Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>
266001
   "Власть и общество в истории: геополитические изменения на постсоветском пространстве в конце 20 - начале 21 вв." : материалы для участников : (11-18 июня 2008 г.) / Ин-т истории, гос-ва и права АН Молдовы ; Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников стран СНГ ; Междун. Ассоциация Институтов истории стран СНГ. – Кишинев : Ин-т истории, государства и права АНМ, 2008. – 192 с. – ISBN 978-9975-70-702-2
266002
  Заславський І.Я. "Власть тьмы" в українських перекладах // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 85-91
266003
   "Власть тьмы" Л. Толстой в Малом театре. – М, 1957. – 64с.
266004
  Парубоча Наталья "Влетели" в кризис : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 26-32 : Фото
266005
  Кононенко М.П. [Власюк Петро Антипович (1905-1980)] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 146. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
266006
   Властивості аерозолю в атмосфері над Києвом за лідарними та фотометричними спостереженнями / бовчалюк, Г. Міліневський, В. Данилевський, Ф. Голуб, М. Сосонкін, Ю. Юхимчук, Т. Подвін // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 6 (109). – С. 34-45. – ISSN 1561-8889
266007
  Донченко В.С. Властивості акумулятора перетворення Гоку для множинної регресії // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 134-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі досліджуються властивості акумулятора перетворення Гоку вибірки величин, зв"язаних множинною регресією, наводяться явні формули для ймовірності комірки акумуляторної функції та доводиться, що максимального значення згадана імовірність для ...
266008
  Донченко В.С. Властивості акумулятора перетворення Гоку для сімейства прямих в класичній параметризації // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 203-207. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі досліджуються властивості акумулятора, наводяться явні формули для імовірностей елементів акумулятора перетворення Гоку в залежності від розподілів помилок спостережень сімейства прямих в класичній параметризації.
266009
  Теличко В.О. Властивості англомовних професійних інтернет-форумів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 371-377


  У статті досліджено властивості англомовних професійних Інтернет-форумів, виокремлено їхні специфічні і загальні риси, що притаманні усім різновидам комп"ютерної комунікації. В статье исследованы свойства англоязычных профессиональных ...
266010
  Пастухов В.С. Властивості багатобозонних систем з різними типами міжчастинкових взаємодій вище температури фазового переходу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Пастухов Володимир Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
266011
  Магльована Т.В. Властивості бромпірогалолового червоного імпрегнованого на поверхні силікагелю з активованими амінопропільними групами / Т.В. Магльована, А.К. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено комплексоутворення Мо(VI) з бромпірогалоловим червоним (БПЧ), який фіксований на поверхні силікагелю хімічно модифікованих 3-амінопропільними та етилендімінопропільними групами. Показано, що ефективна сорбція Мо(VI) проходить при рН=2-3 з ...
266012
  Золота Аеліта Валеріївна Властивості випадкових процесів, породжених звуженнями двопараметричних полів на криві в площині : Дис. ... канд. фіз.-мат. нук: 01.01.05 / Золота Аеліта Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 181 л. – Додатки: л. 160 - 172. – Бібліогр.: л. 149 - 160
266013
  Золота Аеліта Валеріївна Властивості випадкових процесів, породжених звуженнями двопараметричних полів на криві в площині : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Золота А.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
266014
  Рудніков Євгеній Григорович Властивості високотемпературних рідинних систем в гравітаційному полі поблизу критичної точки : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.04.14 / Рудніков Євгеній Григорович; Мін-во освіти України.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 166л. + Додаток А :с.157-166. – Бібліогр.:с.136-157
266015
  Рудніков Є.Г. Властивості високотемпературних рідинних систем в гравітаційному полі поблизу критичної точки : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Рудніков Є.Г.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
266016
  Буй Д.Б. Властивості відношення конфінальності на устрій множини часткових функцій / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 125-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються властивості теоретико-множинного відношення конфінальності (коініціальності) та устрій множини часткових функцій, впорядкованих за включенням графіків. Ключові слова: відношення конфінальності, часткові функції. Properties of the ...
266017
  Шкільняк С.С. Властивості відношень логічного наслідку в логіках квазіарних предикатів // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2013. – № 1 (59). – С. 67-78. – ISSN 1561-5359
266018
  Руднєва Т.О. Властивості вірусу жовтої мозаїки цукіні, ізольованого з рослин родини Cucurbitaceae / Т.О. Руднєва, Т.П. Шевченко, А.Л. Бойко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 205-207.
266019
  Скопенко В.В. Властивості деяких розчинів нітрозодиціанметаніду калію / В.В. Скопенко, В.Ф. Болєлий, Є.П. Скоробогатько // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. хімія, 1981. – № 22
266020
  Ареф"єва О.В. Властивості економічних систем в контексті безпеки їх функціонування й розвитку / О.В. Ареф"єва, О.С. Шніпко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 17-22
266021
   Властивості електричного мікророзряду в повітрі / Ок.В. Соломенко, І.В. Присяжневич, В.Я. Черняк, В.А. Зражевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 205-207. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведені дослідження вольт-амперних характеристик мікророзряду з між електродною відстанню d = 0,1 см в повітрі та параметрів його плазми за допомогою оптичної емісійної спектроскопії. Показано, що мікророзряд в повітрі при pd < 4 торр см має ...
266022
  Кудря Ю. Властивості залежностей колір-світність для галактик з каталогу 2MFGC / Ю. Кудря, Ю. Войткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 34-40. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджені властивості залежностей між інфрачервоною абсолютною величиною та показниками кольору (В-К) та (J-К) для вибірки 5451 спіральної галактики з каталогу 2MFGC з відомими радіальними швидкостями. Розкид від прямої регресивної залежності при ...
266023
  Пічкур В.В. Властивості звуження множини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті вводиться означення звуження множини та аналізуються його властивості. In paper is defined the narrowing of a set and analised its properties.
266024
  Тарануха В.Ю. Властивості згладженої n-грамної моделі для слов"янских мов, заснованої на класах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 127-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
266025
  Тарануха В.Ю. Властивості згладженої N-грамної моделі для слов"янських мов, заснованої на класах // XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" : 18-20 листоп. 2015 р., Дніпропетровськ, Україна : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2015)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – С. 230-230
266026
  Радченко В.М. Властивості інтегралів за загальною випадковою мірою в стохастичному рівнянні теплопровідності // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 104-114. – ISSN 0868-6904
266027
  Клюй М.І. Властивості іонно-модифікованих тонкоплівкових і багатошарових структур на основі елементів 4 групи : 01.04.07:Дис.на здобуття наук.ступеня доктора фіз. - мат. наук. / Клюй М.І.; НАН Укрфїни, Ін-т фізики напівпровідників. – Київ, 2000. – 293л. – Бібліогр.: С. 269-293
266028
  Карнаух Т.О. Властивості ірраціональних точок області визначення функцій, заданих магазинними R-перетворювачами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 127-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються властивості ірраціональних точок області визначення функцій, заданих магазинними R-перетворювачами, а саме: необхідні умови визначеності в точці, прийняття в ірраціональній точці раціонального значення, диференційовності в ірраціональній ...
266029
  Клюй Микола Іванович Властивості йонно-модифийованих тонкоплівних і багатошарових структур на основі елементів IV групи : Дис... Д-р фызико-матем.наук: 01.04.07 / Клюй Микола Іванович; НАН України.Ін-т фізики напівпровдників. – К, 2000. – 293л. – Бібліогр.:л.269-293
266030
  Клюй М.І. Властивості йонно-модифікованих тонкоплівкових і багатошарових структур на основі елементів IV групи : Автореф...док.фіз.-мат.наук:01.04.07 / Клюй М.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 31с. – Бібліогр.:с.24-28
266031
  Булавін Л.А. Властивості квадрупольної фази двовимірного кулонівського газу / Л.А. Булавін, М.М. Маломуж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 306-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються особливості внутрішніх теплових збуджень квадрупольних кластерів, які утворюються у двовимірному кулонівському газі. Показано, що із п"яти незалежних мод теплових збуджень три з них є м"якими, а дві інші мають жорсткий характер. Одна з ...
266032
  Булавін Л.А. Властивості квадрупольної фази двовимірного кулонівського газу / Л.А. Булавін, М.М. Маломуж // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
266033
  Дармосюк В. Властивості квазіфробеніусових кілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Ми розглядаємо зв"язки між властивістю кільця А бути квазіфробеніусовим та такою ж властивістю для кілець еАе, де є ненульовий ідемпотент та е [не дорівнює]1. We consider relations between property of a ring A to be quasi-Frobenius and the same ...
266034
  Роговець А.М. Властивості класичного лямбда-числення та використання їх для ефективного розв"язку логічних рівнянь / А.М. Роговець, Р.В. Яценко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 328-337. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто класичне [лямбда]-числення та ідеї його використання. Введено нові поняття, базовим з яких є поняття логічного рівняння та описано принцип застосування [лямбда]-теорії до складних та нечітких логічних систем. За допомогою типової ...
266035
  Лисенков С. Властивості Конституції як основного закону та конституційна регламентація змісту і реалізації суб"єктивних прав і свобод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 10-15
266036
  Вітер А.В. Властивості лектинів люцерни посівної, вирощеної за зміненої дії гравітації / А.В. Вітер, О.В. Дмитрієв, О.І. Дзюба // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 112-117. – ISSN 1605-6574
266037
   Властивості магнетном"яких нанокристалічних стопів типу Fe-B-P-Nb-Cr з високою індукцією насичення / Є.І. Ярмощук, Т.М. Міка, А.В. Носенко, Г.М. Зелінська, М.П. Семенько // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 2017. – Т. 39, № 5, травень. – С. 645-655. – ISSN 1024-1809
266038
  Альохін О.Д. Властивості малих нанофлуктуаційних систем поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 399-401. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі даних про властивості просторово неоднорідних макроскопічних систем у гравітаційному полі прогнозуються властивості малих флуктуаційних систем поблизу критичної точки. Показано, що густина речовини всередині флуктуації і градієнт ...
266039
  Сіренко Г.О. Властивості мастильних наноплівок під час надвисоких тисків / Геннадій Сіренко, Віктор Кириченко, Ольга Кузишин. – Івано-Франківськ : Петраш К.Т., 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-334. – ISBN 978-966-97500-7-5
266040
  Чечельницький О.А. Властивості мережевої моделі паралельної структури в стаціонарному режимі / О.А. Чечельницький, О.В. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено стаціонарний режим мережевої моделі паралельної структури. Отримана асимптотична нормальність стаціонарного розподілу процесу обслуговування. Ключові слова: мережева модель, обслуговування, двовимірний вихідний потік, стаціонарний ...
266041
  Шнюков В.Ф. Властивості металевопористих катодів з додатком скандію в активну речовину / В.Ф. Шнюков, Б.І. Михайловський, В.М. Телега // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 278-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено вплив складу активної речовини та режимів обробки металевопористих катодів з додатком скандію на їх емісійні властивості, швидкість випаровування, компонентів та склад робочої поверхні. Використані методики електронної оже-спектроскопії, ...
266042
  Белевцова С.О. Властивості міфу як основа лінгвістичного опису міфологеми // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 3-9
266043
  Гарамус Василь Михайлович Властивості міцелярних розчинів поверхнево-активних речовин по даним малокутового розсіювання нейтронів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Гарамус Василь Михайлович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 22л.
266044
  Швиров В.В. Властивості напівланцюгових кілець : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Швиров В"чеслав Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 131 л. – Бібліогр.: л. 117-131
266045
  Швиров В.В. Властивості напівланцюгових кілець : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Швиров В"ячеслав Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
266046
  Когут О.П. Властивості нелінійних параметризованих операторів та їх застосування в варіаційних еліптичних задачах : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.02 / Когут О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
266047
  Когут О.П. Властивості нелінійних параметризованих операторів та їх застосування в варіаційних еліптичних задачах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Когут О.П.; Навч.-наук. комплекс "Ін-т приклад. системн. аналізу" Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т"; Мін-во освіти і науки України; НАН України. – Київ, 2009. – 136 л. + Додатки: л. 119-123. – Бібліогр.: л. 136-136
266048
  Шкільняк С.С. Властивості неокласичних секвенційних числень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 286-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості секвенційних числень неокласичних логік кванторного рівня. Для таких числень доводиться інтерполяційна теорема.
266049
  Козоріз Д.Б. Властивості нервової системи у людей з різними типами кровообігу / Д.Б. Козоріз, В.О. Цибенко // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1996. – С. 33-36. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 1)
266050
  Весельський С. Властивості нуклеїнових кислот у водних розчинах з різним електричним потенціалом / С. Весельський, Ю. Пивоваренко, О. Ляхов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Показано, що вигляд УФ-спектрів поглинання води та водних розчинів залежать від її потенціалу та поверхневої активності. Установлено, що розчинність ДНК суттєво залежить від потенціалу води. Is shown, that the UV-spectnim of absorption of water ...
266051
  Мазурок О.О. Властивості підгрупи, що може бути чи не бути комутантом групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено деякі обмеження, при яких підгрупа не може бути комутантом групи.
266052
   Властивості плазми електричної дуги, що горить у потоці аргону між мідними електродами / В.Ф. Борецький, А.М. Веклич, О.І. Затірка, В.М. Телега // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 217-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Методами оптичної емісійної спектроскопії досліджується плазма електродугового розряду між мідними електродами у потоці аргону. На основі експериментально одержаних результатів у припущенні локальної термодинамічної рівноваги (ЛТР) розраховані ...
266053
   Властивості плазми електродугового розряду в повітрі з домішками міді та вуглецю / А.М. Веклич, С.О. Фесенко, В.Ф. Борецький, Я. Крессо, А. Глесс, Ф. Тельє // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2014. – С. 9-16. – (Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия" ; [2014] ;Электрические контакты и электроды)


  Методами оптичної емісійної спектроскопії досліджено параметри термічної плазми електродугового розряду в повітрі між мідними та композитними Cu-C електродами. Запропоновано комплексний підхід для визначення радіальних розподілів електронної ...
266054
  Юхименко В.В. Властивості плазми суміші повітря з вуглеводнями в динамічних газорозрядних системах атмосферного тиску : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Юхименко Віталій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 33 назви
266055
  Юхименко В.В. Властивості плазми суміші повітря з вуглеводнями в динамічних газорозрядних системах атмосферного тиску : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Юхименко Віталій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 163 л. – Бібліогр.: л. 152-163
266056
  Недибалюк О.А. Властивості плазмово-рідинних систем зі зворотно-вихровим та поперечним потоками газу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Недибалюк Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
266057
  Ревенко А.С. Властивості плівок CaN, отриманих на поруватому GaAs методом нітридизації : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків / Ревенко А.С.; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2007. – 141л. – Бібліогр.: л. 119-141
266058
  Ревенко А.С. Властивості плівок GaN, отриманих на поруватому GaAs методом нітридизації : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Ревенко А.С.; МОіНУ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 25 назв
266059
  Сенько І. Властивості покращеної оцінки найменших квадратів у лінійній векторній моделі регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-52. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто покращену оцінку найменших квадратів для множинної векторної лінійної моделі з похибками у змінних для випадку p-залежних похибок. Доведено теореми про слабку та строгу консистентність цієї оцінки. Рассмотрена улучшенная оценка наименьших ...
266060
   Властивості похідних піролу як потенційних протипухлинних сполук нового покоління / Г.М. Кузнєцова, О.В. Линчак, С.В. Яблонська, О.М. Бахуринська, М.О. Дагнилов, А.В. Бичко, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5
266061
  Яковенко Т.О. Властивості приростів процесів з просторів Орлича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-147. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються властивості просторів випадкових процесів з просторів Орлича. Знайдено оцінки для розподілу норми приростів у цих просторах.
266062
  Парновський С.Л. Властивості простору-часу та ненгравітаціних полів біля часоподібних сингулярностей у загальній теорії відносности. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.02 / Парновський С.Л.; НАН Укр.Ін-т теоретичн.фізики. – К, 1994. – 31л.
266063
  Тарасевич Т.Ю. Властивості професійної бездіяльності, які вчиняються медичним працівником як спеціальним суб"єктом злочину // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 121-124. – ISBN 978-617-7363-09-4
266064
  Дробот О.В. Властивості професійної свідомості керівника // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 15-19. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
266065
  Юрчинська Г.К. Властивості психологічного часу / Г.К. Юрчинська, Ю.В. Заманаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-45. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Виділено основні напрямки досліджень психологічного часу. Розглянуто семантичні характеристики часу та чинники, що лежать в основі їх виділення. В результаті проведеного дослідження виділено додаткові фактори, включаючи індивідуальні відмінності, що ...
266066
  Ральченко К.В. Властивості реалізацій і гладкі наближення фрактальних та мультифрактальних процесів і полів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ральченко Костянтин Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 122 л. – Бібліогр.: л. 113-122
266067
  Сагун В. Властивості рентгенівського випромінювання активного ядра галактики NGC 4945 за даними двох спостережень XMM-Newton / В. Сагун, О. Федорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 87-90. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлені результати моделювання спектру в рентгенівському діапазоні від активного ядра галактики NGC 4945 на основі двох спостережень супутника XMM-Newton. В роботі аналізується спектр NGC 4945 в діапазоні енергій 0.7-15 кеВ на основі його ...
266068
  Булавін Л.А. Властивості рідин у критичній області : Навчальний посібник / Л.А. Булавін; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 207 с. – ISBN 966-594-347-2
266069
  Довгай Б.В. Властивості роз"язків крайових задач математичної фізики з випадковими факторами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Довгай Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
266070
  Лукаш К.В. Властивості розв"язків двопараметричної дискретної системи Вольтерри : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Лукаш Катерина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 120 л. – Бібліогр.: л. 108-120
266071
  Лукаш К.В. Властивості розв"язків двопараметричної дискретної системи Вольтерри : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Лукаш Катерина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
266072
  Вятчанінов О.В. Властивості розв"язків дискретної системи Вольтерри : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Вятчанінов Олександр Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
266073
  Касьянов П.О. Властивості розв"язків еволюційних включень другого порядку з відображеннями псевдомонотонного типу / П.О. Касьянов, Н.В. Задоянчук // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 63-78. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi оглядово наведено результати щодо розв"язностi для класу диференцiально-операторних включень другого порядку з ослаблено коерцитивними, [символ]-псевдомонотонними вiдображеннями за суттєво слабших умов на параметри задачi порiвняно з iснуючими ...
266074
  Довгай Б.В. Властивості розв"язків крайових задач математичної фізики з випадковими факторами : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Довгай Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 131л. – Бібліогр.: л. 120-131
266075
  Шовкопляс Т.В. Властивості розв"язків рівняння, що описує фінансову модель Кокса-Інгерсолла-Росса зі змінними параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 133-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній публікації доведені умови існування та єдиності розв"язку стохастичного диференціального рівняння, що описує фінансову модель Кокса-Інгерсолла-Росса зі змінними параметрами у випадку, коли коефіцієнтами рівняння є функції, залежні від часу t. ...
266076
  Бугрій Н.В. Властивості розв"язків рівнянь марковського відновлення : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Бугрій Н.В.; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 129л. – Бібліогр.: л.118-129
266077
  Бугрій Н.В. Властивості розв"язків рівнянь марковського відновлення : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Бугрій Н.В.; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
266078
  Городній Михайло Федорович Властивості розв"язків різницевих і диференціальних рівнянь та їх стохастичних аналогів у банаховому просторі : Автореф. дис. ... докт. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Городній М.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 10 назв.
266079
  Зубченко В.П. Властивості розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами, неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 30-42. – ISSN 0868-6904
266080
  Зубченко В.П. Властивості розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами, неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Зубченко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
266081
  Зубченко В.П. Властивості розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами, неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Зубченко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 159 л. – Бібліогр.: л. 133-159
266082
  Шевченко Г.М. Властивості розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь у гілбертовому просторі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.05 / Шевченко Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
266083
  Шевченко Георгій Михайлович Властивості розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Шевченко Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 135 л. – Бібліогр.: л.120-135
266084
  Сливка Г.І. Властивості розв"язку задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими початковими умовами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено крайову задачу для рівняння коливання прямокутного паралелепіпеда коли початкові умови є сумісно SSubф(О) [подано формулу] випадкові поля. Встановлено умови існування двічі неперервно диференційовного з імовірністю одиниця розв"язку, які ...
266085
  Городній Михайло Федорович Властивості розв"язку різницевих і диференціальних рівнянь та їх стохастичних аналогів у Банаховому просторі : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Городній М.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 304л. – Бібліогр.: л.282-304
266086
   Властивості спектрів ФМР поглинання в епітаксіальних плівках барієвого гексафериту при зміні товщини підкладинки / В.І. Костенко, О.Ю. Нечипорук, А.М. Сорочак, Т.Г. Чамор, Л.В. Чевнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 193-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджені високочастотні та магнітні характеристики епітаксіальних плівок барієвого гексафериту (BaFe12О19), вирощених на підкладинці з гексагалату стронцію (ГГС) методом рідкофазної епітаксії. Показано, що наявність діелектричної підкладинки ...
266087
  Стефанчук М.В. Властивості спряжених функцій у гіперкомплексному просторі // Proceedings of the International geometry center / ed. in chief: Kirillov V. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 2. – С. 39-46. – ISSN 2072-9812
266088
  Голомозий В.В. Властивості стохастичної мажоранти для дискретних розподілів та їхнє застосування до послідовності відновлення, породженої неоднорідним ланцюгом Маркова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – С. 38-47. – ISSN 0868-6904


  Розглядаються узагальнене стохстичне мажорування, коли мажоруюча послiдовнiсть не обов"язково № ймовiрнiсним розподiлом i може мати повну масу бiльше одиницi. Вивчаються питання мажорування сум випадкових величин, випадкових сум як незалежних, так i ...
266089
  Яременко М.І. Властивості строго локальних генераторів напівгрупи нелінійних операторів стиску в просторах Лебега // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 77-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені властивості строго локальних генераторів нелінійних напівгруп стиску. Доведено теорему про однозначність деякого відображення, що асоційоване з генератором напівгрупи Properties of infinitesimal generator semi-group of contraction in ...
266090
  Соснін О.В. Властивості структури сегнетоелектрик-напівпровідник для використання в електронній техніці / Соснін О.В. – Київ : МІВВЦ, 2002. – 224, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-224. – ISBN 9667933-03-2
266091
  Оробець К. Властивості суб"єктів злочину за кримінальним правом України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 121-124
266092
  Пфейффер Г.В. Властивості сукупностей якобієвих та узагальненоякобієвих систем / Г.В. Пфейффер; Г.В.Пфейфер. – [Київ], 1947. – С. 55-61. – Окр. відб.: АН УРСР Іститут математики. Збірник праць. 1947, № 9, с. 55-61
266093
  Маргаль І.В. Властивості та технологія виготовлення сірчаного склофібробетону : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.05 / Маргаль І.В.; МО України, Харків. держ. техн. уні-тет будівництва і архітектури. – Х., 1994. – 26л.
266094
  Білецька Б.Г. Властивості та функції релігійних символів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 154-162


  Розкриті властивості релігійних символів, особливості їх генези у міфологіч- ній та релігійній свідомості, що засвідчує досвід осягнення глибинних рівнів бут- тя. Вказується на горизонтальний та вертикальний, трансцендентний та імане- нтний рівні ...
266095
  Зайцева Галина Миколаївна Властивості та хіміко-аналітичне використання кремнеземів з іммобілізованими O-, N-, S-, P-вмісними органічними реагентами : Дис... кандид. хімічнихнаук: 02.00.02 / Зайцева Галина Миколаївна; Ін-тут сорбції та проблем ендоекології НАН України. – Київ, 1998. – 148л. – Бібліогр.:л.128-149
266096
  Зайцева Г.М. Властивості та хіміко-аналітичне використання кремнеземів з іммобілізованими О-,N-,S-,P-вмісними органічними реагентами : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Зайцева Г.М. ; КУ ім. Т. Шевченко. – Київ, 1998. – 16 с.
266097
   Властивості томатних ізолятів М- та Y- вірусів картоплі за умов Київської області / О. Данілова, О. Кондратюк, О. Молчанець, Л. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Вперше виявлено вірусне захворювання томатів з симптомами, раніше неописаними в Україні. В ході проведених досліджень нами встановлено, що ці хвороби викликані М- та Y-вірусами картоплі. Застосовуючи комплекс методів, вивчено деякі з біологічних та ...
266098
  Мельник В.В. Властивості тонких плівок кремнію та його сплавів з оловом / В.В. Мельник, В.Б. Неймаш, А.Г. Кузьмич // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 47
266099
  Шевченко Г. Властивості траєкторій мультидробового процесу Розенблатта // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 138-147. – ISSN 0868-6904
266100
  Ральченко К.В. Властивості траєкторій мультифрактального броунівського руху / К.В. Ральченко, Г.М. Шевченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 106-116. – ISSN 0868-6904
266101
  Голодюк Л.С. Властивості трикутників / Л.С. Голодюк. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.9). – ISBN 966-8245-32-6
266102
  Пічкур В.В. Властивості трубки багатозначної функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 253-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться означення трубки багатозначного відображення і досліджуються її властивості.
266103
  Анікушин А.В. Властивості узагальнених розв"язків лінійних операторних рівнянь в банахових просторах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 137-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначається нове поняття узагальненого розв"язку операторних рівнянь. Доведено достатні умови їх існування. Досліджено деякі властивості множини узагальнених розв"язків. Ключові слова: лінійне рівняння, узагальнений розв"язок, існування, ...
266104
  Іллінський Б. Властивості форм колоса та зв"язок їх з іншими ознаками гібриду Ульках Їжовка / Б. Іллінський. – К., 1929. – 82с.
266105
  Сировець Т.О. Властивості фосфоліпази С у тимоцитах щурів : біологія / Т.О. Сировець, Т.І. Пархомець, М.С. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 56-60 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
266106
  Загороднюк В.Є. Властивості, ознаки та можливості інфотейнменту як продукту комерціалізації телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 50-55


