Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>
264001
  Пономаренко С. Взаємозалежність екологічної культури та екологічної освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 119-128. – ISSN 2706-6258
264002
  Ліпич Л. Взаємозалежність ефективності діяльності підприємства та рівня довіри до працівника // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 45-52. – ISSN 2411-4014
264003
  Шемет Т.С. Взаємозалежність зовнішнього боргу та обмінного курсу у контексті загального макроекономічного балансу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – C. 67-69
264004
  Строган А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадянського суспільства та правової держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-16. – ISSN 0132-1331
264005
  Дешко Т.В. Взаємозалежність між виборчою системою та партійною структуризацією суспільства (на прикладі посткомуністичних країн та України) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Дешко Т.В.; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
264006
  Шепель О. Взаємозалежність між офіційною допомогою розвитку та макроекономічними показниками країн із ринками, що формуються // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 47-53. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роботи з дослідження впливу офіційної допомоги розвитку на основні макроекономічних показників країн із ринками, що формуються. Виявлено основні показники та тенденції руху різних видів офіційної допомоги розвитку. Проведено власне ...
264007
  Штука І.А. Взаємозалежність політичної культури із стратегічними пріоритетами держави // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – -C. 11-15. – ISSN 2077-1800
264008
  Мишко В.В. Взаємозалежність прояву когнітивних функцій та спортивної успішності у юних танцюристів // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 116-119 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2520-2677
264009
  Нагорянський Є.А. Взаємозалежність публічної політики та громадського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 245-253
264010
  Ковтун Н.М. Взаємозалежність раціонального і вольового у соціальній активності індивіда і суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 67-69
264011
  Васюренко Л. Взаємозалежність розвитку банківського сектору та інвестиційної діяльності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 1605-2005
264012
  Франчук Т.Й. Взаємозалежність розвитку інклюзивної освіти та інклюзивного середовища в університеті / Т.Й. Франчук, С.П. Миронова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 290-293. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
264013
  Чекалюк В.В. Взаємозалежність формування іміджу держави та її лідера // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 57-63


  Імідж держави безпосередньо залежить від іміджу її лідера, зокрема від Президента. Обраний народом лідер відіграє провідну роль у політичному житті країни. У статті розглянуто основні принципи діяльності вітчизняних ЗМІ і методи формування іміджу ...
264014
  Сокольська Т.В. Взаємозалежність якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 160-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано економічну сутність категорій "якість" та "конкурентоспроможність" аграрної продукції встановлено взаємозалежність між ними. Визначено якісні параметри сільськогосподарської продукції які прямо пропорційно впливають на її ...
264015
   Взаємозбагачення і зближення літератур народів СРСР. – Київ, 1977. – 268 с.
264016
   Взаємозбагачення і зближення українського мистецтва з мистецтвом братніх радянських народів. – Київ : Наукова думка, 1977. – 260 с.
264017
  Поліщук І.П. Взаємозбагачення культур соціалістичних націй / І.П. Поліщук, Є.Ф. Сластенко. – Київ, 1976. – 48с.
264018
  Грігаш М. Взаємозбагачення національно-культурних традицій багатонаціонального краю (з досвіду роботи бібліотек Закарпаття) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 12-17
264019
  Комаринець С.О. Взаємозв"зки між ресурсними і системними параметрами організаційної гнучкості : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 17-25. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
264020
  Кузнєцов М.А. Взаємозв"зок психологічних особливостей переживання часу та особистісних характеристик у студентів / М.А. Кузнєцов, А.В. Поденко, Т.К. Білоусова // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 133-153. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
264021
  Рева Л.Г. Взаємозв"язки в царині культури між Україною та Словаччиною // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 216-. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзкрuвaюmьcя взaємoвiднocuнu noмiж двoмa брamнiмu cлoв"янcькu.мu крaїнaмu - Укрaїнoю ma Cлoвaччuнoю, зoкрeмa, в цaрuнi кyльmyрu. Icmoрiя noмiж крaїнaмu cягaє бaгamьox cmoлimь. Aвmoр зynuнuлacя на влacнoмy дocвiдi перебування в бiблiomeцi ...
264022
  Мокряк В. Взаємозв"язки відносин власності та господарської влади в умовах організаційного підприємництва : управління економікою: теорія і практика / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 38-48. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
264023
  Пашковський О. Взаємозв"язки Жаботинського Онуфріївського монастиря з українським козацтвом у XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 225-227. – ISBN 966-7865-75-4
264024
  Мушинка М. Взаємозв"язки Івана Чендея з українцями Словаччини та мої стосунки з ним // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 12 (624). – С. 41-57. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються взаємини закарпатоукраїнського письменника Івана Чендея (1922-2005) з русинами-українцями Словаччини. На думку автора, причиною репресій радянської влади проти Івана Чендея наприкінці 60-х та в 70-х рр. була не лише його ...
264025
   Взаємозв"язки літератур братніх народів : зб. статей. – Київ : Вища школа, 1978. – 256 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
264026
   Взаємозв"язки літератур країн соціалістичної співдружності : На прикладі літератур європейських соціалістичних країн. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1981. – 176с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
264027
   Взаємозв"язки між біологічними показниками грунту за дії гербіцидів / І.С. Бровко, Я.В. Чабанюк, А.П. Корецький, С.В. Мазур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 87-93 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
264028
  Козюбра М. Взаємозв"язки між народовладдям, парламентаризмом та верховенством права: європейські стандарти і сучасні українські реалії // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 83-97. – ISSN 1026-9932
264029
  Медведєв Ю.Б. Взаємозв"язки між основними макроекономічними показниками / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджуються взаємозв"язки між основними макроекономічними показниками у контексті відновлення економіки України. Розглядається вплив взаємозв"язків основних макроекономічних показників на економіку Держави. Розглядається можливі шляхи ...
264030
   Взаємозв"язки між показниками асоціативної і оперативної пам"яті у жінок та чоловіків / Н. Філімонова, М. Макарчук, Т. Мірошник, К. Качуріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-9. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розроблено комп"ютерний аналог відомих психологічних методик дослідження асоціативної пам"яті людини. Показано, що комп"ютерний тест асоціативної пам"яті за схожістю є валідним при співвідношенні 1 правильне слово до 3 "шумових". Тест асоціативної ...
264031
  Малиш Л.О. Взаємозв"язки між рівнями довіри українців до певних груп соціальних інституцій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки
264032
  Олейнікова Л. Взаємозв"язки між рівнями конкурентоспроможності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (124). – С. 85-89. – ISSN 2308-0361
264033
  Чернюк Л.Г. Взаємозв"язки між розвитком машинобудування і зростанням чисельності населення великих промислових центрів УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 70-78 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
264034
  Крушельницька Л.І. Взаємозв"язки населення Прикарпаття і Волині з племенами Східної і Центральної Європи / Л.І. Крушельницька. – К., 1985. – 162с.
264035
  Федюк Л. Взаємозв"язки особистих немайнових прав у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 0132-1331
264036
  Симулик В.М. Взаємозв"язки полів спінів 1 і 1/2 та їхня роль у побудові квантової електродинаміки в термінах напруженостей. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Симулик В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
264037
  Рабінович С.П. Взаємозв"язки природного та позитивного права: методологічні засади дослідження // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 64-72. – ISSN 1818-992Х
264038
  Аксьонова С.Ю. Взаємозв"язки середнього віку матері при народженні дитини і рівня народжуваності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 23-38. – ISSN 2072-9480
264039
  Косюта М. Взаємозв"язки у діяльності прокуратури та Конституційного Суду України: проблеми і перспетиви // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.102-108. – ISSN 0132-1331
264040
   Взаємозв"язки часу сенсомоторної реакції та розподілу статичних електричних потенціалів шкіри людини / В.Б. Богданов, Д.С. Горлов, С.В. Федорчук, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язки між часом простої сенсомоторної реакції та асиметрією статичних електричних потенціалів (СТЕП) в біологічно активних зонах шкіри обличчя в різних групах обстежуваних, що підлягали психофізіологічному тестуванню. Показано існування ...
264041
  Дмитрук С. Взаємозв"язки чехів півдня України та Першої Чехословацької Республіки // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 34-37
264042
  Мозгова Л. Взаємозв"язки шкільного літературознавства і гендерної психології // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 5-9. – ISSN 0130-5263
264043
  Хмуляк М. Взаємозв"язок "особливих відносин" та європейської політики лейбористського уряду Г. Брауна // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 47
264044
  Грабовська І.М. Взаємозв"язок (-ккатегорія,що характеризує взаємовідношенн і взаємодію предметів і явищ у прцесі руху та розвитку) / І.М. Грабовська, С.І. Грабовський // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 365. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
264045
  Булавін Л.А. Взаємозв"язок асиметрії рівняння стану розчинів в околі їх критичних точок з вибором параметра порядку системи. / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, М.П. Маломуж // УФЖ, 1994. – №9-10
264046
  Жулінська К.М. Взаємозв"язок банківської системи та реального сектору економіки у процесі циклічного розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 150-157. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
264047
  Тодорова Є.М. Взаємозв"язок бібліографії та мистецтва // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 178-183. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333


  Рецензія на біобібліографічний покажчик: Гордєєв Сергій Іванович: (до 70- річчя від дня народження, 50-річчя творчої та 40-річчя педагогічної діяльності). - Харків: ХДАК, 2018. - 148 с.
264048
  Стебельська О.І. Взаємозв"язок біологічної та культурної еволюцій в рамках теорії еволюційної епістемології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 117-118
264049
  Євдокимов В.В. Взаємозв"язок бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в управлінській діяльності підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 42-45. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
264050
  Атаманюк Ю.А. Взаємозв"язок валютно-фінансових чинників євро інтеграції та конкурентоспроможності національної економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 190-197
264051
  Петров Г.С. Взаємозв"язок вегетативних, соматичних функцій та розумової працездатності у студентів різних спеціальностей : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Петров Г.С.; Дніпропетровський націон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 156л. – Бібліогр.: л.138-156
264052
  Петров Г.С. Взаємозв"язок вегетативних, соматичних функцій та розумової працездатності у студентів різних спеціальностей : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Петров Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
264053
  Альохін О.Д. Взаємозв"язок величин критичних показників кривої співіснування, теплоємності та кореляційної функції / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 195-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  У роботі застосовано новий метод визначення величини критичних показників, оснований на введенні у рівняння флуктуаційної теорії фазових переходів малих параметрів. Це надало можливість запропонувати нові співвідношення між: критичними показниками ...
264054
  Колюх В.В. Взаємозв"язок виборчих систем і форм державного правління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
264055
  Скубеник Анастасія Взаємозв"язок видавець - споживач: аналіз споживчого попиту на книжкову продукцію / Скубеник Анастасія, Хітрова Тетяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-8
264056
  Коброслі А.Х. Взаємозв"язок використання соціальних мереж з психологічним благополуччям підлітків // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 58-65. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
264057
   Взаємозв"язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Терміни та визначення. ДСТУ 2230-93.. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 35 с. – (Системи оброблення інформаціїї)
264058
  Юхновський І.В. Взаємозв"язок відтворення капіталу та економічного зростання // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2011. – № 1 (36). – С. 127-134. – ISSN 1681-116Х
264059
  Стрільчик Б. Взаємозв"язок віри та ідеології у кінотрилогії Крістофера Нолана "The Dark Knight Trilogy" / Б. Стрільчик, Б. Манчул // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 36-41. – ISSN 2311-9896
264060
  Іванова В.М. Взаємозв"язок внутрішнього фінансування інвестиційних проектів в Україні з міжнародними фінансовими організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 84-89
264061
  Аврамченко Світлана Взаємозв"язок внутрішньої суперечливості психіки суб"єкта із феноменом едіпового комплексу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 156-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
264062
  Пілат В. Взаємозв"язок громадянського суспільства, інформаційного суспільства та держави в контексті процесу глобальної інформатизації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 145-151. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
264063
  Карпунова Г.О. Взаємозв"язок демократії і освіти: концептуалізація освітніх теорій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 65-67
264064
  Ціцюра О.І. Взаємозв"язок держави і права // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 22-25. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Держава бере участь у правотворчому процесі лише на певних його стадіях, тому роль держави у творенні права полягає: у здійсненні нормотворчої діяльності, у визнанні юридично обов"язковими регуляторами поведінки фактично сформованих і існуючих відносин ...
264065
  Бубнова О.А. Взаємозв"язок деформацій контуру дільничних виробок з параметрами зсуву надвугільної товщі на шахтах Західного Донбасу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Бубнова О.А.; Націон. академія наук України; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
264066
  Алексюк А.М. Взаємозв"язок дидактичних методів в процесі вивчення нового матеріалу на уроці як засіб піднесення ефективності навчання. : дис. ... канд. пед. наук / Алексюк Анатолій Миколайович ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – 285 л. – Бібліогр.: л. 1-17
264067
  Шумська С. Взаємозв"язок дисбалансів у фінансовій сфері України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 74-88. – ISSN 1811-3141
264068
  Кривчик Геннадій Взаємозв"язок діалектики та принципів історизму й об"єктивності в дослідженні новітньої історії України / Кривчик Геннадій, Бараєв Володимир // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 107-117
264069
  Хороб С. Взаємозв"язок дії і композиції у драматичному творі (на матеріалі історичної драми Мирослави Ласовської-Крук "Володимир Великий") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 30-34. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
264070
  Третько В.В. Взаємозв"язок дослідницько-орієнтованого навчання і викладання у вищій школі Великої Британії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 179-183. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
264071
  Лівенцова В.А. Взаємозв"язок дослідницької роботи та самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів / В.А. Лівенцова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 167-175.
264072
  Зінченко В.М. Взаємозв"язок достатності доказів і стандартів доказування у кримінальному провадженні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 130-136. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
264073
  Камінська Т.Г. Взаємозв"язок доходів і витрат як категорій оціночних характеристик руху капіталу в обліку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 170-178. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
264074
  Загороднюк П.О. Взаємозв"язок екологічної й економічної безпеки та їх вплив на економічне зростання України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 9-14. – Бібліогр.:17 назв. – ISSN 1726-5428
264075
  Карпенко К.І. Взаємозв"язок екологічної та гендерної освіти як умова сталого розвитку / К.І. Карпенко, В.І. Ростовська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 181-191. – ISSN 2072-1692
264076
  Галушка З.І. Взаємозв"язок економічних і технологічних циклів у світлі теорії Й. Шумпетера / З.І. Галушка, В.О. Соболєв // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 777/778. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 777/778). – ISSN 2519-240Х
264077
  Федірко В.В. Взаємозв"язок економічних категорій у рамках клієнтоорієнтованого маркетингового підходу в банках // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 142-147.
264078
  Гавришко Н. Взаємозв"язок економічних понять: фінансовий стан підприємства, платоспроможність, фінансова стійкість, ліквідність / Н. Гавришко, С. Ярощук // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 107-110. – ISSN 1815-3232
264079
  Горошкова Л.А. Взаємозв"язок економічного зростання та асиміляційного потенціалу довкілля у забезпеченні сталого розвитку національного господарства / Л.А. Горошкова, Є.В. Хлобистов, В.О. Трофимчук // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 24-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2222-8810
264080
  Балакірєва О.М. Взаємозв"язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності / О.М. Балакірєва, А.М. Ноур // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 86-96 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
264081
  Гончаренко О.О. Взаємозв"язок економічної та професійної складових освіти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 344-348. – ISSN 0321-0499
264082
  Драпогуз В.П. Взаємозв"язок екстраполяції з іншими методами соціального пізнання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 149-150
264083
  Кожешкурт В.О. Взаємозв"язок електропровідності біологічних середовищ з функціональною активністю : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Кожешкурт Валентин Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
264084
  Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранспортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
264085
  Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранстпортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 325 л. – Бібліогр. : л. 270-325
264086
  Пуц Н.В. Взаємозв"язок еліптичних і парцельованих речень (на матеріалі англійської мови) // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 297-302. – (Філологія)
264087
  Діковицька А.М. Взаємозв"язок емоційного інтелекту з конфліктністю особистості // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 152-157
264088
   Взаємозв"язок емоційного інтелекту та лідерських якостей у студентів / О.Г. Романовський, Н.В. Підбуцька, А.Є. Книш, І.Є. Штученко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 8-16. – (Серія "Психологія" ; вип. 68). – ISSN 2225-7756
264089
  Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / КерикО.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
264090
  Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія , історія психології / Керик О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201л. + Додатки : л.189-201. – Бібліогр. : л.171-188
264091
  Селіщев П.О. Взаємозв"язок емпіричної і феноменологічної теорій розпаду / П.О. Селіщев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 443-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано розрахунки бінодалі і спінодалі для системи Ni-Au в околі 29% Au у рамках емпіричної і феноменологічної теорій. Проаналізовано взаємозв"язок зазначених теорій.
264092
  Бойченко Н.М. Взаємозв"язок етичних норм і освітніх практик згідно Л. Кольбергу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 148-150
264093
  Овчаренко В.П. Взаємозв"язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
264094
  Овчаренко В.П. Взаємозв"язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2015. – 219 л. – Бібліогр.: л. 185-219
264095
  Бутковська Н.Ю. Взаємозв"язок етнічної ідентичності та соціального статусу етнічної спільноти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему визначення соціального статусу етнічної спільноти в умовах функціонування поліетнічного суспільства. Досліджено один із чинників формування соціального статусу - етнічної ідентичності як теоретичного конструктора, який у перспективі ...
264096
  Колобов Ю.В. Взаємозв"язок ефективності державного управління та ефективності державної служби // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Донецьк, 2012. – Т. 13, вип. 243 : Формування єврологістичних систем в державному управлінні. – С. 99-109. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 966-7917-00-2
264097
  Антошкін В.К. Взаємозв"язок ефективності функціонування та соціально-економічної безпеки аграрних підприємств // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 47-53. – ISSN 1997-4167
264098
  Виноградова Н. Взаємозв"язок законів і принципів у теорії державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 83-88.
264099
  Колісник В.П. Взаємозв"язок зобов"язань громадян з реалізацією ними політичних прав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 84-90. – ISSN 0201-7245
264100
  Гнатюк М.М. Взаємозв"язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 79-86. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
264101
  Щипцов О.О. Взаємозв"язок і взаємодія національної політики і міжнародного права в контексті імплементації міжнародно-правових норм // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 157-162
264102
  Стрехова С.В. Взаємозв"язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 225-233. – ISSN 1993-6788
264103
  Бабак К. Взаємозв"язок і динаміка особистісного та професійного розвитку студентів педагогічного ВНЗ І-ІІ рівня акредитації // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 17-22. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
264104
  Романюк Є. Взаємозв"язок і протиріччя властивостей права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 40-41. – ISBN 978-617-7069-15-6
264105
  Брюханова О. Взаємозв"язок і тенденції взаємодії політики і релігії в сучасній Україні : соціально-філософський аналіз // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.121-124. – ISSN 1728-9343
264106
  Саїнчук В Н. Взаємозв"язок інвестиційної та грошово-кредитної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-39. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто питання розвитку кредитно-фінансової інфраструктури в контексті оновлення і розширення виробництва.
264107
  Єлець О.П. Взаємозв"язок інновацій та інвестицій / О.П. Єлець, Є.І. Нестеренко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 18-20. – ISBN 978-617-645-231-7
264108
  Гайванович Н.С. Взаємозв"язок інноваційних та інвестиційних процесів на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 256-261
264109
  Васильєв О.А. Взаємозв"язок інноваційного та постіндустріального розвитку з політичною модернізацією Казахстану // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 46-55. – ISBN 978-966-02-8033-5
264110
  Степанова А. Взаємозв"язок інноваційного фактору та економічного зростання в інноваційній теорії циклічного економічного розвитку Йозефа Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Виявлено вплив інноваційного фактору на темпи економічного зростання країн на різних стадіях економічного циклу. Розкрито роль інновацій в подоланні економічної кризи. Установлено влияние инновационного фактора на темпы экономического роста на разных ...
264111
  Косенко В.Д. Взаємозв"язок інтелектуально-етично-естетичних якостей людини у контексті феномену інтелігентності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розкривається зв"язок інтелектуальних, етичних та естетичних якостей в філософській інтерпретації феномену інтелігентності. Робиться акцент на необхідності з"ясування ролі інтелігенції у сучасному суспільстві. Підкреслюється, що всезагальний ...
264112
  Юрченко О.В. Взаємозв"язок інтернальності та міжособистісної довіри студентів технічного ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 110-116. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
264113
  Полук І.В. Взаємозв"язок інтернаціонального й атеїстичного виховання. / І.В. Полук. – К., 1980. – 64с.
264114
  Кондор Д.М. Взаємозв"язок інформатики та математики в школі на ранньому етапі вивчення / Д.М. Кондор, Н.В. Юрченко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 66-70. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
264115
  Швець М. Взаємозв"язок інформаційної безпеки з правовою інформатикою / М. Швець, О. Гладківська, В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 6-13
264116
  Заболотна Н.А. Взаємозв"язок ісламської релігійної та політичної доктрин як основа стабільності суспільно-політичного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується вплив ісламської релігії на характер класичної політичної концепції мусульманських держав в контексті дискусії щодо ролі ісламу як чинника сучасного суспільно-політичного життя. Акцентується увага на позитивних аспектах ...
264117
  Легкошкур О. Взаємозв"язок історії та ідеології Таїланду з Муай-Тай // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 429-432. – ISBN 978-966-171-793-9
264118
  Балагутрак М.П. Взаємозв"язок історіографічних і народознавчих студій Миколи Костомарова у дослідженні особливостей етнічної психології / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 92-101. – ISBN 978-966-02-4577-8
264119
  Варналій З.С. Взаємозв"язок капіталізації та фінансової безпеки підприємств / З.С. Варналій, М.Я. Лотоцький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 96-101
264120
  Рудакова Н. Взаємозв"язок категорій "козацтво" та "лицарство" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 216-223
264121
  Єганов В.В. Взаємозв"язок категорій "стиль" та "діяльність" в державному управлінні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 70-72. – Бібліогр.: 9 назв
264122
   Взаємозв"язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованності : монографія / Семенова Р.О. [ та ін] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Р.О. Семенової ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 144с. – ISBN 978-966-644-114-3
264123
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від ії творчих проявів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 148-154. – ISBN 978-966-171-498-3
264124
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 188-225. – Бібліогр.: л. 169-187
264125
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
264126
  Порхун Т.С. Взаємозв"язок компонентів: костюм, мода, стиль життя у фетишизмі субкультур // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 68-76. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
264127
  Безбожний В.Л. Взаємозв"язок конкурентоспроможності та соціально-економічної безпеки країни в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 250-255
264128
  Білоскурська О.В. Взаємозв"язок конституційних обов"язків та конституційної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 86-89
264129
  Мегрелішвілі М.О. Взаємозв"язок конструктивних і деструктивних аспектів реформцування суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
264130
  Соловей Л.А. Взаємозв"язок конструктивного і неконструктивного моментів у математичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
264131
  Донська А.Г. Взаємозв"язок концепту Європи та політики Європейського Союзу: ексклюзивний та інклюзивний аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 224-234
264132
  Альохін О.Д. Взаємозв"язок кореляційних, термічних та калоричних характеристик речовини поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 472-474. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі флуктуаційної теорії фазових переходів досліджено взаємозв"язок термічних і калоричних рівнянь стану речовини поблизу критичної точки. Виходячи з флуктуаційних характеристик системи знайдено відношення амплітуд: параметра порядку: ентропії: ...
264133
  Даниленко В.А. Взаємозв"язок короткострокових бізнес-цикпів в промисловості України, Росії та СЄ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 311-317
264134
  Балабанюк Ж.М. Взаємозв"язок корпоративної соціальної відповідальності та політики руху персоналу організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-28. – Бібліогр.: 8 назв
264135
  Чепелюк О. Взаємозв"язок корупції та рейдерства / О. Чепелюк, О. Крючкова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 98-103
264136
  Гега П.Т. Взаємозв"язок корупції та рейдерства: проблеми протидії / П.Т. Гега, К.М. Опак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 93-101. – ISSN 1609-0462
264137
  Балахтар К.С. Взаємозв"язок креативності та інформаційної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій (на прикладі фахівців зі спеціальностей "соціальна робота" і "філологія (англійська") // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
264138
  Михайлова О.Л. Взаємозв"язок креативності, творчості та інтелекту особистості як наукова проблема // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 21 (31))
264139
  Даньшин М. Взаємозв"язок криміналістики та кримінально-процесуального права: завдання та тенденції у сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені тенденції подальшого розвитку та вдосконалення вітчизняної криміналістики, вплив на неї окремих факторів сучасної дійсності. Автором сконцентрована увага на можливостях криміналістичної науки та її практичної ролі у діяльності з протидії ...
264140
  Козич І. Взаємозв"язок кримінально-правової політики з іншими напрямками державної політики // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 197-201. – ISSN 2524-0129
264141
   Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – 234 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-365-781-4
264142
  Комарницька Т.К. Взаємозв"язок лінгвістичних та екстралінгвістичних факторов у будові терміносистеми права (на матеріалі юридичної термінології японської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 306-310
264143
  Проценко М. Взаємозв"язок логічних форм і категорій мислення // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 85-92
264144
  Макоцей І.Й. Взаємозв"язок людини і машини // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
264145
  Михайлов Д.Є. Взаємозв"язок людини і техніки у сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Михайлов Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2017. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 171-194
264146
  Михайлов Д.Є. Взаємозв"язок людини і техніки у сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Михайлов Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
264147
  Кошулько О.П. Взаємозв"язок людського й інтелектуального капіталів та їх значення для економічного піднесення підприємств / О.П. Кошулько, С.В. Сладка // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст.
264148
  Вінницька Є.І. Взаємозв"язок масової культури і політики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 222-224
264149
  Дейнека О.В. Взаємозв"язок масштабів та ефективності функціонування державного сектору економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 58-64. – ISSN 1993-6788
264150
  Возняк С.В. Взаємозв"язок мислення і пам"яті у філософії Мартіна Гайдеггера // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 119-124. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
264151
  Рубан Надія Владиславівна Взаємозв"язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Рубан Н.В.; Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска Академії медичних наук України. – Київ, 2005. – 144л. – Бібліогр.: л.124-144
264152
  Рубан Надія Владиславівна Взаємозв"язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Рубан Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с.. – Бібліогр.: 10 назв
264153
  Чіа-Сінь Хуань Взаємозв"язок між акціями біопаливних компаній і цінами на сільськогосподарську продукцію в Тайвані: два періоди / Чіа-Сінь Хуань, , Ліань-Чун Го // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 242-255. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено взаємозв"язок між індексом акцій біопаливних компаній і ф"ючерсами пшениці, інших зернових, сої, а також нафти та з Балтійським індексом. Дані беруться з 01.01.2005 до 11.03.2008, що є повним періодом; від 04.09.2007 до 11.03.2008 ...
264154
  Корнієнко О.В. Взаємозв"язок між виотами в крові холестерину , активністю в ній оксидантних процесів та атерогенністю сироватки у здорових людей та хворих на ІСХ : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Корнієнко О.В.; Мін-во охорони здоровья України. НДІ кардіології ім. ак. М.Д.Стражеско. – Київ, 1996. – 119л. – Бібліогр.:л.101-119
264155
  Закревський Д.В. Взаємозв"язок між витратами і мінералізацією води річок басейну Дніпра / Д.В. Закревський, С.І. Сніжко, І.О. Шевчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 25-30 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 31)
264156
  Молчанова Е.Ю. Взаємозв"язок між відсотками інтеграції та глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес зародження інтеграції, формування трьох полюсів розвитку Організації Економічної Співпраці та розвитку США/НАФТА, ЄС та Японія/Східна Азія, в яких стрімкими темпами розвиваються зовнішньоекономічні зв"язки. Наводиться механізм ...
264157
  Корнієнко Оксана Владиславівна Взаємозв"язок між вмістом в крові холестерину, активністю в ній оксидантних процесів та атерогенністю сироватки у здорових людей та хворих на ІХС : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.13 / Корнієнко Оксана Владиславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
264158
  Жилєнкова І.М. Взаємозв"язок між глобальними результатами Першої світової війни та поразкою українських національно-визвольних змагань на початку ХХ ст. / І.М. Жилєнкова, О.В. Лисенко // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 498-511. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
264159
  Косюта М. Взаємозв"язок між діяльністю уповноваженого Верховної Ради з прав людини та органів прокуратури у сфері правозахисту // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.6-13
264160
  Вороненко І.В. Взаємозв"язок між добробутом суспільства та інформацією // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 366-371. – ISSN 2222-4459
264161
   Взаємозв"язок між домішковим станом кристалів кремнію та динамічною поведінкою коротких дислокацій / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.В. Руденко, А.Н. Коломієць, Ю.Л. Кольченко, С.М. Науменко, В.М. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 358-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропонована фізична модель, яка описує вплив домішкових атмосфер на рухливість коротких дислокацій. На основі розвинутої моделі дислокаційно-домішкової взаємодії одержані формули, які встановлюють зв"язок між швидкістю коротких дислокацій в ...
264162
  Бандура О. Взаємозв"язок між економічними та фінансовими циклами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 13-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
264163
  Бушуєв Сергій Дмитрович Взаємозв"язок між емоційним інтелектом та підприємницькою енергією / Бушуєв Сергій Дмитрович, Русан Надія Ігорівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 6-10 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-5300
264164
  Червеняк К.Т. Взаємозв"язок між етнополітичною мобілізацією та політизацією етнічності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 74-82. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
264165
  Коваленко А.А. Взаємозв"язок між інституціоналізацією політичних партій та демократичною консолідацією // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 395-400. – ISSN 0869-2491
264166
  Запухляк І. Взаємозв"язок між культурою праці та поведінкою на роботі: крос-культурний аспект / І. Запухляк, Т. Онисенко, В. Сабадош // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 45-50. – (Економіка ; вип. 4 (217)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню системи впливу особистісних аспектів розвитку людини, пов"язаних із етнічністю, національною культурою, звичаями, традиціями тощо, на поведінку в однорідному середовищі. Визначено, що культура праці - це, переважно, ...
264167
  Слозанська Г.І. Взаємозв"язок між моделлю професійної діяльності фахівця із соціальної роботи в територіальній громаді та моделлю його професійної підготовки у ЗВО // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 365-376. – ISSN 2074-8167
264168
   Взаємозв"язок між накопиченням важких металів і водним потенціалом рослин при зростанні їх на забруднених територіях / Н.М. Воробець, В.І. Ніколайчук, В.І. Козловський, Н.В. Бойко, А.І. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що домінуючі види рослин, які зростають на забруднених грунтах, стійкі до одночасної дії різних солей важких металів, зокрема кадмію, свинцю, цинку. Їх можна вважати концентраторами цих металів. Поглинання та накопичення рослинами солей ...
264169
  Гетя А.А. Взаємозв"язок між окремими конституційними ознаками у молодняка свиней з його подальшою продуктивністю. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.02.01 / Гетя А.А.; Укр.Акад.аграрних наук Ін-т.свинарства УААН. – Полтава, 1997. – 16л.
264170
  Грубі Т.В. Взаємозв"язок між особистісними чинниками та складовими професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
264171
  Леснік О.М. Взаємозв"язок між параметрами крон та іншими таксаційними показниками дерев гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях міста Києва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.7. – C. 106-111. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
264172
   Взаємозв"язок між показниками біологічного віку та фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ / Д. Оленєв, С. Присяжнюк, В. Шемчук, О. Юденко, О. Старчук // Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (45). – С. 154-167. – ISSN 2617-1775
264173
  Цибенко В.О. Взаємозв"язок між показниками серцево-судинної, соматичної та нервової систем людини / В.О. Цибенко, С.С. Костенко, Р.К. Локтєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 34)


