Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
255001
  Гончар Б.М. "Визначення долі" доктрина // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 202. – ISBN 966-316-039-X
255002
  Богданова Н.М. "Визуальная социология" - новая наука или особый угол зрения? // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 3. – C. 67-80. – ISSN 1562-2495
255003
  Чістік А. "Виїмка" в сучасному кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 185-187
255004
  Плахта Д. "Вийшли на Горизонт - 2020" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 30). – С. 2


  У "Львівській політехніці" запустили інноваційний проект IMAGE за підтримки ЄС.
255005
  Кондратьев К.Я. "Викинги" на Марсе / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 68 с.
255006
  Наєнко Г.М. "ВИКЛАД О ЦЕРКВИ" Теодосія Софоновича у становленні науково-популярного дискурсу XVII ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 77-86. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто прагматичні та функціонально-стилістичні ознаки "Викладу о церкви" Теодосія Софоновича 1667 р. як зразка науково-політичного тексту.
255007
  Мандзюк Д. "Викладав Грушевський страшенно нудно" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 24 ( 227). – С. 53-57


  Українські наукові курси відбулися у Львові в червні-липні 1904 року. Серед 135 слухачів налічували кілька десятків українців із Російської імперії. Фото учасників українських наукових курсів.
255008
  Боднар О. "Виклик для нас - знайти виховників" / розмову вів Павло Лоза // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 15 квітня (№ 15). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова з головою Крайової пластової старшини Оленою Боднар.
255009
  Поліщук Б.Д. "Викликає 401-й" : документальна повість / Б.Д. Поліщук. – Київ : Політична література, 1976. – 287 с.
255010
  Заячук Ю. "Виклики" для професії університетського викладача в умовах сучасних реформ у галузі вищої освіти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 131-138. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто процес сучасних європейських реформ у галузі вищої освіти. Здійснено аналіз процесу адаптації Болонської реформи різними європейськими країнами на прикладі таких європейських університетських моделей, як Гумбольдтської моделі дослідного ...
255011
  Литвин В. "Виключаю можливість повторення тбіліського сценарію в Україні" // Хрещатик, 2003. – 26 листопада


  Комент. Голови Верховної Ради України В.Литвина та нар. деп. України з приводу ситуації в Грузії
255012
  Розенфельд Н. "Виключне" право на захист в кримінальному процесі: державна позиція чи неуважність? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-60.
255013
  Бондаренко С. "Виколупую з-під льоду свій народ" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 5 (266). – С. 56-59.
255014
  Мужилівський В.В. Визначення market intelligence та його роль у прийнятті стратегічних рішень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 255-259. – ISSN 2222-4459
255015
  Ціціліано Д.Д. Визначення абсолютної величини коефіціента самодифузії по границях зерен / Д.Д. Ціціліано, С.Д. Герцрікен. – Київ, 1959. – [6] c.
255016
  Міліцина К.М. Визначення автора як ознака антропоцентризму авторського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 312-314. – ISSN 2219-5521
255017
  Імедадзе С. Визначення активності 5"-нуклеотидази тимоцитів / С. Імедадзе, А. Майданюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-53. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Визначили активність та кінетичні константи (Km, Vmax) 5"-нуклеотидазної реакції тимоцитів The kinetic parameters (Km, Vmax) and 5" - nucleotidase activity tymocytes were estimated.
255018
  Кисельова І.К. Визначення активності ксантинооксидазної реакції тимуса щурів / І.К. Кисельова, А.В. Майданюк, С.П. Імедадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Експериментально визначено ксантиноксидазну активність тимуса щурів. Визначено кінетичні константи (Км та Vmax) даної ферментативної реакції. Xantine oxidase activity of rat thymus is studied. The kinetic parameters (Км and Vmax) of enzyme reaction ...
255019
  Гнатівська Г. Визначення амоніячного азоту в грунті / Г. Гнатівська, Б. Левантівська; Київська крайова сільсько-госп. дослідна станція, відділ агрохімії. – Вип. 70. – Київ, 1930. – 43 с. – У виданні також: До питання буферних властивостей грунту/Денисівський В., Меженний Я.; Про біологічне вбирання калію в грунті/ Ейдельман З.
255020
  Берсудський А.Я. Визначення аспектів управління інтелектуальним капіталом на підприємстві / А.Я. Берсудський, І.В. Бриль // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 1813-1271
255021
  Ястремська О.О. Визначення атрактивності туристичних компаній у міжнародному туризмі // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 124-127. – ISSN 1728-6220


  У статті розглянуть поняття атрактивності туристичних компаній як їх привабливості для споживачив, визначено фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, що зумовлюють атрактивність відносно міжнародного туризму.
255022
  Курило Є.Б. Визначення ацетазоламіду у сечі газохроматографічним методом з попередньою твердофазною мікроекстракцією / Є.Б. Курило, О.І. Федорчук, В.М. Зайцев // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 222
255023
  Шевченко О.Л. Визначення бар"єрної стійкості водозбірних басейнів на основі статистичного аналізу ландшафтних чинників // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 82-92. – ISBN 978-966-521-148-8
255024
  Якимчук Н. Визначення бюджетних установ, які набувають статус розпорядника бюджетних коштів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-46. – ISSN 0132-1331
255025
  Богданов В.Р. Визначення в"язкості руйнування матеріалу на основі чисельного моделювання плоского напруженого стану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розвинуто неруйнівний метод щодо визначення границі міцності і в"язкості руйнування К із будь-яких металевих і зварних конструкцій, який базується на точних значеннях пластичних деформацій і напружень, що отримано з чисельного розв"язку задачі плоского ...
255026
  Потапова Н.О. Визначення вартості акцій у системі аналізу фінансового стану закритого акціонерного товариства // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – С. 97-103. – ISSN 2218-1199
255027
  Ловінська Л.Г. Визначення вартості освітніх послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (255). – С. 12-26 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
255028
  Підпалий А. Визначення верлібрової форми і "монтаж та колаж" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 312-317. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
255029
  Бобух І.М. Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства / І.М. Бобух, В.О. Луцков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 68-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
255030
  Любжина Т.К. Визначення виду колонії жінкам, засудженим до позбавлення волі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 157-164. – ISSN 0201-7245
255031
  Волочій Б.Ю. Визначення вимог для розробки розвідувально-сигналізаційного комплексу / Б.Ю. Волочій, В.А. Онищенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 30
255032
  Примак В. Визначення вини як умови цивільно - правової відповідальності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.115-118. – ISSN 0132-1331
255033
  Тартачинська Зоряна Романівна Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Тартачинська З.Р.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 18 с.
255034
  Сіньова Л.М. Визначення виховної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 104-109. – ISSN 2617-5967


  В статті досліджується сутність виховної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах в Україні, аналізується діяльність держави в сфері соціального забезпечення. Виховна функція права соціального забезпечення має бути спрямована на ...
255035
  Галькевич А. Визначення відносин контролю при придбанні та об"єднанні підприємств для потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 165-171. – ISSN 1818-2682
255036
  Работягова Л. Визначення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію суб"єкта господарювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 37-44
255037
  Годинський Ю.К. Визначення власних частот та форм ЗП-подібної рами // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – 55-58
255038
  Андрущенко В.І. Визначення власного утримання компанії в процесі перестрахового андерайтингу: досвід зарубіжних страховиків та його імплементація в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 78-82. – ISSN 2306-6814


  "У статті розглянуто зарубіжний досвід проведення андерайтингу у факультативному перестрахуванні та визначення основних умов та параметрів перестрахового захисту страховими компаніями. Обгрунтовано і систематизовано методологічні та практичні засади ...
255039
  Шемаєва Л.Г. Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства / Л.Г. Шемаєва, О.М. Ляшенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 76-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
255040
   Визначення вмісту нафтопродуктів і водорозчинних солей у грунті на нафтозабруднених ділянках острова Зміїний перед їх біотехнологічною обробкою / Т.В. Гудзенко, В.О. Іваниця, О.В. Волювач, Г.В. Лісютін, Н.Ю. Васильєва, Т.О. Бєляєва // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 68-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
255041
  Карпенко О. Визначення вмісту органічної речовини в гірських породах за геофізичними даними / О. Карпенко, Г. Башкіров, І. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-76. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Необхідність нарощування запасів вуглеводнів (ВВ) вимагає підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт. У той же час, певні перспективи в Україні пов"язані зі сланцевими, або ущільненими, гірськими породами, в яких, за аналогією з покладами газу ...
255042
  Школьник І.О. Визначення впливу операцій IPO на капіталізацію економіки України як одне з пріорітетних джерел її економічного зростання / І.О. Школьник, С.В. Червякова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 287-297 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
255043
  Дорошенко О.І. Визначення впливу реактивного навантаження електроенергетичної системи на витоки її електроенергії / О.І. Дорошенко, К.С. Гусак, О.В. Романюк // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2015. – № 20 (96). – С. 22-29. – ISSN 2221-3805
255044
  Обухов Є.В. Визначення втрат води на випаровування з Дніпровських водосховищ за узагальненою формулою // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 136-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
255045
  Антоненко В.М. Визначення втрат податкового потенціалу України від тіньової економіки / В.М. Антоненко, Б.В. Бурлуцький // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.27-35. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
255046
  Садовник О. Визначення гендерних та соціальних особливостей української аудиторії спортивних мас-медіа шляхом аналізу спортивної реклами. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 35-39.
255047
  Марченко О.М. Визначення геоїда, поля сили тяжіння та топографії Чорного моря за даними супутникової альтиметрії / О.М. Марченко, О.М. Лопушанський // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 46-58 : рис., табл. – Бібліогр.: с.56. – ISSN 0130-1039
255048
  Фаяд А.Ш. Визначення гідродинамічних характеристик тілесного профілю в нестаціонарному потоці в"язкої нестисливої рідини методом граничних інтегральних рівнянь : автореф. дис. ... канд. технічн. наук. :спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Фаяд А. Ш. ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. С. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 6 назв.
255049
  Дзержинський М.Е. Визначення госторої токсичності (LD50) нових пестицидів "нео" та "антал" у птахів / М.Е. Дзержинський, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 34-39. – ISSN 1609-0446
255050
  Лісовий А. Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-45. – Бібліогр.: с. 38-39, 41. – ISSN 0131-775Х


  Запропоновано методику визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів з метою ефективнішого використання бюджетних коштів, які направляються на їх фінансове вирівнювання.
255051
  Жигалкіна Наталія Віталіївна Визначення детермінант психологічного здоров"я // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 58-65 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
255052
  Вдовиченко А. Визначення детермінантів заощаджень та споживання населення України на основі емпірічного дослідження // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 40-52. – ISSN 0131-775Х
255053
  Дудикевич В. Визначення джерел помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави / В. Дудикевич, І. Опірський // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 7-11. – ISSN 2225-5036


  У даній статті досліджено та визначено джерела помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави. Доведено, що одним з джерел помилок контрольованих параметрів є похибки зміни значень проміжку реалізації, що ...
255054
  Симчич М.В. Визначення джерельної бази для дослідження викладання філософії у Києво-Могилянській академії у 17-18 ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 43-48.
255055
  Рогозян Ю.С. Визначення диспропорцій у розвитку економіки регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 58-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
255056
  Данилевський Василь Олексійович Визначення діаметра сонця за фотометричними спостереженнями повних сонячних затемнень : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.03.01 / Данилевський В.О.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв.
255057
  Мазур В. Визначення додаткового строку для прийняття спадщини // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 40-41
255058
  Карпенко Г.Ю. Визначення екологічних ризиків та загроз в Нижньодунайському регіоні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 157-163. – ISSN 2524-003X
255059
  Дмитрієва Н.А. Визначення економічної ефективності на макро- та мікрорівні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 68-72
255060
   Визначення електричних та випромінювальних характеристик електродугового розряду / А.М. Веклич, О.О. Безпалий, І.І. Опанюк, Д.С. Прибитько, В.Ф. Борецький, А.В. Лебідь, С.О. Фесенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 267-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Дана робота присвячена розробці пристрою для вимірювання електричних та випромінювальних характеристик електродугового розряду з високою часовою роздільною здатністю. Прилад дозволяє реєструвати одночасно миттєві значення напруги, струму та інтегральні ...
255061
  Стороженко Валерія Вікторівна Визначення електромагнітної сумісності великої сукупності радіоелектронних засобів в інформаційних системах радіочастотного моніторингу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Стороженко В.В.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 2001. – 20 с.
255062
  Чернюк А.М. Визначення електрофізичних параметрів електролітичних заземлюючих пристроїв пересувних електроустановок в піщаних грунтах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Чернюк Артем Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
255063
  Антощак І.М. Визначення електрохімічних властивостей сталей АЕС у високотемпературних водних середовищах : Автореф. дис. ...канд.. техн. наук: 05.17.14 / Антощак Ігор Миколайович ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
255064
  Голубінка Ю.І. Визначення елементів гравітаційного поля землі комбінованим методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.24.01 -геодезія. фотограмметрія та картографія / Голубінка Ю. І. ; Мін.освіти і науки України ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр. :7 назв.
255065
  Васильєв А.Й. Визначення етапів управління інтелектуальним капіталом підприємства / А.Й. Васильєв, В.Г. Краля // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 35-42. – (Економічні науки)
255066
  Кеда Т. Визначення етилендіамінтетраацетату візуальним тест-методом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-35. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Для визначення ЕДТА розроблено індикаторну систему на основі іммобілізованої на поверхні силікагелю комплексної сполуки Cu(II) з 1-(4-адамантил-2-тіазолілазо)-2-нафтолом. Руйнування комплексної сполуки на поверхні, що супроводжується контрастним ...
255067
  Жукова Н.К. Визначення ефекктивності кредитної діяльності комерційних банків в Україні / Н.К. Жукова, В.В. Пересунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-45. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні методи оцінки ефективності кредитної діяльності комерційних банків в Україні. Basic methods estimation effectiveness of credit activity commercial banks in Ukraine are considered in this article.
255068
  Харченко О.В. Визначення ефективних тисків азоту при спіканні дрібнозернистих інструментальних твердих сплавів WC-Co з підвищеною зносостійкістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Харченко Олег Валентинович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
255069
  Данилюк Є. Визначення ефективності банківської діяльності // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 53-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
255070
  Щербань О.Д. Визначення ефективності використання фінансових ресурсів // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 357-360. – ISSN 2075-4892
255071
  Монаєнко А.О. Визначення ефективності діяльності органів державної влади на місцевому рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 117-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
255072
  Мусієнко О.В. Визначення ефективності занять вправами Хатха-Йога (Сарвагасана, Карна-Підасана) засобами акупунктурної діагностики в системі фізичного виховання студенток / О.В. Мусієнко, І.В. Матієшин, С.І. Попович // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 337-343 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
255073
  Литвиненко Н.П. Визначення ефективності зовнішньоторговельних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 83-84
255074
  Коняхіна Т.В. Визначення ефективності реклами // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-83.
255075
  Худенко О.О. Визначення ефективності та допустимості обмежень в узгоджених діях щодо прав інтелектуальної власності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 187-194. – ISSN 2227-796X


  Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в національному законо-давстві підпадають під групове звільнення (виняток) від необхідності одер-жання дозволу Антимонопольного комітету України. Правова конструкція наявного групового винятку не ...
255076
  Мармуль Л.О. Визначення ефективності функціонування рекреаційних підприємств та відтворення їх ресурсів на засадах системно-структурного аналізу і синтезу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 10-15. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
255077
  Гембара Т.В. Визначення з позицій теорії тріщини ресурсу залізобетонних болочних елементів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Гембара Т.В.; АНУ Фіз-механіч.ін-т. – Львов, 1993. – 21л.
255078
  Герасимюк О.В. Визначення завантаженості пунктів технічного обслуговування та ремонту автомобільних транспортних засобів при нерівномірності потоку їх відмов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 30-34


  Устатті представлені емпіричні залежності параметру потоку відмов, з використанням яких встановлена його нерівномірність протягом календарного року експлуатації автомобільних транспортних засобів, що обумовлює перевантаженість та недостатню ...
255079
  Купрієнко Д.А. Визначення загальних вимог щодо оцінювання стану прикордонної безпеки України в системах моніторингу національної та міжнародної безпеки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 166-173. – ISSN 2311-7249


  У результаті аналізу нормативно-правових актів та наукових досліджень встановлено невідповідність між сучасними вимогами щодо управління прикордонною безпекою України та можливостями чинної системи моніторингу її стану. З огляду на це актуалізовано ...
255080
  Хилько О.Л. Визначення загроз національній безпеці в українській теоретико-політичній думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу характеру, пріоритетності, сфери походження загроз національній безпеці України на основі вітчизняної нормативно-правової бази та провідних наукових досліджень. The article is devoted to the analysis of character, priority, ...
255081
  Савицький В.В. Визначення залишкових напружень методом електронної спекл-інтерферометрії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Савицький В.В.; НАНУ; Ін-т електрозварювння ім. Є.О. Патона. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
255082
  Калиновський Б.А. Визначення засад місцевого самоврядування в умовах муніципальної реформи // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 14-18.
255083
  Скобліков О.Ю. Визначення захисних властивостей металевих екранів технічних засобів від впливу сильних електричних полів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Скобліков Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
255084
  Донець О.В. Визначення земель історико-культурного призначення за Земельним кодексом України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 108-112. – ISSN 0201-7245
255085
  Рибченко Л.С. Визначення змін складових радіаційного режиму сонячної радіації в Україні у періоди глобального потепління для виявлення їх впливу на сталий розвиток економіки країни / Л.С. Рибченко, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 148-150. – ISSN 2306-5680
255086
  Ганова Г. Визначення змісту кваліфікуючої ознаки умисного вбивства - "вчинене групою осіб за попередньою змовою" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-68.
255087
  Манжул І. Визначення змісту поняття "безпека ядерно-енергетичного комплексу" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 68-71
255088
  Стиржевська А. Визначення змісту поняття "повторність злочинів" за чинним Кримінальним кодексом України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.57-65
255089
  Буднік М.М. Визначення змісту поняття "стратегія фінансового зростання підприємства" / М.М. Буднік, Р.С. Сорочан // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 120-125. – ISSN 2226-8820
255090
  Турчин-Кукаріна Визначення змісту та обсягу цивільно-процесуального оціночного поняття "розумний строк" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 294-301. – ISSN 1026-9932
255091
  Орлов П.А. та інш. Визначення зношування основних засобів бюджетних установ // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 41-48
255092
  Король В. Визначення зобов"язального статуту зовнішньоторгових та інвестиційних договорів у міжнародному приватному праві України і Китаю // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.64-67. – ISSN 0132-1331
255093
  Захаренко О.В. Визначення зон безпечного розташування пожежно-рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій на об"єктах хімічної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 21.02.03 - цивільна оборона / Захаренко О. В. ; Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Харків, 2009. – 21с. – Бібліогр. :20 назв.
255094
  Вакульчик О. Визначення зон економічних ризиків на основі аналізу показників економічної безпеки підприємства / О. Вакульчик, Д. Дубицький // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 8 (274). – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
255095
  Пивоваров В. Визначення і шляхи кримінологічного вивчення фінансової злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.107-111. – ISSN 0132-1331
255096
  Василенко В. Визначення іміджевих маркерів цільової аудиторії як один з етапів формування іміджу закладу вищої освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 25-29. – ISSN 2076-9326
255097
  Фока М. Визначення імпліцитних смислів рубайят Омара Хайяма як наукова проблема // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 89-99. – ISBN 978-617-7442-48-5
255098
  Терованесов Визначення індикатора, що характеризує глобальні процеси в освітній сфері / Терованесов, Е // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.


  Стаття присвячена проблемам підвищення якості вищої освіти шляхом урахування факторів, які впливають на її розвиток. Проведено порівняння системи вищої освіти України і розвинутих країн із академічної мобільності, міжнародного співробітництва, ...
255099
  Терованесов Визначення індикатора, що характеризує глобальні процеси в освітній сфері / Терованесов, Е // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 13-18


  Стаття присвячена проблемам підвищення якості вищої освіти шляхом урахування факторів, які впливають на її розвиток. Проведено порівняння системи вищої освіти України і розвинутих країн із академічної мобільності, міжнародного співробітництва, ...
255100
  Кібаков О.Г. Визначення індівідуальних характеристик опору втомленості деталей машин експериментально-аналітичним методом : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.02 / Кібаков О.Г.; Одеский держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1994. – 16л.
255101
  Бутко Б.О. Визначення інноваційної детермінанти у моделях циклічного розвитку економічних систем // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 6-10 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2409-1944
255102
   Визначення інтервалів еталонного Бережанського базиса методом фотофіксації / С.С. Перій, О.І. Мороз, І.Я. Покотило, І.Ф. Гарасимчук, З.Р. Тартачинська, В.Л. Тарнавський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 93-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
255103
  Олішевський О.В. Визначення інформації, що містить пропаганду жорстокості: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 134-144. – ISSN 2304-4556
255104
  Артамонова Неоніла Визначення інформаційних потреб медичних фахівців як базове завдання інформаційної діяльності: теоретичні аспекти : [закінчення] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати оцінки методологічних підходів до виявлення інформаційних потреб та інформаційної поведінки медичних фахівців. Розглянуті результати соціологічного опитування користувачів.
255105
  Артамонова Неоніла Визначення інформаційних потреб медичних фахівців як базове завдання інформаційної діяльності: теоретичні аспекти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати дослідження процесів виявлення інформаційних потреб користувачів наукової сфери. Розглянуті особливості їхньої класифікації та формування для медичних користувачів.
255106
  Богданов І. Визначення й аналіз складових критерію екологічної безпеки інженерних наноматеріалів / І. Богданов, Я. Сичікова, С. Ковачев // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 4 (2/2018). – С. 77-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2522-1892
255107
  Прохорова Ю.В. Визначення ймовірності банкрутства за допомогою середньозваженої ціни капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 145-149.
255108
  Ромашкіна М.А. Визначення ймовірності вибуху газоповітряної суміші в газифікованій квартирі // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 157-168. – ISBN 978-966-929-203-2
255109
  Середа Н.А. Визначення категоріальної семантики похідних іменників із значенням якості // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 152-157
255110
  Старовойт О. Визначення категорії "інноваційна культура" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 30-36
255111
  Соколовська А. Визначення категорії "податкова пільга" та його практичне значення : Фінанси. Податки. Кредит. / А. Соколовська, І. Луніна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 21-30. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0131-775Х
255112
  Аніщук Н.В. Визначення категорії гендерного насильства: загально-теоретичні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 18-21. – ISSN 1563-3349
255113
  Корхін А.С. Визначення кількісної залежності узагальненого фактора продуктивності від обсягів фінансування наукових і науково-технічних робіт в Україні / А.С. Корхін, О.П. Антонюк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 54-65 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
255114
  Імедадзе С.П. Визначення кінетичних параметрів 5"-нуклеотидазної реакції тимуса щурів / С.П. Імедадзе, А.В. Майданюк, І.К. Кисельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-52. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Визначено кінетичні показники (Km, Vmax) 5"-нуклеотидази гомогенату тимусу щурів . The kinetic parameters (Km, Vmax) of 5"-nucleotidasei of rat thymus homogenate are estimated.
255115
  Оленчук М.В. Визначення кінетичних параметрів реакційних центрів пурпурових бактерій виду Rh. sphaeroides / М.В. Оленчук, М.А. Заболотний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 531-537. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом оптичної спектроскопії спостерігались процеси фотозбудження і релаксації електрона у системі реакційних центрів фотосинтетичних бактерій виду Rhodobacter sphaeroides (РЦ). Стани фотозбудження та релаксації РЦ визначають переходи електрона між: ...
255116
   Визначення коефіцієнта дифузії методом дослідження випаровування краплин / Д.М. Шевченко, Д.А. Гаврюшенко, О.В. Коробко, А.В. Британ, Г.М. Вербінська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 27-28
255117
  Курганський В.М. Визначення коефіцієнта нафтонасичення низькоомних пластів-колекторів за нейтронними характеристиками середовища на прикладі Дніпровсько-Донецької западини / В.М. Курганський, К.О. Ручко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
255118
  Мудрак Н.В. Визначення коефіцієнтів методу декодування за похилими дискретами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Виведено зручні формули для обчислення значень коефіцієнтів методу декодування за похилими дискретами.
255119
  Примак В. Визначення кола умов та юридико-фактичноі підстави відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 56-64.
255120
  Шруб І. Визначення компетенції адміністративних судів у законодавсті України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-52.
255121
  Галиць О.В. Визначення конкурентоспроможності банку та стратегії її підвищення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 216-221. – ISSN 1562-0905
255122
  Бєлова Т.Г. Визначення конкурентоспроможності підприємства за показниками маркетингової діяльності / Т.Г. Бєлова, А.О. Крижко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 112-115


