Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
179001
  Гарбузюк М. "Антитеза двох суспільств": образ Коліївщини у виставах "Ватажок" Аврелія Урбанського на сценах польських театрів (1893-1894 років) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 193-211. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Уперше в українському театрознавстві проаналізовано ідейно-змістові та стилістичні особливості п’єси польського драматурга Аврелія Урбанського “Ватажок” (1888), присвяченої темі Коліївщини. Подано коротку інформацію про автора. Розкрито впливи на ...
179002
  Ціпко А. "Антифашистська" технологія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 5


  Ставиться завдання - вбити в голови людей підступно сфальшовані поняття.
179003
  Ламонова О. "Античний цикл" Оксани Бербеки-Стратійчук // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 166-177. – ISSN 2413-4767
179004
  Ламонова О. "Античний цикл" Оксани Бербеки-Стратійчук // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 7-8. – ISSN 2519-4429
179005
  Галон Н. "Антігона" у руслі філософської проблематики сучасності // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 36-42. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто античний текст крізь призму змістових інтерпретацій філософів другої половини ХХ ст. Проаналізовано відмінність постмодерністської інтерпретації грецької трагедії від її просвітницької версії. Подано нові аспекти прочитань “Антігони” ...
179006
  Гапон Н.П. "Антігона" у світлі постмодерністських інтерпретацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 128-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто античний текст через призму змістових інтерпретацій філософів другої половини XX cm. Проаналізовано відмінність постмодерністської інтерпретації" грецької трагедії від її просвітницької версії. Подано нові аспекти прочитань "Антігони", ...
179007
  Паламас К. [Антологія / Костис Паламас ; упор. Г.К. Кацімбаліс, Андреас Карандоніс. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1994. – 446 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0302-8
179008
  Щербак О.В. Анти-тау терапія як один із напрямків у лікуванні хвороби Альцгеймера / О.В. Щербак, А.Ю. Шукалов, В.В. Литвиненко // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 297-299. – ISBN 978-617-8037-70-3
179009
  Стоян С.П. Анти-Хейзинга, или возражения по поводу нивелирования игрового компонента в изобразительном искусстве // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 115-119


  Йохан Хейзинга (1872-1945) - нидерланд. философ, историк, исследователь культуры, профессор Гронингенского (1905—1915) и Лейденского (1915—1940) университетов. Получил мировую известность благодаря исследованиям по истории западноевропейского ...
179010
   Антипролог : збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – Київ : Стилос, 2007. – 479 с. – ISBN 978-966-8518-64-5
179011
  Горбик В.А. Антирабочая политика правительства консерваторов и положение трудящихся в послевоенной Англии / В.А. Горбик. – К, 1974. – 111с.
179012
  Каверин Г. Антирабочая политика правительства Ф.Рузвельта : Автореф... канд. ист.наук: / Каверин Г. – Москва, 1950. – 19 л.
179013
  Киселев И.Я. Антирабочее законодательство на службе буржуазного государства / И.Я. Киселев. – М, 1977. – 63с.
179014
  Шорсткіна О. Антирадянська агітаційно-пропагандистська діяльність УПА в 1943–1944 рр. (за матеріалами колекції листівок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 254-265. – ISSN 2224-9516
179015
  Ленартович О. Антирадянська боротьба УПА на Волині (1944-1945 рр.) // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 25-30. – ISSN 2305-9389
179016
  Ляшко К. Антирадянський рух у робітничому та селянському середовищі УРСР за архівними матеріалами // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 503-507. – ISBN 978-966-171-795-3
179017
  Ільїн О. Антирадянські настрої міського населення Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період (1944-1954) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-28. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
179018
  Гордійчук С.О. Антирадянські настрої населення Закарпаття в часи "сталінщини" (1944-1953 рр.) / С.О. Гордійчук, В.В. Міщанин // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 142-174. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
179019
  Сюндюков І. Антирадянщик № 1 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – С. 21


  Американський історик Річард Пайпс - про витоки й походження московського, імперського та радянського "простору тиранії".
179020
  Сюндюков І. Антирадянщик № 1 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 4-5 червня (№ 91/92). – С. 21


  Американський історик Річард Пайпс - про витоки й походження московського, імперського та радянського "простору тиранії".
179021
  Сюндюков І. Антирадянщик №1 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 21


  Американський історик Річард Пайпс про витоки й походження московського, імперського та радянського "простору тиранії".
179022
  Давидсон А.Б. Антирасистский расизм? // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 2. – С.51-71. – ISSN 0130-3864
179023
  Грива Ж. Антирассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1968. – 202 с.
179024
  Паламарчук В.И. Антирахитические вещества сливок коровьего молока. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Паламарчук В.И.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1972. – 28л.
179025
  Буров А.И. Антиреалистическая сущность натурализма в искусстве : Автореф... наук: / Буров А. И.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1949. – 18 л.
179026
  Басманов Ми Антиреволюционная сущность современного троцкизма / М.И. Басманов ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат, 1971. – 230 с.
179027
  Мантуров О.С. Антиредукционистская направленность современного социально-гуманитарного знания // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 87-89
179028
  Чернюх Б.В. Антирезультативність в латинській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 93-99. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядається семантична зона антирезультативності (відсутності результату) та засоби її вираження в латинській мові. Представлена у вигляді недосягнутого або анульованого результату, вона виражається граматичними і лексичними засобами. ...
179029
  Зеркалов Д.В. Антирейдер : пособие / Д.В. Зеркалов. – Киев : Дакор ; КНТ ; Основа, 2007. – 220, [2] с. : портр. – (Серия: Международная и национальная безопасность). – ISBN 978-966-8379-27-7
179030
  Колесніков А.П. Антирейдерство як інструмент посилення безпеки бізнесу в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 36-40. – ISSN 2308-1988
179031
   Антирейдерство. Захист агробізнесу / [Д.К. Александров та ін. ; Alexandrov & Partners]. – Київ : Кий, 2017. – 175, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
179032
  Шеїн К. Антирейдерство: як захистити сучасний агробізне // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 13-16
179033
  Пащенко О. Антирейдерське законодавство: аналіз окремих положень // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 23-28.
179034
  Мороз П.О. Антирейдерський закон. Новели // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 12-13. – ISSN 2312-1831
179035
  Соловей Д. Антирейдерські новації у земельних питаннях // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
179036
  Яцунська О. Антиреклама на дострокових парламентських виборах як засіб маніпулювання суспільною свідомістю (частина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – C. 22-26
179037
  Зущик Ю. Антиректор. Ужгородський національний університет відроджується після "епохи" керування вже колишнього ректора // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 липня (№ 30)


  Екс-ректор Микола Вегеш "працював" аж сім років - і університет ледве вижив... Стан до якого Вегеш довів УжНУ, змусив "Освіту України" виїхати на місце, аби провести власне розслідування. Частину прикрих знахідок пропонується читачам.
179038
  Розуменко С. Антиректорський бунт // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 2 липня (№ 71). – С. 3


  Біля Міносвіти протестували проти призначення Згуровського очільником КПІ.
179039
  Шукуров Н. Антирелигизные мотивы в туркменском народном творчестве. : Автореф... канд. филол.наук: / Шукуров Н.; АН Туркм. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 21л.
179040
  Глан Я. Антирелигиозная литература пооктябрьского периода. 1930 (июль) - 1932 (ноябрь) / Я. Глан. – М., 1933. – 114с.
179041
  Черникова В.Ф. Антирелигиозная тема в творчестве Демьяна Бедного : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 640 / Черникова В.Ф. ; АН БССР , Ин-т лит-ры им. Янки Купалы. – Минск, 1970. – 22 с.
179042
  Степанюк Д.М. Антирелигиозная тема в художественном наследии Максима Горького. : Автореф... канд.филол.наук: / Степанюк Д.М.; АН УССР.Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченко. – К, 1966. – 23л.
179043
  Перовский Е.И. Антирелигиозное воспитание в нечальной школе / Е.И. Перовский. – М., 1936. – 219с.
179044
  Перовский Е.И. Антирелигиозное воспитание в нечальной школе / Е.И. Перовский. – 3-е, перераб. – М., 1939. – 188с.
179045
  Бобомурадов Т. Антирелигиозное воспитание учащихся старших классов в процессе преподавания истории СССР и истории Узбекистана. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Бобомурадов Т.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент, 1973. – 29л.
179046
  Чхартишвили И.Н. Антирелигиозные воззрения грузинских просветителей / Чхартишвили И.Н. – Тбилиси, 1988. – 77 с.
179047
  Карпов Н.В. Антирелигиозные и антиклерикальные идеи в русской литературе XIX века. Спец. семинарий по курсу "Рус. литература XIX в." для студентов-заочников фак. рус. яз. и литературы пед. ин-тов. / Н.В. Карпов, И.П. Попов. – Москва : Правда, 1968. – 224 с.
179048
   Антирелигиозные картины русских и советских художников : альбом-выставка. – Москва : Политиздат, 1964. – 22 с. : ил.
179049
  Федосик А.С. Антирелигиозные мотивы в белорусском народном творчестве. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федосик А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1962. – 25л.
179050
  Слезин А.А. Антирелигиозные праздники 1920-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 82-91. – ISSN 0042-8779
179051
  Градов Г. Антирелигиозные пьесы / Г. Градов. – Москва, 1938. – 71с.
179052
  Градов Г. Антирелигиозные пьесы / Г. Градов. – М, 1939. – 40с.
179053
   Антирелигиозные рассказы : сборник. – Ижевск : Удмуртгосиздат, 1937. – 171 с.
179054
  Вишневская Е.Д. Антирелигиозные рассказы / Е.Д. Вишневская. – Москва, 1939. – 86 с.
179055
  Дейч Ал. Антирелигиозные стихи / Ал. Дейч. – Москва : Правда, 1938
179056
  Слезин А.А. Антирелигиозный аспект "великого перелома": нормативная база и правоприменительная практика // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 7 (61). – С. 66-76. – ISSN 1812-8696
179057
   Антирелигиозный сборник. – Воронеж : Воронежоблкн-во, 1938. – 159 с. – (В помощь агитатору и пропагандисту)
179058
   Антирелигиозный сборник : Московский рабочий, 1940. – 128 с. – (В помощь пропагандисту и агитатору)
179059
   Антирелигиозный учебник : для кружков и самообразования. – Москва : ГАИЗ, 1938. – 455 с. – Библиогр. в конце глав
179060
   Антирелигиозный художественный сборник. – Смоленск, 1936
179061
  Марголин Б. Антирелигиозный художественный сборник / Б. Марголин, Е. Вишневская. – Москва, 1936. – 332 с.
179062
   Антирелигиозный художественный сборник. – Смоленск : Облсмолгиз, 1938. – 207 с.
179063
  Дудка Л. Антирелігієзація музеїв та музеєфікація культових споруд: дві паралелі насадження радянської моделі державно-церковних відносин в Україні в кінці 1920-х - 1930-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 64-68
179064
  Вітринська О.В. Антирелігійна агітація серед єврейської молоді у 1920-их - на початку 1930-их років в Україні // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 97-104. – ISSN 2075-1451
179065
  Рудницька Н.М. Антирелігійна адаптація російськомовних перекладів у СРСР // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 313-321
179066
  Вільховий Ю.В. Антирелігійна політика в СРСР: механізм вироблення і проблеми втілення (середина1940-х - 1960-і роки) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 96-106. – ISSN 2075-1451
179067
  Бугрій В.С. Антирелігійна політика радянської влади і кризові явища в харківській єпархії українського екзархату російської православної церкви у 30-х роках XX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 59-67. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
179068
  Мухіна І.Г. Антирелігійна політика радянської влади на Харківщині у 20-30-х рр. ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 108-113. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
179069
  Киридон А.М. Антирелігійна пропаганда в структурі державно-церковних відносин в України: форми, методи, основні напрямки (1917 - середина 1920-х років) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 80-90.
179070
  Костюк Д. Антирелігійна пропаганда періоду пізнього сталінізму (на матеріалах Запорізької області) // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 80-84. – ISSN 2523-4234
179071
  Удовиченко Н. Антирелігійна пропаганда та її вплив на молодіжне середовище // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 387-391
179072
  Фольман І. Антирелігійна пропаганди в масових бібліотеках / І. Фольман. – К, 1941. – 48с.
179073
  Михайлов М.М. Антирелігійна робота в будинку колективіста / М.М. Михайлов. – Харків : Радянська школа, 1931. – 38 с.
179074
  Руденко І. Антирелігійна робота в колгоспі / І. Руденко : Пролетар, 1933. – 50 с.
179075
  Кравец Антирелігійна робота в школі / Й.Н. Кравец ; Харківський Обласний відділ народної освіти. – Харків : Вид. Харківського обл. метод. кабінету, 1938. – 64 с.
179076
   Антирелігійний збірник. – Київ : Політвидав, 1941. – 123 с. – (На допомогу пропагандисту і агітатору)
179077
  Капітан Л.І. Антирелігійний курс влади щодо римо-католицької церкви у Закарпатті (1945–1955 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 157-168. – ISSN 0130-5247
179078
   Антирелігійний підручник : для гуртків і самоосвіти. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 364 с. : ил.
179079
  Лавров Ф.І. Антирелігійний фольклор трьох братніх народів. / Ф.І. Лавров. – Київ, 1973. – 46с.
179080
   Антирелігійний художній збірник. – Київ : Мистецтво, 1938. – 142 с.
179081
   Антирелігійний художній збірник. – Одеса : Дитвидав, 1938. – 272 с. – (Шкільна бібліотека)
179082
  Фядосік А.С. Антирелігійні мотиви у білоруському фолькльорі. / А.С. Фядосік. – Мінськ, 1963. – 136с.
179083
  Гула Р.В. Антиреформаторський напрямок монархічної ідеології в редакторській політиці газети "Киевлянин" у роки Першої російської революції // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 150-156. – ISSN 0320-9466
179084
  Іваненко А.М. Антиробітнича політика Державної влади при обговоренні тимчасових правил про пенсії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 87-91. – (Серія історії ; № 16)
179085
   Антирождественский сборник для города. – Москва : Безбожник, 1931. – 111 с.
179086
  Навроцька Є. Антиромська політика в Закарпатті у роки Другої світової війни: зібрання свідчень та збереження історичної пам"яті // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (6). – С. 124-140. – ISSN 1998-3883
179087
  Симонов В. Антироссийские санкции и системный кризис мировой экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 49-68 : табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0042-8736
179088
  Цыганков П.А. Антироссийский дискурс Европейского союза: причины и основные направления / П.А. Цыганков, Ф.И. Фоминых // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 36-47. – ISSN 0869-0499
179089
  Вознесенський А.А. Антисвіти / А.А. Вознесенський. – Київ, 1987. – 113с.
179090
  Бачинский Н.М. Антисейсмика в архитектурных памятниках Средней Азии / Н.М. Бачинский. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
179091
  Курченко О.О. Антисексистські тенденції мови адміністративних паперів у сучасній Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 366-372
179092
  Платонов А.П. Антисексус / А.П. Платонов. – М., 1991. – 27с.
179093
  Харрис Д. Антисемитизм в Европе и на Ближнем Востоке // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, Р. Заславський [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С. 238-258. – ISBN 966-7273-29-6
179094
  Савцов В.Я. Антисемитизм в политической жизни США // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 51-55. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
179095
  Бурменко-Ортенберг Антисемітизм - зброя наших ворогів / Бурменко-Ортенберг. – Х., 1927. – 80с.
179096
  Гусєв В.І. Антисемітизм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 15-16. – ISBN 966-642-073-2
179097
  Токаленко П. Антисемітизм на півдні України в роки Першої російської революції // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Листопад (№ 22). – С. 6-11
179098
  Михальчук Р. Антисемітизм на шпальтах газет Рівненщини // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 51-52
179099
  Гончаренко О. Антисемітизм у післявоєнній Україні: міфи та реалії (за документами радянських спецслужб) / О. Гончаренко, О. Тарапон // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 249-254. – ISBN 978-966-308-217-2
179100
  Подольський А.Ю. Антисемітська політика російського царизму в Україні на початку ХХ століття // Справа Бейліса: погляд із сьогодення : тези міжнар. наук. конф. до 80-річчя закінчення процесу у справі Бейліса : Київ, 28-29 жовт. 1993 р. / [Ін-т нац. відносин і політології НАН України ; упоряд. О.Б. Беренштейн та ін. ; редкол.: І.Ф. Курас (голова) та ін.]. – Київ : Інститут національних відносин і політології НАН України, 1994. – С. 53-58. – ISBN 5-7702-0792-2
179101
  Товстенко В.Д. Антисемітський міф як брудна PR-технологія у кон"юнктурі сучасної української журналістики // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 32-36


  У статті досліджується проблема антисемітизму в українських ЗМІ як засобу маніпуляції масовою свідоміс тю. Історичний погляд на це явище та аналіз матеріалів інтернет-джерел дають змогу виокремити міфи, котрі побутують в українському суспільстві, та ...
179102
  Бумбур Ю.М. Антисемітські стереотипи у творчості Теодора Драйзера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 156-161


  Статтю присвячено дослідженню проявів антисемітизму у творчості американського письменника-натураліста Теодора Драйзера. Надається обсяг поняття «антисемітизм», розглядаються значення цього поняття. Досліджується специфіка американського натуралізму. ...
179103
  Бострем Ирина Геннадьевна Антисимметричный обмен и магнитная анизотропия в редкоземельных ортоферритах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Бострем Ирина Геннадьевна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 21л.
179104
  Дубов Л П. Антисимметрия : учеб. пособие / Л П. Дубов, . – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 78 с.
179105
  Борохов Б. Антисионистская концентрация : (посмертное произведение) / Б. Борохов ; с предисл. И. Ч. – Петроград : Восток ; [Тип. Акц. общ. "Кадима"], 1918. – 27 с.
179106
  Козак Л.С. Антисипативна концепція управління підприємствами в системі антикризового менеджменту / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 81-87. – ISSN 0321-0499
179107
  Мельник О.Г. Антисипативне управління підприємствами на засадах слабких сигналів / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 32-41 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
179108
  Усатенко І.А. Антисистемний протест у XX столітті в працях Іммануїла Валлерстайна // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 63-70. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
179109
  Усатенко І.А. Антисистемні рухи у XIX ст. та перша світова революція у відображенні І. Валлерстайна // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 50-54. – ISSN 2076-1554
179110
  Іржавська А.П. Антислов"янсьха спрямованість колонізаційних планів фашистської Німеччнви // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 117-122. – (Серія "Історичні науки")
179111
  Журавлева Н.И. Антисоветизм буржуазной демократии / Н.И. Журавлева. – М., 1987. – 189с.
179112
  Королев Б.И. Антисоветизм в глобальной стратегии империализма / Б.И. Королев. – М, 1974. – 256с.
179113
  Загладин Н.В. Антисоветизм в глобальной стратегии империализма США / Н.В. Загладин. – Москва, 1981. – 284 с.
179114
  Блищенко И.П. Антисоветизм и международное право / И.П. Блищенко. – Москва : Международные отношения, 1968. – 189, [3], с.
179115
   Антисоветизм на службе империализма : о некоторых разновидностях соврем. антисоветизма. – Москва : Мысль, 1976. – 263 с.
179116
  Шишкин В.И. Антисоветская блокада и ее крушение / В.И. Шишкин. – М, 1989. – 756с.
179117
  Писецкий И.Ю. Антисоветская внешняя политика буржуазной Латвии в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: / Писецкий И.Ю.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1955. – 20л.
179118
   Антисоветская интервенция и её крах 1917-1922. – Москва : Политиздат, 1987. – 206, [2] с.
179119
  Мамедова Ш. Антисоветские выступления в Азербайджане в 1920-1930-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 148-153. – ISSN 0042-8779
179120
  Занегин Б.Н. Антисоветский курс Пекина и политика администрации Картера в отношении Китая // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1979. – № 22. – С. 38-53
179121
  Бегишева Алия Антисоветчик в законе : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 144-152. – ISSN 1029-5828
179122
  Раманенко О.М. Антисоциалистическая сущность маоизма / О.М. Раманенко. – Москва : Международные отношения, 1976. – 127 с.
179123
  Капустян Г.Т. Антисоціальна політика радянського політичного режиму і селянська "моральна економіка" на Полтавщині в період згортання НЕПу // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 135-142. – ISBN 978-966-668-405-2
179124
  Рабенчук О. Антисоціальні прояви у поведінці населення УРСР (друга половина 40-х - початок 50-х рр. XX ст.) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 364-387
179125
  Стрельников И.Д. Антиспермотоксины / [соч.] И.Д. Стрельникова ; (Из Зоологическое отделение Научного ин-та им. П.Ф. Лесгафта) // Компакт - 252279 / И.Д. Стрельников. – Известия научного ин-та П.Ф.Лесгафта, 1924. – С. 219-226
179126
  Шевердяев О.Н. Антистатические полимерные материалы / О.Н. Шевердяев. – Москва : Химия, 1983. – 175 с.
179127
  Чукова Ю.П. Антистоксова люминистенция и новые возможности ее применения / Ю.П. Чукова. – М, 1980. – 193с.
179128
  Жоливе Мюриэль Антистрессовое безумие : Япония. Ночная жизнь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 100-106 : Фото. – ISSN 1029-5828
179129
  Олійник А. Антисуїцидальні релігійні імперативи і табу // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 94-102. – ISSN 2617-6858