  У результаті аналізу показників серцево-судинної та нервової систем, а також маси тіла обстежуваних встановлено кореляційний зв"язок між ними в осіб з низькою працездатністю головного мозку.
264174
  Карамушка Л.М. Взаємозв"язок між рівнем професійного вигорання та організаційно-професійними характеристиками персоналу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту / Л.М. Карамушка, Ю.Г. Ковровський // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-3190
264175
  Глеваський В.І. Взаємозв"язок між розміром насіння і продуктивністю буряків цукрових / В.І. Глеваський, В.О. Рибак, Р.М. Шаповаленко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 112-117 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2310-9270
264176
  Кім М. Взаємозв"язок між ступенем економічного розвитку і професійною освітою в Україні / М. Кім, І. Давидова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 19-26
264177
  Полях С.С. Взаємозв"язок між фінансовою залученістю населення та фінансовою стабільністю країни: теоретико-методологічний аспект // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 74-81. – ISSN 2073-9982
264178
  Терлецька Л. Взаємозв"язок між характером і соціально-психологічною адаптацією особистості до навчання у ЗВО / Л. Терлецька, А. Чистякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 115-119. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
264179
  Федотова Т.В. Взаємозв"язок міжособистісних взаємин та соціально-психологічного клімату в студентській групі // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 72-77. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
264180
  Вахнован М.М. Взаємозв"язок мови та мислення у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Вахнован Мирослава Миколаївна ; Нац. акад. пед наук України ; І-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2019. – Бібліогр.: 10 назв
264181
  Рєзнік В.Г. Взаємозв"язок мови та права: витоки, розвиток та становлення адміністративного права Німеччини // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 225-230
264182
  Щербина О.Ю. Взаємозв"язок мовчання та брехні у правовій аргументації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 160-167


  У статті аналізується взаємозв"язок брехні та мовчання у правовій аргументації. У зв"язку з чим розглядаються особливості таких різновидів брехні як брехня з використанням напівправди та мовчазна брехня. Подається когнітивна схема мовчазної брехні як ...
264183
  Грещук О.М. Взаємозв"язок морфологічних та структурних особливостей металевих наноструктур з ефектами підсилення ними раманівського розсіяння : автореф. дис. ... кан. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Грещук Олександр Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
264184
  Череп А.В. Взаємозв"язок мотивації праці і показників ефективності використання персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 117-122. – ISSN 1993-6788
264185
  Флорескул М.О. Взаємозв"язок мотивів поведінки та ціннісних орієнтацій особистості студентів соціономічної сфери / М.О. Флорескул, О.М. Чайковська // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2022 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін. ; міжнар. редкол.: С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієва, С. Клімовський та ін.]. – Кам"янець-Подільський ; Київ ; Херсон ; Жешів ; Ченстохова ; Париж : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. – С. 179-182
264186
  Мороз С.Е. Взаємозв"язок навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки у процесі формування готовності майбутніх товарознавців- експертів у митній справі до професійної діяльності // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 163-168
264187
  Олексюк О.М. Взаємозв"язок навчальних та позанавчальних форм підготовки майбутнього фахівця в галузі культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 223-229. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
264188
  Якуц Р. Взаємозв"язок настанови та внутрішньої форми мови // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 120-127. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто проблему синхронності та взаємовизначення настанови та внутрішньої форми мови, проаналізовано вплив настанови на психічні акти людини, зокрема на мовно-мовленнєву діяльність, пам’ять, розуміння, інтерпретацію. Слідом за Д. Узнадзе, здійснено ...
264189
  Лутай В.С. Взаємозв"язок науки і техніки. / В.С. Лутай, А.О. Рахманов. – К., 1984. – 48с.
264190
  Захаренко Л.М. Взаємозв"язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-3190
264191
  Захаренко Л.М. Взаємозв"язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 67-73. – ISSN 2411-3190
264192
  Риморенко Т.Ю. Взаємозв"язок нових тенденцій у мистецтві з філософією розвитку суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 147-154


  Мова йде про те, що зміни в мистецтві тісно пов"язані з філософією суспільства. Змінюються погляди людей і це змінює критерії оцінок в образотворчому мистецтві. З"являються нові напрямки та стилі, які відповідають запитам сучасного суспільства. Однак ...
264193
  Павличко О.О. Взаємозв"язок одиниць різних рівнів мовної структури // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 339-344. – ISBN 966-7890-03-1
264194
  Павличко О.О. Взаємозв"язок одиниць різних рівнів мовної структури // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : С. 344; 10 поз.
264195
  Клиша А.І. Взаємозв"язок ознак продуктивності у сочевиці / А.І. Клиша, О.О. Кулініч, З.В. Корж // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-6609
264196
  Трофімов А. Взаємозв"язок організаційної лояльності із задоволеністю працею та захопленістю роботою персоналу організацій / А. Трофімов, А. Стримецька // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 2/3 (20). – С. 101-110. – ISSN 2411-3190
264197
  Вітренко Ю. Взаємозв"язок освіти та зайнятості населення України в умовах ринкової економіки: пошук узгодженості // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366


  Розкривається роль Національної рамки кваліфікацій як дієвого інструменту подолання неузгодженості розвитку освіти та визначення потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах. Висловлюється переконання, що Національна рамка кваліфікацій повинна містити ...
264198
  Степанець І.О. Взаємозв"язок освітнього і наукового потенціалу у контексті науково-методичної роботи педагогічного ВНЗ // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 266-274. – ISSN 2074-8167


  У статті розкриваються теоретико-методологічні питання виховної роботи з розвитку соціальної компетентності студентів з особливими потребами. Аналізуються зміст такої роботи, визначаються їх особливості. В статті детально розкривається зміст форм та ...
264199
   Взаємозв"язок освітології з філософією, педпгогікою, психологією, історією, соціологією, економікою освіти, антропологією, культурологією та освітньою політикою / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 35-37. – ISBN 978-966-2748-97-0
264200
  Губерський Л.В. Взаємозв"язок основних компонентів змісту поняття "науковий світогляд" // Єдність світоглядної і методологічної функції марксисько-ленінської філософії. Респ. наук. конф.
264201
  Чорна М.В. Взаємозв"язок основних понять теорії куонкурентноспроможності // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 186-191. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
264202
  Філоненко Д.В. Взаємозв"язок особистісних детермінант стратегії досягнення успіху // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 354-358
264203
  Тітов Ю.О. Взаємозв"язок особливостей будови та меж існування п"ятишарових сполук і фаз типу А5В5О17 / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 6
264204
   Взаємозв"язок патологічного ожиріння і хронічної запальної реакції тонкої кишки / О. Плиска, О. Добростан, В. Лазоришинець, О. Тивончук, Л. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-41. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені біоптати тонкої кишки людини в контролі (отриманих в результаті травм тонкої кишки) та в умовах хірургічного лікування патологічного ожиріння. При патологічному ожирінні, у порівнянні з нормальною масою, спостерігалось зменшення висоти ...
264205
  Духовна-Кравченко Взаємозв"язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Духовна-Кравченко Олеся Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
264206
  Айвазян Л.Ю. Взаємозв"язок переживання самотності та психологічної беспеки особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 3-11. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
264207
  Коломієць Л.В. Взаємозв"язок перекладознавчих і культурологічних поглядів Езри Паунда в контексті його поетичного новаторства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 57-61. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Йдеться про перекладознавчі й культурологічні погляди Езри Паунда, висловлені ним у літературних есе та втілені в поемі "Кантос". Розуміння Паундом своєї власної поетичної місії було щільно пов"язано з його концепцією перекладу як культурного оновлення ...
264208
  Федоришин Д.Д. Взаємозв"язок петрофізичних параметрів із показаннями свердловинної апаратури / Д.Д. Федоришин, О.А. Гаранін, С.Д. Федоришин // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 135-138 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0203-3100
264209
  Новак Андрій Яремович Взаємозв"язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України : Дис. канд. економічних наук: 08.01.01 / Новак Андрій Яремович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 183 л. – Бібліогр.: л.164-176; Додат.: л. 176-183
264210
  Новак Андрій Яремович Взаємозв"язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Новак А.Я.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв.
264211
  Вітер В.І. Взаємозв"язок подолання бідності та соціально—економічного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 211-220
264212
  Блудова Т.В. Взаємозв"язок показників міграції та міжнародної інвестиційної позиції України / Т.В. Блудова, О.О. Корнієнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 130-137. – ISSN 2222-4459
264213
  Фігурний Ю.С. Взаємозв"язок поколінь. Володимир Баран - невтомний дослідник праісторії України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 13-37


  Володимир Данилович Баран брав активну участь у відродженні і розвитку етнології в Україні. В Інституті українознавства КНУ ім. Тараса Шевченка (ННДІУВІ) з 1992 р. розпочав діяльність відділ української етнології, який досліджував етнічну історію ...
264214
  Закіров М. Взаємозв"язок політичного міфу і суспільного наративу в контексті еволюції соціальних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 9-20. – ISSN 2224-9516
264215
  Яременко О.С. Взаємозв"язок політичного режиму та правової системи держави / О.С. Яременко, О.А. Лавринович // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ, 2016. – Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 18-21
264216
  Кондратюк А.О. Взаємозв"язок політичної відповідальності та легітимності влади: український вимір // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 57-60
264217
  Стукаленко Вікторія Віталіївна Взаємозв"язок поляризаційних та частотних флуктуацій квазіізотропного резонатора : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Стукаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
264218
  Стукаленко Вікторія Віталіївна Взаємозв"язок поляризаційних та частотних флуктуацій мод квазіізотропного резонатора : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Стукаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 155л. – Бібліогр.: л.144-155
264219
  Марченко Н. Взаємозв"язок понять "мова - культура - суспільство" у сучасній мовній картині світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто взаємозв"язок понять "мова - культура - суспільство" у сучасній мовній картині та в життєдайності індивідуума й суспільства в цілому. Особлива увага приділяється взаємодії цих понять у мультикультурному суспільстві, в якому ...
264220
  Капустинський В. Взаємозв"язок понять "судова влада", "правосуддя", і "судочинство" у контексті сучасного реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 363-368. – ISSN 1026-9932
264221
  Ладиченко В. Взаємозв"язок права і свободи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 4-9
264222
  Васечко И.О. Взаємозв"язок права та економіки в умовах глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 39-45. – ISSN 1563-3349
264223
  Львова О.Л. Взаємозв"язок права та релігії як чинник удосконалення механізму реалізації прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-21
264224
  Бражник І.І. Взаємозв"язок правового і атеїстичного виховання / І.І. Бражник; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1982. – 47с. – (Науково-атеїстична. Сер.5 ; №12)
264225
  Сербин Р.А. Взаємозв"язок правової культури і правомірної поведінки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 155-159. – ISBN 966-7196-06-2
264226
  Скуратівський А. Взаємозв"язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
264227
  Рубащенко М.А. Взаємозв"язок правової культури та правового менталітету // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 144-145. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
264228
  Калюжний Р. Взаємозв"язок приватного та публічного в цивільному та адміністративному праві України / Р. Калюжний, О. Крупчан // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 31-40.
264229
  Сипленко О.В. Взаємозв"язок приватноправної і публічно-правової складових у правовому регулюванні біржової діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 394-397. – ISSN 1563-3349
264230
  Ніколенко Л. Взаємозв"язок принципів змагальності, диспозитивності та процесуальної рівності учасників у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 51-54.
264231
  Пілецький Є.А. Взаємозв"язок принципу (архетипу) самості та релігійного ("нумінозного") досвіду в антропологічній моделі К.Г. Юнга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз взаємозв"язку релігійно-психологічних інтуїцій К.Г. Юнга (теорія архетипів та індивідуації) і особистого релігійного переживання. Ключові слова: Самість, архетип, Бог, нумінозне, індивідуація, Юнг. Предлагается анализ взаимосвязи ...
264232
  Мохонько О. Взаємозв"язок принципу публічності і змагальності у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 81-84.
264233
  Брінцов А.І. Взаємозв"язок природоресурсного права з кодифікацією аграрного законодавства України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 33-35
264234
   Взаємозв"язок проблем управління людськими ресурсами та кадровою політикою в умовах децентралізації України / О.Ю. Іванова, В.І. Лаптєв, А.В. Білокудря, О.В. Рудика // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 147-153. – ISSN 2222-4459
264235
  Полікарпов Г.О. Взаємозв"язок простору й часу як структурна проблема // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
264236
  Некислих К.М. Взаємозв"язок професійно-прикладної спрямованості навчання математики з компетентнісним підходом у формуванні професійної компетентності студентів аграрних університетів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 1. – С. 55-61. – ISSN 2413-1571
264237
  Слозанська Г.І. Взаємозв"язок професійної підготовки студентів спеціальності "соціальна робота" у ВНЗ з можливістю їхнього працевлаштування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 240-243. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
264238
  Унковська Т. Взаємозв"язок процентних ставок у контексті монетарної трансмісії та оптимізації політики рефінансування // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр.: на 7 пунктів
264239
  Панченко К.В. Взаємозв"язок процесів міжнародного бізнесу і структурних зрушень в економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 87-89
264240
  Бабіч І.Л. Взаємозв"язок процесів на поверхні електродів та в плазмі електричної дуги, що вільно горить у повітрі / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Проведено спектроскопічні дослідження просторової структури параметрів плазми електричної дуги, що вільно горить між плавкими мідними та мідно-залізними електродами. Розраховано радіальний розподіл температури на поверхні електродів. Показано вплив ...
264241
  Пістун М.Д. Взаємозв"язок процесів розселення та агропромислової інтеграції у Київському столичному регіоні / М.Д. Пістун, В.М. Пересекін, В.О. Гуцал // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 36-40
264242
  Домуз О.О. Взаємозв"язок процесів трансформації зайнятості і фінансових результатів діяльності банку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 90-94. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
264243
  Коловський А.С. Взаємозв"язок процесу прийняття рішень та аналітичних процедур у структурі стратегічного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 52-58. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
264244
  Войтко С.В. Взаємозв"язок прямих іноземних інвестицій та кризових явищ в економіках країн світу / С.В. Войтко, А.А. Кугій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 104-111. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
264245
  Дідик Н.М. Взаємозв"язок психічного здоров"я і професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 58-68. – ISSN 2227-1376
264246
  Думбрава О. Взаємозв"язок психічної ригідності та негативних психічних станів // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 1 (51). – С. 24-30. – ISSN 2617-6858
264247
  Гасюк Олена Миколаївна Взаємозв"язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гасюк О.М.; Херсон. держ. ун-тет. – Херсон, 2004. – 229 л. + Додатки: л. 173 - 229. – Бібліогр.: л. 153 - 173
264248
  Гасюк Олена Миколаївна Взаємозв"язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гасюк О.М.; КНУТШ. – Херсон, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв.
264249
  Гетьманцев Д. Взаємозв"язок публічних фінансів і демократичного устрою суспільства на прикладі права на інформацію та права на колективний позов // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 32-52. – ISSN 1026-9932
264250
  Данильчук О.М. Взаємозв"язок реальності і фантазії як основа художніх творів Стівена Кінга (за романами "Керрі" та "Мертва зона") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 72-78. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
264251
  Павлюк К.В. Взаємозв"язок результатів науково-дослідної праці та фінансування науки: зарубіжний досвід // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (280). – С. 73-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2305-7645
264252
  Дадівєріна Н.І. Взаємозв"язок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
264253
  Журавка О. Взаємозв"язок релігії та права та духовні засади викладання юридичних дисциплін // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.75-77
264254
  Вовк М В. Взаємозв"язок релігії, магії і права в римській культурі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-29.
264255
  Павленко В.М. Взаємозв"язок релігійних стереотипів, релігійної ідентичності та релігійної толерантності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 87-93. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
264256
  Заруцька О.А. Взаємозв"язок релігійних та економічних чинників в ісламському віровченні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається ряд важливих економічних чинників, через призму ісламського віровчення. This article evolves the row of important economic factors through the prism of Islamic religion.
264257
  Білецька Б.Г. Взаємозв"язок релігійної ідентифікації та символізація // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 58-64. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
264258
  Хомінський С.Й. Взаємозв"язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Хомінський С.Й ; КНУТШ.Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 315с. – Додатки л. 242 - 315. – Бібліогр.: л. 184 - 241
264259
  Хомінський С.Й. Взаємозв"язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Хомінський С.Й. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 9 назв
264260
  Майданевич Л.О. Взаємозв"язок релігійної та правової свідомості: релігієзнавчий аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 196-198
264261
  Зайцева І.П. Взаємозв"язок ризик-менеджменту та бюджетування у банківській діяльності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 69-73. – ISBN 966-614-021-7
264262
  Фадєєв В.І. Взаємозв"язок ринку освітніх послуг та освітніх ресурсів при управлінні вищою школою України // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 128-140. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
264263
  Назаренко О. Взаємозв"язок ринку праці та ринку освітніх послуг в умовах євроінтеграції // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції : [зб. матеріалів доп. та тез міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 листоп. 2019 р.] / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 95-96
264264
  Колотілова Н.А. Взаємозв"язок риторики та логіки в другій половині ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 91-98


