Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>
262001
  Мазепа Н.Р. "...Во всем дойти до совершенства" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 74-76
262002
  Мазепа Н.Р. "...Во всем дойти до совершенства" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 74-76
262003
  Барабаш К. "Внутрішня еміграція рятує більше, ніж зовнішня" / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 22-23


  Відома російська журналістка - про своє українське коріння, нон-конформістське ставлення до прибічників "Кримнаш" і про те, що її тішить у житті.
262004
  Давиденко Г.В. "Внутрішня колонізація" та проблеми легітимації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 140-142
262005
  Бетко І. "Внутрішня людина" як уособлення духовного життя Сковороди-містика // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 34-40. – ISSN 0280-6336
262006
  Моця О.П. "Внутрішня" Русь у контексті уточнення меж // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 51-60. – ISSN 0235-3490
262007
  Купряшина Н.А. "Во имя отца и матери и тех, кому надо" (целительские стратегии в практиках городских шаманов) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 53-60. – ISSN 0869-5415


  Рассматривается место и роль духовного исцеления в вероучительной и бытовой практике христиан веры
262008
  Яременко В.І. "Во Іудеї во дні они…": Біблійна та священна історія у творчості Тараса Шевченка за історіософським дискурсом // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 30-49. – ISSN 0130-5247
262009
  Журавлев Н.А. "Во льдах океана" / Н.А. Журавлев. – М., 1953. – 32с.
262010
  Файзулин Я. "Во мне глубоко укоренилось сознание того, что все идущее с севера, из России, является душителем украинской нации". Співпраця з ГПУ не врятувала Йосипа Пшонника від розстрілу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 жовтня (№ 36/37). – С. 15


  За чекістськими даними, Йосип Пшонник належав до дванадцятки найнебезпечніших повстанських ватажків, які продовжували боротьбу з радянською владою на початку 1920-х років. Після поразки Другого Зимового походу, та й загалом українських ...
262011
  Січкар О. "Вовкулака" В.Дрозда В загальнолітературному контексті // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 270-272. – ISBN 966-8110-14-5
262012
  Дарницький Володимир "Вогні" великого Тесли // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 32
262013
  Положенцева А.В. "Вогонь - друг чи ворог?".(Урок з курсу "Основи здоров"я" для учнів 2 класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 20-23 : фото
262014
  Гірник Павло "Вогонь до мене руки простяга..." : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 16-22. – ISSN 0208-0710
262015
  Радавська О.М. "Вогонь" як архетип творчого процесу в поезії модерністів початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 112-116. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті показано, що в поезії французького, українського та російського модернізму трапляються численні приклади "Поетики Вогню", які можна пов"язати з посиленням експресивності зображальних засобів
262016
  Ембірикос А. [Внутрішні обрії (1934-1937) / Андреас Ембірикос. – 4-е вид. – Афіни : Агра, 1980. – 121 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-160-7
262017
  Шуберт А.Н. Внутрижанровая динамика прозы С.Д. Кржижановского (статья первая) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 194-200. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
262018
  Эсалнек А.Я. Внутрижанровая типология и пути её изучения / А.Я. Эсалнек. – М, 1985. – 183с.
262019
  Михайловская В.П. Внутризаводская текучесть рабочих кадров / В.П. Михайловская. – Новосибирск, 1984. – 192с.
262020
  Багдасарян Г.В. Внутризаводские пропорции производственных мощностей и пути их дальнейшего улучшения. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.05 / Багдасарян Г.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1975. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
262021
  Стариков Л.Е. Внутризаводские резервы и методы их выявления. / Л.Е. Стариков. – М., 1964. – 166с.
262022
  Стариков Л.Е. Внутризаводские резервы. / Л.Е. Стариков. – Ростов-нД, 1956. – 72с.
262023
  Гласова С.А. Внутризаводский хозрасчет и стимулирование напряженных плановых заданий. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Гласова С.А.; МВ и ССО УССР Харьков.гос.ун-т. – Х, 1974. – 29л.
262024
  Елисеева О.А. Внутризаводский хозрасчет промышленного предприятия. : Автореф... Канд.экон.наук: / Елисеева О.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1953. – 22л.
262025
  Фокин А.И. Внутризаводский хозрасчет промышленного предприятия. / А.И. Фокин. – М., 1969. – 88с.
262026
  Васекина Е.Ф. Внутризаводский хозяйственный расчет : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Васекина Е.Ф.; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1971. – 17л.
262027
  Кохан А.И. Внутризаводский хозяйственный расчет в машиностроении : Автореф... канд. экон.наук: / Кохан А.И.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1962. – 21л.
262028
   Внутризаводское движение и текучесть рабочих кадров. – Новосибирск, 1981. – 270с.
262029
   Внутризаводское движение и текучесть рабочих кадров. – Новосибирск, 1981. – 269с.
262030
  Корольков А.Н. Внутризаводское планирование / А.Н. Корольков. – М, 1962. – 141с.
262031
  Стариков Л.Е. Внутризаводское планирование в новых условиях руководства производством. / Л.Е. Стариков. – Ростов-на-Дону, 1966. – 39с.
262032
  Арефьев В.А. и др. Внутризаводское планирование в условиях работы предприятий на принципах полного хозрасчета. / В.А. и др. Арефьев. – Москва, 1989. – 109с.
262033
  Стражев В.И. Внутризаводское планирование и анализ с применением электронно-вычислительных машин. / В.И. Стражев, М.В. Радиевский. – Минск, 1971. – 240с.
262034
  Грункин М.Н. Внутризаводское планирование и техпромфинплан предприятия / М.Н. Грункин. – Л., 1957. – 52с.
262035
  Санкин Д.И. Внутризаводское планирование и техпромфинплан промышленного предприятия / Д.И. Санкин. – М., 1958. – 48с.
262036
  Назаров И.И. Внутризаводское планирование на машиностроительных предприятиях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Назаров И.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1952. – 17 с.
262037
  Педан М.П. Внутризаводское планирование на предприятиях строительных материалов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Педан М.П. ; Акад. наук УССР, Ин-т экономики. – Киев, 1959. – 20 с.
262038
  Петухов Виктор Сергеевич Внутризаводское разделение труда рабочих и пути его совершенствования (на примере металлургических предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Петухов Виктор Сергеевич; НИИ Труда. – Москва, 1974. – 35л.
262039
  Садовников Ю.М. Внутризаводское технико-экономическое планирование / Ю.М. Садовников. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 141 с.
262040
  Елизаров А.В. Внутризаводской механизм управления. / А.В. Елизаров, К.М. Арасланов. – Краснодар, 1976. – 95с.
262041
  Егоров К.А. Внутризаводской транспорт / К.А. Егоров. – Л.-М., 1937. – 264с.
262042
  Лапухин Н.В. Внутризаводской учет и экономический анализ в условиях АСУП. / Н.В. Лапухин. – М., 1977. – 144с.
262043
   Внутризаводской хозрасчет. – М, 1952. – 276с.
262044
  Индукаев В.П. Внутризаводской хозрасчет / В.П. Индукаев. – Свердловск, 1957. – 46с.
262045
  Процеров С.Ф. Внутризаводской хозрасчет / С.Ф. Процеров. – М., 1963. – 176с.
262046
  Биншток Ф.И. Внутризаводской хозрасчет / Ф.И. Биншток. – М., 1971. – 32с.
262047
  Татур С.К. Внутризаводской хозрасчет в новых условиях / С.К. Татур. – М., 1966. – 30с.
262048
  Брунько А В. Внутризаводской хозрасчет в новых условиях / А В. Брунько, Ю.П. Гусев. – Москва, 1969. – 72 с.
262049
  Прокофьев А.П. Внутризаводской хозрасчет в современных условиях хозяйствования. (На прим. машиностроения КазССР). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Прокофьев А.П.; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
262050
   Внутризаводской хозрасчет в условиях экономической реформы. – Алма-Ата, 1971. – 184с.
262051
  Трепашко Х.Х. Внутризаводской хозрасчет вспомогательных цехов предприятий машиностроения и усиление его роли в повышении эффективности производства. : Автореф... канд. экон.наук: 00.05 / Трепашко Х.Х.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.24
262052
  Козырев И.Ф. Внутризаводской хозрасчет и задачи производственного учета / И.Ф. Козырев. – М, 1953. – 84с.
262053
   Внутризаводской хозрасчет и эффективность производства. – К, 1974. – 208с.
262054
  Саенко В.Г. Внутризаводской хозрасчет как метод эффективного экономического управления предприятием / В.Г. Саенко, Л.М. Курилова. – Ростов-на-Дону, 1968. – 24с.
262055
  Топчий Л.С. Внутризаводской хозрасчет производственных объединений, предприятий / Л.С. Топчий. – К, 1978. – 68с.
262056
  Жвинсклис Ю. Внутризаводской хозрасчет станскостроительных заводов Лит.ССР и его совершенствование : Автореф... канд. экон.наук: / Жвинсклис Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 19л.
262057
  Маркарьяян Э.А. Внутризаводской хозрасчет, учет и оценка его результатов : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Маркарьяян Э.А.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1973. – 35л.
262058
  Шац И. Внутризаводской хозрасчет. / И. Шац. – М., 1947. – 56с.
262059
  Стариков Л.Е. Внутризаводской хозрасчет. / Л.Е. Стариков. – Ростов-на-Дону, 1958. – 64с.
262060
   Внутризаводской хозяйственный расчет. – К, 1956. – 108с.
262061
  Биншток Ф.И. Внутризаводской хозяйственный расчет / Ф.И. Биншток. – М., 1973. – 38с.
262062
   Внутризаводской хозяйственный расчет в новых условиях. – К, 1971. – 303с.
262063
  Ефремов С.А. Внутризаводской хозяйственный расчет в новых условиях планирования и экономического стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Ефремов С.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
262064
  Саакян Л.С. Внутризаводской хозяйственный расчет на машиностроительных педприятиях в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Саакян Л. С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1972. – 27л.
262065
  Чумаченко Н.Г. Внутризаводской экономический анализ / Н.Г. Чумаченко. – К., 1968. – 288с.
262066
  Нейман З.Н. Внутризводский хозяйственный расчет / З.Н. Нейман. – М., 1949. – с.
262067
  Скрипченко В.Я. Внутризводский хозяйственный расчет в мелкосерийном и единичном производстве. : Автореф... канд.экон.наук: / Скрипченко В.Я.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 19л.
262068
  Константиновский Вячеслав Анатольевич Внутрикамерные процессы при горении водорода в сверхзвуковом потоке воздуха : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Константиновский Вячеслав Анатольевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теоретической и прикладной механики. – Новосибирск, 1981. – 18л.
262069
  Жгенти Д.А. Внутриклассовая борьба в Восточной Грузии в 60-70-х годах XVII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Жгенти Д. А.; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этнограф. – Тбилиси, 1978. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
262070
  Прудник И.В. Внутриклассовая дифференциация современного крестьянства ФРГ. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Прудник И.В.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 20л.
262071
  Скороход В.А. Внутриклассовая структура современного колхозного крестьянства и тенденции ее изменения в процессе строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Скороход В.А.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 19л.
262072
   Внутриклассовые изменения крестьянства. – Минск, 1966. – 48с.
262073
  Пилипенко Дина Алексеевна Внутриклассовый слой как элемент социальной структуры : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пилипенко Дина Алексеевна; Новосиб. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Новосибирск, 1986. – 16л.
262074
   Внутриклеточная сигнализация. – Москва : Наука, 1988. – 235 с.
262075
  Гумматов М.Р. Внутриклеточное распределение железа и марганца у кукурузы и влияние их на формирование пигментов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гумматов М.Р.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 34л.
262076
  Пивоваров Аркадий Саулович Внутриклеточный анализ механизмов реактивности и пластичности нейронов общей коры черепахи : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Пивоваров Аркадий Саулович ; МГУ. – Москва, 1974. – 30 с.
262077
  Пастушенко-Стрелец Внутриклновое переопыление ржи и кок-сагыза. : Автореф... канд.биол.наук: / Пастушенко-Стрелец Н.А.; Ин-т генетики АН СССР. – М, 1953. – 15л.
262078
  Кабишева Леонида Ярославовна Внутриколлективные отношения в условиях развитого социализма. (На материалах конкретно-социол. исследований первичных произв. коллективов) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кабишева Леонида Ярославовна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 24л.
262079
  Бурихин Н.Н. Внутриколхозное землеустройство / Н.Н. Бурихин, Г.И. Горохов, А.М. Баранчук. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 124с.
262080
  Крутоголов А.Я. Внутриколхозные накопления и источники их роста. : Автореф... канд. эконом.наук: / Крутоголов А.Я.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 29л.
262081
  Каландадзе А.М. Внутриколхозные правоотношения в СССР / А.М. Каландадзе. – Л., 1974. – 112с.
262082
  Дмитрашко И.И. Внутриколхозные экономические отношения / И.И. Дмитрашко. – Москва, 1966. – 246с.
262083
   Внутрикомплексные соединения никеля и коальта с гидразинкарбоновой и гидразиндитикарбоновой кислотами : Автореф... канд. хим.наук: / Цкитишвили М. Г,; Цкитишвили М. Г,; Тби.ГУ. – Тбилиси, 1964. – 22л.
262084
  Голицын В.В. Внутриконтинентальные государства и международное морское право. / В.В. Голицын. – М, 1978. – 120с.
262085
   Внутрикотловые физико-химические процессы, водоподготовка и водные режимы котлов на электростанциях высоких и сверхвысоких параметров. – М, 1957. – 595с.
262086
  Марков С.Л. Внутриличностные структурные детерминанты профессионального самотворчества студентов : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Марков С.Л.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
262087
  Марков Сергей Леонтьевич Внутриличностные структуры детерминанты профессионаьного самотворчества студентов : Дис... канд.псих.наук: 19.00.05 / Марков Сергей Леонтьевич; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1990. – 173л. – Бібліогр.:л.134-154
262088
  Гезалян Джульета Исраеловна Внутримолекулярная автоматизация пропаргиловых эфиров ВИНИЛ-, изопропенил- и фенилацетиленовых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гезалян Джульета Исраеловна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 21л.
262089
  Поводырева И.П. Внутримолекулярная водородная связь и конформации гидроксилосодержащих соединений терпенового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Поводырева И.П.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1973. – 25л.
262090
  Прокофьев А.К. Внутримолекулярная координация в оловоорганических соединениях. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Прокофьев А.К.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1967. – 18л.
262091
   Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и аминогрупп. – К, 1987. – 240с.
262092
   Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и аминогрупп. – Киев : Наукова думка, 1987. – 240с. + Табл.4. – Библиогр.: 1772 назв.


  В монографии обобщены данные по синтезу аминов азагетероциклов:пиррола,индола,пиридина,хинолина,пиримидина и др. Такие соединения широко применяются в качестве лекарственных препаратов,химических средств защиты растений,синтонов тонкого органического ...
262093
   Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и С-Н-, О-Н- и S-Н-групп. – Киев : Наукова думка, 1985. – 200с. + Табл.9. – монография. – Bibliogr.: 960 назв.