  "У статті проаналізована проблема впливу релігії, релігійного світогляду на рівень суїцидальності індивідів в середовищі. Завдяки антиаутодеструктивному впливу релігія справедливо вважається одним з найважливіших регуляторів ставлення людини до ...
179130
   Антисуржик : Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів : Світ, 1994. – 150 с.
179131
   Антисуржик : вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : [навч. посіб.] / [О. Сербенська та ін.] ; за ред. О. Сербенської ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 257, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 252. – ISBN 978-966-613-876-0
179132
  Алексеева Н. Антитеза "христианство-язычество" в литературном контексте ХХ столетия // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 34-40. – Бібліогр.: Лит.: с. 39-40; 16 назв
179133
  Рахшмир Светлана Александровна Антитеза как компонент фразеологической семантики : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Рахшмир Светлана Александровна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1983. – 23 с.
179134
  Соловьов В. Антитеза науки і влади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 січня (№ 2). – С. 12


  На шпальтах DT.UA в останні роки опубліковано чимало матеріалів, які, здавалося б, переконливо доводять, що, не спираючись на науковий потенціал суспільства, неможливо досягти добробуту країни. Але складається враження, що наше державне керівництво діє ...
179135
  Олійник С.М. Антитеза розуму і серця у фантастичних творах Олеся Бердника "Зоряний Корсар", та "Діти безмежжя" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 123-128
179136
  Анісімов А. Антитеза як засіб сатири в коміксі (на матеріалі сучасного арабського коміксу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 48-51. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано погляд на антитезу в коміксі як жанрі літератури і послідовного мистецтва (англ. sequential art), а також зіставлення методів її застосування. На тлі соціальної проблематики сучасного сатиричного коміксу проводиться аналіз антитези в ...
179137
  Починок Л.І. Антитеза як художній прийом у прозі Ольги Кобилянської // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 89-90
179138
   Антитела : методы. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001762-3
Кн. 1. – 1991. – 287 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
179139
   Антитела : методы. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002363-1
Кн. 2. – 1991. – 382 с. – Библиогр. в конце глав
179140
  Носсел Г.Э. Антитела и иммунитет / Г.Э. Носсел. – Москва, 1973. – 176с.
179141
  Гольдфарб Д.Й. Антитела к нуклеиновым кислотам. / Д.Й. Гольдфарб, Л.А. Замчук. – Москва, 1975. – 228с.
179142
  Кретова А.Ф. Антитела как специфические маркеры белков в электронно-микроскопических исследованиях. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Кретова А.Ф.; АН СССР. Ин-тут молекулярной биологии. – М., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
179143
  Журавлева Н.В. Антителообразование и ингибиция активности антител при кровопусканиях / Н.В. Журавлева. – Москва, 1979. – 104с.
179144
   Антительные эритроцитарные иммунореагенты в диагностике вирусных инфекций. – Алма-Ата : Наука, 1990. – 133 с.
179145
  Умов Н.А. Антитермы изопиестических и изометрических процессов совершенных газов. / Н.А. Умов. – Одесса. – 87-96с.
179146
  Постоловський С.Р. Антитероризм як стратегія сучасних міжнародних комунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 152-160
179147
  Зацний Ю.А. Антитерористична боротьба і поповнення словникового складу сучасної англійської мови : монографія / Ю.А. Зацний, А.Б. Семенчук ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 198-209. – ISBN 978-966-599-465-7
179148
  Слободян Н.В. Антитерористична діяльність Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації: компаративний аналіз // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 45-52. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
179149
  Орлов Ю. Антитерористична інтервенція: від протидії міжнародному тероризму до злочинів агресії // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 252-254. – ISBN 978-617-7220-78-6
179150
  Зименкова В.В. Антитерористична операція США в Афганістані: військово-політичні аспекти підготовки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 331-335. – ISSN 2076-1554
179151
  Баранюк Т.О. Антитерористична політика Європейського Союзу // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 208-210. – ISBN 978-966-419-280-1
179152
  Красношлик А. Антитерористична політика США за часів президенства Дж. Буша та Б. Обами // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 111-117
179153
  Березовець Л.В. Антитерористична складова в іміджі зарубіжних політичних лідерів // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 12-14.
179154
  Березовець Л. Антитерористична складова в іміджі зарубіжних політичних лідерів // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 23-25


  У статті проаналізовано сучасне наповнення іміджів лідерів антитерористичної коаліції (В. Путіна. Дж.Буша, Г. Шредера), пов"язане з їхньою протидією цьому лихові сучасності. Автор досліджує, наскільки застосування цього компоненту відповідає образові ...
179155
  Врадій О.С. Антитерористична стратегія як важлива складова політики ЄС // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 203-211. – ISBN 978-966-136-196-5
179156
  Бєляков К.І. Антитерористичне законодавство України: новації 2013 року // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 117-125. – ISSN 1609-0462
179157
  Пушкарук Н. Антитерористичний коридор Ердоган / Н. Пушкарук, В. Швед, І. Семиволос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 80). – С. 3


  Експерти "Дня" - про рішення Туреччини продовжити операцію в Сирії.
179158
  Вяк К. Антитерористичні заходи за Кримінальним кодексом Республіки Польща // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 126-134. – ISSN 0132-1331
179159
  Яковлев А.Ю. Антитеррор по-индийски // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 12-16. – ISSN 0321-5075
179160
  Шумилин Александр Антитерроризм и внешняя политика России // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 47-60. – ISSN 0869-44435
179161
  Макар І.С. Антитетичні відношення у тексті роману Лонга // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 43-48


  У статті охарактеризовано стилістичну фігуру антитези в тексті пасторального роману давньогрецького письменника II ст. н.е. Лонга "Дафніс і Хлоя". З"ясовано роль антонімії у творенні антитез. Виокремлено декілька типів антитетичних структур: прості, ...
179162
  Гувайнюк Н.В. Антитетичні семантико-синтаксичні відношення у надфразній єдгості та тексті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 43-51
179163
  Комісаренко С.В. Антитіла (-специфічні білки імуноглобулінової природи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 560. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
179164
   Антитіла до вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней у сироватках свиней / Л.Ю. Вергун, З. Пейсак, Ю.А. Собко, О.Т. Шиков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-46. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Проведено скринінг сироваток свиней, відібраних у господарствах України й Республіки Білорусь методом ІФА. Показано різну чутливість тест-систем INGENASE і LSI, які використовувались при виявленні антитіл до вірусу РРСС. We have screened of pigs serum ...
179165
  Долинська С. Антитоталітарний дискурс поезії Яра Славути // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-7
179166
  Долинська С. Антитоталітарний дискурс поезії Яра Славутича // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст.
179167
  Долинська С. Антитоталітарний дискурс поезії Яра Славутича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-6. – Бібліогр. в кінці ст.
179168
  Кришук В.Л. Антитоталітарний дискурс у мемуарній прозі Олекси Гай-Головка // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 62-65
179169
  Тимощук Н.М. Антитоталітарний дискурс української прози 20 століття: проблематика голодомору та особливості ії художньої реалізації : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.01- українська література / Тимощук Н.М.; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2006. – 178 л. – Бібліогр.: л. 167-178
179170
  Тимощук Н.М. Антитоталітарний дискурс української прози 20 століття: проблематика голодомору та особливості її художньої реалізації : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Наталія Миколаївна Тимощук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: Біліогр.:9 назв
179171
  Хамедова О. Антитоталітарний пафос оповідань Б. Антоненка-Давидовича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 190-198. – ISSN 1728-9572
179172
  Давиденко І.О. Антитоталітарний пафос роману "Останній світ" Крістофа Рансмайра у світлі літературної антропології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 107-114. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
179173
  Нахлік О. Антитоталітарний потенціал української рецепції ("Бесіди з катом" К. Мочарського та "Інший світ" Г. Герлінга-Грудзінського) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 303-308. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Стаття присвячена висвітленню ролі польської літератури в осмисленні українцями комуністичної та нацистської тоталітарних систем, проаналізовано значення одночасної появи в українському культурному просторі перекладів книг К. Мочарського та Г. ...
179174
  Кривошея Тетяна Олександрівна Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Кривошея Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л. 163-172
179175
  Кривошея Тетяна Олександрівна Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Кривошея Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 14с. – Бібліогр.: 6 назв
179176
  Гончаренко Д. Антитрадиціоналізм у візуальному мистецтві доби авангарду // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 43-48. – ISSN 2309-8813
179177
  Шаститко А. Антитраст и защита интеллектуальной собственности в странах с развивающейся рыночной экономикой / А. Шаститко, А. Курдин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 84-95. – ISSN 0042-8736
179178
  Вознюк О. Антитраст по вертикалі: вимоги Комітету // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 38
179179
   Антитраст: за нас чи проти нас? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 8 червня (№ 11)
179180
  Фролова Н.Л. Антитрестовая политика и нововведения (опыт США) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2001. – № 8. – С.29-47. – ISSN 0321-2068


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
179181
  Дмитриев А.В. Антитрестовская политика правительства США 1901-1908 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дмитриев А.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 19л.
179182
  Жидков О.А. Антитрестовское законодательство в буржуазных странах : Автореф... докт. юр.наук: / Жидков О. А.; АН СССР , Ин-т госуд. и права. – Москва, 1972. – 35л.
179183
  Жидков О.А. Антитрестовское законодательство в США / О.А. Жидков. – Москва, 1963. – 184с.
179184
   Антитромботична терапія та ризик геморагічних ускладнень у хворих із неклапанною формою фібриляції передсердь на фоні коморбідної патології / М.І. Швед, О.Л. Сидоренко, Н.М. Ковбаса, М.Я. Бенів, Л.В. Цуглевич // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 13-16. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті проведено стратифікацію ризику розвитку інсульту, геморагічних ускладнень та аналіз призначеної антитромботичної терапії у 116 пацієнтів із неклапанною формою фібриляції передсердь. Оцінено інформативність та валідність шкал CHA2DS2-VASc ...
179185
  Запровальна О.Є. Антитромбоцитарна терапія ішемічної хвороби серця: патогенетичні аспекти, ризики та діагностично-терапевтична стратегія : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Запровальна Ольга Євгеніївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 44, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 80 назв
179186
  Мельник Г.Я. Антитуз / Г.Я. Мельник. – Київ, 1970. – 127 с.
179187
  Пилипенко В.М. Антитурецька ліга у польській політичній публіцистичній середини XVI - середини XVII ст.: pro et contra // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 134-137. – ISSN 2218-4805
179188
  Степан Н. Антиукраїнська влада в Україні - парадокс чи історична закономірність? // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 300-309. – ISBN 978-966-1594-12-7
179189
  Лизанчук В.В. Антиукраїнська інформаційна агресія в телерадіопросторі Росії та України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 13-21


  Розглянуто суть російської антиукраїнської інформаційної агресії, схарактеризовано її морально-психологічні, політико-ідеологічні складники. Осмислено маніпуляційні аспекти ЗМІ, окреслено особливості свободи слова і журналістської відповідальності в ...
179190
  Вегеш М.М. Антиукраїнська листівкова агітація в період Карпатської України (1938-1939) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 47-48. – (Історія ; вип. 63/64)


  Проаналізовано роль листівок як засобу антиукраїнської агітації в умовах існування Карпатської України (1938-1939).
179191
  Семистяга В. Антиукраїнська мовна політика проросійських найманців на тимчасово окупованих теренах Донбасу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 листопада (№ 45). – С. 3-4
179192
  Кіндрачук Н. Антиукраїнська мовна політика у вищій школі України: 60-70-ті роки XX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 97-102. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
179193
  Сініцький Андрій Цезарович Антиукраїнська політика російського самодержавства (1900-1914 рр.) : Дис... кандид. історичн.наук: 07.00.01 / Сініцький Андрій Цезарович; Київ. держ. лінгвістичний ун-тет. – К., 1997. – 207л. – Бібліогр.:л.187-207
179194
  Сіницький А.Ц. Антиукраїнська політика Російського самодержавства. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Сіницький А.Ц.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 22л.
179195
  Слотюк Т.В. Антиукраїнська суть москвофільської преси в Східній Галичині (1900-1939) : монографія / Тетяна Слотюк ; [наук. ред. С.А. Кость] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 247, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 241-247. – Бібліогр.: с. 212-239. – ISBN 978-617-10-0517-4
179196
  Прилипко О. Антиукраїнський закон Парето // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 134). – С. 8


  Публіцистична провокація економіста. Книга Олександра Савченка "Антиукаїнець або воля до боротьби, поразки чи зради".
179197
  Ідріс Н. Антиукраїнські настрої у містах УСРР за доби "українізації" у 20 - на початку 30-х рр. XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 5 (89) вересень - жовтень. – С. 36-39
179198
   Антиукраїнські тенденції в освітній політиці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 6


  Звернення: Президентові України В.Ф. Януковичу, Голові Верховної Ради України В.В. Рибаку, народним депутатам України, Прем"єр-міністрові України М.Я. Азарову, всім громадянам України від імені багатотисячної громади освітян, учасників Всеукраїнських ...
179199
  Карпенко Віталій Антиукраїнські тенденції в українській державі / Карпенко Віталій. – Київ, 2002. – 112с. – ISBN 966-7139-41-7
179200
  Карпенко В. Антиукраїнські тенденції в Українській державі / В. Карпенко. – Київ : Інститут Відкритої Політики, 2001. – 112с. – ISBN 966-7139-41-7
179201
  Шеретюк Р. Антиунійний дискурс діяльності православних братств у Російській імперії в другій половині XIX - на початку XX ст. / Р. Шеретюк, Г. Капустін // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 1 (85) січень-лютий. – С. 28-36
179202
  Міщенко О. Антиурбаністичний дискурс творчості Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 192-196.
179203
   Антиутопии XX века : сборник. – Москва : Книжная палата, 1989. – 348 [2] с. – (Популярная библиотека ; 2 : Фантастика). – ISBN 5-7000-0157-8


  Содерж.: Мы: Роман / Евгений Замятин ; О дивный новый мир: Роман: пер. с англ. / Олдос Хаксли ; Скотский уголок: Сказка: пер. с англ. / Джордж Оруэлл ; Встреча с Джорджем Оруэллом / В. Чаликова
179204
  Борисова Т.В. Антиутопичная сущность христианской культуры мышления // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 31-37. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
179205
  Дам"янов С. Антиутопічні початки модерної сербської фантастики // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 321-328. – (Бібліотека інституту філології)


  На думку автора, початки сербської фантастики пов"язані з модернізмом та посиленням місця науки в уявленнях про майбутні та інші світи в дурій половині ХІХ ст. Порівнюючи часові рамки появи видатних творів світової наукової фантастики з сербськими ...
179206
  Цікавий С. Антиутопія та гетеротопія: фікційне місто-тюрма в повісті "Місто, в якому не ходять гроші" Кузьми Скрябіна // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 126-142. – ISSN 2308-1902
179207
  Марценішко В. Антиутопія як жанроутвір літературної фантастики // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 39-49. – (Філологічні науки)
179208
  Марценішко В. Антиутопія як жанроутвір літературної фантастики // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 39-49. – (Філологічні науки)
179209
  Стоянова І. Антиутопія як об"єкт міждисциплінарного дослідження // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 136-145. – ISSN 2413-3094
179210
  Михед О. Антиутопія як один із генологічних факторів формування реаліті-роману // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 67-71. – ISSN 2307-2261
179211
  Кобытев В.С. Антифазные границы и напряжения блокировки сверхдислокаций в сплавах вблизи состава Mg3Cd. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Кобытев В.С.; Томский гос. ун-тет. – Томск, 1970. – 18л.
179212
  Дудар Є.М. Антифас / Є.М. Дудар. – Київ, 1987. – 518 с.
179213
   Антифашизм - наш стиль : Венгерское искусство. Путь к социальному реализму : сборник статей. – Москва : Прогресс, 1971. – 335 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 309-327
179214
   Антифашизм в Германии 1916-1950 : сатира : выставка международного фонда друзей Библиотеки академии наук в Ленинграде. – Ленинград, 1990. – 60 с.
179215
  Рубінштейн Л.В. Антифашисти. / Л.В. Рубінштейн. – К, 1937. – 107с.
179216
  Юрьева И.А. Антифашистская борьба болгарского народа, 1941-1944 : Науч.-вспомогат. указ. лит. за 1944-1975 гг. на болг. и русс. яз. / И.А. Юрьева. – Москва, 1976. – 133с.
179217
   Антифашистская борьба в Германии (1920-е гг.-1945 г) : межвуз. сб. науч. тр. – Челябинск : Челябинский ГПИ, 1982. – 135 с. – Библиогр. в примеч. в конце работ
179218
  Девекин В.Н. Антифашистская драматургия Ф. Вольфа. "Профессор Мамлок" / В.Н. Девекин. – Москва, 1974. – 96с.
179219
  Игнатов Михаил Васильевич Антифашистская книга в Польской Народной Республике (1940-1960-е гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 05.25.04 / Игнатов Михаил Васильевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра книговедения и ред.-изд. дела. – М., 1973. – 19л.
179220
  Лайне С.В. Антифашистская публицистика 20-30-х годов / С.В. Лайне. – Москва, 1977. – 108с.
179221
  Попов И.А. Антифашистская радиодрама в США в предвоенные годы и в период второй мировой войны. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.678 / Попов И.А.; МГУ. – М., 1972. – 18л.
179222
   Антифашистская солидарность в годы второй мировой войны, 1939-1945. – Киев : Наукова думка, 1987. – 335, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 308-334
179223
  Огнев К.К. Антифашистская тема в документальном кино / К.К. Огнев. – Москва : Знание, 1985. – 48 с.
179224
  Семиряга М.И. Антифашистские народные восстания / М.И. Семиряга. – Москва, 1965. – 267с.
179225
  Шевчук В.И. Антифашистские произведения Карела Чапека ("Война с саламандрами", "Белая болезнь", "Мать") : Автореф... канд. филол.наук: / Шевчук В. И.; КГУ, Каф. славян. филол. – Киев, 1954. – 16л.
179226
  Шевчук В.И. Антифашистские произведения Карела Чапека. : Дис... канд. филолог.наук: / Шевчук В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. словянской филологии. – К., 1954. – 402л. – Бібліогр.:л.389-402
179227
  Скаллер Р.С. Антифашистский исторический роман Лиона Фейхтвангера тридцатых годов. : Автореф... канд.филол.наук: 10.644 / Скаллер Р.С.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1970. – 23л.
179228
   Антифашистский конгресс работников культуры во Львове в 1936 г. : документы и материалы. – Львов, 1956. – 118 с.
179229
   Антифашистский конгресс работников культуры во Львове в 1936 г. : библиогр.: указ. – Львов, 1978. – 59 с.
179230
   Антифашистский митинг учёных в Москве 12 октября 1941 г.. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1942. – 55 с.
179231
  Флоровская О.В. Антифашистский роман Германской Демократической Республики / О.В. Флоровская. – Кишинев, 1972. – 49с.
179232
  Муратов Л.Г. Антифашистский экран мира / Л.Г. Муратов. – Л., 1973. – 31с.
179233
  Бродоцкий С.Г. Антифашистское движение в Западной Украине (1929-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бродоцкий С.Г.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории СССР. – Львов, 1953. – 20л.
179234
  Чяпас Р. Антифашистское движение в Литве в 1927-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Чяпас Р.; АН Лит.ССр. Ин-т истории. – Вильнюс, 1969. – 22л.
179235
  Киреев В.П. Антифашистское движение сопротивления в Германии в годы второй мировой войны 1939-1945 / В.П. Киреев. – М., 1975. – 105с.
179236
  Шелудченко Н.П. др. Антифашистское движение сопротивления в европейских странах / Н.П. др. Шелудченко. – М, 1987. – 98с.
179237
  Жарова А.А. Антифашистское движение Сопротивления в Италии, 1943-1945 : Науч.-вспомогат. указ. литературы / А.А. Жарова; Всесоюз. гос. б-ка иностр. литературы. – Москва : ВГБИЛ, 1977. – 114с.
179238
   Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в годы второй мировой войны. – Москва : Соцэкгиз, 1962. – 733 с.
179239
  Киреев В.П. Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в годы второй мировой войны. / В.П. Киреев. – М., 1972. – 266 с.
179240
   Антифашистское движение сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы : вопр. нац. историографии : сб. ст. – Москва : ИСБ, 1991. – 216 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 5-201-00710-4
179241
  Юрьева И.А. Антифашистское движение сопротивления польского народа в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. : Науч.-вспомогат. библиогр. указ. / И.А. Юрьева. – 2-е изд, доп. – Москва, 1978. – 247с.
179242
  Чиркова Любовь Николаевна Антифашистское движение узников гитлеровских лагерей смерти на оккупированной территории Украины (1941-1944 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Чиркова Любовь Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
179243
  Чиркова Л.Н. Антифашистское движение узников гитлеровских лагерей смерти на оккупированной территории Украины 91941-1944 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чиркова Л.Н.; МО Украины, КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 16л.
179244
  Клейн Б.С. Антифашистское освободительное движение в Вильнюсе в 1926-1939 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Клейн Б.С.; АН Литов. ССР. Ин-тут истории. – Вильнюс, 1963. – 24л.
179245
  Лемещук Н.М. Антифашистское подполье в концентрационных лагерях в годы второй мировой войны 1939-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Лемещук Н.М. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1969. – 25 с.
179246
  Озимчук Олег Борисович Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941-1944 рр.) На матеріалах Волині : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Озимчук Олег Борисович; Рівненський держ. пед. ін-т. – Рівне, 1995. – 206л. – Бібліогр.:л.198-206
179247
  Шахрайчук І.А. Антифашистська боротьба радянського підпілля на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 188-198. – ISBN 978-966-383-522-8
179248
  Озимчук О.Б. Антифашистська борьба ОУН-УПА в роки другої світової війни (1941-1944 рр.) : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.01 / Озимчук О. Б.; КНУ. – К., 1995. – 21л.
179249
  Савчук П.О. Антифашистський рух на Поділлі і Південно-Східній Волині (1941-1944 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 62-69
179250
  Слободянюк М.А. Антифашистський рух опору в Україні крізь призму історичної антропології // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 79-83. – ISSN 2076-1554
179251
   Антифашисты на ведущих постах в ГДР. – Дрезден : Изд-во Цайт им Бильд, 1969. – 112 с. : ил., с портр.
179252
  Іщенко Н. Антифейки під атакою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 квітня (№ 70/71). – С. 25, 28