  У статті розглянуто питання взаємозв"язку риторики та логіки в другій по- ловині ХХ ст. через семіотичні основи цих дисциплін та вчення про аргументацію. The article deals with the relationship of rhetoric and logic in the second half of ...
264265
  Юрченко О.В. Взаємозв"язок рівня довіри та локусу контролю студентів технічного ВНЗ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 204-208. – (Серія : Психологічні науки)
264266
  Буник Ю.О. Взаємозв"язок рівня доходів та рівня щастя місцевого населення та мігрантів // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 59-60
264267
  Іляш О.І. Взаємозв"язок рівня життя населення та оплати праці в умовах соціалізації економіки / О.І. Іляш, І.І. Радюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.13. – С. 392-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
264268
  Дяченко Т.О. Взаємозв"язок розвитку корпорацій із застосуванням корпоративної культури // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 7-10.
264269
  Коломієць Т.В. Взаємозв"язок розвитку матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 65-71. – ISSN 2306-6792
264270
  Новицька С.Р. Взаємозв"язок розвитку перспективних рекреаційних територій з формуванням регіональної екомережі (на матеріалах Тернопільської області) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 302-304. – ISBN 978-966-285-361-2
264271
  Яручик А.І. Взаємозв"язок розумового та емоційного начал у філософсько-антропологічній концепції М. Монтеня // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 32-37. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
264272
  Шевченко С.В. Взаємозв"язок самодовіри та життєстійкості в контексті професійної підготовки майбутніх психологів // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: О. Алейнікова, Г. Бевз, М. Бєлопольський [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 120-134. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
264273
  Федь В. Взаємозв"язок світоглядніх парадигм в історії української культури // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 137-141. – ISSN 1728-9343
264274
  Мирошниченко С.О. Взаємозв"язок світосприйняття практичних психологів зі складними життєвими ситуаціями // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 126-138 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2707-0409
264275
  Бандура О.О. Взаємозв"язок свободи і власності та перспективи їх розвитку // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 86-92
264276
  Вовк П.С. Взаємозв"язок систем морфем і фонем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 76-81. – ISBN 966-581-295-6
264277
  Луцан Л. Взаємозв"язок системно-структурного та функціонального підходів до вивчення граматичної семантики розширених дієслівних основ арабської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 112-115. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
264278
  Ковбень М.М. Взаємозв"язок складності структури та флуктуативності постбіполярних регіональних міжнародних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 56-65. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджуються основні причини урізноманітнення флуктуацій в регіональних системах. Визначено основні напрямки впливу складності систем на флуктуації, їх кількість та інтенсивність. Вивчено особливості стабільності та флуктуативності ...
264279
  Токарський Т.Б. Взаємозв"язок соціальних загроз й економічної та фінансової безпеки держави // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 272-281. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
264280
  Мельник І.А. Взаємозв"язок соціальних і національних завдань в історії українського народу: обгрунтування В. Старосольського і проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Постановку питання про взаємозв"язок соціальних і національних завдань В. Старосольський обґрунтовує на трагічному досвіді української історії. При аналізі цього питання він спирається на дослідження відомих українських учених. Ігнорування інтересів ...
264281
  Оржеховський С.П. Взаємозв"язок соціальних наук з іншими науками в соціальному дослідженні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 41-43
264282
  Березін О.В. Взаємозв"язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 104-109. – ISSN 2221-1055
264283
  Ласукова А. Взаємозв"язок соціально-етичного маркетингу та корпоративної соціальної відповідальності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 81-91. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240


  Запропоновано розглядати цей взаємозв"язок у двох випадках - коли соціально-етичний маркетинг є причиною, а корпоративна соціальна відповідальність - наслідком, та у зворотному напрямку.
264284
  Хвесюк В.І. Взаємозв"язок соціального забезпечення та правового статусу працівників органів прокуратури // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 111-115. – (Юридичні науки ; № 3)
264285
  Каплуненко Я.Ю. Взаємозв"язок соціального інтелекту та адаптації особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Т.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 61-69. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія ; т. 5, вип. 11). – ISSN 2072-4772
264286
  Гавкалова Н.Л. Взаємозв"язок соціального капіталу та трансакційних витрат / Н.Л. Гавкалова, В.В. Гришина // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 56-65. – ISSN 1683-1942
264287
  Ковальчук О.С. Взаємозв"язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді / О.С. Ковальчук, О.В. Канциренко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 37-44. – ISSN 2411-3190
264288
  Ковальчук О.С. Взаємозв"язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді / О.С. Ковальчук, О.В. Канциренко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 37-44 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-3190
264289
  Савчук М.Т. Взаємозв"язок соціальної політики і соціальної роботи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 183-183
264290
  Кузенко О.В. Взаємозв"язок соціокультурного та методологічного аспектів структуралізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
264291
  Кім М.М. Взаємозв"язок стадій економічного розвитку і станів людського життя, або якість життя як сучасний своєрідний результат історичної еволюції людства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 22-31. – (Серія "Економічна" ; вип. 92). – ISSN 2311-2379
264292
  Юрків Н.Я. Взаємозв"язок стану банківської системи і забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки / Н.Я. Юрків, О.В. Дубровін // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 56-61. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
264293
  Брюховецька О.В. Взаємозв"язок стилю управління і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3190
264294
  Ліпич Л.Г. Взаємозв"язок стратегії оплати праці та стратегії розвитку підприємства / Л.Г. Ліпич, М.А. Кушнір, О.А. Хілуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 61-67. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
264295
  Терлецька Л. Взаємозв"язок страхів, фобій, тривожності із самоставленням особистості / Л. Терлецька, І. Кухар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 57-63. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
264296
  Білокінь О.М. Взаємозв"язок структурного та історичного підходів у біологічному дослідженні / О.М. Білокінь, Т.Я. Старченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
264297
  Паньків В.І. Взаємозв"язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому / В.І. Паньків, Т.Ю. Юзвенко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 54-59. – ISSN 1818-1384
264298
  Вдовиченко Г.Г. Взаємозв"язок та взаємозалежність структури і відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
264299
  Клименко О.О. Взаємозв"язок та взаємозумовленість еміграційних процесів та економічного розвитку держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 44-46. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
264300
  Федчук С.І. Взаємозв"язок та взаємообумовленність політики та права // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 18-22.
264301
  Шевчук В. Взаємозв"язок тектонічного розвитку та проявів неогенового магматизму Закарпаття / В. Шевчук, А. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-20. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Інтенсивні тектонофізичні дослідження в Закарпатті почалися в другій половині ХХ століття і використовували кінематичний, а також структурно-парагенетичний аналіз. У ході дослідження Закарпатського прогину був зафіксований ряд субширотних та ...
264302
  Лубська М.В. Взаємозв"язок теології і права в ранньому ісламі // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 67-71. – (Філософія. Культурологія ; № 2)
264303
  Січевлюк В.А. Взаємозв"язок теоретичних концептів юриспруденції та юридичної практики (на прикладі категорії "правова суб"єктність") // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 94-99. – ISSN 2524-017X
264304
  Возняк Г.М. Взаємозв"язок теорії з практикою в процесі вивчення математики : Посібник для вчителів / Г.М. Возняк, М.П. Маланюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 128 с.
264305
  Гнєзділова О.М. Взаємозв"язок теорії та методології бухгалтерського обліку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 40-44. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
264306
  Барвіцька Г.К. Взаємозв"язок термінологічної та професійної лексики на позначення понять обліку й аудиту // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 62-67. – ISSN 2522-493Х
264307
  Терещенко К.В. Взаємозв"язок толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 70-77 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
264308
  Петрощук Є.В. Взаємозв"язок точності прогнозування електроспоживання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 533-535. – ISBN 978-966-188-219-4
264309
  Пультер С.О. Взаємозв"язок у викладанні української і російської літератур / С.О. Пультер. – К, 1982. – 89с.
264310
  Стеценко В. Взаємозв"язок українського персоналізму та феноменологічної філософії релігії О. Кульчицького / В. Стеценко, Р. Галуйко // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 90-101. – ISBN 978-966-7379-86-5
264311
   Взаємозв"язок фазового і конформаційного станів в бензофеноні / В. Погорелов, О. Лізенгевич, І. Дорошенко, О. Веретенніков, Л. Березовчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 538-542. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено спектри комбінаційного розсіяння бензофенону в різних агрегатних станах і виявлено, що деякі смуги змінюються при цьому радикально. Доведено, що зсув і зміна форми смуги коливання карбоксильної групи є індикатором зміни конформаційного стану ...
264312
  Конева Е.В. Взаємозв"язок феномену "нестатутніих взаємін" із суміжними психологічними феноменами. Засоби діагностики явища / Е.В. Конева, А.А. Пелевина // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (176). – С. 68-77
264313
  Попандопуло І.Л. Взаємозв"язок фізичних теорій як відображення єдності предметної галузі фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
264314
  Пастух М.С. Взаємозв"язок філософії і політики / М.С. Пастух. – Київ, 1971. – 47с.
264315
  Смольницька О.О. Взаємозв"язок філософії історії Й. Гейдера, теорії Г. Вьольфліна та дискурсу Д. Чижевського // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 426-428
264316
  Бабкін В.Д. Взаємозв"язок філософії права та загальної теорії держави та права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.56-61. – ISBN 966-568-656-9
264317
  Шкодіна Л.Г. Взаємозв"язок фінансових і логістичних фінансових потоків / Л.Г. Шкодіна, О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 20-27. – Бібліогр.: 17 назв
264318
  Наконечна Н.В. Взаємозв"язок фінансового контролінгу з економічною безпекою держави // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 262-267. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
264319
  Бричко М.М. Взаємозв"язок фінансового та реального сектору економіки під час відновлення суспільної довіри до фінансового сектору країни / М.М. Бричко, В.Є. Літовцева, К.В. Діденко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 70-76. – ISSN 2306-6806
264320
  Бублик Є.О. Взаємозв"язок фінансової відкритості та економічного зростання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень - березень. – С. 142-157. – ISSN 1605-7988


  Узагальнено сучасні підходи до теоретичного обґрунтування взаємозв"язку фінансової відкритості та економічного зростання економік, що розвиваються. Проаналізовано емпіричні дані щодо прояву ефектів фінансової відкритості, зокрема сприяння припливу в ...
264321
  Трофімова Л.В. Взаємозв"язок фінансової та економічної політики у розвитку суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 138-142
264322
  Коломицева М. Взаємозв"язок фольклору і літератури в наукових студіях Г. Нудьги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 41-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті осмислено теоретико-методологічний вимір праць Г. Нудьги "Пісні та романси українських поетів" і "Пісні та романси українських радянських поетів"; з"ясовано апробовані на сторінках його досліджень принципи збагачення культурно-історичного ...
264323
  Плахотнік О.В. Взаємозв"язок фундаменталізації та інтеграції вищої освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців / О.В. Плахотнік, А.Л. Кондратюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 222-230. – ISSN 2524-0056
264324
  Тищенко А.Ю. Взаємозв"язок хронічної втоми та сили волі особистості музиканта // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 351-352
264325
  Сімкова І.О. Взаємозв"язок цифрової педагогіки та інноваційних освітніх технологій у неперервній освіті // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 249-268. – ISBN 978-617-8219-05-5
264326
  Карпюк Ю. Взаємозв"язок ціннісно-орієнтаційної і мотиваційної сфер особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 2 (84). – С. 169-176 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-2131
264327
  Шавріна І.В. Взаємозв"язок цінностей і комунікативних дій в релігії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 27-33. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
264328
  Грішнова О.А. Взаємозв"язок цінностей людини й цінностей організації в системі соціальної відповідальності // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 109-116. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633


  Висвітлено роль та місце цінностей у сучасному бізнесі та визначено напрями взаємовпливу людини та організації в корпоративній системі.
264329
  Яремко І.В. Взаємозв"язок цінностей науки і цінностей культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 196-197
264330
  Салига С.Я. Взаємозв"язок часткових показників економічної ефективності функціонування регіональної економіки / С.Я. Салига, Я.В. Книш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-34. – Бібліогр.: 3 назв.
264331
  Кравченко Оксана Взаємозв"язок Шкільної Ради США з освітніми та науковими центрами України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 282-286. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано основні напрямні освітньої діяльності Шкільної Ради при Українському конгресовому комітеті Америки на сучасному етапі розвитку українського шкільництва США та взаємозв"язок цієї діаспорної громадської організації з освітніми ...
264332
  Дмитренко Е. Взаємозв"язок юридичної відповідальності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 103-109
264333
  Шульгін С. Взаємозв"язок як самостійна властивість доказів за КПК України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 288-289
264334
  Кондратюк Взаємозв"язок якості сну у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються гемодіалізом, з мелатонінтворною функцією епіфіза / Кондратюк, А.С. Петрова // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (75). – С. 23-30. – ISSN 1818-1384
264335
  Буян І. Взаємозв"язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 84-101. – ISSN 1810-2131


  Повне задоволення біологічних форм нужденності людини в їстівних речовинах, одязі, взутті та житлових умовах, а також широкого спектру її духовних і соціальних нужд є позаісторичною, вічною проблемою. У статті різнобічно доводиться, що ця проблемність ...
264336
  Васильєв О.А. Взаємозв"яок процесів модернізації у геополітичному трикутнику: Казахстан, Росія, Китай // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 217-222. – ISBN 978-966-02-7653-6
264337
  Сокирянська Р.М. Взаємозв`язок атеїстичного і морального виховання / Р.М. Сокирянська. – К, 1973. – 48с.
264338
  Мерза Н.З. Взаємозв’язок екології та торгівлі в умовах лібералізації відносин між Україною і ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 277-283. – ISSN 1729-360Х
264339
  Комаха Л.Г. Взаємозв’язок епістемологічного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 157-160. – ISSN 2076-1554
264340
  Гурик М.І. Взаємозв’язок етики і політики в інтенціях Ярослава Стецька / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 48-50. – ISSN 2077-1800
264341
  Відьма Б.О. Взаємозв’язок змісту і форми у скіфському анімалістичному мистецтві // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 155-159. – ISSN 2226-0285


  Стаття присвячена дослідженню залежності художньо-стилістичних особливостей скіфського анімалістичного мистецтва від його семантичного наповнення та функцій, які воно виконувало в громаді степових кочівників.
264342
  Самборська Н.М. Взаємозв’язок і зміст структурних елементів експеременталього дослідження педагогічних умов формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності медсестринство // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 221-224. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
264343
  Карцев О.О. Взаємозв’язок інноваційного управління та постсучасних соціокультурно-освітніх практик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 252-255. – ISSN 2076-1554
264344
  Пузирна Н.С. Взаємозв’язок когнітивних якостей і інтелекту у студентів-юристів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 9 (162). – P. 68-74. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
264345
  Сербін С.М. Взаємозв’язок між радіожурналістикою і національними цінностями // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано взаємозв"язок між фактами, які журналіст висвітлює в радіопрограмах, інаціональними цінностями, визначено профіль ідентифікаційної матриці за опублікованими в радіопрограмі фактами і відгуками на них. This paper examines the ...
264346
  Кагановська Т.Є. Взаємозв’язок між юридичною освітою і юридичною професією: українсько-європейський контекст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 7-12. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті наголошено на вагомості та значимості ролі юриста в сучасному суспільстві; визначено існуючі проблеми юридичної освіти і професії; встановлено принципи універсальності вищої юридичної освіти; сформульовано вимоги до фаху правника; наведено ...
264347
  Чжань Сінь Взаємозв’язок педагогічних та суспільних завдань сучасної системи освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 198-211. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
264348
  Демченко І.В. Взаємозв’язок професійної та міжкультурної комунікації у фаховій підготовці студентів-іноземців // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 202-206. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
264349
  Михайліченко М.В. Взаємозв’язок трансформаційних процесів держави й університету: роздержавлення і відмова від патерналізму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 315-320. – ISSN 2076-1554
264350
  Новіков Д.О. Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 43-51. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
264351
  Акуленко Д.Ю. Взаємозвязок громадянського суспільсвта і анархічного правового режиму // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 79-83. – ISSN 2524-017X
264352
  Семенченко Ф. Взаємозвязок політичних та соціально-економічних цінностей як фактор консолідації українського суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-38
264353
  Дадівєріна Н.І. Взаємозвязок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
264354
  Ковбень М. Взаємозвязок складності структури та флуктуативності регіона міжнародних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 30-33
264355
  Лакіза-Сачук Взаємозумовленість демографічної та економічної безпеки України у контексті підтримання сталого розвитку держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 216-220
264356
  Кукуруз О.В. Взаємозумовленість політичної і правової систем: теоретико-методологічна основа // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14-24. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
264357
  Максимюк О.Д. Взаємозумовленість принципу невідворотності та інших принципів юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 5-10. – (Правознавство ; Вип. 461)
264358
  Поліщук Н.В. Взаємозумовленість революційного й духовного зростання суспільства в епоху інформаційно–високотехнологічного прогресу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 290-295. – ISSN 2076-1554
264359
  Ситник Г.П. Взаємозумовленість соціальних явищ, які визначають концептами "небезпека" і "безпека", та її врахування в теорії публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 61-67. – ISSN 2306-6814
264360
  Мазур Т.В. Взаємозумовленість феноменів его-ідентичності та особистісної зрілості // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 41-48
264361
  Стельмах Д.О. Взаємоконтроль сформованості компетентності в монологічному мовленні майбутніх учителів англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 32-35. – ISSN 1817-8510
264362
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів : новітні тенденції розвитку журналістської творчості : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04. / Голік О.В. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 22 назви
264363
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Голік О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 283л. + Додатки : л.200-283. – Бібліогр. : л.170-199
264364
  Євтух О.Т. Взаємокредитне суспільство як умова багатства людини і нації : макроекономіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр.: 22 назви
264365
   Взаємонавчання учнів. Метод Рівіна. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-80-1; 966-356-018-5
264366
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 207л. – Бібліогр.: л. 190 - 207
264367
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
264368
  Гетьман Д. Взаємообмін музейними цінностями між РСФРР та УСРР в 1931-1936 р.р. // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 211-229. – ISSN 0869-3595
264369
  Дрозд А.О. Взаємообумовленість моралі та права у творчих пошуках Євгена Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 185-187. – ISBN 978-617-7133-95-6
264370
  Ситник С.В. Взаємообумовленість політико-соціальних процесів та етнічної самосвідомості українців кінця 70-х - 80-х років XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-82. – (Історія ; вип. 45)


  Присвячено аналізу трансформації етнічної самосвідомості українців 70-х - 80-х років XX століття
264371
  Николасва В. l . Взаємообумовленість та взаємозв"язок державної соціальної політики і соціальної роботи // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 305 : Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – С.17-26. – (Серія "Державне управління")
264372
  Журба Я.М. Взаємообумовленість форми правління держави та способу формування і відповідальності уряду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 196-202. – ISSN 1563-3349
264373
  Берегова Г.Д. Взаємоперетин філософії освіти й виховання у теоретичній реконструкції форм і способів спілкування поколінь // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 3-9. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
264374
  Гапонова С.В. Взаємопов"язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1817-8510
264375
  Бурак М.І. Взаємопов"язане формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бурак Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
264376
  Калюжняк О. Взаємопов"язані правочини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 386-387
264377
  Ковпік С.І. Взаємопов"язаність літературного та кулінарного дискурсів // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 121-132


