Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
219001
  Горник В.Г. Бюджетно-податкова політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 120-122
219002
  Тарангул Л.Л. Бюджетно-податкова політика України: реалії та перспективи // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 105-113. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
219003
  Лосєва С.О. Бюджетно-податкова реформа і підвищення ефективності місцевого оподатковування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 174-175. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Прямий зв"язок між реформуванням бюджетно-податкового законодавства і ефективністю місцевого оподаткування проводиться з метою прискорення становлення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування і чіткого розуміння ролі у цьому процесі ...
219004
   Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні : збірник наук. праць за матеріалами круглого столу та наук.-практ. інтернет-конференції / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2012. – 311, [1] с. – Бібліогр в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-186-4
219005
  Тропіна В.Б. Бюджетно-податкове регулювання економіки України в кризових умовах // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2013. – P. 82-89. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (4)). – ISSN 2223-1633


  Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
219006
  Січняк О.О. Бюджетно-податкове регулювання соціально-економічного розвитку в Україні: проблеми та стратегічні перспективи // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – C. 23-28. – ISSN 2409-1944
219007
  Ігнатова О.А. Бюджетно-податкове стимулювання розвитку вітчизняної економіки / О.А. Ігнатова, О.М. Сидоренко // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 89-96. – ISSN 1813-1271
219008
  Шушкова Ю. Бюджетно-податкові інструменти підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 137-144. – ISSN 2410-0919
219009
  Грицюк В І. . Бюджетно-податкові інструменти регулювання дефіциту бюджету // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 146-152. – ISSN 1993-0259
219010
  Булана О.О. Бюджетно-податкові механізми стимулювання посткризової активізації підприємницької діяльності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 53-62. – ISSN 1605-7988
219011
  Лившиц Б. Бюджетно-сдельная система оплаты труда / Б. Лившиц. – М., 1922. – 34с.
219012
  Бояр А.А. Бюджетно-финансовые последствия интеграции Украины в ЕС // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 11 (640). – С. 71-86. – ISSN 0131-7741
219013
  Батажок С.Г. Бюджетно-фінансова децентралізація як фактор зміцнення місцевого самоврядування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 36-45
219014
  Бояр А.О. Бюджетно-фінансові наслідки інтеграції України в ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 71-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
219015
  Воронова Л.К. Бюджетноправове регулювання в СРСР / Л.К. Воронова. – Київ : Радянська школа, 1975. – 184с.


  У книзі розглядається діюче законодавство, що регулює велике коло суспільних відносин у галузі бюджетної діяльності Радянської держави, розмежування повноважень суб"єктів радянської союзної федерації і місцевих Рад дипутатів трудящих та їх виконавчих ...
219016
  Ипатов П.Ф. Бюджетные комиссии местных Советов / П.Ф. Ипатов, П. Никольский. – М, 1956. – 48с.
219017
   Бюджетные места в вузах в этом году сокращать не будут // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 27 марта (№ 54). – С. 1


  Министр образования С. Квит : крымским студентам сохраняются бюджетные места.
219018
  Балаева Т. Бюджетные места в вузах сократят до минимума // Вести. – Киев, 2014. – 21 ноября (№ 213). – С. 3


  "...В проекте "Стратегии реформирования высшего образования до 2020 года" на сайте МОН содержатся довольно радикальные пункты.<...> Мнения экспертов по поводу целесообразности таких изменений разделились. Проректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир ...
219019
  Теплов Л.Ф. Бюджетные методы финансирования Англией второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Теплов Л. Ф.; МГИМО МИД СССР. – Москва, 1950. – 35 л.
219020
  Бокарев Ю.П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как исторический источник. / Ю.П. Бокарев. – Москва, 1981. – 309 с.
219021
  Кореневская Н.Н. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств в дореволюционной России / Н.Н. Кореневская. – Москва, 1954. – 156с.
219022
  Лашковас И.М. Бюджетные обследования семей Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лашковас И.М.; Моск. экон. ин-т. – Москва, 1968. – 24 с.
219023
   Бюджетные отели от Travelodge - теперь в Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 3 (прилож.). – ISSN 1998-8044
219024
  Пискотин М.И. Бюджетные права местных Советов депутатов трудящихся / М.И. Пискотин. – М, 1961. – 332с.
219025
  Ровинский Е.А. Бюджетные права местных Советов депутатов трудящихся. Уч. пособие для студ. 4 курса / Е.А. Ровинский, О.Н. Горбунова. – М., 1972. – 82с.
219026
  Горбунова О.Н. Бюджетные права местных Советов народных депутатов / О.Н. Горбунова, И.Г. Кутафина. – М, 1987. – 84с.
219027
  Химичева Н.И. Бюджетные права областных /краевых/ Советов депутатов трудящихся. / Н.И. Химичева. – М., 1966. – 120с.
219028
  Химичева Н.И. Бюджетные права районного, городского Совета. / Н.И. Химичева. – М., 1973. – 95с.
219029
  Матвеев В.И. Бюджетные права районных Советов депутатов трудящихся / В.И. Матвеев. – М., 1956. – 75с.
219030
  Химичева Н.И. Бюджетные права сельского, поселкового Совета. / Н.И. Химичева. – М., 1969. – 54с.
219031
  Коган М.Л. Бюджетные права союзных республик / М.Л. Коган. – Москва, 1960. – 132с.
219032
  Коган М.Л. Бюджетные права союзных республик. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Коган М.Л.; Моск.юрид.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
219033
  Воронова Л.К. Бюджетные права Украинской Советской Социалистической Республики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Воронова Л.К. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 20 с.
219034
  Гурвич Е. Бюджетные правила: избыточное ограничение или неотъемлемый инструмент бюджетной устойчивости? / Е. Гурвич, И. Соколов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 5-29 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0042-8736
219035
  Васильев В.С. Бюджетные приоритеты республиканцев: от Р.Рейгана до Дж. Буша-мл. / В.С. Васильев, Н.М. Травкина // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
219036
   Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 224 с. – (Библиотека кодексов ; Вып. 3 (119)). – ISBN 978-5-16-002936-8
219037
  Бессон Э. Бюджетный контроль во Франции и за границей : Ист. и критич. исслед. фин. контроля первостеп. государств Европы Э. Бессона / Пер. с фр. [и вступ. ст.] гл. контролера Николаев. ж. д. С.Л. Халютина. – Санкт-Петербург : Тип. Дома призрения малолет. бедных, 1901. – 382, IX с.