  В Європі не задоволені якістю роботи ЄС щодо протидії російській дезінформації.
179253
  Степанков В.С. Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648-1654) / В.С. Степанков. – Львів : Світ, 1991. – 196 с. – ISBN 5-11-000351-5
179254
  Грабовецький В.В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI--XIX ст. : Дис... докт. іст.наук: / Грабовецький В.В.; Львівський держ. ун-т. Інститут суспільних наук. – Львів, 1966. – 571л.
179255
  Грабовецький В.В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI--XIX ст. : Дис... докт. іст.наук: / Грабовецький В.В.; Львів. держ. ун-т. Ін-т суспільних наук. – Львів, 1966. – 572-909л. – Бібліогр.:л.862-905
179256
  Грабовецький В.В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI-XIX / В.В. Грабовецький. – Львів, 1966. – 252с.
179257
  Гриценко І.А. Антифеодальна боротьба селянських мас Лівобережної України в 60 рр. XVII в. : Дис... канд. іст.наук: / Гриценко І.А.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – К., 1949. – 228л. – Бібліогр.:л.220-227
179258
  Гриценко І.А. Антифеодальна боротьба селянських мас Лівобережної України в 60 рр. XVII ст. : Автореф... канд. іст.наук: / Гриценко І.А.; Київський держ. університет ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1949. – 228л. – Бібліогр.:с.220-227
179259
  Грабовецкий В.В. Антифеодальная борьба карпетского опришковства XVI-XIX вв. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Грабовецкий В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 44 с. – Бібліогр.:с.42-44
179260
  Симоновская Л.В. Антифеодальная борьба китайских крестьян в 17 веке / Л.В. Симоновская. – Москва, 1966. – 343с.
179261
  Симоновская Л.В. Антифеодальная борьба китайских крестьян в XVII в. : Автореф... доктор ист.наук: / Симоновская Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 31л.
179262
  Бугаев Н.В. Антифеодальная борьба крестьянских мас Украины в начеле XVIII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Бугаев Н. В.; ВПШ при ЦК ВКП(б), Каф. ист. СССР. – Москва, 1951. – 21 л.
179263
  Гриценко И.А. Антифеодальная борьба крестьянских масс Левобережной Украины в 60-х гг. XVII ст. : Автореф... канд. ист.наук: / Гриценко И.А.;. – Киев, 1950. – 18 с.
179264
  Степанков В.С. Антифеодальная борьба крестьянства и козацких низов в годы Освободительной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Степанков В.С. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 25 с.
179265
  Озолин А.И. Антифеодальная оппозиция в Чехии второй половины XIV- начала XV века. Зарождение гуситской идеологии : Методическое пособие / А.И. Озолин. – Саратов, 1986. – 60с.
179266
  Сокирська В. Антифеодальне народно-визвольне повстання 1768 - 1769 рр. в дослідженнях Григорія Юхимовича Храбана // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 374-378. – ISBN 966-7865-75-4
179267
  Марочкін В.П. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в першій чверті XVII ст. / В.П. Марочкін. – К, 1989. – 109с.
179268
  Дядиченко В.А. Антифеодальні повстання в Росії і на Україні в XVII-XVIII ст. / В.А. Дядиченко. – Київ, 1954. – 55с.
179269
  Щербак В.О. Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни / В.О. Щербак. – Київ : Наукова думка, 1989. – 125с. – ISBN 5-12-000672-8
179270
  Мушкатеров Н.В. Антифеодальніе восстания в Астрахани в ХУП-ХУШ вв. / Н.В. Мушкатеров. – Астрахань, 1958. – 24с.
179271
  Поликарпова Е.В. Антифеодальное аграрное законодательство Великой французской буржуазной революции / Е.В. Поликарпова. – М, 1987. – 95с.
179272
  Калюжный В.И. Антифеодальное движение горнозаводских рабочих Урала в 50-60 годах XVIII века (1754-1771) : Автореф... канд. ист.наук: / Калюжный В.И.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск-Пермь, 1964. – 19л.
179273
  Марочкин В.П. Антифеодальное и освободительное движение на Украине в первой четверти XVII века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Марочкин В.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
179274
  Марочкин Василий Петрович Антифеодальное и освободительное движение на Украине в первой четверти ХУП века : Дис... канд.ист.наук: 07.00.02 / Марочкин Василий Петрович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1984. – 209л. – Бібліогр.:л.183-208
179275
  Иванов М.С. Антифеодальные восстания в Иране в середине XIX в. / М.С. Иванов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1982. – 247с.
179276
  Смолин Г.Я. Антифеодальные восстания в Китае второй половины 10 - первой четверти 12 вв / Г.Я. Смолин. – М., 1974. – 556с.
179277
  Сидорова Н.А. Антифеодальные движения в городах Франции во второй половине XIV - начале XVвека / Н.А. Сидорова. – М., 1960. – 63с.
179278
  Казакова Н.А. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV - XVI века / Н.А. Казакова, Я.С. Лурье. – Москва-Ленинград, 1955. – 544с.
179279
  Самсонов А.М. Антифеодальные народные восстания в России и церковь / А.М. Самсонов. – Москва, 1955. – 184с.
179280
  Бак И.С. Антифеодальные экономические учения в России второй половины XVIII века / Исай Бак. – Москва : Соцэкгиз, 1958. – 125 с.
179281
  Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. / Н.Н. Покровский. – Новосибирск, 1974. – 394 с.
179282
   Антиферментное действие и детоксикация фосфорорганических ингибиторов холинэстераз. – Ташкент : Фан, 1989. – 180, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 163-180 (343 назв.). – ISBN 5-648-00286-6
179283
   Антиферромагнетизм : сб. ст. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 487 с. : ил., с черт. – Библиогр. в конце статей
179284
  Седов В.Л. Антиферромагнетизм гамма-железа. Проблема инвара / В.Л. Седов. – Москва : Наука, 1987. – 287 с.
179285
   Антиферромагнетизм и ферриты / отв. ред. Я.Г. Дорфман // Итоги науки. Физико-математические науки / АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва, 1962. – 4 : Антиферромагнетизм и ферриты / отв. ред. Я.Г. Дорфман. – С. 1-216
179286
  Юдин В.М. Антиферромагнетизм некоторых окислов и фторидов типа AMeX3 металлов 3d-группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.50 / Юдин В.М.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 14л.
179287
  Поляков Петр Иванович Антиферромагнитный резонанс в CuCl2-2H2O при высоком давлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Поляков Петр Иванович; АН УССР. Донецкий физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
179288
  Санина В.А. Антиферромагнитный резонанс в орторомбических слабых ферромагнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.50 / Санина В.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
179289
  Великов Л.В. Антиферромагнитный резонанс в ромбоэдрических антиферромагнетиках со слабым ферромагнетизмом в миллиметровом м субмиллиметровом диапазонах радиоволн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Великов Л.В.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1972. – 19л.
179290
  Гарнцева Н.М. Антифизикалистские аргументы в учении Д.Чалмерса о сознании // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.93-105. – ISSN 0042-8744
179291
  Кутасова И.М. Антифилософия "новой философии" / И.М. Кутасова. – М., 1984. – 143с.
179292
   Антифітовірусна активність синтетичних порфіринів у системі in vivo / І.В. Крулько, А.В. Харіна, Н.С. Водзинська, Т.О. Філіппова, В.П. Поліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 138-139.
179293
  Дубоссарская З.М. Антифосфолипидный синдром как причина невынашивания беременности (обзор литературы) / З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 84-88. – ISSN 2226-1230
179294
   Антифосфолипидный синдром у детей / Г.А. Новик, Н.М. Калинина, Л.Н. Аббакумова, К.Г. Кикнадзе // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 168-171. – ISSN 2224-0586
179295
  Ліщук-Якимович Антифосфоліпідний синдром у практиці лікаря-репродуктолога // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 80-82. – ISSN 2413-550Х
179296
  Донськой Б.В. Антифосфоліпідні антитіла та їхня регуляція системою ідіотип-антиідіотип : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.09 - імунологія (біологічні науки) / Донськой Б.В.; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології академії медичних наук України. – Київ, 2007. – 108л. – Бібліогр.: л.95-108
179297
  Донськой Б.В. Антифосфоліпідні антитіла та їхня регуляція системою ідіотип - антиідіотип : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 01.05.04 - Імунологія / Донськой Б.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
179298
  Кутейникова З.А. Антифракционные полимерные и металлополимерные покрытия и их применение в приборостроении : Автореф... канд. техн.наук: / Кутейникова З.А.; Киев. ин-т гражданской авиации. – К., 1967. – 28л.
179299
  Шацкая М.Ф. Антифрастическая функция скрытого отрицания в языковой игре // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 89-96. – ISSN 0130-9730
179300
  Солодов С.Н. Антифризы / С.Н. Солодов. – М., 1947. – 55с.
179301
  Климов К.И. Антифриционные пластичные смазки: Основы применения / К.И. Климов. – М., 1988. – 158с.
179302
  Веремійчук І.П. Антифундаменталізм Г.В.Ф. Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
179303
  Марков Ю.І. Антихолінергічний синдром // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 14 (633). – С. 14-15
179304
  Марков Ю.І. Антихолінергічний синдром (лекція) // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 17-20. – ISSN 2224-0586
179305
  Станев Э. Антихрист / Э. Станев. – 1-е изд. – София : Свят, 1988. – 184 с.
179306
  Ренан Э.Ж. Антихрист / Э.Ж. Ренан. – Ленинград, 1991. – 229 с.
179307
  Ренан Э.Ж. Антихрист / Э.Ж. Ренан. – М., 1991. – 425с.
179308
  Ницше Ф. Антихрист : проклятие христианству / Фридрих Ницше ; [пер. с нем. В.А. Флеровой]. – Харьков : Фолио, 2009. – 192 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4164-7
179309
  Кантор В.К. Антихрист, или Ожидавшийся конец европейской истории. (Соловьев contra Ницше) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.14-27. – ISSN 0042-8744
179310
  Станев Э. Антихрист. / Э. Станев. – София, 1973. – 288с.
179311
  Нотомб А. Антихриста : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 10. – С.3-53. – ISSN 1130-6545
179312
  Сазонов В.В. Антихристианская сущность нацистского режима // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 245-248
179313
  Короткая Л.Л. Антицерковная сатира ХVII века / Л.Л. Короткая. – Минск, 1968. – 80 с.
179314
  Короткая Л.Л. Антицерковная традиция в древнерусской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Короткая Л.Л. ; БГУ. – Минск, 1963. – 18 с.
179315
  Добіжа В. Антицерковні кампанії радянської влади на Поділлі / В. Добіжа, О. Колесник // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 35-44
179316
  Крижанівський О.П. Антицерковні настрої селян Правобережної України у першій половині ХІХ ст. : (до питання про формування антифеодальної ідеології селян) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 77-81. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
179317
  Шепелєв М. Антицивілізаційний потенціал мондіалізації як чинник формування глобального неототалітаризму // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 6. – С.107-120. – ISSN 1609-5499
179318
   Антициклично и структурно регулиране в развитите капиталистически страни през 70-те и началото на 80-те години = Антицикличное и структурное регулирование в развитых капиталистических странах в 70-х и начале 80-х гг / Х. Ноков, Р. Аврамов, Л. Бочева, А. Данчев; Х. Ноков, Р. Аврамов, Л. Бочева, А. Данчев ; Българска Академия на Науките, Икономически ин-т. – София : Изд-во на БАН, 1986. – 212, [2] с.
179319
  Башко В.Й. Антициклічна фіскальна політика у країнах із сировиннозалежною економікою // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 47-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
179320
   Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива : монографія / [Д.Г. Лук"яненко та ін.] ; за заг. ред. Д.Г. Лук"яненка, А.М. Поручника ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 334, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-386-5
179321
  Десятнюк О. Антициклічне фіскальне регулювання економік країн світу - можливості для України / О. Десятнюк, Т. Маршалок // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 2 (69), квітень - червень. – С. 187-211. – ISSN 1684-906Х
179322
  Пятков Г.И. Антициклон : повесть / Г.И. Пятков. – Москва, 1979. – 223 с.
179323
  Мисник С.В. Антициклонічна діяльність на території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-52. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку антициклонів, що проходили територією України з 1971 по 2000 роки. Визначено регіони їх фо-рмування, основні траєкторії руху. Наведено порівняльну характеристику антициклонів за роками та декадами. In article analysed dynamics ...
179324
  Ломов Б.Ф. Антиципация в структуре деятельности / Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н. ; АН СССР, Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1980. – 279 с. – Библиогр.: с. 263-275
179325
  Ісаєва Є.С. Антиципаційна спроможність як чинник формування життєвих перспектив осіб юнацького віку з особливими потребами : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / Ісаєва Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
179326
  Ісаєва Є.С. Антиципаційна спроможність як чинник формування життєвих перспектив осіб юнацького віку з особливими потребами : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.04 / Ісаєва Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 167 л. + Додатки : л. 155-159. – Бібліогр.: л. 160-167
179327
  Градовський А. Антиципація у творчості Тараса Шевченка / А. Градовський, М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 2-5


  У статті розкриваються окремі аспекти аналізу творчості Т.Шевченка з позиції феномену антиципації. Робиться спроба прочитання поетичного доробку Кобзаря через призму принципу передбачання. Механізм антиципації, який зазвичай вивчається у філософії і ...
179328
  Людвиченко М.В. Антиципація як основа утопії та футурології // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 78-83. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена розгляду антиципації як фундаменту побудов утопічних та футурологічних картин майбутнього суспільства. На основі аналізу явища антиципації виявлені глибокі відмінності утопії та футурології. The article is devoted to consideration of ...
179329
  Митевски В. Античка епика : Хелада и Рим / Витомир Митевски. – Скопje : Матица македонска, 2001. – 383, [9] с. – ISBN 9989-48-394-9
179330
  Соколовска В. Античка скулптура во СР Македониjа : посебно издание / Викториjа Соколовска. – Скопjе : Музеj на Македониjа
2. – 1987. – 277 с., 87 таб. : илл.
179331
  Микулчик Иван Антички градови во Македониjа = Antike Stadte in der Republik Makedonien / Микулчик Иван; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 455с. : il. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; Кн.8). – ISBN 9989-649-65-0
179332
   Антична археологія : тексти лекцій / МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І.Франка ; [уклад. В.А. Рудий]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-613-652-0
179333
  Баукова А.Ю. Антична археологія : навч. посібник / Анастасія Юріївна Баукова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 345, [1] с. – Імен. покажч.: с. 323-326. – Бібліогр.: с. 327-345 та в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0153-4
179334
  Чечуліна І. Антична декоративна косметика та посуд для її зберігання на прикладі знахідок з Ольвійського полісу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 443-449. – ISBN 978-966-171-795-3
179335
  Латигіна Н.А. Антична демократія як джерело виникнення сучасної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 162-166. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто витоки сучасної демократії в античному світі. In the article the sources of modern democracy in a classical antiquity are reviewed.
179336
  Задніков С.А. Антична кераміка в матеріалах зольника 7 західного укріплення Більського городища / С.А. Задніков, П.Я. Гавриш // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 101-109. – ISSN 0235-3490
179337
   Антична культура і вітчизняна філософська думка. – Київ, 1990. – 48 с. – (Світогляд / Т-во "Знання" УРСР ; Сер. 2 ; № 2)
179338
  Майстренко Мирослава Іллівна Антична культура і світ шевченкової поезії : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.05 / Майстренко Мирослава Іллівна; Одеський держ.університет ім.і.І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 392л. – Бібліогр.:л.376-392
179339
  Майстренко М.І. Антична культура і світ Шевченкової поезії : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Майстренко М. І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 36 с.
179340
  Шинкаренко О.В. Антична культура. Культура Стародавньої Греції // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 108-149. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
179341
  Білецький О.І. Антична лiтеpатуpа : Зразки старогрецької та римської художньої літератури (Хрестоматія) / О.І. Білецький. – Хаpкiв : Радянська школа, 1938. – 510с.


  Iнтеpес до античних лiтеpатуp живе в Укpаїнi з давніх часів. У навчальних пpогpамах унiвеpситетiв вивченню iстоpiї античних лiтеpатуp пpидiляється значна увага. Ця книга- пеpший ступiнь до великого i потpiбного дiла. Упоpядник сподiвається, що пpи ...
179342
   Антична література : для студ. гуманіт. відділу загальнонаук. фак. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 1 : Програма, робочі плани, методичні вказівки. – 1962. – 60 с. – Бібліогр.: с. 13-14


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
179343
  Білецький О.І. Антична література : хрестоматія / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1968. – 612 с. : іл.
179344
   Антична література : підручник для студ. пед. ін-тів. – Київ : Вища школа ; Головне вид-во, 1976. – 439 с. – Бібліогр.: с. 405-421 і бібліогр. посилання в підрядк. приміт.


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
179345
  Підлісна Г.Н. Антична література / Г.Н. Підлісна. – Київ : Вища школа, 1992. – 255 с.
179346
   Антична література : Довідник. – Київ : Либiдь, 1993. – 320с. – ISBN 5-325-00177-9


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
179347
   Антична література : хрестоматія 5-9 клас. – Львів : Світ, 1995. – 296 с.