  У статті розглянуто інфотейнмент як продукт тенденційної комерціалізації медіа. Проаналізовано ознаки та можливості цього жанру, які можна використати на українському телебаченні з метою залучення рекламодавців, привернення уваги глядачів, підвищення ...
266107
  Снисаренко А.Б. Властители античных морей / А.Б. Снисаренко. – Москва : Мысль, 1986. – 239с.
266108
  Фельдман Властители дум / Фельдман, я. – Ташкент, 1970. – 345с.
266109
  Бялик Б.А. Властители дум и чувств / Б.А. Бялик. – Москва, 1970. – 248с.
266110
  Михайлов Р. Властители земли / Р. Михайлов. – М., 1983. – 128с.
266111
  Соснора В.А. Властители и судьбы : Повести. Литературные варианты исторических событий / В.А. Соснора. – Ленинград : Советский писатель, 1986. – 294с.
266112
  Бондаренко К. Властитель Балкан // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 30 (148). – С. 54-56
266113
  У Ла Властитель Золотой страны / Ла У. – Москва, 1963. – 355 с.
266114
  Романченко О.И. Властитель Синодала / О.И. Романченко. – М., 1968. – 128с.
266115
  Романченко О.И. Властитель Синодала / О.И. Романченко. – М., 1972. – 176с.
266116
  Клименко В. Властитель слабый и лукавый // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 7/8. – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х


  Імператор Олександр І (1777-1825)
266117
  Бондаренко К. Властительница Руси // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 27 (145). – С. 54-56


  Інгігерда - дружина князя Ярослава Мудрого.
266118
  Адалис А.Е. Власть : стихи / А.Е. Адалис. – Москва : Сов. писатель ; "Интернац." тип, 1934. – 67 с. : ил.
266119
  Леу К. Власть : роман / Корнелиу Леу ; Пер. с румынского Ю.П. Заюнчковского. – Москва : Военное издательство, 1980. – 214 с.
266120
  Олден М. Власть / М. Олден. – Москва, 1996. – 320с.
266121
  Крутов Ю.П. Власть апреля / Ю.П. Крутов. – Нальчик, 1967. – 40с.
266122
  Кейзеров Н.М. Власть без будущего / Н.М. Кейзеров. – М, 1967. – 168с.
266123
  Харди Фрэнк Власть без славы : роман / Харди Фрэнк. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 712 с.
266124
  Харди Фрэнк Власть без славы / Харди Фрэнк. – М.
1. – 1961. – 368с.
266125
  Харди Фрэнк Власть без славы / Харди Фрэнк. – М.
2. – 1961. – 391с.
266126
  Толочко П.П. Власть в Древней Руси. X-XIII вв. / П.П. Толочко. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 200 с. : илл. – (Славянская б-ка = Bibliotheca slavica). – ISBN 978-5-91419-449-6


  В книге исследуются основные властные органы древнерусской государственности Х-ХШ вв.: князь, вече, дума, тысяцкий, воевода, посадник. Тема эта - одна из наиболее дискутируемых в отечественной историографии. Главный вопрос, на который историки пытались ...
266127
   Власть в жизни и наука о власти : Словарь-справочник. – Москва : Витязь, 2004. – 440с. – ISBN 5-901525-03-5
266128
   Власть в социалистическом обществе: теория, история и перспективы. – М, 1989. – 266с.
266129
  Мотяшов В.П. Власть вещей и власть человека / В.П. Мотяшов. – Москва, 1985. – 320 с.
266130
  Леруа-Болье Власть денег / Леруа-Болье. – 367с.
266131
  Елизаров М. Власть должна слушать писателя // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2009. – № 7/8 (45/46). – С. 91-99.


  Письменник Герман Садулаєв
266132
  Патрина Дарья Власть драконов и великанов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 56-59 : фото
266133
  Коверга Л. Власть женщины и ее последствия для мифологии богов и героев // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 18 : Матеріали всеукр. студ. наук. конф. " Lingua Latina : Від античності до сучасності". – С. 53-62. – Бібліогр.: 10 назв.
266134
  Успенский Г.И. Власть земли / Г.И. Успенский. – Москва : Советская Россия, 1985. – 397с. – (Библиотека русской художественной публицистики)
266135
  Успенский Г.И. Власть земли / Г.И. Успенский. – Москва : Советская Россия, 1988. – 400с. – ISBN 5-268-00531-6
266136
  Успенский Г.И. Власть земли. -- Не случись.-- Старый бурмитр / Г.И. Успенский. – Ленинград, 1967. – 196с.
266137
  Семин А.С. Власть земли. / А.С. Семин. – М., 1980. – 334с.
266138
  Кейзеров Н.М. Власть и авторитет / Н.М. Кейзеров. – М, 1973. – 264с.
266139
  Богданов А.С. Власть и бессилие доллара / А.С. Богданов. – М, 1971. – 167с.
266140
   Власть и государство. – Рига, 1991. – 24с.
266141
  Куликова Ю.В. Власть и государство у кельтов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 111-120. – ISSN 0042-8779
266142
  Парк Ф.У. Власть и деньги / Ф.У. Парк. – М., 1959. – 157с.
266143
   Власть и диссиденты : из документов КГБ и ЦК КПСС. – Москва : Московская Хельсинская Группа, 2006. – 280 с. – Указ. имен.: с. 276-280. – Библиогр.: с. 16-17, в конце ст. и в подстроч. примеч.
266144
  Жискар Д.В. Власть и жизнь / Д.В. Жискар. – М., 1990. – 318с.
266145
  Жискар Д.В. Власть и жизнь: Противостояние / Д.В. Жискар. – М., 1993. – 366с.
266146
  Исаев И.А. Власть и закон в контексте иррационального / И.А. Исаев. – Москва : Юристъ, 2006. – 478, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7975-0827-3
266147
  Никольский С.А. Власть и земля. / С.А. Никольский. – М, 1990. – 237с.
266148
  Морозова Е.Н. Власть и земское самоуправление: опыт российского земства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 20-24. – ISSN 1812-3805


  По прошествии почти полутора веков со дня введения земств Россия вновь переживает весьма сложный период становления новой модели местного самоуправления. Поэтому сейчас, как никогда, важно детальное знание действительной истории российского земства, ...
266149
  Осин В. Власть и знание на постсоветском пространстве : полит. режим, науч. степень, идеология и карьера в Украине и Молдове / Вадим Осин, Анжела Зеленски, Сергей Шуляк. – Вильнюс : Европейский гуманитарный университет, 2014. – 374 с. : табл. – Библиогр.: с. 352-374 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-9955-773-82-5
266150
  Шевцов С.В. Власть и знание: античные истоки // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 4-10. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714


  Рассматривается знание-власть как doxa в аспектах: arche, kratos, anax, tyranos, techne, и вырастающая из него проблема бытия человека.
266151
  Ореховский П. Власть и инновации (почему в России не получается построить инновационную экономику) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 93-116. – ISSN 0207-3676
266152
  Ходченко Е.Е. Власть и меннониты в годы Первой мировой войны: Россия. США. Канада // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 92-114. – ISSN 2313-1993
266153
  Езерский М.В. Власть и народ / М.В. Езерский. – Москва, 1939. – 355с.
266154
  Быстров В.Ю. Власть и насилие как проблема философской антропологии / В.Ю. Быстров, Б.В. Марков, Н.В. Кузнецов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 5-20. – ISSN 0042-8744


  Демократия, либерализм, толерантность и права человека - это главные ценности современного общества, вызвавшие глубокую трансформацию повседневной жизни людей. В новых обществах к прежним грубым формам физического насилия и угнетения добавились более ...
266155
  Абызова Л.В. Власть и общественное сознание: манипулятивные возможности демократии // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 3-8. – ISSN 2312-4342
266156
  Александров В.А. Власть и общество / В.А. Александров, Н.Н. Покровский. – Новосибирск, 1991. – 399с.
266157
  Попович Т. Власть и правда / Т. Попович. – Бухарест, 1973. – 40с.
266158
  Залеский В.Ф. Власть и право : Философия объективного права / В.Ф. Залеский. – Казань : Тип. Б.Л. Домбровского, 1897. – 298, XXIV с.
266159
  Котляревский С.А. Власть и право : Проблемы правового государства / С.А. Котляревский. – Москва : Изд. Г.А. Лемана и С.И. Сахарова ; [Тип. "Мысль" Н.П. Меснянкин и К°], 1915. – [2], 417, [2] с.
266160
  Махаматов Т.М. Власть и право как категории социальной философии // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. гос. управления, Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2004. – Вып. 3. – С. 169-193. – ISBN 5-93999-131-9
266161
   Власть и природа. – М, 1989. – 93с.
266162
  Меньшиков В.В. Власть и самоуправление / В.В. Меньшиков. – Ростов -на-Дону, 1991. – 151с.
266163
  Христофоров И.А. Власть и собственность в России: исторический опыт и современность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 25-33. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
266164
  Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России / В.Б. Кобрин. – М, 1985. – 279с.
266165
  Лоба В.Е. Власть и суеверие: историко-правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 26-30. – ISSN 1812-3805


  В данной статье автор пытается анализировать переплетение закона государственного и церковного на Руси. In this article, the author tries to analyze the intertwining of state and church law in Russia.
266166
  Гасюк Наталия Власть и турбизнес: налаживаем конструктивное партнерство : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 26-28 : Фото
266167
  Лугвин С.Б. Власть и управление в Великом княжестве Литовском и Российском государстве: компаративный анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 80-94. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
266168
  Прохоренко И. Власть и управление в Европейском Союзе: организационные аспекты / И. Прохоренко, М. Стрежнева // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
266169
  Тихомиров Юрий Александрович Власть и управление в социалистическом обществе / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Юридическая лит., 1968. – 200с.
266170
  Золотухина-Аболина Елена Власть и ценности : куда идет Россия ? / Золотухина-Аболина Елена, , Золотухин Валерий // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 7 (1602). – С.181-196. – ISSN 0869-44435
266171
  Кривова Н.А. Власть и церковь в 1922-1925 : Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные ценности и политическое подчинение духовенства / Н.А. Кривова; Предисл. Р.Г. Пихоя; Ассоциация исслед. российск. об-ва ХХ века. – Москва : Арио-ХХ, 1997. – 248с. – Библиогр.: с.231-240. – (Первая монография). – ISBN 5-88735-036-9
266172
  Кочетков А.П. Власть и элиты в глобальном информационном обществе // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 5 (125). – C. 8-20. – ISSN 0321-2017
266173
  Розенталь Э.М. Власть иллюзии / Э.М. Розенталь. – Москва, 1978. – 231 с.
266174
  Поцелуев С.П. Власть как диалог или диалог без власти ? К актуальным аспектам политической философии Дж. Г. Мида // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 1 (115). – С.70-81. – ISSN 0321-2017
266175
  Солодухин К.А. Власть как предмет юридико-политической науки // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 12. – С. 96-100. – ISSN 0132-0769
266176
  Ласунский О.Г. Власть книги / О.Г. Ласунский. – Воронеж, 1966. – 303с.
266177
  Ласунский О.Г. Власть книги / О.Г. Ласунский. – М, 1980. – 206с.
266178
  Ласунский О.Г. Власть книги / О.Г. Ласунский. – М, 1988. – 445с.
266179
  Хаяши Т. Власть кочевников в степях Евразии / Т. Хаяши, В. Кубарев // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 94-102. – ISSN 1681-7559
266180
   Власть крупного капитала. – М, 1987. – 333с.
266181
  Окунев Ю. Власть лирики: кн. стихов / Ю. Окунев. – М., 1979. – 240с.
266182
  Швец Д. Власть меняется. Конституционная реформа значительно ускорит процессы демократизации Украины // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 3. – С.4-7
266183
  Журавлев С. Власть моды и Советская власть: история противостояния / С. Журавлев, Г. Юкка // Историк и художник : Журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2006. – № 3. – С. 100-113
266184
  Ромашкин П.С. Власть монополий / П.С. Ромашкин. – М, 1958. – 132с.
266185
  Дьяконов М.А. Власть Московских государей : очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI века / [соч.] М. Дьяконова. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Скороходова, 1889. – VI, 224 с.


  На обл. № 118133 дарственная надпись от автра в дар Николаю Прокопьевичу Василенко
266186
  Соловьев К.А. Власть Московского государя во второй половине XV в.: официальная позиция // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 30-48. – ISSN 0042-8779


  О том, как и в каких условиях складывалась официальная позиция власти на период правления великого князя Ивана Васильевича III.
266187
  Панов Р.В. Власть на местах: как организов. работу Совета. / Р.В. Панов. – Л., 1990. – 74с.
266188
  Звягин Ю.Г. Власть на селе / Звягин Ю.Г. – Москва, 1988. – 206 с.
266189
  Семикозов Г.Е. Власть над будущим или новые завоевания (позднего) капитализма (о диалектике будущего Ф. Джеймисона) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 37-44. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
266190
  Колмановский Илья Власть над вертикалью // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 112-121 : фото, рис.
266191
  Богданов А.А. Власть над геном : кн. для внеклас. чтения учащимся 9-10 кл. сред. шк. / А.А. Богданов, Б.М. Медников. – Москва : Просвещение, 1989. – 208 с. : ил. – (Мир знаний). – ISBN 5-09-000440-4
266192
  Иванов Л. Власть над землей / Л. Иванов. – Омск, 1966. – 212с.
266193
   Власть над землей. – Москва : Правда, 1975. – 335 с.
266194
  Паршукова Г. Власть над культурным пространством : библиотека в системе социальных институтов / Галина Паршукова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 7 (97). – С. 16-20. – ISSN 1727-4893


  Описывая проблемную ситуацию современного культурного пространства, в котором традиционное место библиотеки было значимым и властным, мы приходим к выводу, что библиотека как социальный институт власти над культурным пространством находится в состоянии ...
266195
  Демочкин Н.Н. Власть народа / Н.Н. Демочкин. – М., 1978. – 278с.
266196
  Василевич Г.А. Власть народа и некоторые аспекты норматворчества // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2008. – Вып. 19. – С. 3-20. – ISBN 978-985-485-978-1. – ISSN 0202-6342
266197
  Бутенко А.П. Власть народа посредством самого народа / Бутенко А.П. – Москва, 1988. – 203 с.
266198
  Заяц Н.В. Власть народа: участие или представительство // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 326-335
266199
  Александров Власть обвинительная и власть следственная: квадратура круга / Александров, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 22-29. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
266200
  Лагунов К.Я. Власть огня. / К.Я. Лагунов. – М, 1979. – 86с.
266201
  Никонов В.Ф. Власть огня. / В.Ф. Никонов. – Свердловск, 1982. – 176с.
266202
  Железова В.Ф. Власть под псевдонимом / В.Ф. Железова. – М, 1988. – 270с.
266203
  Ачильдиев И.У. Власть предыстории: Опыт философского исследования / И.У. Ачильдиев. – Москва, 1990. – 180с.
266204
  Замятин Д.Н. Власть пространства : от образов географического пространства к географическим образам. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.144-153. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
266205
  Шенвиц Ф. Власть римского домовладыки / Феликс Шенвиц. – Варшава ; Москва : Т-во М. О. Вольф ; [ Варшава : Типогр. Петра Ляскауэра], 1914. – [6], 347 c. – Библиогр. : с. 339 -346
266206
  Поддубный С.А. Власть сердца / С.А. Поддубный. – Москва, 1966. – 227 с.
266207
  Поделков С.А. Власть сердца / С.А. Поделков. – Москва, 1989. – 77 с.
266208
  Ленин В.И. Власть Советов победила / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 36с.
266209
  Ленин В.И. Власть Советов победила / В.И. Ленин. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 40 с.
266210
  Красноперов В.М. Власть Советская - власть народная / В.М. Красноперов. – М., 1959. – 64с.
266211
  Можаев Б.А. Власть тайги : Повести и рассказы / Можаев Б.А. – Владивосток : Примор. кн. изд-во, 1959. – 243 с.
266212
  Бандурка А.М. Власть толпы / А.М. Бандурка. – Харьков : Золотая миля, 2017. – 311, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1685-64-1
266213
  Полухин Ю.Д. Власть трассы / Ю.Д. Полухин. – Москва, 1974. – 320с.
266214
  Роман А.Т. Власть трудящихся / А.Т. Роман. – Кишинев, 1985. – 195с.
266215
  Хаббард Л.Р. Власть тэты : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель : лекции Лондонского профессионального курса, Лондон, Англия, ноябрь 1952 : лекции 1 - 10 / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2004. – [ 7 ], 443 с. + 12 CD-ROM. – Книга в одном футляре с: Власть тэты : главный указатель : лекции и глоссарий / Л. Р. Хаббард
266216
  Хаббард Л.Р. Власть тэты : главный указатель : лекции и глоссарий / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2007. – [ 8 ], 61 с. – Книга в одном футляре с: Власть тэты : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель / Л. Р. Хаббард
266217
  Толстой Л. Власть тьмы / Л. Толстой. – Л., 1940. – 104с.
266218
  Толстой Л.Н. Власть тьмы / Л.Н. Толстой. – Л.-М., 1949. – 224с.
266219
  Ильина Н.И. Власть тьмы / Н.И. Ильина. – М., 1991. – 45с.
266220
  Толстой Л.Н. Власть тьмы или "Коготок увяз, всей птичке пропасть" / Л.Н. Толстой. – Л.-М., 1949. – 135с.
266221
  Фельдман Н.Г. Власть человека над живой природой : книга-альбом / Н.Г. Фельдман; под ред. Б.М. Завадовского. – Москва : Безбожник, 1930. – 64 с.
266222
  Овчаров К.Е. Власть человека над жизнью растений / К.Е. Овчаров. – М., 1965. – 120с.
266223
  Бродский А.И. Власть языка. П.А. Флоренский и лингвистическая философия XX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 21-24. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
266224
   Власть, бизнес и гражданское общество // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.33-52. – ISSN 0869-0499
266225
  Исаев И.А. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 21. – С. 2-6. – ISSN 1812-3805
266226
  Вышкварцев В.В. Власть, общество, либерализм: политико-философское пророчество Б.Н. Чичерина и современность // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 10. – С. 3-6. – ISSN 1812-3805
266227
  Александер Дж. Власть, политика и гражданская сфера // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.3-17. – ISSN 0132-1625
266228
  Бочаров В В. Власть. / В В. Бочаров. – М., 1992. – 294с.
266229
  Корельский В.М. Власть. Демократия. Перестройка / В.М. Корельский. – Москва : Мысль, 1990. – 237 с.
266230
  Присняков В. Власть. Террор. Революция : Катастрофы в гуманитарных процессах / В.Присняков. – Днепропетровск, 2005. – 192с.
266231
  Исаев И.А. Власть: авторитет и закон // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
266232
   Власть: криминологические и правовые проблемы. – Москва, 2000. – 400с. – ISBN 5-87817-025-6
266233
  Веллер М.И. Власть: синергетическая сущность и социальная психология // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 1. – С. 7-22. – ISSN 0235-1188
266234
  Дементьев В.В. Власть: экономический анализ. Основы экономической теории власти : Монография / В.В. Дементьев; Министерство образования и науки Украины. Донецкий национальный технический университет. – Донецк : Каштан, 2003. – 200с. – ISBN 966-8292-06-5
266235
  Савченко В.И. Властью разума: повесть о Н. Чернышевском / В.И. Савченко. – М., 1985. – 396с.
266236
  Савченко В.И. Властью разума: повесть о Н. Чернышевском / В.И. Савченко. – М., 1986. – 395с.
266237
   Власюк Петро Антипович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 122-124. – ISBN 966-02-0537-6
266238
  Швартау В.В. Власюк Петро Антипович (03.02.1905-18.03.1980) // Физиология и биохимия культурных растений : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2012. – Т. 44, № 4 (258). – С. 363-364. – ISSN 0522-9310


  З 1947 по 1956 рр. очолював кафедру грунтознавства Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка.
266239
  Венелин Ю.И. Влахо-болгарские или дако-славянские грамоты, собранные и объясненные на иждивении Императорской Российской Академии / Ю.И. Венелин. – С. Петербург : В типографии Императорской Российской Академии, 1840. – XIV, 359 с.
266240
  Карамушка Т. Влаштували свято хворим // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Студенти та викладачі факультету психології провели благодійну акцію "Дарунки для пацієнтів КМКПНЛ ім. Павлова".
266241
  Кириченко В.Є. Влаштування державного кредиту для дворянства в Російській імперії (пореформений законотворчий досвід) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 425-434. – ISSN 1563-3349
266242
  Юхимчук Д.П. Влаштування квітників. / Д.П. Юхимчук, Е.П. Шарапова. – К., 1972. – 62с.
266243
  Стишов М.И. Влеикая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 годов / М.И. Стишов. – М., 1955. – 24с.
266244
  Паженская М.А. Влентин Владиславович Гориневский / М.А. Паженская. – Москва, 1957. – 72 с.
266245
  Ребіндер Б. Влесова книга : Життя та релігія слов"ян / Б. Ребіндер. – Київ, 1993. – 92 с.
266246
  Томас Р. Влечение : Роман / Р. Томас. – Минск : Интер-Дайжест, 1998. – 512с. – (Любит - не любит). – ISBN 985-10-0001-9
266247
  Фрейд З. Влечения и их судьба / З. Фрейд. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 432с. – (Антология мудрости). – ISBN 5-04-002719-2
266248
  Горчаков Ю.М. Влжения групп : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Горчаков Ю. М.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1967. – 8л. – Бібліогр.:с.6-8
266249
  Поповски В. Влиjание на организациската култура врз деловноста на претприjатиjата / Васил Поповски ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj" - Скопjе, Економски институт - Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 2001. – 253 с.
266250
  Глебова Н.І. Влив глобалізаційних процесів на етнокультурні ідентичності в сучасному вимірі // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 2306-3974
266251
  Мошинська А.В. Влив процесів каналоутворення на інформаційні можливості каналів електрозв"язку : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Мошинська А.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
266252
  Комісова Тетяна Євгенівна Влив фізичних навантажень різної інтенсивності на функцію молочної залози : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Комісова Тетяна Євгенівна; ХДУ. – Харків, 1994. – 15л.
266253
  Сизенко А. Влив цифрових медіа на формування нової графічної норми сучасної французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 366-376


