Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
180001
  Мірський М. "...Бігом марш!" / М. Мірський. – Львів, 1961. – 311с.
180002
  Моісеєва Т. "Бібліотеки можуть сильно вплинути на модернізацію суспільства" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 9 грудня (№ 229). – С. 8


  Інтерв"ю з директором бібліотеки імені Врублевських Литовської академії наук Сігітасом Нарбутасом.
180003
  Александрова О. "Бібліотечна планета" очима читачів // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-11
180004
  Кунанець Н.Е. "Бібліотечна справа на Західноукраїнських землях": консолідований інформаційний продукт // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 184-194


  Проаналізована специфіка роботи над створенням бібліографічного покажчика з історії бібліотечної справи Галичини, здійснення інформаційного пошуку, формування консолідованого інформаційного ресурсу.
180005
  Низовий М.А. "Бібліотечне краєзнавство" - так що ж це таке? // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 46 - 56
180006
  Коваленко І.П. "Бібліотечне право" як засіб формування правової культури майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційного профілю // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 174-180


  Уточнюється сутність поняття "бібліотечне право", висвітлюється роль бібліотечного права у формуванні правової культури майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційної сфери.
180007
  Павленко М.І. "Біженці" та "переміщені особи" в політиці імперіалістичних держав (1945-1949 рр.) / М.І. Павленко. – К., 1979. – 124с.
180008
  Слабошпицький М. "Біжучу мить бери в майбутній час..." // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-37


  Відомому поету, публіцисту, громадському діячеві, лауреату Національної премії України імені Т. Шевченка, голові ВУТ "Просвіта" Павлу Мовчану - 70.
180009
  Слабошпицький М. "Біжучу мить бери в майбутній час..." : Нотатки про вчора і сьогодні поета Павла Мовчана // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 175-185. – ISSN 0208-0710
180010
  Ленін В.І. [Бібліотечка окремих праць] / В.І. Ленін. – Сувенірне видання. – Київ : Політвидав України, 1969. – 10 кн. – Мініатюрне видання


  Зміст: До населення. - Про "демократію" і диктатуру. - Що таке Радянська влада?. - Великий почин. - Як організувати змагання? - Листи з далека. - Чи вдержать більшовики державну владу? - До сільської бідноти : пояснення для селян, чого хочуть ...
180011
  Ярощенко Т. Бібліотека-серце Університету: Синергія поступу в Суспільство знань // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 70-79
180012
  Загородна Н. Бібліотека - в історичному просторі трьох епох / Настасія Загородна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 44-45. – ISSN 2076-9326


  Дещо з історії Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
180013
  Аксьонова Н. Бібліотека - інтелектуальний фундамент у супроводі соціально-комунікаційних процесів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 88-93
180014
  Політова О. Бібліотека - інформаційний центр творчого розвитку студентів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 97-101. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється діяльність бібліотеки Київської дитячої Академії мистецтв як центру творчого розвитку студентів.
180015
   Бібліотека "Літбаза" - новий підхід до реалізації авторських прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 6. – С. 75. – ISSN 1608-6422
180016
  Лобузіна К.В. Бібліотека 3.0 : знання, сховища даних та експерти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 26-35


  Стаття присвячена застосуванню технологій керування знаннями у бібліотечній справі, сучасним тенденціям розвитку веб-технологій та прогнозам щодо майбутнього бібліотек. Розглянуто засоби організації та побудови корпоративного фонду бібліотечних знань
180017
  Лесюк О. Бібліотека Академії митної служби України - важлива ланка в системі інформатизації освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
180018
  Прайсман Я.Н. Бібліотека Академії наук УРСР. Довідник. / Я.Н. Прайсман. – К., 1946. – 47с.
180019
  Пасмор Н. Бібліотека в електронно-освітньому інформаційному середовищі вищого навчального закладу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 43-50. – ISSN 1562-529Х
180020
  Пасмор Н.П. Бібліотека в інформаційному навчальному середовищі ВНЗ // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 35-45.
180021
  Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект / Тетяна Гранчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 182, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-182. – ISBN 978-966-02-7136-4
180022
   Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : нариси / [відп. за вип.: В.Д. Ракитянська ; відп. ред. С.М. Миценко ; пер. англ. мовою: Г.М. Герасимова та ін.]. – Харків : ІРІС, 2011. – 239, [1] с. : фотоіл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 235-238. – ISBN 978-966-95223-4-4
180023
  Мар"їна О. Бібліотека в медіапросторі сучасності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – C. 17-20. – ISSN 2076-9326
180024
  Балика Д. Бібліотека в минулому (культурно історичний нарис) / Д. Балика. – К, 1925. – 118с.
180025
  Яковенко Ю. Бібліотека в новому форматі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С.12-13
180026
  Драган Р.А. Бібліотека в поглядах харківських бібліотекарів. Перший Всеросійський з"їзд з бібліотечної справи (1911 р.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 74-78. – ISBN 966-7352-07-2
180027
  Гранчак Т.Ю. Бібліотека в політичній комунікації // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 67-72. – ISSN 0372-6436


  Висвітлено потенціал і роль бібліотек у системі політичної комунікації, окреслено основні напрями їхньої участі в політико-комунікативних процесах, визначено пріоритети в розвитку бібліотек як суб"єктів політичної комунікації та завдання, що постають ...
180028
   Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики / [В. Бондаренко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2016. – 323, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 230-252, 318-323, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7909-4
180029
  Шемаєва Г.В. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку : автореф. дис. ... доктора наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Шемаєва Г.В.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – 42с. – Бібліогр.: 44 назв.
180030
  Левківський Казимир Бібліотека вищого навчального закладу - ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-41. – ISSN 1682-2366


  Розглядається діяльність бібліотек вищих навчальних закладів як ключової ланки інформаційного забезпечення навчального процесу. Названі основні завдання, які стоять перед бібліотеками ВНЗ на сучасному етапі.
180031
  Шкира О. Бібліотека вищого навчального закладу: сучасна модель діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 80-87. – ISSN 1682-2366
180032
  Кухаренко А.Л. Бібліотека ВНЗ як соціально-комунікаційний центр творчого розвитку і самореалізації особистості // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 150-157


  Розкрито сутність процесу створення бібліотечного середовища, здатного надавати кваліфіковані послуги інформаційно-комунікаційного сервісу із задоволення потреб, визначено бібліотеку як соціально-комунікаційний центр формування інформаційної культури й ...
180033
  Лебедюк Олена Бібліотека ВНЗ як центр довідково-інформаційного обслуговування студентів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 15-17. – Бібліогр. в кінці ст.
180034
  Колесникова Т. Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 5/6 (119). – С. 7-26. – ISSN 1682-2366


  Використання методів наукового аналізу, узагальнення, аналогії, порівняння, прогнозування дозволило автору дослідити результати впровадження нових цифрових ініціатив у бібліотеках ВНЗ.
180035
  Синюк С. Бібліотека Волинського Князя Володимира Васильковича / Сергій Синюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 35-37


  Стаття містить інформацію про один із найцікавіших центрів книжкової культури доби Високого Середньовіччя - бібліотеку волинського князя Володимира Васильковича. Автор аналізує можливий склад книжкового фонду княжої бібліотеки, показує її роль як бази ...
180036
  Русинська-Гєртих Бібліотека Вроцлавського університету (історія і сучасний стан) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 112-122. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
180037
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Екологічна освіта та виховання. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
  № 1. – 2004
180038
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Школа вартового лідера. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 2)
180039
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Екологічний стан Чернігівської області. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 4)
180040
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Станьмо на варті власного майбутнього. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 3)
180041
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Граємо разом у природі. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 6)
180042
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Екологічний менеджмент: перспективи для України. Матеріали засідання Наукової Ради Всеукраїнської екологічної ліги. – 2004. – (Охорона навколишнього середовища ; № 7)
180043
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Струмочок, річечка, ріка. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 8)
180044
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Концепція екологічної освіти України. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
180045
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Етапи становлення та засади екологічно чистого землеробства в Україні. Матеріали засідання Наукової Ради Всеукраїнської екологічної ліги. – 2004. – (Охорона навколишнього середовища ; № 5)
180046
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2004-. – ISBN 966-96017-6-2
Ділова гра "Лідер". – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 10)
180047
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Наша допомога птахам. – 2004. – (Природоохоронні акції ВЕЛ ; № 11)
180048
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Позакласні заходи з екології. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 12)
180049
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Первоцвіт. – 2005. – (Природоохоронні акції ВЕЛ ; № 2)
180050
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Стан грунтів України. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 3)
180051
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Екологічна стежка. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 1)
180052
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-12-4
Уроки з екології. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 4)
180053
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-13-2
Уроки з екології. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 5)
180054
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Відходи. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 6)
180055
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-13-2
Екологічні казки. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 7)
180056
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Енергетична безпека держави. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 8)
180057
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-20-5
Уроки з екології. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
180058
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-19-1
Екологічно безпечне харчування. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 10)
180059
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-23-Х
Сценарії екологічних театрів. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 11)
180060
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Збережи ялинку. – 2005. – (Природоохоронні акції ВЕЛ ; № 12)
180061
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-19-1
Екологічні проблеми транспорту. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 1)
180062
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-28-0
Граємо разом у природі - 2. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 2)
180063
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-29-9
Стратегія ЄЕК ООН з освіти в інтересах збалансованого розвитку. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 3)
180064
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-30-2
Екологічні наслідки радіаційного забруднення. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 4)
180065
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-31-0
Станьмо на варті власного майбутнього. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 5)
180066
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-32-9
Позакласні заходи з екології. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 6)
180067
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-33-7
Екологічні проблеми аерокосмічної діяльності. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 7)
180068
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-34-5
Національне та екологічне. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 8)
180069
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-35-3
Орхуська конвенція. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 9)
180070
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-36-1
Довкілля і здоров"я. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 10)
180071
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-37-Х
Природоохоронна складова факультативного курсу "Екологія" Метод. рекоменд. для вчителів. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 11)
180072
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-38-8
Формування національної екологічної мережі України. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12)
180073
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-37-Х
Освіта для сталого розвитку: досвід українських освітян. – 2007. – (Екологічна освіта та виховання ; № 1)
180074
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Екологічно збалансовані технології в Україні. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 2)
180075
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-40-4
Проблеми підтоплення в Україні. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 3)
180076
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Презентація екологічної енциклопедії в Україні. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 4)
180077
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-40-4
Екологічні наслідки радіаційного забруднення. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 5)
180078
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Школа лідера - еколога. – 2007. – (Екологічна освіта та виховання ; № 6)
180079
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Генетично модифіковані організми ( ГМО ). – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 7)
180080
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
ВЕЛ - 10 років на захисті довкілля. – 2007. – (Охорона навколишнього середовища ; № 8)
180081
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні ризики. – 2007. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
180082
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Український екологічний конгрес. – 2007. – (Екологічна освіта та виховання ; № 10)
180083
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Конвенція про охорону біологічного різноманіття. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 11)
180084
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Забруднення: екологічні аспекти. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 12)
180085
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату. Кіотський протокол. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 2)
180086
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Екологічний моніторинг. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 1)
180087
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 4)
180088
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Організація роботи літнього екологічного табору. – 2008. – (Екологічна освіта та виховання ; № 3)
180089
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Вплив на довкілля підприємств гірничо-металургійного комплексу. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 10)
180090
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
"Здоровий спосіб життя" (матеріали для уроків та виховної роботи). – 2008. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
180091
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 11)
180092
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Екологічні, медичні та соціальні проблеми в регіонах розміщення підприємств гірничо-металургійного комплексу. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 12)
180093
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
№ 7. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 6)
180094
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Освітні та етичні засади збалансованого розвитку. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 7)
180095
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Організація роботи літнього екологічного табору. – 2008. – (Екологічна освіта та виховання ; № 5)
180096
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 5)
180097
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Організація роботи літнього екологічного табору. – 2008. – (Екологічна освіта та виховання ; № 7)
180098
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 8)
180099
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Пріоритетні напрями екологічної модернізації секторів економіки. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 12)
180100
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Формування національної екологічної мережі та розвиток туризму. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 11)
180101
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Оптимізація насаджень пришкільних територій ( науково- методичні рекомендації). – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 7/8)
180102
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні питання співіснування людина-рослина. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 9)
180103
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Регіональні екологічні проблеми в контексті переходу до збалансованого розвитку. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 10)
180104
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 3)
180105
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічна стежка "Первоцвіти". – 2009. – (Екологічна освіта та виховання ; № 4)
180106
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Еколого-краєзнавчі експедиції. – 2009. – (Екологічна освіта та виховання ; № 5)
180107
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічно збалансовані технології. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 6)
180108
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Формування законодавчої та інституційної бази збалансованого розвитку. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 1)
180109
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Структурна перебудова економіки України в контексті переходу до збалансованого розвитку. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 2)
180110
   Бібліотека для молодіжі, міщан і селян. – [Чернівці] : [Т-во "Руска Бесіда"], 1885. – С. 130-192. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник за № 106148 дефектний, без тит. арк., обкл.