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
179348
  Пащенко В.І. Антична література : Підручник для студ.вищих навч.закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – Київ : Либідь, 2001. – 718с. – ISBN 966-06-0190-5


  У підручнику простежуються основні закономірності розвитку ан-тичної літератури й культури. Підручник для студентів вищих навчальних закладів.
179349
  Пащенко В.І. Антична література : Підручник для студентів навчальних закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2004. – 718с. – ISBN 966-06-0318-5
179350
   Антична література : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Миронова, О.Г. Михайлова, І.П. Мегела, О.М. та інш. Лефтерова; В.М. Миронова, О.Г. Михайлова, І.П. Мегела, О.М. Лефтерова та ін.;. – Київ : Либідь, 2005. – 488 с. – ISBN 966-0399-1


  Містить багатогранну інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератури. Для студентів вищих навчальних закладів.
179351
  Пащенко В.І. Антична література : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2008. – 718с. – Шифр дубл. 8.2а Паще (доп. карт. ст.). – ISBN 978-966-06-0504-6
179352
  Підлісна Г.Н. Антична література : перша лекція : міфологічний словник / Г.Н. Підлісна. – Київ : Логос, 2009. – 40с. – ISBN 978-966-171-196-8
179353
  Підлісна Г.Н. Антична література : вступна бесіда : міфологічний словник / Г.Н. Підлісна. – 2-е вид. – Київ : Логос, 2011. – 40 с. – ISBN 978-966-171-384-9
179354
  Підлісна Г.Н. Антична література для всіх і кожного / Г.Н. Підлісна. – Київ : Техніка, 2003. – 384с. – ISBN 966-575-010-0
179355
  Білецький О.І. Антична література. / О.І. Білецький. – Х., 1938. – 511с.
179356
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : навч. посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-07-9
Ч. 1 : Міфотворчість. Гомер. Гесіод. – 1997. – 84 с.
179357
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : навч. посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-08-7
Ч. 2 : Лірика. Театр. Трагедія. – 1997. – 104 с.
179358
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : навч. посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-09-5
Ч. 3 : Есхіл. Софокл. Евріпід. Драма сатирів. – 1997. – 116 с.
179359
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : навч. посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-10-9
Ч. 4 : Давня аттічна комедія. Проза V-IV ст. до н.е. Нова аттічна комедія. Александрійська лірика. Грецький. – 1997. – 144 с.
179360
   Антична література. Греція. Рим : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Центр навчальної л-ри, 2006. – 864 с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в сл. до читача: с. 3
179361
   Антична література. Греція. Рим [Електронний ресурс] : хрестоматія : навч. посіб. для студ внз. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 952 с.
179362
  Слободянюк Олена Антична література. Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів : система уроків // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-66
179363
  Пантелєєва І.А. Антична людина в контексті культури дозвілля // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 98-109. – ISSN 2075-1443
179364
  Михед Т. Антична міфологема як один із засобів конституювання художнього простру роману Г. Мелвілла "Мобі Дік" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 131-141
179365
   Антична міфологія. – Київ : Махаон Україна, 2005. – 260 с. : іл. – (Культура і традиції). – ISBN 966-605-582-1
179366
  Іщенко Ю.А. Антична наука в контексті генези філософії (досократичний період) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 98-120. – ISSN 2077-8309
179367
  Казакова Т.В. Антична прожурналістика (місце та обсяг поняття) у курсі "Зарубіжна журналістика" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 19-22


  У статті визначено та описано явище античної прожурналістики, дана його системна класифікація.
179368
  Дубовик М. Антична раціональна культура і генеза наукового пізнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 103-112. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
179369
   Антична риторика : навчально-методична розробка. – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2001. – 104 с.
179370
  Гончарова О.М. Антична риторика як феномен європейської культури : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Гончарова Олена Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
179371
  Штітельман Ф.М. Антична скульптура / Ф.М. Штітельман. – К, 1968. – 70с.
179372
  Харьковщенко Є.А. Антична спадщина в київському християнстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
179373
  Микитенко Ю.О. Антична спадщина і становлення нової української літератури. / Ю.О. Микитенко. – К., 1991. – 154с.
179374
  Моця К. Антична спадщина у воєнному мистецтві кримської Таврики в епоху середньовіччя // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С. 21-27. – ISSN 1998-4634
179375
  Бойцун Л. Антична спадщина у фентезі / Лариса Бойцун ; [за ред. Ю.Л. Мосенкіса] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених, Дослідн. центр "Трипілля і Схід". – Київ ; Умань : Жовтий О.О., 2009. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 88-92. – ISBN 978-966-2113-92-1
179376
  Лимар В.Б. Антична та християнська антропологія: три гіпотези про походження душі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 52-61. – ISSN 2521-6570


  Стосується дослідження трьох головних гіпотез про походження душі, які беруть свій початок з античної філософії та дохристиянських релігійних вірувань. Рецепція цих гіпотез із деякою трансформацією та адаптацією була сприйнята і розвинута у подальшому ...
179377
  Мосенкіс Ю. Антична таїна Антиноя // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 288-289. – ISSN 0320-8370


  Відгук на роман М. Юрсенар. Блискучий перекладач із французької Дмитро Чистяк відкрив для українського читача нове джерело думок і натхнень - найвідоміший твір Маргеріт Юрсенар "Спогади Адріана".
179378
  Гальчук О.В. Антична топіка в сучасній українській поезії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 7-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
179379
  Алєксандрова О.В. Антична філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 78-83. – ISBN 966-316-069-1
179380
  Чижевський Д.І. Антична філософія в конспективному вигляді / Д.І. Чижевський. – Кіровоград, 1994. – 78с.
179381
  Туренко В.Е. Антична філософія любові : монографія / Туренко В.Е. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2017. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 266-286 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-33-2
179382
  Проскура Н.О. Антична філософія як джерело ідеї математичної естетики / Н.О. Проскура; КУ ім. Т.Шевченка. Каф-ра філософії та методології наук. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 36с. – ISBN 966-7436-67-5
179383
  Жадько К.В. Антична філософія як основа менеджменту та діяльності менеджера // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 126-135
179384
  Лаута О.Д. Антична філософська спадщина крізь призму сучасної аксіології / О.Д. Лаута, В.О. Омельченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 246. – C. 23-30. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
179385
  Тарасевич В. Антична цивілізація: давньогрецькі витоки і Крито-Кікладський авангард // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 1. – С. 57-76. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
179386
  Тарасевич В. Антична цивілізація: еволюція Мікен і революція "темних віків" // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 4. – С. 25-44. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
179387
  Тарасевич В. Антична цивілізація: народження поліса-держави // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2022. – № 1. – С. 5-25. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
179388
  Младенова Я. Античната вила Армира край Ивайловград = Античная вилла "Армира" под Ивайловградом=The ancient villa "Armira" near Ivailovgrad= La villa antique "Armira" pres d"Ivajlovgrad / Я. Младенова; отговорн. ред. В. Велков, Г. Кабакчиева ; Изд-во на Българска Академия на науките, Археологич. ин-т и музей. – София : Изд-во на Българската Академия на науките, 1991. – 203 с. + Схеми "Реконструкції", 9 с.
179389
  Кругликова И.Т. Античная археология / И.Т. Кругликова. – М, 1984. – 216с.
179390
  Блаватский В.Д. Античная археология и история / В.Д. Блаватский ; отв. ред. М.М. Кобылина ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1985. – 279 с. : ил., 1 л. портр. – Библиогр. в примеч. в конце разделов
179391
  Блаватский В.Д. Античная археология Северного Причерноморья / В.Д. Блаватский. – Москва : [б. и.], 1961. – 231 с. : ил. – Библиогр.: с. 222-226
179392
   Античная балканистика : этногенез народов Балкан и Сев. Причерноморья : лингвистика, история, археология : предварит. материалы : тез. докл. [симпоз. 2-4 дек. 1980 г.]. – Москва : Ин-т славяноведения и балканистики, 1980. – 76 с.
179393
   Античная балканистика : сб. ст. – Москва : Наука, 1987. – 157, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 155-156. Библиогр. в примеч. в конце ст.
179394
   Античная басня : сборник. – Москва : Художественная литература, 1991. – 509, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 427-428 (11 назв.). – ISBN 5-280-01210-6


  Содерж.: Авт.: Эзоп, Федр, Бабрий. - В прил.: Филогелос.: Сб. анекдотов
179395
  Кутергин В.Ф. Античная Беотия / В.Ф. Кутергин. – Саранск, 1981. – 78с.
179396
  Билевич Е.А. Античная ветеринарная литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Билевич Е.А.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1970. – 24л.
179397
  Максимова М.И. Античная гемма с изображением Ликурга // Два римских портретных бюста II века по Р. Хр. из собрания Эрмитажа / Н.Е. Гаршина. – [Петроград] : [Тип. Я. Башмаков и К*], 1917. – [2], 26, 1 л. ил. : ил.


  121. Гаршина Н.Е. Два римских портретных бюста II в. по Р. Хр. у собрания эрмитажа//
179398
  Боднарский М.С. Античная география : книга для чтения / сост. М.С. Боднарский. – Москва : Географгиз, 1953. – 375 с. : ил. и карт.
179399
  Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья / М.В. Агбунов. – Москва : Наука, 1992. – 234, [3]с., ил. – (Серия "Страницы истории нашей Родины")
179400
   Античная гражданская община : межвузовский сборник научных трудов. – Москва, 1986. – 142 с.
179401
   Античная Греция : проблемы развития полиса. – Москва : Наука
Т. 1 : Становление и развитие полиса / [Г.А. Кошеленко, Г.Ф. Полякова, В.П. Яйленко и др.]. – 1983. – 423 с. : ил.
179402
   Античная Греция : пробл. развития полиса [в 2-х тт.]. – Москва : Наука
Т. 2 : Кризис полиса /Л.М. Глускина, В.И. Исаева, Э.Д. Фролов и др. – 1983. – 383 с. : ил. – Библиогр.: с. 357-365
179403
  Василиев А. Античная гробница в Казанлыке / А. Василиев. – София, 1958. – 26с.
179404
  Ханкевич О.И. Античная демократия // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 150-168. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
179405
  Егоров А.В. Античная демократия и римская политическая система (античные и современные политические теории) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 34-47. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
179406
   Античная драма. – Москва : Художественная литература, 1970. – 767с.
179407
  Ярхо В.Н. Античная драма: Технология мастерства / В.Н. Ярхо. – М., 1990. – 142с.
179408
   Античная древность в средние века : сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
[Вып. 21] : Проблемы социального развития. – 1985. – 136 с.
179409
   Античная древность и средние века : тематический сборник статей по истории древнего мира и средних веков. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 2. – 1963
179410
   Античная древность и средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 8. – 1972
179411
   Античная древность и средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 9. – 1973
179412
   Античная древность и средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 10. – 1973
179413
   Античная древность и средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 11. – 1975
179414
   Античная древность и средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 12. – 1975
179415
   Античная древность и средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 13. – 1976
179416
   Античная древность и средние века. – Свердловск, 1977. – 135 с.
179417
   Античная древность и средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 14. – 1977
179418
   Античная древность и средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 15. – 1978
179419
   Античная древность и средние века : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 17 : Античные традиции и Византийские реалии. – 1980. – 150 с.
179420
   Античная древность и средние века : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
[Вып. 18] : Византия и ее провинции. – 1982. – 160 с.
179421
   Античная древность и средние века : сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 20 : Развитие феодализма в Центральной и Юго-восточной Европе. – 1983. – 152 с.
179422
   Античная древность и средние века : проблемы идеологии и культуры : сб. науч. тр. – Свердловск : УрГУ, 1987. – 152, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
179423
   Античная древность и средние века : Вопросы социального и политического развития : сб. науч. тр. – Свердловск : УрГУ, 1988. – 152, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 152-153. Библиогр. в примеч. в конце ст.
179424
   Античная древность и средние века : Византия и сопредельный мир ; сб. науч. тр. ; [К XVIII Междунар. конгр. византинистов]. – Свердловск : УрГУ, 1990. – 160 , [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
179425
  Чубова П А. Античная живопись / П А. Чубова, П А. Иванова, . – Москва, 1966. – 194с.
179426
  Рутковская Л.М. Античная и раннесредневековая керамика Мерва. : Автореф... канд. ист.наук: / Рутковская Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 20л.
179427
  Кошкарлы Кошкар Орудж оглы Античная и раннесредневековая торевтика из Азербайджана / Кошкарлы Кошкар Орудж оглы. – Баку, 1985. – 139с.
179428
   Античная и средневековая идеология : античная древность и средние века : сб. науч. трудов. – Свердловск : Уральский гос. ун-т, 1984. – 144 с.
179429
  Лоран Ж. Античная и средневековая философия (франкоязычные исследования 1990-2010 годов) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 6-13. – ISSN 0235-1188
179430
  Мишулин А.В. Античная Испания. До установления римской проивнциальной системы в 197 г до н.э. / А.В. Мишулин. – Москва, 1952. – 364с.
179431
  Мишулин А.В. Античная история Греции и Рима. Курс лекций... / А.В. Мишулин. – Москва, 1944. – 319с.
179432
   Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья : сб. ст. : к столетию со дня рождения акад. Сергея Александровича Жебелева. – Ленинград : Наука, 1968. – 352 с. : ил., 1 портр.
179433
   Античная керамика. – Рига : Музей зарубежного искусства ЛатССР, 1975. – 32 с.
179434
   Античная комедия. – Ростов-на-Дону, Москва : Феникс, Зевс, 1997. – 606с. – (Всемирная биб-ка поэзии). – ISBN 5-222-00028-1
179435
   Античная коропластика : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1976. – 112 с. : ил.
179436
   Античная культура : литература, театр, искусство, философия, наука : словарь-справочник. – Москва : Высшая школа, 1995. – 382 с.
179437
   Античная культура и современная наука : сб. ст., посвящ. А.Ф. Лосеву. – Москва : Наука, 1985. – 344 с. : ил., портр. – Библиогр. список печ. тр. А.Ф. Лосева, лит. о нем: с. 337-341; Библиогр. в примеч. в конце ст.
179438
  Волков Михаил Павлович Античная культура как основание генезиса науки : проблема сущностных характеристик // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 2073-9702
179439
  Бороздин И.Н. Античная культура на Юге России / И.Н. Бороздин. – М,, 1918. – 48с.
179440
   Античная культура Северного Причерноморья : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1984. – 216 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
179441
   Античная культура Северного Причерноморья в первые века нашей эры : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1986. – 163, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
179442
   Античная лирика : пер. с древнегреч. и латин. – Москва : Художественная литература, 1968. – 623 с. : 14 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 4 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, Античного мира, Средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
179443
  Ярхо В.Н. Античная лирика. Ранняя греческая лирика. Эллинистическая лирика. Римская лирическая поэзия : учебное пособие / В.Н. Ярхо, К.П. Полонская. – Москва : Высшая школа, 1967. – 211 с.
179444
  Дератани Н.Ф. Античная литература / Н.Ф. Дератани. – Москва, 1938. – 54с.
179445
   Античная литература : книга о лучших книгах : библиографич. пособ. в помощь самообразованию / под ред. Н.Ф. Дератани ; Гос. Библиотека СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Соцэкгиз, 1940. – 140 с.
179446
  Радциг С.И. Античная литература : ее художественное и историческое значение в связи с общей культурой древних греков и римлян / С.И. Радциг. – Москва : МГУ, 1962. – 129 с.
179447
   Античная литература : учеб. для пед. ин-тов. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 376 с. : ил., 2 л. ил. – Библиогр.: с. 365-372
179448
   Античная литература : учеб. для пед. ин-тов по спец. №2101 "Рус. яз. и лит.". – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1973. – 439 с. : ил., 1 л. ил. – Библиогр.: с. 420-434
179449
  Анпеткова-Шарова Античная литература : учеб. пособ. / Г.Г. Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1980. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 213-216
179450
   Античная литература : учеб. для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит.". – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1980. – 494 с. : ил. – Библиогр.: с. 470-492
179451
  Лапидус Н.И. Античная литература : (Учеб. пособие для филол. фак. вузов) / Н.И. Лапидус. – Минск, 1986. – 158с.
179452
   Античная литература : учеб. для пед. ин-тов по спец. 2101 "Рус. яз. и лит.". – 4-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1986. – 463, [1] с. – Библиогр.: ил.
179453
  Анпеткова-Шарова Античная литература : учеб. пособ. / Г.Г. Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова ; отв. ред. А.И. Зайцев ; ЛГУ. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1989. – 269, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 259-262
179454
  Никола М.И. Античная литература : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений : практикум / М.И. Никола. – Изд. 2-е. – Москва : Флинта ; Наука, 2003. – 368с. – ISBN 5-89349-316-8
179455
  Лосев А.Ф. Античная литература : учебник для высшей школы / А.Ф. Лосев; под ред. А.А. Тахо-Годи. – 7-е изд., стереотипное. – Москва : ЧеРо; Омега-Л, 2005. – 543с. – ISBN 5-98119-389-1
179456
   Античная литература. Греция : антология : [в 2-х ч.]. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000251-9
Ч. 1. – 1989. – 511, [1] с.
179457
   Античная литература. Греция : антология : [в 2-х ч.]. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000251-9
Ч. 2. – 1989. – 381, [2] с.
179458
   Античная литература. Греция : хрестоматия ; учеб. пособ. для студ. вузов обуч. по спец. "Филология". – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 2002. – 879 с. – ISBN 5-06-003783-5
179459
  Федоров Н.А. Античная литература. Рим = Хрестоматия : для филол. фак.ун. / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Мирошниченко. – Москва : Высшая школа
Рим. – 1981. – 608с.
179460
   Античная литература. Рим : антология. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1988. – 719, [1] с. – ISBN 5-06-001220-4
179461
  Гаспаров М.Л. Античная литературная басня : Федр и Бабрий / М.Л. Гаспаров. – Москва : Наука, 1971. – 279 с.
179462
  Врублевская Мария Иосифовна Античная литературная и эпиграфическая традиция о торгово-культурных связях Ольвии и Пантикапея с Грецией в V-I вв. до н.э. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.14 / Врублевская Мария Иосифовна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
179463
  Куклина И.В. Античная литературная традиция о древнейших племенах на территории СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 579 / Куклина И.В.; АН СССР. – Л, 1971. – 28л.
179464
  Агбунов М.В. Античная лоция Черного моря / М.В. Агбунов ; отв. ред. И.Т. Кругликова, Н.А. Хотинский ; АН СССР. – Москва : Наука, 1987. – 153, [3] с., ил. – (Серия "Страны и народы")
179465
  Бардина Н.В. Античная матрица нашей души / Н.В. Бардина. – Одесса : Астропринт, 2009. – 287, [1] с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-190-252-6
179466
   Античная мифология : энциклопедия. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо. Мидгард, 2007. – 768 с. : ил. – (Тайна древних цивилизаций). – ISBN 5-699-07260-8
179467
  Емельянова А.В. Античная мифология в духовной культуре современников // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.163-175
179468
  Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии / А.Ф. Лосев. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 620 с.
179469
   Античная мозаика и шедевры изобразительного искусства Туниса : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1976. – [23] с. : ил.
179470
   Античная музыкальная эстетика / вступит. очерк. [с. 11-116] и собрание текстов А.Ф. Лосева, [предисл. В.П. Шестакова]. – Москва : Музгиз, 1960. – 304 с. : ил., 11 л. ил. – Библиогр.: с. 299-303
179471
  Рожанский И.Д. Античная наука / И.Д. Рожанский. – Москва, 1980. – 199с.
179472
  Карпов А.О. Античная онтология в образовании для общества знаний // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 113-129. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена исследованию онтологического уровня феномена "образование", который формирует перспективы развития и культурное ядро жизни общества. В качестве предпосылки исследования взяты положения М. Хайдеггера относительно онтологических ...
179473
  Блаватский В.Д. Античная полевая археология // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1967. – №146 : Античная полевая археология/ В.Д. Блаватский. – С. 1-208
179474
   Античная поэзия : Всемирная библиотека поэзии. – Ростов-на-Дону; Москва : Феникс, 1997. – 413 с. – (Всемирная библиотека поэзии). – ISBN 5-85880-448-9
179475
   Античная поэзия в русских переводах XVIII - XX вв. : библиографический указатель. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1998. – 440 c. – ISBN 5-86007-090-Х
179476
   Античная поэтика : Риторическая теория и литературная практика : [сборник]. – Москва : Наука, 1991. – 254, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 5-02-011448-0
179477
  Сидорова Н.А. Античная расписная керамика / Н.А. Сидорова. – Москва, 1985. – 78с.
179478
   Античная скульптура : Греция : [альбом репродукций]. – [вып. дан. 1962]. – Москва : Изогиз, 1961. – [11] с. : 44 л. ил.
179479
   Античная скульптура : Рим : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1965. – [16] с. : ил.
179480
   Античная скульптура из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина = Antique sculpture from the collection of the Pushkin fine arts museum in Moscow : [альбом]. – Москва : Изобразит. искусство, 1987. – 230, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 24-26
179481
  Кобылина М.М. Античная скульптура Северного Причерноморья / М.М. Кобылина. – М, 1972. – 33с.
179482
  Вальдгауер О.Ф. Античная скульптура. / О.Ф. Вальдгауер. – Петроград, 1923. – 172с.
179483
  Гуторов В.А. Античная социальная утопия: Вопр. истории и теории / В.А. Гуторов. – Л., 1989. – 288с.
179484
  Дильс Г. Античная техника / Г. Дильс. – М.-Л., 1934. – 215с.
179485
   Античная Тира и средневековый Белгород : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1979. – 146 с. – Библиогр.: c. 136-143
179486
   Античная торевтика : сб. науч. трудов. – Ленинград, 1986. – 202 с.
179487
  Соколов В.В. Античная философия / В.В. Соколов. – Москва, 1958. – 48с.
179488
  Циколь Я.Н. Античная философия / Я.Н. Циколь. – Тамбов, 1958. – 24с.
179489
  Асмус В.Ф. Античная философия : учебн. пособ. / В.Ф. Асмус; [науч. ред. провел проф. И.С. Нарский]. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 543 с.
179490
   Античная философия : метод. разработка по курсу "История философии". – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 1981. – 86 с.
179491
  Богомолов А.С. Античная философия / А.С. Богомолов. – Москва : Московский университет, 1985. – 368с.
179492
   Античная философия : специфические черты и современное значение : материалы Науч. конф. по антич. философии. – Рига : Зинатне, 1988. – 69 с. – Библиогр. в примеч. в конце докл. – ISBN 5-7966-0140-7
179493
  Донских О.А. Античная философия / О.А. Донских, А.Н. Кочергин. – М., 1993. – 250с.
179494
  Кисиль В.Я. Античная философия : Учебно-творческий курс / В.Я. Кисиль; Южно-Российский гуманит. ин-тут. – Ростов -на-Дону; Одесса : Южно-Российский гуманитарный институт; Весть, 1997. – 100с. – ISBN 5-86268-044-6
179495
  Льюис Дж.Г. Античная философия : От Фалеса до Сократа / Дж.Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1997. – 208с. – (История философии в биографиях.). – ISBN 985-6269-13-Х
179496
  Льюис Дж.Г. Античная философия : От Евклида до Прокла / Дж.Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1998. – 224с. – (История философии в биографиях.). – ISBN 985-6269-14-8
179497
  Асмус В.Ф. Античная философия / Асмус В.Ф. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1999. – 400 с. – ISBN 5-06-003049-0
179498
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2001. – 400 с. – ISBN 5-06-003049-0
179499
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2003. – 400с. – (История философии). – ISBN 5-06-003049-0
179500
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2005. – 402 с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Ред. совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий и др.). – ISBN 5-06-003049-0
179501
  Оргиш В.П. Античная философия и происхождение христианства / В.П. Оргиш. – Минск, 1986. – 181с.
179502
  Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 207 с. – (Из истории мировой культуры)
179503
  Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев. – 1-е полное, испр. изд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 256с. – (Античная библиотека. Античная философия). – ISBN 5-89329-277-4
179504
  Чайковський Ю.В. Античная философия как общеобразовательный предмет // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.157-171. – ISSN 0042-8744
179505
   Античная цивилизация. – Москва : Наука, 1973. – 270 с. : ил. и карт.
179506
  Шкаруба Л. Античная цивилизация и культура. Общая характеристика // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 9 : Світ Античності Ч.1. – С. 2-22
179507
  Чистякова Н.А. Античная эпиграмма. / Н.А. Чистякова. – М., 1979. – 119с.
179508
   Античная эпистолография : очерки. – Москва : Наука, 1967. – 286 с.
179509
  Кузнецова Т.И. Античная эпическая историография / Т.И. Кузнецова, Т.А. Миллер. – М, 1984. – 213с.
179510
  Татаркевич В. Античная эстетика / В. Татаркевич. – Москва, 1977. – 327с.
179511
  Козлова Р.М. Античная этнонимия (лингвистический комментарий) // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 26-45. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
179512
  Панич О. Античне "епохе"і його модерні нащадки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С.77-101. – ISSN 0235-7941
179513
  Колесник А.С. Античне коріння свідомості у Кембриджському платонізмі XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу реконструювати античні джерела, що зумовили виникнення філософського поняття свідомості у кембриджському платонізмі сімнадцятого століття. В статье предпринята попытка реконструкции античных источников философского ...
179514
  Гончарова О.М. Античне красномовство як дискурсивний феномен культури : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 260-271. – ISBN 978-966-452-052-9
179515
  Гончарова О.М. Античне красномовство як феномен європейської культури : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 369-415. – ISBN 978-966-452-143-4
179516
   Античне мистецтво. – Київ : Мистецтво, 1977. – 180 с. : іл. – (Світове мистецтво в музеях України)
179517
  Богатікова О.В. Античне мистецтво як предиет культурологічних розвідок Григорія Павлуцького // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 2226-3209
179518
  Гавриленко О.А. Античне міжнародне право в контексті міждержавних відносин у Північному Причорномор"ї (кінець VII ст. до н.е. - VI ст. н. е.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 6-9. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 4 ; т. 2 : Юридичні науки (Міжнародне право)). – ISSN 2310-9513
179519
  Лукашенко А. Античне уявлення про вищу освіту та університет // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 246-253
179520
  Герасимов Т. Антични и средновековни монети в България / Т. Герасимов. – София : Български художник, 1975. – 160 с. : ил.
179521
  Кацаров Г.И. Антични паметници из България / Г.И. Кацаров. – София : Царска Придворна Печатница, 1912. – С. 175-190. – Отпечатък от известия на Българското Археологическо Дружество. Т. 2, 1911
179522
   Антични романи : Лонг. Дафнис и Хлоя. - Псевдо-Калистен. Животът на Александър Македонски. - Лукиан. Истинска история. - Петроний. Гошавка и тримахлион. - Апулей. Златното магаре. – София : Народна култура, 1975. – 544 с. – (Б-ка "Световна класика")
179523
  Гальчук О.В. Античний "текст" танатологічної рецепції мотиву кохання: дві версії Гі де Мопассана // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 19-25. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
179524
  Гальчук О.В. Античний вимір ліричного героя лірики Максима Рильського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 346-353. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
179525
  Чечуліна І.О. Античний жіночий туалетний набір // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 83-92
179526
  Чорний І. Античний інтертекст у романі Марека Краєвського "Ріки Аїда" // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 204-206. – ISBN 978-617-7196-23-4
179527
  Гальчук О. Античний інтертекст української літератури: теоретичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 82-88. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Визначено понятійно-категоріальний апарат дослідження антич. інтертексту укр. літ. Греко-римське письменство ідентифіковано як текст, що впродовж функціонування у світовій літерат. історії набув таких характеристик, як класичний, канонічний, ...
179528
  Діденко С.В. Античний керамічний імпорт з поселення пізньоримського часу біля с. Сокіл на Середньому Дністрі // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 29-40. – ISBN 978-966-02-8144-8
179529
  Гальчук О. Античний космос поезії Миколи Бажана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 15-24. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано лірику М. Бажана з погляду рецепції античних образів і мотивів. Визначено, що серед форм генетично-контактних зв"язків поет найчастіше послуговується такими, як запозичення, наслідування, адаптація, алюзія, пародія тощо. ...
179530
  Косянчук О. Античний міфологічний топос у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 82-90