  В статті запропоновано аналіз сучасних тенденцій еволюції письмової норми французької мови, пов"язаних, передусім, з розвитком цифрових засобів масової комунікації. Складається нова комунікативно-зумовлена норма письма, яка відповідає сучасним потребам ...
266254
  Бианки Л.П. Влидяние витамина Д и технического животного жира на яйценоскость кур. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бианки Л.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1965. – 16л.
266255
  Кузнецова Л.П. Влидяние равнинного рельефа и лесов на распределение осадков. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Кузнецова Л.П.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1961. – 12л.
266256
   Влизько Олекса Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 343. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
266257
  Соди Д. Вликие культуры Месоамерики. / Д. Соди. – М, 1985. – 208с.
266258
  Жатухин Г И. Влиние гомологического ряда карбоновых кислот на кинетические параметры электро-восстановления кадмия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Жатухин И.Г,; МВиССО УССР,. – Днепропетровск, 1976. – л.
266259
  Щекин Ю.В. Влинние рекомендательных резолюций Генеральной Асамблеи 00Н на формирование норм международного обычного права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 191-198. – ISSN 0201-7245
266260
  Тимохина А.В. Влиняние хронического ноцицептивного (болевого) раздражения на фаргоцитарные свойства лейкоцитов : Автореф... канд. мед.наук: / Тимохина А. В.; Петрозав. ГУ. – Петрозаводск, 1971. – 19л.
266261
  Шишов Ю.В. Влипли / Ю.В. Шишов. – М, 1975. – 187с.
266262
  Шишов Ю.В. Влипли / Ю.В. Шишов. – М, 1975. – 187с.
266263
  Петухов Валерий Борисович Вличние гистидинсодержащих дипептидов и имидазола на процессы возбуждения и сокращения в скелетных мышцах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Петухов Валерий Борисович; МГУ. – М., 1974. – 25л.
266264
  Захаров В.М. Вличние дисклокаций на теплопроводимость ионных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Захаров В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.15
266265
  Черенков Александр Владимирович Вличние модифицирующих факторов на структуру и теплофизичсеские свойства пентапласта : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Черенков Александр Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 215л. – Бібліогр.:л.214-215
266266
  Четверкина Г.Е. Вличние пластической деформации и термической обработки на электрическое сопротивление и кристаллическое состояние Ni-Cr сплавов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Четверкина Г.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Николаевский кораблестроительный ин-т. – Киев, 1962. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
266267
  Янчук Петр Иванович Вличние раздражения структур гипоталамуса и продолговатого мозга на кровообращение в печени : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Янчук Петр Иванович; МВ и ССО УССР КГУ. – Киев, 1984. – 201л. – Бібліогр.:л.199-201
266268
  Агаев Д.И. Влияение нефтяного ростового вещества и комплексного микроудобрения на биологические и хозяйственный показатели районированных сортов хлопчатника в различных экологических усолвиях Азербайджанской С : Автореф... Канд.биол.наук: / Агаев Д.И.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 23л.
266269
  Локосов В.В. Влияет ли религиозность на политическую консолидацию общества? // Социологические исследования : Научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 11. – С. 82-89. – ISSN 0132-1625
266270
  Тимукене Г.И. Влияиние кобальтовой подкормки на физиологические и биохимические показатели организма свиней литовскйо белой порой группы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимукене Г.И. ; МВССО, Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1961. – 15 с.
266271
  Титова Е.Н. Влияиние свойств почв и удобрений на качесво зерна озимой ржи : Автореф... канд. биол.наук: 533 / Титова Е. Н.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
266272
  Сапун М.П. Влияиние системы удобрения в овощном севооборте на урожай и качесвто овощей : Автореф... канд. с. х.наук: / Сапун М. П.; МСХ СССР, Беловрус. плодоовщн. станц. – Минск, 1952. – 16 с.
266273
  Шеремет И.И. Влияиние социально-демографических факторов на процесс формирования специалитса в ВУЗе : Автореф... канд. филолс.наук: 09.00.01 / Шеремет И. И.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1982. – 13л.
266274
  Коршунов А.М. Влияиние социальных факторов на воспроизводство трудового потенциала города : Автореф... канд. экон.наук: 09.00.09 / Коршунов А. М.; МГУ. – М, 1988. – 21л.
266275
  Никаноров С.П. Влияиние температуры на анизотропияю упругих свойст щелочно-галоидных кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никаноров С. П.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1965. – 16л.
266276
  Сахелашвили А.П. Влияне нагрузки кустов винограда на биологические свойства сорта Горули мцване : Автореф... канд. биол.наук: / Сахелашвили А. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 29л.
266277
  Данищук В.Л. Влиянеи внекорневой подкормки микроэлементами и другими веществами на физиолого-биохимические особенности, рост и развитие кукурузы : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Данищук В.Л.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 28л.
266278
  Гузенко Л.Я. Влиянеи научно-технического прогресса на изменение профессионально-квалификационного состава рабочих промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Гузенко Л.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 19л.
266279
  Дандамаев Ш Г. Влиянеи некоторых микроэлементов на биохимическую ативность хересных дрожжей и интенсивность хересования вина : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Дандамаев Г.Ш.-В.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
266280
  Дачюлите Я.А. Влиянеи тиамина и рибофлавина на некоторые процессы обемна веществ на фоне лучевого поражения организма в эксперименте : Автореф... канд. биол.наук: / Дачюлите Я.А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1960. – 26л.
266281
  Холоденко Т.Ф. Влияние "внутренних" (рецептурных) особенностей эмульсионных взрывчатых веществ на эмиссию загрязняющих веществ в продуктах взрыва в атмосферу / Т.Ф. Холоденко, В.Е. Колесник, А.В. Павличенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 121-132 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
266282
  Алентьева Т. Влияние "джексоновской демократам" на политические традиции США // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 154-157. – ISBN 978-966-171-651-2
266283
  Джапаридзе Т.З. Влияние "ирангейта" на расстановку сил внутри вашингстонской администрации // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 2 (58) : Дискуссии вокруг создания системы всеобщей безопасности. Влияние "ирангейта" на вашингтонскую администрацию. Эффективность в животноводстве США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 31-45
266284
  Бейсеков К.З. Влияние "каталитических ядов" при гидрировани непредельных соединений на никеле, платине и палладии. : Автореф... канд. хим.наук: / Бейсеков К.З.; Каз. гос.ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
266285
  Рощин С. Влияние "качества" вуза на заработную плату выпускников / С. Рощин, В. Рудаков // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 74-95 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0042-8736
266286
  Выгодский С.Л. Влияние "холодной войны" на экономику США / С.Л. Выгодский. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
266287
  Ильинова Мария Казимировна Влияние 2,4-Д на ассимиляционный аппарат некоторых хвойных и лиственных древесных растений в условиях Карелии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Ильинова Мария Казимировна; Петроз. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1975. – 23л.
266288
  Филиппенко И.А. Влияние 2,4-Д на онтогенез и семенные качества пшениц : Автореф... канд. биол.наук: / Филиппенко И.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 19л.
266289
  Гунар И.И. Влияние 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты на обмен веществ у подсолнечника при разных температурах / И.И. Гунар, 1952. – С. 173-176
266290
  Венчикова Т.А. Влияние 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты на систему, осуществляющую катаболизм индолилуксусной кислоты в растениях : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Венчикова Т.А.; Ташкент. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1970. – 21л.
266291
  Демурина А.К. Влияние 2,4-дихлорфенокуийскусной кислоты на процессы окислительного фосфорилирования у различных растений : Автореф... канд. биол.наук: / Демурина А. К.; Ташк. с. х. ин-т. – Ташкент, 1969. – 28л.
266292
  Ещенко Н.Д. Влияние 2,4 - динитрофенола на интенсивность обмена компонентов цикла Кребса : Автореф... канд. биол.наук: / Ещенко Н.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 18л.
266293
  Кузьменко Н.И. Влияние 3d-элиментов на активность кислорода, растворенного в жидкой меди : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кузьменко Н. И.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1982. – 144л. – Бібліогр.:л.135-143
266294
  Пинзеник Василий Павлович Влияние 3d элементов на свойства стекол системы Sb-S-J : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пинзеник Василий Павлович; АН МССР. Ин-т прикл. физики. – Кишинев, 1982. – 17л.
266295
  Люцканов Н.Л. Влияние 5-бромурацила на биосинбиосинтез белка у некоторых микроорганизмов : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Люцканов Н.Л. ; МГУ. – Москва, 1969. – 15 с.
266296
  Рунова Ю.Н. Влияние J-облучения семян ржи на динамику накопления пигментов хлоропластов, интенсивность фотосинтеза и структуру урожая. : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Рунова Ю.Н.; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1968. – 18л.
266297
  Елесеенко Д.М. Влияние NAFTA на экономическое развитие Мексики в XXI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 9. – С. 55-61. – ISSN 0044-748Х
266298
  Варич Н.С. Влияние Ni и Mo на упрочнение феррита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Варич Н.С.; Днепропетровский гос. ун-т. Физ.-мат. фак-т. – Днепропетровск, 1951. – 12 с.
266299
  Бобыль А.В. Влияние Ni на фотоэлектрические и люминесцентные свойства монокристаллов CdS : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бобыль А. В.; АН УССР, Ин-т полупроводников. – Киев, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
266300
  Белый М.У. Влияние pаствоpителя и темпеpатуpы на поглощение pаствоpов солей свинца. VIII : Відбиток / М.У. Белый, А.А. Шишловский; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. // Наукові записки;
266301
  Мажилис А. Влияние А-витаминной недостаточности на некоторые биохимические и морфохимические показатели крови и вопросы профилактики А-гиповитаминоза у поросят : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мажилис А. ; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1965. – 19 с. – Бібліогр. : с.19
266302
  Вязигин А.А. Влияние аберраций на образование изображения в электронном микроскопе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вязигин А.А.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1967. – 7л.
266303
  Пейсахсон И.В. Влияние аберраций отпической системы монохроматора на его разрешающую силу и на распределение энергии в наблюдаемых спектрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пейсахсон И.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 10л.
266304
  Морозова А.А. Влияние абиотических и биотических факторов на взаимосвязь взвешенного о железа и фосфора в Днепровского-Бугском лимане // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 142-146. – Бібліогр.: 6 назв
266305
  Томчук П.В. Влияние автоматизации производства на изменение профессионального разделения труда в период перехода к коммунизму. (На матер. пром. СССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Томчук П.В.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1964. – 16л.
266306
  Чочиев Р.И. Влияние автоматизации производства на характер труда рабочих : Автореф... канд. филос.наук: / Чочиев Р.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1966. – 16л.
266307
  Чочиев Р.И. Влияние автоматизации производства на характер труда рабочих. / Р.И. Чочиев. – М., 1966. – 86с.
266308
  Чэнгун Дэн. Влияние автотранспортной инфраструктуры на экономическое развитие КНР // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 11/12. – С. 83-89. – ISSN 2074-6040
266309
  Федоров А.Д. Влияние агармоничностей, связанных с кинетической энергией в коллективных моделях, на свойства четно-четных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.06 / Федоров А.Д.; ОИЯИ. ЛТФ. – Дубна, 1973. – 16л.
266310
  Асратян С.И. Влияние аглюконов сердечных глюкозидов на центральную нервную систему. (Экспериментальное исследование) : Автореф... д-ра мед.наук: / Асратян С.И.; АМН СССР. Ин-т эксперемент. медицины. – Л., 1959. – 25л.
266311
  Стрижевский В.Л. Влияние агрегатного состояния и температуры на спектры молекулярных соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Стрижевский В.Л.; Объед.учен.совет.иструкторов матем., физики и металлофиз.АН УССР. – К, 1961. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
266312
  Водогрецкий В.Е. Влияние агролесомелиораций на годовой сток / В.Е. Водогрецкий. – Ленинград, 1979. – 184с.
266313
  Нгуен Тхи Ха Влияние агрометеорологических условий на формирование урожая зерна кукурузы в Причерноморье : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Нгуен Тхи Ха; Одесский гидрометеор. ин-т. – Одесса, 1984. – 21л.
266314
  Полевой А.Н. Влияние агрометеорологических условий на фотосинтетическую продуктивность посевов сои / А.Н. Полевой, А.В. Толмачева // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 111-116 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0902
266315
  Онищенко И.И. Влияние агротехники на анатомическую структуру вегетативных органов яблони : Автореф... канд. биол.наук: / Онищенко И. И.;. – Умань. – 7 с.
266316
  Онищенко И.И. Влияние агротехники на анатомическую структуру вегетативных органов яблони : Дис... наук: / Онищенко И.И.; Уманский гос. учит. ин-т. – Умань, 1947. – 83л. – Бібліогр.:л.80-82
266317
  Корнацкий С.П. Влияние агротехнических приемов на зимостойкость деревьев яблони в условиях Полесья УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Корнацкий С.П.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1967. – 25л.
266318
  Северьянова Л.А. Влияние адаптивных гормонов на интегративную деятельность мозга / Л.А. Северьянова. – М., 1988. – 123с.
266319
  Житару Р.П. Влияние аддитивного окрашивания и ионизирующего излучения на механичекие свойства некоторых щелочно-гелоидных кристаллов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Житару Р. П.; МВО СССР, Киш. ГУ. – Кишинев, 1972. – 20л.
266320
  Жилевича А.В. Влияние аденовируса 12-го типа на клетки некоторых культур тканей : Автореф... канд. мед..наук: / Жилевича А. В.; Латв.НИИ эксперим. и клинич. медицины. – Рига, 1968. – 15л.
266321
  Максимчук Т.П. Влияние адиментарной недостаточности меди, марганца, цинка и кремния на содержание их в тканях, активность металлферментов и опухолевый рост. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Максимчук Т. П.; КГУ. – К., 1983. – 22л.
266322
  Муха А.В. Влияние административного регулирование цен и уровня монополизации на инфляцию в Беларуси / А.В. Муха, Н.К. Сакович // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 44-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
266323
  Маевская И.П. Влияние адреналина и кортикотонина на некторые процессы обмена углеводов в гоолвном мозну : Автореф... канд. биол.наук: / Маевская И. П.; АН УССР, От-ние биол .наук. – К., 1957. – 10л.
266324
  Михайлик С.С. Влияние адреналина на сердечно-сосудистую систему и некоторые показатели крови и костномозгового пунктата у молодняка крупного рогатого скота. : Автореф... канд. вет.наук: / Михайлик С.С.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 15л.
266325
  Подвигина Т.Т. Влияние адреналэктомии и введения гидрокортизона на обмен пирувата, а-кетоглутарата и цитрата в ткани головного мозга и печени белых крыс : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Подвигина Т.Т.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 21л.
266326
  Гажала Е.М. Влияние адреналэктомии на желудочную секрецию собак и крыс в ходе онтогенеза : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Гажала Е.М.; АН СССР. ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 16л.
266327
  Быкова Т.Т. Влияние адсорбированного кислорода на электрофизические свойства сернистого свинца. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быкова Т.Т.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 17л.
266328
  Пономаренко Е.А. Влияние адсорбированных газов и ионов раствора на потенциал угольного электрода. : Автореф... канд. хим.наук: / Пономаренко Е.А.; АН СССР. Ин-т электрохимии АН СССР. – М., 1964. – 11л.
266329
  Венкатесан В.К. Влияние адсорбиции поверхностно-активных органических веществ на реакцию электровостановленияанионов и катионов : Автореф... кад. хим.наук: / Венкатесан В.К.; Моск. гос. ун-т. – М., 1966. – 8л.
266330
  Бунэ Н.Я. Влияние адсорбции анионов на кинетику выделения водорода на свинцовом электроде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бунэ Н.Я. ; Науч. исслед.физ.-хим. ин-т. – Москва, 1953. – 8 с.
266331
  Шанина Л.Т. Влияние адсорбции галоидных анионов на процесс ионизации водорода на платине и палладии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шанина Л.Т.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1960. – 8л.
266332
  Копинец И.Ф. Влияние адсорбции молекул некоторых веществ на электрические и фотоэлектрические свойства двуиодистой ртути : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Копинец И.Ф. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1964. – 8 с.
266333
  Ракитянская О.Ф. Влияние адсорбции органических красителей на Г-центры в щелочно-галоидных кристаллах. : Автореф... Канд.физмат.наук: / Ракитянская О.Ф.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1966. – 16л.
266334
  Эршлер А.Б. Влияние адсорбции органического вещества на кинетику его электрохимического восстановления. : Автореф... канд.хим.наук: / Эршлер А.Б.; АН СССР.Ин-т электрохимии. – М, 1965. – 14л.
266335
  Прудников Р.В. Влияние адсорбции паров воды на электрофизические свойства поверхности германия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Прудников Р.В. ; МГУ , Физ. фак. – Москва, 1966. – 16 с.
266336
  Красиков Б.С. Влияние адсорбции поверхностно активных веществ на кинетику разряда водорода и некоторых металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Красиков Б.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 10 с.
266337
  Скопенко В.С. Влияние адсорбционных процессов на скорость окислительно-восстановительных реакций на Hg -- электроде. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.05 / Скопенко В.С.; Днепропетр.хим.-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1978. – 19с. – Бібліогр.:с.18-19
266338
  Боль Г.Е. Влияние адсорбционных слоев анионактивных веществ на выделение металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Боль Г. Е.; Днепропетр. хим.-технол. инзт. – Днепропетровск, 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28
266339
  Алиев И. Влияние Азербайджана в мире будет только расти : Інтерв"ю / Ільхам Алієв ; [інтерв"ю взяв] Михайло Гусман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2012. – № 1/2 (1210). – С. 2-13. – ISSN 0234-1670
266340
   Влияние азота, фосфора и железа на рост порфиридиума в накопительной культуре / Темных, .А., Ф.Я. Сидько, Р.П. Тренкенщу. – Красноярск, 1984. – 19с.
266341
  Бурлай К.Б. Влияние азотно-калиевого питания на формирование волокна и содержание целюлозі в стеблях джута : Автореф... канд.. биол.наук: / Бурлай К. Б.;. – Кишинев, 1963. – 22л.
266342
  Дорошенко В.Ф. Влияние азотно-фосфорных удобрений на физиологические функции и продуктивность подсолнечника : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Дорошенко В.Ф.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 12л.
266343
  Тагмазьян И.А. Влияние азотного питания и интенсивности света на рост и развитие растений : Автореф... кандид.биологич.наук: / Тагмазьян И.А.; Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева Академии наук СССР и Гос. биологический музей им. К.А.Ти. – Москва, 1950. – 20 с.
266344
  Зидрашко Т.М. Влияние азотнокислого урана на морфологию и функцию щитовидной железы : Автореф... канд. биол.наук: / Зидрашко Т.М.; М-во здравоохранения УССР. Терноп. гос. мед. ин-т. – Тернополь, 1963. – 12л.
266345
  Москов Н.В. Влияние азотных удобрений на ростовые процессы и накопление алкалоидов в Atropa belladonna L. и Datura stramonimum L. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Москов Н.В.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 22л.
266346
   Влияние азотных удобрений на ферментативную активность и структуру микробных сообществ в общей массе и микроагрегатах почв степи умеренного климата во Внутренней Монголии / Я. Ши, Л. Шен, Ж. Вань, К. Жань, Н. Хэ, К. Ю // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1218-1229 : рис., табл. – Библиогр.: 80 назв. – ISSN 0032-180Х
266347
  Куликовская М.Д. Влияние азотобактера на динамику азота и некоторые группы микроорганизмов в почве : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Куликовская М.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 15 с.
266348
  Бранцевич Л.Г. Влияние азотобактера на интенсивность некоторых физиолого-биохимических процессов в растениях. : Дис... канд. биолог.наук: / Бранцевич Л.Г.; КГУ. Кафедра микробиологии и антибиот. – К., 1963. – 223л. – Бібліогр.:л.1-21
266349
  Куликовская М.Д. Влияние азтобактера на динамику азота и некоторые группы микроорганизмов в почве : Дис... канд. биол.наук: / Куликовская М. Д.; АН УССР, Ин-т микробиол. им. Д. Заболотного. – К., 1954. – 154л. – Бібліогр.:л.139-154
266350
  Скрипник И.А. Влияние акивного хлора на микроводоросли при изменяющихся параметрах, морской среды. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Скрипник И.А.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1985. – 21л.
266351
  Ляпунова Е.А. Влияние акридинового оранжевого на синтез нуклеиновых кислот и белка в клетке : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ляпунова Е.А. ; АН СССР , Сиб. отд. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1966. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
266352
  Воронцова Галина Владимировна Влияние акрифлавина и кофеина на процессы пострадиционной репарации в клетках сине-зеленой водоросли : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15, 03.00.07 / Воронцова Галина Владимировна; Моск. ун-т биол. факультет. – М., 1975. – 19л.
266353
  Сидоренко Л.В. Влияние Акта о престолонаследии 1701 г. на конституционное развитие Англии // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 19. – С. 25-29. – ISSN 1812-3805
266354
  Бабарин П.М. Влияние активного двигательного режима на липидный обмен у лиц среднего и пожилого возраста : Автореф... докт юиол.наук: 093 / Бабарин П.М.; АН Уз ССР Объед учен.совет по профилю. Отд-ния биол. наук. – Ташкент, 1972. – 56л.
266355
  Панасенко И.Г. Влияние активного моциона на фосфорный обмен и качество спермопродукции быков-производителей при интенсивном их использовании. : Автореф... канд. биол.наук: / Панасенко И.Г.; Укр. с.-х. акад. – К., 1964. – 16л.
266356
  Мигулина Е.В. Влияние активности скелетной мышцы на передачу возбуждения в нервномышечном синапсе лягушки. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Мигулина Е.В.; МГУ. – М, 1979. – 22л.
266357
  Инсарова Л.А. Влияние актов планирования на возникновение, изменение и прекращение обязательств поставки. : Автореф... канд. юридич.наук: / Инсарова Л.А.; Всесоюз. ин-тут юридич. наук. – М., 1950. – 16л.
266358
  Кобыльский Г.И. Влияние акусина на нуклеиновый и белковый обмен в отрезках проростков кукурузы. : Автореф... канд. биол.наук: / Кобыльский Г.И.; Башк. гос. ун-тет им. 40-летия Октября. – Уфа, 1967. – 21л.
266359
  Максимчук Тарас Петрович Влияние алиментарной недостаточности меди, марганца, цинка и кремния на содержание их в тканях, активность металлоферментов и опухолевый рост : Дис... канд.биологич.наук: 03.00.04 / Максимчук Тарас Петрович; Ивано-Франковский гос.мед.ин-т. – Ивано-Франковск, 1983. – 179л. – Бібліогр.:л.148-179
266360
  Бачериков Н.Е. Влияние алкоголя на женский организм / Бачериков Н.Е. – Киев, 1988. – 56 с.
266361
  Сологуб Н.И. Влияние алюминия на состав, кристаллическую и электронную структуру карбидных фаз в сталях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сологуб Н.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1981. – 22л.
266362
  Осокина Е.А. Влияние американских СМИ на массовое сознание (на примере конфликтов США с Ираком в 1990-1991 и 2002-2003 годах) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-60. – ISSN 0321-2017
266363
  Осокина Елена Александровна Влияние американских СМИ на массовое сознание (на примере конфликтов США с Ираком в 1990-1991 и 2002-2003 годах) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
266364
  Турский Г.С. Влияние американской агрессии во Вьетнаме на военное производство США : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Турский Г.С.; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 28л.
266365
  Рыковская И.А. Влияние аминазина на обмен холестерина и содержание белковых, глико- и липопротеидных фракций сыворотки крови. : Автореф... канд. биол.наук: / Рыковская И.А.; Караганд. гос. мед. ин-т. – Караганда, 1964. – 26л.
266366
  Франковский В.А. Влияние аминов на экстракцию меди, никеля, кобальта и железа капроновой и L-бромкапроновой кислоты : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Франковский В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра. аналитической химии. – К., 1973. – 195л. – Бібліогр.:л.187-195
266367
  Франковский Владимир Антонович Влияние аминов на экстракцию меди, никеля, кобальта и железа капроновой и а-бромкапроновой кислотами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Франковский Владимир Антонович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
266368
  Кузьменко М.И. Влияние аминокислот на продуктивность массовых видов синезеленых водорослей : Автореф... канд. биол. наук: 101 / Кузьменко М.И.; АН УССР. – Киев, 1968. – 20л.
266369
  Кропачева Т.Н. Влияние аминополикарбоксилатов на сорбцию катионов меди(II) (гидр)оксидами железа, алюминия и марганца / Т.Н. Кропачева, А.С. Антонова, В.И. Корнев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 822-830 : рис., табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
266370
  Сиянова Н.С. Влияние аммиака на фотосинтез растенй. : Автореф... канд.биол.наук: / Сиянова Н.С.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 18л.
266371
  Никитина Ф.А. Влияние аналогии на словообразование / Ф.А. Никитина. – Киев, 1973. – 198с.
266372
  Никитина Ф.А. Влияние аналогии на словообразование (опыт диахронического исследования морфологической синонимии) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Никитина A.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 50 с.
266373
  Павлик Б.М. Влияние ангармонизма на фотопереходы в примесных центрах твердого тела : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Павлик Б.М. ; Черновиц. гос. ун-тет. – Черновцы, 1967. – 12 с.
266374
  Карельских И.Л. Влияние ангармонических эффектров на спектральные характеристики ионных кри сталлов в экситоновой области спктра : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Карельских И. Л.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1980. – 15л.
266375
  Исраилов А.А. Влияние ангармоничностей и обрезания базиса на вращательно-одночастичные состояния нечетных и нечетнонечетных атомных ядер.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Исраилов А.А.; Ин-тут ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1977. – 16л.
266376
  Габренас А.П. Влияние ангиорецепторов селезенки на холестериновый обмен в организме : Автореф... канд. биол.наук: / Габренас А.П.; Кунсский мед. ин-т. – Каунас, 1963. – 24л.
266377
  Пискорская Наталия Георгиевна Влияние ангиотензина и брадикинина на электрическую и сократительную активность гладких мышц Taenia морской свинки : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Пискорская Наталия Георгиевна; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1986. – 123л. – Бібліогр.:л.97-123
266378
  Пискорская Наталия Георгиевна Влияние ангиотензина и брадикинина на электрическую и сократительную активность гладких мышц морской свинки : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Пискорская Наталия Георгиевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
266379
  Шмаков Ю.Г. Влияние андрогенов на развитие компенсаторной гипертрофии сердца. : Автореф... канд. мед.наук: 102 / Шмаков Ю.Г.; Ин-т физиологии. – К., 1971. – 16л.
266380
  Коровин Л.И. Влияние анизотропии кристалла на оптические свойства прмесных центров : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коровин Л. И.; Лен. физ.-технич. ин-т АН СССР. – Л., 1958. – 16л.
266381
  Гусак Н.А. Влияние анизотропии на типы волн диэлектрических волноводов : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.041 / Гусак Н.А.; АН БССР. – Минск, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
266382
  Чесноков Е.М. Влияние анизотропии упругих свойств поликристаллической верхней мантии на характеристики сейсмического волгового поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Чесноков Е.М.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 14л.
266383
  Чесноков Е.М. Влияние анизотропии упругих свойств поликристаллической верхней мантии на характеристики сейсмического волнового поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Чесноков Е.М.; МГУ. – М., 1974. – 14л.
266384
  Крымова Т.А. Влияние анизотропии химических связей на зонную структуру Сурьмянистого Кадмия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Крымова Т.А.; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-тет. – Черновцы, 1986. – 22л.
266385
  Терехова И.С. Влияние аниона на клатратообразования в системах соли тетраалкиламмония -- вод : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Терехова И. С.; АН СССР, Сиб. отд. ин-т неорган. хим. – Новосибирск, 1978. – 15л.
266386
  Джумбаев С. Влияние анионных примесей на образование и устойчивость электронныхд центров окраски в щелочногалоидных кристаллах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.057 / Джумбаев С.; АН Киргиз.ССР. – Фрунзе, 1972. – 19л.
266387
  Цаль Н.А. Влияние анионных примесей на свойства щелочногалоидных кристаллов и некоторые вопросы роста этих кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цаль Н. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1964. – 11л.
266388
  Московский В.З. Влияние анионов и добавок органических веществ на электроосаждение свинца : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 074 / Московский В.З. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 18 с.
266389
  Казаров А.А. Влияние анионов и поверхностноактивных веществ на электрическое поведение индия : Автореф... канд. хим.наук: / Казаров А.А.; Днепропетровский хим.-технологич. ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 24л.
266390
  Подгорная Людмила Андреевна Влияние анионов на электрическую и сократительную активности гладкомышечных клеток желудочно-кишечного тракта : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.13. / Подгорная Людмила Андреевна; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К, 1985. – 171л.
266391
  Дубина Н.М. Влияние анионов на эффективность действия органических веществ при катодном выделении цинка : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Дубина Н.М.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1970. – 24л.
266392
  Сергиенко В.И. Влияние аномальной рефракции на широтные наблюдения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Сергиенко В.И.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1971. – 10л.
266393
  Курамшина З.М. Влияние антагонистичного штамма Bacillus subtilis 26Д на численность микроорганизмов почвы, прилегающей к семенам пшеницы / З.М. Курамшина, Р.М. Хайруллин, М.А. Лукьянцев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1102-1106 : табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
266394
  Васько О.П. Влияние антибактериальных препаратов на обмен пантотеновой кислоты при туберкулезе : Автореф... канд. мед.наук: / Васько О.П.; Минск. гос. мед. ин-т. – Минск, 1967. – 28л.
266395
  Шевченко Л.А. Влияние антибиотиков-ингибиторов белкового синтеза на функциональные структуры дрожжевых организмов : Автореф... канд. биол.наук: / Шевченко Л. А.; Ин-т микробиол. АН СССР. – М., 1966. – 22л.
266396
  Акименко Ю Влияние антибиотиков (бензилпенициллина, фармазина, нистатина) на биологические свойства чернозема обыкновенного / Ю Акименко, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1095-1101 : табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
266397
  Мишнаевский М.С. Влияние антибиотиков гризина, кормогризина, биомицина кормового и витаминов на организм цыплят и кроликов. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Мишнаевский М.С.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
266398
  Бабаян С.А. Влияние антибиотиков на рост, развитие и выживаемость животных (цыплят и телят) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бабаян С.А. ; Мин-во здравоохранения СССР ,Ленингр. хим.фармацевт ин-т. – Москва, 1959. – 32 с.
266399
  Звягинцева Г.В. Влияние антибиотиков на целлюлозолитическую активность микроорганизмов рубца у крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: / Звягинцева Г.В.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т животноводства. Всесоюз. акад. с.-х. наук им В.И.Ленина. – Москва, 1966. – 21л.
266400
  Сепидех Парчами Газае Мехди Влияние антидиуретического гормона на желчеобразовательную функцию печени : Дисс. ... канд. биологических наук. Спец. 03.00.13 - физиология человека и животных / Сепидех Парчами Газае Мехди ; КНУТШ ; Биологический фак-т. – Киев, 2009. – 167л. – Библиогр.: л.146-167
266401
   Влияние антидиуретического гормона на обмен липидов в печени крыс / Парчами Газае Сепидех, П.И. Янчук, С.П. Весельский, З.А. Горенко, Л.С. Карбовская // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 137-141. – ISSN 1023-2427