  Обгрутовано фактори, які слід враховувати при оцінці конкурентоспроможності підприємства за пропонованими методичними підходами.
255123
  Філіп"єв А.О. Визначення конституційності іноземного права в процесі його застосування українськими судами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 188-192.
255124
  Булавін Л.А. Визначення концентрації комплексних молекул у полімерних комплексах. Ч. 2 / Л.А. Булавін, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра // Тез. доп. І Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем". Львів, 1993
255125
  Бункевич О. Визначення концентрацій елементів-домішок у мікрокристалах акцесорних мінералів методом рентгено-флуоресцентного аналізу з метою дослідження петролого-геохімічної, енергетичної та металогенічної... / О. Бункевич, О. Андреєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто новий перспективний метод визначення концентрацій елементів-домішок у мікрокристалах акцесорних мінералів - XRF-MP/SG (single grain milliprobe X-ray fluorescence analysis). Метод зіставлений із сучасними локальними методами (ЕМР, РМР, ...
255126
  Гаврюшенко Д.А. Визначення концентраційної залежності хімічних потенціалів бінарного розчину методом одношарової адсорбції / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 279-281. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод визначення залежності коефіцієнтів активності бінарного розчину шляхом вимірювання концентраційної залежності коефіцієнту адсорбції. Метод дозволяє визначити тип розчину, а також значення величини Е0 + Мо(р,Т) [подано формулу] для ...
255127
  Реут В.І. Визначення концепції законопроекту в практиці законодавчої діяльності Республіки Білорусь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 130-139. – ISBN 966-435-028-1
255128
  Тарасенко Я. Визначення координат семантичної частки в англомовному тексті при відомому психолінгвістичному портреті пропагандтста // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 21, № 3. – С. 168-174. – ISSN 2221-5212
255129
   Визначення координат точкового джерела радіовипромінювання по кривизні його хвильового фронту / Б.О. Карпенко, Г.Л. Авдєєнко, В.І. Федоров, Є.А. Якорнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 74-79. – Бібліогр.: С. 79 (12 назв.). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологію визначення координат точкового джерела радіовипромінювання (ДРВ) по кривизні фронту його електромагнітної хвилі (ЕМХ) на основі нового інформаційного параметра подвійної різниці (різниці різниць) фаз між трьома елементами ...
255130
  Пясецька С.І. Визначення кореляційного зв"язку між окремими метеорологічними параметрами при екстремальних метеорологічних явищах (відкладення ожеледі) по сезонах року / С.І. Пясецька, Н.П. Гребенюк, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 74-87. – ISSN 2306-5680


  У представленій статті виконано розрахунок кореляційного зв"язку між окремими метеорологічними параметрами у дати початку відкладення ожеледі на стандартному ожеледному станку у окремі сезони року для території України протягом 2001-2013 рр. Визначено ...
255131
  Піхота А. Визначення критеріїв ефективності виборчих систем // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 397-398
255132
  Колодізєв О. Визначення критеріїв збалансованості стратегії розвитку банку / О. Колодізєв, О. Безродна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1605-2005
255133
  Негрич О.І. Визначення критеріїв класифікації мотивів прямого іноземного інвестування // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 27-29. – ISSN 1728-6220
255134
  Мітцель О. Визначення критеріїв переважного права на залишення на роботі при скороченні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 111-117
255135
   Визначення критичних розмірів несуцільностей в теплообмінних трубах парогенераторів АЕС з ВВЕР для обгрунтування критерію глушіння труб / Н.В. Сахно, О.Г. Куценко, О.М. Харитонов, І.М. Каденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 85-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті побудований чисельно-аналітичний розв"язок задачі термопружності, пов"язаної з визначенням напружено-деформованого стану стінок теплообмінної трубки (ТОТ) парогенераторів (ПГ), зумовленого спільною дією тисків першого і другого контуру та ...
255136
  Гнатюк С.О. Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захист: аналіз підходів / С.О. Гнатюк, М.О. Рябий, В.М. Лядовська // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 4 (110). – С. 3-7
255137
  Курганський В.М. Визначення літотипу теригенних порід нижнього карбону за характером зв"язку Рп = F(Кп) на прикладі Лохвицької структурно-тектонічної зони ДДЗ / В.М. Курганський, В.В. Рябуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 106-109. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Проведені детальні петрофізичні дослідження нижньокам"яновугільних порід-колекторів Лохвицької структурно-тектонічної зони (Дніпрово-Донецька западина, Україна). Показано можливість визначення літотипу порід за харак-тером зв"язку Рп = f(Кп) The ...
255138
  Шашурін І.П. Визначення локальності вимірів параметрів матеріальних середовищ за допомогою кільцевої апертурної антени / І.П. Шашурін, К.Г. Філоненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 294-307. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Виміри коефіцієнту відбиття від відкритого кінця коаксіальної лінії являють собою простий і неруйнуючий метод для визначення діелектричних властивостей матеріалів, плазми, а також біологічних об"єктів. Розглядається кільцева апертурна антена, створена ...
255139
  Андрієць О.С. Визначення магнітного поля та термодинамічних параметрів спалахової фотосфери методом інверсії // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 38-39
255140
  Троян Д.М. Визначення меж епістеми в праці М. Фуко "Слова та речі" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 105-105
255141
  Горбась Д.С. Визначення меж здійснення суб"єктивного цивільного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 111-118
255142
  Іщук С.І. Визначення меж Київської господарської агломерації / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 30-37. – Бібліогр.: 20 назв. – ISBN 966-95774-3-8
255143
  Гобова Є.В. Визначення меж складних речень у сучасній китайській мові // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 7-15. – ISSN 1682-671Х
255144
  Домінік А.М. Визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій на основі методів математичного моделювання теплових процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Домінік Андрій Михайлович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
255145
   Визначення ментолу у льодяниках "Травісил" / В. Ракс, Є. Моторикін, В. Левчик, В. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Оптимізовано умови рідинно-рідинної екстракції та газохроматографічного аналізу ментолу у льодяниках "Травісил". В цих умовах досліджено зразки льодяників "Травісил" на вміст ментолу. Подобраны условия жидкостной экстракции и газохроматографического ...
255146
   Визначення мети Стратегії оборонної політики України, її місця у системі нормативних документів щодо національної безпеки держави // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграціїї / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 27 : Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. – С. 8-9. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
255147
  Манжул І.В. Визначення методів пізнання в науковій літературі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 11
255148
  Сидоренко М.Г. Визначення методу ретроспективних розрахунків під час переходу від Загального класифікатора галузей народного господарства до Класифікації видів економічної діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 83-86. – Бібліогр.: 7 назв
255149
  Шинкаренко І.В. Визначення митної вартості з урахуванням платежів роялті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 303-310
255150
  Каптуренко О.В. Визначення міжмовних термінологічних відповідників як чинник перекладу медичних текстів / О.В. Каптуренко, Ю.Ю. Саплін // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 80-85. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
255151
  Гнатієнко Г.М. Визначення міри схожості інтересів фінансових посередників за результатами сертифікатного аукціону / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядається ситуація, коли кілька фінансових посередників беруть участь в сертифікатному аукціоні і вклали приватизаційні кошти в однакові підприємства, тобто їх інтереси перетнулися. Формалізується поняття інтересу ( зацікавленості) фінансового ...
255152
   Визначення місця і ролі національної єдності у стратегії національної безпеки України, програмах політичних партій і передвиборчому процесі 2007 року / С.П. Герасимчук, А.Б. Качинський, Д.І. Остапчук, Л.М. Шипілова; Ін-т проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України; за заг. ред. В.П. Горбуліна. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 64с. – ISBN 978-966-96927-2-6
255153
  Піцик М.А. Визначення місця інвестування в системі забезпечення економічної безпеки регіонів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 61-70. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Здійснено аналіз ключових категорій, споріднених з категорією "інвестиція": інвестування, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес. Акцентовано увагу на певних особливостях щодо їх ототожнення. Розглянуто сутність поняття "економічна безпека" на ...
255154
  Корнаш І. Визначення місця інституту прокуратури серед гілок державної влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 36-44.
255155
  Серебряник О.О. Визначення місця інформації про особу в системі об"єктів цивільних прав // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 132-136. – ISSN 1727-1584
255156
  Міненкова Н.О. Визначення місця проживання дитини, батьки якої проживають окремо // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 40-47.
255157
  Сутиріна С. Визначення місця стратегічного потенціалу в управлінні підприємством // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-47. – ISSN 1810-3944
255158
  Четверіков Б.В. Визначення місць масових поховань часів Другої світової війни за допомогою ГІС-технологій / Б.В. Четверіков, М.Т. Процик // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 104-111 : рис. – Бібліогр.: с.109. – ISSN 0130-1039
255159
  М"якухін Ю.В. Визначення можливих небезпек та обгрунтування моделей імовірних виконавців погроз на військових об"єктах у системах фізичного захисту // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 16-19 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
255160
  Радченко Д.І. Визначення можливостей використання різних джерел фінансових ресурсів вітчизняних підприємств для здійснення реальних інвестицій // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 125-127
255161
  Бражко О.В. Визначення можливостей управління кредитними ризиками вітчизняних комерційних банків / О.В. Бражко, С.В. Ясько // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 29-32. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
255162
  Яремова І.В. Визначення моменту набуття права власності за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яремова Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
255163
  Сидоренко О.Ю. Визначення морського судна в міжнародному морському праві: аналіз стану справ та проблематики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 161-164. – Бібліогр. в кінці ст.


  Оскільки визначення судна є першочерговим, базовим для встановлення сфери застосування правових норм національного та міжнародного морського права, а також вирішення таких важливих питань, як дія юрисдикції держави у відкритому морі, організація ...
255164
  Бандурка І.О. Визначення мотиву у злочинах проти дітей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 8-15. – ISSN 1999-5717
255165
  Варенюк І.М. Визначення на птахах гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "БарКот-5" та "Віспар" / І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський // Сучасні проблеми токсикології : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1/2 (60/61). – С. 54-58. – ISSN 1609-0446
255166
  Красицька Л. Визначення належного відповідача у справах про оспорювання батьківства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 153-156.
255167
  Мольченко Л.В. Визначення напруженого стану тороїдальної оболонки під дією нестаціонарного магнітного поля в нелінійній постановці / Л.В. Мольченко, І.І. Лоос // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті пропонується методика чисельного розв"язання двовимірної крайової задачі магнітопружності для тороїдальної оболонки під дією механічних та магнітних сил. Ключові слова: оболонка, магнітне поле, магнітопружність. The present paper ...
255168
  Таран-Лала Визначення напрямів взаємодії національної економіки та споживчої кооперації як соціально-економічної системи // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 69-72. – ISBN 978-617-645-234-8
255169
  Куряч Н.В. Визначення напрямів досягнення світового рівня пенсійного забезпечення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 37-39
255170
  Щербак І. Визначення напряму вдосконалення порядку притягнення особи як обвинуваченого // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 122-126
255171
  Сова А.В. Визначення наукового методу. Його об"єктивна основа // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 84-88


  Стаття присвячена аналізу наукового методу, його специфіки та особливостей. The article is sanctified to the analysis of scientific method, its specific and feature.
255172
  Ситник П.К. Визначення начала логічного руху // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
255173
  Лисенко С.В. Визначення нектаропродуктивності Erica camea L., у культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Вперше в умовах Києва визначено нектаропродуктивність інтродукованого виду Erica carnea L. First under the conditions of Kyiv a nectaroproductivity of the introduced species Erica carnea L. has been determinated.
255174
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
255175
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
255176
  Марченко О.В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – ISSN 1993-6788
255177
  Белінська Я.В. Визначення необхідної міри гнучкості валютного курсу для підтримання збалансованості економічних процесів у країні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 61-66.
255178
   Визначення нітровмісних органічних речовин методом високоефективної рідинної хроматографії / О.М. Іванова, В.А. Халаф, Н.А. Гонта, В.М. Зайцев // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 150
255179
  Катушков В.О. Визначення номенклатури топографічних планів державного масштабного ряду / В.О. Катушков, О.С. Гончаренко, В.М. Гладілін // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 171-173. – ISSN 1607-2855
255180
  Бондар М.І. Визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток із урахуванням різниць / М.І. Бондар, В.В. Бабіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 48-56. – ISSN 2305-7645
255181
  Кузнецова Л.О. Визначення ознак об"єктивної сторони хуліганства за кримінальнимзаконодавством окремих зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 292-295. – (Право. Економіка. Управління)
255182
  Коржанський М. Визначення окремих понять у Кримінальному кодексі України. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.83-88. – ISSN 0132-1331
255183
  Шумило О.М. Визначення опору втомі і забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантажування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.02 / Шумило О.М.; Одеський націон. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 22 назв.
255184
  Колобродов В.Г. Визначення оптимального нормованого радіуса розсіювання об"єктива тепловізора / В.Г. Колобродов, Є.Г. Балінський, Б.Ю. Пінчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 101-108. – (Серія "Приладобудування" ; вип. 49 (1)). – ISSN 0201-744Х


  Дана стаття присвячена вирішенню проблеми визначення оптимального нормованого радіуса кружка розсіювання об"єктива тепловізора, використовуючи запропоновані критерії узгодження. На базі профілакторію НТУУ "КПІ" проведена оцінка впливу нормованого ...
255185
  Лучков О.І. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.22-27
255186
  Абрамович О.В. Визначення оптимального розміру сільськогосподарського підприємства із застосуванням теорії нечіткої логіки // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 34-39 : мал., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
255187
  Ватченко Б.С. Визначення оптимальної кількості факторів, що впливають на вартість нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 179-183. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
255188
  Славінський В.І. Визначення оптимальної структури капіталу суб"єкта малого підприємництва // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 129-134
255189
  Кісеолар І.А. Визначення оптимальної форми фінансування підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.441-444. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
255190
  Череп А.В. Визначення оптимальної чисельності працюючих і їх вплив на витрати пфідприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 129-134. – Бібліогр.: на 10 пунктів
255191
  Косянчук А.Г. Визначення осідування споруд АЕС геодизичними методами і врахування особливостей їх змін при прогнозуванні : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Косянчук А. Г.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1993. – 16л.
255192
  Овчаренко Т. Визначення основних етапів процесу відбору підприємства для інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства та запропоновано підхід, що ґрунтується на поєднанні фундаментального макроекономічного аналізу на рівні державної та світової економіки, всебічного аналізу галузей, ...
255193
  Бабіч О.М. Визначення основних засобів впливу зарубіжних ЗМІ на цільову аудиторію напередодні виборів до органів державної влади // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 131-136
255194
  Міщенко С. Визначення основних факторів розвитку та ефективності функціонування фінансового сектору України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-47. – ISSN 1605-2005
255195
  Розен В.П. Визначення основних факторів, які впливають на зменшення теплових та електричних витрат в навчальних корпусах / В.П. Розен, С.С. Великий // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2016. – С. 96-104. – (Серія "Гірництво" ; вип. 30). – ISSN 2079-5688


  У роботі розглянуто фактори які впливають на зменшення теплових та електричних витрат в навчальних корпусах, класифікація навчальних корпусів на класи по цим факторам. А також ранжування навчальних корпусів по відношенню до витрат енергії та фізичних ...
255196
  Мирза С.С. Визначення особливостей укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
255197
  Еджиєс Визначення особливостей формування професійно-комунікативної компетентності студенів-іноземців у процесі фахової підготовки / Еджиєс, Емре. // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 54-58. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
255198
  Гурнак О.В. Визначення оцінки величини власного і позичкового капіталу в управлінні структурою капіталу підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.125-133. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
255199
  Шапуров О.О. Визначення оцінки штучно створених латентних механізмів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
255200
  Конверський А.Є. Визначення П.В. Копніним природи та завдань логіки наукового дослідження // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 21-26
255201
  Семашко В.В. Визначення паладію в електролітах паладіювання та стоматологічних сплавах / В.В. Семашко, О.Б. Воловенко, А О. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 240
255202
  Чолій В.Я. Визначення параметрів видимого руху супутника та їх прогноз з використанням фільтра Калмана // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2012. – № 7. – С. 6-12. – ISBN 978-966-02-4933-2 (серія) ; 978-966-02-6630 -8(Вип. 7)


  У роботі розглядається метод визначення параметрів руху супутника з використанням фільтра Калмана. Як приклад взято лазерні спостереження одного супутника упродовж кількох проходжень на одній станції з метою покращання його орбіти. Метою роботи є ...
255203
  Калінов Андрій Петрович Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Калінов А.П.; Мін-во освіти і науки України Кременчуцький держ. політехнічний ун-т. – Кременчук, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
255204
  Косогор А.О. Визначення параметрів деформації надпружних мартенситів у рамках теорії Ландау / А.О. Косогор, В.М. Князький, В.А. Львов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-47. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  У рамках теорії Ландау з двокомпонентним параметром порядку вивчено надпружність аксіально стиснених мартенситів. З"ясовано, що характерна деформація індукованого механічним напруженням мартенситного перетворення та коефіцієнти пружності аустенітної й ...
255205
   Визначення параметрів додаткового рекомбінаційного центра в забороненій зоні кремнієвих силових діодів / Д. Васюра, В. Кушніренко, Г. Нінідзе, С Павлюк, О. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Методом термостимульованого струму проведено оцінки енергетичного положення центрів рекомбінації, введених у заборонену зону напівпровідникового діода за рахунок різкого неоднорідного термічного розігріву, створеного протіканням поодиноких коротких ...
255206
  Баранов І.В. Визначення параметрів комбінованого відвалоутворення на залізорудних кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Баранов Ігор Вячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
255207
  Шинкарук О.М. Визначення параметрів та характеристик електрохімічних суперконденсаторів методом імпедансної параметризації / О.М. Шинкарук, В.М. Кульчицький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Запропоновано метод імпедансної параметризації для визначення параметрів та характеристик електрохімічних суперконденсаторів. Наведені результати експериментального визначення та математичного моделювання імпедансних спектрів електрохімічних ...
255208
   Визначення парацетамолу, фенілпропаноламіну гідрохлориду, кофеїну, хлорфеніраміну малеату в лікарському засобі із застосуванням алкільної нерухомої фази з інкорпорованою полярною вставкою на силікагелі / О.А. Сиротчук, І.Р. Дідух, Р.О. Маркін, В.М. Зайцев // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 14, № 1/4. – С. 5-18. – ISSN 1729-7192
255209
  Мазнєв Г.Є. Визначення передумов та оцінка перспектив впровадження прогресивних систем оперативного управління на підприємствах України / Г.Є. Мазнєв, О.В. Корнієцький, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 11-21. – (Економічні науки)
255210
   Визначення перерізів ядерних реакцій (n, x) на ізотопах германію / Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, В.К. Майданюк, Г.І. Применко, А.М. Берлізов // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 1818-331Х
255211
  Каденко І.М. Визначення перерізів ядерної реакції 181/73 Ta(n,y)Ta182m/73 [подано формулу] / І.М. Каденко, Р.В. Єрмоленко, Н.Р. Дзисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 325-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою активаційного методу шляхом вимірювання гамма-спектрів продуктів активації визначено перерізи ядерної реакції 181/73 Ta(n,y)Ta182m/73 [подано формулу] трьох значеннях енергії нейтронів (2,58, 149 кев) та визначено ізомерне співвідношення ...
255212
  Фаренік С.А. Визначення підприємницьких інтересів та потреб як фактор інтенсифікації вітчизняного підприємництва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 162-180. – ISBN 966-628-197-5
255213
  Македон В.В. Визначення підсистем стратегічного та оперативного управління підприємством // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 90-93.
255214
  Ільченко С.В. Визначення підходів до формування категорії економічний простір // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 49 : Регіональний та секторальний розвиток: інституційне, інфраструктурне та інструментальне забезпечення. – С. 43-51
255215
  Глазкова А.С. Визначення підходу до формування стратегії інтеграційного розвитку залізничного транспорту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 17-21. – ISSN 2409-1944
255216
  Заболотний М.А. Визначення поглинутої дози радіоактивного опромінення металевими конструкціями за допомогою портативної апаратури / М.А. Заболотний, М.О. Давиденко // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 64-66
255217
  Трач О. Визначення показника стійкості віртуальної спільноти щодо інформаційних атак / О. Трач, С. Федушко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 84-87. – ISSN 2225-5036


  Сьогодні веб-спільноти формують значну частину Інтернет простору, що надає можливості для задоволення інформаційних потреб користувачів та їх взаємодії. Проте часто саме віртуальні спільноти стають об"єктом інформаційних атак. Виявлення небезпечних ...
255218
  Котляр О.І. Визначення поняття "біженець" у міжнародних документах // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (153). – С. 36-40
255219
  Морозова В.О. Визначення поняття "громадська мораль" як об"єкта адміністративно - правової охорони // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.50-54
255220
  Дмитрієва Ю. Визначення поняття "договору простого товариства" та його правова кваліфікація // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
255221
  Садовська О. Визначення поняття "достовірність доказів" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 430-432. – ISBN 978-617-7069-17-0
255222
  Манжул І.В. Визначення поняття "енергетична безпека" зарубіжними авторами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 272-276. – ISSN 2219-5521
255223
  Орлов Ю.Ю. Визначення поняття "житло" в контексті обмеження права на його недоторканність під час оперативно - розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 73-77.
255224
  Низовий М.А. Визначення поняття "книга": основні етапи, попередні підсумки та перспективи / М.А. Низовий, С.В. Карпенко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 103-112. – ISBN 966-7352-66-8