  У статті проаналізовано античні міфологічні образи у творчості Тараса Шевченка. Античні ремінісценції розглянуто як один із чинників архетипних рефлексій поета
179531
  Крисаченко В. Античний мудрець Анахарсис (Анахарсій) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
179532
  Ніколаєв Б.І. Античний Орфей і Орфей Жана Кокто // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 310-316


  У даній статті автор продовжує аналіз текстів, в основі котрих є розгортання долі провідного персонажа. Він простежує долю міфологічного поета Орфея та можливу роль Орфея в заснуванні орфізму. Орфей Жака Кокто є наступником цих двох традицій. Однак для ...
179533
  Магдич О. Античний пантеон як ідеал для реконструкції польських язичницьких культів в творах Яна Длугоша // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 68
179534
  Перебийнос П. Античний профіль Антонії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 12


  Книжку А. Цвід "Графіті небесних амфор" висунуто на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка.
179535
  Куриленко О. Античний світ в контексті бароко: міфологічна комедія XVII сторіччя ("Геро та Леандро" Антоніо Міри де Амескуа) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 201-207. – ISSN 2078-340X
179536
  Зубар В. Античний світ Північного Причорномор"я : Матеріали наук. конференці / В. Зубар, Ліньова, Н. Сон. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 320с. – Бібліогр.: с. 95-106. – ISBN 966-7018-37-7
179537
  Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах / І.А. Лісовий. – Львів, 1988. – 200с.
179538
  Денисюк В.В. Античний світ фразеології української поезії середини XVII ст. // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 263-270. – ISSN 2305-3852
179539
  Ребрик Н. Античний та біблійний світ лірики Зореслава // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 88-97. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано античні мотиви та біблійні образи в ліриці Зореслава - одного з найбільших закарпатоукраїнських поетів міжвоєнного періоду. Зосереджено увагу на інтертекстуальних зв"язках його поезій зі світовим культурним метатекстом, доведено, що у ...
179540
  Варнеке Б.В. Античний театр : [Підручник у Муздрамінститутах та посібник у Педвишах] / Б.В.Варнеке. – Харків; Київ : Державне вид-во України, 1929. – 165с. – (Начерки з історії театру / За ред. П.Руліна ; Вип. 1)
179541
   Античний театр : Есхіл, Софокл, Еврипид, Арістофан, Меанандр, Плавт : трагедії і комедії. – Київ : Веселка, 2003. – 383 с. – ISBN 966-01-0170-8
179542
  Дяченко С.І. Античний топос у повісті "Художник" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 97-112
179543
  Миронова В.М. Античні автори в українській проповіді XVII століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 296-301
179544
  Левко О.В. Античні алюзії в гоміліях Григорія Богослова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 154- 158
179545
  Войналович А.В. Античні алюзії в поезії К .Кавафіса та М.Зерова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111-117


  Статтю присвячено компаративному дослідженню поезії К. Кавафіса та М. Зерова, зокрема особливостям використання античних алюзій. Окреслено поняття алюзії, а також її специфіку в поезії двох поетів. Статья посвящена компаративному исследованию поэзии ...
179546
  Бандуровський О.В. Античні амфори з курганів скіфського періоду Лівобережної Лісостепової України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.68-79. – ISSN 0235-3490
179547
  Ганіна О.Д. Античні бронзи з Піщаного / О.Д. Ганіна. – К., 1970. – 98с.
179548
  Проценко І Античні витоки наукової раціональності // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 12-27. – (Серія "Філософія")
179549
  Остапенко М.П. Античні витоки сучасних маніпуляційних технологій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 496-501


  У статті подана етимологія і визначення слова "маніпуляція", наведені приклади дослідження маніпуляції філософами, обгрунтована доцільність розгляду античних витоків цього явища. В статье представлена этимология и определение слова "манипуляция", ...
179550
  Крижицький С.Д. Античні держави Північного Причорномор"я / С.Д. Крижицький, В.М. Зубар, А.С. Русяєва // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 2 : Античні держави Північного Причорномор"я / Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. – С.1-352. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-32-9
179551
   Античні канікули // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 10 : фото
179552
  Тищенко К.М. Античні контексти топонімії Сіверщини // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С.125-139. – ISSN 2218-4805
179553
  Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
179554
  Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
179555
  Слоньовська О. Античні мотиви у ліриці Ліни Костенко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 31-39
179556
  Буслаєва К.О. Античні образи в циклі "Легенди старокиївські" Наталени Королевої // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
179557
  Буслаєва К.О. Античні образи в циклі "Легенди старокиївські" Наталени Королевої // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
179558
  Меркулов М. Античні образи у творах українських письменників барокової доби (на матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 56-62. – ISSN 0236-1477
179559
  Коваль-Гнатів Античні паремії в епістолярній спадщині Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 551-559. – ISSN 2304-9383
179560
  Вахонєєв В.В. Античні поселення на Босфорі Кіммерійському в першій половині VI ст. до н.е.: спроба археологічної реконструкції // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 5-19
179561
  Михайлова Олена Античні пропріальні міфотеоніми як алюзивні імена // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 27-32. – Бібліогр.: С. 31; 11 назв. – ISSN 2078-340X
179562
  Скржинська Античні свята в містах Північного Причорномор"я : [найпівнічніший край грецької ойкумени] / Марина Скржинська. – Київ : Наш час, 2011. – 303, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 300-303. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-50-7
179563
  Петречко О. Античні студії Михайла Драгоманова // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 433-441. – ISBN 978-966-579-271-0
179564
  Бойко-Гагарін Античні та східні монети з колекції Владлена Анохіна в експозиції Музею грошей Національного банку України // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 11-17. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
179565
  Шевчук Т.С. Античні традиції жанру в байках Г. Сковороди // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 63-74
179566
  Вакулик І. Античні традиції у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 9-14


  Проаналізовано античні мотиви та образи у творчості Т. Шевченка на матеріалі поезій, повістей, листів, щоденникових записів та малюнків митця
179567
  Пінчук Є.А. Античні традиції філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 187-194
179568
  Штаєр І.Л. Античні форми в перекладній та оригінальній поетичній творчості Івана Франка (віршознавчий аспект) : монографія / Ірена Штаєр ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. вище комерц. училище. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-199. – ISBN 978-617-7096-90-9
179569
  Штаєр І.Л. Античні форми у творчості Івана Франка (версифікаційний аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 132-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
179570
  Рейда Р.М. Античні центри Північного Причорномор"я та "готські" війни (питання хронології) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 39-45


  "У статті розглянуто питання хронології історичних подій, пов’язаних з античними центрами Північного Причорномор’я в контексті з «готськими» війнами (232–270 рр. н.е.). Виділено два хронологічних періоди в історії Північного Причорномор’я в час ...
179571
   Античні якірні штоки: невідомі аспекти / С. Нагорний, С. Нісі, С. Воронов, Т. Довбуш, В. Скрипник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 52-56. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Описана спроба ідентифікації артефактів користуючись лише аналітичними методами досліджень. Визначено регіон походження та період виготовлення свинцевого якірного штоку, досліджуючи як матеріал штоку, так і різноманітні сторонні включення, виявлені в ...
179572
   Античність - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць. – Донецьк. – ISBN 966-639-031-0
Вип. 1. – 2001. – 320 с.
179573
   Античність - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ. – ISBN 966-639-031-0
Вип. 2. – 2001. – 241 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
179574
  Іванцова І.В. Античність / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 16-17. – ISBN 966-642-073-2
179575
  Сергійчук Т.І. Античність в особах : видатні й відомі представники античності у замальовках сучасного письменника / Тарас Сергійчук. – Київ : Веселка, 2011. – 670, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0553-9
179576
  Цісик А. Античність далека і близька // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 302-306. – ISSN 2078-340X


  Предметом студій класичної філології є духовна культура античності
179577
  Морозова А. Античність і Джон Адамс: етика, естетика, політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-39. – (Історія ; вип. 1 (140)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено місце античності в соціокультурних реаліях США наприкінці XVIII - поч. ХІХ ст. та її конструктивна роль для формування етичних, естетичних та політичних поглядів і цінностей на прикладі доробку другого президента США Дж. Адамса. Розглянуто ...
179578
  Матвєєва Л.В. Античність і сучасність ( За творами В.П. Бузескула ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 1608-0599
179579
  Пригодій С.М. Античність та американський романтизм / С.М. Пригодій; МОНУ; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; Наук.-дослід. центр "Біблія і культура". – Чернівці : Рута, 2003. – 88с. – ISBN 966-568-646-1
179580
  Морозова А. Античність та Джон Адамс: етика, естетика, політика // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 85
179581
  Савич О.В. Античність у сучасному французькому романі: теоретичний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 141-146
179582
  Іщук-Пазуняк Античність у творчості Лесі Українки // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 332-339. – ISBN 978-966-355-009-1
179583
  Торкут Н. Античність у фокусі літературно-критичної свідомості англійського ренесансу // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 199-213. – ISBN 978-966-1516-14-3
179584
   Античное искусство : каталог. – Москва : Искусство, 1963. – 170, [74] с.
179585
  Дмитриева Н.А. Античное искусство / Н.А. Дмитриева, Л.И. Акимова. – М., 1988. – 254,1с.
179586
  Венедиков И. Античное искусство в Болгарии / И. Венедиков; И. Венедиктов; под ред.: В. Протопопова. – София : Литература на иностранных языках Д.П. Г. Димитров, 1967. – 56 с.
179587
   Античное искусство из музея Метрополитен США : каталог выставки. – Москва, 1978. – 13 с. : 27 ил.
179588
  Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система / Кузищин В.И. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 269, [1] с. – Библиогр.: с. 259-268
179589
  Герцман Е.В. Античное музыкальное мышление / Е.В. Герцман. – Л., 1986. – 223с.
179590
   Античное наследие в культуре Возрождения. – Москва : Наука, 1984. – 285с.
179591
  Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья : (конец V- середина VII века) / В.И. Уколова ; отв. ред. Л.С. Чиколини ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1989. – 316 с. – ISBN 5-02-008966-4
179592
  Мальчукова Т.Г. Античное наследие и современная литература: Текст лекций. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1988. – 62с.
179593
   Античное общество : труды конференции по изучению проблем античности. – Москва : Наука, 1967. – 428 с. : ил.
179594
   Античное общество и государство : проблемы социально-политической истории : межвуз. сборник. – Ленинград, 1988. – 184 с.
179595
  Козаржевский А.Ч. Античное ораторское искусство: Пособие по спецкурсу для студ. филологич. фак. ун-тов. / А.Ч. Козаржевский. – М., 1980. – 72с.
179596
  Сокровищук А.А. Античное понимание красоты в философии и культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С .30-34. – ISSN 2073-9702
179597
  Шохин В.К. Античное понятие культуры и протокультурфилософия: специфика и компаративные параллели // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-61. – ISSN 0042-8744
179598
  Крыжицкий С.Д. Античное поселение Нижнего Побужья: (Археол. карта) / С.Д. Крыжицкий. – Киев, 1990. – 128с.
179599
  Соколов Г.И. Античное Причерноморье : памятники архитектуры, скульптуры, живописи и прикладного искусства / Г.И. Соколов. – Ленинград, 1973. – 191 с.
179600
   Античное художественное серебро : каталог выст. [из собр. музея]. – Ленинград : Эрмитаж, 1985. – 64 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 62-63. Библиогр. в тексте
179601
   Античность : словарь-справочник / И.Е. Ермолова, И.С. Култышова, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина; И.Е. Ермолова, И.С. Култышова, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина; под ред. В.Н. Ярхо. – Дубна : ИЦ "Феникс", 1998. – 344 с. – ISBN 5-97905-036-Х
179602
  Ильинская Л.С. Античность / Л.С. Ильинская. – М., 1999. – 367с.
179603
   Античность в европейской живописи XV-начала XX веков = The classical tradition in European painting : альбом. – Москва : Советский художник, 1984. – 175 с. : ил. – Bibliogr.: Имен. указ.: с. 174. – (По выставочным залам и музеям СССР)
179604
   Античность в европейской живописи XV - начало XX вв. : выставка картин из музеев СССР, ГДР, Нидерландов, Франции : каталог. – Москва : Советский художник, 1982. – 36, [84] с. : ил.
179605
   Античность в контексте современности : [cборник : памяти А.Ф. Лосева]. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 250, [2] с. – Список печ. трудов А.Ф. Лосева (1986-1989) : с. 249-251. Библиогр.: с. 247-248 (34 назв.). – (Вопросы классической филологии). – ISBN 5-211-00874-Х
179606
  Савельева Л.И. Античность в русской поэзии конца XVIII - начала ХІХ века. / Л.И. Савельева. – Казань, 1980. – 120с.
179607
  Савельева Л.И. Античность в русской романтической поэзии: поэты пушкин. круга. / Л.И. Савельева. – Казань, 1986. – 77с.
179608
   Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов Советского Востока : сборник статей. – Москва : Наука, 1978. – 303 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце статей
179609
   Античность и Византия. – Москва : Наука, 1975. – 416 с.
179610
  Лангер Фред Античность и кризис. Немые свидетели Великой эпохи : Греция / Лангер Фред, Штайнхильбер Бертольд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 104-119. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
179611
  Бузескул В.П. Античность и современность : Современные темы в античной Греции / Проф. В. Бузескул. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – IV, 210 с.
179612
   Античность и современность : [сборник статей] : к 80-летию Ф.А. Петровского. – Москва : Наука, 1972. – 504 с. : ил., 3 л. ил. – "Список работ Ф.А. Петровского" с. 28-32 (98 назв.)
179613
   Античность как тип культуры. – Москва : Наука, 1988. – 336 с.
179614
  Ильинская Л.С. Античность. Краткий энциклопедический справочник / Л.С. Ильинская; Под ред. Немировского А.И. – Москва : Лабиринт, 1999. – 368с. – ISBN 5-87604-093-2
179615
   Античность. Словарь-справочник по истории, культуре и мифологии : справоч. пособ. для студ. гуманитарных вузов и ф-тов и учащихся старших кл. сред. школ, лицеев и гимназий по дисциплине "Древние языки и культуры" / И.Е. Ермолова, И.С. Култышева, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина; И.Е. Ермолова, И.С. Култышева, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина ; под общей ред. В.Н. Ярхо. – 3-е изд., стереотип. – Дубна : Феникс+, 2007. – 296 с. : ил. – ISBN 978-5-9279-0087-9
179616
   Античность. Средние века. Новое время : проблемы искусства. – Москва : Наука, 1977. – 256 с. : 24 л. ил.
179617
  Куликова Лилия Борисовна Античность: учитель или идеологический враг? : место и роль античной культуры в дисциплинах исторического цикла в первой половине XX века // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-101. – Бібліогр. в кінці ст.
179618
  Козлова Р.М. Античные [текст на древнем языке], dindarii (этнолингвистическая интерпретация) // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 100-117. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6


