Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
179001
  Кралюк П. "... бенкет смерті в образі життя". Василь Стус як філософ-екзистенціаліст // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 638-642. – ISBN 978-966-2254-74-7
179002
   "Белые линии" : повесть и рассказы. – Пер. с чешского. – Москва : Воениздат, 1988. – 382 с.
179003
   "Белые ночи". Первый ленинградский весенний фестиваль искусств. – Л., 1958. – 80с.
179004
  Шубников А.К. "Белый уголь" и электричество на службе человеку / А.К. Шубников. – Л., 1924. – 98с.
179005
  Голобородько Я. "Бен-романи" Доріс Лессінг. Есей про дилогію Нобелівської лауреатки 2007 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 3 (182). – С. 37-40
179006
  Євдокимова М.О. "Бенкет" як форма репрезентації соціальних етичних норм римського суспільства періоду імперії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 67-72. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
179007
  Слухай А. "Беовульф": сюжет і символіка поеми у зв"язку з реаліями раннього середньовіччя // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 24-29
179008
   "Бердянський літописець" Василь Крижанівський. – Бердянськ; Київ; Едмонтон : Тандем - У, 2007. – 300с. – ISBN 978-966-7482-81-7
179009
  Кіраль С. "Бердянський провидець": Трохим Зіньківський у колі сучасників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 8-9


  155-річчю від дня народження та 125-річчю з дня смерті письменника присвячується.
179010
  Кіраль С. "Бердянський провидець": Трохим Зіньківський у колі сучасників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 34). – С. 8-9


  155-річчю від дня народження та 125-річчю з дня смерті письменника присвячується.
179011
  Пьянов А.С. "Берег, милый для меня". Пушкинские места Верхневолжья / А.С. Пьянов. – М., 1974. – 186с.
179012
  Старченко Т.В. "Берегиня" на Українському радіо: особливості генези програми для жінок // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 222-227


