Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
246001
  Богданова Н.М. "Визуальная социология" - новая наука или особый угол зрения? // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 3. – C. 67-80. – ISSN 1562-2495
246002
  Чістік А. "Виїмка" в сучасному кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 185-187
246003
  Плахта Д. "Вийшли на Горизонт - 2020" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 30). – С. 2


  У "Львівській політехніці" запустили інноваційний проект IMAGE за підтримки ЄС.
246004
  Кондратьев К.Я. "Викинги" на Марсе / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 68 с.
246005
  Наєнко Г.М. "ВИКЛАД О ЦЕРКВИ" Теодосія Софоновича у становленні науково-популярного дискурсу XVII ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 77-86. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто прагматичні та функціонально-стилістичні ознаки "Викладу о церкви" Теодосія Софоновича 1667 р. як зразка науково-політичного тексту.
246006
  Мандзюк Д. "Викладав Грушевський страшенно нудно" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 24 ( 227). – С. 53-57


  Українські наукові курси відбулися у Львові в червні-липні 1904 року. Серед 135 слухачів налічували кілька десятків українців із Російської імперії. Фото учасників українських наукових курсів.
246007
  Боднар О. "Виклик для нас - знайти виховників" / розмову вів Павло Лоза // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 15 квітня (№ 15). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова з головою Крайової пластової старшини Оленою Боднар.
246008
  Поліщук Б.Д. "Викликає 401-й" : документальна повість / Б.Д. Поліщук. – Київ : Політична література, 1976. – 287 с.
246009
  Заячук Ю. "Виклики" для професії університетського викладача в умовах сучасних реформ у галузі вищої освіти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 131-138. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто процес сучасних європейських реформ у галузі вищої освіти. Здійснено аналіз процесу адаптації Болонської реформи різними європейськими країнами на прикладі таких європейських університетських моделей, як Гумбольдтської моделі дослідного ...
246010
  Литвин В. "Виключаю можливість повторення тбіліського сценарію в Україні" // Хрещатик, 2003. – 26 листопада


  Комент. Голови Верховної Ради України В.Литвина та нар. деп. України з приводу ситуації в Грузії
246011
  Розенфельд Н. "Виключне" право на захист в кримінальному процесі: державна позиція чи неуважність? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-60.
246012
  Бондаренко С. "Виколупую з-під льоду свій народ" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 5 (266). – С. 56-59.
246013
  Азарова Анжеліка Олексіївна Визначення базових показників управління якістю продукції засобами кореляційно-регресійного моделювання / Азарова Анжеліка Олексіївна, Гіль Олена Вікторівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 186-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено метод визначення базових показників управління якістю продукції, що дозволяє оцінити частковий вплив кожного з параметрів і таким чином обгрунтовано та раціонально обмежити занадто широкий спектр цих показників, сформувати ...
246014
  Герасименко Є.С. Визначення біженців. Критерії виключення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 144-149.
246015
  Богданов В.Р. Визначення в"язкості руйнування матеріалу на основі чисельного моделювання плоского напруженого стану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розвинуто неруйнівний метод щодо визначення границі міцності і в"язкості руйнування К із будь-яких металевих і зварних конструкцій, який базується на точних значеннях пластичних деформацій і напружень, що отримано з чисельного розв"язку задачі плоского ...
246016
  Грищенко В. Визначення вартості предметів контрабанди // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.87-88
246017
  Штефанич Д.А. Визначення виробничих потужностей промислових підприємств / Д.А. Штефанич. – К, 1974. – 32с.
246018
  Антипенко В. Визначення відповідальності за тероризм // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.145-149. – ISSN 0132-1331
246019
  Іванськии А.Й. Визначення відповідальності у праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 430-436. – ISSN 1563-3349
246020
  Чепіль Р.В. Визначення втомної довговічності елементів конструкцій з концентраторами напружень на підставі деформаційних параметрів локального руйнування : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.04 / Роман Володимирович Чепіль; НАН України; Фіз.-мех. ін-т. – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
246021
  Садовник О. Визначення гендерних та соціальних особливостей української аудиторії спортивних мас-медіа шляхом аналізу спортивної реклами. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 35-39.
246022
  Данилевський Василь Олексійович Визначення діаметра сонця за фотометричними спостереженнями повних сонячних затемнень : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.03.01 / Данилевський В.О.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв.
246023
  Берзін П.С. Визначення доходу як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С. 10-32
246024
  Сунцова О.О. Визначення ефективного рівня розподілу доходів місцевих бюджетів України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – Вип. 18 : Економічні студії. – С. 72-77.
246025
  Монаєнко А.О. Визначення ефективності діяльності органів державної влади на місцевому рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 117-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
246026
  Арчакова Олександра Вікторівна Визначення змінення властивостей об"єктів керування на основі множинного ідентифікаційного підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.03 / Арчакова О.В.; Харк. нац. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2001. – 20 с.
246027
  Стиржевська А. Визначення змісту поняття "повторність злочинів" за чинним Кримінальним кодексом України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.57-65
246028
  Орлов П.А. та інш. Визначення зношування основних засобів бюджетних установ // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 41-48
246029
  Король В. Визначення зобов"язального статуту зовнішньоторгових та інвестиційних договорів у міжнародному приватному праві України і Китаю // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.64-67. – ISSN 0132-1331
246030
  Артамонова Неоніла Визначення інформаційних потреб медичних фахівців як базове завдання інформаційної діяльності: теоретичні аспекти : [закінчення] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати оцінки методологічних підходів до виявлення інформаційних потреб та інформаційної поведінки медичних фахівців. Розглянуті результати соціологічного опитування користувачів.
246031
  Артамонова Неоніла Визначення інформаційних потреб медичних фахівців як базове завдання інформаційної діяльності: теоретичні аспекти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати дослідження процесів виявлення інформаційних потреб користувачів наукової сфери. Розглянуті особливості їхньої класифікації та формування для медичних користувачів.
246032
  Прохорова Ю.В. Визначення ймовірності банкрутства за допомогою середньозваженої ціни капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 145-149.
246033
  Аніщук Н.В. Визначення категорії гендерного насильства: загально-теоретичні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 18-21. – ISSN 1563-3349
246034
  Примак В. Визначення кола умов та юридико-фактичноі підстави відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 56-64.
246035
  Булавін Л.А. Визначення концентрації комплексних молекул у полімерних комплексах. Ч. 2 / Л.А. Булавін, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра // Тез. доп. І Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем". Львів, 1993
246036
   Визначення координат точкового джерела радіовипромінювання по кривизні його хвильового фронту / Б.О. Карпенко, Г.Л. Авдєєнко, В.І. Федоров, Є.А. Якорнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 74-79. – Бібліогр.: С. 79 (12 назв.). – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологію визначення координат точкового джерела радіовипромінювання (ДРВ) по кривизні фронту його електромагнітної хвилі (ЕМХ) на основі нового інформаційного параметра подвійної різниці (різниці різниць) фаз між трьома елементами ...
246037
  Іщук С.І. Визначення меж Київської господарської агломерації / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 30-37. – Бібліогр.: 20 назв. – ISBN 966-95774-3-8
246038
   Визначення місця і ролі національної єдності у стратегії національної безпеки України, програмах політичних партій і передвиборчому процесі 2007 року / С.П. Герасимчук, А.Б. Качинський, Д.І. Остапчук, Л.М. Шипілова; Ін-т проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України; за заг. ред. В.П. Горбуліна. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 64с. – ISBN 978-966-96927-2-6
246039
  Бражко О.В. Визначення можливостей управління кредитними ризиками вітчизняних комерційних банків / О.В. Бражко, С.В. Ясько // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 29-32. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
246040
  Сидоренко О.Ю. Визначення морського судна в міжнародному морському праві: аналіз стану справ та проблематики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 161-164. – Бібліогр. в кінці ст.


  Оскільки визначення судна є першочерговим, базовим для встановлення сфери застосування правових норм національного та міжнародного морського права, а також вирішення таких важливих питань, як дія юрисдикції держави у відкритому морі, організація ...
246041
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
246042
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
246043
  Марченко О.В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – ISSN 1993-6788
246044
  Белінська Я.В. Визначення необхідної міри гнучкості валютного курсу для підтримання збалансованості економічних процесів у країні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 61-66.
246045
  Щупаківський Р. Визначення об"єкта і предмета незаконного заволодіння чужим транспортним засобом // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.101-102. – ISSN 0132-1331
246046
  Шумило О.М. Визначення опору втомі і забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантажування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.02 / Шумило О.М.; Одеський націон. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 22 назв.
246047
  Косянчук А.Г. Визначення осідування споруд АЕС геодизичними методами і врахування особливостей їх змін при прогнозуванні : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Косянчук А. Г.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1993. – 16л.
246048
  Овчаренко Т. Визначення основних етапів процесу відбору підприємства для інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства та запропоновано підхід, що ґрунтується на поєднанні фундаментального макроекономічного аналізу на рівні державної та світової економіки, всебічного аналізу галузей, ...
246049
  Тищенко О.М. Визначення особливостей зміни вигнегасної ефективності порошків при гасінні полум"я газоповітряного середовища з перемінними вмістом кисню. : Автореф... канд. техн.наук: 21.06.02 / Тищенко О.М.; Мін. внутр. справ України. Харків. ін-т пожеж. безпеки. – Харків, 2000. – 17л.
246050
  Гурнак О.В. Визначення оцінки величини власного і позичкового капіталу в управлінні структурою капіталу підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.125-133. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
246051
   Визначення параметрів гострої токсичності хлоридного комплексу Cu/Zn з етилендіаміном при одноразовому введенні per os / І. Бєлінська, Т. Рибальченко, В. Кокозей, О. Нестерова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 70-71. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що параметри гострої токсичності хлоридного комплексу Сu/Zn з етилендіаміном при введенні per os становлять: доза 1000 мг/кг є летальною для щурів; доза 250 мг/кг - максимально переносима доза, при якій жодна з тварин не загинула; LD50, ...
246052
  Дудоров О. Визначення підакцизних товарів як предмета злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.28-36
246053
  Сенюта І.В. Визначення поняття "вибори" та "виборча система" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 297-303. – ISSN 1563-3349
246054
  Цвєтков А. Визначення поняття "видатки бюджету" в теорії фінансового права та законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.82-85
246055
  Орлов Ю.Ю. Визначення поняття "житло" в контексті обмеження права на його недоторканність під час оперативно - розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 73-77.
246056
  Остапенко Л. Визначення поняття "життя як об"єкта кримінально - правової охорони // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.105-109
246057
  Мицик В.В. Визначення поняття "корінні народи" в міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.61-67
246058
  Бірченко Ю.І. Визначення поняття ефективності правових норм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
246059
  Трекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 0132-1331
246060
  Ганжа Н.В. Визначення поняття, сутності, юридичної природи та ознак рішень Конституційного Суду України / Н.В. Ганжа, Я.Д. Сівова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 23-27. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
246061
  Трембачов О.Ф. Визначення постійних баронівеліра МБНП із застосуванням способу найменших квадратів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 64-79 : Табл., рис. – (Географії ; Вип. 10)
246062
  Гулкевич В. Визначення предмета порушення авторського права і суміжних прав // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-105
246063
  Гоєр О.Д. Визначення привабливості ринку на основі дослідження факторів міжнародного маркетингового середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.229-234
246064
  Максимова Марія Олександрівна Визначення профілю циліндричного рефлектора, що дозволяє розподіляти відбиті промені за заданим законом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Максимова Марія Олександрівна; Чепиженко О.І.; Мін-во аграрної політики України. Таврійська держ. агротехн. акад. – Мелітополь, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
246065
  Дємьохін Владислав Леонідович Визначення радіаційного навантаження корпусу ядерного реактора на основі байєсівського підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Дємьохін В.Л.; НАНУ. Ін-тут ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
246066
  Кучеренко Світлана Адамівна Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 217-222. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасну класифікацію режимів валютного курсу та особливості їх застосування. Визначено валив режиму валютного курсу на конкурентоспроможність та економічну свободу країн з різним рівнем економічного розвитку.
246067
  Луценко С.О. Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар"єру : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Луценко С.О.; МОНУ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
246068
  Крищенко Д.В. Визначення рівня конкурентоспроможності української економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються та аналізуються визначення конкурентоспроможності національної економіки, її залежність від стадій економічного розвитку країни, існуючі системи кількісної оцінки конкурентоспроможності та рейтинг України за такими системами. ...
246069
  Бобровська Т. Визначення рівня почуття комічного за допомогою психолого-літературознавчих тестів : за матеріалами повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 34-38. – Бібліогр. в кінці ст.
246070
  Шарко Д. Визначення розміру матеріальної шкоди як ознаки порушення авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 45-46. – ISSN 1608-6422
246071
  Осетинський А.Й. Визначення ролі касаційної інстанції в системі господарських судів України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.54-62
246072
  Третяк О.В. Визначення рухливості і вільних носіїв заряду в квантововимірних струмопровідних каналах / О.В. Третяк, Ю.С. Жарких, В.В. Пятницкий // Вісник Київського університету. Сер.Фізіко-математичні науки, 1998. – Вип.3
246073
  Клочков В. Визначення системи органів державного нагляду та контролю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 117-119.
246074
  Калачова О.М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Калачова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
246075
  Маслак Н.Г. Визначення собівартості операцій банку з цінними паперами на основі функціонально-вартісного аналізу // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 87-93.
246076
  Драницина А. Визначення статі пінгвінів дженту методом ПЛР зі специфічними праймерами / А. Драницина, Г. Телегеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнюються літературні дані, отримані при підборі різноманітних підходів для надійного та швидкого визначення статі мономорфних видів птахів. Визначено стать особин пінгвінів дженту за допомогою ПЛР зі специфічними праймерами. Одержано ...
246077
  Книга М. Визначення сутності примусових заходів медичного характеру // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 85-90.
246078
  Шамілева Л.Л. Визначення та інтегральна оцінка соціальних ризиків у регіонах України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 166-176
246079
  Максимович О.В. Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Максимович О.В.; МО і НУ Луцк. держ. техн. ун-тет. – Луцьк, 2002. – 19 с.
246080
   Визначення температури діодного кристалла під час проходження крізь нього імпульсу ударного струму / С. Павлюк, Г. Кутлін, С. Савицький, Р. Солтис, І. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження температури розігріву напівпровідникового діодного кристала під дією потужного поодинокого імпульсу струму з екстремально великою ударною амплітудою.Отримано залежності розігріву діодного кристала від амплітуди, тривалості та ...
246081
  Гриценко Олександр Васильович Визначення функціоналів нейтронного потоку на зразках-свідках металу корпуса реактора ВВЕР-1000 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Гриценко О.В.; НАНУ, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
246082
  Єзерська О.А. Визначення характеристик локальних електрохімічних процесів взаємодії корозійного середовища з поверхнеюдеформованного металу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.14 / Єзерська О.А.; НАН фіз-мех.ін-т. – Львів, 1994. – 18л.
246083
   Визначено 10 основних причин смертності у світі чоловіків і жінок // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 35. – ISSN 1810-7923
246084
  Кугель А. Визначено лауреатів літературної премії імені Романа Федоріва 2012 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С.13


  Лауреатами літературної премії імені Романа Федоріва в 2012 році стали: Л. Різник, М. Петренко, Л Степовичка, В. Каліка Л. Долик та Ігор Трач (Мюнхен), проф. ЛНУ ім І. Франка, докт філол.наук В. Шпітцер
246085
  Шупляк О. Визначено логотип до 200-річчя Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 96). – С. 10


  Робота бережанського художника Олега Шупляка стане символом святкувань. Цей логотип стане всеукраїнським та міжнародним символом шевченківського ювілею і буде використовуватися в буклетах, каталогах, на афішах, банерах, біг-бордах, плакатах, що ...
246086
   Визначено переможців Всеукраїнського конкурсу "Винахід року-2012" // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 15/16 (781/782). – С. 14-15


  Конкурс проводиться щороку Державною службою інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької діяльності серед широких веств науково-технічної громадськості України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво ...
246087
   Визначено перспективи до 2015-го // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12 листопада (№ 46)


  Під час зустрічі першого заступника МОНмолодьспорту України Євгена Суліми з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Саймоном Смітом, головою Британської Ради сером Верноном Еллісом і головою Британської Ради в Україні Мартіном ...
246088
  Степаненко Г. Визначено шляхи розвитку охорони здоров"я // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 5. – С.26-27
246089
   Визначилась трійка фіналістів IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; редкол.: Дацій О.І., Бутинець Т.А., Невелєв О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 60-60. – ISSN 2409-1944


  "У Києві відбувся Відбірковий тур IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу, який проводиться під егідою Міжнародної неприбуткової асоціації "Європейська арбітражна палата" (м. Брюссель, Бельгія). За результатами усних дебатів у фінал вийшла ...
246090
  Нікольський А.М. Визначиник риб України / А.М. Нікольський. – Харків, 1930. – 139с.
246091
   Визначити разом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "Український центр оцінювання якості освіти запрошує громадські організації долучитися до процесу визначення порогового балу ЗНО. Подавати кандидатури своїх представників до складу експертної комісії можуть ГО, напрями діяльності яких стосуються ...
246092
  Чухно А.А. Визначна подія (Про VII Всесоюзний з"їзд товариства "Знання") // Київ ун-тет, 1977. – 3 червня
246093
  Луговий О. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи / О. Луговий. – Київ : Дніпро, 1994. – 355с. – ISBN 5-308-01604-6
246094
  Грінченко В.Ф. Визначний внесок в акустику мінералів і гірських порід / В.Ф. Грінченко, О.Ю. Митропольський, О.І. Лукієнко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 115-116
246095
  Федака П. Визначний вчений-етнолог, музеєзнавець, громадський і культурний діяч // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 491-497. – ISSN 1028-5091


  До 70-річчя від дня народження Мирослава Сополиги.
246096
  Нагребельний В.П. Визначний вчений-конституціоналіст, педагог і організатор юридичної науки (до 100-річчя від дня народження А.П. Таранова) / В.П. Нагребельний, О.В. Батанов // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 715-718. – ISSN 1563-3349


  З 1947 по 1952 рр. А.П. Таранов працював старшим викладачем КДУ імені Тараса Шевченка.
246097
  Кислюк В.С. Визначний дослідник динаміки Місяця [Яковкін А.О. (1887-1974)] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
246098
  Бессонова С.С. Визначний дослідник старожитностей України / С.С. Бессонова, С.А. Скорий // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 2. – С. 135-142. – ISSN 0235-3490


  Пам"яті Галини Іванівни Смирнової - наукового співробітника Ермітажу.
246099
  Корнієнко М. Визначний конституціоналіст-реформатор // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 85-86.
246100
  Качор А. Визначний кооператор // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 156, січень : січень. – С. 16-19


  Агроном Олександр Зибенко.
246101
  Кирик Л. Визначний пам"ятник української державно-політичної думки (295 років Бендерської конституції) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 112-116. – ISBN 966-7060-76-4
246102
  Лукашова Н. Визначний педагог і вчений-методист. До 90-річчя з дня народження Н.М. Буринської // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 40-44
246103
  Нудьга Г. Визначний поет українського барокко // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 266-269
246104
   Визначний правознавець, який систематизував перший кодекс українського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 261-262. – ISSN 0132-1331
246105
  Купчик Л. Визначний просвітянин Михайло Цегельський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 12
246106
  Мордвінцев В. Визначний спеціаліст з історії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 113-114


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
246107
  Недзведський М. Визначний творець музики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 140, вересень : вересень. – С. 3-7


  Василь Кирилович Шуть - український композитор, піаніст ,диригент,педагог, представник української діаспори в Чикаго.
246108
   Визначний теоретик права, педагог, державний діяч - Петро Омелянович Недбайло // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 172-173. – ISSN 0132-1331
246109
  Погребенник В. Визначний українознавець // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 179-182. – ISSN 1426-7470


  Зенон Кузеля - видатний науковий і громадський діяч.
246110
  Погребенник Володимир Визначний українознавець Зенон Кузеля // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 6-14
246111
  Печериця Т.В. Визначний українознавець П.З. Рябков (1848-1926) : до 155-річчя від дня народження П.З. Рябкова / Печериця Тетяна Вікторівна. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2003. – 117с.
246112
  Козубенко Ю.Л. Визначний український ботанік М.І. Котов і його внесок у охорону рослин України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (83). – С. 110-117. – ISSN 0374-3896
246113
  Шимон Л.Л. Визначний учений у галузі фізики електронних зіткнень // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 9-11. – (Фізика ; Вип. 20)


