Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
204001
  Дзюба Т. "Буквар с различни поучения" П. Беровича та "Граматка" П. Куліша: порівняльний аналіз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 118-122. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
204002
  Хоменко О. "Буквар" Тараса Шевченка і проблематика формування українознавчого простору національної педагогіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 282-284
204003
  Надточій О. "Буквар" Тараса Шевченка: до історії видання та поширення // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.8-11
204004
  Потоцький П. "Буквар" Шевченка // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 571-574
204005
  Бондарєва Н.О. "Букварь южнорусский" Тараса Шевченка в синхронній рецепції (1861 рік) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 48-55
204006
  Сергієнко Юлія "Букви, як люди..." : ігровий урок вивчення нового матеріалу з елементами повторення у 5 класі
204007
  Будько Євген "Буковель" До олімпійських висот! : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 148-149 : Фото
204008
  Мыць Лилия "Буковель": с претензией на элитарность : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 38-39 : Фото. – ISSN 1998-8044
204009
  Птахів Семен "Буковель": сам собі туроператор? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
204010
   "Буковина: імена славних сучасників" : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 115 : Іл.
204011
  Чернях И.Г. "Букринский батальон" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 16-17. – ISSN 0321-0626
204012
  Серебріян О. "Букфест" - присвята письменнику М. Івасюку // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 15-16
204013
  Луценко О.Л. "Булінг по-дорослому":психологічні особливості жертв цькування у педагогічному середовищі / О.Л. Луценко, К.Є. Ткачук // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (176). – С. 43-49
204014
  Княжанський В. "Було б правильно укласти ЗВТ з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 липня (№ 135/136). – С. 11


  Експерти вважають, що Україна, як колись Західна Європа, зможе вийти з кризи і відновитися.
204015
  Векуа О. "Бунтівнича філософія" Ф. Ніцше як складова роману В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 41-45. – ISBN 966-594-246-8
204016
  Осташко Т. "Буржуй, або навіть феодал" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 9


  Євгена Чикаленка без перебільшення можна назвати впливовим конструктором українського національно-визвольного руху.
204017
  Саранди Г. [Бузок : роман / Галатія Саранди. – 3-є вид. – Афіни : Естія, 1990. – 369 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0194-7
204018
   [Булавін Леонід Анатолійович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 71. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
204019
  Кононенко М.П. [Бунге Микола Андрійович] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 86-87. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
204020
   [Буроменському Михайлу Всеволодовичу - 60] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 252-253. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 60 років від дня народження відомого українського правознавця, провідного фахівця у сфері міжнародного права, член-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора Михайла Всеволодовича ...
204021
  Маковецкая Марина Бузкаши - мужская игра // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июнь, № 129. – С. 136-149 : фото
204022
  Шмиговський К.А. Бузкова міль-строкатка та заходи боротьби з нею / К.А. Шмиговський, 1956. – С. 153-158. – Вырезка
204023
  Поборникова С. Бузлуджанската програма / С. Поборникова. – София, 1981. – 21с.
204024
  Йовенко С.А. Бузок у січні : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 159 с.
204025
  Синельников Г.В. Бузок цвіте / Г.В. Синельников. – Ужгород : Карпати, 1978. – 151 с.
204026
   Бузулукский бор. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат
Т.1 : Общий очерк и лесные культуры. – 1949. – 259с.
204027
   Бузулукский бор. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат
Т.2 : Возобновление сосны и практические мероприятия по лесному хозяйству. – 1950. – 176с.
204028
   Бузулукский бор. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат
Т.3 : Физиологическое обоснование разведения сосны в степях. – 1950. – 263с.
204029
   Бузулукский бор. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат
Т.4 : Влияние динамики климатических и гидрологических условий на лесные культуры. – 1950. – 144с.
204030
  Годнев Е.Д. Бузулукский бор : исследования и опыты (1903-1953) / Е.Д. Годнев. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1953. – 96с.
204031
  Турчинська А.Ф. Бузькове зілля : Повісті / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1983. – 275 с.
204032
  Турчинська А.Ф. Бузькове зілля. -- (Роднюки. -- Моя зорице...) / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1966. – 272 с.
204033
  Решетов А.М. Буи. (Ист.-этногр. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Решетов А.М.; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. – Л., 1967. – 17л.
204034
   Буй Дмитро Борисович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 33-35. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
204035
  Нгуен Ван Бонг Буйвол. / Нгуен Ван Бонг. – М., 1956. – 160с.
204036
  Нгуен Ван Бонг Буйвол. / Нгуен Ван Бонг. – К., 1958. – 148с.
204037
  Плавильников М.М. Буйволів гребінь / М.М. Плавильников. – К, 1977. – 174с.
204038
  Ерошко Алексей Антонович Буйковые станции для долговременных океанографических измерений : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.12 / Ерошко Алексей Антонович; АН Украины, морской гидрофизический ин-т. – Севастополь, 1994. – 21л.
204039
  Бондарев Д. Буйловцы / Д. Бондарев. – Ярославль : Ярославское областное издательство, 1943. – 244 с.
204040
  Бондарев Д. Буйловцы / Д. Бондарев. – Ярославль : Ярославское областное издательство, 1946. – 368 с.
204041
  Гордієнко К. Буймир : роман / К. Гордієнко. – Київ, 1968. – 203 с.
204042
  Гордиенко К.А. Буймир : роман / К.А. Гордиенко. – Москва, 1970. – 304 с.
204043
  Гордієнко К. Буймир : роман / К. Гордієнко. – Київ : Дніпро, 1972. – 278 с.
204044
  Гордієнко К. Буймир : роман / К. Гордієнко. – Київ, 1975. – 904 с.
204045
  Гордиенко К.А. Буймир : Трилогия / К.А. Гордиенко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 751 с.
204046
  Мінц Б.І. Буйна голівонька / Б.І. Мінц. – Київ, 1960. – 88 с.
204047
  Воеводин В.П. Буйная головушка. История одного матроса / В.П. Воеводин. – Москва; Ленинград, 1964. – 306с.
204048
  Шихлы В. Буйная Кура / В. Шихлы. – Киев, 1981
204049
  Шихлы В. Буйная Кура / В. Шихлы. – М, 1990. – 234с.
204050
  Жернаков Н.К. Буйная Падегора / Н.К. Жернаков. – М, 1967. – 304с.
204051
  Лондон Д. Буйний день / Д. Лондон. – К, 1927. – 375с.
204052
  Копиленко О. Буйний хміль / О. Копиленко. – 2-е вид. – Харків : Держвидав України, 1927. – 399 с.
204053
  Копиленко О. Буйний хміль / О. Копиленко. – 3-е вид. – Харків : Держвидав України, 1929. – 318 с.
204054
  Копиленко О.І. Буйний хміль / О.І. Копиленко. – Київ, 1990. – 414 с.
204055
  Сланов Г. Буйное русло : роман / Г. Сланов; пер. с каз. Н.Голосовскй. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 214 с.
204056
  Братунь Р.А. Буйноцвіт : Поезії / Братунь Р.А. – Львів : Каменяр, 1964. – 39 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
204057
  Третяк Наталія Буйноцвіт її гобеленів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 24. – ISSN 0868-9644


  Відома художниця-дизайнерка Лідія Кришталь
204058
  Федоров В.И. Буйные ветры / В.И. Федоров. – М., 1958. – 146с.
204059
  Ухсай М.Д. Буйные ветры / М.Д. Ухсай. – Чебоксары, 1979. – 295 с.
204060
  Егоров И.Я. Буйные травы / И.Я. Егоров. – Ставрополь, 1954. – 408с.
204061
  Егоров И.Я. Буйные травы / И.Я. Егоров. – Изд. 6-е. – Волгоград, 1971. – 416с.
204062
  Кефала М.Н. Буйный сиротинка / М.Н. Кефала. – М., 1958. – 351с.
204063
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек / Х.-М. Мугуев. – 4-е изд. – Орджоникидзе
Кн. 1. – 1974. – 501с.
204064
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек / Х.-М. Мугуев. – 2-е изд. – Орджоникидзе
Кн. 2. – 1974. – 454с.
204065
  Мугуев Х.-М.М. Буйный Терек / Х.-М.М. Мугуев. – 4-е. – Орджоникидзе
1. – 1975. – 504с.
204066
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек / Х.-М. Мугуев. – 2-е. – Орджоникидзе
2. – 1975. – 454с.
204067
  Скотт Д. Буйство / Д. Скотт. – М., 1995. – 368с.
204068
  Ше Буйство льда / Ше, Жан-Франсуа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С. 96-104. – ISSN 1029-5828


  Залив Диско на западном побережье о. Гренландия. Путевые заметки.
204069
  Кологривова С.В. Буква "ты" / С.В. Кологривова, Т.С. Залманова. – Москва, 1980. – 55с.
204070
  Пономаренко Ирина Германовна Буква закона : знать права и обязанности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 29-31. – ISSN 1727-4893


  Проблема девиантного поведения детей сегодня все более обостряется. Она требует изучения и принятия мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В связи с этим встает вопрос государственной защиты детства, информированности населения ...
204071
   Буква закону = The letter of the law : навч. посібник з англ. мови для навчання професійного спілкування майбутніх правників : навчальний посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [Черноватий Л.М. та ін.] ; за ред. : Л.М. Черноватого, І.П. Липко ; МОНУ ; Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 526 с. – ISBN 978-966-458-222-0
204072
   Буква закону = The letter of the law : навч. посібник з англ. мови для навчання професійного спілкування майбутніх правників : навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих навч. закл. / [Черноватий Л.М. та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого, І.П. Липко ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2012. – 525, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. назва лише англ. – ISBN 978-966-458-222-0
204073
  Савенко М.Д. Буква і дух у тлумаченні правових норм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
204074
  Успенский Б.А. Буква Э в древнерусских певческих текстах и в списках библейской книги Исход // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь-декабрь. – С. 79-114. – ISSN 0373-658Х
204075
  Скрипченко Н.Ф. Буквар / Н.Ф. Скрипченко, М.С. Вашуленко. – К., 1986. – 128с.
204076
  Самодумов Т. Буквар и перва читанка / Т. Самодумов. – София, 1947. – с.
204077
  Федоров І. Буквар Івана Федорова / І. Федоров. – Київ : Дніпро, 1975. – 96с.
204078
  Шевченко Т.Г. Буквар південноруський 1861 року : Для мол. та серед. шк. віку / Т.Г. Шевченко. – Київ : Веселка, 1991. – 61с. – ISBN 5-301-01333-5
204079
  Воскресенская А.И. Букварь / А.И. Воскресенская. – Изд.5-е испр. – Москва : Гос. учеб-пед изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1948. – 95 с.
204080
   Букварь. – Москва, 1948. – 132 с.
204081
  Вашуленко Н.С. Букварь / Н.С. Вашуленко. – 2-е изд. – Київ, 1983. – 103с.
204082
  Паризе Г. Букварь / Г. Паризе. – М., 1986. – 279с.
204083
   Букварь. – Киев, 1988. – 127с.
204084
  Элькина Д Букварь для взрослых / Д Элькина. – М, 1920. – 30с.
204085
  Карабаш А.А. Букварь для татарских школ / А.А. Карабаш. – Симферополь, 1939. – 96 с.
204086
   Букварь для школ сельской молодежи. – Москва, 1948. – 128 с.
204087
  Истомин К. Букварь славеноросский. Москва, 1692 ; 1694. [Факсимильное переиздание]. – Санкт-Петербург, 1891. – Факсимільне видання


  Иеромонах Карион (Истомин; конец. 1640-х — 15 мая 1722) — иеромонах московского Чудова монастыря, писатель, придворный поэт, глава Московского печатного двора (4 марта 1698 — 15 ноября 1701). Перу Кариона принадлежит иллюстрированный Букварь, ставший ...
204088
   Букварь славянскии письмены преподобного Кирилла славяном епископа напечатан : [Alphabetum divi Hieronymi : Alphabetum divi Cyrilli] / [Matthaei Caraman, archiepiscopi Jadren in alphabetum illyricum expositio] // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – 78 с.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на старослав. и лат. Система письма старославянского ...
204089
  Шевченко Т.Г. Букварь южнорусский / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Печ. Гогенфельда, 1861. – 24с.
204090
  Стоянов М. Букви и книги / М. Стоянов. – София, 1978. – 303 с.
204091
  Стоянов М. Букви и книги. / М. Стоянов. – София, 1978. – 303с.
204092
  Левицький В. Буквиця з потаємного алфавіту: роздуми про поезію Петра Мідянки // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 204-212
204093
  Артемьева Н. Буквы в цифре. Печатать книги становится все легче. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  В подмосковном Пушкине недавно прошел Международный семинар “Издательская и полиграфическая деятельность вуза”. Речь на нем шла о возможностях применения цифровой печати в высшей школе. Организаторами мероприятия выступили Издательско-полиграфическая ...
204094
   Буквы едут в гости к нам. – Москва, 1990. – 159с.
204095
  Моисеев А.И. Буквы и звуки / А.И. Моисеев. – Ленинград, 1969. – 112 с.
204096
  Ибрагимов А.Г. Буквы одуванчика / А.Г. Ибрагимов. – Кемерово, 1976. – 77с.
204097
  Овалов Л.С. Букет алых роз / Л.С. Овалов. – М., 1958. – 128с.
204098
   Букет из сада речений Пророка и его домочадцев. – Исфахан : Амир аль-Мо"минин Али Лайбрери, 1999. – 283с. – Назва обклад.: Букет из сада изречений Пророка (ДБАР) и Ахл-аль-Бейта (ДБМ)
204099
  Панеш Сафер Букет колючек : повести и рассказы / Панеш Сафер; пер. с адыг. А.Ячменева. – Москва : Современник, 1981. – 189 с.
204100
  Двинский М.И. Букет крапивы / М.И. Двинский. – Вильнюс, 1980. – 79с.
204101
  Львова М. Букет подснежников / М. Львова. – Ростов -на-Дону, 1995. – 416с.
204102
  Донцова Д. Букет прекрасных дам / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-03108-1
204103
  Велиев С. Букет роз : повести и рассказы / С. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Детская литература, 1978. – 160 с.
204104
  Степенцев Вячеслав Букет с грибами // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 118-122 : фото
204105
   Букет таволги.. – Москва, 1963. – 191с.
204106
  Матвеев В.Ф. Букет шипов / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1964. – 59с.
204107
  Ардов В.Е. Букет. / В.Е. Ардов. – Москва, 1939. – 220с.
204108
   Букинистическая торговля.. – Москва, 1990. – 236с.
204109
  Сьоміна А. Букіністична й антикварна книга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-11
204110
  Хлопчук Т. Буккросинг та флешмоб у системі новітніх маркетингових стратегій промоції книги // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 266-271


  У статті проаналізовано новітні маркетингові стратегії, які стають перспективними в сучасному видавничому просторі. Різноаспектно розглянуто поняття флешмобу та буккросингу та їх пріоритетність застосування видавцями. The paper explores the newest ...
204111
  Пальман В.И. Буковая поляна / В.И. Пальман. – Краснодар, 1969. – 304с.
204112
   Буковель forever // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – C. 4


