Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>
260001
  Рева Л.Г. Взаємозв"язки в царині культури між Україною та Словаччиною // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 216-. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзкрuвaюmьcя взaємoвiднocuнu noмiж двoмa брamнiмu cлoв"янcькu.мu крaїнaмu - Укрaїнoю ma Cлoвaччuнoю, зoкрeмa, в цaрuнi кyльmyрu. Icmoрiя noмiж крaїнaмu cягaє бaгamьox cmoлimь. Aвmoр зynuнuлacя на влacнoмy дocвiдi перебування в бiблiomeцi ...
260002
  Медведєв Ю.Б. Взаємозв"язки між основними макроекономічними показниками / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджуються взаємозв"язки між основними макроекономічними показниками у контексті відновлення економіки України. Розглядається вплив взаємозв"язків основних макроекономічних показників на економіку Держави. Розглядається можливі шляхи ...
260003
   Взаємозв"язки між показниками асоціативної і оперативної пам"яті у жінок та чоловіків / Н. Філімонова, М. Макарчук, Т. Мірошник, К. Качуріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-9. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розроблено комп"ютерний аналог відомих психологічних методик дослідження асоціативної пам"яті людини. Показано, що комп"ютерний тест асоціативної пам"яті за схожістю є валідним при співвідношенні 1 правильне слово до 3 "шумових". Тест асоціативної ...
260004
  Малиш Л.О. Взаємозв"язки між рівнями довіри українців до певних груп соціальних інституцій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки
260005
  Федюк Л. Взаємозв"язки особистих немайнових прав у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 0132-1331
260006
  Рабінович С.П. Взаємозв"язки природного та позитивного права: методологічні засади дослідження // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 64-72. – ISSN 1818-992Х
260007
  Дмитрук С. Взаємозв"язки чехів півдня України та Першої Чехословацької Республіки // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 34-37
260008
  Жулінська К.М. Взаємозв"язок банківської системи та реального сектору економіки у процесі циклічного розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 150-157. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
260009
  Євдокимов В.В. Взаємозв"язок бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в управлінській діяльності підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 42-45. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
260010
  Альохін О.Д. Взаємозв"язок величин критичних показників кривої співіснування, теплоємності та кореляційної функції / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 195-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  У роботі застосовано новий метод визначення величини критичних показників, оснований на введенні у рівняння флуктуаційної теорії фазових переходів малих параметрів. Це надало можливість запропонувати нові співвідношення між: критичними показниками ...
260011
  Пілат В. Взаємозв"язок громадянського суспільства, інформаційного суспільства та держави в контексті процесу глобальної інформатизації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 145-151. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
260012
  Шумська С. Взаємозв"язок дисбалансів у фінансовій сфері України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 74-88. – ISSN 1811-3141
260013
  Третько В.В. Взаємозв"язок дослідницько-орієнтованого навчання і викладання у вищій школі Великої Британії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 179-183. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
260014
  Камінська Т.Г. Взаємозв"язок доходів і витрат як категорій оціночних характеристик руху капіталу в обліку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 170-178. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
260015
  Загороднюк П.О. Взаємозв"язок екологічної й економічної безпеки та їх вплив на економічне зростання України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 9-14. – Бібліогр.:17 назв. – ISSN 1726-5428
260016
  Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранстпортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 325 л. – Бібліогр. : л. 270-325
260017
  Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / КерикО.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
260018
  Селіщев П.О. Взаємозв"язок емпіричної і феноменологічної теорій розпаду / П.О. Селіщев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 443-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано розрахунки бінодалі і спінодалі для системи Ni-Au в околі 29% Au у рамках емпіричної і феноменологічної теорій. Проаналізовано взаємозв"язок зазначених теорій.
260019
  Колісник В.П. Взаємозв"язок зобов"язань громадян з реалізацією ними політичних прав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 84-90. – ISSN 0201-7245
260020
  Щипцов О.О. Взаємозв"язок і взаємодія національної політики і міжнародного права в контексті імплементації міжнародно-правових норм // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 157-162
260021
  Стрехова С.В. Взаємозв"язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 225-233. – ISSN 1993-6788
260022
  Гайванович Н.С. Взаємозв"язок інноваційних та інвестиційних процесів на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 256-261
260023
  Степанова А. Взаємозв"язок інноваційного фактору та економічного зростання в інноваційній теорії циклічного економічного розвитку Йозефа Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Виявлено вплив інноваційного фактору на темпи економічного зростання країн на різних стадіях економічного циклу. Розкрито роль інновацій в подоланні економічної кризи. Установлено влияние инновационного фактора на темпы экономического роста на разных ...
260024
  Балагутрак М.П. Взаємозв"язок історіографічних і народознавчих студій Миколи Костомарова у дослідженні особливостей етнічної психології / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 92-101. – ISBN 978-966-02-4577-8
260025
   Взаємозв"язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованності : монографія / Семенова Р.О. [ та ін] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Р.О. Семенової ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 144с. – ISBN 978-966-644-114-3
260026
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 188-225. – Бібліогр.: л. 169-187
260027
  Безбожний В.Л. Взаємозв"язок конкурентоспроможності та соціально-економічної безпеки країни в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 250-255
260028
  Соловей Л.А. Взаємозв"язок конструктивного і неконструктивного моментів у математичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
260029
  Комарницька Т.К. Взаємозв"язок лінгвістичних та екстралінгвістичних факторов у будові терміносистеми права (на матеріалі юридичної термінології японської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 306-310
260030
  Макоцей І.Й. Взаємозв"язок людини і машини // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
260031
  Закревський Д.В. Взаємозв"язок між витратами і мінералізацією води річок басейну Дніпра / Д.В. Закревський, С.І. Сніжко, І.О. Шевчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 25-30 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 31)
260032
   Взаємозв"язок між домішковим станом кристалів кремнію та динамічною поведінкою коротких дислокацій / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.В. Руденко, А.Н. Коломієць, Ю.Л. Кольченко, С.М. Науменко, В.М. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 358-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропонована фізична модель, яка описує вплив домішкових атмосфер на рухливість коротких дислокацій. На основі розвинутої моделі дислокаційно-домішкової взаємодії одержані формули, які встановлюють зв"язок між швидкістю коротких дислокацій в ...
260033
  Бандура О. Взаємозв"язок між економічними та фінансовими циклами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 13-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
260034
  Цибенко В.О. Взаємозв"язок між показниками серцево-судинної, соматичної та нервової систем людини / В.О. Цибенко, С.С. Костенко, Р.К. Локтєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 34)


  У результаті аналізу показників серцево-судинної та нервової систем, а також маси тіла обстежуваних встановлено кореляційний зв"язок між ними в осіб з низькою працездатністю головного мозку.
260035
  Кім М. Взаємозв"язок між ступенем економічного розвитку і професійною освітою в Україні / М. Кім, І. Давидова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 19-26
260036
  Федотова Т.В. Взаємозв"язок міжособистісних взаємин та соціально-психологічного клімату в студентській групі // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 72-77. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
260037
  Олексюк О.М. Взаємозв"язок навчальних та позанавчальних форм підготовки майбутнього фахівця в галузі культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 223-229. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
260038
  Павличко О.О. Взаємозв"язок одиниць різних рівнів мовної структури // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 339-344. – ISBN 966-7890-03-1
260039
  Вітренко Ю. Взаємозв"язок освіти та зайнятості населення України в умовах ринкової економіки: пошук узгодженості // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366


  Розкривається роль Національної рамки кваліфікацій як дієвого інструменту подолання неузгодженості розвитку освіти та визначення потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах. Висловлюється переконання, що Національна рамка кваліфікацій повинна містити ...
260040
  Духовна-Кравченко Взаємозв"язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Духовна-Кравченко Олеся Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
260041
  Айвазян Л.Ю. Взаємозв"язок переживання самотності та психологічної беспеки особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 3-11. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
260042
  Коломієць Л.В. Взаємозв"язок перекладознавчих і культурологічних поглядів Езри Паунда в контексті його поетичного новаторства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 57-61. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Йдеться про перекладознавчі й культурологічні погляди Езри Паунда, висловлені ним у літературних есе та втілені в поемі "Кантос". Розуміння Паундом своєї власної поетичної місії було щільно пов"язано з його концепцією перекладу як культурного оновлення ...
260043
  Блудова Т.В. Взаємозв"язок показників міграції та міжнародної інвестиційної позиції України / Т.В. Блудова, О.О. Корнієнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 130-137. – ISSN 2222-4459
260044
  Марченко Н. Взаємозв"язок понять "мова - культура - суспільство" у сучасній мовній картині світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто взаємозв"язок понять "мова - культура - суспільство" у сучасній мовній картині та в життєдайності індивідуума й суспільства в цілому. Особлива увага приділяється взаємодії цих понять у мультикультурному суспільстві, в якому ...
260045
  Ладиченко В. Взаємозв"язок права і свободи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 4-9
260046
  Сербин Р.А. Взаємозв"язок правової культури і правомірної поведінки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 155-159. – ISBN 966-7196-06-2
260047
  Сипленко О.В. Взаємозв"язок приватноправної і публічно-правової складових у правовому регулюванні біржової діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 394-397. – ISSN 1563-3349
260048
  Ніколенко Л. Взаємозв"язок принципів змагальності, диспозитивності та процесуальної рівності учасників у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 51-54.
260049
  Полікарпов Г.О. Взаємозв"язок простору й часу як структурна проблема // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
260050
  Бабіч І.Л. Взаємозв"язок процесів на поверхні електродів та в плазмі електричної дуги, що вільно горить у повітрі / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Проведено спектроскопічні дослідження просторової структури параметрів плазми електричної дуги, що вільно горить між плавкими мідними та мідно-залізними електродами. Розраховано радіальний розподіл температури на поверхні електродів. Показано вплив ...
260051
  Пістун М.Д. Взаємозв"язок процесів розселення та агропромислової інтеграції у Київському столичному регіоні / М.Д. Пістун, В.М. Пересекін, В.О. Гуцал // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 36-40
260052
  Войтко С.В. Взаємозв"язок прямих іноземних інвестицій та кризових явищ в економіках країн світу / С.В. Войтко, А.А. Кугій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 104-111. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
260053
  Заруцька О.А. Взаємозв"язок релігійних та економічних чинників в ісламському віровченні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається ряд важливих економічних чинників, через призму ісламського віровчення. This article evolves the row of important economic factors through the prism of Islamic religion.
260054
  Колотілова Н.А. Взаємозв"язок риторики та логіки в другій половині ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 91-98


  У статті розглянуто питання взаємозв"язку риторики та логіки в другій по- ловині ХХ ст. через семіотичні основи цих дисциплін та вчення про аргументацію. The article deals with the relationship of rhetoric and logic in the second half of ...
260055
  Юрченко О.В. Взаємозв"язок рівня довіри та локусу контролю студентів технічного ВНЗ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 204-208. – (Серія : Психологічні науки)
260056
  Іляш О.І. Взаємозв"язок рівня життя населення та оплати праці в умовах соціалізації економіки / О.І. Іляш, І.І. Радюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.13. – С. 392-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
260057
  Яручик А.І. Взаємозв"язок розумового та емоційного начал у філософсько-антропологічній концепції М. Монтеня // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 32-37. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
260058
  Федь В. Взаємозв"язок світоглядніх парадигм в історії української культури // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 137-141. – ISSN 1728-9343
260059
  Вовк П.С. Взаємозв"язок систем морфем і фонем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 76-81. – ISBN 966-581-295-6
260060
  Луцан Л. Взаємозв"язок системно-структурного та функціонального підходів до вивчення граматичної семантики розширених дієслівних основ арабської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 112-115. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
260061
  Березін О.В. Взаємозв"язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 104-109. – ISSN 2221-1055
260062
  Гавкалова Н.Л. Взаємозв"язок соціального капіталу та трансакційних витрат / Н.Л. Гавкалова, В.В. Гришина // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 56-65. – ISSN 1683-1942
260063
  Ковальчук О.С. Взаємозв"язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді / О.С. Ковальчук, О.В. Канциренко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 37-44. – ISSN 2411-3190
260064
  Білокінь О.М. Взаємозв"язок структурного та історичного підходів у біологічному дослідженні / О.М. Білокінь, Т.Я. Старченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
260065
  Вдовиченко Г.Г. Взаємозв"язок та взаємозалежність структури і відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
260066
  Шевчук В. Взаємозв"язок тектонічного розвитку та проявів неогенового магматизму Закарпаття / В. Шевчук, А. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-20. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Інтенсивні тектонофізичні дослідження в Закарпатті почалися в другій половині ХХ століття і використовували кінематичний, а також структурно-парагенетичний аналіз. У ході дослідження Закарпатського прогину був зафіксований ряд субширотних та ...
260067
   Взаємозв"язок фазового і конформаційного станів в бензофеноні / В. Погорелов, О. Лізенгевич, І. Дорошенко, О. Веретенніков, Л. Березовчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 538-542. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено спектри комбінаційного розсіяння бензофенону в різних агрегатних станах і виявлено, що деякі смуги змінюються при цьому радикально. Доведено, що зсув і зміна форми смуги коливання карбоксильної групи є індикатором зміни конформаційного стану ...
260068
  Конева Е.В. Взаємозв"язок феномену "нестатутніих взаємін" із суміжними психологічними феноменами. Засоби діагностики явища / Е.В. Конева, А.А. Пелевина // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (176). – С. 68-77
260069
  Попандопуло І.Л. Взаємозв"язок фізичних теорій як відображення єдності предметної галузі фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
260070
  Шкодіна Л.Г. Взаємозв"язок фінансових і логістичних фінансових потоків / Л.Г. Шкодіна, О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 20-27. – Бібліогр.: 17 назв
260071
  Наконечна Н.В. Взаємозв"язок фінансового контролінгу з економічною безпекою держави // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 262-267. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
260072
  Трофімова Л.В. Взаємозв"язок фінансової та економічної політики у розвитку суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 138-142
260073
  Грішнова О.А. Взаємозв"язок цінностей людини й цінностей організації в системі соціальної відповідальності // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 109-116. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633


  Висвітлено роль та місце цінностей у сучасному бізнесі та визначено напрями взаємовпливу людини та організації в корпоративній системі.
260074
  Яремко І.В. Взаємозв"язок цінностей науки і цінностей культури // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 196-197
260075
  Салига С.Я. Взаємозв"язок часткових показників економічної ефективності функціонування регіональної економіки / С.Я. Салига, Я.В. Книш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-34. – Бібліогр.: 3 назв.
260076
  Кравченко Оксана Взаємозв"язок Шкільної Ради США з освітніми та науковими центрами України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 282-286. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано основні напрямні освітньої діяльності Шкільної Ради при Українському конгресовому комітеті Америки на сучасному етапі розвитку українського шкільництва США та взаємозв"язок цієї діаспорної громадської організації з освітніми ...
260077
  Буян І. Взаємозв"язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 84-101. – ISSN 1810-2131


  Повне задоволення біологічних форм нужденності людини в їстівних речовинах, одязі, взутті та житлових умовах, а також широкого спектру її духовних і соціальних нужд є позаісторичною, вічною проблемою. У статті різнобічно доводиться, що ця проблемність ...
260078
  Сокирянська Р.М. Взаємозв`язок атеїстичного і морального виховання / Р.М. Сокирянська. – К, 1973. – 48с.
260079
  Мерза Н.З. Взаємозв’язок екології та торгівлі в умовах лібералізації відносин між Україною і ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 277-283. – ISSN 1729-360Х
260080
  Комаха Л.Г. Взаємозв’язок епістемологічного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 157-160. – ISSN 2076-1554
260081
  Гурик М.І. Взаємозв’язок етики і політики в інтенціях Ярослава Стецька / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 48-50. – ISSN 2077-1800
260082
  Відьма Б.О. Взаємозв’язок змісту і форми у скіфському анімалістичному мистецтві // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 155-159. – ISSN 2226-0285


  Стаття присвячена дослідженню залежності художньо-стилістичних особливостей скіфського анімалістичного мистецтва від його семантичного наповнення та функцій, які воно виконувало в громаді степових кочівників.
260083
  Самборська Н.М. Взаємозв’язок і зміст структурних елементів експеременталього дослідження педагогічних умов формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності медсестринство // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 221-224. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
260084
  Карцев О.О. Взаємозв’язок інноваційного управління та постсучасних соціокультурно-освітніх практик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 252-255. – ISSN 2076-1554
260085
  Пузирна Н.С. Взаємозв’язок когнітивних якостей і інтелекту у студентів-юристів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 9 (162). – P. 68-74. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
260086
  Сербін С.М. Взаємозв’язок між радіожурналістикою і національними цінностями // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано взаємозв"язок між фактами, які журналіст висвітлює в радіопрограмах, інаціональними цінностями, визначено профіль ідентифікаційної матриці за опублікованими в радіопрограмі фактами і відгуками на них. This paper examines the ...
260087
  Кагановська Т.Є. Взаємозв’язок між юридичною освітою і юридичною професією: українсько-європейський контекст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 7-12. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті наголошено на вагомості та значимості ролі юриста в сучасному суспільстві; визначено існуючі проблеми юридичної освіти і професії; встановлено принципи універсальності вищої юридичної освіти; сформульовано вимоги до фаху правника; наведено ...
260088
  Чжань Сінь Взаємозв’язок педагогічних та суспільних завдань сучасної системи освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 198-211. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
260089
  Демченко І.В. Взаємозв’язок професійної та міжкультурної комунікації у фаховій підготовці студентів-іноземців // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 202-206. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
260090
  Михайліченко М.В. Взаємозв’язок трансформаційних процесів держави й університету: роздержавлення і відмова від патерналізму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 315-320. – ISSN 2076-1554
260091
  Новіков Д.О. Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 43-51. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
260092
  Акуленко Д.Ю. Взаємозвязок громадянського суспільсвта і анархічного правового режиму // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 79-83. – ISSN 2524-017X
260093
  Семенченко Ф. Взаємозвязок політичних та соціально-економічних цінностей як фактор консолідації українського суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-38
260094
  Дадівєріна Н.І. Взаємозвязок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
260095
  Ковбень М. Взаємозвязок складності структури та флуктуативності регіона міжнародних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 30-33
260096
  Лакіза-Сачук Взаємозумовленість демографічної та економічної безпеки України у контексті підтримання сталого розвитку держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 216-220
260097
  Кукуруз О.В. Взаємозумовленість політичної і правової систем: теоретико-методологічна основа // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14-24. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
260098
  Максимюк О.Д. Взаємозумовленість принципу невідворотності та інших принципів юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 5-10. – (Правознавство ; Вип. 461)
260099
  Поліщук Н.В. Взаємозумовленість революційного й духовного зростання суспільства в епоху інформаційно–високотехнологічного прогресу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 290-295. – ISSN 2076-1554
260100
  Ситник Г.П. Взаємозумовленість соціальних явищ, які визначають концептами "небезпека" і "безпека", та її врахування в теорії публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 61-67. – ISSN 2306-6814
260101
  Мазур Т.В. Взаємозумовленість феноменів его-ідентичності та особистісної зрілості // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 41-48
260102
  Стельмах Д.О. Взаємоконтроль сформованості компетентності в монологічному мовленні майбутніх учителів англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 32-35. – ISSN 1817-8510
260103
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів : новітні тенденції розвитку журналістської творчості : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04. / Голік О.В. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 22 назви
260104
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Голік О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 283л. + Додатки : л.200-283. – Бібліогр. : л.170-199
260105
  Євтух О.Т. Взаємокредитне суспільство як умова багатства людини і нації : макроекономіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр.: 22 назви
260106
   Взаємонавчання учнів. Метод Рівіна. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-80-1; 966-356-018-5
260107
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 207л. – Бібліогр.: л. 190 - 207
260108
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
260109
  Гетьман Д. Взаємообмін музейними цінностями між РСФРР та УСРР в 1931-1936 р.р. // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 211-229. – ISSN 0869-3595
260110
  Дрозд А.О. Взаємообумовленість моралі та права у творчих пошуках Євгена Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 185-187. – ISBN 978-617-7133-95-6
260111
  Ситник С.В. Взаємообумовленість політико-соціальних процесів та етнічної самосвідомості українців кінця 70-х - 80-х років XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-82. – (Історія ; вип. 45)


  Присвячено аналізу трансформації етнічної самосвідомості українців 70-х - 80-х років XX століття
260112
  Николасва В. l . Взаємообумовленість та взаємозв"язок державної соціальної політики і соціальної роботи // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 305 : Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – С.17-26. – (Серія "Державне управління")
260113
  Журба Я.М. Взаємообумовленість форми правління держави та способу формування і відповідальності уряду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 196-202. – ISSN 1563-3349
260114
  Берегова Г.Д. Взаємоперетин філософії освіти й виховання у теоретичній реконструкції форм і способів спілкування поколінь // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 3-9. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
260115
  Гапонова С.В. Взаємопов"язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1817-8510
260116
  Бурак М.І. Взаємопов"язане формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бурак Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
260117
  Калюжняк О. Взаємопов"язані правочини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 386-387
260118
  Ковпік С.І. Взаємопов"язаність літературного та кулінарного дискурсів // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 121-132


  У статті мова йде про те, що смакові відчуття та відтінки присмаків виникають при читанні творів літератури тоді, коли митці не "механічно" описують страви, а знайомлять читачів із рецептами страв й процесами їх приготування та зі способами ...
260119
  Зубко Д.В. Взаємопов"язанність інтересів Європейського Союзу та України як основний чинник поглиблення двосторонньої співпраці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 82 : Політичні науки
260120
  Устенко О. Взаємопосилення інфляційних та девальваційних процесів в Україні: визначення причин та шляхи їх усунення / О. Устенко, М. Зименко // Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні / Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2016. – С. 95-100. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-80-7
260121
  Budniak D. Взаємопроникання структурних елементів у слов"янських мовах на різних рівнях // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 137-143. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
260122
  Даник К. Взаємопроникнення вірменської та української культур: сучасний етап // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 180-184. – ISBN 978-966-2696-51-6
260123
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод - як ландшафтноутворюючий фактор / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-12 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  В ландшафтах, які характеризуються незначною швидкістю руху підземних та поверхневих вод, переміщення гірських порід може відбуватися за рахунок руху іонів та катіонів. Під час сезонних змін температур розчинені речовини з закономірною циклічністю ...
260124
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод на ландшафтоутворюючий фактор : додаток 2 / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 138-142 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 966-340-047-1
260125
  Хоцяновська Л.Ф. Взаємопроникнення українського та європейського хореографічного мистецтва у період незалежності України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 368-374. – ISSN 2226-2180
260126
  Павко А. Взаємопроникнення художнього мистецтва і музики у творчості М. Чюрленіса / А. Павко, Л. Курило // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 52-53. – ISSN 2520-6419
260127
  Янкович О. Взаєморозвиток та взаємовплив польськогшо, російського та українського романтизму : Матеріал и до проведення факультативу "РОмантизм у контексті світового літературного процесу" / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 222


