Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
171001
  Мироненко Л.А. "Анжелика" Жерара де Нерваля: жанрово-стилевое своеобразие французского романтизма // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 103-106. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
171002
  Тузков С.А. "Анимистический" миф в прозе Ф. Сологуба / С.А. Тузков, И.В. Тузкова // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.63-74. – ISBN 966-568-658-5
171003
  Пономарева Н. "Анна Каренина" и любовная лирика Тютчева // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 7. – С. 180-191. – ISSN 0131-2332
171004
  Бабаев Э. "Анна Каренина" Л.Н. Толстого / Э. Бабаев. – Москва : Художественная литература, 1978. – 155, [3] с.
171005
  Билинкис Я.С. "Анна Каренина" Л.Н.Толстого и русская литература 1870-х годов. / Я.С. Билинкис. – Л., 1970. – 72с.
171006
  Берк П. "Аннали" у глобальній перспективі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 499-515
171007
  Винникова Г.Э. "Аннибаловская клятва" Тургенева / Г.Э. Винникова. – Москва, 1980. – 63с.
171008
  Фомінова К.І. "Аномальне" перегрупування Бекмана оксимів 3-алкокси-2,2-діалкілциклобутанонів / К.І. Фомінова, Д.С. Гранат, О.В. Гордієнко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 126
171009
   [Андрій Харченко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 54. – ISBN 966-628-104-X
171010
   [Андрушко Петро Петрович] // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 55-55. – ISSN 2312-1831


  "...Вітаємо з Днем народження! 8 жовтня 2017 р. завідувача кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата юридичних наук, професора, члена редакційної колегії журналу "Бюлетень ...
171011
  Погрібна Анна Андрій Хржановський : анімація контрапункту : професія : режисер // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 24-27. – ISSN 1562-3238


  Андрій Юрійович Хржановський - відомий радянськкий і рос. аніматор, сценарист, викладач. Засл. діяч мистецтв Росії, дважди лауреат Держ. премії Росії
171012
  Бойко І. Андрій Чайковський - відомий випускник юридичного факультету Львівського університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 80-92. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
171013
  Гавдида Н. Андрій Чайковський - письменник і адвокат // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 369-379. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
171014
   Андрій Чайковський // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 9 (105). – С. 19
171015
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-152-8 (Т.1)
Т.1. – 2002. – 514с. – Парал. тит. лист на англ. мові
171016
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies. – Львів. – ISBN 978-966-613-576-9(Т.4)
Т. 4. – 2007. – 680 с.
171017
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-153-6 (Т.2)
Т.2. – 2002. – 468с.
171018
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-154-4(Т.3)
Т.3. – 2002. – 576с.
171019
  Федорук О. Андрій Чебикін - крила щедрої душі : Монографія / О. Федорук. – Київ : Емма, 2004. – 288 с. – ISBN 966-95841-5-9
171020
   Андрій Чебикін : бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури, Б-ка ; [упоряд.: О.Ю. Щербак, Л.П. Веклин ; відп. за вип.: О.Ф. Соколова, О.В. Ковальчук ; вступ. ст. В.Є. Перевальський]. – Київ : [б. в.], 2016. – 117, [3] с. : іл. – (Серія "Викладачі НАОКМА - ювіляри" ; вип. 3)
171021
  Будникова О. Андрій Чебикін: світлопромінь у прорисі майстра // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
171022
  Ковалів Ю. Андрій Чужий // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
171023
  Магдалова К. Андрій Шевченко і Олена Бондаренко: роздержавлюватися негайно чи через десять років? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-42
171024
  Виноградов Г.С. Андрій Штогаренко / Г.С. Виноградов. – Київ : Музична Україна, 1973. – 42 с.
171025
  Олійник Я.Б. Андрій Якович Ворончук / [Олійник Я.Б., Палієнко Е.Т., Любіцева О.О. ; редкол. : Л.В. Губерський (гол.), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко та ін. ; відп. за підгот. та видання Е.Т. Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 79. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
171026
  Кривенко С. Андрій Яковлів // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 48-50


  До 120-річчя з дня народження Андрія Івановича Яковліва — українського ученого історика, правника, громадського і політичного діяча; дійсного члена УНТК, НТШ, керівника Правничої Секції УВАН в Нью-Йорку.
171027
   Андрійчук Василь Гаврилович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; авт. вступ. ст.: В.М. Нелеп, М.Й. Хорунжий ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – 109, [1] с., [6] арк. фотогр. : портр., фотогр. – Сер. засн. у 2011 р. - Імен. покажч.: с. 95-97. - Алфавіт. покажч.: с. 98-106. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 8). – ISBN 978-966-483-761-0
171028
   Андрію Полякову - 60 років // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 512. – ISSN 2227-7153
171029
   Андріяш Ольга Павлівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 6-7
171030
   Андріяш Ольга Павлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 78 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
171031
   Андріяш Ольга Павлівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 8-9. – ISBN 978-966-439-961-3
171032
   Андріяш Ольга Павлівна (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 5-6. – ISBN 966-95774-3-5
171033
  Федорова Л. Андріяшев Олександр Михайлович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 45-47. – ISBN 966-02-3529-1
171034
  Хугаев Г. Андро и Сандро / Г. Хугаев. – Москва, 1981. – 111с.
171035
  Попов Е.Г. Андроген-белковые взаимодействия гормончувствительных и гормонзависимых тканях в онтогенезе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Попов Е.Г.; Харьков. гос. ун-т. МВ и ССО УССР. – Х., 1987. – 16л.
171036
  Бонецкая Н.К. Андрогин против сверхчеловека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 81-95. – ISSN 0042-8744
171037
  Ешкилев В. Андрогин. Книга странствий Григория Сковороды / Владимир Ешкилев ; [пер. с укр. Н.М. Дутчак]. – Харьков : Фолио, 2014. – 318, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6679-4
171038
  Лаврова Е.Л. Андрогинная природа любви в художественном мире Марины Цветаевой // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 70-82. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
171039
  Тарасюк Л.С. Андрогінна цілісність як феномен соціального буття людини : монографія / Л.С. Тарасюк. – Київ : АМУ, 2017. – 332, [2] с. – Бібліогр.: с. 301-332. – ISBN 978-617-7480-44-9
171040
  Расин Андромаха. Трагедия в пяти действиях. – 3-е. – С.-Пб., 1815. – 287с.
171041
  Хойл Ф. Андромеда / Ф. Хойл, Д. Эллиот. – Москва, 1966. – 336с.
171042
  Хойл Ф. Андромеда / Ф. Хойл, Д. Эллиот. – 2-е изд. стер. – Москва, 1991. – 335с.
171043
  Батунин Андрей Валентинович Андронизация кварков в "мягких" процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Батунин Андрей Валентинович; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 6л.
171044
  Бутакова Е. Андроник I Комнин: "Венец бесплодный" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 22-35. – ISSN 1819-6268
171045
  Ковалець Я. Андронікова балка або В пеклі і петлі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 14


  Творчий портрет Анатолія Дімарова.
171046
  Измайлов В.А. Андронкин фарт / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1969. – 207с.
171047
   Андроновская культура. Вып.1 : В 3-х вып. // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва ; Ленинград : Наука, 1966. – В3-2 : Андроновская культура. Вып. 1. Памятники западных районов. – С.1-66
171048
  Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее / Г.А. Максименков. – Ленинград, 1978. – 190с.
171049
  Швед О. Андропов подарував американській школярці самовар // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 25 (428), 27 червня 2018. – С. 7
171050
  Шаповал Ю. Андроповщина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 11


  Кінець 1982 р. був ознаменований очікуванням двох подій. Насамперед, у грудні мало виповнитися 76 років з дня народження генерального секретаря ЦК КПРС, голови Верховної Ради СРСР, чотириразового Героя Радянського Союзу і одноразового Героя ...
171051
  Іскорко-Гнатенко Андрузький Г.(Ю.)Л. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 12. – ISBN 978-617-7442-69-0
171052
  Короткий В. Андрусишин Богдан Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 505. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
171053
  Сокирко О. Андрусівський торг // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Український культурний простір залишався цілісним від Львова до Харкова, незважаючи на московсько-польський поділ козацької України по Дніпру.
171054
   Андрусов Микола Іванович
171055
  Шаров І. Андрусов Микола Іванович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 9-14 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
171056
   Андрусов Микола Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 7-8
171057
   Андрусов Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 83. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
171058
   Андрусов Микола Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 9-10 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
171059
   Андрусов Микола Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C 9-10. – ISBN 978-966-439-961-3
171060
  Короткий В. Андрусов Микола Іванович (1861-1924) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 395-396. – ISBN 5-7707-1062-4
171061
   Андрусов Микола Іванович (1861-1924) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 6-7. – ISBN 966-95774-3-5
171062
   Андрусов Микола Іванович (1861-1924) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11. – ISBN 978-966-439-754-1
171063
   Андрусов Микола Іванович (1861-1924) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 15. – ISBN 978-966-933-054-3
171064
  Ткаченко А.Ф. Андрусов Николай Иванович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 385-386. – ISBN 966-8458-30-3
171065
  Кравченко Л.Ю. Андрухович — інтерпретатор поезій Р. М. Рільке // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 307-329. – ISBN 966-8474-40-6
171066
   Андрухович і Винничук у Філадельфії // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.113-115
171067
  Коцарев О. Андрухович і справедливість // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2018. – № 1/2. – 4


  Новий роман Юрія Андруховича "Коханці Юстиції".
171068
  Гаврилюк А. Андрушівка - ще один слід меценатства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 114). – С. 9


  Туризм - новий вектор розвитку району, що лише за 177 км. від Києва.
171069
   Андрушко Петро Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11. – ISBN 978-966-439-754-1
171070
   Андрушко Петро Петрович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 15-16. – ISBN 978-966-933-054-3
171071
   Андрущенко Віктор Петрович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 67-68. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
171072
   Андрущенко Віктор Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11-12. – ISBN 978-966-439-754-1
171073
   Андрущенко Віктор Петрович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 16. – ISBN 978-966-933-054-3
171074
  Мартынов В.А. Андрэ Стиль / В.А. Мартынов. – Москва, 1952. – 12с.
171075
  Белый Э.Л. Андские страны — Израиль: связи длиной в полвека // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 48-65. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются отношения Израиля и андских стран в исторической ретроспективе и в настоящее время, анализируются возникновение там еврейских общин, их история и современное положение.
171076
  Хоменко Г.Д. Андське співтовариство націй: модернізація в умовах глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 78-90. – ISBN 966-7196-06-2
171077
  Белосельская Г.А. Анды / Г.А. Белосельская. – Москва : Георграфгиз, 1958. – 48с. – (Рассазы о природе)
171078
  Белосельская Г.А. Анды / Г.А. Белосельская. – Москва : Географгиз, 1958. – 48с. – (Рассказы о природе)
171079
  Дойл Р. Анекдот // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 209-214. – ISSN 1130-6545
171080
  Дмитренко В.А. Анекдот и бытовая мини-сказка: типологические черты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 323-328. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
171081
  Халмухаммедов Ш. Анекдот как жанр турменского фольклора. : Автореф... канд.филол.наук: / Халмухаммедов Ш.; АН Туркм.ССР.Отд.обществ.наук. – Ашхабад, 1966. – 20л.
171082
  Мартынов Семен Анекдот пропагандиста // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 26-27 : фото
171083
  Малікова О.В. Анекдот як результат взаємодії первинних і сторинних жанрів: етнолінгвістичні і культурологічні аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 238-246


  Наявність спільних рис врізних типах анекдотів дає підстави розглядати анекдот (етнічний зокрема) як гібридний жанр, який є результатом динамічної взаємодії первинних і вторинних мовленнєвих жанрів.
171084
  Тамарин С. Анекдотический администратор. Таким малоуважительным прозвищем припечатали одесские журналисты Павла Алексеевича Зеленого // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 6. – С. 3


  "«Главным лицом в городе был градоначальник, бывший контр-адмирал Зеленой Второй, - писал в своих мемуарах «Моя жизнь» Лев Троцкий. «Неограниченная власть сочеталась в нем с необузданным темпераментом. О нем ходили неисчислимые анекдоты, которые ...
171085
  Молла Н. Анекдоты / Н. Молла. – Баку, 1950. – 52с.
171086
  Молла Н. Анекдоты / Н. Молла. – Баку, 1957. – 300с.
171087
   Анекдоты для детей : собрал дядя Саша (в нач. 19-го в.) : изд. "Живого слова". – Москва : Совмест. сов.-амер. предприятие "Норд", 1991. – 79, [1] с. : ил.
171088
  Чайковская В. Анекдоты из пушкинских времен // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 72-83. – ISSN 0012-6756
171089
  Фукс Е. Анекдоты князя италийского, графа Суворова Рымникского. – Санкт-Петербург, 1827. – 193 с.
171090
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Азербайдж. детюниздат, 1956. – 106 с. : ил.
171091
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Акад. наук АзСССР, 1959. – 339 с. : ил.
171092
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Москва : Изд-во Акад. наук АзССР, 1962. – 339 с. : ил.
171093
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Гослитиздат, 1962. – 239 с. : ил.
171094
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР, 1964. – 339 с. : ил.
171095
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Издат. Академиии наук Азербайджанской ССР, 1966. – 338 с.
171096
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Элм, 1974. – 334 с. : ил.
171097
   Анекдоты наших читателей. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 1. – 1993. – 250 с.
171098
   Анекдоты наших читателей. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 2. – 1993. – 250 с.
171099
   Анекдоты о Петре Великом. – Москва : Панорама, 1992. – 46, [1] с. : ил. – (Популярная библиотечка "Коробейник". Серия "С собой в дорогу")
171100
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Изд. 2-е. – Москва : Изд-во Восточной литературы, 1957. – 276 с.
171101
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Москва : Изд-во Восточной л-ры, 1958. – 273 с.
171102
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Москва : Из-во Восточной л-ры, 1959. – 273 с.
171103
  Привалов Б.А. Анекдоты Омирбека / Б.А. Привалов. – Нукус, 1970. – 270 с.
171104
  Привалов Б. Анекдоты Омирбека / Б. Привалов. – Нукус, 1977. – 196 с.
171105
  Слюсаренко А.Г. Анексія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 12-13. – ISBN 966-642-073-2
171106
  Гончар Б.М. Анексія // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 64. – ISBN 966-316-039-X
171107
  Мартинов В.Л. Анексія Боснії і Герцеговини Австро-Угорщиною та анексія Кореї Японією у висвітленні російських часописів: порівняльний аналіз // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 458-465. – ISSN 2312-6825
171108
  Казанська А. Анексія Кримського півострова Російською Федерацією: міжнародно-правові наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 202-205
171109
  Яворська А. Анексія кримського ханства Російською імперією у XVIII ст. і початок еміграції кримських татар // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 15-21. – ISSN 0130-7037


  Йдеться про М. Грушевського.
171110
  Задорожній О.В. Анексія Криму - міжнародний злочин : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2015. – 572, [4] с. – Покажчики: с. 535-560. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-617-684-123-4
171111
  Саката Тоічі Анексія Криму - це проблема не лише України, а й проблема всього світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 3


  Розмова з послом Японії в Україні.
171112
  Кішіда Фуміо Анексія Криму є відвертим порушенням міжнародного законодавства / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 липня (№ 129). – С. 3


  Розмова з міністром закордонних справ Японії.
171113
  Севостьянова Н.І. Анексія Криму та міжнародне право // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 56. – С. 114-122
171114
  Перескоцька У.І. Анексія Криму у польських ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 31-38


  У статті проаналізовано мовний образ півострова Крим у польських ЗМІ. Досліджено когнітивно-лінгвістичні аспекти образу України на прикладі військового конфлікту на основі аналізу мовних засобів, виокремлених із газетно-публіцистичних текстів, ...
171115
  Чорна С. Анексія Москвою Київської митрополії: через небратські інтриги, у порушення Божественних і Святих канонів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 3 січня (№ 1). – С. 14
171116
  Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки "гібридної війни" / Тарас Березовець. – Вид. 2-ге. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 391 с., [8] арк. фот. : іл., фот., табл. – На обкл.: Головне дослідження захоплення півострова. – (Брайт Букс). – ISBN 978-966-2665-69-7


  У книзі аналізуються механізми та технології так званої “гібридної війни”, розв’язаної військами Російської Федерації («зеленими чоловічками») на території АР Крим. Окремо досліджується розвідувальна та інформаційно-пропагандистська операція російських ...
171117
  Іляшко О. Анексовані українські землі: політико-правовий екскурс в історію // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 7-12. – ISSN 2220-1394
171118
  Верховський В. Анексовані, але не забуті // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 4


  Окупації та анексії в світовій політиці.
171119
  Прус Б. Анелька / Б. Прус. – Киев, 1982. – 208 с.
171120
  Дяченко М.С. Анельовані та спіроциклічні системи на основі ізотіазолідин-1,1-диоксидів та 1,2-тіазинан-1,1-диоксидів : дис. ... д-ра філософії : 102 / Дяченко Максим Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 139 арк. – Додатки: арк. 139. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 135-138
171121
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Ленинград : ЦБТИ, 1958. – 20 с.
171122
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Ленинград : ЦБТИ, 1959. – 24 с.
171123
  Смирнова Т.В. Анестезиологические аспекты профилактики бронхиальной обструкции во время операции по поводу хронических легочных нагноений : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.777 / Смирнова Т.В. ; Куйбышевск. мед. ин-т. – Куйбышев, 1971. – 20 с.
171124
  Бышовец С.Н. Анестезиологический компонент стратегии Fast track surgery: спинальная анестезия бупивакаином, пролонгированная бупренорфином // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 93-98. – ISSN 2224-0586
171125
  Гиммельфарб Г.Н. Анестезия у экспериментальных животных / Г.Н. Гиммельфарб. – Ташкент, 1984. – 142с.
171126
  Лизогуб М.В. Анестезіологічне забезпечення хірургічних втручань у положенні хворого на животі (огляд літератури) / М.В. Лизогуб, Е.В. Кострикова, А.О. Хмизов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 99-106. – ISSN 0030-5987
171127
  Anna Анестезія для віолончелі; Фантасмагорія Персефони (інфернальний апокриф) / Anna, von Ostum // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 80-104
171128
  Рыска Я. Анечка из первого "А" и другие. / Я. Рыска. – Москва, 1983. – 286 с.
171129
  Неборсіна Н.П. Анжамбемент: прийом віршування як герменевтична ситуація