  "Відпочинок у Буковелі — це відпочинок на курорті європейського рівня. Щороку він приймає велику кількість бажаючих відпочити й зарядитися гарним настроєм. Не стали цього року винятком і студенти нашого університету. За підтримки профспілкової ...
204113
   Буковель. 65 км трасс, 100% снега // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 28-29 : фото
204114
  Малєй Антоніна Буковель. Карпати для багатих // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 56-59
204115
   Буковель. Щоб зима стала святом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 12 : фото
204116
  Біленко Василь Буковель: крутий підйом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 34-45 : фото
204117
  Олійникова А. Буковельська казка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Чотири роки поспіль профком КНУ ім. Тараса Шевченка організовує поїздки для викладачів та студентів вузу на гірськолижний курорт "Буковель"
204118
  Ярославцев Б. Буковина / Б. Ярославцев. – Ужгород, 1950. – 188с.
204119
  Федькович Ю. Буковина : вибр. твори / Ю. Федькович. – Київ : Молодь, 1950. – 160 с.
204120
   Буковина = Bukovina - past and present=Bucovine son passe et son present=Bukowina - Vergangenheit una Gegenwart : її минуле і сучасне. – Париж ; Філядельфія ; Дітройт : Зелена Буковина, 1956. – 965 c. – На обкл. ред. зазначені як автори
204121
   Буковина : Фотоальбом. – Москва : Мистецтво, 1989. – 128с. – Расст.знак для науч.фонда:СФ/????
204122
   Буковина : Імена славних сучасників. – Київ : Світ Успіху, 2004. – 240с. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-02-05
204123
  Баладыженко К. Буковина ("Зелена Русь") и ея прошлое : историко-географический очерк / К. Баладыженко. – Петроград : Типография Бр. В. и И. Линник, 1915. – 50 с.
204124
   Буковина 1918 - 1940 рр.: зовнішні впливи та внутрішній розвиток : (Матеріали і документи). – Чернівці : Зелена Буковина, 2005. – 328с. – Резюме нім. та англ. мов. – ISBN 966-8410-50-Х
204125
  Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.) / М.В. Никифорак; МОНУ; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 384 с.
204126
   Буковина в піснях.. – Чернівці, 1957. – 272с.
204127
  Цыпко К.Г. Буковина в революции 1848 года : Автореф... канд. ист.наук: / Цыпко К. Г.; АОН при ЦК ВКП)б), Каф. ист. СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
204128
  Григоренко О.С. Буковина вчора і сьогодні / О.С. Григоренко. – К., 1967. – 86с.
204129
  Масіян Н.Б. Буковина напередодні окупації (за документами Державного архіву Чернівецької області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 42-50. – ISSN 0320-9466
204130
  Никифорак М.В. Буковина у складі молдавського князівства: історико-правові аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-9. – (Правознавство ; Вип.306)
204131
  Білецький Б. Буковина шукає себе і знаходить у православ"ї або Нариси з історії Православної Церкви на Буковині / Б. Білецький, М. Шкрібляк // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 106-108
204132
  Никифорак В М. Буковина як історико-правове поняття до австрійської окупації 1774 р // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 15-24. – (Правознавство ; Вип. 253)
204133
  Балух О. Буковина як об"єкт протистояння між Османською імперією та Річчю Посполитою (1653-1673 рр.). // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 29-34. – ISSN 2311-9896
204134
  Комаринцький А.А. Буковина. / А.А. Комаринцький. – Ужгород, 1966. – 192с.
204135
  Дубовик Ольга Буковина. Бруківкою і стежками / Дубовик Ольга, Константинюк Ігор, Сергійчук Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 92-96 : фото
204136
  Малко Ромко Буковина. Буковинська Маланка, або Покарнавалити не бажаєте? : Від свята до свята / Малко Ромко, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 90-94 : Фото
204137
  Дубовик Ольга Буковина. Від Землі до Сонця, або від Дністровського каналу до Карпатських воріт / Дубовик Ольга, Сергійчук Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 116-120 : фото
204138
  Дубовик Ольга Буковина. Єдність у розмаїтті або Відпочинок спільними зусиллями : Україна чудес / Дубовик Ольга, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 128-134 : Фото
204139
  Піддубний Г. Буковина. Її минуле і сучасне / Г. Піддубний; (Суспільно-політиний нарис із малюнками і Малою Буковини). – Харків : Держвидав, 1928. – 256с.
204140
   Буковина. По неповторних місцях = Bukovyna. In unique places / [авт. проекту П. Житар]. – [Вид. 2-е, доп.]. – Київ : Золоті литаври, 2008. – 196 с. – ISBN 966-8352-02-05
204141
   Буковина: національні рухи та соціально-політичні процеси 1918-1944 рр. : погляд дипломатів (документи). – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 228 с., 6л. іл. : фотодокументи. – ISBN 966-8410-54-7
204142
  Добржанський О. Буковинець Степан Смаль-Стоцький - творець термінології української мови ( до 150-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 210-214. – ISBN 978-966-439-138-9
204143
  Вишневська М. Буковинець, якому аплодував світ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 15


  120 років від дня народження оперного співака Ореста Руснака.
204144
  Добржанський О.В. Буковинознавчі дослідження в Україні 1991-2000 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 18-19. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Визначаються основні напрями буковинознавчих досліджень в 1991-2001 рр., звертається увага на недостатньо вивчені питання з історії Буковинського краю.
204145
  Муратов И.Л. Буковинская повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Советский Писатель, 1952. – 192 с.
204146
  Муратов И.Л. Буковинская повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 62 с.
204147
  Муратов И.Л. Буковинская повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 323 с.
204148
  Амбросий П. Буковинские напевы / П. Амбросий. – Киев : Радянський письменник, 1951. – 128 с.
204149
  Меламуд Х.Г. Буковинский роман : роман / Х.Г. Меламуд. – Москва : Советский писатель, 1991. – 294 с.
204150
   Буковинско-Русский календаоь на обыкновенный год 1877 / Издан обществом "Русская беседа". – Черновцы : Тип. вдовы Иосефы Петровской, 1896. – 106 с.
204151
  Вишневська М. Буковинська Маланка дивує весь світ // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 1,16 : Фото


  "Переберії", чи "Маланки" - найяскравіше свято зимового циклу на Буковині, ритуальне карнавальне дійство з обходами осель рядженими-перебраними. 15 січня у Чернівцях відбувся III Міжобласний фольклорно-етнографічний фестиваль "Маланка-фест".
204152
  Кожолянко Г. Буковинська Маланка: минуле і сучасне // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 219-228
204153
  Муратов І.Л. Буковинська повість / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 280 с.
204154
  Муратов І.Л. Буковинська повість / І.Л. Муратов. – Харків, 1953. – 280 с.
204155
  Муратов І.Л. Буковинська повість : повість / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 322 с.
204156
  Муратов І.Л. Буковинська повість : повість / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро, 1967. – 311 с.
204157
  Бойчук Т.М. Буковинський державний медичний університет. Етапи становлення та розвитку (до 70-річчя від початку діяльності на Буковині) / Т.М. Бойчук, В.І. Білоус // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 2 (66). – С. 220-230. – ISSN 1684-7903


  На основі архівних документів, історичних публікацій, музейних матеріалів та предметів, мемуарних видань тощо, досліджена і викладена історія заснування та основні етапи становлення, розвитку і діяльності Буковинського державного медичного університету ...
204158
  Никоненко П.М. Буковинський жайвір : сторінки життєпису Сидора Воробкевича / Петро Никоненко. – Вид. 2-ге, з допов. і змінами. – Чернівці ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – 236, [5] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-261-9


  У пр. №1710610 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор. Підпис. 01.11.2016
204159
   Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – Чернівці, 1991-. – ISBN 966-7854-42-6
Ч. 3/4 : Присвячен 5 Міжнародному конгресові україністів у Чернівцях. – 2002
204160
   Буковинський Златоуст Анатолій Добрянський : спогади, статті, вірші / [уклад.: Б. Мельничук, Л. Щербанюк]. – Київ : Академвидав, 2010. – 299, [5] с. : портр. – (Унікум). – ISBN 978-617-572-005-9; 978-617-572-003-5
204161
  Нечиталюк М.Ф. Буковинський Кобзар / М.Ф. Нечиталюк. – Львів, 1963. – 95с.
204162
  Нахманович В.Р. Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Київа восени 1941 р. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-97. – ISSN 0130-5247
204163
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
204164
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
204165
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 3/4. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
204166
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 4, № 1/2. – 2016. – 161 с. – Резюме укр., англ. мовами
204167
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 4, № 3/4. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
204168
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 5, № 1/2. – 2017. – 162 с. – Резюме укр., англ. мовами
204169
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 5, № 3/4. – 2017. – 174 с. – Резюме укр., англ. мовами
204170
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 17, № 3 (67), ч. 1. – 2013. – 200 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204171
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – 2013. – 228 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204172
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 17, № 2 (66). – 2013. – 244 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204173
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 18, № 4 (72). – 2014. – 290 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204174
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 18, № 2 (70). – 2014. – 260 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204175
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 18, № 3 (71). – 2014. – 278 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204176
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 19, № 1 (73). – 2015. – 286 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204177
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 19, № 2 (74). – 2015. – 268 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204178
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 20, № 2 (78). – 2016. – 284 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204179
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 20, № 4 (80). – 2016. – 272 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204180
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 1 (81). – 2017. – 268 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204181
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – 2017. – 218 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204182
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 2 (82), ч. 2. – 2017. – 194 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204183
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 3 (83). – 2017. – 204 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204184
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 4 (84). – 2017. – 208 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204185
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 22, № 1 (85). – 2018. – 184 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
204186
   Буковинські віночки. – Київ, 1963. – 678с.
204187
   Буковинські віночки.. – Вінниця, 1964. – 152с.
204188
   Буковинські віночки.. – Ужгород, 1966. – 207с.
204189
  Моціяка П.П. Буковинські джерела Віктора Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 46-49


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
204190
  Велика Валерія Буковинські історії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 16-17 : фото
204191
  Кілінська К.Й. Буковинські ліси і Смугарські водоспади: реалії сучасного природокористування / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 231-243. – ISSN 2308-135X
204192
  Ботушанський В. Буковинські москвофіли - прислужники царської Росії // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 134-144
204193
  Романів-Тріска Буковинські народні ікони // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 46-50.
204194
  Амбросій П. Буковинські співанки / П. Амбросій. – Київ, 1950. – 88с.
204195
  Амбросій П. Буковинські співанки / П. Амбросій. – Київ, 1951. – 116с.
204196
  Бурса Г.П. Буковинські спогади / Галина Бурса. – Чернівці : Зелена Буковина. – ISBN 966-8410-30-0
Ч.1 : Помаранчева революція (вірші). – 2005. – 200с., 15 л. іл.
204197
   Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи / Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність", Чернів. обл. осередок ; [авт.-упоряд.: П.П. Брицький та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7096-01-5
204198
  Мерцальский Н. Буковки. / Н. Мерцальский. – М.Л., 1937. – 20с.
204199
  Молотков П.И. Буковые леса Карпат и хозяйство в них. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Молотков П.И.; Харьков. с.-х. ин-т. – Х., 1966. – 56л.
204200
  Шкляр А.С. Буковые леса Северной Буковины и их естественное возобновление : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Шкляр А.С.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 21л.
204201
  Вергилий Буколики / Вергилий. – Москва, 1979. – 551с.
204202
  Вергилий Марон Публий Буколики. Георгики. Энеида : пер. с латин. / Вергилий Марон Публий; [вступ. ст. С. Шервинского, с. 5-26 ; примеч. Н. Старостиной ; ил.: Д. Бисти]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 417 с. : 9 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 6 ; Серия первая. Литература древнего Востока античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
204203
  Малкович І. Буколіка з євшаном : поезія: вірші // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 104-105. – ISSN 0130-321Х
204204
  Левицький В. Буколічність київського міського тексту в українській поезії І пол. ХХ ст. : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С.248-254
204205
   Букреєв Борис Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 258. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
204206
  Лисоченко І.Д. Букрєєв Борис Якович (1859-1962) - математик // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 60-64. – ISBN 966-02-2569-5
204207
  Бойко Н. Букринська епопея, або "Наша помилка" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (122). – С. 40-47


  Автор змальовує розгорнуту картину боїв під Києвом на Букринському плацдармі восени 1943 р., даючи їм аналітично-критичну оцінку. Подібне дослідження проводиться вперше на основі документальних матеріалів і свідчень очевидців та учасників битви.
204208
  Смирнов А. Буксир : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 112-115. – ISSN 0130-7673
204209
  Волков А. Букская ГЭС / А. Волков. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 6с.
204210
  Косачова О. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки / Ольга Косачова // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 22-25


  Проведено кількісно-якісний аналіз буктрейлерів, створених фахівцями провідних бібліотек Східної України; проаналізовано сучасні класифікації; розкрито базові функції; виявлено резерви підвищення комунікаційного впливу бібліотечного буктрейлеру на ...
204211
  Буяло А.П. Буктрейлер як засіб просування видавничої продукції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 98-101


  У статті розглядаються особливості вітчизняних буктрейлерів та специфіка їх створення для промоції книжкової продукції. Потреба аналізу цього новітнього явища в українській видавничій справі зумовлена низкою суттєвих недоліків українських буктрейлерів. ...
204212
  Луценко К. Буктрейлер як інноваційний метод підвищення читацького інтересу школярів у співпраці з батьками // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – № 9/10, травень. – С. 62-68
204213
  Бессараб А.О. Буктрейлер як нове явище у сфері соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 159-163. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
204214
  Богосвятська А.І. Буктрейлер як стратегія залучення учнів до читання // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 2. – С. 2-6
204215
  Мингазова Н. Буктрейлеры: живые страницы : создание видеофильмов // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 8-9. – ISSN 0869-4915


  В библиотечной среде сейчас очень популярны буктрейлеры. Основная задача этих маленьких фильмов - рассказать о той или иной книге, заинтересовать человека, чтобы он захотел ее прочитать. Речь идет о своеобразной видеорекламе, работающей аналогично ...
204216
   Букурешкиот мировен договор (1913) и неговите долгорочни последици за Македониjа и Jугоисточна Европа = Бухарестский мирный договор (1913) и его последствия для Македонии и Юго-Восточной Европы : материjали од македонско-рускиот научен собир одржан во Скопjе на 27 и 28 jуни 2013 / Макед. акад. на науките и уметностите, Руська акад. на науките, Ин-т за славистика ; [организациски одб.: Блаже Ристовски, Георги Страделов, Вера Битракова Грозданова и др.]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2017. – 224, [1] c. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-608-203-190-3


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
204217
   Букурешкиот мировен договор, Македониjа и Балканот = Peace treaty of Bucharest, Macedonia and the Balkans : мегународен научен собир по повод 100-годишнината од потпишуваньето на Букурешкиот мировен договор одржан на 31 октомври и 1 ноември 2013 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уредувачки одбор: Владо Камбовски (претседател), Блаже Ристовски, Драги Горгиев]. – Скопje : МАНУ, 2014. – 306, [4]с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-119-4
204218
  Дрьомов С. Була б людина, а стаття знайдеться // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 106-109
204219
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ, 1980. – 189 с.
204220
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ
Ч.2. – 1980. – 199 с.
204221
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ, 1981. – 432 с.
204222
  Герасим"юк Василь Була така земля : Вибране / Герасим"юк Василь. – Київ : Факт, 2003. – 392с. – ISBN 966-8408-03-9
204223
  Горболіс Л. Була це людина добра і чесна = До 150-річчя від дня народження Тимотея Бордуляка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 лютого - 6 березня (№ 9). – С. 13


  Бордуляк Тимофій Гнатович (1863-1936) - український письменник, священик УГКЦ. Літературні псевдоніми: Т. Бондаришин, Т. Ветлина та інші.
204224
   Булавенко Сергій Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 217 : фото
204225
  Буганов В.И. Булавин / В.И. Буганов. – М., 1988. – 316с.
204226
  Лебедев В.И. Булавинское восстание / В.И. Лебедев. – М-Л, 1929. – 48с.
204227
  Лебедев В.И. Булавинское восстание / В.И. Лебедев. – М-Л, 1934. – 103с.
204228
  Лебедев В.И. Булавинское восстание (1707-1708) / В.И. Лебедев. – Москва, 1967. – 155с.
204229
   Булавін Леонід Анатолійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 41
204230
   Булавін Леонід Анатолійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 25. – ISBN 966-8352-11-4
204231
   Булавін Леонід Анатолійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 51. – ISBN 978-617-7530-19-9
204232
  Куренцов А.И. Булавоусые чешуекрылые Дальнего Востока СССР.(определитель) / А.И. Куренцов; Г.О.Криволуцкая. – Ленинград : Наука, 1970. – 164с.
204233
  Некрутенко Ю.П. Булавоусые чешуекрылые Крыма / Ю.П. Некрутенко. – Київ, 1985. – 152с.
204234
  Володин Иван Алексеевич Булавоусые чешуекрылые, птицы и мелкие млекопитающие основных ландшафтов Брянской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Володин Иван Алексеевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 22л.
204235
  Буланов Н.М. Буланов Николай Михайлович. / Н.М. Буланов. – М., 1975. – 24с.
204236
  Мельникова А.С. Булат и злато / А.С. Мельникова. – Москва, 1990. – 206 с.
204237
  Копань Ю.В. Булат і багатошаровий композиційний матеріал / Ю.В. Копань, Н.В. Хуторянська, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 324-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  KM зі сталей У9А (0,85 - 0,94%С; 0,15 0,30% Мn; 0,15 - 0,35% Si) та 30Х5М2СФА (0,3%С; 5%Cr; 2%Mo; 0,2%Si; 0,3%V) був виготовлений виливанням на параболоїд. Кількість шарів 600-1500, товщина шарів 2-5 мкм. Умовна границя текучості KM б0,2=(250+-30)*10 7 ...
204238
  Абельская Р.Ш. Булат Окуджава и Белла Ахмадулина "на фоне Пушкина" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 41-48. – ISSN 2310-4287
204239
  Фиалко Д. Булат Окуджава: часовой надежді и любви // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 100-119. – ISSN 1819-6268
204240
  Назаренко В.Р. Булат, сталь булатового типу і мої переживання / Василь Назаренко. – Київ-Черкаси, 2003. – 292с. – ISBN 966-7245-09-8
204241
   Булатные струны.. – М., 1978. – 224с.
204242
  Лохматов Н.П. Булатов курган / Н.П. Лохматов. – М., 1967. – 320с.
204243
  Корытковская А.Г. Булахов угол / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1962. – 48с.
204244
   Булаховский Л.А. и современное языкознаник. – К., 1987. – 288с.
204245
   Булаховский Леонид Арсеньевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 88
204246
  Паламарчук О.Л. Булаховська Юлія Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 207-208. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1951 до кінця 50-х років викладала на російсько-слов"янському відділенні філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка польську мову і літературу, спецкурси з ...
204247
  Паламарчук О.Л. Булаховська Юлія Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 188-189. – ISSN 2075-437X
204248
  Лукінова Т. Булаховський Леонід Арсенійович // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 828-829. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
204249
   Булаховський Леонід Арсенійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 339. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
204250
  Любарська Л.В. Булаховський Леонід Арсенійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 31-34
204251
  Паламарчук О.Л. Булаховський Леонід Арсенійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 208-210. – ISSN 2075-437X


