
272133
   Визначення дофаміну методом синхронної флюоресценції / О.І. Новіцька, Ю.П. Бас, Р.П. Линник, О.В. Шабликіна, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 69
272134
  Шандова Н.В. Визначення доходу при різних системах обліку на підприємстві : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 26-30 : Табл.
272135
  Берзін П.С. Визначення доходу як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С. 10-32
272136
  Марценюк Л.В. Визначення доцільності залучення інвестицій на концесійній основі на залізничному транспорті в Україні / Л.В. Марценюк, Міщенко, Н.С. Чернова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 4-11. – ISSN 2306-6806
272137
  Козак П. Визначення екваторіальних координат боліда за спостереженнями зі стаціонарною малочутливою побутовою охоронною відеокамерою / П. Козак, С. Старий


  Наведено метод визначення екваторіальних координат яскравого боліда, зареєстрованого 9 серпня 2020 р. у Києві ширококутною малочутливою побутовою охоронною відеокамерою. Через малу чутливість камери в кадрах із болідом не було жодного об’єкта ...
272138
  Козак П. Визначення екваторіальних координат боліда за спостереженнями зі стаціонарною малочутливою побутовою охоронною відеокамерою / П. Козак, С. Старий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 16-20. – (Астрономія ; вип. 2 (62)). – ISSN 1728-3817


  Наведено метод визначення екваторіальних координат яскравого боліда, зареєстрованого 9 серпня 2020 р. у Києві ширококутною малочутливою побутовою охоронною відеокамерою. Через малу чутливість камери в кадрах із болідом не було жодного об’єкта ...
272139
  Карпенко Г.Ю. Визначення екологічних ризиків та загроз в Нижньодунайському регіоні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 157-163. – ISSN 2524-003X
272140
  Щербініна С.А. Визначення економічного потенціалу ринку житлового будівництва в регіоні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 190-196. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
272141
  Дмитрієва Н.А. Визначення економічної ефективності на макро- та мікрорівні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 68-72
272142
  Мельниченко О.О. Визначення економічної сутності кризи підприємства та основних її видів // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 16-22. – ISSN 2226-8820
272143
  Заславський В.А. Визначення екстремальних параметрів економічної системи на основі моделі математичного маятника / В.А. Заславський, С.О. Кірєєв, О.А. Малиновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 187-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається відкрита економічна система. З використанням "принципу акселератора" будується модель системи, яка задовольняє рівнянню математичного маятника. Головна цінність системи полягає в тому, що основні характеристики системи представлені у ...
272144
  Стороженко Валерія Вікторівна Визначення електромагнітної сумісності великої сукупності радіоелектронних засобів в інформаційних системах радіочастотного моніторингу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Стороженко В.В.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 2001. – 20 с.
272145
  Веклич А.М. Визначення електронної концентрації в плазмі електродугового розряду / А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 428-435. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано новий підхід в реалізації спектроскопічної методики вимірювання радіального розподілу електронної концентрації в плазмі електродугового розряду. У випадку квадратичного ефекту Штарка, який є домінуючим механізмом розширення ...
272146
  Чернюк А.М. Визначення електрофізичних параметрів електролітичних заземлюючих пристроїв пересувних електроустановок в піщаних грунтах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Чернюк Артем Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
272147
  Антощак І.М. Визначення електрохімічних властивостей сталей АЕС у високотемпературних водних середовищах : Автореф. дис. ...канд.. техн. наук: 05.17.14 / Антощак Ігор Миколайович ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
272148
  Голубінка Ю.І. Визначення елементів гравітаційного поля землі комбінованим методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.24.01 -геодезія. фотограмметрія та картографія / Голубінка Ю. І. ; Мін.освіти і науки України ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр. :7 назв.
272149
  Кривцун В.І. Визначення емпіричної функції розподілу наробітку на відмову зразків інженерної техніки тривалого зберігання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 72-76
272150
   Визначення енергетичних параметрів сейсмічних подій Закарпатського прогину з урахуванням добротності земної кори / Ю.А. Андрущенко, В.І. Осадчий, О.І. Лящук, І.В. Корнієнко, М.І. Халабуда // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 218-226 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 223. – ISSN 0203-3100
272151
  Слатова О.М. Визначення енергетично оптимальних режимів роботи поршневих газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях / О.М. Слатова, Н.І. Капцова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 147-151 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
272152
   Визначення енергії активації реакції розкладання пероксиду водню нанокомпозитами каолін/нанооксид церію / А.М. Гринько, А.В. Бричка, О.М. Бакалінська, М.Т. Картель // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 146
272153
   Визначення енергії взаємодії між водою та молекулами ДНК методом випаровування / Булавін, Г.М. Вербінська, О.А. Загородня, Перепелиця, СМ, О.Г. Вареня, Т.А. Кравцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 295-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Був розвинений метод для вивчення зовнішньої гідратної оболонки ДНК за допомогою вимірювання швидкості випаровування краплин системи вода - ДНК і порівняння її з результатами для краплин чистої води. Результати показали, що швидкість випаровування ...
272154
   Визначення енергій пасток методом кривих термолюмінесценції : Фізичний практикум.. Спецпрактикум. Методична розробка для студ. фізич. факультету. – Київ, 2006. – 38с.
272155
  Васильєв А.Й. Визначення етапів управління інтелектуальним капіталом підприємства / А.Й. Васильєв, В.Г. Краля // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 35-42. – (Економічні науки)
272156
  Жукова Н.К. Визначення ефекктивності кредитної діяльності комерційних банків в Україні / Н.К. Жукова, В.В. Пересунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-45. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні методи оцінки ефективності кредитної діяльності комерційних банків в Україні. Basic methods estimation effectiveness of credit activity commercial banks in Ukraine are considered in this article.
272157
  Харченко О.В. Визначення ефективних тисків азоту при спіканні дрібнозернистих інструментальних твердих сплавів WC-Co з підвищеною зносостійкістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Харченко Олег Валентинович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
272158
  Кисленко В.І. Визначення ефективного коефіцієнта відбиття ОХФ-дзеркала / В.І. Кисленко, О.Д. Ломакін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Запропонований аналіз просторово-часових характеристик нелінійно-оптичних адаптивних процесів з використанням ефективного коефіцієнту відбиття ОХФ-дзеркала. На прикладі явища ОХФ для магнітостатичних хвиль показана можливість застосування даного ...
272159
  Сунцова О.О. Визначення ефективного рівня розподілу доходів місцевих бюджетів України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – Вип. 18 : Економічні студії. – С. 72-77.
272160
  Тихенко Р.В. Визначення ефективності аграрного землекористування: порівняльна методологія // Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-80
272161
  Данилюк Є. Визначення ефективності банківської діяльності // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 53-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
272162
  Дієсперов В. Визначення ефективності в сільськогосподарському підприємстві : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 70-78 : Табл. – ISSN 0131-775Х
272163
  Щербань О.Д. Визначення ефективності використання фінансових ресурсів // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 357-360. – ISSN 2075-4892
272164
  Денисова Т. Визначення ефективності виправного впливу на осіб, засуджених до позбавлення волі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 108-124. – ISSN 1026-9932
272165
  Монаєнко А.О. Визначення ефективності діяльності органів державної влади на місцевому рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 117-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
272166
  Литвиненко Н.П. Визначення ефективності зовнішньоторговельних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 83-84
272167
  Щукін О.І. Визначення ефективності інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 185-189. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
272168
  Чернявський Д А. Визначення ефективності організаційних форм управління в будівельному комплексі // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 34-36. – Бібліогр.: 4 назв
272169
  Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-57
272170
  Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-57 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
272171
  Коняхіна Т.В. Визначення ефективності реклами // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-83.
272172
  Довга Т.М. Визначення ефективності рециклінгу: економіко-екологічний аспект / Т.М. Довга // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 235-240 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
272173
  Худенко О.О. Визначення ефективності та допустимості обмежень в узгоджених діях щодо прав інтелектуальної власності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 187-194. – ISSN 2227-796X


  Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в національному законо-давстві підпадають під групове звільнення (виняток) від необхідності одер-жання дозволу Антимонопольного комітету України. Правова конструкція наявного групового винятку не ...
272174
  Хмельницький Є.Д. Визначення ефективності фільтрів вищих гармонік у мережі 10 Кв металургійного комбінату / Є.Д. Хмельницький, О.В. Клюєв // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 104-111. – ISSN 2519-2884
272175
  Капустін О.О. Визначення Ж. Марітеном сутності мистецтва у контесті розгляду теоретичного та практичного інтелекту // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 430-432
272176
  Гембара Т.В. Визначення з позицій теорії тріщини ресурсу залізобетонних болочних елементів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Гембара Т.В.; АНУ Фіз-механіч.ін-т. – Львов, 1993. – 21л.
272177
  Пендерецький О.В. Визначення забруднення грунтового покриву від Бурштинської ТЕС для оцінки можливості вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 62-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
272178
  Герасимюк О.В. Визначення завантаженості пунктів технічного обслуговування та ремонту автомобільних транспортних засобів при нерівномірності потоку їх відмов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 30-34


  Устатті представлені емпіричні залежності параметру потоку відмов, з використанням яких встановлена його нерівномірність протягом календарного року експлуатації автомобільних транспортних засобів, що обумовлює перевантаженість та недостатню ...
272179
  Купрієнко Д.А. Визначення загальних вимог щодо оцінювання стану прикордонної безпеки України в системах моніторингу національної та міжнародної безпеки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 166-173. – ISSN 2311-7249


  У результаті аналізу нормативно-правових актів та наукових досліджень встановлено невідповідність між сучасними вимогами щодо управління прикордонною безпекою України та можливостями чинної системи моніторингу її стану. З огляду на це актуалізовано ...
272180
  Хилько О.Л. Визначення загроз національній безпеці в українській теоретико-політичній думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу характеру, пріоритетності, сфери походження загроз національній безпеці України на основі вітчизняної нормативно-правової бази та провідних наукових досліджень. The article is devoted to the analysis of character, priority, ...
272181
  Маліцький Б.А. Визначення загроз національній безпеці України, що походять від стану науково-технологічної сфери. Ч. 1 // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 31-44. – ISSN 0374-3896
272182
   Визначення закономірностей побудови гармонійного форменого одягу провідників Укрзалізниці / Приходько-Кононенко, О.В. Колосніченко, Л.Д. Третякова, М.В. Колосніченко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 164-176. – ISSN 2415-8151
272183
  Коханенко Ю.В. Визначення залежності температурних напружень та крайових ефектів від модулів Юнга компонентів тришарової пластини / Ю.В. Коханенко, О.К. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-63. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглянуто температурні напруження та крайові ефекти в рівномірно нагрітій тришаровій пластині, яка перебуває у стані плоскої деформації. Досліджено вплив величини відношення модулів Юнга компонентів пластини на характер пружного стану.
272184
  Гаркавенко Т.О. Визначення залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в продукції птахівництва мікробіологічним методом / Т.О. Гаркавенко, І.М. Азиркіна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 60-68 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
272185
  Савицький В.В. Визначення залишкових напружень методом електронної спекл-інтерферометрії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Савицький В.В.; НАНУ; Ін-т електрозварювння ім. Є.О. Патона. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
272186
  Савлук А.П. Визначення залишкового ресурсу гідравлічного приводу робочого обладнання машин // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 156-159 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
272187
  Басенко О.В. Визначення запасів та їхньої класифікації на підприємствах текстильної промисловості : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 119-125. – Бібліогр.: 11 назв
272188
  Нусінова Я.В. Визначення запасу власного капіталу на підставі показника поточного економічного стану підприємства / Я.В. Нусінова, О.М. Жовна // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 77-82. – ISSN 2074-5354
272189
  Калиновський Б.А. Визначення засад місцевого самоврядування в умовах муніципальної реформи // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 14-18.
272190
  Покачалова А. Визначення застосовного права до забезпечувальних правочинів у міжнародному приватному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 66-72
272191
  Скобліков О.Ю. Визначення захисних властивостей металевих екранів технічних засобів від впливу сильних електричних полів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Скобліков Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
272192
  Богма О.С. Визначення заходів державного стимулювання процесів кластеризації вітчизняних підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 32-35. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
272193
  Донець О.В. Визначення земель історико-культурного призначення за Земельним кодексом України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 108-112. – ISSN 0201-7245
272194
   Визначення змін в ефективних оптичних параметрах тонких плівок золота при адсорбції органічних розчинників з насиченої пари / О.В. Ренгевич, Г.В. Бєкєтов, Ю.М. Ширшов, В.П. Щербацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 433-442. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаючи кутову залежність інтенсивності відбитого світла при збудженні поверхневого плазмонного резонансу, досліджено адсорбцію органічних розчинників на поверхню золота в атмосфері насиченого пару. Розглянуто модельні системи, що враховують можливі ...
272195
  Рибченко Л.С. Визначення змін складових радіаційного режиму сонячної радіації за 1991-2020 рр. відносно 1961-1990 рр. в Україні / Л.С. Рибченко, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (65). – С.96-104. – ISSN 2306-5680


  Наведено результати змін складових радіаційного режиму: прямої, розсіяної та сумарної сонячної радіації, альбедо підстильної поверхні, радіаційного балансу, тривалості сонячного сяйва за окремі місяці холодного та теплого періоду, рік у 1991-2020 рр. ...
272196
  Арчакова Олександра Вікторівна Визначення змінення властивостей об"єктів керування на основі множинного ідентифікаційного підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.03 / Арчакова О.В.; Харк. нац. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2001. – 20 с.
272197
  Баклашова Т.М. Визначення змісту викладання історії Української революції 1917–1921 рр. у вищій школі як фактор формування історичної пам’яті. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 25-29. – ISSN 2076-1554
272198
  Ліпатов І.І. Визначення змісту категорії "інформаційно-психологічна безпека” військовослужбовців Національної гвардії України / І.І. Ліпатов, М.О. Чепель // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 113-118. – ISSN 2078-7480
272199
  Ганова Г. Визначення змісту кваліфікуючої ознаки умисного вбивства - "вчинене групою осіб за попередньою змовою" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-68.
272200
  Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад Визначення змісту м"яких проектів на основі сервісної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
272201
  Манжул І. Визначення змісту поняття "безпека ядерно-енергетичного комплексу" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 68-71
272202
  Мельничук М. Визначення змісту поняття "державне управління" та специфіка цього виду людської діяльності в органах виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 73-76.
272203
  Стиржевська А. Визначення змісту поняття "повторність злочинів" за чинним Кримінальним кодексом України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.57-65
272204
  Жмур Ю. Визначення змісту поняття "проникнення" до житла чи іншого володіння особи за ст. 162 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 2222-5374
272205
  Буднік М.М. Визначення змісту поняття "стратегія фінансового зростання підприємства" / М.М. Буднік, Р.С. Сорочан // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 120-125. – ISSN 2226-8820
272206
  Корома Н. Визначення змісту понять "геополітика" та "політична географія" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-57. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми теоретичного визначення змісту понять "геополітика" та "політична географія", аналіз їх сучасного розуміння. Вивчено основні проблеми і тематики сучасного політико-географічного країнознавства. Розглянуто систему категорій, яка ...
272207
  Яковенко О.І. Визначення змісту понять: "професійна лексика" та "номенклатурні найменування" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 309-313. – ISBN 966-581-589-Х
272208
  Турчин-Кукаріна Визначення змісту та обсягу цивільно-процесуального оціночного поняття "розумний строк" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 294-301. – ISSN 1026-9932
272209
  Леміш К.М. Визначення змісту та принципів регіонального менеджменту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 60-63. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
272210
  Парсяк В.Н. Визначення змісту та типологія корпорацій у контексті поширення корпоративних відносин на невиробничу сферу : економіка та управління підприємствами / В.Н. Парсяк, І.М. Драгомирова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 69-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
272211
  Орлов П.А. та інш. Визначення зношування основних засобів бюджетних установ // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 41-48
272212
  Король В. Визначення зобов"язального статуту зовнішньоторгових та інвестиційних договорів у міжнародному приватному праві України і Китаю // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.64-67. – ISSN 0132-1331
272213
  Білітюк Л.А. Визначення зовнішнього змісту твору на цілісно-системному рівні і практичні наслідки такого визначення // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 83-92. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
272214
  Аністратенко Т. Визначення зовнішньополітичної стратегії та підходів США до СРСР адміністрацією Гаррі Трумена // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 4-5
272215
  Юшина С.І. Визначення зовнішньоторговельної діяльності в українському законодавстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 197-200
272216
  Захаренко О.В. Визначення зон безпечного розташування пожежно-рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій на об"єктах хімічної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 21.02.03 - цивільна оборона / Захаренко О. В. ; Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Харків, 2009. – 21с. – Бібліогр. :20 назв.
272217
  Вакульчик О. Визначення зон економічних ризиків на основі аналізу показників економічної безпеки підприємства / О. Вакульчик, Д. Дубицький // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 8 (274). – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
272218
  Крив"юк І.В. Визначення зсувної небезпеки локального рівня з використанням геофізичних методів : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Крив"юк Ігор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
272219
  Кириченко І.О. Визначення і обгрунтування фізико-географічних факторів, які впливають на ефективність здійснення маршу частин сухопутних військ / І.О. Кириченко, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 137-144


  Проводиться визначення і обгрунтування фізико-географічних факторів, які впливають на ефективність здійснення маршу частин сухопутних військ. В сучасних умовах марш вважається складовим елементом всіх видів бойових дій військ. Підрозділи ...
272220
  Анпілогов В.Є. Визначення і характеристика суб"єктів територіальної та галузевої організації управління регіоном: сучасні наукові підходи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 94-98. – ISSN 2219-5521
272221
  Пивоваров В. Визначення і шляхи кримінологічного вивчення фінансової злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.107-111. – ISSN 0132-1331
272222
  Фесенко С.О. Визначення ібупрофену методом кислотно-основного титрування у водно-міцелярних розчинах ПАР / С.О. Фесенко, С.А. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-26. – (Хімія ; Вип. 38)


  Вивчено розчинність та кислотно-основні властивості (RS)-2-(4-ізобутилфеніл)-пропіонової кислоти (ібупрофену) у водно-міцелярних розчинах поверхнево-активних речовинах (ПАР) різних типів. Запропоновано умови встановлення чистоти фармацевтичного ...
272223
  Василенко В. Визначення іміджевих маркерів цільової аудиторії як один з етапів формування іміджу закладу вищої освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 25-29. – ISSN 2076-9326
272224
  Фока М. Визначення імпліцитних смислів рубайят Омара Хайяма як наукова проблема // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 89-99. – ISBN 978-617-7442-48-5
272225
  Легка Я.І. Визначення інвестиційних ризиків українського боргового ринку цінних паперів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 262-269


  Розглянуто сутність облігацій та ризики, що їм притаманні. Визначені основні тенденції розвитку сучасного українського боргового ринку цінних паперів.
272226
  Чаплінський Р.Б. Визначення індивідуальних особливостей курців при профілактичному консультуванні як дієвий засіб вибору методу відмови від паління / Р.Б. Чаплінський, Л.В. Чаплінська // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 171-177 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
272227
  Терованесов Визначення індикатора, що характеризує глобальні процеси в освітній сфері / Терованесов, Е // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.