  У статті мова йде про те, що смакові відчуття та відтінки присмаків виникають при читанні творів літератури тоді, коли митці не "механічно" описують страви, а знайомлять читачів із рецептами страв й процесами їх приготування та зі способами ...
264378
  Зубко Д.В. Взаємопов"язанність інтересів Європейського Союзу та України як основний чинник поглиблення двосторонньої співпраці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 82 : Політичні науки
264379
  Устенко О. Взаємопосилення інфляційних та девальваційних процесів в Україні: визначення причин та шляхи їх усунення / О. Устенко, М. Зименко // Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні / Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2016. – С. 95-100. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-80-7
264380
  Budniak D. Взаємопроникання структурних елементів у слов"янських мовах на різних рівнях // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 137-143. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
264381
  Даник К. Взаємопроникнення вірменської та української культур: сучасний етап // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 180-184. – ISBN 978-966-2696-51-6
264382
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод - як ландшафтноутворюючий фактор / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-12 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  В ландшафтах, які характеризуються незначною швидкістю руху підземних та поверхневих вод, переміщення гірських порід може відбуватися за рахунок руху іонів та катіонів. Під час сезонних змін температур розчинені речовини з закономірною циклічністю ...
264383
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод на ландшафтоутворюючий фактор : додаток 2 / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 138-142 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 966-340-047-1
264384
  Хоцяновська Л.Ф. Взаємопроникнення українського та європейського хореографічного мистецтва у період незалежності України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 368-374. – ISSN 2226-2180
264385
  Павко А. Взаємопроникнення художнього мистецтва і музики у творчості М. Чюрленіса / А. Павко, Л. Курило // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 52-53. – ISSN 2520-6419
264386
  Янкович О. Взаєморозвиток та взаємовплив польськогшо, російського та українського романтизму : Матеріал и до проведення факультативу "РОмантизм у контексті світового літературного процесу" / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 222


  А. Міцкевич і Т. Шевченко. Генетичні зв"язки й топологічні відповідності. Постать А. Міцкевича у контексті української літератури. Романтичні насрої О. Пушкіна. Вплив творчості О. Пушкіна на поезію М. Рильського. Місце творчості М. Лермонтова у ...
264387
  Фурман О. Взаємоспричинення парадигм, стратегій, класів і методів соціально-психологічного впливу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 44-65 : табл. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 1810-2131
264388
  Авер"янов В. Взаємостосунки Президента і Уряду у змішаній формі державного управління в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
264389
  Наконечний В. Взаємоузгодження національного та міжнародного права: сучасні реінтерпретації проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7069-14-9
264390
  Шеломенцева З.С. Взаимаодействие русского и тюркских языкво / З.С. Шеломенцева. – Краснодар, 1980. – 87с.
264391
   Взаимная безопасность : новый подход к советско американским отношениям. – Москва : Международные отношения, 1991. – 422с.
264392
  Гуров К.П. Взаимная диффузия в многофазных металлических системах / К.П. Гуров. – Москва : Наука, 1981. – 350 с.
264393
  Сиденко В.Р. Взаимная дополняемость экономик стран-членов СЭВ в условиях социалистической интеграции (полит.-экон. аспект). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сиденко В.Р.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1981. – 22л.
264394
  Вдовин С.С. Взаимная индуктивность в электрических цепях / С.С. Вдовин. – Днепропетровск, 1981. – 76 с.
264395
  Фазылова М.Ф. Взаимная коагуляция золей Fe(OH)3, V2O5, SiO2, As2S2, суспензий лесса и глины и структурно-механические свойства их коагулянтов : Автореф... канд. хим.наук: / Фазылова М.Ф.; МВО СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1957. – 14л.
264396
  Ливен А. Взаимная ответственность и безответственность Запада и России // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 43-59. – ISSN 0130-9625
264397
  Филатов В.П. Взаимная поддержка КПСС и коммунистических партий стран капиталистического лагеря в послевоенный период (1946-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Филатов В.П.; Моск. ин-т нар. хозва им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1955. – 16л.
264398
  Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции / П. Кропоткин. – Москва, 1918. – 214, II с. – (Научно-анархисткая библиотека)
264399
  Наймушина Р.Ф. Взаимная растворимость в системе Н3BO3--MgSO4--H2SO4--H2O при различных температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наймушина Р.Ф.; Каз.гос.ун-ит. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
264400
  Бланк М.Г. Взаимная растворимость в тройных жидких системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бланк М.Г.; АН УССР. – Львов, 1964. – 30л.
264401
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1989. – 192 л. + Приложение: л. 164-192. – Библиогр.: л. 141-163
264402
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высшего и среднего спец. образ. УССР ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 22 с. – Библиогр.: 21 назв.
264403
  Степуро И.М. Взаимная связь в процессе изучения понятий алгебраической функции, алгебраического уравнения и алгебраического функционального неравенства действительного переменного : Автореф... канд. пед. наук: 13.731 / Степуро И.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
264404
  Геюшов В.М. Взаимная связь изучения физики и производсвтенного обучения в области животноводства. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Геюшов В.М.; НИИ педагогики УССР. – К, 1986. – 16л.
264405
  Бугаев А.И. Взаимная связь изучения физики и производственного обучения в средней школе (На материале подготовки механиз. с.х.) : Автореф... канд. пед.наук: / Бугаев А. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1963. – 21л.
264406
  Жук Я.Н. Взаимная связь между организмами / Я.Н. Жук. – С. 245-260
264407
  Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов / И.Д. Зверев. – Москва, 1977. – 64с.
264408
  Марченко Ю.И. Взаимная синхронизация автоколебательных систем при наличии волновых и запаздывающих связей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марченко Ю.И.; АН СССР. Ин-т механики. – К., 1967. – 9л.
264409
  Чумаков В.А. Взаимная торговля и инвестиции в контексте антикризичных экономических мер в России, Европейском Союзе и СНГ / В.А. Чумаков, А.Г. Чумаков // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 181-196. – ISSN 0235-5620
264410
  Кравченко Э.А. Взаимно-эквивалентные имена-образы в трагедии В. Шекспира "Hamlet, Prince of Denmark" // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 71-74


  В трагедии В. Шекспира «Hamlet, Prince of Denmark» использована система попарно эквивалентных имен, обозначающих диахронных, типа «отец – сын», персонажей-двойников. В шекспироведении стало общим местом утверждение о том, что достоинством композиции ...
264411
  Грюммер Г. Взаимное влияние высших растений - аллелопатия / Г. Грюммер. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 262с.
264412
  Овчаров Ю.В. Взаимное влияние отражённых сигналов в многочастотных фазовых методах локационного распознавания / Ю.В. Овчаров, Р.О. Задорожий, Р.Ю. Кольцов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 85
264413
  Серопегин И.М. Взаимное влияние рабочих и дыхательных движений при циклической и ациклической мышечной деятельности. : Автореф... доктор биол.наук: 102 / Серопегин И.М.; Казан. гос. ун-т. – М., 1968. – 40л.
264414
  Прокошев А.А. Взаимное влияние элементов при их экстракции из иодидных растворов кислородсодержащими растворителями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Прокошев А.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1973. – 20л.
264415
  Султанова З.Х. Взаимное влияние элементов при их экстракции из роданидных растворов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Султанова З.Х.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1973. – 19л.
264416
  Голованов В.И. Взаимное влияние элементов при их экстракции из хлоридных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Голованов В.И.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналитической химии. – М., 1971. – 22л.
264417
  Ремизов А.Л. Взаимное вытеснение ароматических аминов из азометинов и влияние основности аминов на эту реакцию : Автореф... кандид. химич.наук: / Ремизов А.Л.; Ленингр. ордена Трудового Красного Знамени технологический ин-т им. Ленсовета. Кафедра технологии органиче. – Ленинград, 1952. – 14 с.
264418
  Скороход О.Р. Взаимное вытеснение кислот и избирательная адсорбция. : Автореф... Канд.хим.наук: / Скороход О.Р.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 9л.
264419
  Колычев А.А. Взаимное земское страхование : Сборник узаконений, судебных и административных распоряжений : Законы о страховании от огня, филоксеры, градобития; пошлины с застрахований гербовый сбор с страховых документов и проч. / Сост. А.А. Колычев. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд-е юрид. кн. маг-а В. П. Анисимова ; [Тип. В. Безобразов и К*], 1911. – 72, VIII с.
264420
  Зайцев Л.М. Взаимное исполнение иностранных судебных решений и русско-германский торговый договор : [Доклад, сдел. на Экспорт. съезде в Киеве 21 февр. 1914 г.] / Л.М. Зайцев. – Киев : Тип. А.И. Гроссмана, 1914. – 16 с. – Библиогр. в примеч. – (Труды Юго-западного отдела Российской экспортной палаты ; Вып. 18)


  На экз. № 118213 дарственная надпись от автора
264421
   Взаимное использование единого библиотечного фонда Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1987. – 142с.
264422
  Панюшкина О.В. Взаимное признание и исполнение приговоров государствами Евросоюза в европейском и национальном праве = Mutual recognition and enforcement of final decisions in criminal matters by European Union member states in European and national law : монография / О.В. Панюшкина. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2011. – 249, [2] с. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 215-249 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9273-1856-8
264423
  Ивановский И.А. Взаимное содействие государств в производстве сведений по делам уголовным / иссл. И. Ивановского, приват-доц. Новороссийского ун-та. – Одесса : Тип. "Одесский вестник", 1889. – VIII, 150, II с. – Напеч. также в: Записки Новорос. ун-та, 1898, Т. 49, с. 491-639. – Библиогр.: "Список источников и пособий, на которые в тексте сделаны сокращенные ссылки" (с. III-VIII)


  Магистерская диссертация по международному праву «Взаимное содействие государств в производстве следствий по делам уголовным» защищена в Киевском университете им. Св. Владимира 27 мая 1889 года.
264424
  Логвинова И.Л. Взаимное страхование ответственности российских вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 0869-3617


  Одним из стандартных условий функционирования рынка образовательных услуг может стать страхование ответственности учебного заведения за невыполнение обязательств по договору об оказании услуг. В качестве оптимального решения возникающих при этом ...
264425
  Ибадова Л.Т. Взаимное страхование: история и современность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 85-91. – ISSN 0132-0769
264426
   Взаимность. – Тула, 1970. – 278с.
264427
  Кривощеков Л.Д. Взаимность / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1973. – 159с.
264428
  Линник Ю.В. Взаимность / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1976. – 127с.
264429
  Гоппе Г.Б. Взаимность / Г.Б. Гоппе. – Л., 1983. – 88с.
264430
  Дьяченко Р.А. Взаимность микроэлементов меди, марганца и цинка с витамином С и организме животных : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяченко Р.А.; АН УССР. – Киев, 1964. – 19л.
264431
  Лазоренко М.В. Взаимность процессов структурной и механической релаксации и молекулярная подвижность в эластомерах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Лазоренко М. В.; КГПИ им. А. Горького. – К., 1986. – 206л. – Бібліогр.:л.194-206
264432
  Храброва Н.С. Взаимность. / Н.С. Храброва. – М., 1970. – 48с.
264433
  Рывлин А.И. Взаимность. / А.И. Рывлин. – Київ, 1971. – 159с.
264434
  Мамедова Н.М. Взаимные интересы России и Ирана и их эволюция // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 129-135. – ISSN 0869-1908
264435
  Щербинин В.В. Взаимные превращения циклопропил-, аллил- и винилсиланов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Щербинин В.В.; М-во хим.пром-сти.24-25. – Москва, 1975. – 25л.
264436
  Кремон Л. Взаимные фигуры в графической статике. / Л. Кремон. – Л.-М., 1936. – 135с.
264437
  Бардина С.М. Взаимовлияние болезни и творчества: случай Ницше // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 63-64
264438
  Василенко С.Л. Взаимовлияние водонесущих коммуникаций и подтопления урбанизированных территорий как проблема экологической безопасности водоснабжения городских агломераций / С.Л. Василенко, В.Д. Колотило // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
264439
   Взаимовлияние и взаимообогащение литератур народов СССР. – Фрунзе, 1978. – 176с.
264440
  Кутушев Р.Н. Взаимовлияние и взаимообогащение национальных культур в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кутушев Р.Н.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор филос. проблем пролетарского интернационализма и нац. отношений. – М., 1971. – 16л.
264441
   Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР. – М, 1987. – 318с.
264442
  Лось А.В. Взаимовлияние изменений в силовой установке и в геометрии крыла у легких военно-транспортных самолетов // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 3 (163), травень - червень. – С. 15-20. – ISSN 1727-7337


  Проектування військових літальних апаратів. Взаємовплив змін в силовій установці і геометрії крила у легких військово-транспортних літаків.
264443
  Василенко Г.Л. Взаимовлияние контактирующих говоров двух близкородственных языков : Автореф... канд. филол.наук: / Василенко Г.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1978. – л.
264444
  Губарева В.А. Взаимовлияние некоторых древесных растений в широколиственных лесах лесостепи и роль атмосферных осадков в этом процессе : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Губарева В.А.; АН БССР. Ин-т экспериментальной ботаники. – Минск, 1970. – 31л.
264445
  Кружилин А.С. Взаимовлияние привоя и подвоя растений / А.С. Кружилин. – М, 1960. – 272с.
264446
   Взаимовлияние форм культуры в духовной жизни общества. – Л, 1986. – 174с.
264447
  Романова А.В. Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков / А.В. Романова. – Л., 1975. – 211с.
264448
  Юрченко Е.Н. Взаимовлияние языка священного писания и культуры народа (на материале библейской фразеологии) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.111-120. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
264449
  Булаховский Л.А. Взаимовлияния славянских литературных языков // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 3-4
264450
  Шпотов Б.М. Взаимовосприятие американцев и русских в годы первой пятилетки (по материалам прессы и деловой переписки) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 135-140. – ISSN 0869-5687
264451
  Кротов М. Взаимовыгодная интеграция - условие модернизации в Содружестве // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 39-52. – ISSN 0869-44435
264452
  Герус С.В. Взаимодейсвие магнитоупругих волн с носителями заряда в магнитных пьезополупроводниках и слоистых структурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Герус С.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1974. – 20л.
264453
  Романцевич М.К. Взаимодействие -- окисленных соединений с органохлорсиланами : Автореф... канд. хим.наук: / Романцевич М. К.; МВО СССР, ЛьвГУ, Каф. орган. хим. – Львов, 1956. – 12л.
264454
  Чидашвили Г.А. Взаимодействие -квантов с легкими ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чидашвили Г.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 8л.
264455
  Андреев Е.А. Взаимодействие -нейтронов с ядрами 144 и 152. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Андреев Е.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 146л. – Бібліогр.:л.139-146
264456
   Взаимодействие -окисей ацетиленового ряда с вторичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: / Демидова В. М,; Демидова В. М,; ЛГУ. – Л., 1965. – 15л.
264457
  Бубель О.Н. Взаимодействие -эпоксикетовнов со спитрами и фенолами : Автореф... канд. хим.наук: / Бубель О. Н.; БГУ. – Минск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21
264458
  Бачинский Т.П. Взаимодействие 0,0-диалкилдитифосфорных кислот с альдегидами и кетонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Бачинский Т.П. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 16 с.
264459
  Горбан И.Я. Взаимодействие 2-ариломидо-4,5-бензо-1, 3, 2-диофасксафосфанов с альдегидами и кетонами поиск новых пестицидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Горбан И. Я.; АН УзССР, Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1980. – 18л.
264460
   Взаимодействие 3-аминоиминофосфинов с бис /триметилсилил/ ртутью / В.В. Скопенко, В.Д. Романенеко, В.Ф. Шульгин, Л.Н. Марковский // Журн. общ. химии, 1985. – №1
264461
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие 3-метил-2-этилиденбензтиазолина с галоидопpоизводными / Ф.С. Бабичев, Н.А. Волохина. – Киев : АH УССР-Киевский унивеpситет им. Т.Шевченко, 1951. – 761-765c. – Отд. оттиск:Украинский химический журнал т.17, №5
264462
  Андреев Евгений Александрович Взаимодействие DD-нейтронов с ядрами 144Nd и 152Sm : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Андреев Евгений Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
264463
  Игнатюк А.Н. Взаимодействие L-ацилбутиролактонов с азотсодержащими нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Игнатюк А.Н.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
264464
  Скопенко В.В. Взаимодействие PdCl2 и Na2PdC4 c гамма -/8-метилхинолин/ гамма - аминопропилаэросилом / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Теорет. и эксперим. химия, 1983. – № 5
264465
   Взаимодействие PdCl2 с закрепленным на поверхности аэросила диэтилентриамином / В.В. Скопенко, Т.П. Лишко, А.К. Трофимчук, Т.А. Сухан // Укр.хим.журн., 1984. – №5
264466
  Шаранин Ю.А. Взаимодействие а-галоген- и а-оксикарбонильных соединений с малононитрилом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаранин Ю.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 14л.
264467
  Войтов А.П. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с азотистоводородной кислотой и азидом натрия : Автореф... кандидата хим.наук: / Войтов А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1965. – 30л.
264468
  Голодова К.Г. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с цианистым калием. Хим. свойства ацетиленовых оксинитрилов и нитрилов сопряж. ениновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Голодова К.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
264469
   Взаимодействие автоматизированных систем управления. – Рига, 1989. – 70с.
264470
  Стриженко А.А. Взаимодействие авторской речи и речи персонажей в современной драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.663 / Стриженко А.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1972. – 32л.
264471
  Северина И.И. Взаимодействие аденина и его производных с простетическими группами ферментов-переносчиков электронов : Автореф. дис. ... канд. биол.наук : 093 / Северина И.И. ; МГУ. – Москва, 1969. – 16 с.
264472
  Григорян Левон Аршалуйсович Взаимодействие адронов и фотонов высоких энергий с легкими ядрами в теории комплексных моментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Григорян Левон Аршалуйсович ; Ереванский физ. ин-т. – Ереван, 1979. – 12 с.
264473
  Рыскин М.Г. Взаимодействие адронов при высоких энергиях в мультипериферических моделях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Рыскин М. Г.; АН СССР, Лен. Ин-т яд. физ. – Л., 1973. – 20л.
264474
  Алакоз Анатолий Владимирович Взаимодействие адронов с ядрами в области энергий 30+300 Гэв : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Алакоз Анатолий Владимирович ; АН СССР, Физический ин-т. – Москва, 1972. – 22 с.
264475
   Взаимодействие академической, отраслевой и вузовской науки. – М, 1991. – 45с.
264476
   Взаимодействие акустических волн с упругими телами. – Таллин, 1989. – 178с.
264477
  Барабаш Т.И. Взаимодействие алкалоидов с красителями эозиаты и эритрозиаты алколоидов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Барабаш Т.И. ; КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
264478
  Барабаш Т.И. Взаимодействие алкалоидов с красителями. Зозинаты и эритрозинаты алкалоидов : Дис... канд. хим.наук: / Барабаш Т.И.; Киевск. научн.-исллед. инст. судебн. экспертизы МЮ УССР. (КНИИСЭ). – Киев, 1954. – 229л. – Бібліогр.:л.218-227
264479
  Пацевич И.В. Взаимодействие алкильных радикалов с двуокисью азота. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пацевич И.В.; Акад.наук СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1959. – 13л.
264480
  Мамеев Виктор Васильевич Взаимодействие альфа-квантов с энергией до 4,6 Гэв с ядрами фотоэмульсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мамеев Виктор Васильевич; Томск. политехнич. ин-т. – Томск, 1972. – 22л.
264481
   Взаимодействие амидов диимидофосфеновой кислоты с триметилалюминием / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, А.И. Брусиловец // Журн. общ. химии, 1982. – №11
264482
   Взаимодействие амидов диимидофосфеновых и имидотиофосфеновых кислот /сигма-3 лямбда-5-фосфоразаилидов/ с литийорганическими соединениями / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, Л.Н. Марковский // Журн. общ. химии, 1985. – №3
264483
  Колодяжный О.И. Взаимодействие амидов кислот фосфора с фосгеном и хлористым оксалилом : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Колодяжный О.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 15л.
264484
  Скопенко В.В. Взаимодействие амидов тио-и селеноимидофосфеновых кислот с триметилалюминием / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. и др. Шульгин // Журн. общ. химии, 1983. – № 1
264485
  Зеленин А.В. Взаимодействие аминопроизводных акридина с клеткой / А.В. Зеленин. – Москва : Наука, 1971. – 232 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 193-228
264486
  Введенская Л.А. Взаимодействие анабазина с кислотами : Автореф... канд. хим.наук: / Введенская Л.А.;. – Ташкент, 1952. – 8 с.
264487
  Гранитова О.И. Взаимодействие анабазина с некоторыми солями двухвалентной меди : Автореф... канд. хим.наук: / Гранитова О. И.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1967. – 27л.
264488
  Панченко П.Н. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска, иных провоохранительных органов и общественности в борьбе с преступностью: Учеб. пособие. / П.Н. Панченко. – Омск, 1983. – 81с.
264489
  Алексеенко Б.А. Взаимодействие арилпаровиноградных кислот с некоторыми тиазолидонами и превращение полученных продуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алексеенко Б. А.; ДГУ. – Донецк, 1973. – 22л.
264490
   Взаимодействие атомных частиц в веществе и на поверхрности твердого тела. – Ташкент, 1972. – 122 с.
264491
  Думан Е.Л. Взаимодействие атомных частиц на далеких расстояниях и переходы при столкновениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Думан Е.Л. ; МГУ. – Москва, 1972. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
264492
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1976. – 180 с.
264493
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом : материалы 5 Всесоюз. конференции. – Минск : МРИ
Ч. 3. – 1979. – 204 с.
264494
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом : материалы 6 Всесоюзн. конференции. – Минск : МРИ
Ч. 1. – 1981. – 270с.
264495
  Эльтеков В.А. Взаимодействие атомных частиц с твердым телом. Компьютерное моделирование / В.А. Эльтеков. – Москва : Изд-во МГУ, 1993. – 152 с. – ISBN 5-211-01596-7
264496
  Чеховский А.А. Взаимодействие атомов водорода, кислорода и азота на поверхностях монокристаллов окислов магния, кремния, алюминия и поликристаллических нитридов переходных металлов IV-VI групп. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Чеховский А.А.; АН Укр. ССР. Ин-т проблем материаловедения. – К., 1973. – 21л.
264497
  Смерека Т.П. Взаимодействие атомов лития, натрия и бария на поверхности кристалла вольфрама. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Смерека Т.П.; АН УССР.Ин-т физики. – К, 1974. – 24л.
264498
  Дузь В.А. Взаимодействие атомов углерода и азота с дефектами кристаллического строения вd- и h- железе. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 0.04.07 / Дузь В.А.; Ан УССР. – К, 1990. – 15л.
264499
   Взаимодействие базисных и надстроечных явлений развитого социализма. – Свердловск, 1998. – 221с.
264500
  Найденова Н.М. Взаимодействие белка -- продукта гена 5 бактериофага 1 с полинуклеотидами и ДНК. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Найденова Н.М.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
264501
  Балабанова Ф.Б. Взаимодействие бензоил- и трихлорацетилизоцианатов с ненасыщенными соединениями и трехчленными гетероциклами. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Балабанова Ф.Б.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 18л.
264502
  Веселовская И.К. Взаимодействие бефенила с хлористым метилом на окиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Веселовская И.К.; Моск. хим.-техн. ин-т. – Москва, 1955. – 8л.
264503
  Кудряшова Г.Ю. Взаимодействие библиотеки вуза и книготорговых организаций: общие цели и равные возможности : [из опыта работы Зональной научной библиотеки Уральского государственного технического университета] // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 1726-6726
264504
  Газизова А.И. Взаимодействие бизнес-сообщества и вузов как фактор конкурентоспособности // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 25-29. – ISSN 2073-8536
264505
  Фоменко Л.К. Взаимодействие биологии и медицины в условиях научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
264506
   Взаимодействие биотических компонентов и среды в некоторых экосистемах Тянь-Шаня. – Фрунзе : Илим, 1983. – 153 с.
264507
  Бравичева Энергина Максимовна Взаимодействие близкородственных фонетических систем. (На материале двух говоров села Канаевки Пензенской обл.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Бравичева Энергина Максимовна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 27л.
264508
  Касторский Л.П. Взаимодействие бутадиен-нитрильных сополимеров с галоид-органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.12 / Касторский Л.П.; Яросл. политех. ин-т. – Ярославль, 1974. – 23л.
264509
  Кушков В.Д. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе диоксида циркония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кушков В.Д.; Ин-т проблем материаловедения АН УССР. – Киев, 1984. – 17л.
264510
  Качур А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида гафния : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Качур А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 286 л. + Приложение: л. 1-119. – Библиогр.: л. 155-167
264511
  Качур А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида гафния : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Качур А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с. – Библиогр.: 7 назв.
264512
  Заславский А.М. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида циркония, полученных излучением ОКГ : Дисс. ... канд. хим. наук : спец.: 02.00.04 - физ. химия / Заславский А.М. : КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – 250с. – Бббиблиогр.: л. 216-250
264513
  Капитан А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах системы никель-хром-алюминий : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Капитан А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с. – Библиогр.: 3 назв.
264514
  Капитан А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах системы никель-хром-алюминий : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Капитан А.В. ; М-во высш. и сред. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 185 л. – Библиогр.: л. 171-185
264515
  Орлов Ю.В. Взаимодействие в конечном состоянии в прямых ядерных реакциях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Орлов Ю.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 11л.
264516
   Взаимодействие в растворах-расплавах систем M1/2-P2O5-Fe2O3-CaO(CaF2) (M1 - Na, K) и структура Na2.5CaFe1/5(PO4)3 / Н.Ю. Струтинская, Я.Ю. Ковба, И.В. Затовский, В.Н. Баумер, И.В. Огородник, Н.С. Слободяник // Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва, 2013. – Т. 49, № 7, июль. – С. 759-764. – ISSN 0002-337Х
264517
   Взаимодействие в системах M2O-P2O5-SnO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный, Е.С. Луговская // Журн. нерган. химии, 1987. – № 7
264518
  Скопенко В.В. Взаимодействие в системе K2O-P2O5-TiO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, Г.Д. Бялковский // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №6
264519
  Скопенко В.В. Взаимодействие в системе LiPO3- LiF-GeO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №2
264520
  Байрачный Юрий Петрович Взаимодействие валентности глагола и пресуппозиции : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04. / Байрачный Юрий Петрович; Моск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 26 с.
264521
  Кушнир Н.А. Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации в структуре речевого акта (на примере коммуникативной ситуации "объяснение в любви") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 21-24. – ISSN 2522-493X
264522
  Берзинь Н.И. Взаимодействие витамина А и цинка в организме цыплят. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Берзинь Н.И.; АН Латв.ССР. – Рига, 1976. – 30л.
264523
  Богомолов В.А. Взаимодействие вихрей на сфере и модели геофизической гидродинамики : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.05 / Богомолов В. А.; Моск. физико-технол. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 16л.
264524
  Матвиенко Татьяна Ивановна Взаимодействие внутренней и внешней семантических структур глаголов речи и мышления в современном чешском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Матвиенко Татьяна Ивановна; АН УССР, Ин-т языкознания. – К., 1986. – 16л.
264525
   Взаимодействие водоворотов с металлами. – М, 1987. – 294с.
264526
   Взаимодействие водорастворимых полиэлектролитов с дисперсными системами. – Ташкент, 1970. – 128с.
264527
  Нечет В.И. Взаимодействие водородоподобного атома с электромагнитным полем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Нечет В. И.; Дон.ГУ. – Донецк, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
264528
  Данилова Г.Н. Взаимодействие воды с изверженными горными породами : Автореф... канд. хим.наук: / Данилова Г.Н.; ленингр. гидрометеорол. ин-т. Гидрохим. ин-т. – Ленинград-Новочеркасск, 1967. – 16л.
264529
  Филиппов Виктор Климентьевич Взаимодействие военных советов Воронежского фронта с партизанскими формированиями, местными органами власти в ходе освобождения Левобережной Украины (1943 г.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Филиппов Виктор Климентьевич; КУ им. Т. Шевченко. – 163л. – Бібліогр.:л.154-163
264530
   Взаимодействие волн в деформируемых средах. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 166 с.
264531
  Горшков А.С. Взаимодействие волн в нелинейных периодических неоднородных системах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горшков А. С.; Физ. фак. – М., 1971. – 24л.
264532
  Стил М. Взаимодействие волн в плазме твердого тела : пер. с англ. / М. Стил, Б. Вюраль. – Москва : Атомиздат, 1973. – 248 с.
264533
  Панкратов И.М. Взаимодействие волн конечной амплитуды с частицами плазмы в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Панкратов И.М.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 14л.
264534
  Королевич Владимир Юрьевич Взаимодействие волн с пластинами и оболочками сложной структуры : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.04 / Королевич Владимир Юрьевич; АН УССР. ИН-т гидромеханики. – Киев, 1987. – 93л. – Бібліогр.:л.85-93
264535
  Сорокина О.В. Взаимодействие вольфраматов элементов первой и третьей групп периодической системы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Сорокина О.В.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.18
264536
  Рагим-Заде Взаимодействие врожденных и условных рефлексов в связи с биологической (климатической специализацией медоносной пчелы (Apis mellifera) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рагим-Заде М.С. ; Акад. наук СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1963. – 20 с.
264537
  Ларионцев Е.Г. Взаимодействие встречных волн в кольцевых лазерах : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Ларионцев Е. Г.; МГУ, Физ. фак. – М., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
264538
  Клочан Е.Л. Взаимодействие встречных волн в твердотельном кольцевом лазере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Клочан Е.Л.; МГУ. – М., 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.14
264539
  Платонова Т.О. Взаимодействие вузов и предприятий:цикл управления // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 141-143. – ISSN 0869-3617


