Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
224001
  Астахова В.И. "Бороться и искать, найти и не сдаваться!" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 29-44. – ISSN 1993-5560


  "В статье дается оценка деятельности Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» за 25 лет его существования. Аргументируется вывод об успешном завершении многолетнего социального эксперимента по становлению учебного ...
224002
  Демиденко А. "Борщ на дачі Андрія Малишка ми їли дерев"яними, розписаними народними умільцями ложками" / спілкувалася Ольга Сметанська // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 16). – С. 1,7
224003
  Білас М.І. Боротьба Т. Джефферсона з расизмом у контексті формування "американської мрії" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 59-60
224004
  Яковенко Г.П. Боротьба триває : роман та повість / Г.П. Яковенко. – Донецьк, 1978. – 158 с.
224005
  Гамрецький М.М. Боротьба трудящих Волині проти гніту панської Польщі в 1648-1654 рр. / М.М. Гамрецький. – Київ, 1954. – [20] с. – Окр. відбиток
224006
  Мельничук П.У. Боротьба трудящих Волині проти іноземних інтервентів і внутрішньої контрреволюції в період громадянської війни 1918-20 рр. : Дис... канд.іст.наук: / Мельничук П.У.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1964. – 381л.
224007
  Шевчук Г.І. Боротьба трудящих Радянської України проти контрреволюції на Півдні в 1920 р. / Г.І. Шевчук. – К., 1956. – 196с.
224008
  Сливка Ю.Ю. Боротьба трудящих Східної Галичини проти іноземного поневолення / Ю.Ю. Сливка. – К., 1973. – 255с.
224009
  Супруненко М.І. Боротьба трудящих України проти деніківщини / М.І. Супруненко ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1979. – 288 с.
224010
  Скляренко Є.М. Боротьба трудящих України проти німецько-авторійских окупантів і гетьманцини. / Є.М. Скляренко. – К, 1960. – 284 с.
224011
  Смішко П.Г. Боротьба трудящих українських Придункайських земель за возз"єднання з УРСР. / П.Г. Смішко. – Львів, 1969. – 260 с.
224012
  Вербовський В. Боротьба у правлячих колах Великої Британії щодо вирішення вірменської проблеми (1878-1923) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-9. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано неоднозначні наслідки втручання Великої Британії у внутрішні справи Туреччини стосовно вірменського питання. In the article ambiguous consequences of intervention of the Great Britain in internal affairs of Turkey concerning to the ...
224013
   Боротьба угорського народу за соціалізм. – Ужгород, 1970. – 264с.
224014
  Кипаренко Г.М. Боротьба Угорської Соціалістичної Робітничої Партії за соціалістичне перетворення сільського господарства(1948-1962). / Г.М. Кипаренко. – Львів, 1973. – 192с.
224015
  Шолота Х.В. Боротьба українських жіночих організацій Канади за права людини та незалежність України (50-80-ті рр. ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 72-78. – ISSN 2076-1554
224016
  Тимощук О. Боротьба українських загонів та австро-німецьких військ з махновцями (лютий - грудень 1918 р.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 35-38
224017
  Лозінський К. Боротьба українського духовенства за збереження своїх прав та привілеїв у другій половині XVIII ст. // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 1/2. – С. 45-49. – ISSN 0203-5863
224018
  Дядиченко А В. Стецюк Боротьба українського народу за воз"єднання України з Росією. / А В. Стецюк Дядиченко. – Київ, 1953. – 67 с.
224019
  Дядиченко А В. Стецюк Боротьба українського народу за возз"єднання України з Росією / А В. Стецюк Дядиченко. – Київ, 1954. – 135 с.
224020
  Бойко І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917 - 1921 рр. : уроки для сучасної України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 182-191. – ISSN 1026-9932
224021
  Вітик І. Боротьба українського народу за незалежність на початку XX століття / Ігор Вітик, Юлія Вітик, Олександр Беляєв ; [за заг. ред. І.Р. Вітика]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 104 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 102. – ISBN 978-966-1516-73-0
224022
   Боротьба українського народу проти німецьких загарбників : збірка статтей. – [Київ] : Видання Академії Наук УРСР, 1942. – 48с.
224023
   Боротьба українського народу проти панської Польщі. – Київ, 1940. – 44с.
224024
  Макарець О. Боротьба українського народу проти панської Польщі в XVII столітті / О. Макарець. – Київ, 1940. – 60 с.
224025
  Індиченко П.Д. Боротьба українського радянського селянства проти гітлерівської "земельної реформи" в період Великої Вітчизняної війни / П.Д. Індиченко, 1954. – 16с. – Окр. відб. з: Праці КДУ. Гуманітарні науки. 1954
224026
  Круковський В. Боротьба української діаспори за багатокультурність Канади (1962-1971) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 101-108. – ISSN 2664-4282
224027
  Недужко Ю.Ю. Боротьба української діаспори країн Заходу за права людини в Україні ( середина 70-х -початок 80-х рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 147-154. – (Історія ; Вип. 20)
224028
  Мищак І. Боротьба українців за національні права та інтереси в австрійському парламенті (друга половина XIX ст. — 1918 р.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 161-167. – ISSN 0132-1331
224029
  Коваленко Л. Боротьба українців за права української мови в Російській імперії ( за матеріалами російськомовної української періодики кінця 19 - початку 20 ст.) // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.61-74. – ISSN 1609-5499
224030
  Звірковський І.В. Боротьба УПА проти гітлеровських загарбників у Другій світовій війні / І.В. Звірковський, Н.В. Завалко // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 91-99. – ISBN 978-966-581-772-1
224031
  Ісакович С.В. Боротьба УРСР в Організації Об"єднаних Націй за економічні і соціальні права людини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 62-67. – (Серія права ; № 6)


  В статье показана борьба УССР и других социалистических государств в ООН за признание и включение социальных и экономических прав человека во Всеобщую декларацию прав человека и в Пакт о правах человека. Автор рассматривает влияние Декларации о ...
224032
  Олексюк М.М. Боротьба філософських течій на західно-українських землях у 20-30-х роках ХХ ст. / М.М. Олексюк. – Львів, 1970. – 300с.
224033
  Захара І. Боротьба філософських течій у Галичині на початку XX ст.Філософські розмисли митрополита Андрея Шептицького та Івана Франка про соціальні питання // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 71-77. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто питання про соціально-економічні, політичні умови написання пастирського послання Митрополита Андрея Шептицького "О квестії соціальній". Проаналізовано ставлення А.Шептицького та І.Франка до соціалізму. Висвітлено змагання філософських течий ...
224034
  Джеджула К.О. Боротьба французького народу за національну незалежність, мир і демократію / К.О. Джеджула, доц. – Київ : [Радянська Україна], 1953. – 54 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
224035
  Левський В.М. Боротьба чехословацького народу за народно-демократичну владу / В.М. Левський. – Київ : Радянська Україна, 1960. – 45 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР ; Серія I, № 13)
224036
  Гряник В.О. Боротьба щодо конституційного устрою Королівства сербів, хорватів та словенців // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 364-367. – ISBN 978-966-493-676-4
224037
  Шморгун О. Боротьбі з контрбандою - підвищену увагу органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 23-25
224038
  Йова В П. Боротьбою і працею загартована / В П. Йова. – К., 1974. – 47с.
224039
  Мартиросян Э.Р. Бороться за дисциплину / Э.Р. Мартиросян. – Новосибирск, 1987. – 80с.
224040
  Устинов Д.Ф. Бороться за мир, укреплять обороноспособность / Д.Ф. Устинов. – М., 1983. – 16с.
224041
  Каневский З.М. Бороться и искать! : Размышления о профессии полярника / З.М. Каневский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136с.
224042
  Тамарин С. Бороться и искать. Уроженец Николаева флотский лейтенант Георгий Брусилов стал прообразом одного из главных героев приключенческого романа В. Каверина "Два Капитана" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 3


  "Я воспользовался историей двух отважных завоевателей Крайнего Севера, - писал Вениамин Каверин в "Очерке работы". - У одного я взял мужественный и ясный характер, чистоту мысли, ясность цели - все что отличает человека большой души. Это был Седов. У ...
224043
  Сахаров А.Б. Бороться с пьянством - без компромиссов! / А.Б. Сахаров. – М., 1986. – 79с.
224044
  Абдулхаков М.Р. Бороться, чтобы побеждать! : кн. для учащихся / М.Р. Абдулхаков, А.А. Трапезников. – Москва : Просвещение, 1990. – 125, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 127. – (Спорт в твоей жизни)
224045
  Фролов Володимир Васильович Борошниста роса дині в степовій зоні України та створення проти неї стійких сортів : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.11 / Фролов Володимир Васильович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1997. – 15л.
224046
  Жам О.М. Борошномельне виробництво Правобережної України кін XVIII - поч. XX ст.: аналіз технічної літератури імперського періоду // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 7-16. – ISSN 2077-9496
224047
  Господаренко Г.М. Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, І.О. Полянецька // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 60-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
224048
  Никишов П.П. Бороьба с басмачеством и его разгром на юге Киргизии (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никишов П. П.; АН КиргССР, Ин-т ист. – Фрунзе, 1956. – 16л.
224049
  Сурис Б. Борс Угаров / Б. Сурис. – Л., 1965. – 59с.
224050
  Лякишев Н.П. Борсодержащие стали и сплавы. / Н.П. Лякишев. – М., 1986. – 192с.
224051
  Корнєєв О.П. Борсук. Екологія та використання в мисливському господарстві / О.П. Корнєєв. – К., 1967. – 80с.
224052
  Леонов Л.М. Борсуки / Л.М. Леонов. – К, 1971. – 328с.
224053
  Назаров Н.А. Бортний дуб на межі: релікти індоєвропейського звичаєвого права у давньоруських та староукраїнських пам"ятках XI-XVII ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 55-70. – ISSN 0027-2803


  Стаття має на меті показати приховану семантику норм староукраїнського звичаєвого права, які врегульовували проведення межі. Для цього було використано порівняльно-історичний підхід. Спершу було проаналізовано староукраїнські джерела (Книга київського ...
224054
   Бортник Сергій Юрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 18-19
224055
   Бортник Сергій Юрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 27-28 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
224056
   Бортник Сергій Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 48. – ISBN 978-966-439-754-1
224057
   Бортник Сергій Юрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 28-30. – ISBN 978-966-439-961-3
224058
   Бортник Сергій Юрійович (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
224059
   Бортник Сергій Юрійович [1961] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 16-17. – ISBN 966-95774-3-5
224060
  Іскорко-Гнатенко Бортников А.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 47. – ISBN 978-617-7442-69-0
224061
   Бортнику Сергію Юрійовичу - 50! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
224062
   Бортнику Сергію Юрійовичу - 55! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 80. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  14 листопада 2016 року виповнюється 55 років з дня народження завідувача кафедри землезнавства та геоморфології, доктора географічних наук, професора Сергія Юрійовича Бортника.
224063
   Бортництво Полісся : [альбом] / Вишгород. іст.-культур. заповідник ; [упоряд.: Д. Шевченко, А. Плотнікова ; редкол.: В. Литовченко та ін. ; фотоіл. О. Думанської]. – Київ : Мистецтво, 2020. – 223 с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-577-295-8
224064
  Литовченко В. Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі : наук.-метод. вид-ня Вишгород. іст.-культур. заповідника / [В. Литовченко, Г. Бондаренко, Д. Шевченко ; Вишгород. іст.-кульутур. заповідник]. – Київ : Мистецтво, 2020. – 77, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 7. - За підтримки "Укр. культур. фонд". – Бібліогр.: с. 52-61. – ISBN 978-966-577-296-5
224065
   Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі [Образотворчий матеріал] : комплект з 16 інтерактив. листівок із текстівками укр. мовою / Вишгород. іст.-культур. заповідник [та ін.]. – Київ : Мистецтво, 2020. – 16 арк. в обгортці : кольор. фото ; 105 х 147 мм. – Комплект із 16 інтерактивних листівок із текстівками українською мовою
224066
   Бортницька станція аерації: виклики, загрози та шляхи вирішення екологічних проблем // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 8-9 : фото
224067
  Ковалев К.П. Бортнянский / К.П. Ковалев. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 302 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 701). – ISBN 5-235-00681-X
224068
  Жуков С.А. Бортова секвентна РЛС для виявлення рухомих цілей на поверхні землі / С.А. Жуков, В.Б. Бахвалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається питання побудови нової бортової секретної РЛС для виявлення рухомих цілей на поверхні землі та у лісі, яка використовує зондувальний сигнал у виді періодичної послідовності відеоімпульсів поля радіохвиль дуже короткої тривалості без ...
224069
   Бортовий ракетний фотометр для спостережень ефектів інжекції плазми / В.М. Івченко, В.П. Лапчук, Ю.І. Процюк, Ю.Я. Ружин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 142-150. – (Астрономія ; вип. 33)


  Описано ракетний фотометр для оптичних спостережень при активних експериментах в космосі. В фотометрі використовуються фотодіоди ФД-7К або, для розширення смуги спектральної чутливості в УФ діапазоні до 180 нм, ФДУК-1. Застосування логарифмічного ...
224070
  Кашафутдинов И.В. Бортовой 408 / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1971. – 120с.
224071
  Горгадзе Шота Бортовой дневник адвоката // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1029-5828
224072
  Сизов Н.И. Бортовые источники электрического питания / Н.И. Сизов, В.К. Шабловский. – М., 1973. – 99с.
224073
  Кузнецов В.Н. Бортовые огни: стихотворения / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1986. – 158с.
224074
   Бортовые радиолокационные системы. – Москва, 1964. – 672 с.
224075
  Погрибной В.А. Бортовые системы обработки сигналов / В.А. Погрибной. – Киев, 1984. – 216 с.
224076
  Матов В.И. и др. Бортовые цифровые вичислительные машины и системы / В.И. и др. Матов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 216с.
224077
  Корж О. Борть : поезії / О. Корж. – Харків, 1926. – 63 с.
224078
  Нікулов В. Бортьба з легалізацією "брудних" грошей // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.89-93
224079
  Карлов Е.Н. Бортьба Ленинградской городской партийной организации за выполнение решений XVIII съеза ВКП(б) в области развития тяжелой промышленности (июнь 1939 -1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Карлов Е. Н.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
224080
  Глебов А.Н. Бортьба партии за завершение социалистической реконструкции народного хозяйства. Победа социализма в СССР (1933-1937 гг.) / А.Н. Глебов. – Москва, 1964. – 32с.
224081
  Зябрев А Борус Яснолобый / А Зябрев. – Москва : Современник, 1978. – 288 с.
224082
  Касьянов Г. Борцем за незалежність Богдан Хмельницький став на початку 1990-х : Інтерв"ю / Георгій Касьянов ; інтерв"ю взяв [Олександр Куриленко] // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 40 (93). – С. 30-32