  В монографии обобщены литературные данные по синтезу аминов карбо- и гетероциклического рядов циклизацией нитрилов. Полученные таким путем карбоциклические амины, ариламины, аминофураны,аминопираны, аминотиофены, а также аминогетероциклы с двумя и ...
262094
  Залукаева Е.А. Внутримолекулярное донорно-акцепротрное взаимодействие в системе Фталил-бензол-фенил : Автореф... канд. хим.наук: / Залукаева Е.А.; Воронежск. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 16л.
262095
  Макушкин Юрий Семенович Внутримолекулярные взаимодействия и инфракрасные спектры атмосферных газов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.05 / Макушкин Юрий Семенович; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1977. – 36л.
262096
  Орехов А.П. Внутримолекулярные перегруппировки / А.П. Орехов. – Москва, 1965. – 312с.
262097
  Бабаян А.М. Внутримолекулярные перегруппировки солей четырехзамещенного аммония / А.М. Бабаян. – Ереван, 1976. – 374с.
262098
  Бабаев А. Внутриоазисные пески Ташаузской области , их закрепление и облеснение : Автореф... канд. географ.наук: / Бабаев А.; Лен. гос. пед ин-т. Турк.гос. ун-т им. А.М.Горького. – Л, 1953. – 12л.
262099
  Машуков Ю.В. Внутриобластное экономическое районирование Сибири (анализ проведенных исследований) : Автореф... канд. географ.наук: 11.691 / Машуков Ю.В.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 24л.
262100
  Санкин Д.И. Внутриозаводское планирование и техпромфинплан промышленного предприятия. / Д.И. Санкин. – М, 1958. – 48с.
262101
  Гнидченко А. Внутриотраслевая и межотраслевая торговля в контексте сравнительных и абсолютных преимуществ // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 112-128. – Библиогр.: 74 назв. – ISSN 0042-8736
262102
  Поздеев С.И. Внутриотраслевой баланс затрат и выпуска продукции как средство плановых расчетов (на примере производства взаимозаменяемых стеновых материалов в Западной Сибири) : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Поздеев С.И.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
262103
  Поздеев И С. Внутриотраслевые балансы. / И С. Поздеев, . – Киев; Донецк, 1977. – 167с.
262104
  Жарова О. Внутрипартийная борьба в Австралийской лейбористской партии на современном этапе // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1984. – № 2 (230). – С. 37-43
262105
  Гарушянц Ю. Внутрипартийная борьба в КПК на первой стадии "культурной революции" (август - октябрь 1966 г.) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 2 (253). – С. 189-223
262106
  Греченко В.А. Внутрипартийная борьба: сквозь призму печати 20-х годов / В.А. Греченко. – Харьков, 1991. – 294с.
262107
  Бахшиев Д.Ю. Внутрипартийная демократия / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1950. – 88с.
262108
  Гаврилов А.М. Внутрипартийная демократия в большевистской партии : Автореф... канд. ист.наук: / Гаврилов А.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1952. – 16л.
262109
  Олейник К.Е. Внутрипартийная демократия в деятельности Компартии Молдавии / К.Е. Олейник. – Кишинев, 1985. – 120с.
262110
  Клочко В.Ф. Внутрипартийная демократия и партийная дисциплина / В.Ф. Клочко. – М., 1967. – 61с.
262111
   Внутрипартийная демократия и повышение активности коммунистов. – М, 1977. – 253с.
262112
  Дербинов Ю.В. Внутрипартийные отношения - школа коммуничтисекого воспитания / Ю.В. Дербинов, А.М. Мусаев. – М., 1985. – 64с.
262113
   Внутриплитные явления в земной коре. – М, 1988. – 175с.
262114
  Ворошилов Станислав Иванович Внутриполитическая борьба в Австралии в период становления Второй республики (1945-1955) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 573 / Ворошилов Станислав Иванович ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 42 с. – Бібліогр.:с.41-42
262115
  Худолей К.К. Внутриполитическая борьба в Великобритании (19170-1974 гг.) / К.К. Худолей. – Л., 1984. – 159с.
262116
  Брюнин В.Г. Внутриполитическая борьба в Германии летом и осенью 1917 года / В.Г. Брюнин. – Ленинград, 1965. – 228с.
262117
  Кремер Т.И. Внутриполитическая борьба в Доминиканской республике в 60-е годы. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Кремер Т.И.; Ин-тут Латинской Америки АН СССР. – М., 1974. – 22л.
262118
  Кошелев В.С. Внутриполитическая борьба в Египте в первые годы Второй мировой войны (Сент. 1939 -- ферв. 1942 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Кошелев В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1974. – 21л.
262119
  Зильберман М.И. Внутриполитическая борьба в Польше в 1925-1926 гг. и фашистский переворот клики Пилсудского : Автореф... канд. ист.наук: / Зильберман М.И.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. Каф-ра истории нового времени. – Львов, 1951. – 18л.
262120
  Вдовиченко Д.И. Внутриполитическая борьба в послевоенной Турции и образование "демократической партии" : Автореф... канд. ист.наук: / Вдовиченко Д.И.; МГУ. – Москва, 1955. – 15л.
262121
  Шутов В.С. Внутриполитическая борьба в правящих кругах США по вопросам послевоенного устройства Германии (1943-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Шутов В.С.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 17л.
262122
   Внутриполитическая борьба в странах Запада в годы первой мировой войны. – Куйбышев, 1984. – 168с.
262123
  Койк Х.В. Внутриполитическая борьба в Финляндии и финлянско-эстонские экономические и политические отношения в 1929-1933 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Койк Х.В. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 18 с.
262124
  Кузьмин М.Н. Внутриполитическая борьба во Франции / М.Н. Кузьмин. – Ленинград, 1975. – 159 с.
262125
  Кудрина Ю.В. Внутриполитическая борьба и движение Сопротивления в Дании в 1940-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кудрина Ю.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 29 с.
262126
  Буренина В.Б. Внутриполитическая борьба по актуальным проблемам современной Кении : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Буренина В. Б.; АН СССР, Ин-т Африки. – М., 1985. – 19л.
262127
  Касаев Э.О. Внутриполитическая обстановка в Ливии: проблемы и перспективы развития // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 92-97. – ISSN 0869-1908
262128
  Дунаева Е.В. Внутриполитическая ситуация в Иране // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (666). – С. 31-37. – ISSN 0321-5075
262129
  Золотухин В.П. Внутриполитические инциативы президента Буша // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2001. – № 8. – С.62-73. – ISSN 0321-2068
262130
  Джапаридзе Т.З. Внутриполитические позиции президента Рейгана на весну 1988 г. // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 3 (65) : К советско-американскому диалогу: США в преддверии Московской встречи. Проблемы региональной безопасности. Дискуссии о новейших системах оружия и стратегическом балансе. И другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 12-18
262131
  Музырин В.М. Внутриполитический кризис марионеточного режима Нгуен Ван Тхиеу в Южном Вьетнаме (1968-1972 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Музырин В. М.; МГУ, Ин-т стран Аз.и Аф. – М., 1975. – 19л.
262132
  Караханова Р.В. Внутриполитический курс Нестора Киршнера (2003 - 2007 г.) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 12. – С. 60-71. – ISSN 0044-748Х
262133
  Зайцев В.Н. Внутриполитическое развитие Афганистана в 1919- 1928 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Зайцев В.Н. ; МГУ. – Москва, 1970. – 23 с.
262134
  Голубцов А.С. Внутрипопуляционная изменчивость животных и белковый полиморфизм. / А.С. Голубцов. – М., 1988. – 165,2с.
262135
  Зверева Т.С. Внутрипочвенное выветривание минералов в тундре и лесотундре. / Т.С. Зверева, И.В. Игнатенко. – М., 1983. – 231с.
262136
  Гайда Ф.А. Внутриправительственные конфликты в период кризиса третьеиюньской системы (1911-1917 гг.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 77-90. – ISSN 0869-5687
262137
   Внутрипредметные и межпредметные связи в начальном обучении. – Л, 1981. – 130с.
262138
   Внутрипредметные и межпредметные связи в обучении истории. – М, 1990. – 109с.
262139
   Внутрипредметные и межпредметные связи в обучении истории. – М, 1990. – 112с.
262140
  Пруденский Г.А. Внутрипроизводственные резервы / Г.А. Пруденский. – М., 1954. – 284с.
262141
  Бардиер Ф.Ф. Внутрипроизводственные резервы и методы их выявления на промышленных предприятиях / Ф.Ф. Бардиер. – К., 1963. – 40с.
262142
  Умаров З.Х. Внутрипроизводственные резервы и пути их использования в текстильной промышленности Таджикистана. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Умаров З.Х.; Тадж. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Душанбе, 1968. – 26л.
262143
  Шарифходжаев М. Внутрипроизводственные резервы и пути снижения себестоимости продукции лубяной промышленности УзССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Шарифходжаев М.; Акад.наук УзССР.Ин-т экономики. – Ташкент, 1959. – 20л.
262144
   Внутрипроизводственные резервы промышленных предприятий. – Ростов, 1963. – 140с.
262145
  Рымар Н.В. Внутрипроизводственный хозрасчет (проблемы совершенствования, эффективность применения) / Н.В. Рымар. – Львов : Вища школа, 1986. – 182с.
262146
  Собчак А.А. Внутрипроизводственный хозрасчет в промышленности / А.А. Собчак. – Москва, 1972. – 119с.
262147
  Кокарева Л.Л. Внутрипроизводственный хозрасчет и арендный подряд / Л.Л. Кокарева. – К., 1990. – 112с.
262148
  Грункин М.Н. Внутрипроизводственный хозрасчет и повышение эффективности производства / М.Н. Грункин, Ю.А. Санамов. – Л., 1980. – 16с.
262149
  Романчук Г.Н. Внутрипроизводственный хозрасчет производственных объединений (предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Романчук Г. Н.; Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1987. – 16л.
262150
   Внутрипроизводственный хозрасчет, коллективный подряд: опыт, проблемы, решения. – Рига, 1988. – 80с.
262151
  Валуев Б.И. Внутрипроизводственный хозрасчет. / Б.И. Валуев. – Москва, 1978. – 183с.
262152
  Тарасов Иван Карпович Внутрипроизводственный хозяйственный расчет в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Тарасов Иван Карпович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1974. – 21л.
262153
   Внутрипроизводственный хозяйственный расчет и пути его совершенствования на предприятиях Калининского района. – Л, 1969. – 72с.
262154
  Джалилов А.Н. Внутрипроизводственный хозяйственный расчет по пути его совершенствования на современном этапе : Автореф... кан. экон.наук: 06.00.01 / Джалилов А. Н.; Лен. физ. экон. ин-т. – Л., 1981. – 16л.
262155
  Турецкий Ш.Я. Внутрипромышленное накопление с СССР / Ш.Я. Турецкий. – М., 1948. – 399с.
262156
  Кузьмин Д.А. Внутрипромышленые накопления и их использование. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузьмин Д.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 17л.
262157
  Василенко В.П. Внутрирайонная и внутрихозяйственная специализация в колхозах и совхозах / В.П. Василенко. – Москва, 1967. – 288с.
262158
   Внутрирайонная специализация и концентрация сельскохозяйственного производства. – М, 1976. – 254с.
262159
  Андрийчук В.Г. Внутрирайонное планирование закупок сельскохозяйственных продуктов и его роль в укреплении экономики колхозов. (На примере колхозов Хмельниц. района Винниц. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Андрийчук В.Г.; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1969. – 24л.
262160
  Сулейманов П.С. Внутрирайонное размещение и углубление специализации сельскохозяйственного производства в полубогарных районах Азербайджанской ССР, (На прим. Мардакертского района). : Автореф... канд. экон.наук: / Сулейманов П.С.; АН ГрузССР. Ин-т экономики и права. – Баку, 1965. – 24л.
262161
  Мамедов Ф.Г. Внутрирайонное размещение сельскохозяйственных отраслей и их сочетание в колхозах Таузского района Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Мамедов Ф.Г.; Акад. наук Узбек.ССР. Ин-т экономики. – Ташкент, 1958. – 23л.
262162
   Внутрирайонные проблемы социально-экономического развития союзной республики. – Алма-Ата, 1983. – 200с.
262163
  Манашеров И.А. Внутрирайонные производсвтенно-экономические связи республик Закаваказья (на примере отраслей тяжелой промышленности) : Автореф... канд. экон.наук: 08.593 / Манашеров И.А.; АН Азерб.ССР. Отд. обществ. наук. Совет секции экон. наук. – Баку, 1971. – 27л.
262164
   Внутриреакторная дозиметрия. – М, 1985. – 198с.
262165
  Черников А.С. Внутриреакторное и послереакторное исследования топлива высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов за рубежом (Обзор. По зарубеж. источникам, 1968-1985 гг.) / А.С. Черников, З.А. Шокина. – М., 1987. – 80с.
262166
  Негрийко А.М. Внутрирезонарная лазерная спектроскопия пространственно неоднородных сред с применением непрерывного лазера на красителе : Автореф. дисс. канд. физико-математ. наук: 01.04.04 / Негрийко А.М.; Ордена Ленина и Ордена Дружбы народов АН УССР; Ордена Трудового Красного знамени; Ин-т физики. – Киев, 1987. – 16с. – Библиогр.: 9 назв.
262167
  Лукьяненко С.Ф. и др. Внутрирезонаторная лазерная спектроскопия / С.Ф. и др. Лукьяненко. – Новосибирск : Наука, 1985. – 121 с.
262168
  Крылов В.Н. Внутрирезонаторные генерации гармоник и параметрических волн импульсного неодимового лазера. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Крылов В.Н.; Оптич. ин-тут им. С.И.Вавилова. – Л., 1979. – 13л.
262169
  Архангельский С.Ф. Внутрисортовые и межсортовые скрещивания льна масличного. : Автореф... наук: / Архангельский С.Ф.; Всес. ордена Труд. Крас. Знам. селикц.-генетич. инст. им.Т.Д.Лысенко. – ОДесса, 1956. – 13л.
262170
  Мирзаханов Бардали Миртаевич Внутрисоциальные изменения в рабочем классе в условиях развитого социализма. (На материалах конкретно-социол. исслед.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мирзаханов Бардали Миртаевич; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1978. – 19л.
262171
   Внутрисоюзный книгообмен. – М, 1982. – 21с.
262172
  Бацевич Флорий Сергеевич Внутриструктурное развитие глаголов социальных отношений в современном русском языке (50-70-е гг. ХХ в.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бацевич Флорий Сергеевич; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1980. – 24л.
262173
  Перфильева Н.П. Внутритекстовые библиографические ссылки: взгляд лингвиста и редактора // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 13-17. – ISSN 1815-3186


  Статья посвящена проблеме уместности употребления внутритекстовой библиографической ссылки с лингвистической и издательской точки зрения. Рассматривается вопрос о пунктуационном оформлении этого вида библиографических ссылок. The article deals with ...
262174
  Коровкин М.М. Внутритекстовые связи как средство компрессии текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Коровкин М. М.; Моск. гос. лингв. ун-т. – М., 1991. – 25л.
262175
  Бяков В.М. Внутритрековые химические процессы / В.М. Бяков, Ф.Г. Ничипоров. – М, 1985. – 152с.
262176
  Балацкий Е. Внутриуниверситетская конкуренция: передовая практика в России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 197-227. – ISSN 0207-3676


  Многие российские вузы стараются войти в международные рейтинги университетов. Однако эта работа должна начинаться с формирования конкурентной среды внутри вузов - между студентами и между преподавателями. В статье рассмотрены механизмы поддержания ...
262177
  Гавата Б.В. Внутриутробное развитие артерий позвонков и межпозвонковых дисков у человека : Автореф... канд. мед.наук: 751 / Гавата Б.В.; Ивано-Франковский гос. ун-т. – Ивано-Франковск, 1969. – 23л.
262178
  Вергилес Внутрифабричный хозяйственный расчет шелкоткоцких предприятий и учет его результатов. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Вергилес э.В.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 21л.
262179
  Масалимова А.Р. Внутрифирменная подготовка специалистов технического профиля в системе "наука-образование-производство" // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 72-75. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрен процесс внутрифирменного обучения специалистов технического профиля в интегрированной системе «наука - образование - производство». Предложен рефлексивнодиалогический подход к изучению процессов самоорганизации в этой системе, позволяющий ей ...
262180
  Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование : Учебник для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по эконом.направл. и спец. / М.И. Бухалков. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 400с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000336-3
262181
   Внутрифирменное планирование в США. – М, 1972. – 388с.
262182
  Васильев Ю.П. Внутрифирменное управление в США / Ю.П. Васильев. – Москва, 1970. – 406с.
262183
  Найдин Д.П. Внутриформационные перерывы верхнего мела Мангышлака / Д.П. Найдин, Л.Ф. Копаевич. – М., 1988. – 132с.
262184
  Воробьев Виктор Матвеевич Внутрихозяйсвенный расчет и материальное стимулирование в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Воробьев Виктор Матвеевич; Моск. гос. ун-т. – М., 1972. – 22л.
262185
  Щепиенко П.В. Внутрихозяйственная и межхозяйственная кооперация / П.В. Щепиенко, Д.Н. Палий. – Киев, 1988. – 53с.
262186
  Беляев В.В. Внутрихозяйственная специализация в совхозах / В.В. Беляев, Г.В. Канев. – Сыктывкар, 1972. – 151с.
262187
  Коваль П.И. Внутрихозяйственная экономическая оценка пахотных земель и использование ее данных при анализе, планировнии и организации производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Коваль П.И.; Алма-Ат.ин-т.нар.хоз. – Алма-Ата, 1977. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
262188
  Зубакин Г.Ф. Внутрихозяйственное накопление и его осциально-экономическая сущность. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Зубакин Г.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Ростовск. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1979. – 24л.
262189
  Русаков Г.К. Внутрихозяйственное планирование в колхозах. / Г.К. Русаков. – М., 1960. – 48с.
262190
  Костенко В.В. Внутрихозяйственное планирование, учет и анализ производственных затрат и выхода продукции (на прим. спец. треста мясо-мол. совх. Никол. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Костенко В. В.; УНИИ экон. и организ. с. х. – К., 1974. – 23л.
262191
  Лаптев В.В. Внутрихозяйственные отношения на промышленном предприятии / В.В. Лаптев. – М, 1965. – 168с.
262192
  Протасов М.И. Внутрихозяйственный и ведомственный контроль в производственных объединениях пищевой промышленностью / М.И. Протасов. – М., 1984. – 168с.
262193
  Штейнман М.Я. Внутрихозяйственный контроль в сельскохозяйственных предприятиях / М.Я. Штейнман. – М, 1983. – 160с.
262194
  Вознесенский Э.А. Внутрихозяйственный контроль на предприятиях / Э.А. Вознесенский. – Ленинград, 1967. – 40с.
262195
  Штейнман М.Я. Внутрихозяйственный контроль на сельскохозяйственных предприятиях / М.Я. Штейнман, П.И. Гайдуцкий. – М, 1990. – 142с.
262196
  Гроссу С.К. Внутрихозяйственный расчет - каждому хозяйству / С.К. Гроссу. – Кишинев, 1967. – 52с.
262197
  Аксененко А.Ф. Внутрихозяйственный расчет / А.Ф. Аксененко. – Москва, 1988. – 237с.
262198
  Тавидашвили Т.Я. Внутрихозяйственный расчет в автотракторном парке и других производственных единицах (на примере колхозов и совхозов Гр.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Тавидашвили Т.Я.; АН Гр.ССР. Ин-т экон. и права. – Тбилиси, 1973. – 38л.
262199
  Мартиненас А. Внутрихозяйственный расчет в колхозах Литовской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мартиненас А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 18л.
262200
  Товстопят В.Л. Внутрихозяйственный расчет в машинно-тракторном парке колхозов и пути его совершенствования. : Автореф... канд. экон.наук: / Товстопят В.Л.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. – К., 1966. – 19л.
262201
   Внутрихозяйственный расчет в МТС. – М, 1957. – 295с.
262202
   Внутрихозяйственный расчет в научных организациях. – М, 1990. – 141с.
262203
  Жаринов А.В. Внутрихозяйственный расчет в полеводстве колхозных механизированных бригад : Автореф... канд. экон.наук: / Жаринов А.В.; Сельскохоз. акад. – Киев, 1967. – 20л.
262204
  Гончар В.И. Внутрихозяйственный расчет в промышленности / В.И. Гончар. – Минск, 1986. – 155с.
262205
  Васькин Ф.И. Внутрихозяйственный расчет в сельскохозяйственных предприятиях / Ф.И. Васькин. – Москва, 1975. – 143с.
262206
  Закшевский Е.И. Внутрихозяйственный расчет в совхозах и пути его совершенствования (на примере совхозов Каз.ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Закшевский Е.И. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 20 с.
262207
  Тарасов Н.Г. Внутрихозяйственный расчет в совхозе. / Н.Г. Тарасов, М.Г. Истратова. – М., 1973. – 116с.
262208
  Шесточенко В.Н. Внутрихозяйственный расчет и его организационно-хозяйственное осуществление (по матер. предприятий Азерб. ССР и Северо-Кавказ. края). : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Шесточенко В.Н.; Азерб. ин-т нар. хоз. – Баку, 1969. – 20л.
262209
  Башмачников В.Ф. Внутрихозяйственный расчет и коллективный подряд на сельскохозяйственных предприятиях / В.Ф. Башмачников. – М, 1989. – 207с.
262210
   Внутрихозяйственный расчет и материальное стимулирование хозрасчетных подразделов за результаты труда. – М, 1977. – 188с.
262211
  Клеандров М.И. Внутрихозяйственный расчет и право / М.И. Клеандров. – М, 1991. – 141с.
262212
  Булатов А.Е. Внутрихозяйственный расчет и эффективность производства в колхозах. / А.Е. Булатов, Х.А. Кадыров. – М., 1977. – 191с.
262213
  Сорокин И.Г. Внутрихозяйственный расчет на промышленных предприятиях в условиях экономической реформы. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Сорокин И.Г.; ХГУ. – Х., 1971. – 26л.
262214
   Внутрихозяйственный расчет, учет и экономический анализ. – М., 1983. – 156с.
262215
   Внутрихозяйственный экономический анализ на микроЭВМ. – М., 1991. – 163с.
262216
  Зинченко Т.Н. Внутрихохзяйственный расчет в аграрно-промышленных предприятиях / Т.Н. Зинченко, М.Е. Коденская. – К, 1966. – 112с.
262217
  Панова Л.Я. Внутрицентровая и рекомбинационная люминесценция некоторых галогенидов алкиламмония, активированных таллием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Панова Л.Я.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 20л.
262218
  Тале А.К. Внутрицентровая люминесценция щелочногалоидных кристаллов, активированных индием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Тале А.К.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1969. – 26л.
262219
  Новицкая В.В. Внутричастеречная деривация имен прилагательных и лексико-грамматическая характеристика производных. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новицкая В.В.; Москов. гос. пед.ин-т ин. языков. – М., 1983. – 20л.
262220
  Трейфелдт А.А. Внутришахтный хозрасчет в сланцедобывающей промышленности Эстонской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Трейфелдт А.А.; Лен. горный ин-т. – Л., 1955. – 20л.
262221
  Журавлев Ф.И. Внутришахтный хозрасчет в угольной промышленнгости и пути его совершенствования (на опыте шахт Львовско-Волынского каменноугольного бассейна) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Журавлев Ф. И. ; Науч. исслед. экон. ин-т ЭНИИ. – Киев, 1967. – 24 с.
262222
   Внутришкольная среда и состояние здоровья учащихся младших классов / Т.Н. Пронина, Н.В. Карпович, А.Н. Ганькин, Н.В. Бобок // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С.44-50 : фото, рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
262223
  Ривкин Е.Ю. Внутришкольное управление контролем качества географического образования // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 55-57 : Табл. – ISSN 0016-7207
262224
  Ривкин Е.Ю. Внутришкольное управление контролем качества географического образования : методика и опыт. Учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 47-50 : Табл. – ISSN 0016-7207
262225
   Внутришкольное управление: вопросы теории и практики. – М., 1991. – 191с.
262226
   Внутришкольный контроль. – М., 1972. – 72с.
262227
  Шубин Н.А. Внутришкольный контроль / Н.А. Шубин. – М., 1977. – 240с.
262228
  Попова А.М. Внутришкольный контроль работы учителя немецкого языка 5-7 классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Попова А.М.; Ин-т теории и истории педагогики Акад. пед. наук РСФСР. – М., 1956. – 14л.
262229
   Внутришкольный контроль. История. Обществоведение. Основы советского государтсва и права. – М., 1983. – 93с.
262230
  Митина И.И. Внутришкольный контроль: Метод. рекомендации в помощь слушателю фак. повыш. квалифик. директоров школ. / И.И. Митина, В.П. Симонов. – М., 1978. – 51с.
262231
  Сук Л.К. Внутрігосподарський разрахунок в колгоспах / Л.К. Сук, В.А. Щирський. – К., 1969. – 167с.
262232
  Зінич В.М. Внутрігосподарський разрахунок в управлінні виробництвом колгоспів,радгоспів / В.М. Зінич. – Львів, 1971. – 56с.
262233
  Саблук П.Т. Внутрігосподарський розрахунок в умовах економічної реформи / П.Т. Саблук, О.А. Рябчик. – К., 1988. – 47с.
262234
  Данилишин Б. Внутрідержавні зони спеціального фінансового режиму господарських трансакцій : Фінанси. Податки. Кредит / Б. Данилишин, Л. Шостак // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-19 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
262235
  Горелік Л.Е. Внутрізаводське планування і господарський разрахунок / Л.Е. Горелік. – Київ, 1956. – 43с.
262236
  Богач П.Г. Внутріклітинні електричні потенціали гладких м’язів тонкого кишечника / П.Г. Богач, Г.М. Чайченко, 1966. – 762с.
262237
  Рогач О.І. Внутрікорпораційний рух фінансових ресурсів ТНК та проблеми економічної безпеки приймаючої країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 504-508
262238
  Гаврилов О. Внутріпартійна демократія в більшовицькій партії / О. Гаврилов. – К., 1952. – 134с.
262239
  Позняк В.Т. Внутріпартійна демократія і дистципліна. / В.Т. Позняк. – К, 1973. – 90с.
262240
  Шевченко О.Г. Внутрірічна мінливість повторюваності високих рівнів забруднення атмосферного повітря м. Києва / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 294-299