  Подано етимологічну характеристику терміна "анжамбемент" для обґрунтованості риторико-герменевтичного аналізу поетичного твору. For achieving a deeper understanding of еnjambement as a texual phenomenon, a cognitive framework is needed. This paper ...
171130
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1988. – 606с.
171131
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Нальчик, 1989. – 592с.
171132
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1990. – 496с.
171133
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 606с.
171134
  Голон А. Анжелика : [сборник] / Анн и Серж Голон ; пер. с франц. П. Агапова. – Киев : Молодь, 1990. – 560 с. – Содерж. : Путь в Версаль ; Анжелика и король : романы. – ISBN 5-7720-0652-5
171135
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Иркутск, 1991. – 601с.
171136
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1991. – 636с.
171137
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 526с. – ISBN 5-7420-0485-0
171138
  Голон А. Анжелика : Путь в Версаль; Анжелика и король / А. Голон, С. Голон; Пер. с фр. П. Агапова. – Киев : Райдуга, 1991. – 559с. – ISBN 5-7715-0568-4
171139
  Голон А. Анжелика = Angeljqoe : роман / Голон А., Голон С. ; пер. с фр. К. Северовой. – Киев : Триада ; Сенс, 1991. – 496с. – ISBN 5-7707-1385-2
171140
  Голон А. Анжелика : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. К. Северова]. – Минск : Белтеафонд. – ISBN 5-7815-1407-4
Ч. 1-2. – 1991. – 317, [3] с.
171141
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том четвертый). – ISBN 5-85410-040-1
Т. 4 : Анжелика в мятеже. Анжелика в любви. – 1992. – 604, [3] с.
171142
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том пятый). – ISBN 5-85410-041-X
Т. 5 : Анжелика в Новом свете. Искушение Анжелики. – 1992. – 774, [2] с.
171143
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том шестой). – ISBN 5-85410-042-8
Т. 6 : Анжелика и демон. – 1992. – 511, [2] с.
171144
  Голон А. Анжелика : [в 6 т.] / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том седьмой). – ISBN 5-87-860-053-6
Т. 7 : Анжелика в Квебеке : [роман]. – 1992. – 653, [3] с.
171145
  Голон А. Анжелика / Анн Голон, Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том восьмой). – ISBN 5-87860-044-7
Т. 8 : Дорогой надежды. Анжелика и ее победы. – 1993. – 677, [3] с.
171146
  Голон А. Анжелика в Берберии. Анжелика в мятеже / А. Голон, С. Голон. – Харьков, 1993. – 637с.
171147
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Нукус, 1987. – 590с.
171148
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Ростов-на-Дону, 1989. – 528с.
171149
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1989. – 526с.
171150
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 526с.
171151
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 528с.
171152
  Голон А. Анжелика и демон : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. с фр. А. Науменко]. – Саратов : Заволжье, 1992. – 416 с. : илл. – ISBN 5-8280-0020-9
171153
  Голон А. Анжелика и Демон / А. Голон, С. Голон. – Баку, 1991. – 555с.
171154
  Голон А. Анжелика и деньги. Анжелика и заговор теней / А. Голон, С. Голон. – Москва : ТОО "Мишель и К", 1993. – 496 с.
171155
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1991. – 393с.
171156
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1991. – 408с.
171157
  Голон А. Анжелика и заговор теней : роман ; [пер.с фр.] / Анн и Серж Голон. – Киев : Луч - Атика, 1992. – 224 с. – ISBN 5-7794-0002-4
171158
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1990. – 106с.
171159
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Свердловск, 1991. – 382с.
171160
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Киев : Абзац, 1991. – 110с.
171161
  Голон А. Анжелика. Дорога надежды. Анжелика и ее победа : [романы] / Анн и Серж Голон. – Киев : ТДК, 1993. – 688, [1] с. : ил. – ISBN 5-87272-054-8
171162
  Голон А. и Анжелика. Искушение Анжелики : Роман / Пер. с французского П. Агапова; Анн и Серж Голон. – Киев : Оберег, 1991. – 264с. – ISBN 5-333-01125-7
171163
  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль / А. Голон, С. Голон. – Киев : Информиздат, 1992. – 318с. – ISBN 5-86968-064-3
171164
  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль. Анжелика и король / А. Голон, С. Голон. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 508с.
171165
  Пинская Т. Анжелина Джоли на своем месте // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 6-9.
171166
   Анжеліка Рудницька написала книгу про Оксану Білозір // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 14 червня (число 23). – С. 11
171167
  Вигорь Ю.Г. Анзерские острова / Ю.Г. Вигорь. – Москва, 1985. – 288с.
171168
  Мусаев М.А. Анзор : повесть / Магомед Мусаев ; пер. с чечен. И.С.Нехаева. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1967. – 335 с.
171169
  Акопян Т.Х. Ани - столица средневековой Армении : история и судьба городища / Т.Х. Акопян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Изд-во Ерев. ун-та, 1985. – 316, [1] с., [19] л. ил
171170
  Марр Н.Я. Ани / Н.Я. Марр. – Ереван, 1939. – 249 с.
171171
   Анив = армянский журнал / ООО "Анив-М". – Москва, 2008-
№ 3 (18). – 2008. – 96 с.
171172
   Анив = армянский журнал / ООО "Анив-М". – Москва, 2008-
№ 5 (20). – 2008. – 96 c.
171173
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (22). – 2009. – 96 с.
171174
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (25). – 2009. – 96 с.
171175
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (27). – 2009. – 80 с.
171176
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (29). – 2010. – 80 с.
171177
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 3 (30). – 2010. – 80 с.
171178
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (31). – 2010. – 80 с.
171179
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 5 (32). – 2010. – 80 с.
171180
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (33). – 2010. – 80 с.
171181
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (34). – 2011. – 80 с.
171182
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (35). – 2011. – 80 с.
171183
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 3 (36). – 2011. – 80 с.
171184
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (37). – 2011. – 80 с.
171185
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 5 (38). – 2011. – 80 с.
171186
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (39). – 2011. – 80 с.
171187
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (40). – 2012. – 80 с.
171188
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (41). – 2012. – 80 с.
171189
  Родичев Н.И. Анива / Н.И. Родичев. – М., 1973. – 326с.
171190
  Савченко Н.В. Анизотропия g-факторов электронов проводимости переходных материалов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Савченко Н. В. ; АН Укр. , Физ.-техн. ин-т низк. температур. – Харьков, 1992. – 16 с.
171191
  Мамедов К.П. Анизотропия атомного фактора в кубических кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов К.П.; МГУ. Научн.-исслед. ин-т физики. – Москва, 1950. – 12 с.
171192
  Наими Е.К. Анизотропия внутреннего трения реальных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Наими Е.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 14 с.
171193
  Кораблев В.В. Анизотропия вторично-эмиссионных свойств монокристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Кораблев В.В.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
171194
  Сигал М.А. Анизотропия и естественный ферромагнитный резонанс в частицах сплава Fe-Co. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сигал М.А.; Ин-т металлофизики АН УССР. – К., 1967. – 24л.
171195
  Пономарев Б.К. Анизотропия и магнитострикция монокристаллов гадолиния, тербия, диспрозия и эрбия в импульсных магнитных полях до 150 кэ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономарев Б.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 10л.
171196
  Жевандров Н.Д. Анизотропия и оптика / Н.Д. Жевандров. – Москва : Наука, 1974. – 167 с.
171197
  Соловьев В.И. Анизотропия и процессы релаксации в ферритах при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев В.И.; АН СССР. Радиотехн. ин-т. – М., 1965. – 20л.
171198
  Беграмбеков Леон Богданович Анизотропия ионно-электронной эмиссии с поликристаллических мишеней и тонких фольг : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Беграмбеков Леон Богданович; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
171199
  Булат Л.П. Анизотропия кинетических явлений в полупроводниках со структрой вюрцита : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Булат Л. П.; Чернов. ГУ. – Черновцы, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.19
171200
  Безручко В.М. Анизотропия коллиодальных центров в щелочногалоидных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 010407 / Безручко В. М.; МВ и СССО УССР. -- КГУ. – К., 1973. – 161л. – Бібліогр.:л.147-161
171201
  Безручко Владимир Матвеевич Анизотропия коллоидальных центров в щелочногалоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Безручко Владимир Матвеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 21 с.
171202
  Фонтон С.С. Анизотропия магнитных свойств кристалла никелистого железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фонтон С.С.; МГУ. – М., 1960. – 9л.
171203
  Алланазаров А. Анизотропия магнитосопротивления в кристалле n-германия в примесной, смешанной и собственной областях проводимости : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алланазаров А.; Объед. уч. сов. Отд-ия физ. техн. геол. и хим. наук АН ТССР и Турк.ГУ им. Горького. – Ашхабад, 1966. – 16л.
171204
  Шутова С.С. Анизотропия механических свойств кристаллов типа NaCl при действии сосредоточенной нагрузки : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.18 / Шутова С.С.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24с. – Бібліогр.:с.24
171205
  Микляев П.Г. Анизотропия механических свойств материалов. / П.Г. Микляев, Я.Б. Фридман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 223с.
171206
  Шарлай Б.М. Анизотропия некоторых парметров динамики решетки ромбических кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Шарлай Б.М.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
171207
  Вертопрахов В.Н. Анизотропия некоторых свойств монокристаллов германия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вертопрахов В.Н.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1961. – 5л.
171208
  Митина Л.П. Анизотропия парамагнитной восприимчивости гексаферритов и ортоферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Митина Л.П. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 15 с.
171209
  Королева Л.И. Анизотропия парапроцесса гесагоналных ферритов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Королева Л. И.; МГУ. – Москва, 1968. – 14л.
171210
  Коврижных А.М. Анизотропия пластического состояния при сложном нагружении. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Коврижных А.М.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 24л.
171211
  Као Лан Анизотропия плоских гальваномагнитных эффектов в монокристаллических пленках никеля и его сплавов с эелезом и медью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Као Лан; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1971. – 9л.
171212
  Саржевский А.М. Анизотропия поглощения и испускания света молекулами / А.М. Саржевский, А.Н. Савченко. – Минск, 1971. – 33 с.
171213
  Гайсенок В.А. Анизотропия поглощения и люминесценции многоатомных молекул / В.А. Гайсенок, А.М. Саржевский. – Минск : Университетское, 1986. – 317 с.
171214
  Черныш В.В. Анизотропия пьезотермомагнитных явлений в области эффекта увлечения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Черныш В.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
171215
  Дучал Владимир Яковлевич Анизотропия тензоэффектов в сильнодеформированных кристаллах германия и кремния : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Дучал Владимир Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 140л. – Бібліогр.:л.123-140
171216
  Дучал В.Я. Анизотропия тензоэффектов в сильнодеформированных кристаллах германия и кремния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Дучал В.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 14л.
171217
  Буда И.С. Анизотропия термоэлектрических и термомагнитных коэффициентов Bn-Ge в области эффекта увлечения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Буда И.С. ; Черновиц. ГУ. – Черновцы, 1969. – 11 с.
171218
  Линдин Григорий Леонович Анизотропия упрочняющегося пластического материала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Линдин Григорий Леонович;. – Новосибирск, 1977. – 12л.
171219
  Александров К.С. Анизотропия упругих свойств минералов и горных пород / К.С. Александров, Г.Т. Продайвода; СО РАН; Ин-т физики им. Л.В. Киренского; Отв.ред. Е.М. Чесноков. – Новосибрск : Изд-во СО РАН, 2000. – 354с. – ISBN 5-7692-0347-1
171220
  Николаев М.В. и Базазянц Н.О. Анизотропия упругого рассеяния нейтронов / М.В. и Базазянц Н.О. Николаев. – М., 1972. – 236с.
171221
  Головчан В.Т. Анизотропия физико-механических свойств композитных материалов / В.Т. Головчан. – К., 1987. – 301с.
171222
  Белый Николай Михайлович Анизотропия элементарных возбуждений и коллективные эффекты в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белый Николай Михайлович; Ин-т физики тела и полупроводников АН БССР. – Минск, 1982. – 8л.
171223
  Авенариус И.А. Анизотропия эффекта Мессбауэра в монокристаллах сурьмы и теллура : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Авенариус И.А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
171224
  Ковалевич А.А. Анизотропия эффекта Томсона и плоского эффекта Холла в монокристаллических ферромагнитных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Ковалевич А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут физики. – Красноярск, 1970. – 22л.
171225
  Бодюл П.П. Анизотропия явлений переноса в сплавах висмута с акцепторными примесями и ее взаимосвязь : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бодюл П. П.; АН СССР Сиб. отд. Сов. секции общей и приклад. физ., Объед. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 15л.
171226
  Шишов В.И. Анизотропная стадия распространения солнечных космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Шишов В.И.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. Моск. гос. ун-та им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 9л.
171227
  Панчишин В.И. Анизотропная электропроводная бумага для решения задач теории потенциала / В.И. Панчишин. – Москва, 1959. – 12с.
171228
  Панков А.А. Анизотропное магнитное двупреломление карбоната кобальта и исследование с его помощью антиферромагнитного резонанса. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.09 / Панков А.А.; АН СССР. Ин-т физ. проблем. – М., 1977. – 15л.
171229
  Смирнов Л.В. Анизотропное поглощение света молекулами красителей : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Смирнов Л.В.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 21 с.
171230
  Косячков А.А. Анизотропное распыление и ионообразование при ионной бомбардировке поверхностей твердых тел : Автореф... докт.физ. мат.наук: 01.04.07 / Косячков А. А.; АНУ, Ин-т металлофиз. – К., 1991. – 23л.
171231
  Гурвич А Ю. Анизотропное рассеяние и циклотронный резонанс горячих электронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гурвич Ю.А,; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 9л.
171232
  Искра В.Д. Анизотропное рассеяние и электроакустический эффект в электронных германия и кремнии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Искра В.Д.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1963. – 12л.
171233
  Даденкова М.Н. Анизотропное рассеяние света и ориентационный порядок в жидкостях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Даденкова М.Н. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1954. – 14 с.
171234
  Пименов Р.И. Анизотропное финслерово обобщение теории относительности как структуры порядка / Р.И. Пименов. – Сыктывкар : АН СССР КФ, 1987. – 183 с.
171235
  Вихор Л.Н. Анизотропнон рассеяние в примесных полупроводниках при наличии квантующих магнитных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Вихор Л.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1981. – 14л.
171236
  Дорошкевич А.Г. Анизотропные космологические модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Дорошкевич А.Г.; АН СССР. Ин-т прикл. математики. – М., 1968. – 6л.
171237
  Заец Вадим Иванович Анизотропные планарные волноводы для невзаимных элементов интегрально-оптических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Заец Вадим Иванович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 149л. – Бібліогр.:л.142-149
171238
  Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки / С.Г. Лехницкий. – Москва-Ленинград : Гостехиздат, 1947. – 355 с.
171239
  Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки / С.Г. Лехницкий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1957. – 463 с.
171240
  Клечин Ю.И. Анизотропные сверхтонкие взаимодействия в редкоземельных ортоферритах и ортохромитах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клечин Ю.И.; Уральский гос. ун-тет. – Свердловск, 1980. – 19л.
171241
  Неркаги А. Анико из рода Ного : [повесть] / Анна Неркаги ; [худож. В. Борисовї. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 127 с. – (Молодые писатели)
171242
  Прибульская Г.И. Аникушин / Г.И. Прибульская. – Л.-М, 1961. – 45с.
171243
  Баранаускас А. Аникшчяйский бор : поема / А Баранаускас ; пер. с литовского Н. Тихонова. – Вильнюс : Гос. изд-во худож. лит. Литовской ССР, 1950. – 39 с. : рис.
171244
  Баранаускас А. Аникщяйский бор : поема / Антанас Баранаускас ; пер. с лит. Н. Тихонова. – Каунас : ГИХЛ лит. ССР, 1952. – 36 с.
171245
  Баранаускас А. Аникщяйский бор : поема / Антанас Баранаускас ; пер. з литов. Н. Тихонова ; грав. И.М. Кузминскиса. – Вильнюс : "Vaga", 1976. – 59 с.
171246
  Сорокин В. Анилиды глюкоз и некоторые их превращения / [соч.] Василия Сорокина ; Из Агроном. лаб. Казан. ун-та // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань : Тип.. ун-та, 1888
171247
  Сорокин В. Анилиды и толуиды глюкоз : Материалы по вопросу о зависимости вращательной способности производных сахаристых веществ от их состава / [соч.] Василия Сорокина // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань : Тип.. ун-та, 1888


  На обл. дарств. надпись Реформатскому от автора [надпись частично обреза при переплете]
171248
  Сорокин В.И. Анилиды и толуиды глюкоз : Материалы по вопросу о зависимости вращательной способности производных сахаристых веществ от их состава / [соч.] Василия Сорокина. – Казань : Тип.. Императорского [Казанского] ун-та, 1887. – 96 с.


  На обл. дарств. надпись Реформатскому от автора [надпись частично обреза при переплете]
171249
  Наку А. Анилиды тиогликолевой и 1-меркаптопропионовой кислот как реагенты для экстракционно-фотометрического определения некоторых элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наку А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 16л.
171250
  Одрина Н.А. Анилитические формы сослагательного накопления в английском языке. Том 1 : Автореф... канд. филол.наук: / Одрина Н. А.;. – Киев, 1948. – 233л.
171251
  Одрина Н.А. Анилитические формы сослагательного накопления в английском языке. Том 2 : Автореф... канд. филол.наук: / Одрина Н. А.; КГУ. – Киев, 1948. – 299л. – Бібліогр.:с.1-13
171252
  Белогурова С.П. Анималистическая проза как феномен общественного сознания на рубеже 19 - 20 веков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 115-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
171253
  Гализина Е.Е. Анималистические образы как источник смыслообразования в русской культуре второй половины XIX - начала ХХ века (на примере архитектурного декора г. Саратова) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 37-40. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается проблема дифференциации терминов, связанных с изображением животных. В рамках исследования предпринята попытка определения региональной специфики этой образной системы в русском архитектурном декоре второй половины XIX - начала ХХ вв.
171254
   Анималисты России : Живопись. Скульптура. Монументальное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Графика. Плакат. Тувинское камнерезное искусство. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – [80] с.
171255
  Волос А.Г. Аниматор : [роман] / Андрей Волос. – Москва : Зебра Е, 2005. – 271с. – ISBN 5-94663-177-2
171256
  Сычева А. Аниматор Гарри Бардин и его персонажи // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 66-78


  Родословная Деда Мороза не такая уж и многовековая. Родился он в одно время с появлением гляциологии - науки о природных льдах и снегах.
171257
  Бурдина Э. Анимация в жизни Ирины Борисовой // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 58-61
171258
  Воронина А.Б. Анимация в этнографическом туризме // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 23-28. – Библиогр.: 5 назв.
171259
  Акимова Д.В. Анимация Хаяо Миядзаки: поэтика художественного образа // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-ІІ. – С. 15-22. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 44). – ISSN 0453-8048
171260
  Палецкий Анимизм, как принцип понимания мира / Палецкий. – 112с.
171261
  Казакова Вера Михайловна Анион - радикалы мостиковых гетероциклических соединений : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Казакова Вера Михайловна; Моск. ин. тонкой хим. технологии. – М., 1973. – 39л.
171262
  Зыкова В.В. Аниониты на основе полиаллиаламина и ди- и триэпоксидных эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Зыкова В.В.; АН Каз. ССР Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
171263
  Дрягилева Р.И. Анионная и координационно-анионная сополимеризация с альдегидами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Дрягилева Р.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 18л.
171264
  Кочетов Е.В. Анионная полимеризация акрилонитрила, инициированная триэтилфосфином : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кочетов Е.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва-Черноголовка, 1968. – 22л.
171265
  Яхимович Р.И. Анионная полимеризация ангидридов а-ацетилен-крабоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Яхимович Р.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1966. – 15 с.
171266
  Соловьянов А.А. Анионная полимеризация окиси этилена. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Соловьянов А.А.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 12л.
171267
  Базилевская Неонила Петровна Анионная полимеризация олигоэфиракрилатов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02075 / Базилевская Неонила Петровна ; АН УССР Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1973. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24
171268
  Арест-Якубович Александр Аронович Анионная полимеризация углеводородных мономеров под действием новых инициаторов на основе щелочноземельных и щелочных металлов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Арест-Якубович Александр Аронович ; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1981. – 48 с.
171269
  Шварц М. Анионная полимеризация. / М. Шварц. – М., 1971. – 671с.
171270
  Игнатьев Николай Владимирович Анионные b-комплексы 1,3,5 - трис (трифторметилсульфонил) бензола и их окисление : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Игнатьев Николай Владимирович; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1980. – 20л.
171271
   Анионные комплексы меди (II) с оксимами пирувиламинокислот / Р.Д. Лампека, С.В. Павлова, И.О. Фрицкий, Т.С. Искандеров, В.В. Скопенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 13-17. – ISSN 0041-6045


