Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
202001
  Наєнко М. "Безмежна глибина простору" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 286-288


  Виставка художника П. Ткаченка в Ін-ті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
202002
  Бажан О. "Безмежно відданий наркому Успенському" / О. Бажан, В. Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 102-111. – ISSN 2222-5250


  У дослідженні відтворено основні етапи життя Олександра Ніловича Троїцького та його діяльність на відповідальних посадах в структурах наркомату внутрішніх справ РСФРР та УРСР в 1920 - 1930-ті роки. Його роль в організації масових необгрунтованих ...
202003
  Поліщук В. "Безмежно відданий українській справі" (Федір Матушевський очима Євгена Чикаленка) // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 198-226. – ISBN 978-966-2980-81-3
202004
  Пулина Г.А. "Безмерность в мире мер" : (Урок по поэзии Марины Цветаевой 11-класс) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 14-16.
202005
  Степаненко М. "Безмірна делікатний і сміливий Павло Тичина // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 117-124
202006
  Еміль Верхарн "Безмірно". "Святобливо" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт"; голов. ред.Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5/8 (1133/1136). – С. 54. – ISSN 0320-8370


  Хвилевий порт: Із романської поезії в перекладах Дмитра Чистяка.
202007
  Попова Валентина "Безмолвно и бесцельно..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 10. – С. 54-61. – ISSN 0131-8136
202008
  Семенов Виктор "Безмонетный период" и "меховые" деньги в Новгородской и Русской денежно -весовых системах XII-XIV вв. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 35-38. – ISSN 1811-542Х
202009
  Багіров С.Р. "Безнаслідкова необережність" у сучасних умовах реформування кримінального законодавства: проблема та шляхи її розв"язання // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 3-13. – (Юридичні науки ; т. 7). – ISSN 2617-2607
202010
  Ніколко Мілана "БЕЗобразИЕ" Сімферополя: БЕЗобразНІСТЬ і ПОтворНІСТЬ міста // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 127-134. – ISBN 978-966-8603-36-5
202011
  Карпань І.В. "Безодня" як символічний маркер екзистенційних станів в оповіданні Івана Франка "Навернений грішник" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 181-183. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
202012
  Трубачева Лидия "Безопасность" в разных ипостасях // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 62-65. – ISSN 0869-4915
202013
  Морозова О.І. "Безпека життя дітей - питання сьогодення" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-8
202014
  Біленчук П. "Безпека людини, суспільства, держави" / П. Біленчук, О. Шульга // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 6 : Фото Ю. Тивончука


  Ініціатором проведення міжнародної науково-практичної конференції під такою назвою виступив юридичний факультет нашого університету. Захід присвячений 64-ій річниці прийняття та проголошення Генеральною асамблеєю ООН Загальної Декларації прав людини ...
202015
  Любер О. "Безпека об"єктів прав інтелектуальної власності на території Китайської Народної Республіки можлива" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 113-115
202016
  Сащку Г.М. "Безпекові повноваження" ЗМІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 47-54
202017
  Пилипчук С. "Безпристрасне вистудіювання тексту..." методологія філологічної школи у фольклористичній практиці Івана Франка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 74-79. – ISSN 2075-1222


  У статті проаналізовано особливості застосування методології філологічної школи у фольклористичних студіях Івана Франка.
202018
   [Безмежна пустеля і ароматне джерельце]. – [Б.м.] : [Чженчжи]
1. – 1969. – 391с. – Видання китайською мовою. - Опис за перекладом
202019
   [Безмежна пустеля і ароматне джерельце]. – [Б.м.] : [Чженчжи]
2. – 1969. – 420 с. – Видання китайською мовою. - Опис за перекладом
202020
  Степаненко В. Без-образність касетного скандалу як досвід "незавершеної дискусії" // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 223-229. – ISBN 966-8797-20-5
202021
  Курмакаева Н. Безличные номинативно-субстантивные предложения в русском языке // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 103-109. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
202022
  Арват Н.Н. Безличные отрицательные экзистенциальные предложения в современном русском языке / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1968. – 43с.
202023
  Кургузова В.Я. Безличные предложения в памятниках русской письменности второй половины XVII -- первой половины XVIII вв. : Дис... канд. филол.наук: / Кургузова В. Я.; КГУ. – К., 1969. – 293л. – Бібліогр.:л.264-293
202024
  Джавадов А.М. Безличные предложения в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джавадов А. М.; МВО СССР, Аз. ГУ. – Баку, 1956. – 17л.
202025
  Мадина Г. Безличные предложения в современном казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мадина Г.; КВССО СМ КазССР, Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1959. – 19л.
202026
  Шрайбер Ц.Н. Безличные предложения в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шрайбер Ц.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 16л.
202027
   Безличные предложения в современном русском языке : программа и метод. указания к спецкурсу. – Черновцы, 1965. – 85 с.
202028
  Галкина-Федорук Безличные предложения в современном русском языке. / Галкина-Федорук. – Москва, 1958. – 332с.
202029
  Бадаева Н.П. Безличные предложения в художественной прозе И.С.Тургенева : Автореф... канд.филол.наук: / Бадаева Н.П.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1955. – 15л.
202030
  Ермакова С.Д. Безличные предложения в художественных произведениях М.Коцюбинского : Автореф... канд. филол.наук: / Ермакова С.Д.; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1963. – 15л.
202031
  Малина Т.П. Безличные предложения и их стилистические функции в произведенияях А.М.Горького : Дис... канд.филологич.наукнаук: / Малина Т.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 383л. – Бібліогр.:л.1-5
202032
  Чжиинь Сюань Безличные предложения и картина мира // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2006. – № 2 (196). – С. 63-67. – ISSN 0131-615X
202033
  Чирва Г.М. Безличные предложения украинского языка (на матер. лит. 50-70 гг. ХХ в.) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Чирва Г.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1975. – 27 с.
202034
  Арват Н.Н. Безличные предложния в древнерусском языке (по материалам памятников Новгородской письменности XI-XV вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Арват Н.Н.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1955. – 16л.
202035
  Петров А.В. Безличные фразеологизмы // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 1, январь. – С. 30-39. – ISSN 2310-4287
202036
  Клименко Е.С. Безлінійні співочі рукописні книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 332-343. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
202037
  Деаконеску І. Безлітнє : [вибрана поезія] / Іон Деаконеску ; [пер. із фр. та передм. Дмитра Чистяка] ; Європ. акад. наук, мистецтв і літ. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 90, [3] с. : портр. – ISBN 978-617-7560-18-9
202038
  Агишев Е.И. Безмагнитные импульсные масс-анализаторы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агишев Е.И. ; Акад. наук СССР, Ленингр. физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1956. – 10 с.
202039
  Галиця О. Безмашинний програмований метод і його застосування у навчальному процесі ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 71-76. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується семантичний зміст термінів learning outcomes, які нині є системотвірними підвалинами підходу до модернізації вищої освіти. Показано, що вирішення термінологічної проблеми забезпечить семантичну порівнянність означуваних цими термінами у ...
202040
  Янсон И.А. Безмашинный программированный контроль и самоконтроль / И.А. Янсон. – Рига, 1966. – 50с.
202041
  Мамаева В.В. Безмашинный самоконтроль на практикуме по органической химии / В.В. Мамаева, В.В. Зеленкова. – М., 1973. – 140с.
202042
  Казьмирчук Г.Д. Безмежна відданість революції // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 20-22. – ISBN 978-966-171-565-2
202043
  Петльований В.І. Безмежне поле / В.І. Петльований. – Київ, 1974. – 240 с.
202044
  Остапченко Л. Безмежний світ живого: Біологічний факультет // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 9-26. – ISBN 966-7821-24-2
202045
  Яранцева Н.О. Безмежний світ краси / Н.О. Яранцева. – К., 1990. – 93с.
202046
  Тимчик Н.П. Безмежний світ обліку: статистична діяльність членів Південно-Західного Відділу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-99. – Бібліогр.: с. 99. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних документів аналізується статистична діяльність членів Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства у 70-ті рр. XIX ст.
202047
  Логінова О. Безмежні свти митця [Селезінка Василь Михайлович] // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 43). – С. 7
202048
  Юдін А. Безмежність книги та її проблеми // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 6. – С.10-13


  VIII форум видавців у Львові. Розповсюдження книги в Україні
202049
  Котик-Чубінська Безмежність, межа, по той бік межі у поезії Маріанни Кіяновської // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 342-346. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
202050
  Поліщук В. Безмежно відданий українській справі : Федір матушевський очима Євгена Чикаленка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 161-169. – ISSN 0208-0710
202051
  Поліщук В. Безмежно відданий україській справі. Федір Матушевський очима Євгена Чикаленка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 162-169. – ISSN 0208-0710
202052
  Поташев А.Г. Безмезонные распады гиперядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Поташев А.Г.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1970. – 14л.
202053
   Безмжність світосприйняття // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 2


  Про доктора історичних наук, професора, директора інституту магістратури, аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Савельєва Володимира Леонідовича.
202054
  Гагуа Х. Безмолвие : стихи / Х. Гагуа; авториз. пер. с груз. О.Чухонцева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
202055
  Гамаюн Ульяна Безмолвная жизнь со старым ботинком : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 8-39. – ISSN 0130-7673
202056
  Нильсен Аста Безмолвная муза / Нильсен Аста. – Ленинград, 1971. – 288 с.
202057
  Стил Д. Безмолвная честь : Роман / Д. Стил; Пер. с англ. У.В. Сапциной. – Москва : АСТ, 1998. – 448с. – ISBN 5-237-01566-2
202058
  Габе Д. Безмолвные герои / Д. Габе. – София, 1977. – 208с.
202059
  Шишкин Олег Безмолвные свидетели прошлого : археология. Загадки // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 28-34 : Фото
202060
  Кренделев Ф.П. Безмолвные стражи тайн : (Загадки острова Пасхи) / Ф.П. Кренделев, А.М. Кондратов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 207с.
202061
  Кренделев Ф.П. Безмолвные стражи тайн: загадки острова Пасхи / Ф.П. Кренделев, А.М. Кондратов. – 2-е, перераб. и доп. – Новосибирск : Наука, 1990. – 181 с.
202062
  Горелов И.Е. Безмолвный мысли знак / И.Е. Горелов, В.Ф. Енгалычев. – М, 1991. – 238с.
202063
  Даниш Э. Безмолвный огонь / Э. Даниш. – М, 1962. – 111с.
202064
  Локшины А. и Безмолвный террор / А. и Локшины. – Москва : Издательство АПН, 1989. – 176 с.
202065
  Бенвенуто С. Безмолвный туман // Европейский журнал психоанализа / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев, 2019. – № 5 : Психоанализ скуки. – С. 33-59 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2306-8922
202066
  Медведев Ю.Э. Безмолвный фронт / Ю.Э. Медведев. – М, 1969. – 192с.
202067
  Шашканов В.А. Безнагревные методы определения напряженности древнего геомагнитного поля. / В.А. Шашканов, В.В. Металлова. – Л., 1982. – 142с.
202068
  Кулавкова К. Безнадежната конфузиjа Како Квази-Карневализациjа и десинкретизациjа ВРЗ интерпретативните модели на Михаил М. Бахтин и Ренате Лахман // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 124-140. – ISBN 978-608-203-077-7
202069
  Гегелия К.Г. Безнадзорность детей и подростков и педагогические основы борьбы с ней : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Гегелия К.Г.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 34л.
202070
  Бороздина Е.С. Безнадзорность несовершеннолетних в период Великой Отечественной войны (1941-45 гг.) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 14-17. – ISSN 1684-2618
202071
  Лівенда К.О. Безнадійна дебіторська заборгованість: строки списання та облік // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 60-64. – ISSN 2313-0431
202072
  Коцарев О. Безнадійна романтика // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 17/18 (285/286). – С. 78-81. – ISSN 1996-1561


  Сокиринці - Тростянець: прогулянка шляхом символів, мрій і меланхолії.
202073
  Грейн Д. Безналичные расчеты / Д. Грейн, Е. Залманов. – Ленинград, 1931. – 32с.
202074
  Зайденварг В.А. Безналичные расчёты в народном хозяйстве СССР / В.А. Зайденварг. – М., 1955. – 72с.
202075
   Безналичные расчеты и кредит. – Москва : Финансы и статистика, 1972. – 126, [2] с.
202076
  Усманов М.Д. Безналичные расчеты и кредиты банка / М.Д. Усманов. – М., 1974. – 88с.
202077
  Захаров В.С. Безналичные расчеты и хозрасчет предприятия / В.С. Захаров. – М., 1972. – 80с.
202078
  Пилецкий А. Безналичные расчеты и хозяйственная реформа / А. Пилецкий. – М., 1969. – 68с.
202079
  Валлер Л.Б. Безналичные расчеты через сберегательные кассы. / Л.Б. Валлер. – Москва, 1947. – 39с.
202080
  Шварц Г.А. Безналичный оборот и кредит в СССР. / Г.А. Шварц. – М., 1963. – 220с.
202081
  Шкляр Леонід Безнастанне відкриття поета : (Октавіо Пас) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-99. – ISSN 0869-3595
202082
  Каменюк Михайло Безневинно помішані / Каменюк Михайло, Богданов Валентин // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-84. – ISSN 0130-5212
202083
  Жид А. Безнравственный / А. Жид. – Птгр., 1923. – 135с.
202084
  Крючков І.М. Безоборотний напис на векселі: "за" і "проти" // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 130-134. – ISSN 0201-7245
202085
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1979. – 608с.
202086
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Москва : Правда, 1982. – 608с.
202087
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Лион Фейхтвангер; [пер. В. Станевич ; вступ. ст. с. Ю.И. Семикоза (с. 7-67) ; худож. А.А. Райхштейн]. – Москва : Книга, 1984. – 567 с. : цв. ил. – В кн. также: Краткие исторические сведения о жизни и времени Маргариты Тирольской (1318-1369) / Ю. Семикоз. - Миниатюрное издание в суперобл.
202088
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Фейхтвангер Л. – Москва, 1988. – 524 с.
202089
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Днепропетровск, 1989. – 526с.
202090
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Днепропетровск : Промінь, 1990. – 525с. – ISBN 5-7775-0217-2
202091
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ : роман/ пер. с нем. / Л. Фейхтвангер. – Днепропетровск : Сич, 1991. – 205 с.
202092
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1992. – 224с.
202093
  Вардосанидзе Г.Д. Безобразная красавица : америк. зарисовки / Г.Д. Вардосанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 128 с.
202094
  Лебедева Н.С. Безоговорочная капитуляция агрессоров / Н.С. Лебедева. – М., 1989. – 379с.
202095
  Мацелюх Б.П. Безодня і вершини : поезія, спогади, живопис, вишиті рушники / Богдан Мацелюх, Ярослав Мацелюх, Ольга Горинь. – Київ : Юніверс, 2016. – 384 с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 271-287. – ISBN 978-617-7249-14-5
202096
  Санов Л.С. Безодня неба чи мілководний струмочок? / Л.С. Санов. – Київ, 1966. – 209 с.
202097
  Чорноморець Ю. Безодня ненависті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 7


  Унаслідок всіх провокацій УПЦ МП не лише втратить Україну, а й може випасти зі всієї системи хритстиянських відносин у світі, ставши ізгоєм.
202098
  Дарда В.І. Безодня серця : повість, оповідання / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 287 с.
202099
  Подгородецкий Е.К. Безопасная кинопленка / Е.К. Подгородецкий. – М, 1959. – 144с.
202100
  Ванг Уоллес Безопасная работа в Internet : Эффективный самоучитель / Уоллес Ванг. – Москва; Санкт-Петербург : DiaSoft, 2005. – 400с. – ISBN 5-93772-155-1
202101
  Полтев К.М. Безопасное вождение автомобиля. / К.М. Полтев. – М., 1977. – 302с.
202102
  Халимендик Ю.М. Безопасное использование замковых соединений арочной податливой крепи / Ю.М. Халимендик, А.С. Барышников, В.Ю. Халимендик // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 61-69 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
202103
   Безопасное проведение ремонтно-механических работ : инструктивная карта. – Ленинград : ОНТИ, 1977. – 24 с.
202104
  Малышева Д.Б. Безопасное развитие Центральной Азии и афганский фактор // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 105-125. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385
202105
  Манн С. Безопасность Linux. Руководство администратора по системам защиты с открытым исходным кодом = Linux System Security. An Administrator"s Guide to Open Source Security Tools / Скотт Манн, Эллен Митчелл, Митчелл Крелл; Пер. с англ. и ред. В.Р.Гинзбурга. – 2-е изд. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : Вильямс, издательский дом, 2003. – 624с. – ISBN 5-8459-0485-4
202106
  Шатов И.В. Безопасность Wi-Fi-сетей // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 67-71. – ISSN 0130-9765


