Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
255001
  Ковальчук С.І. "Вербецькі товтри" ("Чотири кавалери") - заповідна зона Національного природного парку "Подільські Товтри" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 14-18 : фото
255002
  Міскавайг "Верблюди, які тікають, і собаки, які їх переймають" : скарбниця / Міскавайг, Абу"Алі та Хайан, ат-Таухіді Абу // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 173-185. – ISSN 0320 - 8370


  Абу"Алі Міскавайг - видатний арабський мислитель Х-ХІ ст. Він детально описав життя давніх слов"ян та похід русів на прикаспійській землі
255003
  Бреславська С. "Вервиця родоводу" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 88-93. – ISSN 08-68-4790-1
255004
  Золотарев В. "Вервольф": загадки "логова обортня" // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 3. – С.38-42.
255005
  Савенкова Марина "Веревочный" орнамент на Волхове // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 91-93. – ISSN 0235-7089


  За матеріалами Новгородської археологічної експедиції.
255006
  Лимонова Л. "Вереница четверостиший" А. Ахматовой и "Летючі катрени" Л. Костенко: опыт сопоставительного анализа // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 41-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
255007
  Тимошик М.С. "Вернигора" (- видавництво) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 272. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255008
  Яковенко Я. "Вернигора" Францішека Равіти-Гавронського - ключ до гармонії українсько-польських відносин // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 1 (38). – С. 219-232. – ISSN 1640-7806


  У статті проаналізовано образ пророка Вернигори у творчості польського письменника ХІХ століття Францішека Равіти-Гавронського, простежено етапи становлення візії віщуна та його інтертекстуальний зв"язок між образами Вернигори у творах письменника. ...
255009
  Базанова О. "Верный истории, беспристрастный и скромный" : [К 300-летию историка, археографа, действ. чл. Петербургской АН с 1725 г. Г.Ф. Миллера (1705-1783] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 3. – С. 78-86. – ISSN 0869-7078
255010
  Шкаруба Л. "Версаль - это я" , или Жемчужина XVII века : (на 3-й стр.ілюстрація П"єр Патель.Палац Версаль. 1668) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8 : Мистецтво класицизму. – С. 35-43
255011
  Глібчук Н.М. Вербалізація вигуків та звуконаслідувальних слів у площині функціональної омонімії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 63-75. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
255012
  Смирнова М.С. Вербалізація дискурсивної стратегії релігійної ідентифікації у православній проповіді ХХ століття // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 141-145. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
255013
  Бойко Н. Вербалізація емоцій в українській мові: семантичний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 26-33. – Бібліогр.: Літ.: с 33; 7 п. – ISSN 0320-3077
255014
  Порожнюк А.Л. Вербалізація емоційного світу людини в художньому творі ("Persona grata" М. Коцюбинського) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 114-119
255015
  Соломаха А.В. Вербалізація етнореалій в сучасній німецькій мові // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 67-71. – (Філологічні науки)
255016
  Вихор В.Г. Вербалізація жіночих портретів у збірці "В сяйві мрій" Миколи Вороного // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 39-44. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
255017
  Вихор В.Г. Вербалізація жіночих портретів у збірці "В сяйві мрій" Миколи Вороного // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 39-44. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
255018
  Безугла Л.Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі / Л.Р. Безугла ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 332 с. – ISBN 978-966-623-468-4
255019
  Клименко Л.В. Вербалізація індивідуально-авторських складових прототипу СОБАКА у сучасній французькій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 259-262


  У статті на матеріалі творів сучасних французьких авторів здійснюється аналіз індивідуально-авторських складових прототипу СОБАКА, виявляються пов"язані з ним стереотипові уявлення, що дозволяє розкрити асоціативні та оцінні смисли, властиві мовній ...
255020
  Гнатковська О.М. Вербалізація інтенцій у Я-висловленнях сучасного наукового дискурсу // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 70-72
255021
  Лазер Т.В. Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Лазер Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
255022
  Волощук І. Вербалізація комунікативної стратегії провокації у процесі інтерв"ю / І. Волощук, В. Рибалка // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4. – С. 58-64. – ISSN 2617-5339
255023
  Цимбал С.В. Вербалізація концептів простір і час у сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен"юй) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Цимбал Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2018. – 220 арк. – Додатки: арк. 197-220. – Бібліогр.: арк. 9-11, 179-196
255024
  Яранцева О.І. Вербалізація концептів фортуна, фатум у "Моральних листах до Луцилія" Луція Аннея Сенеки молодшого // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 64-71


  У статті розглядаються особливості вживання концептів FORTUNA й FATUM Луцієм Аннеєм Сенекою Молодшим (бл. 5 р. до н. е. - 65 р. н. е.), філософом-стоїком пізньоримського періоду. Дослідження проведено на матеріалі "Моральних листів до Луцилія" в ...
255025
  Чистяк Д.О. Вербалізація концептосистеми міфопоетичної космології в українській та бельгійській символістській поезії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.05 / Чистяк Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 77 назв
255026
  Гринько О. Вербалізація концепту-архетипу FIRE в творах В. Голдінга // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 129-133. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
255027
  Жулінська М. Вербалізація концепту "HOUSING" англійськими неологізмами // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 76-81. – ISSN 2410-0927
255028
  Піддубна Н. Вербалізація концепту "Бог" в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 127-131. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
255029
  Баранська Л. Вербалізація концепту "гріх" у малій прозі Марії Матіос // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 5-14. – ISSN 2411-4758
255030
  Семенюк І.М. Вербалізація концепту "дім" у творчості Емілі Дікінсон / І.М. Семенюк, Гонсалєс-Муніс // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7109-99-9
255031
  Пойнар Л. Вербалізація концепту "істинний шлях" у фразеологічних одиницях китайської мови чен"юй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Пропонується дослідження у сфері когнітивної лінгвістики. До уваги береться концепт "істинний шлях" та особливості його вербалізації у складі фразеологічних одиниць китайської мови "чен"юй". У роботі визначено та здійснено аналіз актуалізованих сем ...
255032
  Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт" в англійській мові XX - XXI століть : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 395 л. – Додатки: л. 224-395. – Бібліогр.: л. 190-223
255033
  Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт", в англійській мові XX - XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.
255034
  Бутенко К. Вербалізація концепту "небо" у складі чен"юїв: діахронічний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 112-121


  Стаття присвячена дослідженню польової структури концепту «небо» у складі однієї з фразеологічних одиниць китайської мови – чен’юй. У дослідженні особлива увага надається тим семантичним компонентам концепту «небо», які зазнали найбільших змін у ...
255035
  Гуменюк Н.Г. Вербалізація концепту "Україна" в англомовних ЗМІ періоду 2015-2018 рр. / Н.Г. Гуменюк, О.А. Шабас // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 106-115. – ISSN 2227-2844


  "Робота присвячена розгляду способів вербалізації концепту "Україна" в англомовних засобах масової комунікації за період 2015-2018 років. Розглянуто концепт "Україна" як польова структура, яка має домінанту та периферію. Запропоновано розгляд способів ...
255036
  Архіпова О.В. Вербалізація концепту "чоловік": гендерний аспект (на матеріалі антології сучасної української прози "Декамерон”) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 132-139
255037
  Мікава Н.М. Вербалізація концепту HAIR в англомовній художній прозі // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (35). – C. 120-125. – ISSN 2307-4604
255038
  Близнюк Л.М. Вербалізація концепту HAUS як елемента німецькомовної картини світу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 309-313. – Bibliogr.: Літ.: с. 312-313; 23 назв. – ISSN 1729-360Х
255039
  Чаюк Т.А. Вербалізація концепту MONEY в сучасній британцькій дитячій літературі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 525-536


  У статті розглянуто шляхи вербалізації концепту MONEY в семантичному просторі текстів сучасної британської дитячої літератури. Виявлено ядерні і периферійні компоненти концепту MONEY. Шляхом когнітивної інтерпретації відповідних когнітивних ознак ...
255040
  Бублик Т.Є. Вербалізація концепту SOCIETY у медитативних притчах Е. де Мелло // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 72-78


  Статтю присвячено вивченню засобів вербалізації концепту SOCIETY у текстах медитативних притч. Досліджено особливості фреймової структури цього концепту, його понятійний, ціннісний та образний компоненти. Відповідно до отриманих результатів подано ...
255041
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту VATAN/БАТЬКІВЩИНА в турецькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 ; 035 / Тищенко Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 203, [1] с. – Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк. 5-6, 186-202
255042
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту батьківщина/vatan у ліриці Мехмета Акіфа Ерсоя // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 282-294. – ISSN 2520-6397


  Предметом дослідження є вербалізація концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у ліричній творчості Мехмета Акіфа Ерсоя, творця турецького державного гімну. Джерельну базу для дослідження склали вірші збірки "Safahat" ("Ступе- ні"), яка поєднує творчість поета ...
255043
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у поетичній творчості Неджипа Фазила Кисакюрека // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджується відображення концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у поетичній творчості Неджипа Фазила Кисакюрека. Джерельну базу для опрацювання склала збірка Сile ("Страждання"). У результаті дослідження проаналізовано поетичну спадщину поета і ...
255044
  Масановець В. Вербалізація концепту гідність в українських перекладах роману Шарлоти Бронте "Джейн Ейр": способи відтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-21. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817
255045
  Сівков І.В. Вербалізація концепту монархії в конституційних текстах країн арабського світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 333-342
255046
  Строкаль О. Вербалізація концепту НАРОД у поезії Олексія Довгого // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. – ISSN 0320-3077
255047
  Кишеня Ю. Вербалізація концепту УКРАЇНА в англомовних промовах Президента України Петра Порошенка // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 8. – C. 137-142. – ISSN 2410-0927
255048
  Огар А.О. Вербалізація концепту Україна в художніх творах Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 120-124. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
255049
  Богдан С. Вербалізація лексичного регулятиву "Німеччина" в епістолярних текстах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 23-38. – ISSN 2413-0923


  У статті розглянуто особливості функціонування лексичного регулятиву Німеччина як домінувального елемента в системі етнічних стереотипів епістолярних текстів Лесі Українки; акцентовано увагу на системі словесних засобів актуалізації номінативного поля, ...
255050
  Скрипник Ю.С. Вербалізація мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14, 035 / Скрипник Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 227 арк. – Додатки: арк. 226-227. – Бібліогр.: арк. 192-225
255051
  Карпова К.С. Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.04 / Карпова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
255052
  Карпова К.С. Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства 20 - початку 21 століття : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Карпова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 259л. + Додатки: л.200-205. – Бібліогр.: л.206-259
255053
  Шведова М.О. Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.02 - російська мова / Шведова М. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
255054
  Черемська О.С. Вербалізація образу свободи у творчості Христі Алчевської / О.С. Черемська, О.В. Масло // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 85-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
255055
  Сивокозова Т. Вербалізація поняття "шлях руху" в староукраїнській мові XVII-XVIII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 78-87. – ISSN 1682-3540
255056
  Сухенко В.Г. Вербалізація родинних образів у поетичних творах Дмитра Білоуса // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 308-315. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
255057
  Марчук Л.М. Вербалізація сакральних лексем в поезіях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 269-273. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
255058
  Слухай Н. Вербалізація сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка: колір і звук // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 236-246


  У статті висвітлені питання феноменології (форми, змісту, оцінності, образності) сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка. З-поміж копоративних позицію прототипів посідають кольоропозначення гами "блакитний -синій - зелений", з-поміж ...
255059
  Межжеріна Г.В. Вербалізація соціально-етичних портретів онуків і правнуків Володимира Мономаха в Київському літописі // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 201-211. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
255060
  Космеда Т.А. Вербалізація соціально-психологічного феномена медіаобразів у дискурсі сучасної українсько- й російськовної газети: актуалізація асоціативних зв"язків // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 1. – С. 89-102. – ISSN 2312-0665
255061
  Паршук Н.В. Вербалізація спонукальної інтенції у російському рекламному тексті : автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец.: 10.02.02 - рос. мова / Паршук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
255062
  Бурак В.В. Вербалізація стереотипів родинної спорідненості в українській, польській та британській реалістичній прозі другої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Бурак Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
255063
  Палінська О. Вербалізація сфери інтимного в умовах гібридної ідентичності: Ольга Кобилянська та її багатомовний світ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 109-116. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
255064
  Чаюк Т.А. Вербалізація універсальних і національних концептів в англомовній дитячій літературі Великої Британії : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04, 035 / Чаюк Тетяна Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 262 арк. – Додатки: арк. 246-262. – Бібліогр.: арк. 6-7, 193-245 та в додатках: арк. 262
255065
  Алєксєєва І.О. Вербалізація фрейму "Life script" та концепту "Social stratificatio" у збірці "Mother Goose"s Nursery Rhymes" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-9


  У статті подається аналіз мовних засобів, які вербалізують фрейм “LIFE SCRIPT” та концепт “SOCIAL STRATIFICATION” у збірці “Mother Goose’s Nursery Rhymes”. В статье предлагается анализ языковых средств, вербализующих фрейм “LIFE SCRIPT” и концепт ...
255066
  Левко О.В. Вербалізація християнської досконалості в епідейктичних промовах трьох святителів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 265-274
255067
  Завгородня А. Вербалізація як один з найпродуктивніших способів словотвору німецької мови // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 177-180. – ISSN 2307-633Х
255068
  Смаглій В.М. Вербалізований концепт WORD/LANGUAGE/SPEECH в науковій та наївній картинах світу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Смаглій Валерія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 27 назв
255069
  Вовк О.В. Вербаліка емоції жаху в англомовному мультимодальному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Вовк Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Борис Грінченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
255070
  Одрібець Наталія Василівна Вербальна будова груп автоморфізмів 2-адичного дерева : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Одрібець Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
255071
  Одрібець Наталія Василівна Вербальна будова груп автоморфізмів 2-адичного дерева : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Одрібець Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 119л. – Бібліогр.: л. 115 - 119
255072
  Онуфрієнко Г.С. Вербальна ввічливість як категорія міжкультурної комунікації / Г.С. Онуфрієнко, С.О. Хваткова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 54-66
255073
  Мочкош Я. Вербальна верифікація як метод криміналістичної тактики допиту // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 122-125. – ISSN 0132-1331
255074
  Павлушенко О. Вербальна експлікація концепту "час" в авторській картині світу Ліни Костенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 29-35. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1


  "Проаналізовано вербальне втілення концепту "час" у художній картині світу, створеній українською поетесою Ліною Костенко. Виявлено індивідуально-авторські концептуальні аспекти, що стали результатом сприйняття окремою особистістю фрагмента позамовної ...
255075
  М"яснянкіна Л. Вербальна інформація в телевізійній рекламі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 253-259. – Бібліогр.: Літ.: С. 258-259; 13 поз. – ISSN 2078-1911
255076
  Арістова Н.О. Вербальна креативність як показник сформованості професійної суб"єктивності майбутніх філологів / Н.О. Арістова, В.І. Ковальчук, О.В. Малихін // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 42-43
255077
  Павлов О. Вербальна магія українців : Наук.та навч.-метод.матеріали до курсів:фольклор,етнографія,звичаєве право,література,мовознавство.. / О. Павлов, Т. Полковенко, В. Фісун; Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 96с. – Бібліогр.: с.74-95. – (Бібліотека українця ; Вип. 1 ; Фолькльор. Етнографія. Звичаєве право). – ISBN 966-7419-1412
255078
  Климентова О.В. Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 277-280
255079
  Благодєтєлєва Вербальна модель культурної людини для потреб застосування в економічній науці : економічна теорія та історія економічної думки / Благодєтєлєва, Вовк С.Л. - // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 4-10. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
255080
  Семашко Т.Ф. Вербальна об"єктивація поняттєвої сфери "перцептивне сприйняття" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 465-472


  Виходячи з того, що мова - це джерело пізнання навколишнього світу, а перцептивна лексика являє собою мовні форми, в яких відбувається об"єктивація цих знань, автор у пропонованій розвідці робить спробу визначити статус сенсорної лексики як ...
255081
  Коротич К. Вербальна презентація персонажа в драматичному творі (на матеріалі п"єси М. Кропивницького "Глитай, або ж павук") // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 40-47. – ISSN 0869-3595
255082
  Смущинська І.В. Вербальна реалізація авторських концептів як складова модальної структури художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 210-214. – ISBN 966-581-295-5
255083
  Драпайло І. Вербальна репрезентація комічного у малій прозі Дж. К. Джерома та засоби її збереження в українському перекладі / І. Драпайло, В. Ніконова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 119-123. – ISBN 978-617-7241-66-8
255084
  Розмаріца І.О. Вербальна репрезентація концепту "CLIMATE CHANGE" в англомовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 440-447. – ISBN 966-581-388-9
255085
  Дацишин Х. Вербальна репрезентація концепту "гідність" як об"єкта дії (за матеріалами українськомовного сегмента Інтернету) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 147-155. – ISSN 2078-1911
255086
  Долусова Н.В. Вербальна репрезентація концепту "індустрія краси" в американських феміністських есе // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 305-309. – Бібліогр.: Літ.: с. 309; 8 п. – ISSN 1729-360Х
255087
  Коструба Н. Вербальна репрезентація концепту "таїнство" у мовній свідомості студентів / Н. Коструба, Ж. Вірна // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 149-167. – ISSN 2309-1797
255088
  Колмієць Н.В. Вербальна репрезентація концепту "фенікс" у фразеологізмах чен"юй китайської мови / Н.В. Колмієць, А.О. Петровська // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 56-61. – ISSN 2522-493Х
255089
  Фрасинюк Н.І. Вербальна репрезентація концепту patience в англомовному дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 529-533
255090
  Чумак В.В. Вербальна репрезентація концепту вода у новелістиці Григорія Косинки / В.В. Чумак, М.В. Сапун // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 321-328. – (Бібліотека Інституту філології)
255091
  Калько В. Вербальна репрезентація концепту серце в поетичному дискурсі Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 137-144. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
255092
  Коцюба О.П. Вербальна репрезентація ментальних рис німецького народу у творчому доробку Йозефа Рота // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 312-319


  У статті виявлено лінгвальні засоби експлікації німецької ментальності в романах Йозефа Рота. В статье выявлены языковые средства экспликации немецкой ментальности в романах Йозефа Рота. The article deals with the lingual means of explication of ...
255093
  Шкіцька І.Ю. Вербальна репрезентація негативних реакцій на маніпулятивну тактику підвищення значимості співрозмовника // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 110-117


  У статті з урахуванням статусних, гендерних і вікових характеристик комунікантів досліджено мовний вияв негативних реакцій адресата на маніпуляцію шляхом позитивного оцінювання та вираження прихильності. Виявлено способи негативного реагування на ...
255094
  Клименко Н.О. Вербальна репрезентація образу батька на сторінках журналу "Хорошие родители" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті зроблено спробу відслідкувати способи вербальної репрезентації, визначити специфіку кон струювання, виокремити складові модернізованого образу батька, представленого на сторінках журналу "Хорошие родители". In the article the author tracks ...
255095
  Морошкіна Г.Ф. Вербальна репрезентація сенсорної концептосфери у мистецтвознавчому дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 109-113
255096
  Тарануха О. Вербальна специфіка темпоральності лекційного дискурсу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 101-104
255097
  Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів : (на матеріалі укр. молитов) / Климентова О.В. – Київ : [б. в.], 2011. – 371 с. – Бібліогр.: с. 347-370
255098
  Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Климентова Олена Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 460 л. – Бібліогр.: л. 406-460
255099
  Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Климентова Олена Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр. : 28 назв
255100
  Сухай А.С. Вербальна сугестія у давньоанглійських поетичних текстах // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 272-278
255101
  Раду А.І. Вербальна та візуальна презентація культурологічних концептів у дискурсі корпоративної реклами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 191-195. – ISBN 966-581-295-5
255102
  Гнатюк А.В. Вербальна та невербальна взаємодія співрозмовників у процесі комунікації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 387-391. – Бібліогр.: Літ.: с. 391; 9 п. – ISSN 1729-360Х
255103
  Олійник Л. Вербальна характеристика архітектора в трактаті Вітрувія "De architectura" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 213-218. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано лексичні одиниці та фрагменти тексту трактату Вітрувія “De architectura”, які творять словесний портрет архітектора. Досліджено лексико-семантичні та стилістичні особливості мовних засобів, використаних для характеристики архітектора. ...
255104
  Нестеренко О.Є. Вербальне вираження гендерних упереджень у сучасних англомовних ЗМІ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 210-216


