Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
181001
  Ламонова О. "Античний цикл" Оксани Бербеки-Стратійчук // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 166-177. – ISSN 2413-4767
181002
  Ламонова О. "Античний цикл" Оксани Бербеки-Стратійчук // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 7-8. – ISSN 2519-4429
181003
  Галон Н. "Антігона" у руслі філософської проблематики сучасності // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 36-42. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто античний текст крізь призму змістових інтерпретацій філософів другої половини ХХ ст. Проаналізовано відмінність постмодерністської інтерпретації грецької трагедії від її просвітницької версії. Подано нові аспекти прочитань “Антігони” ...
181004
  Гапон Н.П. "Антігона" у світлі постмодерністських інтерпретацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 128-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто античний текст через призму змістових інтерпретацій філософів другої половини XX cm. Проаналізовано відмінність постмодерністської інтерпретації" грецької трагедії від її просвітницької версії. Подано нові аспекти прочитань "Антігони", ...
181005
  Жулинський М. "Антологія пам"яті" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 15-16 січня (№ 4/5). – С. 30-31


  Рецензія у формі листа на книгу Ісаака Трахтенберга "Бабин Яр. Минуле і сьогодення".
181006
  Жлуктенко Н. "Антологія Спун-Рівер" Е.Л. Мастерса в контексті американського поетичного ренесансу 1910-х рр. // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С.213-222. – ISBN 978-966-1516-14-3
181007
  Просалова В. "Антологія українського спротиву". Вийшла друком антологія "Воєнний стан" з передмовою генерала Валерія Залужного // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Серпень (№ 8). – С. 1, 30


  Антологія «Воєнний стан» (2023) з передмовою генерала Валерія Залужного, видана Міжнародною агенцією «Meridian Czernowitz» у межах проєкту «Поглиблення внутрішнього культурного діалогу в Україні», має українську, англійську та online версії. До ...
181008
  Коцарев О. "Антологія" внутрішніх станів та екзистенційних ситуацій // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 262/263. – С. 320-321
181009
  Фельдман В. "Антонова" снова атакуют. Доколе? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 3-9 декабря (№ 42). – С. 9-10


  "Дадут ли "Антонову" расправить крылья?" - под таким заголовком в "2000" (№36, 23.10.2020 г.) было опубликовано эксклюзивное интервью, которое корреспонденту нашего еженедельника дал президент государственного предприятия "Антонов" Александр Лось. ...
181010
  Паламас К. [Антологія / Костис Паламас ; упор. Г.К. Кацімбаліс, Андреас Карандоніс. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1994. – 446 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0302-8
181011
   [Антон Тимофійович Бруско] // Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науково-практичний журнал / ВГО "Укр. асоц. ортопедів-травматологів" ; ВГО "Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії коліна та артроскопії" ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України" ; голов. ред. Г.В. Гайко. – Київ, 2016. – № 1 (88). – С. 88-88. – ISSN 0132-2486


  "...18 травня 2016 року пішов з життя видатний учений, лікар, громадський діяч, керівник відділу патоморфології ДУ "Інститут травмотології та ортопедії НАМН України", доктор медичних наук, професор Антон Тимофійович Бруско."
181012
  Жлуктенко Н. „Антологія Спун-Рівер” Е. Л. Мастерса в контексті американського поетичного ренесансу 1910-х рр. // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 115-125. – ISBN 978-966-359-360-9
181013
   Античная комедия. – Ростов-на-Дону, Москва : Феникс, Зевс, 1997. – 606с. – (Всемирная биб-ка поэзии). – ISBN 5-222-00028-1
181014
   Античная коропластика : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1976. – 112 с. : ил.
181015
   Античная культура : литература, театр, искусство, философия, наука : словарь-справочник. – Москва : Высшая школа, 1995. – 382 с.
181016
   Античная культура и современная наука : сб. ст., посвящ. А.Ф. Лосеву. – Москва : Наука, 1985. – 344 с. : ил., портр. – Библиогр. список печ. тр. А.Ф. Лосева, лит. о нем: с. 337-341; Библиогр. в примеч. в конце ст.
181017
  Волков Михаил Павлович Античная культура как основание генезиса науки : проблема сущностных характеристик // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 2073-9702
181018
  Бороздин И.Н. Античная культура на Юге России / И.Н. Бороздин. – Москва : Книгоиздательство "Практические знания", 1918. – 48 с. – (Культурно-бытовые очерки по мировой истории : Серия Б. Всеобщая история / под ред. В.К. Никольского, А.А. Сидорова ; № 2)
181019
   Античная культура Северного Причерноморья : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1984. – 216 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
181020
   Античная культура Северного Причерноморья в первые века нашей эры : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1986. – 163, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
181021
   Античная лирика : пер. с древнегреч. и латин. – Москва : Художественная литература, 1968. – 623 с. : 14 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 4 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, Античного мира, Средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
181022
  Ярхо В.Н. Античная лирика. Ранняя греческая лирика. Эллинистическая лирика. Римская лирическая поэзия : учебное пособие / В.Н. Ярхо, К.П. Полонская. – Москва : Высшая школа, 1967. – 211 с.
181023
  Дератани Н.Ф. Античная литература / Н.Ф. Дератани. – Москва, 1938. – 54с.
181024
   Античная литература : книга о лучших книгах : библиографич. пособ. в помощь самообразованию / под ред. Н.Ф. Дератани ; Гос. Библиотека СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Соцэкгиз, 1940. – 140 с.
181025
  Радциг С.И. Античная литература : ее художественное и историческое значение в связи с общей культурой древних греков и римлян / С.И. Радциг. – Москва : МГУ, 1962. – 129 с.
181026
   Античная литература : учеб. для пед. ин-тов. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 376 с. : ил., 2 л. ил. – Библиогр.: с. 365-372
181027
   Античная литература : учеб. для пед. ин-тов по спец. №2101 "Рус. яз. и лит.". – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1973. – 439 с. : ил., 1 л. ил. – Библиогр.: с. 420-434
181028
  Анпеткова-Шарова Античная литература : учеб. пособ. / Г.Г. Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1980. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 213-216
181029
   Античная литература : учеб. для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит.". – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1980. – 494 с. : ил. – Библиогр.: с. 470-492
181030
  Лапидус Н.И. Античная литература : (Учеб. пособие для филол. фак. вузов) / Н.И. Лапидус. – Минск, 1986. – 158с.
181031
   Античная литература : учеб. для пед. ин-тов по спец. 2101 "Рус. яз. и лит.". – 4-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1986. – 463, [1] с. – Библиогр.: ил.
181032
  Анпеткова-Шарова Античная литература : учеб. пособ. / Г.Г. Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова ; отв. ред. А.И. Зайцев ; ЛГУ. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1989. – 269, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 259-262
181033
  Никола М.И. Античная литература : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений : практикум / М.И. Никола. – Изд. 2-е. – Москва : Флинта ; Наука, 2003. – 368с. – ISBN 5-89349-316-8
181034
  Лосев А.Ф. Античная литература : учебник для высшей школы / А.Ф. Лосев; под ред. А.А. Тахо-Годи. – 7-е изд., стереотипное. – Москва : ЧеРо; Омега-Л, 2005. – 543с. – ISBN 5-98119-389-1
181035
   Античная литература. Греция : антология : [в 2-х ч.]. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000251-9
Ч. 1. – 1989. – 511, [1] с.
181036
   Античная литература. Греция : антология : [в 2-х ч.]. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000251-9
Ч. 2. – 1989. – 381, [2] с.
181037
   Античная литература. Греция : хрестоматия ; учеб. пособ. для студ. вузов обуч. по спец. "Филология". – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 2002. – 879 с. – ISBN 5-06-003783-5
181038
  Федоров Н.А. Античная литература. Рим = Хрестоматия : для филол. фак.ун. / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Мирошниченко. – Москва : Высшая школа
Рим. – 1981. – 608с.
181039
   Античная литература. Рим : антология. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1988. – 719, [1] с. – ISBN 5-06-001220-4
181040
  Гаспаров М.Л. Античная литературная басня : Федр и Бабрий / М.Л. Гаспаров. – Москва : Наука, 1971. – 279 с.
181041
  Врублевская Мария Иосифовна Античная литературная и эпиграфическая традиция о торгово-культурных связях Ольвии и Пантикапея с Грецией в V-I вв. до н.э. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.14 / Врублевская Мария Иосифовна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
181042
  Куклина И.В. Античная литературная традиция о древнейших племенах на территории СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 579 / Куклина И.В.; АН СССР. – Л, 1971. – 28л.
181043
  Агбунов М.В. Античная лоция Черного моря / М.В. Агбунов ; отв. ред. И.Т. Кругликова, Н.А. Хотинский ; АН СССР. – Москва : Наука, 1987. – 153, [3] с., ил. – (Серия "Страны и народы")
181044
  Бардина Н.В. Античная матрица нашей души / Н.В. Бардина. – Одесса : Астропринт, 2009. – 287, [1] с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-190-252-6
181045
   Античная мифология : энциклопедия. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо. Мидгард, 2007. – 768 с. : ил. – (Тайна древних цивилизаций). – ISBN 5-699-07260-8
181046
  Емельянова А.В. Античная мифология в духовной культуре современников // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.163-175
181047
  Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии / А.Ф. Лосев. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 620 с.
181048
   Античная мозаика и шедевры изобразительного искусства Туниса : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1976. – [23] с. : ил.
181049
   Античная музыкальная эстетика / вступит. очерк. [с. 11-116] и собрание текстов А.Ф. Лосева, [предисл. В.П. Шестакова]. – Москва : Музгиз, 1960. – 304 с. : ил., 11 л. ил. – Библиогр.: с. 299-303
181050
  Рожанский И.Д. Античная наука / И.Д. Рожанский. – Москва, 1980. – 199с.
181051
  Карпов А.О. Античная онтология в образовании для общества знаний // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 113-129. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена исследованию онтологического уровня феномена "образование", который формирует перспективы развития и культурное ядро жизни общества. В качестве предпосылки исследования взяты положения М. Хайдеггера относительно онтологических ...
181052
  Блаватский В.Д. Античная полевая археология // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1967. – №146 : Античная полевая археология/ В.Д. Блаватский. – С. 1-208
181053
   Античная поэзия : Всемирная библиотека поэзии. – Ростов-на-Дону; Москва : Феникс, 1997. – 413 с. – (Всемирная библиотека поэзии). – ISBN 5-85880-448-9
181054
   Античная поэзия в русских переводах XVIII - XX вв. : библиографический указатель. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1998. – 440 c. – ISBN 5-86007-090-Х
181055
   Античная поэтика : Риторическая теория и литературная практика : [сборник]. – Москва : Наука, 1991. – 254, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 5-02-011448-0
181056
  Сидорова Н.А. Античная расписная керамика / Н.А. Сидорова. – Москва, 1985. – 78с.
181057
   Античная скульптура : Греция : [альбом репродукций]. – [вып. дан. 1962]. – Москва : Изогиз, 1961. – [11] с. : 44 л. ил.
181058
   Античная скульптура : Рим : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1965. – [16] с. : ил.
181059
   Античная скульптура из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина = Antique sculpture from the collection of the Pushkin fine arts museum in Moscow : [альбом]. – Москва : Изобразит. искусство, 1987. – 230, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 24-26
181060
  Кобылина М.М. Античная скульптура Северного Причерноморья / М.М. Кобылина. – М, 1972. – 33с.
181061
  Вальдгауер О.Ф. Античная скульптура. / О.Ф. Вальдгауер. – Петроград, 1923. – 172с.
181062
  Гуторов В.А. Античная социальная утопия: Вопр. истории и теории / В.А. Гуторов. – Л., 1989. – 288с.
181063
  Дильс Г. Античная техника / Г. Дильс. – М.-Л., 1934. – 215с.
181064
   Античная Тира и средневековый Белгород : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1979. – 146 с. – Библиогр.: c. 136-143
181065
   Античная торевтика : сб. науч. трудов. – Ленинград, 1986. – 202 с.
181066
  Соколов В.В. Античная философия / В.В. Соколов. – Москва, 1958. – 48с.
181067
  Циколь Я.Н. Античная философия / Я.Н. Циколь. – Тамбов, 1958. – 24с.
181068
  Асмус В.Ф. Античная философия : учебн. пособ. / В.Ф. Асмус; [науч. ред. провел проф. И.С. Нарский]. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 543 с.
181069
   Античная философия : метод. разработка по курсу "История философии". – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 1981. – 86 с.
181070
  Богомолов А.С. Античная философия / А.С. Богомолов. – Москва : Московский университет, 1985. – 368с.
181071
   Античная философия : специфические черты и современное значение : материалы Науч. конф. по антич. философии. – Рига : Зинатне, 1988. – 69 с. – Библиогр. в примеч. в конце докл. – ISBN 5-7966-0140-7
181072
  Донских О.А. Античная философия / О.А. Донских, А.Н. Кочергин. – М., 1993. – 250с.
181073
  Кисиль В.Я. Античная философия : Учебно-творческий курс / В.Я. Кисиль; Южно-Российский гуманит. ин-тут. – Ростов -на-Дону; Одесса : Южно-Российский гуманитарный институт; Весть, 1997. – 100с. – ISBN 5-86268-044-6
181074
  Льюис Дж.Г. Античная философия : От Фалеса до Сократа / Дж.Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1997. – 208с. – (История философии в биографиях.). – ISBN 985-6269-13-Х
181075
  Льюис Дж.Г. Античная философия : От Евклида до Прокла / Дж.Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1998. – 224с. – (История философии в биографиях.). – ISBN 985-6269-14-8
181076
  Асмус В.Ф. Античная философия / Асмус В.Ф. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1999. – 400 с. – ISBN 5-06-003049-0
181077
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2001. – 400 с. – ISBN 5-06-003049-0
181078
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2003. – 400с. – (История философии). – ISBN 5-06-003049-0
181079
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2005. – 402 с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Ред. совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий и др.). – ISBN 5-06-003049-0
181080
  Оргиш В.П. Античная философия и происхождение христианства / В.П. Оргиш. – Минск, 1986. – 181с.
181081
  Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 207 с. – (Из истории мировой культуры)
181082
  Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев. – 1-е полное, испр. изд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 256с. – (Античная библиотека. Античная философия). – ISBN 5-89329-277-4
181083
  Чайковський Ю.В. Античная философия как общеобразовательный предмет // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.157-171. – ISSN 0042-8744
181084
   Античная цивилизация. – Москва : Наука, 1973. – 270 с. : ил. и карт.
181085
  Шкаруба Л. Античная цивилизация и культура. Общая характеристика // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 9 : Світ Античності Ч.1. – С. 2-22
181086
  Чистякова Н.А. Античная эпиграмма. / Н.А. Чистякова. – М., 1979. – 119с.
181087
   Античная эпистолография : очерки. – Москва : Наука, 1967. – 286 с.
181088
  Кузнецова Т.И. Античная эпическая историография / Т.И. Кузнецова, Т.А. Миллер. – М, 1984. – 213с.
181089
  Татаркевич В. Античная эстетика / В. Татаркевич. – Москва, 1977. – 327с.
181090
  Козлова Р.М. Античная этнонимия (лингвистический комментарий) // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 26-45. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
181091
  Панич О. Античне "епохе"і його модерні нащадки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С.77-101. – ISSN 0235-7941
181092
  Колесник А.С. Античне коріння свідомості у Кембриджському платонізмі XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу реконструювати античні джерела, що зумовили виникнення філософського поняття свідомості у кембриджському платонізмі сімнадцятого століття. В статье предпринята попытка реконструкции античных источников философского ...
181093
  Гончарова О.М. Античне красномовство як дискурсивний феномен культури : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 260-271. – ISBN 978-966-452-052-9
181094
  Гончарова О.М. Античне красномовство як феномен європейської культури : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 369-415. – ISBN 978-966-452-143-4
181095
   Античне мистецтво. – Київ : Мистецтво, 1977. – 180 с. : іл. – (Світове мистецтво в музеях України)
181096
  Богатікова О.В. Античне мистецтво як предиет культурологічних розвідок Григорія Павлуцького // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 2226-3209
181097
  Гавриленко О.А. Античне міжнародне право в контексті міждержавних відносин у Північному Причорномор"ї (кінець VII ст. до н.е. - VI ст. н. е.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 6-9. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 4 ; т. 2 : Юридичні науки (Міжнародне право)). – ISSN 2310-9513
181098
  Лукашенко А. Античне уявлення про вищу освіту та університет // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 246-253
181099
  Герасимов Т. Антични и средновековни монети в България / Т. Герасимов. – София : Български художник, 1975. – 160 с. : ил.
181100
  Кацаров Г.И. Антични паметници из България / Г.И. Кацаров. – София : Царска Придворна Печатница, 1912. – С. 175-190. – Отпечатък от известия на Българското Археологическо Дружество. Т. 2, 1911
181101
   Антични романи : Лонг. Дафнис и Хлоя. - Псевдо-Калистен. Животът на Александър Македонски. - Лукиан. Истинска история. - Петроний. Гошавка и тримахлион. - Апулей. Златното магаре. – София : Народна култура, 1975. – 544 с. – (Б-ка "Световна класика")
181102
  Гальчук О.В. Античний "текст" танатологічної рецепції мотиву кохання: дві версії Гі де Мопассана // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 19-25. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
181103
  Гальчук О.В. Античний вимір ліричного героя лірики Максима Рильського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 346-353. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
181104
  Чечуліна І.О. Античний жіночий туалетний набір // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 83-92
181105
  Чорний І. Античний інтертекст у романі Марека Краєвського "Ріки Аїда" // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 204-206. – ISBN 978-617-7196-23-4
181106
  Гальчук О. Античний інтертекст української літератури: теоретичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 82-88. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Визначено понятійно-категоріальний апарат дослідження антич. інтертексту укр. літ. Греко-римське письменство ідентифіковано як текст, що впродовж функціонування у світовій літерат. історії набув таких характеристик, як класичний, канонічний, ...
181107
  Діденко С.В. Античний керамічний імпорт з поселення пізньоримського часу біля с. Сокіл на Середньому Дністрі // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 29-40. – ISBN 978-966-02-8144-8
181108
  Гальчук О. Античний космос поезії Миколи Бажана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 15-24. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано лірику М. Бажана з погляду рецепції античних образів і мотивів. Визначено, що серед форм генетично-контактних зв"язків поет найчастіше послуговується такими, як запозичення, наслідування, адаптація, алюзія, пародія тощо. ...
181109
  Косянчук О. Античний міфологічний топос у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 82-90


  У статті проаналізовано античні міфологічні образи у творчості Тараса Шевченка. Античні ремінісценції розглянуто як один із чинників архетипних рефлексій поета
181110
  Крисаченко В. Античний мудрець Анахарсис (Анахарсій) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
181111
  Ніколаєв Б.І. Античний Орфей і Орфей Жана Кокто // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 310-316


  У даній статті автор продовжує аналіз текстів, в основі котрих є розгортання долі провідного персонажа. Він простежує долю міфологічного поета Орфея та можливу роль Орфея в заснуванні орфізму. Орфей Жака Кокто є наступником цих двох традицій. Однак для ...
181112
  Магдич О. Античний пантеон як ідеал для реконструкції польських язичницьких культів в творах Яна Длугоша // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 68
181113
  Перебийнос П. Античний профіль Антонії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 12


  Книжку А. Цвід "Графіті небесних амфор" висунуто на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка.
181114
  Куриленко О. Античний світ в контексті бароко: міфологічна комедія XVII сторіччя ("Геро та Леандро" Антоніо Міри де Амескуа) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 201-207. – ISSN 2078-340X
181115
  Зубар В. Античний світ Північного Причорномор"я : Матеріали наук. конференці / В. Зубар, Ліньова, Н. Сон. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 320с. – Бібліогр.: с. 95-106. – ISBN 966-7018-37-7
181116
  Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах / І.А. Лісовий. – Львів, 1988. – 200с.
181117
  Денисюк В.В. Античний світ фразеології української поезії середини XVII ст. // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 263-270. – ISSN 2305-3852
181118
  Ребрик Н. Античний та біблійний світ лірики Зореслава // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 88-97. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано античні мотиви та біблійні образи в ліриці Зореслава - одного з найбільших закарпатоукраїнських поетів міжвоєнного періоду. Зосереджено увагу на інтертекстуальних зв"язках його поезій зі світовим культурним метатекстом, доведено, що у ...
181119
  Варнеке Б.В. Античний театр : [Підручник у Муздрамінститутах та посібник у Педвишах] / Б.В.Варнеке. – Харків; Київ : Державне вид-во України, 1929. – 165с. – (Начерки з історії театру / За ред. П.Руліна ; Вип. 1)
181120
   Античний театр : Есхіл, Софокл, Еврипид, Арістофан, Меанандр, Плавт : трагедії і комедії. – Київ : Веселка, 2003. – 383 с. – ISBN 966-01-0170-8
181121
  Дяченко С.І. Античний топос у повісті "Художник" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 97-112
181122
  Миронова В.М. Античні автори в українській проповіді XVII століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 296-301
181123
  Левко О.В. Античні алюзії в гоміліях Григорія Богослова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 154- 158
181124
  Войналович А.В. Античні алюзії в поезії К .Кавафіса та М.Зерова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111-117