  Алексахін І.С. - професор Ужгородського нац. ун-ту.
246114
  Гудзій М. Визначний філолог / Олександр Білецький // Вінок Івану Франкові / [ред. кол. О.С. Дяченко, Ю.С. Кобилецький, А.А. Каспрук, О.С. Пащенко, Л.І. Смілянський ; зб. упорядкув. А.А. Каспрук]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – С. 218-219
246115
  Пилипчук О. Визначний флорист - систематик і мандривник. (До 200-річчя від дня народження Олександра Бунге) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 178. – ISBN 966-7060-63-2
246116
  Матушкіна Н.О. Визначник бабок (Odonata) України:личинки та екзувії : Учбовий посібник для студентів біологічних спеціальностей / Н.О. Матушкіна, Л.А. Хрокало; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 72с. – ISBN 966-7938-64-6
246117
  Талієв В.І. Визначник вищих рослин Європейської частини СРСР / В.І. Талієв. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1933. – 733с.
246118
   Визначник грибів України. – Київ
Т.1. – 1967. – 254c.
246119
   Визначник грибів України. – К
Т.2. – 1969. – 518с.
246120
   Визначник грибів України : В 5-ти томах. – Київ : Наукова думка
Т.3. – 1971. – 696с.
246121
   Визначник грибів України. – Київ
Т.4. – 1971. – 316с.
246122
   Визначник грибів України. – Київ : Наукова думка
Т.5, Кн.1. – 1972. – 240с.
246123
   Визначник грибів України. – К
Т.5, Кн.2. – 1979. – 557с.
246124
  Асаул З.І. Визначник евгленових водоростей Української РСР / З.І. Асаул. – Київ : Наукова думка, 1975. – 408с.
246125
  Мигулін О. Визначник звірів України / О. Мигулін. – Харків, 1929. – 96с.
246126
  Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР / О.П. Корнєєв. – Київ, 1952. – 216с.
246127
  Корєєв О.П. Визначник звірів УРСР. / О.П. Корєєв. – К, 1962. – 216с.
246128
  Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР. / О.П. Корнєєв. – 2-е. – Київ, 1965. – 235с.
246129
  Пащенко Ю.Й. Визначник земноводних та плазунів. / Ю.Й. Пащенко. – К, 1955. – 148с.
246130
  Дудик Н.М. Визначник інтродукованих бобоцвітих України за плодами і насінням / Н.М. Дудик. – К, 1973. – 163с.
246131
  Єрмоленко В.М. Визначник комах / В.М. Єрмоленко, З.Ф. Ключко. – Київ : Радянська школа, 1971. – 184 с., [16] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 176
246132
  Третьяков Д.К. Визначник круглоротих і риб / Д.К. Третьяков. – К., 1947. – 112с.
246133
  Лазаренко А.С. Визначник листяних мохів УСРР / А.С. Лазаренко. – Київ : Вид-во АН УСРР, 1936. – 299с.
246134
  Окснер А.М. Визначник лишайників УРСР / А.М. Окснер. – Київ, 1937. – 342 с.
246135
  Розанов А.Г. Визначник мінералів та головних гірських пород за зовнішніми ознаками / А.Г. Розанов. – Миколаїв, 1930. – 21с.
246136
  Сверлова Н.В. Визначник наземних молюсків заходу України / Н.В.Сверлова, Р.І.Гураль; НАНУ. Держ. природознавчий музей. – Львів, 2005. – 218с. – ISBN 966-02-3797-9
246137
  Гураль-Сверлова Визначник наземних молюсків України / Н.В. Гураль-Сверлова, Р.І. Гураль ; відп. ред. О.С. Климишин ; НАН України ; Держ. природознавчий музей. – Львів : [Простір-М], 2012. – 215, [3] с., [4] с. фотоіл. : іл., табл. + CD. – Додатки: с. 182-208. – Бібліогр.: с. 140-146. – ISBN 978-966-02-6569-1
246138
  Талиев В.І. Визначник нищих рослин Европейскої частини СРСР. / В.І. Талиев. – К.-Х., 1933. – 736с.
246139
  Зеров Д.К. Визначник печіночних мохів УРСР / Д.К. Зеров. – Київ, 1939. – 152с.
246140
   Визначник прісноводних водоростей України. – К
Вып. 9. – 1991. – 185с.
246141
   Визначник прісноводних водоростей України. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-001950-1
Т.7 : Едогонієві водорості - oedogoniales. – 1993. – 395с.
246142
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – К, 1953. – 440с.
246143
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
11. – 1960. – 412с.
246144
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т. 3, ч. 1 : Золотисті водорості - Chrysophyta/ Матвієнко О.М. – 1965. – 367с.
246145
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т1,ч2. – 1968. – 523с.
246146
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Том 3, Ч.2 : Профітові водорости. – 1977. – 386с.
246147
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т.10. – 1978. – 511с.
246148
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т.6. – 1979. – 492с.
246149
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т.12. – 1983
246150
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 1, Ч.1. – 1984. – 386с.
246151
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 8, Ч. 1. – 1984. – 512с.
246152
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 8, Ч. 2. – 1986. – 320с.
246153
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – К
Т.8 ч.3. – 1988. – 199с.
246154
   Визначник прісноводних водоростей УРСР. – Київ
Т2. – 1938. – 175с.
246155
   Визначник прісноводних водоростей УРСР. – Київ
4. – 1938. – 184с.
246156
  Маркевич О.П. Визначник прісноводних риб УРСР / О.П. Маркевич, Й.І. Короткий. – Київ, 1954. – 208с.
246157
  Ренський М.Д. Визначник промислових тютюнів УРСР махорок і бакунів / М.Д. Ренський. – Х., 1932. – 24с.
246158
  Воїнственський М.А. Визначник птахів УРСР / М.А. Воїнственський, О.Б. Кістяківський. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 371с.
246159
  Воїнственський М.А. Визначник птахів УРСР. / М.А. Воїнственський, О.Б. Кістяковський. – Київ, 1952. – 352с.
246160
   Визначник рослин України. – 2-е випр.і доп вид. – К, 1965. – 878с.
246161
   Визначник рослин Українських Карпат. – К, 1977. – 434с.
246162
   Визначник рослин УРСР. – К.Х., 1950. – 932с.
246163
   Визначник сорітв сільськогосподарських культур : Жито. Пшениця. Ячмінь. Овес. Просо. Кукуруза. Горох. Квасоля. Сочевиця. Боби. Соя. Сонячник. – Київ; Харків : Держсільгоспвидав, 1934. – 126с.
246164
  Зеров Д.К. Визначник сфагнових (торфових) мохів України / Д.К. Зеров. – Київ : ВУАН, 1934. – 40с.
246165
  Липа О.Л. Визначник хвойних рослин / О.Л. Липа. – Київ, 1993. – 188с.
246166
  Орлова Т.В. Визначні діячі громадсько-політичної думки кінця XIX - початку XX ст. про становище жіноцтва та виникнення жіночого руху в Україні : історіографічний нарис // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 143-149. – ISBN 966-614-021-7
246167
  Беляєва Тетяна Євгенівна та ін. Визначні і пам"ятні місця України : Рекоменд. бібліографічний покажчик / Тетяна Євгенівна та ін. Беляєва; Мін-во культури УРСР; Держ. наук. б-ка УРСР ім. КПРС; Покаж. підгот. авт. кол. у складі Т. Є. Беляєвої, В. І. Костири, В. В. Патоки. – Київ : Політвидав. Укр., 1984. – 64с.
246168
  Стех Я. Визначні люди Галичини - Кирило Трильовський // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 8 січня (№ 2). – С. 9. – ISSN 0027-8254
246169
  Конфорович А.Г. Визначні математичні задачі / А.Г. Конфорович. – К., 1981. – 189с.
246170
   Визначні місця Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 195 с.
246171
   Визначні місця Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 199с.
246172
   Визначні місця України. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 724с.
246173
   Визначні місця України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 785с. : Іл.
246174
  Мунін Г.Б. Визначні пам"ятки Західної України = The famous sights of Western Ukraine / Г.Б. Мунін, Х.Й. Роглєв, О.О. Гаца ; [ переклад на англ. Д.В. Кушніра ]. – Київ : Книга, 2008. – 176 с. : іл. – (Культурно-історична спадщина України). – ISBN 978-966-8314-55-1
246175
   Визначні пам"ятки Києва : Енциклопедичний довідник / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Відпов. ред. Ю.О. Храмов; Ін-т гуманітарних досліджень УАН. – Київ : Фенікс, 2005. – 496 с. – ISBN 966-651-193-2
246176
  Андрушек Д.І. Визначні постаті та їх роль у становленні та розвитку відділу "Художня кераміка" (від Ужгородського художньо-промислового училища до Закарпатської академії мистецтв) // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 83-86. – ISSN 2520-6419


  "У статті розглядаються особливості розвитку відділу «Художньої кераміки» та його специфіка, починаючи від Ужгородського художньо-промислового училища до Закарпатської академії мистецтв. Проаналізувавши матеріал, робимо висновки, що відділ «Художньої ...
246177
  Липа О.Л. Визначні сади і парки України та їх охорона / О.Л. Липа. – Київ. – 175 с.
246178
  Мазуркевич О.Р. Визначні українські педагоги - народні просвітителі / О.Р. Мазуркевич. – К, 1963. – 79с.
246179
  Колесников К.В. Визнвчення ріелторської діяльності як самостійного виду підприємницької діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 47-54. – (Правознавство ; Вип. 461)
246180
  Пионтковский С. Визникновение, понятие и генезис принципа наибольшего благоприятствования в международном праве // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 45-53
246181
  Мельников А. Визнчення групи осіб як суб"єкта злочину // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.86-90. – ISSN 0132-1331
246182
  Самойлов Юрий Визовая монополия по-украински // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 14-18 : фото. – ISSN 1998-8044
246183
   Визовая политика Германии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 16-17
246184
  Самойлов Юрий Визовая регуляция или дискриминация : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 16-19 : Фото
246185
  Шутова Наталья Визовая тема обсуждалась под хорватское вино : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 10 : Фото
246186
   Визовые направления становятся доступнее // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 10 : фото. – ISSN 1998-8044
246187
  Лярше Фредерик Визовые процедури: в процессе унификации : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 26-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
246188
  Птахив Семен Визовый апартеид? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
246189
   Визовый калейдоскоп : почему испанцы всех посылают... в МИД // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 38 : фото
246190
   Визовый калейдоскоп // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 22 : фото
246191
  Самойлов Юрий Визовый посредник: благо для туризма или дополнительный барьер? : актуально / Самойлов Юрий, Калиниченко Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 54-61 : Фото. – ISSN 1998-8044
246192
  Самойлов Юрий Визовый центр по-польски // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
246193
  Жовна О.Ю. Визрівання / Олександр Жовна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 559, [1] с. – ISBN 978-966-189-354-1
246194
  Шилова А. Визрівання державно-політичної кризи в СФРЮ та її наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 120-123. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено системний характер кризи югославського суспільства, висвітлено політичні, етнорелігійні, економічні, соціальні аспекти югославського конфлікту. The systematic character of Yugoslav society is investigated; the political, ethnical- ...
246195
  Тимочко Н.О. Визрівання передумов скасування кріпацтва в Україні та відображення цих процесів у суспільно-економічній думці (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / С.В. Степаненко, В.М. Лавриненко, Н.О. Тимочко, С.Б. Погорєлов, С.Н. [та ін.] Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 320-331. – ISBN 978-966-483-278-3
246196
  Алексеенко Н.А. Визуализация видимого ландшафта на общегеографических картах (на примере национального парка "Угра") : картография / Н.А. Алексеенко, И.С. Бушуева // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 25-29 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
246197
  Шахдинарян А. Визуализация данных исследований: что важно знать для создания уникальных презентаций // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – C. 4-11. – ISSN 1606-3732
246198
  Причепий Т.И. Визуализация данных МТЗ по способу скалярных импедансов для численных моделей элементарных проводящих структур // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 132-145 : рис. – Библиогр.: с. 144-145. – ISSN 0203-3100
246199
  Дех Штефан Визуализация Земли. О силе фотографий : наша новая планета. Тема номера / Дех Штефан, Глазер Рюдигер, Майснер Роберт // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1029-5828
246200
  Измайлов Р.Б. Визуализация объектов на основе совместного использования результатов наземного и мобильного лазерного сканирования / Р.Б. Измайлов, В.К. Писаренко, М.К. Пономарев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 62-64 : рис. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
246201
  Шабоян Сергей Визуализация рентгеновских дифракционых топографических картин и исследование структурных несовершенств, возникающих в кремниевых кристаллах при технологических процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шабоян Сергей; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 19л.
246202
  Бычков Ю Визуализация тонких потоков несжимаемой жидкости / Ю Бычков. – Кишинев, 1980. – 131с.
246203
  Казакевич Г. Визуализируя Украину: любительская фотография в Киеве на рубеже ХІХ-ХХ вв. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 4 (16). – С. 68-72. – ISSN 2311-9896


  Згадується Університет Св. Володимира. У 1893 році фотографічну секцію очолив професор Георгій Де-Метц.
246204
  Евин И.А. Визуальная и смысловая неоднозначность в искусстве // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 7. – С. 51-55. – ISSN 2073-9702
246205
  Катыс Г.П. Визуальная информация и зрение роботов. / Г.П. Катыс. – М, 1979. – 176с.
246206
  Маисеева Е.В. Визуальная коммуникация в виртуальном пространстве образовательного процесса (на примере тематической группы социальной сети VKONTAKTE.RU) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 10. – C. 97-103. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены социальные сети как средство визуальной коммуникации, их роль в жизни человека, а также их потенциал в образовательном процессе на примере применения сообщества, созданного в рамках социальной сети VKONTAKTE.RU, в преподавании курса ...
246207
   Визуальная пропаганда книжных памятников. – М, 1989. – 158с.
246208
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика : познание людей по их внешности и поведению : учеб.-метод. пособие / Георгий Щекин ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – 4-е изд.,стер. – Киев : Персонал, 2011. – 615, [1] с. : іл., табл. – Библиогр.: с. 608-612 и в конце разд. – ISBN 978-617-02-0079-2
246209
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы / Г.В. Щекин. – Киев
Ч. 1. – 1992. – 119 с.
246210
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы / Г.В. Щекин. – Киев
Ч. 2. – 1992. – 110 с.
246211
  Волькенштейн А.А. Визуальная фотометрия малых яркостей / А.А. Волькенштейн. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 143 с.
246212
  Быков Е.М. Визуальная экология как антропология зрения // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 9-11
246213
  Колесникова Д.А. Визуальная экология как дисциплина / Д.А. Колесникова, В.В. Савчук // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 43-50. – ISSN 0042-8744


  В статье рассматриваются основные стратегии визуальной экологии как новой научной области исследований воздействия визуальных образов на конституирование медиареальности и городской среды. Проект визуальной экологии открывает новое проблемное поле ...
246214
  Савиных В.П. Визуально-инструментальные исследования Земли с пилотируемого космического комплекса / В.П. Савиных. – Москва : Недра, 1991. – 106с.
246215
  Лазарев А.И. Визуально-инструментальные наблюдения с "Салюта-6" / А.И. Лазарев. – Л., 1983. – 136с.
246216
  Осипов А.К. Визуально-оптические наблюдения искусственных спутников Земли на Астрономической обсерватории Киевского университета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 93-98. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  С 1957 г. на Астрономической обсерватории Киевского университета регулярно ведутся визуально-оптические наблюдения ИСЗ по различным международным и общесоюзным программам. Кратко описываются задачи программ, методика наблюдений, инструменты. Сообщаются ...
246217
  Крыжановская Я.С. Визуальное и зрелищное // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-7. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена обоснованию разделения дефиниций "визуальное" и "зрелищное". Сравнение функционирования зрелищных форм в контексте современной и традиционной культуры подводит автора к выводу о полной инверсии концепции зрелища, что и должно быть ...
246218
  Жуковский В.И. Визуальное мышление в структуре научного познания. / В.И. Жуковский, Д.В. Пивоваров, Р.Ю. Рахматуллин. – Красноярск : Изд. Красноярского ун-та, 1988. – 180с.
246219
  Матевосова Ж.В. Визуальное мышление как фактор формирования икт - компетенций в процессе информационной подготовки студентов - экономистов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 12. – С. 118-120. – ISSN 0234-0453
246220
  Третяк О.В. Визуальное наблюдение доменов сильного поля в GaAs / О.В. Третяк, Ю.И. Караханин, Ю.В. Воробьев // ФТП, 1970. – №4
246221
   Визуальные коммуникакции в общественной среде : Библиографическая информация. – Москва, 1976. – 79с.
246222
  Зубаревич Е.Н. Визуальные коммуникации / Е.Н. Зубаревич, Ю.В. Шатин. – М, 1974. – 36с.
246223
   Визуальные методы дешифрирования. – Москва : Недра, 1990. – 340с. – ISBN 5-247-01252-6
246224
  Свентицкий Н.С. Визуальные методы эмиссионного спектрального анализа / Н.С. Свентицкий. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 314с.
246225
  Павлова Е.Ю. Визуальные практики в логике дифференциации производства - потребления - наслаждения культуры премодерна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 6-14. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Проанализированы визуальные практики в логике дифференциации производства – потребления – наслаждения культуры Премодерна. Данное исследование приводит к выводу, что смещение потребления в сторону демонстративного, символического потребления ...
246226
  Иванова Елена Визуальный образ в туристской рекламе : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 29-31 : Фото
246227
  Дмитриев А.Я. Визуальный ряд учебного телевидения / А.Я. Дмитриев. – Новосибирск, 1991. – 88с.
246228
  Парубоча Наталья Визы в Великобританию: туризм под прессом бюрократии : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 60-64 : Фото
246229
  Калиниченко Александр Визы на три буквы - VFS // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 32-38 : фото, табл.
246230
  Рассохин Олег Визы: Спокойно... без паники! : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 42-45 : Фото
246231
  Бідзіля О.В. Виімчасокрилі молі : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Бідзіля О.В.; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 1997. – 22 с.
246232
  Гаврилів О. Виїзд "на природу" / Орест Гаврилів ; [ред. О.С. Столярчук]. – Львів : Сорока Тарас Богданович, 2014. – 41, [1] с. – ISBN 978-966-2598-25-4
246233
   Виїзна сесія Об"єднаної наукової ради з фундаментальних географічних проблем : Хроніка / В.М. Котляков, А.О. Тишков, Л.Г. Руденко, Л.В. Салтиковська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-54. – ISSN 1561-4980
246234
  Матвіюк Р. Виїзний аудит: де може ховатися небезпека // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 3 (3) квітень. – С. 72-73. – ISSN 2306-0050
246235
  Самойлов Юрій Виїзний туризм обкладуть податком? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 83 : фото. – ISSN 1998-8044
246236
   Виїзний туризм: хто й куди найбільше мандрує // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 11 : табл. – ISSN 1998-8044
246237
  Фрицький О.Ф. Виїзні засідання виконавчих комітетів місцевих Рад України в 20-х рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 19-24. – (Серія права ; № 8)


  На основе изучения исторического опыта советского строительства 20-х гг. на Украине автор излагает историю возникновения и развития одной из важнейших организационных форм деятельности исполнительно-распорядительных органов местных Советов - выездных ...
246238
  Король О.Д. Виїзні туристичні потоки та зарубіжна туристична активність // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 3-12. – ISSN 2308-135X
246239
  Гловюк І. Виїмка документа виконавчого провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 96-100.
246240
  Куценко Д. Виїмка документів, що становлять державну таємницю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-99. – ISSN 0132-1331
246241
  Мірза-Авак"янц Виїмки з джерел до історії / Мірза-Авак"янц, 1930
246242
  Барвінський О.Г. Виїмки з української народної літератури / Уложив Олександр Барвіньский. – 4-е, пеpеpоб. вид. – У Львові (Львів) : Hакл. книгаpні Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 3 : Б. Виїмки з народного письменства XIX в. від смерті Тапаса Шевченка. – 1922. – 317 с. : 19 іл.


  Авт. пpозових, поет. та дpам. твоpів, pозвідок з істоpії, літеpатуpознавства, мовознавства: Ю.А. Федькович, В.Б. Антонович, О.П. Стоpоженко, О.Я. Кониський, С.В. Руданський, Я.І. Щоголев, А.П. Свидницький, О.М. Огоновський, І. Левицький (Hечуй) [І.С. ...
246243
  Гоголь Н.В. Вий.. / Н.В. Гоголь. – К, 1989. – 164с.
246244
  Лямшин Ігор Вийдемо, побалакаємо... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 66-68. – ISSN 0130-5212
246245
  Помазан А.М. Вийди з берегів / А.М. Помазан. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 388 с.
246246
  Вакуленко В.Д. Вийди, дівчинонько : ліричні комедії / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1963. – 276 с.
246247
  Эйларт Я.Г. Вийдумяги - заповедник редких растений. / Я.Г. Эйларт, А.Х. Ыйге. – Таллин, 1965. – 40с.
246248
   Виймально-навантажувальні роботи на кар"єрах : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю "Розробка родовищ та видобування корисних копалин" / В.В. Коробійчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського". – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 436, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 435-436. – ISBN 978-966-683-479-2
246249
   Вийти з пітьми : парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні (біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громад. діячем Анатолієм Пешком виходу з політ. туману, екон. тупика) / Акад. екон. наук України ; Акад. соц. упр. ; [авт.-уклад.: Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.М. Владимир та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В.А., 2017. – 228, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-225. – ISBN 978-617-7331-40-6
246250
  Лубчак В. Вийти з полону "хибного плюралізму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 листопада (№ 214). – С. 9


  Лауреатом Премії Джеймса Мейса - 2017 за громадянську позицію в публіцистиці стала відома журналістка, автор "Дня" Наталя Іщенко.
246251
  Дрофенко І. Вийти за межі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 4


  Особливості юридичної роботи в антимонопольних справах.
246252
  Грабовський С. Вийти за межі стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20-21 травня (№ 86/87). – С. 29


  Чи зрозуміють врешті-решт у Росії унікальність долі кримських татар? Виступ Джамали з піснею "1944" у Євробаченні.
246253
  Самаєва Ю. Вийти із зони торговельного комфорту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 1, 7


  "Україна, валютна виручка якої скорочується протягом останніх кількох років, експортну стратегію, на відміну від інших численних стратегій, справді чекала. Нині, коли ситуація на зовнішніх ринках постійно змінюється, старі торговельні зв"язки нашої ...
246254
   Вийшла друком монографія про адвокатуру Гетьманщини // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; в.о. голов. ред. І. Гончар ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгер А.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8/9 (132/133), серпень-вересень 2017 року. – С. 16-16. – ISSN 1991-5829
246255
   Вийшли до фіналу // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 5


  "...Команди "CometoCaser" і "FlashEnterprise" економічного факультету успішно подолали відбірковий тур чемпіонату з корпоративних фінансів Growth Driver 2014, залишивши позаду понад 80 конкурентних команд. Команди візьмуть участь у фіналі очного туру ...
246256
   Вийшли у фінал престижних світових змагань // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Команда КНУТШ у складі студентів О. Бровко, Н. Козачук, М. Галушки (ІМВ), Г. Соколянський (юрид. ф-т) вийшла у фінал престижних світових змагань з судових дебатів з права СОТ, які відбудуться у Франції. Цікаво те, що наша команда стала єдиною з країн ...
246257
  Головко Т. Вийшов друком рукописний варіант збірки "Три літа" Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 грудня (№ 236). – С. 11
246258
   Вик [Вік] (1798-1898) / М. Щербаковского. – У Кыиви (Київ) : Дpук. С.В. Кульженко, 1900. – 464, VII, [2] с. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108045 дефектний, без тит. арк.