  Представлено результати дослідження річного ходу підвищеного рівня забруднення атмосферного повітря м. Києва шкідливими домішками в сучасний період (2003-2006 pp.). Представлены результаты исследования годового хода повышенного уровня загрязнения ...
262241
  Гребінь В.В. Внутрірічний розподіл стоку води і наносів лівобережних приток Дністра та його сучасні зміни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 133-142.
262242
  Будкіна Л.Г. Внутрірічний розподіл стоку на річках лісостепової частини басейну Дніпра // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 126-129
262243
  Порохівник Т.О. Внутрірічний розподіл стоку річки Боржави // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 155-157
262244
  Порохівник Т.О. Внутрірічний розподіл стоку річки Сіверський Донець // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 116-118
262245
  Железняк Й.А. Внутрірічний розподіл стоку річок України / Й.А. Железняк. – Київ, 1959. – 136с.
262246
  Гриневич Г.Д. Внутрішкільний контроль за викладанням математики. / Г.Д. Гриневич. – К., 1959. – 111с.
262247
  Нетудихаткін І.А. Внутрішнє вбрання Андріївської церкви "очима" її останнього дореволюційного настоятеля - протоієрея Федора Титова (реконструкція) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 21. – С. 39-54
262248
  Сидоренко Н. Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти в Україні як суспільно-освітній пріоритет // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 81-86. – ISSN 2414-4436
262249
  Семенюк В.Я. Внутрішнє мовлення: лінгвостилістичні аспекти інтерпретації української художньої прози 20 століття : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Семенюк В.Я.; КНУТШ Інститут філології. – Київ, 2006. – 203л. – Бібліогр.: л. 181 - 203
262250
  Семенюк В.Я. Внутрішнє мовлення: лінгвостилістичні аспекти інтерпретації української художньої прози 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Семенюк В.Я.; КНУТШ Інститут філології. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
262251
  Семенко О.В. Внутрішнє переконання прокурора та його роль у процесі доказування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – С. 135-138. – (Правознавство ; Вип. 628). – ISSN 2221-173X
262252
  Смоков Сергій Михайлович Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Смоков Сергій Михайлович; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2002. – 189 л. + Додатки: 180 - 189. – Бібліогр.: л. 159 - 180
262253
  Смоков Сергій Михайлович Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень : Автореф. дис. канд. юридичних наук: 12.00.09. / Смоков С.М.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
262254
  Дроздович Н.Л. Внутрішнє переконання судді як елемент принципу вільної оцінки доказів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 250-258
262255
  Левитський С.М. Внутрішнє поле у метеорному сліді при його опроміненні радіолокаційним сигналом / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-63. – (Астрономія ; вип. 36)


  Розраховано внутрішнє електричне поле у метеорному сліді при його опроміненні радіолокаційним сигналом. Показано, що в області метеорного сліду, де дійсна частина діелектричної проникливості дорівнює нулю, спостерігається істотне зростання напруженості ...
262256
  Пашнюк Л.О. Внутрішнє середовище підприємства як складна система // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 330-338.
262257
  Сафонова Є.В. Внутрішнє становище Радянського Союзу / Є.В. Сафонова. – Київ, 1953. – 23с.
262258
  Євграфова Є. Внутрішнє та зовнішнє у праві: питання методології і теорії дослідження // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 29-39. – ISSN 1993-0909
262259
  Максимюк П.О. Внутрішнє тертя та термостабільність Mg-Ba сплавів / П.О. Максимюк, В.В. Фрізель, С.В. Чапалюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 373-376. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Методом внутрішнього тертя досліджувались магній-барійові сплави. Виявлені максимуми обумовлені зінеровською релаксацією пар вакансія-атом барію. Встановлено також термостабільність цих сплавів до 470 К.
262260
  Калліст Внутрішнє царство / Єпископ Калліст (Уер). – Київ : Дух і Літера, 2003. – 256с. – На тит. арк.: З благословення Митрополита Київського і всея України Володимира. – ISBN 966-7888-52-5
262261
  Тодоров І. Внутрішні витоки та зовнішні чинники російської агресії на Донбасі // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 250-256. – ISBN 978-966-97599-1-7
262262
  Мачихін Ф.М. Внутрішні відмінності Хмельницької області УРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 14-15
262263
  Гаврилюк В.С. Внутрішні води як елемент ландшафтів Західного та Малого Полісся УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 111-118. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
262264
  Коблик І.І. Внутрішні державні запозичення: оцінка та перспективи розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 222-228. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
262265
  Могилко Л. Внутрішні державні облігації як інструмент фінансування бюджетного дефіциту України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-68. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні етапи функціонування ринку внутрішніх державних облігацій України та особливості його використання у фінансуванні дефіциту державного бюджету. Визначено перспективні напрямки підвищення ролі вітчизняного ринку внутрішніх ...
262266
  Риндер І.Д. Внутрішні діалоги ідентичності: досвід емпіричного дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 197-202. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  У статті представлено результати емпіричного дослідження внутрішньої діалогічної активності та параметрів ідентичності. Встановлено зв"язки між внутрішньою діалогічною активністю, рефлексією та ідентичністю.
262267
  Український Я.І. Внутрішні діалогі ідентичності між "я" та "не-я" / Я.І. Український, І.Д. Риндер // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 418-423. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  У статті представлено результати емпіричного дослідження характерних властивостей стосунків між "я" та "не-я" для різних видів внутрішньої діалогічної активності, параметрів ідентичності та видів рефлексії.
262268
  Клименко В. Внутрішні загрози інформаційній безпеці організації : інформаційне та програмне забезпечення // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-63. – Бібліогр.: 3 назви
262269
  Конах В.К. Внутрішні загрози та виклики розвитку національних медіа-просторів: наукове осмислення проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 30-43. – ISSN 2308-6912


  Аналіз наукових публікацій присвячених внутрішнім загрозам та викликам розвитку національних медіа-просторів дозволяє віднести до них: внутрішні маніпулятивні інформаційно-психологічні впливи, протиправне розповсюдження інформації, а також ...
262270
  Таланчук О. Внутрішні зв"язки в системі дум (мотив материного благословіння) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 323-328
262271
  Кифяк В.Ф. Внутрішні інвестиції - основа економічного розвитку регіону // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 32-36
262272
  Хомич Г.О. Внутрішні конфлікти особистості та їх подалання у період соціально-політичної кризи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 382-389. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
262273
  Калініна-Шамрай Внутрішні лексичні запозичення у французькій мові Бельгії (на матеріалі бельгійської франкомовної преси) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 182-190


  У цій статті крізь призму внутрішніх запозичень досліджуються лексичні особливості французької мові Бельгії. Результати аналізу запозичень дозволяють з’ясувати загальні тенденції розвитку лексичної системи цього національного варіанта французької ...
262274
  Панченко В. Внутрішні локальні нормативні акти як основа ефективної виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 200-202
262275
  Єрмоленко В.М. Внутрішні майнові правовідносини у фермерському господарстві // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 9-12
262276
  Лобова О.М. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків суб"єктів підприємницької діяльності // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 77-84
262277
  Васенко В.К. Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємств у вільних економічних зонах України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 30-34. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
262278
  Кисловський В.П. Внутрішні морські води України / В.П. Кисловський, М.О. Трюхан // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 18-25 : мал. – Бібліогр.: 14 назв
262279
  Буткевич Б. Внутрішні неповерненці: Крим // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 20 (392), 22-28.05.2015 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
262280
  Гнатенко Н.Г. Внутрішні парламентські групи інтересів у Верховній Раді України V-VI скликань: сутність, класифікація // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 120-123. – Бібліогр.: 13 назв
262281
  Бакало Г.Ш. Внутрішні перенапруги в електричних мережах з ізольованою нейтраллю, їх обмеження та основи моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Бакало Г.Ш. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв.
262282
  Орлик С. Внутрішні позики Російської імперії періоду Першої світової війни // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 81-96
262283
  Гнатюк О. Внутрішні просторові електоральні відмінності міста Вінниці // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 134-136
262284
  Павловський С. Внутрішні резерви фінансування антикризових заходів на промислових підприємствах // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 59-64 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
262285
  Безштанько Д.В. Внутрішні системні передумови фінансової кризи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 149-154. – ISSN 1562-0905
262286
  Шаповалов В.О. Внутрішні суперечності розвитку акціонерного сектора: теоретико-методологічний підхід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 19-22. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
262287
  Тодоров І. Внутрішні та зовнішні витоки війни на Сході України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 78-82. – ISSN 1998-4634
262288
  Дідківська Т.В. Внутрішні та зовнішні впливи на незалежність грошово-кредитної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 164-172. – ISSN 1993-6788
262289
  Дідківська Тетяна Володимирівна Внутрішні та зовнішні впливи на незалежність грошово-кредитної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 164-172. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано вплив держави, іноземного банківського капіталу та міжнародних фінансових організацій на незалежність грошово-кредитної політики в умовах глобалізації. Розглянуто переваги, а також загрози даного впливу для суверенітету ...
262290
  Євтушенко В.А. Внутрішні та зовнішні інституційні форми корпоративної соціальної відповідальності // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 40-46. – ISSN 2226-8820
262291
  Колодько М.К. Внутрішні та зовнішні фактори впливу на формування та вираження концепту САМОТНОСТІ і СМЕРТІ у творчому доробку Харукі Муракамі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 293-297


  У статті зроблена спроба автора висвітлити зовнішні та внутрішні фактори, які вплинули на формування і вираження концепту САМОТНОСТІ та СМЕРТІ у творчості Харукі Муракамі. Були виділені внутрішні фактори, а саме біографія Харукі Муракамі та її вплив на ...
262292
  Прилуцька І. Внутрішні та зовнішні фактори гальмування розвитку інноваційного підприємництва: світова практика та вітчизняні реалії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-59. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено внутрішні та зовнішні фактори гальмування розвитку інноваційного підприємництва в Україні та досліджено засоби їх протидії у розвинених країнах. В статье определены внутренние и внешние факторы торможения развития инновационного ...
262293
  Шнирков О.І. Внутрішні та зовнішні чинники економічних ефектів вільної торгівлі України з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 25-32


  Проаналізовано внутрішні та зовнішні чинники економічних ефектів вільної торгівлі України з ЄС. Зроблено аналіз структури та динаміки лібералізації інтеграційних економічних процесів.
262294
  Багров М.В. Внутрішні транспортно-економічні зв"язки Криму та їх раціоналізація // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 162-170 : Табл.
262295
  Копиленко М.Л. Внутрішні фактори зовнішньої політики / М.Л. Копиленко, Чумак Володимир Миколайович; Рада нац. безпеки і оборони Укра ни.Hаціональний ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 1997. – 52с. – (Зовнішньополітичні стратегі ; Вип.4). – ISBN 9665540149
262296
  Волкова О.Г. Внутрішні фінансові зв"язки системи кредитної кооперації України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
262297
  Крістман В.І. Внутрішні хвороби з доглідом за хворими і основами патології / В.І. Крістман. – Київ, 1975. – 400с.
262298
  Бабець І.Г. Внутрішні чинники зовнішньоекономічної безпеки України в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 91-99. – ISSN 1993-6788
262299
  Євтушевська О.В. Внутрішні чинники поведінки споживачів на ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред.: Л.П. Клименко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – C. 42-45. – ISSN 2306-6814
262300
  Івашко Л.Ю. Внутрішній аудит // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-55
262301
  Гринь В.П. Внутрішній аудит в системі управління сільськогосподарського підприємства // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 59-66. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
262302
  Чумакова І.Ю. Внутрішній аудит в Україні: організаційні засади створення в центральних органах виконавчої влади // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 95-109 : рис. – Бібліогр.: 26 назв
262303
  Михальчишина Л.Г. Внутрішній аудит в ценральних органах виконавчої влади: становлення, досягнення, проблеми / Л.Г. Михальчишина, О.С. Чухась // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 84-97. – (Економічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 2306-4242
262304
  Жадан М.І. Внутрішній аудит витрат на забезпечення якості продукції промислового підприємства / М.І. Жадан, Г.М. Кахадзе // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 68-74. – ISSN 2308-1988
262305
  Чиж Б.І. Внутрішній аудит вищого навчального закладу, як інструмент системи управління якістю // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 1 (14). – C. 208-214. – ISBN 978-966-97384-8-6


  Планове, систематичне проведення внутрішніх аудитів системи управління якості вищої освіти навчального закладу сприяє своєчасному прийняттю адекватних управлінських рішень, спрямованих на усунення і попередження виникнення порушень, що дозволяє ...
262306
  Терещенко О. Внутрішній аудит і контролінг ризиків у системі ризик-менеджменту // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 45-49. – Бібліогр.: на 9 пунктів
262307
  Очеретько Л.М. Внутрішній аудит і контроль у комерційних банках / Л.М. Очеретько, М.І. Касьян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 146-150. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
262308
  Скриньковський Р.М. Внутрішній аудит системи корпоративного управління та діагностика ринкової вартості підприємства / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк, Н.Р. Костюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 180-187. – ISSN 2222-4459
262309
  Каменська Т. Внутрішній аудит системи управління ризиками // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 8. – С. 49-53
262310
  Філозоп О.В. Внутрішній аудит та внутрішній контроль: розмежування понять // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 177-181. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
262311
   Внутрішній аудит у банку : Навчальний посібник / О.І. Кірєєв, О.С. Любунь, М.П. Кравець, ін. та; О.І.Кірєєв, О.С.Любунь, М.П.Кравець та ін.; МОН України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 220с. – ISBN 966-364-204-1
262312
  Швець Н.Р. Внутрішній аудит у банку: сучасні тенденції в Україні : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 105-112 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
262313
  Савчук В. Внутрішній аудит у системі корпоративного управління підприємством // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 50-55 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
262314
  Костюченко В. Внутрішній аудит у системі управління холдингом // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
262315
  Сафонов Т.І. Внутрішній аудит як ефективний елемент управління сільськогосподарськими підприємствами України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 80-82


