Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
169001
  Некряч Т. "Асиметрія" при перекладі фатичних реплік вітання у творах для театру (на матеріалі автоперекладів п"єс О. Вайлда, Б. Шоу та А. Крісті)


  Розглянуто засоби перекладу фатичних реплік у творах для театру. Введено термін експлікативна асиметрія при перекладі. Ця стратегія допомагає розкрити приховані мотиви та психологічні нюанси і стає елементом сценічності. The article focuses on the ...
169002
  Залєтов О. "Асистанс" та його особливості на страховому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-25. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Визначено види асистансу, досліджено класифікаційні ознаки асистанських компаній залежно від організаційно-правової форми та видів діяльності на страховому ринку. Определены виды асистанса, исследованы классификационные признаки асистанских компаний в ...
169003
  Гавриленко В.С. "Асканія-Нова" - перший центр збереження степового і планетарного біорізноманіття / В.С. Гавриленко, Н.О. Гавриленко, Н.І. Ясинецька // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-29.
169004
  Довбищенко М. "Аскольдове хрещення" Русі у творах українських письменників-полемістів XVII cт. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті досліджено творення легенди про "Аскольдове хрещення" в працях українських письменників-полемістів першої половини XVII ст. Відзначено її вплив на формування національної та релігійної ідентичності українців зазначеного історичного періоду. ...
169005
  Зелінський М. "Асоціальна соціалізація" як джерело системної моральної девіації соціуму / М. Зелінський, Я. Невідома // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-42. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  В статті розглядаються проблеми буття людини на різних рівнях соціалізації. Акцентується увага на необхідності підвищення духовно-моральних засад розвитку суспільства, як запоруки успішності соціально-економічних перетворень в країні. В статье ...
169006
  Некряч Т.Є. "Асоціативний шлейф" при перекладі культурно-маркованих знаків / Т.Є. Некряч, Ю.П. Чала // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 13-17
169007
  Казандзакіс Нікос [Аскетика : Salvatores Dei / Казандзакіс Нікос. – Афіни : Казандзакі, 1997. – 99 с. – Видання новогрецькою мовою
169008
  Ханін І.Г. Асиметричність глобального простору економіки знань: оцінка на прикладі розривів показників національної науки / І.Г. Ханін, М.В. Поляков, С В. Білозубенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 16-23. – ISSN 2222-4459
169009
  Макаренко Є. Асиметричність економічноїі політичної кризи в ЄС: поточний аналіз // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 323-334. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
169010
  Деменко И.М. Асиметрия лунного профиля, наклонность лунной орбиты и либрационные эффекты Луны : Автореф... канд физ. мат.наук: / Деменко И. М.; МВиССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1963. – 11л.
169011
  Колот А.М. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 205-211. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
169012
  Чернінський А. Асиметрія активації головного мозку людини при гедонічному сприйнятті одорантів / А. Чернінський, Н. Піскорська, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-29. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Очікували, що позитивно емоційне сприйняття олфактивних подразників буде супроводжуватися зростанням рівня активації лівої фронтальної області, тоді як негативно емоційне - правої фронтальної області. Отримані дані не підтвердили це припущення, що ...
169013
  Матюша В.І. Асиметрія в перекладі особового займенника "you" як засіб збереження природності драматичного діалогу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 206-210.
169014
  Матюша В.І. Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук:10.02.16 - перекладознавство / Матюша В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
169015
  Матюша В.І. Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми : Дис. ... канд. філол. наук : Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Матюша В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 232 л. – Бібліогр.: л.190-232
169016
  Носова Б. Асиметрія відносин Україна - НАТО як прояв нового балансу сил у геополітиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 206-212. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
169017
  Якіна Олена Олександрівна Асиметрія гемостазу в парних органах у людей та тварин : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 14.03.03 / Якіна О.О.; Мін-во охорони здоров"я України; Львівськ. нац. медичний ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
169018
  Пелех О.Б. Асиметрія глобального розвитку світової економіки в контексті її інтелектуалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 21-25. – ISSN 2222-4459
169019
  Осташ Н. Асиметрія двосторонніх міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 11-12
169020
  Грабажей І. Асиметрія європейської багатомовності як чинник конфліктогеності регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 102-104
169021
  Вергун Л.І. Асиметрія і переклад англійської та української термінології лексико-семантичниої групи "учасники навчального процесу у ВЗО" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 292-296. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1729-360Х
169022
  Іванісік А.І. Асиметрія індикатриси вимушеного комбінаційного розсіяння світла в органічних рідинах / А.І. Іванісік, В.В. Багінський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 372-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Систематизовані існуючі погляди на природу асиметрії індикатриси вимушеного комбінаційного розсіяння. Наведені результати експериментальних досліджень проявів асиметрії з часовою роздільністю та в залежності від рівня перевищення порогу розсіяння.
169023
  Огієнко В.І. Асиметрія інформації в інвестиційних процесах / В.І. Огієнко, О.В. Луняков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 320-334 : табл., рис. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 1993-6788
169024
  Кривцун І.М. Асиметрія інформації та її вплив на формування конкурентного середовища на страховому ринку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 130-136
169025
  Мазуренко В.І. Асиметрія інформації як метод аналізу стійкості банківського сектору в умовах світових фінансових криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-44. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам, пов"язаним з методологічними підходами до аналізу кризових явищ у банківському секторі, які ґрунтуються на положеннях теорії асиметрії інформації. Розглянуто переваги та недоліки теорії асиметрії інформації, у тому числі на ...
169026
  Осташ Н. Асиметрія канадсько-американських відносин у гуманітарній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 54
169027
  Осташ Н.І. Асиметрія канадсько-американських відносин у постбіполярному світі : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.04 / Осташ Н.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 207 л. – Бібліогр.: л. 176-207
169028
  Осташ Н.І. Асиметрія канадсько-американських відносин у постбіполярному світі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Осташ Н.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
169029
  Ущина В.А. Асиметрія комунікамтивних відносин в електронному спілкуванні (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 460-463. – Бібліогр.: Літ.: с. 463; 10 назв. – ISSN 1729-360Х
169030
  Кулінський В.Л. Асиметрія критичної поведінки рідинних систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Кулінський В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
169031
   Асиметрія міжнародних відносин. – Київ : Стилос, 2005. – 555с. – ISBN 966-8518-36-5
169032
  Манжола В.А. Асиметрія міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 2. – С. 16-18.
169033
  Дерев"янко І.П. Асиметрія міжнародних відносин: теоретичний вимір // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 122-127. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
169034
  Колот А. Асиметрія розвитку соціально-трудової сфери: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 3-11
169035
  Загородній А. Асиметрія та оцінки вартості інформації : нові банківські технології / А. Загородній, І. Кривцун // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 28-31 : Мал. – Бібліогр.: 3 назви
169036
  Луцишин З. Асиметрія фінансової глобалізації // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 21-25. – ISSN 1728-6220
169037
  Айдачич Д. Асиметрія цінностей у фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 15-18


  Автор розглядає теоретичні питання дослідження цінностей людей у фразеології, якості людини, які фразеологічно описуються. Подаються приклади з української та сербської фразеологій. Автор рассматривает теоретические вопросы исследования ценностей в ...
169038
  В"ятрович В. Асиметрія: про польсько-український шлях до порозуміння // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 8 лютого (№ 3). – С. 4
169039
  Тимошенко П.Д. Асимілятивні явища в прийменниках в українській мові // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 35-36
169040
  Гончаренко Б. Асиміляції євреїв у творчості польських та українських позитивістів кінця XiX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 149-156


  Порушується проблематика єврейської асиміляції в тогочасному сус- пільстві та її вираження в польській та українській літературах кінця ХІХ ст. на прикладі творчості І.Крашевського, Б.Пруса, Е.Ожешко, Томаша Єжа, І. Франка. Затрагивается ...
169041
   Асиміляційна здатність повітряного басейну м. Чернівці / Б. Скіп, В. Гожда, О. Сташкевич, Г. Тарасенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-47 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
169042
  Іванець А. Асиміляційна політика російської окупаційної влади як злочинне порушення колектив прав громади етнічних українців Криму: окреслення проблеми // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 299-311. – ISBN 978-966-97599-1-7
169043
  Яковлєв Є.О. Асиміляційний потенціал геологічного середовища гірничодобувних регіонів України як провідний показник екологічних проблем надрокористування // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-721Х
169044
   Асиміляційний потенціал геологічного середовища України та його оцінка / С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев [та ін.] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 175, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 161-169. – ISBN 978-966-7067-22-9
169045
  Сіреджук П. Асиміляційні процеси в середовищі німців східної Галичини (ХІХ ст. - 30-ті рокм ХХ ст.) // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 170-177
169046
  Губарев М. Асиміляційні процеси в сучасній українській літературній мові та відтвореннях їхніх результатів в орфоепічних словниках / М. Губарев, Л. Хоменко // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 29-39. – Бібліогр.: Літ.: с.38-39; 14 п.
169047
  Плахотнікова О.Ю. Асиміляційні процеси в українському мовленні (на матеріалі виступів депутатів Верховної Ради України) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 191-195


  У статті описано асиміляційні процеси в консонантних сполуках сучасного українського спонтанного мовлення. Експериментально-фонетичне дослідження проводилося на матеріалі виступів народних депутатів Верховної Ради України. Викладені результати ...