  В представленной статье отмечается необходимость взаимодействия вузов и предприятий при осуществлении стратегического и оперативного планирования в вузе. Представлен обзор форм взаимодействия вузов и предприятий. Предложена классификация форм ...
264540
  Бородай А.Д. Взаимодействие вузов с работодателями в подготовке кадров для рекламной индустрии // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 95-100. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается опыт взаимодействия вузов с работодателями из сферы рекламной индустрии. Развитие российской экономики стимулирует высокие темпы роста затрат на рекламу. Рынок труда в сфере рекламы требует притока квалифицированных ...
264541
   Взаимодействие выразительных средств и семантики в истории древнерусского и русского языков. – Горький, 1987. – 103с.
264542
  Басович Андрей Яковлевич Взаимодействие высокочастотных волн с низкочастотными волнами и неоднородными потоками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Басович Андрей Яковлевич; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 19л.
264543
  Иванов А.А. Взаимодействие высокочастотных полей с плазмой. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 047 / Иванов А.А.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 16л.
264544
  Арцимович Л.Л. Взаимодействие высокочастотных электромагнитных полей с потенциальными неустойчивостями плазмы. : Автореф... наук: 01.04.08 / Арцимович Л.Л.; Инст. атомн. энергии им.И.В.Курчатова. – М., 1975. – 11л.
264545
  Никитина Л.В. Взаимодействие гадразина с соединениями элементов у группы периодической системы (мышьяка, сурьмы, вимута и ваннадия) : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина Л. В.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
264546
   Взаимодействие газов с металлами. – Москва : Наука, 1973. – 222 с.
264547
  Проскурина М.В. Взаимодействие галогенидов фосфора с альфа-металлированными альдегидами, кетонами и сложными эфирами. : Автореф... канд. хим.наук: / Проскурина М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 14л.
264548
  Аксененко В.М. Взаимодействие галогеноорганических соединений с иодистыми солями : Автореф... канд. химич.наук: / Аксененко В.М.; Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1954. – 8л.
264549
  Стародубцев С.В. Взаимодействие гамма-излучения с веществом / С.В. Стародубцев, А.М. Романов. – Ташкент : Наука
Ч. 1. – 1964. – 251 с.
264550
  Иманакунов Б.И. Взаимодействие гексаметилентетрамина с неорганическими солями / Б.И. Иманакунов, Л.И. Лукина. – Фрунзе, 1984. – 104с.
264551
  Корочкин Л.И. Взаимодействие генов в развитии : проблемы биологии развития / Л.И. Корочкин. – Москва : Наука, 1977. – 280 с. : табл., ил. – Список лит.: 1197 назв.
264552
  Тарутина Л.А. Взаимодействие генов при гетерозисе / Л.А. Тарутина, Л.В. Хотылева. – Минск, 1990. – 176с.
264553
   Взаимодействие географической среды и хозяйственной деятельности человека : Курс лекций. – Иркутск : Иркутский университет им. А.А. Жданова
Вып.1. – 1970. – 56 с.
264554
  Будник С.В. Взаимодействие гидродинамических и гидрохимических факторов склонового стока // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 38-48. – Бібліогр.: 5 назв
264555
  Брикун И.К. Взаимодействие гидроксиламина с элементами V группы периодической системы - мышьяком, сурьмой, висмутом и ванадием : Автореф... канд. хим.наук: / Брикун И.К.; Казахский гос. ун-т. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
264556
  Кыдынов М.К. Взаимодействие глицина с галогенидами двухвалентных металлов / М.К. Кыдынов. – Фрунзе, 1988. – 155с.
264557
  Булыженков В.Э. Взаимодействие гомеозисных мутаций у дрозофилы : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Булыженков В.Э. ; Ак. мед. наук СССР, Ин-т мед. генетики. – Москва, 1975. – 28 с.
264558
   Взаимодействие гормонов с рецепторами. – Москва : Мир, 1979. – 432с.
264559
  Биктасов О.К. Взаимодействие государства и гражданского общества в условиях интеграции в международную правовую систему: некоторые вопросы истории и теории / О.К. Биктасов, Г.З. Щербаковский // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
264560
  Гриб В.В. Взаимодействие государства и гражданского общества: правовые проблемы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 24-26. – ISSN 1812-3805


  Исследование правовых вопросов взаимодействия государства и гражданского общества представляется весьма необходимым в существующих политико-правовых реалиях России. В статье анализируется историческое развитие правового регулирования институтов ...
264561
  Гальперин И.М. Взаимодействие государственных органов и общественности по борьбе с преступностью / И.М. Гальперин. – Москва, 1972. – 184с.
264562
  Радынов А.Г. Взаимодействие гравитационного, электромагнитного и скалярного статистических полей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радынов А.Г.; Ун-т дружбы народов. – М, 1977. – 10л.
264563
  Жерновой М.В. Взаимодействие граждан и полиции: состояние и перспективы / М.В. Жерновой, В.В. Глухов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7 (339). – С. 110-115. – ISSN 0132-1625
264564
  Дуброва Г.А. Взаимодействие грунта и сооружений.Расчеты нагрузок от несвязных грунтов на гидромотехнические сооружения в учетом деформации / Г.А. Дуброва. – Москва, 1963. – 220с.
264565
  Барбашова Галина Алексеевна Взаимодействие двумерных ударных волн с элементами конструкций при подводном искровом разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Барбашова Галина Алексеевна; КГУ. – К., 1989. – 15л.
264566
  Ван Гэнь-ши Взаимодействие двуокиси гафния с окислами некоторых редкоземельных элементов и тория : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ван Г-ш. ; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Москва, 1961. – 8 с.
264567
  Рухадзе А.А. Взаимодействие двух нуклонов в методе Тамма-Данкова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рухадзе А.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1958. – 8л. – Бібліогр.:с.8
264568
  Барбашова Г.А. Взаимодействие двухмерных ударных волн с элементами конструкций волн с элементами конструкций при подвогдном искровом разряде. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Барбашова Г.А.; АН УССР. Инст. гидромеханики. – К., 1989. – 160л. – Бібліогр.:л.146-160
264569
  Двуреченский Анатолий Васильевич Взаимодействие дефектов, введенных ионной бомбардировкой в кремний, между собой и с примесью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Двуреченский Анатолий Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л.
264570
  Макаров Е.М. Взаимодействие диацилированной тРНК с рибосомами Escherichia Coli : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Макаров Е. М.; АН УССР, Ин-т молек. биол. и генет. – К., 1986. – 24л.
264571
  Ходжаева И.Д. Взаимодействие диеновых полимеров с надкислотами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ходжаева И.Д.; Моск. ин-т хим. технологии. – М., 1970. – 32л.
264572
   Взаимодействие диоксида германия с расплавами M2O-P2O5/M-Li, Na, K / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорнвй, Н.Г. Галенко // Укр.хим.журн., 1987. – № 8
264573
  Скопенко В.В. Взаимодействие диоксида германия с фторидом лития / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №5
264574
  Скопенко В.В. Взаимодействие диоксида титана с расплавами системы Li2O-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №11
264575
   Взаимодействие диоксида тория с расплавами Li2O-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный, З.И. Корниенко // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №4
264576
  Нагорный П.Г. Взаимодействие диоксидов германия и олова в расплавленных фосфато-галогенидных системах : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Нагорный П.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 23 с. – Библиогр.: 11 назв.
264577
  Бушуева Г.В. Взаимодействие дислокаций в кристаллах цинка и его особенности, выявляемые при электронном микроскопическом исследовании тонких фольг : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Бушуева Г.В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 11 с.
264578
  Крутский Л.Н. Взаимодействие диэтиламиноэтилхлорфосфина с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами и сравнение его реакционной способности с другими галогенидами трехвалентного фосфора. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.077 / Крутский Л.Н. ; Казан. хим.-техн. ин-т. – Казань, 1970. – 18 с.
264579
  Санин А.Л. Взаимодействие дрейфовых носителей тока с поверхностными электромагнитными волнами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Санин А.Л.; Ленингр. политехнич. ин-т. – Л., 1972. – 10л.
264580
  Невский А.П. Взаимодействие дуги с электродами плазмотрона / А.П. Невский. – Минск, 1982. – 152 с.
264581
  Сейц И.Ф. Взаимодействие дыхания и гликолиза в клетке и сопряженное фосфорилирование. / И.Ф. Сейц. – Л, 1961. – 264с.
264582
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Гордиенко И. И.; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
264583
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гордиенко И.И. ; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
264584
  Рюмин В.А. Взаимодействие єкономики и идеологии / В.А. Рюмин. – М : Знання, 1986
264585
  Бережницкий Л.Т. Взаимодействие жестких линейных включений и трещин в деформируемом теле / Л.Т. Бережницкий, В.В. Панасюк, Н.Г. Стащук ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1983. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 273-286
264586
  Шунин А.Л. Взаимодействие жидких платиновых металлов и сплавов с тугоплавкими оксидами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.03 / Шунин А.Л.; АН СССР. Уральский науч. ц. Ин-т металлургии.. – Свердловск, 1983. – 19л.
264587
  Казакова Э.Х. Взаимодействие з-карена и его окисей с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казакова Э.Х.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1973. – 20л.
264588
  Буц И.А. Взаимодействие залоговых значений в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Буц И.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1983. – 22л.
264589
  Шокол Т.В. Взаимодействие замещенных ацетонитрилов с производными - и - аминокислот : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шокол Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 8 назв
264590
  Шокол Т.В. Взаимодействие замещенных ацетонитрилов с производными - и - аминокислот : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шокол Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 140 л. + Приложение: л. 133-140. – Библиогр.: л. 119-132
264591
  Осташевская Л.А. Взаимодействие замещенных пентаметилбензолов с электрофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Осташевская Л.А.; Ан СССР.Сибирск.отд.Новосиб.ин-т.орг.химии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
264592
  Коноплева Р.Ф. Взаимодействие заряженных частиц высоких энергий с германием и кремнием / Р.Ф. Коноплева. – Москва : Атомиздат, 1975. – 128 с.
264593
  Тернов И.М. и др. Взаимодействие заряженных частиц с сильным электромагнитным полем : Учеб.пособие / И.М. и др. Тернов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 304с.
264594
  Захаренко Николай Иванович Взаимодействие и магнитное состояние компонентов в некоторых бинарных сплавах на основе Fe, Co, Ni и Pd : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Захаренко Николай Иванович ; МВ и СССО УССР, КГУ. – Киев, 1982. – 236 л. – Бібліогр. : л. 223-235
264595
  Захаренко Н.И. Взаимодействие и магнитное состояние компонентов в некоторых бинарных сплавах на основе Fe, Co, Ni и Pd : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Захаренко Н.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
264596
  Головнев Ю.Ф. Взаимодействие и перемагничивание слоев в двойных ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Головнев Ю.Ф.; Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 16л.
264597
  Комарницкий И.Ф. Взаимодействие и противоречия экономических интересов социализма / И.Ф. Комарницкий. – Львов : Свит, 1990. – 213 с.
264598
  Кессених А.В. Взаимодействие и противостояние академических и университетских физиков в 1940-1950-х гг. и "студенческий бунт" на физфаке в 1953 г. // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 83-92. – ISSN 0205-9606