  Наводяться та стисло характеризуються основні спроби визначення поняття "книга", пропонується власна дефініція, а також прогнозується можливий варіант остаточного вирішення даної проблеми.
255225
  Пухтецька А. Визначення поняття "компетенція адміністративного органу" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 134-135. – ISBN 978-617-7069-14-9
255226
  Андрощук Г. Визначення поняття "несправедлива перевага" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1708-7422
255227
  Шостко О. Визначення поняття "організована злочинність" у зарубіжній кримінології // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 180-190
255228
  Ткаченко Н. Визначення поняття "професійний імідж": погляд на проблему // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 3 (152)
255229
  Максимюк Г.М. Визначення поняття "рейтинг" в контексті управління персоналом // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 41-47. – ISSN 2226-8820
255230
  Дорофеєва А.В. Визначення поняття "термін" у науково-методичній літературі, вмотивованість хімічного терміна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 168-175


  У статті розглядається проблема визначення та використання хімічного терміна у науково-методичній літературі під час навчання фаховій мові.
255231
  Дорошенко О. Визначення поняття "фахівець в галузі техніки": міжнародний досвід / О. Дорошенко, Л. Работягова // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 139-147. – ISSN 2308-0361
255232
  Кузьміна М. Визначення поняття "якість продукції" та критерії її оцінки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 138-141.
255233
  Воронін Я.Г. Визначення поняття винаходу в вітчизняній цивілістичній науці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 139-142.
255234
  Кліяненко Б.Т. Визначення поняття і економічної сутності інновацій в умовах сталого розвитку: методологічний аспект / Б.Т. Кліяненко, О.П. Осика // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 61-64. – ISSN 1681-6277
255235
  Катеринчук К. Визначення поняття катування в законодавчих актах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 211-213. – ISBN 966-660-151-6
255236
  Рачинська Вікторія Визначення поняття небезпечних відходів за українським законодавством, Базельською конвенцією та директивою 2008/98/ЄС // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 48-52. – Бібліогр.: 29 назв.
255237
  Тищенко В.Г. Визначення поняття нотаріальна діяльність з позиції адміністративно-правового регулювання // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 188-198
255238
  Черчатий Є.О. Визначення поняття поглинання як способу реорганізації суб"єктів господарювання: законодавчий і науковий підходи // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 258-261
255239
  Тимощук Ю.С. Визначення поняття принципів кримінального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 261-264. – ISSN 2219-5521
255240
  Корнута Р. Визначення поняття публічного права в праві України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 77-88


  Автор розмірковує про необхідність наукового опрацюванняпоняття "публічне право", визначення його змісту, місця та методу в праві України.
255241
  Міма І.В. Визначення поняття та змісту соціальної цінності релігійних норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 86-92. – ISSN 1563-3349
255242
  Тацій В. Визначення поняття та системи правоохоронних органів у Концепції змін до Конституції України (концептуальні підходи) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 232-240. – ISSN 1026-9932
255243
  Ганжа Н.В. Визначення поняття, сутності, юридичної природи та ознак рішень Конституційного Суду України / Н.В. Ганжа, Я.Д. Сівова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 23-27. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
255244
  Соловйов М.С. Визначення понять "IPTV" та "Web-ТВ" через призму їх функціонування і способів передачі даних // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 162-163


  У статті зроблено спробу дати визначення поняттям "IPTV" та "Web-ТВ", розглянуто принципи та способи їх роботи. Особливу увагу приділено розрізненню цих двох технологій. In the article determination of the concepts "IPTV" and "Web-ТV", principles and ...
255245
  Остапчук Ю. Визначення понять "віртуальний довідково-бібліографічний аппарат" і "електронний довідково-бібліографічний аппарат" бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 200-208
255246
  Фролов О.С. Визначення понять "зброя як річ матеріального світу" та "зброя як соціальне явище" // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 39-43.
255247
  Мельничук М. Визначення понять "посадова особа органу виконавчої влади" та "керівник органу виконавчої влади" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42.
255248
  Сєрова І. Визначення понять "торгівля людьми" та нелегальне переправлення мігрантів" у міжнародному праві: проблеми та перспективи" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 78-83
255249
  Бондаренко М. Визначення пористості та коефіцієнта газонасиченості колекторів залежно від термобаричних умов (РТ-умов) залягання / М. Бондаренко, В. Кулик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-63. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Пористість колекторів газу може бути визначена за допомогою комплексу методів радіоактивного каротажу (РК) як середнє арифметичне зважене значення позірних пористостей за густинним гамма-гамма каротажем (ГГК) і за нейтрон-нейтронним каротажем (ННК). ...
255250
   Визначення порогу плавлення CdTe по акустичному відгуку при лазерному імпульсному опроміненні / А. Байдулаєва, В.П. Велещук, О.І. Власенко, О.В. Ляшенко, П.О. Мозоль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 355-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено поріг плавлення монокристалічного CdTe при імпульсному лазерному опроміненні по амплітуді акустичного відгуку. Ключові слова: поріг плавлення, СdTе, лазерне опромінення. In paper established melting threshold of CdTe monocrystal ...
255251
  Трембачов О.Ф. Визначення постійних баронівеліра МБНП із застосуванням способу найменших квадратів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 64-79 : Табл., рис. – (Географії ; Вип. 10)
255252
  Шинкарук О.М. Визначення поточного рівня технічного стану радіотехнічних систем військового призначення із використанням їх правильного функціонування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 147-150
255253
  Пащук Л.В. Визначення потреби підприємства в персоналі на основі плану маркетингу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 37-39
255254
  Павловський О.В. Визначення потрібної кількості евакуаційних та ремонтних відділень, а також величини резерву озброєння та військової техніки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 166-169. – ISSN 2311-7249


  У статті викладено метод, який дозволяє визначати таку кількість евакуаційних та ремонтних відділень, а також величину резерву озброєння та військової техніки (ОВТ), які у комплексі забезпечуватимуть підтримання заданого рівня боєздатності військ з ...
255255
  Круковський-Синевич Визначення похибок експертних оцінок при проведенні порівняльного аналізу складних систем озброєння та військової техніки / Круковський-Синевич, О.Ф. Полегенько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 73-76


  Запропоновано новий алгоритм формування матриці коефіцієнтів відносної важливості, використання якого дозволяє оцінити похибки при проведенні порівняльної оцінки складних систем озброєння та військової техніки методом аналізу ієрархій. Предложен ...
255256
   Визначення похідних кумарину мас-спектрометричним методом з використанням кремнеземних підкладок / А.О. Шевчук, Л.С. Костенко, О.В. Севериновська, П.А. Кузема // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 30-37. – ISSN 1991-0290


  В роботі вивчали можливість використання кремнеземних матеріалів різної поруватості (аеро-сил, силікагель) та природи поверхневих груп, як підкладок для ЛДІ МС, на прикладі аналізу дея-ких похідних кумарину. Одержані результати порівнювали з даними для ...
255257
   Визначення похідних кумарину мас-спектрометричнимметодом з використанням кремнеземних підкладок / А.О. Шевчук, Л.С. Костенко, О.В. Севериновська, П.А. Кузема // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – С. 30-37. – ISSN 1991-0290


  В роботі вивчали можливість використання кремнеземних матеріалів різної поруватості (аеро-сил, силікагель) та природи поверхневих груп, як підкладок для ЛДІ МС, на прикладі аналізу дея-ких похідних кумарину. Одержані результати порівнювали з даними для ...
255258
  Токар Н. Визначення початку перебігу строку позовної давності а цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 16-20
255259
  Хоша В.В. Визначення правових засад акредитації судово-експертних установ України // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 78-87. – ISSN 0130-2655
255260
  Коренга Ю. Визначення правового статусу ембріона // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 99-103. – ISSN 2409-4544
255261
  Ковальчук А.Ю. Визначення правового статусу мігранта в сучасному Українському законодавстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 60-64
255262
  Сухонос В Визначення правового статусу покуратури в Україні і Росіїу 1917-1922 рр. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.97-101
255263
  Кравчук О. Визначення правової природи повноважень органів місцевого самоврядування // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 23-29
255264
  Коваль І. Визначення правопорушення "неправомірне використання комерційного найменування" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 53-60
255265
  Беніцький А.С. Визначення предикатного (основного) злочину, який передує відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 54-64. – ISSN 2304-4556
255266
  Тогачинська О.В. Визначення придатності орних земель для отримання високоякісного зерна пшениці / О.В. Тогачинська, І.В. Паращенко, О.М. Салавор // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
255267
  Афтаназів І. Визначення прийнятної для споживачів вартості освітніх послуг ВНЗ / І. Афтаназів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-35. – ISSN 1682-2366
255268
  Соловей Н.В. Визначення принципів взаємодії учасників страхового бізнесу та економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 27-30.
255269
  Мельничук М.В. Визначення принципів управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 221-227.
255270
  Порхоменко Н.М. Визначення природи джерел права у зв"язку з його пізнанням // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 10-16
255271
  Тоцька Олеся Леонтіївна Визначення прихованих факторів впливу на виробництво продуктів харчування у Волинському регіоні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 182-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проводиться факторний аналіз показників виробництва основних продовольчих товарів у Волинському регіоні з допомогою методу головних компонент. Для автоматизації розрахунків використовується програмний пакет StatSoft Statistica 6.0. Актуальність ...
255272
  Шевченко В.В. Визначення причин і наслідків формування бюджетного дефіциту в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 173-175. – ISBN 978-617-7069-02-6
255273
  Веретюк С.М. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні / С.М. Веретюк, В.В. Пілінський // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 2 (42). – С. 51-58


  На основі методики DESI (Digital Economy and Society Index) сформульовано модель структури цифрової економіки. Проведено якісний та кількісний аналіз технологічного відставання України від європейських країн в питанні розбудови цифрової економіки. ...
255274
  Пришляк Г.Я. Визначення проблем реалізації правових форм демократичного контролю в Україні та шляхи їх подолання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-28
255275
  Бут Т.В. Визначення просторового критерію для діагностування розвитку металургійного комплексу регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 46-51 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
255276
  Самойленко О.М. Визначення просторового положення та орієнтації осі обертання динамічного об"єкта координатним площинним і трековим методами // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 6-10. – Бібліогр.: 12 назв
255277
  Ромін Андрій Вячеславович Визначення просторової форми геометричного об"єкта в часі за описами його зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01. / Ромін А.В.; МО і НУ, КНУ буд. і архітектури. – Київ, 2001. – 17 с.
255278
  Кушакова-Костицька Визначення публічних і приватних інтересів при захисті інформаційних прав на прикладі рішень Європейського суду з прав людини // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 111-118
255279
  Ротар Д.П. Визначення публічно-правової галузі права, якій належить пріоритет у регулюванні правового статусу бюджетної установи // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 328-331. – ISSN 1563-3349
255280
  Дємьохін Владислав Леонідович Визначення радіаційного навантаження корпусу ядерного реактора на основі байєсівського підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Дємьохін В.Л.; НАНУ. Ін-тут ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
255281
  Жук О. Визначення радіаційної сили, що діє в рідині на тверду рухому кулю / О. Жук, Я. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 46-50. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено підхід для обчислення сили радіаційного тиску, що діє в звуковому полі на абсолютно тверду кулю, яка знаходиться в рідині і рухається із сталою швидкістю. У рамках підходу передбачається, що потенціал звукового поля знаходиться як розв"язок ...
255282
  Корецький А.І. Визначення реальних напрямів пріоритетного розвитку науки шляхом аналізу галузевої динаміки українських публікацій // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 4 (148). – С. 23-33


  Проведено наукометричний аналіз динаміки українських публікацій за галузевою спрямованістю на основі інформації бібліографічної бази даних Scopus. Було виявлено реальні пріоритетні напрями розвитку української науки та ступінь їх відповідності ...
255283
  Кришталь Т.М. Визначення регіональної економіки як соціально-економічної системи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 130-136. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
255284
  Луканець І.М. Визначення редукціоністської трактовки знання в рамках аналітичної філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 41
255285
  Воробйов Ю. Визначення рейтингу вищих навчальних закладів на підставі багатьох показників / Ю. Воробйов, О. Вассерман, А. Пашков // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 43-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
255286
  Жарая С.Б. Визначення рейтингу проблемності регулювання ведення підприємницької діяльності на регіональному різні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 308-313. – (Право. Економіка. Управління)
255287
  Недибалюк О.С. Визначення ресоціалізаційного потенціалу неповнолітніх засуджених // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 160-170. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
255288
  Слободяник М. Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища в місцях переробки відходів електроніки. Частина 1. Метали / М. Слободяник, І. Лабунська, К. Брігден // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 53-57. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Отримано кількісні результати аналізу на вміст металів у зразках об"єктів навколишнього середовища в Китаї та Індії в місцях переробки відходів електроніки. Виявлено високі рівні токсичних металів, що використовуються в секторі електроніки, у зразках ...
255289
   Визначення ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування : монографія / [С.О. Дмитров та ін.] ; під заг. ред. О.М. Бережного. – Суми : УАБС НБУ, 2014. – 103, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISBN 978-966-8958-98-4
255290
  Болдирев О.В. Визначення рівнів готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників до педагогічної фасилітації // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 23-27


  У статті встановлено, що визначальним для майбутнього офіцера-прикордонника є його прагнення до самостійності, самореалізації. Застосування у навчально-виховному процесі педагогічної фасилітації, сприяє розвитку пізнавальної активності курсантів, ...
255291
  Максимовський В.О. Визначення рівня взаємодії АТП зі споживачами автотранспортних послуг / В.О. Максимовський, І.В. Федотова // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 181-184. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
255292
  Бужин О. Визначення рівня економічної експлуатації функціонуючого людського капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 352-359. – ISSN 1993-6788
255293
  Крищенко Д.В. Визначення рівня конкурентоспроможності української економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються та аналізуються визначення конкурентоспроможності національної економіки, її залежність від стадій економічного розвитку країни, існуючі системи кількісної оцінки конкурентоспроможності та рейтинг України за такими системами. ...
255294
  Кобушко І.М. Визначення рівня конкуренції на фондовому ринку як провідному сегменті інвестиційного ринку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 33-46 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
255295
  Бобровська Т. Визначення рівня почуття комічного за допомогою психолого-літературознавчих тестів : за матеріалами повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 34-38. – Бібліогр. в кінці ст.
255296
  Нестеренко Є.С. Визначення рівня психологічного здоров"я студентів класичного університету // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 76-80. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 23). – ISSN 2073-3771
255297
  Біляєва В.Ю. Визначення рівня фінансової стійкості банків України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 314-319. – ISSN 2222-4459
255298
   Визначення різних форм йоду у високомінералізованих геотермальних водах Кримського півострова / В. Ананьєва, О. Трохименко, М. Хворов, О. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У високомінералізованих геотермальних водах визначено вміст різних форм йоду та одержано ізотерми сорбції йодиду на хлориді срібла, імпрегнованому в силікагель, та cилікагелі з прищепленими тетраалкіламонійними групами, а також елементного йоду на ...
255299
  Діянич Н. Визначення розмірів відшкодування моральної шкоди: українська та світова практика // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 156-160. – ISBN 978-966-2075-20-5
255300
  Бассова О. Визначення розміру кредиту при іпотечному кредитуванні промислового підприємства // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
255301
  Шарко Д. Визначення розміру матеріальної шкоди як ознаки порушення авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 45-46. – ISSN 1608-6422
255302
  Месарош Л.В. Визначення ролі задач з механіки у розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів через аналіз типових задач конкурсів / Л.В. Месарош, В.Й. Дзямко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 173-176 : рис. – Бібліогр.: с. 175-176. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
255303
  Третяк О.В. Визначення рухливості і вільних носіїв заряду в квантововимірних струмопровідних каналах / О.В. Третяк, Ю.С. Жарких, В.В. Пятницкий // Вісник Київського університету. Сер.Фізіко-математичні науки, 1998. – Вип.3
255304
   Визначення рухливості і концентрації вільних носіїв заряду в квантовимірних струмопровідних каналах / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, В.В. П"ятницкий, О.В. Третяк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 305-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В напівпровідникових гетероструктурах, виготовлених за технологією молекулярної епітаксії, квантові ефекти можуть виявляти себе в процесах переносу вільних носіїв заряду на макроскопічному рівні. Ці ефекти є предметом фундаментальних досліджень в ...
255305
  Малащук Д. Визначення світового фінансового ринку на основі системного підходу / Д. Малащук, М. Алаторських // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 23-26. – Бібліогр.: 10 назв
255306
  Рябчій В.А. Визначення середніх за результатами рівноточних вимірювань однієї величини / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 7-13 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
255307
  Шипнівська О.О. Визначення синтаксично-неоднозначних конструкцій в україномовному тексті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 67-76. – ISSN 0027-2833
255308
  Клочков В. Визначення системи органів державного нагляду та контролю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 117-119.
255309
  Прилипко С. Визначення системи права соціального забезпечення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 149-154
255310
  Соколова А.К. Визначення системи принципів флористичного права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 86-94. – ISSN 2224-9281
255311
  Вишновецька С.В. Визначення системи суспільних відносин сфери трудового права в проекті трудового кодексу України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 314-317. – ISBN 966-660-151-6
255312
  Федченко О.П. Визначення системи топогеодезичного забезпечення військ 9сил) в операції, як системи масового обслуговування / О.П. Федченко, Р.В. Писаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 345-347


  У статті розглянуто процес функціонування системи топогеодезичного забезпечення військ (сил), як системи масового обслуговування. В статье рассмотрен процесс функционирования системы топогеодезического обеспечения войск (сил), как системы массового ...
255313
  Клюс Ю.І. Визначення складників корпоративної системи управління інноваціями // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 120-126. – ISSN 2218-1199
255314
  Абрамова М.В. Визначення складових та показників воєнно-економічної безпеки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 96-105. – ISSN 1993-6788
255315
  Бікус Ерреро Визначення складу в історичному плані // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 190-195. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
255316
  Борис Д.П. Визначення сленгу у вітчизняній та зарубіжній термінологічних традиціях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 72-82


  У статті розглянуто підходи до тлумачення терміна "сленг" у вітчизняній та англомовній (британській і американській) лінгвістиці. Зіставлення низки дефініцій дозволило виокремити п"ять загальних характеристик, на яких грунтується визначення онтології ...
255317
  Маслак Н.Г. Визначення собівартості операцій банку з цінними паперами на основі функціонально-вартісного аналізу // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 87-93.
255318
  Железняк О.О. Визначення собівартості пасажирсько-транспортного процесу / О.О. Железняк, Л.М. Олещенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 218-226 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
255319
  Француженко-Вірний Визначення сорокової річниці побудови і відкриття пам"ятника Тарасові Шевченкові в столиці США Вашінгтоні // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 12-15
255320
  Бакурова А.В. Визначення соціально-економічної ефективності системи оподаткування в галузі туризму України / А.В. Бакурова, А.В. Діденко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 39-44. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
255321
  Сосіна О.В. Визначення співвідношень параметрів елементів конструкцій об"єктів електричних систем для зниження коронування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Сосіна Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
255322
  Скляренко В.Є. Визначення статистичних залежностей прогнозних показників від окремих факторів при споживанні та виробництві лікарських препаратів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 33-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
255323
  Попок А.А. Визначення статусу біженців та внутрішньопереміщених осіб: зарубіжний досвід / А.А. Попок, А.В. Дяченко // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 3/4 (41/42). – C. 5-13. – ISSN 2311-6420
255324
   Визначення статусу нового безпечного конфайнмента по відношенню до об"єкта "Укриття" / Д.А. Стельмах, В.К. Кучинський, А.М. Платоненко, Л.Є. Шумилова // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 2016. – Вип. 3 (71). – С. 56-60. – ISSN 2073-6231
255325
  Тищенко Ю. Визначення статусу суб"єктів інвестиційної діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 16-23. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
255326
  Бичкова С. Визначення сторін у цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 27-30
255327
  Строкаченко О.І. Визначення структури реєстру статистичних одиниць для формування інформаційної системи енергетичної статистики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-15. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (73)). – ISSN 1814-1161
255328
  Штець Т.Ф. Визначення структурно-функціональних компонент сектору цифрової економіки // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 26-31. – ISSN 2308-1988
255329
  Дорошев В.Л. Визначення суб"єкта права інтелектуальної власності на географічне зазначення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 54-58
255330
  Дяченко О. Визначення суб`єкта адміністративного правопорушення та його загальних ознак: окремі проблеми. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.83-86. – ISSN 0132-1331
255331
  Виклюк М.І. Визначення суті податкової безпеки на основі застосування TRID - підходу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 42-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
255332
  Наливайко О.О. Визначення суті поняття "мобільного навчання" / О.О. Наливайко, Н.А. Чорноус // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харківська гуманітарно-педагогічна акад." Харків. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 40. – C. 118-124. – ISSN 2074-8167
255333
  Нечепоренко Л.С. Визначення сутності онто-інвайроментальної педагогіки // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 107-112. – ISSN 2078-7782
255334
  Пластун О.Л. Визначення сутності поняття "банкрутство" в сучасній науковій літературі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 256-261. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
255335
  Зубкова Л.М. Визначення сутності поняття "життєва компетентність" та її основних функцій // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 24–29. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
255336
  Щербань І Визначення сутності поняття "комерційне найменування": вітчизняний та міжнародний досвід правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 281-283. – ISBN 978-617-7069-14-9
255337
  Остапенко А.В. Визначення сутності поняття "конкурентоспроможність галузі" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 15-23. – ISSN 2222-4459
255338
  Лісман Т.А. Визначення сутності поняття "територіальна громада" // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 289-295. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
255339
  Кузніченко С.О. Визначення сутності поняття реєстрації як спеціальної адміністративної процедури / С.О. Кузніченко, М.М. Феделеш // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 40-47. – ISSN 2414-4207
255340
  Добринь С.В. Визначення сутності та взаємозв"язку понять "ризик", "небезпека" та "загроза" / С.В. Добринь, Д.С. Шкляр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – C. 48-52. – ISSN 2306-6792
255341
  Кунєв Ю.Д. Визначення сутності та змісту основних митно-правових понять: "митна процедура" / Ю.Д. Кунєв, Л.Р. Баязітов // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – C. 7-23. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
255342
  Захарова О. Визначення сутності та поняття цивільної процесуальної форми // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 127-136


  У статті розглядаються питання сутності та поняття цивільної процесуальної форми. Автор аналізує підходи вчених-процесуалістів щодо визначення поняття категорії "цивільна процесуальна форма" на різних етапах становлення цивільного процесу України.
255343
  Жиров Д.А. Визначення сутності та складових поняття "соціальна відповідальність підприємництва" // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 227-232. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Мале підприємництво відіграє чималу роль у процесі розвитку в Україні основ громадянського суспільства. Це підсилює увагу до проблем підприємців та стимулює наукове співтовариство на пошук шляхів покращення вітчизняного бізнес-середовища. Проте досі не ...
255344
  Пономарьов О.В. Визначення та вдосконалення функцій Антимонопольного комітету України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 52-55. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано проблеми визначення функцій Антимонопольного комітету України, означено коло проблемних питань та шляхи їх подолання. The article deals with the problems of determining the functions of the Antimonopoly Committee of Ukraine, problematic ...
255345
  Шамілева Л.Л. Визначення та інтегральна оцінка соціальних ризиків у регіонах України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 166-176
255346
  Гончарук Л.М. Визначення та істотні умови договору концесії // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів, 29-30 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т ; [редкол. : В.А. Васильєва, Н.Р. Кобецька, Ю.І. Микитин та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2011. – С. 40-42. – (Правова політика української держави)
255347
  Комар Е.Е. Визначення та класифікація основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 388-391. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
255348
  Смерницький Д.В. Визначення та класифікація суб"єктів адміністративно-правового регулювання науково-технічної діяльності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 118-126. – ISSN 2072-8670
255349
  Максимович О.В. Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Максимович О.В.; МО і НУ Луцк. держ. техн. ун-тет. – Луцьк, 2002. – 19 с.
255350
  Штельмашенко А.Д. Визначення та проблеми інтерпретації "бренду держави" в контексті інформаційно–комунікаційної та політичної модернізації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 368-371. – ISSN 2076-1554
255351
  Фіть Л.В. Визначення тематичних відхилень у теорії редагування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 111-116