  В острых опытах у крыс с канюлированым желчным протоком изучали изменения уровня секреции фракции липидов под влиянием синтетического агониста V1a и V2 вазоприссиновіх рецепторов - десмопрессина. Установлено, что десмопрессин в дозе 1 нг-100 г массы ...
266402
  Зеленская Т.М. Влияние антиовариальной и антитестикулярной цитотоксических сывороток на функциональное состояние и морфологические структуры яичников и семенников крыс в возрастном аспекте : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 765 / Зеленская Т.М. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1967. – 20 с.
266403
  Богомолец О.А. Влияние антиретикулярной цитотоксической сыворотки ("АЦС") на заживление переломов / О.А. Богомолец. – Москва, 1944. – 195с.
266404
  Перов Геннадий Александрович Влияние антифазной доменной структуры на механизм деформации и деформационное упрочнение со сверхструктурой LI2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Перов Геннадий Александрович; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
266405
  Крижановская В.В. Влияние антифеодальной борьбы крестьянства (конец XVII - 60-е годы XVIII в.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук: 07.00.03 / Крижановская В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с.
266406
  Пивоваров Сергей Владимирович Влияние античной цивилизации на процесс исторического развития племен Черняховской культуры : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пивоваров Сергей Владимирович; Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1988. – 24л.
266407
  Никифорова Л.М. Влияние антиэмиссионных покрытий сеток и добаво к никеля в оскидный слой на эмиссию оксидного катода : Автореф... канд. физ мат.наук: / Никифорова Л. М.; Такш.ГУ. – Ташкент, 1967. – 33л.
266408
   Влияние антропогенной трансформации ландшафта на население наземных позвоночных форм животных. – М, 1987. – 310с.
266409
   Влияние антропогенных трансформаций ландшафта на население наземных позвоночных животных. – М, 1987. – 244с.
266410
   Влияние антропогенных факторов на структуру и функционирование биогеоценозов : межвузовский тематический сборник. – Калинин, 1981. – 82 с.
266411
   Влияние антропогенных факторов на структуру и функционирование биогеоцентозов : сборник научных трудов. – Калинин, 1985. – 192 с.
266412
   Влияние антропогенных факторов на структуру и функционирование экосистем : [сборник научных трудов]. – Калинин, 1983. – 147 с. : табл.
266413
  Спивак Л.Л. Влияние апротонных и смешанных растворителей на относительную силу кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Спивак Л.Л.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1958. – 17л.
266414
  Жаков С.И. Влияние Арктики на климат СССР / С.И. Жаков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 84 с.
266415
  Кандель А.В. Влияние ароматических заместителей в ацетилацетонатных лигандах на люминесцентные свойства комплексов Eu3+, Tb3+ И Gd3+ / А.В. Кандель, Е.А. Михалева, В.В. Павлищук // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 53
266416
  Хроненко И.В. Влияние археологических съездов на преподавание предмета церковной археологии в духовных академиях // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 20. – С. 294-305


  Одинадцатый Археологический съезд проходил в Университете Св. Владимира 1-20 августа 1899 г. Организован при участии профессоров и общества Нестора Летописца. К съезду было приурочено открытие археологической выставки, экспозицию которой составили ...
266417
  Локошко Е.А. Влияние аскорбиновой кислоты на активность моноаминоксидазы и некоторые стороны обмена катехоламинов и серотонина в животном организме. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Локошко Е.А.; М-во здравоохранения СССР. – Х, 1974. – 24л.
266418
  Микалаускайте Д.А. Влияние аскорбиновой кислоты на обмен белков крови. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микалаускайте Д.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
266419
  Шатух В.Г. Влияние ассоциативных связей на усвоение иностранной лексики. : Автореф... Канд.пед.ин-т.наук: / Шатух В.Г.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1958. – 19л.
266420
  Файдыш А. Влияние ассоциации / А. Файдыш. – К, 1957
266421
  Козлова Т.В. Влияние астрономических факторов на ритмичность оползневого процесса // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 17-22 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
266422
  Шуваева В.Д. Влияние АСУ на эффективность промышленного производства. / В.Д. Шуваева, В.С. Григорьев. – К., 1976. – 43с.
266423
  Семенов В.Г. Влияние Атлантического океана на режим температуры и осадков на Европейской территории СССР / В.Г. Семенов. – М., 1960. – 148с.
266424
  Кельберг В.П. Влияние атмосферно-физических условий на высоту разрыва радиозондовых оболочек : Автореф... канд. геогр.наук: / Кельберг В.П.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
266425
   Влияние атмосферного загрязнения на свойства почв. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 205с.
266426
  Двулит П.Д. Влияние атмосферных масс на гравитационное поле Земли : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 500 / Двулит П.Д. ; Моск. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картогарфии. – Москва, 1969. – 17 с.
266427
  Беспалова Е.Н. Влияние атмосферных осадков на розвитие оползневого процесса в Среднем Приднепровье // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 103-106 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
266428
  Недвецкайте Т.Н. Влияние атмосферных процессов на величину концентрации естественных радиоактивных веществ в приземном слое воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Недвецкайте Т.Н.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 17л.
266429
  Соколова И.Г. Влияние атомных характеристик компонентов на образование промежуточных фаз в системах переходных металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Соколова И.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра общ. химии. – М., 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
266430
  Ятис А.А. Влияние атомных ядер на упругое рассеяние дейтронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Ятис А.А.; Томский политехнический ин-т. – Томск, 1968. – 17л.
266431
  Полугар Е.А. Влияние атразина на урожай и качество некоторых сельскохозяйственных культур в зависимости от степени окультуренности почвы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 533 / Полугар Е.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 20 с.
266432
   Влияние ауксинового производного брассиностероида на регуляцию роста и развития растений в условиях солевого стресса / М.В. Деревянчук, Р.П. Литвиновская, А.Л. Савчук, В.А. Хрипач, В.С. Кравец // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
266433
  Луденцова С.В. Влияние афферентных импульсов с почки на нейтросекреторные ядра переднего гипоталамуса. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.773 / Луденцова С.В.; Харьк.мед.ин-т. – Х, 1970. – 19л.
266434
   Влияние ацетилацетонатов металлов на критическую концентрацию фенольных антиоксидантов в составе эпоксидных полимеров / Р.И. Волнянская, В.М. Михальчук, Т.В. Крюк, А.Н. Николаевский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-42. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Влияние ацетилацетонатов Zn, Co(II) и Co(III) на критическую концентрацию фенольных антиоксидантов в составе эпоксидных полимеров определяется соотношением констант скоростей реакций радикального и молекулярного направлений распада гидропероксидов.
266435
  Шамовский Г.Г. Влияние ацетилирования 2-оксигрупп полирибонуклеотидов на их вторичную структуру. : Автореф... Канд.хим.наук: 004 / Шамовский Г.Г.; Ан СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по.хим.наукам. – Новосибирск, 1972. – 22л.
266436
  Югай К.Д. Влияние ацетилхолина и норадреналина на обмен азотистых веществ между кровью, пищеварительной системой и печенью у овец. (По ангиостом. данным) : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Югай К.Д.; Ин-т экологии растений и животных Уральского филиала АН СССР. – Свердловск, 1969. – 22л.
266437
  Чантурия Л.В. Влияние ацетилхолина на сенсорную функцию сердца. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Чантурия Л.В.; Кубанский мед. ин-т. – Краснодар, 1977. – 14л.
266438
  Сендарович Б.П. Влияние ацитилена на ферментативные процессы в проростках пшеницы и в созревающих плодах томатов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сендарович Б.П.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1953. – 10л.
266439
  Лапа И.З. Влияние аэрационного дренажа, как агротехнического мероприятия, на повышение урожая сельскохозяйственных культур на торфяных почвах : Автореф... канд .с. х.наук: / Лапа И. З.; Ин-т физиол. раст. и агрохим. АН УССР, Лабор. агродиорации. – Киев, 1952. – 16 с.
266440
  Белецкий В.В. Влияние аэродинамических сил на вращательное движение искусственных спутников / В.В. Белецкий, А.М. Яншин. – Киев : Наукова думка, 1984. – 187 с.
266441
  Маслова М.Н. Влияние аэроионизации на функциональное состояние коры больших полушарий мозга по данным электроэнцефалографии : Автореф... кандид. биологич.наук: / Маслова М.Н.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. Кафедра физиологии животных. – Ленинград, 1951. – 12 с.
266442
  Козлова Е.Н. Влияние бактериально-гумусовых препаратов на биологическую активность почв, загрязненных нефтепродуктами и тяжелыми металлами / Е.Н. Козлова, А.Л. Степанов, Л.В. Лысак // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 452-461 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0032-180Х
266443
  Кюне М.Ф. Влияние бактериальных нуклеаз на асцетные клетки карциномы Эрлиха в опытах in vitro : Автореф... канд. биол.наук: / Кюне М.Ф.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 17л.
266444
  Лантратова Г.С. Влияние бактеризации торфоперегнойных горшочков азотобактером и фосфорными бактериями на микрофлору корневой системы и урожай томатов / Г.С. Лантратова, В.К. Гурбатова. – Горький, 1957. – 10с.
266445
   Влияние бактерий Bacillus subtilis на физиологическое состояние растений пшеницы и микробоценоз почвы при использовании различных доз азотных удобрений / В.Н. Пищик, Н.И. Воробьев, К.Г. Моисеев, О.В. Свиридова, В.Г. Сурин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 87-94 : рис., табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
266446
  Красильников Н.А. Влияние бактерий на рост изолированных корней растений / Н.А. Красильников, П.Р. Гаркина, 1939. – 952-958с.
266447
  Кирилина Л.А. Влияние Балканских войн 1912-1913 годов на национально-политические процессы в словенских землях // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
266448
  Блинов А.И. Влияние балльнорейтинговой системы оценки учебной работы студентов на качество подготовки специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С. 23-24. – ISSN 1726-667Х
266449
  Приходько В.Г. Влияние бародиффузионных эффектов на обтекание тел бинарной смесью газов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Приходько В.Г.; АН СССР. Сиб. отделение. – Новосибирск, 1974. – 18л.
266450
  Кузнецов Н.Я. Влияние барометрической пустоты на нервно-мышечный аппарат / Н.Я. Кузнецов. – 12с.
266451
  Суховерхов В.Г. Влияние безотвальной поверхностной обработки почвы на элементы плодородия и урожайность в условиях Луганской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Суховерхов В.Г.; Донской с.-х. ин-т. – Персиановка, 1968. – 20л.
266452
  Чиванов В.Д. Влияние белков-маркеров роста на функциональные параметры митохондрий. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чиванов В.Д.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1985. – 24л.
266453
  Путятина Т.Н. Влияние белков и аминокислот на состав бактериальной флоры почв Приангарья. : Автореф... Канд.биол.наук: / Путятина Т.Н.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1967. – 20л.
266454
  Агафонов Е.В. Влияние бентонита на повышение плодородия чернозема обыкновенного / Е.В. Агафонов, М.В. Хованский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 597-601 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0032-180Х
266455
  Лещинская В.В. Влияние библиотек России на формирование экологической культуры населения // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 83-92
266456
  Горбатова К.К. Влияние биолгически активных соединений пшеничных отрубей на биосинтез грибной амилазы : Автореф... канд. биол.наук: / Горбатова К. К.; Лен. хим. фармац. ин-т. – Л., 1966. – 16л.
266457
  Бухменов В.П. Влияние биологически активных веществ кладонии альпийской на организм норки и соболя. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.097.,06552 / Бухменов В.П.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 17л.
266458
  Гуменюк П.М. Влияние биологических особенностей винограда на приживаемость, срастание прививок и выход саженцев при кулировке впиклад. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: 06.537 / Гуменюк П.М.; Кишинев сельскохоз.ин-т. – Кишинев, 1972. – 28л.
266459
  Котов Ю.С. Влияние биологических очищенных сточных вод на некоторые зоокомпоненты водных биоценозов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Котов Ю.С.; Казах. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 23л.
266460
  Суродина И.В. Влияние биополимерных буровых растворов на диаграммы высокочастотного электромагнитного каротажа / И.В. Суродина, М.И. Эпов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 1062-1069 : рис. – Библиогр.: с. 1068-1069. – ISSN 0016-7886
266461
   Влияние биоугля на свойства образцов дерново-подзолистой супесчаной почвы с разной степенью окультуренности (лабораторный эксперимент) / Е.Я. Рижия, Н.П. Бучкина, И.М. Мухина, А.С. Белинец, Е.В. Балашов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 211-220 : рис., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0032-180Х
266462
  Амандыков Кубайдулла Кандиршаевич Влияние ближнего порядка на взаимную диффузию в сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Амандыков Кубайдулла Кандиршаевич; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1975. – 16л.
266463
  Кулиш Николай Поликарпович Влияние ближнего порядка на остаточные электросопротивления железо-алюминиевых сплавов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кулиш Николай Поликарпович ; АН УССР , Ин-т проблем материаловедения. – Киев, 1977. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
266464
  Эмирбеков Э.Т. Влияние ближнего расслоения на распад в сплавах Al--Zn : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Эмирбеков Э.Т. – Челябинск, 1991. – 18 c.
266465
  Грабовский Юрий Евгеньевич Влияние ближнего упорядочения на электронную теплоемкость твердых растворов Cu-Al : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Грабовский Юрий Евгеньевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 131л. – Бібліогр.:л.118-131
266466
  Грбовский Ю.Е. Влияние ближнего упорядочения на электронную теплоемкость твордых растворов Cu-Al : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Грбовский Ю. Е.; КГУ. – К., 1988. – 19л.
266467
  Расулов Р.Р. Влияние близкого стояния грунтовых вод на рост и плодоношение дынь в Самаркандской области УзССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Расулов Р.Р.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1965. – 19л.
266468
  Раевская О.Г. Влияние близкородственного размножения и скрещивания на жизненность у некоторых дрожжей рода Saccharomyces : автореф. ... канд. биол. наук: / Раевская О.Г.; Ин-т генетики АН СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
266469
  Лебедева Н.С. Влияние болевого раздражения на фагоцитальную способность ретикуло-эндотелиальной системы животных в постнатальном онтогонизме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Лебедева Н. С.; Киш. ГУ. – Кишине, 1972. – 24л.
266470
  Стамбольский М.М. Влияние болевых раздражений на всасывание глюкозы в желудке и кишечнике у собак. : Автореф... канд. биол.наук: / Стамбольский М.М.; АН МССР. – Кишинев, 1964. – 19л.
266471
  Маснева М.Ф. Влияние Болонского процесса на формирование иерархии потребностей в образовательных услугах / М.Ф. Маснева, Э.П. Печерская // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 45-48. – ISSN 1811-0916
266472
  Попов Ю.С. Влияние бомбардировки ионами средних энергий на свойства поверхностей германия и кремния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Попов Ю.С.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.10-11
266473
  Андронов А.Н. Влияние бомбардировки электронами средних энергий на свойства некоторых эффективных вторичных эмиттеров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 043 / Андронов А.Н. ; Ленингр. политехн. ин-т. – Ленинград, 1970. – 12 с.
266474
  Исакова Н.П. Влияние борного ангидрида на электродные свойства боросиликатных стекол. : Автореф... канд. хим.наук: / Исакова Н.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 10 с.
266475
  Ковалева Т.М. Влияние ботанических факторов на питание acartia clausi giesbr. U pseudocalanus elongatus boeck (crustacea, copepoda) в Черном море. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Ковалева Т.М.; Ин-тут биологии южных морей. – Севастополь, 1983. – 23л.
266476
  Деревянчук М.В. Влияние брассиностероидов на формирование фосфатидной кислоты in vivo у растений пшеницы / М.В. Деревянчук, Р.П. Литвиновская, С.С. Черноморченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4
266477
  Земляной И.А. Влияние брома и кофеина на спинномозговые рефлексы : Автореф... канд. биол.наук: / Земляной И.А.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1964. – 14л.
266478
  Лузан Л.Е. Влияние брома на половую систему. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лузан Л.Е.; М-во культуры СССР. – Харьков, 1954. – 14л.
266479
  Мельник Т.Ф. Влияние брома, кофеина и их смеси на морфологические и функциональные изменения щитовидной железы при голодании и откармливании животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мельник Т.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Черновцы, 1960. – 15 с.
266480
  Івашко Ю. Влияние буддизма и синтоизма на развитие религиозно-философской мысли в Европе ХІХ-начала ХХ веков // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Знайомлячись з культурою Японії, Західна Європа відчула вплив її релігії та філософії. Сприйняття природи в синтоїзмі вплинуло на характер японського мистецтва і архітектури та на спосіб життя населення, в якому головну роль відігравало спостереження ...
266481
  Нурмамбетов С.Н. Влияние бутилового эфира 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты на рубцовое пищеварение и общее состояние организма овец : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Нурмамбетов С.Н.; АН Каз.ССР. Объединенный ученый совет институтов зоологии и экспериментальной биологии. – Фрунзе, 1973. – 21л.
266482
  Холодный Н.Г. Влияние В-индолил-уксусной кислоты на фотосинтез / Н.Г. Холодный, А.Г. Горбовский, 1939. – 457-460с.
266483
   Влияние В.Г. Белинского на развитие русской реалистической литературы. – Пенза, 1987. – 160с.
266484
  Павлович Н.Н. Влияние В.Г.Белинского на формирование общественно-политических взглядов перодовй молодежи 40-х годов XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Павлович Н.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
266485
  Дворник Ольга Сергеевна Влияние валентного состояния железа в исходных катализаторах на их свойства в реакции синтеза аммиака : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Дворник Ольга Сергеевна; АН УССР. Ин-т физ. хим. им. Л.В.Писаржевского. – Киев, 1975. – 24л.
266486
  Герцрикен С.Д. Влияние валентности третьего элемента на процесс диффузии в медно-цинковых сплавах / С.Д. Герцрикен, И. Дехтяр, 1950. – С. 45-52
266487
  Аксенов П.А. Влияние валютного фактора на динамику и структуру американо-китайской торговли // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 1 (529). – С. 55-70. – ISSN 0321-2068
266488
  Хазем Собхи Бенин Влияние валютных отношений капитализма на внешнеэкономическое положение развивающихся стран (на прим. арабских стран-членов ОПЕК) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Хазем Собхи Бенин; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 207л. – Бібліогр.:л.184-207
266489
  Хазем С.Б. Влияние валютных отношений капитализма на внешнеэкономическое положение развивающихся стран. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.14 / Хазем С.Б.; КГУ. – К, 1982. – 23л.
266490
  Пихица Петр Васильевич Влияние Ван-Дер-Вальсовых сил на динамические свойства жидкостей и жидких пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пихица Петр Васильевич; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 17л.
266491
  Ермолаев Г.Ф. Влияние ванадия на некоторые стороны углеводного и липидного обмена у животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Ермолаев Г.Ф.; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1971. – 17л.
266492
  Гирин П О. Влияние вандерваальсовских взаимодействий на инфракрасные спектры молекул : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.044 / Гирин О.П,; Гос.оптич.ин-т. – Москва, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
266493
  Синджиашвили Т.В. Влияние вариантивности английского глагола по признаку конкретности (абстрактности на варьирование словообразвательного гнезда). : Автореф... наук: 10.02.04 / Синджиашвили Т.В.; Москов. гос. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1988. – 24л.
266494
  Якубовский С.А. Влияние введения безвизового режима между Украиной и ЕС на уровень безработицы и платежный баланс / С.А. Якубовский, А.И. Иванов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 69-71. – Бібліогр.: 10 назв.
266495
   Влияние Великого Октября на развитие мирового коммунистического движения. – М, 1977. – 575с.
266496
  Рейман Макс Влияние Великого Октября на трудящихся Германии. / Рейман Макс. – М., 1967. – 151с.
266497
  Кэмпбелл Э. Влияние Великой Октябрськой революции на рабочее движение в Астралии / Э. Кэмпбелл. – М., 1957. – 11с.
266498
  Ходжа Э. Влияние Великой Октябрьской революции на Албанию / Э. Ходжа. – М., 1957. – 62с.
266499
  Бак Т. Влияние Великой Октябрьской революции на канадское рабочее движение / Т. Бак. – Москва, 1967. – 151с.
266500
  Парнев М.В. Влияние Великой Октябрьской социалистической ревалюции на развертывание мирового революционного движения в 1917-1923 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Парнев М.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
266501
  Фюрнберг Ф. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Австрию / Ф. Фюрнберг. – М, 1957. – 23с.
266502
  Фюрнберг Ф. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Австрию / Ф. Фюрнберг. – М, 1967. – 147с.
266503
  Георгиев Петр Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Болгарию / Георгиев Петр. – М, 1957. – 48с.
266504
  Штерн Л. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Германию и германское рабочее движение / Л. Штерн. – Москва, 1960. – 403 с.
266505
  Хейфец А.Н. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Китай / А.Н. Хейфец. – М, 1956. – 46с.
266506
  Ширендыб Базарын Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Монголию / Ширендыб Базарын. – М., 1967. – 99с.
266507
  Васин И.И. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на подъем национально-освободительного движения в странах Востока / И.И. Васин. – Москва, 1963. – 171с.
266508
   Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на подъем национально-освободительного движения в странах Востока.. – М, 1969. – 192с.
266509
  Иорданов Г.Д. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на преобразование болгарской социал-демократической партии (тесняков) в Коммунистическую партию и начало ее большевизации (1917-1923 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Иорданов Г.Д.; ХГУ им. А.М. Горького. – Х., 1953. – 16 с.
266510
  Пеков А. Влияние Великой Октябрьской Социалистической революции на развитие профсоюзного движения в Болгарии. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.04 / Пеков А.; Высшая школа проф.движения ВЦСПС. – М, 1977. – 26л.
266511
  Аврамов Р. Влияние Великой Октябрьской Социалистической революции на революционное движение в Болгарии / Р. Аврамов. – Москва : Политиздат, 1967. – 159 с.
266512
  Копычев Н.И. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на революционное движение в Германии. / Н.И. Копычев. – М., 1968. – 88с.
266513
  Яхимович З.П. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на революционное движение в Италии. / З.П. Яхимович. – М., 1968. – 74с.
266514
  Нестеров Л.В. Влияние величины и строения радикалов на скорость изомеризации эфиров фосфористой кислоты (исследов. в обл. механизма арубзовской перегруппироваки : Автореф... канд. хим.наук: / Нестеров Л. В.; Казан. хим. технол. инзт, Каф. орган.хим. – Казань, 1953. – 12 с.
266515
  Зикань И.В. Влияние венгерского языка на диалект румынского языка в Закарпатье : Автореф... канд. филол.наук: / Зикань И.В.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1964. – 20л.
266516
  Соболев Николай Семенович Влияние вентромебиальных и аркиатных ядер гипоталамуса на функцию коры надпочечников при дозированной физической нагрузке : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Соболев Николай Семенович; Киевский мед. ин-т. – К., 1978. – 12л.
266517
  Великий Ю.В. Влияние венчурного предпринимательства на инновационную деятельность // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 5. – С. 14-18
266518
  Стожаров Б.И. Влияние вератрина на теплообразование покоя поперечно-полосатой мышцы / Б.И. Стожаров. – 103-109с.
266519
  Кучеренко Ю.Н. Влияние вероятности переходов на форму рентгеновских фотоэлектронных спектров кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кучеренко Ю.Н.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1976. – 19л.
266520
  Булавин Л.А. Влияние вертикального размера образца на величину гравитационного эффекта вблизи критической точки двойного раствора. / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Н.И. Лопухович // Физика жидкого состояния., 1991. – №19