  Обзор Интернет-материалов по защите беспроводных сетей связи.
202107
  Голунов С.В. Безопасность американо-мексиканской границы : опыт пограничной политики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-47. – ISSN 0321-2068
202108
  Низар Джаззан Безопасность арабской нации: некоторые аспекты проблемы // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 63-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
202109
  Максим М. Безопасность беспроводных сетей : Информационные технологии для инженеров / М. Максим, Д. Поллино. – Москва : АйТи; ДМК Пресс, 2004. – 288с. – ISBN 5-98453-007-4;5-94074-248-3
202110
   Безопасность бизнеса : справочное пособие. – Изд. 1-е. – Киев : [б. и.]. – (Журналитский фонд Украины)
Вып. 1 : / под ред. Ю.И. Когута. – 1994. – 164 с.
202111
   Безопасность быстрых реакторов : [сокр. пер. с англ.]. – вып.1. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 164 с. – Библиогр.: с. 42-43, 78
202112
   Безопасность быстрых реакторов : сокр. пер. с англ. – Вып. 3. – Москва : Атомиздат, 1974. – 55 с. – Библиогр.: с. 51-54
202113
   Безопасность быстрых реакторов. – вып.2. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1974. – 67 с.
202114
  Вебер К. Безопасность в Windows XP : Готовые решения сложных задач защиты компьютеров / Крис Вебер, Гэри Бадур. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2003. – 464с. – ISBN 5-93772-102-0
202115
  Коваленко И.И. Безопасность в Азии - назревшая проблема современности / И.И. Коваленко. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Издательство "Знание" ; Библиотечка "Курсом мира и международного сотрудничества")
202116
  Коваленко И.И. Безопасность в Азии - назревшая проблема современности / И.И. Коваленко. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Издательство "Знание" ; Новое в жизни науке и технике ; Сер. международная 1)
202117
  Алешин Л.И. Безопасность в библиотеке : Учебно-методическое пособие / Л.И. Алешин. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 248 с. – (Библиотекарь и время XXI век : 100 выпусков / отв. ред. сер. О.Р. Бородин ; вып. 18). – ISBN 5-85129-175-3
202118
   Безопасность в Интернете: приоритеты государства // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – апрель. – С. 32-35. – ISSN 1726-6726


  Со времени первого Форума безопасного Интернета прошёл ровно год. За этот период общество получило ряд законодательных инструментов: 436-ФЗ, реестр запрещённых сайтов. Стала ли Сеть более безопасной и что ещё необходимо предпринять для пресечения ...
202119
   Безопасность в Интернете: пути достижения // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 50-51. – ISSN 1726-6726


  7 февраля в пресс-центреРИА "Новости" состоялся ІІІ ежегодный Форум Безопасности Интернета. Организоваламероприятие Лига Безопасного Интернета при поддержке Минкомсвязи России и Российской ассоциации электронных коммуникаций
202120
  Петренко А. Безопасность в коммуникации делового человека / Петренко А. – Москва : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 202, [1] с. – (Библиотека технологической школы бизнеса ; кн. 12 : Серия "Психотехнология и эффективный менеджмент"). – ISBN 5-86073-005-5
202121
  Биктимирова З.З. Безопасность в концепции развития человека // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.135-143. – ISSN 0869-0499
202122
  Засыпкин А. Безопасность в Персидском заливе // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0130-9625
202123
  Ларичев А.В. Безопасность в радиационной технологии / А.В. Ларичев, Е.Д. Чистов. – М., 1981. – 198с.
202124
  Петров В.Ф. Безопасность в ядерно-космический век / В.Ф. Петров. – М., 1984. – 64с.
202125
  Петровский В.Ф. Безопасность в ядерно-космическую эру / В.Ф. Петровский. – М., 1985. – 216с.
202126
  Давыдов В.Ф. Безопасность в ядерный век / В.Ф. Давыдов. – Киев, 1982. – 188с.
202127
  Арбатов А.Г. Безопасность в ядерный век и политика Вашингтона / А.Г. Арбатов. – Москва, 1980. – 287с.
202128
  Клейтман С.Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения / С.Л. Клейтман. – 2-е изд. – Харьков, 1978. – 184 с.
202129
  Клейтман С.Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения. / С.Л. Клейтман. – Х, 1979. – 184с.
202130
   Безопасность выполнения специальных работ в экстремальных ситуациях с применением подъемно-транспортных машин и оборудования / А.С. Беликов, В.А. Шаломов, Н.В. Долглполова, М.Ю. Улитина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 116-125 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
202131
  Беликов А.С. Безопасность выполнения специальных работ с применением нетрадиционных подъемно-транспортных машин / А.С. Беликов, В.А. Шаломов, Ю.Н. Сенчихин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 167-176 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
202132
  Ланцов С.А. Безопасность государства - общества - человека в контексте противодействия терроризму // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 58-62. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
202133
  Лобанов Н. Безопасность грузоперевозок / Н. Лобанов, А. Ребров // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 41-46
202134
  Жерондо К. Безопасность движения / К. Жерондо. – М, 1983. – 224с.
202135
  Боровский Б.Е. Безопасность движения автомобильного транспорта : анализ дорожных происшествий / Б.Е. Боровский. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 305 с.
202136
   Безопасность для всех : прогр. разоружения : докл. Независимой комис. по вопр. разоружения и безопасности под пред. [и с предисл.] У. Пальме : пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1982. – 280 с. – Библиогр. в примеч.: с. 273-277
202137
  Бочаров Е.В. Безопасность дорожного движения : справочник / Е.В. Бочаров, М.Ю. Заметта, В.С. Волошинов. – Москва : Росагропромиздат, 1988. – 284 с. : ил.
202138
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2005. – 720 с.
202139
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2005. – 704 с.
202140
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3. – 2005. – 720 с.
202141
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2005. – 688 с.
202142
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2006. – 672 с.
202143
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2006. – 560 с.
202144
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3. – 2006. – 560 с.
202145
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2006. – 688 с.
202146
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2007. – 592 с.
202147
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2007. – 544 с.
202148
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3. – 2007. – 560 с.
202149
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2007. – 560 с.
202150
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2008. – 544 с.
202151
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2008. – 544 с.
202152
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2008. – 480 с.
202153
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1 (35). – 2009. – 488 с.
202154
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2 (36). – 2009. – 492 с.
202155
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3 (37). – 2009. – 492 с.
202156
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4 (38). – 2009. – 574 с.
202157
  Чучаев А.И. Безопасность железнодорожного, водного и воздушного транспорта / А.И. Чучаев. – Саратов, 1988. – 167с.
202158
  Садиков Г.Н. Безопасность жизнедеятельности – религия XXI века // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2. – C. 89-94. – ISSN 2073-803X
202159
   Безопасность жизнедеятельности : учебник для студентов ВУЗов. – Москва : Высшая школа, 1999. – 448 с.
202160
   Безопасность жизнедеятельности : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков, 2001. – 678 с. – ISBN 5-8316-0015-7
202161
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 2. – 2003. – 48 с. – № 1 на укр. яз.
202162
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 3. – 2003. – № 1 на укр. яз.
202163
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 4. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
202164
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 5. – 2003. – 48 с. – № 1 на укр. яз.
202165
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 6. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
202166
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 7. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
202167
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 8. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
202168
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 9. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
202169
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 10. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
202170
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 11. – 2003. – 48 с. – № 1 на укр. яз.
202171
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 12. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
202172
   Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков, Л.Л. Морозова, В.П. и др. Сивков; С.В. Белов [и др.] ; под общ. ред С.В. Белова. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 360 с. + Приложение: с. 353-356. – Библиогр.: с. 354. – ISBN 5-06-004294-4
202173
  Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающ. по медицинским спец. / Г.С. Ястребов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 417 с. : ил. + Прилож.: с. 394-405. – Библиогр.: с. 406. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-02739-2
202174
   Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям и специальностям высшего профессионального образования / В.А. Акимов, В.Я. Богачев, В.К. Владимирский, Ю.Л. Воробьев, П.П. и др. Кукин; В.А. Акимов, В.Я. Богачев, В.К. Владимирский, Ю.Л. Воробьев, П.П. Кукин и др. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 2007. – 592 с. – ISBN 978-5-06-004895-7
202175
   Безопасность и гигиена труда : сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1980. – 152 с.
202176
   Безопасность и гигиена труда : сборник науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1985. – 148 с.
202177
   Безопасность и гигиена труда : сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1988. – 148 с.
202178
  Танти-Дугалл Безопасность и охрана жизни и здоровья в отелях СНI Hotels and Resorts // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 24-27. – ISSN 1813-1212
202179
  Клинова М. Безопасность и сотрудничество в энергетике: поиски стабильного баланса : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 111-125. – Бібліогр.: с. 111-125. – ISSN 0131-2227
202180
  Комиссаров Ю.Д. Безопасность и сотрудничество: опыт евпропейского Севера / Ю.Д. Комиссаров. – М., 1989. – 126с.
202181
   Безопасность информации. – Киев
№ 1. – 1997
202182
  Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход / В.В. Домарев. – Київ : ДиаСофт, 2004. – 992с. – ISBN 966-7992-36-5
202183
  Черкасова Е. Безопасность Испании в атлантическом формате // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 12. – С. 41-47. – ISSN 0131-2227
202184
  Морозов В.Е. Безопасность как форма политического: о секьюритизации и политизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 24-35. – ISSN 0321-2017
202185
  Дюре Мишель Безопасность как элемент культуры в отношениях между странами // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 20-21. – ISSN 1728-6220
202186
  Donnez J. Безопасность лечения миомы матки улипристала ацетатом - селективным модулятором прогестероновых рецепторов / J. Donnez, O. Donnez, M. Dolmans // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 59-67. – ISSN 2309-4117
202187
  Зеркалов Д.В. Безопасность международной торговли : Справочник / Д.В. Зеркалов. – Киев : КНТ, Дакор, 2007. – 456с. – (Сер."Внешнеэкономическая деятельность"). – ISBN 966-8379-23-3
202188
  Балабанов А.О. Безопасность мореплавания и организационно правовые меры по ее обеспечению // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 168-178
202189
  Иванов А.А. Безопасность Московского царства в правление Ивана Грозного // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 57-64. – ISSN 0042-8779
202190
  Кузнецов Ю.Ф. Безопасность на севере Европы / Ю.Ф. Кузнецов. – Москва, 1967. – 32с.
202191
   Безопасность общественная, личная : ежемесячный, общественно-политический, популярно-правовой, иллюстрированный журнал. – Москва : Пресса
№ 1. – 1992. – 64 с.
202192
  Айнабек Куандык Безопасность общественного хозяйствования в условиях глобализации // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 141-149. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
202193
  Поплавский В.М. Безопасность парогенераторов натрий - вода / В.М. Поплавский, Ф.А. Козлов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 140 с.
202194
  Чернявский А.А. Безопасность предпринимательской деятельности : Конспект лекций / А.А. Чернявский; МАУП. – Киев : МАУП, 1998. – 118с. – ISBN 966-7312-38-0
202195
  Буй Д.Б. Безопасность прогрммных средств: модели и методы (обзор) / Д.Б. Буй, В.Г. Скобелев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 1 (65), січень - березень. – С. 42-54. – ISSN 1814-4225


  Работа представляет собой краткий обзор моделей и методов, предназначенных для обеспечения безопасности программных средств современных компьютерных систем на протяжении всего их жизненного цикла.
202196
   Безопасность работ в химических производствах : (сборник офиц. материалов и методических указаний). – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1980. – 398 с. – (Библиотека "Техника безопасности")
202197
  Злобинский Б.М. Безопасность работ с радиоактивными веществами / Б.М. Злобинский. – Москва : Металлургиздат, 1958. – 228 с.
202198
  Злобинский Б.М. Безопасность работ с радиоактивными веществами / Б.М. Злобинский. – М., 1961. – 344с.
202199
  Горохов М.А. Безопасность работы с литием, натрием, калием / М.А. Горохов, Б.С. Тымош, Г.Ф. Сафаров. – Москва : Атомиздат, 1971. – 176 с.
202200
  Самойлов О.Б. Безопасность реакторов ВВР / О.Б. Самойлов. – Горький, 1986. – 86с.
202201
  Атаян Б.Г. Безопасность резервного копирования данных в облачной системе хранения / Б.Г. Атаян, Т.А. Багдасарян // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 2. – С. 119-122. – ISSN 2225-5036
202202
   Безопасность Родины храня : очерки. – Львов : Каменяр, 1988. – 245, [2] с.
202203
   Безопасность России. Черноморский регион. – Москва : Интердиалект, 1997. – 326 с.
202204
  Брэгг Р. Безопасность сетей. Полное руководство = Network security. The Complete reference / Роберта Брэгг, Марк Родс-Оусли, Кит Страссберг ; пер. с англ.: Г. Трубников, Я. Майсова, М. Фадеева. – Москва : ЭКОМ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 912 с. – ISBN 5-7163-0132-0
202205
   Безопасность современной гостиницы // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 40-42 : фото
202206
  Зацарный В.В. Безопасность студентов на практике / В.В. Зацарный, А.Е. Пантелеймонов. – Киев, 1989. – 119с.
202207
   Безопасность сухого хранения отработавшего ядерного топлива : монография / [Рудычев В.Г. и др.] ; под общ. ред. Ю.М. Мацевитого, И.И. Залюбовского ; М-во образования и науки Украины, Харьк нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 197, [3] с. : ил., табл. – На тит. л. авт. не указ. – Библиогр.: с. 190-199. – (Серия "Безопасность атомных станций"). – ISBN 978-966-623-945-0
202208
   Безопасность технологий и природа : сборник. – Москва : Знание, 1989. – 94 с. – Библиогр.: с. 52. – (Народный университет. Факультет "Человек и природа" ; 7/89)
202209
   Безопасность труда : сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1984. – 120 с. – Библиогр. в конце ст.
202210
  Котик А М. Безопасность труда / А М. Котик. – М, 1986. – 63с.
202211
   Безопасность труда : сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1989. – 146 с. – Библиогр. в конце ст.
202212
  Резникова А. Безопасность труда // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 6 февраля (№ 6)