  У статті підіймаються гендерні питання, здійснюється огляд радіопередач для жінок, аналізується радіопередача "Берегиня", вивчається її досвід. In the article it is raised the gender problems as iveU as it is analyzed the radio program "Berehynja" ...
179013
  Евтимова Р.К. Белорусско-болгарские литературные связи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Евтимова Р.К. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1976. – 19 с.
179014
  Андриевский К.П. Белорусско-кубинские связи (1992-2007 гг.) // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 85-95. – ISSN 044-748Х
179015
  Вержбовский А.А. Белорусско-литовские лексические взаимосвязи. : Автореф... канд.наук: / Вержбовский А.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 31л.
179016
  Соколовский Владимир Леонтьевич Белорусско-немецкие литературные взаимосвязи периода Веймарской республики (1919-1933) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Соколовский Владимир Леонтьевич; АН БССР. Ин-т лит-ры. – Минск, 1977. – 20л.
179017
  Науменко Я.П. Белорусско-польские культурные связи в первой половине XIX века : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Науменко Я.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории СССР. – Минск, 1969. – 16л.
179018
  Мальдис А.И. Белорусско-польские литературные взаимосвязи во второй половине XIX ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мальдис А.И. ; Акад. наук БССР, Ин-т лит-ры им. Янки Купалы. – Минск, 1963. – 20 с.
179019
  Климанский С.В. Белорусско-русские литературные связи во второй половине ХІХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Климанский С.В.; АН БССР. Ин-тут литературы им. Янки Купалы. – Минск, 1968. – 19л.
179020
  Гируцкий А.А. Белорусско-русский художественных билингвизм / А.А. Гируцкий. – Минск, 1990. – 175с.
179021
  Гапова В.И. Белорусско-русское поэтическое взаимодействие / В.И. Гапова. – Минск, 1979. – 158с.
179022
  Корина Н.Б. Белорусско-словацкие языковые связи: история и современность // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 6. – С. 37-42. – ISSN 0132-1366
179023
  Сороковик И.А. Белорусско-украинские экономические и культурные связи в период восстановления народного хозяйства (1921-1925/26 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Сороковик И.А.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1971. – 21с. – Бібліогр.:с.21
179024
  Мирочицкий Л.П. Белорусско-чехословацкие культурные и научные связи / Л.П. Мирочицкий. – Минск, 1981. – 119 с.
179025
  Семашкевич Г.М. Белорусское литературно-общественное движение в Петербурге. : Автореф... канд.филол.наук: 10.642 / Семашкевич Г.М.; Белорус.гос.ун-т. – М, 1970. – 20л.
179026
  Милюченков С.А. Белорусское народное гончарство. / С.А. Милюченков. – Минск, 1984. – 183с.
179027
  Локотко А.И. Белорусское народное зодчество, середина ХІХ-ХХ вв. / А.И. Локотко. – Минск, 1991. – 286с.
179028
  Курилович Анна Николаевна Белорусское народное ткачество : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Курилович Анна Николаевна; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1979. – 20л.
179029
  Курилович А.Н. Белорусское народное ткачество. / А.Н. Курилович. – Минск, 1981. – 119с.
179030
  Кобрин М.В. Белорусское национальное движение в Средней Литве в октябре 1920 - марте 1922 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 146-150. – ISSN 0042-8779
179031
  Довнар-Запольский М.Ф. Белорусское Полесье : Сборник этнографических материалов, собранных М. Довнар-Запольским. – Киев : Типогр. Императ. Унив. Св. Владимира
Вып. 1 : Песни Пинчуков : С приложением карты северной части уезда и статьи о говоре. – 1895. – [10], XXVIII, 203, [2] с. карт. – С прилож. карты сев. части уезда и статьи о говоре
179032
  Успенская А.В. Белорусское Полесье в X-XIII вв. (К истории древнерусской деревни) : Автореф... канд. ист.наук: / Успенская А.В.; Ин-т истории материальной культуры АН СССР. – Москва, 1953. – 20 с.
179033
  Якушко О.Ф. Белорусское поозерье. / О.Ф. Якушко. – Минск, 1971. – 336с.
179034
  Комаровский Е.М. Белорусское правописание. (К вопросу о взаимоотношении между фонетическим и морфологическим принципами в белорусском правописании) : Автореф... канд. филол.наук: / Комаровский Е.М.; Белорусский гос. ун-т. Кафедра белорусского языка. – Минск, 1965. – 20л.
179035
   Белорусское радио в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 -- май 1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 10.01.10 / Шеин В. Н,; Шеин В. Н,; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1974. – 26л.
179036
   Белорусское физиологическое общество им. И.П. Павлова : 8-ой съезд : Мн.10-11 сентября 1991 : Тезисы докл. – Минск, 1991. – 149с.
179037
  Виноградов В.А. Белорусскя литературра / В.А. Виноградов. – Москва, 1969. – 164с.
179038
  Карский Е.Ф. Белорусы / Е.Ф. Карский. – 557с.
179039
  Карский Е.Ф. Белорусы / Е.Ф. Карский. – Птгр.
3. – 1921. – 248с.
179040
  Карский Е.Ф. Белорусы / Е.Ф. Карский. – Птгр.
3. – 1922. – 456с.
179041
  Карский Е.Ф. Белорусы / Е.Ф. Карский. – 2-е изд. – М.
2. – 1955. – 476с.
179042
  Карский Е.Ф. Белорусы / Е.Ф. Карский. – Вып.2. – М.
2. – 1956. – 518с.
179043
  Абецедарский Л.С. Белорусы в Москве XVII в. : Из истории русско-белорусских связей / Л.С. Абецедарский ; М-во высш. образования СССР, Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина, Каф. истории СССР. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1957. – 61с., [4] л. ил. : ил.
179044
  Романько О.В. Белорусы в разведывательно-диверсионных частях Третьего рейха // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 10 (118). – С. 158-167. – ISSN 1606-0219
179045
  Шимов В. Белорусы и проблема "родного языка" // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (49). – С. 97-107. – ISSN 0201-7083
179046
  Гринблат М.Я. Белорусы. / М.Я. Гринблат. – Минск, 1968. – 288с.
179047
   Белорусы.Конец ХIХ - начало ХХ века. – Л, 1975. – 30с.
179048
  Устинов Белоснежка и семь гномов. / Устинов, О.П. Табаков. – М., 1963. – 70с.
179049
  Сергеев А.Е. Белоус и его роль в смене луговых ассоциаций. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сергеев А.Е.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1953. – 16л.
179050
   Белохолуницкому машиностроительному заводу - 200 лет (1764-19640. – Киров, 1965. – 168с.
179051
  Горошкова Н.В. Белоцерковские радоновые воды / Н.В. Горошкова. – К., 1963. – 18с.
179052
  Клименко Л.М. Белоцерковские радоновые воды и их использование при лечении рецидивирующих пояснично-крестцовых радикулитов. : Автореф... канд. мед.наук: / Клименко Л.М.; Крымский мед. ин-тут. – Симферополь, 1967. – 18л.
179053
   Белоцерковский сельскохозяйственный институт, 1964. – 42с.
179054
   Белоцерковский хозяйственный институт. – Киев, 1990. – 70 с.
179055
  Салениек Э. Белочка Майга : повести и рассказы / Э. Салениек; пер. с латыш. Л.Квин. – Москва : Детская литература, 1973. – 240 с.
179056
   Белоэмигранты о большевиках и пролетарской революции. – Пермь
1. – 1991. – 261с.
179057
   Белоэмигранты о большевиках и пролетарской революции. – Пермь
2. – 1991. – 238с.
179058
  Витин М.Г. Белояннис. (1915-1952) / М.Г. Витин. – Москва, 1964. – 127с.
179059
  Пикулин М.Г. Белуджи / М.Г. Пикулин. – М, 1959. – 212с.
179060
  Ибрагимов Б. Белуджи Пакистана : социально-экономическое положение в пакистанском Белуджистане и национальное движение белуджей в 1947-1970 гг. / Б. Ибрагимов. – Москва : Наука, 1973. – 144 с.
179061
  Гафферберг Э.Г. Белуджи Туркменской ССР / Э.Г. Гафферберг. – Л.
1,2. – 1969. – 240с.
179062
  Фролова В.А. Белуджский язык. / В.А. Фролова. – М., 1960. – 91с.
179063
   Белуха. – Томск, 1968. – 91с.
179064
   Белуха. Опыт монографического исследования вида. – М., 1964. – 456с.
179065
  Жаткин П. Белые ангелы / П. Жаткин. – Москва : Искусство, 1960. – 112 с.
179066
   Белые армии, чёрные генералы. – Ярославль, 1991. – 285с.
179067
  Дрожжин А.С. Белые берега / А.С. Дрожжин. – Тула, 1972. – 112 с.
179068
  Соколов-Микитов Белые берега / Соколов-Микитов. – Л., 1972. – 351с.
179069
  Хромов А.М. Белые ведра / А.М. Хромов. – М, 1972. – 31с.
179070
  Кауров Б.А. Белые вербы. / Б.А. Кауров. – М., 1970. – 93с.
179071
  Ангелин В.В. Белые ветры : Стихи / В.В. Ангелин. – Одесса, 1984. – 54с.
179072
  Каирбеков Г. Белые ветры степей : стихи / Г. Каирбеков. – Москва, 1979. – 102 с.
179073
  Горбачев Н.А. Белые воды / Н.А. Горбачев. – М.
1. – 1983. – 392с.
179074
  Горбачев Н.А. Белые воды / Н.А. Горбачев. – Москва
Кн. 1, 2. – 1985. – 728с.
179075
  Горбачев Н.А. Белые воды / Н.А. Горбачев. – Москва
Кн. 2. – 1985. – с.
179076
  Горбачев Н.А. Белые воды / Н.А. Горбачев. – Москва : Военное издательство, 1986. – 815с.
179077
  Горбачев Н.А. Белые воды : трилогия / Н.А. Горбачев. – М., 1991. – 733с.
179078
  Золототрубов А.М. Белые волны : Повесть / А.М. Золототрубов. – Москва : Воениздат, 1974. – 310с.
179079
  Абдыкалыков Ж. Белые волны : стихи и поэмы : пер. с кирг. / Жолдошбай Абдыкалыков. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 63 с.
179080
  Золотаревский И.Я. Белые вороны / И.Я. Золотаревский. – М., 1960. – 90с.
179081
  Стронгин В.Л. Белые вороны: рассказы, повесть. / В.Л. Стронгин. – М., 1980. – 295с.
179082
  Вампилов А.В. Белые города / А.В. Вампилов. – Москва, 1979. – 288с.
179083
  Чукреев В.И. Белые гуси / В.И. Чукреев. – М, 1967. – 244с.
179084
  Капустин А.П. Белые гуси лето пророчат / А.П. Капустин. – М., 1987. – 431с.
179085
  Мальцев Е.Ю. Белые гуси на белом снегу / Мальцев Е.Ю. – Москва, 1988. – 532 с.
179086
  Лунгу Р.И. Белые дали : повесть, рассказы / Р.И. Лунгу; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 263 с.
179087
  Турунтаев В.Ф. Белые дирижабли / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1973. – 165с.
179088
  Шадурский Егор Белые дни Санкт-Петербурга : Новый имидж за полмиллиона долларов. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 64-67 : Фото
179089
  Круглов Леонид Белые духи // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 68-76 : фото
179090
  Бородкина А.Г. Белые журавли / А.Г. Бородкина. – Тула, 1980. – 196с.
179091
  Субботин Ф.Е. Белые журавли / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1984. – 319с.
179092
  Гамзатов Р. Белые журавли : стихотворения и поэмы / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Современник, 1987. – 215 с.
179093
  Эралиев С. Белые запахи : стихотворения и поэмы / С. Эралиев; пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 136 с.
179094
  Бородина Л.Я. Белые звёзды Альп / Л.Я. Бородина, Т.С. Месоха. – М., 1972. – 207с.
179095
  Рацин К. Белые зори. Фейерверк / К. Рацин. – М., 1982. – 143с.
179096
  Трофименко А.П. Белые и черные дыры во Вселенной / А.П. Трофименко. – Минск : Университетское, 1991. – 172 с.
179097
  Котов А.А. Белые и черные. / А.А. Котов. – М, 1965. – 407с.
179098
  Котов А.А. Белые и черные. / А.А. Котов. – 2-е изд. – М, 1967. – 408с.
179099
  Котов А.А. Белые и черные. / А.А. Котов. – М, 1981. – 368с.
179100
  Цыпин И.И. Белые износостойкие чугуны. / И.И. Цыпин. – М., 1983. – 176с.
179101
  Ходов К. Белые искры : стихи / Камал Ходов; пер. с осет. Б.Авсарапов. – Москва : Современник, 1976. – 64 с.
179102
  Вагнер Н. Белые камни / Н. Вагнер. – Пермь, 1986. – 147с.
179103
   Белые карлики : пер.с англ. – Москва : Мир, 1975. – 256 с.
179104
  Блинников С.И. Белые карлики / С.И. Блинников. – М, 1977. – 64с.
179105
  Сапожников В.К. Белые кони / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1960. – 168с.
179106
  Байдыев С. Белые кони : стихи, поэма / С. Байдыев; перевод. – Москва : Советская Россия, 1973. – 191 с.
179107
  Дрофань А.П. Белые кораблики / А.П. Дрофань. – Симферополь, 1957. – 108 с.
179108
  Александров В.Е. Белые крылья / В.Е. Александров. – Москва, 1972. – 249с.
179109
  Александров В. Белые крылья : Повести и рассказы / В. Александров. – Киев : Дніпро, 1977. – 432с
179110
  Гарин Ф.З. Белые крыши : Стихи / Ф.З. Гарин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 110 с.
179111
  Истрати Л. Белые ландыши : роман, рассказы / Л. Истрати. – Москва : Советский писатель, 1990. – 349 с.
179112
  Воронцова Т.Ф. Белые лебеди / Т.Ф. Воронцова. – Красноярск, 1980. – 125с.
179113
  Никулин С.П. Белые лебеди. / С.П. Никулин. – М, 1989. – 222с.
179114
  Соколов В.А. Белые лебеди: стихи / В.А. Соколов. – М,, 1981. – 127с.
179115
  Саулов А. Белые ливни / А. Саулов. – Новосибирск, 1966. – 31с.
179116
   Белые лилии. – Пермь, 1959. – 127с.
179117
  Гальперин Ф.Я. Белые линии корта / Ф.Я. Гальперин. – К, 1982. – 240с.
179118
  Никонов В.Г. Белые маки. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1968. – 96с.
179119
  Власов А.А. Белые метели / А.А. Власов. – Свердловск, 1981. – 352с.
179120
   Белые молнии. – Москва, 1977. – 79 с.
179121
  Канаев Л.А. Белые молнии гор / Л.А. Канаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 149с.
179122
  Тарасов Н. Белые мосты. / Н. Тарасов. – М., 1969. – 96с.
179123
  Гаукланд А. Белые ночи / А. Гаукланд. – М. – 74с.
179124
  Достоевский Ф.М. Белые ночи / Ф.М. Достоевский. – М.-Л, 1928. – 95с.
179125
  Абсалямов А.С. Белые ночи : (повесть) / А.С. Абсалямов ; пер. с татар. Б. Аитова ; [ил.: Л. Фаттахов]. – Казань : Таткнигоиздат, 1949. – 88 с.
179126
  Абсалямов А.С. Белые ночи : повесть и рассказы : [для сред. и старш. шк. возраста] : [пер. с татар.] / А.С. Абсалямов ; [ил.: Л. Фаттахов]. – Казань : Таткнигоиздат, 1958. – 183 с., [8] л. ил. : ил.
179127
  Достоевский Ф.М. Белые ночи / Ф.М. Достоевский. – Л, 1968. – 255с.
179128
  Быстров С.И. Белые ночи / С.И. Быстров. – М, 1970. – 48с.
179129
  Достоевский Ф.М. Белые ночи : сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя / Ф.М. Достоевский ; рис. М.В. Добужинского. – [Москва] : Малыш, 1973. – 157 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
179130
  Достоевский Ф.М. Белые ночи : сентиментальный роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1973. – 71 с.
179131
   Белые ночи. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 568с. с ил.
179132
   Белые ночи. – Ленинград, 1975. – 527с.
179133
  Друнина Ю.В. Белые ночи : стихи / Юлия Друнина. – Пермь : Кн. изд-во, 1980. – 173 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
179134
  Достоевский Ф.М. Белые ночи / Ф.М. Достоевский. – Свердловск, 1983. – 464с.
179135
  Абсалямов А.С. Белые ночи : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Казань : Таткнигоиздат, 1985. – 336 с. : ил.
179136
  Достоевский Ф.М. Белые ночи / Ф.М. Достоевский. – М, 1987. – 223с.
179137
  Воронов Ю.П. Белые ночи / Ю.П. Воронов. – Москва, 1987. – 31с.
179138
  Достоевский Ф.М. Белые ночи / Ф.М. Достоевский. – Минск, 1988. – 318с.
179139
  Достоевский Ф.М. Белые ночи / Ф.М. Достоевский. – Ленинград, 1989. – 78 с.
179140
   Белые ночи. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 510с.
179141
  Пасенюк Л.М. Белые ночи на реке Мамонтовой / Пасенюк Л.М. – Краснодар, 1988. – 446 с.
179142
  Достоевский Ф.М. Белые ночи. Неточка Незванова / Ф.М. Достоевский. – Минск, 1971. – 191 с.
179143
   Белые ночи. О тех, кто прославил город на Неве : Очерки, зарисовки, докум., воспоминания. – Ленинград : Лениниздат, 1971. – 458 с. : 6 л. илл.
179144
  Моргун Ф.А. Белые облака / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1960. – 195с.
179145
  Фомин В.Н. Белые облака / В.Н. Фомин. – Ашхабад, 1978. – 55с.
179146
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1988. – 128с. – (Роман-газета ; №7)
179147
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1988. – 112с. – (Роман-газета ; №8)
179148
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – М., 1988. – 351с.
179149
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – Кишинев, 1988. – 651с.
179150
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – Алма-Ата, 1988. – 506с.
179151
  Дудинцев В.Д. Белые одежды : Роман / В.Д. Дудинцев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 510с.
179152
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – М., 1988. – 686с.
179153
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – М., 1988. – 112с.
179154
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – М., 1989. – 604с.
179155
  Лукашин Ю.С. Белые олимпиады. / Ю.С. Лукашин, Б.Н. Хавин. – М., 1960. – 397с.
179156
  Галиев М. Белые папоротники : повести и рассказы / М. Галиев; пер. с татар. – Москва : Современник, 1988. – 317 с.
179157
  Тарасенко Н.А. Белые парики и головные уборы hz.t в египетской изобразительности Нового царства (проблема семантики) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 342-369. – ISBN 978-966-02-6446-5
179158
  Железников В.К. Белые пароходы / В.К. Железников. – М, 1989. – 238с.
179159
  Стрельцов С.И. Белые призраки. / С.И. Стрельцов. – М., 1975. – 144с.
179160
  Лехович Д. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина / Дмитрий Лехович. – Москва : Воскресенье, 1992. – 368 с. : іл. + мапи. – ISBN 5-88528-020-7
179161
  Симонов П.Ф. Белые птицы / П.Ф. Симонов. – Баку, 1966. – 127с.
179162
  Горбунов М.Н. Белые птицы вдали / М.Н. Горбунов. – Москва, 1978. – 312 с.
179163
  Алфеев Н.А. Белые пятна / Н.А. Алфеев. – Владивосток, 1961. – 180с.
179164
  Ваксберг А.И. Белые пятна : очерки / А.И. Ваксберг. – Москва : Советский писатель, 1987. – 368с.
179165
  Фрадкин Б.З. Белые пятна безбрежного океана / Б.З. Фрадкин. – Москва : Недра, 1976. – 104с.
179166
  Фрадкин Б.З. Белые пятна безбрежного океана / Б.З. Фрадкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 96с.
179167
  Чешков М. Белые пятна и черные дыры на карте современного мира // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – №11. – С. 94-101. – ISSN 0131-2227
179168
  Борейко В.Е. Белые пятна истории природоохраны : СССР. Россия. Украина / В.Е. Борейко. – Киев
Т. 1. – 1996. – 297с.
179169
  Борейко В.Е. Белые пятна истории природоохраны : СССР. Россия. Украина / В.Е. Борейко. – Киев
Т. 2. – 1996. – 297с.
179170
  Шпаро Дмитрий Белые пятна Мак-Кинли : Загадки истории // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 174-182 : Іл., Карта
179171
  Георгиевский А.Б. Белые пятна эволюции : кн. дпя внекласного чтения уч. 9-10 кл. средней школі / А.Б. Георгиевский, Е.Б. Попов. – Москва : Просвещение, 1987. – 94 с. – (Мир знаний)
179172
  Воронов Дмитрий Белые пятна эволюции : Досье // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 64-76 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
179173
  Степенцев Вячеслав Белые пятна. Оставить след // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 168-173 : фото
179174
  Лангер Фред Белые рабы. Африканские хозяева, европейские рабы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 136-147 : фото. – ISSN 1029-5828
179175
  Нолл П. Белые розы Аризоны = The tenderfoot/ Patricia Knoll : Роман / Пер. с англ.; Патриция Нолл. – Москва : Радуга, 1999. – 192с. – (Любовный роман). – ISBN 0-263-80725-8; 5-05-004860-5
179176
  Розен А.Г. Белые рубашки. / А.Г. Розен. – М, 1962. – 112с.
179177
  Карбовская В.А. Белые руки чужие труды любят. / В.А. Карбовская. – М., 1959. – 56 с.
179178
  Цонева-Динкова Белла Белые свадьбы : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 180-189 : Фото
179179
  Зайев Л.М. Белые скалы / Л.М. Зайев, Г.М. Скульский. – М., 1959. – 510с.
179180
  Зайцев Л.М. Белые скалы / Л.М. Зайцев, Г.М. Скульский. – Москва : Воениздат, 1960. – 510 с.
179181
  Скворцов Валериан Белые слоны удачи / Скворцов Валериан. – Москва : Мысль, 1983. – 220с. : ил. + карт.
179182
  Рытхэу Ю. Белые снега : роман / Ю. Рытхэу. – Москва, 1977. – 277 с.
179183
  Рытхэу Ю. Белые снега : роман / Ю. Рытхэу. – Москва : Современник, 1980. – 269 с.
179184
  Рытхэу Ю. Белые снега : роман / Ю. Рытхэу. – Москва : Известия, 1988. – 270 с.
179185
  Багатайский Р. Белые снегири / Р. Багатайский. – М., 1982. – 80с.
179186
  Песков В.М. Белые сны / В.М. Песков. – Москва, 1965. – 333с.
179187
   Белые сопки. – М,, 1966. – 32с.
179188
  Левитанский Ю.Д. Белые стихи / Ю.Д. Левитанский. – М, 1991. – 109с.
179189
  Дорба И.В. Белые тени / И.В. Дорба. – М., 1981. – 336с.
179190
  Арро В.К. Белые терема / В.К. Арро. – Ленинград, 1968. – 143с.
179191
  Ли Чжунь Белые Тополя / Ли Чжунь. – М., 1962. – 136с.
179192
  Куликов К.И. Белые тропы / К.И. Куликов. – Ижевск, 1977. – 169с.
179193
  Сизоненко А.А. Белые тучи / А.А. Сизоненко. – Москва, 1967. – 223 с.
179194
  Думбадзе Н.В. Белые флаги : роман / Н.В. Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 213 с.
179195
  Макаренко Я.И. Белые флаги над Берлином / Я.И. Макаренко. – Москва, 1976. – 268с.
179196
  Макаренко Я.И. Белые флаги над Берлином / Я.И. Макаренко. – 2-е изд. – Москва, 1983. – 272с.
179197
  Симонова Т.М. Белые формирования в Польше ("Отряд русских беженцев") в 1919-1921 годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 39-57. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматриваются попытки руководства Антанты в конце 1919 г. усилить Польскую республику в военном отношении в качестве противовеса Германии и Советской России. Подробно на основе новых архивных материалов излагается создание в Польше в 1920 ...
179198
  Лысцов И.В. Белые хлебы / И.В. Лысцов. – М., 1986. – 206с.
179199
  Абсалямов А.С. Белые цветы : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 584 с. : ил.
179200
  Абсалямов А. Белые цветы / А. Абсалямов. – Казань, 1978. – 558 с.
179201
  Елагин П.А. Белые цветы / П.А. Елагин. – Одесса, 1978. – 38с.
179202
  Абсалямов А.С. Белые цветы : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1979. – 558 с.
179203
  Абсалямов А.С. Белые цветы : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1987. – 559, [1] с. – (Библиотека татарского романа)
179204
  Ломунова А.Н. Белые цветы иван-чая / А.Н. Ломунова. – М, 1986. – 301с.
179205
  Железняк А.В. Белые чайки : Лирическая повесть, рассказы / А.В. Железняк. – Киев : Молодь, 1980. – 156с.
179206
  Никольский Б.Н. Белые шары, черные шары. / Б.Н. Никольский. – Л, 1980. – 408с.
179207
  Ломакина И.И. Белые юрты в степи / И.И. Ломакина. – М., 1975. – 144с.
179208
  Худайбердиева Х.У. Белые яблоки. Стихи. / Х.У. Худайбердиева. – М., 1979. – 94с.
179209
  Панченко П.Е. Белые яблони : стихотворения / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1986. – 189 с.
179210
  Немировский А.И. Белые, голубые и собака / А.И. Немировский. – М., 1966. – 191с.
179211
  Молчанова Л.Г. Белый аист / Л.Г. Молчанова. – Пермь, 1961. – 48с.
179212
  Бахшиев Ф.М. Белый аист / Ф.М. Бахшиев. – Махачкала, 1984. – 160с.
179213
  Крутецкий В.А. Белый аист : поэма / В.А. Крутецкий. – Л., 1991. – 91с.
179214
  Грибачев Н.М. Белый ангел в поле / Н.М. Грибачев. – М., 1975. – 288с.
179215
  Грибачев Н.М. Белый ангел в поле / Н.М. Грибачев. – М., 1977. – 271с.
179216
  Халваши Ф. Белый апрель : стихи / Халваши Ф.; авториз. пер. с груз. Д.Голубкова. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 110 с.
179217
  Сурова Е.И. Белый архипелаг. / Е.И. Сурова. – М, 1961. – 112с.
179218
  Сафар Белый башлык : стихи / Сафар. – Москва : Современник, 1975. – 96 с.
179219
  Троепольский Г. Белый Бим черное ухо / Г. Троепольский. – М, 1990. – 359с.
179220
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1972. – 230с.
179221
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1973. – 78с.
179222
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1975. – 248с.
179223
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1976. – 224с.
179224
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо : Повесть / Г.Н. Троепольский. – Москва : Советский писатель, 1977. – 207с.
179225
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1977. – 215с.
179226
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – Л, 1979. – 592с.
179227
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1979. – 319с.
179228
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – Воронеж, 1980. – 240с.
179229
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1981. – 220 с.
179230
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – 3-е изд. – М, 1982. – 222с.
179231
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1984. – 177с.
179232
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1984. – 125с.
179233
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – Киев, 1984. – 165с.
179234
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – Киев, 1985. – 176с.
179235
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1989. – 220с.
179236
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – Воронеж, 1991. – 223с.
179237
  Козлов Ю.Я. Белый Бом / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1976. – 255с.
179238
  Козлов Ю.Я. Белый Бом / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1978. – 112с.
179239
  Зоберн О. Белый брат Каспара : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.99-102. – ISSN 0130-7673
179240
  Андреев Г.С. Белый Бурхан / Г.С. Андреев. – Барнаул, 1989. – 733с.
179241
  Мелвилл Г. Белый бушлат / Г. Мелвилл. – Л, 1973. – 392с.
179242
  Матюшин С.И. Белый вальс / С.И. Матюшин. – М., 1985. – 286с.
179243
  Эльчин Белый верблюд : рассказы, повести / Эльчин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 411 с.
179244
  Рединг Ж. Белый вереск : роман / Жаклин Рединг ; [пер. с англ. В.М. Келера]. – Москва : АСТ, 1999. – 413, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: White heather / Jaclyn Reding, 1997. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-04471-9
179245
  Малашенко Белый ветер / Малашенко, П.. – Кишинев, 1971. – 104 с.
179246
  Кулешов А.П. Белый ветер / А.П. Кулешов. – М., 1977. – 364с.
179247
  Щипко Л.М. Белый ветер / Л.М. Щипко. – Красноярск, 1980. – 232с.
179248
  Розенфельд С.В. Белый вечер / С.В. Розенфельд. – М, 1989. – 55с.
179249
  Рид Белый вождь : Северомексиканская легенда / Рид, Майн. – Москва : Правда, 1971. – 302с. – (МП: Мир приключений)
179250
  Рид Белый вождь / Рид, Майн. – Москва, 1987. – 302 с.
179251
  Рид Белый вождь : Северомексиканская легенда / Рид, Майн. – Москва : Правда, 1988. – 304 с. – (МП: Мир приключений)
179252
  Рид Белый вождь : Североамериканская легенда / Рид, Майн. – Иркутск : Вост.-Сиб.кн.изд-во, 1991. – 302с.
179253
  Рид Белый вождь. Квартеронка : Романы / Рид, Майн. – Киев : Молодь, 1989. – 556с. – ISBN 5-7720-0434-4
179254
  Рид Белый вождь. Квартеронка / Рид, Майн. – Москва : Правда, 1990. – 637с.
179255
  Рид Белый вождь. Отважная охотница / Рид, Майн. – Ростов-на-Дону : Ростовск.кн.изд-во, 1984. – 576с.
179256
  Рид Белый вождь. Отважная охотница : Романы / Рид, Майн. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 556с.
179257
  Рид Белый вождь. Отважная охотница : Романы / Рид, Майн. – Ярославль : Верх.-Волж.кн.изд-во, 1992. – 558с. – ISBN 5-7415-0341-1
179258
  Рид Белый вождь: Северомексиканская легенда. Отважная охотница : Романы / Рид, Майн. – Минск : Юнацтва, 1991. – 618с. – ISBN 5-7880-0598-1
179259
  Дорофеев А.Д. Белый воробей / А.Д. Дорофеев. – Москва, 1980. – 24с.
179260
  Муцетони В.М. Белый ворон и райские птицы / В.М. Муцетони. – М., 1987. – 136с.
179261
  Золотаревский И.Я. Белый вороны / И.Я. Золотаревский. – М., 1960. – 90с.
179262
  Станкевич А.Я. Белый всадник : повесть, рассказы / А.Я. Станкевич. – Рига : Лиесма, 1974. – 158 с.
179263
  Токтомушев А. Белый голубь : Стихи / А. Токтомушев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 112 с.
179264
  Сафонов Н.С. Белый голубь / Н.С. Сафонов. – М., 1983. – 256с.
179265
  Жариков А.Д. Белый голубь / А.Д. Жариков. – М., 1990. – 142с.
179266
  Виноградская С.С. Белый город / С.С. Виноградская. – Москва, 1957. – 135с.
179267
  Пономарева Т.А. Белый гребень / Т.А. Пономарева. – М., 1975. – 96с.
179268
  Васильков Б.П. Белый гриб. / Б.П. Васильков. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – 132с.
179269
  Носов Е.И. Белый гусь / Е.И. Носов. – М, 1976. – 287с.
179270
  Носов Е.И. Белый гусь / Е.И. Носов. – М, 1980. – 15с.
179271
  Попеску Д.Р. Белый дождь / Д.Р. Попеску. – М., 1964. – 304с.
179272
  Подоляну И. Белый дождь : рассказы / И. Подоляну; пер. с молдав. – Москва, 1968. – 200 с.
179273
  Лаврентьева Е.Ф. Белый дождь / Е.Ф. Лаврентьева. – Донецк, 1979. – 99с.
179274
  Жутдиев Б. Белый дождь : стихи / Б. Жутдиев; авториз. пер. с туркм. М.Тарасовой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 103 с.
179275
  Захаржевский В.П. Белый дом / В.П. Захаржевский. – К., 1940. – 145с.
179276
  Вендрих Г.А. Белый дом : (Из истории борьбы за власть советов в Иркутске) / Г.А. Вендрих. – Иркутск, 1956. – 24 с.
179277
  Иванян Э.А. Белый дом / Э.А. Иванян. – М, 1976. – 432с.
179278
  Иванян Э.А. Белый дом / Э.А. Иванян. – М, 1979. – 383с.
179279
  Еловский К. Белый дом в США никому не гарантирован // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 48. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670