219038
  Шаститко А. Бюджетный процесс в стратегиях социально-экономического развития : (постановка проблемы) / А. Шаститко, М. Овчинников // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 134-151. – Бібліогр.: с. 134, 136-143, 145-148. – ISSN 0042-8736
219039
  Горюнов Е. Бюджетный разрыв: оценка для России / Е. Горюнов, Л. Котликофф, Синельников-Мурылев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 7. – С. 5-26 : табл., рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0042-8736
219040
  Голощапов В.А. Бюджетный учет / В.А. Голощапов. – М., 1963. – 256с.
219041
  Андреев И.А. Бюджетный учет : учеб. пособие / И.А. Андреев ; Казан. финансово-экономич. ин-т. – Казань : Издательство Казанского университета, 1966. – 284 с.
219042
  Голощапов В. Бюджетный учет / В. Голощапов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1969. – 288с.
219043
   Бюджетный учет. – М, 1975. – 336с.
219044
  Дедков П Е. Бюджетный учет / П Е. Дедков, . – М, 1978. – 238с.
219045
  Дедков П Е. Бюджетный учет / П Е. Дедков, . – 2-е изд доп и перераб. – М, 1983. – 232с.
219046
  Жутова З.У. Бюджетный учет в СССР (в банках и бюджетных учреждениях) / З.У. Жутова. – Л., 1967. – 160с.
219047
  Жутова З.У. Бюджетный учет и отчетность / З.У. Жутова. – Москва, 1970. – 215с.
219048
  Дедков П Е. Бюджетный учет и отчетность / П Е. Дедков, . – М, 1975. – 221с.
219049
  Підгорний А.З. Бюджетування - ефективний засіб управління фінансами ВНЗ / А.З. Підгорний, Т.С. Корольова, І.С. Лапіна // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 1. – С. 155-162


  Обгрунтовано необхідність впровадження у ВНЗ нових принципів управління фінансовими ресурсами в умовах бюджетного дефіциту.
219050
  Лісовенко В. Бюджетування в системі охорони здоров"я / В. Лісовенко, Р. Корнацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 197-207. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
219051
  Курташова І.В. Бюджетування в системі управління операційною діяльністю інтернет-представництв : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 122-126 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
219052
  Бердар М.М. Бюджетування в системі управління фінансовими ресурсами підприємства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 82-88. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретичні та методологічні засади формування та розвитку систем комплексного управління фінансовими ресурсами підприємствами на основі розроблених методичних рекомендацій з упровадження та організації на них процесу бюджетування. ...
219053
  Попович В. Бюджетування в системі управлінського обліку // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 338-343. – ISSN 1815-3232
219054
  Корінько М.Д. Бюджетування в системі управлінського обліку корпоративних об"єднань // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 79-87. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
219055
  Пилипів Н.І. Бюджетування в управлінні діяльністю підприємств нафтогазової промисловості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 170-173
219056
  Сажинець С.Й. Бюджетування в управлінні діяльностю підприємства з капітального інвестування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 244-253. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
219057
  Михальська О.Л. Бюджетування витрат виробничих підрозділів олійно-жирових підрозділів як умова вдосконалення їх обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 183-188
219058
  Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб"єктів господарювання : навч. посібник / М.Д. Білик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 689, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 522-529. – Бібліогр.: с. 530. – ISBN 978-966-483-670-5
219059
  Коноваленко В.М. Бюджетування закупівельної діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-47. – ISSN 1993-6788
219060
  Бобало О. Бюджетування маркетингової діяльності вищих навчальних закладів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 21-25. – ISSN 1728-9343


  Розглянуто види бюджетів відповідно до строковості бюджету, особливості і специфіку бюджетування маркетингової діяльності вузів. Проведено аналіз позитивних і негативних сторін двох методів бюджетування.
219061
  М"ягков Є. Бюджетування на промисловому підприємстві: досвід ВАТ "Дніпроспецсталь" / Є. М"ягков, С. Кийко, В. Баликін // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-31 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
219062
  Демчук А.В. Бюджетування підприємства в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності: сутність, технологія, проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 41-46. – ISSN 0321-0499
219063
  Новицька О. Бюджетування природоохоронної діяльності у контексті її фінансового управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 58-60. – ISSN 1728-9343
219064
  Пойда Ю.М. Бюджетування та його роль у системі обліку і контролю // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-97
219065
  Лебідь О.В. Бюджетування у банках : навч. посібник / Лебідь О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-676-511-9
219066
  Жилінський А.І. Бюджетування у комерційному банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглядається методика формування бюджету комерційного банку. Основна мета статті - визначення і обгрунтування найпринятнішого погляду автора методики формування бюджету комерційного банку. Основним завданням статті є способи розв"язання проблем ...
219067
  Партин Г.О. Бюджетування у системі управління витратами підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 50-53 : Рис.
219068
  Проць Н.В. Бюджетування у системі управління фінансами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 188-193
219069
  Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С.97-109
219070
  Коркуна Д. Бюджетування у системі фінансового планування підприємства // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 330-334. – ISSN 0201-758Х
219071
  Носвіт В. Бюджетування фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 15-18. – ISSN 1728-9343
219072
  Шумило Ю.О. Бюджетування як важливий елемент операційного планування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 105-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
219073
  Безверхий К. Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-47
219074
  Подолянчук О.А. Бюджетування як елемент внутрішньогосподарського контролю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 55-58. – ISSN 2221-1055
219075
  Бовцаревська Н. Бюджетування як елемент управління підприємством / Н. Бовцаревська, П. Кузьмович // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 138-142. – ISSN 1993-0259
219076
  Колосок В. Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємствами металургійного холдингу / В. Колосок, М. Верескун, К. Дроботіна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 30-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
219077
  Бень Т.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств : фінанси підприємств / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
219078
  Гомонай І.В. Бюджетування як інструмент управління підприємством в сучасних ринкових умовах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 128-135
219079
  Сіра Ю.В. Бюджетування як інструмент управлінського обліку при виробництві молочної продукції : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 176-182 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
219080
  Котова С.О. Бюджетування як один з інструментів підвищення якості управління сільськогосподарським підприємством : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 152-158 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
219081
  Бузак Н.І. Бюджетування, облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С.185-189. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
219082
  Бєльська О.І. Бюджетування, орієнтоване на результат: чилійський досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 75-78 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
219083
  Белоусова І.А. Бюджетування: місце в системі управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 29-34. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
219084
  Ермакова Н.А. Бюджеты жизненного цикла семьи / Н.А. Ермакова, В.М. Жеребин, В.Н. Землянская // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2006. – № 11. – С. 39-43. – ISSN 0320-8168
219085
   Бюджеты крестьян Харьковской губернии в 1922-23 году. – Х, 1924. – 168 с.