  Информационная безопасность адвокатской деятельности имеет специфический характер вследствии особенности самой профессии, главный принцип которой - конфиденциальность.
202213
  Лановенко И.П. Безопасность труда в горной промышленности / И.П. Лановенко. – Киев, 1978. – 247с.
202214
  Лановенко И.П. Безопасность труда в горной промышленности и уголовный закон / И.П. Лановенко. – К., 1978. – 247с.
202215
  Семенов А.С. Безопасность труда в кабинетах химии / А.С. Семенов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 80 с.
202216
  Свечников Л.Н. Безопасность труда в камеральном топографо-геодезическом производстве : справочное пособие / Л.Н. Свечников, С.А. Мыльников. – Москва : Недра, 1989. – 262 с. – ISBN 5-247-00876-6
202217
   Безопасность труда в промышленности : справочник. – Киев : Техника, 1982. – 231 с. – Библиогр. в конце глав.
202218
   Безопасность труда в радиационной диффектоскопии. – Москва : Энергоатоиздат, 1986. – 168 с. – Библиогр.: с. 165-167
202219
  Сапожников А.В. Безопасность труда в химической лаборатории / А.В. Сапожников. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 82 с.
202220
   Безопасность труда и профсоюзы : из опыта работы профсоюзов соц. стран по охране труда : сборник статей. – Москва : Профиздат, 1974. – 175 с.
202221
  Сакулин В.П. Безопасность труда при монтаже и эксплуатации электроустановок / В.П. Сакулин, В.М. Шептовицкий. – Ленинград : Колос, 1973. – 238 с.
202222
  Прокофьева А.К. Безопасность труда при работе с сильнодействующими ядами / А.К. Прокофьева. – Москва : Оборонгиз, 1962. – 70с. : Ил. – Библиогр.: с.69
202223
  Миронович Д Н. Безопасность труда составительской бригады на железнодорожном транспорте предприятий черной металлургии / Д Н. Миронович, Сулин Е.П. . – Свердловск, 1962. – 72с.
202224
   Безопасность труда, санитария и гигиена : справочное пособие. – Москва : Издадательство стандартов. – (Терминология ; 5)
5 выпуск. – 1990. – 173 с. – Библиогр.: с. 171-173
202225
  Кальченко Т.В. Безопасность Украины в геоэкономическом контексте глобального развития / Т.В. Кальченко, З.О. Адаманова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 42 : Экономические науки. – С. 67-69
202226
  Костин А.И. Безопасность человека в глобальной политике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-52. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
202227
  Прозорова М.Г. Безопасность человека в условиях развития биотехнологий: постановка проблемы / М.Г. Прозорова, М.И. Рыхтик // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 41-45. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
202228
  Литвин А.Н. Безопасность человека, мировозрение народа и жизнеспособность страны: к вопросу о защите "конституционного строя" России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-71. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
202229
  Маканс Л. Безопасность человека, розыскная деятельность полиции, уголовно-процессуальный закон // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 16-20. – ISSN 1810-3081
202230
  Радиков И.В. Безопасность человека: реальность или фикция? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 6-11. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
202231
  Уолкер Б.Д. Безопасность ЭВМ и организация их защиты / Б.Д. Уолкер, Я.Ф. Блейк. – М, 1980. – 112с.
202232
  Супаков Н.К. Безопасность эксплуатации ракетного оружеия / Н.К. Супаков. – М., 1972. – 79с.
202233
  Корнеев А.В. Безопасность энергетических сетей США: проблемы борьбы с кибернетическим терроризмом // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 7 (499). – С. 25-46. – ISSN 0321-2068
202234
   Безопасность ядерной энергетики : сборник статей. – Москва : Атомиздат, 1980. – 154 с. – Библиогр. в конце разд.
202235
  Самойлов О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б. Самойлов, В.А. Чирков. – Горький, 1983. – 95 с.
202236
  Самойлов О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 278 с.
202237
  Кенсицкий О.Г. Безопасность, надежность и эффективность эксплуатации электротехнического и электроэнергетического оборудования блоков АЭС : монография / О.Г. Кенсицкий, А.А. Ключников, Г.М. Федоренко ; НАН України ; Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-02-5202-8
202238
  Фуко М. Безопасность, территория, население = Securite, territoire, population : курс лекций, прочит. в Коллеж де Франс в 1977-1978 учеб. году / Мишель Фуко ; пер. с фр. Н.В. Суслова, А.В. Шестакова, В.Ю. Быстрова. – Санкт-Петербург : Наука, 2011. – 543, [1] с. : портр. – На авантит. текст: Издание осуществлено в рамках программы содействия изд. делу "Пушкин" приподдержке Посольства Франции в России и Французского ин-та / мин-ваинстронных и европейских дел Франции. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-02-037115-6
202239
  Розанов А.А. Безопасность: подходы Запада / А.А. Розанов, А.В. Шарапо. – Минск, 1994. – 122с.
202240
  Бервальд Джули Безопасный атомный реактор : идеи // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 66-67 : Фото
202241
  Пархомовский Э.Я. Безопасный жалобщик / Э.Я. Пархомовский. – М., 1984. – 127с.
202242
   Безопасный мир : учебное пособие для 10-11 кл. / А.В. Крапивин, А.К. Алексеев, С.И. Белей, М.А. Володина, Е.Г. и др. Дмитриева; А.В. Крапивин, А.К. Алексеев, С.И. Белей, М.А. Володина, Е.Г. Дмитриева; Под ред. Крапивина Александра Васильевича. – 1-е изд. – Донецк, 2007. – 148 с. – ISBN 978-966-639-355-8
202243
   Безопасный мир : учебное пособие для учащихся 10-11 классов / А.В. Крапивин [и др.] ; под ред. Крапивина А.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Центр международной безопасности Донецкого национального университета, 2008. – 170 с. : илл. – Библиогр.: с. 166. – ISBN 978-966-639-355-8
202244
  Казанцева Ася Безопасный сахар. Сладкая кровь // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 138-142 : фото
202245
  Селиванов М.П. Безопастность работ в химических лабораториях / М.П. Селиванов. – Москва : Медгиз, 1954. – 320 с.
202246
  Балаев А.А. Безопастность труда на предприятии : прогр.-целевая игра : метод. пособие / А.А. Балаев, О.А. Зюкова. – Москва : Профиздат, 1989. – 91, [3] с. – (Практ. и метод. пособия для профсоюз. и хоз актива)
202247
  Журавель Ю.В. Безоплатна освіта як чинник впливу на конкурентоспроможність навчальних закладі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 4 (102). – С. 22-28. – ISSN 1562-0905
202248
  Клюєва Є. Безоплатна передача майна суб"єктам господарювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 97-100
202249
  Стефанчук М.М. Безоплатна правнича допомога як елемент соціальної безпеки держави // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 159-162. – ISBN 978-617-7625-74-1
202250
  Гречанюк С. Безоплатна правова допомога – від ідей до становлення адміністративно-правового інституту / С. Гречанюк, В. Карий // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 86-90. – ISSN 2524-0129
202251
  Мельниченко О. Безоплатна правова допомога // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Яке місце займають юридичні клініки в системі безоплатної правової допомоги".
202252
  Семьоркіна О.М. Безоплатна правова допомога в Україні-міф чи реальність? // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30-34
202253
  Гончаренко С.В. Безоплатна правова допомога стаэ реальныстю? / С.В. Гончаренко, Э.Ю. Бова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 10-14
202254
  Ахтирська Н.М. Безоплатна правова допомога та приватна детективна діяльність у змагальному кримінальному процесі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 2-4
202255
   Безоплатна правова допомога: курс на дистанційне консультування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
202256
  Валенко А. Безоплатна приватизація земельних ділянок по-українськи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 38-39
202257
  Гутник В.В. Безоплатне призначення захисника: досвід Міжнародного кримінального суду // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 23-25
202258
   Безоплатний електронний журнал // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 19 вересня (№ 36/37). – С. 13. – ISSN 2219-5793
202259
  Рябцева Н. Безоплатним пологам бути? Двадцять запитань про пологи після початку реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 5-18 червня (№ 22/23). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
202260
  Мартынов О.П. Безоружная любовь / О.П. Мартынов. – М, 1989. – 138с.
202261
  Амосов Н.И. Безосколочное стекло триплекс, его значение, свойство, способ изготовления и приёмы испытания / Н.И. Амосов. – Киев : Укргизлегпром, 1934. – 80 с. – Библиогр.: с. 79
202262
  Панасевич В.А. Безособове дієслово препеі та його значення в реченнях новогрецької мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 256-259
202263
  Щербій Н.О. Безособові рефлексивні конструкції в українській і польській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 215-233. – ISSN 2075-437X


  У статті охарактеризовано статус безособових дієслів у мовознавстві. Розглянуто семантичні особливості безособових рефлексивних конструкцій в українській і польській мовах. Проаналізовано вживання безособових зворотних форм у сучасних українських і ...
202264
  Кокора М. Безособові речення в поетичному мовленні В. Симоненка // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 53-57
202265
  Калениченко М.М. Безособові речення з дієслівними формами на -no, -to у чеській мові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 144-148. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматриваются безличные предложения в чешском языке, предикативная основа которых сформирована предикативными формами на -no, -to. Особое внимание обращается на семантические и структурные параметры даных безличных единиц.
202266
  Чирва Г.М. Безособові речення з дієслівно-екзистенціальною предикативною основою // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 77-81
202267
  Калениченко М.М. Безособові речення на рівні синтаксико-семантичного моделювання // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 104-110


  У статті проаналізовано змістову організацію безособового речення з урахуванням його формальних ознак, визначено категоріальні характеристики безособовості, способи та засоби її реалізації. В статье проанализирована смысловая организация безличного ...
202268
  Калениченко М.М. Безособові речення у лінгвістичній богемістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 114-123


  У статті проаналізовано стан дослідження безособового речення у лінгвістичній богемістиці, визначено категоріальні характеристики безособовості, способи та засоби її реалізації. В статье проанализировано состояние исследований безличных предложений в ...
202269
  Голубовська І. Безособові речення як відбиття міфологізованості української ментальності // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 31-35. – ISSN 0320-3077
202270
  Гетьман З.О. Безособові форми іспанського дієслова в контексті міжкатегоріального підходу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 212-222. – ISSN 2413-5593
202271
  Вишняков В.А. Безостановочный пробег / В.А. Вишняков. – Москва, 1958. – 94с.
202272
  Бринчук М.М. Безответственность в современном экологическом праве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 56-66. – ISSN 0132-0769
202273
  Меламед Ц.А. Безотказный бумеранг / Ц.А. Меламед. – Рига, 1990. – 253с.
202274
  Дударь Светлана Безотходная гастрономия : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 156-160 : Фото
202275
  Дятлов И.П. Безотходная технология и эффективность производства / И.П. Дятлов, И.Т. Рысев. – М., 1986. – 64с.
202276
  Рюмин В.В. Безотходное производство / В.В. Рюмин. – Рига, 1985. – 103с.
202277
  Зайцев В.А. Безотходные и малоотходные процессы сегодня и завтра / В.А. Зайцев. – Москва : Знание, 1987. – 31с.
202278
   Безотходные и энергосберигающие процессы нефтепереработки и нефтехимии. – Куйбышев, 1987. – 183с.
202279
  Симоненко Г.П. Безотцовщина / Г.П. Симоненко. – Тула, 1968. – 144с.
202280
  Маканин В.С. Безотцовщина. / В.С. Маканин. – М, 1971. – 208с.
202281
  Вознесенский А. Безотчетное : новая книга / А. Вознесенский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 255 с.
202282
  Грегори Р.Т. Безошибочные вычисления / Р.Т. Грегори, Е.В. Кришнамурти. – Москва : Мир, 1988. – 207 с.
202283
   Безпаленко Анатолій Мілетійович (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 30. – ISBN 978-966-933-054-3
202284
  Плаксієнко В.Я. Безпаперова бухгалтерія: призначення, характеристика складових та ключові аспекти / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 20-26. – ISSN 2306-6792
202285
  Монастирецький М. Безпаперові інформаційні технології - в життя // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 16-21. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1708-7422
202286
  Коржик Н.А. Безпаперові інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 39. – С. 94-101. – Бібліогр.: 6 назв.


  Розглядається використання бібліотеками безпаперових інформаційно-комунікаційних технологій, характеризуються основні процеси.
202287
  Степанова О. Безпека - заради життя кожного // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 4
202288
  Нетребенко Алевтина Безпека - пріоритетна потреба людини, суспільства, цивілізації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 15--16 : фото
202289
  Шарий В.І. Безпека "складної" системи на грунті системного підходу / В.І. Шарий, А.І. Невольніченко, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 191-196


  У статті обгрунтовано зміст поняття "безпека" складної системи на основі системного підходу. При визначенні змісту безпеки, було доведено, що в даному випадку безпека - це ознака стану складної системи, коли вона спроможна "власним" (підпорядкованим ...
202290
   Безпека авіації / В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов, В.В. Астанін, І.П. [та ін.] Білокур; [В.П. Бабак та ін.] ; за ред. В.П. Бабака. – Київ : Техніка, 2004. – 584 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 560-583. – ISBN 966-575-171-9
202291
  Харченко В.С. Безпека АЕС і велика безпека за часів коронавірусу / В.С. Харченко, М.О. Ястребенецький // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (87). – С. 74-80. – ISSN 2073-6231


  Стаття аналізує виклики, обумовлені коронавірусною пандемією, для забезпечення безпеки АЕС. Аналізується досвід, накопичений в атомній енергетиці за багато років, який може бути використаний в інших критичних галузях у контексті так званої великої ...
202292
   Безпека бажань // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 3/4 (156), червень - серпень. – С. 20-21 : фото
202293
  Зубок М.І. Безпека банківської діяльності : Навчальний посібник / М.І. Зубок; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 190с. – ISBN 966-574-383-Х