  Синтезированы и исследованы методами ИК-, электронной, ЭПР-спектроскопии и электроспрей масс-спект-рометрии 7 новых анионных координационных соединений меди (II) с оксимами пирувиламинокислот. Показано, что лиганды входят в состав комплексов в виде ...
171272
  Скопенко В.В. Анионные нитрозокарбамилцианметанидные и карбамилцианамидные комплексы некоторых металлов / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, Х. Келер // Коорд. химия, 1986. – №1
171273
  Кононов Ю.С. Анионообменная сорбция и разделение платины и палладия : Автореф... канд. хим.наук: / Кононов Ю.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 25л.
171274
  Нечай Н.А. Анионообменное разделение пятивалентного ванадия и шестивалентного хрома : Автореф... канд .хим.наук: / Нечай Н. А.; ЛГУ. – Л., 1966. – 20л.
171275
  Зверева М.Н. Анионообменное разделение цинка, кадмия и свинца и отделение их от некоторых элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Зверева М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 13л.
171276
  Малыгина Н.П. Анисья : роман / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1984. – 319с.
171277
  Васильев В.В. Аничков мост / В.В. Васильев. – Ленинград, 1973. – 47 с.
171278
  Сорока В. Ані батога, ані пряника // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Щодо книги Альфі Кона "Покарання нагородою".
171279
  Онищенко К. Ані Лорак зачарувала Європу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
171280
  Максак Г. Ані поразка, ані перемога. Що принесли Віктору Орбану місцеві вибори? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 5


  "Коли в липні президент Угорщини Янош Адер оголошував дату проведення восьмих за ліком виборів до органів місцевого самоврядування -13 жовтня, навряд чи він сподівався побачити такі бентежні результати для партії свого політичного соратника Віктора ...
171281
  Крамар О.. Ані свободи, ані хліба. Зорієнтована Лукашенкою на кооперацію з Росією білоруська економіка зайшла в глухий кут // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 33/34 (665/666), 14-27.08.2020. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561
171282
  Ціпко А. Анігіляція... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 12


  Нова українська еліта вже формується. В суспільстві має відбутися критичний аналіз прожитих років і процес самоочищення від усього, що стримує його розвиток.
171283
  Боцман А.В. Анізотропія германських претерито-презентних та інхоативних дієслів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 42-55


  Статтю присвячено проблемі функціонування претерито-презентних та інхоативних дієслів у германських мовах. Первісно ці дієслова утворюють глобулярний конгломерат, який поступово набуває ознак гетерогенності з подальшою диференціацією форм на позначення ...
171284
  Парновський С.Л. Анізотропія орієнтації галактик каталогу 2MFGC / С.Л. Парновський, А.В. Тугай // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 366-369. – ISSN 1027-4642
171285
  Продайвода Г.Т. Анізотропія пружних і акустичних властивостей осадочних порід Лисівської глибокої свердловини : геофізика / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Інваріантно-поляризаційним ультразвуковим методом визначено фазові швидкості пружних хвиль зразків керна осадових порід глибокої Лисівської свердловини. Обчислено пружні постійні в триклінному наближенні. Коефіцієнт акустичної анізотропії змінюється ...
171286
   Анізотропія теплофізичних властивостей вуглецевонаповнених епоксидних композитів, сформованих в магнітному полі / П.М. Малежик, М.І. Шут, Т.Г. Січкар, М.М. Лазаренко, А.М. Шут // Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса, 2015. – Вып. 52. – С. 28-33. – ISSN 0367-1631
171287
  Альохін О.Д. Анізотропія флуктуацій і градієнт внутрішнього поля неоднорідної рідини в критичному стані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 357-359. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі аналізу експериментальних даних з гравітаційного ефекту поблизу критичної точки, вивчені висотні залежності деполяризованої критичної опалесценції. Запропоновано утворення в рідині, в гравітаційному полі неоднорідного внутрішнього ...
171288
  Пархоменко Д.А. Анізотропна акустооптична взаємодія у 2D фотонному кристалі поблизу фотонної та фононної заборонених зон / Д.А. Пархоменко, С.О. Колєнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Обраховано геометрію анізотропної акустооптичної взаємодії у 2D фотонному кристалі з квадратною надграткою, що утворена в кремнії. Побудовано залежності кута Брегга від частоти акустичної хвилі для випадку одночасної наявності фотонної та фононної ...
171289
  Заєць В.І. Анізотропні планарні хвелеводи для невзаємних пристроїв інтегрально-оптичних систем : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.03 / Заєць В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 12 с.
171290
  Лишенок К.П. Анізотропні та нелінійні поверхневі поляритони при наявності поверхневої електропровідності. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.03 / Лишенок К.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 12л.
171291
  Фісун В.П. Анімалістичні образи у скарбошуканні як мотивотворчий елемент не казкової прози // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 74-77. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Ідеться про причини появи образів представників тваринного світу в сюжетах текстів не казкової прози про скарби та скарбошукачів, пояснюється символічне значення певних звірів (зокрема тотемних), а також наводяться приклади жертвоприношень, пов"язаних ...
171292
  Кравець О. Анімалістичні персонажі казок серболужицької письменниці Єви-Марії Чорнакец // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 94-102. – ISSN 2313-5921
171293
  Ільницька І.М. Анімалотерапія - оздоровлення і психологічна допомога дитині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 4-6 : фото
171294
  Цуй К. Анімальний компонент медичного терміна у сучасній китайській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 220-226. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено проблемі класифікації медичних термінів з анімальним компонентом у сучасній китайській мові, вирішити яку пропонуємо виходячи з розкриття лексичної конотації у вторинній номінації за участю метафори, що має велике значення як для ...
171295
  Курач Т.М. Анімаційне картографування явища міграції населення : картографія / Т.М. Курач, А.О. Новосвітна // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 32-37. – Бібліогр.: 7 назв
171296
  Росоха Сергій Володимирович Анімаційне комп"ютерне моделювання деяких процесів в задачах пожежної безпеки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Росоха С.В.; МОіНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
171297
   Анімаційні моделі формування бурштиноносних об"єктів України : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / О.О. Комлєв, В.А. Нестеровський, Р.Г. Гулий, О.О. Ремезова, Ю.М. Філоненко, С.О. Волненко, М.В. Криницька // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 163-168. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
171298
  Міхо О.І. Анімація в рекреації та туризмі : словник-довідник / Олена Міхо. – Київ : Ліра-К, 2019. – 222, [2] с. – Алфавіт. покажчик: с. 215-222. – Бібліогр.: с. 210-214. – ISBN 978-617-7748-14-3
171299
  Міхо О.І. Анімація в рекреації та туризмі : словник-довідник / Олена Міхо. – Київ : Ліра-К, 2020. – 222, [2] с. – Алф. покажчик термінів і понять: с. 215-222. – Бібліогр.: с. 210-213. – ISBN 978-617-7748-14-3
171300
  Грищенко М.М. Анімація в туризмі: поняття, класифікація, чинники // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 299-301. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
171301
  Абрамов Л.К. Анімація громадської діяльності : (розширений варіант) / Абрамов Л.К., Азарова Т.В. ; Ін-т соціокультурного менеджменту (ІСКМ) [та ін.]. – Кропивницький : ІСКМ, 2019. – 172 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISBN 978-617-7197-78-1
171302
  Курков Андрій Анімація на хвилях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 104-105. – ISSN 0130-5212
171303
  Гладких М.І. Анімізм / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 13. – ISBN 966-642-073-2
171304
  Гончаренко А.С. Анімус та Аніма і любовний трикутник в художній літературі (на матеріалі новелістики О. Генрі) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 99-109


  У статті розглядається новелістика американського письменника О. Генрі в контексті мотиву любовного трикутника, що є одним з архетипних оприявлень "одвічного трикутника". Дослідження вибудовується на аналізуванні архетипів Аніми та Анімуса як ...
171305
   Анісімов Анатолій Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 20. – ISBN 966-8352-11-4
171306
   Анісімов Анатолій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 12. – ISBN 978-966-439-754-1
171307
   Анісімов Анатолій Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46-47. – ISBN 978-966-439-757-2
171308
   Анісімов Анатолій Васильович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 27-28. – ISBN 978-617-7530-19-9
171309
   Анісімов Анатолій Васильович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 16. – ISBN 978-966-933-054-3
171310
   Анісімов Володимир Владиславович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 13
171311
   Анісімов Володимир Владиславович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 28. – ISBN 978-617-7530-19-9
171312
   Анісімов Володимир Владиславович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 17. – ISBN 978-966-933-054-3
171313
   Анісімов Ігор Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 199 : фото
171314
   Анісімов Ігор Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 12-13. – ISBN 978-966-439-754-1
171315
   Анісімов Ігор Олексійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 29. – ISBN 978-617-7530-19-9
171316
   Анісімов Ігор Олексійович ((1958) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 17. – ISBN 978-966-933-054-3
171317
   Анісімова Людмила Анатоліївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 48-49. – ISBN 978-966-439-757-2
171318
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1965. – 743с.
171319
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1970. – 672с.
171320
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1976. – 704с.
171321
  Болтыханов Ф.В. Анка / Ф.В. Болтыханов. – Орджоникидзе, 1982. – 125с.
171322
  Фельдгузен А. Анка Фельдгузен: "Для мене Росія - загроза..." / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 6-7


  "День" намагався з"ясувати в розмові з послом, яку позицію займе Німеччина на "Нормандському" саміті.
171323
  Свистунова И. Анкара-Тегеран: двусторонние отношения и региональные проблемы // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 11. – ISSN 0321-5075
171324
  Сірук М. Анкара - Київ: продовження діалогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)


  Прем"єр -міністр Йилдирим підтвердив підтримку Туреччиною суверенітету, територіальної цілосності і політичної єдності України.
171325
  Семиволос І. Анкара визначилася... = розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 3


  Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос: "Включення Туреччини до боротьби з ІДІЛ дуже серйозно вплине на ситуацію в регіоні".
171326
   Анкара шантажирует НАТО. Укрепление обороны Польши и стран Балтии - в обмен на карт-бланш по курдам / Пресс-бюро "2000" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 29 ноября - 5 декабря (№ 48). – С. 8


  "Турция отказывается дать добро на план обороны стран Балтии и Польши, разработанный НАТО на случай российской агрессии, пока альянс не обеспечит Анкару широкой политической поддержкой в борьбе с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) на севере ...
171327
  Киреев Н.Г. Анкара. / Н.Г. Киреев. – Москва : Наука, 1972. – 176с.
171328
  Дервиш С. Анкарский узник / С. Дервиш. – М., 1960. – 131с.
171329
  Клюев Е. Анкета : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 70-75. – ISSN 0130-7673
171330
  Танюк Л. Анкета : поема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
171331
   Анкета "Бюджет времени преподавателя и пути его рационализации" : [опыт социол. исследований]. – [Минск], 1930. – 8 с.
171332
   Анкета "Дом, в котором ты живёшь". – Горький, 1967. – 12 с.
171333
  Инбер В.М. Анкета времени / В.М. Инбер. – Москва, 1971. – 191с.
171334
  Танюк Лесь Анкета вступаючого кандидатом у члени суспільства правди і мудрості і так далі і тому подібне : проба іронічно-патетичної патріотичної, оптимістичної і самокритичної поеми на вільні й невільні теми у світлі зразково-соціалістичної системи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
171335
   Анкета для изучения социального развития коллектива завода "Рабочий металлист". – Кострома, 1967. – 34 с.
171336
  Наумова Д.Н. Анкета для незамужних / Д.Н. Наумова. – Ленинград, 1989. – 331с.
171337
   Анкета для преподавателей вузов. – Уфа, 1985. – 42 с.
171338
  Иваненко Анна Анкета на выезд из страны : Досье // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 14
171339
  Иваненко Анна Анкета на выезд из страны // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 20 : Іл.
171340
  Иваненко Анна Анкета на выезд из страны // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 28 : Іл.
171341
   Анкета по охране памятников, природы, птиц, лесов и т.п. в России. – Харьков : Тип. М.Х. Сергеева, 1927. – 16 с. – Окр.відбиток з жур. "Вісник природознавства", № 3-4, 1927 р.
171342
   Анкета студента : проблеми співіснув. різних технол. навч. у період реформ. вищої освіти в Україні. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1997. – 11 с.
171343
  Брейс А. Анкетирование = Questionnaire design : разработка опрос. листов, их роль и значение при проведении рыночных исслед. / Айан Брейс ; пер. с англ. В.О. Шагоян. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – XIV, 311, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Questionnaire design: how to plan, structure and write survey material for effective market research / Ian Brace. London: KoganPage, 2004. - Предм. указатель: с. 303-311. – Библиогр.: с. 303-308. – (Маркетинговые исследования на практике). – ISBN 966-8644-54-9
171344
   Анкетирование как метод библиотековедческих исследований : Сб. мат. в пом. науч. деят-ти биб-тек. – Ленинград : Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – (Сборник материалов в помощь научной деятельности библиотек ; вып. 9)
Вып. 9. – 1974. – 66 с. – Библиогр.: с. 62-65
171345
  Носырева А.Н. Анкетирование студентов как один из инструментов повышения качества образовательного процесса // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 2 (77). – С. 26-27. – ISSN 1998-1740


  Автор поднимает проблему студентоцентрированного подхода к организации обучения. В качестве примера он приводит результаты анкетирования студентов-заочников НГУ НИЯУ МИФИ. Анкетирование приводилось в 2000 г. и его результаты стали основой для ...
171346
  Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами / И.А. Бутенко. – М., 1989. – 175с.
171347
  Мельничук Л.Б. Анкетування викладачів як метод моніторингу якості освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 109-117. – ISBN 978-966-7359-77-5
171348
   Анкетування студентів як невід"ємний метод навчально-виховної роботи куратора у вищому навчальному закладі / А.М. Ернестюк, Князевич-Чорна, І.Ю. Ванджура, Р.І. Мерена // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2017. – № 7 (43). – С. 109-118. – (Пульс). – ISSN 2304-7437


  У статті проаналізовано результати анкетування студентів ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" з питань мотивації першокурсників при виборі медичного закладу навчання, процесу їхньої адаптації, зацікавленість студентів 2-4 курсів ...
171349
  Сукало А. Анкетування як метод дослідження інноваційних технологій в архівній справі // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 27-42


  Аналізується сучасний стан інформатизації архівної галузі, зокрема засобами анкетування; розкривається методика впровадження сучасних технологій та окреслюються перспективи подальшого розвитку архівної справи.
171350
  Статівка А.М. Анкетування як метод знаходження нового знання у процесі дипломного дослідження філологів // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 93-104. – ISSN 2073-4379
171351
  Гончар Б.М. Анклав // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – C. 65. – ISBN 966-316-039-X
171352
   Анклавістика : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов, Держ. освітня установа вищої проф. освіти "Волгоград. держ. ун-т" ; [редкол. : В.І. Теркулов, Н.О. Тупікова, В.М. Калінкін та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 104 с.
171353
   Анклавна діалектологія : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару ; 1 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Горлів. держ. пед. ін-т іноз. мов ; [ редкол. В.І. Теркулов, Н.О. Тупікова та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 44 с.
171354
   Анксіолітична дія 7-[2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4H-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Л.Б. Шарабура, Т.М. Пантелеймонова, В.П. Хиля // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2016. – Т. 25, приложение : 6 Національний конгрес геронтологів і геріатрів України. Тези. – С. 17-18. – ISSN 0869-1703
171355
  Чистяк Д. Анн Перр"є: у пошуках раю мовлення // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 263-266. – ISSN 0320 - 8370


  Доповідь виголошена на творчому вечорі "Анн Перр"є. Мовчання і переклад" у Будинку Руссо та Літератури у Женеві 2 вересня 2012
171356
  Іваницька М.Л. Анна-Галя Горбач - перекладач і популяризатор української літератури // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 139-150. – ISBN 978-617-7132-02-07


  "Серед постатей, котрі познайомили світ з українською літературою, особливе місце займає Анна-Галя Горбач – перекладачка, науковець, громадська діячка, популяризаторка української літератури на німецькомовних теренах. На жаль, її подвижницька ...
171357
  Триоле Э. Анна-Мария : роман / Эльза Триоле ; авт.пер. с фр. С. Викторовой , Н. Хлодовской. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. – 424 с.
171358
  Триоле Э. Анна-Мария / Э. Триоле. – Киев, 1994. – 380с.
171359
  Олесов Н.П. Анна / Н.П. Олесов. – Свердловск, 1963. – 76с.
171360
   Анна Александровна Кострова, Николай Иванович Костров : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1983. – [40] с.
171361
  Тихомирова Мария Александровна Анна Александровна Лапорская / Тихомирова Мария Александровна. – Москва : Художник РСФСР, 1979. – 112 с.
171362
  О"Лір Анна Ахматова - в українському інтер"єрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 серпня (№ 134)


  Подільська обитель поетеси.
171363
  Цимбалюк М. Анна Ахматова - українка, яка зробила мужньою російську поезію // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 липня (№ 27). – С. 13


  У Слобідці-Шелехівській на Хмельниччині відбулися тридцяті Ахматівські читання.
171364
  Хейт А. Анна Ахматова / А. Хейт. – М : Радуга, 1991. – 382 с.
171365
  Павловский А.И. Анна Ахматова : жизнь и творчество : Кн. для учителя / А.И. Павловский. – Москва : Просвещение, 1991. – 190 с. – ISBN 5-09-003244-0
171366
  Павловский А.И. Анна Ахматова : очерк творчества / А.И. Павловский. – Л, 1966. – 191 с.
171367
  Павловский А.И. Анна Ахматова : очерк творчества / А.И. Павловский. – 2-е изд. – Л, 1982. – 174 с.
171368
  Хренков А.В. Анна Ахматова в Петербурге-Петрограде-Ленинграде / А.В. Хренков. – Л, 1989. – 220 с.
171369
  Ахматова А.А. Анна Ахматова в Тверском краю : стихи и проза / Ахматова А.А. ; лит.-краевед. очерк Д.В. Куприянова ; сост., комент., ил. В.В. Тамбовцева. – Калинин : Московский рабочий, 1989. – 158, [1] с. : ил.
171370
  О"Лір Анна Ахматова в українському інтер"єрі. Подільська обитель поета // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 72-74. – ISSN 1819-7329
171371
  Кац Б.А. Анна Ахматова и музыка. / Б.А. Кац, Р.Д. Тименчик. – Л., 1989. – 336 с.
171372
   Анна Ахматова и Русская культура начала ХХ века : тез. конф. – Москва : [б. и.], 1989. – 106, [1] с.
171373
  Грицак Н.Р. Анна Ахматова і Марина Цвєтаєва: дві перекладні версії однієї поезії Івана Франка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 204-208. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
171374
  Ланская С. Анна Ахматова о Модильяни // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 64-72.
171375
   Анна Ахматова та Україна. – Київ : [б в.], 1993. – 30 с.
171376
  Степаненко М. Анна Ахматова. Київ. Україна // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 197-206. – ISSN 0320 - 8370
171377
  Орлова Н. Анна Ахматова: "Такой на свете нет..." // Личности. – Киев, 2009. – № 6 (22). – С. 24-47. – ISSN 1819-6268


  Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) — один из крупнейших русских поэтов XX века, писатель, литературовед, литературный критик, переводчик.
171378
  Орлова Н. Анна Ахматова: "Такой на свете нет..." // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 4-27. – ISSN 1819-6268
171379
   Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество : Крым. Ахматовский науч. сб. – Симферополь : Крымский Архив. – (Серия приложений к журналу "Филологические Студии"). – ISBN 5-87314-011-5
Вып. 5 : [В.П. Казарин, Д.С. Берестовская, Г.Ю. Богданович и др.] ; отв. науч. ред. Г.А. Темненко. – 2007. – 218, [2] с. : ил., табл. – Авт. вып. указ. на обороте тит. л. - Аннот. парал. рус., укр. и англ. – Библиогр. в конце ст.
171380
  Бобернага С. Анна Баранович / С. Бобернага. – Кишинев, 1971. – 12с.
171381
  Мирчинк М.Е. Анна Болеславовна Мисскна 1869-1922 гг. / М.Е. Мирчинк. – М., 1940. – 15с.
171382
  Витензон Р.А. Анна Бренко / Р.А. Витензон. – Ленинград, 1985. – 207с.
171383
  Бисли А. Анна в Лондоне / А. Бисли. – Москва, 1979. – 87с.
171384
  Иваницкая Я.А. Анна Варпаховская : история семьи / Яна Иваницкая. – Киев : [б. и.], 2018. – 572, [3] с. : цв. фотоил., ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7449-02-6
171385
  Дружинин Н.М. Анна Васильевна Якимова - член исполнительного комитета партии "Народная воля". / Н.М. Дружинин. – 2-е изд. – М, 1930. – 48с.
171386
  Сцибор-Рыльский Анна Вероника / Сцибор-Рыльский. – Л., 1959. – 306с.
171387
  Натяжко С. Анна Гавальда і Оксана Забужко: психоаналітичний аспект сучасної жіночої прози // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 165-173. – ISSN 2313-5921
171388
  Жигарев А.Л. Анна Герман / А.Л. Жигарев. – Москва : Искусство, 1988. – 303с.
171389
  Загорская Е.С. Анна Голубкина - скульптор и человек / Е.С. Загорская. – М., 1964. – 143с.
171390
  Ардентова К.В. Анна Голубкина / К.В. Ардентова. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 69 с. – (Мастера рус. искусства в собрании Гос. Рус. музея)
171391
  Каменский А.А. Анна Голубкина / А.А. Каменский. – М., 1990. – 461с.
171392
  Агеєва Н.Є. Анна Голубкіна. "Дві" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 55-56. – ISSN 2518-7104
171393
  Знаменская Г.Н. Анна Зегерс / Г.Н. Знаменская. – Москва, 1953. – 40с.
171394
  Мотылева Т.Л. Анна Зегерс / Т.Л. Мотылева. – М, 1953. – 256с.
171395
  Мотылева Т.Л. Анна Зегерс : личность и творчество / Т. Мотылева. – Москва : Художественная литература, 1984. – 399 с.
171396
  Кудін М.О. Анна Зегерс / М.О. Кудін. – К, 1987. – 194с.
171397
   Анна Зегерс : Биобиблиогр. указ. – Москва, 1989. – 120 с. – (Писатели зарубеж. стран)
171398
   Анна Зегерс (род. в 1900 г.) : Мет. мат. к вечеру, посв. 60-летию со дня рождения. – Москва, 1960. – 8 с. – (В помощь работникам библиотек)
171399
   Анна Зегерс.. – М., 1964. – 88с.
171400
   Анна Зегерс.. – М., 1970. – 32с.
171401
  Самойловских А.И. Анна Ивановна Самойловских / А.И. Самойловских. – Москва : Союз художников РСФСР, 1978. – [28] с.
171402
  Глушко М.В. Анна Ильина / М.В. Глушко. – Симферополь, 1951. – 256с.
171403
   Анна Иоанновна : Сост.И.В.Новиков. – Москва : Армада, 1994. – 766 с. – Содерж.: М.Н.Волконский, Князь Никита Федорович; П.В. Полежаев, Бирон и Волынский; И.И. Лажечников, Ледяной дом. – (Романовы : династия в романах ; т. 7). – ISBN 5-87994-046-2
171404
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : Т. 1-2 / Л.Н. Толстой ; под ред. и с примеч. П.И. Бирюкова ; с рис. М. Щеглова, А. Моравова и А. Корина. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1. – 1914. – [4], 336 с., 21 л. ил.


  Ред.: Бирюков, Павел Иванович (1860-1931) Ил.: Щеглов, Михаил Михайлович (1885-1955) ; Моравов, Александр Викторович; Корин, Алексей Михайлович (1865-1923)
171405
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
1. – 1935. – 374с.
171406
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
2. – 1935. – 337с.
171407
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Кн.1. – 1946. – 407с.
171408
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Кн.2. – 1946. – 358с.
171409
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва, 1947. – 767с.
171410
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – 576. – Москва : Художественная литература
1. – 1947. – 576 с.
171411
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
2. – 1947. – 576с.
171412
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
2. – 1947. – 504с.
171413
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва ; Ленинград : Гос. Изд-во Художественной Литературы, 1950. – 840 с.
171414
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8-ми частях / Л.Н. Толстой. – Воронеж : Воронежское областное книгоиздательство
Т. 2. : Части пятая-восьмая. – 1950. – 360 с.
171415
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва, 1955. – 884с.
171416
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда
Т. 1 ; ч. 1-4. – 1956. – 504 с.
171417
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда
Т. 2 ; ч. 5-8. – 1956. – 445 с.
171418
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Петрозаводск, 1960. – 907с.
171419
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
2. – 1967. – 411с.
171420
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 1-4. – 1968. – 472 с.
171421
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 5-8. – 1968. – 412 с.
171422
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч.1-4. – 1969. – 472 с.
171423
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 5-8. – 1969. – 412 с.
171424
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Куйбышев, 1970. – 696с.
171425
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва, 1970. – 912с.
171426
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Фрунзе, 1972. – 888с.
171427
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Кишинев, 1975. – 864с.
171428
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва, 1976. – 798с.
171429
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ташкент, 1977. – 776с.
171430
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1978. – 712с.
171431
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Минск, 1978. – 612с.
171432
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Новосибирск, 1979. – 862с.
171433
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.1-4. – 1979. – 447с.
171434
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.5-8. – 1979. – 392с.
171435
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : Роман в восьми частях / Л.Н. Толстой. – Киев : Дніпро, 1981. – 792с.
171436
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 799с.
171437
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.1-4. – 1982. – 446с.
171438
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.5-8. – 1982. – 390с.
171439
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Грозный, 1983. – 765с.
171440
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда
Т.1. – 1986. – 491 с.
171441
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
2. – 1986. – 459с.
171442
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ленинград
1. – 1987. – 444 с.
171443
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ленинград
2. – 1987. – 380 с.
171444
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8-ми частях / Л.Н. Толстой. – Москва : Художня література, 1988. – 767 с. – (Библиотека классики)
171445
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Харьков, 1988. – 806с.
171446
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – К., 1989. – 681с.
171447
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Пермь
Ч.5-8. – 1989. – 349с.
171448
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда
Ч. 1-4. – 1991. – 495 с. : ил.
171449
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 2, ч. 5-8. – 1991. – 413с.
171450
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8-ми частях / Лев Толстой ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной ; худож.-охорм. Б.Ф. Бублик]. – Харьков : Фолио. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы" / обществ. совет : В.С. Бакиров и др.). – ISBN 978-966-03-5318-3
Ч. 1-4. – 2011. – 457, [7] с. : 1 л. портр. – На обл. : Анна Каренина. Том 1
171451
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литератури;). – ISBN 978-966-03-5319-0
[Т. 2], ч. 5-8. – 2011. – 379, [3] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. указ. N тома и сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература.
171452
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6034-1
Т. 1, ч. 1-4. – 2012. – 457, [6] с., [1] л. портр. : ил. – Примеч.: с. 453-457
171453
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6035-8
Т. 2, ч. 5-8. – 2012. – 379, [5] с. : ил. – Примеч.: с. 378-379
171454
  Кемский Анна Каренина под ножом критики : (По поводу статей Громеки). – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества "Общественая польза", 1886. – 32 с.
171455
  Аксенов С. Анна Каренина. После Толстого. К проблеме творческой интерпретации романа // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 12 (403). – С. 34-43
171456
  Толстой Л. Анна Кареніна / Л. Толстой. – Харьков
Кн.1. – 1935. – 465с.
171457
  Толстой Л.М. Анна Кареніна / Л.М. Толстой. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 704с.
171458
  Моця О. Анна Київська, королева Франції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С. 58-59 : Фото. – ISSN 1607-6451
171459
  Верховская М. Анна Кирпищикова / М. Верховская. – Молотов, 1954. – 136 с.
171460
  Пермяк Е.А. Анна Кузнецова / Е.А. Пермяк. – Москва, 1948. – 119с.
171461
  Веселовська Г. Анна Липківська. In memoriam // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Березень - Квітень (число 3/4)
171462
  Алова Л.А. Анна Маньяни и ее роли / Л.А. Алова, О.Б. Боброва. – Москва : Всесоюз. творч.-произв. об-ние "Киноцентр", 1990. – 108, [4] с. : ил.
171463
  Чехов А.П. Анна на шее. Попрыгунья. Невеста / А.П. Чехов. – МоскваЛ,, 1966. – 114с.
171464
  Бертенсон Н. Анна Николаевна Есипова. / Н. Бертенсон. – Л, 1960. – 152с.
171465
  Андрусяк І.П. Анна Павлик - борець за гендерну рівність // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 91-93
171466
   Анна Павлова. – Москва, 1956. – 191 с.
171467
  Аркина Н.Е. Анна Павлова : к 100-летию со дня рождения / Н.Е. Аркина. – Москва : Знание, 1981. – 56 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Искусство" ; № 3)
171468
  Красовская В.М. Анна Павлова. Страницы жизни русской танцовщицы / В.М. Красовская. – Л.-Москва, 1964. – 218 с.
171469
  Клокова Н. Анна Павлова: миссия - балет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 7-29. – ISSN 1819-6268
171470
  Пасенюк Л.М. Анна Пересвет / Л.М. Пасенюк. – Краснодар, 1958. – 200с.
171471
  Модзалевский Б.Л. Анна Петровна Керн : по материалам Пушкинского дома / Б.Л. Модзалевский. – [Ленинград] : М. и С. Сабашниковы, 1924. – 141 с. – (Друзья Пушкина / под общ. ред. М.О. Гершензона)
171472
   Анна Петровна Остроумова-Лебедева. – Казань : Полиграф-школа им. А.В. Луначарского, 1928. – 32 с.
171473
  Корнилов П.Е. Анна Петровна Остроумова-Лебедева / П.Е. Корнилов. – Москва : Искусство, 1950. – 24 с.
171474
  Суслов В.А. Анна Петровна Остроумова-Лебедева / В.А. Суслов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 204 с.
171475
  Остроумова-Лебедева Анна Петровна Остроумова-Лебедева : гравюры на дереве / Остроумова-Лебедева; Ред.: Б.Л. Волков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1971. – [26] с.
171476
  Богданов А.А. Анна Петровна Остроумова-Лебедева / А.А. Богданов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1976. – 40, [20] с.
171477
  Роменський О. Анна Порфірогеніта: штрихи до портрета візантійської принцеси та руської княгині // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 26-37
171478
  Ольбрахт И. Анна пролетарка / И. Ольбрахт. – Москва, 1951. – 232с.
171479
  Ольбрахт И. Анна пролетарка / И. Ольбрахт. – Москва, 1954. – 223с.
171480
  Ольбрахт І. Анна пролетарка / І. Ольбрахт. – К., 1955. – 232с.
171481
  Серова С.А. Анна Редель и Михаил Хрусталев / С.А. Серова. – М : Искусство, 1981. – 189 с.
171482
  Ординець-Косторовицький Анна Русинка / Ординець-Косторовицький. – Харків, 1930. – 221 с.
171483
  Сент-Емур де Ке Анна Русинка, королева Франції і графиня Валюа / Граф де Ке де Сент-Емур ; З франц. пер. Іван Франко. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілк ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського], 1909. – 31 с. – Примірник дефектний без обкл. та тит. арк., опис за репринтним виданням. – (Писання Івана Франка ; 2)
171484
  Сент-Емур де Ке Анна Русинка, королева Франції і графиня Валюа / Граф де Ке де Сент-Емур ; З франц. пер. Іван Франко. – Репринтне вид. – Київ : Обереги, 1991. – 31с. – Вих. дані оригіналу: Львів : Накл. укр.-рус. видав. спілки, 1909. – (Писання Івана Франка ; 2). – ISBN 5-7707-1736-X
171485
  Луняк Є. Анна Руська - королева Франції / Євген Луняк. – Киев : Книга, 2012. – 203, [5] с. : табл., іл. – Текст укр, англ., фр. – Бібліогр.: с. 200-203 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8314-69-8
171486
  Луняк Є.М. Анна Руська - королева Франції в світлі історичних джерел / Євген Луняк. – Київ ; Ніжин : Міланік, 2010. – 96 с., [4] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-2213-46-1
171487
  Шубина В. Анна с холмов : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 11-22. – ISSN 0131-2332
171488
   Анна Саксе. – Рига : Латгиз, 1964. – 88 с. : илл.
171489
  Киршентале И.В. Анна Саксе. / И.В. Киршентале. – Рига, 1985. – 227 с.
171490
  Нар-Дос Анна Сароян : повести / Нар-Дос; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1960. – 307 с.
171491
  Трифонова Л.П. Анна Семеновна Голубкина / Л.П. Трифонова. – Л, 1976. – 41с.
171492
   Анна Семеновна Голубкина. – Москва, 1983. – 423с.
171493
   Анна Семеновна Голубкина , 1864-1927 г.. – М., 1989. – 31с.
171494
   Анна Семеновна Голубкина.. – М., 1964. – 40,6с.
171495
  Костин В.И. Анна Семеновна Голубкина. 1864-1927 / В.И. Костин. – М.-Л., 1947. – 24с.
171496
  Шелухин И.С. Анна Скалозубова / И.С. Шелухин. – Новосибирск, 1976. – 127с.
171497
  Есенин С.А. Анна Снегина / С.А. Есенин. – Москва, 1976. – 74с.
171498
  Есенин С.А. Анна Снегина : Поэма / С.А. Есенин. – Москва : Детская литература, 1981. – 47с.
171499
  Абелль К. Анна Софи Хедвиг : Пьеса в 3-х актах / К. Абелль. – Москва : Искусство, 1963. – 104 с.
171500
  Тимошик М.С. Анна Фігус-Ралько як редактор та організатор української видавничої справи в Канаді. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 153-157.
171501
  Джейкобсон С. Анна Франк = Anne Frank : граф. біографія створена спільно з Будинком Анни Франк / Сід Джейкобсон та Ерні Колон ; пер. Катерини Диси. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 151, [1] с. : іл., фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 149. – ISBN 978-966-378-704-6
171502
   Анна Фройд (Anna Freud) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 105-117. – ISBN 978-966-518-287-0
171503
  Караваев С. Анна Хомякова : поэма / С. Караваев; перевод с коми-пермь А.Крашениникова. – Пермь, 1968. – 36 с.
171504
  Ладинский А.П. Анна Ярославна - королева Франции / А.П. Ладинский. – Москва, 1961. – 424с.
171505
  Ладинский А.П. Анна Ярославна - королева Франции / А.П. Ладинский. – Кишинев, 1989. – 622с.
171506
  Аллю Роже Анна Ярославна - королева Франції = Anne de Kiev - reine de France / Роже Аллю ; Переклала М. Струтинська ; Світова Федерація Українських Жіночих Організацій. – Торонто : СФУЖО, 2002. – 269 c. : іл. – ISBN 0-9731927-1-2
171507
  Крутенко Н.Г. Анна Ярославна = Anne de Kyiv : іст.-літ. мистецтвознавча розвідка / Наталія Крутенко ; [пер. фр. М. Маурітссона та Д. Чистяка]. – Київ : Пульсари, 2011. – 137, [3] с. : іл., фотоіл. – Серія засн. в 2001 р. - Текст укр., фр. – (Серія "Українці у світовій цивілізації" / ідея та упорядкув. Л. Копань). – ISBN 978-966-2171-80-8
171508
  Солонько О. Анна Ярославна і кремлівський шизофреник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 2 червня (№ 11). – С. 5


  Хиткий київський фундамент російської "величі".
171509
  Баландін Ф. Анна Ярославна, президент Макрон та інші офіційні особи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "26 травня, напередодні Дня Києва, у столиці відкрився Третій міжнародний Anne de Kiev Fest. Образом і брендом форуму є молодша донька князя Ярослава Мудрого — Анна Ярославна. Через кілька днів саме Анна стала в міжнародному медійному просторі ...
171510
   Аннали Світової федерації лемків = Annals of the Lemkos" federation / Світова федерація лемків. – Нью-Йорк : Світова федерація лемків, 1974
171511
   Аннали Світової федерації лемків = Annals of the World Lemkos" federation / Світова федерація лемків. – Нью-Йорк : Світова федерація лемків, 1975
171512
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Петербург : Петроград
№ 1-2. – 1922. – Переплет
171513
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Петербург : Петроград
№ 3. – 1923
171514
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Ленинград ; Москва : Петроград
№ 4. – 1924
171515
   Анналы истории медицины : сборник трудов. – Москва : Медгиз, 1963. – 152 с. – (Всесоюзное научное историко-медицинское общество)
171516
  Злодорев Д. Аннаполис : Израиль и палестинцы начинают переговоры // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Міжнар. конференція по Близькому сходу: Ізраїль і Палестина хочуть мирних переговорів
171517
  Эрцог М. Аннапурна - первый восьмитысячник / М. Эрцог. – Москва : Географгиз, 1960. – 255с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
171518
  Эрцог Аннапурна - первый восьмитысячник / Эрцог, м.; Пер. с сокр. с англ. Гарфа Б.А. – Москва : Мысль, 1975. – 494с.
171519
  Анисимов А. Аннексионистско-интервенционная оккупация западно-германских территорий США, Англией и Францией : Автореф. ... канд. юрид. наук / Анисимов А. ; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1951. – 25 с.
171520
  Сливка Ю.Ю. Аннексия Восточной Галиции и борьба трудящихся западноукраинских земель против инотранного порабощения, за воссоединение с Советской Украиной. : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.02 / Сливка Ю.Ю.; Ордена Ленина АН УССР.Ин-т истории. – К, 1974. – 44л.
171521
  Мартинов О. Аннексия киренаики Римом как результат эволюции римско-египетских отношений к началу I века до н.э. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена проблеме межгосударственных отношений между Римской республикой и птолемеевским Египтом к первой половине I в. до н.э. Анализируется процесс римской аннексии владений Птолемеев в Киренской области, в общем контексте внешней политики ...
171522
  Макарчук О.И. Аннексия Кореи Японией в 1908-1910 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 153-157. – ISSN 0042-8779
171523
  Караев Р.М. Аннексия Крыма как нарушение принципа территориальной целостности Украины // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 346-351. – ISSN 2219-5521
171524
  Потокова Н.В. Аннексия Техаса Соединенными Штатами Америки, 1821-1845 гг. / Н.В. Потокова. – Ростов -на-Дону, 1986. – 164с.
171525
  Литенко В.А. Аннелирование 4Н-2-аминопиран-4-онового кольца к аренам и гетаренам : Дис... Канд.хим. наук: 02.00.03 / Литенко В.А.; КГУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.150-161
171526
  Литенко В.А. Аннелирование 4Н-2-аминопиран-4-онового кольца к аренам и гетаренам : Автореф. дис. ... канд. химич. наук: 02.00.03 / Литенко В.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
171527
   Анненков Н.А. Засл. арт. РСФСР, лауреат Государственной премии. – М., 1949. – 12с.
171528
  Гуляев А.М. Анненков: "Система русского гражданского права", т. 1 1894 г., т. 2 1895 г. [рецензия]. – [Киев], 1896. – 11 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия. Киев, 1896, кн. 1. Отд. Критика и библиография, с. 1-11
171529
  Никандрова Е. Анни Безант // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 34-50. – ISSN 0042-8779