219086
   Бюджеты крестьян Харьковской губернии в 1922-23 году. – Х, 1925. – 64с.
219087
   Бюджеты ленинградских рабочих и служацих в 1922-1926 гг.. – Ленинград, 1927. – 177 с.
219088
  Маркузон Ф.Д. Бюджеты населения в капиталистических странах в 1918-1932 гг. / Ф.Д. Маркузон. – М, 1962. – 88с.
219089
   Бюджеты рабочих и служащих. – М, 1929. – 715с.
219090
  Васильева В.А. Бюджеты рабочих прежде и теперь / В.А. Васильева. – Москва, 1965. – 110с.
219091
  Лопаков И.Г. Бюджеты районных Советов депутатов трудящихся : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лопаков И.Г. ; МВО СССР, Моск. финанс. ин-т. – Москва, 1950. – 14 л.
219092
  Богомолов В.Е. Бюжет сельского Совета / В.Е. Богомолов. – Тула, 1963. – 96с.
219093
  Пасічник Ю.В. Бюлджетні важелі регулювання демографічних процесів // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 139-144. – ISSN 2221-8440
219094
   Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ; Канадійний від. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Торонто : [б. в.]
Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – 1952
219095
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 1. – 2001. – (Митний кур"єр)


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
219096
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 2. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1 (36))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
219097
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 3. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 2 (30))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
219098
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 4. – 2001. – (Податки та платежі ; № 1 (35))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
219099
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 5. – 2001. – (Митний кур""єр ; № 3 (31))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
219100
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 6. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
219101
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 7. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
219102
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 8. – 2001. – (Судова практика та економіка ; № 1 (19))
219103
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 9. – 2001. – (Податки та платежі ; № 2 (36))
219104
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 10. – 2001. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1 (15))
219105
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 11. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 5 (33))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
219106
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 12. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій. ; № 3 (38))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
219107
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 13. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 6/34/)


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
219108
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 14. – 2001. – (Податки та платежі ; №3/37/)
219109
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 15. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 7)
219110
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 16. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій. ; № 4(39))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
219111
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 17. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 8(36))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
219112
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 18. – 2001. – (Нове в бухобліку та звітностіі ; № 2 (16))
219113
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 19. – 2001. – (Податки та платежі ; № 4 (38))
219114
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 20. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій (все про банкрутство) ; № 5 (40))
219115
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 2. – 2002. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1 (41))
219116
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 3. – 2002. – (Податки та платежі ; № 1)
219117
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 4. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 2)
219118
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 6. – 2002. – (Судова практика та економіка ; № 1 (20))
219119
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 7. – 2002. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 2 (42))
219120
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 8. – 2002
219121
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 9. – 2002. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1)
219122
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 10. – 2002. – (Податки та платежі ; № 2)
219123
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 13. – 2002. – (Податки та платежі ; № 3 (41))
219124
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 14. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 6 (42))
219125
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 19. – 2002. – (Податки та платежі ; № 4(42))
219126
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 20. – 2002. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 2(18))
219127
   Бюлетень (національної картинноі галереї). – К, 1933. – 24с.
219128
   Бюлетень № 2.10 сесії Верховної Ради УРСР 6 скликання. – К., 1966. – 44с.
219129
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1996
219130
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1996
219131
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1996
219132
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1996
219133
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1996
219134
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1996
219135
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1996
219136
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1996
219137
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1997
219138
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1997
219139
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1997
219140
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1997
219141
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1997
219142
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1997
219143
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 1997
219144
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 1997
219145
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 1997
219146
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1997
219147
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1997
219148
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1997
219149
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1998
219150
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1998
219151
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1998
219152
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1998
219153
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1998
219154
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1998
219155
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7/9. – 1998
219156
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1998
219157
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1998
219158
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1998
219159
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1999
219160
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1999
219161
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1999
219162
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1999
219163
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1999
219164
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1999
219165
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 1999
219166
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 1999
219167
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 1999
219168
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1999
219169
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1999
219170
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1999
219171
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2000
219172
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2000
219173
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2000
219174
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2000
219175
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2000
219176
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2000
219177
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 2000
219178
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2000
219179
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2000
219180
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 2000
219181
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 2000
219182
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 2000
219183
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2001
219184
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2001
219185
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2001
219186
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2001
219187
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2001
219188
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2001
219189
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2001
219190
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2001
219191
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10/12. – 2001
219192
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2002
219193
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2002
219194
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2002
219195
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2002
219196
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2002
219197
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2002
219198
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 2002
219199
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2002
219200
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2002
219201
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 2002
219202
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2003
219203
   Бюлетень Б. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
Квітень. – 1997
219204
   Бюлетень Б. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
Вересень. – 1997
219205
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 7. – 2001
219206
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 8. – 2001
219207
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 9. – 2002
219208
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 10. – 2003
219209
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 11. – 2005
219210
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 12. – 2005
219211
   Бюлетень Виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. – Київ
№ 1. – 1984
219212
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1997
219213
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1997
219214
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1997
219215
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1997
219216
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1998
219217
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1998
219218
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1998
219219
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1998
219220
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1999
219221
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1999
219222
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1999
219223
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1999
219224
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 5. – 1999
219225
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 6. – 1999
219226
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 2000
219227
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України : спецвипуск. – Київ
№ 2. – 2000
219228
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 2000
219229
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 2000
219230
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 5. – 2000
219231
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 6. – 2000
219232
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2001
219233
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2001
219234
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
219235
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
219236
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001
219237
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001
219238
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002
219239
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
219240
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
219241
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
219242
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
219243
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
219244
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002
219245
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002
219246
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002
219247
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002
219248
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002
219249
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002
219250
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
219251
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003
219252
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
219253
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
219254
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003
219255
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003
219256
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003
219257
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003
219258