  Стаття присвячена дослідженню тематичних відхилень у редакторському, літературознавчому та психолінгвістичному аспектах. Тематичне відхилення описане як багаторівнева проблема, пов’язана з психологією сприйняття та розуміння тексту читачем. Визначено ...
255352
  Строілова Д.В. Визначення темпераменту студентів зі використанням різних підходів у навчанні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 59-62. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 23). – ISSN 2073-3771
255353
   Визначення температури діодного кристалла під час проходження крізь нього імпульсу ударного струму / С. Павлюк, Г. Кутлін, С. Савицький, Р. Солтис, І. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження температури розігріву напівпровідникового діодного кристала під дією потужного поодинокого імпульсу струму з екстремально великою ударною амплітудою.Отримано залежності розігріву діодного кристала від амплітуди, тривалості та ...
255354
  Сунцова О.О. Визначення темпу економічного зростання країни за умови проведення податкової реформи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 193-198 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
255355
  Бондаренко Л. Визначення теоретико-літературних понять чи словникова робота?
255356
  Паламарюк М.Ю. Визначення територій пріоритетного розвитку туризму в Буковинських Карпатах // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 300-307. – Бібліогр.: 6 назв.
255357
  Соколов В. Визначення терміна "провенієнція" в книгознавстві в контексті досліджень відомостей про власницьку належність книги / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 19-22. – ISSN 2076-9326


  Аналізується сутність терміна "провенієнція" в процесі вивчення власницької належності книги; досліджуються основні історичні чинники формування значення терміна "провенієнція" в книгознавстві та роль вивчення провенієнцій у реконструкції бібліотечних ...
255358
  Горлов Є.В. Визначення терміна "проступок у сфері господарювання":проблеми вдосконалення понятійного апарату // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 44-47
255359
  Жовніпенко Я.Г. Визначення терміна мовна ситуація в лінгвістичній енциклопедичній літературі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 52-57. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано лінгвістичні енциклопед. видання як джерело лінгвоісторіографічного вивчення явища мовної ситуації. Розглянуто наук. підходи щодо потрактування терміна мовна ситуація, виокремлено осн. характеристики, які автори статей в енциклопедич. ...
255360
  Слабкий В.Г. Визначення термінів в економіці охорони здоров"я // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 57-71. – ISSN 2415-8763
255361
  Новікова Т. Визначення термінів старослов"янська мова - церковнослов"янська мова, старослов"янізм - церковнослов"янізм // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 411-415. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
255362
  Бачеріков О. Визначення терміну "відповідач" за Кодексом адміністративного судочинства України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-114.
255363
  Чорнобай Д. Визначення терміну "Міжнародно-правова відповідальність за правомірну діяльність" // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 161-162
255364
  Мороз М.М. Визначення терміну та розміру інвестицій для приведення до необхідної структури рухомого складу пасажирського транспорту загального користування (на прикладі м. Кременчук) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 235-243 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
255365
  Супруненко П.О. Визначення термічного коефіцієнта лінійного розширення сплавів Fe-Cr в залежності від вискотемпературної витримки / П.О. Супруненко. – [4] c.
255366
  Козлова А.І. Визначення технологічного рівня інноваційної самостійності українських підприємств в умовах глобалізації товарних ринків / А.І. Козлова, Н.М. Козлова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 85-87. – ISSN 2306-6814
255367
  Каніщева О.В. Визначення типів емоційного мовного висловлювання у додатках автоматичного опрацювання текстів / О.В. Каніщева, А.В. Медведська, А.О. Панчул // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 289-297. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто засоби вираження емоцій, які притаманні мові Інтернету. Проаналізовано існуючі методи виділення емоційних елементів у тексті, а також системи, які реалізують аналіз емоційних елементів. Описано ознаки емоційних елементів, за допомогою яких ...
255368
  Цисар М.О. Визначення топографічних характеристик поверхневого шару нових вуглецьвмісних функціональних матеріалів методом тунельної мікроскопії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Цисар Максим Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
255369
  Фурса С.Я. Визначення у шлюбному договорі права на утримання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1164-1165. – ISBN 978-966-667-341-4
255370
  Згуровський М.З. Визначення університетських рейтингів - складова євроінтеграції в освітній сфері // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 77-85. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
255371
  Трофименко П.Є. Визначення упередження при стрільбі по рухомих цілях прямою наводкою із СГ 2С3М(2СІ) / П.Є. Трофименко, С.П. Латін, О.П. Мєшков // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 18-19
255372
  Сазанович Л.В. Визначення усталених функцій зав"язки та передмови у цілісній структурі сюжету американської англомовної фольклорної балади // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 2219-4290
255373
  Кульпінський С.В. Визначення факторів впливу на бізнес-цикл у системі регулювання фінансового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 53-66
255374
  Ніколайчук С. Визначення факторів динаміки поточного рахунку платіжного балансу в Україні / С. Ніколайчук, Н. Шаповаленко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 20-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2310-2624
255375
  Гуменюк В.В. Визначення факторів легалізації підприємництва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 242-246. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
255376
  Омельченко Н.В. Визначення феномена урбанізації в сучасних соціально-географічних дослідженнях // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 59-62. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
255377
  Жмудський О.3. Визначення фізики як науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
255378
  Бабіч В.В. Визначення фінансового результату для обчислення об"єкта оподаткування відповідно до нової редакції розділу III / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 83-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
255379
  Картузов Є.П. Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 172-181 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
255380
  Гук А. Визначення форм права власності юридичних осіб // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-30.
255381
  Гритенко О.А. Визначення форми вини як окрема теоретична проблема щодо злочинів, учинених у співучасті // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 46-46
255382
   Визначення фосфату в крові / С.В. Мельников, Л.С. Зінько, І.М. Шіфріс, І.О. Дудар, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 228
255383
   Визначення фосфору у формі гетерополікомплексу хемілюмінесцентним методом / Г.С. Сумарокова, Р.П. Линник, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 244
255384
  Сімон А.О. Визначення фотометричної системи на основі спостережень розсіяних кулястих скупчень NGC 7243, NGC 7762 та IC 5146 / А.О. Сімон, В.М. Решетник // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 152-156. – ISSN 1607-2855
255385
  Ляхутін Р. Визначення функцій кримінального покарання та способів їх проявушляхом виділення суттєвих властивостей кримінального покарання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 126-131
255386
  Єзерська О.А. Визначення характеристик локальних електрохімічних процесів взаємодії корозійного середовища з поверхнеюдеформованного металу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.14 / Єзерська О.А.; НАН фіз-мех.ін-т. – Львів, 1994. – 18л.
255387
  Парамонова Н.К. Визначення характеристик шару легких нафтопродуктів у різних умовах формування. Стаття 3. Розрахунок потужності, вмісту та об"єму мобільного й утримуваного авіаційного гасу в лінзі біля військового аеродрому Кульбакине (м. Миколаїв) / Н.К. Парамонова, Р.Б. Гаврилюк, Ю.В. Загародній // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
255388
  Анікіна Н. Визначення характеру і розміру майнової шкоди, заподіяної злочином, і розкриття злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.545-547. – Бібліогр.: 6н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
255389
  Пеляк І.А. Визначення холіну за допомогою золотого планарного електроду, модифікованого біокомпозитною плівкою на основі SiO2 і холіноксидази / І.А. Пеляк, Є.А. Мазуренко, О.Ю. Тананайко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 234
255390
  Писарева Визначення цивільної дієздатності фізичних осіб за Цивільним кодексом України / Писарева, КА // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 258-260. – ISBN 966-435-028-1
255391
  Шарпан Олег Борисович Визначення часових і частотних параметрів та стану просторово розвинених невзаємних динамічних об"єктів. Методи та багатопозиційні системи : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук; 05. 11. 13 / Шарпан О. Б.; Національний техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 36с. – Бібл.: 55 назв
255392
  Передерко В.П. Визначення частки туризму у валовому регіональному продукті та валовій доданій вартості Івано-Франківської області // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 139-146. – ISSN 2222-4459
255393
  Дзера О.В. Визначення часток неповнолітніх у спільному майні колгоспного двору // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 73-75. – (Серія права ; № 13)


  В статье обосновывается вывод о совершенствовании ст. 123 ГК УССР, что доля трудоспособного, достигшего совершеннолетия члена колхозного двора не может быть уменьшена либо в выделении ее не может быть отказано по мотиву его незначительного участия ...
255394
   Визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними майданчиками з використанням статистичного моделювання сейсмічного шуму на прикладі спостережень в м. Одесі / О. Кендзера, З. Вижва, К. Федоренко, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-61. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу впровадження статистичного моделювання випадкових процесів та полів на площині з рівномірною решіткою інтерполяції в сейсмологічні дослідження для потреб визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними ...
255395
  Половньов Ю. Визначення чинників динаміки реального ефективного обмінного курсу гривні / Ю. Половньов, А. Андрющенков // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-27.
255396
  Іванісік А.І. Визначення ширини ліній в експериментальній оптичній спектроскопії / А.І. Іванісік, В.І. Малий, Г.В. Понежа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 314-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі запропоновано апаратне вирішення проблеми визначення спектральної ширини ліній без обмеження на тип джерела оптичного випромінювання в умовах нелінійності характеристики світло-сигнал фотоемульсії.
255397
  Карлюка Д.О. Визначення шляхів підвищення ефективності функціонування птахівничих підприємств за допомогою технології "data mining" / Д.О. Карлюка, Мєшкова-Кравченко, Ю.І. Бурик // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 22-27. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено сучасні тенденції розвитку птахівництва у Херсонській області у контексті статистичного аналізу динаміки поголів"я птиці та виробництва яєць. Проаналізовано ефективність функціонування галузі яєчного птахівництва. Розглянуто основні ...
255398
  Пашинова О.В. Визначення штучного підсолоджувача аспартам (харчова добавка Е-951) методом прямої потенціометрії / О.В. Пашинова, В.І. Ткач // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 143-152. – ISSN 1991-0290


  Досліджена реакція взаємодії органічного катіону штучного підсолоджувача аспартам з гетерополіаніоном PMo12O403- методом амперметричного титрування. Малорозчинні асоціати, що утворилися, були використані як електродноактивні речовини в пластифікованих ...
255399
  Богаченко С. Визначення юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ як запорука своєчасного та ефективного судового захисту // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 144-148. – ISBN 978-966-8909-91-7
255400
  Виходець О.М. Визначення якості видань ЗМІ шляхом оцінювання нечітких понять // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 56-57


  Сформульовано і порівняно найголовніші вимоги до якості газет і художніх журналів на підставі лінгвіністичних характеристик та формалізації нечіткої перемінної. The main demands concerning newspaper and journal quality are formulated on the base of ...
255401
  Кушнір В. Визначення, види та характерні особливості міжособистісних конфліктів у військовому підрозділі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 310-312
255402
  Козенкова В.Д. Визначення, вимірювання, оцінка нематеріальних активів: зарубіжний досвід та практика в Україні // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 134-145. – ISSN 2073-9982
255403
  Пушкар П.В. Визначення, правова природа, види та елементи угоди про визнання вини в сучасному кримінальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Досліджується інститут угоди про визначення вини як механізм вирішення справ без повного судового розгляду. The institute of plea bargaining as a mechanism of disposing of cases without a full trial is investigated.
255404
  Колодій П. Визначення, склад і використання земель рекреаційного призначення в Україні / П. Колодій, Ю. Дума, З. Кок // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 206-212. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
255405
   Визначено 10 основних причин смертності у світі чоловіків і жінок // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 35. – ISSN 1810-7923
255406
  Кугель А. Визначено лауреатів літературної премії імені Романа Федоріва 2012 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С.13


  Лауреатами літературної премії імені Романа Федоріва в 2012 році стали: Л. Різник, М. Петренко, Л Степовичка, В. Каліка Л. Долик та Ігор Трач (Мюнхен), проф. ЛНУ ім І. Франка, докт філол.наук В. Шпітцер
255407
  Шупляк О. Визначено логотип до 200-річчя Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 96). – С. 10


  Робота бережанського художника Олега Шупляка стане символом святкувань. Цей логотип стане всеукраїнським та міжнародним символом шевченківського ювілею і буде використовуватися в буклетах, каталогах, на афішах, банерах, біг-бордах, плакатах, що ...
255408
   Визначено переможців Всеукраїнського конкурсу "Винахід року-2012" // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 15/16 (781/782). – С. 14-15


  Конкурс проводиться щороку Державною службою інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької діяльності серед широких веств науково-технічної громадськості України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво ...
255409
   Визначено перспективи до 2015-го // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12 листопада (№ 46)


  Під час зустрічі першого заступника МОНмолодьспорту України Євгена Суліми з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Саймоном Смітом, головою Британської Ради сером Верноном Еллісом і головою Британської Ради в Україні Мартіном ...
255410
  Степаненко Г. Визначено шляхи розвитку охорони здоров"я // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 5. – С.26-27
255411
   Визначилась трійка фіналістів IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; редкол.: Дацій О.І., Бутинець Т.А., Невелєв О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 60-60. – ISSN 2409-1944


  "У Києві відбувся Відбірковий тур IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу, який проводиться під егідою Міжнародної неприбуткової асоціації "Європейська арбітражна палата" (м. Брюссель, Бельгія). За результатами усних дебатів у фінал вийшла ...
255412
  Нікольський А.М. Визначиник риб України / А.М. Нікольський. – Харків, 1930. – 139с.
255413
   Визначити разом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "Український центр оцінювання якості освіти запрошує громадські організації долучитися до процесу визначення порогового балу ЗНО. Подавати кандидатури своїх представників до складу експертної комісії можуть ГО, напрями діяльності яких стосуються ...
255414
  Шищенко П.Г. Визначна географічна подія: ретроспектива відкриття Шостого материка (факти, свідчення, коментарі) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 37-40 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
255415
  Плітас З. Визначна мати-українка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 232, травень : травень. – С. 11-12


  Марія Варфоломіївна Лівицька (уроджена — Ткаченко) — українська письменниця-мемуарист, громадський діяч. Активістка українського жіночого руху. Очолювала Союз українок у Польщі. Дружина президента Української Народної Республіки в екзилі Андрія ...
255416
  Чуб Д. Визначна пам"ятка української лексикографії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 7/8 (353/354), липень-серпень : липень-серпень. – С. 24-25


  350 років з часу друку словника Памви Беринди.
255417
  Чухно А.А. Визначна подія (Про VII Всесоюзний з"їзд товариства "Знання") // Київ ун-тет, 1977. – 3 червня
255418
  Денисов С.Ф. Визначна постать Л.Є. Владимирова в історії розвитку української кримінально-правової науки / С.Ф. Денисов, М.В. Пузиревський // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 308-313. – ISBN 978-617-7404-86-5
255419
  Луговий О. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи / О. Луговий. – Київ : Дніпро, 1994. – 355с. – ISBN 5-308-01604-6
255420
  Грінченко В.Ф. Визначний внесок в акустику мінералів і гірських порід / В.Ф. Грінченко, О.Ю. Митропольський, О.І. Лукієнко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 115-116
255421
  Федака П. Визначний вчений-етнолог, музеєзнавець, громадський і культурний діяч // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 491-497. – ISSN 1028-5091


  До 70-річчя від дня народження Мирослава Сополиги.
255422
  Нагребельний В.П. Визначний вчений-конституціоналіст, педагог і організатор юридичної науки (до 100-річчя від дня народження А.П. Таранова) / В.П. Нагребельний, О.В. Батанов // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 715-718. – ISSN 1563-3349


  З 1947 по 1952 рр. А.П. Таранов працював старшим викладачем КДУ імені Тараса Шевченка.
255423
  Геврич Я. Визначний діяч Бойківщини Мирон Утриско. До 110-их уродин // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 40-44
255424
  Кислюк В.С. Визначний дослідник динаміки Місяця [Яковкін А.О. (1887-1974)] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
255425
  Бессонова С.С. Визначний дослідник старожитностей України / С.С. Бессонова, С.А. Скорий // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 2. – С. 135-142. – ISSN 0235-3490


  Пам"яті Галини Іванівни Смирнової - наукового співробітника Ермітажу.
255426
  Корнієнко М. Визначний конституціоналіст-реформатор // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 85-86.
255427
  Качор А. Визначний кооператор // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 156, січень : січень. – С. 16-19


  Агроном Олександр Зибенко.
255428
  Кирик Л. Визначний пам"ятник української державно-політичної думки (295 років Бендерської конституції) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 112-116. – ISBN 966-7060-76-4
255429
  Лукашова Н. Визначний педагог і вчений-методист. До 90-річчя з дня народження Н.М. Буринської // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 40-44
255430
  Нудьга Г. Визначний поет українського барокко // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 266-269
255431
   Визначний правознавець, який систематизував перший кодекс українського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 261-262. – ISSN 0132-1331
255432
  Купчик Л. Визначний просвітянин Михайло Цегельський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 12
255433
  Мордвінцев В. Визначний спеціаліст з історії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 113-114


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
255434
  Недзведський М. Визначний творець музики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 140, вересень : вересень. – С. 3-7


  Василь Кирилович Шуть - український композитор, піаніст ,диригент,педагог, представник української діаспори в Чикаго.
255435
   Визначний теоретик права, педагог, державний діяч - Петро Омелянович Недбайло // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 172-173. – ISSN 0132-1331
255436
  Погребенник В. Визначний українознавець // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 179-182. – ISSN 1426-7470


  Зенон Кузеля - видатний науковий і громадський діяч.
255437
  Погребенник Володимир Визначний українознавець Зенон Кузеля // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 6-14
255438
  Печериця Т.В. Визначний українознавець П.З. Рябков (1848-1926) : до 155-річчя від дня народження П.З. Рябкова / Печериця Тетяна Вікторівна. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2003. – 117с.
255439
  Козубенко Ю.Л. Визначний український ботанік М.І. Котов і його внесок у охорону рослин України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (83). – С. 110-117. – ISSN 0374-3896
255440
   Визначний учений-фольклорист. До 140-річчя від дня народження К.В. Квітки (1880-1953) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2019. – № 1, 2020, 1 квартал. – С. 50-60. – ISSN 0130-2043
255441
  Шимон Л.Л. Визначний учений у галузі фізики електронних зіткнень // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 9-11. – (Фізика ; Вип. 20)


  Алексахін І.С. - професор Ужгородського нац. ун-ту.
255442
  Гудзій М. Визначний філолог / Олександр Білецький // Вінок Івану Франкові / [ред. кол. О.С. Дяченко, Ю.С. Кобилецький, А.А. Каспрук, О.С. Пащенко, Л.І. Смілянський ; зб. упорядкув. А.А. Каспрук]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – С. 218-219
255443
  Пилипчук О. Визначний флорист - систематик і мандривник. (До 200-річчя від дня народження Олександра Бунге) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 178. – ISBN 966-7060-63-2
255444
  Матушкіна Н.О. Визначник бабок (Odonata) України:личинки та екзувії : Учбовий посібник для студентів біологічних спеціальностей / Н.О. Матушкіна, Л.А. Хрокало; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 72с. – ISBN 966-7938-64-6
255445
  Талієв В.І. Визначник вищих рослин Європейської частини СРСР / В.І. Талієв. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1933. – 733с.
255446
   Визначник грибів України. – Київ
Т.1. – 1967. – 254c.
255447
   Визначник грибів України. – К
Т.2. – 1969. – 518с.
255448
   Визначник грибів України : В 5-ти томах. – Київ : Наукова думка
Т.3. – 1971. – 696с.
255449
   Визначник грибів України. – Київ
Т.4. – 1971. – 316с.
255450
   Визначник грибів України. – Київ : Наукова думка
Т.5, Кн.1. – 1972. – 240с.
255451
   Визначник грибів України. – К
Т.5, Кн.2. – 1979. – 557с.
255452
  Асаул З.І. Визначник евгленових водоростей Української РСР / З.І. Асаул. – Київ : Наукова думка, 1975. – 408с.
255453
  Мигулін О. Визначник звірів України / О. Мигулін. – Харків, 1929. – 96с.
255454
  Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР / О.П. Корнєєв. – Київ, 1952. – 216с.
255455
  Корєєв О.П. Визначник звірів УРСР. / О.П. Корєєв. – К, 1962. – 216с.
255456
  Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР. / О.П. Корнєєв. – 2-е. – Київ, 1965. – 235с.
255457
  Пащенко Ю.Й. Визначник земноводних та плазунів. / Ю.Й. Пащенко. – К, 1955. – 148с.
255458
  Дудик Н.М. Визначник інтродукованих бобоцвітих України за плодами і насінням / Н.М. Дудик. – К, 1973. – 163с.
255459
  Єрмоленко В.М. Визначник комах / В.М. Єрмоленко, З.Ф. Ключко. – Київ : Радянська школа, 1971. – 184 с., [16] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 176
255460
  Третьяков Д.К. Визначник круглоротих і риб / Д.К. Третьяков. – К., 1947. – 112с.
255461
  Лазаренко А.С. Визначник листяних мохів УСРР / А.С. Лазаренко. – Київ : Вид-во АН УСРР, 1936. – 299с.
255462
  Окснер А.М. Визначник лишайників УРСР / А.М. Окснер. – Київ, 1937. – 342 с.
255463
  Розанов А.Г. Визначник мінералів та головних гірських пород за зовнішніми ознаками / А.Г. Розанов. – Миколаїв, 1930. – 21с.
255464
  Сверлова Н.В. Визначник наземних молюсків заходу України / Н.В.Сверлова, Р.І.Гураль; НАНУ. Держ. природознавчий музей. – Львів, 2005. – 218с. – ISBN 966-02-3797-9
255465
  Гураль-Сверлова Визначник наземних молюсків України / Н.В. Гураль-Сверлова, Р.І. Гураль ; відп. ред. О.С. Климишин ; НАН України ; Держ. природознавчий музей. – Львів : [Простір-М], 2012. – 215, [3] с., [4] с. фотоіл. : іл., табл. + CD. – Додатки: с. 182-208. – Бібліогр.: с. 140-146. – ISBN 978-966-02-6569-1
255466
  Талиев В.І. Визначник нищих рослин Европейскої частини СРСР. / В.І. Талиев. – К.-Х., 1933. – 736с.
255467
  Зеров Д.К. Визначник печіночних мохів УРСР / Д.К. Зеров. – Київ, 1939. – 152с.
255468
   Визначник прісноводних водоростей України. – К
Вып. 9. – 1991. – 185с.
255469
   Визначник прісноводних водоростей України. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-001950-1
Т.7 : Едогонієві водорості - oedogoniales. – 1993. – 395с.
255470
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – К, 1953. – 440с.
255471
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
11. – 1960. – 412с.
255472
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т. 3, ч. 1 : Золотисті водорості - Chrysophyta/ Матвієнко О.М. – 1965. – 367с.
255473
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т1,ч2. – 1968. – 523с.
255474
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Том 3, Ч.2 : Профітові водорости. – 1977. – 386с.
255475
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т.10. – 1978. – 511с.
255476
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т. 6. – 1979. – 492 с.
255477
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т.12. – 1983
255478
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 1, Ч.1. – 1984. – 386с.
255479
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 8, Ч. 1. – 1984. – 512с.
255480
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 8, Ч. 2. – 1986. – 320с.
255481
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – К
Т.8 ч.3. – 1988. – 199с.
255482
   Визначник прісноводних водоростей УРСР. – Київ
Т2. – 1938. – 175с.
255483
   Визначник прісноводних водоростей УРСР. – Київ
4. – 1938. – 184с.
255484
  Маркевич О.П. Визначник прісноводних риб УРСР / О.П. Маркевич, Й.І. Короткий. – Київ, 1954. – 208с.
255485
  Ренський М.Д. Визначник промислових тютюнів УРСР махорок і бакунів / М.Д. Ренський. – Х., 1932. – 24с.
255486
  Воїнственський М.А. Визначник птахів УРСР / М.А. Воїнственський, О.Б. Кістяківський. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 371с.
255487
  Воїнственський М.А. Визначник птахів УРСР. / М.А. Воїнственський, О.Б. Кістяковський. – Київ, 1952. – 352с.
255488
   Визначник рослин України. – 2-е випр.і доп вид. – К, 1965. – 878с.
255489
   Визначник рослин Українських Карпат. – К, 1977. – 434с.
255490
   Визначник рослин УРСР. – К.Х., 1950. – 932с.
255491
   Визначник сорітв сільськогосподарських культур : Жито. Пшениця. Ячмінь. Овес. Просо. Кукуруза. Горох. Квасоля. Сочевиця. Боби. Соя. Сонячник. – Київ; Харків : Держсільгоспвидав, 1934. – 126с.
255492
  Зеров Д.К. Визначник сфагнових (торфових) мохів України / Д.К. Зеров. – Київ : ВУАН, 1934. – 40с.
255493
  Липа О.Л. Визначник хвойних рослин / О.Л. Липа. – Київ, 1993. – 188с.
255494
  Сокур О. Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В.I. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки / О. Сокур, Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 48-49. – ISSN 1029-7200