  Булаховський Л.А. у 1946-1947 рр. - завідувач кафедри української мови філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка, у 1947-1960 рр. - завідувач кафедри слов"янської філології
204252
  Паламарчук О.Л. Булаховський Леонід Арсенійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 189-190. – ISSN 2075-437X
204253
  Лакшин В.Я. Булгакиада / В.Я. Лакшин. – К., 1991. – 63с.
204254
  Покальчук Ю. Булгаков - Київ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 22-23


  Унікальні чернетки, або Як письменник себе цензурував, аби догодити кремлівському вождю.
204255
   Булгаков и фантастика : Круглый стол на Международной ассамблее "Портал" -2007 / Подготовил Петр Ордынец // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 11/12. – С. 188-205. – ISSN 0131-8136
204256
  Мотузенко Б. Булгаков і Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26-27 січня (№ 13/14). – С. 30
204257
   Булгаков Михайло Опанасович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 242. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
204258
  Короткий В. Булгаков Михайло Опанасович (1891-1940) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 401. – ISBN 5-7707-1062-4
204259
  Шапиро Н.С. Булгаков о задачах политэкономии и современное развитие економической теории // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються питання історичного значення критики політичної економії та її завдання, які були сформульовані С.М. Булгаковим у працях "Від марксизму до ідеалізму" та "Філософія господарства". Виявивши основні тези критики та завдань, ...
204260
   Булгаков Сергій Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 122. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
204261
  Аляєв Г.Є. Булгаков Сергій Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 999-1001. – ISBN 966-316-069-1
204262
  Гриценко І.С. Булгаков Сергій Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 193. – ISBN 978-966-06-0557-2
204263
  Назарец В.Н. Булгаков тайный // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – С. 9-23
204264
   Булгаков Ф.С., Ивановский Г.В. Выставка произведений. – М., 1983. – 5с.
204265
  Соколов Б.В. Булгаков. Энциклопедия : Персонажи, прототипы, произведения, друзья и враги, семья / Б.В. Соколов. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 832с. – (Энциклопедия великих писателей). – ISBN 978-5-699-22928-4


  Михаил Афанасьевич Булгаков - уникальное явление в российской культуре XX века. О нем все слышали, но мало кто знает что-нибудь достоверно; реальная биография писателя обросла множеством легенд, домыслов, анекдотов и необъяснимых совпадений и уже давно ...
204266
  Земцова Юлия Булгар. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 91-97 : фото. – ISSN 1029-5828
204267
  Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская денежно-весовая система 13-15 вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 575 / Мухамадиев А.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 25 с.
204268
  Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система ХП-ХУ вв. / А.Г. Мухамадиев. – М., 1983. – 175с.
204269
  Юсупов Г.В. Булгаро-татарские эпиграфические памятники XIII-XVII веков (к вопросу о происхождении казанских татар) : Автореф... канд. ист.наук: / Юсупов Г.В.; Башкирский филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и литературы. – Уфа, 1952. – 16 с.
204270
   Булгары. – Казань, 1951. – 30с.
204271
  Фесенко Д.М. и др. Булгахтерский учет в сельском хозяйстве / Д.М. и др. Фесенко. – К., 1987. – 356с.
204272
  Фесенко Д.М. Булгахтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Д.М. Фесенко. – К., 1977. – 271с.
204273
  Бузурханов В. Булева разность и независимость булевых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бузурханов В.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по мех. мат. наукам, Отд-ния физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1971. – 16л.
204274
  Яглом И.М. Булева структура и ее модели. / И.М. Яглом. – М., 1980. – 193с.
204275
  Рижов Ю.М. Булеві алгебри / Ю.М. Рижов, В.І. Сущанський. – Київ : Вища школа, 1982. – 96 с.
204276
  Трохимчук Р.М. Булеві функції : Навчальний посібник / Р.М. Трохимчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 82с.
204277
  Сикорский Р. Булевы алгебры / Р. Сикорский. – Москва : Мир, 1969. – 376с.
204278
  Владимиров Д.А. Булевы алгебры / Д.А. Владимиров. – Москва : Наука, 1969. – 318с.
204279
  Порошкин А.Г. Булевые меры, комплексные полуупорядоченные пространства и их применение в теории нормальных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Порошкин А.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 16л.
204280
  Байдебура П.А. Були у Леніна / П.А. Байдебура. – Донецьк, 1966. – 47 с.
204281
  Скопенко В.В. Були, є і завжди будуть у Київському університеті Максимовичі, Реформатські, Скліфосовські.... : Розмова з ректором КНУ ім. Тараса Шевченка // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С. 59-62
204282
  Седюк Д. Булінг, або гра за владу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 47-50. – ISSN 2518-7104
204283
  Мацутани М. Булка цвета лисьего хвоста: Сказки. / М. Мацутани. – М., 1979. – 269с.
204284
  Чівер Д. Буллет-парк : Роман та оповідання / Д. Чівер. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 267с.
204285
  Чивер Д. Буллет-Парк : Роман / Д. Чивер. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 206с.
204286
  Бутовская М.Л. Буллинг как социокультурный феномен и его связь с чертами личности у младших школьников / М.Л. Бутовская, Е.Л. Луценко, К.Е. Ткачук // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 139-150. – ISSN 0869-5415


  Феномен буллинга - травли, запугивания и третирование других (чаще всего, более слабых) членов коллектива - в последние десятилетия стал объектом детального изучения антропологов, психологов, этологов, социологов. Делается вывод о том, что разработка ...
204287
  Лушпай Л. Буллінг як соціально-педагогічнна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британі) // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 126-131. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті проаналізовано явище буллінгу з соціально-педагогічної точки зору. Доводиться, що діючі в суспільстві гендерні стереотипи спричиняють виникнення цієї проблеми.Заходи спрямовані на викорінення цього явища, є важливим напрямком виховання ...
204288
  Макаревська С.Б. Було і буде : Поезії / С.Б. Макаревська. – Київ : Транспорт України, 2002. – 160с. – ISBN 966-7098-20-6
204289
  Інгульський П.М. Було і мені сімнадцять : оповідання / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1963. – 132 с.
204290
   Було чи не було. : Весела історична енциклопедія. – Київ : Наукова думка, 1999. – 136с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0484-2
204291
  Сави И. Булочки, пироги, пирожные. / И. Сави. – 5-е изд. – Таллин, 1987. – 236с.
204292
  Сави И. Булочки, пироги, пирожные: пер. с эст. / И. Сави. – 6-е изд. – Таллинн, 1988. – 236с.
204293
  Галямин Д.Ф. Булочкин распахивает душу... / Д.Ф. Галямин. – Курган, 1961. – 65с.
204294
  Полянкер Г.И. Булочник из Коломыи / Г.И. Полянкер, 1976. – 378 с.
204295
  Кречет А. Бульбагейт: покарання з душею : скандал // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  Управління освіти Луцької міської ради 7 вересня 2011 р. закупило на відкритих торгах картоплю для дошкільних навч. закладів міста за ціною 2,42 гр. за кілограм. Тоді коли заготівельники пропонують селянам 80–90 коп., а сер. закупівельна ціна для ...
204296
  Корнюшенкова Е. Бульбашиш с маслом // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Ноябрь, № 11,. – С. 10-11. – ISSN 2075-7522


  Как Беларусь наживается на конфликте между Россией и Западом.
204297
  Коршунов М.П. Бульвар под ливнем / М.П. Коршунов. – М., 1972. – 303с.
204298
  Коршунов М.П. Бульвар под ливнем / М.П. Коршунов. – М., 1981. – 304с.
204299
  Куусберг П. Бульвар свободы : рассказы / П. Куусберг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1981. – 400 с.
204300
  Семенюк Г. Бульвар Т. Шевченка, 14: дім, де слову добре
204301
   Бульвар Т. Шевченка, 4 (кол. Бібіковський бульвар) // Особняки Києва / О.М. Друг, Д.В. Малаков. – Київ : КИЙ, 2004. – С. 516-524. – ISBN 966-7161-60-9
204302
  Львов А.Л. Бульвар Целакантус / А.Л. Львов. – М., 1967. – 174с.
204303
  Федосюк Ю.А. Бульварное кольцо. Путеводитель. / Ю.А. Федосюк. – М., 1972. – 168с.
204304
  Рохлин Александр Бульдозерист всегда прав : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 190-191 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
204305
  Легещич А. Бульки на асфальті : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 86-88
204306
  Лифинцева Т.П. Бультман и Тиллих : "демифологизация" и рецепция идей Хайдеггера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.172-182. – ISSN 0042-8744
204307
  Пестушко Валерий Бум контейнерних перевезень на Чорному морі : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45
204308
  Ковальская Антонина Бумага-тикет // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 14-15 : фото
204309
  Лауцявичюс Э. Бумага в Литве в XV-XVIII вв. / Э. Лауцявичюс. – Вильнюс, 1967. – 288с.
204310
  Шенгелия Вера Бумага все стерпит // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 96-102 : фото
204311
  Козаровицкий Л.А. Бумага и краска в процессе печатания. (Физико-химические основы их взаимодействия и методы исследования технологических свойств). / Л.А. Козаровицкий. – М., 1965. – 368с.
204312
   Бумага и печатание.. – М., 1927. – 62с.
204313
  Ладлэм Р. Бумага Мэтлока : роман / Роберт Ладлэм. – Донецк : Поиск, 1994. – 400 с. – В изд. также: Шесть дней Кондора / Д. Грейди. – (Сыщик). – ISBN 5-87478-132-3
204314
  Агеева Н.Е. Бумага рисовая, акварельная, пастельная...на чём рисовал гений? // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 44-47
204315
   Бумага СССР.. – М,
1. – 1925. – 435с.
204316
   Бумаги А.С. Пушкина : Сборник новонайд. его произведений. Его черновые письма. Письма к нему разных лиц. Заметки на его соч. : в 2 вып. / [Сост. П.И. Бартенев]. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Вып. 1. – 1881. – VI, 204 с., 1 л. факс.
204317
  Гейм С. Бумаги Андреаса Ленца / С. Гейм. – М., 1966. – 792с.
204318
  Бычков И.А. Бумаги В.А. Жуковского, поступившие в Императорскую Публичную библиотеку в 1884 году / Разобраны и описаны Иваном Бычковым. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1887. – [2], 199 с., 1 л. факс. – Экз. деф., без ориг обл. и тит. л.


  На форз. Вас. Маслов
204319
  Рокка Г. Бумажная гора / Г. Рокка. – Л.М., 1962. – 108с.
204320
  Хейз М.-Р. Бумажная звезда : Роман / Мєри-Роуз Хейз; Пер. с англ. Г.П. Байковой. – Москва : АСТ, 1999. – 464с. – (Интрига). – ISBN 5-237-02443-2
204321
  Юдицкас П. Бумажная и деревообрабатывающая промышленность Литовской ССР и основные направления по рациональному использованию древесных ресурсов республики : Автореф... кандидата экон.наук: / Юдицкас П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 19л.
204322
  Сарджент Э. Бумажная луна / Э. Сарджент. – М., 1977. – 103с.
204323
  Галкин Л.А. Бумажная метель / Л.А. Галкин. – Москва, 1958. – 32с.
204324
  Доливо-Добровольский Бумажная промышленность / Доливо-Добровольский. – Птгр., 1922. – 122с.
204325
  Гурович С.Г. Бумажная промышленность главнейших стран / С.Г. Гурович. – М., 1930. – 178с.
204326
  Хакимали У. Бумажная птица / У. Хакимали. – Москва, 1986. – 380с.
204327
  Полуян Е.В. Бумажная радуга, и другие рассказы сельской продавщицы. / Е.В. Полуян. – М., 1991. – 236с.
204328
  Блинов Н.О. Бумажная хроматография антибиотиков / Н.О. Блинов, А.С. Хохлов. – Москва, 1970. – 364с.
204329
  Нежный А.И. Бумажное дело / А.И. Нежный. – М., 1987. – 358с.
204330
  Натанзон Я. Бумажные денежные знаки на территории Греции в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 48-49. – ISSN 1811-542X
204331
  Малышев И А. и др. Бумажные денежные знаки России и СССР / И А. и др. Малышев. – М., 1991. – 496с.
204332
  Тхоржевский Роберт Иосифович Бумажные денежные знаки, боны как источник по истории Украинской ССР периодов гражданской войны и восстановления народного хозяйства 1918-1925 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Тхоржевский Роберт Иосифович; КГУ. – Черновцы, 1974. – 215л. – Бібліогр.:л.І-ХХІХ
204333
  Тхоржевский Роберт Иосифович Бумажные денежные знаки, боны как источник по истории Украинской ССР периодов гражданской войны и восстановления народного хозяйства 1918-1925 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Тхоржевский Роберт Иосифович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 27 с.
204334
  Трахтенберг И.А. Бумажные деньги / И.А. Трахтенберг. – 3-е изд., доп. – М., 1924. – 415с.
204335
  Туган-Барановский Бумажные деньги и металл. / Туган-Барановский. – Одесса, 1919. – 132с.
204336
  Фалькнер С.А. Бумажные деньги французской революции (1789-1797) / С.А. Фалькнер. – М, 1919. – 324с.
204337
  Атлас З.В. Бумажные деньги. / З.В. Атлас. – Москва, 1946. – 22с.
204338
  Уилсон С. Бумажные кирпичики государства. Южная Африка отдает дань многообразию страны в новом дизайне своей валюты // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2015. – Вып. 52, № 2 : Можно ли жить на 1,25 доллара в день?. – С. 32-33. – ISSN 1020-8151
204339
  Кнорре Ф.ф. Бумажные книги Лали / Ф.ф. Кнорре. – М., 1983. – 175с.
204340
  Влэстару Б (Векслер М Б. Бумажные кораблики : рассказы / Б (Векслер М Б. Влэстару; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1968. – 352 с.
204341
  Сеабра М. де Бумажные солдатики: роман / М. де Сеабра. – М., 1985. – 206с.
204342
  Градинар Д. Бумажные фонарики Окинавы // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 135-142. – ISSN 1728-8568
204343
  Малле-Жорис Бумажный домик / Малле-Жорис. – М., 1989. – 222с.
204344
   Бумажный змей. – Москва, 1968. – 104с.
204345
  Пархоменко М.Н. Бумажный кораблик / М.Н. Пархоменко. – Киев, 1970. – 232с.
204346
  Чандр К. Бумажный кораблик / К. Чандр. – Алма-Ата, 1972. – 176 с.
204347
  Дубро Е.В. Бумажный кораблик / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1988. – 186с.
204348
  Пархомов М.Н. Бумажный кораблик. / М.Н. Пархомов. – К., 1970. – 232с.
204349
  Найман А. Бумажный планер // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 65-72. – ISSN 0130-7673
204350
  Торохов Б.М. Бумажный потоп / Б.М. Торохов. – М, 1956. – 32с.
204351
  Горбась В.Е. Бумажный рынок за рубежом / В.Е. Горбась. – М., 1976. – 28с.
204352
  Павич М. Бумажный театр : фрагменты книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 185-201. – ISSN 1130-6545
204353
  Райс Патриция Бумажный тигр : Роман / Райс Патриция. – Москва : АСТ, 1998. – 528. – ("Шарм"). – ISBN 5-15-001008-1
204354
  Митько Е.Н. Бумбараш / Е.Н. Митько. – М., 1973. – 120с.
204355
   Бумбараш.. – М., 1971. – 318 с.
204356
  Фульштинский Л.Е. Бумеранг / Л.Е. Фульштинский. – Львов, 1983. – 86с.
204357
  Михайлов В.С. Бумеранг не возвращается / В.С. Михайлов. – М, 1956. – 264с.
204358
  Михайлов В.С. Бумеранг не возвращается / В.С. Михайлов. – М, 1958. – 264с.
204359
  Михайлов В.С. Бумеранг не повертається / В.С. Михайлов. – К, 1958. – 194с.
204360
  Меньшиков В.М. Бумеранг операции "Президент" / В.М. Меньшиков. – М., 1984. – 112с.
204361
  Бауман Ю. Бумеранг повертається / Ю. Бауман, К. Малєєв // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-19. – ISSN 1812--514Х
204362
  Савчук В. Буна зіуа. (Добрий день). / В. Савчук, І. Маринеску. – Ужгород, 1965. – 40с.
204363
  Савчук В.Д. Буна зіуа./Добрий день/. / В.Д. Савчук, І. Маринеску. – Ужгород, 1965. – 40с.
204364
   Бунге Густав Александрович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 109-126. – ISBN 966-594-386-3
204365
   Бунге Микола Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 400. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
204366
  Кондратик Л.Й. Бунге Микола Християнович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 11. – ISBN 5776391970
204367
   Бунге Микола Християнович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 123. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
204368
  Короткий В.А. Бунге Микола Християнович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 148. – ISBN 966-06-0393-2
204369
   Бунге Микола Християнович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 84-99. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
204370
   Бунге Микола Християнович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 349-354. – ISBN 978-966-439-104-4
204371
  Гриценко І.С. Бунге Микола Християнович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 80. – ISBN 978-966-06-0557-2
204372
  Оришич Т. Бунге Микола Християнович / Т. Оришич, І. Пасько // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 205-206. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
204373
   Бунге Николай Андреевич // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 651 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)