  Президентська кампанія в США
179280
  Белоногов А.М. Белый дом и Капитолий. Партнеры и соперники. Принятие Соединенными Штатами междунар.обязательств / А.М. Белоногов. – М, 1974. – 199с.
179281
  Петрусенко В.В. Белый дом и ЦРУ / В.В. Петрусенко. – М., 1985. – 286с.
179282
   Белый дом и чёрный континент. – М., 1984. – 166с.
179283
  Юрин А. Белый дом: "Россия сработала отлично" // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 11-22. – ISSN 0130-9625


  Адміністрація США про Росію в саміті "Великої вісімки"
179284
  Иванян Э.А. Белый дом: президенты и политика / Э.А. Иванян. – Москва : Политиздат, 1975. – 432с.
179285
  Козьмин А.А. Белый донник / А.А. Козьмин. – Воронеж, 1973. – 168с.
179286
  Семенов-Спасский Белый дрейф. / Семенов-Спасский. – Л., 1975. – 230с.
179287
  Чиладзе Т.И. Белый дым : повести и роман / Тамаз Чиладзе; пер. с груз. А. Беставашвили. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 440 с.
179288
  Войкулеску В. Белый дьявол. / В. Войкулеску. – Бухарест, 1969. – 40с.
179289
  Козак Я. Белый жеребец. / Я. Козак. – М., 1978. – 160с.
179290
  Грек Александр Белый и пушистый. Конец зверского промысла / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 66-77 : фото
179291
  Гарма Д. Белый источник / Д. Гарма. – М., 1977. – 336с.
179292
  Старшинов Н.К. Белый камень / Н.К. Старшинов. – М, 1968. – 112с.
179293
  Дубровина Э.М. Белый камень / Э.М. Дубровина. – Л, 1969. – 79с.
179294
  Осипенко А. Белый камень : рассказы и повести / А. Осипенко. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 255 с.
179295
  Звягинцев Л.И. Белый камень Подмосковья / Л.И. Звягинцев, А.М. Викторов. – Москва : Недра, 1989. – 115с.
179296
   Белый камень Эрдени. – Ленинград, 1982. – 592 с.
179297
  Нечаев И. Белый карлик / И. Нечаев. – М.-Л., 1943. – 20с.
179298
  Москвин Н.Я. Белый квадрат / Н.Я. Москвин, 1954. – 48с.
179299
   Белый квадрат. – Москва : Советский писатель, 1992. – 160 с.
179300
  Дурси М. Белый кит / М. Дурси. – М., 1970. – 56с.
179301
  Барабашов В.М. Белый клинок / В.М. Барабашов. – М, 1990. – 350с.
179302
  Роланд К. Белый клоун / К. Роланд. – Рига, 1961. – 247с.
179303
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – М, 1918. – 192с.
179304
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – Москва : Художественная литература, 1954. – 184с. – (Массовая серия)
179305
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – Грозный, 1976. – 159с.
179306
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – М, 1979. – 175с.
179307
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – М, 1979. – 176с.
179308
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – М, 1980. – 175с.
179309
  Лондон Д. Белый клык : Повесть. Рассказы / Джек Лондон ; [Пер. с англ.]. – Москва : Детская литература, 1982. – 654 с. – В кн.: Рассказы о животных / Э. Сетон-Томсон ; Бэмби / Ф. Зальтен. – (Библиотека детской мировой литературы для детей ; Т. 48)
179310
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – М, 1982. – 304с.
179311
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – Ереван, 1983. – 159с.
179312
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – М, 1984. – 718с.
179313
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – Казань, 1985. – 225с.
179314
  Лондон Д. Белый Клык / Д. Лондон. – Л, 1975. – 191с.
179315
  Лондон Д. Белый Клык / Д. Лондон. – Москва, 1975. – 188 с.
179316
  Лондон Д. Белый Клык / Д. Лондон. – Л, 1976. – 287с.
179317
  Лондон Д. Белый Клык / Д. Лондон. – Л, 1976. – 464с.
179318
  Лондон Дж. Белый клык. Маленькая хозяйка большого дома / Джек Лондон ; [пер. с англ. ; послесл. и прим. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 515 с., [5] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5843-0
179319
  Лондон Д. Белый клык. Рассказы : пер. с англ. / Д. Лондон; [Сост. Ю. Смирнова]. – Москва : Художественная литература, 1981. – 304 с.
179320
  Харабаров И.М. Белый ключ. / И.М. Харабаров. – М., 1972. – 118с.
179321
  Шашкин З.Ж. Белый Коготь : повесть и рассказы : пер. с каз. / З.Ж. Шашкин. – Москва : Советский писатель, 1968. – 131 с. : ил.


