Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
254001
  Йоке-Кі Енг Взаємоз"язок між фінансовим розвитком та економічним зростанням: інший погляд на дані експертів з різних географічних регіонів / Йоке-Кі Енг, , Музафар Шах Хабібула // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 65-74. – ISSN 1998-6068
254002
  Ткач О.І. Взаємоз"язок політичної науки та мережі Інтернет // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 281-294. – ISBN 966-628-197-5
254003
  Семенов С.С. Взаємозалежність армії, війни та економіки як основа підготовки країни до оборони / С.С. Семенов, О.В. Гегечкорі, В.В. Рютін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України ; голов. ред.: Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (59). – С. 4-9. – ISSN 2078-7480
254004
  Пономаренко С. Взаємозалежність екологічної культури та екологічної освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 119-128. – ISSN 2706-6258
254005
  Панфілова Т.О. Взаємозалежність економічної політики США, Китаю, країн Азійсько-Тихоокеанського регіону у розв"язанні глобальних проблем / Т.О. Панфілова, Л.В. Саакадзе // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 539-552. – ISBN 978-966-2123-41-8
254006
  Ліпич Л. Взаємозалежність ефективності діяльності підприємства та рівня довіри до працівника // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 45-52. – ISSN 2411-4014
254007
  Шемет Т.С. Взаємозалежність зовнішнього боргу та обмінного курсу у контексті загального макроекономічного балансу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – C. 67-69
254008
  Строган А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадянського суспільства та правової держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-16. – ISSN 0132-1331
254009
  Дешко Т.В. Взаємозалежність між виборчою системою та партійною структуризацією суспільства (на прикладі посткомуністичних країн та України) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Дешко Т.В.; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
254010
  Заліско О. Взаємозалежність між фондовими ринками різних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 159-161.
254011
  Штука І.А. Взаємозалежність політичної культури із стратегічними пріоритетами держави // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – -C. 11-15. – ISSN 2077-1800
254012
  Махмудов Х.З. Взаємозалежність попиту і пропозиції на аграрно-продовольчому ринку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 213-219
254013
  Стичинська А.Б. Взаємозалежність процесу демократизації суспільства і вітчизняної практики забезпечення прав людини // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 243-249


  Визначено роль держави, як гаранта забезпечення прав людини. Встановлено необхідність формування громадянського суспільства, як основного чинника демократизації. Також визначено важливість його взаємодії з державою для обмеження її всевладдя, оскільки ...
254014
  Нагорянський Є.А. Взаємозалежність публічної політики та громадського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 245-253
254015
  Ковтун Н.М. Взаємозалежність раціонального і вольового у соціальній активності індивіда і суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 67-69
254016
  Васюренко Л. Взаємозалежність розвитку банківського сектору та інвестиційної діяльності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 1605-2005
254017
  Орендарчук О.Л. Взаємозалежність синтаксичної парадигми від смислової структури слова (на матеріалі англійських дієслів чуттєвої сфери) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 229-241. – Бібліогр.: Літ.: с. 241; 15 п.


  Досліджується смислова структура англійських дієслів, валентність та їх роль у складів синтаксичних конструкцій у сучасному англійскому мовленні. Исследуется смысловая структура английских глаголов, валентность и их роль в составе синтаксических ...
254018
  Осьмачко Л.С. Взаємозалежність структури і вмісту Бобринецького гранітоїдного масиву / Л.С. Осьмачко, Н.М. Лижаченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 52-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
254019
  Зварич І. Взаємозалежність успішного працевлаштування випускників та поглиблення інтеграційних зв"язків ВНЗ з потенційними роботодавцями // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 96-100. – ISSN 2308-4634


  Статтю присвячено новітнім підходам до побудови сучасної системи підготовки фахівців. Розглянуто взаємозалежність якості підготовки випускників та поглиблення інтеграційних зв’язків ВНЗ з потенційними роботодавцями. Основну увагу приділено умовам ...
254020
  Чекалюк В.В. Взаємозалежність формування іміджу держави та її лідера // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 57-63


  Імідж держави безпосередньо залежить від іміджу її лідера, зокрема від Президента. Обраний народом лідер відіграє провідну роль у політичному житті країни. У статті розглянуто основні принципи діяльності вітчизняних ЗМІ і методи формування іміджу ...
254021
  Сокольська Т.В. Взаємозалежність якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 160-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано економічну сутність категорій "якість" та "конкурентоспроможність" аграрної продукції встановлено взаємозалежність між ними. Визначено якісні параметри сільськогосподарської продукції які прямо пропорційно впливають на її ...
254022
  Сокольська Тетяна Вікторівна Взаємозалежність якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 160-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано економічну сутність категорій "якість" та "конкурентоспроможність" аграрної продукції встановлено взаємозалежність між ними. Визначено якісні параметри сільськогосподарської продукції які прямо пропорційно впливають на її ...
254023
   Взаємозбагачення і зближення літератур народів СРСР. – Київ, 1977. – 268 с.
254024
   Взаємозбагачення і зближення українського мистецтва з мистецтвом братніх радянських народів. – Київ : Наукова думка, 1977. – 260 с.
254025
  Поліщук І.П. Взаємозбагачення культур соціалістичних націй / І.П. Поліщук, Є.Ф. Сластенко. – Київ, 1976. – 48с.
254026
  Грігаш М. Взаємозбагачення національно-культурних традицій багатонаціонального краю (з досвіду роботи бібліотек Закарпаття) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 12-17
254027
  Комаринець С.О. Взаємозв"зки між ресурсними і системними параметрами організаційної гнучкості : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 17-25. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
254028
  Кузнєцов М.А. Взаємозв"зок психологічних особливостей переживання часу та особистісних характеристик у студентів / М.А. Кузнєцов, А.В. Поденко, Т.К. Білоусова // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 133-153. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
254029
  Рева Л.Г. Взаємозв"язки в царині культури між Україною та Словаччиною // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 216-. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзкрuвaюmьcя взaємoвiднocuнu noмiж двoмa брamнiмu cлoв"янcькu.мu крaїнaмu - Укрaїнoю ma Cлoвaччuнoю, зoкрeмa, в цaрuнi кyльmyрu. Icmoрiя noмiж крaїнaмu cягaє бaгamьox cmoлimь. Aвmoр зynuнuлacя на влacнoмy дocвiдi перебування в бiблiomeцi ...
254030
  Мокряк В. Взаємозв"язки відносин власності та господарської влади в умовах організаційного підприємництва : управління економікою: теорія і практика / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 38-48. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
254031
  Пашковський О. Взаємозв"язки Жаботинського Онуфріївського монастиря з українським козацтвом у XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 225-227. – ISBN 966-7865-75-4
254032
  Мушинка М. Взаємозв"язки Івана Чендея з українцями Словаччини та мої стосунки з ним


  У статті розглядаються взаємини закарпатоукраїнського письменника Івана Чендея (1922-2005) з русинами-українцями Словаччини. На думку автора, причиною репресій радянської влади проти Івана Чендея наприкінці 60-х та в 70-х рр. була не лише його ...
254033
   Взаємозв"язки літератур братніх народів : зб. статей. – Київ : Вища школа, 1978. – 256 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
254034
   Взаємозв"язки літератур країн соціалістичної співдружності : На прикладі літератур європейських соціалістичних країн. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1981. – 176с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
254035
   Взаємозв"язки між біологічними показниками грунту за дії гербіцидів / І.С. Бровко, Я.В. Чабанюк, А.П. Корецький, С.В. Мазур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 87-93 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
254036
  Козюбра М. Взаємозв"язки між народовладдям, парламентаризмом та верховенством права: європейські стандарти і сучасні українські реалії // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 83-97. – ISSN 1026-9932
254037
  Медведєв Ю.Б. Взаємозв"язки між основними макроекономічними показниками / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджуються взаємозв"язки між основними макроекономічними показниками у контексті відновлення економіки України. Розглядається вплив взаємозв"язків основних макроекономічних показників на економіку Держави. Розглядається можливі шляхи ...
254038
   Взаємозв"язки між показниками асоціативної і оперативної пам"яті у жінок та чоловіків / Н. Філімонова, М. Макарчук, Т. Мірошник, К. Качуріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-9. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розроблено комп"ютерний аналог відомих психологічних методик дослідження асоціативної пам"яті людини. Показано, що комп"ютерний тест асоціативної пам"яті за схожістю є валідним при співвідношенні 1 правильне слово до 3 "шумових". Тест асоціативної ...
254039
  Малиш Л.О. Взаємозв"язки між рівнями довіри українців до певних груп соціальних інституцій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки
254040
  Чернюк Л.Г. Взаємозв"язки між розвитком машинобудування і зростанням чисельності населення великих промислових центрів УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 70-78 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
254041
  Крушельницька Л.І. Взаємозв"язки населення Прикарпаття і Волині з племенами Східної і Центральної Європи / Л.І. Крушельницька. – К., 1985. – 162с.
254042
  Федюк Л. Взаємозв"язки особистих немайнових прав у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 0132-1331
254043
  Симулик В.М. Взаємозв"язки полів спінів 1 і 1/2 та їхня роль у побудові квантової електродинаміки в термінах напруженостей. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Симулик В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
254044
  Рабінович С.П. Взаємозв"язки природного та позитивного права: методологічні засади дослідження // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 64-72. – ISSN 1818-992Х
254045
  Аксьонова С.Ю. Взаємозв"язки середнього віку матері при народженні дитини і рівня народжуваності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 23-38. – ISSN 2072-9480
254046
  Косюта М. Взаємозв"язки у діяльності прокуратури та Конституційного Суду України: проблеми і перспетиви // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.102-108. – ISSN 0132-1331
254047
   Взаємозв"язки часу сенсомоторної реакції та розподілу статичних електричних потенціалів шкіри людини / В.Б. Богданов, Д.С. Горлов, С.В. Федорчук, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язки між часом простої сенсомоторної реакції та асиметрією статичних електричних потенціалів (СТЕП) в біологічно активних зонах шкіри обличчя в різних групах обстежуваних, що підлягали психофізіологічному тестуванню. Показано існування ...
254048
  Дмитрук С. Взаємозв"язки чехів півдня України та Першої Чехословацької Республіки // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 34-37
254049
  Мозгова Л. Взаємозв"язки шкільного літературознавства і гендерної психології // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 5-9. – ISSN 0130-5263
254050
  Хмуляк М. Взаємозв"язок "особливих відносин" та європейської політики лейбористського уряду Г. Брауна // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 47
254051
  Булавін Л.А. Взаємозв"язок асиметрії рівняння стану розчинів в околі їх критичних точок з вибором параметра порядку системи. / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, М.П. Маломуж // УФЖ, 1994. – №9-10
254052
  Жулінська К.М. Взаємозв"язок банківської системи та реального сектору економіки у процесі циклічного розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 150-157. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
254053
  Тодорова Є.М. Взаємозв"язок бібліографії та мистецтва // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 178-183. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333


  Рецензія на біобібліографічний покажчик: Гордєєв Сергій Іванович: (до 70- річчя від дня народження, 50-річчя творчої та 40-річчя педагогічної діяльності). - Харків: ХДАК, 2018. - 148 с.
254054
  Стебельська О.І. Взаємозв"язок біологічної та культурної еволюцій в рамках теорії еволюційної епістемології // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 117-118
254055
  Євдокимов В.В. Взаємозв"язок бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в управлінській діяльності підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 42-45. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
254056
  Атаманюк Ю.А. Взаємозв"язок валютно-фінансових чинників євро інтеграції та конкурентоспроможності національної економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 190-197
254057
  Петров Г.С. Взаємозв"язок вегетативних, соматичних функцій та розумової працездатності у студентів різних спеціальностей : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Петров Г.С.; Дніпропетровський націон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 156л. – Бібліогр.: л.138-156
254058
  Петров Г.С. Взаємозв"язок вегетативних, соматичних функцій та розумової працездатності у студентів різних спеціальностей : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Петров Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
254059
  Альохін О.Д. Взаємозв"язок величин критичних показників кривої співіснування, теплоємності та кореляційної функції / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 195-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  У роботі застосовано новий метод визначення величини критичних показників, оснований на введенні у рівняння флуктуаційної теорії фазових переходів малих параметрів. Це надало можливість запропонувати нові співвідношення між: критичними показниками ...
254060
  Колюх В.В. Взаємозв"язок виборчих систем і форм державного правління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
254061
  Скубеник Анастасія Взаємозв"язок видавець - споживач: аналіз споживчого попиту на книжкову продукцію / Скубеник Анастасія, Хітрова Тетяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-8
254062
  Коброслі А.Х. Взаємозв"язок використання соціальних мереж з психологічним благополуччям підлітків // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 58-65. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
254063
   Взаємозв"язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Терміни та визначення. ДСТУ 2230-93.. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 35 с. – (Системи оброблення інформаціїї)
254064
  Юхновський І.В. Взаємозв"язок відтворення капіталу та економічного зростання // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2011. – № 1 (36). – С. 127-134. – ISSN 1681-116Х
254065
  Стрільчик Б. Взаємозв"язок віри та ідеології у кінотрилогії Крістофера Нолана "The Dark Knight Trilogy" / Б. Стрільчик, Б. Манчул // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 36-41. – ISSN 2311-9896
254066
  Іванова В.М. Взаємозв"язок внутрішнього фінансування інвестиційних проектів в Україні з міжнародними фінансовими організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 84-89
254067
  Аврамченко Світлана Взаємозв"язок внутрішньої суперечливості психіки суб"єкта із феноменом едіпового комплексу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 156-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
254068
  Пілат В. Взаємозв"язок громадянського суспільства, інформаційного суспільства та держави в контексті процесу глобальної інформатизації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 145-151. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
254069
  Карпунова Г.О. Взаємозв"язок демократії і освіти: концептуалізація освітніх теорій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 65-67
254070
  Ціцюра О.І. Взаємозв"язок держави і права // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 22-25. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Держава бере участь у правотворчому процесі лише на певних його стадіях, тому роль держави у творенні права полягає: у здійсненні нормотворчої діяльності, у визнанні юридично обов"язковими регуляторами поведінки фактично сформованих і існуючих відносин ...
254071
  Бубнова О.А. Взаємозв"язок деформацій контуру дільничних виробок з параметрами зсуву надвугільної товщі на шахтах Західного Донбасу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Бубнова О.А.; Націон. академія наук України; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
254072
  Алексюк А.М. Взаємозв"язок дидактичних методів в процесі вивчення нового матеріалу на уроці як засіб піднесення ефективності навчання. : дис. ... канд. пед. наук / Алексюк Анатолій Миколайович ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – 285 л. – Бібліогр.: л. 1-17
254073
  Шумська С. Взаємозв"язок дисбалансів у фінансовій сфері України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 74-88. – ISSN 1811-3141
254074
  Кривчик Геннадій Взаємозв"язок діалектики та принципів історизму й об"єктивності в дослідженні новітньої історії України / Кривчик Геннадій, Бараєв Володимир // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 107-117
254075
  Хороб С. Взаємозв"язок дії і композиції у драматичному творі (на матеріалі історичної драми Мирослави Ласовської-Крук "Володимир Великий") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 30-34. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
254076
  Третько В.В. Взаємозв"язок дослідницько-орієнтованого навчання і викладання у вищій школі Великої Британії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 179-183. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
254077
  Лівенцова В.А. Взаємозв"язок дослідницької роботи та самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів / В.А. Лівенцова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 167-175.
254078
  Зінченко В.М. Взаємозв"язок достатності доказів і стандартів доказування у кримінальному провадженні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 130-136. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
254079
  Камінська Т.Г. Взаємозв"язок доходів і витрат як категорій оціночних характеристик руху капіталу в обліку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 170-178. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
254080
  Загороднюк П.О. Взаємозв"язок екологічної й економічної безпеки та їх вплив на економічне зростання України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 9-14. – Бібліогр.:17 назв. – ISSN 1726-5428
254081
  Карпенко К.І. Взаємозв"язок екологічної та гендерної освіти як умова сталого розвитку / К.І. Карпенко, В.І. Ростовська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 181-191. – ISSN 2072-1692
254082
  Галушка З.І. Взаємозв"язок економічних і технологічних циклів у світлі теорії Й. Шумпетера / З.І. Галушка, В.О. Соболєв // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 777/778. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 777/778). – ISSN 2519-240Х
254083
  Федірко В.В. Взаємозв"язок економічних категорій у рамках клієнтоорієнтованого маркетингового підходу в банках // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 142-147.
254084
  Гавришко Н. Взаємозв"язок економічних понять: фінансовий стан підприємства, платоспроможність, фінансова стійкість, ліквідність / Н. Гавришко, С. Ярощук // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 107-110. – ISSN 1815-3232
254085
  Горошкова Л.А. Взаємозв"язок економічного зростання та асиміляційного потенціалу довкілля у забезпеченні сталого розвитку національного господарства / Л.А. Горошкова, Є.В. Хлобистов, В.О. Трофимчук // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 24-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2222-8810
254086
  Балакірєва О.М. Взаємозв"язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності / О.М. Балакірєва, А.М. Ноур // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 86-96 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
254087
  Гончаренко О.О. Взаємозв"язок економічної та професійної складових освіти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 344-348. – ISSN 0321-0499
254088
  Драпогуз В.П. Взаємозв"язок екстраполяції з іншими методами соціального пізнання // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 149-150
254089
  Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранспортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
254090
  Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранстпортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 325 л. – Бібліогр. : л. 270-325
254091
  Пуц Н.В. Взаємозв"язок еліптичних і парцельованих речень (на матеріалі англійської мови) // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 297-302. – (Філологія)
254092
  Діковицька А.М. Взаємозв"язок емоційного інтелекту з конфліктністю особистості // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 152-157
254093
  Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / КерикО.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
254094
  Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія , історія психології / Керик О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201л. + Додатки : л.189-201. – Бібліогр. : л.171-188
254095
  Селіщев П.О. Взаємозв"язок емпіричної і феноменологічної теорій розпаду / П.О. Селіщев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 443-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано розрахунки бінодалі і спінодалі для системи Ni-Au в околі 29% Au у рамках емпіричної і феноменологічної теорій. Проаналізовано взаємозв"язок зазначених теорій.
254096
  Бойченко Н.М. Взаємозв"язок етичних норм і освітніх практик згідно Л. Кольбергу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 148-150
254097
  Овчаренко В.П. Взаємозв"язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2015. – 219 л. – Бібліогр.: л. 185-219
254098
  Овчаренко В.П. Взаємозв"язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
254099
  Бутковська Н.Ю. Взаємозв"язок етнічної ідентичності та соціального статусу етнічної спільноти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему визначення соціального статусу етнічної спільноти в умовах функціонування поліетнічного суспільства. Досліджено один із чинників формування соціального статусу - етнічної ідентичності як теоретичного конструктора, який у перспективі ...
254100
  Колобов Ю.В. Взаємозв"язок ефективності державного управління та ефективності державної служби // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Донецьк, 2012. – Т. 13, вип. 243 : Формування єврологістичних систем в державному управлінні. – С. 99-109. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 966-7917-00-2
254101
  Антошкін В.К. Взаємозв"язок ефективності функціонування та соціально-економічної безпеки аграрних підприємств // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 47-53. – ISSN 1997-4167
254102
  Виноградова Н. Взаємозв"язок законів і принципів у теорії державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 83-88.
254103
  Колісник В.П. Взаємозв"язок зобов"язань громадян з реалізацією ними політичних прав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 84-90. – ISSN 0201-7245
254104
  Гнатюк М.М. Взаємозв"язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 79-86. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
254105
  Щипцов О.О. Взаємозв"язок і взаємодія національної політики і міжнародного права в контексті імплементації міжнародно-правових норм // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 157-162
254106
  Стрехова С.В. Взаємозв"язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 225-233. – ISSN 1993-6788
254107
  Бабак К. Взаємозв"язок і динаміка особистісного та професійного розвитку студентів педагогічного ВНЗ І-ІІ рівня акредитації // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 17-22. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
254108
  Романюк Є. Взаємозв"язок і протиріччя властивостей права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 40-41. – ISBN 978-617-7069-15-6
254109
  Брюханова О. Взаємозв"язок і тенденції взаємодії політики і релігії в сучасній Україні : соціально-філософський аналіз // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.121-124. – ISSN 1728-9343
254110
  Саїнчук В Н. Взаємозв"язок інвестиційної та грошово-кредитної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-39. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто питання розвитку кредитно-фінансової інфраструктури в контексті оновлення і розширення виробництва.
254111
  Єлець О.П. Взаємозв"язок інновацій та інвестицій / О.П. Єлець, Є.І. Нестеренко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 18-20. – ISBN 978-617-645-231-7
254112
  Гайванович Н.С. Взаємозв"язок інноваційних та інвестиційних процесів на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 256-261
254113
  Васильєв О.А. Взаємозв"язок інноваційного та постіндустріального розвитку з політичною модернізацією Казахстану // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 46-55. – ISBN 978-966-02-8033-5
254114
  Степанова А. Взаємозв"язок інноваційного фактору та економічного зростання в інноваційній теорії циклічного економічного розвитку Йозефа Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Виявлено вплив інноваційного фактору на темпи економічного зростання країн на різних стадіях економічного циклу. Розкрито роль інновацій в подоланні економічної кризи. Установлено влияние инновационного фактора на темпы экономического роста на разных ...
254115
  Косенко В.Д. Взаємозв"язок інтелектуально-етично-естетичних якостей людини у контексті феномену інтелігентності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розкривається зв"язок інтелектуальних, етичних та естетичних якостей в філософській інтерпретації феномену інтелігентності. Робиться акцент на необхідності з"ясування ролі інтелігенції у сучасному суспільстві. Підкреслюється, що всезагальний ...
254116
  Юрченко О.В. Взаємозв"язок інтернальності та міжособистісної довіри студентів технічного ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 110-116. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
254117
  Полук І.В. Взаємозв"язок інтернаціонального й атеїстичного виховання. / І.В. Полук. – К., 1980. – 64с.
254118
  Швець М. Взаємозв"язок інформаційної безпеки з правовою інформатикою / М. Швець, О. Гладківська, В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 6-13
254119
  Заболотна Н.А. Взаємозв"язок ісламської релігійної та політичної доктрин як основа стабільності суспільно-політичного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується вплив ісламської релігії на характер класичної політичної концепції мусульманських держав в контексті дискусії щодо ролі ісламу як чинника сучасного суспільно-політичного життя. Акцентується увага на позитивних аспектах ...
254120
  Легкошкур О. Взаємозв"язок історії та ідеології Таїланду з Муай-Тай // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 429-432. – ISBN 978-966-171-793-9
254121
  Балагутрак М.П. Взаємозв"язок історіографічних і народознавчих студій Миколи Костомарова у дослідженні особливостей етнічної психології / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 92-101. – ISBN 978-966-02-4577-8
254122
  Варналій З.С. Взаємозв"язок капіталізації та фінансової безпеки підприємств / З.С. Варналій, М.Я. Лотоцький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 96-101
254123
  Рудакова Н. Взаємозв"язок категорій "козацтво" та "лицарство" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 216-223
254124
  Єганов В.В. Взаємозв"язок категорій "стиль" та "діяльність" в державному управлінні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 70-72. – Бібліогр.: 9 назв
254125
   Взаємозв"язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованності : монографія / Семенова Р.О. [ та ін] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Р.О. Семенової ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 144с. – ISBN 978-966-644-114-3
254126
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від ії творчих проявів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 148-154. – ISBN 978-966-171-498-3
254127
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 188-225. – Бібліогр.: л. 169-187
254128
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
254129
  Порхун Т.С. Взаємозв"язок компонентів: костюм, мода, стиль життя у фетишизмі субкультур // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 68-76. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
254130
  Безбожний В.Л. Взаємозв"язок конкурентоспроможності та соціально-економічної безпеки країни в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 250-255
254131
  Білоскурська О.В. Взаємозв"язок конституційних обов"язків та конституційної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 86-89
254132
  Мегрелішвілі М.О. Взаємозв"язок конструктивних і деструктивних аспектів реформцування суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
254133
  Соловей Л.А. Взаємозв"язок конструктивного і неконструктивного моментів у математичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
254134
  Донська А.Г. Взаємозв"язок концепту Європи та політики Європейського Союзу: ексклюзивний та інклюзивний аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 224-234
254135
  Альохін О.Д. Взаємозв"язок кореляційних, термічних та калоричних характеристик речовини поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 472-474. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі флуктуаційної теорії фазових переходів досліджено взаємозв"язок термічних і калоричних рівнянь стану речовини поблизу критичної точки. Виходячи з флуктуаційних характеристик системи знайдено відношення амплітуд: параметра порядку: ентропії: ...
254136
  Даниленко В.А. Взаємозв"язок короткострокових бізнес-цикпів в промисловості України, Росії та СЄ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 311-317
254137
  Балабанюк Ж.М. Взаємозв"язок корпоративної соціальної відповідальності та політики руху персоналу організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-28. – Бібліогр.: 8 назв
254138
  Чепелюк О. Взаємозв"язок корупції та рейдерства / О. Чепелюк, О. Крючкова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 98-103
254139
  Гега П.Т. Взаємозв"язок корупції та рейдерства: проблеми протидії / П.Т. Гега, К.М. Опак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 93-101. – ISSN 1609-0462
254140
  Михайлова О.Л. Взаємозв"язок креативності, творчості та інтелекту особистості як наукова проблема // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 21 (31))
254141
  Даньшин М. Взаємозв"язок криміналістики та кримінально-процесуального права: завдання та тенденції у сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені тенденції подальшого розвитку та вдосконалення вітчизняної криміналістики, вплив на неї окремих факторів сучасної дійсності. Автором сконцентрована увага на можливостях криміналістичної науки та її практичної ролі у діяльності з протидії ...
254142
  Козич І. Взаємозв"язок кримінально-правової політики з іншими напрямками державної політики // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 197-201. – ISSN 2524-0129
254143
   Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – 234 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-365-781-4
254144
  Комарницька Т.К. Взаємозв"язок лінгвістичних та екстралінгвістичних факторов у будові терміносистеми права (на матеріалі юридичної термінології японської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 306-310
254145
  Проценко М. Взаємозв"язок логічних форм і категорій мислення // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 85-92
254146
  Макоцей І.Й. Взаємозв"язок людини і машини // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
254147
  Михайлов Д.Є. Взаємозв"язок людини і техніки у сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Михайлов Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2017. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 171-194
254148
  Михайлов Д.Є. Взаємозв"язок людини і техніки у сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Михайлов Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
254149
  Кошулько О.П. Взаємозв"язок людського й інтелектуального капіталів та їх значення для економічного піднесення підприємств / О.П. Кошулько, С.В. Сладка // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст.
254150
  Вінницька Є.І. Взаємозв"язок масової культури і політики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 222-224
254151
  Дейнека О.В. Взаємозв"язок масштабів та ефективності функціонування державного сектору економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 58-64. – ISSN 1993-6788
254152
  Возняк С.В. Взаємозв"язок мислення і пам"яті у філософії Мартіна Гайдеггера // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 119-124. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
254153
  Рубан Надія Владиславівна Взаємозв"язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Рубан Н.В.; Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска Академії медичних наук України. – Київ, 2005. – 144л. – Бібліогр.: л.124-144
254154
  Рубан Надія Владиславівна Взаємозв"язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Рубан Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с.. – Бібліогр.: 10 назв
254155
  Чіа-Сінь Хуань Взаємозв"язок між акціями біопаливних компаній і цінами на сільськогосподарську продукцію в Тайвані: два періоди / Чіа-Сінь Хуань, , Ліань-Чун Го // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 242-255. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено взаємозв"язок між індексом акцій біопаливних компаній і ф"ючерсами пшениці, інших зернових, сої, а також нафти та з Балтійським індексом. Дані беруться з 01.01.2005 до 11.03.2008, що є повним періодом; від 04.09.2007 до 11.03.2008 ...
254156
  Корнієнко О.В. Взаємозв"язок між виотами в крові холестерину , активністю в ній оксидантних процесів та атерогенністю сироватки у здорових людей та хворих на ІСХ : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Корнієнко О.В.; Мін-во охорони здоровья України. НДІ кардіології ім. ак. М.Д.Стражеско. – Київ, 1996. – 119л. – Бібліогр.:л.101-119
254157
  Закревський Д.В. Взаємозв"язок між витратами і мінералізацією води річок басейну Дніпра / Д.В. Закревський, С.І. Сніжко, І.О. Шевчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 25-30 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 31)
254158
  Молчанова Е.Ю. Взаємозв"язок між відсотками інтеграції та глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес зародження інтеграції, формування трьох полюсів розвитку Організації Економічної Співпраці та розвитку США/НАФТА, ЄС та Японія/Східна Азія, в яких стрімкими темпами розвиваються зовнішньоекономічні зв"язки. Наводиться механізм ...
254159
  Корнієнко Оксана Владиславівна Взаємозв"язок між вмістом в крові холестерину, активністю в ній оксидантних процесів та атерогенністю сироватки у здорових людей та хворих на ІХС : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.13 / Корнієнко Оксана Владиславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
254160
  Жилєнкова І.М. Взаємозв"язок між глобальними результатами Першої світової війни та поразкою українських національно-визвольних змагань на початку ХХ ст. / І.М. Жилєнкова, О.В. Лисенко // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 498-511. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
254161
  Косюта М. Взаємозв"язок між діяльністю уповноваженого Верховної Ради з прав людини та органів прокуратури у сфері правозахисту // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.6-13
254162
  Вороненко І.В. Взаємозв"язок між добробутом суспільства та інформацією // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 366-371. – ISSN 2222-4459
254163
   Взаємозв"язок між домішковим станом кристалів кремнію та динамічною поведінкою коротких дислокацій / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.В. Руденко, А.Н. Коломієць, Ю.Л. Кольченко, С.М. Науменко, В.М. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 358-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропонована фізична модель, яка описує вплив домішкових атмосфер на рухливість коротких дислокацій. На основі розвинутої моделі дислокаційно-домішкової взаємодії одержані формули, які встановлюють зв"язок між швидкістю коротких дислокацій в ...
254164
  Бандура О. Взаємозв"язок між економічними та фінансовими циклами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 13-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
254165
  Бушуєв Сергій Дмитрович Взаємозв"язок між емоційним інтелектом та підприємницькою енергією / Бушуєв Сергій Дмитрович, Русан Надія Ігорівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 6-10 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-5300
254166
  Червеняк К.Т. Взаємозв"язок між етнополітичною мобілізацією та політизацією етнічності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 74-82. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
254167
  Коваленко А.А. Взаємозв"язок між інституціоналізацією політичних партій та демократичною консолідацією // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 395-400. – ISSN 0869-2491
254168
  Слозанська Г.І. Взаємозв"язок між моделлю професійної діяльності фахівця із соціальної роботи в територіальній громаді та моделлю його професійної підготовки у ЗВО // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 365-376. – ISSN 2074-8167
254169
   Взаємозв"язок між накопиченням важких металів і водним потенціалом рослин при зростанні їх на забруднених територіях / Н.М. Воробець, В.І. Ніколайчук, В.І. Козловський, Н.В. Бойко, А.І. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що домінуючі види рослин, які зростають на забруднених грунтах, стійкі до одночасної дії різних солей важких металів, зокрема кадмію, свинцю, цинку. Їх можна вважати концентраторами цих металів. Поглинання та накопичення рослинами солей ...
254170
  Гетя А.А. Взаємозв"язок між окремими конституційними ознаками у молодняка свиней з його подальшою продуктивністю. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.02.01 / Гетя А.А.; Укр.Акад.аграрних наук Ін-т.свинарства УААН. – Полтава, 1997. – 16л.
254171
  Грубі Т.В. Взаємозв"язок між особистісними чинниками та складовими професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
254172
  Леснік О.М. Взаємозв"язок між параметрами крон та іншими таксаційними показниками дерев гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях міста Києва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.7. – C. 106-111. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
254173
  Цибенко В.О. Взаємозв"язок між показниками серцево-судинної, соматичної та нервової систем людини / В.О. Цибенко, С.С. Костенко, Р.К. Локтєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 34)


