Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
212001
  Яковенко Н. "Битва за душі": Конкуренція богородичних чуд між уніятами та православними у 17 ст. (від Теодозія Боровика до Йоаникія Галятовського) // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 807-825. – ISSN 0363-5570
212002
  Жук С. "Битва за культуру" в закритому місті совєтської України в період пізнього соціалізму, 1959-1984 рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 54-79. – ISBN 978-617-578-013-8
212003
  Снитко О. "Битва наративів" у сучасному медіапросторі України / О. Снитко, С. Гречка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 44. – С. 86-117. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено аналізу стратегічних комунікацій у медійному просторі України. Доведено, що стратегічні комунікації як система багатовекторного спілкування із суспільством пов"язані з колом актуальних та соціально важливих проблем, виконують роль ...
212004
  Давидюк В. "Битва народів" у весільних пересварках західних поліщуків: історична зумовленість одного драматичного сюжету // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 45-53
212005
  Мельниченко Настя "Битва націй". Бий чужих, щоб свої боялися! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 30-32 : фото
212006
  Матюшенко Є. "Битва під Києвом увійде в підручники з військової історії" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 24 травня (№ 115). – С. 3


  Спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс про повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 р.
212007
  Сірук М. "Битва титанів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 3


  Чим завершаться масові протести в Туреччині.
212008
  Опанасенко П. "Битва" в пути // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.52-53


  Терроризм на транспорте
212009
  Чорноморець Ю. "Битва" патріархів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 7


  Час УПЦ вирішувати - все-таки з Україною чи проти неї.
212010
  Багир-Заде "Битлз" - навсегда ! : [страницы биогр. ливерпул. квартета] / А.Н. Багир-Заде. – Ленинград : Музыка : Ленинградское отделениение, 1989. – 201, [1] с. : ил. – Избр. библиогр."Битлз" с 190-191 ; Библиогр.: с. 192-193. – (Впервые в СССР)
212011
  Иванов Д. "Бить по головам буржуев": военизированное насилие в Шлиссельбурге, 1917 - 1919 гг. // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 2. – С. 197-227. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
212012
  Коровин В.В. "Биться с врагами до последней капли крови" / В.В. Коровин, А.Н. Манжосов, А.Ю. Золотухин // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-27. – ISSN 0869-6322


  Страницы ратной истории города воинской славы Курска. 1941-1943 гг.
212013
  Іщенко Н. "Бі-Бі-Сі" без Британії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 25, 29


  Як Україні розбудувати систему вливових незалежних медіа.
212014
  Солонська Н.Г. "Бібліографічні вісті" як явище української книгознавчої думки 20 - початку 30-х років 20 століття. : Автореф... канд. іст.наук: / Солонська Н.Г.; НАН України. НБУ ім. В.І.Вернадського. – К., 1997. – 21л.
212015
  Булаховська Ю.Л. "Бібліографічно-методичні поради для наукової розробки "українсько-польська літературна взаємодія кінця XIX - початку XX століття" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 47-51. – ISBN 966-638-08406
212016
  Джаррахова О.Д. кызы Био-экологические особенности и внутривидовое разнообразие видов эспацета (Onobrychis Adans) карабаха Азерб. ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Джаррахова О. Д. кызы; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 30л.
212017
  Малкович Л.И. Биохимия живого организма : рекоменд. список литературы в помощь лектору / сост. Л.И. Малкович ; Всес. общ-во "Знание", Центр. политехнич. б-ка. – Москва : Знание, 1966. – 16 с.
212018
  Алексахина Н.В. Биохимия животных : Методические указания / Н.В. Алексахина. – 3-е изд., перераб. – Москва : Московский университет, 1970. – 26с.
212019
  Алексахина Н.В. Биохимия животных / Н.В. Алексахина, А.Д. Виноградов. – Москва, 1975. – 28с.
212020
   Биохимия животных : [хучебник для высш. с.-х. учеб. заведений по спец. 1506 "Зоотехния" и 1507 "Ветеринария"] / А.В. Чечеткин, И.Д. Головацкий, П.А. Калиман, В.И. Воронянский; [Чечеткин А.В., Головацкий И.Д., Калиман П.А., Воронянский В.И.] ; под ред. А.В. Чечеткина. – Москва : Высшая школа, 1982. – 511 с. – Библиогр.: с. 505-506. – (Высшее образование)
212021
   Биохимия животных и человека. – Киев
Вып. 4. – 1980
212022
   Биохимия животных и человека. – Киев
Вып. 5. – 1981
212023
  Гулый М.Ф. Биохимия жирового обмена / М.Ф. Гулый. – Киев, 1961. – 264 с. – Библиогр.: с. 239-262
212024
  Дмитровский А.А. Биохимия за рубежом : [сборник] / сост. А.А. Дмитровский. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Биология" ; № 6)
212025
  Фердман Д.Л. Биохимия заболеваний мышц / Д.Л. Фердман. – Киев, 1953. – 72с.
212026
   Биохимия зерна : сборник : сб. 1. – Москва : АН СССР
Сб. 1. – 1951. – 180 с.
212027
  Козьмина Н.П. Биохимия зерна и продуктов его переработки / Н.П. Козьмина, В.Л. Кретович. – 4-е испр. и доп. – М., 1950. – 359с.
212028
  Кретович В.Л. Биохимия зерна и хлеба / В.Л. Кретович. – М., 1991. – 136с.
212029
   Биохимия и биофизика микроорганизмов. – Горький
Вып. 5. – 1977
212030
  Блохина И.Н. Биохимия и биофизика микроорганизмов : межвуз. сб. / [И.Н. Блохина и др.] : Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского ; [редкол.: И.Н. Блохина (отв. ред.) и др.]. – Горький : ГГУ, 1978. – 142 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
212031
   Биохимия и биофизика микроорганизмов. – Горький
Вып. 9. – 1981
212032
  Блохина И.Н. Биохимия и биофизика микроорганизмов : межвуз. сб. / [И.Н. Блохина и др.] ; Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского ; [редкол.: И.Н. Блохина (отв. ред.) и др.]. – Горький : ГГУ, 1986. – 99 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
212033
  Блохина И.Н. Биохимия и биофизика микроорганизмов : сб. науч. трудов / МВ и ССО РСФСР, Горьк. гос. ун-т ; отв. ред. И.Н. Блохина. – Горький : [б. и.], 1987. – 120 с.
212034
  Северин С.Е. Биохимия и биофизика мышц : [материалы конф., Ленинград, 15-17 мая 1981 г.] / ;АН СССР, Науч. совет по пробл. биохимии животных и человека, Ин-т биол. физики ; [отв. ред. С.Е. Северин]. – Москва : Наука, 1983. – 144 с. : ил. – Библиогр. в конце физики
212035
   Биохимия и биофизика транспорта веществ у растений. – Горький
Вып. 9. – 1979
212036
  Анисимов А.А. Биохимия и биофизика транспорта веществ у растений : межвуз. сб. / Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского ; [редкол.: А.А. Анисимов, В.А. Опритов (отв. редакторы) и др.]. – Горький : ГГУ, 1981. – 170 с. : граф. – Библиогр. в конце ст.
212037
   Биохимия и биофизика фотосинтеза. – Москва : Наука, 1965. – 320 с.
212038
   Биохимия и генетика возбудителя чумы / И.В. Домарадский, Е.П. Голубинский, С.А. Лебедева, Ю.Г. Сучков; [И.В. Домарадский и др.] ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : Медицина, 1974. – 167 с. – Библиогр.: с. 149-165
212039
   Биохимия и защита среды : [сборник]. – Москва : Знание, 1984. – 95 с. : ил. – (Человек и наука о живом / Народный ун-т "Человек и природа" ; № 4)
212040
   Биохимия и иммунология микробных полисахаридов / Н.В. Васильев, Н.Б. Луцюк, Г.К. Палий, О.В. Смирнова; Н.В. Васильев, Н.Б. Луцюк, Г.К. Палий, О.В. Смирнова ; [редкол. Ю. В. Федоров]. – Томск : Томский университет, 1984. – 303 с. : ил. – Библиогр.: с. 269-301
212041
  Куликов В. Биохимия и техника / В. Куликов. – Москва ; Ленинград, 1930. – 124 с.
212042
  Харвей Х.В. Биохимия и физика моря / Х.В. Харвей; Перевод под ред. и с добавлениями Крепса Е.М. – Ленинград : А.Н.СССР., 1933. – 168с.
212043
  Харвей Х.В. Биохимия и физика моря. / Х.В. Харвей. – Л., 1935. – 168с.
212044
   Биохимия и физилогия витаминов. – М.
5. – 1952
212045
  Труфанов А.В. Биохимия и физилогия витаминов и антивитаминов. / А.В. Труфанов. – М., 1959. – 654с.
212046
  Бауман В.К. Биохимия и физиология витамина D / Бауман В.К. ; АН Латв. ССР, Ин-т биологии. – Рига : Зинатне, 1989. – 480 с. : ил. – Библиогр.: с. 393-475 (1531 назв.)
212047
   Биохимия и физиология витаминов. – Москва : Иноиздат. – (Управление научной информации)
Сб. 1 : Биосинтез и функции витаминов. – 1950. – 160 с. – Библиогр. в конце статей
212048
   Биохимия и физиология витаминов : сборник. – Москва : Иноиздат. – (Управление научной информации)
4 : Методы определения витаминов. – 1951. – 151 с. – Библиогр. с. 150
212049
  Никитин В.Н. Биохимия и физиология возрастного развития организма : сб. науч. тр. / Харьк. гос. ун-т ; отв. ред. В.Н. Никитин. – Киев : Наукова думка, 1992. – 367 с.
212050
  Федтке К. Биохимия и физиология действия гербицидов. / К. Федтке. – М., 1985. – 224с.
212051
  Рубин Б.А. Биохимия и физиология иммунитета растений / Б.А. Рубин, Елена Владимировна Арциховская. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 352 с.
212052
  Рубин Б.А. Биохимия и физиология иммунитета растений : учеб. пособ. для биол. специальностей ун-тов / Б.А. Рубин , Елена Владимировна Арциховская ; под ред. А.И. Опарина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1968. – 412 с. : ил. – Библиогр.: с. 335-390. Указатели предм., именной: с. 391-410
212053
  Рубин Б.А. Биохимия и физиология иммунитета растений / Б.А. Рубин, соавт. Елена Владимировна Арциховская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 320 с.
212054
   Биохимия и физиология каучуконосных растений : сборник. – Москва : ГОНТИ : Редакция химической литературы ГОНТИ НКТИ
Ч. 2. – 1939. – 168 с. : ил.
212055
   Биохимия и физиология метилотрофов : сб. науч. тр. – Пущино : [б.и.], 1987. – 176 с.
212056
   Биохимия и физиология насекомых : [сб. ст.]. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 94 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
212057
  Вальдман А.Р. Биохимия и физиология питания животных : [сб. ст.] / [редкол.: А.Р. Вальдман (отв. ред.) и др.] ; АН ЛатвССР, Ин-т биологии. – Рига : Зинатне, 1972. – 192, [5] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
212058
  Рубин Б.А. Биохимия и физиология фотосинтеза. / Б.А. Рубин. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 326с.
212059
   Биохимия и филогения растений : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1972. – 238 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
212060
   Биохимия и функция нервной системы. – Ленинград, 1965. – 266с.
212061
  Мак- Ильвейн Биохимия и центральная нервная система / Мак- Ильвейн. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 429 с.
212062
   Биохимия иммунитета и покоя растений. – Москва : Наука, 1969. – 247 с.
212063
   Биохимия иммунитета, покоя, старения растений. – Москва : Наука, 1984. – 264 с.
212064
  Прокошев С.М. Биохимия картофеля / С.М. Прокошев. – Москва, 1934. – 58с.
212065
  Прокошев С.М. Биохимия картофеля / С.М. Прокошев. – М., 1949. – 227с.
212066
  Запрометов М.Н. Биохимия катехинов / М.Н. Запрометов. – Москва, 1964. – 296с.
212067
  Цанев Р.Г. Биохимия клеточного деления. / Р.Г. Цанев, Г.Г. Марков. – Москва, 1964. – 120с.
212068
  Михлин Д.М. Биохимия клеточного дыхания / Д.М. Михлин. – Москва, 1960. – 416с.
212069
  Вольпе П. Биохимия клеточного цикла / П. Вольпе. – Москва : Мир, 1979. – 95 с.
212070
  Трумэн Д. Биохимия клеточной дифференцировки / Д. Трумэн; Пер. с англ. Л.Б. Марголиса под ред и с предисл. Ю.М. Васильева. – Москва : Мир, 1976. – 185с.
212071
  Хованских А.Е. Биохимия кокцидий и кокцидиозов / А.Е. Хованских. – Ленинград, 1984. – 192с.
212072
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 1 : Хлебные злаки. Пшеница.Рожь. Овес. Ячмень. Кукуруза. Рис. Просо. Гречиха. – 1936. – 315с.
212073
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 2 : Зернобобовые и кормовые культуры. – 1938. – 420с.
212074
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 3 : М асличные культуры. – 1938. – 399с.
212075
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 4 : Овощные и бахчевые культуры. – 1938. – 450с.
212076
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 5 : Технические культуры. – 1938. – 287с.
212077
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 6 : Эфирно-масличные растения. – 1938. – 238с.
212078
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 7 : Плодовые и ягодные культуры. – 1940. – 561с.
212079
   Биохимия культурных растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград
1. – 1958. – 702с.
212080
  Шуберт В.Д. Биохимия лигнина. / В.Д. Шуберт. – Москва : Лесная промышленность, 1968. – 135с.
212081
  Бекер В.Ф. Биохимия лизина и использование его препаратов в питании животных / В.Ф. Бекер ; АН Латвийской ССР, Ин-т биологии. – Рига : Зинатне, 1976. – 363 с. – Библиогр.: с. 293-346
212082
   Биохимия малых доз ионизирующей радиации. – Москва : Наука и Техника, 1964. – 167 с.
212083
  Тамбовцева В.И. Биохимия материнского молока / В.И. Тамбовцева. – Москва : Знание, 1990. – 30с.
212084
  Сим Э. Биохимия мембран / Э. Сим. – Москва : Мир, 1985. – 110с.
212085
   Биохимия мембран : [учеб. пособ. для биол. и мед. спец. вузов]. – Москва : Высшая школа
Кн. 2 : Эндоцитоз и экзоцитоз / Р.Н. Глебов. – 1987. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 92
212086
   Биохимия мембран : учеб. пособ. для биол. и мед. спец. вузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Рецепторы клеточных мембран / Александр Яковлевич Кульберг. – 1987. – 103 с. : ил.
212087
  Болдырев А.А. Биохимия мембран : [учеб. пособ. для биол. спец. вузов] / З.П. Кометиани, М.Г. Векуа ; под ред. А.А. Болдырева. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001355-3
Кн. 5 : Кинетика мембранных транспортных ферментов / З.П. Кометиани, М.Г. Векуа. – 1988. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 108
212088
   Биохимия мембран : учеб. пособие / под ред. А.А. Болдырева. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000466-X
Кн. 7 : Кальций и биологические мембраны / Д.О. Левицкий. – 1990. – 124 с. : рис.
212089
  Болдырев А.А. Биохимия мембран : [учеб. пособ. для биол. и мед. спец. вузов] / под ред. А.А. Болдырева, Б.А.Ташмухамедов, П.Б. Усманов. – Москва : Высшая школа. – (Биологические мембраны). – ISBN 5-06-001727-3
Кн. 8 : Нейтротоксины в исследовании биологических мембран. – 1991. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 111
212090
  Болдырев А.А. Биохимия мембран : учеб. пособ. / под ред. А.А. Болдырева. – Москва : Высшая школа
Кн. 9 : Клеточные мембраны и иммунитет / Р.В. Петров, Р.И. Атауллаханов. – 1991. – 144 с. : ил.
212091
   Биохимия микробов : сб. тр. – Горький : Горьковская правда, 1964. – 428 с. : ил.
212092
   Биохимия микробов и иммунохимия : материалы к конференции 18-20 апреля 1966 г. – Горький : [б. и.], 1966. – 186 с.
212093
   Биохимия молоди рыб в зимовальный период : [сб. ст.]. – Петрозаводск : КФАН СССР, 1987. – 143 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
212094
  Овчинников А.И. и Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов / А.И. и Горбатова К.К. Овчинников. – Л., 1974. – 260с.
212095
   Биохимия морских организмов. – Киев : Наукова думка, 1967. – 171 с. : карт, граф. – Библиогр.: с. 155-167
212096
  Мешкова Н.П. Биохимия мышц / Н.П. Мешкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 128с.
212097
  Смородинцев И.А. Биохимия мяса / И.А. Смородинцев. – М., 1952. – 332с.
212098
  Метлицкий Л.В. Биохимия на страже урожая. / Л.В. Метлицкий. – Москва, 1965. – 183с.
212099
   Биохимия насекомых : сб. ст. – Вып. 18. – Москва : [б. и.]
Вып. 18. – 1975. – 309 с. – Библиогр.: с. 290
212100
  Харсун А.И. Биохимия насекомых / А.И. Харсун. – Кишинев, 1976. – 336с.
212101
   Биохимия насекомых : (ферменты метаболизма) : межвуз. сб. науч. тр. – Москва : МГПИ, 1984. – 165 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
212102
   Биохимия насекомых : регуляция метаболизма : межвуз. сб. науч. тр. – Москва : [б. и.], 1985. – 122 с.
212103
  Кривошеина Г.Г. Биохимия насекомых / Г.Г. Кривошеина. – Москва, 1988. – 128с.
212104
   Биохимия наследственности. – Москва : Медецина, 1979. – 310 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
212105
   Биохимия нервной системы. – Киев, 1954. – 272с.
212106
  Гончарова Е.Е. Биохимия нервной системы / Е.Е. Гончарова. – К, 1957. – 88с.
212107
  Дэвидсон Дж Биохимия нуклеиновых кислот / Дэвидсон Дж. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 131 с.
212108
  Дэвидсон Дж. Биохимия нуклеиновых кислот / Дж. Дэвидсон. – Москва : Мир, 1976. – 415 с. : ил.
212109
  Белозерский А.Н. Биохимия нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов : избранные труды / А.Н. Белозерский ; вступ. ст. А.С. Спирина, А.Н. Шамина, с. 3-18. – Москва : Наука, 1976. – 372 с. : ил., 1 л. портр. – Библиогр. в конце работ
212110
  Островский Ю.М. Биохимия о происхождении жизни / Ю.М. Островский. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 56с.
212111
  Благовещенский А.В. Биохимия обмена азотосодержащих веществ у растений / А.В. Благовещенский. – М., 1958. – 347с.
212112
  Благовещенский А.В. Биохимия обмена азотсодержащих веществ у растений / А.В. Благовещенский ; АН СССР, Глав. Ботанический сад. – Москва : АН СССР, 1958. – 347 с.
212113
  Сисакян Н.М. Биохимия обмена веществ / Н.М. Сисакян. – М, 1954. – 276с.
212114
   Биохимия овощных культур. – Ленинград ; Москва : Сельхозиздат, 1961. – 544 с.
212115
  Кобляков В.А. Биохимия опухолевой клетки / В.А. Кобляков. – М, 1989. – 63с.
212116
  Солдатенков С.В. Биохимия органических кислот растений / С.В. Солдатенков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1971. – 143с.
212117
  Бухольцев А.Н. Биохимия особенности формирования устойчивости у проростков теплолюбивых растений к пониженной температуре. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бухольцев А.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 32л.
212118
   Биохимия патологических процессов. – Рига : Зинатне, 1978. – 113 с. – (Экспериментальная медицина ; 3)
212119
   Биохимия плодов и овощей : [отв. ред. Б.А. Рубин] ; АН СССР, Ин-т биохимии им. А.Н. Баха. – Сб. 3. – Москва : АН СССР, 1955. – 292 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
212120
   Биохимия плодов и овощей : сборник 6-й. – Москва : АН СССР, 1961. – 262 с.
212121
   Биохимия почв / Я Пейве, В, , . – Москва, 1961. – 422с.
212122
  Елисеев Э.И. Биохимия почек различных сортовых групп яблони и сливы в условиях Северного Кавказа. : Автореф... Канд.биол.наук: / Елисеев Э.И.; Всесоюз.ордена Ленина акад.с-х.наук. – Л, 1959. – 21л.
212123
   Биохимия пресноводных рыб Карелии : [сб. ст.]. – Петрозаводск : Карелельский филиал АН СССР, 1980. – 112 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
212124
  Бриттон Г. Биохимия природных пигментов / Г. Бриттон. – Москва : Мир, 1986. – 422 с. : ил.
212125
  Княгиничев М.И. Биохимия пшеницы : Качество зерна пшеницы в зависимости от сорта и условий возделывания / М.И. Княгиничев. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1951. – 416 с. : табл. – Список лит.: с. 396-404
212126
  Гринштейн Дж. Биохимия рака / Дж. Гринштейн. – Москва, 1951. – 394с.
212127
  Благовещенский А.В. Биохимия растений : учеб. пособ. для университетов / А.В. Благовещенский. – Москва ; Ленинград : ГХТИ, 1934. – 459 с. – Библиогр.: "Указ. лит-ры", с. 449-452
212128
  Гельман Н.С. Биохимия растений : Библиографический указатель отечественной литературы 1738 - 1952 / Н.С. Гельман. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 395 с.
212129
  Серенков Г.П. Биохимия растений / Г.П. Серенков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1960. – 40с.
212130
  Дэвис Д. Биохимия растений / Д. Дэвис, Дж. Джованелли, Т. Рис; Пер. с англ. А.А. Бундель, А.Б. Вакара, Ж.В.Успенской, В.И. Яковлевой; Под ред. В.Л. Кретовича. – Москва : Мир, 1966. – 512с.
212131
   Биохимия растений. – Москва : Мир, 1968. – 625 с. : ил.; 38 фото
212132
  Гребинский С.О. Биохимия растений / С.О. Гребинский; Отв.ред.И.Д.Головацкий. – второе,дополненное издание. – Львов, 1975. – 280с.
212133
  Кретович В.Л. Биохимия растений : учебник для ст. биол. фак. / В.Л. Кретович. – Москва : Высшая школа, 1980. – 445 с. : ил.
212134
  Кретович В.Л. Биохимия растений / В.Л. Кретович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 502 с.
212135
  Калинин Ф.Л. Биохимия регуляции онтогенеза растительной клетки / [Ф.Л. Калинин, В.М. Троян, А.Н. Михно и др.] ; под общ. ред. Ф.Л. Калинина ; АН УССР, Ин-т физиологии растений. – Киев : Наукова думка, 1983. – 266 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
212136
   Биохимия рыб : сб. ст. – Москва : Инностранная литература, 1953. – 148 с. : граф., табл. – Библиогр. в конце ст.
212137
  Малахов А.Г. Биохимия сельскохозяйственных животных (Уч. для студ.) / А.Г. Малахов, С.И. Вишняков. – Москва : Колос, 1984. – 336с.
212138
  Плешков Б.П. Биохимия сельскохозяйственных растений / Б.П. Плешков. – 4-е изд.доп.и перераб. – Москва : Колос, 1980. – 495с.
212139
   Биохимия синезеленых водорослей : Отв.ред.Г.И.Лозовая. – Киев : Наукова думка, 1978. – 263с.
212140
   Биохимия синезеленых водорослей. – Киев : Наукова думка, 1978. – 264 с. – Библиогр.: с. 228-262
212141
  Соловьев В.И. Биохимия созревания мяса : Автореф. дис. ... доктор биол. наук / Соловьев В.И. ; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н. Баха. – Москва, 1965. – 34 с. – Бібліогр.:с.31-34
212142
  Шергин Н.П. Биохимия спематозоидов хозяйственных животных / Н.П. Шергин. – М, 1967. – 240с.
212143
  Канунго М.С. Биохимия старения / М.С. Канунго. – Москва : Мир, 1982. – 294с.
212144
  Игнатов В.В. Биохимия стафилокока / В.В. Игнатов. – Саратов : Саратовский университет, 1975. – 149 с.
212145
  Юдаев Н.А. Биохимия стероидных гормонов коры надпочечников / Н.А. Юдаев. – Москва, 1956. – 135с.
212146
  Хефтман Э.М. Биохимия стероидов / Э.М. Хефтман. – Москва, 1972. – 175с.
212147
  Верещагин А.Г. Биохимия триглицеридов / А.Г. Верещагин. – Москва : Наука, 1972. – 308 с.
212148
  Донченко Г.В. Биохимия убихинона / Г.В. Донченко. – Киев : Наукова думка, 1988. – 240 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 206-237. – ISBN 5-12-000237-4
212149
  Липсиц Д.В. Биохимия устойчивости картофеля к возбудителю рака Synchytrium endobioticum (Schilb) : Автореф... доктора биол.наук: / Липсиц Д.В.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1964. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
212150
   Биохимия фенольных соединений. – Москва : Мир, 1968. – 452 с.
212151
  Любимов В.И. Биохимия фиксации молекулярного азота / В.И. Любимов. – Москва, 1969. – 160с.
212152
  Хесин Р.Б. Биохимия цитоплазмы / Р.Б. Хесин. – Москва, 1960. – 290с.
212153
   Биохимия чайного производства. – Сб. 3. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1937. – 120 с. : ил. – Библиогр.: "Литература" после каждой ст.
212154
   Биохимия чайного производства. – Сб. 4. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1940. – 117 с. – Библиогр.: "Литература" после каждой ст.
212155
   Биохимия чайного производства : сб. 6. – Сб. 6. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 200 с. – Библиогр. в конце ст.
212156
   Биохимия человека = Harper"s biochemistry : в 2-х тт. / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл; Р. Марри [и др.] ; пер. с англ. В.В. Борисова и Е.В. Дайниченко ; под ред. Л.М. Гинодмана. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-003600-8
Т. 1 : / пер. с англ. В.В. Борисова и Е.В. Дайниченко ; под ред. Л.М. Гинодмана. – 2004. – 381, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Norwalk ; San Mateo : Appleton & Lange, 1988. – Библиогр. в конце глав
212157
   Биохимия человека = Harper"s biochemistry : в 2-х тт. / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл; Р. Марри [и др.] ; пер. с англ. М.Д. Гроздовой [и др.] ; под ред. Л.М. Гинодмана, В.И. Кандрора. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-003601-6
Т. 2 : / пер. с англ. М.Д. Гроздовой [и др.] ; под ред. Л.М. Гинодмана, В.И. Кандрора. – 2004. – 414, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Norwalk ; San Mateo : Appleton & Lange, 1988. – Библиогр. в конце глав
212158
  Парк Д.В. Биохимия чужеродных соединений / Д.В. Парк. – Москва, 1973. – 288 с.
212159
  Сидоров В.С. Биохимия экто- и эндотермных организмов : [сб. ст.] / Карел. фил. АН СССР, Ин-т биологии ; [науч. ред. В.С. Сидоров, Р.У. Высоцкая]. – Петрозаводск : КФ АН СССР, 1989. – 158 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
212160
  Сидоров В.С. Биохимия экто- и эндотермных организмов в норме и при патологии : [сб. ст.] / Карел. науч. центр АН СССР, Ин-т биологии ; [науч. ред. В.С. Сидоров, Р.У. Высоцкая]. – Петрозаводск : КНЦ АН СССР, 1990. – 176 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
212161
   Биохимия. Деловые игры и ситуационные задачи : Учебное пособие. – Киев : Лыбидь, 1992. – 192с. – ISBN 5-325-0004-7