  Содержание : Старше на одно лето; Белый Коготь; Акбота - моя песня; На переправе; Надо жить человеку...
179322
   Белый континент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 62-63 : фото
179323
  Алимкулов Т.Т. Белый конь : роман, рассказы / Т.Т. Алимкулов; пер. с каз. Н.Кузьмина. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 154 с.
179324
  Тарба Н.З. Белый конь : стихи / Нелли Тарба; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1978. – 104 с.
179325
   Белый конь : Сборник рассказов. – Москва : Русский язык, 1985. – 159с.
179326
  Сулакаури А. Белый конь : роман. Рассказы ; перев. с грузинского / А. Сулакаури. – Москва : Известия, 1986. – 443 с. – (Б-ка "Дружбы народов")
179327
  Данилов С.П. Белый конь Манчары : стихи и поэма / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1969. – 135 с.
179328
  Скрыпник А.П. Белый конь на белом снегу / А.П. Скрыпник. – М., 1985. – 397с.
179329
  Донцова Д.А. Белый конь на принце : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2009. – 379, [1] с. – Сер. осн. в 2000 г. - Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-38323-8
179330
  Давидков И. Белый конь у окна / И. Давидков. – София, 1979. – 160с.
179331
  Клименко А.В. Белый конь. / А.В. Клименко. – Кишинев, 1976. – 207с.
179332
  Ходасевич В.Ф. Белый коридор / В.Ф. Ходасевич. – Омск, 1991. – 363с.
179333
  Драгоман Д. Белый король : главы из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 134-176. – ISSN 1130-6545
179334
  Фомичев В.Т. Белый космос / В.Т. Фомичев. – М., 1977. – 94с.
179335
  Слащов Я.А. Белый Крым, 1920 г.: мемуары и документы / Я.А. Слащов. – М., 1990. – 267с.
179336
  Бадмаев А. Белый курган : повесть / А. Бадмаев. – Москва : Детская литература, 1988. – 157 с.
179337
  Жигулин А.В. Белый лебедь / А.В. Жигулин. – Москва, 1988. – 30,1с.
179338
  Бурлачук Ф.Ф. Белый Лебедь / Ф.Ф. Бурлачук. – Киев, 1987. – 246с.
179339
  Бурлачук Ф.Ф. Белый Лебедь / Ф.Ф. Бурлачук. – Киев, 1988. – 246с.
179340
  Решетов А.Л. Белый лист. / А.Л. Решетов. – Пермь, 1964. – 79с.
179341
  Абдрахманова Т. Белый луч : стихи : пер. с каз. / Турсынхан Абдрахманова. – Москва : Советский писатель, 1971. – 112 с.
179342
  Устинович Н.С. Белый магнит. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1960. – 39с.
179343
  Гулыга Л. Белый май / Л. Гулыга. – М., 1983. – 62с.
179344
  Балаян З.Г. Белый марафон / З.Г. Балаян. – Москва, 1980. – 159с.
179345
  Поп С. Белый марш / С. Поп. – Бухарест, 1975. – 48с.
179346
  Кищинский А.А. Белый медведь / А.А. Кищинский. – М, 1974. – 71с.
179347
  Успенский С.М. Белый медведь / С.М. Успенский. – Москва : Наука, 1977. – 80 с. – (" Человек и окружающая среда")
179348
  Успенский С.М. Белый медведь. / С.М. Успенский. – М., 1977. – 80с.
179349
  Успенский С.М. Белый медведь. / С.М. Успенский. – М., 1989. – 188с.
179350
  Русаков Э.И. Белый медведь: рассказы и повесть. / Э.И. Русаков. – М., 1981. – 222с.
179351
  Бальбуров А.А. Белый месяц / А.А. Бальбуров. – М, 1973. – 143с.
179352
  Бальбуров А.А. Белый месяц : повести и рассказы / А.А. Бальбуров. – Москва : Современник, 1975. – 301 с.
179353
  Раднаева Г. Белый месяц / Г. Раднаева. – Москва, 1983. – 79 с.
179354
  Головченко И.Х. Белый морок. Голубой берег : Романы. Тетралогия. / И.Х. Головченко, А.Г. Мусиенко. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1986. – 763 с.
179355
  Артюхин Юрий Белый морской ворон // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 112-117 : фото
179356
  Эрикссон С. Белый мыс / С. Эрикссон. – М, 1957. – 335с.
179357
  Воронцов В.Н. Белый мячик в зелёной траве / В.Н. Воронцов. – Москва, 1989. – 143с.
179358
  Образцов Л.И. Белый налив. / Л.И. Образцов. – М., 1964. – 192с.
179359
  Ван Ластбейдер Эрик Белый ниндзя : Триллер / Эрик Ван Ластбейдер. – Москва : Центрполиграф, 1994. – 591с. – (Мастера остросюжетного романа). – ISBN 5-7001-0175-0
179360
  Абэ Томодзи Белый обелиск : Роман / Абэ Томодзи ; пер. с яп. [и предисл. В. Логуновой ; ил.: Е. Бачурин]. – Москва : Прогресс, 1966. – 175 с. : ил.
179361
  Ахуба Д. Белый огонь / Д. Ахуба. – Москва, 1972. – 223с.
179362
  Михале А. Белый огонь / А. Михале. – М, 1987. – 358с.
179363
  Рытов А.Г. Белый олень / А.Г. Рытов. – Л., 1973. – 71с.
179364
  Домнин А.М. Белый олень / А.М. Домнин. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1974. – 62 с.
179365
  Мусин Н. Белый олень на Синь-горе : роман / Н. Мусин; авториз. пер. с башк. А.Вольнова. – Москва : Советский писатель, 1990. – 517 с.
179366
   Белый омут. – М., 1986. – 475с.
179367
  Муратов Х.И. Белый орел / Х.И. Муратов. – Чебоксары, 1969. – 158с.
179368
  Лем С. Белый орел на фоне всеобщей нервозности : Публицистика // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.176-181. – ISSN 1130-6545
179369
  Джаксыбаев А. Белый остров : повесть / А. Джаксыбаев; пер. с каз. Б.Каирбекова. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 159 с.
179370
  Инанишвили Р. Белый отсвет снега : рассказы / Р. Инанишвили; пер. с груз. – Москва : Правда, 1988. – 46 с.
179371
  Айтматов Ч.Т. Белый пароход : повести : [для ст. возраста] / Ч.Т. Айтматов; Чингиз Айтмаов ; [послесл. Б. Панкина] ; худож. С. Остров. – Москва : Детская литература, 1980. – 350 с. : ил.
179372
  Айтматов Ч.Т. Белый пароход : повесть / Чингиз Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 159 с. : портр. – (Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР)
179373
  Айтматов Ч.Т. Белый пароход : Повести / Чингиз Айтматов ; [худож. Б.Н. Осенчаков]. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 198 с. : ил. – (Школьная библиотека)
179374
  Айтматов Ч.Т. Белый пароход : повести : [для ст. шк. возраста] / Чингиз Айтматов ; [послесл. Б. Панкина] ; худож. В. Лукашов. – Москва : Детская литература, 1988. – 334, [2] с. : ил.
179375
  Айтматов Ч.Т. Белый пароход : Повесть ; И дольше века... : Роман ; Плаха : Роман / Чингиз Айтматов ; [вступ. ст. В. Огнева ; ил. А. Цветкова]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 701, [2] с., [9] л. ил. : ил.
179376
  Айтматов Ч.Т. Белый пароход : (После сказки) : повесть ; Буранный полустанок : (И дольше века длится день...) : роман : [для ст. шк. возраста] / Чингиз Айтматов ; [вступ. ст. П. Ткачева ; худож. А. Кашкуревич]. – Минск : Юнацтва, 1990. – 428, [2] с., [1] л. портр. : ил. – (Школьная библиотека)
179377
  Никитин С.К. Белый парус / С.К. Никитин. – Владимир, 1960. – 168с.
179378
  Фикрет Т. Белый парус / Т. Фикрет. – М, 1967. – 159с.
179379
  Белый Д. Белый пепел / Д. Белый, 1909
179380
  Аджинджал Ш. Белый портфель : сатир. произведения : [пер. с абхаз.] / Шалодиа Аджинджал. – Сухуми : Алашара, 1985. – 237 с. : ил.
179381
  Тлегенов Б. Белый простор : роман / Б. Тлегенов; пер. с каз . С.Сенбаева. – Москва : Советский писатель, 1980. – 320 с.
179382
  Куприн А.И. Белый пудель / А.И. Куприн. – Л., 1944. – 44с.
179383
  Куприн А.И. Белый пудель / А.И. Куприн. – Симферополь, 1948. – 52с.
179384
  Куприн А.И. Белый пудель / А.И. Куприн. – Казань, 1957. – 63с.
179385
  Куприн А.И. Белый пудель / А.И. Куприн. – М., 1983. – 247с.
179386
  Куприн А.И. Белый пудель / А.И. Куприн. – К, 1985. – 383с.
179387
  Хильдрет Р. Белый раб / Р. Хильдрет. – Ленинград, 1950. – 372 с. – В кн. также статья: Роман Ричарда Хильдрета "Белый раб" / М. Трескунов
179388
  Хильдрет Р. Белый раб / Р. Хильдрет. – Москва ; Ленинград, 1951. – 330 с.
179389
  Хильдрет Р. Белый раб / Р. Хильдрет. – Владивосток, 1957. – 371с.
179390
  Хилдрет Р. Белый раб / Р. Хилдрет. – М.-Л., 1960. – 432с.
179391
  Хилдрет Р. Белый раб / Р. Хилдрет. – Минск, 1961. – 422с.
179392
  Хилдрет Р. Белый раб. / Р. Хилдрет. – Ростов -на-Дону, 1987. – 351с.
179393
  Ефремов А И. Белый рог / А И. Ефремов, . – М, 1945. – 250с.
179394
  Сергиенко К.К. Белый рондель / К.К. Сергиенко. – М., 1983. – 248с.
179395
  Джалагония В. Белый рыцарь без пятнышка на доспехах // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 31 (1236). – С. 38-41. – ISSN 0234-1670
179396
  Абу-Бакар Ахмедхан Белый сайгак : повести : пер. с даргин. / Ахмедхан Абу-Бакар ; [худож. И. Бронников]. – Москва : Советская Россия, 1986. – 307, [2] с. : ил.
179397
  Шэ Белый самурай : Невероятная история Уильяма Адамса, англичанина-самурая / Шэ, Жан-Франсуа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 149-154 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
179398
  Никитин М.А. Белый свет / М.А. Никитин. – М, 1959. – 260с.
179399
  Борисова М.И. Белый свет / М.И. Борисова. – М, 1963. – 78с.
179400
  Бабаевский С.П. Белый свет / С.П. Бабаевский. – М, 1968. – 17с.
179401
  Бабаевский С.П. Белый свет / С.П. Бабаевский. – М
1. – 1968. – 254с.
179402
  Бабаевский С.П. Белый свет / С.П. Бабаевский. – Москва, 1970. – 446с.
179403
  Плетикос Э. Белый свет / Э. Плетикос. – Рига, 1981. – 128с.
179404
  Абдыраманов Ш. Белый свет : романы : пер. с кирг. / Шабданбай Абдыраманов ; [худож. Н.З. Левянт]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 448 с.
179405
  Насущенко В.Е. Белый свет / В.Е. Насущенко. – Л, 1988. – 460с.
179406
  Зайцев Б.К. Белый свет / Б.К. Зайцев. – М., 1990. – 237с.
179407
  Ватутина М. Белый свет : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 108-112. – ISSN 0130-7673
179408
   Белый свет хлеба. – Москва, 1985. – 207 с.
179409
  Савостин Н.С. Белый свет. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1969. – 62с.
179410
  Решетников Л.В. Белый свет. / Л.В. Решетников. – М., 1971. – 174с.
179411
  Лессиг В.М. Белый свет. / В.М. Лессиг. – М., 1972. – 32с.
179412
  Голубков Д.Н. Белый свет. / Д.Н. Голубков. – М., 1972. – 88с.
179413
  Шугаев В.М. Белый север. Размышления в дороге. / В.М. Шугаев. – Иркутск, 1973. – 36с.
179414
  Чапыгин А.П. Белый скит. / А.П. Чапыгин. – М., 1986. – 523с.
179415
  Меркулов А.Г. Белый след / А.Г. Меркулов. – М., 1968. – 191с.
179416
  Абылкасымова М. Белый след / М. Абылкасымова. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 96 с.
179417
  Лосиков М.П. Белый слон / М.П. Лосиков. – М, 1958. – 240с.
179418
  Лосиков М.П. Белый слон / М.П. Лосиков. – М, 1965. – 229с.
179419
  Козловский Борислав Белый слон в светлой комнате // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 62 : фото. – ISSN 1029-5828
179420
  Ефремов Ю.А. Белый снег / Ю.А. Ефремов. – Ярославль, 1969. – 159с.
179421
  Токтомушев А. Белый снег : Стихи и поэмы / А. Токтомушев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 103 с.
179422
  Зобнин О.К. Белый снег / О.К. Зобнин. – М, 1979. – 272с.
179423
   Белый снег на вечерней заре. – М., 1975. – 96с.
179424
  Закусина Н.М. Белый снег, зеленая трава / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1984. – 111с.
179425
  Частикова В.А. Белый снег, зеленая трава. / В.А. Частикова. – Горький, 1977. – 32с.
179426
  Трофимов М.Е. Белый соболь / М.Е. Трофимов. – М, 1976. – 78с.
179427
  Кулаковский А. Белый Сокол : повести, рассказы, лирич. заметки / А. Кулаковский; пер. с белорус. Т.Горбачевой. – Москва, 1988. – 448 с.
179428
  Линдблад Я. Белый тапир и другие ручные животные / Я. Линдблад. – Москва, 1976. – 184с.
179429
  Линдблад Я Белый тапир и другие ручные животные / Я Линдблад, . – 2-е изд., стер. – М., 1983. – 183с.
179430
  Гуртуев Э. Белый телефон : забавные рассказы / Э. Гуртуев. – Москва, 1967. – 84 с.
179431
  Молок А.И. Белый террор во Франции в 1871 году / А.И. Молок. – Москва, 1936. – 72с.
179432
  Шведов В.Г. Белый Тигр : География. Из истории освоения территории России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 31-36 : Фото. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 0016-7207
179433
  Поздняев М.К. Белый тополь / М.К. Поздняев. – Москва, 1984. – 80с.
179434
  Манкин В.Г. Белый треугольник / В.Г. Манкин. – М., 1981. – 224с.
179435
  Кашежева И.И. Белый тур. / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1970. – 104с.
179436
  Эренбург И.Г. Белый уголь как слезы Вертера / И.Г. Эренбург. – Л, 1928. – 260с.
179437
  Караулов Н.А. Белый уголь Таджикистана / АН СССР ; Таджикско-памирская экспедиция; Н.А. Караулов ; под ред. Н.П. Горбунова. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1935. – 100 с. – (Популярная ; № 76)
179438
  Вентури М. Белый флаг над Кефаллинией / М. Вентури. – Москва, 1966. – 239с.
179439
  Коча Н.Д. Белый хлеб / Н.Д. Коча. – Бухарест, 1966. – 40с.
179440
  Огневский Л.Л. Белый хлеб / Л.Л. Огневский. – Иркутск, 1967. – 400с.
179441
  Огневский Л. Белый хлеб / Л. Огневский. – Иркутск, 1969. – 400с.
179442
  Маслов И.С. Белый цвет терна: Повесть. / И.С. Маслов. – Харьков, 1977. – 184с.
179443
   Белый цветок : сборник литературных произведений и популярных статей / под ред. Б.И. Моргулиса. – Кременчуг : Изд. отд. Всерос. лиги для борьбы с туберкулезом Кременчугского отд. ; Типо-лит. Д.И. Жолковского, 1913. – 96, XXIV с.


  Ред.: Моргулис, Борис Осипович (1877-?)
179444
  Дмитриев О.М. Белый час рассвета : Книга лирики / О.М. Дмитриев. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 96с.
179445
  Шундик Н.Е. Белый шаман / Н.Е. Шундик. – Хабаровск, 1980. – 544с.
179446
  Шундик Н.Е. Белый шаман / Н.Е. Шундик. – М., 1981. – 510с.
179447
  Шундик Н.Е. Белый шаман / Н.Е. Шундик. – М., 1988. – 526с.
179448
  Грин А.С. Белый шар / А.С. Грин. – М., 1966. – 464с.
179449
  Тельпугов В.П. Белый шелк / В.П. Тельпугов. – М., 1982. – 288с.
179450
  Алмазов Б.А. Белый шиповник / Б.А. Алмазов. – Ленинград, 1979. – 237с.
179451
  Фидлер А. Белый ягуар - вождь араваков / А. Фидлер. – Москва, 1992. – 558 с.
179452
  Фидлер А. Белый Ягуар - вождь араваков / А. Фидлер. – М., 1980. – 496с.
179453
  Фидлер А. Белый Ягуар - вождь араваков / А. Фидлер. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 590с.
179454
  Фидлер А. Белый Ягуар - вождь араваков / Аркадий Фидлер ; авториз. пер. с пол. В. Киселева. – Варшава : Ксёнжка и ведза, 1989. – 570, [5] с. : ил. – ISBN 83-05-12346-4
179455
  Лемешев Константин Белый, но не очень пушистый // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 96-103 : фото. – ISSN 1029-5828
179456
  Николь К. Белый. / К. Николь. – М, 1969. – 271с.
179457
  Рожков Е.Ф. Белым-бело / Е.Ф. Рожков. – М, 1977. – 192с.
179458
  Варшавский Г.А. Белым снегом / Г.А. Варшавский. – Свердловск, 1971. – 104с.
179459
   Белыми скалами линия фронта легла.... – Петрозаводск, 1974. – 305с.
179460
  Есенин С.А. Белых яблонь дым / С.А. Есенин. – М., 1978. – 335с.
179461
   Беляев Владимир Ильич. – М., 1975. – 18с.
179462
   Белякову Василию Михайловичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 4. – С. 51 : фото. – ISSN 0016-7126
179463
  Перес Белярмин и Аполонио / Перес, Аиала Р. де. – Ленинград, 1925. – 197 с.
179464
  Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней : очерки / И.Д. Шкунаева. – Москва : Искусство, 1973. – 447с.
179465
   Бельгийская литература на страницах "ИЛ" : библиография // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 277-278. – ISSN 0130-6545
179466
   Бельгийская новелла. – М., 1986. – 157с.
179467
  Намазова А.С. Бельгийская революция 1830 года / А.С. Намазова. – М., 1979. – 206с.
179468
  Неймарк М.А. Бельгийская социалистическая партия / М.А. Неймарк. – М., 1976. – 503с.
179469
  Горшков П.М. Бельгийские Конго / П.М. Горшков. – М., 1959. – 32с.
179470
  Малая Виктория Бельгийские огни аэропорта = Национальный аэропорт Брюсселя : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 18 : Іл.
179471
  Забелина Н.Ю. Бельгийские союзники в восприятии британцев во время Первой мировой войны // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 85-94. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
179472
  Познышев С.В. Бельгийские тюрьмы, колонии для нищих и бродяг и государственные исправительные школы для несовершеннолетних : очерки их современного состояния / С.В. Познышев, проф. Имп. Моск. ун-та. – Москва : Тип. Имп. Моск. ун-та, 1909. – [4], 264, III, [2] с., 34 л. ил., пл. табл., бланк. – Отд. оттиск: Ученые записки Лицея в память цесаревича Николая. 1908, вып. 2; 1909, вып. 3
179473
   Бельгийский гобелен. – М., 1989. – 32с.
179474
  Бирюков Сергей Бельгийский кризис и "Европа регионов" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 39-52. – ISSN 0869-44435
179475
  Падерин Г.Н. Бельгийский лимонад / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1991. – 430с.
179476
  Бирюков С.В. Бельгийский федерализм как модель кризиса европейского федерализма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.21-37. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
179477
  Асаевич К.Ф. Бельгийское искусство XIX века. : Автореф... наук: / Асаевич К.Ф.; Инст. живоп., скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина. – Л., 1966. – 20л.
179478
   Бельгийское искусство конца 19-20 века от Менье до Пермеке. – М., 1956. – 39с.
179479
   Бельгийское искусство конца 19-20 веков. – М., 1956. – 39с.
179480
  Федоровская О. Бельгийцы в чем-то напоминают украинцев: они так же стремятся к свободе и стараются сохранить свой язык // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2006. – № 46. – С. 82
179481
  Луков В. Бельгия - наш партнер в сердце Евросоюза // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 33-37. – ISSN 0130-9625
179482
  Маргулис М.О. Бельгия / М.О. Маргулис ; Ист. комис. О-ва Распространения Техн. Знаний. – Москва : Изд. "Печать Т-ва И.Н. Кушнерев и К*", 1914. – 42 с. – Без тит. л. – (Война и культура ; 35)
179483
  Маргулис М.О. Бельгия / М.О. Маргулис ; ; Всерос. зем. союз Ком. Юго-Зап. фронта. Изд. подотд. – Киев : Тип. Всерос. Земского Совета, 1917. – 46 с.
179484
  Гальперин С. Бельгия / С. Гальперин. – М.-Л., 1925. – 84с.
179485
  Сегалл Я.Е. Бельгия / Я.Е. Сегалл. – Москва, 1940. – 60с.
179486
  Стрелецкая Л.Н. Бельгия / Л.Н. Стрелецкая. – М., 1962. – 240с.
179487
   Бельгия. – Москва : ГУГК, 1967. – 28с. : карта
179488
  Аксенова Л.А. Бельгия / Л.А. Аксенова. – Москва : Мысль, 1982. – 134 с. – (У карты мира)
179489
  Каменский Николай Николаевич Бельгия и "общий рынок" : Автореф... канд. экон.наук: / Каменский Николай Николаевич; Моск. гос .ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 14л.
179490
  Погорельская С.В. Бельгия и Европа. Бельгийский федерализм - лаборатория европейского единства // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 175-193. – ISSN 0235-5620
179491
  Ненашев А.П. Бельгия, Голландия и Лондон / А.П. Ненашев. – Москва : Издание И Кнебель, 1911. – XVI, 32, VIII, 33-192, XVIII, 193-255 с.
179492
   Бельгия. 1:500000. – Москва : ГУГК, 1959. – 26с. : карта
179493
  Щербакова Карина Бельгия. Залечь на дно в ... Антверпене // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 46-51 : фото
179494
  Нацвлишвили Михаил Бельгия. Неописуемый Брюссель или пива много не бывает // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 14-19 : фото
179495
  Мартынов Семен Бельгия. Человек в футляре // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 30-31 : фото
179496
  Павличук Е.И. Бельгия: борьба трудящихся за демократические реформы в 50-70-е годы / Е.И. Павличук. – М., 1990. – 162с.
179497
  Новиков Р.А. Бельгия: структурные изменения в экономике / Р.А. Новиков. – М., 1971. – 224с.
179498
  Бремс Э. Бельгия: судебное решение, косвенно признающее политическую партию "Влаамс Блок" расистской организацией // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 99-104. – ISSN 1812-7126
179499
  Дубровин Д. Бельгия: фламандцы требуют развода с валлонами // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 42. – С. 20-23. – ISSN 0234-1670


  Внутрішні проблеми в Бельгії: етнічний конфлікт
179500
  Каменский Н.Н. Бельгия: экономика и внешняя торговля / Н.Н. Каменский. – Москва : Внешторгиздат, 1963. – 163 с.
179501
  Лизанчук В. Бельгієць Альберт Газенбрукс і тепер би захищав Україну від московських агресорів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 10-11


