Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
219001
  Лукієнко О.І. "Біотитовий" кліваж у в"язкорозломних структурах Українського щита : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / О.І. Лукієнко, Д.В. Кравченко, Г.Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-10 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  У в"язкорозломних структурах раннього докембрію Українського щита на Середньому Побужжі виділено декілька типів кліважу, названого за мінеральний супровід "біотитовим". Такий кліваж сформувався за допомогою динамометаморфічної біотитизації та ...
219002
  Благун О.П. "Біциклічні місткові сультами з атомом Нітрогену у голові моста" : Дис. ... д-ра філософії : 102 / Олександр Петрович Благун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2020. – 160 арк. – Додатки: арк. 159-160. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 145-158
219003
  Колибенко О. "Благовірного князя корінь" Ярополк Володимирович - князь Переяславля Руського / О. Колибенко, О. Колибенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 32-43. – ISSN 2415-3567
219004
  Франків У. "Благовіщення" зі збірки Музею народної архітектури та побуту // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 36-43. – ISSN 0131-2685
219005
  Демуз І. "Благодійне товариство з видання загальнокорисних і дешевих книг" (1898–1918 рр.): громадсько-політичні, економічні й історичні брошури, художня і навчальна література // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 64-72
219006
  Петрушков В.С. "Благонамеренные речи" М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф... канд. филол.наук: / Петрушков В.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 17л.
219007
  Семенова З.Е. "Благонамеренные речи" Салтыкова-Щедрина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семенова З.Е.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1959. – 21л.
219008
  Диссон Ю.А. "Благородная альтернатива" российским университетам : лицеи и университетские пансионы в России (конец ХVIII- первая треть XIX вв.) // Вопросы истории естествознания и техники / РАН, Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 4. – С. 125-142. – ISSN 0205-9606


  В создании гимназии в г. Кременец огромная роль принадлежала Ф. Чацкому - ученому правоведу и визитатору школ на Волыни. Кременецкая гимназия была основана в июле1805 г., но особый статус, приближенный к университетскому, приобрела 18 янв. 1819 ...
219009
  Назарець В.В. "Благородний адвокат людства". Фрідріх Шиллер та його драма "Вільгельм Телль" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 11. – С. 16-21
219010
  Коляда І. "Благородний осведомитель": штрихи до портрету київського цензора Сергея Нікіфоровича Щоголєва // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 9-13


  Після отримання гімназичної освіти С.Н. Щоголєв вивчав медицину у Київському університеті Св. Володимира.
219011
  Петриченко Н.Г. "Благородні розбійники" в образній системі фундаментальних історичних творів в українській, польській, російській літературі першої половини XIX століття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 261-266
219012
  Хома Марія "Благословен цар, що йде в ім"я Господнє", або Тріумф і поразка перших ізраїльських царів // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 9-12
219013
  Штолько М.А. "Благословенна будь, любов" (любов у поезії І. Жиленко) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 192-200. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
219014
  Дятленко Т. "Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно..." : віртуальна екскурсія до джерел неперевершеного таланту О. Довженка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-51. – Бібліогр. в кінці ст.
219015
  Павличко Я. "Благословенне місце втечі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 203-204. – ISSN 08-68-4790-1


  Сучасна українська драматургія має чим захопити і подивувати, українські драматурги – вже впізнавані творчі обличчя, їхні твори щоразу пропонують нові оригінальні сенси та наративи. Для драматурга існує дві удачі: коли п’єса оживає на сцені театру і ...
219016
  Сорокер Я. "Благословенний край" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 502, грудень : грудень. – С. 20-22


  Михайло Глинка та Україна.
219017
  Куценко Л. "Благословенні ви, сліди..." / Л. Куценко. – Кіровоград, 1995. – 102с.
219018
  Дегтярев М.Г. "Благословенный" беспредел под золотыми куполами // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 84-92


  Про історію реставрації в Києво-Печерському історико-культурному комплексі
219019
  Соловьев Э.Ю. "Благослови свой синий окоем". Космоперсонализм и историческая ирония Максимилиана Волошина // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 185-202. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
219020
  Негрій Т. "Благослови, мати, весну закликати" = Весняні свята і обряди : народний календар // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – С. 12-17
219021
  Дениско Г. "Благословляю я ті дні, коли до правди прихилився" // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 444-447. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
219022
  Станюкович К.М. "Благотворительная комедия" и другие рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1957. – 119с.
219023
  Воронин С.В. "Благотворительные" фонды США : (Мифы и действительность) / С.В. Воронин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1973. – 208 с.
219024
  Мигович І.І. "Благочестивий" іудаїзм і сіонізм / І.І. Мигович. – К, 1979. – 139с.
219025
  Дулуман Є.К. "Благочестиві" вигадки та історична дійсність: правда про запровадження християнства на Русі / Є.К. Дулуман. – Київ, 1988. – 48с.
219026
  Калмыкова В. "Блажен незлобивый поэт..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 183-206. – ISSN 0042-8795


  Творчество русского поэта Ю. Верховского
219027
  Кучинський М. "Блажен, хто на громаду звик робить..." [Олександр Якович Кониський] // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 453-455. – ISBN 966-7522-04-0
219028
  Задорожна О. "Блаженний муж на лукаву не вступає раду" (Лінгвостилістичний аналіз переспіву першого псалма Давидового Тарасом Шевченком) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 40-42. – ISSN 0130-5263


  У статті на матеріалі тексту переспіву першого псалма Давидового Т. Шевченком простежено функціонування біблійних цитат. З"ясовано авторські художні прийоми вираження сакрального змісту, виявлено імпліцитні семантичні компоненти, функціонування яких ...
219029
  Зелінська Л. "Блакитна троянда" Лесі Українки як спроба психодрами // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 48-54
219030
  Зелінська Л. "Блакитна троянда" Лесі Українки: проблема дискурсу і методу // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 59-72. – ISBN 978-966-600-358-7
219031
  Нестерук Н. "Блакитне сонце над будинком..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 213-216


  Переможці поетичного конкурсу "Жива троянда". Поезія.
219032
  Неправська Наталія "Блакитний прапор": куди відправитись? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 48-50 : фото. – ISSN 1998-8044
219033
  Птахів Семен "Блакитний прапор": Україна зміцнює позиції // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 19 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
219034
  Кирчанів М. "Блакитний роман" Гната Михайличенка і проблеми ранньої історії радянської модерної літератури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 48-60. – ISSN 1728-9572
219035
  Тімофєєв А.В. "Блакитні й червоні мрії мої побиті і розгублені лежать": колористичне наповнення п"єс М. Куліша // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 60-62. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
219036
  Панченко В. "Блакитні й червоні мрії мої..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  120 років від дня народження Миколи Куліша.
219037
  Гунченко Т. "Блакитні шоломи" на Донбасі: все про миротворчу місію // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 3 (173). – С. 44-47


  Під егідою ООН у світі проводиться 18 миротворчих місій. Більшість з них - в Африці, одна в Гаїті, три на Близькому Сході, одна між Індією та Пакистаном і ще одна у Європі - у Косово.
219038
  Стасюк Неля "Блакить мою душу обвіяла..." : вивчення поезій Павла Тичини у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17-18. – ISSN 0130-5263
219039
  Левяш И.Я. "Блеск и нищета" демократии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.39-61. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
219040
  Коміна Т. "Ближче до тіла" і ... вмикаємо мозок ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 11. – С. 39


  Про програму на Новому каналі "Ближче до тіла"
219041
   Біосинтез наночастинок срібла з антибактеріальним ефектом проти Micrococcus Lutrus - збудника нозокоміальних інфекцій / О.Є. Смірнов, П.П. Зелена, Ю.М. Юміна, В.Є. Калиновський, Н.Ю. Таран, В.В. Швартау // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2022. – № 5. – С. 94-101. – ISSN 1025-6415
219042
  Гандзюра В.П. Біосистеми в токсичному середовищі : монографія / В.П. Гандзюра, М.О. Клименко, О.О. Бєдункова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2021. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 222-261. – ISBN 978-966-327-484-3
219043
   Біостатистика: роль та значення у формуванні світогляду магістра громадського здоров"я / І.І. Фейса, В.П. Маркович, А.Т. Яцина, Н.Й. Потокій, І.Я. Гуцол // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Миронюк І.С. – Київ, 2020. – № 3 (60). – С. 92-95. – ISSN 2077-6594
219044
  Коц Л.С. Біостійкі безбіоцидні фасадні керамічні матеріали : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Коц Лев Савелійович ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
219045
   Біостійкість поліестерної тканини, модифікованої нано дисперсною суспензією срібла / Л.Д. Кістерська, О.Б. Логінова, Т.О. Кондратюк, Т.В. Берегова, Н.В. Бошицька // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2022. – № 1. – C. 124-134. – ISSN 1025-6415
219046
  Матлай Л.М. Біостратиграфічне розчленування верхньотитонських і бериаських відкладів Східного Криму за вапняковим нанопланктоном // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
219047
  Соколов І.П. Біостратиграфічне розчленування і міжрегіональна кореляція палеоценових відкладів платформенної України / І.П. Соколов, Н.М. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-120. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  В області розвитку палеоценових відкладів Північної Украни виділяються три страторегіони: Лузанівський, Сумський, Деснянський, які характеризуються показниками статотиповими та опорними розрізами. Стратони, які виділяються, обгрунтовуються та ...
219048
  Дикань Н.І. Біостратиграфічне розчленування неоплейстоценових відкладів України за фауною остракод = The biostratigraphic subdivision of the neopleistocene deposits of Ukraine by ostracodes // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 114-120 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
219049
  Макаренко Д.Є. Біостратиграфічні дослідження в Інституті геологічних наук НАН України // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 80-83 : фото. – ISSN 0367-4290
219050
  Зосимович В.Ю. Біостратиграфічні і палеонтологічні дослідження кайнозойських відкладів України в Інституті геологічних наук НАН України - основні досягнення та перспективи / В.Ю. Зосимович, О.А. Сіренко // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (366). – С. 27-44 : рис. – Бібліогр.: с. 39-44. – ISSN 1025-6814
219051
  Киселевич Л. Біостратиграфічні та палеоекологічні характеристики фаціальних утворень альба Наддністрянщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-11. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні фації морських відкладів середнього та верхнього під"ярусів альбського ярусу крейдової системи Наддністрянщини. Наведено біостратиграфічні характеристики цих утворень та палеоекологічні особливості морських басейнів їх ...
219052
  Шумник А.В. Біостратиграфія верхньо-крейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря і кримського континентального схилу за нанофосиліями : Upper Cretaceous nannofossil biostratigraphy of the Black Sea north-west shelt and Crimea continental slope // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 96-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
219053
  Пастернак С.І. Біостратиграфія крейдових відкладів Волино-Подільської плити / С.І. Пастернак; Відп. ред. Ладиженський М.Р. – Київ : АН УРСР, 1959. – 99с.
219054
  Венглінський І.В. Біостратиграфія міоцену Закарпаття за фауною форамініфер / І.В. Венглінський; Відп. ред. Порфір"єв В.Б. – Київ : АН Української РСР, 1962. – 120с.
219055
  Супрун І.С. Біостратиграфія палеогенових відкладів України за нанопланктоном (історія вивчення, стратифікація) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 23-31 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
219056
  Шевчук О.А. Біостратиграфія середньої юри центральної та східної частини платформної України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 86-99. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
219057
  Жабіна Н.М. Біостратиграфія та кореляція відкладів верхньої юри-нижньої крейди тетичної палеопровінції за тинтинідами // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-62 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
219058
  Трофимович Наталія Анатоліївна Біостратиграфія та форамініфери верхніх молас більче-волицької зони передкарпатського прогину : Автореф... кандид. геолог.наук: 04.00.09 / Трофимович Наталія Анатоліївна; НАН України. Ін-тут геологічних наук. – К., 1996. – 22л.
219059
  Логвиненко В.А. Біоструми : оповідання і повісті / В.А. Логвиненко. – Одеса : Маяк, 1970. – 232 с.
219060
  Уварова І.В. Біосумісні матеріали для медичних виробів : [навч. посібник] / І.В. Уварова, В.Б. Максименко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Акад. мед. наук України, Нац. ін-т серцево-судин. хірургії ім. М.М. Амосова. – Київ : КіМ, 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 100-річчю з дня народж. акад. М. М. Амосова, засновника серцево-судин. хірургії і біомед. кібернетики в Україні, видатного вчен., хірурга, письменника і громад. діяча. – Бібліогр.: с. 230-231. – ISBN 978-617-628-013-2
219061
   Біосурфактанти морських мікроорганізмів: ІІІ. Застосування у промислових технологіях / Б.М. Галкін, М.О. Фіногенова, М.Б. Галкін, А.С. Семенець, Т.О. Філіпова // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 2 (55). – C. 6-18. – ISSN 2076-0558
219062
  Кравчук А. Біосфера - феномен геологічної природи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  У статті коротко проаналізовано еволюцію уявлень про біосферу, її філософське осмислення та сприйняття, перспективи переходу біосфери в ноосферу. В статье кратко проанализирована еволюция представлений о биосфере, ее философское осмысление и ...
219063
  Кравчук А.А. Біосфера – феномен геологічної природи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті коротко проаналізована еволюція уявлень про біосферу, її філософське осмислення і сприйняття, перспективи переходу біосфери у ноосферу. В статье кратко проанализирована эволюция представлений о биосфере, ее философское осмысление и ...
219064
  Дишловий В.Д. Біосфера і екосистема / В.Д. Дишловий, В.М. Плєхов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 199 с. – (Людина і природа)
219065
  Голубець М.А. Біосфера і охорона навколишнього середовища / М.А. Голубець. – Киев, 1982. – 48 с.
219066
  Пестушко Валерій Біосфері потрібні донори // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 20
219067
  Гетьман В.І. Біосферна роль НПП "Черемоський" у збереженні біотичного і ландшафтного різноманіття // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 42-50. – ISSN 0868-6939


  У статті наголошується, що в руслі виконання Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття національний природний парк "Черемоський" увійде до складу створюваного транскордонного українсько-румунського природоохоронного ...
219068
  Гетьман Володимир Біосферний заповідник "Асканія-Нова" : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 31-35 : Іл.
219069
   Біосферний заповідник "Асканія-Нова" НААН - природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення (минуле, сьогодення, майбутнє) : навч.-метод. посіб. для екскурсоводів / [В.С. Гавриленко та ін. ; редкол.: В.С. Гавриленко (голов. ред.) та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова". – Вид. 2-ге. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник "Асканія-Нова", 2015. – 237, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд.
219070
  Єгорова Т.М. Біосферні ідеї В.І. Вернадського як теоретичні засади аграрної екології // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 2077-4893
219071
  Дмитрук Ю. Біосферні перспективи ринку землі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 7


  "Велику увагу ЗМІ приділяють обговоренню моделей і концепції ринку землі, залишаючи за рамками цього дискурсу становище земель (грунтів) як компонента біосфери. Крім деяких спеціалістів, людство має сформовану думку, що грунт - це щось вічне, незмінне ...
219072
  Яцина Г.С. Біотероризм - проблема сучасності / Г.С. Яцина, В.М. Загуровський, А.М. Шкурат // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 556-560. – ISSN 2227-7404
219073
  Холодова О.А. Біотероризм: витоки та сучасні загрози // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 257-263
219074
  Єфремова О.О. Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Єфремова О.О.; Державна екологічна академія пілядипломної освіти і управління мінприроди України. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 13 назв
219075
  Шаріфан З Біотестування проб води з Перської затоки на наявність вірусів водоростей відділу CHLOROPHYTA / З Шаріфан, Ю.А. Зубик, Т.П. Шевченко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 91
219076
  Аристархова Е.О. Біотестування токсичності питної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – C. 96–101. – ISSN 2077-4893
219077
  Тригуб В.І. Біотестування як метод дослідження токсичності грунтів / В.І. Тригуб, С.В. Домусчи // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 112-127. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
219078
  Гродзинський Д.М. Біотехніка (- галузь промисловості, основним видом діяльності якої є вирощування різноманітних мікроорганізмів // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 35. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
219079
  Нікітчук Т.М. Біотехнічна система аналізу пульсограм на основі фазових портретів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Нікітчук Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
219080
  Огородник І.М. Біотехнічна система для неінвазивного діагностування та корекції функціонального стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Огородник Ігор Миколайович ; М-во науки і освіти України, Харків. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 14 назв
219081
  Левкін А.В. Біотехнічна система лазерного ділення ембріонів у тваринництві : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Левкін А.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
219082
  Шигимага В.О. Біотехнічний комплекс імпульсної кондуктометрії і електроманіпуляції з клітинами тварин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Шигимага Віктор Олександрович ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
219083
  Бондаренко В.Д. Біотехнія : навч. посібник [для студентів вузів за спец. "Мислив. госп-во", "Ліс. гос-во"] / В.Д. Бондаренко ; Ін-т змісту і методів навчання, Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Львів : ТзОВ "Престиж Інформ". – ISBN 5-7763-1679-0
Ч. 1. – 1998. – 260 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-258 (39 назв)
219084
  Бондаренко В.Д. Біотехнія : навч. посібник / В.Д. Бондаренко ; МОНУ. Український держ. лісотехн. ун-т. – Львів : [б. в.]. – ISBN 5-7763-1679-0
Ч. 2. – 2002. – 352 с.
219085
  Бондаренко В.Д. Біотехнія (- майстерність, -наука про активний цілеспрямований вплив людини на природні комплекси) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 35-36. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
219086
  Бугайцов С.Г. Біотехнології в онкології - новий і перспективний напрям в державному управлінні системою надання онкологічної допомоги населенню України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 67-69. – Бібліогр.: 14 назв
219087
  Таширев Олександр Борисович Біотехнології очищення промислових стічних вод на основі термодинамічного прогнозування взаємодії мікроорганізмів з металами та радіонуклідами : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 03.00.20 / Таширев О.Б.; Нац. ун-тет харч. технол. Мін-ва освіти та науки України. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 27 назв.
219088
  Шкуров Є.В. Біотехнології та людина в науковій фантастиці (на матеріалі циклу "Геном" Сергія Лук"яненка) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 275-281
219089
  Дубровна О. Біотехнологічна лабораторія - зернова нива України / О. Дубровна, Б. Моргун // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 17/18). – С. 3
219090
  Зубченко Л.С. Біотехнологічне отримання водню в біопаливному елементі з фотоелектрохімічним катодом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Зубченко Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
219091
  Самаруха І.А. Біотехнологічне отримання електричної енергії за використання асоціації хемоорганотрофних мікроорганізмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Самаруха Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 26 с. – Бібліогр.: 32 назви
219092
  Герасименко В.Г. Біотехнологічний словник / В.Г. Герасименко. – Київ : Вища школа, 1991. – 167с.
219093
   Біотехнологічний університет в Харкові // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 5-12 травня (№ 16/18)
219094
  Штапенко О.В. Біотехнологічні аспекти регуляції гаметогенезу для корекції раннього ембріонального розвитку тварин : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.20 / Штапенко Оксана Всеволодівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" МОН України. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 53 назви
219095
  Кравченко О.В. Біотехнологічні засади підвищення енергоресурсоефективності та екологічної безпеки процесів на об"єктах комунальної інфраструктури : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 03.00.20 / Кравченко Олександр Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 47 с. – Бібліогр.: 29 назв
219096
  Безусов Анатолій Тимофійович Біотехнологічні основи зберігання кормової рослинної сировини з використанням аміаквмісних сполук : Автореф... д-ра техн.наук: 05.18.03 / Безусов Анатолій Тимофійович; Одеський технологічн. ін-т харчової про-ті. – Одеса, 1993. – 32л.
219097
  Гейко Л.М. Біотехнологічні особливості підрощування личинок коропових риб за обмеженого водопостачання : монографія / Л.М. Гейко, М.В. Алексієнко, В.Р. Алексієнко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2011. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112-132. – ISBN 978-966-306-158-6
219098
  Ніколаєнко Н.В. Біотехнологічні практики в контексті синергетичної методології // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.10-15
219099
  Ніколаєнко Н.В. Біотехнологічні практики в перспективі людського буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-37. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті автор розглядає цілісну картину новітніх біотехнологічних практик та аналізує, які наслідки в бутті людини вони здатні породити. The authors of the article examine integral (complex) picture of the newest biotechnological practices and ...
219100
   Біотехнологічні препарати: особливості структури та властивостей і методологія викладання їх фармакології студентам профільних вищих навчальних закладів / Г.В. Зайченко, Н.О. Горчакова, О.В. Шумейко, О.В. Клименко, О.В. Ходаківська // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Т. 4, № 4 (20). – С. 224-229. – ISSN 2415-3060
219101
   Біотехнологічні прийоми оздоровлення посадкового матеріалу лаванди / Т.М. Латушкіна, Л.О. Бугаєнко, О.В. Шевченко, В.П. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-23. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати тестування рослин лаванди на вірусоносійство методом ІФА. У дослідних зразках детектовано вірус некротичної плямистості бальзаміну (INSV, Tospovirus). Показано ефективність методів культури апікальних меристем. термо- і хемотерапії ...
219102
   Біотехнологія - інноваційний шлях розвитку селекції рослин : тези доповідей Міжнар. наук. конф. , м. Одеса, Україна 8-10 жовт. 2018 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т [та ін. ; уклад.: І.С. Замбріборщ, О.О. Молодченкова, А.Є. Солоденко]. – Одеса : Астропринт, 2018. – 153, [3] с. – ISBN 978-966-927-427-4
219103
  Никифоренко Л.І. Біотехнологія - основа ресурсозбереження / Л.І. Никифоренко. – К., 1989. – 47 с.
219104
  Пугач А. Біотехнологія - це можливість втілювати в життя найбожевільніші ідеї / А. Пугач, Д. Шабшай // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 24-26. – ISSN 2518-7104


  ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ ім. Т.Шевченка проводить набір студентів на програму підготовки "Біотехнологія".
219105
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnology : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 2, № 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
219106
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 3, № 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219107
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 3, № 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219108
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 3, № 3. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219109
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 4, № 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219110
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnology : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 4, № 6. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219111
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219112
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219113
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 5. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219114
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219115
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 6, № 1. – 2013. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219116
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 6, № 3. – 2013. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219117
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 6, № 2. – 2013. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219118
   Біотехнологія = Biotechnology : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-383-994-3
Т. 1 : Загальна та мікробна біотехнологія / [Воронкова О.С., Скляр Т.В., Воронкова Ю.С., Зубарева І.М.]. – 2018. – 199, [1] с. : іл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 197. – Бібліогр.: с. 198-199
219119
   Біотехнологія = Biotechnology : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології, Каф. сучас. технологій діагност.-лікувального процесу. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-981-159-2
Т. 2 : Генетична та клітинна інженерія. Екобіотехнологія / [О.С. Воронкова, Т.В. Скляр, Ю.С. Воронкова, І.М. Зубарева]. – 2019. – 155, [1] с. : іл. – Авт. т. зазнач. на обкл. та в кінці книги. - Парал. тит. арк. англ. - Предм. покажчик: с. 153-154. – Бібліогр.: с. 155
219120
  Ковальов О.В. Біотехнологія вилучення іонів важких металів та інших домішок сухим магнітоміченим біосорбентом на основі Saccharomyces cerevisiae : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.20 / Ковальов Олексій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
219121
  Григор"єва М.А. Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 03.00.20 - біотехнологія / Григор"єва М.А.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 13 назв
219122
  Маляр Д.Д. Біотехнологія конверсії рослинної сировини, одержання комплексу пребіотиків і пробіотиків та його використання для перепелів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Маляр Дмитро Дмитрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 21 назва
219123
  Левтун І.І. Біотехнологія культивування мікроводоростей Chlorella vulgaris з підвищеним вмістом ліпідів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Левтун Ігор Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
219124
  Дичко А.О. Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 03.00.20 / А.О.Дичко; Укр. держ. ун-т харчових технологій. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
219125
  Карпенко Ю.В. Біотехнологія магнітомічення дріжджів Saccharomyces cerevisiae як біосорбенту катіонів важких металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Карпенко Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
219126
  Дігтяр С.В. Біотехнологія метаногенезу на основі біомаси ціанобактерій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 94-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
219127
  Декіна С.С. Біотехнологія мукоадгезивних лізоцим-полімерних систем медичного призначення : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.20 / Декіна Світлана Сергіївна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О.В. Богатського ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
219128
  Козловець О.А. Біотехнологія одержання біогазу при коферментації посліду птахів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Козловець Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 29 назв
219129
  Злочевський М.В. Біотехнологія одержання і застосування екзогенної імобілізованої глюкоамілози у годівлі молодняку великої рогатої худоби : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 03.00.20 / Злочевський М.В.; Мін-во агропром. комплексу України. Білоцерківський держ. аграрн. ун-тет. – Біла Церква, 1999. – 19л.
219130
  Болоховський В.В. Біотехнологія одержання поліферментної кормової добавки Мацераза-БТУ та її використання за відгодівлі свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Болоховський Владислав Вікторович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2014. – 20 с. – бібліогр.: 16 назв
219131
  Вічко О.І. Біотехнологія одержання пробіотичної кисломолочної добавки на основі природної асоціації "тибетський грибок" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Вічко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
219132
  Антоненко Л.О. Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Coriolus : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Антоненко Лариса Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
219133
  Собчук Лілія Олексіївна Біотехнологія очищення стічних вод виробництва синтетичних жирних кислот : Автореф... кандид. техн.наук: 11.00.11 / Собчук Лілія Олексіївна; КПІ. – К., 1994. – 16л.
219134
  Покиньброда Т.Я. Біотехнологія поверхнево-активних продуктів бактерій роду Pseudomonas, їх властивості та застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Покиньброда Тетяна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 38 назв
219135
  Корецька Н.І. Біотехнологія поверхнево-активних продуктів штаму Rhodococcus erythropolis AU-1, властивості та застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Корецька Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
219136
  Єрохін В.А. Біотехнологія поверхнево-активних рамноліпідів штаму Pseudomonas sp. PS-17 у ферментері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Єрохін Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
219137
  Пристай М.В. Біотехнологія поверхнево-активних речовин бактерій родів Gordonia i Rhodococcus : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Пристай Мар"яна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
219138
  Луценко Т.М. Біотехнологія препаратів рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини та їх стандартизація : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Луценко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
219139
  Карпенко І.В. Біотехнологія рамноліпідних поверхнево-активних продуктів штаму pseudomonas sp. PS-17 та їх застосування для олійних рослин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Карпенко Ілона Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
219140
   Біотехнологія рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих рослинних угруповань / А.Ю. Мазур, В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль, М.О. Баранець, Т.В. Сіренко, О.В. Красноштан // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 41-52. – ISSN 1815-2066
219141
   Біотехнологія ризосфери овочевих рослин = Biotechnology of vegetable plants phizosphere / В.П. Патика [та ін.] ; за ред. акад. НААН України В.П. Патики ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. – Київ : Едельвейс і К, 2015. – 264, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 198-233. – ISBN 978-617-7237-04-3
219142
  Мусієнко М.М. Біотехнологія рослин : Навч. посіб. для студ. біол. спец. внз / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 114 с. – ISBN 966-594-662-5
219143
   Біотехнологія рослин = Plant biotechnology : навч. посібник / Т.М. Сатарова, О.Є. Абраімова, А.І. Вінніков, А.В. Черенков ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. установа "Ін-т зерн. культур" [та ін.]. – Дніпропетровськ : Адверта, 2016. – 136, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 128-132. – Бібліогр.: с. 133-136 та в кінці розд. – ISBN 978-966-97549-0-5
219144
  Мусієнко М.М. Біотехнологія рослин [Електронний ресурс] : Посібник для студ. біол. спец. внз / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта. – Київ : КНУТШ, 2004. – 112 с. : табл.
219145
  Сторож Л.А. Біотехнологія функціональних фосфопептидів з білків казеїнового комплексу коров"ячого молока : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Сторож Людмила Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовольчих ресурсів. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
219146
  Таран М. Біотит кристалічних порід Новополтавської ділянки Чернігівської зони розлому (Західне Приазов"я) / М. Таран, Н. Юрченко, С. Шнюков // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – C. 95-103. – ISSN 2078-6220


  Проаналізовано склад, температуру кристалізації та поляризовані оптичні спектри біо-титу із кристалічних порід рами Новополтавської ділянки Чернігівської зони розлому За-хідного Приазов"я. У мінералі виявлено два типи оптичних спектрів. Перший - тільки ...
219147
  Кривдік С.Г. Біотити гранітів кіровоградського і новоукраїнського комплексів (центральна частина Українського щита) / С.Г. Кривдік, Н.М. Коновал // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-65 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
219148
  Назарко І.С. Біотичне виховання учнів як педагогічна проблема // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 27-30
219149
  Загороднюк І.В. Біотичне різноманіття та екобезпека в зоні АТО: аналіз ситуації та ризиків // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 19-21 : фото
219150
  Зюман Б.В. Біотичний контроль хімічного складу поверхневих вод / Б.В. Зюман, А.В. Пасенко, О.Є. Алфімов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 178-184. – Бібліогр.: 5 назв
219151
  Рябоконь О.В. Біотичні типи натурально-антропогенних ландшафтів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 277-283. – Бібліогр.: 12 назв.
219152
   Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації = Biotopes (habitats) of Ukraine: scientific basis of research and inventory results : матеріали робочого семінару, (Київ, 21-22 берез. 2012 р.) / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного [та ін.] ; [наук. ред.: Я.П. Дідух, О.О. Кагало, Б.Г. Проць]. – Київ ; Львів : [б. в.], 2012. – 193, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк.: За підтримки Всесвітнього фонду природи (WWF). - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6615-5
219153
  Некрасова О.Д. Біотопічний розподіл та склад герпетокомплексів Київської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 182-189 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2227-3220
219154
  Калінін І.В. Біотрансформація важких металів у тканинах щурів : монографія / Калінін І.В. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 250-291. – ISBN 978-966-931-069-9
219155
  Панченко Д.І. Біотрон: лікування без ліків. / Д.І. Панченко. – Київ, 1971. – 48с.
219156
  Сіренко Л.Я. Біофабрика (- підприємство, на якому в контрольованому й регульованому режимах вирощують мікроорганізми, гриби, рослини, птахів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 37. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
219157
   Біофармацевтичниий аналіз взаємодії мелоксікаму та метилпреднізолону - компонентів фармакотерапії больового синдрому та демієлінізуючої патології / О.О. Нефьодов, В.Б. Ларіонов, М.Я. Головенко, В.Й. Мамчур // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 398-403. – ISSN 2413-7944
219158
  Огієнко О.С. Біофаціальна характеристика за діатомовими водоростями донних відкладів шельфу Антарктичного півострова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 3 (41). – С. 82-90. – ISSN 1999-7566
219159
  Рева О.Д. Біофізика - нова галузь науки / О.Д. Рева. – Київ, 1962. – 39с.
219160
   Біофізика : практикум: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 190 с.
219161
   Біофізика : підручник для студ. біолог., медич. та фіз. фак-тів вищих навч. закладів. – Київ : Обереги, 2001. – 544с. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-021-8
219162
  Азнакаєв Е.Г. Біофізика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Е.Г. Азнакаєв. – Київ : НАУ, 2005. – 308 с. – ISBN 966-598-250-8
219163
   Біофізика : підручник для студентів біологічних спецільностей вузів / П.Г. Костюк, В.Л. Зима, І.С. Магура, М.С. Мірошніченко, М.Ф. Шуба ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 568 с. – ISBN 978-966-439-064-1
219164
  Посудін Ю.І. Біофізика : підручник / Ю.І. Посудін ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 471, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 454-460. – Бібліогр.: с. 448-453. – ISBN 978-617-7320-25-7
219165
  Зима В.Л. Біофізика (- наука, що використовує принципи і методи фізичних наук у біології) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 38. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
219166
   Біофізика мембран : навчально-методичні розробки / КНУТШ ; Навчально-науковий центр "Інститут біології" ; упоряд. : К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, Ю.П. Скляров. – Київ : Видавництво Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, 2011. – 86 с. – Бібліогр.: с. 80-81
219167
  Бура М.В. Біофізика сенсорних систем : навч. посібник / М.В. Бура, Д.І. Санагурський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 191, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 р. - Слов. термінів: с. 170-182. - Покажч.: с. 183-189. – Бібліогр.: с. 190-191. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0144-2
219168
  Доброва В.Є. Біофізика та медична апаратура : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Мін-во охорони здоров"я України; В.Є. Доброва, В.О. Тіманюк. – Київ : Професіонал, 2006. – 200с. – ISBN 966-370-003-3
219169
  Зима В.Л. Біофізика. Збірник задач : Навчальний посібник для студ.біолог.мед.та фіз.фак-тів вищ.навч.закл. / В.Л. Зима. – Київ : Вища школа, 2001. – 124с. – ISBN 966-642-050-3
219170
   Біофізика. Практикум : навчальний посібник / Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка ; авт. В.Л. Зима, М.С. Мірошниченко, Т.Л. Давидовська, В.В. Ганчурін, Ю.І. Прилуцький. – Київ : Київський університет, 2003. – 139 с. – ISBN 966-594-358-8
219171
   Біофізика. Спецпрактикум з електробіофізики / Т.Л. Давидовська, Р.В. Ляховецький, О.В. Жолос, Ю.І. Прилуцький, М.С. Мірошниченко, О.В. Цимбалюк; Т.Л. Давидовська, Р.В. Ляховецький, О.В. Жолос, Ю.І. Прилуцький, М.С. Мірошниченко, О.В.Цимбалюк ; Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 139 с. – ISBN 966-306-057-5
219172
   Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія : підручник / Е.І. Личковський, В.О. Тіманюк, О.В. Чалий [та ін.] ; за ред. Е.І. Личковського, В.О. Тіманюка. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Предм. покажчик: с. 459-462. – Бібліогр.: с. 463. – ISBN 978-966-382-541-0
219173
   Біофізична та колоїдна хімія / А.С. Мороз, Л.П. Яворська, Д.Д. Луцевич, В.В. Огурцов, В.Й. Роговик, А.Б. Зіменковський, Т.Г. Калинюк; А. С. Мороз, Л. П. Яворська, Д. Д. Луцевич, В. В. Огурцов, В. Й. Роговик, А. Б. Зіменковський, Т. Г. Калинюк; за ред. А.С. Мороза. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 600 с. : іл. – ISBN 978-966-382-024-8
219174
  Зима В.Л. Біофізичне товариство Українське (-УБФТ - всеукраїнська добровільна, самоврядна науково-громадська організація біофізиків-фахівців) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 38. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
219175
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків. – ISSN 0453-8048
№ 1. – 1998
219176
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків. – ISSN 0453-8048
№ 2. – 1998
219177
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків. – ISSN 0453-8048
Вип. 17 (1). – 2006
219178
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 18. – 2007
219179
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип.19 (2). – 2007
219180
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 20 (1). – 2008
219181
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 22 (1). – 2009
219182
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 23 (2). – 2009
219183
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 24 (1). – 2010
219184
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 25 (2). – 2010
219185
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 26 (1). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219186
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 27 (2). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219187
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 28 (1). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219188
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 29 (1). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219189
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 30 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219190
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 31 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219191
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 32 (2). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219192
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 33 (1). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219193
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 34 (2). – 2015. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219194
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 35 (1). – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219195
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 36 (2). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219196
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 37 (1). – 2017. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219197
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Берест В.П. [та ін.]. – Харків : ХНУ іммені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 38 (2). – 2017. – 78, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219198
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 39 (1). – 2018. – 82, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219199
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Берест В.П. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 40. – 2018. – 69, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219200
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Берест В.П. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 41. – 2019. – 73, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219201
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Баранник Є.О., Бондаренко В.А. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 42. – 2019. – 79, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219202
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Баранник Є.О., Бондаренко В.А. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 43. – 2020. – 187, [3] c. – DOI: 10.26565/2075-3780 - Резюме укр., рос., англ. мовами
219203
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Баранник Є.О., Горбенко Г.П. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 44. – 2020. – 39, [3] c. – DOI: 10.26565/2075-3810 - Резюме укр., рос., англ. мовами
219204
  Каспіржний А.В. Біофізичний механізм та параметрична чутливість електричної передачі у дендритах нейронів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспіржний Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
219205
  Дринь Д.О. Біофізичні властивості TRPC4 і TRPV4 каналів та їх роль у регуляції скорочення гладеньких м"язів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Дринь Дарія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 149 арк. – Бібліогр.: арк. 132-149
219206
  Дринь Д.О. Біофізичні властивості TRPC4 і TRPV4 каналів та їх роль у регуляції скорочення гладеньких м"язів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Дринь Дарія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
219207
  Кадурін О.К. Біофізичні властивості компактної кісткової тканини / О.К. Кадурін, О.Є. Вирва, Ф.С. Леонтьєва ; за ред. М.О. Коржа. – Харків : Прапор, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-8690-63-1
219208
  Берест В.П. Біофізичні властивості природних мембранотропних пептидів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Берест Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 41 назва
219209
  Цимбалюк О.В. Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних гладеньких м"язів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Цимбалюк Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 457 арк. – Додатки: арк. 450-457. – Бібліогр.: арк. 12-17, 374-449 та в додатках: арк. 450-457
219210
  Цимбалюк О.В. Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних гладеньких м"язів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Цимбалюк Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
219211
  Чуян О.М. Біофізичні параметри біологічно активних точок здорових людей та їх зміни під впливом ЕМВ НВЧ / О.М. Чуян, Н.А. Темур"янц, О.Б. Московчук // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 73-81. – ISSN 1023-2427
219212
  Богуцька К.І. Біофізичні та екологічні аспекти викладання курсу "Радіаційна біофізика" / К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 517-518