  В книге максимально сочетаются задачи учебного пpоцесса и пpедстоящей самостоятельной pаботы будущих молодых специалистов, стpемятся помочь им выpаботать умение целесообpазно pешать конкpетные ситуационные задачи, с котоpыми им пpедстоит столкнуться.
212162
  Лановая В.Б. Биохичические основы действия метилбензолата и паратолуилового эфира : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Лановая В.Б. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
212163
  Плешков Б.П. Биохмия сельскохозяйственных растений / Б.П. Плешков. – М., 1965. – 447с.
212164
  Плешков Б.П. Биохмия сельскохозяйственных растений / Б.П. Плешков. – 5-е изд., доп. и переработ. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 494с.
212165
   Биоценоз в природе и промышленных условиях : сб. науч. тр. – Пущино : НЦБИ, 1987. – 114, [2] с. : табл. – Библиогр. в конце ст.
212166
   Биоценоз пшеничного поля. – Москва : Наука, 1986. – 150 с.
212167
  Королесова Д.Д. Биоценоз харовых водорослей как важный элемент прибрежных экосистем (на примере Тендеровского и Ягорлыцкого заливов Черного моря) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 134-148. – Библиогр.: 34 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
212168
  Смоляр Раиса Ивановна Биоценоз цистозиры бухт северо-восточной части Черного моря в условиях нефтяного загрязнения : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Смоляр Раиса Ивановна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1978. – 25л.
212169
  Маккавеева Е.Б. Биоценоз цистозиры в Черном море : Автореф... канд. биол.наук: / Маккавеева Е. Б.; МВССО УССР, ОГУ. – Одесса, 1962. – 16л.
212170
   Биоценозы Залива Посьет Японского моря : гидробиологические работы с помощью аквалангов. – Ленинград : Наука : Ленинградское отд-ние, 1967. – 256 с. – (Исследования фауны морей / АН СССР, Зоологический ин-т ; [5], [8])
212171
   Биоценозы мезотрофного озера Глубокого : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1983. – 224 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
212172
   Биоценозы обрастаний в качестве биопоглотителя : новый способ предварительной очистки воды для целей водоснабжения : сб. ст. – Москва : [б. и.], 1961. – 363 с. + вкл. л.
212173
  Скрябин Н.Г. Биоценозы островов пролива Малое море на Байкале / [Н.Г. Скрябин, В.П. Мартынов, Ю.Н. Петроченко и др. ; науч. ред. Н.Г. Скрябин]. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1987. – 184 с. – Библиогр : с. 179-183
212174
   Биоценозы различных трофических уровней : [сб. ст.]. – Рига : Зинатне, 1983. – 178, [8] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – (Биология Балтийского моря / редкол. сер.: В.П. Андрушайтис (отв. ред.) и др.)
212175
  Крохмаль А.И. Биоценозы среднего плейстоцена Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-81 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
212176
  Беклемишев В.Н. Биоценологические основы сравнительной паразитологии / В.Н. Беклемишев. – Москва : Наука, 1970. – 504 с. : 1 портр.
212177
  Зимбалевская Л.Н. Биоценологический анализ фитофильного животного населения равнинных рек и водохранилищ : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.18 / Зимбалевская Л.Н.; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1981. – 52л.
212178
   Биоценология рек и озер Волжского бассейна : сб. науч. тр. – Ярославль : ЯрГУ, 1985. – 109 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
212179
  Фридолин В.Ю. Биоценотика на химическом основании : Академику В.И.Вернадскому к 50-летию научной и педагогической деятельности / В.Ю. Фридолин, 1936. – 1169-1205с.
212180
  Цимдинь П.А. Биоценотическая структура малых рек : Бассейн реки Салаца / [П.А. Цимдинь, В.И. Родинов, Д.Г. Мелберга и др.] ; отв. ред.П.А. Цимдинь, Ин-т биологии АН ЛатвССР, Латв. отд-ние ВГБО АН СССР. – Рига : Зинатне, 1989. – 211 с. : граф. – Библиогр.: с. 201-209 (93 назв.)
212181
  Садекова Л.Х. Биоценотические отношения междц эктопаразитами грызунов и обитателями их гнезд в прибрежной полосе Волжско-Камского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Садекова Л. Х.; Казан.ГУ. – Казань, 1967. – 28л.
212182
  Чжао Цзянь-мин. Биоценотические связи насекомых на посевах кукурузы. : Автореф... канд. биол.наук: / Чжао Цзянь-мин.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1959. – 23л.
212183
   Биоценотическое обоснование критерием эффективности природных энтомофагов : сб. науч. тр. – Ленинград : [б. и.], 1983. – 105 с.
212184
  Кругликов С.А. Биоценотическое обоснование мер борьбы с клещами-фитофагами в плодовых садах степи и лесостепи УССР. : Автореф... канд. биолог.наук: 06.01.11 / Кругликов С.А.; Ленингр. Сельскохоз. ин-тут. – Л., 1985. – 20л.
212185
  Соловьев А.М. Биоэклогия корневой губки Fomitopsis annosa (Fr.) Karst. и меры борьбы с ней в пихтовых лесах Восточного Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев А.М.; АН КазССР. Объед. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиол. и вирусологии. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
212186
  Кукенов М.К. Биоэкологическая характеристика некоторых видов семгерчишных Polygonaclal lindi и содержание в нихфлавоноидов. : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Кукенов М.К.; АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1969. – 33л.
212187
  Немерцалов В. Биоэкологическая характеристика некоторых нетрадиционных кормовых культур юга Украины / В. Немерцалов, В. Петрушенко, О. Ореховская // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 169-171. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати аналізу біоекологічних та кормових особливостей Nicandra physaloides (L.) Gaertn., Poterium polygamum Waldst. Et Kit. та Atriplex hortensis subsp. nitens (Schkuhr) E. Pons. в колекції Ботанічного саду ОНУ ім. І.І. Мечникова, що ...
212188
  Крапивный А.П. Биоэкологические и мировоззренческие аспекты зоопсихологии / А.П. Крапивный, М.Д. Култаевва. – Х., 1986. – 68с.
212189
  Силкин В.А. Биоэкологические механизмы управления в аквакультуре / В.А. Силкин, К.М. Хайлов. – Ленинград, 1988. – 229 с.
212190
  Термана Б.К. Биоэкологические основы интодукции древесных растений в Карпатах и в Запвдном подолье : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.05 / Термана Б.К.; Гл. Бот. сад. АН СССР. – М., 1984. – 50л.
212191
   Биоэкологические основы использования и улучшения пастбищ Северного Приаралья. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1968. – 136 с., 3 вкл. л. : ил. + 3 вкл. л.
212192
   Биоэкологические основы использования растительного покрова Казахстана : [сб. ст.]. – Алма-Ата : КазГУ, 1987. – 89, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
212193
  Кабулова А.Д. Биоэкологические особенности Diarthron vesiculosum и Lachnophyllum gossypinum : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Кабулова А.Д.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1969. – 30л.
212194
  Орлова Л.Д. Биоэкологические особенности и минеральный состав кормовых растений природной флоры юго-востока УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Орлова Л.Д.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 24л.
212195
  Бойко А.В. Биоэкологические особенности лесных фитоценозов Припяжского заповедника / А.В. Бойко, И.В. Лознухо ; АН БСССР, Центр. ботан. сад. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 134 с. : ил. – Библиогр.: с. 128-133. – (Человек и среда)
212196
   Биоэкологические особенности растений Сибири, нуждающихся в охране : [сборник]. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1988. – 220, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 198-221. – ISBN 5-02-028867-5
212197
  Гладышев А.И. Биоэкологические особенности солдки голой в связи с введением ее в культуру в пойме Аму-Дарьи. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гладышев А.И.; АН Туркм. ССР. – Ашхабад, 1967. – 22л.
212198
  Крапивный А.П. Биоэкологический и математический анализ сложных форм поведения животных / А.П. Крапивный, Н.П. Дидиченко. – Харьков, 1989. – 77с.
212199
   Биоэкологическое изучение флоры и растительности Туркменистана : сб. науч. тр. : межвузовский. – Ашхабад : [б. и.], 1983. – 184 с.
212200
  Карпенко А.В. Биоэкологическое осбоснование системы мероприятий защиты леса от вредного влияния косули в лесах : Автореф... канд. биол.наук: / Карпенко А. В.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1966. – 21л.
212201
  Худавердиев Т.П. Биоэкология и вредоносность кровососущих мокрецов (Diptera, Heludae) в условиях Нахичеванской АССР и разработка мероприятий по борьбе с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Худавердиев Т.П.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1967. – 28л.
212202
  Селенс Ю.Е. Биоэкология популяций Anophelis Mg личных ландшафтных зонах юго-запада УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Селенс Ю.Е.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1955. – 16л.
212203
  Кричфалуший В.В. Биоэкология редких видов растений / В.В. Кричфалуший, В.И. Комендар. – Львов : Свит, 1990. – 160с.
212204
  Флегонов К. Биоэкономика, основанная на знаниях // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 52-57
212205
  Кулин Е.Т. Биоэлектретный эффект / Е.Т. Кулин. – Минск : Наука и техника, 1980. – 216 с. : ил., табл.. – Библиогр.: 458 назв.
212206
  Шульгина Г.И. Биоэлектрическая активность головного мозга и условный рефлекс / Г.И. Шульгина. – М., 1978. – 231с.
212207
   Биоэлектрическая активность и мембранный транспорт у растений : межвуз. сб. – Горький : [б. и.], 1988. – 75 с.
212208
  Селивра А.И. Биоэлектрическая активность и химические факторы синаптической передачи возбуждения в верхнем шейном симпатическом ганглии кошки в постнатальном онтогенезе. : Автореф... Канд.мед.наук: / Селивра А.И.; АН СССР.Ин-т эксперимент.мед.АМН СССР. – Л, 1964. – 16л.
212209
  Гинзбург Д.А. Биоэлектрическая активность коры головного мозга при заболевании силикозом и при вибрационном ангионеврозе и роль афферентных влияний в формировании ее изменений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гинзбург Д.А.; АМН СССР,. – М, 1964. – 18л.
212210
  Горбач Н.Л. Биоэлектрическая активность коры головного мозга при опухолях задней череной мякоти : Автореф... канд. мед.наук: / Горбач Н. Л.; Отд-ние биол. наук АН УССР. – К., 1957. – 19л.
212211
  Валтьцев В.Б. Биоэлектрическая активность сетчатки амфибий в динамических условиях световой стибуляции. : Автореф... Канд.биол.наук: / Валтьцев В.Б.; Ан СССР. – М, 1964. – 13л.
212212
  Маслоброд С.Н. Биоэлектрическая полярность кукурузы и некоторых других видов растений : Автореф... канд. биол.наук: / Маслоброд С.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
212213
  Духовный А.И. Биоэлектрическая реакция женских генеративных органов кукурузы при опылении : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Духовный А.И. ; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
212214
  Лялин О.О. Биоэлектрическая реакция листа растения на световое раздражение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лялин О.О. ; Всесоюз. акад. с.-х. наук , Агрофиз. НИИ. – Ленинград, 1965. – 18 с.
212215
  Стадник С.А. Биоэлектрическая реакция на импульсное термовоздействие как показатель повреждений растительных объектов неблагоприятными факторами. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Стадник С.А.; АН УССР. Ин-т физиол. раст. – К., 1977. – 19л.
212216
  Стадник С.А. Биоэлектрическая реакция растений на импульсное температурное воздействие. : Автореф... канд. биол.наук: 09.00.12 / Стадник С.А.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1979. – 17л.
212217
  Штарк М.Б. Биоэлектрические и гисто-цитохимические изменения в головном мозге зимнеспящих млекопитающих : автореф. дис. ... док. биол. наук / Штарк М.Б. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
212218
  Ардила Альфредо Биоэлектрические показатели активации при мнестической деятельности. (В норме и у больных с поражениями лобных долей мозга) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Ардила Альфредо; МГУ. Фак. психологии. – М., 1976. – 26л.
212219
  Венчиков А.И. Биоэлектрические потенциалы желудка / А.И. Венчиков. – Москва, 1954. – 120с.
212220
  Горланов Н.А. Биоэлектрические потенциалы и окислительно-восстановительный режим укореняющихся черенков : Автореф... канд. биол.наук: / Горланов Н. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1962. – 25л.
212221
  Гусельников В.И. Биоэлектрические процессы головного мозга в филогенезе позвоночных. : Автореф... Доктора биол.наук: / Гусельников В.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
212222
  Макарова Л.Г. Биоэлектрические реакции мозга на различные виды ритмической световой стимуляции в норме и при сосудистой мозговой патологии : Автореф... докт. биол.наук: / Макарова Л. Г.; АМН СССР. – М., 1967. – 27л.
212223
  Левашов М.И. Биоэлектрические свойства костной ткани / М.И. Левашов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2015. – 276, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 253-276. – ISBN 978-617-571-111-8
212224
  Сыров В.С. Биоэлектрические явления в развивающемся зародыше рыб и связь их с этапами развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сыров В.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 17 с.
212225
   Биоэлектрические явления и мембранный транспорт у растений : межвуз. сб. – Горький : Горьк.гос. ун-т, 1985. – 78 с. : ил.
212226
  Кудасова В.Л. Биоэлектрические явления при плазмолитическом сокращении протоспласта : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Кудасова В.Л. ; Моск. с-х. академия. – Москва, 1969. – 16 с.
212227
  Изаков В.Я. Биоэлектрические явления у животных и растений : Основы электробиологии: Учебное пособие / В.Я. Изаков, И.А. Рыбин; МВиССО РСФСР, Уральский гос. ун-т. – Свердловск
Часть 1. – 1973. – 178с.
212228
   Биоэлектрическое управление / В.С. Гурфинкель, В.Б. Малкин, М.Л. Цетлин, А.Ю. Шнейдер; В.С. Гурфинкель, В.Б. Малкин, М.Л. Цетлин, А.Ю. Шнейдер ; АН СССР, Ин-т проблем передачи информации. – Москва : Наука, 1972. – 243 с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 220-242
212229
  Плонси Р. Биоэлектричество : количественный подход / Роберт Плонси, Р. Барр ; пер. с англ. Л.М. Чайлахяна, Л.И. Титомира. – Москва : Мир, 1992. – 366 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-03-001841-7
212230
  Швец-Тэнэта-Гурий Биоэлектро-химическая активность головного мозга при обучении. / Швец-Тэнэта-Гурий. – М, 1986. – 169с.
212231
   Биоэлектрогенез и мембранный транспорт у растений : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1989. – 85, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
212232
   Биоэлектрогенез и транспорт веществ у растений : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1986. – 107 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
212233
  Опритов В.А. Биоэлектрогенез у высших растений / В.А. Опритов, С.С. Пятыгин, В.Г. Ретивин; АН СССР, Ин-т физиологии растений. Госкомитет по народному образ. Нижегородский гос. ун-т. – Москва : Наука, 1991. – 216с.
212234
  Сент-Дьердьи Биоэлектроника : Исследование в области клеточной регуляции, защитных механизмов и рака / Сент-Дьердьи. – Москва, 1971. – 80с.
212235
  Богуславский Л.И. Биоэлектрохимические явления и граница раздела фаз / Л.И. Богуславский ; АН СССР, Институт электрохимии. – Москва : Наука, 1979. – 360 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 336-356 (830 назв.). – (Биологические и технические мембраны)
212236
  Сент-Дьердьи Биоэнергетика : пер. с англ. / Сент-Дьердьи. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 155с. – (Современные проблемы физики)
212237
  Кучеренко Н.Е. Биоэнергетика : учебное пособие / Н.Е. Кучеренко, В.М. Войцицкий. – Киев : Вища школа, 1982. – 272 с.
212238
  Николс Д.Д. Биоэнергетика / Д.Д. Николс. – Москва : Мир, 1985. – 190с.
212239
   Биоэнергетика гидробионтов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 245, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 222-244 (522 назв.). – ISBN 5-12-001582-4
212240
   Биоэнергетика и биологическая спектрофотометрия. – Москва : Наука, 1967. – 315 с. : рис., табл.
212241
  Кеплен С.Р. Биоэнергетика и линейная термодинамика необратимых процессов : (стационарное состояние) / С.Р. Кеплен, Э. Эссиг; Пер. с англ.: М.Г. Гольдфельда. – Москва : Мир, 1986. – 384 с.
212242
  Матюхин В.А. Биоэнергетика и физиология плавания рыб / В.А. Матюхин. – Новосибирск : Наука, 1973. – 154с.
212243
  Пантелеев П.А. Биоэнергетика мелких млекопитающих: Адаптация грызунов и насекомоядных к температур. условиям среды. / П.А. Пантелеев. – Москва : Наука, 1983. – 271с.
212244
  Чотоев Ж.А. Биоэнергетика миокарда в условиях высокогорья / Ж.А. Чотоев. – Фрунзе, 1985. – 182с.
212245
  Алиев С.А. Биоэнергетика органического вещества почв / С.А. Алиев ; АН АзССР, Ин-т почвоведения и агрохимии. – Баку : ЭЛМ, 1973. – 66 с. – Библиогр.: 60-65
212246
  Скулачев В.П. Биоэнергетика. Мембранные преобразователи энергии / В.П. Скулачев. – М., 1989. – 1-271с.
212247
   Биоэнергетические и структурные аспекты гомеостаза в изолированных системах и организме : межвуз. сб. науч. тр. – Красноярск : [б. и.], 1987. – 251 с. – Библиогр.: с. 237-246
212248
  Рэкер Э. Биоэнергетические механизмы / Э. Рэкер. – Москва, 1967. – 291с.
212249
  Мацынин Вольт Владимирович Биоэнергетические механизмы развития гипероксии : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.13 / Мацынин Вольт Владимирович; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1982. – 53л.
212250
  Рэкер Э. Биоэнергетические механизмы: новые взгляды / Э. Рэкер. – Москва : Мир, 1969. – 216с.
212251
  Рэкер Э. Биоэнергетические механизмы: новые взгляды = A new look at mechanisms in bioenergetics / Э. Рэкер; Пер. с англ.: М.И. Гольдштейна; Под ред.: В.П. Скулачева. – Москва : Мир, 1979. – 216с.
212252
  Разумович А.Н. Биоэнергетические процессы и старение организма / А.Н. Разумович. – Минск, 1972. – 230с.
212253
   Биоэнергетические процессы при гетерозисе. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 176 с. – ISBN 5-343-00798-8
212254
  Ресульева Н.Ш. Биоэнергетический рынок Украины: условия и перспективы развития // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 42 : Экономические науки. – С. 45-48
212255
  Павловец И.Н. Биоэнергия и патогенные зоны в жизни человека / И.Н. Павловец. – Киев : Соборна Україна, 1994. – 128с.
212256
  Бойлс Д. Биоэнергия: технология, термодинамика, издержки / Д. Бойлс ; пер. с англ. М.Ф. Пушкарева ; под ред. Е.А. Бирюковой. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 151, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце глав
212257
  Гребенщикова Е.Г. Биоэтика - вариант "постэтики" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.90-96. – ISSN 0235-1188
212258
  Поттер В.Р. Биоэтика = Bioethics: Bridge to the Future : мост в будущее / Ван Ранселер Поттер ; Укр. ассоц. по биоэтике ; пер. с англ. яз. Т.Г. Будковской, канд. биол. наук С.В. Вековшининой ; общ. ред. пер. канд. биол. наук С.В. Вековшининой, канд. филос. наук В.Л. Кулиниченко. – Київ : Вадим Карпенко, 2002. – 215, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Bioethics: Bridge to the Future / Van Renssellaer Potter. New Jersey: Prentice-Hall., ink. - Имен. указатель: с. 210-211. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. – ISBN 966-7833-20-8
212259
  Тищенко П.Д. Биоэтика , общество риска и эвристика вызова // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 42-49. – ISSN 0235-1188
212260
  Павлова Т.Н. Биоэтика в высшей школе / Т.Н. Павлова; Киевск. эколого-культурный центр. – Киев, 1998. – 128с. – (Охрана дикой пририды ; Вып.10)
212261
  Мерзлякова Т.Г. Биоэтика в контексте прав человека // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 3 (май - июнь). – С. 120-136. – ISSN 0236-2007
212262
  Белоусова Т.П. Биоэтика как объект когнитивной ономасиологии // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 132-146