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
266521
  Дмитриева-Арраго Влияние вертикальных движений в атмосфере на распределение влажности, дефицита влажности и испарение. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дмитриева-Арраго Л.Р.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Л, 1963. – 11л.
266522
   Влияние вертиковых процессов на свойства кальцисолей в южной Испании / Э. Ортэга, Ф.Х. Лосано, С. Монтойа, К. Асэнсио // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 1204-1214 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0032-180Х
266523
  Назарова И.В. Влияние ветра на температуру воздуха Европейской части СССР / И.В. Назарова. – Л., 1964. – 128с.
266524
  Кебко В.Г. Влияние веществ, активирующих процессы карбоксилирования, на рубцовый метаболизм, некоторые показатели межуточного углеводно-жирового обмена и молочную продуктивность лактирующих коров : Автореф... канд. биол.наук: 551 / Кебко В.Г.; Укр. с.-х. акад. – К., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
266525
  Шабельник Николай Митрофанович Влияние веществ, активирующих реакции карбоксилирования, на некоторые обменные процессы и молочную продуктивность животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Шабельник Николай Митрофанович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 29 с.
266526
  Мельничук Д.А. Влияние веществ, активирующих реакции карбоксилирования, на некоторые обменные процессы и продуктивность животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Мельничук Д.А. ; М-во с-х.СССР , Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 25 с.
266527
  Силкин Л.Я. Влияние веществ, содержащих сульфгидрильные группы и дисулфидные связи на окислительно-восстановительные процессы растений в условиях засоления. : Автореф. дис. ... канд. биол.наук: / Силкин Л.Я.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – М., 1967. – 22с.
266528
  Растените М. Влияние вещественных факторов производства на рост культурно-технического уровня работников сельского хозяйства. (На примере ЛитССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Растените М.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Кафедра полит. экономии. – Вильнюс, 1971. – 18л.
266529
  Свердан П.Л. Влияние взаимодействия ионов с растуорителем на равновесных свойства растворов электролитов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Свердан П. Л.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1974. – 14 с.
266530
  Эрнст Б.М. Влияние взаимодействия пионов с пионами на электромагнитную структуру нуклона и рассеяние нуклонов на нуклонах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Эрнст Б.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1967. – 8 с.
266531
  Курильчик Евгения Васильевна Влияние взаимодействия примесей на диффузию в монокристаллах германия и кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Курильчик Евгения Васильевна; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1973. – 20л.
266532
  Зайнабидинов С. Влияние взаимодействия примесей переходных элементов с дефектами на свойства кремния : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.10 / Зайнабидинов С.;. – М, 1977. – 19л.
266533
  Никифоров А.Е. Влияние взаимодействия примесных ионов на энергетический спектр магнитно-разбавленных ионных кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никифоров А. Е.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
266534
  Чибалин В.П. Влияние взаимоотношений в первичном воинском коллективе на формирование воли личности. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.05 / Чибалин В.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 21л.
266535
  Ершов А.А. Влияние взаимоотношений между людьми на формирование их отношения к труду. (Исследование групп ПТУ) : Автореф... канд. психол.наук: 731 / Ершов А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
266536
  Русалинова А.А. Влияние взаимоотношения между мастером и учащимися на формирование коллектива учебной группы профессионально-технического училища. / А.А. Русалинова. – М., 1968. – 39с.
266537
  Лапшин А.И. Влияние взрывного воздействия на люминесцентные свойства неорганических веществ : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лапшин А. И.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
266538
  Шедлих А. Влияние взрывов водородных бомб на больших высотах и распространение радиоволн / А. Шедлих. – Москва : Знание, 1961. – 8с.
266539
  Абжирко Н.Н. Влияние вибрации на характеристики радиолокационных антенн / Н.Н. Абжирко. – Москва : Советское радио, 1974. – 167 с. : ил. – Библиогр.: с. 162-165
266540
  Каюмова Динар Садреевна Влияние вибрационного распространения пламени на теплообмен продуктов сгорания со стенками трубы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Каюмова Динар Садреевна; Чувашский гос. ун-т. – Чебоксары, 1974. – 22л.
266541
   Влияние вида азотных удобрений на ферментативную активность чернозема карбонатного и продуктивность сои в ризосферной части почв / Е.Е. Емнова, О.В. Дарабан, Я.В. Бызган, С.И. Тома, В.И. Возиян, М.Д. Якобуца // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 571-579 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
266542
  Блайвас Б.И. Влияние вида напряженного состояния на кинетику разрушения и ползучести металлов : автореф. дис... канд. техн. наук : 01.04.07 / Блайвас Б.И.; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1975. – 25 с.
266543
  Чеботарев Л.Н. Влияние видимого света и ультрафиолетовых лучей на метаболизм гриба Botrytis cinerea Pers. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Чеботарев Л.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
266544
   Влияние видимого света на свойства растворов ДНК / Ю.В. Пивоваренко, В.Б. Шевченко, А.М. Ляхов, В.А. Макара // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 40-43. – ISSN 1023-2427


  У становлено, что состояние растворенной ДНК определяют освещенность раствора и содержание в нем воздуха. В частности, показано, что в дегазированных растворах на происходит термической денатурации ДНК. Использование пористого кремния - перспективного ...
266545
  Василевский Ю.Л. Влияние видов деятельности на прочность запоминания / Ю.Л. Василевский. – Москва, 1980. – 20с.
266546
  Лепеха Владимир Григорьевич Влияние видов органических удобрений на плодородие почвы, урожай и качество картофеля в Полесье УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.04 / Лепеха Владимир Григорьевич; Укр. с.-х. акад. – К., 1975. – 22л.
266547
  Симонян К.С. Влияние видовонеспецифической сыворотки на основные физиологические процессы организма животных и человека : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Симонян К.С. ; Москов. хим.-технол. ин-т мясной пром-ти МВО СССР. – Москва, 1950. – 9 л.
266548
  Симорот Р.П. Влияние винилсульфидов, винилсульфоксидов и винилсульфонов на организм животных. : Автореф... канд. биол.наук: / Симорот Р.П.; Львов. гос. мед. ин-т. – Львов, 1966. – 15л.
266549
  Сюй Сюао-цзинь. Влияние виртуального трения и орографии на воздушные потоки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сюй Сюао-цзинь.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1960. – 7л.
266550
  Бучацкий Л.П. Влияние вируса гриппа типа А на некоторые энергетические и ферментативные процессы в клетке : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.095 / Бучацкий Л.П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 25 с.
266551
  Бучацкий Л.П. Влияние вируса гриппа типа А на некоторые энергетические и ферментативные процессы в клетке : Дис... канд. биол.наук: / Бучацкий Л. П.; КГУ. – К., 1972. – 162л. – Бібліогр.:л.137-162
266552
   Влияние вирусной инфекции на цито-гистологическое и функциональное состояние хмеля (Humulus lupulus L.) / М. Мельничук, А. Лиханов, И. Григорюк, И. Антипов, В. Оверченко, В. Шульга, А. Клюваденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-69. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  В Украине на плантациях хмеля Житомирской области методом ОТ-ПЦР выявлены: Hop latent virus, Cucumber mosaic virus и Apple mosaic virus; установлено, что на начальных стадиях вирусной инфекции в листьях хмеля изменяется направление переноса и ...
266553
  Мавров Г.И. Влияние вирусов группы герпеса на развитие патологии нервной системы у дерматологических больных: обзор литературы и собственные наблюдения / Г.И. Мавров, М.Э. Запольский // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 5 (59). – C. 113-118. – ISSN 2224-0713
266554
   Влияние вирусов на обмен растений. – Владивосток, 1983. – 131с.
266555
  Блюмкин В.Н. Влияние вирусов на хромосомный аппарат и деление клеток / В.Н. Блюмкин. – М, 1973. – 266с.
266556
  Донченко Г.В. Влияние витамин А-недостаточности и некоторых других факторов на содержание убихинона в ткани и митохондриях печени крыс : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Донченко Г.В. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1965. – 16 с.
266557
  Гарматний В.В. Влияние витамина А и белка на содержание рибонуклеиновой кислоты и активность рибонуклеазы в печени и ее митохондриях : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гарматний В.В. ; Черновиц. гос. ун-т , Каф. биохимии. – Черновцы, 1965. – 22 с.
266558
  Глебова В.М. Влияние витамина А и иммунизации на обмен нуклеиновых кислот и их компонентов. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Глебова В.М.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1972. – 28л.
266559
  Сарычева М.М. Влияние витамина А и комплекса витаминов А и С на генеративную функцию свиноматок : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сарычева М. М. ; МСХ СССР , Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 22 с.
266560
  Везирова Г.Б. Влияние витамина А и С и их недостаточность на активность фермента угольной ангидразы крови : Автореф... канд. мед.наук: / Везирова Г.Б.; Ереванск. гос. мед. ин-т. – Баку, 1962. – 19л.
266561
  Душейко А.А. Влияние витамина А на включение радиоактивной серы метионина в белки тканей и сыворотки крови крыс : Автореф... Канд.биол.наук: / Душейко А.А.; Акад.наук УССР. – Киев, 1962. – 10л.
266562
  Гринчак С.И. Влияние витамина А на некоторые стороны обмена липидов в органах и тканях животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гринчак С.И. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1966. – 20 с.
266563
  Головченко Г.А. Влияние витамина А на некоторые стороны обмена фосфора и цинка в организме животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Головченко Г.А. ; Черновиц. гос. ун-т , Каф. биохимии. – Черновцы, 1965. – 16 с.
266564
  Кондурацкая Н.Л. Влияние витамина А на обмен фосфолипидов : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Кондурацкая Н.Л.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1971. – 30л.
266565
  Ганин М.Д. Влияние витамина А на энергетический обмен у овец : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ганин М.Д. ; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 15 c.
266566
  Глушкова Г.В. Влияние витамина В1 на периферическую часть двигательного аппарата и нервные центры : Автореф... кандид. биологич.наук: / Глушкова Г.В.; Кировский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Ленинград, 1951. – 12 с.
266567
  Филипович Э.Г. Влияние витамина В12 на потребность в метионине растущих свиней и лабораторных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Филипович Э.Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. – Дубровицы, 1967. – 17л.
266568
  Цейтина А.Я. Влияние витамина Р на обмен оскорбиновой кисолты в организме при воздействии высокой температуры окружающей среды (Эксперим. исслед.) : Автореф... канд. биол.наук: / Цейтина А. Я.; АМН, СССР,. – М., 1965. – 17л.
266569
  Сокольская В.А. Влияние витаминов В1, В6 и В12 на гистохимические показатели печени и надпочечников при экспериментльном тиреотоксикозе. (Экспериментальное исследование ) : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Сокольская В.А.; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1971. – 15л.
266570
  Гладчук А.Б. Влияние витаминов В12 и Е на показатели ферментемии и крематинкиназной системы сердца в динамике экспериментального инфаркта миокарда. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Гладчук А.Б.; Ин-т биол. АН УССР. – К, 1983. – 24л.
266571
  Шурыгин А.Я. Влияние витаминов В12 и железо-аскорбиновой кислоты на формирование и стойкость иммунитета у морских свинок, вызванного вакцинацией БЦЖ. : Автореф... канд. биол.наук: / Шурыгин А.Я.; АН КиргизССР. Объед. совет Отд. биол. наук. – Фрунзе, 1964. – 20л.
266572
  Макарова Е.Н. Влияние витаминов группы В на размножение дрожжей / Е.Н. Макарова, С.П. Оганесян. – Отд. отт. из "Известий" АН АрмССР (биол. науки) том 16, № 2, 196, 1963. – С. 45-53
266573
  Башлыков И.И. Влияние витаминов и гормонов на физиологические свойства животных тканей : Автореф... д-ра биол.наук: / Башлыков И.И.; АН СССР. Ин-т физиологии им. акад. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 18 с.
266574
  Кокин С.М. Влияние влаги на старение и другие свойства электролюминофоров. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кокин С.М.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1983. – 16л.
266575
  Куландина А.Н. Влияние влаги на теплопроводность и температуропроводность дисперсных тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куландина А.Н.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1963. – 15л.
266576
  Сичкарь Е.П. Влияние влагозарядковых поливов и некоторых микроэлементов на физиологические особенности и зимостойкость озимой пшеницы в условиях юга Украины. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сичкарь Е.П.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1960. – 19л.
266577
  Пискарев В.А. Влияние влажности древесины на технология прессования и на физико-механические свойства прессованной древесины березы : Автореф... канд. техн.наук: / Пискарев В.А.; Воронежский лесотехн. ин-т. – Воронеж, 1960. – 22л.
266578
  Павлова Т.А. Влияние властной и элитарной тенденций на социальную безопасность общества // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 73-78. – ISSN 1811-0916
266579
  Трофимов М.Н. Влияние внекорневого питания микроэлементами на рост, развитие и урожай сладкого перца и баклажанов. : Дис... канд. биологич.наук: / Трофимов М.Н.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1960. – 203л. – Бібліогр.:л.180-200
266580
  Кириенко И.М. Влияние внекорневого питания на активность фотосинтитического аппарата и продуктивность растений сахарной свеклы : Автореф... канд. биолнаук: 03.101 / Кириенко И.М.; Укр. сельхоз. академия. – К., 1969. – 17л.
266581
  Рахтеенко Л.И. Влияние внекорневой подкормки микроэлементами на рост и некоторые физиологические процессы древесных растений : Автореф... канд. биол.наук: / Рахтеенко Л.И.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1967. – 23л.
266582
  Векирчик К.Н. Влияние внекорневой подкормки микроэлементами на физиолого-биохимические процессы, рост, развитие и урожай капусты : Автореф... канд. биол.наук: / Векирчик К.Н.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 22л.
266583
  Рыбалко К.Е. Влияние внекорневых подкормок кукурузы на выделительные функции ее корней, а также на развитие ризосферной микрофлоры. : Автореф... канд. биол.наук: / Рыбалко К.Е.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1965. – 23л.
266584
  Просвирин В.И. Влияние внешнего давления на фазовые превращения в стали и чугуне. / В.И. Просвирин. – М., 1948. – 120с.
266585
  Филипишина А.П. Влияние внешнего долга на социально-экономическое разиитие с гран // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 331-333. – ISBN 978-617-7069-02-6
266586
  Лопушанский Я.И. Влияние внешнего постоянного магнитного поля на температурные поля и напряжения в электропроводных телах лв периодическом во времени электромагнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Лопушанский Я.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 20 с.
266587
  Лопушанский Я.И. Влияние внешнего постоянного магнитного поля на температурные поля напряжения в электропроводных телах в периодическом во времени электромагнитном поле. : Дис... Канд. физ-мат.наукнаук: / Лопушанский Я.И.; АН УССР. – Львов, 1980. – 193л. – Бібліогр.:л.177-189
266588
  Бегоулев П.Б. Влияние внешнего силового поля на течение разбавленных суспензий жестких эллипсоидальных частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Бегоулев П.Б. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 18 с.
266589
  Бегоулев Петр Борисович Влияние внешнего силового поля на течение разбавленных суспензий жестких эллипсоидальных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Бегоулев Петр Борисович; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.14-15
266590
   влияние внешнего электрического поля на дифракционную эффективность поляризационных голограмм в пленках сополимера 4-((2-нитрофенил)диазенил)фенилметакрилата с октилметакрилатом / Н.А. Давиденко, И.И. Давиденко, В.А. Павлов, С.Л. Студзинский, В.В. Тарасенко, Н.Г. Чуприна // Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2016. – Т. 52, № 5. – С. 298-302. – ISSN 0497-2627
266591
  Пека Г.П. Влияние внешнего электрического поля на люминесценцию закиси меди / Г.П. Пека, Ю.И. Карханин, 1961. – С. 63-65
266592
  Легких Н.В. Влияние внешнего электрического поля на процессы переориентации дипольных комплексов и двойной электронно-ядерный резонанс примесных центров в кристаллах : Автореф... канд.физ. мат.наук: 01.04.07 / Легких Н. В.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1980. – 18л.
266593
  Капаев В.В. Влияние внешнего электромагнитного поля на фазовый переход металл-диэлектрик : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Капаев Владимир Васильевич ; М-во высш. и среднего спец. образования СССР ; Москов. ин-т электронной техники. – Москва, 1977. – 20 с. – Библиогр.: 10 назв.
266594
  Коашурникова В.Н. Влияние внешней предметной среды на производительность труда (на материалах предприятий Свердловской области) : Автореф... канд. эконом.наук: / Коашурникова В.Н.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 18л.
266595
  Новоминский Б.А. Влияние внешних воздействий на двойной электронно-ядерный резонанс примесных центров в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Новоминский Б.А.; МВ и ССО СССР. Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 13л.
266596
  Трофимова Л.Н. Влияние внешних воздействий на кинетику выделения изоструктурной когерентной фазы / Л.Н. Трофимова. – Киев, 1982. – 23 с.
266597
  Трофимова Лидия Николаевна Влияние внешних воздействий на морфологию и кинетику распада сплавов системы Al-li : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Трофимова Лидия Николаевна; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1982. – 20л.
266598
  Коба Е.С. Влияние внешних воздействий на структуру и механические свойства аморфных металлических сплавов.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Коба Е.С.; АН УССР. Ин-тут проблем материаловедения им. И.Н.Францевича. – К., 1990. – 21л.
266599
   Влияние внешних воздействий на структуру и свойства твердых тел : Межвузовский сборник. – Куйбышев : [Б. м.], 1987. – 164 с.
266600
   Влияние внешних воздействий на структуру и свойства твердых тел : межвуз. сб. науч. статей. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1988. – 150 с.
266601
  Кульгина Людмила Михайловна Влияние внешних воздействий на теплообмен и кинетику кипения : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Кульгина Людмила Михайловна; Ставропольский гос. ун-т. – Ставрополь, 1981. – 22л.
266602
  Куцак А.А. Влияние внешних возмущений и многомодовости генерации на частотную характеристику кольцевого ОКГ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.043 / Куцак А.А.; АН БССР. Учен. совет по физике. отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 11л.
266603
  Воронина Светлана Матвеевна Влияние внешних магнитных полей на процессы диффузии в бинарных смесях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Воронина Светлана Матвеевна; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.12
266604
  Косенко Н.С. Влияние внешних напряжений на термодинамику и кристаллогеометрию мартенситных превращений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Косенко Н. С.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
266605
  Сизов И.А. Влияние внешних условий на изменчивость растений / И.А. Сизов. – Ленинград, 1951. – 46с.
266606
  Можейко Л.Н. Влияние внешних условий произрастания на количественное соотношение компонентов древесины и природу лигнина в побегах тополя Populus trichocarpa. : Автореф... канд. хим.наук: / Можейко Л.Н.; АН ЛатвССР. Ин-т лесохозяйственных проблем. – Рига, 1958. – 32л.
266607
  Воробьева Э.И. Влияние внешних факторов на микроструктуру оболочек икры рыб / Э.И. Воробьева. – Москва, 1986. – 107,1с.
266608
  Чурикова В.В. Влияние внешних факторов на содержание естественных фитогормонов у бобовых растений и эффективность действия гиббереллина и гетерауксина : Автореф... канд. биол.наук: / Чурикова В.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 27л.
266609
  Звегинцева Л.Н. Влияние внешних факторов на спекры поглощения и фотолюминесценции ангулярных аналогов акридина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звегинцева Л.Н.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1964. – 11л.
266610
  Бушенкова К.В. Влияние внешних факторов на формирование личности серийных убийц // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 91-97
266611
  Ломиворотов Р. Влияние внешних шоков и денежно-кредитной политики на экономику России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 11. – С. 122-139 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0042-8736
266612
  Мухаева Э.В. Влияние внутреннего окисления на физические свойства горячекатанных электротехнических сталей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01046 / Мухаева Э.В. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 16 с.
266613
  Евтушенко Е.Д. Влияние внутреннего торможения следовых условных рефлексов на функциональное состояние слухового анализатора : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Евтушенко Е.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 20л.
266614
  Кариков С.А. Влияние внутренней и внешней политики курфюрста Морица на формирование территориальной государственности Саксонии // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 122-125. – ISBN 978-617-578-222-4
266615
  Халфина А.Б. Влияние внутренней картины болезни на трудоспособность больших, перенесших органическое поражение мозга. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.04 / Халфина А.Б.; МГУ. – М, 1974. – 28л.
266616
  Бартенев В.И. Влияние внутренних детерминант на распределение ресурсов внешней помощи в эпоху бюджетной экономии: опыт США // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 52-100. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
266617
  Ковальская Г.А. Влияние внутренних микрополей на равновесные свойства слабонеидеальной плазмы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Ковальская Г.А.; Ан СССР. – Новосибирск, 1975. – 19л.
266618
  Придатченко Ю.В. Влияние внутренних свойств взвешенных частиц и их гидродинамического взаимодействия на реологическое поведение суспензий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Придатченко Ю.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
266619
  Придатченко Юрий Викторович Влияние внутренних свойств взвешенных частиц и их гидродинамического взаимодействия на рерологическое поведение суспензий : Дис... канд.физ-мат.наук: / Придатченко Юрий Викторович; КГУ. – Киев, 1973. – 112л. – Бібліогр.:л.101-112
266620
  Брякин Н.Г. Влияние внутренних факторов на процесс интеграции Чешской Республики в Европейский союз // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 44-55. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрены факторы, которые оказали влияние на процесс интеграции Чешской Республики в Европейский союз.
266621
  Гарибян Вазгануш Хачатуровна Влияние внутри- и межмолекулярных взаимодействий на оптические свойства полимерных систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Гарибян Вазгануш Хачатуровна; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 136л.
266622
  Гарибян Вазгануш Хачатуровна Влияние внутри- и межмолекулярных взаимодействий на оптические свойства полимерных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Гарибян Вазгануш Хачатуровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 21л.
266623
  Гарибян Вазгануш Хачатуровна Влияние внутри- и межмолекулярных взаимодействий на оптические свойства полимерных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Гарибян Вазгануш Хачатуровна; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 21л.
266624
  Нехайчик В.П. Влияние внутривековых колебаний общей увлажненности теорритории на водный баланс озер. : Автореф... канд. геогр.наук: / Нехайчик В. П.; ЛГУ, Георг. фак. Каф. гидрологии суши. – Л., 1965. – 26л.
266625
  Любина С.Я. Влияние внутримолекулярных взаимодействий и вторичной структуры на динамооптические свойства макромолекул в растворах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любина С.Я.; Ин-т высокомолекулярных соединений АН СССР. – Л., 1965. – 16л.
266626
  Кочановский С.Б. Влияние водно-воздушного режима почв на состояние некоторых древесных декоративных растений в условиях городского озеленения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кочановский С.Б. ; БГУ. – Минск, 1964. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24
266627
  Гордийчук А.С. Влияние водного режима на плодородие торфяных почв и урожай сельскохозяйственных культур в условиях Западного Полесья УССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Гордийчук А. С.; Льв. с. х. ин-т. – Львов, 1967. – 30л.
266628
  Сеньчук Е.З. Влияние водного режима на физиологические процессы у некоторых сортов яблонь : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сеньчук Е.З. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 11 с.
266629
  Варшавская В.Б. Влияние водного режима торфяной почвы на передвижение и накопление сахаров в сахарной свекле : Автореф... канд. биол.наук: / Варшавская В.Б.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К, 1967. – 22л.
266630
  Бухарева Л.Г. Влияние водной эрозии на физико-химические свойства почв высокго Предволжья Татарской АССР и урожайность сельскохозяйственных культур. : Автореф... Канд.биол.наук: 532 / Бухарева Л.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 21л.
266631
  Шульгина В.П. Влияние воднорастворимых солей на некоторые физико-технические свойства лессовидных грунтов. : Автореф... канд. технич.наук: / Шульгина В.П.; Ин-т сооружений АН УзССР. – Ташкент, 1953. – 12 с.
266632
  Обельченко А.Н. Влияние воднорастворимых солей на процесс сжатия лессовидных грунтов : Автореф... канд. технич.наук: / Обельченко А.Н.; Ин-т сооружений АН УзССР. – Ташкент, 1952. – 13 с.
266633
  Курбацкий В.А. Влияние водных растворов поверхностно-активных веществ и хи смесей на механические свойства известняка : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.11. / Курбацкий В. А.; МГУ им. М. Г. Ломоносова. – М., 1992. – 18л.
266634
  Рыбченко А.А. Влияние водоемов на температуру и влажность воздуха в степной зоне Украины : Дис... канд. географ.наук: 11.00.09. / Рыбченко А.А.; КГУ. – Киев, 1975. – 172л. – Бібліогр.:л.158-172
266635
  Рыбченко А.А. Влияние водоемов на температуру и влажность воздуха в степной зоне Украины : Автореф... канд. геол.наук: 11.00.09 / Рыбченко А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 27л.
266636
  Пелешенко В.И. Влияние водоохранных мероприятий на изменение солевого состава воды реки Десны / В.И. Пелешенко, Л.Н. Горев, В.Н. Липинский // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 81-86 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
266637
  Дусмухамедов А. Влияние водорастворимого полиэлектролита К-4 на структурно-сорбционные свойства и подвижность микроэлементов в сероземных почвах, лесах : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.11 / Дусмухамедов А.; АН УзССР. – Ташкент, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
266638
  Петрова М.В. Влияние водорастворимого полиэлектролита К-4 на физико-химические и структурно-механические свойства глин и глинистых суспензий : Автореф... кандидата хим.наук: / Петрова М.В.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 15л.
266639
  Курбанова Н.И. Влияние водорастворимых полимеров на адсорбцию дисперсиями глин поверхностно-активных веществ : Автореф... канд. хим.наук: 02.080 / Курбанова Н. И.; АН УзССР , объд. учен. совет по химии и хим техноглогии. – Ташкент, 1969. – 23л.
266640
  Хасанов Т.Р. Влияние водорастворимых полимеров на фильтрационные свойства цементных суспензий и разработка тампонажных растворов с пониженной водоотдачей. : Автореф... Канд.хим.наук: 350 / Хасанов Т.Р.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по хим.и хим.технологии. – Ташкент, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
266641
  Похмурский В.И. и др. Влияние водорода на деформирования и разрушения железа и стали / В.И. и др. Похмурский. – К., 1977. – 60с.
266642
  Шаповалов В.И. Влияние водорода на структуру и свойства железоуглеродистых сплавов / В.И. Шаповалов. – М., 1982. – 230с.
266643
  Слабковский И.С. Влияние водорода на электронную структуру железа, кобальта и никеля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Слабковский И.С. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1971. – 12 с.
266644
  Федоров В.В. Влияние водорода на электронную структуру и процессы самодиффузии в ферромагнитных металлах и сплавах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Федоров В.В.; Львов. гос.у н-т. – Львов, 1980. – 20л.
266645
  Шнюков В.Ф. Влияние водорода на эмиссионные свойства / В.Ф. Шнюков, 1979. – [5] с. – Отд. оотиск: с. 44-48
266646
  Крашенинников А.А. Влияние водородной связи на дезактивацию нижних возбужденных состояний ароматических молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Крашенинников А.А.; Гос. оптич. ин-тут. – Л., 1973. – 20л.
266647
  Шманько И.И. Влияние водородной связи на колебания группы NH2 первичных аминов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шманько И.И.; Ужгородский гос. ун-тет. – Ужгород, 1971. – 151л. – Бібліогр.:л.145-151
266648
  Шманько И.И. Влияние водородной связи на колебания группы NH2 первичных аминов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.044 / Шманько И.И. ; КГУ. – Киев, 1971. – 16 с.
266649
  Бабкина В.Г. Влияние водородной связи на окраски кубовыми красителями ряда бензатрона : Автореф... канд.хим.наук: / Бабкина В.Г.; Гос. науч-исслед. ин-т орган. полупродуктов и красителей. – М, 1964. – 14л.
266650
  Кашаева В.Н. Влияние водородной связи на радикальную сополимеризацию азотсодержащих мономеров : Автореф... канд. им.наук: / Кашаева В.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1970. – 20л.
266651
  Хайкин С.Я. Влияние водородной связи на функцию дипольног момента протонодонорной группы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 054 / Хайкин С.Я.; Ленингр.гос.ун=т. – Л, 1972. – 13л.
266652
  Дученко М.О. Влияние водородосодержащих газов на электрические характристики МДП-сруктур и МДП-диодов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Дученко М.О.; Мин-во общего и профес.образов РФ Томский гос.ун-т. – Томск, 1998. – 20л.
266653
   Влияние водохозяйственных мероприятий на гидрогеологические и инженерно-геологические условия. – М, 1989. – 190с.
266654
  Ковалев С.Н. Влияние водохозяйственных мероприятий на речной сток территории Курской магнитной аномалии. : Автореф... канд. техн.наук: 05.278 / Ковалев С.Н.; Москов. гидромелиорат. ин-тут. – М., 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
266655
  Плисак Р.П. Влияние водохранилищ аридной зоны на растительность / Р.П. Плисак, Н.П. Огарь. – Алма-Ата, 1992. – 235с.
266656
   Влияние водохранилищ лесной зоны на прилегающие территории. – Москва : Наука, 1970. – 220с.
266657
   Влияние водохранилищ на гидрогеологические условия прилегающих территорий / С.К. Абрамов, Н.Н. Биндеман, Ф.М. Бочевер, Н.Н. Веригин; С.К. Абрамов, Н.Н. Биндеман, Ф.М. Бочевер [и др.] ; Акад. строительства и архитектуры СССР ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т ВОДЕГО. – Москва : Госстройиздат, 1960. – 320 с., [1] л. табл. : черт. – Библиогр.: с. 314-317. – ([Инженерная гидрогеология])
266658
  Двинских С.А. Влияние водохранилищ на окружающую среду / С.А. Двинских. – Пермь, 1981. – 118с.
266659
   Влияние водохранилищ на поверхностный и подземный сток. – М, 1972. – 106с.
266660
  Стародубцев В.М. Влияние водохранилищ на почвы. / В.М. Стародубцев. – Алма-Ата, 1986. – 294с.
266661
  Лян Зы-тюнь Влияние воды и ионов калия и кальция на формирование потенциала покоя. : Автореф... канд. биол.наук: / Лян Зы-тюнь; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 38л.
266662
  Межиковский С.М. Влияние воды и спиртов на процесс полимеризации пропилена на комлексных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Межиковский С.М.; АН СССР. Ордена Ленина ин-т хим. физики. – М., 1967. – 18л.
266663
  Бобылев Д.В. Влияние военных реформ 80-90-х годов XIX века на подготовку казачьих офицерских кадров // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 2 (№ 48/49). – С. 368-372. – ISSN 1606-951Х
266664
  Левандовский В.Г. Влияние возбуджения элктронной подсистемы на дефектообразование в приконтактных областях полупроводников : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.02 / Левандовский В.Г. ; МВиССО УССР ; КГУ. – Киев, 1985. – 185 л. – Бібліогр.:л.168-185
266665
  Малый В.И. Влияние возбуждающего излучения и физического состояния среды на вынужденное комбинационное рассеяние света : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Малый В.И.; КГУ. – К., 1973. – 160л. – Бібліогр.:л.145-160
266666
  Малый Виктор Иванович Влияние возбуждающего излучения и физического состояния среды на вынужденное комбинационное рассеяние света : Автореф. дис. ... кадн. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Малый Виктор Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
266667
  Вавилов С.Е. Влияние возбуждений электронной подсистемы на образование дефектов и развитие электрической нестабильности в органических полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Вавилов С.Е.; МО Украины,КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 16л.
266668
  Левандовский В.Г. Влияние возбуждения электронной подсистемы на дефектообразование в приконтактных областях полупроводников : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Левандовский В. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
266669
  Васнева Г.А. Влияние возмущающих полей на молекулярный генератор : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.042 / Васнева Г.А.; Ин-т радиотехники. – М, 1969. – 13л.
266670
  Докторович Н.Л. Влияние возраста и физиологического состояния на метаболическую активность костной ткани кур : Автореф... канд. биол.наук: / Докторович Н.Л.; Харьк. зоовет. ин-т. – Харьков, 1966. – 18л.
266671
  Хренов В.М. Влияние войны на международные договоры : Автореф... кандид. юридич.наук: / Хренов В.М.; Моск. гос. ин-т международных отношений МИД СССР. Кафедра международного права. – Москва, 1952. – 21л.
266672
   Влияние волокнистых наполнителей на физико-механические свойства полимерных пленок : Автореф... канд. хим.наук: / Жигоцкий А. Г,; Жигоцкий А. Г,; КГУ. – К., 1966. – 22л.
266673
  Калугин В.Д. Влияние волочения на свойства партентированной проволоки : Автореф... канд. техн.наук: 05.324 / Калугин В.Д.; Магнитогорский горно-металлургический ин-т. – Магнитогорск, 1971. – 28л.
266674
  Рогаль И.Г. Влияние воспитание молодняка крупного рогатого скота в неотапливаемых помещениях на его развитие : Автореф... канд. биол.наук: / Рогаль И. Г,; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 19 с.
266675
  Рахаев Б. Влияние восприятий и представлений времени на экономическое развитие / Б. Рахаев, Б. Бизенгин // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоц. акад. наук. – Москва, 2011. – № 11/12. – С. 101-116. – ISSN 0207-3676