  У посібнику розкриваються основи забезпечення безпеки банківського бізнесу, структура безпеки та її форми, методи і види. Для студентів економічних та інших спеціальностей, які вивчають банківську справу, а такжо осіб, що займаються банківським бізне
202294
  Диба М. Безпека банківської діяльності та умови її організації в Україні / Михайло Диба, Світлана Яременко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 13-23 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
202295
  Барановський О. Безпека банківської сфери // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 6 (220). – С. 20-27. – ISSN 2310-2624
202296
  Бондарчук Ю.В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи : науково-практичний посібник / Бондарчук Ю.В., Марущак А.І. – Київ : Скіф ; КНТ, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-8894-42-8
202297
   Безпека бою : довідковий матеріал для проведення занять в Збройних Силах України / Центр операт. стандартів і методики підгот. Збройних Сил України спільно з Голов. упр. підгот. Збройних Сил України. – Київ : Центр учбової літератури, 2023. – 113, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк.: Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. – ISBN 978-611-01-2826-1
202298
  Михальченко І. Безпека в інтернеті, що варто знати // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
202299
  Зубець А.М. Безпека в локальних комп’ютерних мережах на рівні доступу // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 1 (35). – C. 61-68
202300
   Безпека в освітньому середовищі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  Упродовж чотирьох тижнів у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбулася підготовка фахівців з п"ятнадцяти регіонів України.
202301
  Любер О. Безпека в соціальних мережах - міф чи реальність? (Порівняльна характеристика вибраних аспектів європейського континентального законодавства) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 62-64
202302
   Безпека в сфері інтелектуальної власності : виступи учасників всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 3 груд. 2020 р.) / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Київ. ін-т інтелект. власності та права, Каф. інтелект. власності і права. – Київ : Ліра-К, 2020. – 165, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-520-007-0
202303
  Теліга Тетяна Безпека вашої дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 14-16 : фото
202304
   Безпека вашої дитини (Пам"ятка з питань безпеки життєдіяльності) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 20-23 : фото
202305
  Усик Світлана Безпека вдома та надворі (Розробка заняття з безпеки життєдіяльності для дітей дошкільного віку) / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 17-18 : фото
202306
  Ревак Ірина Олександрівна Безпека використання інформаційних технологій в освіті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 190-197. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з"ясовано стан використання інформаційних технологій у навчальному процесі, проаналізовано систему захисту інформації, запропоновано системний підхід до розв"язання проблеми безпеки використання інформаційних технологій в освіті.
202307
  Мельник Альона Безпека використання обігрівальних приладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 25 : фото
202308
  Мазур А.С. Безпека виробничого персоналу тепличних підприємств / А.С. Мазур, С.О. Букієвський, М.А. Томчук // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 183-185. – ISBN 978-966-641-732-2
202309
  Ільченко Н.В. Безпека відпочинку на природі влітку... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 27 : фото
202310
  Левковська Л. Безпека водних рексурсів України: аналіз, оцінка, пріоритети забезпечення // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2014. – [2014]. – С. 71-75. – ISSN 1818-4170
202311
   Безпека водних ресурсів України у глобальному вимірі = Safety of water resources of Ukraine in a global dimension / [М.А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України, 2013. – 500 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги. - Парал. тит. арк. англ. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 469-499. – ISBN 978-966-2501-14-8
202312
  Бондар В. Безпека громадян у судах: перші місяці роботи служби судової охорони // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 19-21
202313
  Батковський В.А. Безпека грошово-кредитної системи та механізм подолання загроз її розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-41. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються теоретичні аспекти безпеки грошово-кредитної системи, визначено основні загрози для грошово-кредитної системи, запропоновано механізм управління комплексними загрозами і розглянуто особливості його реалізації у контексті ...
202314
  Барановський О. Безпека гррошового обігу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 130-142. – ISSN 1562-0905
202315
  Лаба Д.М. Безпека Групових Комунікацій // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 35-36
202316
  Чубко Т. Безпека держави в умовах глобалізації // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 30-37. – ISSN 2311-6676
202317
  Гловацький В.В. Безпека державних інформаційних ресурсів // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 3 (43). – С. 79-82. – ISSN 2518-7678
202318
  Усик Світлана Безпека дитини в руках батьків / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 25 : фото
202319
  Богданович Лілія Безпека дитини влітку - відповідальність дорослих! / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 12 : фото
202320
  Усик Світлана Безпека дитини на дачі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 29
202321
  Груник Н.В. Безпека дитини на дорозі - основні правила і рекомендації батькам // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 34-35
202322
  Нетребенко Алевтина Безпека дитині у школі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 31-32
202323
  Маляренко О. Безпека дітей - дорослих справа / О. Маляренко, В. Ліпшиць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 23-25 : фото
202324
  Усик Світлана Безпека дітей - у наших руках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 33-35 : фото
202325
  Ільницька І.М. Безпека дітей - це пріоритет сьогодення / І.М. Ільницька, Н.В. Груник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 14
202326
  Богданович Лілія Безпека дітей на ігровому майданчику / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 36 : фото
202327
  Ільницька Інна Безпека дітей на ігровому майданчику // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 29 : фото
202328
  Ільницька Інна Безпека дітей у таборі відпочинку! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 20-21
202329
  Зепс В.А. Безпека дітей узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 40. – Бібліогр.: 2 назв
202330
  Васильченко Л.В. Безпека дорожнього руху // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 46-48. – Бібліогр.: 5 назв
202331
  Гаврилюк І.М. Безпека дорожнього руху в зимовий періож / І.М. Гаврилюк, М.В. Лішунов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 29 : фото
202332
  Устименко В.А. Безпека дорожнього руху в контексті конфлікту на Сході України // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 56. – С. 18-20. – ISSN 2076-815X
202333
  Абдулін А.А. Безпека духовності громадян - одне з пріорітетних завдань української держави / А.А. Абдулін, О.М. Ситник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 7-8. – Бібліогр.: 5 назв
202334
   Безпека економічних трансформацій : збірник матеріалів "круглого столу". – Київ : Альтерпрес, 2000. – 386 с. – ISBN 966-554-031-9; 966-542-147-6
202335
  Цимбалюк І.В. Безпека електронної торгівлі (організаційно-правовий аспект) // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 74-81
202336
  Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності - галузь науки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 10 : фото
202337
  Бєгун В.В. Безпека життєдіяльності - освіта та наука // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 13-14. – Бібліогр.: 6 назв
202338
  Слєсар Б.В. Безпека життєдіяльності - основа життя // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-40 : фото
202339
  Корочкіна Л.М. Безпека життєдіяльності : Конспект лекцій для студентів фізичного ф-ту / Л.М. Корочкіна, М.Я. Горідько, Т.Л. Цареградська; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 94 с.
202340
   Безпека життєдіяльності : Hавч. посібн. – Львів : Афіша, 1998. – 276 с. – ISBN 966-7315-03-7
202341
  Пістун І.П. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / І.П. Пістун. – Суми : Університетська книга, 1999. – 301с. – ISBN 966-7550-14-1
202342
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для студентів природознавчих факультетів / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур; КУ. – Київ : Київський університет, 1999. – 209с. – ISBN 966-594-070-8
202343
  Чирва Ю.О. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Ю. О. Чирва, О. С. Баб"як. – Київ : Атіка, 2001. – 304 с. – ISBN 966-7714-73-Х
202344
  Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.І. Дуднікова ; Європ. ун-т. – Київ : Європ. ун-т, 2002. – 237, [3] с. – Бібліогр.: c. 230-235. – ISBN 966-7942-93-7
202345
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / Є.П. Желібо, М Н. Заверуха, В.В. Зацарний. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 328с. – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-7827-09-7
202346
  Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дуднікова ; Європейський ун-т. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2003. – 267, [5] с. – Бібліогр.: с. 259-264. – ISBN 966-7942-93-7
202347
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко, М.М. Троянова; [Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І. та ін.]. – Київ : Кондор, 2003. – 424 с. – ISBN 966-7982-10-6
202348
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2003. – 328с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-7827-09-7
202349
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 397 с. – ISBN 966-7767-89-2


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
202350
  Чирва Ю.О. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Ю.О. Чирва, О.С. Баб"як. – Київ : Атіка, 2003. – 304 с. – ISBN 966-7714-73-Х
202351
   Безпека життєдіяльності : науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003. – 48 с. – з № 2 - рос мов.
202352
   Безпека життєдіяльності : програма курсу. – Київ : Київський університет, 2004. – 22 с.
202353
  Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності : [підручник для студ. вищих навчальних закладів] / В.М. Ярошевська; МНОУ; Укр. держ. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ : Професіонал, 2004. – 560 с. – ISBN 966-8556-17-8
202354
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо. – 3-ге вид. – Київ : Каравела, 2004. – 328с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-95596-4-2;
202355
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник. – 3-є вид., стер. – Київ : Знання-Пресс, 2004. – 441 с. – ISBN 966-8148-39-8


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
202356
  Лукашов Д.В. Безпека життєдіяльності : курс лекцій для студентів біологічних факультетів / Лукашов Д.В. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 143 с. – ISBN 966-306-078-7
202357
  Бєгун В.В. Безпека життєдіяльності : (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки) : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Бєгун, І.М. Науменко ; М-во України з питань надзвичайних. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи. – Київ : [б. в.], 2004. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-327. – ISBN 966-651-130-4
202358
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004. – 48 с.
202359
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004. – 48 с.
202360
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004. – 48 с.
202361
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004. – 48 с.
202362
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004. – 48 с.
202363
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004. – 48 с.
202364
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004. – 48 с.
202365
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004. – 48 с.
202366
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004. – 48 с.
202367
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004. – 48 с.
202368
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004. – 48 с.
202369
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004. – 48 с.
202370
  Яремко З.М. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Зіновій Яремко; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 301с. – ISBN 966-364-043-X
202371
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для дистанц. навчання / Є.П. Желібо, Н.М. Зацарний ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 263, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 256-257. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-015-5
202372
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2005. – 344 с. – ISBN 966-95596-4-2
202373
  Бабак В. Безпека життєдіяльності = Safety of life activity : курс із фахової мовної адаптації / В. Бабак, В. Гулевець, Ю. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2005. – 93, [1] с. : іл., портр. – Обкладинка англ. - Парал. текст англ., рос., укр. мовами. – ISBN 966-598-212-5
202374
  Яремко З.М. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зіновій Яремко; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320с. – ISBN 966-364-043-X
202375
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005. – 72 с.
202376
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005. – 72 с.
202377
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005. – 72 с.
202378
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005. – 72 с.
202379
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005. – 72 с.
202380
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005. – 72 с.
202381
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2005. – 72 с.
202382
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005. – 72 с.
202383
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005. – 72 с.
202384
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005. – 72 с.
202385
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005. – 72 с.
202386
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005. – 72 с.
202387
  Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності : Соціально-психологічні аспекти алкоголізму і наркоманії: Навчальний посібник для студ. вузів / Н.Ю. Максимова. – Київ : Либідь, 2006. – 328с. – ISBN 966-06-0424-6


  Розкрито причини і сутність узалежнення людини від психотропних речовин, процес його виникнення та форми прояву. Встановлено закономірності вияву у підлітків особистісної схильності до алкоголізму та наркоманії. Навчальний посібник для студентів ...
202388
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2006. – 288с. – ISBN 966-8019-59-8
202389
   Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Ю.С. Скобло, В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко; [Скобло Ю.С. та ін.] ; за ред.: В.Г. Цапка. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2006. – 397 с. – ISBN 966-346-115-2


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
202390
   Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко, М.М. Троянов; Ю.С.Скобло, Т.Б.Соколовська, Д.І.Мазоренко, Л.М.Тіщенко, М.М.Троянов. – Київ : Кондор, 2006. – 422с. – ISBN 966-7982-10-6
202391
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006. – 48 с.
202392
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006. – 48 с.
202393
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006. – 48 с.
202394
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006. – 48 с.
202395
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006. – 48 с.
202396
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006. – 48 с.
202397
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2006. – 48 с.
202398
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2006. – 48 с.
202399
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006. – 48 с.
202400
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2006. – 48 с.
202401
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2006. – 48 с.
202402
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2006. – 48 с.
202403
   Безпека життєдіяльності : навч. посібник для самостійної роботи студентів / В.А. Андронов, Ю.В. Буц, О.В. Третьяков, О.П. Шароватова; В.А. Андронов, Ю.В. Буц, О.В. Третьяков, О.П. Шароватова; Університет цивільного захисту України. – Харків : ХОГО "НЕТ" : ЕкоПерспектива, 2007. – 304 с. – ISBN 966-8750-01-2
202404
  Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є.О. Геврик; Мін-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, Ельга-Н, 2007. – 384с. – ISBN 966-373-149-4
202405
  Супрович М.П. Безпека життєдіяльності : [ практикум ] / М.П. Супрович, Д.В. Сенюк, К.В. Замойська. – Київ : Кондор, 2007. – 166 с. – ISBN 978-966-351-076-7
202406
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2007. – 288 с. – ISBN 966-8019-59-8
202407
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2007. – 48 с.
202408
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2007. – 48 с.
202409
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2007. – 48 с.
202410
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2007. – 48 с.
202411
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2007. – 48 с.
202412
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2007. – 48 с.
202413
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2007. – 48 с.
202414
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2007. – 48 с.
202415
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2007. – 48 с.
202416
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2007
202417
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2007. – 48 с.
202418
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2007. – 48 с.
202419
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272с. – ISBN 966-439-001-1
202420
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2008. – 280с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-59-8
202421
  Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студ. ВНЗ / Є.О. Геврик ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ельга-Н ; КНТ, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-382. – ISBN 978-966-373-365-4
202422
   Безпека життєдіяльності : підручник / [В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Ю.С. Скобло, Л.М. Тіщенко ; за ред. В.Г. Цапка]. – Київ : Знання, 2008. – 397 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 395-397. – ISBN 978-966-346-466-4


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
202423
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 344 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
202424
  Демиденко Г.П. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.П. Демиденко ; МОН України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-622-288-9
202425
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1/2. – 2008. – 56 с.
202426
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3/4. – 2008. – 56 с.
202427
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5/6. – 2008. – 56 с.
202428
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7/8. – 2008. – 56 с.
202429
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9/10. – 2008. – 56 с.
202430
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11/12. – 2008. – 56 с.
202431
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2009. – 344с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
202432
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2009. – 280с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-59-8
202433
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Я.І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 284, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285. – ISBN 978-966-351-196-2
202434
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України / Я.І. Бедрій, В.Я. Нечай. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 496, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. лише перший авт. – Бібліогр.: с. 487-488. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-07-1
202435
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : короткий навчальний словник-довідник : для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації / Я.І. Бедрій, В.М. Піча. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 216, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Серія малих словників-довідників). – ISBN 966-2025-07-1
202436
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2009. – 40 с.
202437
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2009. – 40 с.
202438
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2009. – 40 с.
202439
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2009. – 40 с.
202440
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2009. – 40 с.
202441
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2009. – 40 с.
202442
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2009. – 40 с.
202443
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2009. – 40 с.
202444
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2009. – 40 с.
202445
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2009. – 40 с.
202446
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2009. – 40 с.
202447
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2009. – 40 с.
202448
  Супрович М.П. Безпека життєдіяльності : практикум / М.П. Супрович, Д.В. Сенюк, К.В. Замойська. – Київ : Кондор, 2010. – 163, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. також зазнач.: Перший модуль: Теоретичні та організаційні основи БЖД та Другий модуль: Система "Людина - життєве середовище" як об"єкт прояву небезпек. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISBN 978-966-351-076-7
202449
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Г.М. Кривенко, Я.М. Семчук, Л.Я. Савчук, І.О. Камаєва ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 461, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 450-456. – Бібліогр.: с. 446-449. – ISBN 978-966-694-131-5
202450
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2010. – 40 с.
202451
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2010. – 40 с.
202452
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2010. – 40 с.
202453
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2010. – 40 с.
202454
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2010. – 40 с.
202455
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2010. – 40 с.
202456
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2010. – 40 с.
202457
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2010. – 40 с.
202458
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2010. – 40 с.
202459
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2010. – 40 с.
202460
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2010. – 40 с.
202461
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2010. – 40 с.
202462
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2011. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-342. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
202463
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / П.С. Атаманчук [та ін.] ; МОНУ ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 978-611-01-0245-2
202464
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2011. – 40 с.
202465
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2011. – 40 с.
202466
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2011. – 40 с.
202467
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2011. – 40 с.
202468
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2011. – 40 с.
202469
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2011. – 40 с.
202470
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2011. – 40 с.
202471
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2011. – 40 с.
202472
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2011. – 40 с.
202473
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2011. – 40 с.
202474
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2011. – 40 с.
202475
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2011. – 40 с.
202476
  Ковжога С.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв. – Харків : Право, 2012. – 299, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296. – ISBN 978-966-458-389-0
202477
  Пістун І.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. ВНЗ. – Суми : Університетська книга, 2012. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-575. – ISBN 978-966-680-544-0
202478
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2012. – 342, [1] с. : іл., табл. – Слов.:с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 966-96076-0-4
202479
  Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підручник [для студентів ВНЗ] / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2012. – 224 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-222. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-381-2
202480
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2012. – 40 с.
202481
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2012. – 40 с.
202482
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2012. – 40 с.
202483
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2012. – 40 с.
202484
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2012. – 40 с.
202485
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2012. – 40 с.
202486
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2012. – 40 с.
202487
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2012
202488
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2012. – 40 с.
202489
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2012. – 40 с.
202490
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2012. – 40 с.
202491
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2012. – 40 с.
202492
  Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти України I-IV рівнів акредитації з галузі знань "Природничі науки" / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2393-90-3
202493
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2013
202494
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2013
202495
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2013
202496
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2013
202497
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2013
202498
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2013
202499
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2013
202500
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2013
202501
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2013
202502
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2013
202503
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2013
202504
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2013
202505
  Ковжога С.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв. – Харків : Право, 2014. – 199, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296. – ISBN 978-966-458-389-0
202506
   Безпека життєдіяльності : [базовий] підручник для студентів ВНЗ / [І.Я. Коцан, О.Ю. Дмитрук, Є.П. Желібо та ін. ; за ред. І.Я. Коцана]. – Харків : Фоліо, 2014. – 460, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 450-459. – ISBN 978-966-03-6639-8
202507
  Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підручник / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2014. – 222, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 219-222. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-427-7