  ?????? - одно из личных имен, которое считают достоверно принадлежащим бастарнам (?????????), сильному и многолюдно му народу, воинственному и смелому. Во 2 м в. до н.э. бастарнов ло кализовали на нижнем левобережном Дунае. Бастарны так высоки ...
179619
  Казаченок Т.Г. Античные афоризмы / Т.Г. Казаченок, И.Н. Громыко. – Минск, 1987. – 317с.
179620
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1975. – Г1-12 : Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – С. 1-89
179621
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – Москва, 1978. – 106с.
179622
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – Москва, 1982. – 105с.
179623
  Мальберг В.К. Античные вазы и терракотты / В.К. Мальберг, Э.Р. Фельсберг. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1910. – 40 с. – 7 табл. Оттиск из Ученых Записок Императорского Юрьевского Университета
179624
  Лаптев С.В. Античные геммы и монеты в Юго-Восточной Азии: находки последних лет // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 3 (286), июль, август, сентябрь. – С. 172-181. – ISSN 0321-0391
179625
   Античные гимны. – Москва : МГУ, 1988. – 362с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-211-00182-6
179626
  Гайдукевич В.Ф. Античные города Боспора. Мирмекий / В.Ф. Гайдукевич ; Под ред. А.Н. Щеглова, А.Л. Як. – Ленинград : Наука, 1987. – 178 с.
179627
   Античные города северного Причерноморья : очерки истории и культуры : сборник статей / отв. ред. В.Ф. Гайдукевич и М.И. Максимова ; Акад. наук СССР, Ин-т истории материальной культуры. – Москва-Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР
Т. 1. – 1955. – 448 с. : 3 л. ил. и карт. – Библиогр. в подстроч. примеч.
179628
  Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. Синопа. Амис. Трапезунт. / М.И. Максимова. – Москва-Л., 1956. – 472 с.
179629
   Античные государства и варварский мир : межвуз. сборник статей. – Орджоникидзе, 1981. – 150 с.
179630
   Античные государства Северного Причерноморья. – Москва, 1984. – 392с.
179631
  Алексеева Е.М. Античные государства Северного Причерноморья / [Е.М. Алексеева, А.К. Амброз, Т.М. Арсеньева и др.] ; отв. ред. Г.А. Кошеленко и др. ; АН СССР, Ин-т археологии ; Редкол. сер.: Б.А. Рыбаков (гл. ред.) и др. – Москва : Наука, 1984. – 392 с. : 4 л. ил. – Библиогр.: с. 360-379 ; Указ. имен, геогр. и этн. назв.: с. 382-390. – (Археология СССР)
179632
  Сокольский Н.И. Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья // Археология СССР : свод археологичесих источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – Г1-17 : Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья / Н.И. Сокольский. – С. 1-192
179633
   Античные древности Подонья-Приазовья // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – № 154 : Античные древности Подонья - Приазовья. – С. 1-286, илл.
179634
   Античные древности Северного Причерноморья : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1988. – 212, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
179635
   Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана : в свете новых открытий Узбекистанской искуствоведческой экспедиции. – Ташкент : Фан, 1989. – 167, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 163-168 (228 назв.). – (Поиски и открытия)
179636
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики, Каталог собрания. – Одесса : Полис. – ISBN 966-95071-3-9
Т. 1 : Царские монеты Боспора. – 2002. – 96 с.
179637
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики, Каталог собрания. – Одесса : Полис. – ISBN 966-8128-10-9
Т. 2 : Античные и средневековые монеты Крыма, Северо-Восточного и Восточного Причерноморья. – 2003. – 96 с.
179638
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики, Каталог собрания. – Одесса. – ISBN 966-8128-36-2
Т. 3 : Античные и средневековые монеты Северо-Западного Причерноморья. – 2004. – 104 с.
179639
  Кондаков Д.А. Античные и христианские символы и политические мифы в одах и дифирамбах полоцких иезуитов в честь Александра I // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 53-58. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 6). – ISSN 0321-1711


  На материале панегирических стихотворений на рус. и франц. языках в честь императора Александра I по случаю преобразования Полоцкого иезуитского коллегиума в Академию (1812) и победы русской армии в антинаполеоновской кампании (1814) рассматривается ...
179640
  Думчус И. Античные имена собсвтенные в литовском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Думчус И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 15л.
179641
  Неверов О.Я. Античные камеи в собрании Государственного Эрмитажа. / О.Я. Неверов. – Ленинград, 1971. – 98с.
179642
   Античные камеи в собрании Эрмитажа : каталог / [авт. вступ. ст., с. 5-24, и сост. О.Я. Неверов]. – Ленинград : Искусство ; Ленинградское отделение, 1988. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-189. – ISBN 5-210-00079-6
179643
  Мертлик Рудольф Античные легенды и сказания / Мертлик Рудольф. – Москва : Республика, 1992. – 478с. – ISBN 5-250-01292-2
179644
  Чубова А.П. Античные мастера / А.П. Чубова. – Л, 1986. – 249с.
179645
  Лихтина В.А. Античные мифологические аллюзии в поэзии Максима Амелина // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 357-361. – (Б-ка Ін-ту філології)
179646
  Зограф А.Н. Античные монеты // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1951. – № 16 : Античные монеты / Зограф А.Н. – С. 1-264, рис. в тексте, табл.
179647
  Зограф А.Н. Античные монеты / А.Н. Зограф. – М, 1951. – 212с.
179648
  Фролова Н.А. Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании Государственного исторического музея (коллекция А. С. Коциевского) / Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2010. – № 4 (275). – С. 51-95. – ISSN 0321-0391
179649
  Фролова Н.А. Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании государственного исторического музея (Коллекция Н.Н. Грандмезона) / Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2012. – № 1 (280). – С. 55-80. – ISSN 0321-0391
179650
  Любомудров С.И. Античные мотивы в поэзии Пушкина / С. Любомудров. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Н.Н. Клобукова, 1901. – 67 с. – В 1-м изд. назв.: Античный мир в поэзии Пушкина. - Экз. деф., отсутств. с. 17-67
179651
  Тайманова Т.С. Античные мотивы в поэзии Шарля Пеги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 59-65. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
179652
  Мищенко Ф. Античные мотивы в произведениях Генрика Сенкевича / Мищенко Ф. – Саратов, 1929. – 17с. – Вырезка из. журн. "Русская мысль"
179653
  Гаталина Л.И. Античные мраморные статуэтки детей в собрании Эрмитажа / Л.И. Гаталина. – Ленинград, 1959. – 22с.
179654
  Мальберг В.К. Античные мраморы и бронзы / В.К. Мальберг, Э.Р. Фельсберг. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1911. – 24 с. – 5 табл. Оттиск из Ученых Записок Императорского Юрьевского Университета
179655
   Античные мыслители об искусстве : сборник высказываний древнегреческих философов и писателей об искусстве. – 2-е доп. изд. – Москва : Искусство, 1938. – XXXVIII, 343 с.
179656
   Античные памятники Крыма = Ancient greek sites in the Сrimea / Е.А. Катюшин, С.Д. Крыжицкий, В.А. Кутайсов, Л.В. Марченко, Г.М. Николаенко; [Е.А.Катюшин, С.Д.Крыжицкий, В.А. Кутайсов и др. ; редкол: Е.С. Самаритаки, Т.Л. Самойлова, С.И. Парадисопулос и др. ; пер. с англ. В.Ю.Сунцова] ; Одес. филиал греч. фонда культуры. – Киев : Мистецтво, 2004. – 288 с. – ISBN 966-577-047-0


  Книга , изданная Одесским филиалом Греческого фонда культуры, посвящается древним эллинским городам и поселениям Крыма. Она продолжает тему предыдущего издания - "Античные памятники Северо-Западного Причерноморья".
179657
   Античные памятники Северо-Западного Причерноморья = Ancient greek sites on tne north-west coast of the black sea. – Киев : Мистецтво, 2001. – 176 с. – ISBN 966-577-016-0
179658
   Античные перстни (VI в. до н. э. - IV в.) : каталог временной выставки. – Ленинград : Гос. Эрмитаж, 1978. – 16 с. : ил.
179659
   Античные писатели. Словарь. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 448 с. – ISBN 5-8114-0104-3
179660
   Античные риторики : переводы. – Москва : Изд-во МГУ, 1978. – 352 с. – Библиогр. в примеч.: с. 292-345. Указ. имен. и предм.: с. 346-351. – (Университетская библиотека / Редкол. сер.: Л.Г. Андреев (пред.) и др.)


  Содерж.: Риторика / Аристотель. О соединении слов; Письмо к Помпею / Дионисий Галикарнасский. О стиле / Деметрий.
179661
  Грабарь-Пассек Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе / М. Грабарь-Пассек ; АН СССР, Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1966. – 320 с.
179662
  Лукомский Г.К. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания / Г.К. Лукомский. – Санкт-Петербург, 1914. – 499 с.
179663
   Античные теории языка и стиля. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 343 с.
179664
  Русяева А.С. Античные терракоты Северо-Западного Причерноморья / А.С. Русяева. – К, 1982. – 145с.
179665
  Кучма В.В. Античные традиции в развитии политической мысли ранней Византии (по данным трактатов IV-VII вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Кучма В.В.; АН СССР, Ин-т всеобщей ист. – М., 1981. – 36л.
179666
  Мальчуков Т.Г. Античные традиции в русской поэзии : уч. пособ. по спецкурсу / Т.Г. Мальчуков. – Петрозаводск, 1990. – 104 с.
179667
   Античные философы : свидетельства, фрагменты и тексты. – Киев : Изд-во КГУ, 1955. – 315 с.
179668
  Скоробогатая Е.И. Античные хранилища и их названия : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скоробогатая Е.И. ; М-во культуры СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Львов, 1954. – 16 с.
179669
  Солопова М.А. Античный атомизм: к вопросу о типологии учений и истоках генезиса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 157-168. – ISSN 0042-8744
179670
   Античный город. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 192 с. : ил.
179671
  Капогросси Колоньези Античный город как город-государство : интерпретация и некоторые проблемы // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 4 (271). – С. 27-41. – ISSN 0321-0391
179672
  Кутайсов В.А. Античный город Керкинитида, VI-II вв. до н.э. / В.А. Кутайсов. – Киев, 1990. – 174с.
179673
  Максименко В.Е. Античный город Танаис и варвары / В.Е. Максименко, А.А. Харченко // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 145-156. – ISSN 0321-0391
179674
   Античный и средневековый город : Античная древность и средние века : [сб. ст.]. – Свердловск : УрГУ, 1981. – 160 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: в конце статей
179675
  Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1970. – Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. / Онайко Н.А. – С. 1-209, табл.
179676
  Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII-V вв. до н.э. // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1966. – Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье в VII- V веках до н.э. / Н.А. Онейко. – С. 1-69, 24 табл.
179677
  Дубинина Л.А. Античный код в малой прозе В.Я. Брюсова: Рея Сильвия в истории из жизни VI века // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 137-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
179678
  Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука / А.Ф. Лосев. – Москва, 1927. – 550 с.
179679
  Штернберг Л.Я. Античный культ близнецов при свете этнографии / Л.Я. Штернберг. – Петроград : Типография Императорской Академии Наук, 1916. – С. 135-189. – Оттельный оттиск из III тома "Сборник Музея Антропологии и Этнографии при Императорской Академии Наук"
179680
  Зелинский Ф.Ф. Античный мир / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург
1. – 1922. – 90с.
179681
  Шелов Д.Б. Античный мир в Северном Причерноморье / Д.Б. Шелов. – Москва, 1956. – 195с.
179682
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 1. – 1972
179683
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 2. – 1974
179684
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 3. – 1977
179685
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 4. – 1979
179686
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 5 : Проблемы истории Древнего Рима и Северного Причерноморья. – 1983. – 156 с.
179687
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 6 : Проблемы экономики, политики и культуры античных государств. – 1986. – 148 с.
179688
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 7 : Проблемы социаль-политческих отношений, материальной и духовной культуры древности. – 1990. – 166 с.
179689
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 8 : Проблемы античной государственности, материальной и духовной культуры. – 1990. – 160 с.
179690
  Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и восточное Причерномерье / О.Д. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1975. – 31с.
179691
  Блаватский В.Д. Античный мир и древний Восток : 13 Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа, 1970 г. / В.Д. Блаватский. – Москва : [б. и.], 1970. – 16 с.
179692
  Разуваев Н.В. Античный мир и Древний Восток как альтернативы социокультурной эволюции // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 283-289. – ISSN 1606-951Х
179693
  Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и Древняя Грузия : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Лордкипанидзе О.Д. ; Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 57 с. – Бібліогр. : с. 56-57
179694
  Азаревич Д. Античный мир и христианство : ри публичные лекции, чит. в пользу недостаточных студентов Демид. юрид. лицея / Дмитрий Азаревич. – Ярославль : тип. Г. Фальк, 1880. – [4], II, 85, [2] с. – Отд. оттиск: Временник Демидовск. юрид. лицея. 1880, кн. 20
179695
  Зелинский Ф.Ф. Античный мир. / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург
1. – 1922. – 117с.
179696
  Бондаренко А.А. Античный мусейон: рождение музея из мифа и ритуала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 257-273. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
179697
  Васин Иван Античный наукоград // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 48 : фото
179698
  Хачатрян Ж.Д. Античный некрополь : результаты раскопок 1956-1972 гг. / Хачатрян Ж.Д. // Археологические раскопки в Армении : античный некрополь : результаты раскопок 1956-1972 гг. / Ж.Д. Хачатрян ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1976. – № 15 : Гарни. 5. – С. 1-134
179699
  Прохорова Т. Античный период в контексте изучения истории Крыма // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 82-84
179700
   Античный плутовской роман. – Ленинград : СП "Смарт", 1991. – 166, [2] с. : ил. – ISBN 5-7078-0101-4


  Содерж.:"Сатирикон / Петроний. Лукий, или Осел / Лукиан.
179701
   Античный портрет : сборник статей. – Ленинград : Академия, 1929. – 117 с. : XI табл.
179702
   Античный роман. – Москва : Наука, 1969. – 407 с. : ил.
179703
  Гусев Д.А. Античный скептицизм в перспективе эволюции философии науки и становления морали современного общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 83-97. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
179704
  Каллистов Д.П. Античный театр / Д.П. Каллистов. – Л., 1970. – 176с.
179705
  Кисиль В.Я. Античный философский лексикон / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2011. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-118. – ISBN 978-966-413-521-7
179706
  Покровская З.А. Античный философский эпос / З.А. Покровская. – Москва, 1979. – 96 с.
179707
  Коварская Ю. Античный экфрасис на службе идеям модернизма: магия искусства и мистика преображения героя в рассказе Леонида Андреева "Ангелочек" // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2016. – L. 64, N 4. – С. 503-512. – ISSN 0350-6894
179708
  Шерхунаев Р.А. Антишаманские мотивы в бурятском устном народном творчестве / Р.А. Шерхунаев. – Иркутск, 1963. – 51с.
179709
  Саламатина И. Антишкольная субкультура в Англии как объект ресоциализации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
179710
  Саламатина И. Антишкольная субкультура в Англии как объект ресоциализации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
179711
  Нелюба А.М. Антиюридичний словник: Регламентація мовного етикету в законах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 183-187. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
179712
  Ершова Е.Н. Антиядерное движение в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 26. – С. 144-151
179713
  Якобашвили И. Антиядерное движение в Японии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 5 (269). – С. 3-7
179714
  Попов Н.П. Антиядерное движение и общественное мнение // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 4 (32). – С. 82-92
179715
  Козырев В.А. Антияпонская война и китайское общество (1937-1945 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-26. – ISSN 0130-3864


  Антияпонська війна в Китаї, початок 7 липня 1937 р.
179716
  Мазуров В.М. Антияпонская вообруженная борьба корейского народа (1931-1940) / В.М. Мазуров ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Изд. восточн. лит-ры, 1958. – 104 с.
179717
  Каткова З. Антияпонские настроения в современном Китае (на материалах "Жэньминь жибао") // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 2 (253). – С. 89-112
179718
  Софокл Антігона / Софокл. – 3-е вид. – Харків ; Київ : Література й мистецтво, 1930. – 104 с.
179719
  Василик І. Антін Горбачевський - видатний український адвокат, громадський і політичний діяч / І. Василик, Басара-Тиліщак // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 12 (69), грудень. – С. 62-64
179720
  Верба А. Антін Йосип Роллє // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 228-231
179721
   Антін Крушельницький - письменник, публіцист, педагог : матеріали до бібліографії та епістолярної спадщини. – Львів : [б. в.], 2002. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 286-293. – ISBN 966-02-1892-3
179722
  Дубина М. Антін Крушельницький : Літературно-критичний нарис / М. Дубина. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 48 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4659-9
179723
  Ковалів Ю. Антін Крушельницький // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (692), серпень. – С. 50-56. – ISSN 0236-1477
179724
  Зуляк М. Антін Крушельницький про політичну лінію західноукраїнської національної демократії кінця XIX - початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 24-28
179725
  Кулик Н. Антін Крушельницький: помилка ціною в життя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
179726
  Назарук В. Антін Любич Могильницький // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 156-158
179727
  Верба А. Антін Марцінковський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 231-233
179728
  Лазаревич Є. Антін Рудницький як музикознавець (у 110-ту річницю від дня народження) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 80-86. – ISSN 2224-0926
179729
  Заруба В.М. Антін Синявський: життя, наукова та громадська діяльність (1866-1951) : монографія : з нагоди 135-річчя з дня народж. та 50-річчя від дня смерті А.С. Синявського (12 лип. 1866 р. - 2 лют. 1951 р.) / В.М. Заруба ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; Юрид. акад. М-ва внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2003. – 283, [1] с., [6] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – Післямова укр., англ. - Імен. покажчик.: с. 262-282. – Бібліогр.: с. 203-255. – ISBN 966-7894-33-9


  У пр. 1733640 напис: Володимиру Андрійовичу Мисловому з добрими побажаннями та виразом незмінної пошани від автора! В. Заруба 16.09.03 р. м. Дніпропетровськ
179730
  Елькин А. Антовоские яблоки / А. Елькин. – Тула, 1964. – 32с.
179731
  Марьенко В.Г. Антогонистические свойства Azotobacter chroococcum и их значением для сельскохозяйственных растений. : Автореф... канд. биол.наук: / Марьенко В.Г.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1965. – 18л.
179732
  Варшавский Л.Р. Антокольский Марк Матвеевич / Л.Р. Варшавский. – Москва-Ленинград, 1944. – 16с.
179733
  Подгорец В. Антологиjа / В. Подгорец. – Скопjе, 1968. – 167 с.
179734
   Антологиjа "Гласот на поетите" = Antologhii "Boatsea-a poetslor" : од манифестациjата "Денови на ароманската култура". – Скопjе : Друштво на писатели и уметници Власи од Македониjа, 2007. – 151 с. – ISBN 978-9989-9554-5-7
179735
   Антологиjа македонскепоезиjе. – Београд : Просвета, 1968. – 330 с. – (Библиотека "Просвета" ; № 219)
179736
  Митрев Д. Антологиjа на македонската револуционерна поезиjа / Димитар Митрев ; [уред. В. Подгорец ; главен дир. и за издавачот П. Ташкоски]. – Скопjе : Наша книга, 1974. – 326, [1] с.
179737
   Антологиjа на современата албанска поезиjа. – Скопje : Jугореклам, 2001. – 336 с. – (Pro litera). – ISBN 9989-52-027-5
179738
   Антологиjа новиjе српске лирике : посебно изд. – Изд. 10-е. – Београд, 1956. – 137 с. – (Српска книжевна задруга)
179739
   Антологиjа словеначке поезиjе. – Београд : Просвета, 1968. – 384 с. – (Библиотека "Просвета" ; № 176)
179740
  Лесковац М. Антологиіа стариіе српске поезиіе. / М. Лесковац. – 252с.
179741
  Гелленс Ф. (Элленс) Антология : Рассказы и притчи / Франц Гелленс ; Пер. М.В. Веселовской и В.Н. Карякина. – Москва : Изд. Б.и. Н.П., 1914. – 214 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по генеральному каталогу РГБ. – (Образовательная библиотека издательства "Огни" ; Сер. 3 ; Иностранные писатели)


  Содержание: Франц Гелленс / В.Н. Карякин. Письмо Камилла Лемонье. У Франца Гелленса / Мария Веселовская. Потаенный свет. 1912 г. Избранные рассказы и притчи: Вечерня; Мельник на собственной мельнице; Две дороги; Охота по первой пороше; Мечта циклопа; ...
179742
  Горожанкина М. Антология / М. Горожанкина. – М., 1970. – 135с.
179743
   Антология : [перевод]. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 272 с. – (Фантастика. Приключения. Путешествия. Библиотека современной фантастики ; т. 23)