  Політик, громадський діяч і журналіст Англії і Індії Анна Безант
171530
  Шитова В.В. Анни Жирардо / В.В. Шитова. – М, 1985. – 44с.
171531
  Варисов А.З. Аннигилияция позитронов в соединениях ионного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Варисов А.З.; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 16л.
171532
  Кравченко В.С. Аннигиляционный механизм землетрясений / В.С. Кравченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 144-150 : рис. – Библиогр.: с. 150. – ISSN 0203-3100
171533
  Митропан Иван Макарович Аннигиляция магнитных полей в плазме тэта-пинча : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Митропан Иван Макарович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
171534
  Асрибеков В.Е. Аннигиляция нуклон-антинуклонных пар : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Асрибеков В.Е. ; Тбилис. гос. ун-т им. И.В. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 8 с.
171535
  Татур А.О. Аннигиляция позитрония в газах и пористых системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 156 / Татур А.О.; АН СССР. Ин-т хим. физики. Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
171536
  Бардышев Иван Иванович Аннигиляция позитронов в дефектных кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Бардышев Иван Иванович ; АН СССР. Ин-т химич. физики. – Москва, 1972. – 16 с.
171537
  Цапко Е.А. Аннигиляция позитронов в неупорядоченных бинарных сплавах замещения : автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Цапко Е. А. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1982. – 20 с.
171538
   Аннигиляция позитронов в твёрдых телах : сб. статей. – Москва : Иноиздат, 1960. – 228 с. – (Проблемы физики)
171539
  Арефьев К.П. Аннигиляция позитронов в щелочногалоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.01 / Арефьев Константин Петрович ; Томск. политехн. ин-т. – Томск, 1974. – 18 с.
171540
  Де-Рошефор Мария Аннна Ярославна, французская королева : исторический очерк графини Марии де-Рошефор : Изд. жупн. "Наша старина", 1914. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов. М., 1956, т. 1, с. 302. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека "Нашей старины")
171541
   Аннотации докладов : междунар. симпозиум по гидрологии заболоченных территорий. Минск 17-24 июня 1972 г. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 67, [5] с. – Текст на русск., англ., франц. яз
171542
   Аннотации докладов 5 Всесоюзного симпозиума по дифракции и распространению волн. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. – 99 с.
171543
   Аннотации докладов IX Студенческой научной конференции Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии : 19-23 апреля 1956 г. – Новосибирск, 1956. – 15 с.
171544
   Аннотации докладов, представленных на 5 Всесоюзную конференцию по нелинейной оптике (Кишинев. 10-15 ноября 1970 г.). – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 163 с.
171545
   Аннотации завершённых научно-исследовательских работ за 1972 г.. – Рига : Латвийский гос. ун-т, 1976. – 52 с.
171546
   Аннотации к работам, выполненным Всесоюзным научно-исследовательским Институтом морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в 1956 г.. – Москва
Сб. 3. – 1958. – 112 с.
171547
   Аннотации к спектаклям. – Москва, 1963. – 17 с.
171548
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. – М., 1965. – 28с.
171549
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Государственного научно-исследовательского аккумуляторного института за 1964 г.. – Москва : ВНИИЭМ, 1965. – 20 с.
171550
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по светотехнике, выполненных институтами и предприятиями в 1954-1957 гг. : сборник. – Москва : ЦИНТИЭ, 1959. – 196 с.
171551
   Аннотации научно-исследовательских работ. – Свердловск, 1964. – 40 с. : фотогр., 3 вкл. л.
171552
   Аннотации научно-исследовательских работ 1951-1956 гг.. – Ленинград
2. – 1958. – 124с.
171553
   Аннотации научно-исследовательских работ ВНИИЭТО, законченных в 1964 г.. – Москва : ВНИИЭМ
Ч. 1. – 1965. – 128 с. : рис.
171554
   Аннотации научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава геологоразведочного и горно-металлургического факультета за 1964 год. – Ташкент : ФАН УзбССР, 1966. – 196 с. – Библиогр. : с. 188-193
171555
   Аннотации научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава кафедр общественных наук за 1964 год. – Ташкент : Фан, 1966. – 40 с.
171556
   Аннотации научно-исследовательских работ энергетического, механического, инженерно-физического, строительного и общетехнического факультетов Ташкентского политехнического института. – Ташкент : Наука
Вып. 2. – 1964. – 112 с.
171557
   Аннотации научно-исследовательских работ, 1964 г.. – Одесса : Маяк, 1965. – 22 с.
171558
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных в 1959 году. – Томск
Вып. 1. – 1961. – 68с.
171559
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных в 1960 году. – Томск
Вып. 1. – 1961. – 108с.
171560
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных ЦНИИКА в 1957-1959 гг.. – Москва : ОНТИ, 1960. – 130 с. : ил., 1 вкл. л.
171561
   Аннотации научных работ ВНИРО по плану 1962 года. – Москва : Рыбгос хозяйство, 1963. – 82 с.
171562
   Аннотации научных студенческих работ, награждённых в 1981 году медалями "За лучшую научную студенческую работу" и дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ на Всесоюзном конкурсе : на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам по разделу "Педагогика, психология". – Киев, 1981. – 30 с.
171563
   Аннотации научных студенческих работ, награждённых дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ по итогам всесоюзного конкурса 1974/75 учеб. года : на лучшую научную работу студентов вузов СССР по разделу "Теоретическая и экспериментальная химия". – Львов, 1976. – 24 с.
171564
  Зарифов Хади Тилляевич Аннотации опубликованных работ : Автореф... канд. филол.наук: / Зарифов Хади Тилляевич; АН УзССР. Ин-т языка и лит-ры им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 18л.
171565
   Аннотации основных научно-исследовательских работ за период 1935-1938 г.. – Москва, 1940. – 32 с.
171566
   Аннотации отчетных докладов научно-исследовательского института физиологии животных по выполненным работам в 1948 году. – Киев, 1949. – 53 с.
171567
   Аннотации программ дисциплин базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030200 политология (квалифик // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 31-41. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
171568
   Аннотации проектов экспериментов в области физики элементарных частиц и атомного ядра, планируемых на 1991-1995 гг.. – Ленинград : ЛИЯФ, 1991. – 132 с. – Библиогр. в конце ст.
171569
   Аннотации работ по геологии нефти и газа за 1956 год. – Москва, 1957. – 58с.
171570
   Аннотационный сбоpник pабот, пpедставленных на конкуpсы 1995-1997 г.г.. – Хаpьков, 1998. – 89с.
171571
  Иншакова Н.Г. Аннотация в современном контексте книжного издания // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 72-83. – ISSN 0130-9730


