Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
172001
  Дроздовський Д. "Англійський пацієнт" - найкращий букерівський роман останніх 50 років // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 138-139. – ISSN 0320-8370
172002
  Бойніцька О.С. "Англійські пасажири" Метью Ніла як псевдо-вікторіанський роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 55-60. – (Б-ка Ін-ту філології)
172003
  Омельченко Л.Ф. Англійська дієслівна композиція у семантико-стилістичному аспекті / Л.Ф. Омельченко, Н.М. Максимчук, І.А. Онищенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 149-154. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
172004
  Гринько О.В. Англійська ділова мова. Практикум International Business : Навчальний посібник / О.В. Гринько; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-350-7
172005
  Бойчук Д. Англійська для вченого: власний досвід на прикладі іспиту IELTS // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 березня (№ 10). – С. 55. – ISSN 2219-5793


  Кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дмитро Бойчук розповідає про власний досвід підготовки та складання міжнародного іспиту й відповідає на найпоширеніші запитання, ...
172006
   Англійська для економістів і бізнесменів = English for Economists and Business Men : підручник для студентів екон. спец. ВНЗ / В.К. Шпак, О.О. Мустафа, Т.І. Бондар, З.Ф. Кириченко, Т.А. та ін. Сапожникова; [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. – Київ : Вища школа, 2001. – 223 с. – ISBN 966-642-072-4
172007
   Англійська для економістів і бізнесменів = English for economists and business men : підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів. – Київ : Вища школа, 2004. – 223 с. – ISBN 966-642-072-4
172008
   Англійська для економістів і бізнесменів = Englisch for economists and business men : підручник для студентів екон. спец. вищих навч. закладів / В.К. Шпак, О.О. Мустафа, Т.І. Бондар, З.Ф. Кириченко, Т.А. та ін. Сапожникова; [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. – Київ : Вища школа, 2007. – 224с. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 978-966-642-375-Х
172009
  Мельник Р.А. Англійська для міжнародного маркетингу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Р.А. Мельник, Т.В. Свиридюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-966-439-624-7
172010
  Ільченко О.М. Англійська для науковців : семантика, прагматика, переклад : підручник / О.М. Ільченко ; НАНУ, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Вид. 2-ге, доопрац. – Київ : Наукова думка, 2010. – 288с. – ISBN 978-966-00-979-8
172011
  Хрістоєва Л.П. Англійська для початківців : ігри, п"єси, дидактичні матеріали / Л.П. Хрістоєва. – Харків : Основа; Тріада+, 2007. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.12 (60)). – ISBN 978-966-495-028-9
172012
   Англійська для туризму = English for tourism : для студентів І курсу ВНЗ спец. "Туризм" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ. – ISBN 978-966-638-320-7
Ч. 1 : / [уклад.] : Макатер С.В., Регент А.І., Мальована М.М., Яценко Л.М. – 2017. – 232 с. : іл., табл. – Уклад. на обкл. та тит. арк. зазнач. як авт. - На обкл. всі дані англ. – Бібліогр.: с. 229-232
172013
  Коваленко Ганна Миколаївна Англійська лексика моди 20-21 століть : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Коваленко Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 244л. + Додатки: л. 217 - 231. – Бібліогр.: л. 214 - 217
172014
  Коваленко Ганна Миколаївна Англійська лексика моди XX-XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Коваленко Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
172015
  Гавриленко Є.В. Англійська література XVIII століття у стендалівському інтертексті (на матеріалі автобіографічної прози письменника) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури ; редкол.: Т.М. Потніцева, Л.І. Скуратовська, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 22. – С. 77-83. – ISSN 2312-3036
172016
  Кемінь О. Англійська література у світлі творчості Анджели Картер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 411-416. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
172017
  Непокиньборода С. Англійська любов Миклухо-Маклая // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 25 лютого (№ 7). – С. 15-16


  У столиці презентували новий роман Івана Корсака "Запізніле кохання Миклухо-Маклая".
172018
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – К, 1956. – 427с.
172019
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – К, 1959. – 400 с.
172020
   Англійська мова : для студентів екон. відділень загальнонаук. фак. ВНЗ. – Львів : Львіський університет. – (На допомогу студентам загальнонаукових факультетів вищих учбових закладів)
Вип. 2 : Методичні вказівки, контрольні завдання по курсу та матеріали для додаткового читання. – 1963. – 59 с.
172021
   Англійська мова : для студентів загальнонаук. фак. ВНЗ. – Вид. 2-ге. – Львів : Львіський університет. – (На допомогу студентам загальнонаукових факультетів вищих учбових закладів)
Вип. 1 : Програма і робочий план. – 1964. – 11 с.
172022
   Англійська мова : курс 2 : для студентів загальнонаук. фак. ВНЗ. – Львів : Львівський університет. – (На допомогу студентам загальнонаукових факультетів вищих учбових закладів)
Вип. 5 : Хрестоматія. – 1964. – 39 с.
172023
   Англійська мова : метод. вказівки, програма і контрольні завдання до ВНЗ. – Львів : Львівський університет, 1965. – 22 с.
172024
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – К, 1965. – 419 с.
172025
  Погорелкова А.К. Англійська мова : 2 курс / Погорелкова А.К. – Львів
Вип. 1. – 1965. – 32 с.
172026
  Погорелкова А.К. Англійська мова / А.К. Погорелкова. – Львів
1. – 1965. – 32с.
172027
   Англійська мова : 3 курс : для студентів загальнонаук. фак. ВНЗ. – Львів : Львівський університет. – (На допомогу студентам загальнонаукових факультетів вищих учбових закладів)
Вип. 2 : Методичні вказівки, контрольні завдання по курсу та матеріали для додаткового читання / [підгот. Бородіна-Яблонська Т.Г. та ін.]. – 1965. – 42 с.
172028
   Англійська мова : 3 курс (математичне відділення) : для студентів загальноукр. фак. ВНЗ. – Львів : Львівський університет. – (На допомогу студентам загальноукраїнських факультетів ВНЗ)
Вип. 3 : Учбові матеріали. – 1965. – 43 с.
172029
   Англійська мова : программа, метод. вказівки, розмовні теми та контрольні завдання : посібник для слухачів підготовчих курсів Київського університету. – Київ : КДУ, 1969. – 143 с.
172030
  Зеленський П.Г. Англійська мова / П.Г. Зеленський. – 2-е вид. доп. перероб. – Київ, 1976. – 255с.
172031
   Англійська мова : Програма, метод. розробка та контр. завдання. – Київ, 1977. – 97 с.
172032
  Лихошерст Н.І. Англійська мова / Н.І. Лихошерст, Г.Д. Філановський. – Київ, 1979. – 120с.
172033
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков. – 2-е изд. – Київ, 1983. – 222с.
172034
  Старков А.П. Англійська мова : 9-10 кл / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 10-е вид. – Київ, 1983. – 360с.
172035
  Старков А.П. Англійська мова : 9 - 10 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 11-е вид. – Київ, 1984. – 360с.
172036
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков. – 3-е изд. – Київ, 1984. – 223с.
172037
  Старков А.П. Англійська мова : 5 кл. / А.П. Старков. – К., 1986. – 191с.
172038
  Старков А.П. Англійська мова : 4 кл. / А.П. Старков. – 4-е изд. – К., 1986. – 223 с.
172039
  Старков А.П. Англійська мова : 6 кл. / А.П. Старков. – 2-е вид. – Київ, 1987. – 288с.
172040
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков. – Київ, 1987. – 206с.
172041
  Зеленський П.Г. Англійська мова : Учебное пособие / П.Г. Зеленський. – Вид. 4-те., перероблене і доповнене. – Київ : Вища школа, 1987. – 264с.
172042
  Старков А.П. Англійська мова : Підр. для 8 кл. сер. шк. / А.П. Старков. – Київ, 1988. – 288 с.
172043
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ, 1988. – 221с.
172044
  Старков А.П. Англійська мова : 10 кл. / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 2-ге вид. – Київ, 1989. – 207с.
172045
  Старков А.П. Англійська мова : 7 кл. / А.П. Старков. – 3-тє вид. – Київ, 1989. – 287с.
172046
  Старков А.П. Англійська мова : 8 кл. / А.П. Старков. – Київ, 1989. – 269с.
172047
  Старков А.П. Англійська мова : 5 кл. / А.П. Старков. – 5-те вид. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 221с.
172048
  Старков А.П. Англійська мова : 5 кл. / А.П. Старков. – Київ, 1990. – 240с.
172049
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – Львів, 1990. – 316с.
172050
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 2-е вид. – Київ
11 кл. – 1990. – 222с.
172051
  Старков А.П. Англійська мова : 6 кл. / А.П. Старков. – 4-е вид. – Київ, 1992. – 287с.
172052
  Старков А.П. Англійська мова : 11 кл. / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 3-е вид. – Київ, 1992. – 188с.
172053
  Бех П.О. Англійська мова : Посібник для вступників до вузів / П.О. Бех. – Київ : Либідь, 1992. – 272с. – ISBN 5-325-00013-6
172054
   Англійська мова = A university course of English : Підручник для студ. фак. романо-германської філології ун-тів / О.М. Старикова, Г.А. Герасименко, С.І. Кисельова, А.В. Логвіна; О.М. Старикова, Г.А. Герасименко, С.І. Кисельова, А.В. Логвіна. – Київ : Вища школа, 1993. – 328 с. – ISBN 5-11-003803-1
172055
  Старков А.П. Англійська мова : 7 кл. / А.П. Старков. – 5-е вид. – Київ, 1993. – 240с.
172056
  Бех П.О. Англійська мова : Самовчитель / П.О. Бех, Л.В. Биркун. – Київ : Либідь, 1993. – 232с. – ISBN 5-325-00176-0


  В самовчителi систематизованi вiдомостi пpо лексико-гpаматичний лад англiйської мови.Виклад матеpiалу здiйснюється у супpоводi поpiвнянь з вiдповiдними явищами piдної мови.Особливий акцент pобиться на вiдмiннi та спiльнi pиси двох мов,що безпеpечно ...
172057
  Ятель Г.П. Англійська мова : підручник для студ. техн. вузів / Г.П. Ятель, Б.М. Князевський, Ф.К. Кузик. – Київ : Вища школа, 1993. – 382с.
172058
  Бех П.О. Англійська мова / П.О. Бех. – 2-ге, стереотипне. – Київ : Либідь, 1993. – 272с. – ISBN 5-325-00407-7


  До посiбника увiйшли тpенувальнi впpави,пpиказки,пpислiв`я,пiснi,що дозволяють виpобити мовленевi навички,засвоєти уживану лексику.Фонетичний матеpiал та гpаматичний довiдник допоможуть повтоpити шкiльний куpс англiйської мови.
172059
   Англійська мова : завдання та тести (питання) : посібник-довідник для вступ. до вищ. навч. закл. із спец. "Англійська мова". – Київ : Генеза
Ч. 1. – 1993. – 256 с.
172060
   Англійська мова : завдання та тести (відповіді) : посібник -довідник для абітуріентів вищих навч. закладів зі спец. "Англійська мова". – Київ : Генеза
Ч. 2. – 1993. – 64 с.
172061
   Англійська мова : Hавч. посіб. – Київ : Вища школа, 1995. – 239 с. – ISBN 5-11-004259-4
172062
  Бех Англійська мова : Самовчитель / Бех, Л.В. Биркун. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 1995. – 232с. – ISBN 5-325-00732-7
172063
  Плахотник В.М. Англійська мова : Підруч. для 9 кл. середн. шк. / В.М. Плахотник, Р.Ю. Мартинова, С.Л. Захарова. – Київ : Освіта, 1996. – 192 с. – ISBN 5-330-03138-9
172064
  Курдіш О.К. Англійська мова : Посібник для абітурієнтів / О.К. Курдіш, Н.О. Давидова. – Київ : Козаки, 1996. – 120 с.
172065
  Бех П.О. Англійська мова : Посібник для старшокласників і абітурієнтів / П.О. Бех. – 3-тє. – Київ : Либiдь, 1996. – 288с. – ISBN 5-325-00731-9


  Тексти екзаменацiйних pозмовних тем, тpенувальнi впpави, пpислiв"я, пpиказки, що увiйшли до посiбника, дозволяють виpобити мовленневi навички, засвоєти уживану лексику.
172066
  Бех П.О. Англійська мова : Посібник для старшокласників і абітуріїнтів / П.О. Бех. – 4-е вид., перероб. і доповнене. – Київ : Либідь, 1997. – 286с. – ISBN 966-06-0041-0
172067
  Плахотник В.М. Англійська мова : Підруч. для 10 кл. серед. шк. / В.М. Плахотник, Р.Ю. Мартинова, Л.Г. Александрова. – 2-ге вид. – Киев : Освіта, 1998. – ISBN 966-04-0224-4
172068
  Мисик Л.В. Англійська мова : Навчальний посібник; У 2-х частинах / Л.В. Мисик, М.С. Козолуп, С.Є. Лопатниченко; Львівський ун-тет. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-99-8
Ч.1. – 1999. – 148с.
172069
  Мисик Л.В. Англійська мова : Навч. посібник: У 2-х частинах / Л.В. Мисик; Львівський ун-тет. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-74-2
Ч.2. – 1999. – 452с.
172070
  Григор"єва М.В. Англійська мова : підручник для студентів вищ. фармацевт. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / М.В. Григор"єва, О.Ю.Гурко ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. акад. України. – Харків : Основа ; НФАУ, 2000. – 368 с. – Обкладинка книги на англ. мові. – ISBN 5-7768-0694-1
172071
  Пестрякова Н.В. Англійська мова : 9 клас. Відпов. на екзамен. білети / Н.В. Пестрякова. – Харків : Торсінг, 2000. – 80 с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-18-0
172072
  Черняк О.П. Англійська мова : Методичні рекомендації для домашнього читання за книгою А. Крісті "Нескінченна ніч":Студентам 1 курсу фак.міжнар.відносин / О.П. Черняк, Л.Й. Семенюк; МОНУ;Волинський державний ун-тет ім.Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2001. – 40с.
172073
  Бех О.П. Англійська мова : Тематичні уроки. Граматичний довідник. Аналіз екзаменаційних матеріалів. Англо-український словник. Посібник для старшокласників і абітурієнтів / О.П. Бех. – 5-е, вид., перероб. і доп. – Київ, 2001. – 320с. – (Посібник нового тисячоліття). – ISBN 966-7725-43-X
172074
  Медведєва Л. Англійська мова = Englisn : Фонетика, граматика, лексика, тематичні тексти, вправи, тести, ключі / Л. Медведєва, Н. Холден. – Київ : Дніпро, 2003. – 352с. – ISBN 966-578-052-2
172075
  Гужва Т.М. Англійська мова : Розмовні теми. У двох частинах. Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Т.М. Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-2195-3(кн.1)
Кн.1. – 2003. – 414с.
172076
  Гужва Т.М. Англійська мова : Розмовні теми. У двох частинах. Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-2205-4 (кн.2)
Кн.2. – 2003. – 382с.
172077
  Ажогіна Н.В. Англійська мова : підручник для студ. 1-2 курсів фіз. фак. / Н.В. Ажогіна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 80 с.
172078
  Бичкова Н.І. Англійська мова = English : Комунікативний курс; Підручник для студ. фак-тів інозем. мов вищ. навч. закл. / Н.І. Бичкова. – Київ : Либідь, 2004. – 328 с. – ISBN 966-06-0317-7


  Це перше вітчизняне видання, яке базується на новітній методиці швидкого і результативного оволодіння усним і писемним спілкуванням англійською мовою. Вперше поєднано різноманітну інформацію про англомовні країни та Україну. Підручник для студентів ...
172079
  Литвиненко Г.І. Англійська мова : Для студентів 1-2 курсів інженерних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів; Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.І. Литвиненко, Т.О. Алексахіна. – Суми : Університетська книга, 2005. – 128с. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 966-680-172-8
172080
  Гужва Т.М. Англійська мова : Розмовні теми. У двох частинах. Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-2872-9 (кн.1)
Кн.1. – 2005. – 414с.
172081
  Гужва Т.М. Англійська мова = English : Розмовні теми: У 2-х частинах: Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3520-2
Кн.1. – 2006. – 414с.
172082
  Гужва Т.М. Англійська мова = English : Розмовні теми: У 2-х частинах: Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3458-3
Кн.2. – 2006. – 381с. – Шифр дубл.42 Гужв.Доп.карт.ст.,фл.
172083
   Англійська мова = English. Communicative aspect : комунікативний аспект : підручник для студентів ВНЗ / Л. Мисик, А. Арцишевська, Л. Кузнєцова, Л. Поплавська, Н. Гриня; Леся Мисик [та ін.] ; за ред. доц. Лесі Мисик. – Львів : Світ, 2007. – 429, [3] с. – ISBN 978-966-603-551-9