  А. Міцкевич і Т. Шевченко. Генетичні зв"язки й топологічні відповідності. Постать А. Міцкевича у контексті української літератури. Романтичні насрої О. Пушкіна. Вплив творчості О. Пушкіна на поезію М. Рильського. Місце творчості М. Лермонтова у ...
260128
  Фурман О. Взаємоспричинення парадигм, стратегій, класів і методів соціально-психологічного впливу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 44-65 : табл. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 1810-2131
260129
  Авер"янов В. Взаємостосунки Президента і Уряду у змішаній формі державного управління в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
260130
  Наконечний В. Взаємоузгодження національного та міжнародного права: сучасні реінтерпретації проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7069-14-9
260131
  Шеломенцева З.С. Взаимаодействие русского и тюркских языкво / З.С. Шеломенцева. – Краснодар, 1980. – 87с.
260132
   Взаимная безопасность : новый подход к советско американским отношениям. – Москва : Международные отношения, 1991. – 422с.
260133
  Гуров К.П. Взаимная диффузия в многофазных металлических системах / К.П. Гуров. – Москва : Наука, 1981. – 350 с.
260134
  Сиденко В.Р. Взаимная дополняемость экономик стран-членов СЭВ в условиях социалистической интеграции (полит.-экон. аспект). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сиденко В.Р.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1981. – 22л.
260135
  Вдовин С.С. Взаимная индуктивность в электрических цепях / С.С. Вдовин. – Днепропетровск, 1981. – 76 с.
260136
  Фазылова М.Ф. Взаимная коагуляция золей Fe(OH)3, V2O5, SiO2, As2S2, суспензий лесса и глины и структурно-механические свойства их коагулянтов : Автореф... канд. хим.наук: / Фазылова М.Ф.; МВО СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1957. – 14л.
260137
  Ливен А. Взаимная ответственность и безответственность Запада и России // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 43-59. – ISSN 0130-9625
260138
  Филатов В.П. Взаимная поддержка КПСС и коммунистических партий стран капиталистического лагеря в послевоенный период (1946-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Филатов В.П.; Моск. ин-т нар. хозва им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1955. – 16л.
260139
  Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции / П. Кропоткин. – Москва, 1918. – 214, II с. – (Научно-анархисткая библиотека)
260140
  Наймушина Р.Ф. Взаимная растворимость в системе Н3BO3--MgSO4--H2SO4--H2O при различных температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наймушина Р.Ф.; Каз.гос.ун-ит. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
260141
  Франке А.К. Взаимная растворимость в тройных жидких системах : Автореф... канд. хим.наук: / Франке А.К.; ХГУ. – Харьков, 1953. – 12 с.
260142
  Бланк М.Г. Взаимная растворимость в тройных жидких системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бланк М.Г.; АН УССР. – Львов, 1964. – 30л.
260143
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1989. – 192 л. + Приложение: л. 164-192. – Библиогр.: л. 141-163
260144
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высшего и среднего спец. образ. УССР ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 22 с. – Библиогр.: 21 назв.
260145
  Степуро И.М. Взаимная связь в процессе изучения понятий алгебраической функции, алгебраического уравнения и алгебраического функционального неравенства действительного переменного : Автореф... канд. пед. наук: 13.731 / Степуро И.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
260146
  Геюшов В.М. Взаимная связь изучения физики и производсвтенного обучения в области животноводства. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Геюшов В.М.; НИИ педагогики УССР. – К, 1986. – 16л.
260147
  Бугаев А.И. Взаимная связь изучения физики и производственного обучения в средней школе (На материале подготовки механиз. с.х.) : Автореф... канд. пед.наук: / Бугаев А. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1963. – 21л.
260148
  Жук Я.Н. Взаимная связь между организмами / Я.Н. Жук. – С. 245-260
260149
  Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов / И.Д. Зверев. – Москва, 1977. – 64с.
260150
  Марченко Ю.И. Взаимная синхронизация автоколебательных систем при наличии волновых и запаздывающих связей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марченко Ю.И.; АН СССР. Ин-т механики. – К., 1967. – 9л.
260151
  Чумаков В.А. Взаимная торговля и инвестиции в контексте антикризичных экономических мер в России, Европейском Союзе и СНГ / В.А. Чумаков, А.Г. Чумаков // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 181-196. – ISSN 0235-5620
260152
  Кравченко Э.А. Взаимно-эквивалентные имена-образы в трагедии В. Шекспира "Hamlet, Prince of Denmark" // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 71-74


  В трагедии В. Шекспира «Hamlet, Prince of Denmark» использована система попарно эквивалентных имен, обозначающих диахронных, типа «отец – сын», персонажей-двойников. В шекспироведении стало общим местом утверждение о том, что достоинством композиции ...
260153
  Грюммер Г. Взаимное влияние высших растений - аллелопатия / Г. Грюммер. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 262с.
260154
  Овчаров Ю.В. Взаимное влияние отражённых сигналов в многочастотных фазовых методах локационного распознавания / Ю.В. Овчаров, Р.О. Задорожий, Р.Ю. Кольцов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 85
260155
  Серопегин И.М. Взаимное влияние рабочих и дыхательных движений при циклической и ациклической мышечной деятельности. : Автореф... доктор биол.наук: 102 / Серопегин И.М.; Казан. гос. ун-т. – М., 1968. – 40л.
260156
  Прокошев А.А. Взаимное влияние элементов при их экстракции из иодидных растворов кислородсодержащими растворителями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Прокошев А.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1973. – 20л.
260157
  Султанова З.Х. Взаимное влияние элементов при их экстракции из роданидных растворов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Султанова З.Х.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1973. – 19л.
260158
  Голованов В.И. Взаимное влияние элементов при их экстракции из хлоридных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Голованов В.И.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналитической химии. – М., 1971. – 22л.
260159
  Ремизов А.Л. Взаимное вытеснение ароматических аминов из азометинов и влияние основности аминов на эту реакцию : Автореф... кандид. химич.наук: / Ремизов А.Л.; Ленингр. ордена Трудового Красного Знамени технологический ин-т им. Ленсовета. Кафедра технологии органиче. – Ленинград, 1952. – 14 с.
260160
  Скороход О.Р. Взаимное вытеснение кислот и избирательная адсорбция. : Автореф... Канд.хим.наук: / Скороход О.Р.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 9л.
260161
  Колычев А.А. Взаимное земское страхование : Сборник узаконений, судебных и административных распоряжений : Законы о страховании от огня, филоксеры, градобития; пошлины с застрахований гербовый сбор с страховых документов и проч. / Сост. А.А. Колычев. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд-е юрид. кн. маг-а В. П. Анисимова ; [Тип. В. Безобразов и К*], 1911. – 72, VIII с.
260162
  Зайцев Л.М. Взаимное исполнение иностранных судебных решений и русско-германский торговый договор : [Доклад, сдел. на Экспорт. съезде в Киеве 21 февр. 1914 г.] / Л.М. Зайцев. – Киев : Тип. А.И. Гроссмана, 1914. – 16 с. – Библиогр. в примеч. – (Труды Юго-западного отдела Российской экспортной палаты ; Вып. 18)


  На экз. № 118213 дарственная надпись от автора
260163
   Взаимное использование единого библиотечного фонда Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1987. – 142с.
260164
  Панюшкина О.В. Взаимное признание и исполнение приговоров государствами Евросоюза в европейском и национальном праве = Mutual recognition and enforcement of final decisions in criminal matters by European Union member states in European and national law : монография / О.В. Панюшкина. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2011. – 249, [2] с. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 215-249 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9273-1856-8
260165
  Ивановский И.А. Взаимное содействие государств в производстве сведений по делам уголовным / иссл. И. Ивановского, приват-доц. Новороссийского ун-та. – Одесса : Тип. "Одесский вестник", 1889. – VIII, 150, II с. – Напеч. также в: Записки Новорос. ун-та, 1898, Т. 49, с. 491-639. – Библиогр.: "Список источников и пособий, на которые в тексте сделаны сокращенные ссылки" (с. III-VIII)


  Магистерская диссертация по международному праву «Взаимное содействие государств в производстве следствий по делам уголовным» защищена в Киевском университете им. Св. Владимира 27 мая 1889 года.
260166
  Логвинова И.Л. Взаимное страхование ответственности российских вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 0869-3617


  Одним из стандартных условий функционирования рынка образовательных услуг может стать страхование ответственности учебного заведения за невыполнение обязательств по договору об оказании услуг. В качестве оптимального решения возникающих при этом ...
260167
  Ибадова Л.Т. Взаимное страхование: история и современность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 85-91. – ISSN 0132-0769
260168
   Взаимность. – Тула, 1970. – 278с.
260169
  Кривощеков Л.Д. Взаимность / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1973. – 159с.
260170
  Линник Ю.В. Взаимность / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1976. – 127с.
260171
  Гоппе Г.Б. Взаимность / Г.Б. Гоппе. – Л., 1983. – 88с.
260172
  Дьяченко Р.А. Взаимность микроэлементов меди, марганца и цинка с витамином С и организме животных : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяченко Р.А.; АН УССР. – Киев, 1964. – 19л.
260173
  Лазоренко М.В. Взаимность процессов структурной и механической релаксации и молекулярная подвижность в эластомерах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Лазоренко М. В.; КГПИ им. А. Горького. – К., 1986. – 206л. – Бібліогр.:л.194-206
260174
  Храброва Н.С. Взаимность. / Н.С. Храброва. – М., 1970. – 48с.
260175
  Рывлин А.И. Взаимность. / А.И. Рывлин. – Київ, 1971. – 159с.
260176
  Мамедова Н.М. Взаимные интересы России и Ирана и их эволюция // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 129-135. – ISSN 0869-1908
260177
  Щербинин В.В. Взаимные превращения циклопропил-, аллил- и винилсиланов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Щербинин В.В.; М-во хим.пром-сти.24-25. – Москва, 1975. – 25л.
260178
  Кремон Л. Взаимные фигуры в графической статике. / Л. Кремон. – Л.-М., 1936. – 135с.
260179
  Бардина С.М. Взаимовлияние болезни и творчества: случай Ницше // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 63-64
260180
  Василенко С.Л. Взаимовлияние водонесущих коммуникаций и подтопления урбанизированных территорий как проблема экологической безопасности водоснабжения городских агломераций / С.Л. Василенко, В.Д. Колотило // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
260181
   Взаимовлияние и взаимообогащение литератур народов СССР. – Фрунзе, 1978. – 176с.
260182
  Кутушев Р.Н. Взаимовлияние и взаимообогащение национальных культур в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кутушев Р.Н.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор филос. проблем пролетарского интернационализма и нац. отношений. – М., 1971. – 16л.
260183
   Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР. – М, 1987. – 318с.
260184
  Лось А.В. Взаимовлияние изменений в силовой установке и в геометрии крыла у легких военно-транспортных самолетов // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 3 (163), травень - червень. – С. 15-20. – ISSN 1727-7337


  Проектування військових літальних апаратів. Взаємовплив змін в силовій установці і геометрії крила у легких військово-транспортних літаків.
260185
  Василенко Г.Л. Взаимовлияние контактирующих говоров двух близкородственных языков : Автореф... канд. филол.наук: / Василенко Г.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1978. – л.
260186
  Губарева В.А. Взаимовлияние некоторых древесных растений в широколиственных лесах лесостепи и роль атмосферных осадков в этом процессе : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Губарева В.А.; АН БССР. Ин-т экспериментальной ботаники. – Минск, 1970. – 31л.
260187
  Кружилин А.С. Взаимовлияние привоя и подвоя растений / А.С. Кружилин. – М, 1960. – 272с.
260188
   Взаимовлияние форм культуры в духовной жизни общества. – Л, 1986. – 174с.
260189
  Романова А.В. Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков / А.В. Романова. – Л., 1975. – 211с.
260190
  Юрченко Е.Н. Взаимовлияние языка священного писания и культуры народа (на материале библейской фразеологии) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.111-120. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
260191
  Булаховский Л.А. Взаимовлияния славянских литературных языков // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 3-4
260192
  Шпотов Б.М. Взаимовосприятие американцев и русских в годы первой пятилетки (по материалам прессы и деловой переписки) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 135-140. – ISSN 0869-5687
260193
  Кротов М. Взаимовыгодная интеграция - условие модернизации в Содружестве // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 39-52. – ISSN 0869-44435
260194
  Герус С.В. Взаимодейсвие магнитоупругих волн с носителями заряда в магнитных пьезополупроводниках и слоистых структурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Герус С.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1974. – 20л.
260195
  Ситько С.П. Взаимодействие -- нейтронов с ядрами и его аномалии в лантаноидной области. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ситько С.П.; АН УССР.Ин-т ядерн.исслед. – К, 1978. – 32л.
260196
  Романцевич М.К. Взаимодействие -- окисленных соединений с органохлорсиланами : Автореф... канд. хим.наук: / Романцевич М. К.; МВО СССР, ЛьвГУ, Каф. орган. хим. – Львов, 1956. – 12л.
260197
  Дрешер Ю. Взаимодействие - наивысший уровень сотрудничества / Юлия Дрешер // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 11-15. – ISSN 1608-4071


  Успешность внедрения и функционирования системы менеджмента качества (СМК) в учреждении определяется не только правильностью соответствующих организационных и технологических решений, но и тем, в какой степени удается вовлечь персонал в эту ...
260198
  Чидашвили Г.А. Взаимодействие -квантов с легкими ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чидашвили Г.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 8л.
260199
  Андреев Е.А. Взаимодействие -нейтронов с ядрами 144 и 152. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Андреев Е.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 146л. – Бібліогр.:л.139-146
260200
   Взаимодействие -окисей ацетиленового ряда с вторичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: / Демидова В. М,; Демидова В. М,; ЛГУ. – Л., 1965. – 15л.
260201
  Бубель О.Н. Взаимодействие -эпоксикетовнов со спитрами и фенолами : Автореф... канд. хим.наук: / Бубель О. Н.; БГУ. – Минск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21
260202
  Паттерсон Д.Л. Взаимодействие / Д.Л. Паттерсон. – М., 1978. – 95с.
260203
  Бачинский Т.П. Взаимодействие 0,0-диалкилдитифосфорных кислот с альдегидами и кетонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Бачинский Т.П. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 16 с.
260204
  Горбан И.Я. Взаимодействие 2-ариломидо-4,5-бензо-1, 3, 2-диофасксафосфанов с альдегидами и кетонами поиск новых пестицидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Горбан И. Я.; АН УзССР, Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1980. – 18л.
260205
   Взаимодействие 3-аминоиминофосфинов с бис /триметилсилил/ ртутью / В.В. Скопенко, В.Д. Романенеко, В.Ф. Шульгин, Л.Н. Марковский // Журн. общ. химии, 1985. – №1
260206
  Андреев Евгений Александрович Взаимодействие DD-нейтронов с ядрами 144Nd и 152Sm : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Андреев Евгений Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
260207
  Игнатюк А.Н. Взаимодействие L-ацилбутиролактонов с азотсодержащими нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Игнатюк А.Н.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
260208
  Скопенко В.В. Взаимодействие PdCl2 и Na2PdC4 c гамма -/8-метилхинолин/ гамма - аминопропилаэросилом / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Теорет. и эксперим. химия, 1983. – № 5
260209
   Взаимодействие PdCl2 с закрепленным на поверхности аэросила диэтилентриамином / В.В. Скопенко, Т.П. Лишко, А.К. Трофимчук, Т.А. Сухан // Укр.хим.журн., 1984. – №5
260210
  Шаранин Ю.А. Взаимодействие а-галоген- и а-оксикарбонильных соединений с малононитрилом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаранин Ю.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 14л.
260211
  Динь Х.Н. Взаимодействие а-меркурированныхж карбонильных соединений с кемни-, германий- и оловоорганическими сульфидами. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Динь Х.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 13л.
260212
  Кудряшов Н.И. Взаимодействие а-окисей ацетиленового и винилацетиленового ряда с сероводородом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудряшов Н.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 12л.
260213
  Войтов А.П. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с азотистоводородной кислотой и азидом натрия : Автореф... кандидата хим.наук: / Войтов А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1965. – 30л.
260214
  Голодова К.Г. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с цианистым калием. Хим. свойства ацетиленовых оксинитрилов и нитрилов сопряж. ениновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Голодова К.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
260215
   Взаимодействие автоматизированных систем управления. – Рига, 1989. – 70с.
260216
  Стриженко А.А. Взаимодействие авторской речи и речи персонажей в современной драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.663 / Стриженко А.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1972. – 32л.
260217
  Северина И.И. Взаимодействие аденина и его производных с простетическими группами ферментов-переносчиков электронов : Автореф. дис. ... канд. биол.наук : 093 / Северина И.И. ; МГУ. – Москва, 1969. – 16 с.
260218
  Григорян Левон Аршалуйсович Взаимодействие адронов и фотонов высоких энергий с легкими ядрами в теории комплексных моментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Григорян Левон Аршалуйсович ; Ереванский физ. ин-т. – Ереван, 1979. – 12 с.
260219
  Рыскин М.Г. Взаимодействие адронов при высоких энергиях в мультипериферических моделях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Рыскин М. Г.; АН СССР, Лен. Ин-т яд. физ. – Л., 1973. – 20л.
260220
  Алакоз Анатолий Владимирович Взаимодействие адронов с ядрами в области энергий 30+300 Гэв : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Алакоз Анатолий Владимирович ; АН СССР, Физический ин-т. – Москва, 1972. – 22 с.
260221
  Ниязов Н.С. Взаимодействие Азербайджанской Республики с Российской Федерацией в военно-технической сфере в 1994 - 2014 // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 51-59. – ISSN 2070-9773
260222
   Взаимодействие академической, отраслевой и вузовской науки. – М, 1991. – 45с.
260223
  Эззат К М.А. Взаимодействие акробатов в парных упражненияхв связи с различной их двигательной активностью в суточном цикле. : Автореф... Канд.пед.наук: / Эззат М.А.К.; КГУ. – К, 1982. – 16л.
260224
  Коновалова З.Б. Взаимодействие активных красителей с мышцами, мышечными моделями и белками : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Коновалова З.Б.; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1968. – 22л.
260225
  Новиков Б.К. Взаимодействие акустических волн и теория парметрических излучателей ультразвука. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.06 / Новиков Б.К.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
260226
   Взаимодействие акустических волн с упругими телами. – Таллин, 1989. – 178с.
260227
  Кузьмина Л.М. Взаимодействие акустических и электромагнитных полей в смеси электролитов / Л.М. Кузьмина, В.М. Рылюк, М.И. Скипа // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 98-105. – Библиогр.: с. 104-105. – ISSN 0203-3100
260228
  Барабаш Т.И. Взаимодействие алкалоидов с красителями эозиаты и эритрозиаты алколоидов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Барабаш Т.И. ; КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
260229
  Барабаш Т.И. Взаимодействие алкалоидов с красителями. Зозинаты и эритрозинаты алкалоидов : Дис... канд. хим.наук: / Барабаш Т.И.; Киевск. научн.-исллед. инст. судебн. экспертизы МЮ УССР. (КНИИСЭ). – Киев, 1954. – 229л. – Бібліогр.:л.218-227
260230
  Пацевич И.В. Взаимодействие алкильных радикалов с двуокисью азота. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пацевич И.В.; Акад.наук СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1959. – 13л.
260231
  Мамеев Виктор Васильевич Взаимодействие альфа-квантов с энергией до 4,6 Гэв с ядрами фотоэмульсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мамеев Виктор Васильевич; Томск. политехнич. ин-т. – Томск, 1972. – 22л.
260232
   Взаимодействие амидов диимидофосфеновой кислоты с триметилалюминием / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, А.И. Брусиловец // Журн. общ. химии, 1982. – №11
260233
   Взаимодействие амидов диимидофосфеновых и имидотиофосфеновых кислот /сигма-3 лямбда-5-фосфоразаилидов/ с литийорганическими соединениями / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, Л.Н. Марковский // Журн. общ. химии, 1985. – №3
260234
  Чичканова Т.В. Взаимодействие амидов и тиоэфиров кислот трехвалентного фосфора - замещенными аминами и амидами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Чичканова Т.В.; Казан. хим.-техн. ин-т. – Казань, 1986. – 15л.
260235
  Колодяжный О.И. Взаимодействие амидов кислот фосфора с фосгеном и хлористым оксалилом : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Колодяжный О.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 15л.
260236
  Скопенко В.В. Взаимодействие амидов тио-и селеноимидофосфеновых кислот с триметилалюминием / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. и др. Шульгин // Журн. общ. химии, 1983. – № 1
260237
  Самурина С.В. Взаимодействие амидофосфитов с 0-диалкиламино-метилфенолами и метилольными производными фенолов и амидов карбоновых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Самурина Светлана Викторовна ; Казан. химико-технол. ин-т им. С.М. Кирова. – Казань, 1980. – 16 с. – Библиогр.: 6 назв.
260238
  Саматова Н.А. Взаимодействие амидофосфитов с о-алкилметилфосфоновыми и о-алкилметилтиофосфоновыми кислотами / Саматова Н.А. – Казань, 1977. – 22 л.
260239
  Введенская Л.А. Взаимодействие анабазина с кислотами : Автореф... канд. хим.наук: / Введенская Л.А.;. – Ташкент, 1952. – 8 с.
260240
  Гранитова О.И. Взаимодействие анабазина с некоторыми солями двухвалентной меди : Автореф... канд. хим.наук: / Гранитова О. И.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1967. – 27л.
260241
  Панченко П.Н. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска, иных провоохранительных органов и общественности в борьбе с преступностью: Учеб. пособие. / П.Н. Панченко. – Омск, 1983. – 81с.
260242
  Алексеенко Б.А. Взаимодействие арилпаровиноградных кислот с некоторыми тиазолидонами и превращение полученных продуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алексеенко Б. А.; ДГУ. – Донецк, 1973. – 22л.
260243
  Фарка П. Взаимодействие атактического полипропилена и полистирола с серой и применение полученных продуктов в качестве ингибиторов окисления. : Автореф... канд. хим.наук: / Фарка П.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 19л.
260244
  Доронин Ю.П. Взаимодействие атмосферы и океана : Учебное пособие / Ю.П. Доронин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 288с.
260245
  Ле Н.Л. Взаимодействие атмосферы и океана с учетом эффектов волнового слоя : Автореф... канд . физ. мат.наук: 01.04.12 / Ле Н. Л.; Лен. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 25л.
260246
   Взаимодействие атомных частиц в веществе и на поверхрности твердого тела. – Ташкент, 1972. – 122 с.
260247
  Думан Е.Л. Взаимодействие атомных частиц на далеких расстояниях и переходы при столкновениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Думан Е.Л. ; МГУ. – Москва, 1972. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
260248
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1976. – 180 с.
260249
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом : материалы 5 Всесоюз. конференции. – Минск : МРИ
Ч. 3. – 1979. – 204 с.
260250
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом : материалы 6 Всесоюзн. конференции. – Минск : МРИ
Ч. 1. – 1981. – 270с.
260251
  Сурин А.И. Взаимодействие атомов внедрения с дислокациями в легированном феррите : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 320 / Сурин А.И. ; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1971. – 31 с.
260252
  Чеховский А.А. Взаимодействие атомов водорода, кислорода и азота на поверхностях монокристаллов окислов магния, кремния, алюминия и поликристаллических нитридов переходных металлов IV-VI групп. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Чеховский А.А.; АН Укр. ССР. Ин-т проблем материаловедения. – К., 1973. – 21л.
260253
  Смерека Т.П. Взаимодействие атомов лития, натрия и бария на поверхности кристалла вольфрама. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Смерека Т.П.; АН УССР.Ин-т физики. – К, 1974. – 24л.
260254
  Дузь В.А. Взаимодействие атомов углерода и азота с дефектами кристаллического строения вd- и h- железе. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 0.04.07 / Дузь В.А.; Ан УССР. – К, 1990. – 15л.
260255
  Почтакова Э.И. Взаимодействие ацетатов натрия и калия с солями жирных кислот в расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Почтакова Э.И.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Смоленск, 1971. – 24л.
260256
  Шевченко В.И. Взаимодействие ашаритовых руд с перегретым водяным паром : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шевченко В. И.; АН СССР, Сиб. отд. Дальневост. филиал. – Владивосток, 1969. – 20л.
260257
   Взаимодействие базисных и надстроечных явлений развитого социализма. – Свердловск, 1998. – 221с.
260258
  Круминь Ю.К. Взаимодействие бегущего магнитного поля с проводящей средой / Ю.К. Круминь. – Рига : Зинатне, 1969. – 259 с.
260259
  Найденова Н.М. Взаимодействие белка -- продукта гена 5 бактериофага 1 с полинуклеотидами и ДНК. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Найденова Н.М.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
260260
  Черняк Р.С. Взаимодействие белков с денатурирующими органическими веществами. : Автореф... канд. хим.наук: / Черняк Р.С.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – Москва, 1951. – 12 с.
260261
  Балабанова Ф.Б. Взаимодействие бензоил- и трихлорацетилизоцианатов с ненасыщенными соединениями и трехчленными гетероциклами. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Балабанова Ф.Б.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 18л.
260262
  Веселовская И.К. Взаимодействие бефенила с хлористым метилом на окиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Веселовская И.К.; Моск. хим.-техн. ин-т. – Москва, 1955. – 8л.
260263
  Кудряшова Г.Ю. Взаимодействие библиотеки вуза и книготорговых организаций: общие цели и равные возможности : [из опыта работы Зональной научной библиотеки Уральского государственного технического университета] // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 1726-6726
260264
  Газизова А.И. Взаимодействие бизнес-сообщества и вузов как фактор конкурентоспособности // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 25-29. – ISSN 2073-8536
260265
  Фоменко Л.К. Взаимодействие биологии и медицины в условиях научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
260266
   Взаимодействие биотических компонентов и среды в некоторых экосистемах Тянь-Шаня. – Фрунзе : Илим, 1983. – 153 с.
260267
  Бравичева Энергина Максимовна Взаимодействие близкородственных фонетических систем. (На материале двух говоров села Канаевки Пензенской обл.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Бравичева Энергина Максимовна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 27л.
260268
  Наурузова Галина Хаировна Взаимодействие боратов с водными растворами органических кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Наурузова Галина Хаировна; АН Казахской ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 29л.
260269
  Шварц Е.М. Взаимодействие борной кислоты со спиртами и оксикислотами. / Е.М. Шварц. – Рига, 1990. – 414с.
260270
  Касторский Л.П. Взаимодействие бутадиен-нитрильных сополимеров с галоид-органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.12 / Касторский Л.П.; Яросл. политех. ин-т. – Ярославль, 1974. – 23л.
260271
  Кушков В.Д. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе диоксида циркония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кушков В.Д.; Ин-т проблем материаловедения АН УССР. – Киев, 1984. – 17л.
260272
  Качур А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида гафния : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Качур А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 286 л. + Приложение: л. 1-119. – Библиогр.: л. 155-167
260273
  Качур А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида гафния : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Качур А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с. – Библиогр.: 7 назв.
260274
  Заславский А.М. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида циркония, полученных излучением ОКГ : Дисс. ... канд. хим. наук : спец.: 02.00.04 - физ. химия / Заславский А.М. : КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – 250с. – Бббиблиогр.: л. 216-250
260275
  Капитан А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах системы никель-хром-алюминий : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Капитан А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с. – Библиогр.: 3 назв.
260276
  Капитан А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах системы никель-хром-алюминий : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Капитан А.В. ; М-во высш. и сред. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 185 л. – Библиогр.: л. 171-185
260277
  Орлов Ю.В. Взаимодействие в конечном состоянии в прямых ядерных реакциях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Орлов Ю.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 11л.
260278
   Взаимодействие в растворах-расплавах систем M1/2-P2O5-Fe2O3-CaO(CaF2) (M1 - Na, K) и структура Na2.5CaFe1/5(PO4)3 / Н.Ю. Струтинская, Я.Ю. Ковба, И.В. Затовский, В.Н. Баумер, И.В. Огородник, Н.С. Слободяник // Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва, 2013. – Т. 49, № 7, июль. – С. 759-764. – ISSN 0002-337Х
260279
   Взаимодействие в системах M2O-P2O5-SnO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный, Е.С. Луговская // Журн. нерган. химии, 1987. – № 7
260280
  Скопенко В.В. Взаимодействие в системе K2O-P2O5-TiO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, Г.Д. Бялковский // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №6
260281
  Скопенко В.В. Взаимодействие в системе LiPO3- LiF-GeO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №2
260282
  Байрачный Юрий Петрович Взаимодействие валентности глагола и пресуппозиции : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04. / Байрачный Юрий Петрович; Моск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 26 с.
260283
  Щербинина Ю.В. Взаимодействие ведущих стран НАТО с Ливией до и после вооруженного конфликта: Ценностный и экономический аспекты // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 135-157. – ISSN 0235-5620