  Обозначена проблема культуры издания, его контекст. Определена роль редактора в обеспечении высокого качества издательской продукции. Приведены характеристики аннотации как полифункционального жанра, задействованного во многих сферах деятельности, в ...
171572
   Аннотация докладов : Итоговая сессия профессорско-преподавательского состава по науч.- исслед. работе Азерб. индустр.ин-та. – Баку, 1959. – 52с.
171573
  Всесоюзное Аннотация докладов 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве / Всесоюзное, по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве совещание. – Ленинград : НИИ ЭФИ, 1982. – 170 с.
171574
   Аннотация докладов 5 Всесоюзной конференции по механике полимерных и композитных материалов. – Рига, 1983. – 216с.
171575
   Аннотация к работам, выполненным Всесоюзным научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяйства. – Москва
1. – 1956. – 108с.
171576
   Аннотация лекций докладов и сообщений. – Новосибирск, 1972. – 46 с.
171577
   Аннотация работ ОРГРЭС за 3 и 4 квартал 1959 г.. – Москва : Бюро техн. инф-ции ОРГРЭС, 1960. – 164 с.
171578
   Аннотация работ по геологии нефти и газа за 1957 год. – Москва, 1958. – 97с.
171579
   Аннотация работ по химии и технологии нефти и газа за 1956 год. – Москва, 1957. – 116 с.
171580
   Аннотация работ, выполненных ВГПИ и НИИ "Энергосетьпроект" в 1965-1967 гг.. – Москва : Информэнерго, 1968. – 52 с.
171581
   Аннотирование и реферирование : пособ. по англ. яз. (для неяз. спец. пед. вузов). – Москва : Высшая школа, 1991. – 155, [1] с. : ил.
171582
  Гарбовский Н.К. Аннотирование и реферирование французских текстов / Н.К. Гарбовский. – М, 1985. – 91с.
171583
  Истрина М.В. Аннотирование произведений печати : метод. пособ. / М.В. Истрина. – М., 1981. – 48с.
171584
  Барнавели Т. Аннотированная библиография печатных трудов сотрудников инстритута истории грузинского искусства Академии наук Грузинской ССР : 1941-1968 гг./ Теймураз Барнавели / Т. Барнавели ; АН ГрузССР, Ин-т истории грузинского искусства. – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 338 с.
171585
   Аннотированная библиография по полупроводниковым триодам и их применению в аппаратуре электроавтоматики, телемеханики и вычислительной технике, за 1956-1957 гг.. – Москва : Центр. бюро техн. информ. приборостр. и средств автоматиз., 1959. – 42 с.
171586
   Аннотированная библиография по полупроводниковым триодам и их применению в аппаратуре электроавтоматики, телемеханики и вычислительной техники за 1958 г.. – Москва : ЦИНТИ, 1960. – 31с.
171587
  Богомолова Н.Н. Аннотированная библиография по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, И.Г. Кокурина; МГУ им. М. В. Ломоносова; фак. психологии; кафедра социальной психологии. – Москва : Изд-во Моск. ун-та
Вып. 1 : Методология и методы исследования в социальной психологии. – 1977. – 24с.
171588
  Мартынова Э.Д. Аннотированная библиография спрвочного общего характера и библиографических изданий в помощь комплектованию зарубежной литературы. / Э.Д. Мартынова. – М, 1973. – 60с.
171589
  Умняков И.И. Аннотированная библиография трудов академика В.В.Бартольда : описание архива академика В.В. Бартольда ; Василий Владимирович Бартольд, о нем / И.И. Умняков, Н.Н. Туманович ; АН СССР, Ин-т востоковедения, Архив АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – 467 с.
171590
   Аннотированная библиография фонетической литературы. – Тбилиси : Изд. Груз. филиала АН СССР
Ч. 1 : Картвельские языки. – 1937. – 79 с.
171591
   Аннотированная библиография фонетической литературы. – Тбилиси : Изд. Груз. филиала АН СССР
Ч. 2 : Кавказские языки. – 1940. – 241 с.
171592
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы ан 1968-1969 учебный год. – М.
1. – 1968. – 126с.
171593
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы на 1967-1968 учебный год. – Москва
Ч. 1 : Литература, искусствоведение, история, география. – 1967. – 80 с.
171594
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы на 1968-1969 учебный год. – Москва
Ч. 2 : Математика, физика, химия, общая биология, зоология. – 1968. – 96 с.
171595
  Кикин Д.Г. Аннотированная тематика и методика проведения лекций для детей и юношества в планетариях / Д.Г. Кикин, В.И. Резникова, К.Н. Шистовский. – Москва : Знание, 1966. – 63с.
171596
   Аннотированная тематика и программа школ лектора-международника. – Москва, 1983. – 81 с.
171597
   Аннотированная тематика лекций и докладов "XXV-й съезд КПСС и актуальные проблемы развития социалистических стран". – Москва : Знание, 1977. – 63 с.
171598
   Аннотированная тематика лекций по антиалкогольной пропаганде : комиссия по антиалкогольной программе. – Москва : Знание, 1987. – 80 с. – (В помощь лектору)
171599
   Аннотированная тематика лекций по биологии : в помощь лектору. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (В помощь лектору)
171600
   Аннотированная тематика лекций по военно-патриотическому воспитанию. – Иваново, 1972. – 50 с.
171601
  Шутлив Ф.А. Аннотированная тематика лекций по геологии / Ф.А. Шутлив. – Москва, 1967. – 24с.
171602
   Аннотированная тематика лекций по материалам 23 съезда КПСС. – Москва, 1967. – 46 с. – (В помощь лектору)
171603
   Аннотированная тематика лекций по философским проблемам естествознания. – Москва, 1969. – 70 с. – (В помощь лектору)
171604
   Аннотированная тематика лекций по химии. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (В помощь лектору)
171605
   Аннотированная тематика популярных лекций по геологии. – Москва, 1976. – 40 с.
171606
   Аннотированная тематика цикла популярных лекций по геологии. – Москва, 1974. – 80 с. – (В помощь лектору)
171607
   Аннотированные списки животных для красной книги : рекомендации. – Москва, 1989. – 132, [2] с. – Библиогр. в конце разделов
171608
  Наумова З.В. Аннотированный библиографический справочник / З.В. Наумова. – М-Л, 1964. – 239с.
171609
   Аннотированный библиографический указатель : 1933-1986. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 360 с. – (Библиотека поэта)
171610
   Аннотированный библиографический указатель изданий информационного центра высшей школы Минвуза СССР. – Москва, 1971. – 78 с.
171611
  Аистов Л.Н. Аннотированный библиографический указатель основной советской и зарубежной литературы по геологическому дешифрированию. (1959-1964 гг.) / Л.Н. Аистов, В.Н. Брюханов, В.В. Козлов ; М-во геологии СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т экономики минер. сырья и геол.-развед. работ, Отд. науч.-техн. информ. – Москва : [Б. и.], 1965. – 123 с.
171612
   Аннотированный библиографический указатель отечественной и иностранной литературы по вопросам исследования, консервации и реставрации произведений искусства и памятников культуры : ВНИИ реставрации. – Москва, 1987. – 290 с.
171613
   Аннотированный библиографический указатель по башкирскому устнопоэтическому творчеству. – Уфа, 1967. – 100 с.
171614
  Дзюбенко М.И. Аннотированный библиографический указатель работ сотрудников ИРЭ АН УССР по оптической квантовой электронике и голографии (1957 - 1978 гг.) / М.И. Дзюбенко. – Харьков, 1979. – 51с.
171615
  Кубеев Б.В. Аннотированный каталог №3 / Б.В. Кубеев. – Москва : Советская наука, 1953. – 52 с.
171616
  Кубеев Б.В. Аннотированный каталог №4 / Б.В. Кубеев. – Москва : Советская наука, 1954. – 76 с.
171617
   Аннотированный каталог детских фильмов. – Алма-Ата, 1964. – 211 с.
171618
   Аннотированный каталог документальных и научно-популярных фильмов. – Ленинград, 1987. – 402 с.
171619
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР 1934-1937 гг.. – М.-Л., 1938. – 278с.
171620
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР 1934-1937 гг.. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 278 с.
171621
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР по зоологии. – Москва : Изд. АН СССР, 1937. – 28 с.
171622
   Аннотированный каталог изданий Московского общества испытателей природы : 1947-1948. – Москва, 1948. – 28 с.
171623
   Аннотированный каталог изданий РГНФ, переданных в дар Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского. – Москва, 2003. – 488 с.
171624
   Аннотированный каталог изданий, выпущенных издательством "Советская Азия" за 1925-1933 гг.. – Москва : Советская Азия, 1933. – 81 с.
171625
   Аннотированный каталог издательства Академии архитектуры СССР, 1934-1944. – Москва, 1944. – 167 с.
171626
   Аннотированный каталог имеющихся на складе и печатающихся изданий в 1940 г.. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1940. – 28 с.
171627
   Аннотированный каталог имеющихся на складе и печатающихся изданий в 1941 г.. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1941. – 27 с.
171628
   Аннотированный каталог книг издательства "Статистика" 1966-1970 гг.. – Москва : Статистика, 1971. – 424 с. – (Статистика и учет)
171629
   Аннотированный каталог наличия книг по геологии и геологических карт (1974-1983 гг.). – Ленинград, 1984. – 77 с.
171630
   Аннотированный каталог научно-популярных и учебных фильмов по биологии. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
171631
   Аннотированный каталог научно-технических журналов ОНТИ на 1935 год. – Москва-Ленинград : Техпериодика, 1935. – 144 с.
171632
   Аннотированный каталог общеэкранных диафильмов общественно-политических, по сельскому хозяйству, научно-популярных, видовых, по литературе, изобразительному искусству и архитектуре, театру и кино : физкультуре и спорту. – Москва, 1964. – 124 с.
171633
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного Комитета по химии. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 1. – 1963. – 234 с.
171634
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного комитета химической и нефтяной промышленности. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 4. – 1963. – 199 с.
171635
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного комитета химической промышленности. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 3. – 1964. – 184 с.
171636
   Аннотированный каталог сборников нормативных материалов по труду. – Москва
Вып. 1. – 1966. – 255 с.
171637
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных научно-популярных и хроникально-документальных фильмов : фильмы о новом, передовом. – Киров, 1961. – 40 с.
171638
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных фильмов, находящихся в фонде Пермской областной конторы по прокату кинофильмов. – Пермь : [б. и.], 1963. – 71 с.
171639
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных фильмов.. – М., 1964. – 264с.
171640
   Аннотированный каталог фильмов выпуска 1963 года. Художественные хроникально-документальные научно-популярные, учебные, кинопериодика. – Москва : Искусство, 1964. – 264 с.
171641
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда : научно-популярные и учебные фильмы. – Москва : Искусство
Вып. 2. – 1958. – 312 с.
171642
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда. – Москва : Искусство
Вып. 3 : Хроникально-документальные фильмы. – 1958. – 136 с.
171643
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда : хроникально-документальные, научно-популярные и учебные. – Москва : Искусство, 1963. – 576 с.
171644
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда : художественные фильмы. – Москва : Искусство, 1963. – 480 с.
171645
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда : хроникально-документальные, научно-популярные и учебные. – Алма-Ата, 1966. – 692 с.
171646
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда. – Москва : Искусство
Ч. 4 : Советские художественные фильмы. – 1969. – 520 с.
171647
   Аннотированный каталог фильмов о В.И. Ленине. – Брянск, 1964. – 8 с.
171648
   Аннотированный каталог фильмов по литературе и искусству. – Москва : Знание
Ч. 1. – 1968. – 142 с.
171649
   Аннотированный каталог фильмов. Художественные, хроникально-документальные, научно-популярные и учебные.. – 2-е доп. к каталогу выпуска 1958 года. – Москва : Искусство, 1960. – 256 с.
171650
   Аннотированный каталог художественных, хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов, выпущенных в 1964 году. – Москва : Искусство, 1965. – 264 с.
171651
   Аннотированный каталог художественных, хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов, выпущенных в 1967 году. – Москва : Искусство, 1969. – 367 с.
171652
   Аннотированный каталог центральных журналов. – Москва : [б.и.], 1956. – 414 с.
171653
   Аннотированный каталог. Труды Российской Академии Наук XVIII-XIX вв. : исследования, сочинения, переводы, жизнеописания. – Москва-Ленинград : Академкнига, 1940. – 56 с.
171654
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 1 : Январь 1961 г. – 1961. – 19 с.
171655
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 4. – 1961. – 26 с.
171656
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 5. – 1961. – 19 с.
171657
  Зебоде Н.О. Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной печати. / Н.О. Зебоде, 1963. – 53с.
171658
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 1. – 1961. – 19 с.
171659
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 2. – 1961. – 19 с.
171660
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 3. – 1961. – 24 с.
171661
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 4. – 1961. – 20 с.
171662
   Аннотированный первоначальный перечень вопросов для включения в предварительную повестку дня пятьдесят второй очередной сессии Генеральной Ассамблеи.15 июля 1997 года : Материалы международногоо семинара. – без места издания. – 334с.
171663
  Арушанян О.Б. Аннотированный перечень алгоритмов и программ / Арушанян О.Б., Гойхман Г.Я. ; под ред. В.А. Морозова ; Отраслевой фонд алгоритмов и программ Гос. комитета СССР по народ. образованию ; Москов. гос. ун-т, Научно-исследов. вычислит. центр. – Москва : МГУ, 1990. – 109 с.
171664
  Мануилов Л.А. Аннотированный перечень экономической документации информационных центров объединения по руководству научно-технической информацией и пропагандой РСФСР. / Л.А. Мануилов. – Ярославль, 1973. – 148с.
171665
   Аннотированный проспект изданий Академии наук СССР на 1948 год. – Москва : Контора Академкнига, 1948. – 64 с.
171666
   Аннотированный сборник опубликованных постановлений и решений по гражданским делам Верховного Суда СССР и Верховного Суда Латвийской ССР. – Рига, 1986. – 91 [1] с.
171667
  Мещанинов И.И. Аннотированный словарь урартского (биайнского) языка / Мещанинов И.И. ; АН СССР, Отд-ние лит. и яз. – Ленингад : Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – 388 с., [1] л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 6-9
171668
   Аннотированный список деревьев и кустарников, интродуцированных в Ботаническом саду Горьковского государственного университета. – Горький
Ч. 2. – 1974. – 64 с.
171669
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев : за 1971 г. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1972. – 74 с.
171670
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев : за 1970 г. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 98 с.
171671
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев : за 1972-1974 гг. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1976. – 143 с.
171672
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1965 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1966. – 99 с.
171673
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1966 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1967. – 91 с.
171674
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1967 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1968. – 87 с.
171675
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1968 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1969. – 83 с.
171676
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1969 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1970. – 132 с.
171677
   Аннотированный список научно-популярных и хроникально-документальных сельскохозяйственных фильмов. – Новгород, 1960. – 78 с.
171678
   Аннотированный список сосудистых растений Окского заповедника : оперативно-информационный материал. – Москва, 1987. – 76, [1] с. – Библиогр.: с. 76-77
171679
   Аннотированный справочник хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов : по состоянию на 1 июля 1968 года. – Ленинград : Ленкинопрокат, 1968. – 188 с. – (Ленкинопрокат)
171680
   Аннотированный указатель государственных стандартов безопасности труда. – Ленинград : ВНИИОТ, 1982. – 135 с.
171681
   Аннотированный указатель зарубежных периодических изданий, получаемых ВГБИЛ. – Москва, 1979. – 497 с.
171682
   Аннотированный указатель зарубежных периодических изданий, получаемых ВГБИЛ
№ 2, ч. 1. – 1985
171683
   Аннотированный указатель зарубежных периодических изданий, получаемых ВГБИЛ
№ 2, ч. 2. – 1987
171684
   Аннотированный указатель избранной литературы по вопросам пробирного анализа (1921-1961 гг.). – Москва, 1962. – 24 с. – (Обогащение)
171685
   Аннотированный указатель литературы по вопросам геолого-экономической оценки месторождений твёрдых полезных ископаемых в Советском Союзе и за рубежом : (1963-1966 гг.). – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1968. – 56 с.
171686
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геолого-разведочных работ в Советском Союзе и за рубежом (1965-1966 гг.). – Москва : ОНТИ-ВИЭМС, 1967. – 88 с.
171687
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геолого-разведочных работ в Советском Союзе и за рубежом (1966-1967 гг.). – Москва : ВИЭМС
Вып. 2. – 1969. – 93 с.
171688
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геофизических работ в Советском Союзе и за рубежом (1965-1966 гг.) : библиогр. информация. – Москва : ОНТИ ВИЭМС
Вып. 2. – 1968. – 75 с.
171689
   Аннотированный указатель литературы по вопросам применения перфокарт в геологии. – М., 1968. – 18с.
171690
  Лореттов В.В. Аннотированный указатель литературы по вопросам применения перфокарт в геологии / В.В. Лореттов, В.И. Кленов; Всесоюз. НИИ экономики минерального сырья и геологоразвед. работ. – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1968. – 18 с.
171691
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике. – Москва
Вып. 11 (54). – 1961. – 24 с.
171692
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике. – Москва
Вып. 12 (55). – 1961. – 24 с.
171693
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике : в данном номере указателя помещены аннотации на труды "Proceedings of the western joint computer conference". – Москва : [б. и.]
Вып. 13 (56). – 1961. – 20 с.
171694
  Богоявленский Г.П. Аннотированный указатель литературы по географии зарубежных стран / Г.П. Богоявленский. – М., 1960. – 176с.
171695
  Амитин-Шапиро Аннотированный указатель литературы по истории, археологии и этнографии Киргизии (1750-1917) / З.Л. Амитин-Шапиро ; Акад. наук Киргиз. ССР, Ин-т истории. – Фрунзе : Издательство Академии наук КиргизССР, 1958. – ХІІ, 349 с.
171696
   Аннотированный указатель литературы по микропроцессорам, микро-ЭВМ и микропроцессорным системам. – Челябинск : Челябинский политехнический ин-т, 1984. – 16 с.
171697
   Аннотированный указатель литературы по психологии (1978-1983 гг.). – Москва : МГУ, 1983. – 115 с.
171698
   Аннотированный указатель литературы по тонким магнитным плёнкам. – Киев
Вып. 3. – 1967. – 200 с.
171699
   Аннотированный указатель материалов республиканского фонда алгоритмов и программ. – Минск
Вып. 2. – 1970. – 70 с.
171700
   Аннотированный указатель материалов республиканского фонда алгоритмов и программ. – Минск
Вып. 4. – 1975. – 103 с.
171701
   Аннотированный указатель методической литературы, изданной Республиканским учебно-методическим кабинетом за 1970-1972 гг.. – Москва, 1973. – 59 с.
171702
  Кроз М.В. Аннотированный указатель методов социально-психологической диагностики : учебно-метод. пособие для студ. фак. психол. гос. ун-тов / М.В. Кроз ; Гос. комитет СССР по народному образованию ; Научно-метод. кабинет по заочному и вечернему обучению Московс. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 56 с. – Библиогр.: с. 49-53
171703
   Аннотированный указатель научно-исследовательских работ Новочеркасского политехнического института, выполненных в 1957 г.. – Стеклогр. изд. – Новочеркасск, 1958. – 21, [3] с.
171704
   Аннотированный указатель научно-исследовательских работ Новочеркасского политехнического института, выполненных в 1959 году. – Новочеркасск, 1960. – 52 с.
171705
   Аннотированный указатель научно-исследовательской работы студентов. – Челябинск, 1981. – 119с.
171706
  Чертов С.С. Аннотированный указатель отчетов в работе методических и нормативно-исслеловательских партий за 1969 год. / С.С. Чертов, Ю.Т. Швыряев. – М., 1970. – 68с.
171707
   Аннотированный указатель рукописных фондов ГПБ : в 6 т. – Ленинград : ГПБ
Вып. 2 : Фонды русских деятелей XVIII-XX вв.: Габаев - Кюи / [подгот.: Н.А. Асеева и др.]. – 1982. – 390 с.
171708
   Аннотированный указатель рукописных фондов ГПБ им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
№ 1. – 1981
171709
   Аннотированный указатель статей, опубликованных в "Вопросах радиоэлектроники" в 1959 и 1960 г.. – Москва : Всесоюз. научно-исслед. ин-т технико-эконом. исслед. и информ. по радиоэлектронике, 1961. – 136 с.
171710
  Кубеев Б.В. Аннотированый каталог учебных фильмов для высшей школы / Б.В. Кубеев. – Москва, 1967. – 148с.
171711
  Колыбельников В.Ф. Аннототированный каталог литературы издательства ДОСААФ (1945-1977гг.) / В.Ф. Колыбельников. – Москва : ДОСААФ, 1979. – 277 с.
171712
   Аннтации научных студенческих работ, награжденных в 1981 году медалями "За лучшую научную студенческую работу" и дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ на Всесоюзном конкурсе на лучшую нучную работу : студентов по естественным наукам по разделу "Педагогика, психология". – Киев, 1981. – 30с.
171713
  Свердлов И. Аннулирование НДС-регистрации при присоединении // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 35-38
171714
  Григор Раиса Семеновна Аннуляторные кручения и алгебрах без нильпотентных идеалов и кручения в полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Григор Раиса Семеновна; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.10
171715
  Семенов В.А. Аннушка / В.А. Семенов. – Москва, 1971. – 96с.
171716
  Максимов В.И. Аннушка. Стихи / В.И. Максимов. – Пенза, 1962. – 23с.
171717
  Бєляновська Олена Анатоліївна Анодна обробка олов"яних покриттів в лужних електролітах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.03 / Бєляновська О.А.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
171718
  Кащеев В.Д. Анодная активация железа анионами хлорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Кащеев В.Д.; Акад. наук СССР, Ин-т электрохимии. – М., 1963. – 15л.
171719
   Анодная защита металлов : доклады 1-й межвуз. конференции. – Москва : Машиностроение, 1964. – 528 с. : ил.
171720
  Ходжаева У. Анодная полярография формамидов и замещенных мочевины на стационарном платиновом микроэлектроде : Автореф... канд. хим.наук: / Ходжаева У.; ТГУ. – Ташкент, 1967. – 19л.
171721
  Ковальчук Е.П. Анодная электролхимическая полимеризация производных акриловой кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Ковальчук Е.П. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 14 с.
171722
  Дебіро Світлана Германівна Анодні процеси на міді в розчинах кислот : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Дебіро Світлана Германівна; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1998. – 16л.
171723
  Кулешов В.И. Анодно-катодная полярография с накоплением (АКПН) и пути повышения ее чувствительности : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Кулешов В.И.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 12л.
171724
  Слепушкин В.В. Анодно-полярографический метод исследования и определения состава некоторых двухкопонентных сплвов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Слепушкин В.В. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 18 с. – Бібліогр. : с. 18
171725
  Рунтов В.И. Анодно-полярографический метод определения толщины и состава гальванического покрытия олово-свинец. : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Рунтов В.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1971. – 23л.
171726
  Воеводина Н.М. Анодное окисление алюминиевых сплавов в растворах сульфаминовой кислоты : Автореф... канд. химич.наук: / Воеводина Н.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1968. – 17л.
171727
  Голубев А.И. Анодное окисление алюминиевых сплавов. / А.И. Голубев. – М., 1961. – 200с.
171728
  Волгин Михаил Артемьевич Анодное окисление водорода, растворенного в расплаве эвтектики карбонатов лития и натрия : Автореф... канд. хим.наук: 005 / Волгин Михаил Артемьевич; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 18л.
171729
  Видович Г.Л. Анодное окисление и пассивация серебра в растворах щелочи : Автореф... канд. хим.наук: / Видович Г.Л.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 12л.
171730
  Хидиров Ш.Ш. Анодное окисление иода и брома : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Хидиров Ш.Ш.; Новочеркас. политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1969. – 16л.
171731
  Ковальчук В.И. Анодное окисление кремния в растворах фтористоводородной кислоты. : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.074 / Ковальчук В.И. ; АН Уз СССР. – Ташкент, 1969. – 24 с.
171732
  Захватов Г.И. Анодное окисление тантала и состав его анодного оксида по данным методам меченых атомов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 074 / Захватов Г.И.; Заъватов Г.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 17 с.
171733
  Горбачева В.В. Анодное окисление титана с термическим оксидом в растворах некоторых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Горбачева В. В.; Казан. хим технол. ин-т. – Казань, 1969. – 20л.
171734
  Камалова Г.А. Анодное окисление цинка в слабощелочных растворах и некоторые свойства анодных пленок : Автореф... канд. хим.наук: 02.074 / Камалова Г.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 19л.
171735
  Аверьянов Е.Е. Анодное оксидирование металлов в низкотемпературной кислородосодержащей плазме : автореф. канд. хим. наук: 00.04 / Аверьянов Е.Е. ; Казан. гос. ун-т им. им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 16 с. – Библиогр.: с.15-16
171736
  Файзуллина Р.Ф. Анодное оксидирование титана в растворах солей и некоторые электрофизические свойства анодных оксидных пленок на титане. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Файзуллина Р.Ф.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 17л.
171737
  Амирханова Н.А. Анодное поведение индия в растворах гидроокиси калия : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Амирханова Н.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 18л.
171738
  Атанасянц А.Г. Анодное поведение металлов : [учеб. пособие для технол. спец. металлург., хим. и машинострит. вузов] / Атанасянц А.Г. – Москва : Металлургия, 1989. – 150 с. – Библиогр.: с. 150
171739
  Байталов Д.А. Анодное поведение титана в растворах электролитов : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Байталов Д.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянина-Ленина. – Казань, 1967. – 16л.
171740
  Азовская Р.Г. Анодное поведение цинк-кадмиевых сплавов в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Азовская Р.Г.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1967. – 21л.
171741
  Никитин Е.В. Анодное повеление галия в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Никитин Е. В.; Казн.ГУ. – Казань, 1967. – 12л.
171742
   Анодное растворение и селективная коррозия сплавов. – Воронеж : ВГУ, 1988. – 208 с.
171743
  Кричмар С.И. Анодное растворение и электро-химическая полировка меди и ее сплавов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кричмар С.И.; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1953. – 16л.
171744
  Пичхая Л.К. Анодное растворение силикомарганца в щелочных электролитах с получением перманганата калия : Автореф... канд. техн.наук: / Пичхая Л.К.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1964. – 20л.
171745
  Бухтиаров А.В. Анодное фторирование в безводных органических растворителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Бухтиаров А.В.; АН СССР. – М, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
171746
  Цхе Л.А. Анодные и коррозионные свойства сплавово свинца с оловом, сурьмой и висмутом в сернокислых растворах : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Цхе Л. А.; АН Казах.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
171747
  Юнг Л. Анодные оксидные пленки : Пер.с англ. / Л. Юнг. – Ленинград : Энергия, 1967. – 232 с.
171748
  Одынец Л.Л. Анодные оксидные пленки / Л.Л. Одынец, В.М. Орлов. – Л., 1990. – 200с.
171749
  Ивановский Л.Е. Анодные процессы в расплавленных галогенидах / Л.Е. Ивановский. – М, 1983. – 268с.
171750
  Афоньшин Г.Н. Анодные процессы и состояние поверхности и платинового анода в щелочных растворах натрия ацетата : Автореф... канд.хим.наук: 074 / Афоньшин Г.Н.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1970. – 17л.
171751
  Грещик А.М. Анодные процессы на никеле в сернокислых электролитах в области переначивации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Грещик А. М.; МВиССО РСФСР, ДГУ. – Днепропетровск, 1975. – 18л.
171752
  Ворошилов Ю.В. Аноксидные материалы для электронной техники / Ю.В. Ворошилов, В.Ю. Сливка. – Львов, 1989. – 199 с.
171753
  Губарь В.И. Анолого-цифровые измерительные преобразователи переменного тока / В.И. Губарь. – К, 1979. – 191с.
171754
  Косовська Т.М. Аномалад П"єра Робена в клінічній практиці педіатра / Т.М. Косовська, І.Б. Чорномидз, В.О. Косовська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: А.В. Бойчук, Н.В. Банадига, Є. Барг [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (20). – C. 10-14. – ISSN 2411-4944
171755
  Погосян Х.П. Аномалии атмосферной циркуляции приземного давления и температуры в связи с квазидвухлетней цикличностью / Х.П. Погосян. – Ленинград, 1977. – 79с.
171756
  Ерофеев М.В. Аномалии в величинах кристаллографических углов и Полиэдрия плоскостей, как следствия скучивания кристаллов : (посмертная статья 1870-1878 гг.). – С. 343-346
171757
  Банд И.М. Аномалии в коэффициентах внутренней конверсии гамма-лучей / И.М. Банд. – Ленинград, 1976. – 176 с.
171758
  Третьякова Е.А. Аномалии в оригинальном и переводном художественом тексте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 172-177. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
171759
  Тарнани И. Аномалии в строении половых органов зеленой лягушки / Печатано с разрешения Совета Института Сельского Хозяйства и Лесоводства в Новой-Александрии. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа, 1898. – 7 с. – Отд. оттиск из Записок Ново-Александрийского Института Сельского хозяйства и лесоводства, т. 11, в. 2
171760
   Аномалии геомагнитного поля и глубинное строение земной коры : материалы международного рабочего совещания. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с. : ил.
171761
   Аномалии геомагнитного поля и глубинное строение земной коры : материалы междунар. раб. совещания. – Киев : Наукова думка, 1982. – 172 с.
171762
  Добровольський С. Аномалии глобального тепловлагообмена / С. Добровольський. – Москва, 1991. – 125с.
171763
  Кафиев Ю.Н. Аномалии и теория струн / Ю.Н. Кафиев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 243 с.
171764
  Мидян С.А. Аномалии кариотипа у недоношенных детей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.15 / Мидян С.А.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1976. – 30л. – Бібліогр.:с.30
171765
  Шуляк Г.С. Аномалии кишечника карпа и причины их развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.100 / Шуляк Г.С. ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1970. – 27 с.
171766
  Братусь Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. – М., 1988. – 304с.
171767
  Соловьев В.Д. Аномалии магнитного поля и особенности геодинамического развития структур континентальных окраин Антарктического полуострова / В.Д. Соловьев, И.Н. Корчаган // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 76-90 : рис. – Библиогр.: с. 87-90. – ISSN 0203-3100
171768
  Гиндес Е.Я. Аномалии поведения у детей (капризы). / Е.Я. Гиндес. – Баку, 1964. – 96с.
171769
  Барьяхтар Федор Григорьевич Аномалии поглощения звука в кобальте в районе 200-400оС, обусловленные фазовыми превращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Барьяхтар Федор Григорьевич; АН УССР Донецкий физико-техн. ин-т. – Донецк, 1975. – 17л.
171770
  Хохлов А.Ф. Аномалии при облучении кремния ионами средних энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Хохлов А.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
171771
  Осиповский А.И. Аномалии развития в потомстве гамма-облученных животных : Автореф... Доктора биол.наук: / Осиповский А.И.; 1-й Моск.мед.ин-т. – Москва, 1964. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
171772
  Дыбан А.П. Аномалии развития зародышей животных и человека / А.П. Дыбан. – Москва, 1976. – 64с.
171773
  Мальцева И.В. Аномалии распространения ультразвука в редкоземельных металлах и сплавах вблизи фазовых переходов второго рода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 045 / Мальцева И.В. ; МГУ , Физич. фак-т. – Москва, 1972. – 10 с.
171774
  Петренко П.В. Аномалии свойств железо-алюминиевых сплавов и их природа : Дис... канд. физ.-матнаук: / Петренко П. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1959. – 206л. – Бібліогр.:л.200-206
171775
  Кушнир А.Н. Аномалии электропроводности и внутриплитовые землетрясения западной части Украинского щита и Волыно-Подольской плиты / А.Н. Кушнир, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 157-165 : рис. – Библиогр.: с. 164-165. – ISSN 0203-3100
171776
  Мардерфельд Б.Е. Аномалия в геомагнитных вариациях на территории Дальнего Востока : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Мардерфельд Б.Е. ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 16 с.
171777
   Аномалия геомагнитного поля и глубинное строение земной коры. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с.
171778
   Аномалия Пельгера-Хюэта у больного сахарным диабетом / Л.М. Пасиешвили, В.В. Коряк, Г.В. Резуненко, Т.М. Пасиешвили // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 107-114. – ISSN 1605-7295
171779
  Железнова И.В. Аномалия циркуляции в центрах действия атмосферы в период восточно-тихоокеанского и центрально-тихоокеанского Эль-Ниньо / И.В. Железнова, Д.Ю. Гущина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 41-55 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0130-2906
171780
  Оксіюк П. Аномалії в розвитку зародкового мішка в reseda alba I / П. Оксіюк. – Київ, 1929. – 37-50с.
171781
   Аномалії в цивільному праві України = Anomalous in the civil law of Ukraine : [навч.-практ. посіб. для студ. юрид. ф-ту] / Р.А. Майданик, С.М. Бервено, Н.І. Майданик, І.С. Тімуш, Б.А. Пермяков та ін. ; за заг. ред. Р. А. Майданика ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права, [Адвокат. об-ня "АКТІО"]. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Юстініан, 2010. – 1008 с. – (Аномалії цивільного права). – ISBN 978-966-8257-74-2
171782
  Білоус О.І. Аномалії динамічних властивостей бінарних розчинів в околі їх особливих точок : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Білоус Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 359 арк. – Бібліогр.: арк. 304-359
171783
  Оглобля О.В. Аномалії електропровідності систем з сильними електронними кореляціями / О.В. Оглобля, С.П. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 373-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В наближенні корельованого випадкового поля та наближенні когерентного потенціалу, що грунтується на кластерному розкладі для Т матриці розсіяння, досліджена фазова діаграма в однозонній моделі Хаббарда. Вивчено вплив ближнього впорядкування на ...
171784
  Щебань М.І. Аномалії температури повітря та атмосферних опадів на Україні / М.І. Щебань, В.Т. Никитенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 17-22. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 26)
171785
  Герасименко А.А. Аномалії температурної залежності електропровідності сплаву Fe0.5-Co0.5 / А.А. Герасименко, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-26. – (Фізика ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У багатозонній моделі Хаббарда розвинено метод розрахунку електронної структури, атомного і магнітного впорядкування та електропровідності у сплавах перехідних металів залежно від температури. Досліджено аномалії електропровідності сплаву Fe[нижній ...
171786
  Ліпич М.А. Аномалії ціноутворення на фондовому ринку України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 1 (75). – С. 184-192. – ISSN 1562-0905
171787
  Булавін Л.А. Аномалія в""язкості поблизу нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин+важка вода / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету, 1997. – В.1
171788
  Булавін Л.А. Аномалія в"язкості поблизу нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин + важка вода / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 297-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведене експериментальне дослідження температурної залежності в"язкості бінарної суміші 3-метилпіридин + важка вода, включаючи окіл нижньої критичної точки розшарування. Аномальне зростання кінематичної в"язкості з температурою спостерігається в ...
171789
  Горбань І.С. Аномальна дисперсія світла в концентрованих розчинах барвінків / І.С. Горбань, 1958. – 47-50с. – Окр. відб. з Вісника Київ. ун-ту, № 1, 1958. Серія фізики та хім
171790
  Фелінський С.Г. Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фелінський Станіслав Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 144 арк. – Бібліогр.: арк. 131-144
171791
  Фелінський С.Г. Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фелінський Станіслав Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
171792
   Аномальна електропровідність земної кори східної частини Приазовського мегаблоку / Т. Бурахович, А. Кушнір, Г. Зайцев, Б. Ширков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто просторові параметри аномалій високої електропровідності в надрах земної кори, а також їх природу, особливо на границях металогенічних та сейсмогенеруючих структур. В статье рассмотрены пространственные параметры аномалий высокой ...
171793
   Аномальна залежність холівської рухливості від магнітного поля в плівках Іn2О3 / С.В. Лисоченко, Л.В. Іщук, С Ю. Жарких, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 349-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В двовимірних плівках Іn2О3 в інтервалі температур Т=(4,2-50)К досліджені магнітопольові залежності кінетичних коефіцієнтів. Знайдено аномальну залежність холівської рухливості мh від магнітного поля В. Показано, що залежність холівської рухливості мh ...
171794
  Кокотюха А. Аномальна зона : роман / Андрій Кокотюха. – Київ : Нора-Друк, 2009. – 245, [1] с. – Сер. засн. в 2008 р. – (Серія "Морок"). – ISBN 978-966-2961-39-3
171795
  Таран Є.Ю. Аномальна магнітореологічна поведінка розведеної суспензії з анізотропною несучою рідиною / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, В.О. Грязнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У межах структурно-феноменологічного підходу одержано реологічне рівняння стану розведеної суспензії жорстких видовжених магніточутливих частинок з анізотропною магнітонейтральною несучою рідиною. Як гідродинамічна модель зважених частинок, які мають ...
171796
   Аномальна поведінка густини розчинів гліцерин-вода / І.І. Адаменко, Л.А. Булавін, В.В. Булах, С.О. Зелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 463-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пікнометричним методом проведено дослідження температурної і концентраційної залежності густини розчинів гліцерин-вода. На концентраційній залежності виявлено скачкоподібне зменшення густини при 0.33 м.д. гліцерину. Measurements of V-T data has been ...
171797
  Мацуй Л.Ю. Аномальна поведінка електроопору невпорядкованого графіту інтеркальованого SbCl5, AlCl3 та ІСl / Л.Ю. Мацуй, Л.Л. Вовченко, Н.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 307-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті наведені результати експериментальних досліджень температурної залежності електроопору інтеркальованих сполук графіту з SbCl5, AlCl3 та ІСl на основі дрібнокристалічного анізотропного графіту та високоорієнтованого графіту, та експериментально ...
171798
  Биктимирова Л.Г. Аномальна реакция Галоидкетонов с эфирами фосфористой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: / Биктимирова Л.Г.; Казанск.ордена Трудов. Красн.Знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 14л.
171799
   Аномальна складова в магнітомінералогічній моделі Гайсинського блока : геофізика / А.В. Сухорада, М.І. Гузій, О.П. Івахненко, С.А. Попов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-71 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 15)