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2003
219259
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2003
219260
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2003
219261
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2003
219262
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
219263
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
219264
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
219265
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
219266
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004
219267
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2004
219268
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2004
219269
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2004
219270
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2004
219271
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2004
219272
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2004
219273
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2004
219274
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
219275
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
219276
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
219277
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
219278
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005
219279
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005
219280
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2005
219281
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005
219282
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2005
219283
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2005
219284
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2005
219285
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2005
219286
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
219287
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
219288
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
219289
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006
219290
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006
219291
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6 : Сімейні правовідносини.Законодавство.Позовні заяви. – 2006
219292
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006
219293
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006
219294
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2006
219295
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2006
219296
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2006
219297
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2006
219298
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
219299
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
219300
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
219301
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
219302
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007
219303
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007
219304
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2007
219305
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2007
219306
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2007
219307
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2007
219308
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2007
219309
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2007
219310
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
219311
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
219312
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
219313
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
219314
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008
219315
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
219316
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2008
219317
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2008
219318
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2008
219319
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2008
219320
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2008
219321
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2008
219322
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (111). – 2009
219323
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (112). – 2009
219324
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (113). – 2009
219325
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (114). – 2009
219326
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (115). – 2009
219327
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (116). – 2009
219328
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (117). – 2009
219329
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (118). – 2009
219330
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9 (119). – 2009
219331
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10 (120). – 2009
219332
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (121). – 2009
219333
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (122). – 2009
219334
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (123). – 2010
219335
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (124). – 2010
219336
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (125). – 2010
219337
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (126). – 2010
219338
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (127). – 2010
219339
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (128). – 2010
219340
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (129). – 2010
219341
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (130). – 2010
219342
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9 (131). – 2010
219343
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10 (132). – 2010
219344
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (133). – 2010
219345
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (134). – 2010
219346
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (135). – 2011
219347
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (136). – 2011
219348
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (137). – 2011
219349
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (138). – 2011
219350
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (139). – 2011
219351
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (140). – 2011
219352
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (141). – 2011
219353
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (142). – 2011
219354
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9/10 (143/144). – 2011
219355
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (145). – 2011
219356
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (146). – 2011
219357
   Бюлетень відділу КУК у Торонті. – Торонто, 1995
219358
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків
Вип. 5. – 2017. – 148 с.
219359
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків
Вип. 6. – 2017. – 176 с.
219360
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків : [б. в.]
Вип. 7. – 2019. – 189, [1] c.
219361
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків : [б. в.]
Вип. 8. – 2020. – 195, [1] c.
219362
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : вересень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
219363
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : жовтень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
219364
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : листопад 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R. - Назва з етикетки диску
219365
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : грудень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
219366
   Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду / Державний Нікітський ботанічний сад. – Ялта
Вип. 83. – 2001
219367
   Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду / Державний Нікітський ботанічний сад. – Ялта
Вип. 84. – 2001
219368
   Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки / Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. – Київ
Вип. 4. – 2004
219369
  Державна Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки. – Київ
Вип. 1. – 2011
219370
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 14. – 1999
219371
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 15. – 2000
219372
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 16. – 2000
219373
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1993-
№ 17. – 2001
219374
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 18. – 2001. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219375
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1(19). – 2002. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219376
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (20). – 2002. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219377
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1(21). – 2003. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219378
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (22). – 2003. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219379
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (23). – 2004. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219380
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1993-
№ 2 (24). – 2004. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219381
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (25). – 2005. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219382
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (26). – 2005. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219383
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219384
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (27). – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219385
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (28). – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219386
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (29). – 2007. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219387
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник. – Київ, 1994-
№ 2 (30). – 2007. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219388
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (31). – 2008. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219389
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (32). – 2008. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219390
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (33). – 2009. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219391
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (34). – 2009. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219392
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1(35). – 2010. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
219393
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1999-
№ 2 (36). – 2010. – З 2011 р. назва "Чорнобильський науковий вісник"
219394
   Бюлетень економічної кон"юнктури України. – Київ
№ 3. – 1999
219395
   Бюлетень економічної кон"юнктури України. – Київ
№ 4. – 1999
219396
   Бюлетень з корпоративного управління. – Київ
№ 3. – 2001
219397
   Бюлетень з корпоративного управління. – Київ
№ 4. – 2001
219398
   Бюлетень з корпоративного управління. – Київ
№ 5. – 2001
219399
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1993
219400
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5. – 1993
219401
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1994
219402
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1995
219403
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 2. – 1995
219404
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1995
219405
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4/5. – 1995
219406
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1996
219407
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 2. – 1996
219408
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1996
219409
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4. – 1996
219410
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5, вип. 1. – 1996
219411
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 6. – 1996
219412
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1/2. – 1997
219413
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1997
219414
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4. – 1997
219415
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5. – 1997
219416
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 6. – 1997
219417
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 7/8. – 1997
219418
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 9/10. – 1997
219419
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 11/12. – 1997
219420
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1998
219421
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 2. – 1998
219422
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1998
219423
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4. – 1998
219424
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5. – 1998
219425
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 6. – 1998
219426
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 7. – 1998
219427
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 8. – 1998
219428
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 9. – 1998
219429
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 10. – 1998
219430
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 11. – 1998
219431
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 12. – 1998
219432
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1999
219433
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1999
219434
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4. – 1999
219435
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5. – 1999
219436
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 6. – 1999
219437
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 7. – 1999
219438
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 8. – 1999