  Авт. поет. твоpів: І.П. Котляpевський, П.П. Гулак-Аpтемовський, Л.І. Боpовиковський, Є.П. Гpебінка, М.С. Шашкевич, Я.Ф. Головацький, М.І. Костомаpов, Д. Байрон, А.Л. Метлинський, М.М. Петpенко, В.М. Забіла, О.С. Афанасьєв[-Чужбинський], Т.Г. Шевченко, ...
246259
   Вик [Вік] (1798-1898). – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 2 : Украинська проза вид Квитки до 80-х рокив XIX в. []. – 1902. – 584, II c. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Hа с. 3 епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка. - Авт. твоpів: Г.Ф. Квітка-[Основ"яненко], П.О. Куліш, Д. Моpдовцев [Д.Л. Моpдовець], О.П. Стоpоженко, М. Маpковичка [М. Вовчок], О.Я. Кониський, О. Кулішева [Г. Баpвінок], П.С. Кузьменко, А.П. Свидницький, М.М. ...
246260
   Вик [Вік] (1798-1898). – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 3 : Украинська проза з 80-х рокив XIX в.останних часив. – 1902. – 566, II с. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Б.Д. Гpінченко, С.М. Ковалів, Д.В. Маpкович, H.І. Кобpинська, Т.А. Зіньківський, М.С. Гpушевський, В.О. Потапенко, Дніпpова Чайка, О.С. Маковей, Т.Г. Боpдуляк, А.Ю. Кpимський, Л. Маpтович, М.М. Коцюбинський, В.М. Леонтович, Г.О. Коваленко, ...
246261
   Вик [Вік] (1798-1898).. – вид. 2-ге, з одминами й дод. – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 1 : Украинська поэзіяа вид Котляревського до останних часив. – 1902. – 494, X, [I] с. : іл., поpтp. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка ; В кн. також біогp. відомості пpо авт. з поpтp. ; Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: І.П. Котляpевський, П.П. Гулак-Аpтемовський, Л.І. Боpовиковський, Є.П. Гpебінка, М.С. Шашкевич, Я.Ф. Головацький, М.І. Костомаpов, А.Л. Метлинський, М.М. Петpенко, В.М. Забіла, Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш, Я.І. Щоголів, Л.І. Глібов, С.В. ...
246262
  Тищенко А.Н. Вика : В помощь слушателям трехлетних агротехнических курсов / А.Н. Тищенко; Агротехника сельскохозяйственных культур. Областное управление сельского хозяйства. Александровская селекционная станция. – Владимир : Облиздат, 1951. – 16 с.
246263
  Дорошко П.О. Викарбую на камені : вибрані поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Худвидав, 1966. – 192 с.
246264
  Корсюк М. Виквіт нації // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 170-177. – ISBN 978-606-745-014-9


  "У історії світової культури є особистості, чия подвижницька творчість не тільки позначилась на динаміці розгортання тогочасних громадсько-суспільних процесів і піднесенні національної свідомості, а й переросла сукупністю їхньої творчої та ...
246265
   Викентий Беретти: университет // Архитектура имперского Киева / Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – С. 90-98. – ISBN 966-7452-22-0
246266
  Гудкова Екатерина Павловна Вики Туркмении и перспективы их хозяйственного использования : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Гудкова Екатерина Павловна; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1968. – 19л.
246267
   Викидонебезпечність пісковиків Тяглівського родовища Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну / А.В. Побережський, І.В. Бучинська, П.М. Явний, О.М. Шевчук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 53-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
246268
  Гулиа Г.Д. Викинг / Г.Д. Гулиа. – М., 1981. – 175с.
246269
  Гулиа Г.Д. Викинг / Г.Д. Гулиа. – М., 1986. – 507с.
246270
  Уингейт Филиппа Викинги / Уингейт Филиппа, Миллард Энн; Пер.с англ.Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1999. – 64с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00651-0
246271
  Прингл Хизер Викинги в Америке. Приключения в Америке Викингов / Прингл Хизер, Ковентри Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 154-167 : фото
246272
  Литвинцев Данил Викинги Ладоги / Литвинцев Данил, Волковицкий Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 140-145 : фото. – ISSN 1029-5828
246273
  Алексеев А. Викинги, варяги, русь // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 5


  Народи , які населяли Європу в давнину
246274
  Штайнхильбер Бертольд Викинги. Когда викинги пугали Европу / Штайнхильбер Бертольд, Бетке Инза, Гаргерле Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 118-127 : фото. – ISSN 1029-5828
246275
  Ботценхард Тильман Викинги. Перезагрузка / Ботценхард Тильман, Гринфилд Лорен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
246276
  Пчілка Олена Викинуті українці / Олена Пчілка; Ред.-упоряд., передм., прим. В.Архипов. – Київ : МАУП, 2006. – 352с. – (Бібліотека українознавства ; Вип. 5). – ISBN 966-608-533-X
246277
  Клименюк О.В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження : авторський підручник / Олександр Клименюк. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 398с. – ISBN 978-966-340-183-6
246278
  Квасюк Л. Виклад християнського віровчення в "Катехізмі, тобто сумарії, або короткому зібранні віри і церемоній святої Східної церкви" Мелетія Смотрицького // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 173-175


  Розглядається 10 розділ трактату "Тренос" (1610) укр. полеміста Мелетія Смотрицького "Катехізм, тобто сумарій, або коротке зібрання віри і церемоній святої Східної церкви"; аналізується розуміння автором основ християнського віровчення у формі ...
246279
  Ткачук Р.Ф. Виклад церковної історії та літературно-комунікативні стратегії у творі Іллі Йоакима Мороховського "Discurs o poczatku rozerwania Cerkwie Graeckiey od Kosciola Rzymskiego, y kto byl tego przyczyna" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 26-37
246280
  Миронов В.В. Викладання адміністративного процесу як засіб забезпечення якості юридичної освіти в Україні / В.В. Миронов, А.І. Ткачук // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2017. – С. 54-58. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 1 (52))
246281
  Наварчук Н. Викладання анатомії як мистецтво якісного запам"ятовування, клінічного відтворення і практичного застосування / Н. Наварчук, О. Гузік // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 4 (16). – С. 119-121. – ISSN 2311-9896


  Згадується Університет Св. Володимира. У 1893 році фотографічну секцію очолив професор Георгій Де-Метц.
246282
  Зварим І.М. Викладання англійської мови в КНУ імені Тараса Шевченка як складової у процесі підготовки фахівців та оцінювання професійної діяльності викладачів // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 110-118. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розглянуто види перекладу, проаналізовано підходи до оцінювання професійної діяльності вмкладачів за кінцевими та поточними результатами успішності студентів.
246283
  Унтіла М. Викладання англійської мови як мови ділового спілкування // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 347-349
246284
   Викладання арифметики в семирічній школі. – Київ, 1951. – 176 с.
246285
  Карабин О.О. Викладання багатофакторного кореляційного аналізу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / О.О. Карабин, О.Ю. Чмир // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 181-190 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
246286
  Головащенко С.І. Викладання бібліологічних дисциплін у Київській духовній академії XIX - початку XX ст.: структура і зміст // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 60-67
246287
   Викладання в медичному університеті на засадах лідерства / М.І. Марущак, І.Я. Криницька, Н.В. Петренко, Г.Г. Габор // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 38-41. – ISSN 1681-2751
246288
  Дівінська Н.О. Викладання в університеті на основі наукових досліджень // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 102-108
246289
  Самчук Т.В. Викладання верхової їзди в Університеті Св. Володимира (1835 – 1863 рр.) // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 39-48. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
246290
   Викладання геометрії в сердній школі. – Київ, 1953. – 220 с.
246291
   Викладання геометрії в середній школі. Планіметрія : За мат-ми розширеного пленуму від-лу методики математики, що відбувся в жовтні 1951 року в м.Вінниці. – Київ : Радянська школа, 1953. – 220 с.
246292
  Грачова І. Викладання граматики в ігровій формі на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 234-237
246293
  Головко С.Г. Викладання гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах: феноменологічний аспект // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 163-165
246294
   Викладання дидактики географії : навч. посібник / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – Київ : Прінт Сервіс, 2016. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239 та в кінці модулів. – ISBN 978-617-7069-26-2
246295
  Чорнописка О.П. Викладання дисципліни "Елементи практичної психології" в системі післядипломної освіти провізорів // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 4 (80). – С. 249-252. – ISSN 1684-7903


  "...У статті обгрунтовано доцільність вивчення дисципліни "Елементи практичної психології" провізорами-інтернами на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології в Івано-Франківському національному медичному університеті."
246296
  Ясакова Т.Ю. Викладання дисципліни "хімія" за умов впровадження кредитно-модульної системи навчання / Т.Ю. Ясакова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С.287-294.
246297
  Кучеренко Т. Викладання дисципліни бухгалтерський облік в контексті сучасної економічної теорії та практики управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1. – C. 41-48
246298
  Пашков В.М. Викладання дисципліни господарського права в медичних і фармацевтичних закладах освіти // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 77-85. – ISSN 0201-7245
246299
  Кірсенко М. Викладання дражливих питань історії у мультикультурному контексті: нинішня ситуація та виклики // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 2 (138), лютий. – С. 30-32
246300
  Матвійчук А.В. Викладання европейського права у вищій школі України: ментальний аспект / А.В. Матвійчук, Ю.Ю. Олешицький // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 74-81. – ISBN 978-966-7359-68-3
246301
  Юхимович О.А. Викладання економічних дисциплін за допомогою онлайн-сервісів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 9-11. – Бібліогр.: 7 назв.
246302
  Андрєєва І.А. Викладання епідеміології внутрішньолікарняних інфекцій на сучасному етапії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 8-10. – ISSN 1681-2751
246303
  Нетреба М. Викладання журналістських дисциплін у вищій школі: специфіка та форми навчання / М. Нетреба, Г. Нищик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 33-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
246304
  Гнєденко Б.В. Викладання і творчість // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 95-100. – ISSN 1029-4171
246305
  Шацька О.П. Викладання іноземних мов у Китаї // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 33-39. – ISSN 2227-2747
246306
  Огул О. Викладання іноземних мов у Чернівецькому університеті (історико-методичні аспекти) / О. Огул, О. Івасюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 45-47. – ISBN 966-8653-41-6
246307
  Рибачук К.В. Викладання іноземної мови в сучасній системі професійної освіти // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 137-148. – ISSN 2075-4205
246308
  Кобченко К.А. Викладання історичних дисциплін на Київських Вищих жіночих курсах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 104-106. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядаються деякі аспекти викладання історичних дисциплін на Київських Вищих жіночих курсах наприкінці XIX - початку XX ст.
246309
  Галлагер К. Викладання історії в контексті сприяння демократичним цінностям і терпимості (Викладання і вивчення історії в школі) : Посібник для вчителів / К. Галлагер. – Київ, 1998. – 48с. – ISBN 966-546-211-3
246310
   Викладання історії ХХ століття на прикладі України та інших європейських країн. – Дніпропетровськ, 1997. – 126с.
246311
  Совенко Б.В. Викладання канонічною права: короткий історичний огляд та перспективи розвитку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
246312
   Викладання креслення в школі. – К., 1967. – 96с.
246313
   Викладання креслення в школі. – К., 1969. – 160с.
246314
  Супрун В. Викладання курсу "Загальне мовознавство" в аспекты модернізації вітчизняного освітнього простору // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 36-47. – ISSN 1682-2366
246315
  Чорний Д.М. Викладання курсу "Історія Слобідської України" за технологіями дистанційного навчання: проблема вибору тематики форумів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 187-190. – ISBN 978-966-285-311-7
246316
  Палагнюк М.М. Викладання курсу "філософії" у технічних вузах та його вплив на формування інноваційного мислення // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 180-189. – ISSN 2312-4342
246317
  Піонтковська Т.В. Викладання логіки в братських школах XVI-XVIIст. // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 138-140
246318
  Плахтій М.П. Викладання логіки в Західній Україні на межі ХIХ - ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості викладання логіки західноукраїнськими науковцями та спроби формування української логічної термінології. Аналізуються україномовні підручники із логіки С. Балея, С. Канюка, І. Копача, Г. Костельника, Т. Мандибура видані ...
246319
  Плахтій М.П. Викладання логіки на Вищих жіночих курсах у Києві // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 44-45


  До викладацького складу Київських ВЖК входили переважно професори університету Св. Володимира. Викладання проводилось за університетськими програмами. Лекції із логіки читали професори Степан Андрійович Ананьїн, Генріх-Роман Іванович Якубаніс, Василь ...
246320
  Плахтій М.П. Викладання логіки на вищих жіночих курсах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 126-131. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
246321
  Демірська І.О. Викладання логіки на гуманітарних факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 19-20
246322
  Комаха Л.Г. Викладання логіки на юридичних спеціальностях ВНЗ // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 28-29
246323
  Плахтій М.П. Викладання логіки у духовних закладах України сер. XIX - на поч. XX століття // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 44-45
246324
   Викладання математики в середній школі при політехнічному навчанні. – Київ : Радянська школа, 1954. – 304 с.
246325
  Венгер Є.Ф. Викладання математики в університеті з 1834 до 1934 р. / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник // Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник. – Київ : Деснянська правда, 2011. – С. 19-40. – ISBN 978-966-502-492-7
246326
   Викладання математики в школі : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1961. – 212 с. ; №1


  Збірник містить статті, присвячені методиці розв"язування задач з геометрії з застосуванням тригонометрії, викладанню наближених обчислень, вимірювальним роботам на місцевості тощо. Кілька статей присвячено моделюванню і виготовленню саморобного ...
246327
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. – Харків
Вип. 11. – 2007. – мова резюме англ. укр. рос.
246328
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків
Вип. 12. – 2008. – мова резюме англ. укр. рос.
246329
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків
Вип. 13. – 2008. – мова резюме англ. укр. рос.
246330
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків. – ISSN 2073-4379
Вип. 14. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
246331
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 15. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
246332
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 16. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
246333
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 17. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
246334
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 18. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
246335
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 19. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
246336
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 21. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
246337
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватиий Л.М., Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 29. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
246338
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 30. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
246339
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 31. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
246340
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 32. – 2018. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
246341
   Викладання морфології української мови в 6 класі середньої школи. – К., 1957. – 191с.
246342
  Чухно А.А. Викладання на вечірньому та заочному відділах - в центрі уваги кафедри // Інформ. бюл. наук.-метод. ради КДУ, 1959. – Т.17
246343
  Толмачова І. Викладання навчальної дисципліни "Дидактичні основи розвивального навчання" у педагогічному ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 113-118. – ISSN 2308-4634
246344
  Кисельов Ю.В. Викладання навчальної дисципліни "Соціологія" через модуль-контроль / Ю.В. Кисельов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 72-78. – ISBN 966-597-072-0
246345
  Кущ О.Г. Викладання нових структурних елементів з питань біобезпеки в контексті навчальної дисципліни "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" для студентів зі спеціальності "Лабораторна діагностика" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 79-81. – ISSN 1681-2751
246346
  Резніченко Н.Ю. Викладання нормативних засад регулювання медичної практики на курсах тематичного удосконалення лікарів // Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донецьк. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Ю.Ф. Айзатулов. – Слов"янськ, 2017. – № 1 (37). – С. 60-66
246347
  Басай В.Д. Викладання одорології у вищих напвчальних закладах при перекпідготовці юристів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 79-84
246348
  Цвєтков Л.О. Викладання органічної хімії в 10 класі / Л.О. Цвєтков. – К, 1971. – 263с.
246349
  Хавкіна Л.М. Викладання основ рекламної діяльності у вищій школі в межах навчання майбутніх журналістів: методичні пошуки і проблеми // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 54-63. – ISBN 978-966-623-888-0
246350
  Палагнюк М.М. Викладання основ філософії права у гуманітарній підготовці студентів нафтогазового профілю. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 281-284. – ISSN 2076-1554
246351
  Резніченко Н.Ю. Викладання основ юридичного та етичного регулювання медичної практики у процесі післядипломної освіти лікарів // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2016. – № 1/4. – С. 199-204. – ISSN 1561-3607


  "...Наведено принципи викладання основ юридичного та етичного регулювання медичної практики у процесі післядипломної освіти лікарів."
246352
   Викладання оториноларингології в сучасних умовах / В.В. Березнюк, О.В. Ковтуненко, А.В. Зайцев, О.А. Чорнокур // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 89-91. – ISSN 0044-4650
246353
  Бабічев Є.Р. Викладання політології в вищому навчальному закладі в умовах Болонського процесу. Актуалізація проблематики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 130-134. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
246354
  Головчук В. Викладання предметів гуманітарного циклу в непрофільних ВНЗ у контексті гуманізації вищої освіти / В. Головчук, І. Голубович, О. Чернецька // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
246355
  Докторович Г. Викладання предметів духовно-морального спрямування в закладах освіти Сумської області // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 63-73. – ISBN 978-966-968-239-4
246356
  Сейдаметова З. Викладання програмування майбутнім фахівцям галузі ІТ-технологій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 68-81. – ISSN 1682-2366
246357
   Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті : соціально відповідальний вимір : матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. (13-14 жовт. 2011 р., м. Київ, Україна) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [редкол.: Балл Г.О. та ін.]. – Київ : Дія, 2011. – 111, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7665-72-0
246358
   Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи : тези 6 Міжнародної науково-методичної конференції (13-14 жовтня 2009 року, м. Київ, Україна) / МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; [ за наук. ред. О.В. Винославської, Г.В. Ложкіна ]. – Київ : Азимут-Україна, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-8405-93-8
246359
  Гриньео С.Д. Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 289-294. – (0). – ISSN 2078-9165


  Визначено основні проблеми у викладанні римського приватного права. Подано пропозиції щодо програми, порядку і методики викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах.
246360
  Бедзір Н. Викладання світової літератури за новим державним стандартом та новою програмою у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 80-83. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
246361
  Головащенко С.І. Викладання Святого Письма в Київській Духовнй Академії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 25-35
246362
  Стеблина-Рудякова Викладання сербської мови у Київському університеті імені Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 156-161. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про становлення й сучасний стан викладання сербської мови в Київському університеті
246363
   Викладання синтаксису простого речення української мови в середній школі (У1-УП). – К., 1957. – 164с.
246364
  Плиско К.М. Викладання синтаксису української мови / К.М. Плиско. – Київ, 1978. – 184с.
246365
  Костенко О. Викладання сільськогосподарських дисциплін у вітчизняних університетах XIX - початку XX ст.: зміни та вдосконалення навчального процесу // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 152-158. – ISBN 978-966-308-311-5
246366
  Албул О. Викладання славістичних дисциплін в університетах Європи / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 3-10. – ISSN 2075-437X


  Про відкриття у 1842 році кафедри історії та літератур слов"янських наріч у Київському університеті св. Володимира.
246367
  Гладиш М.О. Викладання соціально-педагогічних дисциплін за методикою інтегративного навчання (CLIL) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 45-48. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
246368
  Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навч. посіб. для студ. внз / Ж.Д. Малахова, В.М. Огаренко ; МОНУ ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніцип. управління". – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-364-664-0


  Становлення інформаційного суспільства та його найсучаснішої форми - суспільства знань – вимагає від вищої освіти нових підходів, нових методів навчання. У пропонованому навчальному посібнику розглядаються як традиційні, так і нетрадиційні методи ...
246369
  Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ж.Д. Малахова, В.М. Огаренко; МОНУ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципал. упр.". – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 280с. – Шифр дубл 1 Мала. – ISBN 978-966-364-664-0
246370
  Мінченко А.В. Викладання та вивчення основ алгоритмізації і реалізації задач на ЕОМ : Навч. метод. пос. / А.В. Мінченко, А.А. Карпенко. – К., 1993. – 204с.
246371
  Трусєєва Н.О. Викладання теми "Коливання та хвилі" в курсі загальної фізики для студентів інженерних спеціальностей // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 218-220. – ISSN 2519-2884
246372
  Видро Є.Д. Викладання теми "Нервова система" в курсі анатомії і фізіології людини / Є.Д. Видро. – Київ, 1954. – 103 с.
246373
  Ковальчук О.М. Викладання теорії права в перші роки заснування Київського університету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 79-81. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Висвітлюється науково-педагогічна діяльність К.О. Неволіна - першого професора права Київського університету Св. Володимира. Аналізується його видатний твір - "Энциклопедия законоведения", - що зіграв важливу роль у розвитку вітчизняного законодавства.
246374
  Ковальчук О. Викладання теорії права в Університеті Святого Володимира // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 148-156. – ISBN 978-966-349-240-7
246375
  Сліпушко О. Викладання української літератури в університеті: сучасні виклики і відповіді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 11


  "У промові до Дня незалежності України президент України Петро Порошенко актуалізував надзвичайно важливий момент — на 2019 рік припадає "тисяча років вокняжіння Ярослава Мудрого". Вже сама постановка питання заслуговує на увагу. Сходження Ярослава на ...
246376
  Степанишин Б. Викладання української літератури в школі : Методичний посібник для вчителів / Б. Степанишин. – Київ : РВЦ Проза, 1995. – 254 с.
246377
  Гаудіо С.Д. Викладання української мови в університетах Італії / С.Д. Гаудіо, О. Сидоренко, О. Жуковська // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 177-180.
246378
  Коротєєва-Камінська Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : Навчальний посібник / В.О. Коротєєва-Камінська; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2006. – 304с. – ISBN 966-370-018-1
246379
  Ренчка І. Викладання української мови як іноземної: формування мовної і мовленнєвої компетентності // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 171-179. – ISSN 2078-5119
246380
  Вернигора С.М. Викладання фахових дисциплін англійською мовою в українському ВНЗ: освітній експеримент чи вимога сьогодення (На прикладі дисциплін кафедри реклами і зв"язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка) // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 18-22


  Публікація присвячена досвіду викладання англійською мовою профільних дисциплін "Копірайтинг у рекламі", "Копірайтинг у PR", "Соціальна реклама", "Теорія масової інформації", "Комунікаційні стратегії", кафедри реклами і зв"язків з громадськістю ...
246381
  Самчук Т. Викладання фехтування в Університеті Св. Володимира (1834-1849) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 102-105. – ISBN 978-966-171-795-3
246382
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 10 класі / А.А. Ванєєв. – Київ, 1974. – 198 с.
246383
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 10 класі середньої школи / А.А. Ванєєв, Е.Г. Дубицька, О.Ф. Яруніна. – 2-е изд., перераб. – Київ : Радянська школа, 1980. – 162 с.
246384
   Викладання фізики в 6-7 класах середньої школи : посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1982. – 269 с.
246385
  Пьоришкін О.В. Викладання фізики в 6 і 7 класах середньої школи : посібник для вчителів / О.В. Пьоришкін. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 268 с .
246386
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 9 класі / А.А. Ванєєв, Е.Д. Корж, В.П. Орєхов. – Київ : Радянська школа, 1981. – 158 с.
246387
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 9 класі за новою програмою / А.А. Ванєєв. – Київ, 1973. – 190 с.
246388
   Викладання фізики в школі : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1979. – 151 с.
246389
   Викладання фізики в школі : зб. статей. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144 с.
246390
   Викладання фізики за новими програмами. – Київ, 1973. – 150 с.
246391
  Венгер Є.Ф. Викладання фізики і астрономії в університеті (1834-1934) / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник // Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник. – Київ : Деснянська правда, 2011. – С. 50-89. – ISBN 978-966-502-492-7
246392
  Мохун С.В. Викладання фізики і педагогічна майстерність викладача // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 142-146. – ISSN 1563-3713
246393
  Туришев І.К. Викладання фізики у 8 класі / І.К. Туришев, Ю.І. Лук"янов. – К., 1979. – 176с.
246394
  Суханцева В. Викладання філософії в українському університеті: соціокультурний аспект / В. Суханцева, О. Яценко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 1682-2366


  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
246395
  Кралюк П. Викладання філософії в Харківському університеті. Шад та його послідовники // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 374 -378. – ISBN 978-966-2254-74-7
246396
   Викладання філософії і профіль вузу : Збірник статей. – Київ : Київський університет, 1971. – 178с.