  Стаття розглядає характерні особливості ґендерних упереджень та їх місце у загальній системі упереджень та певні стратегії та тактики їх вербальної реалізації у сучасних англомовних ЗМІ. Статья рассматривает характерные особенности гендерных ...
255105
  Дзюбенко О.М. Вербальне вираження концепту "навчання" (на матеріалі афористичного фонду "Моральних листів до Луцілія" Луція Аннея Сенеки) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 372-378


  Стаття присвячена висвітленню концепту НАВЧАННЯ в руслі антропоцентричної лінгвофілософської парадигми: досліджується афористичний фонд "Моральних листів до Луцілія" Луція Аннея Сенеки як виразник філософії освічених верств населення Риму І ст. У ...
255106
  Бєлова А.Д. Вербальне відображення концептосфери етносу: сучасний стан вивчення проблеми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 15-22. – ISBN 966-581-295-5
255107
  Макогон Г.Д. Вербальне втілення базових концептів у дискурсі гламуру (на прикладі англомовних електронних гляцевих видань) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 48-52. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
255108
  Вишневська Г. Вербальне втілення концепту "відьма" у творчій спадщині Тараса Шевченка та Олександра Олеся // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 205-212


  Статтю присвячено аналізу концепту "відьма" у творах Тараса Шевченка та Олександра Олеся. Виявлено основні смисли, що визначають його семантику в мовно-концептуальних картинах світу письменників. Робота виконана на аспекті когнітивної лінгвістики
255109
  Горбачова Н.І. Вербальне втілення статусних ролей службовців в американському кінодискурсі: лінгвопрагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Горбачова Надія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
255110
  Калашник Ю.І. Вербальне і невербальне в стилістико-синтаксичній організації оповідання Майка Йогансена "Списана спина" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 7-11. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
255111
  Кошелюк О. Вербальне та маргінальне: патологія комунікації в романі Ю. Іздрика "Воццек" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 84-94. – ISSN 2304-9383
255112
  Кісельова А. Вербальний імідж як чинник медіавпливу // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 140-142. – ISBN 978-966-553-924-7
255113
  Мамич М.В. Вербальний контент і лінгвокультурологічне наповнення тексту // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 18-32. – ISSN 1682-3540
255114
  Білоусов М.М. Вербальний менеджмент дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 34-43. – ISBN 966-7196-06-2
255115
  Федун Б.Я. Вербальний опис невербального вираження емоції "інтерес" : На матеріалі сучасної англійської мови // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 83-86. – ISSN 1729-360Х
255116
  Васейко Ю. Вербальний портрет жінки в оповіданнях Януша Вишневського // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 23-31. – ISSN 2311-5165
255117
  Теряєв Д.О. Вербальний ритм в концепції М. Калиновича й експериментально-фонетичне дослідження // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 299-303. – Бібліогр.: Літ.: с. 303; 14 п.


  Результати експерементально-фонетичного дослідження акустичної природи слова вставляється ієрархічна система вербального ритма. The hierarchical system of verbal rhythm is set on the basis of results of experimentally- phonetic research of ...
255118
  Сімович О.І. Вербальний символ в обрядовому контексті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 93-96. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  В статті проаналізовано функціонування кількох вербальних символів у контексті обряду /ритуалу, у якому реалізується семантика символу. На вербальному рівні таким контекстом можна вважати відповідний текст. Здебільшого символічне значення тут ...
255119
  Молчанова Г.Г. Вербальний символ и маркетинговые коммуникативные стратегии текста // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 9-26. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
255120
  Голобородько Я. Вербальний скульптор доби // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 16-19


  Про життя і прозу Івана Григурка
255121
  Сірант А. Вербальний спосіб репрезентації концепту "спокута" у творчості письменників ІІ половини ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 322-326. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
255122
  Олійник О. Вербальний стиль мовлення прокурора — "золоте правило" спілкування з аудиторією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 116-121.
255123
  Бічуя Н. Вербальний супровід кольору // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 132-133. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  "Тарас Григорук пише вірші, коли малює. Правда, можна сказати інакше – малюючи, пише вірші. Слово супроводжує, очевидно, рух руки, снується довкола лінії на склі, полотні, графіці чи на скульптурі, набирає кольору зовсім іншого, аніж досі мало; втрачає ...
255124
  Василюк О.В. Вербальний та візуальний складники брендингу мегаполісів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 200-208


  У статті розглядаються основні елементи брендингу мегаполісів. Дослідження зосереджене на аналізі логотипів, лінгвістичних засобів та комунікативних стратегій, за допомогою яких здійснюється успішний територіальний брендинг.
255125
  Чернікова О.І. Вербальний, невербальний та комплексний мем: класифікація за способом подання та сприйняття інформації в інтернет-середовищі (на матеріалі англомовних кіномемів) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 151-156. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
255126
  Кондратенко Н.В. Вербальні аспекти агональності як параметра політичної комунікації // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 40-43. – ISSN 2307-4558
255127
  Семашко Т. Вербальні вияви параметричної ознаки перцептивних етнокультурних стереотипів (на матеріалі "Словаря української мови" Б. Грінченка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 103-108. – (Серія: Філологічні науки ; № 6 (307) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
255128
  Хайчевська Е.М. Вербальні графічні засоби експресії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 422-433. – Бібліогр.: Літ.: с. 433; 14 п.


  В статті йдеться про експресивний потенціал малої літери в її оригінальних сполученнях. Цей графічний засіб широко використовується у французькій літературі 20-21 сторіччя і грає важливу роль у створенні різноманітних експресивних орфографічних ...
255129
  Соболєва О.В. Вербальні графічні компоненти в структурній організації текстів інтерв"ю ( на матеріалі сучасної французької преси для жінок) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 368-376. – Бібліогр.: Літ.: с. 375; 5 п.


  Про ненормативне вживання вербальних графічних компонентів в текстах інтерв"ю сучасних журналів для жінок французькою мовою. Освещается ненормативное употребление вербальных графических компонентов в текстах интервью современных французских ...
255130
  Потапенко С.І. Вербальні ефекти публічного виступу: когнітивно-риторичний ракурс // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – C. 102-108. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 1). – ISSN 2311-0821


  На матеріалі інавгураційних звернень Барака Обами та Віктора Януковича.
255131
  Романюк Н. Вербальні засоби атракції на сторінках журналу для дітей "Стежка" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 100-106


  У статті аналізується використання емоційно-експресивних засобів у дитячому періодичному виданні "Стежка", зокрема авторських неологізмів, порівнянь, фра зеологізмів і прислів"їв, які збуджують у юного читача інтерес до написаного. This article ...
255132
  Фрасинюк Н. Вербальні засоби вираження модальності сумніву в англійській мові // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 51-52
255133
  Топорова О.В. Вербальні засоби вираження осуду в сучасній англійській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 236-238. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
255134
  Цурик А.С. Вербальні засоби впливу в сучасній політичній промові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 403-410
255135
  Якименко М.Р. Вербальні засоби впливу на аудиторію в жанрі публічного виступу (на матеріалі презентації книги Ліни Костенко "Записки українського самашедшого") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 509-518


  У статті досліджується вербальні засоби впливу на аудиторію на основі виступу Ліни Костенко під час харківської презентації її першої прозової книги "Записки українського самашедшого". В статье исследуется вербальне средства влияния на аудиторию на ...
255136
  Юрковська М.М. Вербальні засоби комічного ефекту на лексичному рівні в креолізованому тексті англомовної анімаційної комедії // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – Вип. 31/32. – С. 71-83. – ISSN 2075-2970
255137
  Мазур С.М. Вербальні засоби сугестивного впливу в тексті "Офудесакі" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 143-153
255138
  Сидоркіна І. Вербальні засоби формування образу сучасної жінки в дискурсі японських медій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 127-133
255139
  Хавкіна Л.М. Вербальні засоби як чинник міфопородження в українському рекламному просторі // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 107-115


  Статтю присвячено вивченню креативно-функціональної парадигми засобів впливу на реципієнтів у вербальній площині українського рекламного міфу. Розглядається використання мовних засобів упливу на споживачів у сучасній українській комерційній рекламі як ...
255140
  Черевченко В.В. Вербальні знаки етнокультури в українському дитячому фольклорі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Черевченко Вікторія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 л. – Бібліогр.: л. 196-220
255141
  Черевченко В.В. Вербальні знаки етнокультури в українському дитячому фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Черевченко Вікторія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
255142
  Солощук Л.В. Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі / Л.В. Солощук. – Харків, 2006. – 300с. – ISBN 966-342-363-3
255143
  Ануфрієва К.В. Вербальні інтервенції органів монетарної влади в умовах "нової нормальності": орієнтири для НБУ / К.В. Ануфрієва, Ю.І. Шаповал // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 127-142. – ISSN 1681-116Х
255144
  Чайка Л.В. Вербальні конфлікти в сучасних дослідженнях мовленнєвої діяльності // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 178-187. – ISBN 978-966-171-881-3
255145
  Чайка Л.В. Вербальні конфлікти: комплексний лінгвістичний аналіз : (на матеріалі англ. мови) : монографія / Л.В. Чайка ; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : НУДПСУ, 2014. – 270, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-271. – ISBN 978-996-337-334-8
255146
  Посохова А.В. Вербальні маркери контекстуалізації надзвичайних службових ситуацій у романі А. Хейлі "Аеропорт" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 468-465


  У статті досліджуються лінгвостилістичні особливості контекстуалізації фахового контексту у романі А. Хейлі ,,Аеропорт” на прикладі вербалізації надзвичайних службових ситуацій. Запропоновані класифікація маркерів контекстуалізації надзвичайних ...
255147
  Кочубей Т. Вербальні методи виховання особистості у народній педагогіці // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 80-95. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
255148
  Бабіна Ю.І. Вербальні методи впливу на підсвідомість у сучасній рекламі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 7-9
255149
  Пащенко В.М. Вербальні наукові субмови. Атрибутивне наукознавство / Володимир Пащенко. – Київ : Український пріоритет, 2017. – 95, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 88-89. – ISBN 978-617-7398-67-6
255150
  Семененко О. Вербальні особливості заклинань у романах Дж. Роулінг про Гаррі Поттера: перекладацький аспект / О. Семененко, Є. Верзілова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (24). – С. 87-96. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
255151
  Тарасова В.В. Вербальні параменти етнічних стереотипів (на матеріапі лексики транспортної семантики англійської, російської та української мов) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 223-227. – Бібліогр.: Літ.: с. 226-227; 11 п. – ISSN 1729-360Х
255152
  Ковдриш В.В. Вербальні підгрупи груп унітрикутних матриць над кільцями лишків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  У даній статті розглядаються деякі вербальні підгрупи груп унітрикутних матриць над кільцями лишків, а також встановлюється ширина цих підгруп. Ключові слова: група, вербальна підгрупа, кільце, ряд, ширина. In this paper, we describe the verbal ...
255153
  Довгей Ж.І. Вербальні підгрупи групи трикутних автоморфізмі кільця многочленів від двох змінних над полем характеристики 0 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено, що кожна вербальна підгрупа групи автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над алгебраїчно замкненим полем характеристики нуль збігається з деяким членом ряду комутантів цієї групи. It is shown that every verbal subgroup of the ...
255154
  Бобро М.П. Вербальні репрезентанти архетипу "жити багато" в українському лінгвокультурному просторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 82-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
255155
  Плєва К.В. Вербальні слідчі дії та їх характеристика // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 108-112.


  Розглянуто методологічні та процедурні питання провадження слідчих дій, а також питання щодо проблем провадження таких слідчих дій, як допити та очна ставка. This article deals with the methodological background and procedural questions of ...
255156
  Крутько Т.В. Вербальні способи переконання у банерній рекламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-35. – Бібліогр.: с.35 (11 назв). – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню вербальних способів переконання у банерній рекламі. Виробники банерної реклами віддають перевагу спрощенню синтаксичної структури речення. Найбільш поширеними реченнями прагматич-ного типу є директиви. Серед мовних одиниць, що ...
255157
  Фоменко О. Вербальні та візуальні маркери національної ідентичності в комерційних брендах (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 201-214


  У статті розглядаються вербальні та візуальні засоби повідомлення національної ідентичності в назвах, слоганах, рекламі, логотипах та упаковці комерційних брендів. У результаті дослідження з"ясовано, що мовними маркерами ідентичності країни в цих ...
255158
  Хайдар Д.М. Вербальні та невербальні засоби вираження згоди / незгоди в сучасних соціолектах Франції : дис. ... д-ра філософії : 035, 03 / Хайдар Даріна Мохамедівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 195 арк. – Додатки: арк. 193-195. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 165-192
255159
  Бойко О.В. Вербальні та невербальні засоби впливу в медіа (на матеріалі інтерв"ю Патріараха Філарета) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 52-59. – ISSN 2311-2697


  У статті зроблено спробу комплексного аналізу вербальних та невербальних засобів впливу на аудиторію в жанрі інтерв"ю на релігійну тематику. An attempt of making a complex analysis of verbal and nonverbal means of auditory" influence in a media text ...
255160
  Іщенко Т.В. Вербальні та невербальні засоби впливу у сучасних політичних текстах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 128-141. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто питання, що стосуються вивчення та аналізу маніпулятивного потенціалу вербальних та невербальних засобів сучасних політичних текстів. Визначено основні механізми створення, реалізації та функціонування текстів політичного ...
255161
  Лютянська Н.І. Вербальні та невербальні засоби впливу у текстах англомовної реклами продуктів харчування // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 427-438


  У статті розглянуто основні особливості англомовних текстів реклам продуктів харчування. Проаналізовано вербальні та невербальні засоби впливу на споживача.
255162
  Ковальчук І.В. Вербальні та невербальні засоби маркування товарів у сучасному англомовному комунікативному просторі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ковальчук Ірина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 237 арк. – Додатки: арк. 235-237. – Бібліогр.: арк. 195-234
255163
  Ковальчук І.В. Вербальні та невербальні засоби маркування товарів у сучасному англомовному комунікативному просторі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ковальчук Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
255164
  Теличко В.О. Вербальні та невербальні засоби реалізації стратегії інформування на англомовних професійних інтернет-форумах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 407-414


  У статті досліджено специфіку реалізації стратегії інформування, спрямованої на оптимізацію спілкування на англомовних професійних Інтернет-форумах. Здійснено спробу визначити основні тактики стратегії інформування, а також описати їхні вербальні та ...
255165
  Тирон І.В. Вербальні та невербальні засоби реклами в соціальній мережі TWITTER // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 336-342


  У статті аналізуються комунікативно-прагматичні особливості використання вербальних та невербальних засобів у рекламних повідомленнях, що реалізуються в соціальній мережі Твіттер. Особлива увага приділяється візуальним знакам в рекламних повідомленнях ...
255166
  Попова Н.М. Вербальні та невербальні засоби фокусування думок як жанрова особливость інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С.339-345. – Бібліогр.: Літ.: с. 345 ; 8 назв
255167
  Юшко В. Вербальні та невербальні чинники вплив на аудиторію в загальному образі ведучого (на прикладі телепрограми "Х-фактор”). // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 274-280. – ISSN 2078-1911
255168
  Волковічер Т.М. Вербальні тексти у народній вишивці кінця XIX - першої половини XX ст. : генеза, семантика, прагматика / Тетяна Волковічер ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 2019. – 173, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 153-172. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1700-9
255169
  Корольов І.Р. Вербальні форми привітань в українській, російській та литовській комунікативній поведінці // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 86-93. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті охарактеризовано привітання як один із різновидів дискурсивних практик у кооперативній комунікації; визначено базові вербальні форми привітань в українській, російській та литовській комунікативній поведінці, а також виявлено універсальні й ...
255170
  Кононець Ю.В. Вербально-візуальна єдність полікодових текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 186-192. – Бібліогр.: Літ.: с. 192; 7 назв
255171
  Москальова О.І. Вербально-графічні методи навчання: ретроспективний аналіз спадщини українських педагогів другої половини XIX - початку XX ст. / О.І. Москальова, О.С. Мелікян // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 297-300. – ISBN 978-617-7021-58-1
255172
  Максименко О.В. Вербально-жестова метафора в англомовному розважальному телеінтерв"ю // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 15-19. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; Т. 2, № 5). – ISSN 2312-6353
255173
  Тарнашинська Л. Вербально-зоровий "театр" Емми Андієвської: до проблеми психології творчості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 67-79. – ISSN 0236-1477
255174
  Вдовиченко Н.В. Вербально-когнітивна мережа СОРОМ в українській мові : (на матеріалі лексикографічних джерел) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 17-23. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
255175
  Жук П.А. Вербально-сематична інформаційно-аналітична система для розв"язування задач математичного моделювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02, 05.13.04 / Жук П. А.; НАН України, Фіз. мат. ін-т. – Львів, 1996. – 24л.
255176
  Гончарук Т.Л. Вербально-символічна об"єктивація бінарних опозицій у фольклорних текстах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 31-37
255177
  Ломов Вербальное кодирование в познавательных процессах / Ломов, Ф.и, др. – М., 1986. – 128с.
255178
  Макарова Г.П. Вербальное общение в системе руководства и подчинения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Макарова Г. П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 16л.
255179
  Паршук Н. Вербальные и невербальные средства манипуляции сознанием (на материале наружной щитовой рекламы сигарет) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 133-137
255180
  Урушадзе Лаура Григорьевна Вербальные игры как средство развития русской устной речи в группах грузинских детских садов : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Урушадзе Лаура Григорьевна; Тбилисский гос. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1980. – 29с.
255181
  Коч Н.В. Вербальные манифестации концепта "судьба" в восточнославянских языках // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 158-165
255182
  Петлюченко Н.В. Вербальные способы апеллятивности харизматической языковой личности (на материале немецкого и украинского языков) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 199-205. – Бібліогр.: Літ.: с. 204-205; 12 п. – ISSN 1729-360Х


  Матерілом дослідження слугували промови політичних лідерів Німеччини та України Г. Шредера та В. Ющенка. The research was based on spreeches of Ukrainian and German political leaders - G. Schroeder and V. Yushchenko.
255183
  Вронская О.М. Вербальные средства воздействия на реципиентов в текстах современных рэп-исполнителей (на материале испанского, английского и французского языков) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 198-210