  У засіданні секції «Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки» взяло участь майже 40 фахівців з провідних бібліотек України та наукових установ
255495
  Орлова Т.В. Визначні діячі громадсько-політичної думки кінця XIX - початку XX ст. про становище жіноцтва та виникнення жіночого руху в Україні : історіографічний нарис // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 143-149. – ISBN 966-614-021-7
255496
  Беляєва Тетяна Євгенівна та ін. Визначні і пам"ятні місця України : Рекоменд. бібліографічний покажчик / Тетяна Євгенівна та ін. Беляєва; Мін-во культури УРСР; Держ. наук. б-ка УРСР ім. КПРС; Покаж. підгот. авт. кол. у складі Т. Є. Беляєвої, В. І. Костири, В. В. Патоки. – Київ : Політвидав. Укр., 1984. – 64с.
255497
  Стех Я. Визначні люди Галичини - Кирило Трильовський // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 8 січня (№ 2). – С. 9. – ISSN 0027-8254
255498
  Конфорович А.Г. Визначні математичні задачі / А.Г. Конфорович. – К., 1981. – 189с.
255499
   Визначні місця Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 195 с.
255500
   Визначні місця Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 199с.
255501
   Визначні місця України. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 724с.
255502
   Визначні місця України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 785с. : Іл.
255503
  Мунін Г.Б. Визначні пам"ятки Західної України = The famous sights of Western Ukraine / Г.Б. Мунін, Х.Й. Роглєв, О.О. Гаца ; [ переклад на англ. Д.В. Кушніра ]. – Київ : Книга, 2008. – 176 с. : іл. – (Культурно-історична спадщина України). – ISBN 978-966-8314-55-1
255504
   Визначні пам"ятки Києва : Енциклопедичний довідник / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Відпов. ред. Ю.О. Храмов; Ін-т гуманітарних досліджень УАН. – Київ : Фенікс, 2005. – 496 с. – ISBN 966-651-193-2
255505
  Бугаєва О. Визначні постаті музичної культури України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 34-42. – ISSN 1029-7200


  Дана публікація вперше презентує на сторінках друкованого видання автобіографічні документи видатних українських музикантів, учених, громадських діячів – О. Т. Дзбанівського і Л. Л. Лісовського, – які зробили вагомий внесок у розвиток ...
255506
  Радіоненко Т. Визначні постаті Переяславського колегіуму: Леванда Іван Васильович / Т. Радіоненко, В. Нікітіна // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 272-279. – ISBN 978-966-2779-91-2
255507
  Мартинюк Ю. Визначні постаті роду Аркасів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 31-37. – ISSN 1998-4634


  "Українську історію завжди творили не лише етнічні українці, а й ті, хто щиро перейнявся духом цієї землі, хто залучився в культурницьку, а нерідко - і в державницьку працю. Чимало достойників за покликом духу, а не крові стали значно більшими, сказати ...
255508
  Андрушек Д.І. Визначні постаті та їх роль у становленні та розвитку відділу "Художня кераміка" (від Ужгородського художньо-промислового училища до Закарпатської академії мистецтв) // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 83-86. – ISSN 2520-6419


  "У статті розглядаються особливості розвитку відділу «Художньої кераміки» та його специфіка, починаючи від Ужгородського художньо-промислового училища до Закарпатської академії мистецтв. Проаналізувавши матеріал, робимо висновки, що відділ «Художньої ...
255509
  Бейдик О. Визначні родовища корисних копалин у таблиці Д.І. Менделєєва: світовий вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 13-17. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Географія родовищ корисних копалин і розподіл хімічних елементів на земній кулі характеризується неоднорідністю. Мінерально-сировинним ресурсам світу, родовищам корисних копалин присвячений значний масив публікацій вітчизняних і зарубіжних фахівців - ...
255510
  Липа О.Л. Визначні сади і парки України та їх охорона / О.Л. Липа. – Київ. – 175 с.
255511
  Мазуркевич О.Р. Визначні українські педагоги - народні просвітителі / О.Р. Мазуркевич. – К, 1963. – 79с.
255512
  П"янов В.Я. Визначні, відомі й "та інші..." : спогади, есеї, нариси / Володимир П"янов. – Київ : Український письменник, 2002. – 461, [3] с., [8] арк. фот. : портр., фот. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-579-086-2
255513
  Колесников К.В. Визнвчення ріелторської діяльності як самостійного виду підприємницької діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 47-54. – (Правознавство ; Вип. 461)
255514
  Пионтковский С. Визникновение, понятие и генезис принципа наибольшего благоприятствования в международном праве // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 45-53
255515
  Мельников А. Визнчення групи осіб як суб"єкта злочину // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.86-90. – ISSN 0132-1331
255516
  Самойлов Юрий Визовая монополия по-украински // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 14-18 : фото. – ISSN 1998-8044
255517
   Визовая политика Германии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 16-17
255518
  Самойлов Юрий Визовая регуляция или дискриминация : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 16-19 : Фото
255519
  Шутова Наталья Визовая тема обсуждалась под хорватское вино : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 10 : Фото
255520
   Визовые направления становятся доступнее // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 10 : фото. – ISSN 1998-8044
255521
  Лярше Фредерик Визовые процедури: в процессе унификации : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 26-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
255522
  Птахив Семен Визовый апартеид? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
255523
   Визовый калейдоскоп : почему испанцы всех посылают... в МИД // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 38 : фото
255524
   Визовый калейдоскоп // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 22 : фото
255525
  Самойлов Юрий Визовый посредник: благо для туризма или дополнительный барьер? : актуально / Самойлов Юрий, Калиниченко Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 54-61 : Фото. – ISSN 1998-8044
255526
  Самойлов Юрий Визовый центр по-польски // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
255527
  Жовна О.Ю. Визрівання / Олександр Жовна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 559, [1] с. – ISBN 978-966-189-354-1
255528
  Фініков Т. Визрівання альтернативного розуміння механізмів забезпечення якості вищої освіти / Т. Фініков, О. Шаров // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 52-58. – ISBN 978-617-7288-01-4
255529
  Шилова А. Визрівання державно-політичної кризи в СФРЮ та її наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 120-123. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено системний характер кризи югославського суспільства, висвітлено політичні, етнорелігійні, економічні, соціальні аспекти югославського конфлікту. The systematic character of Yugoslav society is investigated; the political, ethnical- ...
255530
  Мельник Л.Г. Визрівання об"єктивних передумов соціалістичної революції на Україні (завершення промислового перевороту наприкінці ХІХ ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 14-20. – (Історія ; вип. 19)
255531
  Тимочко Н.О. Визрівання передумов скасування кріпацтва в Україні та відображення цих процесів у суспільно-економічній думці (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / С.В. Степаненко, В.М. Лавриненко, Н.О. Тимочко, С.Б. Погорєлов, С.Н. [та ін.] Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 320-331. – ISBN 978-966-483-278-3
255532
  Алексеенко Н.А. Визуализация видимого ландшафта на общегеографических картах (на примере национального парка "Угра") : картография / Н.А. Алексеенко, И.С. Бушуева // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 25-29 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
255533
  Шахдинарян А. Визуализация данных исследований: что важно знать для создания уникальных презентаций // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – C. 4-11. – ISSN 1606-3732
255534
  Причепий Т.И. Визуализация данных МТЗ по способу скалярных импедансов для численных моделей элементарных проводящих структур // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 132-145 : рис. – Библиогр.: с. 144-145. – ISSN 0203-3100
255535
  Дех Штефан Визуализация Земли. О силе фотографий : наша новая планета. Тема номера / Дех Штефан, Глазер Рюдигер, Майснер Роберт // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1029-5828
255536
  Измайлов Р.Б. Визуализация объектов на основе совместного использования результатов наземного и мобильного лазерного сканирования / Р.Б. Измайлов, В.К. Писаренко, М.К. Пономарев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 62-64 : рис. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
255537
  Башко М.А. Визуализация представления 16 соционических типов в матрице психотипов // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 9/10 (189/190). – С. 57-59. – ISSN 2226-7549
255538
  Шабоян Сергей Визуализация рентгеновских дифракционых топографических картин и исследование структурных несовершенств, возникающих в кремниевых кристаллах при технологических процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шабоян Сергей; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 19л.
255539
  Менейлюк А.И. Визуализация строительных проектов с помощью 4D-моделирования / А.И. Менейлюк, А.Л. Никифоров, И.А. Менейлюк // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 63-67 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
255540
  Бычков Ю Визуализация тонких потоков несжимаемой жидкости / Ю Бычков. – Кишинев, 1980. – 131с.
255541
  Казакевич Г. Визуализируя Украину: любительская фотография в Киеве на рубеже ХІХ-ХХ вв. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 4 (16). – С. 68-72. – ISSN 2311-9896


  Згадується Університет Св. Володимира. У 1893 році фотографічну секцію очолив професор Георгій Де-Метц.
255542
  Евин И.А. Визуальная и смысловая неоднозначность в искусстве // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 7. – С. 51-55. – ISSN 2073-9702
255543
  Катыс Г.П. Визуальная информация и зрение роботов / Г.П. Катыс. – М, 1979. – 176с.
255544
  Маисеева Е.В. Визуальная коммуникация в виртуальном пространстве образовательного процесса (на примере тематической группы социальной сети VKONTAKTE.RU) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 10. – C. 97-103. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены социальные сети как средство визуальной коммуникации, их роль в жизни человека, а также их потенциал в образовательном процессе на примере применения сообщества, созданного в рамках социальной сети VKONTAKTE.RU, в преподавании курса ...
255545
   Визуальная пропаганда книжных памятников. – М, 1989. – 158с.
255546
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика : познание людей по их внешности и поведению : учеб.-метод. пособие / Георгий Щекин ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – 4-е изд.,стер. – Киев : Персонал, 2011. – 615, [1] с. : іл., табл. – Библиогр.: с. 608-612 и в конце разд. – ISBN 978-617-02-0079-2
255547
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы / Г.В. Щекин. – Киев
Ч. 1. – 1992. – 119 с.
255548
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы / Г.В. Щекин. – Киев
Ч. 2. – 1992. – 110 с.
255549
  Волькенштейн А.А. Визуальная фотометрия малых яркостей / А.А. Волькенштейн. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 143 с.
255550
  Быков Е.М. Визуальная экология как антропология зрения // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 9-11
255551
  Колесникова Д.А. Визуальная экология как дисциплина / Д.А. Колесникова, В.В. Савчук // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 43-50. – ISSN 0042-8744


  В статье рассматриваются основные стратегии визуальной экологии как новой научной области исследований воздействия визуальных образов на конституирование медиареальности и городской среды. Проект визуальной экологии открывает новое проблемное поле ...
255552
  Савиных В.П. Визуально-инструментальные исследования Земли с пилотируемого космического комплекса / В.П. Савиных. – Москва : Недра, 1991. – 106с.
255553
  Лазарев А.И. Визуально-инструментальные наблюдения с "Салюта-6" / А.И. Лазарев. – Л., 1983. – 136с.
255554
  Осипов А.К. Визуально-оптические наблюдения искусственных спутников Земли на Астрономической обсерватории Киевского университета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 93-98. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  С 1957 г. на Астрономической обсерватории Киевского университета регулярно ведутся визуально-оптические наблюдения ИСЗ по различным международным и общесоюзным программам. Кратко описываются задачи программ, методика наблюдений, инструменты. Сообщаются ...
255555
  Крыжановская Я.С. Визуальное и зрелищное // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-7. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена обоснованию разделения дефиниций "визуальное" и "зрелищное". Сравнение функционирования зрелищных форм в контексте современной и традиционной культуры подводит автора к выводу о полной инверсии концепции зрелища, что и должно быть ...
255556
  Жуковский В.И. Визуальное мышление в структуре научного познания. / В.И. Жуковский, Д.В. Пивоваров, Р.Ю. Рахматуллин. – Красноярск : Изд. Красноярского ун-та, 1988. – 180с.
255557
  Матевосова Ж.В. Визуальное мышление как фактор формирования икт - компетенций в процессе информационной подготовки студентов - экономистов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 12. – С. 118-120. – ISSN 0234-0453
255558
  Третяк О.В. Визуальное наблюдение доменов сильного поля в GaAs / О.В. Третяк, Ю.И. Караханин, Ю.В. Воробьев // ФТП, 1970. – №4
255559
   Визуальные коммуникакции в общественной среде : Библиографическая информация. – Москва, 1976. – 79с.
255560
  Зубаревич Е.Н. Визуальные коммуникации / Е.Н. Зубаревич, Ю.В. Шатин. – М, 1974. – 36с.
255561
   Визуальные методы дешифрирования. – Москва : Недра, 1990. – 340с. – ISBN 5-247-01252-6
255562
  Свентицкий Н.С. Визуальные методы эмиссионного спектрального анализа / Н.С. Свентицкий. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 314с.
255563
  Павлова Е.Ю. Визуальные практики в логике дифференциации производства - потребления - наслаждения культуры премодерна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 6-14. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Проанализированы визуальные практики в логике дифференциации производства – потребления – наслаждения культуры Премодерна. Данное исследование приводит к выводу, что смещение потребления в сторону демонстративного, символического потребления ...
255564
  Тесленко В.А. Визуальные свойства композиции эко гостиниц (мировой опыт) / В.А. Тесленко, Е.А. Овчарова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 44-48 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
255565
  Иванова Елена Визуальный образ в туристской рекламе : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 29-31 : Фото
255566
  Дмитриев А.Я. Визуальный ряд учебного телевидения / А.Я. Дмитриев. – Новосибирск, 1991. – 88с.
255567
  Парубоча Наталья Визы в Великобританию: туризм под прессом бюрократии : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 60-64 : Фото
255568
  Калиниченко Александр Визы на три буквы - VFS // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 32-38 : фото, табл.
255569
  Рассохин Олег Визы: Спокойно... без паники! : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 42-45 : Фото
255570
  Бідзіля О.В. Виімчасокрилі молі : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Бідзіля О.В.; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 1997. – 22 с.
255571
  Гаврилів О. Виїзд "на природу" / Орест Гаврилів ; [ред. О.С. Столярчук]. – Львів : Сорока Тарас Богданович, 2014. – 41, [1] с. – ISBN 978-966-2598-25-4
255572
   Виїзна сесія Об"єднаної наукової ради з фундаментальних географічних проблем : Хроніка / В.М. Котляков, А.О. Тишков, Л.Г. Руденко, Л.В. Салтиковська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-54. – ISSN 1561-4980
255573
  Матвіюк Р. Виїзний аудит: де може ховатися небезпека // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 3 (3) квітень. – С. 72-73. – ISSN 2306-0050
255574
  Самойлов Юрій Виїзний туризм обкладуть податком? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 83 : фото. – ISSN 1998-8044
255575
   Виїзний туризм: хто й куди найбільше мандрує // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 11 : табл. – ISSN 1998-8044
255576
  Фрицький О.Ф. Виїзні засідання виконавчих комітетів місцевих Рад України в 20-х рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 19-24. – (Серія права ; № 8)


  На основе изучения исторического опыта советского строительства 20-х гг. на Украине автор излагает историю возникновения и развития одной из важнейших организационных форм деятельности исполнительно-распорядительных органов местных Советов - выездных ...
255577
  Король О.Д. Виїзні туристичні потоки та зарубіжна туристична активність // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 3-12. – ISSN 2308-135X
255578
  Гловюк І. Виїмка документа виконавчого провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 96-100.
255579
  Куценко Д. Виїмка документів, що становлять державну таємницю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-99. – ISSN 0132-1331
255580
  Мірза-Авак"янц Виїмки з джерел до історії / Мірза-Авак"янц, 1930
255581
  Барвінський О.Г. Виїмки з української народної літератури / Уложив Олександр Барвіньский. – 4-е, пеpеpоб. вид. – У Львові (Львів) : Hакл. книгаpні Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 3 : Б. Виїмки з народного письменства XIX в. від смерті Тапаса Шевченка. – 1922. – 317 с. : 19 іл.


  Авт. пpозових, поет. та дpам. твоpів, pозвідок з істоpії, літеpатуpознавства, мовознавства: Ю.А. Федькович, В.Б. Антонович, О.П. Стоpоженко, О.Я. Кониський, С.В. Руданський, Я.І. Щоголев, А.П. Свидницький, О.М. Огоновський, І. Левицький (Hечуй) [І.С. ...
255582
  Гоголь Н.В. Вий / Н.В. Гоголь. – С-Пб. – 80с. – (1809-1852)
255583
  Гоголь Н.В. Вий.. / Н.В. Гоголь. – К, 1989. – 164с.
255584
  Лямшин Ігор Вийдемо, побалакаємо... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 66-68. – ISSN 0130-5212
255585
  Помазан А.М. Вийди з берегів / А.М. Помазан. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 388 с.
255586
  Вакуленко В.Д. Вийди, дівчинонько : ліричні комедії / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1963. – 276 с.
255587
  Эйларт Я.Г. Вийдумяги - заповедник редких растений. / Я.Г. Эйларт, А.Х. Ыйге. – Таллин, 1965. – 40с.
255588
   Виймально-навантажувальні роботи на кар"єрах : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю "Розробка родовищ та видобування корисних копалин" / В.В. Коробійчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського". – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 436, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 435-436. – ISBN 978-966-683-479-2
255589
   Вийти другим – прийти першим // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 5


  Успішний український бізнесмен, меценат та YouTube-блогер Євген Черняк ділився секретами успіху зі студентами та викладачами Університету на економічному факультеті.
255590
   Вийти з пітьми : парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні (біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громад. діячем Анатолієм Пешком виходу з політ. туману, екон. тупика) / Акад. екон. наук України ; Акад. соц. упр. ; [авт.-уклад.: Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.М. Владимир та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В.А., 2017. – 228, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-225. – ISBN 978-617-7331-40-6
255591
  Лубчак В. Вийти з полону "хибного плюралізму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 листопада (№ 214). – С. 9


  Лауреатом Премії Джеймса Мейса - 2017 за громадянську позицію в публіцистиці стала відома журналістка, автор "Дня" Наталя Іщенко.
255592
  Дрофенко І. Вийти за межі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 4


  Особливості юридичної роботи в антимонопольних справах.
255593
  Грабовський С. Вийти за межі стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20-21 травня (№ 86/87). – С. 29


  Чи зрозуміють врешті-решт у Росії унікальність долі кримських татар? Виступ Джамали з піснею "1944" у Євробаченні.
255594
  Самаєва Ю. Вийти із зони торговельного комфорту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 1, 7


  "Україна, валютна виручка якої скорочується протягом останніх кількох років, експортну стратегію, на відміну від інших численних стратегій, справді чекала. Нині, коли ситуація на зовнішніх ринках постійно змінюється, старі торговельні зв"язки нашої ...
255595
   Вийшла друком монографія про адвокатуру Гетьманщини // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; в.о. голов. ред. І. Гончар ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгер А.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8/9 (132/133), серпень-вересень 2017 року. – С. 16-16. – ISSN 1991-5829
255596
   Вийшли до фіналу // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 5


  "...Команди "CometoCaser" і "FlashEnterprise" економічного факультету успішно подолали відбірковий тур чемпіонату з корпоративних фінансів Growth Driver 2014, залишивши позаду понад 80 конкурентних команд. Команди візьмуть участь у фіналі очного туру ...
255597
   Вийшли у фінал престижних світових змагань // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Команда КНУТШ у складі студентів О. Бровко, Н. Козачук, М. Галушки (ІМВ), Г. Соколянський (юрид. ф-т) вийшла у фінал престижних світових змагань з судових дебатів з права СОТ, які відбудуться у Франції. Цікаво те, що наша команда стала єдиною з країн ...
255598
  Головко Т. Вийшов друком рукописний варіант збірки "Три літа" Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 грудня (№ 236). – С. 11
255599
   Вик [Вік] (1798-1898) / М. Щербаковского. – У Кыиви (Київ) : Дpук. С.В. Кульженко, 1900. – 464, VII, [2] с. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108045 дефектний, без тит. арк.