  Реферативный обзор.
260284
  Кушнир Н.А. Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации в структуре речевого акта (на примере коммуникативной ситуации "объяснение в любви") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 21-24. – ISSN 2522-493X
260285
  Сюняев Р.А. Взаимодействие вещества и излучения в горячей Вселенной и компактных источниках рентгеновского и радиоизлучения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.03.02 / Сюняев Р.А.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – М., 1973. – 16л.
260286
  Берзинь Н.И. Взаимодействие витамина А и цинка в организме цыплят. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Берзинь Н.И.; АН Латв.ССР. – Рига, 1976. – 30л.
260287
  Шехата Лоис Наим Взаимодействие вихревых нитей с поверхностью сверхпроводников второго рода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Шехата Лоис Наим; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
260288
  Богомолов В.А. Взаимодействие вихрей на сфере и модели геофизической гидродинамики : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.05 / Богомолов В. А.; Моск. физико-технол. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 16л.
260289
  Матвиенко Татьяна Ивановна Взаимодействие внутренней и внешней семантических структур глаголов речи и мышления в современном чешском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Матвиенко Татьяна Ивановна; АН УССР, Ин-т языкознания. – К., 1986. – 16л.
260290
  Навроцкий В.В. Взаимодействие внутренних волн и тонкой структуры в океане. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Навроцкий В.В.; АН УССР.Морской гидрофизический ин-т. – Владивосток, 1988. – 39л.
260291
   Взаимодействие водоворотов с металлами. – М, 1987. – 294с.
260292
   Взаимодействие водорастворимых полиэлектролитов с дисперсными системами. – Ташкент, 1970. – 128с.
260293
  Нечет В.И. Взаимодействие водородоподобного атома с электромагнитным полем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Нечет В. И.; Дон.ГУ. – Донецк, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
260294
  Данилова Г.Н. Взаимодействие воды с изверженными горными породами : Автореф... канд. хим.наук: / Данилова Г.Н.; ленингр. гидрометеорол. ин-т. Гидрохим. ин-т. – Ленинград-Новочеркасск, 1967. – 16л.
260295
  Филиппов Виктор Климентьевич Взаимодействие военных советов Воронежского фронта с партизанскими формированиями, местными органами власти в ходе освобождения Левобережной Украины (1943 г.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Филиппов Виктор Климентьевич; КУ им. Т. Шевченко. – 163л. – Бібліогр.:л.154-163
260296
   Взаимодействие волн в деформируемых средах. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 166 с.
260297
  Горшков А.С. Взаимодействие волн в нелинейных периодических неоднородных системах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горшков А. С.; Физ. фак. – М., 1971. – 24л.
260298
  Стил М. Взаимодействие волн в плазме твердого тела : пер. с англ. / М. Стил, Б. Вюраль. – Москва : Атомиздат, 1973. – 248 с.
260299
  Красильник З.Ф. Взаимодействие волн в полупроводниках с дрейфом носителей заряда : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Красильник З.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1977. – 13л.
260300
  Панкратов И.М. Взаимодействие волн конечной амплитуды с частицами плазмы в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Панкратов И.М.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 14л.
260301
  Королевич Владимир Юрьевич Взаимодействие волн с пластинами и оболочками сложной структуры : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.04 / Королевич Владимир Юрьевич; АН УССР. ИН-т гидромеханики. – Киев, 1987. – 93л. – Бібліогр.:л.85-93
260302
  Пекуровский Л.Е. Взаимодействие волн с телами / Л.Е. Пекуровский. – Москва, 1990. – 103 с.
260303
  Сорокина О.В. Взаимодействие вольфраматов элементов первой и третьей групп периодической системы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Сорокина О.В.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.18
260304
  Старовойт В. Взаимодействие воображения и объектов у И.Канта и И.Г. Фихте // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 34-36. – ISBN 978-966-285-491-6
260305
  Рагим-Заде Взаимодействие врожденных и условных рефлексов в связи с биологической (климатической специализацией медоносной пчелы (Apis mellifera) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рагим-Заде М.С. ; Акад. наук СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1963. – 20 с.
260306
  Ларионцев Е.Г. Взаимодействие встречных волн в кольцевых лазерах : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Ларионцев Е. Г.; МГУ, Физ. фак. – М., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
260307
  Клочан Е.Л. Взаимодействие встречных волн в твердотельном кольцевом лазере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Клочан Е.Л.; МГУ. – М., 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.14
260308
  Токарская И.И. Взаимодействие вторичных алканолов С11-С18 с концентрированной серной кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Токарская И.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1963. – 16л.
260309
  Платонова Т.О. Взаимодействие вузов и предприятий:цикл управления // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 141-143. – ISSN 0869-3617


  В представленной статье отмечается необходимость взаимодействия вузов и предприятий при осуществлении стратегического и оперативного планирования в вузе. Представлен обзор форм взаимодействия вузов и предприятий. Предложена классификация форм ...
260310
  Бородай А.Д. Взаимодействие вузов с работодателями в подготовке кадров для рекламной индустрии // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 95-100. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается опыт взаимодействия вузов с работодателями из сферы рекламной индустрии. Развитие российской экономики стимулирует высокие темпы роста затрат на рекламу. Рынок труда в сфере рекламы требует притока квалифицированных ...
260311
  Тавзарашвили Тамара Антоновна Взаимодействие вызванной и спонтанной активности в ритмоводительном нейроне моллюска : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Тавзарашвили Тамара Антоновна; Каунас. мед. ин-т. – Каунас, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
260312
   Взаимодействие выразительных средств и семантики в истории древнерусского и русского языков. – Горький, 1987. – 103с.
260313
  Чмутина Л.А. Взаимодействие высокомолекулярных веществ с красителями и пигментами. : Автореф... канд. хим.наук: / Чмутина Л.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 17л.
260314
  Басович Андрей Яковлевич Взаимодействие высокочастотных волн с низкочастотными волнами и неоднородными потоками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Басович Андрей Яковлевич; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 19л.
260315
  Иванов А.А. Взаимодействие высокочастотных полей с плазмой. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 047 / Иванов А.А.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 16л.
260316
  Арцимович Л.Л. Взаимодействие высокочастотных электромагнитных полей с потенциальными неустойчивостями плазмы. : Автореф... наук: 01.04.08 / Арцимович Л.Л.; Инст. атомн. энергии им.И.В.Курчатова. – М., 1975. – 11л.
260317
  Никитина Л.В. Взаимодействие гадразина с соединениями элементов у группы периодической системы (мышьяка, сурьмы, вимута и ваннадия) : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина Л. В.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
260318
   Взаимодействие газов с металлами. – Москва : Наука, 1973. – 222 с.
260319
  Невская Е.М. Взаимодействие галлия и алюминия с аминополикарбоновыми кислотами - производными сульфофталеина : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Невская Е.М.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 18л.
260320
  Хайруллин Р.С. Взаимодействие галогенидов трехвалентного фосфора с кетонами. : Автореф... канд.хим.наук: 077 / Хайруллин Р.С.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1971. – 16л.
260321
  Проскурина М.В. Взаимодействие галогенидов фосфора с альфа-металлированными альдегидами, кетонами и сложными эфирами. : Автореф... канд. хим.наук: / Проскурина М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 14л.
260322
  Юн П.Т. Взаимодействие галогенидов цинка, кадмия и ртути с ацетамидом в водной среде при 25 оС : Автореф... канд. хим.наук: / Юн П.Т.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 12л.
260323
  Аксененко В.М. Взаимодействие галогеноорганических соединений с иодистыми солями : Автореф... канд. химич.наук: / Аксененко В.М.; Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1954. – 8л.
260324
  Слив Л.А. Взаимодействие гамма-излучения с атомными электронами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Слив Л.А.; Акад.наук СССР.Ленингр.физ-техн.ин-т. – Л, 1955. – 10л.
260325
  Стародубцев С.В. Взаимодействие гамма-излучения с веществом / С.В. Стародубцев, А.М. Романов. – Ташкент : Наука
Ч. 1. – 1964. – 251 с.
260326
  Иманакунов Б.И. Взаимодействие гексаметилентетрамина с неорганическими солями / Б.И. Иманакунов, Л.И. Лукина. – Фрунзе, 1984. – 104с.
260327
  Тарутина Л.А. Взаимодействие генов при гетерозисе / Л.А. Тарутина, Л.В. Хотылева. – Минск, 1990. – 176с.
260328
  Митрофанов В.Г. Взаимодействие генов при отдаленной гибридизации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Митрофанов В.Г. ; АН СССР, Ин-т биологии развития. – Москва, 1969. – 24 с.
260329
  Хотылева Л.В. Взаимодействие генотипа и среды / Л.В. Хотылева, Л.А. Тарутина. – Минск, 1982. – 111с.
260330
   Взаимодействие географической среды и хозяйственной деятельности человека : Курс лекций. – Иркутск : Иркутский университет им. А.А. Жданова
Вып.1. – 1970. – 56 с.
260331
  Полисар Людмила Михайловна Взаимодействие гибких дислокаций и их прохождение через плоские дислокационные скопления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Полисар Людмила Михайловна; МГУ. – М., 1980. – 16л.
260332
  Видегирене Й Й. Взаимодействие гибридных Lam-B-LacZ белков с мембраной клеток продуцентов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Видегирене Й.Й.-Р.; Ин-т биохимии АН ЛитССР. – Вильнюс, 1989. – 21л.
260333
  Будник С.В. Взаимодействие гидродинамических и гидрохимических факторов склонового стока // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 38-48. – Бібліогр.: 5 назв
260334
  Брикун И.К. Взаимодействие гидроксиламина с элементами V группы периодической системы - мышьяком, сурьмой, висмутом и ванадием : Автореф... канд. хим.наук: / Брикун И.К.; Казахский гос. ун-т. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
260335
  Задорожная Г.В. Взаимодействие главы государства и парламента в Украине и в зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследов. ; НИИ трудовых и социал. отношений. – Минск, 2015. – № 1 (5). – С. 77-92. – ISSN 2306-255X
260336
  Кыдынов М.К. Взаимодействие глицина с галогенидами двухвалентных металлов / М.К. Кыдынов. – Фрунзе, 1988. – 155с.
260337
  Булыженков В.Э. Взаимодействие гомеозисных мутаций у дрозофилы : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Булыженков В.Э. ; Ак. мед. наук СССР, Ин-т мед. генетики. – Москва, 1975. – 28 с.
260338
  Милевская Виктория Болеславовна Взаимодействие гомологов фатаевой кислоты и их имидов с пятихлористым фосфором, исследование продуктов реакции : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Милевская Виктория Болеславовна; АН УССР. Ин-т орг. химии. – К., 1976. – 17л.
260339
   Взаимодействие гормонов с рецепторами. – Москва : Мир, 1979. – 432с.
260340
  Гриб В.В. Взаимодействие государства и гражданского общества: правовые проблемы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 24-26. – ISSN 1812-3805