  Стаття присвячена проблемам підвищення якості вищої освіти шляхом урахування факторів, які впливають на її розвиток. Проведено порівняння системи вищої освіти України і розвинутих країн із академічної мобільності, міжнародного співробітництва, ...
272228
  Терованесов Визначення індикатора, що характеризує глобальні процеси в освітній сфері / Терованесов, Е // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 13-18


  Стаття присвячена проблемам підвищення якості вищої освіти шляхом урахування факторів, які впливають на її розвиток. Проведено порівняння системи вищої освіти України і розвинутих країн із академічної мобільності, міжнародного співробітництва, ...
272229
  Момот Т.В. Визначення індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки / Т.В. Момот, Х.Ю. Чжан // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 266-271. – ISSN 2222-4459
272230
  Малофєєв Т.Р. Визначення індикаторів регіональної ефективності розвитку харчової промисловості : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 111-114. – Бібліогр.: 5 назв
272231
  Кібаков О.Г. Визначення індівідуальних характеристик опору втомленості деталей машин експериментально-аналітичним методом : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.02 / Кібаков О.Г.; Одеский держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1994. – 16л.
272232
  Ємельянов В.І. Визначення індукованої хітиназної активності в суспензійній культурі клітин томатів (Lycopersicon esculentum) / В.І. Ємельянов, О. Грищенко, О.П. Дмитрієв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-36. – (Біологія ; Вип. 31)


  Розроблено новий метод індукції та визначення хітиназної активності в суспензійній культурі клітин томатів. Суть його полягає у додаванні субстрату (міченого хітину) безпосередньо до активно метаболізуючих рослинних клітин та визначенні індукованої ...
272233
  Бутко Б.О. Визначення інноваційної детермінанти у моделях циклічного розвитку економічних систем // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 6-10 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2409-1944
272234
  Лавриненко О. Визначення інноваційної траєкторії розвитку сучасного закладу освіти: ціннісно-смислові орієнтації // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 2 (71). – С. 73-81. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
272235
  Бездухов О.А. Визначення інтегрального показника складності рельєфу адміністративно-територіальних систем, як передумова здійснення еколого- геоморфологічного аналізу Чернігівської області : регінальні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 241-250 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0868-6939
272236
   Визначення інтервалів еталонного Бережанського базиса методом фотофіксації / С.С. Перій, О.І. Мороз, І.Я. Покотило, І.Ф. Гарасимчук, З.Р. Тартачинська, В.Л. Тарнавський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 93-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
272237
  Кулініч О.О. Визначення інтересів суспільно значимими як умова правомірності поширення фотографій та інших художніх творів із зображенням фізичної особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 237-240. – ISSN 2219-5521
272238
  Поперечнюк В.М. Визначення інформації та знань як категорії інтелектуалізації суспільства: теоретико-правовий аналіз // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 27-37
272239
  Чайка Я.В. Визначення інформації як об"єкта цивільних прав // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 14-17
272240
  Олішевський О.В. Визначення інформації, що містить пропаганду жорстокості: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 134-144. – ISSN 2304-4556
272241
  Олшевський О.В. Визначення інформації, що містить пропаганду насильства і жорстокості, у контексті статті 300 кримінального кодексу України // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 58-67. – ISSN 2304-4556
272242
  Артамонова Неоніла Визначення інформаційних потреб медичних фахівців як базове завдання інформаційної діяльності: теоретичні аспекти : [закінчення] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати оцінки методологічних підходів до виявлення інформаційних потреб та інформаційної поведінки медичних фахівців. Розглянуті результати соціологічного опитування користувачів.
272243
  Артамонова Неоніла Визначення інформаційних потреб медичних фахівців як базове завдання інформаційної діяльності: теоретичні аспекти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати дослідження процесів виявлення інформаційних потреб користувачів наукової сфери. Розглянуті особливості їхньої класифікації та формування для медичних користувачів.
272244
  Осадчук Р.Ю. Визначення інформаційної політики в умовах перехідних та гібридних режимів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 14-17. – ISSN 1996-5931
272245
  Жиляев І.Б. Визначення історичного часу завершення трансформації соціально-економічної системи України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 5-8 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
272246
  Прохорова Ю.В. Визначення ймовірності банкрутства за допомогою середньозваженої ціни капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 145-149.
272247
  Ромашкіна М.А. Визначення ймовірності вибуху газоповітряної суміші в газифікованій квартирі // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 157-168. – ISBN 978-966-929-203-2
272248
  Липовецька О.Б. Визначення канцерогенного ризику здоров"ю від дії хлороформу питної води за інгаляційного та нашкірного надходження до організму / О.Б. Липовецька, В.О. Прокопов, М.Ю. Антомонов // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (98). – С. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
272249
  Старовойт О. Визначення категорії "інноваційна культура" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 30-36
272250
  Коломоець О.Д. Визначення категорії "насильство" в контексті діяльності суб"єктів попередження насильства в сім"ї / О.Д. Коломоець, А.Г. Феліпов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 141-144. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
272251
  Соколовська А. Визначення категорії "податкова пільга" та його практичне значення : Фінанси. Податки. Кредит. / А. Соколовська, І. Луніна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 21-30. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0131-775Х
272252
  Аніщук Н.В. Визначення категорії гендерного насильства: загально-теоретичні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 18-21. – ISSN 1563-3349
272253
  Манчук В.В. Визначення катехоламінів іммобілізованою на силікагелі фосфорною гетерополікислотою / В.В. Манчук, Ю.П. Бас, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 163
272254
   Визначення катіонних поверхнево-активних антисептиків, дезінфікуючих речовин та консервантів флюоресцентним методом / В.О. Кловак, С.О. Лелюшок, С.А. Куліченко, О.А. Запорожець // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 20
272255
  Дідус О.В. Визначення кислотності грунтів Олевського району Житомирської області // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 104-107 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
272256
  Рожко О. Визначення кількісних критеріїв оцінки ефективності використання державних запозичень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми використання державного кредиту, пов"язані з формуванням системи показників, індикаторів і критеріїв для оцінки ефективності цього процесу. Розглядається приклад застосування інтегральної оцінки результативності ...
272257
  Горго Ю.П. Визначення кількісних характеристик латентних періодів сенсомоторної реакції при дії сигналів різної сили / Ю.П. Горго, В.Б. Богданов // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 39. – С. 35-41. – (Серія "Біологічні науки")
272258
  Корхін А.С. Визначення кількісної залежності узагальненого фактора продуктивності від обсягів фінансування наукових і науково-технічних робіт в Україні / А.С. Корхін, О.П. Антонюк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 54-65 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
272259
  Висоцький І.В. Визначення кількості постів АСКРО в санітарно-захисній зоні южно-української АЕС / І.В. Висоцький, С.В. Барбашев // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" Міненерговугілля України ; Укр. ядерне т-во ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 84-87. – ISSN 2311-8253


  "Для визначення кількості постів АСКРО з датчиками для вимірювання потужності дози ?-випромінювання в санітарно-захисній зоні (СЗЗ) атомних станцій пропонується застосувати методичний підхід, який враховує екологічні, фізико-технічні фактори та ...
272260
  Ковтун М.Т. Визначення кількості прийомів і точності приладу для вимірювання кутів на коротких відстанях // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 7-9 : схема. – Бібліогр.: 5 назв
272261
  Нізомов З. Визначення кінетичних і термодинамічних параметрів реакції в розчинах електролітів за акустичними даними / З. Нізомов, О. Шокіров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 463-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджене поглинання ультразвуку в водних та водно-сахарозних розчинах ацетату кальцію в широкому інтервалі температур та концентрації сахарози. Запропонована методика визначення кінетичних та термодинамічних параметрів реакції в розчинах електролітів ...
272262
  Імедадзе С.П. Визначення кінетичних параметрів 5"-нуклеотидазної реакції тимуса щурів / С.П. Імедадзе, А.В. Майданюк, І.К. Кисельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-52. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Визначено кінетичні показники (Km, Vmax) 5"-нуклеотидази гомогенату тимусу щурів . The kinetic parameters (Km, Vmax) of 5"-nucleotidasei of rat thymus homogenate are estimated.
272263
  Оленчук М.В. Визначення кінетичних параметрів реакційних центрів пурпурових бактерій виду Rh. sphaeroides / М.В. Оленчук, М.А. Заболотний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 531-537. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом оптичної спектроскопії спостерігались процеси фотозбудження і релаксації електрона у системі реакційних центрів фотосинтетичних бактерій виду Rhodobacter sphaeroides (РЦ). Стани фотозбудження та релаксації РЦ визначають переходи електрона між: ...
272264
  Голубєва М.О. Визначення ключових компетентностей майбутніх учителів: європейський досвід / М.О. Голубєва, І.В. П"янковська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
272265
   Визначення коефіцієнта дифузії методом дослідження випаровування краплин / Д.М. Шевченко, Д.А. Гаврюшенко, О.В. Коробко, А.В. Британ, Г.М. Вербінська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 27-28
272266
  Курганський В.М. Визначення коефіцієнта нафтонасичення низькоомних пластів-колекторів за нейтронними характеристиками середовища на прикладі Дніпровсько-Донецької западини / В.М. Курганський, К.О. Ручко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
272267
   Визначення коефіцієнтів жорсткості для колективних ступенів вільності біологічних молекул / Т.Ю. Ніколаєнко, І.С. Войтешенко, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 279-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано методику кількісного опису конформаційної гнучкості молекул за допомогою релаксованих коефіцієнтів жорсткості. За результатами квантово-механчіних розрахунків визначено величини релаксованих коефіцієнтів жорсткості для торсійних кутів ...
272268
  Поліщук Ю.В. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень тріщин в циліндричному тілі методом граничних елементів // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 21
272269
  Удалов С.П. Визначення коефіцієнтів концентрації та інтенсивності напружень з використанням явища рефракції світла / С.П. Удалов, Ю.А. Хомич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 459-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Спираючись на попередні роботи де була викладена теорія градієнтної фотопружності заснована на явищі рефракції і побудована на базі взаємозв"язку тензора діелектричної проникності і тензора напружень, показано можливість визначення коефіцієнтів ...
272270
  Мудрак Н.В. Визначення коефіцієнтів методу декодування за похилими дискретами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Виведено зручні формули для обчислення значень коефіцієнтів методу декодування за похилими дискретами.
272271
   Визначення коефіцієнту вологопереносу пісків in-situ на основі аналізу динаміки вмісту вологи в грунтовому профілі після дощів / В. Саприкін, Д. Бугай, О. Скальський, Ван Меєр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-46. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол.-мінералог. наук, доц. О.Є. Кошляковим) Описана методика визначення коефіцієнту вологопереносу піщаного ґрунту in-situ на основі аналізу автоматизованих спостережень за вмістом вологи в ґрунтовому ...
272272
  Примак В. Визначення кола умов та юридико-фактичноі підстави відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 56-64.
272273
  Стадник Л.Л. Визначення колективних ефективних та еквівалентних доз і радіаційних ризиків населення України за рахунок рентгенодіагностичних досліджень / Л.Л. Стадник, О.В. Носик // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 4-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
272274
  Коротков П.А. Визначення кольору й кольоростійкості полімерних матеріалів / П.А. Коротков, С.В. Мороз, А.І. Писанський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-54. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Спектрофотометричним методом визначені координати кольору X, Y, Z, і колірності x, y та кольоровідміна зразків, виготовлених з акрилової пластмаси "Сінма-М" і композита подвійного твердіння "Ортокром Супер" та різний час витриманих у барвниках - чаю та ...
272275
  Шруб І. Визначення компетенції адміністративних судів у законодавсті України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-52.
272276
  Вдовиченко О. Визначення компетенції Європейського Союзу за Лісабонським договором // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 106-110
272277
   Визначення комплексного критерію забезпечення національної безпеки України / С.В. Лєнков, І.В. Пампуха, А.М. Іващенко, І.М. Плосконос // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 152-157


  У статті запропоновано методологію визначення кількісних оцінок і комплексного] критерію, які визначають рівень національної безпеки. Визначення кііькісних оцінок для розрахунків показників та алгоритм формування комплексного критерію дозволять ...
272278
  Майданюк А.В. Визначення компонентів аденінового ряду методом денситометрії хроматограм в ультрафіолетовому світлі / А.В. Майданюк, С.П. Імедадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 12-13. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано хроматографічний метод розділення компонентів аденінового ряду в 60% пропанолі та їхнього кількісного визначення методом прямого денситометрування в ультрафіолетовому світлі силуфолових пластин UV-254. The chromatographic method of ...
272279
  Бондаренко О.М. Визначення конкурентних переваг ЗВО в умовах глобалізації / О.М. Бондаренко, Д.О. Мараренко, Д.Ю. Кобзар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 86-91. – ISSN 2222-4459
272280
  Галиць О.В. Визначення конкурентоспроможності банку та стратегії її підвищення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 216-221. – ISSN 1562-0905
272281
  Бєлова Т.Г. Визначення конкурентоспроможності підприємства за показниками маркетингової діяльності / Т.Г. Бєлова, А.О. Крижко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 112-115


  Обгрутовано фактори, які слід враховувати при оцінці конкурентоспроможності підприємства за пропонованими методичними підходами.
272282
  Філіп"єв А.О. Визначення конституційності іноземного права в процесі його застосування українськими судами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 188-192.
272283
  Іванчук В.Г. Визначення контурів водневих ліній в спектрах полярних сяйв / В.Г. Іванчук, 1960. – С. 114-116
272284
  Булавін Л.А. Визначення концентрації комплексних молекул у полімерних комплексах. Ч. 2 / Л.А. Булавін, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра // Тез. доп. І Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем". Львів, 1993
272285
  Бункевич О. Визначення концентрацій елементів-домішок у мікрокристалах акцесорних мінералів методом рентгено-флуоресцентного аналізу з метою дослідження петролого-геохімічної, енергетичної та металогенічної... / О. Бункевич, О. Андреєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто новий перспективний метод визначення концентрацій елементів-домішок у мікрокристалах акцесорних мінералів - XRF-MP/SG (single grain milliprobe X-ray fluorescence analysis). Метод зіставлений із сучасними локальними методами (ЕМР, РМР, ...
272286
  Гаврюшенко Д.А. Визначення концентраційної залежності хімічних потенціалів бінарного розчину методом одношарової адсорбції / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 279-281. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод визначення залежності коефіцієнтів активності бінарного розчину шляхом вимірювання концентраційної залежності коефіцієнту адсорбції. Метод дозволяє визначити тип розчину, а також значення величини Е0 + Мо(р,Т) [подано формулу] для ...
272287
  Чорнодон М. Визначення концепту "жінка" на сторінках сучасної періодики для жінок в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 154-158


  У статті подано тлумачення поняття "жінка" на сторінках сучасних жіночих видань. В статье подано понятие "женщина" на страницах современных женских изданий. Article submitted the concept of "woman" in the pages of contemporary women"s magazines.
272288
  Реут В.І. Визначення концепції законопроекту в практиці законодавчої діяльності Республіки Білорусь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 130-139. – ISBN 966-435-028-1
272289
   Визначення координат точкового джерела радіовипромінювання по кривизні його хвильового фронту / Б.О. Карпенко, Г.Л. Авдєєнко, В.І. Федоров, Є.А. Якорнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 74-79. – Бібліогр.: С. 79 (12 назв.). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологію визначення координат точкового джерела радіовипромінювання (ДРВ) по кривизні фронту його електромагнітної хвилі (ЕМХ) на основі нового інформаційного параметра подвійної різниці (різниці різниць) фаз між трьома елементами ...
272290
  Грицюк Т.Ю. Визначення короткоперіодичних зміщень напірного трубопроводу Теребле-Ріцької ГЕС : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-18 : Табл., мал. – Бібліогр.: 3 назви
272291
  Олтаржевський Д.О. Визначення корпоративного медіа в контексті сучасного інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 165-169


  У статті проведено комплексне дослідження визначень корпоративних медіа як особливого різновиду ЗМІ, інструменту впливу на громадську думку, а також соціокультурного феномена в новітньому інформаційному просторі. A total research of definitions of ...
272292
   Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики : монографія : до 90-річчя навчального закладу / Лисенко В.В. [та ін.] ; Держ. податк. адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : Алерта, 2010. – 224 с. + Додатки: с. 214-222. – ISBN 978-617-566-060-7
272293
   Визначення кофеїну в безалкогольних напоях методом оберненофазової високоефективної рідинної хроматографії / В. Халаф, В. Зайцев, В. Левчик, О. Галицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-42. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив складу водно-ацетонітрильного елюенту, його кислотності та швидкості потоку рухомої фази на розділення компонентів безалкогольних напоїв методом оберненофазової високоефективної рідинної хроматографії. В оптимальних умовах розділення, при ...
272294
  Орловська Н. Визначення кримінально-правових санкцій: актуальні питання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 372-377. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті висвітлено авторський підхід до питання визначення римінально-правових санкцій в контексті категорії "стимулювання" та, відповідно, їхнього (санкцій) опосередкування в кримінальному законі. Запропоновано розглядати кримінально-правове ...
272295
  Піхота А. Визначення критеріїв ефективності виборчих систем // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 397-398
272296
  Мітцель О. Визначення критеріїв переважного права на залишення на роботі при скороченні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 111-117
272297
  Андрєєва О. Визначення критеріїв та оцінка археолого-палеонтологічних пам"яток на прикладі Добранічівської стоянки / О. Андрєєва, Д. Андрєєв // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 327-330. – ISBN 978-966-02-6827-2
272298
  Загорулько О.М. Визначення критеріїв та показників ефективності функціонування космічних апаратів спостереження Землі // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 94-98. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2524-0102
272299
   Визначення критичних розмірів несуцільностей в теплообмінних трубах парогенераторів АЕС з ВВЕР для обгрунтування критерію глушіння труб / Н.В. Сахно, О.Г. Куценко, О.М. Харитонов, І.М. Каденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 85-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті побудований чисельно-аналітичний розв"язок задачі термопружності, пов"язаної з визначенням напружено-деформованого стану стінок теплообмінної трубки (ТОТ) парогенераторів (ПГ), зумовленого спільною дією тисків першого і другого контуру та ...
272300
  Гнатюк С.О. Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захист: аналіз підходів / С.О. Гнатюк, М.О. Рябий, В.М. Лядовська // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 4 (110). – С. 3-7
272301
  Бойко А. Визначення латентних факторів впливу на податковий та інвестиційний канали нелегального виведення капіталу в Україні / А. Бойко, В. Боженко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 353-360. – ISSN 2411-5215
272302
  Гладка В.А. Визначення лексико-граматичних розрядів питальних та відносних займенників французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 95-101. – ISBN 978-966-171-092-3
272303
  Волошин І. Визначення лімітів у операціях кредитування за допомогою коефіцієнтного аналізу і повної моделі випадково функцінуючого банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 36-41 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
272304
  Альохін О.Д. Визначення лінії екстремумів часів релаксації неоднорідної рідини в гравітаційному полі / О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 378-382. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі в рамках параметричного рівняння стану речовини поблизу критичної точки розраховані параметри цього рівняння, що відповідають лінії екстремумів часів релаксації неоднорідної рідини в гравітаційному полі. Показано, що вздовж цієї лінії ...
272305
  Курганський В.М. Визначення літотипу теригенних порід нижнього карбону за характером зв"язку Рп = F(Кп) на прикладі Лохвицької структурно-тектонічної зони ДДЗ / В.М. Курганський, В.В. Рябуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 106-109. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Проведені детальні петрофізичні дослідження нижньокам"яновугільних порід-колекторів Лохвицької структурно-тектонічної зони (Дніпрово-Донецька западина, Україна). Показано можливість визначення літотипу порід за харак-тером зв"язку Рп = f(Кп) The ...
272306
  Шашурін І.П. Визначення локальності вимірів параметрів матеріальних середовищ за допомогою кільцевої апертурної антени / І.П. Шашурін, К.Г. Філоненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 294-307. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Виміри коефіцієнту відбиття від відкритого кінця коаксіальної лінії являють собою простий і неруйнуючий метод для визначення діелектричних властивостей матеріалів, плазми, а також біологічних об"єктів. Розглядається кільцева апертурна антена, створена ...
272307
  Молочко О. Визначення магнітного поля різними методами на рівні фотосфери протягом сонячного спалаху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведено результати визначення напруженості магнітного поля у фотосферній частині спалаху 18 липня 2000 року через 9 хвилин після максимальної фази спалаху. На основі методу аналізу бісекторів I [плюс-мінус] V профілів Стокса знайдено, що в ...
272308
  Андрієць О.С. Визначення магнітного поля та термодинамічних параметрів спалахової фотосфери методом інверсії // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 38-39
272309
  Іванов В.Ф. Визначення масової комунікації // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 39-50.


  Аналізуються різні підходи до поняття "Масова комунікація". Different approaches to the concept of "Mass communication" are analysed.
272310
  Троян Д.М. Визначення меж епістеми в праці М. Фуко "Слова та речі" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 105-105
272311
  Горбась Д.С. Визначення меж здійснення суб"єктивного цивільного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 111-118
272312
  Іщук С.І. Визначення меж Київської господарської агломерації / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 30-37. – Бібліогр.: 20 назв. – ISBN 966-95774-3-8
272313
  Гобова Є.В. Визначення меж складних речень у сучасній китайській мові // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 7-15. – ISSN 1682-671Х
272314
  Домінік А.М. Визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій на основі методів математичного моделювання теплових процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Домінік Андрій Михайлович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
272315
  Волнянська О.В. Визначення меламіну та продуктів його деструкції в субстанції та молочних продуктах електрохімічними методами / О.В. Волнянська, О.В. Лабяк, В.І. Ткач // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 38-47. – ISSN 1991-0290


  Вивчена взаємодія органічного катіона меламіну з гетерополіаніонами структури Кеггіна РМо12О40 3– методами УФ-, ІЧ-спектроскопії та амперометричного титрування. Досліджено фізико-хімічними методами (УФ-, ІЧ-спектроскопія) характер зв’язку ОК-ГПА у ...
272316
  Шведюк О.В. Визначення мережевої структури як сучасної форми координації економічної діяльності : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 22-29 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
272317
  Мойсейченко С.В. Визначення меркурію (ІІ) у вигляді іонного асоціату / С.В. Мойсейченко, А.Б. Вишнікін // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 26
272318
  Цина А. Визначення мети і змисту контрольних заходів за самостійною роботою студентів при вивченні вузівських дисциплін / А. Цина. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4. – С.69-74. – (Педагогічні науки)
272319
   Визначення мети Стратегії оборонної політики України, її місця у системі нормативних документів щодо національної безпеки держави // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграціїї / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 27 : Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. – С. 8-9. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
272320
  Будько О.В. Визначення мети та завдань бухгалтерського обліку в системі управління, орієнтованого на сталий розвиток підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 8-15. – ISSN 1993-0259
272321
  Манжул І.В. Визначення методів пізнання в науковій літературі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 11
272322
  Сидоренко М.Г. Визначення методу ретроспективних розрахунків під час переходу від Загального класифікатора галузей народного господарства до Класифікації видів економічної діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 83-86. – Бібліогр.: 7 назв
272323
   Визначення механізмів вогнищ землетрусів Карпатського регіону / Д.В. Малицький, О.Д. Грицай, О.О. Муйла, О.І. Кутнів, Е.М. Козловський // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 118-135 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 133-135. – ISSN 0203-3100
272324
   Визначення механізму вогнища землетрусу в районі Альберти, Канада ([fi]=58.16°N, [lamtha]=-115.25°E, Mw=3.98) / Д. Малицький, О. Грицай, О. Обідіна, А. Павлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-35. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Метою даної роботи є визначення механізму вогнища землетрусу, що відбувся в провінції Альберта (Канада) за допомогою графічного методу, а також уточнення глибини залягання вогнища методом кореляційного аналізу реальних та синтетичних сейсмограм. Для ...
272325
  Кравчук Р.В. Визначення механічних характеристик конструкційних сталей непрямими методами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Кравчук Роман Васильович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
272326
  Лисенко Л.С. Визначення мирової угоди на стадії виконання рішення суду у цивільних справах // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 237-248. – ISBN 978-966-437-277-7
272327
  Шинкаренко І.В. Визначення митної вартості з урахуванням платежів роялті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 303-310
272328
  Іленко Є.Ю. Визначення міжремонтного ресурсу авіаційних двигунів у процесі імпортозаміщення комплектуючих виробів / Є.Ю. Іленко, М.Б. Сушак, П.М. Стешенко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 19-26. – ISSN 1997-9568