  Місячна "Бібліотека для молодіжі, міщан і селян" видавана в Чернівцях на Буковині "Руською бесідою" в 1885-1894 рр. за редакцією визначного педагога, дитячого письменника і діяча Омеляна Поповича. Авт. пpозових і поет. твоpів, pозвідок з ...
180111
  Стадник О. Бібліотека допомагає повірити в себе // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 33
180112
  Лоштин Н. Бібліотека єзуїтського колегіуму в Перемишлі за матеріалами інвентаря 1774 р. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 74-82
180113
  Медведь Марія Бібліотека Закарпатського державного університету - нове покоління вузівських бібліотек // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 55-59. – ISSN 1682-2366


  Директор бібліотеки Закарпатського державного університету розповідає про досягнення колективу бібліотеки у впровадженні найновіших технологій для покращення якості обслуговування користувачів.
180114
  Медведь М. Бібліотека Закарпатського державного університету - нове покоління вузівських бібліотек // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 55-59. – ISSN 1682-2366
180115
  Рукавіцина Є.В. Бібліотека і архів мітрополіта Євгенія (Є.О.Болховітінова) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 05.25.04 / Рукавіцина Є.В.; НАН України. Центр. наук. б-ка ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1995. – 24 с.
180116
   Бібліотека і книга у контексті часу : збірник наукових статей 2 міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2008 року, м. Київ : тема року : "Публічна бібліотека в соціокультурному просторі регіону" / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Національна парламентська бібліотека України" ; [редкол. : Т. Вилегжаніна (голова), Н. Розколупа, З. Савіна та ін. ; укладач С. Басенко]. – Київ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-7547-45-5
180117
  Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; [наук. ред. Л.А. Дубровіна ; ред. : Н. Автономова та ін.] ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 480, [2] с. – Додатки: с. 469-481. – Бібліогр.: с. 429-468. – ISBN 978-966-02-6368-0
180118
   Бібліотека і читач на порозі 21 сторіччя : збірник наукових праць. – Київ, 1998. – 72 с. – На обкл.: До Всеукраїнського дня бібліотек. – ISBN 966-95283-8-0
180119
  Мяскова Т.Є. Бібліотека Імператорського Університету Св. Володимира: з історії комплектування (1834-1927 рр.) / Тетяна Мяскова ; [наук. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2005. – 182, [1] с. – ISBN 966-02-3506-2
180120
  Резніченко О.М. Бібліотека інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 348-360. – ISBN 978-966-02-4329-3
180121
  Міщук С. Бібліотека Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині та її рукописна колекція (друга пол. XIX - 10-ті роки XX ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено історію наукової бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька у Ніжині, яка містила цінні видання та колекцію рукописів і стародруків, шо зумовило формування міцного осередку наукового дослідження та ...
180122
  Копилов С.А. Бібліотека Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: від заснування до сьогодення // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 7-11. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
180123
  Дениско Л. Бібліотека Київської духовної академії (1819-1919) / Людмила Дениско; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006. – 224с. – ISBN 966-02-3811-8
180124
  Бурячинська Л. Бібліотека коледжу - на допомогу навчанню // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-36
180125
  Семесько В. Бібліотека Конгресу США: зарубіжний досвід / Валентина Семесько // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 17-19. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлюються чинники, які сприяли становленню Бібліотеки Конгресу США як однієї з найбільших у світі та найцікавіших для користувачів. Аналізується можливість оцифрування фондів і вільного доступу до об"єктів інтелектуальної власності, ...
180126
   Бібліотека кримськотатарської літератури. Народна творчість = Къырымтатар эдебияты кутюпханеси. Халкъ иджады : казки, легенди, епоси / упоряд.: Сабріє Кандимова, Нузет Умеров ; [вступ. ст.: О.М. Гуменюк ; пер. укр.: Д. Кононенко, В. Гуменюк]. – Львів : Світ, 2012. – 638, [2] с. : іл. – Тит. арк., текст парал. кримськотатар., укр. – Бібліогр.: с. 24, 46. – ISBN 978-966-603-759-9
180127
  Гуль О.М. Бібліотека Леона Ідзиковського: історія створення та побутування (друга половина XIX - початок XX ст.) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 155-158. – ISBN 978-966-02-7706-9
180128
  Заєць О. Бібліотека митрополита Київського і Галицького Антонія (Храповицького) у фондах НБУВ: історія та сучасний стан // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 383-399. – ISSN 2224-9516
180129
  Кунанець Н. Бібліотека Національного музею: до історіографії питання / Наталія Кунанець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 40-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття подає аналіз джерельної бази з історії бібліотеки Національного музею у Львові, характеризує основні віхи становлення та розвитку цієї книгозбірні.
180130
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 7. – 1998
180131
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 9. – 1998
180132
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 2. – 1999
180133
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 3. – 1999
180134
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 4. – 1999
180135
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 5. – 1999
180136
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 6. – 1999
180137
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 7. – 1999
180138
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 8. – 1999
180139
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 9. – 1999
180140
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 10. – 1999
180141
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 11. – 1999
180142
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 12. – 1999
180143
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 13. – 1999
180144
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 14. – 1999
180145
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 15. – 1999
180146
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 16. – 1999
180147
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 17. – 1999
180148
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 18. – 1999
180149
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 19. – 1999
180150
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 20. – 1999
180151
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 21. – 1999
180152
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 22. – 1999
180153
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 23. – 1999
180154
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 24. – 1999
180155
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
180156
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2000
180157
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2000
180158
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2000
180159
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2000
180160
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2000
180161
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2000
180162
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2000
180163
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2000
180164
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2000
180165
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2000
180166
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 13. – 2000
180167
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 14. – 2000
180168
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 15. – 2000
180169
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 16. – 2000
180170
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 17. – 2000
180171
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 18. – 2000
180172
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 19. – 2000
180173
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2000
180174
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 21. – 2000
180175
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 22. – 2000
180176
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 23. – 2000
180177
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 24. – 2000
180178
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
180179
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001
180180
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2001
180181
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2001
180182
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2001
180183
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2001
180184
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 19. – 2001
180185
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2001
180186
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 21. – 2001
180187
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
180188
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
180189
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002
180190
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002
180191
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002
180192
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002
180193
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 13. – 2002
180194
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 14. – 2002
180195
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 15. – 2002
180196
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 16. – 2002
180197
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 17. – 2002
180198
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 18. – 2002
180199
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 19. – 2002
180200
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2002
180201
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 21. – 2002
180202
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 22. – 2002
180203
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 23. – 2002
180204
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 24. – 2002
180205
  Мяскова Т.Є. Бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму: історія виникнення, функціонування та сучасний стан // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 122-135. – ISBN 966-02-4450-4
180206
  Кущ Л. Бібліотека стає практичним помічником та робить громадян активними // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 178). – С. 4
180207
  Кунанець Н. Бібліотека студентських товариств "Дружний лихвар" (1871-1882), "Академічне братство" (1882-1896) та "Академічна громада" (1896-1921) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 196-217. – ISSN 1561-6223
180208
   Бібліотека сьогодні [ім. М. Максимовича, КНУТШ] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 23 : цв.фото.
180209
  Дениско Л.М. Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького / Л.М. Дениско ; НАНУ ; Національна б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 476 с. – ISBN 978-966-02-4975-2
180210
  Гарагуля С. Бібліотека та Веб 2.0: зміна фахової парадигми / Сергій Гарагуля // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 2. – С. 29-32


  Висвітлюється питання впливу новітніх інформаційних технологій на роботу в традиційному бібліотечному середовищі. Розглядаються концептуально нові засади співробітництва бібліотеки з читачем/користувачем на основі технології веб 2.0.
180211
  Желай О. Бібліотека та інтернет-ресурси: правові аспекти використання інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 296-308. – ISSN 2224-9516
180212
  Мар"їна О. Бібліотека та соціальні медіа: технологія взаємодії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 19-21. – ISSN 2076-9326
180213
  Палюх О. Бібліотека товариства львівських друкарів "Ognisko" - "Огнище" (1901-1914): напрямки діяльності., репертуар фоду" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 169-184. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
180214
   Бібліотека у правовому полі : Довідкове видання. – Київ, 2006. – 137с. – На обкл.: НПБУ- 140 років
180215
  Мар"їна О.Ю. Бібліотека у процесах формування цифрового контенту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 41-46
180216
   Бібліотека українознавства = Shevchenko scientific society. Ukrainian studies / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто, 1967
180217
   Бібліотека українознавства = Shevchenko scientific society. Ukrainian studies / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк, 1993. – ISBN 0-88054-126-1
180218
  Шкира О. Бібліотека університету і реалії часу // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-84. – ISSN 1682-2366
180219
  Камлик І. Бібліотека як берегиня національної культурної пам"яті / Ірина Камлик, Тетяна Бєлякова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 18-19


  У статті розглядаються різні аспекти національної культури. Сучасна робота бібліотеки щодо збереження історичної та культурної національної пам"яти: розвитку краєзнавства та збереження рідкісних і цінних видань, що сприяє вихованню гордості за свою ...
180220
  Коханова І. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами / Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 6 (203). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  Розглядається культурно-просвітницька діяльність бібліотек як засіб популяризації ідей, характерних для соціальної реклами; розкривається її сутність.
180221
  Коханова І. Бібліотека як засіб спадкоємності культурного надбання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 19-22. – ISSN 2076-9326
180222
  Теслюк В. Бібліотека як один із засобів, що сприяють соціально-психологічній адаптації першокурсників / В. Теслюк, В. Ткачик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – ISSN 2076-9326
180223
  Бейліс Л. Бібліотека як середовище соціально-комунікативної системи // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-8. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаючи бібліотекознавство в контексті дисциплін соціально-комунікативного циклу, автор, спираючись на окремі поняття соціолінгвістики, досліджує проблему позиційності бібліотек до окремих кодів (мов) та субкодів (літературний унормований ...
180224
  Бейліс Л. Бібліотека як складова соціально-комунікативної системи // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-8. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаючи бібліотекознавство в контексті дисциплін соціально-комунікативного циклу, автор, спираючись на окремі поняття соціолінгвістики, досліджує проблему позиційності бібліотек до окремих кодів (мов) та субкодів (літературний унормований ...
180225
  Бейліс Л.І. Бібліотека як соціально-комунікативний центр наукової інформації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69.
180226
  Матвійчук О.Є. Бібліотека як соціокультурний інститут: освітньо-виховна місія // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 155-160. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))
180227
  Швецова-Водка Бібліотека як термінальна документальна комунікаційна система // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 3 (29). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
180228
  Копанєва В.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету : монографія / В. Копанєва ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2009. – 198 с. – ISBN 978-966-02-5432-9
180229
  Солонська Н. Бібліотека Ярослава Мудрого і початок розвитку науки в Київській Русі // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – № 2/3. – С. 11-17.
180230
  Солонська Наталія Бібліотека Ярослава Мудрого як артефакт збереження та використання документальної пам"яті християнства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 23-29. – Бібліогр. в кінці ст.
180231
  Солонська Н. Бібліотека Ярослава Мудрого. Спроба реконструкції // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 631-653. – ISBN 978-966-02-4860-1
180232
  Гордієнко Г.Л. Бібліотека: від найдавніших часів до наших днів // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 2000. – № 7. – С. 37-41. – ISSN 1605-9875
180233
  Ігнатенко В. Бібліотека: забеспечення інформаційних потреб маркетологів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 18-21. – ISSN 2076-9326
180234
  Дмитричева В. Бібліотекар - людина особлива! // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35
180235
  Дмитричева В. Бібліотекар - людина особлива! // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35
180236
   Бібліотеки - активні пропагандисти атеїзму. – Ужгород, 1959. – 24с.
180237
   Бібліотеки - скарбниці знань. – Київ, 1975. – 143с.
180238
  Шрайберг Я. Бібліотеки в електронному середовищі і виклики сучасного суспільства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 60-84. – ISSN 1682-2366