  Підпис та фото Бунге М.А.
204374
  Короткий В.А. Бунге Олександр Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 233. – ISBN 966-06-0393-2
204375
  Менделе Бунд : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим : printed in Poland
Т. 16. – 1918
204376
  Гусєв В.І. Бунд в суспільно-політичному житті України. : Автореф... Доктора істор.наук: 07.00.01 / Гусєв В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 36л.
204377
  Левітас Фелікс Бунд в Україні: місце в суспільному житті /кінець 19 ст.-1921 р./ / Левітас Фелікс, Гусєв Віктор. – Київ, 1995. – 72с. – (Політична історія України 20 століття). – ISBN 5-87534-168-8
204378
  Гусєв Віктор Бунд і російська соціал-демократія: проблеми взаємовідносин (кінець XIX - початок XX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-28. – Бібліогр. в кінці ст.
204379
  Гусєв В. Бунд робить остаточний вибір і утворює євсекцію КП(б)У // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 57-66. – ISBN 966-7273-47-4
204380
  Гусєв В. Бунд робить свій вибір: разом з українською демократією (березень - листопад 1917 р.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-33. : Фото
204381
  Гусєв В.І. Бунд, Комфарбанд, є в секції КП(б)У: місце в політичному житті України (1917-1921 р.р.) / В.І. Гусєв; НАНУ. – Киев : Україна, 1996. – 132с. – ISBN 5-7707-9264-7
204382
   Бундесвер - армия реванша = Bundeswehr - Armee fur den Krieg : cоздание и роль бундесвера как инструмента агрессии западногерм. империализма. – Москва : Воениздат, 1969. – 437 с.
204383
  Залетный А.Ф. Бундесвер / А.Ф. Залетный. – М, 1958. – 144с.
204384
  Глазунов Н.К. Бундесвер и НАТО / Н.К. Глазунов. – М, 1979. – 271с.
204385
  Кушева Л.С. Бундук двудомный --Gumnocladus dioicur (L.) K. Koch, как объект введения в культуру : Автореф... канд. биол.наук: / Кушева Л.С.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. ботаники и физиологии растений. – Москва, 1969. – 26л.
204386
  Мелешко Ксенія Буне діміняца, Румуніє! // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 45 (94). – С. 36-38
204387
  Баранов В. Буне сяра, доамна Валеріє! // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 52-68. – ISSN 0130-1608
204388
  Казиев М. Буниат Сардаров. / М. Казиев. – Баку, 1949. – 13с.
204389
  Нефедов В.В. Бунин-поэт : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Нефедов В. В.; БГУ. – Минск, 1973. – 25л.
204390
  Свиридова Н. Бунин - имя и время. "лёгкое дыхание" именной библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 11 (245)
204391
  Вантенков И.П. Бунин - повествователь : (рассказы 1890-1916 гг.) / И.П. Вантенков. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 159 с.
204392
   Бунин Иван: Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. – М., 1991. – 320с.
204393
  Васькин А. Бунин: "Как знаменита была эта вотчина" // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 214-228. – ISSN 0131-2332


  К 400-летию царской династиии Романовых
204394
   Бунинский сборник. – Орел, 1974. – 764с.
204395
  Онуфрів С. Бункер Головного осередку пропаганди ОУН-УПА повернули із забуття... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14 лмстопада (№ 207)
204396
  Слісаренко О. Бунт / Олекса Андрійович Слісаренко. – Харків ; Київ, 1930. – 117 с.
204397
  Эс-Хабиб-Вафа Бунт / Эс-Хабиб-Вафа. – М.Л., 1931. – 95с.
204398
  Колас Якуб Бунт : рассказы / Колас Якуб. – Москва, 1962. – 48 с.
204399
  Слісаренко О. Бунт / Олекса Андрійович Слісаренко. – Київ, 1965. – 523 с.
204400
  Слисаренко О. Бунт / О. Слисаренко. – Москва, 1969. – 320 с.
204401
  Туболев В.Б. Бунт : повесть / В.Б. Туболев. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд-во, 1972. – 163 с.
204402
  Даррелл Л. Бунт Афродиты. Tunc : роман / Лоренс Даррелл ; [пер. с англ. В. Минушина]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 378, [4] с. – ISBN 5-352-00646-8
204403
  Брычков А.Р. Бунт в альма-матер / А.Р. Брычков. – Москва, 1971. – 48с.
204404
  Гусєв Віктор Іванович Бунт в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. -- 1921 р.) : Дис... д-ра іст.наук: 07.00.01 / Гусєв Віктор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 396л. – Бібліогр.:л.379-396
204405
  Большаков В.В. Бунт в тупике? / В.В. Большаков. – М, 1973. – 367с.
204406
  Жлуктенко Н.Ю. Бунт внутри традиций / Н.Ю. Жлуктенко, 1977
204407
   Бунт военных поселян в 1831 году : рассказы и воспоминания очевидцев. – Санкт-Петербург : [Печ. В.И. Головина,], 1870. – V, 282 с.


  Содержание тома: Глава первая. О княжеских отношениях вообще Глава вторая. События при жизни сыновей Ярослава I (1054-1093) Глава третья. События при внуках Ярослава I (1093-1125) Глава четвертая. События при правнуках Ярослава I, борьба дядей с ...
204408
   Бунт Декабристов. – Ленинград, 1926. – 400 с.
204409
  Воронов Н.П. Бунт женщины / Н.П. Воронов. – Челябинск, 1958. – 183с.
204410
  Шкварчук В. Бунт землі (художньо-краєзнавча праця на архівному матеріалі ) / В. Шкварчук. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1994. – 64с. – ISBN 5-7707-6650-6
204411
  Худавердян В.Ц. Бунт или политическая активность? / В.Ц. Худавердян. – М., 1978. – 159с.
204412
  Кудрявцев Г Ю. Бунт или религия. / Г Ю. Кудрявцев, . – М, 1969. – 172с.
204413
  Шалин А.Б. Бунт марионеток / А.Б. Шалин. – Новосибирск, 1991. – 310с.
204414
  Толстой А.Н. Бунт машин / А.Н. Толстой. – Л., 1924. – 92с.
204415
  Малахов А.А. Бунт минералов. В мире реальной фантастики. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1964. – 124с.
204416
  Малахов А.О. Бунт мінералів. / А.О. Малахов. – К., 1964. – 40с.
204417
  Вук Герман Бунт на "Кайне" / Вук Герман. – Москва, 1990. – 517с.
204418
  Егер Г. Бунт обреченных / Г. Егер. – М, 1967. – 399с.
204419
  Кузьменко В. Бунт особистості за самореалізацію в романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 198-207
204420
  Бердиховська Б. Бунт покоління = Bunt pokolenia : розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували Богуміла Бердиховська та Оля Гнатюк / Богуміла Бердиховська, Оля Гнатюк; [пер. із польської: Р. Харчук]. – Київ : Дух і Літера, 2004. – 344с. – На звороті тит. арк.: [інтерв"ю із Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайолиною Коцюбинською, Михайлом Горинем, Миколою Рябчуком]. – ISBN 966-7888-63-0
204421
  Єгер Г. Бунт приречених / Г. Єгер. – К, 1969. – 351с.
204422
  Паньків М. Бунт протезів : новели / М. Паньків. – Харків, 1930. – 152 с.
204423
  Гіймоль А. Бунт проти султана Ердогана // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Протестний рух у Туреччині розколов тамтешнє супільство на два табори.
204424
  Фрумкин К. Бунт против косноязычия. Либеральные реформы как эмбрион духовной революции // Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2001. – № 1. – С.57-66. – ISSN 0869-44435


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
204425
  Кугультинов Д.Н. Бунт разума : поэма / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Современник, 1973. – 155 с.
204426
  Тимрот А.Д. Бунт сердца и ума. Московские годы жизни А.С.Грибоедова / А.Д. Тимрот. – Москва : Моск. рабочий, 1965. – 240 с.
204427
  Колесник С.П. Бунт середняків : повісті / С.П. Колесник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 301 с.
204428
  Ліндсей Д. Бунт синів / Д. Ліндсей. – Київ, 1964. – 233с.
204429
  Альбиг Бунт формы : Строительная жизнь / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 60-72 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
204430
  Фурманов Д. Бунт. / Д. Фурманов. – К.-Х., 1935. – 391с.
204431
  Никольский Б.Н. Бунт. / Б.Н. Никольский. – Л, 1987. – 302с.
204432
  Гладков Ф. Бунт. Из книги "Повесть о детстве" / Ф. Гладков. – Москва, 1949. – 44с.
204433
  Позняк-Хоменко Бунтар із козацьким прізвищем // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21-22 липня (№ 88). – С. 4


  Анатолій Лупиніс іще 20 років тому передбачав війну з Росією.
204434
  Кіплінг Р Бунтар Моті Гюй / Ред"ярд Кіплінг // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
204435
  Михайлин І.Л. Бунтар проти абсурду, або відповідь А. Камю на запити масового суспільств // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 150-162. – ISSN 2077-804X
204436
   Бунтаран. – М., 1959. – 79с.
204437
  Алтаев Ал. Бунтари / Ал. Алтаев. – М-Л, 1926. – 237с.
204438
  Шаброль Ж.-П. Бунтари / Ж.-П. Шаброль. – М., 1969. – 366с.
204439
  Матвиевский П.Е. Бунтари Глушковской мануфактуры / П.Е. Матвиевский. – Курск, 1949. – 66с.
204440
  Лесин В.И. Бунтари и воины / В.И. Лесин. – Ростов -на-Дону, 1997. – 512с.
204441
  Феофанов Бунтари и конформисты / Феофанов, А.Е. Налоев. – Ставрополь, 1989. – 409с.
204442
  Буганов В.И. Бунтари и правдоискатели в Русской православной церкви / В.И. Буганов, П А. Богданов. – М., 1991. – 525с.
204443
  Соколовський О.О. Бунтарі / О.О. Соколовський. – Київ, 1960. – 288 с.
204444
  Ілку П. Бунтарі з восьмого / П. Ілку. – Ужгород, 1971. – 176с.
204445
  Байтемиров Н. Бунтарка : роман / Н. Байтемиров; пер. с кирг. Е.Г.Босняцкого. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 240 с.
204446
  Байтемиров Н. Бунтарка и Колдун : роман / Н. Байтемиров; авториз. пер. с кирг. Е.Г.Босняцкого. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 464 с.
204447
  Байтемиров Н. Бунтарка и Колдун : роман / Н. Байтемиров; пер. с кирг. Е.Г.Босняцкого. – Москва : Художественная литература, 1984. – 512 с.
204448
  Привальский В.М. Бунтарь / В.М. Привальский. – М, 1967. – 295с.
204449
  Привольний В.М. Бунтарь / В.М. Привольний. – М, 1975. – 287с.
204450
   Бунташный век. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 572с. – В изд. также : Предисловие / В.С. Шульгин; Я пришел дать вам волю / В. Шукшин; О России в царствование Алексея Михайловича / Г. Котошихин. – (История Отечества в романах, повестях, документах)


  Произведения о крестьянском восстании под предводительством Степана Разина.
204451
  Піховшек В. Бунти у країні розвиненого соціалізму // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 38 (191). – С. 28-29
204452
  Піховшек В. Бунти у країні розвиненого соціалізму // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 39 (192). – С. 30-31
204453
  Ногін П. Бунтівне підземелля : роман / П. Ногін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 366 с.
204454
  Мішуков О. Бунтівний гетьман (Європейський погляд на Івана Мазепу) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 6-21
204455
  Привальский В.М. Бунтівник / В.М. Привальский. – К, 1972. – 227с.
204456
  Лозицький В.С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового : історико-біографічно-публіцистичний нарис / Володимир Лозицький ; Центр. держ. архів громад. об-нь України. – Київ : Генеза, 2009. – 117, [3] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-936-4
204457
  Тошев С. Бунтовни времена / С. Тошев. – София, 1981. – 224с.
204458
  Голон А. Бунтующая Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 365с.
204459
  Чичков В.М. Бунтующая земля. / В.М. Чичков. – М., 1961. – 158с.
204460
  Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / А. Камю. – Москва : Политиздат, 1990. – 415 с.
204461
  Стъпов П. Бунтът започна. / П. Стъпов, 1955. – 264с.
204462
  Добревски Д. Бунтът на крайцера "Надежда" / Д. Добревски, 1955. – 296с.
204463
  Страшенко О. Бунчужний нашої культури : до 75-річчя Леоніда Череватенка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 15 листопада (№ 23). – С. 1, 7


  Літературно-мистецький вечір, присвячений ювілею Леоніда Череватенка, відбувся в Центральній міській бібліотеці Ірпеня.
204464
  Гаврилишина Н. Бунчуковий товариш Павло Васильович Кочубей (1736/1737 - 26 липня 1786 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 39-41. – ISBN 978-966-171-783-0
204465
  Бунюэль Л. Бунюэль о Бунюэле / Л. Бунюэль. – М., 1989. – 380с.
204466
  Короткий В.А. Буняковський Віктор Якович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 143. – ISBN 966-06-0393-2
204467
   Бунятян Грачия Хачатурович. – Ереван, 1981. – 88с.
204468
  Сальников Ю.В. БУПШ действует / Ю.В. Сальников. – Новосибирск, 1964. – 147с.
204469
  Головко А.В. Бур"ян : повість / А.В. Головко. – вид. 3-є. – Київ : Держвидав України, 1929. – 288 с.
204470
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1946. – 183с.
204471
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 220с. – (Б-ка українського роману та повісті)
204472
  Головко Андрій Бур"ян : роман / Андрій Головко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 197, [3] с. : іл.
204473
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 198 с.
204474
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1965. – 202 с. – (Шкільна б-ка)
204475
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1975. – 207 с.
204476
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1980. – 216 с.
204477
  Головко А.В. Бур"ян. Мати / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 355с.
204478
  Головко А.В. Бур"ян. Мати : Романи / А.В. Головко. – Київ : ДЛВУ, 1964. – 422 с.
204479
  Мерешко Л.С. Бур"яни Дніпропетровської області та заходи боротьби з ними / Л.С. Мерешко. – Дніпропетровськ, 1959. – 40с.
204480
  Ярошенко П.Д. Бур"яни західних областей УРСР і заходи боротьби з ними / П.Д. Ярошенко, Є.Г. Іваницький. – Львів-Харків, 1954. – 256с.
204481
  Ларіонов Д.К. Бур"яни і боротьба з ними / Д.К. Ларіонов, І.А. Макодзеба. – К., 1957. – 236с.
204482
  Яцишин Б.И. Бур"яни і хімічна боротьба з ними / Б.И. Яцишин. – Львів, 1963. – 64с.
204483
   Бур"яни України : Визначник-довідник. – Київ : Наукова думка, 1970. – 508с.
204484
   Бур"яни УРСР, заходи боротьби з ними і ілюстрований їх визначник. – Київ : АН УРСР, 1937. – 419с.
204485
  Заброварний О.М. та ін. Бура Карпатська порода / О.М. та ін. Заброварний. – Ужгород, 1971. – 155с.
204486
  Даниленко В. Буравченков Анатолій Олександрович - дослідник історії України ХХ ст., доктор історичних наук, професор // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 38-39 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
204487
  Казьмирчук М.Г. Буравченков Анатолій Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 164. – ISBN 96966-8060-04-0
204488
  Ханин З.Я. Буракумины - дискриминируемые меньшиство Японии. / З.Я. Ханин. – М., 1989. – 204с.
204489
  Боков А. Буран -- Трудный путь -- Райхант : повести / А. Боков; пер. с ингуш. Е.Полонской. – Грозный : Чечено-Ингущ. кн. изд., 1970. – 200 с.
204490
  Голубев Ф.М. Буран / Ф.М. Голубев. – Курск, 1960. – 123с.
204491
  Колегова В.И. Буран / В.И. Колегова. – Красноярск, 1961. – 30с.
204492
  Исетский А.И. Буран / А.И. Исетский. – Свердловск, 1965. – 214с.
204493
  Исетский Александр Иванович Буран / Исетский Александр Иванович. – Свердловск, 1965. – 214 с.
204494
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Алма-Ата, 1970. – 187 с.
204495
  Горлач Л.Н. Буран / Л.Н. Горлач. – Київ, 1972. – 224 с.
204496
  Стрехнин Ю.Ф. Буран / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1973. – 103с.
204497
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Київ, 1974. – 151 с.
204498
  Ященко И.М. Буран / И.М. Ященко. – Ставрополь, 1976. – 191с.
204499
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Москва, 1977. – 460 с.
204500
  Сакін О.В. Буран : повість / О.В. Сакін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 168 с.
204501
  Омурбаев С. Буран : роман / С. Омурбаев; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1981. – 439 с.
204502
  Горлач Л.Н. Буран / Л.Н. Горлач. – 2-е допов. – Київ, 1986. – 223 с.
204503
  Боков А. Буран : повести / А. Боков; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1988. – 318 с.
204504
  Массон М.Е. Бурана: История изучения городища и его архит. памятников / М.Е. Массон, В.Д. Горячева. – Фрунзе, 1985. – 95с.
204505
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок : романы / Ч. Айтматов ; [послесл. В. Коркина ; худож. В. Аладьев]. – Москва : Советский писатель, 1987. – 606, [2] с. : ил. – В кн. также: Люди наших дней/ Т. Садыкбеков. – (Библиотека советского романа)
204506
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок (И дольше века длится день) : роман / Чингиз Айтматов. – Москва : Художественная литература, 1981. – 112 с. – (Роман-газета ; (937))
204507
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок (И дольше века длится день) : роман / Чингиз Айтматов ; [послесл. Н. Потапова]. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 304 с.
204508
  Айтматов Ч. Буранный полустанок (И дольше века длится день...) = (И дольше века длится день...) : роман / Чингиз Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с. – (Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР)
204509
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок. Плаха : романы / Чингиз Айтматов ; [послесл. Г. Гачева]. – Москва : Профиздат, 1989. – 605, [2] с. : ил.
204510
  Фельдеш М. Бураня весна / М. Фельдеш. – Москва, 1975. – 336с.
204511
  Старченко В.М. Бурачниковые (Boraginaceae G. Don) советского Дальнего Востока / В.М. Старченко. – Владивосток, 1985. – 108с.
204512
  Головко Теодозия Нестеровна Бурая ржавчина и повышение устойчивости пшеницы к ней в условиях Львовской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Головко Теодозия Нестеровна ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 19 с.
204513
  Боголюбов А.Н. Бурбаки. К 50-летию выхода в свет I тома "Элементов математики" // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 30-34. – ISBN 5-12-000444-X
204514
  Клод К. Бурвиль / К. Клод. – М., 1973. – 129с.
204515
   Бургаски открыт : 15 години народна власт (материали за успехите в окръга). – Бургас : Издава Окръжният народен свет, 1959. – VII, 192 с.
204516
  Капіруліна С.Л. Бургундія // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 40-48 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
204517
  Чиняков М.К. Бургундские ордонансовые роты. 1470-1477 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 67-71. – ISSN 0321-0626