  На обкл. зміст кн.: Загальні засади; Безпека взаємодії організму людини з навколишнім середовищем; Безпека життєдіяльності у природному, техногенному і соціально-політичному середовищах; Сприяння безпеці життєдіяльності на загальнодержавному рівні.
202508
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо ; М-во освіти і науки України. – 7-ме вид. – Київ : Каравела, 2014. – 342, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 966-960-760-4
202509
   Безпека життєдіяльності : навч. посібник / [М.І. Ворожбіян та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 250, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 201-207. – ISBN 978-617-654-051-9
202510
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2016
202511
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2016
202512
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2016
202513
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2016
202514
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2016
202515
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2016
202516
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2016
202517
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2016
202518
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2016
202519
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2016
202520
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2016
202521
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2016
202522
   Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 978-611-01-0245-2
202523
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2017
202524
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2017
202525
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2017
202526
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2017
202527
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2017. – 40 с.
202528
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2017. – 40 с.
202529
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2017. – 40 с.
202530
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2017. – 40 с.
202531
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2017. – 40 с.
202532
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2017. – 40 с.
202533
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2017. – 40 с.
202534
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2017. – 40 с.
202535
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. д-ра хім. наук, проф. Є.П. Желібо. – 7-ме вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 342, [1] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів і понять з безпеки життєдіяльності: с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 978-966-9607-60-4
202536
   Безпека життєдіяльності : підручник для студентів ВНЗ освітніх рівнів "неповна вища освіта" та "базова вища освіта" всіх спец. / О.І. Запорожець, В.М. Заплатинський, Халмурадов Б.Д. [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 436-443. – ISBN 978-617-673-422-2
202537
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2018. – 40 с.
202538
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2018. – 40 с.
202539
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2018. – 40 с.
202540
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2018. – 40 с.
202541
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2018. – 40 с.
202542
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2018. – 40 с.
202543
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2018. – 40 с.
202544
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2018. – 40 с.
202545
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2018. – 40 с.
202546
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2018. – 40 с.
202547
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2018. – 40 с.
202548
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2018. – 40 с.
202549
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2019
202550
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2019
202551
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2019
202552
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2019
202553
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2019
202554
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2019
202555
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2019
202556
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2019
202557
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2019
202558
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2019
202559
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2019
202560
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2019
202561
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2020. – 32 с.
202562
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2020. – 32 с.
202563
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2020. – 32 с.
202564
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2020. – 32 с.
202565
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2020. – 32 с.
202566
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2020. – 32 с.
202567
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2020. – 32 с.
202568
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2020. – 32 с.
202569
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2020. – 32 с.
202570
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2020. – 32 с.
202571
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2020. – 32 с.
202572
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2020. – 32 с.
202573
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ України / Я.І. Бедрій, В.Я. Нечай. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 487-488. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-07-1
202574
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2021. – 32 с.
202575
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2021. – 32 с.
202576
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2021. – 32 с.
202577
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2021. – 32 с.
202578
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2021. – 32 с.
202579
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2021. – 32 с.
202580
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2021. – 32 с.
202581
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2021. – 32 с.
202582
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2021. – 32 с.
202583
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2021. – 32 с.
202584
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2021. – 32 с.
202585
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2021. – 32 с.
202586
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2022. – 32 с.
202587
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2022. – 32 с.
202588
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3/4, березень - квітень. – 2022. – 48 с.
202589
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2022. – 32 с.
202590
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2022. – 32 с.
202591
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2022. – 32 с.
202592
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2022. – 32 с.
202593
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9/10, вересень - жовтень. – 2022. – 48 с.
202594
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11/12, листопад- грудень. – 2022. – 48 с.
202595
  Волошин І.М. Безпека життєдіяльності (туристичнй аспект) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Волошин І.М., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2014. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-288 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7117-18-5
202596
  Яковець Наталія Безпека життєдіяльності в підготовці майбутніх медичних працівників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 18 : фото
202597
  Рєзніков М.І. Безпека життєдіяльності військових підрозділів : Конспект лекцій / М.І. Рєзніков, В.І. Тхоржевський, В.В. Вишнівський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 141с. – ISBN 966-594-648-Х
202598
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності географа з основами професійної підготовки : Навч. посібник / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. – Київ : Київський університет, 1998. – 126с. – ISBN 966-594-047-3
202599
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності географа з основами профессійної подготовки. / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Шур. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1997. – 107с.
202600
  Запорожець Г.М. Безпека життєдіяльності дітей під час літніх канікул (Розробка заняття-бесіди для учнів 5-го класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 14-20 : рис.
202601
   Безпека життєдіяльності з основами екології : навч. посібник / Цареградська Т.Л., Плющай І.В., Каленик О.О., Плющай О.І. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 252, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-617-696-430-8
202602
  Березуцький В.В. Безпека життєдіяльності людини - теорія та практика її забезпечення // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 6-7
202603
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини / В.М. Лапін; Львівський банківський коледж. – Львів, 1998. – 186 с. – ISBN 966-7330-04-4
202604
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Лапін ; М-во освіти України, Нац. банк України, Львівський банківський коледж. – 2-е вид. – Львів ; Київ : ЛБК НБУ : Знання, 1999. – 186 с. – ISBN 966-7330-20-6; 966-7293-87-4
202605
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навч. посібник / В.М. Лапін; МОУ ; Нац. банк України ; Львів. банк. коледж. – 3-тє вид., стереот. – Львів; Київ : ЛБК НБУ; Знання, 2000. – 186с. – ISBN 966-7330-20-6; 966-620-014-7
202606
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навч посібник / В.М. Лапін; МОНУ. Нац. банк України. Львівський банк. ін-тут. – 4-те вид., виправл. – Львів-Київ : ЛБК НБУ, Знання, 2001. – 186с. – ISBN 966-7330-04-4; 966-620-097-Х
202607
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навчальний посібник / В.М. Лапін; МОНУ; Нац. банк України. Львівський банк. ін-тут. – 5-те вид., стереот. – Львів-Київ : ЛБК НБУ; Знання, 2002. – 186с. – ISBN 966-7330-04-4; 966-620-149-6
202608
  Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини : Навч. посіб. для студ. внз / Р.С. Яким; МОНУ, НМЦ вищої освіти МОНУ;. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304с. – ISBN 966-8450-12-5
202609
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навчальний посібник / В.М. Лапін. – 6-те вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2007. – 332, [4] с. : іл., табл. – Додатки: с. 313-332. – Бібліогр.: с. 310-312. – ISBN 966-346-251-5
202610
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навчальний посібник / В.М. Лапін. – 7-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 334, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-670-5
202611
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник / В.М. Лапін. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 291-297. – Бібліогр.: с. 288-290. – ISBN 978-617-07-0089-6
202612
  Герман Н.В. Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця Х1Х-поч.ХХ століття) : Автореф...канд.пед.наук:13.00.01 / Герман Н.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17
202613
  Герман Наталія Володимирівна Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця Х1Х - початку ХХ століття) : Дис. ...канд.педагогічних наук:13.00.01 / Герман Наталія Володимирівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Рівне, 2000. – 180л. – Бібліогр.:с.164-180
202614
  Житар Б.О. Безпека життєдіяльності людини та біоритми / Б.О. Житар, М.В. Володарець // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 35-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
202615
  Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 384с. – ISBN 978-911-01-0027-4
202616
  Олійник Я.Б. Безпека життєдіяльності населення при екстремальних температурах за умов глобальних змін клімату = Population life safety at extreme temperatures under conditions of global climate change : навч. посібник для студентів ВНЗ / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 303, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 275-289 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-432-8
202617
  Калашнікова Л.В. Безпека життєдіяльності особистості: повсякденні практики й стратегії поведінки в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. … д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Калашнікова Людмила Володимирівна ; Класич. приватний ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
202618
  Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності під час проходження польових навчальних практик : навч. посібник / С.В. Корнєєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 95, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93
202619
  Бужанська М.В. Безпека життєдіяльності та охорона праці : навч. посібник / Бужанська М.В. ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-277. – ISBN 978-617-602-305-0
202620
  Корнієнко О.В. Безпека життєдіяльності та підтримання психосоматичного здоров"я молоді : Монографія / О.В. Корнієнко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 264с. – ISBN 966-594-487-8
202621
   Безпека життєдіяльності та цивільний захист : підручник для студентів, які навчаються за спец. з природн., соц.-гуманітар. наук та інж.-комунікац. технологій / О.Г. Левченко, О.В. Землянська, Н.А. Праховнік, В.В. Зацарний ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Каравела, 2019. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-267. – ISBN 978-966-222-997-4
202622
   Безпека життєдіяльності та цивільний захист : додатки до підручника : підручник для студентів, які навчаються за спец. з природн., соц.-гуманітар. наук та інж.-комунікац. технологій / О.Г. Левченко, О.В. Землянська, Н.А. Праховнік, В.В. Зацарний ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Каравела, 2019. – 310, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-222-897-6
202623
  Федоров О.Г. Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 10-12
202624
   Безпека життєдіяльності у навчальних закладах : Нормативні документи та методичні матеріали. – Львів : Каменяр, 2004. – 895с. – ISBN 5-7745-1091-3
202625
  Чадов Е.А. Безпека життєдіяльності у побуті людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 6-7
202626
  Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навчальний посібник / В.М.Козинець; Київський униіверситет туризму, економіки та права. – Київ : Кондор, 2006. – 576с. – ISBN 966-351-033-1
202627
  Калашнікова Л.В. Безпека життєдіяльності як предмет соціологічного аналізу: уточнення змісту поняття // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (28). – С. 54-65. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439


  Розкол між Росією і Україною: кардинальна зміна в процесі модернізації пострадянського простору?
202628
   Безпека життєдіяльності, цивільна оборона та охорона праці : Інтегрована навчальна програма для студ. педагогічних вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2005. – 24с. – ISBN 966-8847-05-09
202629
   Безпека життєдіяльності, цивільна оборона та охорона праці : Інтегрована навчальна програма для студ. вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 24с. – ISBN 966-8847-05-09
202630
   Безпека життєдіяльності. Нормативні документи для навчальних закладів : на допомогу керівникам навчальних закладів / МОНУ ; [упорядники : Васильчук М.В., Бадюк Ю.В. ; відп. за випуск Васильчук М.В.]. – Вид. 4-е, переробл. і доп. – Київ : Основа, 2010. – 1024 с. – ISBN 978-966-699-256-0
202631
  Калашнікова Л.В. Безпека життєдіяльності: порівняльний аналіз традиційних та нових парадигм у сучасній соціології // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 11-16. – ISSN 2077-1800
202632
   Безпека жінок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-22 : фото
202633
  Рева Г. Безпека залежить від нас // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С. 31


  Пожежна безпека
202634
  Грідчіна М.В. Безпека інвесторів на фінансовому ринку як умова зміцнення економічного суверенітету України / М.В. Грідчіна, Н.Г. Яковлева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Аналізуються особливості фондового ринку України та перешкоди щодо залучення інвестеційних ресурсів до реального сектора економіки. Визначаються фактори подальшого розвитку фондового ринку України. Підкреслюється роль державного регулювання у створенні ...
202635
  Слободянюк О.В. Безпека Інтернет ресурсів: аналіз розповсюдженості загроз та технології захисту / О.В. Слободянюк, А.В. Хаханова, Д.И. Комолов // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Хаханов В.И., Бых А.И., Винокурова Е.А. [и др.]. – Харьков, 2018. – № 2 (81), апрель - июнь. – С. 30-34. – ISSN 1563-0064
202636
  Чукевич А.М. Безпека Інтернету речей / А.М. Чукевич, Лукова-Чуйко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 334-335
202637
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
№ 2 (18). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
202638
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202639
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202640
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний університет. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202641
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202642
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202643
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202644
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 21, вип. 3. – 2015. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202645
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 21, вип. 2. – 2015. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202646
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 21, вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202647
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 22, вип. 1. – 2016. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202648
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; Голов. ред.: О. Корченко [та ін.]. – Київ : Нац. авіац. ун-т, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 22, вип. 3. – 2016. – С. 231-319. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202649
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 22, вип. 2. – 2016. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202650
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 23, вип. 2. – 2017. – С. 69-153. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202651
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ : "Про формат", 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 23, вип. 3. – 2017. – С. 159-224. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202652
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 23, вип. 1. – 2017. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202653
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, О. Тіхоміров, С. Гнатюк [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 24, вип. 2. – 2018. – 146, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202654
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Марек Александер, В. Бесчастний [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 24, вип. 3. – 2018. – С. 152-228. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202655
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 24, вип. 1. – 2018. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202656
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 25, вип. 1. – 2019. – 69, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202657
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 25, вип. 3. – 2019. – C. 134-181, [8] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202658
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 25, вип. 2. – 2019. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202659
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 26, вип. 3. – 2020. – C. 127-180, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202660
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 26, вип. 1. – 2020. – 56, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202661
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 26, вип. 2. – 2020. – C. 60-122, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
202662
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 27, вип. 3. – 2021. – C. 110-150, [3] c. – DOI: 10.18372/2225-5036.27 - Резюме укр., рос., англ. мовами
202663
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 27, вип. 1. – 2021. – 52, [2] c. – DOI: 10.18372/2225-5036.26 - Резюме укр., рос., англ. мовами
202664
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 27, вип. 2. – 2021. – С. 54-108, [1] c. – DOI: 10.18372/2225-5036.27 - Резюме укр., рос., англ. мовами
202665
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 28, вип. 1. – 2022. – 42, [2] c. – DOI: 10.18372/2225-5036.28 - Резюме укр., англ. мовами
202666
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 28, вип. 2. – 2022. – C. 43-101, [2] c. – DOI: 10.18372/2225-5036.28 - Резюме укр., англ. мовами
202667
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 28, вип. 3. – 2022. – C. 43-101, [2] c. – DOI: 10.18372/2225-5036.28 - Резюме укр., англ. мовами
202668
  Гнатюк С.О. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах : конспект лекцій : для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / С.О. Гнатюк, М.О. Рябий ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. безпеки інформ. технологій, Європ. ун-т, Каф. організації комплекс. захисту інформації. – Київ : НАУ, 2013. – 131 с. : іл., табл. – 80-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 129-130
202669
  Гнатюк С.О. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах : лаборатор. практикум : для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / С.О. Гнатюк, А.І. Гізун ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. безпеки інформ. технологій. – Київ : НАУ, 2013. – 87, [1] с. : іл., табл. – 80-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 933-869-547-6
202670
  Толкачов В.С. Безпека інформації, як складова інформаційної безпеки держави // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75. – ISBN 978-966-2439-41-0
202671
  Баймуратов М. Безпека інформаційних систем : директива Європ. Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 лип. 2016 р. : наук.-практ. коментар / Михайло Баймуратов, Борис Кофман, Олександр Старинець ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України, Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку. – Київ : Людмила, 2019. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 224-230. – ISBN 978-617-7638-78-9
202672
   Безпека інформаційних систем і технологій = Information systems and technologies security : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2019-. – ISSN 2707-1758
№ 1 (1). – 2019. – 90, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
202673
   Безпека інформаційних систем і технологій = Information systems and technologies security : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019-. – ISSN 2707-1758
№ 1/2 (3/4). – 2020. – 79, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
202674
   Безпека інформаційних систем і технологій = Information systems and technologies security : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.Г. Оксіюк ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2019-. – ISSN 2707-1758
№ 1 (2). – 2020. – 86, [1] с. – DOI: htpps://doi.org/10.17721/ISTS.2020.1 - Резюме укр., англ. мовами
202675
   Безпека інформаційних систем і технологій = Information systems and technologies security : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019-. – ISSN 2707-1758
№ 1 (5). – 2021. – 69, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
202676
   Безпека інформаційних систем і технологій = Information systems and technologies security : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019-. – ISSN 2707-1758
№ 1 (6). – 2023. – 77, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
202677
  Пахольчук Я. Безпека інформаційних систем організацій / Я. Пахольчук, А. Митко // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 89-96. – ISSN 2522-1663
202678
  Цвілій О.О. Безпека інформаційних технологій: сучасний стан стандартів ISO27k системи управління інформаційної безпекою // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 73-79
202679
  Михайлюк В.А. Безпека інформаційної сфери - основа стійкого розвитку соціуму // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 15-16. – Бібліогр.: 3 назв.
202680
  Мазурок В. Безпека й порядок у судах // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 6. – ISSN 1992-9277
202681
  Ільченко Н.В. Безпека катання на скейтборді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 34 : фото
202682
  Будько О. Безпека кібернетичного простору: вибір підходу в сучасних українських реаліях // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 28-29. – (Історичні науки)
202683
  Шишолін П. Безпека кордонів в умовах євроатлантичної інтеграції інтеграції України: стан, проблеми, перспективи // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-33.
202684
  Перепелиця Г. Безпека кордонів та торгівля між Україною і Молдовою в контексті Придністровської проблеми // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.102-108.
202685
  Шишкіна А. Безпека користування соціальними мережами / А. Шишкіна, О. Пригодюк // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 126-128. – ISBN 978-966-2554-72-4
202686
   Безпека космічної діяльності : правові засади : монографія : до 100-річчя утворення НАН України / [Ю.С. Шемшученко, Н.Р. Малишева, О.С. Стельмах та ін.] ; відп. ред.: Н.Р. Малишева, Ю.С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2018. – 311, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Рез. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-039-3
202687
  Ільченко Н.В. Безпека купання на Водохреща // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 30 : фото
202688
  Гриб В.І. Безпека людини в інформаційному просторі // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7814-17-6
202689
   Безпека людини в побуті / Г.Г. Гогіташвілі, Л.А. Катренко, Н.В. Ступницька, В.Н. Лапін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 26-27 : фото
202690
  Сопілко І.М. Безпека людини в сучасних умовах: загрози та правові шляхи їх вирішення / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 189-193. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
202691
  Бакалюк О.Й. Безпека людини у третьому тисячолітті: біотероризм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 30-34. – Бібліогр.: 9 назв
202692
  Коптєва О.О. Безпека людини як концепція міжнародного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 57-62. – ISSN 2220-1394
202693
  Лихова С.Я. Безпека людини як об"єкт кримінально-правової охорони (порівняльно-правове дослідження за законодавством ФРН і України) / С.Я. Лихова, О.С. Мірошниченко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 338-355. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
202694
   Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – 192, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7363-14-8
202695
  Тихий В.П. Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 31-46. – ISSN 1993-0909
202696
  Лешек Коженьовскі Безпека менеджерів : суб"єктивні та об"єктивні аспекти безпеки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв
202697
  Ашер С. Безпека мікафунгіну у дітей: погляд на оптимальне дозування / С. Ашер, П.Б. Сміт, Д.К. Бенджамін // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 94-98. – ISSN 2226-1230
202698
  Плачкова Т. Безпека мореплавства: історико-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 235-237
202699
  Сімонов Ю.Г. Безпека на весняному льоду // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 26-27
202700
   Безпека на виборчих дільницях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 29-30 : фото
202701
  Сичук О. Безпека на виробництві - під наглядом прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.12-18
202702
  Яременко З.М. Безпека на дорогах - наша спільна відповідальність / З.М. Яременко, І.Р. Муць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 25-27 : рис.
202703
  Усик Світлана Безпека на дорозі - це безпека життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 31 : фото
202704
  Усик Світлана Безпека на дорозі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 29 : фото
202705
   Безпека на дорозі (Пам"ятка для школярів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 21 : рис.
202706
  Гаврилюк Іван Безпека на дорозі в зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 24-25 : фото
202707
  Усик Світлана Безпека на залізниці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 25 : фото
202708
  Усик Світлана Безпека на літніх канікулах / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 29-31 : фото
202709
  Федор О.Т. Безпека на транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 29 : фото
202710
  Буравльов Є.П. Безпека навколишнього середовища : Монографія / Є.П. Буравльов; Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8440-36-6
202711
  Семчишина Г. Безпека навчальних закладів міста Києва. Організація гасіння пожежі та евакуація особового складу Київського військового ліцею імені Івана Богуна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 11
202712
  Франчук В.І. Безпека об"єктів критичної інфраструктури в Україні: організаційно-нормативні проблеми та підходи / В.І. Франчук, П.Я. Пригунов, С.І. Мельник // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 142-148. – ISSN 2617-4162
202713
  Шпачинський І. Безпека освітнього середовища в інноватиці вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 46-51. – ISSN 2078-1016
202714
   Безпека особистості - це і безпека суспільства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-26 : рис.
202715
  Цимбал Б.М. Безпека особистості у системі публічного управління // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень" : 4 листоп. 2022 р., м. Тернопіль, Україна / "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 48-50. – ISBN 978-617-8037-96-3
202716
  Пруський Андрій Безпека особового складу - завдання кожного керівника служби / Пруський Андрій, Васильєв Ігор, Голубець Ігор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 21-23 : фото
202717
   Безпека особового складу правоохоронних органів: засоби активної оборони : наук.-довідкове вид. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: Д.В. Смерницький, О.С. Марченко, Ю.Д. Кучинський]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2019. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-132. – (Спеціальна техніка в діяльності правоохоронних органів: правове та науково-технічне забезпечення). – ISBN 978-617-7974-11-5
202718
   Безпека особового складу правоохоронних органів: протиударні та броньовані засоби індивідуального захисту : наук.-довідкове вид. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко та ін.]. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України ; Мачулін, 2017. – 346, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 344-345. – (Спеціальна техніка для правоохоронної діяльності: науково-технічне та правове забезпечення). – ISBN 978-617-7767-48-9
202719
   Безпека очима громадян: від національної до особистої // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 47-56
202720
  Павлюк Володимир Безпека пересування на автомобілі в зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 28-29 : фото
202721
  Брижко В.М. Безпека персональних даних: правові стандарти Європейського Союзу та сучасні прикладні проблеми / В.М. Брижко, В.Г. Пилипчук // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 17-28. – ISSN 2616-6798
202722
  Д"ячук Юрій Безпека під час літньої мандрівки до лісу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 32
202723
  Ільченко Н.В. Безпека під час масляної // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 34 : фото
202724
  Іщенко І. Безпека під час подорожі з дітьми // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-29
202725
  Марченко Ю.В. Безпека підприємництва в оліграхічній державі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 235-245
202726
  Крутов В. Безпека підприємництва як невід"ємна складова економічного розвитку країни // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 147-149
202727
  Балагур Л.В. Безпека поведінки на воді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 36-38 : фото
202728
  Готун А.М. Безпека політичної комунікації в мережі Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 98-101.
202729
  Драбік К. Безпека Польщі як члена НАТО в період української кризи - новий вимір геополітики та геостратегії // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 461-470. – ISBN 978-83-64286-14-8
202730
  Суббот А.І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека їх співробітників // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 232-238. – ISSN 1563-3349
202731
  Булах О.П. Безпека праці - понад усе // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.16-17