  Синие бабочки; Однажды осенним днем на шоссе / П. Вежинов. Алмазный дым / А. Донев. Сын своего века; Письма в космос / Ф. Каринти. Пересадка мозга / Й. Черна. Сказочник / Р. Льопис. Ангел смерти / Й. Несвадба. Записки о Кошачьем городе: Повесть / Лао Шэ
179744
   Антология. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 400 с. – Библиогр.: с. 392-398. – (Фантастика. Приключения. Путешествия. Библиотека современной фантастики ; т. 25)
179745
   Антология : "Курьер ЮНЕСКО" за 30 лет. – Москва : Прогресс, 1990. – 272 с.
179746
   Антология : лит. форум 90/92 : есеистика, поэзия, критика, проза. – София : Херен прес, 1992. – 213 с.
179747
   Антология абхазской поєзии. – Москва : Художественная литература, 1958. – 544 с.
179748
   Антология абхазской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 543 с.
179749
   Антология авангарда, психоанализа, психотерапии, психологии. – Симферополь : Крымучпедгиз. – ISBN 978-966-354-474-8
№ 11, кн. 2 / [авт.-сост. Е. Смольницкая] : / [авт.-сост. Е. Смольницкая]. – 2012. – 425, [1] с. : ил. – Текст укр., рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
179750
   Антология авангарда, психоанализа, психотерапии, психологии. – Симферополь : Крымучпедгиз. – ISBN 978-966-354-443-4
№ 11, кн. 1 / [авт.-сост. Е. Смольницкая]. – 2012. – 279, [1] с. : ил. – Текст укр., рус., англ. - Вип. дан. укр.: Антологія авангарду, психоаналізу, психотерапії, психології. – Библиогр. в подстроч. примеч.
179751
   Антология азербайджанской поэзии : пер. с азерб. : в 3 т. – Москва : ГИХЛ
Т. 1. – 1960. – 384 с.
179752
   Антология азербайджанской поэзии : пер. с азерб. : в 3 т. – Москва : ГИХЛ
Т. 2. – 1960. – 328 с.
179753
   Антология азербайджанской поэзии : пер. с азерб. : в 3 т. – Москва : ГИХЛ
Т. 3. – 1960. – 280 с.
179754
   Антология армянской поэзии с древнейших времен до наших дней. – Москва : ГИХЛ, 1940. – 719 с.
179755
   Антология армянской советской детской литературы : переводы. – Ереван : Советакан грох, 1981. – 361 с. : ил.
179756
   Антология армянской советской литературы. – Ереван : Айпетрат, 1957. – XVI, 598 с.
179757
   Антология афоризмов [Електронний ресурс] : классики современности; 25 000 афоризмов. – Москва : "Равновесие": "Вече", 2005. – 1 CD + буклет (4с.). – Системн. требования: процессор Pentium II, память ОЗУ 256 Мб, дисковод 24х CD-ROM, Windows 98/NT/2000/XP.- Загл. с этикетки диска. – (Электронная книга)


  Издание представлено в стандарте электронной книги "Salebook" с функцией "Комфортное чтение", системой "Интеллектуального поиска" и возможностью создания личной "Єлектронной библиотеки" В этой уникальной книге собрано более 25000 афоризмов и других ...
179758
   Антология бардовской песни : 100 бардов : 600 песен / авт.-сост. Р. Шипов. – Москва : Эксмо, 2008. – 896 с. – ISBN 978-5-699-09550-6
179759
   Антология белорусской поэзии. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное книжное издательство, 1948. – 648 с.
179760
   Антология белорусской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 562 с.
179761
  Федоров А.М. Антология болгарской поэзии / А.М. Федоров. – София : Изд. Мин. нар. просв. – 160 с. – Библиогр.: потр.
179762
   Антология болгарской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 747 с.
179763
   Антология бурят-монгольской советской поэзии. – Улан-Уде : Бурмонгиз, 1950. – 296 с.
179764
   Антология бурятской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1959. – 400 с.
179765
   Антология венгерской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 563 с.
179766
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 28. Портреты легендарных физиков "высоковольтной бригады" УФТИ // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2015. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 2074-272X
179767
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 29. Первооткрыватели тайн глобальных природных световых явлений // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2015. – № 6. – С. 3-13. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про розкриття вітчизняними і зарубіжними вченими-першопроходцями електрофізичних і електрохімічних таємниць ряду природних світлових явищ, що носять для людства глобальний планетарний характер і які ...
179768
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 30. Портрет харьковского математика, механика и кибернетика Владимира Логвиновича Рвачева // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2016. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про відомого вченого-математика Харківщини ? академіка АН УРСР (НАН України) Рвачева В.Л. і про його видатний внесок у світову математичну науку.
179769
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 31. Портрет харьковского физика Александра Ильича Ахиезера // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2016. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про відомого фізика-теоретика Харківщини - академіка АН УРСР (НАН України) Ахієзера О.І. і його видатний внесок в світову фізичну науку.
179770
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 34: Открытие и изучение квантово-волновой природы микромира материи // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Держ. установа "Ін-т технічних проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 2074-272X
179771
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 35: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1990-1994 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 2074-272X
179772
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 36: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1995-1999 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 3-9. – ISSN 2074-272X
179773
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 37: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2000-2004 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 2074-272X
179774
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 38: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2005-2010 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 2074-272X
179775
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 39: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2011-2015 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 2074-272X
179776
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 40: Научное открытие метода взрывной имплозии для получения сверхкритической массы ядерного заряда и украинский "след" в американском атомном проекте "Манхэттен" // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5. – С. 3-13. – ISSN 2074-272X
179777
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 47 : авиаконструктор Игорь Сикорский и его свершения в самолето- и вертолетостроении // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 2074-272X
179778
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 49: авиаконструктор Олег Антонов и его свершения в самолетостроении // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 2074-272X
179779
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 50: конструктор ракетно-космический техники Вернер фон Браун и его свершения в ракетостроении // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 2074-272X
179780
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 51: конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев и его свершения в ракетостроении // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 2074-272X
179781
  Бадрак В. Антология гениальности / Валентин Бадрак. – Киев : КВЩ, 2005. – 475 с. – ISBN 966-8550-12-9
179782
   Антология гнозиса : современная рус. и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. – Санкт-Петербург : Медуза. – ISBN 5-87775-003-8(Т.1)
Т. 1. – 1994. – 352 с.
179783
   Антология гнозиса : современная рус. и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. – Санкт-Петербург : Медуза. – ISBN 5-87775-004-6Т.2)
Т.2. – 1994. – 384 с.
179784
   Антология грузинской патриотической поєзии. – Тбилиси : Заря Востока, 1945. – VIII, 176 с.
179785
   Антология грузинской поэзии : подгот. Союзом писателей Груз. ССР. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 803 с.
179786
   Антология грузинской советской поэзии : переводы. – Тбилиси : Мерани, 1971. – 382 с. : ил.
179787
   Антология дагестанской поэзии. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство
Т. 1 : Песни народов Дагестана. – 1980. – 363 с.
179788
   Антология дагестанской поэзии. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство
Т. 2 : Поэты дореволюционного Дагестана. – 1980. – 331 с.
179789
   Антология кабардинской поєзии. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 299 с., [1] л. ил. : ил.
179790
   Антология казахской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 862 с. : ил., портр.
179791
   Антология казахской советской поэзии : в 2 т. : переводы. – Алма-Ата : Жазушы
Т. 1. – 1972. – 376 с.
179792
   Антология казахской советской поэзии : переводы : в 2 т. – Алма-Ата : Жазушы
Т. 2. – 1972. – 424 с. : ил.
179793
   Антология каракалпакской поэзии. – Ташкент : Издательство художественной литературы, 1968. – 608 с.
179794
   Антология карельской поэзии. – Петрозаводск : Книжное издательство, 1963. – 332 с. – На обл. тит. л. сост.: Балашов Д.М.
179795
   Антология кинизма : Фрагменты сочинений кинических мыслителей. – Москва : Наука, 1984. – 399с. – (Памятники философской мысли)
179796
   Антология кинизма : философия неприятия и протеста. – Москва : ТЕРРА-TERRA, 1996. – 432 с. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-300-00714-5
179797
   Антология киргизской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 443 с. : ил.
179798
   Антология китайской лирики VII-IX вв. : по Р. Хр. – Санкт-Петербург-Москва : ГИЗ, 1923. – 144 с. – (Всемирная литература)
179799
   Антология китайской поэзии : в 4 кн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Кн. 1. – 1957. – 423 с., [1] л. ил. : ил.
179800
   Антология китайской поэзии : в 4 кн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Кн. 2. – 1957. – 376 с., [1] л. ил. : ил.
179801
   Антология китайской поэзии : в 4 кн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3. – 1957. – 335 с. : ил.
179802
   Антология китайской поэзии : в 4 кн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Кн. 4. – 1958. – 339 с., [1] л. ил. : ил.
179803
   Антология коми поэзии : переводы. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1981. – 320 с.
179804
   Антология комсомольского опыта : из опыта работы ком. комсомола Москвы и Украины. – Киев : Молодь, 1985. – 127 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
179805
   Антология кубинской поэзии XIX-XX вв : Antologia de la poesia cubana. Siglos XIX-XX : пер. с исп. – Москва : Художественная литература, 1982. – 367 с. : ил.


  Авт.: Хуан Франсиско Мансано; Хосе Мариа Эредиа; Доминго дель Монте; Габриэль де ла Консепсьон Вальдес (Пласидо); Гертрудис Гомес де Авельянеда; Хосе Хасинто Миланес; Рафаэль Мариа де Мендиве; Хаокин Лоренсо Луасес; Хосе Форнарис; Хуан Кристобаль ...
179806
   Антология латышской поэзии : в 2 т. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ
Т. 1. – 1959. – 488 с.
179807
   Антология латышской поэзии : в 2 т. – Москва : ГИХЛ
Т. 2. – 1959. – 496 с.
179808
   Антология литовской советской поэзии : сборник переводов. – Вильнюс : Vaga, 1980. – 583 с. : ил. – Библиогр.: с. 550-565
179809
   Антология мировой политическй мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 2 : Зарубежная политическая мысль. – 1997. – 830 с.
179810
   Антология мировой политическй мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 5 : Политические документы. – 1997. – 765 с.
179811
   Антология мировой политической мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 1 : Зарубежная политическая мысль. – 1997. – 832 с.
179812
   Антология мировой политической мысли : В 5-ти тт. – Москва : Мысль
Т. 1-5 : Политическая мысль в России: Вторая половина 19-20 вв. – 1997. – 829 с.
179813
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00867-6
Т. 1 : Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – 1997. – 832 с.
179814
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00868-4
Т. 2 : Зарубежная политическая мысль, X X в. – 1997. – 830 с.
179815
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00869-2
Т. 3 : Политическая мысль в России: X - первая половина XIX в. – 1997. – 798 с.
179816
   Антология мировой политической мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 3 : Политическая мысль в России - первая половина 19 ст. – 1997. – 798 с.
179817
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00870-6
Т. 4 : Политическая мысль в России: вторая половина XIX-XX вв. – 1997. – 829 с.
179818
   Антология мировой политической мысли : в 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00871-4
Т. 5 : Политические документы. – 1997. – 765 с.
179819
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философские тетради)
Т. 1, ч. 2 : Философия древности и средневековья. – 1969. – 577, 936 с.
179820
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 1, ч. 1 : Философия древности и средневековья. – 1969. – 576с.
179821
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 2 : Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. – 1970. – 776с.
179822
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 3 : Буржуазная философия конца XVIII в., первых двух третей XIX в. – 1971. – 760с.
179823
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 4 : Философская и социологическая мысль народов СССР XIX в. – 1972. – 708с.
179824
   Антология мировой философии : метод. сборник философ. текстов : для студ. и преподавателей вузов. – Киев : УМК
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 292 с.
179825
   Антология мировой философии. – Киев
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 292 с.
179826
   Антология мировой философии : сборник философских текстов. – Киев
Т. 1, ч. 3 : сост.: М.А. Парнюк, В.И. Даниленко. – 1992. – 272 с.
179827
   Антология мировой философии : античность. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2001. – 960 с. – ISBN 985-13-0103-5
179828
   Антология молдавской поэзии. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 583 с.
179829
  Елевтеров С. Антология на българската литература : избрани текстове и характеристики / Стефан Елевтеров. – София : Наука и изкуство, 1977. – 679, [1] с.
179830
   Антология на българската поезия : в 3 т. – София : Български писател
Т. 2. – 1982. – 347 с.
179831
   Антология на българската поезия : в 3 т. – София : Български писател
Т. 3. – 1982. – 621 с.
179832
   Антология на българската поезия. – Пловдив, 1995. – 575 с.
179833
   Антология на българския разказ : в 2 т. – София : Български писател
Т. 1. – 1984. – 615 с.
179834
   Антология на българския разказ. – Пловдив, 1995. – 164 с.
179835
   Антология на съвременната българска публицистика. – София : Наука и изкуство, 1984. – 332 с.
179836
   Антология научно-фантастических рассказов : пер. с англ. – Москва : Все для вас, 1992. – 410, [1] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; т. 14)
179837
  Магидов Р. Антология негритянской поэзии / Р. Магидов. – Москва, 1936. – 48с.
179838
   Антология нечистой силы : в мире волшебства : произв. рус. писателей. – Москва : Книга, 1991. – 400 с. – (Домашняя библиотека)
179839
  Балахонов В.Е. Антология новейшей французской драматургии. 1935-1965 / В.Е. Балахонов. – Ленинград, 1967. – 279 с.
179840
  Балахонов В.Е. Антология новейшей французской литературы / В.Е. Балахонов. – Москва-Ленинград, 1965. – 359 с.
179841
  Гутерман Н.Г. Антология новой английской и американской поэзии / Н.Г. Гутерман. – Л., 1963. – 276с.
179842
   Антология новой английской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 454 с.
179843
   Антология осетинской поэзии : пер. с осетинского. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 392 с.
179844
   Антология осетинской поэзии : переводы. – Орджоникидзе : Ир, 1984. – 640 с.
179845
   Антология осетинской прозы : сборник. – Орджоникидзе : Ир, 1983. – 600 с.
179846
   Антология педагогической мысли : в 3-х томах. – М
Т. 1. – 1988. – 446с.
179847
   Антология педагогической мысли : в 3 т. – Москва : Высшая школа
Т. 2 : Русские педагоги и деятели народного образования о трудовом воспитании и профессиональном образовании. – 1989. – 463 с. : ил.
179848
   Антология педагогической мысли Азербайджанской ССР. – Москва : Педагогика, 1989. – 589, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 570-580. – (Антология педагогической мысли народов СССР)
179849
   Антология педагогической мысли Белорусской ССР. – Москва : Педагогика, 1986. – 460, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 438-454. – (Антология педагогической мысли народов СССР)
179850
   Антология педагогической мысли Грузинской ССР. – Москва : Педагогика, 1987. – 495 с. : ил. – Библиогр.: с. 475-488. – (Антология педагогической мысли народов СССР)
179851
   Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV- XVII вв.. – Москва : Педагогика, 1985. – 367 с. : ил. – Библиогр. в конце части. – (Антология педагогической мысли народов СССР / редкол. : М.И. Кондаков (пред.) и др.)
179852
   Антология педагогической мысли Киргизской ССР. – Москва : Педагогика, 1988. – 363, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 351-360. – (Антология педагогической мысли народов СССР)
179853
   Антология педагогической мысли России XVIII века. – Москва : Педагогика, 1985. – 479 с. : ил. – Библиогр.: с. 467-473. – (Антология педагогической мысли народов СССР)
179854
   Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX вв.. – Москва : Педагогика, 1990. – 603, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 587-600. – (Антология педагогической мысли народов СССР / редкол.: В.Д. Шадриков (гл. ред.) и др.)
179855
   Антология педагогической мысли России первой половины XIX в.. – М, 1987. – 558с.
179856
   Антология педагогической мысли Узбекской ССР. – Москва : Педагогика, 1986. – 319 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 285-310. – (Антологияпедагогической мысли народов СССР / редкол.: М.И. Кондаков (пред.) и др.))
179857
   Антология педагогической мысли Украинской ССР. – Москва : Педагогика, 1988. – 635, [5] с. : ил. – Библиогр.: с. 614-631. – (Антология педагогической мысли народов СССР: АПМ). – ISBN 5-7155-0167-9
179858
   Антология по английской и американской литературе XIX - XX вв. : для заочников I и III курсов англ. отделения. – Москва : Просвещение, 1971. – 496 с. – (Иностранный язык)
179859
  Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики : Учеб. пособие для студ.высших педагог.учеб.заведений / И.Н. Андреева. – Москва : Академия, 2000. – 176с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0499-4
179860
  Васильева-Шведе Антология португальской и бразильской литератур (XIX-XX вв.) / Васильева-Шведе, А.М. Гах. – Ленинград, 1964. – 292с.
179861
   Антология поэзии : Израиль 2005. – Тель-Авив, 2005. – 490, [6] с. – ISBN 965-90667-2-4
179862
  Данилин Ю.И. Антология поэзии Парижской Комунны 1871 года / Ю.И. Данилин. – Москва, 1948. – 407с.
179863
   Антология румынской поэзии : пер. с румынского. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 774 с.
179864
   Антология русского советского рассказа : (40-е гг.). – Москва : Современник, 1987. – 701 с. – (Сельская библиотека Нечерноземья)
179865
   Антология русского советского рассказа : (60-е гг.). – Москва : Современник, 1989. – 557, [1] с. – (Сельская библиотека Нечерноземья)


  Содерж.: Сугробы / А. Вампилов. Заместитель / С. Залыгин. Женя Румянцева / Ю. Нагибин. Оброк / С. Никитин. У нас на Таганке / М. Рощин. Каравай заварного хлеба / В. Солоухин. Последняя охота / Ф. Абрамов. Пенелопа / А. Битов. Степка, мой сын / Н. ...
179866
   Антология русского советского рассказа (20-е гг.). – Москва : Современник, 1985. – 542 с. – (Сельская библиотека Нечерноземья)


  Содерж.: Первое красное знамя / Н. Ляшко. Марсельеза / О. Форш. Шакир / Д. Фурманов. Рассказ о необыкновенном / М. Горький. Родион Жуков / В. Катаев. Жгель / А. Яковлев. Бахчевник / М. Шолохов. Когда я был факиром / В. Иванов. Рождение Амгуньского ...
179867
   Антология русского советского рассказа (30-е гг.). – Москва : Современник, 1986. – 507, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 496-506. – (Сельская библиотека Нечерноземья)


  Содерж.: Рассказы о героях; Бык / М. Горький. Гибель Кронштадтского полка; Взятие Акимовки / В. Вишневский. Комендант Пушкин / Б. Лавренев. Сон / В. Катаев. Перстни / Л. Соболев. Платаны / С. Сергеев-Ценский. Таня / Л. Сейфуллина, и рассказы др. авт.
179868
   Антология русского советского рассказа (50-е гг.). – Москва : Современник, 1988. – 621, [1] с. – (Сельская библиотека Нечерноземья)


  Содерж.: Во глубине России / К. Паустовский. Заполярный мед / М. Пришвин. Дожди / С. Антонов. Тропа длиною в лето; Ракитовый чай; Коварный крючок / Е. Носов. Борзов и Мартынов / В. Овечкин. Никишка Болтушок / Г. Троепольский. Зимний дуб / Ю. Нагибин. ...
179869
   Антология русской классической социологии. – Москва : МГУ, 1995. – 237 с.
179870
   Антология русской советской поэзии : в 2-х т. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1957. – 853 с.
179871
   Антология русской советской поэзии : 1917-1957 : в 2-х т. – Москва : Гослитиздат
Т. 2. – 1957. – 811 с.
179872
   Антология сибирской поэзии. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1967. – 560 с. : ил.
179873
   Антология сказочной фантастики : перевод. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 383 с. – (Приключения. Фантастика. Путешествия. Библиотека современной фантастики ; т. 21)