219439
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 9. – 1999
219440
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 10. – 1999
219441
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 11. – 1999
219442
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 12. – 1999
219443
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 1 : Адвокатура в Україні. – 2000
219444
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 2. – 2000
219445
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 3. – 2000
219446
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 4. – 2000
219447
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 5. – 2000
219448
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 6. – 2000
219449
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 7. – 2000
219450
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 9. – 2000
219451
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 10. – 2000
219452
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 11. – 2000
219453
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 12. – 2000
219454
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 1 : Антимонопольне законодавство України. – 2001
219455
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 2 : Орендні відносини в Україні. – 2001
219456
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Фінансові санкції за законодавством України. – 2001
219457
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Екологічне законодавство України. – 2001
219458
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Правове регулювання кредитних відносин в Україні. – 2001
219459
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Кримінальний кодекс України. – 2001
219460
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. – 2001
219461
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – 2001
219462
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 9 : Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України.Господарський процесуальний кодекс України. – 2001
219463
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 10 : Законодавство України про зв"язок. – 2001
219464
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 11 : Законодавство України про громадянство. – 2001
219465
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 12 : Законодавство України про землю. – 2001
219466
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 1 : Державна служба в Україні. – 2002
219467
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 2 : Бюджетне законодавство України. – 2002
219468
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Законодавство України про сім"ю. – 2002
219469
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Законодавство України про банкрутсво. – 2002
219470
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Державна та комунальна власність в Україні. – 2002
219471
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Експертизи в Україні. – 2002
219472
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Судові експертизи в Україні. – 2002
219473
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Приватна власність в Україні. – 2002
219474
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 9 : Митна справа в Україні. – 2002
219475
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 10 : Місцеве самоврядування в Україні. – 2002
219476
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 11 : Торговельна діяльність в Україні. – 2002
219477
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 12 : Законодавство України про надзвичайні ситуації. – 2002
219478
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 1 : Законодавство і судова практика з питань приватизації. – 2003
219479
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 2 : Експортно-імпортні операції в Україні. – 2003
219480
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – 2003
219481
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. – 2003
219482
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Цивільний кодекс України. – 2003
219483
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Законодавство України про адміністративну відповідальність. – 2003
219484
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Науково-практичний коментар до закону України "Про адвокатуру". Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність. – 2003
219485
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію. – 2003
219486
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 9 : Виконавче провадження: законодавство та судова практика. – 2003
219487
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар бюджетного кодексу України. – 2003
219488
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 11 : Пенсійне забезпечення в Україні: законодавство та судова практика. – 2003
219489
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 12 : Житлове будівництво в Україні: законодавство та судова практика. – 2003
219490
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 1 : Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Частина 1. – 2004
219491
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 2 : Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Частина 1. – 2004
219492
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Житло та комунальні послуги : законодавство. судова практика. – 2004
219493
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Бухгалтерський облік. Правове регулювання. стандарти. контроль. – 2004
219494
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Цивільне процесуальне законодавство України. Цив. проц. код. Укр.,прийнятий 18.03.2004 р. Цив. проц.код.Укр.прийнятий 18.07.1963 р. Нормативно-прав.акти,судова практика. – 2004
219495
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. – 2004
219496
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Пільги. Регулювання та захист. – 2004
219497
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Контроль і перевірки підприємницької діяльності. – 2004
219498
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Право на вибір місця проживання: від прописки до реєстрації. Коментар. законодавство, судова практика. – 2005
219499
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2005
219500
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2005
219501
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Законодавство України про адміністративні правопорушення. – 2005
219502
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Регулювання ринку цінних паперів в Україні. – 2005
219503
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. – 2005
219504
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Працевлаштування громадян за кордоном. – 2005
219505
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2005
219506
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Ліцензування в Україні. – 2005
219507
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". – 2005
219508
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Практика судів України з кримінальних справ 2001-2005. – 2005
219509
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів /Теньков С./. – 2005
219510
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Пенсія в Україні. Коментар до Закону України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування"/Надточий Б.,Демчук Л./. – 2006
219511
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Колективні трудові спори. – 2006
219512
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Законодавство України про нотаріат. – 2006
219513
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Аудит в Україні. – 2006
219514
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього середовища". – 2006
219515
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього середовища". – 2006
219516
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Компесанційні виплати за листками непрацездатності, Страхування. – 2006
219517
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Єдині та державні реєстри Міністерства юстиуії України. – 2006
219518
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Банківське законодавство України. – 2006
219519
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Погашення податкових зобов"язань. Законодавство і судова практика. – 2006
219520
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах /Теньков С. О./. – 2006
219521
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Судова практика Вищого адміністративного суду України. – 2006
219522
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Оренда в Україні. – 2007
219523
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Пожежна безпека в Україні. Зак-во і судова практика. – 2007
219524
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Законодавство України про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. – 2007
219525
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Житлове законодавство. Комунальні послуги. Тарифи та пільги. – 2007
219526
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Земельний кодекс України з постатейними матеріалами. – 2007
219527
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Коментар судової практики розгляду житлових спорів. – 2007
219528
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Транспортні послуги. Законодавство і судова практика. – 2007
219529
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. – 2007
219530
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. – 2007
219531
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності. – 2007
219532
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Коментар до законодавства про фінансово-правові санкції. – 2007
219533
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Митна справа в Україні. – 2007
219534
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Правове регулювання об"ектів нерухомого майна в Україні. – 2008
219535
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Туристичні послуги в Україні. – 2008
219536
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Виконавче впровадження. Законодавство. Судова практика. – 2008
219537
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика. – 2008
219538
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. – 2008
219539
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Судова практика Вищого адміністративного суду України 2006-2008. – 2008
219540
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Цивільне судочинство. Судова практика. – 2008
219541
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Дорожньо-транспортні пригоди.Законодавство.Судова практика. – 2008
219542
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Науково-практичний коментар закону України "Про господарські товариства". – 2008
219543
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Право на звернення. Коментар Закону України "Про звернення громадян". Законодавство. Судова практика. – 2008
219544
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві. – 2008
219545
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Земельні ділянки. Законодавство. Роз"яснення. Судова практика. – 2008
219546
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Відповідальність за адміністративні правопорушення. – 2009
219547
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Податкові спори. – 2009
219548
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ 2007-2008. – 2009
219549
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища.". – 2009
219550
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Нотаріат в Україні. Законодавство. Судова практика. – 2009
219551
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Обіг цінних паперів в Україні /Ю.М. Крупка, О. М. Гав"яз . – 2009
219552
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Судова практика Вищого адміністративного суду України 2008-2009. – 2009
219553
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження. /Кучинська О.П./. – 2009
219554
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства". – 2009
219555
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар Лісового кодексу України. – 2009
219556
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби .Законодавство. Судова практика. – 2009
219557
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Прокуратура України. Законодавство, рішення Конституційного Суду України, накази та інші організаційно-розпорядчі документи Генерального прокурора України. – 2009
219558
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Крупка Ю. М. Ліцензування господарської діяльності в Україні. – 2010
219559
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Судова практика Вищого адміністративного суду України. – 2010
219560
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення. – 2010
219561
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Адвокатура в Україні. – 2010
219562
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Практика розгляду судами земельних спорів 2009. – 2010
219563
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері гоподарювання. – 2010
219564
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Судова практика Вищого адміністративного суду України 2009 - 2010. – 2010
219565
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації /Коротюк О.В./. – 2010
219566
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Закон України " Про судоустрій і стасус суддів". Цивільний процесуальний кодекс України. Кодекс адміністративного судочинства України. – 2010
219567
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар Закону України "Про оренду державного та комунального майна". /Вінник О М./. – 2010
219568
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Науково-практичний коментар Водного кодексу України. – 2010
219569
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Податковий кодекс України. Набирає чинності з 1 січня 2011 року. – 2010
219570
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Вид-во правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7/10 : Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 2015. – 1063 с.