  В статье мотивирован выбор номинативных единиц биоэтики как объекта когнитивно-ономасиологического исследования, способного раскрыть механизмы познавательной и терминологической деятельности в этой области знания. Определены гносеологические, ...
212263
  Шостацкая К.С. Биоэтические проблемы в вероучении Церкви последнего завета: вопросы аборта, клонирования и искусственного оплодотворения // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 65-66
212264
  Бах Р. Биплан : повесть / Ричард Бах. – Харьков : Фолио, 2004. – 240 с. – (Свет Истины). – ISBN 966-03-2459-6
212265
  Никишин В.И. Биполярные интегральные схемы с диэлектрической изоляцией / В.И. Никишин. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1980. – 167 с.
212266
  Уфлянд Я.С. Биполярные координаты в теории упругости / Я.С. Уфлянд. – Москва-Ленинград, 1950. – 232 с.
212267
  Белоус А.И. Биполярные микросхемы для интерфейсов систем автоматического управления / А.И. Белоус, О.Е. Блинков, А.В. Силин. – Ленинград : Машиностроение : Ленинградское отделение, 1990. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 269-271 (56 назв.). – ISBN 5-217-00921-7
212268
  Стоjичичь Джьоко Биране речи / Джьоко Стоjичичь ; [уред. М. Jевтичь]. – Београд : Сремпублик, 1997. – 280, [3] с. : портр.
212269
  Арлинский Юрий МОисеевич Бирасширения неограниченных опраторов, характеристические операто-функции обобщенных операторных узлов и их применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Арлинский Юрий МОисеевич; АН УССР. Ин-т прикл. математики и механики. – Донецк, 1977. – 18л.
212270
  Гриненко Михаил Михайлович Бирациональная геометрия трехмерных расслоений на поверхности дель Пеццо малых степеней : Автореф. дисс. доктора физико-математ. наук: 01.01.06 / Гриненко М.М.; Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова; РАН. – Москва, 2005. – 15с. – Библиогр.: 7 назв.
212271
  Чельцов Иван Анатольевич Бирациональная жесткость, факториальность и расслоения на эллиптические кривые : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.06 / Чельцов И.А.; Математический ин-т им. В.А.Стеклова Российской академии наук. – Москва, 2005. – 13с. – Библиогр.: 11 названий
212272
  Саркисов В.Г. Бирациональные автоморфизмы расслоений на коники : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Саркисов В. Г.; АН СССР, Математ. ин-т. – М., 1980. – л.
212273
  Серов Антон Бирдинг спорт бородатых мужчин. Растительная культура / Серов Антон, Крокарт Иан // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 58-63 : фото
212274
  Смит Адам Биржа - игра на деньги / "Адам Смит"[Псевдоним]. – Москва : Альпина, 2000. – 285с. – ISBN 5-89684-007-1
212275
  Штилих О. Биржа и ее деятельность / О. Штилих. – СПБ, 1992. – 304с.
212276
  Мясоедов С.П. Биржа и финансовые потрясения капитализа конца 80-х годов: (Диалог ученого и журналиста). / С.П. Мясоедов, Ю.И. Фединский. – М., 1988. – 63с.
212277
  Фединский Ю.И. Биржа: вчера , сегодня и завтра / Ю.И. Фединский, Р.Т. Юлдашев. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
212278
  Авилина И.В. Биржа: правовые основы организации и деятельности : создание, структура, функционирование, прекращение деятельности / И.В. Авилина, О.М. Козырь. – Москва : Экономика и право, 1991. – 92 с. – Авт. на обл. загл. не укааны
212279
   Биржевая деятельность. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 240 с.
212280
   Биржевая торговля Украины в 1923-24 году. – Харьков : [б. и.], 1924. – 52 с. : 18 табл. – (Всеукраинское бюро с"ездов биржевой торговли)
212281
   Биржевая торговля Украины в 1924-1925 году. – Белгород : Тип. "Промкомбината", 1926. – 176 с. – (Всеукраинский совет съездов биржевой торговли)
212282
   Биржевое дело : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит" и "бухгалтерский учет и аудит". – Москва : Финансы и статистика, 1998. – 304 с.
212283
  Дегтярева О.И. Биржевое дело : Учебник для вузов / О.И. Дегтярева. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 679с. – ISBN 5-238-00152-5
212284
   Биржевое дело : учеб. для студ. высш. учеб. завед. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 304 c. – ISBN 5-279-01772-8
212285
   Биржевое дело : учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец."Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет и аудит". – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 304 c. – ISBN 5-279-01772-8
212286
  Дегтярева О.И. Биржевое дело : Учебник для вузов / О.И. Дегтярева. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 680 с. – ISBN 5-238-00152-5
212287
  Герчик О. Биржевой Грааль или приключения трейдера Буратино : смешная сказка о серьезном трейдере Буратино : биржевая азбука в картинках / [Александр Герчик, Татьяна Лукашевич ; ил. Ю. Сомина]. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2012. – 179, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обл. - На обл. также: Українська біржа. – ISBN 978-966-415-049-8
212288
   Биржевой справочник. – Москва : Изд. Биржевого комитета, 1922. – 175 с.
212289
  Корельский В.Ф. Биржевый словарь : В 2- х т. / В.Ф. Корельский, Р.В. Гаврилов; РАЕН Отд.экономики и социологии. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1017-5
Т.1 А-М. – 2000. – 288с.
212290
  Корельский В.Ф. Биржевый словарь : В 2- х т. / В.Ф. Корельский, Р.В. Гаврилов; РАЕН Отд. экономики и социологии. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1018-3
Т.2 Н-Я. – 2000. – 304с.
212291
  Монтано Д. Биржи и банки ХХІ столетия: новая волна : Катализатор всемирной эконом.и финансов.револ. ХХI ст. Как Вы можете стать бирж.маклером и почему Вы должны это сделать / Д. Монтано. – Київ : Издательский Дом "Амадей", 2001. – 271с. – ISBN 966-7689-09-3
212292
  Канзиг Роберт Бирка для вида : большая идея // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 22-24 : Фото
212293
   Биркун Людмила Вікторівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 31. – ISBN 978-966-439-754-1
212294
   Биркун Людмила Вікторівна (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 37. – ISBN 978-966-933-054-3
212295
  Шнайдер С.С. Бирма - колония британского империализма (экономико-географ. очерк) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Шнайдер С.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1949. – 16 с.
212296
  Васильева В.Я. Бирма / В. Васильева. – Москва : Госполитиздат, 1942. – 35, [1] с.
212297
  Шнайдер С.С. Бирма / С.С. Шнайдер. – Москва, 1951. – 328с.
212298
  Васильев В.Ф. Бирма / В.Ф. Васильев. – Москва, 1954. – 40с.
212299
  Щербаков М.Т. Бирма / М.Т. Щербаков. – Москва, 1956. – 55с.
212300
  Чжу Чжи-хе Бирма / Чжу Чжи-хе. – Москва, 1958. – 230с.
212301
  Толоконникова А.А. Бирма : Физико-географическая характеристика / А.А. Толоконникова. – Москва, 1959. – 160с.
212302
   Бирма. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 28 с. : 1 карта 1:2000000 + Прилож.: Об"яснит. текст к карте А.А. Толоконникова
212303
  Азовский И.П. Бирма / И.П. Азовский. – Москва : Мысль, 1970. – 151 с. : ил., карт.
212304
   Бирма : справочник. – Москва : Наука, 1982. – 392 с.
212305
  Маретин Юрий Васильевич Бирма : Рек. библиогр. справочник / Маретин Юрий Васильевич. – Москва : Книга, 1983. – 64с. – (Стрны и народы мира)
212306
  Аун С. Бирма бросает вызов : статьи и речи / Сан Аун. – Москва : Наука, 1965. – 312 с. : ил. + прилож. 31 с., 1 портр.
212307
  Узянов А.Н. Бирма в борьбе за упорядочение своей независимости / А.Н. Узянов. – М., 1956. – 40с.
212308
   Бирма и Китай: проблемы взаимоотношений : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1982. – 197 с. – Библиогр. в примеч. в конце статей
212309
  Не Вин Бирма на новом пути. / Не Вин. – Москва, 1965. – 252 с.
212310
  Васильев В.Ф. Бирма на новых рубежах / В.Ф. Васильев. – Москва, 1965. – 40с.
212311
  Малов А.Ф. Бирма наших дней. / А.Ф. Малов. – М., 1983. – 64с.
212312
   Бирма, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Малайская федерация Сингапур. – Москва : Госгеографгиз, 1959. – 54 с. : 1 карта 1:4000000
212313
  Толоконникова А.А. Бирма. Индонезия = Страны Азии / А.А. Толоконникова. – Москва, 1955. – 32с.
212314
  Куракова Л.И. Бирма. Природные районы и ландшафты. / Л.И. Куракова. – Москва : Мысль, 1967. – 272с.
212315
  Васильев И.В. Бирма. Экономика и внешняя торговля. / И.В. Васильев, М.П. Миронов. – Москва, 1964. – 160 с.
212316
  Сумленова Е.В. Бирма: земля и люди : Путевые заметки / Е.В. Сумленова. – Москва : Наука, 1980. – 87с.
212317
  Кауфман А.С. Бирма: идеология и политика / А.С. Кауфман. – М., 1973. – 395с.
212318
  Агаджанян А.С. Бирма: крестьянский мир и государство / А.С. Агаджанян; АН СССР. Ин-т востоковедения; Отв. ред. В.Ф.Васильев. – М. : Наука, 1989. – 134с. – Библиогр.: с. 127-131. – ISBN 5-02-016493-3
212319
  Альжанов Х.Ш. Бирма: прошлое и настоящее / Х.Ш. Альжанов. – Алма-Ата, 1977. – 126с.
212320
  Макарова С.М. Бирма: развитие капитализма в промышленности / С.М. Макарова. – Москва, 1968. – 200с.
212321
  Всеволодов И.В. Бирма: религия и политика / И.В. Всеволодов. – Москва, 1978. – 270с.
212322
  Бурман А.Д. Бирманская драма середины ХІХ века. / А.Д. Бурман. – М., 1973. – 144с.
212323
  Бурман А.Д. Бирманская драма среднины XIX в. (На материале пьес У Чин У и УПоун Ня : Автореф... канд. филол.наук: / Бурман А. Д.; ЛГУ. – Л., 1971. – 15л.
212324
  Попов Г.П. Бирманская литература. / Г.П. Попов. – М, 1967. – 152с.
212325
  Кубатьян Григорий Бирманская перестройка / Кубатьян Григорий, Хёфлер Моника // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 42-57 : фото. – ISSN 1029-5828
212326
  Новикова З.А. Бирманская пресса и ее роль в борьбе за социально-экономические преобразования в стране (1962-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 070010 / Новикова З.А.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1973. – 29л.
212327
  Аунг М.Х. Бирманские народные сказки / М.Х. Аунг ; пер. М. Юцковской. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 144 с. : ил.
212328
   Бирманский союз : сб. ст. – Москва : Издательство восточной литературы, 1958. – 292 с. : ил. + 1 вкл. карта
212329
   Бирманский язык. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 123 с.
212330
   Бирманско-русский разговорник. – Москва : [б. и.], 1959. – 328 с.
212331
   Бирманско-русский словарь : около 29000 слов : с прил. "Краткого очерка грамматики бирманского языка", сост. В.Б. Касевичем / Н.Н. Новиков, Л.А. Давыдов, К.П. Шаньгин, Б.Я. Надточенко; [Н.Н. Новиков, Л.А. Давыдов, К.П. Шаньгин, Б.Я. Надточенко] ; под ред. Г.Ф. Мининой и У Чо Зо. – Москва : Русский язык, 1976. – 783 с. – Библиогр.: с. 12
212332
   Биробиджан. – Москва : Эмес, 1932. – 36 с.
212333
  Рохлин Александр Биробиджан : На Тихонькой станции сойду... Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 138-153 : Фото, карта. – Библиогр.: Біліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
212334
  Блоштейн Г.Д. Биробиджанские зарисовки / Григорий Блоштейн ; Всесоюз. об-во по земел. устройству трудящихся евреев в СССР-ОЗЕТ. – Москва : Эмес, 1934. – 48 с.
212335
  Гольдштейн М. Биробиджанцы на Амуре. / М. Гольдштейн. – М., 1958. – 202с.
212336
  Щукин И.И. Бирон в гравюре Ив. Соколова : страничка из истории русской иконографии / И.И. Щукин. – Москва : Типография А.И. Снегиревой, 1893. – IV, 19 с.
212337
  Строев В.Н. Бироновщина и Кабинет министров : Очерк внутр. политики императрицы Анны : Ист. исслед. пр.-доц. В. Строева. – Москва : Тип. Моск. ун-та
Ч. 1 : (1730-1735 г.). – 1909. – 207 с.
212338
  Строев В.Н. Бироновщина и Кабинет министров : Очерк внутр. политики императрицы Анны : Ист. исслед. пр.-доц. В. Строева. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук
Ч. 2, вып. 1 : [1735-1740]. – 1910. – [6], 77 с.
212339
   Бирск. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1965. – 72 с. – (Города нашей республики)
212340
  Айрапетян Грачик Мергоевич Биртогональные системы рациональных функций и их базисность в подпространствах классов Н и Е. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Айрапетян Грачик Мергоевич; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 11л.
212341
   Бируни - великий узбекский ученый средневековья. – Ташкент : АН УзССР, 1950. – 92 с.
212342
   Бируни : сб. ст. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1950. – 140 с. : ил.
212343
  Тимофеев И.В. Бируни / И.В. Тимофеев. – Москва : Мол. гвардия, 1986. – 304 с.
212344
  Садыков Х.У. Бируни и его работы по астрономии и математической географии / Х.У. Садыков. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 152 с.
212345
   Бирута Баумане : живопись : каталог выставки / Баумане Бирута, выставка живописи; Союз худ. СССР ; Союз худ. Латв. ССР ; Центр. Дом художника ; авт. вступ. ст. О. Вациетис, В.Ф. Петров-Стромский. – Москва : Советский художник, 1983. – [32] с. : ил.
212346
  Менчинская Т.И. Бирюза / Т.И. Менчинская. – Москва : Недра, 1981. – 159с.
212347
  Менчинская Т.И. Бирюза / Т.И. Менчинская. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1989. – 192с.
212348
  Муравлев Е.Я. Бирюза в березах / Е.Я. Муравлев. – Саратов, 1972. – 22с.
212349
  Магомедов М.М. Бирюзовая волна : повести / Муса Магомедов ;. – Москва : Современник, 1983. – 334 с.
212350
  Логинов В.Н. Бирюзовое колечко / В.Н. Логинов. – М., 1985. – 301с.
212351
  Шугаев В.М. Бирюзовые, золоты колечки: рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1980. – 48с.
212352
   Бирюзовый ларец : сказки. – Ташкент : Художественная литература. – (Узбекское народное творчество ; [Т. 5])
Ч. 5. – 1967. – 343 с. : ил.
212353
  Тургенев И.С. Бирюк / И.С. Тургенев. – Изд. 12-е. – Петроград, 1917. – 15с.
212354
   Бирюковские чтения / Бирюковские чтения; Челябинская областная писательская организация. Челябинский обком ВЛКСМ. Совет Челябинского отд-ния Всероссийского об-ва охраны памятников истории и культуры. – Челябинск : [б. и.], 1975. – 114 с.
212355
  Бирюков А. Бирюковы на службе Отечеству // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 54-55. – ISSN 0321-0626