  З позиції концепції магнітомінералогічної моделі аналізуються особливості геологічних об"єктів Гайсинського блока УЩ, що за мінералогічними, петромагнітними та генетичними особливостями виділяються між типових утворень собітового комплексу, складаючи ...
171800
  Бардик В.Ю. Аномальна температурна залежність питомого об’єму води поблизу точки плавлення / В.Ю. Бардик, А.В. Олєйнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 267-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропонована якісно проста модель аномальної температурної залежності питомого об"єму води. В основі моделі лежить припущення про те, що температурна залежність питомого об"єму формується: 1) аргоноподібним внеском і 2) внеском водневих зв"язків. Ці ...
171801
  Демидов В.П. Аномальная дисперсия магнитного звука в плазме : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демидов В. П.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1963. – 12л.
171802
  Яценко А.Ф. Аномальная дисперсия сантиметровых волн в керамике BaTiO3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Яценко А.Ф.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1953. – 10 с.
171803
  Горбань И.С. Аномальная дисперсия света в простейших растворах неорганических соединений / И.С. Горбань, А.А. Шишловский. – Отд.отт из Докладов АН СССР. Том 108, №1. 1956, 1956. – [3] с.
171804
  Горбань И.С. Аномальная дисперсия света в разбавленных растворах / И.С. Горбань, А.А. Шишловский. – С. 286-289. – Вырезка из: Физический сборник, №3/8, 1957
171805
  Сарксян К.А. Аномальная диссипация энергетики элетромагнытных волн в бесстолкновительной, магнитоактивной плазме : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарксян К.А.; АН СССР, Физ. ин-т. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
171806
  Мартынова Е.М. Аномальная коммуникация в гастрономическом контексте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-88. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются понятие и функции пищи в современном мире, особую важность среди которых с точки зрения коммуникации приобретают информативная (и ее составляющая - социальная функция) и коммуникативная функции. Определяется компонентный состав акта ...
171807
  Шестакова Э.Г. Аномальная сущность мотива детства в мире Н. Гумилева // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 122-134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
171808
  Мартынов В.В. Аномальная упругость, эффект памяти формы и кристаллическая структура мартенситных фаз, образующихся в поле внешних напряжений : автореф. дис. ... д-р физ.-мат. наук : 01.04.07 / Мартынов В.В. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 35 с.
171809
  Корсунский М.И. Аномальная фотопроводимость / М.И. Корсунский. – Москва : Наука, 1972. – 192 с.
171810
  Корсунский М.И. Аномальная фотопроводимость и спектральная память в полупроводниковых системах / М.И. Корсунский. – Москва : Наука, 1978. – 319 с.
171811
  Гордон А.Л. Аномальне затухання сигналу "регенерованої" луни в плівках ЗІГ / А.Л. Гордон, О.М. Олійник, О.О. Серга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 235-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Повідомляється про спостереження в плівках залізо-ітрієвого гранату аномально повільного затухання сигналу "регенерованої" двохімпульсної луни з ростом часу затримки.
171812
  Гура К. Аномальне магнітне поле над антиклінальними структурами / К. Гура, П. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглядається виведення математичних виразів для розрахунку магнітного поля від антиклінальних магнітних джерел. Складкові утворення можуть бути пов"язані із нафтовими та газовими родовищами. Наведено результати обчислення магнітного поля для ...
171813
  Булавін Л.А. Аномальне послаблення ультразвуку поблизу критичної точки розшарування розчину н-пентанол–нітрометан / Л.А. Булавін, О.І. Білоус, О.С. Свечнікова // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 5
171814
  Дерюгін І.А. Аномальне розширення смуги вбирання при феромагнітному резонансі / І.А. Дерюгін. – Київ, 1959. – 185-194с. – Окр.відб. з:Збірник фізичного ф-ту №10, 1959р. , КДУ ім.Т.Г.Шевченка
171815
  Білоус О.І. Аномальні динамічні властивості бінарних розчинів в околі їх особливих точок : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Білоус Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 56 назв
171816
  Герасимова Т.В. Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду (тези лекції) // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 81-90. – ISSN 2413-550Х
171817
  Помірко Р.С. Аномальні принципи формування полікодового тексту / Р.С. Помірко, С.В. Кіпень // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 70-73


  Проаналізовано орфографічні особливості мови Lolspeak, використовуваної в Інтернет-мемах Lolcats. Розглянуто процеси мовної гри на графо-стиліcтичному, лексичному та синтаксичному рівнях. Проанализировано орфографические особенности языка Lolspeak ...
171818
  Бистрик Ю.С. Аномальні транспортні та релаксаційні процеси у стохастичних системах з надповільною еволюцією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Бистрик Юрій Сергійович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. – Суми, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
171819
  Маляренко В.А. Аномальні форми росту сукулентних рослин та перевірка гіпотез їх походження / В.А. Маляренко, М.М. Гайдаржи // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2014. – № 3 (63). – С. 46-52. – ISSN 1605-6574


  Проведено аналіз рослин з колекції сукулентів Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка з аномальними формами росту. Встановлено, що до складу колекції входять 22 види фасційованих рослин, які ...
171820
  Лесик І.В. Аномальність іронії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 5-8. – ISSN 1729-360Х
171821
  Мартізанова В.Ф. Аномальність погодних умов Антарктичного півострова в районі розташування Української антарктичної станції "Академік Вернадський" / В.Ф. Мартізанова, С.В. Клок // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
171822
  Мелик-Пашаев Аномальнл высокие пластовые давления / Мелик-Пашаев, Э.М. Халимов, В.Н. Серегина. – М, 1983. – 184с.
171823
  Александров Б.Л. Аномально-высокие пластовые давления в нефтегазоносных бассейнах / Б.Л. Александров. – Москва : Недра, 1987. – 215 с.
171824
  Порядин В.И. Аномально высокие пластовые давления в подсолевых отложениях Прикаспийской впадины / В.И. Порядин. – Алма-Ата, 1984. – 119с.
171825
  Мирзамахмудов Т. Аномально высокое фотонапряжение в полупроводниковых пленочных системах и принципы создания новых оптоэлектронных приборов : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Мирзамахмудов Тажибай ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Кансукаса. – Вильнюс, 1979. – 26 с. – Библиогр.: 53 назв.
171826
  Жученко Г.А. Аномально низкие пластовые давления и их количественная оценка в нефтегазовых залежах карбонатной толщи верхнего мела Крымской частьи Скифской плиты : автореф. дис. ... канд. геолог. минер. наук: 04.00.17 / Жученко Г. А.; МВиССО УССР, И.-Фракн. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1986. – 23 с.
171827
  Хочолава Георгий Михайлович Аномально повышенная электронная концентрация области F ионосферы средних широт : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Хочолава Георгий Михайлович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1979. – 43л.
171828
  Хочолава Г.М. Аномально повышенная электронная концентрация области F ионосферы средних широт / Г.М. Хочолава; АН ГрССР; Ин-т геофизики. – Тбилиси : Мецниереба, 1982. – 151с. : Ил. – Библиогр.: с.139-149
171829
  Кубарев Ю.Г. Аномально спин-решеточная релаксация в твердых телах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кубарев Ю.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
171830
  Кащеев Б.Л. Аномальное возрастание эмиссионного тока в магнетроне со сплошным анодом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кащеев Б.Л. ; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1950. – 12 с.
171831
  Корнева Л.А. Аномальное геомагнитное поле и электрические токи, связанные с мировым океаном : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Корнева Л.А.; Морской гидрофизическ. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
171832
  Варшавский А.В. Аномальное двупреломление и внутренняя морфология алмаза / А.В. Варшавский. – Москва, 1968. – 94с.
171833
  Эфендиева М.А. Аномальное магнитное поле Тихого океана и его связь со строением океанического дна. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Эфендиева М.А.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1971. – 15л.
171834
  Шевалдин Ю.В. Аномальное магнитное поле Японского моря / Ю.В. Шевалдин. – Москва : Наука, 1978. – 74с.
171835
  Першин С.В. Аномальное поведение пористых сред и фазовые превращения при динамическом нагружении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Першин С.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики (Филиал). – М., 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
171836
  Жукова Т.П. Аномальное поглощение радиоволн в высокоширотной ионосфере -- индикатор геоактивных потокв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жукова Т. П.; Аркт. и антаркт. НИИ. – Л., 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
171837
  Разник Р.М. Аномальное покраснение ранних звезд в молодых рассеянных скоплениях и О-ассоциациях : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Разник Р.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1967. – 8л.
171838
  Липеровский В.А. Аномальное сопротивление и двойные слои в магнитосферной плазме. / В.А. Липеровский, М.И. Пудовкин. – М., 1983. – 181с.
171839
   Аномальное увеличение размера мезопор молекулярного сита SBA-15 при использовании солюбилизированного трехъядерного комплекса хрома (III) в качестве темплата / А.В. Швец, Н.В. Касьян, П.С. Яремов, К.С. Гавриленко, С.В. Колотилов // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физич. химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2015. – Т. 51, № 2. – С. 122-129. – ISSN 0497-2627
171840
  Корчагина Г.А. Аномальное хлорирование галоолефинов : Автореф... канд. хим.наук: / Корчагина Г. А.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1969. – 14л.
171841
  Миронов Олег Александрович Аномальные гальваномагнитные явления в планарных гетероструктурах p-InSb/i-GaAs, p-Ge/i-GaAs и твердых растворах CdxHg1-xTe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Миронов Олег Александрович; Харьковский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1986. – 18л.
171842
  Миронов Олег Александрович Аномальные гальваномагнитные явления в планарных гетероструктурах p-InSD/i-GaAs, p-Ge/i-GaAs и твердых растворах CdxHg1-xTe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Миронов Олег Александрович; Харьковский политехнический ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1986. – 18л.
171843
  Собисевич Л.Е. Аномальные геомагнитные возмущения, наведенных катастрофическими цунамигенными землетрясениями в районе Индонезии / Л.Е. Собисевич, А.Л. Собисевич, К.Х. Канониди // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 22-37 : рис., табл. – Библиогр.: с. 36-37. – ISSN 0203-3100
171844
   Аномальные геофизические и сейсмотектонические процессы, наблюдавшиеся в период подготовки и развития землетрясения с магнитудой 8,8 в Мауле 2010 г. (Чили) / Л.Е. Собисевич, В.И. Старостенко, Е.А. Рогожин, А.И. Лутиков, А.Л. Собисевич // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 25-39 : рис. – Библиогр.: с. 37-39. – ISSN 0203-3100
171845
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в августе 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 109-119 : табл. – ISSN 0130-2906
171846
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в апреле 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 120-128 : табл. – ISSN 0130-2906
171847
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в апреле 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 118-126 : табл. – ISSN 0130-2906
171848
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в декабре 2014 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 0130-2906
171849
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в декабре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 115-121 : табл. – ISSN 0130-2906
171850
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июле 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 115-125. – ISSN 0130-2906
171851
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июле 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 115-125 : табл. – ISSN 0130-2906
171852
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июне 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 110-120 : табл. – ISSN 0130-2906
171853
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июне 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 109-124 : табл. – ISSN 0130-2906
171854
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в мае 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 117-126 : табл. – ISSN 0130-2906
171855
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в мае 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 114-128 : табл. – ISSN 0130-2906
171856
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в марте 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 122-128 : табл. – ISSN 0130-2906
171857
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в марте 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 119-128 : табл. – ISSN 0130-2906
171858
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в ноябре 2014 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 115-122 : табл. – ISSN 0130-2906
171859
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в ноябре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 118-123 : табл. – ISSN 0130-2906
171860
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в октябре 2014 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С 115-123 : табл. – ISSN 0130-2906
171861
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в октябре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 119-127 : табл. – ISSN 0130-2906
171862
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в сентябре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 109-117 : табл. – ISSN 0130-2906
171863
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в сентябре 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 110-117. – ISSN 0130-2906
171864
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в феврале 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 114-121 : табл. – ISSN 0130-2906
171865
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в январе 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 107-116 : табл. – ISSN 0130-2906
171866
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в январе 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 117-124 : табл. – ISSN 0130-2906
171867
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Россйской Федерации в феврале 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 127-135 : табл. – ISSN 0130-2906
171868
   Аномальные гравитационные поля дальневосточных окраинных морей и прилегающей части Тихого океана. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1974. – 108 с., 1 л. карт : черт., карт. – Библиогр.: с. 103-107
171869
  Мищук Н.А. Аномальные и тепловые свойства воды / Н.А. Мищук, В.В. Гончарук // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского ; глав. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: Н.Т. Картель, В.С. Подгорский, В.В. Стрелко [и др.]. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6 (260), ноябрь - декабрь. – С. 597-611. – ISSN 0204-3556
171870
  Девликамов В В. Аномальные нефти / В В. Девликамов, . – М, 1975. – 167с.
171871
  Федосеев В.Г. Аномальные области в спектральной плотности экситона, взаимодействующего с фононами / В.Г. Федосеев. – Тарту : Институт физики и астрономии
Ч. 2 : "Интерференционные" аномалии. – 1970. – 30с.
171872
  Федосеев В.Г. Аномальные области в спектральной плотности экстиона, взаимодействующего с фононами / В.Г. Федосеев. – Тарту
1. – 1970. – 34с.
171873
  Завьялов О.И. Аномальные особенности матрицы рассеяной в теории возмущений : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завьялов О.И.;. – Москва, 1963. – 17л.
171874
  Орлов А.А. Аномальные пластовые давления в нефтегазоносных областых Украины / А.А. Орлов. – Львов, 1980. – 186с.
171875
  Фертль У.Х. Аномальные пластовые движения / У.Х. Фертль. – М., 1980. – 398с.
171876
  Холопов А.В. Аномальные режимы распространения активности в моделях возбудимых сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.091 / Холопов А.В.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1970. – 24л.
171877
  Большов М.А. Аномальные уширения спектра мощных световых импульсов в жидкостях и их влияние на процессы вынужденного рассеяия : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Большов М. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1971. – 15л.
171878
  Большов М.А. Аномальные уширения спектра мощных световых импульсов в жидкостях и их влияние на процессы вынужденного рассеяния : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Большов М. А.; Физич. факю. – М., 1971. – 16л.
171879
  Дмитриев В.И. Аномальные электромагнитные поля пластовых тел / В.И. Дмитриев, И.А. Барышникова, Е.В. Захаров. – Ленинград : Недра, 1977. – 168 с.
171880
  Галеев А.А. Аномальные эффекты, связанные с "конусом потерь" в магнитных ловушках : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Галеев А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-т ядерной физики. – Новосибирск, 1967. – 14л.
171881
  Кордыш Л.И. Аномальные явления Зеемана / Л.И. Кордыш. – Киев : Тип. И.Н. Кушнерев и К*, 1915. – [6], 171 с. : ил., черт. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 167-169)
171882
  Иваницкий А.В. Аномальный дренаж легочных и системных вен / А.В. Иваницкий. – Алма-Ата, 1991. – 11с.
171883
  Варсимашвили Т.В. Аномальный переходный эффект ядерных расщеплений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055. / Варсимашвили Т.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
171884
  Козлова Т.М. Аномальный эффект Холла в никелевых сплавах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козлова Т.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 11л.
171885
  Прудников В.Н. Аномальный эффект Холла в переходных парамагнитных металлах и сплавах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Прудников В.Н.; МГУ. – М., 1970. – 13л.
171886
  Керби Э.Дж. Аномерный эффект кислородосодержащих соединений / Э.Дж. Керби. – Москва, 1985. – 171с.
171887
  Кавецкий С.Т. Аномия в современном обществе: социологический аспект : автореф. дис. ... д-ра социол. наук : 08.00.05 / Кавецкий Святослав Тихонович ; Белорусский государственный ун-т. – Минск, 2019. – Библиогр.: 112 назв.
171888
  Кавецкий С.Т. Аномия в современном обществе: социологический аспект : автореф. дис. ... д-ра социол. наук : 22.00.01 / Кавецкий Святослав Тихонович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 51 с. – Библиогр.: 112 назв.
171889
  Настояща К. Аномія в оптиці глобалізації: контури та чинники // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 142-144. – ISSN 1563-3713
171890
  Карий О.І. Аномія громад: наслідки для стратегічного планування розвитку малих і середніх міст // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 160-167 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
171891
  Сенченко О. Аномія суспільства як результат інформаційно-мережевих війн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 20-26. – ISSN 2076-9326