  Дисципліна спеціалізації "Радіаційна біофізика" викладається для магістрів 1-року навчання кафедри біофізики ННЦ "Інститут біології та мдицини" КНУ імені Тараса Шевченка. Підготовка студентів-біофізиків в галузі радіаційної біофізики є необхідною ...
219213
  Костючков С.К. Біофілософія як теоретична і практична основа підвищення рівня ефективності сучасної системи освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 193-196. – ISSN 2076-1554
219214
  Костючков С.К. Біофілософські засади формування філософсько-освітньої концепції освіти в сучасних цивілізаційних умовах. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 98-102. – ISSN 2077-1800
219215
  Котельніков Валерій Біофільна архітектура для масштабної забудови // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 26-32 : фото
219216
  Степура Л.Г. Біофлотаційне збагечення руд, до складу яких входить золото. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.18 / Степура Л.Г.; НАН Укр.Ін-т біоколоїдної хіміі. – К, 1995. – 24л.
219217
  Палладін О.В. Біохемія : Підручник для студентів і лікарів / О.В. Палладін. – 5-е вид., виправл. і доп. – Дніпропетровськ : Держмедвидав, 1938. – 483с.
219218
  Костерін С.О. Біохімічна кінетика = Biochemical kinetics / С.О. Костерін, С.О. Карахім ; [НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна]. – Київ : Наукова думка, 2021. – 309, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 286-304. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1779-5
219219
  Роїк М.В. Біохімічна модель зберігання якості листків стевії / М.В. Роїк, І.В. Кузнєцова // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 77-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
219220
  Войцехівський В.І. Біохімічна та технологічна оцінка сортових яблучних соків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Подано результати аналізу деяких перспективних та поширених сортів яблуні на придатність виробництва з них сортових яблучних соків. The authors present the results of the analysis on the suitability of some perspective and widespread apple cultivars ...
219221
  Михалюк В.В. Біохімічна характеристика кератинів та створених на їх основі моделей біоматеріалів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Михалюк Василина Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
219222
  Усатюк Петро Володимирович Біохімічна характеристика плазматичної мембрани та особливості регуляції епітелію тонкого кишечника великої рогатої худоби в онтогенезі та при порушенні функції : Автореф... докт. біолог.наук: 03.00.04 / Усатюк Петро Володимирович; Національна АН України, Ін-т біохімії. – Київ, 1994. – 43л.
219223
  Галяс В. Біохімічний і біотехнологічний словник / Віктор Галяс, Анатолій Колотницький. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 468с. – ISBN 5-8326-0154-8
219224
   Біохімічний склад Polymnia sonchifolia Poepp. [and] Endl за різних агроекологічних умов / Л.Т. Міщенко, О.О. Молодченко, О.Б. Лихота, Н.Ю. Таран, А.В. Дащенко // Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин : тези доп. Міжнар. наук. конф., Одеса, Україна, 12 верес. 2017 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; уклад.: Волкова Н.Е., Молодченкова О.О. ; відп. за вип. Файт В.І.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 98-99. – ISBN 978-966-927-289-8
219225
  Цудзевич Б.О. Біохімічні аспекти метаболізму ксенобіотиків в організмі / Б.О. Цудзевич, І.В. Калінін // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2011. – № 3. – С. 81-86. – ISSN 2077-4893
219226
  Шмараков І.О. Біохімічні аспекти функціонування ретиноїд-залежних метаболічних і сигнальних шляхів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Шмараков Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 44 с. – Бібліогр.: 57 назв
219227
  Шмараков І.О. Біохімічні аспекти функціонування ретиноїд-залежних метаболічних і сигнальних шляхів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Шмараков Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 283 л. – Бібліогр.: л. 227-283
219228
   Біохімічні властивості та регуляція Ca2+-транспортувальних систем гладеньком"язових клітин = Biochemical properties and regulation of smooth musle cell Ca2+-transporting systems / С.О. Костерін [та ін.] ; за ред. акад. НАН України та НАМН України С.В. Комісаренка ; [НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 205, [5] с., [6] арк. кольор. іл. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Тит. арк., підсумки, зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 168-197. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1548-7
219229
   Біохімічні дії кофеїну (огляд літератури) / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, В.А. Туманов, Г.О. Сирова, Беленічєв, , М.І. Загородний, І.Ю. Яковлева // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 4-8
219230
  Прилуцька С.В. Біохімічні ефекти фулеренів C60 та С60- композитів у клітинах різних типів : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Прилуцька С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 125л. – Бібліогр.: л.102-125
219231
  Прилуцька С.В. Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Прилуцька С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
219232
  Прилуцька С.В. Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Прилуцька С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
219233
   Біохімічні зміни в сироватці крові щурів за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція меланіном / Н. Чорненька, Я. Раєцька, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  При моделюванні лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступеняу статевонезрілих щурів спостерігалися порушення різних систем метаболізму, введення меланіну сприяло нормалізації біохімічних показників. Було показано, що за умовопіку стравоходу відбувалось ...
219234
  Гарбарчук Ольга Іванівна Біохімічні компоненти плазматичної ланки системи гемостазу за судинних ушкоджень в динаміці розвитку цукрового діабету : Дис....канд.біолог.наук.:03.00.04 / Гарбарчук Ольга Іванівна; Мін-во охорони зроров"я України.Український науково-практ.центр. – Київ, 2000. – 130л. – Бібліогр.:л.:115-130
219235
  Гарбарчук Ольга Іванівна Біохімічні компоненти плазматичної ланки системи гемостазу за судинних ушкоджень в динаміці розвитку цукрового діабету : Автореф. дис. ... канд. біологіч. наук: 03.00.04 / Гарбарчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
219236
   Біохімічні маркери для оцінювання стану м"язів за умов дегенеративних захворювань хребта (огляд літератури) / А.Г. Скіданов, Ф.С. Леонтьева, Д.В. Морозенко, В.К. Піонтковський, В.О. Радченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 119-123. – ISSN 0030-5987
219237
  Грушко В.В. Біохімічні маркери печінки та імунний статус у спортсменів високої професійної майстерності : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Грушко Валентин Валерійович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. ВНЗ ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського М-ва охорони здоров"я України". – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
219238
  Нетлюх А.М. Біохімічні маркери ускладненого перебігу аневризматичного субарахноїдального крововиливу в сироватці крові та лікворі хворих // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 40-47. – ISSN 2304-9359
219239
  Коновалова О.С. Біохімічні маркери функціонального стану печінки щурів за розвитку звичайної та резистентної до цисплатину пухлини і введення цитостатиків : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Коновалова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
219240
   Біохімічні механізми апоптозу : навч. посіб. для студ. медичних та біологіч. спеціальностей вищ. навч. закладів / Л.І. Остапченко, Т.Б. Синельник, Т.В. Рибальченко, В.К. Рибальченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 312 с. – ISBN 978-966-439-302-4
219241
  Палиця Л.М. Біохімічні механізми впливу C60 фулеренових наночастинок на токсичність толуолу в різних біологічних системах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Палиця Лілія Михайлівна ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
219242
  Романович Л.В. Біохімічні механізми впливу добавок вітамінів E і C на імунний потенціал та антиоксидантний захист курчат-бройлерів : автореф. дис. ... канд. ветеринарних наук : 03.00.04 / Романович Людмила Вікторівна ; Ін-т біології тварин, Нац. акад. аграр. наук України. – Львів, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
219243
  Торгало Є.О. Біохімічні механізми дії кварцетину за умов експериментального геморагічного інсульту : Автореф. дис. ...канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Торгало Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
219244
  Торгало Є.О. Біохімічні механізми дії кверцетину за умов експериментального геморагічного інсульту : Дис. ... канд. біол. наук : Спец. 03.00.04 - біохімія / Торгало Є.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 119 л. – Бібліогр.: л. 100-119
219245
  Гаділія О.П. Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки : дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Гаділія Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 174 л. – Бібліогр.: л. 146-174
219246
  Гаділія О.П. Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Гаділія Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
219247
  Раєцька Я.Б. Біохімічні механізми за хімічного опіку стравоходу : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Раєцька Яна Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 55 назв
219248
  Раєцька Я.Б. Біохімічні механізми за хімічного опіку стравоходу : дис. … д-ра біол. наук : 03.00.04 / Раєцька Яна Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 327 арк. – Додатки: арк. 314-327. – Бібліогр.: арк. 273-314
219249
  Калінін І.В. Біохімічні механізми знешкодження важких металів у тканинах щурів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Калінін Ігор Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 312 л. – Бібліогр.: л. 260-312
219250
  Калінін І.В. Біохімічні механізми знешкодження важких металів у тканинах щурів : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.04 / Калінін Ігор Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
219251
  Франскевич Д.В. Біохімічні механізми комбінованої дії цисплатину та фулерену С60 на нормальні та злоякісно трансформовані клітини : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Франскевич Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 134 арк. – Бібліогр.: арк. 107-134
219252
  Франскевич Д.В. Біохімічні механізми комбінованої дії цисплатину та фулерену С60 на нормальні та злоякісно трансформовані клітини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Франскевич Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
219253
  Філінська О.М. Біохімічні механізми мембранотропної активності гетерополіядерних сполук : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Філінська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 135л. – Бібліогр.: л.108 - 135
219254
  Філінська О.М. Біохімічні механізми мембранотропної активності гетерополіядерних сполук : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Філінська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
219255
  Макаренко О.А. Біохімічні механізми остеотропної дії флавоноїдів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Макаренко О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 75 назв
219256
  Толстанова Г.М. Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Толстанова Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 323 л. – Бібліогр.: л. 266-323
219257
  Толстанова Г.М. Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Толстанова Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
219258
  Савко У.В. Біохімічні механізми пошкодження епітеліоцитів дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалого пригнічення секреції гідрохлоридної кислоти у шлунку : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Савко Ульяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 164 л. – Бібліогр.: л. 131-164
219259
  Савко У.В. Біохімічні механізми пошкодження епітеліоцитів дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалого пригнічення секреції гідрохлоридної кислоти у шлунку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Савко Ульяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
219260
  Вакал С.Є. Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щурів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Вакал Сергій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 169 л. – Бібліогр.: л. 143-169
219261
  Вакал С.Є. Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щурів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Вакал Сергій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
219262
  Котляр І.П. Біохімічні механізми протизапальної дії похідних піролу при виразковому коліті : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Котляр Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 122 арк. – Бібліогр.: арк. 102-122
219263
  Котляр І.П. Біохімічні механізми протизапальної дії похідних піролу при виразковому коліті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Котляр Ірина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
219264
  Кобилінська Л.І. Біохімічні механізми протипухлинної дії похідних 4-тіазолідинону за їхньої доставки у клітини нанорозмірним полімерним носієм : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Кобилінська Леся Іванівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
219265
   Біохімічні механізми радіаційних ефектів на клітинному рівні / М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, Б.О. Цудзевич, В.М. Войціцький, О.П. Матишевська // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 4-40
219266
  Андрійчук Т.Р. Біохімічні механізми реалізації радіаційно-індукованого апоптозу : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Андрійчук Тетяна Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 317 арк. – Додатки: арк. 300-317. – Бібліогр.: арк. 255-299
219267
  Андрійчук Т.Р. Біохімічні механізми реалізації радіаційно-індукованого апоптозу : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Андрійчук Тетяна Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 36 назв
219268
  Короткий О.Г. Біохімічні механізми ремоделювання хрящової тканини при експериментальному остеоартриті : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Короткий Олександр Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 303, [7] арк. – Додатки: [7] арк. – Бібліогр.: арк. 246-303
219269
  Короткий О.Г. Біохімічні механізми ремоделювання хрящової тканини при експериментальному остеоартриті : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Короткий Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 36 назв
219270
  Короткий О.Г. Біохімічні механізми розвитку запалення в щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика "Симбітер R" : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Короткий О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 165 л. – Бібліогр.: л. 132-165
219271
  Короткий О.Г. Біохімічні механізми розвитку запалення в щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика "Симбітер" : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Короткий О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
219272
  Галенова Т.І. Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності за умов екмпериментального цукрового діабету 2 типу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Галенова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 148 л. – Бібліогр.: л. 121-148
219273
  Галенова Т.І. Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності за умов експериментального цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.04 / Галенова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
219274
  Дрель В.Р. Біохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного стресу та діабетичних ускладнень : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дрель Віктор Ростиславович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 315 л. – Бібліогр.: л. 273-315
219275
  Дрель В.Р. Біохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного стресу та діабетичних ускладнень : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дрель Віктор Ростиславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
219276
  Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Харченко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 217 л. – Бібліогр.: л. 187-217
219277
  Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04. / Харченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
219278
  Рахметов А.Д. Біохімічні механізми специфічної взаємодії білків пероксиредоксинів з креатинфосфокіназою головного мозку людини за дії стресорів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Рахметов Анар Джамалович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 155 арк. – Бібліогр.: арк. 7, 127-155
219279
  Рахметов А.Д. Біохімічні механізми специфічної взаємодії білків пероксиредоксинів з креатинфосфокіназою головного мозку людини за дії стресорів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Рахметов Анар Джамалович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
219280
  Сокур О.В. Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку патологій органів шлунково-кишкового тракту : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Сокур Олеся Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 345 л. – Бібліогр.: л. 285-345
219281
  Сокур О.В. Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку патологій органів шлунково-кишкового тракту : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Сокур Олеся Вадимівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 60 назв
219282
  Дворщенко К.О. Біохімічні механізми функціонування печінки та підшлункової залози в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дворщенко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
219283
  Дворщенко К.О. Біохімічні механізми функціонування печінки та підшлункової залози в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дворщенко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 384 л. – Бібліогр.: л. 299-354
219284
  Сумбаєв В.В. Біохімічні механізми цитотоксичної та / Сумбаєв В.В. – Одеса, 2003. – 304 л.
219285
  Сумбаєв Вадим В"ячеславович Біохімічні механізми цитотоксичної та проміногенної дії активних форм кисню та оксиду азоту : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.04. / Сумбаєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 38 назв.
219286
  Рибальченко Тарас Володимирович Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.04 / Рибальченко Т.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
219287
  Рибальченко Тарас Володимирович Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації : Дис.... канд.біолог.наук: 03.00.04 / Рибальченко Тарас Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 159 л. – Бібліогр.: л.136-159
219288
  Берзеніна О.В. Біохімічні особливості поверхневих ліпідів листя хвойних/ Conife rae/ : Дис. ...канд. біолог. наук. : 03.00.04 / Міністерство освіти України ; Дніпропетровський держ. ун-т ; О.В. Берзеніна. – Дніпропетровськ : 1С-Паблишинг, 2000. – 133 л. – Бібліогр.: С.122-133
219289
  Берзеніна О.В. Біохімічні особливості поврехневих ліпідів листя хойних. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.04 / Берзеніна О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 2000. – 18л.
219290
   Біохімічні параметри печінки за наявності у кровотоці анти-SARS-CoV-2 IgG / Д. Креницька, А. Рачковська, Ю. Павлівський, Ю. Чижик, В. Карбовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – C. 33-40. – (Біологія ; вип. 1 (88)). – ISSN 1728-3817


  COVID-19 - системне захворювання, спричинене інфікуванням вірусом SARS-CoV-2, що на початкових етапах ви- кликає дисфункцію респіраторних органів, але становить загрозу для життя навіть після одужання через можливі ускладнення. Багато клінічної ...
219291
   Біохімічні параметри функціонального стану печінки у хворих на гепатит В за умови коінфекції SARS-CoV-2 / Д. Креницька, А. Рачковська, О. Савчук, В. Карбовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 12-17. – (Біологія ; вип. 4 (87)). – ISSN 1728-3817


  Пандемія COVID-19, що розпочалася наприкінці 2019 року в Китаї, за кілька місяців поширилася на всі континенти, триває донині та становить вагому загрозу для системи охорони здоров"я в усьому світі, адже необхідно надавати інтенсивну допомогу раніше ...
219292
  Блохіна О.Г. Біохімічні показники крові за розвитку експериментального запалення суглобу та за умов профілактичного введення хондроїтин сульфату : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Блохіна Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
219293
  Блохіна О.Г. Біохімічні показники крові за розвитку експериментального запалення суглобу та за умов профілактичного введення хондроїтин сульфату : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04, 09 / Блохіна Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 162 арк. – Додатки: арк. 161-162. – Бібліогр.: арк. 134-160
219294
   Біохімічні показники крові на різних стадіях раку сечового міхура / Д. Василюк, В. Дмитрик, Т. Луговська, П. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-13. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Частота діагностованих онкологічних захворювань неупинно зростає. Рак сечового міхура (РСМ) є сьомим за ча- стотою випадків онкологічних захворювань серед чоловіків і сімнадцятим серед жінок у всьому світі. РСМ поширені- ший у розвинених країнах, на ...
219295
   Біохімічні показники крові студентів в передсесійному періоді навчання / О.Б. Кучменко, С.Є. Петрюк, Л.С. Мхітарян, Т.Ф. Дроботько, М.П. Мостов"як // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Т. 5, № 1 (23). – С. 336-342. – ISSN 2415-3060
219296
   Біохімічні показники крові у хворих на цукровий діабет 1 типу в умовах промислового регіону / Н.В. Новосад, С.А. Москаленко, І.В. Мінакова, Є.О. Сєлєзньова, Д.С. Таран // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 202-213 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-2056
219297
  Шулько О.П. Біохімічні показники м"яса молодняку кролів за різних доз сульфуру в раціоні // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 210-215 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
219298
  Тіхова Є.В. Біохімічні показники розвитку експериментального остеоартрозу щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04, 09 / Тіхова Єлизавета Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 169 арк. – Додатки: арк. 166-169. – Бібліогр.: арк. 5-7, 134-165 та в додатках: арк. 166-168
219299
  Тіхова Є.В. Біохімічні показники розвитку експериментального остеоартрозу щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Тіхова Єлизавета Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
219300
   Біохімічні показники сироватки крові риб Антарктики / В. Войціцький, С. Хижняк, О. Маніло, А. Павлович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 66-67. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Результати дослідження біохімічних показників крові різних видів антарктичних риб (N. coriiceps, Т. eemacchii, P. charcoti ma C. aceratus) свідчать про відмінності у протіканні метаболічних процесів, які пов"язані з особливостями пристосування до ...
219301
  Дмитрик В. Біохімічні показники сироватки крові щурів при лужному опіку стравоходу ІІ ступеня за умов уведення водного розчину сухого екстракту лушпиння P. vulgaris / В. Дмитрик, Я. Раєцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 14-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  При моделюванні лужного опіку стравоходу ІІ ступеня у статевонезрілих щурів спостерігаються порушення різних систем метаболізму. Показано, що за умов опіку стравоходу відбувається порушення білкового (загальний білок, альбумін), азотистого (креатинін, ...
219302
  Голота Ю.В. Біохімічні показники стану кишкового бар"єру у віддалені терміни після введення цефтриаксону : автореф. дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.04 / Голота Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
219303
  Голота Ю.В. Біохімічні показники стану кишкового бар"єру у віддалені терміни після введення цефтриаксону : дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.04 / Голота Юлія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 121-145
219304
  Ляшенко Людмила Олександрівна Біохімічні показники стохастичних та нестохастичних ефектів опромінення у ліквідаторів у віддалений період після Чорнобильської катастрофи : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Ляшенко Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв.
219305
  Лященко Людмила Олександрівна Біохімічні показники стохастичних та нестохастичних ефектів опромінення у ліквідаторів у віддалений період після Чорнобильської катастрофи : Дис...канд.біологічних наук:03.00.04 / Лященко Людмила Олександрівна; АМНУ.Науковий центр радіаційної медицини. – Київ, 2001. – 129л. – Бібліогр.:л.103-129
219306
  Токарчук Т.С. Біохімічні процеси в організмі поросят у період відлучення та за дії вітаміну E і цитратів Zn, Fe та Ge : автореф. дис. .. канд. с.-г. наук : 03.00.04 / Токарчук Тетяна Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
219307
  Лихач В.Я. Біохімічні процеси у м"ясі свиней різної стресочутливості та умов вирощування / В.Я. Лихач, А.В. Лихач, С.В. Кіш // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 6-15 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
219308
  Берник О.О. Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Берник Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2013. – 155 арк. – Бібліогр.: л.123-155
219309
  Берник О.О. Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Берник Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
219310
  Александров А.В. Біохімічні та імунологічні показники в організмі щурів на експериментальній моделі прогестерон-індукованого ожиріння : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Александров Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2019. – 140 арк. – Бібліогр.: арк. 120-140
219311
  Александров А.В. Біохімічні та імунологічні показники в організмі щурів на експериментальній моделі прогестерон-індукованого ожиріння : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Александров Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
219312
  Полякова Л. Біохімічні фенотипи дерев дуба звичайного 70-80-річних насаджень в залежності від стійкості до борошнистої роси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 38-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються матеріали популяційного аналізу насаджень дуба звичайного з використанням біохімічних методів визначення вмісту вторинних метаболітів. Обговорюється пристосування насаджень дуба до середовища під тиском стабілізуючого відбору. Population ...
219313
  Непийвода Х.Д. Біохімічні характеристики та параметри функціональної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за дефіциту сироваткових факторів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Непийвода Христина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 160 л. – Бібліогр.: л. 135-160
219314
  Непийвода Х.Д. Біохімічні характеристики та параметри функціональної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за дефіциту сироваткових факторів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Непийвода Христина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
219315
  Палладін О.В. Біохімія : підручник для ст. / О.В. Палладін. – 6-е вид., пер. і доп. – Київ : Держмедвидав УРСР, 1949. – 452 с.
219316
  Фердман Д.Л. Біохімія / Д.Л. Фердман. – Київ, 1961. – 504с.
219317
  Кучеренко М.Є. Біохімія : Збірник задач і вправ; Навч. посібник / М.Є. Кучеренко, Р.П. Виноградова, Ю.Д. Бабенюк. – Київ : Либідь, 1995. – 136с. – ISBN 5-325-00503-0
219318
  Кучеренко М.Є. Біохімія : тестовий контроль знань : навч. посіб. для студ. біол. спец. вузів / Авт.: М.Є. Кучеренко, О.Ю. Пащенко, І.М. Туряниця та ін. – Київ : Либідь, 1995. – 344 с. – ISBN 5-325-00659-2
219319
  Кучеренко М.Є. Біохімія : практикум / М.Є. Кучеренко, В.М. Войцицький, Ю.Д. Бабенюк та ін. – Київ : Либідь, 1995. – 152 с. – ISBN 5-325-00502-2
219320
  Кучеренко М.Є. Біохімія : підручник / М.Є. Кучеренко, Р.П. Виноградова, Ю.Д. Бабенюк [та ін.] ; за ред. М.Є. Кучеренко. – Київ : Либідь, 1995. – 464 с.
219321
   Біохімія : підручник для вищ. навч. закладів / М.Є. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, О.М. Васильев, О.М. Виноградов та ін. ; КНУТШ ; Біологічний ф-тет. – Київ : Київський університет, 2002. – 480 с. – ISBN 966-594-334-0
219322
  Лисиця А.В. Біохімія : практикум : навч. посібник для студ. біол. спец. ВНЗ / А.В. Лисиця. – Суми : Університетська книга, 2009. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-237. – ISBN 978-966-680-444-3
219323
   Біохімія : підручник для студ. ВНЗ / [Л.І. Остапченко,Т.Р. Андрійчук, Ю.Д. Бабенюк та ін. ; за ред. Л.І. Остапченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 796, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 789. – ISBN 978-966-439-485-4
219324
   Біохімія : практикум : навч. посіб. / [Л.І. Остапченко, І.В. Компанець, О.В. Скопенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 295, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 293-295. – ISBN 978-966-933-004-8
219325
  Гвоздяк П.І. Біохімія води. Біотехнологія води : (автомонографія) / П.І. Гвоздяк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 226, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-212, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-762-2
219326
  Боєчко Ф.Ф. Біохімія для вчителя : посібник для вчителів / Федір Федорович Боєчко, Людмила Олександрівна Боєчко. – Київ : Радянська школа, 1985. – 264 с. : іл. – Бібліогр.: с. 263-265 (32 назв.)
219327
  Марченко М.М. Біохімія інформаційних макромолекул : Навч. посібник для студ. біолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Марченко, Г.П. Копильчук; Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 344с. – ISBN 966-568-565-1
219328
  Рашба О.Я. Біохімія нервової системи / О.Я. Рашба. – Київ, 1952. – 72с.
219329
  Кучеренко М.Є. Біохімія нуклеїнових кислот : Навчальний посібник / М.Є. Кучеренко. – Київ : Вища школа, 1976. – 326с. : табл., ил.
219330
  Сопін Є.Ф. Біохімія патогенних мікробів та фактори захисту / Є.Ф. Сопін. – Київ, 1954. – 151с.
219331
  Папіш Ігор Біохімія підзолистого процесу в буроземах (CAMBISOLS) на еліово-деліовії Карпатського флішу / Папіш Ігор, Баранник Андрій, Бонішко Оксана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 50-56. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
219332
  Свиденко Л.В. Біохімія полину лимонного у зв"язку з інтродукцією в степову зону півдня України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-81. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Полин лимонний та його гібриди рекомендовано для вирощування в степовій зоні півдня України (Херсонська область).
219333
  Красільнікова Л.О. Біохімія рослин : навчальний посібник для студентів біолог. та медичних спец. вищих навч. закладів / Л.О. Красільнікова, О.О. Авксентьєва, В.В. Жмурко. – Харків : Основа, 2007. – 192с. – ISBN 978-966-495-042-5
219334
  Красільнікова Л.О. Біохімія рослин : навчальний посіб. для студ. біол. та мед. спец. вищ. навч. закл. / Л.О. Красільнікова, О.О. Авксентьєва, В.В. Жмурко. – Харків : Колорит, 2007. – 188, [4] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2004 р. - Алф. покажч.: с. 179-185. – Бібліогр.: с. 186-188. – (Серія "Університетська книга"). – ISBN 978-966-8536-46-5
219335
  Кобилецька М.С. Біохімія рослин : навч. посібник / М.С. Кобилецька, О.І. Терек ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 269, [1] с. – Предм. покажч.: с. 263–269. – Бібліогр.: с. 261–262. – ISBN 978-617-10-0299-9
219336
   Біохімія сільськогосподарських тварин. – Київ, 1953. – 60с.
219337
  Фердман Д.Л. Біохімія та її досягнення / Д.Л. Фердман. – К, 1963. – 48с.
219338
  Кононський О.І. Біохімія тварин : Підручник для підготовки фахівців в аграрних вищ. навч. закл. / О.І. Кононський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2006. – 454с. – ISBN 966-642-302-2
219339
  Остапченко Л.І. Біохімія у схемах і таблицях : Навчальний посібник для студ. біологіч. спеціальностей / Л.І. Остапченко, О.В. Скопенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 128 с. – ISBN 966-594-554-8
219340
   Біохімія: : пpогpамований контpоль iз застосуванням ЕОМ : навч. пос. – Київ : Либідь, 1993. – 240с. – ISBN 5-325-00141-8


  Пpогpами, запpопонованi в навчальному посiбнику, допоможуть студентам самостiйно пеpевipити свої знання, внести своєчаснi коpективи у самопiдготовку. Автоpами викоpистана пpогpама контpолю знань, що виключає запом"ятовування кодiв пpавильних вiдповiдей.
219341
  Великий М. Біохімія: від витоків до сьогодення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 124-126. – ISSN 1682-2366
219342
   Біохімія: ділові ігри та ситуаційні задачі : навч. посіб. для студ. біологіч. спец. вузів, які вивчають дисципліну "Біохімія" / Є М. Пащенко Кучеренко, І.М. Туряниця, З.Й. Фабрі, Л.Д. Ростока, Т.О. ; за ред. Кучеренко М.Є. Задорожна; Авт.: М.Є. Кучеренко, О.Ю. Пащенко, І.М. Туряниця, З.Й. Фабрі, Л.Д. Ростока, Т.О. Задорожна ; за ред. М.Є. Кучеренко. – Київ : Либідь, 1994. – 208 с. – ISBN 5-325-00504-9
219343
   Біохімія: еволюцiйна i поpiвняльна : Навч. посіб. / М.Є. Кучеренко, О.Ю. Пащенко, З.Й. Фабрі, І.М. Туряниця, С.М. Гайовий, Т.О. Задорожна, Л.М. Ростока. – Київ : Либiдь, 1997. – 400с. – ISBN 5-325-00000-0
219344
  Гарбарець Б.О. Біохімія: Збірник задач і вправ : навчальний посібник для студ. мед. вузів / Б.О. Гарбарець, І.Ф. Мещишен, В.К. Кухта. – Київ : Вища школа, 1993. – 170 с. – ISBN 5-11-004025-7
219345
  Бабенюк Ю.Д. Біохімія: терміни і номенклатура ферментів : [Навчальний посібник] / Ю.Д. Бабенюк, Л.І. Остапченко, О.В. Скопенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 356с. – ISBN 966-594-632-3
219346
   Біоцегла та біологічне різноманіття // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 8 : фото
219347
  Яцентюк Ю. Біоцентри локальної екомережі Мурованокуриловецького району Вінницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-41. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Виділено біоцентри локальної екомережі Мурованокуриловецького району Вінницької області. Охарактеризовано біотичне і ландшафтне різноманіття ключових територій місцевої екологічної мережі району. Визначено чітке географічне положення та площу ...
219348
  Чопик В.І. Біоцентризм – нова парадигма охорони біорізноманіття // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – C. 126-143. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 4)
219349
  Ситник К. Біоцентризм і глобалізм / К. Ситник, В. Чопик // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С.8-12. – ISSN 0372-6436
219350
  Міхєєв О.В. Біоцентричні принципи оптимізації складних техноекосистем шляхом вибору адекватних технологічних рішень // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 106-112 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1995-0519
219351
  Удовиченко В. Біоцентрично-мережна конфігурація лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України: метризація та оцінювання для потреб імплементації ландшафтного планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Представлене дослідження націлено на здійснення метризації та оцінювання біоцентрично-мережної конфігурації лісостепових комплексів тестового полігону території Лівобережної України як важливої основи імплементації ландшафтного планування. Означена ...
219352
  Удовиченко В.В. Біоцентрично-сітьова конфігурація ландшафтів території Лівобережної України
219353
  Удовиченко В.В. Біоцентрично-сітьова конфігурація ландшафтів території Лівобережної України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 146-151. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
219354
  Удовиченко В.В. Біоцентрично-сітьова конфігурація мішанолісових ландшафтних комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 29-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
219355
  Миколюк О. Біполярна картина світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 березня (№ 52). – С. 9