  Запропоновані заходи з підвищення ефективності діяльності внутрішнього аудитора на сільськогосподарських підприємствах.
262316
  Хом"як Р.Л. Внутрішній аудит як засіб контролю в середовищі промислово-фінансових груп / Р.Л. Хом"як, інш. та // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 152-160. – ISBN 5-7763-2435-1
262317
  Огуй Н.І. Внутрішній аудит як інструмент управління якістю діяльності вищого навчального закладу / Н.І. Огуй, Н.М. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 57-62. – (Економічні науки)
262318
  Маліков В.В. Внутрішній аудит: аналіз проблематики та організація на підприємстві // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 147-152. – ISSN 2222-0712
262319
  Рудницький В. Внутрішній аудит: методологія, організація / В. Рудницький. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 104c. – ISBN 966-7411-67-2
262320
  Білоусов А. Внутрішній аудит: перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С. 54-57
262321
  Сподарик В. Внутрішній аудит: проблеми, методика та організація / В. Сподарик, Г. Дейч, А. Журавкова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 503-505. – ISSN 1993-0259
262322
  Скороход Ю.С. Внутрішній вимір Ліванського конфлікту // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 104-119. – ISBN 966-7196-06-2
262323
  Тодоров І.Я. Внутрішній вимір російської агресії на Донбасі // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 148-158. – ISBN 978-966-8469-54-2
262324
  Підлісний П. Внутрішній водний транспорт: історія, проблеми, напрями розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 10-20. – ISSN 1810-3944
262325
  Уманців Г. Внутрішній гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки та обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-23
262326
  Липка А.О. Внутрішній діалог Тараса Шевчека з Біблією як підгрунтя християнського світогляду // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 96-98. – ISSN 1810-2131
262327
  Буцикіна Н.Є. Внутрішній діалог як одна з форм відображення мовленнєво-розумової діяльності персонажів у романах Ф. Моріака // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 17-24. – ISBN 966-581-550-4
262328
  Кудрявцев М.Г. Внутрішній діалог як спосіб відтворення роздвоєності особистості: ідейна проблематика драматичної поеми Ліни Костенко "Сніг у Флоренції" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 12-15. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
262329
  Морицан Ф.М. Внутрішній економічний механізм і економічний аналіз в його системі / Ф.М. Морицан, І.І. Цигилик, О.М. Морицан // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.
262330
  Цигилик І.І. Внутрішній економічний механізм і прогнозування, регулювання та планування в його системі / І.І. Цигилик, О.М. Морицан, В.Ф. Морицан // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-12
262331
  Цигилик І.І. Внутрішній економічний механізм підприємства та його економічна безпека / І.І. Цигилик, Т.М. Паневник // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 59-62.
262332
  Премудра Н.А. Внутрішній і зовнішній аудит амортизації основних засобів у комунальних підприємствах України / Н.А. Премудра, О.Ю. Філоненко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 88-91
262333
  Сінг Раджіндер Внутрішній і зовнішній мир - за допомогою медитації / Сінг Раджіндер; Переклав з англ. Ю.Розгін. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 1999. – 124с. – ISBN 966-518-041-Х
262334
  Чакалова К.О. Внутрішній і зовнішній ринки праці: ососбливості та взаємодія // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 282-292. – ISSN 2410-4752
262335
  Костирко Р.О. Внутрішній контроль в системі управління підприємства: методологічне забезпечення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 97-99. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
262336
  Супрунова І.В. Внутрішній контроль застосування методів оцінки в бухгалтерському обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 12129. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
262337
  Великий Ю.В. Внутрішній контроль і аудит в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 5-7. – ISSN 2306-6814
262338
  Камінська Т.Г. Внутрішній контроль кругообороту капіталу підприємства в умовах інтеграційних процесів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 271-276. – ISSN 2222-4459
262339
  Бойко Р. Внутрішній контроль операційної діяльності на підприємствах будівельної галузі / Р. Бойко, М. Чік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
262340
  Дорош Н.І. Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 148-152. – (Серія економічна ; Вип. 44)
262341
  Ющак Ж. Внутрішній контроль трансакційних витрат в системі управління: організаційно-методичне забезпечення // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 540-543. – ISSN 1993-0259
262342
  Краснова І. Внутрішній контроль у банку: завдання та організація : банки України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 40-42 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
262343
  Дрозд І. Внутрішній контроль у кредитних організаціях : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 3-10. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
262344
  Костирко Р.О. Внутрішній контроль фінансово-економічної стійкості підприємства: зміна існуючої парадигми в кризових умовах / Р.О. Костирко, В.О. Шевчук // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 34-39
262345
  Чумакова І.Ю. Внутрішній контроль як інструмент соціально відповідального управління державними фінансами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 449-457. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
262346
  Стоян О. Внутрішній контроль як фактор зниження аудиторських ризиків // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 101-107. – ISSN 1728-9343
262347
  Кузуб М.В. Внутрішній контроль якості аудиторських послуг // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 179-183. – ISBN 978-617-571-130-9
262348
  Пархоменко В.М. Внутрішній контроль якості продукції та витрат на її забезпечення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 54-58
262349
  Рибакова Л. Внутрішній контроль: огляд теоретичних засад та методики // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 37-45 : рис. – Бібліогр.: 30 назв
262350
  Афанас"єва І.І. Внутрішній контроль: основні поняття та організація проведення / І.І. Афанас"єва, З.І. Куцурубова // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 6-9
262351
  Бєлік В.Д. Внутрішній контроль: проблеми трактування в науковій літературі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 12-14. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
262352
  Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміст // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 31-42. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
262353
  Калюга Є. Внутрішній контроль: сучасний стан та шляхи удосконалення // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 357-359. – ISSN 1993-0259
262354
  Ануфрієва Н.М. Внутрішній конфлікт і амбівалентність особистості в умовах суспільної кризи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 35-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Сучасне суспільство переживає глибоку кризу у всіх сферах життя. В ситуації суспільної нестабільності виникає своєрідна дезорієнтація свідомості, яка проявляється в амбівалентності як суперечливому поєднанні взаємовиключаючих орієнтацій. Показано, що ...
262355
  Сагайдак М.П. Внутрішній маркетинг і маркетинг персоналу: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 110-117. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
262356
  Мірошниченко Л. Внутрішній монолог як засіб композиційної єдності в оповіданні М. Коцюбинського "В дорозі" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 201-206
262357
  Лещишин Зоряна Внутрішній монолог: до питання дефініції // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 360-366. – ISBN 978-966-02-4721-5
262358
  Мішо Анрі Внутрішній простір / Мішо Анрі. – Київ : Юніверс, 2001. – 336с. – ISBN 966-7305-42-2
262359
  Синкова О. Внутрішній ризик у господарській діяльності. Правове регулювання і облік // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.28-30
262360
  Курищук К. Внутрішній ринок державних цінних паперів у забезпеченні ефективності боргової політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-57. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано ефективність боргової політики України, визначено її недоліки та наслідки для економіки. Дана оцінка розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів та його впливу на ефективність управління державним боргом. В статье ...
262361
  Пустовойт О. Внутрішній ринок України : потенціальні та реальні можливості впливу на економічне зростання : Управління економікою : теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-59 : Табл. – Бібл. 14 назв. – ISSN 0131-775Х
262362
  До Внутрішній ринок України : потенціальні та реальні можливості впливу на економічне зростання : Критика і бібліографія / До, нової парадигми економічного знання // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 93-95. – Бібл. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
262363
  Мазаракі А.А. Внутрішній ринок України в умовах дисбалансів між виробництвом і споживанням / А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 4-18. – ISSN 0131-775Х
262364
   Внутрішній ринок України як рушій економічного зростання. – К., 2000. – 66с.
262365
  Точилін В. Внутрішній ринок України: проблеми розвитку / В. Точилін, Т. та інш. Осташко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 34-37. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISSN 1810-3944
262366
  Якубовський М.М. Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 4-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
262367
  Мушкетик Л. Внутрішній світ людини у народній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 343-352


  Зображення внутрішнього світу людини у казці має свою специфку і передусім пов"язане з особливостями епнного стилю: воно є невіддільним від дії, супроводжує і визначає її. Людина тут свої почуття виявляє назовні, вони опредмечені, )х видно і чутно. У ...
262368
  Цепа О. Внутрішній світ неординарної жіночої особистості (на матеріалі п"єси М. Кропивницького "Олеся") // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 154-163. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
262369
  Плакида Г.А. Внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля "My early life" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 185-191


  У статті показані основні типи власних назв, що складають внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля "My early life". У центрі уваги знаходиться варіативність власних назв, вибір яких у цьому творі залежить від персональних уподобань ...
262370
  Мірко Н.В. Внутрішній товарний ринок: сучасний стан та тенденці розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 22-27
262371
  Литвинчук І.Л. Внутрішній трансфер технологій в системі "наука — виробництво": вплив на конкурентні позиції українського агробізнесу / І.Л. Литвинчук, К.А. Самойленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – C. 30-38. – ISSN 2306-6792
262372
  Голобородько О.В. Внутрішній трудовий розпорядок: поєднання централізованого та локального правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 348-352. – ISSN 1563-3349
262373
  Пестушко Валерій Внутрішній туризм набирає обертів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12
262374
  Коцур Л. Внутрішній туризм як ефективний інструмент об"єднання української нації // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 182-187. – ISSN 2415-3567
262375
  Перехейда В.В. Внутрішній туризм як комунікація локальних спільнот: інтернет-обговорення досвіду мандрів Україною // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 147-151


  Досліджене обговорення інтернет-користувачами мандрів Україною як дозвільної практики. Йдеться про значення комунікаційного досвіду, набутого під час туристичних подорожей у межах держави, для гармоні зації міжетнічної і міжрегіональної взаємодії. In ...
262376
  Гоблик В.В. Внутрішній фінансовий контроль правильності та своєчасності формування статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями / В.В. Гоблик, О.О. Королович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 237-242. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
262377
  Місяць О.О. Внутрішній фінансовий контроль та його роль у системі управління / О.О. Місяць, В.В. Ворона // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 67-72. – ISBN 966-614-021-7
262378
  Бутко А.Д. Внутрішній фінансовий контроль у системі фінансового контролю держави : фінансовий контроль / А.Д. Бутко, Б.М. Марченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 127-136. – Бібліогр.: 8 назв
262379
  Метньова А. Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 24-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
262380
  Роганов Євген Внутрішня авіація: на шальках терезів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
262381
  Андрійчук В.Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції: теоретико-методологічний аспект // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 8-15. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
262382
  Квасниця І. Внутрішня будова самородної міді із вендських вулканітів Волині / І. Квасниця, Я. Косовський, В. Шунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-34. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Вперше вивчено внутрішню будову виділень самородної міді Волині - із вулканітів ратнівської, бабинської та забо-лоттівської світ волинської серії венду. Встановлено прості та полісинтетичні двійники по (111) для різних морфологіч-них виділень, а також ...
262383
  Бубнова О. Внутрішня будова та хімічний склад головних породоутворювальних мінералів Мухарівського гранітного масиву північно-західної частини Українського щита / О. Бубнова, О. Андреєв, Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміни хімічного складу мегакристалів польових шпатів та біотиту мухарівського граніту (північно-західної частини Українського щита). Встановлена багатоетапність процесу постмагматичного перетворення породотворних мінералів, що відбувався ...
262384
  Клочек Г. Внутрішня гармонізація художнього твору як чинник його цілісності та художньої довершеності // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 3-11. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджується внутрішня гармонізація в художньому творі таких компонентів поетики як ритмомелодика, мова, композиція. Висновки будуються на врахуванні попереднього наукового досвіду (Ейхенбаум Б., Жирмунський В., Ліхачов Д., Тимофєєв Л., ...
262385
  Бобрик В.І. Внутрішня диференціація цивільного та господарського процесу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 26-31
262386
  Риндер І.Д. Внутрішня діалогічна активність як чинник проявів ідентичності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / / Риндер Іван Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
262387
  Риндер І.Д. Внутрішня діалогічна активність як чинник проявів ідентичності особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Риндер Іван Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 194 л. – Додатки: л. 181-194. – Бібліогр.: л. 165-180
262388
  Мещеряков А.А. Внутрішня економіка комерційного банку: теоретичні аспекти та напрямки практичного впровадження : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-106 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
262389
  Прокопенко Ж. Внутрішня звітність щодо сформованих страхових резервів: вимоги до складання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 9-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
262390
  Величко О.П. Внутрішня і зовнішня логістика та її особливості в агробізнесі // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 41-47. – ISSN 1683-1942
262391
  Простак Ю. Внутрішня і зовнішня політика царизму 1775-1796 рр // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 101-107
262392
  Люднова Г. Внутрішня і зовнішня свобода особистості у творчості Володимира Сосюри // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 211-220. – ISBN 978-966-306-020-4
262393
  Ковальчук Андрій Миколайович Внутрішня картина здоров"я у підлітків та юнаків, які входять до "групи ризику" : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.04. / Ковальчук А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 178л. – Бібліогр.: л. 145-157; Дод.: л. 158-178
262394
  Ковальчук Андрій Миколайович Внутрішня картина здоров"я у підлітків та юнаків, які входять до "групи ризику" : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Ковальчук А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
262395
  Юрейко О. Внутрішня організаційна структура Головної Руської Ради у Львові // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 211-218. – ISSN 2078-6077
262396
  Жаровська І. Внутрішня побудова інституту конституційного права: проблеми теорії та практики // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 14-21. – ISSN 1561-4999
262397
  Клопот С. Внутрішня політика гетьмана І. Мазепи у концепції С. Соловйова // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С. 75-81.
262398
  Купрій Т. Внутрішня політика К. Аденауера у ФРН (1949-1950 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 44-46
262399
  Буцик А.К. Внутрішня політика російського уряду і масовий революційно-визвольний рух в країні (1815-1825 рр.) / А.К. Буцик. – К., 1972. – 34с.
262400
  Панчук А.М. Внутрішня політика та соціальні проблеми ЗУНР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 54)


  Аналізуються праці радянських, пострадянських, вітчизняних та зарубіжних українських і польських авторів, в яких досліджуються проблеми внутрішньої політики ЗУНР.
262401
  Бобочко В.М. Внутрішня псевдодиференціальна точка звороту в диференціальному рівнянні типу Орра-Зомерфельда / В.М. Бобочко, В.О. Болілий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі побудована рівномірна асимптотика розв"язку сингулярно збуреного диференціального рівняння четвертого порядку у випадку внутрішньої псевдодиференціальної точки звороту.
262402
  Яручик В. Внутрішня роздвоєність ліричного героя у творчому доробку Остапа Лапського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 48-53. – ISSN 2306-028X
262403
  Чернобровкіна В.А. Внутрішня свобода особистості: досвід психологічного дослідження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 47-52. – ISSN 1996-5931
262404
  Красильникова Г.В. Внутрішня система моніторингу якості вищої освіти в навчальних закладах Російської Федерації // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 66-75. – ISSN 2308-4081
262405
  Веремчук Е.О. Внутрішня структура англомовного макроконцепту space у світлі лінгвокогнітивних досліджень // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 14-19
262406
  Гриценко А. Внутрішня структура довіри // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 20-26. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
262407
  Кудлай О. Внутрішня структура та завдання Народного міністерства міжнародних справ УНР // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 73-83. – ISBN 978-966-355-019-0
262408
  Голубовський І. Внутрішня та зовнішня політика Болгарії у 1943 - 1944 роках // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 222-226. – ISBN 978-966-171-793-9
262409
  Москалюк М. Внутрішня торгівля в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-73. – ISSN 0869-3595
262410
  Токарчук О.В. Внутрішня торгівля у регіонах України: сучасні тенденції та особливості розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 244-248. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
262411
  Маслов Анатолій Олександрович Внутрішня торгівля України в період НЕПУ (1921-1929) : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.01.04 / Маслов Анатолій Олександрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
262412
  Маслов Анатолій Олександрович Внутрішня торгівля України в період НЕПУ. 1921-29 рр. : Дис... канд.економ.наук: 08.01.04 / Маслов Анатолій Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 226л. – Бібліогр.:л.205-226
262413
   Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / [Копич І.М. та ін.] ; за ред. В.В. Апопія, П.Ю. Балабана. – Львів : Новий Світ - 2000, 2014. – 564, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 545-564. – ISBN 978-966-418-271-0
262414
  Черниш І.А. Внутрішня торгівля як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 246-250. – ISSN 1563-3349
262415
  Аскерова І.А. Внутрішня форма деяких назв страху в польській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 19-29. – ISBN 966-638-142-7
262416
  Ляшов Н. Внутрішня форма історичного роману // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 207-218. – Бібліогр.: Літ.: с.217-218; 18 п. – ISBN 966-7773-70-1
262417
  Буграк У. Внутрішня форма номінації як імпліцитний вияв оцінності у художньому тексті : (на матеріалі твору В. Винниченка "Уміркований та "щирий") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 307-312. – ISBN 966-594-246-8
262418
  Стефурак Р. Внутрішня форма слова-образу "світ" у художньому тексті Василя Стефаника // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 112-115. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
262419
  Манакін В.М. Внутрішня форма слова в англійській та українській мовах : монографія / В.М. Манакін, К.О. Токарев ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 149, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127-148. – ISBN 978-966-599-421-3
262420
  Манакін В.М. Внутрішня форма слова в аспектах зіставного мовознавства // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 35-44. – ISSN 0027-2833
262421
  Голянич М.І. Внутрішня форма слова і дискурс : монографія / Марія Голянич. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-640-221-2
262422
  Дорофеєва М.С. Внутрішня форма слова і прагматика дискурсу (на матеріалі текстів ЗМІ економічного дискурсу Німеччини) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 153-160


  Статтю присвячено проблемам лексичної номінації концепту ГРОШІ у межах економічного дискурсу ФРН. Висвітлені питання структури концептосфери ГРОШІ, досліджено зв"язок між внутрішньою формою і значенням лексичних одиниць на позначення концепту ГРОШІ, ...
262423
  Голянич М.І. Внутрішня форма слова і художній текст / М.І. Голянич. – Коломия, 1997. – 177с.
262424
  Гаєвська О.В. Внутрішня форма слова та японський поетичний текст (на матеріалі збірки Сакамото Хісасі "Сетонайкай") // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 47-51. – (Східні мови та літератури ; Вип. 1)


  Висвітлюються особливості семантичної інтерпретації слів у текстовому масиві на прикладі поетичних творів японського поета періоду повоєнної Японії Сакомото Хісасі. Поезії автора перекладені українською мовою вперше.
262425
  Шевченко О.М. Внутрішня форма слова як допоміжний елемент у вивченні офіційно-ділової китайської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 222-226. – ISSN 1608-0599
262426
  Романенко О.В. Внутрішня форма слова як інструмент опису етнічної свідомості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 65-70. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
262427
  Ма Яньфей Внутрішня форма та конотація лексикалізованих словосполучень (на матеріалі сучасних українських газетних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 396-401


  У статті розглянуто шляхи утворення конотації у лексикалізованих словосполученнях, зафіксованих у сучасних українських газетних текстів. В статье рассмотрены пути образования коннотации в лексикализированных словосочетаниях, извлечённых из современных ...
262428
  Яковенко О.І. Внутрішня форма та лексичне значення терміна // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 338-348. – ISBN 966-638-142-7
262429
  Олійник А.Д. Внутрішня форма терміна та дискурс // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 64-68. – (Серія "Філологічні науки")
262430
  Якименко М. Внутрішня форма японської міфологічно-релігійної термінології у мовній картині світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 256-259. – ISBN 966-581-550-4
262431
  Товтин Я.І. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність Максиміліана I Габсбурга (1486-1519) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 81-85. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
262432
  Чухно А.А. Внутрішньо-заводський госпрозрахунок / А.А. Чухно. – К, 1972. – 104с.
262433
  Моштак О.В. Внутрішньо-омотиваційні принципи при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 76-77
262434
  Пірожкова Ю.А. Внутрішньо-та зовнішньополітичні мотиви модифікації політики США щодо СРСР у другій половині 50х - на початку 60-х років ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 132-137. – ISBN 966-614-021-7
262435
  Медведько О. Внутрішньо-управлінська компетенція Генерального прокурора України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 3-10
262436
  Басова І. Внутрішньо переміщені особи в Україні - нова правова категорія у науці права соціального забезпечення // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 117-122. – ISBN 978-617-7020-61-4
262437
  Муромцева Ю.І. Внутрішньо переміщені особи в Україні та їх вплив на ринок праці регіону // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 124-131. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
262438
  Шуджаат А. Внутрішньо переміщені особи та участь у виборах: короткий огляд : Біла книга IFES : верес. 2016 р. / Айша Шуджаат, Ханна Робертс, Пітер Ербен. – Київ : Міжнародна фундація виборчих систем, 2016. – 30 с. : іл. – International Foundation for Electoral Systems (IFES) 30 years. - На обкл. авт. не зазнач. - В б-ці є аналог. вид. рос. мовою. – Бібліогр.: с. 24-28 та в підрядк. прим.
262439
  Басова І.С. Внутрішньо переміщені особи: теоретичні та практичні проблеми // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 504-511. – ISSN 0869-2491
262440
   Внутрішньо пластифіковані кополімери N-вінілкарбазолу з алкілметакрилатами / Н.О. Березіна, Гребенюк-Морозова, І.В. Лисова, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-46. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Одержано статистичні кополімери N-вінілкарбазолу з метил-, бутил-, гексил-, октил-, ноніл- та лаурилметакрилатами і досліджені їх температурні переходи термомеханічним методом та за допомогою ДСК метода. Виявлено пластифікуючу дію алкільних замісників ...
262441
  Павленко М.В. Внутрішньобанківський контроль як об"єкт правового регулювання законодавством України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 136-140.
262442
  Тарантуха І.Ю. Внутрішньобанківські методи роботи з проблемою заборгованістю: переваги та недоліки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 259-267. – ISSN 1729-7036
262443
  Соловйова М.В. Внутрішньобібліотечні механізми економічного регулювання комерційної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 149-158