  Першим був Г. П. Бірюков у 1683 р.
212356
  Ошанин Л.И. Бирюсинка / Л.И. Ошанин. – М, 1967. – 79с.
212357
   Бирюч Петроградских государственных академических театров : сб. ст. – Петроград : [б. и.], 1920. – 424 с.
212358
   Бирюч Петроградских государственных театров : сб. ст. : летний : июнь - август / под ред. А.С. Полякова. – [Петроград : Издательство Петроградских государственных театров], 1919. – 190 с.
212359
  Володин Г.Г. Бирючья коса / Г.Г. Володин. – Киев, 1978. – 198с.
212360
  Яременко Юрий Викторович Бирядные кольца и модули над ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Яременко Юрий Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 11л.
212361
  Яременко Юрий Викторович Бирядные кольца и модули над ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Яременко Юрий Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 12л.
212362
  Яременко Юрий Викторович Бирядные кольца и модули над ними : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Яременко Юрий Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 109л. – Бібліогр.:л.102-109
212363
  Дедкова Валентина Павловна Бисазозамещенные хромотроповой кислоты группы ортаниловых как реагенты на барий и сульфат - ионы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Дедкова Валентина Павловна; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
212364
  Моисеенко Е.Ю. Бисер и стеклярус в России / Е.Ю. Моисеенко, В.А. Фалеева. – Л, 1990. – 254с.
212365
  Флеров Н.Г. Бисерово озеро / Н.Г. Флеров. – М, 1986. – 207с.
212366
  Бритов Александр Владимирович Бисимейство плоскостей ВАп и оснащенная поверхность Ф(Х2)ВА4 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бритов Александр Владимирович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1978. – 8л.
212367
  Чубинский В.В. Бисмарк : Политическая биография / В.В. Чубинский. – Москва : Мысль, 1988. – 416 с. – ISBN 5-244-00087-X
212368
  Дживелегов А. Бисмарк и Лассаль. – Москва : [б. и.], 1906. – с.
212369
  Баев В.Г. Бисмарк и правовой статус короля в прусской конституционной монархии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 11. – С. 27-30. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуется политика О. фон Бисмарка, направленная на поддержание режима функционирования германской модели конституционализма.
212370
  Ерусалимский А.С. Бисмарк как дипломат / А.С. Ерусалимский. – Москва, 1940. – 52с.
212371
  Ерусалимский А.С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм / А.С. Ерусалимский; АН СССР. Институт истории. – Москва : Наука, 1968. – 285с.
212372
   Бистабильные фоторезисторные оптроны. – Москва : Энергия, 1976. – 88 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 563)
212373
  Метра И.А. Бистахастические циркулянты и систезы устойчивых преобразователей вероятных распределений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Метра И.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1975. – 19л.
212374
   Бистра. – Сколеже
Т.1 : Природни и социогеографски карактеристики на планината Бистра. – 1983
212375
   Бистра. – Сколеже
Т.2 : Радослав Ризовски - Славчо Цеков. Шумската вегетацижа на планината Бистра. – 1990
212376
  Малицький Ф.М. Бистрий Буг : повість / Ф.М. Малицький. – Київ : Дніпро, 1966. – 267 с.
212377
  Девідсон Б. Бистрина / Б. Девідсон. – К, 1962. – 250с.
212378
  Девідсон Б. Бистрина : роман / Безіл Девідсон ; пер. з англ. Микола Дмитренко. – Київ : Дніпро, 1970. – 264 с.
212379
  Бурлаков С.Р. Бистрина : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 75 с.
212380
  Павлички Дмитро Бистрина. Поезії / Павлички Дмитро. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 252с.
212381
   Бистрицький Євген Костянтинович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 37. – ISBN 978-966-933-054-3
212382
  Лазуркина Л.А. Бисцианины, дисазокрасители и азоцианиты с сопряженными хромофорами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лазуркина Л.А.; Лазукуина Л.А. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 17 с.
212383
  Коев И. Бит на партизанския отряд "А. Иванов" и песенно творчество за антонивановци / И. Коев. – София : Издателство на българската академия на науките, 1962. – 285 с.
212384
  Рощук І.С. Бита карта / І.С. Рощук. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 314 с.
212385
  Шип Ю.В. Бита карта / Ю.В. Шип. – Ужгород, 1984. – 111 с.
212386
  Сапаров А.В. Битая карта / А.В. Сапаров. – Л, 1967. – 215с.
212387
  Кривицкий А.Ю. Битая карта / А.Ю. Кривицкий. – Тбилиси, 1975. – 432с.
212388
  Сапаров А.В. Битая карта / А.В. Сапаров. – Л, 1987. – 334с.
212389
  Русинов К.Н. Битая карта абвера: повесть. / К.Н. Русинов. – Харьков, 1988. – 196с.
212390
  Целищев Ф. Битая орбита / Ф. Целищев. – Кишинев, 1968. – 99с.
212391
  Горняк А.Я. Битая ставка / А.Я. Горняк. – Алма-Ата, 1974. – 191с.
212392
  Кобилянська О.Ю. Битва : нарис / [Пеpедм. "Ольга Кобилянська" В. Веpниволі [В.І. Сімович]]. – [Київ ; Ляйпціг] : [Укp. Hакладня. [Тип. К.Г. Редеpа]], 1923. – 51, [2] с. – Прим. № 109444 дефектний: без обкл. та тит. стор. Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 2 / Уклали: М. Пивоваpов та ін. К., 1963. – ([Загальна бібіліотека] ; [№ 161])
212393
  Смолич Ю. Битва / Ю. Смолич. – Уфа : Спілка рад. письменників України, 1943. – 176 с.
212394
  Малишко А.С. Битва : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Укрвидав, 1943. – 228 с.
212395
  Гудзенко С.П. Битва / С.П. Гудзенко. – М, 1948. – 128с.
212396
  Ржезач В. Битва / В. Ржезач. – Москва, 1955. – 492с.
212397
  Ржезач В. Битва : роман / Вацлав Ржезач ; пер. с чеш. Т. Аксель ; пред. Т. Мироновой. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 490 с.
212398
  Кобилянська О.Ю. Битва / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1960. – 36 с.
212399
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова ; [ил. Г. Новожилов]. – Москва : Известия, 1972. – 495 с. : ил. – (Б-ка "Дружбы народов")
212400
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 464 с. : ил.
212401
  Горбачев Н.А. Битва : Роман / Н.А. Горбачев. – Москва : Военное Издательство Министерства Обороны СССР, 1977. – 431с.
212402
  Горбачев Н.А. Битва / Н.А. Горбачев. – Москва
1. – 1983. – 367с.
212403
  Абдукаїмов Узакбай Битва / Абдукаїмов Узакбай. – Київ, 1984. – 319с.
212404
  Лодой Ж. Битва / Ж. Лодой. – М., 1987. – 216с.
212405
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова. – Фрунзе : Адабият, 1989. – 438, [2] с.
212406
  Андрощук Г. Битва "крокодилів" // Юридична газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 4/5). – С. 38-39


  Захист прав на добре відомі товарні знаки.
212407
  Кожевников М.Н. Битва в воздухе / М.Н. Кожевников. – М., 1984. – 64с.
212408
  Ніколаєва Г.Є. Битва в дорозі / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1960. – 614с.
212409
  Ніколаєва Г.Є. Битва в дорозі / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1965. – 719с.
212410
  Корчев М.С. Битва в лісах : документальтна повість / М.С. Корчев. – Київ : Політвидав, 1973. – 215 с.
212411
  Чайка К. Битва в надвечір"ї : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 112
212412
  Николаева Г.Е. Битва в пути : Роман / Г.Е. Николаева. – Москва : Советский писатель, 1958. – 752с.
212413
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва, 1958. – 102с.
212414
  Николаева Г.Е. Битва в пути : Роман / Г.Е. Николаева. – Москва : Советский писатель, 1959. – 728 с.
212415
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва, 1960. – 726с.
212416
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Киев : Дніпро, 1980. – 750с.
212417
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва, 1980. – 640с.
212418
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва : Профиздат, 1987. – 720с.
212419
  Басанський Б. Битва в розумі / Б. Басанський. – Київ : Віпол, 1993. – 30с. – ISBN 5823801335
212420
  Скотт П. Битва в узких морях / П. Скотт. – Москва, 1948. – 176с.
212421
  Колодницький С. Битва гетьмана Петра Дорошенка під Підгайцями 1667 року: передумови, хід та наслідки (історіографічний аспект) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 16-44
212422
  Павленко А. Битва гигантов // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 13 (190), 5 апреля 2018. – С. 34-37


  "Лидеры крупнейших экономик мира - США и Китая - развязывают торговую войну, в которой победителей не будет".
212423
  Зеркаль О. Битва Давида і Голіафа. Про міжнародні суди з Росією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 7


  "Історія боротьби України за відновлення порушених Росією норм міжнародного права і прав людини дуже нагадує біблійну історію про битву Давида і Голіафа. Як і в цій історії, перевага в силі - очевидно на боці РФ, яка впевнена у власній величі й ...
212424
  Пикуль В.С. Битва железный канцлеров / В.С. Пикуль. – Кишинев, 1989. – 565с.
212425
  Пикуль В.С. Битва железных канцлеров / В.С. Пикуль. – Л, 1977. – 768с.
212426
  Пикуль В.С. Битва железных канцлеров / В.С. Пикуль. – Ташкент, 1989. – 587с.
212427
  Липовецький С. Битва за Академію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 31 (715), 06.08- 12.08.2021. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Піруети історії найдавнішої гімназії з українською мовою викладання.
212428
  Божич Ю. Битва за Антарктиду // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 3 (743), 21.01.2022. – С. 22-25. – ISSN 2075-7093
212429
  Кротков Антон Битва за Атлантику : Арсенал / Кротков Антон, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 140-147 : Іл.
212430
  Морисон С.Э. Битва за Атлантику выиграна. Май 1943 -- май 1945. / С.Э. Морисон. – М., 1959. – 359с.
212431
  Морисон С.Э. Битва за Атлантику. (Сент. 1939 г. -- май 1943 г.) История морских операций военно-морского флота США во второй мировой войне. / С.Э. Морисон. – М., 1956. – 416с.
212432
  Рябцев В.Н. Битва за Африку: Под прицелом Дарфур / В.Н. Рябцев, П. Хаджаянди // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 158-204. – ISSN 0235-5620
212433
  Драгина М. Битва за Беларусь // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 49 (437). – С. 42-44


  Александр Лукашенко стал президентом Беларуси в четвертый раз - на фоне массовых избиений и арестов оппозиции. А мир вспомнил его старое прозвище - Последний диктатор Европы
212434
  Мамаев Ш. Битва за биполярный мир // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 48-51


  15-й саміт організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співтовариства
212435
  Кирпа І. Битва за бібліотеки. У Херсоні хочуть пустити "з молотка" чотири бібліотеки та звільнити 75 бібліотекарів // Україна молода. – Київ, 2020. – 12 лютого (№ 16). – С. 11


  "У центрі південного міста Херсон на масові акції протесту вже другий тиждень поспіль виходять працівники бібліотек - закладів, які намагаються продати з аукціону. Містяни підтримують бібліотекарів та оцінюють рішення народних депутатів міськради не ...
212436
  Берков Е.А. Битва за Бородино / Е.А. Берков. – Москва : Московский большевик, 1943. – 56 с. – Библиогр. в примеч.
212437
  Беляев Н.И. Битва за Будапешт : стенограмма публичной лекции генерал-майора Н.И. Беляева, прочитанной 12 мая 1945 года в Центральном Доме Красной Армии в Москве / Н.И. Беляев ; Лекционное бюро при комитете по делам высшей школы при СНК СССР. – Москва : [б. и.], 1945. – 26 с.
212438
   Битва за Буковину : [о боевых подвигах, мужестве и отваге воинов Советской Армии, партизан и подпольщиков, совершенных ими во время освобождения Черновиц. обл. от фашист. захватчиковвесной 1944 г. : сборник. – Ужгород : "Карпати", 1967. – 192 с. : ил.
212439
  Ющенко Т. Битва за верховну мантію: to be continued... // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 26-27
212440
  Толбухін Ф. Битва за визволення Радянської України / Ф. Толбухін. – Київ : Украънське державне видавництво, 1944. – 8 с.
212441
  Малакова С.М. Битва за визволення України від фашистських загарбників. (На матеріалах воєнних мемуарів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 58-61. – (Історія ; вип. 40)


  На основі спогадів учасників Великої Вітчизняної війни висвітлюється боротьба за визволення України від фашистських загарбників, масовий героїзм воїнів-визволителів.
212442
   Битва за Волгу : [воспоминания участников Сталинград. сражения]. – Сталинград : Книжное издательство, 1958. – 443 с., 6 л. ил. : ил., карт.
212443
   Битва за второе освобождение : коммунисты Латинской Америки о проблемах освободительной борьбы на континенте. – Прага : Мир и социализм, 1971. – 136 с.
212444
  Сайчук М.М. Битва за газопровід : енергетичний аспект зовнішньої політики адміністрації президента США Р. Рейгана щодо СРСР : наук. видання / М.М. Сайчук ; [наук. ред. Гончар Б.М.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 246, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97211-4-3
212445
  Сизарев С. Битва за Ганимед // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 122-132. – ISSN 1728-8568
212446
  Ториэльо Г. Битва за Гватемалу / Г. Ториэльо. – Москва, 1956. – 300 с.
212447
  Шпарман Анке Битва за горилл. Поле битвы - Вирунга / Шпарман Анке, Стиртон Брент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 100-115 : фото. – ISSN 1029-5828
212448
  Соколов Б. Битва за Даманський; хто переміг? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 45). – С. 9


  2 і 15 березня 1969 року сталися збройні сутички між радянськими та китайськими прикордонниками на острові Чженьбао (у перекладі з китайької - "Дорогоцінний") на річці Уссурі.
212449
  Коваль О. Битва за демократичну Румунію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 4


  "Бухарест і низка інших румунських міст наприкінці минулого тижня стали місцем масових антиурядових протестів. Кількість їх учасників преса оцінювала по-різному - від 50 тисяч до 100 тисяч осіб. У п"ятницю, 10 серпня, влада застосувала проти ...
212450
  Полехина Ю. Битва за диплом // Сегодня. – Киев, 2015. – 11 июня (№ 105). – С. 8


  Редакція газети "Сегодня" поцікавилася у екзаменаторів, що вони хочуть почути на захисті диплома. І що робити, якщо студент не знає відповіді.
212451
  Шеховцов Н.И. Битва за Днепр / Н.И. Шеховцов. – М., 1983. – 64с.
212452
  Тельпуховский Б.С. Битва за Днепр и освобождение Киева / Б.С. Тельпуховский. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1966. – 53, [3] с.
212453
  Моїсеєнко Ігор Битва за Дніпро // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-27


  Присвячується 65-й річниці звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників.
212454
  Грицюк В. Битва за Дніпро / В. Грицюк, О. Лисенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 24 (357). – С. 2-4
212455
   Битва за Дніпро : до 70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 31 жовт. 2013 р. : зб. наук. праць / Каб. міністрів України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; М-во культури України [та ін. ; упоряд.: Я.М. Антонюк, В.О. Бойко, І.Б. Наумова ; редкол.: В.А. Смолій [та ін.]]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8809-93-4
212456
  Король В. Битва за Дніпро та Київ: героїзм і трагедія (нові аспекти проблеми) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 1-9


  До 70-річчя битви за Дніпро.
212457
  Лисенко О. Битва за Дніпро у Другій світовій війні: спроба нової концептуальної візії / О. Лисенко, Р. Пилявець // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 88-117. – ISSN 0130-5247
212458
  Войцеховський Ю. Битва за Дніпро, визволення Києва: матеріали і документи (на допомогу вчителеві історії) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 23-27
212459
  Щерба О. Битва за Європу. Битва за душу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 4


  "Коли мені запропонували написати прогноз українського та європейського розвитку, згадалася сентенція Вуді Аллена, що «робити прогнози важко - особливо стосовно майбутнього». На моє переконання, прорахувати майбутнє неможливо — його можна лише вгадати. ...
212460
  Бетлій О. Битва за Європу. Чим відповідатимуть єврофіли на дії популістів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 4


  "28 лютого збіг термін реєстрації громадян держав-членів ЄС для участі у виборах депутатів Європарламенту за межами батьківщини. Чи скористалися вони своїм правом і чи завдяки їхній участі збільшиться традиційно низький відсоток явки на європейських ...
212461
  Плахонін А. Битва за Європу: Україна і нормандська ставка Макрона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 26-27
212462
  Шаповал Ю. Битва за жнива скорботи // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 6-9
212463
  Іщенко Н. Битва за історію // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 25, 29


  Чому росіянам закрили доступ до сайту чеського радіо.
212464
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – М., 1967. – 424с.
212465
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 494с.
212466
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 494с.
212467
  Ибрагимбейли Х.М. Битва за Кавказ / Х.М. Ибрагимбейли. – М., 1983. – 64с.
212468
  Присекин Н.С. Битва за Киев: Лютежский плацдарм. 1943 год. (Набор открыток). / Н.С. Присекин. – Москва, 1985. – 16с.
212469
  Королев Д. Битва за Киев: триумф и трагедии // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 ноября (№ 44). – С. А 1, А 4-5


  "... 6 ноября исполняется 74 года со дня освобождения столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня это историческое событие вызывает немало кривотолков. Прежде всего советскому руководству ставят в вину то, что оно стремилось взять город ...
212470
  Мосеєнко Ігор Битва за Київ // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 11 (113). – С. 22-25


  Про визволення столиці Радянської України - міста -героя Києва у спогадах радянських та німецьких воєначальників.
212471
  Уздріш К. Битва за Кишинів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7 листопада (№ 204). – С. 3


  "Проросійські соціалісти на чолі з Ігорем Додоном планомірно рухаються до домінування по всій Молдові."
212472
  Лосєв І. Битва за Крим // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 35 (252). – С. 12-16. – ISSN 1996-1561


  Досвід автономізації Криму переконує, що федералізація за відсутності правової держави неминуче спричинює деградацію регіонів, а в перспективі може привести й до розколу країни.
212473
  Верховський В. Битва за Крим: велике полювання / В. Верховський, Ханс Баутенбах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 5). – С. 5
212474
  Верховський В. Битва за Крим: незручна історія / В. Верховський, Х. Баутенбах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 січня (№ 3). – С. 5
212475
  Верховський В. Битва за Крим: озброєні татари / В. Верховський, Ханс Баутенбах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 січня (№ 4). – С. 5
212476
  Агеєва В. Битва за культурний суаеренітет // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 44 (676), 30.10.-5.11.2020. – С. 38-42. – ISSN 1996-1561


  Перед якими основними проблемами в зовнішній політиці постане майбутній президент США.
212477
   Битва за Ленинград. 1941-1944. – Москва : Воениздат, 1964. – 608, [2] с., 16 л. карт. : ил., карт. + Прил.: Альбом схем
212478
  Свиридов В.П. Битва за Ленинград. 1941-1944. / В.П. Свиридов. – Л., 1962. – 554с.
212479
  Чернюк Віта Битва за лицарський орден : готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48 : Фото
212480
  Коротков И.А. Битва за Мелитополь / И.А. Коротков. – Москва, 1944. – 36с.
212481
  Гарбер Ю.Н. Битва за метал / Ю.Н. Гарбер. – Київ-Львів, 1948. – 84с.
212482
   Битва за місце в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 4


  Автори "Дня" - про нові "рейдерські" апетити Путіна: перегляд історії.
212483
  Казанський Д. Битва за молодь. Як бойовики перешкоджають навчанню студентів на підконтрольній території // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 30 (662), 24-30.07.2020. – С. 10-11. – ISSN 1996-1561
212484
   Битва за Москву : [сборник]. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 607 с., 58 л. ил. : ил., карт.
212485
   Битва за Москву : [сборник]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 527 с. : ил.
212486
  Костецька О. Битва за податковий урожай: ТОП-5 найочікуваніших змін в агробізнесі у 2022 р. // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)


  Раніше поняття "корпоративна соціальна відповідальність" стійко асоціювалося з транснаціональним бізнесом. Але світ не стоїть на місці, і вже сьогодні лідерські позиції у сфері проєктів сталого розвитку займає саме український бізнес. Про підстави ...
212487
  Голуб А. Битва за права // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  "Нового омбудсмена не змогли призначити у встановлений термін. Чому так відбулося та чи варто чекати швидкого вирішення цього питання восени."
212488
  Веретенников В. Битва за престол : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академія, 2018. – 316, [4] с. – Зміст: Битва за престол ; Танок рожевих пеліканів. – ISBN 978-966-580-541-0
212489
  Бодина Е. Битва за проливы // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 29/30 (771/772), 4 августа 2017. – С. 32-36. – ISSN 2305-3364
212490
  Лапин Н. Битва за процент. России нужно выдержать жесткую конкуренцию, чтобы войти в двадцатку высокоразвитых стран // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  Мы очень часто говорим о модернизации, однако до сих пор во многих странах, в том числе России, нет точных сведений о ее уровне и стадиях, отсутствуют данные о ее состоянии в регионах. Устранить “белые пятна” помогает предложенный Центром исследований ...
212491
  Гуин Питер Битва за рога. Страсти по рогоносцам / Гуин Питер, Стиртон Брент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 162-181 : фото
212492
  Дамдинов Н.Г. Битва за солнце : стихи и поэма / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 112 с.
212493
  Муратов І.Л. Битва за сонце : книга поем / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 307 с.
212494
  Дубовик О. Битва за Стайки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 212-215
212495
   Битва за Сталинград. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1969. – 24 с. : 13 вкл. л. ил.
212496
   Битва за Сталинград : [сборник]. – 2-е изд., испр. и доп. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1970. – 593 с.,13 ил. и карт
212497
   Битва за Сталинград : [сборник]. – 3-е изд., испр. и доп. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1972. – 593 с., 13 ил. и карт : портр.
212498
   Битва за Сталинград : [сборник]. – 4-е изд. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1973. – 593 с., 13 ил. и карт. : портр.
212499
  Харченко О. Битва за транзит, або "Північний потік-2" як яблуко розбрату // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 8


  "Рішення Стокгольмського арбітражу в спорі "Нафтогазу" з "Газпромом" на користь української компанії - за великим рахунком, стимул ефективно протидіяти російській газовій монополії в Україні та Європі. Зупинити будівництво "Північного потоку-2" - ...
212500
  Замікула М. Битва за Тріполі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 5


  "Громадянська війна в Лівії ввійшла у нову фазу. 4 квітня фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступу керованої ним Лівійської національної армії на Тріполі. Попри певні успіхи на початковому етапі операції, спроба з наскоку захопити столицю ...
212501
   Битва за Тулу : сб. докум. и мат-лов. – Тула : Облкнижиздат, 1950. – 244 с.
212502
   Битва за Тулу : сб. докум. и мат-лов. – 2-е изд., испр. – Тула : Облкнигоиздательство, 1951. – 288 с.
212503
   Битва за Тулу : сб. докум. и мат-лов. – 4-е изд., испр. и доп. – Тула : Приокское книжное издательство, 1969. – 407 с. : ил.
212504
  Черняк В.К. Битва за Україну : репортаж із зашморгом на серці / Володимир Черняк. – Київ : Геопринт, 2012. – 122 с. – ISBN 978-617-674-000-1
212505
  Шевченко В. Битва за Україну: шляхом прорахунків і невиправданих втрат // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 10 (136). – С. 33-35
212506
  Скирюк Дмитрий Битва за урожай // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 140-141 : фото
212507
  Ильченко С. Битва за Шипку. Болгария открыла новый фронт против Росии // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 12 марта (№ 11). – С. 20


  Болгарский президент сделал неудобно московскому патриархату, устроив ревизию истории.
212508
  Ду Пэн-чэн. Битва за Яньань. / Пэн-чэн. Ду. – М, 1957. – 532с.
212509
  Кортунов В.В. Битва идей / В.В. Кортунов. – М., 1969. – 72с.
212510
  Передерій В.Ф. Битва ідей в соціології / В.Ф. Передерій, Б.О. Рутковський. – Київ, 1971. – 47с.
212511
  Пазенок В.С. Битва ідей і мораль / В.С. Пазенок. – Київ, 1975. – 197с.
212512
  Каманин И.М. Битва казаков с поляками под м. Берестечком в июне 1651 г. : (с 2-мя планами и 4-мя снимками) / И.М. Каманин. – Киев : Изд. Киев. отд. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва ; Тип. Окруж. штаба, 1910. – 25 с., 6 л. : ил.
212513
  Мартин Д. Битва королей = A clash of kings : [фантастический роман] / Джордж Мартин ; [пер. с англ. Н.И. Виленской]. – Москва : АСТ, 2005. – 763, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 1999 г. – (Золотая серия фэнтези). – ISBN 5-17-009906-1
212514
  Андрощук Г. Битва крокодилів (Lacoste vs Kaiman): захист добре відомих товарних знаків // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 9-17. – ISSN 1608-6422
212515
  Лобачов Д. Битва лева та ведмедя: порівняння Петра I та Карла XII як стратегів // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 550-556. – ISBN 978-966-171-90295
212516
  Берчак І. Битва на 38-й паралелі // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 26, 29 июня