  Посібник спрямований на комунікативний аспект, який забезпечений комплексом комунікативних завдань. Посібник доповнений тематичними модульними контрольними роботами, що значно полегшує роботу викладачів в умовах адаптації до вимог Болонського процесу.
172084
  Шкваріна Т.М. Англійська мова : [ підручник для студентів вищих навчальних закладів ] / Т. Шкваріна ; МОНУ. – Київ : Освіта України, 2007. – 688 с. – ISBN 966-8847-35-0


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
172085
   Англійська мова : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця, Г.А. Чередніченко, О.П. Авраменко; Шапран Л.Ю., Куниця Л.І., Чередніченко Г.А., Авраменко О.П. – Київ : ІНКОС, 2007. – 717 с. – ISBN 966-8347-54-4
172086
  Вереітіна І.А. Англійська мова = English : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Вереітіна. – Київ : Вища школа, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-642-409-2
172087
  Брона О.А. Англійська мова = English : навчальний посібник / О.А. Брона, Л.В. Сологуб, О.Я. Цурковський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 338, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-613-787-9
172088
  Курдіш О.К. Англійська мова : підручник / О.К. Курдіш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 319, [1] с. – Текст укр., англ. - Укр.-англ. словник: с. 270-298. - Англ.-укр. словник: с. 299-319. – ISBN 978-966-933-095-6
172089
  Озарко І.І. Англійська мова (для професійного спрямування). Геодезія = English language (for specific purposes). Geodesy : навч. посібник / І.І. Озарко, Т.М. Галай, Ю.І. Грибіник ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 298, [1] с. : іл., табл. – Обкл., дод. тит. арк., корінець англ. – ISBN 978-966-694-249-7
172090
  Гришак С.М. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник / С.М. Гришак, В.Ю. Стрельцова ; МОНУ ; Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 192 с.
172091
  Ятель Г.П. Англійська мова (поглиблений курс) : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Г.П. Ятель, Б.М. Князевський, Ф.К. Кузик. – Київ : Вища школа, 1995. – 254 с. – ISBN 5-11-004394-9
172092
  Бабенко Н.А. Англійська мова в 2-5 класах спеціалізованих шкіл : діагностика, дидактичні матеріали / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, Тріада+. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 8 (56)). – ISBN 978-966-333-618-3
Ч. 2. – 2007. – 176 с.
172093
  Козак Т. Англійська мова в глобальному лінгвістичному просторі: полеміка в експертному співтоваристві // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – C. 50-57. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (359)). – ISSN 1729-360Х
172094
  Потужна М.І. Англійська мова в діалогах / М.І. Потужна. – Київ, 1970. – 45с.
172095
  Гончарова О.О. Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у XX-XXI ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гончарова Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 309 л. – Додатки: л. 240-309. – Бібліогр.: л. 198-239
172096
  Гончарова О.О. Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у XX-XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гончарова Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
172097
  Моісеєнко О.Ю. Англійська мова в комунікативному просторі Східної Африки : монографія / О.Ю. Моісеєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 439-504. – ISBN 978-966-617-337-2
172098
  Лозан С. Англійська мова в контексті роботи бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 15-21. – ISSN 2518-7341


  Підвищення якості бібліотечно-інформаційної діяльності бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова вимагає володіння мовою міжнародного спілкування. З нагоди проголошення в Україні Року англійської мови, працівники ...
172099
  Дайнеко В.В. Англійська мова в міжнародних договорах = English in international legal instruments : навчальний посібник / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко ; за ред. проф. О.В. Задорожнього ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Преса України, 2011. – 420 с. : табл. – Паралел. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-472-098-1
172100
   Англійська мова в міжнародних документах з прав людини = English of law international instruments on Human Rights : навч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 752 с. – ISBN 966-667-178-6
172101
  Борисенко І.І. Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції = English in international documents and diplomatic correspondence : Навч.посібн.для студ.фак.міжн.відносин / І.І. Борисенко, Л.І. Євтушенко, В.В. Дайнеко; Пер.з англ. – Київ : Логос, 1999. – 416с. – ISBN 966-509-056-9
172102
   Англійська мова в міжнародній торгівлі = Foreign trade correspondence : навч. посібник для студентів ф-тів та ін-тів міжнар. відносин / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв, І.І. Борисенко, Л.І. Євтушенко; В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : АРІЙ, 2007. – 305, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 304-305. – ISBN 978-966-8959-70-7
172103
  Бахов І.С. Англійська мова для аспірантів та здобувачів = English for post-graduate students : навч. посібник ... для студ. вищ. навч. закл. / І.С. Бахов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2008. – 274, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-273. – ISBN 978-966-608-816-4
172104
   Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.І. Бондар, З.Ф. Кириченко, Д.М. Колесник, Л.П. Дєгтярьова, В.К. та ін. Шпак; [Бондар Т.І., та ін.] ; за ред. В.К. Шпака ; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с. – ISBN 966-364-072-3
172105
  Шевченко О.К. Англійська мова для географів : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.К. Шевченко ; [за ред. д-ра геогр. наук, проф. К.В. Мезенцева] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-143
172106
  Брона О.А. Англійська мова для геологів : Навчальний посібник / О.А.Брона, О.А.Шумська; МОН України, Львівський нац. унів. м. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 121с.
172107
  Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, методичні рекомендації) : Навч. пос. для вчителів раннього навчання англійської мови, студ. вищих пед. навч. закладів / Т.М. Шкваріна. – Умань, 2003. – 116с. – ISBN 966-7659-28-3
172108
  Кнодель Л.В. Англійська мова для магістрів : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Кнодель Л.В. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 336 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-075-9
172109
  Вдовенко С.С. Англійська мова для молодих школярів : Навчальний посыбник / С.С. Вдовенко. – Львів : Слово, 1992. – 224с.
172110
  Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших : (Програма. Методичні рекомендації. Розробки занять) / Т.М. Шкваріна. – Харків : Основа, 2004. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 12(24)). – ISBN 966-333-054-6
172111
   Англійська мова для перекладачів і філологів : 2 курс : підручник для студ. та викл. ВНЗ / М.О. Возна, А.Б. Гапонів, О.Ю. Васильченко, Н.С. Хоменко; М.О. Возна [та ін.] ; за ред.: В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 344 с. – ISBN 966-382-001-2
172112
   Англійська мова для перекладачів і філологів. 1 курс : підручник для студ. та викл. ВНЗ / М.О. Возна, А. Гапонів, О.С. Акулова, Н.С. Хоменко, В.С. та ін. Гуль; [Возна М.О., та ін.] ; за ред.: В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 480 с. – ISBN 966-7890-75-9
172113
   Англійська мова для перекладачів і філологів. 2 курс : [підруч для студентів та викладачів ВНЗ] / М.О. Возна, А. Б. Гапонів, О.Ю. Васильченко, Н.С. Хоменко ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 337, [7] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-rom). – Бібліогр.: с. 336-337. – ISBN 966-382-001-2


  у пр. № 1700977, 1700978- відсутній CD-rom
172114
   Англійська мова для повсякденного спілкування = English for everyday communication : підручник для студентів ВНЗ / В.К. Шпак, В.Я. Полулях, З.Ф. Кириченко, Н.М. Голуб, Н.Г. та ін. Дяченко; [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1999. – 301, [2] с. – ISBN 5-11-004761-8
172115
   Англійська мова для повсякденного спілкування : підручник для студентів ВНЗ. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 2000. – 302 с. – ISBN 5-11-004761-8
172116
   Англійська мова для повсякденного спілкування : підручник для студентів ВНЗ. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 302 с. – ISBN 5-11-004761-8
172117
   Англійська мова для повсякденного спілкування = English for everyday communication : підручник для студентів ВНЗ. – 3-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2003. – 302 с. – ISBN 966-642-130-5
172118
   Англійська мова для повсякденного спілкування : підручник для студентів вузів. – 4-е вид., стер. – Київ : Вища школа, 2005. – 302 с. – Парал. тит. англ. мовою. – ISBN 966-642-299-0
172119
  Довгорук Л.Я. Англійська мова для повсякденного спілкування = A handbook of Еnglish for everyday communication : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Я. Довгорук ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – Kyiv : Фенікс, 2007. – 221, [2] с. : іл., табл. – Вип. дані парал. англ., укр. – ISBN 978-966-651-403-8
172120
   Англійська мова для повсякденного спілкування = English for everyday communication : підручник для студентів ВНЗ / [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. – 6-те вид., випр., [допов. і перероб.]. – Київ : Вища школа, 2008. – 301, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 978-966-642-402-3
172121
  Хачатурян Х.В. Англійська мова для початківців та тих, хто продовжує навчання : Навч. посібник / МІЛП; Х.В. Хачатурян. – Київ, 2000. – 198с. – ISBN 5-7763-8281-5
172122
  Зернецький П.В. Англійська мова для правників : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Зернецький, М.В. Орлов. – Київ : КМ Академія, 2003. – 182с. – ISBN 966-518-185-8
172123
  Зернецький П.В. Англійська мова для правників : Вправи; Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.В. Зернецький, Д.А. Шемелін; За ред. П.В. Зернецького. – Київ : КМ Академія, 2004. – 163с. – ISBN 966-518-299-4
172124
  Давидова Н.О. Англійська мова для природничих наук = English for natural sciences : Підручник для студ. природничих фак-тів вищ. навч. закл. / Н.О. Давидова, І.В. Нікітченко. – Київ : Парламентське видавництво, 2003. – 407с. – ISBN 966-611-236-1
172125
  Давидова Н.О. Англійська мова для природничих наук = English for natural sciences : Підручник для студ. природничих фак-тів вищ. навч. закл. / Н.О. Давидова, І.В. Нікітченко. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 407с. – ISBN 966-611-236-1
172126
  Давидова Н.О. Англійська мова для природничих наук = English for natural sciences : підручник для студ. природ. ф-тів ВНЗ / Н.О. Давидова, І.В. Нікітченко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 406, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк. укр., англ. - Обкл. англ. – ISBN 966-611-512-3
172127
  Кухарська В.Б. Англійська мова для психологів : навчально-методичний посібник для студ. 1-2 курсів напряму підготовки "Психологія" / В.Б. Кухарська; МОНУ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Київ : ІНКОС, 2007. – 326с. – ISBN 966-8347-42-0
172128
   Англійська мова для співробітників державної охорони : навч. посібник : до 25 річчя Управління держ. охорони України / [уклад.] Спірічева О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т Упр. держ. охорони України. – Київ : Інститут Управління державної охорони України. – ISBN 978-617-7373-99-4
Ч. 1. – 2017. – 49, [1] с. : іл., табл. – На обкл., тит. арк.: Укладач зазнач. як авт. - Текст кн. нім. – Бібліогр.: с. 49
172129
  Возна М.О. Англійська мова для старших курсів : підручник / М.О. Возна ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.І. Карабана ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 251, [5] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 250-251. – (Англійська мова). – ISBN 978-966-382-536-6