  З"ясовано внутрішньобібліотечні процеси комерціалізації. Проаналізовано внутрішньобібліотечні механізми економічного регулювання комерційної діяльності бібліотек. Виявлені напрями їх удосконалення.
262444
  Панасенко Т. Внутрішньовидова різноманітність культивованої дендрофлори парків Полтавщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 9-11. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що дендрофлора парків Полтавщини нараховує 650 видів, форм і гібридів. Виявлено 127 декоративних форм, які належать до 63 видів. Вивчено декоративні ознаки рослин: форму крони, розміри і колір листків, плодів, особливості цвітіння та ...
262445
  Кузьмич І.І. Внутрішньовідомча нормотворчість // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 336
262446
  Адамик О. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів Пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-49.
262447
  Цехмістрова Г.С. Внутрішньовузівський контроль-складова управління закладом освіти // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.46-53.
262448
  Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб"єктів : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Іванюта, З.М. Левченко; МОНУ; Полтавська державна аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 368с. – ISBN 966-364-244-0
262449
  Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.45-53
262450
  Шевчук О.А. Внутрішньогосподарський і державний фінансовий контроль: подібність і відмінності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 466-474
262451
  Коцурпатий М. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки / М. Коцурпатий, У. Гуцаленко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 433-436. – ISSN 1993-0259
262452
  Олійник В.М. Внутрішньогосподарський розрахунок і ефективність колгоспного виробництва / В.М. Олійник, А.М. Стельмащук. – К., 1986. – 80с.
262453
  Пилипенко І.І. Внутрішньогосподарський розрахунок і колективний підряд у сільськогосподарських підприєимств / І.І. Пилипенко. – К., 1988. – 92 с.
262454
  Баренгольц Я.М. Внутрішньогосподарський розрахунок у колгоспах і радгоспах / Я.М. Баренгольц. – К, 1972. – 150с.
262455
  Тимошенко М.О. Внутрішньогосподарські відносини приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 178-182


  У статті досліджуються питання сутності та значення внутрішньогосподарських відносин за участю приватних вищих навчальних закладів, обгрунтовується авторський підхід до характеристики їх особливостей, пропонуються зміни до чинного законодавства України.
262456
  Соловйов О. Внутрішньодержавне застосування норм міжнародних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 312-316
262457
  Кияниця І. Внутрішньодержавне значення джерел міжнародного публічного права // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 19-24


  Розглядається питання про співвідношення джерел міжнародного і внутрішньодержавного права в регулюванні внутрішньодержавних відносин The issue of correlation of international and domestic law sources in regulating relations within State is considered.
262458
   Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2009 року // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 36-40
262459
  Чмелик Г.В. Внутрішньодержавні небанківські платіжні системи - потреба часу. Правові аспекти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 309-316. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
262460
  Недбайло К.М. Внутрішньодієслівні транспозиції в англо-українському художньому перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 187-191. – ISBN 966-581-727-2
262461
  Сазонова Ю. Внутрішньожанрові типи інтерв"ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу "Шахтёр") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 194-204


  Проаналізовано жанр інтерв"ю на шпальтах журналу "Шахтёр", окреслено історію розвитку і місце цього жанру в спортивній пресі, досліджено типии інтерв"ю на шпальтах клубного видання, що репрезентують усі три жанрові парадигми, а також схарактеризовано ...
262462
  Бардієр Ф.Ф. Внутрішньозаводський господарський розрахунок на промислових підприємствах / Ф.Ф. Бардієр. – К., 1972. – 36с.
262463
  Садрицька С.В. Внутрішньоінституційні ризики системи вищої освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 184-187. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
262464
  Загородня Л.З. Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі : (на прикладі числових форм іменника): дис. ... канд філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Загородня Л.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 208л. – Бібліогр.: л. 177 - 201
262465
  Загородня Л.З. Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі (на прикладі числових форм іменника) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Загородня Л.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
262466
  Гольдштейн Б.І. Внутрішньоклітина регуляція дії і хімічна природа активної групи катепсину. / Б.І. Гольдштейн. – К., 1941. – 41с.
262467
  Костюк П.Г. Внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація: структури і функції = Intracellular calcium signalling: structures and functions / П.Г. Костюк, О.П. Костюк, О.О. Лук"янець ; НАНУ, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2010. – 175 с. – ISBN 978-966-00-0898-8
262468
  Лук"янець О.О. Внутрішньоклітинні механізми регуляції активності кальцієвих каналів вторинними посередниками. : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.02 / Лук"янець О.О.; АН України, Ін-т фізіології ім. О.Богомольця. – К., 1993. – 27л.
262469
  Глазков В. Внутрішньоколгоспне землевпорядження / В. Глазков, Р. Голомб. – Київ; Харків, 1940. – 88 с.
262470
  Мусійчук В.А. Внутрішньоконцептуальна сегментація в"єтнамських паремій // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 147-156. – ISSN 1608-0599
262471
   Внутрішньомолекулярна циклізація 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил)ізокумарину / О. Шабликіна, В. Іщенко, С. Чумаченко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-66. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньомолекулярну циклізацію 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил)ізокумарину під дією сильних мінеральних кислот; досліджено поведінку одержаних конденсованих систем в лужному середовищі. Исследована внутримолекулярная ...
262472
  Колендо О.Ю. Внутрішньомолекулярне перенесення енергії у L-фталімідогістидині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-63. – (Хімія ; Вип. 38)


  З методом РМЗ/СІ проведено квантово-хімічні розрахунки перших збуджених синглетних і триплетних рівнів енергії для фталімідогістидину та показано можливість ефекту внутрішньомолекулярного перенесення триплетної енергії в цій сполуці. Синтезовано ...
262473
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки в усіх можливих конформерах 2"-дезоксиуридину: неемпіричний квонтово-хімічний аналіз топології електронної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : Журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2006. – Т. 4, № 1. – С. 34-41.
262474
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки у всіх можливих конформерах 2"-дезокситимідину: неемпіричний квантово-хімічний аналіз топології електронної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3
262475
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки, що стабілізують конформери дезоксигуанозону: результати квантово-механічного аналізу топології електонної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5
262476
  Ніколаєнко Т.Ю. Внутрішньомолекулярні нековалентні зв"язки у молекулі 2-дезоксицитидилової кислоти / Т.Ю. Ніколаєнко, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 241-243
262477
  Моштак О.В. Внутрішньомотиваційні принципи при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 76-77


  У статті проаналізовано взаємозалежність успішності навчального процесу та внутрішньомотиваційних принципів навчання іноземній мові за професійним спрямуванням. Розкривається питання розвитку мотивації навчання студентів іноземній мові за професійним ...
262478
  Мороз В.І. Внутрішньоорганізаційна конкуренція як складова трудових відносин // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 70-76
262479
  Волошко Н.І. Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-126. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Виявлено психологічну дезадаптацію, внутрішньо особистісні конфлікти в різних життєвих сферах, інтенсивність і зміст емоційних переживань різних ітрапсихічних конфліктів. Запропоновано метод психотерапії гіпертензії відповідно до виявлених ...
262480
  Волошко Н.І. Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію : Автореф. дис. ... канд.з психолог. наук : 19.00.04 / Волошко Наталія Іванівна. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
262481
  Ануфрієва Н.М. Внутрішньоособистісні протиріччя та конфлікти: сутність і особливості прояву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 5-8. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено природу та особливості прояву внутрішніх конфліктів особистості в умовах сьогодення, проаналізовано поняття мобінгу як чинника виникнення внутрішньоособистісного конфлікту працюючого в сучасній організації. The article uncovers the nature ...
262482
  Тупиця О.Л. Внутрішньопартійна демократія як чинник консолідації перехідного суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 81-88. – ISSN 2077-1800
262483
  Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) : дис. ... канд. історичних наук: 07.00.02 / Пуховець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 207 л. – Бібліогр. : л. 187-207
262484
  Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пуховець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
262485
  Тиркус Ю.С. Внутрішньополітична консолідація як умова інтеграції України до ЄС // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
262486
  Костюк Т.О. Внутрішньополітична криза в Україні - наслідок синдрому "перманентної революції"? // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 118-125
262487
  Корсак Р.В. Внутрішньополітична та економічна ситуація в Чеській Республіці після парламентських виборів 2010 р. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 137-140. – (Історія ; Вип. 29)
262488
  Жалоба І.В. Внутрішньополітичні аспекти залізничного будівництва в Дунайських князівствах у 60-х роках XIX ст. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 222-226. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  За матеріалами газет "Bukowina, Czernowitzer Zeitung".
262489
  Кривонос Р. Внутрішньополітичні аспекти німецького об"єднання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-63. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньонімецькі фактори процесу німецького об"єднання. Установлено, що крах НДР відбувався швидко завдяки неспроможності СРСР силою підтримувати її владу, привабливості для населення альтернативної моделі розвитку, реалізованої у ФРН, ...
262490
  Кривонос Р. Внутрішньополітичні аспекти німецького об"єднання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-30. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси внутрішньополітичної боротьби в НДР у контексті її входження до складу ФРН. The processes of internal political struggle in GDR in a context of its occurrence in structure of Germany are investigated.
262491
  Розумюк В. Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 294-308
262492
  Бєлоусова Н.Б. Внутрішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 34-38.
262493
  Тарасенко В.А. Внутрішньополітичні орієнтації сучасних студентів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 360-365
262494
  Седляр Ю.О. Внутрішньополітичні перетворення в Ірані у контексті політики міжнародної ізоляції держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 499-509
262495
   Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат. – Львів : Поллі, 2004. – 198с. – ISBN 966-7307-14-X
262496
  Пашняк Т. Внутрішньопсихологічні конфлікти у "Недосяжному раї" Дж. Г. Байрона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 139-146


  У статті робиться спроба пов’язати дихотомію бажань байронівського героя з «недосяжним раєм» самого Байрона та розглянути низку поем автора як зразок байронівської презентації «поведінки». В статье делается попытка связать дихотомию желаний ...
262497
  Пугач С.О. Внутрішньорегіональна міграція населення Волинської області на початку ХХІ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 18. – С. 56-62. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х
262498
  Кононенко О.Ю. Внутрішньорегіональні відмінності природно-техногенної безпеки Київського регіону / О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-26. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Оцінено основні природні та техногенні ризики в Київському регіоні та згруповано його райони за рівнем природно-техногенної безпеки. There are estimated the main natural and technological hazards in Kiev region and grouped its region by natural and ...
262499
  Мельничук А. Внутрішньорегіональні відмінності природно-техногенної безпеки Східного вибухо-, пожежо-, хімічно-, геологонебезпечного з високою загрозою виникнення НС метеорологічного характеру району // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-36. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суспільно-географічні аспекти внутрішньорайонних відмінностей природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення Східного району. Оцінено основні природні та техногенні ризики у його межах. Здійснено аналіз надзвичайних ситуацій природного ...
262500
  Лубкович І. Внутрішньоредакційне спілкування // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 250-257. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
262501
  Василенко Є.В. Внутрішньорічний розподіл стоку завислих наносів річок Кримського півострова залежно від періоду водності / Є.В. Василенко, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 94-102.
262502
  Гребінь В.В. Внутрішньорічний розподіл стоку завислих наносів річок Українських Карпат залежно від періоду водності / В.В. Гребінь, Є.В. Василенко, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 164-169.
262503
  Корж М.О. Внутрішньосистемний конфлікт як джерело політичної нестабільності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 331-338
262504
  Івашина С. Внутрішньотематичні опозиції фразем сучасної української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 16-20. – ISSN 0320-3077
262505
   Внутрішньоуніверситетська нормативна база як важлива складова система управління якістю / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 20-28. – ISBN 978-966-657-496-4
262506
  Краєвський Ф. Внутрішньоуправлінська функція - механізм здійснення конституційних повноважень органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-61.
262507
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмове управління короткостроковими фінансовими ресурсами ТНК // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 316-20. – ISSN 1728-6220
262508
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціональних компаніях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Балюк Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
262509
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціональних компаніях : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Балюк Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 328 л. + Додаток: л. 198-294. – Бібліогр.: л. 295-328
262510
  Олтаржевський Д.О. Внутрішньофірмові медіа та їх значення в корпоративних комунікаціях // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 5-9


  Висвітлюються ключові аспекти та принципи корпоративних медіа в системі корпоративних комунікацій.Вивчаються призначення та специфічні методи використання цього інформаційного ресурсу для досягнення бізнес-цілей компаній. The article highlights key ...
262511
  Балюк Т. Внутрішньофірмові фінансові інструменти в економічній політиці ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 34-35. – бібліогр. в кінці ст.


  Однією з визначальних відмінностей ТНК від національних компаній є їх здатність здійснювати транскордонний рух фінансових ресурсів між своїми підрозділами за допомогою широкого спектру внутрішньофірмових фінансових інструментів.
262512
  Кириленко В. Внутрішьобанківський контроль за депозитними операціями банків // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-64
262513
  Верейская Е.Н. Внучка коммунара / Е.Н. Верейская. – Ленинград, 1966. – 127с.
262514
  Кравков С.В. Внушение / С.В. Кравков. – М., 1924. – 47с.
262515
  Линецкий М.Л. Внушение и мы / М.Л. Линецкий. – М., 1983. – 96с.
262516
  Васильев Л.Л. Внушение на расстоянии. / Л.Л. Васильев. – Москва, 1962. – 160с.
262517
  Линецкий М.Л. Внушение. Знание. Вера / М.Л. Линецкий. – Киев : Политиздат, 1988. – 158с.
262518
  Торопыгин В.В. Во-вторых, о себе / В.В. Торопыгин. – Л, 1973. – 238с.
262519
  Кравченко И. Во благо умов и сердец. О российско-германском молодежном сотрудничестве // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 52-65. – ISSN 0130-9625
262520
  Фролов Л.А. Во бору брусника... / Л.А. Фролов. – М, 1977. – 318с.
262521
   Во весь голос. – Москва, 1973. – 479 с.
262522
  Маяковский В. Во весь голос. Стихи / В. Маяковский. – Птгр. – 39с.
262523
  Маяковский В.В. Во весь голос. Стихи / В.В. Маяковский. – М., 1939. – 12с.
262524
  Маяковский В.В. Во весь голос. Стихи / В.В. Маяковский. – М., 1963. – 63с.
262525
  Машбиц-Веров Во весь голос: О поэмах Маяковского / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1973. – 495с.
262526
  Машбиц-Веров Во весь голос: О поэмах Маяковского / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1980. – 447с.
262527
  Коулмен Д. Во власти денег / Д. Коулмен. – М, 1989. – 416с.
262528
   Во власти Желтого Дьявола. – М., 1985. – 479с.
262529
  Лу Э. Во власти женщины / Э. Лу; Пер. с норвеж. О.Вронской. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 256с. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-00272-1


  Черезвычайно смешная и искусная книга. Настоящее событие. Первый роман автора бестеллеров "Наивно. Супер" и "Лучшая страна в мире"
262530
  Дурсун Т. Во власти моря / Т. Дурсун. – М., 1973. – 235с.
262531
  Козловский Станислав Во власти толпы : человековедение // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 176-183 : Фото
262532
   Во Внуково чертеров станет больше : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30 : Фото
262533
  Ураков И.Г. Во вред себе и обществу / И.Г. Ураков, куликов. – М., 1975. – 96с.
262534
  Матье М.Э. Во времена Нефертити / М.Э. Матье. – Л.-М., 1965. – 180с.
262535
  Муравьев В.Б. Во времена Перуна / В.Б. Муравьев. – М., 1980. – 96с.
262536
  Масперо Г. Во времена Рамзеса и Ассурбанипала : [т.] 1-2 / Г. Масперо ; Пер. Е. Григорович. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко. – (Страны, века и народы)
[Т.] 1 : Египет. – 1916. – 324 с., из них 6 с. объявл. ил. : рис.
262537
  Масперо Г. Во времена Рамзеса и Ассурбанипала : [т.] 1-2 / Г. Масперо ; Пер. Е. Григорович. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко. – (Страны, века и народы)
[Т.] 2 : Ассирия. – 1916. – 295 с., из них 7 с. объявл. ил. : рис.
262538
  Котрелл Л. Во времена фараонов / Л. Котрелл. – Москва : Наука, 1982. – 380 с.
262539
  Морэ А. Во времена фараонов : [пер. с фр.] / А. Морэ; А. Море ; [коммент. В.В. Солкина]. – Москва : Алетейа, 1998. – 233, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 1996 г. - Напеч. по изд.: Морэ А. Во времена фараонов (Москва, 1913). – Библиогр. в примеч.: с. 226-234 и в подстроч. примеч. – (Vita memoriae). – ISBN 5-89321-017-4
262540
  Рышков В.А. Во время : деревенские картины / Виктор Рышков // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 68 с.
262541
  Ждан О.А. Во время прощания / О.А. Ждан. – Минск, 1975. – 175с.
262542
  Силвер Марк Во все глаза : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 28 : Фото
262543
  Дедков А И. Во все концы дорога далека / А И. Дедков, . – Ярославль, 1981. – 199 с.
262544
  Тихонов Николай Семенович Во все стороны света : Стихотворения и поэмы / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 253с.
262545
  Горелик Л.Р. Во всем быть честным и правдивым / Л.Р. Горелик. – Л, 1962. – 35с.
262546
  Никандров Н.Н. Во всем дворе первая / Н.Н. Никандров. – Л., 1926. – 90с.
262547
  Лермонтов Ю М. Во всём дойти до совершенства / Ю М. Лермонтов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 398с. – (Библиотека юношества)
262548
  Зернов В. Во всём мире правила игры для государственных и частных вузов одинаковы / беседу вела Е. Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 12-17. – ISSN 1726-6726


  Негосударственное высшее образование переживает не лучшие времена. Общеэкономическая ситуация, демографический кризис, налоговая политика, отсутствие государственной поддержки, инициативы профильных ведомств поставили частные вузы на грань выживания. ...
262549
  Смирнова Ольга Во всем мире электронный доход гостиниц поднялся на 14,6% // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 28-29 : фото
262550
  Шитов А. Во Всемирном банке новая метла. И опять американская // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 25. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670


  Американський дипломат і економіст Роберт Зеллик - новий голова Всесвітнього банку
262551
  Алексеев М.Н. Во всеоружии аргументов / М.Н. Алексеев. – Москва, 1986. – 64с.
262552
  Белоконь И.П. Во всесоюзном Ботаническом обществе / И.П. Белоконь; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР
8. – 1957. – 1297-1302с. – Отдельный оттиск
262553
  Белоконь И.П. Во всесоюзном Ботаническом обществе. Втоpой делегатский съезд укpаинского ботанического общества. 12 / АН СССР // Ботанический журнал
262554
  Крупин В.Н. Во всю ивановскую : Повести, рассказы / В.Н. Крупин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 542с.
262555
  Михалевич А.В. Во всю силу чудесности / А.В. Михалевич. – Киев, 1980. – 195с.
262556
  Бадьева Э.А. Во вторник после двенадцати / Э.А. Бадьева. – Свердловск., 1971. – 256с.
262557
  Ваншенкин К.Я. Во второй половине дня / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1966. – 71с.
262558
  Тарасенко Наталия Во Вьетнаме расцвет туризма : Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 72-73 : Фото
262559
  Яковенко И.П. Во главе атакующих рот / И.П. Яковенко. – Киев, 1983. – 172 с.
262560
  Скороденко П.П. Во главе боевого союза. / П.П. Скороденко. – М, 1985. – 224с.
262561
  Парамонов В.Н. Во главе борьбы за интенсификацию экономики / В.Н. Парамонов. – К., 1986. – 47с.
262562
  Голиков Г.Н. Во главе Великого Октября / Г.Н. Голиков, Г.З. Мухина. – Москва, 1966. – 151с.
262563
  Лозинская Л.Я. Во главе двух академий / Л.Я. Лозинская. – М., 1978. – 143с.
262564
  Лозинская Л.Я. Во главе двух академий / Л.Я. Лозинская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1983. – 141с.
262565
   Во главе защиты Советской Родины: Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной войны : Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной Войны. – Москва : Политиздат, 1975. – 407с.