  Выдвинута гипотеза о тем, что территориальная неравномерность и неустойчивость экономического развития определяется наличием у людей, проживающих на той или иной территории, различных восприятий и представлений о времени. Предложено допущение ...
266676
  Гулевич О.А. Влияние восприятия справедливости действий человека на представление о нем и причинах его поведения // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.58-67. – ISSN 0042-8841
266677
  Лаврова Н.Г. Влияние воспроизводственных факторов на рынок рабочей силы и его государственно-монополистическое регулирвоание в ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лаврова Н.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 21л.
266678
  Водяницкий Ю.Н. Влияние восстановленного железа на деградацию хлорсодержащих углеводородов в загрязненных почвенно-грунтовых водах (обзор литературы) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 235-249 : рис. – Библиогр.: 74 назв. – ISSN 0032-180Х
266679
  Бриллиантов А. Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Єригені / Александр Бриллиантов. – С.-Петербург : Печатня С.П. Яковлева, 1898. – LVIII, 514, [2] с.
266680
  Кук Д.И. Влияние вращения атмосферы на орбитальную плоскость близкого спутника Земли / Д.И. Кук, Р.Н. Плиммер, 1962. – 24с.
266681
  Колесов Вадим Владимирович Влияние вращения на возникновение конвекции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Колесов Вадим Владимирович; Моск. гос. ун-т. – М., 1979. – 17л.
266682
  Усманов Пазлитдин Нуритдинович Влияние вращения на коллективные параметры атомных ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Усманов Пазлитдин Нуритдинович; АН УзССР, Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1983. – 17л.
266683
  Сафаров Р.Х. Влияние вращения на коллективные свойства атомных ядер. : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.16 / Сафаров Р. Х.; ОИЯИ. – Дубна, 1983. – 15л.
266684
  Сарыев Г. Влияние временного подвядания в отдельные этапы онтогенеза на последующий рост. развитие и урожай тонковолокнистого хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: / Сарыев Г.; АН Туркм. ССР, От-ние биол.наук. Ин-т биотан. – Ашхабад, 1967. – 23л.
266685
  Логвиненко М Б. Влияние всенеца Mytilaster lineatus на фауну каспийских моллюсков. : Автореф... Канд.биол.наук: / Логвиненко Б.М,; МГУ. – М, 1965. – 21л.
266686
  Аверкин А.А. Влияние всестороннего давления на электрические свойства халькогенидов свинца : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Аверкин А.А. ; АН СССР. – Ленинград, 1968. – 12 c.
266687
  Шпокаускас А.К. Влияние вспашки на микробиологические процессы в высококультурных среднетяжелых суглинистых почвах Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Шпокаускас А.К.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 22л.
266688
  Чан Тхи Тхань Ига. Влияние вступления в ВТО на иностранные инвестиционные процессы во Вьетнаме // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 9 : Россия - ВТО. – С. 93-96. – ISSN 2074-6040