  у пр. № 1700977, 1700978- відсутне CD.
172130
  Потужна М.І. Англійська мова для студентів-істориків / М.І. Потужна. – Київ, 1983. – 144с.
172131
  Довгорук Л.Я. Англійська мова для студентів економічних спеціальностей = English for students of economics : навчальний посібник / Л.Я. Довгорук; Держ. комітет статистики України ; Ін-т статистики, обліку та аудиту ; за ред. Ф.Ф. Бутинця, І.І. Пилипенка. – Житомир : Рута, 2001. – 384 с. – ISBN 966-7570-99-1
172132
   Англійська мова для студентів спеціальності "Богослов"я" = English for theology students : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; упоряд.: Ж.В. Никіфорчук, Б.І. Лабінська. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 271, [1] с. : іл., табл., портр. – Назва обкл. англ. - На тит. арк. назва укр., англ. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 978-966-423-637-6
172133
  Шірінян А.С. Англійська мова для студентів технічних спеціальностей (Englih for technical students) : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Шірінян, С.В. Корнієнко. – Київ : Кондор, 2005. – 208с. – ISBN 966-8251-86-5
172134
   Англійська мова для юристів-міжнародників : навч. посібник / Батіна І.А. [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-230. – ISBN 978-966-2609-37-0
172135
  Хоменко Н.С. Англійська мова для юристів = English for law students : Навчальний посібник з англійської мови для студентів юридичних факультетів / Н.С. Хоменко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – ISBN 966-608-337-Х
172136
  Купрієвич О. Англійська мова для юристів. Захист прав людини = English for lawyers : Навч. посібник / О. Купрієвич; За ред.В.Мармазова. – Київ : Юридична книга, 2001. – 192с. – ISBN 966-7791-08-4
172137
  Daineko V. Англійська мова крізь призму дипломатії = English through diplomacy : [навч. посібник] / V. Daineko, M. Gryshchenko ; [за ред. проф. В.В. Копійки]. – Київ : [б. в.], 2015. – IX, 396, [1] с. : ill., tab. – На обкл. та тит арк. назва парал. укр., англ. - На звороті тит. арк. інфоромація укр. - Текст укр. та англ. – Bibliogr.: p. 389-396. – ISBN 978-617-7238-17-0
172138
  Клочко С.О. Англійська мова на африканському континенті // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 44-46
172139
  Ільченко О.М. Англійська мова науки = The language of science : Семантика. Прагматика. Переклад / О.М. Ільченко ; НАНУ ; Центр наук. дослідж. та виклад. інозем. мов. – Київ : Наукова думка, 2009. – 288 с. – Обл. загл. авнгл. мовою. – ISBN 978-966-00-0842-2
172140
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 1. – 2003. – 24 с.
172141
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 2. – 2003. – 24 с.
172142
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 3. – 2003. – 24 с.
172143
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 4. – 2003. – 24 с.
172144
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 5. – 2003. – 24 с.
172145
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2003. – 24 с.
172146
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2003. – 24 с.
172147
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2003. – 24 с.
172148
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2003. – 24 с.
172149
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2003. – 24 с.
172150
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2003. – 24 с.
172151
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2003. – 24 с.
172152
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2003. – 24 с.
172153
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2003. – 24 с.
172154
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2003. – 24 с.
172155
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2003. – 24 с.
172156
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17/18. – 2003. – 40 с.
172157
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21. – 2003. – 64 с.
172158
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2003. – 48 с.
172159
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2003. – 24 с.
172160
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2003. – 24 с.
172161
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2003. – 24 с.
172162
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2003. – 24 с.
172163
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2003. – 24 с.
172164
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2003. – 24 с.
172165
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2003. – 24 с.
172166
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2003. – 24 с.
172167
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2003. – 24 с.
172168
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2003
172169
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2003. – 24 с.
172170
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2003. – 24 с.
172171
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2003. – 24 с.
172172
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1. – 2004. – 24 с.
172173
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 2. – 2004. – 24 с.
172174
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3. – 2004. – 24 с.
172175
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2004. – 24 с.
172176
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 5. – 2004. – 24 с.
172177
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2004. – 24 с.
172178
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 7. – 2004. – 24 с.
172179
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 8. – 2004. – 24 с.
172180
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2004. – 24 с.
172181
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2004. – 24 с.
172182
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11. – 2004. – 24 с.
172183
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2004. – 24 с.
172184
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2004. – 24 с.
172185
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2004. – 24 с.
172186
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2004. – 24 с.
172187
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2004. – 24 с.
172188
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17/18. – 2004. – 48 с.
172189
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2004. – 48 с.
172190
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2004. – 24 с.
172191
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2004. – 24 с.
172192
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2004
172193
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2004. – 24 с.
172194
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2004. – 24 с.
172195
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2004. – 24 с.
172196
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2004. – 24 с.
172197
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2004. – 24 с.
172198
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2004. – 24 с.
172199
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2004. – 24 с.
172200
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2004. – 24 с.
172201
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2004. – 24 с.
172202
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2004. – 24 с.
172203
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1/3. – 2005. – 72 с.
172204
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2005. – 24 с.
172205
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5. – 2005. – 24 с.
172206
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2005. – 24 с.
172207
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2005. – 24 с.
172208
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2005. – 24 с.
172209
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2005. – 24 с.
172210
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2005. – 24 с.
172211
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11. – 2005. – 24 с.
172212
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2005. – 24 с.
172213
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2005. – 24 с.
172214
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2005. – 24 с.
172215
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2005. – 24 с.
172216
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2005. – 24 с.
172217
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17. – 2005. – 24 с.
172218
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 18. – 2005. – 24 с.
172219
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21. – 2005. – 72 с.
172220
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2005. – 48 с.
172221
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2005. – 24 с.
172222
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2005. – 24 с.
172223
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2005. – 24 с.
172224
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2005. – 24 с.
172225
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2005. – 24 с.
172226
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2005. – 24 с.
172227
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2005. – 24 с.
172228
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2005. – 24 с.
172229
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2005. – 24 с.
172230
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2005
172231
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2005. – 32 с.
172232
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. Спецвип. – Харків : Основа, 2002-
№ 35 : Від учителів Черкащини. – 2005. – 24 с.
172233
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2005. – 32 с.
172234
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1. – 2006. – 32 с.
172235
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 2. – 2006. – 32 с.
172236
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3. – 2006. – 40 с.
172237
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2006. – 32 с.
172238
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5. – 2006. – 32 с.
172239
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2006. – 32 с.
172240
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2006. – 32 с.
172241
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2006. – 32 с.
172242
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2006. – 32 с.
172243
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2006. – 32 с.
172244
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2006. – 32 с.
172245
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2006. – 32 с.
172246
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2006. – 32 с.
172247
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2006. – 32 с.
172248
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2006. – 32 с.
172249
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17. – 2006. – 32 с.
172250
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 18. – 2006. – 32 с.
172251
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21. – 2006. – 96 с.
172252
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2006. – 64 с.
172253
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2006. – 64 с.
172254
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2006. – 32 с.
172255
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2006. – 28 с.
172256
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2006. – 32 с.
172257
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2006. – 32 с.
172258
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2006. – 32 с.
172259
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2006. – 32 с.
172260
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2006. – 32 с.
172261
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2006. – 32 с.
172262
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2006. – 32 с.
172263
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2006. – 32 с.
172264
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2006. – 32 с.
172265
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2006. – 32 с.
172266
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1. – 2007. – 32 с.
172267
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 2. – 2007. – 32 с.
172268
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3. – 2007. – 48 с.
172269
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2007. – 32 с.
172270
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5. – 2007. – 32 с.
172271
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2007
172272
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2007. – 32 с.
172273
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2007. – 32 с.
172274
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2007. – 32 с.
172275
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11. – 2007. – 32 с.
172276
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2007. – 40 с.
172277
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2007. – 32 с.
172278
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2007. – 32 с.
172279
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2007. – 32 с.
172280
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17. – 2007. – 32 с.
172281
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2007. – 32 с.
172282
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2007. – 32 с.
172283
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 2. – 2008. – 32 с.
172284
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3. – 2008. – 32 с.
172285
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2008. – 32 с.
172286
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5. – 2008. – 32 с.
172287
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2008. – 32 с.
172288
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2008. – 32 с.
172289
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2008. – 32 с.
172290
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2008. – 32 с.
172291
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11. – 2008. – 32 с.
172292
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2008
172293
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2008. – 32 с.
172294
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2008. – 32 с.
172295
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21. – 2008
172296
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2008. – 64 с.
172297
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2008. – 32 с.
172298
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2008. – 32 с.
172299
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2008. – 32 с.
172300
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2008. – 32 с.
172301
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2008. – 32 с.
172302
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2008. – 32 с.
172303
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2008. – 32 с.
172304
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2008
172305
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3 (229). – 2009. – 32 с.
172306
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (230). – 2009. – 32 с.
172307
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5 (231). – 2009. – 32 с.
172308
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (232). – 2009. – 32 с.
172309
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (233). – 2009
172310
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10 (236). – 2009. – 32 с.
172311
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11 (237). – 2009. – 32 с.
172312
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (238). – 2009. – 32 с.
172313
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13 (239). – 2009. – 32 с.
172314
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (242/244). – 2009. – 96 с.
172315
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (248/249). – 2009. – 64 с.
172316
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (250). – 2009. – 32 с.
172317
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25 (251). – 2009. – 32 с.
172318
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26 (252). – 2009. – 32 с.
172319
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28 (254). – 2009. – 32 с.
172320
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29 (255). – 2009
172321
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (256). – 2009. – 32 с.
172322
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32 (258). – 2009. – 40 с.
172323
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (259). – 2009. – 40 с.
172324
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34 (260). – 2009. – 40 с.
172325
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35 (261). – 2009. – 40 с.
172326
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36 (262). – 2009. – 40 с.
172327
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1 (263). – 2010. – 40 с.
172328
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 2 (264). – 2010. – 40 с.
172329
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (266). – 2010. – 40 с.
172330
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11 (273). – 2010
172331
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (274). – 2010. – 40 с.
172332
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13 (275). – 2010. – 40 с.
172333
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (284/285). – 2010. – 80 с.
172334
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (286). – 2010. – 40 с.
172335
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25 (287). – 2010. – 40 с.
172336
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26 (288). – 2010. – 40 с.
172337
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (289). – 2010. – + пілотний випуск "Teenglish"
172338
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28 (290). – 2010. – 40 с.
172339
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32 (294). – 2010. – 40 с.
172340
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (295). – 2010. – 40 с.
172341
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34 (296). – 2010. – 40 с.
172342
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35 (297). – 2010. – 40 с.
172343
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36 (298). – 2010. – 40 с.
172344
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (302). – 2011. – 40 с.
172345
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5 (303). – 2011. – 40 с.
172346
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (305). – 2011. – 40 с.
172347
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (307). – 2011. – 40 с.
172348
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11 (309). – 2011. – 40 с.
172349
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (310). – 2011. – 40 с.
172350
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13 (311). – 2011. – 40 с.
172351
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14 (312). – 2011. – 40 с.
172352
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (313). – 2011. – 40 с.
172353
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (314/316). – 2011. – 96 с.
172354
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (320/321). – 2011. – 80 с.
172355
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (322). – 2011. – 40 с.
172356
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (325). – 2011. – 40 с.
172357
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (328). – 2011. – 40 с.
172358
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 32 (330). – 2011. – 40 с.
172359
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 11 (345). – 2012. – 40 с.
172360
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (346). – 2012. – 40 с.
172361
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 13 (347). – 2012. – 40 с.
172362
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 14 (348). – 2012. – 40 с.
172363
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (349). – 2012. – 40 с.
172364
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (350/352). – 2012. – 120 с.
172365
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 29 (363). – 2012. – 40 с.
172366
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (364). – 2012. – 40 с.
172367
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (365/366). – 2012. – 40 с.
172368
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (367). – 2012. – 40 с.
172369
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (368/370). – 2012. – 120 с.
172370
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (374). – 2013. – 40 с.
172371
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (377). – 2013. – 36 с.
172372
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 8 (378). – 2013. – 40 с.
172373
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (379). – 2013. – 40 с.
172374
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 11(381). – 2013. – 40 с.
172375
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (382). – 2013. – 40 с.
172376
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (386/388). – 2013. – 120 с.
172377
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (392/393). – 2013. – 80 с.
172378
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (394). – 2013. – 40 с.
172379
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (397). – 2013. – 40 с.
172380
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28 (398). – 2013. – 36 с.
172381
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 29 (399). – 2013. – 40 с.
172382
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (400). – 2013. – 40 с.
172383
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 3 (409 ). – 2014. – 40 с.
172384
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (410/411). – 2014. – 80 с.
172385
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 7/8 (413/414). – 2014. – 80 с.
172386
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (415). – 2014. – 40 с.
172387
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10/11 (416/417). – 2014. – 80 с.
172388
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (418). – 2014. – 40 с.
172389
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (422/424). – 2014. – 120 с.
172390
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (425/427). – 2014. – 120 с.
172391
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (428/429). – 2014. – 80 с.
172392
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (430). – 2014. – 40 с.
172393
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 25/26 (431/432). – 2014. – 80 с.
172394
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (433). – 2014. – 40 с.
172395
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (446/447). – 2015. – 80 с.
172396
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (448). – 2015. – 40 с.
172397
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 7/8 (449/450). – 2015. – 80 с.
172398
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (451). – 2015. – 40 с.
172399
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (454). – 2015. – 40 с.
172400
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (455/456). – 2015. – 80 с.
172401
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (457). – 2015. – 40 с.
172402
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (458/460). – 2015. – 120 с.
172403
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 25/26 (467/468). – 2015. – 80 с.
172404
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (469). – 2015. – 40 с.
172405
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (472). – 2015. – 40 с.
172406
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 1/3 (479/481), січень. – 2016. – 120 с.
172407
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (482/483), лютий. – 2016. – 80 с.
172408
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 7/8 (485/486), березень. – 2016. – 80 с.
172409
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (487), березень. – 2016. – 40 с.
172410
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10/11 (488/489), квітень. – 2016. – 80 с.
172411
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (493), травень. – 2016. – 80 с.
172412
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (494/496), червень. – 2016. – 120 с.
172413
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (497/499), липень. – 2016. – 120 с.
172414
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (500/501), серпень. – 2016. – 80 с.
172415
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (502), серпень. – 2016. – 40 с.
172416
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 25/26 (503/504), вересень. – 2016. – 80 с.
172417
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (505), вересень. – 2016. – 40 с.
172418
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28/29 (506/507), жовтень. – 2016. – 80 с.
172419
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (508), жовтень. – 2016. – 80 с.
172420
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (509/510), листопад. – 2016. – 80 с.
172421
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (511), листопад. – 2016. – 40 с.
172422
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (512/514), грудень. – 2016. – 120 с.
172423
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 1/3 (515/517), січень. – 2017. – 120 с.
172424
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (518/519), лютий. – 2017. – 80 с.
172425
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (520), лютий. – 2017. – 40 с.
172426
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 7/8 (521/522), березень. – 2017. – 80 с.
172427
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (523), березень. – 2017. – 40 с.
172428
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 10/11 (524/525), квітень. – 2017. – 80 с.
172429
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (526), квітень. – 2017. – 40 с.
172430
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (527/528), травень. – 2017. – 80 с.
172431
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (529), травень. – 2017. – 40 с.
172432
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (530/532), червень. – 2017. – 120 с.
172433
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (533/535 ), липень. – 2017. – 120 с.
172434
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (536/537), серпень. – 2017. – 80 с.
172435
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (538), серпень. – 2017. – 40 с.
172436
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 25/26 (539/540), вересень. – 2017. – 80 с.
172437
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (541), вересень. – 2017. – 40 с.
172438
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 28/29 (542/543), жовтень. – 2017. – 80 с.
172439
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (544), жовтень. – 2017. – 40 с.
172440
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (545/546), листолад. – 2017. – 80 с.
172441
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (547), листолад. – 2017. – 40 с.
172442
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (548/550), грудень. – 2017. – 120 с.
172443
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 1/3 (587/589), січень. – 2019. – 120 с., включ. обкл.
172444
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (590/591), лютий 2019 р. – 2019. – 80 с.
172445
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 7/9 (593/595 ), березень 2019 р. – 2019. – 112 с.
172446
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 10/12 (596/598), квітень 2019 р. – 2019. – 112, [1] с.
172447
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – 9. – Харків : Основа, 2002-
№ 13/15 (599/601), травень 2019 р. – 2019. – 112 с.
172448
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (605/607), липень 2019 р. – 2019. – 112 с.
172449
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/24 (608/610), серпень 2019 р. – 2019. – 112 с., включ. обкл.
172450
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 25/27 (611/613), вересень 2019 р. – 2019. – 112 с.
172451
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 28/30 (614/618), жовтень 2019 р. – 2019. – 112 с.
172452
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 31/33 (617/619), листопад 2019 р. – 2019. – 112 с.
172453
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 4/6 (626/628), лютий. – 2020. – 96 с.
172454
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 7/9 (629/631), березень. – 2020. – 96 с.
172455
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 10/12 (632/634), квітень. – 2020. – 96 с.
172456
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 13/15 (635/637), травень. – 2020. – 96 с.
172457
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (638/640), червень. – 2020. – 96 с.
172458
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/24 (644/646), серпень. – 2020. – 96 с.
172459
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 25/27 (647/649), вересень. – 2020. – 96 с.
172460
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 28/30 (650/652), жовтень. – 2020. – 96 c.
172461
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 31/33 (653/655), листопад. – 2020. – 96 с.
172462
   Англійська мова та література. Спецвипуск : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26 : Дніпропетровщина презентує. – 2005
172463
  Захарова Ю. Англійська мова у сучасному ісламському світі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 136-142. – Бібліогр.: Літ.: С. 141-142; 19 назв. – ISBN 966-7825-79-5
172464
  Антонюк Н.М. Англійська мова через світові контакти. Англомовні країни та Україна : міжнар. організації : читанка : теми та завдання для розвитку мовлення, підгот. до тестів, міжнар. іспитів / Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 228, [12] с. : іл., табл. – Обкл. анг. - Текст англ. та укр. - На корінці зазнач. назва серії. – Бібліогр.: с. 228. – (English through word contacts ; English speaking countries and Ukraine). – ISBN 966-7890-61-9
172465
  Дзюбата З. Англійська мова як мова викладання (ЕМІ) у вищих навчальних закладах освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – C. 45-49. – ISSN 2309-9127


  Відповідно до сучасних вимог інтернаціоналізації освіти, актуальною є проблема викладання академічних дисциплін англійською мовою у вищих навчальних закладах. Розглянуто поняття «англійська мова як мова викладання», обґрунтовано актуальність введення ...
172466
  Шур В. Англійська мова як один із факторів інтеграції українського суспільства до ЄС // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 26-29. – ISSN 1562-529Х
172467
  Ятель Г.П. Англійська мова. / Г.П. Ятель, О.А. Цукерман. – К., 1959. – 400с.
172468
  Ятель Г.П. Англійська мова. / Г.П. Ятель, О.А. Цукерман. – К., 1965. – 419с.
172469
  Балук М.Г. Англійська мова. / М.Г. Балук, Г.І. Татаринова. – Львів, 1972. – 102с.
172470
  Плахотник В.М. Англійська мова. : Підручник для 11 кл. сер. шк. / В.М. Плахотник, Р.Ю. Мартинова. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 2000. – 240с. – ISBN 966-04-0450-6
172471
   Англійська мова. 1 курс : [підруч. для студ. та викладачів вищ. навч. закл.] / Возна М.О. [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Карабана ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Вид. 2-ге випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 567, [1] с. : іл., табл. + CD. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 559-563. – ISBN 978-966-382-392-8


  у пр. № 1700977, 1700978- відсутне CD.
172472
  Пестрякова Н.В. Англійська мова. 11 клас : Відпов. на екзам. білети / Н.В. Пестрякова. – Харків : Торсінг, 2000. – 80 с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-18-0
172473
  Сімончук Т.Ю. Англійська мова. 3 клас : Розробки уроків до підручника А. Басіної, О. Ярошенко / Т.Ю. Сімончук. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.7(43)). – ISBN 966-333-356-1
172474
  Старков А.П. Англійська мова. 7 кл. / А.П. Старков. – Київ, 1991. – 287с.
172475
  Старков А.П. Англійська мова. 8 кл. / А.П. Старков. – 4-те вид. – Київ, 1991. – 269с.
172476
  Старков А.П. Англійська мова. 8 кл. / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 3-е вид. – Київ, 1991. – 206с.
172477
   Англійська мова. Комунікативний аспект : підручник для студ. юрид.і гуманіт. спец. / Л.М. Мисик, А.Л. Арцишевська, Л.Р. Кузнєцова, Л.Л. Поплавська; [Мисик Л.В. та ін.] ; за ред. Л.В. Мисик ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Атіка, 2000. – 368 с. – ISBN 966-7714-21-7
172478
  Гогільчин С.І. Англійська мова. Розмовні теми для старшокласників : Hавч. посіб. / С.І. Гогільчин. – Київ : Либідь, 1999. – 88с. – ISBN 966-06-0086-0
172479
  Ятель Г.П. Англійська мова. Уч. посіб. / Г.П. Ятель, О.А. Цукерман. – К., 1956. – 428с.
172480
   Англійська мова: тренувальні тести для абітурієнтів. – Київ : Либідь, 1996. – 80 с.
172481
  Ярцева Г.В. Англійська мова: усні теми для учнів 5-11 кл. та абітурієнтів / Г.В. Ярцева. – 2-ге вид., виправлене. – Харків, 1998. – 142с.
172482
  Поронюк О. Англійська провінція в міському тексті Арнольда Беннета // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 189-196. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
172483
  Котельніков Валерій Англійська романтика в Бельгійській провінції / Котельніков Валерій, Камолікова Ольга // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 52-57 : фото
172484
  Лиман С.І. Англійська середньовічна історія та історіографія у працях медієвістів України ХІХ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 43-53. – ISBN 966-7352-66-8


  Згадується Київський університет
172485
  Романенкова Ю.В. Англійська та іспанська художні арени за доби поліфуркації маньєризму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 76-86. – ISSN 2225-7586
172486
  Філатова М.І. Англійська та французька політична карикатура кінця XVIII – початку XIX ст.: сюжетні та художньо-стилістичні особливості (за матеріалами колекції Харківського художнього музею) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Філатова Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
172487
  Бойко І.І. Англійська терміноголія косметології та естетичної медицини: генеза, структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бойко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
172488
  Гутиряк О.І. Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристика. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.04 / Гутиряк О.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 18л.
172489
  Гутиряк Оксана Ігорівна Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Гутиряк Оксана Ігорівна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 209л. – Бібліогр.:л.167-181
172490
  Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні / Б.М. Ажнюк ; АН УРСР, Ін-т млвлзнавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1989. – 132, [2] с. – Бібліогр.: с. 123-129
172491
  Мисик Л. Англійська юридична мова = Legal English : комунікативний аспект : підруч. для студ. юрид. та ін. гуманітар. спец. / Леся Мисик, Ірина Савка ; за ред. Лесі Мисик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2013. – 288, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Текст англ., укр. – Бібліогр.: с. 288. – ISBN 978-966-313-426-0
172492
  Щербицька В.В. Англійська як lingua franca: генезис, розвиток та перспективи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 51-57. – ISSN 2227-2844