  Авт. поет. твоpів: І.П. Котляpевський, П.П. Гулак-Аpтемовський, Л.І. Боpовиковський, Є.П. Гpебінка, М.С. Шашкевич, Я.Ф. Головацький, М.І. Костомаpов, Д. Байрон, А.Л. Метлинський, М.М. Петpенко, В.М. Забіла, О.С. Афанасьєв[-Чужбинський], Т.Г. Шевченко, ...
255600
   Вик [Вік] (1798-1898). – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 2 : Украинська проза вид Квитки до 80-х рокив XIX в. []. – 1902. – 584, II c. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Hа с. 3 епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка. - Авт. твоpів: Г.Ф. Квітка-[Основ"яненко], П.О. Куліш, Д. Моpдовцев [Д.Л. Моpдовець], О.П. Стоpоженко, М. Маpковичка [М. Вовчок], О.Я. Кониський, О. Кулішева [Г. Баpвінок], П.С. Кузьменко, А.П. Свидницький, М.М. ...
255601
   Вик [Вік] (1798-1898). – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 3 : Украинська проза з 80-х рокив XIX в.останних часив. – 1902. – 566, II с. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Б.Д. Гpінченко, С.М. Ковалів, Д.В. Маpкович, H.І. Кобpинська, Т.А. Зіньківський, М.С. Гpушевський, В.О. Потапенко, Дніпpова Чайка, О.С. Маковей, Т.Г. Боpдуляк, А.Ю. Кpимський, Л. Маpтович, М.М. Коцюбинський, В.М. Леонтович, Г.О. Коваленко, ...
255602
   Вик [Вік] (1798-1898).. – вид. 2-ге, з одминами й дод. – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 1 : Украинська поэзіяа вид Котляревського до останних часив. – 1902. – 494, X, [I] с. : іл., поpтp. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка ; В кн. також біогp. відомості пpо авт. з поpтp. ; Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: І.П. Котляpевський, П.П. Гулак-Аpтемовський, Л.І. Боpовиковський, Є.П. Гpебінка, М.С. Шашкевич, Я.Ф. Головацький, М.І. Костомаpов, А.Л. Метлинський, М.М. Петpенко, В.М. Забіла, Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш, Я.І. Щоголів, Л.І. Глібов, С.В. ...
255603
  Тищенко А.Н. Вика : В помощь слушателям трехлетних агротехнических курсов / А.Н. Тищенко; Агротехника сельскохозяйственных культур. Областное управление сельского хозяйства. Александровская селекционная станция. – Владимир : Облиздат, 1951. – 16 с.
255604
  Дорошко П.О. Викарбую на камені : вибрані поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Худвидав, 1966. – 192 с.
255605
  Корсюк М. Виквіт нації // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 170-177. – ISBN 978-606-745-014-9


  "У історії світової культури є особистості, чия подвижницька творчість не тільки позначилась на динаміці розгортання тогочасних громадсько-суспільних процесів і піднесенні національної свідомості, а й переросла сукупністю їхньої творчої та ...
255606
   Викентий Беретти: университет // Архитектура имперского Киева / Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – С. 90-98. – ISBN 966-7452-22-0
255607
  Гудкова Екатерина Павловна Вики Туркмении и перспективы их хозяйственного использования : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Гудкова Екатерина Павловна; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1968. – 19л.
255608
   Викиди радіоактивного йоду [хімічна формула] з атомних електростанцій України / В.І. Вітько, Л.І. Гончарова, В.В. Карташов, Г.Д. Коваленко, Г.В. Хабарова // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 99-114. – ISSN 2522-1388
255609
   Викидонебезпечність пісковиків Тяглівського родовища Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну / А.В. Побережський, І.В. Бучинська, П.М. Явний, О.М. Шевчук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 53-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
255610
  Гулиа Г.Д. Викинг / Г.Д. Гулиа. – М., 1981. – 175с.
255611
  Гулиа Г.Д. Викинг. Ганнибал, сын Гамилькара. Рембрандт : романы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1986. – 507 с.
255612
  Уингейт Филиппа Викинги / Уингейт Филиппа, Миллард Энн; Пер.с англ.Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1999. – 64с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00651-0
255613
  Прингл Хизер Викинги в Америке. Приключения в Америке Викингов / Прингл Хизер, Ковентри Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 154-167 : фото
255614
  Литвинцев Данил Викинги Ладоги / Литвинцев Данил, Волковицкий Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 140-145 : фото. – ISSN 1029-5828
255615
  Алексеев А. Викинги, варяги, русь // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 5


  Народи , які населяли Європу в давнину
255616
  Штайнхильбер Бертольд Викинги. Когда викинги пугали Европу / Штайнхильбер Бертольд, Бетке Инза, Гаргерле Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 118-127 : фото. – ISSN 1029-5828
255617
  Ботценхард Тильман Викинги. Перезагрузка / Ботценхард Тильман, Гринфилд Лорен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
255618
  Пчілка Олена Викинуті українці / Олена Пчілка; Ред.-упоряд., передм., прим. В.Архипов. – Київ : МАУП, 2006. – 352с. – (Бібліотека українознавства ; Вип. 5). – ISBN 966-608-533-X
255619
  Клименюк О.В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження : авторський підручник / Олександр Клименюк. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 398с. – ISBN 978-966-340-183-6
255620
  Квасюк Л. Виклад християнського віровчення в "Катехізмі, тобто сумарії, або короткому зібранні віри і церемоній святої Східної церкви" Мелетія Смотрицького // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 173-175


  Розглядається 10 розділ трактату "Тренос" (1610) укр. полеміста Мелетія Смотрицького "Катехізм, тобто сумарій, або коротке зібрання віри і церемоній святої Східної церкви"; аналізується розуміння автором основ християнського віровчення у формі ...
255621
  Ткачук Р.Ф. Виклад церковної історії та літературно-комунікативні стратегії у творі Іллі Йоакима Мороховського "Discurs o poczatku rozerwania Cerkwie Graeckiey od Kosciola Rzymskiego, y kto byl tego przyczyna" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 26-37
255622
  Миронов В.В. Викладання адміністративного процесу як засіб забезпечення якості юридичної освіти в Україні / В.В. Миронов, А.І. Ткачук // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2017. – С. 54-58. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 1 (52))
255623
  Наварчук Н. Викладання анатомії як мистецтво якісного запам"ятовування, клінічного відтворення і практичного застосування / Н. Наварчук, О. Гузік // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 4 (16). – С. 119-121. – ISSN 2311-9896


  Згадується Університет Св. Володимира. У 1893 році фотографічну секцію очолив професор Георгій Де-Метц.
255624
  Зварим І.М. Викладання англійської мови в КНУ імені Тараса Шевченка як складової у процесі підготовки фахівців та оцінювання професійної діяльності викладачів // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 110-118. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розглянуто види перекладу, проаналізовано підходи до оцінювання професійної діяльності вмкладачів за кінцевими та поточними результатами успішності студентів.
255625
  Унтіла М. Викладання англійської мови як мови ділового спілкування // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 347-349
255626
   Викладання арифметики в семирічній школі. – Київ, 1951. – 176 с.
255627
  Калугін О.В. Викладання археології в автобіографіях вчених Харківського університету (1950-1960 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 54-58. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 28). – ISSN 2227-6505
255628
  Карабин О.О. Викладання багатофакторного кореляційного аналізу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / О.О. Карабин, О.Ю. Чмир // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 181-190 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
255629
  Головащенко С.І. Викладання бібліологічних дисциплін у Київській духовній академії XIX - початку XX ст.: структура і зміст // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 60-67
255630
   Викладання в медичному університеті на засадах лідерства / М.І. Марущак, І.Я. Криницька, Н.В. Петренко, Г.Г. Габор // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 38-41. – ISSN 1681-2751
255631
  Дівінська Н.О. Викладання в університеті на основі наукових досліджень // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 102-108
255632
  Самчук Т.В. Викладання верхової їзди в Університеті Св. Володимира (1835 – 1863 рр.) // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 39-48. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
255633
  Ляпіна О. Викладання всесвітньої історії в Київському інституті народної освіти // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 32


  Згадуються професори КІНО: О. Покровський, М. Бубнов, П. Ардашев, В. Ляскоронський та ін.
255634
   Викладання геометрії в сердній школі. – Київ, 1953. – 220 с.
255635
   Викладання геометрії в середній школі. Планіметрія : За мат-ми розширеного пленуму від-лу методики математики, що відбувся в жовтні 1951 року в м.Вінниці. – Київ : Радянська школа, 1953. – 220 с.
255636
  Грачова І. Викладання граматики в ігровій формі на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 234-237
255637
  Головко С.Г. Викладання гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах: феноменологічний аспект // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 163-165
255638
   Викладання дидактики географії : навч. посібник / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – Київ : Прінт Сервіс, 2016. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239 та в кінці модулів. – ISBN 978-617-7069-26-2
255639
  Вихрущ А.В. Викладання дисциплін гуманітарного циклу в сучасному університеті // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 2 (82). – C. 61-66. – ISSN 1681-2751
255640
  Чорнописка О.П. Викладання дисципліни "Елементи практичної психології" в системі післядипломної освіти провізорів // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 4 (80). – С. 249-252. – ISSN 1684-7903


  "...У статті обгрунтовано доцільність вивчення дисципліни "Елементи практичної психології" провізорами-інтернами на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології в Івано-Франківському національному медичному університеті."
255641
  Середа І.О. Викладання дисципліни "Оздоровча аеробіка" для студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 256-258 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
255642
  Ясакова Т.Ю. Викладання дисципліни "хімія" за умов впровадження кредитно-модульної системи навчання / Т.Ю. Ясакова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С.287-294.
255643
  Кучеренко Т. Викладання дисципліни бухгалтерський облік в контексті сучасної економічної теорії та практики управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1. – C. 41-48
255644
  Пашков В.М. Викладання дисципліни господарського права в медичних і фармацевтичних закладах освіти // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 77-85. – ISSN 0201-7245
255645
  Кірсенко М. Викладання дражливих питань історії у мультикультурному контексті: нинішня ситуація та виклики // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 2 (138), лютий. – С. 30-32
255646
  Матвійчук А.В. Викладання европейського права у вищій школі України: ментальний аспект / А.В. Матвійчук, Ю.Ю. Олешицький // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 74-81. – ISBN 978-966-7359-68-3
255647
  Юхимович О.А. Викладання економічних дисциплін за допомогою онлайн-сервісів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 9-11. – Бібліогр.: 7 назв.
255648
  Андрєєва І.А. Викладання епідеміології внутрішньолікарняних інфекцій на сучасному етапії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 8-10. – ISSN 1681-2751
255649
  Жигун С.В. Викладання журналістики в Україні на сучасному етапі: проблеми теорії та практики // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 450-455. – ISSN 2218-0567


  Згадується В.В. Різун та Т.О. Приступенко.
255650
  Нетреба М. Викладання журналістських дисциплін у вищій школі: специфіка та форми навчання / М. Нетреба, Г. Нищик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 33-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
255651
  Гнєденко Б.В. Викладання і творчість // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 95-100. – ISSN 1029-4171
255652
  Шацька О.П. Викладання іноземних мов у Китаї // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 33-39. – ISSN 2227-2747
255653
  Козаченко Ю. Викладання іноземних мов у медичних закладах освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 36-46. – ISSN 2312-5993
255654
  Огул О. Викладання іноземних мов у Чернівецькому університеті (історико-методичні аспекти) / О. Огул, О. Івасюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 45-47. – ISBN 966-8653-41-6
255655
  Рибачук К.В. Викладання іноземної мови в сучасній системі професійної освіти // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 137-148. – ISSN 2075-4205
255656
  Кобченко К.А. Викладання історичних дисциплін на Київських Вищих жіночих курсах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 104-106. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються деякі аспекти викладання історичних дисциплін на Київських Вищих жіночих курсах наприкінці XIX - початку XX ст.
255657
  Галлагер К. Викладання історії в контексті сприяння демократичним цінностям і терпимості (Викладання і вивчення історії в школі) : Посібник для вчителів / К. Галлагер. – Київ, 1998. – 48с. – ISBN 966-546-211-3
255658
   Викладання історії ХХ століття на прикладі України та інших європейських країн. – Дніпропетровськ, 1997. – 126с.
255659
  Совенко Б.В. Викладання канонічною права: короткий історичний огляд та перспективи розвитку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
255660
  Кірносова Н.А. Викладання китайської мови в Україні: на витоках // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 120-123
255661
  Ю Мі Гунг Викладання корейської мови та літератури в Україні: сучасний стан та перспективи // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 194-205


  Сучасний стан і перспективи вивчення корейської мови та літератури у КНУ імені Тараса Шевченка.
255662
   Викладання креслення в школі. – К., 1967. – 96с.
255663
   Викладання креслення в школі. – К., 1969. – 160с.
255664
  Супрун В. Викладання курсу "Загальне мовознавство" в аспекты модернізації вітчизняного освітнього простору // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 36-47. – ISSN 1682-2366
255665
  Чорний Д.М. Викладання курсу "Історія Слобідської України" за технологіями дистанційного навчання: проблема вибору тематики форумів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 187-190. – ISBN 978-966-285-311-7
255666
  Палагнюк М.М. Викладання курсу "філософії" у технічних вузах та його вплив на формування інноваційного мислення // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 180-189. – ISSN 2312-4342
255667
  Самойленко О. Викладання латинської мови як один з провідних факторів фахової підготовки майбутніх фахівців у медичній галузі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 9, ч. 2. – С. 59-65. – ISSN 2411-6548
255668
  Піонтковська Т.В. Викладання логіки в братських школах XVI-XVIIст. // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 138-140
255669
  Плахтій М.П. Викладання логіки в Західній Україні на межі ХIХ - ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості викладання логіки західноукраїнськими науковцями та спроби формування української логічної термінології. Аналізуються україномовні підручники із логіки С. Балея, С. Канюка, І. Копача, Г. Костельника, Т. Мандибура видані ...
255670
  Плахтій М.П. Викладання логіки на Вищих жіночих курсах у Києві // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 44-45


  До викладацького складу Київських ВЖК входили переважно професори університету Св. Володимира. Викладання проводилось за університетськими програмами. Лекції із логіки читали професори Степан Андрійович Ананьїн, Генріх-Роман Іванович Якубаніс, Василь ...
255671
  Плахтій М.П. Викладання логіки на вищих жіночих курсах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 126-131. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
255672
  Демірська І.О. Викладання логіки на гуманітарних факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 19-20
255673
  Комаха Л.Г. Викладання логіки на юридичних спеціальностях ВНЗ // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 28-29
255674
  Плахтій М.П. Викладання логіки у духовних закладах України сер. XIX - на поч. XX століття // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 44-45
255675
   Викладання математики в середній школі при політехнічному навчанні. – Київ : Радянська школа, 1954. – 304 с.
255676
  Венгер Є.Ф. Викладання математики в університеті з 1834 до 1934 р. / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник // Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник. – Київ : Деснянська правда, 2011. – С. 19-40. – ISBN 978-966-502-492-7
255677
   Викладання математики в школі : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1961. – 212 с. ; №1


  Збірник містить статті, присвячені методиці розв"язування задач з геометрії з застосуванням тригонометрії, викладанню наближених обчислень, вимірювальним роботам на місцевості тощо. Кілька статей присвячено моделюванню і виготовленню саморобного ...
255678
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. – Харків
Вип. 11. – 2007. – мова резюме англ. укр. рос.
255679
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків
Вип. 12. – 2008. – мова резюме англ. укр. рос.
255680
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків
Вип. 13. – 2008. – мова резюме англ. укр. рос.
255681
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків. – ISSN 2073-4379
Вип. 14. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
255682
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 15. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
255683
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 16. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
255684
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 17. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
255685
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 18. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
255686
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 19. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
255687
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 21. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
255688
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватиий Л.М., Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 29. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
255689
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 30. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
255690
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 31. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
255691
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 32. – 2018. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
255692
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Teaching languages at higher institutions : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 33. – 2018. – 141, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
255693
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Teaching languages at higher institutions : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 34. – 2019. – 287, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
255694
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 35. – 2019. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. нап. англ. мов. : Teaching languages at higher institutions
255695
   Викладання морфології української мови в 6 класі середньої школи. – К., 1957. – 191с.
255696
  Чухно А.А. Викладання на вечірньому та заочному відділах - в центрі уваги кафедри // Інформ. бюл. наук.-метод. ради КДУ, 1959. – Т.17
255697
  Толмачова І. Викладання навчальної дисципліни "Дидактичні основи розвивального навчання" у педагогічному ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 113-118. – ISSN 2308-4634
255698
  Кисельов Ю.В. Викладання навчальної дисципліни "Соціологія" через модуль-контроль / Ю.В. Кисельов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 72-78. – ISBN 966-597-072-0
255699
  Зякун А.І. Викладання національної історії у вищих навчальних закладах України: формуваня нового змісту // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2018. – № 54. – С. 55-63. – ISSN 2311-5408
255700
  Кущ О.Г. Викладання нових структурних елементів з питань біобезпеки в контексті навчальної дисципліни "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" для студентів зі спеціальності "Лабораторна діагностика" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 79-81. – ISSN 1681-2751
255701
  Резніченко Н.Ю. Викладання нормативних засад регулювання медичної практики на курсах тематичного удосконалення лікарів // Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донецьк. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Ю.Ф. Айзатулов. – Слов"янськ, 2017. – № 1 (37). – С. 60-66
255702
  Басай В.Д. Викладання одорології у вищих напвчальних закладах при перекпідготовці юристів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 79-84
255703
  Цвєтков Л.О. Викладання органічної хімії в 10 класі / Л.О. Цвєтков. – К, 1971. – 263с.
255704
  Хавкіна Л.М. Викладання основ рекламної діяльності у вищій школі в межах навчання майбутніх журналістів: методичні пошуки і проблеми // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 54-63. – ISBN 978-966-623-888-0
255705
  Палагнюк М.М. Викладання основ філософії права у гуманітарній підготовці студентів нафтогазового профілю. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 281-284. – ISSN 2076-1554
255706
  Резніченко Н.Ю. Викладання основ юридичного та етичного регулювання медичної практики у процесі післядипломної освіти лікарів // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2016. – № 1/4. – С. 199-204. – ISSN 1561-3607


  "...Наведено принципи викладання основ юридичного та етичного регулювання медичної практики у процесі післядипломної освіти лікарів."
255707
   Викладання оториноларингології в сучасних умовах / В.В. Березнюк, О.В. Ковтуненко, А.В. Зайцев, О.А. Чорнокур // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 89-91. – ISSN 0044-4650
255708
  Бабічев Є.Р. Викладання політології в вищому навчальному закладі в умовах Болонського процесу. Актуалізація проблематики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 130-134. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
255709
  Головчук В. Викладання предметів гуманітарного циклу в непрофільних ВНЗ у контексті гуманізації вищої освіти / В. Головчук, І. Голубович, О. Чернецька // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
255710
  Докторович Г. Викладання предметів духовно-морального спрямування в закладах освіти Сумської області // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 63-73. – ISBN 978-966-968-239-4
255711
  Сейдаметова З. Викладання програмування майбутнім фахівцям галузі ІТ-технологій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 68-81. – ISSN 1682-2366
255712
   Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті : соціально відповідальний вимір : матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. (13-14 жовт. 2011 р., м. Київ, Україна) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [редкол.: Балл Г.О. та ін.]. – Київ : Дія, 2011. – 111, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7665-72-0
255713
   Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи : тези 6 Міжнародної науково-методичної конференції (13-14 жовтня 2009 року, м. Київ, Україна) / МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; [ за наук. ред. О.В. Винославської, Г.В. Ложкіна ]. – Київ : Азимут-Україна, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-8405-93-8
255714
  Гриньео С.Д. Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 289-294. – (0). – ISSN 2078-9165


  Визначено основні проблеми у викладанні римського приватного права. Подано пропозиції щодо програми, порядку і методики викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах.
255715
  Бедзір Н. Викладання світової літератури за новим державним стандартом та новою програмою у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 80-83. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
255716
  Головащенко С.І. Викладання Святого Письма в Київській Духовнй Академії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 25-35
255717
  Стеблина-Рудякова Викладання сербської мови у Київському університеті імені Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 156-161. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про становлення й сучасний стан викладання сербської мови в Київському університеті
255718
   Викладання синтаксису простого речення української мови в середній школі (У1-УП). – К., 1957. – 164с.
255719
  Плиско К.М. Викладання синтаксису української мови / К.М. Плиско. – Київ, 1978. – 184с.
255720
  Костенко О. Викладання сільськогосподарських дисциплін у вітчизняних університетах XIX - початку XX ст.: зміни та вдосконалення навчального процесу // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 152-158. – ISBN 978-966-308-311-5
255721
  Албул О. Викладання славістичних дисциплін в університетах Європи / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 3-10. – ISSN 2075-437X


  Про відкриття у 1842 році кафедри історії та літератур слов"янських наріч у Київському університеті св. Володимира.
255722
  Гладиш М.О. Викладання соціально-педагогічних дисциплін за методикою інтегративного навчання (CLIL) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 45-48. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
255723
  Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навч. посіб. для студ. внз / Ж.Д. Малахова, В.М. Огаренко ; МОНУ ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніцип. управління". – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-364-664-0


  Становлення інформаційного суспільства та його найсучаснішої форми - суспільства знань – вимагає від вищої освіти нових підходів, нових методів навчання. У пропонованому навчальному посібнику розглядаються як традиційні, так і нетрадиційні методи ...
255724
  Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ж.Д. Малахова, В.М. Огаренко; МОНУ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципал. упр.". – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 280с. – Шифр дубл 1 Мала. – ISBN 978-966-364-664-0
255725
  Мінченко А.В. Викладання та вивчення основ алгоритмізації і реалізації задач на ЕОМ : Навч. метод. пос. / А.В. Мінченко, А.А. Карпенко. – К., 1993. – 204с.
255726
  Орищенко І. Викладання та дослідження історії середніх віків у Київському університеті Св. Володимира в контексті урядової політики 30-х рр. XIX - поч. XX ст. (за матеріалами рідкісних видань з фонду ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 34
255727
  Трусєєва Н.О. Викладання теми "Коливання та хвилі" в курсі загальної фізики для студентів інженерних спеціальностей // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 218-220. – ISSN 2519-2884
255728
  Видро Є.Д. Викладання теми "Нервова система" в курсі анатомії і фізіології людини / Є.Д. Видро. – Київ, 1954. – 103 с.
255729
  Ковальчук О.М. Викладання теорії права в перші роки заснування Київського університету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 79-81. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Висвітлюється науково-педагогічна діяльність К.О. Неволіна - першого професора права Київського університету Св. Володимира. Аналізується його видатний твір - "Энциклопедия законоведения", - що зіграв важливу роль у розвитку вітчизняного законодавства.
255730
  Ковальчук О. Викладання теорії права в Університеті Святого Володимира // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 148-156. – ISBN 978-966-349-240-7
255731
  Сліпушко О. Викладання української літератури в університеті: сучасні виклики і відповіді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 11


  "У промові до Дня незалежності України президент України Петро Порошенко актуалізував надзвичайно важливий момент — на 2019 рік припадає "тисяча років вокняжіння Ярослава Мудрого". Вже сама постановка питання заслуговує на увагу. Сходження Ярослава на ...
255732
  Степанишин Б. Викладання української літератури в школі : Методичний посібник для вчителів / Б. Степанишин. – Київ : РВЦ Проза, 1995. – 254 с.
255733
  Гаудіо С.Д. Викладання української мови в університетах Італії / С.Д. Гаудіо, О. Сидоренко, О. Жуковська // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 177-180.
255734
  Коротєєва-Камінська Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : Навчальний посібник / В.О. Коротєєва-Камінська; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2006. – 304с. – ISBN 966-370-018-1
255735
  Ренчка І. Викладання української мови як іноземної: формування мовної і мовленнєвої компетентності // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 171-179. – ISSN 2078-5119
255736
  Максименко О.В. Викладання усного перекладу в Україні: міжнародний і національний контексти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 386-392. – ISSN 2520-6397


  Ідеться про виклики, перед якими постає викладання усного перекладу в Україні. Метою дослідження є показати, що мають братися до уваги не лише нові явища в конференційному перекладі та в інших видах глобалізованих послуг з усного перекладу. Аналіз ...
255737
  Вернигора С.М. Викладання фахових дисциплін англійською мовою в українському ВНЗ: освітній експеримент чи вимога сьогодення (На прикладі дисциплін кафедри реклами і зв"язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка) // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 18-22


  Публікація присвячена досвіду викладання англійською мовою профільних дисциплін "Копірайтинг у рекламі", "Копірайтинг у PR", "Соціальна реклама", "Теорія масової інформації", "Комунікаційні стратегії", кафедри реклами і зв"язків з громадськістю ...
255738
  Самчук Т. Викладання фехтування в Університеті Св. Володимира (1834-1849) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 102-105. – ISBN 978-966-171-795-3
255739
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 10 класі / А.А. Ванєєв. – Київ, 1974. – 198 с.
255740
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 10 класі середньої школи / А.А. Ванєєв, Е.Г. Дубицька, О.Ф. Яруніна. – 2-е изд., перераб. – Київ : Радянська школа, 1980. – 162 с.
255741
   Викладання фізики в 6-7 класах середньої школи : посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1982. – 269 с.
255742
  Пьоришкін О.В. Викладання фізики в 6 і 7 класах середньої школи : посібник для вчителів / О.В. Пьоришкін. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 268 с .
255743
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 9 класі / А.А. Ванєєв, Е.Д. Корж, В.П. Орєхов. – Київ : Радянська школа, 1981. – 158 с.
255744
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 9 класі за новою програмою / А.А. Ванєєв. – Київ, 1973. – 190 с.
255745
   Викладання фізики в школі : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1979. – 151 с.
255746
   Викладання фізики в школі : зб. статей. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144 с.
255747
   Викладання фізики за новими програмами. – Київ, 1973. – 150 с.
255748
  Венгер Є.Ф. Викладання фізики і астрономії в університеті (1834-1934) / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник // Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник. – Київ : Деснянська правда, 2011. – С. 50-89. – ISBN 978-966-502-492-7
255749
  Мохун С.В. Викладання фізики і педагогічна майстерність викладача // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 142-146. – ISSN 1563-3713
255750
  Туришев І.К. Викладання фізики у 8 класі / І.К. Туришев, Ю.І. Лук"янов. – К., 1979. – 176с.
255751
  Суханцева В. Викладання філософії в українському університеті: соціокультурний аспект / В. Суханцева, О. Яценко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 1682-2366


  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
255752
  Кралюк П. Викладання філософії в Харківському університеті. Шад та його послідовники // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 374 -378. – ISBN 978-966-2254-74-7
255753
  Кралюк П.М. Викладання філософії в Харківському університеті. Шад та його послідовники // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 374-378. – ISBN 978-966-373-777-5


  Кафедра філософії (Теоретичної і практичної філософії імені професора Й.Б. Шада) в Харківському університеті була заснована разом із університетом. Засновником і першим ординарним професором кафедри у 1804–1816 рр. був представник німецького ідеалізму ...
255754
   Викладання філософії і профіль вузу : Збірник статей. – Київ : Київський університет, 1971. – 178с.