169048
  Савченко Г.П. Асиміляція / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 24-25. – ISBN 966-642-073-2
169049
  Мукан Н. Асиміляція в освіті корінних народів Канади / Н. Мукан, І. Миськів, М. Запотічна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 6-10. – ISSN 2308-4634
169050
  Ковалевич В.В. Асиміляція геліоцентризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 27-35. – ISBN 966-628-117-1
169051
  Степанюк О.В. Асиміляція за дзвінкістю-глухістю у східнослов"янському консонантизмі // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 138-143. – ISSN 2311-0821
169052
  Борейчук О.А. Асиміляція за способом та місцем творення в сучасній українській мові (артикуляційний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 95-100


  Стаття присвячена асиміляції за способом та місцем творення у сполуках приголосних "зімкнено-проривний + щілинний або африката", яка неоднозначно трактується в науковій та навчальній літературі. У статті подано результати власного дослідження ...
169053
  Завальнюк Л.В. Асиміляція приголосних у німецькій розмовній мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 134-144
169054
  Черечукіна Л. Асиміляція результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 66-68. – ISSN 0132-1331
169055
  Роздобудько І. Асиміляція через кров // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 липня (№ 135/136). – С. 15


  Розстріляне Відродження на Донщині.
169056
  Мандюк О. Асиміляція чи інтеграція? / розмову вела Світлана Мельник // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 17 грудня (№ 51). – С. 7. – ISSN 0027-8254


  "Українська діаспора в Польщі: все тільки починається." Розмова з генеральним консулом України в Кракові Олегом Мандюком.
169057
  Байрамова Л.К. Асимметризм межъязыковых омонимов // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 251-256
169058
  Кадоркина Гульнара Константиновна Асимметрические азиридины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кадоркина Гульнара Константиновна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
169059
  Клабуновский Е.И. Асимметрический катализ. Гидрогенизация на металлах / Е.И. Клабуновский, А.А. Веденяпин. – Москва : Наука, 1980. – 201 с.
169060
  Бусыгина И. Асимметричная интеграция в Евросоюзе // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 18-27. – ISSN 1728-2756
169061
  Юревич Андрей Владиславович Асимметричное будущее // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 76-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
169062
  Чернейко Л.О. Асимметричный языковой знак речи: к вопросу о взаимодействии смыслов в разных условиях их реализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 7-40. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
169063
  Межелайтис Э. Асимметрия : лирика, сатира.поэмы / Э. Межелайтис. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 221с.
169064
  Назаров А.И. Асимметрия абстрактно-конкретных взаимодействий // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 1. – С.103-114. – ISSN 0042-8841
169065
  Галактионов С.Г. Асимметрия биологических молекул. / С.Г. Галактионов. – Минск, 1978. – 175с.
169066
  Зиганшина Ч.Р. Асимметрия в структуре концептов ШКОЛА и SCHOOL и их номинаций в русском и английском языках : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Зиганшина Ч.Р. ; Татарский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. – Казань, 2011. – 19 с. – Библиогр.: 6 назв.
169067
  Ваганов П.А. Асимметрия в упругом и неупругом рассеянии поляризованных протонов с энергией 20 Мэв на ядрах Mg24, Mg25, Mg26, Al27 и Si28. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Ваганов П.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.15
169068
  Кустанович К.В. Асимметрия во взаимном восприятии Америки россиянами и России американцами // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – С. 81-90. – ISSN 0321-2068
169069
  Майгурова А.С. Асимметрия гендерной идентичности / А.С. Майгурова, Е.В. Улыбина // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 229-240. – ISSN 2073-8528
169070
  Зимина О.В. Асимметрия деления ядер, кинетическая энергия и энергия возбуждения осколков деления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зимина О.В.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1978. – 13л.
169071
  Захаров В.М. Асимметрия животных / В.М. Захаров. – Москва, 1987. – 215с.
169072
  Суворова В.В. Асимметрия зрительного восприятия. / В.В. Суворова. – М., 1988. – 182с.
169073
  Савина Н.П. Асимметрия и поляризация географии углеводородных ресурсов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 3 : Современное государство в борьбе за экономическую безопасность. – С. 45-51. – ISSN 2074-6040
169074
  Кулинский В.Л. Асимметрия критического поведения жидких систем : дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.14 / Кулинский В.Л. ; КНУТШ. – Киев, 2011. – 339 л. – Библиогр.: л. 302-339
169075
  Булавин Л.А. Асимметрия критической изотермы этана / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Физика жидкого состояния, 1982. – №10


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
169076
  Сергеев Б.Ф. Асимметрия мозга / Б.Ф. Сергеев. – М., 1981. – 64с.
169077
  Бианки В.Л. Асимметрия мозга животных. / В.Л. Бианки. – Л., 1985. – 295с.
169078
   Асимметрия мозга и поведение человека : Материалы Международной украино-российской научной конференции. – Київ : МАУП, 2005. – 136с. – ISBN 966-608-382-5
169079
  Бабанов Ю.В. Асимметрия пельефа / Ю.В. Бабанов. – Казань, 1979. – 97с.
169080
  Смирнова Лидия Николаевна Асимметрия пион-протонных взаимодействий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смирнова Лидия Николаевна; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.17-18
169081
  Гаузе Г.Ф. Асимметрия протоплазмы / Г.Ф. Гаузе. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 128 с.
169082
  Бабанов Ю.В. Асимметрия рельефа: причины и следствия : (пособие к спецкурсу) / Ю.В. Бабанов. – Казань, 1979. – 97с.
169083
  Добрецов Ю.П. Асимметрия углового распределения позитронов распада вмагнитном поле напряженностью 140 000 гаусс. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Добрецов Ю.П.; Моск.инж-физ-. ин-т. – М, 1964. – 15л.
169084
  Кондрашова Н.Н. Асимметрия фраунгоферовых линий по наблюдениям во время вспышек // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 27-33. – (Астрономия ; вып. 29)


  Приведены бисекторы двенадцати фраунгоферовых линий активной области Mc math15 526 перед и во время двух вспышек балла SF и 1n. Показано, что асимметрия линий меняется на разных стадиях развития активной области, причем ее наибольшие изменения связаны ...
169085
  Лупанов О.Б. Асимпотические оценки сложности управляющих систем: Уч. пособ. / О.Б. Лупанов. – М., 1984. – 137с.
169086
  Разумейко Б.Г. Асимпотические решения некоторых краевых задач для обыкновенных диферренциальных уравнений с малым параметром : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Разумейко Б.Г.; МВ и ССО РСФСР.Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1973. – 16л.
169087
  Маергойз Л.С. Асимпотические характеристики целых функций и их приложения в математике и биофизике / Л.С. Маергойз. – Новосибирск : Наука, 1991. – 271 с.
169088
  Зайнутдинов Г.Ф. Асимпотический анализ приобретенных систем с быстрым обслуживанием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Зайнутдинов Г.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
169089
  Риекстыньш И.Р. Асимптоматика и оценки корней уравнений / И.Р. Риекстыньш. – Рига, 1991. – 342с.
169090
  Лавер А.Г. Асимптоматика решений периодических краевых задач для параболических уравнений второго порядка с малым параметром при производной по времени : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Лавер А. Г.; Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 130л. – Бібліогр.:л.123-130
169091
  Крахнов А.Д. Асимптоматика серий спектра оператора Лапласа на римановом многообразии и условно-периодические геодезические. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Крахнов А.Д.; Москов. ин-тут электронного машиностроения. – М., 1977. – 15л.
169092
  Калинин А.И. Асимптоматически субоптимальный синтез в задаче минимизации интегрального квадратичного функционала на траекториях квазилинейной системы // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 114. – ISBN 978-617-7021-27-7
169093
  Митропольский Ю.А. Асимптоматические методы исследования квазиволновых уравнений гиперболического типа / Ю.А. Митропольский. – К., 1991. – 231с.
169094
  Буртин Ю.Д. Асимптоматические оценки экстремальных метрических характеристик случайного графа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Буртин Ю. Д.; АН СССР, Мат. ин-т им. Стеклова, Лен. отд-ние. – Л, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.10-11
169095
  Великий А.П. Асимптоматические разложения решений дифференциально-разностных уравнений с малым параметром при старших производных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / великий А.П.; АН УССР ин-т математики. – К., 1966. – 20л.
169096
  Омельянов Г.А. Асимптоматические разложения решений задач для некоторых уравнений с частными производными : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Омельянов Г, А. ; МВ и ССО РСФСР , Моск. ин-т электр. машиностроения. – Москва, 1981. – 13 с.
169097
  Лычагин Н.Н. Асимптоматические решения и исследование особенностей в задачах гиперзвукового обтекания гладких тел : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Лычагин Н. Н.; МВиССО УССР, Днепр. гос. ун-т им. 300-лет. Воссоед. Укр. с Росс. – Днепропетровск, 1983. – 154л. – Бібліогр.:л.137
169098
  Вербицкий И.Л. Асимптоматические решения некоторых задач теории взаимодействия заряженных частиц с электромагнитным полем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Вербицкий И.Л.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 11л.
169099
  Барвинский Анатолий Федорович Асимптоматические решения некоторых классов краевых задач для нелинейных систем с распределенными параметрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02. / Барвинский Анатолий Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 14 с.