219571
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: В.Г. Гончаренко, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Кодекс адмін. судочинства України. Закон України про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та ін. законодавчих актів України. Закон України "Про держ. реєстрацію юрид. осіб, фіз. осіб-підприємців та громадських формувань". – 2017. – 330, [2] с.
219572
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4/6 : Практика застосування законодавства в цивільному судочинстві України. – 2018. – 1075, [5] с.
219573
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : ІТ-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар. – 2018. – 354, [6] с.
219574
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9/10 : Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне судочинство. – 2018. – 666, [2] с.
219575
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Рішення Європейського суду з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров"я, честі та гідності. – 2018. – 291, [5] с.
219576
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів. – 2018. – 320, [8] с.
219577
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Кримінальний кодекс України, Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". – 2019. – 326, [2] с.
219578
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2019. – 414, [2] с.
219579
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Кодекс Украъни з процедур банкрутства. Господарський процесуальний кодекс України. – 2019. – 350, [2] с.
219580
   Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-917-7694-06-8
219581
   Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
2009. – 2009. – Журн.-переверт. Зі зворотнього боку : CIUS newsletter / Canad. inst. of Ukrainian studies. Alberta ; Edmonton : Univ. of Albera, 2009 -
219582
   Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
2010. – 2010. – Журн.-переверт. Зі зворотнього боку : CIUS newsletter / Canad. inst. of Ukrainian studies. Alberta ; Edmonton : Univ. of Albera, 2009 -
219583
   Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
2011. – 2011. – Журн.-переверт. Зі зворотнього боку : CIUS newsletter / Canad. inst. of Ukrainian studies. Alberta ; Edmonton : Univ. of Albera, 2011
219584
   Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
2014. – 2014. – Журн.-переверт. Зі зворотнього боку : CIUS newsletter / Canad. inst. of Ukrainian studies. Alberta ; Edmonton : Univ. of Albera, 2011
219585
   Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
2015. – 2015. – Журн.-переверт. Зі зворотнього боку : CIUS newsletter / Canad. inst. of Ukrainian studies. Alberta ; Edmonton : Univ. of Albera, 2011
219586
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 3, березень : Любов до батькывщини починаэться з родини... – 2019. – 64 с.
219587
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 4, квітень. – 2019. – 63, [1] c., включ. обкл.
219588
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 5, травень : 70 років: від зародження до сучасності. – 2019. – 63, [1] с. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
219589
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 6, червень : 20 років журналу. – 2019. – 64 с. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
219590
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 7, липень. – 2019. – 63, [1] с., включ. обкл. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
219591
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Буяджи Г.В., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 8, серпень. – 2019. – 63, [2] c. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
219592
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Буяджи Г.В., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 9, вересень : Корупційна злочинність в Україні - наслідок соціальної аномалії. – 2019. – 63, [2] c. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
219593
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Буяджи Г.В., Крижанывська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 10, жовтень : Перший моніторинговий звіт Директорату правової політики у сфері судоустрію, судочинства та суміжних правових інститутів. – 2019. – 63, [1] с., включ. обкл. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
219594
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Кравченко Л.М., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 11, листопад : Виклики та ризики української правової науки: ціннісний підхід. – 2019. – 63, [1] c. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
219595
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Кравченко Л.М., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 12, грудень. – 2019. – 63, [1] с. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
219596
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Кравченко Л.М., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 1, січень. – 2020. – 63, [1] c., включ. обкл.
219597
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Кравченко Л.М., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 2, лютий. – 2020. – 63, [1] с. – DOI: 10.36035/2312-1831
219598
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ
№ 1. – 1999
219599
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ
№ 1/2. – 2000
219600
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ
№ 3. – 2000
219601
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ
№ 1. – 2001
219602
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ
№ 2. – 2001
219603
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2001
219604
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2001
219605
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
219606
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
219607
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
219608
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
219609
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
219610
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
219611
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
219612
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
219613
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
219614
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 2/3. – 2004
219615
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004
219616
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004
219617
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
219618
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004
219619
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004
219620
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004
219621
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2004
219622
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004
219623
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004
219624
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005
219625
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005
219626
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005
219627
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005
219628
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2005
219629
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2005
219630
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 7. – 2005
219631
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 8. – 2005
219632
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005
219633
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2005
219634
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2005
219635
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2005
219636
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2006
219637
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2006
219638
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2006
219639
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2006
219640
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2006
219641
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2006
219642
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 7. – 2006
219643
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 8. – 2006
219644
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2006
219645
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2006
219646
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2006
219647
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2006
219648
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2007
219649
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2007
219650
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2007
219651
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2007
219652
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2007
219653
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2007
219654
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 7. – 2007
219655
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 8. – 2007
219656
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2007
219657
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2007
219658
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2007
219659
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2007
219660
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008
219661
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008
219662
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 3. – 2008
219663
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 4. – 2008
219664
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 5. – 2008
219665
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 6. – 2008
219666
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2008
219667
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 9. – 2008
219668
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 10. – 2008
219669
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 11/12 (85/86). – 2008
219670
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
Спецвипуск. – 2009
219671
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 1 (87). – 2009
219672
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 2 (88). – 2009
219673
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 3 (89). – 2009
219674
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 4/5 (90/91). – 2009
219675
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 6 (92). – 2009
219676
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 7 (93). – 2009
219677
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 8 (94). – 2009
219678
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 9 (95). – 2009
219679
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 10 (96). – 2009
219680
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 11 (97). – 2009
219681
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 12 (98). – 2009
219682
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 1 (99). – 2010. – 151 с.
219683
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 2 (100). – 2010. – 148 с.
219684
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 3 (101). – 2010. – 169 с.
219685
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 4/5 (102/103). – 2010. – 281 с.
219686
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 6 (104). – 2010. – 204 с.
219687
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 7 (105). – 2010. – 147 с.
219688
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 8. – 2010. – 176 с.