  Одна версія історії, хоч би якою вона була, не зможе об"єднати всю Україну - вважає історик Георгій Касьянов.
224083
  Щоголів І.А. Борци за мріи [Борці за мрії] : драматычни ескызы сельского жыття [дрматичні ескізи сільського життя] у 5 діях / соч. Тогобочнего [псевд.]. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.] ; Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 139 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 13)
224084
  Щоголів І.А. Борци за мріи [Борці за мрії] : драматычни ескызы сельского жыття [дрматичні ескізи сільського життя] у 5 діях И.Тогобочнего. – Харьков : Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.Н. Гагарина, 1903. – 164 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
224085
   Борци за свобода и просвета. – София : Народна просвета, 1989. – 579, [3] с.
224086
   Борці-антифашисти. – Ужгород, 1988. – 435с.
224087
  Крюі П. Борці з голодом / П. Крюі. – К, 1936. – 120с.
224088
  Селівачова Н. Борці за владу / Н. Селівачова, В. Гримаєнко. – К, 1969. – 141с.
224089
   Борці за владу Рад на Україні : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 1987. – 85с.
224090
   Борці за возз"єднання. – Львів, 1989. – 359с.
224091
  Ситченко А. Борці за волю рідної України. Вивчення казки І.Нечуя-Левицького "Запорожці" / А. Ситченко, Н. Огренич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 11. – С.2-5.
224092
   Борці за Жовтень. – Одеса, 1957. – 160с.
224093
   Борці за Жовтень розповідають. – Дніпропетровськ, 1957. – 416с.
224094
   Борці за комуністичне господарювання. – Київ, 1964. – 88с.
224095
  Тогобочний І.А. Борці за мрії : драма на 4 дії / І.А. Тогобочний; І. Тогобочній [псевд.]. – Харків : Коопер. вид. Рух, 1924. – (Театральна бібліотека ; Ч. 9)
224096
  Фігурний Юрій Борці за незалежність України. До 65-річчя від дня офіційного утворення Української Повстанської Армії (УПА) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 139-142
224097
  Кащенко А. Борці за правду : іст. повість / А. Кащенко ; [Т-во "Універсальна бібліотека"]. – [Б. м.] : На чужині, 1947. – 174 с. – Кн. пошкоджена
224098
   Борці партії. – Ужгород, 1984. – 376с.
224099
  Крайнова В.Н. Борцы-революционеры в истории немецкого рабочего движения / В.Н. Крайнова. – 2-е изд. – М., 1979. – 96с.
224100
  Крайнова В.Н. Борцы - революционеры немецкого рабочего движения / В.Н. Крайнова. – М., 1974. – 96с.
224101
  Порфирьев Б.А. Борцы / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1988. – 381с.
224102
  Осадчий Т.И. Борцы за землю и правду : Роман-былое из социал. жизни на Украине / Т. Осадчий. – Киев : Киев: кн. маг. С.И. Иванова и К* ; [Тип. Петра Барского], 1908. – IV, 236 с.
224103
   Борцы за коммунизм : Рекомендательный указатель литературы. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1962. – 71с.
224104
  Звягинцев Е.А. Борцы за народное дело - братья Гракхи / Е. Звягинцев. – 2-е изд. – Москва : Задуга ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1917. – 36 с. – (Популярная историческая библиотека)
224105
  Шпадарук И.П. Борцы за народное дело / И.П. Шпадарук. – Минск, 1968. – 110с.
224106
   Борцы за народное счастье. – Днепропетровск, 1967. – 223с.
224107
   Борцы за народное счастье. – Уфа, 1977. – 260с.
224108
  Гернет М.Н. Борцы за свободу в Шлиссельбургской крепости / М.Н. Гернет, проф. – Москва : Изд. "Начало", 1917. – 30 с.
224109
  Стеклов Ю.М. Борцы за социализм : Очерки истории общественных и революционных движений в России : в 2 ч. / Ю.М. Стеклов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Петроград : Госиздат. ; Нап. в Москве
Ч. 1 : 1923. – 1923. – 398 с.
224110
   Борцы за счастье народное. – Кишинев, 1987. – 231с.
224111
   Борцы Латвии в Испании. – Рига, 1970. – 560с.
224112
  Фолланд Бернд Борцы сумо = Из жизни великанов : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-58 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
224113
   Борцям Жовтня. – Київ, 1977. – 224с.
224114
  Мамлеев Д.Ф. Борщ на берегу Нигера / Д.Ф. Мамлеев. – Москва, 1968. – 223с.
224115
  Захарченко Р. Борщагівська святиня : Нарис історії храму Ікони Божої Матері "Живоносне джерело" / Р.Захарченко. – Київ : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2006. – 124с. – На тит. арк.: Присвячується закінченню робіт по відродженню храму. – ISBN 966-7567-16-8
224116
  Вакулишин С. Борщагівські та святошинські околиці Києва в літературному дзеркалі : публіцистика // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 130-147. – ISSN 0208-0710
224117
  Попова Г.С. Борщак Л.І. : історіографія спадщини // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 304-308
224118
  Кормашов Александр Борщевик : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 8-35. – ISSN 0130-7673
224119
  Сацыперова И.Ф. Борщевики флоры СССР - новые кормовые растения : Перспективы использования в народном хозяйстве / И.Ф. Сацыперова; АН СССР; Ботанический ин-т; Отв. ред.: А.А.Федоров, Н.Н.Цвелев. – Ленинград : Наука, 1984. – 224 с.
224120
  Короткий В. Борщевський Валентин Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 378. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
224121
   Борщівник - небезпечна, отруйна рослина! (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 6 : фото
224122
  Кірічук Тетяна Борщівник - отруйний монстр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 6-7 : фото
224123
   Борщівщина. – Нью-Йорк, 1994. – 64 с.
224124
   Борщов Ілля Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 20. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
224125
   Борщов Ілля Григорович (1833-1878) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55-56. – ISBN 978-966-933-054-3
224126
  Леонтьев А.П. Борющийся Вьетнам / А.П. Леонтьев. – Москва, 1954. – 68с.
224127
   Борющийся экран. – Ташкент, 1980. – 142с.
224128
  Фінкельштейн Б. Боря і чарівні двері : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (1077/1078). – С. 134-142. – ISSN 0320-8370
224129
   Боряк Аврора Костянтинівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 14
224130
  Нимб Б.А. Борьа КПСС за мир в послевоенных период, как воплощение пниципов пролетраского интерназионализма : Автореф... канд. ист.наук: / Нимб Б. А.; МГУ, ИПКП марск. лен. – М., 1955. – 16л.
224131
  Турин Л.Б. Борьба -- спорт сильных / Л.Б. Турин. – Москва, 1966. – 48с.
224132
  Николаев А. Борьба / А. Николаев, А. Эйнберг. – М.Л,, 1929. – 236с.
224133
  Петров В.И. Борьба / В.И. Петров. – Воронеж, 1939. – 332с.
224134
  Лацис В.Т. Борьба : рассказы / В.Т. Лацис; пер. с латыш. – Москва : Гослитиздат, 1943. – 80 с.
224135
   Борьба. – М., 1953. – 52с.
224136
   Борьба. – М., 1956. – с.
224137
  Акопян В.А. Борьба / Акопян В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 592 с. – (Тебе в дорогу романтик)
224138
  Черепахина Т.Б. Борьба "двух лагерей" в вопросе о международно-правовом режиме территориального моря. : Автореф... канд. юрид..наук: / Черепахина Т.Б.; Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1950. – 20 с.
224139
  Гиоргадзе О.Я. Борьба "отцов" и "детей" по вопросам литературного языка в грузинской литературе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиоргадзе О.Я.; Акад.наук Груз ССР. – Кутаиси, 1955. – 16л.
224140
  Прямков А.В. Борьба "Правды" за большевистскую литературную критику (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Прямков А.В.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 33 л.
224141
  Фоминов А.К. Борьба "Стандарт Ойл" за мировую монополию : Автореф... канд. экон.наук: / Фоминов А.К.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1954. – 15л.
224142
  Бондарев Л.А. Борьба А.М. Горького за пролетарский атеизм : Дис. ... канд. филос. наук / Л.А. Бондарев ; Ин-т. повышения квалификации преподават. марксизма-ленин. при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : [Б. и.], 1954. – 284, IX л. – Библиогр.: л. 1-9
224143
  Балабанова Н.С. Борьба А.М. Горького с натуралистическими тенденциями в драме и ее значение для современного театрального искусства. : Автореф... кандидата искусствоведениянаук: / Балабанова Н.С.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1960. – 24л.
224144
  Нарожнова Н.М. Борьба А.М.Горького за богатство, чистоту и выразительность языка художественной литературы : Автореф... канд. филолог.наук: / Нарожнова Н.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории и истории литературы. – Москва, 1953. – 15 с.
224145
  Французова Н. Борьба А.М.Горького против реакционного буржуазного искусства (1928-1936) : Автореф... канд. филос.наук: / Французова Н.; МГУ. – М., 1954. – 15л.
224146
  Гогатишвили Домна Васильевна Борьба Абхазской организации Компартии Грузии за вовлечение женщин в социалистическое строительство в 1921-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гогатишвили Домна Васильевна; Ин-т истории партии при ЦК Компартии Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1973. – 37л.
224147
  Кварцхава Аполлон Константинович Борьба Абхазской организации КП Грузии за развитие субтропического хоязйства (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кварцхава Аполлон Константинович; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1973. – 36л.
224148
  Гусейнов С.Г. Борьба азербайджанских колхозников за развитие сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусейнов С.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 21л.
224149
  Ахмедов О.Б. Борьба азербайджанского народа за осуществление ленинских идей орошения в республике (1920-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов О.Б.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л.
224150
  Тагиев Керамет Гидаят оглы Борьба азербайджанской советской печати против религиозных пережитков в период развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Тагиев Керамет Гидаят оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
224151
  Бондаренко Иван Иванович Борьба алжирского народа за некапиталистический путь развития : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бондаренко Иван Иванович; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1973. – 20л.
224152
  Ланда Р.Г. Борьба алжирского народа против европейской колонизации / Р.Г. Ланда. – М., 1976. – 307с.
224153
  Смолин В.В. Борьба Алжирской Народной Демократической Республики за равноправные внешнеэкономические связи (в вопросах освоения и использовния нефти и газа Сахары) : Автореф... канд. экон.наук: 08.603 / Смолин В.В.; Моск. гос. ун-т междунар. отношений. – М., 1970. – 26л.
224154
  Курков Н.В. Борьба американских шахтеров / Н.В. Курков. – М., 1971. – 236с.
224155
  Курков Н.В. Борьба американских шахтеров в 1929-1939 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Курков Н.В.; АН СССР. – М., 1967. – 33л.
224156
  Цинман Б.А. Борьба Англии и Фарнции из-за Египта (сентябрь 1882 -- август 1887 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цинман Б. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1954. – 18л.
224157
  Зимулина Л.А. Борьба английских доминионов за расширение политических прав в 1923-1929 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зимулина Л.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 18 с.
224158
  Маслова Наталья Мироновна Борьба английских профсоюзов за социально-экономические интересы трудящихся (конец 60-х - начало 70-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Маслова Наталья Мироновна; Высш. школа прфс. движ. ВЦСПС. – М., 1979. – 27л.
224159
  Суна У.Ф. Борьба Андрея Упита против декадентской эстетики. (1905-1911 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Суна У.Ф.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор эстетики. – М., 1968. – 20л.
224160
  Кништедт К. Борьба антифашистских демократических сил за миролюбивый, демократический Западный Берлин (1958-1963 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 572 / Кништедт К.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1968. – 26л.
224161
   Борьба аргентинских марксистов против идеологии национализма в 60-е -- начале 70-х гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Шемякин Я. Г,; Шемякин Я. Г,; Ин-т Лат. Амер. АН СССР. – М., 1978. – 26л.
224162
  Степанян А.А. Борьба Армении и Парфии с римской экспансией и Рандейский договор. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Степанян А.А.; М-во просвещения Армянской ССР.Армянск.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 35л.
224163
  Сысоев П.С. Борьба астраханских большевиков за осуществление ленинской думской тактики в период первой русской революции / П.С. Сысоев. – Астрахань, 1958. – 36с.
224164
  Бабаходжаев М.А. Борьба Афганистана за независимость (1838-1842) / М.А. Бабаходжаев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1960. – 107 с. – Библиогр.: с. 97-100
224165
  Макаров А.А. Борьба африканского населения ЮАР (70-е годы ХХ в) / А.А. Макаров. – М, 1981. – 205с.
224166
  Гаджиев Исмаил Бабаевич Борьба бакинсого пролетариата под руководством коммунистов против английских интервентов в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджиев Исмаил Бабаевич; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1960. – 25л.
224167
  Галимова Флара Арслановна Борьба башкирской областной партийной организации за осуществление политики партии по повышению благосостояния народа в период между XXIII и XXV съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Галимова Флара Арслановна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Спец. совет К053 05 45 по истории КПСС. – М., 1983. – 24л.
224168
  Саяхов Ф.Л. Борьба башкирской партийной организации за осуществление ленинского плана построения социализма (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Саяхов Ф.Л. ; Перм. ГУ. – Пермь, 1968. – 52 с.
224169
  Ягфаров С.А. Борьба Башкирской партийной организации за укрепление кадров сельского хозяйства (1953-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ягфаров С.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 26л.
224170
  Абдуллин М.И. Борьба башкирской партийной организации за укрепление советского государственного аппарата. : Автореф... канд.ист.наук: / Абдуллин М.И.; М-во высш.и сред.спец. образования РСФСР. – Казань, 1962. – 23л.
224171
  Решодько П.Ф. Борьба беднейшего крестьянства Харьковщины под руководством большевиков за установление Советской власти в деревне (ноябрь 1917 -- январь 1918 гг.). / П.Ф. Решодько, 1964. – 27-42с.
224172
  Бродский Л.И. Борьба без компромиссов / Л.И. Бродский, В.И. Стрепетов. – Л, 1974. – 214с.
224173
  Якобсон А. Борьба без линии фронта : драм. повесть в 4-х д. / Аугуст Якобсон; пер. с эст. Л.Тоом. – Таллин : Искусство, 1948. – 132 с.
224174
  Крючок Р.Р. Борьба белорусского народа за воссоединение Белоруссии с Россией во время русско-польской войны 1645-1667 гг.. : Автореф... канд. ист.наук: / Крючок Р.Р.; АН БелССР. Ин-тут истории. – Минск, 1955. – 17л.
224175
  Игнатенко Александр Петрович Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией. (Вторая половина XVII - XVIII в.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Игнатенко Александр Петрович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
224176
  Абецедарский Л.С. Борьба белорусского народа за соединение с Россией : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абецедарский Л.С. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 45 с. – Бібліогр. : с. 44-45
224177
  Трухан А.В. Борьба белорусской прогрессивной общественности за демократизацию народного образования во второй половине XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. пед.наук: / Трухан А.В.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1969. – 22л.
224178
  Чернявский Г.И. Борьба болгарских коммунистов за создание Рабочего молодежного союза. 1926-1929 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Чернявский Г.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1958. – 16л.
224179
   Борьба болгарского народа за мир и дружбу между народами. – София : Издательство литературы на иностранных языках, 1960. – 59 с.
224180
  Позолотин М.Е. Борьба болгарского народа за свободу и независимость в период второй мировой войны / М.Е. Позолотин. – Москва, 1954. – 152с.
224181
  Ганевич И.В. Борьба болгарского народа под руководством Коммунистической партии за национальное и социальное освобождение / И.В. Ганевич. – К., 1959. – 324с.
224182
  Муртузалиев С.И. Борьба болгарского народа против исламизаторской политики Османской империи в XV-XVI вв. / С.И. Муртузалиев. – Махачкала, 1986. – 81 с.
224183
  Мешвелиани К.Л. Борьба болгарского народа против турецких захватчиков в 15-16 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мешвелиани К.Л.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1957. – 17л.
224184
  Попов Г.Н. Борьба Болгарской коммунистической партии за подъем культурного уровня трудящихся масс (1949-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Г.Н.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. маркс.-лен. – Харьков, 1954. – 16л.
224185
  Пинкас К.И. Борьба Болгарской рабочей социалдемократической партии (тесных социалистов) против реформистской тактики широких социалистов в годы имериалистической войны : Автореф... канд. ист.наук: / Пинкас К.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1960. – 17л.
224186
  Кочарли Х.С. Борьба большевиков Азербайджана за интернациональное сплочение трудящихся в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Кочарли Х.С.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
224187
  Иманов С.Д. Борьба большевиков Азербайджана за интернациональную солидарность трудящихся (1917-1920) : Автореф... канд. ист.наук: / Иманов С.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова, Азерб. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Баку, 1959. – 24л.
224188
  Богданов А.В. Борьба большевиков Балтийского флота за матросские массы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Богданов А. В.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1953. – 26л.
224189
  Козляков В.Е. Борьба большевиков Белорусии против идеологии и политики эсеров в период подготовки и победы социалистической революции, упрочения советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Козляков В.Е.; Минский гос.пед.ин-т. – Минск, 1982. – 24л.
224190
  Добродомова Л.Ф. Борьба большевиков в годы столыпинской реакции за сохранение и укрепление нелегальной революционной партии / Л.Ф. Добродомова. – Москва, 1955. – 40с.
224191
   Борьба большевиков в Сибири против либералов и областников. – Омск, 1989. – 106с.
224192
  Шулепов К С. Борьба большевиков во главе с В.И. Лениным за партийные кадры в годы реакции / К С. Шулепов. – М, 1974. – 80с.
224193
  Ним Б.А. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным за чистоту марксистской теории в годы реакции. / Б.А. Ним. – Свердловск, 1959. – 20с.
224194
  Станкевич Н.И. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против "левого" оппортунизма в годы реакции (1907-1910 годы). : Автореф... канд. ист.наук: / Станкевич Н.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1964. – 16л.
224195
  Скотаренко П.Я. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против ликвидаторов и укрепление местных патийных организаций в начале нового революционного подъема 1910-1911 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Скотаренко П.Я.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1970. – 23л.
224196
  Панавас Ч.В. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против оппортунистической теории и политики Бунда (1903 - окт. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Панавас Ч.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1972. – 22л.
224197
  Столяренко В.П. Борьба большевиков Волыни за коллективизацию сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Столяренко В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
224198
  Сванидзе Д.С. Борьба большевиков Грузии за осуществление ленинских идей союза рабочго класса и крестьянства в 1902-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сванидзе Д. С.; Тбил.Гу. – Тбилиси, 1973. – 28л.
224199
  Чагунава С.П. Борьба большевиков Грузии за созыв Пражской партийной конференции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чагунава С.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 22л.
224200
  Квайчадзе Дж.П. Борьба большевиков Грузии против буржуазного национализма меньшевиков и уклонов по национальному вопросу (1917-1924 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Квайчадзе Дж.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И,Ленина. – Москва, 1950. – 20 с.
224201
  Крохин А.Н. Борьба большевиков Дона за оживление работы Советов (1924-1926 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крохин А.Н.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 27 л.
224202
  Гапшенко И. Борьба большевиков Дрогобыччины за социалистическое переустройство сельского хозяйства в послевоенной сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Гапшенко И. – Киев, 1951. – 17 с.
224203
  Мишенев М.А. Борьба большевиков европейского Севера России за массовые организации трудящихся в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Мишенев М.А.; Петрозавод. гос. ун-т.. – Петрозаводск, 1971. – 26л.
224204
  Оленин И.Т. Борьба большевиков за аграрную программу в годы первой русской революции / И.Т. Оленин. – Москва, 1963. – 88с.
224205
  Климачев В.И. Борьба большевиков за армию в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Климачев В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
224206
  Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 - февр. 1918 / Баталов А.Н. ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1978. – 285 с.
224207
   Борьба большевиков за армию в трёх революциях. – Москва : Политиздат, 1969. – 271с. – Библиогр. : с. 263-270
224208
  Козырев И.А. Борьба большевиков за армию и флот в период первой русской революции : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Козырев И.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
224209
  Козырев И.А. Борьба большевиков за армию и флот в период революции 1905-1907 рр / И.А. Козырев. – М, 1955. – 180с.
224210
  Демидов В.А. Борьба большевиков за бездейшее крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Демидов В. А.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. ист. КПСС. – Л., 1960. – 16л.
224211
   Борьба большевиков за власть Советов в Крыму. – Симферополь, 1957. – 296с.
224212
  Чикобава Н.А. Борьба большевиков за гегемонию пролетариата в период первой русской революции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чикобава Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1956. – 20л.
224213
  Филимонова М.Н. Борьба большевиков за гегемонию пролетариата в период подъема первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Филимонова М.Н.; ЛГУ Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 16л.
224214
  Полунина Ф.Ф. Борьба большевиков за гегемонию пролитариата в период первой русской революции : Дис... канд.ист.наук: / Полунина Ф.Ф.; КГУ. – К, 1954. – 264л.
224215
  Коников Е.В. Борьба большевиков за демократический мир среди солдат действующей армии, март 1917 г. - март 1918 г. / Е.В. Коников. – Саратов, 1981. – 198с.
224216
  Баранова Анна Николаевна Борьба большевиков за демократическое студенчество в период реакции /1907-1910 гг/ : Автореф... канд ист.наук: 07.00.01 / Баранова Анна Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 28л.
224217
  Медведева Надежда Федоровна Борьба большевиков за демократическую интеллигенцию в годы реакции (1907-1910) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Медведева Надежда Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 27л.
224218
  Макаева А.Т. Борьба большевиков за единство партии в годы столыпинской реакции (1908 г.-- январь 1912 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Макаева А. Т.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1955. – 16л.
224219
  Булгакова Н.С. Борьба большевиков за единство партии на буржуазно-демократическом этапе революции в России (1903 - феввраль 1917) / Н.С. Булгакова. – Москва, 1981. – 177с.
224220
  Якупов Н.М. Борьба большевиков за завоевание солдатских масс Одесского военного округа в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Якупов Н.М. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1965. – 32 с.
224221
  Зорин Д.Д. Борьба большевиков за изоляцию либеральной буржуазии в период нарастания революции 1905-1907 гг. (Янв.-дек. 1905 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зорин Д.Д.; Ленинград. гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
224222
  Даллакян Г.М. Борьба большевиков за интернациональное сплочение трудящихся Закавказья (1914-1917 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Даллакян Г.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 72л.
224223
  Ильина Л.А. Борьба большевиков за коллективизацию сельского хозяйства Татарии в годы первой сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Ильина Л.А.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Ленингр. гос. ордена Ленина ун-те им. А.А.Ж. – Ленинград, 1952. – 16 с.
224224
  Шутов И.Д. Борьба большевиков за крестьянские массы Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март - окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 001 / Шутов И.Д.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
224225
  Гайсинский М. Борьба большевиков за крестьянство в 1917 г. Всероссийские съезды Советов крестьянских депутатов / М. Гайсинский. – Москва, 1933. – 296с.
224226
  Бочарникова С.Т. Борьба большевиков за крестьянство в период второй Государственной думы : Автореф... канд. ист.наук: / Бочарникова С.Т.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. – Москва, 1953. – 16 с.
224227
  Цымбалюк Д.Н. Борьба большевиков за крестьянство в период столпынской реакции и нового подъема рабочего движения перед первой империалистической войной (июнь 1907 - авг. 1914 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цымбалюк Д.Н.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 277л.
224228
  Цымбалюк Д.Н. Борьба большевиков за крестьянство в период столыпинской реакции и нового подъема рабочего движения перед первой империалиситческой войны (июнь 1907 -- июль 1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цымбалюк Д. Н.; ИПКП маркс. лен. КГУ. – Киев, 1953. – 20л.
224229
  Петрашева П.П. Борьба большевиков за ленинскую аграрную программу в революции 1905-1907 гг. : Автореф... кандид. историч.наук: / Петрашева П.П.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. Институт повышения квалификации препод.мар. – Ленинград, 1950. – 18 с.
224230
  Сабадырев И.Л. Борьба большевиков за ленинскую аграрную программу на юге Украины и в Молдавии : (1903 - февраль 1917 г.) / И.Л. Сабадырев ; Ин-т истории партии при ЦК КП Молдавии - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1972. – 395 с.
224231
  Огарышева С.Е. Борьба большевиков за массы в период измбирательной кампании в третью Государственную думу : Автореф... канд. итс.наук: / Огарышева С. Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 15л.
224232
  Майковская Г Борьба большевиков за массы в Петрограде в период подготовки Великой Октябрьской Социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Майковская Г К.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 20 с.
224233
  Красноярский М.П. Борьба большевиков за массы рабочих железнодорожного транспорта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Красноярский М.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
224234
  Неелов М.М. Борьба большевиков за мир / М.М. Неелов. – Омск, 1958. – 84с.
224235
  Ацаркин А.Н. Борьба большевиков за осуществелние ленинской программы по вопросам войны, мира и революции / А.Н. Ацаркин, А.Т. Барулина. – Москва : Высшая школа, 1963. – 92 с.
224236
  Аксенов Д.Е. Борьба большевиков за осуществление всеобщего обучения в советской Молдавии : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аксенов Д.Е. ; Академия педагогических наук РСФСР. Институт теории и истории педагогики. – Кишинев, 1949. – 16 с.
224237
  Кучеренко С.Д. Борьба большевиков за осуществление ленинских тактических лозунгов по вопросам войны, мира и революции в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кучеренко С.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 23л.
224238
  Буланцев А.В. Борьба большевиков за осуществление ленинской идеи мирного развития социалистической революции в России в 1917 году. / А.В. Буланцев. – Москва, 1961. – 74с.
224239
  Занин Виктор Алексеевич Борьба большевиков за осуществление ленинской идеи революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства и перерастание революции демократической в социалистическую : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Занин Виктор Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 32л.
224240
  Нагайник В.А. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики "левого блока" в период подъема первой революции в России. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Нагайник В.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 24л.
224241
  Фещенко Василий Трофимович Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики в годы нового революционного подъема в России : Дис... канд. ист.наук: / Фещенко Василий Трофимович; Уманский гос. пед. ин-т им. П.Г.Тычины. – Умань, 1979. – 217л.
224242
  Фещенко В.Т. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики в годы нового революционного подъема в России : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Фещенко В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
224243
  Гусев В.И. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики на выборах во Всероссийское и Всеукраинское Учредительное собрание. : Автореф... Канд.ист.наук: 001 / Гусев В.И.; КГУ. – К, 1972. – 25л.
224244
  Масликова Тамара Николаевна Борьба большевиков за осуществление тактики левого блока в период подъема революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Масликова Тамара Николаевна; Моск. гос. пед. институт. – М., 1972. – 25л.
224245
  Семенов М.Г. Борьба большевиков за партию нового типа между 2 и 3 съездами РСДРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенов М.Г.; Ленингр.гос.ордена ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 22 с.
224246
  Дятлова Н.Д. Борьба большевиков за партию нового типа между 4 и 5 съездами РСДРП : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дятлова Н.Д. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей макрсизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
224247
  Елуфимова Н.А. Борьба большевиков за победу и упрочение советской власти в Рязанской губернии (март 1917-1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Елуфимова Н.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 24 с.
224248
  Яненко И.Е. Борьба большевиков за победу и упрочение Советской власти на Брянщине (март 1917 - июль 1918 гг.) / И.Е. Яненко. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1977. – 208 с.
224249
  Лайпанов К.Т. Борьба большевиков за победу советской власти в Карачае и Черкесии (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лайпанов К.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
224250
  Зайцев Я.В. Борьба большевиков за преодоление полуменьшевистских ошибок германских левых социал-демократов по вопросу о партии в довоеннный период (1903-1914 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Зайцев Я.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра всеобщей истории. – Москва, 1954. – 16л.
224251
  Могучев В.А. Борьба большевиков за претворение в жизнь ленинского учения в руководящей роли марксистской партии в демократической революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Могучев В.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1962. – 21л.
224252
  Серов И.Д. Борьба большевиков за проведение в жизнь решений Пражской партийной конференции (1912 - июль 1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Серов И.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
224253
  Скрипов Б.А. Борьба большевиков за рабоче-крестьянскую молодежь в 1917-1918 гг и образование комсомола : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Скрипов Б.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 24 с.
224254
  Максимова Л.В. Борьба большевиков за рабочие массы в годы первой мировой войны (авгуть 1914 -- февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Максимова Л. В.; МВССО РСФСР,Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1975. – 22л.
224255
  Горовский Ф.Я. Борьба большевиков за разрешение национального вопроса в годы нового революционного подъема : Дис... канд. ист.наук: / Горовский Ф.Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра марксизма-ленинизма. – К., 1950. – 262л. – Бібліогр.:л.I-XV
224256
  Горовский Ф.Я. Борьба большевиков за разрешение национального вопроса в годы нового революционного подъема (На материалах деятельность большевиков в 4 Государственной думе) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горовский Ф.Я. ; КГУ, Каф. маркс. лен. – Киев, 1950. – 18 с.
224257
  Розенфельд Ю.Н. Борьба большевиков за революционизирование солдатских масс в тыловых гарнизонах ан Украине в перид подготовки социалистической революции (март -- октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Розенфельд Ю. Н.; МВССО УССР, ХГУ, Каф. ист. КПСС. – Х., 1963. – 19л.
224258
  Селин М.А. Борьба большевиков за революционную аграрную программу накануне и в период первой буржуазно-демократической революции в России. : Автореф... канд.ист.наук: / Селин М.А.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1956. – 19л.
224259
  Шустов Д.Т. Борьба большевиков за решение национального вопроса в первый период диктатуры пролетариата (1917 г. ноябрь - август 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шустов Д.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1950. – 20 с.
224260
  Тропин В.И. Борьба большевиков за руководство крестьянским движением в 1905 г. / В.И. Тропин. – Москва, 1970. – 180с.
224261
  Семенов П.С. Борьба большевиков за Советы в уездах Петроградской губернии в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенов П.С.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1950. – 22л.
224262
  Семкина Н.И. Борьба большевиков за соединение пролетарских профсоюзов и руководство ими в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семкина Н.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1962. – 17л.
224263
   Борьба большевиков за создание коммунистического Интернационала : Материалы и документы 1914-1919 гг. – Москва : Партиздат, 1934. – XI, 246 с.
224264
  Хакимов М.Х. Борьба большевиков за создание национальной советской государственности в Туркестане / М.Х. Хакимов, Я.М. Серый. – Ташкент, 1964. – 131с.
224265
  Соколовская Галина Николаевна Борьба большевиков за создание революционно-демократического фронта в период империалистической войны и проведения Февральской буржуазно-демократической революции (На материалах Украины) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Соколовская Галина Николаевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
224266
  Забалуев В. Борьба большевиков за создание социалистической промышленности в Туркмении в годы восстановления и реконструкции народного хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: / Забалуев В. – Киев, 1952. – 22 с.
224267
  Левин Ф.Н. Борьба большевиков за солдатские массы Петроградского гарнизона в 1917 году в период двоевластия : Автореф... канд. ист.наук: / Левин Ф. Н.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 46 с.
224268
  Зуев А.И. Борьба большевиков за солдатские массы Северного фронта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель - ноябрь 1917 года). : Автореф... канд. истор.наук: / Зуев А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Л., 1954. – 17л.
224269
  Павлюченко Ф.К. Борьба большевиков за солдатские массы Юго-Западного фронта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март-дек. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлюченко Ф.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 16л.
224270
  Мещеряков Б.М. Борьба большевиков за сохранение и укрепление партии в период реакции 1907 - 1910 годов : Автореф... Канд.ист.наук: / Мещеряков Б.М.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.25
224271
  Князева Г.В. Борьба большевиков за сочетание нелегальной и легальной партийной работы в годы реакции (1907-1910 гг. / Г.В. Князева. – Л., 1964. – 192с.
224272
  Князева Г.В. Борьба большевиков за сочетание нелегальной и легальной партийной работы в годы реакции (1907-1910 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Князева Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 32л.
224273
  Саркисян Б.О. Борьба большевиков за союз рабочго класса и крестьянства в годы перовой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркисян Б. О.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1970. – 32л.
224274
  Попик И.Н. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крестьянства в годы первой русской революции. (На матер. Украины) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Попик И.Н. ; МВ и ССО УССР , Ин-т повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 21 с.
224275
  Кунцевич Ф.П. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крестьянства в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кунцевич Ф.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 16л.
224276
  Горичев И.С. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крстьянства в период первой русской революции (1905-1907 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Горичев И. С.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Л., 1955. – 17л.
224277
  Хвостов Н.А. Борьба большевиков за трудовое казачество на востоке страны, 1917-1930 гг. / Н.А. Хвостов. – Красноярск, 1991. – 236с.
224278
  Томшич Т.С. Борьба большевиков за трудящееся крестьянство Удмуртии в период подготовки и проведения социалистической революции и упрочения Советской власти (март 1917 г. - март 1919 г.). : Автореф... канд. ист.наук: / Томшич Т.С.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
224279
  Синельщикова А.Е. Борьба большевиков за укрепление связей с рабочим классом в годы столыпинской реакции (1908-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Синельщикова А.Е.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 14л.
224280
   Борьба большевиков за упрочнение Советской власти, восстановление и развитие народного хозяйства Крыма. – Симферополь, 1958. – 315с.
224281
  Глебов Л.Д. Борьба большевиков за установлекние и упрочнение советской власти в Курской губернии (Март 1917 г. - декабрь 1918 г.) / Л.Д. Глебов. – Курск, 1952. – 176с.
224282
  Глебов Л.Д. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Глебов Л.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 30 л.
224283
   Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Петроградской губернии (1917-1918 гг.) : Очерки и документы. – Ленинград : Лениниздат, 1972. – 463 с. : 1 л. илл. – Список лит-ры : с. 446-452. Имен. указ.: с.439-445
224284
  Беликова Л.И. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Приморье. (1917-1918 гг.) / Беликова Л.И. – Владивосток : Приморское кн. изд-во, 1957. – 152 с. – Библиогр.: с. 151 (14 назв.)
224285
  Гнутов М.А. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии (апрель 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Гнутов М.А.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 1 с.
224286
  Губарева В.М. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти на Северо-Западе России / В.М. Губарева. – Л, 1982. – 134с.
224287
  Губарева Варвара Михайловна Борьба большевиков за установление и упрочнение Советской власти на Северо-Западе России : Автореф... д-ра ист.наук: / Губарева Варвара Михайловна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 64л.
224288
  Близнякова А.В. Борьба большевиков за установление Советской власти в приамурском крае. : Автореф... Канд.ист.наук: / Близнякова А.В.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр.гос.ордена Ленина ун-те. – Ленинград, 1951. – 20 с.
224289
  Попов А.С. Борьба большевиков за утверждение пролетарского интернационализма в организационном строении партии в годы нового революционного подъема. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов А.С.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
224290
  Кныш Г.Н. Борьба большевиков за учащуюся молодежь накануне и в годы первой русской революции (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кныш Г.Н.; Днепроп. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1977. – 22л.
224291
  Яровенко Екатерина Петровна Борьба большевиков за учащуюся молодежь Сибири накануне и в ходе первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Яровенко Екатерина Петровна; МГУ. Специализированный ученый совет по истории КПСС. – М., 1973. – 24л.
224292
  Даллакян Г.М. Борьба большевиков Закавказья за интеранациональое сплочение трудящихся в период первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Даллакян Г.М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
224293
  Григорян Эдгар Завенович Борьба большевиков Закавказья за ленинскую думскую тактику в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Григорян Эдгар Завенович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 27л.
224294
  Петросян Л.М. Борьба большевиков Закавказья за союз рабочего класса и крестьянства в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Петросян Л.М.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1969. – 23л.
224295
  Варданян А.Г. Борьба большевиков Закавказья против "Армянской социал-демакратической рабочей организации" (спецификов) 1903-1921 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: / Варданян А.Г.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1955. – 47л.
224296
  Волкова Г.К. Борьба большевиков Западной Сибири за рабочий контроль и социалистические преобразования промышленности, транспорта и банков (март 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Волкова Г.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 20л.
224297
  Суверов В.М. Борьба большевиков Западной Сибири за укрепление союза рабочего класса с беднейшим крестьянством в первый период советской власти (окт. 1917 - июнь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Суверов В.М.; Новосибир. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 20л.
224298
  Солодянкин А.Г. Борьба большевиков Иркутска против интервентов и белогвардейцев в годы гражданской войны в СССР. : Автореф... канд. ист.наук: / Солодянкин А.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – Москва, 1953. – 15 с.
224299
  Николаев В.Н. Борьба большевиков Казанской губерни за единство действий пролетариата и революционно-демократических сил в первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Николаев В. Н.; Казан.ГУ,. – Казань, 1972. – 24л.
224300
  Талов Л.Н. Борьба большевиков Костромской губернии за организацию комитетов бедноты и дальнейшее развертывание социалистической революции в деревне : Автореф... кандид. ист.наук: / Талов Л.Н.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 16 с.
224301
  Протасов П.П. Борьба большевиков Красноярска за установление и упрочение Советской власти в Енисейской губернии (1917 - май 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Протасов П.П.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
224302
  Зюзин А.С. Борьба большевиков Кубани за организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1933-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зюзин А.С.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 24л.
224303
  Суриков Б.П. Борьба большевиков Латвии за армию в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Суриков Б.П.; Латв. гос. ун-т МВО СССР. – Рига, 1955. – 20л.
224304
  Шмидре Д.П. Борьба большевиков Латвии против немецких оккупантов и американо-английских империалистов в 1918 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Шмидре Д.П.; Латв. гос. ун-т. Каф. маркс.-лен. – Рига, 1953. – 15 с.
224305
  Рутман И.К. Борьба большевиков Латвии с ликвидаторством в годы нового революционного подъема. (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рутман И.К.; Латв. гос. ун-т. Каф. маркс.-лен. – Рига, 1953. – 15л.
224306
  Майорова А.Я. Борьба большевиков Ленинграда за культурно-технический подъем рабочих в период первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Майорова А. Я.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 19 с.
224307
  Кутовой С.П. Борьба большевиков Молдавии за восстановление и развитие местной промышленности (1944-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кутовой С.П.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
224308
  Кутовой Борьба большевиков Молдавии за восстановление и развитие местной промышленности (авгут 1944-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Кутовой С. П; МВ ССОР, ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1951. – 249л. – Бібліогр.:л.I-XVI
224309
  Гуськов Н.Ф. Борьба большевиков на Украине в 1905 году за реализацию аграрной программы РСДРП. : Дис... канд. ист.наук: / Гуськов Н.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повышения квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1952. – 317л.
224310
  Кольченко В.В. Борьба большевиков на Украине за выполнение решений Пражской партийной конференции в 1912 году : Дис... канд.ист.наук: / Кольченко В.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 249л. – Бібліогр.:л.1-Х
224311
  Малышева Н.С. Борьба большевиков о главе с В.И.Лениным за идейное и организационное единство РСДРП (1910 - январь 1912 года) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малышева Н.С.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 18л.
224312
  Хайруллин Н.Б. Борьба большевиков Омска за подготовку социалистической революции и установление Советской власти в области. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хайруллин Н.Б.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1965. – 15 с.
224313
  Бабаева Н.П. Борьба большевиков Петербурга против меньшевиков , эсеров и анархистов в период первой русской революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Бабаева Н.П.; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л, 1968. – 21л.
224314
  Кривов И.З. Борьба большевиков Петрограда за осуществление ленинской теории и тактики по вопросам войны, мира и революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Кривов И.З.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
224315
  Бегичев Н.Н. Борьба большевиков под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина за завоевание массовых легальных рабочих организаций в годы нового революционного подъема (1912 - 1914 гг.) : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Бегичев Н.Н. – Москва, 1953. – 16 с.
224316
  Зубарев С.П. Борьба большевиков Прикамья за республику Советов против буржуазного парламентаризма (март 1917- ноябрь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зубарев С.П.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 24л.
224317
  Андреенко Е.Я. Борьба большевиков промышленных губерний Центральной России за превращение Советов из органов вооруженного восстания в органы государственной власти. (Сентябрь 1917 г. - март 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Андреенко Е.Я.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 28л.
224318
  Оганесян Н.О. Борьба большевиков против армянского буржуазного национализма в 1907-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Оганесян Н. О.; МВО СССР, Ер.ГУ. – Ереван, 1958. – 20л.
224319
  Анохин П.И. Борьба большевиков против буржуазного либерализма в период первой русской революции (1905-1907 гг.). : Дис. канд. ист. наук: / П.И. Анохин ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – XII, 323 с., XIII л. – Библиогр.: л. I-XIII
224320
  Кувшинов В.А. Борьба большевиков против буржуазных партий в период о Февраля к Октябрю / В.А. Кувшинов, Е.В. Козаченко. – Москва, 1990. – 133с.
224321
  Борисов С.П. Борьба большевиков против военно-промышленных комитетов (1915-1916 гг) / С.П. Борисов. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 88 с.
224322
  Благодаров Н.Н. Борьба большевиков против кадетов в период первой и второй Государственных дум : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Благодаров Н.Н. ; М-во высш. образования СССР. – Киев, 1954. – 19 с.
224323
  Благодаров Н.Н. Борьба большевиков против кадетов в период первой и второй Государственных дум (1906-1907 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Н.Н. Благодаров ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко, Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев : [б. и.], 1955. – XV, 259, XVI л. – Библиогр.: л. I-XVI
224324
  Поляков Н.Я. Борьба большевиков против ликвидаторов и отзовистов в годы столыпинской реакции за партию нового типа (1907-1912 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Поляков Н.Я.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 24 с.
224325
  Жуков А.Ф. Борьба большевиков против мелкобуржуазной идеологии эсеров-максималистов : Автореф... канд. ист.наук: / Жуков А. Ф.; ЛГУ. – Л., 1970. – 15л.
224326
  Ветров Р.И. Борьба большевиков против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ветров Р.И.; Киев. гос. ун-т. – К., 1985. – 49л.
224327
  Панавас Ч.В. Борьба большевиков против оппортунистической теории и политики Бунда. / Ч.В. Панавас. – Москва, 1972. – 119с.
224328
  Мирошниченко В.Г. Борьба большевиков против попыток контрреволюции организовать "вторую корниловщину" (сентябрь - октябрь 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Мирошниченко В.Г. ; Одес. гос. ун-т , Кафедра истории КПСС. – Одесса, 1968. – 32 с.
224329
  Соболева П.И. Борьба большевиков против правых эсеров и меньшевиков в период упрочнения Советской власти / П.И. Соболева. – М, 1961. – 94с.
224330
  Арапов Анатолий Сергеевич Борьба большевиков против эсеро-ментшевистской пропаганды и агитации (октябрь 1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 00.01. / Арапов Анатолий Сергеевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 27л.
224331
  Жуков А.Ф. Борьба большевиков против эсеровского максимализма (1906-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00. 01 / Жуков А. Ф.; ЛГУ. – Л., 1980. – 31л.
224332
  Ракин В.А. Борьба большевиков респубики Коми за коллективзацию сельского хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: / Ракин В.А.; М-во провещения РСФСР.Моск.област.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 14 с.
224333
  Печеных Н.И. Борьба большевиков с сибирским областничеством в период подготовки и провденеия Октябрьской социалистиеской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Печеных Н.И.; ЛГУ. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 16л.
224334
  Печеных Н.И. Борьба большевиков с сибирским областничеством в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Печеных Н.И.; ЛГУ. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 14 с.
224335
  Шалагин К.Д. Борьба большевиков с троцкизмом / К.Д. Шалагин. – М, 1965. – 119с.
224336
  Шалагин К.Д. Борьба большевиков с троцкизмом / К.Д. Шалагин. – М, 1965. – 119с.
224337
  Валисевич И.С. Борьба большевиков Сибири за крестьянство в годы иностранной военной интревенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Валисевич И.С.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1958. – 22л.
224338
  Резниченко А.Н. Борьба большевиков Сибири против меньшевиков и эсеров в 1917-1918 годы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Резниченко А.Н. ; МГУ , Каф. истории КПСС гуманитарных наук. – Москва, 1959. – 16 с.
224339
  Пилипенко И.А. Борьба большевиков Ставрополья за проведение сталинского устава колхозной жизни в четвертой (первой послевоенной) пятилетке (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пилипенко И.А.; Рост. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Ростов -на-Дону, 1952. – 23 с.
224340
  Каратеева М.С. Борьба большевиков Сталинской области за уголь в период третьей пятилетке (1938-1941 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Каратеева М.С. – Киев, 1950. – 21 с.
224341
  Маленко Е.Е. Борьба большевиков Сумщины за установление и упрочение Советской власти (март 1917 г. - март 1918 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Маленко Е.Е. ; Харьк. гос. ун-т , Каф. истории КПСС. – Харьков, 1965. – 28 с.
224342
  Чеснокова О.Н. Борьба большевиков Татарии за индустриализацию республики в годы первой сталинской пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: / Чеснокова О.Н.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 16 с.
224343
  Куглеев И.П. Борьба большевиков Узбекистана против буржуазных националистов -- организаторов басмачества. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куглеев И.П.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленинградском гос.ун-т. – Ленинград, 1950. – 20 с.
224344
  Мельник Ф.А. Борьба большевиков Украины за выполнение решений 15 съезда ВКП(б) по колхозному строительству. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельник Ф.А.; МВО СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
224345
  Мельник Ф.А. Борьба большевиков Украины за выполнение решений ХУ съезда ВКП/б/ по колхозному строительству (декабрь 1927 г. - ноябрь 1929 г.) : Дис... канд.ист.наук: / Мельник Ф.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1952. – 286л.
224346
  Илюшина Л.И. Борьба большевиков Украины за демократические слои в период революции 1905-1907 годов. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Илюшина Л.И.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1978. – 22л.
224347
  Замкововой П.В. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинского лозунга о рабочем контроле над производством в период перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую (март-окт 1 : Автореф... канд. ист.наук: / Замкововой П.В.; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев, 1964. – 24л.
224348
  Гусев В.И. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинской тактики на выборах во Всероссийское и Всеукраинское Учредительные собрания (март 1917 -- январь 1918 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Гусев В.И.; КГУ. Кафедра ист. КПСС гуманит. фак-тов. – К., 1972. – 274л. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
224349
  Сердюк А.В. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинской экономической программы социалистической революции (март-дек. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сердюк А.В.; ВПШ при ЦК КПУ. – К., 1986. – 23л.
224350
  Якунин В.К. Борьба большевиков Украины за победу Великого Октября, против внешней и внутренней контрреволюции / В.К. Якунин. – Днепропетровск, 1985. – 88с.
224351
  Полохало Владимир Иванович Борьба большевиков Украины за привлечение средних слоев городского населения на сторону рабочего класса : Дис... канд.ист.наук: / Полохало Владимир Иванович; КГУ. – К, 1977. – 174л.
224352
  Полохало Владимир Иванович Борьба большевиков Украины за привлечение средних слоев городского населения на сторону рабочего класса в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революц. (1917-янв.1918г : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Полохало Владимир Иванович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 25 с.
224353
  Дудукалов С.Н. Борьба большевиков Украины за привлечение трудящихся женщин к защите завоеваний великой октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Дудукалов С.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
224354
  Дудукалов Сергей Николаевич Борьба большевиков Украины за привлечение трудящихся женщин к защите завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции (1918-1920 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Дудукалов Сергей Николаевич; КГУ. – Киев, 1987. – 225л. – Бібліогр.:л.196-225
224355
  Кормич Анатолий Иванович Борьба большевиков Украины за создание их в органы вооруженного восстания в период первой революции в России : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кормич Анатолий Иванович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1979. – л.
224356
  Ремезовский И.Д. Борьба большевиков Украины за укрепление военно-политического союза УССР с РСФСР в годы гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф...канд.ист.наук: / Ремезовский И.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 17 с.
224357
  Буравченкова С.Б. Борьба большевиков Украины против идеологии и политики украинских социал-демократов (март 1917 -- январь 1920 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравченкова С. Б.; КГУ. – К., 1981. – 233л. – Бібліогр.:л.195-233
224358
  Буравченкова С.Б. Борьба большевиков Украины против идеологии и политики УСРП (март 1917-январть 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравченкова С. Б.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
224359
  Ветров Р.И. Борьба большевиков Украины против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г. -- январь 1918 г.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Ветров Р. И.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1985. – 436л. – Бібліогр.:л.372-436
224360
  Ветров Р.И. Борьба большевиков Украины против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции /март 1917-1918 гг./. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01. / Ветров Р.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 49 с.
224361
  Резников Анатолий Викторович Борьба большевиков Украины против меньшевиков за пролетарские массы в год первой мировой войны : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Резников Анатолий Викторович; КГУ. – Киев, 1988. – 225л. – Бібліогр.:л.160-206
224362
  Резников Анатолий Викторович Борьба большевиков Украины против меньшевиков за пролетарские массы в годы первой мировой войны (1914 - февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Резников Анатолий Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
224363
  Коваль В.С. Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалиситической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Коваль В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
224364
  Коваль Василий стефанович Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалистический революции (март- декабрь 1917г). На материалах Донбасса : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Коваль Василий стефанович; Вор .гос. пед. ин-т им Шевченко. – Ворошиловград, 1982. – 207л. – Бібліогр.:л.182-207
224365
  Коваль С В. Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Коваль В.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
224366
  Чулкина М.А. Борьба большевиков Урала за вовлечение демократической интеллигенции и учащейся молодежи в революционное движение в годы первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чулкина М.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 29л.
224367
  Анисимова В.Ф. Борьба большевиков Урала за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой Сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Анисимова В.Ф. ; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. Институт повышения квалификации преподавателей мар. – Ленинград, 1950. – 16 с.
224368
  Катаев Л.В. Борьба большевиков Урала за крестьянство в марте 1917г. - июне 1918г. : Автореф... канд.ист.наук: 750 / Катаев Л. В.; Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1970. – 22л.
224369
   Борьба большевиков Урала за массы в 1905-1917 годах. – Челябинск, 1986. – 129с.
224370
  Плеханов М.Е. Борьба большевиков Урала за организацию социалистического соревнования на новостройках в годы первой сталинской пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Плеханов М.Е. – Свердловск, 1952. – 16 с.
224371
  Жуков В.М. Борьба большевиков Урала за развитие социалистической революции и упрочение Советской власти в деревне (1917-1918 гг.) (По метр. б. Перм. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жуков В. М.; Урал.ГУ. – Свердовск, 1964. – 21л.
224372
  Попов Н.Н. Борьба большевиков Урала за солдатские массы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. (март 1917 - февр. 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов Н.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 22л.
224373
  Цапко М.И. Борьба большевиков Харьковщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1932 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цапко М.И.; Ин-тут повышения квалиф. перпод. марксизма-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 305л.
224374
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельского хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – Киев, 1952. – 18л.
224375
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельсого хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – К., 1952. – 18л.
224376
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельсого хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – К., 1952. – 18л.
224377
  Куц М. Борьба большевиков Черниговщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куц М.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. ист. ВКП(б). – Киев, 1951. – 20 с.
224378
  Красико Н. Борьба большевиков Черниговщины за развитие советской социалистической культуры в годы послевоенной сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Красико Н.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. ист. ВКП(б). – К., 1952. – 20л.
224379
  Сусоров В.Д. Борьба большевиков юга Украины за союз рабочего класса и крестьянства накануне и в период первой русской революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сусоров В.Д.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 24л.
224380
  Богульский А.А. Борьба большевиков юга Украины за фабзавкомы и профсоюзы в период подготовки проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Богульский А. А. ; Харьк. ГУ, Каф. истории КПСС. – Харьков, 1969. – 21 с.
224381
  Лисовский Н.К. Борьба большевиков Южного Урала за упрочение Советской власти. (Октябрь 1917 - май 1918) : Автореф... канд. ист.наук: / Лисовский Н.К.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М. – Москва, 1953. – 15 с.
224382
  Алемасова А.В. Борьба большевиков Ярославской области за социалистическую индустриализацию (1926-1932гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алемасова А. В.; Моск. гос. пед. ин-т им. Потемкина, каф. марск.-лен. – Москва, 1950. – 19 с.
224383
  Барашенков В.М. Борьба большевисткой партии за создание новой, советской интилигенции в годы первой Сталинской пятилетки /1928-1932 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Барашенков В.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1950. – 18 с.
224384
  Михневич А.П. Борьба большевистских газет "Пролетарий" за марксистскую партию нового типа 14 (27)/V по 12 (25)/XI 1905 г., 21 (3)/ІХ 1906 г. по 28/ХІ(11/ХІІ) 1909 г. : Автореф... наук: / Михневич А.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 12 с.
224385
  Михневич А.П. Борьба большевистских газет "Пролетарий" за марксистскую партию нового типа 14 (27)/V по 12 (25)/XI 1905 г., 21 (3)/ХІ 1906 г. по 28/ХІ(11//ХІІ) 1909 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Михневич А.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 15л.
224386
  Петрик И.И. Борьба большевистских органзиаций Украины за подготовку и осуществление вооруженного восстания в 1905 году : Дис... канд. ист.наук: / Петрик И. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1958. – 399л. – Бібліогр.:л.I-XIX
224387
  Липецкий Эдуард Антонович Борьба большевистских организаций Белоруссии с мелкобуржуазными партиями в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - январь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Липецкий Эдуард Антонович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
224388
  Арацев Владимир Иванович Борьба большевистских организаций Владимирской губернии за завоевание и упрочение Советской власти (март 1917 г. - конец 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Арацев Владимир Иванович; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
224389
  Чачуа Ш.Я. Борьба большевистских организаций Грузии за осуществление ленинской аграрной программы (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чачуа Ш.Я.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 33л.
224390
  Свалидзе Н.Г. Борьба большевистских организаций Грузии за победу Советской Власти в 1917-1921 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Свалидзе Н. Г.;. – Тбилиси, 1978. – 25л.
224391
   Борьба большевистских организаций за создание вооружённых сил пролетарской революции. – Київ, 1957. – 148с.
224392
  Церетели К.Е. Борьба большевистских организаций Закавказья за победу и упрочение советской власти (1917-1925 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Церетели К. Е.; Ин-т ист. пар. при ЦК КП Грузии, Фил. Ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1966. – 52л.
224393
  Удумян К.Б. Борьба большевистских организаций Закавказья за трудящиеся массы в период подготовки и проведения Великой Октябрськой социалистической революции (март 1917-март 1918 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Удумян К.Б. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
224394
  Сванидзе Н.Г. Борьба большевистских организаций Кутаисского и Лечхмского уездов за Советскую власть (1917-1921 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сванидзе Н. Г.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Груз. филиал ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1976. – 24л.
224395
  Перекрестов В.Д. Борьба большевистских организаций на Украине против ликвидаторов и отзовистов в годы столыпинской реакции. : Дис... Канд. ист. наук: / Перекрестов В.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1953. – 236л.
224396
  Щекина О.Н. Борьба большевистских организаций Украины за легальные рабочие организации в период нового революционныого подъема : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Щекина О.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР.Киев. ордена Ленина КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 20 с.
224397
  Куляпин С.И. Борьба большевистских организаций Урала за создание Красной гвардии (март 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куляпин С.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
224398
  Щекина О.Н. Борьба большевистских оргнизаций Украины за легальные рабочие организации в период нового революционного подъема (1910-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Щекина О.Н.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ. – Киев, 1961. – 256, 14л.
224399
  Тармисто К.И. Борьба большевистской газеты "Кийр" за массы в Эстонии в годы нового революционного подъема (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тармисто К.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ле. – Ленинград, 1953. – 14 с.
224400
  Леванов Б.В. Борьба большевистской партии во главе с В. И.Лениным против политического авантюризма эсеро в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Леванов Б. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1968. – 16л.
224401
  Степанов А.Н. Борьба большевистской партии во главе с В.И.Лениным против эсеров в период нового революционного подъема. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Степанов А.Н.; Акад.обще.наук.при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
224402
  Капшуков С.Г. Борьба большевистской партии за армию в период первой мировой войны / Капшуков С.Г. – Москва, 1957. – 164 с.
224403
  Перегудова А.И. Борьба большевистской партии за воспитание социалистического отношения к труду в рабочем классе в годы 1-й пятилетки : Автореф... кандид. историч.наук: / Перегудова А.И.; Моск. ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1952. – 16 с.
224404
  Михайлова Е.Г. Борьба большевистской партии за восстановление Донбасса в 1921 году. : Автореф... канд. истор.наук: / Михайлова Е.Г.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. маркс.-лен. – Москва, 1950. – 16 с.
224405
  Алексева Л.В. Борьба большевистской партии за выход из империалистической войны в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Алексева Л. В.; ЛГУ, Ин-т пов. квл. преп. марк.-лен. – Ленинград, 1954. – 17л.
224406
  Эльвих А.А. Борьба большевистской партии за дальнейшее развитие тяжелой промышленности в период третьей сталинской пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эльвих А.А.; Акад.обществ.наук при Цк ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
224407
  Смирнова Г.П. Борьба большевистской партии за дальнейшее укрепление советского государственного аппарата в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства. (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Смирнова Г.П.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
224408
  Юркевич П.Ш. Борьба большевистской партии за дальнейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства в годы революционного подъема (1910-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Юркевич П.Ш.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей обществ. наук. – К., 1962. – 307л. – Бібліогр.:л.295-306
224409
  Павленко Е.Н. Борьба большевистской партии за единство профессионального движения в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март-окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павленко Е.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 21л.
224410
  Скрыпник Николай Анисимович Борьба большевистской партии за единство рабоч. класса на буржуазно-демократическом этапе революции в России (1903 - февраль 1917 г. на материале парторганизаций Украины) : Дис... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Скрыпник Николай Анисимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 380л. – Бібліогр.:л.70
224411
  Мотышева А.Т. Борьба большевистской партии за единство рабочего движения в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции (июль-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мотышева А.Т.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1965. – 16л.
224412
  Лосев А.М. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса в период нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лосев А.М.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 16л.
224413
  Скрыпник Н.А. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса на буржаузно-демократическом этапе революции в России. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Скрыпник Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 50л.
224414
  Скрыпник Н.А. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса на буржуазно-демократической этапе революции в России : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01 / Скрыпник Н.А.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 50 с.
224415
  Карпенко А.И. Борьба большевистской партии за женские пролетарские массв в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Карпенко А. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 14 л.
224416
  Кац Н.И. Борьба большевистской партии за завоеваниелегальных организаций и укрепление связей с рабочим классом в годы столыпинской реакции (1907-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кац Н.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 16л.
224417
  Чернушенко В.С. Борьба большевистской партии за идейный подъем литературы и искусства в послевоенный период (1946-1950 гг). : Автореф... канд. истор.наук: / Чернушенко В.С.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
224418
  Бурмистрова Т.Ю. Борьба большевистской партии за интернациональное сплочение трудящихся масс России 1917 году / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1957. – 79с.
224419
  Мужиков И.П. Борьба большевистской партии за коллективизацию сельского хозяйства Киргизии (1929-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мужиков И.П.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 19 с.
224420
  Сычев Ф.И. Борьба большевистской партии за коммунисическое воспитание советского народа в период послевоенной сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Сычев Ф.И. – Ленинград, 1952. – 16 с.
224421
  Парусова П.П. Борьба большевистской партии за крестьянство в период двоевластия. : Автореф... канд.ист.наук: / Парусова П.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
224422
  Занд Е. Борьба большевистской партии за массы в обстановке двоевластия (27 февраля - 4 июля 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Занд Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1958. – 14л.
224423
  Шишкин Игорь Борисович Борьба большевистской партии за массы в период подготовки и проведения февральской буржуазно-демократической революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шишкин Игорь Борисович; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 28л.
224424
  Дахия Я.М. Борьба большевистской партии за мобилизацию масс на выполнение первого пятилетнего плана в области промышленности (по материалам Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: / Дахия Я.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 20л.
224425
  Чивадзе Ш.И. Борьба большевистской партии за осуществление принципов пролетарского интернационализма в рабочем движении Закавказья накануне и в период первой русской революции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чивадзе Ш.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 18л.
224426
  Янгиров М.Я. Борьба большевистской партии за победу колхозного строя и организационно-хозяйственное укрепление колхозов в 1929-1934 г.г. (на примере Башкирской АССР) : Автореф... кандид. историч.наук: / Янгиров М.Я.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 25 л.
224427
  Почебут Г.А. Борьба большевистской партии за подъем партийного просвещения в период восстановления народного хозяйства страны (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Почебут Г.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
224428
  Гинзбург А.С. Борьба большевистской партии за привлечение трудящихся масс угнетенных национальностей России на сторону социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гинзбург А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
224429
  Катюшкин Н.Г. Борьба большевистской партии за проведение в жизнь Ленинского декрета о земле (1917-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Катюшкин Н.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 20л.
224430
  Редакова Е.П. Борьба большевистской партии за проведение декрета о земле (по материалам Петроградской губернии, октябрь 1917 г. - март 1919 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Редакова Е.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22 с.
224431
  Фурсова Л.И. Борьба большевистской партии за проведение ленинско-сталинской национальной политики в период подготовки Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фурсова Л.И. – Москва, 1950. – 26 л.
224432
  Огурцов П.И. Борьба большевистской партии за пролетарских интернационализм в годы первой мировой войны (1914 -- март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Огурцов П. И.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – Москва, 1955. – 15л.
224433
  Юницын Н.М. Борьба большевистской партии за рабочий контроль в промышленности Петрограда в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции (апрель 1917 г. - июль 1918 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Юницын Н.М.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-лени. – Ленинград, 1952. – 22 с.
224434
  Янчев К.Т. Борьба большевистской партии за развитие советской торговли на Украине : Дис... канд. экономич.наук: / Янчев К.Т.; Мин-во высшего бразования СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. политэкономии. – Киев, 1950. – 295л. – Бібліогр.:л.1-14
224435
  Янчев К.Т. Борьба большевистской партии за развитие советской торговли на Украине : Автореф... кандид.экон.наук: / Янчев К.Т. – Киев, 1951. – 21 с.
224436
  Миркин А.И. Борьба большевистской партии за реорганизацию рабоче-крестьянской инспекции в 1923-1925 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Миркин А.И. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 20 с.
224437
  Коновалов Н.Д. Борьба большевистской партии за решение задач новой экономической политики в первый год ее проведения : Автореф... кандид. историч.наук: / Коновалов Н.Д.; Военная ордена Ленина Академия бронетанковых и механизированных войск Советской Армии им. И.В.Сталина. – Москва, 1952. – 20 с.
224438
  Кикачешвили Г.П. Борьба большевистской партии за решение проблемы промышленных кадров в годы первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кикачешвили Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1950. – 18л.
224439
  Кикачейшвили Г.П. Борьба большевистской партии за решение проблемы промышленных кадров в годы первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кикачейшвили Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 18 с.
224440
  Малаховский Л.Ф. Борьба большевистской партии за руководство профессиональным движением петроградского пролетариата в период подготовки и проведения Великой Октябрьской соц. революции : Автореф... канд. ист.наук: / Малаховский Л.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 22л.
224441
  Берзин Е.И. Борьба большевистской партии за слом старого буржуазного государственного аппарата и создаение советского государственного аппарата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Берзин Е.И.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.гос.ун-те. – М, 1952. – 15л.
224442
  Попов Н.П. Борьба большевистской партии за Советы в период подготовки Октябрьского вооруженного восстания (авг. - окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Н.П.; Ростов. н/Д гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Краснодар, 1954. – 24л.
224443
  Прокладова А.Ф. Борьба большевистской партии за Советы в Петрограде в 1917 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокладова А.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1953. – 17 с.
224444
  Церетели К.Е. Борьба большевистской партии за создание Закавказской Советской Федерации : Автореф... канд. ист.наук: / Церетели К. Е.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 35 л.
224445
  Ионов А. Борьба большевистской партии за солдатские массы петроградского гарнизона в 1917 г. / А. Ионов. – Москва, 1954. – 168с.
224446
  Паутов Д.И. Борьба большевистской партии за сочетание демократических и социалистических задач рабочего класса в годы первой мировой войны / Д.И. Паутов. – Саратов, 1965. – 54с.
224447
  Паутов Д.И. Борьба большевистской партии за сочетание социалистических и демократических задач рабочего класса в годы первой мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Паутов Д.И.; Сарат.ун-т. – Саратов, 1966. – 24л.
224448
  Хоминич С.И. Борьба большевистской партии за союз пролетариата и крестьянства в буржуазно-демократической революции в России (1905 г. - февр. 1917 г.) : Дис... канд. историч.наук: / Хоминич С.И.;. – Киев, 1953. – 294, ХІл. – Бібліогр.:л.І-ХІ
224449
  Хоминич С.И. Борьба большевистской партии за союз пролетариата и крестьянства в буржуазно-демократической революции в России (1905 г. - февраль 1917 г.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хоминич С.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
224450
  Куклин Н.И. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства в период нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куклин Н.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
224451
  Егоров В.К. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства в период подготовки и свершения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Егоров В.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 22л.
224452
  Левина Л.Т. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства на этапе буржуазно-демократической революции (1903-март1917 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Левина Л. Т.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 16л.
224453
  Москвин П.П. Борьба большевистской партии за техническое перевооружение и дальнейший подъем угольной промышленности Донбасса (1930-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Москвин П.П.; Акад. общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 30 л.
224454
  Калугин А.Х. Борьба большевистской партии за укрепление единства своих рядов в период между XIV и XV съездами (1926-1927 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист.наук : / Калугин А.Х.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1953. – 18 с.
224455
  Калугин А.Х. Борьба большевистской партии за укрепление единства своих рядов в период между XIV и XV съездами (1926-1927 гг.) : Дис... канд. ист. наук / Калугин А.Х. ; Ин-т повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 265, XV л. – Бібліогр.:л.I-XV
224456
  Пономаренко Ф.Н. Борьба большевистской партии за укрепление профсоюзов в первые годы НЭПа (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пономаренко Ф.Н.; АОН при ЦК ВКП (б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
224457
  Пирцхалава С Г. Борьба большевистской партии за укрепление связи с массами в годы столыпинской реакции : Автореф... канд. ист.наук: / Пирцхалава Г.С,; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
224458
  Девяткина И.И. Борьба большевистской партии за улучшение качества состава своих рядов в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Автореф... канд. ист.наук: / Девяткина И.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. прподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 19 с.
224459
  Алфеева Г.И. Борьба большевистской партии за упрочение Советской власти на Украине в 1920 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Алфеева Г. И.; МВО СССР, ИПКП основ маркс.-лен. при КГУ им. Шевченко. – Киев, 1951. – 22 с.
224460
  Алфеева Г.И. Борьба большевистской партии за упрочение советской власти на Украине в 1920 году : Дис... канд. истор.наук: / Алфеева Г.И.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленин. при Киевск. гос. ун-те им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 275л.
224461
  Беликова Л.И. Борьба большевистской партии за установление и упрочение Советской власти в Приморской области март 1917 года - сентябрь 1918 года. (Владивостокская партийная организация) : Автореф... кандид. историч.наук: / Беликова Л.И.; Министерство просвещения РСФСР. Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 20 с.
224462
  Кулумбегов А.Е. Борьба большевистской партии за установление Советской власти в Юго-Осетии в 1917-1921 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Кулумбегов А.Е.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 16л.
224463
  Боровикова Е.М. Борьба большевистской партии за экономический и культурный подъем национальных республик в период второй Сталинской пятилетки : Автореф... кандид. историч.наук: / Боровикова Е.М.; Академия Общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 36 л.
224464
  Шестак Ю.И. Борьба большевистской партии против национализма и оппортунизма Бунда / Ю.И. Шестак. – Москва : Политиздат, 1980. – 112 с.
224465
  Малич М.И. Борьба большевистской партии против эсеров за укрепление союза рабочего класса и беднейшего крестьянства в период подготовки и проведения Великой Октябрьской соц. революции (февраль-октябрь 1917 год : Автореф... канд. ист.наук: / Малич М.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 14л.
224466
  Малич М.И. Борьба большевистской партии против эсеров за укрепление союза рабочего класса и беднешего крестьянства в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Дис... канд.ист.наук: / Малич М.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма пр КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1953. – 256л. – Бібліогр.:л.1-Х1Х
224467
  Прокофьев В.С. Борьба большевистской партии с реакционной идеологией сменовеховства. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокофьев В.С.;. – Ленинград, 1951. – 27 с.
224468
  Пинто Брага Маркос Борьба бразильского народа за независимость, ликвидацию рабства и установление республики : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пинто Брага Маркос; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1976. – 26л.
224469
  Садовская М.С. Борьба бриттов против римского владычества в I - начале III вв. н. э. : Автореф. дис... канд. ист. наук / Садовская М. С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 19 с.
224470
  Ватульян Ф.В. Борьба буржуазных партий Индии по вопросам индийско-советских отношений : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Ватульян Ф.В. ; МГИМО. – Москва, 1972. – 31 с.
224471
  Девет Хр. Борьба буров с Англией : Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Пер. с гол. ориг. [и предисл.] Е.Н. Половцовой ; С введ., примеч. и доп. гол. пастора Гиллота. – 2-е стереотипное изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – XVI, 502 с. : фронт. (портр.), ил.
224472
  Девет Хр. Борьба буров с Англией : Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Пер. с гол. ориг. [и предисл.] Е.Н. Половцовой ; С введ., примеч. и доп. гол. пастора Гиллота. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – XVI, 502 с. : фронт. (портр.), ил.
224473
  Девет Хр. Борьба буров с Англией : Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Пер. с гол. ориг. [и предисл.] Е.Н. Половцовой ; С введ., примеч. и доп. гол. пастора Гиллота. – 3-е стереотипное изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1904. – XVI, 502 с. : фронт. (портр.), ил.
224474
  Горошко Г.Б. Борьба в Индии по вопросам внешней политики / Г.Б. Горошко. – Москва, 1966. – 144с.
224475
  Краснов Н.А. Борьба в Континентальном конгрессе США по вопросам внешней политики в 1778-1779 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0042-8779
224476
  Блосфельд Е.Г. Борьба в лейбористкой партии Великобритании по внутриполитическим проблемам в 1931-1937 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 573 / Блосфельд Е.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
224477
  Прудникова Т.П. Борьба в печати в связи с подготовкой реформы 1861 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Прудникова Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1949. – 19 с.
224478
  Корзун Наталия Валентиновна Борьба в профсоюзах США по вопросам внешней политики. 1968-1972 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Корзун Наталия Валентиновна; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. ком., рабочего и нац.-освободит. дви. – М., 1974. – 20л.
224479
  Бестужев И.В. Борьба в России по вопросам внешней политики : 1906-1910 / И.В. Бестужев ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : [б. и.], 1961. – 406 с.
224480
  Слитинская Л.И. Борьба в русской критике вокруг И.С.Тургенева в 1855-1861 годах. : Автореф... канд.филол.наук: / Слитинская Л.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1954. – 18л.
224481
  Джумалиев К. Борьба в степи : поэмы / К. Джумалиев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1959. – 135 с.
224482
  Подлесный П.Т. Борьба в США вокруг "перегрузки" российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 2 (506). – С. 38-54. – ISSN 0321-2068
224483
  Беляев А.Р. Борьба в эфире : повести / А.Р. Беляев ; худож. А. Филиппов. – Пермь : Книжное изд-во, 1991. – 474, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 470-475. – ISBN 5-7625-0106-X
224484
  Лепехин С.М. Борьба В,И. Ленина за вторую программу партии на 8 съезде РКП(б) / С.М. Лепехин. – Л., 1969. – 20с.
224485
  Никонов В.И. Борьба В. И. Ленина за единство международного коммунистического движения (1919-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никонов В. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1971. – 21л.
224486
  Коровенко Н.Н. Борьба В. И. Ленина за партию нового типа на II съезде РСДРП : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Коровенко Н. Н. ; ОГУ. – Одесса, 1965. – 26 с.
224487
  Горенский М.Г. Борьба В. И. Ленина за развертывание критики и самокритики внутри партии -- важнейшее условие единства ее рядов (1894-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горенский М. Г.; ИркутГУ, Каф. марск. лен. – Красноярск, 1954. – 24л.
224488
  Саакян А.А. Борьба В. И. Ленина за разгром "экономизма" как главного препятствия на пути создания марксистской партии в России : Автореф... канд. ист.наук: / Саакян А. А.; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1954. – 16с.
224489
  Побережный И.Н. Борьба В. И. Ленина против "левого" оппортунизма в международном коммунистическом движении в период межу I и II конгрессами Коминтерна / И.Н. Побережный. – Киев, 1970. – 39с.
224490
  Шеманин Г.М. Борьба В. И. Ленина против агностицизма и ее значение для разгрома современной буржуазной философии : Автореф... канд. филос.наук: / Шеманин Г. М.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1952. – 16 с.
224491
  Алексанян Т.А. Борьба В. И. Ленина против махизма в России и ее значение для критики современной буржуазной философии : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Алексанян Т.А. ; Ин-т филос. АН СССР. – Москва, 1953. – 36 с.
224492
  Окулов А.Ф. Борьба В. И. Ленина против философских основ реформизма и ревизионизма : Автореф... докт. филос.наук: / Окулов А. Ф.; АН СССР, Ин-т филос. – М, 1958. – 48л.
224493
  Рогова В.А. Борьба В. И. Ленина с буржуазно-либерильным влиянием на рабочее движение накануне революции 1905-1907 гг. (1895-1904 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рогова В. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 15л.
224494
  Козловский В.И. Борьба В.В.Маяковского за высокую идейность и художественное мастерство в послеоктябрьский период его творчества. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козловский В.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 20 с.
224495
  Рябков И.А. Борьба В.Г. Белинского и А. И. Герцена против идеализма славянофилов (40-е гг.XIX в.) : Автореф... канд. филос.наук: / Рябков И. А.; БГУ, Каф. ист. филос. и логики. – Минск, 1963. – 15л.
224496
  Халипов А.С. Борьба В.И. Ленина за выход из партийного кризиса после II съезда РСДРП / А.С. Халипов. – Минск, 1971. – 172с.
224497
  Халипов А.С. Борьба В.И. Ленина за интернациональное единство партии, 1895-1921 / А.С. Халипов. – Минск, 1985. – 159с.
224498
  Носов А.П. Борьба В.И. Ленина за партийность исторической науки / А.П. Носов, Д.Н. Намазов. – Ташкент, 1967. – 224с.
224499
  Халипов А.С. Борьба В.И. Ленина за партию нового типа между 2 и 3 съездами РСДРП : Автореф... Канд.ист.наук: / Халипов А.С.; М-во высш.образования СССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1958. – 20л.
224500
  Кретов Ф.Д. Борьба В.И. Ленина за сохранение и укрепление РСДРП в годы столыпинской реакции / Ф.Д. Кретов. – Москва, 1969. – 196с.
224501
   Борьба В.И. Ленина и Коммунистической партии Советского Союза против троцкизма. – Москва : Политиздат, 1970. – 399 с.
224502
   Борьба В.И. Ленина и партии против троцкизма. – К., 1989. – 22с.
224503
  Суворов Л.Н. Борьба В.И. Ленина против антимарксистских философских концепций в послеоктябрьский период / Л.Н. Суворов. – М., 1974. – 156с.
224504
  Романов В.В. Борьба В.И. Ленина против антипартийной группы "демократического централизма" / В.В. Романов. – Москва : Мысль, 1969. – 215 с.
224505
  Кантемиро Д.С. Борьба В.И. Ленина против идеализма и метафизики в теории познания / Д.С. Кантемиров. – Алма-Ата : Главиздат, 1963. – 198 с.
224506
  Шестаков М.Г. Борьба В.И. Ленина против идеалистической социологии народничества / М.Г. Шестаков. – Москва, 1959. – 218 с.
224507
  Шестаков М.Г. Борьба В.И. Ленина против идеалистической социологии эсеров / М.Г. Шестаков. – Москва, 1975. – 144 c.
224508
  Полищук И.П. Борьба В.И. Ленина против идеологии кадетской партии в годы реакции : Дис... канд. филос.наук: / Полищук И.П.; КГУ. – К, 1952. – 256л. – Бібліогр.:л.256
224509
  Халилов А.С. Борьба В.И. Ленина против ликвидаторства 1908-1914 / А.С. Халилов. – Минск, 1982. – 208с.
224510
   Борьба В.И. Ленина против мелкобуржуазной революционности и авантюризма. – Москва : Мысль, 1966. – 317 с.
224511
  Антонов В.И. Борьба В.И. Ленина против народников в самарский период его революционной деятельности (1889 - 1893 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антонов В.И. – Ленинград, 1951. – 17 с.
224512
  Волин Я.Р. Борьба В.И. Ленина против оппортунизма, за создание и укрепление партии нового типа, 1894-1904 / Я.Р. Волин. – Пермь, 1965. – 659 с.
224513
  Халипов Н.А. Борьба В.И. Ленина против субъективной социологии либерального народничества / Н.А. Халипов. – Минск, 1954. – 240с.
224514
  Окулов А.Ф. Борьба В.И. Ленина против философии реформизма и ревизионизма / А.Ф. Окулов. – Москва, 1959. – 419 с.
224515
  Карамышев Г.В. Борьба В.И. Ленина против эклетики и софистики и ее историческое значение : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карамышев Г, В.; Моск. обл. пед. инзт. – М., 1974. – 25л.
224516
  Соболева П.И. Борьба В.И. Ленина с народничеством, "легальным марксизмом" и "экономизмом" / П.И. Соболева. – М, 1958. – 38с.
224517
  Каданцев П.С. Борьба В.И. Ленина, партии за создание и развитие популярной большевистской печати / П.С. Каданцев. – Рязань, 1986. – 155с.
224518
  Друговская А.Ю. Борьба В.И. Ленина, социал-демократии за революционное наследие 60-70-х годов 19 века в России / А.Ю. Друговская. – Воронеж, 1988. – 174с.
224519
  Павлова К.С. Борьба В.И.Ленина за аграрную программу марксистской партии в 90-х годах в период "Искры". : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова К.С.; МВО СССР. Москов. экон-.стат. ин-т. – М., 1954. – 16л.
224520
  Потемкин И.И. Борьба В.И.Ленина за воинствующий атеизм : Автореф... канд. филос.наук: / Потемкин И.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии... – Москва, 1955. – 16л.
224521
  Сеничкин И.Ф. Борьба В.И.Ленина за воинствующий материализма в послеоктябрьский период. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сеничкин И.Ф.; Высш парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
224522
  Емельянов В.В. Борьба В.И.Ленина за идейное наследие русских революционных демократов против либерального народничества : Автореф... канд. флис.наук: / Емельянов В.В.; Мос. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
224523
  Матьяс О.А. Борьба В.И.Ленина за идеологические основы марксистской партии / О.А. Матьяс. – Москва, 1955. – 56с.
224524
  Новиков А.И. Борьба В.И.Ленина за материалистические традиции в русской философии (1908-1914 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Новиков А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 15л.
224525
  Вахмистров А.В. Борьба В.И.Ленина за организационные принципы марксистской партии : Автореф... http://qopt.phys.msu.su/pasha/jrrtales/photo/vlad/FOTO-001.JPGист.наук: / Вахмистров А.В.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
224526
  Пономарева И.А. Борьба В.И.Ленина за партию в годы реакции (подготовка и проведение 5 конференции РСДРП) / И.А. Пономарева. – М., 1965. – 80с.
224527
  Львов Л.И. Борьба В.И.Ленина за повышение руководящей роли Коммунистической партии в Советском государстве (1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Львов Л.И.; ВПШ при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17л.
224528
  Поповцев И.А. Борьба В.И.Ленина за революционную марксистскую партию в годы столыпинской реакции. : Автореф... канд. ист.наук: / Поповцев И.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 17л.
224529
  Петижев У.И. Борьба В.И.Ленина за создание и укрепление партии нового типа (1900-1904 гг.) (по материалам центра, юга России и Женевской подгруппы) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Петижев У.И. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1960. – 20 с.
224530
  Скрыпник А Н. Борьба В.И.Ленина за создание и укрепление социал-демократических организаций Украины между 1 и 2 съездами РСДРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Скрыпник Н.А,; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 36л.
224531
  Черненко А.М. Борьба В.И.Ленина за создание партийных кадров в период образования РСДРП (1893-1903 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черненко А.М.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. истории КПСС. – Львов, 1957. – 15л.
224532
  Щелкунов С.А. Борьба В.И.Ленина за сохранение и укрепление марксистской партии в годы реакции : Автореф... Канд.ист.наук: / Щелкунов С.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16л.
224533
  Зотов М.А. Борьба В.И.Ленина за сплочение местных организаций партии на позициях большевизма в период между 2 и 3 съездами РСДРП. Авг. 1903 г. - апр. 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Зотов М.А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1961. – 17л.
224534
  Василюк О.м. Борьба В.И.Ленина за теоретические основы Коммунистической партии : Автореф... канд. ист.наук: / Василюк О.м.; Акад. обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
224535
  Зашкильняк А.С. Борьба В.И.Ленина за укрепление большевистской партии (1903-1905 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Зашкильняк А.С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 44л.
224536
  Семенчук Е.А. Борьба В.И.Ленина за укрепление большевистской партии в период массовых революционных выступлений рабочего класса. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенчук Е.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 17л.
224537
  Виноградов М.В. Борьба В.И.Ленина за укрепление партии в условиях становления и упрочения Советской власти. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов М.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
224538
  Начкебия Георгий Багратович Борьба В.И.Ленина и большевиков против бонапартизма в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Начкебия Георгий Багратович; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 37л.
224539
  Каравичев Ф.Е. Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевиков за марксистскую аграрную программу на IV (объединительном) съезде РСДРП : Автореф. дис. ... канд. ист.наук : / Каравичев Ф.Е.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 18 с.
224540
  Коваленко М.А. Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевистской тактики по отношению к либеральной буржуазии накануне и в период первой российской революции (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Коваленко М.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 19л.
224541
  Коваленко Михаил Алексеевич Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевитской тактики от отношению к либеральной буржуазии накануне и в период первой российской революции (1903-1907 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Коваленко Михаил Алексеевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 239л. – Бібліогр.:л.206-238
224542
  Панченко Т.В. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за всеобщий демократический мир в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд.ист.наук / Панченко Т.В. – Минск, 1953. – 18 с.
224543
  Жданов М.Е. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за идеологические основы марксистьской партии (1900-1903 гг.) : Автореф... канд.ист.наук / Жданов М.Е. – Москва, 1950. – 26 л.
224544
  Чернуха Г.А. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за марксистскую партию - партию нового типа в период между II и III съездами РСДРП (1903-1905 гг.) : Автореф... канд.ист.наук / Чернуха Г.А. – Харьков, 1949. – 15 с.
224545
  Ковалевский А.З. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за создание большевистской партии и роль газеты "Вперед" (декабрт 1904 - май 1905 гг.) : Автореф... канд.ист.наук / Ковалевский А.З. – Москва, 1949. – 16 с.
224546
  Тотров В.С. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за созыв III съезда РСДРП : Автореф... канд.истор.наук: / Тотров В.С. – Москва, 1952. – 16 с.
224547
  Серебренникова Б.И. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина против анархизма в период первой русской революции : Автореф... канд.ист.наук: / Серебренникова Б.И. – Киев, 1952. – 21 с.
224548
  Левина П.М. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина против буржуазно-националистических течений в РСДРП (1903-1912 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Левина П.М. – Ленинград, 1951. – 18 с.
224549
  Гервиц Р.М. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина против вульгарного материализма : Автореф... канд.филос.наук: / Гервиц Р.М.; Ин-т фс АН СССР. – Москва, 1950. – 24 с.
224550
  Шугрин М.В. Борьба В.И.Ленина и Коммунистической партии против народническо-эсеровской тактики заговора и индивидуального террора (1893-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шугрин М.В.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
224551
  Зотов И.С. Борьба В.И.Ленина И.В.Сталина за единство коммунистической партии в период профсоюзной дискуссии и работы Х съезда партии : Автореф... канд. ист.наук: / Зотов И.С. – Москва, 1952. – 18 с.
224552
  Крутикова Н.И. Борьба В.И.Ленина на Штутгартском конгрессе против оппортунистов ІІ Интернационала (авг. 1907 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Крутикова Н.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Москва, 1954. – 16 с.
224553
  Заплаткин В.В. Борьба В.И.Ленина против "империалистического экономизма" (1914 - февраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Заплаткин В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1965. – 16л.
224554
  Заплаткин В.В. Борьба В.И.Ленина против "империалистического экономизма" (1914 - февраль 1917 г.) / В.В. Заплаткин. – Москва, 1967. – 168с.
224555
  Побережный Ион Никандрович Борьба В.И.Ленина против "левого" оппортунизма в международном коммунистическом движении (1917-1923 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 09.00.02 / Побережный Ион Никандрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 51с.
224556
  Дробышев Георгий Александрович Борьба В.И.Ленина против "легального марксизма" (1894-1901 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Дробышев Георгий Александрович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 22л.
224557
  Давыдов Н.Е. Борьба В.И.Ленина против "легального марксизма" в 90-х годах XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Давыдов Н.Е.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 15л.
224558
  Жуйков Г.С. Борьба В.И.Ленина против "экономизма" / Г.С. Жуйков. – М., 1980. – 223с.
224559
  Тимошенко Леонид Владимирович Борьба В.И.Ленина против буржуазных и оппортунистических фальсификаций истории большевизма периода реакции и нового революционного подъема : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Тимошенко Леонид Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 236л. – Бібліогр.:л.197-232
224560
  Кожурякин А.Д. Борьба В.И.Ленина против идеологии кадетов в 1910-1914 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кожурякин А.Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1977. – 18л.
224561
  Полищук И.П. Борьба В.И.Ленина против идеологии кадетской партии в годы реакции : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Полищук И.П. ; МВО СССР, Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Кафедра истории философии. – Киев, 1952. – 15 с.
224562
  Чернецовский Ю.М. Борьба В.И.Ленина против каутскианской ревизии марксизма / Ю.М. Чернецовский. – Ленинград, 1965. – 218с.
224563
  Наумов Е.Е. Борьба В.И.Ленина против контрреволюционной идеологии "Вех" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : / Наумов Е.Е. – Москва, 1950. – 16 с.
224564
  Спицын М.Ф. Борьба В.И.Ленина против либерального народничества за марксистскую экономическую науку в 90-х годах XIX века. : Автореф... канд. экон.наук: / Спицын М.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. Каф. истории нар. хоз. и экон. учений. – Москва, 1953. – 17 с.
224565
  Ахремчик М.И. Борьба В.И.Ленина против махистской ревизии теории исторического материализма в годы реакции. (1908-1910 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Ахремчик М.И.; Ин-т философии Акад. наук БССР. – Минск, 1959. – 20л.
224566
  Катушкин В.М. Борьба В.И.Ленина против мелкобуржуазного революционизма в "Искровский" период 1900-1903 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Катушкин В.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 15л.
224567
  Такелла Э.И. Борьба В.И.Ленина против неокантианства : Автореф... канд. философ.наук: / Такелла Э.И.; Белорусский гос. университет им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии. – Минск, 1950. – 21 с.
224568
  Зобнина Г.М. Борьба В.И.Ленина против оппортунизма и ревизионизма в 90-е годы : Автореф... канд. ист.наук: / Зобнина Г.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории КПСС. – М., 1959. – 16л.
224569
  Есин Д.И. Борьба В.И.Ленина против пацифизма, за превращение войны империалистической в войну гражданскую : Автореф... канд. ист.наук: / Есин Д.И.; ЛГУ. – Л., 1951. – 31л.
224570
  Старостенко А.М. Борьба В.И.Ленина против проявлений мещанства в идеологии и политике. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.03 / Старостенко А.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21
224571
  Шестопалова Л.М. Борьба В.И.Ленина против ревизии марксистского учения о пролетарской революции и диктатуре пролетариата (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шестопалова Л.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 19л.
224572
  Науменко Алексей Яковлевич Борьба В.И.Ленина против реформизма и оппортунизма (1914-1917 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 570 / Науменко Алексей Яковлевич; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 43л.
224573
  Смирнова А.П. Борьба В.И.Ленина против социал-шовинизма и централизма в годы первой мировой войны (1914 - март 1917 г.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Смирнова А.П.; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1952. – 20 с.
224574
  Табунщик Георгий Дмитриевич Борьба В.И.Ленина против философского и политического ревизионизма в годы реакции за идейное единство марксистской партии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Табунщик Георгий Дмитриевич; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 25л.
224575
  Нильве А.И. Борьба В.И.Ленина с ревизионизмом в аграрном вопросе и ее международное значение. / А.И. Нильве. – М., 1973. – 147с.
224576
  Петряев К.Д. Борьба В.И.Ленина с ревизионизмом в международном рабочем движении. / К.Д. Петряев, В.В. Тульский. – Одесса, 1962. – 60с.
224577
  Суворов Л.Н. Борьба В.И.Ленина с софистикой и эклектикой оппортунизма II Интернационала за боевую империалистическую диалектику. (1914-1916 годы) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Суворов Л.Н. ; МГУ , Филос. фак. – Москва, 1953. – 16 с.
224578
  Зотов В.И. Борьба В.И.Ленина с софистской и эклектикой оппортунизма ІІ Интернационала за материалистическую диалектику в годы первой мировой войны (1914-1918 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Зотов В.И.; Ленинград. гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 18л.
224579
  Кременюк В.А. Борьба Вашингтона против революции в Иране. / В.А. Кременюк. – М., 1984. – 175с.
224580
  Повхан И.Г. Борьба Венгерской Народной Республики за мир и безопасность в Европе (1945-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Повхан И.Г. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1967. – 32 с.
224581
  Борецкий-Бергфельд Борьба Венгрии за независимость : исторический очерк / Н. Борецкий-Бергфельд, 1906. – 112 с.
224582
  Мельник В. Борьба Византии за право владений Италией: историко-юридическая характеристика войны 541-552 гг. // Аннали юридичної історії : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 3, № 1/2, січень - червень. – С. 65-104. – ISSN 2520-2553
224583
  Кулагин К.И. Борьба ВКП(б) за создание социалистической интеллигенции и культурную революцию (на материалах Таджикской ССР) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : / Кулагин К.И.; Моск. гор. пед. ин-т им В.П.Потемкина. Кафедра философии. – Москва, 1950. – 25 с.
224584
  Джеймс И. Борьба ВЛКСМ за укрепление европейской безопасности и развитие сотрудничества с демократическими молодежными организациями континента (1971-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джеймс И.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1981. – 23л.
224585
  Трухина Н.Н. Борьба внутри римского нобилитета в конце III начале II в. в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Трухина Н.Н.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
224586
  Харахоркин Л.Р. Борьба вокруг атеистических идей дарвинизма в России во второй половине 19 -- начале 20 вв. : Автореф... Канд.филос.наук: / Харахоркин Л.Р.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1961. – 17л.
224587
  Давыдов Ю.Н. Борьба вокруг гегелевской "Феноменологии духа" в философии XIX - первой половины ХХ в. : Автореф... канд. филос.наук: / Давыдов Ю.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. – М., 1960. – 20л.
224588
  Лапин Н.И. Борьба вокруг идейного наследия молодого Маркса. / Н.И. Лапин. – М., 1962. – 79с.
224589
  Борев Ю.Б. Борьба вокруг концепции личности в искусстве ХХ века / Ю.Б. Борев. – Москва : Общество "Знание" РСФСР, 1976. – 38 с. – Библиогр.: с. 37. – (В помощь лектору / Общество "Знание" РСФСР ; Науч. метод. совет по пропаганде литературы и искусства)
224590
  Вульфсон Г.Н. Борьба вокруг реформы 1861 г. в Казанской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Вульфсон Г.Н.; Моск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1950. – 20л.
224591
  Чулков Евгений Артемьевич Борьба Волгоградской областной партийной органиазции за технический погресс в промышленности в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чулков Евгений Артемьевич; Моск. истор.-архив. ин-т. – М., 1980. – 24л.
224592
   Борьба вольная. – М., 1945. – 56с.
224593
  Алиханов И.И. Борьба вольная / И.И. Алиханов. – Москва, 1956. – 248с.
224594
  Алиханов И.И. Борьба вольная : учеб. пособие для занятий с начинающими / И.И. Алиханов. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 248 с. : ил. – (В помощь инструктору-общественнику)
224595
   Борьба вольная и классическая : спортивные термины на пяти языках: русский, франц.,англ., нем.,исп. – Москва : Русский язык, 1979. – 92 с.
224596
   Борьба вольного стиля. – М., 1939. – 32с.
224597
  Фефелов В.М. Борьба Воронежской большевистской организации за установление власти Советов и проведение первых земельных преобразований в Воронежской губернии (октябрь 1917 г. - июнь 1918 г.). : Автореф... канд. истор.наук: / Фефелов В.М.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1963. – 26л.
224598
  Сивоволов Д.В. Борьба Воронежской губернской большевистской организации за создание и укрепление советского государственного аппарата (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сивоволов Д.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
224599
  Шемарулина А.П. Борьба Всемирной федерации демократической молодежи за единство молодежи мира (1949-1954 г.г) : Автореф... канд. ист.наук: / Шемарулина А. П.; АОН при ЦК КПС, Каф. новой. ист. – М., 1955. – 16л.
224600
  Ирмуханов Б.Б. Борьба Всеобщей конфедерации труда Франции за единство действий профсоюзов в защиту непосредственных социально-экономических требований и демократические свободы (1958-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ирмуханов Б.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 16л.
224601
  Безушко П.П. Борьба ВСРП за консолидацию революционных сил и дальнейшее строительство социализма в Венгрии (1956 - 1958 гг.) : Автореф... канд. ист. наук / Безушко Павел Павлович ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1965. – 15 л.
224602
  Киселев А.Т. Борьба Вятской (Кировской) партийной организации за социалистическую индустриализацию (1926-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев А.Т.; Моск. обл. пед. ин-т. Каф-ра марксизма-ленинизма. – Москва, 1950. – 32 л.
224603
  Подкопаев И.Я. Борьба вьетнамского народа за свободу / И.Я. Подкопаев. – Москва, 1953. – 32с.
224604
  Мхитарян С.А. Борьба вьетрамского народа за национальную независимость, демократию и мир / С.А. Мхитарян. – М., 1957. – 198с.
224605
  Красавин В.П. Борьба Г.В. Плеханова против "экономизма" в заграничной организации РСДРП / Красавин В.П. – Пермь, 1964. – 79 с.
224606
  Зейналов М.Б. Борьба Г.В.Плеханова за материалистическую диалектику (1883-1903 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Зейналов М.Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории философии. – М., 1958. – 17л.
224607
  Бочкарев К.С. Борьба Г.М.Димитрова против фашизма на лейпцигском процессе : Автореф... канд. ист.наук: / Бочкарев К.С.; Горьковский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Горький, 1952. – 20 с.
224608
  Наваи А.М. Борьба газеты "Рахбар" -- органа Народной партии Ирана, за интересы народных масс. : Автореф... Канд.ист.наук: / Наваи А.М.; М-во просвещения АзССР. – Баку, 1962. – 20л.
224609
  Габашвили Нодар Валерьянович Борьба газеты "унита" против фашизма и неофашизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Габашвили Нодар Валерьянович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 30л.
224610
  Газин Владимир Прокофьевич Борьба германского империализма за восстановление утраченных позиций в Центральной Европе после Версальского договора (1919-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Газин Владимир Прокофьевич; Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1979. – 24л.
224611
  Копычев Н.И. Борьба германского пролетариата против оккупации Рура в 1923 году : Автореф... кандид. историч.наук: / Копычев Н.И.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
224612
  Эглау Х.О. Борьба гигантов: экон. соперничество Европы, США и Японии. / Х.О. Эглау. – М., 1986. – 238с.
224613
  Цауне М.В. Борьба города Риги с его феодальными сеньорами в XIII-XV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Цауне М. В.; АН Латв.ССР, ин-т ист. – Рига, 1978. – 28л.
224614
  Тимофеева Е.Т. Борьба городов северо-восточной Франции за независимость в XII-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Тимофеева Е. Т.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
224615
  Щепетов Е.М. Борьба горьковской партийной организации за развитие творческой инициативы масс в промышленности в годы четвертой пятилетки. : Автореф... канд.ист.наук: / Щепетов Е.М.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1961. – 22л.
224616
  Лекторский А.И. Борьба Горького за создание образа рабочего революционера (1892-1907 гг.) : Автореф. ...канд.филол.наук / Лекторский А.И. – Москва, 1949. – 19 с.
224617
  Швелидзе Д.Ш. Борьба грузинских большевиков против мелкобержуазно-националистической партии социалистов-федералистов (1895-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Швелидзе Д. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1981. – 25л.
224618
  Мерквиладзе В.Н. Борьба грузинских коммунистов за осуществление ленинской национальной политики в период установления и упрочения советской власти в Грузии : Автореф... Канд.ист.наук: / Мерквиладзе В.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 16л.
224619
  Табатадзе Карло Григорьевич Борьба грузинского народа против иноземных завоевателей на рубеже XIV-XV веков : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.02 / Табатадзе Карло Григорьевич; АН Гр.ССР. Ин-т ист., археол. и этногр. – Тбилиси, 1975. – 39л.
224620
  Ванишвили В.Н. Борьба грузинской обществености за земское самоуправление. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Ванишвили В.Н.; АН ГССР. – Тбилиси, 1974. – 32л.
224621
  Селиверстова Т.Н. Борьба Д.Благоева за теоретические основы партии тесняков : Автореф... канд.филос.наук: / Селиверстова Т.Н.; Моск.ордена Ленина гсо.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
224622
  Беляева Л.А. Борьба Д.Д.Минаева за идейность и реализм в русской литературе (шестидесятые годы XIX века) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Беляева Л.А.; Куйбышевский гос. ун-т. – Куйбышев, 1970. – 18л.
224623
  Локшина Е.Г. Борьба Д.И.Писарева за материализм в философии и естествознании : Автореф... Канд.филос.наук: / Локшина Е.Г.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1949. – 20 с.
224624
  Османов А.И. Борьба Дагестаноской области партийной организации за ликвидацию кулачества как класса : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Османов А.И.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1969. – 19л.
224625
  Алискендерова И.Ш. Борьба Дагестанской партийной организации за освобождение трудящихся из-под влияния мусульманского духовенства (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алискендерова И. Ш.; Даг. ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1967. – 22л.
224626
  Флеров В.С. Борьба Дальневосточной партийной организации за упрочение союза рабочего класса и крестьянства в период восстановления народного хозяйства : Автореф... д-ра ист.наук: / Флеров В.С.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1966. – 58л.
224627
  Кейзер Н.М. Борьба двух идеологий и молодежь / Н.М. Кейзер, А.А. Федосеев. – Л, 1970. – 38с.
224628
  Цветков В.А. Борьба двух идеологий на современном этапе / В.А. Цветков. – М, 1971. – 48с.
224629
  Захаров В.П. Борьба двух лагерей в практике признания новых государств и правительств после второй мировой войны (по материалам, касающимся стран Азии) : Автореф... канд. юрид.наук: / Захаров В.П.; Академия обществ. наук при ЦК ВКП(б). Каф-ра международного права. – Москва, 1951. – 27 с.
224630
  Лемин И.М. Борьба двух направлений в международных отношениях / И.М. Лемин. – Москва, 1947. – 31с.
224631
  Кокорев А.А. Борьба двух направлений в мировой политике / А.А. Кокорев. – М, 1982. – 64с.
224632
  Нарский И.С. Борьба двух основных направлений в современной философии / И.С. Нарский. – М, 1969. – 28с.
224633
  Арзуманян А.А. Борьба двух систем и мировое развитие : статьи и выступления / А.А. Арзуманян ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1964. – 460 с.
224634
  Давыдова Р.И. Борьба двух течений в профсоюзном движении ФРГ в 1960-1963 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 572 / Давыдова Р.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 16л.
224635
  Прокофьев Е.А. Борьба декабристов за передовое русское военное искуство. / Е.А. Прокофьев; Акад. наук СССР. Ин-т истории. – Москва : Военное издательство, 1953. – 315 с.
224636
  Тарасенко В.А. Борьба делегации СССР в атомной комиссии ООН за запрещение атомного оружия и учреждения международного контроля над атомной энергией (1946-1949 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Тарасенко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1950. – 212, 15л. – Бібліогр.:л.1-15
224637
  Ойгенштейн Л.Н. Борьба демократии против антинародных сил в Румынии / Л.Н. Ойгенштейн. – М., 1945. – 26с.
224638
  Солюс Г.П. Борьба демократических сил Германии за единство и демократизаци страны / Г.П. Солюс. – М, 1948. – 29с.
224639
  Ильина Н.Г. Борьба демократических сил Колумбии против внутренней реакции и северо-американского империализма (1946-1957 гг.) : Автореф... наук: / Ильина Н.Г.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1966. – 33л.
224640
  Чернов В.И. Борьба демократических сил под руководством СЕПГ за всестороннее укрепление антифашистско-демократического строя в Восточной Германии (середина 1948 г. - осень 1949 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чернов В.И.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 21л.
224641
  Саркисян А.С. Борьба демократических сил Сирии за отмену французского мадата (1920-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркисян А. С.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1968. – 26л.
224642
  Цветова И.А. Борьба демократических сил Японии за формирование единого фронта. 1960-80 гг. / И.А. Цветова. – М., 1984. – 189с.
224643
  Мустафаев А.Б. Борьба демократической интеллигенции и деятелей революционного движения за школьное образование в Азебрайджане посредством газеты "Каспий". : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Мустафаев А.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 26л.
224644
   Борьба демократической общественности капиталистических стран против неофашизма и других форм правого радикализма:1970-1980-е годы : (Великобритания, Италия, США, Франция, ФРГ). Аннот. библиогр. указ. – Москва : ВГБИЛ, 1983. – 227с.
224645
  Шестаков П.М. Борьба Димитра Благоева / П.М. Шестаков. – М, 1972. – 136с.
224646
   Борьба Дмитрия Благоева за марксистскую философию в Болгарии (1891-1911 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Карачивиев В. Д,; Карачивиев В. Д,; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. филос. – Москва, 1957. – 16с.
224647
  Родоная С.Э. Борьба донского казачества с турецко-татарской агрессией в период первой половины XVII в. и его взаимоотношения с Грузией : Автореф... канд. ист.наук: / Родоная С. Э.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1955. – 20л.
224648
  Берзин Э.О. Борьба европейских держав за сиамский рынок (30-80-е годы XVII в.) / Э.О. Берзин ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во восточ. лит-ры, 1962. – 264 с. – Библиогр.: с. 257-261
224649
  Власов А.П. Борьба железнодорожников Украины под руководством большевиков против германских захватчиков в 1918 году : Автореф... кандид. историч.наук: / Власов А.П.; МВО СССР. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Шев. – Киев, 1952. – 14 с.
224650
  Власов А.Н. Борьба железнодорожников Украины под руководством большевиков против германских захватчиков в 1918 году : Дис... канд. ист.наук: / Власов А. Н.; МВО СССР, Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1952. – 241л.
224651
  Козак М.П. Борьба животных с холодом. / М.П. Козак. – Одесса, 1923. – 56с.
224652
  Бушканец Е.Г. Борьба журнала "Современник" за политическое воспитание писателей-демоктратов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бушканец Е.Г.; Сарат.гос.ун-т. – Казань, 1955. – 16л.
224653
  Пушкаш А.И. Борьба за аграрные преобразования в Венгрии (1944-1948 гг.) / А.И. Пушкаш. – М., 1959. – 312с.
224654
  Павлович М.П. Борьба за Азию и Африку / М.П. Павлович. – Л., 1923. – 232с.
224655
  Павлович М.П. (М. Вельтман) Борьба за Азию и Африку / М.П. (М. Вельтман) Павлович. – Ленинград, 1925. – 257 с.
224656
  Якупов Н.М. Борьба за армию в 1917 году. / Н.М. Якупов. – М., 1975. – 294с.
224657
  Вукмановик-Темпо Борьба за Балканот / Вукмановик-Темпо. – Скопjе : Мисла, 1982. – 526 с.
224658
   Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. – Николаев, 1957. – 304с.
224659
  Ясевич-Бородаевская В.И. Борьба за веру : историко-бытовые очерки и обзор законодательства по Старообрядчеству и сектанству в его последовательном развитии с приложением статей закона и Высочайших указов : (с 4-мя фот. табл.) / В.М. Ясевич-Бородаевская, действ. чл. Имп. Рус. Геогр. О-ва, , чл.-сотрудник Юрид. о-ва при Имп. С.-Петерб. ун-те и д. чл. Религиозно-философск. о-ва. – Санкт-Петербург : Государственная тип., 1912. – XXX, [2], 656 с., 4 л. ил. фот.
224660
  Козлов А.И. Борьба за власть Совет в Черноморской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козлов А.И.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1965. – 18л.
224661
   Борьба за власть Советов в Астраханском крае. – Астрахань
2. – 1960. – 632с.
224662
   Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917-1920 гг.). – Астрахань
1. – 1958. – 448с.
224663
   Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии. – Улан-Удэ, 1957. – 303с.
224664
   Борьба за власть Советов в Вологодской губернии. – Вологда, 1957. – 280с.
224665
   Борьба за власть Советов в Восточной Сибири. – Иркутск, 1989. – 158с.
224666
   Борьба за власть Советов в Донбассе. – Сталино, 1957. – 407с.
224667
  Савочкин П.З. Борьба за власть Советов в западных областях Белоруссии в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Савочкин П. З.; БГУ. – Минск, 1952. – 23 л.
224668
   Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. – Иркутск, 1957. – 423с.
224669
   Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. – Иркутск, 1959. – 276с.
224670
   Борьба за власть Советов в Молдавии. – Кишинёв, 1957. – 365с.
224671
  Мельник С.К. Борьба за власть Советов в Придунайском крае и воссоединение с Украинской ССР / С.К. Мельник. – Одесса, 1978. – 146с.
224672
   Борьба за власть Советов в Приленском крае. – Иркутск, 1987. – 164с.
224673
   Борьба за власть советов в Приморье. – Владивосток, 1955. – 832с.
224674
   Борьба за власть Советов в Тобольской губернии. – Свердловск, 1967. – 432с.
224675
   Борьба за власть Советов в Томской губернии. – Томск, 1957. – 569с.
224676
  Резвый Борьба за власть Советов в Ярославской губернии / Резвый, П.И. Козлов. – Ярославль, 1957. – 260с.
224677
  Крушанов А.И. Борьба за власть Советов на Дальнем Востоке в Забайкалье / А.И. Крушанов. – Владивосток, 1961. – 146с.
224678
   Борьба за власть Советов на Дону. – Ростов -на-Дону, 1957. – 528с.
224679
   Борьба за власть Советов на Киевщине. – К., 1957. – 660 с.
224680
  Воловик В.Ф. Борьба за власть Советов на Подолии (1917-1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Воловик В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
224681
  Воловик В.Ф. Борьба за власть Советов на Подолии (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Воловик В.Ф.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 24л.
224682
  Кичий И.В. Борьба за власть Советов на Правобережной Украине / Кичий И.В. – Львов : Вища школа, 1986. – 151 с. – Бібліогр.: с. 129-149
224683
  Кичий И.В. Борьба за власть Советов на правобережной Украине (октябрь 1917 -- февраль 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кичий И.В.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1980. – 24л.
224684
  Корольков И.В. Борьба за власть Советов на Северном Кавказе / И.В. Корольков. – Чита, 1962. – 186с.
224685
   Борьба за власть советов на Чукотке.. – Магадан, 1967. – 208 с.
224686
  Чоппе В. Борьба за вовлечение интеллигенции в строительство социализма в ГДР. (Роль реформы системы высш. образования, 19151-1958 гг.) : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Чоппе В. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. истор. междунар. ком. и рабоч. движения. – Москва, 1960. – 16 с.
224687
  Хауптмайер Ариэль Борьба за воду. Мертвое море : репортаж / Хауптмайер Ариэль, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 40-69. – ISSN 1029-5828
224688
  Соловейчик А.С. Борьба за возрождение России на Востоке : (Поволжье, Урал и Сибирь в 1918 году) / А.С. Соловейчик. – Ростов-на-Дону, 1919. – 61с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
224689
   Борьба за Воронеж. – Воронеж, 1939. – 219с.
224690
  Степенев В.В. Борьба за восстановление и укрепление индустриальных кадров рабочего класса на Дону в 1921-1925 годах. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Степенев В.В. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1954. – 16 с.
224691
  Грищук И.Т. Борьба за восстановление народного хозяйства Марийской автономной области в 1921-1925 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Грищук И.Т.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1957. – 19л.
224692
  Игнатенко И.М. Борьба за восстановление сельского хозяйства Гомельской губернии (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Игнатенко И.М.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории СССР. – Минск, 1953. – 19 с.
224693
  Колесник Н.К. Борьба за восстановление Советской власти на Украине : Автореф... канд. ист.наук: / Колесник Н.К. – Харьков, 1952. – 16 с.
224694
  Улановская И.А. Борьба за Восточную Африку и пресса. / И.А. Улановская. – М., 1969. – 214с.
224695
  Филиппова Л.Д. Борьба за всеобщую грамотность женщин-работниц СССР в период построения социализма : Автореф... канд. ист.наук: / Филиппова Л.Д.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского о-ва. – М., 1963. – 18л.
224696
  Файнфельд И.А. Борьба за выживание и психология победы // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 5 (73). – С. 109-117. – ISSN 1680-2721
224697
  Требор И. Борьба за голоса: от бобов до "каруселей" / И. Требор, С. Платонов // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 14 марта (№ 48). – С. 24-25