  У результаті аналізу показників серцево-судинної та нервової систем, а також маси тіла обстежуваних встановлено кореляційний зв"язок між ними в осіб з низькою працездатністю головного мозку.
254174
  Карамушка Л.М. Взаємозв"язок між рівнем професійного вигорання та організаційно-професійними характеристиками персоналу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту / Л.М. Карамушка, Ю.Г. Ковровський // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-3190
254175
  Глеваський В.І. Взаємозв"язок між розміром насіння і продуктивністю буряків цукрових / В.І. Глеваський, В.О. Рибак, Р.М. Шаповаленко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 112-117 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2310-9270
254176
  Кім М. Взаємозв"язок між ступенем економічного розвитку і професійною освітою в Україні / М. Кім, І. Давидова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 19-26
254177
  Полях С.С. Взаємозв"язок між фінансовою залученістю населення та фінансовою стабільністю країни: теоретико-методологічний аспект // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 74-81. – ISSN 2073-9982
254178
  Федотова Т.В. Взаємозв"язок міжособистісних взаємин та соціально-психологічного клімату в студентській групі // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 72-77. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
254179
  Вахнован М.М. Взаємозв"язок мови та мислення у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Вахнован Мирослава Миколаївна ; Нац. акад. пед наук України ; І-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2019. – Бібліогр.: 10 назв
254180
  Щербина О.Ю. Взаємозв"язок мовчання та брехні у правовій аргументації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 160-167


  У статті аналізується взаємозв"язок брехні та мовчання у правовій аргументації. У зв"язку з чим розглядаються особливості таких різновидів брехні як брехня з використанням напівправди та мовчазна брехня. Подається когнітивна схема мовчазної брехні як ...
254181
  Грещук О.М. Взаємозв"язок морфологічних та структурних особливостей металевих наноструктур з ефектами підсилення ними раманівського розсіяння : автореф. дис. ... кан. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Грещук Олександр Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
254182
  Череп А.В. Взаємозв"язок мотивації праці і показників ефективності використання персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 117-122. – ISSN 1993-6788
254183
  Мороз С.Е. Взаємозв"язок навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки у процесі формування готовності майбутніх товарознавців- експертів у митній справі до професійної діяльності // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 163-168
254184
  Олексюк О.М. Взаємозв"язок навчальних та позанавчальних форм підготовки майбутнього фахівця в галузі культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 223-229. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
254185
  Якуц Р. Взаємозв"язок настанови та внутрішньої форми мови // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 120-127. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто проблему синхронності та взаємовизначення настанови та внутрішньої форми мови, проаналізовано вплив настанови на психічні акти людини, зокрема на мовно-мовленнєву діяльність, пам’ять, розуміння, інтерпретацію. Слідом за Д. Узнадзе, здійснено ...
254186
  Лутай В.С. Взаємозв"язок науки і техніки. / В.С. Лутай, А.О. Рахманов. – К., 1984. – 48с.
254187
  Захаренко Л.М. Взаємозв"язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-3190
254188
  Захаренко Л.М. Взаємозв"язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 67-73. – ISSN 2411-3190
254189
  Риморенко Т.Ю. Взаємозв"язок нових тенденцій у мистецтві з філософією розвитку суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 147-154


  Мова йде про те, що зміни в мистецтві тісно пов"язані з філософією суспільства. Змінюються погляди людей і це змінює критерії оцінок в образотворчому мистецтві. З"являються нові напрямки та стилі, які відповідають запитам сучасного суспільства. Однак ...
254190
  Павличко О.О. Взаємозв"язок одиниць різних рівнів мовної структури // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : С. 344; 10 поз.
254191
  Павличко О.О. Взаємозв"язок одиниць різних рівнів мовної структури // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 339-344. – ISBN 966-7890-03-1
254192
  Клиша А.І. Взаємозв"язок ознак продуктивності у сочевиці / А.І. Клиша, О.О. Кулініч, З.В. Корж // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-6609
254193
  Трофімов А. Взаємозв"язок організаційної лояльності із задоволеністю працею та захопленістю роботою персоналу організацій / А. Трофімов, А. Стримецька // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 2/3 (20). – С. 101-110. – ISSN 2411-3190
254194
  Вітренко Ю. Взаємозв"язок освіти та зайнятості населення України в умовах ринкової економіки: пошук узгодженості // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366


  Розкривається роль Національної рамки кваліфікацій як дієвого інструменту подолання неузгодженості розвитку освіти та визначення потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах. Висловлюється переконання, що Національна рамка кваліфікацій повинна містити ...
254195
  Степанець І.О. Взаємозв"язок освітнього і наукового потенціалу у контексті науково-методичної роботи педагогічного ВНЗ // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 266-274. – ISSN 2074-8167


  У статті розкриваються теоретико-методологічні питання виховної роботи з розвитку соціальної компетентності студентів з особливими потребами. Аналізуються зміст такої роботи, визначаються їх особливості. В статті детально розкривається зміст форм та ...
254196
   Взаємозв"язок освітології з філософією, педпгогікою, психологією, історією, соціологією, економікою освіти, антропологією, культурологією та освітньою політикою / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 35-37. – ISBN 978-966-2748-97-0
254197
  Губерський Л.В. Взаємозв"язок основних компонентів змісту поняття "науковий світогляд" // Єдність світоглядної і методологічної функції марксисько-ленінської філософії. Респ. наук. конф.
254198
  Чорна М.В. Взаємозв"язок основних понять теорії куонкурентноспроможності // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 186-191. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
254199
  Філоненко Д.В. Взаємозв"язок особистісних детермінант стратегії досягнення успіху // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 354-358
254200
  Тітов Ю.О. Взаємозв"язок особливостей будови та меж існування п"ятишарових сполук і фаз типу А5В5О17 / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 6
254201
   Взаємозв"язок патологічного ожиріння і хронічної запальної реакції тонкої кишки / О. Плиска, О. Добростан, В. Лазоришинець, О. Тивончук, Л. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-41. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені біоптати тонкої кишки людини в контролі (отриманих в результаті травм тонкої кишки) та в умовах хірургічного лікування патологічного ожиріння. При патологічному ожирінні, у порівнянні з нормальною масою, спостерігалось зменшення висоти ...
254202
  Духовна-Кравченко Взаємозв"язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Духовна-Кравченко Олеся Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
254203
  Айвазян Л.Ю. Взаємозв"язок переживання самотності та психологічної беспеки особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 3-11. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
254204
  Коломієць Л.В. Взаємозв"язок перекладознавчих і культурологічних поглядів Езри Паунда в контексті його поетичного новаторства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 57-61. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Йдеться про перекладознавчі й культурологічні погляди Езри Паунда, висловлені ним у літературних есе та втілені в поемі "Кантос". Розуміння Паундом своєї власної поетичної місії було щільно пов"язано з його концепцією перекладу як культурного оновлення ...
254205
  Федоришин Д.Д. Взаємозв"язок петрофізичних параметрів із показаннями свердловинної апаратури / Д.Д. Федоришин, О.А. Гаранін, С.Д. Федоришин // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 135-138 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0203-3100
254206
  Новак Андрій Яремович Взаємозв"язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України : Дис. канд. економічних наук: 08.01.01 / Новак Андрій Яремович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 183 л. – Бібліогр.: л.164-176; Додат.: л. 176-183
254207
  Новак Андрій Яремович Взаємозв"язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Новак А.Я.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв.
254208
  Вітер В.І. Взаємозв"язок подолання бідності та соціально—економічного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 211-220
254209
  Блудова Т.В. Взаємозв"язок показників міграції та міжнародної інвестиційної позиції України / Т.В. Блудова, О.О. Корнієнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 130-137. – ISSN 2222-4459
254210
  Фігурний Ю.С. Взаємозв"язок поколінь. Володимир Баран - невтомний дослідник праісторії України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 13-37


  Володимир Данилович Баран брав активну участь у відродженні і розвитку етнології в Україні. В Інституті українознавства КНУ ім. Тараса Шевченка (ННДІУВІ) з 1992 р. розпочав діяльність відділ української етнології, який досліджував етнічну історію ...
254211
  Закіров М. Взаємозв"язок політичного міфу і суспільного наративу в контексті еволюції соціальних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 9-20. – ISSN 2224-9516
254212
  Яременко О.С. Взаємозв"язок політичного режиму та правової системи держави / О.С. Яременко, О.А. Лавринович // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ, 2016. – Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 18-21
254213
  Кондратюк А.О. Взаємозв"язок політичної відповідальності та легітимності влади: український вимір // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 57-60
254214
  Стукаленко Вікторія Віталіївна Взаємозв"язок поляризаційних та частотних флуктуацій квазіізотропного резонатора : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Стукаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
254215
  Стукаленко Вікторія Віталіївна Взаємозв"язок поляризаційних та частотних флуктуацій мод квазіізотропного резонатора : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Стукаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 155л. – Бібліогр.: л.144-155
254216
  Марченко Н. Взаємозв"язок понять "мова - культура - суспільство" у сучасній мовній картині світу


  У статті розглянуто взаємозв"язок понять "мова - культура - суспільство" у сучасній мовній картині та в життєдайності індивідуума й суспільства в цілому. Особлива увага приділяється взаємодії цих понять у мультикультурному суспільстві, в якому ...
254217
  Капустинський В. Взаємозв"язок понять "судова влада", "правосуддя", і "судочинство" у контексті сучасного реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 363-368. – ISSN 1026-9932
254218
  Ладиченко В. Взаємозв"язок права і свободи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 4-9
254219
  Васечко И.О. Взаємозв"язок права та економіки в умовах глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 39-45. – ISSN 1563-3349
254220
  Львова О.Л. Взаємозв"язок права та релігії як чинник удосконалення механізму реалізації прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-21
254221
  Бражник І.І. Взаємозв"язок правового і атеїстичного виховання / І.І. Бражник; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1982. – 47с. – (Науково-атеїстична. Сер.5 ; №12)
254222
  Сербин Р.А. Взаємозв"язок правової культури і правомірної поведінки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 155-159. – ISBN 966-7196-06-2
254223
  Скуратівський А. Взаємозв"язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
254224
  Рубащенко М.А. Взаємозв"язок правової культури та правового менталітету // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 144-145. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
254225
  Калюжний Р. Взаємозв"язок приватного та публічного в цивільному та адміністративному праві України / Р. Калюжний, О. Крупчан // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 31-40.
254226
  Сипленко О.В. Взаємозв"язок приватноправної і публічно-правової складових у правовому регулюванні біржової діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 394-397. – ISSN 1563-3349
254227
  Ніколенко Л. Взаємозв"язок принципів змагальності, диспозитивності та процесуальної рівності учасників у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 51-54.
254228
  Пілецький Є.А. Взаємозв"язок принципу (архетипу) самості та релігійного ("нумінозного") досвіду в антропологічній моделі К.Г. Юнга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз взаємозв"язку релігійно-психологічних інтуїцій К.Г. Юнга (теорія архетипів та індивідуації) і особистого релігійного переживання. Ключові слова: Самість, архетип, Бог, нумінозне, індивідуація, Юнг. Предлагается анализ взаимосвязи ...
254229
  Мохонько О. Взаємозв"язок принципу публічності і змагальності у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 81-84.
254230
  Брінцов А.І. Взаємозв"язок природоресурсного права з кодифікацією аграрного законодавства України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 33-35
254231
  Полікарпов Г.О. Взаємозв"язок простору й часу як структурна проблема // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
254232
  Некислих К.М. Взаємозв"язок професійно-прикладної спрямованості навчання математики з компетентнісним підходом у формуванні професійної компетентності студентів аграрних університетів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 1. – С. 55-61. – ISSN 2413-1571
254233
  Слозанська Г.І. Взаємозв"язок професійної підготовки студентів спеціальності "соціальна робота" у ВНЗ з можливістю їхнього працевлаштування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 240-243. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
254234
  Унковська Т. Взаємозв"язок процентних ставок у контексті монетарної трансмісії та оптимізації політики рефінансування // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр.: на 7 пунктів
254235
  Панченко К.В. Взаємозв"язок процесів міжнародного бізнесу і структурних зрушень в економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 87-89
254236
  Бабіч І.Л. Взаємозв"язок процесів на поверхні електродів та в плазмі електричної дуги, що вільно горить у повітрі / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Проведено спектроскопічні дослідження просторової структури параметрів плазми електричної дуги, що вільно горить між плавкими мідними та мідно-залізними електродами. Розраховано радіальний розподіл температури на поверхні електродів. Показано вплив ...
254237
  Пістун М.Д. Взаємозв"язок процесів розселення та агропромислової інтеграції у Київському столичному регіоні / М.Д. Пістун, В.М. Пересекін, В.О. Гуцал // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 36-40
254238
  Домуз О.О. Взаємозв"язок процесів трансформації зайнятості і фінансових результатів діяльності банку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 90-94. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
254239
  Коловський А.С. Взаємозв"язок процесу прийняття рішень та аналітичних процедур у структурі стратегічного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 52-58. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
254240
  Войтко С.В. Взаємозв"язок прямих іноземних інвестицій та кризових явищ в економіках країн світу / С.В. Войтко, А.А. Кугій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 104-111. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
254241
  Дідик Н.М. Взаємозв"язок психічного здоров"я і професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 58-68. – ISSN 2227-1376
254242
  Думбрава О. Взаємозв"язок психічної ригідності та негативних психічних станів // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 1 (51). – С. 24-30. – ISSN 2617-6858
254243
  Гасюк Олена Миколаївна Взаємозв"язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гасюк О.М.; Херсон. держ. ун-тет. – Херсон, 2004. – 229 л. + Додатки: л. 173 - 229. – Бібліогр.: л. 153 - 173
254244
  Гасюк Олена Миколаївна Взаємозв"язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гасюк О.М.; КНУТШ. – Херсон, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв.
254245
  Гетьманцев Д. Взаємозв"язок публічних фінансів і демократичного устрою суспільства на прикладі права на інформацію та права на колективний позов // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 32-52. – ISSN 1026-9932
254246
  Данильчук О.М. Взаємозв"язок реальності і фантазії як основа художніх творів Стівена Кінга (за романами "Керрі" та "Мертва зона") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 72-78. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
254247
  Павлюк К.В. Взаємозв"язок результатів науково-дослідної праці та фінансування науки: зарубіжний досвід // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (280). – С. 73-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2305-7645
254248
  Дадівєріна Н.І. Взаємозв"язок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
254249
  Журавка О. Взаємозв"язок релігії та права та духовні засади викладання юридичних дисциплін // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.75-77
254250
  Вовк М В. Взаємозв"язок релігії, магії і права в римській культурі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-29.
254251
  Заруцька О.А. Взаємозв"язок релігійних та економічних чинників в ісламському віровченні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається ряд важливих економічних чинників, через призму ісламського віровчення. This article evolves the row of important economic factors through the prism of Islamic religion.
254252
  Білецька Б.Г. Взаємозв"язок релігійної ідентифікації та символізація // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 58-64. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
254253
  Хомінський С.Й. Взаємозв"язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Хомінський С.Й ; КНУТШ.Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 315с. – Додатки л. 242 - 315. – Бібліогр.: л. 184 - 241
254254
  Хомінський С.Й. Взаємозв"язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Хомінський С.Й. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 9 назв
254255
  Майданевич Л.О. Взаємозв"язок релігійної та правової свідомості: релігієзнавчий аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 196-198
254256
  Зайцева І.П. Взаємозв"язок ризик-менеджменту та бюджетування у банківській діяльності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 69-73. – ISBN 966-614-021-7
254257
  Фадєєв В.І. Взаємозв"язок ринку освітніх послуг та освітніх ресурсів при управлінні вищою школою України // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 128-140. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
254258
  Назаренко О. Взаємозв"язок ринку праці та ринку освітніх послуг в умовах євроінтеграції // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції : [зб. матеріалів доп. та тез міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 листоп. 2019 р.] / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 95-96
254259
  Колотілова Н.А. Взаємозв"язок риторики та логіки в другій половині ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 91-98