  Якою бачать війну на Донбасі, свою батьківщину та дев"ять інших країн українські та російські студенти.
219356
  Ялі М.Х. Біполярна міжнародна система: теоретичний вимір // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 61-67
219357
  Храбан І.А. Біполярна система міжнародної безпеки часів "холодної війни" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 173-177. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена аналізу біполярної системи міжнародної безпеки, що існувала за часів "холодної війни". У ній розглядаються причини та процес створення й завершення існування цієї системи, а також окреслено основні інституції та механізми ...
219358
  Літошенко Ю.В. Біполярність України - фактор соборності українського народу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 100-105. – ISSN 2077-1800
219359
  Бірендра Сінгх Бірендра Сінгх: "Політехніка для мене й досі у пріоритеті" / вела розмову Наталія Павлишин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 43-45. – ISSN 2709-3107
219360
  Мочерний С.В. Біржа праці (-установа, яка здійснює посередницькі функції між працівниками й работодавцями) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 45-46. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
219361
  Загородній А.Г. Біржа. Біржові операції : термінологічний словник / Анатолій Загородній, Геннадій Вознюк. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Київ : Алерта, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-8533-77-8
219362
  Хромов О.П. Біржі як об"єкт наукових досліджень М.І. Туган-Барановського // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 263-267. – ISSN 0320-4421


  Крізь призму листування вчених у статті подається авторська інтерпретація ставлення М.І. Туган-Барановського до математичного напряму в політичній економії.
219363
   Біржова діяльність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 264 с. – ISBN 966-541-041-5
219364
  Пепа Т.В. Біржова діяльність : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.В. Пепа, Т.І. Пішеніна, В.В. Лавринович. – Київ : Ліра-К, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-96938-7-7
219365
  Раровська В.В. Біржова діяльність : навчальний посібник для студ. . навч. закл. / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов ; МОН України ; Краматорський екон.-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-364-859-0
219366
  Бірюк С.О. Біржова компонента інформаційного середовища вітчизняного фондового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 44-47. – ISSN 2306-6806
219367
  Сохацька О.М. Біржова справа : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.М. Сохацька. – 2-е вид., переробл. та доп. – Тернопіль; Київ : Карт-бланш; Кондор, 2008. – 632с. – ISBN 966-7952-15-0
219368
  Гарарук Л.В. Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01- історія України / Гарарук Л.В.; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 175с. – Бібліогр.: 147-175 л.
219369
  Гарарук Л.В. Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.01 / Людмила Вікторівна Гарарук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
219370
  Бобкова А.Г. Біржове право : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Г. Бобкова, Ю.О. Моісеєв ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 200 с. – ISBN 966-364-095-2
219371
  Соловйов А.В. Біржове право : [комплект] : навчальний посібник / А.В. Соловйов. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 300 с., [c.301-628 на електрон.опт.диску (CD-ROM)]. – Бібліогр.: с. 292-300. – ISBN 978-966-418-119-5
219372
  Котирло О.О. Біржове право : навч. посібник / О.О. Котирло ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 267, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-617-673-005-7
219373
   Біржове право : навч. посіб. / [Ю.М. Жорнокуй та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2013. – 203, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Предм. покажч.: 200-201. – Бібліогр. : с. 191-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-27-6
219374
  Кадькаленко С.Т. Біржове право(-сукупність правових норм, що регулюють відносини пов"язані з проведенням біржових операцій) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 46. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
219375
  Улько Є.М. Біржовий механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 13-22. – ISSN 2306-6792
219376
  Солодкий М.О. Біржовий ринок : Навч. посібник / М.О. Солодкий. – Київ : Джерела, 2001. – 336с. – ISBN 966-7831-10-8
219377
  Примостка Л.О. Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку / Л.О. Примостка, І.В. Краснова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 7 (224). – С. 49-65. – ISSN 2305-7645


  Проведено порівняльне дослідження програм фінансової допомоги Україні з боку МВФ, ЄС та Світового банку з акцентом на соціальні, правові і економічні аспекти реформування державного управління.
219378
  Беренштейн Б.Л. Біржовий ринок у контексті глобалізаційних явищ міжнародної економіки / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 145. – С. 396-405
219379
  Куриленко О. Біржові договори як вид договорів куплі-продажі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-80.
219380
  Канзафарова І.С. Біржові договори як різновид купівлі-продажу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 283-288. – ISSN 1563-3349
219381
  Сіташ Т. Біржові індекси як індикатори активності фондового ринку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 110-125. – ISSN 1684-906Х


  "Досліджено біржові індекси як індикатори активності фондового ринку. Доведено, що фондовий ринок є одним із найпривабливіших інструментів для інвестування. Акцентовано, що відкритий фондовий ринок у країні, який характеризується стабільною і сильною ...
219382
  Чесноков В.Л. Біржові операції : навчальний посібник для студ. навч. закладів / В.Л. Чесноков; під ред. М.А. Коваленка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 192с. – Шифр дубл.336 Чесн. – ISBN 978-966-364-605-3
219383
  Дудорова К. Біржові операції як різновиди алеаторних договорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.7-10. – Бібліогр.: 8 н.
219384
   Бірібі-чарівник : угорські народні казки. – Київ : Дитвидав, 1960. – 91, [5] с. : іл.
219385
  Мачихін Ф.М. Бірма (економіко-географ. характеристика) / Ф.М. Мачихін. – Київ, 1956. – 21с.
219386
  Климко Г.н. Бірма наших днів / Г.н. Климко. – К., 1961. – 75с.
219387
  Бучацький Л.П. Бірнавіруси / Л.П. Бучацький, Ю.П. Рудь, А.С. Пастиря. – Київ : ДІА, 2022. – 190, [2] с. : кольор. іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7785-44-5
219388
  Альбертон М Біро-Біджан / М Альбертон. – Х, 1930. – 179с.
219389
  Тургенєв І.С. Бірюк : Оповідання ; Переклад з російської мови / Іван Тургенев. – Київ : Вид. "Час" ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 23 с. – На тит. арк. та обкл. портр. авт. – (Видавництво "Час" ; Сер. 3 ; № 29)
219390
   Бірюков Олександр Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 37. – ISBN 978-966-439-754-1
219391
   Бірюков Олександр Миколайович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С 44. – ISBN 978-966-933-054-3
219392
  Шевчук Валерій Біс плоті : Історичні повісті / Шевчук Валерій. – Київ : Твім інтер, 1999. – 360 с. – 8утШевчШифр дубл. – ISBN 966-7430-01-4
219393
  Петрарко Петро Бісектриса "п"ятого кута" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 3 с. обкл. – ISSN 0130-5212
219394
  Федорчук О. Бісер у декорі традиційного одягу українців (питання типології) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 452-468. – ISSN 1028-5091
219395
  Федорчук О. Бісерне оздоблення народної ноші лемків: історична реконструкція етнічної мистецької традиції // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 98-108. – ISSN 2664-4282
219396
  Федорчук О. Бісерний декор західноподільської народної ноші XX — початку ХХІ століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1163-1177. – ISSN 1028-5091
219397
  Годік К.О. Біси XX століття : (типологія деструкт. персонажів укр. та рос. літератур) / Катерина Годік ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2023. – 177, [2] с. – Бібліогр.: с. 164-176. – (Проєкт "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1860-0
219398
  Гордієнко Д. Бісмарк: Німецька колоніальна політика і Берлінський конгрес // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 29. – С. 142-156
219399
  Еверс Г.Г. Біснуваті / Г.Г. Еверс, 1927. – 185с.
219400
  Тарасенко В. Бісоціальний характер українського суспільства // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 135-154. – ISBN 978-966-02-7294-1
219401
  Кунгурцева-­Мащенко Бістабільні моделі рекреаційної економіки з урахуванням синергетичного ефекту // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 71-75. – ISSN 1997-4167


  "У статті запропоновано модель економічного зростання курортно-рекреаційного комплексу з урахуванням синергетичного ефекту. Дослідження модернізованої з урахуванням процесів інтеграції підприємницьких структур моделі економічного зростання демонструє ...
219402
  Фурман А. Біткоїн і війна: як Україну рятує крипта і чи допомагає росії обійти санкції? / А. Фурман, А. Горбатенко // Юридична газета. – Київ, 2023. – 21 березня (№ 1/2). – С. 22-23
219403
  Сидоренко Д. Біткоїн та Блокчейн. Надбання цифрового прогресу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 340-342
219404
  Хмєляж К.С. Біткойн у польському правовому порядку // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 42-53. – ISSN 2224-9281
219405
  Попович В. Бітники // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2015. – № 7/9. – С. 142-147. – ISSN 0130-321Х
219406
  Боднарчук Ю.В. Бітрикутні поліноміальні автоморфізми афінних просторів Аn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що група ручних автоморфізмів афінного простору породжується афінною групою і одним довільним бітрикутним перетворенням.
219407
  Міськів Ю.О. Біферменантивна система на основі каталази і глюкозооксидази для фотометричного визначення глюкози / Ю.О. Міськів, О.Ю. Тананайко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 229
219408
  Масюк К.В. Біферментативна методика для кількісного виявлення глюкози та холестерину / К.В. Масюк, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 22
219409
  Денисова Т. Біфокальна оптика Аскольда Мельничука (образ України в романістиці американського письменника) // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 214-257. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
219410
  Парасюк І.О. Біфукація коливних режимів у швидко-повільній системі внаслідок втрати стійкості многовиду повільних рухів / І.О. Парасюк, Б.В. Репета // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 180-184. – ISBN 978-617-7021-27-7
219411
  Анісмов І.О. Біфуркації в генераторі шуму Кияшка-Піковського-Рабиновича / І.О. Анісмов, Т.В. Сіверський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-18. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  На основі числового та аналітичного розв"язання системи рівнянь, що описують генератор шуму Кияшка-Піковського-Рабиновича, досліджено біфуркації між характерними режимами роботи схеми. В деяких випадках одержано аналітичні вирази для меж областей ...
219412
  Жданов В.І. Біфуркації та критичні явища в астрономічних системах : навч. посібник / В.І. Жданов, І.В. Стьопочкіна, А.В. Тугай ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 159-163
219413
  Маслій Н.Д. Біфуркаційна модель розвитку сфери зв"язку та інформатизації під впливом кризових явищ // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 132-138. – ISSN 2071-4653
219414
  Дубінін В.В. Біфуркаційна сутніть етнічних інтересів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 140-146


  Розглядається біфуркаційна сутність процесу пошуку і вибору раціональних та ірраціональних принципів, шляхів, форм, методів, способів і засобів розв"язання протиріч між субстанційними і атрибутивними властивостями етнічних спільнот. Ключові поняття: ...
219415
  Бутко М.П. Біфуркаційний стан державотворчого ядра України в умовах реалізації євроінтеграційного курсу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 10 (671). – С. 49-64 : табл., рис. – Бібліогр: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
219416
  Пахомов Ю. Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
219417
  Пахомов Ю. Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено цивілізаційні аспекти і наслідки перемін планетарного масштабу, пов"язані із зміною світових лідерів. В ув"язці з цими "тектонічними" зрушеннями позначено тенденції, що свідчать про ренесанс, насамперед азіатських цінностей, і про згортанняу ...
219418
  Решетило В. Біфуркаційний характер інституційних змін соціально-економічних систем перехідного типу // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 49-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
219419
  Андрійчук В.Г. Біфуркаційність розвитку світової економіки та візуалізація координат України в міжнародному поділі праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 5-9
219420
  Кубічка А.А. Біфуркація коізотропних торів при порушенні абелевої симетрії гамільтонових систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 134-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується питання існування гладкої в сенсі Вітні сім"ї коізотропних інваріантних торів Гамільтонових систем з абелевими симетріями при малому збуренні функції Гамільтона.
219421
  Андрійчук В.Г. Біфуркація реструктуризації світового господарства й візуалізація координат України в міжнародному поділі праці // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1. – С. 9-17. – ISSN 1729-7036
219422
  Ніколова Н.І. Біфуркація Схід-Захід з позицій соціоприродної історії: шляхи Греції та Китаю // Давня культура України у світовому контексті : монографія / Н.І. Ніколова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 52-57. – ISBN 978-966-622-899-7
219423
  Цехмістер Я.В. Біфуркація Хопфа і Т"юрінга у флуктуаційних моделях процесів самоорганізації : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.14 / Цехмістер Я. В.; КУ. – К., 1994. – 16л.
219424
  Сіданіч М.О. Біхевіоралізм як класична політична теорія та його вплив на розвиток політичної науки : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Сіданіч Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 222 л. – Бібліогр.: л. 209 - 222
219425
  Сіданіч М.О. Біхевіоралізм як класична політична теорія та його вплив на розвиток політичної науки : автореф. дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Сіданіч М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв
219426
  Янченко Т.В. Біхевіоризм Дж. Уотсона як підгрунтя розвитку педологіїї // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 64-72. – ISSN 2304-06294
219427
  Коваленко Є.Я. Біхевіоризм як специфічний напрям в культурі індустріального менеджменту // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 14-21. – ISSN 2226-2180
219428
  Жук В. Біхевіористичний підхід до формування селозберігаючої моделі розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки країни / В. Жук, К. Салаєв // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 11-23 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
219429
  Ватаманюк О.З. Біхевіористський підхід у сучасній економічній теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-51. – ISSN 1811-3141
219430
  Лебедкін С. Біягенетычны закон і тэорыя рэкапітуляцый / С. Лебедкін. – Менск, 1936. – 388 с.
219431
  Пенкова Л.В. Біядерні комплекси 3d-металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів : Дис. ... канд. хім. наук : Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Пенкова Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 153 л. – Додатки: л. 148-153. – Бібліогр.: л. 131-147
219432
  Пенкова Л.В. Біядерні комплекси 3d - металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Пенкова Л.В. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
219433
  Горнійчук О.Є. Біядерні комплекси лантаноїдів з біс-хелатуючими лігандами каф-типу / О.Є. Горнійчук, В.О. Труш, Н.С. Каряка // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 51
219434
  Бедерак Д.Я. Біядерні комплекси міді(II) з основами Шиффа з гнучкими дисульфідними містками / Д.Я. Бедерак, Ю.А. Русанова // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 9
219435
  Сегеда С.П. Бкнак Віктор Валеріанович (- російський антрополог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 589. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
219436
  Петров С. БКП в борьбе против монархо-фашизма 1941-44 гг. / С. Петров. – М., 1973. – 303с.
219437
  Димитрова С. БКП против десния опортюнизъм за единство на работническата класа (1917-1923 г.) / Стела Димитрова. – София : Партиздат, 1977. – 330 с.
219438
  Мацьків Т. Бл. П.О. Архемандрит Йосиф Йоганес Петерс (28.2.1905-6.7.1995) // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 320-321. – ISSN 0041-6061
219439
  Антонович М. Бл. пам. Володимир Маруняк (1913-1997) // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 329-330. – ISSN 0041-6061
219440
  Домбровський О. Бл. пам. Ярослав Богдан Рудницький (1910-1995) // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 321-324. – ISSN 0041-6061
219441
  Богданович О.В. Блаватская и Одесса : Одес. годы Елены Петровны Блаватской и членов ее семьи / О. Богданович. – Одесса : Путь Познания, 1998. – 200 с. – ISBN 966-555-046-2
219442
  Гавриленко С. Блаватська Олена Петрівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 35-36. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
219443
  Тайлер Э. Блага земные / Э. Тайлер. – Москва, 1980. – 191 с.
219444
  Богачов А. Блага цивілізації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-50. – ISSN 0235-7941
219445
  Чернухін Є.К. Благальний лист протоієрея Трифілія Карацоглу до митрополита Ігнатія Гозадинова від січня 1785 р. (за матеріалами архіву Трифілія Карацоглу в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько / Є.К. Чернухін, О.Б. Кульчинський // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 357-370. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
219446
   Благая весть : новый завет : пер. с греч. текста. – Москва : Совместное советско-американское предприятие "Соваминко", 1990. – 363, [6] с. : карт.
219447
  Магомедов Б Благая весть : кн. стихов / Б Магомедов. – Ярославль, 1991. – 255 с.
219448
  Любарский Д.С. Благая весть / Д.С. Любарский. – Каменск-Шахтинский, 1993. – 93с.
219449
  Лиханов А.А. Благие намерения. / А.А. Лиханов. – М., 1980. – 112с.
219450
  Лиханов А.А. Благие намерения: Повести. / А.А. Лиханов. – Москва, 1981. – 560 с.
219451
  Селиванов Ф.А. Благо / Ф.А. Селиванов. – Томск, 1967. – 66с.
219452
  Бойченко М.І. Благо / М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 36-37. – ISBN 966-642-073-2
219453
  Грабовська І.М. Благо (- спільне поняття для визначення позитивної цінності) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 56. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
219454
  Прокопенко В.В. Благо и другие идеи Платона // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 6-15. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
219455
  Попов Е.А. Благо и социальное благополучие в социокультурном измерении // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 28-32. – ISSN 1812-8696
219456
  Демин Ю.В. Благо народа - высшая цель КПСС / Ю.В. Демин, З.Д. Фастова. – М, 1967. – 76с.
219457
  Куценко В.И. Благо народа - высшая цель социализма / В.И. Куценко. – К., 1981. – 172с.
219458
  Труфанов И.П. Благо народа. Как оно создается? / И.П. Труфанов. – Л., 1976. – 96с.
219459
   Благов Євген Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 26. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
219460
  Успенский В., Писарев С. Благоверный князь Михаил Александрович Тверской : Древняя повесть о его жизни. – Санкт-Петербург : [Печатня В.В.Комарова], 1903. – 47 с. : ил.
219461
  Глубоковский Н. Благовестие св. Апостола Павла / Н. Глубоковский, 1905
219462
  Глубоковский Н.Н. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу / Н.Н. Глубоковский, ординарный профессор С.-Петербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : Синод. тип.
Кн. 3 : Божественность "Евангелия" Павлова и метод обоснования сего в исследовании о нем ; Дополнения и Указатель содержания первых двух книг. – 1912. – 80 с. – Без тит. л.
219463
  Глубоковский Н. Благовестие христианской свободы в послании св. апостола Павла к Галатам : Сжатый обзор апост. послания со стороны его первонач. читателей, условий происхождения, по содерж. и догмат. ист. значению / [Соч.] Николая Глубоковского, орд. проф. Спб. духов. акад. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1902. – 156, [1] с.
219464
  Обухова С. Благовещение // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 32-25. – ISSN 1818-2968
219465
  Маркина Н. Благовещенский собор / Н. Маркина. – Москва, 1970. – 13 с.
219466
  Благовещенский С.И. Благовещенский собор = Cathedral of the annunciation : музей Москва ; путеводитель / С.И. Благовещенский; fвт.: Н. Бадулина ; ред.: Х. Лукьянец. – Москва : Изобразительное искусство, 1980. – [16] с. : ил., цвет. ил.
219467
   Благовещенску 100 лет. – Благовещенск : Амуркнигоиздат, 1958. – 56, [16] с. : ил.
219468
  Шама О. Благовидная интервенция // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 33 (257), 12 сентября 2019. – С. 60-64


  80 лет назад СССР оккупировал Восточную Польшу с украинским и белорусским населением. Кремль обыграл это как освобождение, принял под свое крыло приобретенные земли, а затем "подарил" их Киеву и Минску.
219469
  Листопад А. Благовійте перед життям // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 січня (№ 3-4)


  "Про дві Нобелівські премії важливо наголосити сьогодні". Лауреат Нобелівської премії миру (1952) - Альберт Швейцер та лауреат Нобелівської премії миру (2017) - Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї (ICAN).
219470
  Нікольський Є. Благовірний князь Костянтин Острозький - покровитель і просвітитель українського народу // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 105-109. – ISSN 2306-028X
219471
  Бурлаков С. Благовісний поклик висоти // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 2-3. – ISSN 0130-321Х
219472
   Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського = Litterae-nuntiae Suae Beatitudinis Miroslai-Ioannis Cardinalis Lubachivsky. – Рим
Рік 21, Кн.1/4. – 1985
219473
   Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського = Litterae-nuntiae Suae Beatitudinis Miroslai-Ioannis Cardinalis Lubachivsky. – Рим
Рік 22, Кн.1/4. – 1986
219474
   Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського = Litterae-nuntiae Suae Beatitudinis Miroslai-Ioannis Cardinalis Lubachivsky. – Рим : [б. в.]
Рік 23, кн.1/2. – 1987
219475
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 1, Кн.1, 2/3. – 1965
219476
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 2, Кн.1, 2/4. – 1966
219477
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 3, Кн.1/2, 3/4. – 1967
219478
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 4, Кн.1/4. – 1968
219479
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 5, Кн.1/4. – 1969
219480
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду. – Кастельгандольфо
Рік 6, Кн.1/4. – 1970
219481
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду. – Кастельгандольфо
Рік 7, Кн.1/4. – 1971
219482
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду. – Кастельгандольфо
Рік 8, Кн.1/4. – 1972
219483
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 9, Кн.1/4. – 1973
219484
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду. – Кастельгандольфо
Рік 10, Кн.1/4. – 1974
219485
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISSN 2078-7022
2012 рік. – 2013
219486
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISSN 2078-7022
2013 рік. – 2014
219487
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISBN 966-7094-42-1
№ 5. – 2005
219488
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISBN 978-966-96883-0-9
№ 6. – 2006
219489
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISBN 978-966-96883-3-0
№ 7. – 2007
219490
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISBN 978-966-96883-6-1
№ 8. – 2008
219491
   Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженного Любомира Кардинала Гузара. – Львів
№ 1. – 2001
219492
   Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженного Любомира Кардинала Гузара. – Львів
№ 2. – 2002
219493
   Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженного Любомира Кардинала Гузара. – Львів
№ 3. – 2003
219494
   Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженного Любомира Кардинала Гузара. – Львів
№ 4. – 2004
219495
   Благовісник Патріярха Києво-Галицького і Всієї Руси = Litterae-nuntiae Patriarchae Kioviensis-Haliciensis et Totius Rus. – Кастельгандольфо
Рік 11, Кн.1/4. – 1975
219496
   Благовісник Патріярха Києво-Галицького і Всієї Руси = Litterae-nuntiae Patriarchae Kioviensis-Haliciensis et Totius Rus. – Кастельгандольфо
Рік 12, Кн.1/4. – 1976
219497
   Благовісник Патріярха Києво-Галицького і Всієї Руси = Litterae-nuntiae Patriarchae Kioviensis-Haliciensis et Totius Rus. – Кастельгандольфо
Рік 13/15, Кн.1/4. – 1977
219498
   Благовісник Патріярха Києво-Галицького і Всієї Руси = Litterae-nuntiae Patriarchae Kioviensis-Haliciensis et Totius Rus. – Кастельгандольфо
Рік 16/20, Кн.1/4. – 1980
219499
  Цвид А.П. Благовіст крізь відмацький регіт / А.П. Цвид. – Київ, 1992. – 131 с.
219500
  Грабар С. Благовістування // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 109-134.