169100
  Барвинский Анатолий Федорович Асимптоматические решения некоторых классов краевых задач для нелинейных систем с распределенными параметрами. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.01.02 / Барвинский Анатолий Федорович; КГУ. – К., 1981. – 14л.
169101
  Виленская Т.В. Асимптоматический анализ решения задачи теории упругости для толстой сферической оболочки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Виленская Т.В. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Дону, 1969. – 15 с. – Бібліогр. : с. 14-15
169102
  Кузьма Н.Г. Асимптоматическое интегрирование систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с медленно меняющимися и осциллирующими коэффициентами : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кузьма Н. Г.; МВиССО УССР, КИСИ. – К., 1990. – 125л. – Бібліогр.:л.113-125
169103
  Александру И.Н. Асимптоматическое поведение при больших значениях времени решений краевых задач для фодного дифференциального уравнения параболического типа четвертого порядка на плоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Александру И. Н.; Киш. ГУ им. В. Ленина. – Кишинев, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
169104
  Алмазов М. Асимптоматическое поведение решений одномерных стохастических диффузных уравнений при нерегулярной зависимости коэффициента сноса от параметра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Алмазов М. ; КГУ им. Шевченко. – Киев, 1988. – 8 с.
169105
  Бурым В.М. Асимптоматическое поведение решения задачи Коши и некотороые задачи оптимального уравнения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Бурым В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
169106
  Бурым В.М. Асимптоматическое поведение решения задачи Коши и некоторые задачи оптимального управления : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Бурым В. М.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 148л. – Бібліогр.:л.134-148
169107
  Бурчуладзе Т.В. Асимптоматическое поведение фундаментальных функций колебания упругого тела : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурчуладзе Т. В.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1956. – 7л.
169108
  Виноградов О.П. Асимптоматическое распределение максимума длины очереди в однолинейной системе массового обслуживания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Виноградов О.П.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
169109
  Приходько О.Д. Асимптоматична поведінка інтегрального функціоналу від розв"язку стохастичного диференціального рівняння // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 66-71. – ISBN 978-617-7021-29-1
169110
  Самойленко В.Г. Асимптоматичні [sigma] розв"язки сингулярно збуреного рівняння Benjamin – Bona – Mahony зі змінними коефіцієнтами / В.Г. Самойленко, Ю.І. Самойленко // Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Антонюк О.В., Бойчук О.А., Дороговцев А.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 2. – С. 236-254. – ISSN 1027-3190
169111
  Теплінський О.Ю. Асимптоматичні рощвинення для власних значень та власних функцій крайових задач з швдко змінними коефіцієнтами : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.02 / Теплінський О. Ю.; КУ. – К., 1999. – 16л.
169112
  Трофименко Ганна Петрівна Асимптоматичні солітоноподібні розв"язки узагальненого рівняння типу Кортевега-де Вріза : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Трофименко Ганна Петрівна; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 83 арк. – Бібліогр.:арк. 79-83
169113
  Алиев Н.А. Асимптоматческие представления решений обыкновенных линейных дифференцированных уравнений и формула разложения матриц-функций по решению спектральной задачи : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алиев Н. А.; Львов. ГУ. – Львов, 1967. – 12л.
169114
  Мак-Лейн Асимптомические значения голоморфных функций / Мак-Лейн. – М., 1966. – 103с.
169115
  Саулис Л.И. Асимптомические разложения для вероятностей больших уклонений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саулис Л. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 8л.
169116
  Санкович Д.П. Асимптонически точные методы в задачах квантовой статистической механики : Автореф... наук: 01.04.02 / Санкович Д. П.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 15л.
169117
  Домницкий Владимир Николаевич Асимптонические методы в теории систем интегро-дифференциальных уравнений в частных производных с запаздывающим аргументом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02. / Домницкий Владимир Николаевич; МП УССР, КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1979. – 167л.
169118
  Агаловян Ленсер Абгарович Асимптонические представления решений уравнений теории упругости анизотропного тела и связанные с ними прикладные теории балок, пластин и поболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Агаловян Ленсер Абгарович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1980. – 26л.
169119
  Гасаненко Виталий Алексеевич Асимптонический анализ редеющих потоков в системах обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Гасаненко Виталий Алексеевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
169120
  Борисенко Александр Данилович Асимптоническое поведение решения задачи Коши для параболического уравнения при нерегулярной зависимости коэффициентов от параметра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Борисенко Александр Данилович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 19 с.
169121
  Мордовец Н.Т. Асимптотика амплитуды рассеяния в теории возмущений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Мордовец Н.Т. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
169122
  Просонюк Л.Г. Асимптотика аналитических решений одного класса сингулярных систем дифференциальных уравнений в комплексной области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Просонюк Л.Г.; ОГУ. – Одесса, 1979. – 18л.
169123
  Просенюк Л.Г. Асимптотика аналитических решений одного класса сингулярных систем дифференциальных уравнений в комплексной области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Просенюк Л.Г.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 13л.
169124
  Юхновский И.Р. Асимптотика бинарной функции распределения нормальных ферми-систем / И.Р. Юхновский, Р.Н. Петрашко. – Киев, 1972. – 37с.
169125
  Голинский Олег Сергеевич Асимптотика в газодинамической теории взрыва : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голинский Олег Сергеевич; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 17л.
169126
  Буркина Р.С. Асимптотика задач теории горения / Р.С. Буркина, В.Н. Вилюнов. – Томск, 1982. – 100с.
169127
  Олвер Ф. Асимптотика и специальные функции / Ф. Олвер. – М., 1990. – 528с.
169128
  Козаровицкий Е.Л. Асимптотика и устойчивость распределений полумарковских процессов : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.05 / Козаровицкий Е.Л.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 14 с.
169129
  Козаровицкий Е.Л. Асимптотика и устойчивость распределений полумарковских процессов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Козаровицкий Е.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 14л.
169130
  Козаровицкий Евгений Леонидович Асимптотика и устойчивость распределений полумарксовских процессов : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Козаровицкий Евгений Леонидович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 136л. – Бібліогр.:л.128-135
169131
  Мадина Ф.Ш. Асимптотика и устойчивость решений обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мадина Ф. Ш.; АН Каз.ССР. Объед. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Алма-Ата, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
169132
  Заруцкая Викторина Вадимовна Асимптотика интегралов по кривым на римановых поверхностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Заруцкая Викторина Вадимовна; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.10
169133
  Черевко І.М. Асимптотика інтегральних многовидів лінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 122-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі досліджено умови існування та властивості центрального многовиди лінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь. Одержано асимптотичне представлення інтегрального многовиди за степенями малого параметра.
169134
  Мирошин Р.Н. Асимптотика континуальных интервалов, связанных с задачей об отражении атомов от шероховатой поверхности : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Мирошин Р.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 9л.
169135
  Ле В.А. Асимптотика многомерных фазовых интегралов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Ле В. А.; МГУ. – М., 1979. – 15л.
169136
  Славянов С.Ю. Асимптотика некоторых сингулярных задач Штурма -- Лиувилля по неспектральному параметру и ее применение в физике. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Славянов С.Ю.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 10л.
169137
  Парасюк И.О. Асимптотика ограниченных решений уравнений восстановления : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Парасюк И.О.; АН УССР.Ин-т математики. – Киев, 1975. – 16л.
169138
  Кубайчук О. Асимптотика оцінки для баєсового порогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-50. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто асимптотику оцінки для баєсового порогу, побудованої методом мінімізації емпіричного ризику і методом емпірично-баєсової класифікації для порогових класифікаторів для вибірки із суміші зі змінними концентраціями. The asymptotic of the ...
169139
  Махмудов Мудафиа Дмамиль оглы Асимптотика по малому параметру решений краевых задач для эллиптических уравнений в тонких бесконечных слоях и цилиндрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Махмудов Мудафиа Дмамиль оглы; АН АзССР. Ин-т математики и механики. Специализир. совет К-820 по присуждению степени кан. – Баку, 1977. – 8л.
169140
  Васильчик М.Ю. Асимптотика поведения минимальных коэффициентов квазиконморфности и квазиизометричности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Васильчик М.Ю.; АН СССР. Сиб.отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 15л.
169141
  Сугакова О.В. Асимптотика порогового класифікатора побудованого на основі "сумарного індексу" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 31-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядається пороговий класифікатор, вбудований на основі "сумарного індексу" для пасифікації об"єктів, вибраних із суміші двох компонент зі змінними концентраціями. We consider the threshold classifier, based on the "linear index" for classification ...
169142
  Белоусов Леонид Александрович Асимптотика при больших коэффициентах Фурье решений нелинейных параболических уравнений в системе Навье-Стокса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Белоусов Леонид Александрович; МГУ. – М., 1979. – 16л.
169143
  Прелов В.В. Асимптотика пропускной способности некоторых каналов связи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Прелов В.В.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Лен. отд. – М., 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
169144
  Карташов М.В. Асимптотика проріджених марковських моментів на неоднорідних за часом дискретних ланцюгах Маркова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 98-109. – ISSN 0868-6904
169145
  Голец Ольга Богдановна Асимптотика решений квазилинейных дифференциально-функциональных уравнений со случайными параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Голец Ольга Богдановна; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т им. Ю.Федьковича. – Черновцы, 1990. – 17л.