  У статті розглянуто питання взаємозв"язку риторики та логіки в другій по- ловині ХХ ст. через семіотичні основи цих дисциплін та вчення про аргументацію. The article deals with the relationship of rhetoric and logic in the second half of ...
254260
  Юрченко О.В. Взаємозв"язок рівня довіри та локусу контролю студентів технічного ВНЗ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 204-208. – (Серія : Психологічні науки)
254261
  Буник Ю.О. Взаємозв"язок рівня доходів та рівня щастя місцевого населення та мігрантів // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 59-60
254262
  Іляш О.І. Взаємозв"язок рівня життя населення та оплати праці в умовах соціалізації економіки / О.І. Іляш, І.І. Радюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.13. – С. 392-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
254263
  Дяченко Т.О. Взаємозв"язок розвитку корпорацій із застосуванням корпоративної культури // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 7-10.
254264
  Коломієць Т.В. Взаємозв"язок розвитку матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 65-71. – ISSN 2306-6792
254265
  Новицька С.Р. Взаємозв"язок розвитку перспективних рекреаційних територій з формуванням регіональної екомережі (на матеріалах Тернопільської області) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 302-304. – ISBN 978-966-285-361-2
254266
  Яручик А.І. Взаємозв"язок розумового та емоційного начал у філософсько-антропологічній концепції М. Монтеня // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 32-37. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
254267
  Шевченко С.В. Взаємозв"язок самодовіри та життєстійкості в контексті професійної підготовки майбутніх психологів // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: О. Алейнікова, Г. Бевз, М. Бєлопольський [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 120-134. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
254268
  Федь В. Взаємозв"язок світоглядніх парадигм в історії української культури // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 137-141. – ISSN 1728-9343
254269
  Бандура О.О. Взаємозв"язок свободи і власності та перспективи їх розвитку // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 86-92
254270
  Вовк П.С. Взаємозв"язок систем морфем і фонем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 76-81. – ISBN 966-581-295-6
254271
  Луцан Л. Взаємозв"язок системно-структурного та функціонального підходів до вивчення граматичної семантики розширених дієслівних основ арабської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 112-115. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
254272
  Ковбень М.М. Взаємозв"язок складності структури та флуктуативності постбіполярних регіональних міжнародних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 56-65. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджуються основні причини урізноманітнення флуктуацій в регіональних системах. Визначено основні напрямки впливу складності систем на флуктуації, їх кількість та інтенсивність. Вивчено особливості стабільності та флуктуативності ...
254273
  Токарський Т.Б. Взаємозв"язок соціальних загроз й економічної та фінансової безпеки держави // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 272-281. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
254274
  Мельник І.А. Взаємозв"язок соціальних і національних завдань в історії українського народу: обгрунтування В. Старосольського і проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Постановку питання про взаємозв"язок соціальних і національних завдань В. Старосольський обґрунтовує на трагічному досвіді української історії. При аналізі цього питання він спирається на дослідження відомих українських учених. Ігнорування інтересів ...
254275
  Оржеховський С.П. Взаємозв"язок соціальних наук з іншими науками в соціальному дослідженні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 41-43
254276
  Березін О.В. Взаємозв"язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 104-109. – ISSN 2221-1055
254277
  Ласукова А. Взаємозв"язок соціально-етичного маркетингу та корпоративної соціальної відповідальності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 81-91. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240


  Запропоновано розглядати цей взаємозв"язок у двох випадках - коли соціально-етичний маркетинг є причиною, а корпоративна соціальна відповідальність - наслідком, та у зворотному напрямку.
254278
  Хвесюк В.І. Взаємозв"язок соціального забезпечення та правового статусу працівників органів прокуратури // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 111-115. – (Юридичні науки ; № 3)
254279
  Каплуненко Я.Ю. Взаємозв"язок соціального інтелекту та адаптації особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Т.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 61-69. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія ; т. 5, вип. 11). – ISSN 2072-4772
254280
  Гавкалова Н.Л. Взаємозв"язок соціального капіталу та трансакційних витрат / Н.Л. Гавкалова, В.В. Гришина // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 56-65. – ISSN 1683-1942
254281
  Ковальчук О.С. Взаємозв"язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді / О.С. Ковальчук, О.В. Канциренко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 37-44. – ISSN 2411-3190
254282
  Ковальчук О.С. Взаємозв"язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді / О.С. Ковальчук, О.В. Канциренко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 37-44 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-3190
254283
  Савчук М.Т. Взаємозв"язок соціальної політики і соціальної роботи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 183-183
254284
  Кузенко О.В. Взаємозв"язок соціокультурного та методологічного аспектів структуралізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
254285
  Кім М.М. Взаємозв"язок стадій економічного розвитку і станів людського життя, або якість життя як сучасний своєрідний результат історичної еволюції людства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 22-31. – (Серія "Економічна" ; вип. 92). – ISSN 2311-2379
254286
  Юрків Н.Я. Взаємозв"язок стану банківської системи і забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки / Н.Я. Юрків, О.В. Дубровін // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 56-61. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
254287
  Брюховецька О.В. Взаємозв"язок стилю управління і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3190
254288
  Ліпич Л.Г. Взаємозв"язок стратегії оплати праці та стратегії розвитку підприємства / Л.Г. Ліпич, М.А. Кушнір, О.А. Хілуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 61-67. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
254289
  Терлецька Л. Взаємозв"язок страхів, фобій, тривожності із самоставленням особистості / Л. Терлецька, І. Кухар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 57-63. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
254290
  Білокінь О.М. Взаємозв"язок структурного та історичного підходів у біологічному дослідженні / О.М. Білокінь, Т.Я. Старченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
254291
  Паньків В.І. Взаємозв"язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому / В.І. Паньків, Т.Ю. Юзвенко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 54-59. – ISSN 1818-1384
254292
  Вдовиченко Г.Г. Взаємозв"язок та взаємозалежність структури і відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
254293
  Клименко О.О. Взаємозв"язок та взаємозумовленість еміграційних процесів та економічного розвитку держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 44-46. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
254294
  Федчук С.І. Взаємозв"язок та взаємообумовленність політики та права // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 18-22.
254295
  Шевчук В. Взаємозв"язок тектонічного розвитку та проявів неогенового магматизму Закарпаття / В. Шевчук, А. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-20. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Інтенсивні тектонофізичні дослідження в Закарпатті почалися в другій половині ХХ століття і використовували кінематичний, а також структурно-парагенетичний аналіз. У ході дослідження Закарпатського прогину був зафіксований ряд субширотних та ...
254296
  Лубська М.В. Взаємозв"язок теології і права в ранньому ісламі // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 67-71. – (Філософія. Культурологія ; № 2)
254297
  Возняк Г.М. Взаємозв"язок теорії з практикою в процесі вивчення математики : Посібник для вчителів / Г.М. Возняк, М.П. Маланюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 128 с.
254298
  Гнєзділова О.М. Взаємозв"язок теорії та методології бухгалтерського обліку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 40-44. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
254299
  Терещенко К.В. Взаємозв"язок толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 70-77 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
254300
  Петрощук Є.В. Взаємозв"язок точності прогнозування електроспоживання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 533-535. – ISBN 978-966-188-219-4
254301
  Пультер С.О. Взаємозв"язок у викладанні української і російської літератур / С.О. Пультер. – К, 1982. – 89с.
254302
  Стеценко В. Взаємозв"язок українського персоналізму та феноменологічної філософії релігії О. Кульчицького / В. Стеценко, Р. Галуйко // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 90-101. – ISBN 978-966-7379-86-5
254303
   Взаємозв"язок фазового і конформаційного станів в бензофеноні / В. Погорелов, О. Лізенгевич, І. Дорошенко, О. Веретенніков, Л. Березовчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 538-542. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено спектри комбінаційного розсіяння бензофенону в різних агрегатних станах і виявлено, що деякі смуги змінюються при цьому радикально. Доведено, що зсув і зміна форми смуги коливання карбоксильної групи є індикатором зміни конформаційного стану ...
254304
  Конева Е.В. Взаємозв"язок феномену "нестатутніих взаємін" із суміжними психологічними феноменами. Засоби діагностики явища / Е.В. Конева, А.А. Пелевина // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (176). – С. 68-77
254305
  Попандопуло І.Л. Взаємозв"язок фізичних теорій як відображення єдності предметної галузі фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
254306
  Пастух М.С. Взаємозв"язок філософії і політики / М.С. Пастух. – Київ, 1971. – 47с.
254307
  Смольницька О.О. Взаємозв"язок філософії історії Й. Гейдера, теорії Г. Вьольфліна та дискурсу Д. Чижевського // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 426-428
254308
  Бабкін В.Д. Взаємозв"язок філософії права та загальної теорії держави та права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.56-61. – ISBN 966-568-656-9
254309
  Шкодіна Л.Г. Взаємозв"язок фінансових і логістичних фінансових потоків / Л.Г. Шкодіна, О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 20-27. – Бібліогр.: 17 назв
254310
  Наконечна Н.В. Взаємозв"язок фінансового контролінгу з економічною безпекою держави // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 262-267. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
254311
  Бричко М.М. Взаємозв"язок фінансового та реального сектору економіки під час відновлення суспільної довіри до фінансового сектору країни / М.М. Бричко, В.Є. Літовцева, К.В. Діденко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 70-76. – ISSN 2306-6806
254312
  Бублик Є.О. Взаємозв"язок фінансової відкритості та економічного зростання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень - березень. – С. 142-157. – ISSN 1605-7988


  Узагальнено сучасні підходи до теоретичного обґрунтування взаємозв"язку фінансової відкритості та економічного зростання економік, що розвиваються. Проаналізовано емпіричні дані щодо прояву ефектів фінансової відкритості, зокрема сприяння припливу в ...
254313
  Трофімова Л.В. Взаємозв"язок фінансової та економічної політики у розвитку суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 138-142
254314
  Коломицева М. Взаємозв"язок фольклору і літератури в наукових студіях Г. Нудьги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 41-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті осмислено теоретико-методологічний вимір праць Г. Нудьги "Пісні та романси українських поетів" і "Пісні та романси українських радянських поетів"; з"ясовано апробовані на сторінках його досліджень принципи збагачення культурно-історичного ...
254315
  Плахотнік О.В. Взаємозв"язок фундаменталізації та інтеграції вищої освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців / О.В. Плахотнік, А.Л. Кондратюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 222-230. – ISSN 2524-0056
254316
  Тищенко А.Ю. Взаємозв"язок хронічної втоми та сили волі особистості музиканта // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 351-352
254317
  Шавріна І.В. Взаємозв"язок цінностей і комунікативних дій в релігії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 27-33. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
254318
  Грішнова О.А. Взаємозв"язок цінностей людини й цінностей організації в системі соціальної відповідальності // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 109-116. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633


  Висвітлено роль та місце цінностей у сучасному бізнесі та визначено напрями взаємовпливу людини та організації в корпоративній системі.
254319
  Яремко І.В. Взаємозв"язок цінностей науки і цінностей культури // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 196-197
254320
  Салига С.Я. Взаємозв"язок часткових показників економічної ефективності функціонування регіональної економіки / С.Я. Салига, Я.В. Книш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-34. – Бібліогр.: 3 назв.
254321
  Кравченко Оксана Взаємозв"язок Шкільної Ради США з освітніми та науковими центрами України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 282-286. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано основні напрямні освітньої діяльності Шкільної Ради при Українському конгресовому комітеті Америки на сучасному етапі розвитку українського шкільництва США та взаємозв"язок цієї діаспорної громадської організації з освітніми ...
254322
  Дмитренко Е. Взаємозв"язок юридичної відповідальності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 103-109
254323
  Шульгін С. Взаємозв"язок як самостійна властивість доказів за КПК України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 288-289
254324
  Буян І. Взаємозв"язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 84-101. – ISSN 1810-2131


  Повне задоволення біологічних форм нужденності людини в їстівних речовинах, одязі, взутті та житлових умовах, а також широкого спектру її духовних і соціальних нужд є позаісторичною, вічною проблемою. У статті різнобічно доводиться, що ця проблемність ...
254325
  Васильєв О.А. Взаємозв"яок процесів модернізації у геополітичному трикутнику: Казахстан, Росія, Китай // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 217-222. – ISBN 978-966-02-7653-6
254326
  Сокирянська Р.М. Взаємозв`язок атеїстичного і морального виховання / Р.М. Сокирянська. – К, 1973. – 48с.
254327
  Мерза Н.З. Взаємозв’язок екології та торгівлі в умовах лібералізації відносин між Україною і ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 277-283. – ISSN 1729-360Х
254328
  Комаха Л.Г. Взаємозв’язок епістемологічного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 157-160. – ISSN 2076-1554
254329
  Гурик М.І. Взаємозв’язок етики і політики в інтенціях Ярослава Стецька / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 48-50. – ISSN 2077-1800
254330
  Відьма Б.О. Взаємозв’язок змісту і форми у скіфському анімалістичному мистецтві // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 155-159. – ISSN 2226-0285


  Стаття присвячена дослідженню залежності художньо-стилістичних особливостей скіфського анімалістичного мистецтва від його семантичного наповнення та функцій, які воно виконувало в громаді степових кочівників.
254331
  Самборська Н.М. Взаємозв’язок і зміст структурних елементів експеременталього дослідження педагогічних умов формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності медсестринство // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 221-224. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
254332
  Карцев О.О. Взаємозв’язок інноваційного управління та постсучасних соціокультурно-освітніх практик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 252-255. – ISSN 2076-1554
254333
  Пузирна Н.С. Взаємозв’язок когнітивних якостей і інтелекту у студентів-юристів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 9 (162). – P. 68-74. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
254334
  Сербін С.М. Взаємозв’язок між радіожурналістикою і національними цінностями // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано взаємозв"язок між фактами, які журналіст висвітлює в радіопрограмах, інаціональними цінностями, визначено профіль ідентифікаційної матриці за опублікованими в радіопрограмі фактами і відгуками на них. This paper examines the ...
254335
  Кагановська Т.Є. Взаємозв’язок між юридичною освітою і юридичною професією: українсько-європейський контекст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 7-12. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті наголошено на вагомості та значимості ролі юриста в сучасному суспільстві; визначено існуючі проблеми юридичної освіти і професії; встановлено принципи універсальності вищої юридичної освіти; сформульовано вимоги до фаху правника; наведено ...
254336
  Чжань Сінь Взаємозв’язок педагогічних та суспільних завдань сучасної системи освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 198-211. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
254337
  Демченко І.В. Взаємозв’язок професійної та міжкультурної комунікації у фаховій підготовці студентів-іноземців // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 202-206. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
254338
  Михайліченко М.В. Взаємозв’язок трансформаційних процесів держави й університету: роздержавлення і відмова від патерналізму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 315-320. – ISSN 2076-1554
254339
  Новіков Д.О. Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 43-51. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
254340
  Акуленко Д.Ю. Взаємозвязок громадянського суспільсвта і анархічного правового режиму // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 79-83. – ISSN 2524-017X
254341
  Семенченко Ф. Взаємозвязок політичних та соціально-економічних цінностей як фактор консолідації українського суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-38
254342
  Дадівєріна Н.І. Взаємозвязок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
254343
  Ковбень М. Взаємозвязок складності структури та флуктуативності регіона міжнародних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 30-33
254344
  Лакіза-Сачук Взаємозумовленість демографічної та економічної безпеки України у контексті підтримання сталого розвитку держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 216-220
254345
  Кукуруз О.В. Взаємозумовленість політичної і правової систем: теоретико-методологічна основа // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14-24. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
254346
  Максимюк О.Д. Взаємозумовленість принципу невідворотності та інших принципів юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 5-10. – (Правознавство ; Вип. 461)
254347
  Поліщук Н.В. Взаємозумовленість революційного й духовного зростання суспільства в епоху інформаційно–високотехнологічного прогресу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 290-295. – ISSN 2076-1554
254348
  Ситник Г.П. Взаємозумовленість соціальних явищ, які визначають концептами "небезпека" і "безпека", та її врахування в теорії публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 61-67. – ISSN 2306-6814
254349
  Мазур Т.В. Взаємозумовленість феноменів его-ідентичності та особистісної зрілості // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 41-48
254350
  Стельмах Д.О. Взаємоконтроль сформованості компетентності в монологічному мовленні майбутніх учителів англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 32-35. – ISSN 1817-8510
254351
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів : новітні тенденції розвитку журналістської творчості : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04. / Голік О.В. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 22 назви
254352
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Голік О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 283л. + Додатки : л.200-283. – Бібліогр. : л.170-199
254353
  Євтух О.Т. Взаємокредитне суспільство як умова багатства людини і нації : макроекономіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр.: 22 назви
254354
   Взаємонавчання учнів. Метод Рівіна. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-80-1; 966-356-018-5
254355
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 207л. – Бібліогр.: л. 190 - 207
254356
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
254357
  Гетьман Д. Взаємообмін музейними цінностями між РСФРР та УСРР в 1931-1936 р.р.
254358
  Дрозд А.О. Взаємообумовленість моралі та права у творчих пошуках Євгена Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 185-187. – ISBN 978-617-7133-95-6
254359
  Ситник С.В. Взаємообумовленість політико-соціальних процесів та етнічної самосвідомості українців кінця 70-х - 80-х років XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-82. – (Історія ; вип. 45)


  Присвячено аналізу трансформації етнічної самосвідомості українців 70-х - 80-х років XX століття
254360
  Николасва В. l . Взаємообумовленість та взаємозв"язок державної соціальної політики і соціальної роботи // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 305 : Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – С.17-26. – (Серія "Державне управління")
254361
  Журба Я.М. Взаємообумовленість форми правління держави та способу формування і відповідальності уряду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 196-202. – ISSN 1563-3349
254362
  Берегова Г.Д. Взаємоперетин філософії освіти й виховання у теоретичній реконструкції форм і способів спілкування поколінь // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 3-9. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
254363
  Гапонова С.В. Взаємопов"язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1817-8510
254364
  Бурак М.І. Взаємопов"язане формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бурак Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
254365
  Калюжняк О. Взаємопов"язані правочини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 386-387
254366
  Ковпік С.І. Взаємопов"язаність літературного та кулінарного дискурсів // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 121-132


  У статті мова йде про те, що смакові відчуття та відтінки присмаків виникають при читанні творів літератури тоді, коли митці не "механічно" описують страви, а знайомлять читачів із рецептами страв й процесами їх приготування та зі способами ...
254367
  Зубко Д.В. Взаємопов"язанність інтересів Європейського Союзу та України як основний чинник поглиблення двосторонньої співпраці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 82 : Політичні науки
254368
  Устенко О. Взаємопосилення інфляційних та девальваційних процесів в Україні: визначення причин та шляхи їх усунення / О. Устенко, М. Зименко // Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні / Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2016. – С. 95-100. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-80-7
254369
  Budniak D. Взаємопроникання структурних елементів у слов"янських мовах на різних рівнях // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 137-143. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
254370
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод - як ландшафтноутворюючий фактор / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-12 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  В ландшафтах, які характеризуються незначною швидкістю руху підземних та поверхневих вод, переміщення гірських порід може відбуватися за рахунок руху іонів та катіонів. Під час сезонних змін температур розчинені речовини з закономірною циклічністю ...
254371
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод на ландшафтоутворюючий фактор : додаток 2 / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 138-142 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 966-340-047-1
254372
  Хоцяновська Л.Ф. Взаємопроникнення українського та європейського хореографічного мистецтва у період незалежності України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 368-374. – ISSN 2226-2180
254373
  Павко А. Взаємопроникнення художнього мистецтва і музики у творчості М. Чюрленіса / А. Павко, Л. Курило // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 52-53. – ISSN 2520-6419
254374
  Янкович О. Взаєморозвиток та взаємовплив польськогшо, російського та українського романтизму : Матеріал и до проведення факультативу "РОмантизм у контексті світового літературного процесу" / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 222