  Історія французського війська
204518
  Стародубова В.В. Бурдель. / В.В. Стародубова. – М, 1970. – 174с.
204519
  Мкртчян Н.А. Бурдурский диалект. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мкртчян Н.А.; АН АрмССР. Ин-т языка. – Ереван, 1966. – 24л.
204520
  Ишмуратов Р. Буре навстречу / Р. Ишмуратов; пер. с татар. – Москва, 1964. – 79 с.
204521
  Муталибов З. Буре навстречу : повести и рассказы / З. Муталибов; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1972. – 326 с.
204522
  Ишмуратов Р. Буре навстречу : пьесы / Р. Ишмуратов; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1977. – 240 с.
204523
  Думитриу П. Буревестник / Петру Думитриу. – Москва : Художественная литература, 1957. – 113 с. – (Роман-газета. 1957 ; № 12 (144))
204524
  Матвеев Н. Буревестник / Н. Матвеев. – М., 1968. – 144с.
204525
   Буревестник. – Горький, 1988. – 237с.
204526
   Буревестник. – Горький, 1990. – 251с.
204527
  Мухин Е.Е. Буревестник из Братков / Е.Е. Мухин. – Воронеж, 1974. – 84с.
204528
  Кольцов М.Е. Буревестник. Жизнь и смерть Максима Горького / М.Е. Кольцов. – М., 1938. – 96 с.
204529
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – М.-Л., 1953. – 256с.
204530
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – Изд. испр. и доп. – М., 1957. – 488с.
204531
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – М., 1965. – 640с.
204532
  Кардашев Ю.П. Буревестники / Ю.П. Кардашев. – М, 1987. – 301с.
204533
  Щербак В.А. Буревестники. / В.А. Щербак. – Владивосток, 1980. – 480с.
204534
  Шатров М.А. Буревестники: повесть о екатериносл. годах И.Бабушкина и Г.Петровского. / М.А. Шатров. – Днепропетровск, 1980. – 277с.
204535
  Снігур С.О. Буревій : документальна повість / С.О. Снігур. – Ужгород : Карпати, 1976. – 208 с.
204536
  Олексенко Г.С. Буревій у Карпатах / Г.С. Олексенко. – Київ, 1951. – 283 с.
204537
  Думітріу П. Буревісник : роман / Петру Думітріу ; [Пер. з румунської М. Гресіяну, В. П"янова]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 351 с.
204538
  Горький Максим Буревісник / Горький Максим. – Київ, 1966. – 326с.
204539
  Спасенко К.Ф. Буревісник в шахтарському небі / К.Ф. Спасенко. – Донецьк, 1968. – 78 с.
204540
  Горький Максим Буревісник. Пісня про Сокола. Дівчина і смерть. / Горький Максим. – Одеса, 1941. – 23с.
204541
  Якущенко-Даль Бурей закаленный. / Якущенко-Даль. – Ростов -на-Дону, 1972. – 64 с.
204542
  Волокитин Н Г. Бурелом / Н Г. Волокитин, . – Абакан, 1958. – 424с.
204543
  Балабин С.П. Бурелом / С.П. Балабин. – Владивосток, 1962. – 252с.
204544
  Рыбаков М.А. Бурелом / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 332с.
204545
  Кердода А.И. Бурелом / А.И. Кердода. – М., 1963. – 468с.
204546
  Глебов Н.А. Бурелом / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1974. – 304с.
204547
  Глебов Н.А. Бурелом / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1979. – 304с.
204548
  Дрофань А.П. Буремна тиша. / А.П. Дрофань. – К., 1984. – 471с.
204549
  Стеценко І.П. Буремна юність / І.П. Стеценко. – Київ, 1962. – 307 с.
204550
   Буремна юність. – Київ, 1977. – 238с.
204551
  Півненко А.С. Буремне життя / А.С. Півненко, А.А. Тутик. – К., 1972. – 43с.
204552
  Лось Ф.Є. Буремний 1905-й на Україні / Ф.Є. Лось. – Київ, 1965. – 48с.
204553
  Толстов С. Буремний 2015-й: зовнішньополітичні підсумки року // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 6-11. – (Історичні науки)


  З точки зору внутрішньополітичної кон"юктури події на сході України неминуче сприймаються як руйнівна війна, що стала трагедією та викликом для громадян України. Позиціювання української влади в міжнародному контексті змушене враховувати ...
204554
  Волинець Юлія Буремний життєвий ноктюрн Олекси Влизька // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 40. – ISSN 0868-9644
204555
  Петренко Є. Буремний півострів // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 5