  В статье представлен анализ средств воздействия на реципиентов современных исполнителей политического рэпа на фонетическом, морфосинтаксическом, лексическом, стилистическом и текстовом уровнях. The article analyses verbal means of influence on ...
255184
  Вронская О.М. Вербальные средства создания образов в современном португальском кинематографе // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 35. – C. 4-13
255185
  Мартынов Л.М. Вербальные цепи в универсальных алгебрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Мартынов Л.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
255186
  Маргулис В.Д. Вербальный текст как единица обучения: (Интегративная методика преподавания естственных языков) : Учеб. пособие. / В.Д. Маргулис. – Челябинск, 1990. – 176с.
255187
  Крученюк П.А. Вербам под ручей : стихи / Петря Крученюк; авториз. пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1959. – 131 с.
255188
  Ефендієв І. Верби над ариком / І. Ефендієв. – Київ, 1963. – 178 с.
255189
   Вербицький Володимир Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 219 : фото
255190
   Вербицький Володимир Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 69. – ISBN 978-966-439-754-1
255191
   Вербицький Володимир Григорович (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 78. – ISBN 978-966-933-054-3
255192
  Курас І. Вербицький Михайло Михайлович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 627. – ISBN 966-642-207-7
255193
   Вербицький Федір Васильвич (1881-1971) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 78-79. – ISBN 978-966-933-054-3
255194
  Москаленко В.Ф. Вербицький Федір Васильович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 27-29. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини (1906), екстраординарний (1911), ординарний (1913) професор, завідувач факультетської терапевтичної клініки (1918-1919) Імператорського Університету Св. Володимира.
255195
   Вербицький Федір Васильович (1881-1971) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 69. – ISBN 978-966-439-754-1
255196
  Алексєєв М.М. Вербичка неплакуча / М.М. Алексєєв. – Київ, 1974. – 263с.
255197
  Алексєєв М.М. Вербичка неплакуча / М.М. Алексєєв. – Київ
2. – 1979. – 328с.
255198
  Самченко В. Вербівка вишивала роботи Малевича. Маловідома Черкащина: що поєднало народних умільців, мисткиню Наталію Давидову зі шляхетсько-старшинського роду Гудим-Левковичів та композиторів Кароля Шимановського і Петра Чайковського // Україна молода. – Київ, 2020. – 5 травня (№ 38). – С. 6


  Вербівок в Україні - трохи не як дерев при дорозі: по кілька в одній області точно можна зустріти. Але цю - у Кам’янському районі Черкаської області - з іншими не сплутаєш, якщо зануришся не лише в красу природи, а й в історію людей і мистецьких ...
255199
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ, 1961. – 465 с.
255200
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2. – 1965. – 443 с.
255201
  Іщук А.О. Вербівчани : Роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Дніпро, 1968. – 502с.
255202
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ
3. – 1968. – 504 с.
255203
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1974. – 248 с.
255204
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Радянський письменник
Кн. 3. – 1975. – 224 с.
255205
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ, 1978. – 680 с.
255206
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Дніпро, 1984. – 792 с.
255207
  Валтон Арво Верблюд : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 0012-6756
255208
  Попов Ив. Верблюд как сельскохозяйственное животное по литературных данным / Ив. Попова, прив.-доц. – Казань : Тип. Б.Л. Домбровского, 1896. – 16 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ученые записки Казанского Имп. ин-та. 1896, т. XIII
255209
  Адалян Н. Верблюди і гори : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 136-140. – ISSN 0320 - 8370
255210
  Камініна Наталія Верблюди, пальми, лижі й ... вечірній "Квартал" : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 62-63
255211
  Каминіна Наталья Верблюди, пальми, лижі та ..."Вечірній квартал" : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 64-67
255212
  Айтматов Ч. Верблюжий глаз : повести и рассказы / Чингиз Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 312 с. : ил.
255213
  Джимбиев А.М. Верблюжьи облака : роман / Андрей Джимбиев; пер. с калм. – Элиста : Калм. кн. изд-во
1. – 1981. – 250 с.
255214
  Джимбиев А.М. Верблюжьи облака : роман / Андрей Джимбиев; пер. с калм. Н.Егорова. – Элиста : Калм. кн. изд-во
2. – 1983. – 255 с.
255215
  Дубов М.А. Вербниця : поезії / М.А. Дубов. – Київ : Молодь, 1991. – 38 с.
255216
  Крупин В.Н. Вербное воскресенье / В.Н. Крупин. – М, 1981. – 303с.
255217
  Неподоба В.П. Вербное утро: стихи и поэмы / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1981. – 143с.
255218
  Пысин А.В. Вербный мост : стихи / А.В. Пысин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 102 с.
255219
  Зарівна Т. Вербовая дощечка : роман / Теодозія Зарівна ; [худож.: Т. Семенова]. – Київ : Сontrabanda, 2008. – 293, [1] с. : іл. – ISBN 977-966-7802-75-2


  У пр. № 1746585 напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу до загального реєстру та з найкращими побажаннями на довге-довге життя і творчість. Теодозія. 26.09.08. Київ
255220
  Зарівна Т. Вербовая дощечка : роман / Теодозія Зарівна ; [малюнки Т. Семенової ; вид. рада: В. Брюховецький та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2020. – 327, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-605-041-4
255221
  Бойко О. Вербовая дощечка над прірвою буття // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 155-157. – ISSN 0131-2561
255222
  Сич М.С. Вербове полум`я : поезії / М.С. Сич. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 55 с.
255223
  Прядко М. Вербове серце / М. Прядко. – Київ : Молодь, 1958. – 91 с.
255224
   Вербовий Олексій Вікторович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 43-44. – ISBN 978-617-7107-25-4
255225
  Казьмирчук Г. Вербовий Олексій Вікторович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7107-52-0
255226
  Щербань С.Ф. Вербовий острів : поезії / С.Ф. Щербань. – Київ, 1976. – 47 с.
255227
  Ищук А.А. Вербовчане : роман-хроника / А.А. Ищук; Автор. пер. с укр. Ю. Саенко. – Москва : Советский писатель, 1966. – 463 с.
255228
  Сидорец В.С. Вербоиды - компоненти восточнославянских словообразовательных гнезд // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 71-80
255229
  Ярмак В. Вербоїди та прислівники як темпоральний фон роману Вука Драшковича "Ніч генерала" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 217-225
255230
  Демчук О Верболози : оповідання / О. Демчук : Держвидав України, 1928. – 282с.
255231
  Карпенко Н. Вербономінанти як компоненти лексики офіційно-ділового стилю сучасної української мови: лінгводидактичний аспект // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 36-46. – ISSN 2073-4379
255232
  Куликов Б.Н. Вербохлест. / Б.Н. Куликов. – Москва, 1968. – 104с.
255233
  Іванчівський В. Вербування нових членів ОУН серед українського юнацтва: техніка пропаганди агітаторів проводу в 1945-1950-х рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 45-51
255234
  Полянський Ф. Вербування робочої сили, збір контингенту і боротьба з рухом опору в німецькій окупаційній політиці 1941-1944 рр. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1728-9343


  За матеріалами Тернопільської області
255235
  Субботин Ф.Е. Вербы / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1979. – 304с.
255236
  Акулиничев И.Ф. Вербы над водой : стихи / Иван Акулиничев. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1982. – 47 с.
255237
  Загородний А. Вербы над колодцем / А. Загородний. – Алма-Ата, 1979. – 160с.
255238
  Белов В.И. Вербы над Хопром : стихи / Виктор Белов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1976. – 43с.
255239
  Бораненков Н.Е. Вербы пробуждаются зимой / Н.Е. Бораненков. – М., 1965. – 359с.
255240
  Поздняков И.Ф. Вербы шумят. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1968. – 320с.
255241
  Тищик Б. Верв як сільська територіальна громада у Київській Русі (IX ст.-ХІІ ст.): історико-правовий аналіз / Б. Тищик, М. Бедрій // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 274-284. – ISBN 978-966-306-020-4
255242
  Іскорко-Гнатенко Вервес Г.Д. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-617-7442-69-0
255243
  Селівестрова Світлана Вервес Григорій Давидович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 88. – ISSN 0236-1477
255244
  Паламарчук О.Л. Вервес Григорій Давидович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 210. – ISSN 2075-437X


  Доктор філологічних наук, професор, член-кор. АН УРСР(1978); академік АН УРСР (1995). У 1996-1999 рр. - професор кафедри слов"янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
255245
   Вервес Григорій Давидович (1920- 2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 69-70. – ISBN 978-966-439-754-1
255246
   Вервес Григорій Давилович (1920-2001) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 79. – ISBN 978-966-933-054-3
255247
  Паламарчук О.Л. Вервес Григорій Данилович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 191. – ISSN 2075-437X
255248
   Вервес Юрій Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 70. – ISBN 978-966-439-754-1
255249
   Вервес Юрій Григорович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 65. – ISBN 978-966-439-757-2
255250
   Вервес Юрій Григорович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 79. – ISBN 978-966-933-054-3
255251
  Рождественская С.В. Вервь. : Автореф... канд. ист.наук: / Рождественская С. В.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
255252
  Котляревский И. П. Вергилиева Энеида на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Вновь исправленная и дополненная противу прежних изданий. – [Изд. 3-е, доп.]. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В медицинской типографии
Ч. 1-4. – 1809. – 29, 26, 48, 45, 18 с.


  Перше видання, здійснене власне І. Котляревським
255253
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная. – Харьков : Ун-кая тип., 1842
255254
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским. – Київ : ДЛВ
Ч. 1-6. – 1842. – 419с.
255255
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским / І. Котляревський. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 145 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии
255256
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским / І. Котляревський. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – 296с. – (Дешевая б-ка ; № 84б)
255257
  Котляревський І.П. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.П. Котляревским / І.П. Котляревський; провер. текст под. ред.И.М. Стешенка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1899. – 145 с. – Окр. відбток з: Киевская старина. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
255258
  Котляревський І. Вергіліева Енеіда / І. Котляревський. – Львів : Книг. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка, 1918. – 227с. – Передрук з першого повного вид.
255259
  Котляревський І. Вергіліева Енеіда / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1936. – 264с.
255260
  Котляревський І. Вергілієва Енеїда / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1938. – 255с.
255261
   Вергун Володимир Антнович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 28-29


  Член Спеціалізованої вченої ради.
255262
   Вергун Володимир Антонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 70. – ISBN 978-966-439-754-1
255263
  Губерський Л.В. Вергун Володимир Антонович (- економіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 254. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255264
   Вергун Володимир Антонович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 79. – ISBN 978-966-933-054-3
255265
   Вергунова Ірина Миколаївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 70-71. – ISBN 978-966-439-754-1
255266
   Вергунова Ірина Миколаївна (1966) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 80. – ISBN 978-966-933-054-3
255267
  Мушкудіані О.Н. Вердзазе Нурі Мустафайович (- грузинський мовознавець, політичний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 255. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255268
  Верфель Франц Верди : роман оперы / Франц Верфель ; Пер. с нем. И.И. Гринберг и А.М. Горфинкеля, пор ред. А.М. Горфинкеля. – Ленинград : Книгоиздат Сеятель, 1925. – 312 с.
255269
  Верфель Ф. Верди / Ф. Верфель. – Москва, 1962. – 399с.
255270
  Тароцци Д. Верди / Д. Тароцци. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 352с. – (Жизнь замечательных людей)
255271
  Верфель Ф. Верди / Ф. Верфель. – Москва, 1991. – 316с.
255272
  Гринишин А. Вердикт присяжних засідателів та його наслідки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 417-422. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  З огляду на вдосконалення то доопрацювання кримінально-процесуального законодавства України та спробами ухвалити новий кримінально-процесуальний кодекс України актуальним для сучасної науки є формування концепції ефективного та доцільного для ...
255273
  Нешик Т.С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 245 л. – Додатки: л. 211-245. – Бібліогр.: л. 188-210
255274
  Нешик Т.С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
255275
  Полудняков В.И. Вердикт суда присяжных в уголовно-правовом аспекте // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 251-258. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
255276
  Каринцев М.О. Верді / М.О. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1970. – 84 с.
255277
  Верфель Ф. Верді : Роман опери / Ф. Верфель; Пер. з німец. Соколовський П. – Київ : Художня література, 1989. – 479с.
255278
  Есиненку Н. Веревка в небо или Совсем пропащий : лирические, юмористические, сатирические стихи / Николае Есиненку ;. – Москва, 1986. – 109 с.
255279
  Довнар-Запольский М.В. Веревные и разрубные книги Северного края / М.В. Довнар-Запольский. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1905. – [218] с. разд. паг. : ил., табл. – Указ. лич. имен: с. 159-162. - Указ. имен геогр.: с. 163-166


  Рубрики: Веревные книги--Архангелогородская губерния, 18 в. Разрубные книги--Архангелогородская губерния, 18 в. Монастырское землевладение--Архангелогородская губерния, 18 в. Писцовое делопроизводство--История--Архангелогородская губерния, 18 ...
255280
  Барто А.Л. Веревочка : стихи / Агния Барто ; рис. Т. Ереминой. – Москва : Детская литература, 1980. – 15 с. : ил.; цв. ил. – (Для маленьких)
255281
  Лагоза В.М. Вередливий слимак. / В.М. Лагоза. – Х, 1973. – 66с.
255282
  Дячук Ю. Веремія : слово про гетьмана Івана Мазепу : [драм. поема] / Юрій Дячук. – Вид. 2-ге. – Кишинів : Elan inc, 2018. – 191, [1] с., у картон. футлярі : іл., портр. – На футлярі рік вид.: 2012. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 978-9975-136-76-1
255283
  Бублій І.Г. Веремія малороссійского гевала : [поема у 3 ч.] / сповчена Иваном Бублеем. – 1970 року. – Полтава : Дpук. Пигуpенка, 1871. – 411 с. – Кожній частині пеpедує шмуцтитул. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 135708 дефектний, без обкл.
255284
  Задороджний В. Веремія навколо євро // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 7/8 (676/677), липень - серпень. – С. 44-48. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено з"ясуванню родової характеристики невідмінваного іменника іншомовного походження євро в українській мові
255285
  Дячук Ю. Веремія. Слово про гетьмана Івана Мазепу / Юрій Дячук ; [худож.: В. Синицький, Л. Нікітін]. – Кишинів : Elan Poligraf, 2012. – 191 с. : іл. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 978-9975-66-291-8
255286
  Shevelov George Веремія: З історії українсько-білоруських мовних зв"язків
255287
  Козлов В.И. Верен до конца / В.И. Козлов. – 2-е изд. – Москва, 1973. – 416с.
255288
  Очеретин В.К. Верен себе / В.К. Очеретин. – М, 1984. – 288с.
255289
  Очеретин В. Верен себе / В. Очеретин. – Москва : Современник, 1985. – 288 с.
255290
  Разумовский Ю.Г. Вереница : Стихи / Ю.Г. Разумовский. – Москва : Советский писатель, 1979. – 143с.
255291
  Левоневский Ф.Д. Вереница / Ф.Д. Левоневский. – Л, 1990. – 47с.
255292
  Рунг О. Вереница теней. / О. Рунг. – Москва. – 264с.
255293
  Мордань В.Г. Верес : поезії / В.Г. Мордань. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 79 с.
255294
   Верес Катерина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 32. – ISBN 978-966-439-696-4
255295
   Верес Катерина Олександрівна (1982) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 19-20. – ISBN 966-95774-3-5
255296
  Нольде В.М. Вересаев / В.М. Нольде. – Тула : Приокское книжное издательство, 1986. – 190 с. – (Отчизне посвятим)
255297
  Курас І. Вересай Остап Микитович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 628. – ISBN 966-642-207-7
255298
  Хоросницька Марія Вересень - місяць весняний : Поезії / Хоросницька Марія. – Львів : Каменяр, 1964. – 22 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
255299
  Герасименко К. Вересень / Кость Михайлович Герасименко. – Київ, 1935. – 83 с.
255300
  Довгий О.П. Вересень : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1975. – 111 с.
255301
  Тараненко О.С. Вересень / О.С. Тараненко. – Харків : Прапор, 1987. – 45 с.
255302
  Путрамент Є. Вересень. / Є. Путрамент. – Київ, 1955. – 268с.
255303
  Путрамент Є. Вересень. / Є. Путрамент. – Київ
Ч.2. – 1958. – 388с.
255304
  Максимов Е.В. Вереск - цвет осенний : рассказы и повести / Е.В. Максимов. – Москва, 1981. – 206 с.
255305
  Иванов Г.В. Вереск : вторая кн. стихов / Георгий Иванов. – Москва ; Петроград : Альциона, 1916. – 103, [6] с.
255306
  Козловский Я.А. Вереск / Я.А. Козловский. – М, 1969. – 128с.
255307
  Дубровина Э.М. Вереск / Э.М. Дубровина. – Л, 1973. – 102с.
255308
  Мазуренко М.Т. Вересковые кустарники Дальнего Востока / М.Т. Мазуренко. – Москва : Наука, 1982. – 184с.
255309
  Зарицкий А.А. Вересковый мед : рассказы / А.А. Зарицкий. – Минск : Беларусь, 1965. – 327 с.
255310
  Стивенсон Р.Л. Вересковый мед / Р.Л. Стивенсон. – Свердловск, 1979. – 20с.
255311
  Башков В.П. Вересковый мед / В.П. Башков. – М, 1983. – 176с.
255312
  Сіра Г.С. Вереснева весна / Г.С. Сіра. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 111с.
255313
  Ніколов Н. Вереснева земля-Септемврийска земя. / Н. Ніколов. – К, 1978. – 126с.
255314
   Вереснева зоря.. – Одеса, Варна, 1989. – 244с.
255315
  Махінчук М.Г. Вереснева просинь : поезії, повість / Микола Махінчук. – Київ : Українська хата, 2009. – 184 с. – ISBN 966-7025-16-0
255316
  Шмигельський А.І. Вересневе полум"я : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Каменяр, 1973. – 159 с.
255317
  Богачук О.Ф. Вересневий грім : поезії / О.Ф. Богачук. – Київ : Радянська школа, 1959. – 56 с.
255318
  Кобець В.Д. Вересневий день : повість / В.Д. Кобець. – Київ, 1987. – 203 с.
255319
   Вересневий Львів - осередок бібліотечних інновацій і актуального досвіду / підготувала В. Здановська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – С. 33-35


  В Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося пленарне засідання "Свобода як пізнана необхідність", який організовує Українська бібліотечна асоціація. Учасники засідання дискутували про сучасне й історичне ...
255320
  Заворотько П.П. Вересневий Пленум ЦК КПРС і питання правознавства // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 3-8
255321
  Колесникова Л.М. Вересневий цвіт / Л.М. Колесникова. – Донецьк : Донбас, 1976. – 80 с.
255322
   Вересневі акорди.. – Львів, 1979. – 192с.
255323
   Вересневі Балкани. – Київ, 1981. – 174 с.
255324
  Ільницький М.М. Вересневі відлуння : поезії, переклади / Микола Ільницький ; [худож. оформ. О.Я. Остапова]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 230, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-518-557-4
255325
  Шаповал М.Т. Вересневі зливи : поезії / М.Т. Шаповал. – Київ : Дніпро, 1973. – 187 с.
255326
  Вільний В.М. Вересневі зорі / В.М. Вільний. – Київ, 1964. – 126с.
255327
  Забашта Л.В. Вересневі світанки : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 91 с.
255328
  Хільчевський В.К. Вересня (- річка в Іванківському та Поліському районах Київської області, права притока Ужа (басейн Дніпра)) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 259. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255329
  Болтрик Ю.В. Веретена з дископодібними насадками зі скіфських пам"яток / Ю.В. Болтрик, О.Є. Фіалко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-46. – ISSN 0235-3490