  Роль библиотек в обеспечении доступа к информации и знаниям в информационном веке.
180239
  Шрайберг Я. Бібліотеки в електронному середовищі і виклики сучасного суспільства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 52-63. – ISSN 1682-2366
180240
  Автономова Н. Бібліотеки в системі електронної комунікації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 94-99
180241
  Шрайберг Яків Бібліотеки в умовах правової та технологічної еволюції процесів суспільного розвитку : [закінчення] / яків Шрайберг ; пер. Ю. Заїки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Друга частина доповіді, проголошеної на щорічній конференції "Крим", присвячена поширенню інтернету, позитивним і негативним моментам, з ним пов"язаним, пошуковим системам, зокрема Google, відкритому доступу та вільному програмному забезпеченню, а ...
180242
  Шрайберг Я. Бібліотеки в умовах правової та технологічної еволюції процесів суспільного розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-47. – ISSN 1682-2366
180243
  Шрайберг Яків Бібліотеки в умовах правової та технологічної еволюції процесів суспільного розвитку / пер. Ю. Заїки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-47. – ISSN 1682-2366


  У першій частині доповіді, проголошеній на щорічній конференції в Криму, висвітлюється роль книги, традиційної та електронної, в сучасних умовах і роль технічного прогресу, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій, технічних суперновинок у ...
180244
  Ландарєва Н Бібліотеки вишів обговорили на конференції актуальні питання сьогодення / Наталія Ландарєва // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 56-57. – ISSN 1811-377X
180245
  Журавльова І. Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об"єднання: нова якість роботи // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 3-8. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-7200


  На прикладі роботи наукових бібліотек державних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського зонального методичного об"єднання розглядаються питання впливу новітніх технологій на якість роботи бібліотек, впровадження АІБС у роботу ...
180246
   Бібліотеки вищих навчальних закладів України : (інформаційний каталог-довідник). – Київ : [б. в.], 1998. – 198 с.
180247
   Бібліотеки вищих учбових закладів України на допомогу навчальній, науковій та ідейно-виховній роботі вузів. – Київ, 1970. – 199с.
180248
  Костирко Т.М. Бібліотеки ВНЗ в інформаційно-освітньому просторі Миколаївського регіону / Т.М. Костирко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 173-181. – Бібліогр. 4 п. – ISBN 966-7352-66-8
180249
  Лебедюк О. Бібліотеки ВНЗ України в перші роки незалежності (1991-1996) / О. Лебедюк, О. Авраменко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 62-65
180250
  Нестеренко В.Г. Бібліотеки вузів на межі століть / В. Нестеренко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Вересень (№ 6). – С. 3
180251
  Богданов Г.О. Бібліотеки вузів та їх роль в інтеграції мігрантів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 27-28. – ISBN 978-966-02-7706-9
180252
   Бібліотеки електронних ресурсів у США і Німеччині // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – C.33
180253
  Ворона Ю. Бібліотеки електронних ресурсів у США і Німеччині // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 33


  Про нові електронні бібліотеки США та Німеччини.
180254
   Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : Розроблено робочою групою "Спільний професійний портрет" Федерального об"єднання німецьких бібліотечних союзів під керівництвом Уте Краус-Ляйхерт. – Київ : Юніверс, 2002. – 56с. – (Портрет професії 2000). – ISBN 966-7305-75-9
180255
  Вилегжаніна Т. Бібліотеки і право // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 4-5
180256
  Комарніцький О.Б. Бібліотеки і студентство педагогічних навчальних закладів Правобережної України у 1920-1930-х рр.. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 77-83. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
180257
  Свобода Алла Бібліотеки інформаційного суспільства: ціннісні орієнтири діяльності // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються процеси становлення публічних бібліотек як центрів міжкультурних зв"язків і соціальної діяльності. Саме в такій якості вони, в умовах інформаційного суспільства, здатні справляти вплив на інтелектуальний, творчий потенціал ...
180258
  Малолєтова Н. Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) / Н. Малолєтова, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2001. – № 3. – С. 2-18. – ISSN 1029-7200
180259
   Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: О.С. Онищенко, Г.В. Боряк та ін. ; уклад.: Л.А. Дубровіна, Н.І. Малолєтова]. – Київ, 2004. – 814 с. – ISBN 966-02-3364-7
180260
  Шекера І.С. Бібліотеки Київського Пустинно-Миколаївського, Київського Видубицького Михайлівського та Київського Братського Училищного монастирів у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій : Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 136-150. – ISBN 966-02-4450-4
180261
  Конопка М. Бібліотеки львівських товариств ремісників періоду автономії Галичини та їх функції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106–115. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
180262
  Сташків М. Бібліотеки Львівщини: історичний екскурс : [рецензія] / Мирон Сташків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 9-12
180263
  Лесюк О.В. Бібліотеки митних закладів освіти як центри інформаційно-комунікаційного забезпечення митної справи // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 194-201


  Проаналізовано напрями діяльності бібліотек митних закладів освіти України та близького зарубіжжя як провідних центрів інформаційно-комунікаційного забезпечення митної справи.
180264
   Бібліотеки на західноукраїнських землях XVIII-XX ст. : доповіді та повідомлення другої наукової конференції, Львів, 29-30 жовтня 2004 р. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ, 2006. – 203 с. – ISBN 966-02-3902-5
180265
  Дубас Т. Бібліотеки науково-дослідних установ НАНУ в системі соціальних коммунікацій: видавничий аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 247-255
180266
  Сажок О.В. Бібліотеки Острозького кирило-мефодіївського церковного православного братства у другій половині XIX - на початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 159-169. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
180267
  Мілясевич І. Бібліотеки повітових дворянських училищ Волинської губернії першої половини 19 ст. // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-32.
180268
  Мілясевич Ірина Бібліотеки повітових дворянських училищ Волинської губернії першої половини XIX століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  З"ясовуються причини виникнення бібліотек повітових дворянських училищ Волині, характеризується склад їхніх та джерела комплектування, прослідковується динаміка розвитку цього типу бібліотек у першій половині ХІХ століття.
180269
  Власенко Л.М. Бібліотеки Полтавської області в 2014 - 2015 рр.: технологічне забезпечення та представлення в мережі Інтернет // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 75-79
180270
  Сокол С. Бібліотеки Польщі: дивовижний культурний феномен // Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги / ТОВ "Журнал "Книжковий клуб плюс". – Київ, 2007. – № 12. – С. 32-33.
180271
   Бібліотеки світу в цифрах // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С. 41
180272
  Башун О.В. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О.В. Башун. – Київ : Нора-Друк, 2004. – 56с. – ISBN 966-8321-50-2
180273
   Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., Севастополь, 7-10 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-ту ; [редкол.: В.О. Крамарь (голова) та ін. ; наук. ред.: В.О. Крамарь]. – Севастополь : Купол, 2013. – 192 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
180274
  Білик О. Бібліотеки та питання професіоналізації кадрів // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 26-30


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
180275
  Кириченко Г. Бібліотеки у боротьбі з корупцією / Г. Кириченко, Л. Колос // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41
180276
  Кириченко Г. Бібліотеки у боротьбі з корупцією / Г. Кириченко, Л. Колос // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41
180277
  Вилегжаніна Т. Бібліотеки у вихорі війни // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 4-6
180278
  Коновалов Ю. Бібліотеки у США // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 16-19
180279
  Ярошенко Т. Бібліотеки України за відкритий доступ до знань! // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 3 (25). – С. 44-47. – ISSN 1811-377X


  19-21 травня 2009 р., згідно з планом заходів МОН України, на базі Севастопольського національного технічного університету Науковою бібліотекою ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Т.Шевченка було проведено щорічну міжнародну ...
180280
   Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність : збірник статей. – Київ : [б. в.], 2007. – 253 с. – ISBN 978-966-02-4491-7
180281
  Калібовець С. Бібліотеки України у період післявоєнної відбудови (1943-1950 рр.) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний ф-т ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ, 2007. – Вип. 5, ч. 1 : Історія. – С. 148-150.
180282
  Антонов В.М. Бібліотеки України: огляд / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 122-124
180283
   Бібліотеки Української РСР. – Харків, 1969. – 186 с.
180284
   Бібліотеки Української РСР. – Х, 1974. – 159 с.
180285
   Бібліотеки Харкова. – Х
1. – 1995. – 248с.
180286
  Теслюк В. Бібліотеки як комунікаційні центри соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми та їхніми батьками / В. Теслюк, В. Бойко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 41-44. – ISSN 2076-9326
180287
   Бібліотекознавець Констянтин Іванович Рубінський (1860-1930) : Біобібліографічний нарис. – Харків : РА, 1998. – 68с. – ISBN 9667012085
180288
  Бухіна Р.А. Бібліотекознавство / Р.А. Бухіна. – К., 1941. – 175с.
180289
  Воскобойнікова-Гузєва Бібліотекознавство // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 87-94. – ISBN 978-966-06-0538-1
180290
  Бейліс Л.І. Бібліотекознавство в парадигмі наук соціально-комунікативного циклу: до проблеми бібліотечного дискурсу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 11 - 15
180291
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 56. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180292
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 57. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180293
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 60 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2000 року. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180294
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 61 : Бібліографічний покажчик за 2 півріччя 2000 року. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180295
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 67 : Бібліографічний покажчик за 2 півріччя 2003 року. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180296
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 68 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2004 року. – 2005
180297
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 69 : Бібліографічний покажчик за 2 півріччя 2004 року. – 2005
180298
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
№ 70 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2005 року. – 2005
180299
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 72 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2006 року. – 2007
180300
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 73 : Бібл. покажчик за 2 півріччя 2006 року. – 2007
180301
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 74 : Бібл. покажчик за1 півріччя 2007 року. – 2007
180302
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 75 : Бібліографічний покажчик за 2 півріччя 2007 року. – 2008
180303
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 76 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2008 року. – 2008
180304
   Бібліотекознавство і бібліографія України / М-во культури і туризму України ; Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України". – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 77. – 2009
180305
   Бібліотекознавство і бібліографія України / М-во культури і туризму України ; Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України". – Київ : Нац. Парламентська б-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 78 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2009 року. – 2009
180306
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 80 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2010 року. – 2010
180307
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 81 : Бібліографічний покажчик за 2 півріччя 2010 року. – 2011
180308
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 82 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2010 року. – 2011
180309
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 83 : Бібліографічний покажчик за 2 півріччя 2011 року. – 2012
180310
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 84 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2012 року. – 2012
180311
   Бібліотекознавство і бібліографія України / М-во культури України ; Нац. парламентська б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 85 : Бібліографічний покажчик за II півріччя 2012 року. – 2013
180312
   Бібліотекознавство й бібліографія на службі науки. – К, 1979. – 184с.
180313
   Бібліотекознавство та бібліографія. – К, 1982. – 144 с.
180314
   Бібліотекознавство України (1991-1995) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1999. – 168с.
180315
   Бібліотекознавство України (1996-2000) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2004. – 289 с.
180316
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
180317
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
180318
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2004-
№ 3. – 2004
180319
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2004
180320
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005
180321
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
180322
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
180323
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
180324
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
180325
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
180326
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
180327
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
180328
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
180329
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2007
180330
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007
180331
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
180332
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 1. – 2008
180333
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 2. – 2008
180334
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 3. – 2008
180335
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 4. – 2008
180336
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 1. – 2009
180337
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 2. – 2009
180338
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 3. – 2009
180339
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 4. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
180340
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 1. – 2010
180341
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 2. – 2010
180342
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 3. – 2010
180343
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 4. – 2010. – мова резюме англ. та укр.
180344
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
180345
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 2. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
180346
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ
№ 3/4. – 2012
180347
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
180348
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
180349
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library Science.Record Studies.Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
180350
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library science. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
180351
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
180352
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
180353
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library science. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 4. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
180354
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 1. – 2015. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180355
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 2. – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180356
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 3. – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180357
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 4. – 2015. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180358
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 1. – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180359
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 2. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180360
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 3. – 2016. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180361
  Заболотна І. Бібліотекознавчі та книгознавчі зацікавлення І. Крип"якевича // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 34-35
180362
  Бажкова В. Бібліотерапія (з досвіду Дніпропетровської ОУНБ імені Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – C. 14-16
180363
  Кумпан О. Бібліотеці - ім"я класика! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 вересня (№ 34). – С. 16