  30 лет со дня великой победы.
262566
   Во главе защиты Советской Родины: Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной войны : Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной Войны. – Изд. второе. – Москва : Политиздат, 1984. – 336с.


  В книге показывается многогранная деятельность партии по мобилизации всех материальных и духовных сил нашего народа на разгром фашистских захватчиков.
262567
  Исбах А.А. Во главе колонны / А.А. Исбах. – Москва, 1970. – 240с.
262568
   Во главе культурного строительства. – М.
1. – 1983. – 465с.
262569
   Во главе культурного строительства. – М., 1985. – 736с.
262570
  Карпенко П. Во главе масс / П. Карпенко, А. Новиков. – Хабаровск, 1953. – 40с.
262571
   Во главе масс. – Мурманск, 1957. – 59с.
262572
   Во главе масс. Из опыта работы партийных организаций пищевых предприятий г. Москвы в 1956-1966 гг.. – М., 1967. – 184с.
262573
   Во главе нерушимого братства : Комм. партия - вдохновит. и организ. боевого и трудового содруж. народов СССР в ходе освобожд. Советской Украины от нем.-фашист. захватчиков : Матер. респ. науч. конф. 29.09.1984г. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 335с.
262574
  Шумилов М.И. Во главе обороны Севера России в 1918-20 гг. / М.И. Шумилов. – Петрозаводск, 1967. – 200с.
262575
  Михайловский Н.Г. Во главе особого экипажа / Н.Г. Михайловский. – Москва : Знание, 1976. – 96 с.
262576
   Во главе похода за экономию. – Мю, 1987. – 140с.
262577
  Войтиков С.С. Во главе советского военного ведомства: о коллегии Наркомвоена в первые месяцы советской власти // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 11 (107). – С.32-44. – ISSN 1606-0219
262578
  Ирошников М.П. Во главе Совнаркома / М.П. Ирошников. – Л, 1976. – 216с.
262579
  Хоменко Г.И. Во главе социалистического соревнования. / Г.И. Хоменко. – Горький, 1967. – 72с.
262580
   Во главе строительства нового общества. – М., 1988. – 283с.
262581
   Во главе творческих коллективов. – Киев, 1983. – 163с.
262582
  Брусов В.А. Во главе творческого поиска / Брусов В.А. – Львов, 1980. – 128 с.
262583
   Во главе творчества масс. – М., 1979. – 205с.
262584
   Во главе технического прогресса и творческой активности масс. – Ростов-на-Дону, 1969. – 278с.
262585
  Воробьев М.Л. Во главе технического прогресса. / М.Л. Воробьев, М.И. Жаринов. – Горький, 1966. – 108с.
262586
  Пономаренко Г.Я. Во главе трудового подъема / Пономаренко Г.Я. – Киев, 1971. – 175 с.
262587
  Левушкин А.И. Во глубине России / А.И. Левушкин. – М, 1960. – 128с.
262588
  Макаров А.Н. Во глубине России / А.Н. Макаров. – Пермь, 1969. – 104с.
262589
  Макаров А.Н. Во глубине России / А.Н. Макаров. – М, 1973. – 462с.
262590
  Певнев Ф.П. Во глубине России / Ф.П. Певнев. – М, 1977. – 320с.
262591
  Паустовский К.Г. Во глубине России : повести и рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 286 с.
262592
  Митина Н.П. Во глубине сибирских руд. / Н.П. Митина. – М., 1966. – 144с.
262593
  Дворниченко Н.Е. Во глубине сибирских руд. / Н.Е. Дворниченко. – Чита, 1968. – 115с.
262594
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – М., 1963. – 335с.
262595
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – М., 1965. – 351с.
262596
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – М., 1969. – 352с.
262597
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – Махачкала, 1982. – 351с.
262598
  Гессен Арнольд Ильич Во глубине Сибирских руд... Декабристы на каторге и в ссылке : Документальная повесть / Гессен Арнольд Ильич. – Москва : Детская литература, 1976. – 351с. : ил.
262599
  Кострикин В.К. Во дворе - трава: Повесть / В.К. Кострикин. – Воронеж, 1987. – 95с.
262600
  Батаков В.Е. Во дворе вашего дома. / В.Е. Батаков. – М., 1961. – 52с.
262601
  Анзимиров Г.Л. Во дворе одного дома / Г.Л. Анзимиров. – Москва, 1956. – 55с.
262602
  Олійник В. Во дні "немудрого" царя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-15 березня (№ 9). – С. 11


  Про вшанування памяті Тараса Григоровича Шевченка в 1914 р., якого цькували як за життя, так і після відходу у вічність. "Кобзаря" вилучили з народних шкіл, забороняли Шевченківські читання, вистави, навіть молитви за раба Божого Тараса.
262603
  Федорова Л.Ф. Во днях Марии: повести и рассказы. / Л.Ф. Федорова. – М., 1982. – 384с.
262604
  Медведев Ю.Э. Во избежание эпилога / Ю.Э. Медведев. – Москва : Знание, 1987. – 192 с.
262605
  Леонович В.Н. Во имя / В.Н. Леонович. – М, 1971. – 96с.
262606
  Галин Б.А. Во имя будущего / Б.А. Галин. – М., 1955. – 56с.
262607
  Галин Б.А. Во имя будущего / Б.А. Галин. – М., 1958. – 584с.
262608
  Блохин А.Д. Во имя будущего / А.Д. Блохин. – М, 1968. – 128с.
262609
  Блохин А.Д. Во имя будущего / А.Д. Блохин. – 2-е изд. – М, 1971. – 128с.
262610
  Молодцов Л.М. Во имя будущего человечества / Л.М. Молодцов, М.Н. Молодцова. – М., 1981. – 48с.
262611
  Ким И.С. Во имя великого революционного подъема в социалистическом строительстве / И.С. Ким. – Пхеньян, 1974. – 16с.
262612
  Минин М.К. Во имя великой победы. / М.К. Минин, А.М. Кауфман. – М., 1975. – 72с.
262613
  Карлов В.А. Во имя великой цели / В.А. Карлов. – М, 1959. – 59с.
262614
  Иванов Г.А. Во имя великой цели / Г.А. Иванов. – Иваново, 1962. – 77с.
262615
   Во имя высокой цели. – Л., 1988. – 159с.
262616
   Во имя дела партии, дела народа. – Москва, 1980. – 16 с.
262617
  Новиков-Прибой Во имя долга / Новиков-Прибой. – М.-Л., 1942. – 126с.
262618
  Симонов К.М. Во имя дружбы : Избр. стихотворения: Для ст. возраста / К.М. Симонов. – Москва : Детгиз, 1961. – 143с. – (Поэтич. б-чка школьника)
262619
   Во имя дружбы. – Таллин
1. – 1975. – 400с.
262620
   Во имя дружбы. – Таллин
1-2. – 1975. – 401, 424с.
262621
   Во имя единства и сплоченности. – София, 1966. – 321с.
262622
  Адибеков Г.М. Во имя жизненных интересов трудящихся / Г.М. Адибеков. – Москва, 1984. – 200с.
262623
  Письменний А.Г. Во имя жизни / А.Г. Письменний. – Москва, 1942. – 21с.
262624
  Демирчян Д.К. Во имя жизни : рассказы / Д.К. Демирчян. – Ереван : Айпетрат, 1954. – 195 с.
262625
  Гиллер В.Е. Во имя жизни / В.Е. Гиллер. – М., 1956. – 383с.
262626
  Мударрис Ш.Х. Во имя жизни / Ш.Х. Мударрис. – Казань, 1957. – 104с.
262627
  Третьяков Ф.А. Во имя жизни / Ф.А. Третьяков. – Симферополь, 1963. – 171с.
262628
  Демирчян Д.К. Во имя жизни : рассказы / Д.К. Демирчян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1964. – 274 с.
262629
   Во имя жизни. – Таллин, 1965. – 110с.
262630
  Семерджиев Атанас Во имя жизни / Семерджиев Атанас. – М., 1975. – 397с.
262631
  Дмитриев М.А. Во имя жизни / М.А. Дмитриев. – Минск, 1981. – 191с.
262632
   Во имя жизни. – М., 1984. – 528с.
262633
   Во имя жизни. – Москва, 1986. – 350 с.
262634
  Карец И.И. Во имя жизни / И.И. Карец. – М., 1986. – 174с.
262635
  Фоломьев Г.Г. Во имя жизни героев / Г.Г. Фоломьев. – М, 1973. – 176с.
262636
   Во имя жизни, добра и красоты : Рек. указ. кн. по искусствудля уч-ся 6-8-х кл. – Москва : Книга, 1986. – 92с.
262637
  Поповский А.Д. Во имя жизни. / А.Д. Поповский. – М., 1948. – 495с.
262638
  Поповский А.Д. Во имя жизни. / А.Д. Поповский. – М., 1949. – 272с.
262639
  Мильчаков А.И. Во имя жизни. / А.И. Мильчаков. – Киров, 1954. – 64с.
262640
  Фомичев Н.А. Во имя истины и добродетели / Н.А. Фомичев. – М., 1984. – 191с.
262641
  Мухтар А. Во имя коммунизма : стихи и поэмы / А. Мухтар. – Ташкент : ГИЗ УзССР, 1951. – 176 с.
262642
   Во имя коммунизма. – М., 1955. – 296с.
262643
  Наумова Ольга Во имя красоты : Личность // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 30-37. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
262644
  Росси Во имя лжи / Росси, Ф. Ломбрасса. – М., 1983. – 127с.
262645
  Белоусов Р.А. Во имя лучшей жизни / Р.А. Белоусов. – М, 1959. – 70с.
262646
  Краснопольская Н.Е. Во имя любви к человечеству...: Докум. повесть о В.В.Воровском / Н.Е. Краснопольская. – М., 1980. – 288с.
262647
   Во имя мира : очерки. – Владивосток : Примиздат, 1951. – 150 с.
262648
   Во имя мира : стихи. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство, 1951. – 64 с.
262649
  Джонстон А. Во имя мира / А. Джонстон. – М., 1952. – 156с.
262650
   Во имя мира. – М., 1952. – 192с.
262651
   Во имя мира. – Свердловск, 1952. – 132с.
262652
  Абрамов М.А. Во имя мира / М.А. Абрамов, Б.Е. Ефимов. – Москва, 1959. – 32с.
262653
   Во имя мира. – М., 1977. – 191с.
262654
  Ус А.П. Во имя мира / А.П. Ус. – Минск, 1979. – 207с.
262655
  Иванов В.М. Во имя мира и счастья людей / В.М. Иванов, С.И. Мурашов. – М., 1983. – 224с.
262656
  Брежнев Л.И. Во имя мира и счастья советских людей / Л.И. Брежнев. – М, 1975. – 31с.
262657
   Во имя мира на земле. – М., 1983. – 13с.
262658
   Во имя мира на земле. – Москва, 1986. – 198с.
262659
   Во имя мира на земле: Советский Союз в борьбе за мир и сотрудничество народов. – М.
1. – 1977. – 576с.
262660
   Во имя мира на земле: Советский Союз в борьбе за мир и сотрудничество народов. – М.
2. – 1977. – 598 с.
262661
   Во имя мира, безопасности и сотрудничества. – Москва, 1975. – 96 с.
262662
  Долгополов Н.М. Во имя мира, во славу спорта / Н.М. Долгополов. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 78с.
262663
  Грыбчева М. Во имя народа / М. Грыбчева. – М., 1965. – 408с.
262664
  Семанов С.Н. Во имя народа. Очерк жизни и борьбы А.Ульянова / С.Н. Семанов. – М., 1961. – 159с.
262665
  Майер В.Ф. Во имя народного благосостояния / В.Ф. Майер, В.М. Рутгайзер. – Москва, 1976. – 64с.
262666
  Бауков И. Во имя нас : Стихи и поэмы / И. Бауков. – Москва : Советская Россия, 1973. – 288с.
262667
  Норден А. Во имя нации / А. Норден. – Москва, 1953. – 376 с.
262668
   Во имя наших грядущих дней. – М., 1987. – 270с.
262669
  Громыко А.А. Во имя обеспечения мира - общего достояния человечества / А.А. Громыко. – М., 1981. – 31с.
262670
   Во имя общего дела. – Петрозаводск, 1980. – 343с.
262671
   Во имя Отчизны. – Казань, 1975. – 317 с.
262672
  Либман А.Б. Во имя победы / А.Б. Либман. – Таллин, 1979. – 272с.
262673
  Любимова С. Во имя Победы / С. Любимова, М. Рыбченкова. – М., 1947. – 156с.
262674
   Во имя Победы. – Якутск, 1965. – 200с.
262675
  Алещенко Н.М. Во имя Победы / Н.М. Алещенко. – Москва, 1985. – 160с.
262676
   Во имя Победы. – Саратов, 1986. – 137с.
262677
  Крюковских А.П. Во имя Победы / А.П. Крюковских. – Л., 1988. – 333с.
262678
  Устинов Д.Ф. Во имя Победы : Записки наркома вооружения. / Д.Ф. Устинов. – М., 1988. – 318с.
262679
  Кичиков М.Л. Во имя победы над фашизмом / М.Л. Кичиков. – Элиста, 1970. – 208с.
262680
  Бродский А Е. Во имя победы над фашизмом / А Е. Бродский, . – Москва, 1970. – 588с.
262681
  Храмков Л.В. Во имя Победы: деят. мест. Советов Поволжья в годы ВОВ (1941-1945). / Л.В. Храмков. – Саратов, 1978. – 223с.
262682
  Ушаков С.Ф. Во имя Победы: очерки / С.Ф. Ушаков. – М., 1987. – 140с.
262683
  Ганичев В.Н. Во имя потомков / В.Н. Ганичев. – М., 1982. – 47с.
262684
  Мельниченко В.Е. Во имя правды истории / Мельниченко В.Е. – Киев, 1988. – 47 с.
262685
   Во имя прибыли. – М., 1975. – 126с.
262686
  Шеварднадзе Э.А. Во имя прочного мира - на земле и в космосе / Э.А. Шеварднадзе. – М, 1985. – 48 с.
262687
  Левандовский А. Во имя равенства: повесть / А. Левандовский. – Москва, 1987. – 158 с.
262688
  Беляков В.А. Во имя разума / В.А. Беляков. – Воронеж, 1975. – 77с.
262689
  Козлов А.И. Во имя революции / А.И. Козлов. – Ростов -на-Дону, 1985. – 221с.
262690
  Личак Н.К. Во имя Родины / Н.К. Личак. – М., 1954. – 56с.
262691
  Плиев И.А. Во имя Родины / И.А. Плиев. – Ростов н/Д, 1965. – 92с.
262692
   Во имя Родины. – М., 1968. – 672с.
262693
   Во имя Родины. – 2-е изд. – М., 1982. – 415с.
262694
  Давыдов Э. Во имя солнечного дня : поэмы / Э. Давыдов; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1954. – 55 с.
262695
  Брежнев Л.И. Во имя счастья советских людей / Л.И. Брежнев. – К, 1979. – 32с.
262696
  Грушин Б.А. Во имя счастья человеческого / Б.А. Грушин, В.В. Чикин. – М., 1960. – 96с.
262697
  Лямин М.А. Во имя счастья. / М.А. Лямин. – Ижевск, 1966. – 251с.
262698
  Котенко Н.Н. Во имя сына. / Н.Н. Котенко. – К, 1987. – 139с.
262699
  Прасолов А.Т. Во имя твое. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1971. – 120с.
262700
  Щипахина Л.В. Во имя тебя. / Л.В. Щипахина. – Волгоград, 1964. – 87с.
262701
  Громыко А.А. Во имя торжества ленинской внешней политики / А.А. Громыко. – М., 1978. – 600с.
262702
  Пуппо И.П. Во имя чего я живу : стихи / И.П. Пуппо. – Киев : Дніпро, 1983. – 158с.
262703
  Борщуков В.И. Во имя человека / В.И. Борщуков. – Москва, 1963. – 70с.
262704
   Во имя человека. – Симферополь, 1963. – 48с.
262705
  Дементьев Н.С. Во имя человека / Н.С. Дементьев. – М, 1975. – 351с.
262706
  Гус М.С. Во имя человека / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1976. – 391с.
262707
  Яковлев Б.Г. Во имя человека / Б.Г. Яковлев. – М., 1981. – 38с.
262708
   Во имя человека труда. – М., 1979. – 207с.
262709
   Во имя человека, для блага человека. – Казань, 1966. – 24с.
262710
  Клепач Н.Я. Во имя человека. / Н.Я. Клепач. – М, 1967. – 32с.
262711
  Белявский А.В. Во имя чести / Белявский А.В. – Москва, 1988. – 160 с.
262712
  Верхоустинский Б.А. Во лесях : рассказы; поэмы; апокриф / Б. Верхоустинский. – Санкт-Петербург : Изд. Шиполвник ; [Тип. Двигатель], 1914. – 232, [1] с.
262713
  Бадигин К.С. Во льдах Арктики / К.С. Бадигин. – Москва-Ленинград : Главсевморпути, 1951. – 104с
262714
  Бадигин К.С. Во льдах Арткики. Воспоминания капитана о жизни и работе на ледокольном параходе "Георгий Седов", дрейфовавшем с 23 октября 1397 года по 13-е января 1940 года в Северном Ледовитом океане. / К.С. Бадигин. – Пенза : Облиздат, 1950. – 128с.
262715
  Виноградов С.Ф. Во льдах его дороги / С.Ф. Виноградов. – Москва : Политизхдат, 1981. – 127с.
262716
  Арикайнен А.И. Во льдах Североамериканской Арктики : этапы развития Северо-Западного морского пути / А.И. Арикайнен. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 206с.
262717
  Свердлуп Х.У. Во льды на подводной лодке / Х.У. Свердлуп. – М, 1958. – 124с.
262718
  Свердлуп Х.У. Во льды на подводной лодке / Х.У. Свердлуп. – М, 1958. – 124с.
262719
  Кузнецов Ю.П. Во мне и рядом-даль / Ю.П. Кузнецов. – М., 1974. – 111с.
262720
  Кислых М. Во многих польских университетах стоимость обучения ниже, чем в украинских / беседу вела Екатерина Копанева // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 15 апреля (№ 69). – С. 16