  Скіфські поховальні пам"ятки: веретена
255330
  Козловский Борислав Веретена ясной память // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
255331
  Гальперина А. Веретено : стихи / Агата Гальперина. – Москва : [Т-во тип. А.И. Мамонова], 1915. – 34 с.
255332
  Мозолевський Б.М. Веретено : поезії / Б.М. Мозолевський. – Київ : Молодь, 1980. – 95 с.
255333
  Кузовлева Т.В. Веретено / Т.В. Кузовлева. – М, 1982. – 111с.
255334
  Нефедьев В.Д. Веретено / В.Д. Нефедьев. – Москва, 1986. – 79с.
255335
  Соловьев Сергей Веретено : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.123-146. – ISSN 0012-6756
255336
  Астаф"єв О.Г. Веретенченко Олекса Андрійович (- поет, перекладач, редактор) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 260. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255337
  Кудимов В.И. Веретье. / В.И. Кудимов. – М, 1971. – 110с.
255338
  Мегела І.П. Вереш Петер (- угорський письменник, публіцист) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 261. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255339
  Мегела І.П. Вереш Шандор (- угорський поет, перекладач, літеретурознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 261. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255340
  Поспелов С.А. Верея и окрестности / С.А. Поспелов. – Москва, 1971. – 127 с.
255341
  Добровольский А. Верзила с орденами савы. Замечательный советский коноактер не любил рассказывать о своих военных подвигах // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 1, 14


  "Весной мы отпраздновали 75-ю годовщину Великой Победы. В те же дни отмечалась и другая круглая дата: 55 лет тому назад закончилась работа над знаменитой советской комедией "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Казалось бы, что может объединять ...
255342
  Іскорко-Гнатенко Вериківська І.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 56. – ISBN 978-617-7442-69-0
255343
  Курас І. Вериківський Михайло Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 629. – ISBN 966-642-207-7
255344
   Верико Анджапаридзе. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1968. – 18 с. : ил. – (Актеры советского кино)
255345
  Урушадзе Н.А. Верико Анджапаридзе / Н.А. Урушадзе. – Москва, 1972. – 190с.
255346
  Непомнящий К.Е. Верим в тебя, молодость! / К.Е. Непомнящий. – М., 1961. – 108с.
255347
  Серебровская Е.П. Верим, верны! : докум. повесть / Е.П. Серебровская. – Москва : Советская Россия, 1968. – 255с.
255348
  Серебровская Е.П. Верим, верны! / Е.П. Серебровская. – М, 1977. – 256с.
255349
  Серебровская Е.П. Верим, верны! : документальная повесть / Е.П. Серебровская. – 3-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1986. – 283с.
255350
  Горда Ю. Верительная грамота // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 23. – ISSN 1563-6755


  Суд справедливости не предоставил абсолютного права работодателям запрещать ношение одежды с религиозной символикой или увольнять работников за это, но выстроил алгоритм, при соблюдении которого это возможно.
255351
  Егоров В.А. Верить в человека / В.А. Егоров. – Сталино, 1958. – 54с.
255352
  Ошанин Л.И. Верить друг другу / Л.И. Ошанин. – М, 1989. – 207с.
255353
  Меламуд Х.Г. Верить человеку : роман, повесть / Хаим Меламуд ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 413 с.
255354
  Толокнов В.И. Верификация алгоритмов управления на ПЛ/1/ / В.И. Толокнов, О.В. Шевяков. – М., 1984. – 72с.
255355
  Пархоменко В.П. Верификация климатической модели. / В.П. Пархоменко. – М., 1988. – 33с.
255356
  Олейников Ю.В. Верификация мировоззренческих прозрений в философии русского космизма // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 8. – С. 138-149. – ISSN 0235-1188
255357
  Крылов А.Л. Верификация многокамерной модели распространения радионуклидов в водохранилищах / А.Л. Крылов, А.В. Носов, В.П. Киселев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 57-66 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2906
255358
  Юрасов С.Н. Верификация модели распространения взвеси при дапминге грунта на морской подводный отвал / С.Н. Юрасов, В.В. Горун, Н.А. Берлинский // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 30-39 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0902
255359
   Верификация прогнозов метеорологических явлений со значительными воздействиями в районе проведения Олимпиады "Сочи-2014". Часть I. Детерминированные прогнозы в тестовый период / А.В. Муравьев, Д.Б. Киктев, А.Ю. Бундель, Т.Г. Дмитриева, А.В. Смирнов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 31-48 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0130-2906
255360
  Крывый С.Л. Верификация программ: состояние, проблемы, результаты / С.Л. Крывый, А.Н. Максимец // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 1. – С. 11-21. – ISSN 0023-1274


  Рассмотрены современные методы верификации программного обеспечения последовательных, функциональных, параллельных и распределенных систем. Основное внимание удуляется методам верификации на основе свойств абстрактных интерпретаций, транзиционных ...
255361
  Крывый С.С. Верификация программ: состояние, проблемы, результаты. І / С.С. Крывый, А.Н. Максимец // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 6. – С. 3-14. – ISSN 0023-1274


  Представлено аналітичний огляд сучасних методів верифікації прогшрамного забезпечення послідовних, функціональних, паралельних та розподілених систем. Основну увагу приділено методам верифікації, на основі властивостей абстрактних інтерпретацій, ...
255362
  Максимец А.Н. Верификация программ: состояние, проблемы, экспериментальные результаты. I // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 4. – С. 53-63. – ISSN 1727-4907


  Представлен углубленный обзор проблем верификации программного обеспечения. Рассмотрены методы верификации реактивных и функциональных систем. Даны основные определения для представления и анализа программ. Приведено краткое описание методов верхней и ...
255363
  Крымский С.Б. Верификация социальных прогнозов / С.Б. Крымский. – К, 1992. – 115с.
255364
   Верификация. Контроль за разоружением. – Москва : Мир, 1991. – 479 с. – ISBN 5-03-002439-5
255365
   Верифікаціонізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 697-698. – ISBN 966-316-069-1
255366
  Грабовська І.М. Верифікація (- істинний і ...фракція - методологічне поняття, що визначає процес встановлення істинності наукових положеньу результаті їхньої емпіричної перевірки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 268. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255367
  Лимарченко О. Верифікація алгоритму керування резервуарами з рідиною на основі компенсації силового відгуку в різних діапазонах прояву нелінійностей / О. Лимарченко, О. Нефьодов, О. Сіренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 51-56. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про керування рухом резервуара з рідиною з вільною поверхнею на основі компенсації силового відгуку рідини на стінки резервуара. Звичайні методи керування рухом механічних систем орієнтовані переважно на лінійні системи порівняно ...
255368
  Солодка Т.М. Верифікація біологічних методів моніторингу стану земель / Т.М. Солодка, В. Тимчак // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 21-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
255369
  Шудляк Н. Верифікація вірянами сакральності об’єктів (за матеріалами польових досліджень на Вінниччині) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 63–66. – ISSN 2309-9356
255370
  Павлюк О. Верифікація даних для прогнозування курсу долара за допомогою штучних нейронних мереж / О. Павлюк, Н. Тремба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 52-57. – (Серія : Комп"ютерні науки та інформаційні технології ; № 826). – ISSN 0321-0499
255371
  Шедеменко І.П. Верифікація даних Європейської бази E-OBS щодо приземної температури повітря та кількості опадів у адміністративних областях України / І.П. Шедеменко, С.В. Краковська, Н.В. Гнатюк // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 36-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
255372
  Голюк О.В. Верифікація даних приземної температури повітря МЗЦАО, CRU та REMO за 1850-2000 рр. / О.В. Голюк, Л.В. Мойсеєнко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 213-220 : рис. – Бібліогр.: 19 назв.
255373
  Гладких Тетяна Валентинівна Верифікація динамічних параметрів електронних пристроїв на основі К-значного моделювання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 05 / Гладких Т. В.; Нац. техн. ун-т " Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2007. – 19с. – Бібл.: 14 назв
255374
  Федь Володимир Верифікація культуротворчого буття в історії філософської думки до сер. ХVIII ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.120-127. – ISSN 1728-9572
255375
   Верифікація методу визначення протяжності фіксації хребта під час виконання вентрального коригувального спондилодезу / Д.Є. Петренко, А.О. Мезенцев, А.В. Демченко, О.О. Барков // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 5-8. – ISSN 0030-5987
255376
  Сиревич Є.Ю. Верифікація моделей цифрових пристроїв, які подано мовами опису апаратури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.12 / Сиревич Є.Ю.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
255377
  Владиченко Л.Д. Верифікація понятійно-категоріального апарату проблематики відносин між державою та релігійними організаціями // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 96-98
255378
  Слав"юк Р.А. Верифікація принципу Парето для доходів від наукової діяльності закладів вищої освіти України / Р.А. Слав"юк, О.Л. Тоцька // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 100-108. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
255379
  Бочелюк В. Верифікація психодіагностичних можливостей рукописних текстів / В. Бочелюк, М. Панов, В. Зайцева // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 51-82. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
255380
  Порало І. Верифікація публічної інформації у системі бібліотечно-інформаційного обслуговування як засіб національної інформаційної безпеки / І. Порало, Ж. Роговець // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 2-5. – ISSN 2518-7341
255381
  Шевчук Р.М. Верифікація результатів супутникового моніторингу територій нелегального видобутку бурштину // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 133-137 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
255382
  Кримський С.Б. Верифікація соціальних прогнозів : (методол. аспект) : 25 років потому : монографія / С.Б. Кримський, В.Є. Пилипенко, Ю.В. Салюк ; Ін-т соціології НАН України, Центр соц. експертиз ІС НАН України. – 2-ге вид., україномов. – Київ : Ліга-Прес, 2017. – 131, [3] с. : табл. – Бібліогр. в прим.: с. 128-132. – ISBN 978-617-397-158-1
255383
   Верифікація супутникової інформації щодо мікрофізичних характеристик та верхньої межі хмар / Т.М. Заболоцька, О.А. Кривобок, О.Я. Скриник, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 24-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
255384
  Ващук О.П. Верифікація та валідація на досудовому розслідуванні // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 18-22. – ISSN 2309-818X
255385
  Мартиненко М.Ю. Верифікація технології формування культури самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 82-87. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
255386
  Александров О.М. Верифікація формули Ейнштейна для гравітаційного відхилення світла за спостереженнями галактичного мікролінзування / О.М. Александров, В.І. Жданов, В.М. Слюсар // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 36, № 5 (215). – С. 3-14. – ISSN 0233-7665
255387
  Лунтовський А.О. Веріфікація принципових та функціональних схем цифрової апаратури. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Лунтовський А.О.; КПІ. – К., 1993. – 16л.
255388
  Іскорко-Гнатенко Веркалець М.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7442-69-0
255389
  Щириця П. Веркалець Михайло Миколайович : [спогади] / Павло Щириця // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 76-78. – ISBN 978-966-2726-03-9
255390
   Веркалець Михайло Миколайович (1936-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 71. – ISBN 978-966-439-754-1
255391
   Веркалець Михайло Миколайович (1936-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 80. – ISBN 978-966-933-054-3
255392
  Семигина Л.Д. Веркина любовь. / Л.Д. Семигина. – М., 1986. – 206с.
255393
  Нужна К.А. Верлан та суфіксація як способи творення лексики молодіжного мовлення Франції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 310-317


  У статті проаналізовано французьке молодіжне мовлення та його характерні особливості. Розглянуто такі способи творення лексики молодіжного мовлення як верлан та суфіксація. Увагу зосереджено на зображенні французької молоді та молодіжного мовлення у ...
255394
  Верлен П. Верлен і пісня = Verlaine et la chanson : антологія [укр. перекладів] для однієй поезії / [упоряд., вступ. ст.: В. Тимчук ; післяслово: О. Острякова, М. Челецька]. – Львів : ТО "VarT", 2017. – 48, [4] с. : іл.


  Книга містить переклади "Осінньої пісні" Поля Верлена українських авторів Домініка Арфіста, Галини Гордасевич, Святослава Гординського, Анатолія Гризуна, Павла Грабовського, Наталі Забілої, Миколи Ільницького, Ігоря Качуровського, Григорія Кочури, ...
255395
  Каверин В.А. Верлиока. / В.А. Каверин. – Москва, 1983. – 215с.
255396
  Астапенко І. Верлібр Емми Андієвської: формально-структурні та внутрішньо-змістові характеристики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 79-85. – ISSN 0236-1477
255397
  Башкирова О. Верлібр у творчості Ліни Костенко // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
255398
  Астапенко І.А. Верлібри Емми Андієвської в контексті еволюції жанру // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 125-128. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
255399
  Лаюк Мирослав Верлібри сонця = Різдво роси : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-128. – ISSN 0208-0710


  М. Лаюк нар. 1990 р. на Іванофранківщині, автор збірки поезій "Самому стати світом" (2008 р.), переможець Всеукр. літературного конкурсу учнів - членів Малої академії наук України (2008 р.)
255400
  Шунь М. Верлібріарій. Абетка : вірші / М. Шунь. – Київ : Факт, 2006. – 408 с. – ISBN 966-359-084-Х
255401
  Айрапетов А.Г. Вермахт в войне против СССР (историко-психологический аспект) / А.Г. Айрапетов, С.Н. Молотков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 32-46. – ISSN 0130-3864
255402
  Мюллер Н. Вермахт и оккупация / Н. Мюллер. – М., 1974. – 387с.
255403
  Соловьев Б.Г. Вермахт на пути к гибели : крушение планов немецко-фашистского командования летом и осенью 1943 г. / Б.Г. Соловьев ; АН СССР, Ин-т военной истории Мин-ва обороны СССР ; [отв. ред. В.П. Морозов]. – Москва : Наука, 1973. – 310, [2] с. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
255404
  Епифанова И. Вермеер Делфтский // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 14-33


  Ян Вермеер (Вермеер Делфтский;1632-75) - нидерландский художник, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Наряду с Рембрандтом и Франсом Халсом является одним из величайших живописцев золотого века голландского искусства
255405
  Божко О.І. Верменія, Республіка Вірменія (- держава у Західній Азії, на Південному Кавказі) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 583-586. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255406
  Зубарев Н.Н. Вермикулит / Н.Н. Зубарев. – М.-Л., 1948. – 35с.
255407
  Терновой В.И. Вермикулит / В.И. Терновой. – М, 1980. – 46с.
255408
  Бойко Л.А. и др. Вермикулит в гидропонике / Л.А.Бойко, Л.А.Бойко, В.В.Левицкий. – Москва : Наука, 1976. – C.1-98
255409
   Вермикулит: энтальпии образования, дегидратации и дегидроксилизации (по калориметрическим данным) / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, Н.В. Владыкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 977-984 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7525
255410
  Яковлев Б. .Г. Вермикулиты и гидробиотиты Украинского щита / Б. .Г. Яковлев. – Киев : Наукова думка, 1976. – 140с.
255411
  Туркевич Г.И. Вермикулиты Украинского щита. (Минерал. особенности и некоторые технол. свойства) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Туркевич Г.И.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1966. – 18л.
255412
  Балбарын Цэдэв Вермипсиллы /Siphonoptera, Vermipsyllidae/ овец Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Балбарын Цэдэв; АН Кирг.ССР. – Фрунзе, 1970. – 24л.
255413
  Туркевич Г.Г. Вермікуліти Українського щита : ( мінералогічні особливості та деякі технологічні властивості) / Г.Г. Туркевич. – Київ : Наукова думка, 1971. – 111с.
255414
  Зінченко О.В. Вернадит і його поширення в геологічних комплексах України // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 84-88. – ISSN 0204-3548
255415
  Гумилевский Л.И. Вернадский / Л.И. Гумилевский. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 256с. – (Жизнь замечательных людей)
255416
  Гумилевский Л.И. Вернадский / Л.И. Гумилевский. – Изд. 3-е. – Москва, 1988. – 255с.
255417
  Баландин Р.К. Вернадский : жизнь, мысль, бессмертие / Р.К. Баландин. – Москва : Знание, 1979. – 176с.
255418
  Баландин Р.К. Вернадский : жизнь, мысль, бессмертие / Р.К. Баландин. – 2-е доп. изд. – Москва : Знание, 1988. – 205с.
255419
  Мочалов І.І. Вернадский В.И.: математика в пространстве науки / І.І. Мочалов, В.І. Онопрієнко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (70). – С. 61-69. – ISSN 0374-3896


  В.И.Вернадский рассматривает математику как одну из главных составляющих частей введенного им понятия «остов науки», как генетический исток его создания. Математика через логику связывает остов науки в единое целое. Это определяет исключительную ...
255420
   Вернадский и современное представление о биосфере. – М., 1978. – 94с.
255421
  Ловецкий Г.И. Вернадский и Чижевский о взаимодействии наук / Г.И. Ловецкий, И.И. Комиссаров // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 3-11. – ISSN 1560-7488
255422
  Ткаченко А.Ф. Вернадский Иван Васильевич // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 410. – ISBN 966-8458-30-3
255423
  Дружинин Н.К. Вернадский Иван Васильевич (1821-1884) // Хрестоматия по истории русской статистики : (история теоретических взглядов) / Н.К. Дружинин. – Москва : Госстатиздат, 1963. – С. 220-221
255424
  Лялько В.И. Вернадский о круговороте веществ и глобальное потепление / В.И. Лялько, О.Г. Харечко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 54-58 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
255425
  Шалимов Н.А. Вернадский. Человек и учёный. Новые факты биографии : К 150-летию со дня рождения первого президента Украинской Академии наук В.И. Вернадского (1863-1945) / Н.А. Шалимов. – Одесса : [б. и.]. – ISBN 978-966-413-379-8
Ч. 2. – 2013. – 354, [1] с. : ил. – Рисунок на обл. выполнен дочерью В.И. Вернадского - Ниной. – Библиогр.: с. 344-347
255426
  Королев Д. Вернадский: реальная личность и портрет с банкноты // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 31 января - 6 февраля (№ 5). – С. 15


  "В начале года, 6 января, исполнилось 75 лет со дня смерти выдающегося ученого-энциклопедиста, основоположника сразу нескольких научных направлений, члена Петербургской Академии наук и АН СССР, основателя и первого президента Академии наук Украины ...
255427
  Курас І. Вернадський Володимир Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 375-376. – ISBN 966-642-207-7
255428
   Вернадський Володимир Іванович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 40-41
255429
  Аляєв Г.Є. Вернадський Володимир Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1002-1003. – ISBN 966-316-069-1
255430
  Павленко Ю.В. Вернадський Володимир Іванович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 32-34. – ISSN 0374-3896
255431
  Тюріна Т. Вернадський Володимир Іванович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 50-55. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
255432
  Попович М.В. Вернадський Володимир Іванович (- природознавець, філософ, біогеохімік, організатор науки, громадський діяч) / М.В. Попович, Д.Є. Макаренко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 271. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255433
  Короткий В.А. Вернадський Володимир Іванович (1863-1945) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 415-416. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
255434
   Вернадський Іван Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 125. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
255435
  Гриценко І.С. Вернадський Іван Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 58. – ISBN 978-966-06-0557-2
255436
  Ємець Т. Вернадський Іван Васильович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 252-253. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
255437
   Вернадський Іван Васильович (1821-1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 71. – ISBN 978-966-439-754-1
255438
   Вернадський Іван Васильович (1821-1884) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 80. – ISBN 978-966-933-054-3
255439
  Хурса В.В. Вернадський у Шишаках : іст.-краєзнав. нариси, дослідж. / Володимир Хурса. – Полтава ; Шишаки : Екотур ; Полтавський літератор, 2008. – 238, [2] с., [6] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 236-237. – (Бібліотечка серії "Історичні постаті краю"). – ISBN 978-966-2074-02-4
255440
   Вернадські будні Антарктики // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 6