  Центральна бібліотека Деснянського району № 141 м. Києва звернулася з клопотанням до Комісії Київради щодо присвоєння бібіліотеці імені Павла Загребельного.
180364
  Білоус В. Бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського - 100 // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 41-43. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено історичний шлях розвитку книгозбірні та досягнення сьогодення, відображено значення колективу бібліотечних фахівців для забезпечення навчального процесу університету.
180365
  Білоус В. Бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського - 100 : [історичний шлях розвитку книгозбірні] // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 41 - 43. – ISSN 1811-377X
180366
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 1 (91). – 2013
180367
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 2 (21). – 2013
180368
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 3 (93). – 2013
180369
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 4 (94). – 2013
180370
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 5/6 (95/96). – 2013
180371
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 7/8 (97/98 ). – 2013
180372
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 9/10 (99/100 ). – 2013
180373
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
180374
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 2 : Дії профспілок в умовах неплатоспроможності підприємств. – 2004
180375
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 3 : Пільги на оплату житлово-комунальних послуг: сучасний стан та шляхи реформування. – 2004
180376
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 4 : Датська модель ринку праці та напрями політики на ринку праці Данії. Ще раз про пенсійну реформу. – 2004
180377
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 5 : Бідність в Україні: проблеми виміру та аналізу. Загальні положення про спадкування. – 2004
180378
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 6 : Генеральна угода на 2004-2005 роки та коментарі фахівців. Частина 1. – 2004
180379
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 7 : Генеральна угода на 2004-2005 роки та комертарі фахівців. Частина 2. Коментарі фахівців апарату ФПУ до Генеральної угоди на 2004-2005 роки. – 2004
180380
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ : "Профінформ"ФПУ, 1999-
№ 8-9 : Новий порядок оподаткування доходів громадян. (Рекомендації щодо практичного застосування положень Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"). – 2004
180381
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ : "Профінформ"ФПУ, 1999-
№ 10 : Засади молодіжної політики в Україні. – 2004
180382
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 11 : Новий порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. – 2004
180383
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 12 : Деякі питання організаційної роботи у профспілках. – 2004
180384
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 3 : Тестові завдання для навчання країнознавчих текстів англійською мовою. – 1998. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови2
180385
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 4 (ч. 2) : Тестові завдання для навчання країнознавчих текстів англійською мовою. – 1998. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови2
180386
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1, ч. 3 : Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою. – 1999. – додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
180387
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1, ч. 4 : Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою. – 1999. – додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
180388
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1, ч. 5 : Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою. – 1999. – додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
180389
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. – ISBN 966-7043-02-9
4 : Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови(спеціаліста0. – 1999
180390
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1 : Бігич О.Б. Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені. – 2000
180391
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 4 : Бігич О.Б. Тема "Animals and Birds" на уроці та в позакласній роботі на початковому ступені навчання англійсокої мови. – 2000
180392
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1 : Хоменко Е.Г. CHRISTMAS. – 2001
180393
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. – ISBN 966-7043-02-9
№ 2 : Е.Г.Хоменко. О.М.Шерстюк Valentine"s day. – 2001
180394
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. – ISBN 966-7043-02-9
№ 3 : С.В.Литвин, Н.К.Скляренко. Навчання писемного спілкування учнів старшої загальноосвітньої школи. – 2001
180395
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 4 : M. Denysenko.RIGHTSTART, Завдання для навчання техніки читання англійською мовою у початковій школі (другий рік навчання). – 2001
180396
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1 : В.В.Черныш. Britain in the 19th century. – 2002. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
180397
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. – ISBN 966-7043-02-9
№ 2 : Білаш І.Л. та інш. Puzzles for a human mind. О.М. Шерстюк "Le Paris connu et inconnu. Voyage pour les grandes classes". – 2002. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
180398
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 3 : Вовченко Н.Ф..та ін. Fin de siecle. Шерстюк О.М.,"Le Paris connu et inconnu. Voyage pour les grandes classes". – 2002. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
180399
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 4 : Вовченко Н.Ф. та інш. The epoch of romanticism. Шерстюк О.М." Le Paris connu et inconnu. Voyage pour les grandes classes". – 2002. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
180400
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1 : Toptygina N. Home Reading Guide W. Somerset Maugham " Rain and other short stories". – 2003
180401
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 2 : Проектна робота з англійської мови учнів старшої школи. Арванітопуло. Е. – 2003. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
180402
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 3 : Навчання старшокласників обговорення проблем англійською мовою.\Гордєєва Ф.Й.\. – 2003
180403
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 4 : Завдання для формування соціокультурної англомовної компетенції учнів основної школи./Кузьменко Ю.В./. – 2003
180404
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1 : Навчання монологічного мовлення з опорою на піктографічну наочність.(Ідея Заслуженого вчителя України М.І.Нодельмана) /Шерстюк О.М.,Бадаянц Г.С./. – 2004
180405
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 2 : Навчання учнів старшої школи моделей комунікативної поведінки у Британії. ч.1\Красковська О.Л.,Скляренко Н.К.\. – 2004. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
180406
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 3 : Навчання учнів старшої школи моделей комунікативної поведінки у Британії. Частина 2. – 2004. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
180407
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 4 : Світочі України. Збірник текстів англ. і франц мовами для навчання читання учнів старших класів. – 2004. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
180408
   Бібліотечка передового досвіду. – Харків, 1951. – 20 брошюр
180409
   Бібліотечка піонера. – К, 1960. – 1-24с.
180410
   Бібліотечка піонера. – К, 1962. – 12с.
180411
   Бібліотечка піонера. – К, 1962. – 1-8с.
180412
  Медвєдєва В. Бібліотечна блогосфера як засіб комунікації бібліотечної установи в інформаційному середовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 20-22. – ISSN 2076-9326


  Досліджено шляхи розвитку й поширення бібліотечних блогів, проаналізовано переваги впровадження у сучасних бібліотечних установах новітніх технологій для покращення комунікації з користувачами.
180413
  Соколов В. Бібліотечна діяльність комітетів піклування про народну тверезість у Київській губернії наприкінці ХІХ - початку ХХ ст / Віктор Соколов // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 28-35. – ISSN 1029-7200


  Розкривається досвід комітетів піклування про народну тверезість з організації роботи бібліотек Київської губернії наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.; аналізуються особливості функціонування таких книгозбірень , показано їх роль у забезпеченні найбідніших ...
180414
  Колосовська О. Бібліотечна діяльність М.В. Галушко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 3-11. – ISSN 1561-6224
180415
  Прокопчук В.С. Бібліотечна і бібліографічна діяльність І.І. Огієнка в Україні та еміграції // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 312-327
180416
  Костирко Т. Бібліотечна іміджелогія як професійна інновація // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 22-23. – ISSN 2076-9326
180417
  Осаула В. Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек / Володимир Осаула // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 19-22


  Стаття висвітлює різні аспекти сучасного функціонування карткових бібліотечних інформаційно-пошукових систем паралельно з електронними.
180418
  Капустіна Н. Бібліотечна молодь: погляд у майбутне (підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції) / Н. Капустіна, К. Гарєєв // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-30. – ISSN 1029-7200
180419
  Ільганаєва Валентина Олександрівна Бібліотечна освіта в контексті еволюції системи соціальних комунікацій : Автореф... доктора істор.наук: 07.00.08 / Ільганаєва Валентина Олександрівна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 44л.
180420
  Лезняк Т. Бібліотечна освіта в Польщі: система, приклади функціонування, спроба оцінки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 38-42. – ISSN 1811-377X


  У статті характеризується система бібліотечної освіти Польщі та подаються результати дослідження щодо актуалізації та введення нових дисциплін.
180421
  Башун О. Бібліотечна освіта в США: викорістання цифрових технологій // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 4 (34). – С. 37-38. – ISSN 1811-377X


  Представлено сутність бібліотечної освіти в США, охарактеризовано, яким чином використовуються цифрові технології в освіті, та показано їх роль і значення для якості навчального процесу.
180422
  Краус-Ляйхерт Бібліотечна освіта за доби перетворень / пер. К. Міщенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 15-17
180423
  Чуканова С.О. Бібліотечна освіта у США: історико-педагогічний аналіз // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 470-473. – ISBN 978-966-02-7337-5
180424
  Давидова І.О. Бібліотечна освіта як фактор інтенсифікації бібліотечного виробництва // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 113-120. – ISBN 966-7352-66-8


  Запропоновано концептуальну модель безперервної особистісно-орієнтованої бібліотечної освіти та розглянуті її складові.
180425
  Васильченко М. Бібліотечна освіта: родзинки з досвіду викладання / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 3 (41). – С. 30-32. – ISSN 1811-377X


  Розглядаються окремі родзинки, що використовуються в навчальному процесі підготовки майбутніх бібліотекарів, базуючись на традиціях та на інноваційних підходах.
180426
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка
№ 1. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180427
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка
№ 2. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180428
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка
№ 1. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180429
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка
№ 2. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180430
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка
№ 3. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180431
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180432
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180433
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180434
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180435
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180436
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180437
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180438
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180439
   Бібліотечна планета : щоквартальн. науково-виробн. ж-л. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
180440
   Бібліотечна планета : щоквартальн. науково-виробн. ж-л. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
180441
   Бібліотечна планета : щоквартальн. науково-виробн. ж-л. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
180442
   Бібліотечна планета : щоквартальн. науково-виробн. ж-л. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
180443
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180444
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180445
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180446
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180447
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180448
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180449
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180450
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180451
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005
180452
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005
180453
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005
180454
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005
180455
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006
180456
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006
180457
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006
180458
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006
180459
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2007
180460
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2007
180461
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2007
180462
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2007
180463
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 1. – 2008
180464
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2008
180465
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008
180466
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 4 (42). – 2008
180467
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 1 (43). – 2009
180468
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 2 (44). – 2009
180469
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 3 (45 ). – 2009
180470
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 4 (46 ). – 2009. – + Інформаційний бюлетень:офіційні документи
180471
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 1 (47). – 2010
180472
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 2 (48). – 2010
180473
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 3 (49). – 2010
180474
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 4 (50). – 2010
180475
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 1 (51). – 2011
180476
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 2 (52). – 2011
180477
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 3 (53). – 2011
180478
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 4 (54). – 2011
180479
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 1 (55). – 2012
180480
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 2 (56). – 2012
180481
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 3 (57). – 2012
180482
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 4 (58). – 2012
180483
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 1 (59). – 2013
180484
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 2 (60). – 2013
180485
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 3 (61). – 2013
180486
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 4 (62). – 2013
180487
   Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 1 (63). – 2014
180488
   Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 2 (64). – 2014
180489
   Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 3 (65). – 2014
180490
   Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 4 (66). – 2014
180491
   Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 1 (67). – 2015
180492
   Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 2 (68). – 2015
180493
   Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 3 (69). – 2015
180494
   Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 4 (70). – 2015
180495
   Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 1 (71). – 2016. – 42 с.
180496
   Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 2 (72). – 2016. – 42 с.
180497
   Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 3 (73). – 2016. – 42 с.
180498
   Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 4 (74). – 2016. – 42 с.
180499
  Сошинська Я. Бібліотечна подія року - конференція Української бібліотечної асоціації / Я. Сошинська, І. Шевченко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 4 (58). – С. 30-31


  21-23 листопада 2012 р. , м.Київ. Щорічна звітно-виборча та щорічна конференція УБА, тема: "Бібліотек@:відкритість, творчість, інновації"
180500
   Бібліотечна практика: різноманітність і дієвість : З досвіду діяльності бібліотек Миколаївської області. – Миколаїв : Атол, 2004. – 22с.
180501
  Вилегжаніна Т. Бібліотечна професія в сучасній Україні // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 3 (57). – С. 5-6
180502
  Міщенко І.Г. Бібліотечна реклама - засіб позиціонування сучасної бібліотеки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 288-290. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
180503
  Булахова Г. Бібліотечна реклама як засіб комунікації / Галина Булахова // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 2. – С. 59-69