169146
  Сулайманов К. Асимптотика решений краевых задач для систем интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Сулайманов К.; АН КиргССР. Объед. учен. совет физ.-мат. и техн. наук. – Фрунзе, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
169147
  Капитонов Борис Викторович Асимптотика решений краевых задач для уравнений мвлых колебаний вращающейстя жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Капитонов Борис Викторович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Спеиализир. совет Д002.23.01 при Ин-те математики. – Новосибирск, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
169148
  Карашева К. Асимптотика решений линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка с запаздывающим аргументом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карашева К.; Ун-т дружбы народов. – М., 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
169149
  Славянов С.Ю. Асимптотика решений одномерного уравнения Шредингера / С.Ю. Славянов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 255с.
169150
  Лавер А.Г. Асимптотика решений периодических краевых задач для параболических уравнений второго порядка с малым параметром при производной по времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Лавер А.Г.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
169151
  Машников Станислав Александрович Асимптотика решений систем разностных и дифференциально-разностных уравнений с малым запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Машников Станислав Александрович; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1981. – 8л.
169152
  Мазья В.Г. Асимптотика решений эллиптических краевых задач при сингулярных возмущениях области / В.Г. Мазья. – Тбилиси, 1981. – 206с.
169153
  Раманкулов С. Асимптотика решения задач Коши для некоторых типов систем нелинейных интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Раманкулов С.; АН Кирг.ССР.Ин-т физики и математики. – Фрунзе, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
169154
  Бутузов В.Ф. Асимптотика решения некоторых задач для интегродифференциальных уравнений с малым параметром при производных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бутузов В.Ф.; Ун-т дружбы народов. – М, 1966. – 4л.
169155
  Щепкин Г.Г. Асимптотика решения уравнений Максвелла для слоистой среды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Щепкин Г.Г.; Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
169156
  Балога С.І. Асимптотика розв"язків L-діагональних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті розглядається асимптотика розв"язків L-діагональної системи диференціальних рівнянь, визначених на m-вимірному торі. Ключові слова: асимптотика розв"язків, L-діагональпа система, m-вимірний тор. In this article the asymptotic forms of ...
169157
  Балога С.І. Асимптотика розв"язків та інтегральні многовиди одного класу диференціальних рівнянь : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Балога С.І.; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – 133 л.. – Бібліогр.: л. 121-134
169158
  Балога С.І. Асимптотика розв"язків та інтегральні многовиди одного класу диференціальних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 - диференц. рівняння / Балога С.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр. : 8 назв.
169159
  Масол Віктор Володимирович Асимптотика розподілів деяких характеристик випадкових матриць над скінченим полем : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Масол В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
169160
  Масол Вікторія Володимирівна Асимптотика розподілів деяких характеристик випадкових матриць над скінченним полем : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Масол В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 140с. – Бібліогр.: л. 132 - 140
169161
  Карташов М.В. Асимптотика розподілу марковських моментів неоднорідних ланцюгів Маркова, та її застосування у дискретній моделі Крамера-Лундберга // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 41-60. – ISSN 0868-6904
169162
  Джалладова І.А. Асимптотика системи різницевих та диференціальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 113-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудована асимптотика розв"язків системи різницевих та диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу. Constructing of asymptotic for the solutions of the system of difference and differential equations with delay.
169163
  Попов М.М. Асимптотика собственных функций управления Гельмгольца и ее приложение в теории многозеркальных резонансов : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 041 / Попов М.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1969. – 11л.
169164
  Мельник Т.А. Асимптотика спектра змішаної крайової задачі в густому періодичному з"єднанні типу 3:2:2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Розглядається змішана крайова спектральна задача в густому періодичному з"єднанні, яке складається з деякої області та великої кількості N=О ([іпсилон у мінус першому ступені]) тонких пластин різної довжини. Досліджується асимптотична поведінка власних ...
169165
  Арутюнян Т.Н. Асимптотика спектра операторов типа Дирака : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Т.Н.;. – Ереван, 1978. – 13л.
169166
  Арутюнян Т.Н. Асимптотика спектра операторов типа Дирака : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Т.Н.;. – Ереван, 1978. – 13л.
169167
  Сандраков Г.В. Асимптотика спектра уравнения Матье с быстро осциллирующим потенциалом // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – С. 66-77. – ISSN 0868-6912
169168
  Манько С.С. Асимптотика спектрів диференціальних операторів другого та четвертого порядків зі сингулярними потенціалами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Манько С.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
169169
  Мельник Т.А. Асимптотика спектру задачі Фур"є в густому з"єднанні типу 2:1:1 // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 143-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається змішана крайова спектральна задача в густому з"єднанні, яке складається з деякої плоскої області та великої кількості тонких стержнів. Досліджується асимптотична поведінка власних значень та власних функцій цієї задачі, коли кількість ...
169170
  Чабанюк Я.М. Асимптотика стрибкової процедури стохастичної оптимізації в схемі усереднення / Я.М. Чабанюк, П.П. Горун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 251-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено асимптотичну поведінку стрибковоі процедури стохастичної оптимізації в марковському середовищі в схемі усереднення через властивості функції Ляпунова для усереднених систем. Встановлено достатні умови її нормальності. Введено додаткові ...
169171
  Четвериков В.М. Асимптотика тепловых колебаний деформированной кристаллической решетки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Четвериков В.М.; Москов. ин-т электронного машиностроения. – М., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
169172
  Гатауллин Тимур Малютович Асимптотика фундаментальных решений некоторых волновых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гатауллин Тимур Малютович; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
169173
  Симонян С.Г. Асимптотика ширины лакун и мультипликаторов обыкновенных уравнений с периодическими коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Симонян С.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 9л.
169174
  Іванько Ю.О. Асимптотика ядерних оцінок щільностей та їх похідних, побудованих за спостереженнями із суміші зі змінними концентраціями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Для даних, що є вибіркою із суміші кількох компонент, досліджена асимптотика вектора ядерних оцінок щільностей. Побудовано оцінку похідної від щільності та досліджено її асимптотичні властивості.
169175
  Еругин А.Н. Асимптотика, аналитическая структура и свойства решения уравнения интегральных кривых одного класса систем двух дифференциальных уравнений с голоморфными правыми частями в случае фокуса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Еругин А.Н.; Объедин. учен. совет. ин-тов математики, физики и металлофизики Акад. наук УССР. – Минск, 1961. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
169176
  Федорюк М.В. Асимптотика. Интегралы и ряды / М.В. Федорюк. – Москва : Наука, 1987. – 544 с.
169177
  Некрашевич В.В. Асимптотики для чисел частково симетризованих розбиттів і поліноміальні інваріанти груп підстановок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 126-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Пропонуються елементарно-комбінаторні доведення ознак алгебраїчної незалежності та повноти систем многочленів в алгебрах поліноміальних інваріантів скінченних груп підстановок, що ґрунтуються на використанні асимптотичних оцінок для частково ...
169178
  Серых Н.Д. Асимптотики корней специальных классов целых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Серых Н.Д.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 18л.
169179
  Капустян В.О. Асимптотики мінімаксних оцінок функціоналів від розв"язків критичної параболічної крайової задачі в класі обмежених функцій / В.О. Капустян, О.А. Капустян, І.Д. Фартушний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 166-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто задачі мінімаксного оцінювання лінійних функціоналів від розв"язків параболічних сингулярно збурених nеpioдичних крайових задач в критичному випадку з iнтегральним оператором спостереження. Побуовано асимптотики довільного порядку ...
169180
  Фартушний І.Д. Асимптотики обмежених розділених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Фартушний І.Д.; НТУУУ "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 131 л. – Бібліогр.: л.121-131
169181
  Фартушний І.Д. Асимптотики обмежених розділених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Фартушний І.Д. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
169182
  Черан С.Э. Асимптотики решений и критические плоскости дифференциальных уравнений.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Черан С.Э.; АН БССР. Ин-т матем. Уч. совет по матем. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
169183
  Туляков Д.Н. Асимптотики решений рекуррентных соотношений : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.01 / Туляков Д.Н. – Москва, 2010. – 22 с. – Библиогр.: 12 назв.
169184
  Трутень Валентин Иванович Асимптотики функций Грина и константы перенормировок в спинорной и скалярной электродинамике в "пятивершинном" приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Трутень Валентин Иванович; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – Киев, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
169185
  Шамровский О.Д. Асимптотико-груповий аналіз диффернціальних рівнянь теоріі пружності. : Автореф... Доктора фіз-мат.наук: 01.02.04 / Шамровский О.Д.; Дніпропетр.держ.ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 50л.
169186
  Никитин А.В. Асимптотическая диссипативность случайных процессов с импульсным возмущением в схеме аппроксимации Леви // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 2, март - апрель. – С. 58-65. – ISSN 0572-2691
169187
  Самойленко И.В. Асимптотическая диссипативность случайных процессов с импульсным возмущением в схеме пуассоновой аппроксимации / И.В. Самойленко, Я.М. Чабанюк, А.В. Никитин // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 2, березень - квітень. – С. 38-44. – ISSN 1019-5262


  Досліджено асимптотичну дисипативність дограничної нормованої стохастичної еволюційної системи в ергодичному марковському середовищі, яка суттєво впливає на поведінку граничного процесу.
169188
  Панасюк А.И. Асимптотическая магистральная оптимизация управляемых систем. / А.И. Панасюк, В.И. Панасюк. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 295с.