  Статтю присвячено компаративному дослідженню поезії К. Кавафіса та М. Зерова, зокрема особливостям використання античних алюзій. Окреслено поняття алюзії, а також її специфіку в поезії двох поетів. Статья посвящена компаративному исследованию поэзии ...
181125
  Бандуровський О.В. Античні амфори з курганів скіфського періоду Лівобережної Лісостепової України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.68-79. – ISSN 0235-3490
181126
  Ганіна О.Д. Античні бронзи з Піщаного / О.Д. Ганіна. – К., 1970. – 98с.
181127
  Проценко І Античні витоки наукової раціональності // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 12-27. – (Серія "Філософія")
181128
  Остапенко М.П. Античні витоки сучасних маніпуляційних технологій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 496-501


  У статті подана етимологія і визначення слова "маніпуляція", наведені приклади дослідження маніпуляції філософами, обгрунтована доцільність розгляду античних витоків цього явища. В статье представлена этимология и определение слова "манипуляция", ...
181129
  Крижицький С.Д. Античні держави Північного Причорномор"я / С.Д. Крижицький, В.М. Зубар, А.С. Русяєва // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 2 : Античні держави Північного Причорномор"я / Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. – С.1-352. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-32-9
181130
   Античні канікули // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 10 : фото
181131
  Тищенко К.М. Античні контексти топонімії Сіверщини // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С.125-139. – ISSN 2218-4805
181132
  Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
181133
  Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
181134
  Слоньовська О. Античні мотиви у ліриці Ліни Костенко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 31-39
181135
  Буслаєва К.О. Античні образи в циклі "Легенди старокиївські" Наталени Королевої // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
181136
  Буслаєва К.О. Античні образи в циклі "Легенди старокиївські" Наталени Королевої // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
181137
  Меркулов М. Античні образи у творах українських письменників барокової доби (на матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 56-62. – ISSN 0236-1477
181138
  Коваль-Гнатів Античні паремії в епістолярній спадщині Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 551-559. – ISSN 2304-9383
181139
  Вахонєєв В.В. Античні поселення на Босфорі Кіммерійському в першій половині VI ст. до н.е.: спроба археологічної реконструкції // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 5-19
181140
  Михайлова Олена Античні пропріальні міфотеоніми як алюзивні імена // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 27-32. – Бібліогр.: С. 31; 11 назв. – ISSN 2078-340X
181141
  Скржинська Античні свята в містах Північного Причорномор"я : [найпівнічніший край грецької ойкумени] / Марина Скржинська. – Київ : Наш час, 2011. – 303, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 300-303. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-50-7
181142
  Петречко О. Античні студії Михайла Драгоманова // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 433-441. – ISBN 978-966-579-271-0
181143
  Бойко-Гагарін Античні та східні монети з колекції Владлена Анохіна в експозиції Музею грошей Національного банку України // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 11-17. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
181144
  Тимошик Г. Античні теофорні імена у сучасних перекладах Святого Письма українською мовою // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Глушко, М. Дмитренко, О. Івановська [та ін.]. – Львів, 2009. – № 2/3 (3) : квітень-вересень. – С. 58-71


  Розглянуто теофорні імена, які є важливим компонентом античної системи найменувань. Вони становлять невеликий відсоток від загальної кількості імен, однак завдяки їм ми сприймаємо давньогрецький і латинський іменники біблійного тексту як складну та ...
181145
  Шевчук Т.С. Античні традиції жанру в байках Г. Сковороди // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 63-74
181146
  Вакулик І. Античні традиції у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 9-14


  Проаналізовано античні мотиви та образи у творчості Т. Шевченка на матеріалі поезій, повістей, листів, щоденникових записів та малюнків митця
181147
  Пінчук Є.А. Античні традиції філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 187-194
181148
  Штаєр І.Л. Античні форми в перекладній та оригінальній поетичній творчості Івана Франка (віршознавчий аспект) : монографія / Ірена Штаєр ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. вище комерц. училище. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-199. – ISBN 978-617-7096-90-9
181149
  Штаєр І.Л. Античні форми у творчості Івана Франка (версифікаційний аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 132-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
181150
  Рейда Р.М. Античні центри Північного Причорномор"я та "готські" війни (питання хронології) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 39-45


  "У статті розглянуто питання хронології історичних подій, пов’язаних з античними центрами Північного Причорномор’я в контексті з «готськими» війнами (232–270 рр. н.е.). Виділено два хронологічних періоди в історії Північного Причорномор’я в час ...
181151
   Античні якірні штоки: невідомі аспекти / С. Нагорний, С. Нісі, С. Воронов, Т. Довбуш, В. Скрипник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 52-56. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Описана спроба ідентифікації артефактів користуючись лише аналітичними методами досліджень. Визначено регіон походження та період виготовлення свинцевого якірного штоку, досліджуючи як матеріал штоку, так і різноманітні сторонні включення, виявлені в ...
181152
   Античність - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць. – Донецьк. – ISBN 966-639-031-0
Вип. 1. – 2001. – 320 с.
181153
   Античність - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ. – ISBN 966-639-031-0
Вип. 2. – 2001. – 241 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
181154
  Іванцова І.В. Античність / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 16-17. – ISBN 966-642-073-2
181155
  Сергійчук Т.І. Античність в особах : видатні й відомі представники античності у замальовках сучасного письменника / Тарас Сергійчук. – Київ : Веселка, 2011. – 670, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0553-9
181156
  Цісик А. Античність далека і близька // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 302-306. – ISSN 2078-340X


  Предметом студій класичної філології є духовна культура античності
181157
  Морозова А. Античність і Джон Адамс: етика, естетика, політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-39. – (Історія ; вип. 1 (140)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено місце античності в соціокультурних реаліях США наприкінці XVIII - поч. ХІХ ст. та її конструктивна роль для формування етичних, естетичних та політичних поглядів і цінностей на прикладі доробку другого президента США Дж. Адамса. Розглянуто ...
181158
  Матвєєва Л.В. Античність і сучасність ( За творами В.П. Бузескула ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 1608-0599
181159
  Пригодій С.М. Античність та американський романтизм / С.М. Пригодій; МОНУ; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; Наук.-дослід. центр "Біблія і культура". – Чернівці : Рута, 2003. – 88с. – ISBN 966-568-646-1
181160
  Морозова А. Античність та Джон Адамс: етика, естетика, політика // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 85
181161
  Савич О.В. Античність у сучасному французькому романі: теоретичний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 141-146
181162
  Іщук-Пазуняк Античність у творчості Лесі Українки // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 332-339. – ISBN 978-966-355-009-1
181163
  Торкут Н. Античність у фокусі літературно-критичної свідомості англійського ренесансу // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 199-213. – ISBN 978-966-1516-14-3
181164
   Античное искусство : каталог. – Москва : Искусство, 1963. – 170, [74] с.
181165
  Дмитриева Н.А. Античное искусство / Н.А. Дмитриева, Л.И. Акимова. – М., 1988. – 254,1с.
181166
  Венедиков И. Античное искусство в Болгарии / И. Венедиков; И. Венедиктов; под ред.: В. Протопопова. – София : Литература на иностранных языках Д.П. Г. Димитров, 1967. – 56 с.
181167
   Античное искусство из музея Метрополитен США : каталог выставки. – Москва, 1978. – 13 с. : 27 ил.
181168
  Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система / Кузищин В.И. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 269, [1] с. – Библиогр.: с. 259-268
181169
  Герцман Е.В. Античное музыкальное мышление / Е.В. Герцман. – Л., 1986. – 223с.
181170
   Античное наследие в культуре Возрождения. – Москва : Наука, 1984. – 285с.
181171
  Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья : (конец V- середина VII века) / В.И. Уколова ; отв. ред. Л.С. Чиколини ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1989. – 316 с. – ISBN 5-02-008966-4
181172
  Мальчукова Т.Г. Античное наследие и современная литература: Текст лекций. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1988. – 62с.
181173
   Античное общество : труды конференции по изучению проблем античности. – Москва : Наука, 1967. – 428 с. : ил.
181174
   Античное общество и государство : проблемы социально-политической истории : межвуз. сборник. – Ленинград, 1988. – 184 с.
181175
  Козаржевский А.Ч. Античное ораторское искусство: Пособие по спецкурсу для студ. филологич. фак. ун-тов. / А.Ч. Козаржевский. – М., 1980. – 72с.
181176
  Сокровищук А.А. Античное понимание красоты в философии и культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С .30-34. – ISSN 2073-9702
181177
  Шохин В.К. Античное понятие культуры и протокультурфилософия: специфика и компаративные параллели // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-61. – ISSN 0042-8744
181178
  Крыжицкий С.Д. Античное поселение Нижнего Побужья: (Археол. карта) / С.Д. Крыжицкий. – Киев, 1990. – 128с.
181179
  Соколов Г.И. Античное Причерноморье : памятники архитектуры, скульптуры, живописи и прикладного искусства / Г.И. Соколов. – Ленинград, 1973. – 191 с.
181180
   Античное художественное серебро : каталог выст. [из собр. музея]. – Ленинград : Эрмитаж, 1985. – 64 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 62-63. Библиогр. в тексте
181181
   Античность : словарь-справочник / И.Е. Ермолова, И.С. Култышова, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина; И.Е. Ермолова, И.С. Култышова, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина; под ред. В.Н. Ярхо. – Дубна : ИЦ "Феникс", 1998. – 344 с. – ISBN 5-97905-036-Х
181182
  Ильинская Л.С. Античность / Л.С. Ильинская. – М., 1999. – 367с.
181183
   Античность в европейской живописи XV-начала XX веков = The classical tradition in European painting : альбом. – Москва : Советский художник, 1984. – 175 с. : ил. – Bibliogr.: Имен. указ.: с. 174. – (По выставочным залам и музеям СССР)
181184
   Античность в европейской живописи XV - начало XX вв. : выставка картин из музеев СССР, ГДР, Нидерландов, Франции : каталог. – Москва : Советский художник, 1982. – 36, [84] с. : ил.
181185
   Античность в контексте современности : [cборник : памяти А.Ф. Лосева]. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 250, [2] с. – Список печ. трудов А.Ф. Лосева (1986-1989) : с. 249-251. Библиогр.: с. 247-248 (34 назв.). – (Вопросы классической филологии). – ISBN 5-211-00874-Х
181186
  Савельева Л.И. Античность в русской поэзии конца XVIII - начала ХІХ века. / Л.И. Савельева. – Казань, 1980. – 120с.
181187
  Савельева Л.И. Античность в русской романтической поэзии: поэты пушкин. круга. / Л.И. Савельева. – Казань, 1986. – 77с.
181188
   Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов Советского Востока : сборник статей. – Москва : Наука, 1978. – 303 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце статей
181189
   Античность и Византия. – Москва : Наука, 1975. – 416 с.
181190
  Лангер Фред Античность и кризис. Немые свидетели Великой эпохи : Греция / Лангер Фред, Штайнхильбер Бертольд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 104-119. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
181191
  Бузескул В.П. Античность и современность : Современные темы в античной Греции / Проф. В. Бузескул. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – IV, 210 с.
181192
   Античность и современность : [сборник статей] : к 80-летию Ф.А. Петровского. – Москва : Наука, 1972. – 504 с. : ил., 3 л. ил. – "Список работ Ф.А. Петровского" с. 28-32 (98 назв.)
181193
   Античность как тип культуры. – Москва : Наука, 1988. – 336 с.
181194
  Ильинская Л.С. Античность. Краткий энциклопедический справочник / Л.С. Ильинская; Под ред. Немировского А.И. – Москва : Лабиринт, 1999. – 368с. – ISBN 5-87604-093-2
181195
   Античность. Словарь-справочник по истории, культуре и мифологии : справоч. пособ. для студ. гуманитарных вузов и ф-тов и учащихся старших кл. сред. школ, лицеев и гимназий по дисциплине "Древние языки и культуры" / И.Е. Ермолова, И.С. Култышева, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина; И.Е. Ермолова, И.С. Култышева, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина ; под общей ред. В.Н. Ярхо. – 3-е изд., стереотип. – Дубна : Феникс+, 2007. – 296 с. : ил. – ISBN 978-5-9279-0087-9
181196
   Античность. Средние века. Новое время : проблемы искусства. – Москва : Наука, 1977. – 256 с. : 24 л. ил.
181197
  Куликова Лилия Борисовна Античность: учитель или идеологический враг? : место и роль античной культуры в дисциплинах исторического цикла в первой половине XX века // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-101. – Бібліогр. в кінці ст.
181198
  Козлова Р.М. Античные [текст на древнем языке], dindarii (этнолингвистическая интерпретация) // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 100-117. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6


  ?????? - одно из личных имен, которое считают достоверно принадлежащим бастарнам (?????????), сильному и многолюдно му народу, воинственному и смелому. Во 2 м в. до н.э. бастарнов ло кализовали на нижнем левобережном Дунае. Бастарны так высоки ...
181199
  Казаченок Т.Г. Античные афоризмы / Т.Г. Казаченок, И.Н. Громыко. – Минск, 1987. – 317с.
181200
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1975. – Г1-12 : Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – С. 1-89
181201
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – Москва, 1978. – 106с.
181202
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – Москва, 1982. – 105с.
181203
  Мальберг В.К. Античные вазы и терракотты / В.К. Мальберг, Э.Р. Фельсберг. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1910. – 40 с. – 7 табл. Оттиск из Ученых Записок Императорского Юрьевского Университета
181204
  Лаптев С.В. Античные геммы и монеты в Юго-Восточной Азии: находки последних лет // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 3 (286), июль, август, сентябрь. – С. 172-181. – ISSN 0321-0391
181205
   Античные гимны. – Москва : МГУ, 1988. – 362с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-211-00182-6
181206
  Гайдукевич В.Ф. Античные города Боспора. Мирмекий / В.Ф. Гайдукевич ; Под ред. А.Н. Щеглова, А.Л. Як. – Ленинград : Наука, 1987. – 178 с.
181207
   Античные города северного Причерноморья : очерки истории и культуры : сборник статей / отв. ред. В.Ф. Гайдукевич и М.И. Максимова ; Акад. наук СССР, Ин-т истории материальной культуры. – Москва-Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР
Т. 1. – 1955. – 448 с. : 3 л. ил. и карт. – Библиогр. в подстроч. примеч.
181208
  Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. Синопа. Амис. Трапезунт. / М.И. Максимова. – Москва-Л., 1956. – 472 с.
181209
   Античные государства и варварский мир : межвуз. сборник статей. – Орджоникидзе, 1981. – 150 с.
181210
   Античные государства Северного Причерноморья. – Москва, 1984. – 392с.
181211
  Алексеева Е.М. Античные государства Северного Причерноморья / [Е.М. Алексеева, А.К. Амброз, Т.М. Арсеньева и др.] ; отв. ред. Г.А. Кошеленко и др. ; АН СССР, Ин-т археологии ; Редкол. сер.: Б.А. Рыбаков (гл. ред.) и др. – Москва : Наука, 1984. – 392 с. : 4 л. ил. – Библиогр.: с. 360-379 ; Указ. имен, геогр. и этн. назв.: с. 382-390. – (Археология СССР)
181212
  Сокольский Н.И. Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья // Археология СССР : свод археологичесих источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – Г1-17 : Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья / Н.И. Сокольский. – С. 1-192
181213
   Античные древности Подонья-Приазовья // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – № 154 : Античные древности Подонья - Приазовья. – С. 1-286, илл.
181214
   Античные древности Северного Причерноморья : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1988. – 212, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
181215
   Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана : в свете новых открытий Узбекистанской искуствоведческой экспедиции. – Ташкент : Фан, 1989. – 167, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 163-168 (228 назв.). – (Поиски и открытия)
181216
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики, Каталог собрания. – Одесса : Полис. – ISBN 966-95071-3-9
Т. 1 : Царские монеты Боспора. – 2002. – 96 с.
181217
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики, Каталог собрания. – Одесса : Полис. – ISBN 966-8128-10-9
Т. 2 : Античные и средневековые монеты Крыма, Северо-Восточного и Восточного Причерноморья. – 2003. – 96 с.
181218
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики, Каталог собрания. – Одесса. – ISBN 966-8128-36-2
Т. 3 : Античные и средневековые монеты Северо-Западного Причерноморья. – 2004. – 104 с.
181219
  Кондаков Д.А. Античные и христианские символы и политические мифы в одах и дифирамбах полоцких иезуитов в честь Александра I // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 53-58. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 6). – ISSN 0321-1711


  На материале панегирических стихотворений на рус. и франц. языках в честь императора Александра I по случаю преобразования Полоцкого иезуитского коллегиума в Академию (1812) и победы русской армии в антинаполеоновской кампании (1814) рассматривается ...
181220
  Думчус И. Античные имена собсвтенные в литовском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Думчус И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 15л.
181221
  Неверов О.Я. Античные камеи в собрании Государственного Эрмитажа. / О.Я. Неверов. – Ленинград, 1971. – 98с.
181222
   Античные камеи в собрании Эрмитажа : каталог / [авт. вступ. ст., с. 5-24, и сост. О.Я. Неверов]. – Ленинград : Искусство ; Ленинградское отделение, 1988. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-189. – ISBN 5-210-00079-6
181223
  Мертлик Рудольф Античные легенды и сказания / Мертлик Рудольф. – Москва : Республика, 1992. – 478с. – ISBN 5-250-01292-2
181224
  Чубова А.П. Античные мастера / А.П. Чубова. – Л, 1986. – 249с.
181225
  Лихтина В.А. Античные мифологические аллюзии в поэзии Максима Амелина // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 357-361. – (Б-ка Ін-ту філології)
181226
  Зограф А.Н. Античные монеты // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1951. – № 16 : Античные монеты / Зограф А.Н. – С. 1-264, рис. в тексте, табл.
181227
  Зограф А.Н. Античные монеты / А.Н. Зограф. – М, 1951. – 212с.
181228
  Фролова Н.А. Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании Государственного исторического музея (коллекция А. С. Коциевского) / Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2010. – № 4 (275). – С. 51-95. – ISSN 0321-0391
181229
  Фролова Н.А. Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании государственного исторического музея (Коллекция Н.Н. Грандмезона) / Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2012. – № 1 (280). – С. 55-80. – ISSN 0321-0391
181230
  Любомудров С.И. Античные мотивы в поэзии Пушкина / С. Любомудров. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Н.Н. Клобукова, 1901. – 67 с. – В 1-м изд. назв.: Античный мир в поэзии Пушкина. - Экз. деф., отсутств. с. 17-67
181231
  Тайманова Т.С. Античные мотивы в поэзии Шарля Пеги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 59-65. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
181232
  Мищенко Ф. Античные мотивы в произведениях Генрика Сенкевича / Мищенко Ф. – Саратов, 1929. – 17с. – Вырезка из. журн. "Русская мысль"
181233
  Гаталина Л.И. Античные мраморные статуэтки детей в собрании Эрмитажа / Л.И. Гаталина. – Ленинград, 1959. – 22с.
181234
  Мальберг В.К. Античные мраморы и бронзы / В.К. Мальберг, Э.Р. Фельсберг. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1911. – 24 с. – 5 табл. Оттиск из Ученых Записок Императорского Юрьевского Университета
181235
   Античные мыслители об искусстве : сборник высказываний древнегреческих философов и писателей об искусстве. – 2-е доп. изд. – Москва : Искусство, 1938. – XXXVIII, 343 с.
181236
   Античные памятники Крыма = Ancient greek sites in the Сrimea / Е.А. Катюшин, С.Д. Крыжицкий, В.А. Кутайсов, Л.В. Марченко, Г.М. Николаенко; [Е.А.Катюшин, С.Д.Крыжицкий, В.А. Кутайсов и др. ; редкол: Е.С. Самаритаки, Т.Л. Самойлова, С.И. Парадисопулос и др. ; пер. с англ. В.Ю.Сунцова] ; Одес. филиал греч. фонда культуры. – Киев : Мистецтво, 2004. – 288 с. – ISBN 966-577-047-0


  Книга , изданная Одесским филиалом Греческого фонда культуры, посвящается древним эллинским городам и поселениям Крыма. Она продолжает тему предыдущего издания - "Античные памятники Северо-Западного Причерноморья".
181237
   Античные памятники Северо-Западного Причерноморья = Ancient greek sites on tne north-west coast of the black sea. – Киев : Мистецтво, 2001. – 176 с. – ISBN 966-577-016-0
181238
   Античные перстни (VI в. до н. э. - IV в.) : каталог временной выставки. – Ленинград : Гос. Эрмитаж, 1978. – 16 с. : ил.
181239
   Античные писатели. Словарь. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 448 с. – ISBN 5-8114-0104-3
181240
   Античные риторики : переводы. – Москва : Изд-во МГУ, 1978. – 352 с. – Библиогр. в примеч.: с. 292-345. Указ. имен. и предм.: с. 346-351. – (Университетская библиотека / Редкол. сер.: Л.Г. Андреев (пред.) и др.)