  Исследование правовых вопросов взаимодействия государства и гражданского общества представляется весьма необходимым в существующих политико-правовых реалиях России. В статье анализируется историческое развитие правового регулирования институтов ...
260341
  Гальперин И.М. Взаимодействие государственных органов и общественности по борьбе с преступностью / И.М. Гальперин. – Москва, 1972. – 184с.
260342
  Радынов А.Г. Взаимодействие гравитационного, электромагнитного и скалярного статистических полей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радынов А.Г.; Ун-т дружбы народов. – М, 1977. – 10л.
260343
  Жерновой М.В. Взаимодействие граждан и полиции: состояние и перспективы / М.В. Жерновой, В.В. Глухов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7 (339). – С. 110-115. – ISSN 0132-1625
260344
  Летников Ф.А. Взаимодействие гранитного расплава с карбонатами и силикатами / Ф.А. Летников, В.Я. Медведев, Л.А. Иванова. – Новосибирск : Наука, 1978. – 152с.
260345
   Взаимодействие двигательных и вегетативных функций при мышечной активности. – Тверь, 1990. – 150с.
260346
   Взаимодействие двигательных и вегетативных функций при различных видах мышечной деятельности человека. – Калинин, 1984. – 148с.
260347
   Взаимодействие двигательных и вегетативных функций при различных состояниях организма человека. – Калинин, 1986. – 141с.
260348
   Взаимодействие двигательных и вегетативных функций при трудовой деятельности. – Тверь, 1992. – 127с.
260349
  Барбашова Галина Алексеевна Взаимодействие двумерных ударных волн с элементами конструкций при подводном искровом разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Барбашова Галина Алексеевна; КГУ. – К., 1989. – 15л.
260350
  Микитюк Орися Юрьевна Взаимодействие двумерных экситонов с диссипативными подсистемами в полупроводниковых кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Микитюк Орися Юрьевна; МВ и ССО УССР, Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 16л.
260351
  Микитюк Орися Юрьевна Взаимодействие двумерных экситонов с диссипативными подсистемами в полупроводниковых кристаллах : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.04.10 / Микитюк Орися Юрьевна; МВ и ССО УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 16л.
260352
  Ван Гэнь-ши Взаимодействие двуокиси гафния с окислами некоторых редкоземельных элементов и тория : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ван Г-ш. ; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Москва, 1961. – 8 с.
260353
  Рухадзе А.А. Взаимодействие двух нуклонов в методе Тамма-Данкова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рухадзе А.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1958. – 8л. – Бібліогр.:с.8
260354
  Барбашова Г.А. Взаимодействие двухмерных ударных волн с элементами конструкций волн с элементами конструкций при подвогдном искровом разряде. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Барбашова Г.А.; АН УССР. Инст. гидромеханики. – К., 1989. – 160л. – Бібліогр.:л.146-160
260355
   Взаимодействие дефектов кристаллической решетки и свойства металлов. – Тула, 1978. – 139 с.
260356
  Ткачева Т.М. Взаимодействие дефектов френкеля с примесными атомами и комплексами в пластически деформированных и облученных монокристаллах кремния П-типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ткачева Т.М.; Москов. ин-т электр. техн. – М., 1977. – 18л.
260357
  Двуреченский Анатолий Васильевич Взаимодействие дефектов, введенных ионной бомбардировкой в кремний, между собой и с примесью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Двуреченский Анатолий Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л.
260358
  Ожогин В.И. Взаимодействие Дзялошинского в антиферромагнетиках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.11 / Ожогин В. И.; Ин-т атомн. энерг. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.21-22
260359
  Студзинський О.П. Взаимодействие диазоусксусного эфира и дифинил-диазомета cd-дикетонами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Студзинський О.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
260360
  Макаров Е.М. Взаимодействие диацилированной тРНК с рибосомами Escherichia Coli : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Макаров Е. М.; АН УССР, Ин-т молек. биол. и генет. – К., 1986. – 24л.
260361
  Ходжаева И.Д. Взаимодействие диеновых полимеров с надкислотами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ходжаева И.Д.; Моск. ин-т хим. технологии. – М., 1970. – 32л.
260362
  Середницкий Я.А. Взаимодействие дикарбоновых кислот, склонных к образованию циклических ангидридов, с тионилхлоридом. : Автореф... канд. хим.наук: 05.343 / Середницкий Я.А.; МВ и ССО УССР. Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1970. – 20л.
260363
   Взаимодействие диоксида германия с расплавами M2O-P2O5/M-Li, Na, K / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорнвй, Н.Г. Галенко // Укр.хим.журн., 1987. – № 8
260364
  Скопенко В.В. Взаимодействие диоксида германия с фторидом лития / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №5
260365
  Скопенко В.В. Взаимодействие диоксида титана с расплавами системы Li2O-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №11
260366
   Взаимодействие диоксида тория с расплавами Li2O-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный, З.И. Корниенко // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №4
260367
  Нагорный П.Г. Взаимодействие диоксидов германия и олова в расплавленных фосфато-галогенидных системах : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Нагорный П.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 23 с. – Библиогр.: 11 назв.
260368
  Похил Ю.А. Взаимодействие дислокации и деформационное упрочение монокристаллов магния и цинка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Похил Ю.А. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1974. – 18 с.
260369
  Бушуева Г.В. Взаимодействие дислокаций в кристаллах цинка и его особенности, выявляемые при электронном микроскопическом исследовании тонких фольг : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Бушуева Г.В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 11 с.
260370
  Гриневич Владимир Павлович Взаимодействие дисульфидных производных тиамина с биологически активными природными тиолами и дисульфитами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гриневич Владимир Павлович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
260371
  Крутский Л.Н. Взаимодействие диэтиламиноэтилхлорфосфина с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами и сравнение его реакционной способности с другими галогенидами трехвалентного фосфора. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.077 / Крутский Л.Н. ; Казан. хим.-техн. ин-т. – Казань, 1970. – 18 с.
260372
  Политова Валерия Вячеславовна Взаимодействие Дома пионеров и пионерской дружины школы в воспитании самодеятельности пионеров (на материале Татарской республиканской пионерской организации) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Политова Валерия Вячеславовна; Науч.-иссл. ин-т общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 22л.
260373
  Прохоров Е.Ф. Взаимодействие дрейфовой и рекомбинационной неустойчивостей в : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Прохоров Е.Ф.; ОГУ. – Одесса, 1979. – 17л.
260374
  Санин А.Л. Взаимодействие дрейфовых носителей тока с поверхностными электромагнитными волнами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Санин А.Л.; Ленингр. политехнич. ин-т. – Л., 1972. – 10л.
260375
  Сейц И.Ф. Взаимодействие дыхания и гликолиза в клетке и сопряженное фосфорилирование. / И.Ф. Сейц. – Л, 1961. – 264с.
260376
   Взаимодействие единиц разных уровней языковой структуры. – Саранск, 1984. – 170с.
260377
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гордиенко И.И. ; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
260378
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Гордиенко И. И.; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
260379
  Рюмин В.А. Взаимодействие єкономики и идеологии / В.А. Рюмин. – М : Знання, 1986
260380
   Взаимодействие жанра и метода в зарубежной литературе XVIII-XX веков. – Воронеж, 1982. – 155с.
260381
   Взаимодействие жанров в художественной системе писателя. – М, 1982. – 177с.
260382
   Взаимодействие жанров,художественных направлений в русской драматургии XVIII-XIX веков. – Куйбышев, 1988. – 132 с.
260383
  Бережницкий Л.Т. Взаимодействие жестких линейных включений и трещин в деформируемом теле / Л.Т. Бережницкий, В.В. Панасюк, Н.Г. Стащук ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1983. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 273-286
260384
  Верховлюк А.М. Взаимодействие жидких и твердых фаз в металлургических процессах / А.М. Верховлюк ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов. – Киев : Наукова думка, 2014. – 165, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-164. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1354-4
260385
  Шунин А.Л. Взаимодействие жидких платиновых металлов и сплавов с тугоплавкими оксидами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.03 / Шунин А.Л.; АН СССР. Уральский науч. ц. Ин-т металлургии.. – Свердловск, 1983. – 19л.
260386
  Смирнов-Замков Юрий Иванович Взаимодействие з-арилциклопентенов с фенолом и алкифениловыми эфирами : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.03 / Смирнов-Замков Юрий Иванович; Киев. политехн. ин-т. – К., 1984. – 17л.
260387
  Казакова Э.Х. Взаимодействие з-карена и его окисей с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казакова Э.Х.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1973. – 20л.
260388
  Буц И.А. Взаимодействие залоговых значений в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Буц И.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1983. – 22л.
260389
  Шокол Т.В. Взаимодействие замещенных ацетонитрилов с производными - и - аминокислот : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шокол Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 8 назв
260390
  Шокол Т.В. Взаимодействие замещенных ацетонитрилов с производными - и - аминокислот : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шокол Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 140 л. + Приложение: л. 133-140. – Библиогр.: л. 119-132
260391
  Осташевская Л.А. Взаимодействие замещенных пентаметилбензолов с электрофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Осташевская Л.А.; Ан СССР.Сибирск.отд.Новосиб.ин-т.орг.химии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
260392
  Мухин А.И. Взаимодействие заряженных П-мезонов с водородом и дейтерием в интервале энергий от 140 до 400 Мэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухин А.И.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1959. – 12л.
260393
  Коноплева Р.Ф. Взаимодействие заряженных частиц высоких энергий с германием и кремнием / Р.Ф. Коноплева. – Москва : Атомиздат, 1975. – 128 с.
260394
  Пятигорский Л.М. Взаимодействие заряженных частиц с медленными электромагнитными волнами в плазменных волноводах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пятигорский Л.М.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1955. – 12л.
260395
   Взаимодействие заряженных частиц с плазмой. – Киев : Наукова думка, 1967. – 195 с.
260396
  Тернов И.М. и др. Взаимодействие заряженных частиц с сильным электромагнитным полем : Учеб.пособие / И.М. и др. Тернов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 304с.
260397
   Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами. – Москва : МИФИ, 1979. – 73 с.
260398
  Оцуки Е.-Х. Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами / Е.-Х. Оцуки. – Москва : Мир, 1985. – 277 с.
260399
  Титов А.И. Взаимодействие заряженных частиц средних энергий с монокристаллическим германием : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Титов А. И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1970. – 12л.
260400
  Кикина Н.Г. Взаимодействие звуковых волн с тангенциальным разрывом и его неустойчивость : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Кикина Н.Г.; Моск. физ.-технический ин-т. – М., 1971. – 15л.
260401
   Взаимодействие и взаимообогащение социалистических культур. – М, 1980. – 318с.
260402
   Взаимодействие и взаимообогащение социалистических литератур. – Братислава, 1981. – 270с.
260403
   Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР. – М, 1969. – 280с.
260404
   Взаимодействие и взаимообогащение.Русская литература и литературы народов СССР. – Л : Наука, 1988. – 251 с.
260405
  Трубицына Т.И. Взаимодействие и использование экономических законов в развитом социализме: вопросы методологии и теории / Т.И. Трубицына. – Саратов, 1976. – 174с.
260406
  Захаренко Николай Иванович Взаимодействие и магнитное состояние компонентов в некоторых бинарных сплавах на основе Fe, Co, Ni и Pd : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Захаренко Николай Иванович ; МВ и СССО УССР, КГУ. – Киев, 1982. – 236 л. – Бібліогр. : л. 223-235
260407
  Захаренко Н.И. Взаимодействие и магнитное состояние компонентов в некоторых бинарных сплавах на основе Fe, Co, Ni и Pd : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Захаренко Н.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
260408
  Головнев Ю.Ф. Взаимодействие и перемагничивание слоев в двойных ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Головнев Ю.Ф.; Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 16л.
260409
  Мурашко О. Взаимодействие и преобразование: технологический подход / Ольга Мурашко // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2012. – № 3 (75). – С. 36-40. – ISSN 1608-4071


  На примере опыта работы Исторической библиотеки Дома Романовых (г. Кострома, Россия) рассматриваются некоторые технологии социального партнерства.
260410
  Комарницкий И.Ф. Взаимодействие и противоречия экономических интересов социализма / И.Ф. Комарницкий. – Львов : Свит, 1990. – 213 с.
260411
  Кессених А.В. Взаимодействие и противостояние академических и университетских физиков в 1940-1950-х гг. и "студенческий бунт" на физфаке в 1953 г. // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 83-92. – ISSN 0205-9606