  67 років тому почалася Корейська війна.
212517
  Зубков И В. Битва на Воже / И В. Зубков, , 1961. – 20с.
212518
  Мінгазутдінов А.Ф. Битва на Волзі в оцінці західних істориків, військових політиків // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 57-60. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
212519
  Стороженко І.С. Битва на Жовтих Водах 29 квітня - 16 травня 1648 року у світлі нових досліджень : монографія / І.С. Стороженко ; [передм. Ю.А. Святця]. – Дніпропетровськ : LizunoffPress, 2013. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-140. – ISBN 978-966-2575-26-2
212520
  Кириченко А.Н. Битва на Калке : [1223] / А. Кириченко. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] c. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые события истории Украины). – ISBN 978-966-03-5009-0
212521
  Плахонін А. Битва на Калці // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 112-117. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
212522
  Порук Я. Битва на Книпске : рассказы / Я. Порук; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1973. – 270 с.
212523
  Бурлака Ф.М. Битва на Кодимі : історична повість / Ф.М. Бурлака. – Київ, 1945. – 65 с.
212524
  Спектор Ю. Битва на Косовому полі 2 // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 68-70. – ISSN 1812--514Х
212525
   Битва на Курской дуге : [сборник]. – Москва : Наука, 1975. – 192 с.
212526
  Соловьев Б.Г. Битва на Курской дуге / Б.Г. Соловьев. – М., 1983. – 64с.
212527
  Панфилович Т. Битва на рельсах. Рассказ машиниста. / Т. Панфилович. – Минск, 1961. – 94 с.
212528
  Бочков В. Битва на Святом озере. / В. Бочков. – Ярославль, 1972. – 95с.
212529
  Козир І. Битва на Синій Воді // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 12-14


  Монгольська навала першої половини XIII ст., яка прокотилася від Далекого Сходу до Центральної Європи. Синьоводська битва була першою великою перемогою над золотоординським військом.
212530
  Ващук Д. Битва на Синіх Водах 1362 р. / Д. Ващук, Б. Черкас // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 8-10


  Версії щодо дати й місця битви на Синіх Водах. Стосовно опису битви, то маємо два варіанти. Перший короткий, належить до початку 15 ст. і походить з німецьких хронік (Йоганн Пошильге). Другий більш розгорнутий, проте значно пізніше написаний з праці ...
212531
  Сегеда Ростислав Битва на Синіх Водах, або Чому над Києвом нині хрести, а не півмісяці / Сегеда Ростислав, Кінаш Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 106-109 : фото
212532
  Сокаль Ігор Битва на Синіх водах: велика "шахівниця" князя Ольгерда // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4 (106). – С. 32-35


  1362 року завдяки спільним зусиллям литовців, українців та білорусів потужному золотоординському війську було завдано нищівної поразки, внаслідок чого до Великого князівства Литовського остаточно відійшли Київщина та Поділля.
212533
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 91-120. – ISSN 0868-4790
212534
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 111-139. – ISSN 0868-4790
212535
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 184-201. – ISSN 0868-4790
212536
  Глязер С.В. Битва на Чудском озере / С.В. Глязер, 1938. – 36с.
212537
  Коренев А.А. Битва на Юге. / А.А. Коренев. – Кишинев, 1969. – 80с.
212538
   Битва народов : [под Лейпцигом 1813 г.] : и Записки артистки Фюзиль. – Москва : Издательство Московского товарищества "Образование". – 144 с. – На обл.: Русская мысль. "Двенадцатый год"
212539
   Битва нефтяных великанов [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4:3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории [ ; Фильм 3, Фильм 4)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
212540
  Стороженко І.С. Битва під Батогом 1 - 2 червня 1652 року // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 51-55. – ISBN 5-7702-0775-2
212541
  Свєшніков І.К. Битва під Берестечком / І.К. Свєшніков. – Львів : Слово, 1993. – 304с. – ISBN 5-8326-0005-3
212542
  Чобіт Д.В. Битва під Берестечком / Д.В. Чобіт. – Броди : Просвіта, 1999. – 32с. – ISBN 966-7544-00-4
212543
  Коляда І.А. Битва під Берестечком : [1651] / І. Коляда, С. Марченко, О. Кирієнко. – Київ : Шанс, 2012. – 124, [4] с. – Бібліогр.: c. 124. – ISBN 978-966-2202-07-6
212544
  Свєшніков І.К. Битва під Берестечком / І. К. Свєшніков. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 301, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 284-293. – Бібліогр.: с. 294-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1358-8
212545
  Нікольченко Ю. Битва під Берестечком в історії українського документування // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 317-321. – ISSN 2078-0850
212546
  Кирієнко О. Битва під Берестечком: версії істориків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 1-6


  Історичний нарис.
212547
  Вирський Д.С. Битва під Білою Церквою 1626р. та "Реаляція правдива..." Яна Доброцеського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 150-160. – ISSN 0130-5247
212548
  Сюндюков І. Битва під Віднем, рік 1683-й: малодосліджені проблеми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 112). – С. 4


  Внаслідок Віденської битви 1683 р. султанська Туреччина зазнала поразки і була назавжди витіснена з теренів Центральної Європи на південь та схід континету. Малодосліджені проблеми обговорили українські та польські історики на конференції в Києві.
212549
  Осадчий Є.М. Битва під Козацькою Дібровою як фінал протистояння під Конотопом 1659 р. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 234-243. – ISSN 2078-0133
212550
  Карнацевич В.Л. Битва під Конотопом / В. Карнацевич. – Харків : Фоліо, 2010. – 121 с. – (Знамениті події історії України). – ISBN 978-966-03-5038-0


  Книга рассказывает о пятидесяти знаменитых сектах
212551
  Ковальчук А. Битва під Конотопом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 вересня (№ 37). – С. 10
212552
  Карнацевич В.Л. Битва під Конотопом / Владислав Карнацевич ; [худож. оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2019. – 119, [3] с., [2] арк. іл. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. – (Знамениті події історії України). – ISBN 978-966-03-9030-0
212553
  Лисий Іван Битва під Конотопом (історико-краєзнавче есе) // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 191-201. – ISBN 978-966-8999-16-1
212554
  Шпаргало Є. Битва під Крутами як важливий епізод визвольних змагань 1917 - 1921 рр. (за джерелами фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 23-27. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано документи фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які висвітлюють битву під Крутами. Розглянуто оцінки події різними авторами. Література, що розкриває цей ...
212555
  Товтин Я. Битва під Могачем та її наслідки для земель Угорського королівства // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 322-326
212556
  Товтин Я. Битва під Могачем та її наслідки для словацьких земель // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 119-128. – ISBN 978-966-671-417-9
212557
  Романцов В. Битва під Монтвами (1666 р.): епізод з історії громадянської війни в Речі Посполитій / В. Романцов, Є. Горб // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 108-111. – ISSN 1728-9343
212558
  Черкас Б. Битва під Оршею / Б. Черкас, М. Відейко, А. Галушка // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 181-186. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9


  Битва під Оршею відбулася 8 вересня 1514 року між 15-тисячним військом під командуванням князя Костянтина Івановича Острозького, на той час Гетьмана Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтійського і Королівства Польського, та московським ...
212559
  Мицик Ю. Битва під Оршею 1514 року // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 4-8
212560
  Гуцул В. Битва під Оршею 1514 року (художньо-історичні реалії) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 3-19. – ISSN 0869-3595
212561
  Апанович О. Битва під Хотином: 40 діб козацької доблесті та звитяги // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 9 (135). – С. 40-43
212562
  Плахонін А. Битва під Ярославом // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 117-121. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
212563
  Луковский И.В. Битва под Грюнвальдом / И.В. Луковский. – Москва-Л., 1945. – 135с.
212564
  Бабулин И.Б. Битва под Конотопом. 28 июня 1659 года : 28 июня 1659 года / И.Б. Бабулин. – Москва : Цейхгауз, 2009. – 48 с. : ил. – (Фонд военного искусства : Войны Московского государства / отв. ред. А.В. Малов). – ISBN 978-5-9771-0099-1
212565
  Шишков В.Я. Битва под Кунерсдорфом / В.Я. Шишков. – Л, 1945. – 15с.
212566
  Тихонов Иван Иванолвич Битва под курском : (Июль - август 1943г.) / Тихонов Иван Иванолвич. – Москва : Знание, 1953. – 32с.
212567
   Битва под Курском : глава 3 тома "Истории Великой Отечеств. войны Советского Союза 1941-1945". – Москва : Воениздат, 1963. – 146 с. : ил., карт.
212568
  Утенков Ф.Н. Битва под Курском и ее военно-политическое значение. / Ф.Н. Утенков. – М., 1960. – 40с.
212569
  Караев Г. Битва под Москвой / Г. Караев. – М, 1951. – 124с.
212570
   Битва под Москвой : [воен.-ист. очерк. – Москва : Воениздат, 1989. – 320 с., [17] л. ил. : ил. – ISBN 5-203-00032-8
212571
  Мягков М.Ю. Битва под Москвой : от обороны к контрнаступлению // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 22-61. – ISSN 0130-3864
212572
  Колесниченко И.С. Битва после войны / И.С. Колесниченко. – М., 1987. – 238с.
212573
  Бобылев Е.Г. Битва после штурма : рассказы / Е.Г. Бобылев. – Харьков : Прапор, 1971. – 128 с. : ил.
212574
  Берн А. Битва при Азенкуре. История Столетней войны с 1369 по 1453 год = The Agincourt war / Альфред Берн ; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 346, [3] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Битвы, изменившие историю). – ISBN 5-9524-1263-7
212575
  Лапуж Ж. Битва при Ваграме : роман / Ж. Лапуж; Пер. с французского В. Никитина. – Москва : Художественная литература, 1989. – 256 с.
212576
  Ровинский О. Битва при Гангуте. / О. Ровинский, Н. Дмитриев. – М.-Л., 1939. – 63с.
212577
  Карамзин Г.Б. Битва при Грюнвальде / Г.Б. Карамзин. – Ленинград, 1961. – 109 с.
212578
  Берн А. Битва при Креси. История Столетней войны с 1337 по 1360 год = The Crecy war / Альфред Берн ; [пер. с англ. П.В. Тимофеева ; офор. худож. И.А. Озерова]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 331, [5] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Битвы, изменившие историю). – ISBN 5-9524-1116-9
212579
  Кір"яков О. Битва при Левктрах: головні дискусійні питання // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 264-268. – ISBN 978-966-171-783-0
212580
  Ивонина Л.И. Битва при Мальплаке 11 сентября 1709 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 216-222. – ISSN 0130-3864
212581
  Высоцкий В.И. Битва при Сиверсте / В.И. Высоцкий. – Минск, 1985. – 270с.
212582
  Галенко О. Битва російького флоту з Кримським ханатом // Критика. – Київ, 2008. – Вересень, (число 9). – С. 4-8
212583
  Хонинов М. Битва с ветром : стихи и поэма / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1970. – 96 с.
212584
  Клочко Р. Битва с голодом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 15


  Голодомор 1932–1933 гг. не остался без внимания украинцев за пределами СССР. Несмотря на все старания советского правительства скрыть факт голода, информация о нем таки попадала за границу. Украинские эмигранты всячески пыталась обратить внимание к ...
212585
  Бондаренко К. Битва титанов // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 34. – С. 66-69.


  ХІІІ століття - нашестя монголо-татар та занепад Русі. Роль Данила Галицького в українській історії.
212586
  Хазанов А.М. Битва трех королей // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 242-252


  Поразка португальської армії від марокканської в битві 1578 р.
212587
  Гузенко Ю. Битва у Керченській протоці у липні 1621 р.: спроба реконструкції подій // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
212588
  Фролова В. Битва умов : Пьеса // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 12. – С. 83-141. – ISSN 0131-8136
212589
  Черепанов М. Битва університетів: КНУ vs КПІ // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 5


  В приміщенні Наукової бібліотеки імені М. Максимовича відбулася історична подія – перша «Битва Університетів», унікальний захід бізнес-формату, метою якого став пошук перспективних студентських стартапів і бізнес-ідей. Організатори «Битви» – ...
212590
  Самойлов Юрій Битви на чартерних фронтах // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
212591
  Самойлов Юрій Битви чартерних титанів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
212592
  Чуковский Н.К. Битвы и годы : повести, рассказы / Н.К. Чуковский. – Москва : Военное издательство, 1957. – 552 с.
212593
  Єремєєва К. Бити сатирою: журнал "Перець" в соціокультурному середовищі Радянської України / Катерина Єремєєва ; [наук. ред. В.О. Куліков]. – Харків : Раритети України, 2018. – 197, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-182. – ISBN 978-966-2408-81-2
212594
  Бойко В.С. Битий шлях : вірші / Віктор Бойко. – Київ : Молодь, 1989. – 98, [4] с. – ISBN 5-7720-0165-5


  Зміст: Цикли: Загублені сліди; Двоголосся; З мандрів.
212595
  Затуливітер В.І. Битіє від Серафима : [проза] / Володимир Затуливітер ; [підбір матеріалів, упоряд. та комент. Л. Снісар ; художник Г. Ягодкін]. – Київ : Щек, 2018. – 477, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-471. – ISBN 978-966-7139-58-1
212596
  Брыль Р. Биткоин-спаситель. Почему криптовалюта лучше доллара // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 4 декабря (№ 49). – С. 10
212597
   Битлз : песни и комментарии. – Москва : Музыка
В. 1. – 1989. – 63 с.
212598
  Дэвис Х. Битлз : авторизованная биография / Х. Дэвис. – Пер. с англ. – Москва : Радуга, 1990. – 444с.
212599
   Битлз : песни и комментарии. – Москва : Музыка
В. 2. – 1990. – 63 с.
212600
  Шмидель Г. Битлз. Жизнь и песни / Г. Шмидель. – Москва : Музика, 1989. – 141с. – (Звезды музыкального мира / Пер. с немецкого)
212601
  Заимов Й. Битолски надпис на Иван Владислав самодържец български / Й. Заимов. – София, 1970. – 160с.
212602
  Литвинчук Н. Битою "польовою" дорогою (з експедицій на Полтавщину та Сумщину) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 93-96. – ISSN 0130-6936
212603
  Лебедев Н.П. Битуминозность пермских отложений Татарии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лебедев Н. П.; Казан.ГУ. – Казань, 1969. – 26л.
212604
   Битуминозные вещества и полициклические ароматические углеводороды в почвах над линзами нефти и нефтепродуктов в подземных карстовых полостях (Полазненский п-ов, Пермский край) / Ю.И. Пиковский, М.А. Смирнова, Р.Г. Ковач, Т.А. Пузанова, А.В. Хлынина, Н.И. Хлынина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 321-332 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
212605
   Битуминозные толщи востока Русской платформы : сб. ст. – Казань : Издательство Казанского университета, 1973. – 132 с. : черт, карт. – Библиогр. в конце статей
212606
  Каримов А.К. Битуминологические предпосылки нефтегазообразования и нефтегазоностности осадочных отложений / А.К. Каримов. – Ташкент, 1974. – 284с.
212607
  Каримов А.К. Битуминолонгия нефтегазопроизводяших толщ Узбекистана : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Каримов А. К.; Ин-т геол. и разв. нефт. и газов. месторожд. – Ташкент, 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
212608
  Вебер В.В. Битумообразование в четвертичных осадках и генезис нефти / В.В. Вебер, А.И. Горская, Е.А. Глебовская. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 244 с.
212609
  Печеный Б.Г. Битумы и битумные композиции. / Б.Г. Печеный. – М., 1990. – 256с.
212610
  Шипилов Андрей Биты стерлингов : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 56-59 : Іл.
212611
  Крячко Б. Битые собаки / Б. Крячко. – Таллин, 1989. – 222с.
212612
  Эрлих Ю.А. Битые ставки / Юзеф Эрлих. – Одеса : Маяк, 1981. – 280 с., XVI с. ил.
212613
  Никифоров А.В. Битый козырь / А.В. Никифоров. – Саратов, 1987. – 253с.
212614
  Кабаков М.В. Битый лед / М.В. Кабаков. – Москва, 1981. – 80 с.
212615
  Чорный И. Битый не битого везет, да еще десяток ждут очереди покататься // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 60-68
212616
  Іскорко-Гнатенко Битюк В.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 30. – ISBN 978-617-7442-69-0
212617
  Глаузиуш Джози Бить врага в его логове : большая идея. Остановить пандемии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 22-24 : Фото
212618
  Пахаренко А. Бить оригинальным / беседовала Марина Бахолдина // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 18. – ISSN 1563-6755


  "..."Изменение мировоззрения потребителей в пользу оригинальных товаров станет фундаментом экономического развития государства", - уверен Александр Пахаренко, партнер ППФ "Пахаренко и Партнеры"."
212619
  Минин А. Бить противоречивым // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 18. – ISSN 1563-6755


  Действия парламента, касающиеся налогового законодательства, протеворечат Конституции и могут быть поводом для признания закона № 2245-VIII неконституционным.
212620
  Тархова Н. Бить стремительно вперед, маршируя без ночлегов... // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 49-53. – ISSN 0235-7089


  Источники суворовских афоризмов
212621
  Рожнов А.А. Битье кнутом как наказание в Московском государстве глазами современников-европейцев // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
212622
   Бифункциональные мономеры - алкенилзамещенные метакрилаты в радикальной полимеризации / Л.А. Вретик, Е.А. Николаева, В.В. Загний, В.Г. Сіромятникова // Высокомолекулярные соединения. Серия Б : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 56, № 6, ноябрь - декабрь. – С. 515-527. – (Химия полимеров). – ISSN 2308-1120
212623
  Ротанова Татьяна Васильевна Бифункциональные обратимые ингибиторы сериновых протеиназ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Ротанова Татьяна Васильевна; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений. – Москва, 1973. – 17л.
212624
  Викторова Е.А. Бифункциональные соединения в реакциях каталитического алкирования крезолов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : / Викторова Е.А ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
212625
  Колодяжный Александр Анатольевич Бифуркации решений магнитогидродинамических уравнений в задачах со свободными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Колодяжный Александр Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
212626
  Колодяжный Бифуркации решений магнитогидродинамических уравнений в задачах со свободными границами : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.05 / Колодяжный АлександрАнатольевич; Ан УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1985. – 138л. – Бібліогр.:л.127-138
212627
  Бутко Н.П. Бифуркационное состояние ядра государственного созидания Украины в условиях реализации евроинтеграционного курса // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 10 (663). – C. 49-64. – ISSN 0131-7741
212628
  Базыкин А.Д. Бифуркационные диаграммы динамических систем на плоскости / А.Д. Базыкин, Ю.А. Кузнецов, А.И. Хибник. – Пущино : НЦБИ, 1985. – 56 с. : ил. – (Информ. материал / Науч. центр. биол. исслед., Н.-и. ВЦ)
212629
  Нотченко А.В. Бифуркационные эфекты, электрофизиологическая активность нейронов и волны аксонального тока в морфогенезе модели на базе уравнения Шредингера: эвм-моделирование и эксперимент / А.В. Нотченко, О.В. Градов, Л.А. Бережная // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 2