  Безпека праці в газотранспортних системах
202732
  Куш Я.Ю. Безпека праці при використання комп"ютерних технологій / Я.Ю. Куш, Є.О. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 122-125. – ISBN 978-966-641-732-2
202733
  Крись П.О. Безпека праці та виробничого середовища: європейський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 181-184
202734
  Жукова В.П. Безпека праці та здоров"я персоналу в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 179-185. – ISBN 966-7352-66-8


  Висвітлюються питання безпеки праці та здоров"я персоналу бібліотек, на які необхідно вважати для ефективного управління кадрами та поліпшення виробничої діяльності, збереження й найкращого використання людського ресурсу.
202735
   Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : Навч. посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, Б.О. Апостолюк. – Київ : Знання, 2006. – 216 с. – ISBN 966-8148-87-8
202736
   Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, Б.О. Апостолюк; С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, Б.О. Апостолюк. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2007. – 216 с. – ISBN 966-346-290-6
202737
  Вовдюк Людмила Безпека при використанні електрообігрівачів / Вовдюк Людмила, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 10 : фото
202738
  Шпонтак І.М. Безпека при відпочинку в таборі! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 36-37
202739
  Ільченко Н. Безпека при користуванні сучасним малим електротранспортом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 28-29 : фото
202740
  Ільченко Н.В. Безпека при спілкуванні через інтернет // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 28
202741
  Грайворонський М.В. Безпека пристроїв Інтернету речей // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 29-34. – ISBN 978-966-622-861-4
202742
  Шиман Л.М. Безпека процесів виробництва та використання на гірничих підприємствах емульсійних вибухових речовин марки "ЕРА" : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Шиман Л.М. ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 35 с. – Бібліогр. : 58 назв
202743
  Данилишин Б.М. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування : у 2-х томах / Данилишин Б.М., Степаненко А.В., Ральчук О.М. та ін. ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; за ред. Б.М. Данилишина. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0727-7
Т. 1 : Природно-техногенна (екологічна) безпека. – 2008. – 392 с. – Проект "Наукова книга"
202744
  Хорватова О. Безпека ринку страхових послуг // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 61-65
202745
  Дорогунцов С.І. Безпека розвитку і безпека стабільності-відповідь на виклики глобалізації / С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, А.М. Федорищева; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Знання України, 2004. – 40с. – ISBN 966-618-207-6
202746
  Джоші А. Безпека розподілених застосунків, побудованих на основі Spring Cloud // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 105-108 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
202747
  Павлюк Володимир Безпека руху на автомобілі в зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 34
202748
  Мордвінова І.В. Безпека руху пішоходів (Гра-вікторина для учнів 4-го класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 11-17 : фото
202749
  Козаченко Г.В. Безпека системи вищої освіти в Україні: погляд з різних позицій / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 88-96
202750
  Зейда Олександр Безпека спілкування в мережі інтернет (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 36
202751
  Ільченко Н.В. Безпека спілкування через інтернет // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 27 : фото
202752
  Ігнатюк А.І. Безпека страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації: загрози та напрями регулювання / А.І. Ігнатюк, А.С. Шолойко // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (689), квітень. – С. 18-28. – ISSN 2522-9303
202753
  Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А.М. Гуменюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 466, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-388. – ISBN 978-966-554-213-1
202754
   Безпека суспільства у регіоні Румунія - Україна - республіка Молдова: тристоронній підхід / Програма Схід-Схід: "Партнерство без кордонів", Проект підтримано Фундацією "Відкрите суспільство" (Румунія), Міжнародним фондом "Відродження" (Україна), Фундацією Сорос-Молдова ; [ в пр. брали участь Н. Беліцер, Ю. Кіфу, О. Нантой та ін. ]. – Бухарест ; Кишенев ; Київ, 2008. – 132 с. – ISBN 978-966-8875-39-7
202755
   Безпека та гігієна праці під час розробки вугільних родовищ підземним способом / [Міжнар. організація праці]. – Київ : Міжнародне бюро праці, 2018. – XXVIII, 398 с. – На корінці назва сер.: Кодекс усталеної практики. – Бібліогр.: с. 335-339. – (Кодекс усталеної практики МОП). – ISBN 978-92-2-830902-7
202756
   Безпека та екологія на дорожньому транспорті : збірка тез доп. наук.-практ. коференції (онлайн) / [вип. редакторка: І.В. Копаниця]. – Київ : ДержавтотрансНДІпроект, 2020. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
202757
   Безпека та екологія на дорожньому транспорті : збірка матеріалів наук.-практ. коференції (онлайн) / [вип. ред.: І.В. Копаниця]. – Київ : ДержавтотрансНДІпроект, 2020. – 84 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8799-19-8
202758
  Крижанівський Є.І. Безпека та захист від аварій і катастроф трубопровідних систем у складних умовах експлуатації / Є.І. Крижанівський, Л.Я. Побережний, Л.Є. Шкіца // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 21-27 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
202759
   Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія / [О.С. Власюк та ін.] ; за заг. ред. О.С. Власюка ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2017. – 383, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 365-380 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-297-1
202760
  Гнибіденко І. Безпека та оборона: гендерний аспект // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 12-15.
202761
  Тім Фокслі Безпека та політика в Афганістані : прогрес, проблеми та перспективи // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 153-169. – ISBN 978-966-7272-95-1
202762
  Денисенко О. Безпека території в зоні впливу великого міста: ризики, вразливість, нові управлінські підходи // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 76-83. – ISSN 2413-7154


  В останній час міжнародні підходи до визначення безпеки території і ключові механізми її досягнення істотно трансформувалися, що відображене у цілях та заходах з їхнього впровадження міжнародних рамкових угод - Хіозької (2005-2015рр.) та Сендайської ...
202763
  Пригара О. Безпека туризму в умовах війни: правовий аспект // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 56-57. – ISBN 978-617-674-060-5
202764
  Єніна Л.Л. Безпека у зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-45 : фото
202765
  Кирилюк І. Безпека у туризмі як чинник сталого розвитку туризму // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 201-204. – ISBN 978-617-7814-10-7
202766
  Магута Р.М. Безпека у фінансовій сфері та критерії її оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 29-35
202767
   Безпека України - 2010 : геополітичний вимір. – Київ, 2007. – 128с.
202768
  Чекаленко Л.Д. Безпека України - європейська складова світової безпеки / Л.Д. Чекаленко, Д.О. Попова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 13-16. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
202769
  Попова Д.О. Безпека України - європейська складова світової безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 136-140


  Стаття присвячена безпековій складовій зовнішньої політики України, співробітництву України - ЄС у сфері безпеки і оборони, "м"яким" і "жорстким" важелям політики.
202770
  Скіпальський О. Безпека України // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 22


  До 20-річчя військової контррозвідки.
202771
  Петкова О.В. Безпека України в сучасному євроінтеграційному процесі. Постмодерністський підхід. // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 37-44. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
202772
   Безпека України у XXI столітті: виклики та потреби в колективних заходах // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 3-6
202773
  Чекаленко Л.Д. Безпека України як складова європейської безпеки / Л.Д. Чекаленко, Д. Попова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 55-59
202774
  Середюк Н.П. Безпека України: чинники нестабільності в контексті міжнародного гуманітарного співробітництва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 392-399. – ISSN 2076-1554
202775
  Ахтирська Н. Безпека учасників кримінального процесу та подолання протидії встановленню істини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 50-54
202776
  Логін С.В. Безпека учасників кримінального судочинства: історичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 565-573. – ISSN 1563-3349
202777
  Семчишина Г.А. Безпека учнів в межах підготовки та проведення "Євро-2012" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 4-5 : фото
202778
  Шумік Володимир Безпека учнів у метро // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-48 : фото
202779
  Шумік Володимир Безпека учнів у метро // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-48 : фото
202780
  Копилюк О.І. Безпека формування та використання ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб / О.І. Копилюк, О.М. Музичка, Ю.В. Тимчишин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 331-337. – ISSN 2222-4459
202781
  Кірєєва Марія Безпека харчових продуктів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 28
202782
  Мельник Я.Я. Безпека цивільного процесу: теоретико-правовий концепт : монографія / Я.Я. Мельник ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ : Четверта хвиля, 2018. – 647, [1] с. – Бібліогр.: с. 613-643 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-529-334-7
202783
  Мельник Я. Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 19-28
202784
  Баланда А. Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-28. – Бібліогр.: 12 назв
202785
  Логвиненко К. Безпека як фундаментальна категорія загальной теорії держави і права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 36-37
202786
  Степаненко А. Безпека як фундаментальна системна парадигма сталого розвитку і буття суспільства : екологічна безпека // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 26-29. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
202787
  Баланда А.Л. Безпека як функціональна характеристика соціально-економічного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122.
202788
  Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А.Б. Качинський; Ін-т проблем націон. безпеки; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ, 2004. – 472 с. – ISBN 966-8440-34-Х
202789
  Голуб А. Безпека, оборона і всі-всі-всі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 31 (715), 06.08- 12.08.2021. – С. 4-6. – ISSN 1996-1561
202790
   Безпеко-орієнтоване управління регіональними проектами захисту критичних інфраструктур засобами системи 112 / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, Д.С. Кобилкін, Р.Р. Головатий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 49-55 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
202791
  Хилько О.Л. Безпекова дилема України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 484-494


  Дана стаття аналізує специфіку безпекової дилеми України, що сконцентрована в питанні, як інтегруватися до структур європейської безпеки, водночас, зберігаючи позитивні відносини з Росією. Обґрунтувується застосування інструментарію Європейського Союзу ...
202792
  Авер"янов С.В. Безпекова діяльність АСЕАН у Південно-Східній Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Авер"янов Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 254 арк. – Додатки: арк. 252-254. – Бібліогр.: арк. 217-251
202793
  Авер"янов С.В. Безпекова діяльність АСЕАН у Південно-Східній Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Авер"янов Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
202794
  Біленчук П. Безпекова платформа. Правові засади врегулювання обігу вогнестрільної зброї як конституційна гарантія забезпечення національної безпеки України / П. Біленчук, О. Кравчук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
202795
  Мурашкіна М.З. Безпекова політика великих світових держав у регіоні Центральна Азія // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 178-179
202796
  Бєлоусов Н. Безпекова політика європейських держав // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 368-389. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
202797
  Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Андрій Миколайович Кобзаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр,: 5 назв
202798
  Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Кобзаренко А.М.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 233с. – Бібліогр.: л. 203-234
202799
  Ровенський А.Є. Безпекова політика Іспанії у Cередземноморському регіоні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 359-369