  У цьому збірнику викладачі філософії знайдуть відповідні методичні рекомендації щодо розкриття загального характеру принципів і законів діалектичного й історичного матеріалізму на основі урахування висновків і фактичного матеріалу профілюючих ...
246397
  Метельова Т.О. Викладання філософії як апологія історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
246398
  Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін : методика, технологія, управління : навч. посібник / І.М. Найдьонов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 432 с. : іл., табл. – Глосарій: с. 394-418. – Бібліогр.: с. 419-430. – ISBN 978-611-01-0618-4
246399
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і граматики української мови у воьмирічній школі. т.1 : Дис... д-ра філол.наук: / Медушевський А.П.; Київський держ.пед.інститут. – К., 1961. – 555л. – Бібліогр.:л.543-545
246400
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і граматики української мови у воьмирічній школі. том 2 : Дис... д-ра філол.наук: / Медушевський А.П.; Кихв.держ.пед. ін-т. – К., 1961. – 576л. – Бібліогр.:л.564-566
246401
   Викладання фонетики і морфології української мови в 5 класі середньої школи. – К., 1955. – 232с.
246402
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і морфології української мови у восьмирічній школі. / А.П. Медушевський. – К, 1962. – 319с.
246403
  Локшина Ю. Викладання форм ввічливості в японській мові за допомогою ігор // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 169-175
246404
   Викладання хімії в 7 і 8 класах. – К., 1971. – 279с.
246405
  Тищенко М.К. Викладання частин мови в середній школі : Посібник для вчителів / М.К. Тищенко. – Київ : Радянська школа, 1956. – 232с.
246406
  Локшина Ю. Викладання японської ієрогліфіки за допомогою програми для NINTENDO DS (далі назва на японській мові- // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Стаття присвячена особливостям викладання японських ієрогліфів за допомогою програми для Nintendo DS (далі на яп.мові). Детально проаналізовані функціональні можливості програми, а також надані методичні рекомендації щодо використання цієї програми ...
246407
  Бабенко С.С. Викладання, засноване на дослідженні: європейський вимір удосконалення університетської освіти з соціології / С.С. Бабенко, О.Є. Ненько, Н.Ю. Пенькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-109. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Протягом 5-19 вересня 2010 року на базі оздоровчо-спортивного комплексу КНУ ім. Тараса Шевченка у c. Берегове (Крим) відбулась друга літня сесія трьохлітнього міжнародного проекту ReSET \ HESP "Європейські візії та розрізнення: порівняльні дослідження ...
246408
  Малигіна Л. Викладати зарубіжну літературу крізь призму української ментальності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (342). – С. 17-25.
246409
  Гринюка Б.М. Викладацька діяльність Івана Старчука (1921 - 1950) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 114-130. – ISSN 2078-1849


  Старчук Іван Данилович - український археолог, мистецтвознавець та педагог, автор понад ста праць з античного мистецтва та давньоруської доби.
246410
  Соломаха А.Г. Викладацька діяльність М. Цитовича - останнього професора поліцейського права в Університеті Святого Володимира // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 203-217. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню викладацької діяльності останнього професора поліцейського права Університету Святого Володимира М. М. Цитовича (1861–1919). Відтворення його педагогічної діяльності здійснюється завдяки нововиявленим у фондах Державного ...
246411
  Ворожбит І.В. Викладацька діяльність О.Ф. Кістяківського – професора кримінального права та судочинства Університету Св. Володимира // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 18-28. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
246412
  Паламарчук О.Л. Викладацька діяльність професора А.Й. Багмут на кафедрі слов"янської філології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир, О.В. Антоненко // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 43-46. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Йдеться про викладацьку діяльність відомого славіста проф. Алли Йосипівни Багмут, яка протягом кількох років читала лекції для студентів кафедри слов’янської філології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
246413
  Галенко Іраїда Викладацька діяльність Якова Головацького у Льввському університеті (в контексті розвитку українознавства і славістики ) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 13-27. – ISSN 0203-9494
246414
  Олійник О.А. Викладацька та просвітницька діяльність В. М. Лігіна (1846–1900) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 35-43. – ISSN 2415-7422
246415
  Міщенко І.В. Викладацький потенціал Польського педагогічного інституту в Києві (1930-1935 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 33-34
246416
  Парфіненко А.Ю. Викладацький склад дореволюційних університетів у зображенні публіцистики 1920-початок 1930-х рр. / А.Ю. Парфіненко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 190-197. – Бібліогр.: 23 назв. – ISBN 966-623-336-3
246417
  Рига Д. Викладацький склад Чернігівської класичної чоловічої гімназії у XIX столітті // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 185-192
246418
  Корбяк Д.В. Викладацько–наукова та освітня діяльність митрополита Сильвестра (Сембратовича) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 43-48. – ISSN 2076-1554


  З метою встановлення ролі митрополита Сильвестра (Сембратовича) у розвиток науки та освіти українського населення на основі досі неопублікованих джерел досліджується відповідна сфера діяльності згаданого церковного діяча. Охарактеризовано його роботу ...
246419
  Булах І. Викладач-студент: психологія міжособистісних взаємодій : Навчально-метод. посібник / І.Булах, Л.Долинська; МОН України; Нац. пед ун-т. – Київ, 2005. – 106 с. – ISBN 966-660-213-Х
246420
  Лещенко Г.А. Викладач-тьютор як суб"єкт дистанційного освітнього процесу у вищій школі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 57-62. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
246421
  Полюк І.С. Викладач "Онлайн" - новий вид професії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 187-190. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
246422
  Зельницький А.М. Викладач вищого військового навчального закладу в сучасних умовах: розвиток професійної компетентності – нові виклики / А.М. Зельницький, О.А. Заболотний // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 83-92
246423
  Мичак Н.Г. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 421-425. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
246424
   Викладач ІМВ - лауреат літературного конкурсу імені Рона Хаббарда / Студентський парламент КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2


  Професор кафедри іноземних мов ІМВ Геннадій Мірам став лауреатом відомого американського літературного конкурсу англомовної інтелектуальної прози імені Рона Хаббарда за свою першу англомовну повість під назвою "Інші" ("Others"). Письменник і поет ...
246425
   Викладач ІМВ - лауреат літературного конкурсу імені Рона Хаббарда / Прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 7


  Професор кафедри іноземних мов ІМВ Генадій Мірам став лауреатом відомого американського літературного конкурсу англомовної інтелектуальної прози імені Рона Хаббарда за свою першу англомовну повість під назвою "Інші" ("Others").
246426
  Петрова О. Викладач іноземної мови як суб"єкт інноваційної педагогічної діяльності в немовному ВНЗ // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 158-161
246427
  Берзін П.С. Викладач курсу кримінальної політики та присяжний повірений Яків Соломонович Гольденвейзер // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 995-1000. – ISBN 978-617-7020-05-8
246428
  Безручко О.В. Викладач майстерності кінорежисера О. Й. Гавронський // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 72-77
246429
  Салига П. Викладач Павло Салига - про народження практиків. Про ефективність навчання на реальних замовленнях, творчість всупереч системі вищої школи та феномен існування університетів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 9


  Павло Салига - графічний дизайнер навчає студентів бути практиками в КНУ імені Тараса Шевченка та КНУКіМ, поділився своїми думками, щодо реформування системи вищої освіти.
246430
  Печеранський І.П. Викладач та студент в системі вищої школи: філософсько-освітні рефлексії = Teachers and students in higher school: philosophical and educational reflection / І.П. Печеранський ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ : МП Леся, 2014. – 167, [1] с. : іл., табл. – Доп. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Резюме англ. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 966-8126-53-7
246431
  Смолікевич Н. Викладач у системі університетської освіти США: штрихи до професійно-педагогічного портрету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 40-47. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 4)
246432
  Буряк В. Викладач університету : вимоги до особистісних і професійних рис // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 11-35. – ISSN 1682-2366


  Інтерв"ю з ректором Володимиром Буряком.
246433
  Вальківський В. Викладач університету йде в декрет: чи оплачувати заміну колегам // Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 113)
246434
  Кайдан Н.В. Викладач як куратор змісту // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 45-46. – ISBN 978-966-285-400-8
246435
  Корецька А.І. Викладач як уособлення освітнього процесу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 5. – С. 80-84. – ISSN 1562-529Х
246436
  Зелінський Ю М. Викладач, який прагнув до істини // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 4 - 11 січня (№ 1/2)


  Життєвий шлях І. М. Карнаухова викладача філософського факультету Київського університету ім. Т. Шевченка. До 90-річчя від дня народження.
246437
  Матвієнко Г. Викладачі-українці теологічного факультету Львівського університету: освіта та кар"єрний ріст // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 105-110. – ISSN 1728-9343
246438
   Викладачі Hіжинської вищої школи 1820-1920 = Преподаватели Hежинской высшей школы 1820-1920 : Біобібліограф. покажчик. – Ніжин
Ч.1. – 1998. – 215с.
246439
  Гончар Б.М. Викладачі вузів: позаполітична чи творча сила суспільства // Інтелігенція - гуманна об"єднувальна сила сучасного суспільства / HАH Укpаїни, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ; [редкол.: І.Ф. Куpас (відп. pед.) та ін.]. – Київ : Стилос, 1999
246440
  Кіпень П В. Викладачі вузів: соціологічний портрет / Володимир Кіпень, Геннадій Коржов ; [передм. І.Т. Пасько]. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – 199 с. : табл. – Резюме англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 966-639-065-5
246441
  Крижанівський В. Викладачі Глухівського інституту (1874-1924 рр.) : біобібліогр. словник / Крижанівський Віталій. – Глухів : [б. в.], 2017. – 95, [1] с.
246442
  Нижнікова С.В. Викладачі єпархіальних жіночих училищ України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття): колективний портрет // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 52-59. – ISSN 2075-1451


  Дослідження колективного портрета викладачів єпархіальних жіночих училищ України у другій половині XIX - на початку XX століть.
246443
  Ісаченко С. Викладачі і студенти створили нові матеріали // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 28). – С. 4


  "...Сучасну наукову лабораторію синтезу термоелектричних матеріалів відкрили у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника".
246444
   Викладачі ІТ-спеціальностей підвищили кваліфікацію // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 6


  Упродовж 3-х місяців понад 20 викладачів ІТ спеціальностей київських університетів проходили курси підвищення кваліфікації на базі Інституту післядипломної освіти КНУ. По закінченню курсів проректор КНУ В.А.Бугров та директор "EPAM Systems" Ю.О.Антонюк ...
246445
  Вербовий О.В. Викладачі кафедри історії для гуманітарних факультетів: сучасність // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 40-53. – ISBN 978-966-96992-6-8
246446
  Гранатович Л.В. Викладачі Ніжинської вищої школи : Біобібліографічний покажчик / Л.В. Гранатович; НДПУ ім.М.Гоголя; Фундаментальна біб-ка. – 2-е вид., перероб., доп. – Ніжин
Ч.1 : 1820-1920. – 2001. – 244с.
246447
  Берзін П.С. Викладачі повоєнних років // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 810-819. – ISBN 978-617-7020-05-8
246448
  Берзін П. Викладачі повоєнних років (40-80-ті рр.) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 89-95. – ISSN 2308-9636


  Про долю радянських юристів, які працювали на науковій ниві у 30-ті роки в КДУ ім. Т.Г. Шевченка: В.Г. Бондарчук, С.Г. Борисенок (Борисенко), Я.М. Брайнін, В.І. Василенко, Й.А. Гельфанд, С.В. Ейсман, П.С. Матишевський, М.М. Паше-Озерський, Ю.С. ...
246449
  Зельницький А. Викладачі спеціальних дисциплін ВВНЗ: стан підготовленості та напрями її удосконалення / А. Зельницький, О. Рибчук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 69-76
246450
   Викладачі та студенти кафедри ботаніки у вітчизняній та світовій науці / С.Г. Коваленко, Т.В. Васильєва, О.Ю. Бондаренко, В.В. Немерцалов // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 253-269. – ISBN 978-617-689-150-5
246451
   Викладачі університету - учням шкіл // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 4


  У рамках програми співробітництва нашого університету з освітянами Конотопа викладачі університету проводили заняття із учнями шкіл: доц. кафедри англійської мови Інституту філології В.І. Давидов, викладачі хімічного факультету: П.П. Попель, ...
246452
  Попель П. Викладачі університету - учням шкіл // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 5


  У рамках програми співробітництва КНУТШ з освітянами м. Конотопа "Крок назустріч", проведено ряд занять у школах міста викладачами Інституту філології, хімічного факультету.
246453
  Травкіна О. Викладачі Чернігівського колегіуму - члени кодифікаційної комісії // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.10-12
246454
  Тарасенко О. Викладачі Школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х - початок 60-х років ХІХ ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
246455
   Викладачів вишів та вчителів звільнили від мобілізації // Юридична газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 27/28). – С. 29


  Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, науково-педагогічних ...
246456
  Горська С. Викладачів не скорочуватимуть // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 квітня-1 травня (№ 21). – С.2


  22 квітня в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Розвиток вищої школи в контексті інтеграції вищої освіти України до європейського та світового освітнього простору". У центрі уваги ректорів ВНЗ різних регіонів України опинився підпункт 39.2 ...
246457
  Шаптала Н. Викладення резолютивної частини рішення Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 202-213. – ISSN 2310-6158
246458
  Стоян В.А. Викладено основні положення нового підходу до моделювання прямих задач динаміки систем із розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Кібернетика ; Вип. 3)


  Про один підхід до моделювання початково-крайових умов у задачах динаміки систем із розподіленими параметрами, який дозволяє отримати розв"язки цих задач, якщо вони можливі, або середньоквадратичне наближення до них, якщо такі розв"язки не існують.
246459
  Головацький Я.Ф. Виклади давньослов"янських легенд, або міфологія / Я.Ф. Головацький. – Київ, 1991. – 92 с.
246460
  Антонович В. Виклади про козацькі часи в Україні
246461
  Бойченко І.В. Виклик-відповідь / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 53-55. – ISBN 966-642-073-2
246462
  Заїжджий К. Виклик : поезії / К. Заїжджий. – Харків ; Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 93 с.
246463
  Асадчев Ю. Виклик глобалізації. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності // Юридична газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 23). – С. 18-19
246464
  Міхненко А. Виклик для Молдови // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 10-11


  Маніпулювання вподобаннями населення за прихільність або проросійського, або проєвропейського векторів може призвести до непередбачуваних наслідків.
246465
  Загорський Ю. (Залета Юрій Іванович) Виклик зимі : Вірші / Ю. (Залета Юрій Іванович) Загорський. – Рівне, 2003. – 76с. – ISBN 966-95609-5-0
246466
  Рогач В.А. Виклик сатанинській імперії зла : повість у новелах / Василь Рогач. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 212с. – ISBN 966-347-035-6
246467
  Козловська В.І. Виклик сучасності українським філософам // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 17-19
246468
   Виклик та подолання: ВІЛ/СНІД та права людини в Україні / [відп. ред. Скурбаті Алан ; упоряд. Рябуха В. ; наук. ред. Семигіна Т.]. – Київ, 2008. – 191 с. + Додатки: с. 153-190
246469
  Ступницький О.І. Виклик фінансової кризи: факторинг як панацея? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 212-220
246470
  Мацюк Галина Петрівна Викликає пошану і захоплення : [рецензія]
246471
  Качинська Т.В. Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект) : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Качинська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
246472
  Качинська Т.В. Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект) : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Качинська Т. В.; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009. – 163 л. + Додатки: [67] л. – Бібліогр.: л. 134-163
246473
  Буйських Ю. Викликати Пікову Даму, Гнома та Лепрекона: освоєння міфологічного дискурсу міста дитячою субкультурою // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 16-24. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
246474
  Балтянський Михайло Викликаю на дуель / Балтянський Михайло. – Київ : Преса України, 1997. – 383с. – ISBN 966-7084.14-0
246475
  Карпенко В.О. Виклики 21 віку : Політичні хроніки пером публіциста / Віталій Карпенко. – Київ : Просвіта, 2006. – 712c. – ISBN 966-8547-57-8
246476
  Терещенко О. Виклики XXI століття і Україна // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 11-13
246477
  Синютка Н. Виклики боргової децентралізації в Україні: крізь призму європейського досвіду // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 126-135. – ISSN 1818-5754
246478
  Магда Є.В. Виклики гібридної війни: інформаційний вимір // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 138-142. – ISSN 2220-1394
246479
  Грабовський С. Виклики глобалізації й українські проблеми // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 89-110. – ISBN 966-7332-13-6
246480
  Мунтіян В. Виклики глобалізації та інформаціологічна економіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано негативні фактори, породжені сучасними процесами глобалізації, які стоять на шляху сталого розвитку людства. Запропоновано інформаціологічну модель економіки, застосування якої дасть змогу недопустити перерастания існуючих ...
246481
  Пилявець О. Виклики демократії в сучасній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 50-51


  Авторкою проаналізовано виклики, з якими стикається демократія в сучасній системі міжнародних відносин, визначено головні загрози розвитку демократичних систем в умовах глобалізації. Розглянуто сучасні тенденції поширення демократії.
246482
  Шимаї М. Виклики для посткризової глобальної системи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 22-29. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
246483
  Валєєва Ю. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 8-15. – (Історичні науки)
246484
  Кобзар Я. Виклики журналістики майбутнього // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  В Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка з лекцією виступив фахівець з новітніх медіа Глєб Кануннікав. Пан Кануннікав - тренер і міжнародний консультант родом з Білорусії, який займався освітніми курсами для журналістів і працював над ...
246485
  Токар Л. Виклики і загрози національній безпеці України в контексті підготовки вступу до НАТО: шляхи їх подолання // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 39-42.
246486
  Соснін О.В. Виклики і загрози при впровадженні відкритих інформаційно-комунікаційних науково-освітніх систем та технологій // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 49-58. – ISSN 2072-1692
246487
  Руденко Л.Г. Виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до євроінтеграції / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
246488
   Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [ред. А. Пашкова ; наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 156, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-2050-04-02
246489
  Слісаренко І.Ю. Виклики інформаційної доби для дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 129-145. – ISBN 966-7196-06-2
246490
  Цимбаленко Є.С. Виклики інформаційної цивілізації мовна ідентичність // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-18


  У статті розглядається одна з форм інформаційного та цифрового розриву - мовна ідентичність; з"ясовуються основні причини та ознаки виникнення мовного розриву. The article deals with the form of the information and the digital divide - the ...
246491
   Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар, В. Нападиста ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 182, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8448-7
246492
  Чекаленко Л. Виклики міграції: досвід Європи / Л. Чекаленко, М. Васильєва // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 44-48
246493
  Буткевич В. Виклики міжнародному праву в умовах глобалізації світу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 12-50. – ISSN 1026-9932
246494
  Паламарчук М.О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти : монографія / М.О. Паламарчук ; [за ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 150, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-217-9
246495
  Триняк М.В. Виклики мультикультуралізму: освітній аспект / М.В. Триняк, С.О. Руденко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 129-137. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
246496
  Козьменко С. Виклики на шляху інтеграції у міжнародний науковий простір // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 24-29. – ISSN 2078-1016


  Інноваційність діяльності вишу на шляху інтеграції до світового наукового простору полягає у поєднанні й пріоритетності таких трьох складових : робота профільних наукових центрів ; міжнародні наукові конференції ; "скопусівські" публікації і журнали.
246497
  Онопрієнко В.І. Виклики науково-технічної революції / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 102-106. – ISBN 978-617-571-105-7
246498
  Розумний М.М. Виклики національного самовизначення = Challenges of the national self-determination : монографія / М.М. Розумний ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2016. – 194, [2] с. – Загол. тит. арк., зміст та резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-270-4
246499
  Сердюк О. Виклики перед національними державами в епоху глобалізації: кінець чи трансформація // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 369-371. – ISBN 978-966-171-783-0
246500
  Рубцов А.О. Виклики Північноатлантичного альянсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 89-91
246501
  Адаров А. Виклики поглиблених і всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВЗВТ): як Грузія, Молдова та Україна можуть досягти успіхів? / А. Адаров, П. Гавлік // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 10-38. – ISSN 1605-7988