  В октябре 1953 г. молодежь физического факультета МГУ устами своих представителей, избранных на IV отчетно-выборную комсомольскую конференцию факультета, строго официально (и, как выяснилось, безнаказанно) подняла голос против научно-педагогической ...
260412
   Взаимодействие и распад ядерных систем. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 98 с.
260413
   Взаимодействие и самовоздействие волн в нелинейных средах. – Душанбе : Дониш
Ч. 1. – 1988. – 233 с.
260414
   Взаимодействие и самовоздействие волн в нелинейных средах. – Душанбе : Дониш
Ч. 2. – 1988. – 214 с.
260415
  Хангельдиева И.Г. Взаимодействие и синтез искусств. / И.Г. Хангельдиева. – М., 1982. – 62с.
260416
   Взаимодействие и синтез искусства. – Л, 1978. – 269с.
260417
   Взаимодействие и совместимость в РАСУ УССР. – К, 1988. – 203с.
260418
  Кощей Л.А. Взаимодействие идеологии и общественной психологии как условие развития индивидуального сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Кощей Л.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
260419
  Никулин А.И. Взаимодействие идеологии и социальной психологи в интернациональном воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.02.00. / Никулин А. И.; АН СССР, ин-т филос. – Москва, 1979. – 22л.
260420
  Стародубец В.А. Взаимодействие идеологического и общественно-психологического факторов в развитии деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Стародубец В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 23л.
260421
   Взаимодействие излучений с веществом. – Алма Ата : Издательство Казахского университета, 1980. – 113 с.
260422
  Пшеничный Г.А. Взаимодействие излучений с веществом и моделирование задач ядерной геофизики. / Г.А. Пшеничный. – М., 1982. – 222с.
260423
   Взаимодействие излучения с веществом : сб. статей. – Москва : Атомиздат, 1966. – 176 с.
260424
   Взаимодействие излучения с веществом : труды. – Москва : ВЗМИ, 1972. – 272 с.
260425
   Взаимодействие излучения с веществом : сб. науч. трудов. – Алмпа Ата : Издательство Казахского университета, 1984. – 118 с.
260426
  Жмудский А.А. Взаимодействие изулчаемых волн в ограниченной плазме и точные нелинейные решения : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.04.08 / Жмудский А.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
260427
  Богданова М.В. Взаимодействие импульсного лазерного излучения с электронно-коллебательными переходами молекул : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Богданова М.В. ; МГУ. – Москва, 1977. – 14 с.
260428
  Суходуб Т.Д. Взаимодействие индивидуального и социального как философская проблема (анализ в контексте персоналистского подхода) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 22-37. – ISSN 2077-8309
260429
  Чухрий Ф.Н. Взаимодействие индола с (а)-дикарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чухрий Ф.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Кишинев, 1971. – 18л.
260430
  Канецян Эгине Гургеновна Взаимодействие интенсивного излучения с резонансными средами : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Канецян Эгине Гургеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 1л. – Бібліогр.:с.10-11
260431
  Божко А.И. Взаимодействие интенсивного оптического излучения с поверхностью прозрачных жидкостей : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Божко А.И.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
260432
  Ящук Василий Павлович Взаимодействие интенсивного светового излучения с ртутеподобными активаторами в растворах электролитов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ящук Василий Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 190л. – Бібліогр.:л.170-190
260433
  Ящук Василий Павлович Взаимодействие интенсивного светового излучения с ртутоподобными активаторами в растворах электролитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Ящук Василий Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с.
260434
  Щагина Л.В. Взаимодействие ионных потоков при индуцированном транспорте катионнов через модельные и клеточные мембраны : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17.,03.00.02 / Щагина Л.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1989. – 51л.
260435
  Мотусевич Виктор Антонович Взаимодействие ионов 3Не с изотопами углерода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мотусевич Виктор Антонович;. – К., 1977. – 15л.
260436
  Яковлев Михаил Алексеевич Взаимодействие ионов в холодной плазме через промежуточную систему (нейтральный газ) и проблема плазменных структур удерживающихся собственными силами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Яковлев Михаил Алексеевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
260437
  Раджабов Т.Д. Взаимодействие ионов инертных газов с титаном. : Автореф... Канд.техн.наук: / Раджабов Т.Д.; Московский физ-техн.ин-т. – М, 1966. – 12л.
260438
  Дину М.И. Взаимодействие ионов металлов в водах с гумусовыми веществами глееподзолистых почв // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 276-288 : рис., табл. – Библиогр.: с. 287-288. – ISSN 0016-7525
260439
  Джемилев Н.Х. Взаимодействие ионов средних энергий с тонкими пленками металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемилев Н. Х.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по физ. отд-ния физ. техн. и математ. наук. – Ташкент, 1972. – 22л.
260440
  Степанов Г.П. Взаимодействие искусств / Г.П. Степанов. – Л, 1973. – 182с.
260441
   Взаимодействие искусств в педагогическом процессе. – Л, 1989. – 155с.
260442
   Взаимодействие искусств в современном художественном процессе : сборник по учебно-методическим вопросам. – Ленинград : Институт им. И.Е. Репина, 1988. – 84 с.
260443
   Взаимодействие искусств как проблема гуманизации образования художников и архитекторов : сборник по учебно-методическим вопросам. – Ленинград : Институт им. И.Е. Репина, 1989. – 82 с.
260444
  Евтюхина Е.А. Взаимодействие как основа мироздания // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 5. – С. 2-4. – ISSN 1560-7968
260445
  Лиманский Николай Николаевич Взаимодействие кальцитонина и гормонов гипоталамо-гипофизарно-адрено-кортикальной системы при мышечной деятельности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Лиманский Николай Николаевич; Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
260446
  Калаева Х.И. Взаимодействие карбамида с нитратами некоторых переходных металлов и бериллия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Калаева Х.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1969. – 28л.
260447
  Штейнман А.А. Взаимодействие карбенов с молекулярным азотом. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Штейнман А.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. (филиал). – Черноголовка, 1968. – 20л.
260448
  Пашина Ю.Н. Взаимодействие карбоновых кислот с гексахлорциклотрифосфазатриеном. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.05 / Пашина Ю.Н.; МВ и ССО СССР.Моск.хим.технол.ин-т. – М, 1975. – 24л.
260449
  Стоянов Ч.П. Взаимодействие квазичастиц с фононами в четно-четных сферических ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Стоянов Ч.П.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1974. – 18л.
260450
  Эйхе С.Н. Взаимодействие кислорода с арсенидом галлия. : Автореф... канд.хим.наук: 02.070 / Эйхе С.Н.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1971. – 24л.
260451
  Мягков В.А. Взаимодействие кислот и оснований с полиамидным волокном. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мягков В.А.; Иванов.хим.-технол.ин-т. – Иваново, 1954. – 14л.
260452
  Дятчина Ж.М. Взаимодействие классного руководителя и комсопмольской организации класса и формирование общественной активности старшеклассников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дятчина Ж.М.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
260453
   Взаимодействие клеток с поверхностью раздела жидкость-газ. – Киев : Наукова думка, 1991. – 196 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 175-194. – ISBN 5-12-001930-7
260454
  Скопенко В.В. Взаимодействие кобальта и никеля с азотсодержащими основаниями в уксусной кислоте / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей // Укр. хим. журн., 1980. – №1
260455
  Акопян Р.С. Взаимодействие когерентного излучения с ориентационными и гидродинамическими движениями в нематических жидких кристаллах. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Акопян Р.С.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1984. – 140л. – Бібліогр.:л.128-140
260456
  Акопян Рафик Сережаевич Взаимодействие когерентного излучения с ориенткционными и гидродинамическими движениями в нематических жидких кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Акопян Рафик Сережаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 12 с.
260457
  Кравчук Н.В. Взаимодействие количественного и качественного аспектов в структуре предложения английского языка (к исследованию активных тенденций в синтаксисе современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10663 / Кравчук Н.В.; МВ и ССО СССР. БГУ. – Минск, 1972. – 28л.
260458
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системах с небольшим числом нуклонов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кручинин С. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1986. – 86л. – Бібліогр.:л.78-86
260459
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системмах с небольшим числом нуклонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Кручинин С.П.; КГУ им. ТарасаШевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
260460
  Белобородова Елена Арсеньевна Взаимодействие компонентов бинарных жидких сплавов германия С р-, d- и f-металлами периодической системы : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Белобородова Елена Арсеньевна; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – К., 1987. – 34л.
260461
  Олексин О.Я. Взаимодействие компонентов в системах Е -- (е,Со і) -- е (фазовые равновесия, кристаллическая структура некоторые физико-химические свойства соеднений) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Олексин О. Я.; ЛьвГУ. – Львов, 1990. – 17л.
260462
  Свидунович Н.А. Взаимодействие компонентов в сплавах / Н.А. Свидунович. – М., 1989. – 156с.
260463
  Григорьева Ир Александрвна Взаимодействие компонентов интонации во французской повествовательной фразе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева Ир Александрвна; КГУ. – К., 1979. – 17л.
260464
  Григорьева Ираида Александровна Взаимодействие компонентов интонации во французской повествовательной фразе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева Ираида Александровна; КГУ. – К., 1979. – 17л.
260465
  Григорьева И.А. Взаимодействие компонентов интонации во французской повестовательной фразе : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева И.А.; Иркутск. пед. ин-т ин. яз. – Иркутск, 1978. – л.
260466
  Носкова Светлана Андреевна Взаимодействие комсомола и школы в физическом воспитании школьников (1961-1971 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Носкова Светлана Андреевна; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 16л.
260467
   Взаимодействие комсомола с другими общественными организациями. – М, 1983. – 158с.
260468
  Александрова Т.Н. Взаимодействие контекстных средств при выражении аспектуальных значений (на материале современного немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Александрова Т. Н.; Калининский гос. пед. ин-т. – 26л.
260469
  Пасхалова Н.А. Взаимодействие контекстуальных единиц как средство конструирования текста художественного произведения и показатель индивидуального стиля писателя : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Пасхалова Н.А. ; КГУ Ин-т иностр. языков. – Киев, 1979. – 19 с.
260470
  Пасхалова Н.А. Взаимодействие контекстуальных единиц как средство коструирования текста художественного приозведения и показатель индивидуального стиля писателя. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пасхалова Н.А.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1978. – 22л.
260471
  Файферлик В. Взаимодействие Кориолиса в нечетных деформированных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Файферлик В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. ядерной спектроскопии. – Л., 1966. – 15л.
260472
  Хаттатов В.У. Взаимодействие коротких и сверхкоротких импульсов света с полупроводниками. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хаттатов В.У.; Моск.ордена Ленина и Тру.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1974. – 12л.
260473
  Росси Б. Взаимодействие космических лучей с веществом : пер. с англ. / Б. Росси, К. Грейзен. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 132 с.
260474
  Мурзин В.С. Взаимодействие космических протонов разных энергий с веществом (генерация сильно ионизущих частиц) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мурзин В.С.; МГУ. Физич. фак. – Москва, 1953. – 9 с.
260475
  Ву Ван Ань Взаимодействие коферментных пируватдегидрогеназе витаминов в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Ву Ван Ань; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 24л.
260476
   Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. – Алма Ата, 1989. – 463с.
260477
  Мицюк Б.М. Взаимодействие кремнезема с водой в гидротермальных условиях / Б.М. Мицюк. – Киев : Наукова думка, 1974. – 87с.
260478
  Сергеева М.Б. Взаимодействие кремнийуглеводородов с хлоридами металлов 4-А группы : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.03 / Сергеева М.Б.; АН СССР, Ин-т нефтехимич.синтеза. – Москва, 1986. – 21 с.
260479
  Нестеренко Ю.А. Взаимодействие кристаллического и расплавленного йодида натрия с парами воды, кислородом и их смесью : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Нестеренко Ю. А.; ХГУ. – Х., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
260480
   Взаимодействие культур Востока и Запада. – Москва : Наука, 1987. – 198 с.
260481
   Взаимодействие культур Востока и Запада. – М
2. – 1991. – 168с.
260482
   Взаимодействие культур и эстетическое развитите личности. – Ташкент, 1980. – 168с.
260483
   Взаимодействие культур СССР и США , XVIII-XX вв. – М, 1987. – 228с.
260484
  Соломко А.А. Взаимодействие лазерного и микроволнового излучений в электрооптических и магнитных кристаллах : Дисс... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Соломко А.А. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 30 л.
260485
  Соломко А.А. Взаимодействие лазерного и микроволнового излучений в электрооптических и магнитных кристаллах. : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Соломко А.А. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 30 с.
260486
   Взаимодействие лазерного излучения с веществом : сборник науч. трудов. – Новосибирск : ИТПМ АН СССР, 1980. – 194 с.
260487
  Довженко Александр Васильевич Взаимодействие лазерного излучения с магнитными возбуждениями в пленках ферритов-гранатов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03. / Довженко Александр Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко, Каф-ра квантовой радиофизики. – Київ, 1988. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
260488
  Довженко А.В. Взаимодействие лазерного излучения с магнитными возбуждениями в пленках ферритов-гранатов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Довженко А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1988. – 13л.
260489
   Взаимодействие лазерного излучения с металлами. – М, 1988. – 537с.
260490
  Абдуллаев Г.Б. Взаимодействие лазерного излучения с полупроводниками типа А III B VI / Г.Б. Абдуллаев, Э.Ю. Салаев, В.М. Салманов. – Баку : Элм, 1979. – 137 с. : ил. – Библиогр.: с. 128-135
260491
  Зеленский Сергей Евгеньевич Взаимодействие лазерного излучения с центрами люминесценции в щелочноборатных стеклах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Зеленский Сергей Евгеньевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 144л.
260492
  Зеленский С.Е. Взаимодействие лазерного изучения с центрами люминесценции в щелочноборотных стеклах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленский С.Е. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
260493
  Качарава Анрей Карлоевич Взаимодействие легких ядер с протонами и поиск дибарионных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Качарава Анрей Карлоевич; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. – Дубна, 1988. – 12л.
260494
  Дианова Е.М. Взаимодействие лексико-семантических вариантов в семантической структуре слова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дианова Е.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 15л.
260495
  Воскресенская И.В. Взаимодействие лексических и грамматических значений в категории вида современного русского глагола. (На материале глаголов с частичной видовой соотносительностью) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воскресенская И.В. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1965. – 16 с.
260496
  Пхакадзе И.Г. Взаимодействие лексических и грамматических средств выражения модальности в пределах изъявительного наклонения в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Пхакадзе И.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 31 с.
260497
  Карцева М.Ю. Взаимодействие лексических слоев в немецком научном тексте (подъязык агрономии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карцева М. Ю.; ОГУ. – Одесса, 1983. – 16л.
260498
  Берков В.Ф. Взаимодействие лектора и слушателей / В.Ф. Берков. – Москва : Знание, 1986. – 61, [3] с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике : Методика и организация лекционной пропаганды ; 5/1986)
260499
   Взаимодействие лесных суглинистых подзолистых почв с модельными кислыми осадками и кислотно-основная буферность подзолистых почв / Т.А. Соколова, Т.Я. Дронова, И.И. Толпешта, С.Е. Иванова. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 208с. – ISBN 5-211-04498-3
260500
  Базилевская М.С. Взаимодействие летучих атмосферных примесей с поверхностью минералов. Термические реакции / М.С. Базилевская, В.И. Богилло // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 63-74 : Табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1726-5428
260501
   Взаимодействие летучих выделений в замкнутой экосистеме. – Киев : Наукова думка, 1992. – 127с.
260502
  Шашкова Е.А. Взаимодействие лизоцима с олигосахаридами хитина и модифицированными субстратами и ингибиторами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Шашкова Е.А.; МГУ. – М, 1977. – 22л.
260503
  Иванова С.В. Взаимодействие лингвистисеских и экстралингвистических средств актуализации высказываний / С.В. Иванова, Н.А. Плахотнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 51-56.
260504
   Взаимодействие лингвистических ареалов. – Л, 1980. – 272с.
260505
  Павлова Н.В. Взаимодействие линейных синтетических полиэлектролитов с частицами коллоидных дисперсий. : Автореф... канд. техн.наук: 02.00.06 / Павлова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 19л.
260506
  Егорова Е.М. Взаимодействие липосом с плоскими липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00,05 / Егорова Е.М. ; МГУ. – Москва, 1984. – 22 с.
260507
  Хомяк Тамара Владимировна Взаимодействие лирического и эпического начал в романах Олеся Гончара 60-70-х годов : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хомяк Тамара Владимировна; АН Укр. ССР, Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
260508
   Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма. – М, 1977. – 272с.
260509
   Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма. – М, 1981. – 295с.
260510
   Взаимодействие литератур народов Сибири и Дальнего Востока : [ Сб. статтей. – Новосибирск : Наука , Сиб. отд., 1983. – 272 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
260511
  Скворцов Л.И. Взаимодействие литературного языка и социальных диалектов. : Автореф... канд.филол.наук: / Скворцов Л.И.; АН СССР.Ин-т рус.яз. – М, 1966. – 18л.
260512
   Взаимодействие литературы и фольклора. – Душанбе
2. – с.
260513
   Взаимодействие литературы и фольклора. – Душеанбе
1. – 1974. – 242с.
260514
  Циндрик Н.М. Взаимодействие литиевых и натриевых, литевых и калиевых солей жирных кислот и нитратов этих же металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Циндрик Н. М.; Рост.ГУ, Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 16л.
260515
  Коваленко В.Ф. Взаимодействие магнитной и электрической подсистем в железоиттриевом гранате : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коваленко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 18 с.
260516
  Арясова О.В. Взаимодействие мантийной конвекции с литосферой и происхождение кимберлитов / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 5. – С. 150-171. – Библиогр.: с. 167-171. – ISSN 0203-3100
260517
   Взаимодействие массовых информационных процессов. – М, 1986. – 103с.
260518
  Панкратов Б.М. Взаимодействие материалов с газовыми потоками. / Б.М. Панкратов. – М., 1976. – 224с.
260519
  Рейнвальд Т.И. Взаимодействие материального и идеального в стимулах к труду : Автореф... канд. философ.наук: / Рейнвальд Т.И.; МГУ. Философ. фак-т. Кафедра исторического материализма. – М., 1966. – 20л.
260520
  Гырдев Д.С. Взаимодействие материального производства и духовной жизни в условиях социализма / Д.С. Гырдев. – М., 1986. – 60с.
260521
  Бокоева Л.А. Взаимодействие материального производства и духовной культуры в историческом развитии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бокоева Л. А.; МГУ, филос. фак. – М., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
260522
  Свобода Р.В. Взаимодействие меджу металлом и электролитом алюминиевых ванн : Автореф... канд. техн.наук: / Свобода Р. В.; М-во цвет. мет. СССР, Главалюминий, Всес. алюм.-магн. ин-т ВАМИ. – Л., 1955. – 9л.
260523
  Оконечников А.П. Взаимодействие меджу центрами люминесценции п захвата в облеченных нейтрноами монокристаллах сульфида цинка : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Оконечников А. П.; Урал. политехн. ин-т. – Свердловск, 1971. – 18л.
260524
  Скопенко В.В. Взаимодействие меди и ее оксидов с азотсодержащими основаниями в уксусной кислоте / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1979. – №9
260525
  Скопенко В.В. Взаимодействие меди и ее оксидов с моноэтаноламином в водных и спиртовых растворах / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, Н.Д. Невесенко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №9
260526
  Сергеев Ф.М. Взаимодействие медленных п-мезонов с ядрами углерода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сергеев Ф.М.; Моск.инженер-физ.ин-т. – М, 1963. – 12л.
260527
   Взаимодействие между водой и живым веществом : труды международного симпозиума Одесса, 6-10 октября 1975 г. – Москва : Наука
Т. 1. – 1979. – 259 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
260528
   Взаимодействие между водой и живым веществом : труды международного симпозиума Одесса. 6-10 октября 1975г. – Москва : Наука
Т. 2. – 1979. – 215 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
260529
   Взаимодействие между водой и седиментами в озерах и водохранилищах. – Ленинград : Наука, 1984. – 272с.
260530
  Вайткус И.П. Взаимодействие между двуокисью титана и карбонатами щелочноземельных элементов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Вайткус И.П.; Акад.наук СССР. – Л, 1956. – 13л.
260531
  Селищев Павел Александрович Взаимодействие между дефектами и образование диссипативных структур в облучаемых примесных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Селищев Павел Александрович; Ин-т ядерных исследований АН УССР. – К., 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.131-149
260532
  Селищев П.А. Взаимодействие между дефектами и образование диссипативных структур в облучаемых примесных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Селищев П.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
260533
   Взаимодействие между компонентами экологических систем. – Казань : Казанский университет, 1985. – 192 с.
260534
  Пастернак П.С. Взаимодействие между лесом и почвой в основных типах леса Украинских Карпатах. : Автореф... Доктора с-х.наук: 563 / Пастернак П.С.; Укр.с-х.акад. – К, 1968. – 52л.
260535
  Киселева И.А. Взаимодействие между нитрифицирующими, денитрифицирующими и аэробными целлюлозоразрушающими микроорганизмами в связи со значением их при компостировании торфов : Автореф... канд. биол.наук: / Киселева И.А.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т с.-х. микробиологии ВАСХНИЛ. – Горький, 1960. – 17л.
260536
  Понировская Л.И. Взаимодействие между окисью кальция и окисью алюминия в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Понировская Л.И.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1958. – 11л.
260537
  Мелков Г.А. Взаимодействие между поверхностными МСВ и праметрически возбужденными спиновыми волнами в тонких ферроманитных пленках / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // Proceeding ISSWAS
260538
   Взаимодействие между преобразованиями окружающей среды и адаптивной демографической и генетической структурой народонаселения : международная конференция по проекту № 12 программы юнеско "Человек и биосфера". Тезисы докладов. – Москва, 1984. – 336 с.
260539
  Фазилов А. Взаимодействие между экситонами в кремнии и теллуриде кадмия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Фазилов А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедва. – М., 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
260540
  Исаченко Т.М. Взаимодействие международных организаций в процессе формирования торговой политики // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 215-221. – ISSN 20718160
260541
  Шушкова В.Б. Взаимодействие мелких метеоритных тел с атмосферой Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Шушкова В.Б.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 18л.
260542
  Марчук В.А. Взаимодействие мелких фракций частиц минералов, встречающихся в золе энергетических топлив, и элементов проточной части газовых турбин. : Автореф... канд. техн.наук: 189 / Марчук В.А.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1969. – 15л.
260543
  Пашкуров Н.Г. Взаимодействие меркапто- оксипиримидинов с хлоргидринами и а, w-дигалогеналканами. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пашкуров Н.Г.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1969. – 27л.
260544
   Взаимодействие мессбауэровского излучения с веществом. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 148 с.
260545
   Взаимодействие мессбауэровского излучения с веществом. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 157 с.
260546
  Беджанов Арнольд Сергеевич Взаимодействие местных СОветов дупутатов трудящихся с органами суда и прокуратуры по обеспечению социалистической законности и охране прав граждан : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Беджанов Арнольд Сергеевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 26л.
260547
  Кронский В.С. Взаимодействие местных советов с предприятиями вышестоящего подчинения в социальной сфере / В.С. Кронский. – Горький : Обл. тип. обл. управления изд-в, полиграфии и кн. торговли, 1989. – 118, [2] c. – Библиогр. в подстроч. примеч.
260548
  Невесенко Н.Д. Взаимодействие металлических кобальта и никеля с неводными растворами тиоцианата и галогенидов аммония : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Невесенко Н.Д. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 180 л. + Прил.: л. 156-180
260549
  Невесенко Н.Д. Взаимодействие металлических кобальта и никеля с неводными растворами тиоцианата и галогенидов аммония : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Невесенко Н.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 21 с. – Библиогр.: 17 назв.
260550
   Взаимодействие металлических расплавов с газами и шлаками. – М, 1985. – 157с.
260551
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического кобальта с тиоцианатом аммония в апротонных растворителях / В.В. Скопенко, Н.Д. Невесенко, В.Н. Кокозей // Журн. неорган. химии, 1986. – №8
260552
  Зализинский Г.Г. Взаимодействие металлического молибдена с расплавами хлоридов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Зализинский Г.Г.; В надзаг.: АН СССР. Уральский науч. центр ин-т электрохимии. – Свердловск, 1974. – 20л.
260553
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического никеля с неводными растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, О.Ю. Васильева, Н.Д. и др. Невесенко // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1988. – № 3
260554
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического цинка с неводными растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 7
260555
  Фаст Д.Д. Взаимодействие металлов с газами. / Д.Д. Фаст. – М, 1975. – 351с.
260556
  Илющенко Н.Г. Взаимодействие металов в ионных расплавах / Н.Г. Илющенко, А.И. Анфиногенов, Н.И. Шуров. – Москва : Наука, 1991. – 176 с.
260557
  Косягин В.Г. Взаимодействие метана с окислами железа : Автореф... канд. хим.наук: / Косягин В. Г.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 18л.
260558
   Взаимодействие метеоритного вещества с Землей. – Новосибирск : Наука, 1980. – 240 с.
260559
   Взаимодействие метеорного вещества с Землей и оценка притока метеорного вещества на Землю и Луну : материалы Всесоюзн. симпозиума (Душанбе, 1974). – Душанбе : Дониш, 1975. – 167 с.
260560
  Черкина М.В. Взаимодействие метиленамидофосфитов изо- и изотиоцинатофосфенитов с соединениями, содержащими кратные связи. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Черкина М.В.; Казан. гос. ун-т. – К., 1981. – 19л.
260561
  Бабічев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований ряда бензседеназола с галоидпроизводным / Ф.С. Бабічев. – К, 1953. – 412с.
260562
  Хутова Бронислава Михайловна Взаимодействие метилпиримидинов с электрофильными агентами : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.03 / Хутова Бронислава Михайловна; Ин-т органич. химии АН УССР. – К., 1983. – 25л.
260563
   Взаимодействие метода, стиля и жанра в советской литературе. – Свердловск, 1988. – 141 с.
260564
   Взаимодействие методов естественных наук в познании жизни. – М, 1976. – 350с.
260565
  Панов А М. Взаимодействие меченого тритием бенз(а)пирена с белками и нуклеиновыми кислотами в культуре нормальных и опухолевых клеток : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Панов М.А,; МГУ. – М., 1969. – 17л.
260566
  Звягинцев Д.Г. Взаимодействие микроорганизмов с твердыми поверхностями / Д.Г. Звягинцев. – Москва : Московский университет, 1973. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-175
260567
   Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента : [ научно-практическое пособие ] / А.М. Бандурка, А. Бек, М.В. Голованова, Д.А. Кобзин, Т.Н. и др. Лазарева; Бандурка А.М. [ и др. ] ; МВД Украины, Нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Национальный университет внутренних дел, 2003. – 286с. – ISBN 966-610-041-Х
260568
  Колпаков В.К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка / В.К. Колпаков. – К., 1993. – 79с.
260569
  Кондратюк Татьяна Вячеславовна Взаимодействие мировоззрения и культуры в процессе фломирования личности : Дис... канд. философ.наук: 09.00.11 / Кондратюк Татьяна Вячеславовна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
260570
  Салах Мохамед Хассанейн Взаимодействие многоатомных спиртов с четырехфтористой серой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Салах Мохамед Хассанейн; АН УССР. Физико-хим. ин-т им. А.В.Богатского. – Одесса, 1986. – 15л.
260571
  Кисилев В.А. Взаимодействие модулированного релятивистского электронного пучка с плазмой и немодулированного пучка с плотной плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Кисилев В.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1977. – 15л.
260572
  Янкаускас З.К. Взаимодействие модулированного электромагнитного излучения с резонансной средой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Янкаускас З.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
260573
  Пярнпуу А.А. Взаимодействие молекул газа с поверхностями / А.А. Пярнпуу. – Москва : Наука, 1974. – 191с.
260574
  Швецов Ю.А. Взаимодействие молекулярного азота и некоторых азотсодержащих соединений с комплексами переходных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Швецов Ю. А. ; АН СССР , Филиал ин-та хим. физики. – Черноголовка Моск. обл., 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
260575
  Цареградский В.Б. Взаимодействие молекулярного пучка с электромагнитным полем резонатора в пучковых квантовых устройствах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цареградский В. Б.; Гор.ГУ. – Горький, 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
260576
  Машезов В.Х. Взаимодействие молибдат-ионов с роданид-ионами в нейтральных и кислых средах в зависимости от природы и концентрации кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Машезов В.Х.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 17л.
260577
  Дорогов М.Э. Взаимодействие молибдена и вольфрама кальция с карбонатами щелочных металлов и аммония в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Дорогов М.Э.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 21л.
260578
  Костомарова Э.Л. Взаимодействие монастырей и государственных музеев в России на рубеже XX-XXI столетий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 116-122. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  На основании периодических изданий рубежа 20-21 ст. рассматриваются вопросы взаимоотношений церкви и музеев в России в исследуемый период. Особое внимание уделяется причинам возникновения конфликтов между музеями и монастырями. Делается вывод о ...
260579
  Чикалова Е.С. Взаимодействие морали и права : социально-философский анализ // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.185-192. – ISSN 1728-3671
260580
  Якубанец В.А. Взаимодействие морали и права в процессе построения коммунистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Якубанец В.А.; Ин-т философии АН СССР. – Москва-Рига, 1967. – 20л.
260581
  Сандровская Лидия Ивановна Взаимодействие морали и права в формировании коммунистического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сандровская Лидия Ивановна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 26л.
260582
  Миронов О.Г. Взаимодействие морских организмов с нефтяными углеводородами / О.Г. Миронов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 128с.
260583
  Кауров Борис Алексанрович Взаимодействие морфогенетических мутаций у дрозофилы при низкой и высокой температурах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Кауров Борис Алексанрович; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1977. – 23л.
260584
   Взаимодействие моторных и вегетативных функций при различных видах мышечной активности человека. – Калинин, 1988. – 132с.
260585
  Агафонова И.М. Взаимодействие мочевины с биоорганическими соединениями и ее динамика в мозгу при разных функциональных состояниях. : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агафонова И.М. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т, Каф. биохимии. – Ростов-на-Дону, 1967. – 20 с.
260586
  Сулайманкулов К. Взаимодействие мочевины с солями в растворах и расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Сулайманкулов К.; Ростов. гос. ун-т. – Фрунзе, 1957. – 14л.
260587
  Еремин Б.Г. Взаимодействие мощных электромагнитных волн с электронными пучками и плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Еремин Б.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13
260588
  Стоянов П.Ц. Взаимодействие музыкальных форм. / П.Ц. Стоянов. – М., 1985. – 269с.
260589
  Яблоков Н.П. Взаимодействие народных дружин и милиции. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1977. – 56с.
260590
  Дмитриевская И О. Взаимодействие натриевых и калиевых солей жирных кислот с нитратами этих же металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дмитриевская О.И,; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 23л.
260591
  Белогуб В.Д. Взаимодействие наук - условие превращения науки в универсальную социальную преобразующую силу // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
260592
   Взаимодействие наук. – М, 1984. – 320с.
260593
   Взаимодействие наук как фактор их развития : Сьорник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 284с.
260594
   Взаимодействие наук при изучении Земли. – Москва : АН СССР, 1963. – 327с.
260595
   Взаимодействие наук при изучении Земли. – Москва : Наука, 1964. – 327с.
260596
   Взаимодействие наук при изучении литературы. – Л, 1981. – 277с.
260597
   Взаимодействие науки и искусства и творчество художника. – Киев, 1988. – 278 с.
260598
   Взаимодействие науки и культуры в общественном развитии. – Ярославль, 1989. – 124с.
260599
  Носков А.П. Взаимодействие научно-теоретического и обыденного сознания при формировании политических убеждений трудящихся (в период подготовки социалистической революции) : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Носков А.П.; МВ и ССО РСФСР. Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 24л.
260600
   Взаимодействие научно-технических и профсоюзных библиотек по библиотечно-информационному обслуживанию производственных коллективов : Метод. реком. – Москва, 1987. – 16 с.
260601
   Взаимодействие научно технического и социального прогресса. – Новосибирск, 1989. – 269с.
260602
  Шишкин Е.А. Взаимодействие научного и философского творчества: коммуникация через мифологические конструкции // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 16-25. – ISSN 1560-7488
260603
  Карташов Н.С. Взаимодействие научных библиотек РСФСР (1917-1967гг.) / Н.С. Карташов. – Новосибирск, 1975. – 280 с.
260604
  Миколенко Е.П. Взаимодействие национального и глобального в адаптации хозяйственных систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 24-28 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв
260605
  Нгуен Сик Чыонг Взаимодействие национального и интернационального в культурной революции во Вьетнаме : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Нгуен Сик Чыонг; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 145л. – Бібліогр.:л.135-145
260606
  Нгуен Сик Чыонг Взаимодействие национального и интернационального в культурной революции во Вьетнаме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Нгуен Сик Чыонг; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 18л.
260607
  Зорькин В. Взаимодействие национального и наднационального правосудия на современном этапе: новые перспективы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 5 (90). – С. 45-53. – ISSN 1812-7126
260608
  Черних С.И. Взаимодействие национальной и региональной образовательной политики // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 102-107. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается специфика формирования национальной и региональной образовательной политики в условиях современной модернизации образования, используется материал международного форума «Интерра - 2010», проходившего в Новосибирске в сентябре ...
260609
  Цымбалюк В.Г. Взаимодействие национальных и интернациональных интересов как фактор упрочения социально-политического единства мирового социалистического содружества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Цымбалюк В. Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
260610
  Цымбалюк Владимир Герасимович Взаимодействие национальных и интернациональных интересов как фактор упрочения социально-политического единства мирового социалистического сотрудничества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Цымбалюк Владимир Герасимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.195-218
260611
  Макознак Е. Взаимодействие национальных культур в процессе глобализации: перспективы диалога // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.68-71
260612
  Ширматова Г.Ш. Взаимодействие национальных культур и духовное формирование личности. / Г.Ш. Ширматова. – Ташкент, 1986. – 145с.
260613
  Кобко Г.Л. Взаимодействие национальных культур как проявление процесса интернацинализации духновной жизни советских наций в период развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кобко Г.Л.; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1976. – 204л. – Бібліогр.:л.181-204
260614
  Кобко Г.Л. Взаимодействие национальных культур как проявление процесса интернационализации духовной жизни советских наций в период развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кобко Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 21 с.
260615
   Взаимодействие неводных растворов хлоридов кобальта (II) и меди (II) c закрепленными на поверхности аэросила - NH-(CH2)- NH2- группами / В.В. Скопенко, О.Н. Мирошников, А.К. Трофимчук, Л.В. Глущено // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 8
260616
  Соколов К.В. Взаимодействие недокиси углерода с аминокислотами и некоторыми их производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Соколов К.В.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1970. – 18л.
260617
  Кириллова Е.Н. Взаимодействие недокиси углерода с соединениями, содержащими теомидную группу : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кириллова Е.Н.; Ленингр. хим.-фармац. ин-т. – Л., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
260618
  Баранова Н.А. Взаимодействие недокисиуглерода с замещенными тиомочевинами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Баранова Н.А.; Ленингр. хим.-фарм. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
260619
  Кашайова Катарина Взаимодействие нейронов в интактной и нейронально изолированной теменной ассоциативной коре головного мозга при прямом электрическом раздражении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кашайова Катарина; КГУ. – К., 1987. – 16л.
260620
  Блаженнова-Микулич Взаимодействие нейтральных, гравитационных и электромагнитных полей в общей теории относительности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05.,01.04.02 / Блаженнова-Микулич Л.Ю.; МГУ им.Ломоносова. – М, 1983. – 16л.
260621
  Ольховский В.С. Взаимодействие нейтронов с ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ольховский В.С. ; КГУ. – Киев, 1964. – 12 с.
260622
  Павлова И.В. Взаимодействие нейтронов: / И.В. Павлова. – М., 1990. – 114с.
260623
  Красильникова Е.А. Взаимодействие некоторых галоидопроизводных с серебряными солями диалкилфосфористых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Красильникова Е.А.; М-во высш. образования СССР. Казан. хим. технол. ин-т им. С.М.Кирова. Каф. органич. химии. – Казань, 1956. – 9л.
260624
  Богоносцева Н.П. Взаимодействие некоторых галоидопроизводных с эфирами фосфористой кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богоносцева Н. П. ; Каз. ГУ , Науч. исслед. химич. ин-т. – Казань, 1953. – 13 с.
260625
  Дыбков В.И. Взаимодействие некоторых переходных металлов 5,6,8 групп с жидким алюминием : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Дыбков В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
260626
   Взаимодействие некоторых солей металлов с конденсированными азолами / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, Л.Ф. Аврменко, В.Я. Починок // Укр. хим. журн., 1975. – №12
260627
  Наделяева А.К. Взаимодействие некоторых циклических L-хлорэфиров с енолацетами альдегидов и кетонов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Наделяева А.К.; Иркутск.гос.ун-т. – Красноярск, 1971. – 16л.
260628
  Алифов А.А. Взаимодействие нелинейных колебательных систем с источниками энергии / А.А. Алифов, К.В. Фролов. – Москва : Наука, 1985. – 327 с. : ил. – Библиогр.: с. 318-327
260629
  Морозова Нина Петровна Взаимодействие неполных эфиров и амидов кислот трехвалентного фосфора с галогенидами элементов 4 группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Морозова Нина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1985. – 17л.
260630
  Марчик Э.Ф. Взаимодействие несимметричных бета, -спиртоокисей с нуклеофильными реагентами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Марчик Э.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
260631
  Катаманов Владимир Леонидович Взаимодействие нитрата диспрозия с нитратами аминов в водных растворах : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Катаманов Владимир Леонидович; Башкирский гос. ун-т. – Уфа, 1976. – 26л.
260632
  Горшунова В.П. Взаимодействие нитрата лантана с нитратами аминов в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Горшунова В. П.; МВиССО РСФСР Башкир.ГУ. – Уфа, 1971. – 24л.
260633
  Бердюкова Валентина Алексеевна Взаимодействие нитрата лантана с нитратами щелочных и щелочноземельных металлов в насыщенных водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бердюкова Валентина Алексеевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
260634
  Бообекова С. Взаимодействие нитрата никеля с карбамидом и тиокарбамидом в водной среде : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Бообекова С.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 25л.
260635
  Хуцистова Фатима Мухарбековна Взаимодействие нитрата серебра с нитратами металлов I A, II A групп и таллия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Хуцистова Фатима Мухарбековна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 29л.
260636
  Голубева Взаимодействие нравственного и правового воспитания в социалистическом обществе / Голубева, г.А. – Москва, 1989. – 159с.
260637
  Кузнецов Г.А. Взаимодействие нравственного и правового воспитания в формировании личности старшего подростака. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кузнецов Г.А.; Научно-исслед.ин-т.общих проблем воспитания АПН СССР. – М, 1979. – 20л.
260638
  Зорова О.А. Взаимодействие нравственных и эстетических факторов в коммунистическом воспитании / О.А. Зорова. – М., 1988. – 180с.
260639
   Взаимодействие нуклеиновых кислот с катионными феназинами вблизи границы раздела растворов с разной концентрацией хлорида натрия, моделирующей ионное окружение ядерной мембраны / Ю.В. Пивоваренко, А.М. Ляхов, Г.Г. Барашенков, С.П. Весельский // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 15-20. – ISSN 1023-2427
260640
  Фаддеева М.Д. Взаимодействие нуклеиновых кислот с основными флуоресцентными красителями. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Фаддеева М.Д.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1969. – 22л.
260641
  Микулинский М.А. Взаимодействие нуклонов в сферических ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Микулинский М.А.; Объединен. ин-т ядерных исслед. Лаборатория теоретич. физики. – Дубна, 1966. – 12л.
260642
  Барышевский С.О. Взаимодействие обменных спиновых и упругих волн в эпитаксиальных пленках железо-иттериевого граната : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.03 / С.О. Барышевский ; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 90 л. – Библиогр.: л. 83-90
260643
  Баышевский Сергей Олегович Взаимодействие обменных спиновых и упругих волн в эпитаксильных пленках железо-иттриевого граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Баышевский Сергей Олегович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 13л.
260644
  Карасик Ольга Михайловна Взаимодействие обобществления социалистического производства и хозрасчета : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карасик Ольга Михайловна; КГУ. – Киев, 1986. – 209л. – Бібліогр.:л.175-199
260645
   Взаимодействие оболочек с жидкостью. – Казань, 1981. – 218с.
260646
   Взаимодействие оболочек со средой. – Казань
1. – 1987. – 143с.
260647
   Взаимодействие оболочек со средой. – Казань
2. – 1987. – 270с.
260648
  Чибисова Н.Г. Взаимодействие образования и культуры как социальных явлений // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С45-54..
260649
  Сердобинцев К.С. Взаимодействие общества и власти в контексте проблем модернизации и развития институтов гражданского общества в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 31-40. – ISSN 0042-8744
260650
  Галеева А.М. Взаимодействие общества и природы : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Галеева А.М.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
260651
  Фокин И.Я. Взаимодействие общества и природы : Дис... канд. филос.наук: / Фокин И.Я.; КГУ. – К., 1972. – 185л. – Бібліогр.:л.174-185
260652
  Федоров Е.К. Взаимодействие общества и природы / Е.К. Федоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 88с.
260653
  Фокин Иван Яковлевич Взаимодействие общества и природы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Фокин Иван Яковлевич ; КГУ. – Днепропетровск, 1972. – 20 с.
260654
  Соломина С.Ф. Взаимодействие общества и природы : (Философские проблемы) / С.Ф. Соломина. – Москва : Мысль, 1983. – 252с.
260655
   Взаимодействие общества и природы. – Москва, 1986. – 348 с.
260656
   Взаимодействие общества и природы в процессе общественной эволюции. – Москва, 1981. – 192с.
260657
  Мазур В.Д. Взаимодействие общества и природы как предмет социально-экологического исследования // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
260658
  Чуньков Ю.И. Взаимодействие объективного и субъективного в социалистической экономике. / Ю.И. Чуньков. – Томск, 1984. – 194с.
260659
  Гришин Дмитрий Михайлович Взаимодействие объективных и субъективных факторов в процессе нравственного воспитания школьников : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Гришин Дмитрий Михайлович; Научно-исслед. ин-т общей педагогики Акад. пед. Наук СССР. – М., 1979. – 37л.
260660
  Зинченко С.А. Взаимодействие обязательства поставки и железнодорожной перевозки груза : Автореф... канд. юридичюнаук: 719 / Зинченко С.А.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1970. – 16л.
260661
  Алексеенко Н.Ю. Взаимодействие одновременных условных реакций у человека / Н.Ю. Алексеенко. – Москва, 1963. – 152с.
260662
  Васильева О.А. и др. Взаимодействие одномерных волн в средах без дисперсии / О.А. и др. Васильева; Руденко О.В. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 151 с.
260663
  Бондаренко Т.П. Взаимодействие однотипных глагольных, субстантивных и адъективных словосочетаний в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Бондаренко Т.П.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 23л.
260664
  Плахотник А.Ф. Взаимодействие океана и атмосферы : (История изучения) / А.Ф. Плахотник. – Москва : Наука, 1978. – 203с.
260665
   Взаимодействие океана и атмосферы : Лабораторный практикум. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 199с.
260666
   Взаимодействие океана и атмосферы в Северной полярной области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 175с.
260667
   Взаимодействие океана с атмосферой и динамика муссонов. – Л, 1990. – 335с.
260668
   Взаимодействие океана с окружающей средой. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 214с.
260669
  Козленко Т.А. Взаимодействие окисей бария и стронция с кислородом при малых давлениях. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Козленко Т.А.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1969. – 15л.
260670
  Яндовский В.Н. Взаимодействие окисей с альдегидами и бензонитрилом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Яндовский В.Н.; Ленинград. гос. ун-т. – Л., 1969. – 27л.
260671
  Павлова Л.М. Взаимодействие окисей цис-, транс-докозеновых кислот с реагентами основного характера. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Павлова Л.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Хим. ф-тет. – Л., 1971. – 22л.
260672
  Петров Ю.И. Взаимодействие окислов азота с водяным паром : Автореф... канд. техн.наук: / Петров Ю.И.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1967. – 21л.
260673
   Взаимодействие окислов металлов с углеродом. – М, 1976. – 360с.
260674
  Муравьева И.А. Взаимодействие окислов редкоземельных эллементов с окислами щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Муравьева И.А.; МГУ. Хим. фак. – М., 1970. – 17л.
260675
  Мамедов Аслан Мамедали оглы Взаимодействие окружения и ядра наречных фразеологизмов с общим значением качественной характеристики действия в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мамедов Аслан Мамедали оглы; Азерб. пед. ин-т русск. яз. и лит. им. М.Ф.Ахундова. – Баку, 1987. – 17л.
260676
  Усталова Ольга Николаевна Взаимодействие оксида ванадия (V) с оксидами редкоземельных элементов иттриевой подгруппы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Усталова Ольга Николаевна; АН СССР. Ин-т общей и неорг. химии. – М., 1980. – 23л.
260677
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида кадмия со спиртовыми растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Укр. хим. журн, 1985. – №4
260678
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида свинца с неводными растворами ацетата аммония / В.В. Скопенко, В.Р. Поляков, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 11
260679
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида цинка с тиоцианатом аммония в апротонных растворителях / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №9
260680
  Бялковский Г.Д. Взаимодействие оксидов Т1О2,ZrO2G2O3 с расплавленными фосфатами щелочных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Бялковский Г.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 22л.
260681
  Драгалина Галина Арсентьевна Взаимодействие оксиндолов с дикарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Драгалина Галина Арсентьевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
260682
  Абеуова О.А. Взаимодействие окситоцина, ацетлхолина и катехоламинов в регуляции молкоотдачи. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Абеуова О.А.; АН АЗССР. – Баку, 1979. – 21л.
260683
  Синкевич Александр Викторович Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с галогенидами некоторых элементов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Синкевич Александр Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 138л. – Бібліогр.:л.122-138
260684
  Сенкевич В А. Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с галогенидами некоторых элементов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Сенкевич А.В,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
260685
   Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с тетрагалогенидами некоторых металлов / В.В. Скопенко, А.И. Брусилович, А.В. Синкевич, Н.В. Зубарева // Укр. хим. журн., 1980. – №6
260686
  Скопенко В.В. Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с тетрахлоридами титана, циркония и гафния / В.В. Скопенко, А.И. Брусиловец, А.В. Синкевич // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1982. – №3
260687
   Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с хлоридами и оксихлоридами молибдена и вольфрама / В.В. Скопенко, А.И. Брусиловец, А.В. Синкевич, В.В. Трачевский // Укр. хим. журн., 1982. – №12
260688
   Взаимодействие оледенения с атмосферой и океаном. – М, 1987. – 246с.
260689
  Аргунова Г.В. Взаимодействие описания с другими функционально-смысловыми типами в повестях И.С. Тургенева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 95-98. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
260690
  Колокольцев Олег викторович Взаимодействие оптических волноводных мод с магнитостатическими пучками в пленках феррит-гранатов : Дис... канд. физ-матнаук: 01.04.03 / Колокольцев Олег викторович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.160-171
260691
  Семенов Алексей Владимирович Взаимодействие оптических колебаний решетки с полупроводниковой плазмой и электронными потоками : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Семенов Алексей Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 131л. – Бібліогр.:л.120-131
260692
  Семенов А.В. Взаимодействие оптических колебаний решетки с полупроводниковой плазмой и электронными потоками : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.02 / Семенов А.В.;. – Киев, 1987. – 16 с.
260693
  Хейфец М.И. Взаимодействие оптических фононов с плазменными колебаниями в ионных полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хейфец М.И.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1967. – 14л.
260694
  Сердюк А.М. Взаимодействие организма с электромагнитными полями как фактором окружающей среды / А.М. Сердюк. – К., 1977. – 228с.
260695
  Балаев Г.А. Взаимодействие органических альфа-окисей с аминосоединениями. : Автореф... кандидата хим.наук: / Балаев Г.А.; М-во высш. и сред. спец. образования. – Л., 1962. – 15л.
260696
  Полетуха Василий Васильевич Взаимодействие органических перекисей с кремнеземом и их инициирующая способность в сорбированном состоянии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 00.06 / Полетуха Василий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
260697
  Полетуха В.В. Взаимодействие органических перекисей с кремнеземом и их инициирующая способность в сорбированом состоянии : Дис... канд. хим.наук: 02.0006 / Полетуха В.В.; КГУ. – К, 1972. – 168л.
260698
  Хрущ Н.Е. Взаимодействие органических производных переходных металлов с основаниями и ненасыщенными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Хрущ Н.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 20л.
260699
  Томин В.Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с преступностью. / В.Т. Томин. – Омск, 1975. – 177с.
260700
   Взаимодействие органов внутренних дел с общественностью по обеспечению охраны общественного порядка. – К, 1982. – 130с.
260701
  Тагиров Т.Т. Взаимодействие органов милиции и общественности в предупреждении и раскрытии преступлений. (По материалам Дагест. АССР) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тагиров Т.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 22л.
260702
  Зинуров Р.Н. Взаимодействие органов уголовной юстиции в пореформенный период (1864-1917 гг.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.2-8
260703
   Взаимодействие органов управления производством. – Москва, 1983. – 462 с.
260704
  Майкова А.И. Взаимодействие ортоэфиров и ацеталей с форсорорганическими соединениями, содержащими подвижный водород или галиод : Автореф... канд .хим.наук: / Майкова А. И.; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1970. – 14л.
260705
  Воробьева Галина Владимировна Взаимодействие оснований шиффа с циклическими кетонами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Воробьева Галина Владимировна; АН БССР. Отд-ние хим. и геол. наук. Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неор. – Минск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
260706
  Боклан Д.С. Взаимодействие отраслевых принципов международного экологического и междунардного экономического права // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 46-60. – ISSN 1560-2893
260707
  Москалев В.И. Взаимодействие отрицательных п-мезонов с протонами и ядрами гелия при энергии 150 МЭВ и некоторые редкие виды распадов п-мезонов. 1039 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Москалев В.И.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1962. – 14л.
260708
  Ассовская А.С. Взаимодействие П- мезонов с импульсом 7,2 Гэв/с с ядрами фотоэмульсии : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 040 / Ассовская А.С. ; Объедин. ин-т ядерных исследований, Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1969. – 14 с.
260709
  Копельцив Ю.А. Взаимодействие П-метиленхинонов с эфирами фосфористой кислоты : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Копельцив Юрий Андреевич ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Львов. политехн. ин-т им. Лен. комсомола. – Львов, 1984. – 20 с. – Библиогр.: 7 назв.
260710
  Суслин Л.А. Взаимодействие парамагнитных центров с плазмой твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Суслин Л.А.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
260711
  Осипова Л.В. Взаимодействие парафиновых углеводородов с аммиаком на окисных катализаторах : Автореф... Канд.хим.наук: / Осипова Л.В.; Акад.наук СССР.Ин-т нефти. – Москва, 1958. – 16л.
260712
  Карпович Н.А. Взаимодействие парламента и органов судебной власти в республике Беларусь // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 42-58. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
260713
  Костылева Светлана Александровна Взаимодействие партийных комитетов с органами печати в формировании мировоззрения трудящихся (1976-1985 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Костылева Светлана Александровна; КПИ. – Киев, 1991. – 219л. – Бібліогр.:л.187-219
260714
  Костылева С.А. Взаимодействие партийных комитетов с органами печати в формировании социалистического мировоззрения трудящихся (1976-1985 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Костылева С. А.; КПИ. – К., 1991. – 24л.
260715
   Взаимодействие педагогического и ученического коллективов школы. – Ярославль, 1989. – 111с.
260716
  Аубакирова Л.Р. Взаимодействие педагогического коллектива и комсомольской организации педвуза в подготовке будущего учителя и организаторской деятельности. : Автореф... наук: 113.03.02 / Аубакирова Л.Р.; Казах. пед инст. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
260717
  Рыжков А.В. Взаимодействие пентафторидов благородных металлов с дифторидом криптона в неводных растворителях : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Рыжков Александр Васильевич ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1980. – 20 с. – Библиогр.: 13 назв.
260718
  Власова Лариса Васильевна Взаимодействие перекисей бензоила и пентафторбензоила с ароматическими и полифторароматическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Власова Лариса Васильевна; Сиб. отд-ние АН СССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 22л.
260719
   Взаимодействие перхлората никеля (II) с аминами в пропандиол-1-2 карбонате / В.В. Скопенко, О.Н. Мирошников, Л.В. Глущенко, А.К. Трофимчук // Укр. хим. журн., 1979. – №12
260720
  Симонов И.В. Взаимодействие плоских волн с включениями в упругой среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симонов И.В.; Ин-т проблем механики. АН СССР. – М., 1968. – 8л.
260721
  Ибрагим М.А. Взаимодействие плоских ударных волн с препятсвиями в виде каналов-диафрагм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагим М.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 13л.
260722
  Егорова Т.С. Взаимодействие повервхности двуокиси кремния с парами воды и метанола. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егорова Т.С.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 9л.
260723
   Взаимодействие поверхностного и подземного стока. – М
1. – 1973. – 367с.
260724
   Взаимодействие поверхностного и подземного стока. – М
Вып. 2. – 1974. – 192с.
260725
  Демченко Раиса Ивановна Взаимодействие поверхностных длинных волн с жесткими и упругими границами : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.05. / Демченко Раиса Ивановна; Ин-т гидромеханики АН УССР. – К., 1984. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
260726
  Корнилов Владимир Иванович Взаимодействие пограничных слоев в области сопряжения аэродинамических поверхностей : Автореф... канд. технич.наук: 01.02.05 / Корнилов Владимир Иванович; АН СССР. Ин-т теоретич. и прикладной физ. – Новосибирск, 1979. – 24л.
260727
  Гусев С.С. Взаимодействие познавательных процессов в научном и техническом творчестве / С.С. Гусев., Е.А. Гусева ; Под ред. В.Т. Мещерякова ; АН СССР, Ленинград. каф. филос. – Ленинград : Наука, Лениград. отд., 1989. – 125 с. – ISBN 5-02-027165-9
260728
  Лоскутов В.А. Взаимодействие полигалогенантрахинонов с нуклеофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Лоскутов В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1969. – 19л.
260729
  Штейнгарц В.Д. Взаимодействие полигалоидароматических соединений с азотной кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Штейнгарц В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 16л.
260730
  Соколова Л.В. Взаимодействие полиизопрена с бромом и йодом : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Соколова Л.В.; РСФСР. МВ и ССО. Моск. ин-т тонкой химической технологии. – М., 1970. – 24л.
260731
  Кокошин А.А. Взаимодействие политики и военной стратегии: теоретические и прикладные вопросы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
260732
  Хоанг Хай Банг Взаимодействие политики и экономики в условиях ускоренной трансформации обществ (сравнит. анализ опыта Украины и Вьетнама) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Хоанг Хай Банг; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1999. – 178л. – Бібліогр.:л.164-178
260733
  Бронский М.В. Взаимодействие политического и морального сознания / М.В. Бронский. – М, 1985. – 64с.
260734
  Папенина Ю.А. Взаимодействие политической культуры и СМИ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 208-273. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
260735
  Пророк В. Взаимодействие политической культуры на интенсификацию экономического развития Чехословакии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пророк В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
260736
  Саленко Вячеслав Леонидович Взаимодействие полифторароматических соединений с радикальными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саленко Вячеслав Леонидович; АН СССР. Сибирское отделение. Новосиб. ин-т органической химии. – Новосибирск, 1978. – 17л.
260737
  Мирсон Игорь Михайлович Взаимодействие полициклических углеводородов с ДНК и их влияние на процесс репарации повреждений ДНК, индуцированных ультрафиолетовым излучением : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Мирсон Игорь Михайлович;. – Пущино, 1974. – л.
260738
  Перевезенцева С.П. Взаимодействие полных эфиров, амидоэфиров и смешанных ангидридов фосфористой кислоты с а-альдегидокарбоновыми, а-кетокарбоновыми и а-кетофосфоновыми эфирами : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Перевезенцева С.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 16л.
260739
  Муравьев В.В. Взаимодействие полов в древних демах // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 30-36. – ISSN 2073-9702