  Содерж.: Риторика / Аристотель. О соединении слов; Письмо к Помпею / Дионисий Галикарнасский. О стиле / Деметрий.
181241
  Грабарь-Пассек Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе / М. Грабарь-Пассек ; АН СССР, Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1966. – 320 с.
181242
  Лукомский Г.К. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания / Г.К. Лукомский. – Санкт-Петербург, 1914. – 499 с.
181243
   Античные теории языка и стиля. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 343 с.
181244
  Русяева А.С. Античные терракоты Северо-Западного Причерноморья / А.С. Русяева. – К, 1982. – 145с.
181245
  Кучма В.В. Античные традиции в развитии политической мысли ранней Византии (по данным трактатов IV-VII вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Кучма В.В.; АН СССР, Ин-т всеобщей ист. – М., 1981. – 36л.
181246
  Мальчуков Т.Г. Античные традиции в русской поэзии : уч. пособ. по спецкурсу / Т.Г. Мальчуков. – Петрозаводск, 1990. – 104 с.
181247
   Античные философы : свидетельства, фрагменты и тексты. – Киев : Изд-во КГУ, 1955. – 315 с.
181248
  Скоробогатая Е.И. Античные хранилища и их названия : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скоробогатая Е.И. ; М-во культуры СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Львов, 1954. – 16 с.
181249
  Солопова М.А. Античный атомизм: к вопросу о типологии учений и истоках генезиса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 157-168. – ISSN 0042-8744
181250
   Античный город. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 192 с. : ил.
181251
  Капогросси Колоньези Античный город как город-государство : интерпретация и некоторые проблемы // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 4 (271). – С. 27-41. – ISSN 0321-0391
181252
  Кутайсов В.А. Античный город Керкинитида, VI-II вв. до н.э. / В.А. Кутайсов. – Киев, 1990. – 174с.
181253
  Максименко В.Е. Античный город Танаис и варвары / В.Е. Максименко, А.А. Харченко // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 145-156. – ISSN 0321-0391
181254
   Античный и средневековый город : Античная древность и средние века : [сб. ст.]. – Свердловск : УрГУ, 1981. – 160 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: в конце статей
181255
  Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1970. – Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. / Онайко Н.А. – С. 1-209, табл.
181256
  Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII-V вв. до н.э. // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1966. – Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье в VII- V веках до н.э. / Н.А. Онейко. – С. 1-69, 24 табл.
181257
  Дубинина Л.А. Античный код в малой прозе В.Я. Брюсова: Рея Сильвия в истории из жизни VI века // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 137-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
181258
  Штернберг Л.Я. Античный культ близнецов при свете этнографии / Л.Я. Штернберг. – Петроград : Типография Императорской Академии Наук, 1916. – С. 135-189. – Оттельный оттиск из III тома "Сборник Музея Антропологии и Этнографии при Императорской Академии Наук"
181259
  Зелинский Ф.Ф. Античный мир / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург
1. – 1922. – 90с.
181260
  Шелов Д.Б. Античный мир в Северном Причерноморье / Д.Б. Шелов. – Москва, 1956. – 195с.
181261
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 1. – 1972
181262
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 2. – 1974
181263
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 3. – 1977
181264
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 4. – 1979
181265
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 5 : Проблемы истории Древнего Рима и Северного Причерноморья. – 1983. – 156 с.
181266
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 6 : Проблемы экономики, политики и культуры античных государств. – 1986. – 148 с.
181267
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 7 : Проблемы социаль-политческих отношений, материальной и духовной культуры древности. – 1990. – 166 с.
181268
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 8 : Проблемы античной государственности, материальной и духовной культуры. – 1990. – 160 с.
181269
  Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и восточное Причерномерье / О.Д. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1975. – 31с.
181270
  Блаватский В.Д. Античный мир и древний Восток : 13 Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа, 1970 г. / В.Д. Блаватский. – Москва : [б. и.], 1970. – 16 с.
181271
  Разуваев Н.В. Античный мир и Древний Восток как альтернативы социокультурной эволюции // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 283-289. – ISSN 1606-951Х
181272
  Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и Древняя Грузия : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Лордкипанидзе О.Д. ; Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 57 с. – Бібліогр. : с. 56-57
181273
  Азаревич Д. Античный мир и христианство : ри публичные лекции, чит. в пользу недостаточных студентов Демид. юрид. лицея / Дмитрий Азаревич. – Ярославль : тип. Г. Фальк, 1880. – [4], II, 85, [2] с. – Отд. оттиск: Временник Демидовск. юрид. лицея. 1880, кн. 20
181274
  Зелинский Ф.Ф. Античный мир. / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург
1. – 1922. – 117с.
181275
  Бондаренко А.А. Античный мусейон: рождение музея из мифа и ритуала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 257-273. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
181276
  Васин Иван Античный наукоград // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 48 : фото
181277
  Хачатрян Ж.Д. Античный некрополь : результаты раскопок 1956-1972 гг. / Хачатрян Ж.Д. // Археологические раскопки в Армении : античный некрополь : результаты раскопок 1956-1972 гг. / Ж.Д. Хачатрян ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1976. – № 15 : Гарни. 5. – С. 1-134
181278
  Прохорова Т. Античный период в контексте изучения истории Крыма // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 82-84
181279
   Античный плутовской роман. – Ленинград : СП "Смарт", 1991. – 166, [2] с. : ил. – ISBN 5-7078-0101-4


  Содерж.:"Сатирикон / Петроний. Лукий, или Осел / Лукиан.
181280
   Античный портрет : сборник статей. – Ленинград : Академия, 1929. – 117 с. : XI табл.
181281
   Античный роман. – Москва : Наука, 1969. – 407 с. : ил.
181282
  Гусев Д.А. Античный скептицизм в перспективе эволюции философии науки и становления морали современного общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 83-97. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
181283
  Каллистов Д.П. Античный театр / Д.П. Каллистов. – Л., 1970. – 176с.
181284
  Кисиль В.Я. Античный философский лексикон / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2011. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-118. – ISBN 978-966-413-521-7
181285
  Покровская З.А. Античный философский эпос / З.А. Покровская. – Москва, 1979. – 96 с.
181286
  Коварская Ю. Античный экфрасис на службе идеям модернизма: магия искусства и мистика преображения героя в рассказе Леонида Андреева "Ангелочек" // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2016. – L. 64, N 4. – С. 503-512. – ISSN 0350-6894
181287
  Шерхунаев Р.А. Антишаманские мотивы в бурятском устном народном творчестве / Р.А. Шерхунаев. – Иркутск, 1963. – 51с.
181288
  Саламатина И. Антишкольная субкультура в Англии как объект ресоциализации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
181289
  Саламатина И. Антишкольная субкультура в Англии как объект ресоциализации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
181290
  Нелюба А.М. Антиюридичний словник: Регламентація мовного етикету в законах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 183-187. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
181291
  Ершова Е.Н. Антиядерное движение в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 26. – С. 144-151
181292
  Якобашвили И. Антиядерное движение в Японии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 5 (269). – С. 3-7
181293
  Попов Н.П. Антиядерное движение и общественное мнение // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 4 (32). – С. 82-92
181294
  Козырев В.А. Антияпонская война и китайское общество (1937-1945 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-26. – ISSN 0130-3864


  Антияпонська війна в Китаї, початок 7 липня 1937 р.
181295
  Мазуров В.М. Антияпонская вообруженная борьба корейского народа (1931-1940) / В.М. Мазуров ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Изд. восточн. лит-ры, 1958. – 104 с.
181296
  Каткова З. Антияпонские настроения в современном Китае (на материалах "Жэньминь жибао") // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 2 (253). – С. 89-112
181297
  Софокл Антігона / Софокл. – 3-е вид. – Харків ; Київ : Література й мистецтво, 1930. – 104 с.
181298
  Василик І. Антін Горбачевський - видатний український адвокат, громадський і політичний діяч / І. Василик, Басара-Тиліщак // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 12 (69), грудень. – С. 62-64
181299
  Бойко І. Антін Горбачевський / І. Бойко, Б. Гутів // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 210-211
181300
  Верба А. Антін Йосип Роллє // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 228-231
181301
   Антін Крушельницький - письменник, публіцист, педагог : матеріали до бібліографії та епістолярної спадщини. – Львів : [б. в.], 2002. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 286-293. – ISBN 966-02-1892-3
181302
  Дубина М. Антін Крушельницький : Літературно-критичний нарис / М. Дубина. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 48 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4659-9
181303
  Ковалів Ю. Антін Крушельницький // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (692), серпень. – С. 50-56. – ISSN 0236-1477
181304
  Зуляк М. Антін Крушельницький про політичну лінію західноукраїнської національної демократії кінця XIX - початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 24-28
181305
  Кулик Н. Антін Крушельницький: помилка ціною в життя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
181306
  Назарук В. Антін Любич Могильницький // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 156-158
181307
  Верба А. Антін Марцінковський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 231-233
181308
  Лазаревич Є. Антін Рудницький як музикознавець (у 110-ту річницю від дня народження) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 80-86. – ISSN 2224-0926
181309
  Заруба В.М. Антін Синявський: життя, наукова та громадська діяльність (1866-1951) : монографія : з нагоди 135-річчя з дня народж. та 50-річчя від дня смерті А.С. Синявського (12 лип. 1866 р. - 2 лют. 1951 р.) / В.М. Заруба ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; Юрид. акад. М-ва внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2003. – 283, [1] с., [6] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – Післямова укр., англ. - Імен. покажчик.: с. 262-282. – Бібліогр.: с. 203-255. – ISBN 966-7894-33-9


  У пр. 1733640 напис: Володимиру Андрійовичу Мисловому з добрими побажаннями та виразом незмінної пошани від автора! В. Заруба 16.09.03 р. м. Дніпропетровськ
181310
  Гур"янова О.В. Антін Синявський: педагог-новатор // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 81-85. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 5 (15))
181311
  Елькин А. Антовоские яблоки / А. Елькин. – Тула, 1964. – 32с.
181312
  Марьенко В.Г. Антогонистические свойства Azotobacter chroococcum и их значением для сельскохозяйственных растений. : Автореф... канд. биол.наук: / Марьенко В.Г.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1965. – 18л.
181313
  Варшавский Л.Р. Антокольский Марк Матвеевич / Л.Р. Варшавский. – Москва-Ленинград, 1944. – 16с.
181314
  Подгорец В. Антологиjа / В. Подгорец. – Скопjе, 1968. – 167 с.
181315
   Антологиjа "Гласот на поетите" = Antologhii "Boatsea-a poetslor" : од манифестациjата "Денови на ароманската култура". – Скопjе : Друштво на писатели и уметници Власи од Македониjа, 2007. – 151 с. – ISBN 978-9989-9554-5-7
181316
   Антологиjа македонскепоезиjе. – Београд : Просвета, 1968. – 330 с. – (Библиотека "Просвета" ; № 219)
181317
  Митрев Д. Антологиjа на македонската револуционерна поезиjа / Димитар Митрев ; [уред. В. Подгорец ; главен дир. и за издавачот П. Ташкоски]. – Скопjе : Наша книга, 1974. – 326, [1] с.
181318
   Антологиjа на современата албанска поезиjа. – Скопje : Jугореклам, 2001. – 336 с. – (Pro litera). – ISBN 9989-52-027-5
181319
   Антологиjа новиjе српске лирике : посебно изд. – Изд. 10-е. – Београд, 1956. – 137 с. – (Српска книжевна задруга)
181320
   Антологиjа словеначке поезиjе. – Београд : Просвета, 1968. – 384 с. – (Библиотека "Просвета" ; № 176)
181321
  Лесковац М. Антологиіа стариіе српске поезиіе. / М. Лесковац. – 252с.
181322
  Гелленс Ф. (Элленс) Антология : Рассказы и притчи / Франц Гелленс ; Пер. М.В. Веселовской и В.Н. Карякина. – Москва : Изд. Б.и. Н.П., 1914. – 214 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по генеральному каталогу РГБ. – (Образовательная библиотека издательства "Огни" ; Сер. 3 ; Иностранные писатели)


  Содержание: Франц Гелленс / В.Н. Карякин. Письмо Камилла Лемонье. У Франца Гелленса / Мария Веселовская. Потаенный свет. 1912 г. Избранные рассказы и притчи: Вечерня; Мельник на собственной мельнице; Две дороги; Охота по первой пороше; Мечта циклопа; ...
181323
  Горожанкина М. Антология / М. Горожанкина. – М., 1970. – 135с.
181324
   Антология : [перевод]. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 272 с. – (Фантастика. Приключения. Путешествия. Библиотека современной фантастики ; т. 23)


  Синие бабочки; Однажды осенним днем на шоссе / П. Вежинов. Алмазный дым / А. Донев. Сын своего века; Письма в космос / Ф. Каринти. Пересадка мозга / Й. Черна. Сказочник / Р. Льопис. Ангел смерти / Й. Несвадба. Записки о Кошачьем городе: Повесть / Лао Шэ
181325
   Антология. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 400 с. – Библиогр.: с. 392-398. – (Фантастика. Приключения. Путешествия. Библиотека современной фантастики ; т. 25)
181326
   Антология : "Курьер ЮНЕСКО" за 30 лет. – Москва : Прогресс, 1990. – 272 с.
181327
   Антология : лит. форум 90/92 : есеистика, поэзия, критика, проза. – София : Херен прес, 1992. – 213 с.
181328
   Антология абхазской поєзии. – Москва : Художественная литература, 1958. – 544 с.
181329
   Антология абхазской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 543 с.
181330
   Антология авангарда, психоанализа, психотерапии, психологии. – Симферополь : Крымучпедгиз. – ISBN 978-966-354-474-8
№ 11, кн. 2 / [авт.-сост. Е. Смольницкая] : / [авт.-сост. Е. Смольницкая]. – 2012. – 425, [1] с. : ил. – Текст укр., рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
181331
   Антология авангарда, психоанализа, психотерапии, психологии. – Симферополь : Крымучпедгиз. – ISBN 978-966-354-443-4
№ 11, кн. 1 / [авт.-сост. Е. Смольницкая]. – 2012. – 279, [1] с. : ил. – Текст укр., рус., англ. - Вип. дан. укр.: Антологія авангарду, психоаналізу, психотерапії, психології. – Библиогр. в подстроч. примеч.
181332
   Антология азербайджанской поэзии : пер. с азерб. : в 3 т. – Москва : ГИХЛ
Т. 1. – 1960. – 384 с.
181333
   Антология азербайджанской поэзии : пер. с азерб. : в 3 т. – Москва : ГИХЛ
Т. 2. – 1960. – 328 с.
181334
   Антология азербайджанской поэзии : пер. с азерб. : в 3 т. – Москва : ГИХЛ
Т. 3. – 1960. – 280 с.
181335
   Антология армянской поэзии с древнейших времен до наших дней. – Москва : ГИХЛ, 1940. – 719 с.
181336
   Антология армянской советской детской литературы : переводы. – Ереван : Советакан грох, 1981. – 361 с. : ил.
181337
   Антология армянской советской литературы. – Ереван : Айпетрат, 1957. – XVI, 598 с.
181338
   Антология афоризмов [Електронний ресурс] : классики современности; 25 000 афоризмов. – Москва : "Равновесие": "Вече", 2005. – 1 CD + буклет (4с.). – Системн. требования: процессор Pentium II, память ОЗУ 256 Мб, дисковод 24х CD-ROM, Windows 98/NT/2000/XP.- Загл. с этикетки диска. – (Электронная книга)


  Издание представлено в стандарте электронной книги "Salebook" с функцией "Комфортное чтение", системой "Интеллектуального поиска" и возможностью создания личной "Єлектронной библиотеки" В этой уникальной книге собрано более 25000 афоризмов и других ...
181339
   Антология бардовской песни : 100 бардов : 600 песен / авт.-сост. Р. Шипов. – Москва : Эксмо, 2008. – 896 с. – ISBN 978-5-699-09550-6
181340
   Антология белорусской поэзии. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное книжное издательство, 1948. – 648 с.
181341
   Антология белорусской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 562 с.
181342
  Федоров А.М. Антология болгарской поэзии / А.М. Федоров. – София : Изд. Мин. нар. просв. – 160 с. – Библиогр.: потр.
181343
   Антология болгарской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 747 с.
181344
   Антология бурят-монгольской советской поэзии. – Улан-Уде : Бурмонгиз, 1950. – 296 с.
181345
   Антология бурятской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1959. – 400 с.
181346
   Антология венгерской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 563 с.
181347
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 28. Портреты легендарных физиков "высоковольтной бригады" УФТИ // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2015. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 2074-272X
181348
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 29. Первооткрыватели тайн глобальных природных световых явлений // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2015. – № 6. – С. 3-13. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про розкриття вітчизняними і зарубіжними вченими-першопроходцями електрофізичних і електрохімічних таємниць ряду природних світлових явищ, що носять для людства глобальний планетарний характер і які ...
181349
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 30. Портрет харьковского математика, механика и кибернетика Владимира Логвиновича Рвачева // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2016. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про відомого вченого-математика Харківщини ? академіка АН УРСР (НАН України) Рвачева В.Л. і про його видатний внесок у світову математичну науку.
181350
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 31. Портрет харьковского физика Александра Ильича Ахиезера // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2016. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про відомого фізика-теоретика Харківщини - академіка АН УРСР (НАН України) Ахієзера О.І. і його видатний внесок в світову фізичну науку.
181351
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 34: Открытие и изучение квантово-волновой природы микромира материи // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Держ. установа "Ін-т технічних проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 2074-272X
181352
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 35: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1990-1994 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 2074-272X
181353
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 36: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1995-1999 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 3-9. – ISSN 2074-272X
181354
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 37: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2000-2004 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 2074-272X
181355
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 38: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2005-2010 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 2074-272X
181356
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 39: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2011-2015 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 2074-272X
181357
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 40: Научное открытие метода взрывной имплозии для получения сверхкритической массы ядерного заряда и украинский "след" в американском атомном проекте "Манхэттен" // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5. – С. 3-13. – ISSN 2074-272X
181358
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 47 : авиаконструктор Игорь Сикорский и его свершения в самолето- и вертолетостроении // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 2074-272X
181359
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 49: авиаконструктор Олег Антонов и его свершения в самолетостроении // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 2074-272X
181360
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 50: конструктор ракетно-космический техники Вернер фон Браун и его свершения в ракетостроении // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 2074-272X
181361
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 51: конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев и его свершения в ракетостроении // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 2074-272X
181362
  Бадрак В. Антология гениальности / Валентин Бадрак. – Киев : КВЩ, 2005. – 475 с. – ISBN 966-8550-12-9
181363
   Антология гнозиса : современная рус. и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. – Санкт-Петербург : Медуза. – ISBN 5-87775-003-8(Т.1)
Т. 1. – 1994. – 352 с.
181364
   Антология гнозиса : современная рус. и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. – Санкт-Петербург : Медуза. – ISBN 5-87775-004-6Т.2)
Т.2. – 1994. – 384 с.
181365
   Антология грузинской патриотической поєзии. – Тбилиси : Заря Востока, 1945. – VIII, 176 с.
181366
   Антология грузинской поэзии : подгот. Союзом писателей Груз. ССР. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 803 с.
181367
   Антология грузинской советской поэзии : переводы. – Тбилиси : Мерани, 1971. – 382 с. : ил.
181368
   Антология дагестанской поэзии. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство
Т. 1 : Песни народов Дагестана. – 1980. – 363 с.
181369
   Антология дагестанской поэзии. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство
Т. 2 : Поэты дореволюционного Дагестана. – 1980. – 331 с.
181370
   Антология кабардинской поєзии. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 299 с., [1] л. ил. : ил.
181371
   Антология казахской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 862 с. : ил., портр.
181372
   Антология казахской советской поэзии : в 2 т. : переводы. – Алма-Ата : Жазушы
Т. 1. – 1972. – 376 с.
181373
   Антология казахской советской поэзии : переводы : в 2 т. – Алма-Ата : Жазушы
Т. 2. – 1972. – 424 с. : ил.
181374
   Антология каракалпакской поэзии. – Ташкент : Издательство художественной литературы, 1968. – 608 с.
181375
   Антология карельской поэзии. – Петрозаводск : Книжное издательство, 1963. – 332 с. – На обл. тит. л. сост.: Балашов Д.М.
181376
   Антология кинизма : Фрагменты сочинений кинических мыслителей. – Москва : Наука, 1984. – 399с. – (Памятники философской мысли)
181377
   Антология кинизма : философия неприятия и протеста. – Москва : ТЕРРА-TERRA, 1996. – 432 с. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-300-00714-5
181378
   Антология киргизской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 443 с. : ил.
181379
   Антология китайской лирики VII-IX вв. : по Р. Хр. – Санкт-Петербург-Москва : ГИЗ, 1923. – 144 с. – (Всемирная литература)
181380
   Антология китайской поэзии : в 4 кн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Кн. 1. – 1957. – 423 с., [1] л. ил. : ил.
181381
   Антология китайской поэзии : в 4 кн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Кн. 2. – 1957. – 376 с., [1] л. ил. : ил.
181382
   Антология китайской поэзии : в 4 кн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3. – 1957. – 335 с. : ил.
181383
   Антология китайской поэзии : в 4 кн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Кн. 4. – 1958. – 339 с., [1] л. ил. : ил.
181384
   Антология коми поэзии : переводы. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1981. – 320 с.
181385
   Антология комсомольского опыта : из опыта работы ком. комсомола Москвы и Украины. – Киев : Молодь, 1985. – 127 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
181386
   Антология кубинской поэзии XIX-XX вв : Antologia de la poesia cubana. Siglos XIX-XX : пер. с исп. – Москва : Художественная литература, 1982. – 367 с. : ил.