  Розглянуто особливості середземноморської політики Іспанії у сфері безпеки в контексті трансформацій, спричинених "арабською весною". Проаналізовано чинники формування стратегічних інтересів Іспанії та основних проблемних вузлів її безпекової політики ...
202800
  Федуняк С. Безпекова політика Канади після завершення "холодної війни": нові виклики ХХІ століття // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 50-56. – ISSN 2519-4518
202801
  Сапицька І.І. Безпекова політика країн Чорноморського регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 33-36.
202802
  Мінгазутдінова Г. Безпекова політика Німеччини: відносини з НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 42-45
202803
  Чубарова Р.Р. Безпекова політика партії справедливості і розвитку ( Туреччина ) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 178-184
202804
  Волошенко І.О. Безпекова політика пострадянських держав Центральної Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Волошенко Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
202805
  Волошенко І.О. Безпекова політика пострадянських держав Центральної Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Волошенко Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 240 арк. – Бібліогр.: арк. 190-240
202806
  Авакян Т.А. Безпекова політика України в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 125-135. – ISSN 2410-3594
202807
  Сауляк Т. Безпекова політика України на перехресті ЄС та НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С, 50-52
202808
  Курас А.І. Безпекова політика України: зовнішньополітичний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 391-397
202809
  Мітрофанова О.О. Безпекова політика Франції в контексті терористичних атак 13 листопада 2015 р. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 41-47. – ISBN 978-966-02-7989-6
202810
  Алієва Е.Е. Безпекова політика Швеції в контексті російської агресії проти Швеції // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 5. – C. 14-24. – ISSN 2077-1800
202811
  Галака С. Безпекова стратегія президента Дональда Трампа / С. Галака, О. Краєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 16-19. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Республіканська адміністрація Д. Трампа суттєво скоригувала стратегічне бачення Сполученими Штатами безпекових викликів та загроз, що стоять перед країною. Засадничим документом для безпекової політики стала "Стратегія національної безпеки – 2017". ...
202812
  Годлюк А.М. Безпекова стратегія США в епоху глобальних трансформацій: вплив традицій рейганізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 86-94


  This article shows, that presence of instant or hypothetical threats to the one or the other state, results in a need of permanent maintenance of powerful armed forces which would be capable and able to protect it from external interference. During ...
202813
  Доронін І.М. Безпекова сутність функцій держави // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 66-79. – ISSN 2616-6798
202814
  Божко Я. Безпекова та зовнішня політика американських консервативних течій II пол. XX - початку XXI ст. // Консервативна політика : альманах / Кабінет експертів ; [упоряд. Руслан Кухарчук]. – Київ : Всі разом!, 2022. – С. 55-68. – (Кабінет експертів ; вип. № 1). – ISBN 978-617-7374-57-1
202815
   Безпекова тематика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Тбілісі (Грузія) відбулося засідання Адміністративної ради - керуючого органу міжнародної міжурядової організації Український науково-технологічний центр (УНТЦ). Від України участь у заході взяли заступник міністра освіти і науки, представник України ...
202816
   Безпекова технологія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 23 серпня (№ 32/33). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студенти кафедри систем штучного інтелекту в НУ "Львівська Політехніка" створили прототип системи безпеки, що відрізняє живу людину від підставленого фото- чи відеозображення.
202817
  Антохів-Сколоздра Безпековий вимір відносин Канади з Європейським Союзом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 135-140. – ISSN 2077-1800
202818
  Барна Б.Ю. Безпековий вимір відносин Норвегії з Європейським Союзом // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 509-512. – ISSN 2076-1554
202819
  Шаблистий В. Безпековий вимір вітчизняного кримінального закону // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 112-114
202820
  Корнієвський О. Безпековий вимір діяльності неурядових аналітичних центрів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 125-129
202821
  Гаспарян А.Л. Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини : автореф. дис. … канд. політ. наук : 21.03.03 / / Гаспарян Аргам Леонідович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
202822
  Гаспарян А.Л. Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини : дис. … канд. політ. наук : 21.03.03 / Гаспарян Аргам Леонідович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 176-205
202823
  Подворна О.Г. Безпековий вимір зовнішньої політики Російської Федерації на Балканах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 65-72. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
202824
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 141-148
202825
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 24с. – Бібл.7 назв
202826
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 248 л. – Бібліогр. : л.212-248
202827
  Шаблистий В.В. Безпековий вимір кримінального права України: людиноцентристське дослідження : монографія / В.В. Шаблистий ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра-ЛТД, 2015. – 419, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 364-415 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-588-4


  У пр. № 1736586 напис: Дорогому Павлу Сергійовичу із побажанням добра та вдячністю за підтримку. /Підпис/ В. Шаблистий
202828
  Василішин С.І. Безпековий вимір методології обліку сільськогосподарської діяльності аграрних підприємств України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 66-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
202829
  Братунь К.О. Безпековий вимір міждержавних українсько-російських відносин : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Братунь Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
202830
  Братунь К.О. Безпековий вимір міждержавних українсько-російських відносин : канд. політ. наук : 23.00.04 / Братунь Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 244 арк. – Додатки: арк. 242-244. – Бібліогр.: арк. 213-241
202831
  Цвілий С.М. Безпековий вимір позицій щодо умов здійснення підприємницької діяльності в моделі народної економіки України // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 175-178
202832
  Куян І. Безпековий вимір реформи місцевого самоврядування // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 110-117. – ISBN 978-617-7638-06-2
202833
  Бобир Ю. Безпековий дискурс у соціолінгвістичній парадигмі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Чернюх Б.В., Голубовська І.О., Руда Н.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18. – С. 24-38. – ISSN 2411-1562


  Оскільки потреба в безпеці є однією з базових потреб людини, а діяльність, спрямована на забезпечення безпеки, – важливою складовою її життєдіяльності, дослідження безпекового дискурсу як компонента безпекових реалій є завжди актуальним. На цей час ...
202834
  Степико К.М. Безпековий контекст діалогічності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 18-27
202835
  Хилько О.Л. Безпековий потенціал Європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 24-29.
202836
  Хилько О.Л. Безпековий потенціал політики сусідства ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 52-54.
202837
  Погорська І. Безпековий розвиток єдиної Європи: особливості сучасного наукового дискурсу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 9-13. – (Політичні науки)
202838
  Хуан Цінь Безпековий стан інформаційного простору Китаю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 195-198.
202839
  Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці : автореф. дис. ... канд.політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
202840
  Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 186-215
202841
  Штангрет А.М. Безпекові аспекти в управлінні підприємствами високотехнологічного сектору економіки в умовах неоіндустріальної модернізації / А.М. Штангрет, І.Р. Безпалько // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 11-15. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
202842
  Поляков Л. Безпекові аспекти децентралізації в Україні // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 160-164. – ISBN 978-617-7638-06-2
202843
  Кирилюк І.М. Безпекові аспекти розвитку туризму в умовах пандемії COVID-19 / І.М. Кирилюк, Л.А. Чвертко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 2. – С. 178-189. – ISSN 2313-8246
202844
  Чупрій Л.В. Безпекові аспекти формування загальнонаціональної ідентичності українців // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 146-153
202845
  Кондратенко О. Безпекові виклики сучасності: національні та регіональні практики // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 трав. 2021 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 173-183. – ISBN 978-617-8034-16-0
202846
   Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії : аналіт. доповідь / [А.Ю. Іщенко, С.О. Зубченко, М.М. Карпенко та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 42, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-283-4
202847
  Сащук Г. Безпекові виміри телепростору : монографія / Ганна Сащук. – Київ : Грамота, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-349-116-5
202848
  Пушак Я.Я. Безпекові детермінанти протидії ексклюзії регулювання процесів децентралізації на субрегіональному рівнІ / Я.Я. Пушак, М.В. Максимчук // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 4 (14). – С. 123-131. – ISSN 2617-4162
202849
  Долуда В.В. Безпекові імперативи інформаційного простору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 354-362
202850
  Крупський І. Безпекові імперативи інформаційного простору України. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 189-198.
202851
  Сащук Ганна Миколаївна Безпекові імперативи телевізійного простору України : Автореф. дис. ... канд.політ. наук: 23.00.03 / Сащук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
202852
  Сащук Ганна Миколаївна Безпекові імперативи телевізійного простору України : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Сащук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 191л. – Бібліогр.: л.157-191
202853
  Хилько О. Безпекові потенціали Польщі та України: можливість кооперації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 90-94


  В статті аналізується спільне безпекове середовище України і Польщі, спільні виклики національній безпеці обох кран та реальні й потенційні інструменти й формати співробітництва в бепековій сфері. В статье анализируется общее пространство ...
202854
  Гаспарян А. Безпекові пріоритети Німеччини в умовах міжнародної нестабільності // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 17-20
202855
  Піскорська Г. Безпекові пріоритети України в контексті нових викликів і загроз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто передумови та причини розробки керівництвом України нової редакції Стратегії національної безпеки. Проаналізовано зміст документа, при цьому особливу увагу приділено оцінці безпекового середовища України, загроз і викликів, що стоять перед ...
202856
  Соснін О.В. Безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (189). – С. 17-27. – ISSN 2308-9636
202857
  Соснін О.В. Безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності: теоретико правові та праксеологічні аспекти / О.В. Соснін, В.В. Повидиш // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 60-66. – ISSN 2308-9636
202858
  Андрєєва О.М. Безпекові тенденції української національної ідентичності пострадянського періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 66-72


  В статті розглянуто кризові ситуації української національної ідентичності в локальному та універсальному вимірах. Проаналізовано внутрішні та зовнішні загрози української нації в контексті ідентичності.
202859
  Ткачук А.П. Безпекові чинники зовнішньої політики України в умовах російської військової агресії // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – С. 69-80. – ISSN 2313-5603
202860
  Біленчук П. Безпекознавство: стратегія, мистецтво, тактика / П. Біленчук, О. Шульга // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 26 січня - 1лютого (№ 4)


  Про міжнародну науково-практичну конференцію, яка пройшла в КНУ імені Тараса Шевченка. Ініціатором проведення конференції виступив юридичний факультет. У роботі форуму взяли участь представники освітянської і наукової спільноти та практики з України ...
202861
  Карпушенко М.Ю. Безпекоорієнтований механізм інтегрованої оцінки інвестиційного потенціалу суб"єктів господарювання : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.02 / Карпушенко Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 39 назв
202862
  Ляшенко О.М. Безпекотворення і конкурентоспроможність національної економіки: міра взаємодії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 47-54


  Розглянуто питання взаємоз"язку економічної безпеки й конкурентоспроможності національної економіки. Показано труднощі забезпечення економічної безпеки і конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації.
202863
   Безперевна освіта як один з пріоритетних методів післядипломного навчання: перспективи і проблеми впровадження у сімейній медицині / Л.В. Глушко, Х.С. Симчич, С.В. Федоров, В.Т. Рудник, І.В. Козлова, Т.Ю. Гавриш, Н.З. Позур, Т.І. Маковецька, А.В. Симчич // Сімейна медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 2017. – № 2 (70). – C. 161-164. – ISSN 2307-5112


  У статті підкреслено пріоритетність безперервної освіти (БО) у професійному розвитку і сучасній підготовці сімейного лікаря.
202864
  Іщенко Т. Безперервна аграрна освіта України - освіта впродовж життя // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 146-160. – ISBN 978-617-7283-08-8
202865
  Мурашевич Т. Безперервна бібліотечна освіта в Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи : колективна монографія / В.М. Акатріні, О.І. Бабюк, Л.Д. Ворнік, М.П. Дячук, Н.М. та ін. Загородна. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 110-117. – ISBN 978-966-423-674-1
202866
  Загородня Л. Безперервна бібліотечна освіта як важливий чинник розвитку бібліотечної професії: історія та сьогодення. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 171-190. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто історію створення ВНЗ закладів з підготовки спеціалістів з бібліотечної справи та формування системи безперервної освіти як продовження вишівської освіти, розвиток і вдосконалення професійних навичок у системі підвищення кваліфікації ...
202867
  Трішкіна Н.І. Безперервна освіта - обов"язкова умова розвитку сучасного індивіда // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-966-330-237-9
202868
  Карпець Л.А. Безперервна освіта в контексті освітньої реальності інформаційного суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 167-172
202869
  Топчій Т.В. Безперервна освіта в контексті сучасних закордонних та українських освітніх практик // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 16-22. – ISSN 1993-5560
202870
  Кравченко Т.А. Безперервна освіта державних службовців як основний фактор розвитку кадрового потенціалу державного управління // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7139-11-8
202871
  Кравченко Т. Безперервна освіта посадових осіб місцевого самоврядування як визначальний фактор розвитку кадрового потенціалу публічного управління в Україні // Форум прямої демократії : матеріали доп. та тез наук.-практ. конференції (4 груд. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; Донец. держ. ун-т упр. (м. Маріуполь) ; Полтав. держ. аграр. акад. [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – C. 211-214. – ISBN 978-617-649-055-5
202872
  Назаренко О. Безперервна освіта у Південнокорейському освітньому просторі // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 70-72. – ISBN 978-617-7263-79-0
202873
  Топчій Т.В. Безперервна освіта як атрибут смарт-суспільства // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 228-230. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
202874
  Половая Н.О. Безперервна освіта як вектор розвитку інформаційного суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 98-102. – ISSN 2077-1800


  У статті досліджуються особливості розвитку системи вищої освіти в умовах індустріального та постіндустріального суспільства. В даному контексті оcвiта poзглядaється як oдин з нaйвaжливiших чинникiв coцiaльнoгo poзвитку, щo метoдoлoгiчнo пoв"язaнo з ...
202875
  Семенюк М. Безперервна освіта як система // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 296-300. – ISSN 2076-1554
202876
  Сущенко Л. Безперервна освіта: особистісний і професійний онтогенез // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 155-159. – ISSN 2309-9127
202877
  Семенюк Н. Безперервна освіта: світова практика й Україна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 100-106. – ISSN 2078-1016