  Програма ядерних і ракетних озброєнь відділила Північну Корею від міжнародних ринків.
204556
  Прічард К.С. Буремні дев"яності / К.С. Прічард. – К., 1963. – 539с.
204557
  Прічард К.С. Буремні дев"яності : Роман про золоті приїски Західної Австралії / К.С. Прічард. – 2-е вид. – Київ : Дніпро, 1973. – 476с.
204558
  Прічард К.С. Буремні дев"яності / К.С. Прічард. – К., 1985. – 477с.
204559
  Джалилов Н.М. Бурение алмазными долотами. / Н.М. Джалилов. – Баку, 1964. – 112с.
204560
  Тимофеев Н.С. Бурение вертикальных скважин (в геологических условиях, способствующих искривлению скважин) / Н.С. Тимофеев, В.О. Белоруссов. – М. : Гостоптехиздат, 1962. – 128с.
204561
  Дюков Л.М. Бурение газовых и газоконденсатных скважин / Л.М. Дюков, И.И. Ханамурзин. – М, 1979. – 296с.
204562
  Пронин В.И. Бурение газовых скважин / В.И. Пронин. – М.Л., 1949. – 388с.
204563
   Бурение геологоразведочных скважин алмазным инструментом малого диаметра (46 мм). – Л., 1981. – 100с.
204564
  Елманов И.П. Бурение геологоразведочных скважин с продувкой воздухом в многолетнемерзлых породах / И.П. Елманов. – Москва : Недра, 1965. – 120с.
204565
   Бурение глубоких разведочных скважин на нефть и газ в Белоруссии. – Минск, 1984. – 222с.
204566
  Богданов Н.Х. Бурение глубоких скважин / Н.Х. Богданов. – Уфа, 1960. – 76с.
204567
  Никаноров М.М. Бурение глубоких скважин / М.М. Никаноров, В.Г. Беликов. – М, 1964. – 156с.
204568
   Бурение глубоких скважин и хозрасчет. – Ужгород, 1968. – 112с.
204569
  Данелянц С.М. Бурение глубоких скважин с промывкой забоя водой / С.М. Данелянц. – Куйбышев, 1957. – 36с.
204570
  Гетлин К. Бурение и заканчивание скважин / К. Гетлин. – М., 1963. – 519с.
204571
   Бурение и крепление разведочных скважин в сложных геологических условиях. – Тюмень, 1986. – 141с.
204572
  Оноприенко М.Г. Бурение и оборудование гидрогеологических скважин / М.Г. Оноприенко. – Москва, 1978. – 169 с.
204573
  Дубровский В.В. Бурение и оборудование мелких скважин для водоснабжения / В.В. Дубровский, В.Ф. Карпов. – Москва, 1952. – 135с.
204574
  Давыдов И.М. Бурение и опробирование гидрогеологических и инженерно-геологических скважин / И.М. Давыдов. – Ростов на /Д, 1976. – 176с.
204575
   Бурение и эксплуатация многорядных скважин. – Москва-Ленинград, 1953. – 72с.
204576
  Шитихин В.В. Бурение направленных геологоразведочных скважин / В.В. Шитихин. – М, 1960. – 167с.
204577
  Мельничук И.П. Бурение направленных скважин малого диаметра / И.П. Мельничук. – М., 1978. – 231с.
204578
  Духнин А.П. Бурение нефтяных и газовых скважин / А.П. Духнин, Е.М. Соловьев. – М., 1959. – 496с.
204579
  Абдрахманов Г.С. Бурение нефтяных и газовых скважин : [учебник для проф.-техн. учеб. заведений] / Г.С. Абдрахманов. – Москва : Недра, 1969. – 392 с.
204580
  Середа Н.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин / Н.Г. Середа, Е.М. Соловьев. – М, 1974. – 454с.
204581
  Кулиев М С. Бурение нефтяных и газовых скважин. / М С. Кулиев, Б.С. Филатов. – М., 1958. – 506с.
204582
  Шацов Н.И. Бурение нефтяных скважин. Уч. / Н.И. Шацов. – М.-Л.
1, кн. 3. – 1944. – 435с.
204583
  Кодзаев Ю.В. Бурение разведочных горизонтальных скважин / Ю.В. Кодзаев. – М., 1978. – 223с.
204584
  Марамзин А.В. Бурение разведочных скважин в районах распространения многолетнемерзлых пород / А.В. Марамзин, А.А. Рязанов. – М., 1971. – 148с.
204585
   Бурение разведочных скважин в сложных геолого-технических условиях. – Минск, 1982. – 168с.
204586
  Кувыкин С.И. Бурение разведочных скважин малого диаметра. / С.И. Кувыкин. – М., 1957. – 84с.
204587
  Асеев А.Г. Бурение разведочных скважин на шельфе / А.Г. Асеев. – Москва, 1988. – 198с.
204588
  Пальянов П.Ф. Бурение скважин : (для специальности гидрогеология и инженерная геология геологоразведочных и горных институтов и факультетов) / П.Ф. Пальянов, А.М. Штейнберг. – Москва : Недра, 1964. – 355с.
204589
   Бурение скважин боьшого диаметра. – М., 1977. – 216с.
204590
  Кудряшов Б.Б. Бурение скважин в осложненных условиях: уч. пособие / Б.Б. Кудряшов, А.М. Яковлев. – М., 1987. – 268с.
204591
  Тимофеев Н.С. Бурение скважин в США / Н.С. Тимофеев, М.Т. Гусман. – Москва, 1960. – 196с.
204592
  Тимофеев Н.С. Бурение скважин в США / Н.С. Тимофеев, М.Т. Гусмани. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 196 С.
204593
  Копылов В.Е. Бурение скважин вне Земли. / В.Е. Копылов. – М., 1977. – 160с.
204594
  Букреев П.И. Бурение скважин гидромониторными пикбурами. / П.И. Букреев. – М, 1986. – 188-189с.
204595
  Шаравин С.В. Бурение скважин гидроударниками в Таштагольской геологоразведочной партии / С.В. Шаравин. – М., 1967. – 44с.
204596
  Шкурко А.К. Бурение скважин забойными ударными машинами / А.К. Шкурко. – Л., 1982. – 168с.
204597
  Бейсебаев А.М. Бурение скважин и горно-разведочные работы / А.М. Бейсебаев. – М, 1990. – 302с.
204598
  Зільберман Б.И. Бурение скважин малого диаметра в Украинской ССР / Б.И. Зільберман, В.И. Кулявин. – К, 1967. – 63с.
204599
   Бурение скважин на воду. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1965. – 291с.
204600
   Бурение скважин на нефть и газ за рубежом. – М., 1964. – 96с.
204601
   Бурение скважин на термальные воды. – М., 1986. – 228с.
204602
  Ребрик Б.М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Б.М. Ребрик. – Москва : Недра, 1968. – 262с.
204603
  Ребрик Б.М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Б.М. Ребрик. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 254с.
204604
  Кренделев В.П. Бурение скважин при поисках и разведке россыпных месторождений / В.П. Кренделев. – М., 1976. – 248с.
204605
  Харитонов Н.И. Бурение скважин с отбором керна / Н.И. Харитонов, М.В. Шевцов. – Куйбышев, 1957. – 24с.
204606
  Яковлев А.И. Бурение скважин с пеной на твердые полезные ископаемые / А.И. Яковлев, В.И. Коваленко. – Ленинград : Недра, 1987. – 126 с.
204607
  Архангельский И.В. Бурение скважин с плавучих установок при инженерно-геологических изысканиях / И.В. Архангельский, А.Н. Тимофеев. – Москва, 1967. – 71с.
204608
   Бурение скважин с применением поверхностно-активных веществ и аэрированной жидкости. – М., 1962. – 50с.
204609
  Богданов Н.Х. Бурение скважин уменьшенного диаметра / Н.Х. Богданов, М.У. Муратов. – Уфа, 1962. – 100с.
204610
  Григорьев В.В. Бурение со съемными керноприемниками / Григорьев В.В. – Москва : Недра, 1986. – 195, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 195-196 (31 назв.)
204611
  Царицын В.В. Бурение шарошечными долотами / В.В. Царицын, Н.А. Жидовцев. – К., 1962. – 137с.
204612
  Фейгин Бурение шпуров / Фейгин, Г.А. Шетлер. – 2-е изд. – М, 1959. – 243с.
204613
   Бурение, крепление и испытание скважин на территории БССР. – Минск, 1975. – 155с.
204614
  Копылов В.Е. Бурение?... Интересно! / В.Е. Копылов. – Amsterdam : Недра, 1981. – 160с.
204615
  Франк Л. Буржуа / Л. Франк. – Л., 1924. – 296с.
204616
  Зомбарт В. Буржуа : Этюды по истории духовного развития современного экономического человека / В. Зомбарт; РАН. Ин-тут социологии; Пер. с нем; Изд. подг. Ю.Н.Давыдов, В.В.Сапов; Ред. колл.: Ю.Н.Давыдов, И.А.Голосенко, и др. – Москва : Наука, 1994. – 443с. – (Социологическое наследие). – ISBN 5-02-013444-9
204617
  Загладин В.В. Буржуа и пролетарии в середине ХХ века. (новое в жизни и борьбе рабочего класса стран развитого капитализма) / В.В. Загладин. – Москва, 1967. – 48с.
204618
  Кукаркин А.В. Буржуазаная массовая культура. / А.В. Кукаркин. – М, 1978. – 352с.
204619
  Бунин И.М. Буржуазия в современном французском обществе / И.М. Бунин. – М., 1978. – 288с.
204620
  Кертман Л.Е. Буржуазия Западной Европы и Северной Америки на рубеже 19-20 веков / Л.Е. Кертман, П.Ю. Рахшмир. – М., 1984. – 159с.
204621
   Буржуазия и Великая французская революция. – М., 1989. – 213с.
204622
   Буржуазия и социальная эволюция стран зарубежного Востока. – М., 1985. – 303с.
204623
  Симония Н.А. Буржуазия и формирование нации в Индонезии / Н.А. Симония. – М., 1964. – 148с.
204624
  Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции / Е.Д. Черменский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1970. – 448с.
204625
  Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в революции 1905-1907 гг. / Е.Д. Черменский. – М.-Л., 1939. – 376с.
204626
   Буржуазия накануне февральской революции. – М.-Л., 1927. – 204с.
204627
  Куликова Елена Геннадьевна Буржуазия США в период англо-американской войны 1812-1815 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Куликова Елена Геннадьевна; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1980. – 23л.
204628
  Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914 г. / В.С. Дякин. – Л., 1988. – 227с.
204629
  Орлова Т.В. Буржуазія / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 40-41. – ISBN 966-642-073-2
204630
  Дмітрієв Б.Д. Буржуазія про нову війну / Б.Д. Дмітрієв. – Х, 1932. – 39с.
204631
  Лапокниш Л.В. Буржуазна "масова культура": теоретичні та соціальні основи. / Л.В. Лапокниш. – Київ, 1982. – 104с.
204632
  Майборода І.Т. Буржуазна держава - експлуатаор трудящих / І.Т. Майборода. – К, 1975. – 48с.
204633
  Оглоблін О.П. Буржуазна історична школа Довнар-Запольського : (До генези блоку російського великодержавництва й місцевого націоналізму в українській ісоріографії) / О.П. Оглоблін, 1934. – 157-225с. – Окр.відбиток з: Записки історико-археографічного інституту. К., 1934, № 1, с. 158 – 225
204634
  Поліщук Н.П. Буржуазна мораль на службі антикомунізму / Н.П. Поліщук. – К., 1972. – 79с.
204635
  Малєй Віктор Буржуазна музика Нідерландів : Голландія. фестиваль / Малєй Віктор, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 78-81 : Фото
204636
  Бабкін В.Д. Буржуазна політична і правова ідеологія на службі антикомунізму / В.Д. Бабкін. – Київ, 1970. – 124с.
204637
  Щербін М.Я. Буржуазна соціологія на службі імперіалізму / М.Я. Щербін. – Київ, 1967. – 140с.
204638
  Евтушенко І. Буржуазна філософія XVII-XVIII століть / І. Евтушенко. – Київ, 1941. – 39с.
204639
  Шестопал М.М. Буржуазна фольклористика США на службі реакції / М.М. Шестопал. – 48-58с.
204640
  Булай Л.В. Буржуазна школа -- знаряддя класового поділу суспільства. / Л.В. Булай. – К., 1984. – 47с.
204641
  Давидов А.И. Буржуазната философия между историята и теорията: Проблеми на типологичния подход / А.И. Давидов. – София, 1982. – 191с.
204642
   Буржуазная "индустрия сознания". – К., 1989. – 263с.
204643
  Ландесман П.А. Буржуазная "массовая культура" и мораль / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – М., 1978. – 64с.
204644
  Мусиенко Н.Б. Буржуазная "массовая" культура: новые времена, новые проблемы : очерки / Н.Б. Мусиенко. – Киев : Мыстэцтво, 1988. – 204с. – ISBN 5-7715-0037-2
204645
  Нечипоренко Л.А. Буржуазная "социология конфликта" / Л.А. Нечипоренко. – М., 1982. – 142с.
204646
  Зотов А.Ф. Буржуазная "философия науки": становление, принципы, тенденции / А.Ф. Зотов, Ю.В. Воронцова. – М., 1978. – 200с.
204647
   Буржуазная география на службе американского империлизма. – М.-Л., 1951. – 152с.
204648
   Буржуазная государственная идеология. – М., 1982. – 240с.
204649
  Золотарев Р.В. Буржуазная демократия / Р.В. Золотарев, Ю.С. Пивоваров. – М., 1979. – 102с.
204650
  Мишин А.А. Буржуазная демократия и современная идеологическая борьба / А.А. Мишин. – Москва, 1972. – 79с.
204651
  Стародубский А Б. Буржуазная демократия. / А Б. Стародубский. – М, 1977. – 112с.
204652
  Косолапов В.В. Буржуазная демократия: Мифы и реальность / В.В. Косолапов. – Киев, 1981. – 176 с.
204653
  Петров В.Ф. Буржуазная дипломатия / В.Ф. Петров. – Москва, 1964. – 32с.
204654
  Дубсон Б.И. Буржуазная доктрина "качества жизни" / Б.И. Дубсон. – Москва, 1979. – 64 с.
204655
  Гринберг М.М. Буржуазная драма в Англии 1930-1960-х годов : Автореф... канд. искусствоведнаук: / Гринберг М.М.; Ин-т истории искусств. – М., 1969. – 20л.
204656
  Ковалев В.А. Буржуазная законность / В.А. Ковалев. – М, 1986. – 189с.
204657
  Гуревич П.С. Буржуазная идеология и массовое сознание / П.С. Гуревич. – М., 1980. – 367с.
204658
  Попов С.И. Буржуазная идеология на пороге ХХІ столетия / С.И. Попов. – Москва, 1988. – 270 с.
204659
  Жеманов О.Н. Буржуазная индустриальная социология / О.Н. Жеманов. – М, 1974. – 134с.
204660
   Буржуазная историография второй мировой войны. – М., 1985. – 424с.
204661
   Буржуазная историография Западной Европы и США проблем новой и новейшей истории (ХІХ - ХХ). – Пермь, 1986. – 106с.
204662
  Рейхберг Г.Е. Буржуазная историография Октября и гражданской войны в Сибири. / Г.Е. Рейхберг, А.П. Шурыгин. – Новосибирск, 1981. – 72с.
204663
  Виноградов К.Б. Буржуазная историография первой мировой войны / К.Б. Виноградов. – Москва, 1962. – 403с.
204664
  Хействер А.В. Буржуазная историография ФРГ об участии Румынии во второй мировой войне / А.В. Хействер. – Кишинев, 1986. – 210 с.
204665
  Пионтковский С.А. Буржуазная историческая наука в России. / С.А. Пионтковский, 1931. – 104с.
204666
  Александров Г.В. Буржуазная кинематография на службе реакции / Г.В. Александров. – Москва, 1948. – 32с.
204667
  Бабайцев К.Ф. Буржуазная классическая политическая экономия / К.Ф. Бабайцев. – Саратов, 1958. – 56с.
204668
   Буржуазная конституция на современном этапе : основные тенденции. – Москва : Наука, 1983. – 216 с.
204669
  Шмыгина Л.Б. Буржуазная концепция "Эффективного работника" в теории и практике современной школы США. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шмыгина Л.Б.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1976. – 25л.
204670
  Крылова Н.А. Буржуазная концепция социализма в работах И.Шумпетера. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.02 / Крылова Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 21л.
204671
  Бессонова Л.Я. Буржуазная концепция стратегии развития освободившихся стран. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бессонова Л.Я.; МГУ. – М, 1974. – 18л.
204672
  Феофанов О. Буржуазная культура на службе империалистической реакции / О. Феофанов. – М, 1954. – 164с.
204673
  Лукашев К.И. Буржуазная лженаучная география на службе реакции / К.И. Лукашев. – М., 1953. – 112с.
204674
  Жюгжда Р.Ю. Буржуазная Литва в планах импреиалистических государств (1919-1940 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Жюгжда Р.Ю. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1980. – 38 с.
204675
  Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура / А.В. Кукаркин. – М, 1985. – 397с.
204676
  Шишкин А.Ф. Буржуазная мораль - оружие империалистической реакции / А.Ф. Шишкин ; отв. ред. С.П. Батищев ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 166 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
204677
  Рубинштейн М.И. Буржуазная наука и техника на службе американского империализма / М.И. Рубинштейн. – М., 1951. – 416с.
204678
  Воронцов Г.А. Буржуазная наука на службе политики / Г.А. Воронцов. – Москва, 1975. – 183с.
204679
  Эпштейн С.И. Буржуазная наука управления и неуправляемая экономика / С.И. Эпштейн. – М, 1986. – 72с.
204680
  Баранов А.А. Буржуазная национализация во Франции после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Баранов А.А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1960. – 16 с.
204681
  Сварич А.А. Буржуазная национализация желеднодорожного транспорта в Англии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сварич А.А. ; МВО СССР, Лен. финанс. экон. ин-т. – Ленинград, 1951. – 16 с.
204682
  Коробков А.Ф. Буржуазная общественно-политическая и философская мысль Индонезии / А.Ф. Коробков. – Москва, 1972. – 200с.
204683
  Володин А.Г. Буржуазная оппозиция в социально-политической структуре Индии. / А.Г. Володин. – Москва, 1982. – 222с.
204684
  Новиков Н.В. Буржуазная организация: реальность и социологические доктрины / Н.В. Новиков. – Москва, 1972. – 48с.
204685
  Безуглая Ирина Петровна Буржуазная партийно-политическая ежедневная печать в системе средств массовой информации Швеции : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Безуглая Ирина Петровна; МГУ. – М., 1981. – 21л.
204686
   Буржуазная педагогика на современном этапе. – М., 1984. – 256с.
204687
  Сбруев В.В. Буржуазная печать Чили -- орудие внешней и внутреннй реакции (1970-1973 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Сбруев В. В.; Фак. журн. Каф. ист. заруб. печ. и лит. – М., 1979. – 24л.
204688
  Феофанов О.А. Буржуазная политическая реклама в США. Новое в приемах и методах межпартийной и внутрипартийной борьбы. 1960-е годы. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Феофанов О.А.; Ин-т США. АН СССР. – М., 1973. – 36c.
204689
   Буржуазная политическая экономия. – М.
1. – 1956. – 97с.
204690
  Александровский А.П. Буржуазная политическая экономия на современном этапе / А.П. Александровский, А. Русский. – Москва, 1962. – 48с.
204691
   Буржуазная политическая экономия о проблемах современного капитализма : (Труды научной конференции по критике буржуазных экономических теорий). – Москва : Мысль, 1965. – 432 с.
204692
  Альтер Л.Б. Буржуазная политическая экономия США / Л.Б. Альтер. – Москва, 1961. – 808с.
204693
  Чиркин В.Е. Буржуазная политология и действительность развивающихся стран / В.Е. Чиркин. – М., 1980. – 183с.
204694
  Туманов Владимир Александрович Буржуазная правовая идеология. (К критике учений о праве) : Автореф... д-ра юрид.наук: 710 / Туманов Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
204695
  Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве. / В.А. Туманов. – М., 1971. – 384с.
204696
  Боханов А.Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал, конец XIX в. / А.Н. Боханов. – М., 1984. – 152с.
204697
  Пономарева О.И. Буржуазная пропаганда в журналах для подрастающего поколения США в 70-е годы.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Пономарева О.И.; МГУ. – Москва, 1979. – 16л.
204698
  Гуревич П.С. Буржуазная пропаганда в поисках теоретического обоснования / П.С. Гуревич. – М., 1978. – 159с.
204699
  Сказкин С.Д. Буржуазная революция XVII века в Англии. Страны континент. Европы в XVII-XVIII веках. / С.Д. Сказкин. – М., 1952. – 32с.
204700
  Ефимов Г.В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ят-сен / Г.В. Ефимов. – М, 1974. – 415с.
204701
   Буржуазная региональная теория и государственно-монополитсическое регулирование размещения производительных сил. – М., 1981. – 252с.
204702
  Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – М, 1981. – 183с.
204703
  Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
204704
  Загладин Н.В. Буржуазная советология - идеологическое и внешеполитическое орудие империализма / Н.В. Загладин. – М., 1979. – 64с.
204705
  Голосенко И.А. Буржуазная социологическая литература в России второй половины XIX - начала XX веков / И.А. Голосенко. – М., 1984. – 110 с.
204706
  Антонович И.И. Буржуазная социологическая теория / И.И. Антонович. – Минск, 1980. – 255с.
204707
  Антонович И.И. Буржуазная социологическая теория / И.И. Антонович. – Минск, 1981. – 319с.
204708
  Андреева Г.К. Буржуазная социология в поисках теории / Г.К. Андреева. – Москва, 1966. – 32с.
204709
  Причепий Е.Н. Буржуазная социология знания / Е.Н. Причепий. – К., 1983. – 170с.
204710
  Глоба Т.А. Буржуазная социология массовых коммуникаций. (Критический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Глоба Т.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 18л.
204711
   Буржуазная социология на исходе XX века : Критика новеших тенденций. – Москва : Наука, 1986. – 279 [1]с. – Авт. указаны на 5-й стр. – Библиогр. в конце глав
204712
  Боботов С.В. Буржуазная социология права / С.В. Боботов. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 222 с.
204713
  Цырлин Л.М. и Петров А.И. Буржуазная статистика скрывает правду / Л.М. и Петров А.И. Цырлин. – М., 1953. – 168с.
204714
  Черменский В.Д. Буржуазная статистика США на службе капиталистических монополий / В.Д. Черменский. – М., 1952. – 120с.
204715
  Лисицын Б.А. Буржуазная физическая культура на службе милитаризма. / Б.А. Лисицын. – М., 1968. – 80с.
204716
  Вейцман Е.М. Буржуазная философия и киноискусство / Е.М. Вейцман. – Москва, 1964. – 68с.
204717
  Штайгервальд Р. Буржуазная философия и ревизионизм в империалистической Германии / Р. Штайгервальд. – М., 1983. – 446с.
204718
   Буржуазная философия кануна и начала империализма : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1977. – 424с.
204719
  Зотов А.Ф. Буржуазная философия средины XIX - начала XX века : учебн. пособ. для вузов / А.Ф. Зотов, Ю.К. Мельвиль. – Москва : Высшая школа, 1988. – 520с.
204720
  Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века / А.С. Богомолов. – М., 1974. – 343с.
204721
   Буржуазная философская антропология ХХ века. – Москва : Наука, 1986. – 295с.
204722
   Буржуазная фиолософия ХХ века. – М., 1974. – 335с.
204723
  Игнатов В.А. Буржуазная футурология о будущности наций / В.А. Игнатов. – Киев, 1982. – 152с.
204724
  Ерош Н.Т. Буржуазная школа и политика / Н.Т. Ерош. – Минск, 1988. – 102с.
204725
  Едзгверадзе Л.Д. Буржуазная эволюция ремеленного проивзводства в Грузии 2 половины 19 и начала 20 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Едзгверадзе Л.Д.; АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 23л.
204726
  Клочков В.В. Буржуазная экономика образования: политэконом. анализ / В.В. Клочков. – Воронеж, 1984. – 151 с.
204727
  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-70-х годов ХХ века / В.С. Афанасьев. – Москва, 1976. – 360с.
204728
  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-80-х годов ХХ века / В.С. Афанасьев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1986. – 360с.
204729
  Куликова И.С. Буржуазная эстетика - враг искусства / И.С. Куликова. – Москва, 1964. – 40с.
204730
   Буржуазная эстетика сегодня. – Москва, 1968. – 143с.
204731
   Буржуазная эстетика сегодня. – Москва, 1970. – 320с.
204732
   Буржуазная эстетика сегодня. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1975. – 176с.
204733
  Ковалев В.А. Буржуазная юстиция / В.А. Ковалев. – М, 1981. – 198с.
204734
  Боботов С.В. Буржуазная юстиция / С.В. Боботов. – Москва, 1989. – 253с.
204735
  Мельникова Э.Б. Буржуазная юстиция и права человека / Э.Б. Мельникова. – М., 1987. – 174с.
204736
  Шифман М.Л. Буржуазная юстиция на службе реакции / М.Л. Шифман; Под ред. И.Т. Голякова. – Москва : Издательство Московского университета, 1949. – 79 с.
204737
  Шифман М.Л. Буржуазная юстиция на службе реакции / М.Л. Шифман. – Москва, 1950
204738
  Варварцев М.М. Буржуазне "українознавство" - знаряддя ідеологічних диверсій імперіалізму / М.М. Варварцев. – Київ, 1976. – 186с.
204739
  Забігайло В.К. Буржуазне право - знаряддя гноблення трудящих / В.К. Забігайло. – Київ, 1976. – 48с.
204740
  Колодій А.Ф. Буржуазний націоналізм - ворог єднання трудящих / А.Ф. Колодій, В.К. Сульженко. – К., 1974. – 48с.
204741
  Євдокименко В.Ю. Буржуазний націоналізм - запеклий ворог інтернаціонального єднання трудящих / В.Ю. Євдокименко. – К., 1976. – 96с.
204742
   Буржуазний націоналізм - знаряддя ворогів соціального прогресу і мфжнародної розрядки. – К., 1979. – 312с.
204743
  Добрецова В.В. Буржуазний націоналізм - знаряддя реакції / В.В. Добрецова. – К., 1978. – 192с.
204744
  Фіногеєв С. Буржуазний націоналізм - отруйна зброя антикомунізму / С. Фіногеєв. – К., 1971. – с.
204745
  Римаренко Ю Буржуазний націоналізм та його "теорія" нації / Ю Римаренко. – Київ, 1974. – 383с.
204746
  Слободенко А.М. Буржуазні адвокати війни / А.М. Слободенко. – Київ, 1966. – 48с.
204747
   Буржуазні екномісти про світову кризу. – Х., 1932. – 141с.
204748
  Калашников В.М. Буржуазні реформи в царській Росії та Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 45-56. – ISSN 2408-9257
204749
  Щуровский А.Н. Буржуазно-апологетический характер религиозно-эквистанциалистской концепции" пограничных ситуаций". : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Щуровский А.Н.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1975. – 24л.
204750
  Лось Ф.Е. Буржуазно-демократична революція 1905-1907 рр. на Україні. / Ф.Е. Лось. – К., 1950. – 47с.
204751
  Олещук Ф. Буржуазно-кулацкая пасха / Ф. Олещук. – Москва : Московский рабочий, 1931. – 42 с.
204752
  Варварцев М.М. Буржуазно-націоналістична пропаганда на службі антикомунізму. / М.М. Варварцев. – Київ, 1974. – 190с.
204753
  Короткевич Г.Я. Буржуазно-помещичья Венгрия (1918-1944 гг.) - Возникновение и развитие строя народной демократии в Венгрии / Г.Я. Короткевич. – Москва, 1955. – 64с.
204754
  Краковская М.М. Буржуазно-помещичья националистическая "гетманщина" на службе у мирового империализма : Дис... канд. ист.наук: / Краковская М.М.; КГУ. – К, 1947. – 238л. – Бібліогр.:л.234-237
204755
  Джеджула Г.А. Буржуазно-помещичья Польша в антисоветских планах французского империализма (1917-1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Джеджула Г. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с.
204756
  Попов Б.С. Буржуазно-помещичья Румыния / Б.С. Попов. – М., 1955. – 71с.
204757
  Авдеев Ю.И. Буржуазное государство в период 1918-1939 гг. / Ю.И. Авдеев, В.Н. Струнников. – Москва : ИМО, 1962. – 435 с. – Библиогр.: с. 415-431
204758
  Шахназаров Г.Х. Буржуазное государство в эпоху империализма : (поворот от буржуазной демократии к реакции) / Г.Х. Шахназаров. – Москва : Госюриздат, 1955. – 172 с.
204759
   Буржуазное государство и внешнеэкономические связи. – М., 1986. – 350с.
204760
   Буржуазное государство и идеологическая борьба. – Таллин, 1975. – 591с.
204761
  Чибиряев С.А. Буржуазное государство и молодежь / С.А. Чибиряев. – М., 1984. – 223с.
204762
   Буржуазное государство и право. – Ростов-на-Дону, 1977. – 206с.
204763
  Духовная Л.Т. Буржуазное государство и рынок труда: Пробл. и противоречия / Л.Т. Духовная. – Киев, 1985. – 157с.
204764
  Сажина М.А. Буржуазное государство и экономический цикл: К вопр. о модификации соврем. экон. цикла / М.А. Сажина. – М., 1978. – 167с.
204765
  Климов М. Буржуазное государство эпохи империализма / М. Климов. – Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1931. – 176 с.
204766
  Сажина М.А. Буржуазное госуждарство и экономический цикл. / М.А. Сажина. – М., 1978. – 167с.
204767
  Флейшиц Е.А. Буржуазное гражданское право на службе монополистического капитала / Е.А. Флейшиц. – М, 1948. – 52с.
204768
  Колодкин Борис Васильевич Буржуазное манипулирование сознанием молодежи капиталистических стран средствами массовой информации и пропаганды : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Колодкин Борис Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
204769
  Колодкин Борис Васильевич Буржуазное манипулирование сознанием молодежи капиталистических стран средствами массовой информации и пропаганды : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Колодкин Борис Васильевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 223л. – Бібліогр.:л.188-223
204770
  Бегалинов А.С. Буржуазное общество в "зеркале" французской постмодернистской философии // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 42-51. – ISSN 1811-0916
204771
   Буржуазное общество в поисках стабильности. – М., 1991. – 267с.
204772
  Козлова Н.Н. Буржуазное общество и исторические судьбы искусства / Н.Н. Козлова. – М., 1980. – 63с.
204773
  Кукаркин А.В. Буржуазное общество и культура. / А.В. Кукаркин. – М, 1970. – 416с.
204774
  Свядосц Ю.И. Буржуазное патентное право / Ю.И. Свядосц. – Москва, 1967. – 172с.
204775
  Бирюков Н.С. Буржуазное телевидение и его доктрины / Н.С. Бирюков. – М., 1977. – 278с.
204776
  Решетников Ф.М. Буржуазное уголовное право -- орудие защиты частной собственности. / Ф.М. Решетников. – М., 1982. – 216с.
204777
  Нестеренко В.Г. Буржуазное эстетическое сознани его генезис, структура, противоречия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Нестеренко В. Г.; АН УССР, Ин-т фиолс. – К., 1982. – 24л.
204778
  Петровский В.Ф. Буржуазные внешнеполитические концепции и идеологическая бороба на международной арене / В.Ф. Петровский. – М., 1977. – 64с.
204779
   Буржуазные и мелкобуржуазные партии России в Октябрьской революции и гражданской войне. – М., 1980. – 156с.
204780
  Комин В.В. Буржуазные и мелкобуржуазные политические партии России в 1917 году / В.В. Комин. – Калинин, 1970. – 56с.
204781
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические концепции социализма. – Москва, 1974. – 341с.
204782
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма. – М., 1975. – 327с.
204783
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма (после второй мировой войны). – М., 1978. – 272с.
204784
  Тамаш С. Буржуазные и новолевые" теории мирового капиталистического хозяйства / С. Тамаш; Ю.М.Осипов. – М, 1984. – 280с.
204785
  Юлина Н.С. Буржуазные идеологические течения в США / Н.С. Юлина. – М., 1971. – 136с.
204786
  Власенков А.Г. Буржуазные иллязии и мораль / А.Г. Власенков. – Москва, 1984. – 64с.
204787
   Буржуазные конституции в период общего кризиса капитализма. – М., 1966. – 336с.
204788
  Фуров В.Г. Буржуазные конституции и свобода совести / В.Г. Фуров. – Москва, 1983. – 96с.
204789
   Буржуазные концепции культуры: кризис методологии. – К., 1980. – 365с.
204790
  Коростелев Г.М. Буржуазные концепции народонаселения / Г.М. Коростелев, В.С. Краев. – М, 1981. – 160с.
204791
  Шлепаков А.Н. Буржуазные концепции национальних отношений в развитых капиталистических странах / А.Н. Шлепаков, В.Б. Евтух, О.В. Шамшур. – Київ : Наукова думка, 1988. – 180с. – ISBN 5-12-00093-2
204792
  Шварцман Г.А. Буржуазные концепции нравственного воспитания. / Г.А. Шварцман. – М., 1982. – 64с.
204793
  Бениш А. Буржуазные концепции общества и действительность / А. Бениш, Д. Райхельт. – Москва, 1980. – 248с.
204794
  Гобозов И.А. Буржуазные концепции познавания истории и их антикоммунистическая сущность / И.А. Гобозов. – М., 1979. – 38с.
204795
  Черепанева Е.А. Буржуазные концепции социально-политического развития Индонезии. / Е.А. Черепанева. – К., 1984. – 196с.
204796
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
204797
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР (Критический анализ). : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 174л. – Бібліогр.:л.155-174
204798
  Смолянский В.Г. Буржуазные мифы и социалистическая действительность / В.Г. Смолянский. – Москва : Госпланиздат, 1959. – 87 с.
204799
  Вихалем П.И. Буржуазные националисты как фальсификаторы истории возникновения буржуазного Эстонского государства. : Автореф... д-ра юрид.наук: / Вихалем П.И.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1951. – 24 с.
204800
  Федоров Ю.В. Буржуазные партии в политической организации капиталистического общества. (Критика концепций политической партии в современной буржуазной социологии). : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Федоров Ю.В.; ЛГУ. Каф. теории науч. коммунизма. – Л., 1969. – 16л.
204801
  Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции / В.Н. Чернега. – М., 1987. – 300с.
204802
   Буржуазные партии и политическая борьба в странах Востока. – М., 1987. – 241с.
204803
  Цфасман А.Б. Буржуазные партии и рабочее движение в Германии. / А.Б. Цфасман. – Челябинск, 1975. – 144с.
204804
   Буржуазные политические партии США и американская внешняя политика (ХІХ-ХХ вв.). – М., 1986. – 305с.
204805
  Марченко М.Н. Буржуазные политические партии. / М.Н. Марченко, М.Х. Фарукшин. – М, 1987. – 133с.
204806
  Зильберман И.Б. Буржуазные правовые теории эпохи империализма / И.Б. Зильберман. – Л, 1966. – 34с.
204807
   Буржуазные предшественники социалистической экономии. – Мю-Л.
1. – 1926. – 319с.
204808
   Буржуазные революции XVII-XIX вв. в современной зарубежной историографии. – Москва. – (Вопросы методологии и истории исторической науки : [сб. ст.])
Вып. 4. – 1986. – 280 с. – Имен. указ.: с. 270-275. – Bibliogr.: под общ. ред. Ю. С. Кукушкина, [редкол.: И. П. Дементьев (отв. ред.) и др.]