  "У статті представлено результати аналізу існуючих підходів щодо визначення ресурсу авіаційних двигунів, на які під час відновлення мають встановлюватись комплектувальні вироби, виготовлення яких освоєно вітчизняними підприємствами. рішення даної ...
272329
  Паустовська А.С. Визначення мікрокількостей флуориду, оксалату і тартрату молекулярно спектрометричними і тест-методами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Паустовська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 184-208
272330
  Паустовська А.С. Визначення мікрокількостей флуориду, оксалату і тартрату молекулярно спектрометричними і тест-методами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Паустовська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
272331
  Безбородько М.І. Визначення мінералів під мікроскопом : посібник для студентів вишів, науковців та інженерів відповідного фаху / М.І. Безбородько. – Київ : Радянська школа, 1937. – 384 с.
272332
  Біломістна І.І. Визначення мінімального рівня фінансової безпеки підприємства / І.І. Біломістна, Л.В. Адаховська // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 61-58. – ISSN 2308-1988
272333
  Гнатієнко Г.М. Визначення міри схожості експертних розподілів об"єктів за належністю до кластерів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 220-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються міри схожості розподілів об"єктів за належністю до кластерів, здійснених експертами. Досліджуються властивості введених мір.
272334
  Гнатієнко Г.М. Визначення міри схожості інтересів фінансових посередників за результатами сертифікатного аукціону / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядається ситуація, коли кілька фінансових посередників беруть участь в сертифікатному аукціоні і вклали приватизаційні кошти в однакові підприємства, тобто їх інтереси перетнулися. Формалізується поняття інтересу ( зацікавленості) фінансового ...
272335
  Канівець І. Визначення місткості вбірного комплексу та увібраних основ у карбонатних грунтах. / І. Канівець. – Київ, 1931. – 105с.
272336
  Липовцева К.Д. Визначення місткості та функціонально-планувальних особливостей будівель соіально-реабілітаційних центрів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 306-312 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
272337
  Яковець І.С. Визначення місця відбування покарання у виді позбавлення волі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 172-176. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
272338
  Берзін П. Визначення місця вчинення порушення права на знак для товарів і послуг. фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-45
272339
   Визначення місця і ролі національної єдності у стратегії національної безпеки України, програмах політичних партій і передвиборчому процесі 2007 року / С.П. Герасимчук, А.Б. Качинський, Д.І. Остапчук, Л.М. Шипілова; Ін-т проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України; за заг. ред. В.П. Горбуліна. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 64с. – ISBN 978-966-96927-2-6
272340
  Піцик М.А. Визначення місця інвестування в системі забезпечення економічної безпеки регіонів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 61-70. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Здійснено аналіз ключових категорій, споріднених з категорією "інвестиція": інвестування, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес. Акцентовано увагу на певних особливостях щодо їх ототожнення. Розглянуто сутність поняття "економічна безпека" на ...
272341
  Корнаш І. Визначення місця інституту прокуратури серед гілок державної влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 36-44.
272342
  Серебряник О.О. Визначення місця інформації про особу в системі об"єктів цивільних прав // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 132-136. – ISSN 1727-1584
272343
  Кривецький О. Визначення місця інформаційної аналітики в структурі бібліотечної діяльності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 129-136. – ISSN 2224-9516
272344
  Міненкова Н.О. Визначення місця проживання дитини, батьки якої проживають окремо // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 40-47.
272345
  Сутиріна С. Визначення місця стратегічного потенціалу в управлінні підприємством // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-47. – ISSN 1810-3944
272346
  Бондаренко Т.С. Визначення місця терміну "моніторинг" у термінологічній системі педагогіки на основі побудови родо-видової мережі // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 5-15. – ISSN 2074-8922


  "У статті в межах термінологічного аналізу вирішується проблема семантичних відносин терміну «моніторинг» у термінологічній системі педагогіки. Ця проблема вирішується шляхом побудови родо-видової мережі понять, у якій відображені тільки найближчі ...
272347
  Горова К.О. Визначення місця України на світовому ринку аутсорсингу // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 83-91. – ISSN 2226-8820
272348
  Четверіков Б.В. Визначення місць масових поховань часів Другої світової війни за допомогою ГІС-технологій / Б.В. Четверіков, М.Т. Процик // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 104-111 : рис. – Бібліогр.: с.109. – ISSN 0130-1039
272349
  Мельничук О. Визначення міського правового простору та правового статус городян // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 155-158. – ISSN 2310-9769


  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічний простір як об"єкт правового регулювання" (30 вересня 2016 року).
272350
  Запорожець Л.М. Визначення мовлення в сучасному мовознавстві. Співвідношення мови й мовлення / Л.М. Запорожець, І.Р. Корольов // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 102-105. – ISBN 978-966-439-983-5
272351
  Шашина М.В. Визначення модернізаційного потенціалу регіонального простору на основі динамічних показників доданої вартості за видами економічної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 98-102 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
272352
  М"якухін Ю.В. Визначення можливих небезпек та обгрунтування моделей імовірних виконавців погроз на військових об"єктах у системах фізичного захисту // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 16-19 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
272353
  Радченко Д.І. Визначення можливостей використання різних джерел фінансових ресурсів вітчизняних підприємств для здійснення реальних інвестицій // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 125-127
272354
  Бражко О.В. Визначення можливостей управління кредитними ризиками вітчизняних комерційних банків / О.В. Бражко, С.В. Ясько // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 29-32. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
272355
  Аліменко О. Визначення моменту закінчення злочину за окремими постановами Пленуму Верховного Суду України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 394-396. – ISBN 978-617-7069-14-9
272356
  Яремова І.В. Визначення моменту набуття права власності за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яремова Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 арк. – Додатки: арк. 221-222. – Бібліогр.: арк. 200-220
272357
  Яремова І.В. Визначення моменту набуття права власності за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яремова Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
272358
  Сидоренко О.Ю. Визначення морського судна в міжнародному морському праві: аналіз стану справ та проблематики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 161-164. – Бібліогр. в кінці ст.


  Оскільки визначення судна є першочерговим, базовим для встановлення сфери застосування правових норм національного та міжнародного морського права, а також вирішення таких важливих питань, як дія юрисдикції держави у відкритому морі, організація ...
272359
  Кононюк В. Визначення морфометричних параметрів Повчанської височини засобами ГІС / В. Кононюк, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 23-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
272360
  Бандурка І.О. Визначення мотиву у злочинах проти дітей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 8-15. – ISSN 1999-5717
272361
  Біда М. Визначення мультиплікатора зовнішньої торгівлі для країн Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 239-247. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
272362
  Савченко В. Визначення на мікрорівні загальної потреби у фахівцях з вищою освітою за спеціальностями на основі балансових рахунків // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.23-29
272363
  Варенюк І.М. Визначення на птахах гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "БарКот-5" та "Віспар" / І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський // Сучасні проблеми токсикології : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1/2 (60/61). – С. 54-58. – ISSN 1609-0446
272364
  Кігель В.Р. Визначення найкращого варіанта інвестування в умовах ризику : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 85-89 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
272365
  Красицька Л. Визначення належного відповідача у справах про оспорювання батьківства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 153-156.
272366
  Цибульник В.О. Визначення напружено-деформованого стану конічних оболонок змінної в двох координатних напрямках товщини під дією локального поверхневого навантаження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано розв"язок класу задач про напружено-деформований стан конічних оболонок змінної в двох координатних напрямках товщини під дією локального поверхневого навантаження на основі застосування дискретних рядів Фур"є. Ключові слова: конічні ...
272367
  Прусов Д.Е. Визначення напружено-деформованого стану конструкцій полегшених аеродромних покриттів на слабких основах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 71-76
272368
  Мольченко Л.В. Визначення напруженого стану тороїдальної оболонки під дією нестаціонарного магнітного поля в нелінійній постановці / Л.В. Мольченко, І.І. Лоос // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті пропонується методика чисельного розв"язання двовимірної крайової задачі магнітопружності для тороїдальної оболонки під дією механічних та магнітних сил. Ключові слова: оболонка, магнітне поле, магнітопружність. The present paper ...
272369
  Таран-Лала Визначення напрямів взаємодії національної економіки та споживчої кооперації як соціально-економічної системи // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 69-72. – ISBN 978-617-645-234-8
272370
  Куряч Н.В. Визначення напрямів досягнення світового рівня пенсійного забезпечення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 37-39
272371
  Шевченко В.С. Визначення напрямків вдосконалення діяльності сучасних промислових підприємств // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 33-38. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
272372
  Лук"янихіна О.А. Визначення напрямків розвитку альтернативної енергетики у контексті виробництва біопалива / О.А. Лук"янихіна, І.А. Вакуленко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 27-34. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
272373
  Жолос А.О. Визначення напрямку операцій на ринку цінних паперів за допомогою нейронних мереж і генетичних алгоритмів / А.О. Жолос, І.К. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-21. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Описано застосування методів штучних нейронних мереж і генетичних алгоритмів для розв"язання прикладних економічних задач. На основі комбінації цих методів, розроблено програму, за допомогою якої визначається найбільш раціональне рішення щодо купівлі ...
272374
  Щербак І. Визначення напряму вдосконалення порядку притягнення особи як обвинуваченого // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 122-126
272375
  Захаров В.П. Визначення находження речовин електродів у розрядний проміжок методом аномальної дисперсії / В.П. Захаров. – Київ, 1960. – 60с.
272376
  Соскін О.І. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 47-56. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
272377
  Кетько М.О. Визначення неінформативних ділянок ЕКГ / М.О. Кетько, П.А. Коротков, О.Л. Луговик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 343-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено короткий опис алгоритмів визначення неінформативних ділянок ЕКГ. Вказано результати застосування алгоритму.
272378
  Лисенко С.В. Визначення нектаропродуктивності Erica camea L., у культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Вперше в умовах Києва визначено нектаропродуктивність інтродукованого виду Erica carnea L. First under the conditions of Kyiv a nectaroproductivity of the introduced species Erica carnea L. has been determinated.
272379
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
272380
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
272381
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
272382
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
272383
  Марченко О.В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – ISSN 1993-6788
272384
  Боровик Н.А. Визначення необхідних обсягів фінансування для дорожнього господарства України : фінансова політика й економічне регулювання / Н.А. Боровик, Н.М. Гаєвська // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
272385
  Суконько С.М. Визначення необхідної кількості засобів зв"язку для забезпечення стійкого управління групами оперативного шикування під час припинення масових заворушень / С.М. Суконько, О.Ю. Луньов, І.О. Попов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (83). – C. 120-127. – ISSN 2078-7480
272386
  Белінська Я.В. Визначення необхідної міри гнучкості валютного курсу для підтримання збалансованості економічних процесів у країні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 61-66.
272387
  Борець Л. Визначення непрямих податків та їх характеристика у податковому праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 99-105. – ISSN 1026-9932
272388
   Визначення нітровмісних органічних речовин методом високоефективної рідинної хроматографії / О.М. Іванова, В.А. Халаф, Н.А. Гонта, В.М. Зайцев // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 150
272389
  Катушков В.О. Визначення номенклатури топографічних планів державного масштабного ряду / В.О. Катушков, О.С. Гончаренко, В.М. Гладілін // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 171-173. – ISSN 1607-2855
272390
  Грабовець Наталія Визначення об"єкта державної реєстрації земельних ділянок // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 88-92.
272391
  Жмур Ю. Визначення об"єкта злочину за ст. 162 Кримінального Кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 124-127
272392
  Щупаківський Р. Визначення об"єкта і предмета незаконного заволодіння чужим транспортним засобом // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.101-102. – ISSN 0132-1331
272393
  Костенгко О. Визначення об"єкта обкладання фіксованим сільськогосподарським податком // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 68-72. – ISSN 0132-1331
272394
  Гура Н. Визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток за Податковим кодексом України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-26
272395
  Бондар М.І. Визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток із урахуванням різниць / М.І. Бондар, В.В. Бабіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 48-56. – ISSN 2305-7645
272396
  Проданчук М. Визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за правилами бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
272397
  Хурчак А.Е. Визначення об"єктів для дослідження амбівалентних атитюдів студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
272398
  Міщук Г.Ю. Визначення обсягів тіньових прибутків суб"єктів підприємництва : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.60-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
272399
  Колісник В. Визначення обсягу прав людини у контексті юридичних позицій Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 98-102. – ISSN 2310-6158
272400
  Захаров Д.О. Визначення обсягу судового слідства та меж судового розгляду судом апеляційної інстанції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 182-187. – (0). – ISSN 2078-9165
272401
  Іващенко І.М. Визначення ознак зменшення корисності необоротних активів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 313-317. – ISSN 2309-1533
272402
  Фединяк Г.С. Визначення ознак і поняття транснаціональних корпорацій вченими у міжнародному праві та міжнародному приватному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 586-590. – ISSN 1563-3349
272403
  Кузнецова Л.О. Визначення ознак об"єктивної сторони хуліганства за кримінальнимзаконодавством окремих зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 292-295. – (Право. Економіка. Управління)
272404
  Вереша Р.В. Визначення ознак суб"єктивної сторони складу злочину в Особливій частині КК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 53-61. – ISSN 2310-9769
272405
  Коржанський М. Визначення окремих понять у Кримінальному кодексі України. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.83-88. – ISSN 0132-1331
272406
  Гришин С.П. Визначення олсновних аналітичних зележностей функцій безпеки систем енергетики для підсистем запобігання безпеки, захисту об"єктів енергетики та ліквідації техногенних наслідків // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 159-165


  У статті визначено новий аналітичний вигляд залежностей відвернених збитків (ефекту) від витрат на відповідні заходи для основних функцій безпеки систем енергетики. Дані залежності є основними при вирішенні задач оптимального розподілу ресурсів в ...
272407
  Угляренко О.М. Визначення оподатковуваного прибутку та його вплив на формування фінансових ресурсів підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 94-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
272408
  Шумило О.М. Визначення опору втомі і забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантажування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.02 / Шумило О.М.; Одеський націон. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 22 назв.
272409
  Петрик О. Визначення оптимальнго рівня інфляції для України / О. Петрик, С. Ніколайчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 10-21.
272410
  Івановський О.А. Визначення оптимальних навантажень на вузли механізмів за допомогою технологій цифрового прототипу // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 9-15. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
272411
  Глебена М.І. Визначення оптимальних параметрів моделей доступу до інформації у файлах баз даних / М.І. Глебена, В.Ф. Глебена, О.М. Попельський // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 61-66. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (32)). – ISSN 2616-7700
272412
   Визначення оптимальних режимів діяльності організму людини при різних функціональних станах за показниками основних властивостей нервової та вісцеральних систем : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 133с. : 22рис., 14таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 139 дж.


  Об"єкт дослідження: організм людини. Мета роботи: вивчити періодичні зміни в функціонуванні нервової та основних фізіологічних систем організму людини, що виникають як наслідок внутрішніх чи зовнішніх змін з метою розробки засобів уникнення шкідливих ...
272413
  Савченко А.І. Визначення оптимальних характеристик керування коливаннями пружної балки // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 22
272414
  Черняк О. Визначення оптимально ефективного валютного курсу для зовнішньоторговельної діяльності : пошуки науковців / О. Черняк, А. Ставицький // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 51-53 : Табл.
272415
   Визначення оптимального напрямку ведення гірничих робіт при видобуванні блоків з природного каменю / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, Р.В. Соболевський, О.В. Камських, І.В. Павлюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 150-163. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
272416
  Колобродов В.Г. Визначення оптимального нормованого радіуса розсіювання об"єктива тепловізора / В.Г. Колобродов, Є.Г. Балінський, Б.Ю. Пінчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 101-108. – (Серія "Приладобудування" ; вип. 49 (1)). – ISSN 0201-744Х


  Дана стаття присвячена вирішенню проблеми визначення оптимального нормованого радіуса кружка розсіювання об"єктива тепловізора, використовуючи запропоновані критерії узгодження. На базі профілакторію НТУУ "КПІ" проведена оцінка впливу нормованого ...
272417
  Черняк О. Визначення оптимального портфеля цінних паперів і методи врахування ретроспективних даних : пошуки науковців / О. Черняк, О. Пешко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 58-61 : Табл., рис.
272418
  Лучков О.І. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.22-27
272419
  Абрамович О.В. Визначення оптимального розміру сільськогосподарського підприємства із застосуванням теорії нечіткої логіки // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 34-39 : мал., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
272420
  Хоміч О.М. Визначення оптимального розміщення будівельного майданчика на місцевості за допомогою AutoCAD // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 89-90 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
272421
   Визначення оптимального співвідношення природних мінеральних адсорбентів щодо поглинання аміаку / М.В. Канда, М.С. Мальований, З.С. Одноріг, О.В. Харламова, Н.Ю. Чорномаз // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 76-80 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
272422
  Алішов Н.І. Визначення оптимального числа вузлів багатопроцесорної обчислювальної системи для розв"язування одного класу задач / Н.І. Алішов, Г.Г. Швачич, М.О. Ткач // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 155-162 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
272423
  Ватченко Б.С. Визначення оптимальної кількості факторів, що впливають на вартість нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 179-183. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
272424
  Кубрак А.І. Визначення оптимальної маси паперу / А.І. Кубрак, О.Г. Пилипчук // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2015 : ІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2015, Київ, 15-16 квіт. 2015 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 77. – ISBN 978-966-622-693-1
272425
  Овчаренко А. Визначення оптимальної організаційно-правової форми для суб"єктів, що планують займатися господарською діяльністю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 30-36
272426
  Захарчук О.Г. Визначення оптимальної системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
272427
  Малярець Л. Визначення оптимальної структури капіталу банку при розрахунку узагальнюючого показника його діяльності : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету / Л. Малярець, І. Отенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 17-19 : Рис.
272428
  Славінський В.І. Визначення оптимальної структури капіталу суб"єкта малого підприємництва // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 129-134
272429
  Терещук О.І. Визначення оптимальної точності положення межового знака у містах / О.І. Терещук, Ю.В. Щербак // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 57-61 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
272430
  Яровой Л. Визначення оптимальної фази в лазерному допплерівському віброметрі з трихвилевим фото змішуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61-65. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Для ефективного використання лазерного допплерівського віброметру з трихвилевим фотозмішуванням (ТХФ) запропоновано алгоритм визначення оптимальної фазової різниці між зондувальним та додатковим опорним променями. Особливістю нового підходу є його ...
272431
  Кісеолар І.А. Визначення оптимальної форми фінансування підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.441-444. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
272432
  Череп А.В. Визначення оптимальної чисельності працюючих і їх вплив на витрати пфідприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 129-134. – Бібліогр.: на 10 пунктів
272433
  Борисенко С. Визначення оптичної товщини атмосфери комети 73Р/Швассманн-Вахманн 3 (фрагмент С) / С. Борисенко, П. Корсун, Ю. Іващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-19. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Проведено фотометричні спостереження комети 73P/Швассманн-Вахманн 3 (фрагмент C) з телескопом Цейсс-600 (D=60 см, F=620 см) Андрушівської астрономічної обсерваторії з використанням вузькосмугового інтерференційного фільтра RC (7128/58). За зміною ...
272434
  Шпомер А.І. Визначення організаційно-правової форми товарної біржі в чинному законодавстві / А.І. Шпомер, А.Г. Барабаш // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 1 (6). – С. 26-30. – ISSN 2415-3095
272435
  Мороз І. Визначення орендної плати: КГС ВС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)


  До суб"єктів господарювання має застосовуватися єдиний механізм справляння плати за оренду майна на державних підприємствах.
272436
   Визначення ортофосфату у водах методом твердофазної хемілюмінесценції / Г. Сумарокова, Р. Линник, О. Запорожець, Л. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 70-75. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
272437
  Крижановский Д.А. Визначення осередка ваги дуги кола, засноване на вживанні функционального рівнення. / Д.А. Крижановский. – К., 1930. – 204-206с.
272438
  Косянчук А.Г. Визначення осідування споруд АЕС геодизичними методами і врахування особливостей їх змін при прогнозуванні : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Косянчук А. Г.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1993. – 16л.
272439
  Українська Л.О. Визначення основних бар"єрів оптимізації рівня трансакційних витрат / Л.О. Українська, А.В. Льон // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)
272440
  Хоменко М. Визначення основних вимог до правових норм у процесі нормопроєктування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 64-73. – ISSN 1026-9932
272441
  Лівенцева Г.А. Визначення основних геолого-геофізичних, гірничо- геологічних та геоекологічних спрямувань тематики Інституту Тутковського // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 74-82. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0367-4290
272442
  Овчаренко Т. Визначення основних етапів процесу відбору підприємства для інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства та запропоновано підхід, що ґрунтується на поєднанні фундаментального макроекономічного аналізу на рівні державної та світової економіки, всебічного аналізу галузей, ...
272443
  Сапронов О. Визначення основних понять галузі міжнародного транзиту - передумова ефективного державного регулювання в цій сфері // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 106-111
272444
  Акчурін Ю.Р. Визначення основних понять міжнародної інформаційної безпеки // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 203-209. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
272445
  Шаульська Л. Визначення основних проблем молоді на ринку праці України / Л. Шаульська, О. Черноіванова // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 59-61. – ISSN 1818-2682
272446
  Москаленко В.О. Визначення основних ризиків олійножирової галузі / В.О. Москаленко, І.В. Євсєєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 80-87


  У статті охарактеризовано олійножирову галузь, висвітлено основні перспективи розвитку і загрози. Відображені невирішені проблеми, пов"язані з галузевими особливостями та ризиками галузі. Виділені основні фактори, що впливають на різні види ризиків. ...
272447
  Міщенко С. Визначення основних факторів розвитку та ефективності функціонування фінансового сектору України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-47. – ISSN 1605-2005
272448
  Розен В.П. Визначення основних факторів, які впливають на зменшення теплових та електричних витрат в навчальних корпусах / В.П. Розен, С.С. Великий // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2016. – С. 96-104. – (Серія "Гірництво" ; вип. 30). – ISSN 2079-5688


  У роботі розглянуто фактори які впливають на зменшення теплових та електричних витрат в навчальних корпусах, класифікація навчальних корпусів на класи по цим факторам. А також ранжування навчальних корпусів по відношенню до витрат енергії та фізичних ...
272449
  Ментус І.Е. Визначення основних характеристик внутрішніх зарядів вибухових речовин при руйнуванні опор мосту / І.Е. Ментус, І.М. Плосконос // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 33-37