  Аналізується проблема організації безперервної освіти, яка спрямована на постійне вдосконалення і цілісний розвиток людини протягом усього її життя, на підвищення можливостей її трудової й соціальної адаптації у мінливому світі ї є одним із вагомих ...
202878
  Кулінський В.В. Безперервне добування торфу елеваторною машиною / В.В. Кулінський. – К., 1939. – 28с.
202879
  Шудра Є.О. Безперервне удосконалення соціалістичного виробництва на базі вищої техніки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 10-15. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье рассматриваются вопросы технического прогресса, комплексной механизации и автоматизации производства, внедрения химии в народное хозяйство и их роли в развитии социалистического производства. На материалах ряда киевских предприятий автор ...
202880
  Дрига В.В. Безперервний контроль якості магнетитових руд на стрічкових конвеєрах в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.11.13 / Дрига Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
202881
   Безперервний культурний процес від Костянтина Дорошенка // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "Кінець епохи пізнього заліза" – книга арт-критика Костянтина Дорошенка, яка нещодавно вийшла у видавництві Laurus. Це збірка статей про мистецтво, культуру і суспільство, написаних автором з 1990-х по 2013 рік. Автор статей Костянтин Дорошенко та ...
202882
  Колодяжна М. Безперервний моніторинг якості університетської освіти як фактор забезпечення конкурентноспроможності вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг / М. Колодяжна, В. Польова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 48-51. – ISSN 1562-529Х
202883
  Палько Т.В. Безперервний професійний розвиток - шлях самореференції ідентичності педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 140-144. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
202884
  Симчич Х.С. Безперервний професійний розвиток лікаря як ключовий напрям післядипломної освіти / Х.С. Симчич, С.В. Федоров // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 68-71. – ISSN 1681-2751
202885
  Борсуковська В.Ю. Безперервність бізнесу: новий тренд або необхідність / В.Ю. Борсуковська, Ю.В. Борсуковський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 48-53. – ISSN 2415-8089
202886
  Гримич Г. Безперервність поколінь // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 201-207
202887
  Ільницький М.М. Безперервність руху / М.М. Ільницький. – К., 1983. – 231с.
202888
  Смірнова Т.О. Безперервність управління ризиком кредитних операцій банку як основа їхньої беззбитковості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 86-92. – ISSN 0321-0499
202889
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
202890
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
202891
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
202892
  Панченко О.А. Безпечна діяльність водія-професіонала за медико-психологічними параметрами / О.А. Панченко, А.В. Кабанцева, І.О. Сердюк // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 85-92 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3190
202893
  Мощук Андрій Безпечна дорога // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 22 : фото
202894
  Ільченко Н.В. Безпечна дорога дитини до школи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 21 : фото
202895
  Шпонтак І.М. Безпечна дорога до школи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 17
202896
  Яковець Наталія Безпечна дорога до школи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 30 : фото
202897
  Усик Світлана Безпечна дорога до школи / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 20 : фото
202898
   Безпечна експлуатація та надійність мостових споруд на дорогах України як необхідні елементи транспортної логістики / О.І. Безбабічева, М.М. Кірієнко, І.А. Черепньов, В.Л. Топчій // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-1828
202899
  Стоєцький Валентин Безпечна життєдіяльність для дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 10-12 : фото
202900
  Яриновська К. Безпечна історія Миколи Костомарова // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 127-130. – ISBN 978-966-306-020-4
202901
  Усик Світлана. Богданович Лілія Безпечна кухня для дитини: 5 порад // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 26 : фото
202902
  Зейда Олександр Безпечна новорічна ялинка (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 17
202903
  Зубік Н. Безпечна поведінка - безпечне дитинство! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
202904
   Безпечна праця - право кожної людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 2-3
202905
  Вовдюк Л.В. Безпечна прогулянка на лижах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 35 : фото
202906
  Ляшенко О.М. Безпечна синергія в управлінні підприємством // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 76-80. – ISSN 2222-8810
202907
   Безпечна та приємна вода з Croma E від Hansgrohe // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 64-65 : фото
202908
  Флярковська О. Безпечна школа як трансфер психічного здоров"я здобувача освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 109-115. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-2131
202909
  Райчук А.І. Безпечне вживання збагачених рослинними екстрактами кисломолочних напоїв / А.І. Райчук, А.М. Соломон, І.В. Віштак // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 71-73. – ISBN 978-966-641-732-2
202910
  Соломон А.М. Безпечне вживання кисломолочних напоїв із наповнювачем з пророщеного жита для харчування людей похилого віку / А.М. Соломон, Г.В. Мисак, І.В. Віштак // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 71-73. – ISBN 978-966-641-732-2
202911
   Безпечне використання газових приладів у побуті (Пам"ятка населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 24
202912
  Трошина Світлана Безпечне використання електроприладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 20-21
202913
  Гловацька О.В. Безпечне дитинство - щасливе дитинство // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-19 : фото
202914
  Шпонтак І.М. Безпечне довкілля: дорога до школи (тренінг для учнів середньої школи) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 26-30
202915
  Полякова І.О. Безпечне зберігання радіоактивних відходів, що містять тритій / І.О. Полякова, О.В. Зубко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 100-106 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2078-4643
202916
  Найман Н. Безпечне інформаційне суспільство по-європейськи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 18-19


  "...Кажуть, інформація - це свого роду нафта: її також спочатку недооцінювали, проте роль її у суспільстві дедалі росла, що у сукупності з іншими факторами (зокрема зростанням ролі інформаційних і телекомунікаційних технологій) призвело до так званої ...
202917
  Ільченко Наталія Безпечне й корисне заморожування ягід та фруктів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 26 : фото
202918
  Баганець О. Безпечне перевезення пасажирів-на контролі у прокуратурі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-14.
202919
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів : інструктивно-методичні матеріали // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 20-24
202920
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів (Інструктивно-методичні матеріаль) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 10-19 : табл.
202921
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів. Інструктивно-методичні матеріали (Продовження, початок див. у № 3, 2012 р.) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 13-16
202922
  Ільченко Н.В. Безпечне та корисне харчування влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 3 : фото
202923
  Трошина Світлана Безпечний відпочинок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 20-21
202924
  Богданович Лілія Безпечний відпочинок без шкоди для лісу / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 25 : фото
202925
  Треніна О.С. Безпечний відпочинок на пляжі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 26
202926
  Усик Світлана Безпечний відпочинок на природі під час травневих свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 29 : фото
202927
  Гладка Наталія Олександрівна Безпечний відпочинок улітку (Розробка заняття з учнями початкових класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 10-11 : фото
202928
  Наконечна О.В. Безпечний дитячий майданчик своїми руками // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 30-33 : фото
202929
  Дмитренко Л.І. Безпечний одяг - хороший настрій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 36-38
202930
  Усик Світлана Безпечні атракціони - запорука безпеки дітей і спокою батьків / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 24 : фото
202931
  Ільченко Наталія Безпечні делікатеси до святкового столу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 28-29 : фото
202932
  Батіщева Валентина Безпечні дитячі іграшки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 31-32 : фото
202933
  Карпенко Л.В. Безпечні зимові свята // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 19 : фото
202934
  Ільченко Н.В. Безпечні ялинкові прикраси: які вони? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 26 : фото
202935
  Катаєва С.Е. Безпечність застосовування синтетичних добавок у харчових продуктах для дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 35-40 : табл.
202936
  Рєзнікова В. Безпечність товарів в економічному обороті: правові аспекти забезпечення / В. Рєзнікова, І. Кравець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 198-225. – ISSN 1026-9932
202937
  Брулевич В.В. Безпечність харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 75-84. – ISSN 2413-1342
202938
  Нечипуренко О. Безпечність штамів-продуцентів каротиноїдів Вacillus sp. 1.1 та B. Amyloliquefaciens УКМ В-5113 щодо теплокровних тварин / О. Нечипуренко, М. Хархота, Л. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що штами-продуцети каротиноїдів Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 є безпечними щодо теплокровних тварин, а саме, авірулентні, не виявляють токсичної та токсигенної діі. Визначено відсутність здатності штамів Bacillus sp. ...
202939
  Мурзина О. Безпівтонові структури в українському мелосі // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 7-21


  "...Стаття присвячена рудиментам безпівтонових структур (ангемітоніки) на українській етнічній території. Перші зразки були знайдені на Покутті (О. Кольберг), Холмщині (Я. Сєнчик), Чернігівщині (О. Рубець), Берестейщині (К. Квітка). Автор статті ...
202940
  Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.96-99
202941
  Берестова І. Безпідставне збагачення і договірні зобов"язання: конкуренція зобов"язань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.92-98
202942
  Карнаух Б.П. Безпідставне збагачення у праві Давнього Риму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 17-28. – ISSN 2224-9281
202943
  Берестова І. Безпідставне збагачення. Інститут набуття, збереження майна без достатньої правової підстави у системі римського права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.60-64
202944
  Морозов Є. Безпідставне ототожненнч "підсудності" з "юрисдикцією" (підвідомчістю) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 березня - 1 квітня (№ 12)
202945
   Безпідставні претензії Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис". – Броди : Просвіта, 2003. – 51с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 7). – ISBN 966-7544-120-6
202946
  Берзін П.С. Безпідставно звинувачений у "вільнодумстві" (Микола Григорович Білоусов) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 868-886. – ISBN 978-617-7020-05-8
202947
  Біла А. Безпідставно розстріляний: український Бісмарк. До 135-річчя Петра Болбочана : глорифікаційнийесей // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 141-144. – ISSN 08-68-4790-12
202948
  Ачасова А.О. Безпілотні летальні апарати як інструмент сучасного землеробства та охорони грунтів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 15-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
202949
   Безпілотні літальні апарати - інновація у медичному забезпеченні Збройних Сил у вітчизняній війні та в процесі ліквідації її наслідків : метод. рекомендації / НАН України, ДНУ "Центр інновац. мед. технологій НАН України" [та ін. ; уклад.: І.М. Тодуров, В.М. Якимець, В.П. Печиборщ та ін.]. – Київ : Видавництво Людмила, 2022. – 46, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 44-45
202950
  Сафар Вацлав Безпілотні повітряні системи Чехії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 127-134 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
202951
   Безпілотні технології в НУБІП // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 22 серпня (№ 32/33). – С. 4. – ISSN 2219-5793
202952
  Ендеберя В.Т. Безплатна стрижка / В.Т. Ендеберя. – Харків, 1986. – 143 с.
202953
  Трачевская А., Калугин С. Безпозвоночные животные : учебник к таблицам А. Трачевской и С. Калугина :12 табл. – Санкт-Петербург : Изд. О-ва "Картографическое заведение А. Ильина", 1914. – 238, 8 с., 1 цв. л. ил. : ил. – Без обл.
202954
  Крамар О. Безпорадний велет // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 16 (492), 21-27.04.2017 р. – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Посідаючи важливе місце в соціально-економічній структурі сучасної України, середній клас лишається об"єктом у політичній боротьбі олігархів.
202955
  Янчук А.О. Безпосереднє здійснення влади народом і природне право // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 55-59. – ISSN 2220-1394
202956
  Лученко Д.В. Безпосереднє здійснення влади народом: особливості, зумовлені цифровою епохою // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 16-18. – ISBN 978-617-8034-4
202957
  Штефан А. Безпосереднє та опосередковане пізнання в судовому доказуванні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 103-105
202958
  Олійник В.П. Безпосередний об"єкт злочину забруднення моря (ст. 243 КК України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (59). – С. 25-39. – ISSN 2222-5374
202959
  Сіцінський Н.А. Безпосередні внутрішні виклики національній безпеці України у зовнішньополітичній сфері // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 107-111. – ISSN 2306-6814
202960
  Гридін М.О. Безпосередні переговори як один з механізмів попередження індивідуального трудового спору // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 80-81. – ISBN 978-617-7069-63-7
202961
  Іщенко М.В. Безпосередній об"єкт забруднення або псування земель та механізм заподіяння йому шкоди // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 195-207. – ISSN 1993-0909
202962
  Ярошенко О.Д. Безпосередній об"єкт злочинів, передбачених ст. 369 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 402-408. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності.
202963
  Гордієнко В. Безпосередній об"єкт злочинів, пов"язаних з банкрутством суб"єктів господарської діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 255–260. – (Серія юридична ; Вип. 48)
202964
  Шніпко О.С. Безпосередній об"єкт злочину завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 146-160. – ISSN 2222-5374
202965
  Орлов Ю.В. Безпосередній об"єкт злочину незаконе знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 91-100. – ISSN 2222-5374
202966
  Волкова Т.І. Безпосередній об"єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 98-108. – ISSN 2222-5374
202967
  Ольховенко О.І. Безпосередній об"єкт злочину передбаченого ст. 385 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 81-90. – ISSN 2222-5374
202968
  Матвійчук В.В. Безпосередній об"єкт злочину порушення недоторканності приватного життя (стаття 182 Кримінального кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 25-37. – ISSN 2222-5374
202969
  Тихонова О. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 210 КК України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 93-97.
202970
  Мельниченко В.Л. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 77-86. – ISSN 2222-5374
202971
  Мороз А.О. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 397 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – C. 46-60. – ISSN 2222-5374
202972
  Михайлов В. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого статтею 130 Кримінального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 169-177. – ISSN 1993-0909
202973
  Волинець Р. Безпосередній об"єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  В статті характеризується об"єкт злочину передбаченого ст. 210 КК України "Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням". Робиться акцент ...
202974
  Чмут С.В. Безпосередній об"єкт статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 452-459. – ISSN 1563-3349
202975
  Дика О.І. Безпосередність людської чуттєвої діяльності / О.І. Дика. – К., 1997. – 32с.
202976
  Тимченко Г.П. Безпосередність судового розгляду як принцип судочинства України: історико-правове дослідження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 190-193
202977
  Іващенко Микола БезпоСередня Азія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 40-52 : фото
202978
  Михайлов М. Безпосередня демократія в умовах воєнного стану: шляхи реалізації права народу на владу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 13-18. – ISSN 2524-0129
202979
  Фріз Т. Безпосередня демократія у Польщі // Пряма демократія у правовій державі: Німеччина, Україна, Казахстан : зб. статей / за ред.: Р. Мельника, Г. Кюпера, А. Хіммельрайх. – Одеса : Гельветика, 2023. – С. 236-251. – ISBN 978-617-554-051-0
202980
  Богів Я. Безпосередня демократія як форма реалізації народного суверенітету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 205-213. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
202981
  Оніщук М. Безпосередня демократія, представницька демократія та муніципальна демократія: проблеми ідентифікації і розмежування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 65-78.
202982
  Різник С.В. Безпосередня та опосередкована підприємницька діяльність, як способи реалізації людиною та громадянином конституційного права на підприємництво // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 197-201. – ISSN 1563-3349
202983
  Запара С. Безпосередня участь народу у здійсненні правосуддя: імітація чи реальність? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 1026-9932
202984
  Тимченко А.П. Безпосередня участь працівників української міліції в боротьбі з німецькими загарбниками у 1941-1945 рр. // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 59-65. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
202985
  Баловсяк Н. Безправне володіння. Кому насправді належать дані користувачів у цифрову епоху // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 1/3 (685/687), 22-28.01.2021. – С. 53-55. – ISSN 1996-1561
202986
  Савонюк Р.Ю. Безправні учасники кримінально-процесуальних відносин: хто вони // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 93-99
202987
  Шевчук Ю. Безпрецедентна праця // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  Юрій Шевчук: "У цьому словнику я беру проактивну позицію, намагаючись повернути в обіг цілу низку питомих українських слів".
202988
  Пушкарук Н. Безпрецедентне видворення / Н. Пушкарук, М. Беца, В. Огризко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 березня (№ 54). – С. 3


  Понад 20 країн світу вислали понад 100 дипломатів РФ. Це важливий крок і, мабуть, не останній, вважають експерти.
202989
  Шморгун О. Безпрецедентний прецедент // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-43. – ISSN 1812--514Х
202990
  Островський О.М. Безприданиця. Драма / О.М. Островський. – К., 1946. – 144с.
202991
  Лебедев Г. Безпристрастное созерцание систем Восточной Индии Брамгенов Священных обрядов их и народных обычаев, Всеавгустейшему монарху посвященное. – В Санкт-Петербурге : В типографии Герасима Лебедева, 1805. – 174 с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - шкіра
202992
  Галімова М. Безпритульна риба... // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 23-25 : фото
202993
  Талалай Л. Безпритульна течія : вибрані поезії / Леонід Талалай. – Чернівці : Букрек, 2011. – 311, [1] с. : портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія). – ISBN 978-966-399-355-3
202994
  Бабенко І. Безпритульні "янголи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 грудня (№ 231). – С. 6


  Театр на Липках випустив прем"єру вистави "Місто" за однойменним романом Валер"яна Підмогильного.
202995
  Марочко В. Безпритульні діти // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 38-39. – ISBN 978-617-642-388-1
202996
  Круглов В.В. Безпритульні сніги : Поезії / В.В. Круглов. – Харків : Крок, 2001. – 80с. – ISBN 966-652-001-Х
202997
  Давидич Ю. Безпритульні та діти-сироти в умовах нацистської окупації ( на матеріалах м. Харкова) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 54-56. – ISBN 978-966-171-783-0
202998
  Лапчинська Н. Безпритульні як окрема категорія жертв Голодомору (на матеріалах м. Харкова) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 101-108. – ISBN 978-617-7122-39-4
202999
  Лазарук М. Безпритульність, що втікає у вічність // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 9 серпня (№ 16). – С. 3
203000
  Курітник І.П. Безпровідна трансляція інформації / Ігор Петро Курітник, Микола Карпінський. – Тернопіль : Тайп, 2010. – 376 с. – ISBN 978-83-926319-4-1
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,