  "Первые избиратели голосовали бобами и криками, а в СССР в бюллетенях была всего одна графа".
224698
  Лашков А.Ю. Борьба за господство в воздухе в годы Гражданской войны (1918-1920 гг.) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626
224699
  Бирман А.М. Борьба за дальнейший рост рентабельности социалистических предприятий / А.М. Бирман. – Москва : Госполитиздат, 1949. – 136 с.
224700
  Некрасов А.Д. Борьба за дарвинизм / А.Д. Некрасов. – Москва-Ленинград, 1926. – 164с.
224701
  Митрофанов Я.Н. Борьба за дарвинизм в 60-е годы XIX века в России : Автореф... канд. биол.наук: / Митрофанов Я.Н.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1967. – 18л.
224702
  Келлер Б.А. Борьба за дарвинизм и развитие его в советской науке / Б.А. Келлер. – Москва, 1941. – 36с.
224703
   Борьба за демократизацию международных экономических отношений. – Москва, 1979. – 253 с.
224704
  Лысова Е.Б. Борьба за демократизацию школы во Франции в 1918-1939 гг. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лысова Е.Б.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.28
224705
  Крутько Н.Г. Борьба за демократию - составная часть борьбы за социализм / Н.Г. Крутько. – Минск, 1966. – 174с.
224706
  Наумов Д.М. Борьба за демократию - составная часть борьбы за социализм / Д.М. Наумов. – Киев : Издательство Киевского университета, 1967. – 56 с.
224707
  Островский Э.В. Борьба за демократию - составная часть борьбы за социализм / Э.В. Островский. – М., 1980. – 40с.
224708
  Наумов Д.М. Борьба за демократию в развитых странах капитализма - составная часть борьбы за социализм. (На материалах Канады 1959-1969 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Наумов Д.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
224709
  Манусевич А. Борьба за демократию во Франции / А. Манусевич. – Москва : Политиздат, 1951. – 196 с.
224710
  Беляев Г.В. Борьба за диалектико-материалистическое обоснование квантовой механики : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Беляев Г.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
224711
   Борьба за долголетие человека. – Сталинград, 1946. – 24с.
224712
  Коломийцев Ф.М. Борьба за долголетие человека / Ф.М. Коломийцев. – Киев, 1958. – 184с.
224713
  Голицынская М.Т. Борьба за долголетие. / М.Т. Голицынская. – Л, 1975. – 32с.
224714
  Гашек Я. Борьба за души идругие рассказы / Я. Гашек. – Прага, 1963. – 232с.
224715
  Клаассен О. Борьба за единство антиимпериалистических сил Индонезии в 1945-1956 гг. : Автореф... канд. истнаук: 07.573 / Клаассен О.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1970. – 21л.
224716
  Багдасарян О.М. Борьба за единство КПСС. 1920-1930 гг : по материалам КП Армении / Багдасарян О.М. – Ереван : Айпетрат, 1964. – 129 с.
224717
  Бакеш Любомир Борьба за единство марксистско-ленинских партий социалистических стран в процессе перерастания национальных рамок диктатуры пролетариата (1949-1960 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Бакеш Любомир; АОН при ЦК КПСС. – М., 1969. – 22с.
224718
  Гольдман Г.Р. Борьба за единство международного коммунистического движения на современном этапе / Г.Р. Гольдман. – Л., 1978. – 19с.
224719
  Макухин Евгений Васильевич Борьба за единство профсоюзного движения в Чили. (вторая половина 50-х - 60-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 004 / Макухин Евгений Васильевич; Высш. школа профсоюзного движения ВЦСПС. – М., 1972. – 27л.
224720
  Кузьмин М.Н. Борьба за единство профсоюзного движения во Франции в 1934-1936 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмин М.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 22 с.
224721
  Ишутин М.И. Борьба за единство рабочего класса в послевоенной Германии : Автореф... канд. эконом.наук: / Ишутин М.И.; АН СССР. Ин-тут экономики. – Москва, 1950. – 25 л.
224722
  Ушаков А.В. Борьба за единство рабочего класса России: деят. В.И.Ленина и большевиков по сплочению пролетариата. / А.В. Ушаков. – Москва, 1981. – 207 с.
224723
  Мельников Д Борьба за единую, независимую, демократическую, миролюбивую Германию / Д Мельников. – М., 1951. – 296с.
224724
  Кирсанов А. Борьба за единую, независимую, демократическую, миролюбивую Германию. / А. Кирсанов. – М., 1951. – 120с.
224725
   Борьба за единый национальный антияпонский фронт в Китае. – М., 1937. – 132с.
224726
  Строганов А.И. Борьба за единый рабочий и народный фронт в Аргентине в 1933-1936 гг. / А.И. Строганов. – М., 1969. – 172с.
224727
  Богданов А.А. Борьба за жизнеспособность / А.А. Богданов ; Ин-т переливания крови. – Москва : Новая Москва, 1927. – 160 с.
224728
  Рубнер М. Борьба за жизнь / М. Рубнер. – Ленинград : Гос. тип. изд. Ленингр. Правда, 1929. – 32 с.
224729
  Гремяцкий М. Борьба за жизнь в природе : (В чем состоит учение Дарвина и как оно было подготовлено) / М. Гремяцкий. – Москва : Красная новь, 1923. – 93с.
224730
  Хайдеман Кристина Борьба за здоровую улыбку : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 138-149 : Фото. – ISSN 1029-5828
224731
  Бауэр О. Борьба за землю : отерки по аграрной истории и аграрной политике Австрии / О. Бауэр ; с предисл. Л. Мартынова. – Ленинград : Прибой, 1926. – 212 с.
224732
  Буль Г. Борьба за землю в древнем Риме / [Соч.] Генриха Буля ; Пер. с нем. С. Сергеева. – Одесса : Тип. и изд. Высч. Юж.-рус. О-во печ. дела, 1897. – 34 с. – (Библиотека общественных знаний / Под ред. Л.С. Зака ; Сер. 2 ; вып. 2)