  Содерж.: Дженни Вильерс: Роман о театре / Д.Б. Пристли. Повести: Тигр Тома Трейси / У. Сароян. Срубить дерево / Р. Янг. Рассказы: Рука Геца фон Берлихингена / Ж. Рей. По мерке / К. Легран. Смерть Бикуни / Саке Комацу. Король Зеннов / А.М. Матуте. ...
179874
   Антология скандинавской фантастики : [сб. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 384 с. – (Библиотека современной фантастики ; Т. 22)
179875
   Антология скандинавской фантастики : [сб. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 380 с. – (Библиотека современной фантастики ; Т. 20)
179876
   Антология словацкой поэзии. – Пряшев : Издательство Культурного союза украинских трудящихся, 1953. – 88 с.
179877
   Антология советской прозы 1920-1940 : кн. для чтения с коммент. на англ. языке. – Москва : Русский язык, 1991. – 496 с.
179878
   Антология советской фантастики. – Москва : Молодая гвардия. – (Библиотека современной фантастики ; т. 14)
Т. 14. – 1967. – 480 с.
179879
   Антология советской фантастики : [сост. Д. Биленкин]. – Москва : Молодая гвардия. – (Библиотека современной фантастики ; т. 15)
Т. 15. – 1968. – 462 с. : портр.
179880
  Вартанов А.С. Антология советской фотографии : в 3 т. / сост. Л. Ухтомская, А. Фомин ; редкол.: Ан. Вартанов и др. ; вступ. ст. Гр. Органова. – Москва : Планета
Т. 1 : 1917-1940. – 1986. – 263 с. : ил.
179881
   Антология современной казахской поэзии / [ред. И.И. Жиброва ; авт. подстроч. пер.: А.Г. Жумабаева, Ж.Т. Молдагалиева, З.С. Тулеусов и др.]. – Москва : Издательство Московского университета, 2019. – 750, [2] с. : портр. – (Программа модернизации общественного сознания "Рухани жангыру" ; Проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире"). – ISBN 978-5-19-011387-7
179882
   Антология современной казахской прозы / [лит. ред.: В.Г. Бояринов, М.А. Замшев, А.А. Трапезников и др.]. – Москва : Издательство Московского университета, 2019. – 854, [2] с. – (Программа модернизации общественного сознания "Рухани жангыру" ; Проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире"). – ISBN 978-5-19-011388-4
179883
   Антология современной молдавской поэзии. – Кишинев : Литературная артистикэ, 1984. – 419 с., 7 л. ил. : ил.
179884
   Антология современной русской поэзии Украины. – Харьков : Крок. – ISBN 966-7093-17-4
Т. 1. – 1998. – 276 с.
179885
  Мастерс Эдгар Ли Антология Спун-Ривер; Новый Спун-Ривер / Мастерс Эдгар Ли. – Москва, 1990. – 413с.
179886
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 966-316-087-X
Т. 1 : Уголовный сыск: документы и материалы (11-нач. 20 ст.) / Сост.: Ю.И. Римаренко, Е.М. Моисеев, В.Н.Чисников. – 2006. – 612 с.
179887
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 966-316-156-6
Т. 2 : Сыск, сыщики и преступный мир / [сост.: Ю.И. Римаренко и др.]. – 2006. – 504 с.
179888
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины, Киев. нац. ун-т внутренних дел, Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [отв. ред.: В.Н. Чисников и др.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 978-966-316-249-2
Т. 3 : Сыщики о сыске: криминальные истории / [ сост.: В.Н. Чисников, С.Г. Лаптев ]. – 2009. – 755 с.
179889
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины, Киев. нац. ун-т внутренних дел, Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [отв. А.Н. Ярмыш, В.Н. Чисников]. – Киев : Леся. – ISBN 966-8126-24-6
Т. 4 : Криминальный сыск в Западной Европе (19 - нач. 20 вв.) / [ сост.: В.Н. Чисников, Т.А. Проценко, С.Г. Лаптев, В.Н. Чисникова ]. – 2009. – 812 с.
179890
  Брагинский И.С. Антология таджикской поэзии / И.С. Брагинский. – Москва, 1951. – с.
179891
   Антология таджикской поэзии. – М, 1957. – 854с.
179892
   Антология таджикской поэзии (с древних времен до наших дней). – Москва : ГИХЛ, 1951. – 608 с.
179893
   Антология татарской поэзии. – Казань : Таткнигоиздат ; Редакция художественной литературы, 1957. – 606 с. : ил.
179894
   Антология туркменской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 547 с. : ил.
179895
   Антология узбекской поэзии. – Москва : ГИХЛ, 1950. – 471 с. : ил.
179896
   Антология фантастических рассказов : [Италия. Польша. Франция. Чехословакия. Швейцария. Япония. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319с. – (Библиотека современной фантастики : В 15-ти тт. ; Том 5)
179897
   Антология фантастических рассказов : [пер. рассказов писателей Англии и США]. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 557 с. – (Фантастика. Приключения. Путешествия. Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; т. 10)
179898
   Антология феноменологической философии в России. – Москва : Русское феноменологическое общество ; Логос. – ISBN 5-7333-0455-3
Т. 1. – 1998. – 512 с.
179899
   Антология феноменологической философии в России. – Москва : Логос ; Прогресс-Традиция. – ISBN 5-8163-0005-9 5-89826-054-4
Т. 2. – 2000. – 527 с.
179900
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – 2-е изд. – Одесса : Астропринт, 2016. – 796, [3] с. : портр., ил. – ISBN 978-966-927-187-7
179901
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма. За завесой / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-206-5
За завесой. – 2016. – 296, [3] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 292-293
179902
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма. Между светом и тенью / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-218-8
Между светом и тенью. – 2017. – 268 с., [16] л. ил. : портр., ил. – Назв. обл.: Между светом и тенью. – Библиогр.: с. 266
179903
   Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока : (под полярными созвездиями). – Красноярск : Книжное издательство, 1989. – 493 [1] с., [4] л. ил. : ил. – ISBN 5-7479-0099-4
179904
   Антология хакаской поэзии. – Абакан : Хакасское книжное издательство, 1961. – 224 с.
179905
   Антология чартистской литературы. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1956. – 415 с.
179906
   Антология чешской и словацкой философии : переводы. – Москва : Мысль, 1982. – 407 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 383-401
179907
   Антология чешской поэзии XIX-XX веков : в 3-х т. : пер. с чешского. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1959. – 610 с.
179908
   Антология чешской поэзии XIX-XX веков : в 3 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Чешская поэзия. – 1959. – 446 с.
179909
   Антология чешской поэзии XIX-XX веков : в 3 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 3. – 1959. – 510 с.
179910
   Антология чувашской прозы. – Чебоксары : ГИЗ, 1959. – 412 с.
179911
   Антология чувашской современной прозы : рассказы, повести, новелла, главы из романа. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1986. – 359, [1] с. : портр.


  Содерж.: Свияга впадает в Волгу: Главы из романа / К. Тархан. Повести: Сыбай Васюк / Ф. Уяр. Перепеленок / Л. Таллеров. Кольцо, найденное в море / Г. Краснов. Самое маленькое государство / В. Енеш. Человек с хутора / Х. Агивер. Рассказы: Лесной великан ...
179912
   Антология экономической классики : в 2 т. – Москва : Эконов
Т. 1. – 1991. – 474, [1] с.
179913
   Антология экономической классики : в 2 т. – Москва : Эконов
Т. 2. – 1992. – 486 с.
179914
   Антология экономической классики : в 2 т. – Москва : Эконов-ключ
Т. 1 : В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. – 1993. – 474, [1] с
179915
   Антология экономической классики : в 2 т. – Москва : Эконов-ключ
Т. 2 : Т. Мальтус, Д. Кейнс, Ю. Ларин. – 1993. – 485, [1] с.
179916
   Антология эстонской поэзии : в 2 т. : пер. с эст. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат
Т.1 : сост.: Э. Нирк, П. Руммо. – 1959. – XL, 384 с.
179917
   Антология эстонской поэзии : в 2 т. : пер. с эст. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ
Т. 2 : сост.: Э. Нирк, П. Руммо. – 1959. – 451 с.
179918
   Антология эстонской поэзии. 1637-1987. – Таллин : Ээсти раамат, 1990. – 416 с.
179919
   Антології та авторські книги сербських авторів українською мовою // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 109-113
179920
  Пападіямандис А. Антологія / Александрос Пападіямандис // [Магія Пападіямантіса / О. Елітіс. – Афіни : Іпсилон ; Вівліа, 1996. – С. 61 -136
179921
   Антологія : переклади з польської : Україна 1991-2013 / [упоряд. та ред.: Н. Риндюк, Д. Матіяш, О. Клименко]. – Київ : Польський інститут у Києві, 2013. – 180, [2] с. : іл.
179922
  Бєляков К.І. Антологія "інформаційних" наук в юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 269-278. – ISSN 1563-3349
179923
  Бєляков К.І. Антологія "інформаційних" наук в юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 119-124. – ISSN 1563-3349
179924
  Горбань Ю.І. Антологія "Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв" у науковому житті України кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 107-110. – ISSN 2409-9805


  Рецензія на антологію упорядник Медведєва В.М. Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: антологія / В.М. Медведєва. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 676 с. - C. 107-110.
179925
   Антологія "Україна-Європа" / [упоряд. та вступ. ст. О.В. Красовицького]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 572, [4] с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-617-7013-24-1


  Зміст: Небо падає! / А. Дмитрук ; Полюса / П. Беседин ; Пінзель у Луврі (уривок з роману "Інші пів"яблука") / Г. Вдовиченко ; Бульвар Сен-Мішель / О. Вільчинський ; Записки пройдисвіта / Ю. Винничук ; Стефан Кирнов, знайомий болгарин / В. Габор ; ...
179926
   Антологія азербайджанської поезії. – Київ : Етнос. – ISBN 966-522-109-4
Т.1 : 12 - початок 20 ст. – 2006. – 294с. – Парал. тит. арк. азербайджанською мовою; Видання присвячене 100-річчю від дня народження видатного поета 20 ст., реформатора азербайджанської літ. мови Самеда Вургуна
179927
   Антологія азербайджанської поезії. – Київ : Етнос. – ISBN 966-522-139-6
Т.2 : 20 - початок 21 ст. – 2006. – 392с. – Парал. тит. арк. азербайджанською мовою
179928
   Антологія альтернативної української поезії зміни епох : друга половина 80-х - початок 90-х років. – Харків : Майдан, 2001. – 188 с. – ISBN 966-7903-26-5
179929
   Антологія болгарської поезії = Антология на българската поезия. – Київ : Основи, 2006. – 543, [1] с. – Парал. тит. арк. болг. – ISBN 966-500-255-4


  У пр. № 1734903 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
179930
   Антологія болгарської поєзії : в 2 т. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Статті про поетів О. Шпильової / пер. П. Тичини. – 1974. – 423 с. : іл.


  Зміст: На прощання.До моєї першої коханої.Дільба.Елегія.До своєї матері. У корчмі. Моя молитва.Налягає хмара.Подорожній.Боротьба.Гайдуки/ Х.Ботев; Панагюрські повстанці.Радецький.До моєї ліри.Росія.Сусанна.Кохана батьківщино, яка чудова ти.Не загасити ...
179931
  Стеф"юк І. Антологія голої правди -світ побачила книжка "Поезія без укриття" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 19 серпня (№ 16). – С. 6
179932
   Антологія єврейської поезії : українські переклади з їдишу. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 671, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 670-671. – ISBN 966-378-042-8


  В змісті авт.: Шлойма Етінгер, Велвл Збаржер (Вольф Еренкранц), Авром Гольдфаден, М.М. Варшавський, Іцхок-Лейбуш Перец, Моріс Вінчевський, Шолом-Алейхем (Рабинович), Шимен-Шмуель Фруг, Моріс Розенфельд та ін.
179933
   Антологія зарубіжної поезії ХХ сторіччя / [уклад., авт. вступ. ст. Д.С. Наливайко]. – Харків : Ранок, 2011. – 399, [1] с. – ISBN 978-966-672-633-2
179934
  Гай-Головко Антологія канадських англомовних поетів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 191, грудень : грудень. – С. 3-6


  Кірконнелл Вотсон - канадський англомовний письменник, мовознавець, публіцист, перекладач. Присвятив багато часу і праці для популяризації України і її культури в анломовному світі.
179935
  Гай-Головко Антологія канадських англомовних поетів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 219, квітень : квітень. – С. 1-5
179936
  Гай-Головко Антологія канадських англомовних поетів. Блісс Кармен // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 195, квітень : квітень. – С. 1-2
179937
  Гай-Головко Антологія канадських англомовних поетів. Чарлз Дж. Робертс // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 202, листопад : листопад. – С. 1-3
179938
  Буренко В.М. Антологія комунікативних вправ / В.М. Буренко. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.8). – ISBN 966-8245-51-2
179939
   Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; Фонд Конрада Аденауера в Україні ; [авт.-уклад. В. Мусіяка ; ред.: А. Чернова та ін.]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 780, [2] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2050-05-9
179940
   Антологія лемківської пісні. – Львів : Афіша, 2005. – 495, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 476. – ISBN 966-325-065-08


  У пр. №1702076 напис: Шановному захистнику українства проф. Сергійчуку. Упорядник. Підпис. 29. VIII. 2012 р.
179941
   Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – 992 с. – ISBN 978-966-8865-81-7
179942
   Антологія модерної української драми = An anthology of modern ukrainian drama. – Київ ; Едмонтон ; Торонто : Таксон, 1998. – 532 с. – ISBN 1-895571-11-1
179943
   Антологія наукових матеріалів трьох міжнародних фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. Віри Меньок ; Полоністичний науково-інформац. центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-7996-63-5
179944
   Антологія новогрецької літератури в українських перекладах : Хрестоматія. – Київ : Київський університет, 2005. – 240с. – Шифр дубл.809(082) Анто.Доп.карт.фл. – ISBN 966-594-409-6
179945
  Ковалів Ю. Антологія одного вірша, вихоплена з полум"я війни. Поетичні джавеліни // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 9/10 (935/936), вересень-жовтень. – С. 7-22. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Антологія одного вірша: Іан Андрусяк, Ігор Астапенко, Анна Багряна, Ольга Башкирова, Юлія Бережко-Камінська, Микола Боровко, Дарія Гавій, Надія Гаврилюк, Олена Герасим"юк, Дарина Гладун, Ніна Гнатюк, Інна Гончар, Борис Гуменюк, Юлія Гупалюк, Лариса ...
179946
  Гомоннай В.В. Антологія педагогічної думки Закарпаття / В.В. Гомоннай. – Ужгород, 1992. – 290с.
179947
   Антологія польської поезії : в 2-х т. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1979. – 463 с.
179948
   Антологія польської поезії = Antologia poezji polskiej : в 2 т. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1979. – 502, [2] с. – Парал. тит. арк. пол.
179949
  Павловський В. Антологія польської поезії Дмитра Павличка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 237-241. – ISSN 1728-9572
179950
   Антологія радянської одноактової драматургії : у 2 вип. – Випуск 1. – Київ : Мистецтво
Вип. 1. – 1986. – 253 с.
179951
   Антологія радянської одноактової драматургії : у 2 вип. – Київ : Мистецтво
Вип. 3. – 1987. – 228, [2] с.
179952
  Зеров М.К. Антологія римської поезії / М.К. Зеров. – Київ, 1990. – 63 с. – ISBN 5-88520-084-X
179953
  Зеров М.К. Антологія римської поезії / Микола Зеров ; [упоряд. І.В. Хроненко ; передм. К.В. Москальця ; післямова М.Н. Москаленка та М.В. Стріхи ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 446 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Ad fontes = До джерел). – ISBN 978-966-7015-96-1
179954
   Антологія розвитку правової думки (еколого-соціальні аспекти) : наукові статті: 1996-2006. – Ювілейне видання. – Київ
Ч. 1, 2. – 2006. – 251, 587 с.
179955
   Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – Львів : Літопис, 1996. – 634 с. – ISBN 966-7007-00-6
179956
   Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – 2-е вид., допов. – Львів : Літопис, 2002. – 832 с. – (Слово. Знак. Дискурс). – ISBN 966-7007-54-9
179957
   Антологія словацької поезії ХХ століття = Antologia slovenskej poezie XX storocia. – Київ : Основи, 1997. – 247, [8] с. : портр. – Парал. тит. арк. слов. – ISBN 966-500-185-X


  У пр. № 1734901 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
179958
  Мудролюбова Н.О. Антологія соціальної думки: від античності до сучасності // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 106-110
179959
   Антологія сучасної іспанскої і латиноамериканської літератури. – Київ
2. – 1971. – 58с. – Методичні розробки
179960
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : метод. розробка : іспанською мовою. – Київ : КДУ
Ч. 1. – 1971. – 58 с.
179961
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : метод. розробка : іспанською мовою. – Київ : КДУ
Ч. 2. – 1971. – 58 с.
179962
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : метод. розробка (іспанською мовою). – Київ : КДУ
Ч. 3. – 1971. – 59 с.
179963
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : метод. розробка (іспанською мовою). – Київ : КДУ
Ч. 4. – 1973. – 88 с.
179964
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури. (Іспанською мовою). – Київ
3. – 1972. – 59с. – Методичні розробки
179965
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури.(Іспанською мовою). – Київ
4. – 1974. – 88с.
179966
   Антологія сучасної поезії Квебеку. Деніза Дезотель. Луїза Дюпре. П"єр Уеллє. Поль Шанель Малянфан // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 3/4 (1035/1036). – С. 9-17. – ISSN 0320 - 8370
179967
   Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за наук. ред. В.П. Мельника та А.С. Синиці ; [пер.: І.В. Грабовський, У.І. Лущ, А.С. Синиця]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 565, [3] с. : іл. – Зміст, анот. укр., англ. - Імен. покажч.: с. 549-563. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0256-2
179968
  Хархун В. Антологія у проекті історії української літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 114-117. – ISSN 0236-1477
179969
   Антологія українського жаху. – Київ : Асоціація підтримки української популярної літератури, 2000. – 800 с. – ISBN 966-7686-02-7
179970
   Антологія українського міфу : етіологічні, космогонічні, антропогонічні, теогонічні, солярні, лунарні, астральні, календарні, історичні міфи : у 3-х т. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. – (Керниця). – ISBN 966-692-829-9
Т.1. – 2006. – 44, 868 с. : іл.
179971
   Антологія українського міфу : тотемічні міфи : у 3-х т. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. – (Керниця). – ISBN 966-692-875-2
Т. 2. – 2006. – 12, 596 с. : іл.
179972
  Целан П. Антологія українського перекладу поезії = Anthologie der ukrainischen Ubersetzungen Gedichte / Пауль Целан ; ідея вид. Семена Цидельковського ; впоряд. та передм. Петра Рихла. – Чернівці : Букрек, 2001. – 222, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. - Текст парал. укр., нім. – ISBN 966-7854-20-5
179973
   Антологія української лірики = An anthology of Ukrainian lyric poetry. – Oakville : Мозаїка. – ISBN 0889620784
Частина 1 : До 1919 /Під редакцією Ореста Зілинського. – 1978. – 439c.
179974
   Антологія української морської поезії від Т.Г. Шевченка до наших днів. – Одеса : Маяк, 2004. – 240 с. – ISBN 966-587-100-5
179975
   Антологія української поезії. – Київ : Маса
Т. 2. – 1930. – XXXVI, 286 с. – На обкл. назв.: Українська поезія
179976
   Антологія української поезії. – Київ : В-во Маса
Т. 3. – 1931. – XLIII, 372 с. – На обкл. назв.: Українська поезія
179977
   Антологія української поезії. – Київ : Книгоспілка
Т. 3. – 1931. – XLIII, 371 с.
179978
   Антологія української поезії : в 6 т. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Українська дожовтнева поезія. Твори поетів XI-XVIII ст. – 1984. – 454 с.
179979
   Антологія української поезії : в 6 т. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Українська дожовтнева поезія : твори поетів XIX ст. – 1984. – 327 с.
179980
   Антологія української поезії. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Українська дожовтнева поезія : твори поетів, XIX ст. – початку XX ст. – 1984. – 303 с.
179981
   Антологія української поезії : в 6 т. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Українська радянська поезія : твори поетів, які ввійшли в літ. в 1933-1958 рр. – 1984. – 509 с.
179982
   Антологія української поезії. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Українська радянська поезія : твори поетів, які ввійшли в літ. в 1917-1932 рр. – 1985. – 422 с.
179983
   Антологія української поезії : в 6 т. – Київ : Дніпро
Т. 6 : Українська радянська поезія : твори поетів, які ввійшли в літературу після 1958 року. – 1986. – 444 с.
179984
   Антологія української поезії другої половини XX сторіччя. – Київ : Гранослов, 2001. – 432 с. – ISBN 966-95742-9-3
179985
  Бабкін В.Д. Антологія української юридичної думки : в 6 тт. / упор. В.Д. Бабкін ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка ; упоряд.: В.Д. Бабкін, І.Б. Усенко, Н.М. Пархоменко. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х (966-7791-18-2 (Т.1))
Т. 1 : Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. – 2002. – 568 с.
179986
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-30-0 (Т.2))
Т. 2 : Історія держави і права України. Руська Правда. – 2002. – 592 с.
179987
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-31-9 (Т.3)
Т. 3 : Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. – 2003. – 584 с.
179988
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-32-7 (Т.4)
Т. 4 : Конституційне (державне) право. – 2003. – 599 с.
179989
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-33-5 (Т.5)
Т. 5 : Поліцейське та адміністративне право. – 2003. – 600 с.
179990
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-34-3 (Т.6)
Т. 6 : Цивільне право. – 2003. – 584 с.
179991
   Антологія української юридичної думки : в 10 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-37-8 (Т.7)
Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес. – 2004. – 616 с.
179992
   Антологія української юридичної думки : В 10 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-35-1 (Т.8)
Т. 8 : Міжнародне право. – 2004. – 568 с.
179993
   Антологія української юридичної думки : в 10 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-38-6 (Т.9)
Т. 9 : Юридична наука радянської доби. – 2004. – 848 с.
179994
   Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; за заг. ред.: Ю.С. Шемшученка, В.Б. Авер"янов, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко, В.Н. Денисов ; упоряд.: В.Ф. Погорілко, І.Б. Усенко, Н.М. Пархоменко. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-39-4 (Т.10)
Т. 10 : Юридична наука незалежної України. – 2005. – 944с.
179995
   Антологія феміністичної філософії. – Київ : Основи, 2006. – 800с. – ISBN 966-500-224-4
179996
   Антологія філософії = Antology of philosophy. – Тайбей
Ч. 1. – 1967. – 286 с. – Видання китайською мовою
179997
   Антологія філософії. – Тайбей, 1973. – 242 с. – Видання китайською мовою
179998
   Антологія християнства : хрестоматія з релігієзнавства та культурології / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Г.С. Лозко ; [редкол.: Г.С. Лозко (авт. концепції) та ін.]. – [2-ге вид. зі змінами і допов.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 374, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-634-533-5
179999
  Булкіна І. Антологія як нагода // Критика. – Київ, 2001. – Грудень, (число 12). – С. 18-21


  "Так звана "російськомовна література України".
180000
   Антологія японської класичної поезії : Танка. Ренга. (VIII-XV ст.). – Київ : Факт, 2004. – 912 с. – (Бібліотека японської класичної поезії). – ISBN 966-8408-84-5
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,