  Авт.: Хуан Франсиско Мансано; Хосе Мариа Эредиа; Доминго дель Монте; Габриэль де ла Консепсьон Вальдес (Пласидо); Гертрудис Гомес де Авельянеда; Хосе Хасинто Миланес; Рафаэль Мариа де Мендиве; Хаокин Лоренсо Луасес; Хосе Форнарис; Хуан Кристобаль ...
181387
   Антология латышской поэзии : в 2 т. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ
Т. 1. – 1959. – 488 с.
181388
   Антология латышской поэзии : в 2 т. – Москва : ГИХЛ
Т. 2. – 1959. – 496 с.
181389
   Антология литовской советской поэзии : сборник переводов. – Вильнюс : Vaga, 1980. – 583 с. : ил. – Библиогр.: с. 550-565
181390
   Антология мировой политическй мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 2 : Зарубежная политическая мысль. – 1997. – 830 с.
181391
   Антология мировой политическй мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 5 : Политические документы. – 1997. – 765 с.
181392
   Антология мировой политической мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 1 : Зарубежная политическая мысль. – 1997. – 832 с.
181393
   Антология мировой политической мысли : В 5-ти тт. – Москва : Мысль
Т. 1-5 : Политическая мысль в России: Вторая половина 19-20 вв. – 1997. – 829 с.
181394
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00867-6
Т. 1 : Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – 1997. – 832 с.
181395
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00868-4
Т. 2 : Зарубежная политическая мысль, X X в. – 1997. – 830 с.
181396
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00869-2
Т. 3 : Политическая мысль в России: X - первая половина XIX в. – 1997. – 798 с.
181397
   Антология мировой политической мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 3 : Политическая мысль в России - первая половина 19 ст. – 1997. – 798 с.
181398
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00870-6
Т. 4 : Политическая мысль в России: вторая половина XIX-XX вв. – 1997. – 829 с.
181399
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00871-4
Т. 5 : Политические документы. – 1997. – 765 с.
181400
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философские тетради)
Т. 1, ч. 2 : Философия древности и средневековья. – 1969. – 577, 936 с.
181401
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 1, ч. 1 : Философия древности и средневековья. – 1969. – 576с.
181402
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 2 : Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. – 1970. – 776с.
181403
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 3 : Буржуазная философия конца XVIII в., первых двух третей XIX в. – 1971. – 760с.
181404
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 4 : Философская и социологическая мысль народов СССР XIX в. – 1972. – 708с.
181405
   Антология мировой философии : метод. сборник философ. текстов : для студ. и преподавателей вузов. – Киев : УМК
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 292 с.
181406
   Антология мировой философии. – Киев
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 292 с.
181407
   Антология мировой философии : сборник философских текстов. – Киев
Т. 1, ч. 3 : сост.: М.А. Парнюк, В.И. Даниленко. – 1992. – 272 с.
181408
   Антология мировой философии : античность. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2001. – 960 с. – ISBN 985-13-0103-5
181409
   Антология молдавской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 583 с.
181410
  Елевтеров С. Антология на българската литература : избрани текстове и характеристики / Стефан Елевтеров. – София : Наука и изкуство, 1977. – 679, [1] с.
181411
   Антология на българската поезия : в 3 т. – София : Български писател
Т. 2. – 1982. – 347 с.
181412
   Антология на българската поезия : в 3 т. – София : Български писател
Т. 3. – 1982. – 621 с.
181413
   Антология на българската поезия. – Пловдив, 1995. – 575 с.
181414
   Антология на българския разказ : в 2 т. – София : Български писател
Т. 1. – 1984. – 615 с.
181415
   Антология на българския разказ. – Пловдив, 1995. – 164 с.
181416
   Антология на съвременната българска публицистика. – София : Наука и изкуство, 1984. – 332 с.
181417
   Антология научно-фантастических рассказов : пер. с англ. – Москва : Все для вас, 1992. – 410, [1] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; т. 14)
181418
  Магидов Р. Антология негритянской поэзии / Р. Магидов. – Москва, 1936. – 48с.
181419
   Антология нечистой силы : в мире волшебства : произв. рус. писателей. – Москва : Книга, 1991. – 400 с. – (Домашняя библиотека)
181420
  Балахонов В.Е. Антология новейшей французской драматургии. 1935-1965 / В.Е. Балахонов. – Ленинград, 1967. – 279 с.
181421
  Балахонов В.Е. Антология новейшей французской литературы / В.Е. Балахонов. – Москва-Ленинград, 1965. – 359 с.
181422
  Гутерман Н.Г. Антология новой английской и американской поэзии / Н.Г. Гутерман. – Л., 1963. – 276с.
181423
   Антология новой английской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 454 с.
181424
   Антология осетинской поэзии : пер. с осетинского. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 392 с.
181425
   Антология осетинской поэзии : переводы. – Орджоникидзе : Ир, 1984. – 640 с.
181426
   Антология осетинской прозы : сборник. – Орджоникидзе : Ир, 1983. – 600 с.
181427
   Антология педагогической мысли : в 3-х томах. – М
Т. 1. – 1988. – 446с.
181428
   Антология педагогической мысли : в 3 т. – Москва : Высшая школа
Т. 2 : Русские педагоги и деятели народного образования о трудовом воспитании и профессиональном образовании. – 1989. – 463 с. : ил.
181429
   Антология педагогической мысли Азербайджанской ССР. – Москва : Педагогика, 1989. – 589, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 570-580. – (Антология педагогической мысли народов СССР)
181430
   Антология педагогической мысли Белорусской ССР. – Москва : Педагогика, 1986. – 460, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 438-454. – (Антология педагогической мысли народов СССР)
181431
   Антология педагогической мысли Грузинской ССР. – Москва : Педагогика, 1987. – 495 с. : ил. – Библиогр.: с. 475-488. – (Антология педагогической мысли народов СССР)
181432
   Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV- XVII вв.. – Москва : Педагогика, 1985. – 367 с. : ил. – Библиогр. в конце части. – (Антология педагогической мысли народов СССР / редкол. : М.И. Кондаков (пред.) и др.)
181433
   Антология педагогической мысли Киргизской ССР. – Москва : Педагогика, 1988. – 363, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 351-360. – (Антология педагогической мысли народов СССР)
181434
   Антология педагогической мысли России XVIII века. – Москва : Педагогика, 1985. – 479 с. : ил. – Библиогр.: с. 467-473. – (Антология педагогической мысли народов СССР)
181435
   Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX вв.. – Москва : Педагогика, 1990. – 603, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 587-600. – (Антология педагогической мысли народов СССР / редкол.: В.Д. Шадриков (гл. ред.) и др.)
181436
   Антология педагогической мысли России первой половины XIX в.. – М, 1987. – 558с.
181437
   Антология педагогической мысли Узбекской ССР. – Москва : Педагогика, 1986. – 319 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 285-310. – (Антологияпедагогической мысли народов СССР / редкол.: М.И. Кондаков (пред.) и др.))
181438
   Антология педагогической мысли Украинской ССР. – Москва : Педагогика, 1988. – 635, [5] с. : ил. – Библиогр.: с. 614-631. – (Антология педагогической мысли народов СССР: АПМ). – ISBN 5-7155-0167-9
181439
   Антология по английской и американской литературе XIX - XX вв. : для заочников I и III курсов англ. отделения. – Москва : Просвещение, 1971. – 496 с. – (Иностранный язык)
181440
  Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики : Учеб. пособие для студ.высших педагог.учеб.заведений / И.Н. Андреева. – Москва : Академия, 2000. – 176с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0499-4
181441
  Васильева-Шведе Антология португальской и бразильской литератур (XIX-XX вв.) / Васильева-Шведе, А.М. Гах. – Ленинград, 1964. – 292с.
181442
   Антология поэзии : Израиль 2005. – Тель-Авив, 2005. – 490, [6] с. – ISBN 965-90667-2-4
181443
  Данилин Ю.И. Антология поэзии Парижской Комунны 1871 года / Ю.И. Данилин. – Москва, 1948. – 407с.
181444
   Антология румынской поэзии : пер. с румынского. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 774 с.
181445
   Антология русского советского рассказа : (40-е гг.). – Москва : Современник, 1987. – 701 с. – (Сельская библиотека Нечерноземья)
181446
   Антология русского советского рассказа : (60-е гг.). – Москва : Современник, 1989. – 557, [1] с. – (Сельская библиотека Нечерноземья)


  Содерж.: Сугробы / А. Вампилов. Заместитель / С. Залыгин. Женя Румянцева / Ю. Нагибин. Оброк / С. Никитин. У нас на Таганке / М. Рощин. Каравай заварного хлеба / В. Солоухин. Последняя охота / Ф. Абрамов. Пенелопа / А. Битов. Степка, мой сын / Н. ...
181447
   Антология русского советского рассказа (20-е гг.). – Москва : Современник, 1985. – 542 с. – (Сельская библиотека Нечерноземья)


  Содерж.: Первое красное знамя / Н. Ляшко. Марсельеза / О. Форш. Шакир / Д. Фурманов. Рассказ о необыкновенном / М. Горький. Родион Жуков / В. Катаев. Жгель / А. Яковлев. Бахчевник / М. Шолохов. Когда я был факиром / В. Иванов. Рождение Амгуньского ...
181448
   Антология русского советского рассказа (30-е гг.). – Москва : Современник, 1986. – 507, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 496-506. – (Сельская библиотека Нечерноземья)


  Содерж.: Рассказы о героях; Бык / М. Горький. Гибель Кронштадтского полка; Взятие Акимовки / В. Вишневский. Комендант Пушкин / Б. Лавренев. Сон / В. Катаев. Перстни / Л. Соболев. Платаны / С. Сергеев-Ценский. Таня / Л. Сейфуллина, и рассказы др. авт.
181449
   Антология русского советского рассказа (50-е гг.). – Москва : Современник, 1988. – 621, [1] с. – (Сельская библиотека Нечерноземья)


  Содерж.: Во глубине России / К. Паустовский. Заполярный мед / М. Пришвин. Дожди / С. Антонов. Тропа длиною в лето; Ракитовый чай; Коварный крючок / Е. Носов. Борзов и Мартынов / В. Овечкин. Никишка Болтушок / Г. Троепольский. Зимний дуб / Ю. Нагибин. ...
181450
   Антология русской классической социологии. – Москва : МГУ, 1995. – 237 с.
181451
   Антология русской советской поэзии : в 2-х т. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1957. – 853 с.
181452
   Антология русской советской поэзии : 1917-1957 : в 2-х т. – Москва : Гослитиздат
Т. 2. – 1957. – 811 с.
181453
   Антология сибирской поэзии. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1967. – 560 с. : ил.
181454
   Антология сказочной фантастики : перевод. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 383 с. – (Приключения. Фантастика. Путешествия. Библиотека современной фантастики ; т. 21)


  Содерж.: Дженни Вильерс: Роман о театре / Д.Б. Пристли. Повести: Тигр Тома Трейси / У. Сароян. Срубить дерево / Р. Янг. Рассказы: Рука Геца фон Берлихингена / Ж. Рей. По мерке / К. Легран. Смерть Бикуни / Саке Комацу. Король Зеннов / А.М. Матуте. ...
181455
   Антология скандинавской фантастики : [сб. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 384 с. – (Библиотека современной фантастики ; Т. 22)
181456
   Антология скандинавской фантастики : [сб. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 380 с. – (Библиотека современной фантастики ; Т. 20)
181457
   Антология словацкой поэзии. – Пряшев : Издательство Культурного союза украинских трудящихся, 1953. – 88 с.
181458
   Антология советской прозы 1920-1940 : кн. для чтения с коммент. на англ. языке. – Москва : Русский язык, 1991. – 496 с.
181459
   Антология советской фантастики. – Москва : Молодая гвардия. – (Библиотека современной фантастики ; т. 14)
Т. 14. – 1967. – 480 с.
181460
   Антология советской фантастики : [сост. Д. Биленкин]. – Москва : Молодая гвардия. – (Библиотека современной фантастики ; т. 15)
Т. 15. – 1968. – 462 с. : портр.
181461
  Вартанов А.С. Антология советской фотографии : в 3 т. / сост. Л. Ухтомская, А. Фомин ; редкол.: Ан. Вартанов и др. ; вступ. ст. Гр. Органова. – Москва : Планета
Т. 1 : 1917-1940. – 1986. – 263 с. : ил.
181462
   Антология современной казахской поэзии / [ред. И.И. Жиброва ; авт. подстроч. пер.: А.Г. Жумабаева, Ж.Т. Молдагалиева, З.С. Тулеусов и др.]. – Москва : Издательство Московского университета, 2019. – 750, [2] с. : портр. – (Программа модернизации общественного сознания "Рухани жангыру" ; Проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире"). – ISBN 978-5-19-011387-7
181463
   Антология современной казахской прозы / [лит. ред.: В.Г. Бояринов, М.А. Замшев, А.А. Трапезников и др.]. – Москва : Издательство Московского университета, 2019. – 854, [2] с. – (Программа модернизации общественного сознания "Рухани жангыру" ; Проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире"). – ISBN 978-5-19-011388-4
181464
   Антология современной молдавской поэзии. – Кишинев : Литературная артистикэ, 1984. – 419 с., 7 л. ил. : ил.
181465
   Антология современной русской поэзии Украины. – Харьков : Крок. – ISBN 966-7093-17-4
Т. 1. – 1998. – 276 с.
181466
  Мастерс Эдгар Ли Антология Спун-Ривер; Новый Спун-Ривер / Мастерс Эдгар Ли. – Москва, 1990. – 413с.
181467
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 966-316-087-X
Т. 1 : Уголовный сыск: документы и материалы (11-нач. 20 ст.) / Сост.: Ю.И. Римаренко, Е.М. Моисеев, В.Н.Чисников. – 2006. – 612 с.
181468
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 966-316-156-6
Т. 2 : Сыск, сыщики и преступный мир / [сост.: Ю.И. Римаренко и др.]. – 2006. – 504 с.
181469
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины, Киев. нац. ун-т внутренних дел, Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [отв. ред.: В.Н. Чисников и др.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 978-966-316-249-2
Т. 3 : Сыщики о сыске: криминальные истории / [ сост.: В.Н. Чисников, С.Г. Лаптев ]. – 2009. – 755 с.
181470
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины, Киев. нац. ун-т внутренних дел, Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [отв. А.Н. Ярмыш, В.Н. Чисников]. – Киев : Леся. – ISBN 966-8126-24-6
Т. 4 : Криминальный сыск в Западной Европе (19 - нач. 20 вв.) / [ сост.: В.Н. Чисников, Т.А. Проценко, С.Г. Лаптев, В.Н. Чисникова ]. – 2009. – 812 с.
181471
  Брагинский И.С. Антология таджикской поэзии / И.С. Брагинский. – Москва, 1951. – с.
181472
   Антология таджикской поэзии. – М, 1957. – 854с.
181473
   Антология таджикской поэзии (с древних времен до наших дней). – Москва : ГИХЛ, 1951. – 608 с.
181474
   Антология татарской поэзии. – Казань : Таткнигоиздат ; Редакция художественной литературы, 1957. – 606 с. : ил.
181475
   Антология туркменской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 547 с. : ил.
181476
   Антология узбекской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1950. – 471 с. : ил.
181477
   Антология фантастических рассказов : [Италия. Польша. Франция. Чехословакия. Швейцария. Япония. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319с. – (Библиотека современной фантастики : В 15-ти тт. ; Том 5)
181478
   Антология фантастических рассказов : [пер. рассказов писателей Англии и США]. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 557 с. – (Фантастика. Приключения. Путешествия. Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; т. 10)
181479
   Антология феноменологической философии в России. – Москва : Русское феноменологическое общество ; Логос. – ISBN 5-7333-0455-3
Т. 1. – 1998. – 512 с.
181480
   Антология феноменологической философии в России. – Москва : Логос ; Прогресс-Традиция. – ISBN 5-8163-0005-9 5-89826-054-4
Т. 2. – 2000. – 527 с.
181481
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – 2-е изд. – Одесса : Астропринт, 2016. – 796, [3] с. : портр., ил. – ISBN 978-966-927-187-7
181482
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма. За завесой / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-206-5
За завесой. – 2016. – 296, [3] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 292-293
181483
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма. Между светом и тенью / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-218-8
Между светом и тенью. – 2017. – 268 с., [16] л. ил. : портр., ил. – Назв. обл.: Между светом и тенью. – Библиогр.: с. 266
181484
   Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока : (под полярными созвездиями). – Красноярск : Книжное издательство, 1989. – 493 [1] с., [4] л. ил. : ил. – ISBN 5-7479-0099-4
181485
   Антология хакаской поэзии. – Абакан : Хакасское книжное издательство, 1961. – 224 с.
181486
   Антология чартистской литературы. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1956. – 415 с.
181487
   Антология чешской и словацкой философии : переводы. – Москва : Мысль, 1982. – 407 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 383-401
181488
   Антология чешской поэзии XIX-XX веков : в 3-х т. : пер. с чешского. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1959. – 610 с.
181489
   Антология чешской поэзии XIX-XX веков : в 3 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Чешская поэзия. – 1959. – 446 с.
181490
   Антология чешской поэзии XIX-XX веков : в 3 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 3. – 1959. – 510 с.
181491
   Антология чувашской прозы. – Чебоксары : ГИЗ, 1959. – 412 с.
181492
   Антология чувашской современной прозы : рассказы, повести, новелла, главы из романа. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1986. – 359, [1] с. : портр.


  Содерж.: Свияга впадает в Волгу: Главы из романа / К. Тархан. Повести: Сыбай Васюк / Ф. Уяр. Перепеленок / Л. Таллеров. Кольцо, найденное в море / Г. Краснов. Самое маленькое государство / В. Енеш. Человек с хутора / Х. Агивер. Рассказы: Лесной великан ...
181493
   Антология экономической классики : в 2 т. – Москва : Эконов
Т. 1. – 1991. – 474, [1] с.
181494
   Антология экономической классики : в 2 т. – Москва : Эконов
Т. 2. – 1992. – 486 с.
181495
   Антология экономической классики : в 2 т. – Москва : Эконов-ключ
Т. 1 : В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. – 1993. – 474, [1] с
181496
   Антология экономической классики : в 2 т. – Москва : Эконов-ключ
Т. 2 : Т. Мальтус, Д. Кейнс, Ю. Ларин. – 1993. – 485, [1] с.
181497
   Антология эстонской поэзии : в 2 т. : пер. с эст. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат
Т.1 : сост.: Э. Нирк, П. Руммо. – 1959. – XL, 384 с.
181498
   Антология эстонской поэзии : в 2 т. : пер. с эст. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ
Т. 2 : сост.: Э. Нирк, П. Руммо. – 1959. – 451 с.
181499
   Антология эстонской поэзии. 1637-1987. – Таллин : Ээсти раамат, 1990. – 416 с.
181500
   Антології та авторські книги сербських авторів українською мовою // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 109-113
181501
  Пападіямандис А. Антологія / Александрос Пападіямандис // [Магія Пападіямантіса / О. Елітіс. – Афіни : Іпсилон ; Вівліа, 1996. – С. 61 -136
181502
   Антологія : переклади з польської : Україна 1991-2013 / [упоряд. та ред.: Н. Риндюк, Д. Матіяш, О. Клименко]. – Київ : Польський інститут у Києві, 2013. – 180, [2] с. : іл.
181503
  Бєляков К.І. Антологія "інформаційних" наук в юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 269-278. – ISSN 1563-3349
181504
  Бєляков К.І. Антологія "інформаційних" наук в юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 119-124. – ISSN 1563-3349
181505
  Горбань Ю.І. Антологія "Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв" у науковому житті України кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 107-110. – ISSN 2409-9805


  Рецензія на антологію упорядник Медведєва В.М. Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: антологія / В.М. Медведєва. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 676 с. - C. 107-110.
181506
   Антологія "Україна-Європа" / [упоряд. та вступ. ст. О.В. Красовицького]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 572, [4] с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-617-7013-24-1


  Зміст: Небо падає! / А. Дмитрук ; Полюса / П. Беседин ; Пінзель у Луврі (уривок з роману "Інші пів"яблука") / Г. Вдовиченко ; Бульвар Сен-Мішель / О. Вільчинський ; Записки пройдисвіта / Ю. Винничук ; Стефан Кирнов, знайомий болгарин / В. Габор ; ...
181507
   Антологія азербайджанської поезії. – Київ : Етнос. – ISBN 966-522-109-4
Т.1 : 12 - початок 20 ст. – 2006. – 294с. – Парал. тит. арк. азербайджанською мовою; Видання присвячене 100-річчю від дня народження видатного поета 20 ст., реформатора азербайджанської літ. мови Самеда Вургуна
181508
   Антологія азербайджанської поезії. – Київ : Етнос. – ISBN 966-522-139-6
Т.2 : 20 - початок 21 ст. – 2006. – 392с. – Парал. тит. арк. азербайджанською мовою
181509
   Антологія альтернативної української поезії зміни епох : друга половина 80-х - початок 90-х років. – Харків : Майдан, 2001. – 188 с. – ISBN 966-7903-26-5
181510
  Левицький В.В. Антологія англійської мови: тексти з коментарями, вправи та етимологічний словник = Anthology of the English language: texts with comments, exercises and etymological glossary : [навч. посібник] / [В.В.Левицький, О.В. Соловьова]. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 239, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Обкл. англ. мовою. - На тит. л. авт.: V.V. Levytsky, O.V. Soloviova. – ISBN 978-966-382-367-6
181511
   Антологія болгарської поезії = Антология на българската поезия. – Київ : Основи, 2006. – 543, [1] с. – Парал. тит. арк. болг. – ISBN 966-500-255-4


  У пр. № 1734903 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
181512
   Антологія болгарської поєзії : в 2 т. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Статті про поетів О. Шпильової / пер. П. Тичини. – 1974. – 423 с. : іл.