  В октябре 1953 г. молодежь физического факультета МГУ устами своих представителей, избранных на IV отчетно-выборную комсомольскую конференцию факультета, строго официально (и, как выяснилось, безнаказанно) подняла голос против научно-педагогической ...
264599
  Крутикова Н.Е. Взаимодействие и сближение братских литератур народов СССР. / Н.Е. Крутикова. – Киев : О-во "Знание УССР, 1980. – 64 с. – (Серия VI. Литература и искусство / О-во "Знание" УССР ; № 11)
264600
  Кощей Л.А. Взаимодействие идеологии и общественной психологии как условие развития индивидуального сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Кощей Л.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
264601
  Жмудский А.А. Взаимодействие изулчаемых волн в ограниченной плазме и точные нелинейные решения : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.04.08 / Жмудский А.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
264602
  Богданова М.В. Взаимодействие импульсного лазерного излучения с электронно-коллебательными переходами молекул : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Богданова М.В. ; МГУ. – Москва, 1977. – 14 с.
264603
  Суходуб Т.Д. Взаимодействие индивидуального и социального как философская проблема (анализ в контексте персоналистского подхода) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 22-37. – ISSN 2077-8309
264604
  Канецян Эгине Гургеновна Взаимодействие интенсивного излучения с резонансными средами : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Канецян Эгине Гургеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 1л. – Бібліогр.:с.10-11
264605
  Божко А.И. Взаимодействие интенсивного оптического излучения с поверхностью прозрачных жидкостей : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Божко А.И.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
264606
  Ящук Василий Павлович Взаимодействие интенсивного светового излучения с ртутеподобными активаторами в растворах электролитов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ящук Василий Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 190л. – Бібліогр.:л.170-190
264607
  Ящук Василий Павлович Взаимодействие интенсивного светового излучения с ртутоподобными активаторами в растворах электролитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Ящук Василий Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с.
264608
  Мотусевич Виктор Антонович Взаимодействие ионов 3Не с изотопами углерода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мотусевич Виктор Антонович;. – К., 1977. – 15л.
264609
  Яковлев Михаил Алексеевич Взаимодействие ионов в холодной плазме через промежуточную систему (нейтральный газ) и проблема плазменных структур удерживающихся собственными силами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Яковлев Михаил Алексеевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
264610
  Джемилев Н.Х. Взаимодействие ионов средних энергий с тонкими пленками металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемилев Н. Х.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по физ. отд-ния физ. техн. и математ. наук. – Ташкент, 1972. – 22л.
264611
  Степанов Г.П. Взаимодействие искусств / Г.П. Степанов. – Л, 1973. – 182с.
264612
  Евтюхина Е.А. Взаимодействие как основа мироздания // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 5. – С. 2-4. – ISSN 1560-7968
264613
  Калаева Х.И. Взаимодействие карбамида с нитратами некоторых переходных металлов и бериллия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Калаева Х.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1969. – 28л.
264614
  Пашина Ю.Н. Взаимодействие карбоновых кислот с гексахлорциклотрифосфазатриеном. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.05 / Пашина Ю.Н.; МВ и ССО СССР.Моск.хим.технол.ин-т. – М, 1975. – 24л.
264615
  Эйхе С.Н. Взаимодействие кислорода с арсенидом галлия. : Автореф... канд.хим.наук: 02.070 / Эйхе С.Н.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1971. – 24л.
264616
  Мягков В.А. Взаимодействие кислот и оснований с полиамидным волокном. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мягков В.А.; Иванов.хим.-технол.ин-т. – Иваново, 1954. – 14л.
264617
  Дятчина Ж.М. Взаимодействие классного руководителя и комсопмольской организации класса и формирование общественной активности старшеклассников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дятчина Ж.М.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
264618
  Скопенко В.В. Взаимодействие кобальта и никеля с азотсодержащими основаниями в уксусной кислоте / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей // Укр. хим. журн., 1980. – №1
264619
  Акопян Р.С. Взаимодействие когерентного излучения с ориентационными и гидродинамическими движениями в нематических жидких кристаллах. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Акопян Р.С.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1984. – 140л. – Бібліогр.:л.128-140
264620
  Акопян Рафик Сережаевич Взаимодействие когерентного излучения с ориенткционными и гидродинамическими движениями в нематических жидких кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Акопян Рафик Сережаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 12 с.
264621
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системах с небольшим числом нуклонов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кручинин С. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1986. – 86л. – Бібліогр.:л.78-86
264622
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системмах с небольшим числом нуклонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Кручинин С.П.; КГУ им. ТарасаШевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
264623
  Белобородова Елена Арсеньевна Взаимодействие компонентов бинарных жидких сплавов германия С р-, d- и f-металлами периодической системы : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Белобородова Елена Арсеньевна; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – К., 1987. – 34л.
264624
  Олексин О.Я. Взаимодействие компонентов в системах Е -- (е,Со і) -- е (фазовые равновесия, кристаллическая структура некоторые физико-химические свойства соеднений) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Олексин О. Я.; ЛьвГУ. – Львов, 1990. – 17л.
264625
  Свидунович Н.А. Взаимодействие компонентов в сплавах / Н.А. Свидунович. – М., 1989. – 156с.
264626
  Григорьева Ир Александрвна Взаимодействие компонентов интонации во французской повествовательной фразе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева Ир Александрвна; КГУ. – К., 1979. – 17л.
264627
  Григорьева Ираида Александровна Взаимодействие компонентов интонации во французской повествовательной фразе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева Ираида Александровна; КГУ. – К., 1979. – 17л.
264628
  Григорьева И.А. Взаимодействие компонентов интонации во французской повестовательной фразе : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева И.А.; Иркутск. пед. ин-т ин. яз. – Иркутск, 1978. – л.
264629
  Александрова Т.Н. Взаимодействие контекстных средств при выражении аспектуальных значений (на материале современного немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Александрова Т. Н.; Калининский гос. пед. ин-т. – 26л.
264630
  Пасхалова Н.А. Взаимодействие контекстуальных единиц как средство конструирования текста художественного произведения и показатель индивидуального стиля писателя : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Пасхалова Н.А. ; КГУ Ин-т иностр. языков. – Киев, 1979. – 19 с.
264631
  Пасхалова Н.А. Взаимодействие контекстуальных единиц как средство коструирования текста художественного приозведения и показатель индивидуального стиля писателя. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пасхалова Н.А.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1978. – 22л.
264632
  Хаттатов В.У. Взаимодействие коротких и сверхкоротких импульсов света с полупроводниками. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хаттатов В.У.; Моск.ордена Ленина и Тру.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1974. – 12л.
264633
  Ву Ван Ань Взаимодействие коферментных пируватдегидрогеназе витаминов в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Ву Ван Ань; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 24л.
264634
  Сергеева М.Б. Взаимодействие кремнийуглеводородов с хлоридами металлов 4-А группы : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.03 / Сергеева М.Б.; АН СССР, Ин-т нефтехимич.синтеза. – Москва, 1986. – 21 с.
264635
  Анохин Н.В. Взаимодействие крупных регионов : деловая игра "Мировая экономика" : учеб. пособ. / Н.В. Анохин, А.Г. Рубинштейн, Н.В. Сыскина ; под ред. А.Г. Гранберга ; Новосиб. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Новосибирск : НГУ, 1983. – 79 с. : ил. – Библиогр.: с. 78
264636
  Белинцева И.В. Взаимодействие культур в польский период творчества архитектора Марианна Лялевича // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 153-157.
264637
   Взаимодействие культур Востока и Запада. – Москва : Наука, 1987. – 198 с.
264638
  Делоне Н.Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом : курс лекций/ учеб.руководство / Н.Б. Делоне. – Москва : Наука, 1989. – 277 с. – ISBN 5-02-014056-2
264639
  Довженко Александр Васильевич Взаимодействие лазерного излучения с магнитными возбуждениями в пленках ферритов-гранатов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03. / Довженко Александр Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко, Каф-ра квантовой радиофизики. – Київ, 1988. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
264640
  Довженко А.В. Взаимодействие лазерного излучения с магнитными возбуждениями в пленках ферритов-гранатов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Довженко А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1988. – 13л.
264641
  Зеленский Сергей Евгеньевич Взаимодействие лазерного излучения с центрами люминесценции в щелочноборатных стеклах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Зеленский Сергей Евгеньевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 144л.
264642
  Зеленский С.Е. Взаимодействие лазерного изучения с центрами люминесценции в щелочноборотных стеклах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленский С.Е. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
264643
  Качарава Анрей Карлоевич Взаимодействие легких ядер с протонами и поиск дибарионных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Качарава Анрей Карлоевич; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. – Дубна, 1988. – 12л.
264644
  Дианова Е.М. Взаимодействие лексико-семантических вариантов в семантической структуре слова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дианова Е.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 15л.
264645
  Воскресенская И.В. Взаимодействие лексических и грамматических значений в категории вида современного русского глагола. (На материале глаголов с частичной видовой соотносительностью) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воскресенская И.В. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1965. – 16 с.
264646
  Карцева М.Ю. Взаимодействие лексических слоев в немецком научном тексте (подъязык агрономии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карцева М. Ю.; ОГУ. – Одесса, 1983. – 16л.
264647
   Взаимодействие лесных суглинистых подзолистых почв с модельными кислыми осадками и кислотно-основная буферность подзолистых почв / Т.А. Соколова, Т.Я. Дронова, И.И. Толпешта, С.Е. Иванова. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 208с. – ISBN 5-211-04498-3
264648
  Базилевская М.С. Взаимодействие летучих атмосферных примесей с поверхностью минералов. Термические реакции / М.С. Базилевская, В.И. Богилло // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 63-74 : Табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1726-5428
264649
  Шашкова Е.А. Взаимодействие лизоцима с олигосахаридами хитина и модифицированными субстратами и ингибиторами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Шашкова Е.А.; МГУ. – М, 1977. – 22л.
264650
  Иванова С.В. Взаимодействие лингвистисеских и экстралингвистических средств актуализации высказываний / С.В. Иванова, Н.А. Плахотнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 51-56.
264651
  Егорова Е.М. Взаимодействие липосом с плоскими липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00,05 / Егорова Е.М. ; МГУ. – Москва, 1984. – 22 с.
264652
  Циндрик Н.М. Взаимодействие литиевых и натриевых, литевых и калиевых солей жирных кислот и нитратов этих же металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Циндрик Н. М.; Рост.ГУ, Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 16л.
264653
  Коваленко В.Ф. Взаимодействие магнитной и электрической подсистем в железоиттриевом гранате : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коваленко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 18 с.
264654
  Арясова О.В. Взаимодействие мантийной конвекции с литосферой и происхождение кимберлитов / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 5. – С. 150-171. – Библиогр.: с. 167-171. – ISSN 0203-3100
264655
  Гырдев Д.С. Взаимодействие материального производства и духовной жизни в условиях социализма / Д.С. Гырдев. – М., 1986. – 60с.
264656
  Бокоева Л.А. Взаимодействие материального производства и духовной культуры в историческом развитии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бокоева Л. А.; МГУ, филос. фак. – М., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
264657
  Свобода Р.В. Взаимодействие меджу металлом и электролитом алюминиевых ванн : Автореф... канд. техн.наук: / Свобода Р. В.; М-во цвет. мет. СССР, Главалюминий, Всес. алюм.-магн. ин-т ВАМИ. – Л., 1955. – 9л.
264658
  Скопенко В.В. Взаимодействие меди и ее оксидов с азотсодержащими основаниями в уксусной кислоте / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1979. – №9
264659
  Скопенко В.В. Взаимодействие меди и ее оксидов с моноэтаноламином в водных и спиртовых растворах / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, Н.Д. Невесенко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №9
264660
  Сергеев Ф.М. Взаимодействие медленных п-мезонов с ядрами углерода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сергеев Ф.М.; Моск.инженер-физ.ин-т. – М, 1963. – 12л.
264661
  Вайткус И.П. Взаимодействие между двуокисью титана и карбонатами щелочноземельных элементов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Вайткус И.П.; Акад.наук СССР. – Л, 1956. – 13л.
264662
  Селищев Павел Александрович Взаимодействие между дефектами и образование диссипативных структур в облучаемых примесных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Селищев Павел Александрович; Ин-т ядерных исследований АН УССР. – К., 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.131-149
264663
  Селищев П.А. Взаимодействие между дефектами и образование диссипативных структур в облучаемых примесных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Селищев П.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
264664
  Мончев Н. Взаимодействие между науките : Науковедски проблеми / Найден Мончев ; Бълг. акад. на науките. Център по наукознание. – София : Изд-во на Бълг. акад. на науките, 1988. – 119 с.
264665
  Киселева И.А. Взаимодействие между нитрифицирующими, денитрифицирующими и аэробными целлюлозоразрушающими микроорганизмами в связи со значением их при компостировании торфов : Автореф... канд. биол.наук: / Киселева И.А.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т с.-х. микробиологии ВАСХНИЛ. – Горький, 1960. – 17л.
264666
  Мелков Г.А. Взаимодействие между поверхностными МСВ и праметрически возбужденными спиновыми волнами в тонких ферроманитных пленках / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // Proceeding ISSWAS
264667
  Фазилов А. Взаимодействие между экситонами в кремнии и теллуриде кадмия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Фазилов А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедва. – М., 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
264668
  Мамедов А.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в сфере страхования // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.12-16. – ISSN 1812-3910
264669
  Гарипов Р.Ш. Взаимодействие международных организаций в области обеспечения европейской безопасности // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 1812-3910
264670
  Исаченко Т.М. Взаимодействие международных организаций в процессе формирования торговой политики // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 215-221. – ISSN 20718160
264671
  Марчук В.А. Взаимодействие мелких фракций частиц минералов, встречающихся в золе энергетических топлив, и элементов проточной части газовых турбин. : Автореф... канд. техн.наук: 189 / Марчук В.А.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1969. – 15л.
264672
  Пашкуров Н.Г. Взаимодействие меркапто- оксипиримидинов с хлоргидринами и а, w-дигалогеналканами. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пашкуров Н.Г.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1969. – 27л.
264673
  Беджанов Арнольд Сергеевич Взаимодействие местных СОветов дупутатов трудящихся с органами суда и прокуратуры по обеспечению социалистической законности и охране прав граждан : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Беджанов Арнольд Сергеевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 26л.
264674
  Кронский В.С. Взаимодействие местных советов с предприятиями вышестоящего подчинения в социальной сфере / В.С. Кронский. – Горький : Обл. тип. обл. управления изд-в, полиграфии и кн. торговли, 1989. – 118, [2] c. – Библиогр. в подстроч. примеч.
264675
  Красулин Ю.Л. Взаимодействие металла с полупроводником в твердой фазе / Ю.Л. Красулин. – Москва, 1971. – 120 с.
264676
  Невесенко Н.Д. Взаимодействие металлических кобальта и никеля с неводными растворами тиоцианата и галогенидов аммония : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Невесенко Н.Д. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 180 л. + Прил.: л. 156-180
264677
  Невесенко Н.Д. Взаимодействие металлических кобальта и никеля с неводными растворами тиоцианата и галогенидов аммония : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Невесенко Н.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 21 с. – Библиогр.: 17 назв.
264678
  Найдич Ю.В. Взаимодействие металлических расплавов с поверхностью алмаза и графита / Ю.В. Найдич, Г.А. Колесниченко. – К., 1967. – 92с.
264679
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического кобальта с тиоцианатом аммония в апротонных растворителях / В.В. Скопенко, Н.Д. Невесенко, В.Н. Кокозей // Журн. неорган. химии, 1986. – №8
264680
  Зализинский Г.Г. Взаимодействие металлического молибдена с расплавами хлоридов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Зализинский Г.Г.; В надзаг.: АН СССР. Уральский науч. центр ин-т электрохимии. – Свердловск, 1974. – 20л.
264681
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического никеля с неводными растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, О.Ю. Васильева, Н.Д. и др. Невесенко // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1988. – № 3
264682
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического цинка с неводными растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 7
264683
  Купидонова Е.П. Взаимодействие металлической меди с веществами белкового происхождения : Автореф... канд. хим.наук: / Купидонова Е.П.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. Кафедра физ. и колоидной химии. – Казань, 1955. – 15л.
264684
  Косягин В.Г. Взаимодействие метана с окислами железа : Автореф... канд. хим.наук: / Косягин В. Г.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 18л.
264685
  Черкина М.В. Взаимодействие метиленамидофосфитов изо- и изотиоцинатофосфенитов с соединениями, содержащими кратные связи. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Черкина М.В.; Казан. гос. ун-т. – К., 1981. – 19л.
264686
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований pяда бензселеназола с галоидпpоизводными / Ф.С. Бабичев, А.М. Матюшинец, Д.Ф. Миронова. – Киев : АH УССР-Киевский ун-т им.Т.Шевченка, 1953. – 405-412с. – Отд. оттиск:Украинский химический журнал т.19, №4
264687
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований pяда бензтиазола с галоидопpоизводными / Ф.С. Бабичев, Л.И. Кравченко. – Киев : АH УССР, ун-т им. Т.Шевченко, 1950. – 199-205с. – Отд. оттиск:Украинский химический журнал т.16, №2
264688
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований pяда тиазола с &-галоидкетонами и дpугими галоидапpоизводными / Ф.С. Бабичев; АН УССР. – Київ : АH СССР
10. – 1950. – 1904-1913с. – Отдельный оттиск из журн.:Украинский химический журнал №20
264689
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований pяда тиазола с ангидpидами двухосновных кислот / Ф.С. Бабичев, Л.Д. Проценко. – Киев : АH УССР, Киевский ун-т им. Т.Шевченко, 1951. – 755-760с. – Отд. оттиск:Украинский химический журнал т.17, №5
264690
  Хутова Бронислава Михайловна Взаимодействие метилпиримидинов с электрофильными агентами : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.03 / Хутова Бронислава Михайловна; Ин-т органич. химии АН УССР. – К., 1983. – 25л.
264691
  Звягинцев Д.Г. Взаимодействие микроорганизмов с твердыми поверхностями / Д.Г. Звягинцев. – Москва : Московский университет, 1973. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-175
264692
   Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента : [ научно-практическое пособие ] / А.М. Бандурка, А. Бек, М.В. Голованова, Д.А. Кобзин, Т.Н. и др. Лазарева; Бандурка А.М. [ и др. ] ; МВД Украины, Нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Национальный университет внутренних дел, 2003. – 286с. – ISBN 966-610-041-Х
264693
  Кондратюк Татьяна Вячеславовна Взаимодействие мировоззрения и культуры в процессе фломирования личности : Дис... канд. философ.наук: 09.00.11 / Кондратюк Татьяна Вячеславовна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
264694
  Салах Мохамед Хассанейн Взаимодействие многоатомных спиртов с четырехфтористой серой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Салах Мохамед Хассанейн; АН УССР. Физико-хим. ин-т им. А.В.Богатского. – Одесса, 1986. – 15л.
264695
  Кисилев В.А. Взаимодействие модулированного релятивистского электронного пучка с плазмой и немодулированного пучка с плотной плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Кисилев В.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1977. – 15л.
264696
  Янкаускас З.К. Взаимодействие модулированного электромагнитного излучения с резонансной средой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Янкаускас З.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
264697
  Швецов Ю.А. Взаимодействие молекулярного азота и некоторых азотсодержащих соединений с комплексами переходных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Швецов Ю. А. ; АН СССР , Филиал ин-та хим. физики. – Черноголовка Моск. обл., 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
264698
  Цареградский В.Б. Взаимодействие молекулярного пучка с электромагнитным полем резонатора в пучковых квантовых устройствах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цареградский В. Б.; Гор.ГУ. – Горький, 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
264699
  Машезов В.Х. Взаимодействие молибдат-ионов с роданид-ионами в нейтральных и кислых средах в зависимости от природы и концентрации кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Машезов В.Х.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 17л.
264700
  Дорогов М.Э. Взаимодействие молибдена и вольфрама кальция с карбонатами щелочных металлов и аммония в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Дорогов М.Э.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 21л.
264701
  Чикалова Е.С. Взаимодействие морали и права : социально-философский анализ // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.185-192. – ISSN 1728-3671
264702
  Якубанец В.А. Взаимодействие морали и права в процессе построения коммунистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Якубанец В.А.; Ин-т философии АН СССР. – Москва-Рига, 1967. – 20л.
264703
  Сандровская Лидия Ивановна Взаимодействие морали и права в формировании коммунистического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сандровская Лидия Ивановна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 26л.
264704
  Миронов О.Г. Взаимодействие морских организмов с нефтяными углеводородами / О.Г. Миронов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 128с.
264705
  Агафонова И.М. Взаимодействие мочевины с биоорганическими соединениями и ее динамика в мозгу при разных функциональных состояниях. : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агафонова И.М. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т, Каф. биохимии. – Ростов-на-Дону, 1967. – 20 с.
264706
  Яблоков Н.П. Взаимодействие народных дружин и милиции. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1977. – 56с.
264707
  Кефли Александр Абрамович Взаимодействие насыщенных полимеров и модельных соедиений с озоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Кефли Александр Абрамович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
264708
  Белогуб В.Д. Взаимодействие наук - условие превращения науки в универсальную социальную преобразующую силу // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
264709
   Взаимодействие научно-технических и профсоюзных библиотек по библиотечно-информационному обслуживанию производственных коллективов : Метод. реком. – Москва, 1987. – 16 с.
264710
  Шишкин Е.А. Взаимодействие научного и философского творчества: коммуникация через мифологические конструкции // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 16-25. – ISSN 1560-7488
264711
  Карташов Н.С. Взаимодействие научных библиотек РСФСР (1917-1967гг.) / Н.С. Карташов. – Новосибирск, 1975. – 280 с.
264712
  Миколенко Е.П. Взаимодействие национального и глобального в адаптации хозяйственных систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 24-28 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв
264713
  Нгуен Сик Чыонг Взаимодействие национального и интернационального в культурной революции во Вьетнаме : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Нгуен Сик Чыонг; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 145л. – Бібліогр.:л.135-145
264714
  Зорькин В. Взаимодействие национального и наднационального правосудия на современном этапе: новые перспективы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 5 (90). – С. 45-53. – ISSN 1812-7126
264715
  Черних С.И. Взаимодействие национальной и региональной образовательной политики // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 102-107. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается специфика формирования национальной и региональной образовательной политики в условиях современной модернизации образования, используется материал международного форума «Интерра - 2010», проходившего в Новосибирске в сентябре ...
264716
  Цымбалюк В.Г. Взаимодействие национальных и интернациональных интересов как фактор упрочения социально-политического единства мирового социалистического содружества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Цымбалюк В. Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
264717
  Цымбалюк Владимир Герасимович Взаимодействие национальных и интернациональных интересов как фактор упрочения социально-политического единства мирового социалистического сотрудничества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Цымбалюк Владимир Герасимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.195-218
264718
  Макознак Е. Взаимодействие национальных культур в процессе глобализации: перспективы диалога // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.68-71
264719
  Ширматова Г.Ш. Взаимодействие национальных культур и духовное формирование личности. / Г.Ш. Ширматова. – Ташкент, 1986. – 145с.
264720
  Кобко Г.Л. Взаимодействие национальных культур как проявление процесса интернацинализации духновной жизни советских наций в период развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кобко Г.Л.; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1976. – 204л. – Бібліогр.:л.181-204
264721
  Гашева Н.В. Взаимодействие национальных литератур ХХ века / Н.В. Гашева. – Пермь, 1983. – 72с.
264722
   Взаимодействие неводных растворов хлоридов кобальта (II) и меди (II) c закрепленными на поверхности аэросила - NH-(CH2)- NH2- группами / В.В. Скопенко, О.Н. Мирошников, А.К. Трофимчук, Л.В. Глущено // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 8
264723
  Кириллова Е.Н. Взаимодействие недокиси углерода с соединениями, содержащими теомидную группу : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кириллова Е.Н.; Ленингр. хим.-фармац. ин-т. – Л., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
264724
  Баранова Н.А. Взаимодействие недокисиуглерода с замещенными тиомочевинами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Баранова Н.А.; Ленингр. хим.-фарм. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
264725
  Кашайова Катарина Взаимодействие нейронов в интактной и нейронально изолированной теменной ассоциативной коре головного мозга при прямом электрическом раздражении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кашайова Катарина; КГУ. – К., 1987. – 16л.
264726
  Блаженнова-Микулич Взаимодействие нейтральных, гравитационных и электромагнитных полей в общей теории относительности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05.,01.04.02 / Блаженнова-Микулич Л.Ю.; МГУ им.Ломоносова. – М, 1983. – 16л.
264727
  Богоносцева Н.П. Взаимодействие некоторых галоидопроизводных с эфирами фосфористой кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богоносцева Н. П. ; Каз. ГУ , Науч. исслед. химич. ин-т. – Казань, 1953. – 13 с.
264728
  Дыбков В.И. Взаимодействие некоторых переходных металлов 5,6,8 групп с жидким алюминием : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Дыбков В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
264729
   Взаимодействие некоторых солей металлов с конденсированными азолами / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, Л.Ф. Аврменко, В.Я. Починок // Укр. хим. журн., 1975. – №12
264730
  Алифов А.А. Взаимодействие нелинейных колебательных систем с источниками энергии / А.А. Алифов, К.В. Фролов. – Москва : Наука, 1985. – 327 с. : ил. – Библиогр.: с. 318-327
264731
  Морозова Нина Петровна Взаимодействие неполных эфиров и амидов кислот трехвалентного фосфора с галогенидами элементов 4 группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Морозова Нина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1985. – 17л.
264732
  Марчик Э.Ф. Взаимодействие несимметричных бета, -спиртоокисей с нуклеофильными реагентами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Марчик Э.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
264733
  Катаманов Владимир Леонидович Взаимодействие нитрата диспрозия с нитратами аминов в водных растворах : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Катаманов Владимир Леонидович; Башкирский гос. ун-т. – Уфа, 1976. – 26л.
264734
  Горшунова В.П. Взаимодействие нитрата лантана с нитратами аминов в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Горшунова В. П.; МВиССО РСФСР Башкир.ГУ. – Уфа, 1971. – 24л.
264735
  Бердюкова Валентина Алексеевна Взаимодействие нитрата лантана с нитратами щелочных и щелочноземельных металлов в насыщенных водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бердюкова Валентина Алексеевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
264736
  Бообекова С. Взаимодействие нитрата никеля с карбамидом и тиокарбамидом в водной среде : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Бообекова С.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 25л.
264737
  Хуцистова Фатима Мухарбековна Взаимодействие нитрата серебра с нитратами металлов I A, II A групп и таллия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Хуцистова Фатима Мухарбековна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 29л.
264738
  Голубева Взаимодействие нравственного и правового воспитания в социалистическом обществе / Голубева, г.А. – Москва, 1989. – 159с.
264739
   Взаимодействие нуклеиновых кислот с катионными феназинами вблизи границы раздела растворов с разной концентрацией хлорида натрия, моделирующей ионное окружение ядерной мембраны / Ю.В. Пивоваренко, А.М. Ляхов, Г.Г. Барашенков, С.П. Весельский // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 15-20. – ISSN 1023-2427
264740
  Фаддеева М.Д. Взаимодействие нуклеиновых кислот с основными флуоресцентными красителями. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Фаддеева М.Д.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1969. – 22л.
264741
  Мохов И.И. Взаимодействие облачности и радиации в моделях общей циркуляции, прогноза погоды и климата / И.И. Мохов, В.К. Петухов. – Москва, 1988. – 49с.
264742
  Барышевский С.О. Взаимодействие обменных спиновых и упругих волн в эпитаксиальных пленках железо-иттериевого граната : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.03 / С.О. Барышевский ; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 90 л. – Библиогр.: л. 83-90
264743
  Баышевский Сергей Олегович Взаимодействие обменных спиновых и упругих волн в эпитаксильных пленках железо-иттриевого граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Баышевский Сергей Олегович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 13л.
264744
  Карасик Ольга Михайловна Взаимодействие обобществления социалистического производства и хозрасчета : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карасик Ольга Михайловна; КГУ. – Киев, 1986. – 209л. – Бібліогр.:л.175-199
264745
  Чибисова Н.Г. Взаимодействие образования и культуры как социальных явлений // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С45-54..
264746
  Сердобинцев К.С. Взаимодействие общества и власти в контексте проблем модернизации и развития институтов гражданского общества в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 31-40. – ISSN 0042-8744
264747
  Галеева А.М. Взаимодействие общества и природы : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Галеева А.М.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
264748
  Фокин И.Я. Взаимодействие общества и природы : Дис... канд. филос.наук: / Фокин И.Я.; КГУ. – К., 1972. – 185л. – Бібліогр.:л.174-185
264749
  Федоров Е.К. Взаимодействие общества и природы / Е.К. Федоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 88с.
264750
  Фокин Иван Яковлевич Взаимодействие общества и природы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Фокин Иван Яковлевич ; КГУ. – Днепропетровск, 1972. – 20 с.
264751
  Соломина С.Ф. Взаимодействие общества и природы : (Философские проблемы) / С.Ф. Соломина. – Москва : Мысль, 1983. – 252с.
264752
  Мазур В.Д. Взаимодействие общества и природы как предмет социально-экологического исследования // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
264753
  Гришин Дмитрий Михайлович Взаимодействие объективных и субъективных факторов в процессе нравственного воспитания школьников : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Гришин Дмитрий Михайлович; Научно-исслед. ин-т общей педагогики Акад. пед. Наук СССР. – М., 1979. – 37л.
264754
  Зинченко С.А. Взаимодействие обязательства поставки и железнодорожной перевозки груза : Автореф... канд. юридичюнаук: 719 / Зинченко С.А.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1970. – 16л.
264755
  Алексеенко Н.Ю. Взаимодействие одновременных условных реакций у человека / Н.Ю. Алексеенко. – Москва, 1963. – 152с.
264756
  Бондаренко Т.П. Взаимодействие однотипных глагольных, субстантивных и адъективных словосочетаний в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Бондаренко Т.П.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 23л.
264757
  Плахотник А.Ф. Взаимодействие океана и атмосферы : (История изучения) / А.Ф. Плахотник. – Москва : Наука, 1978. – 203с.
264758
  Яндовский В.Н. Взаимодействие окисей с альдегидами и бензонитрилом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Яндовский В.Н.; Ленинград. гос. ун-т. – Л., 1969. – 27л.
264759
  Петров Ю.И. Взаимодействие окислов азота с водяным паром : Автореф... канд. техн.наук: / Петров Ю.И.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1967. – 21л.
264760
  Муравьева И.А. Взаимодействие окислов редкоземельных эллементов с окислами щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Муравьева И.А.; МГУ. Хим. фак. – М., 1970. – 17л.
264761
  Мамедов Аслан Мамедали оглы Взаимодействие окружения и ядра наречных фразеологизмов с общим значением качественной характеристики действия в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мамедов Аслан Мамедали оглы; Азерб. пед. ин-т русск. яз. и лит. им. М.Ф.Ахундова. – Баку, 1987. – 17л.
264762
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида кадмия со спиртовыми растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Укр. хим. журн, 1985. – №4
264763
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида свинца с неводными растворами ацетата аммония / В.В. Скопенко, В.Р. Поляков, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 11
264764
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида цинка с тиоцианатом аммония в апротонных растворителях / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №9
264765
  Бялковский Г.Д. Взаимодействие оксидов Т1О2,ZrO2G2O3 с расплавленными фосфатами щелочных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Бялковский Г.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 22л.
264766
  Абеуова О.А. Взаимодействие окситоцина, ацетлхолина и катехоламинов в регуляции молкоотдачи. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Абеуова О.А.; АН АЗССР. – Баку, 1979. – 21л.
264767
  Синкевич Александр Викторович Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с галогенидами некоторых элементов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Синкевич Александр Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 138л. – Бібліогр.:л.122-138
264768
  Сенкевич В А. Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с галогенидами некоторых элементов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Сенкевич А.В,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
264769
   Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с тетрагалогенидами некоторых металлов / В.В. Скопенко, А.И. Брусилович, А.В. Синкевич, Н.В. Зубарева // Укр. хим. журн., 1980. – №6
264770
  Скопенко В.В. Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с тетрахлоридами титана, циркония и гафния / В.В. Скопенко, А.И. Брусиловец, А.В. Синкевич // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1982. – №3
264771
   Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с хлоридами и оксихлоридами молибдена и вольфрама / В.В. Скопенко, А.И. Брусиловец, А.В. Синкевич, В.В. Трачевский // Укр. хим. журн., 1982. – №12
264772
  Аргунова Г.В. Взаимодействие описания с другими функционально-смысловыми типами в повестях И.С. Тургенева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 95-98. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
264773
  Колокольцев Олег викторович Взаимодействие оптических волноводных мод с магнитостатическими пучками в пленках феррит-гранатов : Дис... канд. физ-матнаук: 01.04.03 / Колокольцев Олег викторович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.160-171
264774
  Семенов Алексей Владимирович Взаимодействие оптических колебаний решетки с полупроводниковой плазмой и электронными потоками : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Семенов Алексей Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 131л. – Бібліогр.:л.120-131
264775
  Семенов А.В. Взаимодействие оптических колебаний решетки с полупроводниковой плазмой и электронными потоками : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.02 / Семенов А.В.;. – Киев, 1987. – 16 с.
264776
  Сердюк А.М. Взаимодействие организма с электромагнитными полями как фактором окружающей среды / А.М. Сердюк. – Киев : Наукова думка, 1977. – 228с.
264777
  Балаев Г.А. Взаимодействие органических альфа-окисей с аминосоединениями. : Автореф... кандидата хим.наук: / Балаев Г.А.; М-во высш. и сред. спец. образования. – Л., 1962. – 15л.
264778
  Полетуха В.В. Взаимодействие органических перекисей с кремнеземом и их инициирующая способность в сорбированом состоянии : Дис... канд. хим.наук: 02.0006 / Полетуха В.В.; КГУ. – К, 1972. – 168л.
264779
  Тагиров Т.Т. Взаимодействие органов милиции и общественности в предупреждении и раскрытии преступлений. (По материалам Дагест. АССР) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тагиров Т.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 22л.
264780
  Зинуров Р.Н. Взаимодействие органов уголовной юстиции в пореформенный период (1864-1917 гг.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.2-8
264781
  Кравков С.В. Взаимодействие органов чувств / С.В. Кравков. – М-Л, 1948. – 128с.
264782
  Воробьева Галина Владимировна Взаимодействие оснований шиффа с циклическими кетонами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Воробьева Галина Владимировна; АН БССР. Отд-ние хим. и геол. наук. Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неор. – Минск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
264783
  Боклан Д.С. Взаимодействие отраслевых принципов международного экологического и междунардного экономического права // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 46-60. – ISSN 1560-2893
264784
  Москалев В.И. Взаимодействие отрицательных п-мезонов с протонами и ядрами гелия при энергии 150 МЭВ и некоторые редкие виды распадов п-мезонов. 1039 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Москалев В.И.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1962. – 14л.
264785
  Ассовская А.С. Взаимодействие П- мезонов с импульсом 7,2 Гэв/с с ядрами фотоэмульсии : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 040 / Ассовская А.С. ; Объедин. ин-т ядерных исследований, Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1969. – 14 с.
264786
  Мах Ростислав Взаимодействие п-мезонов с легкими атомными ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мах Ростислав; Объедин. ин-т ядерных исследований. 4-10206. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
264787
  Копельцив Ю.А. Взаимодействие П-метиленхинонов с эфирами фосфористой кислоты : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Копельцив Юрий Андреевич ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Львов. политехн. ин-т им. Лен. комсомола. – Львов, 1984. – 20 с. – Библиогр.: 7 назв.
264788
  Суслин Л.А. Взаимодействие парамагнитных центров с плазмой твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Суслин Л.А.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
264789
  Карпович Н.А. Взаимодействие парламента и органов судебной власти в республике Беларусь // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 42-58. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
264790
  Костылева Светлана Александровна Взаимодействие партийных комитетов с органами печати в формировании мировоззрения трудящихся (1976-1985 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Костылева Светлана Александровна; КПИ. – Киев, 1991. – 219л. – Бібліогр.:л.187-219
264791
  Аубакирова Л.Р. Взаимодействие педагогического коллектива и комсомольской организации педвуза в подготовке будущего учителя и организаторской деятельности. : Автореф... наук: 113.03.02 / Аубакирова Л.Р.; Казах. пед инст. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
264792
  Лапшина И.К. Взаимодействие первой администрации Р.Никсона с конгрессом по вопросам внутренней политики: проблема разделенного правления // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 201-208. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
264793
  Власова Лариса Васильевна Взаимодействие перекисей бензоила и пентафторбензоила с ароматическими и полифторароматическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Власова Лариса Васильевна; Сиб. отд-ние АН СССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 22л.
264794
   Взаимодействие перхлората никеля (II) с аминами в пропандиол-1-2 карбонате / В.В. Скопенко, О.Н. Мирошников, Л.В. Глущенко, А.К. Трофимчук // Укр. хим. журн., 1979. – №12
264795
   Взаимодействие пестицидов с микроорганизмами : Науч. обзор. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 141с.
264796
  Симонов И.В. Взаимодействие плоских волн с включениями в упругой среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симонов И.В.; Ин-т проблем механики. АН СССР. – М., 1968. – 8л.
264797
  Ибрагим М.А. Взаимодействие плоских ударных волн с препятсвиями в виде каналов-диафрагм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагим М.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 13л.
264798
  Демченко Раиса Ивановна Взаимодействие поверхностных длинных волн с жесткими и упругими границами : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.05. / Демченко Раиса Ивановна; Ин-т гидромеханики АН УССР. – К., 1984. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
264799
  Кокошин А.А. Взаимодействие политики и военной стратегии: теоретические и прикладные вопросы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
264800
  Хоанг Хай Банг Взаимодействие политики и экономики в условиях ускоренной трансформации обществ (сравнит. анализ опыта Украины и Вьетнама) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Хоанг Хай Банг; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1999. – 178л. – Бібліогр.:л.164-178
264801
  Бронский М.В. Взаимодействие политического и морального сознания / М.В. Бронский. – М, 1985. – 64с.
264802
  Папенина Ю.А. Взаимодействие политической культуры и СМИ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 208-273. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
264803
  Пророк В. Взаимодействие политической культуры на интенсификацию экономического развития Чехословакии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пророк В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
264804
  Саленко Вячеслав Леонидович Взаимодействие полифторароматических соединений с радикальными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саленко Вячеслав Леонидович; АН СССР. Сибирское отделение. Новосиб. ин-т органической химии. – Новосибирск, 1978. – 17л.
264805
  Мирсон Игорь Михайлович Взаимодействие полициклических углеводородов с ДНК и их влияние на процесс репарации повреждений ДНК, индуцированных ультрафиолетовым излучением : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Мирсон Игорь Михайлович;. – Пущино, 1974. – л.
264806
  Муравьев В.В. Взаимодействие полов в древних демах // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 30-36. – ISSN 2073-9702