  В изменениях статуса полов в древних культурах не наблюдается единой тенденции. В одних обществах положение женщин улучшается, в других - они лишаются некоторых прежних возможностей. Влияние духовной культуры на взаимоотношения полов противоречиво.
260740
   Взаимодействие полушарий мозга у человека : установка, обработка информации, память. – Новосибирск, 1989. – 166с.
260741
  Слабоспицкий Р.П. Взаимодействие поляризованных пучков протонов и дейтронов с атомными ядрами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.16 / Слабоспицкий Р.П.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – 28л.
260742
  Хоанг Ван Фонг Взаимодействие поляризованных электронов и моонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хоанг Ван Фонг; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 11л.
260743
  Плахотник О.В. Взаимодействие понятий культуры права и правовой // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 346
260744
  Коляденко Г.И. Взаимодействие постороннего раздражителя со следовыми процессами : Автореф... канд. биологич.наук: 03.102 / Коляденко Г.И.; Киевский мед. ин-т. – Киев; Черкассы, 1970. – 32л.
260745
  Киценко А.Б. Взаимодействие потоков заряженных частиц с магнитоактивной плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киценко А.Б.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1962. – 11л.
260746
  Спицын И.П. Взаимодействие потоков основного русла и поймы при условии параллельности их осей. : Автореф... канд. техн.наук: / Спицын И.П.; МВ и ССО РСФСР. Лен. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1963. – 9л.
260747
   Взаимодействие почвенного и атмосферного воздуха : учебное пособие. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1985. – 108с.
260748
  Шабанов Ю.В. Взаимодействие права и нравственности в советском социалистическом обществе : Автореф... наук: / Шабанов Ю.В.; Акад. обществен. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра тории государства и права. – Москва, 1951. – 19 с.
260749
  Сергейко П.Н. Взаимодействие права и нравственности в судебной деятельности в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... канд. юрид.наук: / Сергейко П.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1964. – 19с.
260750
  Скопенко В.В. Взаимодействие привитых на аэросил 2- и 8-аминометилхинолинов с PdCl2 в ацетонитриле / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Укр.хим.журн., 1985. – №1
260751
  Реут Л.С. Взаимодействие примесей и ионов с квантованными вихрями в жидком гелии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Реут Л.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 19л.
260752
  Блантер М.С. Взаимодействие примесных атомов с дислокациями в железе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блантер М.С.; Воронеж.политехн.ин-т. – М, 1966. – 19л.
260753
   Взаимодействие природы и общества : филос., геогр., экол. аспекты проблемы : [сб. статей]. – Москва : [б. и.], 1973. – 401 с. – Библиогр. в конце статей
260754
  Ковалев Сергей Николаевич Взаимодействие природы и общества в контексте закономерного исторического процесса : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Ковалев Сергей Николаевич; Донецкй гос. ун-т. – Донецк, 1995. – 157л. – Бібліогр.:л.147-157
260755
  Лысенко Л.П. Взаимодействие природы и общества в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Лысенко Л.П.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. филос. – Минск, 1969. – 24л.
260756
  Галкова О.В. Взаимодействие природы и общества как методологическая основа целостного подхода к анализу Всемирного наследия // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 9-13. – ISSN 2073-9702
260757
   Взаимодействие природы и хозяйства Байкальского региона. – Новосибирск : Наука, 1981. – 128 с. : Матрица
260758
  Пфау Г. Взаимодействие проводящих тел с разреженной плазмой в случае сферической симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 024 / Пфау Г.; Ленигр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 11л.
260759
  Изотова-Шулико Взаимодействие продуктивных и непродуктивных классов глаголов в истории чешского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Изотова-Шулико И.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1969. – 16 с.
260760
  Коваль А.А. Взаимодействие продуктов фосфорилировния нитрилов со спиртами и фенолами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Коваль А.А. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 18 с.
260761
  Софьина Г.Г. Взаимодействие производительности труда и прибыли социалистических предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Софьина Г.Г.; МВ и ССО РСФСР. Куйбышев. плановый ин-т. – Куйбышев, 1975. – 17л.
260762
  Севликянц Г.С. Взаимодействие производительных сил и производственных отношений / Г.С. Севликянц. – Ташкент, 1988. – 202с.
260763
  Пелькис Н.П. Взаимодействие производных иминосульфиновых кислот с тиофенолами. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Пелькис Н.П.; Ин-т органич.хим. – К, 1984. – 22л.
260764
  Симукова Н.А. Взаимодействие производных ферроцена с арилдиазониями. : Автореф... канд. хим.наук: / Симукова Н.А.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соед. – М., 1960. – 10л.
260765
  Гусакова Ю.С. Взаимодействие прокуратуры и органов расследования в пореформенной России второй половины XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
260766
   Взаимодействие пропиленкарбонатных растворов аминных комплексов меди (ІІ) с поверхностью аэросила / В.В. Скопенко, Л.В. Глущенко, А.К. Трофимчук, О.Н. Мирошников // Укр. хим. журн., 1982. – №6
260767
   Взаимодействие пропиленкарбонатных растворов аминных комплексов никеля (II) с поверхностью аэросила / В.В. Скопенко, А.К. Трофимчук, О.М. Мирошников, Л.В. Глущенко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1983. – №1
260768
  Метлюк А.А. Взаимодействие просодических систем в речи билингва. / А.А. Метлюк. – Минск, 1986. – 110с.
260769
  Взоров И.К. Взаимодействие протонов с энергией 660-675 МЭВ с легкими ядрами и некоторые модельные представления о структуре ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Взоров И.К.; Моск. гос. ун-т. – Дубна, 1962. – 13л.
260770
  Серебренников Ю.И. Взаимодействие протонов с энергией 660 Мэв с легкими ядрами (C, N и O). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Серебренников Ю.И.; МВО СССР. Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1959. – 9л.
260771
  Попов А.И. Взаимодействие протонов с ядрами изотопов хрома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Попов А.И.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-18
260772
   Взаимодействие профессионального образования и производства как фактор модернизации подготовки компетентных специалистов / В. Сучков, Р. Сафин, Е. Корчагин, И. Айтуганов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-19. – ISSN 0869-3617