  На основі аналізу ефективності внутрішніх зарядів наведені розрахункові вирази, які дозволяють більш точно розрахувати масу зарядів вибухової речовини для руйнування опори мосту. Надаються рекомендації щодо визначення основних характеристик внутрішніх ...
272450
  Кривцун В.І. Визначення основних характеристик зосереджених зарядів вибухових речовин для створення проломів у перешкодах необхідних розмірів / В.І. Кривцун, І.Е. Ментус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-10. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті надано рекомендації щодо визначення основних характеристик контактного заряду вибухової речовини, необхідний для влаштування пролому у перешкоді для пропуску штурмових груп або комунальних мереж. На відміну від існуючих даний підхід дозволяє ...
272451
  Тищенко О.М. Визначення особливостей зміни вигнегасної ефективності порошків при гасінні полум"я газоповітряного середовища з перемінними вмістом кисню. : Автореф... канд. техн.наук: 21.06.02 / Тищенко О.М.; Мін. внутр. справ України. Харків. ін-т пожеж. безпеки. – Харків, 2000. – 17л.
272452
  Мирза С.С. Визначення особливостей укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
272453
  Еджиєс Визначення особливостей формування професійно-комунікативної компетентності студенів-іноземців у процесі фахової підготовки / Еджиєс, Емре. // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 54-58. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
272454
  Гурнак О.В. Визначення оцінки величини власного і позичкового капіталу в управлінні структурою капіталу підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.125-133. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
272455
  Шапуров О.О. Визначення оцінки штучно створених латентних механізмів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
272456
  Конверський А.Є. Визначення П.В. Копніним природи та завдань логіки наукового дослідження // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 21-26
272457
  Семашко В.В. Визначення паладію в електролітах паладіювання та стоматологічних сплавах / В.В. Семашко, О.Б. Воловенко, А О. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 240
272458
  Луньова О.В. Визначення параметрів безпечної утилізації твердих побутових відходів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Луньова О.В. ; МОНУ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
272459
  Чолій В.Я. Визначення параметрів видимого руху супутника та їх прогноз з використанням фільтра Калмана // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2012. – № 7. – С. 6-12. – ISBN 978-966-02-4933-2 (серія) ; 978-966-02-6630 -8(Вип. 7)


  У роботі розглядається метод визначення параметрів руху супутника з використанням фільтра Калмана. Як приклад взято лазерні спостереження одного супутника упродовж кількох проходжень на одній станції з метою покращання його орбіти. Метою роботи є ...
272460
   Визначення параметрів гострої токсичності хлоридного комплексу Cu/Zn з етилендіаміном при одноразовому введенні per os / І. Бєлінська, Т. Рибальченко, В. Кокозей, О. Нестерова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 70-71. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що параметри гострої токсичності хлоридного комплексу Сu/Zn з етилендіаміном при введенні per os становлять: доза 1000 мг/кг є летальною для щурів; доза 250 мг/кг - максимально переносима доза, при якій жодна з тварин не загинула; LD50, ...
272461
  Калінов Андрій Петрович Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Калінов А.П.; Мін-во освіти і науки України Кременчуцький держ. політехнічний ун-т. – Кременчук, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
272462
  Косогор А.О. Визначення параметрів деформації надпружних мартенситів у рамках теорії Ландау / А.О. Косогор, В.М. Князький, В.А. Львов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-47. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  У рамках теорії Ландау з двокомпонентним параметром порядку вивчено надпружність аксіально стиснених мартенситів. З"ясовано, що характерна деформація індукованого механічним напруженням мартенситного перетворення та коефіцієнти пружності аустенітної й ...
272463
   Визначення параметрів додаткового рекомбінаційного центра в забороненій зоні кремнієвих силових діодів / Д. Васюра, В. Кушніренко, Г. Нінідзе, С Павлюк, О. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Методом термостимульованого струму проведено оцінки енергетичного положення центрів рекомбінації, введених у заборонену зону напівпровідникового діода за рахунок різкого неоднорідного термічного розігріву, створеного протіканням поодиноких коротких ...
272464
  Янків-Вітковська Визначення параметрів іоносфери і методика їх перетворення з GNSS-спостережень / Янків-Вітковська, С. Савчук, В. Паучок // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 5-12 : рис. – Бібліогр.: с.10-11. – ISSN 0130-1039
272465
  Запорожець О.І. Визначення параметрів оптимальної комфортності у робочої зоні приміщення за показниками повітряного середовища // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
272466
  Шинкарук О.М. Визначення параметрів та характеристик електрохімічних суперконденсаторів методом імпедансної параметризації / О.М. Шинкарук, В.М. Кульчицький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Запропоновано метод імпедансної параметризації для визначення параметрів та характеристик електрохімічних суперконденсаторів. Наведені результати експериментального визначення та математичного моделювання імпедансних спектрів електрохімічних ...
272467
   Визначення параметрів техногенних залізовмісних порід комплексом радіоактивного каротажу (на прикладі хвостосховища Північного ГЗК) / О. Камілова, В. Кулик, М. Бондаренко, А. Кетов, С. Дейнеко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  За допомогою комплексу радіоактивного каротажу (РК) у складі нейтрон-нейтронного, гамма-гамма і гамма-каротажу виконано дослідження порід на території хвостосховища Північного гірничо-збагачувального комбінату. На основі об"єктно-адаптаційної ...
272468
   Визначення парацетамолу, фенілпропаноламіну гідрохлориду, кофеїну, хлорфеніраміну малеату в лікарському засобі із застосуванням алкільної нерухомої фази з інкорпорованою полярною вставкою на силікагелі / О.А. Сиротчук, І.Р. Дідух, Р.О. Маркін, В.М. Зайцев // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 14, № 1/4. – С. 5-18. – ISSN 1729-7192
272469
  Мазнєв Г.Є. Визначення передумов та оцінка перспектив впровадження прогресивних систем оперативного управління на підприємствах України / Г.Є. Мазнєв, О.В. Корнієцький, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 11-21. – (Економічні науки)
272470
  Селіванов М.Ф. Визначення переміщень берегів двох паралельних тріщин зчеплення / М.Ф. Селіванов, Ю.О. Чорноіван, О.В. Вовкодав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Наведено підхід до розв"язування задач багатоосередкового руйнування. Розглянуто систему двох паралельних тріщин з достатньо розвиненими зонами зчеплення, розмір яких не дозволяє використовувати концепцію квазікрихкого руйнування. Використовується ...
272471
   Визначення перерізів ядерних реакцій (n, x) на ізотопах германію / Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, В.К. Майданюк, Г.І. Применко, А.М. Берлізов // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 1818-331Х
272472
  Каденко І.М. Визначення перерізів ядерної реакції 181/73 Ta(n,y)Ta182m/73 [подано формулу] / І.М. Каденко, Р.В. Єрмоленко, Н.Р. Дзисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 325-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою активаційного методу шляхом вимірювання гамма-спектрів продуктів активації визначено перерізи ядерної реакції 181/73 Ta(n,y)Ta182m/73 [подано формулу] трьох значеннях енергії нейтронів (2,58, 149 кев) та визначено ізомерне співвідношення ...
272473
  Нечипоренко В. Визначення перестрахування в законодавстві України: до питання удосконалення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 63-71. – ISSN 1026-9932
272474
  Тихонов І.В. Визначення періодичності перевірки суднового обладнання // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 42-47 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
272475
   Визначення періодичності та обсягів підвищення кваліфікації наукових працівників / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. Юрков // Професійний розвиток наукових працівників освітніх та наукових установ системи Міністерства оборони України: механізм формування сучасної моделі : колект. монографія / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. та ін. Юрков. – Київ : Компринт, 2023. – С. 195-209. – ISBN 978-617-8269-30-2
272476
  Благодир Л.М. Визначення перспектив розвитку переробних підприємств олійно-жирової галузі України на основі виробничої функції Кобба-Дугласа : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л.М. Благодир, О.В. Мороз, Б.Є. Грабовецький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 241-251 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
272477
  Нескородєва І. Визначення перспективного сценарію розвитку фондового ринку України // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 60-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
272478
  Курило М. Визначення перспективності вітчизняних родовищ та рудопроявів бентоніту на основі регресійного аналізу / М. Курило, О. Андрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-14. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Наведено геолого-економічну оцінку родовищ та рудопроявів бентоніту із використанням графоаналітичних методів. Встановлено перспективність об"єктів за показниками кількісних і якісних характеристик. Geological-economical evaluation of Ukrainian ...
272479
  Дудоров О. Визначення підакцизних товарів як предмета злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.28-36
272480
  Фаренік С.А. Визначення підприємницьких інтересів та потреб як фактор інтенсифікації вітчизняного підприємництва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 162-180. – ISBN 966-628-197-5
272481
  Семенова С. Визначення підприємств малого бізнесу, які можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 39-46 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
272482
  Македон В.В. Визначення підсистем стратегічного та оперативного управління підприємством // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 90-93.
272483
  Наумов О.О. Визначення підстави та умов звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 кк України в теорії кримінального права та судовій практиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 65-70. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
272484
  Михайленко О. Визначення підходів до трактування сутності сталого розвитку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 124-129. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
272485
  Ільченко С.В. Визначення підходів до формування категорії економічний простір // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 49 : Регіональний та секторальний розвиток: інституційне, інфраструктурне та інструментальне забезпечення. – С. 43-51
272486
  Глазкова А.С. Визначення підходу до формування стратегії інтеграційного розвитку залізничного транспорту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 17-21. – ISSN 2409-1944
272487
  Леонідова О. Визначення піратства в міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 107-110
272488
  Андрущенко В.О. Визначення планарного коефіцієнта Пуассона диска із п"єзокераміки / В.О. Андрущенко, Д.Ю. Лібов, В.М. Нікітенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі з резонансного і обертонного методів був визначений планарний коефіцієнт Пуассона диска п"єзокерамічного матеріалу ЦТС - 19. В резонансному методі порівнювалися теоретичні і експериментальні контурні моди з різними типами симетрії ...
272489
  Кучма О. Визначення платника збору на обов"язкове державне пенсійне страхування при відчуженні легкових автомобілів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 249-250. – ISBN 978-617-7069-17-0
272490
  Заболотний М.А. Визначення поглинутої дози радіоактивного опромінення металевими конструкціями за допомогою портативної апаратури / М.А. Заболотний, М.О. Давиденко // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 64-66
272491
  Криницький І. Визначення податково-правового процесу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 135-137.
272492
   Визначення показника адсорбції та ємності катіонного обміну скрабового агента / О.В. Гудзь, О.О. Худайкулова, О.В. Чекменьова, О.М. Роїк, С.В. Бабич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-51. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод визначення показника адсорбції та ємності катіонного обміну скрабового агента (молюсків PELECIPODA).
272493
  Опачко М.В. Визначення показника інноваційного дидактичного потенціалу у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності "011 освітні, педагогічні науки" / М.В. Опачко, О.О. Попадич, А. Ключарова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 299-304. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
272494
  Трач О. Визначення показника стійкості віртуальної спільноти щодо інформаційних атак / О. Трач, С. Федушко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 84-87. – ISSN 2225-5036


  Сьогодні веб-спільноти формують значну частину Інтернет простору, що надає можливості для задоволення інформаційних потреб користувачів та їх взаємодії. Проте часто саме віртуальні спільноти стають об"єктом інформаційних атак. Виявлення небезпечних ...
272495
  Воронін О. Визначення показників економічної ефективності виробництва на основі модифікації ресурсного підходу : Управління економікою // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-37 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
272496
   Визначення показників заломлення водних розчинів методом поверхневого плазмонного резонансу / Ю.М. Ширшов, В.І. Чегель, Л.В. Поперенко, В.В. Скорецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-40. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику визначення показника заломлення розчинів з використанням поверхневого плазмонного резонансу, яка є особливо ефективною в умовах осадження речовини в таких розчинах. Показано, що за величиною кутового зміщення мінімуму плазмонного ...
272497
  Бодюк А.В. Визначення показників податкоспроможності населення : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С.104-108 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
272498
  Кобець А.С. Визначення показників роботи дизеля при використанні біопалива / А.С. Кобець, В.О. Улексін, В.І. Мельниченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
272499
  Поляк Н. Визначення показників та індикаторів для впровадження національних стандартів безпеки та благополуччя дитини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 30-35. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-6912 02
272500
  Шевчук С.А. Визначення показників якості води за даними дистанційного зондування Землі / С.А. Шевчук, І.А. Шевченко // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 104. – C. 16-25. – ISSN 0507-2166
272501
  Наливайко О.О. Визначення поняття "Lifelong learning" у світовій педагогічній думці // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 148-155. – ISSN 2074-8167
272502
  Котляр О.І. Визначення поняття "біженець" у міжнародних документах // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (153). – С. 36-40
272503
  Старинський М. Визначення поняття "валютні правовідносини" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 52-56
272504
  Сенюта І.В. Визначення поняття "вибори" та "виборча система" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 297-303. – ISSN 1563-3349
272505
  Цвєтков А. Визначення поняття "видатки бюджету" в теорії фінансового права та законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.82-85
272506
  Морозова В.О. Визначення поняття "громадська мораль" як об"єкта адміністративно - правової охорони // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.50-54
272507
  Коніщева Н.Й. Визначення поняття "державний контроль за господарською діяльністю" / Н.Й. Коніщева, В.О. Власов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 71-78. – ISSN 1729-7206
272508
  Наньєва М.І. Визначення поняття "дистанційна робота" // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 208-210. – ISBN 978-966-02-9034-1
272509
  Дмитрієва Ю. Визначення поняття "договору простого товариства" та його правова кваліфікація // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
272510
  Садовська О. Визначення поняття "достовірність доказів" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 430-432. – ISBN 978-617-7069-17-0
272511
  Парнюк В. Визначення поняття "доход" в економічній теорії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 36-48. – Бібліогр.: 81 назв. – ISSN 0131-775Х
272512
  Манжул І.В. Визначення поняття "енергетична безпека" зарубіжними авторами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 272-276. – ISSN 2219-5521
272513
  Орлов Ю.Ю. Визначення поняття "житло" в контексті обмеження права на його недоторканність під час оперативно - розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 73-77.
272514
  Остапенко Л. Визначення поняття "життя як об"єкта кримінально - правової охорони // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.105-109
272515
  Секелик Л.В. Визначення поняття "інформація судового засідання" // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 52-57


  Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти юридичного визначення поняття "інформація судового засідання". Висвітлено окремі підходи до визначення термінів "інформація", "судове засідання", "судовий розгляд", "інформація судового засідання" та пов"язані ...
272516
  Низовий М.А. Визначення поняття "книга": основні етапи, попередні підсумки та перспективи / М.А. Низовий, С.В. Карпенко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 103-112. – ISBN 966-7352-66-8


  Наводяться та стисло характеризуються основні спроби визначення поняття "книга", пропонується власна дефініція, а також прогнозується можливий варіант остаточного вирішення даної проблеми.
272517
  Пухтецька А. Визначення поняття "компетенція адміністративного органу" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 134-135. – ISBN 978-617-7069-14-9
272518
  Зеленський В. Визначення поняття "конкурс" в трудовому праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 312-313. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
272519
  Мицик В.В. Визначення поняття "корінні народи" в міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.61-67
272520
  Гриневич А. Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 36-38
272521
  Макаренко А. Визначення поняття "молодий спеціаліст" в національному законодавстві про працю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 295-297. – ISBN 978-617-7069-14-9
272522
  Самусь Є.В. Визначення поняття "несмертельна зброя", класифікація, тенденції застосування / Є.В. Самусь, Н.А. Норенко // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (68). – С. 91-102. – ISSN 2411-3816


  Несмертельна зброя - це зброя спеціального призначення й уживана, головним чином, для виведення з ладу живої сили або техніки супротивника, така, що зводить до мінімуму смертельні випадки, збитки здоров"ю, так само, як і небажані збитки майну й ...
272523
  Андрощук Г. Визначення поняття "несправедлива перевага" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1708-7422
272524
  Беленок В. Визначення поняття "об"єкт складу злочину" в теорії кримінального права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 3-5.
272525
  Шостко О. Визначення поняття "організована злочинність" у зарубіжній кримінології // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 180-190
272526
  Ковтонюк А. Визначення поняття "право" згідно з теорією Г. Кельзена // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 23-25
272527
  Хохлова І. Визначення поняття "припинення права користування надрами" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 77-79. – ISSN 0132-1331
272528
  Ткаченко Н. Визначення поняття "професійний імідж": погляд на проблему // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 3 (152)
272529
  Дорошенко Т.М. Визначення поняття "професійної готовності авіаційних менеджерів" як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 96-100. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
272530
  Максимюк Г.М. Визначення поняття "рейтинг" в контексті управління персоналом // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 41-47. – ISSN 2226-8820
272531
  Дельянкур С. Визначення поняття "стихійне лихо" у французькому завонодавстві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 128-140. – ISSN 0132-1331
272532
  Дорофеєва А.В. Визначення поняття "термін" у науково-методичній літературі, вмотивованість хімічного терміна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 168-175


  У статті розглядається проблема визначення та використання хімічного терміна у науково-методичній літературі під час навчання фаховій мові.
272533
  Совгиря О. Визначення поняття "уряд" та класифікація урядів: сучасне розуміння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 44-51
272534
  Кузьміна М. Визначення поняття "якість продукції" та критерії її оцінки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 138-141.
272535
  Шевчук С Визначення поняття «інноваційна економіка» // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 83-86
272536
  Горова К.О. Визначення поняття аутсорсингу в сучасних умовах глобалізації та віртуалізації економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 63-70. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
272537
  Воронін Я.Г. Визначення поняття винаходу в вітчизняній цивілістичній науці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 139-142.
272538
  Єршова С.І. Визначення поняття господарської діяльності, її ознаки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 118-123. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
272539
  Коваленко І. Визначення поняття децентралізації та її впровадження в Україні (окремі теоретичні аспекти) / І. Коваленко, Л. Решетник // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 96-100. – ISSN 2409-4544
272540
  Ковальчук А.М. Визначення поняття евфемічності як об"єкта лінгвістичних досліджень у сучасному іспанському мас-медійному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 82-92. – ISSN 2413-5593
272541
  Бірченко Ю.І. Визначення поняття ефективності правових норм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
272542
  Ільченко С. Визначення поняття житла // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.67-70
272543
  Беспалько І. Визначення поняття загальних засад кримінального провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 242-247. – ISSN 2307-8049
272544
  Кліяненко Б.Т. Визначення поняття і економічної сутності інновацій в умовах сталого розвитку: методологічний аспект / Б.Т. Кліяненко, О.П. Осика // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 61-64. – ISSN 1681-6277
272545
  Русанова О. Визначення поняття і процесуального статусу особи, яка провадить дізнання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 94-97
272546
  Медведєва Є.А. Визначення поняття інформації у точних і природничих науках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 100-108. – ISBN 966-7352-49-8


  Висвітлено здобутки в системі точного і природничого знання в розумінні феномена інформації, викладено історію пошуків і знахідок у процесі визначення цього поняття.
272547
  Глушков В. Визначення поняття й предмета геополітики // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 240-252. – ISBN 978-966-349-240-7
272548
  Катеринчук К. Визначення поняття катування в законодавчих актах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 211-213. – ISBN 966-660-151-6
272549
  Данилюк Ю. Визначення поняття конституційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 43-46.
272550
  Василяка Д. Визначення поняття міжнародної правової допомоги в кримінальних справах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 119-124
272551
  Рачинська Вікторія Визначення поняття небезпечних відходів за українським законодавством, Базельською конвенцією та директивою 2008/98/ЄС // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 48-52. – Бібліогр.: 29 назв.
272552
  Тищенко В.Г. Визначення поняття нотаріальна діяльність з позиції адміністративно-правового регулювання // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 188-198
272553
  Будз В. Визначення поняття особистості жінки-рецидивістки деякі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 100-106. – ISSN 0132-1331
272554
  Черчатий Є.О. Визначення поняття поглинання як способу реорганізації суб"єктів господарювання: законодавчий і науковий підходи // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 258-261
272555
  Криворучко І.В. Визначення поняття принципів адміністративної процедури в науці державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 20-25. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
272556
  Тимощук Ю.С. Визначення поняття принципів кримінального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 261-264. – ISSN 2219-5521
272557
  Данилюк Ю. Визначення поняття суб"єктів конституційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-32.
272558
  Іванцова А.В. Визначення поняття суддівський індемнітет: загальна характеристика та міжнародно-правовий аналіз // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7096-97-8
272559
  Міма І.В. Визначення поняття та змісту соціальної цінності релігійних норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 86-92. – ISSN 1563-3349
272560
  Дергачов Є. Визначення поняття та місця інституту спадкування за правом на обов"язкову частку в Цивільному кодексі України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 67-69
272561
  Смокович М. Визначення поняття та належності виборчого спору // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 4-20.
272562
  Грекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
272563
  Трекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 0132-1331
272564
  Тацій В. Визначення поняття та системи правоохоронних органів у Концепції змін до Конституції України (концептуальні підходи) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 232-240. – ISSN 1026-9932
272565
  Серкевич І.Р. Визначення поняття тероризм та його генезис // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 331-335
272566
  Фрицький О.Ф. Визначення поняття управлінської діяльності та її принципів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 34-40. – (Серія права ; № 9)


  В статье делается попытка определить понятие управленческой деятельности путем выявления и исследования всех основных элементов государственного управления, а также круга государственных органов, осуществляющих управление, и места управленческой ...
272567
  Тристан А. Визначення поняття фотографії як об"єкту права інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 191-192
272568
  Михальнюк О. Визначення поняття шлюбного договору: зміна існуючих підходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 58-62. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є розгляд актуальних питань регулювання сімейних відносин за шлюбним договором, визначення поняття та змісту шлюбного договору у світлі нових тенденцій у нотаріальній і судовій практиці України. Для написання статті використано ...
272569
  Тищенко Ю.В. Визначення поняття"споживач" у конституційному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 160-167
272570
  Бисага Ю.М. Визначення поняття"ювенальної юстиції": сучасні наукові погляди / Ю.М. Бисага, Н.Й. Лакатош // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 127-142. – ISBN 978-617-7530-15-1
272571
  Іваненко О. Визначення поняття, сутності та видів соціальної відповідальності: актуальні проблеми // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 60-65. – ISSN 0132-1331
272572
  Ганжа Н.В. Визначення поняття, сутності, юридичної природи та ознак рішень Конституційного Суду України / Н.В. Ганжа, Я.Д. Сівова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 23-27. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
272573
  Соловйов М.С. Визначення понять "IPTV" та "Web-ТВ" через призму їх функціонування і способів передачі даних // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 162-163