  Альберт Газенбрукс — бельгійський бухгалтер і крамар, відомий як радист УПА. Працював на радіостанції "Самостійна Україна" ("Афродита") з 1943 по 1945 роки, передавав програми французькою та англійською мовами. У 1945 році його було спіймано НКДБ і він ...
179502
  Лизанчук В. Бельгієць Альберт Газенбрукс і тепер би захищав Україну від московських агресорів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 1, 10
179503
  Олійник І.В. Бельгійский варіант французької мови як об"єкт дидактики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 92-97. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються основні відмінності бельгійського варіанту французької мови від нормативної французької, що нею розмовляють у Франції, на рівні вокабуляру. Представлені основні словотворчі моделі, запозичення з різних мов, а також деякіархаїзми, ...
179504
  Клімук Ю. Бельгійська проблема: позиція Великої Британії (1914 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-25. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає суспільну думку Великої Британії на гарантування нейтралітету Бельгії напередодні Першої світової війни. В статье рассматривается общественная мысль Великой Британии относительно гарантирования нейтралитета Бельгии накануне Первой ...
179505
  Черевик К.А. Бельгійський фактор в європейській полтиці Великої Британії: 1863-1871 роки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 218-225. – ISBN 966-7196-06-2
179506
  Капіруліна С.Л. Бельгія // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 11 (165). – С. 40-47
179507
  Пампуха Г. Бельгія як місце арбітражу: традиції та інновації // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 36-37


  "Особливості розгляду міжнародних комерційних спорів у МКАС при Європейській арбітражній палаті (м. Брюссель, Бельгія)".
179508
  Пампуха Г.Г. Бельгія як місце міжнародного арбітражу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 319-321
179509
  Мяловицька Н.А. Бельгія: досвід переходу від унітарної до федеративної держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-25.
179510
  Протопопов Б.С. Бельмо на глазу. / Б.С. Протопопов. – М., 1960. – 95с.
179511
  Дудочкин П.П. Бельские новеллы / П.П. Дудочкин. – М., 1967. – 63с.
179512
   Бельские просторы : литературно-художественный альманах. – Уфа : Башкирское книжное изд-во
Вып. 1. – 1982
179513
  Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон) / Б.А. Шрамко. – Киев, 1987. – 180с.
179514
  Гильфердинг Р. Бем-Баверк как критик Маркса / Р. Гильфердинг. – М., 1920. – 48с.
179515
  Клер А. Бемба. / А. Клер. – К, 1963. – 122с.
179516
  Зальтен Ф. Бемби : лесная сказка // Белый клык : Повесть. Рассказы / Д. Лондон. – Москва : Детская литература, 1982. – С. 555-650. – (Библиотека детской мировой литературы для детей ; Т. 48)
179517
  Зальтен Ф. Бемби / Ф. Зальтен. – Минск, 1988. – 158с.
179518
  Зальтен Ф. Бемби. Лесная сказка / Ф. Зальтен. – Тула, 1961. – 176с.
179519
  Зальтен Ф. Бембі / Ф. Зальтен. – К., 1986. – 127с.
179520
  Зальтен Ф. Бембі : Для дошк. та мол. шк. віку / Фелікс Зальтен; Переказ з нім. В. Сичевського; Мал. В. Бариби. – Київ : А.С.К., 2006. – 80с. : іл. – (Бібліотека дитячої та юнацької літератури). – ISBN 966-319-136-8
179521
  Менделе Бемектабуха : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим : printed in Poland
Т. 8. – 1918
179522
  Марцинкявичюс И. Бемьяминас Кордушас / И. Марцинкявичюс. – Вильнюс, 1961. – 316 с.
179523
  Грин М.Я. Бен Бенцианов. / М.Я. Грин. – М., 1986. – 126,1с.
179524
  Вволлес Л. Бен Гур : іст. повість з часів Христа / Люїс Вволлес. – 2-ге вид. – Hю Йорк : Говерля, 1959. – 190, [1] с. : іл. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада. – ("Бібліотека історичних повістии" ; Вип. 151)
179525
  Парфенов А.Т. Бен Джонсон и его комедия "Вольпоне" / А.Т. Парфенов. – М., 1982. – 112с.
179526
  Ромм А.С. Бен Джонсон. 1573-1637 / А.С. Ромм. – Л.М., 1958. – 124с.
179527
  Бакланов А. Бен Ладен - явление в современной политике // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 154-162. – ISSN 1998-1813
179528
  Мирский Г. Бен Ладен, "Аль-Каида" и судьба джихадизма // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 31-48. – ISSN 0131-2227
179529
  Мамед-заде П. Бен Ладен, оказывается,-финик // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.38-40. – ISSN 0234-1670


  [Продукты питания в Каире. Традиции.]
179530
  Белокреницкий Вячеслав Беназир Бхутто и исламская демократия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 9 (1592). – С.5-16. – ISSN 0869-44435
179531
  Дубинянский М. Беназир Бхутто: "Жизнь выбрала меня" // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 64-81. – ISSN 1819-6268
179532
  Дубинянский М. Беназир Бхутто: "Жизнь выбрала меня" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268


  Беназір Бхутто — прем"єр-міністр Ісламської Республіки Пакистан у 1988–1990 і 1993–1996 роках, перша у новітній історії людства жінка-лідер мусульманської країни.
179533
  Суворова А.А. Беназир Бхутто: последние дни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 11 (640). – С. 52-56. – ISSN 0321-5075
179534
  Корнієнко Р. Бенардос Микола Миколайович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 143-145. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Винахідник у галузях електротехніки, електротехнологій. транспорту, побуту. Вчився в Київському ун-ті і Петровській землеробній та лісній академії в Москві.
179535
  Габуния Л.К. Бенарская фауна олигоценовых позвоночных : монография / Л.К. Габуния. – Тбилиси : Мецниереба, 1964. – 268с.
179536
  Дживилегов К А. Бенвенуто Челлини / К А. Дживилегов. – Москва-Ленинград, 1931. – 5-34с.
179537
  Маленко А. Бенвенуто Челлини: пришедший в мир благословенным // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 1 (29). – С. 118-137. – ISSN 1819-6268


  Бенвенуто Челлини (1500-1571) - выдающийся итальянский скульптор, ювелир, живописец, воин и музыкант эпохи Ренессанса.
179538
   Бенгало-русский разговорник. – Москва : [Московская типография Мосгосовнархоза], 1961. – [232]с.
179539
  Товстых И. Бенгальская литература / И. Товстых. – Москва : Наука, 1965. – 290 с.
179540
   Бенгальская поэзия. – М.-Л., 1959. – 239с.
179541
  Рай Н. Бенгальская поэзия 19-20 вв. / Н. Рай. – М, 1963. – 164с.
179542
  Тер-Григрян Бенгальские огни надежды / Тер-Григрян. – М., 1980. – 127с.
179543
  Калягин Б.А. Бенгальский дневник / Б.А. Калягин, В.А. Скосырев. – М., 1973. – 96с.
179544
  Дюамель Жорж Бенгальский зяблик / Дюамель Жорж. – Київ, 1926. – 63 с.
179545
   Бенгальский язык. – М., 1962. – 148с.
179546
  Быкова Е.А. Бенгальский язык / Е.М. Быкова ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1966. – 143 с. – (Языки народов Азии и Африки)
179547
  Гнатюк-Данильчук Бенгальско-русский и русско-бенгальский разговорник / Гнатюк-Данильчук. – М, 1985. – 612с.
179548
  Быкова Е.М. Бенгальско-русский словарь : 38 000 слов : с приложением кратких грамматических сведений / сост.: Е.М. Быкова, М.А. Елизарова, И.С. Колобков. – Москва : ГИС, 1957. – 907 с. – Краткие сведения по фонетике и словообразованию бенгальского языка. - Парал. тит. л. бенгальс.
179549
  Рябчиков С.В. Бендериана на Кубани: новые подробности // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / Приватний навчальний заклад "Ін-т ділового адміністрування". – Кривий Ріг, 2009. – Т. 20 (1"2009). – С. 46-58. – ISBN 966-594-58-1


  Пошуки прототипів Остапа Бендера
179550
  Возняк М.С. Бендерська комісія по смерті Мазепи / М.С. Возняк. – [27] с.
179551
  Струкевич О. Бендерська конституція – перша писана конституція Європи (на допомогу викладачам і студентам) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – -C. 143-169.
179552
  Оглоблин О. Бендерська Конституція (1710) року (США1960) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 112-119
179553
  Рендюк Т. Бендерська Конституція 1710 року - апогей політичної та правової думки Пилипа Орлика в еміграції (до Дня Конституції України 28 червня) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 26-31. – (Історичні науки)
179554
  Савченко Г. Бендеры / Г. Савченко, С. Хайт. – Кишинев, 1962. – 40с.
179555
  Савченко Г. Бендеры / Г. Савченко, С. Хайт. – Кишинев, 1967. – 66с.
179556
   Бендеры. Вчера, сегодня и завтра одногоиз старейших городов Молдавии. – Кишинев : Тимпул, 1972. – 34с.
179557
  Бабилунга Н.В. Бендеры: расстрелянные, непокоренные / Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко; Приднестровск. гос.-корп. ун-т им.Т.Г. Шевченко. – Тирасполь, 1993. – 210 с.
179558
  Таурагис А.И. Бенджамин Бриттен / А.И. Таурагис. – Москва ; Ленинград, 1965. – 150 с.
179559
  Дубинянский М. Бенджамин Дизраэли: искусство невозможного // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 66-81. – ISSN 1819-6268
179560
  Ливанова М. Бенджамин Спок: Советы детского врача // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 3 (79). – С. 66-81. – ISSN 1819-6268


  Бенджамін Спок — американський педіатр, автор книги-бестселера "Дитина і догляд за нею".
179561
  Худякова Т.А. Бенджамин Франклин в оценках его современников из России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 238-243. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
179562
  Титов В. Бенджамін Кардозо про поступ права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 80-93. – ISSN 1993-0909
179563
  Словацкий Ю. Беневський : поєма / Ю. Словацкий; Перевод с польского С. Свяцкого. – (Москва) : Художественная литература, 1973. – 264 с.
179564
  Кобилецький М. Бенедикт Карпцов // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 3-9. – ISSN 2409-4544
179565
  Мильнер Я. Бенедикт Спиноза / Я. Мильнер. – Москва, 1940. – 244с.
179566
  Короткий В.А. Бенедікт Моріц / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 214. – ISBN 966-06-0393-2
179567
  Макдермотт А. Бенеттон: заговор молчания // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 276-291. – ISSN 1726-6084
179568
  Бичуя Н.Л. Бенефис / Н.Л. Бичуя. – Москва, 1986. – 428 с.
179569
  Порфирьев Б.А. Бенефис Ефима Верзилина / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1955. – 156с.
179570
  Донцова Дарья Аркадьевна Бенефис мартовской кошки : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-029000-1
179571
  Обельченко Мария Бенефицианство великого Бенджамина : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 172-179 : Іл., карта
179572
  Бічуя Н.Л. Бенефіс : повісті / Н.Л. Бічуя. – Київ : Дніпро, 1990. – 475 с.
179573
  Харко Д. Бенефіціарний (фактичний) власник доходу: судово-правовий погляд // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 39-42
179574
  Рудь М.О. Бенефіцій / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 30. – ISBN 966-642-073-2
179575
  Ворожихина К.В. Бенжамен Фондан: экзистенциальный поэт-философ // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 140-142
179576
  Таджимухамедов Хабибулла Сайфуллаевич Бензилирование фенола и анизола замещенными бензилхлоридами в присутствии малых количеств катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Таджимухамедов Хабибулла Сайфуллаевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
179577
  Кесарев Олег Георгиевич Бензилирование, арилирование и ароилирование 3-метил-2-азафлуорена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кесарев Олег Георгиевич; Ун-т дружбы народов. Кафедра орган. химии. – М., 1973. – 12л.
179578
  Бондаревский Б.М. Бензин, его производство и применение / Б.М. Бондаревский. – М.-Л, 1929. – 50с.
179579
  Айтмамбетов А. Бензодиоксановые, бензодиоксоловые, бензодиоксепановые и фурановые аналоги флавоноидов и изофлавоноидов : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Айтмамбетов Алламберген ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 323 л. – Библиогр.: л. 296-323
179580
  Айтмамбетов Алламберген Бензодиоксановые, бензодиоксоловые, бензодиоксепановые и фурановые аналоги флавоноидов и изофлавоноидов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Айтмамбетов А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 19 с. – Библиогр.: 8 назв.
179581
  Скопенко В.В. Бензоилцианамидные соединения меди (ІІ) и никеля (ІІ) / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, В.В. и др. Гриценко // Укр. хим. журн., 1989. – №10
179582
   Бензоилцианамиды меди (ІІ) и никеля (ІІ), проявляющие антимикробную активность / В.В. Скопенко, Г.К. Палий, Н.Н. Герсимчук, Е.Ф. Макац, В.В. Гриценко // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 7
179583
  Скопенко В.В. Бензоилцианамиды органических производных олова (IV) и сурьмы (V) / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, К.В. Домасевич // Журн. неорган. химии, 1995
179584
   Бензоилцианоксимат-ион и его свойства как лиганда / А.Ф. Савостьянова, А.А. Капшук, В.В. Скопенко, В.В. Трачевский // Журн. неорган. химии, 1993. – №6
179585
  Скопенко В.В. Бензоилцианоксимат-ион и его свойства как лиганда. / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, В.В. Пономарева // Журн.неорган .химии., 1993. – №6
179586
  Комков И.П. Бензольное ядро / И.П. Комков. – М., 1961. – 32с.
179587
  Папченко Анна Бензопилы и овцы. Дикие забавы Басков. Непроницаемые // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 28-37 : фото
179588
  Починок В.Я. Бензтиазолотетразолы / В.Я. Починок, С.Д. Зайцева, Р.Г. Эльгорт. – Киев, 1951. – С.509-516. – Отд. оттиск
179589
  Чегодаева М.А. Бениамин Басов. / М.А. Чегодаева. – М., 1980. – 161с.
179590
  Басов Б.М. Бениамин Басов: Каталог выставки / Б.М. Басов. – Москва, 1982. – 43с.
179591
  Сеньор Катя Бенин. Маленькая страна больших чудес / Сеньор Катя, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
179592
  Папени Кристин Бенин: корни вуду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 82-93 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
179593
  Задорожный Олег Бенин: полет в другое измерение : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 100-105 : Фото
179594
  Хаггард Г.Р. Бенита / Г.Р. Хаггард. – Рига, 1991. – 379с.
179595
   Бенито Перес Гальдос : Библиогр. указ. – Москва : Кн. палата, 1989. – 122с. – (Писатели зарубеж. стран). – ISBN 5-7000-0092-Х
179596
  Супричов Олексій Бенілюкс. Бельгія (Королівство Бельгія) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-40 : Фото
179597
  Супричов Олексій Бенілюкс. Люксембург (Велике герцогство Люксембург) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-45 : Фото
179598
  Супричов Олексій Бенілюкс. Нідерланди (Королівство Нідерландів) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-43 : Фото
179599
  Платон Бенкет / Платон ; [ перекл. з давньогрец., комент. У. Головач, вступ. ст. Д. Реале]. – Львів : Український Католицький Університет, 2005. – 178 с. – Контртитул грец. мовою. – ISBN 966-8197-09-7
179600
  Верлока В. Бенкет на узбіччі // Критика. – Київ, 2002. – Листопад, (число 11). – С. 17-19