  Установление тесной взаимосвязи между профессиональным образованием и производственной сферой является одной из ниболее острых и актуальных проблем.
260773
  Морозова Галина Сергеевна Взаимодействие профсоюзов и комспомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи текстильной промышленности центральных областей Российской федерации (1971-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Морозова Галина Сергеевна ; Высш. школа профсоюзного движения им. Н.М. Шверника. – Москва, 1979. – 23 с.
260774
  Ушакова Т.Н. Взаимодействие психологического и физиологического в речи человека // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 5-16. – ISSN 0205-9592
260775
  Дербенев Я.С. Взаимодействие пучков заряженных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дербенев Я. С.; АН СССР, Сиб. отд., Уч. сов. ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
260776
  Полуяхтов Борис Константинович Взаимодействие пучков интенсивного электромагнитного излучения с плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Полуяхтов Борис Константинович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 11л.
260777
  Молоснова В.П. Взаимодействие пятихлористого фосфора с эфирами оксаминовой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Молоснова В.П.; МВО УССР. Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1958. – 13л.
260778
  Хайновская В.В. Взаимодействие радиационных дефектов с дислокациями в германии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 049 / Хайновская В.В.; Ан СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1968. – 14л.
260779
  Уваров Е.Ф. Взаимодействие радиационных дефектов, введенных электронным и нейтронным облучением, с примесями в кристаллах кремния п-типа : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Уваров Е.Ф. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 20 с.
260780
  Чумак Юрий Васильевич Взаимодействие радиоволн с плазмой метеорного следа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Чумак Юрий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 19 с.
260781
  Чумак Юрий Васильевич Взаимодействие радиоволн с плазмой метеорного следа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чумак Юрий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 188л.
260782
  Преображенская Л.А. Взаимодействие разнородных условных рефлексов. : Автореф... канд. биол.наук: / Преображенская Л.А.; Ин-т высшей нервной деят. и нефрофизиологии АН СССР. – М., 1966. – 20л.
260783
  Черкашина Р.А. Взаимодействие разных видов внутреннего торможения. : Автореф... канд. мед.наук: / Черкашина Р.А.; Ин-т высшей нервной деятельности АН СССР. – М., 1957. – 15л.
260784
  Иванов В.В. Взаимодействие расплавов арсенидов индия и геллия с оксидными и хлоридными флюсами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Иванов В.В.; Уральский науч. центр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1972. – 23л.
260785
  Скопенко В.В. Взаимодействие растворов хлорида ванадила с аэросилом / В.В. Скопенко, А.А. Голуб // Укр. хим. журн., 1980. – №8
260786
   Взаимодействие растений и микроорганизмов в фитоценозах. – Киев : Наукова думка, 1977. – 207с.
260787
   Взаимодействие растений с техногенно загрязненной средой. – Киев : Наукова думка, 1995. – 192с.
260788
  Титов И.А. Взаимодействие растительных сообществ и условий среды / И.А. Титов. – Москва, 1952. – 470с.
260789
  Ефимов В.Н. Взаимодействие резонансных нейтронов с выстроенными ядрами : Р - 1369 / В.Н. Ефимов. – Дубна, 1963. – 15 c.
260790
  Жуковский В.Ч. Взаимодействие релятивистских частиц с интенсивными электромагнитными полями : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Жуковский В. Ч.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1978. – 25л.
260791
  Каламкарян Р.А. Взаимодействие России и Европейского Союза: позитив международно-правового опыта // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 51-59. – ISSN 0132-0769
260792
  Симачев Ю. Взаимодействие российских компаний и исследовательских организаций в проведении НИОКР: третий не лишний? / Ю. Симачев, М. Кузык, В. Фейгина // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 7. – C. 4-34. – ISSN 0042-8736


  У статті досліджується кооперація російських компаній з дослідницькими організаціями в проведенні НДДКР при здійсненні технологічних інновацій. Для оцінки поведінкових змін аналіз проводиться на мікрорівні і грунтується на емпіричних даних анкетування ...
260793
  Скопенко В.В. Взаимодействие ртути (II) с некоторыми нелинейными псевдогалогенид-ионами в неводных сферах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1980. – №12
260794
  Харташкина Р.Х. Взаимодействие русского и бурятского языков / Р.Х. Харташкина. – Иркутск, 1977. – 123с.
260795
  Хпрташкина Р.Х. Взаимодействие русского и бурятского языков в области лексики (на материале говоров русских старожилов и бурят Зхирит-Булагатского района Иркутской области) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хпрташкина Р.Х.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 30л.
260796
   Взаимодействие русского языка с языками коренных поселенцев Урала и Сибири. – Тюмень, 1985. – 90с.
260797
  Черторижская Т.К. Взаимодействие русской и украинской лексики в русских произведениях Т. Г. Шевченко / Т.К. Черторижская. – Київ, 1981. – 256 с.
260798
  Максименко О. Взаимодействие рынка труда и сферы образования - залог успеха формирования института профессиональных управителей // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 51-57. – ISSN 1606-3732


  "Реформування української економіки виявило гостру проблему невідповідності структури та рівня підготовки кадрів новим вимогам сучасного виробництва, яке намагається рухатися за траєкторією новоствореної вартості, технологічної модернізації замість ...
260799
  Азьмук Н.А. Взаимодействие рынков труда и высшего образования в контексте развития цифровых технологий // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 98-101. – ISSN 1728-6220


  В статье акцентируется внимание на изменениях, которым подвергаются рынки труда и высшего образования под влиянием цифровых технологий. Охарактеризованы основные противоречия современных рынков труда, образовательных услуг Украины, их причины и ...
260800
  Задоя А.А. Взаимодействие рыночных и нерыночных аспектов в экономических реформах конца 1940-х - середины 1960-х гг. / А.А. Задоя, С.В. Кузьминов // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 5-10. – ISSN 2074-5354
260801
  Антонов А.А. Взаимодействие ряда диенов с триизобутилалюминием : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антонов А.А. – Москва, 1970. – 26 с.
260802
  Чадов А.Н. Взаимодействие с вычислительной системой / А.Н. Чадов. – К., 1974. – 29с.
260803
  Коляда Юрий Евгеньевич Взаимодействие с плазмой сильноточного пучка осцилляторов, формируемого линейным плазменным бетатроном : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.08 / Коляда Юрий Евгеньевич; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1978. – 16л.
260804
  Шугаев Ф.В. Взаимодействие сверхзвукового потока с затупленным телом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шугаев Ф.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1965. – 9л.
260805
  Ермаков Михайил Константинович Взаимодействие сверхзвуковых потоков газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ермаков Михайил Константинович; АН СССР. Ин-т космических исследваний. – М., 1983. – 24л.
260806
  Янкелевич Р.П. Взаимодействие света со спиновыми и звуковыми колебаниями в ферродиэлектричках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Янкелевич Р.П.; АН УССР. Физ.-технич. ин-т низких температур. – Харьков, 1970. – 10л.
260807
  Бедюх А.Р. Взаимодействие СВЧ излучения с биметаллическими покрытиями : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 : 01.04.07 / Бедюх А.Р.; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – 102 л. + Прил.: л. 94-102. – Библиогр.: л. 89-93
260808
  Бедюх А.Р. Взаимодействие СВЧ излучения с биметаллическими покрытиями : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03. ; 01.04.07 / Бедюх А.Р. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с. – Библиогр.: 4 назв.
260809
  Остапкевич Н.А. Взаимодействие селена и селеносульфатов щелочных металлов с водными растворами солей кадмия : Автореф... Канд.хим.наук: / Остапкевич Н.А.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1963. – 16л.
260810
   Взаимодействие селеноцианатов иттрия и скандия с некоторыми лигандами / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, М.В. Копа, Г.В. Цинцадзе // Укр. хим. журн, 1970. – №9
260811
   Взаимодействие семьи и детского сада в нравственном воспитании дошкольников. – М, 1989. – 171с.
260812
  Василенко Л.С. Взаимодействие сильного электромагнитного поля с колебательно-вращательными переходам молекулы СО2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01042 / Василенко Л.С.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1971. – 12л.
260813
  Березин А.К. Взаимодействие сильнотехнических электронных импульсных пучков с плазмой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Березин А.К.; М-во высш.и сред.образования УССР. – Харьков, 1963. – 15л.
260814
  Магда И.И. Взаимодействие сильноточного релятивистского электронного пучка с плазмой и создание инверсной населенности : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Магда И.И.; Харьковск.физ.-техн. ин-т. – Харьков, 1977. – 153л.
260815
   Взаимодействие сильных электромагнитных волн с бесстолкновительной плазмой : сб. науч. трудов. – Горький : ИПФ АН СССР, 1980. – 214 с.
260816
  Геккер И.Р. Взаимодействие сильных электромагнитных полей с плазмой / И.Р. Геккер. – Москва : Атомиздат, 1978. – 310 с.
260817
  Мартынова В.Ф. Взаимодействие симметричных ароматических соединений ртути с фенолами. : Автореф... канд. хим.наук: / Мартынова В.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 10 с.
260818
  Хрипкова А.Г. Взаимодействие симпатического и блуждающего нервов в секреторной деятельности желудков / А.Г. Хрипкова. – Ростов-на-Дону, 1962. – 136с.
260819
  Афонская И.А. Взаимодействие синтаксических и просодических средств выражения побудительной модальности в структуре повтора в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Афонская И.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
260820
   Взаимодействие системных и несистемных характеристик языковых единиц. – Нальчик, 1989. – 173с.
260821
  Волконская М.А. Взаимодействие скандинавизмов и галлицизмов в поэме "Сэр Гавейн и зеленый рыцарь" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 119-128. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
260822
  Тертышник В.М. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел / В.М. Тертышник, С.В. Слинько. – Харьков, 1995. – 66с.
260823
  Букаев Н.М. Взаимодействие следователя с органами дознания в ходе расследования убийств, совершенных в процессе "разборок" организованных преступных группировок // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.166-171. – ISSN 1608-8794
260824
  Попов В.И. Взаимодействие следственного аппарата прокуратуры учреждений милиции при раследовании преступлений. / В.И. Попов. – Алма-Ата, 1958. – 87с.
260825
  Восканян К.В. Взаимодействие слова и геометрического образа при построении чертежей геометрических задач на доказательсво (VI - VII классы) : Автореф... канд. пед.наук: / Восканян К.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 30л.
260826
   Взаимодействие сложных пространственных течений. – Новосибирск, 1987. – 111с.
260827
  Джантаев Х.М. Взаимодействие Совета Европы и Европейского Союза в области прав человека: основные проблемы // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 179-195. – ISSN 1560-2893
260828
  Медведев Л.Г. Взаимодействие содержания и формы в композиционном пространстве // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 2 (53). – С. 211-222. – ISSN 1811-0916
260829
  Балабанова Галина Петровна Взаимодействие содержания и формы труда в системе общественного способа производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Балабанова Галина Петровна; Кгу. – К., 1988. – 16л.
260830
  Балабанова Г.П. Взаимодействие содержания и формы труда в системе общественного способа производства (философско-социологический аспект). : дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Балабанова Г.П. ; Киевский пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1988. – 143 л. – Бібліогр.: л. 127-143
260831
  Пивоваров В.Г. Взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли / В.Г. Пивоваров, Н.В. Еркаев. – Новосибирск : Наука, 1978. – 109 с.
260832
  Марочник Л.С. Взаимодействие солнечных корпускулярных потоков с атмосферами комет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марочник Л.С.; МГУ. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. Ин-т астрофизики АН Таджик. СССР. – М., 1962. – 7л.
260833
  Буряк В.Ю. Взаимодействие сопряженных хромофоров в дисазокрасителях и бисгемицианинах : Автореф... канд. хим.наук: / Буряк В. Ю.; КГУ. – К., 1969. – 21л.
260834
  Буряк В.Ю. Взаимодействие сопряженных хромофоров в дисакзокрасителях и бисгемицианинах : Дис... канд. хим.наук: / Буряк В. Ю.; КГУ. – К., 1969. – 93л. – Бібліогр.:л.87
260835
   Взаимодействие социально - экономического развития и охраны природы в Байкальском регионе : Сборник научных трудов. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1990. – 144 с.
260836
  Хонин Станислав Михайлович Взаимодействие социального и биологического как общетеоретическая проблема : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хонин Станислав Михайлович; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 17л.
260837
  Колесников А.К. Взаимодействие социологии и математики: эпистемотологичесике перспективы / А.К. Колесников, И.П. Лебедева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7 (339). – С. 69-78. – ISSN 0132-1625
260838
   Взаимодействие спиновых волн в пленках. / Г.А. Мелков, А.Г. Гуревич, А.Н. Анисимов, О.А. Чивилева // XVIII Всесоюзн. конф. по физике магнитніх явлений. Тез. докл.
260839
  Петров Э.Г. Взаимодействие спиновых волн с электромагнитными волнами в магнетиках при наличии системы осцилляторов Лоренца / Э.Г. Петров. – К., 1968. – 22с.
260840
  Субчински В.К. Взаимодействие спиновых зондов с мембранами хлоропластов и митохондрий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Субчински В.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1976. – 16л.
260841
  Надирашвили М.Д. Взаимодействие спиртовфениланетиоенового ряда афенолами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Надирашвили М.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 23л.
260842
  Рахматулин Х.А. Взаимодействие сред и полей / Х.А. Рахматулин. – Ташкент : Фан, 1985. – 321 с.
260843
  Беркутова Л.С. Взаимодействие среднего профессионального учебного заведения с работодателем при реализации компетентностного подхода в обучении по специальности «Библиотековедение» / Л.С. Беркутова, Е.В. Панкова // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 2. – С. 21-24. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены пути профессиональной подготовки специалиста-библиотекаря. Освещены вопросы компетентностного подхода, развития библиотекаря, способного к профессиональному самосовершенствованию. Отмечено, что взаимодействие с работодателем в современных ...
260844
  Шмит Э.Я. Взаимодействие средних и ливонских говоров в Даугули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шмит Э.Я.; МВО СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 25л.
260845
  Баркаускайте Мариона Ионо Взаимодействие статуса и участие подростков в малой группе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Баркаускайте Мариона Ионо; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 44л.
260846
  Шмидт Ю.А. Взаимодействие стеклообразных силикатов и алюмосиликатов натрия с водой и растворами солей. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмидт Ю.А.; АН СССР. Ин-т химии силикатов. – Л., 1954. – 20л.
260847
  Чаковская М.С. Взаимодействие стилей научной и художественной литературы (на материале германских языков) : учеб. пособие / М.С. Чаковская. – Москва : Высшая школа, 1990. – 159 с. – (Библиотека филолога). – ISBN 5-06-001621-8
260848
   Взаимодействие стиля и жанра в советской литературе. – Свердловск, 1984. – 96 с.
260849
  Мищенко Я. Взаимодействие стран Азиатско-Тихоокеанского региона с Японией в сфере энергетики // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 7. – С. 55-73. – ISSN 2074-6040
260850
  Савельев Юрий Борисович Взаимодействие субкультур как фактор социокультурного развития : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.03 / Савельев Юрий Борисович; Мин-во образования Украины. Луганский гос. пед ин-т им. Т.Г.Шевченка. – Луганск, 1997. – 184л. – Бібліогр.:л.163-184
260851
  Карасев И.Е. Взаимодействие суда и исполнительно-трудовых учреждений при достижении целей уголовного наказания : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Карасев И. Е.; МВиССО РСФСР, Том. ГУ. – Томск, 1973. – 26л.
260852
  Проценко А.Н. Взаимодействие сфокусированного пучкаэнергий с поверхностью твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Проценко А.Н.; ВНИИ монокристаллов спинтиляционных материалов и особо чистых хим. веществ науч.-производ. объед. "Монокр. – Харьков, 1987. – 16л.
260853
  Шалаевский С.И. Взаимодействие таллия (III) с некоторыми комплексонами в координированном и свободном состоянии. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шалаевский С.И.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 21л.
260854
   Взаимодействие тел в жидкости со свободными границами. – Чебоксары, 1987. – 142с.
260855
   Взаимодействие тел с границами раздела сплошной среды. – Чебоксары, 1985. – 146с.
260856
  Костюков А.А. Взаимодействие тел, движущихся в жидкости / А.А. Костюков. – Л., 1972. – 310с.
260857
  Вильчинский С.С. Взаимодействие терминологии, номенклатуры и общелитературной лексики (на материале патентной документации) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вильчинский С. С.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
260858
  Вильчинский С.С. Взаимодействие терминологии, номенклатуры и общелитературной лексики. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вильчинский С.С.; КГУ. – К., 1987. – 24л.
260859
  Бурляй С.А. Взаимодействие терминологической и общеупотребительной лексики в современном французском языке (на матер. терминологий медицины, биологии и психологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бурляй С. А.; МВиССО СССР, Моск. гос. ин-т иностр. яз. – М., 1974. – 35л.
260860
  Кирдяшкин А.А. Взаимодействие термохимического плюма с мантийными свободно-конвективными течениями и его влияние на плавление и перекристаллизацию мантии / А.А. Кирдяшкин, А.Г. Кирдяшкин, // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 5. – С. 707-721 : рис. – Библиогр.: с. 719-721. – ISSN 0016-7886
260861
  Ельцов Н.С. Взаимодействие территориальных органов юстиции с учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на на недвижимое имущество ит сделок с ним // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.163-170. – ISSN 1608-8794
260862
  Хананашвили Л.М. Взаимодействие тетраалкокси- и алкилалкоксисиланов и их производных лс некоторыми неорганическими соединениями. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хананашвили Л.М.; Моск.ордена Ленина хим.-технол.ин-т. – М, 1957. – 12л.
260863
  Косоруков А.А. Взаимодействие тетрафторидов циркония и гарния с фторидами щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Косоруков А. А.; МГУ, Хим. фак. – М., 1973. – 19л.
260864
  Балог Ирина Михайловна Взаимодействие тетрахлор- и тетрабромтеллура с неопределенными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Балог Ирина Михайловна; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1985. – 20л.
260865
  Балог И.М. Взаимодействие тетрахлор-и тетрабромтеллура с непредельными соединениями : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Балог И.М.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 127л. – Бібліогр.:л.112-127
260866
  Изотова А.Е. Взаимодействие тиаминпирофосфата с транскетолазой : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Изотова А.Е.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.14
260867
  Скопенко В.В. Взаимодействие тио - и селеноцианатов некоторых металлов (Ш) с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, В.Е. Лубяный, А.С. Тряшин // Укр. хим. журнал, 1974. – №5
260868
  Кандрор И.И. Взаимодействие тиолов с непредельными соединениями в присутствии карбонилов железа : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кандрор И.И.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1970. – 24л.
260869
  Краверская Ф.А. Взаимодействие типов коллоквиальной номинации в современном немецом языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Краверская Ф.А.; Моск. гос. ин-т им. М.Тореза. – М., 1988. – 25л.
260870
  Луковский И.А. и др. Взаимодействие тонкостенных упругих элементов с жидкостью в подвижных полостях / И.А. и др. Луковский. – Киев, 1989. – 239с.
260871
  Петров В.Т. Взаимодействие традиций в младописьменных литературах / В.Т. Петров. – Новосибирск, 1987. – 236с.
260872
  Бух И.Г. Взаимодействие трансдуцирующего бактериофага с растительной клеткой : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.03 / Бух И.Г.; Ин-т молекулярной биологии и генетики. – К, 1984. – 19л.
260873
  Джибладзе Л.И. Взаимодействие третичных аллиларбинолов с фенолами в присутствии фосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Джибладзе Л. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1972. – 20л.
260874
  Щербинская Н.В. Взаимодействие третичных спиртов циклопропанового ряда с минеральными и органическими кислотами : Автореф... канд.хим.наук: / Щербинская Н.В.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 9 с.
260875
  Русецкий О.И. Взаимодействие треххлористого бора с водородом в электрическом разряде. : Автореф... канд. хим.наук: / Русецкий О.И.; МВ и ССО РСФСР. Казан. хим..-технол. ин-т. – Казань, 1967. – 16л.
260876
  Южакова О.А. Взаимодействие трехчленных циклов с ПI-электронными заместителями : Автореф... канд. хим.наук: / Южакова О.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 17л.
260877
  Скопенко В.В. Взаимодействие трицианметанидов кобальта, никеля и меди с некоторыми диаминами / В.В. Скопенко, В.Ф. Болелый, Х. Келер // Укр. хим. журн., 1982. – №5
260878
  Гомилко Ольга Евгеньевна Взаимодействие труда и искусства в процессе общественного производства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гомилко Ольга Евгеньевна; Киевск. технолог. ин-т пищевой промышленности. – К., 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.143-161
260879
  Гомилко Ольга Евгеньевна Взаимодействие труда и искусства в процессе общественного производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гомилко Ольга Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
260880
  Беспальчий В.Ф. Взаимодействие труда и мировоззрения. : Автореф... Доктора филос.наук: 620 / Беспальчий В.Ф.; АН УССР. – К, 1971. – 58л. – Бібліогр.:с.57-58
260881
  Дамский Я.В. Взаимодействие тяжелых фигур / Я.В. Дамский. – М, 1988. – 160с.
260882
  Волгина Л.М. Взаимодействие углеводородов с окислами никеля и железа в присутствии водяного пара : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Волгина Л.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
260883
  Шугаев Ф.В. Взаимодействие ударных волн с возмущениями. / Ф.В. Шугаев. – М., 1983. – 96с.
260884
  Ильин Юрий Петрович Взаимодействие ударных волн с податливыми и проницаемыми телами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ильин Юрий Петрович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. политехнич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1979. – 8л.
260885
  Яценко М.С. Взаимодействие украинской блогосферы с политикумом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 97-100. – ISSN 2077-1800
260886
  Султанов М.Б. Взаимодействие ультразвука с квазинейтральными колебаниями плотности носителей тока в полуметаллах и полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Султанов М.Б.; МВ и ССО СССР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 14л.
260887
  Гварджаладзе Теймураз Леванович Взаимодействие ультракоротких импульсов когерентного света с GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гварджаладзе Теймураз Леванович; АН СССР. Физический ин-т. – М., 1973. – 21л.
260888
  Гюзалян Р.Н. Взаимодействие ультракоротких световых импульсов с монокристаллами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Гюзалян Р.Н. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
260889
  Судакова Н.А. Взаимодействие университетов и бизнеса в процессе инновационной деятельности // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 2 (482). – С. 110-126. – ISSN 0321-2068