  В даній роботі пропонується новий підхід до моделювання морфогенезу нейронних структур, що базується на сполученні електрофізіологічних коливань і мікрогідродінаміческіх (мікрофлюідних) осциляцій аксонального струму в рамках єдиної бифуркационной ...
212630
  Сигалов К.Е. Бифуркация в праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 10. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
212631
  Алымкулов К. Бифуркация периодических решений при регулярных и сингулярных возмущениях : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Алымкулов К. ; АН СССР, Математ. ин-т. – Москва, 1991. – 29 с.
212632
  Марсден Д. Бифуркация рождения цикла и ее приложения / Д. Марсден, Мак-Кракен; Пер. с англ. Л.М. Лермана; Под ред.Н.Н. Баутина и Е.А. Леонтович. – Москва : Мир, 1980. – 368с.
212633
  Терехин М.Т. Бифуркация систем дифференциальных уравнений / М.Т. Терехин. – М., 1989. – 86с.
212634
  Цехмистер Ярослав Владимирович Бифуркация Хопфа и Тьюринга в флуктуационных моделях процессов самоорганизации. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Цехмистер Ярослав Владимирович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 148л. – Бібліогр.:л.132-148
212635
  Синельников Сергей Бифштекс из Буша : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 80-85 : Фото
212636
  Побережнюк О.И. Бихарская мозаика / О.И. Побережнюк, В.Л. Побережнюк. – М., 1991. – 255с.
212637
  Свинцицкий В.Н. Бихевиоризм и психофизиологическая проблема в свете кибернетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
212638
  Сиярич Ч. Бихорцы / Ч. Сиярич. – М, 1962. – 220с.
212639
  Влад П.Ф. Бициклические дитерпеноиды. / П.Ф. Влад, Г.В. Лазурьевский. – Кишинев, 1967. – 140с.
212640
  Садовий В. Бич - Дрогобич / В. Садовий, Ю. Кульчицький // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 44-52
212641
  Ефанов Леонид Бич Кавказа = Генерал от инфантерии Петр Степанович Котляревский : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 8. – С. 52-120. – ISSN 0131-8136
212642
  Згуришка З. Бичанка из долины. / З. Згуришка. – М, 1964. – 302с.
212643
   Бичко Ада Корніївна (1929-2016) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 38. – ISBN 978-966-933-054-3
212644
   Бичко Ігор Валентинович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 17-19
212645
   Бичко Ігор Валентинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 31. – ISBN 978-966-439-754-1
212646
   Бичко Ігор Валентинович (1931-2018) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 38. – ISBN 978-966-933-054-3
212647
  Короткий В.А. Бичков Афанасій Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 141. – ISBN 966-06-0393-2
212648
  Константинов В.К. Бичом насмешки / В.К. Константинов, Б.М. Рацер. – М., 1963. – 79с.
212649
  Букет Є. Бишів у добу середньовіччя і раннього нового часу // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 52-57. – ISSN 2222-5250
212650
  Кожевников В.И. Бишкильский дождь / В.И. Кожевников. – Ставрополь, 1973. – 109с.
212651
   Бишофиты Нижнего Поволжья. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1989. – 94, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 90-95. – (СКНЦ ВШ - народному хозяйству). – ISBN 5-7507-0091-7
212652
  Кастальский Б.Н. Бия-Найманские оссуарии / Б.Н. Кастальский. – Самарканд : Типо-Литография Г.И. Демурова, 1908. – 36 с.
212653
  Афанасова О.Б. Биядерные золотоорганические комплексы. : Автореф... наук: 020008 / Афанасова О.Б.; Моск. гос.унив. – М., 1975. – 18л.
212654
  Скопенко В.В. Биядерные комплексы лантаноидов и ртути, содержащие мостиковые тиоцианатные группы / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №8
212655
  Берберова Н. Биянкурские праздники. Рассказы в изгнании / Берберова Н.Н. ; оформл. О. Осинин ; ред. А. Обрезчиков. – Москва : им. Сабашниковых, 1997. – 464с. – ISBN 5-8242-0060-2
212656
   Бібік Надія Михайлівна : список друкованих праць. – Київ : Початкова школа, 2004. – 20 с.
212657
  Іскорко-Гнатенко Бібіков Д.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 30-31. – ISBN 978-617-7442-69-0
212658
  Короткий В. Бібіков Дмитро Гаврилович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 20-21. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
212659
  Короткий В.А. Бібіков Дмитро Гаврилович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 60-61. – ISBN 966-06-0393-2
212660
  Бовсунівська Т.В. Бібілійна типологія в літературі романтизму // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 4 (193). – С. 266-273. – ISSN 2522-493Х
212661
  Богза Н. Бібіліотека сучасного суспільства: формування нової політики, постановка проблем, варіанти розвитку // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 1 (27). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
212662
  Айвазян О.Б. Бібіліотека як складова духовного потенціалу вишу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 35-41. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті розглянуто різні аспекти історії Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, висвітлено основні складові ії духовних і культурних багатств, визначено роль книгозбірні у створеннні та розвитку духовної спадщини вишу.
212663
  Зборовець І.В. Бібіліотека Яна Ласького в Емдені (Німеччина) як культурний центр / І.В. Зборовець, Е.І. Веліулаєва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 77-83


  Висвітлюється німецький досвід поєднання функцій наукової бібліотеки і музею в одній установі.
212664
  Устиновський Д.В. Бібілографічні покажчики Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського за 1918 - 1941 роки і розвиток засад української бібліографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 241-264. – ISSN 2222-4203
212665
  Довгопола О.П. Бібілографія сільськогосподарської літератури / О.П. Довгопола. – Харків, 1972. – 160 с.
212666
  Медведь М. Бібілотека Закарпатського державного університету: шляхи становлення // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1811-377X
212667
  Лучка Л. Бібілотеки Катеринославської губернії початку XX ст.: історія формування та розвиток (за "Материалами по истории народных библиотек городов и земств России)" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
212668
  Даниленко М. Біблеїзм як риса релігійності Т. Шевченка: характеристика та шляхи формування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 339-349. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Подано характеристику біблеїзму Т. Шевченка як риси його релігійності. Окреслено основні шляхи її формування та проаналізовано різноманітні впливи на цей процес. З’ясовано, що біблеїзм постає не лише як літературно-філологічний феномен у творчості ...
212669
  Четайкіна В. Біблеїзми в промовах американських президентів кінця двадцятого та початку двадцять першого століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 18-25. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
212670
  Богдан С. Біблеїзми в системі епістолярного автопортретування Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 15-36. – ISSN 2304-9383
212671
  Пономаренко Л. Біблеїзми у формуванні мовноїт особистості журналіста // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 162-166. – Бібліогр.: Літ.: с. 165-166; 5 п.
212672
  Корольов Б.І. Біблеїстика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 31-32. – ISBN 966-642-073-2
212673
  Дорогий М.А. Біблейська філософія : короткий нарис з основ. проблем філософії про походження природи, життя і людини (Філософія. Біблія. Наука) : порівняльний огляд / М.А. Дорогий. – Київ : Логос, 2018. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-617-7446-50-6
212674
  Тищенко О. Біблеоклазм: коли й чому палять бібліотеки, або що спільного у півострова Юкатан та півострова Крим // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 2 (731), лютий. – С. 41-45. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто питання бібліотечної цензури, зокрема біблеоклазму - зумисного спалення бібліотек чи масового вилучення з обігу певних книжок унаслідок змін влади чи ідеологічних орієнтирів у суспільстві. Також зроблено огляд найбільших ...
212675
  Головащенко С.І. Біблієзнавство : Вступний курс: Навч. посібник / С.І. Головащенко. – Київ : Либідь, 2001. – 496с. – ISBN 966-06-0200-6
212676
  Головащенко С.І. Біблієзнавтство в Київській Духовній Академії XIX - початку XX ст. : джерелознавчий аспект дослідження // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 55-62
212677
  Купер А. Бібліїстика та юдаїка // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 113-140
212678
  Селезінка О.М. Біблійна алюзія як одиниця вертикального і горизонтального контекстів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 249-253
212679
  Головащенко С.І. Біблійна археологія та палеографія в Київській духовній академії і становлення Церковно-археологічного музею // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 115-123
212680
  Рябчук В.П. Біблійна ботаніка : Науково-популярне видання / В.П. Рябчук. – Львів, 2002. – 126с.
212681
  Лаба В. Біблійна герменевтика = Hermeneutica biblica / Др. Василь Лаба. – Львів : Накладом Гр.-кат. богословської Академії, 1929. – 149, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Праці Гр.-кат. богословської Академії у Львові = Opera gr.-cath. Academiae theologicae Leopoli ; т. 6)
212682
  Левченко Н.М. Біблійна герменевтика в давній українській літературі в межах канону та поза ним // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 15-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
212683
  Алєксєєнко Н. Біблійна герменевтика в українській бароковій прозі // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 18-23. – ISBN 966-568-301-2


  Українська барокова проза XVII – XVIII ст. мала релігійний характер. Вона намагалася віднайти ориґінальне бачення проблеми стосунків Бога з людиною. Бог усвідомлювався як вищий порядок, тобто макрокосм, людина – як мікрокосм. Ставлення до Бога, до його ...
212684
  Ткачук О.О. Біблійна герменевтика у філософії Григорія Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається творчість Г. Сковороди як завершальної фігури в еволюції української філософії бароко. Аналізується значення алегорії та символу в становленні людини і пізнанні нею світу за допомогою Біблії.
212685
  Левченко Н.М. Біблійна герменевтика як структурант поетики "Слова про Закон і Благодать" Іларіона // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 9-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
212686
  Вестель Ю. Біблійна і патристична богословська термінологія / Ю. Вестель, Д. Морозова // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 107-114. – ISSN 0235-7941
212687
  Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : монографія / Оксана Дзера ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 489 с. – Резюме англ. - Покажч. імен.: с. 475-485. – Бібліогр.:с. 433-474 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0391-0
212688
  Єрмоленко С.С. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 70-73. – ISSN 0027-2833
212689
  Семака Є. Біблійна історія Старого Завіту / Є. Семака. – К., 1992. – 240с.
212690
  Мороз В.Я. Біблійна комунікація як багатоаспектний феномен Старого Завіту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 215-221. – ISSN 2309-1797
212691
  Дзера О.В. Біблійна концептосфера як складова частина ідіостилю Тараса Шевченка та її ревербалізація в українських біблійних перекладах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – С. 154-169. – ISSN 2311-2697


  У статті запропоновано аналіз українських перекладів Святого Письма крізь призму Шевченкової метабіблійної образності. Опосередкованою ланкою між Біблією - прототекстом і біблійними метатекстами є національні переклади Святого Письма, що визначають ...
212692
  Луцюк М.В. Біблійна космогонія на тлі давньосхідних міфічних систем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 359-366. – ISBN 966-581-481-8
212693
  Паласюк Г.Б. Біблійна мудрість у латинських афоризмах / Г.Б. Паласюк, А.В. Понеділок, М.В. Семерез // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 173-174
212694
  Тимошик Г. Біблійна ономастика у тексті перекладу Святого Письма (Новий Заповіт) П. Куліша та І. Пулюя // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 436-440. – ISBN 966-603-098-5
212695
  Дмитрів І. Біблійна парадигма публіцистики о. Василя Мельника (Лімниченка) // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 164-171. – ISSN 2308-4855
212696
  Іларіон Біблійна поезія : біблійно-літературна монографія // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 1 (97). – С. 14-17
212697
  Колоїз Ж.В. Біблійна репрезентація одиниць вимірювання в україномовному перекладі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 68-80. – ISSN 0027-2833
212698
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й семантичні двійники // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 14
212699
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й семантичні двійники // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 14-15
212700
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й сематичні двійники // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 192-198
212701
  Ласло-Куцюк Біблійна символіка в інтерпретації Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 426-430. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
212702
  Гуцуляк І. Біблійна символіка в українській поезії бароко // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 138-140. – ISBN 966-568-301-2
212703
  Мизак Н. Біблійна символіка у творчості Лесі Українки / Н. Мизак, А. Яремчук // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2017. – № 3/4 (27/28). – C. 79-87. – ISSN 2224-0306
212704
  Шевченко Л.Л. Біблійна символіка. Лінгвістичний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 19-24.


  Досліджується лінгвістичний аспект біблійних символів однієї тематичної групи
212705
  Вахній О. Біблійна тематика в "Кобзарі" Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 2-3
212706
  Вікул Т. Біблійна термінологія на позначення віча // Діалог культур. Святе Письмо в українських пам`ятках / Ін-т східноєвропейських досліджень НАНУ; Національний ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1999. – С. 9-18. – ISBN 5-88500-064-6
212707
  Луцюк М.В. Біблійна тілесність в констексті давньосхідних міфічних уявлень // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 41-50


  У статті досліджується поняття людської тілесності в давньоєврейській літературній традиції з точки зору монотеїстичної картини світу. Аналізуються сакральні тексти ТаНаХу (за християнським віровченням – Старого Завіту) – юдейського священного писання ...
212708
  Брандштеттер Р. Біблійне коло / Роман Брандштеттер ; пер. з польської Н. Попач. – Київ : Кайрос, 2003. – 200с. – ISBN 966-7562-02-6
212709
  Терешкова З.О. Біблійний атлас : наоч. посіб. для цікавих до біблії / упоряд.: З.О. Терешкова, С.С. Хорошко. – Київ : "СЕТЕКС-ЭТД", 1994. – 120 с.
212710
  Терешкова З.О. Біблійний атлас : наоч. посіб. для цікавих до біблії / упоряд.: З.О. Терешкова, С.С. Хорошко. – Київ : "СЕТЕКС-ЭТД", 1994. – 120 с.
212711
  Монолатій Т. Біблійний глокалізм як інтертекстуальність прози Йозефа Рота // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 239-251. – ISSN 2300-1062
212712
  Підопригора С. Біблійний дискурс у прозі Ю. Іздрика (на матеріалі романів "Подвійний Леон" та "АМ") // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 79-87. – ISSN 2411-4146
212713
  Шаф О.В. Біблійний дискурс у творчості Сергія Жадана: концептуальність та функціональність // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 267-275
212714
  Архангельська А. Біблійний інтертекст в українському мовопросторі // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 200-212. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
212715
  Малікова О.В. Біблійний інтертекст у художньому тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 85-94.
212716
  Венець І.М. Біблійний код у конструюванні образу Макмерфі в романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та одноіменному фільмі Мілоша Формана // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 140-143. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
212717
  Райбедюк Г. Біблійний код як основа художньо-естетичних пошуків бессарабської поетеси Галини Лисої // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 71-78. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Запропонована розвідка актуалізує одну з важливих наукових проблем сучасної гуманітаристики – дослідження літературного тексту крізь призму біблійної антропології. У статті з’ясовуються шляхи комунікації авторської свідомості бессарабської поетеси ...
212718
  Дзера О.В. Біблійний мотив братовбиства і його трансформації як перекладацька проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 47-50. – ISBN 966-581-295-5
212719
  Ходанич П.М. Біблійний образ митця у книзі "Вихід" // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 116-120. – ISSN 2520-6419


  "Автор розглядає питання ролі художнього образу в становленні ранніх релігій, його впливу на суспільну свідомість, мораль, формування кола релігійних митців і проблему становлення сакрального мистецтва у давньоізраїльському суспільстві, виходячи з ...
212720
  Горенко О.П. Біблійний ономастикон як синтез онтологічного та гносеологічного // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 149-159. – Бібліогр.: Літ.: с. 159; 14 назв


  У статті розглядається езотеричний та міфологічний досвід тлумачення біблійних імен; досліджується їхній герменевтичний потенціал; окреслюються перспективні методологічні підходи та проблемно-тематичні напрямки, що дозволяють поглибити розуміння ...
212721
  Бовсунівська Т. Біблійний паралелізм у "кобзарі" Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 0130-5263
212722
  Чикирис Н.В. Біблійний сюжет розп"яття Ісуса Христа у творчій інтерпретації Ернеста Хемінгуея // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 120-127. – ISBN 978-966-8847-84-4
212723
  Гай Євгенія Біблійний текст у драматургії Миколи Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 43-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Авторка досліджує біблійні мотиви, до яких звертається Микола Куліш, та визначає особливості функціонування біблійного тексту в його творах. У драматургії М. Куліша основні мотиви пророка та пророцтва, дороги, воскресіння, жертвоприношення, пошуку ...
212724
  Гай Є. Біблійний текст у драматургії Миколи Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 43-51. – ISSN 0236-1477
212725
  Сулима В.І. Біблійні алегорії Лесі Українки в контексті біблійної графіки Ефраїма Моше Лілієна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (61). – С. 150-164. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто нове оригінальне видання "Вже близько рай, Земля обітована", що побачило світ у Києві в рік 150-ліття від дня народження класика української літератури Лесі Українки, до якого увійшли твори біблійної тематики поетеси з ілюстраціями до Біблії ...
212726
  Братель О.М. Біблійні алюзії в аргентинській поезії ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 47-51
212727
  Селезінка О.М. Біблійні алюзії в п"єсах В. Шекспіра // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 281-285
212728
  Дітькова С.Ю. Біблійні алюзії в трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 5 : Безцінна спадщина Вільяма Шекспіра. – С. 29-35
212729
  Скаб М. Біблійні алюзії в щоденниках Олеся Гончара // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 302-312. – ISSN 2304-9383
212730
  Мислива В. Біблійні алюзії у творчості Оксани Забужко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 266-271. – ISSN 2307-2261
212731
  Демчук О. Біблійні архетипи води в сучасній єврейській літературі // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 98-101. – ISBN 966-568-301-2
212732
  Львова О.Л. Біблійні витоки права у світлі сучасних тенденцій його розвитку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 15-29. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
212733
  Сквіра Н.М. Біблійні джерела персонажів другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 243-249
212734
  Даниленко І.І. Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка / Ірина Даниленко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. – 140, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 135-138 та в тексті. – ISBN 978-966-518-717-2
212735
  Пиза С. Біблійні засоби персвазії в польськомовних творах Мелетія Смотрицького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 93-107. – ISBN 966-95452-9-3
212736
  Ткаченко Т. Біблійні інтертекстуальні акценти в романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 220-223
212737
  Починок Л.І. Біблійні істини як ідеотворчий чинник в поезії Івана Франка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 306-311. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
212738
  Сулима В. Біблійні концепти і проповідницька традиція літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-15. – ISSN 0236-1477
212739
  Данилюк Н.О. Біблійні лексичні засоби в українській народній поезії // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 368-373. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
212740
  Солдатенко Т. Біблійні мотиви в "білоруському циклі" Елізи Ожешко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2 (566). – С. 83-87. – ISSN 0236-1477
212741
  Костенко Х. Біблійні мотиви в драматургії Лесі Українки // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 83-85
212742
  Канарська В.П. Біблійні мотиви в поезії Емми Андієвської // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 18-19
212743
  Ковалів Біблійні мотиви в поезії Лесі Українки / Ковалів, Вітольд-Йосиф // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 422-427. – ISBN 966-76-31-01-Х
212744
  Ласло-Куцюк Біблійні мотиви в поемі Шевченка "Кавказ" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 7-12. – ISBN 978-606-745-014-9
212745
  Ліпісівіцький М.Л. Біблійні мотиви в творчості українських драматургів після 2000-го // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 97. – С. 69-84. – ISSN 2306-2908
212746
  Бережна Н.І. Біблійні мотиви і образи в поемі І. Франка "Смерть Каїна" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 7-11. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
212747
  Ганшина П.Е. Біблійні мотиви й проротство майбутнього у творчості Т. Шевченка (на матеріалі поезії "Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)") // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 19-21
212748
  Волочай В. Біблійні мотиви поеми "Мойсей" І. Франка і драматичної поеми "Адвокат Мартіан" Лесі Українки (Фатум долі пророка та ватажка) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 399-409. – ISBN 966-76-31-01-Х
212749
  Янкова М.А. Біблійні мотиви та національна ідея в поемі Ю. Гудзя "Барикади на хресті": інтертекстуальне прочитання // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 262-267. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
212750
  Гончарова Н.В. Біблійні мотиви та образи в "Повчанні" Володимира Мономаха // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 50-54. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті досліджено вплив Біблії на зародження літературного середньовічного жанру повчання. Твір давнини "Повчання" Володимира Мономаха проаналізовано як твір літературний, тобто досліджено його художність. Доведено його зв"язок із біблійними ...
212751
  Павленко І.Я. Біблійні мотиви та образи в народних легендах Південного Сходу України // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 97-101. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9


  Останнім часом значно активізувалося вивчення проблеми "Християнство та українська культура", що ж стосується фольклору, то саме зараз, коли знято всі заборони та перестороги, продуктивно досліджуються його міфологічні корені та ритуалістика. Певною ...
212752
  Молчанова В. Біблійні мотиви та образи в українській літературі. Поема "Мойсей" Івана Франка / В. Молчанова, В. Мірошникова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 7/8 (712/713). – С. 63-68. – ISSN 0130-5263
212753
  Харлан О. Біблійні мотиви та образи у збірці Катрі Гриневичевої "Непоборні" // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 55-59. – ISBN 966-568-301-2
212754
  Селіванова В. Біблійні мотиви та символи у доеміграційній драматургії Володимира Винниченка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 102-107
212755
  Бетко І.П. Біблійні мотиви творчості Лесі Українки в європейському контексті // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 136-151. – ISBN 966-72-72-08-7
212756
  Мукан В. Біблійні мотиви у "драмі абсурду" Миколи Куліша (на матеріалі п"єси "Народний Малахій") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С.184-190


  Стаття присвячена розгляду особливостей складного та неординарного жанрового літературного явища «театр абсурду» та біблійних мотивів у п’єсі Миколи Куліша «Народний Малахій». Статья посвящена рассмотрению особенностей сложного и неординарного ...
212757
  Мукан В. Біблійні мотиви у драматургії Миколи Куліша на матеріалі п"єси "Патетична соната" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 139-144


  Стаття присвячена розгляду особливостей біблійних мотивів у п"єсі Миколи Куліша "Патетична соната". У дослідженні проаналізовано християнські алюзії та символи. У науковій статті використанню такі методи: описовий, порівняльний та філологічний. The ...
212758
  Землянська А.В. Біблійні мотиви у романі М. Матіос "Солодка Даруся" / А.В. Землянська, О.Т. Кольцова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 40-48. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті простежується трансформація біблійних мотивів у романі письменниці. Увагу приділено особливостям розуміння М. Матіос окремих моральних понять, що розкривається у творі в конкретних ситуаціях із життя головних героїв. Відповідно до ...
212759
  Пліш С. Біблійні мотиви у творчості І. Багряного (Роман "Сад Гетсиманський" та повість "Огненне коло") // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 97-100
212760
  Горбонос О. Біблійні мотиви у творчості Осипа Бодянського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 218-226. – ISBN 966-7773-70-1
212761
  Янковська Ж. Біблійні мотиви у творчості П.Куліша (деякі зауваги) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 450-454. – ISBN 966-76-31-01-Х
212762
  Стеценко О. Біблійні мотиви, образи і сюжети у творчості Ліни Костенко // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 69-74. – ISBN 966-568-301-2
212763
  Сливка Ю. Біблійні образи в різдвяних віршах Памви Беринди // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 199-207. – ISSN 0130-528Х
212764
  Мариненко Ю.В. Біблійні образи в українській прозі 40-х років XX ст. // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 140-145. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
212765
  Харьковщенко Є.А. Біблійні образи і жіноче служіння у християнській церкві / Є.А. Харьковщенко, К.В. Козар // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 30-34. – ISSN 2521-6570
212766
  Гогуля М.П. Біблійні образи й мотиви у прозі Данила Кіша // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 269-274. – ISSN 2075-437X