  Зміст: На прощання.До моєї першої коханої.Дільба.Елегія.До своєї матері. У корчмі. Моя молитва.Налягає хмара.Подорожній.Боротьба.Гайдуки/ Х.Ботев; Панагюрські повстанці.Радецький.До моєї ліри.Росія.Сусанна.Кохана батьківщино, яка чудова ти.Не загасити ...
181513
   Антологія болгарської поєзії : в 2 т. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Статті про поетів О. Кеткова / пер. М. Бажана. – 1974. – 527 с. : іл.


  Зміст: На прощання.До моєї першої коханої.Дільба.Елегія.До своєї матері. У корчмі. Моя молитва.Налягає хмара.Подорожній.Боротьба.Гайдуки/ Х.Ботев; Панагюрські повстанці.Радецький.До моєї ліри.Росія.Сусанна.Кохана батьківщино, яка чудова ти.Не загасити ...
181514
  Стеф"юк І. Антологія голої правди -світ побачила книжка "Поезія без укриття" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 19 серпня (№ 16). – С. 6
181515
   Антологія єврейської поезії : українські переклади з їдишу. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 671, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 670-671. – ISBN 966-378-042-8


  В змісті авт.: Шлойма Етінгер, Велвл Збаржер (Вольф Еренкранц), Авром Гольдфаден, М.М. Варшавський, Іцхок-Лейбуш Перец, Моріс Вінчевський, Шолом-Алейхем (Рабинович), Шимен-Шмуель Фруг, Моріс Розенфельд та ін.
181516
   Антологія єврейської поезії : укр. переклади з їдишу / [уклад. та ред.: В. Чернін, В. Богуславська]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Дух і літера, 2011. – 703, [1] с., [8] арк. фот. та фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 696-697. – ISBN 978-966-378-186-0
181517
   Антологія зарубіжної поезії ХХ сторіччя / [уклад., авт. вступ. ст. Д.С. Наливайко]. – Харків : Ранок, 2011. – 399, [1] с. – ISBN 978-966-672-633-2
181518
  Жайворонок В.В. Антологія знаків української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2018. – 758, [2] с. – Предм. покажчик: с. 709-758. – Бібліогр.: с. 5-6. – ISBN 978-966-00-1590-6
181519
  Гай-Головко Антологія канадських англомовних поетів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 191, грудень : грудень. – С. 3-6


  Кірконнелл Вотсон - канадський англомовний письменник, мовознавець, публіцист, перекладач. Присвятив багато часу і праці для популяризації України і її культури в анломовному світі.
181520
  Гай-Головко Антологія канадських англомовних поетів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 219, квітень : квітень. – С. 1-5
181521
  Гай-Головко Антологія канадських англомовних поетів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 232, травень : травень. – С. 1-4


  Канадійський поет Алфред Пурді.
181522
  Гай-Головко Антологія канадських англомовних поетів. Блісс Кармен // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 195, квітень : квітень. – С. 1-2
181523
  Гай-Головко Антологія канадських англомовних поетів. Полін Джонсон // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 215, грудень : грудень. – С. 1-3
181524
  Гай-Головко Антологія канадських англомовних поетів. Чарлз Дж. Робертс // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 202, листопад : листопад. – С. 1-3
181525
  Буренко В.М. Антологія комунікативних вправ / В.М. Буренко. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.8). – ISBN 966-8245-51-2
181526
   Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; Фонд Конрада Аденауера в Україні ; [авт.-уклад. В. Мусіяка ; ред.: А. Чернова та ін.]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 780, [2] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2050-05-9
181527
   Антологія корейської поезії : (I ст. до н.е. - XX ст.) / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; заг. ред.: Хо Сунчхоль ; уклад.: І. Бондаренко, Кім Суквон, Ю. Скрипник ; передм.: І. Бондаренко, Ю. Скрипник ; пер. з кор.: Є. Болдескул та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 803, [1] с. : іл. – Деякі вірші кор. – Бібліогр.: с. 795-803. – ISBN 978-617-7621-27-9


  Увазі українських шанувальників корейської літератури пропонується перша в історії літературних взаємин двох країн антологія поезії «Країни ранкової свіжості», яка була перекладена українською мовою перекладачами-сходознавцями Олександром Жовтісом, ...
181528
   Антологія лемківської пісні. – Львів : Афіша, 2005. – 495, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 476. – ISBN 966-325-065-08


  У пр. №1702076 напис: Шановному захистнику українства проф. Сергійчуку. Упорядник. Підпис. 29. VIII. 2012 р.
181529
   Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – 992 с. – ISBN 978-966-8865-81-7
181530
   Антологія модерної української драми = An anthology of modern ukrainian drama. – Київ ; Едмонтон ; Торонто : Таксон, 1998. – 532 с. – ISBN 1-895571-11-1
181531
   Антологія молодої поезії США : [вибрані вірші] / упоряд. [та пер. з англ.] Тарас Малкович ; [передм. Т. Гілі ; ред. І. Малкович]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 278, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-585-119-7


  Зміст: Наталі Айлберт, Л. Ламар Вілсон, Філіп Б. Вільямс, Елізабет Віттлсі, Джеремайя Волтон, Оушен Вуонг, Пол Глава, Тайлер Гоббл, Джулія Гуез, Ендрю Дербін, Олена Дженнінгс, Джессіка Ельзассер, Джулі Кантор, Джеймс Бравнінг Кеппл, Брендон Крайтлер, ...
181532
   Антологія наукових матеріалів трьох міжнародних фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. Віри Меньок ; Полоністичний науково-інформац. центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-7996-63-5
181533
   Антологія новогрецької літератури в українських перекладах : Хрестоматія. – Київ : Київський університет, 2005. – 240с. – Шифр дубл.809(082) Анто.Доп.карт.фл. – ISBN 966-594-409-6
181534
  Кушнірук О. Антологія обробки української народної пісні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 12
181535
  Ковалів Ю. Антологія одного вірша, вихоплена з полум"я війни. Поетичні джавеліни // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 9/10 (935/936), вересень-жовтень. – С. 7-22. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Антологія одного вірша: Іан Андрусяк, Ігор Астапенко, Анна Багряна, Ольга Башкирова, Юлія Бережко-Камінська, Микола Боровко, Дарія Гавій, Надія Гаврилюк, Олена Герасим"юк, Дарина Гладун, Ніна Гнатюк, Інна Гончар, Борис Гуменюк, Юлія Гупалюк, Лариса ...
181536
  Гомоннай В.В. Антологія педагогічної думки Закарпаття / В.В. Гомоннай. – Ужгород, 1992. – 290с.
181537
   Антологія польської поезії : в 2-х т. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1979. – 463 с.
181538
   Антологія польської поезії = Antologia poezji polskiej : в 2 т. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1979. – 502, [2] с. – Парал. тит. арк. пол.
181539
  Павловський В. Антологія польської поезії Дмитра Павличка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 237-241. – ISSN 1728-9572
181540
   Антологія радянської одноактової драматургії : у 2 вип. – Випуск 1. – Київ : Мистецтво
Вип. 1. – 1986. – 253 с.
181541
   Антологія радянської одноактової драматургії : у 2 вип. – Київ : Мистецтво
Вип. 3. – 1987. – 228, [2] с.
181542
  Зеров М.К. Антологія римської поезії / М.К. Зеров. – Київ, 1990. – 63 с. – ISBN 5-88520-084-X
181543
  Зеров М.К. Антологія римської поезії / Микола Зеров ; [упоряд. І.В. Хроненко ; передм. К.В. Москальця ; післямова М.Н. Москаленка та М.В. Стріхи ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 446 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Ad fontes = До джерел). – ISBN 978-966-7015-96-1
181544
   Антологія розвитку правової думки (еколого-соціальні аспекти) : наукові статті: 1996-2006. – Ювілейне видання. – Київ
Ч. 1, 2. – 2006. – 251, 587 с.
181545
   Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – Львів : Літопис, 1996. – 634 с. – ISBN 966-7007-00-6
181546
   Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – 2-е вид., допов. – Львів : Літопис, 2002. – 832 с. – (Слово. Знак. Дискурс). – ISBN 966-7007-54-9
181547
   Антологія словацької поезії ХХ століття = Antologia slovenskej poezie XX storocia. – Київ : Основи, 1997. – 247, [8] с. : портр. – Парал. тит. арк. слов. – ISBN 966-500-185-X


  У пр. № 1734901 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
181548
  Мудролюбова Н.О. Антологія соціальної думки: від античності до сучасності // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 106-110
181549
   Антологія сучасної іспанскої і латиноамериканської літератури. – Київ
2. – 1971. – 58с. – Методичні розробки
181550
   Антологія сучасної іспанскої і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 3. – 1971. – 59 с. – На обкл. рік вид. 1972
181551
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : метод. розробка : іспанською мовою. – Київ : КДУ
Ч. 1. – 1971. – 58 с.
181552
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : метод. розробка : іспанською мовою. – Київ : КДУ
Ч. 2. – 1971. – 58 с.
181553
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : метод. розробка (іспанською мовою). – Київ : КДУ
Ч. 3. – 1971. – 59 с.
181554
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : метод. розробка (іспанською мовою). – Київ : КДУ
Ч. 4. – 1973. – 88 с.
181555
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури. (Іспанською мовою). – Київ
3. – 1972. – 59с. – Методичні розробки
181556
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури.(Іспанською мовою). – Київ
4. – 1974. – 88с.
181557
   Антологія сучасної поезії Квебеку. Деніза Дезотель. Луїза Дюпре. П"єр Уеллє. Поль Шанель Малянфан // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 3/4 (1035/1036). – С. 9-17. – ISSN 0320 - 8370
181558
   Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за наук. ред. В.П. Мельника та А.С. Синиці ; [пер.: І.В. Грабовський, У.І. Лущ, А.С. Синиця]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 565, [3] с. : іл. – Зміст, анот. укр., англ. - Імен. покажч.: с. 549-563. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0256-2
181559
   Антологія творів письменників Черкащини про Тараса Шевченка : до 160-річчя із часу повернення Тараса Шевченка в Україну / укладач В. Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2021. – 323, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-920-669-5


  У пр. № 1748423 напис: Науковій біблотеці ім. М. Максимовича - від укладачки антології. Підпис. 9.06.23
181560
  Йонеско Е. Антологія театру : вибрані п"єси / Ежен Йонеско ; [з фр. пер. Марія Абрамова]. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 541, [3] с. – Зміст: Жак, або Покора ; Урок ; Майбутнє - в яйцях, або Кожному - своє ; Жертви обов"язку ; Стільці ; Убивця ні за що ; Новий пожилець ; Король помирає ; Цирк на дроті. – ISBN 978-966-378-727-5
181561
  Хархун В. Антологія у проекті історії української літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 114-117. – ISSN 0236-1477
181562
   Антологія українського жаху. – Київ : Асоціація підтримки української популярної літератури, 2000. – 800 с. – ISBN 966-7686-02-7
181563
   Антологія українського міфу : етіологічні, космогонічні, антропогонічні, теогонічні, солярні, лунарні, астральні, календарні, історичні міфи : у 3-х т. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. – (Керниця). – ISBN 966-692-829-9
Т.1. – 2006. – 44, 868 с. : іл.
181564
   Антологія українського міфу : тотемічні міфи : у 3-х т. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. – (Керниця). – ISBN 966-692-875-2
Т. 2. – 2006. – 12, 596 с. : іл.
181565
   Антологія українського оповідання : в 4 т. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : ред. т.: О.І. Білецький ; авт. вступ. ст. П.Й. Колесник. – 1960. – 575 с.
181566
   Антологія українського оповідання : в 4 т. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2 : ред. т. О.Є. Засенко. – 1960. – 580 с.
181567
   Антологія українського оповідання : в 4 т. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 3 : ред. Л.М. Новиченко. – 1960. – 667 с.
181568
   Антологія українського оповідання : в 4 т. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 4 : ред. т. С.А. Крижанівський. – 1960. – 744 с.
181569
  Целан П. Антологія українського перекладу поезії = Anthologie der ukrainischen Ubersetzungen Gedichte / Пауль Целан ; ідея вид. Семена Цидельковського ; впоряд. та передм. Петра Рихла. – Чернівці : Букрек, 2001. – 222, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. - Текст парал. укр., нім. – ISBN 966-7854-20-5
181570
   Антологія української готичної прози : у 2 т. / укладач Юрій Винничук ; [передм. Ю.П. Винничука]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6944-3
Т. 1. – 2014. – 603, [2] с., [8] арк. фотоіл.


  Зміст: Юрій Винничук. Нічний привид, Українська готична проза ХІХ сторіччя; Григорій Квітка-Основ"яненко. Мертвецький Великдень; Іван Барщевський. Душа не в своєму тілі, Дерев"яний Дідок і жінка-комаха, Що ...
181571
   Антологія української готичної прози : у 2 т. / укладач Юрій Винничук ; [передм. Ю.П. Винничука]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6945-0
Т. 2. – 2014. – 603, [2] с., [8] арк. фотоіл.


  Том, який ви зараз тримаєте у руках, присвячений готичній прозі ХХ ст. і обіймає творчість письменників, які творили на початку сторіччя, у міжвоєнний період та в діаспорі. Сюди увійшли твори Івана Франка, Василя Стефаника, Гната Хоткевича, Надії ...
181572
   Антологія української лірики = An anthology of Ukrainian lyric poetry. – Oakville : Мозаїка. – ISBN 0889620784
Частина 1 : До 1919 /Під редакцією Ореста Зілинського. – 1978. – 439c.
181573
   Антологія української морської поезії від Т.Г. Шевченка до наших днів. – Одеса : Маяк, 2004. – 240 с. – ISBN 966-587-100-5
181574
   Антологія української поезії. – Київ : Маса
Т. 2. – 1930. – XXXVI, 286 с. – На обкл. назв.: Українська поезія
181575
   Антологія української поезії. – Київ : В-во Маса
Т. 3. – 1931. – XLIII, 372 с. – На обкл. назв.: Українська поезія
181576
   Антологія української поезії. – Київ : Книгоспілка
Т. 3. – 1931. – XLIII, 371 с.
181577
   Антологія української поезії : в 4 т. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : упоряд. та. і вступ. ст. М. Рильського. – 1957. – 429 с. : іл.
181578
   Антологія української поезії : в 4 т. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2 : упоряд. та. і вступ. ст. М. Рильського. – 1957. – 426 с.
181579
   Антологія української поезії : в 4 т. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 3 : упоряд. та. і вступ. ст. М. Рильського. – 1957. – 444 с.
181580
   Антологія української поезії : в 4 т. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 4 : упоряд. М. Нагнибідин. – 1957. – 512 с.
181581
   Антологія української поезії : в 6 т. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Українська дожовтнева поезія. Твори поетів XI-XVIII ст. – 1984. – 454 с.
181582
   Антологія української поезії : в 6 т. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Українська дожовтнева поезія : твори поетів XIX ст. – 1984. – 327 с.
181583
   Антологія української поезії. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Українська дожовтнева поезія : твори поетів, XIX ст. – початку XX ст. – 1984. – 303 с.
181584
   Антологія української поезії : в 6 т. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Українська радянська поезія : твори поетів, які ввійшли в літ. в 1933-1958 рр. – 1984. – 509 с.
181585
   Антологія української поезії. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Українська радянська поезія : твори поетів, які ввійшли в літ. в 1917-1932 рр. – 1985. – 422 с.
181586
   Антологія української поезії. – Київ : Дніпро
5. – 1985. – 512с.
181587
   Антологія української поезії : в 6 т. – Київ : Дніпро
Т. 6 : Українська радянська поезія : твори поетів, які ввійшли в літературу після 1958 року. – 1986. – 444 с.
181588
   Антологія української поезії другої половини XX сторіччя. – Київ : Гранослов, 2001. – 432 с. – ISBN 966-95742-9-3
181589
   Антологія української фантастики XIX ст. / [упоряд. Ю. Винничук]. – Київ : КЕТС, 2015. – 606, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-97251-5-8


  У цій книжці українську фантастичну прозу XIX століття представляють мало відомі твори Івана Барщевського, Михайла Чайковського, Івана Бороздни, Миколи Костомарова, Євгена Згарського, Наталі Кобринської, Івана Франка, Івана Липи, Гната Хоткевича та ...
181590
  Бабкін В.Д. Антологія української юридичної думки : в 6 тт. / упор. В.Д. Бабкін ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка ; упоряд.: В.Д. Бабкін, І.Б. Усенко, Н.М. Пархоменко. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х (966-7791-18-2 (Т.1))
Т. 1 : Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. – 2002. – 568 с.
181591
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-30-0 (Т.2))
Т. 2 : Історія держави і права України. Руська Правда. – 2002. – 592 с.
181592
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-31-9 (Т.3)
Т. 3 : Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. – 2003. – 584 с.
181593
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-32-7 (Т.4)
Т. 4 : Конституційне (державне) право. – 2003. – 599 с.
181594
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-33-5 (Т.5)
Т. 5 : Поліцейське та адміністративне право. – 2003. – 600 с.
181595
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-34-3 (Т.6)
Т. 6 : Цивільне право. – 2003. – 584 с.
181596
   Антологія української юридичної думки : в 10 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-37-8 (Т.7)
Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес. – 2004. – 616 с.
181597
   Антологія української юридичної думки : В 10 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-35-1 (Т.8)
Т. 8 : Міжнародне право. – 2004. – 568 с.
181598
   Антологія української юридичної думки : в 10 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-38-6 (Т.9)
Т. 9 : Юридична наука радянської доби. – 2004. – 848 с.
181599
   Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; за заг. ред.: Ю.С. Шемшученка, В.Б. Авер"янов, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко, В.Н. Денисов ; упоряд.: В.Ф. Погорілко, І.Б. Усенко, Н.М. Пархоменко. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-39-4 (Т.10)
Т. 10 : Юридична наука незалежної України. – 2005. – 944с.
181600
   Антологія феміністичної філософії. – Київ : Основи, 2006. – 800с. – ISBN 966-500-224-4
181601
   Антологія філософії = Antology of philosophy. – Тайбей
Ч. 1. – 1967. – 286 с. – Видання китайською мовою
181602
   Антологія філософії. – Тайбей, 1973. – 242 с. – Видання китайською мовою
181603
   Антологія християнства : хрестоматія з релігієзнавства та культурології / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Г.С. Лозко ; [редкол.: Г.С. Лозко (авт. концепції) та ін.]. – [2-ге вид. зі змінами і допов.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 374, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-634-533-5
181604
  Булкіна І. Антологія як нагода // Критика. – Київ, 2001. – Грудень, (число 12). – С. 18-21


  "Так звана "російськомовна література України".
181605
   Антологія японської класичної поезії : Танка. Ренга. (VIII-XV ст.). – Київ : Факт, 2004. – 912 с. – (Бібліотека японської класичної поезії). – ISBN 966-8408-84-5
181606
   Антольогія pуська : Збіpник найзнаменитших твоpів pуських поетів. – У Львові (Львів) : Вид. Т-ва академ. "Дpужний Лихвяp". Hакл. Т-ва. [З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpяд. К. Беднарсько, 1881. – [1], 192, [4] с. – Hа окp. аpк. пpисвята: В память десятих pоковин заснованя товаpиства "Дpужний Лихвяp"