  Часопис "Дух і літера".
179601
  Бласко Ібаньєс В. Бенкет негідника : новелла з іспанського життя / Бласко Ібаньес. / Переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 16 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 10)
179602
  Бобиль В. Бенкешуренс у контексті економічної безпеки банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 56-61 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
179603
  Прилипко О. Бенн-Путін у Кремлі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 5
179604
  Кандыба Ф.Л. Бенотщик Марусин. / Ф.Л. Кандыба. – М-Л, 1941. – 62 с.
179605
  Трубенко А.І. Бентам (Bentham) Єремія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 572-573. – ISBN 966-316-069-1
179606
  Красюк С. Бентежить душу їй космічна височінь // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11


  Жінка-академік-Єлизавета Левківна Кордюм, заст. директора Ін-ту ботаніки ім. М.Г. Холодного
179607
  Левицький В. Бентежний GENIUS LOCI в поезії Івана Драча
179608
  Абліцов О.І. Бентежний березень : поезії / Олександр Абліцов. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 46 с. – (Перша поетична книга)
179609
  Кравець Д. Бентежний світ поезії Грицька Чубая // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С.69-72. – (Філологія ; Вип. 13)
179610
  Попович К.Ф. Бентежний світанок : роман / К.Ф. Попович. – Ужгород : Карпати, 1983. – 544 с.
179611
  Литвин С.М. Бентежність / С.М. Литвин. – Київ : Дніпро, 1966. – 83 с.
179612
  Анісімова Т.П. Бентежність / Т.П. Анісімова. – Донецьк, 1969. – 23 с.
179613
  Литвин С.М. Бентежність / С.М. Литвин. – Київ, 1981. – 246 с.
179614
  Пастух Б. Бентежність, що народжується з незбагненності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 16,17


  Рецензія на книжку Г. Крук "Співіснування" (2013)
179615
  Ткачук М.П. Бентежно-романтичний світ лірики Михайла Петренка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 9. – С. 2-6.
179616
  Нозадзе Л.Г. Бентическая кормовая база пруда Староречье "А" Джапанского прудхоза. : Автореф... канд. биол.наук: / Нозадзе Л.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 28л.
179617
  Артюхин Ю.В. Бентогенная аккумуляция на берегах и шельфе морей / Ю.В. Артюхин, В.В. Алексеев. – Апатиты : АН ССР, 1989. – 84 с. : табл.,
179618
  Твалчрелидзе А.А. Бентонитовые глины Грузинской ССР / А.А. Твалчрелидзе. – Тбилиси, 1941. – 46с.
179619
  Коробов А.Д. Бентонитовые глины месторождения "Южное" / А.Д. Коробов. – Саратов, 1978. – 55с.
179620
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник первый. – 1955. – 125с.
179621
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник второй. – 1958. – 213с.
179622
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник третий. – 1959. – 175с.
179623
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник четвертый. – 1960. – 132с.
179624
   Бентонитовые глины Чехословакии и Украины. – Киев : Наукова думка, 1966. – 203 с.
179625
   Бентонитовые глины Чехословакии и Украины : (Труды украинско-чехословацкой конференции по бентонитам. Ужгород.1965. – Киев, 1966. – 203с.
179626
  Мерабишвили М.С. Бентонитовые глины. Природные особенности, физико-химические свойства, области применения, основные месторождения СССР. / М.С. Мерабишвили. – М., 1962. – 128с.
179627
  Гончаров А.И. Бентониты - ценное минеральное сырье / А.И. Гончаров. – Киев : АН УССР, 1955. – 29 с.
179628
   Бентониты. – Москва : Наука, 1980. – 287 с.
179629
  Курбаниязов К.К. Бентониты Каракалпакии. / К.К. Курбаниязов, ЗАкиров. – Ташкент, 1979. – 160с.
179630
  Андрєєва О. Бентонітові глини України: запаси, потреби, використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-41. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні галузі застосування бентонітових глин. Подано дані про запаси та використання бентонітів в Україні. The different branches of applying of bentonitic clays are considered. The data"s on reserves and usage of bentonitic clays in a ...
179631
   Бентос. – Киев, 1965. – 139с.
179632
  Воробьева Н.Б. Бентос и его значение в питании рыб озера Балхаш : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Воробьева Н.Б.; АН КазССР. объедин. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
179633
   Бентос и условия его существования на шельфовых зонах Сахалина : сборник научных трудов. – Владивосток, 1985. – 120 с.
179634
  Волова Г.Н. Бентос некоторых пресных и солоноватых водоемов Южного Приморья : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Волова Г.Н.; Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток, 1969. – 26л.
179635
  Кустарева Л.А. Бентос притоков озера Иссык-Куль / Л.А. Кустарева, Л.М. Иванова; АН Киргизской СССР, Институт биологии. – Фрунзе : Илим, 1980. – 103 с.
179636
  Заекина-Дулькейт Бентос рек Маны и Базаихи, его значение в питании рыб и влияние на него лесосплава : Автореф... канд. биол.наук: / Заекина-Дулькейт Ю.И.; Объедин. совет по биол. наукам при Томск. гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 19л.
179637
  Киселева М.И. Бентос рыхлых грунтов Черного моря / М.И. Киселева. – Киев : Наукова думка, 1981. – 168 с. : табл.
179638
  Осадчих В.Ф. Бентос северной части Каспийского моря в первые годы зарегулирования стока р. Волги : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Осадчих В.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Воронеж, 1963. – 24 с.
179639
   Бентос шельфа Красного моря. – Киев : Наукова думка, 1971. – 296 с.
179640
  Заика В.Е. Бентосные исследования в СБС АН СССР - ИнБЮМ НАН Украины / В.Е. Заика, Н.Г. Сергеева // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 1. – С. 99-111. – ISSN 1684-1557


  Становлення Севастопольської біологічної станції на базі Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України.
179641
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Мирового океана : (зональность и количественное распределение) / Х.М. Саидова; АН СССР, Ин-т океанологии; Отв. ред. Гудина В.И. – Москва : Наука, 1976. – 159с.
179642
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва, 1975. – 633-863с.
179643
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва
Ч.1. – 1975. – 291с.
179644
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва
Ч.2. – 1975. – 291-587с.
179645
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва
Ч.3. – 1975. – 587-877с.
179646
  Христенко Н.Г. Бентофауна Большеозерской группы озер Красноярского края и ее распределение : Автореф... кандидата биол.наук: / Христенко Н.Г.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1953. – 18л.
179647
   Бенцион Моисеевич Вул.. – М, 1981. – 72с.
179648
  Олексенко С.В. Бенчмаркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 90-98. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
179649
  Божко Л.В. Бенчмаркетинг як метод управління ефективністю функціонування підприємства / Л.В. Божко, П.О. Хуторський // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 51-54. – ISBN 978-617-645-232-4
179650
  Градобоев В.В. Бенчмаркинг в современной теории стратегического планирования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 81-90. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
179651
  Московкин В.М. Бенчмаркинг внешнеэкономических связей России и Украины со странами MEDA / В.М. Московкин, Э.А. Бадер // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 7. – С. 11-21. – ISSN 2074-6040
179652
  Дорошук А.А. Бенчмаркинг как инструмент организационного развития теплоэнергетического предприятия / А.А. Дорошук, Л.И. Чернышева, А.А. Бусыгина // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 136-144. – ISSN 2309-1533
179653
  Карабаза І.А. Бенчмаркінг-аналіз міжнародних маркетингових стратегій рітейлерів при виході на зарубіжні ринки / І.А. Карабаза, І.Г. Єгорова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 41-49. – ISSN 1993-6788
179654
  Карась О. Бенчмаркінг - інструмент розвитку конкурентних переваг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 4). – С. 468-475. – ISSN 1684-906Х
179655
  Толстих А.С. Бенчмаркінг в управлінні формуванням стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 5 (247). – С. 92-96. – ISSN 2221-1055
179656
  Тіхонов Ю.В. Бенчмаркінг і бізнес-розвідка як складові успішного розвитку бізнесу // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 126-132. – ISSN 1993-6788
179657
  Ніфатова О.М. Бенчмаркінг інтегрованих структур бізнесу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 217-222. – ISSN 2222-0712
179658
  Назаровець С. Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 23-27. – ISSN 2076-9326
179659
  Ковальчук В О. Бенчмаркінг у системі управління підприємствами регіону // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 197-202. – Бібліогр.: на 11 пунктів
179660
  Василькова Н.В. Бенчмаркінг у сфері вищої освіти // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 106-115


  У статті розглянуто основні питання щодо сутності й значення бенчмаркінгу в процесі стратегічного планування у вищих навчальних закладах.
179661
  Большаков В. Бенчмаркінг як джерело інформаційних операцій спеціального призначення в процесі моніторингу правового забезпечення підприємництва в АПК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 2 (158). – С. 39-42
179662
  ПРус Бенчмаркінг як ефективний засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 401-404.
179663
  Ніколаєнко Н.М. Бенчмаркінг як ефективний засіб управління змінами в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 153-159
179664
  Сівак М. Бенчмаркінг як засіб підвищення ефективності роботи банку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – С. 114-125. – ISSN 2409-9260
179665
  Ганжурова Л.Ю. Бенчмаркінг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 161-165. – ISSN 2220-1394
179666
  Стельмах М. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності підприємства / М. Стельмах, Т. Сорока // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 53-61. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
179667
  Казакуца Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства / Казакуца, Є.А. Шарадкіна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 83-86.
179668
  Годзь Ю.В. Бенчмаркінг як інструмент управління ефективністю підприємства в сучасних умовах // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 42-44. – ISBN 978-617-645-229-4
179669
  Романова В.В. Бенчмаркінг як інструмент управління конкурентоспроможністю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 221-223. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
179670
  Пахонова Т.І. Бенчмаркінг як інструмент управління якістю в системі державної служби // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 60-61
179671
  Зелінська А. Бенчмаркінг як методологія удосконалення управління сільськогосподарськими підприємствами // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 105-112. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
179672
  Литвин А. Бенчмаркінг як напрямок маркетингових досліджень у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 41-43


  Автор статті вважає, що бенчмаркінг варто розглядати як процес постійного дослідження оптимальних практичних здобутків, які характеризують найвищий ступінь конкурентоспроможності.
179673
  Савельєв Є. Бенчмаркінг як наукова система стабільного економічного розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 3-16. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто суть, історію і методологію бенчмаркінгу як нової наукової системи та сфер його використання на мікро-, макро- і наднаціональному рівнях.
179674
  Бублик М.І. Бенчмаркінг як спосіб одержання конкурентних переваг / М.І. Бублик, М.М. Хім"як, М.В. Лібер // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.5. – С. 136-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
179675
  Ковальчук С. Бенчмаркінг як універсальний інструмент оцінювання стратегічної діяльності підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 3 (61). – С. 20-31. – ISSN 1606-3732
179676
  Савельєв Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Є. Савельєв, В. Смалюк Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 3-27. – ISSN 1684-906Х
179677
  Моисеева Д.П. Беншский карнавал в контексте нематериального культурного наследия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 71-77. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Беншский (в г. Бенш, Бельгия) карнавал как объект нематериального культурного наследия, его особенные черты.
179678
  Словацький Ю. Беньовський / Ю. Словацький. – Сімферополь, 1984. – 159с.
179679
   Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах. – Москва : Художественная литература, 1975. – 750 с. : 16 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 9 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
179680
   Београд са старих фотографиjа. – Београд : Туристичка штампа, 1968. – 112 с. – із 2006 р. Београд - столиця Сербії
179681
  Милосавльевит П. Београд, град на мору / П. Милосавльевит. – Нолит, 1980. – 315с.
179682
  Милосавльевит П. Београд, град на мору / П. Милосавльевит. – Нолит, 1980. – 315с.
179683
  Кутергин В.Ф. Беотийский союз в 379-335 гг. до н.э. / В.Ф. Кутергин. – Саранск, 1991. – 184с.
179684
  Кутергин В.Ф. Беотийский союз и его борьба со Спартой в первой половине IV в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Кутергин В.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Каф. ист. древнего мира. – М., 1970. – 19л.
179685
  Короткий В.А. Бер Карл Ернст / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 106-107. – ISBN 966-06-0393-2
179686
  Игнатов И.Н. Беранже : (певец свободы) / И.Н. Игнатов. – Москва : Изд. "Народное право" ; Тип. Г. Лисснера, 1906. – 67 с. – (Издание "Народное право" ; № 4)
179687
  Данилин Ю.И. Беранже / Ю.И. Данилин. – М, 1933. – 320с.
179688
  Муравьева Н.И. Беранже / Н.И. Муравьева. – М., 1965. – 317с.
179689
  Старицына З.А. Беранже в оценке русской революционно-демократической критики. : Автореф... канд. филолог.наук: / Старицына З.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – Казань, 1952. – 19 с.
179690
  Старицына З.А. Беранже в России / З.А. Старицына. – Москва, 1969. – 200 с.
179691
  Старицына З.А. Беранже в русской литературе / З.А. Старицына. – М., 1980. – 188с.
179692
  Сандомирский Г. Беранже и Бурбоны / Г. Сандомирский. – М.-Л.
том 1. – 1934. – 91-113с.
179693
  Данилин Ю.И. Беранже и его песни / Ю.И. Данилин. – М, 1958. – 235с.
179694
  Данилин Ю.И. Беранже и его песни / Ю.И. Данилин. – 2-е доп. – М, 1973. – 352с.
179695
  Москаленко Леся Берат Їлдиз: Подорожую Україною на автомобілі : Туреччина / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 67 : Фото
179696
   Берат Їлдиз: Хочу побачити всю Україну : інтерв"ю // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 50 : Фото
179697
  Молодчиков А.И. Бербанк Лютер / А.И. Молодчиков. – М., 1937. – 148с.
179698
  Ільченко Володимир Бербери в степах України : Україна/історія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 14-17 : Фото
179699
  Краснова Елена Берберский след Туарегов : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 136-148 : Іл., карта
179700
  Завадовский Ю.Н. Берберский язык. / Ю.Н. Завадовский. – М., 1967. – 80с.
179701
  Ментешашвили З.А. Берберы в общественно-политической жизни Марокко (50-70-е гг. ХХ в.) / З.А. Ментешашвили. – М., 1985. – 151с.
179702
   Берг Рейнгольд Генрихович. Выставка графики. Москва. 1980. – Москва, 1980. – 16с.
179703
  Штралер Ф. Бергинизация или гидрогенизация / Ф. Штралер. – Х, 1934. – 40с.
179704
  Ураков И.Г. Бергите друг друга / И.Г. Ураков. – М., 1971. – 80с.
179705
   Бергман о Бергмане. – М, 1985. – 525с.
179706
  Решетник М.Д. Бергсон (Bergson) Анрі Луї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 573-574. – ISBN 966-316-069-1
179707
  Блауберг И.И. Бергсон и Башляр: интуиция длительности или интуиция мгновения? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 10. – С. 6-21. – ISSN 0235-1188
179708
  Попов П.С. Бергсон и его критика // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.128-141. – ISSN 0042-8744
179709
  Менделенко Д.В. Бергсонівська "динамічна схема" як принцип організації цілого у творах Ф. Пуленка (на прикладі сонати для флейти та фортепіано) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 56-64. – ISSN 2226-2180
179710
  Лордкипанидзе З.С. Бергут волны Мтквари : стихи / З.С. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1974. – 151 с.
179711
  Саакян Ю.А. Берд-пар : стихи / Ю.А. Саакян. – Москва : Советский писатель, 1975. – 103 с.
179712
  Нурмухамедов М.К. Бердах - великий поэт каракалпакского народа / М.К. Нурмухамедов. – Ташкент, 1977. – 32с.
179713
  Нурмухамедов М.К. Бердах - основоположник каракалпакской литературы / М.К. Нурмухамедов. – 2-е изд. – М., 1978. – 30с.
179714
  Костриця М.Ю. Бердичів : історико-краєзнавчий нарис / М.Ю. Костриця, Ф.Б. Пашківський ; Житомир. наук.-краєзнавче т-во дослідників Волині. – Житомир : М.А.К., 2000. – 70, [2] с., [4] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 69-70. – (Серія : "Міста Житомирщини"). – ISBN 966-7626-02-4;966-7626-07-5
179715
   Бердичів древній і вічно молодий : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (8-11 червня 2005 р.) / Бердичів. міск. рада ; Житомирське наук.-краєзнав. т-во дослід. Волині [та ін.] ; [гол. ред. Костриця М.Ю.]. – Житомир : Марина Косенко, 2005. – 176 с. – ISBN 966-8123-35-2
179716
   Бердичів крізь призму століть // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 47-48 : фото
179717
  Нікітюк Зоя Бердичів. Дотик до світлого / Нікітюк Зоя, Камінський Вадим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 124-131 : фото
179718
  Лук""янчук Сергій Бердичів. Місто великих людей / Лук""янчук Сергій, Біленко Василь, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 18-25 : фото
179719
  Скавронський П. Бердичів: від минулого до сьогодення : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 30-35 : Фото. – Бібліогр.: 17 назв
179720
  Лєбєдєв В. Бердичівська земля в історико-регіональних дослідженнях XIX - XX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 223-226
179721
   Бердичівська земля в контексті історії України : Науковий збірник "Велика Волинь". – Житомир : М.А.К. – ISBN 966-7626-01-6
Т. 19. – 1999. – 174 с.
179722
  Молчанівський Т. Бердичівський державний історико-культурний заповідник / Т. Молчанівський. – Х., 1931. – 45с.
179723
  Евреинов Н.Н. Бердслей / Н.Н. Евреинов. – С.-Пб. – 48с.
179724
  Ємець Т. Бердяев Микола Олександрович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 145-147. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Навчався в Київському ун-ті, у 1898 р. був заарештований за пропаганду соціалістичних ідей, виключений з ун-ту та засланий у Вологодську губернію.
179725
  Гальцева Р.А. Бердяев Николай Александрович // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 2, кн. 2. – С. 223-236. – ISSN 0203-5847
179726
  Кантор В.К. Бердяев о Достоевском: теодицея и свобода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 52-64. – ISSN 0235-1188
179727
  Кара-Мурза Бердяевская Москва. (Опыт философского краеведения) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-77. – ISSN 0235-1188
179728
  Козлов Є.В. Бердяєв versus Достоєвський: антропологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена порівняльному дослідженню теми людини у творчості Ф.М. Достоєвського та філософії М.О. Бердяєва. Висвітлюються характер і ступінь впливу антропологічних поглядів видатного письменника на формування та еволюцію персоналістичної ...
179729
  Аляєв Г.Є. Бердяєв Микола Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 993-996. – ISBN 966-316-069-1
179730
  Чернецький Є. Бердяєви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 13