  У статті висвітлюється функціонування різних форм бібліотечної реклами. Акцентується увага на ролі реклами як інструменту комунікативної взаємодії.
180504
  Сербін О.О. Бібліотечна систематизація наукової інформації: теоретико-методологічні засади розвитку : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Сербін Олег Олегович ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 68 назв
180505
  Шилюк О.І. Бібліотечна справа в західних областях УРСР (1939-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шилюк Олег Іванович ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
180506
  Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в 20 столітті / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко, НАНУ, Нац. бібліотека України імені В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : [ Нац. бібліотека України імені В.І. Вернадського ], 2009. – 530 с. – ISBN 978-966-02-5286-8
180507
  Биківський Л. Бібліотечна справа в Чехословаччині. / Л. Биківський. – К., 1925. – 13с.
180508
  Загуменна В.В. Бібліотечна справа Данії: нотатки українського бібліотекаря // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50.
180509
  Щербініна О.П. Бібліотечна справа і бібліографічна діяльність у житті та творчості М. Грушевського // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 184-193. – ISBN 966-7352-60-9


  Досліджується внесок видатного українського історика і політичного діяча М. Грушевського в розвиток бібліотечної справи в Україні взагалі, його бібліографічні доробки, аналізується феномен "історики і бібліотечно-бібліографічна діяльність".
180510
   Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001-2005) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Нац. парламент. б-ка України" ; Харк. держ. наукова б-ка ім. В.Г. Короленка ; [ упорядник О.А. Політова ; наук. ред. М.С. Слободяник ]. – Київ : [ Б.в.], 2008. – 236 с.
180511
  Шилюк О. Бібліотечна справа на Буковині в 40-х роках ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 104-111. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
180512
  Васильченко М. Бібліотечна справа на сторінках газет / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 12-14. – ISSN 1811-377X


  Стаття акцентує увагу на сучасних проблемах бібліотечної справи, зафіксованих на шпальтах деяких центральних газет.
180513
  Пашкова В. Бібліотечна справа у Швеції: перше десятиріччя XXI століття // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 27-30. – ISSN 1811-377X
180514
  Василенко О. Бібліотечна статистична інформація: досвід і новації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 55-63
180515
  Меженко (Іванов )Ю.А. Бібліотечна техніка. – Київ : Державне видавництво, 1921. – 54с. – Видання (1922 р.), на тит. стор. 1921 р.


  У примірнику під №151461 - підпис В. Данилевича У примірнику під №151460 - Дарчий надпис автора
180516
   Бібліотечна Україна. – Київ, 1996. – 384с.
180517
   Бібліотечна Україна в цифрах. Статистичний збірник (1997-1998 рр.). – Київ, 1999. – 37с.
180518
  Бондаренко В. Бібліотечне дистантне обслуговування: розвиток термінологічно-поняттєвого апарату в умовах поширення інтернет-технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 350-362. – ISSN 2224-9516
180519
  Ісаєнко О. Бібліотечне дистанційне обслуговування в Україні на сучасному етапі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 139-147
180520
  Вергунов В. Бібліотечне задзеркалля // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 44-48. – ISSN 0372-6436


  Як підвищити роль книги у суспільному житті
180521
   Бібліотечне Закарпаття : Сторінки історії та сучасністі. – Ужгород, 2000. – 208с. – ISBN 996-7725-04-9
180522
  Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство - стратегія розвитку теорії і практики в умовах електронного середовища // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 151-158. – ISBN 966-7352-66-8


  Визначаються перспективні напрями розвитку теорії і практики бібліотечного краєзнавства в Україні в умовах формування електронного інформаційного середовища.
180523
  Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н.М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 2007. – 502с. – (Серія " Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-242-6
180524
  Кисельова Валентина Бібліотечне краєзнавство в контексті підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України : [рецензія] / Кисельова Валентина, Вовк Лідія // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-51. – ISSN 1029-7200
180525
  Кисельова Валентина Бібліотечне краєзнавство в контексті підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України : [рецензія] / Кисельова Валентина, Вовк Лідія // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-51. – ISSN 1029-7200
180526
  Кисельова Валентина Бібліотечне краєзнавство в контексті підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України : [рецензія] / Кисельова Валентина, Вовк Лідія // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-51. – ISSN 1029-7200
180527
  Прокопчук В. Бібліотечне краєзнавство: сутність та перспективи // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 15-21


  На прикладі наукової бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
180528
  Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство: формування базових напрямів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 86-95. – ISBN 966-7352-66-8


  Визначається суть базових напрямів бібліотечного краєзнавства як специфічної сфери бібліотечної діяльності.
180529
  Грабар Н.Г. Бібліотечне спілкування в системі бібліотечної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 223-230


  Розглядається спілкування в системі бібліотечної діяльності: його психологічні особливості, форми та проблеми.
180530
  Фішель Л. Бібліотечне управління / Л. Фішель. – К, 1940. – 39с.
180531
  Новальська Т. Бібліотечне читачезнавство як складова спеціального бібліотекознавства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 146-153. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
180532
  Пригорницька О. Бібліотечний блог як засіб комунікації бібліотеки та користувача // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 298-305. – ISSN 2224-9516
180533
  Трачук Л. Бібліотечний блог як прояв концепції "Бібліотека 2.0 " // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
180534
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180535
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180536
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180537
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180538
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180539
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180540
   Бібліотечний вісник = Bibliotecny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180541
   Бібліотечний вісник = Bibliotecny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180542
   Бібліотечний вісник = Bibliotecny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180543
   Бібліотечний вісник = Bibliotecny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180544
   Бібліотечний вісник = Bibliotecny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180545
   Бібліотечний вісник = Bibliotecny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180546
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180547
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180548
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180549
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180550
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180551
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180552
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180553
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180554
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180555
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180556
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180557
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180558
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180559
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180560
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180561
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180562
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180563
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180564
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180565
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180566
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180567
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180568
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180569
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180570
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180571
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180572
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180573
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180574
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180575
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180576
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2002
180577
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2002
180578
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2002
180579
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2002
180580
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2002
180581
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2002
180582
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180583
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180584
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180585
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180586
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180587
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180588
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180589
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180590
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180591
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180592
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180593
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180594
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2005
180595
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2005
180596
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2005
180597
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2005
180598
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2005
180599
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2005
180600
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2006
180601
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2006
180602
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2006
180603
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2006
180604
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2006
180605
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2006
180606
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2007
180607
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2007
180608
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2007
180609
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2007
180610
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2007
180611
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2007
180612
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2008
180613
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2008
180614
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2008
180615
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2008
180616
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2008
180617
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2008
180618
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2009
180619
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2009
180620
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2009
180621
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2009
180622
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2009
180623
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6 : Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно - інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань. – 2009
180624
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2010
180625
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2010
180626
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2010
180627
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2010
180628
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2010
180629
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2010
180630
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2011. – Резюме на мові статті та анг. мові
180631
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2011
180632
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2011
180633
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2011
180634
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2011
180635
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6 (206). – 2011
180636
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1 (207). – 2012
180637
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2 (208). – 2012
180638
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3 (209). – 2012
180639
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4 (210). – 2012
180640
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5 (211). – 2012
180641
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6 (212). – 2012
180642
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1 (213). – 2013
180643
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2 (214). – 2013. – Резюме на мові статті та на англ. мові
180644
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3 (215). – 2013. – Резюме на мові статті та на англ. мові
180645
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4 (216). – 2013. – Резюме на мові статті та на англ. мові
180646
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5 (217). – 2013. – Резюме на мові статті та на англ. мові
180647
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6 (218). – 2013. – Резюме на мові статті та на англ. мові
180648
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1 (219). – 2014
180649
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2 (220). – 2014
180650
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3 (221). – 2014
180651
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4 (222). – 2014
180652
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5 (223). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180653
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6 (224). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180654
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1 (225). – 2015
180655
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2 (226). – 2015. – Резюме укр., рос., укр. мовами
180656
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3 (227). – 2015. – Резюме укр., рос., укр. мовами
180657
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4 (228). – 2015. – Резюме укр., рос., анл. мовами
180658
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5 (229). – 2015. – Резюме укр., рос., анл. мовами
180659
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6 (230). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180660
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1 (231). – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180661
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2 (232). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180662
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3 (233). – 2016. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180663
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4 (234). – 2016. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180664
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5 (235). – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180665
   Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6 (236). – 2016. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180666
  Калініна Л.А. Бібліотечний документальний театр як засіб соціальної комунікації // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 264-266. – ISBN 978-966-02-7706-9
180667
  Лисенко Л. Бібліотечний квест як дієва форма популяризації читання та вітчизняної книговидавничої продукції / Лариса Лисенко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 56-58. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено досвід та методику проведення квесту в бібліотеці.
180668
  Петрухно Ю. Бібліотечний колектив: поняття та структури / Юлія Петрухно // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-17


  Розглядається сучасний бібліотечний колектив, проблеми трансформаційного періоду, а також основні структури бібліотечного колективу.
180669
  Біркіна Н. Бібліотечний кореспондент та його работа / Н. Біркіна. – К., 1929. – 24с.
180670
  Прохорова Г. Бібліотечний краудсорсинг: традиції чи інновації? // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 6-8. – ISSN 2518-7341


  Розглядається поняття "краудсорсинг", можливість і доцільність застосування краудсорсингу в бібліотечній сфері, а також досвід Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка у цьому напрямку.
180671
  Мироненко Д. Бібліотечний проект «Історія малих міст України» // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 65-68
180672
  Ковпак В. Бібліотечний ресурс як інформаційно-акумуляційний сегмент медійного дискурсу української еміграції // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 37-42. – ISSN 1029-7200


  Аналізуються бібліотечні фонди україніки у США і Канаді за репортажами-спогадами Я. Рудницького з позиції етнокультурної компетенції української спільноти за кордоном у контексті смислоформування ідеї нації.
180673
  Жукова В.П. Бібліотечний соціальний інститут у контексті бібліотекознавчих досліджень // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 205-212. – Бібліогр.: 11 назв.


  Розглянуто теоретичні засади визначення бібліотечного соціального інституту. Досліджено інституціоналізацію бібліотечного інституту в контексті вивчення бібліотекознавчих праць і фундаментального значення категорії "бібліотечний соціальний інститут".
180674
  Дем"яненко О. Бібліотечний урок у системі компетентністно орієнтованого викладання зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (355). – С. 7-9.
180675
  Кароєва Бібліотечний фонд Немирівської чоловічої гімназії: до колективного портрету її викладачів межі 1850-60-х рр. / Кароєва, (Соломонова) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 452-464
180676
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 1. – 2003
180677
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 2. – 2003
180678
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 1. – 2004
180679
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 2. – 2004
180680
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 3. – 2004
180681
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 4(42). – 2004
180682
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 1. – 2005
180683
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 2. – 2005
180684
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 3. – 2005
180685
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 4. – 2005
180686
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 1. – 2006
180687
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2. – 2006
180688
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 3. – 2006
180689
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 1. – 2007
180690
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2. – 2007
180691
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 3. – 2007
180692
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 4. – 2007
180693
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 1. – 2008
180694
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2. – 2008
180695
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 3. – 2008
180696
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 4. – 2008
180697
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 1 (23). – 2009
180698
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2 (24). – 2009
180699
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 3 (25). – 2009
180700
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 4 (26). – 2009
180701
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 1 (27). – 2010
180702
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2 (28). – 2010
180703
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 3 (29). – 2010
180704
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 4 (30). – 2010. – мова резюме укр. та рос.
180705
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2 (32). – 2011
180706
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 3 (33). – 2011
180707
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 4 (34). – 2011
180708
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 1 (35). – 2012
180709
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2 (36). – 2012
180710
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 3 (37). – 2012
180711
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 4 (38). – 2012
180712
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 1 (39). – 2013
180713
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2 (40). – 2013
180714
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 3 (41). – 2013
180715
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 4 (42). – 2013
180716
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 1 (43). – 2014. – Резюме укр., рос. мовами
180717
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2 (44). – 2014
180718
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 3 (45). – 2014
180719
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 4 (46). – 2014
180720
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 1 (47). – 2015
180721
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2 (48). – 2015. – З 01.07.2015 див. назву "Бібліотечний форум: історія, теорія і практика"
180722
   Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015-
№ 1 (1). – 2015. – 68 с. – До 01.07.2015 див. назву "Бібліотечний форум"
180723
   Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015-
№ 2 (2). – 2015. – 76 с. – До 01.07.2015 див. назву "Бібліотечний форум"
180724
   Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015-. – ISSN 2518-7341
№ 3 (5). – 2016. – 64 с. – До 01.07.2015 див. назву "Бібліотечний форум"
180725
   Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015-. – ISSN 2518-7341
№ 4 (6). – 2016. – 64 с. – До 01.07.2015 див. назву "Бібліотечний форум"
180726
   Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015-. – ISSN 2518-7341
№ 1 (7). – 2017. – 64 с. – До 01.07.2015 див. назву "Бібліотечний форум"
180727
  Сєдих В.В. Бібліотечний Харків у XIX ст. - на початку XX ст. за історичними розвідками Н.Я. Фрідьєвої // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 203-211
180728
  Швецова-Водка Бібліотечні асоціації світу очима українського дослідника / Галина Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 18-19. – ISSN 2076-9326
180729
   Бібліотечні вісті : Систематичний анотований покажчик. – Київ
1923-1930р.р. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
180730
  Зуб В. Бібліотечні втрати та шляхи їх мінімізації: документознавчий аспект / Володимир Зуб // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 1. – С. 66-75