  А. Міцкевич і Т. Шевченко. Генетичні зв"язки й топологічні відповідності. Постать А. Міцкевича у контексті української літератури. Романтичні насрої О. Пушкіна. Вплив творчості О. Пушкіна на поезію М. Рильського. Місце творчості М. Лермонтова у ...
254375
  Фурман О. Взаємоспричинення парадигм, стратегій, класів і методів соціально-психологічного впливу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 44-65 : табл. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 1810-2131
254376
  Авер"янов В. Взаємостосунки Президента і Уряду у змішаній формі державного управління в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
254377
  Наконечний В. Взаємоузгодження національного та міжнародного права: сучасні реінтерпретації проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7069-14-9
254378
  Шеломенцева З.С. Взаимаодействие русского и тюркских языкво / З.С. Шеломенцева. – Краснодар, 1980. – 87с.
254379
   Взаимная безопасность : новый подход к советско американским отношениям. – Москва : Международные отношения, 1991. – 422с.
254380
  Гуров К.П. Взаимная диффузия в многофазных металлических системах / К.П. Гуров. – Москва : Наука, 1981. – 350 с.
254381
  Сиденко В.Р. Взаимная дополняемость экономик стран-членов СЭВ в условиях социалистической интеграции (полит.-экон. аспект). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сиденко В.Р.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1981. – 22л.
254382
  Вдовин С.С. Взаимная индуктивность в электрических цепях / С.С. Вдовин. – Днепропетровск, 1981. – 76 с.
254383
  Фазылова М.Ф. Взаимная коагуляция золей Fe(OH)3, V2O5, SiO2, As2S2, суспензий лесса и глины и структурно-механические свойства их коагулянтов : Автореф... канд. хим.наук: / Фазылова М.Ф.; МВО СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1957. – 14л.
254384
  Ливен А. Взаимная ответственность и безответственность Запада и России // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 43-59. – ISSN 0130-9625
254385
  Филатов В.П. Взаимная поддержка КПСС и коммунистических партий стран капиталистического лагеря в послевоенный период (1946-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Филатов В.П.; Моск. ин-т нар. хозва им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1955. – 16л.
254386
  Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции / П. Кропоткин. – Москва, 1918. – 214, II с. – (Научно-анархисткая библиотека)
254387
  Наймушина Р.Ф. Взаимная растворимость в системе Н3BO3--MgSO4--H2SO4--H2O при различных температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наймушина Р.Ф.; Каз.гос.ун-ит. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
254388
  Франке А.К. Взаимная растворимость в тройных жидких системах : Автореф... канд. хим.наук: / Франке А.К.; ХГУ. – Харьков, 1953. – 12 с.
254389
  Бланк М.Г. Взаимная растворимость в тройных жидких системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бланк М.Г.; АН УССР. – Львов, 1964. – 30л.
254390
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1989. – 192 л. + Приложение: л. 164-192. – Библиогр.: л. 141-163
254391
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высшего и среднего спец. образ. УССР ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 22 с. – Библиогр.: 21 назв.
254392
  Степуро И.М. Взаимная связь в процессе изучения понятий алгебраической функции, алгебраического уравнения и алгебраического функционального неравенства действительного переменного : Автореф... канд. пед. наук: 13.731 / Степуро И.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
254393
  Геюшов В.М. Взаимная связь изучения физики и производсвтенного обучения в области животноводства. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Геюшов В.М.; НИИ педагогики УССР. – К, 1986. – 16л.
254394
  Бугаев А.И. Взаимная связь изучения физики и производственного обучения в средней школе (На материале подготовки механиз. с.х.) : Автореф... канд. пед.наук: / Бугаев А. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1963. – 21л.
254395
  Жук Я.Н. Взаимная связь между организмами / Я.Н. Жук. – С. 245-260
254396
  Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов / И.Д. Зверев. – Москва, 1977. – 64с.
254397
  Марченко Ю.И. Взаимная синхронизация автоколебательных систем при наличии волновых и запаздывающих связей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марченко Ю.И.; АН СССР. Ин-т механики. – К., 1967. – 9л.
254398
  Чумаков В.А. Взаимная торговля и инвестиции в контексте антикризичных экономических мер в России, Европейском Союзе и СНГ / В.А. Чумаков, А.Г. Чумаков // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 181-196. – ISSN 0235-5620
254399
  Кравченко Э.А. Взаимно-эквивалентные имена-образы в трагедии В. Шекспира "Hamlet, Prince of Denmark" // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 71-74


  В трагедии В. Шекспира «Hamlet, Prince of Denmark» использована система попарно эквивалентных имен, обозначающих диахронных, типа «отец – сын», персонажей-двойников. В шекспироведении стало общим местом утверждение о том, что достоинством композиции ...
254400
  Грюммер Г. Взаимное влияние высших растений - аллелопатия / Г. Грюммер. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 262с.
254401
  Овчаров Ю.В. Взаимное влияние отражённых сигналов в многочастотных фазовых методах локационного распознавания / Ю.В. Овчаров, Р.О. Задорожий, Р.Ю. Кольцов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 85
254402
  Серопегин И.М. Взаимное влияние рабочих и дыхательных движений при циклической и ациклической мышечной деятельности. : Автореф... доктор биол.наук: 102 / Серопегин И.М.; Казан. гос. ун-т. – М., 1968. – 40л.
254403
  Прокошев А.А. Взаимное влияние элементов при их экстракции из иодидных растворов кислородсодержащими растворителями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Прокошев А.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1973. – 20л.
254404
  Султанова З.Х. Взаимное влияние элементов при их экстракции из роданидных растворов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Султанова З.Х.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1973. – 19л.
254405
  Голованов В.И. Взаимное влияние элементов при их экстракции из хлоридных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Голованов В.И.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналитической химии. – М., 1971. – 22л.
254406
  Ремизов А.Л. Взаимное вытеснение ароматических аминов из азометинов и влияние основности аминов на эту реакцию : Автореф... кандид. химич.наук: / Ремизов А.Л.; Ленингр. ордена Трудового Красного Знамени технологический ин-т им. Ленсовета. Кафедра технологии органиче. – Ленинград, 1952. – 14 с.
254407
  Скороход О.Р. Взаимное вытеснение кислот и избирательная адсорбция. : Автореф... Канд.хим.наук: / Скороход О.Р.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 9л.
254408
  Колычев А.А. Взаимное земское страхование : Сборник узаконений, судебных и административных распоряжений : Законы о страховании от огня, филоксеры, градобития; пошлины с застрахований гербовый сбор с страховых документов и проч. / Сост. А.А. Колычев. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд-е юрид. кн. маг-а В. П. Анисимова ; [Тип. В. Безобразов и К*], 1911. – 72, VIII с.
254409
  Зайцев Л.М. Взаимное исполнение иностранных судебных решений и русско-германский торговый договор : [Доклад, сдел. на Экспорт. съезде в Киеве 21 февр. 1914 г.] / Л.М. Зайцев. – Киев : Тип. А.И. Гроссмана, 1914. – 16 с. – Библиогр. в примеч. – (Труды Юго-западного отдела Российской экспортной палаты ; Вып. 18)


  На экз. № 118213 дарственная надпись от автора
254410
   Взаимное использование единого библиотечного фонда Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1987. – 142с.
254411
  Панюшкина О.В. Взаимное признание и исполнение приговоров государствами Евросоюза в европейском и национальном праве = Mutual recognition and enforcement of final decisions in criminal matters by European Union member states in European and national law : монография / О.В. Панюшкина. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2011. – 249, [2] с. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 215-249 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9273-1856-8
254412
  Ивановский И.А. Взаимное содействие государств в производстве сведений по делам уголовным / иссл. И. Ивановского, приват-доц. Новороссийского ун-та. – Одесса : Тип. "Одесский вестник", 1889. – VIII, 150, II с. – Напеч. также в: Записки Новорос. ун-та, 1898, Т. 49, с. 491-639. – Библиогр.: "Список источников и пособий, на которые в тексте сделаны сокращенные ссылки" (с. III-VIII)


  Магистерская диссертация по международному праву «Взаимное содействие государств в производстве следствий по делам уголовным» защищена в Киевском университете им. Св. Владимира 27 мая 1889 года.
254413
  Логвинова И.Л. Взаимное страхование ответственности российских вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 0869-3617


  Одним из стандартных условий функционирования рынка образовательных услуг может стать страхование ответственности учебного заведения за невыполнение обязательств по договору об оказании услуг. В качестве оптимального решения возникающих при этом ...
254414
  Ибадова Л.Т. Взаимное страхование: история и современность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 85-91. – ISSN 0132-0769
254415
   Взаимность. – Тула, 1970. – 278с.
254416
  Кривощеков Л.Д. Взаимность / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1973. – 159с.
254417
  Линник Ю.В. Взаимность / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1976. – 127с.
254418
  Гоппе Г.Б. Взаимность / Г.Б. Гоппе. – Л., 1983. – 88с.
254419
  Дьяченко Р.А. Взаимность микроэлементов меди, марганца и цинка с витамином С и организме животных : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяченко Р.А.; АН УССР. – Киев, 1964. – 19л.
254420
  Лазоренко М.В. Взаимность процессов структурной и механической релаксации и молекулярная подвижность в эластомерах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Лазоренко М. В.; КГПИ им. А. Горького. – К., 1986. – 206л. – Бібліогр.:л.194-206
254421
  Храброва Н.С. Взаимность. / Н.С. Храброва. – М., 1970. – 48с.
254422
  Рывлин А.И. Взаимность. / А.И. Рывлин. – Київ, 1971. – 159с.
254423
  Мамедова Н.М. Взаимные интересы России и Ирана и их эволюция // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 129-135. – ISSN 0869-1908
254424
  Щербинин В.В. Взаимные превращения циклопропил-, аллил- и винилсиланов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Щербинин В.В.; М-во хим.пром-сти.24-25. – Москва, 1975. – 25л.
254425
  Кремон Л. Взаимные фигуры в графической статике. / Л. Кремон. – Л.-М., 1936. – 135с.
254426
  Бардина С.М. Взаимовлияние болезни и творчества: случай Ницше // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 63-64
254427
  Василенко С.Л. Взаимовлияние водонесущих коммуникаций и подтопления урбанизированных территорий как проблема экологической безопасности водоснабжения городских агломераций / С.Л. Василенко, В.Д. Колотило // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
254428
   Взаимовлияние и взаимообогащение литератур народов СССР. – Фрунзе, 1978. – 176с.
254429
  Кутушев Р.Н. Взаимовлияние и взаимообогащение национальных культур в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кутушев Р.Н.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор филос. проблем пролетарского интернационализма и нац. отношений. – М., 1971. – 16л.
254430
   Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР. – М, 1987. – 318с.
254431
  Лось А.В. Взаимовлияние изменений в силовой установке и в геометрии крыла у легких военно-транспортных самолетов // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 3 (163), травень - червень. – С. 15-20. – ISSN 1727-7337


  Проектування військових літальних апаратів. Взаємовплив змін в силовій установці і геометрії крила у легких військово-транспортних літаків.
254432
  Василенко Г.Л. Взаимовлияние контактирующих говоров двух близкородственных языков : Автореф... канд. филол.наук: / Василенко Г.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1978. – л.
254433
  Губарева В.А. Взаимовлияние некоторых древесных растений в широколиственных лесах лесостепи и роль атмосферных осадков в этом процессе : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Губарева В.А.; АН БССР. Ин-т экспериментальной ботаники. – Минск, 1970. – 31л.
254434
  Кружилин А.С. Взаимовлияние привоя и подвоя растений / А.С. Кружилин. – М, 1960. – 272с.
254435
   Взаимовлияние форм культуры в духовной жизни общества. – Л, 1986. – 174с.
254436
  Романова А.В. Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков / А.В. Романова. – Л., 1975. – 211с.
254437
  Юрченко Е.Н. Взаимовлияние языка священного писания и культуры народа (на материале библейской фразеологии) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.111-120. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
254438
  Булаховский Л.А. Взаимовлияния славянских литературных языков // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 3-4
254439
  Шпотов Б.М. Взаимовосприятие американцев и русских в годы первой пятилетки (по материалам прессы и деловой переписки) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 135-140. – ISSN 0869-5687
254440
  Кротов М. Взаимовыгодная интеграция - условие модернизации в Содружестве // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 39-52. – ISSN 0869-44435
254441
  Романцевич М.К. Взаимодействие -- окисленных соединений с органохлорсиланами : Автореф... канд. хим.наук: / Романцевич М. К.; МВО СССР, ЛьвГУ, Каф. орган. хим. – Львов, 1956. – 12л.
254442
  Дрешер Ю. Взаимодействие - наивысший уровень сотрудничества / Юлия Дрешер // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 11-15. – ISSN 1608-4071


  Успешность внедрения и функционирования системы менеджмента качества (СМК) в учреждении определяется не только правильностью соответствующих организационных и технологических решений, но и тем, в какой степени удается вовлечь персонал в эту ...
254443
  Андреев Е.А. Взаимодействие -нейтронов с ядрами 144 и 152. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Андреев Е.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 146л. – Бібліогр.:л.139-146
254444
   Взаимодействие -окисей ацетиленового ряда с вторичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: / Демидова В. М,; Демидова В. М,; ЛГУ. – Л., 1965. – 15л.
254445
  Паттерсон Д.Л. Взаимодействие / Д.Л. Паттерсон. – М., 1978. – 95с.
254446
  Бачинский Т.П. Взаимодействие 0,0-диалкилдитифосфорных кислот с альдегидами и кетонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Бачинский Т.П. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 16 с.
254447
   Взаимодействие 3-аминоиминофосфинов с бис /триметилсилил/ ртутью / В.В. Скопенко, В.Д. Романенеко, В.Ф. Шульгин, Л.Н. Марковский // Журн. общ. химии, 1985. – №1
254448
  Андреев Евгений Александрович Взаимодействие DD-нейтронов с ядрами 144Nd и 152Sm : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Андреев Евгений Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
254449
  Игнатюк А.Н. Взаимодействие L-ацилбутиролактонов с азотсодержащими нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Игнатюк А.Н.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
254450
  Скопенко В.В. Взаимодействие PdCl2 и Na2PdC4 c гамма -/8-метилхинолин/ гамма - аминопропилаэросилом / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Теорет. и эксперим. химия, 1983. – № 5
254451
   Взаимодействие PdCl2 с закрепленным на поверхности аэросила диэтилентриамином / В.В. Скопенко, Т.П. Лишко, А.К. Трофимчук, Т.А. Сухан // Укр.хим.журн., 1984. – №5
254452
  Шаранин Ю.А. Взаимодействие а-галоген- и а-оксикарбонильных соединений с малононитрилом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаранин Ю.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 14л.
254453
  Динь Х.Н. Взаимодействие а-меркурированныхж карбонильных соединений с кемни-, германий- и оловоорганическими сульфидами. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Динь Х.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 13л.
254454
  Кудряшов Н.И. Взаимодействие а-окисей ацетиленового и винилацетиленового ряда с сероводородом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудряшов Н.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 12л.
254455
  Войтов А.П. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с азотистоводородной кислотой и азидом натрия : Автореф... кандидата хим.наук: / Войтов А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1965. – 30л.
254456
  Голодова К.Г. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с цианистым калием. Хим. свойства ацетиленовых оксинитрилов и нитрилов сопряж. ениновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Голодова К.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
254457
  Малышко Т.М. Взаимодействие а-окисей некоторых производных циклогексена с нуклеофильными и элкетрофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Малышко Т.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Лениан. – Казань, 1967. – 16л.
254458
  Стриженко А.А. Взаимодействие авторской речи и речи персонажей в современной драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.663 / Стриженко А.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1972. – 32л.
254459
  Северина И.И. Взаимодействие аденина и его производных с простетическими группами ферментов-переносчиков электронов : Автореф. дис. ... канд. биол.наук : 093 / Северина И.И. ; МГУ. – Москва, 1969. – 16 с.
254460
  Григорян Левон Аршалуйсович Взаимодействие адронов и фотонов высоких энергий с легкими ядрами в теории комплексных моментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Григорян Левон Аршалуйсович ; Ереванский физ. ин-т. – Ереван, 1979. – 12 с.
254461
  Рыскин М.Г. Взаимодействие адронов при высоких энергиях в мультипериферических моделях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Рыскин М. Г.; АН СССР, Лен. Ин-т яд. физ. – Л., 1973. – 20л.
254462
  Алакоз Анатолий Владимирович Взаимодействие адронов с ядрами в области энергий 30+300 Гэв : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Алакоз Анатолий Владимирович ; АН СССР, Физический ин-т. – Москва, 1972. – 22 с.
254463
  Эззат К М.А. Взаимодействие акробатов в парных упражненияхв связи с различной их двигательной активностью в суточном цикле. : Автореф... Канд.пед.наук: / Эззат М.А.К.; КГУ. – К, 1982. – 16л.
254464
  Коновалова З.Б. Взаимодействие активных красителей с мышцами, мышечными моделями и белками : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Коновалова З.Б.; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1968. – 22л.
254465
  Новиков Б.К. Взаимодействие акустических волн и теория парметрических излучателей ультразвука. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.06 / Новиков Б.К.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
254466
  Барабаш Т.И. Взаимодействие алкалоидов с красителями эозиаты и эритрозиаты алколоидов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Барабаш Т.И. ; КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
254467
  Пацевич И.В. Взаимодействие алкильных радикалов с двуокисью азота. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пацевич И.В.; Акад.наук СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1959. – 13л.
254468
  Мамеев Виктор Васильевич Взаимодействие альфа-квантов с энергией до 4,6 Гэв с ядрами фотоэмульсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мамеев Виктор Васильевич; Томск. политехнич. ин-т. – Томск, 1972. – 22л.
254469
  Колодяжный О.И. Взаимодействие амидов кислот фосфора с фосгеном и хлористым оксалилом : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Колодяжный О.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 15л.
254470
  Самурина С.В. Взаимодействие амидофосфитов с 0-диалкиламино-метилфенолами и метилольными производными фенолов и амидов карбоновых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Самурина Светлана Викторовна ; Казан. химико-технол. ин-т им. С.М. Кирова. – Казань, 1980. – 16 с. – Библиогр.: 6 назв.
254471
  Саматова Н.А. Взаимодействие амидофосфитов с о-алкилметилфосфоновыми и о-алкилметилтиофосфоновыми кислотами / Саматова Н.А. – Казань, 1977. – 22 л.
254472
  Введенская Л.А. Взаимодействие анабазина с кислотами : Автореф... канд. хим.наук: / Введенская Л.А.;. – Ташкент, 1952. – 8 с.
254473
  Гранитова О.И. Взаимодействие анабазина с некоторыми солями двухвалентной меди : Автореф... канд. хим.наук: / Гранитова О. И.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1967. – 27л.
254474
  Алексеенко Б.А. Взаимодействие арилпаровиноградных кислот с некоторыми тиазолидонами и превращение полученных продуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алексеенко Б. А.; ДГУ. – Донецк, 1973. – 22л.
254475
  Краус Е.Б. Взаимодействие атмосферы и океана / Е.Б. Краус. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 595с.
254476
  Доронин Ю.П. Взаимодействие атмосферы и океана : Учебное пособие / Ю.П. Доронин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 288с.
254477
  Ле Н.Л. Взаимодействие атмосферы и океана с учетом эффектов волнового слоя : Автореф... канд . физ. мат.наук: 01.04.12 / Ле Н. Л.; Лен. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 25л.
254478
  Думан Е.Л. Взаимодействие атомных частиц на далеких расстояниях и переходы при столкновениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Думан Е.Л. ; МГУ. – Москва, 1972. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
254479
  Эльтеков В.А. Взаимодействие атомных частиц с твердым телом. Компьютерное моделирование / В.А. Эльтеков. – Москва : Изд-во МГУ, 1993. – 152 с. – ISBN 5-211-01596-7
254480
  Сурин А.И. Взаимодействие атомов внедрения с дислокациями в легированном феррите : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 320 / Сурин А.И. ; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1971. – 31 с.
254481
  Чеховский А.А. Взаимодействие атомов водорода, кислорода и азота на поверхностях монокристаллов окислов магния, кремния, алюминия и поликристаллических нитридов переходных металлов IV-VI групп. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Чеховский А.А.; АН Укр. ССР. Ин-т проблем материаловедения. – К., 1973. – 21л.
254482
  Мокрушин А.Д. Взаимодействие атомов позитрония с газами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мокрушин А.Д.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1967. – 11л.
254483
  Крюков Н.А. Взаимодействие атомов ртути с атомами инертных газов : Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Крюков Н.А. ; МВ и ССО СССР, ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 16 с.
254484
  Дузь В.А. Взаимодействие атомов углерода и азота с дефектами кристаллического строения вd- и h- железе. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 0.04.07 / Дузь В.А.; Ан УССР. – К, 1990. – 15л.
254485
  Шевченко В.И. Взаимодействие ашаритовых руд с перегретым водяным паром : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шевченко В. И.; АН СССР, Сиб. отд. Дальневост. филиал. – Владивосток, 1969. – 20л.
254486
  Найденова Н.М. Взаимодействие белка -- продукта гена 5 бактериофага 1 с полинуклеотидами и ДНК. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Найденова Н.М.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
254487
  Балабанова Ф.Б. Взаимодействие бензоил- и трихлорацетилизоцианатов с ненасыщенными соединениями и трехчленными гетероциклами. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Балабанова Ф.Б.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 18л.
254488
  Веселовская И.К. Взаимодействие бефенила с хлористым метилом на окиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Веселовская И.К.; Моск. хим.-техн. ин-т. – Москва, 1955. – 8л.
254489
  Кудряшова Г.Ю. Взаимодействие библиотеки вуза и книготорговых организаций: общие цели и равные возможности : [из опыта работы Зональной научной библиотеки Уральского государственного технического университета] // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 1726-6726
254490
  Наурузова Галина Хаировна Взаимодействие боратов с водными растворами органических кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Наурузова Галина Хаировна; АН Казахской ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 29л.
254491
  Касторский Л.П. Взаимодействие бутадиен-нитрильных сополимеров с галоид-органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.12 / Касторский Л.П.; Яросл. политех. ин-т. – Ярославль, 1974. – 23л.
254492
  Кушков В.Д. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе диоксида циркония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кушков В.Д.; Ин-т проблем материаловедения АН УССР. – Киев, 1984. – 17л.
254493
  Заславский А.М. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида циркония, полученных излучением ОКГ : Дисс. ... канд. хим. наук : спец.: 02.00.04 - физ. химия / Заславский А.М. : КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – 250с. – Бббиблиогр.: л. 216-250
254494
  Орлов Ю.В. Взаимодействие в конечном состоянии в прямых ядерных реакциях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Орлов Ю.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 11л.
254495
   Взаимодействие в растворах-расплавах систем M1/2-P2O5-Fe2O3-CaO(CaF2) (M1 - Na, K) и структура Na2.5CaFe1/5(PO4)3 / Н.Ю. Струтинская, Я.Ю. Ковба, И.В. Затовский, В.Н. Баумер, И.В. Огородник, Н.С. Слободяник // Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва, 2013. – Т. 49, № 7, июль. – С. 759-764. – ISSN 0002-337Х
254496
   Взаимодействие в системах M2O-P2O5-SnO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный, Е.С. Луговская // Журн. нерган. химии, 1987. – № 7
254497
  Байрачный Юрий Петрович Взаимодействие валентности глагола и пресуппозиции : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04. / Байрачный Юрий Петрович; Моск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 26 с.
254498
  Щербинина Ю.В. Взаимодействие ведущих стран НАТО с Ливией до и после вооруженного конфликта: Ценностный и экономический аспекты // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 135-157. – ISSN 0235-5620