  У роботі розглянуто поняття аномії - явища, що пронизує всі сфери життя суспільства і є результатом інформаційно-мережевих війн з використанням технології "керованого хаосу", які ведуться на території багатьох держав.
171892
  Цыганов А.Р. Аномообменная экстракция галогенидных комплексов висмута, кадмыия четвертичными аммониевыми солями и ее аналитическе перемены : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Цыганов А. Р.; БГУ. – Минск, 1981. – 20л.
171893
  Биджаретти Л. Анонимная сеньора : Повести и рассказы / Л. Биджаретти; Пер. с итальянского. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 206с.
171894
  Зискинд Я.М. Анонимное письмо / Я.М. Зискинд. – М, 1987. – 270с.
171895
   Анонимные атеистические трактаты. – Москва : Мысль, 1969. – 336 с.
171896
  Ермоленко Г.В. Анонимные произведения и их авторы : На материале русских текстов второй половины 19 - начала 20 в. / Г.В. Ермоленко. – Минск, 1988. – 118 с.
171897
  Першкина А.Н. Анонимные тексты в журнале "Время": опыт атрибуции // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 146-163. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
171898
  Высоцкий С.А. Анонимный заказчик / С.А. Высоцкий. – Москва, 1986. – 300с.
171899
  Высоцкий С.А. Анонимный заказчик / С.А. Высоцкий. – Москва, 1989. – 126с.
171900
  Кравченко-Максименкова Аноніми та псевдоніми в загальній і в українській бібліографії / Кравченко-Максименкова. – 60с.
171901
  Вирський Дмитро Анонімна франкомовна реляція про набіг татар на Україну 1589 р. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-67
171902
  Кметь Т.І. Анонімне анкетування студентів як один із інструментів удосконалення лекційного процесу у закладі вищої освіти // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищий держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 22, № 4 (88). – С. 163-167. – ISSN 1684-7903
171903
  Сидоренко А.Ю. Анонімне анкетування як спосіб виявлення булінгу серед медиків // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 100-106. – ISSN 2312-5675
171904
  Вирський Д.С. Анонімний "Катафалк рицерський" (1650 р.) про початок Козацької революції (кампанії 1648 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 169-184. – ISSN 0130-5247
171905
  Кононенко Т.П. Анонімність подібного: свідомість розумна і досвідчена // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 83-85
171906
  Брудницька Л.І. Анонс змісту як феномен рекламного "порубіжжя" (на прикладі зіставлення тижневиків "Дзеркало тижня", "Київський телеграф", щоденних газет "Голос України", "Хрещатик") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 66-69


  У статті запропоновано новий підхід до розгляду такого важливого структурного компонента журналістського матеріалу, як анонс змісту. Наведено аргументи на користь належності цього виду анонсу до рекламного "прикордоння". In this article the new ...
171907
  Спасскиий А.А. Аноплоцефаляты-летночные гельтинты домашних и диких животных / А.А. Спасскиий. – М
1. – 1951. – 7-686с.
171908
   Анорганикум : в 2-х тт. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 668 с. : ил.
171909
   Анорганикум : учеб. пособ. для вузов : пер. с нем. : в 2-х тт. – Москва : Мир
Т. 2 : Химический анализ. Оборудование лабораторий и практикум по препаративной химии / пер. Л.Б. Кузнецовой, под ред. О.М. Петрухина. – 1984. – 632 с. : ил. – Библиогр.: с. 611-619 (235 назв.)
171910
  Дацун Иван Григорьевич Аноректальные нейрогломусы в онтогенезе и при Геморрое : Автореф... д-ра мед.наук: 14.00.02, 14.00.23 / Дацун Иван Григорьевич; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – Киев, 1987. – 30л.
171911
  Холмс Д. Анормальная психология / Дэвид Холмс. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 304с. – (Концентрированная психология). – ISBN 5-94723-292-8


  Рассматриваются различные категории анормального поведения в соответствии с принятой классификацией, представлены основные определения, сведения из истории, информация о способах диагностики и лечения с учетом биосоциального контекста
171912
  Кучанський В.В. Анормальні перенапруги в магістральних електричних мережах з джерелами спотворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Кучанський Владислав Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
171913
  Митрохин О. Анортозит-рапаківігранітна формація Східно-Європейської платформи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-57. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведений систематичний опис найбільш типових проявів анортозит-рапаківігранітної формації Східно-Європейської платформи. Проаналізовано особливості її розповсюдження, умов залягання, геологічної будови та складу. Обгрунтовано виділення двох ...
171914
  Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) : автореф. дис. .... доктора геологічних наук: 04.00.01 / О.В. Митрохин ; КНУТШ .Геологічний факультет. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
171915
  Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація Українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Митрохин Олександр Валерійович ; КНУТШ, Геологічний ф-т. – Київ, 2011. – 346 л. – Додаток: л. 316-346. – Бібліогр.: л. 279-315
171916
   Анортозит - рапакивигранитная формация. Восточно-Европейская платформа : Восточно-Европейская платформа. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1978. – 295 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 282-289
171917
  Богатиков О.А. Анортозиты / О.А. Богатиков; Отв.ред.В.А.Кононова. – Москва : Наука, 1979. – 231с.
171918
   Анортозиты СССР : сборник статей / АН СССР, Петрогр. ком. ОГГГ ; отв. ред. О.А. Богатиков. – Москва : Наука, 1974. – 121 с. : ил., черт., карт. – Библиогр. в конце ст.
171919
  Ленников А.М. Анортозиты юга Алданского щита и его складчатого обрамления / А.М. Ленников. – Москва : Наука, 1979. – 164с.
171920
  Аносов В.М. Аносов В.М. 1921-1982 : выставка живописи : живопись, кат. выст. / В.М. Аносов ; Моск. орг. союза художников РСФСР. – Москва : МОСХ, 1983. – [8] с. : ил.
171921
   Анотації доповідей Першої наукової конференції молодих учених Українського науково-дослідного інституту рибного господарства, що відбулася 17-19 березня 1966 року в Києві : Збірник. – Київ : Урожай, 1967. – 43 с.
171922
   Анотації наукових робіт Одеського державного університету виконаних у 1941-1945 рр.. – Одеса : Вид. Одеського ун-ту, 1946. – 50 с.
171923
  Житницька А.А. Анотації наукових робіт: жанрові ознаки, диференціація та комунікативно-прагматичні характеристики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 67-71
171924
  Сукальский А. Анотаційний збірник журнальної продукції УРСР / А. Сукальский, М. Рапота. – Х., 1932. – 182с.
171925
   Анотація докторської дисертації З. Макарухи на тему: "Правові засади заснування та розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках Європейського Союзу" // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 362-375. – ISSN 2304-1773


  Дисертаційне дослідження.
171926
  Полтавець Ю. Анотація як засіб комунікації між видавництвом і читачем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 3-5. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто особливості видавничої анотації як засобу масової комунікації, досліджено специфіку складників цієї взаємодії. Висвітлено прагматичний потенціал анотацій, проілюстровано види прагматичної інформації в їхніх текстах. Виявлено нові ...
171927
  Вакульчук О.А. Анотований бібліографічний покажчик "Симон Петлюрана на сторінках українських газет 1917-1920 років : матеріали до біобібліографії" у системі бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 310-324
171928
   Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД - БРФФД / [Держ. фонд. фундамент. дослідж. ; відп. за вип. Б.Р. Кияк]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 178, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-360-350-6
171929
   Анотований каталог кінофільмів на природничо-наукову та науково-атеістичну тематику. – Київ, 1957. – 50 с.
171930
  Видро Є.Д. Анотований каталог наочих приладів з біології / Є.Д. Видро. – Київ, 1958. – 156с.
171931
   Анотований каталог республіканських газет і журналів України на 1941 рік. – Київ, 1941. – 56 с.
171932
   Анотований каталог фільмів 1928-1998. – Київ, 1998. – 500 с.
171933
   Анотований каталог фільмів діючого фонду : художні фільми випуску 1959-1960 років. – Київ, 1962. – 188 с.
171934
   Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, 1928-2011 / [авт.-упоряд. : Р. Прокопенко, О. Кучерявий ; ред. О. Кучерявий] ; Нац. кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка. – 2-ге вид., випр. й доп. – Київ : [Плам Груп], 2011. – 631, [1] с. : фотоіл.
171935
   Анотований каталог художніх та мультиплікаційних фільмів для дітей і юнацтва. – Київ : Мистецтво, 1963. – 296 с.
171936
   Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді К73.053.01 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2004-2009 рр.) : [бібліогр. покажчик] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка, Наук. т-во істориків-аграрників ; [уклад. та авт. передм.: О.З. Силка, Л.І. Синявська]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2010. – 167, [1] с. – (Серія: Історична)
171937
   Анотований покажчик дисертаційних робіт (за 2009-2010 рр) = Catalogue of the dissertation abstracts (2009-2010) : (українською, російською та англійською мовами, що наявні у фонді наукової бібліотеки НУБіП України) / [уклад.: В.К. Сидоренко та ін. ; за заг. ред. Д.О. Мельничука] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КОМПРИНТ, 2013. – 622, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-2719-44-4
171938
   Анотований покажчик публікацій журналу "Архіви України" за 1988-1995 рр.. – Киев, 1997. – 150 с.
171939
  Вервес Ю.Г. Анотований список Calliphoridae (Diptera) України // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Т. 3. – С. 64-121.
171940
  Яковенко Н. Анотований список бделоідних коловерток (Rotifera: Eurotatoria, Bdelloidea) фауни України / Н. Яковенко, Е. Овандер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-29. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  На основі узагальнення літературних та власних матеріалів створений список таксонів коловерток підкласу Bdelloidea, відмічених на території України, до якого додані перелік локалітетів та екологічних преферендумів для кожного виду. Список включає 182 ...
171941
  Бур"ян З.В. Анотований список видів літорального зоопланктону різнотипних водойм об"єктів природно-заповідного фонду України в межах Середнього Подніпров"я / З.В. Бур"ян, А.В. Подобайло, В.М. Трохимець // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 68-72. – ISSN 1729-7184


  У роботі представлений анотований список видового складу літорального зоопланктону різнотипних водойм Ічнянського національного природного парку, Національного природного парку "Пирятинський" та Канівського природного заповідника. В Ічнянському НПП ...
171942
  Гончаров Г.Л. Анотований список іхтіофауни національного природного парку "Гомільшанські ліси" // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 70-76. – ISSN 1729-7184
171943
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1995
171944
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1995
171945
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1995
171946
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 6. – 1995
171947
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1996
171948
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1996
171949
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1996
171950
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 6. – 1996
171951
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1997
171952
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1997
171953
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1997
171954
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1997
171955
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1997
171956
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 6. – 1997
171957
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1998
171958
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1998
171959
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1998
171960
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1998
171961
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1999
171962
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1999
171963
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1999
171964
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1999
171965
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1999
171966
  Фесенко Г.В. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей; Українське тов-во охорони птахів; Від.ред. О.Ю. Микитюк. – 2-е вид., виправ. і доп. – Київ-Львів, 2002. – 44с.
171967
  Фесенко Г.В. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів) / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей; ЛНУ ім. І. Франка; Держ. природознавчий музей НАНУ; Західноукраїнське орнітологічне тов-во; підготовлено у співпраці з Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ. – 3-тє вид., доп. – Київ; Львів, 2007. – 111с. – ISBN 966-8734-08-4
171968
   Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації : методичний посібник. – Харків, 2003. – 44 с. – (На допомогу працівникам освітянських бібліотек ; Вип. 2)
171969
  Тарноградский Д.А. Анофелогенные ландшафты Сев. Кавказа / Д.А. Тарноградский. – Дзауджикау
1. – 1948. – 138с.
171970
   Анофриев Олег. – Москва, 1972. – 8 с. : ил. – (Актеры советского кино)
171971
  Николаев Н В. Анри Барбюс - писатель революционер / Н В. Николаев, . – Москва, 1953. – 40с.
171972
  Видаль А. Анри Барбюс - солдат мира : пер. с фр. / А. Видаль ; предисл. Жака Д.юкло. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. – 408 с.
171973
  Вольфсон М Анри Барбюс / М Вольфсон, 1925. – 99 с. – Отд. оттиск: Подвижная хрестоматия, вып. 3, с. 289-388. – (Зарубежная хрестоматия для школ 2 ступени : Рабочий класс на Западе ; Ч. 3 : Анри Барбюс)


  Мирский Л. Подвижная хрестоматия для школ II ступени. Ч. I-III [Текст] / Л. Мирский, В. Цветаев; предисл. П. Блонского. – М.: Госиздат,[1925] НПБ УШ Ч. I. Вып. I / Деревня и Октябрь. – 487 с. Ч. II. Вып. I. Рабочий класс и Октябрь.– 442 ...
171974
  Исбах А.А. Анри Барбюс / А.А. Исбах. – Москва, 1948. – 29 с.
171975
  Николаев Н В. Анри Барбюс / Н В. Николаев, . – М, 1954. – 148с.
171976
  Гуро И.Р. Анри Барбюс / Ирина Гуро, Лидия Фоменко. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 272, [8] с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 6 ; 336 : Серия биографий)
171977
   Анри Барбюс : библиографический указатель. – Москва : Книга, 1964. – 194 с., [1] портр. – (Писатели зарубежных стан)
171978
  Капустинская К.А. Анри Беккерель / К.А. Капустинская. – Москва : Атомиздат, 1965. – 83 с. : ил. – (Научно-популярная библиотека)
171979
  Узнадзе Д.Н. Анри Бергсон / Д.Н. Узнадзе. – Тифлис (Тбилиси) : Изд-во Тифлисского ун-та, 1920. – 249 с. – Изд. на груз. яз.
171980
   Анри де Сен-Симон. Его жизнь и учения. – М.-Л., 1926. – 240с.
171981
  Фиала В. Анри де Тулуз-Лотрек / В. Фиала. – Прага, 1962. – 31 с.
171982
  Шелест В. Анри де Тулуз-Лотрек: "Скорбь смеха, ад веселья" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 99-123. – ISSN 1819-6268
171983
  Ивонина Л.И. Анри де Тюренн // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 56-82. – ISSN 0042-8779


  Анрі де Ла Тур д"Овернь, віконт де Тюренн ( фр. Henri de La Tour d"Auvergne, vicomte de Turenne; 11 вересня 1611 - 27 липня 1675 ), відомий під ім"ям Тюренн, - знаменитий французький полководець, маршал Франції (1643) і головний маршал Франції (1660). ...
171984
   Анри Картье-Брессон: фотография : Каталог выставки. – Москва, 1986. – 23с.
171985
  Тумаков И.М. Анри Леон Лебег :1875-1941. / И.М. Тумаков. – М., 1975. – 119с.
171986
   Анри Матисс. – М., 1969. – 13с.
171987
  Арагон Л. Анри Матисс : роман : [в 2 т.] / Луи Арагон ; пер. с фр. Л. Зониной. – Москва : Прогресс
[Т.] 1. – 1981. – 240 с. : ил., цв. ил.
171988
  Арагон Л. Анри Матисс : роман : [в 2 т.] / Луи Арагон ; пер. с фр. Л. Зониной. – Москва : Прогресс
[Т.] 2. – 1981. – 228 с. : ил., цв. ил.
171989
   Анри Матисс // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 94 : Анри Матисс. – С. 3-31.
171990
   Анри Матисс. Заметки живописца // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 12. – С. 56-66.
171991
  Русаков Ю.А. Анри Матисс. Искусство книги / Ю.А. Русаков. – Ленинград : Искусство, 1980. – 84 с.
171992
  Логунов А.А. Анри Пуанкаре и теория относительности / А.А. Логунов. – Москва : Наука, 2004. – 256с. – ISBN 5-02-032855-3
171993
  Пащенко В.І. Анрі Барбюс: життя і творчість : життя і творчість / В.І. Пащенко. – Київ : Дніпро, 1980. – 216 с. – (Класики зарубіжнлї літератури)
171994
  Гавриленко Є.В. Анрі Бейль Другий: батьки і діти у Стендаля // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 63-73. – ISSN 2312-3036


  "Розглянуто зв"язок між однією з ключових тем автобіографічної книги Стендаля «Життя Анрі Брюлара» - проблемою взаємин батьків і дітей – і втіленням топосу родинних стосунків у романній творчості французького автора – від його першого малоуспішного ...
171995
  Маевська Т.П. Анрій Головко : бібліографічний покажчик / Т.П. Маевська. – Київ, 1964. – 42 с.
171996
  Гаврилюк Т.В. Анропологія Карла Ранера у співвідношенні з сучасними світоглядними запитами // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 21-27


  Стаття присвячена аналізу відповідності основних антропологічних положенькатолицького філософа Карла Ранера сучасним світоглядним запитам. Статья посвящена анализу соответствия основных антропологических положений католического философа Карла Ранера ...
171997
  Шевченко Л.М. Ансамблева культура виконання квартету-концерту F-DUR 370 В. Моцарта // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 416-420. – ISSN 2226-3209
171998
  Смірнова І.В. Ансамблеве письмо в камерно-інструментальних творах для змішаних складів у творчості німецьких композиторів кінця XVIII - XIX століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Смірнова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
171999
  Гуда А.І. Ансамблеві пошукові моделі і методи параметричної ідентифікації систем з хаотичною поведінкою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гуда Антон Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. металургійна акад. України. – Дніпро, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
172000
  Мандзюк Л.С. Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Мандзюк Л.С.; Харківський держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,