  У статті розкриваються документознавчі категорії об"єктивних і суб"єктивних причин втрат матеріальних цінностей бібліотек та їх фондів. Розглянуто основні шляхи удосконалення умов зберігання бібліотечних, музейних, архівних фондів як в Україні, так і ...
180731
  Зуб В. Бібліотечні втрати та шляхи їх мінімізації: документознавчий аспект // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 1 (213). – С. 36-45. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються документознавчі категорії об"єктивних і суб"єктивних причин втрат матеріальних цінностей бібліотек та їх фондів. Розглянуто основні шляхи удосконалення умов зберігання бібліотечних, музейних, архівних фондів як в Україні, так і ...
180732
  Ковальчук Г. Бібліотечні журнали Харківщини (20 - 30 роки ХХ ст.) як джерельна база для вивчення бібліотекознавчої думки в Україні // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 54-56. – ISSN 2518-7341


  Зроблено огляд бібліотечних журналів, які видавалися у Харкові у 20 – 30-х роках ХХ ст. Виявлені основні автори публікацій в журналах, розглянута їх тематика.
180733
  МЕдведєва Бібліотечні заклади в умовах інформатизації суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 297-301
180734
  Кулик Є. Бібліотечні засоби формування інформаційно-мережевої культури в юнацькому середовищі / Євгенія Кулік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 17-23. – ISSN 1029-7200


  У статті, на основі визначення інформаційно-мережевої культури, виокремлено комплекс важливих знань, навичок, умінь, що становлять основу мережевої компетентності юнацтва та бібліотечних фахівців, які обслуговують цю категорію користувачів. ...
180735
  Кунанець Н.Е. Бібліотечні інформаційні технології для осіб з особливими потребами // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 465-469. – ISBN 978-966-02-7337-5
180736
   Бібліотечні каталоги. – Х
1. – 1959. – 32с.
180737
   Бібліотечні каталоги. – Х
2. – 1961. – 56с.
180738
  Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги : Навч. посібник / Е.Т. Карачинська, В.К. Удалова. – Харків : Основа, 1992. – 160с. – ISBN 5-11-001086-2
180739
  Лобузіна К.В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах / Катерина Лобузіна ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 132 с. – Бібліогр.: с. 113-127. – ISBN 978-966-02-5433-6
180740
  Муха Л.В. Бібліотечні колекціі та зібрання в системі історико-культурних фондів реконструкція і реєстраційний опис. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.08 / Муха Л.В.; НАН Укр.НБУ.Укр. – К, 1997. – 26л.
180741
  Колесникова Т. Бібліотечні міфи інформаційного суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 155-161.


  "Університети повинні прагнути стати краще, ніж Googl."
180742
  Половинчак Ю. Бібліотечні об"єднання як чинник формування єдиного бібліотечного простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 58-68. – ISSN 2224-9516


  Стаття при свячена дослідженню ролі бібліотечної кооперації у формуванні єдиного бібліотечного простору як складової наукового та культурного інформаційного простору. Здійснено огляд сучасних тенденцій у розвитку бібліотечних об"єднань. Досліджено ...
180743
   Бібліотечні парадокси : бібліотекознавчий твір 1736 року. – Київ, 2006. – 52с. – (Пам"ятки бібліотекознавчої думки). – ISBN 966-02-3946-7
180744
  Кравцова О. Бібліотечні ресурси ЮНЕСКО: структура та специфіка інформаційного доступу // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 35 - 37
180745
  Тарасенко Н.В. Бібліотечні сайти та сторінки в соціальних мережах як інноваційний продукт бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 313-316. – ISBN 978-966-02-7706-9
180746
  Зворський С. Бібліотечні та бібліографічні з"їзди і конгреси // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 27-30
180747
  Лук"янець Н.М. Бібліотечні та музейні колекції: інтеграція інформаційно-ресурсної складової (американський досвід) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 89-92. – ISBN 978-966-02-7706-9
180748
  Лобузіна К.В. Бібліотечні та семантичні веб-технології в організації доступу до наукової періодики // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 75-80. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Публікацію присвячено особливостям організації та перспективам розвитку інтегрованого інформаційного ресурсу наукової періодики Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Проаналізовано та визначено переваги для видавництв і авторів ...
180749
  Лобузіна К.В. Бібліотечні технології як засіб управління документальними інформаційними ресурсами суспільства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 155-164


  Розглянуто питання поняттєвого апарату управління знаннями в документальних комунікаціях. Визначено поняття інтелектуального доступу та знаннєвого ресурсу.
180750
  Шемаєва Г.В. Бібліотечні традиції та новації в інформаційній структурі науки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 92-101. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються історико-культурні традиції та новації бібліотечної діяльності в науковому соціальному інституті. Відзначається, що з розвитком науки і наукових комунікацій традиції наповнюються новим змістом та змінюють форми.
180751
  Васильченко М.П. та ін. Бібліотечні фонди / М.П. та ін. Васильченко. – Харків, 1993. – 149с.
180752
  Сокальський О.С. Бібліотечні фонди і катологи / О.С. Сокальський. – Х, 1966. – 327с.
180753
  Сокальський О.С. Бібліотечні фонди і катологи : Підручник для культ.-освіт училищ / О.С. Сокальський, Є.П. Тамм, В.М. Туров. – Київ : Вища школа, 1971. – 363с.
180754
   Бібліотечні фонди Хаpкова в pоки дpугої свiтової війни. : доля культуpних скаpбiв Укpаїни пiд час дpугої свiтовой вiйни: аpхiви, бiблiотеки, музеї. – Київ. – ISBN 5770211407
Вип. 2. – 1997. – 102 с.
180755
  Польовик С.М. Бібліотечно-архівна колекція "Фонд Президентів України" як джерело формування документних комунікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 77-81


  Дослідження функціональних аспектів бібліотечно-архівної колекції "Фонд Президентів України" з метою її наукового осмислення як інформаційного джерела в системі документних комунікацій сучасного соціокультурного простору.
180756
  Сербін О. Бібліотечно-бібліографічна класифікація: не лише актуальна, а й перспективна / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 21-25


  Об"єктом пропонованої публікації є Бібліотечно-бібліографічна класифікація; її предметом - висвітлення історії створення та використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації на теренах СРСР, УРСР та СНД, а метою - висвітлення історичних аспектів ...
180757
  Головацька І. Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування у вищій школі: забезпечення якості й оперативності / Ірина Головацька // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 19-21


  У статті проаналізовано чинники, що впливають на повноту, якість та оперативність надання бібліотечно-бібліографічних та інформаційних послуг сучасною бібліотекою вищої школи, зокрема, на прикладі Науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського ...
180758
   Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи. – К, 1995. – 105с.
180759
  Сербін О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / Олег Сербін ; НАНУ, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 140 с. – ISBN 978-966-02-5235-6
180760
  Василенко О. Бібліотечно-інформаційна діяльність як об"єкт статистичного дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 61-86. – ISSN 2224-9516
180761
  Василенко О. Бібліотечно-інформаційна діяльність: гармонізація статистики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 37-52. – ISSN 2224-9516


  Розкрито основні підходи до формування системи статистичних показників бібліотечно-інформаційної діяльності, проаналізовано вітчизняний та міжнародний досвід удосконалення нормативно-методичної бази з метою гармонізації показників традиційних та ...
180762
  Зозуля С. Бібліотечно-інформаційна сфера України: сучасний стан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
180763
  Смаглова Н. Бібліотечно-інформаційне забезпечення потреб науки: основні завдання розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 53-54. – ISSN 1029-7200
180764
  Пасмор Ю.В. Бібліотечно-інформаційне забезпечення правової науки в Україні: напрями консолідації : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Пасмор Ю.В. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
180765
  Пасмор Н.П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студента : Монографія / Н.П. Пасмор. – Київ : Кондор, 2006. – 116с. – ISBN 966-351-040-4
180766
  Кунанець Н.Е. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з особливими потребами: стан та перспективи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 22-26. – Бібліогр.: 5 назв.


  У статті розглянуто проблеми, які притаманні обслуговуванню користувачув з особливими потребами в бібліотеках України, подано концепцію системи інформаційно-бібліотечного обслуговування цієї категорії користувачів.
180767
  Дригайло С.В. Бібліотечно-інформаційні продукти і послуги для користувачів наукових бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 79-86
180768
  Якушко Б. Бібліотечно-інформаційні ресурси бібліотеки ООН імені Дага Хаммаршельда як джерело формування єдиного інформаційного простору світової мережи бібліотек-депозитаріїв ООН // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 216-225. – ISBN 978-966-02-4455-9
180769
  Ісаєнко О. Бібліотечно-культурологічний зведений інтегрований краєзнавчий мультиресурс "Історія міст і сіл України": основні підходи // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 64-66. – ISBN 978-966-171-893-6
180770
  Морозов О.С. Бібліофільське зібрання М.М. та І.М. Михайловських у Ніжині: до історії формування колекції // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 187-191. – ISBN 978-966-02-7706-9
180771
  Поповченко О. Біблія - джерело кримінального права / О. Поповченко, В. Новіков // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 26-27
180772
  Рудик С.К. Біблія (Зібрання законів з гуманної та ветеринарної медицини) = Bible (Complete laws of humanity and veterinary medicine) / Станіслав Рудик. – Київ : Акад. наук вищої школи України, 2003. – 108 с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр.: с. 104-105. – ISBN 966-95902-8-0
180773
  Романчук Я. Біблія в перекладі митрополита Іларіона (Огієнко) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 37-39. – ISSN 0203-5863
180774
  Ярославський Є. Біблія для віруючих і невіруючих / Є. Ярославський. – Київ, 1957. – 372с.
180775
  Ярославський О.М. Біблія для віруючих і невіруючих / О.М. Ярославський. – 2-ге вид. – Київ, 1976. – 336с.
180776
  Ярославський О.М. Біблія для віруючих і невіруючих / О.М. Ярославський. – 3-є вид. – Київ, 1982. – 330с.
180777
   Біблія для дітей з ілюстраціями Густава Доре. – Київ : Веселка, 1992. – 335 с. : іл.
180778
  Набитович І. Біблія і "книга природи": народження сучасного роману з духу музики sacrum // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – C. 3-11. – ISSN 0236-1477
180779
  Вірний Біблія і Василь Барка / Вірний, (Француженко) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 444-458. – ISBN 966-76-31-01-Х
180780
  Канигін Ю. Біблія і сучасна наука / Ю. Канигін, В. Кушерець // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 20-23. – ISSN 0868-8117
180781
  Канигін Ю. Біблія і сучасна наука / Ю. Канигін, В. Кушерець // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 17-21. – ISSN 0868-8117
180782
  Канигін Ю. Біблія і сучасна наука / Ю. Канигін, В. Кушерець // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 26-27. – ISSN 0868-8117
180783
  Канигін Ю. Біблія і сучасна наука / Ю. Канигін, В. Кушерець. – Київ : Знання України, 2008. – 228 с. – ISBN 966-316-079-9
180784
  Грабовська С. Біблія і українська література // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 34-38
180785
  Решетинський В. Біблія й наука // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С. 67-74
180786
  Нікольченко Т. Біблія на сторінках "Повісті минулих літ" // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 604-607. – ISBN 966-7631-03-6
180787
  Павлюк В. Біблія очима українського філософа і богослова Григорія Сковороди // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 130-135. – ISBN 966-76-31-01-Х
180788
  Мороз Ю.А. Біблія та біблійний переклад в культурі незалежної України // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 73-74
180789
  Ніколаєнко Ірина Біблія та теорія і практика красномовства / Ніколаєнко Ірина, Найрулін Анатолій // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 207-209. – ISSN 1728-3671
180790
  Булавіна С.Є. Біблія як історико-правова пам"ятка християнства у дослідження корупції / С.Є. Булавіна, Т.О. Давидова // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 12-14. – ISBN 978-617-7272-11-2
180791
  Скаб М. Біблія як лексикографічне джерело. Завтра? // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 2. – С.14-15. – Бібліогр.: 14н.
180792
  Анісімова Н.П. Біблія як основний інтертекст поезії Тараса Федюка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 239-253. – ISSN 2075-437X