  Реферативный обзор.
254499
  Берзинь Н.И. Взаимодействие витамина А и цинка в организме цыплят. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Берзинь Н.И.; АН Латв.ССР. – Рига, 1976. – 30л.
254500
  Богомолов В.А. Взаимодействие вихрей на сфере и модели геофизической гидродинамики : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.05 / Богомолов В. А.; Моск. физико-технол. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 16л.
254501
  Матвиенко Татьяна Ивановна Взаимодействие внутренней и внешней семантических структур глаголов речи и мышления в современном чешском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Матвиенко Татьяна Ивановна; АН УССР, Ин-т языкознания. – К., 1986. – 16л.
254502
  Навроцкий В.В. Взаимодействие внутренних волн и тонкой структуры в океане. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Навроцкий В.В.; АН УССР.Морской гидрофизический ин-т. – Владивосток, 1988. – 39л.
254503
  Нечет В.И. Взаимодействие водородоподобного атома с электромагнитным полем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Нечет В. И.; Дон.ГУ. – Донецк, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
254504
  Данилова Г.Н. Взаимодействие воды с изверженными горными породами : Автореф... канд. хим.наук: / Данилова Г.Н.; ленингр. гидрометеорол. ин-т. Гидрохим. ин-т. – Ленинград-Новочеркасск, 1967. – 16л.
254505
  Горшков А.С. Взаимодействие волн в нелинейных периодических неоднородных системах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горшков А. С.; Физ. фак. – М., 1971. – 24л.
254506
  Красильник З.Ф. Взаимодействие волн в полупроводниках с дрейфом носителей заряда : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Красильник З.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1977. – 13л.
254507
  Панкратов И.М. Взаимодействие волн конечной амплитуды с частицами плазмы в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Панкратов И.М.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 14л.
254508
  Королевич Владимир Юрьевич Взаимодействие волн с пластинами и оболочками сложной структуры : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.04 / Королевич Владимир Юрьевич; АН УССР. ИН-т гидромеханики. – Киев, 1987. – 93л. – Бібліогр.:л.85-93
254509
  Пекуровский Л.Е. Взаимодействие волн с телами / Л.Е. Пекуровский. – Москва, 1990. – 103 с.
254510
  Рагим-Заде Взаимодействие врожденных и условных рефлексов в связи с биологической (климатической специализацией медоносной пчелы (Apis mellifera) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рагим-Заде М.С. ; Акад. наук СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1963. – 20 с.
254511
  Ларионцев Е.Г. Взаимодействие встречных волн в кольцевых лазерах : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Ларионцев Е. Г.; МГУ, Физ. фак. – М., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
254512
  Клочан Е.Л. Взаимодействие встречных волн в твердотельном кольцевом лазере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Клочан Е.Л.; МГУ. – М., 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.14
254513
  Токарская И.И. Взаимодействие вторичных алканолов С11-С18 с концентрированной серной кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Токарская И.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1963. – 16л.
254514
  Платонова Т.О. Взаимодействие вузов и предприятий:цикл управления // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 141-143. – ISSN 0869-3617


  В представленной статье отмечается необходимость взаимодействия вузов и предприятий при осуществлении стратегического и оперативного планирования в вузе. Представлен обзор форм взаимодействия вузов и предприятий. Предложена классификация форм ...
254515
  Иванов А.А. Взаимодействие высокочастотных полей с плазмой. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 047 / Иванов А.А.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 16л.
254516
  Никитина Л.В. Взаимодействие гадразина с соединениями элементов у группы периодической системы (мышьяка, сурьмы, вимута и ваннадия) : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина Л. В.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
254517
  Баранцев Р.Г. Взаимодействие газа с поверхностью : учебное пособие / Р.Г. Баранцев ; МВ и ССО РСФСР, Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград : [б. и.], 1990. – 96 с.
254518
  Невская Е.М. Взаимодействие галлия и алюминия с аминополикарбоновыми кислотами - производными сульфофталеина : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Невская Е.М.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 18л.
254519
  Хайруллин Р.С. Взаимодействие галогенидов трехвалентного фосфора с кетонами. : Автореф... канд.хим.наук: 077 / Хайруллин Р.С.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1971. – 16л.
254520
  Проскурина М.В. Взаимодействие галогенидов фосфора с альфа-металлированными альдегидами, кетонами и сложными эфирами. : Автореф... канд. хим.наук: / Проскурина М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 14л.
254521
  Юн П.Т. Взаимодействие галогенидов цинка, кадмия и ртути с ацетамидом в водной среде при 25 оС : Автореф... канд. хим.наук: / Юн П.Т.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 12л.
254522
  Аксененко В.М. Взаимодействие галогеноорганических соединений с иодистыми солями : Автореф... канд. химич.наук: / Аксененко В.М.; Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1954. – 8л.
254523
  Слив Л.А. Взаимодействие гамма-излучения с атомными электронами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Слив Л.А.; Акад.наук СССР.Ленингр.физ-техн.ин-т. – Л, 1955. – 10л.
254524
  Иманакунов Б.И. Взаимодействие гексаметилентетрамина с неорганическими солями / Б.И. Иманакунов, Л.И. Лукина. – Фрунзе, 1984. – 104с.
254525
  Микитенко Д.А. Взаимодействие генетики с другими науками : (Философско - методологический анализ) / Д.А. Микитенко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 161с.
254526
  Корочкин Л.И. Взаимодействие генов в развитии : проблемы биологии развития / Л.И. Корочкин. – Москва : Наука, 1977. – 280 с. : табл., ил. – Список лит.: 1197 назв.
254527
  Тарутина Л.А. Взаимодействие генов при гетерозисе / Л.А. Тарутина, Л.В. Хотылева. – Минск, 1990. – 176с.
254528
  Митрофанов В.Г. Взаимодействие генов при отдаленной гибридизации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Митрофанов В.Г. ; АН СССР, Ин-т биологии развития. – Москва, 1969. – 24 с.
254529
  Видегирене Й Й. Взаимодействие гибридных Lam-B-LacZ белков с мембраной клеток продуцентов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Видегирене Й.Й.-Р.; Ин-т биохимии АН ЛитССР. – Вильнюс, 1989. – 21л.
254530
  Будник С.В. Взаимодействие гидродинамических и гидрохимических факторов склонового стока // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 38-48. – Бібліогр.: 5 назв
254531
  Кыдынов М.К. Взаимодействие глицина с галогенидами двухвалентных металлов / М.К. Кыдынов. – Фрунзе, 1988. – 155с.
254532
  Булыженков В.Э. Взаимодействие гомеозисных мутаций у дрозофилы : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Булыженков В.Э. ; Ак. мед. наук СССР, Ин-т мед. генетики. – Москва, 1975. – 28 с.
254533
  Милевская Виктория Болеславовна Взаимодействие гомологов фатаевой кислоты и их имидов с пятихлористым фосфором, исследование продуктов реакции : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Милевская Виктория Болеславовна; АН УССР. Ин-т орг. химии. – К., 1976. – 17л.
254534
  Биктасов О.К. Взаимодействие государства и гражданского общества в условиях интеграции в международную правовую систему: некоторые вопросы истории и теории / О.К. Биктасов, Г.З. Щербаковский // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
254535
  Гриб В.В. Взаимодействие государства и гражданского общества: правовые проблемы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 24-26. – ISSN 1812-3805


  Исследование правовых вопросов взаимодействия государства и гражданского общества представляется весьма необходимым в существующих политико-правовых реалиях России. В статье анализируется историческое развитие правового регулирования институтов ...
254536
  Гальперин И.М. Взаимодействие государственных органов и общественности по борьбе с преступностью / И.М. Гальперин. – Москва, 1972. – 184с.
254537
  Радынов А.Г. Взаимодействие гравитационного, электромагнитного и скалярного статистических полей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радынов А.Г.; Ун-т дружбы народов. – М, 1977. – 10л.
254538
  Жерновой М.В. Взаимодействие граждан и полиции: состояние и перспективы / М.В. Жерновой, В.В. Глухов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7 (339). – С. 110-115. – ISSN 0132-1625
254539
  Летников Ф.А. Взаимодействие гранитного расплава с карбонатами и силикатами / Ф.А. Летников, В.Я. Медведев, Л.А. Иванова. – Новосибирск : Наука, 1978. – 152с.
254540
  Дуброва Г.А. Взаимодействие грунта и сооружений.Расчеты нагрузок от несвязных грунтов на гидромотехнические сооружения в учетом деформации / Г.А. Дуброва. – Москва, 1963. – 220с.
254541
  Микитюк Орися Юрьевна Взаимодействие двумерных экситонов с диссипативными подсистемами в полупроводниковых кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Микитюк Орися Юрьевна; МВ и ССО УССР, Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 16л.
254542
  Микитюк Орися Юрьевна Взаимодействие двумерных экситонов с диссипативными подсистемами в полупроводниковых кристаллах : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.04.10 / Микитюк Орися Юрьевна; МВ и ССО УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 16л.
254543
  Ван Гэнь-ши Взаимодействие двуокиси гафния с окислами некоторых редкоземельных элементов и тория : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ван Г-ш. ; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Москва, 1961. – 8 с.
254544
  Мецугов В.Х. Взаимодействие двух напряженных состояний призматического бруса, составленного из различных упругих материалов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мецугов В.Х.; Акад.наук Груз.ССР. – Тбилиси, 1956. – 5л.
254545
  Рухадзе А.А. Взаимодействие двух нуклонов в методе Тамма-Данкова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рухадзе А.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1958. – 8л. – Бібліогр.:с.8
254546
  Исаев А.С. Взаимодействие дерева и насекомых ксилофагов / А.С. Исаев, Г.И. Гирс. – Новосибирск, 1975. – 344с.
254547
  Ткачева Т.М. Взаимодействие дефектов френкеля с примесными атомами и комплексами в пластически деформированных и облученных монокристаллах кремния П-типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ткачева Т.М.; Москов. ин-т электр. техн. – М., 1977. – 18л.
254548
  Двуреченский Анатолий Васильевич Взаимодействие дефектов, введенных ионной бомбардировкой в кремний, между собой и с примесью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Двуреченский Анатолий Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л.
254549
  Ожогин В.И. Взаимодействие Дзялошинского в антиферромагнетиках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.11 / Ожогин В. И.; Ин-т атомн. энерг. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.21-22
254550
  Лишневская Л.А. Взаимодействие диазосоединений с сульфаминовой кислотой и ее N-арилзамещенными. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лишневская Л.А.; Гос.ордена Труд.Красного Знамени ин-т прикладной химии. – Л, 1966. – 14л.
254551
  Макаров Е.М. Взаимодействие диацилированной тРНК с рибосомами Escherichia Coli : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Макаров Е. М.; АН УССР, Ин-т молек. биол. и генет. – К., 1986. – 24л.
254552
   Взаимодействие диоксида германия с расплавами M2O-P2O5/M-Li, Na, K / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорнвй, Н.Г. Галенко // Укр.хим.журн., 1987. – № 8
254553
   Взаимодействие диоксида тория с расплавами Li2O-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный, З.И. Корниенко // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №4
254554
  Бушуева Г.В. Взаимодействие дислокаций в кристаллах цинка и его особенности, выявляемые при электронном микроскопическом исследовании тонких фольг : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Бушуева Г.В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 11 с.
254555
  Крутский Л.Н. Взаимодействие диэтиламиноэтилхлорфосфина с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами и сравнение его реакционной способности с другими галогенидами трехвалентного фосфора. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.077 / Крутский Л.Н. ; Казан. хим.-техн. ин-т. – Казань, 1970. – 18 с.
254556
  Моисеев А.Ф. Взаимодействие дорожных дегтей с минеральными порошками. : Автореф... канд. хим.наук: / Моисеев А.Ф.; МВО СССР. Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1954. – 12л.
254557
  Прохоров Е.Ф. Взаимодействие дрейфовой и рекомбинационной неустойчивостей в : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Прохоров Е.Ф.; ОГУ. – Одесса, 1979. – 17л.
254558
  Санин А.Л. Взаимодействие дрейфовых носителей тока с поверхностными электромагнитными волнами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Санин А.Л.; Ленингр. политехнич. ин-т. – Л., 1972. – 10л.
254559
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гордиенко И.И. ; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
254560
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Гордиенко И. И.; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
254561
  Рюмин В.А. Взаимодействие єкономики и идеологии / В.А. Рюмин. – М : Знання, 1986
254562
  Бережницкий Л.Т. и др. Взаимодействие жестких линейных включений и трещин в деформируемом теле / Л.Т. и др. Бережницкий. – Киев : Наукова думка, 1983. – 288 с.
254563
  Верховлюк А.М. Взаимодействие жидких и твердых фаз в металлургических процессах / А.М. Верховлюк ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов. – Киев : Наукова думка, 2014. – 165, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-164. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1354-4
254564
  Шунин А.Л. Взаимодействие жидких платиновых металлов и сплавов с тугоплавкими оксидами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.03 / Шунин А.Л.; АН СССР. Уральский науч. ц. Ин-т металлургии.. – Свердловск, 1983. – 19л.
254565
  Смирнов-Замков Юрий Иванович Взаимодействие з-арилциклопентенов с фенолом и алкифениловыми эфирами : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.03 / Смирнов-Замков Юрий Иванович; Киев. политехн. ин-т. – К., 1984. – 17л.
254566
  Казакова Э.Х. Взаимодействие з-карена и его окисей с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казакова Э.Х.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1973. – 20л.
254567
  Осташевская Л.А. Взаимодействие замещенных пентаметилбензолов с электрофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Осташевская Л.А.; Ан СССР.Сибирск.отд.Новосиб.ин-т.орг.химии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
254568
  Мухин А.И. Взаимодействие заряженных П-мезонов с водородом и дейтерием в интервале энергий от 140 до 400 Мэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухин А.И.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1959. – 12л.
254569
  Коноплева Р.Ф. Взаимодействие заряженных частиц высоких энергий с германием и кремнием / Р.Ф. Коноплева. – Москва : Атомиздат, 1975. – 128 с.
254570
  Пятигорский Л.М. Взаимодействие заряженных частиц с медленными электромагнитными волнами в плазменных волноводах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пятигорский Л.М.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1955. – 12л.
254571
  Тернов И.М. и др. Взаимодействие заряженных частиц с сильным электромагнитным полем : Учеб.пособие / И.М. и др. Тернов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 304с.
254572
  Кикина Н.Г. Взаимодействие звуковых волн с тангенциальным разрывом и его неустойчивость : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Кикина Н.Г.; Моск. физ.-технический ин-т. – М., 1971. – 15л.
254573
  Шваякова О.В. Взаимодействие и взаимосвязь видов затрат на производство и реализацию продукции, включаемых в соответствующие классификационные признаки / О.В. Шваякова, С.А. Пелих // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 112-118. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
254574
  Трубицына Т.И. Взаимодействие и использование экономических законов в развитом социализме: вопросы методологии и теории. / Т.И. Трубицына. – Саратов, 1976. – 174с.
254575
  Захаренко Н.И. Взаимодействие и магнитное состояние компонентов в некоторых бинарных сплавах на основе Fe, Co, Ni и Pd : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Захаренко Н.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
254576
  Головнев Ю.Ф. Взаимодействие и перемагничивание слоев в двойных ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Головнев Ю.Ф.; Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 16л.
254577
  Мурашко О. Взаимодействие и преобразование: технологический подход / Ольга Мурашко // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2012. – № 3 (75). – С. 36-40. – ISSN 1608-4071