  Авт. поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, М.С. Шашкевич, О.Я. Кониський, С.В. Руданський, Ю.А. Федькович, Є.П. Гpебінка, Л.І. Глібов, М.Л. Устиянович, А.Л. Метлинський, В.С. Кулик, П.О. Куліш, А.Л. Могильницький, М.І. Костомаpов, В.М. Шашкевич, Чеpниговець ...
181607
  Волковинська І.В. Антомазійні епітетні структури у поетичних творах В. Свідзінського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 82-83
181608
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка / Д.В. Григорович. – Сталинград, 1954. – 112с.
181609
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – Птгр., 1919. – 142с.
181610
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – Рига, 1951. – 112с.
181611
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – М, 1954. – 110с.
181612
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – Ленинград : Художня література, 1971. – 224 с.
181613
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – М, 1985. – 384с.
181614
   Антон "Еней" Цедік - правдива Душа в пошуках Істини : життєвий шлях воїна-патріота, вірного сина України : [збірка спогадів] / [упоряд.: О.В. Стоцька, О.О. Голтвяниця, О.М. Цедік]. – Полтава : Фірма "Техсервіс", 2019. – 171, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7038-75-6
181615
  Кабаченко Е. Антон Амур-Санан. / Е. Кабаченко. – Элиста, 1967. – 132с.
181616
  Онищенко О.К. Антон Бовсуновський / О.К. Онищенко. – Дніпропетровськ, 1966. – 22с.
181617
  Шарий Г. Антон Богунський - отаман Придніпров"я // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 30 січня (№ 20). – С. 5
181618
  Раппопорт Л.Г. Антон Брукнер / Л.Г. Раппопорт. – Москва : Музгиз, 1963. – 104 с.
181619
  Холопова В.Н. Антон Веберн : жизнь и творчество / В.Н. Холопова, Ю.Н. Холопов. – Москва : Советский композитор, 1984. – 319 с.
181620
  Ващенко З.М. Антон Владимирович Думанский / З.М. Ващенко. – Киев : АН УССР, 1955. – 48 с.
181621
  Харин С.Е. Антон Владимирович Думанский. / С.Е. Харин. – Воронеж, 1960. – 48с.
181622
  Підлуцький О. Антон Володимирович Думанський: один із засновників колоїдної хімії // Зірки Київського політеху / О. Підлуцький. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 35-37. – ISBN 978-966-622-825-6
181623
   Антон Григорович Наумовець / НАН України, Ін-т фізики НАН України. – Київ : Академперіодика, 2016. – 157, [3] с., [9] арк. портр., фотоіл. : іл. – Сер. засн. в 1968 р. – Бібліогр.: с. 74-95. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-315-5
181624
   Антон Григорович Наумовець (до 75-річчя від дня народження) // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2011. – Т. 56, № 1. – С. 95-97. – ISSN 0372-400X


  Вчений в галузі фізичної електроніки і фізики поверхності, академік НАНУ.
181625
   Антон Григорович Наумовець (до 80-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 141. – ISSN 0374-3896
181626
   Антон Григорович Наумовець (нар. 1936) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 26-27. – ISBN 966-594-277-8
181627
   Антон Григорович Слюсарський - професор Харківського університету : Бібліографічний покажчик. – Харків : ХГУ, 1992. – 20с.
181628
  Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн : жизнь, артистический путь, творчество, музыкально-общественная деятельность / Л.А. Баренбойм. – Ленинград : Музгиз
Т. 1 : 1829-1867. – 1957. – 456 с. : ил., ил. на вкл. л.
181629
  Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн / Л.А. Баренбойм. – Ленинград : Музгиз
Т. 2 : 1867-1894. – 1962. – 492 с. : ил., нот. ил., 13 л. ил. + В прил.: А.Г. Рубинштейн. Автобиогр. рассказы (1867-1889) ; "Хронол. перечень соч. А.Г. Рубинштейна (1867-1894)" с. 462-468 ; "Список использ. архивных и рукописных материалов, хранящихся в СССР и за рубежом" с. 469-470. – Библиогр. в примеч. с. 355-396
181630
  Хопрова Т.А. Антон Григорьевич Рубинштейн / Т.А. Хопрова. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1987. – 94 с.
181631
  Хопрова Т.А. Антон Григорьевич Рубинштейн, 1829-1894 : краткий очерк жизни и творчества / Т.А. Хопрова. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 118 с. : ил., портр., нот. ил. – (Книжка для юношества)
181632
  Митрошенков В.А. Антон Губенко / В.А. Митрошенков. – М., 1977. – 128с.
181633
  Митрошенков В.А. Антон Губенко / В.А. Митрошенков. – Киев, 1983. – 112 с.
181634
  Парнес В.А. Антон де Бари : (1831-1888) / В.А. Парнес ;. – Москва : Наука, 1972. – 191 с. : ил., 1 л. ил. – ([Научно-биографическая серия] / [АН СССР])
181635
  Насонов Н.В. Антон Дорн. 1840-1909. Некролог : (Читан в заседании Физико-математического отделения 7 октября 1909 г. акад. Н.В. Насоновым). – [Санкт- Петербург] : [Тип Императорской Академии наук], 1909. – С. 1015-1017 : ил. – Без обл. и тит.л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1909
181636
  Граф О.М. Антон Зиттенгер / О.М. Граф. – Ленинград, 1939. – 446с.
181637
  Казанцев А.Н. Антон и другие... / А.Н. Казанцев. – Москва : Искусство, 1982. – 174 с.
181638
  Полетаев С.Е. Антон и Зяблик / С.Е. Полетаев. – М, 1965. – 191с.
181639
  Ипполитов Г.М. Антон Иванович Деникин: поиск исторической правды в архивных источниках // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 3 (63). – С. 36-40. – ISSN 2070-9773
181640
   Антон Іванович Шмигельський. – Львів, 1960. – 12с.
181641
   Антон Кашшай. – К., 1969. – 10с.
181642
  Кашшай О. Антон Кашшай: до 90-річчя від длня народження мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 80-82. – ISSN 0130-1799


  Антон Михайлович Кашшай (1921-1991) - український живописець, Член Спілки художників України від 1946 р. Засл. діяч мистецтв УРСР з 1960 р. Нар. художник УРСР з 1964 р.
181643
  Захарова И.М. Антон Константинович Псаро // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 19-33. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности контр-адмирала российского военного флота А. К. Псаро.
181644
  Рубан А. Антон Крайний о лирике и театре ("Литературный дневник (1899-1907)") // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 166-172. – ISSN 2411-6548
181645
  Нечаев Н.В. Антон Ксавериевич Жбиковский : Сообщение, сделанное в заседании 7 октября 1900 г. Н.В. Нечаевым. – Казань : Типо-литогр. Императорского ун-та, 1900. – 10 с.
181646
  Каганович А.Л. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия / А.Л. Каганович. – Москва : Советский художник, 1955. – 62 с.
181647
  Каганович А.Л. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия / А.Л. Каганович. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 320 с., 60 л. ил.
181648
  Моргун В.Ф. Антон Макаренко - герой та ізгой української педагогіки / Володимир Моргун ; Міжнар. макаренківська асоц., Укр. асоц. Антона Макаренка, Держ. музей-заповідник А.С. Макаренка [та ін.]. – [2-ге вид., допов.]. – Полтава : [б. в.], 2018. – 40, [1] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 20-22


  У пр. №3996BR, напис: Наукові бібліотеці університету Шевченка про Людину, яка випустила понад 3000 вихованців, серед яких не було жодного рецидивіста і понад 90% отримали вищу освіту! В. Моргун 12.10.2018.
181649
   Антон Макаренко: Харківська трудова колонія ім. Максима Гоького : в документах і матеріалах 1926 - 1928 рр. / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка, Кафедра педагогічної майстерності ; [ авт. - укл. І.Ф. Кривонос, Н.М. Тарасевич , А.В. Ткаченко ; за ред. І.А. Зязюна ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 352с. – До 125-ої річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка. – ISBN 978-966-644-108-2
181650
   Антон Манастирський. Каталог пресональної виставки. – Львів, 1958. – 16с.
181651
   Антон Манастирський.Каталог пресональної виставки. – Львів, 1958. – 7с.
181652
   Антон Мартынов // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 47
181653
  Хаританович Э.Б. Антон Матузов / Э.Б. Хаританович. – Москва, 1959. – 142с.
181654
  Иванов И.В. Антон Менгер - основоположник юридического понимания социалистического государства // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 1812-3805
181655
  Островский Г.С. Антон Михайлович Кашшай. / Г.С. Островский. – М., 1962. – 79с.
181656
  Завгородний С.А. Антон Негнибеда / С.А. Завгородний. – Москва, 1972. – 391 с.
181657
  Завгородній С.О. Антон Негнибіда : повість / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1957. – 200 с.
181658
  Завгородній С.О. Антон Негнибіда. Краса дівоча : повісті / С.О. Завгородній. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 376 с.
181659
   Антон Никифорович Севченко.. – Минск, 1983. – 56с.
181660
  Гаврилова Е.И. Антон Павлович Лосенко / Е.И. Гаврилова. – М., 1977. – 48с.
181661
  Савинов А. Антон Павлович Лосенко. 1737-1773. / А. Савинов. – М.-Л., 1948. – 36с.
181662
  Дерман А. Антон Павлович Чехов / А. Дерман. – М, 1939. – 211с.
181663
  Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов / В.В. Ермилов. – Москва, 1949. – 440с.
181664
  Водовозов Н.В. Антон Павлович Чехов / Н.В. Водовозов. – Москва, 1954. – 71с.
181665
  Полоцкая Э.А. Антон Павлович Чехов / Э.А. Полоцкая. – Москва, 1955. – 190 с.
181666
  Кулешов Ф.И. Антон Павлович Чехов / Ф.И. Кулешов. – Южно-Сахалинск, 1959. – 40с.
181667
  Сахарова Е.М. Антон Павлович Чехов / Е.М. Сахарова. – М., 1959. – 104с.
181668
  Захаркин А.Ф. Антон Павлович Чехов / А.Ф. Захаркин. – М., 1961. – 160с.
181669
  Сергиенко Т.С. Антон Павлович Чехов / Т.С. Сергиенко. – Л., 1963. – 127с.
181670
  Чудаков А.П. Антон Павлович Чехов / А.П. Чудаков. – М, 1987. – 174с.
181671
  Хижняков В.В. Антон Павлович Чехов, как врач / В.В. Хижняков. – Москва, 1947. – 135с.
181672
  Бердников Г.П. Антон Павлович Чехов. 1860-1904 / Г.П. Бердников. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1950. – 195 с. – (Русские драматурги. Научно-популярные очерки)
181673
  Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов. 1860-1904 / В.В. Ермилов. – Москва, 1951. – 432с.
181674
  Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов. 1860-1904 / В.В. Ермилов. – Москва, 1953. – 288с.
181675
   Антон Павлович Чехов. 1860-1904. Краткий указатель литературы. – М, 1940. – 40с.
181676
   Антон Павлович Чехов. 1860-1904. Краткий указатель литературы. – Ростов -на-Дону, 1954. – 70с.
181677
   Антон Павлович Чехов. К 50-летию со дня смерти. 1904-1954. Сборник дидактический материалов. – Ростов -на-Дону, 1954. – 36с.
181678
  Грабовецький В. Антон Петрушевич - дослідник історії Галичини / Прикарпатський університет ім. В. Стефаника; Володимир Грабовецький, Андрій Королько. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 76с. – ISBN 966-640-028-6
181679
  Коршунов М.П. Антон прилетит завтра. / М.П. Коршунов. – М., 1965. – 319с.
181680
   Антон Рефрежье (США): Каталог выставки. – Москва, 1979. – 6с.
181681
  Гайдабура В. Антон Рибіцький та його партнери // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 174-178. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
181682
   Антон Семенович Макаренко. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1978. – 160с.
181683
   Антон Семенович Макаренко (1888-1939). – Одеса, 1950. – 16с.
181684
   Антон Семенович Макаренко (1888-1939). – Москва, 1950. – 28 с.
181685
  Медынский Е.Н. Антон Семенович Макаренко. Жизнь и педагогическое творчество / Е.Н. Медынский. – Москва, 1949. – 127 с.
181686
  Балабанович Е.З. Антон Семенович Макаренко. Человек и писатель / Е.З. Балабанович. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 472 с. : ил., портр.
181687
  Шнирков О.І. Антон Сергійович Філіпенко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 249-250. – ISBN 966-7419-44-4
181688
  Червонная С.М. Антон Старкопф. / С.М. Червонная. – М., 1967. – 124с.
181689
  Давидюк Р. Антон Стрижевський: Шлях уенерівця від Одеси до Рівного / Р. Давидюк, О. Музичко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 41-50. – ISSN 2519-1942
181690
  Сиймискер Х.А. Антон Таммсааре. Жизнь и творчество / Х.А. Сиймискер. – Москва, 1972. – 160 с.
181691
  Сиймискер Х.А. Антон Таммсааре: Жизнь и творчество / Х.А. Сиймискер. – 2-е изд., доп. – Таллин, 1977. – 222 с.
181692
   Антон Цедік, повстанець за Україну // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Березень (число 3)


  У Науковій бібліотеці ім. Довнар-Запольського КНЕУ ім. Вадима Гетьмана відбувся вечір пам"яті колишнього студента цього навчального закладу, вояка батальону "Донбас" Антона Цедіка.
181693
  Грабовський С. Антон Чехов: український вимір // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 липня (№ 132/133). – С. 20
181694
  Джолборди И.Ш. Антон Шифмер и основные вопросы фонетики и лексографии цоватешинского (бацбийского) языка : Автореф... фканд. филолнаук: 10.02.09 / Джолборди И. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1978. – 24л.
181695
  Янчук А. Антон Янчук: "Суди часом підносять нам унікальні сюрпризи"" / інтерв"ю взяла Оксана Поліщук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
181696
  Гращенков В.Н. Антонелло да Мессина и его портретий / В.Н. Гращенков. – Москва : Искусство, 1981. – 87 с.
181697
   Антонелло де Мессина. Святой Себастьян. – Москва : Искусство, 1955. – 8 с. : ил.
181698
  Павлова Н.Д. Антоненко-Давидович Б. Оповідання "Не святі горшки ліплять" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 23-26.
181699
  Іскорко-Гнатенко Антоненко-Давидович Б.Д. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 12-13. – ISBN 978-617-7442-69-0
181700
  Геник С. Антоненко-Давидович Борис // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 11. : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
181701
  Марочко В. Антоненко-Давидович Борис Дмитрович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 18-19. – ISBN 978-617-642-388-1
181702
  Курас І. Антоненко-Давидович Борис Дмитрович (Давидов) // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 165-166. – ISBN 966-642-207-7


  Борис Антоненко-Давидович (Давидов, також Давидів; 1899-1984) - український письменник, літературний перекладач; член літературної організації Ланка-МАРС; дослідник проблем розвитку й культури української мови.
181703
   Антоненко Володимир Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 21. – ISBN 966-8352-11-4
181704
   Антоненко Володимир Григорович (1924-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 13. – ISBN 978-966-439-754-1
181705
   Антоненко Володимир Григорович (1924-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 17-18. – ISBN 978-966-933-054-3
181706
  Паламарчук О.Л. Антоненко Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 205. – ISSN 2075-437X


  Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2005 року асистент, а з 2009 - доцент кафедри слов"янської філології Інституту філології КНУТШ
181707
  Паламарчук О.Л. Антоненко Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 185-186. – ISSN 2075-437X
181708
  Вергунов В.А. Антонець Семен Свиридонович // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 84-85 : фото
181709
  Трухановский В.Г. Антони Иден / В.Г. Трухановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 412с.
181710
  Трухановский В.Г. Антони Иден. Страницы английской дипломатии, 30-50-е гг. / В.Г. Трухановский. – М., 1974. – 422с.
181711
  Григорьев В.П. Антони Мачадо. / В.П. Григорьев. – Москва, 1972. – 96с.
181712
  Цыганко В.С. Антонида Ивановна Першина / В.С. Цыганко. – Сыктывкар, 1994. – 28с.
181713
  Аксенова Е.П. Антоний Васильевич Флоровский о Романовых // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 69-77. – ISSN 0132-1366


  В статье рассматривается позиция известного русского историка-эмигранта А.В. Флоровского в отношении трех последних императоров династии Романовых.
181714
  Гитлиц М А. Антонимическая группа прилагательных, объединенных значением grande -- pequeno в современном испанском. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Гитлиц А.М,; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 19л.
181715
  Новиков Л.А. Антонимия в русском языке. (Семант. анализ противоположности в лексике). / Л.А. Новиков. – Москва, 1973. – 290с.
181716
  Новиков Л.А. Антонимия в русском языке. (Теория. Семантический анализ. Классификация антонимов). : Автореф... доктор филолог.наук: 10.02.01 / Новиков Л.А.; АН СССР. Ин-т русского языка. – М., 1974. – 34л.
181717
  Иванова В.А. Антонимия в системе языка / В.А. Иванова. – Кишинев, 1982. – 163с.
181718
  Тоцкая С.Х. Антонимия как стилистическое средство в современных газетных заглавиях // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 243-247. – ISBN 966-8906-05-5
181719
  Миллер Е.Н. Антонимия номинативных единиц в современном немецком языке / Е.Н. Миллер. – Куйбышев, 1985. – 89с.
181720
  Зимина Л.П. Антонимия фразеологических единиц в современном немецком языке / Л.П. Зимина. – Кемерово, 1977. – 77 с.
181721
  Михайлов В.А. Антонимия, бинарные и градуальные оппозиция. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Михайлов В.А.; ЛГУ. – Л., 1983. – 20л.
181722
  Завьялова В.М. Антонимы / В.М. Завьялова. – Москва, 1969. – 248с.
181723
  Жукова И.А. Антонимы в научном стиле : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Жукова И. А. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1976. – 23 с.
181724
  Талыбов К.А. Антонимы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Талыбов К.А.; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1971. – 23л.
181725
  Будз О.-Е.Н. Антонимы глаголов движения в современном английском языке : Автореф... канд филол.наук: 10.0204 / Будз О.-Е. Н.; Одес.ГУ. – Одесса, 1982. – 15л.
181726
  Шоурек О. Антонин Дворжак / О. Шоурек. – Прага : Орбис, 1954. – 12 с.
181727
  Гумлова О. Антонин Дворжак / О. Гумлова. – Прага, 1954. – 43с.
181728
  Бэлза И.Ф. Антонин Дворжак : лекция / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музгиз, 1954. – 28 с.
181729
  Лушина Я.И. Антонин Дворжак / Я.И. Лушина. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 104 с.
181730
  Гулинская З.К. Антонин Дворжак / З.К. Гулинская. – М., 1973. – 240с.
181731
  Мартин Я. Антонин Запотоцкий : Жизненный путь президента Чехословацкой республики / Я. Мартин. – Прага : Орбис, 1956. – 36, [1] с.
181732
  Гривнина А.С. Антонин Славичек (художник, 1870-1910) / А.С. Гривнина. – Москва-Л., 1962. – 48с.
181733
   Антонин Славичек.. – М., 1965. – 48с.
181734
   Антонина Васильевна Любимова : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1966. – 10 с.
181735
  Подольская В.В. Антонина Васильевна Надежданова и ее ученики / В.В. Подольская. – Москва : Музгиз, 1960. – 120 с.
181736
  Подольская В.В. Антонина Васильевна Надежданова и ее ученики / В.В. Подольская. – Москва : Музыка, 1964. – 120 с.
181737
   Антонина Васильевна Нежданова. – Москва, 1953. – 16 с.
181738
   Антонина Васильевна Нежданова. – Москва, 1967. – 543 с.
181739
  Поляновский Г.А. Антонина Васильевна Нежданова. / Г.А. Поляновский. – Москва-Л., 1944. – 35с.
181740
  Хмелева В. Антонина Жандарова / В. Хмелева. – М, 1953. – 77с.
181741
  Смирнова Е.В. Антонина из родников / Е.В. Смирнова. – Москва, 1959. – 84с.
181742
  Мигунова М.Г. Антонина Лукина / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1959. – 258с.
181743
   Антонина Павловна Коровина : каталог выставки. Графика. – Москва : Советский художник, 1978. – [24] с.
181744
  Курик М. Антонина Прихотько - засновник нових напрямків з фізики твердого тіла в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 6 (62). – С. 18-19. – ISSN 1819-7329
181745
  Минков М. Антонио Вивальди и его "Времена года" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 2. – С.2-12.
181746
  Бассегода Н.Х. Антонио Гауди / Н.Х. Бассегода ; пер. с исп. М. Гарсиа Ордоньес ; под ред. В.Л. Глазычева ; вступ. ст. В.Л. Хайта. – Москва : Стройиздат, 1986. – 206, [2] с. : ил.
181747
  Аликата М. Антонио Грамши - основатель Итальянскойкоммунистической партии : к 20-летию со дня смерти : стенограмма публичной лекции... : пер. с итал. / Марио Аликата ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 16 с. – (Серия 1 ; № 28)
181748
  Грецкий М.Н. Антонио Грамши - политик и философ / М.Н. Грецкий. – М., 1991. – 159с.
181749
  Лопухов Б.Р. Антонио Грамши / Б.Р. Лопухов. – Москва, 1963. – 91с.
181750
   Антонио Грамши : Библиографический указатель. – Москва, 1981. – 116с.
181751
  Лебедев А.А. Антонио Грамши о культуре и искусстве. Идеи и темы "Тюремных тетрадей" / А.А. Лебедев. – Москва, 1965. – 183с.
181752
  Мушинский В.О. Антонио Грамши: учение о гегемонии / В.О. Мушинский. – Москва : Международные отношения, 1990. – 139, [2] с. – ISBN 5-7133-0344-6
181753
  Косарева Н.К. Антонио Канова / Н.К. Косарева. – Л., 1960. – 14с.
181754
  Унтерман Э. Антонио Лабриола и Иосиф Дигнец : опыт сравнения исторического и монистического материализма / Э. Унтерман. – Санкт-Петербург, 1907. – 47 с.
181755
  Григорьев В.П. Антонио Мачадо / В.П. Григорьев. – Москва : Высшая школа, 1971. – 96 с.
181756
   Антонио Мачадо : Библиогр. указатель. – Москва : Книга, 1979. – 112с.
181757
  Кючарианц Д.А. Антонио Ринальди / Д.А. Кючарианц. – Ленинград, 1976. – 199 с.
181758
  Кючарианц Д.А. Антонио Ринальди / Д.А. Кючарианц. – Ленинград, 1984. – 176 с.
181759
  Ромащук И.М. Антонио Спадавеккиа / И.М. Ромащук. – Москва : Советский композитор, 1988. – 174 с.
181760
  Бутакова Е. Антонио Страдивари: рождение гармонии // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 108-121. – ISSN 1819-6268