  Об"єкт дослідження в пропонованій статті - гідроніми басейну Верхньо- Середнього Дністра, а також їхні дублети з-поміж інших топонімів у межах цього ареалу; предмет лінгвістичного аналізу - з"ясування ролі внутрішньо- та позамовних чинників у ...
180793
  Герасимчук Л. Біблія якої не знаємо // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 96-98. – ISSN 0130-5212
180794
   Біблія, або книги Святого письма Старого й Нового Заповіту : Із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена. – Москва : Вид.Московського патриархата, 1988. – 1523 с.
180795
   Біблія, або книги Святого письма Старого й Нового Заповіту : Із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена. – Київ : Українське Біблійне Товариство, 2002. – 1166с. – ISBN 966-7136-21-1
180796
   Біблія, або книги Святого письма Старого й Нового Заповіту : Із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена. – Київ : Українське Біблійне Товариство, 2003. – 1166с. – ISBN 966-7136-29-9
180797
  Крэканэ М.Г. Бібліяграфія па гісторыі Беларусі : феадалізм і капіталізм / Ін-т гісторыі АН БССР ; Дзярж. б-ка БССР ; Фундаменгт. б-ка АН БССР ; склалі: М.Г. Крэканэ і А.А. Сакольчык. – Мінск, 1969. – 437 с.
180798
  Свистун В.В. Бібоп як феномен експериментальної музики // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 114-115
180799
  Березовський А.А. Бівальвії середнього і верхнього еоцену платформної України : таксономічна ревізія,еволюція,палеогеографія і палеоекологія : автореф. ... д-ра геол. наук : 04.00.09 / Березовський А.А. ; НАНУ; Ін-т геол. наук. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв.
180800
   Біг - запорука здоров"я та успішного навчання : методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2006. – 20с.
180801
  Денисенко П.І. Біг для здоров"я / П.І. Денисенко, О.Ф. Смирнов. – К., 1972. – 49с.
180802
  Гілмор Г. Біг заради життя : Біг підтюпцем з Артуром Лідбярдом / Г. Гілмор. – Київ : Здоров"я, 1972. – 132с.
180803
  Жадан С.В. Біг Мак та інші історії : кн. вибр. оповідань / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2011. – 312, [4] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5689-4
180804
  Жадан С.В. Біг Мак та інші історії : книга вибраних оповідань / Сергій Жадан ; [худож.-оформ. О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2011. – 312, [3] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-5688-7
180805
  Макарський О. Біг на місці // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 11. – С. 32-34
180806
  Бойко О.Ф. Біг на середні та довгі дистанції. / О.Ф. Бойко. – К., 1970. – 122с.
180807
  Науменко М.О. Бігова частина колісного рушія з аварійною опорою при статичному радіальному навантаженні системи "опора-шина-площина" / М.О. Науменко, О.П. Науменко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 148-159 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
180808
  Харкова Л.О. Бігравітаційна інтеграція України з регіональними митними союзами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 115-122. – ISSN 2308-6912


  В сучасних світових реаліях Україна може досягти зростання свого ста- лого економічного розвитку шляхом укладення регіональних торгівельних угод. В статті розглянуті передумови та можливі наслідки інтеграції України з ЄС та її вступу до Митного союзу ...
180809
  Харкова Л.О. Бігравітаційна інтеграція України з регіональними митними союзами // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 212-228


  В статті розглянуто можливі наслідки інтеграції України з ЄС та її вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану та формат відносин з цими митними союзами, який забезпечить Україні зростання сталого економічного добробуту
180810
  Філіпенко А.С. Бігравітаційна інтеграція України у європейський економічний простір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 89-91.
180811
  Андрійчук В.Г. Бігравітаційна модель міжнародної економічної інтеграції професора Філіпенка А.С. в системі обгрунтування й прозорливого провіщення безальтернативності євроінтеграційного поступу України // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 33-39
180812
  Власенко Л.В. Бігравітаційна модель Філіпенка А.С.: Україна і Китай // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 240-243
180813
  Філіпенко А. Бігравітаційний варіант міжнародної економічної інтеграції України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 3-9. – ISSN 1728-6220
180814
  Нечуй-Левицький Іван Біда бабі Паpасці Гpишисі / Оповідання І. Нечуя-Левицького. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова, 1909. – 24 с.


  На обкл. дарчий надпис : Високоповажному Афіногенові Еф. Кримському од автора
180815
  Нечуй-Левицький Іван Біда бабі Паpасці Гpишисі : Оповідання. – Вид. друге. – Київ : Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1917. – 32 с. – (Видавництво "Сіяч" ; №25)


  На тит. стор.книги під № 834249 підпис - Мазурмович
180816
  Нечуй-Левицький І.С. Біда бабі Палажці Солов"їсі : Оповідання. І. Hечуя-Левіцького. – вид. 2-ге. – [Черкаси] : Сіяч ; [Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч"], 1918. – 51 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 26)


  Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918
180817
  Нечуй-Левіцький Іван Біда бабі Палажці Соловьісі / Оповідання І. Нечуя-Левіцького. – Киев : Типогр. И.И. Чоколова, 1909. – 40 с.


  На обкл. надпис: Високоповажному Афіногенові Єф. Крим ському од автора
180818
  Нечуй-Левицький Біда бабі Парасці Гришисі / Нечуй-Левицький, 1917
180819
   Біда і щастя. – Ужгород, 1962. – 72с.
180820
  Українка Леся Біда навчить : казка / Українка Леся. – Київ, 1962. – 14 с.
180821
  Українка Леся Біда навчить : казка / Українка Леся. – Київ, 1967. – 14 с.
180822
  Короткий В.А. Біддер Фрідріх Генріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 157. – ISBN 966-06-0393-2
180823
  Козаренко О. Бідермаєр як актуальна стильова модель української музики // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 86-88


  Бідермаєр - напрям у німецькому та австрійському мистецтві 30—40-х рр. 19 ст.
180824
  Ярош-Яцків Бідермаєрівські мотиви у творчості Ніколауса Ленау // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 84-89. – ISSN 0236-1477
180825
  Доценко Л. Бідний студент думкою багатіє. Ректор Київського університету Віктор Скопенко вважає, що насамперед студентів треба навчити мислити // Україна молода. – Київ, 2000. – 1 червня (№ 98). – С. 5


  У КНУ імені Тараса Шевченка пройшла всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи". На думку ректора університету, академіка НАН України В. Скопенка, "необхідно встановити триступеневу ...
180826
  Лебідь Л.І. Бідні : особливості ціннісних установок та соціальних практик // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.163-167. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
180827
  Козоріз Дмитро Бідні їдуть. У вітчизняних університетах навчається 40000 іноземних студентів : [інтерв"ю з заступником директора Департаменту з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН України Д. Козорізом] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 22-23
180828
  Бальзак Оноре де Бідні родичі. Кузен Понс / Бальзак Оноре де. – Харків; Київ, 1929. – 303с.
180829
  Бальзак Оноре де Бідні родичі. Кузина Бета / Бальзак Оноре де. – Київ, 1929. – 474 с.
180830
  Мельниченко О.А. Бідність в Україні: сутність проблеми та шляхи її розв"язання // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (18). – С. 124-131. – ISSN 2072-9480
180831
  Хомяк М.Я. Бідність в Україні: сучасні виміри // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 145-150. – ISSN 2077-1800
180832
  Абсава Л.О. Бідність в Україні: тенденції, фактори, шляхи подолання / Л.О. Абсава, В.І. Покотилова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 17-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
180833
  Сироїд Д. Бідність і багатство у жітії Теодосія Печерського препод Нестора: сотеріологічний аспект // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 181-190. – ISSN 0130-528Х


  Зосереджено увагу на кількох проблемах, пов"язаних з категоріями бідності і багатства у Житії Теодосія Печерського
180834
  Палій О.М. Бідність і соціальна допомога у суспільстві перехідного періоду // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 140-143
180835
  Полякова С.В. Бідність населення за споживанням:нові виміри / С.В. Полякова, Т.В. Новосільська // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 22-31. – ISSN 2072-9480
180836
  Шишкін В.С. Бідність населення України за житловими умовами // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 51-64. – ISSN 2072-9480
180837
  Поплавська О. Бідність населення: шляхи запобігання та подолання наслідків // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-45.
180838
  Ковальчук Т. Бідність працюючого населення - "гордієв вузол" соціальних негараздів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 3-11. – ISSN 1605-2005
180839
  Ковальчук Т.Т. Бідність працюючого населення - драматична реальність українського сьогодення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 90-97. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
180840
  Яровий І.М. Бідність серед працюючого населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 241-247. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано чинники впливу на бідність серед працюючого населення в Україні, обгрунтовано напрямки мінімізації темпів ескалації та розвитку цього соціально-економічного явища.
180841
  Когатько Ю.Л. Бідність сільського населення України // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 32-43. – ISSN 2072-9480
180842
  Тібері М. Бідність та нерівність у період глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 4. – С. 372-404. – ISSN 1684-906Х
180843
  Васютинський В Бідність у контексті ціннісно-орієнтаційного самовизначення особи: методичні підходи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-18. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  За результатами аналізу методичних підходів до вивчення бідності зроблено висновок про важливість визначення критеріїв суб"єктивної бідності. За найбільш ефективні методи дослідження визнано психосемантичні методи, контент-аналіз, інтерв"ю, кейс-стаді, ...
180844
  Іщук С.І. Бідність як соціально-економічна категорія й об"єкт дослідження суспільної географії / С.І. Іщук, Н.С. Гаєвська, І.Г. Мельник // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 56-64
180845
  Архангельський Ю. Бідність, податки та економічне зростання / Ю. Архангельський, О. Радзієвський, А. Алексєєв // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 63-71. – ISSN 0131-775Х
180846
  Яворська Леся Бідність, тривалість життя та екологія // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 21
180847
  Філіпп Бідолашна Росія / Філіпп, де Лара // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 34 (354), 22-28 серпня. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
180848
  Гребенюк М.Ф. Бієкція між нормалями першого та другого роду тангенціально-виродженої поверхні // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ця стаття стосується диференціальної геометрії тангенціально-вироджених поверхонь неевклідового простору. В диференціальних околах другого та третього порядків твірного елемента тангенціально-виродженої поверхні V[верхній індекс r][нижній індекс n-1] ...
180849
  Гаврилюк Ю. Біженство - злидні в Альпійських горах // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – Рік 60, N 42. – С. 9. – ISSN 0027-8254
180850
  Жванко Любов Біженство Великої війни 1914-1918 рр. у часи Української Центральної Ради: документальні свідчення // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 102-115
180851
  Жванко Л.М. Біженство Першої світової війни в Україні = Refugeedom of the first worldwar in Ukraine: dokuments and materials : (1914-1918) : документи і матеріали : (1914-1918 рр.) / Любов Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 360 с. – ISBN 978-966-695-133-8
180852
  Корнилович М. Біженська трагедія Холмщини й Підляшшя // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 4 (140). – С. 9-14. – ISSN 1230-2759
180853
  Корнилович М. Біженська трагедія Холмщини й Підляшшя // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 5 (141). – С. 13-17. – ISSN 1230-2759