  На тит. стр. дадпись: Глубокоуважаемому профессору Владимиру Зеновьевичу Завитовскому, на добрую память от переводчика .. 1912 г.
224733
  Керженцев В. Борьба за землю и волю в Ирландии / В. Керженцев. – Изд. 2-е, доп. – М., 1918. – 38с.
224734
  Данилов Тодор Борьба за зетъове / Данилов Тодор. – София, 1955. – 151с.
224735
  Мнеян Г.М. Борьба за идейно-организационное укрепление марксистской партии и деятельность Степана Шаумяна в Закавказье. : Автореф... доктор ист.наук: / Мнеян Г.М.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1954. – 47л.
224736
  Касымходжаев А.С. Борьба за идейность литературы в ОАР. (50-60-е годы) / А.С. Касымходжаев. – Ташкент, 1970. – 40с.
224737
  Геккель Эрнст Борьба за идею развития : 3 лекции, прочитанные 14, 16 и 19 апреля 1905 года в зале Певческой академии в Берлине / Эрнест Геккель, проф. Иен. ун-та ; Пер. Б.Г. Брауна. – Москва : Склад изд. кн. маг. Д.П. Ефимова, 1907. – 128 с. : 1 л. портр., табл.;
224738
  Беркут Л.Н. Борьба за инвеституру во время Императора Генриха 5 / Л.Н. Беркут. – Варшава : Типография Варшавского Учебного Округа
Т. 1 : До папской "привилегии инвеституры" 13 апреля 3 г. включительно. – 1914. – 31, 261 с. – Библиогр.: с. 13-31
224739
  Кафаров Я.М. Борьба за искоренение пережитков шариата и вредных адатов. / Я.М. Кафаров. – Махачкала, 1966. – 54с.
224740
   Борьба за использование английского языка как родного в Англии 16 века. – Днепропетровск, 1982. – 24с.
224741
  Литвинова В.П. Борьба за использование буржуазной технической интеллигенции в социалистическом строительстве в годы гражданской войны и восстановления народного хозяйтва. : Автореф... Канд.ист.наук: 00.02 / Литвинова В.П.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1972. – 27л.
224742
  Чагин Б.А. Борьба за исторический матерализм в СССРв 20-е г. / Б.А. Чагин. – Л, 1975. – 411с.
224743
  Клушин В.И. Борьба за исторический материализм в Ленинградском государственном университете. 1918-1925 гг. / В.И. Клушин. – Ленинград, 1970. – 116 с.
224744
  Боровков Д. Борьба за кастильское наследство в 1504-1507 годах // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5 (113). – С. 48-67. – ISSN 1812-867Х
224745
  Филиппов Ф.Г. Борьба за Каховку / Ф.Г. Филиппов. – Москва : Воениздат, 1938. – 80 с.
224746
  Шелестов В.С. Борьба за качество поставляемой продукции народного потребления по советскому гражданскому праву. : Дис... канд. юридич.наук: / Шелестов В.С.; Харьковский юрид. ин-тут им. Л.М.Кагановича. – Х., 1955. – 337л. – Бібліогр.:л.327-337
224747
  Мещеряков Г. Борьба за Киев / Г. Мещеряков. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 49 с.
224748
  Демченко В.П. Борьба за коллективизацию сельского хозяйства в первые годы первой пятилетки (1928-1930 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Демченко В. П. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1954. – 26 с.
224749
  Розенталь П.А. Борьба за колонии и мировые пути / П.А. Розенталь. – Москва ; Петроград : Книга, 1923. – 252 с.
224750
  Роговский Е. Борьба за контроль в космосе // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 1. – С. 16-27. – ISSN 1728-2756