  "В конце XV века в Европе скрипка считалась народным инструментом, и чаще всего ее можно было услышать на ярмарках – тогда как в домах аристократов звучала благородная виола. Однако постепенно поющий голос скрипки завоевывал все больше симпатий, и к ...
181761
  Антониони М. Антониони об Антониони : сборник : пер. с итал. / М. Антониони ; сост. и коммент. Бобровой О.Б. ; вступ. ст. Баскакова В.Е. – Москва : Радуга, 1986. – 398, [1] с., [16] л. ил. : ил.
181762
  Лисневский Ю.И. Антониус Ван-ден-Брук (1870-1926) / Ю.И. Лисневский. – Москва : Наука, 1981. – 158с.
181763
  Кралюк П. Антонич - Стефанович: несподівані паралелі : До 100-річчя від дня народження Богдана-Ігоря Антонича // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 161-164. – ISBN 978-966-8201-83-7
181764
  Стех Марко Роберт Антонич англійською. Фаза перша: 1963-1981 // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 28-31. – ISSN 1563-6461
181765
  Гаврилюк Ю. Антонич з-над Сяну // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 32. – С. 10. – ISSN 0027-8254
181766
  Лубківський Р. Антонич і Тичина: неочевидні точки дотику. Феномен двох поетів // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 539-558. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Феномен двох поетів.
181767
  Кравчук Н. Антонич повернувся на Лемківщину // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 203-206


  У честь 90-річчя від дня народження поета.
181768
  Гаврилюк Ю. Антонич у Новиці - початок "дитячих днів моїх" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 13 серпня (№ 33). – С. 8. – ISSN 0027-8254
181769
  Стефановська Л. Антонич. Антиномії = Antonych Antinomies / Лідія Стефановська. – Київ : Критика, 2006. – 312с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-93-4
181770
  Пономаренко О. Антонич: антиномії польського модернізму чи цілісність національного космосу // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 85-87. – ISSN 0236-1477


  Рецензія на книжку Л.Стефановської "Антонич. Антиномії"
181771
  Урикару Э. Антония / Э. Урикару. – Москва, 1980. – 118с.
181772
  Рябокляч І.П. Антонів Гай / І.П. Рябокляч. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 355 с.
181773
  Рябокляч І.П. Антонів Гай / І.П. Рябокляч. – Київ : Дніпро, 1976. – 254 с.
181774
  Петльований В.І. Антонів огонь / В.І. Петльований. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 185 с.
181775
  Жадько В. Антонівка (- село Маньківського району) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 26-27. – ISBN 978-966-8567-14-8
181776
  Шекспір В. Антоній і Клеопатра / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1901. – XIV, 180 с. – Пояснення: с. 161-180. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки : Белєстрична бібліотека ; Сеp. 1, ч. 32)
181777
  Андрух В.С. Антоній Кемпінскі (Entoni, Ignaci-Tadeusz Kepinski): медична і наукова діяльність відомого польського психіатра / В.С. Андрух, В.Н. Андрух, М.В. Слободян // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 118-121. – ISSN 2312-5675


  Про наукову діяльність відомого польського психіатра-практика, психолога, філософа та вченого Антонія Кемпінскі. У його наукових роботах досліджується широке коло проблем, які стосуються не тільки психопатології, нейрофізіології, нейрофармакології, а й ...
181778
   Антоній Печерський (983-1073): церковний і релігійний діяч // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 24. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
181779
   Антоній Преподобний Печерський // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2003. – 2 кв. – С. 95-98. – ISSN 0130-2043
181780
   Антоніми // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Серпень (№ 8) : Українська мова. Дидактика+гра. 6 клас. – С. 22-25
181781
  Бобух Н.М. Антоніми в українській поетичній мові / Н.М. Бобух. – Полтава : [б. в.], 2007. – 312 с. – ISBN 978-966-7971-53-3
181782
  Доломан С. Антоніми на сторінках газети // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 164-177. – (Журналістика ; Вип. 2)
181783
  Комарницька Т. Антоніми у сучасній японській юридичній термінології: структура та функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-31. – (Східні мови та літератури ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено антонімічні юридичні терміни японської мови за структурним та функціональним критеріями. Відповідно до результатів дослідження, найпродуктивнішим способом творення однокореневих термінів-антонімів є префіксальний. Більшість ...
181784
  Любарський С. Антонімічні відношення в сучасній українській термінології загального землеробства // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 3-6. – ISSN 0320-3077
181785
  Шевченко Л.Ю. Антонімічні відношення між компонентами паратактичних фразеологічних одиниць // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 21-27
181786
  Галян О.В. Антонімічні віідношення у французькій фізичній терміносистемі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 37-49. – ISSN 2413-5593


  Стаття присвячена актуальним проблемам явища антонімії у фізичній терміносистемі. Автором наведено класифікації антонімів за семантичним і структурним критерієм. Проведено зіставний аналіз антонімічних пар, як категорії протилежності, у ...
181787
  Вакулик І.І. Антонімічні зв"язки у юридичній та економічній термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Ідеться про бінарний принцип, який закладено в антонімічні пари, зокрема у сфері юриспруденції. Антонімічні зв"язки, в які вступають терміни, не заважають їм виконувати номінативну функцію. Найпродуктивнішим постає спосіб словотвору термінів-антонімів ...
181788
  Бобух Н.М. Антонімічні лексеми в романі Павла Загребельного "Розгін" // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 129-139. – ISSN 2313-4437
181789
  Бурковська О. Антонімія в українській термінології лісівництва // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 51-55. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Простежено вияв в українській термінології лісівництва системного явища антонімії. Скласифіковано українські терміниантоніми лісівництва за двома критеріями: семантичним і формально-структурним. За семантичним показником виокремлено контрадикторні, ...
181790
  Любчук Н.В. Антонімія німецьких етнокультурних фразеологізмів та їх українських еквівалентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Досліджуються проблеми та розглядаються критерії антонімічності фразеологічних одиниць. Розглядаються різні типи фразеологічних антонімів, а також можливості об"єднання фразеологічних одиниць в антонімічні пари, синонімічно-антонімічні ряди та поля. ...
181791
  Денисовець І.В. Антонімія словотворчих засобів у сучасній українській літературній мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 54-64. – ISSN 1682-3540


  У статті узагальнено теоретичні засади вивчення лексичної та словотвірної антонімії в сучасному мовознавстві. Простежено виокремлення поняття «словотвірна антонімія» у працях українських і закордонних лінгвістів. Схарактеризовано використання ...
181792
  Бабич Н.Д. Антонімія у фразеології східнослов"янських мов // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 25-32
181793
  Степанова С.Є. Антонімія як засіб зображення соціальної нерівності у драматичній поемі Лесі Українки "В катакомбах" // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Н. Вульфф, В.Л. Іващенко [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 37. – С. 60-66. – ISSN 2307-4558
181794
  Михайлишин Б.П. Антонімо-синонімічні блоки в термінології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 71-79
181795
  Махун С. Антонін Пій: Справжній Батько Вітчизни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 15


  "Він був такий справедливий і мав таку добру вдачу, що зміг довести: ні світ, ні тривале дозвілля не псують характер, і що міста можуть благоденствувати, якщо тільки їх управління буде розумним… Двадцять три роки він правив усім світом завдяки своєму ...
181796
  Зеркаль С. Антоніна Антонівна Шаповал // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Вересень-Жовтень, ч. 9-10. – С. 121-122
181797
  Бондарчук Я. Антоніна Блудова // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : Університет "Острозька академія", 2000. – С. 327-336. – ISBN 966-7631-05-2
181798
  Гербольд Б.В. Антоніна Гладчук / Б.В. Гербольд. – Львів, 1966. – 22с.
181799
   Антоніна Денисівна Салєєва // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 110-111. – ISSN 0030-5987


  "2 червня відсвяткувала свій 60-річний ювілей талановитий науковець, фахівець, член правління Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація ортопедів-травматологів", директор Українського науково-дослідного інституту протезування, ...
181800
  Ковальчук В.В. Антоніна Федорівна Прихотько (1904-1996) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С 232-.235. – ISBN 978-966-194-005-4
181801
  Храмов Ю.О. Антоніна Федорівна Прихотько (до 100-річчя від дня народження) : Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 105-112. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0374-3896
181802
  Мурадова Н. Антоніо Гауді-і-Корнет // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 160-161
181803
  Андріянова О.В. Антоніо Паскуллі: синтез композиторської і виконавської творчості // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 31-42. – ISSN 2524-0447


  "Дослідження пов’язане з вивченням творчості італійського композитора і віртуоза-гобоїста Антоніо Паскуллі в контексті розвитку інструментальної музичної культури Європи першої половини ХІХ ст. Стильові особливості композиторської творчості А. Паскуллі ...
181804
  Буравченков А.О. Антонов-Овсієнко Володимир Олександрович (- радянський військовий діяч, дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 585. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
181805
  Захарченко В.Д. Антонов / В.Д. Захарченко. – Москва : Молодая гвардия, 1996. – 303 с. – (Жизнь замечательных людей : сер. биогр. ; вып. 730). – ISBN 5-235-02266-1


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
181806
  Рябокляч И.А. Антонов Гай / И.А. Рябокляч. – Москва : Советский писатель, 1970. – 240 с.
181807
  Споров Б.Ф. Антонов огонь / Б.Ф. Споров. – М, 1987. – 380с.
181808
  Терес Н.В. Антонов Олег Костянтинович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 15-19. – ISBN 978-966-8653-95-7
181809
   Антонова Ірина Андріївна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 76. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
181810
  Слабошпицький М. Антонович - без ідеологічного гриму // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 335-341. – ISSN 0206-8001


  Про В.Б. Антоновича.
181811
  Гриценко І.С. Антонович Афіноген Якович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 139. – ISBN 978-966-06-0557-2
181812
   Антонович Афіноген Якович (1848-1917) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 13. – ISBN 978-966-439-754-1
181813
   Антонович Афіноген Якович (1848-1917) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 18. – ISBN 978-966-933-054-3
181814
  Іскорко-Гнатенко Антонович В.Б. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 13-14. – ISBN 978-617-7442-69-0
181815
  Сарбей В.Г. Антонович Владимир Бонифатьевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 52-53
181816
   Антонович Владимир Бонифатьевич // Кто есть кто. – Минск, 1997. – А-Й
181817
  Багалей Д. Антонович Владимир Бонифатьевич // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 21-27. – Бібліогр.: с. 21-22. – ISBN 966-7272-00-1
181818
   Антонович Владимир Бонифатьевич // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 24-25. – ISBN 966-7288-72-2
181819
   Антонович Владимир Бонифатьевич // Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (1817-1885) / НАНУ, Ин-т истории Украины ; [ред. колл. В.А. Смолий, Ю.А. Пинчук, А. Аббасов и др. – Киев ; Донецк : Юго-Восток, 2001. – С. 36-37 : фото. – ISBN 966-7695-36-0
181820
  Геник С. Антонович Володимир // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 12-13. : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
181821
  Абліцов В.Г. Антонович Володимир // Київ : енциклопедія / В.Г. Абліцов. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 34. – ISBN 978-966-136-405-8
181822
  Кондратик Л.Й. Антонович Володимир Боніфатієвич // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 5-6. – ISBN 5776391970
181823
  Стрельський Г. Антонович Володимир Боніфатійович / Г. Стрельський, А. Трубайчук // Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г.В. Стрельский, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 66-68. – ISBN 9665290258
181824
  Мироненко О. Антонович Володимир Боніфатійович // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 820. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
181825
  Огородник І.В. Антонович Володимир Боніфатійович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 8-11. – ISBN 5-325-00792-0
181826
  Кононенко М.П. Антонович Володимир Боніфатійович / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 191. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
181827
  Короткий В. Антонович Володимир Боніфатійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 579-580. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
181828
  Короткий В. Антонович Володимир Боніфатійович // Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2003. – Т. 1 : А-В / [Н.С. Абашина, С.С. Аверинцев, В.О. Анохін та ін.]. – С. 105-106. – ISBN 966-00-0734-5
181829
  Губицький Л.В. Антонович Володимир Боніфатійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 150. – ISBN 96966-8060-04-0
181830
   Антонович Володимир Боніфатійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 160-161. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
181831
  Клименко І.В. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) - історик, археолог, етнограф, археоргаф // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 18-22. – ISBN 966-02-2569-5
181832
  Пінчук Ю. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) // Малий словник історії України / [Б. Андрусишин, О. Апанович, Л. Архипова та ін. ; ред. кол. В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Либідь, 1997
181833
  Ковальський М.П. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 154-155. – ISBN 5-7702-0849-Х
181834
  Побірченко Н.С. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 421-432. – ISBN 966-06-0367-3
181835
   Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 13. – ISBN 978-966-439-754-1
181836
   Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 18. – ISBN 978-966-933-054-3
181837
  Древаль Ю.Д. Антонович Володимир Боніфатійович (30.01.1834-21.03.1908) // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / за заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І. Астахова, К.В. Астахова, Є.О. Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн. 1. – С. 199-202. – ISBN 966-8088-02-6
181838
  Проценко Л. Антонович Володимир Боніфатійович (30.I.1834-8.III.1908) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 127-128. – ISBN 5-333-00673-3
181839
  Проценко Л. Антонович Володимир Боніфатійович [30.I.1834-8.III.1908] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 127-128. – ISBN 978-611-01-1405-9
181840
  Курас І. Антонович Володимир Боніфатійович. Український історик, археолог, етнограф, археограф // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 347-348. – ISBN 966-642-207-7


  Статський радник, доктор наук, професор Київського університету (з 1878), член-кореспондент Російської АН (1901); співорганізатор Київської Громади.
181841
  Іскорко-Гнатенко Антонович Д.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 14-15. – ISBN 978-617-7442-69-0
181842
  Геник С. Антонович Дмитро // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 14 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
181843
  Короткий В. Антонович Дмитро Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 581-582. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
181844
  Шудря Є. Антонович Дмитро Володимирович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 49-52. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
181845
  Шевченко Ж. Антонович Дмитро Володимирович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 11-13. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
181846
  Верзилов А.В. Антонович і Костомаров : з споминів А.В. Верзилова // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 232. – ISBN 966-7272-00-1
181847
  Михальченко С.И. Антонович как преподаватель. Школа Антоновича // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 35-49
181848
  Стешенко І. Антонович, як суспільний діяч // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 5-7 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
181849
  Чернецький Є. Антоновичі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 6


  Три покоління Антоновичів зробили величезний внесок у становлення та розвиток української історичної науки. Володимир Боніфатійович Антонович був творцем Київської школи істориків та науковим керівником, зокрема, Михайла Грушевського.
181850
  Грабовський С. Антоновичі: приклад жертовного служіння Україні та проекції на сьогодення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8-9 квітня (№ 62/63). – С. 14


  Про наукову вагу праці трьох поколінь істориків Антоновичів: Володимира, Дмитра, Михайла, Марка. Першість належить Володимиру Антоновичу, який заснував знамениту Київську історичну школу.
181851
  Брагин А.И. Антоновка : стихи / А.И. Брагин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 112 с. : 1 портр.
181852
  Никитина Ю.И. Антоново / Ю.И. Никитина. – Новгород, 1959. – 16 с.
181853
  Казанов Б.М. Антоновские яблоки / Б.М. Казанов. – Минск : Беларусь, 1968. – 79 с.
181854
  Бунин И.А. Антоновские яблоки / И.А. Бунин. – Краснодар, 1979. – 256 с.
181855
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И. А. Бунин. – 2-е изд., доп. – Москва : Детская литература, 1981. – 365 с. – (Школьная библиотека)
181856
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1985. – 365 с. – (Школьная библиотека)
181857
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Киев : Веселка, 1988. – 302, [2] с. : ил. – ISBN 5-301-00217-1
181858
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Советская Россия, 1990. – 254,[2] с. : ил. – ISBN 5-268-00996-6
181859
  Остролуцька Л. Антоновці ще скажуть своє слово! // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 29/30)


  Про Facebook-дискусію щодо стану українського авіабудування, зокрема Державного підприємства "Антонов".
181860
   Антону Антоновичу Москалюку - 70 // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 47 : фото
181861
  Іскорко-Гнатенко Антонюк (Антоновська) М.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 15. – ISBN 978-617-7442-69-0
181862
  Іваницька Л.В. Антонюк Олександр Васильович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 32-33 : фото
181863
  Стрельський Г. Антонюк Сергій Матвійович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 9-10. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
181864
   Антонян Юрій Міранович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 12-17. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, заслужений співробітник ОВС РФ.
181865
  Хмара А.Я. Антофиллит-асбест / А.Я. Хмара. – М, 1974. – 43с.
181866
  Кузас А.П. Антоцеротовые и печеночные мхи Литовской ССР и некоторые динные их экологии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Кузас А.П.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1977. – 20л.
181867
  Рахимханов Зукретдин Бабаханович Антоцианы некоторых растений семейства мальвовых : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Рахимханов Зукретдин Бабаханович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
181868
  Роскин А.И. Антоша Чехонте : Биографическая повесть / А. Роскин, 1938. – С. 125-162
181869
  Звиняцковский В.Я. Антоша Чехонте в школе // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 2. – С. 2-10.
181870
   Антошин Геннадий Никитович (к 75-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 963 : фото. – ISSN 0016-7886
181871
  Станюкович К.М. Антошка / К.М. Станюкович. – Москва, 1959. – 160с.
181872
  Ячевский А.А. Антракноз и хлороз / [соч.] А.А. Ячевского. – Одесса : [Печ. в тип. Е.И. Фесенко], 1911. – 70 с., 1 л. портр. (фронт.), 1 л. цв. ил. – Без обл. – (Библиотека Вестника виноделия / Под редакцией В.Е. Таирова, консультанта Гл. Упр. землеустр. и Землед... ; № 9)
181873
  Стрельская О.Я. Антракноз льна в БССР и обоснование мер борьбы с ним. : Автореф... канд.биол.наук: / Стрельская О.Я.; Ин-т биологии Акад.наук БССР. – Минск, 1961. – 25л.
181874
  Эдлис Ю. Антракт : романы и повести / Ю. Эдлис. – М., 1989. – 495с.
181875
  Кочетков Г. Антракта не будет : Повести / Г. Кочетков. – Москва : Современник, 1979. – 240 с.
181876
  Парфенау В.И. Антрапагенныя змяненні флоры і расліннасці Беларусі / В.И. Парфенау. – Мінськ, 1985. – 295с.
181877
  Журавлев Н.С. Антрахиноны некоторых видов семейства мареновых флоры Украины : Автореф... канд. фармац.наук: / Журавлев Н. С.; Хар. гос. фармац. ин-т. – Х., 1970. – 22л.
181878
  Большак В. Антрекот : гуморески / В. Большак. – Киев : Держлітвидав України, 1963. – 192 с.
181879
  Олещук Ф.Н. Антрелігійна пропоганда в сільському і колгоспному клубах / Ф.Н. Олещук. – Київ : Радянська школа, 1941. – 46 с.
181880
  Таміліна І.Є. Антрепренери та київська влада (Київська оперна антреприза у 80-і роки XIX століття) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 128-135