  Творчий портрет Володимира Слєпченка
219501
  Зінченко А.Л. Благовістя національного духу : Українська церква на Поділлі в першій третині 20 ст. / А.Л. Зінченко. – Київ : Освіта, 1993. – 256с. – ISBN 5-330-02887-6
219502
  Яковина О. Благовіщення та образ Богородиці в церковній традиції і в поемі Тараса Шевченка "Марія" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 39-46. – ISSN 0236-1477
219503
  Клименко Н. Благовіщенська церква як громадський та духовно-культурний осередок мешканців м. Києва // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 135-141. – ISSN 2222-5250


  Тогочасний міський голова Г. Ейсман особисто пожертував під забудову свою садибу на колишній Жандармській вулиці. У церкві бував М. Грушевський. Про це свідчать його записи у щоденнику. І. Шишманов - відомий болгарський вчений-історик, який був ...
219504
  Литтелл Джонатан Благоволительницы : фрагменты романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 140-192. – ISSN 1130-6545
219505
  Винокуров Е.М. Благоговение / Е.М. Винокуров. – Москва, 1981. – 127с.
219506
  Швейцер А. Благоговение перед жизнью / А. Швейцер; Общ. ред. А.А.Гусейнова и М.Г.Селезнева. – Москва : Прогресс, 1992. – 576с. – ISBN 5-01-002083-1
219507
  Колодиева С. Благоговение перед Жизнью : поэзия Сергея Лучникова // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 162-165


  О самобытном поэте-космисте и философе с Алтая Сергее Анатольевиче Лучникове.
219508
  Гардашук Т. Благоговіння перед життям // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 7


  Конвенція про біологічне різноманіття - 25 років у дії. Згадується знаний учений-еколог, доктор біологічних наук Ярослав Іванович Мовчан , який доклав чимало зусиль для того, щоб Україна отримала ефективні важелі в здійсненні екологічної політики ...
219509
  Сафонік Л. Благоговіння перед життям А.Швейцера як утвердження сенсу життя (критика морально-етичної концепції А. Шопенгауера) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 49-54. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
219510
  Решетников Л.В. Благодарение : книга стихов / Леонид Решетников. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 223 с. : портр., ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
219511
  Демидов В.И. Благодарение / В.И. Демидов. – М, 1984. – 80с.
219512
  Сорокин В.В. Благодарение / В.В. Сорокин. – Москва : Современник, 1986. – 302 с.
219513
  Решетников Л.В. Благодарение. / Л.В. Решетников. – Москва, 1975. – 191с.
219514
  Коновалов Г.И. Благодарение. Предел / Г.И. Коновалов. – Москва, 1986. – 556с.
219515
  Решетников Л.В. Благодарение: Кн. стихов. / Л.В. Решетников. – Москва, 1982. – 128с.
219516
  Снегова И.А. Благодаренье / И.А. Снегова. – М., 1979. – 191с.
219517
  Зеленский В.И. Благодарит земля / В.И. Зеленский. – Новосибирск, 1974. – 95с.
219518
   Благодарная память : произведения поэтов и прозаиков. – Москва : Воениздат, 1984. – 543 с.
219519
   Благодарная Украина - Благородной Кубе = De la agradecida Ucrania a la noble Cuba : материалы Международной научно-практической конференции, 03-04 ноября 2010 / М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политех. ин-т", Фак. социологии и права ; Посольство Респ. Куба в Украине ; Ассоц. дружбы "Украина-Куба" ; [отв. ред. Б.В. Новиков]. – Киев : НТУУ "КПИ", 2010. – ISBN 978-966-622-386-2
219520
  Дубинянская Я. Благодарно принимать // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 10 (98). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268


  Эльдар Рязанов.
219521
  Флоря В. Благодарное слово учителю // Revista Nationala de Drept / Universitatea de Stat din Moldova [etc.]. – Chisinau, 2014. – Nr. 10 (168). – С. 30-33. – ISSN 1811-0770


  Памяти члена-корреспондента Академии наук СССР, профессора Пионтковского Андрея Андреевича.
219522
  Еремин Д.И. Благодарность / Д.И. Еремин. – М., 1975. – 136с.
219523
  Шульгин. И. Благодарность / И. Шульгин. – Свердловск, 1975. – 95с.
219524
  Шамсаев М.Д. Благодарность / М.Д. Шамсаев. – Грозный, 1977. – 31с.
219525
  Шри Чинмой Благодарность : божественное качество, воплощающее все божественные качества : избранное / Шри Чинмой ; [пер. с англ., редакция С. Цыбенко ; Центр Шри Чинмоя]. – Одесса : ТЭС, 2020. – 258 с. : фотоил. – Назв. на корешке: Благодарность. - На обл. также: Для вашего ума, сердца и души. - Пер. изд. : Gratitude. One Divine Quality That Embodies All the Divine Qualities / Sri Chinmo. – ISBN 978-617-7711-77-2
219526
  Ткаченко В.Д. Благодарность земле / В.Д. Ткаченко. – Москва, 1968. – 72 с.
219527
  Лацис В.Т. Благодарность Тениса Урги : рассказы / В.Т. Лацис; пер. с латыш. – Москва : Воениздат, 1953. – 48 с.
219528
  Коржиков В.Т. Благодарность. / В.Т. Коржиков. – Москва, 1965. – 122с.
219529
   Благодарность. Послание великому русскому народу от узбекского народа. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 60 с.
219530
  Лысцов И.В. Благодарствую, жизнь! / И.В. Лысцов. – М., 1966. – 119с.
219531
  Макаров В.А. Благодарю / В.А. Макаров. – Новосибирск, 1975. – 64с.
219532
  Самбуев М. Благодарю : стихи и поэмы / М. Самбуев; Мэлс Самбуе ; впер. с бурят. – Москва : Современник, 1984. – 77 с.
219533
  Кулиев К. Благодарю за солнце : стихи разных лет / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 159 с.
219534
  Карпунин Г.Ф. Благодарю за эту встречу / Г.Ф. Карпунин. – Новосибирск, 1966. – 48с.
219535
  Лавров И.М. Благодарю судьбу / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1972. – 336с.
219536
  Азовская Т.Н. Благодарю судьбу : стихи / Т.Н. Азовская. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 31с. – (Первая книга поэта)
219537
  Ушаков М.Т. Благодарю судьбу: стихи. / М.Т. Ушаков. – Ташкент, 1980. – 86с.
219538
  Васковская Е.П. Благодарю тебя, судьба / Е.П. Васковская. – Львов, 1984. – 70с.
219539
  Киселев И.М. Благодарю, Зесля, благодарю... / И.М. Киселев. – Кемерово, 1983. – 207с.
219540
  Мамонтов К.Я. Благодарю, тебя, Отчизна! / К.Я. Мамонтов. – Воронеж, 1977. – 79с.
219541
   Благодатна екзотика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 44-45 : фото
219542
  Сорока М. Благодатна нива його життя. До 100-річчя з дня народження відомого літературознавця і мистецтвознавця Олега Бабишкіна // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 213)
219543
  Нурмухамедов Т. Благодатная земля : стихи / Толенды Нурмухамедов ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1983. – 71 с.
219544
  Юсуф Баласагунский Благодатное знание / Юсуф Баласагунский. – Москва : Наука, 1983. – 558 с.
219545
  Баласагуни Ю. Благодатное знание / Ю. Баласагуни. – Л, 1990. – 555с.
219546
  Атаджанов А. Благодатный дождь : стихотворения и поэмы : пер. с туркм. / Ата Атаджанов ; вступ. ст. В. Савельева. – Москва : Художественная литература, 1986. – 366, [1] с., [1] л. портр.
219547
   Благодатный Огонь над Гробом Господним. – Москва : Просвет, 1991. – 48 с. : ил.
219548
  Данилова Д. Благодать воз благодать. Алексей Ушаков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
219549
  Ціпко А. Благодать і слово в житті Іларіона, пресвітера берестовського, митрополита київського // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
219550
  Никифоров Л.П. Благодетель Человечества Викентий Поль (Св. Винцент Деполь) основатель общин сестер милосердия / Л.П. Никифоров. – Москва : Типография И.А. Баландина, 1900. – 162 с.
219551
  Полякова О. Благодійна вистава в ІМВ // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 8


  В ІМВ відбулася прем"єра англомовної п"єси О. Уайльда "Ідеальний чоловік", поставлена під керівництвом зав. кафедри іноземних мов Валентини Вікторівни Дайнеко. Усі зібрані кошти передані на благодійність.
219552
  Савченко О.І. Благодійна діяльність Австралійського товариства допомоги політичним засланим та каторжникам в Росії у 1912 - 1917 рр. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 138-151. – ISBN 978-966-383-522-8
219553
  Бондаренко О. Благодійна діяльність в Наддніпрянській Україні (остання чверть XVIII - початок XX ст.): історіографія імперської доби // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 188-199. – ISSN 2415-3567
219554
  Гайдай О.М. Благодійна діяльність жінок династії Харитоненків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 11 (236). – С. 33-38. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
219555
  Баранова Н.В. Благодійна діяльність Київського митрополита Платона Городецького в царині допомоги доброчинним товариствам та установам // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 11-17. – ISSN 1728-3671
219556
  Макушина Г. Благодійна діяльність купецтва міста Миколаєва в другій половині XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – № 3 (266). – С. 217-237. – ISSN 2409-9260
219557
  Кондратюк В. Благодійна діяльність Любові Іванівни Куріс (1852-1935 рр.) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 16. – С. 80-89. – ISSN 2519-2523


  У статті розглядається життєвий шлях та благодійна діяльність представниці славнозвісної сім’ї Курісів на півдні України – Любові Іванівни Куріс. На основі вивчення першоджерел, архівної документації та публікацій періоду життя Л. І. Куріс, ...
219558
  Жукова С. Благодійна діяльність родини Терещенків у Глухові // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 50-55. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
219559
  Ільченко О.Ю. Благодійна діяльність серед жінок: Варвара Рєпніна - фундаторка Полтавського інституту шляхетних дівчат // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 65-71. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 12 (22))
219560
  Коцур В. Благодійна діяльність у житті кошового отамана П.Калнишевського: українська історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 62-65
219561
  Рощина Л.О. Благодійна діяльність українських братств // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 38-42. – ISSN 1728-3671
219562
  Ангелова А.О. Благодійна діяльність українських релігійних організацій у сфері опіки над літніми людьми // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – C. 7-13. – ISSN 2412-1185
219563
  Ткаченко О. Благодійна допомога у вигляді робіт і послуг: документальне оформлення та облік // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 32-35
219564
   Благодійна краса / за матеріалами А. Левченко // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Традиційний студентський конкурс "Міс та містер Інституту журналістики" уперше пройшов у новому форматі – усі учасники виступали в парах.".
219565
  Демчук Б. Благодійне вшанування Митрополита Іларіона (Івана Огієнка) // Український голос. – Вінніпег, 2018. – 19 лютого (ч. 3/4). – С. 13


  "Із нагоди 135-річчя від дня народження Митрополита Іларіона (Івана Огієнка), Фундація ім. митр. Іларіона (Огієнка) видала 2 нові праці базовані на документально-публіцистичні оповіді".
219566
   Благодійний аукціон // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 5


  На економічному факультеті в рамках благодійної акції "Україна - єдина країна" пройшла виставка художніх робіт аспірантки кафедри "Економічна теорія, макро- і мікроекономіка" Олени Плешакової. 1 жовтня на факультеті відбулася творча зустріч із ...
219567
  Шайхалієва Ю. Благодійний бал // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Нещодавно Всеукраїнський благодійний фонд "Майбутня країна" та студентський парламент нашого університету провели благодійний "Бал націй".
219568
   Благодійний бал // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 5


  У Колонній залі КМДА відбувся Благодійний бал нашого Університету. Прекрасні пари з різних факультетів та інститутів КНУ зібралися разом, щоб створити неповторну атмосферу чарівного свята. Вступною промовою бал урочисто відкрив проректор П. Бех та ...
219569
   Благодійний бал // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  Масовим виконанням класичного віденського вальсу запам"ятався цьогорічний Благодійний бал ІМВ. Вступною промовою бал урочисто відкрив директор Інституту В. Копійка.
219570
   Благодійний бал // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  У Колонній залі КМДА відбувся Благодійний бал КНУ. Прекрасні пари з різних факультетів та інститутів зібралися разом, щоб створити неповторну атмосферу чарівного свята. Кошти, зібрані під час Благодійного балу , використано для друку книжок шрифтом ...
219571
  Бегаль І. Благодійний бал "Молодь проти СНІДу" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Організатори балу - студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Організатори кажуть, що на благодійні пожертви будуть придбані медикаменти та речі першої необхідності, які передадуть Інфекційному відділенню ...
219572
   Благодійний концерт театру тіней в ІМВ / прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 8


  Відбувся благодійний концерт за участю театру тіней Fireflies студентів ІМВ, кошти від якого передбачені на медикаменти для онкохворих дітей лікарні "Охмадит".
219573
   Благодійний проєкт // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 2


  Український фізико-математичний ліцей КНУ дооснащено інтерактивним мультимедійним середовищем із розширеними можливостями смартлабораторії.
219574
  Кучеренко С. Благодійний фонд імені Івана і Юрія Лип як місце пам"яті // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 238-242. – ISBN 978-617-7196-23-4
219575
  Мазніченко О. Благодійний фонд розвитку архітектури імені Н.Б. Чмутіної. Від особистості митця до архітектурної школи // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 69-74. – ISSN 2309-8813
219576
  Осипенко О. Благодійник із Млієва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 березня (№ 46/47). – С. 12


  Минає 160 років з часу виходу останнього, прижиттєвого "Кобзаря" Т. Шевченка.
219577
  Кудрявцев Лев Благодійники України // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 32-33
219578
  Ісламова А. Благодійництво - спосіб захисту соціальних прав людини - потреба конституціоналізації // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 201-202
219579
  Тронько Т. Благодійництво в освіті Полтавщини (друга половина XIX ст.) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 139-147


  Визначаються головні напрями благодійної діяльності в галузі освіти Полтавщини у другій половині ХІХ століття. Розглядаються заходи доброчинців по створенню нових навчальних закладів та фінансуванню існуючих. Розкриваються способи допомоги вихованцям у ...
219580
  Романюк Н.Й. Благодійництво і меценатство як засіб підвищення соціального статусу підприємців Південно-Західного краю Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 190-200
219581
  Сильницький Ю. Благодійництво у правовому та податковому аспектах // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 12. – С. 17-20


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
219582
  Чепурнов В.О. Благодійництво як пріоритетна форма некомерційної господарської діяльності : монографія / В.О. Чепурнов, В.І. Ярема ; М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2008. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 126-138. – ISBN 978-966-2921-41-0
219583
  Овчаренко Р. Благодійництво як ресурс розвитку громадянського суспільства в умовах війни // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 123-126
219584
  Кузьміна І.В. Благодійництво як спосіб життя барона Федора Штейнгеля // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 200-213
219585
  Ільченко О. Благодійниця княгиня Варвара Рєпніна - подвижниця жіночої освіти на Полтавщині // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 54-58. – ISSN 0131-6788
219586
  Ісса Т.В. Благодійницька діяльність графів Браницьких під час Першої світової війни // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 79-81. – ISSN 2076-1554
219587
  Яцків О. Благодійницька діяльність жіночих францисканських згромаджень в Галичині у другій половині XIX - на початку XX ст. // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 38-42. – ISSN 2523-4234
219588
  Гордійчук О. Благодійницька діяльність Київського товариства грамотності в сфері народної освіти наприкінці XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету : збірник наукових праць / Буковинський, державний фінансово-економічний університет. – Чернівці, 2016. – С. 33-38. – (Гуманітарні науки)
219589
  Балухтіна О.М. Благодійницька діяльність православних монастирів півдня України в другій половині XIX ст. - 1917 р. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 18-22. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
219590
  Ісса Т.В. Благодійницька діяльність представників дворянства київської губернії в роки першої світової війни // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 53-58. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
219591
  Гузунова М. Благодійницька діяльність релігійних братств Полтавщини кін. XIX - поч. XX ст. (за матеріалами Полтавських Єпархіальних Відомостей) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 8-9
219592
  Кунанець Н. Благодійні джерела формування фондів наукових книгозбірень м. Львова в кінці XIX - на початку XX ст. // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 3 (49). – С. 12-16
219593
  Яворська О. Благодійні організації як суб"єкти цивільного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 232-235
219594
  Коновейчук Х.Б. Благодійні організації: адміністративно-правове регулювання організації та діяльністі : монографія / Х.Б. Коновейчук ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.І. Кафарського ; Нац. ун-т вод. госп-ва і природокористування, Навч.-наук. ін-т права. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2015. – 176, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-176. – ISBN 978-966-8969-75-1
219595
  Опанасенко В. Благодійні справи чернігівського дворянства // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С. 138-141
219596
  Ступак Ф.Я. Благодійні товариства Києва (др. пол. ХІХ-поч. ХХ ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : Хрещатик, 1998. – 208с. – (Історія благодійності ; 1). – ISBN 5770702958
219597
  Грабовська І.М. Благодійність (- добровольна безкорислива діяльність (фінансова, організаційна тощо) фізичних або юридичних осіб, спрямована на допомогу людям) / І.М. Грабовська, П.В. Голобуцький // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 59-60. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
219598
  Посохов С.І. Благодійність в історії Харківського університету // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ-Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 304-306. – ISBN 966-02-0598-8
219599
  Немченко А.О. Благодійність в Київський Русі, як соціально-культурна засада розвитку благодійної діяльності в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 138-141. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
219600
  Корнієнко В.М. Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина XIX - початок XX століть) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Корнієнко Віра Миколаївна ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
219601
  Гулевська-Черниш Благодійність в Україні: післясмак 2016-го // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 12


  "2016 рік завершився — канув у минуле. Але залишився післясмак: кисло-солодкий, з легкою гірчинкою й манливими запахами. З цифрами і фактами. Що виніс із нього благодійний сектор, і куди рухатиметься далі? Цифри і факти свідчать... У грудні ...
219602
  Ільченко О. Благодійність жінок в освіті України як вимога часу // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 73. – С. 101-109. – ISSN 2524-2474


  Благодійні фонди та організації, що діяли або діють, соціальні проекти і програми яких націлені на вирішення важливих освітніх проблем ХXI ст. Згадується КНУ імені Тараса Шевченка.
219603
  Коцур А. Благодійність і меценатство кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського / А. Коцур, Г. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 324-331. – ISBN 978-966-2464-25-2
219604
  Строгаль М.О. Благодійність і фандрейзинг: зарубіжний досвід // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 46-56. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
219605
  Таранець С.В. Благодійність купців-старообрядців у сфері освіти (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 86-95. – ISSN 0130-5247
219606
  Ступак Ф.Я. Благодійність на сторінках періодичних видань (журнал "Детская помощь") // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
219607
  Сергійчук І.М. Благодійність на Сумщині: відродження традицій // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 66-72. – ISBN 978-966-171-277-4
219608
  Коцур В. Благодійність полково-сотенної козацької старшини середини XVII-XVIIIст. в оцінці української сучасної історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 61-71


  Аналізуються найважливіші дослідження представників сучасної української історіографії, що стосуються благодійної діяльності козацької старшини середини XVII - XVII ст. Анализируются важнейшие достижения представителей современной украинской ...
219609
  Сергієнко В. Благодійність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню благодійності православних церковних братств Лівобережної України в 1864-1917 рр. Схарактеризовано здобутки братських організацій за основними напрямками благодійництва. Визначено особливості церковно-громадської ...
219610
  Ткачук І.Я. Благодійність як джерело фінансового забезпечення діяльності та розвитку громадських організацій України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 108-112