  У статті зроблено спробу дати визначення поняттям "IPTV" та "Web-ТВ", розглянуто принципи та способи їх роботи. Особливу увагу приділено розрізненню цих двох технологій. In the article determination of the concepts "IPTV" and "Web-ТV", principles and ...
272574
  Остапчук Ю. Визначення понять "віртуальний довідково-бібліографічний аппарат" і "електронний довідково-бібліографічний аппарат" бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 200-208
272575
  Фролов О.С. Визначення понять "зброя як річ матеріального світу" та "зброя як соціальне явище" // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 39-43.
272576
  Мельничук М. Визначення понять "посадова особа органу виконавчої влади" та "керівник органу виконавчої влади" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42.
272577
  Куц М.О. Визначення понять "резидент" і "нерезидент": проблеми теорії і практики / М.О. Куц, К.В. Жидецька // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349


  Досліджено практику застосування понять "резидент" та "нерезидент" як в Україні так і окремих зарубіжних країнах, а також надано авторське бачення щодо визначення даних термінів. Автори статті визначають умови оподаткування операцій з нерезидентами ...
272578
  Сєрова І. Визначення понять "торгівля людьми" та нелегальне переправлення мігрантів" у міжнародному праві: проблеми та перспективи" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 78-83
272579
  Забашта Ю.Ф. Визначення поперечних компонент тензора піддатливості високоорієнтованих полімерних волокон методом крутильного маятника / Ю.Ф. Забашта, О.С. Свечнікова, М.І. Свінцицький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 407-412. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано спосіб експериментального визначення поперечних компонентів тензора піддатливості високоорієнтованих полімерів за допомогою крутильного маятника. Описана експериментальна установка для досліджень в"язко-пружних властивостей полімерів на ...
272580
  Бондаренко М. Визначення пористості та коефіцієнта газонасиченості колекторів залежно від термобаричних умов (РТ-умов) залягання / М. Бондаренко, В. Кулик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-63. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Пористість колекторів газу може бути визначена за допомогою комплексу методів радіоактивного каротажу (РК) як середнє арифметичне зважене значення позірних пористостей за густинним гамма-гамма каротажем (ГГК) і за нейтрон-нейтронним каротажем (ННК). ...
272581
  Шишкін В.С. Визначення порогових значень рівня бідності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 212-215. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
272582
   Визначення порогу плавлення CdTe по акустичному відгуку при лазерному імпульсному опроміненні / А. Байдулаєва, В.П. Велещук, О.І. Власенко, О.В. Ляшенко, П.О. Мозоль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 355-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено поріг плавлення монокристалічного CdTe при імпульсному лазерному опроміненні по амплітуді акустичного відгуку. Ключові слова: поріг плавлення, СdTе, лазерне опромінення. In paper established melting threshold of CdTe monocrystal ...
272583
  Лавренюк М.В. Визначення порядку особливості напружень умов неідеального контакту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 105-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Встановлено залежності особливості поля напружень у вершині включення від умов контакту з матрицею, співвідношення пружних та геометричних характеристик матеріалу. Зокрема виявлено відсутність для змішаного типу контакту ефекту "розвантаження", ...
272584
  Трембачов О.Ф. Визначення постійних баронівеліра МБНП із застосуванням способу найменших квадратів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 64-79 : Табл., рис. – (Географії ; Вип. 10)
272585
  Саленко А.С. Визначення постіндустріального суспільства на основі еволюційного аналізу теорій технологічного детермінізму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6814
272586
  Григоренко Ф.Ф. Визначення потенциалу розкладу тетрафториду урану в розтопленому фтористому натрії , як розчиннику / Ф.Ф. Григоренко, Л.І. Савранський, В.К. Кібірєв. – Київ, 1960. – 96-100с. – Окрем.відбиток: Вісник київського університету №3. 1960. Сер.Астрономії, фізики та хімії, вип.2
272587
  Пащук Л.В. Визначення потреби підприємства в персоналі на основі плану маркетингу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 37-39
272588
  Єдинак Я.Б. Визначення потреби у реорганізації районних у місті рад в умовах децентралізації державної влади (на прикладі міста Дніпропетровська) // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 71-80. – ISSN 2311-6420
272589
  Павловський О.В. Визначення потрібної кількості евакуаційних та ремонтних відділень, а також величини резерву озброєння та військової техніки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 166-169. – ISSN 2311-7249


  У статті викладено метод, який дозволяє визначати таку кількість евакуаційних та ремонтних відділень, а також величину резерву озброєння та військової техніки (ОВТ), які у комплексі забезпечуватимуть підтримання заданого рівня боєздатності військ з ...
272590
  Круковський-Синевич Визначення похибок експертних оцінок при проведенні порівняльного аналізу складних систем озброєння та військової техніки / Круковський-Синевич, О.Ф. Полегенько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 73-76


  Запропоновано новий алгоритм формування матриці коефіцієнтів відносної важливості, використання якого дозволяє оцінити похибки при проведенні порівняльної оцінки складних систем озброєння та військової техніки методом аналізу ієрархій. Предложен ...
272591
   Визначення похідних кумарину мас-спектрометричним методом з використанням кремнеземних підкладок / А.О. Шевчук, Л.С. Костенко, О.В. Севериновська, П.А. Кузема // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 30-37. – ISSN 1991-0290


  В роботі вивчали можливість використання кремнеземних матеріалів різної поруватості (аеро-сил, силікагель) та природи поверхневих груп, як підкладок для ЛДІ МС, на прикладі аналізу дея-ких похідних кумарину. Одержані результати порівнювали з даними для ...
272592
   Визначення похідних кумарину мас-спектрометричнимметодом з використанням кремнеземних підкладок / А.О. Шевчук, Л.С. Костенко, О.В. Севериновська, П.А. Кузема // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – С. 30-37. – ISSN 1991-0290


  В роботі вивчали можливість використання кремнеземних матеріалів різної поруватості (аеро-сил, силікагель) та природи поверхневих груп, як підкладок для ЛДІ МС, на прикладі аналізу дея-ких похідних кумарину. Одержані результати порівнювали з даними для ...
272593
  Приймаченко Д.В. Визначення походження товару в державній митній справі : монографія / Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко, П.Ю. Шевченко. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 172, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 139-157. – ISBN 978-617-7611-00-3
272594
  Радутний О.Е. Визначення початкового моменту виникнення життя людини у світлі універсальності інформаційних відносин та інформаційного простору // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 155-160. – ISSN 0201-7245
272595
  Токар Н. Визначення початку перебігу строку позовної давності а цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 16-20
272596
  Матвєєва Ю.І. Визначення права і визначеність закону // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 47-50. – ISSN 1996-5931
272597
  Вахонєва Т.М. Визначення правового становища творчих працівників у трудовомму праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 290-302. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
272598
  Бурлак О.В. Визначення правового статусу актів міжнародних організацій стосовно національних установ із захисту і заохочення прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 187-192.
272599
  Коренга Ю. Визначення правового статусу ембріона // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 99-103. – ISSN 2409-4544
272600
  Ковальчук А.Ю. Визначення правового статусу мігранта в сучасному Українському законодавстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 60-64
272601
  Сухонос В Визначення правового статусу покуратури в Україні і Росіїу 1917-1922 рр. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.97-101
272602
  Олексюк В.С. Визначення правового статусу судового розпорядника // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 311-314. – ISBN 978-617-7096-97-8
272603
  Жадько О. Визначення правового статусу та організаційних проблем діяльності органів двостороннього співробітництва України та Європейського Союзу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 153-162.
272604
  Кравчук О. Визначення правової природи повноважень органів місцевого самоврядування // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 23-29
272605
  Коваль І. Визначення правопорушення "неправомірне використання комерційного найменування" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 53-60
272606
  Беніцький А.С. Визначення предикатного (основного) злочину, який передує відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 54-64. – ISSN 2304-4556
272607
  Кашкаров О.О. Визначення предмета злочину, передбаченого ст 354 КК України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 101-104. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
272608
  Горбаченко П.А. Визначення предмета контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 449-461. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
272609
  Мезенцева І. Визначення предмета корупційних злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 76-81. – ISSN 2311-6676
272610
  Мезенцева І. Визначення предмета корупційних злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 76-81. – ISSN 2311-6676
272611
  Гулкевич В. Визначення предмета порушення авторського права і суміжних прав // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-105
272612
  Смолов О. Визначення предмета філософії науки у працях І.Лакатоса // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 207-210
272613
  Дорош Н. Визначення предмету та об"єктів видів аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Проведено критичний аналіз дефініцій, наведених у наукових джерелах та законодавстві та сформовано власну думку щодо предмета та об"єктів видів аудиту в сучасних умовах, зокрема, аудиту фінансової звітності, огляду, внутрішнього аудиту, операційного ...
272614
  Карпенко О.С. Визначення привабливості ринку автомобільних шин КНР для виходу українських компаній // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 137-140. – ISBN 978-617-696-385-1
272615
  Гоєр О.Д. Визначення привабливості ринку на основі дослідження факторів міжнародного маркетингового середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.229-234
272616
  Тогачинська О.В. Визначення придатності орних земель для отримання високоякісного зерна пшениці / О.В. Тогачинська, І.В. Паращенко, О.М. Салавор // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
272617
  Афтаназів І. Визначення прийнятної для споживачів вартості освітніх послуг ВНЗ / І. Афтаназів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-35. – ISSN 1682-2366
272618
  Соловей Н.В. Визначення принципів взаємодії учасників страхового бізнесу та економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 27-30.
272619
  Валєцька О.В. Визначення принципів інституту заробітної плати в сучасних умовах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 417-423. – ISSN 1563-3349
272620
  Мельничук М.В. Визначення принципів управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 221-227.
272621
  Соколов О. Визначення принципів формування та розвитку сучасних систем управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 61-65. – ISSN 1728-9343
272622
  Порхоменко Н.М. Визначення природи джерел права у зв"язку з його пізнанням // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 10-16
272623
  Кучерук Т.Г. Визначення природи поняття "інноваційний потенціал регіону" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 124-128
272624
  Тоцька Олеся Леонтіївна Визначення прихованих факторів впливу на виробництво продуктів харчування у Волинському регіоні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 182-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проводиться факторний аналіз показників виробництва основних продовольчих товарів у Волинському регіоні з допомогою методу головних компонент. Для автоматизації розрахунків використовується програмний пакет StatSoft Statistica 6.0. Актуальність ...
272625
  Корягіна О.С. Визначення приходних складових водного балансу Каховського водосховища // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 209-214 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0902
272626
  Шевченко В.В. Визначення причин і наслідків формування бюджетного дефіциту в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 173-175. – ISBN 978-617-7069-02-6
272627
  Веретюк С.М. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні / С.М. Веретюк, В.В. Пілінський // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 2 (42). – С. 51-58


  На основі методики DESI (Digital Economy and Society Index) сформульовано модель структури цифрової економіки. Проведено якісний та кількісний аналіз технологічного відставання України від європейських країн в питанні розбудови цифрової економіки. ...
272628
  Пліш Б. Визначення пріорітетів в охороні здоров"я: європейський досвід // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.174-179
272629
  Пришляк Г.Я. Визначення проблем реалізації правових форм демократичного контролю в Україні та шляхи їх подолання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-28
272630
  Богма О.С. Визначення проблем та перспектив розвитку вітчизняних підприємств енергетичного машинобудування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 36-40. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
272631
  Кравченко Ю.В. Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп"ютерних системах / Ю.В. Кравченко, С.В. Нікіфоров // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1. – С. 12-18
272632
  Нікіфоров П. Визначення проблемних банків у сучасній практиці банківського нагляду / П. Нікіфоров, Н. Швець // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 96-102. – ISSN 0201-758Х
272633
  Сидоренко О.Л. Визначення прогностичної валідності тестів як шлях до створення національної системи моніторингу якості освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 148-151. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
272634
  Кисляченко М.Ф. Визначення продуктивності праці на основі моделювання трудових процесів із застосуванням мікронормування праці у спорудах захищеного грунту : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 68-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
272635
   Визначення продуктів окиснення 1,1,6-триметил- 1,2-дигідронафталіну / В.Г. Шуміліна, О.В. Добриднєв, М.В. Іщенко, В.В. Козаченко, А.В. Тарасов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 37
272636
  Паталах І.І. Визначення прооксидантного статусу еритроцитів для діагностичної оцінки їхнього стану / І.І. Паталах, О.П. Байдал, М.С. Капішнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Застосовано оцінку антиоксидантної системи ферментативного захисту (СОД, КАТ, ГПО) для з"ясування причин низької резистентності еритроцитів. Установлено наявність різних співвідношень досліджених компонентів прооксидантно-антиоксидантної системи у ...
272637
  Бут Т.В. Визначення просторового критерію для діагностування розвитку металургійного комплексу регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 46-51 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
272638
  Самойленко О.М. Визначення просторової орієнтації осі обертання динамічного об"єкта геодезичним автоколімаційним методом : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 26-29 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
272639
  Ромін Андрій Вячеславович Визначення просторової форми геометричного об"єкта в часі за описами його зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01. / Ромін А.В.; МО і НУ, КНУ буд. і архітектури. – Київ, 2001. – 17 с.
272640
   Визначення противірусної та інтерферогенної активності вітамінного концентрату аммівіт / О.П. Гаділія, К.І. Квеленкова, І.В. Михайлик, Л.В. Токарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 33)


  Встановлено антивірусну активність харчового вітамінного концентрату АММІВІТ на модельній системі штучного зараження мишей вірусом простого герпесу I-го типу. Показано можливість індукції ендогенного інтерферону в культурі лейкоцитів периферичної крові ...
272641
  Палагеча Р. Визначення протипухлинної активності екстрактів поліфенолів групи флавоноїдів: магнололу, гонокіолу та обоватолу отриманих з кори магнолій (Magnolia L.) / Р. Палагеча, І. Лісняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували протипухлинну дію екстрактів, отриманих з кори магнолій: Magnolia kobus, M. salicifolia, M. obovata, M. officinalis. Виявлено відсутність цитотоксичної чи цитостатичної дії отриманих екстрактів на клітини пухлин in vitro. Між тим, ...
272642
  Максимова Марія Олександрівна Визначення профілю циліндричного рефлектора, що дозволяє розподіляти відбиті промені за заданим законом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Максимова Марія Олександрівна; Чепиженко О.І.; Мін-во аграрної політики України. Таврійська держ. агротехн. акад. – Мелітополь, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
272643
  Мещеряков А. Визначення процентної собівартості продуктів банку на основі внутрібанківського перерозподілу доходів та видатків : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 51-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
272644
  Холод О.М. Визначення процесів пізнання в п’яти моделях соціальних комунікацій дослідників Канади, США й Болгарії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 42-51. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
272645
  Нонко А. Визначення процесуальних повноважень представника: суддівське ноу­хау // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 30-31
272646
  Андрущенко В. Визначення пружних характеристик п"єзокераміки промислового виготовлення резонансним методом / В. Андрущенко, А. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-103. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано резонансну методику визначення пружних характеристик тестових п"езокерамічних зразків з високою точністю. Доведено, що коефіцієнт Пуассона матеріалу можна визначати також і на квадратних пластинах, укритих суцільними або розрізними ...
272647
  Горго Ю.П. Визначення психофізіологічного статусу людини для розробки критеріїв її професійної придатності / Ю.П. Горго, Н.Б. Філімонова, Т.Е. Ян // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 13. – С. 28-31. – (Серія "Біологічні науки")
272648
  Кушакова-Костицька Визначення публічних і приватних інтересів при захисті інформаційних прав на прикладі рішень Європейського суду з прав людини // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 111-118
272649
  Ротар Д.П. Визначення публічно-правової галузі права, якій належить пріоритет у регулюванні правового статусу бюджетної установи // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 328-331. – ISSN 1563-3349
272650
  Дємьохін Владислав Леонідович Визначення радіаційного навантаження корпусу ядерного реактора на основі байєсівського підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Дємьохін В.Л.; НАНУ. Ін-тут ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
272651
  Жук О. Визначення радіаційної сили, що діє в рідині на тверду рухому кулю / О. Жук, Я. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 46-50. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено підхід для обчислення сили радіаційного тиску, що діє в звуковому полі на абсолютно тверду кулю, яка знаходиться в рідині і рухається із сталою швидкістю. У рамках підходу передбачається, що потенціал звукового поля знаходиться як розв"язок ...
272652
  Білоус О.І. Визначення радіусу кореляції на окремих гілках кривої співіснування за даними динамічної в"язкості бінарного розчину Ga-Pb // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Запропоновано метод визначення величини радіуса кореляції на окремих гілках кривої співіснування, що ґрунтується на експериментальних даних про динамічну в"язкість. У роботі доведено ефективність застосування скейлінгової моделі як суми їхньої ...
272653
  Гуляєва Т.В. Визначення раціонального легування та режимів спікання економно-легованих швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для підвищення магнітних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Гуляєва Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
272654
  Логвиненко В. Визначення раціонального рівня виробництва вугільної продукції : Замітки та листи / В. Логвиненко, В. Гріньов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 84-88 : Табл., рис. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
272655
  Балабін ВІ В. Визначення раціонального складу системи військового призначення / ВІ В. Балабін, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 51-55


  У статті на основі теорії оптимальних рішень просинтезовано управляючу частину (підсистему органів управління) складної системи військового призначення і визначено бойову ефективність та витрати потенціалу боєздатності військ (сил) - виконавчої частини ...
272656
  Корецький А.І. Визначення реальних напрямів пріоритетного розвитку науки шляхом аналізу галузевої динаміки українських публікацій // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 4 (148). – С. 23-33


  Проведено наукометричний аналіз динаміки українських публікацій за галузевою спрямованістю на основі інформації бібліографічної бази даних Scopus. Було виявлено реальні пріоритетні напрями розвитку української науки та ступінь їх відповідності ...
272657
  Кременовська І.В. Визначення реальної вартості "зеленої" електроенергії / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (3), квітень - червень. – С. 112-118. – ISSN 2409-8876
272658
   Визначення реальної селективності радіоприймальних пристроїв : Методичні вказівки до лабораторної роботи. – Чернівці : Рута, 1996. – 23с.
272659
  Кришталь Т.М. Визначення регіональної економіки як соціально-економічної системи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 130-136. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
272660
  Луканець І.М. Визначення редукціоністської трактовки знання в рамках аналітичної філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 41
272661
  Кучеренко Світлана Адамівна Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 217-222. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасну класифікацію режимів валютного курсу та особливості їх застосування. Визначено валив режиму валютного курсу на конкурентоспроможність та економічну свободу країн з різним рівнем економічного розвитку.
272662
  Кучеренко Світлана Адамівна Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 217-222. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасну класифікацію режимів валютного курсу та особливості їх застосування. Визначено валив режиму валютного курсу на конкурентоспроможність та економічну свободу країн з різним рівнем економічного розвитку.
272663
  Луценко С.О. Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар"єру : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Луценко С.О.; МОНУ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
272664
  Стеля О.Б. Визначення режиму дренажу як розв"язку оберненої задачі нестаціонарного потоку грунтових вод // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 77-83. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Сформульовано та розв"язано обернену задачу оптимізації відбору грунтових вод вертикальным дренажем для нестаціонарного потоку грунтових вод в плані. Наведено приклад числових розрахунків.
272665
  Авдющенко С А. Визначення результативності діяльності підприємств: роль та підходи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 10-17. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
272666
  Кириленко О.В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії / О.В. Кириленко, І.В. Блінов, Є.В. Парус // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 5-12. – ISSN 1562-8965
272667
  Воробйов Ю. Визначення рейтингу вищих навчальних закладів на підставі багатьох показників / Ю. Воробйов, О. Вассерман, А. Пашков // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 43-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
272668
  Жарая С.Б. Визначення рейтингу проблемності регулювання ведення підприємницької діяльності на регіональному різні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 308-313. – (Право. Економіка. Управління)
272669
  Череднік Д. Визначення рейтингу студентів - фактор підвищення якості підготовкм фахівців / Д. Череднік, Є. Яковлєв, О. Самородов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 20-26. – ISSN 1562-529Х
272670
  Шмига Ю. Визначення реклами з погляду соціальних комунікацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-30. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізоване значення, що закладене у визначення поняття реклами різними мовами світу. Наведено найуважніші визначення реклами. Виявлено основні ознаки реклами, що важливі для дослідження її комунікативної особливості. Проанализировано значение, ...
272671
  Недибалюк О.С. Визначення ресоціалізаційного потенціалу неповнолітніх засуджених // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 160-170. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
272672
  Поперенко Л.В. Визначення рефракції ока за спрощеною схемою його оптичної моделі методом рей-трейсингу / Л.В. Поперенко, В.В. Молебний, О.В. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-61. – (Фізика ; вип. 4)


  Досліджено вплив зміни показника заломлення на величину рефракції ока, визначеної методом рей-трейсингу. Розрахунки проводилися для стандартної спрощеної моделі ока (моделі Лістінга). Аналіз аксіальної та рефрактивної аметропії вказав на їх ...
272673
  Слободяник М. Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища в місцях переробки відходів електроніки. Частина 1. Метали / М. Слободяник, І. Лабунська, К. Брігден // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 53-57. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Отримано кількісні результати аналізу на вміст металів у зразках об"єктів навколишнього середовища в Китаї та Індії в місцях переробки відходів електроніки. Виявлено високі рівні токсичних металів, що використовуються в секторі електроніки, у зразках ...
272674
  Лабунська І. Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища у місцях переробки відходів електроніки. Частина 2. Органічні сполуки / І. Лабунська, М. Слободяник, К. Брігден // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-13. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Методом газової хроматографії-мас-спектрометрії (GC/MS) проведено ідентифікацію органічних сполук, вилученних із зразків навколишнього середовища, що зазнали впливу підприємств з переробки відходів електроніки, розташованих у Китаї та Індії. Основними ...
272675
  Самойлова О.В. Визначення ризиків розвитку суїцидальної поведінки у дітей з розладами адаптації // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 105-110 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-7484
272676
  Кочетков В.М. Визначення ринкової вартості банку на основі методів угод та котирувань у межах порівняльного підходу / В.М. Кочетков, Ю.С. Камарицький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 94-98
272677
  Кочетков В.М. Визначення ринкової вартості міжнародного банку на основі методу дисконтування грошових потоків у межах дохідного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 252-259 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
272678
  Антонов С.М. Визначення ринкової вартості цінних паперів: основні проблеми та шляхи їх вирішення / С.М. Антонов, С.Є. Шишков // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 1, січень - березень. – С. 67-98. – ISSN 1605-7988
272679
  Болдирев О.В. Визначення рівнів готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників до педагогічної фасилітації // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 23-27