  "Документальний аматорський фільм про життя наших полярників на станції «Академік Вернадський» презентували 17 травня у Будинку кіно у рамках проекту «Наша Антарктида». Автор стрічки – гідрометеоролог ХХІ української антарктичної експедиції, випускник ...
255441
  Томазов В. Вернадські та їхні родичі // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 147-152. – ISSN 2222-5250
255442
   Вернадськіанська ноосферна революція у розв"язанні екологічних та гуманітарних проблем : зб. матеріалів IV Всеукр. Моргунівських читань із міжнар. участю, присвяч. 90-річчю від дня народження видатного українця / М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики і продовольства України, НАН України [та ін.] ; [редкол.: С. Антонець та ін. ; за ред. В.І. Аранчій та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 519, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-633-108-7


  У пр. № 1709090 напис: Бібліотеці Київського університету Шевченка зі сподіванням, що точка необерненої екологічної катастрофи ще не пройдена.... В. Моргун. v_morgun@list.ru
255443
  Буцикіна Є.О. Вернакулярний ландшафт і його роль у розвитку креативних міських практик // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 47-50. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена культурологічному аналізу поняття вернакулярного ландшафту як такого, що протиставлений спроєктованому (дизайнером, архітектором як представником влади). Розглянуто ключові методи культурологічного дослідження вернакулярного ...
255444
   Вернандер Наталія Борисівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 21-22
255445
   Вернандер Наталія Борисівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 33-34 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
255446
   Вернандер Наталія Борисівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 34-35. – ISBN 978-966-439-961-3
255447
   Вернандер Наталія Борисівна (1901-1986) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 20-21. – ISBN 966-95774-3-5
255448
   Вернандер Наталія Борисівна (1901-1986) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 71-72. – ISBN 978-966-439-754-1
255449
   Вернандер Наталія Борисівна (1901-1986) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 80-81. – ISBN 978-966-933-054-3
255450
  Гафуров А. Верная : роман / Вали Гафуров. – Ташкент : Литературы и искусства
Кн. 2. – 1977. – 264 с.
255451
  Атнилов Д. Верная звезда : стихи / Данил Атнилов ; авториз. перевод с татарского. – Москва : Советский писатель, 1961. – 100 с.
255452
  Первомайський Л.С. Верная кровь / Л.С. Первомайський. – Москва, 1944. – 144 с.
255453
  Брунова О. Верная напарница. Сумка может многое рассказать о своей обладательнице // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Есть в женском образе несколько модных маркеров, одного взгляда на которые достаточно, чтобы определить статус и вкус дамы. Безусловно, сумка является одним из них. Она может рассказать о своей обладательнице многое, начиная о характере и заканчивая ...
255454
  Жеромский С. Верная река : семейное предание / С. Жеромский. – Москва : Художественная литература, 1949. – 200 с.
255455
   Верная Чхунхян. – Москва : Художественная литература, 1990. – 381 с.
255456
   Верная Чхунхян : корейские повести XIX в. : [в 2 т.] : [пер. с корейского]. – Санкт-Петербург : Гиперион. – (Золотой фонд корейской литературы / сост. и отв. ред. серии А.Ф. Троцевич ; [2]). – ISBN 978-5-89332-145-6
Т. 1 : [пер., сост., вступ. ст., коммент. : А.Ф. Троцевич]. – 2009. – 325, [3] с. – В содерж. также повести: Преданная дочь Сим Чхон ; Братья Хынбу и Нольбу
255457
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма. – Ленинград : Молодая гвардия, 1957. – 335 с.
255458
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма. – Ленинград : Лениздат, 1958. – 362 с.
255459
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма : Молодая гвардия, 1959. – 336 с.
255460
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 399 с.
255461
  Файнин Александр Вернем визы, уничтожим турпоток? : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
255462
  Задорожна Л.М. Вернемось до народження перлини // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 53-57. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Досліджується одна із сторінок вірменського шевченкознавства, представлена пошуком вірменського радянського поета, перекладача Шевченкового "Заповіту" Л. Міріджаняна.
255463
  Стрехнин Ю.Ф. Вернемся в полдень / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1984. – 368с.
255464
  Ананьев А. Верненские рассказы / Ананьев А. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 120 с.
255465
  Редец В. Вернер Зееленбирдер / В. Редец. – М., 1973. – 295с.
255466
  Радец В. Вернер Зеленбиндер / В. Радец. – Москва : Просвещение, 1970. – 144 с.
255467
  Марченко Е.И. Вернер Клемке / Е.И. Марченко. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 304 с.
255468
  Либман М.Я. Вернер Клемке / М.Я. Либман. – Ленинград : Искусство, 1988. – 266 с.
255469
  Скотний В. Вернер Кортгаазе - Доктор Honoris causa Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка // Від Меланхтона до Коменського та Чижевського : [вибрані праці] / В. Кортгаазе. – Вид. 2-ге, допов. – Дрогобич ; Київ : КОЛО, 2005. – С. 7-12. – ISBN 966-7996-56-5
255470
  Гусяков Вячеслав Вернется ли цунами? : Прогноз // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 228-230 : Фото. – ISSN 1029-5828
255471
  Коробейников Б.А. Верни долг природе / Б.А. Коробейников. – Київ, 1990. – 176с.
255472
  Кашафутдинов И.В. Верни мне сына / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1978. – 268с.
255473
  Перескоцька У. Вернигора Антонія Марцінковського і романтичні контексти образу середини ХІХ ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті проаналізовано образ Вернигори - персонажа одного з найбільших польських національних міфів, який своєю популярністю викликав неабияке зацікавлення у представників української школи в польському романтизмі як символ єднання двох народів ...
255474
  Вовчок В.Ю. Вернигори : повість / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1971. – 133 с.
255475
   Верниковский Валерий Арнольдович (к 60-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 1025 : фото. – ISSN 0016-7886
255476
  Муравьева Людмила Николаевна Вернисаж в Ружейном : об опыте работы с некнижными коллекциями / Муравьева Людмила Николаевна, Рудишина Татьяна Валерьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В феврале 2008 года после реконструкции вновь заработал выставочный зал "Вернисаж в Ружейном", расположенный в одном из зданий ЦГДБ столицы им. А.П. Гайдара.
255477
  Муравьева Людмила Николаевна Вернисаж в Ружейном : об опыте работы с некнижными коллекциями / Муравьева Людмила Николаевна, Рудишина Татьяна Валерьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В феврале 2008 года после реконструкции вновь заработал выставочный зал "Вернисаж в Ружейном", расположенный в одном из зданий ЦГДБ столицы им. А.П. Гайдара.
255478
  Аратовский Ю.М. Вернисаж здоровья / Ю.М. Аратовский. – Москва, 1988. – 80с.
255479
   Вернисаж.. – Москва, 1986. – 323с.
255480
  Вербин Е.И. Вернисаж: иронич. стихи, пародии / Е.И. Вербин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 112с.
255481
  Костиков В.В. Вернисаж: повести / В.В. Костиков. – М., 1990. – 397с.
255482
  Каменский А.А. Вернисажи : направление поисков на рубеже двух эпох; революции и искусство; вернисажи; эскизы к портретам; перекрестки; корни и ветви / А.А. Каменский. – Москва : Советский художник, 1974. – 528 с.
255483
  Мушкетик Ю.М. Вернися в дім свій : роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 375 с.
255484
  Мушкетик Ю.М. Вернися в дім свій : роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1982. – 312 с. – (Романи й повісті ; №3, 1982)
255485
  Мушкетик Ю.М. Вернись в дом свой : Роман: Повесть-притча / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Советский писатель, 1984. – 368 с.
255486
  Клименко В А. Вернись в свой дом. / В А. Клименко. – Кишинев, 1980. – 334с.
255487
  Яворская Нора Вернись в Сорренто : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 48-58. – ISSN 0321-1878
255488
  Герман А. Вернись в Сорренто?.. / А. Герман. – Москва, 1985. – 134с.
255489
  Герман А. Вернись в Сорренто?.. / А. Герман. – Москва, 1988. – 132с.
255490
  Домбровский А.И. Вернись и вспомни / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1977. – 304с.
255491
  Домбровский А.И. Вернись и вспомни / А.И. Домбровский. – К., 1985. – 456с.
255492
  Кравцова Н.Ф. Вернись из полета / Н.Ф. Кравцова. – М., 1971. – 127с.
255493
  Кравцова Н.Ф. Вернись из полета ! / Н.Ф. Кравцова. – Москва, 1979. – 365с.
255494
  Чернолусский М.Б. Вернись к очагу : Романы / М.Б. Чернолусский. – Москва : Советский писатель, 1988. – 567с.
255495
  Зорич А.А. Вернись к своей весне / А.А. Зорич. – Одесса, 1960. – 258с.
255496
  Павленок Б.В. Вернись к юности. / Б.В. Павленок. – М., 1977. – 352с.
255497
  Сычевский В.П. Вернись, Ружена! : повесть / В.П. Сычевский. – Москва, 1979. – 271 с.
255498
  Сичевський В.П. Вернись, Ружено! / В.П. Сичевський. – Київ, 1965. – 263 с.
255499
  Сичевський В.П. Вернись, Ружено! : повість / В.П. Сичевський. – Київ, 1971. – 78 с.
255500
  Киселева М.С. Верните маму / М.С. Киселева. – Москва, 1967. – 52с.
255501
  Киселева М.С. Верните маму / М.С. Киселева. – Москва, 1969. – 144с.
255502
  Дмитрук А. Верните нам наше небо : [поэзия] / Анастасия Дмитрук. – Киев : Феєрія Мандрів, 2014. – 109, [2] с. : ил. – Вірші рос., укр. та англ. мовами. – ISBN 978-617-635-065-1
255503
  Доленко Віра Вернісаж із заплющеними очима // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-61. – ISSN 0130-5212
255504
  Ковальчук Г. Вернісаж літа : [поезії] / Галина Ковальчук. – Київ : Ліра-К, 2016. – 218, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7320-33-2
255505
  Гнатюк М. Вернісаж Петра Прокопіва // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-95. – ISSN 0130-1799
255506
  Івасейко С. Вернісаж розщепленої матерії: деякі погляди на нову книжку віршів Богдана Чепурка "Кров нестерпна" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 218-220. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
255507
  Светлов П.Я. Верное лекарство от самоубийства : (По поводу брош. проф. И.А. Сикорского "Психологическая борьба с самоубийством в юные годы"0 / П. Светлов, проф.-прот. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – 7 с.


  На обл. дарственная надпись: В студ. биб-ку Университета Св. Владимира от автора
255508
  Кононов А.Т. Верное сердце / А.Т. Кононов. – Москва-Л., 1952. – 472с.
255509
  Кононов А.Т. Верное сердце / А.Т. Кононов. – Изд. 3-е. – Москва, 1954. – 392с.
255510
  Муратов Н.Г. Верное сердце / Н.Г. Муратов. – Кишинев : Государственное издательство Молдавии, 1958. – 188с.
255511
  Чернов Ю.М. Верное сердце Фрама / Ю.М. Чернов. – Москва, 1973. – 31с.
255512
   Верное сердце.. – М., 1966. – 167с.
255513
   Верное сердце.. – М., 1984. – 463с.
255514
   Верное средство похудеть.. – Тюмень, 1961. – 90с.
255515
   Верной дорогой : рассказы, стихи, воспоминания. – Москва : Детская литература, 1965. – 240 с.
255516
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн, 1934. – 478с.
255517
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн. – Москва, 1949. – 368с.
255518
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн. – Москва, 1952. – 376 с.
255519
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн. – Москва, 1982. – 368 с.
255520
  Манн Г. Верноподданный : Роман. Новеллы / Г. Манн. – Ленинград : Художественная литература, 1987. – 365с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
255521
  Єрлихман Вадим Верноподданный : Граф Алексей Андреевич Аракчеев // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 169-174 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
255522
  Манн Г. Верноподданный. Бедные / Г. Манн. – Москва : Правда, 1985. – 654с.
255523
  Гречнева Л.В. Верности безоблачное небо / Л.В. Гречнева. – Тбилиси, 1979. – 87с.
255524
  Шапиева У. Верность -- (Фатима) : повесть / У. Шапиева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 247 с.
255525
  Браун Н. Верность / Н. Браун. – Л., 1936. – 80с.
255526
  Дворецкий Д.П. Верность / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1947. – 93с.
255527
  Винецкий Я.Б. Верность / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1948. – 187с.
255528
  Ниязи Фатех Верность : роман / Ниязи Фатех. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1949. – 184 с.
255529
  Фейгин Э.А. Верность / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1950. – 232с.
255530
  Локотков К.П. Верность / К.П. Локотков. – Воронеж, 1950. – 264с.
255531
  Ниязи Фатех Верность : повесть / Ниязи Фатех. – Москва : Советский писатель, 1950. – 225 с.
255532
  Берггольц О. Верность : трагедия / О.Ф. Берггольц. – Ленинград : Советский писатель, 1954. – 111 с.
255533
  Локотков К.П. Верность / К.П. Локотков. – Пенза, 1954. – 336с.
255534
  Леднев А.Ф. Верность / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1956. – 100с.
255535
  Елькин А.А. Верность / А.А. Елькин. – Тула, 1956. – 80с.
255536
  Погосян Р.М. Верность : стихи / Р.М. Погосян; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 104 с.
255537
  Смирнов И.А. Верность / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1956. – 47с.
255538
  Мусатов А.И. Верность / А.И. Мусатов. – М., 1957. – 128с.
255539
  Хатуов С.И. Верность / С.И. Хатуов. – Черкесск, 1957. – 35с.
255540
  Возняк А.А. Верность / А.А. Возняк. – Чкалов, 1957. – 100с.
255541
  Буларкиева М. Верность : стихи / М. Буларкиева; пер. с кирг. В.Максимов и др. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 31 с.
255542
   Верность / Лиснянская, Л, , . – М., 1958. – 95с.
255543
  Брусиловский Р.М. Верность / Р.М. Брусиловский. – Харьков, 1959. – 158с.
255544
  Валеев Р.Ш. Верность / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1960. – 107с.
255545
  Мадарас Э. Верность / Э. Мадарас. – М, 1960. – 103с.
255546
  Харьюзов В.А. Верность / В.А. Харьюзов. – М, 1960. – 62с.
255547
  Лисашвили И.Б. Верность : роман / И.Б. Лисашвили. – Москва : Советский писатель, 1961. – 538 с.
255548
  Козловский В.Н. Верность / В.Н. Козловский. – 2-е, доп. и испр. – Иркутск, 1961. – 488с.
255549
  Броделе А.Ю. Верность : роман / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1962. – 304 с.
255550
  Севак П. Верность : стихи / П. Севак. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 63 с.
255551
  Молодцов Г.П. Верность / Г.П. Молодцов. – Уфа, 1964. – 96с.
255552
  Цюпа И.А. Верность : роман / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. А. Кравченко. – Москва : Советский писатель, 1964. – 486 с.
255553
  Хайкина Д.Г. Верность / Д.Г. Хайкина. – Москва, 1964. – 74 с.
255554
  Козловский В.Н. Верность / В.Н. Козловский. – 3-е. – Иркутск, 1964. – 502с.
255555
  Бурлака С.В. Верность / С.В. Бурлака. – Кишинев, 1965. – 104с.
255556
  Борисов М.Ф. Верность / М.Ф. Борисов. – Кемерово, 1965. – 90с.
255557
  Локотков К.П. Верность / К.П. Локотков. – Москва, 1966. – 335с.
255558
   Верность
Вып. 6. – 1966. – 80 с.
255559
  Локотков К. Верность / К. Локотков. – Воронеж, 1967. – 375с.
255560
  Залиханов Ж.Ж. Верность : стихи, поэма / Жанаканаит Залиханов; пер. с балкар. С.Виленского. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 200 с.
255561
  Иванов А.А. Верность / А.А. Иванов. – Петрозаводск, 1967. – 72с.
255562
  Агуренко Б.П. Верность / Агуренко Б.П. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издание, 1967. – 112 с.
255563
  Грек А. Верность / А. Грек. – Рига, 1968. – 103с.
255564
  Попова Н.А. Верность / Н.А. Попова. – Свердловск
3. – 1968. – 436с.
255565
  Джонуа А. Верность : стихи / А. Джонуа. – Сухуми : Алашара, 1969. – 104 с.
255566
  Захариев З. Верность / З. Захариев. – Москва, 1969. – 135с.
255567
  Берггольц О. Верность : стихи и поэмы / О. Берггольц. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 360 с. : портр.
255568
  Щеглов А.С. Верность : повести и рассказы / А.С. Щеглов. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 239 с.
255569
  Камбулов Н.И. Верность = Ракетный гром : Роман-дилогия / Н.И. Камбулов. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн.2. – 1970. – 263 с.
255570
  Бакалдин В.Б. Верность / В.Б. Бакалдин ; [ил. В.М. Луканин]. – Краснодар : Книжное издательство, 1972. – 95 с. – (Новые стихи)
255571
  Акопян В.А. Верность : роман / Акопян В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 383 с.
255572
  Кацнельсон А.И. Верность / А.И. Кацнельсон. – М, 1973. – 110с.
255573
  Егоров К.Я. Верность / К.Я. Егоров. – Львов, 1973. – 79с.
255574
   Верность. – М., 1973. – 352с.
255575
  Романовский А.А. Верность / А.А. Романовский. – Владивосток, 1973. – 440с.
255576
  Орлов С.С. Верность / С.С. Орлов. – Москва, 1973. – 78с.
255577
  Буканов Н.И. Верность / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1974. – 71с.
255578
  Лозовой Б.А. Верность / Б.А. Лозовой. – М., 1974. – 87с.
255579
  Лопухова Л.П. Верность / Л.П. Лопухова. – Горький, 1975. – 64 с.
255580
  Куняев Б.И. Верность / Б.И. Куняев. – Рига, 1975. – 184с.
255581
  Капутикян С.Б. Верность : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 160 с.
255582
  Романов А.Н. Верность / А.Н. Романов. – Кишинев, 1975. – 136с.
255583
  Орлов С.С. Верность / С.С. Орлов. – Москва, 1976. – 78с.
255584
  Камбулов Н.И. Верность : Роман-дилогия / Н.И. Камбулов. – Москва : Воениздат, 1976. – 559 с.
255585
  Иредж-Мирза Джемаль-Оль-Мемалек Верность / Иредж-Мирза Джемаль-Оль-Мемалек. – Л, 1977. – 182с.
255586
  Ольховская Б. Верность / Б. Ольховская. – Москва, 1978. – 255с.
255587
  Романовский А.А. Верность / А.А. Романовский. – Москва, 1979. – 424с.
255588
  Захариев З. Верность / З. Захариев. – Изд. 2-е испр. доп. – С., 1979. – 301с.
255589
  Давыдов Л.Д. Верность / Л.Д. Давыдов. – Москва, 1980. – 128 с.
255590
  Богданов П.Ф. Верность : стихи, поэмы / П.Ф. Богданов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 63 с.
255591
  Броделе А.Ю. Верность : роман, повесть / Анна Броделе; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1980. – 496 с.
255592
  Романовский А.А. Верность / А.А. Романовский. – Москва, 1980. – 423с.
255593
  Торопыгин В.В. Верность / В.В. Торопыгин. – Л, 1980. – 64с.
255594
  Ниязи Фатех Верность : роман / Ниязи Фатех. – Москва : Советский писатель, 1981. – 559 с.
255595
  Первомайский Л.С. Верность : стихи разных лет / Л.С. Первомайский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 216 с.
255596
  Наг Мартин Верность : стихотворения / Наг Мартин. – Москва, 1982. – 205с.
255597
  Хасанов А.Б. Верность / А.Б. Хасанов. – М, 1984. – 96с.
255598
  Давыдов Л.Д. Верность / Л.Д. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1984. – 127с.
255599
  Виноградский В.С. Верность / В.С. Виноградский. – Москва, 1984. – 47с.
255600
  Камбулов Н.И. Верность : роман / Н.И. Камбулов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 447 с.
255601
  Кобраков П.Г. Верность / П.Г. Кобраков. – Л, 1986. – 125с.
255602
  Карпович М.Д. Верность / М.Д. Карпович. – Москва, 1987. – 207с.
255603
  Назаров У. Верность : повести и рассказы / Учкун Назаров; авториз. пер. с узб. С.Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 293 с.
255604
  Мэттэ К.Ю. Верность / К.Ю. Мэттэ. – Минск, 1989. – 237с.
255605
  Таурин Ф.Н. Верность / Ф.Н. Таурин. – М., 1990. – 282с.
255606
  Щелоков Ю.М. Верность весне. / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1965. – 79с.
255607
  Кардин В. Верность времени / В. Кардин. – М : Советский писатель, 1962. – 363 с.
255608
  Мотяшов И.П. Верность времени / И.П. Мотяшов. – Москва, 1965. – 48 с.
255609
  Кречетов В.Н. Верность выбора / В.Н. Кречетов. – М., 1986. – 224с.
255610
  Юнак И.Х. Верность героическим традициям : Парт. руководство воен.-патриот. и интерн. воспитанием / И.Х. Юнак. – Москва : Политиздат, 1984. – 142 с. : ил.
255611
  Руденко-Десняк Верность герою: размышления о прозе Михайла Стельмаха / Руденко-Десняк. – Москва, 1980. – 320 с.
255612
  Кравец Г.П. Верность границе / Г.П. Кравец. – К., 1978. – 255с.
255613
   Верность долгу. – М., 1973. – 96с.
255614
  Перминов С.И. Верность долгу / С.И. Перминов. – М., 1982. – 96с.
255615
  Ненароков А.П. Верность долгу : о Маршале Сов. Союза А.И. Егорове / А.П. Ненароков. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 112с.
255616
  Романин Р.С. Верность долгу / Р.С. Романин. – Кишинев, 1985. – 200с.
255617
   Верность долгу.. – Киев, 1981. – 112с.
255618
   Верность долгу.. – М., 1984. – 415с.
255619
   Верность долгу.. – Элиста, 1986. – 190с.
255620
  Ненароков А.П. Верность долгу: О Маршале Сов. Союза А.И. Егорове / А.П. Ненароков. – М., 1973. – 112с.
255621
  Ненароков А.П. Верность долгу: О Маршале Сов. Союза А.И.Егорове. / А.П. Ненароков. – 3-е изд., доп. – М., 1989. – 157с.
255622
  Поповский А.Д. Верность долгу: повести / А.Д. Поповский. – Москва, 1978. – 560с.
255623
  Акбиев Верность дружбе : некоторые вопр. развития межнац. связей даг. лит. / Солтан-Мурад Хаджакович Акбиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1989. – 127, [1] с.
255624
  Спиров М.П. Верность друзьям / М.П. Спиров. – Москва, 1964. – 47с.
255625
  Аметистов М.Е. Верность за верность : (Профессор из Сталинграда) : повесть / М.Е. Аметистов. – Сталинград : Книжное издательство, 1961. – 258 с. : ил.
255626
  Карастоянов Г. Верность за верность / Г. Карастоянов. – София, 1974. – 256с.
255627
  Люшнин Г.И. Верность земле / Г.И. Люшнин. – Москва, 1975. – 103с.
255628
  Поляков В.И. Верность земле / В.И. Поляков. – Москва, 1984. – 80с.
255629
  Белоиванов И.И. Верность земле : [о подгот. молодых кадров в сел. хоз-ве] / И.И. Белоиванов. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 79 [1] с., [8] л. ил. : ил.
255630
  Ткаченко В.М. Верность и дружба. / В.М. Ткаченко. – М., 1963. – 118с.
255631
   Верность идее.. – М., 1963. – 31с.
255632
  Зубаков В.Е. Верность идеям интернационализма / В.Е. Зубаков. – М, 1982. – 113с.
255633
  Панкратов А.Я. Верность интернационализму. / А.Я. Панкратов. – Горький, 1970. – 256с.
255634
  Белов П.П. Верность истории : о жизни и творчестве М. Соколова / П.П. Белов. – Ростов -на-Дону : Кн. изд-во, 1985. – 126 с., [4] л. ил.
255635
  Тимофеев Т.Т. Верность истории: Борьба классов и интернационализм / Т.Т. Тимофеев. – М. : Мол. гвардия, 1979. – 206 с.
255636
  Серегина А.Ю. Верность королеве и долг католика:крещение Мэри Браун (1594 год) с приложением "Протокола допроса виконта Монтегю" // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (2). – С.5-32. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780