  Відомий філософ ХХ ст., один із перших представників екзистенціалізму Микола і його старший брат, поет, прозаїк, перекладач Сергій Бердяєви, народжені в Києві, належать до четвертого покоління української гілки цього російського роду. Доки Микола ...
179731
   Бердянск : Путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1967. – 119 с.
179732
  Могильный П.И. Бердянск / П.И. Могильный, А.Я. Огульчанский. – Днепропетровск, 1976. – 79с.
179733
  Могильный П.И. Бердянск / П.И. Могильный, А.Я. Огульчанский. – Днепропетровск, 1978. – 79с.
179734
   Бердянск. – Київ : Мистецтво, 1981. – 128с. : фотоальбом
179735
  Бессараб М.И. Бердянск. / М.И. Бессараб. – Днепропетровск : Промінь, 1973. – 71с.
179736
  Константинова В. Бердянские купцы XIX столетия: материалы к просопографическому портрету / В. Константинова, И. Лыман // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1134. – С. 206-217. – (Серія "Історія" ; вип. 49, спец. вип.). – ISSN 2220-7929
179737
  Руднев А.М. Бердянску 150 / А.М. Руднев, В.И. Михайличенко, С.А. Кравцов. – Днепропетровск : Промінь, 1977. – 103 с.
179738
   Бердянськ. – Київ, 1981. – 128с.
179739
   Бердянський державний педагогічний університет : історія, сьогодення / [Зарва В.А. та ін. ; ред. рада: В.А. Зарва (голова) та ін. ; відп. за вип.: В.М. Ліпич, О.І. Попова] ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 285, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7828-65-3
179740
   Бердянський художній музей. – К, 1985. – 87с.
179741
  Филиппович С А. Берег / С А. Филиппович. – М, 1968. – 232с.
179742
  Бояршинова Э.И. Берег : лирика / Э.И. Бояршинова. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1972. – 132 с.
179743
  Мисик В.О. Берег / В.О. Мисик. – Київ : Молодь, 1972. – 95 с.
179744
  Рябий М.О. Берег : роман / М.О. Рябий. – Київ : Молодь, 1974. – 200 с.
179745
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1975. – 96с.
179746
  Бондарєв Ю.В. Берег : Роман / Ю.В. Бондарєв. – Пер. з рос. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 400с.
179747
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1977. – 495с.
179748
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – Киев : Дніпро, 1979. – 439с.
179749
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1979. – 416с.
179750
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – Москва : Художественная литература, 1980. – 384с.
179751
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – Новосибирск, 1982. – 367с.
179752
  Городницкий А.М. Берег / А.М. Городницкий. – М., 1984. – 96с.
179753
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – Йошкар-Ола, 1985. – 397с.
179754
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1986. – 397с.
179755
  Рябий М.О. Берег : роман / М.О. Рябий. – Київ : Дніпро, 1987. – 483 с.
179756
  Бондарєв Ю.В. Берег : роман / Ю.В. Бондарєв. – Київ : Молодь, 1988. – 333 с.
179757
  Домнин А.М. Берег августа / А.М. Домнин. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1977. – 110 с.
179758
   Берег античного солнца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 26-31 : фото
179759
  Крипак И.А. Берег бессмертия / И.А. Крипак, Г.Н. Руденко. – Днепропетровск, 1984. – 158 с.
179760
  Тагор Р. Берег Бибхи. Роман. / Р. Тагор. – М.
5. – 1956. – 143с.
179761
  Шишманова Патрисия Берег бывших русских : большое путешествие / Шишманова Патрисия, Гаврилов Михаил // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 60-68 : Фото
179762
  Медведев Е. Берег был в апельсинах / Е. Медведев. – Симферополь : Крымиздат, 1962. – 75 с.
179763
  Смирнов В.П. Берег бытия / В.П. Смирнов. – М., 1983. – 32с.
179764
   Берег великої дружби. – Сімферополь, Таврія, Тбілісі, С абчота Сакартвело, 1982. – 176с.
179765
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт; пер. с эст. Л.Фатеевой. – кн.1. – Москва : Советский писатель, 1954. – 411 с.
179766
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт; пер. с эст. А.Соколова. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 367 с.
179767
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт. – Кн.2. – М, 1956. – 422с.
179768
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт. – Кн.3. – Москва, 1961. – 315 с.
179769
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт; пер. с эст. А.Даниэля и А.Борщаговского. – кн. 2 и 3. – Москва : Известия, 1963. – 704 с.
179770
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт; пер. с эст. – кн. 1-2. – Москва : Советский писатель, 1977. – 752 с.
179771
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт; Пер. с эстонского. – Кн. 3-4. – Москва : Советский писатель, 1977. – 720с.
179772
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт; пер. с эст. – Москва : Художественная литература
т. 1, кн. 1-2. – 1980. – 743 с.
179773
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт ; вступит. статья А. Борщаговского. – Москва : Художественная литература
т. 2, кн. 3-4. – 1980. – 695 с.
179774
  Халдеев А.В. Берег ветров. Стихи / А.В. Халдеев. – Баку, 1974. – 126с.
179775
  Хінт А. Берег вітрів / А. Хінт. – Кн1. – К, 1974. – 367с.
179776
  Хінт А. Берег вітрів / А. Хінт. – кн.2. – Київ, 1981. – 376с.
179777
  Качурин В.Т. Берег волны / В.Т. Качурин. – Одесса, 1974. – 28с.
179778
  Качурин В.Т. Берег Вселенной / В.Т. Качурин. – К., 1982. – 71с.
179779
  Власов А.Г. Берег встреч / А.Г. Власов. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 71с.
179780
  Стрекач В.П. Берег давности / В.П. Стрекач. – Саратов, 1984. – 320с.
179781
  Гусева З.А. Берег дальний / З.А. Гусева. – М, 1979. – 350с.
179782
  Шайдуров С.А. Берег двух океанов / С.А. Шайдуров. – М., 1975. – 191с.
179783
  Старцев П.Н. Берег детства / П.Н. Старцев. – Барнаул, 1989. – 157с.
179784
  Даненбург В.И. Берег детства / В.И. Даненбург. – М, 1991. – 329с.
179785
  Дружков Михаил Берег динозавров : большое путешествие / Дружков Михаил, Самохвалов Павло // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 44-62
179786
  Ткаченко А.С. Берег долгой зимы : Рассказы и повести / А.С. Ткаченко. – Москва : Советский писатель, 1966. – 304с.
179787
  Вагнер Н. Берег и море / Н. Вагнер. – Ленинград, 1964. – 232с.
179788
  Ленский А.П. Берег и море / А.П. Ленский. – М, 1966. – 240с.
179789
  Чиркин А.А. Берег и море / А.А. Чиркин. – Донецк, 1972. – 157с.
179790
  Буртынский А.С. Берег и море / А.С. Буртынский. – М., 1980. – 365с.
179791
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Вид-во Тараса Сороки. – ISBN 978-966-8460-65-4
Ч. 1 : Майже версія. – 2009. – 162, [2] с.
179792
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Тарас Сорока. – ISBN 978-966-8460-77-7
Ч. 2 : Підкорені галасом. – 2010. – 92 с.
179793
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Тарас Сорока. – ISBN 978-966-8460-94-4
[Ч. 3] : Берестечко. – 2011. – 68, [2] с.
179794
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів ; [ред. Р.М. Качурівський]. – Львів : Вид-во Тараса Сороки. – ISBN 978-966-2598-12-4
Ч. 4 : Біла Церква. – 2012. – 117, [1] с.
179795
  Руденко Б. Берег Клайда : проза: научно-фантастический рассказ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 10
179796
  Герасимов В.В. Берег красных верб : стихи / В.В. Герасимов. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 55с.
179797
  Максимов В.П. Берег красных верб: повесть / В.П. Максимов. – М., 1982. – 96с.
179798
  Борзунов С.М. Берег левый, берег правый... / С.М. Борзунов. – Москва, 1966. – 160с.
179799
  Кашницкий И.В. Берег левый, берег правый... / И.В. Кашницкий. – Вильнюс, 1989. – 325с.
179800
  Огневский Л.Л. Берег левый. берег правый / Л.Л. Огневский. – М., 1980. – 343с.
179801
  Гончар О. Берег любви : Роман / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1977. – 96 с.
179802
  Гончар О. Берег любви : Роман, повесть и рассказы / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 558 с.
179803
  Гончар О. Берег любові : Роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1976. – 176 с.
179804
  Гончар О. Берег любові : Роман / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 227с.
179805
  Гончар О.Т. Берег любові : Роман / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1976. – 176с. – (Романи й повісті ; 1976 Вип. 4)
179806
  Гончар О. Берег любові : Роман; Бригантина: Повість / О. Гончар. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 415 с.
179807
  Ситник Л.В. Берег любові Олеся Гончара // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 352. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
179808
  Шлапак Я. Берег любові Олеся Гончара // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 13). – С. 14


  100 років від дня народження Олеся Гончара.
179809
  Подранецька Н. Берег любові, Інтимна лірика Івана Франка та повість-есе Романа Горака "Тричі мені являллася любов"
179810
  Сарсенбаев А. Берег моей молодости : стихи / А. Сарсенбаев. – Москва : Художественная литература, 1969. – 237 с.
179811
  Панкратов В.Ф. Берег моей осени. / В.Ф. Панкратов. – Воронеж, 1979. – 127с.
179812
  Тендюк Л.М. Берег моєї землі : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ, 1974. – 67 с.
179813
  Семенов А.И. Берег Надежды / А.И. Семенов. – Алма-Ата, 1955. – 247с.
179814
  Левада О.С. Берег надії : кіносценарій / О.С. Левада. – Київ, 1967. – 117 с.
179815
  Забашта Л.В. Берег надії : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1974. – 87 с.
179816
   Берег наш луганский. – Киев, 1998. – 256с.
179817
   Берег наш луганский : Портреты современных руководителей / Л. Ткаченко, Ю. Карелин, Е. Особова, Ю. Еременко, А. Кошак. – Киев, 1998. – 256 с. – ISBN 5770734558
179818
  Десятерик Д. Берег незцілимих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 22