  У статті встановлено, що визначальним для майбутнього офіцера-прикордонника є його прагнення до самостійності, самореалізації. Застосування у навчально-виховному процесі педагогічної фасилітації, сприяє розвитку пізнавальної активності курсантів, ...
272680
  Михайлик І.В. Визначення рівня 2’,5’-олігоаденілатів у лімфоїдних клітинах селезінки й тимусу щурів за умов рентгенівського опромінення в дозах 0,5 і 1 Гр / І.В. Михайлик, К.В. Прокопова, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – C. 104-105. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Виявлено, що в лімфоцитах селезінки й тимусу щурів, які підлягали тотальному рентгенівському опроміненню в дозах 0,5 і 1 Гр, у декілька разів підвищується рівень димерів та тримерів 2",5"-олігоаденілатів. Преінкубація лімфоцитів in vitro з індукторами ...
272681
   Визначення рівня антитіл до пептидоглікану стафілокока імуноферментним методом у дітей з гнійною стафілококовою інфекцією : біологія / В.К. Позур, І.М. Фуртат, В.В. Бережний, Т.В. Марушко, Ю.В. Марушко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 50-54 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
272682
  Максимовський В.О. Визначення рівня взаємодії АТП зі споживачами автотранспортних послуг / В.О. Максимовський, І.В. Федотова // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 181-184. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
272683
   Визначення рівня внутрішніх мікронапружень в керамічних композиціях / О.Ю. Попов, І.Ф. Казо, В.А. Макара, А.М. Халіпов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 461-465. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі викладено теорію розрахунку полів внутрішніх напружень, що зумовлені термомеханічним фактором при спіканні керамічних композитів. Запропановано модель, в межах якої двохфазна кераміка розглядається як система матричної фази та окремих хаотично ...
272684
  Бужин О. Визначення рівня економічної експлуатації функціонуючого людського капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 352-359. – ISSN 1993-6788
272685
  Смирнов І.Г. Визначення рівня конкурентоспроможності країн світу в туризмі: сучасні підходи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 37-49. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
272686
  Крищенко Д.В. Визначення рівня конкурентоспроможності української економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються та аналізуються визначення конкурентоспроможності національної економіки, її залежність від стадій економічного розвитку країни, існуючі системи кількісної оцінки конкурентоспроможності та рейтинг України за такими системами. ...
272687
  Кобушко І.М. Визначення рівня конкуренції на фондовому ринку як провідному сегменті інвестиційного ринку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 33-46 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
272688
  Нелуп Н.М. Визначення рівня культурних потреб сучасної молоді України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
272689
  Бобровська Т. Визначення рівня почуття комічного за допомогою психолого-літературознавчих тестів : за матеріалами повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 34-38. – Бібліогр. в кінці ст.
272690
  Чеберячко С.І. Визначення рівня професійного ризику виникнення у гірників захворювань пилової етіології / С.І. Чеберячко, О.О. Яворська, Ю.І. Чеберячко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 55-59 : табл., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
272691
  Нестеренко Є.С. Визначення рівня психологічного здоров"я студентів класичного університету // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 76-80. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 23). – ISSN 2073-3771
272692
  Кузьмін О.Є. Визначення рівня ризику у процесі оцінювання економічної ефективності холдингових структур / О.Є. Кузьмін, Найчук-Хрущ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-17 : табл. – Бібліогр: 11 назв
272693
   Визначення рівня сейсмічної небезпеки будівельного майданчика НСК "Олімпійський" в м. Києві / О. Кендзера, О. Скляр, Ю. Лісовий, Є. Корнієнко, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 16-22. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України проведені вишукувальні роботи з встановлення рівня сейсмічної небезпеки (уточненого значення сейсмічної бальності, з ...
272694
  Трифонова О.М. Визначення рівня сформованості інформаційно-цифрової компетентності у майбутніх фахівців комп"ютерних технологій // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 128-135. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
272695
  Воробйова О.І. Визначення рівня та концентрації кредитних вкладень в соціально-економічну систему держави // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 52-66
272696
  Аксьонова Л.О. Визначення рівня фінансової безпеки банку на основі системи індикаторів / Л.О. Аксьонова, М.А. Худомака // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 45-49
272697
  Біляєва В.Ю. Визначення рівня фінансової стійкості банків України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 314-319. – ISSN 2222-4459
272698
  Гончаренко О. Визначення рівня функціонального стану студентів педагогічних вузів в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу / О. Гончаренко, К. Пархоменко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 68, ч. 1. – С. 25-32. – ISSN 2077-1827
272699
   Визначення різних форм йоду у високомінералізованих геотермальних водах Кримського півострова / В. Ананьєва, О. Трохименко, М. Хворов, О. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У високомінералізованих геотермальних водах визначено вміст різних форм йоду та одержано ізотерми сорбції йодиду на хлориді срібла, імпрегнованому в силікагель, та cилікагелі з прищепленими тетраалкіламонійними групами, а також елементного йоду на ...
272700
  Харитонов С.О. Визначення родового об"єкта військових злочинві // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 65-75. – ISSN 2304-4556
272701
  Михаловський А.Г. Визначення родючості грунту по генетичних горизонтах. / А.Г. Михаловський. – Кам"янець на Поділлю, 1927. – 6с.
272702
  Діянич Н. Визначення розмірів відшкодування моральної шкоди: українська та світова практика // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 156-160. – ISBN 978-966-2075-20-5
272703
  Басюк Т.О. Визначення розмірів і меж водоохоронних зон й прибережних захисних смуг навколо Чернятського водосховища за умови підвищення води // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 285-294. – ISSN 2308-135X
272704
  Мамушкіна А. Визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення терористичного акту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 35-40. – ISSN 2307-8049
272705
  Сліпченко О.І. Визначення розміру компенсації моральної шкоди // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.45-48
272706
  Бассова О. Визначення розміру кредиту при іпотечному кредитуванні промислового підприємства // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
272707
  Шарко Д. Визначення розміру матеріальної шкоди як ознаки порушення авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 45-46. – ISSN 1608-6422
272708
  Григорук В.І. Визначення розподілу діелектричної проникності підповерхневих шарів у ближньопольовій мікроскопії / В.І. Григорук, В.С. Сидоренко, П.О. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У даній роботі перевірено і підтверджено за допомогою математичного пакету High Frequency Structural Simulator можливість фіксувати залежність чутливості та роздільної здатності ближньопольового мікрохвильового мікроскопа, для шарів з різною глибиною ...
272709
  Самойленко В.М. Визначення розрахункових показників при моделюванні екомережі в басейнах річок на різних територіальних рівнях проектування / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 57-62. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
272710
  Гопцій М.В. Визначення розрахункових шарів паводкового стоку на річках Українських Карпат та узагальнення їх по території // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 51-59. – ISSN 2306-5680


  На базі сучасної вихідної інформації по максимальному стоку гірського регіону виконано узагальнення розрахункових шарів паводкового стоку на річках Українських Карпат. На базе современной исходной информации по максимальному стоку горного региона ...
272711
  Месарош Л.В. Визначення ролі задач з механіки у розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів через аналіз типових задач конкурсів / Л.В. Месарош, В.Й. Дзямко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 173-176 : рис. – Бібліогр.: с. 175-176. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
272712
  Сокирко О. Визначення ролі інноваційного чинника у теоріях економічного зростання / О. Сокирко, О. Яфінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто різні підходи щодо визначення сутності інновацій, визначено місце та роль нововведень у теоріях економічного зростання, їх вплив на тенденції соціально-економічного розвитку. The different approaches to determination of essence of ...
272713
  Осетинський А.Й. Визначення ролі касаційної інстанції в системі господарських судів України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.54-62
272714
  Бронська А.М. Визначення ролі освіти в економіці освіти та згідно з теорією людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 148-151.
272715
  Ремізанцева К.О. Визначення ролі розвитку семантики синтаксису в навчанні іноземної мови майбутніх інженерів-педагогів / К.О. Ремізанцева, Г.І. Зеленін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 295-300. – ISSN 2074-8922
272716
  Крилова В.В. Визначення ролі центрального банку в системі регулювання та нагляду за фінансовим сектором / В.В. Крилова, А.О. Крилова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 27-32
272717
  Третяк О.В. Визначення рухливості і вільних носіїв заряду в квантововимірних струмопровідних каналах / О.В. Третяк, Ю.С. Жарких, В.В. Пятницкий // Вісник Київського університету. Сер.Фізіко-математичні науки, 1998. – Вип.3
272718
   Визначення рухливості і концентрації вільних носіїв заряду в квантовимірних струмопровідних каналах / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, В.В. П"ятницкий, О.В. Третяк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 305-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В напівпровідникових гетероструктурах, виготовлених за технологією молекулярної епітаксії, квантові ефекти можуть виявляти себе в процесах переносу вільних носіїв заряду на макроскопічному рівні. Ці ефекти є предметом фундаментальних досліджень в ...
272719
  Малащук Д. Визначення світового фінансового ринку на основі системного підходу / Д. Малащук, М. Алаторських // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 23-26. – Бібліогр.: 10 назв
272720
  Щербань М.І. Визначення середніх денних і середніх нічних температур повітря // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 42-44. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 30)
272721
  Рябчій В.А. Визначення середніх за результатами нерівноточних вимірювань однієї величини / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 15-22 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-9780
272722
  Вишневський О.А. Визначення середнього навантаження та тиску на поверхню тертя - основа моделювання процесу випрбування матеріалів на абразивну зносостійкість / О.А. Вишневський, О.С. Давидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Визначено середнє навантаження та тиск на поверхню тертя під час проведення всього експерименту по визначенню абразивної зносостійкості матеріалів. Нерівномірний процес зношування поверхонь матеріалів замінений рівномірним. Average loading and average ...
272723
  Агєєв Д.О. Визначення системи внутрішньої діагностики діяльності та механізму її проведення на підприємствах машинобудування // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 5-15. – Бібліогр.: 15 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
272724
  Клочков В. Визначення системи органів державного нагляду та контролю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 117-119.
272725
  Прилипко С. Визначення системи права соціального забезпечення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 149-154
272726
  Вишновецька С.В. Визначення системи суспільних відносин сфери трудового права в проекті трудового кодексу України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 314-317. – ISBN 966-660-151-6
272727
  Федченко О.П. Визначення системи топогеодезичного забезпечення військ (сил) в операції, як системи масового обслуговування / О.П. Федченко, О.М. Сміловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-53. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто процес функціонування системи топогеодезичного забезпечення військ (сил), як системи масового обслуговування. Thе article deals with the process of functioning of the troops (forces) survey support system as the queuing system.
272728
  Клюс Ю.І. Визначення складників корпоративної системи управління інноваціями // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 120-126. – ISSN 2218-1199
272729
  Абрамова М.В. Визначення складових та показників воєнно-економічної безпеки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 96-105. – ISSN 1993-6788
272730
  Циверенко Г.П. Визначення складу адміністративного порушення виборчих прав громадян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 173-176. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
272731
  Авраменко В.Г. Визначення складу комплексів та їх спектрів поглинання в водних розчинах бромного свинцю при різних концентраціях бром-іонів / В.Г. Авраменко, М.У. Білий. – Київ : Київський університет, 1960. – С.20-25. – Окремий відбиток
272732
  Єфімов О.О. Визначення складу правомочної сторони суб"єктів правовідносин з рятування майна на морі (за КТМ України) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 77-80.
272733
  Борис Д.П. Визначення сленгу у вітчизняній та зарубіжній термінологічних традиціях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 72-82


  У статті розглянуто підходи до тлумачення терміна "сленг" у вітчизняній та англомовній (британській і американській) лінгвістиці. Зіставлення низки дефініцій дозволило виокремити п"ять загальних характеристик, на яких грунтується визначення онтології ...
272734
  Калачова О.М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза / Калачова О.М. ; Луганський державний ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2008. – 201л. + Додатки : л.153-176. – Бібліогр. : л.177-201
272735
  Калачова О.М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Калачова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
272736
  Маслак Н.Г. Визначення собівартості операцій банку з цінними паперами на основі функціонально-вартісного аналізу // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 87-93.
272737
  Железняк О.О. Визначення собівартості пасажирсько-транспортного процесу / О.О. Железняк, Л.М. Олещенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 218-226 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
272738
  Француженко-Вірний Визначення сорокової річниці побудови і відкриття пам"ятника Тарасові Шевченкові в столиці США Вашінгтоні // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 12-15
272739
  Сипало А.О. Визначення сортиліну в оптимізації діагностики та лікування дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Сипало Анна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
272740
  Яковлєв А. Визначення соціально-економічної ефективності робочої сили в умовах інноваційного розвитку / А. Яковлєв, М. Черненко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 16-24 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
272741
  Бакурова А.В. Визначення соціально-економічної ефективності системи оподаткування в галузі туризму України / А.В. Бакурова, А.В. Діденко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 39-44. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
272742
  Василенко О.М. Визначення соціальної ефективності бібліотечно-інформаційної діяльності: проблеми нормативного забезпечення в Україні // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 1 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 29-34. – ISBN 978-966-479-065-6
272743
  Бондар В.С. Визначення спеціальної призначеності окремих моделей військової вогнепальної зброї // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 4 (100). – С. 207-226. – ISSN 2524-0323
272744
  Сосіна О.В. Визначення співвідношень параметрів елементів конструкцій об"єктів електричних систем для зниження коронування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Сосіна Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
272745
  Сухарев С.М. Визначення сполук Hg(ІІ) в природних водах методом твердофазної спектрофотометрії / С.М. Сухарев, О.Ю. Сухарева // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 3/4. – С. 202-206. – ISSN 1991-0290
272746
  Гнєдков А.В. Визначення справедливої вартості кредиту як запорука його прибутковості / А.В. Гнєдков, Ю.Є. Пузаткова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 197-200. – ISSN 2222-4459
272747
  Махота А.В. Визначення справедливої вартості фінансових інвестицій приватних підприємств: національний та міжнародний досвід // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 107--116. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
272748
  Бурмака М.М. Визначення ставки дисконту оцінки інвестиційних проектів державно-приватних партнерств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 150-155. – ISSN 2308-1988
272749
  Зінченко Н. Визначення ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2. – С. 213-217. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
272750
  Капіца Ю.М. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій / Ю.М. Капіца, Н.І. Аралова // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 2. – С. 55-74. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто та узагальнено існуючі підходи, що застосовуються до визначення ставок роялті при укладанні договорів про трансфер технологій на основі досвіду організацій НАН України, наукових установ та університетів ряду європейських країн та США. ...
272751
   Визначення стандартної ентальпії утворення дихлоротетра-[...]-карбоксилатів диренію (III) / М.С. Ізюмський, О.С. Баскевич, С.Г. Мельник, О.В. Штеменко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 81-86. – ISSN 0041-6045
272752
  Кучеренко В.П. Визначення стану перезимівлі деяких рослин-інтродуцентів за результатами пероксидазного аналізу та наслідками перезимівлі в зимовий період 2002-2003 років / В.П. Кучеренко, О.М. Колісніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан перезимівлі деяких деревних рослин-інтродуцентів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна в екстремальний зимовий період 2002-2003 років. Одержані результати збігаються з прогнозованою зимостійкістю за пероксидазним способом.
272753
  Самойленко Л.В. Визначення стану стійкості правобережного схилу долини Дніпра в районі Києва (на підставі розрахунку коефіцієнта стабільності) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0367-4290
272754
  Нагорна О.В. Визначення стану сформованості технологічної культури майбутніх фахівців інклюзивних навчальних закладів // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 211-215. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
272755
  Скляренко В.Є. Визначення статистичних залежностей прогнозних показників від окремих факторів при споживанні та виробництві лікарських препаратів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 33-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
272756
  Драницина А. Визначення статі пінгвінів дженту методом ПЛР зі специфічними праймерами / А. Драницина, Г. Телегеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнюються літературні дані, отримані при підборі різноманітних підходів для надійного та швидкого визначення статі мономорфних видів птахів. Визначено стать особин пінгвінів дженту за допомогою ПЛР зі специфічними праймерами. Одержано ...
272757
  Попок А.А. Визначення статусу біженців та внутрішньопереміщених осіб: зарубіжний досвід / А.А. Попок, А.В. Дяченко // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 3/4 (41/42). – C. 5-13. – ISSN 2311-6420
272758
  Король В.М. Визначення статусу Головного контрольно-ревізійного управління України в системі органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 677-680. – ISSN 1563-3349
272759
   Визначення статусу нового безпечного конфайнмента по відношенню до об"єкта "Укриття" / Д.А. Стельмах, В.К. Кучинський, А.М. Платоненко, Л.Є. Шумилова // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 2016. – Вип. 3 (71). – С. 56-60. – ISSN 2073-6231
272760
  Дзюбіна О.І. Визначення статусу новостворених лексичних одиниць в англомовному сегменті соціальних мереж Twitter та Facebook // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 36-41. – ISSN 2077-804X
272761
  Тищенко Ю. Визначення статусу суб"єктів інвестиційної діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 16-23. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
272762
  Грек М.О. Визначення стейкхолдерів у системі земельних відносин міст // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 171-174. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
272763
  Куличенко В.А. Визначення стехіометрії складних оксидів на основі лантану, нікелю та кобальту / В.А. Куличенко, С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 130-132. – (Хімія ; Вип. 33)


  Розглянуто хімічні методи дослідження стехіометрії складних оксидів на основі лантану, нікелю та кобальту. При комплексно-метричному визначенні складу кобальтів і нікелатів лантану кобальт і нікель маскують о-фенантроліном. Обернене титрування ...
272764
  Дирда Н.В. Визначення стратегії фірмою в сучасних умовах господарювання // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 19-23
272765
  Яровенко Т.С. Визначення стратегічних напрямів інвестиційного розвитку сфери освіти України на основі SWOT-аналізу // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 26-32. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є стратегічні напрями інвестиційного розвитку сфери освіти України, системна реалізація яких забезпечить широкомасштабне залучення інвестицій на різних рівнях освітньої системи.
272766
  Шевченко В.І. Визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку міжнародного страхового ринку в умовах глобалізації // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 230-236. – ISSN 2078-6670
272767
  Осадчук А.І. Визначення структури експортного портфеля підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 75-80


  Розглядається проблема формування збалансованого експортного портфеля підприємства. Мета дослідження полягає у розробці науково-методичних рекомендацій щодо упорядкування структури експортних продажів продукції підприємства. Використано такі методи ...
272768
  Джоу Юнь Визначення структури і змісту професійної компетентності вчителів співу в працях китайських та українських науковців // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (90). – С. 57-72. – ISSN 2077-1827
272769
  Улиська І.В. Визначення структури морально-вольових якостей лікаря як одного з важливих аспектів майбутньої професійної діяльності // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 45-49. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
272770
  Вижва С.А. Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів за даним ГДС (на пркладі Бештентякської площі Афгано-Таджицької западини) / С.А. Вижва, В.В. Храпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 48-57 : Табл. – (Геологія ; Вип. 12)


  Описана методика знаходження складно побудованих порід-колекторів за даними ГДС на прикладі Бештентякської площі Афгано-Таджицької западини. Наведена методика використання статистичних методів аналізу геофізичної інформації.
272771
  Вижва С. Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід за даними петроакустичних досліджень Семиреньківської площі / С. Вижва, І. Безродна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-17. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати дослідження керну 11 свердловин Семиреньківської площі Дніпровсько-Донецької западини. Визначено перспективні інтервали розвитку порід-колекторів на основі вивчення структури їхнього пустотного простору. Комплекс петрофізичних ...
272772
  Мельник Ю.А. Визначення структури та мікротопографії характеристичних поверхонь матеріалів методом 3D реконструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Мельник Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
272773
  Павленко С.В. Визначення структури фінансових ресурсів у ринковій економіці // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 44-48. – Бібліогр.: на 10 пунктів
272774
  Черевко О В. Визначення структури фінансового потоку регіону // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 53-55. – Бібліогр.: 4 назв
272775
  Бойко Ю. Визначення структурних компонентів, критеріїв та рівнів їх сформованості в процесі формування аксіологічних установок до здорового способу життя студентів закладів вищої освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 182-195. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208