  Інтеграційні процеси в ЄС
224751
  Караев Г. Борьба за Красный Петроград (1919 г.) / Г. Караев. – Москва : Военное издательство, 1939. – 80 с.
224752
  Караев Г. Борьба за Красный Петроград 1919 г. / Г. Караев. – Москва : Военное издательство, 1938. – 88 с.
224753
  Караев Г. Борьба за Красный Петроград 1919 г. / Г. Караев. – Москва, 1938. – 88 с.
224754
  Гинев В.Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества, 1902-1914 гг. / В.Н. Гинев. – Л., 1983. – 335с.
224755
  Герасименко В.Я. Борьба за критический реализм в украинской литературе. : Автореф... Доктора филол.наук: / Герасименко В.Я.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гсо.ун-т. – М, 1960. – 43л.
224756
  Донский Г. Борьба за Латинскую Америку / Г. Донский. – Москва : Московский рабочий, 1928. – 152 с. : картогр., карт. – (Мировая политика / Под ред. Е. Пашуканина и В. Виноградова)
224757
   Борьба за Ленинград. – Ленинград-Москва, 1944. – 230с.
224758
  Васильев А.В. Борьба за Ленинград в Великой Отечественной войне / А.В. Васильев. – Москва, 1959. – 48с.
224759
  Мачаидзе Иродион Илларионович Борьба за ленинские принципы строительства пролетарской партии нового типа в Закавказье (1895-1907 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Мачаидзе Иродион Илларионович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 42л.
224760
  Загороднюк П.А. Борьба за ленинское философское наследие на Украине : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Загороднюк П.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 18 с.
224761
  Чигринский М.С. Борьба за ленинскую теорию социалистической революции (1914-февраль 1917) / М.С. Чигринский. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1979. – 183 с.
224762
  Новодворский В.В. Борьба за Ливонию между Москвою и Речью Посполитою (1570-1582) : историко-критическое исследование / В. Новодворский. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1904. – [6], II, 304, 50 с. – Текст прил. на рус., пол. и латин. яз. - Пар. тит. л.: Записки Историко-филологического факультета Петербургского университета. Ч. 72. – Библиогр. в примеч.