  В статті розглянуто прозу сербського письменника другої половини ХХ століття Данила Кіша як інтертекст відносно Біблії, проаналізвано біблійні мотиви, образи й алюзії. Фактично всі використані письменником біблійні теми - гріхопадіння, потоп, ...
212767
  Слоньовська О. Біблійні образи й сюжети у творчості Ліни Костенко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 5-9
212768
  Слоньовська О. Біблійні образи й сюжети у творчості Ліни Костенко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 2-6
212769
  Оборотова І. Біблійні образи права як підгрунтя релігійного праворозуміння // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 1561-4999
212770
  Косідовський З. Біблійні оповіді / З. Косідовський. – Київ, 1968. – 503с.
212771
  Косідовський З. Біблійні оповіді / З. Косідовський. – Київ, 1978. – 398с.
212772
  Скільський Д. Біблійні оповіді в інтерпретації М.Шашкевича для дітей // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 299-304. – ISBN 966-76-31-01-Х
212773
  Кучинко М. Біблійні оповіді про Патріархів: міфи чи реальність? // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 8. – С. 173-182. – ISSN 2519-4348
212774
  Фенно І.М. Біблійні основи екологічного мислення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 308-312. – ISSN 2076-1554
212775
  Кралюк П. Біблійні переклади Франциска Скорини та їх вплив на видання україномовних новозавітних текстів часів Реформації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 11-16. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається вплив Реформації на культурні процеси в Україні XVI ст., зокрема на здійснення і публікацію біблійних текстів тогочасною українською книжковою мовою. Особлива увага приділяється біблійним перекладам Ф. Скорини, Ярославському, ...
212776
  Романчук С.М. Біблійні персонажі у творчості художника пізнього Ренесансу Пітера Брейгеля Старшого // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 91-92
212777
  Мартич Р.В. Біблійні ремінісценції осмислення живого в мислителів східної церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 32-36


  Рефлексивне поле східно-християнських учень про сутність живого розгортається між двома полюсами: з одного боку, істини Одкровення, відступ від яких є неприпустимим, з іншого - потреби пізнати Творця в його творінні, угледіти в ньому відблиск вищої ...
212778
  Просалова В. Біблійні ремінісценції у прозі Юрія Клена // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 43-53. – ISSN 1728-9572
212779
  Костюк М.М. Біблійні символи в поезії французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 321-325
212780
  Іваннікова Л. Біблійні символи в українському фольклорі: Єрусалим, Голгофа, благодатний вогонь // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 5-15
212781
  Іларіон Біблійні студії : Богословсько-історичні нариси з духової культури України / Іларіон. – Вінніпег : Наша культура
Том 1. – 1963. – 287 с.
212782
  Грималовський І. Біблійні сюжети і мовно-стилістичні особливості їх відтворення у закарпатських духовних віршах, опублікованих Володимиром Гнатюком // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 145-147. – ISBN 966-568-301-2
212783
  Бетко Ірина Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії 19 - початку 20 століття : (монографічне дослідження) / Бетко Ірина; Wyzsza szkola pedagogiczna im. T.Kotarbinskiego; НАУ, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Zielona Gora; Kijow : Wyd-wo WSP; VERBUM, 1999. – 160с. – ISBN 83-86832-69-X
212784
  Хамрай О.О. Біблійні тексти у зібраннях Відділу фонду юдаїки Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 58-69. – ISSN 1608-0599
212785
  Зосім О.Л. Біблійні тексти як джерело східнослов"янської духовної пісенності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 2226-0285
212786
  Набитович І. Біблійні теми в історичній прозі української еміграції // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 231-242. – ISSN 2520-2103
212787
  Ломачинська Т.І. Біблійні уявлення про сон і сновидіння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-119. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
212788
  Вергалюк М.М. Біблійні фраземи в сучасному тексті та спеціалізованих словниках // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 129-140. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано біблійні фразеологічні одиниці; розглянуто лексикографічне відтво рення фразеологізмів біблійного походження; схарактеризовано особливості функціонування біблійних фразеологічних одиниць у сучасних художніх та публіцистичних ...
212789
  Вакарюк Р.В. Біблійні фразеологізми в сучасній англійській мові: структурний, семантичний та когнітивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Вакарюк Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
212790
  Доценко Т.С. Біблійні фразеологізми у болгарській мові: принципи класифікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 62-66


  У статті розглянуто стан дослідження болгарської біблійної фразеології, проаналізовано різні підходи до визначення та класифікації біблійних фразеологічних одиниць. Доведено, що біблійна фразеологія болгарської мови є частиною її фразеологічної системи ...
212791
  Момрик А. Біблійно-міфологічна концепція походження українців (поява, еволюція та занепад) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 414-423. – ISBN 5-7702-0821-X
212792
  Шевченко Г. Біблійно-психологічні мотиви повісті Ольги Кобилянської "Земля" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 22-27. – ISSN 0130-5263
212793
  Ярмолюк А.Г. Бібліограф за покликанням // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 83-85. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
212794
  Добко Т. Бібліограф Зофія Врублевська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 357-367. – ISSN 2224-9516
212795
  Дубровіна Л. Бібліограф Тетяна Василівна Добко / Л. Дубровіна, О. Онищенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (252). – С. 44-50. – ISSN 1029-7200


  Бібліограф Тетяна Василівна - приклад високого служіння бібліотечній справі
212796
  Вовк Л.П. Бібліограф Ю.О. Меженко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 591-595. – ISBN 978-966-452-103-8


  До 120-річчя від дня народження.
212797
  Добко Т. Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70-річчя від дня народження Павли Рогової // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 33-37. – ISSN 2076-9326
212798
  Тараманов Д.Д. Бібліографії літератури з історії Жовтня на Україні в журналах 20-х років. / Д.Д. Тараманов. – Харків, 1968. – 22 с.
212799
  Дуднік О. Бібліографічна винниченкіана (ХХ - початок ХХІ ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 17-29. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються особливості відображення життя та діяльності видатного українця–Володимира Кириловича Винниченка у бібліографічних посібниках ХХ– початку ХХІ ст. Звернено увагу на історію виходу в світ бібліографічних праць, присвячених В. ...
212800
  Білецький В. Бібліографічна джерельна база сучасної української терміносистеми у гірництві / В. Білецький, І. Манець // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 15 : Науки про Землю, гірництво, грунтознавство. Економіка. Соціологія. – С. 81-96. – ISSN 1728-9572


  Автори протягом 1995-2005 рр. виконали ряд проектів , спрямованих на узагальнення досвіду в галузі гірничої термінології і створення сучасних галузевих перекдадних, тлумачних та енциклопедичних словників. Авторы в 1995-2005 гг. выполнили ряд проектов ...
212801
  Іванченко А. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 26-32. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює розвиток бібліографічної діяльності одеських бібліотек, починаючи з першої половини ХІХ ст., та здобутки в цій галузі на сьогодні. Огляд зроблено шляхом аналізу бібліографічних здобутків провідних наукових установ та організацій міста: ...
212802
  Матвійчук Л.О. Бібліографічна діяльність провідних бібліотек Національної академії наук України в 1991-2013 рр.: матеріали до біобібліографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 366-384. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
212803
  Галах В.В. Бібліографічна діяльність професора О.Г. Черняхівського (1869-1939) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 117-118
212804
  Алієва І. Бібліографічна інформація з екології в системі бібліографічних засобів Президентської бібліотеки Управління справами Президента Азербайджанської Республіки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 173-175. – ISSN 2076-1554
212805
  Солоіденко Г. Бібліографічна комісія ВУАН та її незавершена діяльність // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 18-22. – ISSN 1029-7200


  На основі архівних матеріалів висвітлено історію створення Бібліографічної комісії ВУАН (1926-1931). Аналізуються рішення першого Пленуму Бібліографічної комісії ВУАН, результати генерального обліку бібліографічної роботи кінця 1920-х рр., діяльність ...
212806
  Рубінштейн С.Л. Бібліографічна комісія Української Академії наук та планування бібліорафічної роботи в У.Р.С.Р. : Окрема відбитка з "Записок Укр. Бібліогр. Тов." в м.Одесі №1 за 1928р. / С.Л. Рубінштейн. – Одеса : 2-га Держдрукарня, 1928. – 4 с.
212807
   Бібліографічна панорама наукових і науково-популярних праць співробітників Інституту народознавства НАН України (книжкові видання 1992-2018 рр.) / НАН України, Ін-т народознавства ; зладив Роман Гузій. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – 691, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-02-8831-7
212808
  Швецова-Водка Бібліографічна підготовка фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 70-75


  Розглянуто зміст бібліографічної підготовки фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія", зважаючи на сучасну структуру наукового бібліографознавчого знання і завдання того чи іншого навчального курсу. Запропоновано ...
212809
  Біловус Г. Бібліографічна репрезентація питань бібліотечної справи (на підставі публікацій газети "Львівські вісті" (1941-1944)) / Г. Біловус, С. Ковальська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 295-304. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
212810
  Ступак Ю.П. Бібліографічна робота вчителя літератури / Ю.П. Ступак. – Київ, 1961. – 64 с.
212811
  Макєєва В.Ю. Бібліографічна робота масових бібліотек / В.Ю. Макєєва. – К, 1961. – 40с.
212812
  Прокопенко Л. Бібліографічна секція у структурі ІФЛА // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С.8-10.
212813
  Хміль О. Бібліографічна спадщина Зенона Кузелі: типологічні різновиди // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 330-341. – ISSN 1591-6223


  Рассматриваются разные типы библиографических исследований Зенона Кузели: прикнижная библиография, тематическая библиография (труды об украинских думах и кобзарях), персональная библиография (Б. Лепкий), каталоги украинских издательств (“Українське ...
212814
  Ляхоцький В. Бібліографічна спадщина Івана Огієнка // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 49-57. – ISBN 966725001-6
212815
  Сєдих В. Бібліографічна спадщина науковців Харківського університету / В. Сєдих, І. Давидова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 15-16. – ISSN 2076-9326
212816
  Березкіна В. Бібліографічна Шевченкіана української діаспори // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 273-284. – ISSN 2224-9516
212817
  Шкаріна В. Бібліографічна школа Тетяни Добко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 35-42. – ISSN 2076-9326


  Присвячено 40-річчю наукової діяльності Т. Добко - бібліографознавця, бібліотекознавця, книгознавця, історика, бібліографа. Висвітлено один из напрямів діяльності вченої - створення науково-допоміжних бібліографічних посібників. Подано характеристику ...
212818
  Рибчинська Н. Бібліографічне бюро у Львові (1910-1914): принципи поточного реєстру української книги // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 90-99. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
212819
  Бублик Н. Бібліографічне видання з питань розвитку вищої освіти в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 99-105. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
212820
  Войцехівська Н І. Бібліографічне видання як жанр наукового дослідження: до оцінки нової праці з історії книгознавства / Н І. Войцехівська, Н.А. Коломієць // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 456-461. – ISSN 2222-4203


  Рец. на кн.: Ціборовська-Римарович І.О. Видання друкарні Луцького домініканського монастиря (1787–1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Книгознавче дослідження. Попримірниковий опис / НАН України. Нац. б-ка України ім. ...
212821
  Рубан А. Бібліографічне забезпечення безперервної професійної освіти бібліотекарів навчальних закладів / Алла Рубан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проблеми забезпечення бібліотечних фахівців навчальних закладів професійною інформацією. Представлено діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у створенні бібліографічних посібників на допомогу ...
212822
  Мусіна З.Х. Бібліографічне забезпечення історичної науки: з досвіду роботи Національної історичної бібліотеки України за роки незалежності / З.Х. Мусіна, Таранюк-Русанівський // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 112-116


  Висвітлено досвід наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
212823
  Башун О. Бібліографічне забезпечення франкознавства // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 246-256. – ISSN 1728-9572
212824
  Трачук Л.Ф. Бібліографічне самообслуговування на веб-сайті бібліотеки // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 67-72
212825
  Головащенко Л.Р. Бібліографічний аналіз і моніторинг відображення проблем науки та діяльності НАН України у вітчизняних засобах масової інформації за період 2004-2008 рр. / Л.Р. Головащенко, Л.О. Хоменко, С.І. Примаченко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 96-104. – ISSN 0374-3896
212826
  Федунишин Л. Бібліографічний аналіз історії Галичини кінця XVIII - початку XIX ст. у науковому дослідженні Івана Кревецького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 114-117. – ISSN 1728-9343
212827
  Швець Н.А. Бібліографічний аналіз проблеми формування здорового способу життя у філософських, психолого-педагогічних дослідженнях // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 271-280. – ISSN 2227-1376
212828
  Приколота С.Г. Бібліографічний аналіз творчої спадщини С.Єфремова. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Приколота С.Г.; Мін. культури і мистецтв України. Київ. держ. ін-т культури. – К., 1997. – 26л.
212829
  Грудініна Н. Бібліографічний апарат наукової публікації як вияв академічної доброчесності // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 6-10. – ISSN 2518-7341


  У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов"язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню ...
212830
  Житарюк М. Бібліографічний аспект шевченкознавства в Румунії і монографічно-хрестоматійна антологія "Сторінки румунської шевченкіани" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 218-229. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
212831
  Малишев Б.В. Бібліографічний довідник авторефератів дисертацій з теорії держави і права (1992-2009 рр.) : методичний посібник / Б.В. Малишев. – Київ : Реферат, 2010. – 74 с. – ISBN 978-966-8058-48-6
212832
   Бібліографічний довідник журналу "Сучасність". 1961-2003. – Львів : Кальварія, 2003. – 480 с. – ISBN 966-663-119-9
212833
   Бібліографічний довідник праць з психології за 40 років (1917-1957). – Київ, 1958. – 134 с.
212834
  Балабанов О.Д. Бібліографічний збірник Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького : [друковані праці співробітників інституту. 1944-1957 рр. : покажчик до видань інституту 1939-1957 рр. : дисертації, які були захищені в інституті. 1948-1957 рр.] / склали: О.Д. Балабанов, Н.М. Недоступ ; [відпов. ред. І.С. Кузьменко] ; Київський держ. пед. ін-т ім. О.М. Горького. – Київ : [б. в.], 1958. – 220 с.
212835
  Кочубей Т. Бібліографічний огляд життєвого і творчого шляху І. Галятовського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 105-112. – Бібліографія 175 назв.
212836
  Захарчук О.В. Бібліографічний огляд книжкових видань кафедри реклами та зв"язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 84-88
212837
  Синявский А. Бібліографічний огляд літератури німецькою мовою з економгеографії / А. Синявский. – К, 1927. – 7с.
212838
  Синявский А. Бібліографічний огляд літератури німпцькою мовою з економгеографії /1914-1927рр./ / А. Синявский. – К., 1927. – 7с.
212839
  Поповський Анатолій Михайлович Бібліографічний огляд наукових праць проф. В.С.Ващенка з українського мовознавства : Навчальн. посібн. / Поповський Анатолій Михайлович. – Дніпропетровськ, 1990. – 68с.
212840
   Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рекомендації / [авт.-уклад. О.М. Збанацька]. – Київ : [б. в.], 2012. – 197, [1] с. : табл. – Додатки: с. 129-188. – Бібліогр.: с. 189-192 та в підрядк. прим.
212841
  Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Тетяна Добко, Ірина Антоненко, Надія Моісеєнко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 12-21. – ISSN 1029-7200


  У статі висвітлено питання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу, зокрема соціальних мереж, блогів. Наведено приклади опису електронних документів.
212842
  Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 55-64
212843
  Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 15-18. – ISSN 2076-9326
212844
  Клименко І.В. Бібліографічний покажчик "Друковані праці Б.С. Бутника-Сіверського" як джерело до вивчення наукової діяльності українського мистецтвознавця // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 469-477. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
212845
  Лиханова І. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні 1861-1917": матеріали до репертуару української книги (Джерелознавчий аспект) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 514-528. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто бібліографічний покажчик, який за матеріалами картотеки відомого книгознавця С. Й. Петрова (1917 - 1974) видає Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Проаналізовано напрями роботи відділу національної бібліографії бібліотеки ...
212846
  Гамалій Г. Бібліографічний покажчик "Репресії в Україні" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34
212847
  Кошик Н. Бібліографічний покажчик "Українські Карпати" (1977-2006) як джерело інформаційного пошуку з проблем карпатознавства // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 342-353. – ISSN 1591-6223


  Покажчик літератури тематично орієнтований на проблематику досліджень академічних установ Західного наукового центру НАН України, одним із основних наукових напрямів яких є раціональне використання і відновлення природних ресурсів Карпатського регіону, ...
212848
  Комаров М.Ф. Бібліографічний покажчик видань Котляревского творів та писань / М. Комаров. – [Київ], 1904. – 467-494 c. – Без обкл. та тит. л. - Авт вказан в кінці статті. - Окрема відб.: На вічну пам"ять Котляревськолму : літературний збірник. – К. : Вік, 1904, с. 467–494. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
212849
  Петров В.М. Бібліографічний покажчик для вчителів математики / В.М. Петров. – Чернігів, 1970. – 46с.
212850
   Бібліографічний покажчик до теми "Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в Україні" : бібліографічний покажчик. – Київ
№ 34. – 2001
212851
  Завірюха Л.А. Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць та газетних публікацій : до ювілею / Завірюха Лідія Андріївна, канд. пед. наук, доц. ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Талком, 2013. – 54, [1] с. : іл., портр. – (Ювіляри НАПН України)


  Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Л.А. Завірюха. 19.1.2014 р. P.S. Закінчила аспірантуру Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Захистила дисертацію (1971 р.)
212852
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова за 1990-1999 роки / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Наукова біб-ка; [ ред. кол.Л.В. Савенкова, Е.В. Татарчук та ін. ; укладачі: Н.І. Тарасова, І.В. Позднякова та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-522-4
Вип. 5. – 2009. – 422 с. – До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова
212853
   Бібліографічний покажчик друкованих робіт співробітників Білоцерківського сільськогосподарського інституту ім. П.Л. Погребняка (1980-1990 р.р.). – Біла Церква, 1991. – 160 с.
212854
   Бібліографічний покажчик ДСПК (1990-1997) - ССПК (1999-2009) / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький нац. ун-т" Міністерства освіти і науки України ; [уклад. Тощев Г.М.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 142 с. – ISBN 978-966-599-326-1
212855
   Бібліографічний покажчик журналу "Дивослово" 1994-2010 рр. / [уклад. Віра Карпенко ; ідея і проект вид. Олександра Рибалка]. – Київ : Редакція журналу "Дивослово", 2012. – 460, [4] с. : табл. – Покаж. імен : с. 362-397. - Персоналії: с. 398-413. - Предм. покаж.: с. 414-445. – ISBN 978-966-95976-7-0
212856
  Москаленко А.А. Бібліографічний покажчик з української діалектології / А.А. Москаленко, В.М. Терлецька. – Одеса, 1966. – 68 с.
212857
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1957 р.. – Київ : Радянська школа, 1958. – 46 с.
212858
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1958 р.. – Київ : Радянська школа, 1959. – 48 с.
212859
   Бібліографічний покажчик літератури з судової експертизи = Публікації та наукові розробки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (1992-2018). До 105- річчя з дня створення інституту // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 63, ч. 2. – С. 341-517. – ISSN 0130-2655
212860
  Дисак Ф. Бібліографічний покажчик літературних, наукових, публіцистичних творів Івана Франка в журналі "Зоря" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 66-73. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
212861
   Бібліографічний покажчик наукових праць : Ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва за 20 років (1981-2000 р.р.). – Київ, 2001. – 338 с.
212862
  Комаров М. Бібліографічний покажчик нової української літератури (1798-1883 р.) / Зібpав [та авт. пеpедм.] М. Комаpов. – Київ : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1883. – 74 с. – Hа обкл. назва: Покажчик нової укpаїнської літеpатуpи


  Додаток [1]: Hайглавнійші спільні писання пpо укpаїнську мову, літеpатуpу и пpо укpаїнське питання: с. 63-70. - Додаток 2: Якого pоку скільки книг було надpуковано: с. 70-74.
212863
  Вєдіна В.П. Бібліографічний покажчик перекладів поезій Адама Міцкевича на українську мову (1827-1955) / В.П. Вєдіна. – Київ, 1957. – 40 с.
212864
  Співак І.А. Бібліографічний покажчик по спецсемінару з творчості Т.Г.Шевченка / І.А. Співак. – Дрогобич, 1965. – 58с.
212865
  Вежель Л.М. Бібліографічний покажчик праць Гавриїла Костельника та матеріалів про нього / Ліна Вежель ; КНУТШ, Ін-т журнал. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – 40с.
212866
  Козак О. Бібліографічний покажчик праць з літературної компаративістики // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 355-403. – ISBN 978-966-193-016-1
212867
  Козак О.О. Бібліографічний покажчик праць з літературної компаративістики за 1998 рік // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – ISBN 966-8474-40-6
212868
  Бесчастний В. Бібліографічний покажчик праць за 2003-2019 рр. / Віктор Бесчастний ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2019. – 174, [2] с. : портр. – На обкл.: Донецьк, Кривий Ріг, Маріуполь. – ISBN 978-617-7679-18-8
212869
   Бібліографічний покажчик праць науковців біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН за 2016-2020 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ; [упоряд.: Н.І. Ясинецька]. – Асканія-Нова : Олді-плюс, 2020. – 35, [1] с.
212870
   Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008-2013 рр.) : наукове видання / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд. Штома Л.Н. ; наук. ред.: І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало, О.М. Отич ; бібліогр. ред. Штома Л.Н.]. – Київ : Зелена Буковина, 2013. – 400, [4] с. – Імен. покажч.: с. 389-401. – ISBN 978-966-8410-34-3
212871
   Бібліографічний покажчик публікацій В.О. Гавриленка (1961 - 2014) / уклала Зоряна Гавриленко-Бойко // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 302-314. – ISBN 978-966-02-7306-1
212872
   Бібліографічний покажчик публікацій журналу "Образотворче мистецтво" за 1991-2005 роки. – Київ : Софія-А, 2005. – 431, [1] с. – Імен. покажч.: с. 361-431. - На обкл. також зазнач.: Образотворче мистецтво. – ISBN 978-966-8684-37-1
212873
   Бібліографічний покажчик творів Ю.Ф. Ярмиша наукові праці // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 29-42
212874
  Добко Т. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 499-513. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто основні історичні періоди, тенденції видання науковими бібліотеками України бібліографічних покажчиків та сучасний стан розвитку бібліографічних ресурсів. Розкрито місце та особливості бібліографічного покажчика у системі ...
212875
  Зоряна А.М. Бібліографічний покажчик ЮНЕСКО "INDEX TRANSLATIONS" як джерело дослідження документального потоку перекладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 33-43. – ISSN 2409-9805
212876
   Бібліографічний покажчик. Наукові праці Л.І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 249-262
212877
  Геращенко М. Бібліографічний портрет Миколи Зерова / М. Геращенко, Л. Добровольская // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326
212878
  Рубан А. Бібліографічний посібник для бібліотекарів закладів освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 43-45. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. Для б-к закл. заг. серед., проф.-техн., вищої освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: А.І. ...
212879
  Савенкова Людмила Бібліографічний ресурс із доступом до повнотекстових документів. Оригінальне рішення : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 85-87. – ISSN 1682-2366
212880
  Кропочева Н. Бібліографічний складник системи інформаційного супроводу наукових досліджень із питань національно-патріотичного виховання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано зміст і структуру науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Національно-патріотичне виховання в Україні»(2014– 2018 рр.). Узагальнено основні наукові підходи до класифікації бібліографічних видань, наявних у ...
212881
  Сно О.П. Бібліографічний спис друкованих праць академіка П.А.Тутковського : Збірник пам"яті академіка П.А. Тутковського. / О.П. Сно; Всеукраїнська академія наук. – Київ
Т. 1. – 1931. – 36 с.
212882
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 1 : Покажчик друкованих робіт науковних працівників університету за 1955 рік. – 1959. – 76 с.
212883
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 2 : Покажчик друкоаних робіт наукових працівників університту за 1956 рік. – 1959. – 72 с.
212884
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 3 : Покажчик друкованих робіт наукових робіт працівників університету за 1957 рік. – 1959. – 80 с.
212885
  Дуднік О. Бібліографічні видання з питань української державності 1917-1921 років: крізь призму переосмислення історичного минулого // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 2. – С. 45-56. – ISSN 2409-9805
212886
  Лиханова І. Бібліографічні видання Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: віхи столітнього поступу (1918-2018) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 256-266. – ISSN 2224-9516
212887
   Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 200 років (1807-2007) : покажчик / [Швалб М.Г. та ін. ; наук. ред. І.Я. Лосієвський] ; Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 63, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 78-966-623-950-4
212888
  Пономаренко Л. Бібліографічні виміри освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (255). – С. 43-44. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Бібліографічні покажчики у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського : 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ...
212889
  Василюк О.Д. Бібліографічні джерела в науковій спадщині Агатангела Кримського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 340-349. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
212890
  Дуднік О. Бібліографічні джерела з історії Півдня і Сходу України / О. Дуднік, А. Колісниченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 544-561. – ISSN 2224-9516