  Проблема збереження здоров"я студентської молоді включає аксіологічний контекст (розгляд цінностей здоров"я у сфері мислення студентів, виявлення їх мотивації до здорового способу життя тощо). Суспільні трансформації можуть стати одним із чинників змін ...
272776
  Штець Т.Ф. Визначення структурно-функціональних компонент сектору цифрової економіки // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 26-31. – ISSN 2308-1988
272777
  Сергієнко Н.А. Визначення стягувача за виконавчими документами, які передбачають стягнення на користь держави чи вчинення дій на її користь або в її інтересах // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 400-403. – ISBN 978-617-566-402-5
272778
  Дорошев В.Л. Визначення суб"єкта права інтелектуальної власності на географічне зазначення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 54-58
272779
  Левчук-Микитюк Визначення суб"єкта складу злочину "державна зрада" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 302-309. – ISSN 2663-5313
272780
  Дяченко О. Визначення суб`єкта адміністративного правопорушення та його загальних ознак: окремі проблеми. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.83-86. – ISSN 0132-1331
272781
  Короєд С.О. Визначення судом походження дитини при встановленні факту її народження на тимчасово окупованій території: проблеми теорії і практики цивільного судочинства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 103-114. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
272782
  Майданюк А. Визначення сумарного вмісту аденінових компонентів тимоцитів спектрометричними методами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-34. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Спектрофлуориметрією етеноаденіну та його похідних і спектрофотометрично визначено зниження суммарного вмісту аденінових компонентів в тимоцитах через 2,5 години після їх рентгенівського опромінення в дозі 4,5 Гр. The reaction of chloroacetaldehid ...
272783
  Виклюк М.І. Визначення суті податкової безпеки на основі застосування TRID - підходу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 42-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
272784
  Лукашевич М.П. Визначення сутнісних характеристик менеджменту туризму: соціально-психологічні аспекти / М.П. Лукашевич, О.М. Лукашевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-21. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутнісні характеристики менеджменту туризму. Розглянуто соціально-психологічні аспекти управління сферою туризму.
272785
  Медвідь Д.І. Визначення сутності і структури готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 209-226. – ISSN 2074-8167
272786
  Старовойт К.І. Визначення сутності інвестиційної діяльності комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 151-157. – Бібліогр.: 28 назв
272787
  Лищенко О.Г. Визначення сутності категорії "Запаси" з метою організації обліку на підприємстві / О.Г. Лищенко, Л.В. Матюха // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 85-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
272788
  Мельник Ю.М. Визначення сутності людини в парадигмі філософії ХХ століття / Ю.М. Мельник, Г.А. Шевченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 173-176. – ISSN 2076-1554
272789
  Нечепоренко Л.С. Визначення сутності онто-інвайроментальної педагогіки // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 107-112. – ISSN 2078-7782
272790
  Пластун О.Л. Визначення сутності поняття "банкрутство" в сучасній науковій літературі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 256-261. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
272791
  Зубкова Л.М. Визначення сутності поняття "життєва компетентність" та її основних функцій // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 24–29. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
272792
  Щербань І Визначення сутності поняття "комерційне найменування": вітчизняний та міжнародний досвід правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 281-283. – ISBN 978-617-7069-14-9
272793
  Остапенко А.В. Визначення сутності поняття "конкурентоспроможність галузі" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 15-23. – ISSN 2222-4459
272794
  Сидорук І.І. Визначення сутності поняття "соціальна компетентність майбутнього соціального працівника" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 174-178. – Бібліогр.: с. 177. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
272795
  Лісман Т.А. Визначення сутності поняття "територіальна громада" // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 289-295. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
272796
  Кузніченко С.О. Визначення сутності поняття реєстрації як спеціальної адміністративної процедури / С.О. Кузніченко, М.М. Феделеш // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 40-47. – ISSN 2414-4207
272797
  Зубачова І.С. Визначення сутності поняття судової влади та її роль у побудові правової, демократичної держави // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 73-81
272798
  Книга М. Визначення сутності примусових заходів медичного характеру // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 85-90.
272799
  Пшеничнюк Т.В. Визначення сутності страхування як фінансово-економічної категорії // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 113-118. – ISSN 2221-1055
272800
  Добринь С.В. Визначення сутності та взаємозв"язку понять "ризик", "небезпека" та "загроза" / С.В. Добринь, Д.С. Шкляр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – C. 48-52. – ISSN 2306-6792
272801
  Сергеєва О.А. Визначення сутності та змісту науково-дослідної роботи студентів ВНЗ англомовних країн // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 342-350. – ISSN 2074-8167
272802
  Кунєв Ю.Д. Визначення сутності та змісту основних митно-правових понять: "митна процедура" / Ю.Д. Кунєв, Л.Р. Баязітов // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – C. 7-23. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
272803
  Красноносова О.М. Визначення сутності та змісту поняття малого бізнесу / О.М. Красноносова, Р.В. Харченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 293-301. – ISSN 2222-4459
272804
  Захарова О. Визначення сутності та поняття цивільної процесуальної форми // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 127-136


  У статті розглядаються питання сутності та поняття цивільної процесуальної форми. Автор аналізує підходи вчених-процесуалістів щодо визначення поняття категорії "цивільна процесуальна форма" на різних етапах становлення цивільного процесу України.
272805
  Жиров Д.А. Визначення сутності та складових поняття "соціальна відповідальність підприємництва" // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 227-232. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Мале підприємництво відіграє чималу роль у процесі розвитку в Україні основ громадянського суспільства. Це підсилює увагу до проблем підприємців та стимулює наукове співтовариство на пошук шляхів покращення вітчизняного бізнес-середовища. Проте досі не ...
272806
  Гринчак Н.А. Визначення сутності та структури ланцюга логістичних послуг як об"єкта статистичного дослідження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 96-102. – ISSN 2222-4459
272807
  Ванькович Ю.М. Визначення сутності тіньової економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 450-456. – ISSN 0321-0499
272808
  Кожемякіна С.М. Визначення сучасної продуктивності праці в системі показників сукупної продуктивності на макрорівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 3-9
272809
  Ільницький О. Визначення сфери дії законодавства України про державні закупівлі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 76-80
272810
  Мокра О.М. Визначення сфери дії заперечення та специфіка її функціонування // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 296-302.
272811
  Рибалка О.В. Визначення схильності підприємства до банкрутства за допомогою нечітких нейронних мереж : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 199-205 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
272812
  Голопатюк Л.С. Визначення та аналіз особливостей складових сучасних воєнних конфліктів / Л.С. Голопатюк, Р.І. Тимошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 21-27. – ISSN 2304-2699
272813
  Пономарьов О.В. Визначення та вдосконалення функцій Антимонопольного комітету України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 52-55. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано проблеми визначення функцій Антимонопольного комітету України, означено коло проблемних питань та шляхи їх подолання. The article deals with the problems of determining the functions of the Antimonopoly Committee of Ukraine, problematic ...
272814
  Плахотнюк Н. Визначення та втілення в Україні принципу верховенства права в адміністративній процедурі / Н. Плахотнюк, І. Криворучко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 76-86. – ISSN 2664-3618
272815
  Мартинюк О. Визначення та застосування грошової оцінки земельних ділянок при укладанні договорів відчуження та спадкуваня // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 7-18
272816
  Верхоглядова Н.І. Визначення та змістова інтерпретація людського капіталу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 62.65. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
272817
  Шамілева Л.Л. Визначення та інтегральна оцінка соціальних ризиків у регіонах України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 166-176
272818
  Гончарук Л.М. Визначення та істотні умови договору концесії // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів, 29-30 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т ; [редкол. : В.А. Васильєва, Н.Р. Кобецька, Ю.І. Микитин та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2011. – С. 40-42. – (Правова політика української держави)
272819
  Кузьменко О.А. Визначення та класифікація об"єктів міжбюджетних правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 398-403. – ISSN 1563-3349
272820
  Комар Е.Е. Визначення та класифікація основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 388-391. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
272821
  Федоренко А. Визначення та класифікація фінансових інвестицій як передумова удосконалення їх оподаткування // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 70-86. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
272822
  Малюга А.В. Визначення та механізм побудови мовленнєвих тактик у межах комунікативно-прагматичної лінгвістики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 119-124. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Розглядаються мовленнєві тактики і особливості їх реалізації в комунікативному акті. Пропонується механізм побудови мовленнєвих тактик і виділяються моменти уникнення конфліктності між метою та вербальним/невербальним оформленням останніх.
272823
  Оніщенко Н.В. Визначення та обґрунтування функціональних обов"язків, що покладаються на фахівця-психолога, в межах організації та надання екстреної психологічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 31-35. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті подаються результати аналізу сучасної нормативно-правової бази, яка регулює діяльність фахівців-психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій; висвітлюються основні проблеми, які заважають високому рівню ефективності професійної ...
272824
  Гура Н. Визначення та облік податків у житлово-комунальному господарстві в контексті законодавчих змін : облік податків у житлово-комунальному господарстві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
272825
  Максимович О.В. Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Максимович О.В.; МО і НУ Луцк. держ. техн. ун-тет. – Луцьк, 2002. – 19 с.
272826
  Мисака Г.В. Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності / Г.В. Мисака, І.А. Дерун // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 116-128 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
272827
  Щербак Ю.В. Визначення та оцінювання точності площ земельних ділянок довільної форми за результатами прокладання полігонометричних ходів по їх вершинах // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 29-32 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
272828
  Волошенко А.В. Визначення та принципи цінової політики України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 45-50. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
272829
  Штельмашенко А.Д. Визначення та проблеми інтерпретації "бренду держави" в контексті інформаційно–комунікаційної та політичної модернізації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 368-371. – ISSN 2076-1554
272830
  Бакуменко В.Д. Визначення та розвиток загальнометодологічних концептів державного управління у дослідженнях українських вчених // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – C. 5-12. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
272831
  Юркевич Г.Й. Визначення та розвиток лідерських компетенцій на державній службі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 131-137. – ISSN 2309-1533
272832
  Швецова-Водка Визначення та функції документа як об"єкта бібліотечно-бібліографічної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 89-95. – ISBN 966-7352-07-2
272833
  Горохова Т.В. Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів / Т.В. Горохова, М.І. Лукаш // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 127-133. – ISSN 1993-0259
272834
  Фіть Л.В. Визначення тематичних відхилень у теорії редагування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 111-116


  Стаття присвячена дослідженню тематичних відхилень у редакторському, літературознавчому та психолінгвістичному аспектах. Тематичне відхилення описане як багаторівнева проблема, пов’язана з психологією сприйняття та розуміння тексту читачем. Визначено ...
272835
  Строілова Д.В. Визначення темпераменту студентів зі використанням різних підходів у навчанні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 59-62. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 23). – ISSN 2073-3771
272836
   Визначення температури діодного кристалла під час проходження крізь нього імпульсу ударного струму / С. Павлюк, Г. Кутлін, С. Савицький, Р. Солтис, І. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження температури розігріву напівпровідникового діодного кристала під дією потужного поодинокого імпульсу струму з екстремально великою ударною амплітудою.Отримано залежності розігріву діодного кристала від амплітуди, тривалості та ...
272837
   Визначення температури збудження атомів FеI у метеорній комі за спектром спорадичного метеора, отриманого 2 серпня 2011 року в Чехії / А. Мозгова, В. Клещонок, А. Голубаєв, Ї. Боровічка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-47. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати визначення температури збудження атомів FeI за даними досліджень метеорного спектра, отриманого 2 серпня 2011 р. у місті Ондржейов на спостережувальній станції Астрономічної обсерваторії Астрономічного інституту Академії наук ...
272838
  Корнієць С.Д. Визначення температурного поля двозв"язної пластини складної геометрії / С.Д. Корнієць, Г.В. Гаврилов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 34-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Визначено температурне поле в двозв"язній пластині, коли на гладкому контурі з малими тріщинами задані граничні умови другого роду, а на нескінченності діє сталий тепловий потік. Розв"язок будується на основі спеціальної поліноміальної апроксимації ...
272839
  Рябовол Я.С. Визначення температурного режиму для формування активної колекції вихідного селекційного матеріалу жита оимого / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 68-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
272840
  Болюх О.І. Визначення темпу денудації схилів процесами площинного змиву (на прикладі Передкарпаття) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 111-116 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
272841
  Сунцова О.О. Визначення темпу економічного зростання країни за умови проведення податкової реформи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 193-198 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
272842
  Назарага І.М. Визначення темпу технічного прогресу на основі виробничої функції // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 140-141. – ISBN 978-966-188-227-9
272843
  Олійник А.В. Визначення тенденцій впливу недіючих кредитів на обсяг власного капіталу банків / А.В. Олійник, Ю.Л. Левчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 160-166. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
272844
  Бондаренко Л. Визначення теоретико-літературних понять чи словникова робота? // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 11-13
272845
  Горошко В.О. Визначення теплового стану п"ятишарової порожнистої кулі за конвективно-променевого теплообміну з довкіллям // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 141-146. – ISSN 1810-3022
272846
  Лобанов Ю.А. Визначення теплофізичних властивостей гірських порід методом двох температурно-часових точок // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 74-77 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології ; № 13)
272847
  Степаненко А.В. Визначення територіальної спеціалізації сільського господарства та методи економічної оцінки її ефективності // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 94-101 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
272848
  Паламарюк М.Ю. Визначення територій пріоритетного розвитку туризму в Буковинських Карпатах // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 300-307. – Бібліогр.: 6 назв.
272849
  НовіковаТ Визначення терміна "душа" у словниках української мови // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 69-73. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
272850
  Соколов В. Визначення терміна "провенієнція" в книгознавстві в контексті досліджень відомостей про власницьку належність книги / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 19-22. – ISSN 2076-9326


  Аналізується сутність терміна "провенієнція" в процесі вивчення власницької належності книги; досліджуються основні історичні чинники формування значення терміна "провенієнція" в книгознавстві та роль вивчення провенієнцій у реконструкції бібліотечних ...
272851
  Горлов Є.В. Визначення терміна "проступок у сфері господарювання":проблеми вдосконалення понятійного апарату // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 44-47
272852
  Жовніпенко Я.Г. Визначення терміна мовна ситуація в лінгвістичній енциклопедичній літературі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 52-57. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано лінгвістичні енциклопед. видання як джерело лінгвоісторіографічного вивчення явища мовної ситуації. Розглянуто наук. підходи щодо потрактування терміна мовна ситуація, виокремлено осн. характеристики, які автори статей в енциклопедич. ...
272853
  Слабкий В.Г. Визначення термінів в економіці охорони здоров"я // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 57-71. – ISSN 2415-8763
272854
  Бородін Є. Визначення термінів державної молодіжної політики в Законах України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.3-11. – ISBN 966-7800-03-2
272855
  Новікова Т. Визначення термінів старослов"янська мова - церковнослов"янська мова, старослов"янізм - церковнослов"янізм // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 411-415. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
272856
  Бачеріков О. Визначення терміну "відповідач" за Кодексом адміністративного судочинства України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-114.
272857
  Чорнобай Д. Визначення терміну "Міжнародно-правова відповідальність за правомірну діяльність" // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 161-162
272858
  Поздняков Ю.В. Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів з від"ємним зносом / Ю.В. Поздняков, Ю.П. Садовенко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 65-76. – ISSN 2313-4569


  "У статті проаналізовано вимоги до визначення терміну корисного використання специфічних нематеріальних активів, таких як товарні знаки та гудвіл, які мають властивість змінювати вартість протягом терміну економічного життя в обох напрямках та здатні ...
272859
  Мороз М.М. Визначення терміну та розміру інвестицій для приведення до необхідної структури рухомого складу пасажирського транспорту загального користування (на прикладі м. Кременчук) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 235-243 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
272860
  Супруненко П.О. Визначення термічного коефіцієнта лінійного розширення сплавів Fe-Cr в залежності від вискотемпературної витримки / П.О. Супруненко. – [4] c.
272861
  Шевченко В.В. Визначення технічного стану цифрових типових елементів заміни за допомогою електромагнітного методу діагностування // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 131-135. – ISSN 2311-7249


  У статті пропонується проводити діагностування цифрових типових елементів, які складають основу побудови сучасних радіоелектронних засобів озброєння, за допомогою нового електромагнітного методу зняття діагностичної інформації. Перевагою даного методу ...
272862
  Кошкаров А. Визначення технічної несправності гальмової системи транспортного засобу під час проведення автотехнічної експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 2 (27). – С. 120-130. – ISSN 1993-0917
272863
  Козлова А.І. Визначення технологічного рівня інноваційної самостійності українських підприємств в умовах глобалізації товарних ринків / А.І. Козлова, Н.М. Козлова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 85-87. – ISSN 2306-6814
272864
  Каніщева О.В. Визначення типів емоційного мовного висловлювання у додатках автоматичного опрацювання текстів / О.В. Каніщева, А.В. Медведська, А.О. Панчул // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 289-297. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто засоби вираження емоцій, які притаманні мові Інтернету. Проаналізовано існуючі методи виділення емоційних елементів у тексті, а також системи, які реалізують аналіз емоційних елементів. Описано ознаки емоційних елементів, за допомогою яких ...
272865
  Федець І.П. Визначення типів лісу гірської частини Дрогобицької області / І.П. Федець. – Львів, 1957. – 24с.
272866
  Шипнівська О. Визначення типів синтаксичної неоднозначності у знаннєорієнтованій системі машинного перекладу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 104- 113. – ISSN 0320-3077


  Розглянуто теоретико-практичні засади визначення синтаксично неоднозначних конструкцій в автоматичному синтаксичному аналізі. На матеріалі текстів військової тематики проаналізовано основні типи синтаксичної омонімії. Рассматриваются ...
272867
  Вакуленко О.В. Визначення типу рекомбінації носіїв заряду у власних напівпровідниках при дослідженні фотопровідності / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-22. – (Фізика ; Вип. 2)


  З метою визначення типу рекомбінації носіїв заряду досліджувались світлові характеристики в різних точках спектра фотопровідності зразка Ge. Виявилось, що в області максимуму спектра фотопровідності фотострум пропорційний кореню квадратному з ...
272868
  Цисар М.О. Визначення топографічних характеристик поверхневого шару нових вуглецьвмісних функціональних матеріалів методом тунельної мікроскопії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Цисар Максим Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
272869
  Гуцул Т. Визначення точності мобільної навігації стосовно даних геодезичних спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 72-76. – (Географія ; вип. 3/4 (80/81)). – ISSN 1728-3817


  Усеохоплювальний розвиток мережі мобільного зв"язку в сегменті покриття швидкісним інтернетом практично всієї території держави формує передумови для використання технології A-GPS. Особлива актуальність для населе- них пунктів, де, з одного боку, така ...
272870
  Волох О.П. Визначення тривалості обслуговування озброєння та військової техніки методом сітьового планування та управління // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 13-18


  У статті показана можливість та доцільність використання методу сітьового планування та управління для визначення тривалості обслуговування озброєння та військової техніки, що спрощує процедуру отримання вихідних даних для розрахунків показників ...
272871
  Ігнатенко В. Визначення умов виникнення зобов"язань з учинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 68. – ISSN 0132-1331
272872
  Згуровський М.З. Визначення університетських рейтингів - складова євроінтеграції в освітній сфері // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 77-85. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
272873
  Трофименко П.Є. Визначення упередження при стрільбі по рухомих цілях прямою наводкою із СГ 2С3М(2СІ) / П.Є. Трофименко, С.П. Латін, О.П. Мєшков // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 18-19
272874
  Булкін І.О. Визначення фактичних пріоритетів фінансування науково-технічної діяльності в Міністерстві освіти і науки України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (118). – С. 32-65. – ISSN 1560-4926
272875
  Булкін І.О. Визначення фактичних пріоритетів фінансування науково-технічної діяльності в Національній академії наук України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (114). – C. 24-56. – ISSN 1560-4926
272876
  Кульпінський С.В. Визначення факторів впливу на бізнес-цикл у системі регулювання фінансового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 53-66
272877
  Трикоз І.В. Визначення факторів впливу на готельну сферу України та особливості й значення її ризиків / І.В. Трикоз, С.С. Панчук, Л.П. Полохач // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 32-36. – ISSN 1997-4167
272878
  Вагонова О.Г. Визначення факторів впливу на збитковість відтворення земельних ресурсів, використаних гірничобудівними підприємствами / О.Г. Вагонова, В.І. Прокопенко // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 90-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-7468
272879
  Гуменюк В.В. Визначення факторів легалізації підприємництва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 242-246. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
272880
  Гриньова В.М. Визначення факторів оптимізації банківського кредитування у формі овердрафту за допомогою регресивного аналізу / В.М. Гриньова, О.М. Колодізєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 28-42. – ISBN 966-8958-03-9
272881
  Ястремська О.О. Визначення факторів соціально-трудових відносин для забезпечення соціально орієнтованого управління підприємствами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 203-208. – ISSN 2222-4459
272882
  Омельченко Н.В. Визначення феномена урбанізації в сучасних соціально-географічних дослідженнях // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 59-62. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
272883
  Лубська М.В. Визначення феномену мусульманського права та його місце в релігійній системі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 25-32. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
272884
  Жмудський О.З. Визначення фізики як науки / О.З. Жмудський. – Київ, 1965. – 20с.
272885
  Чехов В.М. Визначення фізико-механічних властивостей гірських порід та дослідження складкоутворення у шаруватій товщі земної кори : випуск 23 / В.М. Чехов, В.Д. Омельченко, Е.А. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-25 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розглянуто метод визначення фізико-механічних властивостей гірських порід за даним сейсмічним дослідженням. Приведені параметри критичного осьового навантаження тонкого шару в земній корі, які ініціюють складкоутворення.
272886
  Маначинська Ю.А. Визначення фінансового результату в умовах комплексного характеру готельних послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 110-114
272887
  Бабіч В.В. Визначення фінансового результату для обчислення об"єкта оподаткування відповідно до нової редакції розділу III / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 83-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
272888
  Котенок Г.М. Визначення фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 137-141
272889
  Картузов Є.П. Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 172-181 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
272890
  Бєлова І. Визначення фінансової стабільності України / І. Бєлова, С. Башлай // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 25-31
272891
  Шірінян Л.В. Визначення фінансової стійкості страхових компаній і підприємств : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 70-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
272892
  Паустовська А.С. Визначення флуориду люмінесцентним методом з використанням індикаторної системи цирконі - морин / А.С. Паустовська, О.А. Запорожець, Л.С. Зінько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 164
272893
  Паустовська А.С. Визначення флуориду, оксалату, тартрату в біологічних рідинах, фармацевтичних препаратах і продуктах харчування / А.С. Паустовська, О.А. Запорожець, Л.С. Зінько // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 28-29
272894
  Гук А. Визначення форм права власності юридичних осіб // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-30.
272895
  Пампуха І.В. Визначення форматних частот людської мови / І.В. Пампуха, В.М. Гап"юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 114-119