  Содержание: Война Стефана Батория с Иоанна Грозного
224763
  Деев И.А. Борьба за лидерство в современном мире в рамках мир-системного подхода И. Валлерстайна. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 6-8
224764
  Гусев Т.Г. Борьба за ликвидацию кулачества как класса на основе сплошной коллективизации в потребляющей полосе РСФСР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусев Т.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 27 л.
224765
  Кривоченко Л.Н. Борьба за ликвидацию преступности среди несовершеноолетних в СССР / Л.Н. Кривоченко. – Х., 1965. – 45с.
224766
  Эрн В. Борьба за Логос : опыты философские и критические / Владимир Эрн. – Москва : Товарищество типографии АюИ. Мамонтова, 1911. – 366 с.
224767
  Эрн В. Борьба за Логос. Г. Сковорода. Жизнь и учение / Владимир Эрн. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2000. – 592 с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-433-805-3
224768
  Самарин А. Борьба за Мадрид / А. Самарин. – М., 1940. – 112с.
224769
  Дзюбко И.С. Борьба за марксистско-ленинское решение национального вопроса в Чехословакии : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Дзюбко И.С. ; АН УССР. – Киев, 1964. – 42 с.
224770
  Маркуш А. Борьба за марксистское литературоведение в критику в Словакии в 30-е годы : Автореф... канд. филол.наук: / Маркуш А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1964. – 15л.
224771
   Борьба за массы в трёх революциях в России. – Москва, 1981. – 304 с.
224772
  Острянин Д.Ф. Борьба за материализм и диалектику в отечественном естествознании (вторая половина XIX - начало XX в.) / Д.Ф. Острянин. – Киев, 1981. – 256с.
224773
  Острянин Д.Ф. Борьба за материализм и диалектику видних представителей физико-математических наук Киевского университета (вторая половина XIX - начало XX в.) / Д.Ф. Острянин, А.А. Приятельчук // Проблемы философии : республиканский междуведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 56 : Из истории развития философской мысли на Украине
224774
  Бибик И.Я. Борьба за материализм русских естествоиспытателей-физиологов первой половины 19 века. : Автореф... Канд.филос.наук: / Бибик И.Я.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 18л.
224775
  Егоров А.Ю. Борьба за международное признание прав трудящихся : Автореф... Канд.ист.наук: / Егоров А.Ю.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1982. – 24л.
224776
  Чхиквадзе В.М. Борьба за мир - неодолимое движение современности / В.М. Чхиквадзе. – Москва, 1969. – 414 с.
224777
  Ленин В.И. Борьба за мир / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий
Вып. №18. – 1924. – 47 с.
224778
   Борьба за мир. – Иваново, 1952. – 116с.
224779
   Борьба за мир. – М., 1952. – 69с.
224780
  Панферов Ф.И. Борьба за мир : Роман : В 2 кн. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1989. – 540с.
224781
  Мироненко А.Н. Борьба за мир и глобальные проблемы современности / А.Н. Мироненко. – К., 1985. – 317с.
224782
  Ефремов А.Е. Борьба за мир и международное профсоюзное движение / А.Е. Ефремов. – М, 1978. – 119с.
224783
  Никольников Г.Л. Борьба за мир и современные проблемы защиты социализма. / Г.Л. Никольников, А.А. Ширман. – К, 1979. – 84с.
224784
  Монастырский З.М. Борьба за мир между народами - важнейшая особенность политики и идеологии Советского государства. : Автореф... канд. филос.наук: / Монастырский З.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш.ы квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 15л.
224785
  Ульбрихт В. Борьба за мир, за победу социализма, за национальное возрождение Германии как миролюбивого демократического государства : Доклад на V съезде Соц. единой партии Германии 10 июля 1958 г. / В. Ульбрихт. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 200 с.
224786
  Горбач С.И. Борьба за мир, разоружение и международную безопасность в Организации Объедененных Наций в 70-е годы : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Горбач С. И.; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
224787
  Панферов Ф.И. Борьба за мир. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1. – 1945. – 229с.
224788
  Панферов Ф.И. Борьба за мир. / Ф.И. Панферов. – Ленинград, 1946. – 272с.
224789
  Панферов Ф.И. Борьба за мир. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1. – 1946. – 204с.
224790
  Панферов Ф.И. Борьба за мир. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1,2. – 1950. – 560с.
224791
  Панферов Ф.И. Борьба за мир. / Ф.И. Панферов. – Свердловск, 1951. – 528с.
224792
  Панферов Ф.И. Борьба за мир.Роман в 2 кн. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1948. – 527с.
224793
  Панферов Ф.И. Борьба за мир: Роман: В 2 кн. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1952. – 587с.
224794
  Панферов Ф.И. Борьба за мир: Роман: В 2 кн. / Ф.И. Панферов. – Киров, 1954. – 528с.
224795
  Колосов Ю.М. Борьба за мирный космос. Критика буржуазных теорий космического права / Ю.М. Колосов. – Москва, 1968. – 128с.
224796
  Колосов Ю.М. Борьба за мирный космос: Правовые вопр. / Ю.М. Колосов, С.Г. Сташевский. – М., 1984. – 175с.
224797
  Крайнов П.А. Борьба за миролюбивую, демократическую независимую Японию / П.А. Крайнов. – М., 1950. – 32с.
224798
  Мондлане Эдуардо Борьба за Мозамбик. / Мондлане Эдуардо. – М., 1972. – 226с.
224799
   Борьба за науку в царской России. – Москва-Л., 1931. – 224с.
224800
  Марчук Н.Н. Борьба за независимость в Латинской Америке в конце XVIII- начале XIX в. / Н.Н. Марчук. – М., 1988. – 91с.
224801
  Гаврилов Ю.Н. Борьба за независимость и прогрессивные преобразования в Бирме / Ю.Н. Гаврилов. – М., 1970. – 168с.
224802
  Сергиенко О.А. Борьба за нефть и газ Северного моря / О.А. Сергиенко. – Москва, 1981. – 142с.
224803
  Калинин М.И. Борьба за нового человека / М.И. Калинин. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 30с.
224804
  Дрейзин А.И. Борьба за общественній порядок -- дело всех советских граждан. / А.И. Дрейзин, Н.Е. Кравец. – Минск, 1956. – 32с.
224805
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь : доисторич. роман / Рони-старший. – Москва : Гос. изд-во, 1920. – 107 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224806
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Ж.-А. Рони-старший. – Москва, 1937. – 159 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224807
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Ж.-А. Рони-старший. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1958. – 142 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224808
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь : по Ж. Рони : адаптировано / Ж.-А. Рони-старший; обраб., коммент. и словарь А.О. Беннеяна и А.Н. Шведовой. – Москва : Высшая школа, 1968. – 140 с. – Текст на фр. яз. - На обл.: La guerre de feu / d"apres J.-H. Rosny-aine. – (Учебная серия для начального чтения)