219689
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 9 (вересень). – 2010. – 166 с.
219690
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 10 (жовтень). – 2010. – 192 с.
219691
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 11 (листопад). – 2010. – 136 с.
219692
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 12 (грудень). – 2010. – 152 с.
219693
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 1 (січень). – 2011
219694
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 2 (лютий). – 2011. – 152 с.
219695
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 3 (березень). – 2011. – 144 с.
219696
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 4 (квітень). – 2011. – 184 с.
219697
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 5 (травень). – 2011. – 160 с.
219698
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 6 (червень). – 2011. – 163 с.
219699
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 7 (липень). – 2011. – 136 с.
219700
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 8/9 (вересень). – 2011. – 160 с.
219701
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 10 (жовтень). – 2011. – 184 с.
219702
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 11 (листопад). – 2011. – 176 с.
219703
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 12 (грудень). – 2011. – 168 с.
219704
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 1 (123). – 2012. – 152 с.
219705
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 2 (124). – 2012. – 168 с.
219706
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 3 (125). – 2012. – 136 с.
219707
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстицій України. – Київ, 1999-
№ 4 (126). – 2012. – 176 с.
219708
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстицій України. – Київ, 1999-
№ 5 (127). – 2012. – 192 с.
219709
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 6 (128). – 2012. – 176 с.
219710
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 7 (129). – 2012. – 144 с.
219711
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 8 (130). – 2012. – 184 с.
219712
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 9 (131). – 2012. – 144 с.
219713
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 10 (132). – 2012. – 168 с.
219714
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 11 (133). – 2012. – 160 с.
219715
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 12 (134). – 2012. – 184 с.
219716
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 1 (135). – 2013
219717
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 2 (136). – 2013
219718
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 3 (137). – 2013
219719
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 4 (138). – 2013
219720
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 5 (139). – 2013
219721
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 6 (140). – 2013
219722
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 7 (141). – 2013
219723
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 8 (142). – 2013
219724
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 9 (143). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219725
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 10 (144). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219726
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 11 (145). – 2013
219727
   Бюлетень Міністерства юстиції України : науково-практичне фахове видання. – офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 12 (146). – 2013
219728
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 1 (147). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219729
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 2 (148). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219730
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 3 (149). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219731
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 4 (150). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219732
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 5 (151). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219733
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 6 (152). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219734
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 7 (153). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219735
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 8 (154). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219736
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 9 (155). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219737
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 10 (156). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219738
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 11 (157). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219739
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 12 (158). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219740
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 1, січень. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219741
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 2, лютий. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219742
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 3, березень. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219743
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 4, квітень. – 2016. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219744
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 5, травень. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219745
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 6, червень. – 2016. – 71 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219746
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 7, липень. – 2016. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219747
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 8, серпень. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219748
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 9, вересень. – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219749
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 10, жовтень. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219750
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 11, листопад. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219751
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 12, грудень. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219752
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Севостьянова Н.І., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 1, січень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219753
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Севостьянова Н.І., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 2, лютий. – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219754
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Севостьянова Н.І., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 3, березень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219755
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Севостьянова Н.І., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 4, квітень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219756
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Севостьянова Н.І., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 5, травень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219757
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 6, червень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219758
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 7, липень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219759
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 8, серпень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219760
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 9, вересень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219761
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 10, жовтень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219762
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 11, листопад. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219763
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 12, грудень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219764
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Бернацька Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 1, січень : Судова реформа в Україні: перші кроки Верховного Суду. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219765
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Бернацька Н.І., Сова Н.П. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 2, лютий : ЦНАПи як система платформ для максимального спрощення надання послуг громадянам. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219766
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Бернацька Н.І., Сова Н.П. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 3, березень : Конституційний Суд України: основні проблеми і перспективи. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219767
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Бернацька Н.І., Сова Н.П. [та ін.]. – Київ : ПП "Видавництво "Фенікс", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 4, квітень : Правова наука повинна адекватно реагувати на виклики часу. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219768
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Бернацька Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 5, травень : Роль ДП "Центр оцінки та інформації" в регулюванні тарифів та вартості продукції енергетичних підприємств. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219769
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Бернацька Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 6, червень. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
219770
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Бернацька Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 7, липень : Зміни в порядку ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
219771
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Бернацька Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 8, серпень. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
219772
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Бернацька Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 9, вересень. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
219773
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : Центр оцінки і інформації, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 10, жовтень. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
219774
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 11, листопад. – 2018. – 64, [1] c., включ. обкл.
219775
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 12, грудень. – 2018. – 64 с.
219776
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 1, січень : Директорат стратегічного планування та євроінтеграції - головний "локомотив" та координатор стратегічних цілей Мін"юсту. – 2019. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
219777
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 2, лютий : Основні засади реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО. – 2019. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
219778
   Бюлетень наукової студентської конференції Львівського державного університету 1952 року. – Львів
Ч. 1. – 1952. – 32с.
219779
   Бюлетень наукової студентської конференції Львівського державного університету 1952 року. – Львів
Ч. 2. – 1952. – 33с.
219780
   Бюлетень наукової студентської конференції Львівського державного університету 1954 року. – Львів
Ч. 1. – 1955. – 36с.
219781
   Бюлетень наукової студентської конференції Львівського державного університету 1954 року. – Львів
Ч. 2. – 1955. – 115с.