  Государственные вузы Польши снизили цену на обучение иностранцев. О своем опыте поступления в одно из учебных заведений этой страны рассказала выпускница киевского лицея Мария Кислых.
262721
  Лафоре С. Во мраке ночи : роман / Серж Лафоре ; [пер. с фр. И. Бессоновой]. – Москва : Радуга, 1994. – 190, [2] с. – (Мужской сюжет 2). – ISBN 5-05-004262-3
262722
  Стаматоски Т. Во одбрана на македонскиот литературен jазик / Траjко Стаматоски. – Скопje : Култура, 2001. – 243, [3] с. – (Библиотека посебни изданиjа). – ISBN 9989-32-252-Х
262723
  Аникина Наталия Во Орлов! или невероятные приключения русских в Париже // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 36-37 : фото
262724
  Сапаев В.Ф. Во поле береза / В.Ф. Сапаев. – Йошкар-Ола, 1973. – 152с.
262725
  Клетников Е. Во потрага по целината : есеи и критика / Е. Клетников. – Скопjе : Култура, 1990. – 335 с.
262726
  Крюкова М.С. Во славном городе Киеве / М.С. Крюкова. – с.
262727
  Анушкин А.И. Во славном месте Виленском : Очерки из истории книгопечатания / А.И. Анушкин. – Москва : Искусство, 1962. – 172с.
262728
  Иенсен В. Во славу Божию : историческая повесть В. Иензена / пер. с нем. Ю. Менжинской // Под знаменем "Башмака" : Крестьянская война в Германии : историческая повесть из XVI века : с рис. худож. К. Фридберга / Ал. Алтаев. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1906. – Ч. 1. – 89 с.
262729
   Во славу великой Родины. – Ленинград, 1946
262730
  Яремчук А. Во славу Гната Хоткевича // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
262731
  Четвериков Б.Д. Во славу жизни : Роман / Б.Д. Четвериков. – Москва : Воениздат, 1971. – 479с.
262732
   Во славу мира. – Петрозаводск, 1952. – 100с.
262733
  Преображенский А.А. Во славу Отечества / А.А. Преображенский. – М., 1989. – 62с.
262734
  Раш К. Во славу Отечества / К. Раш. – Москва, 1990. – 136с.
262735
  Шовунов К.П. Во славу Отечества / К.П. Шовунов. – Элиста, 1990. – 60с.
262736
  Золотарев В.А. Во славу Отечества Российского / В.А. Золотарев. – М., 1984. – 335с.
262737
  Раш К.Б. Во славу Отечества: офицер в обществе: долг, честь, подвижничество / К.Б. Раш. – М., 1990. – 134с.
262738
   Во славу Родины. – Ленинград : Художественная литература, 1940. – 180 с.
262739
   Во славу Родины (1941-1945). – М., 1961. – 342с.
262740
  Заболотских Б.В. Во славу российского флага / Б.В. Заболотских. – Москва, 1990. – 277с.
262741
   Во славу спорта : стихи / [составитель Н. Аверина ; худож. Е. Нестеров]. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 92 с. : ил. ; 9х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
262742
  Сургаков А. Во слаы Родины / А. Сургаков, Б. Лобанов. – Калуга, 1948. – 95с.
262743
  Кутузов Е.В. Во сне и наяву, или Игра в бирюльки / Е.В. Кутузов. – Л., 1991. – 495с.
262744
  Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал / Ю.П. Казаков. – М : Современник, 1977. – 368 с.
262745
  Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал / Ю.П. Казаков. – Москва : Правда, 1987. – 48 с.
262746
  Рацин К. Во спомените на современиците / К. Рацин. – Скопjе : Култура, 1972. – 214 с.
262747
  Щепинский А.А. Во тьме веков. / А.А. Щепинский. – Симферополь, 1966. – 156с.
262748
  Барский Л.М. Во Флоренах : повесть / Л.М. Барский. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1955. – 230 с.
262749
  Финк В.Г. Во Франции / В.Г. Финк. – М, 1942. – 39с.
262750
  Караваева А.А. Во Франции / А.А. Караваева. – Л., 1946. – 191с.
262751
  Мохова И. Во Франции принят закон о запрете на "сокрытие лица" мусульманками // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 163-173. – ISSN 1998-1813
262752
   Во французской стороне : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 105-107 : Іл.
262753
   Во французской стороне : Спецпредмет. Обучение // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 105-107 : Іл.
262754
  Будзивула Ирина Во Фюджи - за здоровьем! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 60-61 : фото. – ISSN 1998-8044
262755
  Уолтерс Пэт Во фьордах Аляски. Дайвер во льдах / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 102-103 : фото
262756
  Григоренко А.К. Во храм душі : поезії / Анатолій Григоренко ; [упоряд. Л. Власова]. – Київ : Пульсари, 2004. – 168 с. : фотоіл. – ISBN 966-7671-75-5
262757
  Соколовский В.Г. Во цвете самых пылких лет / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1987. – 307с.
262758
  Ветров А. [Мейер] Во чтго сегодня верит Германия? / А. Ветров. – Петроград : Изд. "Корабль", 1916. – 37 с.
262759
  Ахшарумов Н Во что бы ни стало : роман // Сочинения Н. Ахшарумова / Н Ахшарумов. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Ремезовой, 1895. – [Т. 2. 5-10] : Граждане леса : сказка : в 2 ч. – 157, 139 с. – (Библиотека Севера)
262760
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – М., 1961. – 320с.
262761
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – М., 1967. – 320с.
262762
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – 3-е. – М., 1987. – 317с.
262763
  Ключников Ю. Во что верил Шукшин // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 75-96. – ISSN 0203-5847
262764
   Во что обходится капитализм. – Москва, 1976. – 295 с.
262765
   Во что обходится ненадежность?, 1959. – 13с.
262766
  Власьевич Ю.Е. Во что обходятся народам империалистические войны / Ю.Е. Власьевич. – Москва : Военное издательство, 1971. – 175 с.
262767
  Берри Г.Дж. Во что они верят / Г.Дж. Берри. – Москва : Духовное возрождение, 1994. – 392 с. – ISBN 5-7259-0005-7
262768
  Беляева Е.В. Во что превратились табу ? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.58-65. – ISSN 0236-2007
262769
  Дюкло Жак Во что я верю / Дюкло Жак. – М, 1980. – 270с.
262770
  Мориак Ф. Во что я верю : роман / Ф. Мориак. – Bruxelles : Жизнь с богом, 1981. – 110 с.
262771
  Базен Эрве Во что я верю / Базен Эрве. – М., 1984. – 126с.
262772
  Франко І.Я. Воa constrictor : [Повість] / І. Франко ; З передмовою ["Іван Франко. 1856-1916"] М. Плевако. – Київ : Держ. Вид-во ; 2-а Рад. Друк., 1920. – XXVIII, 187 с. : порт. – Передмова ["Іван Франко. 1856-1916"] М. Плевако та бібліогр.: Твори Франкові; Про Франка / [Уклад.] М.П. [М.А. Плевако] , вилучені С. I-XXVIII. – (Універсальна бібліотека ; № 11)
262773
   Воблий Костянтин Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 23-24
262774
  Левінець Р.П. Воблий Костянтин Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 171. – ISBN 96966-8060-04-0
262775
  Гаврилюк Л. Воблий Костянтин Григорович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 119-122. – ISBN 966-02-3529-1
262776
   Воблий Костянтин Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 64. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
262777
  Гриценко І.С. Воблий Костянтин Григорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 206. – ISBN 978-966-06-0557-2
262778
   Воблий Костянтин Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 36-37 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
262779
  Лисоченко І.Д. Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) - економіст, статистик, економ-географ // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 81-85. – ISBN 966-02-2569-5
262780
   Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 22-24. – ISBN 966-95774-3-5
262781
  Барсток М.Н. Вобраз станоучага героя у творчасці Якуба Коласа / М.Н. Барсток. – Мінськ, 1951. – 224с.
262782
  Каваленка М. Вобраз У.І.Леніна у беларускай мастацкай літаратуры. / М. Каваленка. – Мінськ, 1969. – 22с.
262783
   Вобраз У.І.Леніна у беларускім мастацтве. – Мінськ, 1970. – 160с.
262784
   Вовеки живые. – Л., 1987. – 174с.
262785
  Неділько Оксана Вовк : оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 78-103. – ISSN 0130-1608
262786
   Вовк (Волков) Федір Кіндратович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 168. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
262787
  Ваховська Н. Вовк в овечій шкурі, або Не-гендерність письма Б. Вандербеке // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 151-152. – ISSN 0320-8370
262788
  Лондон Д. Вовк Рудько / Д. Лондон. – Х.-К, 1929. – 31с.
262789
  Корнєєв О.П. Вовк та його знищння / О.П. Корнєєв. – К.-Х., 1950. – 104с.
262790
   Вовк Тетяна Андріївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 82. – ISBN 978-966-2726-03-9
262791
  Васідлов Ю. Вовк у Карпатах / Ю. Васідлов, С. Новак, Р. Мислаєк. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – 72с. – ISBN 966-7515-17-6
262792
  Дука М.В. Вовк Федір Кіндратович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 172. – ISBN 96966-8060-04-0
262793
  Шманкевич А.П. Вовка - зеленая фуражка / А.П. Шманкевич. – М, 1970. – 144с.
262794
  Свиридов Г.И. Вовка - сын командира, или Необыкновенные приключения в тылу врага. / Г.И. Свиридов. – М., 1966. – 160с.
262795
  Корженко С. Вовка я годував бульбою і шкварками // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 13 (116). – С. 48-50


  15 історій від письменника Володимира Лиса
262796
  Роллан Р. Вовки : революційна драма / Ромен Роллян ; За дозволом автоpа з фpанцузького пеpеклала Ганна Чикаленко. – Кмїв ; Ляйпціг : Укp. Hакладня. Дpук. К.Г. Редеpа, 1923. – 85, [3] с. – (Загальна бібліотека ; № 188)
262797
  Нищук М. Вовки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 70-92. – ISSN 0868-4790
262798
  Стельмах Богдан Вовки любові : Драматична поема // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 12. – С.24-66. – ISSN 0868-4790
262799
  Опільський Юліян Вовкулака : оповідання з Х віку / Юліян Опільський. – Львів : Накладом Укр. книгарні і антикварні ; [Друк. Ставропіг. ін-та], 1922. – 120 с.
262800
  Нинциев К.Х. Вовлечение в общественное производства и закрепление в нем молодежи как фактор воспроизводства рабочей силы : Автореф... канд.наук: / Нинциев К. Х.; Лен. финанс. экон. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
262801
  Адейшвили Л.Н. Вовлечение в производство несовершеннолетних и охрана их труда по советскому законодательству : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Адейшвили Л.Н.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 18л.
262802
  Горбань Владимир Иванович Вовлечение коммунистической партией мелкой буржуази города в мирное хозяйственое, социалистическое строительство 1921-1925 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Горбань Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 216л. – Бібліогр.:л.184-216
262803
  Горбань В.И. Вовлечение коммунитической партией мелкой буржуазии городов в мирное хозяйственное, социалистичксое строительство 1921-1925 гг. (Опыт компартии Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Горбань В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
262804
  Степин А.П. Вовлечение мелкой городской буржуазии в социалистическое строительство. : Автореф... канд.филос.наук: / Степин А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
262805
  Гогалева Л.К. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность / Л.К. Гогалева. – К, 1991. – 94с.
262806
   Вовлечение подростков в пьянство и иное антиобщественное поведение - опасное преступление. – Иркутск, 1972. – 28с.
262807
  Пелипас В.Е. Вовлечение семьи в профилактику злоупотребления психоактивными веществами / В.Е. Пелипас, Л.Н. Рыбакова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 51-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
262808
  Климкина О.И. Вовлечь обучающихся в живой, непринужденный разговор / О.И. Климкина, Н.С. Николаева // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 6. – С. 14-16
262809
   Вовочка [Електронний ресурс] : продолжительность 95 мин. – Москва : RUSCICO, 2001. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск.-Субтитр. версии: русск., англ., фран.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Любимые комедии")


  Эта легкая, искрометная, полная доброго юмора история будет и нтересна и детям и взрослым. Наш Вовочка - не герой анекдотов, а реальный 10-летний мальчишка, непосредственный и неугомонный, выдумщик и озорник... Дополнительные материалы : интервью с ...
262810
  Свирский М.С. Вовпросы квантовой теории обменного взаимодействия и сверхпроводимости : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Свирский М. С.; Объед. уч. сов. при Ин-те физ. металл. АН СССР,. – Свердловск, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
262811
  Зиновьев Н.Н. Вовремя / Н.Н. Зиновьев. – Москва, 1976. – 95с.
262812
  Биков В В. Вовча зграя / В В. Биков. – Київ : Дніпро, 1975. – 247с.
262813
  Пашковський Е.В. Вовча зоря : роман / Е.В. Пашковський. – Київ : Молодь, 1991. – 215с. – (Перша книжка прозаїка)
262814
  Яворівський Володимир Вовча ферма / Яворівський Володимир. – Київ : Криниця, 2000. – 295с. – 8утЯвор Шифр дубл. – (Нова проза). – ISBN 966-7575-07-1
262815
  Решодько П.Ф. Вовчанський район. / П.Ф. Решодько, М.А. Щукін. – К., 1967. – 396-410с.
262816
   Вовче лыхо [Вовче лихо] : оповидання / П[еpеказав] З. Р[осійськ]-ои [Б.Д. Гpінченко]. – Київ : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. б[ывшая] Фед[оpова], аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 16 с. – Авт. та скоpочення "П[еpеказав] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Гpінченко. - К., 1988. - Hа обкл.: Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л.И. Блехманом. - Вид. укр. мов. у транслітерації симв.рос. мови старої орфографії
262817
  Кротевич Є.М. Вовченя / Є.М. Кротевич. – Харків, 1928. – 64 с.
262818
  Олесь О. Вовченя : Вірші: Для дошк. віку / О. Олесь. – Київ : Веселка, 1991. – 30с. – ISBN 5-301-00770-Х
262819
   Вовчий мед. – К., 1979. – 167с.
262820
  Васильченко Є. Вовчий розгул : Сатиричний розріз сьогодення / Є. Васильченко. – Суми : Козацький вал, 1998. – 72с. – ISBN 966-589-037-9
262821
   Вовчик-Блакитна Майя Василівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 26. – ISBN 966-8352-11-4
262822
  Ананьєв О.М. Вовчиха / О.М. Ананьєв. – Київ, 1966. – 100 с.
262823
  Станев Е. Вовчі ночі / Е. Станев. – Львів, 1986. – 255 с.
262824
  Фучеджієв Д. Вовчі сни / Д. Фучеджієв. – К, 1964. – 143с.
262825
  Залата Л.Д. Вовчі ягоди : роман / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 264 с.
262826
  Залата Л.Д. Вовчі ягоди : роман / Л.Д. Залата. – Київ, 1989. – 453 с.
262827
  Кондратюк В.Г. Вовчі ягоди пахучі в умовах первинної культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати досліджень біолого-екологічних особливостей вовчих ягід пахучих (Daphne cneorum L.) в умовах первинної культури. Зроблено висновок про можливість культивування цих реліктових рослин для практичних потреб.
262828
  Чопик Р. Вовчок // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-14. – ISSN 0236-1477
262829
   Вовчок Марко "Інститутка" : Біографія письменниці. Характеристика творчості. Посіб. для 9 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-98-7
262830
  Хромченко В.Г. Вогнева підготовка : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів] / В.Г. Хромченко, М.Г. Івануц, А.О. Яфонкін ; [за заг. ред. Хромченка В.Г.]. – Київ : Кондор, 2009. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335. – ISBN 978-966-351-268-6
262831
   Вогнева підготовка : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [М.М. Ляпа та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 283 с. : іл., табл. – Бібліогр. : 281-282. – ISBN 978-966-657-344-8
262832
  Шерстюк В. Вогневидобування за козацької доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 118-121. – ISBN 966-7865-75-4
262833
   Вогневий поріг. – К., 1970. – 310с.
262834
  Сингаївський М.Ф. Вогневиця : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1971. – 103 с.
262835
  Сухомлинський В.О. Вогнегривий коник : Казки. Притчі. Оповідання / Василь Сухомлинський ; упоряд. і передмова Ольги Сухомлинської. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2008. – 200 с. : іл. – (Скарби української літератури). – ISBN 978-966-7131-91-3
262836
  Петров В. Вогнезрубна система хліборобства й хліборобський культ вогню / В. Петров. – Київ : ВУАН, 1932. – 60 с.
262837
  Зуб І.В. Вогнем гартоване слово / І.В. Зуб. – Київ : Знання, 1988. – 46 с.
262838
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : Роман / Генрік Сенкевич; Переклад В.Бойка. – Харків : Фоліо, 2006. – 638с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-3415-X
262839
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : Роман / Генрік Сенкевич; Переклад В.Бойка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад В. Бойка. – Харків : Фоліо, 2006. – 638с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3415-X
262840
  Сухолотюк Ігор Вогнем і мечем : Розвідка боєм / Сухолотюк Ігор, Пузанов Вадим, Мохнатко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-75 : Фото
262841
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : роман / Генрік Сенкевич ; пер. Віктора Бойко ; [передм. і слов. іст. постатей Р.П.Радишевського]. – Харків : Фоліо, 2008. – 635, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4045-9
262842
  Білогуб І.М. Вогнем Прометея / І.М. Білогуб. – Луганськ, 1960. – 100с.
262843
  Коломієць П.П. Вогнене око : повість / П.П. Коломієць. – Київ, 1976. – 119 с.
262844
  Колесников П.В. Вогнений ураган. / П.В. Колесников. – К., 1965. – 247с.
262845
   Вогнені барви. – К., 1978. – 202с.
262846
  Владимиров М.І. Вогненна зона. / М.І. Владимиров. – Київ, 1982. – 100с.
262847
  Сингаївський М.Ф. Вогненна трава : вірші та поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1986. – 335 с.
262848
  Ковальчук Л.З. Вогненна траєкторія : повість / Л.З. Ковальчук. – Київ, 1984. – 127 с.
262849
  Маленький І.М. Вогненна, вітряна і зливна... / Ігор Маленький. – Київ : МАУП, 2006. – 144с. : іл. – ISBN 966-608-668-9
262850
  Лук"яненко О. Вогненне дерево / О. Лук"яненко. – Київ, 1981. – 136с.
262851
  Лук"яненко О. Вогненне дерево / О. Лук"яненко. – Київ, 1988. – 436с.
262852
  Ульяненко О. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-966-03-6434-9
262853
  Кузьміна Л.М. Вогненне серце / Л.М. Кузьміна. – К, 1987. – 162с.
262854
   Вогненне слово боротьби. – Львів, 1982. – 220с.
262855
   Вогненне слово Кобзаря. – Київ, 1984. – 248с.
262856
  Сафронов Ю.П. Вогненний водоспад / Ю.П. Сафронов. – Київ, 1971. – 150с.
262857
  Куштенко І.Ф. Вогненний мис / І.Ф. Куштенко. – К., 1985. – 182с.
262858
  Орленко С.Г. Вогненний Цикл : збірка віршів (укр., рос., англ. мовами) / Світлана Орленко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-2994-33-9
262859
   Вогненні вітри. – Київ, 1983. – 248с.
262860
  Мироненко П Г. Дубовик Вогненні долі. / П Г. Дубовик Мироненко. – Дніпропетровськ, 1976. – 136с.
262861
   Вогненні дороги. – Київ, 1984. – 393с.
262862
  Іваничук Роман Вогненні стовпи : Романний триптих / Іваничук Роман. – Львів : Літопис, 2002. – 432с. – ISBN 966-7007-61-7
262863
  Іваничук Р.І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2009. – 512 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
262864
  Іваничук Р.І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 505, [5] с. – Серія засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
262865
  Іваничук Р. Вогненні стовпи : тетралогія / Ромн Іваничук. – Харків : Фоліо, 2015. – 505, [4] с. – Зміст: Кн. 1: Передлуння: прелюд ; Кн. 2: Рев оленів нарозвидні: легенда ; Кн. 3: Вогненні стовпи: притча ; Кн. 4: Космацький гердан: реквієм. - Сер. засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-7279-5
262866
  Бакуменко Д.О. Вогнепад : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71 с.
262867
  Цвіркун А.А. Вогнепальна зброя // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 105-111. – ISBN 978-617-7363-14-8
262868
  Рахім І. Вогнероб / І. Рахім. – К, 1961. – 56с.
262869
  Бердник О.П. Вогнесміх : роман / О.П. Бердник. – Київ, 1988. – 541 с.
262870
  Половко А.П. Вогнестійкість енергоефективних стінових огороджуючих конструкцій житлових та громадських будівель : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Половко А.П. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи; Львів. держ. ун-т безпеки і життєдіяльності. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
262871
  Субота А.В. Вогнестійкість несучих сталевих конструкцій машинних залів атомних електростанцій за умов аварійного горіння водню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Субота Андрій Вікторович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
262872
  Омельченко В.І. Вогнетворці / В.І. Омельченко. – Київ, 1972. – 55 с.
262873
   Вогнетривка промисловість України до сорокових роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Х., 1958. – 51с.
262874
  Пітак Ярослав Миколайович Вогнетривкі та жаростійкі неформовані матеріали на основі композицій системи RO-R2O3-RO2-P2O5 : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.11 / Пітак Я.М.; Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 62 назви
262875
  Нагорный А.О. Вогнетривкі цементи на основі композицій системи СаО-АL2O3-SiO2-P2O5. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.11 / Нагорный А.О.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
262876
  Станіц Б. Вогнеходці // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.26-28