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224809
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Ж.-А. Рони-старший. – Кемерово : Кн. изд-во, 1975. – 144 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224810
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Рони-старший. – Переизд. – Магадан : н. изд-во, 1981. – 183с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224811
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь : повесть оь жизни доисторических людей / Ж. Рони-старший. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1986. – 174 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224812
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Жозеф Рони-Старший. – Москва : Детская литература, 1986. – 205 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224813
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь : повести / Ж. Рони-старший. – Ростов -на-Дону : Кн. изд-во, 1988. – 334 с. – Содерж.: Борьба за огонь. Пещерный лев


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224814
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Рони-старший. – Мурманск : Кн. изд-во, 1989. – 136 с. – ISBN 5-85510-030-8


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224815
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь / Жозеф Рони-Старший. – Новосибирск : Детская литература, Сиб. отд., 1990. – 205 с. – ISBN 5-08-007460-4


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224816
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь. Пещерный лев / Жозеф Рони-старший. – Красноярск : Кн. изд-во, 1976. – 365 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224817
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь. Пещерный лев / Жозеф Рони-Старший. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1986. – 318 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224818
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь. Пещерный лев / Жозеф Рони-старший. – Саратов : Приволжск. кн. изд-во, 1990. – 335 с. – ISBN 5-7633-0251-6


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224819
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь. Пещерный лев : повести / Жозеф Рони-старший. – Москва : Республика, 1992. – 287 с. – ISBN 5-250-02109-3
224820
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь. Пещерный лев. Вамирэх / Ж.-А. Рони-старший; Рони Старший. – Кемерово : Кн. изд-во, 1980. – 368 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224821
  Рони-старший Ж.-А. Борьба за огонь. Пещерный лев. Вамирэх : повести / Ж.-А. Рони-старший; Рони Старший. – Минск : Юнацтва, 1987. – 347 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
224822
  Бикметова Р.М. Борьба за оживление деятельности Советов Татарии в первые годы индустриализации страны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бикметова Р.М.; Казанский ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 19л.
224823
   Борьба за Октябрь на Артёмовщине. – Харьков, 1929. – 390с.
224824
   Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии. – Владимир, 1957. – 317с.
224825
   Борьба за освобождение португальских колоний в Африке (1961-1973). – Москва : Наука, 1975. – 304 с.
224826
  Крылова Е.Т. Борьба за освобождение Царицына от деникинской контрреволюции (июнь - декабрь 1919 года). : Автореф... канд. ист.наук: / Крылова Е.Т.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1952. – 16 с.
224827
  Сазонов М.П. Борьба за осуществление всеобуча и дальнейшее укрепление советской школы в РСФСР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... кандид. пед.наук: / Сазонов М.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
224828
  Измайлов А.Э. Борьба за осуществление всеобщего обучения в Советской Киргизии : Автореф... канд. пед.наук: / Измайлов А.Э.; Ин-т теории и истории педагогики АПН РСФСР. Республиканский науч.-исслед. ин-т педагогики. – Фрунзе, 1953. – 20 с.
224829
  Дядькин В.Г. Борьба за партию нового типа в Болгарии в 1917-1923 гг. : Автореф... Доктора ист.наук: / Дядькин В.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
224830
  Ольминский М.С. Борьба за партию после II съезда РСДРП : (Сборник статей 1904-1905 гг.) / М.С. Ольминский (Галерка) ; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва : Партийное издательство, 1933. – 212 с. : ил.
224831
  Шульце Э. Борьба за персидско-месопотамскую нефть / Э. Шульце. – М, 1924. – 96с.
224832
   Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской губернии. – Молотов, 1957. – 564с.
224833
  Фрайман Антон Львович Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Украине : Автореф... докт. ист. наук: / Фрайман Антон Львович; Ин-т истории Акад. наук СССР. – М., 1954. – 35с.
224834
   Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале. – Свердловск, 1947. – 144с.
224835
  Руденко Н.С. Борьба за победу и упрочение Советской власти в Крыму (нояб 1917 - апр. 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Руденко Н.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1968. – 24л.
224836
   Борьба за победу и упрочнение Советской власти в Дагестане. – Махачкала, 1960. – 625с.
224837
  Ефремова О.И. Борьба за победу марксистских идей в рабочем движении Белоруссии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ефремова О.И.; Акад. наук БССР. Ин-т истории. – Минск, 1960. – 23л.
224838
  Тогмагамбетов Е.А. Борьба за победу маркситстско-ленинской идеологии в казахской литературе в период социалистического строительства. : Автореф... канд. филос.наук: / Тогмагамбетов Е.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
224839
   Борьба за победу Советской власти в Азербайджане. – Баку, 1967. – 571с.
224840
  Беридзе С.Д. Борьба за победу Советской власти в Грузии : документы и материалы / сост. С.Д. Беридзе. – Тбилиси : [б. и.], 1958. – 786 с.
224841
  Рядина И У. Борьба за победу Социалистической революции в Одессе и на Одесщине : Дис... канд. ист.наук: / Рядина У.И,;. – К, 1947. – 209л.
224842
  Визер Б.К. Борьба за подъем производства и укрепление общественного хозяйства колхозов Молдавской ССР /1953-1958 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Визер Б.К.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1961. – 23л.
224843
  Дюбессе-Шатлен Лор Борьба за полюс / Дюбессе-Шатлен Лор, , Пьоле Юг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 102-103 : фото. – ISSN 1029-5828
224844
  Иеринг Рудольф Борьба за право / Иеринг Рудольф ; пер. С.И. Ершова с 13-го нем. изд. – 2-е изд. – Москва : Изд. М.И. Прокоповича, 1965. – 96 с. – Предисл. к 2-му изд.: В. Эренберг