  "Дисбаланс між витратами та вигодами ПВЗВТ має спонукати ЄС до більшої розсудливості та прагматизму, якщо він не хоче втрачати підтримку реформ у сусідніх країнах".
246502
  Мінгазутдінова Г. Виклики політиці США в Центральній Азії на початку XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 323-325. – ISBN 978-966-171-783-0
246503
  Гойчук О.І. Виклики продовольчій безпеці: глобальний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 75-79
246504
  Мельник С. Виклики ринків праці - примхливі і швидкі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 листопада (№ 47). – С. 12-13


  Позиція автора, щодо проекту Стратегії розвитку національної системи кваліфікацій.
246505
  Копійка В.В. Виклики розширення на Схід для країн ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-129. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Аналізуються основні фактори впливу процесу розширення ЄС на внутрішньоекономічне та політичне становище окремих країн ЄС та їх позиції щодо проблеми розширення на схід.
246506
  Монжен О. Виклики скептицизму. Зміни інтелектуального пейзажу Франції = Face au scepticisme. Les mutations du paysage intellectuel / Олів"є Монжен ; пер. з фр.: Т. Голіченко, С. Йосипенка, А. Рєпи ; [відп. ред. В.І. Кебуладзе]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 360 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Філософські контакти: Україна - світ" ) ( Серія "Філософські контакти: Україна - Франція" / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачев, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966378-227-0
246507
  Ткач О.І. Виклики стабільності і загрози демократії у країнах Латинської Америки // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 36-37. – ISSN 0868-8117
246508
  Рудницька Г.В. Виклики суспільним відносинам в умовах глобалізації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 110-113


  Зазначено та систематизовано особливості розвитку соціальних відносин у сфері комунікації на тлі глобалізації; розглянуто вплив процесів технологізації та інформатизації на комунікаційні відносини; проаналізовано досягнення сучасної філософської думки ...
246509
  Маляренко Т. Виклики сучасних конфліктів у країнах, що розвиваються // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 3-6. – ISSN 1728-9343
246510
  Гундорова Т.І. Виклики сучасного світу і можливості гуманітарних наук у транзитну епоху // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 76-79. – ISSN 1027-3239
246511
  Валлє В. Виклики сучасної системи охорони прав інтелектуальної власності // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 130-132. – ISBN 978-966-378-141-9
246512
  Бірченко Олександр Виклики сучасності / Бірченко Олександр, Малюта Олександр // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 6 (19). – С. 6-13


  Прискорений розвиток суспільства, глобальні зміни в середовищі безпеки, нові виклики і загрози у військовій сфері й інші чинники спонукали керівництво провідних країн світу до рішучих кроків. Насамперед, це трансформація національних збройних сил і ...
246513
  Тацій В. Виклики сучасності і кримінальне право / В. Тацій, В. Тютюгін, Ю. Пономаренко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 січня (№ 16). – С. 6-7
246514
  Будько Євген Виклики та відгуки : мандрівничий ряд / Будько Євген, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 136-137 : Фото
246515
  Мінгазутдінов І. Виклики та загрози безпеці країн Центральної Азії у зв"язку з російською анексією Криму 2014 р. / І. Мінгазутдінов, Г. Мінгазутдінова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 13-23. – ISSN 2308-6912
246516
   Виклики та загрози гуманітарній безпеці української держави : зб. наук.-експерт. матеріалів / [С.І. Здіорук та ін. ; за заг. ред. С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Гуманітарний розвиток" ; вип. 4). – ISBN 978-966-554-256-8
246517
  Соха О. Виклики та загрози європейської фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 152-154
246518
  Степико М.Т. Виклики та загрози української ідентичності в умовах російської агресії // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 135-139
246519
  Власюк О.С. Виклики та загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
246520
  Резнік С.М. Виклики та перспективи гуманізації сучасної інженерної освіти: роль викладача // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 241-245
246521
  Макух Ю. Виклики та перспективи наукового реалізму (за працями Яна Хакінга) // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 38-40
246522
  Умланд А. Виклики та перспективи порівняльних досліджень пострадянського фашизму // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 89-106. – ISSN 2078-659X
246523
  Кальниш Ю.Г. Виклики та перспективи професійної підготовки політичних лідерів в Україні // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 16-19. – ISBN 978-617-7139-11-8
246524
  Куфтяк В. Виклики та реалії конституційної реформи. Адвокатська монополія: з третього світу в перший // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 31
246525
  Карпчук Н. Виклики транскордонних комунікацій України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 43-48. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
246526
  Рижиков М.М. Виклики транснаціональних корпорацій / М.М. Рижиков, О. Скалацька // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 19-25.
246527
  Жовква І.І. Виклики українсько-польському стратегічному партнерству // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 130-138.
246528
   Виклики української державності в XXI столітті: філософія нового буття // Командор : вісник державного службовця України / Асоціація випускників ІДУС-НАДУ. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 14-15


  21 листопада 2014 року в Національній академії державного управління при Президентові України у рамках відзначення Міжнародного дня філософії відбувся круглий стіл "Виклики української державності в XXI столітті: філософія нового буття".
246529
  Балабін В. Виклики часу // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 1


  Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) – єдиний в Україні військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу, який здійснює підготовку професіоналів з повною вищою освітою для Збройних Сил ...
246530
  Сергієнко І.В. Виклики часу в кібернетичному вимірі / І.В. Сергієнко. – Київ : Академперіодика, 2007. – 276 с. – ISBN 978-966-360-084-0
246531
  Ковбасенко Ю. Виклики часу і соціокультурні функції художньої літератури та літературної освіти в Україні
246532
  Дронь С.П. Виклики часу інформаційного суспільства в концепції Томаса Еріксена // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 122-124
246533
  Дейнека Т.А. Виклики, суперечності та ризики сучасної глобальної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 19-25. – ISSN 2222-0712
246534
  Ківалова С Т. Виключення відповідальності та звільнення від відповідальності за завдання шкоди // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-145.
246535
   Виключення доплат із мінімальної заробітної плати // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  "...Відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці" розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. На цьому наголошує управління ...
246536
  Савельєв Ю.Б. Виключення та насильство: чи існує булінг в українській школі ? / Ю.Б. Савельєв, Т.М. Салата // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
246537
  Мицяк Х. Виключення учасника з товариства: хто приймає рішення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 401-402
246538
  Зозуляк О. Виключна правоздатність юридичних осіб як вид цивільної правоздатності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 49-51.
246539
  Кухнюк Д. Виключне право адвокатів на представництво в судах: pro et contra // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 33-36
246540
  Литвин С.Й. Виключні майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності як об"єкти цивільних прав // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 139-143
246541
  Котляр А.О. Виключні права: поняття, ознаки та правова природа // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 239-248. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
246542
  Іщук С.І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 427-431. – ISSN 1563-3349
246543
  Гаврік Роман Виключність як властивість рішення суду у цивільній справі, що набрало законної сили // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 74-81
246544
  Устьянцев В.П. Вико-овсяная мешанка, как зеленый корм для молочных коров. / В.П. Устьянцев. – Х., 1927. – 25с.
246545
  Танана Р. Виконавець заповіту Кобзаря // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 5/6 (823/824). – С. 122-127. – ISSN 0868-4790


  Про товариша і супутника останніх років Т.Г. Шевченка Григорія Миколайовича Честахівського
246546
  Жук Л. Виконавець заповіту: порівняльний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 6 (44). – С. 13-18.
246547
  Мельниченко В.Л. Виконавець злочину проведення вибухових робіт з порушенням охорони рибних запасів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 110-113
246548
  Кваша О.О. Виконавець злочину у структурі співучасті : монографія / Кваша Оксана Олександрівна, Харко Дмитро Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Волинська обласна друкарня, 2015. – 217, [7] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-806-7
246549
  Запорожець М. Виконавець постатей геніїв українського народу // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 219-221
246550
  Бойко Г.В. Виконавство казок. Теоретичне осмислення проблеми у ХХ ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 183-188. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Йдеться про підхід до виконавства казок, з"ясовуються національні та регіональні особливості побутування казки.
246551
  Лозан Т. Виконавство на перкусійних інструментах у стильових напрямках латин-джазу // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 136-145. – ISSN 2310-0583


  Стаття присвячена розгляду творчості виконавців на перкусійних інструментах у стильових напрямках латин-джазу та їх впливу на виникнення стилів кубоп, сонго, сальса. Аналізуються техніко-виконав-ські та темброво-колористичні новації кубинського ...
246552
  Баланко О.М. Виконавська мобільність як чинник розвитку сучасної камерної вокальної музики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 74-83. – ISSN 2226-2180
246553
  Дедусенко Жанна Вікторівна Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Дедусенко Ж.В.; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
246554
  Гребнєва І.В. Виконавська складова форми Concertі Grossі Арканджело Кореллі (Модель Da Chіesa) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 27-33. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто питання взаємодії скрипкового стилю Арканджело Кореллі та процесів формоутворення в його Concertі grossі, а також значення поділу ансамблю на групи concertіno і grosso. Наголошено на особливому значенні виконавської складової Концертів. ...
246555
  Чемерис Ю.А. Виконавська стратегія струнного квартету № 1 Валентина Сильвестрова у версії квартету імені М.В. Лисенка // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 121-129. – ISSN 0130-5298
246556
  Ван Ї Виконавська та педагогічна діяльність представників українського вокального мистецтва в Китаї в кінці XX - початку XXI ст. // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 159-168. – ISSN 2310-0583
246557
  Данканич Г. Виконавська та педагогічна діяльність С.І. Безюлевої у світлі продовження традицій "Еталонної школи" співу // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 48-58. – ISSN 2310-0583
246558
  Носова А. Виконавське мистецтво Ігоря Кушплера у світлі рецензій, відгуків та спогадів // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 125-135. – ISSN 2310-0583
246559
  Пиж"янова Н.В. Виконавський хоровий фольклоризм як історичне регіональне явище (на прикладі творчої діяльності П. Демуцького) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Пиж"янова Наталія Володимирівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
246560
  Романко В. Виконавські інтерпретації симфонічної казки Сергія Прокоф"єва "Петрик і Вовк": спроба класифікації // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 82-89. – ISSN 1728-6875
246561
  Гнидь Б.П. Виконавські школи України : каф. сол. співу НМАУ ім. П.І. Чайковського (1971-2001) : [посібник] / Б.П. Гнидь ; М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ : НМАУ, 2002. – 95, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 94
246562
  Вахонєва Т. Виконавці як суб"єкти права інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 48-53
246563
  Вавженчук С.Я. Виконавча влада-Президент України: конституційно-правові аспекти структурної взаємодії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 246-255. – ISSN 1563-3349
246564
  Шаповал В. Виконавча влада (теоретичний і конституційний аспекти) / В.М. Шаповал ; [Центр політико-правових реформ]. – Київ : Москаленко О.М., 2016. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-72-7
246565
  Школик А. Виконавча влада в контексті змін до Конституції України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 84-89.
246566
  Шаповал В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 77-88. – ISSN 1026-9932
246567
  Шаповал В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 92-100. – ISSN 1026-9932
246568
  Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект) / В.М. Шаповал. – К., 1996. – 60с.
246569
  Ославський М.І. Виконавча влада в Україні : організаційно-правові засади : навчальний посібник / М.І. Ославський. – Київ : Знання, 2009. – 216 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-576-0
246570
  Шаповал В. Виконавча влада в Україні в контексті форми державного правління (досвід до прийняття Конституції України 1996 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 200-212. – ISSN 1026-9932
246571
  Чернишевич О.В. Виконавча влада в Україні на рубежі ХХ - ХХІ століть: правовий та історичний аспект // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 27-35. – ISSN 2310-9769
246572
  Авер"янов В. Виконавча влада в Україні та її правове регулювання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.238-253
246573
  Шаповал В. Виконавча влада в Україні у контексті форми державного правління (досвід після прийняття Конституції України 1996 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 72-88. – ISSN 1026-9932
246574
  Дунаєва Л.М. Виконавча влада в Україні: проблеми функціонування і перспективи вдосконалення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 587-593. – ISSN 1563-3349
246575
  Гетьман Є.А. Виконавча влада та державне управління: співвідношення понять // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 24-30. – ISSN 2224-9281
246576
  Бабич О.М. Виконавча влада та її місце в системі державної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 287-294. – ISSN 1563-3349
246577
  Сушинський Олександр Виконавча влада та місцеве самоврядування в аспекті відповідальної держави // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 44-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
246578
  Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні / І.Б. Коліушко; Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. Центр політико-правових реформ. – Київ : Факт, 2002. – 260с. – ISBN 966-664-060-0
246579
  Дубогрій С.В. Виконавча влада України як об"єкт контролю за дотриманням прав і законних інтересів громадян / С.В. Дубогрій, Костенко-Костейчук // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 53-57
246580
  Коротенко Д.В. Виконавча поліція Катеринославщини як об"єкт джерелозавчого аналізу (друга половина XIX - початок XX століття) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 39-45. – ISSN 2409-3661
246581
  Котнюк Ю. Виконавча служба на лаві підсудних, або Як прокуратура підіграла шахраям // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 10. – ISSN 1992-9277
246582
  Білоусов Ю.В. Виконавче провадження : Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов; МОНУ. – Київ : Прецедент, 2005. – 192с. – ISBN 966-520-061-5
246583
  Талан Л. Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 96-103. – ISSN 1993-0909
246584
  Фурса С.Я. Виконавче провадження в Україні : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / С.Я. Фурса, С.В. Щербак; МОНУ. Ін-тут міжнар. відносин КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Атіка, 2002. – 480с. – ISBN 966-8074-25-4


  Для студентів, викладачів, науковців, державних виконавців, адвокатів, суддів. Враховано всі зміни, внесені до нормативних джерел
246585
   Виконавче провадження в Україні : збірник законодавчих актів / [упоряд. Роїна О.М.]. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 112 с. – ISBN 978-617-566-067-6; 978-611-01-0229-2
246586
  Гусєв Є.В. Виконавче провадження з іноземним елементом у судовій практиці УРСР // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 29. – С. 102-110
246587
  Радько О. Виконавче провадження очима прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 89-94


  Проблемні аспекти.
246588
  Сокол Марія Виконавче провадження як захист прав громадян // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 138-140
246589
  Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.86-91. – ISSN 0132-1331
246590
  Белікова С. Виконавче провадження: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та Болгарії / С. Белікова, В. Попова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 104-110. – ISSN 2311-6676
246591
  Бортняк Ф. Виконавчий документ як форма волевиявлення публічного органу управління щодо примусового виконання рішень ДВС // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 8-10. – ISSN 0132-1331
246592
  Бершеда Р.В. Виконавчий комітет районної Ради / Р.В. Бершеда. – Київ : Політична література УРСР, 1958. – 76с.
246593
  Дірін В.Д. Виконавчий комітет сільської і селищної Рад. / В.Д. Дірін, О.Ф. Фрицький. – К., 1970. – 99с.
246594
   Виконавчий комітет сільськоої Ради. – К., 1985. – 116с.
246595
  Губін Виконавчий напис нотаріуса при стягненні аліментів: особливості та нюанси / Губін, о. // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 34-35
246596
  Строкач І.І. Виконавчий напис нотаріуса як нотаріальна дія та підстави його вчинення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 224-229. – ISSN 2219-5521
246597
  Дякович М.М. Виконавчий напис нотаріуса як форма захисту цивільних прав нотаріусом // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 10-16
246598
  Гвагвалія М.М. Виконавчий напис нотаріуса: питання безспірності заборгованості // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 10-12


  У статті висвітлюється проблема визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню у зв’язку з недотриманням вимог Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів ...
246599
  Безсмертна Н.В. Виконавчий напис як один із способів захисту суб"єктивних цивільних прав / Н. Безсмертна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 123-126. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджується правова природа виконавчого напису як одного із способів захисту прав та законних інтересів учасників цивільних відносин. The legal nature of execution notation as a means of protection of civil relations participants" rights and legal ...
246600
  Колупаєв А. Виконавчий орган акціонерного товариства та регламентація відповідальності посадових осіб // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 0132-1331
246601
  Щербак С.В. Виконавчий процес в Україні: правова природа // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – № 2 (9). – С. 30-34. – ISSN 2305-7440
246602
  Белікова С. Виконавчий процес та участь у ньому прокурора: міжнародно-правовий досвід / С. Белікова, Р. Коломієць // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 102-109


  Визначена діяльність прокурора поза кримінальною сферою. Наведено порівняльний аналіз щодо участі прокурора у виконавчому провадженні в іноземних країнах. Окреслені питання стосовно інституту приватних виконавців.
246603
  Болюх В.В. Виконавчі документи у цивільному судочинстві // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 51-55


  У роботі розкриваються особливості та сутність виконавчих документів у цивільному судочинстві. Зокрема, автор досліджує та аналізує виконавчий лист, що видається на підставі судового рішення, ухвалу суду про забезпечення позову та судовий наказ. На ...
246604
  Делія Ю. Виконавчі органи у системі місцевого самоврядування в Україні // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.15-21
246605
  Титаренко Т. Виконання арбітражних рішень у морських справах: на що звернути увагу / Т. Титаренко, Т. Марченко // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 47
246606
  Переверзєва О. Виконання арбітражних рішень у сфері торговельного мореплавства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.120-121
246607
  Овчарова Н.В. Виконання бюджетної політики в соціальній сфері: аналіз непрямих соціальних показників // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 133-138
246608
  Мітрофанова Д.К. Виконання бюджету як стадія бюджетного процесу // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 30-33
246609
  Толстокорова А. Виконання в Україні вимог ООН стосовно забезпечення трудових прав жінок // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 11-15.
246610
  Дзюба А. Виконання вимог режиму в місцях позбавлення волі та працезабезпечення засуджених // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.68-71
246611
  Гарканова В. Виконання вимог статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" // Довідник кадровика / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2007. – № 7
246612
  Боднар Тетяна Валеріївна Виконання договірних зобов"язань у цивільному праві : Монографія / Боднар Т.В. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 270с. – ISBN 966-667-184-0
246613
  Розгон О. Виконання договору довічного утримання: проблеми теорії та практики застосування // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 123-131
246614
  Михайлів М. Виконання договору з надання міжнародної технічної допомоги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 174-179. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
246615
  Алямкін В. Виконання договору поставки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-47.
246616
  Дубина М.Р. Виконання домашнього арешту за КПК України і КПК РФ (порівняльно-правовий аналіз) // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 139-143. – ISBN 978-966-190-861-0
246617
  Рибак О.С. Виконання доручень судів іноземних держав у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибак Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
246618
  Рибак О.С. Виконання доручень судів іноземних держав у цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибак Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 228, [3] арк. – Додатки: [3] арк. – Бібліогр.: арк. 208-228
246619
  Климчук М.П. Виконання доручень, як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 54-58


  Досліджуються наукові та практичні проблеми спільної діяльності слідчого з оперативними підрозділами під час виконання останніми доручень щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; надаються пропозиції щодо ...
246620
  Задорожня Г. Виконання законів органами державної влади від теорії до практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 112-118


  "... Від теорії до практики".
246621
  Прохорова Л.М. Виконання законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах для дітей з особливими потребами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 29-30 : фото
246622
  Поляков В. Виконання Закону України "Про обов"язковий примірник документів" державними видавництвами сфери управління Держкомтелерадіо України (2007-2009) / В. Поляков, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 8 - 10. – ISSN 2076-9326
246623
  Кухарєв О.Є. Виконання заповіту : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Кухарєв О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
246624
  Кухарєв О.Є. Виконання заповіту : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кухарєв О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 201л. – Бібліогр.: л.185-201
246625
  Кухарєв О.Є. Виконання заповіту: проблеми теорії та практики : монографія / Кухарєв О.Є. – Харків : Східно-пегіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2009. – 264 с. – ISBN 966-8633-12-1
246626
  Коструба А. Виконання зобов"язання як правоприпиняючий юридичний факт у зобов"язальній сфері // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 91-95
246627
  Безклубий І.А. Виконання зобов"язань за договором банківського рахунка // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 927-929. – ISBN 978-966-667-341-4
246628
  Цірат Геннадій Артурович Виконання іноземних арбітражних рішень : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Цірат Геннадій Артурович; І-тут міжнар. відносин, КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 209л. – Бібліогр.:л.188-209
246629
  Цітар Г.П. Виконання іноземних арбітражних рішень : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цітар Г. П. ; КНУТШ , Ін-т міжнар. віднос. – Київ : КНУТШ, 2000. – 18 с.
246630
  Цірат Г.А. Виконання іноземних арбітражних рішень : 12.00.03: Дис. ... канд. юрид. наук / Цірат Г. А.; Ін-т міжнар. відносин, КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 209л. – Бібліогр.: С.188-209
246631
  Цірат Г.А. Виконання іноземних арбітражних рішень в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-60. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
246632
  Дріжчана О.Г. Виконання іноземних судових рішень про стягнення елементів на дітей // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
246633
  Сидоренко М.В. Виконання картографічного аналізу екологічного режиму зволоження ланд-шафтів рівнинної частини території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 184-191


  Описано основні етапи виконання картографічного аналізу. Розглянуто основні чинники формування режиму зволоження. Докладно викладено хід роботи в програмі ArcGis 9.3 та виконаний аналіз отриманого картографічного матеріалу. Описаны основные этапы ...
246634
  Бахарєв В.С. Виконання комплексу завдань моніторингу атмосферного повітря за допомогою пересувної муніципальної екологічної лабораторії в м. Кременчук / В.С. Бахарєв, А.В. Маренич, М.М. Мороз // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
246635
  Фурса Є.Є. Виконання консулом України функції представництва в іноземному суді чи інших органах держави перебування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 101-106. – ISSN 2413-1342
246636
  Завадський В.М. Виконання країнами Балтії критеріїв членства у ЄС - досвід для України // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 14-18. – ISSN 1728-3671
246637
  Забута І. Виконання кредитних договорів в іноземній валюті: шляхи захисту боржника // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 68-72.