  Свято."Ті, що ходять по вогні" у Болгарії.
262877
   Вогни. – К., 1990. – 203с.
262878
  Шморгун Є.І. Вогник-цвіт / Є.І. Шморгун. – Львів, 1989. – 238с.
262879
  Кучер В.С. Вогник : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1969. – 91с.
262880
   Вогник. – К., 1986. – 191с.
262881
  Вовк П. Вогник : збірка віршів (2004-2006) / Поліна Вовк. – Київ : Київський університет, 2006. – 20 с. – ISBN 966-594-858-X
262882
  Антонов С.П. Вогник вдалині / С.П. Антонов. – Київ, 1970. – 131-223с.
262883
  Серпілін Л.С. Вогник на узліссі : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1967. – 254 с.
262884
  Сергієнко І. Вогник у вікні : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 8-13. – ISSN 0131-2561
262885
  Тартаковский Б.С. Вогник у Карпатах / Б.С. Тартаковский. – К., 1956. – 103с.
262886
  Мікульонок І.О. Вогник у руці! / І.О. Мікульонок, Ревуцька Любов, Ревуцька Людмила // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 14-21


  Історія взаємовідносин людини і вогню.
262887
  Гетьман В.П. Вогник. / В.П. Гетьман. – К., 1967. – 218,5с.
262888
  Тимчук В. Вогнити! Вижити! Перемогти! / Володимир Тимчук ; за літ. ред. Ярини-Марії Тягнибок. – Львів : Астролябія, 2016. – 159, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-664-071-4


  В пр. №1708978 напис: Дарунок з нагоди 25-ліття Збройних Сил України! У день відзначення цієї книги - лауреата премії ім. Богдана Хмельницького. З вірою в Україну. Перемагаймо! Підпис. Київ, 5.12.2016
262889
  Лисенко І.М. Вогнища української культури : енциклопедичний словник / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2014. – 198, [2] с. – ISBN 978-617-581-217-4


  Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - від автора. Підпис, м. Київ, 25. 07. 2014
262890
  Бичко В В. Вогнище / В В. Бичко. – Київ, 1959. – 316 с.
262891
  Федін К.О. Вогнище / К.О. Федін. – К.
1. – 1963. – 405с.
262892
  Бичко В.В. Вогнище / В.В. Бичко. – Київ, 1969. – 236с.
262893
  Павличко Д.В. Вогнище : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1979. – 74 с.
262894
  Рябий М.О. Вогнище / М.О. Рябий. – К., 1981. – 272с.
262895
   Вогнище землетрусу: моделювання, визначення параметрів і використання / Д.В. Малицький, О.О. Муйла, А.Ю. Павлова, О.Д. Грицай, Ю.П. Коваль, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 66-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1684-2189
262896
  Ірванець О.В. Вогнище на дощі / О.В. Ірванець. – Львів, 1987. – 117с.
262897
  Рильський М.Т. Вогні / М.Т. Рильський. – Київ : Молодь, 1961. – 191 с.
262898
  Шкаровська І.І. Вогні в яру / І.І. Шкаровська. – Київ : Веселка, 1977. – 123 с.
262899
  Глушко О.К. Вогні маяків / О.К. Глушко. – Одеса, 1970. – 36с.
262900
  Дарницький Володимир Вогні маяків // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 8-9 : Фото
262901
  Василевська В. Вогні на болотах : роман / В. Василевська. – Київ : Молодий більшовик
1. – 1945. – 357 с.
262902
  Юрезанський В.Т. Вогні на Дніпрі / В.Т. Юрезанський. – К, 1952. – 203с.
262903
  Тимошенко В.І. Вогні над буровими / В.І. Тимошенко. – Х. : Прапор, 1978. – 61с.
262904
  Тимошенко В.І. Вогні над буровими / В.І. Тимошенко. – Х, 1978. – 61с.
262905
  Науменко П О. Вогні над Дінцем / П О. Науменко. – К, 1961. – 127с.
262906
  Дубов М.І. Вогні над рікою / М.І. Дубов. – К, 1953. – 108с.
262907
  Чернець В.І. Вогні райкому / В.І. Чернець. – К., 1971. – 79с.
262908
  Клевцова Л.Д. Вогні рампи / Л.Д. Клевцова. – К, 1977. – 176с.
262909
   Вогні свята на передовій // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 4


  Оркестр Військового інституту – постійний учасник культурно-мистецьких турів у районі проведення АТО, його творчий колектив щороку готує Різдвяну виставу. Військовий диригент ВІКНУ - майор Юрій Копач.
262910
  Лисенко Ф.К. Вогні семирічки / Ф.К. Лисенко, Й.А. Железняк. – К., 1959. – 48с.
262911
  Мушкетик Ю.М. Вогні серед ночі : Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1959. – 232с.
262912
  Алексєєнко Г.Д. Вогні у міжгір"ях / Г.Д. Алексєєнко. – Ужгород, 1981. – 256с.
262913
  Кочура Панас Вогні юності / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 318 с.
262914
  Кочура П. Вогні юності : Оповідання, повісті / П. Кочура. – Київ : Дніпро, 1965. – 291с.
262915
  Гоян Я.П. Вогні яворові : нариси / Я.П. Гоян. – Київ, 1984. – 223 с.
262916
   Вогнівки (Lepidoptera; Pyralidae) Чернігівської області / О.В. Говорун, П.М. Шешурак, О.І. Коваленко, О.А. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Подано результати багаторічних досліджень фауни вогнівок Чернігівської області. Список містить 113 видів вогнівок, 56 з яких вперше вказано для області. Уперше вказано для України: Catoptria permiacus (G. Petersen, 1924).
262917
  Совинський В.В. Вогнівки Київщини. / В.В. Совинський, 1935. – 47-139с.
262918
  Куликов А.В. Вогнутость функции выплат свинг опциона в биномиальной модели / А.В. Куликов, Н.О. Малих // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 74-85. – ISSN 0868-6904
262919
  Завірюхіна Марія Вогняна Земля на двох / Завірюхіна Марія, Кастейс Жорді // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 26-32 : фото
262920
  Мамчур Ф.І. Вогняна обітниця / Ф.І. Мамчур. – Київ, 1985. – 134 с.
262921
  Загорулько Б.Т. Вогняна саламандра : повість / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр, 1968. – 183 с.
262922
  Халіде-Едіт Вогняна сорочка. / Халіде-Едіт. – Харків. – 143с.
262923
  Бердник О.П. Вогняний вершник : феєрії / О.П. Бердник. – Київ : Молодь, 1989. – 365 с. – (Компас: Подорожі. Пригоди. Фантастика)
262924
  Гамарра П"єр Вогняний дім / Гамарра П"єр. – Київ, 1981. – 111с.
262925
  Вільний В.М. Вогняні троянди : роман / В.М. Вільний. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 359 с.
262926
  Ребро П.П. Вогнярі : поезії / П.П. Ребро. – Київ : Молодь, 1971. – 72 с.
262927
  Голубєв Г.М. Вогонь-охоронець / Г.М. Голубєв. – К., 1965. – 163с.
262928
  Братунь Р.А. Вогонь : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1956. – 68 с.
262929
  Зайвий О.Ф. Вогонь : поезії / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 58 с.
262930
  Коротич В.О. Вогонь : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1968. – 95 с.
262931
  Анрі Барбюс Вогонь : оповідання / Анрі Барбюс. – Київ, 1969. – 340 с.
262932
  Конак С.В. Вогонь : поезії / С.В. Конак. – Одеса : Маяк, 1975. – 24 с.
262933
  Козланюк П.С. Вогонь : оповідання, нариси, статті / П.С. Козланюк. – Львів : Каменяр, 1979. – 184 с.
262934
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран : роман / В.О. Речмедін. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 252 с.
262935
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран : Романи / В.О. Речмедін. – Київ : Дніпро, 1976. – 424с.
262936
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран. Народження Афродіти : романи / В.О. Речмедін. – Київ, 1976. – 424 с.
262937
  Мірошниченко О. Вогонь в народній традиції та фольклорних текстах українців та іранських народностей // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 287-292
262938
  Сохань П.С. Вогонь вічної дружби (російського, українського та болгарського народів / П.С. Сохань. – К., 1966. – 115с.
262939
  Петльований В.І. Вогонь для Промітея / В.І. Петльований. – Київ, 1976. – 156 с.
262940
   Вогонь доблесті. – Одеса, 1990. – 287с.
262941
  Андрушенко Ю.В. Вогонь душі / Ю.В. Андрушенко. – Київ, 1963. – 63 с.
262942
  Матіос М.В. Вогонь живиці / М.В. Матіос. – Ужгород, 1986. – 54с.
262943
  Драч І.Ф. Вогонь з попелу : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1995. – 117 с.
262944
  Байдебура П.А. Вогонь землі : роман / П.А. Байдебура. – Київ, 1967. – 163 с.
262945
  Байдебура П.А. Вогонь землі : роман / П.А. Байдебура. – Київ, 1979. – 496 с.
262946
  Байдебура П.А. Вогонь землі : роман / П.А. Байдебура. – Донецьк, 1981. – 350 с.
262947
  Артюх Л. Вогонь і вода в системі звичаєвих заборон // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 31-41. – ISSN 0130-6936
262948
  Німенко А.В. Вогонь і камінь. : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1975. – 71 с.
262949
  Рахманний Р. Вогонь і попіл = Fire and cinders : порив і злам Івана Дзюби / Р. Рахманний; Роман Рахман ; передм.: д-р М. Антонович. – Монреаль : ВіК, 1974. – 112 с. – Розгорнутий тит. арк. укр., англ. - Текст укр., англ.
262950
  Андрійченко М Б. Вогонь і попіл : роан / Борис Андрійченко. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 343 с.
262951
  Мигаль Т.С. Вогонь і чад : роман / Т.С. Мигаль. – Львів, 1970. – 451 с.
262952
  Мигаль Т.С. Вогонь і чад : роман / Т.С. Мигаль. – Львів : Каменяр, 1974. – 656 с.
262953
   Вогонь його серця. Спогади про Анатолія Москаленка / Нац. спілка журеналістів України ; [авт.-упоряд. Ю.В. Бондар ; ред. рада: Ю.В. Бондар та ін.]. – Київ : Експрес-об"ява, 2014. – 389, [3] с., [16] арк. фот. : фот. – Сер. засн. 2011 р. – Бібліогр.: с. 360-389. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 4). – ISBN 978-966-97450-0-2
262954
  Калинець І.М. Вогонь купала : поезії / І.М. Калинець. – Київ, 1966. – 64 с.
262955
  Вовк В. Вогонь Купала / Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро ; Львів : БаК, 2014. – 139, [1] с. – ISBN 978-966-2227-31-4
262956
  Влизько О. Вогонь любві : поезії / О. Влизько. – Київ, 1968. – 231 с.
262957
  Бедзик Ю.Д. Вогонь на вершині Комо / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1960. – 231с.
262958
  Бровченко В.Я. Вогонь на обрії : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1988. – 154 с.
262959
  Фісун В.П. Вогонь над скарбом як продукт метаморфози золота в архітектоніці епосу народів Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79-81. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Мова йде про поширений в українському фольклорі сюжетотворчий мотив перетворення вогню в золото та навпаки, оснований на прадавній вірі людини у здатність переходу однієї природної сутності в іншу.
262960
   Вогонь непогасимий. Син артелериста. Руки гевари. Героїчні поеми. : Для середнього та старшого шкілььного віку / К. Симонов, И. Тарба, Э. Долматовський, В. Аптекарев. – Київ, 1983. – 48с.
262961
  Головко Д.А. Вогонь папороті / Д.А. Головко. – К., 1988. – 188с.
262962
  Сюндюков І. Вогонь під попелом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  У чому саме Тарас Шевченко був пророком?
262963
  Совенко Олена Вогонь помилок не пробачає // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 20
262964
  Собко В.М. Вогонь Сталінграда : Роман / В.М. Собко. – Львів : Радянський письменник, 1947. – 218с.
262965
  Семенчук І.Р. Вогонь творення / І.Р. Семенчук. – Київ, 1968. – 165 с.
262966
  Де Олександр Вогонь трояндний / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1970. – 112с.
262967
  Проненко Володимир Вогонь у кишені. 180 років тому винайдено сірники // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 17-20 : Фото
262968
  Машкін М.В. Вогонь у пітьмі : повість / М.В. Машкін. – Ужгород : Карпати, 1968. – 152 с.
262969
  Виговський В. Вогонь юного серця : повість / В. Виговський. – Київ, 1955. – 100 с.
262970
  Виговський В.С. Вогонь юного серця : повість / В.С. Виговський. – Київ : Молодь, 1958. – 144 с.
262971
  Флентер Керстен Вогонь&лед // Протей : Перекладацький альманах / Народна українська академія; Кафедра теорії та практики перекладу. – Харків, 2006. – Вип. 1. – С. 318. – ISBN 966-8558-62-6
262972
  Єрмаков Микола Вогонь, вода й пожежні відра // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 53-54 : рис.
262973
  Царський А.Я. Вогонь, людина і пожежа // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 48
262974
  Крижанівська Р. Вогонь, що запалюється від вогню / Матеріали підготувала викладач коледжу О. Остапченко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 липня (№ 32). – С. 1-2


  Про педагогічний коледж Головного управління освіти держадміністрації м. Києва при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У березні 1992 року Вчена рада КДУ ім. Т.Г. Шевченка своїм рішенням прийняла коледж до своєї структури.
262975
  Барбюс А. Вогонь. (Щоденник взводу) / А. Барбюс; Пер. з фрунцузької, 1969
262976
  Барбюс Анрі Вогонь. (Щоденник взводу) / Барбюс Анрі; Пер. з фрунцузької Терещенко М. – Київ : Молодь, 1974. – 303с.
262977
  Барбюс Анрі Вогонь. (щоденник одного взводу) / Барбюс Анрі. – К., 1958. – 308с.
262978
  Павловский В. Вогулы / В. Павловский. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1907. – 229, VIII с.
262979
  Чернецов В. Вогульские сказки / В. Чернецов. – Л., 1935. – 143с.
262980
  Лурье А.И. Вода - бесценный дар природы : Научно-популярный очерк / А.И. Лурье. – Харьков : Прапор, 1984. – 103с.
262981
  Лурье А.И. Вода - бесценный дар природы / А.И. Лурье. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Прапор, 1990. – 175с.
262982
  Ходжаєв М. Вода - на добро / М. Ходжаєв. – К., 1979. – 168с.
262983
  Антонюк Н.Г. Вода - найкоштовніший мінерал Землі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
262984
  Логвін В. Вода - ресурс, який визначає шляхи розвитку людства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 55-60. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
262985
  Романченко І.С. Вода - стратегічний ресурс майбутнього / І.С. Романченко, М.П. Бойчак, З.І. Аксенова // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-29
262986
  Горский Н.Н. Вода - чудо природы / Н.Н. Горский. – Москва, 1962. – 224с.
262987
  Кобахидзе Д.Н. Вода / Д.Н. Кобахидзе, 1940. – 5с.
262988
  Лосев К.С. Вода / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 269с.
262989
  Аросев Григорий Вода : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 25-26. – ISSN 0321-1878
262990
  Ошанин Л.И. Вода бессмертия / Л.И. Ошанин. – М, 1976. – 159с.
262991
  Клинов Ф.Я. Вода в атмосфере при низких температурах / Ф.Я. Клинов. – М., 1960. – 172с.
262992
   Вода в атомной энергетике. – Киев, 1983. – 254 с.
262993
   Вода в дисперсных системах. – М, 1989. – 285с.
262994
  Орленок В.В. Вода в истории Земли и планет / В.В. Орленок. – Калининград, 1989. – 132с.
262995
  Орленок В.В. Вода в истории Земли и планет / В.В. Орленок. – М., 1990. – 47с.
262996
  Матяш И.В. Вода в конденсированных средах / И.В. Матяш. – Киев : Наукова думка, 1971. – 100с.
262997
  Кадик А.А. Вода в магматических расплавах / А.А. Кадик, Е.Б. Лебедев, Н.И. Хитаров. – Москва : Наука, 1971. – 267с.
262998
  Кондрашев С.К. Вода в орошаемом хозяйстве / С.К. Кондрашев. – М, 1922. – 163с.
262999
  Хачатурян С.А. Вода в орошаемом хозяйстве низменной зоны ССР Армении / С.А. Хачатурян. – Тифлис, 1931. – 87с.
263000
   Вода в полимерах. – М, 1984. – 555с.
<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,