  У сучасних умовах глобалізації спостерігається явна тенденція використання англійської мови у якості універсальної мови- посередника. Прогназується подальше домінування англійської мови серед інших мов міжнародного спілкування. При цьому, норми носіїв ...
172493
  Косаревська Т.А. Англійська як мова науки : навч. посібник / Т.А. , Косаревська, Н.В. Косаревська, О.В. Ніколенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 247, [1] с. : іл. – Текст: укр., англ. - Предм. покажч.: с. 246-247. – Бібліогр.: с. 242-245
172494
  Ярмоліцька Н.В. Англійське вільнодумство як явище духовної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 234-236
172495
  Холод О.В. Англійське дієслово в таблицях : [посібник] / О.В. Холод. – Харків : Основа, 2013. – 78, [2] с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (121)). – ISBN 978-617-00-1669-0
172496
  Мірошниченко Л.Я. Англійське зачарування Монтенем // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 44-50. – ISBN 978-966-11-0683-2
172497
  Соколов І. Англійське піратство і суспільство у період правління Єлизавети Тюдор // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 364-367. – ISBN 978-966-171-793-9
172498
  Кононенко Т.П. Англійське просвітництво // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 313-314. – ISBN 966-316-069-1
172499
  Грачов Ю.Г. Англійське рицарство / Ю.Г. Грачов. – Киев, 2004. – 102с.
172500
  Смикалова Л. Англійське село в романах Т.Гарді. / Л. Смикалова. – Львів, 1959. – 36с.
172501
  Бойніцька О. Англійський історіографічний роман кінця XX - початку XXI ст.: філософія жанру : монографія / Ольга Бойніцька ; [наук. ред. Михед Т.В.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вадим Карпенко, 2016. – 323, [1] с. – Бібліогр.: с. 273-323. – ISBN 978-617-7071-48-7
172502
  Бойніцька О.С. Англійський історіографічний роман помежів"я XX-XXI століття: генеза та жанрові модифікації : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Бойніцька Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 417 арк. – Бібліогр.: арк. 362-417
172503
  Бойніцька О.С. Англійський історіографічний роман помежів"я XX-XXI століття: генеза та жанрові модифікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Бойніцька Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
172504
  Перетокіна В.Ф. Англійський молодіжний сленг та його переклад // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 129-133


  Розглянуто деякі аспекти англійського молодіжного сленгу та на конкретному матеріалі проаналізовано особливості його перекладу.
172505
  Береговенко Н.С. Англійський параметричний прикметник large та його переклад українською та російською мовами (на матеріалі фільмів каналу BBC The Blue Planet та Life) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 111-117. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена дослідженню англійського параметричного прикметника large та особливостей його перекладу українською та російською мовами на матеріалах фільмів каналу BBC "The Blue Planet" та "Life". У статті також зроблена спроба визначити ...
172506
  Борискіна К.В. Англійський Ренесанс і античні історики: специфіка культурного діалогу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 8-14. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано спробу комплексно осягнути особливості культурного діалогу між англійським Відродженням і творами давньоримських та давньогрецьких істориків.
172507
  Пашняк Т.Г. Англійський романтизм і його новітні інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті робиться спроба дослідити амальгаму новітніх підходів у західній критиці до традиційної інтерпретації англійського романтизму. В статье делается попытка исследовать ряд современных подходов в западной критике к традиционной интерпретации ...
172508
  Майданик Р. Англійський судовий прецедент як джерело права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 52-61


  У статті визначено місце судового прецеденту в системі джерел англійського права, досліджено поняття, структура і основні класифікації судових прецедентів, а також особливості їх застосування, розглянуто характер взаємодії прецеденту і закону.
172509
  Луценко О. Англійський та український неоромантизм (Юрій Яновський і Джозеф Конрад) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 219-225. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
172510
  Олешко Т. Англійський театр доби Відродження // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 337-339. – ISBN 978-966-171-783-0
172511
  Мацьків Т. Англійський текст Зборівського договору з 1649 року та інші вибрані статті / Теодор Мацьків; Українське історичне тов-во. – Нью-Йорк; Львів; Київ; Мюнхен : В-во М.П. Коць, 1993. – 303с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
172512
  Чепурна Д.Д. Англійські антрополексеми-інновації: лінгвокогнітивний та перекладознавчий аналіз / Д.Д. Чепурна, О.В. Ребрій // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 258-264. – ISBN 978-966-285-555-5
172513
  Грижак Л. Англійські артиклі в категоріальному вимірі означеності/неозначеності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 120-128. – (Германська філологія ; Вип. 407)
172514
  Фіщук В.В. Англійські вирази класного вжитку / В.В. Фіщук. – К, 1970. – 50с.
172515
  Александров Д.О. Англійські військові терміни в засобах масової інформації: особливості функціонування // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 18-21


  У статті аналізується вживання англійських військових термінів у засобах масової інформації, особливості їх функціонування, розглядаються проблеми розуміння цих термінів. В статье анализируется употребление английских военных терминов в средствах ...
172516
  Дьомін О. Англійські джерела про вплив походів українських козаків на міжнародні відносини кінця XVI століття // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 329-330. – ISBN 5-7702-0821-X
172517
  Горохова І.В. Англійські дієслівні фразеологічні одиниці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 208-214
172518
  Ткачик О.В. Англійські евфемістичні неологізми в публіцистичному стилі та їх переклад українською / О.В. Ткачик, Т.К. Бабаєв // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 52-59. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
172519
  Ярова Л. Англійські етноніми та етнофобізми в аспекті перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 298-302. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
172520
  Гурко О.В. Англійські запозичення в мові мас-медіа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 39-47. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
172521
  Вавіліна С.Г. Англійські запозичення в мові українського шоу-бізнесу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 24-27. – (Філологічні науки ; № 1)
172522
  Вороніна В.В. Англійські запозичення в сучасній іспанській мові // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 199-200
172523
  Щербакова О.А. Англійські запозичення в українській мові: семантичний і фонетико-граматичний аспекти // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 318-322. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
172524
  Барвіцька Г.К. Англійські запозичення в українській терміносистемі обліку й аудиту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 65-73


  Статтю присвячено актуальним проблемам української термінології, зокрема процесам запозичення іншомовних лексем у терміносистемі обліку й аудиту. Проаналізовано семантичні та структурні особливості англійських запозичень-терміноодиниць обліку й аудитув ...
172525
  Ференчак Ю.Р. Англійські запозичення у лексичній системі сучасної перської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 199-204. – ISSN 1608-0599
172526
  Подворна Л.А. Англійські запозичення у французькій мові, їх характер та класифікація / Л.А. Подворна, М.В. Кондратенко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 1 (21). – С. 413-421. – ISSN 2312-394X
172527
  Гедзур С.В. Англійські ідіоми, фразеологізми, прислів"я / С.В. Гедзур, Н.В. Хілько Н. – Харків : Основа, 2010. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 02(86)). – ISBN 978-617-00-0441-3
172528
  Бабінчук Т. Англійські казки для дітей та дорослих у антропоцентричному аспекті // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Застровська С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 7. – С. 5-8. – ISSN 2410-2202
172529
  Стегніцька Л.В. Англійські клінічні терміни-епоніми: лексикографічний і структурно-семантичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стегніцька Любов Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
172530
  Колкунова В. Англійські колокації: лінгводидактичний аспект // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 54-58. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Здійснено спробу лінгводидактичного дослідження англійських колокацій як особливого типу лексико-семантичної сполучуваності слів; проаналізовано лінгводидактичний потенціал англійських колокацій, уточнено зміст поняття «колокація» для застосування у ...
172531
  Герасимова В.В. Англійські кольоропозначення в назвах косметичних продуктів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 146-148
172532
  Гончаренко Я. Англійські компаративні фразеологізми як стереотипи культури // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 13-16
172533
  Лукащук М.В. Англійські комунікативні дієслова: проблема класифікації // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 100-107. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
172534
  Бєлозьоров Максим Віталійович Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Бєлозьоров М.В.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
172535
  Бєлозьоров М.В. Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / М.В. Бєлозьоров ; Запорізький державний ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2002. – 253 л. + Додатки: л. 211 - 253. – Бібліогр.: л. 210 - 211
172536
  Сердюк Н.Ю. Англійські малапропізми в оригінальних творах В. Шекспіра та Ч. Дікенса: роль і специфіка вживання // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 120-130. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
172537
  Медзінський В. Англійські матеріалісти / В. Медзінський. – Х, 1930. – 100с.
172538
   Англійські народні казки. – Київ : Юніверс, 1999. – 168 с. – (Світова казка). – ISBN 966-7305-18-Х
172539
   Англійські народні казки для молодшого шкільного віку. – Київ : Веселка, 1981. – 152 с. : іл.
172540
  Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця 20 століття як складова мовної картини світу : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Андрусяк І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
172541
  Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця XX століття, утворені з участю комбінованих форм // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 20-34. – ISBN 966-7400-33-5
172542
  Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Андрусяк І.В. ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2002. – 268 л. + Додатки: л. 224 - 268. – Бібліогр.: л. 181 - 224
172543
  Андрусяк І.В. Англійські неологізми когнітивної категорії процес як складова мовної картини світу // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 18-25. – ISSN 1729-360Х
172544
  Сандига Л.О. Англійські неологізми коронавірусної кризи / Л.О. Сандига, Т.В. Свиридюк, С.В. Романчук // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 117-126. – ISSN 2312-0665
172545
  Бондаренко О.М. Англійські неологізми: нове у використанні способів утворення / О.М. Бондаренко, А.О. Черневич // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 127-131. – (Філологічні науки ; № 1)
172546
  Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 367 л. + 1CD-ROM. – Додатки: л. 230-367. – Бібліогр.: л. 204-229
172547
  Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
172548
  Анненкова О. Англійські острови Джуліана Барнса як гетеротопії // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 90-103. – ISSN 2312-6809
172549
  Майфет Г. Англійські переклади з Шевченка. / Г. Майфет, І. Кулик. – Х, 1928. – 34с.
172550
  Рибалкін В.С. Англійські переклади Корана // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 79-91.
172551
  Шерік А.Д. Англійські прийменники для українців = English Preposifions for Ukrainians : самовчитель з прикладами і вправами, складений спеціально для українців / А.Д. Шерік, В.Ф. Старко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 87 с. – Текст англ. мовою. – ISBN 966-518-309-5
172552
   Англійські прислів"я та приказки : посіб. для учнів стар. кл. серед. школи УРСР. – Київ : Радянська школа, 1959. – 106 с.
172553
  Баранцев К.Т. Англійські прислів"я та приказки : в збірці вміщені біля 100 латинських прислів"їв та приказок / К.Т. Баранцев. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Радянська школа, 1973. – 174 с.
172554
   Англійські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1980. – 174 с. : іл. – (Мудрість народна : зб. 27)
172555
  Гужва Т.М. Англійські розмовні теми = Topics in English : для абітурієнтів, студентів ф-тів інозем. філології ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів: 67 тем / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо, 2005. – 192с. – ISBN 966-03-2870-2
172556
  Бутковська Н.О. Англійські та американські свята й традиції / Н.О. Бутковська, Н.І. Маслова. – Харків : Основа, 2012. – 128 с. – Бібліогр.: с. 124. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література ; вип. 3 (111)). – ISBN 978-617-00-1247-0
172557
  Демчук Н. Англійські терміни економіки у сучасній французькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 193-201. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
172558
   Англійські фабліо XIII століття : оповідання у віршах / [відп. ред. Ю. Буряк] ; переклад із середньоангл. О. Охріменка. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2011 р. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 119-126. – (Ad fontes = До джерел / редкол.: А. Толстоухов (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-384-7


  На тит. арк.: Леоніду Васильовичу з вдячністю за підтримку та квиток в життя. Від перекладача. Підпис.
172559
  Малімон Л.К. Англійські фразеологічні одиниці із соматичним компонентом: етимологічний та тематичний аспекти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 229-237. – Бібліогр.: Бібдіогр.: 6 назв. – ISSN 1729-360Х
172560
  Алексєєва І.О. Англійські частки з когнітивної точки зору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 4-7. – ISBN 966-581-295-5
172561
  Алєксєєва І.О. Англійські частки з позицій п"яти аспектів синтаксису // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 93-98. – ISBN 966-581-148-7
172562
  Григоренко В.А. Англійській герундій крізь призму генеративної парадигми // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 12-20


  Стаття присвячена аналізу проблеми інтерпретації герундія та герундіальних конструкцій в англійській мові крізь призму основних положень генеративної граматики. Розглядаються існуючі підходи до класифікації герундіальних конструкцій, а також до аналізу ...
172563
  Гончар Б.М. Англійсько-німецька угода про Китай 1900 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 58. – ISBN 966-316-039-X
172564
   Англійсько-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція. – Львів : ЕКОінформ, 2006. – 208 с. – (Термінографічна серія "СловоСвіт" / голов. ред. Б. Рицар ; № 10). – ISBN 966-8628-04-7
172565
   Англійсько-український глосарій правничих термінів і понять, застосованих у тексті документа "Мірило правовладдя", укладеного мовою оригінала - англійською, відповідно до цілей / (уклад. С. Головатий) // Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія) "Мірило правовладдя". Коментар. Глосарій : коментар : глосарій / [Венеційська Ком. Ради Європи ; пер. з англ. С. Головатого]. – [Страсбург] : USAID, 2017. – С. 95-108
172566
  Фабрична Я.Г. Англійсько-український глосарій термінів з методики навчання іноземних мов і культур // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 54-60. – ISSN 1817-8510
172567
  Балабан Т. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля = English-ukrainian dictcionary-reference book of environmental engineering/Tymothy Balaban : Для науков.і працівників навч.закл.,установ нагляду за забруд.повітря води,землі та зах.довкілля.Близько 15000 термінів / Т. Балабан. – Львів : Львівська політехніка, 2000. – 400с. – ISBN 966-553-164-6
172568
   Англійсько-український словник : математика та кібернетика : біля 50 000 термінів / уклад.: Є. Мейнарович, М. Кратко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – X, 558, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як автори. - На обкл. також: Dictionary English-Ukrainian mathematics and computer science. – ISBN 978-966-569-275-1


  Розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук
172569
   Англійсько-український словник журналістських термінів : близько 10.000 слів та виразів. – Київ : [Сувій], 1993. – 234, [6] с. – ISBN 5-8238-0217-Х
172570
   Англійсько-український словник з програмування і математики : Понад 22000 термінів. – Луцьк : Надстир"я, 1998. – 640с. – ISBN 966-517-121-6
172571
   Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління = English-ukrainian lexicon of terms and concepts in public administration. – Київ : Основи, 1996. – 128с. – ISBN 966-500-015-2
172572
   Англійсько-український словник термінів мистецтва = English-Ukrainian dictionary of art terms : [понад 20 000 англомовних термінів] / Львів. нац. акад. мистецтв ; [уклад.: М.В. Якубяк та ін. ; заг. ред. та відп. за вип. М.В. Якубяк]. – Львів : НДС ЛНАМ, 2011. – 304, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 6. – ISBN 978-966-8734-14-4
172573
   Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник = English-Ukrainian dictionary. Ukrainian-English dictionary : 250000+250000 : два в одному томі : 500000 одиниць перекладу / під заг. ред. В. Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 1545 с. – ISBN 978-966-569-270-6


  Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний
172574
   Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник = English-Ukrainian dictionary. Ukrainian-English dictionary : 250000+250000 : два в одному томі. : 500000 од. перекладу / під заг. ред., [авт. проекту, уклад.] Вячеслава Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2012. – XV, 1549, [3] с. – На корінці зазнач.: English, на авантит.: XXXIII. - Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-569-270-6


  Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний
172575
  Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник : Понад 75 тисяч слів та словосполучень юридичної підмови та близько 160 тисяч українських перекладних відповідників / В.І. Карабан. – Київ : Нова Книга, 2004. – 1088 с. – (Dictum factum translation series). – ISBN 966-7890-43-0
172576
   Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Богомольця ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-243-3
Ч. 1 : Англійсько-українська. – 2010. – XXXIV, 1384, [1] с. – На обкл. назва: English-Ukrainian dictionary: physics, mathematics, astronomy, chemistry, ecology .- Парал. тит. арк. англ.
172577
   Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-244-0
Ч. 2 : Українсько-англійська. – 2010. – XXVII,1562, [1] с. – На обкл. назва: Українсько-англійський словник: фізика, математика, астрономія, хімія, екологія .- Парал. тит. арк. англ.
172578
   Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу. – Київ : К.І.С. ; Молодіжний гуманітарний центр, 2007. – 226 с. – На обкл.: Словник термінології Європейського Союзу. Шифр. дубл. 9.4 Англ. (доп. карт. ст.). – ISBN 966-7048-77-2
172579
  Федонюк В. Англійсько-чеські мовні контакти кінця XX - початку XXI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 22-29. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
172580
  Федорук Я. Англійсько-шведські відносини у 1654-1656 роках і політика Карла X Густава у Речі Посполитій // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 187-221. – (Нова серія ; вип. 16/17)
172581
  Ігнатьєва О.С. Англіканство: генеза, віросповідна сутність, місце в соціокультурному житті Англії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 203 л. – Бібліогр.: л. 182-203
172582
  Ігнатьєва О.С. Англіканство: генеза, віросповідна сутність, місце в соціокультурному житті Англії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
172583
  Ігнатьєва О.С. Англіканська співдружність: переосмислення цілей і напрямів місіонерської діяльності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 1728-3671
172584
  Ковальська М. Англікансько-католицькі відносини в оцінках політичних діячів Великої Британії другої половини ХІХ ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 231-246. – ISSN 2312-6825
172585
  Ковальська М. Англікансько-католицькі відносини в оцінках політичних діячів Великої Британії другої половини ХІХ ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 231-246. – ISSN 2312-6825
172586
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2004-
Вип. 9. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
172587
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2004-
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
172588
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISBN 978-966-383-524-2
Вип. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
172589
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 12. – 2015. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
172590
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 13. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
172591
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 14. – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
172592
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова. – Дніпро : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 15. – 2018. – 185, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Вип. присв"ячується 100-річчю Дніпровського нац. ун-ту ім. О. Гончара
172593
   Англістика та американістика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова ; редкол.: Л.І. Белехова, Жан-Ремі Ляпер, Каха Габунія [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 16. – 2019. – 220, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
172594
   Англістика та американістика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова ; редкол.: Л.І. Белехова, Жан-Ремі Ляпер, Каха Габунія [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 17. – 2020. – 131, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
172595
   Англістика та американістика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова ; редкол.: Л.І. Белехова, Жан-Ремі Ляпер, Каха Габунія [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 18. – 2021. – 141, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
172596
  Романовська Л.О. Англіцизми в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 134-136. – ISSN 2521-1218
172597
  Мельник А.П. Англіцизми в німецьких та українських перекладах сучасних мультфільмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 24-32. – Бібліогр.: Літ.: С. 32; 11 назв.