  У статті розглянуто тенденції фінансового забезпечення діяльності громадських організацій України такими групами благодійників, як громадяни, вітчизняні підприємства та організації, а також нерезиденти у період 2006—2013 рр. Виявлено економічні та ...
219611
  Повстин О.В. Благодійність як інструмент реалізації державної соціальної політики // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 2 (24). – С. 26-33. – ISSN 2308-1988
219612
  Величко О.А. Благодійність як прояв соціальної відповідальності особистості: соціологічний аспект / О.А. Величко, О.О. Олійник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 103-111. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
219613
  Дейч М.Є. Благодійність як прояв соціальної відповідальності: стан і перспективи розвитку // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 137-143
219614
  Гоцька Є.М. Благодійність як складова соціальної діяльності мусульманських громад України // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 11-15


  Наразі в Україні триває процес трансформації мусульманської громади. Разом з етапом її інтеграції, народилась тенденція до активного включення ісламських ідентичностей у сучасні дискурси сьогодення України. Одним з яких беззаперечно є соціальна ...
219615
  Литвин І.В. Благодійність як цивільно-правова категорія: доктринальний вимір // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 104-112. – (0). – ISSN 2078-9165
219616
  Опілат Д.М. Благодійність як чинник розвитку суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 160-166. – ISSN 2072-1692
219617
  Казьмирчук Г.Д. Благодійність, санітарія та медичне обслуговування населення як аспекти практичної діяльності органів міського громадського управління Правобережної України в другій половині XIX ст. / Г.Д. Казьмирчук, Т.О. Щерба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-80. – (Історія ; вип. 55)


  На основі аналізу архівних матеріалів розглядаються такі аспекти практичної діяльності міських громадських управлінь, як благодійність, санітарія та медичне обслуговування населення міст Правобережної України в другій половині ХІХ ст.
219618
  Пацера М. Благодійність: за покликом серця чи з розрахунку? // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 1 (203). – С. 49-52
219619
  Їжак О. Благодушний Мюнхен // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 3


  "16–18 лютого відбулася чергова щорічна Мюнхенська конференція з питань безпеки. Традиційна доповідь, яка готується до початку конференції, мала заголовок "На краю прірви - чи можна відійти?". Не все так страшно. Падати в прірву ніхто не збирався, але ...
219620
  Каныкин А.И. Благое дело / А.И. Каныкин. – Москва, 1978. – 159с.
219621
  Караев Г.Н. Благоев в Петербурге / Г.Н. Караев. – Ленинград : Лениздат, 1966. – 64 с. : ил.
219622
  Рифель Марина Благожелательный настрой как объединяющее мир начало : Бриллиантовая звезда. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-39 : Фото
219623
  Харский К.В. Благонадежность и лояльность персонала / К.В. Харский. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 496с. – ISBN 5-94723-506-4
219624
  Ленц З. Благонадежный гражданин и другие рассказы : пер. с немецкого / З. Ленц. – Москва : Прогресс, 1970. – 175 с.
219625
   Благонамеренные мысли по поводу выбора представителей в новую Киевскую Городскую Думу = Подарок киевлянам, без различия, избиратели они или обыкновенные смертные. – Киев : Типография Гирича, 1906. – 34 с.
219626
  Салтыков-Щедрин М.Е. Благонамеренные речи : [очерки] : в 2-х т. / [соч.] М.Е. Салтыкова (Щедрина). – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского
Т. 1. – 1876. – 326, [1] с. – Конволют. - Пер.: Благонамеренные речи. Т. 2
219627
  Салтыков-Щедрин М.Е. Благонамеренные речи : [очерки] : в 2-х т. / [соч.] М.Е. Салтыкова (Щедрина). – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского
Т. 1. – 1876. – 326, [1] с. – Конволют. - Пер.: Благонамеренные речи. Т. 2
219628
  Салтыков-Щедрин Благонамеренные речи. Т. 2 : [очерки] : в 2-х т. / [соч.] М.Е. Салтыкова (Щедрина) // Благонамеренные речи : [очерки] : в 2-х т. / Салтыков-Щедрин. – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского, 1876. – Т. 1. – 326, [1] с.
219629
  Салтыков-Щедрин Благонамеренные речи. Т. 2 : [очерки] : в 2-х т. / [соч.] М.Е. Салтыкова (Щедрина) // Благонамеренные речи : [очерки] : в 2-х т. / Салтыков-Щедрин. – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского, 1876. – Т. 1. – 326, [1] с.
219630
  Салтыков-Щедрин Благонамеренные речи. / Салтыков-Щедрин. – М., 1984. – 639с.
219631
  Шавалиев Д.Ш. Благопожелания : [стихи] / Дава Шавалиев ; [записал А. Балакаев] ; пер. с калмыц. А.М. Николаева ; [ил.: Н. Будников]. – Элиста : Калмиздат, 1964. – 48 с. – Миниатюрное издание
219632
  Жалсараев Д. Благопожелания : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Детская литература, 1984. – 63 с.
219633
  Шапошникова С.С. Благополучный исход / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1986. – 279с.
219634
  Жорнова О. Благополуччя здобувачів вищої освіти як об"єкт моніторингу її якості / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 36-44. – ISSN 1682-2366
219635
  Жорнова І О. Благополуччя студента: осягти чи ігнорувати? / І О. Жорнова, О.І. Жорнова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 1-6
219636
  Михеенкова М.А. Благоприятствование защите в уголовном процессе: историческая реконструкция понятия // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 7. – С. 111-116. – ISSN 0132-0769
219637
   Благоразумие мудрости : Соломон Мудрый, Эпиктет : [сборник]. – Симферополь : Реноме, 2003. – 363, [3] с. : ил. – В содерж.: Экклезиаст, Песнь песней, Притчи / Соломон Мудрый ; Беседы / Эпиктет. – Библиогр. в примеч.: с. 341-364. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-43-X
219638
  Поліщук Лариса Благородна місія Ірени Карпи (можливо) // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 106-107. – ISSN 0130-5212
219639
  Тичина П.Г. Благородна місія сільської інтелігенції /в боротьбі за дальше зміцнення колгоспного ладу/ / П.Г. Тичина. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 13 с.
219640
  Лаврин Александр Благородная плесень : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 100-106
219641
  Кобринский А. Благородная смесь = Noble blend / Александр Кобринский. – Иерусалим ; Москва : Э.РА, 2009. – 319 с. : ил. – ISBN 978-965-90667-5-9
219642
   Благородний вимір наукового подвижництва : збірник наукових праць / Л.М. Борисова [та ін.] ; [редкол. : М.Г. Жулинський (голова), П.В. Михед, Н.Р. Мазепа та ін. ; відп. ред. Н.Р. Мазепа] ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2012. – 268, [3] с., [12] с. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 253-265. – ISBN 978-966-00-1168-7
219643
  Вальо М. Благородний чин львівських інтелігентів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 129-130. – ISSN 0868-4790
219644
  Назимок М.М. Благородні метали : навч. посібник для студентів негеол. спец. ВНЗ / М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, В.В. Сергеєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Держ. пробірна служба України М-ва фінансів України. – Київ : Воля, 2011. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-273. – (Серія "Пробірний контроль"). – ISBN 978-966-8569-54-8
219645
  Федак Т. Благородно те, що безкорисливо: Тарас Федак про благодійність, талановиту молодь і співпрацю з Політехнікою / розмову вела Наталія Бельзецька // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 18 : Благодійництво, частина 2. – С. 10-16. – ISSN 2709-3107
219646
  Рейц А.фон Благородное дворянство (Nobili) прибрежных городов и островов Далмании в Средние века // Русский сборник. – [Санкт-Петербург]. – № 5 : Варяжский. – 24 с.
219647
  Рейц А.фон Благородное дворянство (Nobili) прибрежных городов и островов Далмании в Средние века // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 24 с.
219648
  Гвин Питер Благородное дело. Риск / Гвин Питер, Гроб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 62-81 : фото
219649
  Горячев Н.А. Благороднометалльный рудогенез и мантийно-коровое взаимодействие // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 323-332 : табл. – Библиогр.: с. 329-332. – ISSN 0016-7886
219650
  Данилова А. Благородные девицы. Воспитанницы Смольного института : биографические хроники / Альбина Данилова. – Москва : Эксмо, 2008. – 464с. – (Женские силуэты из прошлого). – ISBN 978-5-699-22167-7
219651
  Рамзай В. Благородные и радиоактивные газы / В. Рамзай. – Одесса, 1909. – 37 с.
219652
  Соболевский В.И. Благородные металлы : Золото / В.И. Соболевский. – Москва : Знание, 1970. – 48с.
219653
  Соболевский В.И. Благородные металлы / В.И. Соболевский. – Москва : Знание, 1971. – 48с.
219654
  Соболевский В.И. Благородные металлы / В.И. Соболевский, А.Д. Генкин. – Москва : Знание, 1973. – 63с.
219655
  Васильева И.Е. Благородные металлы в нерастворимом углеродистом веществе черносланцевых пород и руд по данным прямого атомно-эмиссионного анализа / И.Е. Васильева, Е.В. Шабанова, Є.А. Развозжаева // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 860-866 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0016-7525
219656
  Синицын Благородные металлы и научно-технический прогресс / Синицын, М.. – М., 1987. – 45с.
219657
  Михайлов Р. Благородные сны / Р. Михайлов. – София, 1974. – 164с.
219658
  Потемкин С.В. Благородный 79-й : очерк о золоте / С.В. Потемкин. – Москва : Недра, 1978. – 135 с. – Библиогр.: с. 132-133
219659
  Потемкин С.В. Благородный 79-й: очерк о золоте. / С.В. Потемкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 174с.
219660
   Благородный институт // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 32-33
219661
  Майборода Наталья Благородный напиток. Османское вино // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 126-130 : фото
219662
  Крыжановский В.И. Благородный олень и косуля на Украине, их экология и перспективы хозяйственного использования : Автореф... канд. биол.наук: / Крыжановский В.И.; АН УССР. Ин-тут зоологии. – Киев, 1965. – 19л.
219663
  Волков И. Благородный почин тамбовских колхозников / И. Волков. – Москва, 1943. – 39с.
219664
  Артемов Станислав Благородный простолюдин / Артемов Станислав, Батакова Ирини // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 138-140 : рис.
219665
   Благородство - как мы его понимаем : [сб. ст.]. – Москва : Известия, 1960. – 60 с. – (Библиотека "Известий" ; № 3)
219666
  Степовик Д. Благородство і благочестивість герба Івана Мазепи = До 300-річчя вічної пам"яті великого гетьмана // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 8-10
219667
  Кучерява З. Благородство поезії Дмитра Луценка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-19 січня (№ 1)
219668
  Гуменна Д. Благослави мати! / Д. Гуменна. – К., 1995. – 240с.
219669
  Ахуба Д. Благославите нас, горы! : роман, повести, рассказы / Ахуба Д. ; пер. с абхаз. Г. Ковалевича. – Москва : Известия, 1990. – 303 с. – (Библиотека советской прозы)
219670
  Благоев Д. Благословен да е часът : Публицистика / Димитър Благоев ; Състав. и ред. доц. Никола Рачев. – София : Партиздат, 1976. – 398 с.
219671
  Боровикова В. Благословен род, в котором много потомков // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 10. – С. 22-24. – ISSN 0868-488Х


  Праправнучка А.С. Пушкина Юлия Пушкина о своем роде
219672
  Яковченко В.И. Благословение / В.И. Яковченко. – Москва, 1991. – 124с.
219673
  Стил Д. Благословение / Д. Стил. – Москва, 1996. – 457с.
219674
  Кон Н. Благословение на геноцид / Н. Кон. – М, 1990. – 245с.
219675
  Макнот Д. Благословение небес : Роман / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 1998. – 592с. – (Очарование). – ISBN 5-15-000288-7
219676
  Макнот Д. Благословение небес : Роман / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 2000. – 448с. – (Очарование). – ISBN 5-17-002105-4
219677
  Нагнибіда М.Л. Благословенна будь! : Книга лірики і поем / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 96 с.
219678
  Дем"яненко С. Благословенна будь, любове! Літературно-музична композиція // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 53-61
219679
  Мартинес-Сиерра Благословенная весна и другие рассказы / Мартинес-Сиерра. – Москва, 1922. – 129 с.
219680
  Некрасов В.И. Благословенная жизнь / В.И. Некрасов. – Москва, 1969. – 64с.
219681
  Цачев К. Благословенная жизнь / К. Цачев. – София, 1976. – 128с.
219682
  Жадько В. Благословенне святим Миколаєм / Віктор Жадько. – Київ : Департамент, 2000. – 564с. – ISBN 966-581-182-7
219683
  Гордій Олександр Благословенний небом // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
219684
  Гнатюк І.Ф. Благословенний світ : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ, 1987. – 169 с.
219685
  Мурад М. Благословенный месяц Рамазан // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2011. – № 5, август (1432). – С. 14-27


  Рамадан або Рамазан - дев"ятий місяць мусульманського календаря; цей місяць є найважливішим і найурочистішим для мусульман - протягом усього місяця дотримується суворий піст. У місяці 30 днів.
219686
  Мандрик-Куйбіда Благослови вогнем / Катерина Мандрик-Куйбіда. – Львів : Літопис, 2007. – 116с., 8л. іл. : іл. – ISBN 966-7007-64-7
219687
  Суортхаут Г. Благослови зверей и детей / Г. Суортхаут. – Л., 1990. – 265с.
219688
  Канович Григорий Благослови и листья и огонь. / Канович Григорий. – Вильнюс : ВАГА, 1977. – 263 с.
219689
  Руденко Лілія Благослови і прости : вірші // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 133-134. – ISSN 0130-321Х
219690
  Іваничук Р.І. Благослови, душе моя, Господа... : щоденникові записи, спогади і роздуми / Роман Іваничук. – Львів : Просвіта, 1993. – 271 с. – ISBN 5-7707-0641-4
219691
   Благослови, мати : уроки українського народознавства в школі (5-8 класи : кн. для вчителя). – Київ : Освіта, 1995. – с. – (Бібліотека "Педагогічний досвід")
219692
  Гуменна Д. Благослови, мати! : казка-есей / Докія Гуменна. – Hью Йорк : Слово, 1966. – 274 с. : іл. – Список іл.: с. 240-266. – Бібліогр.: с. 229-239
219693
   Благослови, поэт! : антология поэзии пушкинской поры : в 3-х кн. : для ст. шк. возраста. – Москва : Советская Россия
Кн. 1. – 1983. – 272 с.
219694
  Юсип Д. Благословила Ірина Вільде // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 7 (837). – С. 129-133. – ISSN 0868-4790
219695
  Гринько В.П. Благословила ранок мати : поезії / В.П. Гринько. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 94 с.
219696
  Понарина Е. Благословите будущее. Об экологической химии не помнят, пока бед нет, но беды случаются все чаще и ближе… // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  “The true blessing of the future lies giving everything to the present”. Такими словами Георгий Дука, президент Академии наук Молдовы, предварил сборник своих статей “Contribution to knowledge society”, подаренный участникам Международной ...
219697
  Ковылов В. Благословление Леты / В. Ковылов. – М., 1988. – 251с.
219698
  Бичко В.В. Благословлялося на світ : автобіогр. повість / В.В. Бичко. – Київ : Молодь, 1969. – 184 с., 6 л. іл. : іл.
219699
  Бичко В.В. Благословлялося на світ : автобіогр. повість : [для серед. шкільного віку] / В.В. Бичко ; [іл.: Г. Гаркуша]. – Київ : Веселка, 1975. – 175 с., 4 л. іл. : іл.
219700
  Бичко В.В. Благословлялося на світ : повісті / Валентин Бичко ; [пер. з рос. І.С. Бушке ; передм. В. Святовця ; худож. Ю.Т. Гончаренко]. – Київ : ЛКСМУ "Молодь", 1987. – 430, [1] с. : іл. – В кн. також: Коли я був вожатим / М. Богданов. – (Бібліотека піонера)
219701
   Благословляю имя из имен : из европейской любовной лирики : переводы. – Москва : Правда, 1990. – 624 с.
219702
  Дунаев Б.Б. Благосостояние - труд, капитал и деньги / Б.Б.Дунаев. – Киев, 2005. – 220с. – ISBN 966-8638-12-3
219703
  Дунаев Б.Б. Благосостояние - труд, капитал и деньги : [основы теории воспроизводства] / Б.Б. Дунаев. – Изд. 2-е доп. – Киев : Интердрук, 2013. – 231 с., [1] л. портр. : ил., табл. – Библиогр.: с. 225-227. – ISBN 978-966-97384-1-7
219704
   Благосостояние городского населения Сибири : пробл. дифференциации : (опыт социол. изуч.). – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1990. – 347, [2] с. – ISBN 5-02-029111-0
219705
  Бобкова И.Н. Благосостояние как критерий эффективности коммунистического способа производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бобкова И.Н.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1978. – 21л.
219706
  Чаушеску Николае Благосостояние народа - высшая цель политики Румынской коммунистической партии. / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1980. – 233с.
219707
  Саркисян Г.С. Благосостояние народа - цель социальной политики КПСС / Г.С. Саркисян. – Москва, 1980
219708
   Благосостояние народа: сущность и законеомерности развития / А.А. Чухно, В.В. Радаев, А.А. Устенко, М.Т. Лапуста // Повышение эффективности производства и рост народного благосостояния
219709
  Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: ХVIII - начало ХХ века / Б.Н. Миронов ; Российская акад. наук, Ин-т российской истории. – Москва : Новый Хронограф, 2010. – 912 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 774-862. – ISBN 978-5-94881-081-2
219710
  Данилишин Б.Д. Благосостояние наций: эволюция парадигмы развития : В 2-х книгах / Б.Д. Данилишин, Л.Б. Шостак; НАНУ. Совет по изуч. производительных сил Украины. – Киев : Нічлава. – ISBN 966-7317-63-3
Кн.1 : Эволюция экономических отношений. – 2002. – 356с.
219711
   Благосостояние советского народа : крат. стат. сб. – Москва : Информ.-изд. центр Госкомстата СССР, 1990. – 47, [1] с.
219712
  Зубанова Л.Б. Благосфера как поле формирования коммуникативной активности читателя // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 80-83. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена проблемам осмысления современной блогосферы, формирующей новый тип ак-тивного читателя. Понимание активности аудитории демонстрируется на примере комментариев блога Дмитрия Медведева и оценивается через следующие характеристики: ...
219713
  Прохоров В. Благотворение - от Древней Руси к новой России // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 156-165. – ISSN 0042-8779
219714
   Благотворительная акция компании "Амадеус Украина" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 4 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
219715
  Соколовская О.В. Благотворительная деятельность греческой королевы Ольги в России в годы первой мировой войны // Новая и новейшая история / РАН. Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2004. – № 5. – С. 223-233. – ISSN 0130-3864
219716
  Задерейчук И.А. Благотворительная деятельность немцев Крыма в период военных действий Российской империи во второй половине XIX - начале XX вв. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 45-57. – ISSN 2313-1993
219717
  Захарова Е.В. Благотворительная деятельность православных монастырей во второй половине XIX - начале XX в. (на материале рославской епархии) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 109-114. – ISSN 1812-8696
219718
  Гаврилина Н.А. Благотворительность в Древней Руси // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2013. – № 9 (81). – С. 69-71. – ISSN 2070-9773
219719
  Соколов А.Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства (начало 18 - конец 19 вв.) / А.Р. Соколов. – Научное изд. – Санкт-Петербург : Лики России, 2006. – 648с. – ISBN 5-87417-226-2
219720
   Благотворительность в России: исторический опыт, проблемы возрождения традиций и перспективы развития : материалы международной научно-практической конференции : ( Казань, 5 апреля 2007 г.) / Платформа Диалог Евразия ; Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ ; [сост.: Р.Р. Хуснутдинов, Р.Р. Салихов ; редкол. : Р.И. Валеев, Н.М. Валеев и др.]. – Казань : Милли китап, 2008. – 127 с. – ISBN 978-5-88473-050-2
219721
  Кочешков Г.Н. Благотворительность в российской провинции в период Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. / Г.Н. Кочешков, Е.Е. Белова // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3 (599). – С. 58-61. – ISSN 0321-0626
219722
  Журавлев А.А. Благотворительность дома Романовых в ХIX-начале ХХ века / А.А. Журавлев, А.А. Хитров // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 128-130
219723
  Лафарг П. Благотворительность и право на труд / П. Лафарг. – Птгр, 1918. – 39с.
219724
  Кумаритова А.А. Благотворительные организации: гражданско-правовое положение / А.А. Кумаритова ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва : Контракт, 2008. – 144с. – ISBN 978-5-98209-053-9
219725
  Барыкина И.Е. Благотворительные премии Императорской Академии наук // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 105-112. – ISSN 0042-8779
219726
   Благотворительный журнал. – Санкт-Петербург : Морская типография
Ч. 14. – 1821
219727
  Колас Якуб Благотворний вплив великого співця / Колас Якуб. – Київ, 1961. – 20с.
219728
   Благотворний шик // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 48-49 : фото
219729
  Руссо Д. Благоустрій міста / Д. Руссо, Ж. Возей; Пер.з франц.О.Жупанський,С.Синиця. – Київ : Основи, 1995. – 107с. – ISBN 5-7707-7094-9
219730
   Благоустройство городов. – Москва : Стройиздат, 1984. – 341 с. : ил. – (Охрана окружающей природной среды)
219731
  Костенко А.Я. Благоустройство квартиры: Комфорт, эстетика. / А.Я. Костенко, О.С. Зимина. – К., 1986. – 167с.
219732
  Гаврилов Г.М. Благоустройство лесопарков / Г.М. Гаврилов. – Москва, 1975. – 48 с.
219733
   Благоустройство населенных мест : в помощь проэктировщику. – Киев : Госстройиздат, 1963. – 84 с.
219734
  Бутусов Х.А. Благоустройство садового участка / Х.А. Бутусов. – М., 1989. – 95с.
219735
  Анарбаев Абдулхамиджан Благоустройство средневекового города Средней Азии (V - начало XIII в.) / Анарбаев Абделхамиджан ; АН УзССР, Ин-т Археологии. – Ташкент : Фан, 1981. – 120 с. – Библиогр.: с. 114-119
219736
  Финешин Н.П. Благоустройство территорий предприятий и их санитарно-защитных зон / Н.П. Финешин, А.Н. Пчелкин. – М, 1979. – 56с.
219737
  Гильбо М. Благоустройству-постоянное внимание / М. Гильбо, Ю. Заверткин. – Ярославль, 1974. – 18с.
219738
  Ютен С. Благочестивые алхимики // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 7. – С. 39-41. – ISSN 0130-7045
219739
  Степанов И. Благочестивые размышления / И. Степанов. – 3-е изд. – Москва : Красная Новь, 1924. – 110 с.
219740
  Коцур В. Благочестя Петра Калнишевського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 69-76
219741
  Лукьянова И. Блажен озлобленный поэт // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. январь