  В изменениях статуса полов в древних культурах не наблюдается единой тенденции. В одних обществах положение женщин улучшается, в других - они лишаются некоторых прежних возможностей. Влияние духовной культуры на взаимоотношения полов противоречиво.
264807
  Слабоспицкий Р.П. Взаимодействие поляризованных пучков протонов и дейтронов с атомными ядрами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.16 / Слабоспицкий Р.П.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – 28л.
264808
  Хоанг Ван Фонг Взаимодействие поляризованных электронов и моонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хоанг Ван Фонг; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 11л.
264809
  Киценко А.Б. Взаимодействие потоков заряженных частиц с магнитоактивной плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киценко А.Б.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1962. – 11л.
264810
  Ломинадзе Д.Г. Взаимодействие потоков заряженных частиц с низкочастотными колебаниями плазмы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ломинадзе Д.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
264811
  Сергейко П.Н. Взаимодействие права и нравственности в судебной деятельности в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... канд. юрид.наук: / Сергейко П.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1964. – 19с.
264812
  Скопенко В.В. Взаимодействие привитых на аэросил 2- и 8-аминометилхинолинов с PdCl2 в ацетонитриле / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Укр.хим.журн., 1985. – №1
264813
  Блантер М.С. Взаимодействие примесных атомов с дислокациями в железе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блантер М.С.; Воронеж.политехн.ин-т. – М, 1966. – 19л.
264814
  Ковалев Сергей Николаевич Взаимодействие природы и общества в контексте закономерного исторического процесса : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Ковалев Сергей Николаевич; Донецкй гос. ун-т. – Донецк, 1995. – 157л. – Бібліогр.:л.147-157
264815
  Галкова О.В. Взаимодействие природы и общества как методологическая основа целостного подхода к анализу Всемирного наследия // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 9-13. – ISSN 2073-9702
264816
  Изотова-Шулико Взаимодействие продуктивных и непродуктивных классов глаголов в истории чешского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Изотова-Шулико И.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1969. – 16 с.
264817
  Коваль А.А. Взаимодействие продуктов фосфорилировния нитрилов со спиртами и фенолами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Коваль А.А. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 18 с.
264818
  Софьина Г.Г. Взаимодействие производительности труда и прибыли социалистических предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Софьина Г.Г.; МВ и ССО РСФСР. Куйбышев. плановый ин-т. – Куйбышев, 1975. – 17л.
264819
  Пелькис Н.П. Взаимодействие производных иминосульфиновых кислот с тиофенолами. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Пелькис Н.П.; Ин-т органич.хим. – К, 1984. – 22л.
264820
  Симукова Н.А. Взаимодействие производных ферроцена с арилдиазониями. : Автореф... канд. хим.наук: / Симукова Н.А.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соед. – М., 1960. – 10л.
264821
  Гусакова Ю.С. Взаимодействие прокуратуры и органов расследования в пореформенной России второй половины XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
264822
   Взаимодействие пропиленкарбонатных растворов аминных комплексов меди (ІІ) с поверхностью аэросила / В.В. Скопенко, Л.В. Глущенко, А.К. Трофимчук, О.Н. Мирошников // Укр. хим. журн., 1982. – №6
264823
   Взаимодействие пропиленкарбонатных растворов аминных комплексов никеля (II) с поверхностью аэросила / В.В. Скопенко, А.К. Трофимчук, О.М. Мирошников, Л.В. Глущенко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1983. – №1
264824
  Метлюк А.А. Взаимодействие просодических систем в речи билингва. / А.А. Метлюк. – Минск, 1986. – 110с.
264825
  Взоров И.К. Взаимодействие протонов с энергией 660-675 МЭВ с легкими ядрами и некоторые модельные представления о структуре ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Взоров И.К.; Моск. гос. ун-т. – Дубна, 1962. – 13л.
264826
   Взаимодействие профессионального образования и производства как фактор модернизации подготовки компетентных специалистов / В. Сучков, Р. Сафин, Е. Корчагин, И. Айтуганов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-19. – ISSN 0869-3617


  Установление тесной взаимосвязи между профессиональным образованием и производственной сферой является одной из ниболее острых и актуальных проблем.
264827
  Ушакова Т.Н. Взаимодействие психологического и физиологического в речи человека // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 5-16. – ISSN 0205-9592
264828
  Либрович В.Б. Взаимодействие пульсаций потока с химической реакций турбулентного пламени / В.Б. Либрович, В.И. Лисицын. – М., 1975. – 44с.
264829
  Дербенев Я.С. Взаимодействие пучков заряженных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дербенев Я. С.; АН СССР, Сиб. отд., Уч. сов. ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
264830
  Полуяхтов Борис Константинович Взаимодействие пучков интенсивного электромагнитного излучения с плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Полуяхтов Борис Константинович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 11л.
264831
  Молоснова В.П. Взаимодействие пятихлористого фосфора с эфирами оксаминовой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Молоснова В.П.; МВО УССР. Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1958. – 13л.
264832
  Уваров Е.Ф. Взаимодействие радиационных дефектов, введенных электронным и нейтронным облучением, с примесями в кристаллах кремния п-типа : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Уваров Е.Ф. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 20 с.
264833
  Чумак Юрий Васильевич Взаимодействие радиоволн с плазмой метеорного следа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чумак Юрий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 188л.
264834
  Чумак Юрий Васильевич Взаимодействие радиоволн с плазмой метеорного следа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Чумак Юрий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 19 с.
264835
  Иванов В.В. Взаимодействие расплавов арсенидов индия и геллия с оксидными и хлоридными флюсами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Иванов В.В.; Уральский науч. центр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1972. – 23л.
264836
  Скопенко В.В. Взаимодействие растворов хлорида ванадила с аэросилом / В.В. Скопенко, А.А. Голуб // Укр. хим. журн., 1980. – №8
264837
  Титов И.А. Взаимодействие растительных сообществ и условий среды / И.А. Титов. – Москва, 1952. – 470с.
264838
  Ефимов В.Н. Взаимодействие резонансных нейтронов с выстроенными ядрами : Р - 1369 / В.Н. Ефимов. – Дубна, 1963. – 15 c.
264839
  Лучников Л.А. Взаимодействие релятивистских бозонов с двухуровневой системой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лучников Л.А.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
264840
  Жуковский В.Ч. Взаимодействие релятивистских частиц с интенсивными электромагнитными полями : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Жуковский В. Ч.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1978. – 25л.
264841
  Каламкарян Р.А. Взаимодействие России и Европейского Союза: позитив международно-правового опыта // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 51-59. – ISSN 0132-0769
264842
  Шереги Ф.З. Взаимодействие российских вузов с международными фондами и организациями: мониторинг и оценка эффективности : (сборник материалов) / Шереги Ф.Э., Константиновский Д.Л., Арефьев А.Л.; Федеральное агентство по образованию; Центр социолог. исследований. – Москва : Центр социального прогнозирования, 2006. – 168с. – ISBN 5-89329-503-3
264843
  Симачев Ю. Взаимодействие российских компаний и исследовательских организаций в проведении НИОКР: третий не лишний? / Ю. Симачев, М. Кузык, В. Фейгина // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 7. – C. 4-34. – ISSN 0042-8736


  У статті досліджується кооперація російських компаній з дослідницькими організаціями в проведенні НДДКР при здійсненні технологічних інновацій. Для оцінки поведінкових змін аналіз проводиться на мікрорівні і грунтується на емпіричних даних анкетування ...
264844
  Скопенко В.В. Взаимодействие ртути (II) с некоторыми нелинейными псевдогалогенид-ионами в неводных сферах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1980. – №12
264845
  Гавзе М.Н. Взаимодействие ртути с металлами и сплавами / М.Н. Гавзе. – Москва : Наука, 1966. – 159 с.
264846
  Хпрташкина Р.Х. Взаимодействие русского и бурятского языков в области лексики (на материале говоров русских старожилов и бурят Зхирит-Булагатского района Иркутской области) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хпрташкина Р.Х.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 30л.
264847
  Азьмук Н.А. Взаимодействие рынков труда и высшего образования в контексте развития цифровых технологий // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 98-101. – ISSN 1728-6220