  На примере опыта работы Исторической библиотеки Дома Романовых (г. Кострома, Россия) рассматриваются некоторые технологии социального партнерства.
254578
  Кощей Л.А. Взаимодействие идеологии и общественной психологии как условие развития индивидуального сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Кощей Л.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
254579
  Никулин А.И. Взаимодействие идеологии и социальной психологи в интернациональном воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.02.00. / Никулин А. И.; АН СССР, ин-т филос. – Москва, 1979. – 22л.
254580
  Пшеничный Г.А. Взаимодействие излучений с веществом и моделирование задач ядерной геофизики. / Г.А. Пшеничный. – М., 1982. – 222с.
254581
  Горбачев В.М. Взаимодействие излучений с ядрами тяжелых элементов и деление ядер : справочник / В.М. Горбачев. – Москва : Атомиздат, 1976. – 464 с.
254582
  Жмудский А.А. Взаимодействие изулчаемых волн в ограниченной плазме и точные нелинейные решения : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.04.08 / Жмудский А.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
254583
  Богданова М.В. Взаимодействие импульсного лазерного излучения с электронно-коллебательными переходами молекул : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Богданова М.В. ; МГУ. – Москва, 1977. – 14 с.
254584
  Суходуб Т.Д. Взаимодействие индивидуального и социального как философская проблема (анализ в контексте персоналистского подхода) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 22-37. – ISSN 2077-8309
254585
  Молоков Л.А. Взаимодействие инженерных сооружений с геологической средой / Л.А. Молоков. – М., 1988. – 220с.
254586
  Канецян Эгине Гургеновна Взаимодействие интенсивного излучения с резонансными средами : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Канецян Эгине Гургеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 1л. – Бібліогр.:с.10-11
254587
  Ящук Василий Павлович Взаимодействие интенсивного светового излучения с ртутеподобными активаторами в растворах электролитов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ящук Василий Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 190л. – Бібліогр.:л.170-190
254588
  Ящук Василий Павлович Взаимодействие интенсивного светового излучения с ртутоподобными активаторами в растворах электролитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Ящук Василий Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с.
254589
  Щагина Л.В. Взаимодействие ионных потоков при индуцированном транспорте катионнов через модельные и клеточные мембраны : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17.,03.00.02 / Щагина Л.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1989. – 51л.
254590
  Мотусевич Виктор Антонович Взаимодействие ионов 3Не с изотопами углерода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мотусевич Виктор Антонович;. – К., 1977. – 15л.
254591
  Яковлев Михаил Алексеевич Взаимодействие ионов в холодной плазме через промежуточную систему (нейтральный газ) и проблема плазменных структур удерживающихся собственными силами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Яковлев Михаил Алексеевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
254592
  Раджабов Т.Д. Взаимодействие ионов инертных газов с титаном. : Автореф... Канд.техн.наук: / Раджабов Т.Д.; Московский физ-техн.ин-т. – М, 1966. – 12л.
254593
  Джемилев Н.Х. Взаимодействие ионов средних энергий с тонкими пленками металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемилев Н. Х.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по физ. отд-ния физ. техн. и математ. наук. – Ташкент, 1972. – 22л.
254594
  Степанов Г.П. Взаимодействие искусств / Г.П. Степанов. – Л, 1973. – 182с.
254595
  Лиманский Николай Николаевич Взаимодействие кальцитонина и гормонов гипоталамо-гипофизарно-адрено-кортикальной системы при мышечной деятельности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Лиманский Николай Николаевич; Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
254596
  Калаева Х.И. Взаимодействие карбамида с нитратами некоторых переходных металлов и бериллия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Калаева Х.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1969. – 28л.
254597
  Штейнман А.А. Взаимодействие карбенов с молекулярным азотом. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Штейнман А.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. (филиал). – Черноголовка, 1968. – 20л.
254598
  Пашина Ю.Н. Взаимодействие карбоновых кислот с гексахлорциклотрифосфазатриеном. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.05 / Пашина Ю.Н.; МВ и ССО СССР.Моск.хим.технол.ин-т. – М, 1975. – 24л.
254599
  Кузовников А А. Взаимодействие квазистационарного высокочасотного поля лс плазмой газового разряда. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 047 / Кузовников А.А,; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
254600
  Стоянов Ч.П. Взаимодействие квазичастиц с фононами в четно-четных сферических ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Стоянов Ч.П.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1974. – 18л.
254601
  Эйхе С.Н. Взаимодействие кислорода с арсенидом галлия. : Автореф... канд.хим.наук: 02.070 / Эйхе С.Н.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1971. – 24л.
254602
  Мягков В.А. Взаимодействие кислот и оснований с полиамидным волокном. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мягков В.А.; Иванов.хим.-технол.ин-т. – Иваново, 1954. – 14л.
254603
  Дятчина Ж.М. Взаимодействие классного руководителя и комсопмольской организации класса и формирование общественной активности старшеклассников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дятчина Ж.М.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
254604
  Малышев С.Т. Взаимодействие классов глагола в современном русском литературном языке : Автореф... кадн. филол.наук: / Малышев С.Т.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 18л.
254605
  Кравчук Н.В. Взаимодействие количественного и качественного аспектов в структуре предложения английского языка (к исследованию активных тенденций в синтаксисе современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10663 / Кравчук Н.В.; МВ и ССО СССР. БГУ. – Минск, 1972. – 28л.
254606
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системах с небольшим числом нуклонов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кручинин С. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1986. – 86л. – Бібліогр.:л.78-86
254607
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системмах с небольшим числом нуклонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Кручинин С.П.; КГУ им. ТарасаШевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
254608
  Белобородова Елена Арсеньевна Взаимодействие компонентов бинарных жидких сплавов германия С р-, d- и f-металлами периодической системы : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Белобородова Елена Арсеньевна; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – К., 1987. – 34л.
254609
  Олексин О.Я. Взаимодействие компонентов в системах Е -- (е,Со і) -- е (фазовые равновесия, кристаллическая структура некоторые физико-химические свойства соеднений) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Олексин О. Я.; ЛьвГУ. – Львов, 1990. – 17л.
254610
  Григорьева Ир Александрвна Взаимодействие компонентов интонации во французской повествовательной фразе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева Ир Александрвна; КГУ. – К., 1979. – 17л.
254611
  Носкова Светлана Андреевна Взаимодействие комсомола и школы в физическом воспитании школьников (1961-1971 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Носкова Светлана Андреевна; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 16л.
254612
  Александрова Т.Н. Взаимодействие контекстных средств при выражении аспектуальных значений (на материале современного немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Александрова Т. Н.; Калининский гос. пед. ин-т. – 26л.
254613
  Пасхалова Н.А. Взаимодействие контекстуальных единиц как средство конструирования текста художественного произведения и показатель индивидуального стиля писателя : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Пасхалова Н.А. ; КГУ Ин-т иностр. языков. – Киев, 1979. – 19 с.
254614
  Пасхалова Н.А. Взаимодействие контекстуальных единиц как средство коструирования текста художественного приозведения и показатель индивидуального стиля писателя. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пасхалова Н.А.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1978. – 22л.
254615
  Файферлик В. Взаимодействие Кориолиса в нечетных деформированных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Файферлик В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. ядерной спектроскопии. – Л., 1966. – 15л.
254616
  Хаттатов В.У. Взаимодействие коротких и сверхкоротких импульсов света с полупроводниками. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хаттатов В.У.; Моск.ордена Ленина и Тру.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1974. – 12л.
254617
  Мурзин В.С. Взаимодействие космических протонов разных энергий с веществом (генерация сильно ионизущих частиц) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мурзин В.С.; МГУ. Физич. фак. – Москва, 1953. – 9 с.
254618
  Мицюк Б.М. Взаимодействие кремнезема с водой в гидротермальных условиях / Б.М. Мицюк. – Киев : Наукова думка, 1974. – 87с.
254619
  Сергеева М.Б. Взаимодействие кремнийуглеводородов с хлоридами металлов 4-А группы : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.03 / Сергеева М.Б.; АН СССР, Ин-т нефтехимич.синтеза. – Москва, 1986. – 21 с.
254620
  Нестеренко Ю.А. Взаимодействие кристаллического и расплавленного йодида натрия с парами воды, кислородом и их смесью : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Нестеренко Ю. А.; ХГУ. – Х., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
254621
  Белинцева И.В. Взаимодействие культур в польский период творчества архитектора Марианна Лялевича // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 153-157.
254622
   Взаимодействие культур Востока и Запада. – Москва : Наука, 1987. – 198 с.
254623
  Соломко А.А. Взаимодействие лазерного и микроволнового излучений в электрооптических и магнитных кристаллах : Дисс... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Соломко А.А. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 30 л.
254624
  Довженко Александр Васильевич Взаимодействие лазерного излучения с магнитными возбуждениями в пленках ферритов-гранатов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03. / Довженко Александр Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко, Каф-ра квантовой радиофизики. – Київ, 1988. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
254625
  Довженко А.В. Взаимодействие лазерного излучения с магнитными возбуждениями в пленках ферритов-гранатов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Довженко А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1988. – 13л.
254626
  Абдуллаев Г.Б. Взаимодействие лазерного излучения с полупроводниками типа А III B VI / Г.Б. Абдуллаев, Э.Ю. Салаев, В.М. Салманов. – Баку : Элм, 1979. – 137 с. : ил. – Библиогр.: с. 128-135
254627
  Зеленский Сергей Евгеньевич Взаимодействие лазерного излучения с центрами люминесценции в щелочноборатных стеклах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Зеленский Сергей Евгеньевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 144л.
254628
  Зеленский С.Е. Взаимодействие лазерного изучения с центрами люминесценции в щелочноборотных стеклах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленский С.Е. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
254629
  Качарава Анрей Карлоевич Взаимодействие легких ядер с протонами и поиск дибарионных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Качарава Анрей Карлоевич; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. – Дубна, 1988. – 12л.
254630
  Дианова Е.М. Взаимодействие лексико-семантических вариантов в семантической структуре слова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дианова Е.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 15л.
254631
  Воскресенская И.В. Взаимодействие лексических и грамматических значений в категории вида современного русского глагола. (На материале глаголов с частичной видовой соотносительностью) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воскресенская И.В. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1965. – 16 с.
254632
  Пхакадзе И.Г. Взаимодействие лексических и грамматических средств выражения модальности в пределах изъявительного наклонения в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Пхакадзе И.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 31 с.
254633
  Карцева М.Ю. Взаимодействие лексических слоев в немецком научном тексте (подъязык агрономии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карцева М. Ю.; ОГУ. – Одесса, 1983. – 16л.
254634
   Взаимодействие лесных суглинистых подзолистых почв с модельными кислыми осадками и кислотно-основная буферность подзолистых почв / Т.А. Соколова, Т.Я. Дронова, И.И. Толпешта, С.Е. Иванова. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 208с. – ISBN 5-211-04498-3
254635
  Шашкова Е.А. Взаимодействие лизоцима с олигосахаридами хитина и модифицированными субстратами и ингибиторами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Шашкова Е.А.; МГУ. – М, 1977. – 22л.
254636
  Иванова С.В. Взаимодействие лингвистисеских и экстралингвистических средств актуализации высказываний / С.В. Иванова, Н.А. Плахотнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 51-56.
254637
   Взаимодействие лингвистических ареалов. – Л, 1980. – 272с.
254638
  Павлова Н.В. Взаимодействие линейных синтетических полиэлектролитов с частицами коллоидных дисперсий. : Автореф... канд. техн.наук: 02.00.06 / Павлова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 19л.
254639
  Егорова Е.М. Взаимодействие липосом с плоскими липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00,05 / Егорова Е.М. ; МГУ. – Москва, 1984. – 22 с.
254640
   Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма. – М, 1977. – 272с.
254641
   Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма. – М, 1981. – 295с.
254642
   Взаимодействие литератур народов Сибири и Дальнего Востока : [ Сб. статтей. – Новосибирск : Наука , Сиб. отд., 1983. – 272 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
254643
  Скворцов Л.И. Взаимодействие литературного языка и социальных диалектов. : Автореф... канд.филол.наук: / Скворцов Л.И.; АН СССР.Ин-т рус.яз. – М, 1966. – 18л.
254644
   Взаимодействие литературы и фольклора. – Душанбе
2. – с.
254645
   Взаимодействие литературы и фольклора. – Душеанбе
1. – 1974. – 242с.
254646
  Циндрик Н.М. Взаимодействие литиевых и натриевых, литевых и калиевых солей жирных кислот и нитратов этих же металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Циндрик Н. М.; Рост.ГУ, Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 16л.
254647
  Коваленко В.Ф. Взаимодействие магнитной и электрической подсистем в железоиттриевом гранате : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коваленко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 18 с.
254648
  Арясова О.В. Взаимодействие мантийной конвекции с литосферой и происхождение кимберлитов / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 5. – С. 150-171. – Библиогр.: с. 167-171. – ISSN 0203-3100
254649
   Взаимодействие массовых информационных процессов. – М, 1986. – 103с.
254650
  Панкратов Б.М. Взаимодействие материалов с газовыми потоками. / Б.М. Панкратов. – М., 1976. – 224с.
254651
  Рейнвальд Т.И. Взаимодействие материального и идеального в стимулах к труду : Автореф... канд. философ.наук: / Рейнвальд Т.И.; МГУ. Философ. фак-т. Кафедра исторического материализма. – М., 1966. – 20л.
254652
  Оконечников А.П. Взаимодействие меджу центрами люминесценции п захвата в облеченных нейтрноами монокристаллах сульфида цинка : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Оконечников А. П.; Урал. политехн. ин-т. – Свердловск, 1971. – 18л.
254653
  Сергеев Ф.М. Взаимодействие медленных п-мезонов с ядрами углерода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сергеев Ф.М.; Моск.инженер-физ.ин-т. – М, 1963. – 12л.
254654
   Взаимодействие между водой и живым веществом : труды международного симпозиума Одесса, 6-10 октября 1975 г. – Москва : Наука
Т. 1. – 1979. – 259 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
254655
   Взаимодействие между водой и живым веществом : труды международного симпозиума Одесса. 6-10 октября 1975г. – Москва : Наука
Т. 2. – 1979. – 215 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
254656
   Взаимодействие между водой и седиментами в озерах и водохранилищах. – Ленинград : Наука, 1984. – 272с.
254657
  Вайткус И.П. Взаимодействие между двуокисью титана и карбонатами щелочноземельных элементов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Вайткус И.П.; Акад.наук СССР. – Л, 1956. – 13л.
254658
  Селищев П.А. Взаимодействие между дефектами и образование диссипативных структур в облучаемых примесных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Селищев П.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
254659
   Взаимодействие между компонентами экологических систем. – Казань : Казанский университет, 1985. – 192 с.
254660
  Пастернак П.С. Взаимодействие между лесом и почвой в основных типах леса Украинских Карпатах. : Автореф... Доктора с-х.наук: 563 / Пастернак П.С.; Укр.с-х.акад. – К, 1968. – 52л.
254661
  Киселева И.А. Взаимодействие между нитрифицирующими, денитрифицирующими и аэробными целлюлозоразрушающими микроорганизмами в связи со значением их при компостировании торфов : Автореф... канд. биол.наук: / Киселева И.А.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т с.-х. микробиологии ВАСХНИЛ. – Горький, 1960. – 17л.
254662
  Понировская Л.И. Взаимодействие между окисью кальция и окисью алюминия в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Понировская Л.И.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1958. – 11л.
254663
  Мелков Г.А. Взаимодействие между поверхностными МСВ и праметрически возбужденными спиновыми волнами в тонких ферроманитных пленках / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // Proceeding ISSWAS
254664
   Взаимодействие между преобразованиями окружающей среды и адаптивной демографической и генетической структурой народонаселения : международная конференция по проекту № 12 программы юнеско "Человек и биосфера". Тезисы докладов. – Москва, 1984. – 336 с.
254665
  Мамедов А.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в сфере страхования // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.12-16. – ISSN 1812-3910
254666
  Гарипов Р.Ш. Взаимодействие международных организаций в области обеспечения европейской безопасности // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 1812-3910
254667
  Шушкова В.Б. Взаимодействие мелких метеоритных тел с атмосферой Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Шушкова В.Б.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 18л.
254668
  Пашкуров Н.Г. Взаимодействие меркапто- оксипиримидинов с хлоргидринами и а, w-дигалогеналканами. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пашкуров Н.Г.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1969. – 27л.
254669
   Взаимодействие мессбауэровского излучения с веществом. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 148 с.
254670
   Взаимодействие мессбауэровского излучения с веществом. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 157 с.
254671
  Беджанов Арнольд Сергеевич Взаимодействие местных СОветов дупутатов трудящихся с органами суда и прокуратуры по обеспечению социалистической законности и охране прав граждан : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Беджанов Арнольд Сергеевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 26л.
254672
  Кронский В.С. Взаимодействие местных советов с предприятиями вышестоящего подчинения в социальной сфере / В.С. Кронский. – Горький : Обл. тип. обл. управления изд-в, полиграфии и кн. торговли, 1989. – 118, [2] c. – Библиогр. в подстроч. примеч.
254673
   Взаимодействие металлических расплавов с газами и шлаками. – М, 1985. – 157с.
254674
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического кобальта с тиоцианатом аммония в апротонных растворителях / В.В. Скопенко, Н.Д. Невесенко, В.Н. Кокозей // Журн. неорган. химии, 1986. – №8
254675
  Зализинский Г.Г. Взаимодействие металлического молибдена с расплавами хлоридов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Зализинский Г.Г.; В надзаг.: АН СССР. Уральский науч. центр ин-т электрохимии. – Свердловск, 1974. – 20л.
254676
  Купидонова Е.П. Взаимодействие металлической меди с веществами белкового происхождения : Автореф... канд. хим.наук: / Купидонова Е.П.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. Кафедра физ. и колоидной химии. – Казань, 1955. – 15л.
254677
  Фаст Д.Д. Взаимодействие металлов с газами. / Д.Д. Фаст. – М, 1975. – 351с.
254678
  Борисова З.У. Взаимодействие металлов с халькогенидными стеклами / З.У. Борисова и др. ; ЛГУ. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 221с. – ISBN 5-288-00575-3
254679
  Илющенко Н.Г. Взаимодействие металов в ионных расплавах / Н.Г. Илющенко, А.И. Анфиногенов, Н.И. Шуров. – Москва : Наука, 1991. – 176 с.
254680
  Косягин В.Г. Взаимодействие метана с окислами железа : Автореф... канд. хим.наук: / Косягин В. Г.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 18л.
254681
   Взаимодействие метеоритного вещества с Землей. – Новосибирск : Наука, 1980. – 240 с.
254682
   Взаимодействие метеорного вещества с Землей и оценка притока метеорного вещества на Землю и Луну : материалы Всесоюзн. симпозиума (Душанбе, 1974). – Душанбе : Дониш, 1975. – 167 с.
254683
  Черкина М.В. Взаимодействие метиленамидофосфитов изо- и изотиоцинатофосфенитов с соединениями, содержащими кратные связи. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Черкина М.В.; Казан. гос. ун-т. – К., 1981. – 19л.
254684
  Бабічев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований ряда бензседеназола с галоидпроизводным / Ф.С. Бабічев. – К, 1953. – 412с.
254685
  Хутова Бронислава Михайловна Взаимодействие метилпиримидинов с электрофильными агентами : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.03 / Хутова Бронислава Михайловна; Ин-т органич. химии АН УССР. – К., 1983. – 25л.
254686
   Взаимодействие метода, стиля и жанра в советской литературе. – Свердловск, 1988. – 141 с.
254687
   Взаимодействие методов естественных наук в познании жизни. – М, 1976. – 350с.
254688
  Панов А М. Взаимодействие меченого тритием бенз(а)пирена с белками и нуклеиновыми кислотами в культуре нормальных и опухолевых клеток : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Панов М.А,; МГУ. – М., 1969. – 17л.
254689
  Звягинцев Д.Г. Взаимодействие микроорганизмов с твердыми поверхностями / Д.Г. Звягинцев. – Москва : Московский университет, 1973. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-175
254690
   Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента : [ научно-практическое пособие ] / А.М. Бандурка, А. Бек, М.В. Голованова, Д.А. Кобзин, Т.Н. и др. Лазарева; Бандурка А.М. [ и др. ] ; МВД Украины, Нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Национальный университет внутренних дел, 2003. – 286с. – ISBN 966-610-041-Х
254691
  Кондратюк Татьяна Вячеславовна Взаимодействие мировоззрения и культуры в процессе фломирования личности : Дис... канд. философ.наук: 09.00.11 / Кондратюк Татьяна Вячеславовна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
254692
  Кисилев В.А. Взаимодействие модулированного релятивистского электронного пучка с плазмой и немодулированного пучка с плотной плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Кисилев В.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1977. – 15л.
254693
  Янкаускас З.К. Взаимодействие модулированного электромагнитного излучения с резонансной средой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Янкаускас З.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
254694
  Пярнпуу А.А. Взаимодействие молекул газа с поверхностями / А.А. Пярнпуу. – Москва : Наука, 1974. – 191с.
254695
  Цареградский В.Б. Взаимодействие молекулярного пучка с электромагнитным полем резонатора в пучковых квантовых устройствах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цареградский В. Б.; Гор.ГУ. – Горький, 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
254696
  Машезов В.Х. Взаимодействие молибдат-ионов с роданид-ионами в нейтральных и кислых средах в зависимости от природы и концентрации кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Машезов В.Х.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 17л.
254697
  Дорогов М.Э. Взаимодействие молибдена и вольфрама кальция с карбонатами щелочных металлов и аммония в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Дорогов М.Э.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 21л.
254698
  Костомарова Э.Л. Взаимодействие монастырей и государственных музеев в России на рубеже XX-XXI столетий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 116-122. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  На основании периодических изданий рубежа 20-21 ст. рассматриваются вопросы взаимоотношений церкви и музеев в России в исследуемый период. Особое внимание уделяется причинам возникновения конфликтов между музеями и монастырями. Делается вывод о ...
254699
  Чикалова Е.С. Взаимодействие морали и права : социально-философский анализ // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.185-192. – ISSN 1728-3671
254700
  Якубанец В.А. Взаимодействие морали и права в процессе построения коммунистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Якубанец В.А.; Ин-т философии АН СССР. – Москва-Рига, 1967. – 20л.
254701
  Сандровская Лидия Ивановна Взаимодействие морали и права в формировании коммунистического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сандровская Лидия Ивановна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 26л.
254702
  Миронов О.Г. Взаимодействие морских организмов с нефтяными углеводородами / О.Г. Миронов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 128с.
254703
  Кауров Борис Алексанрович Взаимодействие морфогенетических мутаций у дрозофилы при низкой и высокой температурах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Кауров Борис Алексанрович; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1977. – 23л.
254704
   Взаимодействие моторных и вегетативных функций при различных видах мышечной активности человека. – Калинин, 1988. – 132с.
254705
  Сулайманкулов К. Взаимодействие мочевины с солями в растворах и расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Сулайманкулов К.; Ростов. гос. ун-т. – Фрунзе, 1957. – 14л.
254706
  Еремин Б.Г. Взаимодействие мощных электромагнитных волн с электронными пучками и плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Еремин Б.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13
254707
  Стоянов П.Ц. Взаимодействие музыкальных форм. / П.Ц. Стоянов. – М., 1985. – 269с.
254708
  Яблоков Н.П. Взаимодействие народных дружин и милиции. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1977. – 56с.
254709
  Кефли Александр Абрамович Взаимодействие насыщенных полимеров и модельных соедиений с озоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Кефли Александр Абрамович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
254710
  Дмитриевская И О. Взаимодействие натриевых и калиевых солей жирных кислот с нитратами этих же металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дмитриевская О.И,; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 23л.
254711
   Взаимодействие наук. – М, 1984. – 320с.
254712
   Взаимодействие наук как фактор их развития : Сьорник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 284с.
254713
   Взаимодействие наук при изучении Земли. – Москва : АН СССР, 1963. – 327с.
254714
   Взаимодействие наук при изучении Земли. – Москва : Наука, 1964. – 327с.
254715
   Взаимодействие наук при изучении литературы. – Л, 1981. – 277с.
254716
   Взаимодействие науки и искусства и творчество художника. – Киев, 1988. – 278 с.
254717
   Взаимодействие науки и культуры в общественном развитии. – Ярославль, 1989. – 124с.
254718
  Носков А.П. Взаимодействие научно-теоретического и обыденного сознания при формировании политических убеждений трудящихся (в период подготовки социалистической революции) : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Носков А.П.; МВ и ССО РСФСР. Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 24л.
254719
   Взаимодействие научно технического и социального прогресса. – Новосибирск, 1989. – 269с.
254720
  Карташов Н.С. Взаимодействие научных библиотек РСФСР (1917-1967гг.) / Н.С. Карташов. – Новосибирск, 1975. – 280 с.
254721
  Миколенко Е.П. Взаимодействие национального и глобального в адаптации хозяйственных систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 24-28 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв
254722
  Нгуен Сик Чыонг Взаимодействие национального и интернационального в культурной революции во Вьетнаме : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Нгуен Сик Чыонг; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 145л. – Бібліогр.:л.135-145
254723
  Нгуен Сик Чыонг Взаимодействие национального и интернационального в культурной революции во Вьетнаме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Нгуен Сик Чыонг; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 18л.
254724
  Цымбалюк В.Г. Взаимодействие национальных и интернациональных интересов как фактор упрочения социально-политического единства мирового социалистического содружества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Цымбалюк В. Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
254725
  Макознак Е. Взаимодействие национальных культур в процессе глобализации: перспективы диалога // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.68-71
254726
  Кобко Г.Л. Взаимодействие национальных культур как проявление процесса интернацинализации духновной жизни советских наций в период развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кобко Г.Л.; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1976. – 204л. – Бібліогр.:л.181-204
254727
  Кобко Г.Л. Взаимодействие национальных культур как проявление процесса интернационализации духовной жизни советских наций в период развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кобко Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 21 с.
254728
  Гашева Н.В. Взаимодействие национальных литератур ХХ века / Н.В. Гашева. – Пермь, 1983. – 72с.
254729
  Кириллова Е.Н. Взаимодействие недокиси углерода с соединениями, содержащими теомидную группу : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кириллова Е.Н.; Ленингр. хим.-фармац. ин-т. – Л., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
254730
  Баранова Н.А. Взаимодействие недокисиуглерода с замещенными тиомочевинами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Баранова Н.А.; Ленингр. хим.-фарм. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
254731
  Кашайова Катарина Взаимодействие нейронов в интактной и нейронально изолированной теменной ассоциативной коре головного мозга при прямом электрическом раздражении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кашайова Катарина; КГУ. – К., 1987. – 16л.
254732
  Блаженнова-Микулич Взаимодействие нейтральных, гравитационных и электромагнитных полей в общей теории относительности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05.,01.04.02 / Блаженнова-Микулич Л.Ю.; МГУ им.Ломоносова. – М, 1983. – 16л.
254733
  Ольховский В.С. Взаимодействие нейтронов с ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ольховский В.С. ; КГУ. – Киев, 1964. – 12 с.
254734
  Красильникова Е.А. Взаимодействие некоторых галоидопроизводных с серебряными солями диалкилфосфористых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Красильникова Е.А.; М-во высш. образования СССР. Казан. хим. технол. ин-т им. С.М.Кирова. Каф. органич. химии. – Казань, 1956. – 9л.
254735
  Богоносцева Н.П. Взаимодействие некоторых галоидопроизводных с эфирами фосфористой кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богоносцева Н. П. ; Каз. ГУ , Науч. исслед. химич. ин-т. – Казань, 1953. – 13 с.
254736
  Матуляускене Люда Юстино Взаимодействие некоторых добавок с электроосаждаемым железом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Матуляускене Люда Юстино; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
254737
  Дыбков В.И. Взаимодействие некоторых переходных металлов 5,6,8 групп с жидким алюминием : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Дыбков В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
254738
   Взаимодействие некоторых солей металлов с конденсированными азолами / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, Л.Ф. Аврменко, В.Я. Починок // Укр. хим. журн., 1975. – №12
254739
  Наделяева А.К. Взаимодействие некоторых циклических L-хлорэфиров с енолацетами альдегидов и кетонов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Наделяева А.К.; Иркутск.гос.ун-т. – Красноярск, 1971. – 16л.
254740
  Алифов А.А. Взаимодействие нелинейных колебательных систем с источниками энергии / А.А. Алифов, К.В. Фролов. – Москва : Наука, 1985. – 327 с. : ил. – Библиогр.: с. 318-327
254741
  Морозова Нина Петровна Взаимодействие неполных эфиров и амидов кислот трехвалентного фосфора с галогенидами элементов 4 группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Морозова Нина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1985. – 17л.
254742
  Катаманов Владимир Леонидович Взаимодействие нитрата диспрозия с нитратами аминов в водных растворах : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Катаманов Владимир Леонидович; Башкирский гос. ун-т. – Уфа, 1976. – 26л.
254743
  Горшунова В.П. Взаимодействие нитрата лантана с нитратами аминов в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Горшунова В. П.; МВиССО РСФСР Башкир.ГУ. – Уфа, 1971. – 24л.
254744
  Бообекова С. Взаимодействие нитрата никеля с карбамидом и тиокарбамидом в водной среде : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Бообекова С.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 25л.
254745
  Хуцистова Фатима Мухарбековна Взаимодействие нитрата серебра с нитратами металлов I A, II A групп и таллия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Хуцистова Фатима Мухарбековна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 29л.
254746
  Кузнецов Г.А. Взаимодействие нравственного и правового воспитания в формировании личности старшего подростака. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кузнецов Г.А.; Научно-исслед.ин-т.общих проблем воспитания АПН СССР. – М, 1979. – 20л.
254747
   Взаимодействие нуклеиновых кислот с катионными феназинами вблизи границы раздела растворов с разной концентрацией хлорида натрия, моделирующей ионное окружение ядерной мембраны / Ю.В. Пивоваренко, А.М. Ляхов, Г.Г. Барашенков, С.П. Весельский // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 15-20. – ISSN 1023-2427
254748
  Микулинский М.А. Взаимодействие нуклонов в сферических ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Микулинский М.А.; Объединен. ин-т ядерных исслед. Лаборатория теоретич. физики. – Дубна, 1966. – 12л.
254749
  Мохов И.И. Взаимодействие облачности и радиации в моделях общей циркуляции, прогноза погоды и климата / И.И. Мохов, В.К. Петухов. – Москва, 1988. – 49с.
254750
  Барышевский С.О. Взаимодействие обменных спиновых и упругих волн в эпитаксиальных пленках железо-иттериевого граната. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Барышевский С.О.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 90л. – Бібліогр.:л.83-90
254751
  Баышевский Сергей Олегович Взаимодействие обменных спиновых и упругих волн в эпитаксильных пленках железо-иттриевого граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Баышевский Сергей Олегович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 13л.
254752
  Карасик Ольга Михайловна Взаимодействие обобществления социалистического производства и хозрасчета : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карасик Ольга Михайловна; КГУ. – Киев, 1986. – 209л. – Бібліогр.:л.175-199
254753
   Взаимодействие оболочек с жидкостью. – Казань, 1981. – 218с.
254754
   Взаимодействие оболочек со средой. – Казань
1. – 1987. – 143с.
254755
   Взаимодействие оболочек со средой. – Казань
2. – 1987. – 270с.
254756
  Чибисова Н.Г. Взаимодействие образования и культуры как социальных явлений // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С45-54..
254757
  Фокин И.Я. Взаимодействие общества и природы : Дис... канд. филос.наук: / Фокин И.Я.; КГУ. – К., 1972. – 185л. – Бібліогр.:л.174-185
254758
  Соломина С.Ф. Взаимодействие общества и природы : (Философские проблемы) / С.Ф. Соломина. – Москва : Мысль, 1983. – 252с.
254759
   Взаимодействие общества и природы. – Москва, 1986. – 348 с.
254760
   Взаимодействие общества и природы в процессе общественной эволюции. – Москва, 1981. – 192с.
254761
  Гришин Дмитрий Михайлович Взаимодействие объективных и субъективных факторов в процессе нравственного воспитания школьников : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Гришин Дмитрий Михайлович; Научно-исслед. ин-т общей педагогики Акад. пед. Наук СССР. – М., 1979. – 37л.
254762
  Зинченко С.А. Взаимодействие обязательства поставки и железнодорожной перевозки груза : Автореф... канд. юридичюнаук: 719 / Зинченко С.А.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1970. – 16л.
254763
  Алексеенко Н.Ю. Взаимодействие одновременных условных реакций у человека / Н.Ю. Алексеенко. – Москва, 1963. – 152с.
254764
  Алексеенко Н.Ю. Взаимодействие одновременных условных реакций у человека / Н.Ю. Алексеенко. – Москва, 1963. – 152с.
254765
  Васильева О.А. и др. Взаимодействие одномерных волн в средах без дисперсии / О.А. и др. Васильева; Руденко О.В. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 151 с.
254766
  Бондаренко Т.П. Взаимодействие однотипных глагольных, субстантивных и адъективных словосочетаний в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Бондаренко Т.П.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 23л.
254767
   Взаимодействие океана и атмосферы : Лабораторный практикум. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 199с.
254768
   Взаимодействие океана и атмосферы в Северной полярной области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 175с.
254769
   Взаимодействие океана с атмосферой и динамика муссонов. – Л, 1990. – 335с.
254770
   Взаимодействие океана с окружающей средой. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 214с.
254771
  Козленко Т.А. Взаимодействие окисей бария и стронция с кислородом при малых давлениях. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Козленко Т.А.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1969. – 15л.
254772
  Яндовский В.Н. Взаимодействие окисей с альдегидами и бензонитрилом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Яндовский В.Н.; Ленинград. гос. ун-т. – Л., 1969. – 27л.
254773
  Павлова Л.М. Взаимодействие окисей цис-, транс-докозеновых кислот с реагентами основного характера. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Павлова Л.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Хим. ф-тет. – Л., 1971. – 22л.
254774
  Петров Ю.И. Взаимодействие окислов азота с водяным паром : Автореф... канд. техн.наук: / Петров Ю.И.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1967. – 21л.
254775
   Взаимодействие окислов металлов с углеродом. – М, 1976. – 360с.
254776
  Муравьева И.А. Взаимодействие окислов редкоземельных эллементов с окислами щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Муравьева И.А.; МГУ. Хим. фак. – М., 1970. – 17л.
254777
  Мамедов Аслан Мамедали оглы Взаимодействие окружения и ядра наречных фразеологизмов с общим значением качественной характеристики действия в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мамедов Аслан Мамедали оглы; Азерб. пед. ин-т русск. яз. и лит. им. М.Ф.Ахундова. – Баку, 1987. – 17л.
254778
  Усталова Ольга Николаевна Взаимодействие оксида ванадия (V) с оксидами редкоземельных элементов иттриевой подгруппы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Усталова Ольга Николаевна; АН СССР. Ин-т общей и неорг. химии. – М., 1980. – 23л.
254779
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида кадмия со спиртовыми растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Укр. хим. журн, 1985. – №4
254780
  Драгалина Галина Арсентьевна Взаимодействие оксиндолов с дикарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Драгалина Галина Арсентьевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
254781
  Абеуова О.А. Взаимодействие окситоцина, ацетлхолина и катехоламинов в регуляции молкоотдачи. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Абеуова О.А.; АН АЗССР. – Баку, 1979. – 21л.
254782
  Сенкевич В А. Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с галогенидами некоторых элементов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Сенкевич А.В,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
254783
   Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с хлоридами и оксихлоридами молибдена и вольфрама / В.В. Скопенко, А.И. Брусиловец, А.В. Синкевич, В.В. Трачевский // Укр. хим. журн., 1982. – №12
254784
   Взаимодействие оледенения с атмосферой и океаном. – М, 1987. – 246с.
254785
  Колокольцев Олег викторович Взаимодействие оптических волноводных мод с магнитостатическими пучками в пленках феррит-гранатов : Дис... канд. физ-матнаук: 01.04.03 / Колокольцев Олег викторович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.160-171
254786
  Семенов А.В. Взаимодействие оптических колебаний решетки с полупроводниковой плазмой и электронными потоками : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.02 / Семенов А.В.;. – Киев, 1987. – 16 с.
254787
  Хейфец М.И. Взаимодействие оптических фононов с плазменными колебаниями в ионных полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хейфец М.И.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1967. – 14л.
254788
  Сердюк А.М. Взаимодействие организма с электромагнитными полями как фактором окружающей среды / А.М. Сердюк. – К., 1977. – 228с.
254789
  Балаев Г.А. Взаимодействие органических альфа-окисей с аминосоединениями. : Автореф... кандидата хим.наук: / Балаев Г.А.; М-во высш. и сред. спец. образования. – Л., 1962. – 15л.
254790
  Полетуха В.В. Взаимодействие органических перекисей с кремнеземом и их инициирующая способность в сорбированом состоянии : Дис... канд. хим.наук: 02.0006 / Полетуха В.В.; КГУ. – К, 1972. – 168л.
254791
  Хрущ Н.Е. Взаимодействие органических производных переходных металлов с основаниями и ненасыщенными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Хрущ Н.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 20л.
254792
  Томин В.Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с преступностью. / В.Т. Томин. – Омск, 1975. – 177с.
254793
   Взаимодействие органов внутренних дел с общественностью по обеспечению охраны общественного порядка. – К, 1982. – 130с.
254794
  Зинуров Р.Н. Взаимодействие органов уголовной юстиции в пореформенный период (1864-1917 гг.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.2-8
254795
   Взаимодействие органов управления производством. – Москва, 1983. – 462 с.
254796
  Кравков С.В. Взаимодействие органов чувств / С.В. Кравков. – М-Л, 1948. – 128с.
254797
  Майкова А.И. Взаимодействие ортоэфиров и ацеталей с форсорорганическими соединениями, содержащими подвижный водород или галиод : Автореф... канд .хим.наук: / Майкова А. И.; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1970. – 14л.
254798
  Воробьева Галина Владимировна Взаимодействие оснований шиффа с циклическими кетонами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Воробьева Галина Владимировна; АН БССР. Отд-ние хим. и геол. наук. Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неор. – Минск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
254799
  Москалев В.И. Взаимодействие отрицательных п-мезонов с протонами и ядрами гелия при энергии 150 МЭВ и некоторые редкие виды распадов п-мезонов. 1039 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Москалев В.И.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1962. – 14л.
254800
  Ассовская А.С. Взаимодействие П- мезонов с импульсом 7,2 Гэв/с с ядрами фотоэмульсии : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 040 / Ассовская А.С. ; Объедин. ин-т ядерных исследований, Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1969. – 14 с.
254801
  Мах Ростислав Взаимодействие п-мезонов с легкими атомными ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мах Ростислав; Объедин. ин-т ядерных исследований. 4-10206. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
254802
  Осипова Л.В. Взаимодействие парафиновых углеводородов с аммиаком на окисных катализаторах : Автореф... Канд.хим.наук: / Осипова Л.В.; Акад.наук СССР.Ин-т нефти. – Москва, 1958. – 16л.
254803
  Костылева Светлана Александровна Взаимодействие партийных комитетов с органами печати в формировании мировоззрения трудящихся (1976-1985 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Костылева Светлана Александровна; КПИ. – Киев, 1991. – 219л. – Бібліогр.:л.187-219
254804
  Костылева С.А. Взаимодействие партийных комитетов с органами печати в формировании социалистического мировоззрения трудящихся (1976-1985 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Костылева С. А.; КПИ. – К., 1991. – 24л.
254805
   Взаимодействие педагогического и ученического коллективов школы. – Ярославль, 1989. – 111с.
254806
  Лапшина И.К. Взаимодействие первой администрации Р.Никсона с конгрессом по вопросам внутренней политики: проблема разделенного правления // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 201-208. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
254807
  Власова Лариса Васильевна Взаимодействие перекисей бензоила и пентафторбензоила с ароматическими и полифторароматическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Власова Лариса Васильевна; Сиб. отд-ние АН СССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 22л.
254808
   Взаимодействие пестицидов с микроорганизмами : Науч. обзор. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 141с.
254809
  Симонов И.В. Взаимодействие плоских волн с включениями в упругой среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симонов И.В.; Ин-т проблем механики. АН СССР. – М., 1968. – 8л.
254810
  Ибрагим М.А. Взаимодействие плоских ударных волн с препятсвиями в виде каналов-диафрагм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагим М.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 13л.
254811
  Егорова Т.С. Взаимодействие повервхности двуокиси кремния с парами воды и метанола. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егорова Т.С.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 9л.
254812
   Взаимодействие поверхностного и подземного стока. – М
1. – 1973. – 367с.
254813
   Взаимодействие поверхностного и подземного стока. – М
Вып. 2. – 1974. – 192с.
254814
  Демченко Раиса Ивановна Взаимодействие поверхностных длинных волн с жесткими и упругими границами : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.05. / Демченко Раиса Ивановна; Ин-т гидромеханики АН УССР. – К., 1984. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
254815
  Корнилов Владимир Иванович Взаимодействие пограничных слоев в области сопряжения аэродинамических поверхностей : Автореф... канд. технич.наук: 01.02.05 / Корнилов Владимир Иванович; АН СССР. Ин-т теоретич. и прикладной физ. – Новосибирск, 1979. – 24л.
254816
  Лоскутов В.А. Взаимодействие полигалогенантрахинонов с нуклеофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Лоскутов В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1969. – 19л.
254817
  Штейнгарц В.Д. Взаимодействие полигалоидароматических соединений с азотной кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Штейнгарц В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 16л.
254818
  Кокошин А.А. Взаимодействие политики и военной стратегии: теоретические и прикладные вопросы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
254819
  Пророк В. Взаимодействие политической культуры на интенсификацию экономического развития Чехословакии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пророк В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
254820
  Мирсон Игорь Михайлович Взаимодействие полициклических углеводородов с ДНК и их влияние на процесс репарации повреждений ДНК, индуцированных ультрафиолетовым излучением : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Мирсон Игорь Михайлович;. – Пущино, 1974. – л.
254821
  Перевезенцева С.П. Взаимодействие полных эфиров, амидоэфиров и смешанных ангидридов фосфористой кислоты с а-альдегидокарбоновыми, а-кетокарбоновыми и а-кетофосфоновыми эфирами : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Перевезенцева С.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 16л.
254822
   Взаимодействие полушарий мозга у человека : установка, обработка информации, память. – Новосибирск, 1989. – 166с.
254823
  Коляденко Г.И. Взаимодействие постороннего раздражителя со следовыми процессами : Автореф... канд. биологич.наук: 03.102 / Коляденко Г.И.; Киевский мед. ин-т. – Киев; Черкассы, 1970. – 32л.
254824
  Киценко А.Б. Взаимодействие потоков заряженных частиц с магнитоактивной плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киценко А.Б.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1962. – 11л.
254825
  Ломинадзе Д.Г. Взаимодействие потоков заряженных частиц с низкочастотными колебаниями плазмы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ломинадзе Д.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
254826
   Взаимодействие почвенного и атмосферного воздуха : учебное пособие. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1985. – 108с.
254827
  Галковский А.М. Взаимодействие почвенной суспензии с известью / А.М. Галковский. – Минск : Академия Наук БССР, 1938. – 72 с.
254828
  Скопенко В.В. Взаимодействие привитых на аэросил 2- и 8-аминометилхинолинов с PdCl2 в ацетонитриле / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Укр.хим.журн., 1985. – №1
254829
  Реут Л.С. Взаимодействие примесей и ионов с квантованными вихрями в жидком гелии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Реут Л.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 19л.
254830
  Блантер М.С. Взаимодействие примесных атомов с дислокациями в железе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блантер М.С.; Воронеж.политехн.ин-т. – М, 1966. – 19л.
254831
   Взаимодействие природы и общества : филос., геогр., экол. аспекты проблемы : [сб. статей]. – Москва : [б. и.], 1973. – 401 с. – Библиогр. в конце статей
254832
  Ковалев Сергей Николаевич Взаимодействие природы и общества в контексте закономерного исторического процесса : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Ковалев Сергей Николаевич; Донецкй гос. ун-т. – Донецк, 1995. – 157л. – Бібліогр.:л.147-157
254833
  Лысенко Л.П. Взаимодействие природы и общества в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Лысенко Л.П.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. филос. – Минск, 1969. – 24л.
254834
   Взаимодействие природы и хозяйства Байкальского региона. – Новосибирск : Наука, 1981. – 128 с. : Матрица
254835
  Пфау Г. Взаимодействие проводящих тел с разреженной плазмой в случае сферической симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 024 / Пфау Г.; Ленигр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 11л.
254836
  Изотова-Шулико Взаимодействие продуктивных и непродуктивных классов глаголов в истории чешского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Изотова-Шулико И.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1969. – 16 с.
254837
  Коваль А.А. Взаимодействие продуктов фосфорилировния нитрилов со спиртами и фенолами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Коваль А.А. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 18 с.
254838
  Софьина Г.Г. Взаимодействие производительности труда и прибыли социалистических предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Софьина Г.Г.; МВ и ССО РСФСР. Куйбышев. плановый ин-т. – Куйбышев, 1975. – 17л.
254839
  Пелькис Н.П. Взаимодействие производных иминосульфиновых кислот с тиофенолами. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Пелькис Н.П.; Ин-т органич.хим. – К, 1984. – 22л.
254840
  Симукова Н.А. Взаимодействие производных ферроцена с арилдиазониями. : Автореф... канд. хим.наук: / Симукова Н.А.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соед. – М., 1960. – 10л.
254841
  Гусакова Ю.С. Взаимодействие прокуратуры и органов расследования в пореформенной России второй половины XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
254842
  Метлюк А.А. Взаимодействие просодических систем в речи билингва. / А.А. Метлюк. – Минск, 1986. – 110с.
254843
  Взоров И.К. Взаимодействие протонов с энергией 660-675 МЭВ с легкими ядрами и некоторые модельные представления о структуре ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Взоров И.К.; Моск. гос. ун-т. – Дубна, 1962. – 13л.
254844
  Кузьмин В.Н. Взаимодействие протонов с энергиями 340 и 660 Мэв с легкими ядрами (z<3). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузьмин В.Н.; Радиевский ин-т. – Л, 1968. – 12л.
254845
   Взаимодействие профессионального образования и производства как фактор модернизации подготовки компетентных специалистов / В. Сучков, Р. Сафин, Е. Корчагин, И. Айтуганов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-19. – ISSN 0869-3617