  Окреслено стратегію та шляхи захисту боржника при поверненні кредитів в іноземній валюті
246638
   Виконання кримінальних покарань та пробації. Законодавство. Роз"яснення. Зразки документів. / М-во юстиції України ; [уклад.: В.С.Ковальський, С.В.Онищенко, І.В.Карандюк] ; за заг.ред. Д.В. Чернишова, заст. Міністра юстиції України. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 945, [3] с. : іл., табл. – (Законодавство України : інформ. вид.). – ISBN 978-966-667-703-0
246639
  Овчаренко А. Виконання кримінального покарання у виді арешту в арештних домах та на гауптвахтах / А. Овчаренко, В. Голубицький // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 73-79
246640
  Іванов І.Ю. Виконання криптографічних операцій за схемою RSA в умовах обмеженості обчислювальних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 154-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема виконання операцій підписування та дешифрування за схемою RSA в умовах обмеженості обчислювальних ресурсів. Запропоновано модифікацію алгоритму RSA-CRT, що дозволяє "слабкому" пристрою доручити виконання ресурсоємких операцій ...
246641
  Глибовець М М. Виконання локальних алгоритмів у однорідному обчислювальному середовищі / М М. Глибовець, Н.М. Гулаєва // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 208-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано можливість реалізації локальних за Анісімовим алгоритмів у однорідному обчислювальному середовищі. Наведені приклади побудови p-алгоритмів локальних алгоритмів.
246642
  Черненок М.П. Виконання майнових покарань : Монографія / Черненок М.П.; Нац. юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2006. – 176с. – ISBN 966-8184-32-7
246643
   Виконання народно-господарського плану УСР по капітальному будівництву. – Х., 1934. – 38с.
246644
   Виконання народно-господарського плану УСРР. – Х., 1932. – 84с.
246645
   Виконання народно-господарського плану УСРР. – Х., 1933. – 108с.
246646
   Виконання народно-господарського плану УСРР 1933 р.. – Х., 1934. – 197с.
246647
   Виконання народно-господарського плану УСРР за 1 квартал 1935 року. – К., 1935. – 152 с.
246648
   Виконання народно-господарського плану УСРР за 1 квартал 1936 р.. – Київ, 1936. – 264 с.
246649
   Виконання народно-господарського плану УСРР за 11 місяців 1934 р.. – К., 1935. – 134с.
246650
   Виконання народно-господарського плану УСРР за перше півріччя 1935 року. – К., 1935. – 158с.
246651
   Виконання народно-господарського плану УСРР за травень 1934 р.. – Х., 1934. – 132с.
246652
   Виконання народно-господарського плану УСРР по капітальному будівництву. – Х., 1934. – 26с.
246653
   Виконання народно-господарського плану УСРСР за 9 місяців 1935 року. – К., 1935. – 342с.
246654
   Виконання народногосподарського плану УРСР за 1936 рік. – К., 1937. – 630с.
246655
   Виконання народногосподарського плану УСРР за 9 місяців 1936 р.. – К., 1936. – 530с.
246656
   Виконання народногосподарського плану УСРР за перше півріччя 1936 року. – Київ, 1936. – 542 с.
246657
  Орлюк О. Виконання наукових досліджень за державні кошти: міжнародний досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10.
246658
  Піх Виконання наукових та освітніх проектів. Формування інноваційної системи університету / Піх, 3.Г. // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 141-143. – ISBN 978-966-600-659-5


  Національний університет "Львівська політехніка".
246659
  Підгаєцька А.В. Виконання організаціями студентського самоврядування в Канаді суспільно-політичної функції // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 106-118. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто структуру студентських організацій в Канаді та роль, яку вони відіграють у керуванні вищим навчальним закладом; проаналізовано основні функції та напрями їх діяльності, означено основні категорії студентських клубів та організацій за ...
246660
  Куйбишев В.В. Виконання п"ятирічного плану промисловості. / В.В. Куйбишев. – Х, 1930. – 100с.
246661
  Сухомлин К. Виконання п"ятирічного пляну промисловости України : Доповідь на 11 з"їзді КП(б)У / К. Сухомлин. – Харків : Пролетарий, 1930. – 95 с.
246662
   Виконання Плану дій Україна - ЄС: довкілля та сталий розвиток / [РАЦ "Суспільство і довкілля"] ; під ред. Н. Андрусевич. – Львів : Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля", 2009. – 95, 8 с. : табл. – Проект "Оцінка виконання Планів дій Європейської політики сусідства". - Рез. англ. мовою. - Кн.-"переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : Assessment of the EU – Ukraine action plan implementation: environment and sustainable development. – Бібліогр. в тексті
246663
   Виконання плану першого півріччя та завдання легкої промисловості УССР на третій квартал 1934 р.. – Х., 1934. – 23с.
246664
  Дараган М.В. Виконання плану розвитку народного господарства СРСР за 1957 рік і завдання плану на 1958 рік. / М.В. Дараган. – Київ, 1958. – 21с.
246665
  Мозгова В.А. Виконання покарання y вигляді громадських робіт за кордоном (Великобританія, Фінляндія та Естонія) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 483-487. – ISSN 1563-3349
246666
  Уманець Ю.М. Виконання покарання у вигляді позбавлення волі (від "тюремного побуту" до "режиму виконання покарання" у дореволюційній Росіі) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.12-17
246667
  Гель А. Виконання покарання у виді арешту. Проблеми та деякі інші наслідки законодавчих новацій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
246668
  Автухов К.А. Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання : монографія / К.А. Автухов ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. академіка В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2013. – 195, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 176-195. – ISBN 978-966-458-423-1
246669
  Степанюк О.Г. Виконання покарання як стадія кримінальної відповідальності / О.Г. Степанюк, І.С. Яковець, О.С. Четверикова // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 73-79
246670
  Кревсун О. Виконання покарання. Зміна умов тримання засуджених шляхом переведення їх з однієї виправної колонії до іншої як елемент прогресивної системи виконання покарання у виді позбавлення волі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
246671
  Ткачова О.В. Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт : монографія / О.В. Ткачова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 187, [3] с. – Бібліогр.: с. 174-186. – ISBN 978-966-458-210-7
246672
  Ковлера А.І. Виконання постанов Європейського суду: субсидіарність і/або "суверенна воля" // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 (131). – С. 22-24


  Доповідь судді Європейського суду з прав людини від РФ А.І. Ковлера на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України".
246673
  Тімуш І. Виконання ризикового зобов"язання: ризик і випадок // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 63-68
246674
  Лобанцев С. Виконання рішень - головний критерій дієвості влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
246675
  Крупчан О. Виконання рішень адміністративних судів: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Крупчан, В. Перепелюк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 4-11.
246676
  Коруц У.З. Виконання рішень Європейського Суду з прав людини -структурна проблема правової системи України // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 152-155. – ISBN 978-966-2609-68-4
246677
  Давидчук О. Виконання рішень Європейського суду з прав людини // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 80-83
246678
  Блажівська Н. Виконання рішень Європейського суду з прав людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 111-117.
246679
  Горобець Н.Г. Виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні: організаційно-правові аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 226-241. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
246680
  Бортновська З. Виконання рішень Європейського суду з прав людини на території України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.90-94
246681
  Ковлер А. Виконання рішень Європейського суду з прав людини: субсидіарність та/або "суверенна воля"? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 69-73. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Проблеми застосування ...
246682
  Мальський М.М. Виконання рішень іноземних судів в рамках ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 237-244. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
246683
  Євграфов Б П. Виконання рішень Конституційного Суду є обов"язком кожного // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.112-115
246684
  Унгурян Ю. Виконання рішень Конституційного Суду України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 75-78. – ISSN 1561-4999
246685
  Волков А. Виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу на території України / А. Волков, Н. Костюк // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 29/30). – С. 18-19
246686
  Дерій О.О. Виконання рішень про стягнення аліментів // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 288-292. – ISBN 978-966-8823-76-3
246687
  Луцкова О.І. Виконання рішень судів про стягнення аліментів та тимчасове обмеження боржника у праві на виїзд за межі України // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 365-367. – ISBN 978-617-673-442-0
246688
  Авраменко Г. Виконання рішень судів України в площині Європейських стандартів та стандартів Європейського суду з прав людини . Коментар практики ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2013. – 15 січня (№ 1/2). – С. 27-28
246689
  Роговий М. Виконання рішень щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.60-63
246690
  Мазур І. Виконання рішень, за якими боржник зобов"язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. Рекомендації спеціаліста // Юридична газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 40). – С. 43-44
246691
  Романюк Богдан Виконання слідчих дій органами дізнання за дорученням слідчого // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 74-80.
246692
  Мантуляк В Ю. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння (соціально-юридична характер // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 107-112. – (Правознавство ; Вип. 273)
246693
  Черняк А.М. Виконання спеціального завдання з розкриття організованої злочинної діяльності у сфері міжнародного студентського обміну // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 268-270. – ISBN 978-966-419-300-6
246694
  Іванюта Н.В. Виконання судових актів господарського суду щодо забезпечення позову // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 146-151
246695
  Михеєнко М.М. Виконання судових вироків у Польській Народній Республіці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 66-71. – (Серія права ; № 12)


  В статье рассматриваются особенности правового регулирования стадии исполнения приговора в ПНР, содержание Уголовно-исполнительного кодекса ПНР от 19 апреля 1969 г. и порядок исполнения приговора по этому кодексу, в частности о лишении свободы и ...
246696
  Глазштейн Ф.А. Виконання судових рішень / Ф.А. Глазштейн. – Київ, 1941. – 84 с.
246697
  Штефан М.Й. Виконання судових рішень : Навчальний посібник / М.Й. Штефан, М.П. Омельченко, С.М. Штефан; КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 320 с. – ISBN 966-7784-74-6
246698
   Виконання судових рішень : Нормативні акти, коментарі, аналітичні матеріали, зразки документів: Збірка коментованого законодавства. – Киев : Юстиниан, 2002. – 512с. – ISBN 966-96155-1-8


  Зібрання нормативно-правових актів, які регулюють виконавче провадження в Україні, аналіз їх змісту й практики застосування. Для державних виконавців, юрисконсультів підприємств, установ, організацій; суддів; студентів-правників; викладачів
246699
  Заворотько П.П. Виконання судових рішень в Українській РСР : Історико-правовий нарис / П.П. Заворотько, В.П. Пастухов. – Київ : Вища школа при КДУ, 1973. – 215с.
246700
  Пеньонжко В. Виконання судових рішень у світлі практики ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 28-29
246701
  Ільницький О. Виконання судових рішень у справах адміністративної юрисдикції: окремі питання загальних положень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 166-172. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
246702
  Якимчук С.О. Виконання судових рішень у цивільних справах як стадія судового розгляду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 81-84. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
246703
  Ятченко Є.О. Виконання судових рішень як заключна стадія у процесі захисту цивільних прав особи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 206-216. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
246704
  Ясинюк М.М. Виконання судових рішень як обов"язок держави // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 66-69. – ISBN 978-966-8823-76-3
246705
  Лутчин У. Виконання судових рішень як складова права на справедливий суд // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 320-326. – ISBN 978-617-7020-61-4
246706
  Курило М.П. Виконання судових рішень як стратегічна мета судово-правової реформи в Україні / М.П. Курило, М.М. Ясинок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – C. 66-69. – ISSN 2220-1394
246707
   Виконання судових рішень.. – К., 1967. – 104с.
246708
   Виконання судових рішень. Законодавство. Роз"яснення. Судова практика / М-во юстиції України ; [уклад.: В.С. Ковальський, В.В. Василик, І.В. Дутка, Н.Е. Якушова] ; за заг. ред. С.В. Шкляра, заст. Міністра юстиції з питань викон. служби. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 667, [1] с. : табл. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-676-7
246709
  Кондратьєва О. Виконання судових рішень: нові закони та проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 11. – ISSN 1992-9277
246710
  Юрчак В. Виконання судових рішень: окремі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.85-86. – ISSN 0132-1331
246711
  Шабалін А. Виконання судового наказу в цивільному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 113-115. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор висвітлює процесуальні питання стадії виконання судового наказу, як особливої форми судового рішення, в цивільному процесі України. На підставі наведеного аналізу, автором сформульовані і запропоновані зміни та доповнення до ...
246712
  Романенко С.Ю. Виконання сучасної музики в скрипковому мистецтві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 217-225
246713
  Житник Г.В. Виконання та відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (за матеріалами органів пробацій) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Житник Галина Валентинівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
246714
  Білокінь І.П. Виконання та офоpмлення куpсових i дипломних pобiт / І.П. Білокінь; МВ і ССО УРСР; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1968. – 63с.
246715
  Білокінь І.П. Виконання та оформлення курсових і дипломних робіт / І.П. Білокінь. – Львів : Львівський університет, 1961. – 63 с.
246716
  Вахонєва Т. Виконання творів як об"єкт права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 11-14
246717
  Дергачов О.П. Виконання Україною міжнародних зобов"язань в сфері розвитку інститутів громадянського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 179-189. – ISBN 978-966-02-4604-1
246718
  Яковенко О. Виконання Україною обов"язків, що випливають з її членства в Раді Європи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 66-68.
246719
  Артьомов І.В. Виконання Україною Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму: перші успіхи та виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 70-76
246720
  Чугуєвська М. Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини: проблемні аспекти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 2 (335). – С. 26-29
246721
  Обідіна І. Виконання умов Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-66.
246722
  Рогатюк І. Виконання ухвали про здійснення приводу як передумова оперативного розгляду кримінальних проваджень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 38-42
246723
  Одосій О.Ю. Виконання ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачеві і знаходиться у нього або в інших осіб: окремі аспекти виконавчого провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 199-203. – ISSN 2219-5521
246724
  Мельник Я.Я. Виконання цивільних процесуальних обов"язків особами, які надають правову допомогу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 47-53. – (0). – ISSN 2078-9165
246725
   Виконаня народно-господарчого плану УСРР. – Х., 1932. – 122с.
246726
  Осєтров В. Виконати будь-якою ціною. Позитивне та негативні аспекти нового Закону про виконавче провадження // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 38). – С. 21
246727
  Недбайло П. Виконком сільради. / П. Недбайло, І. Пахомов. – К., 1955. – 48с.
246728
  Дюма А. Виконт де Бpажелон, или десять лет спустя / А. Дюма. – Хаpьков : Основа. – ISBN 5776801524
ч.3-4. – 1992. – 608с.
246729
  Дюма А. Виконт де Бpажелон,или десять лет спустя / А. Дюма. – Хаpьков : Основа. – ISBN 5776801532
ч.5-6. – 1992. – 640с.
246730
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Москва : Художественная литература
Т. 2, ч.3-4. – 1978. – 637с.
246731
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма. – Москва : Художественная литература
Т. 3, ч.5-6. – 1978. – 688с.
246732
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма. – Москва
1. – 1992. – 525с.
246733
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма. – Минск
2. – 1958. – 666с.
246734
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Минск
3. – 1958. – 710с.
246735
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Алма-Ата, 1959. – 736с.
246736
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Алма-Ата, 1959. – 835с.
246737
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Душанбе
1-2. – 1983. – 575с.
246738
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Кишинев
1-2. – 1984. – 509с.
246739
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Ереван
Ч. 3-4. – 1987. – 638с.
246740
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Ашхабад
1-2. – 1988. – 637с.
246741
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма. – Воронеж
3-4. – 1989. – 672с.
246742
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Челябинск
1-2. – 1991. – 587с.
246743
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Челябинск. – ISBN 5-7688-0352-1
Ч.3-4. – 1991. – 624с.
246744
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Пермь
1-2. – 1992. – 524с.
246745
  Дюма Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя / Дюма, , отец. – Кишинев
3-4. – 1984. – 526с.
246746
  Дюма А. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Душанбе
3-4. – 1984. – 604с.
246747
  Дюма А. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Душанбе
5-6. – 1986. – 654с.
246748
  Дюма А. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя / А. Дюма. – Воронеж
Т. 1-2. – 1990. – 640 с.
246749
  Дюма А. Виконтт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Кишинев
5,6. – 1984. – 575с.
246750
  Потоцький С. Виконувач обов"язків лідера / С. Потоцький, А. Скумін // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 5 (273). – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  Провідник найчисленнішої парламентської опозиційної сили Арсеній Яценюк бачиться надто непослідовним і непрогнозованим, аби викликати довіру української більшості
246751
  Корєєв О.П. Викопна фауна авлювіальних пісків середнього Дніпра / О.П. Корєєв. – КГУ, 1953. – 5-48с.
246752
  Кошик Ю.О. Викопна фауна молюсків з четвертинних відкладів північно-західної частини Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 56-60 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
246753
  Нестеровський В. Викопна флора в колекціях геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Нестеровський, О. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-66. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Колекція флори Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка складається з великої кількості різноманітних за таксономічним складом, за місцями знахідок (з території України і за її межами), геологічним віком. Колекція ...
246754
  Попова Л. Викопні еласмобранхії та стратиграфія крейдових відкладів Канівщини / Л. Попова, О. Огієнко, Т. Сокольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 10-14. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено розрізи крейдових відкладів південної частини території Канівських дислокацій. Розрізи містять фауну еласмобранхій, приурочену до малопотужних прошарків кварц-глауконітових гравелітистих пісків. Видовий склад цієї фауни відповідає альб-сеноману ...
246755
  Кошик Ю.О. Викопні молюски з четвертинних відкладів Овруцького кряжа // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 156-166 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
246756
   Викопні фауна і флора України : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 2. – 1974
246757
   Викопні фауна і флора України : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 3. – 1975
246758
   Викопні фауни України і суміжних територій. – Київ : Вид-во АН УРСР
Вип. 1. – 1962. – 171с.
246759
   Викопні хребетні України : бібліогр. покажчмк (1829-2012) / НАН України, Нац. наук.-природ. музей ; уклад. О.М. Ковальчук. – Суми : Університетська книга, 2013. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-680-678-2
246760
  Качановська Л. Викорастання органокомплексів дисперсних мінералів у біозахисних матеріалах / Л. Качановська, Ф. Овчаренко, А. Шурубура // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 39-43. – ISBN 966725001-6
246761
  Хом"як І. Використання "Шевченківського словника" у професійній підготовці філолога // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 129-132. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
246762
  Дякончук С.А. Використання 3D моделей при оцінці ресурсів вуглеводнів нетрадиційного типу // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 155-156
246763
  Омельченко Т. Використання android-програм у якості допоміжних матеріалів при вивченні японської мови / Т. Омельченко, Ю. Хоменко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 126-131


  Стаття присвячена розгляду нових методів вивчення східних мов шляхом використання сучасних технологічних пристроїв - таких, як смартфони, планшети та електронні книжки на базі Android. З кожним днем кількість корисних та розважальних програм, які ...
246764
  Антонов В.М. Використання Intranet-технологій у бібліотеках / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 26-29
246765
  Лялько В.І. Використання iндексу ID для виявлення можливої трансформацiї екосистем у типових ландшафтно-клiматичних зонах України при сучасному клiматi / В.І. Лялько, Л.О. Єлістратова, О.А. Апостолов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
246766
  Горбачик А.П. Використання LISREL-моделей в аналізі соціологічної інформації / А.П. Горбачик, І.Ю. Лизогуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 94-105. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
246767
  Пірус Є. Використання VEB-технологій для реалізації педагогічного тестування / Є. Пірус, М. Бутиріна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 65-72. – ISSN 2077-1827


  У статті висвітлено сучасний стан проблеми реалізації педагогічного тестування засобами програмного забезпечення. Вказано основні переваги та недоліки VEB-технологій для створення структур педагогічних тестів. В статті згадується КНУ імені Тараса ...
246768
  Черевко К.О. Використання абортованих матеріалів: кримінально-правовий аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 174-185. – ISSN 2304-4556
246769
  Ященко Л.О. Використання АВС- та XYZ- аналізу для діагностики причин, що стримують будівельну діяльність // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 13-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
246770
  Мелушова І.Ю. Використання АВС-аналізу під час формування цінової політики підприємств торгівлі / І.Ю. Мелушова, О.В. Кот // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 84-94. – ISSN 2312-394X
246771
  Редькова М. Використання автентичних матеріалів у вивченні української мови як іноземної в умовах іншомовного середовища // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 43-49. – ISSN 2078-5119
246772
  Маланюк М. Використання автоматизованої системи контролю «Екзаменатор» / М. Маланюк, Н. Маланюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 89-94. – (Педагогіка ; № 1)


  Досліджено особливості впровадження комп’ютерної автоматизованої системи «Екзаменатор» для оцінювання рівня засвоєння знань, опанування технологій і набуття компетентностей студентами в освітньому процесі. Проаналізовано відповідність комп’ютерної ...
246773
  Морозов С.М. Використання адаптованої комп"ютерної версії тексту "кольорових матриць Равена" при діагностиці розумового розвитку дітей / С.М. Морозов, Н.Є. Дмитрієва, О.М. Лелюх // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 143-148. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
246774
  Горохова І.В. Використання англійської мови для формулювання філософських проблем критичного мислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 58-71
246775
   Використання апаратно-програмного комплексу "інтелектуальна цифрова карта" для підвищення ефективності вогневого ураження противника / В.О. Ткач, В.В. Куцаєв, К.В. Лукіна, І.М. Козубцов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 125-130. – ISSN 2311-7249


  У статті запропоновано створити апаратно програмний комплекс - "інтелектуальна цифрова карта" сучасного полю бою. Мета статті полягає обґрунтувати можливість використання апаратно-програмного комплексу - "інтелектуальна цифрова карта" в Збройних Силах ...
246776
  Кіржаєва І.Г. Використання архівних фондів Інституту архівознавства НБУВ: тематика досліджень та склад користувачів (1991–2014) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 100-103. – ISBN 978-966-02-7337-5
246777
  Кицак Г.В. Використання аудіовізуальних засобів навчання для формування соціолінгвцістичної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 38-42
246778
  Капралюк О. Використання бази даних реферативного журналу "Агропромисловий комплекс України" для формування тематичного випуску "Рибне господарство" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 18-19. – ISSN 2076-9326
246779
  Воробйов Є.О. Використання бактерій для попередження викидів вугільних пластів / Є.О. Воробйов, М.О. Савощенко, А.К. Чудовська // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 15 : рис.
246780
  Олещенко Л.М. Використання безпроводових автоматизованих технологій передавання даних при побудові ІТ для АТП // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 67-72
246781
  Молодичук О.А. Використання в українських народних баладах усталених словесних висловів та позначення просторових понять // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 30-33. – ISBN 966-8188-08-X
246782
  Кадемія М.Ю. Використання Веб-квестів у процесі підготовки вчителя технології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 350-353. – (Педагогіка ; № 3)
246783
  Локшина Ю. Використання вебінарів при викладанні японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 115-120