169189
  Панасюк А.И. Асимптотическая оптимизация нелинейных систем управления. / А.И. Панасюк, В.И. Панасюк. – Минск, 1977. – 206с.
169190
  Корзун И.И. Асимптотическая оценка приближения интерполяционными полиномами для одного класса функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Корзун И.И.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1972. – 12л.
169191
  Приказчиков В.Г. Асимптотическая оценка точности собственных чисел эллиптического оператора четвертого порядка со смешанными краевыми условиями / В.Г. Приказчиков, А.Н. Химич // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / ІІн-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 32-40. – ISSN 0023-1274


  Отримано асимптотичні оцінки точності власних значень (в.з.) оператора четвертого порядку зі змішаними крайовими умовами на границі прямокутника. Знання головної частини похибки в.з. дозволяє обґрунтовано уточнювати в.з. на послідовності сіток, ...
169192
  Нефедов Е.И. Асимптотическая теория дифракции электромагнитных волн на конечных структурах / Е.И. Нефедов, А.Т. Фиалковский. – Москва, 1972. – 204 с.
169193
   Асимптотическая теория отрывных течений. – Москва : Наука, 1987. – 256 с.
169194
  Ибрагимов И.А. Асимптотическая теория оценивания / И.А. Ибрагимов, Р.З. Хасьминский. – М., 1979. – 527с.
169195
  Толоса Х.Х. Асимптотическая теория периодических решений систем уравнений нейтрального типа с малыми параметрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Толоса Х.Х.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
169196
  Фиалковский А.Т. Асимптотическая теория резонансных явлений в открытых электродинамических структурах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.03 / Фиалковский А.Т.; Харьков. гос. ун-т. – Х., 1980. – 48л.
169197
  Галамбош Я. Асимптотическая теория экстремальных порядковых статистик / Я. Галамбош. – Москва : Наука, 1984. – 303 с.
169198
  Перестюк Н.А. Асимптотическая устойчивость решений одного класса систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / Н.А. Перестюк, О. Аширов // Труды института математики и компьютерных технологий, 1995. – №4
169199
  Збойчик И.Н. Асимптотическая эквивалентность линейных систем в окрестности иррегулярной особой точки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Збойчик И.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 6л. – Бібліогр.:с.6
169200
  Хасанов С.В. Асимптотически-голоморфные функции и их применения. : Автореф... наук: 01.01.01 / Хасанов С.В.; АН СССР.Уральск.отд.Башкирск.науч.центр.Ин-т матем.с Вычислит.цетром. – Уфа, 1988. – 10л.
169201
  Бойцова И.А. Асимптотически оптимальное управление в дискретных задачах с быстрыми и медленными переменными // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – С. 3-14. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В работе рассмотрена задача оптимального управления, дискретные уравнения которой содержат быстрые и медленные переменные. Для решения задачи применен метод усреднения. Доказано, что оптимальное управление усредненной задачи при определенных условиях ...
169202
  Чебан Д.Н. Асимптотически почти периодические решения дифференциальных уравнений : Монография / Д.Н.Чебан; Молдавский гос. ун-т, кафедра дифференциальних уравнений. – Кишинев : Молдавский государственный университет, 2002. – 223с. – ISBN 9975-70-095-0
169203
  Араркцян Б.Г. Асимптотически почты - периодические решения некоторых нестационарных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Араркцян Б.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 8л.
169204
  Лапатушкин С.С. Асимптотически точное решение для некоторого класса спиновых модельных гамильтонианов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Лапатушкин С. С.; ОИЯИ 17-9524, Лаб. теор. физ. – Дубна, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
169205
  Сахобов О. Асимптотически точные неравенства для характеристик надежности восстанавливаемых систем / О. Сахобов. – Ташкент : Фан, 1988. – 80с.
169206
  Приходько В.И. Асимптотические временные разложения в неравновесной статистической механике. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Приходько В.И.; Ин-т теорет. физики. – К., 1982. – 39л.
169207
   Асимптотические задачи для вероятностных распределений. – Ташкент, 1984. – 165с.
169208
   Асимптотические задачи для случайных процессов. – К., 1977. – 44с.
169209
   Асимптотические задачи теории вероятностей и математической статистики. – Ташкент, 1990. – 175с.
169210
   Асимптотические задачи теории случайных процессов. – К., 1987. – 111с.
169211
  Варбанец П.Д. Асимптотические задачи теории чисел : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Варбанец П. Д.; ОГУ. – Одесса, 1994. – 195л. – Бібліогр.:л.189-195
169212
  Нигматуллин Р.Г. Асимптотические закономерности в теории дизъюнктивных нормальных форм : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Нигматуллин Р. Г.; АН СССР, Сиб. от-ние Совет. матем. секц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
169213
  Уразабаев Б.М. Асимптотические законы распределения абсолютно абелевых полей : Автореф... доктора физ-.мат.наук: / Уразабаев Б.М.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1961. – 34л.
169214
   Асимптотические и качественные методы в теории нелинейных колебаний. – К., 1971. – 242с.
169215
  Стрыгин В.В. Асимптотические и качественные методы исследования колебания синглулярно возмущенных систем вблизи границ области устойчивости. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.02.01 / Стрыгин В.В.;. – М, 1978. – 31л.
169216
   Асимптотические и прикладные задачи теории случайных эволюций. – К., 1990. – 128с.
169217
  Аракелян Н.У. Асимптотические и равномерные приближения целыми функциями в комплексной области : автореф. дис. ... канд. физ. - мат. наук / Аракелян Н.У. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1962. – 7 с.
169218
  Гершбейн А Э. Асимптотические и численные решения уравнений ламинарного многокомпонентного пограничного слоя на проницаемой поверхности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 024 / Гершбейн Э.А,; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М, 1971. – 7л.
169219
  Данилов А.Н. Асимптотические интегральные законы распределения аддитивных функций в алгебраическом числовом поле и асимптотические оценки некотрых сумм из проблемы делителей для алгебраических целых чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилов А.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
169220
  Гурвич Е.Т. Асимптотические исследования игр автоматов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Гурвич Е.Т.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1974. – 22л.
169221
  Стрижак Т.Г. Асимптотические метды нормализации / Т.Г. Стрижак. – К., 1981. – 52с.
169222
  Иманалиев М.И. Асимптотические методы / М.И. Иманалиев. – Фрунзе, 1972. – 356с.
169223
  Анисимов В.В. Асимптотические методы анализа стохастических систем / В.В. Анисимов; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 180с.
169224
  Брейн Н.Г. Асимптотические методы в анализе / Н.Г. Брейн, де. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 248 с.
169225
  Михлин Ю.В. Асимптотические методы в анализе / Ю.В. Михлин. – Днепропетровск
1. – 1991. – 64с.
169226
  Филатов А.Н. Асимптотические методы в атмосферных моделях / А.Н. Филатов, В.В. Шершков. – Л, 1988. – 269с.
169227
  Баранцев Р.Г. Асимптотические методы в гиперзвуковой аэродинамике / Р.Г. Баранцев, В.Н. Энгельгардт. – Л., 1983. – 88с.
169228
  Буряк В.Г. Асимптотические методы в динамических контактных задачах теории упругости : Автореф. дис... канд.-физ. мат. наук: 01.02.04 / Буряк В. Г.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 18 с.
169229
  Шкиль Н.И. Асимптотические методы в диффренциальных и интегро-дифференциальных уравнениях / Н.И. Шкиль. – Киев : Вища школа, 1985. – 247 с.
169230
  Бабич В.М. Асимптотические методы в задачах дифракции коротких волн. Метод. эталонных задач / В.М. Бабич, В.С. Булдырев. – Москва, 1972. – 456с.
169231
   Асимптотические методы в задачах математической физики. – Киев : Институт математики, 1988. – 168 с.
169232
   Асимптотические методы в задачах математической физики. – Киев, 1989. – 163с.
169233
   Асимптотические методы в задачах механики. – Иркутск, 1989. – 146с.
169234
  Григорьева Н.С. Асимптотические методы в задачах о распростанении звука в неоднородной движущейся среде / Н.С. Григорьева. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 238с.
169235
   Асимптотические методы в задачах оптимального проектирования и управления движением. – Новосибирск : Наука, 1990. – 271 с.
169236
  Плотников В.А. Асимптотические методы в задачах оптимального управления / В.А. Плотников. – Одесса, 1976. – 102с.
169237
  Малиновский Всеволод Константинович Асимптотические методы в задачах статистики марковских моделей и теории риска : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.05 / Малиновский Всеволод Константинович; Росс. Акад. наук Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1996. – 18л.
169238
  Зино И.Е. Асимптотические методы в задачах теории теплопроводности и термоупругости / И.Е. Зино, Э.А. Тропп. – Л, 1978. – 224с.
169239
  Федоткин И.М. Асимптотические методы в задачах тепломассопереноса / И.М. Федоткин, А.М. Айзен. – Киев : Вища школа, 1975. – 200 с.
169240
   Асимптотические методы в исследовании стохастических моделей. – К., 1987. – 140с.
169241
  Кудиш И.И. Асимптотические методы в контактных и контактно-гидродинамических задачах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Кудиш И.И.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1980. – 18л.
169242
  Вакман Д.Е. Асимптотические методы в линейной радиотехнике / Д.Е. Вакман. – Москва, 1962. – 247с.