  У цьому збірнику викладачі філософії знайдуть відповідні методичні рекомендації щодо розкриття загального характеру принципів і законів діалектичного й історичного матеріалізму на основі урахування висновків і фактичного матеріалу профілюючих ...
255755
  Метельова Т.О. Викладання філософії як апологія історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
255756
  Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін : методика, технологія, управління : навч. посібник / І.М. Найдьонов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 432 с. : іл., табл. – Глосарій: с. 394-418. – Бібліогр.: с. 419-430. – ISBN 978-611-01-0618-4
255757
  Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін : методика, технологія, управління : навч. посібник / І.М. Найдьонов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 430, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 394-418. – Бібліогр.: с. 419-430. – ISBN 978-611-01-0618-4
255758
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і граматики української мови у воьмирічній школі. т.1 : Дис... д-ра філол.наук: / Медушевський А.П.; Київський держ.пед.інститут. – К., 1961. – 555л. – Бібліогр.:л.543-545
255759
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і граматики української мови у воьмирічній школі. том 2 : Дис... д-ра філол.наук: / Медушевський А.П.; Кихв.держ.пед. ін-т. – К., 1961. – 576л. – Бібліогр.:л.564-566
255760
   Викладання фонетики і морфології української мови в 5 класі середньої школи. – К., 1955. – 232с.
255761
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і морфології української мови у восьмирічній школі. / А.П. Медушевський. – К, 1962. – 319с.
255762
  Локшина Ю. Викладання форм ввічливості в японській мові за допомогою ігор // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 169-175
255763
   Викладання хімії в 7 і 8 класах. – К., 1971. – 279с.
255764
  Тищенко М.К. Викладання частин мови в середній школі : Посібник для вчителів / М.К. Тищенко. – Київ : Радянська школа, 1956. – 232с.
255765
  Локшина Ю. Викладання японської ієрогліфіки за допомогою програми для NINTENDO DS (далі назва на японській мові- // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Стаття присвячена особливостям викладання японських ієрогліфів за допомогою програми для Nintendo DS (далі на яп.мові). Детально проаналізовані функціональні можливості програми, а також надані методичні рекомендації щодо використання цієї програми ...
255766
  Бабенко С.С. Викладання, засноване на дослідженні: європейський вимір удосконалення університетської освіти з соціології / С.С. Бабенко, О.Є. Ненько, Н.Ю. Пенькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-109. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Протягом 5-19 вересня 2010 року на базі оздоровчо-спортивного комплексу КНУ ім. Тараса Шевченка у c. Берегове (Крим) відбулась друга літня сесія трьохлітнього міжнародного проекту ReSET \ HESP "Європейські візії та розрізнення: порівняльні дослідження ...
255767
  Малигіна Л. Викладати зарубіжну літературу крізь призму української ментальності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (342). – С. 17-25.
255768
  Загиней З. Викладацька діяльність vs участь у роботі екзаменаційних комісій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 4 (56) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 36-48. – ISSN 2311-6676


  Автори статті доводять, що "...особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка є членом або головою екзаменаційної комісії закладу вищої освти та отримує за це оплату, здійснює викладацьку діяльність та не порушує ...
255769
  Гринюка Б.М. Викладацька діяльність Івана Старчука (1921 - 1950) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 114-130. – ISSN 2078-1849


  Старчук Іван Данилович - український археолог, мистецтвознавець та педагог, автор понад ста праць з античного мистецтва та давньоруської доби.
255770
  Соломаха А.Г. Викладацька діяльність М. Цитовича - останнього професора поліцейського права в Університеті Святого Володимира // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 203-217. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню викладацької діяльності останнього професора поліцейського права Університету Святого Володимира М. М. Цитовича (1861–1919). Відтворення його педагогічної діяльності здійснюється завдяки нововиявленим у фондах Державного ...
255771
  Ворожбит І.В. Викладацька діяльність О.Ф. Кістяківського – професора кримінального права та судочинства Університету Св. Володимира // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 18-28. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
255772
  Паламарчук О.Л. Викладацька діяльність професора А.Й. Багмут на кафедрі слов"янської філології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир, О.В. Антоненко // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 43-46. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Йдеться про викладацьку діяльність відомого славіста проф. Алли Йосипівни Багмут, яка протягом кількох років читала лекції для студентів кафедри слов’янської філології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
255773
  Галенко Іраїда Викладацька діяльність Якова Головацького у Льввському університеті (в контексті розвитку українознавства і славістики ) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 13-27. – ISSN 0203-9494
255774
  Олійник О.А. Викладацька та просвітницька діяльність В. М. Лігіна (1846–1900) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 35-43. – ISSN 2415-7422
255775
  Бельмаз Я.М. Викладацьке портфоліо як один з провідних методів професійного розвитку викладачів вищої школи США // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 18-24. – ISSN 2074-8167
255776
  Міщенко І.В. Викладацький потенціал Польського педагогічного інституту в Києві (1930-1935 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 33-34
255777
  Парфіненко А.Ю. Викладацький склад дореволюційних університетів у зображенні публіцистики 1920-початок 1930-х рр. / А.Ю. Парфіненко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 190-197. – Бібліогр.: 23 назв. – ISBN 966-623-336-3
255778
  Рига Д. Викладацький склад Чернігівської класичної чоловічої гімназії у XIX столітті // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 185-192
255779
  Корбяк Д.В. Викладацько–наукова та освітня діяльність митрополита Сильвестра (Сембратовича) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 43-48. – ISSN 2076-1554


  З метою встановлення ролі митрополита Сильвестра (Сембратовича) у розвиток науки та освіти українського населення на основі досі неопублікованих джерел досліджується відповідна сфера діяльності згаданого церковного діяча. Охарактеризовано його роботу ...
255780
  Булах І. Викладач-студент: психологія міжособистісних взаємодій : Навчально-метод. посібник / І.Булах, Л.Долинська; МОН України; Нац. пед ун-т. – Київ, 2005. – 106 с. – ISBN 966-660-213-Х
255781
  Лещенко Г.А. Викладач-тьютор як суб"єкт дистанційного освітнього процесу у вищій школі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 57-62. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
255782
  Полюк І.С. Викладач "Онлайн" - новий вид професії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 187-190. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
255783
  Зельницький А.М. Викладач вищого військового навчального закладу в сучасних умовах: розвиток професійної компетентності – нові виклики / А.М. Зельницький, О.А. Заболотний // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 83-92
255784
  Мичак Н.Г. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 421-425. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
255785
  Стражнікова І. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально виховного процесу. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 18-33
255786
   Викладач ІМВ - лауреат літературного конкурсу імені Рона Хаббарда / Студентський парламент КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2


  Професор кафедри іноземних мов ІМВ Геннадій Мірам став лауреатом відомого американського літературного конкурсу англомовної інтелектуальної прози імені Рона Хаббарда за свою першу англомовну повість під назвою "Інші" ("Others"). Письменник і поет ...
255787
   Викладач ІМВ - лауреат літературного конкурсу імені Рона Хаббарда / Прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 7


  Професор кафедри іноземних мов ІМВ Генадій Мірам став лауреатом відомого американського літературного конкурсу англомовної інтелектуальної прози імені Рона Хаббарда за свою першу англомовну повість під назвою "Інші" ("Others").
255788
  Петрова О. Викладач іноземної мови як суб"єкт інноваційної педагогічної діяльності в немовному ВНЗ // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 158-161
255789
  Берзін П.С. Викладач курсу кримінальної політики та присяжний повірений Яків Соломонович Гольденвейзер // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 995-1000. – ISBN 978-617-7020-05-8
255790
  Безручко О.В. Викладач майстерності кінорежисера О. Й. Гавронський // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 72-77
255791
  Салига П. Викладач Павло Салига - про народження практиків. Про ефективність навчання на реальних замовленнях, творчість всупереч системі вищої школи та феномен існування університетів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 9


  Павло Салига - графічний дизайнер навчає студентів бути практиками в КНУ імені Тараса Шевченка та КНУКіМ, поділився своїми думками, щодо реформування системи вищої освіти.
255792
  Печеранський І.П. Викладач та студент в системі вищої школи: філософсько-освітні рефлексії = Teachers and students in higher school: philosophical and educational reflection / І.П. Печеранський ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ : МП Леся, 2014. – 167, [1] с. : іл., табл. – Доп. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Резюме англ. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 966-8126-53-7
255793
  Смолікевич Н. Викладач у системі університетської освіти США: штрихи до професійно-педагогічного портрету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 40-47. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 4)
255794
  Буряк В. Викладач університету : вимоги до особистісних і професійних рис // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 11-35. – ISSN 1682-2366


  Інтерв"ю з ректором Володимиром Буряком.
255795
  Вальківський В. Викладач університету йде в декрет: чи оплачувати заміну колегам // Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 113)
255796
  Кайдан Н.В. Викладач як куратор змісту // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 45-46. – ISBN 978-966-285-400-8
255797
  Бондаренко В.В. Викладач як основа конкурентоспроможності випускника технічного університету // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 52-63. – ISSN 2074-8167
255798
  Корецька А.І. Викладач як уособлення освітнього процесу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 5. – С. 80-84. – ISSN 1562-529Х
255799
  Зелінський Ю М. Викладач, який прагнув до істини // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 4 - 11 січня (№ 1/2)


  Життєвий шлях І. М. Карнаухова викладача філософського факультету Київського університету ім. Т. Шевченка. До 90-річчя від дня народження.
255800
   Викладача звинувачено в сексуальних домаганнях // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 10 лютого (№ 6)
255801
  Матвієнко Г. Викладачі-українці теологічного факультету Львівського університету: освіта та кар"єрний ріст // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 105-110. – ISSN 1728-9343
255802
   Викладачі Hіжинської вищої школи 1820-1920 = Преподаватели Hежинской высшей школы 1820-1920 : Біобібліограф. покажчик. – Ніжин
Ч.1. – 1998. – 215с.
255803
  Гончар Б.М. Викладачі вузів: позаполітична чи творча сила суспільства // Інтелігенція - гуманна об"єднувальна сила сучасного суспільства / HАH Укpаїни, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ; [редкол.: І.Ф. Куpас (відп. pед.) та ін.]. – Київ : Стилос, 1999
255804
  Кіпень П В. Викладачі вузів: соціологічний портрет / Володимир Кіпень, Геннадій Коржов ; [передм. І.Т. Пасько]. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – 199 с. : табл. – Резюме англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 966-639-065-5
255805
  Крижанівський В. Викладачі Глухівського інституту (1874-1924 рр.) : біобібліогр. словник / Крижанівський Віталій. – Глухів : [б. в.], 2017. – 95, [1] с.
255806
  Нижнікова С.В. Викладачі єпархіальних жіночих училищ України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття): колективний портрет // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 52-59. – ISSN 2075-1451


  Дослідження колективного портрета викладачів єпархіальних жіночих училищ України у другій половині XIX - на початку XX століть.
255807
  Свистун В. Викладачі і випускники Волинської духовної семінарії дореволюційного періоду (1796-1919): новомученики, ієрархи, науковці // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 84-96
255808
  Ісаченко С. Викладачі і студенти створили нові матеріали // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 28). – С. 4


  "...Сучасну наукову лабораторію синтезу термоелектричних матеріалів відкрили у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника".
255809
   Викладачі ІТ-спеціальностей підвищили кваліфікацію // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 6


  Упродовж 3-х місяців понад 20 викладачів ІТ спеціальностей київських університетів проходили курси підвищення кваліфікації на базі Інституту післядипломної освіти КНУ. По закінченню курсів проректор КНУ В.А.Бугров та директор "EPAM Systems" Ю.О.Антонюк ...
255810
  Вербовий О.В. Викладачі кафедри історії для гуманітарних факультетів: сучасність // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 40-53. – ISBN 978-966-96992-6-8
255811
  Гранатович Л.В. Викладачі Ніжинської вищої школи : Біобібліографічний покажчик / Л.В. Гранатович; НДПУ ім.М.Гоголя; Фундаментальна біб-ка. – 2-е вид., перероб., доп. – Ніжин
Ч.1 : 1820-1920. – 2001. – 244с.
255812
  Берзін П.С. Викладачі повоєнних років // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 810-819. – ISBN 978-617-7020-05-8
255813
  Берзін П. Викладачі повоєнних років (40-80-ті рр.) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 89-95. – ISSN 2308-9636


  Про долю радянських юристів, які працювали на науковій ниві у 30-ті роки в КДУ ім. Т.Г. Шевченка: В.Г. Бондарчук, С.Г. Борисенок (Борисенко), Я.М. Брайнін, В.І. Василенко, Й.А. Гельфанд, С.В. Ейсман, П.С. Матишевський, М.М. Паше-Озерський, Ю.С. ...
255814
  Зельницький А. Викладачі спеціальних дисциплін ВВНЗ: стан підготовленості та напрями її удосконалення / А. Зельницький, О. Рибчук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 69-76
255815
   Викладачі та студенти кафедри ботаніки у вітчизняній та світовій науці / С.Г. Коваленко, Т.В. Васильєва, О.Ю. Бондаренко, В.В. Немерцалов // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 253-269. – ISBN 978-617-689-150-5
255816
   Викладачі університету - учням шкіл // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 4


  У рамках програми співробітництва нашого університету з освітянами Конотопа викладачі університету проводили заняття із учнями шкіл: доц. кафедри англійської мови Інституту філології В.І. Давидов, викладачі хімічного факультету: П.П. Попель, ...
255817
  Попель П. Викладачі університету - учням шкіл // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 5


  У рамках програми співробітництва КНУТШ з освітянами м. Конотопа "Крок назустріч", проведено ряд занять у школах міста викладачами Інституту філології, хімічного факультету.
255818
  Травкіна О. Викладачі Чернігівського колегіуму - члени кодифікаційної комісії // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.10-12
255819
  Тарасенко О. Викладачі Школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х - початок 60-х років ХІХ ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
255820
   Викладачів вишів та вчителів звільнили від мобілізації // Юридична газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 27/28). – С. 29


  Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, науково-педагогічних ...
255821
  Горська С. Викладачів не скорочуватимуть // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 квітня-1 травня (№ 21). – С.2


  22 квітня в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Розвиток вищої школи в контексті інтеграції вищої освіти України до європейського та світового освітнього простору". У центрі уваги ректорів ВНЗ різних регіонів України опинився підпункт 39.2 ...
255822
  Шаптала Н. Викладення резолютивної частини рішення Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 202-213. – ISSN 2310-6158
255823
  Стоян В.А. Викладено основні положення нового підходу до моделювання прямих задач динаміки систем із розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Про один підхід до моделювання початково-крайових умов у задачах динаміки систем із розподіленими параметрами, який дозволяє отримати розв"язки цих задач, якщо вони можливі, або середньоквадратичне наближення до них, якщо такі розв"язки не існують.
255824
  Головацький Я.Ф. Виклади давньослов"янських легенд, або міфологія / Я.Ф. Головацький. – Київ, 1991. – 92 с.
255825
  Антонович В. Виклади про козацькі часи в Україні
255826
  Бойченко І.В. Виклик-відповідь / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 53-55. – ISBN 966-642-073-2
255827
  Заїжджий К. Виклик : поезії / К. Заїжджий. – Харків ; Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 93 с.
255828
  Асадчев Ю. Виклик глобалізації. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності // Юридична газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 23). – С. 18-19
255829
  Міхненко А. Виклик для Молдови // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 10-11


  Маніпулювання вподобаннями населення за прихільність або проросійського, або проєвропейського векторів може призвести до непередбачуваних наслідків.
255830
  Загорський Ю. (Залета Юрій Іванович) Виклик зимі : Вірші / Ю. (Залета Юрій Іванович) Загорський. – Рівне, 2003. – 76с. – ISBN 966-95609-5-0
255831
  Цимбалюк Г. Виклик ординцям // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 13


  Політична сатира Михайла Пасічника.
255832
  Цимбалюк Г. Виклик ординцям // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 4


  Політична сатира Михайла Пасічника.
255833
  Рогач В.А. Виклик сатанинській імперії зла : повість у новелах / Василь Рогач. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 212с. – ISBN 966-347-035-6
255834
  Гель І.А. Виклик системі: український визвольний рух другої половини XX століття : наук.-попул. видання / Іван Гель ; ред. та упоряд. Ірина Єзерська ; Нац. музей-меморіал жертв окупац.режимів "Тюрма на Лонцького" ; Центр дослідж. визвольного руху. – Львів : Часопис, 2013. – 389, [3] с. : портр., іл. – Імен. покажчик: с. 371-389. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Наш формат історії : проект / мистец. агенція "Наш формат" [та ін.]). – ISBN 978-966-2720-12-9
255835
  Козловська В.І. Виклик сучасності українським філософам // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 17-19
255836
   Виклик та подолання: ВІЛ/СНІД та права людини в Україні / [відп. ред. Скурбаті Алан ; упоряд. Рябуха В. ; наук. ред. Семигіна Т.]. – Київ, 2008. – 191 с. + Додатки: с. 153-190
255837
  Ступницький О.І. Виклик фінансової кризи: факторинг як панацея? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 212-220
255838
  Мацюк Галина Петрівна Викликає пошану і захоплення : [рецензія]
255839
  Качинська Т.В. Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект) : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Качинська Т. В.; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009. – 163 л. + Додатки: [67] л. – Бібліогр.: л. 134-163
255840
  Качинська Т.В. Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект) : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Качинська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
255841
  Буйських Ю. Викликати Пікову Даму, Гнома та Лепрекона: освоєння міфологічного дискурсу міста дитячою субкультурою // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 16-24. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
255842
  Балтянський Михайло Викликаю на дуель / Балтянський Михайло. – Київ : Преса України, 1997. – 383с. – ISBN 966-7084.14-0
255843
  Карпенко В.О. Виклики 21 віку : Політичні хроніки пером публіциста / Віталій Карпенко. – Київ : Просвіта, 2006. – 712c. – ISBN 966-8547-57-8
255844
  Терещенко О. Виклики XXI століття і Україна // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 11-13
255845
  Синютка Н. Виклики боргової децентралізації в Україні: крізь призму європейського досвіду // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 126-135. – ISSN 1818-5754
255846
  Магда Є.В. Виклики гібридної війни: інформаційний вимір // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 138-142. – ISSN 2220-1394
255847
  Грабовський С. Виклики глобалізації й українські проблеми // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 89-110. – ISBN 966-7332-13-6
255848
  Мунтіян В. Виклики глобалізації та інформаціологічна економіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано негативні фактори, породжені сучасними процесами глобалізації, які стоять на шляху сталого розвитку людства. Запропоновано інформаціологічну модель економіки, застосування якої дасть змогу недопустити перерастания існуючих ...
255849
  Пилявець О. Виклики демократії в сучасній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 50-51


  Авторкою проаналізовано виклики, з якими стикається демократія в сучасній системі міжнародних відносин, визначено головні загрози розвитку демократичних систем в умовах глобалізації. Розглянуто сучасні тенденції поширення демократії.
255850
  Шимаї М. Виклики для посткризової глобальної системи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 22-29. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
255851
  Зубілевич С.Я. Виклики до вищої освіти бухгалтера в Україні в умовах євроінтеграції // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 87-89. – ISBN 978-966-930-102-4
255852
  Генералюк Л. Виклики екфразису // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 114-126. – ISBN 978-966-921-243-6
255853
  Валєєва Ю. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 8-15. – (Історичні науки)
255854
  Кобзар Я. Виклики журналістики майбутнього // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  В Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка з лекцією виступив фахівець з новітніх медіа Глєб Кануннікав. Пан Кануннікав - тренер і міжнародний консультант родом з Білорусії, який займався освітніми курсами для журналістів і працював над ...
255855
  Токар Л. Виклики і загрози національній безпеці України в контексті підготовки вступу до НАТО: шляхи їх подолання // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 39-42.
255856
  Уханова Н.С. Виклики і загрози правам та безпеці людини в інформаційній сфері // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 33-45. – ISSN 2616-6798
255857
  Соснін О.В. Виклики і загрози при впровадженні відкритих інформаційно-комунікаційних науково-освітніх систем та технологій // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 49-58. – ISSN 2072-1692
255858
  Руденко Л.Г. Виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до євроінтеграції / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
255859
  Вергун В.А. Виклики і загрози у сучасному міжнародному бізнесі / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 336-344. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
255860
   Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [ред. А. Пашкова ; наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 156, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-2050-04-02
255861
  Слісаренко І.Ю. Виклики інформаційної доби для дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 129-145. – ISBN 966-7196-06-2
255862
  Цимбаленко Є.С. Виклики інформаційної цивілізації мовна ідентичність // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-18