  Вступление Вьетнама во ВТО явилось "прорывом" в процессе интеграции Вьетнама в мировое хозяйство. Новая обстановка дала Вьетнаму возможность "выбирать" иностранных инвесторов. Однако при выполнении обязательств ВТО Вьетнам сталкивается с жесткой ...
266689
  Грецкий И.В. Влияние вступления Польши в ЕС на ее политику по отношению к Украине // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 153-161. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  Польша и Украина имеют долгую, сложную и богатую на события историю отношений, и именно польско-украинские взаимоотношения в значительной степени определяли историю двух стран. Традиционно эти два географически рядом расположенных государства занимают ...
266690
  Па Мань Тханг Влияние вступления России в ВТО на торговые отношения с Вьетнамом // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 81-84. – ISSN 2074-6040
266691
   Влияние вторичных изменений пород осадочных комплексов на их нефтегазоностность. – Л, 1982. – 152с.
266692
  Сычев В.П. Влияние вторичных процессов и электронной температуры на излучение полос азота в смеси с аргоном в тлеющем разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сычев В.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1954. – 11л.
266693
  Лебедев В.В. Влияние Второй русской революции на международные отношения : Автореф... докт. ист.наук: 07.0.02 / Лебедев В. В.; Моск. гос. пде. ин-т. – М., 1978. – 31л.
266694
  Бранзбург Евгений Данилович Влияние вузовского учебно-воспитательного коллектива в формировании всесторонне развитых специалистов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Бранзбург Евгений Данилович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 24 с.
266695
  Дзоценидзе Г.С. Влияние вулканизма на образование / Г.С. Дзоценидзе. – Москва : Недра, 1965. – 154с.
266696
  Уланова Н.Г. Влияние вывалов деревьев на лесной фитоценоз. : Автореф... канд. биолюнаук: 03.00.05 / Уланова Н.Г.; МГУ. – М., 1981. – 24л.
266697
  Дымина Г.Д. Влияние выжигания ветоши на один из типов луга Приморского края : Автореф... Канд.биол.наук: / Дымина Г.Д.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1965. – 16л.
266698
  Литвинова А.Н. Влияние выключения лентикулярной петли на некоторые поведенческие и биоэлектрические реакции у кошек. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Литвинова А.Н.; АН Укр.ССР. – К, 1975. – 24л.
266699
  Губин А.А. Влияние выключения рецепторов, частичного удаления коры больших полушарий и глубокого их повреждения на рост, газообмен, суточную подвижность и течение экспериментального С-авиаминоза молодых животных : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Губин А.А. ; Ин-т биологии Уральского филиала АН СССР. – Томск, 1964. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
266700
   Влияние выращивания лекарственных растений на физико-химические свойства чернозема выщелоченного / И.Д. Свистова, К.Е. Стекольников, А.Ю. Парамонов, Н.М. Кувшинова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 214-218 : табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0032-180Х
266701
  Шеларь И.А. Влияние выромолотого гипса на повышение эффективности плодородия мощного чернозема и темно-серой оподзоленной почвы левобережной лесостепи Украины : Автореф... канд. с. х.наук: / Шеларь И. А.; МСХ СССР, Хар. с. х. ин-т. – Х., 1963. – 26с. – Бібліогр.:с.25-16
266702
  Асгари Ш. Влияние вырубки леса на основную гидрофизическую характеристику и качество почв на востоке Ардабила, Иран / Ш. Асгари, С. Ахмаднежад, Кейван-Бежу // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 368-376 : рис., табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
266703
  Аникина Л.И. Влияние высвечивающего действия возбуждающего света на выход фотолюминесценции кристаллофосфоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аникина Л.И.; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
266704
   Влияние выскоих давлений на структуру и свойства сверхтвердых материалов. – К, 1985. – 96с.
266705
  Асадов Сабир Кямил оглы Влияние высокго давления и сильного поля на индуцированные переходы во фторсликате железа : Автореф... наук: 01.04.07 / Асадов Сабир Кямил оглы; МВ и ССО УССР. Донецк. гос. унив. – Донецк, 1987. – 15л.
266706
  Мищенко С.С. Влияние высоких всесторонних сжатий и сильных импульсных магнитных полей на структуру мартенсита в сплавах системы железо-никель. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мищенко С.С.; Ин-т металлофизики АН УССР. – К,, 1980. – 19л.
266707
  Шипило В.Б. Влияние высоких давлений и температур на электрические свойства антимонидов индия и галлия и их твердых растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шипило В.Б.; АН БССР. Объедин. учен. совет Ин-та физики, Ин-та математики и Ин-та физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
266708
   Влияние высоких давлений на вещество : В 2-х т. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Влияние высоких давлений на структуру и свойства веществ. – 1987. – 230 с.
266709
   Влияние высоких давлений на вещество : В 2-х т. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Физика и техника деформирования при высоких давлениях. – 1987. – 253 с.
266710
  Семенова А.С. Влияние высоких давлений на инициированную полимеризацию стирола. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Семенова А.С.; Акад.наук СССР.Ин-т выскомолекулярных соединений. – Л, 1955. – 14л.
266711
   Влияние высоких давлений на свойства материалов : материалы 4 и 5 республ. семинаров. – Киев : Наукова думка, 1983. – 259 с.
266712
   Влияние высоких давлений на свойства материалов. – К, 1990. – 128с.
266713
  Муратов Б.Д. Влияние высоких доз азотных удобрений на ростовые процессы, плодоношение и деятельность корневой системы хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Муратов Б.Д.; Самарк. гос. ун-т им. АЛишера Навои. – Самарканд, 1968. – 27л.
266714
  Елизарова Н.В. Влияние высоких доз суперфосфата на рост и развитие некоторых сельскохозяйственных культур в условиях дерново-подзолистой почвы Московской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Елизарова Н.В,; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 15 с.
266715
  Юрьев М.Ю. Влияние высоковольтных линий на линии связи / М.Ю. Юрьев. – Москва : Издательство Московского Высшего технического училища, 1929. – 184 с. – (Библиотека профтехнического образования народного комиссариата почт и телеграфов)
266716
  Токий В.В. Влияние высокого гидростатического давления на поведение дислокаций в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Токий В.В.; АН УССР. Донецкий физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1973. – 26л.
266717
  Колобянина Т.Н. Влияние высокого давления на кристаллическую структуру сурьмы и сплавов сурьмы с висмутом : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Колобянина Т.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с.
266718
  Преснякова О.В. Влияние высокого давления на полигонизацию и рекристаллизацию ГЦК металлов с различной энергией дефектов упаковки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Преснякова О.В.; АН УССР. Донецкий физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
266719
  Кирс Я.Я. Влияние высокого давления на спектры изучения некоторых кристаллофосфоров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кирс Я.Я. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1957. – 11 с.
266720
  Шиенок Г.Г. Влияние высокого давления на спектры рекомбинационного излучения, фотоэдс и вольтамперные характеристики Р-П-переходов на основе фосфида индия, арсенида галлия и их твердых растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Шиенок Г.Г.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.19
266721
  Щанов М.Ф. Влияние высокого давления наспетры люминесценции примесных кристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Щанов М.Ф.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1978. – 13л.
266722
  Агинова М.И. Влияние высокогорного климата на активаторы дыхательной функции крови, внешнее дыхание и газообмен в норме, при экспериментальной гипертонии и гипотонии : Автореф... канд. биол.наук: / Агинова М.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 26л. – Бібліогр.:с.26-27
266723
  Кулакова Р.И. Влияние высокогорного климата на липиды и активаторы дыхательной функции крови при экспериментальном атеросклерозе на фоне гипертонии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кулакова Р.И. ; Каз. гос. ун-т , Биол. фак. – Алма-Ата, 1967. – 22 с.
266724
  Сидорова Л.М. Влияние высокой температуры окружающей среды на суммированные и комплексные условные рефлексы у собак. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидорова Л.М.; МВ и ССО УССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1962. – 16л.
266725
  Дудин В.А. Влияние высокотемпературной термомеханической обработки на отдых и длительную прочность некоторых сталей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.320 / Дудин В.А. ; Львовск. политех. ин-т. – Львов, 1971. – 24 с.
266726
  Козлова Т.В. Влияние высокочастотного волнового тектоногенеза на развитие оползневых процессов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 20-26 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
266727
  Гордиенко В.Е. Влияние высокочастотных токов идуктотермии на всасывательную деятельность брюшины в норме и при экспериментальном перитонитей : Автореф... канд. биол.наук: / Гордиенко В. Е.; Одеск. с. х. ин-т. – Одесса, 1970. – 21л.
266728
  Тарасевич В.И. Влияние высоты буровой вышки на продолжительность спуско-подъемных операций при бурении глубоких скважин. / В.И. Тарасевич. – Куйбышев, 1958. – 10с.
266729
  Эминов Р.А. Влияние высоты и географической широты расположения станции GPS на отношение суммарного водяного пара к влажной тропосферной задержке GPS-сигналов / Р.А. Эминов, Э.И. Магеррамов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 15-18. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
266730
  Молчанов А.Н. Влияние высоты расположения обводненного пласта на устойчивость горной выработки / А.Н. Молчанов, Ю.А. Виноградов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 67-77 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
266731
  Погосян Рита Капушовна Влияние высших алифатических спиртов и их смесей на скорость испарения воды : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Погосян Рита Капушовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 14л.
266732
   Влияние высших атомных орбиталей на физические и химические свойства соединений непереходных элементов. – Рига, 1971. – 188с.
266733
  Рогович Н. Влияние вытяжения нерва на его проводимость и возбудимость. / Н. Рогович. – 42с.
266734
  Лебедь Ю.К. Влияние выхода шлака на эффективность и результативность доменной плавки / Ю.К. Лебедь, Г.Ю. Крячко // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 3-7. – ISSN 2519-2884
266735
  Русын О.И. Влияние вязкости и диэлектрической проницаемости среды на кинетику реакций, катализируемых над - зависимыми дегидрогенезами. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Русын О.И.; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1991. – 16л.
266736
  Скрябин В.Г. Влияние газов на вязкость окисных расплавов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Скрябин В.Г.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1973. – 22л.
266737
  Макеев А.М. Влияние газового состава среды на метаболизм органических кислот в растениях : Автореф... канд. биол.наук: / Макеев А. М.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1970. – 26л.
266738
  Носовский И.Г. Влияние газовой среды на износ металлов / И.Г. Носовский. – К, 1968. – 180с.
266739
  Бобров А.И. Влияние галия, индия и таллия на электропроводность и химическую стойкость стеклообразного селенида мышьяка : Автореф... канд. хим.наук: / Бобров А. И.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1966. – 12л.
266740
  Асманова Н.А. Влияние галогенидов тетраалкиламмония на взаимную растворимость фенола и воды. : Автореф... наук: 02.00.04 / Асманова Н.А.; Каз. гос. унив. им.С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
266741
  Закумбаева Г.Д. Влияние галогенидов щелочных металлов на адсорбционные и каталитические свойства Ni, Pt и Pd. : Автореф... канд. хим.наук: / Закумбаева Г.Д.; Казах. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1960. – 19л.
266742
  Модестова В.Н. Влияние галоидных анионов на течение некоторых электрохимических реакций. : Автореф... канд. хим.наук: / Модестова В.Н.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1953. – 10 с.
266743
  Волынский А.М. Влияние гальванизации головного мозга на безусловные и условные рефлексы у фивотных : Автореф... д-ра мед.наук: / Волынский А.М.; Томский гос. мед. ин-т. – Симферополь, 1965. – 36л.
266744
  Туршян Г.А. Влияние гамма-аминомасляной кислоты и глюкозы на некоторые стороны обмена пирувата и а-кетоглутарата в мозговой ткани : Автореф... канд. биол.наук: / Туршян Г.А.; АН Арм.ССР. Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1966. – 30л.
266745
  Мирзоян С.А. Влияние гамма-аминомасляной кислоты на мозговое кровообращение / С.А. Мирзоян, В.П. Акопян. – Ереван, 1985. – 124с.
266746
  Кондратьева В.П. Влияние гамма-глобулина и микроэлементов на некоторые показатели иммунобиологической реактивности телят при гиповитаминозе А : Автореф... канд. вет.наук: / Кондратьева В.П.; Ульян. с.-х. ин-т. – Ульяновск, 1967. – 21л.
266747
  Скрипников О.Ю. Влияние гамма-излучения на ионную электропроводимость и ионную тепловую поляризацию в керасмических диэлектриках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Скрипников О.Ю.; Дальневосточн.отдел.акад.наук..Рос.федерац.Амурск.комплексн.науч-исслед.ин-т. – Благовещенск, 1994. – 22л.
266748
  Тринклер Э.И. Влияние гамма-излучения на магнитное диффузионное последействие в ферритах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тринклер Э.И. ; АН Лат.ССР. Отд. физ. и техн. наук. – Рига, 1965. – 18 с.
266749
  Можаева В.С. Влияние гамма-лучей на мутационный процесс у озимой пшеницы. : Автореф... канд. биол.наук: / Можаева В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
266750
  Абляева Н.Х. Влияние гамма-лучей Со-60 на образование и транспорт гормонов щитовидной железы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.093 / Абляева Н.Х.; АН УзССР. – Ташкент., 1970. – 21л.
266751
  Сильченко В.В. Влияние гамма-лучей СО60 на рост и анатомо-физиологические свойства растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сильченко В.В. ; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1965. – 25 с.
266752
  Мамина Вера Павловна Влияние гамма-облучения и радиопротекторов на сперматогенный эпителий у мышей : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.01 / Мамина Вера Павловна ; Уральск. науч. центр , Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1975. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
266753
  Ольшанская Н.И. Влияние гамма-облучения на диэлектрические свойства кристаллизующихся полимеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ольшанская Н. И.; Том. ГУ. – Томск, 1964. – 9л.
266754
  Михаэлян В.М. Влияние гамма-облучения на кристаллизацию аморфного селена. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михаэлян В.М.; АН УзССР. Объед. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1963. – 15л.
266755
  Кашкина Г.Б. Влияние гамма-облучения на микрофлору почвы : Автореф... канд. биол.наук: / Кашкина Г.Б.; АН СССР. Уральск. филиал. Ин-т экологии растений и фивотных. – Свердловск, 1969. – 25л.
266756
  Ляндрес Г.Т. Влияние гамма-облучения семян на изменение свойств рибосом в ранние периоды онтогенеза пшеницы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Ляндрес Г.Т. ; АН СССР, Ин-т биохимии им. А.Н. Баха. – Москва, 1975. – 22 с.
266757
  Чопляк А.М. Влияние гамма-облучения семян на изменение содержания нуклеиновых кислот в онтогенезе пшеницы и ячменя. : Автореф... канд. биол.наук: / Чопляк А.М.; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1968. – 36л.
266758
  Реммельг Х. Влияние гамма-облучения семян на морфогенез и наследственность сортов и межсортовых гибридов томатов, конских бобов и астр : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Реммельг Х. ; АН ЭстССР. – Таллин, 1966. – 19 с.
266759
  Малашко В.И. Влияние гамма-обулучения радиоактивным кобальтом на углеводно-фосфорный обмен центральной нервной системы : Автореф... канд. биол.наук: / Малашко В.И.; Акад. наук БССР. Ин-т биологии. – Минск, 1962. – 13л.
266760
  Ермакова В.М. Влияние гамма-радиации на аллостерическую функцию фосфофруктокиназы : Автореф... канд. биол.наук: 03.090 / Ермакова В.М.; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1970. – 28л.
266761
  Мальцев А.В. Влияние гамма-радиации на некоторы физико-химические свойства и обмен гистонов в растительных клетках : Автореф... канд. биол.наук: 03.090 / Мальцев А.В.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 30л.
266762
  Узорин Е.К. Влияние гамма-радиации на некоторые стороны метаболизма у растений рода никоциана : Автореф... канд. биол.наук: / Узорин Е.К.; АН СССР. – Москва, 1965. – 15л.
266763
  Киеце В.Т. Влияние гамма радиации и изменения питания зародыша на рост и развитие кукурузы : Автореф... наук: / Киеце В.Т.;. – Рига, 1960. – 20л.
266764
  Амадян М.Г. Влияние ганглерона и арпенала на активность холинэстеразы в отдельных клеточных образованиях кожно-двигательного анализатора и гипоталамуса кроликов / М.Г. Амадян, 1963. – С. 13-22
266765
  Стребко Е.С. Влияние геббереллина на активность гидролитических ферментов и некоторые стороны энергиетического обмена растений ячменя и пшеницы. : Автореф... Канд.биол.наук: 101 / Стребко Е.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 25л.
266766
  Дудник В.Н. Влияние гексахлорана на рост, развитие и обмен веществ растений картофеля. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Дудник В.Н.; Львов.с-х.ин-т. – Львов, 1966. – 19л.
266767
  Буй Вай Лай Влияние гексахлорана, хлорофоса и фенолоа на некоторых морских и пресноводных рыб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.0018 / Буй Вай Лай ; Одеск. ГУ. – Одесса, 1977. – 21 c. – Бібліогр.:с.20-21
266768
  Давлетшина С.З. Влияние гемоспоридина на условнорефлекторную деятельность животных (кроликов) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Давлетшина С.З. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1961. – 23 с,
266769
  Гончарова Н.Г. Влияние генеалогической структуры состояний на фото- и электрорасщепление легких ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Гончарова Н.Г. ; Науч.-иссл. ин-т ядерной физики. – Москва, 1972. – 9 с.
266770
  Карталева С.С. Влияние генерации на контуры линий смежных переходов в ионном аргоновом ОКГ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Карталева С. С.; МГУ, Физ. фак. – М., 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.13
266771
  Суворов В.П. Влияние генетических факторов на имплантацию у инбредных мышей. : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Суворов В.П.; Укр. с.-х. акад. – К., 1972. – 23л.
266772
   Влияние генотипа и комплекса экологических факторов на жизнедеятельность организмов : сборник научных трудов. – Караганда, 1989. – 118 с.
266773
  Андрюшова Ю.С. Влияние географии на развитие эмоциональной сферы личности школьника : Методика и опыт. В Министерстве образования РФ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 49-52 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
266774
  Патлай И.Н. Влияние географического происхождения семян на рост и устойчивость сосны в культурах северной левобережной части УССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Патлай И.Н. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 27 с.
266775
   Влияние геодинамических процессов на формирование рельефа Сибири. – Новосибирск : Наука, 1974. – 114с.
266776
   Влияние геокриологических условий и свойств почв на пространственное варьирование эмиссии СО2 почвами плоскобугристых болот островной криолитозоны Западной Сибири / А.А. Бобрик, О.Ю. Гончарова, Г.В. Матышак, И.М. Рыжова, М.И. Макаров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1445-1455 : рис., табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
266777
  Байрамукова Суратхан Батдаловна Влияние геологических и тежнических факторов на себестоимость угля в условиях шахт Карагандинского бассейна. : Автореф... кандидата экон.наук: / Байрамукова Суратхан Батдаловна; Казах. политехн. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 20л.
266778
  Дударев А.Н. Влияние геологических процессов на плотность, пористость и термические характеристики горных пород и руд : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дударев А.Н.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1964. – 27л.
266779
  Кравцов А.И. Влияние геологических условий на газоносность угольных месторождений / А.И. Кравцов. – Москва : Углетехиздат, 1950. – 576 с.
266780
  Щипцов А.А. Влияние геологических факторов на безопасность судоходства в Керченском проливе // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 105-108 : рис. – Библиогр.: 7 назв.
266781
  Караваев Владимир Яковлевич Влияние геологических факторов на распределение природных газов в угленосной толще Юго-восточной части Львовско-Волынского бассейна : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.16 / Караваев Владимир Яковлевич;. – Львов, 1974. – л.
266782
  Козельский И.Т. Влияние геологических факторов на физические свойства бурых углей различной степени углефикации и вмещающих их пород. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 135 / Козельский И.Т.; Моск.гос.ун-т. – М, 1971. – 24л.
266783
  Кулиев А.Д. Влияние геолого-геохимических факторов на распределение нефти, газ и воды в месторождениях юго-восточной части Апшеронского архипелага : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 136 / Кулиев А.Д.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1969. – 27л.
266784
  Исаев И Г. Влияние геолого-промысловых факторов на коэффициенты нефтеотдачи пластов подкирмакинской свиты месторождений антиклинальной зоны Маштаги-Бузовны-Кала. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Исаев Г.И.оглы; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужд. учен. степеней по геол.-минералог. наукам. – Баку, 1966. – 23л.
266785
  Яшин Я.И. Влияние геометрии и химии поверхности адсорбентов на газохроматографическое разделение : Автореф... кандидата хим.наук: / Яшин Я.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
266786
  Толкачев Н.А. Влияние геометрии органов газораспределения двигателей на их пропускную способность. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Толкачев Н.А.; СССР - МПС Харьков. ин-т инженер. жел.-дор. транспорта им. С.М.Кирова. – Х., 1974. – 26л.
266787
  Парфенов К.В. Влияние геометрического фактора на формирование физических свойств металлов и сплавов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Парфенов К.В.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
266788
  Маркова И.Г. Влияние геометрической изометрии на поведение дигалоидзамещенных ненасыщенных соединений на ртутном капельном катоде : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Маркова И.Г.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. С. Орджоникидзе. – М., 1969. – 21л.
266789
  Иванова А.В. Влияние геотектонических условий на формирование угленосных формаций Львовского и Преддобруджинского прогибов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 37-50 : рис. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0367-4290
266790
  Моисеенко Т.И. Влияние геохимических факторов водной среды на биоаккумуляцию металлов в организме рыб // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 222-233 : рис., табл. – Библиогр.: с. 232-233. – ISSN 0016-7525
266791
   Влияние гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, сукцината натрия и их совместного применения на Mg2+, Ca2+-АТФазную активность плазматической мембрані гепатоцитов / С.В. Яблонская, Г.В. Островская, Т.В. Рыбальченко, Е.М. Филинская, В.К. Рыбальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8
266792
  Джугарян О.А. Влияние гербицидов на зерновые колосовые в условиях сухостепной предгорной зоны Армении : Автореф. дис. ... канд.с-х. наук : 538 / Джугарян О.А. ; АН Арм.ССР. – Ереван, 1969. – 29 с.
266793
  Целинова Л.А. Влияние гербицидов на некоторые культурные и сорные растения в связи с проблемой зависимости их реакции от ботанических свойст : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Целинова Л. А. ; Воронеж. ГУ. – Воронеж, 1964. – 17 с.
266794
  Строев В.С. Влияние гербицидов на некоторые показатели генптической и морфофизиологической изменчивости ярового ячменя. : Автореф... канд.биол.наук: 103 / Строев В.С.; АН СССР.Ин-т общей генетики. – М, 1969. – 25л.
266795
  Чернышев И.Д. Влияние гербицидов на рост и некоторые физиолого-биохимические особенности горчака розового (Acroptilon picris (Pall) Fisch et Mey.) : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Чернышев И.Д. ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1969. – 24 с.
266796
  Зозуля Ю.И. Влияние герметизации в среде водорода на электрические параметры полупроводниковых приборов : Автореф... канд. техн.наук: 298 / Зозуля Ю.И.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1969. – 12л.
266797
  Клюева Г.Ф. Влияние гетерологических препаратов РНК на динамику биохимических компонентов органического матрикса регенерата кости различных животных. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Клюева Г.Ф.; Харьков. гос. ун-тет. – Х., 1980. – 25л.
266798
  Хрянин В.Н. Влияние гиббереллина на изменение физиологических процессов и урожай конопли (Cannabissativa Z.) : Автореф... канд. биол.наук: / Хрянин В.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 16л.
266799
   Влияние гиббереллина на поступление элементов минерального питания в растения : Автореф... канд. биол.наук: / Денисова А. З,; Денисова А. З,; АН БССР, Ин-т биологии. – Минск, 1962. – 16л.
266800
  Терек О.И. Влияние гиббереллина на рост и азотный обмен молодых растений кукурузы : Автореф... канд. биол.наук: / Терек О. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1969. – 16л.
266801
  Чан Ван Хонг Влияние гиббереллина на рост и обмен веществ кукурузы при различном снабжении азотом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Чан Ван Хонг ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1968. – 18 с.
266802
  Мухамбетжанов К.К. Влияние гиббереллина на рост и развитие облученных растений. : Автореф... канд.биол.наук: 090 / Мухамбетжанов К.К.; АН СССР.Ин-т биол.физики. – Пущино, 1969. – 19л.
266803
  Чмелева Светлана Ивановна Влияние гиббереллина на рост, плодоношения и устойчивость к милсью винограда : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.12 / Чмелева Светлана Ивановна; Мин-во образ. Украины. Симферопольский гос. уни-тет. – Симферополь, 1997. – 175л. – Бібліогр.:л.136-175
266804
  Грикевич Э.А. Влияние гидравлических сопротивлений скважины на приток воды. / Э.А. Грикевич. – Рига, 1969. – 246с.
266805
  Бобро М.А. Влияние гидразида матеиновой кислоты на урожай, сахарность, сохранность и семенную продуктивность маточной сахарной свеклы в условиях левобережной лесостепи УССР : Автореф... канд. с.х.наук: / Бобро М. А.; Хакрьк. с.х. ин-т им. Докучаева. – Х., 1967. – 24л.
266806
  Нечипорук Т.С. Влияние гидразин-сульфата на состав липидов и активностть ферментов метаболизма с АМР субклеточных фракций головного мозга и печени крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нечипорук Т. С.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1972. – 21л.
266807
  Нечипорук Т.С. Влияние гидразин-сульфата на состав липидов и активностть ферментов метаболизма сАМР субклеточных фракций головного мозга и печени крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нечипорук Т. С.; КГУ. – К., 1982. – 22л.
266808
  Нечипорук Т.С. Влияние гидразин-сульфата на состав липидов и активностть ферментов метаболизма цАМР субклеточных фракций головного мозга и печени крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нечипорук Т. С.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1981. – 22л.
266809
  Нечипорук Тамара Степановна Влияние гидразин-сульфата на состав липидов и активность ферментов метаболизма с АМР субклеточных фракций головного мозга и печени крыс : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нечипорук Тамара Степановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 134л. – Бібліогр.:л.107-134
266810
  Жилина В.В. Влияние гидродинамического взаимодействия пузырьков и состояния поверхности нагревателя на механизм кипения при различных давлениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Жилина В. В.; МВиССО РСФСР, Кабардино-Балкарск. ГУ. – Нальчик, 1975. – 24л.
266811
  Московский О.В. Влияние гидродинамического воздействия на газонасыщенность угольного пласта / О.В. Московский, В.И. Гаврилов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С.153-160 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
266812
   Влияние гидродинамического воздействия на структуру угля / О.А. Карамушка, К.О. Змиевская, В.В. Власенко, О.В. Московский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 102-112 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
266813
  Шувалова Т.И. Влияние гидрокортизона на обмен аскорбиновой кислоты у животных, синтезирующих и не синтезирующих витамин С в организме. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шувалова Т.И.; АМН СССР. Ин-т питания. – М., 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
266814
  Любимов А.А. Влияние гидролиза на адсорбцию радиоизотопов церия, иттрия и тория из водных растворов и морской воды : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Любимов А.А.; Лен. гос. ун-тет. Хим. ф-тет. – Ленинград, 1973. – 28л.
266815
   Влияние гидрологического и гидрохимического режимов на состав ихтиофауны Молочного лимана / А.Г. Антоновский, В.А. Демченко, И.С. Митяй, С.Н. Заброда, И.И. Власов, Н.Т. Бровченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 96-100. – ISBN 966-521-109-9
266816
  Остов И.М. Влияние гидрологического режима на распределение и колебание численности салаки Финского залива. : Автореф... канд.биол.наук: / Остов И.М.; Гос.науч-исслед.ин-т озерного и речного рыбного хоз-ва. – Л, 1966. – 22л.
266817
   Влияние гидрологического режима на структуру и функционирование биогеоценозов : тезисы докладов. – Сыктывкар, 1987. – 136 с.
266818
  Коровин В.И. Влияние гидрометеорологических условий на сток рек и уровень озер, бассейно рек Верхнего Иртыша и Балхаш-Алакольской впадины / В.И. Коровин. – Л., 1966. – 378с.
266819
  Горбунова В.А. Влияние гидрометрических условий на урожай и посевные качества семян яровой пшеницы в Восточной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Горбунова В. А.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
266820
  Агабльянц Э.Г. Влияние гидроокиси кальция на физико-химические свойства глинистых суспензий : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Агабльянц Э.Г. ; Ин-т общей и неоганич. химии АН УССР. – Киев, 1964. – 20 с.
266821
  Лопухова В.В. Влияние гидростатического давления в развличные сезоны на газообмен, некоторые показатели крови и условные рефлексы у рыб. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лопухова В.В.; Объед.совет.по биол.и мед.наукам.при Томском гос.ун-т. – Томск, 1964. – 12л.
266822
  Бендорюс Влияние гидростатического давления на зонную структуру полупроводников А3В5 и А2В4С2.5 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Бендорюс Р.-А.А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 16л.
266823
  Панфилов А.С. Влияние гидростатического давления на магнитную восприимчивость переходных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Панфилов А.С.; АН УССР. Физ.-технич. ин-т низких температур. – Харьков, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
266824
  Семенов Я.А. Влияние гидростатического давления на оптические свойства сернистого свинца. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Семенов Я.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 14л.
266825
  Лака М.Г. Влияние гидростатического давления на прочность и деформативность полимерных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.076 / Лака М.Г.; Совет по механике и материаловедению полимеров при Науч.-исслед. физ.-хим. ин-те им. Л.Я.Карпова. – М., 1970. – 15л.
266826
  Воров Ю.Г. Влияние гидростатического давления на электрические свойства висмута и его сплавов с оловом, теллуром и сурьмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Воров Ю.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1972. – 14л.
266827
  Стравчинский А.И. Влияние гидротермальной обработки на физико-технические свойства глиеж-портландцемента. : Автореф... Канд.техн.наук: / Стравчинский А.И.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Ташкент, 1964. – 16л.
266828
  Березина В.М. Влияние гидротермических условий на размещение личинок восточного майсского хруща / В.М. Березина. – Л, 1939. – 4с.
266829
  Мордухай-Болтовской Влияние гидротехнической реконструкции Дона на биологию Азовского моря. / Мордухай-Болтовской, 1953. – С. 13-71
266830
   Влияние гидроузлов на русловые процессы в нижнем течении рек Хуанхэ и Янцзы / Р.С. Чалов, Чжао Еань, Т.И. Волкова, Лю Щугуан, С.Р. Чалов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 67-75 : рис., табл. – Библиогр.: с. 73. – (География ; № 5). – ISSN 0201-7385
266831
  Ярощук Андрей Эдуардович Влияние гидрофильности на электроповерхностные явления и мембранные процессы : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.11 / Ярощук Андрей Эдуардович; Ин-т коллоидной химии и химии воды АН УССР. – К., 1983. – 22л.
266832
  Шевкунов С.В. Влияние гидрофильных стенок на гидратацию катиона натрия в плоской нанопоре // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1402-1408. – ISSN 0044-4537
266833
  Кирюшина И.Н. Влияние гипер- и гипокапнии на кровоснабжение сердца и реактивность коронарных сосудов : Автореф... канд. биол.наук: / Кирюшина И.Н.; АМН СССР. Ин-т нормальной и патол физиологии. – М., 1964. – 19л.
266834
  Камаев Олег Иванов Влияние гипер-и гипокинезии на электрическую активность мозга и сердечные реакции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Камаев Олег Иванов ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 16 с.
266835
  Соколовский Валентин Степанович Влияние гиперболической гипотермии на температуру тела и некоторые показатели кровообращения : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Соколовский Валентин Степанович; АН УССР. Ин-т физиол. – К., 1978. – 24л.
266836
  Цапок П.И. Влияние гипофункций щитовидной железы и тиреоидинового токсикоза на содержание микроэлементов в поджелудочной железе, ее морфологию и функцию : Автореф... канд. мед.наук: 03.093 / Цапок П. И.; Ужг. ГУ. – Ужгород, 1969. – 24л.
266837
  Зайдельман Ф.Р. Влияние глееобразования на химический состав лизиметрических вод и физико-химические свойства почвообразующих пород (модельный эксперимент) / Ф.Р. Зайдельман, Н.Н. Дзизенко, С.М. Черкас // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1404-1415 : рис., табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0032-180Х
266838
  Хасани С. Супапорн Влияние гликемического индекса на плазму IL-6 в субмаксимальных упражнениях / С. Супапорн Хасани, А.Б. Мехранпоур, М. Витид // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 49-54 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
266839
  Быць Ю.В. Влияние гликолитическиох ядов на структуру и функцию гемато-офтальмического барьера. : Автореф... Канд.мед.наук: / Быць Ю.В.; Киев.мед.ин-т. – К, 1965. – 24л.
266840
  Синев А.В. Влияние глинистой корки на волновое поле вблизи скважины в пористой насыщенной среде / А.В. Синев, Е.И. Роменский, В.Н. Доровский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 1070-1077 : рис. – Библиогр.: с. 1077. – ISSN 0016-7886
266841
  Гарбара Светлана Владимировна Влияние глинистых минералов на биохимическую активность микроорганизмов - деструкторов синтетических органических веществ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Гарбара Светлана Владимировна; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1978. – 16л.
266842
  Гуменский Б.М. Влияние глинистых минералов на свойства грунтов. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Гуменский Б.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1951. – 21 с.
266843
  Клубова Т.Т. Влияние глинистых примесей на коллекторские свойства песчано-алевритовых пород : На примере пашийских отложений Урало-Поволжья / Т.Т. Клубова. – Москва : Наука, 1970. – 114с.
266844
  Вейнберг М.В. Влияние глистов на организм : глава 9 / М.В. Вейнберг. – Киев : Типография С.Г. Слюсаревского, 1914. – 41 с.
266845
  Гармидер Л.Д. Влияние глобализации мировых рынков на функционирование и развитие рынка труда Украины // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 57-61. – ISSN 1729-7206
266846
  Пономарев П.М. Влияние глобализации на изменение роли государства (политико-аксиологический анализ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 115-119. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
266847
  Карпова С. Влияние глобализации на инновационную маркетинговую политику современных ТНК // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 11. – С. 34-42. – ISSN 2074-6040
266848
  Бударина Н.А. Влияние глобализации на стабильность мирового финансового рынка и рынка капитала Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 29-33.
266849
  Резник А. Влияние глобализации на формирование политических идентитетов личности // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.46-49
266850
  Минакова Н.В. Влияние глобализации на циклическую динамику экономики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 8 (512). – С. 90-104. – ISSN 0321-2068
266851
  Каменева М. Влияние глобализационных процессов на культурно-языковое развитие в Иране (XX - начало XXI в.) // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 9 (243). – С. 137-143. – ISSN 1998-1813
266852
  Богомолов О. Влияние глобального кризиса на общественную мысль // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 8. – С. 5-9. – ISSN 2074-6040
266853
  Коломыц Э.Г. Влияние глобального потепления на ландшафтную структуру Северного Кавказа / Э.Г. Коломыц, Л.С. Шарая // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 45-61 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
266854
  Момот В.Е. Влияние глобального развития телекоммуникаций и информационных технологий на процессы демократизации и становления гражданского общества // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 140-150. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
266855
  Зобенко Н.Г. Влияние глобального экономического кризиса на продовольственный рынок Украины : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 31-36 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
266856
  Сорокин М.Ю. Влияние глобальных и региональных кризисов на эволюцию мирового хозяйства : Монография / Сорокин М.Ю.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Географический факультет; Рос. фонд фундаментальных исследований. – Москва : Пресс-Соло, 2004. – 176с. – ISBN 5-89226-015-1
266857
  Волошин В.В. Влияние глобальных проблем на социально-экономическое развитие освободившихся стран / В.В. Волошин. – Киев : КГУ, 1987. – 77с.


  Характеризуются глобальные проблемы мирового хозяйства, рассматривается их влияние на экономику и социальное положение развивающихся стран. Анализируются сырьевые и энергетические проблемы освободившихся государств, показывается взаимосвязь разоружения ...
266858
  Волошин В.В. Влияние глобальных проблем на социально-экономическое развитие освободившихся стран / В.В. Волошин. – Киев, 1987. – 77с.
266859
  Васильев В.П. Влияние глобальных процессов на эволюцию социальных функций государств // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 29-42. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
266860
   Влияние глобальных рейтингов университетов на развитие национальных образовательных систем / В.И. Кружалин, В.В. Аршинова, М.В. Рындина, А.Г. Чаплыгин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 7-14. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены причины популярности рейтингов университетов, описаны типы реагирования на рейтинги отдельных вузов и целых национальных систем высшего образования. Обосновано, что не все меры, предпринимаемые университетами для улучшения рейтинговых ...
266861
  Юсеф Н. Влияние глобальных тенденций современного общества на социально-экономический, научно-технический и культурный потенциал стран Ближнего Востока // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 52-55
266862
  Сидякин В.Г. Влияние глобальных экологических факторов на нервную систему / В.Г. Сидякин. – К., 1986. – 158с.
266863
  Гавриш В.К. Влияние глубинных разломов и тектонических зон на распространение девонских солей в Днепровско-Донецком рифтогене / В.К. Гавриш, Ю.А. Черненко // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 60-68 : рис. – Библиогр.: 4 назв.
266864
  Круковская В.В. Влияние глубины внедрения в выбросоопасную зону на протекание газодинамических процессов вблизи тектонического нарушения // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 100-111 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
266865
  Солдак А.Г. Влияние глубины залегания и геотермических условий на деформационно-прочностные свойства и трещиноватость горных пород различного петрографического состава : прикладные петрофизические исследования / А.Г. Солдак, А.И. Фиалко // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 58-62. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
266866
  Бедило З.П. Влияние глубины промачивания почвы на ростовые процессы и урожай яровой пшеницы в условиях каштановых почв Завольжья при орошении : Автореф... канд. с.-х.наук: / Бедило З.П.; Саратовский сельхоз. ин-т. – Саратов, 1954. – 16л.
266867
  Клованс Я.В. Влияние глубины рыхления на свойства минеральных почв и урожай сахарной свеклы и кукурузы. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Клованс Я.В.; Латв. с.-х. акад. – Елгава, 1966. – 32л.
266868
  Карагеоргий-Алкалаев Влияние глубоких примесных уровней на некоторые свойства электронно-дырочных переходов в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Карагеоргий-Алкалаев П.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1962. – 17л. – Бібліогр.:с.17
266869
  Белаль Тахар Влияние глубоких уровней на электролюминесценцию р-п - переходов на основе GaAlAs и GaAsP : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Белаль Тахар; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
266870
   Влияние глюкозы на устойчивость эритроцитов млекопитающих к механическому стрессу / Н.М. Шпакова, Е.Е. Нипот, О.А. Шапкина, Е.А. Семионова, Н.В. Орлова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
266871
  Алиев Г.И. Влияние гнездового внесения удобрений на рост, развитие, урожайность и химический состав кукурузы : Автореф... канд. с.-х.наук: / Алиев Г. И.; АН АзССР, Отд-ние биол. и мед. наук. – Баку, 1962. – 26л.
266872
  Глембоцкий В.А. Влияние гнезиса минералов на их флотационные свойства / В.А. Глембоцкий, Г.М. Дмитриева. – М., 1965. – 111с.
266873
  Боровинская Л.Б. Влияние головной части Волго-Донского канала на почвы и гидрологический режим прилегающей территории : Автореф... канд. биол.наук: / Боровинская Л.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1967. – 23л.
266874
  Костомарова А.А. Влияние голодания на ранних этапах личностного периода развития коститсых рыб : Автореф... канд. биол.наук: / Костомарова А. А.; АН СССР, Ин-т морфол. животных. – М., 1961. – 19л.
266875
  Ларченков Е.П. Влияние голоценовых тектонических движений на формирование донных ландшафтов в зоне Дунай - Одесский залив / Е.П. Ларченков, С.В. Кадурин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 13-19 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
266876
  Астанина А.Н. Влияние гомогенных неорганических и органических катализаторов на процесс окисления иона двухвалентного железа молекулярным кислородом в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Астанина А.Н.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1971. – 18л.
266877
  Ерошкин В.И. Влияние гомофазных добавок на термическое разложение оксалата серебра : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Ерошкин В.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние , Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 14 с.
266878
  Петров И.П. Влияние гонки вооружений на экономику Англии / И.П. Петров. – М., 1963. – 174с.
266879
   Влияние горизонтальных напряжений на структурные преобразования пород междупластья при совместной отработке угольных пластов Cв10 и C9 / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович, М.В. Барабаш, В.Г. Снигур // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 4 (724). – С. 35-39. – ISSN 0041-5804
266880
  Хильчевская Р.И. Влияние гормона щитовидной железы на реакционную способность сульфгидрильных групп и ферментативную активность оксидазы d-аминокислот печени крыс в зависимости от возраста животных : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Хильчевская Р.И. ; Киевский мед. ин-т. – Киев, 1965. – 20 с.
266881
  Гольдштейн Наталия Борисовна Влияние гормонов (инсулина и гидрокортизона) на структуру и функцию хроматина печени крыс разного возраста : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гольдштейн Наталия Борисовна; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 21л.
266882
  Полянская Л.Г. Влияние гормонов гипофиза и коры надпочечников на проницаемость гисто-гематических барьеров : Автореф... кандидата биол.наук: / Полянская Л.Г.; Ин-т эксперим. эндокринологии АМН СССР. – М., 1965. – 19л.
266883
  Губский В.И. Влияние гормонов задней доли гипофиза на щитовидную железу : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Губский В.И. ; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1965. – 19 с.
266884
  Натаров В.В. Влияние гормонов коры надпочечников на щитовидную железу : Автореф... канд. мед.наук: / Натаров В.В.; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1965. – 14л.
266885
  Захаржевская Н.П. Влияние гормонов мозгового слоя надпочечников на кровоснабжение почек : Автореф... канд. мед.наук: / Захаржевская Н.П.; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1966. – 17л.
266886
  Кашина И.М. Влияние гормонов надпочечников и адреналэктомии на гистотопографию цинка в поджелудочной железе и морфо-функциональное состояние ее островкового аппарата : Автореф... канд. мед.наук: 773 / Кашина И.М.; Черновиц. гос. мед. ин-т. – Черновцы, 1970. – 15л.
266887
  Полянская Лариса Борисовна Влияние гормонов надпочечников на активность начальных ферментов гликолиза в головном мозге : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.16 / Полянская Лариса Борисовна ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1973. – 28 с.
266888
  Клименко К.С. Влияние гормонов надпочечников на дыхательную активность ткани головного мозга : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Клименко К.С. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1967. – 12 с.
266889
   Влияние горно-геологических и структурных факторов на содержание метана в угольных пластах / Т.А. Василенко, В.Г. Гринёв, А.Н. Молчанов, Д.А. Пономаренко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 1. – С. 46-55 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1682-3591
266890
  Менджул М.И. Влияние горно-карпатских условий на оздоровление картофеля от вирусов морщинистой мозаики. : Автореф... Канд.биол.наук: / Менджул М.И.; АН УССР.Ин-т микробиологии и вирусологии. – К, 1967. – 19л.
266891
  Абакумова Г.М. Влияние города на прозрачность атмосферы / Г.М. Абакумова, Т.В. Евневич, Н.П. Никольская ; под ред. М.А. Петросянца. – Москва : МГУ, 1983. – 94 с. – Библиогр.: с. 91-93. – (Общество и природа)
266892
  Соловьев К.А. Влияние городского православного монастыря конца ХІХ - начала ХХ века на сохранение культурных традиций города // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 103-106. – ISSN 2073-9702
266893
  Булавин Л.А. Влияние градиента температуры на термодинамические и корреляционные свойства вещества вблизи критической точки. / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин // УФЖ, 1990. – №12