  Сотрудничество двух различных социальных институтов - исследовательских университетов и бизнеса - в процессе инновационной деятельности сопряжено с рядом трудностей. Ключевым моментом для преодоления является анализ культурных различий обеих сторон. ...
260890
  Григолюк Э.И. Взаимодействие упругих конструкций с жидкостью / Э.И. Григолюк, А.Г. Горшков. – Л., 1976. – 200с.
260891
  Сизов И.В. Взаимодействие ускоренных ионов трития с дярами углерода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сизов И.В.; ОИЯИ. Лаборат. нейтронной физики. – Дубна, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.15-16
260892
  Колпаков В.К. Взаимодействие участковых инспекторов милиции с формированиями общественности / В.К. Колпаков. – К., 1990. – 98с.
260893
  Бегларашвили О.П. Взаимодействие участников бизнес-процесса как цепочка создания ценности товара // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 68-73 : рис., фото. – Библиогр.: 4 назв
260894
  Зеленко Т.Д. Взаимодействие факторов, определяющих сочетаемость немецких прилагательных с зависимым инфинитивом : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленко Т.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
260895
  Пешков М.А. Взаимодействие федерального атторонея ( обвинителя) и федеральных агентов при проведении досудебного расследования в уголовном процессе США // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.88-97
260896
  Гунько В.М. Взаимодействие фенолов, тиолов и аминов с атомами углерода двойных с=с-связей. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.13 / Гунько В.М.; АН УССР. – К, 1983. – 22л.
260897
  Алаторцев В.А. Взаимодействие фигур и пешек в шахматной партии. : (Опыт теорет. исследования) / В.А. Алаторцев. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 48 с.
260898
  Печенкин А.А. Взаимодействие физики и химии / А.А. Печенкин. – Москва, 1986. – 208с.
260899
  Панфилов Валерий Александрович Взаимодействие философии и математики: генезис и структура : Дис... доктора философ.наук: 09.00.08 / Панфилов Валерий Александрович; ДГУ. – Днепропетровск, 1992. – 311л. – Бібліогр.:л.293-311
260900
  Панфилов В.А. Взаимодействие философии и математики: генезис и структура. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.08 / Панфилов В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 32л.
260901
  Кондратьева Е.В. Взаимодействие философии и художественной литературы : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Кондратьева Е.В.; Моск. гос. ун-т. Филос. фак. – М., 1971. – 21л.
260902
  Коломиец В.Т. Взаимодействие фонематической и просодической сфер в истории звуковых изменений славянских языков / В.Т. Коломиец. – К., 1963. – 24с.
260903
  Колесникова В.Ю. Взаимодействие фосфопротеинов и серусодержащих белков с метиламином : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Колесникова В.Ю.; МГУ. – М., 1973. – 19л.
260904
  Фейнман Р. Взаимодействие фотонов с адронами : Пер.с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1975. – 389с.
260905
  Карамушка В.И. Взаимодействие фрагментов плазматических мембран гладкомышечных клеток с искусственными липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Карамушка В. И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
260906
  Карамушка Виктор Иванович Взаимодействие фрагментов плазматических мембран гладкомышечных клеток с искусственными липидными мембранами. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Карамушка Виктор Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 170л. – Бібліогр.:л.149-170
260907
  Никонова В.Г. Взаимодействие фразеологических конфигураций и их смысловых коррелятов в диалогической речи (на матер. траг. Шекспира) : Автореф... канд филол.наук: 10.02.04 / Никонова В. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1978. – 24л.
260908
  Русин Ю Л. Взаимодействие фтора с некоторыми галогеносодержащими соединениями в газовой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Русин Л.Ю; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 16л.
260909
  Блохина Г.Е. Взаимодействие фторидов и оксифторидов молибдена с аммиаком. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Блохина Г.Е.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18
260910
  Гамбург Наталья Шнейровна Взаимодействие фторидов цинка и кадмия со фторидами некоторых металлов в сводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гамбург Наталья Шнейровна; Ин-т химии им. В.И.Никитина. – Душанбе, 1978. – 19л.
260911
  Краснонос Н.А. Взаимодействие фундаментальных и прикладных исследований в современной науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
260912
  Шевченко З.А. Взаимодействие фунциональных групп в молекулах фосфазосоединений и производных бисиминодвуокиси серы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шевченко З. А.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1969. – 22л.
260913
  Ямпольская Валентина Викторовна Взаимодействие халькогенидов фосфора и молибдена с халькогенидами редкоземельных элементов и их молибдатов и фосфатов с сероводородом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ямпольская Валентина Викторовна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 16л.
260914
  Абрамова А.Ф. Взаимодействие хлора с диеновыми соряженными углеводородами, содержащими четвертичный атом углерода при двойной связи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абрамова А.Ф. ; Ленинг. ордена. Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 18 с.
260915
  Петров А.С. Взаимодействие хлоральоксима с ароматическими диаминами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Петров А.С. ; Ленингр. гос. ун-т , Хим. фак. – Ленинград, 1967. – 18 с.
260916
  Хаскин А.Н. Взаимодействие хлорангидридов фосфоритных кислот с нуклеофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Хаскин А.Н.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1971. – 22л.
260917
  Скопенко В.В. Взаимодействие хлорида ванадия (ІІІ) с селеноцианатом калия в неводных растворах / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, А.С. Григорьева // Укр. хим. журнал, 1973. – №8
260918
  Каданцева М.И. Взаимодействие хлорида церия с хлоридами аминов в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Каданцева М.И.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. Хим. и геогр. фак. – Уфа, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
260919
  Семичаевский В.Д. Взаимодействие хлорофилла и его аналогов с белками в модельных системах. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Семичаевский В.Д.; АН УССР.Ин-т физиологии растений. – К, 1976. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
260920
  Ротэрмель В.А. Взаимодействие хлорпикрина с тиосульфатом натрия и его аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: / Ротэрмель В.А.; Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1950. – 8 с.
260921
  Казанцева О.И. Взаимодействие хозяйства и природной среды Молдавской ССР. / О.И. Казанцева. – Кишинев, 1990. – 113с.
260922
  Рубан Е.М. Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичеленных гетероциклов-аналогов бисцианинов : Дис... канд. хим.наук: / Рубан Е.М.; КГУ. – К, 1973. – 140л. – Бібліогр.:л.130-140
260923
  Рубан Екатерина Михайловна Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичелынных гетероциклов - аналогов бисцианинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рубан Екатерина Михайловна; КГУ. – Киев, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
260924
  Рубан Екатерина Михайловна Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичленных гетероциклов - аналогов бисциатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рубан Екатерина Михайловна; КГУ. – Киев, 1973. – 24л.
260925
  Червонная С.М. Взаимодействие художественных культур народов СССР. / С.М. Червонная. – М., 1982. – 224с.
260926
  Папков С.П. Взаимодействие целлюлозы и целлюлзных материлов с водой / С.П. Папков. – М., 1976. – 231с.
260927
  Кобзев А.И. Взаимодействие цивилизаций : западные прогнозы и китайская реальность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 101-107. – ISSN 0869-1908


  Дискуссия : "Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы взаимодействия цивилизаций".
260928
  Бреусов Ю.Н. Взаимодействие циклосерина с аспартат-трансаминазой : Автореф... канд. хим.наук: / Бреусов Ю.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 14л.
260929
  Скопенко В.В. Взаимодействие цинка и его оксида с неводными растворами ацетилацетона / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1982. – №10
260930
  Шенин Ю.Д. Взаимодействие цис-, транс-окисей высших непредельных кислот и их метиловых эфиров с кисловыми реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Шенин Ю. Д.; ЛГУ. – Л., 1963. – 14л.
260931
  Свердел В.П. Взаимодействие цитоплазматического белкового фактора из печени крыс через 1 час после частичной гепатэктомии с ядерными ДНК-зависимыми РНК-полимеразами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Свердел В. П.; Ин-т молекул. биол. АН УССР,. – К., 1983. – 24л.
260932
  Широкова Н.Л. Взаимодействие частиц аэрозоля в звуковом поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Широкова Н.Л.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1969. – 11л.
260933
  Лутс И.О. Взаимодействие частиц влагосодержащих мелкодисперстных систем и поверхностью конвеерной ленты / И.О. Лутс, С.И. Пугач // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 220-226 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
260934
  Готт Ю.В. Взаимодействие частиц с веществом в плазменных исследованиях / Ю.В. Готт. – Москва : Атомиздат, 1978. – 271 с.
260935
  Клименко Ю.И. Взаимодействие частиц, обладающих аномальными моментами, с внешним полем. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Клименко Ю.И.; МГУ. – М., 1979. – 21л.
260936
  Хуторецкий Б.И. Взаимодействие человека с ЭВМ в сфере управления / Б.И. Хуторецкий, И.А. Медведь. – М, 1976. – 96с.
260937
  Малюта Станислав Станиславович Взаимодействие чужеродных вирусов с клетками многоклеточных организмов : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.15 / Малюта Станислав Станиславович; Ин-т генетики и цитологии АН БССР. – Минск, 1985. – 38л.
260938
  Савохина М.В. Взаимодействие школа-вуз как фактор снижения рисков молодой личности при переходе к профессиональному обучению // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 242-245. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
260939
  Муратов Юрий Иванович Взаимодействие школы и комсомола в коммунистическом воспитании старшеклассников в условиях развитого социализма : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Муратов Юрий Иванович; Научно-иссл. ин-т обхих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 24л.
260940
  Семенов В.Д. Взаимодействие школы и социальной среды / В.Д. Семенов. – Москва, 1986. – 109с.
260941
  Сидельковский А.П. Взаимодействие школьников с природой как воспитательный процесс. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01 / Сидельковский А.П.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 40л. – Бібліогр.:с.37-40
260942
  Кузьмина М.Н. Взаимодействие школьной комсомольской организации и пионерской дружины как фактор активизации их воспитательных фукнций. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Кузьмина М.Н.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
260943
  Димотикалиев С.А. Взаимодействие школьных и производственных комсомольских организаций в процессе подготовки старшеклассников к труду. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Димотикалиев С.А.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1980. – 24л.
260944
  Гоголин О.В. Взаимодействие экситонов в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Гоголин О.В.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1970. – 14л.
260945
  Саблин Н.И. Взаимодействие экситонов в германии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Саблин Н. И.; БГУ. – Минск, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
260946
  Шевчик В.Н. Взаимодействие электонных пучков с электромагнитными волнами / В.Н. Шевчик. – Саратов : Саратовский университет, 1963. – 154 с.
260947
  Остроумов Г.А. Взаимодействие электрических и гидродинамических полей. Физические основы электрогидродинамики / Г.А. Остроумов. – Москва : Наука, 1979. – 319с.
260948
  Ишханов Б.С. Взаимодействие электромагнитного излучения с атомными ядрами / Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов. – Москва, 1979. – 215с.
260949
  Челядин А.В. Взаимодействие электромагнитного излучения с волнами объемного заряда Bn-CaAs. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Челядин А.В.; ХГУ. – Харьков, 1984. – 17л.
260950
  Полуэктов Павел Петрович Взаимодействие электромагнитного излучения с малыми количествами вещества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Полуэктов Павел Петрович; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
260951
  Горовенко А.П. Взаимодействие электромагнитных вольн с плазменными цилиндрами : Автореф... канд. техн.наук: 10.02.05 / Горовенко А. П.; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1983. – 18л.
260952
  Розанов Н.Н. Взаимодействие электромагнитных колебаний с близкими частотами в полуклассической теории генерации газовых лазеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розанов Н. Н.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1970. – 28л.
260953
  Кац Л.И. Взаимодействие электромагнитных колебаний сверхвысоких частот с плазмой носителей заряда в полупроводнике / Л.И. Кац, А.А. Сафонов. – Саратов
Ч. 2. – 1979. – 134 с.
260954
  Кац Л.И. Взаимодействие электромагнитных колебаний сверхвысоких частот с плазмой носителей заряда в полупроводнике. / Л.И. Кац, А.А. Сафонов. – Саратов
Ч. 1. – 1979. – 140 с.
260955
  Худяков Игорь Иванович Взаимодействие электромагнитных полей с диспергирующими неоднородными средами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Худяков Игорь Иванович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1984. – 18л.
260956
  Буцык С.В. Взаимодействие электронно-библиотечных систем с электронной информационно-образовательной средой вуза культуры и искусств / Сергей Владимирович Буцык // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия электронно-библиотечных систем (ЭБС) с электронной информационно-образовательной средой (ЭИОС) высшего учебного заведения. Проведенный вузами культуры и искусств анализ нескольких ЭБС выявил ...
260957
  Степанов В.И. Взаимодействие электронно-дырочных капель с неравновесными длинноволновыми акустическими фононами в германии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Степанов В.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1980. – 19л.
260958
  Рубин С.Б. Взаимодействие электронного сгустка с ускоряющей системой. / С.Б. Рубин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 174с.
260959
  Левитский С.М. Взаимодействие электронных потоков с бегущими электромагнитными волнами : Учебное пособие / С.М. Левитский; МВиССО УССР; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1980. – 108с.
260960
  Харьковский С.Н. Взаимодействие электронных потоков с электромагнитными полями СВЧ диапазона в неоднородных средах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Харьковский С.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 23л.
260961
  Крашенинников С.И. Взаимодействие электронных пучков с химически активной плазмой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Крашенинников С.И.; Ин-тут атомной энергии. – М., 1980. – 20л.
260962
  Кондратьев Александр Сергеевич Взаимодействие электронов в нормальных металлах : Автореф... д-ра физико-матем.наук: 01.04.02 / Кондратьев Александр Сергеевич; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 26л.
260963
  Панеш А.М. Взаимодействие электронов и возбужденных атомов с поверхностью окисных полупроводников и с адсорбированным слоем. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Панеш А.М.; НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М,, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
260964
  Покровский Я.Е. Взаимодействие электронов и дырок / Я.Е. Покровский. – Москва : Знание, 1985. – 64с.
260965
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : дис. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 327с. – Библиогр.: л. 304-327
260966
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук / Находкин Н.Г. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
Глава V : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. – 1966. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
260967
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : Дисс. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 99 л. – Бібл.: л.94-99
Глава 5 : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. (Исследование термопласт. записи информации). – 1966. – 99 л. – Бібл.: л.94-99
260968
  Карпенко Б.В. Взаимодействие электронов проводимости во спиновыми волнами в ферро- и антиферромагнитных металлах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Карпенко Б. В.; МВиССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1960. – 9л.
260969
  Панченко О.А. Взаимодействие электронов проводимости с атомно чистой поверхностью металлических кристаллов : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Панченко О.А.; АН УССР. Ин-т физики. – Киев, 1979. – 41л.
260970
  Жилейко Г.И. Взаимодействие электронов с злектромагнитным полем / Г.И. Жилейко. – М, 1963. – 56с.
260971
  Францкявичюте Дануте Юозо Взаимодействие электроосаждаемого хрома и сплава железо-хром с анионами и лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Францкявичюте Дануте Юозо; Вильнюск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 23л.
260972
  Гинзбург И.Ф. Взаимодействие элементарных частиц высоких энергий и теория возмущений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гинзбург И.Ф.; Объед.ин-т.ядерных исследований. – Дубна, 1964. – 7л.
260973
  Машошина С.Н. Взаимодействие элементзамещенных (Si, ge, Sn, P) производных кислот трехвалентного фосфора с гетеросопряженными системами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Машошина С.Н.; Хим. фак-т. МГУ. – М., 1973. – 18л.
260974
  Шанцев И.П. Взаимодействие элетрических, магнитных и упругих колебаний в условиях интенсивного возбуждения ферромагнетика. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 04.03 / Шанцев И.П.; Ан СССР.Ин-т радиотехники и электроники. – М, 1972. – 17л.
260975
  Волынец А.П. Взаимодействие эндогенных регуляторов роста и гербицидов. / А.П. Волынец. – Минск, 1980. – 144с.
260976
  Савинцева Р.Н. Взаимодействие эпигалоидгидринов с производными трехвалентного фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Савинцева Р. Н. ; Казан. ГУ. – Казань, 1969. – 13 с.
260977
  Дубовик Инна Владимировна Взаимодействие эпических жанров в творчестве У.Фолкнера, (конец 30-х - начало 40-х гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Дубовик Инна Владимировна; Тбилисский гос. ун-т. Ф-т западноевропейских языков и лит. – Тбилиси, 1990. – 17л.
260978
  Автократова О.Д. Взаимодействие эпокси-соединений с фенолами и аминами : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Автократова О.Д. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1954. – 12 с.
260979
  Гиршман М.М. Взаимодействие эстетики и лингвистики при анализе ритмической композиции поэтического произведения / М.М. Гиршман, Є.М. Свенцицкая // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 6-17. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті осмислюється зустріч лінгвістики вірша і естетики вірша, лінгвістичних цілих мов та текстів та естетичних цілих поетичних творів. На кордонах цих різних цілих прояснюється специфіка поетичного слова як звучного сенсу. Проблема співвідношення ...
260980
  Москва Н.А. Взаимодействие эфиров диэтилтиофосфинистой и этлдитиофосфонистой кислот с некоторыми карбонильными калоидкарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Москва Н.А.; Казн. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 17л.
260981
  Тутурина Н.Н. Взаимодействие эфиров кислот пятивалентного фосфора с третичными фосфинами : Автореф... канд. химич.наук: / Тутурина Н.Н.; Московск. ин-т тонкой химич. технологии. – М., 1968. – 25л.
260982
  Калинина Л.В. Взаимодействие ядер в гетерокарионах у амеб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Калинина Л.В. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 23 с.
260983
  Калашников Н.П. Взаимодействие ядерных излучений с монокристаллами : учеб. пособие / Н.П. Калашников, А.С. Ольчак. – Москва : МИФИ, 1979. – 58 с.
260984
  Пашин В.Ф. Взаимодействие ядерных моментов с параметрическими спиновыми волнами в ферримагнитах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пашин В.Ф.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – л.
260985
  Крепель В.И. Взаимодействие языковых и неязыковых факторов в процессе фразеологической номинации (на матер. нем. фразеологич. единиц с цветообозначающим компонентом) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крепель В.И.; Киев. гос. ин-тут ин. языков. – К., 1986. – 24л.
260986
  Рябченко Ю.П. Взаимодействие, детерминизм, причинность : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рябченко Ю. П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1972. – 18л.
260987
  Мурзин В.С. Взаимодействия адронов высоких энергий / В.С. Мурзин, Л.И. Сарычева. – Москва : Наука, 1983. – 287 с.
260988
  Веркин Б.И. Взаимодействия биомолекул : Новые экспериментальные подходы и методы / Б.И. Веркин, К И. Суходуб Янсон, А.Б. Теплицкий; АН УССР; Физико-технический ин-т низких температур. – Киев : Наукова думка, 1985. – 164 с.
260989
  Терруан Т. Взаимодействия витаминов / Т. Терруан. – М, 1969. – 372с.
260990
  Шулейкин В.В. Взаимодействия звеньев в системе "Океан - атмосфера - материки" / В.В. Шулейкин. – Ленинград, 1970
260991
  Бакулаева Наталья Петровна Взаимодействия неорганической пирафосфатазом полифосфатом. : Автореф... канд. хим.наук: 020010 / Бакулаева Наталья Петровна; МГУ. – М., 1981. – 17л.
260992
  Владимиров Сергей Владимирович Взаимодействия поверхностных волн в органических плазменных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Владимиров Сергей Владимирович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1987. – 16л.
260993
  Чабан А.А. Взаимодействия ультразвуковых волн в кристаллах с учетом электрических полей. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.06 / Чабан А.А.; Акустич. ин-т. – М., 1981. – 23л.
260994
  Морозов Леонид Леонидович Взаимодействия хиральных фрагментов и спектры состояний стереоизомерных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Морозов Леонид Леонидович ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1974. – 31с. – Бібліогр.:с.25-26
260995
  Козырева Н.В. Взаимодействия этнических групп в ранней истории Месопотамии // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 3 (278). – С. 3-29. – ISSN 0321-0391
260996
  Червяков А.М. Взаимодействующая релятивистская струна и ее обобщение в рамках геометрического подхода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Червяков А.М.; ОИЯИ. – Дубна, 1980. – 12л.
260997
  Бежанова Майя Михайловна Взаимодействующая система автоматизации решения задач на ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Бежанова Майя Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Секция кибернетики Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.18-22
260998
  Метлов В.Г. Взаимодействующие галактики / В.Г. Метлов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
260999
  Хоар Р Ч.Э. Взаимодействующие последовательные процессы / Р Ч.Э. Хоар. – Москва : Мир, 1989. – 264 с.
261000
  Коваленко Валерий Фадеевич Взаимодейстивие магнитной и электрической подсистем в железно-иттриевом гранате : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.07 / Коваленко Валерий Фадеевич; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1978. – 157л. – Бібліогр.:л.149-157
<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,