169243
   Асимптотические методы в механике. – Новосибирск : Наука, 1983. – 177 с.
169244
  Баранцев Р.Г. Асимптотические методы в механике газа и жидкости / Р.Г. Баранцев, В.Н. Энгельгардт. – Л, 1987. – 89с.
169245
  Калошин Вадим Анатольевич Асимптотические методы в некоторых волноводных задачах с уголковыми неоднородностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Калошин Вадим Анатольевич; Ун-т дружбы народов. – М., 1976. – л.
169246
   Асимптотические методы в нелинейной механике. – К., 1974. – 265с.
169247
  Ибраев Г.К. Асимптотические методы в нелинейных задачах теории тонких оболочек / Г.К. Ибраев. – Пермь, 1975. – 195с.
169248
  Цупин В.А. Асимптотические методы в решении нелинейных уравнений математической физики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Цупин В. А.; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
169249
  Александров В.М. Асимптотические методы в смешанных задачах теории упругости : автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Александров В.М. ; Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1970. – 20 с.
169250
  Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теоpии нелинейных колебаний / Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольский. – Москва : Госиздат технико-теорет.лит-ры, 1955. – 448с.
169251
  Смирнов Б.М. Асимптотические методы в теории атомных столкновений / Смирнов Б.М. – Москва : Атомиздат, 1973. – 294 с. : черт.
169252
   Асимптотические методы в теории вероятностей и математической статистике. – Ташкент, 1988. – 223с.
169253
  Питербарг В.И. Асимптотические методы в теории гауссовских случайных процессов и полей / В.И. Питербарг. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 175 с.
169254
  Филатов А.Н. Асимптотические методы в теории дифференциальных и интегродифференциальных уравнений / А.Н. Филатов. – Ташкент, 1974. – 216 с.
169255
  Фещенко С.Ф. Асимптотические методы в теории линейных дифференциальных уравнений / С.Ф. Фещенко. – Киев : Наукова думка, 1966. – 251 с.
169256
   Асимптотические методы в теории линейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – Киев : Наукова думка, 1981. – 294с.
169257
  Мейлиев Танберди Кузиевич Асимптотические методы в теории линейных систем дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений второго порядка, содержащий малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мейлиев Танберди Кузиевич; АН УССР, Ин-т математики. Специализированный Совет К 016.50.01. – Киев, 1980. – 15л.
169258
  Боровков А.А. Асимптотические методы в теории массового обслуживания / А.А. Боровков. – М, 1980. – 382с.
169259
  Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольский. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 410с.
169260
  Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольский. – Изд.4-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1974. – 503 с.
169261
   Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. – К., 1977. – 277с.
169262
  Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний [Електронний ресурс] / Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Гос. изд.физ.-мат. лит., 1958. – 408 с.
169263
  Иманалиев М. Асимптотические методы в теории нелинейных систем интегро-дифференциальных уравнений с малыми параметрами при старших производных. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Иманалиев М.; АН УзССР. Объед. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.23-27
169264
   Асимптотические методы в теории нестационарных процессов. – Москва : Наука, 1971. – 152 с.
169265
  Васильева А.Б. Асимптотические методы в теории обыкновенных дифференциальных уравнений с малыми параметрами при старших производных : Автореф... докт.физ.-мат.наук: / Васильева А.Б.; МГУ. – М, 1961. – 23л.
169266
  Мищенко Е.Ф. Асимптотические методы в теории релаксационных колебаний. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Мищенко Е.Ф.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1958. – 12л.
169267
  Васильева А.Б. Асимптотические методы в теории сингулярных возмущений / А.Б. Васильева, В.Ф. Бутузов. – Москва : Наука, 1990. – 207 с.
169268
   Асимптотические методы в теории систем. – Иркутск, 1976. – 248с.
169269
   Асимптотические методы в теории систем. – Иркутск, 1983. – 156с.
169270
  Домницкий Владимир Николаевич Асимптотические методы в теории систем интегро-дифференциальных уравнений в частных производных с запаздывающим аргументом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Домницкий Владимир Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 17 с.
169271
  Бродский Яков Соломонович Асимптотические методы в теории стохастических дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Бродский Яков Соломонович; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. Ленингр. отд-ние. – Донецк, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
169272
  Терентьев Е.Д. Асимптотические методы в теории трансзвуковых и гиперзвуковых течений : Автореф... канд. из. мат.наук: / Терентьев Е. Д.; АН СССР, Вычисл. центр. – М., 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
169273
  Маневич Л.И. и др. Асимптотические методы в теории упругости ортотропного тела / Л.И. и др. Маневич. – Киев, 1982. – 153с.
169274
  Анашкин О.В. Асимптотические методы в теории устойчивости / О.В. Анашкин. – Симферополь, 1983. – 49с.
169275
  Вайнберг Б.Р. Асимптотические методы в уравнениях математической физики / Б.Р. Вайнберг. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 294 с.
169276
  Панченков А.Н. Асимптотические методы в экстремальных задачах механики. / А.Н. Панченков. – Новосибирск, 1982. – 231с.
169277
  Федорюк М.В. Асимптотические методы для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений / М.В. Федорюк. – М, 1983. – 352с.
169278
   Асимптотические методы задачи механики. – Новосибирск, 1988. – 222с.
169279
  Харченко А.Г. Асимптотические методы и алгоритмы синтеза оптимальных управлений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Харченко А.Г.; Ан УССР.Ин-т математики. – К, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
169280
   Асимптотические методы и их применение в задачах математической физики. – К., 1990. – 139с.
169281
  Маслов В.П. Асимптотические методы и теория возмущений / В.П. Маслов. – Москва : Наука, 1988. – 308 с.
169282
  Хапаев М.М. Асимптотические методы и устойчивость в теории нелинейных колебаний / М.М. Хапаев. – Москва, 1988. – 183с.
169283
  Тургунов Нурмат Асимптотические методы исследования нелинейных задач стержней, пластин и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Тургунов Нурмат; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1975. – 20л.
169284
   Асимптотические методы математической статистики. – Ташкент, 1987. – 162с.
169285
   Асимптотические методы математической физики. – Киев, 1988. – 298 с.
169286
  Бурд В.Ш. Асимптотические методы на бесконечном промежутке в задачах нелинейной механики / В.Ш. Бурд, В.Н. Матвеев. – Ярославль, 1985. – 69с.
169287
  Холшевников К.В. Асимптотические методы небесной механики / К.В. Холшевников. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 208 с.
169288
  Моисеев Н.Н. Асимптотические методы нелинейной механики : Учебное пособие для студ. ун-тов / Н.Н. Моисеев. – Москва : Наука, 1969. – 380 с.
169289
   Асимптотические методы нелинейной механики. – К., 1979. – 191с.
169290
  Моисеев Н.Н. Асимптотические методы нелинейной механики / Н.Н. Моисеев. – 2-е, перераб. – Москва, 1981. – 400с.
169291
  Белов М.А. Асимптотические методы обращения интегральных преобразований / М.А. Белов, Т.Т. Цирулис. – Рига, 1985. – 286с.
169292
  Акуленко Л.Д. Асимптотические методы оптимального управления / Л.Д. Акуленко. – Москва : Наука, 1987. – 365 с., ил.
169293
  Калинин А.И. Асимптотические методы оптимизации возмущенных динамических систем / А.И. Калинин. – Минск : Экоперспектива, 2000. – 183с. – ISBN 985-6598-40-0
169294
  Новаковская Л.И. Асимптотические методы построения приближенных периодических решений для нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка с отклоняющимися аргументами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Новаковская Л. И.; КГУ. – Киев, 1982. – 14л.
169295
  Новаковская Людмила Игнатьевна Асимптотические методы построения приближенных периодических решений для нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка с отклоняющимся аргументом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.0.02 / Новаковская Людмила Игнатьевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1982. – 149л. – Бібліогр.:л.146-149
169296
  Филер З.Е. Асимптотические методы решения дифференциальных уравнений, описывающих поведение колебательных систем совместно с двигательем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филер З.Е.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1966. – 12л.
169297
   Асимптотические методы решения задач математической физики. – Уфа, 1989. – 118с.
169298
  Васецкий Ю.М. Асимптотические методы решения задач электродинамики в системах с массивными криволинейными проводниками : монография / Ю.М. Васецкий НАНУ, Ин-т электродинимики. – Киев : Наукова думка, 2010. – 272 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0937-2
169299
  Айзикович Сергей Шихайлович Асимптотические методы решения контактных задач теории упругости для неоднородных по глубине полупространства и полуплоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Айзикович Сергей Шихайлович; Ростов. гос. ун-т НИИ механики и прикладн. математики. – Ростов-на-Дону, 1980. – 24л.
169300
  Цидилин С.М. Асимптотические методы решения краевых задач для уравнений в частных производных : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.01.02 / Цидилин С. М.; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1975. – 10л.
169301
  Маслов В.П. Асимптотические методы решения псевдодифференциальных уравнений. / В.П. Маслов. – Москва : Наука, 1987. – 408 с.
169302
  Линьков Ю.Н. Асимптотические методы статистики случайных процессов / Ю.Н. Линьков. – К., 1993. – 255с.
169303
  Мунир Асимптотические методы статистики считающих процессов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мунир аль Шахф; Мин-во народн. образования Украины, Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1992. – 134л. – Бібліогр.:л.130-134
169304
  Мунир Аль Шахф Асимптотические методы статистики считающих процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Мунир Аль Шахф; КГУ. – К., 1992. – 11л.