  Сочинения знаменитого немецкого юриста "Борьба за право" ("Der Kampf um"s Recht", 1872) проливает яркий свет на все жизненные и правовые отношения. Если правовое положение, касается это частного лица или государства, не стало действующим или не ...
224845
  Попов М.Р. Борьба за право умереть. / М.Р. Попов. – М., 1931. – 55с.
224846
  Ярославский Е. Борьба за преодоление религии / Е. Ярославский. – Москва : Гаиз
Т. 4. – 1935. – 419 с.
224847
  Нечаев С.Е. Борьба за претворение в жизнь ленинских идей о повышении производительности труда / С.Е. Нечаев. – Кишинев, 1965. – 35с.
224848
  Пилько А.В. Борьба за принятие доктрины "гибкого реагирования" в НАТО (1961-1969) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 72-91. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
224849
   Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах : искусство XX века Франции, Бельгии, Германии (до 1945 года), ФРГ, Италии, США, Канады, Японии, Египта, Сирии и Ирака. Сборник статей. – Москва : Искусство, 1975. – 327 с.
224850
  Ленин В.И. Борьба за пролетарскую партию / В.И. Ленин. – Москва : Партиздат, 1935. – 303 с.
224851
  Ленин В.И. Борьба за пролетарскую партию / В.И. Ленин. – Москва : Партиздат, 1936. – 301 с.
224852
  Хачапуридзе Г.В. Борьба за пролетарскую революцию / Г.В. Хачапуридзе. – Тбилиси. – 475с.
224853
  Мельникова О.Е. Борьба за рабочий контроль и национализацию промышленности в Туркестане : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельникова О.Е.; МВО СССР.Сренеазиатский гос.ун-т. – Ташкент, 1951. – 28 с.
224854
  Мусаева Т.А. Борьба за развитие народного образования в Азербайджане в годы первой пятилетки / Т.А. Мусаева. – Баку, 1964. – 132 с.
224855
  Мусаева Т.А. Борьба за развитие народного образования в Азербайджане в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусаева Т.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1962. – 30л.
224856
  Хайруллин Х.Ф. Борьба за развитие социалистического реализма в послевоенной татарской литературе. : Автореф... канд.филол.наук: / Хайруллин Х.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
224857
  Фурсенко А.А. Борьба за раздел Китая и американская доктрина открытых дверей / А.А. Фурсенко. – М - Л, 1956. – 247с.
224858
   Борьба за разрядку международной напряжённости и социально-экономические проблемы капитализма. – Москва, 1984. – 261с.
224859
  Евтух Н.Б. Борьба за распространение и утверждение идей марксистской педагогики на западноукраинских землях. : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Евтух Н.Б.; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – Киев, 1974. – 26с.
224860
  Поюровская О.А. Борьба за реализм в английской литературе конца XVIII - начала ХІХ века / О.А. Поюровская. – Х, 1957. – 23с.
224861
   Борьба за реализм в изобразительном искусстве 20-х годов : материалы, документы, воспоминания. – Москва : Советский художник, 1962. – 404 с.
224862
  Рощин А.И. Борьба за реализм в изобразительном исуксстве Ленинграда двадцатых - начала тридцатых годов : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Рощин А.И.; Акад. художеств. ССР. Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. – Л., 1965. – 17л.
224863
  Заборскайте В. Борьба за реализм в литовской литературной критике 1905-1917гг : Автореф... канд. филос.наук: / Заборскайте В.;. – Вильнюс, 1956. – 14л.
224864
  Ермолаева В.Н. Борьба за реалистическое искусство и гуманизм в эстетике США, 60 - 70 гг. XX в. / В.Н. Ермолаева. – Москва, 1979. – 278с.
224865
  Никулихин Я.П. Борьба за рентабельность колхозов. / Я.П. Никулихин. – М, 1934. – 184с.
224866
  Соболева Е.В. Борьба за реорганизацию Академии наук в годы первой революционной ситуации в России (конец 50-х - начало 60-х гг. XIX в.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Соболева Е.В. ; АН СССР , Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР. – Ленинград, 1970. – 15 с.
224867
  Соболева Е.В. Борьба за реорганизацию Петербургской Академии наук в середине XIX века / Е.В. Соболева. – Л, 1971. – 200с.
224868
  Юданов Ю.И. Борьба за рынки в Западной Европе. / Ю.И. Юданов. – М, 1962. – 88с.
224869
  Спектатор М. Борьба за рынки после мировой войны / М. Спектатор. – Москва, 1934. – 271с.
224870
  Гюнтер К. Борьба за самку в царстве животных и человека : 4 табл. и 50 ил. в тексте / Конрад Гюнтер ; под ред.А.И. Колмогорова, прив.-доц. – Москва : Тип. Русского Т-ва, 1911. – 157 с., 1 л. ил. (фронт.), 2 л. ил.
224871
  Пименова Э.К. Борьба за свободу в Австрии и Венгрии (1848 г). – Пб, 1920. – 64с.
224872
   Борьба за северовосточную Африку. – М., 1936. – 88с.
224873
  Поликаров А.И. Борьба за сердце / А.И. Поликаров. – М, 1977. – 111с.
224874
  Поликарпов А. Борьба за сердце / А. Поликарпов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1989. – 192с. – ISBN 5-07-000079-9
224875
  Ляпунов Б.В. Борьба за скорость. / Б.В. Ляпунов. – М., 1952. – 236с.
224876
  Ляпунов Б.В. Борьба за скорость. / Б.В. Ляпунов. – М., 1956. – 208с.
224877
  Грингаут Е.И. Борьба за скорость. / Е.И. Грингаут. – М., 1957. – 56с.
224878
  Мальцев В. Борьба за Смоленск / В. Мальцев. – Смоленск, 1940. – 423 с.
224879
  Омаров А.М. Борьба за снижение себестоимости промышленной продукции и ее роль в построении коммунизма (на матер. послевоен. пятил.) : Автореф... канд. эконнаук: / Омаров А. М.; Моск. ин-т нар. хоз. – Москва, 1953. – 16 с.
224880
   Борьба за Советскую власть в Абхазии : Абгосиздаш, 1957. – 219с.
224881
   Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии. – Воронеж, 1957. – 475с.
224882
  Рощевский П.И. Борьба за Советскую власть в Зауралье : Автореф... канд. ист.наук: / Рощевский П.И.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1955. – 13л.
224883
   Борьба за Советскую власть в Крыму. – Симферополь
1. – 1957. – 1957с.
224884
   Борьба за Советскую власть в Крыму. – Симферополь
2. – 1961. – 364с.
224885
   Борьба за Советскую власть в Литве в 1918-1920 гг.. – Вильнюс, 1967. – 476с.
224886
  Жантуаров С.Б. Борьба за Советскую власть в Оренбургском крае /1917-1919 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Жантуаров С.Б.; моск. гор. пед .ин-т. – Москва, 1954. – 12л.
224887
   Борьба за Советскую власть в Прибалтике. – Москва, 1967. – 623с.
224888
   Борьба за Советскую власть в Северной Осетии. – Орджоникидзе, 1957. – 359с.
224889
   Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1958. – 267с.
224890
  Куцый Г.С. Борьба за Советскую власть в Южном Приморье (ноябрь 1917 -- мартк 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куцый Г.С.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Минск, 1952. – 12 с.
224891
   Борьба за Советскую власть на Белгородщине. – Белгород, 1967. – 380с.
224892
   Борьба за Советскую власть на Кубани. – Краснодар, 1957. – 436 с.
224893
  Хитров П.И. Борьба за Советскую власть на Стврополье в 1917 - 1920 гг. : Автореф... / Хитров П.И. – Рівне, 1949. – 18 с.
224894
  Гуревич С.И. Борьба за Советскую власть на Тереке в 1917-1918 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гуревич С.И.; Моск.гос.ист.-архивн.ин-т. – М, 1956. – 16л.
224895
   Борьба за Советскую власть на Южном Урале. – Челябинск, 1957. – 484 с.
224896
   Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. – Рига
2. – 1967. – 375с.
224897
   Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. – Рига
3. – 1969. – 319с.
224898
   Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Рига
1. – 1966. – 369с.
224899
  Кашкаев Б.О. Борьба за Советы в Дагестане (197-1920 гг.) / Б.О. Кашкаев. – Москва, 1963. – 287 с.
224900
   Борьба за Советы в Забайкалье. – Чита, 1947. – 374с.
224901
  Корчин М.Н. Борьба за Советы на Дону / М.Н. Корчин. – Ростов-на-Дону., 1947. – 100с.
224902
  Атлас М.Л. Борьба за Советы: Очерки по истории Советов в Крыму 1917-1917 гг. : очерки по истории советов в Кріму 1719-18 гг. / М.Л. Атлас ; ИСТПАРТ. Отд. по изучению истории ВКП(б) Октябрской революции КрымОК ВКП(б). – Симферополь : Крымгосиздат, 1933. – 144 с.
224903
  Бабаходжаев М. Борьба за современность в узбекской советской поэзии двадцатых годов : Автореф... канд. филол.наук: / Бабаходжаев М.; АН Уз СС Ин-т языка и литературы им А.С.Пушкина. – Ташкент, 1964. – 20л.
224904
  Толстик В. Борьба за содержание права - важнейшее научное направление // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 29-35. – ISSN 0132-1331
224905
  Казанчанц П.Т. Борьба за создание и развитие новой школы в Советском Туркестане (1917-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Казанчанц П.Т.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Самарканд, 1966. – 22л.
224906
  Талышкин Ю.В. Борьба за создание и развитие советской культуры в Узбекистане в 1917-1927 гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Талышкин Ю.В.; Узбекский гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1953. – 30л.
224907
  Бантке С. Борьба за создание коммунистической партии Франции / С. Бантке. – Москва : Партиздат
Ч. 1 : Циммервальдское движение во Франции в годі мировой войні 1914-1918 гг. – 1936. – VIII, 238, [5] с., [1] л. портр. : портр.
224908
  Цапалин С.Т. Борьба за создание ленинско-искровских организаций на Дону : Автореф... канд. ист.наук: / Цапалин С. Т.; Рос. ГУ, Каф. маркс. лен. – Ростов -на-Дону, 1950. – 16 с.
224909
  Воронович А.А. Борьба за создание марксистской партии в России / А.А. Воронович. – Москва, 1958. – 69с.
224910
   Борьба за создание марксистской партии в России. – Москва, 1961. – 672с.
224911
   Борьба за создание марксистской партии в России. – Москва, 1965. – 155с.
224912
  Петров С.М. Борьба за создание марксистской партии в России 1894-1904 г. / С.М. Петров. – Москва, 1959. – 151с.
224913
  Петров С.М. Борьба за создание марксистской партии в России 1894-1904 гг. / С.М. Петров. – Москва, 1960. – 152с.
224914
  Вострухова Т.П. Борьба за создание марксистской партии в России. Образование РСДРП. Возникновение большевизма / Т.П. Вострухова. – Москва, 1965. – 111с.
224915
  Борисов Ю.В. Борьба за создание марксистской партии в России. Образование РСДРП. Возникновение большевизма (1894-1904 гг.) / Ю.В. Борисов. – Свердловск, 1958. – 27с.
224916
  Кучибаев А. Борьба за создание народной школы в период Великой французской буржуазной революции 1789-1794 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Кучибаев А.; АПН СССР. Ин-т общей педагогики. – М., 1976. – 23л.
224917
  Абдумурат К. Борьба за создание народной школы в период великой французской буржуазной революции 1889-1894 гг. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Абдумурат К. ; АПН СССР. – Москва, 1976. – л.
224918
  Казаков В.И. Борьба за создание национальных штатов в независимой Индии / В.И. Казаков ; МГУ им. М.В. Ломоносова, ин-т восточных языков. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1967. – 252 с.
224919
  Вольберг И.С. Борьба за создание основ польского народно-демократического государства (1944-1947) : Автореф... канд. юрид.наук: / Вольберг И.С.; Львовский гос. ун-т им .Ив.Франко. Кафедра гос. и адм. права. – Львов, 1955. – 16л.
224920
  Кузнецов И.В. Борьба за создание предпосылок социалистического преобразования сельского хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузнецов И.В.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 16 с.
224921
  Красникова А.В. Борьба за создание советской высшей школы (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Красникова А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
224922
  Ярославский Е. Борьба за создание социал-демократической партии в России (1883-1901 гг) / Е. Ярославский. – М, 1945. – 180с.
224923
   Борьба за создание социал-демократической рабочей партии в России : Консультации к 1-й главе "Краткого курса истории ВКП(б)". – [Москва] : Московский рабочий, 1948. – 132 с. – Библиогр.: с. 131. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
224924
  Ярославский Е. Борьба за создание социал-демократической рабочей партии в России (1883-1901 годы) : Стенограммы лекций, прочит. в 1941-1943 уч. гг. / Академик Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 1)
Гл. 1. – 1944. – 176 с.
224925
  Ярославский Е. Борьба за создание социал-демократической рабочей партии в России (1883-1901 годы) : Стенограммы лекций, прочит. в 1941-1943 уч. году / Академик Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 1)
Гл. 1. – 1945. – 180 с.
224926
   Борьба за создание социал-демократической рабочей партии в России (1883-1901 годы) : ККонсультации к 1 главе Краткого курса истории ВКП(б). – [Ульяновск] : Изд. "Ульян. правда", 1949. – 128 с. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
224927
  Брысякин С.К. Борьба за создание социалистических форм сельского хозяйства в бывшей Саратовской губернии накануне великого перелома (1926 - 1929 гг.) : автореф. дис. ... канд.истор. наук / Брысякин С.К. – Саратов, 1952. – 26 с.
224928
  Ивашин И.Ф. Борьба за сохранение и упрочение мира - генеральная линия внешней политики СССР / И.Ф. Ивашин. – М, 1954. – 40с.
224929
  Давыдов В.П. Борьба за социализм / В.П. Давыдов. – М., 1985. – 207с.
224930
  Молотов В.М. Борьба за социализм и борьба за мир / В. Молотов. – Москва : ОГИЗ "Московский рабочий", 1931. – 80 с.
224931
  Суслов В.А. Борьба за социалистический реализм в советской живописи в 1928-33 годах. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Суслов В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 14л.
224932
  Андреев Л.Г. Борьба за социалистический реализм во французской прогрессивной литературной критике в послевоенный период (1945-1950 гг.) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Андреев Л.Г.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. – Москва, 1951. – 16 с.
224933
   Борьба за социальный прогресс на Востоке. – Москва, 1990. – 300с.
224934
  Киряков К.Т. Борьба за становление социалистического реализма в болгарском театре : Автореф... канд. искусствоведениянаук: / Киряков К.Т.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра литературоведения, искусствознания и журналистики. – М., 1966. – 16л.
224935
   Борьба за стиль. – Л., 1934. – 331с.
224936
  Виноградов И. Борьба за стиль / И. Виноградов. – Ленинград, 1937. – 524с.
224937
  Аркин Д.Е. Борьба за стиль в живописи XVIII-XIX веков : реализм, классицизм, романтизм / Д.Е. Аркин. – Москва : Изогиз, 1933. – 33 с.
224938
  Гроссман Л.П. Борьба за стиль. / Л.П. Гроссман. – М., 1927. – 340 с.
224939
  Берг Л.С. Борьба за существование и взаимная помощь / Л.С. Берг. – Петербург : Время, 1922. – 35 с.
224940
  Галл Яков Михайлович Борьба за существование как фактор эволюции : Автореф... канд. биол.наук: 07.00.10 / Галл Яков Михайлович; АН СССР. Ин-т истории естествозн. и техн. Ленинградское отд-е. – Ленинград, 1974. – 26л.
224941
  Галл Я.М. Борьба за существование как фактор эволюции. / Я.М. Галл. – Ленинград, 1976. – 155с.
224942
  Полежаев В. Борьба за существование моли / В. Полежаев. – 485-506с.
224943
  Далиннгер В. Борьба за темпы / В. Далиннгер. – Москва, 1947. – 51с.
224944
  Пестушко В. Борьба за тень : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 70-71 : Іл.
224945
  Аварин В.Я. Борьба за Тихий океан : Японо-амер. противоречия / Аварин В.Я. ; Акад. наук СССР, Ин-т мирового хозяйства и мировой политики. – Ленинград : Госполитиздат, 1947. – 468 с. : карт.
224946
  Аварин В.Я. Борьба за Тихий океан : агрессия США и Англии, их противоречия и освободительная борьба народов / В.Я. Аварин; Аболтин В.Я. ; Акад. наук СССР, Ин-т экономики. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 672 с.
224947
   Борьба за Украину = Kampf um die Ukraine : отстаивание права на самоопределение и схватка геополит. интересов : сб. статей / Хайнц-Герхард Юстенхофен (сост.) ; [пер. с нем.: Н. Махонина, И. Зимомря]. – Ужгород : Карпатська Вежа, 2019. – 243 с. – Кн. описана по обл. - Тит. л. нем. ориг. - Пер. изд.: Kampf um die Ukraine: Ringen um Selbstbestimmung und geopolitische Interessen / Heinz-Gerhard Justenhoven (Hrsg.). Munster: Aschendorff. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Исследование этики мира). – ISBN 978-966-8269-48-6
224948
  Чореф Михаил Борьба за Украину в 1654-1666 годах или к биографии Мухаммед Гирая IV // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 453-458. – ISBN 978-966-89991-7-8
224949
  Заблоудин В. Борьба за укрепление и обогащение реалистического метода в современной чехославацкой драматургии : Автореф... канд. фил.наук: / Заблоудин В.;. – Москва, 1967. – 16л.
224950
  Москалев Н.Я. Борьба за укрепление местных Советов в первой пятилетке, в период массовой коллективизации (1928-1932 гг.) (На материалах Нижнего Поволжья) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Москалев Н.Я. ; КГУ, Кафедра истории СССР. – Киев, 1955. – 20 с.
224951
  Москалев Н.Я. Борьба за укрепление местных Советов в первой пятилетке, в период массовой коллективизации (1928-1932 гг.) (На материалах Нижнего Поволжья) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Москалев Н.Я. ; КГУ, Кафедра истории СССР. – Саратов, 1956. – 18 с.
224952
  Пашуков В.Ф. Борьба за укрепление тыла Красной Армии и мобилизацию его материальных ресурсов на оборону в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 1918-1920 годов (по материалам Марийского края) : Автореф... канд. ист.наук: / Пашуков В.Ф. – Казань, 1953. – 28 с.
224953
  Глушков П.Н. Борьба за улучшение преподавания математики в первые годы строительства советской школы (1917-1925 гг.) : Автореф... кандид. пед.наук: / Глушков П.Н.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Ужгород, 1952. – 22 с.
224954
  Орджоникидзе С. Борьба за улучшение советского аппарата / С. Орджоникидзе. – М., 1930. – 84с.
224955
  Байвидович О. Борьба за умы // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 15 (831), 16 августа 2019 года. – С. 32-37. – ISSN 2305-3364


  Как поступают в украинские вузы абитуриенты, проживающие на оккупированных территориях.
224956
  Зуев К.Е. Борьба за умы и сердцп / К.Е. Зуев. – Киев, 1985. – 33 с. – (История, теория и политика КПСС ; № 11)
224957
  Прохоров В.И. Борьба за установление ведущей роли рабочего класса в процессе развития демократических революций: общее и особенное. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Прохоров В.И.; Ин-т маркс.-лен. при ЦК КПСС. – М., 1988. – 24л.
224958
  Литвин Н.Р. Борьба за установление власти Советов в Восточной Галиции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Литвин Н.Р.; ОГУ им.И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 24л.
224959
   Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии. – Рязань, 1957. – 447с.
224960
  Аликберов Г.А. Борьба за установление и упрочение советскйо власти в Дагестане : Автореф... докт. ист.наук: / Аликберов Г. А.; МВиССО СССР, Аз. ГУ им. Кирова. – Баку, 1962. – 79л. – Бібліогр.:с.78-79
224961
  Литаврин Г.Ф. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Горном Алтае : Дис... Канд. ист. наук: / Литаврин Г.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1956. – 315л.
224962
  Хмельницкий Е.Д. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Молдавии (с 1917 по 1920 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Хмельницкий Е.Д.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 14 с.
224963
  Копылов Н. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Северном Казахстане : Автореф... канд. ист.наук: / Копылов Н.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра истории СССР. – Алма-Ата, 1953. – 16л.
224964
  Пашинцева З.В. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Сыр-Дарьинской области. : Автореф... канд.ист.наук: / Пашинцева З.В.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1953. – 20 с.
224965
  Демкин И.В. Борьба за установление и упрочение советской власти в Харькове (октябрь 1917 -- матр 1918 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Демкин И. В.; МВО СССР, Хар.ГУ, Каф. ист. СССР. – Х., 1954. – 16л.
224966
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Дагестане. – М., 1958. – 540с.
224967
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Карелии. – Петрозаводск, 1957. – 638 с.
224968
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Курской губернии. – Курск, 1957. – 511с.
224969
  Аксенов Ю.П. Борьба за установление и упрочнение советской власти в Московской губерни (1947 год - январь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Аксенов Ю.П.; Московский гос. педагогический ин-т им. В.И.ленина. – Москва, 1950. – 19 с.
224970
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Симбирской губернии. – Ульяновск, 1957. – 344с.
224971
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Якутии. – Якутск
1. – 1957. – 248с.
224972
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Якутии. – Якутск
1. – 1958. – 148с.
224973
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Якутии. – Якутск
2. – 1961. – 408с.
224974
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти на Мурмане. – Мурманск, 1960. – 494с.
224975
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти на Севере. – Архангельск, 1959. – 304с.
224976
   Борьба за установление и упрочнение Советской власти на территории Великолукской области, 1957. – 211с.
224977
  Тоноян Г.Г. Борьба за установление советской власти в Армении в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Тоноян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Истор. ф-тет. – Ереван, 1950. – 22 с.
224978
  Селеменев А.А. Борьба за установление Советской власти в Восточном Забайкалье (на территории нынешней Читинской области) в 1917-1918 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селеменев А.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 18 с.
224979
  Мозголина О.А. Борьба за установление Советской власти в Западном Казахстане (окт. 1917 - март 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мозголина О.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 18 с.
224980
  Фомин Е.Ф. Борьба за установление Советской власти в Калуге в 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Фомин Е.Ф.; ЛГУ. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 13 с.
224981
  Пшук И.А. Борьба за установление Советской власти в Одессе и роль большевистского Румчерода. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пшук И.А.; Винницкий гос.пед.ин-т. – Винница, 1950. – 14 с.
224982
   Борьба за установление Советской власти в Самарской губернии. – Куйбышев, 1957. – 12с.
224983
  Искандаров Б.И. Борьба за установление Советской власти в Таджикистане (1920-1922 гг.) / Б.И. Искандаров. – Душанбе, 1986. – 168 с.
224984
  Данишев С.Е. Борьба за установление Советской власти на Полтавщине (февратль 1917 г. - январь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Данишев С.Е.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1955. – 20л.
224985
  Рихтер Г. Борьба за фильм / Г. Рихтер. – Москва, 1981. – 160 с.
224986
  Саттаров М.М. Борьба за формирование и утверждение научно-атеичтического мировоззрения у азербайджанского народа в период социалистического и коммунистического строительства : Автореф... канд. филос.наук: / Саттаров М.М.; АН Аз.ССР, сектор филос. – Баку, 1965. – 79л.
224987
  Саттаров М.М. Борьба за формирование и утверждение научно-атеичтического мировоззрения у азербайджанского народа в период социалистического и коммунистического строительства : Автореф... докт. филос.наук: / Саттаров М.М.; АН Аз.ССР, сектор филос. – Баку, 1965. – 79л.
224988
  Ленин В.И. Борьба за хлеб. – Москва, 1918. – 29 с.
224989
  Ленин В.И. Борьба за хлеб / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий
Вып. №20. – 1924. – 63 с.
224990
  Давыдов М.И. Борьба за хлеб / М.И. Давыдов. – М, 1971. – 221с.
224991
  Айген Р.Э. Борьба за хлеб : роман ; рассказы / Решад Энис Айген ; [вступ. ст. Н. Яковлевой ; примеч. В. Гарбузовой]. – Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1984. – 254 с. : ил.
224992
  Красильникова К.М. Борьба за хлеб в Среднем Поволжье в период иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: / Красильникова К.М.; Куйбышвский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1968. – 24л.
224993
  Генкина Э.Б. Борьба за Царицын в 1918 году. / Э.Б. Генкина. – М, 1940. – 219с.
224994
  Ижицкий Л.М. Борьба за человека или против него? / Л.М. Ижицкий. – Кишинев, 1980. – 154с.
224995
  Лунева Ю.В. Борьба за Черноморские проливы. Российские военные : агенты и дипломаты в Балканских войнах 1912-1913 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 (593). – С. 13-17. – ISSN 0321-0626
224996
  Сперанский Н. Борьба за школу : Из прошлого и настоящего на Западе и в России / Н. Сперанский. – Москва : Издание М. и С. Сабашниковых, 1910. – [4], 239 с.
224997
  Геккель Эрнст Борьба за эволюционную идею : 3 лекции, прочитанные 14, 16 и 19 апреля нов. ст. 1905 в зале Певческой академии в Берлине : с 3 таблицами и портретом автора / Эрнест Геккель, Эрнст Геккель, профессор университета в Иене ; полный перевод с немецкого приват-доцента СПБ. университета А. Г. Генкеля. – Санкт-Петербург : Екатерингофское Печатное дело, 1909. – 126, [1] с., [1] л. фронт. (портр.), [3] л. ил. – Библиогр.: ил., табл.
224998
  Баканов М.И. Борьба за экономичность товарного обращения в СССР / М.И. Баканов. – Москва : Госоргиздат, 1958. – 52 с.
224999
   Борьба за экономию и бережливость-дело каждого советского человека. – Оренбург, 1981. – 27с.
225000
  Потерин И.И. Борьба за эффективность урока по русскому языку в 5 классе. / И.И. Потерин. – М., 1962. – 83с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,