  У статті обгрунтовано причини поширеного використання англійських запозичень в українській та німецькій мовах загалом і в перекладах сучасних англомовних мультфільмів зокрема. В статье обоснованы причины распространенного использования ...
172598
  Шкарупа І.Є. Англіцизми в сучасній українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 299-304
172599
  Ярмолка К. Англіцизми в сучасній українськомовній художній прозі // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (191), квітень 2019. – С. 31-32
172600
  Семенко С.М. Англіцизми в сучаснійь японській мові: мода чи необхідність? // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 4 (193). – С. 200-209. – ISSN 2522-493Х
172601
  Есенова Е. Англіцизми та американізми: теоретичні аспекти проблеми // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 74-83. – ISSN 2617-3921
172602
  Чередниченко О.І. Англіцизми у французькому та українському медіадискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено лінгвальні й екстралінгвальні чинники англійських запозичень у французькому та українському медіадискурсі. The article highlights linguistic and extralinguistic causes of English loans used in French and Ukrainian media-discourse.
172603
  Лапінська О.М. Англіцизми у функції авторського самовираження в українській художній прозі та поезії кінця XX-початку XXI ст. // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 97-100. – ISSN 2077-804X
172604
  Броун В. Англія / В. Броун. – Х., 1929. – 117с.
172605
  Пирогова Л. Англія 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 19) : Всесвітня історія (№ 5)
172606
  Пирогова Л. Англія 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 15) : Всесвітня історія (№ 4)
172607
  Бруз В.С. Англія сьогодні / В.С. Бруз; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 44с.
172608
  Чернова Ю.В. Англія, Франція та Іспанія як конкуренти в Новому Світі (на матеріалі роману Бет Вайт "Креольська принцеса") // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 30-32. – ISSN 2308-5258
172609
  Анісімов В. Англія, Франція та Німеччина після війни : лекції В. Анісімова, В. Бушуєва та О. Крижанівського : додаток до 1-го курсу / В. Анісімов, В. Анісімова, В. Бушуєва та О. Крижанівського ; Комуніст. ун-т ім. Артема, Заочний. сектор. – 2-ге вид. – Харків : Пролетар, 1931. – 109 с. – Бібліогр.: с. 108
172610
  Олійник Хельга Англія. Нордична глибинка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 48-57 : фото
172611
  Вебео Андреас Англія. Очарование озерного края. Зеркало души // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 96-107 : фото. – ISSN 1029-5828
172612
  Шляхетко Н.В. Англо-американізми у сучасній розмовній німецькій мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 405-407. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
172613
  Новосельцева А.А. Англо-американская борьба за нефть на Ближнем и Среднем Востоке после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Новосельцева А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
172614
  Кодаченко А.С. Англо-американская борьба за рынки сбыта в период мирового экономического кризиса (1929-1933) / А.С. Кодаченко. – Москва : Международные отношения, 1959. – 128, [3] с.
172615
  Кодаченко А.С. Англо-американская борьба за рынки сбыта в период мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кодаченко А.С.; М-во высш. образования СССР. – М, 1958. – 17л.
172616
  Сно Е.Э. Англо-американская борьба и проблема Тихого океана. / Е.Э. Сно. – Л., 1931. – 62с.
172617
  Корчагова М.Н. Англо-американская буржуазная иториография о крестьянстве в Октябрьской революции : Автореф... канд ист.наук: / Корчагова М. Н.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1971. – 35л.
172618
  Богомолов А.С. Англо-американская буржуазная философия эпохи империализма / А.С. Богомолов. – Москва, 1964. – 421с.
172619
  Чемпалов И.Н. Англо-американская политика поощрения итало-германской фашистской агрессии в Греции (октябрь 1940 г. - май 1941 г.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чемпалов И.Н.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1953. – 20л.
172620
  Ермакова Г.М. Англо-американская проза ХХ века. Пособие для спецсеминаров студ. романо-германск. отд. / Г.М. Ермакова. – Саратов, 1987. – 68с.
172621
  Дудко И.Д. Англо-американская советология о кадровой политике КПСС. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.01 / Дудко И.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 24л.
172622
  Баскин М.П. Англо-американская социология на службе империализма / М.П. Баскин ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1949. – 180 с.
172623
  Люксембург А.М. Англо-американская университетская прозаа / А.М. Люксембург. – Ростов н/Д, 1988. – 280с.
172624
  Келлер В.Б. Англо-американская школа политической экономии / В.Б. Келлер. – М.-Л, 1929. – 167с.
172625
  Лозовский И.Е. Англо-американские империалистические противоречия в Иране после второй мировой войны : Автореф... Канд.ист.наук: / Лозовский И.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1954. – 16л.
172626
  Саттееананд П. Англо-американские отношения в бассейне Индийского океана в 60-е годы ХХ века : Автореф... канд. ист.наук: / Саттееананд П.; МВССО СССР, Ун-т дружбы народ. – М., 1973. – 30л.
172627
  Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы второй мировой войны / Л.В. Поздеева. – Москва, 1969. – 552с.
172628
  Стришенец Н.В. Англо-американские правила каталогизации: эволюция понятия // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 251-263
172629
  Свердлов А.Я. Англо-американские проитворечия в Южной Америке в период общего кризиса капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Свердлов А. Я.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1955. – 16л.
172630
  Макаров П.Д. Англо-американские противоречия в арабских стнарах на Ближнем Востоке (1945-1951 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Макаров П. Д.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. и полит. заруб. стрна. – Москва, 1952. – 16 c.
172631
  Щербатюк П.Е. Англо-американские противоречия в Канаде в эпоху империализма : Автореф... канд.экон.наук: / Щербатюк П.Е.; М-во высш. образования УССР.КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 14л.
172632
  Щербатюк П.Е. Англо-американские противоречия в Канаде в эпоху империализма : Дис... канд. эконом.наук: / Щербатюк П.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории народ. хоз-ва. – Киев, 1956. – 326л. – Бібліогр.:л.316-324
172633
  Мартюшев Г.И. Англо-американские противоречия в Латинской Америке и Тихоокеанская война 1879-1884 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мартюшев Г.И.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумубы. – М., 1975. – 24л.
172634
  Безродный Е.Ф. Англо-американские противоречия в Латинской Америке после второй мировой войны (1945-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Безродный Е.Ф. ; АН УССР , Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 16 с.
172635
  Сегаль Е.Н. Англо-американские противоречия в области экспорта капитала / Е.Н. Сегаль. – Москва, 1958. – 40с.
172636
  Калинин Н.Н. Англо-американские противоречия на современном этапе / Н.Н. Калинин. – М., 1958. – 163с.
172637
  Лемин И.М. Англо-американские противоречия после второй мировой войны / И.М. Лемин. – Москва, 1955. – 487с.
172638
  Варга Е.С. Англо-американские экономические отношения / Е.С. Варга. – Москва : Правда, 1946. – 18 с.
172639
  Лемин И.М. Англо-американский блок и англо-американские противоречия / И.М. Лемин. – Москва, 1947. – 31с.
172640
   Англо-американский детектив : [романы] : пер. с англ. – Киев : Свенас, 1992. – 496 с. – Содерж.: Дело об отравленных шоколадках/Э.Б. Кокс. Таинственный мистер Кин / А. Кристи. За занавесом. Охотники за долларом / Э.Д. Биггерс. – (Детектив. Фантастика. Приключения). – ISBN 5-85722-043-2
172641
   Англо-американский детектив : [сборник : пер. с англ.]. – Москва : Змей Горыныч. – ISBN 5-85912-020-6
[Т. 2]. – 1993. – 638, [2] с. : ил. – Содерж.: Мозг ценою в миллиард / Лен Дейтон. Атлантический экспресс / Колин Форбс. Ночной рейс в Париж / Ричард Джессон
172642
  Белгородская Л.В. Англо-американский опыт визуализации российского исторического прошлого // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 170-179. – ISSN 0869-5687


  За матеріалами довідково-енциклопедичних видань ХХ ст.
172643
  Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликатное право / Б.Г. Матвеев. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 174 с.
172644
  Иванов Л. Англо-американское морское соперничество. / Л. Иванов, П. Смирнов. – М., 1933. – 320с.
172645
  Кочетков А. Англо-американское соперничество на рынках Западной Европы / А. Кочетков. – Москва, 1952. – 221, [2] с.
172646
  Ласкавий Д.В. Англо-американська боротьба за нафту у Північній Персії: концесія Хоштарії, 1920-1922 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 96-102. – ISSN 1728-3671
172647
  Величко Л. Англо-американська ворожнеча / Л. Величко. – Харків, 1930. – 169с.
172648
  Бурдяк Н.А. Англо-американська модель електронного урядування як приклад досвіду для України // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 131-133. – ISBN 978-617-7611-44-7
172649
  Марчун О. Англо-американська наукова традиція дослідження дитячого фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 340-345