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
266894
   Влияние граждан и их организаций на систему здравохранения: международный опыт / В. Глуховский, А. Гук, Г. Слабкой, Ю. Фролов, С. Цолова; Программа Европейского союза для Украины. Tacis IBPP Programme; В. Глуховский, А. Гук, Г. Слабкой, Ю. Фролов, С. Цолова. – Киев : Дизайнер и полиграфия, 2006. – 100с.
266895
  Мермер Ю.Н. Влияние гражданства на объем трудовой правосубъектности работника / Ю.Н. Мермер, О.О. Хорошко // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3 : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2007. – С. 124-128. – (Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права ; № 1). – ISSN 0321-0359
266896
  Левченко А.А. Влияние граничных условий на акустоэлектронное взаимодействие в слоистых структурах типа пьезоэлектрик - полупроводник : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Левченко А.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
266897
  Агеев Юрий Алексеевич Влияние граничных условий на устойчивость эксцентрично подкрепленных цилиндрических оболочек при комбинированном нагружении : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.03 / Агеев Юрий Алексеевич ; Мин-во путей сообщения СССР , Днепропетровский ин-т инж. железнодор. транспорта. – Днепропетровск, 1980. – 20 с.
266898
  Завадский-Краснопольский Влияние греко-византийской культуры на развитие цивилизации в Европе / Соч. Андрея Завадского-Краснопольского // Князь А.М. Курбский / З.З. Опоков. – Киев : В унив. тип., 1872. – 127 с. – Библиогр. в примеч.
266899
  Прокопович Г.А. Влияние греческой цивилизации на развитие мировой цивилизации // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 8. – С. 21-25. – ISSN 1812-3805
266900
  Горбунова Е.Н. Влияние гриппозной инфекции на течение ревматизма и хронического тонзилита : Автореф... канд. мед.наук: / Горбунова Е. Н.; Киев. мед. ин-т. – К., 1967. – 16л.
266901
  Семячко Р.Я. Влияние группового состава высокомолекулярных углеводородов нефти на процесс смолообразования при их жидкофазном окислении. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семячко Р.Я.; Отдел.физ-мат.хим.и геол.наук. АН БССР. – Минск, 1961. – 15л.
266902
  Гобжелянов А.Н. Влияние грязевых аппликаций, углекислых и сероводородных ванн на показатели состояния симпато-адреналовой системы при ревматизме. (Клинико-экспериментальное исследование) : Автореф... канд. медиц.наук: 14.754 / Гобжелянов А.Н.; Одесский медицинский ин-т. – Одесса, 1972. – 24л.
266903
   Влияние гуминовых кислот и их комплексов с железом на функциональное состояние растений, выращенных в условиях дефицита железа / Д.П. Аброськин, М. Фуентес, Гарсиа-Мина, О.И. Кляйн, С.В. Сеник, Д.С. Волков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1167-1177 : рис., табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
266904
  Суворов В.И. Влияние густоты посадки и сеянцев на температуру и влажность воздуха и почвы на лесокультурных площадях и на формирование чистых культур сосны в условиях Бузулукского бора. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Суворов В.И.; КВ и ССО РСФСР. Воронеж. лесотехн. ин-т. – Воронеж, 1960. – 25л.
266905
  Шевчук А.Я. Влияние густоты посева на урожай и качество льна-долгункцы в зависимости от плодородия почвы, удобрений и влажности : Автореф... канд. с. х.наук: 538 / Шевчук А. Я.; Укр. с. х. акад. – К., 1968. – 19л.
266906
   Влияние ГЭС на окружающую среду в условиях Крайнего Севера : сборник научніх трудов. – Якутск, 1987. – 102с.
266907
  Капельян С.Н. Влияние давлений на величину электрической экозии металлов при конденсированном искровом разряде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Капельян С.Н.; Объедин. совет ин-тов физики, математики и вычислит. техники и физ. твердого тела и полупров. АН БССР. – Минск, 1966. – 14л.
266908
  Солдак А.Г. Влияние давления и температур на гидрогеологические параметры горных пород / А.Г. Солдак, А.И. Фиалко // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 56-61. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геология ; № 6)
266909
  Индутный В.Ф. Влияние давления и температуры на физические и коллекторские свойства осадочных пород. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Индутный В.Ф.; АН УССР. – К., 1967. – 24л.
266910
  Куржунов В.В. Влияние давления на вибрационное распостранение пламени в трубах. : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Куржунов В. В.; Одес. гос. ун-т им. И. И. МЕчникова. – Одесса, 1964. – 12л.
266911
  Ермилов Г П. Влияние давления на горение твердых топлив : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Ермилов П.Г; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 17л.
266912
  Санфиров Юрий Захарьевич Влияние давления на кинетические явления в термоэлектрических материалах (теллуриде висмута и твердых растворах на основе теллурида свинца, легированных галлием) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Санфиров Юрий Захарьевич; Ленингр. политех. ин-т. – Л., 1980. – 19л.
266913
  Минина Н.Я. Влияние давления на концентрацию носителей тока и поверхность Ферми у полуметаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Минина Н.Я. ; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – Москва, 1969. – 16 с.
266914
  Михлин М.Е. Влияние давления на кристаллизацию переохлажденной жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михлин М.Е.; Минский гос. мед. ин-т. – Минск, 1954. – 11л.
266915
  Агафонников В.Ф. Влияние давления на параметры полупроводниковых диодов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Агафонников В.Ф.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова). – Томск, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.13
266916
  Волошин В.А. Влияние давления на спектры редких земель / В.А. Волошин. – Киев : Наукова думка, 1979. – 133 с.
266917
  Зезтна Л.А. Влияние давления на структурообразование некоторых кристаллических полимеров в условиях неизотермической кристаллизации : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Зезтна Л.А. ; МГУ. – Минск, 1980. – 18 с.
266918
  Адаменко И.И. Влияние давления на термодинамические свойства молекулярных жидкостей и их растворов : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.14 / Адаменко И.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 487 л. – Бібліогр.:л.353-380
266919
  Котов Н.М. Влияние давления на фазовые превращения в полиэтилене : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.07 / Котов Н.М.;. – М., 1977. – 20л.
266920
  Бородачев Сергей Михайлович Влияние дальнего и ближнего порядка на электрическое сопротивление и плотность состояний сплавов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Бородачев Сергей Михайлович ; МВ и ССО РСФСР, Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19 с.
266921
  Гайлис М.К. Влияние дальнодействующих взаимодействий на поведение сечений возбуждения атомов и ионов медленными электронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гайлис М.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 8л.
266922
  Окошечникова А.П. Влияние дальности цели на активность мотивов в труде для себя и на общую пользу у старших дошкольников : Автореф. дис. ... канд. психол. наук / Окошечникова А. П. ; МГУ. – Минск, 1971. – 17 с.
266923
  Канатбек Мурзахалилов Влияние движения "Таблиги Джамаат" на развитие религиозной ситуации в Киргизии / Канатбек Мурзахалилов, Арынов Мираддин // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 74-83. – ISSN 1998-1813
266924
  Егорова Н.И. Влияние Движения сторонников мира на политику ядерного разоружения. 1950-1960-е годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 70-85. – ISSN 0130-3864
266925
  Жданова Е.Ю. Влияние движущегося теплового источника на возникновение потоков в вязкой среде : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Жданова Е. Ю.; МГУ. – М., 1980. – 13л.
266926
  Борчашвили Альберт Эскиевич Влияние двойных смешанных растворителей на термодинамику электролитической диссоциации и ионной миграции солей : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Борчашвили Альберт Эскиевич; Киевский политехн. ин-т. – К., 1984. – 18л.
266927
   Влияние двух методов постепенного снижения нагрузки на интерлейкин-6, кортизол и работоспособность элитных борцов-мужчин / А.Б. Мехранпоур, С. Супапорн, С.Х. Хасани, М. Витид // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 82-88 : рис., табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 1818-9172
266928
  Новосельцева А.А. Влияние двух мировых систем на экономику развивающихся стран / А.А. Новосельцева. – Москва, 1969. – 83с.
266929
  Дарбеева Влияние двуязычия на развитие изолированного диалекта. / Дарбеева, . – М., 1978. – 210с.
266930
  Кубайчук В.П. Влияние ДДТ, гептахлора и альдрина на дыхательные ферменты и окислительное фосфорилирование у насекомых. : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Кубайчук В.П.; Укр. сельхоз. академия. – К., 1968. – 20л.
266931
  Амин Солиман Махмуд Мохамед Влияние дейтерирования на тепловые свойства кристаллов группы КН2РО4 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 057 / Амин Солиман Махмуд Мохамед ; МГУ. – Москва, 1970. – 17 с .
266932
  Молотковский Г.Х. Влияние декапитазции на рост и развитие кок-сагыза и крым-сагыза / Г.Х. Молотковский, 1947. – 969-971с.
266933
  Ткаченко Л.Г. Влияние демографических изменений на пенсионную систему Украині // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 1 (21). – С. 97-107. – ISSN 2072-9480
266934
  Булатецкий Ю.Е. Влияние демократической молодежи на межгосударственные отношения и международное право : Дис... канд. юрид.наук: / Булатецкий Ю. Е.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1972. – 189л. – Бібліогр.:л.I-XIV
266935
  Булатецкий Ю.Б. Влияние демократической молодежи на межгосударственные отношения и международное право : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Булатецкий Ю.Б. ; КГУ. – Киев, 1972. – 24 с.
266936
  Булатецкий Ю.Б. Влияние демократической молодежи на межгосударственные отношения и международное право : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Булатецкий Ю.Б. ; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1972. – 22 с.
266937
  Кантор Л.Ф. Влияние денерации на углеводно-фосфорный обмен в мышцах при экспериментальном гипотиреозе : Автореф... канд. биол.наук: / Кантор Л.Ф.; Ростовский гос. ун-т. – Пермь, 1962. – 16л.
266938
  Абасов С.А. Влияние деструктивных процессов в полимерах на их механические и электрические свойства : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.15 / Абасов С.А. ; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 40 с.
266939
  Хижун Олег Юлианович Влияние дефектности решетки и фазовых переходов на электронную структуру соединений 5d-металлов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Хижун Олег Юлианович ; АН Украины, Институт металлофизики. – Киев, 1992. – 21 с.
266940
  Болдырев В.В. Влияние дефектов в кристаллах на скорость термического разложения твердых веществ : Автореф... докт. хим.наук: / Болдырев В. В.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по хим. наук. – Новосибирск, 1961. – 24л. – Бібліогр.:с.20-24
266941
  Болдырев В.В. Влияние дефектов в кристаллах на скорость термического разложения твердых веществ. / В.В. Болдырев. – Томск, 1963. – 247с.
266942
  Лухвич А.А. Влияние дефектов и упругого искажения решетки на электрические свойства металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Лухвич А.А.; БГУ. – Минск, 1971. – 19л.
266943
  Векилов Ю.Х. Влияние дефектов кристаллического строения на внутреннее трение некоторых ионных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Векилов Ю.Х.; Ин-т кристаллографии. – М, 1960. – 20л.
266944
  Полотнюк В.В. Влияние дефектов кристаллического строения на магнитные свойства и доменную структуру ферромагнетиков : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Полотнюк В.В. ; Учен. совет Ин-та металлофизики АН УССР. – Киев, 1965. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
266945
  Киличенко И.М. Влияние дефектов кристаллического строения на теплоемкость металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Киличенко И.М.; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1968. – 11л.
266946
  Карпасюк В.К. Влияние дефектов кристаллической решетки и междоменного взаимодействия на электромагнитные свойства феррошпинелей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Карпасюк В. К.; Ураш.ГУ. – Свердловск, 1981. – 18л.
266947
  Мишин Д.Д. Влияние дефектов кристаллической решетки на свойства магнитных материалов / Д.Д. Мишин. – Свердловск, 1969. – 186с.
266948
  Тимченко В.И. Влияние дефектов кристаллической решетки на формирование некоторых физических совйств алмазов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Тимченко В. И.; ОГУ. – Одесса, 1981. – 22л.
266949
  Коломийцев Александр Иванович Влияние дефектов кристаллической структуры на электрические свойства щелочно-галоидных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Коломийцев Александр Иванович; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1972. – 18л.
266950
   Влияние дефектов на свойства твердых тел. – Москва, 1969. – 580 с.
266951
   Влияние дефектов на свойства твердых тел : межвуз. сб. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1981. – 127с.
266952
  Календарев Роберт Исаакович Влияние дефектов на фотоэлектрические свойства тетрацена и тетраоксотетрацена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Календарев Роберт Исаакович; Латвийский гос. ун-т. – Рига, 1972. – 20л.
266953
  Лухвич А.А. Влияние дефектов на электронные свойства металлов / А.А. Лухвич. – Минск, 1976. – 99 с.
266954
  Геренкова Наталия Ивановна Влияние дефектов структуры металлических катализаторов на их активность в реакции синтеза аммиака : Дис... канд. хим.наук: / Геренкова Наталия Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 140л. – Бібліогр.:л.115-130
266955
  Гиренкова И Н. Влияние дефектов структуры металлических катализаторов на их активность в реакции синтеза аммиака. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Гиренкова Н.И,; КГУ. – К, 1976. – 16л.
266956
  Проценко Т.Г. Влияние дефектов структуры на каталитическую активность некоторых моно- и поликристаллических твердых тел в реакции рекомбинации атомов водорода. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Проценко Т.Г.;. – К., 1972. – 25л.
266957
  Соловьева А.Е. Влияние дефектов структуры на фазовые превращения в некоторых окислах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Соловьева А.Е.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
266958
  Соловьева А.Е. Влияние дефектов структуры на фазовые превращения в некоторых окислах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Соловьева А.Е.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 21л.
266959
  Таран Анатолий Алексеевич Влияние дефектов структуры поверхности на эмиссионные свойства вольфрама и гексаборида лантана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Таран Анатолий Алексеевич; Харьковский политехнический ин-т. – Х., 1986. – 24л.
266960
  Закиров М.З. Влияние дефлиантов на углеводный и азотистый обмен листьев хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: / Закиров М.З.; Акад. наук УзССР. Ин-т ботаники. – Ташкент, 1959. – 16л.
266961
  Семяновский В.Н. Влияние деформации молекулы Н2О на свойства приповерхностного слоя жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Семяновский В.Н.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 14л.
266962
  Семяновский Вадим Николаевич Влияние деформации молекулы на свойства приповерхностного слоя жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Семяновский Вадим Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 160л. – Бібліогр.:л.148-160
266963
  Герцрикен С.Д. Влияние деформации на скорость диффузии цинка из а-латуни / С.Д. Герцрикен, И.З. Голубенко, 1957. – 7 с. – Отд.оттиск
266964
  Бир Г.Л. Влияние деформации на энергетический спектр и электрические свойства полупроводников, и теория деформационного потенциала для полупроводников с вырожденными зонами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бир Г.Л.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
266965
  Рыжиков Б.Д. Влияние деформаций кристаллической решетки на оптические свойства цинксульфидных фосфоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыжиков Б.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1963. – 6л.
266966
  Карнаухов В.Г. Влияние деформаций сдвига на эффективность работы пьезоактуаторов при активном демпфировании колебаний прямоугольной пластины / В.Г. Карнаухов, В.И. Козлов, Т.В. Карнаухова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
266967
  Куземко В.А. Влияние деформационной анизотропии критерий страгивания трещины нормального разрыва в упругопластическом теле. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Куземко В.А. ; АН УССР. – Львов, 1985. – 16 c.
266968
  Чиркина Л.А. Влияние деформационных двойников на механические свойства металлов в инитервале температур 10-900 К. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 10.046 / Чиркина Л.А.; АН СССР. Физ.-технич. ин-т. – Л., 1970. – 27л.
266969
  Кутейников А.Е. Влияние деятельности и внешней среды на векторность функций международной межправительственной организации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 81-89. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
266970
  Тисова Р.А. Влияние диафферентации на процессы протекающие в области первых синаптических переключений спинного мозга : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Тисова Р. А.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 16л.
266971
  Сауле Джолдыбаева Влияние диверсификации на процессы управления предприятиями // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 390-399 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
266972
  Лазичная Ю.К. Влияние дидактического материала по русскому языку на формирование нравственных понятий у подростков : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Лазичная Ю.К.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жднова. – Иркутск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
266973
  Денсман Л.Г. Влияние диких млекопитающих на формирование древостоев / Л.Г. Денсман; Тимофеев В.П. – Москва, 1961. – 166 с.
266974
  Мутовкина А.А. Влияние дилестилформалида и его смесей с четыреххлористым углеродом на диссоциацию кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Мутовкина А.А.; Башкирский гос.ун-т. – 26л.
266975
  Рачковская И.В. Влияние димекарбина на содержание 5-окситриптамина в центральной нервной системе животных (собаки, морские свинки, белые крысы) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рачковская И.В. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1964. – 20 с.
266976
   Влияние динамики и структуры затрат на эффективность социалистического производства. – М, 1985. – 81с.
266977
  Барабаш М.С. Влияние динамических нагрузок метрополитена на напряженно-деформированное состояние несущих конструкций / М.С. Барабаш, Я.В. Башинский, Ю.Е. Гуща // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 17-27 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
266978
   Влияние динамических факторов космического полета на организм животных. – М, 1979. – 248с.
266979
  Гаврилюк Григорий Романович Влияние динамических характеристик привода зерновых рядовых сеялок на технологические процессы их работы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 185 / Гаврилюк Григорий Романович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 27 с.
266980
  Нгуен Чонг Тьуен Влияние динамического демпфера на колебания балки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Нгуен Чонг Тьуен ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
266981
  Бордуков М.И. Влияние динамической мышечной работы на рефлекторную деятельность и работоспособность человека : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Бордуков М.И.; Красноярский гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 28л.
266982
   Влияние дипольного момента азохромофоров на информационные характеристики полимерной регистрирующей среды для поляризационной голографии / Н.А. Давиденко, И.И. Давиденко, Е.В. Мокринская, В.А. Павлов, С.Л. Студзинский // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 2. – С. 100-104. – ISSN 0497-2627
266983
  Иванов В.Н. Влияние дипольных молекул на поглощение резонансной линии ртути 2587 А. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов В.Н.; Ярослав. гос. пед. ин-тут им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1964. – 12л.
266984
  Турчин И.А. Влияние дискретно распределенного вдува и отсоса на теплообмен естественной конфекции у вертикальной поверхности : Автореф... канд. техн.наук: / Турчин И.А.; АН БССР. Отд. физ.-тех. наук. – Минск, 1965. – 19л.
266985
  Работнов Н.С. Влияние дискретной структуры спектра уровней ядра в переходном состоянии на процесс деления : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Работнов Н.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 12 с.
266986
  Пинчук Вячеслав Григорьевич Влияние дислокаций на ширину линии ферромагнитного резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Пинчук Вячеслав Григорьевич; Донецк. гос. ун-т. – Донецка, 1973. – 15л.
266987
  Федяев Ю.И. Влияние дислокаций на электрические свойства монокристаллов InSb. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Федяев Ю.И.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1970. – 13л.
266988
  Никитина Т.Н. Влияние дисперсии анизотропии на динамические свойства тонких пармаллоевых пленок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Никитина Т.Н. ; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1964. – 7 с.
266989
  Пушкарь В.Н. Влияние дисперсии анизотропии на доменную структуру и процессы перемагничивания тонких пермаллоевых пленок : Автореф... Канд.наук: 046 / Пушкарь В.Н.; АН УССР.Ин-т металлофизики. – К, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
266990
  Терехов А.И. Влияние дисперсности пигментной двуокиси титана рутильной структуры на ее потические свойства : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Терехов А. И. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1964. – 11 с.
266991
  Вайнштейн А.Б. Влияние дисперсных наполнителей на некоторые технологические свойства полиэтилена. : Автореф... Канд.техн.наук: 17.06 / Вайнштейн А.Б.; Риж.политехн.ин-т. – Рига, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
266992
  Сергеенкова В.М. Влияние дисперсных окисных частиц на структуру и свойства никеля. : Автореф... канд. техн.наук: / Сергеенкова В.М.; АН УССР. Ин-т проблем материаловедения. – К., 1967. – 16л.
266993
  Конкашбаев И.К. Влияние диссипативных процессов на равновесие и устойчивость столкновительной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Конкашбаев И.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
266994
  Жинжер Н.И. Влияние диссипативных сил на устойчивость упругих систем, нагуженных неконсервативными силами : Автореф... канд. техн.наук: / Жинжер Н. И.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1968. – 10л.
266995
  Денемарк В.К. Влияние дистиллированной воды на функции нерва / В.К. Денемарк. – С.-Петербург : Тр. Имп. Спб. Общ. Ест.,, 1906. – С. 354-384
266996
  Малаховский А.И. Влияние дифосфотиамина на обмен углеводов и активность катализы крови : Автореф... канд. биол.наук: / Малаховский А.И.; Акад. наук Литовской ССР, Ин-т экспериментальной медицины. – Вильнюс, 1951. – 8л.
266997
  Черний Т.В. Влияние дифференцированного терапевтического подхода на биоэлектрическую активность головного мозга у больных с болезнью Паркинсона и дисциркуляторной энцефалопатией атеросклеротического и гипертонического генеза с паркинсоническим синдромом // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 4 (74). – C. 65-69. – ISSN 2224-0713
266998
  Давиденко И.М. Влияние дифференцировочного и угасательного торможения на пороговую тональную чувствительность слухового анализатора : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Давиденко И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
266999
  Конашенок В.Н. Влияние диффузии и химических реакций на структуру атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Конашенок В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 11л.
267000
  Баранова Мая Яковлевна Влияние диэлектрических наполнителей на физико-механические и теплофизические свойства композиционных материалов на основе полиамида : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Баранова Мая Яковлевна; Новочеркас. полит. ин-т. – Новочеркасск, 1977. – л.
<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,