  Нотатки про Сан-Франциско.
179819
  Пликарпов С.И. Берег огненного моря / С.И. Пликарпов. – Баку, 1981. – 98с.
179820
  Гордейчев В.Г. Берег океана / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1970. – 165с.
179821
  Крившенко С.Ф. Берег Отечества / С.Ф. Крившенко. – М., 1988. – 416с.
179822
  Базоев М.М. Берег отзовется : стихи / М.М. Базоев. – Орджоникидзе, 1968. – 80 с.
179823
  Гордон И.Б. Берег Отрады / И.Б. Гордон. – Одесса, 1982. – 94с.
179824
  Мірошниченко І.Є. Берег пам"яті / І.Є. Мірошниченко. – Харків : Прапор, 1988. – 55 с.
179825
  Чернухин И.А. Берег памяти. / И.А. Чернухин. – Воронеж, 1976. – 72с.
179826
  Глинка М.С. Берег перемен / М.С. Глинка. – Ленинград, 1971. – 254с.
179827
  Меншиков В.Л. Берег Пицунды: факты и гипотезы / В.Л. Меншиков, В.М. Пешков. – М., 1980. – 112 с.
179828
  Озерова И.Н. Берег понимания / И.Н. Озерова. – М., 1980. – 303с.
179829
  Беккер П. Берег Понта Эвсксинского, 1851
179830
  Емельянов Г.А. Берег правый / Г.А. Емельянов. – Новосибирск, 1969. – 287с.
179831
  Емельянов Г.А. Берег правый / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1976. – 318с.
179832
  Ярхо Валерий Берег прожигателей жизни // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 80-87 : фото
179833
  Зленко Г.Д. Берег Пушкина / Г.Д. Зленко. – Одесса, 1987. – 237с.
179834
  Нежный А.И. Берег раннего солнца / А.И. Нежный. – М., 1976. – 175с.
179835
  Богданов Е.Ф. Берег розовой чайки / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1977. – 240с.
179836
  Тепляков Ю.Н. Берег России / Ю.Н. Тепляков. – М., 1987. – 158с.
179837
  Мамур С. Берег сердца : стихи и поэма / С. Мамур; пер. с тадж. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 110 с.
179838
  Дженкинс Д. Берег скелетов. / Д. Дженкинс. – Кишинев, 1991. – 127с.
179839
  Пасенюк Л.М. Берег скупого солнца / Л.М. Пасенюк. – М., 1980. – 510с.
179840
  Пасенюк Л.М. Берег скупого солнца / Л.М. Пасенюк. – М., 1986. – 582с.
179841
  Блохин Л.Ф. Берег Слоновой Кости : Экономико-географическая характеристика / Л.Ф. Блохин. – Москва : Мысль, 1967. – 325с.
179842
  Ведмеденко О. Берег сподівань : вірші / Оксен Ведмеденко. – Київ : Євшан-зілля, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-2152-02-9
179843
  Соболев А.П. Берег студеных туманов / А.П. Соболев. – М, 1972. – 256с.
179844
  Простаков В.Б. Берег счастья. / В.Б. Простаков. – М., 1972. – 112с.
179845
  Халилецкий Г.Г. Берег твоей юности. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1960. – 95с.
179846
  Хохлов С.Н. Берег тишины. / С.Н. Хохлов. – Краснодар, 1971. – 272с.
179847
  Милюнас В. Берег тот и берег этот. : рассказы / В. Милюнас. – Москва : Советский писатель, 1970. – 264 с.
179848
  Дижур Б.А. Берег трех братьев / Б.А. Дижур. – Свердловск, 1963. – 123с.
179849
  Дятлов В.С. Берег туманов / В.С. Дятлов. – Ставрополь, 1972. – 253с.
179850
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – Красноярск, 1989. – 223с.
179851
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – Горький, 1990. – 382с.
179852
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – М, 1991. – 440с.
179853
  Симоненко В. Берег чекань = The shore of expectations / Василь Симоненко ; вибір і комент. І. Кошелівця. – Другий наклад. – Hью Йорк : Пролог, 1966. – 221, [1] с. – Парал. тит. арк. англ.
179854
  Симоненко Василь Берег чекань = The shore of expectations / Симоненко Василь; Вибір і коментарі І. Кошелівця. – 2-е вид., доповн. – б.м. : Сучасність, 1973. – 310с. – Satz und Druck: Munchen: Logos
179855
  Симоненко В. Берег чекань / Вибір і коментарі Івана Кошелівця; Василь Симоненко. – Київ : Наукова думка, 2001. – 248c. – ISBN 966-00-0737-X
179856
  Жаколио Л. Берег черного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – К., 1991. – 228с.
179857
  Жаколио Л. Берег чёрного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – М., 1958. – 192с.
179858
  Жаколио Л. Берег чёрного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – М., 1989. – 237с.
179859
  Бриль М. Берег чорних криниць / М. Бриль. – Київ, 1932. – 63 с.
179860
   Берег Юмереллы. – Л, 1990. – 174с.
179861
  Шереметьев У.Т. Берег ясных зорь. / У.Т. Шереметьев. – Тула, 1965. – 52с.
179862
  Адыгов Т. Берег, к которому надо причалить : повесть / Тенгиз Адыгов. – Нальчик : Эльбрус, 1973. – 159 с.
179863
  Бондарев Ю.В. Берег. Выбор / Юрий Бондарев. – Минск : Беларусь, 1986. – 717 с.
179864
  Бондарев Ю.В. Берег. Выбор. Игра : романы / Ю.В. Бондарев. – М : Советский писатель, 1988. – 752 с.
179865
  Грачев Н.Г. Берега / Н.Г. Грачев. – Иваново, 1961. – 79с.
179866
  Константинов В.Н. Берега / В.Н. Константинов. – Х., 1965. – 31с.
179867
  Созинова Н.И. Берега / Н.И. Созинова. – Новосибирск, 1966. – 63с.
179868
  Носов Е.И. Берега / Е.И. Носов. – М, 1971. – 367с.
179869
  Чернец Н.Н. Берега / Н.Н. Чернец. – Пермь, 1979. – 34с.
179870
  Торопыгин В.В. Берега / В.В. Торопыгин. – Л, 1980. – 142с.
179871
   Берега. – Горький, 1984. – 286с.
179872
   Берега. – Барнаул, 1990. – 111с.
179873
   Берега / П.А. Каплин, О.К. Леонтьев, С.А. Лукянова, Л.Г. Никифоров. – Москва : Мысль, 1991. – 479 с.
179874
  Лымарев В.И. Берега Аральского моря - внутреннего водоема средней зоны. / В.И. Лымарев. – Л., 1967. – 252с.
179875
  Лымарев В.И. Берега Аральского озера-моря. (Опыт зонально-регионального исслед.) : Автореф... доктор географ.наук: / Лымарев В.И.; Мин. просвещ. РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Географ. ф-тет. – Ленинград, 1962. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
179876
   Берега Балтики помнят.... – Москва, 1966. – 264с.
179877
  Наровчатов С.С. Берега времени : (Стихи, рецензии). / С.С. Наровчатов. – М. : Современник, 1976. – 304 с.
179878
   Берега Куйбышевского водохранилища : (опыт применения материалов аэрофотосъемки при комплексном изучении Куйбышевского водохранилища). – Москва:Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 190с.
179879
  Дубровин Л.И. Берега ледяного континента / Л.И. Дубровин. – Москва : Знание, 1974. – 31 с. – (Проблемы исследования Арктики и Антарктики)
179880
  Матвеев А.И. Берега любви : стихи, лирические песни, переводы / Александр Матвеев. – Киев ; Москва : Наукова думка ; Московская областная и Московская городская организации Союза писателей России, 2006. – 269, [3] с., [1] л. портр, : ил. – ISBN 966-00-0448-6
179881
  Юрков О.В. Берега мои. / О.В. Юрков. – Л., 1987. – 56с.
179882
  Попов С.В. Берега мужества. / С.В. Попов. – Красноярск, 1982. – 173с.
179883
  Дружинин Г.В. Берега озер Северного Казахстана : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Дружинин Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 22л.
179884
  Карим М. Берега остаются / М. Карим. – М, 1966. – 191с.
179885
  Зайцев Б.И. Берега песенные / Б.И. Зайцев. – Ростов -на-Дону, 1964. – 224с.
179886
  Зенкович В.П. Берега Черного и Азовского морей / В.П. Зенкович. – Москва : Географгиз, 1958. – 374с.
179887
  Лядов А.И. Берега. / А.И. Лядов. – Саратов, 1969. – 72с.
179888
  Юров Г.Е. Берега. стихи и поэмы. / Г.Е. Юров. – Кемерово, 1970. – 100с.
179889
  Коренев А.К. Берега.Стихи. / А.К. Коренев. – М., 1961. – 130с.
179890
  Бурма В.О. Берегами Серету. : путівник по туристському маршруту / В.О. Бурма. – Львів : каменяр, 1979. – 88с.
179891
  Горобець Ірина Берегами Швейцарського моря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 54-59 : фото
179892
  Немчинов Г.А. Берегах тихих рек. / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1972. – 252с.
179893
  Рибачук В. Берегелівські злодії (хроніки) // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 247-261.
179894
   Береги. – Одеса, 1974. – 128с.
179895
  Петровська Т.В. Береги / Т.В. Петровська. – Київ, 1998. – 77 с.
179896
  Сорока Б. Береги ждуть закоханих / Б. Сорока. – Київ : Молодь, 1959. – 248 с.
179897
  Оровецький П.А. Береги життя : роман / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 359 с.
179898
  Углов Ф.Г. Береги здоровье и честь смолоду / Ф.Г. Углов. – Москва, 1988. – 142с.
179899
  Козлов В.И. Береги здоровье смолоду / В.И. Козлов. – М., 1987. – 30с.
179900
  Лаптев А.П. Береги здоровье смолоду / А.П. Лаптев. – Москва : Медицина, 1988. – 144с.
179901
  Підпалий В.О. Береги землі : із спадщини поета (вірші, поеми, переклади, проза) / В.О. Підпалий; передм.: П.П. Засенко; упоряд. і підгот. тексту: Н.А. Підпала. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 199 с.
179902
  Перковский Б.Б. Береги красоту и богатство родной земли. / Б.Б. Перковский. – М., 1962. – 40с.
179903
  Тетерук С.Ф. Береги людяності / С.Ф. Тетерук. – К, 1984. – 128с.
179904
  Эрендженов К. Береги огонь : роман / К. Эрендженов; пер. с калм. А.Дугинец. – Москва : Советская Россия, 1974. – 272 с.
179905
  Аквилев А.А. Береги огонь / А.А. Аквилев. – Ленинград, 1977. – 96с.
179906
  Коротич В.О. Береги океану : публіцистичні нариси / Віталій Коротич. – Київ : Дніпро, 1981. – 483 с.
179907
  Миколаєнко М.А. Береги твого щастя / М.А. Миколаєнко. – Дніпропетровськ, 1970. – 206 с.
179908
  Ржанников Дмитрий Береги Че смолоду : Освободить аллигатора. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 24-39 : Фото
179909
  Бардин С.М. Береги честь с молоду / С.М. Бардин. – Москва, 1963. – 157с.
179910
  Сидоренко Віктор Берегині з усіх Україн : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-105 : Фото
179911
  Войтович В. Берегиня - володарка добра і захисниця людини // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-20
179912
  Скуратівський В.Т. Берегиня : народознавчий часопис / В.Т. Скуратівський. – Київ, 1987. – 276 с.
179913
  Дементьев В.В. Берегиня / В.В. Дементьев. – Москва : Современник, 1988. – 604с.
179914
  Рубан В. Берегиня : історичний роман / В. Рубан. – Київ : Український письменник, 1992. – 191 с.
179915
   Берегиня : международный литературно-художественный иллюстрированный журнал для семейного чтения. – Москва
№ 1. – 1992. – 64 с.
179916
   Берегиня : международный литературно-художественный иллюстрированный журнал для семейного чтения. – Москва
№ 2. – 1992. – 64 с.
179917
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2-3. – 1993. – 144 с.
179918
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1995. – 160 с.
179919
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1995. – 160 с.
179920
   Берегиня : Обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1996. – 160 с.
179921
   Берегиня : Обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1996. – 160 с.
179922
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1997. – 160 с.
179923
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1997. – 160 с.
179924
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1998. – 160 с.
179925
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1998. – 160 с.
179926
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1. – 1999. – 96 с.
179927
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2. – 1999. – 96 с.
179928
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3. – 1999. – 96 с.
179929
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 4. – 1999. – 92 с.
179930
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2000. – 92 с.
179931
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2000. – 92 с.
179932
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2000. – 92 с.
179933
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2000. – 92 с.
179934
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2001. – 92 с.
179935
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2001. – 92 с.
179936
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2001. – 92 с.
179937
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2001. – 92 с.
179938
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2002. – 92 с.
179939
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2002. – 92 с.
179940
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2002. – 92 с.
179941
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2002. – 92 с.
179942
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2003. – 92 с.
179943
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2003. – 92 с.
179944
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2003. – 92 с.
179945
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2003. – 96 с.
179946
  Дрофань Л.А. Берегиня / Л.А. Дрофань. – Київ : Молодь, 2004. – 208с. – ISBN 966-7615-53-7
179947
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2004. – 92 с.
179948
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2004. – 92 с.
179949
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 3. – 2004. – 92 с.
179950
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 4. – 2004. – 80 с.
179951
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2005. – 96 с.
179952
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2005. – 96 с.
179953
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2005
179954
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2005. – 96 с.
179955
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2005. – 92 с.
179956
  Міщенко Д. Берегиня : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 72-78. – ISSN 0130-321Х
179957
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2006. – 96 с.
179958
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2. – 2006. – 96 с.
179959
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3. – 2006. – 96 с.
179960
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4. – 2006. – 96 с.
179961
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2007
179962
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2007. – 96 с.
179963
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2. – 2007. – 92 с.
179964
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3. – 2007. – 92 с.
179965
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4. – 2007. – 96 с.
179966
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1 (64). – 2010. – 96 с.
179967
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2 (65). – 2010. – 92 с.
179968
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3 (66). – 2010. – 92 с.
179969
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4 (67). – 2010. – 96 с.
179970
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 1 (68). – 2011. – 96 с.
179971
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 2 (69). – 2011. – 96 с.
179972
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 3 (70). – 2011. – 96 с.
179973
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 4 (71). – 2011. – 96 с. – З 2012 року назва Наша Берегиня
179974
  Ільїнська А. Берегиня "Ботанічного дива". З нагоди 90-річчя від дня народження Д. М. Доброчаєвої / А. Ільїнська, В. Протопопова, М. Шевера // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 62-66. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі термомеханіки
179975
   Берегиня витворів ботанічної науки (до 100-річчя від дня народження професора Д.М. Доброчаєвої) / М.В. Шевера, В.В. Протопопова, А.П. Ільїнська, Л.Г. Любінська // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – C. 99-108. – ISSN 1027-3239
179976
  Маренко Н. Берегиня журналістського кошу : ( З 80-ти літтям Майю Костянтинівну Мурзіну.Останні 25 років вона працює відповідальним секретарем правління Запоріжської обласної організації Національної спілки журналістів України) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 4
179977
  Заїчко В. Берегиня рідного слова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 2


  Стаття присвячена ювілею заслуженого працівника народної освіти України, доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, відомого в Україні вченого в галузі мовознавства, ...
179978
  Маньковська Р. Берегиня української культури // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 224-232. – ISSN 2222-5250


  До 100-річчя від дня народження видатного науковця та музеєзнавця Віри Свєнціцької.
179979
  Войцехівський Борис Берегиня української мови // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 156. – ISSN 0869-3595
179980
  Оленівська Л. Берегиня української нації // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-27 лютого (№ 7/8). – С. 6


  Зачинателька української жіночої психологічної прози Ганна Барвінок.
179981
  Савинов Е.Ф. Берегиня. Стихи. / Е.Ф. Савинов. – М., 1974. – 104с.
179982
  Брагинский Э.В. Берегись автомобиля! / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – М., 1965. – 136с.
179983
  Брагинский Э.В. Берегись автомобиля! / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – М., 1967. – 206с.
179984
   Берегись автомобиля!. – М, 1985. – 112с.
179985
  Брагинский Э. Берегись автомобиля! / Э. Брагинский, Э. Рязанов. – М., 1988. – 78с.
179986
  Шейнин Л.Р. Берегись шпионов / Л.Р. Шейнин. – Москва, 1943. – 30 с.
179987
   Берегите архивы!. – Вологда, 1959. – 28с.
179988
  Израэль Ю.А. Берегите биосферу / Ю.А. Израэль, Ф.Я. Ровинский. – М., 1987. – 125с.
179989
  Бураков Л.А. Берегите весну / Л.А. Бураков. – Челябинск, 1966. – 162с.
179990
  Чернозатонская Е.П. Берегите голос - оружие лектора, певца, педагога / Е.П. Чернозатонская. – Ленинград, 1965. – 44с.
179991
  Беляев К.И. Берегите детство / К.И. Беляев. – М., 1976. – 80с.
179992
  Рябко А.Е. Берегите землю, мальчики / А.Е. Рябко. – М., 1985. – 176с.
179993
  Земскова А.М. Берегите любовь / А.М. Земскова. – Волгоград, 1964. – 208с.
179994
  Гринина-Земскова Берегите любовь / Гринина-Земскова. – 2-е изд. – Волгоград, 1966. – 208с.
179995
   Берегите любовь : рассказы. – Москва, 1968. – 32 с.
179996
  Иванов А.М. Берегите любовь / А.М. Иванов. – Ярославль, 1971. – 175с.
179997
  Гамзатов Р.Г. Берегите матерей : поэма / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. Ю.Нейман. – Москва : Детская литература, 1978. – 107 с.
179998
  Гамзатов Р.Г. Берегите матерей : поэма / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. Ю.Нейман. – Москва : Советская Россия, 1982. – 71 с.
179999
  Абдукаххар С. Берегите мужчин : басни, фельетоны в стихах, юморески, шутки, юморист. рассказы, сатирич. киносценарии : [пер. с узб.] / Самиг Абдукаххар ; [худож. Н. Кожина]. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1983. – 279 с. : ил.
180000
   Берегите надежду. – Москва : Правда, 1985. – 64 с.
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,