  Тема пропонованої статті передбачає аналіз історії дослідження англо-американської традиції у дитячому фольклорі. Надає первинне уявлення про жанрову структуру та специфіку у цьому спрямуванні.
172650
  Кірюхін Д. Англо-Американська політична філософія у ХХ столітті // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 : Сучасна політична філософія. – С. 29-37. – ISSN 2522-9338
172651
  Циганюк Ю. Англо-американська система кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (288). – C. 327-331. – ISSN 2663-5313
172652
  Дубенко О. Англо-американська та українська реклама: лінгвістичні і культурні аспекти стилетворення // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 12-20. – ISBN 966-7773-70-1
172653
  Харченко О.В. Англо-американський гумористичний дискурс. Особливості функціонування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 366-375. – ISBN 978-966-171-013-8
172654
  Качур В.О. Англо-американські державотворчі традиціїв Акті про Британську Північну Америку 1867 року (до 140-річчя з дня утворення Канадської держави) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29.
172655
   Англо-американські правила каталогізації : пер. з англійської. – Київ : Книжкова палата України, 2004. – 452 с. – ISBN 966-647-019-5
172656
  Дубенко О.Ю. Англо-американські прислів"я та приказки : Посібник для студ. та викладачів вищ. навч. закл. / О.Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 416 с. – ISBN 966-7890-89-9
172657
  Дроздовський Д. Англо-американські сюжети Тетяни Потніцевої: "інтимний" досвід читацького наближення // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 230-233. – ISSN 0320-8370
172658
  Гибало Е.Н. Англо-америкнские семантические кальки в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гибало Е.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1979. – 23л.
172659
  Митяева Е.В. Англо-аргентинский конфликт из-за Фолклендских (Мальвинских) островов / Е.В. Митяева. – Москва, 1985. – 92 с.
172660
  Соболев Л.Н. Англо-Афганская распря : (Очерк войны 1879-1880 гг.) : [Страница из истории восточного вопроса] : Ген. штаба полк. Л.Н. Соболева исслед. – 1880-1885. – Санкт-Петербург : Тип. д-ра М.А. Хана
Вып. 5. – 1882. – [4], 689-820 с., 2 л. карт.
172661
  Соболев Л.Н. Англо-Афганская распря : (Очерк войны 1879-1880 гг.) : [Страница из истории восточного вопроса] : Ген. штаба полк. Л.Н. Соболева исслед. – 1880-1885. – Санкт-Петербург : Тип. д-ра М.А. Хана
Вып. 5. – 1882. – [4], 689-820 с., 2 л. карт.
172662
  Соболев Л.Н. Англо-Афганская распря : (Очерк войны 1879-1880 гг.) : [Страница из истории восточного вопроса] : Ген. штаба полк. Л.Н. Соболева исслед. // Англо-Афганская распря : (Очерк войны 1879-1880 гг.) : [Страница из истории восточного вопроса] : Ген. штаба полк. Л.Н. Соболева исслед. / Л.Н. Соболев. – 1880-1885. – Санкт-Петербург : Тип. д-ра М.А. Хана, 1882. – Вып. 5. – [4], 821-944 с., 1 л. карт.
172663
  Соболев Л.Н. Англо-Афганская распря : (Очерк войны 1879-1880 гг.) : [Страница из истории восточного вопроса] : Ген. штаба полк. Л.Н. Соболева исслед. – 1880-1885. – Санкт-Петербург : Тип. д-ра М.А. Хана
Вып. 6. – 1885. – [4], 821-944 с., 1 л. карт.
172664
  Соболев Л.Н. Англо-Афганская распря : (Очерк войны 1879-1880 гг.) : [Страница из истории восточного вопроса] : Ген. штаба полк. Л.Н. Соболева исслед. – 1880-1885. – Санкт-Петербург : Тип. д-ра М.А. Хана
Вып. 7. – 1885. – [4], 945-1146, [1] с.
172665
  Соболев Л.Н. Англо-Афганская распря : (Очерк войны 1879-1880 гг.) : [Страница из истории восточного вопроса] : Ген. штаба полк. Л.Н. Соболева исслед. – 1880-1885. – Санкт-Петербург : Тип. д-ра М.А. Хана
Вып. 8 : К сему прилагается подробная карта Афганистана и сопредельных стран, на 2 листах: масштаб 50 верст в дюйме. – 1885. – [4], 1147-1534 с., 1 л. карт.
172666
  Шмидт В. Англо-бургский конфликт в освещении периодической печати Германии. 1895-1902 годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 218-220. – ISSN 0130-3864
172667
  Ковальський С.В. Англо-бурська війна 1899-1902 рр. та Артур Конан Дойль: пізньовікторіанська політична дійсність інтелектуала // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 278-291. – ISSN 2312-6825
172668
  Іжнін І Англо-бурські війни 1880 - 1881, 1899 - 1902 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 77-99. – ISBN 978-617-10-0489-4
172669
  Сароли Чарльз Англо-германская проблема = (The anglo-german problem) / Чарльз Сароли, д-р философии и лит. – Москва : Поставщик двора Его Величества Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1915. – 225. – Экз. без обл.
172670
  Соколовская Ольга Владимировна Англо-греческие отношения в годы первой мировой войны (1914-1916) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Соколовская Ольга Владимировна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1977. – 22л.
172671
  Луцкий В.Б. Англо-египетский конфликт перед Советом безопасности. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – Москва, 1947. – 31с.
172672
   Англо-испано-русско-французский словарь научных и технических терминов по атомной энергии. – Москва : Атомиздат, 1960. – XII, 215 с. : ил.
172673
  Лазарев В.М. Англо-латино-русский словарь справочник древесных и кустарниковых пород. / В.М. Лазарев, И.Ф. Чеснокова. – Москва, 1966. – 248с.
172674
  Литвиненко А.С. Англо-немецко-французско-русский словарь радиотехнической терминологии / сост. А.С. Литвиненко ; под ред. проф. В.И. Баженова ; Глав. ред. техн. энциклопедий и словарей. – Москва ; Ленинград : Онти ; Тип. им. Евг. Соколовой, 1937. – 561 с. – Библиогр.: "Источники" (с. XLI-XLII)
172675
  Ковальський Іван Англо-німецько-французько-український хімічний словник / Ковальський Іван; НТШ в Канаді; НТШ у Львові та ін. – Львів : НТШ. – ISBN 966-7155-45-5
Том 1 : Основна частина. – 1999. – 668 с. – На документі назва: Англо-німецько-французько-український хемічний словник
172676
  Ковальський І. Англо-німецько-французько-український хімічний словник / І. Ковальський; НТШ у Канаді; НТШ у Львові та ін. – Львів : НТШ
Том 2 : Мовні покажчики. – 1999. – 385 с. – На документі назва: Англо-німецько-французько-український хемічний словник
172677
  Чупрій Д. Англо-перські та російсько-перські договори ХІХ ст. як джерела права Ірану // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 263-264
172678
  Різник Ю. Англо-радянський договір 1942 року // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 43-45
172679
  Бруз В.С. Англо-радянські торгові відносини в 1926 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 59-68. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 1)
172680
  Ботіка Т.С. Англо-російське зближення напередодні Першої світової війни у відображенні російських часописів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 11-15. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
172681
  Христенко О.В. Англо-російський словник / О.В. Христенко. – Х, 1992. – 119с.
172682
  Бураков Ю.В. Англо-російські відносини напередодні Кримської війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 169-180
172683
   Англо-російсько-український словник з геоінформатики : [бл. 2800 термінів та більше 5000 їх тлумачень, біля 400 абревіатур] / Б.С. Бусигін, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, М.А. Якимчук; Б.С. Бусигін [та ін.] ; наук. ред. Г.Г. Півняк ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т, НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Карбон, 2007. – 438, [1] с. – Текст: укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 435-439. – ISBN 978-966-95585-8-9
172684
   Англо-російсько-український словник з матеріалознавства : У трьох книгах. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00696-7
Кн. 1. – 1995. – 168 с.
172685
  Орлов А.А. Англо-российский "Крымский" дипломатический конфликт 1856-1868 гг. // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.113-125. – ISSN 0130-3864
172686
   Англо-руский и русско-английский словарь. – Бишкек, 1995. – 672 c. – ISBN 5-8398-0116-X
172687
  Сергеев Е.Ю. Англо-русская Антанта 1907 года. Новые аспекты // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 50-65. – ISSN 0130-3864
172688
  Федоров И.С. Англо-русская терминология по алмазам и алмазному бурению / И.С. Федоров. – Якутск, 1985. – 43с.
172689
  Фаирли С. Англо-русская торговля преимущественно с 1750 до 1830 гг / С. Фаирли. – Л, 1970. – 8с.
172690
  Новосельцева Э.П. Англо-русские отношения 30-40-х годов 17 века. : Автореф... канд. ист.наук: / Новосельцева Э.П.; Горьков. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – Горький, 1955. – 16л.
172691
  Прончатов П.Ф. Англо-русские отношения в конце XVI века (80-90 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прончатов П.Ф.; Горьков. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – Горький, 1955. – 18л.
172692
  Чернухин А.Е. Англо-русские технический словарь. / А.Е. Чернухин. – М, 1938. – 688с.
172693
  Аристова В.М. Англо-русские языковые контакты / В.М. Аристова ; МО и ССО РСФСР. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1978. – 152 с. – Библиогр.: с. 140-150
172694
   Англо-русский. – Екатеринбург, 1991. – 989 с.
172695
   Англо-русский авиационно-космический словарь : около 70000 терминов. – Москва : Воениздат, 1974. – 1336 с.
172696
   Англо-русский авиационный словарь. – Москва : Воениздат, 1963. – 544 с.
172697
   Англо-русский авиационный словарь : около 42000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 687 с.
172698
   Англо-русский автоматический перевод. – Москва : ЦНИИПИ, 1967. – 222 с. – Библиогр.: с. 198-210. – (Труды ЦНИИПИ. Серия 3 ; вып. 3/67)
172699
  Гольд Б.В. Англо-русский автотракторный словарь / сост. инж. Б.В. Гольд ; под ред. проф. Е.А. Чудакова. – Москва ; Ленинград : ГОНТИ, Глав. ред. техн. энциклопедий и словарей ; Тип. "Красный печатник", 1938. – 390 с.
172700
  Кочеров Н.П. Англо-русский акустический словарь = English-russian acoustical dictionary : около 15 000 терминов / сост.: Н.П. Кочеров, А.А. Римский-Корсаков, А.В. Римский-Корсаков ; под ред. д-ра физ.-мат. наук А.В. Римского-Корсакова. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 388 c.
172701
  Бузинов В.М. Англо-русский артиллерийский словарь. / сост. В.М. Бузинов, В.П. Савелов ; под ред. П.Н. Видуэцкого. – Москва : Воениздат, 1959. – 415 с. : ил.
172702
   Англо-русский астрономический словарь : около 20 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 504 с.
172703
  Сарингулян М.Х. Англо-русский библиотечно-библиографический словарь / сост. М.Х. Сарингулян ; под ред. П.Х. Кананова и В.В. Попова ; Всесоюз. книжная палата. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1958. – 286 с. : ил.
172704
   Англо-русский биологический словарь. – Москва : ФИЗМАТГИЗ, 1963. – 680p.
172705
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – Изд. 2-е доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 680 с. : ил. – Библиогр.: с. 8
172706
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary : около 60000 терминов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 732 с.
172707
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary : около 60000 терминов. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1979. – 732 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
172708
   Англо-русский биологический словарь : около 70 000 терминов. – Изд 6-е, испр. – Москва : Руссо, 1997. – 736 с.
172709
   Англо-русский военно-технический словарь. – Москва : Воениздат, 1965. – 943 с.
172710
   Англо-русский военный словарь : около 50 000 терминов. – Москва : Воениздат, 1960. – 965 с.
172711
   Англо-русский военный словарь : свыше 50 000 терминов. – Изд. 2-е. перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1968. – 1064 с.
172712
   Англо-русский военный словарь : в 2-х т. : около 70 000 терминов. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Москва : Воениздат
Т. 2 : M-Z. – 1987. – 688 с.
172713
   Англо-русский военный словарь в 2-х томах : около 70 000 терминов. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Москва : Воениздат
Т. 1 : A-L. – 1987. – 655 с.
172714
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / [сост.: Софиано Т.А. ; под ред. акад. Д.С. Коржинского [и др.]. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 528 с.
172715
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / Т.А. Софиано. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит, 1961. – 528с.
172716
  Тимофеев П.П. Англо-русский геологический словарь : Ок. 52000 терминов / П.П. Тимофеев, М.Н. Алексеев, Т.В. Софиано. – Москва : Русский язык, 1988. – 540с.
172717
  Купалов-Ярополк Англо-русский геолого-геофизический словарь / Купалов-Ярополк, А.С. Петухов. – Москва : Недра, 1964. – 530с.
172718
  Смирнов Н.Н. Англо-русский гидробиологический словарь / сост.: Н.Н. Смирнов. – Москва : Гостехиздат, 1955. – 168 с.
172719
  Калустьян М.Т. Англо-русский гидрогеологический словарь : 7 000 терминов / сост. М.Т. Калустьян, Н.Н. Ходжибаев ; под ред. В.Н. Кунина. – Ташкент : Укитувчи, 1979. – 321 с.
172720
  Деев Г.Н. Англо-русский гидрологический словарь : около 14 000 терминов / сост.: Г.Н. Деев и канд. геогр. наук К.С. Лосев ; под ред. д-ра геогр. наук В.В. Рахманова. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 297 с.
172721
  Косминский Б.М. Англо-русский горнотехнический словарь / Б.М. Косминский; Под ред.Б.М.Воробьева. – Москва, 1958. – 478с.
172722
   Англо-русский дипломатический словарь = English-Russian distionary of diplomacy : ок. 50000 слов и словосочетаний. – Москва : Русский язык, 1989. – 854, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 9-10
172723
   Англо-русский железнодорожный словарь. – Москва : Трансжелдориздат, 1958. – 662 с.
172724
  Пушкарев В.И. Англо-русский и русско-английский архитектурно-строительный словарь / В.И. Пушкарев, А.М. Щеголева. – Киев, 1961. – 843 с.
172725
  Серебрийский Б.Н. Англо-русский и русско-английский морской словарь / [сост. Б.Н. Серебрийский ; при участии В.С. Горшенина]. – 3-е изд., доп. – Ленинград ; Москва : Морской транспорт ; Тип. "Кр. печатник" ;Тип. "Печатный двор", 1946. – 281 с.
172726
   Англо-русский и русско-английский словарь : около 40 000 слов. – Санкт-Петербург : Братство, 1996. – 622 с.
172727
   Англо-русский и русско-английский словарь "ложных друзей переводчика" = English-russian and russian-english dictionary of misleading words. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 383, [1] с.
172728
  Ахманова О.С. Англо-русский и русско-английский словарь ( краткий ) = English-russian and russian-english dictionary / О.С. Ахманова; под ред. Е.А.М. Уилсон. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Русский язык, 1993. – 672 с. – ISBN 5-200-02044-1
172729
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий) = English-Russian and Russian-English dictionary. – Москва : Русский язык, 1988. – 1054, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 6
172730
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – Москва : Русский язык, 1988
172731
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий) = English-Russian and Russian-English dictionary. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 1054, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 6
172732
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – 3 - е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1991. – 664с. – ISBN 5-200-01121-3
172733
  Горская М.В. Англо-русский и русско-английский словарь географических названий / М.В. Горская. – Москва : Русский язык, 1993. – 272с. – ISBN 5-200-01106-Х
172734
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьника : фонетика, грамматика, лексика к разговорным темам. – Київ : А.С.К., 1998. – 804 с. – ISBN 966-539-069-4
172735
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьников и студентов : лексика, фразеология, грамматика, страноведение / [сост.: А.Б. Шевнин, М.Ю. Бродский, Н.В. Шевченко]. – изд. 3-е, испр. и доп. – Екатеринбург ; Владимир : У-Фактория ; ВКТ, 2008. – 677, [1] с. : табл. – ISBN 978-59757-0113-8
172736
  Каврайский Ф.Ф. Англо-русский и русско-английский словарь. / Ф.Ф. Каврайский, С.В. Линден. – 4-е изд. – 445с.
172737
  Николаев Г.А. Англо-русский исторический словарь / Г.А. Николаев. – М., 1995. – 461с.
172738
  Осипов Б., Милов А. Англо-русский карманный словарь / сост.: Б. Осипов и А. Милов. – Москва : Универсальная библиотека, 1916. – 392 с. – (Универсальная библиотека ; 1216-1220)
172739
   Англо-русский коммерческий словарь : более 20 000 слов. – Москва : Моби, 1992. – 424 с. – ISBN 5-87739-001-5
172740
  Шляфер Ю.Л. Англо-русский краткий научно-технический словарь / Ю.Л. Шляфер. – М, 1994. – 109с.
172741
  Салистра В.И. Англо-русский лексический минимум по общественно-политической тематике / В.И. Салистра, И.А. Трущенко. – Москва, 1989. – 117с.
172742
   Англо-русский лесотехнический словарь = English-Russian dictionary of forestry and forest industries : около 60 000 терминов. – Москва : Русский язык, 1983. – 669 с.
172743
  Санкин С.Л. Англо-русский медико-биологический словарь / С.Л. Санкин. – Москва, 1933. – 494с.
172744
  Мультановский М.П. Англо-русский медицинский словарь / М.П. Мультановский, А.Я. Иванова. – М, 1958. – 635с.
172745
   Англо-русский медицинский словарь = English-Russian medical dictionary. – Москва : Русский язык, 1988. – 603 p.
172746
   Англо-русский медицинский словарь = English-Russian medical dictionary : около 70000 терминов. – Москва : Русский язык, 1989. – 602, [1] с.
172747
   Англо-русский медицинский словарь = English-russian medical dictionary : около 70 000 терминов. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 1992. – 608 с. – ISBN 5-200-01960-5
172748
  Вахрамеев А.И. Англо-русский металлургический словарь / сост. А.И. Вахрамеев ; под ред. проф. А.А. Рыбарж. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва- ; Ленинград : Гос. изд-во техн.-теорет. лит. ; Тип. "Красный пролетарий", 1950. – 420 с.
172749
   Англо-русский металлургический словарь = English-Rassian metallurgical dectionary : около 66000 терминов. – 2-е изд., стер., с доп. – Москва : Русский язык, 1985. – 841 с.
172750
   Англо-русский метеорологический словарь. – Москва : Физматиздат, 1959. – 244 с.
172751
   Англо-русский морской словарь : около 50 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 791 с.
172752
  Фаворов П.А. Англо-русский морской словарь сокращений / П.А. Фаворов. – Москва, 1983. – 632 с.
172753
  Фаворов П.А. Англо-русский морской технический словарь = English-Russian maritime technical dictionary : ок. 50000 терминов / сост.: П.А. Фаворов. – Москва : Воениздат, 1977. – 931 с.
172754
  Бурман Я Англо-русский научно-технический словарь / Я Бурман, Г. Бобковский. – Москва : Wiley & Sons, 1995. – 672 с. – ISBN 5-88182-034-7
172755
  Горский Н.Н. Англо-русский океанографический словарь / сост.: Горский Н.Н., Горская В.И. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 292 с.
172756
  Блюм М.Н. Англо-русский оружейно-технический словарь / сост. М.Н. Блюм и А.Н. Блюм ; под ред. инж.-майора К.В. Чемена. – Москва : Гостехиздат, 1946. – 160 с.
172757
   Англо-русский патентный словарь : около 7500 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 232 с.
172758
   Англо-русский политехнический словарь = English-Russian Polytechnical dictionary : 80000 терминов. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 672 с.
172759
   Англо-русский политехнический словарь = English-Russian Polytechnical dictionary : около 80 000 терминов. – 3-е изд., стер., с доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 647 с.
172760
   Англо-русский политехнический словарь = English-Russian Polytechnical dictionary : около 87 000 терминов. – 4-е изд., стер., с доп. – Москва : Русский язык, 1979. – 687 с.
172761
  Мамулян А.С. Англо-русский полный юридический словарь = English-russian comprehensive law dictionary : [акад. издание] / А.С. Мамулян, С.Ю. Кашин. – Москва : Эксмо, 2006. – 800 с. – (Российское юридическое образование ) ( Academic edition). – ISBN 5-699-15371-3
172762
   Англо-русский почвенно-агрохимический словарь : 20000 терминов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1967. – 432 с. – Російською та англійською мовами
172763
  Антипина Н.С. Англо-русский промышленно-экономический словарь / сост.: Н.С. Антипина ; науч. ред. М.А. Меньшикова ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. производства. – Новосибирск, 1971. – 379 с.
172764
  Герман-Прозорова Англо-русский радиотехнический словарь : около 25 000 терминов / сост.: Герман-Прозорова Л.П., Виноградова Н.И. ; под общ. ред. проф., д-ра техн. наук В.Л. Крейцера. – Москва : Физматгиз, 1960. – 524 с.
172765
  Черняховская Л.А. Англо-русский разговоник / Л.А. Черняховская. – М., 1989. – 256с.
172766
   Англо-русский разговорник "Воздух-земля". – Москва : Транспорт, 1968. – 108 с. : ил.
172767
   Англо-русский ракетно-космический словарь : более 50 тыс. терминов. – Москва : Воениздат, 1966. – 920 с.
172768
  Геминова Н.В. Англо-русский сельскохозяйственный словарь / Н.В. Геминова, Т.А. Красносельская, Б.Н. Усовский; под ред Красносельской Т.А. – Москва : Гостехиздат Огиз РСФСР, 1944. – 372 с. – на английском и русском языке
172769
  Усовский Б.Н. Англо-русский сельскохозяйственный словарь / сост.: Усовский Б.Н., Геминова Н.В. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1951. – 652 с.
172770
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь : около 75000 терминов. – Москва : Русский язык, 1983. – 876 с.
172771
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь = English-Russian dictionary of agriculture : 75000 терминов. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 873, [1] с. – Російською та англійською мовами
172772
   Англо-русский синонимический словарь. – Москва : Русский язык, 1979. – 543 с. – Библиогр.: с. 7
172773
   Англо-русский синонимический словарь = English-Russian dictionary of synonyms. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 542, [1] с. – Библиогр.: с. 7
172774
  Гавриловец А.В. Англо-русский словарь-разговорник / А.В. Гавриловец. – Москва, 1979. – 420с.
172775
  Долан Дж.Э. Англо-русский словарь-справочник / Дж.Э. Долан, Б. Домненко. – Москва, 1994. – 543с.
172776
  Александров А. Англо-русский словарь / А. Александров. – VIII, 865, 9, (2) с.
172777
   Англо-русский словарь : около 30 000 слов с указ. произношения в интернацион. фонетической транскрипции. – Москва : Советская энциклопедия, 1936. – 552 с.
172778
  Миллер А.Д. Англо-русский словарь : для неполной средней и средней школы : около 15000 слов с приложением грамматических таблиц / А.Д. Миллер, Т.А. Озерская; метод. ред. И.А. Грузинской ; Гос. ин-т "Советская энциклопедия". – Москва : Государственный институт "Советская энциклопедия", 1937. – 448 с. – (Серия школьных словарей ; вып. 3)
172779
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 60 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва, 1944. – с.
172780
  Мюллер Н В. Англо-русский словарь / Н В. Мюллер. – Москва, 1946. – 36 с.
172781
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Изд. 2-е., испр. допол. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 796с.
172782
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 848 с.
172783
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : около 60 000 слов и выражений / В.К. Мюллер. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950. – 1024 с.
172784
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 30 000 слов / сост.: В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Москва : Госиздат иностранных и национальных словарей, 1952. – 964 с.
172785
  Мюллер К В. Англо-русский словарь : 60 000 слов / К В. Мюллер. – Изд.4-е испр. и доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1953. – с.
172786
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / сост.: В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ГИС, 1954. – 936 с.
172787
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / сост.: В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – изд. 3-е, стер. – Москва : ГИС, 1955. – 936 с.
172788
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : около 60 000 слов и выражений / составил : В.К. Мюллер. – изд.6-е стер. – Москва : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1956. – 700 с.
172789
  Мюллер В.Н. Англо-русский словарь / В.Н. Мюллер. – Москва : Искусство, 1956. – 102 с.
172790
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – Изд. 7-е перер.. и доп. – Москва : [Б. в.], 1960. – 1192 с.
172791
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов и выражений / сост. проф. В.К. Мюллер. – Изд. 8-е, стер. – Москва : ГИС, 1961. – 1192 с. – Парал. тит. л. на англ. яз.
172792
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – Изд., 12-е, стер. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 590 с.
172793
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53000 слов / В.К. Мюллер. – Изд. 7-е. – Москва, 1961. – 1192 с.
172794
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 34 000 слов / сост. В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : ГИС, 1962. – 988 с. – Библиогр.: с. 6
172795
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 34 000 слов / сост. В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Изд.5-е стер. – Москва : ГИС, 1963. – 988 с. – Библиогр.: с. 6
172796
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – 11-е изд. – Москва : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1963. – 1192 с.
172797
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – 11-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 1192 с.
172798
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 34 000 слов / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Изд. 7-е стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 988 с. – Библиогр.: с. 6
172799
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – Изд. 18-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 608 с.
172800
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – Изд. 19-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 616 с.
172801
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 35 000 слов / сост. В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – изд. 8-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 848 с. – Библиогр.: с. 7-8
172802
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Издание девятое, стереотипное. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 848 с.
172803
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – Изд. 21-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 613 с. – Библиогр.: с. 5-6
172804
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 613 с. – Библиогр.: с. 5-6
172805
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – Изд.24-е, перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1974. – 640 с.
172806
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 35 000 слов / сост.: В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Изд. 10-е стереотип. – Москва : Русский язык, 1975. – 848 с. – Библиогр.: с. 7-8
172807
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – Изд. 25-е, стер. – Москва : Русский язык, 1976. – 640 с.
172808
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – Изд. 26-е, стер. – Москва : Русский язык, 1977. – 640 с.
172809
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 887с.
172810
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – Москва, 1978. – 887с.
172811
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 27-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1978. – 639 с. – Библиогр.: с. 5-6
172812
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – Москва : Русский язык, 1979. – 639 с. – Библиогр.: с. 5-6
172813
   Англо-русский словарь. – 28-е изд. – М. : Русский язык, 1980. – 640с.
172814
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : около 36 000 слов / сост. В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – 11-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1980. – 807 с. – Библиогр.: с. 7
172815
   Англо-русский словарь. – Москва, 1981
172816
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 18-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1981. – 842с.
172817
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 29-е изд. – Москва : Русский язык, 1982. – 570 с. – Библиогр.: с. 5-6
172818
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 19-е изд. стер. – М., 1982. – 887с.
172819
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 570 с. – Библиогр.: с. 5-6
172820
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 654 с. – Библиогр.: с. 5-6
172821
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 20-е изд. стер. – М., 1985. – 862с.
172822
   Англо-русский словарь. – Москва, 1985
172823
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 31-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 656 с. – Библиогр.: с. 5-6
172824
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – 32-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1987. – 656 с.
172825
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : около 36 000 слов / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – 12-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1987. – 605, [1] с. – Библиогр.: с. 6-7
172826
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 21-е изд. испр. – М., 1987. – 848с.
172827
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 843 с.
172828
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Москва : Русский язык, 1989. – 842 с.
172829
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 23-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1990. – 842 с.
172830
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь = Englich-Russian dictionary : около 36 000 слов / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – 13-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1990. – 605, [1] с. – Библиогр.: с. 7
172831
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – 33-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1990. – 486 с. – Библиогр.: с. 5-6
172832
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь / М.И. Дубровин. – Москва, 1991. – 314с.
172833
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 36 000 слов / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Изд. 13-е стер. – Москва : Русский язык, 1991
172834
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 23-е изд. стер. – Москва : Алькор+, 1991. – 842с. – ISBN 5-85410-028-2
172835
   Англо-русский словарь : в 2-х кн. – Справочное изд. – Москва
Кн. 1. – 1991. – 432 с.
172836
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь / М.И. Дубровин. – 3-е изд.дораб. – Москва, 1992. – 320с.
172837
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : около 36 000 слов / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – 13-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1992. – 608 с.
172838
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 23-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1992. – 840с.
172839
   Англо-русский словарь. – М, 1993. – 594с.
172840
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – Минск : Вирилис, 1994. – 365 с.
172841
   Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов. – Кишинев : Лумина ; Ватра-Ж, 1994. – 640 с. – ISBN 5-372-01569-1
172842
   Англо-русский словарь : 70000 слов и выражений / сост.: В.К. Мюллер. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1996. – 912 с.
172843
  Минаева Л.В. Англо-русский словарь : Около 25 000 слов и 70 000 значений / Л.В. Минаева, И.В. Нечаев. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 2000. – 632с. – ISBN 5-200-02710-1
172844
   Англо-русский словарь : полный школьный курс. – Минск : Харвест, 2003. – 608 с. – ISBN 985-13-1270-3
172845
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40 000 слов / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 698 с. – ISBN 978-5-17-014801-1
172846
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 28-е изд. – Москва : Русский язык, 1980. – 639 с. – Сост. указ на об. тит. л. – Библиогр. : с. 5-6
172847
   Англо-русский словарь американского сленга. – Москва : Книжный сад, 1993. – 544 с.
172848
  Сахаров В.Ф. Англо-русский словарь библиотечных терминов. / В.Ф. Сахаров, Т.П. Соколова. – Л., 1941. – 92с.
172849
  Чмель А.В. Англо-русский словарь бухгалтерских терминов. : около 1 500 слов и выражений / А Чмель ; под ред. Я.В. Соколова. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 178 с. – ISBN 5-279-01513-X
172850
  Салганик Л.М. Англо-русский словарь генетических и цитологических терминов / Л.М. Салганик. – Новосибирск, 1973. – 143с.
172851
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний = English-Russian dictionary of verbal collocations. – Москва : Русский язык, 1986. – 634, [1] с.
172852
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний = English-Russian dictionary of verbal collocation. – 2-е изд. испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 667, [1] с. – Библиогр.: с. 13. – ISBN 5-200-00343-1
172853
   Англо-русский словарь для перевода научной и технической литературы. – Львов : Издательство Львовского университета, 1967. – 91 с.
172854
  ХайинЯ.Б Англо-русский словарь дорожника / ХайинЯ.Б. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1956. – 319с.
172855
   Англо-русский словарь математических терминов : свыше 12 000 терминов. – Москва : Изд. иностранной литературы, 1962. – 371 с.
172856
   Англо-русский словарь математических терминов. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : Мир, 1994. – 413 с. – ISBN 5-03-002952-4
172857
  Зацный Ю.А. Англо-русский словарь новых слов и словосочетаний (рубеж столетий) / Ю.А. Зацный. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2000. – 243с. – ISBN 966-599-080-2
172858
  Борисов И.Ф. Англо-русский словарь по авиационно-космическим материалам / И.Ф. Борисов. – М., 1972. – 486с.
172859
  Гюрджиан А.А. Англо-русский словарь по авиационно-космической медицине / А.А. Гюрджиан, Н.М. Хватков. – Москва, 1972. – 386с.
172860
  Никитин С.М. Англо-русский словарь по авиационным и ракетным базам / С.М. Никитин, Ю.И. Хрущев. – М, 1962. – 335с.
172861
  Пташный Л.К. Англо-русский словарь по автоматике и контрольно-измерительным приборам / Л.К. Пташный. – М., 1957. – 379с.
172862
  Пташный Л.К. Англо-русский словарь по автоматике и контрольно-измерительным приборам / Л.К. Пташный. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 428 с.
172863
  Резников Г.Б. Англо-русский словарь по антенно-волноводной технике : около 13000 терминов / Г.Б. Резников. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 431 с.
172864
   Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The English - Russian Dictionary of Library and Information Terminology. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 272 с. – ISBN 5-93913-083-6