  Установление тесной взаимосвязи между профессиональным образованием и производственной сферой является одной из ниболее острых и актуальных проблем.
254846
  Морозова Галина Сергеевна Взаимодействие профсоюзов и комспомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи текстильной промышленности центральных областей Российской федерации (1971-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Морозова Галина Сергеевна ; Высш. школа профсоюзного движения им. Н.М. Шверника. – Москва, 1979. – 23 с.
254847
  Либрович В.Б. Взаимодействие пульсаций потока с химической реакций турбулентного пламени / В.Б. Либрович, В.И. Лисицын. – М., 1975. – 44с.
254848
  Дербенев Я.С. Взаимодействие пучков заряженных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дербенев Я. С.; АН СССР, Сиб. отд., Уч. сов. ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
254849
  Молоснова В.П. Взаимодействие пятихлористого фосфора с эфирами оксаминовой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Молоснова В.П.; МВО УССР. Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1958. – 13л.
254850
  Хайновская В.В. Взаимодействие радиационных дефектов с дислокациями в германии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 049 / Хайновская В.В.; Ан СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1968. – 14л.
254851
  Чумак Юрий Васильевич Взаимодействие радиоволн с плазмой метеорного следа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Чумак Юрий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 19 с.
254852
  Преображенская Л.А. Взаимодействие разнородных условных рефлексов. : Автореф... канд. биол.наук: / Преображенская Л.А.; Ин-т высшей нервной деят. и нефрофизиологии АН СССР. – М., 1966. – 20л.
254853
  Иванов В.В. Взаимодействие расплавов арсенидов индия и геллия с оксидными и хлоридными флюсами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Иванов В.В.; Уральский науч. центр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1972. – 23л.
254854
   Взаимодействие растений и микроорганизмов в фитоценозах. – Киев : Наукова думка, 1977. – 207с.
254855
   Взаимодействие растений с техногенно загрязненной средой. – Киев : Наукова думка, 1995. – 192с.
254856
  Титов И.А. Взаимодействие растительных сообществ и условий среды / И.А. Титов. – М. : Высшая школа, 1961. – 520с.
254857
  Ефимов В.Н. Взаимодействие резонансных нейтронов с выстроенными ядрами : Р - 1369 / В.Н. Ефимов. – Дубна, 1963. – 15 c.
254858
  Лучников Л.А. Взаимодействие релятивистских бозонов с двухуровневой системой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лучников Л.А.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
254859
  Жуковский В.Ч. Взаимодействие релятивистских частиц с интенсивными электромагнитными полями : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Жуковский В. Ч.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1978. – 25л.
254860
  Куафе Ф. Взаимодействие робота с внешней средой / Ф. Куафе. – М, 1985. – 287с.
254861
  Шереги Ф.З. Взаимодействие российских вузов с международными фондами и организациями: мониторинг и оценка эффективности : (сборник материалов) / Шереги Ф.Э., Константиновский Д.Л., Арефьев А.Л.; Федеральное агентство по образованию; Центр социолог. исследований. – Москва : Центр социального прогнозирования, 2006. – 168с. – ISBN 5-89329-503-3
254862
  Харташкина Р.Х. Взаимодействие русского и бурятского языков / Р.Х. Харташкина. – Иркутск, 1977. – 123с.
254863
   Взаимодействие русского языка с языками коренных поселенцев Урала и Сибири. – Тюмень, 1985. – 90с.
254864
  Азьмук Н.А. Взаимодействие рынков труда и высшего образования в контексте развития цифровых технологий // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 98-101. – ISSN 1728-6220