  Содержание: Мещерякова, Н. М. Прогрессивные историки Англии о народных движениях в буржуазной революции XVII века / Н. М. Мещерякова. - С .12-52 Истратов, В. Н. Демократические традиции буржуазной революции XVII века в современной английской ...
204809
  Мороховец Е.А. Буржуазные реформы 1860-х годов / Е.А. Мороховец, Ш.М. Левин. – М., 1947. – 80с.
204810
  Леонов Н.И. Буржуазные реформы 60-70-х гг. / Н.И. Леонов. – Уфа, 1993. – 80с.
204811
  Захаров В.И. Буржуазные реформы 60-70-х годов 19 века в оценке Н.В.Шелгунова / В.И. Захаров. – Саранск, 1984. – 88с.
204812
   Буржуазные реформы в России второй половины ХІХ века. – Воронеж, 1988. – 138с.
204813
  Шарончикова Л.В. Буржуазные средства массовой информации Франции / Л.В. Шарончикова. – М., 1988. – 55с.
204814
   Буржуазные тендениции в современной литературе. – М., 1930. – 136с.
204815
   Буржуазные теории журналистики. – М., 1980. – 253с.
204816
  Солодовников В.Г. Буржуазные теории и проблемы экономического развития слаборазвитых стран / В.Г. Солодовников. – М., 1961. – 87с.
204817
  Степаненко В.А. Буржуазные теории инфляции. / В.А. Степаненко. – Киев, 1982. – 112с.
204818
  Мурадян А.А. Буржуазные теории международной политики / А.А. Мурадян. – М., 1988. – 142с.
204819
  Обминский Э.Е. Буржуазные теории мирового хозяйства: критический очерк. / Э.Е. Обминский. – М., 1977. – 64с.
204820
  Смулевич Б.Я. Буржуазные теории народонаселения в свете марксистско-ленинской критики / Б.Я. Смулевич. – М.-Л., 1936. – 411с.
204821
  Хромушин Г.Б. Буржуазные теории политической экономии / Г.Б. Хромушин. – М, 1972. – 356с.
204822
  Круковский А.С. Буржуазные теории социальных перемещений / А.С. Круковский. – Минск, 1979. – 136с.
204823
  Киселев И.Я. Буржуазные теории труда на службе монополий / И.Я. Киселев, М.Г. Мошенский. – М, 1965. – 142с.
204824
  Лидлейн Н.А. Буржуазные теории экономического развития / Н.А. Лидлейн. – М., 1978. – 227с.
204825
  Козлова Н.Ю. Буржуазные учения о феодализме XVIII-XIX вв. / Н.Ю. Козлова. – М., 1988. – 144с.
204826
  Черемных П.С. Буржуазные учения об обществе до Маркса и Энгельса. / П.С. Черемных. – М., 1941. – 40с.
204827
   Буржуазные ученые о закате капитализма. – М.-Л., 1929. – 174с.
204828
  Штейн Б.Е. Буржуазные фальсификаторы истории (1919-1939) / Б.Е. Штейн. – М., 1951. – 239с.
204829
  Калашников В.М. Буржуазные фальсификации истории европейской колониально экспансии в Северной Америке в XVI-XVIII веках: уч. пособие / В.М. Калашников. – Днепропетровск, 1984. – 91с.
204830
  Сперанская Л.Н. Буржуазные фальсификации сущности современного экономического развития СССР / Л.Н. Сперанская. – М., 1974. – 128с.
204831
  Рындина М.Н. Буржуазные экономисты Англии и США на службе имспериалистической реакции. / М.Н. Рындина. – М, 1954. – 144с.
204832
  Альтер Л.Б. Буржуазные экономисты США - на службе империалистической реакции / Л.Б. Альтер. – Москва, 1948. – 128с.
204833
  Майминас Е. Буржуазные экономические концепции в Литве в 1819-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Майминас Е.; Вилн.ГУ. – Вильнюс, 1958. – 23л.
204834
   Буржуазные экономические теории и экономическая политика империалистических стран. – Москва, 1971. – 327с.
204835
  Тажуризина З.А. Буржуазный атеизм в прошлом и настоящем / З.А. Тажуризина. – М., 1976. – 64с.
204836
  Боголюбова Е.В. Буржуазный гуманизм: иллюзии и действительность / Е.В. Боголюбова. – М., 1975. – 64с.
204837
   Буржуазный историзм в зарубежной историографии. – Казань, 1981. – 183с.
204838
  Иванченко И.Г. Буржуазный национализм - средство ищеологической диверсии / И.Г. Иванченко. – К, 1985. – 255с.
204839
  Хабибиуллин К.Н. Буржуазный национализм и идеологическая борьба / К.Н. Хабибиуллин. – Л., 1980. – 36с.
204840
  Римаренко Ю Буржуазный национализм и клерикализм / Ю Римаренко. – К., 1986. – 140с.
204841
  Хмара Н.И. Буржуазный национализм и милитаризм / Н.И. Хмара. – М, 1986. – 158с.
204842
  Джунусов М.С. Буржуазный национализм: принципы критики. / М.С. Джунусов. – Москва, 1986. – 238 с.
204843
  Ильин В.В. Буржуазный плюрализм: истоки и классовый смысл. / В.В. Ильин. – М., 1983. – 199с.
204844
  Белявская И.А. Буржуазный реформизм в США (1900-1914) / И.А. Белявская. – Москва, 1968. – 416с.
204845
   Буржуазный театр на службе империалистической реакции. – Москва, 1952. – 120с.
204846
  Александренко Г.В. Буржуазный федерализм : критический анализ буржуазных федераций и буржуазных теорий федерализма / Г.В. Александренко; АН УССР, Сектор государства и права. – Киев : АН УССР, 1962. – 356 с.


  В исследовании излагаются воззрения классиков марксизма-ленинизма на буржуазную федерацию, освещаются проблемы, связанные с буржуазной федерацией на новом этапе общего кризиса капитализма, и характеризуются особенности современной буржуазной федерации.
204847
  Александренко Г.В. Буржуазный феодализм / Г.В. Александренко. – Київ, 1962. – 356с.
204848
  Мальцев Г.В. Буржуазный эгалитаризм: эволюция представлений о социальном равенстве в мире капитала / Г.В. Мальцев. – М., 1984. – 285 с.
204849
  Канторович В.Я. Бурзянские рассказы. / В.Я. Канторович. – Уфа, 1967. – 135 с.
204850
  Панченко М.С. Бури у северо-западных берегов Черного моря / М. Панченко. – Одесса : Тип. "Одеский вестник", 1889. – 29 с.