  25-27 серпня [7-9 вересня] 1917 р. проходив всехолмський з"їзд в Києві. На з"їзд приїхало 296 делегатів, поміж яких було 250 тільки селян-хліборобів. Депутати прибули зі всіх кінців Європейської Росії і деяких місць Сибіру. Перед учасниками з"їзду ...
180854
  Корнилович М. Біженська трагедія Холмщини й Підляшшя // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 1 (143). – С. 15-20. – ISSN 1230-2759
180855
  Марінцова С. Біженці-не злочинці. Аналіз законодавства та правозастосовної практики щодо біженців в Україні / С. Марінцова, Р. Тарантула // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-108.
180856
  Малиновська О.А. Біженці у світі та в Україні: моделі вирішення проблеми / О.А. Малиновська; Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ : Генеза, 2003. – 288с. – ISBN 966-504-326-9
180857
  Павлова В.О. Біженці як правова фігура в сьогоденній політиці України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 218-224
180858
  Лавер О.Г. Біженці, вимушені переселенці та нелегальні мігранти ХХ–початку ХХІ століть як глобальна проблема людства // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 92-100. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
180859
  Дудкін Іван Бізерта. Останній свідок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 104-107 : фото
180860
  Рибіна Л.О. Бізнес - інкубаційний механізм інноваційного розвитку регіону // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 86-89. – (Економічні науки)
180861
  Яновський Ю. Бізнес : оповідання / Ю. Яновський. – Київ : Держлітвидав України, 1958. – 44 с.
180862
  Вялкова І. Бізнес аспекти онлайн-страхування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 56-57. – ISSN 1810-7923
180863
   Бізнес від "А" до "Я". – Львів, 1994. – 197с.
180864
  Княжанський В. Бізнес для вишів чи навпаки? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 грудня (№ 221). – С. 7


  В Україні створено карту про співпрацю підприємств і університетів.
180865
  Кулик Н. Бізнес і ВНЗ. Паростки і перспективи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 23 лютого (№ 8). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про взаємодію ВНЗ і бізнес-структур, чи готові до неї всі сторони процесу і яку роль має відігравати держава? Про це йшлося на прес-конференції "Бізнес і університети. Новий етап співробітництва", організований Центром "Розвиток корпоративної ...
180866
   Бізнес і політика. – Дніпропетровськ, 2000
180867
  Галата С. Бізнес і університети: від колізії до спільних дій // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Про III Національний форум "Бізнес і університети: від колізії до візії та спільних дій". Розглянуто співпрацю між представниками бізнесу і ВНЗ у сприянні розвитку креативної, зеленої і цифрової економік України. Були представлені кейси партнерства ...
180868
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ=Business Inform : науковий журнал. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 11 : Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки. – 2013. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180869
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ=Business Inform : науковий журнал. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – 2013. – 394 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180870
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ=Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – 2014. – 356 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180871
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – 2014. – 396 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180872
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – 2014. – 423 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180873
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – 2014. – 469с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180874
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – 2014. – 427 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180875
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 6 : Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій. – 2014. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180876
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – 2014. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180877
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – 2014. – 328 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180878
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – 2014. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180879
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – 2014. – 394 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180880
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – 2014. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180881
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – 2014. – 490 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180882
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ=Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 1 : Економічні наслідки "відкату" як форми рентоорієнтованої поведінки. – 2015. – 406 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180883
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ=Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 2 : Формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіону. – 2015. – 310 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180884
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ=Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – 2015. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180885
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – 2015. – 342 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180886
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – 2015. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180887
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – 2015. – 254 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180888
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – 2015. – 322 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180889
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – 2015. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180890
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – 2015. – 438 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180891
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – 2015. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180892
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – 2015. – 438 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180893
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – 2015. – 362 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180894
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – 2016. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180895
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – 2016. – 390 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180896
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 3 : Передові виробничі технології як шлях до зростання українського експорту. – 2016. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180897
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 4 : Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації. – 2016. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180898
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – 2016. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180899
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180900
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – 2016. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180901
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180902
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – 2016. – 274 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180903
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – 2016. – 406 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180904
   Бізнес Інформ = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
№ 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – 2016. – 440 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180905
   Бізнес Київ 2002 : Іміджевий альманах. – Київ : Дон-97, 2002. – 298c. – ISBN 966-95648-8-3
180906
  Волошин В. Бізнес міжнародних економічних організацій : Навчальний посібник / КНУТШ; Віталій Волошин. – Київ : Київський університет, 2002. – 241 с. – ISBN 966-594-271-9
180907
  Котнюк Ю. Бізнес на виправдувальних вироках. Корупційні схеми військової прокуратури // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 10. – ISSN 1992-9277
180908
  Філоненко Світлана Бізнес на дітях: контрольна для дорослих // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 26-29


  Торгівля дітьми вже давно нікого не дивує. її вивченням займаються в США, Великій Британії, Німеччині, навіть у Росії. На відміну від розвинених країн, котрі ведуть постійну боротьбу з цим ганебним явищем, Україна може похвалитися лише локальними й ...
180909
  Яценко І. Бізнес право Республіки Польща для українських інвесторів / Ігор Яценко, Тетяна Яценко ; під заг. ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. АПрН України, проф. Станіслава Яценка ; [Пол.-укр. господарча палата]. – Київ : Август Трейд, 2014. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 314-316 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2224-65-8
180910
  Товмаш Д.А. Бізнес як міжкультурний комунікативний простір // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 58-66


  У статті подано соціально-філософський аналіз міжкультурної комунікації в якості корелята бізнесу. Підкреслено, що саме міжкультурна комунікація є своєрідною передумовою функціонування і розвитку соціуму та бізнесової реальності. The article presents ...
180911
  Яцюк О.С. Бізнес як творчість: рекомендації щодо закладення економічних основ ефективної української держави від Петра Яцика // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 533-538. – ISBN 978-966-428-404-9
180912
   Бізнес, освіта та наука - за розвиток екологічної економіки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На економічному факультеті університету за ініціативою українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва відбулася міжнародна наукова конференція "Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі" представників з ...
180913
   Бізнес. Словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити. : Англо-український. Понад 12 500 термінів. – Київ : Школа, 2002. – 720с. – ISBN 966-661-049-3
180914
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 1. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 1(37))
180915
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 5. – 2002. – (Митний кур"єр №2)
180916
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 11. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 5(41))
180917
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 12. – 2002. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; №3(43))
180918
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 1. – 2003. – (Митний кур"єр ; № 1 (45))
180919
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 4. – 2003. – (Податки та платежі ; № 1)
180920
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 6. – 2003. – (Судова практика та економіка ; № 1(22))
180921
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 7. – 2003. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1(45))
180922
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 8. – 2003. – (Митний кур"єр ; № 4(48))
180923
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 9. – 2003. – (Податки та платежі ; № 2 (44))
180924
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 10. – 2003. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1 (19))
180925
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 11. – 2003. – (Митний кур"єр ; № 5(49))
180926
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 12. – 2003. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 2(46))
180927
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 16. – 2003. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 4(47))
180928
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 17. – 2003. – (Судова практика та економіка ; № 2(23))
180929
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 18. – 2003. – (Митний кур"єр ; № 8(52))
180930
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 3. – 2004. – (Митний кур"єр ; № 2)
180931
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 4. – 2004. – (Податки та платежі ; № 1 (47))
180932
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 9. – 2004. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1(21))
180933
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 10. – 2004. – (Податки та платежі ; № 2(48))
180934
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 19. – 2004. – (Нове в бухобліку та зітності ; № 2)
180935
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 20. – 2004. – (Податки та платежі ; № 4)
180936
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 3. – 2005. – (Податки та платежі ; № 1(51))
180937
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 4. – 2005. – (Митний кур"єр ; № 2(62))
180938
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 6. – 2005. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 3 (53))
180939
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 7. – 2005. – (Судова практика та економіка ; № 1 (25))
180940
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 8. – 2005. – (Митний кур"єр ; № 4 (64))
180941
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 11. – 2005. – (Митний кур"єр ; № 5 (65))
180942
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 12. – 2005. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 3 (54))
180943
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 13. – 2005. – (Митний кур"єр ; № 6 (66))
180944
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 14. – 2005. – (Податки та платежі ; № 3 (53))
180945
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 15. – 2005. – (Митний кур"єр ; № 7 (67))
180946
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 16. – 2005. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 4 (55))
180947
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 17. – 2005. – (Судова практика та економіка ; № 2 (26))
180948
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 18. – 2005. – (Митний кур"єр ; № 8 (68))
180949
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 2. – 2006. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1(56))
180950
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 3. – 2006. – (Митний кур"єр ; № 2(70))
180951
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 4. – 2006. – (Податки та платежі ; № 1(55))
180952
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 5. – 2006. – (Митний кур"єр ; № 3 (71))
180953
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 6. – 2006. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 2(57))
180954
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 7. – 2006. – (Судова практика та економіка ; № 1(27))
180955
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 8. – 2006. – (Митний кур"єр ; № 4(72))
180956
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 9. – 2006. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1(25))
180957
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 10. – 2006. – (Податки та платежі ; № 2(56))
180958
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 12. – 2006. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 3 (58))
180959
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 13. – 2006. – (Митний кур"єр ; № 6 (74))
180960
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 14. – 2006. – (Податки та платежі ; № 3 (57))
180961
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 15. – 2006. – (Митний кур"єр ; № 7 (75))
180962
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
Вип. 11. – 2007. – (Митний кур"єр ; № 5 (81))
180963
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 13. – 2007. – (Митний кур"єр ; № 6/82/)
180964
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 14. – 2007. – (Податки та платежі ; № 3 /61/)
180965
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 16. – 2007. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 4 (63))
180966
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 17. – 2007. – (Судова практика та економіка ; № 2 (30))
180967
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 18. – 2007. – (Митний кур"єр ; № 8 (84))
180968
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 2. – 2008. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1 (64))
180969
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 3. – 2008. – (Митний кур"єр ; № 2 (86))
180970
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 4. – 2008. – (Податки та платежі ; № 4(63))
180971
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 5. – 2008. – (Митний кур"єр ; № 3 (87))
180972
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 6. – 2008. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 2 (65))
180973
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 7. – 2008. – (Судова практика та економіка ; № 1 (31))
180974
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 8. – 2008. – (Митний кур"єр ; № 4 (88))
180975
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип .9. – 2008. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1/29/)
180976
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 10. – 2008. – (Податки та платежі ; № 2 /64/)
180977
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 11. – 2008. – (Митний кур"єр ; № 5 (89))
180978
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 12. – 2008. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 3 (66))
180979
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 13. – 2008. – (Митний кур"єр ; № 6 /89/)
180980
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 14. – 2008. – (Податки та платежі ; № 3 /65/)
180981
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 15. – 2008. – (Митний кур"єр ; № 7/90/)
180982
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 16. – 2008. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 4 /67/)
180983
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 17. – 2008. – (Судова практика та економіка ; № 2 /32/)
180984
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 18. – 2008. – (Митний кур"єр ; № 8 /92/)
180985
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип.19. – 2008. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 2/30/)
180986
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 20. – 2008. – (Податки та платежі ; № 4 /66/)
180987
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 1. – 2009. – (Митний кур"єр ; № 1 (93))
180988
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 2. – 2009. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1 (68))
180989
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 7. – 2009. – (Судова практика та економіка ; № 1 (33))
180990
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 9. – 2009. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1 (31))
180991
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 10. – 2009. – (Податки та платежі ; № 2 (67))
180992
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 11. – 2009. – (Митний кур"єр ; № 5 /97/)
180993
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 13. – 2009. – (Митний кур"єр ; № 6 (98))
180994
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 14. – 2009. – (Податки та платежі ; № 3 (68))
180995
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 15. – 2009. – (Митний кур"єр ; № 7 (99))
180996
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 16. – 2009. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 3 (70))
180997
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 17. – 2009. – (Судова практика та економіка ; № 2 (4))
180998
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 18. – 2009. – (Митний кур"єр ; № 8 (100))
180999
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 19. – 2009. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 2 /32/)
181000
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 20. – 2009. – (Податки та платежі ; № 4 (69))
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,