  В статье акцентируется внимание на изменениях, которым подвергаются рынки труда и высшего образования под влиянием цифровых технологий. Охарактеризованы основные противоречия современных рынков труда, образовательных услуг Украины, их причины и ...
254865
  Антонов А.А. Взаимодействие ряда диенов с триизобутилалюминием : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антонов А.А. – Москва, 1970. – 26 с.
254866
  Чадов А.Н. Взаимодействие с вычислительной системой / А.Н. Чадов. – К., 1974. – 29с.
254867
  Коляда Юрий Евгеньевич Взаимодействие с плазмой сильноточного пучка осцилляторов, формируемого линейным плазменным бетатроном : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.08 / Коляда Юрий Евгеньевич; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1978. – 16л.
254868
  Шугаев Ф.В. Взаимодействие сверхзвукового потока с затупленным телом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шугаев Ф.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1965. – 9л.
254869
  Ермаков Михайил Константинович Взаимодействие сверхзвуковых потоков газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ермаков Михайил Константинович; АН СССР. Ин-т космических исследваний. – М., 1983. – 24л.
254870
  Янкелевич Р.П. Взаимодействие света со спиновыми и звуковыми колебаниями в ферродиэлектричках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Янкелевич Р.П.; АН УССР. Физ.-технич. ин-т низких температур. – Харьков, 1970. – 10л.
254871
  Остапкевич Н.А. Взаимодействие селена и селеносульфатов щелочных металлов с водными растворами солей кадмия : Автореф... Канд.хим.наук: / Остапкевич Н.А.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1963. – 16л.
254872
  Грекова Н.Д. Взаимодействие селенокарбамида с неорганическими солями в водных растворах / Н.Д. Грекова. – Фрунзе, 1991. – 96с.
254873
   Взаимодействие семьи и детского сада в нравственном воспитании дошкольников. – М, 1989. – 171с.
254874
  Березин А.К. Взаимодействие сильнотехнических электронных импульсных пучков с плазмой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Березин А.К.; М-во высш.и сред.образования УССР. – Харьков, 1963. – 15л.
254875
  Магда И.И. Взаимодействие сильнотечного релятивиствкого электронного пучка с плазмой и создание инверсткой населенности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Магда И.И.; КГУ. – Х., 1977. – 20л.
254876
   Взаимодействие сильных электромагнитных волн с бесстолкновительной плазмой : сб. науч. трудов. – Горький : ИПФ АН СССР, 1980. – 214 с.
254877
  Геккер И.Р. Взаимодействие сильных электромагнитных полей с плазмой / И.Р. Геккер. – Москва : Атомиздат, 1978. – 310 с.
254878
  Мартынова В.Ф. Взаимодействие симметричных ароматических соединений ртути с фенолами. : Автореф... канд. хим.наук: / Мартынова В.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 10 с.
254879
  Хрипкова А.Г. Взаимодействие симпатического и блуждающего нервов в секреторной деятельности желудков / А.Г. Хрипкова. – Ростов-на-Дону, 1962. – 136с.
254880
  Афонская И.А. Взаимодействие синтаксических и просодических средств выражения побудительной модальности в структуре повтора в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Афонская И.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
254881
   Взаимодействие системных и несистемных характеристик языковых единиц. – Нальчик, 1989. – 173с.
254882
  Тертышник В.М. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел / В.М. Тертышник, С.В. Слинько. – Харьков, 1995. – 66с.
254883
  Воробьева И.Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с преступностью. / И.Б. Воробьева. – Саратов, 1988. – 108,2с.
254884
  Букаев Н.М. Взаимодействие следователя с органами дознания в ходе расследования убийств, совершенных в процессе "разборок" организованных преступных группировок // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.166-171. – ISSN 1608-8794
254885
  Калечиц Е.П. Взаимодействие слов в системе частей речи (межкатегориальные связи) / Е.П. Калечиц. – Свердловск, 1990. – 160с.
254886
  Восканян К.В. Взаимодействие слова и геометрического образа при построении чертежей геометрических задач на доказательсво (VI - VII классы) : Автореф... канд. пед.наук: / Восканян К.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 30л.
254887
   Взаимодействие сложных пространственных течений. – Новосибирск, 1987. – 111с.
254888
  Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права / А.И. Бастрыкин ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 133, [2] с.
254889
  Медведев Л.Г. Взаимодействие содержания и формы в композиционном пространстве // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 2 (53). – С. 211-222. – ISSN 1811-0916
254890
  Кащенко Александр Иванович Взаимодействие содержания и формы в развитии экономических категорий социализма : Автореф... д-ра экон.наук: / Кащенко Александр Иванович; АН СССР, Отд-ние экон. истории, философии и права. – К., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
254891
  Балабанова Галина Петровна Взаимодействие содержания и формы труда в системе общественного способа производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Балабанова Галина Петровна; Кгу. – К., 1988. – 16л.
254892
  Марочник Л.С. Взаимодействие солнечных корпускулярных потоков с атмосферами комет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марочник Л.С.; МГУ. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. Ин-т астрофизики АН Таджик. СССР. – М., 1962. – 7л.
254893
  Магидсон М.М. Взаимодействие социалистического права и социалистической нравственности в период перехода от социализма к коммунизму : Автореф... канд. юр.наук: / Магидсон М.М.; Хар. юр. ин-т. – Харьков, 1951. – 16 с.
254894
  Колесников А.К. Взаимодействие социологии и математики: эпистемотологичесике перспективы / А.К. Колесников, И.П. Лебедева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7 (339). – С. 69-78. – ISSN 0132-1625
254895
   Взаимодействие спиновых волн в пленках. / Г.А. Мелков, А.Г. Гуревич, А.Н. Анисимов, О.А. Чивилева // XVIII Всесоюзн. конф. по физике магнитніх явлений. Тез. докл.
254896
  Петров Э.Г. Взаимодействие спиновых волн с электромагнитными волнами в магнетиках при наличии системы осцилляторов Лоренца / Э.Г. Петров. – К., 1968. – 22с.
254897
  Надирашвили М.Д. Взаимодействие спиртовфениланетиоенового ряда афенолами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Надирашвили М.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 23л.
254898
  Шмит Э.Я. Взаимодействие средних и ливонских говоров в Даугули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шмит Э.Я.; МВО СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 25л.
254899
  Шмидт Ю.А. Взаимодействие стеклообразных силикатов и алюмосиликатов натрия с водой и растворами солей. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмидт Ю.А.; АН СССР. Ин-т химии силикатов. – Л., 1954. – 20л.
254900
  Мищенко Я. Взаимодействие стран Азиатско-Тихоокеанского региона с Японией в сфере энергетики // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 7. – С. 55-73. – ISSN 2074-6040
254901
  Михайлова А.И. Взаимодействие стронция, бария и радия с искусственным и костным гидроксилапатитами кальция. : Автореф... канд. хим.наук: 02.084 / Михайлова А.И.; ЛГУ. – Л., 1971. – 17л.
254902
  Савельев Юрий Борисович Взаимодействие субкультур как фактор социокультурного развития : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.03 / Савельев Юрий Борисович; Мин-во образования Украины. Луганский гос. пед ин-т им. Т.Г.Шевченка. – Луганск, 1997. – 184л. – Бібліогр.:л.163-184
254903
  Евстигнеева Г.А. Взаимодействие субъектов книжного рынка и библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 3. – С.45-56. – ISSN 0130-9765
254904
  Карасев И.Е. Взаимодействие суда и исполнительно-трудовых учреждений при достижении целей уголовного наказания : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Карасев И. Е.; МВиССО РСФСР, Том. ГУ. – Томск, 1973. – 26л.
254905
  Проценко А.Н. Взаимодействие сфокусированного пучкаэнергий с поверхностью твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Проценко А.Н.; ВНИИ монокристаллов спинтиляционных материалов и особо чистых хим. веществ науч.-производ. объед. "Монокр. – Харьков, 1987. – 16л.
254906
  Костюков А.А. Взаимодействие тел, движущихся в жидкости / А.А. Костюков. – Л., 1972. – 310с.
254907
  Кирдяшкин А.А. Взаимодействие термохимического плюма с мантийными свободно-конвективными течениями и его влияние на плавление и перекристаллизацию мантии / А.А. Кирдяшкин, А.Г. Кирдяшкин, // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 5. – С. 707-721 : рис. – Библиогр.: с. 719-721. – ISSN 0016-7886
254908
  Ельцов Н.С. Взаимодействие территориальных органов юстиции с учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на на недвижимое имущество ит сделок с ним // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.163-170. – ISSN 1608-8794
254909
  Косоруков А.А. Взаимодействие тетрафторидов циркония и гарния с фторидами щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Косоруков А. А.; МГУ, Хим. фак. – М., 1973. – 19л.
254910
  Балог Ирина Михайловна Взаимодействие тетрахлор- и тетрабромтеллура с неопределенными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Балог Ирина Михайловна; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1985. – 20л.
254911
  Изотова А.Е. Взаимодействие тиаминпирофосфата с транскетолазой : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Изотова А.Е.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.14
254912
  Скопенко В.В. Взаимодействие тио - и селеноцианатов некоторых металлов (Ш) с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, В.Е. Лубяный, А.С. Тряшин // Укр. хим. журнал, 1974. – №5
254913
  Кандрор И.И. Взаимодействие тиолов с непредельными соединениями в присутствии карбонилов железа : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кандрор И.И.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1970. – 24л.
254914
  Краверская Ф.А. Взаимодействие типов коллоквиальной номинации в современном немецом языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Краверская Ф.А.; Моск. гос. ин-т им. М.Тореза. – М., 1988. – 25л.
254915
  Луковский И.А. и др. Взаимодействие тонкостенных упругих элементов с жидкостью в подвижных полостях / И.А. и др. Луковский. – Киев, 1989. – 239с.
254916
  Петров В.Т. Взаимодействие традиций в младописьменных литературах / В.Т. Петров. – Новосибирск, 1987. – 236с.
254917
  Джибладзе Л.И. Взаимодействие третичных аллиларбинолов с фенолами в присутствии фосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Джибладзе Л. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1972. – 20л.
254918
  Щербинская Н.В. Взаимодействие третичных спиртов циклопропанового ряда с минеральными и органическими кислотами : Автореф... канд.хим.наук: / Щербинская Н.В.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 9 с.
254919
  Южакова О.А. Взаимодействие трехчленных циклов с ПI-электронными заместителями : Автореф... канд. хим.наук: / Южакова О.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 17л.
254920
  Гомилко Ольга Евгеньевна Взаимодействие труда и искусства в процессе общественного производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гомилко Ольга Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
254921
  Корнилов И.И. Взаимодействие тугоплавких металлов переходных групп с кислородом / И.И. Корнилов, В.В. Глазова. – Москва, 1967. – 256 с.
254922
  Шугаев Ф.В. Взаимодействие ударных волн с возмущениями. / Ф.В. Шугаев. – М., 1983. – 96с.
254923
  Ильин Юрий Петрович Взаимодействие ударных волн с податливыми и проницаемыми телами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ильин Юрий Петрович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. политехнич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1979. – 8л.
254924
  Яценко М.С. Взаимодействие украинской блогосферы с политикумом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 97-100. – ISSN 2077-1800
254925
  Султанов М.Б. Взаимодействие ультразвука с квазинейтральными колебаниями плотности носителей тока в полуметаллах и полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Султанов М.Б.; МВ и ССО СССР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 14л.
254926
  Гварджаладзе Теймураз Леванович Взаимодействие ультракоротких импульсов когерентного света с GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гварджаладзе Теймураз Леванович; АН СССР. Физический ин-т. – М., 1973. – 21л.
254927
  Гюзалян Р.Н. Взаимодействие ультракоротких световых импульсов с монокристаллами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Гюзалян Р.Н. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
254928
  Сизов И.В. Взаимодействие ускоренных ионов трития с дярами углерода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сизов И.В.; ОИЯИ. Лаборат. нейтронной физики. – Дубна, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.15-16
254929
  Зеленко Т.Д. Взаимодействие факторов, определяющих сочетаемость немецких прилагательных с зависимым инфинитивом : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленко Т.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
254930
  Гунько В.М. Взаимодействие фенолов, тиолов и аминов с атомами углерода двойных с=с-связей. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.13 / Гунько В.М.; АН УССР. – К, 1983. – 22л.
254931
  Панфилов Валерий Александрович Взаимодействие философии и математики: генезис и структура : Дис... доктора философ.наук: 09.00.08 / Панфилов Валерий Александрович; ДГУ. – Днепропетровск, 1992. – 311л. – Бібліогр.:л.293-311
254932
  Панфилов В.А. Взаимодействие философии и математики: генезис и структура. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.08 / Панфилов В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 32л.
254933
  Кондратьева Е.В. Взаимодействие философии и художественной литературы : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Кондратьева Е.В.; Моск. гос. ун-т. Филос. фак. – М., 1971. – 21л.
254934
  Колесникова В.Ю. Взаимодействие фосфопротеинов и серусодержащих белков с метиламином : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Колесникова В.Ю.; МГУ. – М., 1973. – 19л.
254935
  Фейнман Р. Взаимодействие фотонов с адронами : Пер.с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1975. – 389с.
254936
  Карамушка В.И. Взаимодействие фрагментов плазматических мембран гладкомышечных клеток с искусственными липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Карамушка В. И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
254937
  Карамушка Виктор Иванович Взаимодействие фрагментов плазматических мембран гладкомышечных клеток с искусственными липидными мембранами. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Карамушка Виктор Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 170л. – Бібліогр.:л.149-170
254938
  Никонова В.Г. Взаимодействие фразеологических конфигураций и их смысловых коррелятов в диалогической речи (на матер. траг. Шекспира) : Автореф... канд филол.наук: 10.02.04 / Никонова В. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1978. – 24л.
254939
  Михайлов М.А. Взаимодействие фторидов металлов второй группы периодической системы с перегретым водяным паром.. : Автореф... канд. хим.наук: / Михайлов М.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1956. – 14л.
254940
  Гамбург Наталья Шнейровна Взаимодействие фторидов цинка и кадмия со фторидами некоторых металлов в сводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гамбург Наталья Шнейровна; Ин-т химии им. В.И.Никитина. – Душанбе, 1978. – 19л.
254941
  Шевченко З.А. Взаимодействие фунциональных групп в молекулах фосфазосоединений и производных бисиминодвуокиси серы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шевченко З. А.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1969. – 22л.
254942
  Ямпольская Валентина Викторовна Взаимодействие халькогенидов фосфора и молибдена с халькогенидами редкоземельных элементов и их молибдатов и фосфатов с сероводородом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ямпольская Валентина Викторовна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 16л.
254943
  Петров А.С. Взаимодействие хлоральоксима с ароматическими диаминами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Петров А.С. ; Ленингр. гос. ун-т , Хим. фак. – Ленинград, 1967. – 18 с.
254944
  Скопенко В.В. Взаимодействие хлорида ванадия (ІІІ) с селеноцианатом калия в неводных растворах / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, А.С. Григорьева // Укр. хим. журнал, 1973. – №8
254945
  Каданцева М.И. Взаимодействие хлорида церия с хлоридами аминов в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Каданцева М.И.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. Хим. и геогр. фак. – Уфа, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
254946
  Казанцева О.И. Взаимодействие хозяйства и природной среды Молдавской ССР. / О.И. Казанцева. – Кишинев, 1990. – 113с.
254947
  Рубан Екатерина Михайловна Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичленных гетероциклов - аналогов бисциатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рубан Екатерина Михайловна; КГУ. – Киев, 1973. – 24л.
254948
  Червонная С.М. Взаимодействие художественных культур народов СССР. / С.М. Червонная. – М., 1982. – 224с.
254949
  Папков С.П. Взаимодействие целлюлозы и целлюлзных материлов с водой / С.П. Папков. – М., 1976. – 231с.
254950
  Кобзев А.И. Взаимодействие цивилизаций : западные прогнозы и китайская реальность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 101-107. – ISSN 0869-1908


  Дискуссия : "Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы взаимодействия цивилизаций".
254951
  Шенин Ю.Д. Взаимодействие цис-, транс-окисей высших непредельных кислот и их метиловых эфиров с кисловыми реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Шенин Ю. Д.; ЛГУ. – Л., 1963. – 14л.
254952
  Свердел В.П. Взаимодействие цитоплазматического белкового фактора из печени крыс через 1 час после частичной гепатэктомии с ядерными ДНК-зависимыми РНК-полимеразами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Свердел В. П.; Ин-т молекул. биол. АН УССР,. – К., 1983. – 24л.
254953
  Зернов Б.Е. Взаимодействие частей речи в английском языке (статико-динамический аспект) / Б.Е. Зернов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 126 с.
254954
  Лутс И.О. Взаимодействие частиц влагосодержащих мелкодисперстных систем и поверхностью конвеерной ленты / И.О. Лутс, С.И. Пугач // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 220-226 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
254955
  Бабуха Г.Л. Взаимодействие частиц полидисперсного материала в двухфазных потоках / Г.Л. Бабуха, А.А. Шрайбер ; АН УССР, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Наукова думка, 1972. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-173 (168 назв.)
254956
  Клименко Ю.И. Взаимодействие частиц, обладающих аномальными моментами, с внешним полем. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Клименко Ю.И.; МГУ. – М., 1979. – 21л.
254957
  Хуторецкий Б.И. Взаимодействие человека с ЭВМ в сфере управления / Б.И. Хуторецкий, И.А. Медведь. – М, 1976. – 96с.
254958
  Малюта Станислав Станиславович Взаимодействие чужеродных вирусов с клетками многоклеточных организмов : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.15 / Малюта Станислав Станиславович; Ин-т генетики и цитологии АН БССР. – Минск, 1985. – 38л.
254959
  Муратов Юрий Иванович Взаимодействие школы и комсомола в коммунистическом воспитании старшеклассников в условиях развитого социализма : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Муратов Юрий Иванович; Научно-иссл. ин-т обхих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 24л.
254960
  Кузьмина М.Н. Взаимодействие школьной комсомольской организации и пионерской дружины как фактор активизации их воспитательных фукнций. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Кузьмина М.Н.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
254961
  Димотикалиев С.А. Взаимодействие школьных и производственных комсомольских организаций в процессе подготовки старшеклассников к труду. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Димотикалиев С.А.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1980. – 24л.
254962
  Микульский К.И. Взаимодействие экономической и социальной политики / К.И. Микульский. – Москва, 1987. – 254с.
254963
  Саблин Н.И. Взаимодействие экситонов в германии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Саблин Н. И.; БГУ. – Минск, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
254964
  Остроумов Г.А. Взаимодействие электрических и гидродинамических полей. Физические основы электрогидродинамики / Г.А. Остроумов. – Москва : Наука, 1979. – 319с.
254965
  Ишханов Б.С. Взаимодействие электромагнитного излучения с атомными ядрами / Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов. – Москва, 1979. – 215с.
254966
  Ильинский Ю.А. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом : [учеб. пособие для физ. спец. вузов] / Ю.А. Ильинский, Л.В. Келдыш. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 299, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
254967
  Кац Л.И. Взаимодействие электромагнитных колебаний сверхвысоких частот с плазмой носителей заряда в полупроводнике / Л.И. Кац, А.А. Сафонов. – Саратов
Ч. 2. – 1979. – 134 с.
254968
  Кац Л.И. Взаимодействие электромагнитных колебаний сверхвысоких частот с плазмой носителей заряда в полупроводнике. / Л.И. Кац, А.А. Сафонов. – Саратов
Ч. 1. – 1979. – 140 с.
254969
  Худяков Игорь Иванович Взаимодействие электромагнитных полей с диспергирующими неоднородными средами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Худяков Игорь Иванович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1984. – 18л.
254970
  Степанов В.И. Взаимодействие электронно-дырочных капель с неравновесными длинноволновыми акустическими фононами в германии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Степанов В.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1980. – 19л.
254971
  Рубин С.Б. Взаимодействие электронного сгустка с ускоряющей системой. / С.Б. Рубин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 174с.
254972
  Левитский С.М. Взаимодействие электронных потоков с бегущими электромагнитными волнами : Учебное пособие / С.М. Левитский; МВиССО УССР; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1980. – 108с.
254973
  Насонов Николай Николаевич Взаимодействие электронных потоков с диспергирующим ферродиэлектриком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Насонов Николай Николаевич; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1982. – 17л.
254974
  Харьковский С.Н. Взаимодействие электронных потоков с электромагнитными полями СВЧ диапазона в неоднородных средах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Харьковский С.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 23л.
254975
  Крашенинников С.И. Взаимодействие электронных пучков с химически активной плазмой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Крашенинников С.И.; Ин-тут атомной энергии. – М., 1980. – 20л.
254976
  Кондратьев Александр Сергеевич Взаимодействие электронов в нормальных металлах : Автореф... д-ра физико-матем.наук: 01.04.02 / Кондратьев Александр Сергеевич; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 26л.
254977
  Панеш А.М. Взаимодействие электронов и возбужденных атомов с поверхностью окисных полупроводников и с адсорбированным слоем. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Панеш А.М.; НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М,, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
254978
  Покровский Я.Е. Взаимодействие электронов и дырок / Я.Е. Покровский. – Москва : Знание, 1985. – 64с.
254979
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : дис. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 327с. – Библиогр.: л. 304-327
254980
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук / Находкин Н.Г. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
Глава V : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. – 1966. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
254981
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : Дисс. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 99 л. – Бібл.: л.94-99
Глава 5 : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. (Исследование термопласт. записи информации). – 1966. – 99 л. – Бібл.: л.94-99
254982
  Карпенко Б.В. Взаимодействие электронов проводимости во спиновыми волнами в ферро- и антиферромагнитных металлах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Карпенко Б. В.; МВиССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1960. – 9л.
254983
  Панченко О.А. Взаимодействие электронов проводимости с атомно чистой поверхностью металлических кристаллов : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Панченко О.А.; АН УССР. Ин-т физики. – Киев, 1979. – 41л.
254984
  Жилейко Г.И. Взаимодействие электронов с злектромагнитным полем / Г.И. Жилейко. – М, 1963. – 56с.
254985
  Машошина С.Н. Взаимодействие элементзамещенных (Si, ge, Sn, P) производных кислот трехвалентного фосфора с гетеросопряженными системами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Машошина С.Н.; Хим. фак-т. МГУ. – М., 1973. – 18л.
254986
  Волынец А.П. Взаимодействие эндогенных регуляторов роста и гербицидов. / А.П. Волынец. – Минск, 1980. – 144с.
254987
  Савинцева Р.Н. Взаимодействие эпигалоидгидринов с производными трехвалентного фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Савинцева Р. Н. ; Казан. ГУ. – Казань, 1969. – 13 с.
254988
  Дубовик Инна Владимировна Взаимодействие эпических жанров в творчестве У.Фолкнера, (конец 30-х - начало 40-х гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Дубовик Инна Владимировна; Тбилисский гос. ун-т. Ф-т западноевропейских языков и лит. – Тбилиси, 1990. – 17л.
254989
  Гиршман М.М. Взаимодействие эстетики и лингвистики при анализе ритмической композиции поэтического произведения / М.М. Гиршман, Є.М. Свенцицкая // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 6-17. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті осмислюється зустріч лінгвістики вірша і естетики вірша, лінгвістичних цілих мов та текстів та естетичних цілих поетичних творів. На кордонах цих різних цілих прояснюється специфіка поетичного слова як звучного сенсу. Проблема співвідношення ...
254990
  Калинина Л.В. Взаимодействие ядер в гетерокарионах у амеб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Калинина Л.В. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 23 с.
254991
  Пашин В.Ф. Взаимодействие ядерных моментов с параметрическими спиновыми волнами в ферримагнитах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пашин В.Ф.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – л.
254992
  Крепель В.И. Взаимодействие языковых и неязыковых факторов в процессе фразеологической номинации (на матер. нем. фразеологич. единиц с цветообозначающим компонентом) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крепель В.И.; Киев. гос. ин-тут ин. языков. – К., 1986. – 24л.
254993
  Мурзин В.С. Взаимодействия адронов высоких энергий / В.С. Мурзин, Л.И. Сарычева. – Москва : Наука, 1983. – 287 с.
254994
  Терруан Т. Взаимодействия витаминов / Т. Терруан. – М, 1969. – 372с.
254995
  Морозов Леонид Леонидович Взаимодействия хиральных фрагментов и спектры состояний стереоизомерных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Морозов Леонид Леонидович ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1974. – 31с. – Бібліогр.:с.25-26
254996
  Червяков А.М. Взаимодействующая релятивистская струна и ее обобщение в рамках геометрического подхода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Червяков А.М.; ОИЯИ. – Дубна, 1980. – 12л.
254997
  Бежанова Майя Михайловна Взаимодействующая система автоматизации решения задач на ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Бежанова Майя Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Секция кибернетики Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.18-22
254998
  Метлов В.Г. Взаимодействующие галактики / В.Г. Метлов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
254999
  Хоар Р Ч.Э. Взаимодействующие последовательные процессы / Р Ч.Э. Хоар. – Москва : Мир, 1989. – 264 с.
255000
  Коваленко Валерий Фадеевич Взаимодейстивие магнитной и электрической подсистем в железно-иттриевом гранате : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.07 / Коваленко Валерий Фадеевич; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1978. – 157л. – Бібліогр.:л.149-157
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,