  Статтю присвячено використанню вебінару, як додаткового засобу викладання японської мови. Надається визначення, аналізуються структура, переваги та недоліки такого методу дистанційного навчання з точки зору викладання японської. Статья посвящена ...
246784
  Василєв О. Використання вейвлет-перетворень для аналізу часових рядів у економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 12-25 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
246785
  Куляниця О.Й. Використання векторної моделі подання тексту для визначення мови коротких текстових документів / О.Й. Куляниця, С.П. Яблокова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 101-104


  Пропонується методика формування еталонних масивів, що складаються із символьних комбінацій, обраних з текстів різних мов по 5 символів. Розроблено програму JScript для визхначення як європейських, так і східних мов текстів, які утворюють масив ...
246786
  Пеан С. Використання великих ссавців на епіграветських стоянках Семенівки 1, 2, 3 та Межиріч / С. Пеан, Д. Нужний, П. Шидловський // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 45. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
246787
  Большаков С. Використання видів вартості майна під час виконання судових експертиз / С. Большаков, Р. Волчек // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 7. – С. 42-53 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 18 назв
246788
   Використання генетичних алгоритмів для розрахунку оптимальних настройок функціонування робототехнічного комплексу / Н.А. Заєць, С.А. Шворов, В.М. Штепа, В.О. Осипа // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 41-45


  Розглянута можливість використання генетичних алгоритмів для розрахунку оптимальних настройок функціонування мобільного робототехнічного комплексу. Рассмотрена возможность использования генетичних алгоритмов для вычисления оптимальных настроек ...
246789
  Коваленко Ю.В. Використання геоінформаційних систем в ландшафтознавчих дослідженнях / Ю.В. Коваленко, Ю.А. Кулініч, Л.Я. Юрків // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 89-96


  В статті висвітлено можливості використання геоінформаційних систем для розгляду питань ландшафтознавчих досліджень на базі формування цифрових моделей рельєфу В статье освещены возможности использования геоинформационных систем для рассмотрения ...
246790
  Грищенко С.М. Використання геоінформаційних технологій у підготовці майбутніх інженерів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 192-197. – ISSN 2304-4470
246791
  Давидов О.І. Використання гіпотези ефективного ринку в управлінні вартістю підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 8-15. – ISSN 1993-6788
246792
  Близнюк В.В. Використання ГІС-технологій для вирішення завдань військової екології / В.В. Близнюк, О.М. Чернявський // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 367
246793
  Бревус С.М. Використання ГІС як освітнього інструменту в Київській Малій академії наук / С.М. Бревус, Л.Б. Паламарчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 45-47 : карта. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
246794
  Цимбалюк Ю.В. Використання годинникових написів на заняттях з латинської та англійської мов / Ю.В. Цимбалюк, Г.Б. Глущенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 81-86. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
246795
  Мамедова Т.Е. Використання графів у навчальному курсі "Теорія та практика аргументації" // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 114-115
246796
  Власенко М.В. Використання Гуарему в клінічній практиці / М.В. Власенко, Ю.О. Кривов"яз // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8 (80). – С. 24-26. – ISSN 2224-0721
246797
  Городиська В.В. Використання гумору у професійній діяльності педагога ВНЗ // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 13-16


  Проаналізовано гумор як важливий ефективний виховний засіб у професійній діяльності педагога ВНЗ, зроблено акцент на необхідності використання гумору, оскільки він сприяє активізації уваги, корекції поведінки студентів та формуванню здорового ...
246798
  Вітер О.М. Використання дидактичного структурування навчального матеріалу з фундаментальних економічних дисциплін при підготовці фахівців туристичної індустрії / О.М. Вітер, О.М. Мартин // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 15-20. – ISBN 978-617-571-124-8


  Розглядається використання методики структурування навчального матеріалу для визначення головних елементів знань в системі фундаментальних економічних дисциплін. Запропоновано алгоритм дидактичного структурування для визначення ключових елементів знань ...
246799
  Хлян Я. Використання дистанційних методів при дослідженні об"єктів гідрографії на території Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 59-61. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
246800
  Шугайло О.О. Використання дистанційного курсу з математики для студентів різних форм навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 89-91. – ISBN 978-966-285-210-3
246801
  Голобородько А. Використання дифракційних елементів для компенсації аберацій оптичних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-46. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливість створення довільного профілю хвильового фронту оптичного випромінювання. Розраховані інтерферограми хвильових фронтів з абераціями. Експериментально показано можливість генерації довільного профілю хвильового фронту за допомогою ...
246802
  Струтинська О. Використання документів Google у процесі навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 66-71. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто можливості використання документів Google у процесі навчання інформаційних сис-тем і технологій майбутніх учителів економіки. У навчально-інформаційному середовищі, розробленому для комп’ютерної підтримки навчання курсу «Інформаційні системи ...
246803
  Індиченко Г.В. Використання документів Архіву Президії НАН України в історичній реконструкції міжнародного наукового співробітництва НАН України (1956–1960) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 96-99. – ISBN 978-966-02-7337-5
246804
  Савіщенко В.М. Використання досвіду Великої Британії при модернізації адміністративно-правового забезпечення освіти в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 209-215. – ISSN 2413-6433
246805
  Казакова Н.А. Використання досвіду енергетичної політики Німеччини у підвищенні енергоефективності економіки України / Н.А. Казакова, О.В. Азаренкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 101-107. – ISSN 2308-6912


  Перші десятиліття XXI століття характеризуються глибокими змінами поглядів на найбільш ефективні та раціональні джерела енергетичних ресурсів. Наразі визначальним є пошук оптимального співвідношення можливостей за існуючих в енергетичній політиці, що є ...
246806
  Григоренко І.А. Використання досвіду європейських країн у реформуванні органів внутрішніх справ України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 249-257
246807
  Кондратюк В М. Використання досвіду Європейського Союзу у створенні транспортно-логістичних центрів в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 31-34. – ISSN 2075-4892
246808
  Бегей І.П. Використання досвіду Польщі для визначення особливостей реформування державного управління на районному та регіональному рівнях // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 57-63. – ISSN 2311-6420
246809
  Ісаєва І. Використання досвіду професійної підготовки персоналу Федеральної поліції Німеччини в Україні як педагогічна проблема // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 53-57. – ISSN 2309-9127
246810
  Данилюк Н.О. Використання досягнень західноєвропейських та американських учених для вивчення мови слов"янського фольклору // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 158-162. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
246811
  Касьянова О. Використання евристичних методів у навчальному процесі вищої школи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 51-56. – ISSN 1562-529Х
246812
  Бєляков О. Використання екологічної термінології у журналістських творах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 165-173
246813
  Глібова Ю.В. Використання економетричних методів у дослідженні туристичної дестинації // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 101-108. – ISSN 2308-135X
246814
  Старінська В.С. Використання експертних методів для оцінки соціального потенціалу туристичних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 68-70 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
246815
  Словак К. Використання експертних систем під час узагальнення та систематизації у процесі навчання вищої математики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 141-148. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто психолого-педагогічні основи узагальнення та систематизації навчального матеріалу. Висвітлено дидактичні можливості застосування Web-орієнтованих експертних систем. Розроблено новий клас програмного забезпечення навчального призначення ...
246816
  Ірха Ю.Б. Використання екстремістами мережі Інтернет: правові проблеми виявлення та протидії в Україні // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 56-65
246817
  Недашківська О.С. Використання електронних інформаційних ресурсів при бібліографічному описі видань фірми Ельзевірів кінця XVI - початку XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 191-193. – ISBN 978-966-02-7706-9
246818
  Красота О.В. Використання електронних освітніх ресурсів у процесі вивчення шкільного курсу "Географія" (з досвіду роботи) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 19-22 : фото. – Бібліогр.: 12 назв.
246819
  Вдовіна О.О. Використання електронного документообігу в системі судочинства України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 82-91. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто й проаналізовано організаційні та технологічні питання впровадження електронного документообігу в судову систему України. Розкрито функціональні можливості автоматизованої системи документообігу суду та відповідні результати щодо підвищення ...
246820
  Шарова Т. Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання курсу "Історія української літератури першої половини XIX ст.: 40-60 рр." // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 115-124


  Стаття присвячена висвітленню принципів створення ЕЗНП "Апостол правди і науки" з курсу "Історія української літератури першої половини XIX ст: 40-60 рр.". Статья посвящена освещению принципов создания ЭСУН "Апостол правди и науки" з курса "История ...
246821
  Пузиренко Я.В. Використання елементів українознавства для розвитку креативності студентів у курсі "Культура сім"ї та побуту" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 210-212
246822
  Гульпа Д. Використання етикетних форм звертання угорського населення Закарпаття на першому етапі соціалізації індивіда // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 26-29. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
246823
  Авчухова А.М. Використання європейського досвіду подолання бідності в Україні / А.М. Авчухова, Т.В. Шиптенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 90-95
246824
  Шевніна Л.Є. Використання жанрової матриці для написання ділових паперів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 119-122. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
246825
  Грицьків А.В. Використання загальновживаної лексики у фахових термінах (на прикладі англомовної фінансової термінології) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 51-57. – ISBN 966-581-102-9
246826
  Кунтий Н.Я. Використання зарубіжного досвіду запобігання легальним схемам рейдерських атак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 80-82 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
246827
  Калашникова Х.І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 180-184 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
246828
  Кишко-Єрлі Використання земельних ділянок для здійснення державно-приватного партнерства в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 298-301. – ISSN 2219-5521
246829
  Солов"яненко Н. Використання земельних ресурсів України на сучасному етапі розвитку продуктивних сил // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 7. – С. 41-44
246830
  Мокрогуз О. Використання зображень пам"яток архитектури та репродукції творів образотворчого мистецтва на уроках історії України // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (127). – С. 41-477
246831
  Шикула Р.Р. Використання зоологічних об"єктів у навчанні зоології у вищому навчальному закладі // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 336-345. – ISBN 978-966-7359-77-5
246832
  Горбач О. Використання зоонімів для створення сатиричного ефекту // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 24-29. – ISSN 2413-0923
246833
  Златніков В.Г. Використання ігрових вправ на заняттях з військово-спеціальної мовної підготовки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 266-270


  Стаття присвячена проблемі навчання курсантів вищих військових навчальних закладів професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою. У статті розкриваються особливості використання ігрових вправ на заняттях з військово-спеціальної мовної ...
246834
  Семінович А. Використання ігрових елементів у процесі навчання школярів на уроках з предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-32 : рис.
246835
  Ізюмченко Л. Використання ІКТ для організації самостійної роботи студентів при вивченні теорії чисел / Л. Ізюмченко, О. Ізюмченко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 29-33. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 4, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
246836
  Вікторова Л. Використання імітаційно-ігрового підходу у процесі вивчення іноземної мови / Л. Вікторова, О. Комарова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 62-67. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
246837
  Лукович В. Використання інвестиційного накопичувального пенсійного фонду з метою створення нових робочих місць / В. Лукович, М. Шаповал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 44-51. – ISSN 2411-6912
246838
  Павленко О.О. Використання індексного інструментарію для діагностики соціо-еколого-економічного розвитку території // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 32-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв
246839
  Вахнюк С.В. Використання індикаторів економіки знань у механізмі управління банківською конкуренцією // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 35-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
246840
  Шоломицький Ю. Використання індикаторів обсягів монетарного сектору при визначенні внеску монетарних умов у споживчу інфляцію // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 52-56 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
246841
  Федоренко Н.І. Використання інноваційних технологій у вищій школі як шлях формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 103-108. – ISSN 2077-1800


  У статті розкрито особливості впровадження інноваційних технологій навчання в освітній процес вищої школи та зазначено їх вплив на формування професійних умінь та навичок у студентів. У роботі також ілюструються результати особистого дослідження щодо ...
246842
  Ковальська М.Ю. Використання інноваційних технологій у криміналістичній діяльності: закордонний досвід // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 307-315. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
246843
  Трякіна О.О. Використання інструментів економічної комісії ООН в навчальному процесі з підготовки магістрів у галузі митної справи (на прикладі Академії митної служби) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 271-276


  У статті проаналізовано головні напрямки професійної підготовки магістрів у галузі митної справи з урахуванням рекомендацій, інструментів, стандартів та найкращих практик Економічної Комісії ООН. Автор визначає важливість упровадження навчальних ...
246844
  Накісько О.В. Використання інтелектуальної власності // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи" / "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи", міжнар. наук.-практ. Інтернет - конф. – Харків : ХНТУСГ, 2016. – С. 66-70
246845
  Старостіна А. Використання інтелектуальної власності науковців університету в рамках концепції відкритих інновацій: можливості та ризики для України / А. Старостіна, В. Кравченко, Л. Названова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення концепції відкритих інновацій. Обгрунтовано можливості використання концепції відкритих інновацій в умовах української економіки. Виявлено можливості і ризики для реалізації інтелектуального капіталу університетської науки ...
246846
  Злобіна Н. Використання інтерактивних методів на заняттях іноземних мов у ВНЗ I-II рівнів акредитації // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 60-63
246847
  Логвіненко А.Ю. Використання інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх учителів іноземної мови до толерантної комунікативної діяльності // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 77-81. – ISSN 2304-4470
246848
  Степанець Н.П. Використання інтерактивних методів у формуванні загальних компетенцій студентів туристичного профілю // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 127-134. – ISBN 978-966-598-999-8
246849
  Гаврилюк В.С. Використання інтерактивних технологій на уроках географії. Майстер-клас для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 2-14 : табл., діагр., схеми. – Бібліогр.: c.7-8, 14
246850
  Волкова Н.І. Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення економічних дисциплін // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 61-65. – ISSN 2078-1687
246851
  Везденецький А. Використання Інтернет-інформації як доказу у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 237-239. – ISBN 978-617-7069-15-6
246852
  Юхимович О.А. Використання інтернет-ресурсу під час вивчення економіки // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 32-33 : фото
246853
  Клещонок В.В. Використання інтернет-телескопу в університетській освіті // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 47-48
246854
  Ріхтер Г. Використання інтернет-технологій у роботі медичних бібліотек / Ганна Ріхтер // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 13 - 14. – ISSN 1811-377X


  Висвітлено основні етапи впровадження веб-технологій у Херсонській обласній науковій медичній бібліотеці,які відповідають світовим тенденціям використання веб-середовища, та досвід створення власних баз даних.
246855
  Крамаренко Т.В. Використання інтернету та електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі вищих навчальних закладів / Т.В. Крамаренко, О.С. Резунова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 251-255. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розглянуто деякі питання використання Інтернет та електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі вищих навчальних закладів.
246856
  Довбня М.О. Використання інформаційних-комунікаційних технологій при викладанні курсу біохімії // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 56-61
246857
  Сазонець О.М. Використання інформаційних систем у поширенні міжнародної торгівлі послугами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 20-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
246858
  Шоробура І. Використання інформаційних технологій в управлінні вищим навчальним закладом // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 187-192. – ISSN 2309-9127
246859
  Левченко М.О. Використання інформаційних технологій в управлінні ризиками машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 305-311 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
246860
  Носкова Т.А. Використання інформаційних технологій у вивченні економічних дисциплін / Т.А. Носкова, К.Ф. Папуша, Т.В. Асмаловська // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 115-120
246861
  Сєргєєва О. Використання інформаційних технологій у професійній підготовці перекладачів в університетах Великої Британії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 121-124. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
246862
  Возняк А.Б. Використання інформаційних технологій як фактор підвищення ефективності навчального процессу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті проаналізовано проблему впровадження нових інформаційних технологій у діяльність навчальних закладів, що створює прорив у методології, організації та практичній реалізації навчального процесу під час вивчення різних дисциплін на всіх рівнях ...
246863
  Коломієць Т.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі вивчення гуманітарних дисциплін підготовки майбутніх провізорів // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 231-247. – ISSN 2219-438X
246864
  Отич О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивному освітньому середовищі [Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" НАПН України] // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 8
246865
  Козак Т.Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні німецької мови у вищих економічних навчальних закладах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 347-352. – ISBN 978-966-2668-24-7
246866
  Рябовол Н.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні морфеміки й деривації майбутніх учителів української мови і літератури // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 160-164. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
246867
  Котенко Н. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчальних практик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 23-28. – (Педагогіка ; № 1)


  Визначено місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій у плануванні, проведенні та під-битті підсумків навчальних практик. Проаналізовано основні дослідження щодо використання інформа-ційно-комунікаційних технологій в освіті. Особливу увагу ...
246868
  Гуревич Р.С. Використання інформаційно-освітнього порталу в умовах кафедри університету / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 121-126. – ISSN 2074-8922
246869
  Дорогих С.О. Використання інформаційно-пошукової системи законодавство та інформаційно-пошукового тезаурусу Eurovoc при побудові електронного парламенту / С.О. Дорогих, О.І. Смаглюк // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 11-19
246870
  Каднічанська М.Я. Використання історико-культурної спадщини національних природних парків Львівської області у туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 101-109. – Бібліогр.: 10 назв.
246871
  Пантус Д.Є. Використання історичних відомостей під час викладання курсу хімії // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С.104-107
246872
  Новосьолов С.О. Використання каталізаторів Pd на активованому антрациті в низькотемпературному паливному елементі / С.О. Новосьолов, В Т. Ткаченко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 170
246873
  Базилюк Я.В. Використання катіонних фаз для концентруваня органічних субстратів / Я.В. Базилюк, М.Г. Щербина // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 138
246874
  Приступа В.В. Використання кейс-методу у формуванні економічної компетентності майбутніх інженерів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 307-312. – (Педагогіка ; № 3)
246875
  Чайковська П.І. Використання кіно в початкових класах / П.І. Чайковська. – Київ : Радянська школа, 1962. – 117 с.
246876
  Яковенко Н.Л. Використання кінофрагментів при викладанні навчальних дисциплін англійською мовою // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 110-111
246877
  Ханова О.В. Використання коефіцієнта компаративної переваги при дослідженні особливостей міжнародного економічного співробітництва України та країн Центральної Європи (на прикладі Австрії, Швейцарії, Німеччини) / О.В. Ханова, В.В. Смаль // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 81-84. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
246878
  Коваль Л.В. Використання колективами підприємств правових засобів підвищення економічної ефективності виробництва // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
246879
  Фромиль Н.М. Використання комп"ютерних та інформаційних технологій на заняттях фізики та математики шляхом залучення студентів коледжу до проектно-дослідницької діяльності / Н.М. Фромиль, І.Б. Олійник, О.С. Олійник // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 185-191
246880
  Бровко Л.І. Використання комп"ютерних технологій у фінансовому плануванні // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 117-121. – ISSN 2310-0974


  Розглянуто особливості застосування сучасних комп"ютерних технологій, що сприяли б підвищенню ефективності та результативності процесу фінансового планування на підприємствах; надається визначення основних понять. Наведено порівняльну характеристику ...
246881
  Лутак Н.Г. Використання комп"ютерної та мультимедійної техніки підвищує рівень навчального процесу / Н.Г. Лутак, М.В. Пильник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 19-23 : фото
246882
  Грищенко Г. Використання компетентнісного підходу у проектуванні стандартів підготовки вчителя фізики / Г. Грищенко, В. Ніжегородцев // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 96-102. – ISBN 978-617-7009-13-8


  У статті розкривається роль компетентнісного підходу в освіті та описується, якою повинна бути узагальнена модель професійної діяльності випускника-фізика у розробках нового покоління стандартів педагогічної освіти, заснованих на компетентнісному ...
246883
  Сидоров М. Використання композитних змінних для вимірювання соціального статусу / М. Сидоров, О. Соколовська // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 76-83. – ISSN 2306-3974
246884
  Мар"їна О.Ю. Використання краудсорсинг-технологій у діяльності зарубіжних бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 212-221. – Бібліогр.: 18 назв.