  Про Некрасова Миколу Олексійовича.
219742
  Демирев В. Блажена гора зелена : (Хаджи Димитър и Стефан Караджа в българската фолклорна традиция) / В. Демирев, Н. Ников. – София : Св. Климент Охридски ; Съюз на филолозите българисти, 1994. – 256 с. – (Библиотека "Език и литература")
219743
  Никишина Н. Блаженная : маленькая повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 28-40. – ISSN 0131-8136
219744
  Альмес М.І. Блаженний Ієронім Стридонський як інтерпретатор Священного Писання у ранньохристиянському герменевтичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Альмес Михайло Іванович ; Київ. православна богословська акад. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назви
219745
  Чорнописька В. Блаженний Климентій Шептицький як авторитет Української грко-католицької церкви: аналіз релігійної діяльності // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць, підгот. за доп. учасників Міжнар. наук. конф. "Отець Климентій Шептицький (1869-1951): життєвий і дух. шлях Блаженного Католицької Церви", 15-16 листопада 2019 р... / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2020. – Вип. 12 (28). – С. 11-26. – ISSN 2524-0315
219746
  Усенко П. Блаженний сер Томас // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 46-48


  Томас Мор.
219747
  Буркут К. Блаженні вигнані за правду... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 вересня (№ 166/167). – С. 14-15


  45 років Віктор Нєкрасов назавжди залишив рідний Київ.
219748
  Єременко М. Блаженні гнані за правду: архімандрит Серафим (Тяпочкін) 1894-1982 : життєпис, спогади духовних чад, проповіді / Микола Єременко. – Запоріжжя : Лана-принт ; Дике Поле, 2013. – 336, [2] с. : іл., мапи. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 326-333. – ISBN 978-966-2752-27-4
219749
  Кіцера О. Блаженнійший Любомир Гузар // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2017. – Т. 49, № 1 : Медичні науки. – C. 143-144. – ISSN 1563-3950
219750
  Простопчук В.В. Блаженність : лірика / Василь Простопчук ; худож. Андрій Чебикін ; [передм. М. Жулинського]. – Київ : Дніпро, 2002. – 188, [4] с. : іл. – Розгор. тит. арк. – ISBN 966-578-091-3
219751
  Сидор Олег Блаженніший Йосиф і мистецтво / Сидор Олег. – Рим=Rome : Український католицький університет св. Климента Папи, 1994. – 101с., 27л.іл. : іл. – (Opera Universitatis Catholicae Ucrainоrum ; Vol.86)
219752
  Воротняк Т. Блаженніший Любомир Гузар зустрівся зі студентами // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 3 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів філософського факультету з Кардиналом УГКЦ Любомиром Гузаром. Під час зустрічі мова йшла про добро і зло, гріх і війну, обов"язок і політику. Завідувач кафедри релігієзнавства професор Євген ...
219753
  Вербицький В.В. Блаженніший Любомир Гузар про єдність церкви, держави та української діаспори // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 5-9


  У статті основним чином розглядається надзвичайно важливий вплив міркувань Блаженнішого Любомира Гузара (Українська Греко-Католицька Церква), який активно підтримував разом зі своїми послідовниками найбільш позитивні тенденції до розвитку та ...
219754
   Блаженніший Мирослав-Іван у Югославії // Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. – Рим, 1987. – Рік 23, кн.1/2. – С. 288-290
219755
   Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир. Некролог // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 21. – С. 11-18
219756
  Піранделло Л. Блаженної пам"яті Маттіа Паскаль = Il fu Mattia Pascal : роман: п"єси / Луїджі Піранделло; передмова О. Пахльовської; [пер. з іт.]. – Харків : Фоліо, 2008. – 572с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4053-4
219757
  Піранделло Л. Блаженної пам"яті Маттіа Паскаль: Роман. / Л. Піранделло. – Київ, 1991. – 505 с.
219758
  Рожко В. Блаженної пам"яті Митрополит Ілларіон як перекладач Біблії // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 353-361. – ISBN 966-76-31-01-Х
219759
  Чаковский А.Б. Блаженные ли нищие духом? / А.Б. Чаковский. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 160с.
219760
  Герье В. Блаженный Августин / В. Герье. – Москва : Т-во "Печатня С. П. Яковлева", 1910. – XV, 682 с. – (Зодчие и подвижники "Божьего царства" ; Ч. 1)


  Надпись 1924 г.
219761
  Абрамов С.Р. Блаженный Августин: христианская герменевтика как продукт и как проект культурно-исторического синтеза // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 12. – С. 19-27. – ISSN 2073-9702


  В статье исследуется теоретическое наследие Блаженного Августина, давшее толчок развитию современной филологической герменевтики, семиотики и поэтики; рассмотрены общие вопросы теории знака, проблемы понимания и толкования. Показано огромное значение ...
219762
  Мизгирь Николай Блаженный; Витя; Агроном : [рассказы] / Николай Мизгирь. – Москва : М. Викулов и К*, 1909. – 84 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л. – (Библиотека ужаса ; № 3)
219763
  Богдашевский Д.И. Блаженства господни : Евангл. правда и "правда" соврем. социализма : (Чтение в Киев. православ. религ.-просвет. о-ве) / Проф. Д.И. Богдашевский. – Киев : Тип. "Петр Барский", 1909. – [2], 34 с. – Из журн.: Труды Киевской духовной академии
219764
  Рожко В. Блажєнніший митрополит Полікарп Сікорський: шлях до автокефалії / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2015. – 346, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-344. – ISBN 978-966-361-800-5


  У пр. № 1700253 напис: Автор. Підпис. 25.07.2015 р.
219765
   Блажко Олена Василівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 12
219766
  Матяш І. Блазень із сумними очима / Ірина Матяш ; Держ. комітет архівів України ; Укр. науково-дослід. ін-т архівн. справи та документознавства ; Центр. держ. кінофотофоноархів Укр. ім. Г.С. Пшеничного, Центр. держ. архів-музей літератури і мистецтва Укр. [та ін.]. – Київ : ПП Горобець А.С., 2007. – 164 с. : фотограф. – (Мистецтво і архіви ; Вип. 1). – ISBN 978-966-8508-14-1
219767
  Штельмах М.Л. Блазні : персоніфіковані комікси в епізодах / Марія Штельмах. – Харків : Фоліо, 2007. – 317, [3] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-3715-2
219768
  Десятерик Д. Блазні, кати й провісники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 22


  Росія дедалі більше схожа на роман із визначеним фіналом.
219769
  Клименко О. Блакитна експансія : проза // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 50-61. – ISSN 0130-1608
219770
  Котельніков Валерій Блакитна інфраструктура зелених столиць // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 58-62 : фото
219771
  Дітькова С.Ю. Блакитна квітка і "Квіти зла" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 1. – С. 6-10.
219772
  Ніколенко К. Блакитна квітка німецького романтизму // Генріх Гейне : відомий і невідомий / К.С. Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – С. 7-11. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4


  Новий погляд на поезію Генріха Гейне.
219773
   Блакитна книга. Становище геїв і лесбійок в Україні. – Київ : Нора-Принт, 2000. – 116 с. – ISBN 966-7010-89-9
219774
  Поплавський П.І. Блакитна лінія / П.І. Поплавський, Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 264 с.
219775
  Міняйло В.О. Блакитна мрія / В.О. Міняйло. – Київ, 1963. – 347 с.
219776
  Кочура Панас Блакитна мрія.Довга ніч / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 486 с.
219777
  Філь Ю.С. Блакитна перлина пустелі Тар. Подорож до батьківщини раджпутів // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 152-156. – ISSN 1608-0599
219778
  Келлерман Б. Блакитна стрічка / Б. Келлерман. – Київ, 1964. – 363с.
219779
  Українка Леся Блакитна троянда. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня. – 98 с. – (Загальна книгозбірня ; № 239-240)
219780
  Гундорова Т. Блакитна троянда" Лесі Українки: психіатрія, біографія і сексуальність (із додатком: Леся Українка. "Крафт-Эбинг. Психиатрия". Виписки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (715). – C. 3-21. – ISSN 0236-1477
219781
  Віннер С. Блакитна хустина для Сократа : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 77-89. – ISSN 0868-4790
219782
  Дробний І.С. Блакитне дерево Дніпра : поезії / І.С. Дробний. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 119 с.
219783
  Листопад О. Блакитне Чорне море // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Листопад (№ 41/42). – С. 7


  Про розвиток так званої блакитної економіки у чорноморському регіон.
219784
  Стефанідес Стефанос Блакитний місяць у Раджастані : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 38-40. – ISSN 0320 - 8370
219785
  Метерлінк М. Блакитний птах / Моріс Метерлінк ; пер. з фр., передм., післясл. та прим. Дмитра Чистяка. – Вид. 2-ге, випр. – Тернопіль : Богдан, 2011. – 117, [3] с. – Сер. засн. у 2011 р. - Пер. вид. : L"Oiseau bleu / Maeterlink Maurice. Bruxelles : Labor, 1988. – (Класна світова класика : КСК). – ISBN 978-966-10-1821-0
219786
  Чистяк Дмитро Блакитний птах світової літератури // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 172-174. – ISSN 0320 - 8370
219787
  Михайличенко Г. Блакитний роман / Гнат Михайличенко. – Харків : Всеукраїнське даржавне видавництво ; [Вид-во. 11-а Рад. друк.], 1921. – 49, [2] с.
219788
   Блакитні вежі золотого Слова : збірка літературної творчості. – Київ : Міленіум, 2006. – 302 с. – ISBN 966-8063-21-2
219789
  Зореслав Блакитні ескадри : вибрані твори / Зореслав ; [упоряд., підгот. текстів, передм. та прим. Д.М. Федаки]. – Ужгород : Закарпаття, 2009. – 428, [4] с. : іл. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 966-347-055-0
219790
  Вишневський В.І. Блакитні плеса Києва : фотоальбом / В.І. Вишневський, М.С. Щепець. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2006. – 21 с.
219791
   Блакитні плеса України : фотокнига. – Київ : Мистецтво, 1986. – 120 с. : іл.
219792
  Даутартас В.І. Блакитні юнги / В.І. Даутартас. – Київ, 1975. – 127 с.
219793
  Бедзик Ю.Д. Блакить : роман / Юрій Бедзик. – Київ : Дніпро, 1973. – 213 с. – (Романи й повісті ; 12, 1972 р.)
219794
  Бедзик Ю.Д. Блакить : роман / Юрій Бедзик. – Київ : Молодь, 1973. – 215 с.
219795
  Бедзик Ю.Д. Блакить : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1973. – 213с. – (Романи й повісті ; Вип.№12)
219796
  Лєдков В.М. Блакить в аркані / В.М. Лєдков. – К., 1974. – 59с.
219797
  Бедзик Ю.Д. Блакить. Розкрилля : романи / Юрій Бедзик. – Київ : Дніпро, 1978. – 527 с.
219798
  Данилевський А.О. Бланкетні ознаки в нормах про порушення порядку в"їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї: проблеми тлумачення та правозастосування / А.О. Данилевський, Ю.О. Данилевська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 69-77. – ISSN 2524-0323
219799
  Ефимов А. Бланкетные нормы права в налоговом законодательстве // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 44-48.
219800
  Рожнова В. Бланки процесуальних документів: переваги та недоліки використання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 159-161
219801
  Пивовар С.Ф. Бланкізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 37-38. – ISBN 966-642-073-2
219802
   Бланшо (Blanchot) Моріс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 681. – ISBN 966-316-069-1
219803
  Заленский В.В. Бластомеры и калиммоциты в зарождышах Salpa fusiformis : [Доложено в заседании Отделения Физико-математических наук 16 марта 1916 г.] / В.В. Заленский. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1916. – С. 1295-1321. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Академии наук. 1916
219804
  Слепян Э.И. Бластомогены и растения / Э.И. Слепян. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 8 ; Билогия)
219805
  Набоков В.В. Бледное пламя : роман и рассказы / Владимир Набоков ; [перевод с англ. С. Ильина]. – Свердловск : Независимое изд. предприятие "91", 1991. – 352 с. – Содерж.: Бледное пламя : роман ; Рассказы : Групповой портрет, 1945 ; Знаки и символы ; Превратности времен ; Сестры Вейн .- Указ.: с. 257-274. – (Библиотека Человека "91" ; Золотая коллекция)
219806
  Кумандареас М. Бледный юноша // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 195-212. – ISSN 1130-6545
219807
  Стрельцова Г.Я. Блез Паскаль / Г.Я. Стрельцова. – М,, 1979. – 236с.
219808
   Блеквелова енциклопедиjа на политичката мисла. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 548 c. – На обкл.: Давид Милер. – ISBN 9989-613-25-7
219809
  Мозгова Н.Н. Блеклые руды / Н.Н. Мозгова, А.И. Цепин. – М., 1983. – 280с.
219810
  Губерський Л.В. Блер Ентоні (Тоні) Чарлз Лінтон // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 131. – ISBN 966-316-039-X
219811
  Грищенко Т.А. Блер Тоні (- премь"єр-міністр Великої Британії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 69. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
219812
  Шайхов Х. Блеск алмаза : научно-фант. повести / Х. Шайхов. – Ташкент, 1988. – 285 с.
219813
  Кучаев А.В. Блеск глаз / А.В. Кучаев. – М., 1991. – 238с.
219814
  Безродный В.Г. Блеск золотой кольчуги : о А. Митрофанове / В.Г. Безродный ; ДОСААФ СССР. – Москва : ДОСААФ, 1977. – 78 с. – (Чемпионы СССР, Европы и мира)
219815
  Стюарт Фред Блеск и будни. / Стюарт Фред. – Москва, 1995. – 528с.
219816
  Терещенко Алексей Блеск и нищета // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 30 : Фото
219817
   Блеск и нищета // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 52-57 : фото
219818
  Михайлов О.В. Блеск и нищета "индекса цитирования" // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2004. – Т. 74, № 11. – С. 1025-1030. – ISSN 0869-5873
219819
  Щукин В.Г. Блеск и нищета "позитивной эротологии" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.140-150. – ISSN 0042-8744


  К концепции любви у Н.Г. Чернышевского. Роман "Что делать?"
219820
  Тихонов В.М. Блеск и нищета "умеренных реформ": корейская монархия в 1899-1904 гг. // Вестник Центра корееведческих исследований : сборник научных трудов / Дальневосточный государственный университет. – Владивосток, 2003. – Вып. 2 (5) : Современные корееведческие исследования в ДВГУ. – С. 156-167
219821
  Попов Г.Х. Блеск и нищета административной системы / Г.Х. Попов. – Москва : ПИК, 1990. – 238, [2] с.
219822
  Андрусенко Л. Блеск и нищета кремлевских политтехнологий // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 33. – С. 4-9.
219823
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Н.Г. Яковлевой ; примеч. И.А. Пилеевой]. – Архангельск ; Вологда : Северо-Западное книжное издательство, 1989. – 510, [2] с.
219824
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок : [пер. с фр.] / Оноре де Бальзак ; [коммент. И.А. Лилеевой]. – Элиста : Калмыкское книжное издательство, 1989. – 430, [2] с.
219825
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок : роман / Оноре де Бальзак. – Киев : Глобус, 1992. – 592 с.
219826
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок. Тридцатилетняя женщина : [романы : пер. с фр.] / Оноре де Бальзак. – Краснодар : Книжное издательство, 1987. – 554, [2] с.
219827
  Фомин. А. Блеск и нищета петровского флота // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 4


  Общепринято, что гений Петра I создал один из самых мощных флотов в мире, способный решать любые задачи. Однако сегодня мы можем более реально без лишней помпезности взглянуть на первые шаги детища российского императора. А они при близком ознакомлении ...
219828
  Лылык И. Блеск и нищета рекламного креатива // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 17-23. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 1606-3732
219829
  Довлатов С.Д. Блеск и нищета русской литературы : филологическая проза / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 252, [4] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0622-2


  В сборнике "Блеск и нищета русской литературы" впервые достаточно полно представлена филологическая проза Сергея Довлатова. Он писал о Пушкине и Толстом, В.Уфлянде и А.Синявском, Кафке и Хемингуэе (как "русских" и личных авторах). Рецензии Довлатова, ...
219830
  Знаменский Г.Л. Блеск и нищета современной цивилистики // Економіка та право : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2004. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 1681-6277


  Проблеми цивільного та господарського права
219831
  Згурец С.Г. Блеск и скрежет стали. Уроки войны / Сергей Згурец. – Киев : Defense Express : АДЕФ-Украина. – (Оружие Украины). – ISBN 978-617-7156-96-2
Т. 1 : Танки. Боевые бронированные машины. – 2016. – 197, [3] с. : ил.
219832
  Вилинович А.А. Блеск и туман разведки / А.А. Вилинович. – Київ : Україна, 2012. – 291, [1] с. – ISBN 978-966-524-408-0
219833
   Блеск Эпохи : Одісея: Золото царей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 78-79 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
219834
  Сапов В.Г. Блескавица / В.Г. Сапов. – М., 1986. – 206с.
219835
  Янсон В.Я. Блестящая идея : пьеса в 1-м д. / Велта Янсон ; пер. с лат. Ф.Афанасьева. – Москва : Искусство, 1957. – 23 с.
219836
  Аллэ Альфонс Блестящая идея; Жертва оккультизма; Юлий Цезарь Шинье; Белая ночь красного гусара; Трагический конец; Телеграфистка; Бедная Цезарина; Посредник; Неожиданная встреча : [Рассказы] / Альфонс Аллэ; Пер. Зин. Львовского. – 8-е беспл. прил. к № 24 журн. "Сатирикон". – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельд ; [Тип. журн. "Сатирикон"], 1913. – 60, [3] с. – (Юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 92)
219837
   Блестящая плеяда : [сборник]. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 662, [1] с. : ил., факс. – Библиогр.: с. 622. Библиогр. в примеч.: с. 606-621. – (История Отечества в романах, повестях, документах. Век. 19]). – ISBN 5-235-00247-4
219838
  аль-Мисури Блестящее продолжение дела Ким Ир Сена / аль-Мисури. – Пхеньян, 1982. – 217с.
219839
   Блестящие электролитические покрытия. – Вильнюс : Минтис, 1969. – 614 с. : ил. – Библиогр.: с. 580-587
219840
  Сальникова Алла Блестящий воспитатель // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 200-205 : фото
219841
  Цзяньжун Л. Блестящий жемчуг в мировой культуре - китайская живопись // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 1 (70). – С. 40-42. – ISSN 1684-2618
219842
  Примост В. Блеф імперії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Це неправда, що Росія радянська протистояла Росії імператорській. Насправді вона була її природним продовженням. Тільки в менш породистій обгортці. А тому міфологізувати свої воєнні звершення їй треба було з більшим шиком.
219843
  Огневий К. Блеф російської статистики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 березня (№ 51). – С. 5


  "Перепис" 2014 року в Криму "збільшив" на 10% росіян за рахунок "втрати" 40% українців і 5% кримських татар.
219844
  Рыбинская Н. Блеф:(Адриано Челентано) // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.88-107. – ISSN 1560-4233