  Католицька релігі в Середні вікі в Англії
255637
  Капитонов И.В. Верность ленинизму-источних всех наших побед / И.В. Капитонов. – Москва, 1969. – 32с.
255638
  Дорофеев В Верность марксизму-ленинизму-решающее условие единства мировой социалистической системы / В Дорофеев. – Днепропетровск, 1969. – 56с.
255639
  Володарский Н.А. Верность мечте / Н.А. Володарский. – Сыктывкар, 1971. – 79с.
255640
  Зонин С.А. Верность океану: о Л.А. Владимирском / С.А. Зонин. – М., 1986. – 108с.
255641
  Котов В.П. Верность отцам. / В.П. Котов. – М, 1971. – 143с.
255642
  Ноздрев В.Ф. Верность отчему дому / В.Ф. Ноздрев. – М, 1965. – 152с.
255643
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1969. – 431с.
255644
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1971. – 519с.
255645
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1972. – 415с.
255646
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1975. – 421с.
255647
  Герольдова Й. Верность памяти / Й. Герольдова. – Москва, 1986. – 190 с.
255648
  Станкевский Д.И. Верность памяти : [О 346-й Дебальцев. Краснознам. стрелковой дивизии] / Д. И. Станкевский ; [Лит. запись Г. П. Заболотного]. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 223 с.,[8] л. ил.
255649
  Куницын В.Г. Верность правде / В.Г. Куницын. – М : Знание, 1980. – 63 с.
255650
   Верность правде жизни. Литературоведы и критики ГДР о художественном творчестве.. – М., 1969. – 240с.
255651
  Щедрин Г.И. Верность присяге / Г.И. Щедрин. – Москва, 1985. – 79с.
255652
   Верность присяге. – Кишинев, 1988. – 196с.
255653
  Аврус А.И. Верность пролетарскому интернационализму : очерки истории сов. секции Междунар. орг. помощи борцам революции, 1922-1948 / А.И. Аврус, Л.Г. Бабиченко, Ю.А. Львунин. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – 140, [10] с. : ил.
255654
   Верность революции.. – Л., 1971. – 143с.
255655
  Клюшин Г.И. Верность революционным идеалам. / Г.И. Клюшин. – М., 1970. – 32с.
255656
  Часовников А.М. Верность Родине. / А.М. Часовников. – Кострома, 1952. – 72с.
255657
  Шик Э.Г. Верность своему времени / Э.Г. Шик. – Омск, 1990. – 190с.
255658
   Верность слову.. – Х., 1977. – 205с.
255659
  Полухин Ю.Д. Верность странника : рассказы, портреты, этюды, эссе / Ю.Д. Полухин. – М., 1987. – 508с.
255660
  Гамзатов Р.Г. Верность таланту / Р.Г. Гамзатов. – Москва, 1970. – 128с.
255661
  Гамзатов Р. Верность таланту / Р. Гамзатов. – Махачкала, 1980. – 256с.
255662
  Жданов Г.В. Верность традициям / Г.В. Жданов. – Москва, 1981. – 200с.
255663
  Шагалов А.А. Верность человеку труда / А.А. Шагалов. – М, 1987. – 332с.
255664
   Верность человеческому: Нравственно-эстетическая и философская позиция Л. Леонова. – М. : Наследие, 1992. – 143 с.
255665
   Верность, эстафета поколений : Сборник. – Москва : Радуга, 1985. – 512с.
255666
  Суворов М. Верность. / М. Суворов. – Калинин, 1958. – 63с.
255667
  Яковенко В.П. Верность. / В.П. Яковенко. – Сталино-Донбасс, 1959. – 44с.
255668
  Лушников Ф.А. Верность. / Ф.А. Лушников, В.С. Вуколов. – М., 1961. – 32с.
255669
  Лушников Ф.А. Верность. / Ф.А. Лушников, В.С. Вуколово. – М., 1962. – 68с.
255670
  Чернухин И.А. Верность. / И.А. Чернухин. – Белград, 1963. – 92с.
255671
  Селезнев П.И. Верность. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1963. – 48с.
255672
  Ткаченко В.М. Верность. / В.М. Ткаченко. – Изд. 2-е, доп. – М., 1965. – 215с.
255673
  Нефедов П.П. Верность. / П.П. Нефедов. – Магадан, 1966. – 95с.
255674
  Мяло И.И. Верность. / И.И. Мяло. – М., 1969. – 340с.
255675
  Соколов В.П. Верность. / В.П. Соколов. – Иркутск, 1971. – 51с.
255676
   Верность.. – Ставрополь, 1972. – 233с.
255677
  Чебалин П.Л. Верность. / П.Л. Чебалин. – Донецк, 1978. – 232с.
255678
  Яновский Н.Н. Верность. / Н.Н. Яновский. – Новосибирск, 1984. – 295с.
255679
  Скородумов Ю.А. Верность. / Ю.А. Скородумов. – Л, 1984. – 88с.
255680
   Верность.. – Москва, 1985. – 349с.
255681
  Третьяк В.А. Верность. / В.А. Третьяк. – М, 1986. – 174с.
255682
  Фролов Л.А. Верность. / Л.А. Фролов. – М, 1986. – 640с.
255683
   Верность.. – М., 1987. – 303с.
255684
  Михайлов О.Н. Верность. Родина и литература / О.Н. Михайлов. – М., 1974. – 254с.
255685
  Решетников Л.В. Верность: Кн. стихотворений. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1990. – 223с.
255686
  Камбулов Н.И. Верность: Роман-дилогия. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство
Кн.1. – 1970. – 292 с.
255687
  Цветков А.А. Верность: Стихи / А.А. Цветков. – Киев, 1983. – 70с.
255688
  Микрюков В. Верность: Стихи. / В. Микрюков. – Ташкент, 1982. – 30с.
255689
  Вишневская С. Вернув свои войска из-под Львова, Богдан Хмельницкий буквально спас Речь Посполитую. Двинувшись прямо на Варшаву, он наверняка взял бы беззащитную польскую столицу // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 3-9 октября (№ 38). – С. 31


  6 октября 1648 года казацко-крестьянские полки совместно с крымскими татарами осадили Львов.
255690
  Кюрчайлы А. Вернулись ласточки : стихи / Алиата Кюрчайлы; авториз. пер. с азерб. В.Проталина. – Москва : Советский писатель, 1979. – 142с.
255691
   Вернулись с победой.. – Саратов, 1989. – 149с.
255692
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 63с.
255693
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 56с.
255694
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 88с.
255695
  Голубев Ф.М. Вернулся / Ф.М. Голубев. – Курск, 1962. – 44с.
255696
   Вернулся солдат к полю, 1945-1985.. – М., 1985. – 431с.
255697
  Скороходов М.А. Вернулся я на родину / М.А. Скороходов, К.И. Иванов. – М., 1965. – 292с.
255698
  Овчарова Н.Г. Вернусь живым / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1974. – 186с.
255699
  Дубро Е.В. Вернусь звездопадом / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1973. – 128с.
255700
  Букин Н.И. Вернусь я не скоро / Н.И. Букин. – Москва, 1963. – 48с.
255701
  Братченко Т. Вернутися променем // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)


  Спргад про вчителя. Пам"яті Володимира Іванціва.
255702
  Якутенко Ирина Вернуть кредит и забыть о склерозе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 138-141 : фото
255703
   Вернуть молодость помогут в кисловодском санатории "Плаза" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 57
255704
  Кравчук В. Вернуть надежду // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 15/16 (254). – С. 32-37. – ISSN 1811-8984


  О военнопленной украинской летчице Наде Савченко, которая за месяц в российской неволе прошла затворничество, допрос на детекторе лжи и голодовку.
255705
  Монахов Александр Вернуть эту землю себе / Монахов Александр, Синяков Денис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 30-43 : фото
255706
  Павлов Н.П. Вернуться в жизнь / Н.П. Павлов. – М, 1986. – 46с.
255707
  Богатырева И. Вернуться в Итаку : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 89-100. – ISSN 0130-7673
255708
  Владимиров В.В. Вернуться и ничего не забыть. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
255709
  Язов Д.Т. Верны Отчизне. / Д.Т. Язов. – М., 1988. – 351с.
255710
  Бублик Л.А. Верны подвигам отцов. / Л.А. Бублик. – М., 1987. – 141,2с.
255711
   Верные долгу. – Ростов-на-Дону, 1974. – 223с.
255712
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, Рудник, в.А. – К., 1976. – 287с.
255713
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, В.А. Рудник. – 2-е изд. – К, 1980. – 284с.
255714
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, В.А. Рудник. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1982. – 221с.
255715
   Верные долгу.. – Ростов-на-Дону, 1962. – 160с.
255716
   Верные долгу.. – Москва, 1978. – 79с.
255717
  Василенко И.Д. Верные друзья / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1950. – 112с.
255718
   Верные заветам Ильича.. – М., 1980. – 174с.
255719
  Кузнецов Б.П. Верные защитники интересов крестьянских масс / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1962. – 78с.
255720
   Верные подвигу отцов. Материалы VIII Пленума ЦК ВЛКСМ.. – Москва, 1966. – 208с.
255721
  Притыцкий С.О. Верные помощники партии / С.О. Притыцкий. – Москва, 1962. – 28 с.
255722
   Верные присяге. – Ужгород, 1988. – 308с.
255723
   Верные присяге.. – Минск, 1960. – 151с.
255724
  Пачев Б.М. Верные слова / Б.М. Пачев. – Москва, 1957. – 191 с.
255725
  Геевский И.А. Верные слуги монополии / И.А. Геевский. – Москва : Профиздат, 1962. – 104с.
255726
  Котельников Валерий Верные стражи чистой воды / Котельников Валерий, Березина Ирина // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 70-71 : фото
255727
   Верные сыны нашей Родины.. – Москва : Париздат, 1937. – 64с.
255728
   Верные сыны Отечества.. – Л., 1982. – 400с.
255729
  Смирнов А.Ф. Верные сыны России / А.Ф. Смирнов. – М., 1986. – 286с.
255730
  Аристов Владимир Верные тела : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 5 (1009). – С. 93-96. – ISSN 0130-7673
255731
  Пономарев С.Ф. Верный друг / С.Ф. Пономарев. – Сталинград, 1959. – 35с.
255732
  Яковлев Ю.Я. Верный друг / Ю.Я. Яковлев. – М, 1990. – 269с.
255733
  Лившиц С.Б. Верный друг / С.Б. Лившиц. – М., 1991. – 47с.
255734
  Карякин П.П. Верный друг. / П.П. Карякин. – Омск, 1956. – 96с.
255735
  Исангулов Ф. Верный конь и добрый молодец : роман / Фарит Исангулов ;. – Москва : Советский писатель, 1977. – 344 с.
255736
  Баковиков А.В. Верный курс : морские рассказы / А.В. Баковиков. – Москва : Военмориздат, 1951. – 156 с.
255737
  Баковиков А. Верный курс : морские рассказы / А.В. Баковиков ; [илл.: С.И. Семенов и Г.А. Шаталов]. – Грозный : Грозненское книжное изд-во, 1954. – 160 с. : ил.
255738
  Василенко В. Верный курс / В. Василенко. – Ленинград, 1958. – 80с.
255739
  Красовский А.С. Верный курс / А.С. Красовский. – Симферополь, 1972. – 127с.
255740
   Верный ленинец, беззаветный борец за мир и коммунизм. – Москва, 1964. – 148с.
255741
   Верный помощник.. – М., 1959. – 128с.
255742
   Верный продолжатель великого лининского дела. – Москва, 1982. – 272 с.
255743
   Верный путь : сборник стихов молодых поэтов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1953. – 188 с.
255744
  Дорджиев Б.Б. Верный путь : роман / Басанг Дорджиев ;. – Москва
1. – 1967. – 183 с.
255745
   Верный путь к оздоровлению русской школы / От Главной Палаті Русского народного Союза имениМихаила Архангела. – №8. Изд. Русскаго народнаго союза имени Михаила Архангела. – Санкт-Петербург : Тип. Гр. Скачкова, 1909. – 15 с. – (Издание Русского народного Союза имени Михаила Архангела ; № 8)
255746
  Мартьянов И.В. Верный рецепт. / И.В. Мартьянов. – Иваново, 1961. – 60с.
255747
   Верный спутник.. – 3-е изд., испр. и доп. – Рига, 1981. – 207с.
255748
  Рогач А.А. Верный страж Отчизны: Советские Вооруженные Силы / А.А. Рогач. – К., 1985. – 335с.
255749
  Эвентов А.М. Верный сын / А.М. Эвентов. – Иваново, 1958. – 90с.
255750
  Матковский Н.В. Верный сын английского рабочего класса / Н.В. Матковский. – Москва, 1970. – 80с.
255751
  Поллит Верный сын английского рабочего класса / Поллит, , Гарри. – М., 1970. – 80с.
255752
  Амиантов Ю.Н. Верный сын партии : (о И.И. Скворцове-Степанове) / Амиантов Ю.Н. , Устинов В.М. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 32 с. – (Герои и подвиги)
255753
   Верный сын Партии Ленина-Сталина : [товарищ Л.П. Берия]. – Тбилиси : Заря Востока, 1940. – 64 с. : ил., портр. – (К XIX годовщине Советской Грузии)
255754
  Котовская О.П. Верный сын советского народа / О.П. Котовская. – Кишинев, 1958. – 56с.
255755
  Понарина Е. Верный ход. Выпускники Новосибирского госуниверситета выстраивают стратегию поддержки альма-матер // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 12