219782
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 3. – 1998
219783
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 4. – 1998
219784
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 5. – 1998
219785
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 6. – 1998
219786
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 7. – 1998
219787
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 8. – 1998
219788
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 10. – 1998
219789
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 11. – 1998
219790
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 1. – 1999
219791
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 2. – 1999
219792
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 3. – 1999
219793
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 2. – 2000
219794
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 3. – 2000
219795
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 4. – 2000
219796
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 5. – 2000
219797
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 6. – 2000
219798
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 7. – 2000
219799
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 8. – 2000
219800
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 9. – 2000
219801
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 10. – 2000
219802
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 11. – 2000
219803
   Бюлетень Національного банку України. – Київ
№ 12. – 2000
219804
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 5. – 2001
219805
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 7. – 2001
219806
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 8. – 2001
219807
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 12. – 2001
219808
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 4. – 2002
219809
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 5. – 2002
219810
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 6. – 2002
219811
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 7. – 2002
219812
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 8. – 2002
219813
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 9. – 2002
219814
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 10. – 2002
219815
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 11. – 2002
219816
   Бюлетень Національного банку України. – Київ, 1993-
№ 12. – 2002
219817
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 1. – 2003
219818
   Бюлетень Національного банку України : статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 2. – 2003
219819
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 3. – 2003
219820
   Бюлетень Національного банку України : статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 4. – 2003
219821
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 5. – 2003
219822
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 6. – 2003
219823
   Бюлетень Національного банку України : статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 7. – 2003
219824
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 8. – 2003
219825
   Бюлетень Національного банку України : статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 9. – 2003
219826
   Бюлетень Національного банку України : статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 10. – 2003
219827
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 11. – 2003
219828
   Бюлетень Національного банку України : статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 12. – 2003
219829
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 1. – 2004
219830
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 2. – 2004
219831
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 3. – 2004
219832
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 4. – 2004
219833
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 5. – 2004
219834
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 6. – 2004
219835
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 7. – 2004
219836
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 8. – 2004
219837
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 9. – 2004
219838
   Бюлетень Національного банку України : Статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 10. – 2004
219839
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 1. – 2005
219840
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 2. – 2005
219841
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 3. – 2005
219842
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 4. – 2005
219843
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 5. – 2005
219844
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 6. – 2005
219845
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 7. – 2005
219846
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 8. – 2005
219847
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 9. – 2005
219848
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 10. – 2005
219849
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 11. – 2005
219850
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 12. – 2005
219851
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 1. – 2006
219852
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 2. – 2006
219853
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 3. – 2006
219854
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 4. – 2006
219855
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 5. – 2006
219856
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 6. – 2006
219857
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 7. – 2006
219858
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 8. – 2006
219859
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 9. – 2006
219860
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 10. – 2006
219861
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 11. – 2006
219862
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 12. – 2006
219863
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 1. – 2007
219864
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 2. – 2007
219865
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 3. – 2007
219866
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 4. – 2007
219867
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 5. – 2007
219868
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 6. – 2007
219869
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 7. – 2007
219870
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 8. – 2007
219871
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 10. – 2007
219872
   Бюлетень Національного банку України : Аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 11. – 2007
219873
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 1. – 2008
219874
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 2. – 2008
219875
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 3. – 2008
219876
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 4. – 2008
219877
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 6. – 2008
219878
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 7. – 2008
219879
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 10. – 2008
219880
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 11. – 2008
219881
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 12. – 2008
219882
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 2 (191). – 2009
219883
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 3 (192). – 2009
219884
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 4 (193). – 2009
219885
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 5 (194). – 2009
219886
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 6 (195). – 2009
219887
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 7 (196). – 2009. – + CD
219888
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 10 (199). – 2009. – + CD
219889
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 11 (200). – 2009. – + CD
219890
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 12 (201). – 2009. – + CD
219891
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 1 (202). – 2010. – + CD
219892
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 2 (203). – 2010. – + CD
219893
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 3 (204). – 2010. – + CD
219894
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 4 (205). – 2010. – + CD
219895
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 5 (206). – 2010. – + CD
219896
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 6 (207). – 2010. – + CD
219897
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 7 (208). – 2010. – + CD
219898
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 8 (209). – 2010. – + CD
219899
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 9 (210). – 2010. – + CD
219900
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 11 (212). – 2010. – + CD
219901
   Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
№ 12 (213). – 2010. – + CD
219902
   Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 1. – 2002
219903
   Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 2. – 2002
219904
   Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 3. – 2002
219905
   Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 4. – 2002
219906
   Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 5. – 2002
219907
   Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 6. – 2002
219908
   Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 7. – 2002
219909
   Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 8. – 2002
219910
   Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 9. – 2002
219911
   Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 10. – 2002
219912
   Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 11. – 2002
219913
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 12. – 2002
219914
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
219915
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
219916
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 3. – 2003
219917
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 4. – 2003
219918
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 5. – 2003
219919
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 6. – 2003
219920
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 7. – 2003
219921
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 8. – 2003
219922
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 9. – 2003
219923
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 10. – 2003
219924
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 11. – 2003
219925
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 12. – 2003
219926
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
219927
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004
219928
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 3. – 2004
219929
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 4. – 2004
219930
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 5. – 2004
219931
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 6. – 2004
219932
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 7. – 2004
219933
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 8. – 2004
219934
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 9. – 2004
219935
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 10. – 2004
219936
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 11. – 2004
219937
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 12. – 2004
219938
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 1. – 2005
219939
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
219940
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005
219941
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 4. – 2005
219942
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 5. – 2005
219943
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 6. – 2005
219944
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 7. – 2005
219945
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 8. – 2005
219946
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 9. – 2005
219947
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 10. – 2005
219948
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 11. – 2005
219949
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 12. – 2005
219950
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 1. – 2006
219951
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 2. – 2006
219952
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 3. – 2006
219953
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 4. – 2006
219954
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 5. – 2006
219955
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 6. – 2006
219956
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 7. – 2006
219957
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 8. – 2006
219958
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 9. – 2006
219959
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 10. – 2006
219960
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 11. – 2006
219961
   Бюлетень Національної служби посередництва і примирення : Офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. – Київ, 2001-
№ 12. – 2006
219962
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 1. – 1995
219963
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 2. – 1995
219964
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 3/4. – 1995
219965
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 5/6. – 1995
219966
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 7. – 1995
219967
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 8. – 1995
219968
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 9. – 1995
219969
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 10. – 1995
219970
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 12. – 1995
219971
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 1. – 1996
219972
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 2. – 1996
219973
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 3. – 1996
219974
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 4. – 1996
219975
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 5. – 1996
219976
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 6. – 1996
219977
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 7. – 1996
219978
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 8. – 1996
219979
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 9. – 1996
219980
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 10. – 1996
219981
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 11. – 1996
219982
   Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – Київ
№ 12. – 1996
219983
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 1. – 1995
219984
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 2. – 1995
219985
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 3. – 1995
219986
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 4. – 1995
219987
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 5. – 1995
219988
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 6. – 1995
219989
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 7. – 1995
219990
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 8. – 1995
219991
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 9. – 1995
219992
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 10. – 1995
219993
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 11. – 1995
219994
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 12. – 1995
219995
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 1. – 1997
219996
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 2. – 1997
219997
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 3. – 1997
219998
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 4. – 1997
219999
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 5. – 1997
220000
   Бюлетень нормативних актів Міністерства фінансів України. – Ужгород
№ 6. – 1997
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,