  Создатели словаря - группа американских специалистов, часть из которых имеет опыт работы в российских библиотеках и вузах культуры. Авторами разработан достаточно большой по объему словник, включающий около 4000 терминов, используемых как в ...
172865
   Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The English - Russian Dictionary of Library and Information Terminology / сост. и рук. проекта: Дж. Ричардсон (США) ; под ред. Э.Р. Сукиасяна, В.В. Зверевича. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 268 с. – Шифр дубл.02 Англ. Р.Ц. – ISBN 5-93913-083-6
172866
  Дрыгин Ю.Ф. Англо-русский словарь по биотехнологии (с толкованиями) / Ю.Ф. Дрыгин, Е.С. Дрыгина, И.П. Пьянзина. – Москва : Русский язык, 1990. – 335 с. – ISBN 5-200-00651-1
172867
   Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам : около 35000 терминов. – Москва : Аскери, 1994. – 512 с.
172868
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 297 с. – Библиогр.: с. 277-279
172869
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-russian dictionary of computing technique : [около 12 000 терминов] / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов, Е.К. Масловский; Сост. В.К. Зейденберг [и др.] ; под ред.С.А. Лебедева. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 279 с. – Парал. титульный лист на англ. языке
172870
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике / В.К. Зейденберг. – Москва : Русский язык, 1984. – 504с.
172871
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов; Под ред. Масловского Е.К. – 4-е изд., стереот., доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 566с.
172872
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-Russian dictionary of computer science : около 42000 терминов / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов, Е.К. Масловский ; под ред. Е.К. Масловского. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 800 с.
172873
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике. / В.К. Зейденберг. – М, 1974. – 535с.
172874
   Англо-русский словарь по гидротехнике = English-Russian dictionary of hydraulic engineering : ок. 18000 терминов. – Москва : Русский язык, 1983. – 294 с. – Библиогр.: с. 7
172875
  Глузман И.С. Англо-русский словарь по железнодорожной автоматике,телемеханике и связи / И.С. Глузман. – Москва, 1958. – 395с.
172876
  Сучков С.В. Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике / С.В. Сучков. – Москва, 1990. – 434с.
172877
  Гальперин Г.Л. Англо-русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии / Г.Л. Гальперин ; ред. Г.В. Господинов. – Москва : Госиздат физико-математической лит-ры, 1958. – 546с.
172878
  Гальперин Г.Л. Англо-русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии / Г.Л. Гальперин ; под ред. Е.М. Поспелова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 426 с. – 12500 терминов
172879
  Яшунская Ф.И. Англо-русский словарь по каучуку, резине и химическим волокнам / Ф.И. Яшунская, И.Е. Фейгин. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М., 1962. – 260с.
172880
  Воропаев Н.Д. Англо-русский словарь по квантовой электронике и голографии : ок. 18000 терм. / Н.Д. Воропаев. – Москва : Русский язык, 1977. – 501 с.
172881
  Супрун Ф.П. Англо-русский словарь по космонавтике / Ф.П. Супрун, широков. – Москва, 1964. – 304 с.
172882
  Чернышев В.Н. Англо-русский словарь по лазерам и инфракрасной технике : более 10000 терминов / Чернышев В.Н., Куликова С.С., Куликов И.Л. – Москва : Воениздат, 1968. – 360 с.
172883
  Смирнов Ю.В. Англо-русский словарь по машиночитаемой каталогизации: электронная версия // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 38-41. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрено программное обеспечение, являющееся электронной версией "Англо-русского словаря по машиночитаемой каталогизации" с рядом особенностей, отсутствующих в его печатном издании. Описан интерфейс пользователя и функциональность данного ПО. ...
172884
  Прохоров К.Я. Англо-русский словарь по микроэлектронике / К.Я. Прохоров. – Москва : Русский язык, 1985. – 454 с.
172885
  Сорокин А.И. Англо-русский словарь по навигации, гидрографии и океанографии / А.И. Сорокин, Г.В. Трибуц. – Москва : Воениздат, 1984. – 463с.
172886
  Милованов Э.Л. Англо-русский словарь по охране окружающей среды / Э.Л. Милованов, Е.А. Вейцман; Под ред. Реймерса Н.Ф. – Москва : Русский язык, 1980. – 368 с.
172887
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности : около 34000 терминов. – Москва : Физматгиз, 1963. – 570 с.
172888
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности : около 42 000 терминов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1988. – 667 с.
172889
  Эйдельман Л.Я. Англо-русский словарь по проводной связи = English-Russian Wire Communication Dictionary / Л.Я. Эйдельман. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1951. – 712 с.
172890
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) = English-Russian dictionary of computers and programming : Около 6000 терминов / А.Б. Борковский; Спец. научн. ред. В.М. Брябрин. – Изд. 2-е, стереотипн. – Москва : Русский язык, 1990. – 335с. – ISBN 5-200-01169-3
172891
  Судзиловский Г.А. Англо-русский словарь по противовоздушной и противоракетной обороне / Г.А. Судзиловский. – М., 1961. – 720с.
172892
  Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии = English - Russian dictionary of psychology : около 20 000 терминов / Е.В. Никошкова. – Москва : Руссо, 2006. – 352с. – ISBN 5-88721-306-X
172893
  Мурашкевич А.М. Англо-русский словарь по ракетной технике / А.М. Мурашкевич. – М., 1958. – 231с.
172894
  Золотых В.Т. Англо-русский словарь по сварочному производству / В.Т. Золотых. – М., 1961. – 191с.
172895
  Золотых В.Т. Англо-русский словарь по сварочному производству. Около 12000 терминов / В.Т. Золотых. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1967. – 376с.
172896
  Соловьев В.И. Англо-русский словарь по связи / В.И. Соловьев, Т.Ю. Шитова. – Москва : Воениздат, 1986. – 800 с.
172897
  Курьянов Е.И. Англо-русский словарь по средствам массоваой инфоармации : (с толкованиями) : около 12 000 терминов / Е.И. Курьянов. – Москва : Московская международная школа переводчиков, 1993. – 320с. – ISBN 5-8234-0009-8
172898
  Белкина С.С. Англо-русский словарь по судостроению и судовому машиностроению / сост. С.С. Белкина. – Ленинград : Госиздат судостроит. пром., 1958. – 579 с.
172899
  Янкельсон И.С. Англо-русский словарь по телевидению / И.С. Янкельсон, В.А. Хлебородов, Герман-Прозорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1985. – 320 с.
172900
  Сахаров А.А. Англо-русский словарь по фотографии и кинематографии / А.А. Сахаров. – Москва, 1960. – 395 с.
172901
  Кедринский В.В. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти-English-Russian dictionaty of petroleum chemistry and processing / В.В. Кедринский. – М, 1975. – 767с.
172902
  Кедринский В.В. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти / В.В. Кедринский. – М, 1979. – 768с.
172903
  Розенберг М.Б. Англо-русский словарь по холодильной технике / М.Б. Розенберг. – Москва, 1966. – 437 с.
172904
  Хайкин Я.Б. Англо-русский словарь по цементу и бетону = English-Russian dictionary on cement and concrete / Я.Б. Хайкин; Под ред. Скрамтаева Б.Г. – Москва : госиздат лит-ры по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. – 283с.
172905
   Англо-русский словарь по экономике и финансам = English-Russian Dictionary of economics and finance : около 75 000 слов и выражений. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1993. – 590 с. – Парал. титул. лист на англ. языке. – (Библиотека "Экономической школы" : Серия справочная ; вып. 1). – ISBN 5-900428-05-2
172906
  Мельникова М.М. Англо-русский словарь по электрохимии и коррозии / М.М. Мельникова, И.П. Смирнов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1976. – 496с.
172907
   Англо-русский словарь по ядерной физике и технике = English-Russian geological dictionary / Д.И. Воскобойник, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов, М.Г. Циммерман, А.И. Черный; Д.И. Воскобойник, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов, М.Г. Циммерман, А.И. Черный; под ред. Э.В. Шпольского ; сост. Т.А. Софиано ; АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва : ВИНИТИ, 1955. – 286 с.
172908
  Петренко О.К. Англо-русский словарь по ядерным взрывам : ок. 7000 слов и словосочетаний / О.К. Петренко. – Москва : Военное издательство, 1977. – 304 с.
172909
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – Москва : ГИС, 1962. – 772 с.
172910
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 772 с.
172911
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 772 с.
172912
  Мурашкевич А.М. Англо-русский словарь сокращений по авиационной и ракетно-космической технике / А.М. Мурашкевич, О.Н. Владимиров. – Москва, 1981. – 621с.
172913
   Англо-русский словарь. Русско-английский словарь = English-russian dictionary. russian-english dictionary : 33 000 слов + грамматическй словарь. – 9-е изд., стер. – Москва ; Минск : Локид-Пресс ; Современное слово, 2005. – 640 с. – ISBN 5-320-00374-9
172914
  Сыпченко В.А. Англо-русский справочник бизнесмена / В.А. Сыпченко, М.Л. Копыленко. – Київ : Олимп, 1992. – 190с. – ISBN 5-88500-056-5
172915
  Амбургер П.Г. Англо-русский строительный словарь / П.Г. Амбургер; Под ред. А.Е. Десова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1961. – 600с.
172916
   Англо-русский тематический словарь : около 30 000 слов : тематич. приложений - 52. – Харьков : Единорог, 1995. – 509 с.
172917
  Гитциграт Э.Э. Англо-русский терминологический словарь по геолого-поисковому бурению. / Э.Э. Гитциграт. – Л., 1963. – 318с.
172918
  Мартынов В.В. Англо-русский толговый словарь экономических терминов = English-Russian glossary of terms on external economic activity / В.В. Мартынов. – М, 1992. – 174с.
172919
  Федоров Б.Г. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных терминов / Б.Г. Федоров. – Москва, 1992. – 239с.
172920
  Мартынов В.В. Англо-русский толковый словарь внешнеэкономических терминов / В.В. Мартынов. – 2-е, доп. – Москва, 1994. – 208 с.
172921
  Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности : Науково-методичний та навчальний посібник / И.И. Дахно. – Київ : Вира-Р, 1997. – 384c. – ISBN 966-95172-0-6
172922
  Шевалдышев А.Н. Англо-русский учебный разговорник для иностранцев = Elementary Russian in patterns / Проф. Шевалдышев А.Н., Суворов С.П. – Москва : Советская Энциклопедия, 1964. – 656 с.
172923
  Пасечник Г.А. Англо-русский учебный словарь-минимум военной терминологии / Г.А. Пасечник. – Москва : Воениздат, 1986. – 231с.
172924
  Фоломкина С.К. Англо-русский учебный словарь / С.К. Фоломкина, Г.М. Уайзер. – Москва, 1975
172925
  Фоломкина Англо-русский учебный словарь = The learner"s english-russian dictionary / Фоломкина, Г.М. Уайзер. – Москва : Русский язык, 1981. – 471 с.
172926
  Уилсон Е.А. Англо-русский учебный словарь / Е.А. Уилсон. – Москва, 1982. – 720с.
172927
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 2-е, стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 716 с.
172928
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 3-е, стер. – Москва, 1985. – 716с.
172929
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – М., 1955. – 1455с.
172930
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва, 1956. – 1455с.
172931
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва
Т. 1. – 1967. – 738с.
172932
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва
Т. 2. – 1967. – 1264с.
172933
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва, 1984. – 942с.
172934
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь : Около 5000 фразеологизмов / А.В. Кунин. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 512c. – ISBN 5-200-02713-6
172935
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь = English-russian dictionary of idioms : около 5000 фразеологизмов / А.В. Кунин. – 8-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык - Медиа, 2007. – 580 с. – ISBN 978-5-9576-0370-2
172936
   Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : около 35500 терминов / Г.Н. Акжигитов, И.И. Мазур, Г.Я. Маттис, Р.Г. Акжигитов; под общ. рук. Г.Н. Акжигитова. – Москва : Русский язык, 2000. – 608 с. – ISBN 5-200-02681-4
172937
  Морозенко В.В. Англо-русский экономико-статистический словарь / В.В. Морозенко. – Москва, 1974. – 221с.
172938
  Жданова И.Ф. Англо-русский экономический словарь = English-russian dictionary : Ок. 60 000 терминов и терминологических сочет. / И.Ф. Жданова, Э.Л. Вартумян. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2001. – 880с. – ISBN 5-200-02988-0
172939
  Мостицкий И.Л. Англо-русский энциклопедический словарь по современной электронной технике и программированию. Компьютеры, Интернет, телекоммуникации, аудио-, видео-, теле- и радиотехника и пр. = English - russian encyclopaedic dictionary of modern electronic engineering and programming : Ок. 19000 терминов (более 12700 словарных статей) / Сост. ред. И.Л.Мостицкий. – Москва : Триумф, 2004. – 784с. – (Знания и опыт экспертов). – ISBN 5-89392-092-9
172940
  Шерифф Р.Е. Англо-русский энциклопедический словарь терминов разведочной геофизики / Р.Е. Шерифф. – Москва : Недра, 1984. – 351с.
172941
  Мостицкий И.Л. Англо-русский энциклопедический словарь. Компьютеры, интернет, связь, аудио-, видео-, теле- и радиотехника : с русско-английским алфавитно-индексным указателем : ок. 23500 терминов (15600 словарных статей) / И.Л. Мостицкий. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Додэка-ХХІ, 2008. – 749, [3] с. – ISBN 978-5-94120-199-0
172942
   Англо-русский, русско-английский переводчик для карманых ПК [Електронний ресурс]. – Москва : БИЗНЕССОФТ, 2005. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: КПК на платформе Pocket PC (MS Windows CE 3.0)/HandHeld PC 2000 (MS Windows CE 3.0), настольный компьютер Pentium 100 MHz. - Загл. с этикетки диска. – (X-translator: Pocket)