  Новый учебный год стартовал в Новосибирском государственном университете с масштабного форума - Первого конгресса выпускников НГУ. Универсантов решили собрать для того, чтобы посоветоваться с ними о путях развития университета в связи с участием в ...
255756
  Соловьев Г.И. Верный шаг / Г.И. Соловьев. – Саратов, 1964. – 151с.
255757
  Боголюбов К.М. Верным курсом / К.М. Боголюбов. – Москва : Политиздат, 1980. – 239 с.
255758
  Боголюбов К.М. Верным курсом / К.М. Боголюбов. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва : Политиздат, 1984. – 288 с.
255759
  Куйбіда Р. Веровний Суд на новий лад: що від нього очікують // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)
255760
  Еремина Т.И. Вероисповедание и профессиональная деятельность учителей: возможности, ограничения, запреты // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
255761
  Ряжев А.С. Вероисповедная дипломатия Екатерины II: борьба за возвращение на родину казаков-некрасовцев // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 56-63. – ISSN 0321-0626
255762
  Потапова Н.В. Вероисповедное законодательство Временного правительства и эволюция политико-правовых взглядов российских протестантов (февраль - октябрь 1917 года) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 8. – C. 3-7. – ISSN 1812-3805
255763
  Сафонов А.А. Вероисповедные законопроекты правительства и позиция Святейшего Синода Русской Православной церкви: перспективы реализации свободы совести в законодательстве Российской империи в начале XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 33-37. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются законодательные инициативы правительства Российской империи в религиозной сфере в начале XX в., а также реакция на это русского общества в лице различных государственных и общественных деятелей, представителей церковной и научной ...
255764
  Лурье Екатерине Верой единой : Лабиринты // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 48-53 : Фото
255765
  Савицкий А. Верой и правдой : роман / Алесь Савицкий ;. – Москва : Советский писатель, 1978. – 407 с.
255766
  Федоров Николай Вероломство государственной важности / Федоров Николай, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 102-105 : фото
255767
   Верона приветствует Бахуса // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
255768
  Яручик Ю. Верона. Одна забута історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 09-10 листопада (№ 203/204). – С. 17


  Чим італійське місто романтики і кохання пов"язане з Україною.
255769
  Москаленко Леся Верона. Побачення з Джульєттою : три напрямки. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 68-71 : Фото
255770
   Веронезе. – М., 1955. – 8с.
255771
  Антонова И.А. Веронезе / И.А. Антонова. – Москва : Искусство, 1957. – 58 с. : ил.
255772
  Вальсюнене В. Вероника : поэма / В. Вальсюнене; сокр. авториз. пер. с лит. С.Мар. – Вильнюс : Гос. изд. худ.лит. Литов. СССР, 1953. – 144 с.
255773
  Орехова В.П. Вероника Орехова / В.П. Орехова. – М., 1982. – 50с.
255774
  Коэльо П. Вероника решает умереть / Пер. с португальского О.Домашевского; Пауло Коэльо. – Київ : София, 2002. – 256с. – ISBN 966-7319-85-7
255775
  Коельо Пауло Вероніка вирішує померти / Коельо Пауло; Пер. з португальської В.Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. – 192с. – ISBN 966-7493-28-8
255776
  Мосевич В. Вероніка Мосевич, історичний роман "Гардаріка. Таємниця забутого світу" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
255777
  Лупанова М.Е. Веротерпимая политика России в царствование императрицы Екатерины II // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-27. – ISSN 1684-2618
255778
  Граждан В.Д. Вероучение и мораль пятидесятников / В.Д. Граждан. – М., 1989. – 63с.
255779
   Вероучение малорусских штундистов разобранное на основании Священного Писания в беседах православного мирянина с сектантами / Под руководством Феофана сост. А. Ушинский. – 3- е изд. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича, 1886. – XII, 275 с.
255780
  Постников А.Г. Вероятная теория чисел / А.Г. Постников. – Москва, 1974. – 63 с.
255781
  Вейнберг Б.П. Вероятнейшее значение скорости распространения возмущений в эфире на основании исследований, сделанных до настоящего времени : Ч. 1-2 / Б.П. Вейнберг. – Одесса : Экономическая тип.
Ч. 1 : Определение наивероятнейшего значения скорости света из астрономических наблюдений. – 1903. – XX, 716 с. – Загл. на рус. и нем. яз. - Экз. дефектный, без обл. и до с. 96. – Библиогрф."Литература премета" в конце каждой главы