  "Київський оперний театр у другій половині ХІХ ст. був центром музичного життя міста. Про його діяльність у музикознавстві вже створено певну інформаційну і наукову базу. Це оглядові праці, статті про спектаклі та діячів театру. Серед їх авторів – Л. ...
181881
  Безпалюк Ю.О. Антреприза С.П. Дягілєва як новаторський досвід організації музично-театрального життя // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 86-88. – ISBN 978-966-452-103-8
181882
  Ізваріна О.М. Антреприза як чинник формування українського оперного мистецтва // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 88-91
181883
  Самойленко В.М. Антропізація ландшафтів : монографія / В.М. Самойленко, І.О. Діброва, В.В. Пласкальний. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 231, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 206-215. – ISBN 978-966-521-712-1
181884
  Самойленко В.М. Антропізація ландшафтів : підручник / В.М. Самойленко, І.О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2021. – 303, [1] с. : іл., табл., карт. – Дані звороту тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 280-290. – ISBN 978-966-521-770-1
181885
  Карабінюк М.М. Антропізація цінних природних територіальних комплексів субальпійського й альпійського високогір"я Чорногори під впливом рекреаційно-туристичної діяльності в околицях озера Бребенескул (Українські Карпати) / М.М. Карабінюк, І.С. Гнатяк, Я.В. Марканич // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 13-25. – ISSN 0868-6939
181886
  Воропай Л.І. Антропічні зміни географічної оболонки під впливом зростання чисельності населення // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 17-26 : Рис., схема. – Бібліогр.: 26 назв
181887
  Воропай Л.І. Антропічні зміни природи північної Буковини та питання її охорони / Л.І. Воропай, В.П. Коржик // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 29-34. – Бібліогр.: 17 назв
181888
  Шашкова Л.О. Антропна перспектива науки та її богословські інтерпретації // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 159-164. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються проблеми взаємовідношення сучасної науки і богослов"я в межах космологічної проблематики, зокрема її антропного виміру. The problems of interrelation of modern science and theology within the limits of cosmological problems are ...
181889
  Дичко І.О. Антропний принцип у Всесвіті // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 24-28. – ISSN 2518-7104
181890
  Ожеван М.А. Антропні принципи та їх роль у формуванні синергетичного напряму в сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
181891
  Войцехович В.Э. Антропный принцип как ядро современной научной картины мира // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 227-247
181892
  Діденко Л.В. Антропоанімалогія Георгія Кониського як варіант філософської антропології // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 63-69. – ISBN 966-638-110-9
181893
  Крисаченко В.С. Антроповіталізм - світоглядна парадигма XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 75-101
181894
  Али-заде А С.А. Антропоген Азербайджана / С.А.А. Али-заде ; АН АзССР, Упр. геологии АзССР. – Баку : Элм, 1987. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 233-243
181895
  Алексеев М.Н. Антропоген Восточной Азии : Стратиграфия и корреляция / М.Н. Алексеев. – Москва : Наука, 1978. – 205с.
181896
  Кожевников А.В. Антропоген гор и предгорий (генетический анализ) / А.В. Кожевников. – Москва : Недра, 1985. – 181с.
181897
   Антропоген Евразии : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1984. – 215 с., 1 отд. л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
181898
  Адаменко О.М. Антропоген Закарпатья / О.М. Адаменко, Г.Д. Гродецкая ; АН МССР, Отд. географии. – Кишинёв : Штиница, 1987. – 146 с. : ил. – Библиогр.: с. 142-147
181899
   Антропоген Молдавии. – Кишинев : АН Молдавской ССР, 1969. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 110
181900
  Кожевников А.В. Антропоген орогенных областей Центральной Евразии / А.В. Кожевников. – М., 1989. – 234с.
181901
   Антропоген русской равнины и его стратиграфические компоненты. – М, 1963. – 164с.
181902
  Лазуков Г.И. Антропоген северной половины Западной Сибири : Автореф... д-ра геогр.наук: / Лазуков Г.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогрф. фак. – М., 1967. – 65л. – Бібліогр.:с.62-65
181903
  Лазуков Г.И. Антропоген северной половины Западной Сибири (Палеогеография) / Г.И. Лазуков. – Москва : Московский университет, 1972. – 127 с.
181904
  Лазуков Г.И. Антропоген северной половины Западной Сибири (Стратиграфия) / Г.И. Лазуков. – Москва : Московский университет, 1970. – 323с.
181905
   Антропоген Таймыра = The antropogene of the Taimyr peninsula. – Москва : Наука, 1982. – 184 с., 1 отд. л. схем : ил., карт. – Библиогр.: с. 180-182
181906
   Антропоген Южного Урала. – Москва : Наука, 1965. – 273с.
181907
  Шугалей Л.С. Антропогенез лесных почв юга Средней Сибири / Л.С. Шугалей. – Новосибирск, 1991. – 183 с.
181908
  Сало І. Антропогенез як космологічно обумовлена еволюція життя на землі // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 114-122
181909
   Антропогенна евтрофікація Тернопільського ставу: результати аналізу непилкових паліноморфів / О. Волік, Ф. Маккарті, Й. Свинко, Н. Волік // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 16-19 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
181910
  Гостюк З.В. Антропогенна модифікованість ландшафтів Покутських Карпат // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 2 (102). – С. 43-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
181911
   Антропогенна складова іонного стоку річок Українського Полісся в період літньої та зимової межені / М.І. Ромась, І.О. Шевчук, С.О. Сілевич, О.Д. Зацаринна, І.В. Сарнавська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 103-111.
181912
  Бейлін М.В. Антропогенна сутність техніки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 144-149. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
181913
  Дем"яненко С.О. Антропогенна трансформація природно-господарських систем в зонах впливу атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької АЕС) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"яненко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
181914
  Дем"яненко С.О. Антропогенна трансформація природно-господарських систем в зонах впливу атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької АЕС) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"яненко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 230 л. + Додаток: л. 174-230. – Бібліогр.: л. 155-173
181915
  Саченко О.М. Антропогенна трансформація рельєфу Житомирської області під впливом агрогенної діяльності : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 184-192 : Рис., табл.. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
181916
  Воропай Л.И. Антропогенная активизация карста. Проблемы его хозяйственного использования : проблемы антропогенной активизации карстового процесса / Л.И. Воропай, В.П. Коржик, Л.С. Костюк // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 84-91 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
181917
  Ена А.В. Антропогенная модификация и природоохранная оптимизация ПТК в горнодобывающих районах Крыма // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 20-24. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
181918
   Антропогенная радионуклидная аномалия и растения. – Киев : Лыбидь, 1991. – 156, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 153-157 (87 назв.). – ISBN 5-11-001705-0
181919
  Ахтырцев Б.П. Антропогенная трансформация типов местности Среднерусской лесостепи (по материалам почвенных исследований) : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 22-28. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
181920
   Антропогенная эвтрофикация моря и ее последствия : биюлиографический указатель. – Одесса : [б. и.], 1993. – 128 с.
181921
  Израэль Ю.А. Антропогенная экология океана / Ю.А. Израэль, А.В. Цыбань. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 527с.
181922
   Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку : [зб. наук. праць] / М-во науки і освіти України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Криворіз. держ. пед. ун-т [та ін.] ; [уклад.: В.М. Воловик ; ред.: Г.І. Денисик]. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2013. – 141, [1] с. : іл., табл. – До 95-річчя від дня народж. засновника антропог. ландшафтознавства Ф.М. Мількова. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2696-73-8
181923
  Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство: початок ХХІ століття : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
181924
  Кормило О. Антропогенне навантаження на природне довкілля в межах басейну р. Верещиці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 186-193 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
181925
  Строкаль В.П. Антропогенне навантаження на стан водних та земельних ресурсів: проблеми локальних територій України // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 119-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2310-4678
181926
  Лобода Н.С. Антропогенне навантаження на стік річки Великий Куяльник в умовах кліматичних змін / Н.С. Лобода, А.М. Куза // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 33-41. – ISSN 2306-5680
181927
  Холоденко В.С. Антропогенний вплив водокористувачів на стан річки Іква та його екологічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 304-311 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
181928
  Лавров В. Антропогенний вплив на соснові насадження Черкаського бору / В. Лавров, Н. Мірошник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 141-143. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Показано складність та метод виявлення просторової залежності санітарного стану та розвитку соснових насаджень Черкаського бору в умовах тривалого впливу аерофітотоксикантів і рекреації. Описано особливості деградації та відновлення лісових екосистем ...
181929
  Денисик Г.І. Антропогенний мікрорельєф у формуванні натурально-антропогенних ландшафтів / Г.І. Денисик, Л.І. Стефанков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 191-193. – ISSN 2306-5680
181930
   Антропогенні географія й ландшафтознавство в 20 і 21 століттях : Треті міжнародні читання (конференція) присв"ячені 85-річчю від дня народж. Ф.М. Мількова: [збірник наукових праць] / МОНУ; Українське географічне тов-во; Рос. географ. т-во; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського та ін.; [уклад.: Денисик Г.І., Бережной О.В.; редкол.: Шищенко П.Г., Федотов В.І., Денисик Г.І. та ін.]. – Вінниця; Воронеж : Гіпаніс, 2003. – 236с. – ISBN 966-7874-17-6
181931
  Канська В.В. Антропогенні заповідні об"єкти в структурі унікальних ландшафтів Середнього Придністер"я // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 278-282. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто проблему збереження антропогенних об " єктів , що мають значимість для науки та є унікальними для конкретного регіону , зокрема , Середнього Придністер"я ; розроблено класифікацію антропогенних заповідних об " єктів де виокремлено три групи ...
181932
  Денисик Г.І. Антропогенні заповідні об"єкти Поділля / Денисик Г.І., Канська В.В., Канський В.С. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 208, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-185. – (Серія "Антропогенні ландшафти Поділля"). – ISBN 978-617-7237-11-1
181933
   Антропогенні зміни біогеоценотичного покриву в Карпатському регіоні. – Київ : Наукова думка, 1994. – 166 с.
181934
  Щербань М.І. Антропогенні зміни клімату // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 594. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
181935
  Николаєв А.М. Антропогенні зміни термічного режиму річок міста Чернівці // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 68-74. – ISSN 2306-5680
181936
  Ярков С. Антропогенні ландшафти - крок до переходу біосфери в ноосферу (на прикладі вивчення сучасних ландшафтів Криворіжжя) / С. Ярков, І. Паранько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
181937
  Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація : Автореф. дис... д-ра географ. наук : 11.00.11 / Денисик Г.І. ; КНУТШ. – Київ, 1999. – 32с. – Бібліогр.:с.27-29.
181938
  Лаврик О.Д. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Лаврик О.Д. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 224 л. + Додаток: л.159-191. – Бібліогр.: л. 192-224
181939
  Поліщук Л. Антропогенні ландшафти Харківської області: інформаційно-екскурсійний матеріал для забезпечення знань про довкілля у системі географічної освіти / Л. Поліщук, А. Мороз, Р. Кравченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 87-90 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
181940
  Закревський Д.В. Антропогенні складові концентрації головних іонів та їх роль у трансформації хімічного складу води р. Случ / Д.В. Закревський, Т.В. Галенко, В.Г. Макаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 136-141. – (Географія ; Вип. 41)


  Визначено, що за рахунок антропогенних складових концентрацій головних іонів у воді р. Случ відбувається стабільне збільшення концентрацій сульфатів, хлоридів, магнію і натрію з калієм при паралельному зменшенні відносного вмісту у воді гідрокарбонатів ...
181941
  Позинич І.С. Антропогенні сукцесії лісових рослинних угруповань карпатської частини басейну річки Дністер : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Позинич Ірина Сергіївна ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
181942
  Денисик Б. Антропогенні та рекреаційні осередки: визначення й основні ознаки // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 22-24. – ISBN 978-617-7069-36-1
181943
  Корнілова Н.В. Антропогенні фактори виникнення територій з критичною екологічною ситуацією в Київській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 202-208. – Бібліогр.: 4 назви
181944
   Антропогенні чинники довкілля та їх вплив на біоту і здоров"я людини : підручник для студ. ВНЗ / О.І. Бондар, О.І. Тимченко, О.Г. Тараріко, Г.І. Рудько, Г.І. [та ін.] Корчак; Бондар О.І. [та ін.] ; за заг.ред. О.І. Бондаря ; М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. екол. ін-т. – Київ : Інрес, 2006. – 282, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. зазнач. лише три перші авт. – Бібліогр.: с. 274-282 та в кінці ч. – ISBN 966-8887-00-X
181945
  Стойко Н. Антропогенні чинники розвитку ерозійних процесів у Львівській області / Н. Стойко, О. Стадницька // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 94-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-3627
181946
   Антропогенное влияние на крупные озера Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука
Ч. 1 : Гидрология и гидрохимия озера Белого. – 1981. – 250 с.
181947
   Антропогенное влияние на крупные озера Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука
Ч. 2 : Гидробиология и донные отложения озера Белого. – 1981. – 255 с., 2 отд. л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 242-251
181948
  Шлепетене Ю.А. Антропогенное воздействе на почвенных и растительных нематод / Ю.А. Шлепетене. – Вильнюс : Мокслас, 1986. – 189с.
181949
   Антропогенное воздействие на атмосферу и подстилающую поверхность : межвузовский сб. – Ленинград : [б. и.], 1984. – 130 с.
181950
  Беляев Г.К. Антропогенное воздействие на гидросферу : метод. пособ. / Г.К. Беляев ; МВ и ССО СССР, Северо-Осетинский гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова. – Орджоникидзе : Северо-Осетин. гос. ун-т, 1981. – 35 с. – Библиогр.: с. 30-33
181951
  Рубцов Н.И. Антропогенное воздействие на лесной ландшафт : На прим. Канско-Бирюсин. равнины / Н.И. Рубцов, А.П. Звирбуль. – Новосибирск, 1978. – 128с.
181952
  Басс С.В. Антропогенное воздействие на малые озера / С.В. Басс. – Л., 1980. – 174с.
181953
   Антропогенное воздействие на малые озера / С.В. Басс, И.С. Коплан-Дикс, Т.И. Ардашова [и др.] ; отв. ред.: И.С. Коплан-Дикс, Е.А. Стравинская ; АН СССР, Ин-т озероведения. – Ленинград : Наука, 1980. – 174 с. : ил. – Библиогр.: с. 146-157
181954
  Швыдкий Ю.Н. Антропогенное воздействие на рельеф территории Киевского Приднепровья : палеогеографические и геоморфологические исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 83-88 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
181955
  Барышников Н.Б. Антропогенное воздействие на русловые процессы : учеб. пособ. / Н.Б. Барышников ; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград : ЛГМИ, 1990. – 140 с. : ил. – Библиогр.: с. 136-137 (33 назв.)
181956
   Антропогенное воздействие на условия существования природных очагов болезней человека : Материалы совещания 26-27 января 1983 г. – Москва : Наука, 1985. – 141 с. – Список лит. в конце статей
181957
   Антропогенное воздействие на экосистемы Кольского Севера : сборник научных трудов. – Апатиты : Кол. фил. АН СССР, 1988. – 114 с. : ил.
181958
  Водогрецкий В.Е. Антропогенное изменение стока малых рек / В.Е. Водогрецкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 175с.
181959
  Шварцайте Е.М. Антропогенное преобразование литогенного фундамента в холмисто-моренном ландшафте. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.01 / Шварцайте Е.М.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
181960
   Антропогенное эвтрофирование Ладожского озера. – Ленинград : Наука, 1982. – 304 с. : ил. – Библиогр.: с. 285-301
181961
   Антропогенное эвтрофирование озер : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1976. – 119 с. : ил.
181962
   Антропогенное эвтрофирование природных вод : тез. докл. на Третьем Всесоюз. симпоз. по антропог. эврофироваванию природ. вод, Москва, сент. 1983 г. – Черноголовка : [б. и.], 1983. – 299 с.
181963
   Антропогенное эвтрофирование проиродных вод : (тезисы докл. на Втором всесоюз. совещ. по антропог. эвтрофированию природных вод), Звенигород [19-23] дек. 1977 г. : [в 2-х ч.]. – Черноголовка : [б. и.]
Ч. 1. – 1977. – 160 с., [1] р. : граф.
181964
   Антропогенное эвтрофирование проиродных вод : (тезисы докл. на Втором всесоюз. совещ. по антропог. эвтрофированию природных вод), Звенигород [19-23] дек. 1977 г. : [в 2-х ч.]. – Черноголовка : [б. и.]
Ч. 2. – 1977. – С. 161-326, [1] р. : граф.
181965
   Антропогенные воздействия на лесные экосистемы степной зоны : межвузовский сборник научных трудов. – Днепропетровск : Днепропетровский государственный университет, 1990. – 137 с.
181966
   Антропогенные воздействия на популяции животных : сб. науч. тр. – Волгоград : ВГПИ, 1986. – 143 с. – Библиогр. в конце ст.
181967
  Григорьев А.А. Антропогенные воздействия на природную среду по наблюдениям из космоса / А.А. Григорьев. – Ленинград : Наука, 1985. – 239с.
181968
   Антропогенные воздействия на природные комплексы и экосистемы. – Волгоград : Волгоградский педагогический институт, 1976. – 104 с.
181969
   Антропогенные воздействия на природные комплексы и экосистемы : [сб. статуй]. – Волгоград : Волгоградский педагогический институт, 1978. – 135 с. : ил.
181970
   Антропогенные воздействия на природные комплексы и экосистемы : [сб. статей]. – Волгоград : ВГПИ, 1980. – 167 с.
181971
   Антропогенные воздействия на природу заповедников : сборник научных трудов. – Москва : ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1990. – 147 с. : ил.
181972
   Антропогенные воздействия на свойства почв : сборник научных трудов. – Свердловск : Уральский рабочий, 1987. – 129 с.
181973
   Антропогенные воздействия на сообщества насекомых : [сб. статей]. – Новосибирск : Наука, 1985. – 171 с. : ил.
181974
   Антропогенные воздействия на экосистемы и их компоненты : сборник научных трудов. – Волгоград : ВГПИ, 1982. – 136 с. : ил.
181975
  Котлов Ф.В. Антропогенные геологические процессы и явления на территории города / Ф.В. Котлов. – Москва : Наука, 1977. – 172с.
181976
  Шикломанов И.А. Антропогенные изменения водности рек / И.А. Шикломанов. – Л., 1979. – 302с.
181977
   Антропогенные изменения климата. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 405, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 369-399
181978
  Пасюга Н.П. Антропогенные изменения стока и охранно-природные расходы воды рек бассейна Северского Донца : геоморфологические исследования и картографирование // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 110-116 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
181979
  Тановицкий И.Г. Антропогенные изменения торфяно-болотных комплексов / И.Г. Тановицкий, Ю.М. Обуховский. – Минск, 1988. – 164с.
181980
   Антропогенные ландшафты : структура , методы и прикладные методы изучения : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронежский университет, 1988. – 141, [1] с. : ил.
181981
   Антропогенные ландшафты и вопаросы охраны природы : межвузовский сборник. – Уфа, 1984. – 155 с.
181982
   Антропогенные ландшафты центральных черноземных областей и прилегающих территорий : материалы 2-й региональной конференции. – Воронеж : Воронежский университет, 1975. – 180 с.
181983
  Кошик Ю.А. Антропогенные отложения и некоторые черты геоморфогенеза северо-западной части Украинского щита : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 128 / Кошик Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 30 с.
181984
  Шешнев А.С. Антропогенные отложения и формы рельефа городских территорий: формирование, развитие, геоэкологическая роль (на примере Саратова) / А.С. Шешнев ; под ред. А.В. Иванова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2012. – 284, [3] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 246-261. – ISBN 978-5-7433-2542-9
181985
   Антропогенные процессы. – Пятигорск
В. 7. – 1981
181986
   Антропогенные процессы в растительности : [сб. статей]. – Уфа : БФАН СССР, 1985. – 184 с. : ил.
181987
  Воропай Л.И. Антропогенные процессы, их роль в формировании территориальной географической структуры : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 12-17 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
181988
  Бижанова Г. Антропогенные смены пастбищ Мойынкумов и их картографирование / Г. Бижанова, Л.Я. Курочкина ; АН КазССР, Ин-т ботаники. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1989. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 152-163
181989
   Антропогенные факторы в истории развития современных экосистем : сб. статей. – Москва : Наука, 1981. – 246 с., 1 л. карт. : ил. – (Современые проблемы биосферы)
181990
  Зербино Д.Д. Антропогенные экологические катастрофы / Д.Д. Зербино. – Киев : Наукова думка, 1991. – 136 с. – ISBN 5-12-002936-1
181991
  Артюхин Ю.В. Антропогенный фактор в развитии береговой зоны моря / Артюхин Ю.В. ; отв. ред.Г.А. Сафьянов ; Рост. на Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1989. – 142, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 134-143 (221 назв.)
181992
   Антропогенный фактор в развитии озер. – М, 1967. – 143с.
181993
  Кожамкулова Б.С. Антропогеновая ископаемая териофауна Казахстана : Отв. ред. Бажанов В.С. / Б.С. Кожамкулова. – Алма-Ата, 1969. – 150 с.
181994
  Клевцов Т.А. Антропогеновий рельєф Криворізького залізорудного басейну та його класифікація // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 102-104
181995
  Габуния Л.К. Антропогеновые лошади Грузии : монография / Л.К. Габуния, А.К. Векуа; Отв. ред. Чочиева К.И. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 140с.
181996
  Лазарев П.А. Антропогеновые лошади Якутии : Отв. ред. Кузьмина И.Е. / П.А. Лазарев. – Москва : Наука, 1980. – 190с.
181997
  Мандер Е.П. Антропогеновые отложения и развитие рельефа Белоруссии : (К 9 конгрессу INQUA) / Е.П. Мандер; АН БССР, Ин- геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1973. – 123с.
181998
  Векилов Б.Г. Антропогеновые отложения Северо-Восточного Азербайджана / Векилов Б.Г. ; АН АзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку : Элм, 1969. – 175 с., [23] л. ил. : ил., карт.
181999
   Антропогеновые отложения Украины. – Киев : Наукова думка, 1986. – 150, [2] с., [1] л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 146-151 (183 назв.)
182000
  Величкевич Ф.Ю. Антропогеновые семенные флоры Белоруссии и смежных областей : К IX Конгрессу INQUA; монография / Ф.Ю. Величкевич; Дорофеев П.И. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 314с.
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,