  В статье акцентируется внимание на изменениях, которым подвергаются рынки труда и высшего образования под влиянием цифровых технологий. Охарактеризованы основные противоречия современных рынков труда, образовательных услуг Украины, их причины и ...
264848
  Задоя А.А. Взаимодействие рыночных и нерыночных аспектов в экономических реформах конца 1940-х - середины 1960-х гг. / А.А. Задоя, С.В. Кузьминов // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 5-10. – ISSN 2074-5354
264849
  Антонов А.А. Взаимодействие ряда диенов с триизобутилалюминием : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антонов А.А. – Москва, 1970. – 26 с.
264850
  Шугаев Ф.В. Взаимодействие сверхзвукового потока с затупленным телом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шугаев Ф.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1965. – 9л.
264851
  Ермаков Михайил Константинович Взаимодействие сверхзвуковых потоков газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ермаков Михайил Константинович; АН СССР. Ин-т космических исследваний. – М., 1983. – 24л.
264852
  Янкелевич Р.П. Взаимодействие света со спиновыми и звуковыми колебаниями в ферродиэлектричках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Янкелевич Р.П.; АН УССР. Физ.-технич. ин-т низких температур. – Харьков, 1970. – 10л.
264853
  Бедюх А.Р. Взаимодействие СВЧ излучения с биметаллическими покрытиями : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 : 01.04.07 / Бедюх А.Р.; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – 102 л. + Прил.: л. 94-102. – Библиогр.: л. 89-93
264854
  Бедюх А.Р. Взаимодействие СВЧ излучения с биметаллическими покрытиями : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03. ; 01.04.07 / Бедюх А.Р. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с. – Библиогр.: 4 назв.
264855
   Взаимодействие селеноцианатов иттрия и скандия с некоторыми лигандами / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, М.В. Копа, Г.В. Цинцадзе // Укр. хим. журн, 1970. – №9
264856
  Василенко Л.С. Взаимодействие сильного электромагнитного поля с колебательно-вращательными переходам молекулы СО2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01042 / Василенко Л.С.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1971. – 12л.
264857
  Березин А.К. Взаимодействие сильнотехнических электронных импульсных пучков с плазмой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Березин А.К.; М-во высш.и сред.образования УССР. – Харьков, 1963. – 15л.
264858
  Магда И.И. Взаимодействие сильнотечного релятивиствкого электронного пучка с плазмой и создание инверсткой населенности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Магда И.И.; КГУ. – Х., 1977. – 20л.
264859
  Магда И.И. Взаимодействие сильноточного релятивистского электронного пучка с плазмой и создание инверсной населенности : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Магда И.И.; Харьковск.физ.-техн. ин-т. – Харьков, 1977. – 153л.
264860
  Геккер И.Р. Взаимодействие сильных электромагнитных полей с плазмой / И.Р. Геккер. – Москва : Атомиздат, 1978. – 310 с.
264861
  Афонская И.А. Взаимодействие синтаксических и просодических средств выражения побудительной модальности в структуре повтора в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Афонская И.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
264862
  Волконская М.А. Взаимодействие скандинавизмов и галлицизмов в поэме "Сэр Гавейн и зеленый рыцарь" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 119-128. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
264863
  Тертышник В.М. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел / В.М. Тертышник, С.В. Слинько. – Харьков, 1995. – 66с.
264864
  Воробьева И.Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с преступностью. / И.Б. Воробьева. – Саратов, 1988. – 108,2с.
264865
  Букаев Н.М. Взаимодействие следователя с органами дознания в ходе расследования убийств, совершенных в процессе "разборок" организованных преступных группировок // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.166-171. – ISSN 1608-8794
264866
  Восканян К.В. Взаимодействие слова и геометрического образа при построении чертежей геометрических задач на доказательсво (VI - VII классы) : Автореф... канд. пед.наук: / Восканян К.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 30л.
264867
  Джантаев Х.М. Взаимодействие Совета Европы и Европейского Союза в области прав человека: основные проблемы // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 179-195. – ISSN 1560-2893
264868
  Медведев Л.Г. Взаимодействие содержания и формы в композиционном пространстве // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 2 (53). – С. 211-222. – ISSN 1811-0916
264869
  Кащенко Александр Иванович Взаимодействие содержания и формы в развитии экономических категорий социализма : Автореф... д-ра экон.наук: / Кащенко Александр Иванович; АН СССР, Отд-ние экон. истории, философии и права. – К., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
264870
  Балабанова Галина Петровна Взаимодействие содержания и формы труда в системе общественного способа производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Балабанова Галина Петровна; Кгу. – К., 1988. – 16л.
264871
  Балабанова Г.П. Взаимодействие содержания и формы труда в системе общественного способа производства (философско-социологический аспект). : дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Балабанова Г.П. ; Киевский пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1988. – 143 л. – Бібліогр.: л. 127-143
264872
  Пивоваров В.Г. Взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли / В.Г. Пивоваров, Н.В. Еркаев. – Новосибирск : Наука, 1978. – 109 с.
264873
  Буряк В.Ю. Взаимодействие сопряженных хромофоров в дисазокрасителях и бисгемицианинах : Автореф... канд. хим.наук: / Буряк В. Ю.; КГУ. – К., 1969. – 21л.
264874
  Буряк В.Ю. Взаимодействие сопряженных хромофоров в дисакзокрасителях и бисгемицианинах : Дис... канд. хим.наук: / Буряк В. Ю.; КГУ. – К., 1969. – 93л. – Бібліогр.:л.87
264875
  Колесников А.К. Взаимодействие социологии и математики: эпистемотологичесике перспективы / А.К. Колесников, И.П. Лебедева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7 (339). – С. 69-78. – ISSN 0132-1625
264876
   Взаимодействие спиновых волн в пленках. / Г.А. Мелков, А.Г. Гуревич, А.Н. Анисимов, О.А. Чивилева // XVIII Всесоюзн. конф. по физике магнитніх явлений. Тез. докл.
264877
  Субчински В.К. Взаимодействие спиновых зондов с мембранами хлоропластов и митохондрий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Субчински В.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1976. – 16л.
264878
  Баркаускайте Мариона Ионо Взаимодействие статуса и участие подростков в малой группе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Баркаускайте Мариона Ионо; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 44л.
264879
  Мищенко Я. Взаимодействие стран Азиатско-Тихоокеанского региона с Японией в сфере энергетики // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 7. – С. 55-73. – ISSN 2074-6040
264880
  Савельев Юрий Борисович Взаимодействие субкультур как фактор социокультурного развития : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.03 / Савельев Юрий Борисович; Мин-во образования Украины. Луганский гос. пед ин-т им. Т.Г.Шевченка. – Луганск, 1997. – 184л. – Бібліогр.:л.163-184
264881
  Проценко А.Н. Взаимодействие сфокусированного пучкаэнергий с поверхностью твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Проценко А.Н.; ВНИИ монокристаллов спинтиляционных материалов и особо чистых хим. веществ науч.-производ. объед. "Монокр. – Харьков, 1987. – 16л.
264882
  Костюков А.А. Взаимодействие тел, движущихся в жидкости / А.А. Костюков. – Л., 1972. – 310с.
264883
  Вильчинский С.С. Взаимодействие терминологии, номенклатуры и общелитературной лексики (на материале патентной документации) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вильчинский С. С.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
264884
  Вильчинский С.С. Взаимодействие терминологии, номенклатуры и общелитературной лексики. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вильчинский С.С.; КГУ. – К., 1987. – 24л.
264885
  Бурляй С.А. Взаимодействие терминологической и общеупотребительной лексики в современном французском языке (на матер. терминологий медицины, биологии и психологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бурляй С. А.; МВиССО СССР, Моск. гос. ин-т иностр. яз. – М., 1974. – 35л.
264886
  Кирдяшкин А.А. Взаимодействие термохимического плюма с мантийными свободно-конвективными течениями и его влияние на плавление и перекристаллизацию мантии / А.А. Кирдяшкин, А.Г. Кирдяшкин, // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 5. – С. 707-721 : рис. – Библиогр.: с. 719-721. – ISSN 0016-7886
264887
  Балог Ирина Михайловна Взаимодействие тетрахлор- и тетрабромтеллура с неопределенными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Балог Ирина Михайловна; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1985. – 20л.
264888
  Балог И.М. Взаимодействие тетрахлор-и тетрабромтеллура с непредельными соединениями : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Балог И.М.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 127л. – Бібліогр.:л.112-127
264889
  Изотова А.Е. Взаимодействие тиаминпирофосфата с транскетолазой : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Изотова А.Е.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.14
264890
  Скопенко В.В. Взаимодействие тио - и селеноцианатов некоторых металлов (Ш) с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, В.Е. Лубяный, А.С. Тряшин // Укр. хим. журнал, 1974. – №5
264891
  Кандрор И.И. Взаимодействие тиолов с непредельными соединениями в присутствии карбонилов железа : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кандрор И.И.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1970. – 24л.
264892
  Краверская Ф.А. Взаимодействие типов коллоквиальной номинации в современном немецом языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Краверская Ф.А.; Моск. гос. ин-т им. М.Тореза. – М., 1988. – 25л.
264893
  Луковский И.А. и др. Взаимодействие тонкостенных упругих элементов с жидкостью в подвижных полостях / И.А. и др. Луковский. – Киев, 1989. – 239с.
264894
  Петров В.Т. Взаимодействие традиций в младописьменных литературах / В.Т. Петров. – Новосибирск, 1987. – 236с.
264895
  Бух И.Г. Взаимодействие трансдуцирующего бактериофага с растительной клеткой : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.03 / Бух И.Г.; Ин-т молекулярной биологии и генетики. – К, 1984. – 19л.
264896
  Джибладзе Л.И. Взаимодействие третичных аллиларбинолов с фенолами в присутствии фосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Джибладзе Л. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1972. – 20л.
264897
  Щербинская Н.В. Взаимодействие третичных спиртов циклопропанового ряда с минеральными и органическими кислотами : Автореф... канд.хим.наук: / Щербинская Н.В.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 9 с.
264898
  Южакова О.А. Взаимодействие трехчленных циклов с ПI-электронными заместителями : Автореф... канд. хим.наук: / Южакова О.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 17л.
264899
  Скопенко В.В. Взаимодействие трицианметанидов кобальта, никеля и меди с некоторыми диаминами / В.В. Скопенко, В.Ф. Болелый, Х. Келер // Укр. хим. журн., 1982. – №5
264900
  Гомилко Ольга Евгеньевна Взаимодействие труда и искусства в процессе общественного производства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гомилко Ольга Евгеньевна; Киевск. технолог. ин-т пищевой промышленности. – К., 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.143-161
264901
  Беспальчий В.Ф. Взаимодействие труда и мировоззрения. : Автореф... Доктора филос.наук: 620 / Беспальчий В.Ф.; АН УССР. – К, 1971. – 58л. – Бібліогр.:с.57-58
264902
  Волгина Л.М. Взаимодействие углеводородов с окислами никеля и железа в присутствии водяного пара : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Волгина Л.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
264903
  Шугаев Ф.В. Взаимодействие ударных волн с возмущениями. / Ф.В. Шугаев. – М., 1983. – 96с.
264904
  Ильин Юрий Петрович Взаимодействие ударных волн с податливыми и проницаемыми телами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ильин Юрий Петрович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. политехнич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1979. – 8л.
264905
  Яценко М.С. Взаимодействие украинской блогосферы с политикумом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 97-100. – ISSN 2077-1800
264906
  Гюзалян Р.Н. Взаимодействие ультракоротких световых импульсов с монокристаллами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Гюзалян Р.Н. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
264907
  Судакова Н.А. Взаимодействие университетов и бизнеса в процессе инновационной деятельности // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 2 (482). – С. 110-126. – ISSN 0321-2068


  Сотрудничество двух различных социальных институтов - исследовательских университетов и бизнеса - в процессе инновационной деятельности сопряжено с рядом трудностей. Ключевым моментом для преодоления является анализ культурных различий обеих сторон. ...
264908
  Бегларашвили О.П. Взаимодействие участников бизнес-процесса как цепочка создания ценности товара // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 68-73 : рис., фото. – Библиогр.: 4 назв
264909
  Зеленко Т.Д. Взаимодействие факторов, определяющих сочетаемость немецких прилагательных с зависимым инфинитивом : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленко Т.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
264910
  Пешков М.А. Взаимодействие федерального атторонея ( обвинителя) и федеральных агентов при проведении досудебного расследования в уголовном процессе США // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.88-97
264911
  Гунько В.М. Взаимодействие фенолов, тиолов и аминов с атомами углерода двойных с=с-связей. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.13 / Гунько В.М.; АН УССР. – К, 1983. – 22л.
264912
  Печенкин А.А. Взаимодействие физики и химии / А.А. Печенкин. – Москва : Мысль, 1986. – 208 с.
264913
  Панфилов Валерий Александрович Взаимодействие философии и математики: генезис и структура : Дис... доктора философ.наук: 09.00.08 / Панфилов Валерий Александрович; ДГУ. – Днепропетровск, 1992. – 311л. – Бібліогр.:л.293-311
264914
  Карамушка В.И. Взаимодействие фрагментов плазматических мембран гладкомышечных клеток с искусственными липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Карамушка В. И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
264915
  Карамушка Виктор Иванович Взаимодействие фрагментов плазматических мембран гладкомышечных клеток с искусственными липидными мембранами. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Карамушка Виктор Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 170л. – Бібліогр.:л.149-170
264916
  Блохина Г.Е. Взаимодействие фторидов и оксифторидов молибдена с аммиаком. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Блохина Г.Е.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18
264917
  Гамбург Наталья Шнейровна Взаимодействие фторидов цинка и кадмия со фторидами некоторых металлов в сводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гамбург Наталья Шнейровна; Ин-т химии им. В.И.Никитина. – Душанбе, 1978. – 19л.
264918
  Краснонос Н.А. Взаимодействие фундаментальных и прикладных исследований в современной науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
264919
  Шевченко З.А. Взаимодействие фунциональных групп в молекулах фосфазосоединений и производных бисиминодвуокиси серы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шевченко З. А.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1969. – 22л.
264920
  Абрамова А.Ф. Взаимодействие хлора с диеновыми соряженными углеводородами, содержащими четвертичный атом углерода при двойной связи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абрамова А.Ф. ; Ленинг. ордена. Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 18 с.
264921
  Петров А.С. Взаимодействие хлоральоксима с ароматическими диаминами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Петров А.С. ; Ленингр. гос. ун-т , Хим. фак. – Ленинград, 1967. – 18 с.
264922
  Хаскин А.Н. Взаимодействие хлорангидридов фосфоритных кислот с нуклеофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Хаскин А.Н.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1971. – 22л.
264923
  Скопенко В.В. Взаимодействие хлорида ванадия (ІІІ) с селеноцианатом калия в неводных растворах / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, А.С. Григорьева // Укр. хим. журнал, 1973. – №8
264924
  Каданцева М.И. Взаимодействие хлорида церия с хлоридами аминов в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Каданцева М.И.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. Хим. и геогр. фак. – Уфа, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
264925
  Казанцева О.И. Взаимодействие хозяйства и природной среды Молдавской ССР. / О.И. Казанцева. – Кишинев, 1990. – 113с.
264926
  Рубан Е.М. Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичеленных гетероциклов-аналогов бисцианинов : Дис... канд. хим.наук: / Рубан Е.М.; КГУ. – К, 1973. – 140л. – Бібліогр.:л.130-140
264927
  Рубан Екатерина Михайловна Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичелынных гетероциклов - аналогов бисцианинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рубан Екатерина Михайловна; КГУ. – Киев, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
264928
  Рубан Екатерина Михайловна Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичленных гетероциклов - аналогов бисциатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рубан Екатерина Михайловна; КГУ. – Киев, 1973. – 24л.
264929
  Кобзев А.И. Взаимодействие цивилизаций : западные прогнозы и китайская реальность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 101-107. – ISSN 0869-1908


  Дискуссия : "Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы взаимодействия цивилизаций".
264930
  Бреусов Ю.Н. Взаимодействие циклосерина с аспартат-трансаминазой : Автореф... канд. хим.наук: / Бреусов Ю.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 14л.
264931
  Скопенко В.В. Взаимодействие цинка и его оксида с неводными растворами ацетилацетона / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1982. – №10
264932
  Шенин Ю.Д. Взаимодействие цис-, транс-окисей высших непредельных кислот и их метиловых эфиров с кисловыми реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Шенин Ю. Д.; ЛГУ. – Л., 1963. – 14л.
264933
  Зернов Б.Е. Взаимодействие частей речи в английском языке (статико-динамический аспект) / Б.Е. Зернов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 126 с.
264934
  Широкова Н.Л. Взаимодействие частиц аэрозоля в звуковом поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Широкова Н.Л.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1969. – 11л.
264935
  Савохина М.В. Взаимодействие школа-вуз как фактор снижения рисков молодой личности при переходе к профессиональному обучению // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 242-245. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
264936
  Сидельковский А.П. Взаимодействие школьников с природой как воспитательный процесс. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01 / Сидельковский А.П.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 40л. – Бібліогр.:с.37-40
264937
  Кузьмина М.Н. Взаимодействие школьной комсомольской организации и пионерской дружины как фактор активизации их воспитательных фукнций. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Кузьмина М.Н.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
264938
   Взаимодействие экономических структур в условиях их растущей взаимозависимости. – Киев : Наукова думка, 1992. – 131с.
264939
   Взаимодействие экономической и политической системы в социалистических странах на современном этапе. – Прага, 1977. – 200с.
264940
  Микульский К.И. Взаимодействие экономической и социальной политики / К.И. Микульский. – Москва, 1987. – 254с.
264941
   Взаимодействие экономической и социальной сторон жизни общества в условиях развитого социализма. – Смоленск, 1983. – 110с.
264942
  Гоголин О.В. Взаимодействие экситонов в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Гоголин О.В.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1970. – 14л.
264943
  Саблин Н.И. Взаимодействие экситонов в германии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Саблин Н. И.; БГУ. – Минск, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
264944
   Взаимодействие экситонов в полупроводниках. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 211 с.
264945
   Взаимодействие экситонов с лазерным излучением. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 171 с.
264946
  Остроумов Г.А. Взаимодействие электрических и гидродинамических полей. Физические основы электрогидродинамики / Г.А. Остроумов. – Москва : Наука, 1979. – 319с.
264947
  Ишханов Б.С. Взаимодействие электромагнитного излучения с атомными ядрами / Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов. – Москва, 1979. – 215с.
264948
  Челядин А.В. Взаимодействие электромагнитного излучения с волнами объемного заряда Bn-CaAs. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Челядин А.В.; ХГУ. – Харьков, 1984. – 17л.
264949
  Полуэктов Павел Петрович Взаимодействие электромагнитного излучения с малыми количествами вещества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Полуэктов Павел Петрович; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
264950
   Взаимодействие электромагнитных волн с полупроводниками и полупроводниково-диэлектрическими структурами : труды Всесоюзной школы-семинара (1988, Саратов). – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1. – 1988. – 258 с.
264951
   Взаимодействие электромагнитных волн с полупроводниками и полупроводниково-диэлектрическими структурами : труды. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 2. – 1988. – 219 с.
264952
   Взаимодействие электромагнитных волн с полупроводниками и полупроводниково-диэлектрическими структурами : труды. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 3. – 1988. – 113 с.
264953
   Взаимодействие электромагнитных волн с полупроводниками и полупроводниково диэлектрическими структурами и проблемы создания интегральных КВЧ схем. – Саратов
Ч. 1. – 1985. – 196 с.
264954
   Взаимодействие электромагнитных волн с полупроводниками и полупроводниково диэлектрическими структурами и проблемы создания интегральных КВЧ схем. – Саратов
Ч. 2. – 1985. – 188 с.
264955
  Горовенко А.П. Взаимодействие электромагнитных вольн с плазменными цилиндрами : Автореф... канд. техн.наук: 10.02.05 / Горовенко А. П.; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1983. – 18л.
264956
  Розанов Н.Н. Взаимодействие электромагнитных колебаний с близкими частотами в полуклассической теории генерации газовых лазеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розанов Н. Н.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1970. – 28л.
264957
  Худяков Игорь Иванович Взаимодействие электромагнитных полей с диспергирующими неоднородными средами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Худяков Игорь Иванович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1984. – 18л.
264958
  Насонов Николай Николаевич Взаимодействие электронных потоков с диспергирующим ферродиэлектриком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Насонов Николай Николаевич; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1982. – 17л.
264959
  Мишин Е.В. Взаимодействие электронных потоков с ионосферной плазмой / Е.В. Мишин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 264с.
264960
  Харьковский С.Н. Взаимодействие электронных потоков с электромагнитными полями СВЧ диапазона в неоднородных средах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Харьковский С.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 23л.
264961
  Крашенинников С.И. Взаимодействие электронных пучков с химически активной плазмой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Крашенинников С.И.; Ин-тут атомной энергии. – М., 1980. – 20л.
264962
  Кондратьев Александр Сергеевич Взаимодействие электронов в нормальных металлах : Автореф... д-ра физико-матем.наук: 01.04.02 / Кондратьев Александр Сергеевич; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 26л.
264963
  Панеш А.М. Взаимодействие электронов и возбужденных атомов с поверхностью окисных полупроводников и с адсорбированным слоем. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Панеш А.М.; НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М,, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
264964
  Покровский Я.Е. Взаимодействие электронов и дырок / Я.Е. Покровский. – Москва : Знание, 1985. – 64с.
264965
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук / Находкин Н.Г. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
Глава V : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. – 1966. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
264966
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : дис. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 327с. – Библиогр.: л. 304-327
264967
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : Дисс. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 99 л. – Бібл.: л.94-99
Глава 5 : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. (Исследование термопласт. записи информации). – 1966. – 99 л. – Бібл.: л.94-99
264968
  Карпенко Б.В. Взаимодействие электронов проводимости во спиновыми волнами в ферро- и антиферромагнитных металлах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Карпенко Б. В.; МВиССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1960. – 9л.
264969
  Жилейко Г.И. Взаимодействие электронов с злектромагнитным полем / Г.И. Жилейко. – М, 1963. – 56с.
264970
  Францкявичюте Дануте Юозо Взаимодействие электроосаждаемого хрома и сплава железо-хром с анионами и лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Францкявичюте Дануте Юозо; Вильнюск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 23л.
264971
  Машошина С.Н. Взаимодействие элементзамещенных (Si, ge, Sn, P) производных кислот трехвалентного фосфора с гетеросопряженными системами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Машошина С.Н.; Хим. фак-т. МГУ. – М., 1973. – 18л.
264972
  Волынец А.П. Взаимодействие эндогенных регуляторов роста и гербицидов. / А.П. Волынец. – Минск, 1980. – 144с.
264973
  Дубовик Инна Владимировна Взаимодействие эпических жанров в творчестве У.Фолкнера, (конец 30-х - начало 40-х гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Дубовик Инна Владимировна; Тбилисский гос. ун-т. Ф-т западноевропейских языков и лит. – Тбилиси, 1990. – 17л.
264974
  Автократова О.Д. Взаимодействие эпокси-соединений с фенолами и аминами : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Автократова О.Д. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1954. – 12 с.
264975
  Гиршман М.М. Взаимодействие эстетики и лингвистики при анализе ритмической композиции поэтического произведения / М.М. Гиршман, Є.М. Свенцицкая // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 6-17. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті осмислюється зустріч лінгвістики вірша і естетики вірша, лінгвістичних цілих мов та текстів та естетичних цілих поетичних творів. На кордонах цих різних цілих прояснюється специфіка поетичного слова як звучного сенсу. Проблема співвідношення ...
264976
  Москва Н.А. Взаимодействие эфиров диэтилтиофосфинистой и этлдитиофосфонистой кислот с некоторыми карбонильными калоидкарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Москва Н.А.; Казн. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 17л.
264977
  Тутурина Н.Н. Взаимодействие эфиров кислот пятивалентного фосфора с третичными фосфинами : Автореф... канд. химич.наук: / Тутурина Н.Н.; Московск. ин-т тонкой химич. технологии. – М., 1968. – 25л.
264978
  Пашин В.Ф. Взаимодействие ядерных моментов с параметрическими спиновыми волнами в ферримагнитах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пашин В.Ф.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – л.
264979
   Взаимодействие языков в процессе обучения. – Вильнюс, 1971. – 127с.
264980
   Взаимодействие языков и проблемы его изучения. – Элиста, 1985. – 164с.
264981
   Взаимодействие языковых единиц различных уровней. – Л, 1981. – 158с.
264982
  Литвак С.Я. Взаимодействие языковых уровней (на материале английского языка) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 140-145
264983
   Взаимодействия адронов и ядер высоких и сверхвысоких энергий. – Алма Ата : Наука, 1986. – 181 с.
264984
  Веркин Б.И. Взаимодействия биомолекул : Новые экспериментальные подходы и методы / Б.И. Веркин, К И. Суходуб Янсон, А.Б. Теплицкий; АН УССР; Физико-технический ин-т низких температур. – Киев : Наукова думка, 1985. – 164 с.
264985
   Взаимодействия в растворах окислительно-восстановительных систем. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 196 с.
264986
  Терруан Т. Взаимодействия витаминов / Т. Терруан. – М, 1969. – 372с.
264987
  Шулейкин В.В. Взаимодействия звеньев в системе "Океан - атмосфера - материки" / В.В. Шулейкин. – Ленинград, 1970
264988
  Бакулаева Наталья Петровна Взаимодействия неорганической пирафосфатазом полифосфатом. : Автореф... канд. хим.наук: 020010 / Бакулаева Наталья Петровна; МГУ. – М., 1981. – 17л.
264989
   Взаимодействия организмов в тундровых экосистемах : тезисы докладов. – Сыктывкар, 1989. – 194 с.
264990
  Владимиров Сергей Владимирович Взаимодействия поверхностных волн в органических плазменных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Владимиров Сергей Владимирович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1987. – 16л.
264991
  Чабан А.А. Взаимодействия ультразвуковых волн в кристаллах с учетом электрических полей. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.06 / Чабан А.А.; Акустич. ин-т. – М., 1981. – 23л.
264992
   Взаимодействия частиц с ядрами при высоких энергиях. – Ташкент : Фан, 1981. – 262 с.
264993
  Козырева Н.В. Взаимодействия этнических групп в ранней истории Месопотамии // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 3 (278). – С. 3-29. – ISSN 0321-0391
264994
  Бежанова Майя Михайловна Взаимодействующая система автоматизации решения задач на ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Бежанова Майя Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Секция кибернетики Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.18-22
264995
   Взаимодействующие марковские процессы в биологии. – Пущино, 1977. – 206 с.
264996
   Взаимодействующие марковские процессы и из применение в биологии. – Пущино, 1979. – 178с.
264997
   Взаимодействующие марковские процессы и из применение в биологии. – Пущино, 1986. – 132с.
264998
   Взаимодействующие марковские процессы и из применение к математическому моделированию биологических систем. – Пущино, 1982. – 153с.
264999
  Иберт Дж. Взаимодействующие системы в развитии / Дж. Иберт. – М., 1968. – 195с.
265000
  Коваленко Валерий Фадеевич Взаимодейстивие магнитной и электрической подсистем в железно-иттриевом гранате : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.07 / Коваленко Валерий Фадеевич; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1978. – 157л. – Бібліогр.:л.149-157
<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,