  Нап. также в журн. Записки Императорского Новороссийского университета, 1902-1903: ч. 1, т. 79 и 81, с. 1-736; ч. 2, т. 94, с. 1-652 На тит. л. дарственная надпись: В библиотеку ун-та Св. Владимира от автора
255782
  Геворкян Г.А. Вероятное и достоверное знание / Г.А. Геворкян. – Ереван, 1965. – 204с.
255783
  Бодряков В. Вероятносно-статистическая модель количественной оценки знаний студентов в неоднородной группе / В. Бодряков, Н. Фомина // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 66-71
255784
  Лемберг А.М. Вероятности / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1977. – 192с.
255785
  Рудзкис Р.А. Вероятности будущих уклонений оценок спектра стационарной последовательности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Рудзкис Р.А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1978. – 12 с.
255786
  Судов А.С. Вероятности вылета легких заряженных частиц в реакциях с квазимонохроматическими фотонами и остановившимисся антипротонами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Судов А.С.; Российская АН ГНЦ РФ "Ин-т ядерных исследований". – М., 1995. – 20л.
255787
  Гарцман Л.Б. Вероятности гололедно-ветровых и температурных воздействий на ЛЭП / Л.Б. Гарцман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 199 с.
255788
  Бадалов Хамза Ниматович Вероятности Е1и Е2переходов в нечетных деформированных ядрах редкоземельных элементов : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.16 / Бадалов Хамза Ниматович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 12л.
255789
  Муштари Д.Х. Вероятности и топологии в банаховых пространствах / Д.Х. Муштари. – Казань, 1989. – 150с.
255790
  Гренандер У. Вероятности на алгебраических структурах / У. Гренандер. – Москва : Мир, 1965. – 275с.
255791
   Вероятности оптических переходов двухатомных молекул. – Москва : Наука, 1980. – 319 с.
255792
  Груздев П.Ф. Вероятности переходов и радиационные времена жизни уровней атомов и ионов / П.Ф. Груздев. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 222 с.
255793
  Корлисс Ч. Вероятности переходов и силы осцилляторов 70 элементов : пер. с англ. / Ч. Корлисс, У. Бозман. – Москва : Мир, 1968. – 562с.
255794
  Гольдберг Г.И. Вероятности переходов членов главной серии рубидия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдберг Г.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 10л.
255795
  Мейстер Т.Г. Вероятности переходов членов главной серии цезия : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Мейстер Т.Г.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 9 с.
255796
  Мишкой Г.К. Вероятности состояния приоритетных систем в нестационарном режиме / Г.К. Мишкой. – Кишинев, 1979. – 140с.
255797
  Ланько Э.В. Вероятности электромагнитных переходов атомных ядер Z=1-30 / Э.В. Ланько. – Ленинград : Наука, 1972. – 702 с.
255798
  Салихбаев Умар Сагитович Вероятности электромагнитных переходов в нечетно-нейтронных изотопах диспрозия с А = 155, 157, 159, 161 и эрбия с А = 157, 159, 161 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Салихбаев Умар Сагитович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 18л.
255799
  Марупов Н.З. Вероятности электромагнитных переходов в нечетно-нечетных деформированных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Марупов Н.З.; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1978. – 23л.
255800
  Каск П.А. Вероятности электронных переходов автолокализированного экситона в щелочногалоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каск П.А.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 15л.
255801
  Борель Э. Вероятности, ошибки / Э. Борель, Р. Дельтейль, Р. Юрон ; пер. с франц. А.Л. Вайнштейна, Н.С. Четверикова. – Москва : Статистика, 1972. – 176 с. : черт.
255802
  Якубайтис Т.А. Вероятностная атрибуция типа текст по морфологическому признаку / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1981. – 67с.
255803
  Якубайтис Т.А. Вероятностная атрибуция типа текст по нескольким морфологическим признакам / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1982. – 53с.
255804
  Головин Н.А. Вероятностная модель социальной коммуникации: второй этап верификации сложной социологической теории / Н.А. Головин, В.А. Сибиров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 322-333. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
255805
  Налимов В.В. Вероятностная модель языка / В.В. Налимов. – М., 1974. – 272с.
255806
  Налимов В.В. Вероятностная модель языка / В.В. Налимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 303с.
255807
  Гайдукевич В.И. Вероятностная обработка осциллограмм электрических величин / В.И. Гайдукевич, А.А. Мельникова. – Москва, 1972. – 113 с.
255808
  Аминев Г.А. Вероятностная организация центральных механизмов речи / Г.А. Аминев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1972. – 159 с. : черт. – Библиогр.: с. 146-157
255809
  Вулис И.Л. Вероятностная оценка погрешностей сеточной аппроксимации уравнений динамики атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вулис И.Л.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1965. – 20л.
255810
  Малышев В.П. Вероятностно-детерминированное планирование эксперимента / Малышев В.П. ; АН КазССР, Хим.-металлург. ин-т. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 116 с. – Библиогр.: с. 97-100
255811
  Шашенко А.Н. Вероятностно-статистическая модель прочности монолитного породного массива / А.Н. Шашенко, Е.А. Сдвижкова, А.С. Ковров // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 18-28 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
255812
   Вероятностно-статистическая организация нейронных механизмов мозга. – Ростов -на-Дону, 1974. – 176с.
255813
  Белов А.Г. Вероятностно-статистические задачи при экспериментальном разделении множественных процессов / А.Г. Белов, В.Я. Галкин, М.В. Уфимцев ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ф-т вычисл. математики и кибернетики, Каф. мат. физики лаб. стат. моделирования и мат. методов автоматизир. оброб. эксперимента. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 141 с. : ил. – Библиогр.: с. 134-138 (67 назв.)
255814
  Жуков Н Н. Вероятностно-статистические методы анализа геолого-геофизической информации : Учебное пособие для вузов / Н Н. Жуков, . – Киев : Вища школа, 1975. – 304с.
255815
  Ширяев А.Н. Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений / А.Н. Ширяев. – Москва : ФМОП ; МЦНМО, 2011. – 144 с. : ил. – Издание осуществляется при поддержке компании "Яндекс". – Библиогр.: с. 142-144. – (Лекции школы анализа данных Яндекса). – ISBN 978-5-904696-03-0
255816
   Вероятностно-статистические методы в экономико-математическом моделировании. – М., 1988. – 120с.
255817
   Вероятностно-статистические методы и ЭВМ в медико-биологических исследованиях. – К., 1970. – 220с.
255818
   Вероятностно-статистические методы исследования. – М., 1983. – 160с.
255819
   Вероятностно-статистические методы исследования сложных систем. – К., 1976. – 107с.
255820
  Хрусталев Л.Н. Вероятностно-статистические расчеты оснований заданий в криолитозоне / Л.Н. Хрусталев; отв. ред. П.И. Мельников. – Новосибрск : Наука, 1988. – 253 с.
255821
  Ландау А.И. Вероятностно-статистические характеристики взаимодействия дислокаций с локальными дефектами кристаллической решетки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ландау А.И.; ХГУ. – Х., 1984. – 48л.
255822
  Видуев Н.Г. Вероятностно-статистический анализ погрешностей измерений / Н.Г. Видуев, Г.С. Кондра; Ред. Хромченко Ф.И. – Москва : Недра, 1969. – 320с.
255823
  Фаддеенков Н.Н. Вероятностно-статистическое исследование осколкообразования при взрывном дроблении горной породы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Фаддеенков Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 14л.
255824
  Кочеткова В.К. Вероятностно-статистическое построение автоматического словаря : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Кочеткова В.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 21л.
255825
  Полляк Вероятностное моделирование на электронных вычислительных машинах / Полляк, . – Москва : Советское радио, 1971. – 400 с.
255826
   Вероятностное моделирование систем и сетей. – Петрозаводск, 1988. – 108с.
255827
   Вероятностное описание процесса движения электронов средних энергий в мишени в приближении модели непрерывных потерь. – Киев : ИК АН УССР, 1972. – 113 с.
255828
  Глушков Ю.М. Вероятностное описание процесса фильтрации аэрозоля анизотропными волокнистыми фильтрами при любых числах Пекле : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Глушков Ю.М.; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Обнинск, 1973. – 21л.
255829
  Цепелев В.Ю. Вероятностное представление долгосрочных метеорологических прогнозов, разработанных синоптическими методами / В.Ю. Цепелев, В.М. Хан // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 17-31 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
255830
   Вероятностное прогнозирование-деятельности человека. – Москва, 1977. – 391с.
255831
   Вероятностное прогнозирование в речи. – Москва, 1971. – 199с.
255832
  Фейгенберг Вероятностное прогнозирование и преднастройка к движениям / Фейгенберг, В.А. Иванников. – М, 1978. – 112с.
255833
  Острейковский В.А. Вероятностное прогнозирование работоспособности элементов ЯЭУ / В.А. Острейковский, Н.Л. Сальников. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 416 с.
255834
  Доценко С.И. Вероятностное решение целочисленной задачи о банкротстве // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – С. 32-39. – ISSN 0868-6912
255835
  Поспелов Д.А. Вероятностные автоматы / Д.А. Поспелов. – М, 1970. – 88с.
255836
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы / Р.Г. Бухараев. – Казань, 1970. – 188с.
255837
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы / Р.Г. Бухараев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Казань, 1977. – 247с.
255838
   Вероятностные автоматы и их приложения. – Казань, 1986. – 211с.
255839
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы и процессоры / Р.Г. Бухараев. – М, 1986. – 47с.
255840
  Чачхиани Т.Н. Вероятностные адаптивные системы централизованного управления с переменной структурой : Автореф... канд. техн.наук: 05.254 / Чачхиани Т.Н.; МВ и ССО ГССР. Политехн. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 20л.
255841
  Зюбрицкий Н.М. Вероятностные алгоритмы принятия решений в диагностике и тактике лечения важнейших осложнений раннего периода после неотложных внутрибрюшных оперативных вмешательств. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.27 / Зюбрицкий Н.М.; АН УССР. Ин-тут кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1983. – 18л.
255842
  Гладкий В.С. Вероятностные вычислительные модели / В.С. Гладкий. – М., 1973. – 299с.
255843
  Максимова Р.В. Вероятностные дифференциальные признаки функциональных классов немецкого сказуемого (на матер. прост. предл.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максимова Р.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 28л.
255844
  Каневский З.М. Вероятностные задачи в радиотехнике / З.М. Каневский. – Москва-Ленинград, 1966. – 174 с.
255845
  Учайкин В.В. Вероятностные задачи в теории переноса / В.В. Учайкин, А.В. Лаппа. – Томск : ТГУ, 1978. – 138с.
255846
   Вероятностные задачи прикладной математики. – Петрозаводск, 1984. – 108с.
255847
  Бондаренко В.Н. Вероятностные закономерности распределения содержаний элементов в эффузивных породах и статистические методы изучения вулканогенных комплексов : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Бондаренко В.Н.; Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов АН СССР и ГГК СССР. Сарат. гос. ун-т им. Н. – М., 1965. – 19л.
255848
  Омельченко В.А. Вероятностные и детерминистские модели каналов и проблемы передачи информации в электросвязи : Учеб. пособие для студентов радиотехн. и связных спец-й / В.А. Омельченко, В.Г. Санников; Мин-во образов. Украины; Учебно-метод. каб. высш. образ.; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Киев : УМК ВО, 1992. – 200с. – ISBN 5-7763-0994-8
255849
  Омельченко В.А. Вероятностные и детерминистские модели сигналов в электросвязи : Учеб. пособие для студентов радиотехн. и связных спец-й / В.А. Омельченко; Мин-во образов. Украины; Учебно-метод. каб. высш. образ.; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Киев : УМК ВО, 1991. – 184с. – ISBN 5-7763-0994-8
255850
  Холево А.С. Вероятностные и статистические аспекты квантовой теории / А.С. Холево. – М., 1980. – 320с.
255851
  Алиев Т.М. Вероятностные измерительно-вычислительные устройства / Т.М. Алиев, Г.С. Тер-Исраелов, А.А. Тер-Хачатуров. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 164-167
255852
  Хейер Х. Вероятностные меры на локально компактных группах. / Х. Хейер. – Москва : Мир, 1981. – 701 с.
255853
  Груза Г.В. Вероятностные метеорологические прогнозы / Г.В. Груза, Э.Я. Ранькова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 271с.
255854
  Купер Дж. Вероятностные методы анализа сигналов и систем / Дж. Купер, К. Макгиллем; Под ред. В.Т. Горяинова. – Москва : Мир, 1989. – 376с.
255855
  Кушнер Г.Д. Вероятностные методы аппроксимации в стохастических задачах управления и теории эллиптических уравнений / Г.Д. Кушнер. – Москва : Наука, 1985. – 222 с.
255856
   Вероятностные методы бесконечного анализа. – Киев, 1980. – 174 с.
255857
   Вероятностные методы в биологии : сборник научных трудов. – Киев, 1985. – 148 с.
255858
   Вероятностные методы в вычислительной технике. – Москва : Высшая школа, 1986. – 312с.
255859
  Венецкий И.Г. Вероятностные методы в демографии / И.Г. Венецкий. – Москва, 1981. – 223 с.
255860
   Вероятностные методы в дискретной математике. – Петрозаводск, 1988. – 115с.
255861
  Немировский А.С. Вероятностные методы в измерительной технике / А.С. Немировский. – М., 1964. – 216с.
255862
  Эрдеш П. Вероятностные методы в комбинаторике / П. Эрдеш. – Москва : Мир, 1976. – 131 с.
255863
  Сачков Владимир Николаевич Вероятностные методы в комбинаторном анализе / Сачков Владимир Николаевич. – Москва : Наука, 1978. – 287с. – Библиогр.: с.281-285
255864
  Свешников А.А. Вероятностные методы в прикладной теории гироскопов / А.А. Свешников, С.С. Ривкин. – Москва, 1974. – 536 с.
255865
  Артемьева Е.Ю. Вероятностные методы в психологии / Артемьева Е.Ю., Мартынов Е.М. – Москва : Московский университет, 1975. – 206 с. : черт.
255866
  Тебякин В.П. Вероятностные методы в радиотехнике / В.П. Тебякин; Куйбышев. авиационный ин-т. – Куйбышев, 1977. – 152с.
255867
  Кивелиди В.Х. Вероятностные методы в сейсморазведке / В.Х. Кивелиди. – М., 1982. – 247с.
255868
  Алмазов Б А. Павлоцкий Вероятностные методы в теории полимеров / А.Б. Алмазов, И.П. Павлоцкий ; АН СССР, Ин-т прикладной математики. – Москва : Наука, 1971. – 152 с. – Библиогр.: с. 148-150
255869
  Станкус Э.П. Вероятностные методы в теории распределения значений L-функций Дирихле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Станкус Э.П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
255870
  Кубилюс Й. Вероятностные методы в теории чисел = Tikimybiniai metodai skaiciu teorijoje / Й. Кубилюс; АН ЛитССР; Ин-т физики и математики. – Вильнюс : Гос.издат. полит. и науч. лит. ЛитСССР
Вып. 2. – 1959. – 163с.
255871
  Кубилюс Й. Вероятностные методы в теории чисел / Й. Кубилюс. – 2-е изд. – Вильнюс
1. – 1962. – 223 с.
255872
  Ватутин В.А. Вероятностные методы в физических исследованиях / В.А. Ватутин, Т.М. Телевинова, В.П. Чистяков. – Москва : Наука, 1985. – 207 с.
255873
  Беляев Ю.К. Вероятностные методы выборочного контроля / Ю.К. Беляев. – Москва : Наука, 1975. – 407 с. : черт. – Библиогр.: с. 388-403. – (Теория вероятностей и математическая статистика)
255874
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 9. – 1971
255875
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 10/11. – 1974
255876
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 12/13. – 1976
255877
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 14. – 1978
255878
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 15. – 1979
255879
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 16. – 1980
255880
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 17. – 1981
255881
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 18. – 1982
255882
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 19. – 1983
255883
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 20. – 1984
255884
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 21. – 1985
255885
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 22. – 1987
255886
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань. – ISSN 0132-2869
Вып. 23. – 1987
255887
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань. – ISSN 0132-2869
Вып. 24. – 1990
255888
   Вероятностные методы исследования систем с бесконечным числом степеней свободы. – К., 1986. – 131с.
255889
  Иванов В.И. Вероятностные методы исследования устойчивости прямолинейного движения железнодорожного подвижного состава. : Автореф... канд. техн.наук: 182 / Иванов В.И.; Ленингр. ин-тут инженеров ж.-д. транспорта им. В.Н.Образцова. – Л., 1972. – 16л.
255890
  Медведев Г.А. Вероятностные методы исслеыдования экстремальных систем / Г.А. Медведев, В.П. Тарасенко. – М, 1967. – 456с.
255891
  Руппенейт К.В. Вероятностные методы оценки прочности и деформируемости горных пород. / К.В. Руппенейт. – М., 1964. – 84с.
255892
  Базиленко О Вероятностные методы оценки эффективности защитных устройств / О.К. Базиленко, Е.Я. Шор ; под ред. И.К. Кринецкого ; АНМССР, Отд. энерг. кибернетики. – Кишинёв : Штиинца, 1975. – 170 с.
255893
  Дорогов В.И. Вероятностные методы превращения частиц / В.И. Дорогов, В.П. Чистяков. – Москва : Наука, 1988. – 109 с.
255894
  Смирнов Б.В. Вероятностные методы прогнозирования в инженерной геологии. / Б.В. Смирнов. – М., 1983. – 134с.
255895
  Гладкий В.Ф. Вероятностные методы проектирования конструкции летательного аппарата / В.Ф. Гладкий. – М., 1982. – 266с.
255896
   Вероятностные методы решения задач математической физики. – Новосибирск, 1971. – 211с.
255897
  Коган А.Б. Вероятностные механизмы нервной деятельности / А.Б. Коган, О.Г. Чораян. – Ростов : Издательство Ростовского университета, 1980. – 176л.
255898
  Балантер Б.И. Вероятностные модели в физиологии. К анализу механизмов функционирования физиологических систем и их нарушений / Б.И. Балантер. – М, 1977. – 252с.
255899
   Вероятностные модели и математическая статистика. – Ташкент, 1987. – 176 с.
255900
  Шелегия Р.С. Вероятностные модели и управление системой "Целевой рынок -- производство" : Автореф... докт. техн.наук: 05.02.01 / Шелегия Р. С.; Груз. техн. ун-т. – Тбилиси, 1994. – 28л.
255901
   Вероятностные модели и управление экономическими процессами. – М., 1978. – 223с.
255902
  Ушаков И.А. Вероятностные модели надежности информационно-вычилсительных систем / И.А. Ушаков. – Москва : Радио и связь, 1991. – 132с.
255903
  Богданофф Д. Вероятностные модели накопления повреждений : пер. с англ. / Д. Богданофф, Ф. Козин ; пер. с англ. и предисл. С.А. Тимашева. – Москва : Мир, 1989. – 341 с. : граф. – Библиогр.: с. 323-334. – ISBN 5-03-001000-9
255904
  Скляревич А.Н. Вероятностные модели объектов с возможными изменениями. / А.Н. Скляревич, А Ф. Скляревич, . – Рига : Зинатне, 1989. – 366с.
255905
  Рожков В.А. Вероятностные модели океанологических процессов / В.А. Рожков, Ю.А. Трапезников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 270 с.
255906
  Березин С.А. Вероятностные модели оптимизации : учеб. пособие / С.А. Березин, Б.Л. Лавровский ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ, 1980. – 52 с.
255907
  Рубальский Г.Б. Вероятностные модели управления запасами с непрерывным временем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Рубальский Г.Б.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.30
255908
  Аркин В.И. Вероятностные модели управления и экономической динамики / В.И. Аркин, И.В. Евстигнеев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 176 с.
255909
  Райкин А.Л. Вероятностные модели функционирования резервированных устройств / А.Л. Райкин. – М, 1971. – 216с.
255910
  Серебренников Б.А. Вероятностные обоснования в компаративистике / Б.А. Серебренников. – Москва : Наука, 1974. – 352 с.
255911
  Дохнадзе Г.П. Вероятностные оценки в географических прогнозах / Г.П. Дохнадзе, Н.К. Элизбарашвили, И.В. Хубулава // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 102-107 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
255912
  Хлобыстов Владимир Владимирович Вероятностные оценки точности численного решения некоторых классов задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хлобыстов Владимир Владимирович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 10л.
255913
   Вероятностные проблемы управления в экономике. – М., 1977. – 240с.
255914
   Вероятностные проблемы управления и математическая экономика. – М., 1984. – 168с.
255915
  Ито К. Вероятностные процессы / К. Ито. – М.
2. – 1963. – 135с.
255916
  Боровков А.А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А.А. Боровков. – Москва : Наука, 1972. – 368 с.
255917
  Надутый В.П. Вероятностные процессы вибрационной классификации минерального сырья : Проект "Наукова книга" / В.П. Надутый, Е.С. Лапшин; НАНУ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2005. – 180с. – ISBN 966-00-0416-8
255918
   Вероятностные процессы и управление. – М., 1978. – 205с.
255919
  Дуб Дж.Л. Вероятностные процессы. / Дж.Л. Дуб. – М., 1956. – 605с.
255920
  Вахания Н.Н. и др. Вероятностные распределения в банаховых пространствах / Н.Н. и др. Вахания. – Москва : Наука, 1985. – 368 с.
255921
   Вероятностные распределения в бесконечномерных пространствах. – К., 1978. – 172с.
255922
  Пинкава Ярослав Вероятностные распределения в задачах статистического ранжирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Пинкава Ярослав; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 10л.
255923
  Кварацхелия Вахтанг Варламович Вероятностные распределения в некоторых пространства последовательностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Кварацхелия Вахтанг Варламович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
255924
   Вероятностные распределения и математическая статистика. – Ташкент, 1986. – 500 с.
255925
  Кучкаров Я. Вероятностные распределения со начениями в пространствах измеримых функций / Я. Кучкаров. – Ташкент, 1984. – 176с.
255926
  Макаров С.В. Вероятностные рачеты логических схем и их применение к теории надежности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Макаров С. В. ; АН СССР , Сиб. от.-ние Ин-та математики. – Киев, 1965. – 11 с. – Бібліогр. : с. 9-11
255927
  Риордан Дж. Вероятностные системы обслуживания / Дж. Риордан. – Москва : Связь, 1966. – 184 с.
255928
  Осинин В.Ф. Вероятностные характеристики атмосферных радиопомех и их интенсивность на северо-востоке СССР. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.042 / Осинин В.Ф.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 14л.
255929
  Елисеева Е.В. Вероятностные характеристики процесса оврагообразования : геоморфологические исследования, прикладные вопросы // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 29. – С. 55-59 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
255930
  Якубайтис Т.А. Вероятностные характеристики связных текстов / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1978. – 65с.
255931
  Голешевич Б.О. Вероятностный алгоритм преподавания профессиональной педагогики студентам специальности "Музыкальное искусство" // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 16-21. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
255932
   Вероятностный анализ безопасности атомных станций (ВАБ) : учеб. пособие для студ. вузов специальности "Атомная энергетика" / В.В. Бегун, О.В. Горбунов, И.Н. Каденко, Е.Н. Письменный, А. Зенюк, Л.Л. Литвинский; В.В Бегун., О.В. Горбунов, И.Н. Каденко [ и др. ] ; МОНУ. – Киев : Віпол, 2000. – 568 с. – ISBN 5-8238-0689-2
255933
  Рожков В.А. Вероятностный анализ ветворового волнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рожков В. А.; Аркт. и Антаркт. НИИ. – Л., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
255934
  Герман В.Х. Вероятностный анализ и моделирование колебаний уровня моря / В.Х. Герман, С.П. Левиков. – Л., 1988. – 229с.
255935
   Вероятностный анализ и моделирование океанологических процессов. – Л., 1984. – 164с.
255936
  Поляк Л.М. Вероятностный анализ многоуровневых сигналов / Л.М. Поляк. – М., 1980. – 148с.
255937
  Землянов Н.С. Вероятностный анализ моделей вычислительных систем при различных загрузках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Землянов Н.С.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 20л.
255938
  Белышев А.П. Вероятностный анализ морских течений / А.П. Белышев, Ю.П. Клеванцов, В.А. Рожков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 264 с. : схем. – Библиогр.: с. 252-258 (145 назв.)
255939
  Левин В.И. Вероятностный анализ ненадежных автоматов / В.И. Левин. – Рига, 1969. – 235с.
255940
  Клемпнер К.С. Вероятностный анализ при проектировании радиоизотопных приборов. / К.С. Клемпнер, И.М. Чередниченко. – М, 1971. – 144с.
255941
  Буртиев Р.З. Вероятностный анализ сейсмической опасности территории Молдовы и сопредельных районов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6. – С. 124-130 : рис., табл. – Библиогр.: с. 129. – ISSN 0203-3100
255942
  Лившиц Н.А. Вероятностный анализ систем автоматического управления / Н.А. Лившиц, В.Н. Пугачев. – Москва
Том 1. – 1963. – 896с.
255943
  Лившиц Н.А. Вероятностный анализ систем автоматического управления / Н.А. Лившиц, В.Н. Пугачев. – Москва
Том 2. – 1963. – 483с.
255944
   Вероятностный бесконечный анализ. – К., 1981. – 121с.
255945
  Кучай В.К. Вероятностный геологический прогноз по косвенным изображениям / В.К. Кучай. – М., 1986. – 207с.
255946
  Родионов И.В. Вероятностный и статистический анализ экстремумов дискретных стохастических систем : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.05 / Родионов Игорь Владимирович ; ФГАОУ ВО "Москов. физ.-техн. ин-т (Нац. исслед. ун-т)". – Москва, 2021. – 31 с. – Библиогр.: 18 назв.
255947
  Данин Д.С. Вероятностный мир / Д.С. Данин. – Москва : Знание, 1981. – 208 с.
255948
  Коваленко И.Н. Вероятностный расчет и оптимизация / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 191 с.
255949
  Золотухина Л.А. Вероятностые модели в задачах сейсмической разведки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Золотухина Л.А. ; АН СССР , Матем. ин-т. – Ленинград, 1969. – 7 с.
255950
  Мостеллер Ф. Вероятность / Ф. Мостеллер. – М, 1969. – 432с.
255951
  Ламперти Дж. Вероятность : Пер. с англ. / Дж. Ламперти. – Москва : Наука, 1973. – 183 с.
255952
  Ширяев А.Н. Вероятность / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1980. – 575 с.
255953
  Уиттл П. Вероятность / П. Уиттл. – Москва : Наука, 1982. – 287 с.
255954
  Ширяев А.Н. Вероятность : учеб.пособие / А.Н. Ширяев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 640 с.
255955
  Ширяев А.Н. Вероятность : учебник для студентов вузов по физ.-мат. направлениям и спец. : [в 2 кн.] / А.Н. Ширяев. – Изд. 5-е, стер. – Москва : МЦНМО. – ISBN 978-5-94057-752-2
[Кн. 1] : Элементарная теория вероятностей. Математические основания. Предельные теоремы. – 2011. – 552 с. – Общ. загл. вып.: Вероятность - 1. - Имеет общую паг. с кн. 2. - Предм. указ.: с. 534-547. - Указ. обозначений: с. 548-549. – Библиогр.: с. 527-533
255956
  Ширяев А.Н. Вероятность : учебник для студентов вузов по физ.-мат. направлениям и спец. : [в 2 кн.] / А.Н. Ширяев. – Изд. 5-е, стер. – Москва : МЦНМО. – ISBN 978-5-94057-753-9
[Кн. 2] : Суммы и последовательности случайных величин - стационарные, мартингалы, марковские цепи. – 2011. – [3], 556-967 c. – Общ. загл. вып.: Вероятность - 2. - Имеет общую паг. с кн. 1. - Предм. указ.: с. 950-963 . - Указ. обозначений: с. 964-965. – Библиогр.: с. 943-949
255957
  Судьина Е.Г. Вероятность в биологии / Е.Г. Судьина. – Киев : Наукова думка, 1985. – 93с.
255958
  Глеман Т М.В. Вероятность в играх и развлечениях: Элементы теории вероятностей в курсе сред. школы / Т М.В. Глеман. – 2-е изд. – М., 1979. – 176с.
255959
  Скороход А.В. Вероятность вокруг нас / А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1980. – 196с.
255960
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель ; пер. со 2-го франц. изд. И.Б. Погребысского ; под ред. и с предисл. Б.В. Гнеденко. – Москва : Физматгиз, 1961. – 119 с.
255961
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель ; пер. со 2-го франц. изд. И.Б. Погребысского ; под ред. и с предисл. Б.В. Гнеденко. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1964. – 119 с.
255962
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель ; пер. со 2-го франц. изд. И.Б. Погребысского ; под ред. и с предисл. Б.В. Гнеденко. – 3-е изд. – Москва : Наука ; Главная редакция физико-математической литературы, 1969. – 112 с.
255963
  Смирнов Л.В. Вероятность и ее роль в научном познании / Л.В. Смирнов. – Л., 1971. – 145с.
255964
  Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика / Г. Кайберг; Шумков В. – Москва, 1978. – 374с.
255965
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И Яглом. – Москва, 1957. – 160 с.
255966
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И.М. Яглом. – 2-е изд., перераб идоп. – Москва, 1960. – 315 с.
255967
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И.М. Яглом. – 3-е изд., перераб. идоп. – Москва : Наука, 1973. – 511с.
255968
   Вероятность и математическая экономика. – М., 1988. – 216с.
255969
  Надель С. Вероятность и перспективы будущей индустриальной революции // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 9. – С.26-37. – ISSN 0131-2227
255970
  Мейер П.-А. Вероятность и потенциалы : пер. с англ. / П.-А. Мейер. – Москва : Мир, 1973. – 334 с.
255971
  Кравец А.С. Вероятность и системы / А.С. Кравец. – Воронеж, 1970. – 192с.
255972
  Кац М. Вероятность и смежные вопросы в физике : пер. с англ. / М. Кац. – Москва : Мир, 1965. – 407с.
255973
  Четыркин Е.М. Вероятность и статистика / Е.М. Четыркин, И.Л. Калихман. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 319 с.
255974
  Фиертль Р. Вероятность и статистика // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 341-362. – ISBN 5-89317-203-5
255975
  Мизес Р. Вероятность и статистика = Wahrscheinlichkeit, statistik und wahrheit / Р. Мизес ; перевод с нем. под ред. и с предисловием А.Я. Хинчина. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 6с., 258с. – (Науку - всем! Шедевры научно-популярной литературы). – ISBN 978-5-382-00829-5
255976
  Сачков Ю.В. Вероятность как загадка бытия и познания // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.80-94. – ISSN 0042-8744
255977
  Корюкин В.И. Вероятность как философская категория и ее применение в естествознании : Автореф... канд. филос.наук: / Корюкин В. И.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1964. – 20л.
255978
  Саакян Р.А. Вероятность открытия затменных перменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саакян Р. А.; Бюроканская астроном. обсерват. АН Арм.ССР. – Ереван, 1951. – 11 с.
255979
  Семаков С.Л. Вероятность первого достижения уровня случайным процессом на заданном промежутке / С.Л. Семаков. – М., 1989. – 33с.
255980
  Халваши Х.Т. Вероятность превращения позитрония в излучение с учетом кулоновского взаимодействия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Халваши Х.Т.; Бакумский гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1950. – 6 с.
255981
  Фрумкина Р.М. Вероятность элементов текста и речевое поведение. / Р.М. Фрумкина. – Москва : Наука, 1971. – 168 с.
255982
  Климов Г.П. Вероятность, процессы, статистика: Задачи с решениями : Учебное пособие / Г.П. Климов, А.Д. Кузьмин. – Москва : МГУ, 1985. – 232с.
255983
  Тернер Д. Вероятность, статистика и исследование операций / Д. Тернер. – М, 1976. – 431с.
255984
  Ширяев А.Н. Вероятность, статистика, случайные процессы / А.Н. Ширяев. – М., 1973. – 204с.
255985
  Ширяев А.Н. Вероятность, статистика, случайные процессы. / А.Н. Ширяев. – М.
2. – 1974. – 224с.
255986
  Вольвовский Б.С. Вероятные геофизические модели земной коры крупнейших структур Средней Азии / Б.С. Вольвовский. – Москва, 1991. – 197с.
255987
  Ягодинский О.А. Вероятные истории. / О.А. Ягодинский. – Мурманск, 1976. – 111с.
255988
  Бакалов В.П. Вероятные модели электрофизиологических процессов и полей / Бакалов В.П., Миррахимов М.М. ; АН КиргизССР. – Фрунзе : Илим, 1984. – 203 с. – Библиогр.: с. 192-201
255989
  Ишунин Г.И. Вероятные пути образования фауны млекопитающих на территории Узбекистана / Г.И. Ишунин, Г.Ф. Тетюхин. – Ташкент : Фан УзССР, 1989. – 79с.
255990
  Стоклицкий А. Версаль / А. Стоклицкий. – Москва-Ленинград, 1929. – 48 с.
255991
  Новак Карл Фридрих Версаль. / Новак Карл Фридрих. – М.Л., 1930. – 205с.
255992
  Власов Н.А. Версальский мир и Германский генеральный штаб // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 139-142. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
255993
  Водовозов В.В. Версальский мир и Лига Наций / В.В. Водовозов. – Петроград : "Мысль" ; [4-я гос. тип.], 1922. – VIII, 9-93, [2] с.


  Истроия заключения Версальского и других мирных договоров 1919-1920; Их содержание; Лига наций; договр о ней и ее деятельность в первое время ее существования. Территориальные изменения, внесенные Версальским и другими мирными договорами; Контрибуции и ...
255994
  Уткин Анатолий Версальский мир и Россия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 113-124. – ISSN 0869-44435
255995
  Ангель Н. Версальский мир и экономический хаос в Европе / Norman Angell ; пер. с англ. А.И. Ханох ; под ред. [и c предисл.] А.С. Кагана. – Санкт-Петербург : Право, 1922. – 112 с. – (Экономика ; № 4)
255996
   Версальский мирный договор. – Москва, 1925. – 198с.
255997
  Дзізінський М. Версальська система, як чинник політичного зближення Німеччини і Радянської Росії на початку 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 36-38. – ISBN 978-966-171-793-9
255998
  Капелюшний В.П. Версальський мирний договір (- міжнародна угода, яка офіційно завершила Першу світову війну. Укладений 28 червня 1919 у Версал. палаці) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 274-275. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255999
  Гончар Б.М. Версальський мирний договір 1783 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 184. – ISBN 966-316-039-X
256000
  Колесник В.Ф. Версальський мирний договір з Німеччиною. Мирні договори з Австрією, Болгарією, Туреччиною / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко // Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник для студентів ВНЗ / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко. – Київ : Бланк-Прес, 2011. – С. 43-48
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,