  О жизнии творчестве итальянского певца и киноактера Адриано Челентано
219845
  Семенов-Тян-Шанский А. П. Ближайшие задачи обновления флота : (Докл., прочит. в Клубе обществ. деятелей 10 янв. 1908 г.) / Андрей Семенов-Тян-Шанский. – Санкт-Петербург ; Москва : Тип. "С.-Петерб. вед.", 1908. – 30 с.
219846
   Ближайшие задачи трудовой (народно-социалистической) партии. – Санкт-Петербургъ : Электропечатня т-ва "Дъело", 1907. – 14 с.
219847
  Красноленский В.В. Ближайшие и отдаленные анатомофункциональные результаты пластики при врожденных несражениях неба по методике клиники : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.21 / Красноленский В.В.; Киев. мед. ин-т. – К., 1977. – 16л.
219848
  Сахиулина Г.Т. Ближайшие и отдаленные последствия анемизации центральной нервной системы : Автореф... докт. биол.наук: / Сахиулина Г. Т.; АН СССР, Физиол. ин-т. – Ленинград, 1949. – 5 с.
219849
  Кононович В. Ближайший западный сосед Московии, или Великое княжество Литовское глазами немецкого дипломата Сигизмунда Герберштейна // Palaeoslavica : іnternational journal for the study of Slavic medieval literature, history, language and ethnology. – Cambridge, 2015. – Vol. 23, nо. 1. – С. 37-71. – ISSN 1070-5465
219850
  Корсунский А.М. Ближайший порядок и кинетические свойства расплавов систем In--Sn, In--Pb, In--Zn : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корсунский А. М.; ДГУ. – Львов, 1969. – 14л.
219851
  Лысенко Т.Д. Ближайщие задачи советской сельскохозяйственной науки. / Т.Д. Лысенко. – М., 1949. – 36с.
219852
  Гатцук В.А. Ближе всех к Южному полюсу : по запискам участников экспедиции Шэкльтона и другим источникам / В.А. Гатцук. – Москва : Типография К.Л. Меньшова, 1910. – 96 с.
219853
  Чуба А. Ближе к делу. Тандем “вуз - предприятие” обеспечивает оптимальный уровень подготовки специалистов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  Сегодня в нашем обществе мало людей, довольных качеством обучения в вузах. Причины неудовлетворенности разные, но один из самых распространенных упреков современному высшему, в частности техническому, образованию связан с тем, что ему не удается ...
219854
  Чирва И.С. Ближе к жизни / И.С. Чирва. – К., 1960. – 71с.
219855
  Алешкин Д.И. Ближе к жизни / Д.И. Алешкин. – Белгород : Книжное ихдательство, 1960. – 110 с. – (Библиотечка партийного работника)
219856
   Ближе к жизни : из опыта изучения решений и материалов 22 с"езда КПСС. – Чебоксары : Книжное издательство, 1962. – 100 с.
219857
   Ближе к жизни, к практике. – Вологда, 1961. – 40с.
219858
   Ближе к жизни, к практике : [сб. ст.]. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 63 с. – (Комсомольскому активисту)
219859
  Нужный Н.И. Ближе к жизни, труду / Н.И. Нужный. – Л., 1962. – 46с.
219860
  Мураталиев М. Ближе к полудню / М. Мураталиев. – Москва, 1973. – 47 с.
219861
  Лавров А.Н. Ближе к природе и жизни / А.Н. Лавров. – М., 1953. – 109с.
219862
  Кулишкин Г.С. Ближе к рублю: Повесть. / Г.С. Кулишкин. – М., 1989. – 206с.
219863
  Потапов Владимир Ближе к телу : Климат // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 132-135 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
219864
  Ищенко Н.Г. Ближе чем на сто иголок : роман / Н.Г. Ищенко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 235 с.
219865
  Аллахяров Ближение национальных культур советских социалистических наций в период развернутого строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Аллахяров Ф.Г. ; АН СССР, Ин-т философ. – Москва, 1963. – 19 с.
219866
   Ближневосточная новелла : араб. страны, Иран, Турция : сборник. – Москва : Наука, 1975. – 214 с.
219867
  Шевченко А.А. Ближневосточная политика США (1961-1968 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Шевченко А.А.; МВ И ССО УССР, КГУ. – К., 1971. – 267л. – Бібліогр.:л.І-ХХ
219868
  Шевченко А.А. Ближневосточная политика США (1961-1968 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Шевченко А. А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 26 с.
219869
  Муссалам Саид Ахмад Ближневосточная проблема в деятельности сирийской дипломатии в ООН (1967-1979 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Муссалам Саид Ахмад; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 184л. – Бібліогр.:л.171-184
219870
  Муссалам Сиад Ахмад Ближневосточная проблема в деятельности сирийской дипломатии в ООН. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Муссалам С.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1993. – 22 с.
219871
  Мищенко П.А. Ближневосточная стратегия США (конец 70-х - начало 80-х годов) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 20-27. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 21)
219872
  Борисов Д. Ближневосточная шахматная доска : партия Вашигтона и Москвы / Д. Борисов, Э. Султанов // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 1 (39). – С. 63-71
219873
  Алешин К. Ближневосточная экономика: цифры и факты // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 52-54. – ISSN 0321-5075
219874
  Примаков Е.М. Ближневосточный конфликт в системе международных отношений // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 10. – С. 903-907. – ISSN 0869-5873
219875
  Гази Абдель Мехди Джассим Ближневосточный конфликт и проблема единства действий арабских стран 1967-1973 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Гази Абдель Мехди Джассим ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 26 с.
219876
  Гази Абдель Мехди Джассим Ближневосточный конфликт и проблема единства действий арабских стран. 1967-1973 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Гази Абдель Мехди Джассим; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 180л.
219877
  Хрусталев М. Ближневосточный конфликт: динамика и перспективы // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 4-18. – ISSN 1728-2756
219878
  Заборский Л. Ближневосточный кризис / Л. Заборский. – Киев, 1973. – 22с.
219879
  Лосев С.А. Ближневосточный кризис / С.А. Лосев, Ю.К. Тыссовский. – М, 1980. – 256с.
219880
  Лунева Ю.В. Ближневосточный кризис 1895-1897 гг. и планы раздела Османской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 117-131. – ISSN 0042-8779
219881
   Ближнее зарубежье: Латвия. Рига = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 36-39 : Фото
219882
  Гужва В. Ближнє коло : романи і повісті / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2015. – 814, [1] с. – (Бібліотека української літератури БУКЛіт). – ISBN 978-617-605-032-2
219883
  Карякин П.П. Ближние дали. Рассказы / П.П. Карякин. – Омск, 1961. – 96с.
219884
  Ржевская Е.М. Ближние подступы : повести, рассказы / Е.М. Ржевская. – М., 1985. – 336с.
219885
  Коробов В.И. Ближние странствия / В.И. Коробов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 192 с.
219886
  Самойлов Д. Ближние страны. / Д. Самойлов. – М, 1958. – 92с.
219887
  Симкин Н.Н. Ближний бой / Н.Н. Симкин. – М., 1944. – 96с.
219888
  Фурман П.Р. Ближний боярин Артемон Сергеевич Матвеев : историческая повесть для детей : в 2 ч. / соч. П. Фурмана. – Санкт-Петербург : Изд. книгоиздат Н.Г. Мартынова, 1890. – XVI, 263 с. – (Детская историческая библиотека : Сочинения Петра Романовича Фурмана ; IV)
219889
  Данциг Б.М. Ближний Восток / Б.М. Данциг. – Москва, 1976. – 359с.
219890
  Агарышев А.А. Ближний Восток / А.А. Агарышев. – Москва, 1986. – 222 с.
219891
  Демиденко С. Ближний Восток в огне / С. Демиденко, М. Штойк // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 2 (44). – С. 30-37
219892
  Сергеев В.М. Ближний Восток в поисках нового регионального центра / В.М. Сергеев, С.Н. Саруханян // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 47-61. – ISSN 0321-2017
219893
  Егорин А.З. Ближний Восток в политике России на современном этапе // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 62-68. – ISBN 978-5-89282-378-4
219894
  Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе (Дооктябрьский период) / Б.М. Данциг. – Москва : Наука, 1973. – 434с.
219895
  Боев Ю.А. Ближний Восток во внешней политике Франции (1898-1914 гг.) : очерки истории дипломатич. борьбы Франции за Ближний Восток / Ю.А. Боев ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1964. – 480 с. : 1 л. карт. – Библиогр.: с. 468-476
219896
  Боев Ю.А. Ближний Восток во внешней политике Франции эпохи империализма (до 1914 г.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Боев Ю. А. ; БГУ. – Минск, 1968. – 27 с.
219897
  Боев Ю.А. Ближний Восток во вншеней политике Франции (1898-1914 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Боев Ю. А.; АН УССР, Отд. эконом. ист. философ. и права. – К., 1965. – 27л.
219898
  Ростокин С. Ближний Восток до и после встреч Д.А. Медведева в Дамаске // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 100-107. – ISSN 0130-9625
219899
  Гурко-Кряжин Ближний Восток и державы / Гурко-Кряжин. – М., 1925. – 244с.
219900
  Фелькель Я. Ближний Восток и Северная Африка // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 161-174. – ISSN 0869-44435
219901
  Богданов М. Ближний Восток и Северная Африка // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 10-21. – ISSN 0130-9625


  Регион, который ждет серьезная внутренняя трансформация.
219902
  Ахмедов В. Ближний Восток и Средний Восток в канун перемен : политика, государство, армия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 53-60. – ISSN 0321-5075
219903
  Пигулевская Н.В. Ближний Восток, Византия, славяне / Н.В. Пигулевская; АН СССР. Отделение истории. – Ленинград : Наука, 1976. – 240с.
219904
  Князева Елена Ближний Восток. Спорный шар / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 64-66 : фото
219905
  Филатов С. Ближний Восток: "идеальный шторм" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 62-84. – ISSN 0130-9625
219906
   Ближний Восток: война и политика = Middle East: war and politics : [очерки] / под ред. Г.Г. Исаева и А.А. Сотниченко. – Москва : Издательский дом Марджани, 2010. – 276, [3] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. – (Мусульманский мир = The muslim world series / редкол.: И.Л. Алексеев (отв. ред.) [и др.]). – ISBN 978-5-903715-27-5
219907
   Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – 247, [1] с. – Библиогр.: c. 221-247, в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-89282-378-4
219908
  Горкина Т.И. Ближний Восток: его роль и знание в системе мирового хозяйства = География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 23-33. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
219909
  Высоцкий А.М. Ближний Восток: на пути к новому "балансу сил"? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 7 (648). – С. 10-14. – ISSN 0321-5075
219910
  Толкунов Л.Н. Ближний Восток: от войны к переговорам / Л.Н. Толкунов. – М., 1974. – 80с.
219911
  Фитуни Л.Л. Ближний Восток: технологии управления протестным потенциалом // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 8-16. – ISSN 0321-5075
219912
  Шур А.А. Ближний и дальний прием телевидения / А.А. Шур. – Москва : Энергия, 1980. – 80 с.
219913
  Шур А.А. Ближний и дальний прием телевидения / А.А. Шур. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1991. – 88 с.
219914
   Ближний и Средний Восток. – М., 1962. – 188с.
219915
   Ближний и Средний Восток : (Экономика, история) : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1976. – 199 с. – Библиогр. в конце статей
219916
   Ближний и Средний Восток (история, культура, источниковедение) : сб. ст. в честь 70-летия профессора И.П. Петрушевского. – Москва : Наука : Глав. ред. восточной литературы, 1968. – 191 с. : 1 портр.
219917
   Ближний и Средний Восток (краткий путеводитель по экспозиции). – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 28 с.
219918
  Гирс Г.Ф. Ближний и Средний Восток : товарно-денежные отношения при феодализме : [докл. чтений / Бартольд. чтения, 1978] : Василий Владимирович Бартольд, о нем / редкол.: Г.Ф. Гирс, Е.А. Давидович ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1980. – 264 с. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
219919
  Рубинштейн Н.Л. Ближний и Средний Восток после первой мировой войны / Н.Л. Рубинштейн. – Москва, 1952. – 39с.
219920
   Ближний и Средний Восток. Экономика и история : сб. ст. – Москва : Наука, 1983. – 279 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
219921
  Стражев В.И. Ближний мир / сост. В.И. Стражев. – Москва : Изд. И. Кнебель ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]. – (Колосья : школьно-хрестоматическая библиотека для чтения, с иллюстрациями)
Вып. 2. – 1913. – 55 с. : ил.
219922
  Авоян Р.С. Ближний ориентационный порядок в системах, содержащих биологически активные и модельные соединения : автореф. ... дис. канд. хим. наук : 02.00.04 / Авоян Римма Сергеевна ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 21 с. – Библиогр.: 6 назв.
219923
  Кузнецова Л.С. Ближний порядовк в расплавах бинарных систем на основе свинца алюминия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Кузнецова Л.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1975. – 19л.
219924
  Зелинская Г.М. Ближний порядок в жидких и аморфных сплавах железо-бор : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Зелинская Г.М.; Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 21 с.
219925
  Кланичка В.М. Ближний порядок в жидких эвтектических сплавах бинарных систем отрицательной энергией смешания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кланичка В.М.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.15
219926
  Гальчак Владимир Петрович Ближний порядок в расслаивающихся расплавах на основе галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гальчак Владимир Петрович; Львовский гос. университет им. И.Я.Франко. – Львов, 1986. – 24л.
219927
  Иверонова В.И. Ближний порядок в твердых растворах / В.И. Иверонова, А.А. Кацнельсон. – Москва : Наука, 1977. – 256 с.
219928
   Ближний порядок и вязкость жидких амальгам кадмия и цинка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Карликов Д. Н,; Карликов Д. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1957. – 9 с.
219929
  Петренко Петр Васильевич Ближний порядок и его влияние на физические свойства бинарных сплавов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Петренко Петр Васильевич ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 34 с.
219930
  Петренко П.В. Ближний порядок и его влияние на физические свойства бинарных сплавов : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Петренко П. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 322л. – Бібліогр.:л.278-322
219931
  Мудрый Степан Иванович Ближний порядок и характер межатомного взаимодействия в некоторых бинарных и тройных расплавах на основе таллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Мудрый Степан Иванович; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1979. – 22л.
219932
  Масанский Игорь Викторович Ближний порядок и электронная структура неупорядоченных сплавов замещения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Масанский Игорь Викторович; АН УССР. – К., 1988. – 21л.
219933
  Латтик Велло Ближний свет : публицист. сборник / Латтик Велло; переводы. – Москва : Правда, 1987. – 316 с.
219934
  Колыхалов В. Ближний север / В. Колыхалов. – Благовещенск, 1963. – 115с.
219935
  Салтыковская Л.В. Ближний Север Канады : Природные ресурсы, хозяйство, расселение / Л.В. Салтыковская. – Москва : Наука, 1983. – 80 с.
219936
  Цветов П.Ю. Ближний сосед Дальнего Востока // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 39-41. – ISSN 0321-5075
219937
  Радецька А. Ближні обрії Михайла Цимбалюка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 19 листопада (№ 23). – С. 19
219938
   Ближні поля в акустиці і електродинаміці / В.С. Сидоренко, І.Л. Обозненко, Ю.О. Гайдай, О.В. Сінькевич, С.В. Жила // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 271-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для ближніх полів акустичних та електродинамічних випромінювачів розглянуті аналогії розподілу акустичного тиску та векторів Пойнтінга. Дан аналіз реактивного характеру ближніх полів, на підставі якого запропоновано новий підхід до побудови приладів. ...
219939
  Коган И.М. Ближняя радиолокация / И.М. Коган. – Москва, 1973. – 272 с.
219940
  Тарасенко Ю.С. Ближняя радиолокация при исследованиях характеристик объектов / Ю.С. Тарасенко, В.В. Турчин. – Днепропетровск, 1987. – 88 с.
219941
  Сінькевич О.В. Ближньопольова мікрохвильова інтроскопія діелектриків з урахуванням просторового розподілу поля зонда : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сінькевич Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Біблогр.: 18 назв
219942
  Сінькевич О.В. Ближньопольова мікрохвильова інтроскопія діелектриків з урахуванням просторового розподілу поля зонда : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сінькевич Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 132 л. – Бібліогр.: л. 120-132
219943
  Гайдай Ю. Ближньопольовий мікроскоп для дослідження дисперсії діелектричної проникності / Ю. Гайдай, В. Сидоренко, О. Сінькевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С.16-18. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Створено пристрій для дослідження дисперсії діелектриків у широкому діапазоні частот: від сотень мегагерців до десятків гігагерців. Проведено тестові вимірювання, які продемонстрували працездатність схеми та вказали напрямки її вдосконалення. The ...
219944
   Ближньопольовий мікрохвильовий мікроскоп з активним зондом / Ю. Гайдай, В. Сидоренко, О. Сінькевич, С Кіпоть, В. Ореховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову конструкцію ближньопольового мікрохвильового мікроскопа. Експериментально продемонстровано високі точнісні характеристики даної конструкції. Отримані дані добре збігаються з результатами теоретичних розрахунків на базі ...
219945
  Пригодій М.І. Ближче до життя... / М.І. Пригодій. – Київ : Дніпро, 1970. – 271 с.
219946
  Іщенко М.Г. Ближче як на сто голок : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 261 с.
219947
  Астахов Е.Е. Близ большого города : рассказы / Астахов Е.Е. – Куйбышев : Кн. изд., 1958. – 63 с.
219948
  Пушкин А.С. Близ дивных берегов : Южная ссылка. Кавказ : [сборник : к 150-летию со дня смерти А. С. Пушкина] / Александр Пушкин ; [худож. В.А. Глуховцев]. – Ростов-на-Дону : Ростов. кн. изд-во, 1988. – 254, [1] с. : ил. ; 12,5х8 см. – Миниатюрное издание
219949
  Хохлов Н.П. Близ Луных гор. / Н.П. Хохлов. – М., 1963. – 69с.
219950
  Шевченко М.В. Близень світ : Поезії / М.В. Шевченко. – Харків : Прапор, 1980. – 56 с.
219951
  Ричардс Д. Близилась зима / Д. Ричардс. – М, 1980. – 301с.
219952
  Джапаридзе Р.А. Близится лето : повести и рассказы / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1971. – 367 с.
219953
  Дюбессе-Шатлен Лор Близка ли победа над голодом / Дюбессе-Шатлен Лор, , Вире Эмануэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 114-115 : фото. – ISSN 1029-5828
219954
  Морозов С.Т. Близкая Арктика : Записки участника высокоширотных экспедиций / С.Т. Морозов. – Москва : Правда, 1955. – 48с.
219955
  Сорин С.Г. Близкая даль / С.Г. Сорин. – М., 1977. – 158с.
219956
  Хаким С. Близкая даль : стихотворения и поэмы / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Современник, 1985. – 207 с.
219957
  Вышеславский Л.Н. Близкая звезда / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1983. – 126с.
219958
  Вышеславский Л.Н. Близкая звезда / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1998. – 261с.
219959
  Супрун И.Ф. Близкая командировка / И.Ф. Супрун. – Новосибирск, 1963. – 23с.
219960
  Александрова Оксана Близкая Южная Африка // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 94
219961
  Каролев С. Близки и непостижими : Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов и др. / Стоян Каролев. – София : И-ка къща "Христо Ботев", 1996. – 279 с. – ISBN 954-445-155-2
219962
  Богуславская З.Б. Близкие : романы, повести, рассказы / Зоя Богуславская. – Москва : Советский писатель, 1988. – 592 с. – ISBN 5-265-00523-4
219963
  Шабанов В.В. Близкие версты / В.В. Шабанов. – М., 1974. – 110с.
219964
  Николаев В.Д. Близкие дали / В.Д. Николаев. – М, 1973. – 48с.
219965
  Бельгер Г. Близкие дали : рассказы нем. писателей Казахстана : пер. с нем. / [сост. предисл. и примеч. Г. Бельгера]. – Алма Ата : Жазушы, 1984. – 198 с. – Библиогр. в примеч.: с. 196-197
219966
  Бухбиндер И.Ш. Близкие дали : стихи / Иосиф Бухбиндер; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1987. – 220 с.
219967
  Пранскус-Жаленис Близкие дали. / Пранскус-Жаленис, Бронюс Прано. – Вильнюс, 1978. – 317с.
219968
  Почивалов Л.В. Близкие дороги океана / Л.В. Почивалов. – Москва, 1981. – 112с.
219969
  Бурсов И. Близкие звезды : первая книга стихов / И. Бурсов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 104 с.
219970
  Паустовский К.Г. Близкие и далекие / К.Г. Паустовский. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 400 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 13 (439))
219971
  Кулик А.С. Близкие и далекие. / А.С. Кулик. – Белгород, 1960. – 186с.
219972
  Полянкер Г.И. Близкие и знакомые : повести и рассказы / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1980. – 360 с.
219973
  Миронова Катерина Близкие к Будде. Самый чистый штат Индии. От чистого сердца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 42-48 : фото
219974
  Медведникова Л.А. Близкие люди / Л.А. Медведникова. – Москва : Современник, 1980. – 221 с.
219975
  Лепин И.З. Близкие люди / И.З. Лепин. – Пермь, 1986. – 350с.
219976
  Злобина И.М. Близкие мои / И.М. Злобина. – Свердловск, 1961. – 131с.
219977
  Уварова Л.З. Близкие родственники / Л.З. Уварова. – Москва, 1976. – 110с.
219978
  Розен А.Г. Близкий берег. / А.Г. Розен. – Сталинград, 1954. – 152с.
219979
  Денк С.О. Близкий Восток : Литературно-художественное издание / С.О. Денк. – Пермь : Электронные издательские системы, 2003. – 294с.
219980
  Гладышев А.Н. Близкий Дальний Восток / А.Н. Гладышев. – Москва : Советская Россия, 1975. – 205с.
219981
  Холоденко Ш. Близкий человек : стихи / Холоденко Шифра; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1960. – 104 с.
219982
  Майский И.М. Близко-далеко / И.М. Майский. – Москва, 1958. – 397с.
219983
  Полевой Б.Н. Близко и далеко / Б.Н. Полевой. – Москва, 1960. – 335с.
219984
  Белогоров Д.Ф. Близко к сердцу : рассказы / Д.Ф. Белогоров. – Ульяновск : Книжное изд-во, 1961. – 55 с. – (Маленькая библиотечка)
219985
  Белогоров Д.Ф. Близко к сердцу : повести и рассказы / Д.Ф. Белогоров. – Тюмень : Книжное изд-во, 1963. – 167 с.
219986
  Телесин З.Л. Близко к сердцу : стихи и баллады / Зиновий Телесин; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1965. – 152 с.
219987
  Федотов Г.Н. Близко к сердцу. / Г.Н. Федотов. – М., 1978. – 432с.
219988
  Тэсс Т.Н. Близко к сердцу. / Т.Н. Тэсс. – М, 1980. – 256с.
219989
  Иванов Н.А. Близко ли, далеко ли... / Н.А. Иванов. – Иваново, 1962. – 70с.
219990
  Горышин Г.А. Близко море / Г.А. Горышин. – Москва, 1967. – 92с.
219991
  Ходотов Н.Н. Близкое -- далекое / Н.Н. Ходотов. – 2-е изд., доп. и испр. – Л.-М., 1962. – 327с.
219992
  Брагин А.И. Близкое и дальнее : стихи / А.И. Брагин. – Алма-Ата : Казгиз, 1958. – 128 с.
219993
  Кирсанов А.Ф. Близкое и родное. / А.Ф. Кирсанов. – М., 1960. – 92с.
219994
  Холендро Д.М. Близкое небо / Д.М. Холендро. – Ташкент, 1982. – 296с.
219995
  Стишова Е.М. Близкое прошлое : статьи, рецензии, заметки / Е.М. Стишова. – Киев : Мистецтво, 1989. – 288с.
219996
  Попов Л.А. Близкое солнце: стихи и поэмы. / Л.А. Попов. – М., 1980. – 318с.
219997
  Ерканов И.И. Близкое, дорогое... Ленинские места в Куйбышевской области / И.И. Ерканов. – Куйбышев, 1969. – 208с.
219998
  Петров Ю.В. Близкое, любимое, родное / Ю.В. Петров. – К., 1957. – 79с.
219999
  Кублицкий В.В. Близкое, родное... : очерки об изобразительном искусстве республики Коми / В.В. Кублицкий. – Сыктывкар : Коми книжное, 1975. – 120 с.
220000
  Головлева Эсфирь Близкородственные рыжие - кто они? Их осталось мало // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 46 : фото
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,