169305
  Скороход А.В. Асимптотические методы теории стохастических дифференциальных уравнений / А.В. Скороход. – Киев, 1987. – 325с.
169306
   Асимптотические методы. Задачи и модели механики. – Новосибирск : Наука, 1987. – 382 с.
169307
  Сейтказиева К.С. Асимптотические оценки в теории периодических решений сингулярно-возмущенных интегро-дифференциальных уравнений со многими малыми параметрами при производных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Сейтказиева К.С.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1980. – 12л.
169308
  Шабунин М.И. Асимптотические оценки и их применение к интерполяционным задачам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шабунин М.И.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – М,, 1963. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
169309
  Евграфов М.А. Асимптотические оценки и целіе функции / М.А. Евграфов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 320с.
169310
  Евграфов М.а. Асимптотические оценки и целые функции / М.а. Евграфов. – М., 1957. – 159с.
169311
  Евграфов М.А. Асимптотические оценки и целые функции / М.А. Евграфов. – 2-е изд., переработ. – М., 1962. – 200с.
169312
  Тукешев О. Асимптотические оценки периодических решений и решений задачи Коши для сингулярно-возмущенных наследственных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тукешев О.; АН КиргССР. Ин-т физики и математики. Объедин. учен. совет Отд-ния естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1966. – 17л.
169313
  Келдибай Алымкулов Асимптотические оценки периодических решений сингулярно-возмущенных дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений в критическом случае : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Келдибай Алымкулов; АН Киргиз.ССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1972. – 16л.
169314
  Эшенкулов К. Асимптотические оценки решений задач Коши для сингулярно-возмущенных интегродифференциальных уравнений с интегралом в смысле Адамара. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Эшенкулов К.; АН ГССР. Тбилис. мат. ин-т. – Тбилиси, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
169315
  Назаркулова Б. Асимптотические оценки решений некоторых классов сингулярно-возмущенных дифференциальных, интегральных и интегро-дифференциальных уравнений в частных производных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Назаркулова Б.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по мех.-мат.специальн.Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
169316
  Какишов К. Асимптотические оценки решений сингулярно-возмущенных интегро-дифференциальных уравнений, когда вырожденное уравнение находится на спектре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Какишов К. ; АН КазССР , Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1967. – 14 с.
169317
  Алексеенко С.Н. Асимптотические оценки решений сингулярных интегрофиференциальных уравнений с малым параметром при производной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Алексеенко С. Н.; Ан УзССР, объед. уч. сов. по мех-мат. специал. Отд-ния. – Ташкент, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
169318
  Белобородов В.Н. Асимптотические оценки решений системы интегродифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной на временной полуоси : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Белобородов В.Н.; АН Кирг. ССР. Ин-т физики и математики. – Фрунзе, 1966. – 15л.
169319
  Мордасова Г.М. Асимптотические оценки собственных значнеий линейного интегрального уравнения с ядром типа функций Грина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мордасова Г.М.; Всесоюз. заоч. энергет. ин-т. – М., 1962. – 8л.
169320
  Линьков Ю.Н. Асимптотические оценки эпсилон-энтропии некоторых классов случайных величин и процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Линьков Ю.Н.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 12л.
169321
  Якымив Я.М. Асимптотические поля в моделях квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Якымив Я.М.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1972. – 15л.
169322
  Якымив Я.М. Асимптотические поля для аппроксимированной, ренормализованной двухмерной модели Юкавы и модели :Р/ / Я.М. Якымив. – К., 1971. – 23с.
169323
  Ле Суан Кан Асимптотические приближения для систем с медленно меняющимися параметрами и запаздыванием : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Ле Суан Кан; КГУ. – К., 1972. – 148л. – Бібліогр.:л.140-146
169324
  Ле С.К. Асимптотические приближения для систем с медленно меняющимися параметрами и запаздыванием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ле С.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 10 с.
169325
  Сапилиди Т.М. Асимптотические равенства для верхних граней отклонений сумм Стеклова и Рисса на классах периодических функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Сапилиди Т. М.; АН УССР, Ин-т матем. – К. – 14л.
169326
  Эрдейи А. Асимптотические разложения / А. Эрдейи. – Москва : Физматлит, 1962. – 127 с.
169327
  Копсон Э.Т. Асимптотические разложения / Э.Т. Копсон. – Москва : Мир, 1966. – 159 с.
169328
  Вазов В. Асимптотические разложения / В. Вазов. – Москва : Мир, 1968. – 462с.
169329
  Тимашев А.Н. Асимптотические разложения в вероятностной комбинаторике / А.Н. Тимашев. – Москва : ТВП ; ОПиПМ, 2011. – IV, 312 с. – Предм. указ.: с. 307-309. – Библиогр.: с. 299-306. – (Успехи теории вероятностей и ее применений ; т. 5). – ISBN 5-85484-037-5
169330
  Потов В.И. Асимптотические разложения в двуграничных задачах для случайных блужданий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Потов В.И.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1977. – 8л.
169331
  Семенов А.С. Асимптотические разложения в задачах о распространении волн в сплошных средах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Семенов А.С.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 16л.
169332
  Жемайтис А.В. Асимптотические разложения для вероятностей больших уклонений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Жемайтис А. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1975. – 16л.
169333
  Пипирас В.Л. Асимптотические разложения для распределений сумм независимых случайных величин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Пипирас В.Л.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
169334
  Лазуткин В.Ф. Асимптотические разложения для собственных функций оператора Лапласа, сосредоточенных вблизи некоторых одномерных циклов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лазуткин В.Ф.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова (Ленингр. отд.). – Л., 1967. – 12л.
169335
  Салтыков Евгений Григорьевич Асимптотические разложения для стационарных и нестационарных задач дифракции волн на плоских экранах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Салтыков Евгений Григорьевич; Моск. гос. ун-т. – М., 1975. – 11л.
169336
  Чухрукидзе Н.К. Асимптотические разложения и их применения для вычисления присоединенных сферических функций Лежандра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Чухрукидзе Н.К. ; АН СССР, Вычислит. центр. – Москва, 1968. – 8 с.
169337
  Риекстыньш Э.Я. Асимптотические разложения интегралов / Э.Я. Риекстыньш; АН ЛатвССР, Ин-т физики. – Рига : Зинатне
Т. 1. – 1974. – 390с.
169338
  Риекстыньш Э.Я. Асимптотические разложения интегралов / Э.Я. Риекстыньш. – Рига
2. – 1977. – 463с.
169339
  Риекстыньш Э.Я. Асимптотические разложения интегралов / Э.Я. Риекстыньш. – Рига, 1981. – 371 с.
169340
  Риекстиня В.Ж. Асимптотические разложения некоторых типов интегралов : Автореф... канд.ф из. мат.наук: / Риекстиня В. Ж.; Латв.ГУ. – Рига, 1967. – 12л.
169341
  Брычков Ю.А. Асимптотические разложения обобщенных функций и некоторые их применения : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брычков Ю. А.; АН СССР, Высисл. центр. – М., 1971. – 6с.
169342
  Китапбаев М.К. Асимптотические разложения решений задач с начальными скачками для интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Китапбаев М.К.; АН Казах. ССР. Ин-т математики и механики. – Алма-Ата, 1980. – 16л.
169343
  Якимов Игорь Викторович Асимптотические разложения решений сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Якимов Игорь Викторович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1989. – 13л.
169344
  Новокшенов В.Ю. Асимптотические разложения решений сингулярных интегральных уравнений с малым параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Новокшенов В.Ю.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 20л.
169345
  Матвеенко Николай Михайлович Асимптотические разложения решений систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с иррегулярной особой точкой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Матвеенко Николай Михайлович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
169346
  Матвеенко Николай Михайлович Асимптотические разложения решений систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с иррегулярной особой точкой : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.02 / Матвеенко Николай Михайлович; Киевский гос.пед.ин-т. – К., 1985. – 154л.
169347
  Абадов Закир Абдурахман оглы Асимптотические разложения с явной оценкой констант для экспоненциальных моментов сумм случайных величин, определенных на цепи Маркова и их применение к предельным теоремам для моментов достижения : дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 / Абадов ЗАкир Абдурахман оглы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 154 л. – Библиогр.: л. 147-154
169348
  Абадов З.А. Асимптотические разложения с явной оценкой констант для экспоненциальных моментов сумм случайных величин, определенных на цепи Маркова и их применения к предельным теоремам для моментов достижения : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.05 / Абадов З.А. ; КГУ. – Киев, 1984. – 16 с.
169349
  Назаров С.А. Асимптотические разложения собственных чисел / С.А. Назаров. – Л., 1987. – 109с.
169350
  Васильева А.Б. Асимптотические разложния решений сингулярно возмущенных уравнений / А.Б. Васильева, В.Ф. Бутузов. – Москва, 1973. – 272с.
169351
  Финкельштейн Б.В. Асимптотические распределения членов вариационного ряда одномерной и двумерной случайных величин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Финкельштейн Б.В.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 7 л.
169352
  Лычагин Н.Н. Асимптотические решения и исследования особенностей в задачах гиперзвукового обтекания гладких тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Лычагин Н.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
169353
  Потапов В.С. Асимптотические решения квантово-механической задачи рассеяния в системе трех чисел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Потапов В.С.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
169354
  Доброхотов С.Ю. Асимптотические решения некоторых нелинейных уравнений в частности производных с малым параметром. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Доброхотов С.Ю.; Моск.ин-т.электронного машиностроения. – М, 1977. – 14л.