  Представлено та проаналізовано різні типи бібліографічних покажчиків, які є суттєвими джерелами для нових досліджень з історії Півдня та Сходу України. Особливу увагу приділено тематичним, краєзнавчим, персональним і багатогалузевим покажчикам, що ...
212891
  Гольденберг Лев Ізраїлович Бібліографічні джерела українського літературознавства : Путівник: Для вузів / Гольденберг Лев Ізраїлович. – Київ : Вища школа, 1977. – 200с.
212892
  Гольденберг Лев Ізраїлович Бібліографічні джерела українського літературознавства : Путівник: Навч. посібн. для ун-тів, пен. ін-тів, ін-тів культури / Гольденберг Лев Ізраїлович. – 2-е вид. випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1990. – 252с.
212893
  Жданова Р.С. Бібліографічні джерела українського літературознавства, мовознавства та фольклористики. 1990-2002 / Р.С. Жданова; Мін-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України; Наук. ред.: І.О. Негрейчук, О.М. Устіннікова. – Київ, 2004. – 208с. – ISBN 966-7547-30-2
212894
  Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
212895
  Панченкова Н.М. Бібліографічні модифікації: моделювання наслідків, реалій, перспектив (Рецензія на навчальний посібник Н. М. Вернигори "Загальна і спеціальна бібліографія") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 157-159.


  Аналізується вміщена в навчальному посібнику теоретична інформація та методичні рекомендації з погляду повноти подання, практичності застосування студентами. Порушується проблема недотримання бібліографічної стандартизаційної бази молодими ...
212896
  Смирнова С. Бібліографічні покажчики Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки України імені В.Г. Заболотного як підгрунтя для наукових досліджень користувачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 562-572. – ISSN 2224-9516


  На прикладі роботи Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного розглянуто значення рекомендаційних бібліографічних покажчиків для виконання наукових досліджень користувачів бібліотеки.
212897
  Добко Т. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр. (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 34-44. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр., видані в Україні, СРСР та кордоном у другій половині XX – на початку ХХІ ст. Висвітлено їх структуру, тематику, інфор- маційне ...
212898
  Пастушенко О.В. Бібліографічні покажчики з історії преси та наукової періодики в Україні (1990-2011 рр.) як джерельна база історико-бібліографічних досліджень // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 498-514. – ISSN 2222-4203
212899
  Козак С. Бібліографічні покажчики періодичних видань української діаспори // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 573-580. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано бібліографічні покажчики змісту періодичних видань української діаспори - "Українські вісті" (Німеччина - США), "Пороги" (Аргентина), "Нові дні" (Канада), які посідають особливе місце у масиві еміграційних газет і журналів, що виходили ...
212900
  Головащук А. Бібліографічні посібники з економіки - важливий складник інформаційного забезпечення користувачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 225-232. – ISSN 2224-9516
212901
  Дуднік О. Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (255). – С. 23-32. – ISSN 1029-7200


  Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання
212902
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [закінчення] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-17


  Деякі зауваження щодо оформлення допоміжних покажчиків змісту видань.
212903
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 17-18


  Розглядаються методи бібліографічної характеристики документа – реферування, рецензування.
212904
  Науменко І. Бібліографічні продукти та послуги на сайті бібліотеки як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 17-19. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено приклад представлення бібліографічних продуктів та послуг на сайті бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", подано їх коротку характеристику та значущість для задоволення інформаційних потреб користувачів.
212905
  Приліпко Т. Бібліографічні ресурси Національної історичної бібліотеки України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 277-281. – ISSN 0869-3595


  У статті висвітлено інформаційно-бібліографічну діяльність із підготовки поточних і ретроспективних посібників, електронних баз данних науково-бібліографічного відділу Національної історичної бібліотеки України
212906
  Глибицька С. Бібліографічні та бібліографознавчі праці В.М. Грамми (до 80-річчя від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 62-63. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена бібліографічній та бібліографознавчій діяльності кандидата біологічних наук, природоохоронця та бібліографа В.М. Грамми.
212907
  Гриценко Н. Бібліографічні та реферативні бази даних як інструмент формування наукового портфоліо / Н. Гриценко, О. Клюшнікова, О. Сандул // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (262). – С. 30-41. – ISSN 1029-7200
212908
  Зленко Г. Бібліографічні турботи Сергія Єфремова // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-15.
212909
  Копержинський К. Бібліографічні уваги до історії української книги в Одесі 80-90-х років XIX століття. / К. Копержинський, 1927. – 164-171 с.
212910
  Тіщенко А.А. Бібліографія - едвайзер наукової та соціокомунікативної діяльності В.І. Вернадського // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 257-263
212911
  Кіраль С.С. Бібліографія - це своєрідна археологія української культури / спілкувалася Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 10-11


  100-річчя Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Розмова з доктором філологічних наук, завідувачем відділу національної бібліографії Сидором Кіралем.
212912
   Бібліографія : [рецензії]. – [Київ : б. в., 1927. – С. 88-112. – Відбиток із "Наукових записок Київського Інституту Народного Господарства". Т. 8, вип. 1: Відділ "Право"


  Зміст: Працы Беларускага Дзяржаунага Унівэрсытэту у Менску. - Les Annales de l"Universite de Minsk. 1926, № 11 (Дзяржаунае Выдавецтво Беларусі. Менск. 1926). Стор. 130 ; Памяти академика проф. Владимира Михайловича Гордона. Сборник статей кафедры ...
212913
  Буран В.Я. Бібліографія : Загальний курс / В.Я. Буран. – Київ : Вища школа, 1984. – 215 с.
212914
  Підопригора О.А. Бібліографія [римське право] / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 487-491. – ISBN 978-966-667-541-8
212915
  Мельник С.М. Бібліографія [Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу] // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 100-107. – Бібліогр.: 116 назв. – ISBN 966-594-133-X
212916
  Лазоренко Ю.І. Бібліографія 1941-1945 років як джерелознавча база дослідження історії України періоду Великої Вітчизняної війни : Автореф... канд. іст.наук: 05.25.03 / Лазоренко Ю.І.; Кіївськ. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 27л.
212917
  Дімаров А. Бібліографія Анатолія Дімарова. Основні твори // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 321-324. – ISBN 978-966-136-357-0
212918
  Ляшко С.М. Бібліографія археології України в науковій творчості Івана Григоровича Шовкопляса // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 111-124
212919
  Заморіна Т. Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 11-12.
212920
  Граб С. Бібліографія джерел на тему історії та діяльності спецслужб (за станом на серпень 2002 року, українською та російською мовами) / С. Граб. – Київ, 2002. – 18 с.
212921
   Бібліографія дисертацій з питань історії, економіки і культури України. – Київ, 1965. – 126 с.
212922
   Бібліографія Дрогобича : праці Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Коло. – ISBN 966-7996-17-4
№ 1. – 2001
212923
   Бібліографія журналу "Схід", 1995-2006 рр.. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. – 256 с. – (Бібліотека журналу "Схід"). – ISBN 978-966-2018-03-5
212924
   Бібліографія з американського сімейного права // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 390-391
212925
   Бібліографія з загальної теорії систем (ЗТС) / склав С.М. Кириченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
212926
   Бібліографія з основ американського права // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 387-390
212927
   Бібліографія з проблем випадковості, хаосу, стохастичності // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.284-290
212928
   Бібліографія з проблем поняття і системи криміналістики. – Київ, 2004. – 43 с.
212929
   Бібліографія з проблем юридичної одорології. – Київ, 2004. – 52 с.
212930
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011-2012 рр. / В.Д. Гула, Л.В. Дідух, О.Г. Іванченко, Т.М. Шевченко // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 328-364
212931
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011-2013 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 269-280
212932
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011–2012 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – C. 306-326
212933
  Каневська Л. Бібліографія зарубіжного франкознавства: січасний стан і перспективи опрацювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 114-121. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Проаналізовано франкознавчі бібліографічні джерела на предмет відбиття в них зарубіжних публікацій. Наголошено на потребі створення синтетичної бібліографії фарнкознавства як підстави для поглиблення наукових досліджень, зокрема в царині перекладної ...
212934
  Протасова С. Бібліографія зимової обрядової музики українців: матеріали та дослідження (на допомогу молодому дослідникові та викладачеві) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 101-108. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Мета публікації – зібрати воєдино, по-можливості, усі основні публікації на тему «Українська народна музика зимових свят». Перелік охоплює роботи, що містять описи різдвяно-новорічних звичаїв і ритуалів, дослідження музичного фольклору та ...
212935
  Корольов Б.І. Бібліографія історична / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 32-34. – ISBN 966-642-073-2
212936
  Казьмирчук Г. Бібліографія історична / Г. Казьмирчук, М. Казьмирчук // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 54-61. – ISBN 978-966-06-0538-1
212937
   Бібліографія історичної літератури за 1928 р.. – Харків : Держвидав України, 1930. – 52 с. – Покажчик імен с. 47. – (Матеріали до української історичної бібліографії, в. 2)
212938
  Ковалевський Ю. Бібліографія й Український бібліографічний інститут / Головна Книжна Палата. – Вид. Голов.ї Книжн. Палати Позашкіл. освіти. Нар. комісар.освіт. – Київ, 1919. – 16с. – (Ключ знання (екслібріс))


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
212939
   Бібліографія кандидата філологічних наук, доцента В.І. Ярмак (сербістика) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 239-243
212940
  Стальна Т. Бібліографія М.Г. Жулинського за 2011-2015 рр. / Т. Стальна, Т. Ушакова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 23-29. – ISSN 0236-1477
212941
  Жарких М. Бібліографія Михайлівського Золотоверхого монастиря // Пам"ятки України: науковий альманах : історія, пам"яткознавство, культурологія, музеєзнавство, краєзнавство / Благодійна орг. "Фундація Героя України, академіка Петра Тронька" ; Видавнич. дім журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2017. – № 4/5 ( 44/45). – С. 31-39


  "Даний покажчик є результатом відбору матеріалів з бази даних “Україна 13-18 ст.”. Відібрано тільки ті матеріали, які безпосередньо стосуються монастиря (не включено численні згадки чи фрагменти у працях загального характеру). В необхідних випадках ...
212942
  Кирилов І. Бібліографія на допомогу самоосвіті / І. Кирилов. – Київ : Політвидав України, 1964. – 56 с.
212943
   Бібліографія наукових писань Зенона Кузелі / зложив Володимир Янів // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 104-114. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
212944
   Бібліографія наукових праць викладачів житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Франка (1979-1989 рр.). – Житомир : Льонок, 1992. – 180 с.
212945
   Бібліографія науковців університету. Броніслав Кобилянський (1896-1986). – Львів, 1996. – 58 с.
212946
  Бобришева І. Бібліографія нотних видань за матеріалами журналу "Музика - масам" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 285-294. – ISSN 2224-9516
212947
   Бібліографія опублікованих праць професора Володимира Чорнія / Уклала Світлана Винниченко // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 328-342. – ISSN 0203-9494
212948
   Бібліографія основних наукових праць В.І. Наулка (До 75-річчя від дня народження) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 120-129. – ISSN 0130-6936
212949
   Бібліографія основних публікацій автора // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 713-716. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
212950
  Дубінскі С.А. Бібліографія па археолегії Беларусі і сумежных краін / С.А. Дубінскі, Беларуская АН Інстытут гісторыі. – Менск : [Друк. Юелорускае АН], 1933. – XII, 216, [8] с.
212951
  Киргизбаєва І.Ю. Бібліографія питання формування міських пішохідних просторів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 307-318 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2077-3455
212952
  Фаворська О.І. Бібліографія по алергії / О.І. Фаворська. – Київ, 1937. – 63 с.
212953
   Бібліографія посмертних праць академіка В.А. Роменця, праць про нього та праць про його творчість // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 123-132. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
212954
  Вірченко Н.О. Бібліографія праць / Н.О. Вірченко ; [відп. ред. М.І. Дробноход]. – Київ : Задруга, 2005. – 60 с. – ISBN 966-7944-82-4
212955
   Бібліографія праць // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 132-147


  В. Різуна.
212956
  Пуряєва Н.В. Бібліографія праць В.В. Німчука // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 23-52. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
212957
   Бібліографія праць В.І. Ульяновського за 1981-2008 рр. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 9-42. – ISBN 978-966-8846-19-9


  Сьомий вип. Просемінарію присвячений 50-річчя від дня народження Василя Іринарховича Ульяновського - док. істор. н., проф. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, керівника наукового семінару для студентів та аспірантів. Вперше подається бібліографія праць В. ...
212958
   Бібліографія праць Валентини Єрмак // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 8. – ISSN 2307-2261
212959
   Бібліографія праць Віктора Дудка : уклав Д. Єсипенко // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 507-543. – ISBN 978-966-2449-92-1
212960
   Бібліографія праць вчених Дніпропетровського університету. Історія України XV-XVIII століть. 1918-1990 гг.. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1992. – 76 с. – (Науково-довідкові видання з історії України)
212961
  Стальна Т. Бібліографія праць Дмитра Сергійовича Наливайка / Т. Стальна, М. Штолько // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 375-398. – ISBN 978-966-921-243-6
212962
   Бібліографія праць доктора філологічних наук, професора Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999). – Київ, 2006. – 34 с.
212963
  Іванов Ю.Ф. Бібліографія праць І.В. Лучицького / Ю.Ф. Іванов, С.І. Лучицька // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 374-398. – ISBN 978-966-02-4601-0
212964
  Наконечна З. Бібліографія праць М.В. Галушко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 14-32. – ISSN 1561-6224
212965
  Новікова О.О. Бібліографія праць М.В. Лучицької // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 399-403. – ISBN 978-966-02-4601-0
212966
   Бібліографія праць О.Ф. Коновця // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 106-134
212967
   Бібліографія праць професора А.А. Бойко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 60-62


  The bibliography of the works of Professor Alla Boyko. Библиография научных трудов профессора А. А. Бойко.
212968
  Моторний Олександр Бібліографія праць професора В.А. Моторного 2004 - 2009 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 11-16. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
212969
  Безега Т.М. Бібліографія праць професора В.Є. Задорожного / Т.М. Безега, Л.О. Мельник // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 6-32. – (Історія ; Вип. 22)
212970
   Бібліографія праць С.Я. Єрмоленко / упорядник - С.П. Бибик // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 33-60. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
212971
  Онопрієнко В. Бібліографія праць Українського наукового товариства: 1908 - 1922 рр. / В. Онопрієнко, Т. Щербань // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 88-106. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
212972
   Бібліографія праць Ярослава Дзири // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 454-476. – ISBN 966-02-2554-7
212973
  Поліщук І.О. Бібліографія проблеми політичної ментальності українства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 245-248. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190


  Уперше розгорнутий аналіз проблема української ментальності знаходить у класичній праці М.І. Костомарова "Дві руські народності" (1861). С. 245.
212974
   Бібліографія професора Потапенка Ярослава Олександровича // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 94-108. – ISSN 2415-3567
212975
   Бібліографія професора Теодозія Михайловича Возного // Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Катедра укр. мови ім. проф. Івана Ковалика ; [відп. ред.: З.О. Купчинська]. – Львів : Растр-7, 2022. – С. 33-46. – (Постаті мовознавчої науки). – ISBN 978-617-8134-05-1
212976
   Бібліографія робіт з кримінального права, опублікованих у періодичних виданнях у 1986-1998 роках. – Львів : [б. в.], 1999. – 48 с. – (Методичні матеріали ; Число 125)
212977
   Бібліографія російської і української бібліографії по історії Української РСР. (1956-1965 рр.). – Київ : [б. в.], 1966. – 128 с.
212978
  Шаблій О.А. Бібліографія та джерела // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 251-310. – ISBN 978-617-640-052-3
212979
  Ушакова Т.В. Бібліографія Тамари Наумівни Денисової / Т.В. Ушакова, Т.В. Стальна // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 345-364
212980
   Бібліографія творау Янкі Купалы 1917-1942. – Мінськ : Выдавныцтва АН БССР
Ч. 2. – 1957. – 204 с.
212981
   Бібліографія творау Янкі Купалы 1917-1942. – Мінськ : Навука і тэхніка. – (Літаратірны музей Янкі Купалы)
Ч. 3. – 1972. – 348 с.
212982
  Сосновський М. Бібліографія творів Дмитра Донцова та періодичних видань, в яких Д. Донцов співпрацював // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 216-218
212983
  Цибенко І. Бібліографія у творчості М. Грушевського: шляхи пізнання його наукової спадщини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 44-47. – ISSN 2076-9326
212984
  Калинович І. Бібліографія українознавства за 1914-1923 рр. / зібрав Іван Калинович. – У Львові (Львів) : Накл. Наук. т-ва ім. Шевченка. – (Матеріяли до української бібліографії / видає Бібліографічна комісія НТШ ; Т. 5)
Вип. 1 : Історія України. Публікації в українській мові. – 1924. – 59 с.
212985
  Любовець Н.І. Бібліографія українських мемуарів: досвід та сучасні виклики // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 195-212. – ISSN 2520-2855
212986
   Бібліографія української і російської бібліографії по історії УРСР. – Київ, 1960. – 154 с. – Для службового користування; Стеклогр. изд.
212987
  Ільницька Л. Бібліографія української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції (1914-1939): науково-методичні засади створення видавничого проекту та його реалізація // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 16-23. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено теоретичні засади і організаційні питання створення бібліографії української книги міжвоєнного періоду на західноукраїнських землях та в еміграції, обґрунтовано актуальність такої бібліографії. Проаналізовано принципи укладання ...
212988
  Мелещенко О. Бібліографія української та російської журналістики як привід для роздумів // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 193-197. – ISBN 966-02-2347-1
212989
  Вовченко І.О. Бібліографія худжньої літератури та літературознавства на Україні, 1946-1966 рр. / І.О. Вовченко. – Харків, 1968. – 39 с.
212990
  Матвійчук Л. Бібліографія шевченкіани: початок створення та основні віхи розвитку в працях академічних дослідників (1919-1990) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С.138-147. – ISSN 2224-9516
212991
  Давидова А.О. Бібліографія шевченкознавства в Харківському університеті / А.О. Давидова, Ю.Ю. Полякова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 39-44. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
212992
  Дзюбенко Г. Бібліографія як вид вторинної інформації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 116-119
212993
  Добко Т. Бібліографія як покликання: наукові здобутки Луїзи Іванівни Ільницької // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 46-52. – ISSN 1029-7200
212994
  Бачинська Н. Бібліографознавець, бібліотекознавець, педагог Віра Вікторівна Загуменна / Н. Бачинська, Т. Новальська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 23-24
212995
  Ломачинська І.М. Бібліографознавство : навчальний посібник для дистанційного навчання / І.М. Ломачинська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 300 с. – ISBN 966-7979-72-5
212996
  Тодорова Є.М. Бібліографознавство в системі соціально-комунікаційних навчальних дисциплін // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 75-86. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто зміни, які відбуваються в освітній сфері загалом й інформаційно-бібліотечній діяльності зокрема, їхній вплив на зміст, завдання, методику та навчально-методичне забезпечення бібліографічної підготовки студентів факультету соціальних ...
212997
   Бібліографознавство України (1991-1995) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1999. – 136 с.
212998
  Пастушенко О.В. Бібліографознавчий аналіз пресознавчих дисертацій як метод дослідження ступеня розробки проблем та прогнозування розвитку науки // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 513-525. – ISSN 2222-4203
212999
  Політова О.А. Бібліографознавчі розвідки на сторінках журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 30-36. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - здійснити стислий огляд наукових статей бібліографознавчої проблематики, надрукованих у часописі "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" у 2004-2018 роках. Методологія дослідження полягає у використанні бібліографічного ...
213000
  Боряк Т.Г. Бібліографування наукових праць з архівної україніки: штрихи до бібліографічних здобутків і втрат 2005-2010 років // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-44
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,