  У статті розглядається одна з форм інформаційного та цифрового розриву - мовна ідентичність; з"ясовуються основні причини та ознаки виникнення мовного розриву. The article deals with the form of the information and the digital divide - the ...
255863
   Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар, В. Нападиста ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 182, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8448-7
255864
  Чекаленко Л. Виклики міграції: досвід Європи / Л. Чекаленко, М. Васильєва // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 44-48
255865
  Буткевич В. Виклики міжнародному праву в умовах глобалізації світу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 12-50. – ISSN 1026-9932
255866
  Паламарчук М.О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти : монографія / М.О. Паламарчук ; [за ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 150, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-217-9
255867
  Триняк М.В. Виклики мультикультуралізму: освітній аспект / М.В. Триняк, С.О. Руденко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 129-137. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
255868
  Козьменко С. Виклики на шляху інтеграції у міжнародний науковий простір // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 24-29. – ISSN 2078-1016


  Інноваційність діяльності вишу на шляху інтеграції до світового наукового простору полягає у поєднанні й пріоритетності таких трьох складових : робота профільних наукових центрів ; міжнародні наукові конференції ; "скопусівські" публікації і журнали.
255869
  Онопрієнко В.І. Виклики науково-технічної революції / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 102-106. – ISBN 978-617-571-105-7
255870
  Розумний М.М. Виклики національного самовизначення = Challenges of the national self-determination : монографія / М.М. Розумний ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2016. – 194, [2] с. – Загол. тит. арк., зміст та резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-270-4
255871
  Сердюк О. Виклики перед національними державами в епоху глобалізації: кінець чи трансформація // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 369-371. – ISBN 978-966-171-783-0
255872
  Рубцов А.О. Виклики Північноатлантичного альянсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 89-91
255873
  Адаров А. Виклики поглиблених і всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВЗВТ): як Грузія, Молдова та Україна можуть досягти успіхів? / А. Адаров, П. Гавлік // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 10-38. – ISSN 1605-7988


  "Дисбаланс між витратами та вигодами ПВЗВТ має спонукати ЄС до більшої розсудливості та прагматизму, якщо він не хоче втрачати підтримку реформ у сусідніх країнах".
255874
  Мінгазутдінова Г. Виклики політиці США в Центральній Азії на початку XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 323-325. – ISBN 978-966-171-783-0
255875
  Гойчук О.І. Виклики продовольчій безпеці: глобальний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 75-79
255876
  Мельник С. Виклики ринків праці - примхливі і швидкі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 листопада (№ 47). – С. 12-13


  Позиція автора, щодо проекту Стратегії розвитку національної системи кваліфікацій.
255877
  Притула Х.М. Виклики розвитку прикордонних територій в контексті здійснення реформи децентралізації / Х.М. Притула, Я.Я. Калат, І.М. Кирик // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 79-89. – ISSN 1562-0905
255878
  Копійка В.В. Виклики розширення на Схід для країн ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-129. – (Історія ; вип. 59/60)


  Аналізуються основні фактори впливу процесу розширення ЄС на внутрішньоекономічне та політичне становище окремих країн ЄС та їх позиції щодо проблеми розширення на схід.
255879
  Куйбіда В. Виклики Росії у новій парадигмі євразійської геополітики // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 4
255880
  Монжен О. Виклики скептицизму. Зміни інтелектуального пейзажу Франції = Face au scepticisme. Les mutations du paysage intellectuel / Олів"є Монжен ; пер. з фр.: Т. Голіченко, С. Йосипенка, А. Рєпи ; [відп. ред. В.І. Кебуладзе]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 360 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Філософські контакти: Україна - світ" ) ( Серія "Філософські контакти: Україна - Франція" / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачев, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966378-227-0
255881
  Ткач О.І. Виклики стабільності і загрози демократії у країнах Латинської Америки // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 36-37. – ISSN 0868-8117
255882
  Рудницька Г.В. Виклики суспільним відносинам в умовах глобалізації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 110-113


  Зазначено та систематизовано особливості розвитку соціальних відносин у сфері комунікації на тлі глобалізації; розглянуто вплив процесів технологізації та інформатизації на комунікаційні відносини; проаналізовано досягнення сучасної філософської думки ...
255883
  Маляренко Т. Виклики сучасних конфліктів у країнах, що розвиваються // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 3-6. – ISSN 1728-9343
255884
  Гундорова Т.І. Виклики сучасного світу і можливості гуманітарних наук у транзитну епоху // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 76-79. – ISSN 1027-3239
255885
  Москалик Г.Ф. Виклики сучасного українського суспільства в умовах реформування середньої освіти // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 15-17. – ISBN 978-617-639-211-8
255886
  Лянной Ю.О. Виклики сучасної вищої освіти: ризики та перспективи розвитку / Ю.О. Лянной, О.Г. Козлова, Т.В. Гребеник // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 162-164. – ISBN 978-966-698-282-0
255887
  Валлє В. Виклики сучасної системи охорони прав інтелектуальної власності // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 130-132. – ISBN 978-966-378-141-9
255888
  Бірченко Олександр Виклики сучасності / Бірченко Олександр, Малюта Олександр // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 6 (19). – С. 6-13


  Прискорений розвиток суспільства, глобальні зміни в середовищі безпеки, нові виклики і загрози у військовій сфері й інші чинники спонукали керівництво провідних країн світу до рішучих кроків. Насамперед, це трансформація національних збройних сил і ...
255889
  Тацій В. Виклики сучасності і кримінальне право / В. Тацій, В. Тютюгін, Ю. Пономаренко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 січня (№ 16). – С. 6-7
255890
  Кононець О. Виклики сьогодення на ринку оцінки вартості компаній в Україні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 271-277. – ISSN 2411-5215


  "У статті розглянуто ключові питання, що стоять перед компаніями та інвесторами на ринку оцінки вартості компаній в Україні, що сприятимуть всебічній, повній та об’єктивній оцінці. У статті проаналізовано моделі та підходи до оцінки вартості компаній ...
255891
  Будько Євген Виклики та відгуки : мандрівничий ряд / Будько Євген, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 136-137 : Фото
255892
  Мінгазутдінов І. Виклики та загрози безпеці країн Центральної Азії у зв"язку з російською анексією Криму 2014 р. / І. Мінгазутдінов, Г. Мінгазутдінова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 13-23. – ISSN 2308-6912
255893
   Виклики та загрози гуманітарній безпеці української держави : зб. наук.-експерт. матеріалів / [С.І. Здіорук та ін. ; за заг. ред. С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Гуманітарний розвиток" ; вип. 4). – ISBN 978-966-554-256-8
255894
  Соха О. Виклики та загрози європейської фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 152-154
255895
  Степико М.Т. Виклики та загрози української ідентичності в умовах російської агресії // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 135-139
255896
  Власюк О.С. Виклики та загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
255897
  Тимошенко О.В. Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 21-29. – ISSN 2222-4459
255898
  Резнік С.М. Виклики та перспективи гуманізації сучасної інженерної освіти: роль викладача // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 241-245
255899
  Чирва А. Виклики та перспективи інтернаціоналізації вищої освіти у глобальному контексті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 117-126. – ISSN 2312-5993
255900
  Макух Ю. Виклики та перспективи наукового реалізму (за працями Яна Хакінга) // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 38-40
255901
  Умланд А. Виклики та перспективи порівняльних досліджень пострадянського фашизму // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 89-106. – ISSN 2078-659X
255902
  Кальниш Ю.Г. Виклики та перспективи професійної підготовки політичних лідерів в Україні // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 16-19. – ISBN 978-617-7139-11-8
255903
  Бакаянова Н.М. Виклики та проблеми реформи адвокатури в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7096-97-8
255904
  Куфтяк В. Виклики та реалії конституційної реформи. Адвокатська монополія: з третього світу в перший // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 31
255905
  Карпчук Н. Виклики транскордонних комунікацій України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 43-48. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
255906
  Рижиков М.М. Виклики транснаціональних корпорацій / М.М. Рижиков, О. Скалацька // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 19-25.
255907
  Голуб Л. Виклики у розвитку педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 95-96. – ISBN 978-966-2249-24-8
255908
  Жовква І.І. Виклики українсько-польському стратегічному партнерству // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 130-138.
255909
   Виклики української державності в XXI столітті: філософія нового буття // Командор : вісник державного службовця України / Асоціація випускників ІДУС-НАДУ. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 14-15


  21 листопада 2014 року в Національній академії державного управління при Президентові України у рамках відзначення Міжнародного дня філософії відбувся круглий стіл "Виклики української державності в XXI столітті: філософія нового буття".
255910
  Балабін В. Виклики часу // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 1


  Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) – єдиний в Україні військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу, який здійснює підготовку професіоналів з повною вищою освітою для Збройних Сил ...
255911
  Сергієнко І.В. Виклики часу в кібернетичному вимірі / І.В. Сергієнко. – Київ : Академперіодика, 2007. – 276 с. – ISBN 978-966-360-084-0
255912
  Ковбасенко Ю. Виклики часу і соціокультурні функції художньої літератури та літературної освіти в Україні
255913
  Дронь С.П. Виклики часу інформаційного суспільства в концепції Томаса Еріксена // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 122-124
255914
  Дейнека Т.А. Виклики, суперечності та ризики сучасної глобальної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 19-25. – ISSN 2222-0712
255915
  Поперенко Л. Виклики, що стоять перед вищою освітою в галузі природничих і технічних наук, та можливі шляхи їх подолання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (172). – С. 31-48. – ISSN 1682-2366


  На прикладі навчального процесу на кафедрі оптики фізичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка розглянуті можливі шляхи вирішення проблеми якісної освіти в галузі природничих і технічних наук.
255916
  Ківалова С Т. Виключення відповідальності та звільнення від відповідальності за завдання шкоди // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-145.
255917
   Виключення доплат із мінімальної заробітної плати // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  "...Відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці" розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. На цьому наголошує управління ...
255918
  Савельєв Ю.Б. Виключення та насильство: чи існує булінг в українській школі ? / Ю.Б. Савельєв, Т.М. Салата // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
255919
  Мицяк Х. Виключення учасника з товариства: хто приймає рішення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 401-402
255920
  Зозуляк О. Виключна правоздатність юридичних осіб як вид цивільної правоздатності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 49-51.
255921
  Кухнюк Д. Виключне право адвокатів на представництво в судах: pro et contra // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 33-36
255922
  Литвин С.Й. Виключні майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності як об"єкти цивільних прав // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 139-143
255923
  Котляр А.О. Виключні права: поняття, ознаки та правова природа // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 239-248. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
255924
  Іщук С.І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 427-431. – ISSN 1563-3349
255925
  Гаврік Роман Виключність як властивість рішення суду у цивільній справі, що набрало законної сили // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 74-81
255926
  Танана Р. Виконавець заповіту Кобзаря // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 5/6 (823/824). – С. 122-127. – ISSN 0868-4790


  Про товариша і супутника останніх років Т.Г. Шевченка Григорія Миколайовича Честахівського
255927
  Жук Л. Виконавець заповіту: порівняльний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 6 (44). – С. 13-18.
255928
  Мельниченко В.Л. Виконавець злочину проведення вибухових робіт з порушенням охорони рибних запасів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 110-113
255929
  Кваша О.О. Виконавець злочину у структурі співучасті : монографія / Кваша Оксана Олександрівна, Харко Дмитро Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Волинська обласна друкарня, 2015. – 217, [7] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-806-7
255930
  Гриниха І. Виконавець злочину: проблеми визначення поняття // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 97-101
255931
  Пироговська В.О. Виконавець і нотаріус: взаємодія чи протидія? // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 95-96. – ISBN 978-966-8830-75-4
255932
  Запорожець М. Виконавець постатей геніїв українського народу // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 219-221
255933
  Бойко Г.В. Виконавство казок. Теоретичне осмислення проблеми у ХХ ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 183-188. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Йдеться про підхід до виконавства казок, з"ясовуються національні та регіональні особливості побутування казки.
255934
  Лозан Т. Виконавство на перкусійних інструментах у стильових напрямках латин-джазу // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 136-145. – ISSN 2310-0583


  Стаття присвячена розгляду творчості виконавців на перкусійних інструментах у стильових напрямках латин-джазу та їх впливу на виникнення стилів кубоп, сонго, сальса. Аналізуються техніко-виконав-ські та темброво-колористичні новації кубинського ...
255935
  Баланко О.М. Виконавська мобільність як чинник розвитку сучасної камерної вокальної музики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 74-83. – ISSN 2226-2180
255936
  Дедусенко Жанна Вікторівна Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Дедусенко Ж.В.; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
255937
  Гребнєва І.В. Виконавська складова форми Concertі Grossі Арканджело Кореллі (Модель Da Chіesa) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 27-33. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто питання взаємодії скрипкового стилю Арканджело Кореллі та процесів формоутворення в його Concertі grossі, а також значення поділу ансамблю на групи concertіno і grosso. Наголошено на особливому значенні виконавської складової Концертів. ...
255938
  Чемерис Ю.А. Виконавська стратегія струнного квартету № 1 Валентина Сильвестрова у версії квартету імені М.В. Лисенка // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 121-129. – ISSN 0130-5298
255939
  Ван Ї Виконавська та педагогічна діяльність представників українського вокального мистецтва в Китаї в кінці XX - початку XXI ст. // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 159-168. – ISSN 2310-0583
255940
  Данканич Г. Виконавська та педагогічна діяльність С.І. Безюлевої у світлі продовження традицій "Еталонної школи" співу // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 48-58. – ISSN 2310-0583
255941
  Носова А. Виконавське мистецтво Ігоря Кушплера у світлі рецензій, відгуків та спогадів // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 125-135. – ISSN 2310-0583
255942
  Пиж"янова Н.В. Виконавський хоровий фольклоризм як історичне регіональне явище (на прикладі творчої діяльності П. Демуцького) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Пиж"янова Наталія Володимирівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
255943
  Романко В. Виконавські інтерпретації симфонічної казки Сергія Прокоф"єва "Петрик і Вовк": спроба класифікації // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 82-89. – ISSN 1728-6875
255944
  Гнидь Б.П. Виконавські школи України : каф. сол. співу НМАУ ім. П.І. Чайковського (1971-2001) : [посібник] / Б.П. Гнидь ; М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ : НМАУ, 2002. – 95, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 94
255945
  Юрченко М. Виконавсько-структурні особливості хорових концертів Максима Березовського // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 25-37. – ISSN 2413-4767
255946
  Гарбуз К. Виконавці проектів міжнародної технічної допомоги - непізнаний податковий суб"єкт? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 17
255947
  Гримич М. Виконавці українських дум // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 18-25
255948
  Гримич М. Виконавці українських дум // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 14-21
255949
  Вахонєва Т. Виконавці як суб"єкти права інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 48-53
255950
  Вавженчук С.Я. Виконавча влада-Президент України: конституційно-правові аспекти структурної взаємодії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 246-255. – ISSN 1563-3349
255951
  Шаповал В. Виконавча влада (теоретичний і конституційний аспекти) / В.М. Шаповал ; [Центр політико-правових реформ]. – Київ : Москаленко О.М., 2016. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-72-7
255952
  Школик А. Виконавча влада в контексті змін до Конституції України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 84-89.
255953
  Шаповал В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 77-88. – ISSN 1026-9932
255954
  Шаповал В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 92-100. – ISSN 1026-9932
255955
  Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект) / В.М. Шаповал. – К., 1996. – 60с.
255956
  Ославський М.І. Виконавча влада в Україні : організаційно-правові засади : навчальний посібник / М.І. Ославський. – Київ : Знання, 2009. – 216 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-576-0
255957
  Шаповал В. Виконавча влада в Україні в контексті форми державного правління (досвід до прийняття Конституції України 1996 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 200-212. – ISSN 1026-9932
255958
  Чернишевич О.В. Виконавча влада в Україні на рубежі ХХ - ХХІ століть: правовий та історичний аспект // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 27-35. – ISSN 2310-9769
255959
  Авер"янов В. Виконавча влада в Україні та її правове регулювання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.238-253
255960
  Шаповал В. Виконавча влада в Україні у контексті форми державного правління (досвід після прийняття Конституції України 1996 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 72-88. – ISSN 1026-9932
255961
  Дунаєва Л.М. Виконавча влада в Україні: проблеми функціонування і перспективи вдосконалення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 587-593. – ISSN 1563-3349
255962
  Гетьман Є.А. Виконавча влада та державне управління: співвідношення понять // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 24-30. – ISSN 2224-9281
255963
  Бабич О.М. Виконавча влада та її місце в системі державної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 287-294. – ISSN 1563-3349
255964
  Сушинський Олександр Виконавча влада та місцеве самоврядування в аспекті відповідальної держави // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 44-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
255965
  Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні / І.Б. Коліушко; Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. Центр політико-правових реформ. – Київ : Факт, 2002. – 260с. – ISBN 966-664-060-0
255966
  Дубогрій С.В. Виконавча влада України як об"єкт контролю за дотриманням прав і законних інтересів громадян / С.В. Дубогрій, Костенко-Костейчук // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 53-57
255967
  Коротенко Д.В. Виконавча поліція Катеринославщини як об"єкт джерелозавчого аналізу (друга половина XIX - початок XX століття) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 39-45. – ISSN 2409-3661
255968
  Остафійчук Л.А. Виконавча санкція як альтернатива виконавчому збору // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 147-150. – ISBN 978-966-8830-75-4
255969
  Котнюк Ю. Виконавча служба на лаві підсудних, або Як прокуратура підіграла шахраям // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 10. – ISSN 1992-9277
255970
  Білоусов Ю.В. Виконавче провадження : Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов; МОНУ. – Київ : Прецедент, 2005. – 192с. – ISBN 966-520-061-5
255971
  Талан Л. Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 96-103. – ISSN 1993-0909
255972
  Фурса С.Я. Виконавче провадження в Україні : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / С.Я. Фурса, С.В. Щербак; МОНУ. Ін-тут міжнар. відносин КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Атіка, 2002. – 480с. – ISBN 966-8074-25-4


  Для студентів, викладачів, науковців, державних виконавців, адвокатів, суддів. Враховано всі зміни, внесені до нормативних джерел
255973
   Виконавче провадження в Україні : збірник законодавчих актів / [упоряд. Роїна О.М.]. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 112 с. – ISBN 978-617-566-067-6; 978-611-01-0229-2
255974
  Фурса Є.Є. Виконавче провадження з іноземним елементом // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 164-165. – ISBN 978-966-8830-75-4
255975
  Гусєв Є.В. Виконавче провадження з іноземним елементом у судовій практиці УРСР // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 29. – С. 102-110
255976
  Радько О. Виконавче провадження очима прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 89-94


  Проблемні аспекти.
255977
  Рекуненко Т. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 170-174. – ISSN 2663-5313
255978
  Авторгов А. Виконавче провадження чи банкрутство - нелегкий вибір кредитора та боржника // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 34
255979
  Фурса Є.І. Виконавче провадження як елемент правової системи України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 166-170. – ISBN 978-966-8830-75-4
255980
  Сокол Марія Виконавче провадження як захист прав громадян // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 138-140
255981
  Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.86-91. – ISSN 0132-1331
255982
  Белікова С. Виконавче провадження: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та Болгарії / С. Белікова, В. Попова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 104-110. – ISSN 2311-6676
255983
  Бортняк Ф. Виконавчий документ як форма волевиявлення публічного органу управління щодо примусового виконання рішень ДВС // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 8-10. – ISSN 0132-1331
255984
  Авторгов А.М. Виконавчий збір та основна винагорода приватного виконавця: санкція та невиконання чи плата за виконання // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 48-51. – ISBN 978-966-8830-75-4
255985
  Бершеда Р.В. Виконавчий комітет районної Ради / Р.В. Бершеда. – Київ : Політична література УРСР, 1958. – 76с.
255986
  Дірін В.Д. Виконавчий комітет сільської і селищної Рад. / В.Д. Дірін, О.Ф. Фрицький. – К., 1970. – 99с.
255987
   Виконавчий комітет сільськоої Ради. – К., 1985. – 116с.
255988
  Губін Виконавчий напис нотаріуса при стягненні аліментів: особливості та нюанси / Губін, о. // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 34-35
255989
  Строкач І.І. Виконавчий напис нотаріуса як нотаріальна дія та підстави його вчинення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 224-229. – ISSN 2219-5521
255990
  Демченко О. Виконавчий напис нотаріуса як позасудова форма захисту цивільних прав та законних інтересів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 15-20. – ISSN 2663-5313
255991
  Дякович М.М. Виконавчий напис нотаріуса як форма захисту цивільних прав нотаріусом // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 10-16
255992
  Гвагвалія М.М. Виконавчий напис нотаріуса: питання безспірності заборгованості // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 10-12


  У статті висвітлюється проблема визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню у зв’язку з недотриманням вимог Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів ...
255993
  Безсмертна Н.В. Виконавчий напис як один із способів захисту суб"єктивних цивільних прав / Н. Безсмертна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 123-126. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджується правова природа виконавчого напису як одного із способів захисту прав та законних інтересів учасників цивільних відносин. The legal nature of execution notation as a means of protection of civil relations participants" rights and legal ...
255994
  Колупаєв А. Виконавчий орган акціонерного товариства та регламентація відповідальності посадових осіб // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 0132-1331
255995
  Щербак С.В. Виконавчий процес в Україні: правова природа // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – № 2 (9). – С. 30-34. – ISSN 2305-7440
255996
  Белікова С. Виконавчий процес та участь у ньому прокурора: міжнародно-правовий досвід / С. Белікова, Р. Коломієць // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 102-109


  Визначена діяльність прокурора поза кримінальною сферою. Наведено порівняльний аналіз щодо участі прокурора у виконавчому провадженні в іноземних країнах. Окреслені питання стосовно інституту приватних виконавців.
255997
  Перестюк Виконавчий процес, іноземний елемент та новий ЦПК / Перестюк, н.М. // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 158-163. – ISBN 978-617-7361-58-8
255998
  Болюх В.В. Виконавчі документи у цивільному судочинстві // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 51-55


  У роботі розкриваються особливості та сутність виконавчих документів у цивільному судочинстві. Зокрема, автор досліджує та аналізує виконавчий лист, що видається на підставі судового рішення, ухвалу суду про забезпечення позову та судовий наказ. На ...
255999
  Делія Ю. Виконавчі органи у системі місцевого самоврядування в Україні // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.15-21
256000
  Бортновська З. Виконання рішень Європейського суду з прав людини на території України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.90-94
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,