  У статті запропонований метод визначення формантних частот, що є у спектрі сигналів різни мов та діалектів, який можна вважати універсальним для проведення аналізу мовних сигналів, розглядається залежність мовних сигналів від типу голосу та фізіологія ...
272896
  Гритенко О.А. Визначення форми вини як окрема теоретична проблема щодо злочинів, учинених у співучасті // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 46-46
272897
   Визначення фосфату в крові / С.В. Мельников, Л.С. Зінько, І.М. Шіфріс, І.О. Дудар, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 228
272898
   Визначення фосфату в об"єктах різної природи / Г.С. Сумарокова, Л.С. Зінько, Р.П. Линник, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 67
272899
   Визначення фосфору у формі гетерополікомплексу хемілюмінесцентним методом / Г.С. Сумарокова, Р.П. Линник, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 244
272900
  Кручиненко В.Г. Визначення фотометричних мас метеороїдів за оптичними спостереженнями / В.Г. Кручиненко, Ю.Г. Тарануха, Р.В. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-42. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано формулу для обчислення фотометричних мас метеороїдів за даними оптичних (фотографічних та телевізійних) спостережень. Залежність перевірено за даними фотографічних спостережень яскравих метеорів у Києві та в Одесі, а також за даними ...
272901
  Сімон А.О. Визначення фотометричної системи на основі спостережень розсіяних кулястих скупчень NGC 7243, NGC 7762 та IC 5146 / А.О. Сімон, В.М. Решетник // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 152-156. – ISSN 1607-2855
272902
  Продайвода Г.Т. Визначення функції орієнтації мікротріщин гірських порід за даними вимірювань анізотропії діелектричної проникності : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-75 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Розглянуто результати математичного моделювання впливу мікротріщин на діелектричну проникність гірських порід. Описаний метод інверсії азимутальної залежності тензора діелектричної проникності граніту в функцію розподілу орієнтації мікротріщин. ...
272903
  Ляхутін Р. Визначення функцій кримінального покарання та способів їх проявушляхом виділення суттєвих властивостей кримінального покарання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 126-131
272904
  Грановська В.Г. Визначення функцій молодіжного підприємництва / В.Г. Грановська, Г.В. Жосан // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 23-28. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
272905
  Гриценко Олександр Васильович Визначення функціоналів нейтронного потоку на зразках-свідках металу корпуса реактора ВВЕР-1000 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Гриценко О.В.; НАНУ, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
272906
  Васютинська Ю.О. Визначення функціональної залежності в ЖЦТ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 50-55
272907
  Усіков Ю.І. Визначення характеристик затухаючих коливань оберненого маятника / Ю.І. Усіков, О.О. Гомон, А.М. Струтинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 421-424. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз характеристик обладнання, що використовують для дослідження внутрішнього тертя шляхом вимірювання параметрів затухання коливань оберненого маятнику (ОМ). Показано, що деяких недоліків можна уникнути завдяки автоматизації експерименту. ...
272908
  Єзерська О.А. Визначення характеристик локальних електрохімічних процесів взаємодії корозійного середовища з поверхнеюдеформованного металу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.14 / Єзерська О.А.; НАН фіз-мех.ін-т. – Львів, 1994. – 18л.
272909
   Визначення характеристик шару легких нафтопродуктів у різних умовах формування / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, І.М. Запольський, О.І. Насєдкіна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 111-123 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
272910
  Огняник М.С. Визначення характеристик шару легких нафтопродуктів у різних умовах формування. Стаття 1. Формування на непроникному шарі / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.І. Насєдкіна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-59 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
272911
  Парамонова Н.К. Визначення характеристик шару легких нафтопродуктів у різних умовах формування. Стаття 3. Розрахунок потужності, вмісту та об"єму мобільного й утримуваного авіаційного гасу в лінзі біля військового аеродрому Кульбакине (м. Миколаїв) / Н.К. Парамонова, Р.Б. Гаврилюк, Ю.В. Загародній // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
272912
   Визначення характеру заселення збуджених електронних рівнів атомів у плазмі поперечної дуги за емісійними спектрами / І.В. Присяжневич, В.Я. Черняк, П.А. Коротков, В.В. Наумов, І.Л. Бабіч, Ю.І. Слюсаренко, В.В. Юхіменко, В.А. Зражевский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 289-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблена методика визначення характеру заселення збуджених електронних рівнів атомів за емісійними спектрами з слабо розділеною структурою мультиплетів. За допомогою даної методики досліджено плазму поперечної дуги. Промодельовані мультиплети ...
272913
  Анікіна Н. Визначення характеру і розміру майнової шкоди, заподіяної злочином, і розкриття злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.545-547. – Бібліогр.: 6н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
272914
  Ручко В.О. Визначення характеру насичення низькоомних колекторів за даними імпульсного нейтрон-нейтронного методу / В.О. Ручко, К.О. Ручко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 29-33 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721Х
272915
  Пеляк І.А. Визначення холіну за допомогою золотого планарного електроду, модифікованого біокомпозитною плівкою на основі SiO2 і холіноксидази / І.А. Пеляк, Є.А. Мазуренко, О.Ю. Тананайко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 234
272916
  Яременко С.В. Визначення центроїда лазерної плями у площині фотосенсора мультимедійного тиру на основі методів інтерполяції та фільтрації фрагмента зображення / С.В. Яременко, Ю.В. Крак // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 4 липень - серпень. – C. 3-11. – ISSN 1019-5262
272917
  Писарева Визначення цивільної дієздатності фізичних осіб за Цивільним кодексом України / Писарева, КА // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 258-260. – ISBN 966-435-028-1
272918
  Погребняк О. Визначення цивільної юрисдикції щодо справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 53-56
272919
  Мотрук І.І. Визначення циркадних змін концентрацій пилку трав"янистої флори як інструмент контролю полінозів / І.І. Мотрук, В.В. Родінкова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 42-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-7477
272920
  Вініченко М.М. Визначення цільової функції бюджетування : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 119-124 : Табл., рис.
272921
  Курсіо Д. Визначення ціни банківських кредитів та Базель II: багатоперіодна методологія з поправкою на ризик за нових нормативних обмежень / Д. Курсіо, І. Гіанфранцеско // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 64-. – ISSN 1998-6068
272922
   Визначення ціни на засоби цивільного захисту / О.А. Бужин, А.В. Швиденко, В.А. Гора, О.М. Землянський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 44-49
272923
  Далевська Н.М. Визначення ціннісних критеріїв еволюції капіталізму як системи накопичення багатства у світовому масштабі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 19-26. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
272924
  Андрєєвський В.В. Визначення цінності діяльності адвокатів та засоби її забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 149-154.
272925
  Шарпан Олег Борисович Визначення часових і частотних параметрів та стану просторово розвинених невзаємних динамічних об"єктів. Методи та багатопозиційні системи : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук; 05. 11. 13 / Шарпан О. Б.; Національний техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 36с. – Бібл.: 55 назв
272926
  Передерко В.П. Визначення частки туризму у валовому регіональному продукті та валовій доданій вартості Івано-Франківської області // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 139-146. – ISSN 2222-4459
272927
  Сендерович Г.А. Визначення часткової участі суб"єктів у порушенні якості електричної енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 / Сендерович Геннадій Аркадійович ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
272928
  Дзера О.В. Визначення часток неповнолітніх у спільному майні колгоспного двору // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 73-75. – (Серія права ; № 13)


  В статье обосновывается вывод о совершенствовании ст. 123 ГК УССР, что доля трудоспособного, достигшего совершеннолетия члена колхозного двора не может быть уменьшена либо в выделении ее не может быть отказано по мотиву его незначительного участия ...
272929
  Григоренко О.Я. Визначення частот і форм вільних коливань п"ятикутних пластин методом скінченних елементів / О.Я. Григоренко, М.Ю. Борисенко, О.В. Бойчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
272930
   Визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними майданчиками з використанням статистичного моделювання сейсмічного шуму на прикладі спостережень в м. Одесі / О. Кендзера, З. Вижва, К. Федоренко, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-61. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу впровадження статистичного моделювання випадкових процесів та полів на площині з рівномірною решіткою інтерполяції в сейсмологічні дослідження для потреб визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними ...
272931
  Половньов Ю. Визначення чинників динаміки реального ефективного обмінного курсу гривні / Ю. Половньов, А. Андрющенков // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-27.
272932
  Лисенко Д.П. Визначення чинників психологічного впливу на військовослужбовців Збройних Сил України та заходів щодо їх протидії // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 75-79
272933
  Іванісік А.І. Визначення ширини ліній в експериментальній оптичній спектроскопії / А.І. Іванісік, В.І. Малий, Г.В. Понежа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 314-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі запропоновано апаратне вирішення проблеми визначення спектральної ширини ліній без обмеження на тип джерела оптичного випромінювання в умовах нелінійності характеристики світло-сигнал фотоемульсії.
272934
  Бараш М. Визначення шляхів гармонізації промислової та конкурентної політики у сфері надання суб"єктам господарювання державної допомоги / М. Бараш, Г. Лозова // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-23


  Лозова Ганна - канд. екон. наук. доц. КНУТШ. У статті проаналізовано чинники внутрішнього та міжнародного характеру, які визначають необхідність урегулювання питання державної допомоги на сучасному етапі розвитку економіки України, розглянуто шляхи ...
272935
  Мазурова А.В. Визначення шляхів оптимізації соціально-економчного розвитку та організації міського простору Харкова на основі компонентного аналізу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 115-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
272936
  Карлюка Д.О. Визначення шляхів підвищення ефективності функціонування птахівничих підприємств за допомогою технології "data mining" / Д.О. Карлюка, Мєшкова-Кравченко, Ю.І. Бурик // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 22-27. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено сучасні тенденції розвитку птахівництва у Херсонській області у контексті статистичного аналізу динаміки поголів"я птиці та виробництва яєць. Проаналізовано ефективність функціонування галузі яєчного птахівництва. Розглянуто основні ...
272937
  Пашинова О.В. Визначення штучного підсолоджувача аспартам (харчова добавка Е-951) методом прямої потенціометрії / О.В. Пашинова, В.І. Ткач // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 143-152. – ISSN 1991-0290


  Досліджена реакція взаємодії органічного катіону штучного підсолоджувача аспартам з гетерополіаніоном PMo12O403- методом амперметричного титрування. Малорозчинні асоціати, що утворилися, були використані як електродноактивні речовини в пластифікованих ...
272938
  Веліканов А.Я. Визначення щільності розтоплених сульфідів сурми, вісмуту та олова / А.Я. Веліканов, 1960. – С. 123-125
272939
  Бичкова С.С. Визначення юридичної природи процесуальної співучасті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 155-160. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
272940
  Дащенко О.В. Визначення юридичної природи умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 102-104. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
272941
  Богаченко С. Визначення юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ як запорука своєчасного та ефективного судового захисту // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 144-148. – ISBN 978-966-8909-91-7
272942
  Виходець О.М. Визначення якості видань ЗМІ шляхом оцінювання нечітких понять // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 56-57


  Сформульовано і порівняно найголовніші вимоги до якості газет і художніх журналів на підставі лінгвіністичних характеристик та формалізації нечіткої перемінної. The main demands concerning newspaper and journal quality are formulated on the base of ...
272943
  Мальцев В.І. Визначення якості води методами біоіндикації : науково-методичний посібник / [В.І. Мальцев, Г.О. Карпова, Л.М. Зуб] ; Нац. акад. наук України, Наук. центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, Нац. екол. центр України, Недерж. наук. установа, Ін-т екології (ІНЕКО). – Київ : Ін-т екології НЕЦУ ; НЦЕБМ НАН України, 2011. – 112 с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. лише в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 107-108. – ISBN 978-966-02-6026-9
272944
  Осецький В.Л. Визначення якості корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю / В.Л. Осецький, М.В. Россо // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 42-47. – ISSN 1729-7036
272945
  Еббот Крістін Визначення якості роботи у сфері бібліотечних та інформаційних послуг / Еббот Крістін. – Київ : Асліб, 1994. – 72 с. – (Серія путівників "Асліб" із ноу-хау). – ISBN 0-85142-329-9
272946
  Букрєєва О.С. Визначення якості системи правового регулювання діяльності зі стандартизації методом графічного аналізу // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (11). – С. 5-10. – ISSN 2412-5288
272947
  Ткаченко А.М. Визначення, види бюджетів та їх роль в антикризовому управлінні підприємством // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 145-148. – ISSN 1729-7206
272948
  Кушнір В. Визначення, види та характерні особливості міжособистісних конфліктів у військовому підрозділі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 310-312
272949
  Пильгун Л. Визначення, критерії та методи оцінювання професійної компетенції державних службовців // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 48-53. – ISSN 2078-1016
272950
  Юхно О.О. Визначення, понятійний апарат і сутність протидії злочинності в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 163-172. – ISSN 2304-4556
272951
  Пушкар П.В. Визначення, правова природа, види та елементи угоди про визнання вини в сучасному кримінальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Досліджується інститут угоди про визначення вини як механізм вирішення справ без повного судового розгляду. The institute of plea bargaining as a mechanism of disposing of cases without a full trial is investigated.
272952
  Торопцева А. Визначення, риси та основні класифікації мемуарів як історичного джерела // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 110-114. – ISBN 978-966-171-90295
272953
  Колодій П. Визначення, склад і використання земель рекреаційного призначення в Україні / П. Колодій, Ю. Дума, З. Кок // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 206-212. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
272954
   Визначено 10 основних причин смертності у світі чоловіків і жінок // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 35. – ISSN 1810-7923
272955
  Кугель А. Визначено лауреатів літературної премії імені Романа Федоріва 2012 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С.13


  Лауреатами літературної премії імені Романа Федоріва в 2012 році стали: Л. Різник, М. Петренко, Л Степовичка, В. Каліка Л. Долик та Ігор Трач (Мюнхен), проф. ЛНУ ім І. Франка, докт філол.наук В. Шпітцер
272956
  Шупляк О. Визначено логотип до 200-річчя Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 96). – С. 10


  Робота бережанського художника Олега Шупляка стане символом святкувань. Цей логотип стане всеукраїнським та міжнародним символом шевченківського ювілею і буде використовуватися в буклетах, каталогах, на афішах, банерах, біг-бордах, плакатах, що ...
272957
   Визначено переможців Всеукраїнського конкурсу "Винахід року-2012" // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 15/16 (781/782). – С. 14-15


  Конкурс проводиться щороку Державною службою інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької діяльності серед широких веств науково-технічної громадськості України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво ...
272958
   Визначено перспективи до 2015-го // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12 листопада (№ 46)


  Під час зустрічі першого заступника МОНмолодьспорту України Євгена Суліми з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Саймоном Смітом, головою Британської Ради сером Верноном Еллісом і головою Британської Ради в Україні Мартіном ...
272959
  Поліщук В. Визначено претендентів на Симоненківську премію 2020 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
272960
  Степаненко Г. Визначено шляхи розвитку охорони здоров"я // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 5. – С.26-27
272961
   Визначилась трійка фіналістів IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; редкол.: Дацій О.І., Бутинець Т.А., Невелєв О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 60-60. – ISSN 2409-1944


  "У Києві відбувся Відбірковий тур IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу, який проводиться під егідою Міжнародної неприбуткової асоціації "Європейська арбітражна палата" (м. Брюссель, Бельгія). За результатами усних дебатів у фінал вийшла ...
272962
   Визначити разом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "Український центр оцінювання якості освіти запрошує громадські організації долучитися до процесу визначення порогового балу ЗНО. Подавати кандидатури своїх представників до складу експертної комісії можуть ГО, напрями діяльності яких стосуються ...
272963
  Шищенко П.Г. Визначна географічна подія: ретроспектива відкриття Шостого материка (факти, свідчення, коментарі) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 37-40 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
272964
  Плітас З. Визначна мати-українка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 232, травень : травень. – С. 11-12


  Марія Варфоломіївна Лівицька (уроджена — Ткаченко) — українська письменниця-мемуарист, громадський діяч. Активістка українського жіночого руху. Очолювала Союз українок у Польщі. Дружина президента Української Народної Республіки в екзилі Андрія ...
272965
  Чуб Д. Визначна пам"ятка української лексикографії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 7/8 (353/354), липень-серпень : липень-серпень. – С. 24-25


  350 років з часу друку словника Памви Беринди.
272966
  Мартиненко Т. Визначна подія // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Грудень (число 12). – С. 4


  " 4 жовтня у Києві відбулася видатна подія - на Лук"янівці, у сквері навпроти кінотеатру "Київська Русь", урочисто відкрито перший в Україні пам"ятник одному з найбільш талановитих українських полководців - Петрові Болбочану".
272967
  Чухно А.А. Визначна подія (Про VII Всесоюзний з"їзд товариства "Знання") // Київ ун-тет, 1977. – 3 червня
272968
  Денисов С.Ф. Визначна постать Л.Є. Владимирова в історії розвитку української кримінально-правової науки / С.Ф. Денисов, М.В. Пузиревський // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 308-313. – ISBN 978-617-7404-86-5
272969
  Луговий О. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи / О. Луговий. – Київ : Дніпро, 1994. – 355с. – ISBN 5-308-01604-6
272970
  Грінченко В.Ф. Визначний внесок в акустику мінералів і гірських порід / В.Ф. Грінченко, О.Ю. Митропольський, О.І. Лукієнко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 115-116
272971
  Федака П. Визначний вчений-етнолог, музеєзнавець, громадський і культурний діяч // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 491-497. – ISSN 1028-5091


  До 70-річчя від дня народження Мирослава Сополиги.
272972
  Нагребельний В.П. Визначний вчений-конституціоналіст, педагог і організатор юридичної науки (до 100-річчя від дня народження А.П. Таранова) / В.П. Нагребельний, О.В. Батанов // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 715-718. – ISSN 1563-3349


  З 1947 по 1952 рр. А.П. Таранов працював старшим викладачем КДУ імені Тараса Шевченка.
272973
  Грабовська І. Визначний гуманіст українського та польського відродження (до 490-річчя від дня народження Станіслава Оріховського-Роксолана) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 165-166. – ISBN 966-530-115-2
272974
  Геврич Я. Визначний діяч Бойківщини Мирон Утриско. До 110-их уродин // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 40-44
272975
  Кислюк В.С. Визначний дослідник динаміки Місяця [Яковкін А.О. (1887-1974)] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
272976
  Лаптєва Л.П. Визначний дослідник і пропагандист історії і культури слов"ян // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1991. – № 1 (225), січень - лютий. – С. 49-56. – ISSN 0320-9466


  Олександр Олександрович Котляревський — український етнограф, філолог, славіст. Батько історика Нестора Котляревського.
272977
  Бессонова С.С. Визначний дослідник старожитностей України / С.С. Бессонова, С.А. Скорий // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 2. – С. 135-142. – ISSN 0235-3490


  Пам"яті Галини Іванівни Смирнової - наукового співробітника Ермітажу.
272978
  Попик В.І. Визначний здобуток української біографіки // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 347-351. – ISSN 2520-2855


  Рецензія на видання: Ротaч П.П., Ротaч О.П. Полтавщина літературна : енц. біобібліограф. словник : у 3 т. / за ред. О.П. Ротaча ; вступ. ст. М.Г. Жулинського та М.І. Степаненка. - Полтава : Дивосвіт, 2020.
272979
  Корнієнко М. Визначний конституціоналіст-реформатор // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 85-86.
272980
  Качор А. Визначний кооператор // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 156, січень : січень. – С. 16-19


  Агроном Олександр Зибенко.
272981
  Винокур І.С. Визначний літописець Поділля (Ю.Й. Сіцінський) / І.С. Винокур, В.В. Корнілов // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 93-101. – ISBN 5-7707-1396-8
272982
  Кирик Л. Визначний пам"ятник української державно-політичної думки (295 років Бендерської конституції) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 112-116. – ISBN 966-7060-76-4
272983
  Лукашова Н. Визначний педагог і вчений-методист. До 90-річчя з дня народження Н.М. Буринської // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 40-44
272984
  Нудьга Г. Визначний поет українського барокко // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 266-269
272985
   Визначний правознавець, який систематизував перший кодекс українського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 261-262. – ISSN 0132-1331
272986
  Веремійчик О. Визначний провідник українського народу Андрій Мельник // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 5
272987
  Купчик Л. Визначний просвітянин Михайло Цегельський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 12
272988
  Мордвінцев В. Визначний спеціаліст з історії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 113-114


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
272989
  Недзведський М. Визначний творець музики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 140, вересень : вересень. – С. 3-7


  Василь Кирилович Шуть - український композитор, піаніст ,диригент,педагог, представник української діаспори в Чикаго.
272990
   Визначний теоретик права, педагог, державний діяч - Петро Омелянович Недбайло // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 172-173. – ISSN 0132-1331
272991
  Погребенник В. Визначний українознавець // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 179-182. – ISSN 1426-7470


  Зенон Кузеля - видатний науковий і громадський діяч.
272992
  Погребенник Володимир Визначний українознавець Зенон Кузеля // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 6-14
272993
  Печериця Т.В. Визначний українознавець П.З. Рябков (1848-1926) : до 155-річчя від дня народження П.З. Рябкова / Печериця Тетяна Вікторівна. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2003. – 117с.
272994
  Козубенко Ю.Л. Визначний український ботанік М.І. Котов і його внесок у охорону рослин України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (83). – С. 110-117. – ISSN 0374-3896
272995
  Павлюк Мирослав Визначний учений-геолог-романтик академік Євген Федорович Шнюков (до 90-річчя від уродин) / Павлюк Мирослав, Наумко Ігор // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 4 (181). – С. 134-138 : фото. – ISSN 0869-0774
272996
   Визначний учений-фольклорист. До 140-річчя від дня народження К.В. Квітки (1880-1953) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2019. – № 1, 2020, 1 квартал. – С. 50-60. – ISSN 0130-2043
272997
  Шимон Л.Л. Визначний учений у галузі фізики електронних зіткнень // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 9-11. – (Фізика ; Вип. 20)


  Алексахін І.С. - професор Ужгородського нац. ун-ту.
272998
  Гудзій М. Визначний філолог / Олександр Білецький // Вінок Івану Франкові / [ред. кол. О.С. Дяченко, Ю.С. Кобилецький, А.А. Каспрук, О.С. Пащенко, Л.І. Смілянський ; зб. упорядкув. А.А. Каспрук]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – С. 218-219
272999
  Пилипчук О. Визначний флорист-систематик і мандрівник (до 200-річчя від дня народження Олександра Бунге) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 178. – ISBN 966-530-115-2
273000
  Пилипчук О. Визначний флорист - систематик і мандривник. (До 200-річчя від дня народження Олександра Бунге) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 178. – ISBN 966-7060-63-2
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,