  Аналізуються найбільші краудсорсингові проекти зарубіжних бібліотек. Розглядаються перспективи застосування технології краудсорсингу в бібліотечній сфері України.
246885
  Когутич І.І. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ : [наук.-практ. посібник] / І.І. Когутич, В.Т. Нор. – Вид. 2-ге. – Львів ; Київ : Тріада плюс ; Алерта, 2011. – 426, [2] с. – Бібліогр.: с. 402-426. – ISBN 978-966-486-081-6
246886
  Попович І.І. Використання криміналістичних методів при встановленні відносної давності виконання реквізитів документа // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 149-154. – ISSN 2310-9769
246887
  Хайрова Н.Ф. Використання логіко-алгебраїчної моделі семантичних відмінків для семантичного аналізу речення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 239-246


  У роботі пропонується логіко-алгебраїчна модель описи семантичних відмінків Філмора. Формально сформульована множина семантико-граматичних ознак дозволяє виділити вісім семантичних відмінків і описати їх через відносини граматичних та семантичних ...
246888
  Коваленко Г.А. Використання логічних законів сторонами захисту та обвинувачення у судовій риториці // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 144-145
246889
  Калінська О. Використання маніпулятивних прийомів - невід"ємна складова педагогічної майстерності викладача // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 136-141. – ISSN 2308-4634


  Обгрунтовано окремі аспекти використання маніпулятивних прийомів як складової частини педагогічної майстерності викладача. Зроблена спроба привернути увагу до проблеми застосування маніпуляцій суб"єктами навчально-виховного процесу з метою покращення ...
246890
  Романчук І.Ф. Використання матеріалів дистанційного зондування для моніторингу земельних ресурсів (лісове господарство) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 71-76


  Дані дистанційного зондування Землі, які отримуються для моніторингу є одним з важливих джерел формування інформаційних ресурсів про стан навколишнього середовища. Ці дані допомагають раціональніше використовувати природні ресурси, відображати стан ...
246891
  Сперисенко М. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 488-490. – ISBN 978-617-7069-15-6
246892
  Набруско М. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки учасників судочинства у кримінальних справах про торгівлю людьми // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 87-92


  У статті на підставі порівняльного аналізу чинного та нового Кримінально-процесуального кодексу України, а також матеріалів практики розглядаються проблемні питання використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки ...
246893
  Трошкі В.Б. Використання матриць з випадковими елементами в стискаючому зондуванні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 148-153. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (26))
246894
  Ковальчук В. Використання метафор, гіпербол, жаргонізмів і лайки у документах УПА // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-20. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані приклади використання найбільш поширених стилістичних прийомів авторами документів і пропагандистських матеріалів Української повстанчої армії та збройного підпілля Організації українських націоналістів. Політичні інструктори ...
246895
  Каптюрова О.В. Використання методик лінгвістичного програмування поведінки людини в мас-медійній комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 72-82


  У статті на матеріалі ток-шоу "Larry King Live" розглядаються прийоми впливу інтерв"юера на поведінку респондента. Дослідження сугестивної поведінки проводиться із залученням термінології нейролінгвістичного програмування поведінки людини. ...
246896
  Валієв Д.О. Використання методики Хуга при дешифруванні рухомих об"єктів / Д.О. Валієв, О.І. Сторубльов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 370
246897
  Давидова О. Використання методів багатовимірного статистичного аналізу для визначення туристичної привабливості країни // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 181-185. – ISSN 2078-5860
246898
  Лобода Н.С. Використання методів багатовимірного статистичного аналізу у гідрологічних прогнозах льодових явищ (на прикладі річок Дністер та Тілігул) / Н.С. Лобода, А.М. Сіренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 58-65
246899
   Використання методологічного підходу при відборі спортсменок в команди з групових вправ художньої гімнастики з урахуванням фактору сумісності / О.С. Кожанова, Т.В. Нестерова, Н.П. Гнтова, Є.І. Гнутов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 27-32. – ISSN 1818-9172
246900
  Лісовська Н. Використання методу контент-аналізу у дослідженні медіа-іміджу політичного лідера в мережі Internet // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 314-316
246901
  Трофименко Г.С. Використання методу оптимального розбиття множин для розв"язання задач оптимального розташування медичних закладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 95-98 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
246902
  Ісаєва Г.М. Використання методу проектів на уроках географії у 7 класі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 21-23. – Бібліогр.: 7 назв
246903
   Використання методу проектів під час вивчення курсу «СІТ в навчальному процесі» студентами філологічного факультету та факультету іноземних мов / Г. Генсерук, М. Бойко, Л. Залюбовська, Л. Олійник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 114-120. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто основні підходи щодо організації навчальній діяльності студентів з використанням методу проектів, визначено вимоги до використання методу проектів у навчальний діяльності студентів та класифікацію проектів, проаналізовано сутність та ...
246904
  Зайцева І. Використання методу проектів у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням / Інна Зайцева, Алла Павлова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 228-232. – ISSN 0320-3077
246905
  Сорокіна Л.В. Використання методу флуоресцентних зондів при дослідженні модифікації клітинних мембран / Л.В. Сорокіна, В.С. Морозова, С.В. Хижняк // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 294
246906
  Стельмащук З.В. Використання метонімічних трансформацій для передачі значення неоднократності дії (дієслівної множинності) в англо-українському перекладі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 507-512. – ISBN 978-966-8904-46-2
246907
  Дугінець Г. Використання міжнародного аутсорсингу в інноваціїній діяльності компаній в умовах виходу зі світової кризи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 143-149. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Стратегія міжнародного аутсорсингу дає змогу вирішувати багато корпоративних завдань, спрямованих на зниження витрат виробництва і збуту.
246908
  Свиридова О.І. Використання міжпредметних зв"язків з фізикою на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 14-16. – Бібліогр.: 6 назв.
246909
  Єфімов Д.А. Використання мікрохвильової резонансної терапії у хворих на цукровий діабет з різною гінекологічною патологією // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 80-86. – ISSN 1023-2427
246910
  Кучеренко В. Використання множинних молекулярних форм пероксидази для ідентифікації видів та внутрішньовидових таксонів інтродукованих рослин на прикладі родового комплексу Spiraea L. / В. Кучеренко, З. Бонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати багаторічних досліджень множинних молекулярних форм пероксидази близьких та поліморфних видів роду Spiraea L., що дало можливість розв"язати деякі спірні таксономічні питання. The results of long-term observations of the multiple ...
246911
  Реутов С.А. Використання мови релігійно-філософських символів індуїзму з метою суфійської проповіді в поемі Маліка Мухаммада Джаясі "Падмават" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 466-472


  Статтю присвячено розгляду символічного змісту поеми індійського автора XVI ст. Маліка Мухаммада Джаясі, "Падмават", яка є яскравим прикладом застосування мови релігійно-філософської термінології індуїзму з метою проповіді суфійського вчення. ...
246912
  Пристай П.І. Використання моделей краєзнавчих ресурсів у популяризації творчості митців Прикарпаття (на базі Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. Франка) // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 38-49
246913
  Босін М.Є. Використання моделей у викладанні фізики як інструмент підвищення рівня якості знань студентів / М.Є. Босін, Л.Л. Рикова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 166-171. – (Серія : Педагогічні науки)
246914
  Король П.П. Використання модифікованої косої рівнопроміжної циліндричної проекції Ботлі для укладання навігаційних карт / П.П. Король, В.У. Волошин // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 43-49 : мал. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-9780
246915
  Гаврис Т.В. Використання моніторингу створення та впровадження наукової продукції для модернізації національної економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 27-31 : фото, табл. – Бібліогр.: 5 назв.


  Аналіз динаміки впровадження науково-технічної продукції, створеної за результатами науково-технічних робот.
246916
  Правдівцева Ю. Використання мультимедійних технологій у лекційних курсах з іноземної мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 167-170. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
246917
  Телегеєва П.Г. Використання наночастинок різного складу в якості векторів для цільової доставки препаратів до пухлинних клітин / П.Г. Телегеєва, Д.С. Єфременко, Г.Л. Телегеєв // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 93
246918
  Ходанович В.О. Використання науково-технічних засобів в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 111-118. – ISSN 2310-9769
246919
  Веприцький Р.С. Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності в регіоні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 92-95
246920
  Тишевич Б.Л. Використання нейронних мереж для короткострокового прогнозування електричного навантаження в енергосистемах // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 104-109 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
246921
  Дудикевич А.Т. Використання неортогональних шаблонів при розв"язуванні задачі Діріхле для рівняння Лапласа на площині / А.Т. Дудикевич, А.І. Кардаш, С.М. Левицька // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 102-108. – ISSN 1997-9266
246922
  Зараховський О.Є. Використання нерухомих об"єктів культурної спадщини Черкащини як туристично-екскурсійного ресурсу : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Зараховський Олександр Євгенович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
246923
  Аджубей Л.Т. Використання нечітких нейронних мереж для прогнозування економічних даних // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 26
246924
  Вакуленко Т.С. Використання НСТ при вступі до ВНЗ - досвід Великобританії // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 9-12


  У статті розкрито основні питання вступу до вищих навчальних закладів Англії.
246925
  Воловик Л.М. Використання об"єктів культурної спадщини в рекреаційно-туристській діяльності України: сучасний стан і тенденції // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28/1. – С. 91-97. – ISSN 2306-546X
246926
  Бантишев О.Ф. Використання окремих інститутів загальної частини Кримінального кодексу України у правоохоронній діяльності / О.Ф. Бантишев, Є.О. Суслов // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 489-492. – ISBN 978-966-458-403-3
246927
  Безруков Д.В. Використання оперативно-технічних засобів щодо протидії злочинам проти власності підрозділами карного розшуку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Безруков Дмитро Вікторович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
246928
  Крючко Л.С. Використання операційного левериджу в управлінні прибутком підприємства / Л.С. Крючко, Я.В. Бережко, І.В. Семиліт // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 67-70. – ISSN 2306-6814
246929
  Вовк В. Коваленко Використання оптимізаційних моделей у реалізації проектів інформатизації підприємства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 59-64. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
246930
  Владов І.В. Використання ортофотопланів у ході реформування земельних відносин. Узагальнення досвіду Кіровоградської області // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 16-19 : мал. – Бібліогр.: 12 назв
246931
  Петросян А.А. Використання оцінки ризику при управлінні якістю повітря та збереженні громадського здоров"я // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 47-50 : рис., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
246932
  Осіпчук І. Використання паливних ресурсів у Рівненській області / І. Осіпчук, О. Яроменко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 84-90. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто сучасні тенденції щодо зміни структури споживання паливних ресурсів у Рівненській області, що відбуваються у контексті необхідності різкого підвищення рівня енергоефективності та енергонезалежності як промислового, так споживчого ...
246933
  Мельник О.В. Використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері виробництва електроенергії, теплоенергії та водопостачання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 83-88
246934
  Лалак Н. Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського у формуванні управлінської компетентності майбутніх вчителів початкових класів / Н. Лалак, Л. Фенчак // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 77-81. – ISSN 2308-4634
246935
  Літвінова М.М. Використання перекладацьких трансформацій при перекладі німецьких народних казок російською мовою / М.М. Літвінова, А.С. Тофтул // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 174-185. – ISSN BIB-ID 83558
246936
  Доценко В. Використання періодичної преси при здійсненні пропаганди в Україні у 1920-х - 1930-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 57-61. – ISSN 1998-4634
246937
  Поляков О. Використання пестицидів у ході хімізації сільського господарства України в середині 1950-х - кінці 1970-х рр.: історичний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 108-113
246938
  Ковальчук А.І. Використання потенціалу різночасових картографічних джерел та аерокосмічної інформації у дослідженнях річкових систем // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 27-35


  У статті охарактеризована методика історико-картографічного моделювання стану річкових систем освоєних регіонів Україні, викладено результати дослідження потенціалу різночасових великомасштабних топографічних і тематичних карт, аерофотознімків і даних ...
246939
  Калачова О.М. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 75-85
246940
  Казьмирчук М. Використання праці неповнолітніх на промислових підприємствах Київської губернії (1861-1917 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує становище дітей та підлітків на фабриках і заводах Київської губернії, вивчає законодавче оформлення експлуатації дитячої праці буржуазією пореформеного періоду. The author amylases the situation about children and teenagers on ...
246941
  Бондарук Л.В. Використання природних міфів у романному наративі та їх переклад цільовими мовами (на прикладі роману Марселя Пруста "Noms de pays: Le nom") // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 105-109. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
246942
  Торчук М.В. Використання програм моделювання фізичних процесів при вивченні фізики в аграрно-технічному університеті / М.В. Торчук, Л.М. Михайлова // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 168-176
246943
  Плахотнікова О. Використання програми ELAN в роботі зі звукозаписами корпусу українського усного мовлення / Олена Плахотнікова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 238-243. – ISSN 0320-3077
246944
  Савченко Л.О. Використання продуктивних технологій у вищій педагогічній школі як засіб підвищення професійної підготовки майбутніх фахівців // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 193-197. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
246945
  Єжижанська Т. Використання проксеміки для ефективної педагогічної комунікації // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 19-23
246946
  Карлін М. Використання пропорційного підходу до оподаткування в Україні: проблеми та можливі способи їх розв"язання // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 85-90. – ISSN 2411-4014
246947
  Плотницька С.В. Використання психолінгвістичного підходу в навчанні іноземних мов студентів університету / С.В. Плотницька, Л.М. Голубенко, Н.П. Віт // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 142-145. – ISSN 2307-4558
246948
  Ільницький В. Використання радянськими карально-репресивними органами спецзасобів у боротьбі проти визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945-1954) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 76-86. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
246949
  Бібік О.М. Використання ресурсів інтернету для навчання другої іноземної мови / О.М. Бібік, Р.К. Бібік // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 333-339. – ISBN 978-966-2668-24-7
246950
  Петрук В.І. Використання розповіді Геродота про землі нинішньої Кіровоградської області в питанні перейменування // Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – С. 47-49
246951
  Лаврик М.О. Використання рослин-фіторемедіантів для відновлення засолених грунтів в районах розташування ставків-відстійників шахтних вод / М.О. Лаврик, А.В. Павличенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 209-218 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
246952
  Коюда О. Використання світового досвіду при формуванні інноваційної системи України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 173-182. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240
246953
  Мішакіна Ю. Використання сервісів Web 2.0 та Web 3.0 у навчальному процесі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 31-33. – ISSN 2076-9326
246954
  Пузанов І.І. Використання середніх цін при аналізі динаміки зовнішньої торгівлі // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 75-80
246955
   Використання силікалітів з різним розміром частинок при створенні ферментних кондуктометричних біосенсорів / І.С. Кучеренко, О.О. Солдаткін, Озансой Касап, Б. Аката, О.П. Солдаткін, С.В. Дзядевич // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 1. – С. 60-69. – ISSN 1815-7459


  В роботі було перевірено можливість створення біосенсорів шляхом адсорбції ферментів (уреази та глюкозооксидази) на мікрочастинках силікалітів
246956
  Воловець Я.В. Використання системи "Moodle" в управлінні навчальним процесом (на прикладі Національного універстету "Львівська політехніка") / Я.В. Воловець, О.Я. Загорецька, В.В. Козик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 149-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
246957
  Медведєв М.Є. Використання сканвордів під час вивчення географії / М.Є. Медведєв, В.І. Єфанова // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 40-44
246958
  Топорецька З.М. Використання слідчим допомоги ЗМІ при виявленні та розслідуванні фактів зайняття гральним бізнесом // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 187-195
246959
  Тарнавська Т.В. Використання соціальних мереж і блогів у навчанні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 136-141. – (Серія "Філологічні науки")
246960
  Макєєва І.І. Використання соціально-психологічних методів у підвищенні кваліфікації бібліотекарів (досвід роботи НБ ДНУ) // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 126-132. – ISBN 978-966-285-103-8
246961
  Старицький Т.М. Використання соціального медіа маркетингу як ефективного засобу просування продукції // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 221-226. – ISSN 2309-1533
246962
  Федоровська Я. Використання соціальної мережі Facebook як інструменту паблік рілейшнз // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 284-291


  У статті визначено поняття «паблік рілейшнз» та сформовано його цілі. Досліджено функціонування зв’язків із громадськістю у видавничій сфері та їхні особливості. Серед великого масиву інструментів ПР виокремлено головні з них та проаналізовано, як ...
246963
  Міщенко Л.Б. Використання спадщини Софії Русової в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 124-132. – ISBN 978-966-7496-76-0
246964
  Ткаченко Н.М. Використання спеціальних знань відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 11-14
246965
  Патик Л.Л. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов"язаних з підробленням документів про вищу освіту // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 85-89. – ISSN 1992-4437
246966
  Антощук А.О. Використання спеціальних знань при розслідуванні вбивства матір"ю своєї новонародженої дитини // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 162-167. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
246967
  Бишевець О.В. Використання спеціальних знань у доказуванні в кримінальних провадженнях // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 209-215
246968
  Миронюк Н.П. Використання спостережень за синонімією у перекладах на заняттях з української мови професійного спрямування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 65-69. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
246969
  Дерун І. Використання справедливої вартості в бухгалтерському обліку необоротних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 20-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
246970
  Костюк О.В. Використання стабілізуючих властивостей ПАР при визначенні малорозчинних комплексів металів / О.В. Костюк, М.Г. Щербина // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 156
246971
   Використання студентами економічних напрямів підготовки мультимедійних технологій під час вивчення інформатики / Слюсарчук, М, , Угрин, Є, , Л.Л. Джавала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 43-48. – ISSN 0321-0499
246972
  Сакал В.М. Використання суб"єктів офшорних юрисдикцій при вчиненні злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В.М. Сакал, С.І. Ніколаюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 168-176
246973
  Ільницька Л.Л. Використання сугестивних технологій в англомовній рекламі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 191-198. – ISBN 966-581-481-8
246974
  Мажар Л.С. Використання суднового ходу Дунай-Чорне море через гирло Бистре: міжнародний спір чи ситуація // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 149-154
246975
  Назаренко Г.А. Використання сучасних виховних технологій у процесі ціннісного становлення учнівської молоді // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 37-44. – ISSN 2304-06294
246976
  Ситник О.В. Використання сучасних інформаційних технологій в мережевих ЗМІ // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 132-134. – ISSN 2312-5160


  У статті розглядаються та аналізуються інформаційні, інтернет-технології, які використовуються у сучасних мережевих ЗМІ, можливості швидкого продукування та розповсюдження журналістських матеріалів. Також розглядаються допоміжні сервіси для обробки та ...
246977
  Максимус Д.О. Використання сучасних інформаційних технологій працівниками органів внутрішніх справ при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : [навч. посібник] / Д.О. Максимус, О.О. Юхно. – Харків : НікаНова, 2013. – 102 с. : табл. – Бібліогр.: с. 96-101 та наприкінці частин. – ISBN 976-966-2526-73-4
246978
  Столярова Т.О. Використання сучасних інформаціонних технологій навчання майбутніх фахівців з економіки, прикладної математики та комп"ютерних наук у МАУП // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 8-14
246979
  Андрєєва О. Використання сучасних класифікацій запасів і ресурсів при оцінках вітчизняних родовищ бентонітових глин / О. Андрєєва, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-58. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Проведено систематизацію і аналіз даних геологічного вивчення об"єктів вітчизняної МСБ бентонітових глин із використанням класифікацій за величиною запасів, за якісними і технологічними властивостями, за ступенем геологічного та техніко-економічного ...
246980
  Тимофєєва Л.Р. Використання сучасних методів навчання при викладанні дисципліни "Адміністративне право" // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 250-256
246981
  Антоненко І.Я. Використання сучасних методів продажу в збутовій стратегії туристичних підприємств / І.Я. Антоненко, Є.О. Музичка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 36-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
246982
  Пилипенко О.М. Використання сучасних можливостей судових експертиз на початковому етапі розслідування незаконної порубки лісу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 232-241. – ISSN 2524-0323
246983
  Ружицький А.В. Використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості для підвищення рівня економічної безпеки підприємства / А.В. Ружицький, О.О. Томчишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 411-415. – ISSN 0321-0499
246984
  Лобанова В.А. Використання сучасної концепції бенчмаркінгу при формуванні іміджу підприємств туризму та готельно-ресторанного бізнесу / В.А. Лобанова, Н.В. Бунтова // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 64-67. – ISSN 1728-6220
246985
  Рахманов В. Використання тестових технологій у навчальному процесі освітньо-інформаційного середовища вищого технічного навчального закладу // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 195-198


  Розглядаються переваги використання тестових технологій у навчальному процесі освітньо-інформаційного середовища вищого технічного навчального закладу, що стимулюють активізацію пізнавальної діяльності студентів, спрямовану на забезпечення якості освіти.
246986
  Хом"юк І.В. Використання тестового контролю знань студентів у процесі вивчення вищої математики / І.В. Хом"юк, Сачанюк-Кавецька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 43-49. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
246987
  Адаменко О.О. Використання технології персоніфікованого підходу у підготовці викладача вищої школи // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 35-38. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.43 (98)). – ISSN 2078-2128
246988
  Труш О.В. Використання технологій IP-телефонії для прихованої передачі інформації // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1. – С. 81-85
246989
  Жебка В.В. Використання технологій АТМ та Frame Relay у сучасних системах передачі інформації // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1. – С.103-108
246990
  Бесклінська О.П. Використання технологій статистичних обчислень у гуманітарних дослідженнях // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2016. – № 2 (86). – С. 48-53. – ISSN 1817-8510
246991
  Гільченко К. Використання ТЗН для контролю знань з іноземної мови в умовах технічного вузу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 99-101. – ISBN 966-7825-79-5
246992
  Король П. Використання тороїдальних поверхонь під час розроблення математичних основ географічних карт України / П. Король, В. Волошин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 127-130. – ISSN 1819-1339
246993
  Анісімова О.А. Використання трансп"ютерних мереж в задачах візуалізації складних динамічних систем ітеративного типу / О.А. Анісімова, Д.В. Гриценко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 69-79. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі розглядаються способи паралельного програмування на трансп"ютерних комплексах на прикладі побудови динамічних об"єктів фрактальної геометрії. Пропонується один із можливих підходів до реалізації паралельного алгоритму генерації множин ...
246994
   Використання фінансових інструментів при реалізації місцевих проектів розвитку інфраструктури та енергозбереження : метод. посібник / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) ; USAID від американського народу, [Проект] "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи" ; під. заг. ред І.Ф. Щербини. – Київ : Нора-Друк, 2011. – 59, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2961-81-2
246995
  Кириченко О. Використання фінансового аналізу на основі балансового підходу для регулювання міжнародної інвестиціної діяльності в умовах фінансової глобалізації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 22-27. – ISSN 1728-9343
246996
  Ржеуський А. Використання хмарних технологій у бібліотеках // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 13-15. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто переваги використання хмарних сховищ у бібліотеках. Наведено низку безкоштовних хмарних сховищ та виокремлено безкоштовні сервіси, які можна впроваджувати у бібліотеках для удосконалення обслуговування користувачів.
246997
  Стрюк А.М. Використання хмарних технологій у комбінованому навчанні інформатики студентів інженерних спеціальностей / А.М. Стрюк, М.В. Рассовицька // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 221-226. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Метою цього дослідження є розробка моделі використання Google Apps у комбінованому навчанні інформатики студентів інженерних спеціальностей. Завдання дослідження: визначити сучасні вимоги до навчання інформатики студентів інженерних спеціальностей; ...
246998
  Процай Л. Використання хмарних технологій у проектній діяльності майбутніх психологів / Л. Процай, Н. Гібалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 126-136. – ISSN 2312-5993
246999
  Полякова Г.О. Використання художніх засобів притчі в осмисленні історії (на прикладі повісті-притчі Валерія Шевчука "Початок жаху") : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 120-122. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
247000
  Ворона І.І. Використання церковно-релігійних термінів-синонімів у проповідях // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 52-61


  Виокремлено та проаналізовано різні типи церковно-релігійних термінів-синонімів у проповідях, компоненти яких мають відношення семантичної тотожності, семантичної близькості та стилістичні відмінності; окреслено особливості їхнього використання. ...
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,