  Дарственная надпись автора
204851
  Бройн Г. Буриданів осел / Г. Бройн. – К, 1982. – 211с.
204852
  Каревин А. Буриданов выбор Украины // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 1 (106). – С. 8
204853
  Бройн Г. Буриданов осел : Роман / Г. Бройн. – Москва : Прогресс, 1970. – 232с.
204854
  Ефремов И.Ф. Бурильные машины / И.Ф. Ефремов. – Свердловск, 1964. – 60с.
204855
  Эрлих Г.М. Бурильные стыкосварные трубы / Г.М. Эрлих, Н.А. Бабалян. – М, 1958. – 44с.
204856
  Кабачинська С. Бурити треба під ідею // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 10


  Так вважав і так діяв видатний український геолог Петро Федорович Шпак. 17 червня 2016 р. йому б виповнилося 85.
204857
  Сидор-Гібелінда Олег Бурі в пустелях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 74-75. – ISSN 0130-5212
204858
  Бройн Буріданів осел / Бройн, де Гюнтер. – Київ : Дніпро, 1983. – 208 с.
204859
  Ніколаєнко О.Т. Буріння вертикальних стволів і свердловин великого діаметра / О.Т. Ніколаєнко. – Київ, 1958. – 60с.
204860
  Дзугаев Г.Х. Бурка : стихи и поэма / Г.Х. Дзугаев; авториз. пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127 с.
204861
   Буркат Валерій Петрович : бібліогр. покажч. наук. праць за 1963-1996 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 82, [3] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-034-7
204862
  Авдюнина Л.А. Буркина-Фасо : справочник / Л.А. Авдюнина ; Рос. акад. наук, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1992. – 217 с. : ил.
204863
   Бурксер Євген Самійлович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 118-121. – ISBN 966-02-0537-6
204864
  Ілляш М.М. Буркун-зілля : повісті / М.М. Ілляш. – Київ, 1983. – 176 с.
204865
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Бурлака : Драма в 5 диях // Драмы и комедии : Одесса: Южно-Русск.О
204866
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : драма на 5 дій / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый). – Киев : Тип. П. Барского, 1900. – 78 с.
204867
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 78 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
204868
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : драма на 5 дий / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900
204869
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : Драма на 5 дій / Ів. Тобілевич. – Вид 2-е. – Київ : Вік, 1910. – 80 с. – (Селянська бібліотека ; № 16)
204870
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Слово ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1922. – 79 с.
204871
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Мистецтво, 1937. – 98 с.
204872
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1949. – 63 с. – (Бібліотека української драматургії)
204873
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1955. – 76 с. – (Бібліотека української драматургії)
204874
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака (Чабан) : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ ; Ляйпціг (Лейпціг) ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian publishing, 1922. – 96 с. – (Загальна бібліотека ; № 152-153)
204875
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов, 1949. – 224с.
204876
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов. – Молотов, 1950. – 212с.
204877
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов. – Пермь, 1984. – 214с.
204878
  Леонов А.И. Бурлаки на Волге / А.И. Леонов. – М.-Л, 1945. – 40с.
204879
  Репин И.Е. Бурлаки на Волге / И.Е. Репин, 1968. – 5с.
204880
  Юрова Т.В. Бурлаки на Волге. Картина И.Е.Репина. / Т.В. Юрова. – М., 1960. – 50с.
204881
  Родин Ф.Н. Бурлачество в России. / Ф.Н. Родин. – М., 1975. – 245с.
204882
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Київ. – 285с.
204883
  Нечуй-Левицький І.С. Бурлачка : повисть І. Левицького. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1880. – 223 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
204884
  Нечуй-Левицький І. Бурлачка : Повисьть / Иван Нечуй-Левицькый. – 3-є вид. – Киев : Лито-типогр. И.И. Чоколова, 1905. – 198 с. : портр. авт. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
204885
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ, 1933. – 190с.
204886
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Київ, 1983. – 205с.
204887
   Бурлачук Леонід Фокович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 114. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
204888
   Бурлачук Леонід Фокович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 78. – ISBN 978-966-644-090-0
204889
   Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини 19 ст.. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1959. – 599с.
204890
  Шарович Марія Бурлеска господина Перуна бога грома Растка Петровипа: мит u фантастика // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 243-258. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто роль та значення усної культури, слов"янських міфів і легенд у повісті "Бурлеск господина Перуна бога блискавки" Растка Петровипа та їхній вплив на статус фантастики
204891
  Семків Р.А. Бурлескний гумор у "Зачарованій Десні" О. Довженка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 69-73. – ISSN 1996-5931


  У статті доведено, що бурлеск як стильове обниження є основним засобом комічного ефекту в кіноповісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка; натомість гумор виступає в ролі пом"якшеної сатири та є засобом оцінки карнавально-бурлескного світу як ...
204892
  Ткаченко Т. Бурлескні тенденції в циклі Івана Керницького "Рідними обніжками" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 56-62. – ISSN 0236-1477
204893
  Задорожний В. Бурлескно-травестійна традиція в сучасній українській культурі // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 41-49. – ISBN 966-8547-39-X
204894
  Москвин В.П. Бурлескный стиль: опыт типологии // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 24-36. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 6). – ISSN 0321-1711
204895
  Куторкин А.Д. Бурливая Сура : роман / А.Д. Куторкин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 382 с.
204896
  Терехов Ю.М. Бурливая Юрюзань / Ю.М. Терехов. – Свердловск, 1977. – 383с.
204897
  Бадмаев Ц.Б. Бурлит Селенга : стихи и поэмы / Ц.Б. Бадмаев. – Москва : Советская Россия, 1966. – 80 с.
204898
  Федорук О. Бурлюк прилетів з Нью-Йорка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-99. – ISSN 0130-1799
204899
   Бурляй Георгій (Юрій) Семенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 69. – ISBN 978-966-2726-03-9
204900
  Мирский З.Я. Бурлят воды Меконга / З.Я. Мирский. – М., 1964. – 79с.
204901
  Нечаев Андрей Бурлящая кальдера Узона : Заповедники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 170-178 : Фото, карта
204902
  Козак Я. Бурлящее вино: Киносценарий. / Я. Козак. – М., 1982. – 111с.
204903
  Хохлов Н.П. Бурлящее Конго. / Н.П. Хохлов. – М., 1961. – 151с.
204904
  Правденко С. Бурмака Микола Миколайович : [спогади] / Сергій Правденко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 70-71. – ISBN 978-966-2726-03-9
204905
  Тургенев И.С. Бурмистр / И.С. Тургенев. – Омск, 1938. – 16с.
204906
  Тургенев И.С. Бурмистр. Из "Записок охотника" / И.С. Тургенев, 1948. – 64с.
204907
  Эренбург И.Г. Бурная жизнь Лазика Ройшванеца / И.Г. Эренбург. – М, 1991. – 206с.
204908
  Хуан Ай Бурное десятилетие / Хуан Ай. – М, 1950. – 296с.
204909
  Хуан Ай Бурное десятилетие / Хуан Ай. – Москва, 1950. – 296 с.
204910
  Стуруа М.Г. Бурное десятилетие : Американский дневник, 1968-1978 / М.Г. Стуруа. – Москва : Советский писатель, 1981. – 479с.
204911
  Рыжих Н.П. Бурное море. / Н.П. Рыжих. – М, 1979. – 224с.
204912
  Ваксэлер Даниэль Бурное прошлое "Моря пряностей" : История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 76-89 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
204913
  Уотен Д. Бурные годы / Д. Уотен. – М, 1964. – 320с.
204914
  Михайлова Р.П. Бурные грубогумусные почвы Средней тайги Урала (свойства, генезис, классификационное положение) : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.03 / Михайлова Р.П.; ВСХАк. Почв. ин-т. – М., 1975. – 46л.
204915
  Омурбаев С. Бурные дни : роман / С. Омурбаев; сокр. пер. с кирг. В.Горячих. – Фрунзе : Кыргыстан, 1969. – 264 с.
204916
  Запотоцкий А. Бурный 1905 год / А. Запотоцкий. – М., 1954. – 384с.
204917
  Зеленская Л.Е. Бурный перекат / Л.Е. Зеленская, П.П. Челюбеев. – Москва, 1958. – 64с.
204918
  Абдулжалилов Ф.А. Бурный поток : роман / Ф.А. Абдулжалилов ; пер. с ногайск. И. Чумак. – Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1960. – 212 с., [1] л. портр. : портр.
204919
  Мюнх Ф. Бурный путь / Ф. Мюнх. – М., 1968. – 188с.
204920
  Бучнев В.К. Буро- взрывные работы : (бурение шпуров и скважин) / В.К. Бучнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Углетехиздат, 1955. – 479с.
204921
  Бучнеев В.К. Буро-взрывные работы / В.К. Бучнеев. – М., 1955. – 480с.
204922
   Буро-взрывные работы в промышленном и гражданском строительстве. – Тула, 1971. – 210с.
204923
  Воздвиженский Б.И. Буровая механика / Б.И. Воздвиженский. – Москва-Ленинград, 1943. – 168с.
204924
  Штукенберг А. Буровая скважина в Балахне : Приложение к протоколам Об-ва естествоисп. при Имп. Казанском Ун-те // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 9 с.
204925
   Буровая установка УКБ-200/300. – М., 1973. – 206с.
204926
  Бучнев В.К. Буровзрывные работы / В.К. Бучнев. – М., 1958. – 264с.
204927
   Буровзрывные работы. – М., 1959. – 316с.
204928
  Ассонов В.А. Буровзрывные работы / В.А. Ассонов, М.М. Докучаев, И.М. Кукунов. – Москва : Госстройиздат, 1960. – 408с.
204929
  Седокур К.А. Буровзрывные работы / К.А. Седокур. – К, 1961. – 232с.
204930
   Буровзрывные работы в крепких породах. – Фрунзе, 1965. – 63с.
204931
  Друкованый М.Ф. Буровзрывные работы на карьерах. / М.Ф. Друкованый. – М, 1965. – 262с.
204932
   Буровзрывные работы, погрузка крепление, рудничный транспорт, вентиляция и водоотлив. – М.
2. – 1964. – 456с.
204933
  Волков С.А. Буровое дело / С.А. Волков. – Москва, 1965. – 492с.
204934
  Сафонов Н.А. Буровое дело / Н.А. Сафонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 176с.
204935
  Куличихин Н.И. Буровое оборудование / Н.И. Куличихин. – М., 1973. – 245с.
204936
  Логов Б.С. Буровой агрегат ЗИВ-150 / Б.С. Логов. – М., 1952. – 119с.
204937
   Буровой агрегат ЗИВ-150 / Логов Б.С. – М., 1952. – с.
204938
  Турчук А.А. Буровой агрегат ЗИФ-1200А / А.А. Турчук. – М., 1958. – 104с.
204939
   Буровой агрегат ЗИФ-650А. – Свердловск, 1958. – с.
204940
  Волков А.С. Буровой геологический инструмент / А.С. Волков. – Москва, 1979. – 286с.
204941
   Буровой насос У8-3. – М.-Свердловск, 1958. – 31с.
204942
  Торбоков Г.П. Буровому мастеру о геологии / Г.П. Торбоков, В.С. Евсеев. – Кемерово, 1975. – 114с.
204943
   Буровугільні родовища крайових систем південного заходу Східно-Європейської платформи / А.Я. Радзівілл, А.В. Александрова, Л.А. Пристінська, Н.В. Чижик // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 50-55. – Бібліогр.: 9 назв
204944
  Волков А.С. Буровые геологические насосы / А.С. Волков, В.И. Ермакова. – Москва, 1978. – 205с.
204945
  Корнеев К.Е. Буровые долота. / К.Е. Корнеев, П.А. Палий. – 2-е изд. – М., 1965. – 496с.
204946
  Воскресенский Ф.Ф. Буровые клапанные машины ударного действия / Ф.Ф. Воскресенский. – Москва, 1963. – 87с.
204947
  Даниелян А.А. Буровые машины и механизмы / А.А. Даниелян. – М, 1961. – 472с.
204948
  Буяновский Н.И. Буровые машины и механизмы / Н.И. Буяновский, В.А. Лесецкий. – М, 1968. – 403с.
204949
  Дудля Н.А. Буровые машины и механизмы / Н.А. Дудля. – Киев, 1985. – 175с.
204950
   Буровые растворы и цементирование скважин в солевых отложениях. – Ташкент, 1976. – 135с.
204951
  Алексеевский Г.В. Буровые установки Уралмашзавода / Г.В. Алексеевский. – Москва, 1961. – 328с.
204952
  Гасанов Б.И. Буроземообразование в лесных почвах Азербайджана / Б.И. Гасанов. – Баку : Элм, 1983. – 139 с. : табл. 40, рис. 23, библ. 273 назв.
204953
  Канивец Виктор Иванович Буроземообразование и глеевые процессы в лесных почвах Украинских Карпат : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Канивец Виктор Иванович; Моск. гос. ун-т. – М., 1985. – 40л.
204954
  Долгов В.А. Бурозубки Старого Света / В.А. Долгов. – М, 1985. – 220с.
204955
  Кирюков В.В. Буроугольная стадия углеобразования: (Анализ проблемы эволюции нач. стадий углеобразования). / В.В. Кирюков. – Л., 1976. – 182с.
204956
  Ажгиревич Л.Ф. Буроугольная формация кайнозоя Белоруссии / Л.В. Ажгиревич ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, Белорус. н.-и. геол.-развед. ин-т. – Минск : Наука и техника, 1981. – 206 с. : ил. – Библиогр.: с. 196-205
204957
  Чирвинский В.Н. Буроугольные месторождения в районе сахарных заводов южной Украины / В.Н. Чирвинский. – 9с.
204958
  Аханов И. Бурочка / И. Аханов. – Ростов-на-Дону, 1955. – 47с.
204959
  Воронский А.К. Бурса / А.К. Воронский. – Москва, 1934. – 323с.
204960
  Воронский А.К. Бурса / А.К. Воронский. – Москва, 1966. – 320с.
204961
  Заварзина Л.Э. Бурса в 1830-1860-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 83-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
204962
  Нарежный В.Т. Бурсак / В.Т. Нарежный. – С,-Пб. – 422с.
204963
  Наріжний В.Т. Бурсак / В.Т. Наріжний. – Львів, 1928. – 239с.
204964
  Нарежный В.Т. Бурсак, малороссийская повесть : романы / В.Т. Нарежный. – Киев : Дніпро, 1988. – 533 с.
204965
   Бурсацкий спуск : Мир человека:космос, жизнь, литература. – Харьков : Интербук- Украина, 1992-
№ 1. – 1992
204966
  Холмквист А.А. Буртование картофеля и овощей / А.А. Холмквист. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1948. – 88с.
204967
  Сальников П.Г. Бурун / П.Г. Сальников. – М., 1988
204968
  Карпушина В.Я. Бурунди / В.Я. Карпушина. – М., 1965. – 88с.
204969
  Перский Е.И. Бурунди / Е.И. Перский. – Москва : Мысль, 1977. – 127с.
204970
  Телегин В.И. Бурундук Западной Сибири / В.И. Телегин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 112с.
204971
  Карпов Е.В. Буруны: Роман. / Е.В. Карпов. – Ставрополь
Кн.1. – 1985. – 223с.
204972
  Стркач В.П. Бурушка - маленький звереныш / В.П. Стркач. – Саратов, 1990. – 236с.
204973
  Севастьянова І. Бурхард Крістоффон Мініх очима сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На основі спогадів сучасників розкрито основні етапи життя та діяльності відомого військового і державного діяча Б. Мініха. On the base of memories of contemporaries is discovers the main stages of the life and activity of the famous political and ...
204974
  Шихли І. Бурхлива Кура / І. Шихли. – К, 1987. – 421с.
204975
  Самокиш І. Бурхлива реакція Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 3


  Експерт - про руйнування "паритету на історію" між Анкарою і Москвою. Ердоган розкритикував Путіна за "геноцид вірмен". Згадавши про Крим і Донбас, він фактично відкритим текстом заявив, що Росія їх захопила.
204976
  Лагода В.К. Бурхливий плин : поезії / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 182 с.
204977
  Тарновський М.М. Бурхливий плин : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 127 с.
204978
  Кучеренко В.С. Бурхливий розвиток країн Африки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 30
204979
  Ющенко Ю.С. Бурхливість течії та процеси формування русел річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 141-144. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-109-9
204980
   Бурчак Федір Глібович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 267-268. – ISBN 978-617-573-038-6
204981
  Кун Г. Бурши, ваганты, студенты // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 4 (18). – С.155-167.


  Студенты давнего прошлого. Студентов начальной поры возникновения университетов принято подразделять на четыре группы : бурши - те, для которых бурса являлась местом занятий и проживания ; студенты, квартировавшие у своих родственников, для этого ...
204982
  Медведчук Лідія Бурштин - камінь сонця : географічне краєзнавство і туризм / Медведчук Лідія, Юсенко Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-42 : Фото
204983
  Хамайко Н.В. Бурштин з археологічних розкопок Київського Подолу 2008 р. / Н.В. Хамайко, Колтовой, О.Ю. Журухіна // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-7516
204984
  Малдоніс А. Бурштин і троянди / А. Малдоніс. – К., 1984. – 198с.
204985
  Пестушко Валерій Бурштин України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 52
204986
  Кірін Р.С. Бурштин як об"єкт надрових правовідносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 270-273. – ISBN 978-966-7957-18-6
204987
  Кацнельсон І А. Бурштин. / І А. Кацнельсон. – К, 1969. – 79с.
204988
  Турелик Г.З. Бурштинова ватра / Г.З. Турелик. – К., 1990. – 205с.
204989
  Усик В. Бурштинова лихоманка знищує ліси Рівненського Полісся / В. Усик, Л. Клекотка // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (136), травень. – С. 8-12
204990
  Мацуй В. Бурштинове Полісся - "дурні землі", "п"яний ліс" і "місячний ландшафт". Назавжди? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 8


  "Проблема неконтрольованого видобутку та обороту бурштину в Україні виникла ще наприкінці 1980-х. З кожним роком вона набуває дедалі деструктивнішого характеру, що ускладнює та відкладає її остаточне вирішення. За весь цей час незаконний варварський ...
204991
  Гордієнко-Андріанова Бурштиновий берег : розповідь про Латвію / Гордієнко-Андріанова. – Київ : Веселка, 1979. – 11 с.
204992
  Кремінь Д.Д. Бурштиновий журавель : поезії / Д.Д. Кремінь. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 110 с.
204993
  Вацієтіс Ояр Бурштиновий оберіг / Вацієтіс Ояр. – Київ, 1981. – 144 с.
204994
  Княжич Д. Бурштиновий причал : поезії / Дмитро Княжич. – Київ : Унів. вид-во "Пульсари", 2007. – 93, [3] с. – ISBN 978-966-8767-73-9
204995
   Бурштинові береги. – К., 1974. – 206с.
204996
  Веян А. Бурштинові краплі / А. Веян. – Київ, 1965. – 63 с.
204997
   Бурштинові розсипи. – К., 1983. – 280с.
204998
  Леонов Л. Бурыга : Рассказ // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2003. – № 5
204999
  Виноградова К.А. Бурые актиномицены. : Автореф... канд. биол.наук: / Виноградова К.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1966. – 17л.
205000
  Курсаков Л.И. Бурые и красные водоросли / Л.И. Курсаков. – Москва, 1927. – 102с.
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,