  Юридический Коммерция Интернет Информатика Разговорник
172943
  Катцнер К. Англо-русский, русско-английский словарь = English-Russian, Russian-English dictionary / К. Катцнер. – Москва. – ISBN 86070-010-5
Кн. 1, 2. – 1996. – 904 с. – Назва взята з обкл. - На тит. арк.: Англо-русский словарь; кн. 1. На шмуцтитулі: Русско-английский словарь; кн. 2. - Парал. тит. аркуш англ. мовою
172944
  Шишмарев А.И. Англо-русско-немецко-французский толковый словарь по вычислительной технике и обработке данных / А.И. Шишмарев, А.П. Заморин. – Москва : Русский язык, 1978. – 416 с.
172945
  Шишмарев А.И. Англо-русско-немецко-французский толковый словарь по вычислительной технике и обработке данных / А.И. Шишмарев, А.П. Заморин. – Москва : Русский язык, 1981. – 416с.
172946
  Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года : Автореф... Доктора ист.наук: / Остальцева А.Ф.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1962. – 35л.
172947
  Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года / А.Ф. Остальцева. – Саратов, 1977. – 277с.
172948
  Руир Англо-русское соперничество в Азии в ХІХ веке / Руир. – Москва, 1924. – 180 с.
172949
  Белькинд Л.Д. Англо - русский политехнический словарь / под ред. Л.Д. Белькинда. – Москва : Гостехиздат, 1946. – 500 с.
172950
  Белькинд Л.Д. Англо - русский словарь по деталям машин : с прил. апф. указателя рус. терминов / под ред. Л.Д. Белькинда. – Москва : Физматгиз, 1959. – 309 с.
172951
  Литвинов В С. Англомания в России как социокультурное явление. : Автореф... Канд.культуролог.наук: 24.00.02 / Литвинов С.В,; Моск.гос.ун-т. – М, 1998. – 27л.
172952
  Редька І.А. Англомовна віршована пастораль у ракурсі категорії емотивності: лінгвопоетична перспектива // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – C. 196-208. – ISSN 2413-5593
172953
  Василенко Д.В. Англомовна загальновживана лексика та військова термінологія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 177-181. – ISSN 1729-360Х
172954
  Куковська В.І. Англомовна захисна промова адвоката крізь призму теорії мовленнєвих актів // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 10-15. – ISSN 2307-4558
172955
  Махачашвілі Р.К. Англомовна інноваційна лінгвосфера буття як об"єкт філософської лінгвістики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 511-515. – Бібліогр.: Літ.: с. 515; 8 п. – ISSN 1729-360Х
172956
  Бородіна О. Англомовна історіографія про становлення дипломатичної служби Російської імперії в Японії // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 97-98. – ISBN 978-966-623-745-6
172957
  Кириченко О. Англомовна історіографія про становлення російської дипломатичної служби в Японії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 266-272. – ISSN 2077-7280
172958
  Дивнич Г.А. Англомовна компетентність державних службовців України: критерії, принципи та шляхи оцінювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-26. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню оцінювання англомовної компетентності державних службовців України. Метою нашого дослідження було окреслити теоретичні основи проведення оцінювання англомовної компетентності серед державних службовців України, а також ...
172959
   Англомовна критика про хор ім. В. Верьовки // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 213, жовтень : жовтень. – С. 15-17
172960
  Линник Н. Англомовна лексика в сучасному українському політичному дискурсі: її оцінне значення // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 (29). – С.123-128
172961
  Дічек Н.П. Англомовна макаренкіана у XXI столітті: стан і методи інтерпретаці // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 72-82. – ISSN 2304-06294
172962
  Михайленко О. Англомовна науково-популярна література в українському та російському перекладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
172963
  Михайленко О.О. Англомовна науково-популярна стаття в українському та російському перекладах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 84-95. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано ступінь відповідності тексту перекладу характеристикам тексту оригіналу з огляду на обґрунтованість прийомів та способів перекладу в англомовних науково- популярних статтях та їхніх українському та російському перекладах. The ...
172964
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана - здобутки і сучасний стан // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 131-140. – ISSN 0868-4790
172965
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана (1868-2014): стислий огляд // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено історії англомовної поетичної шевченкіани. Ця історія тісно пов"язана з історією еміграції українців до Канади та США, що розпочалася 1891 р. У статті розглянуто діяльність Агапія Гончаренка (справ. ім"я Андрій Гумницький), який у ...
172966
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана 2013 та 2014 років // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 114-128. – ISBN 978-966-920-092-1
172967
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана 2013 та 2014 років // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 114-128. – ISBN 978-966-920-140-9
172968
  Миронець О. Англомовна правова освіта в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 406-408
172969
   Англомовна преса в Канаді про нас // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 140, вересень : вересень. – С. 24-25


  Про українців в Канаді.
172970
  Бабенко Т.В. Англомовна преса як засіб формування граматичної компетентності у студентів-магістрів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 20-25


  У статті розглядається проблема формування граматичної компетентності з англійської мови як другої іноземної у межах вивчення навчальної дисципліни «Комунікативні стратегії» засобами англомовної публіцистичної літератури. Стаття містить приклади ...
172971
  Піхтовнікова Л.С. Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л.С. Піхтовнікова, О.М. Гончарук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145-167. – ISBN 978-966-285-335-3


  В пр. №1715086 напис: У наукову бібліотеку Київського національного університету імені Тараса Шевченка вересень 2017 р. Підпис. Л.С. Піхтовнікова
172972
  Чорній Р. Англомовна рецепція творчості С. Моема (деякі спостереження) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 27-33. – ISBN 966-7773-70-1
172973
  Лазуренко О.О. Англомовне викладання у національній вищій школі: специфіка, проблеми, перспективи // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 100-106


  Питання модернізації викладання дисциплін іноземним громадянам в контексті реформування національної вищої школи.
172974
  Синекоп О. Англомовне навчання майбутніх ІТ-фахівців лінгвостилістичним особливостям тексту політики інформаційної безпеки // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 99-106. – ISSN 2078-1687
172975
  Бистров Я.В. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики : монографія / Я.В. Бистров ; [наук. ред. З.О. Гетьман]. – Київ ; Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-306. – ISBN 978-966-2343-19-9
172976
  Максимчук Н.М. Англомовний брифінг як діалогічна взаємодія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 265-276
172977
  Максимчук Н.М. Англомовний брифінг як механізм реалізації комунікативних технологій // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 229-234
172978
  Максимчук Н.М. Англомовний брифінг як тип дискурсу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 496-499
172979
  Біскуб І.П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини й комп"ютера : монографія / І.П. Біскуб ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2009. – 387, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-387. – ISBN 978-966-600-473-7
172980
  Романчук С. Англомовний інституційний дискурс скарги в термінах теорії мовленнєвих актів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 81-89. – ISBN 966-7773-70-1
172981
  Крутенко І.М. Англомовний комп"ютерний сленг: формування і функціонування // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 216-218. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
172982
  Короткова Л. Англомовний парадокс як художній прийом приховування/розкриття істини // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 204-209. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
172983
  Калужська Л.О. Англомовний переклад номінацій суб"єктів української політичної діяльності // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 170-173
172984
  Алексюк І.А. Англомовний підручник з логіки: сучасні тенденції // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 6-11. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті здійснюється аналіз змісту та методичного забезпечення низки сучасних англомовних підручників з логіки. The analysis of maintenance and methodical providing of row of the modern English-language textbooks from logic is carried out in the ...
172985
  Аветісова Д.С. Англомовний рекламний дискурс у сучасному інформативному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 124-130. – Бібліогр.: Літ.: с. 130; 12 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
172986
  Кривешко Т. Англомовний студент: організація роботи Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова / Т. Кривешко, М. Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 9-10. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється досвід роботи Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова з англомовними іноземними студентами, який сприяє взаєморозумінню та налагодженню співпраці між бібліотекою та студентами, окреслено ...
172987
  Гаруст О. Англомовні вирази на етикетках японських товарів як характерний прояв японської лінгвокультурної специфіки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 19-23
172988
  Василенко Д. Англомовні військові фразеологічні інновації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 58-63. – Бібліогр.: С. 63.
172989
  Швець Д.В. Англомовні елементи в зовнішній рекламі міста Черкаси // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 239-241. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
172990
  Мариненко І. Англомовні запозичення з формантом -інг/-инг у сучасній українській мові: тематичне багатство та проблеми засвоєння // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 43-57. – ISSN 2522-1442
172991
  Капітанова М. Англомовні запозичення як складник української реклами // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 80-88
172992
  Черненко В.О. Англомовні інтернет-неологізми: семантика та походження // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 226-228
172993
  Кобилецька В. Англомовні контекстуальні відповідники української частки аж (спроба зіставного аналізу на матеріалі Шевченкових поезій та їх перекладів англійською мовою) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 148-154. – ISSN 2078-340X
172994
  Антонюк Н.М. Англомовні країни та Україна. Любов та шлюб (сім"я). Освіта. Мистецтво : теми для розвитку мовлення та підгот. до текстів міжнар. іспитів / Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 269, [3] с. – Обкл. анг. - Текст англ. та укр. - На корінці зазнач. назва серії. – (English through word contacts ; English speaking countries and Ukraine). – ISBN 966-7890-86-4


  Рідній бібліотеці національного університету Тараса Шевченка від автора доц. Антонюк Н.М. Підпис 13.04.2005 р.
172995
  Шукало І.М. Англомовні метафоричні рекламні слогани та їх переклад українською мовою // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 129-133
172996
  Сандига Л.О. Англомовні неологізми у сучасному економічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 458-465


  У статті досліджуються неологізми, утворені в межах англійської економічної термінології. Проаналізовано економічні чинники, в умовах яких сформувалися неологізми. Серед них найголовнішим є світова економічна криза. Встановлено, що найпродуктивнішими ...
172997
   Англомовні поети Канади // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 156-164. – ISSN 0208-0710


  Чарлз Робертс, (1860–1934), Арчибальд Лемпмен (1861-1899), Дункан Кемпбел Скотт (1862-1947), Марджорі Піктол (1883-1922), Раймонд Ністер (1900-1932). Зміст: Копання картоплі / Ч. Робертс. У старому хліві ; Епітафія господарю ; Єднання з природою / М. ...
172998
  Ніколенко О. Англомовні прізвиська як результат вторинної номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 215-219
172999
  Міщинська І.В. Англомовні соціолектні інваріанти в сучасному українському соціумі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  У статті розглянуто питання застосування англомовних соціолектних інваріантів у сучасному вітчизняному соціумі. Визначені особливості застосування цієї лексики, її функціонування в словниковому складі української мови. Проаналізовані особливості мовної ...
173000
  Предій Ю.Д. Англомовні тексти газетних оголошень в сучасних електронних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 141-145


  Електронні версії газети чи журнали в Інтернеті, на думку деякихдослідників, істотно не змініються, проте набувають нових комунікативних можливостей та якостей Інтернет-видань.
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,