169355
  Барвинский А.Ф. Асимптотические решения некоторыъ классов краевых задач для нелинейных систем с распределенными параметрами. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Барвинский А.Ф.; Львовский политехн. инст. им.Ленинского комсомола. – ЛЬвов, 1980. – 147л. – Бібліогр.:л.129-147
169356
  Шерияздан Талигат Тарарулы Асимптотические решения неразделенных краевых задач для сингулярно возмущенной системы обыкновенных диффенренциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук:01.01.02 / Шерияздан Т.Т. – Алматы, 2002. – 21 с.
169357
  Старая Е.В. Асимптотические решения систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с отклоняющимся аргументом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Старая Е.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 13 с.
169358
  Старая Елена Валентиновна Асимптотические решения систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с отклоняющимся аргументом : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Старая Елена Валентиновна; Мин-во нар. образов. Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1990. – 145л. – Бібліогр.:л.133-145
169359
  Митропольский Ю.А. Асимптотические решения уравнений в частных производных / Ю.А. Митропольский. – Киев : Вища школа, 1976. – 589 с.
169360
  Диденко Л.А. Асимптотические свойства адронных струй и барионных кластеров в инвариантном методе анализа. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Диденко Л.А.; Объедин.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1988. – 25л.
169361
  Стрелиц Ш.И. Асимптотические свойства аналитических решений дифференциальных уравнений / Ш.И. Стрелиц. – Вильнюс, 1972. – 467с.
169362
  Дагене Е.Я. Асимптотические свойства аналитической в полосе функции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Дагене Е.Я.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 9л.
169363
  Томжевский Игорь Валентинович Асимптотические свойства главных двусторонних решений интегродифференциальных уравнений типа Вольтерра. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Томжевский Игорь Валентинович; Московский автомбильно-дорожный ин-т. – М., 1991. – 98л. – Бібліогр.:л.92-98
169364
  Томжевский И.В. Асимптотические свойства главных двусторонних решений интегродифференциальных уравнений типа Вольтерра. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Томжевский И.В.; КУ им. Тараса Шевченка. – Киев, 1992. – 11 с.
169365
  Зыкин А.И. Асимптотические свойства глобальных полей : автореф. ... физ.- мат. наук : 01.01.06 / Зыкин А.И. ; Математический ин-т им Стеклова ; РАН. – Москва, 2010. – 14 с. – Бібліогр.: 6 назв
169366
  Нагяле А.В. Асимптотические свойства голоморфной в круге функции и их приложения к исследованию решений обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Нагяле А.В. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 8 с.
169367
  Буй В.П. Асимптотические свойства линейных операторов класса Sm : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буй В. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 16л.
169368
  Кулинская Е.В. Асимптотические свойства линейных ранговых статистик / Е.В. Кулинская. – М., 1986. – 21с.
169369
  Коренков Николай Евгеньевич Асимптотические свойства логарифмических производных целых функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Коренков Николай Евгеньевич; Ин-т прикладной математики и механики АН УССР. – Донецк, 1979. – 14л.
169370
  Чулык Илья Иванович Асимптотические свойства мажоранты и диаграммы Ньютона функции двух комплексных переменных и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Чулык Илья Иванович; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1972. – 12л.
169371
  Каниовская Ирина Юрьевна Асимптотические свойства марковских процедур стохастической аппроксимации с негладкими функциями регрессии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Каниовская Ирина Юрьевна; КГУ. – К., 1980. – 18л.
169372
  Каниовская Ирина Юрьевна Асимптотические свойства марковских процедур стохастической аппроксимации с негладкими функциями регрессии. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Каниовская Ирина Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 101л. – Бібліогр.:л.96-101
169373
  Еременко Александр эммануилович Асимптотические свойства мероморфных и субгармонических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Еременко Александр эммануилович; Ростовск. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 20л.
169374
  Зерек Н. Асимптотические свойства оценок и параметров нелинейной регрессии в гильбертовом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05; 01.01.01 / Зерек Н.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
169375
  Германов Н.А. Асимптотические свойства оценок параметров в моделях регрессии и авторегрессии с неодинаково распределенными ошибками : Дис. канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Германов Н.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 91 л.
169376
  Германов Н.А. Асимптотические свойства оценок параметров в моделях регрессии и авторегрессии с неодинаково распределенными ошибками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Германов Н.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
169377
  Германов Н.А. Асимптотические свойства оценок параметров в моделях регрессии и авторегрессии с неодинаково распределенными ошибками. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Германов Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 10л.
169378
  Зерек Наим Асимптотические свойства оценок параметров нелинейной регрессии в гильбертовом пространстве : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05, 01.01.01 / Зерек Наим; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 89л. – Бібліогр.:л.85-89
169379
  Боровицкая Анна Олеговна Асимптотические свойства оценок функции интенсивности пуассоновских процессов и полей : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 / Боровицкая А.О.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 127 л. – Библиогр.: л.123-127
169380
   Асимптотические свойства решений дифференциальных уравнений. – Уфа, 1988. – 122с.
169381
  Юлдашев Э.А. Асимптотические свойства решений линейных дифференциальных и разностных систем с малым параметром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Юлдашев Э.А.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
169382
  Хапаев М.М. Асимптотические свойства решений линейных диффернциальных уравнений с малыми коэффициентами при старших производных в окрестности особой точки уравнения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хапаев М.М.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – М, 1961. – 7л.
169383
  Кигурадзе И.Т. Асимптотические свойства решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Т. Кигурадзе, Т.А. Чантурия. – М., 1990. – 428с.
169384
  Довгай В.В. Асимптотические свойства решений некоторых систем дифференциальных уравнений со случайными параметрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Довгай В.В. ; КГУ им. Тарса Шевченко. – Киев, 1972. – 19 с.
169385
  Рудомино-Десятская Асимптотические свойства систем линейных стехастических дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.05. / Рудомино-Десятская И.А.; КГУ. – Киев, 1984. – 99л. – Бібліогр.:л.96-99
169386
  Рудомино-Дусятская Асимптотические свойства систем линейных стохастических дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Рудомино-Дусятская И.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 10 с.
169387
  Волков Г.Г. Асимптотические свойства формфакторов и амплитуд упругого рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Волков Г.Г.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1972. – 14л.
169388
  Куликова В.А. Асимптотические свойства ханкелевых и теплицевых матриц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Куликова В.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 11л.
169389
  Островский И.В. Асимптотические свойства целых и мероморфных функций и некоторые их применения : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Островский И.В.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
169390
  Хомяк Мария Мирославовна Асимптотические свойства целых функций, представленных рядами Дирихле : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.01.01 / Хомяк Мария Мирославовна; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 17л.
169391
  Голубков В.В. Асимптотические свойства явных методов Рунге-Кутта и связанные с ним вычислительные эффекты. / В.В. Голубков. – М., 1981. – 60с.
169392
  Диблик Й. Асимптотические свойтва решений системы уравнений первого порядка и уравнения н-го порядка, не разрешенных относительно старшей производной. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Диблик Й.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1979. – 13л.
169393
  Медведев Сергей Юрьевич Асимптотические соотношения между амплитудами бинарных кросс-реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Медведев Сергей Юрьевич; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – Киев, 1974. – 16л.
169394
  Иофа М.З. Асимптотические состояния в нелокальной теории поля / М.З. Иофа. – Киев, 1969. – 8с.
169395
  Дехтярюк Е.С. Асимптотические теоремы единственности для систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дехтярюк Е. С.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
169396
  Баушке Фальк Асимптотические точки бифуркации нелинейных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Баушке Фальк; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1985. – 12л.
169397
  Вельмисов П.А. Асимптотические уравнения газовой динамики / Вельмисов П.А. – Саратов, 1986. – 136 с.
169398
  Кулиш П.П. Асимптотические условия и инфракрасные расходимости в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кулиш П.П.; Ленингр. гсо. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 10л.
169399
  Уразбаев Б.М. Асимптотические формулы в алгебре / Б.М. Уразбаев. – Алма-Ата, 1972. – 438с.
169400
  Малютина Т.И. Асимптотические формулы для нерегулярно растущих целых функций // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Изучается поведение при r [функция] [бесконечность] интегралов [знак интеграла с верхним индексом b и нижним индексом a] f(t)exp(i ln rt) dt. Полученные формулы используются для изучения асимптотического поведения целых функций.
169401
  Ковтонюк М.М. Асимптотические формулы для решения бесконечных систем линейных дифференциальных уравнений. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Ковтонюк М.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 14 с.
169402
  Жданова Г.В. Асимптотические формулы для собственных значений и собственных фукций обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жданова Г. В.; АН СССР, Вычисл. цент. – М., 1970. – 7л.
169403
  Федосов Б.В. Асимптотические формулы для собственных значений оператора Лапласа на n-мерном многограннике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федосов Б.В.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 5л.
169404
  Захариткин М.Х. Асимптотические формулы и оценки в теории интегральных и дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Захариткин М.Х.; Мин-во Просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 6л.
169405
  Горюнов А.Ф. Асимптотические формулы собственных значений не которых эллиптических операторов, вырождающихся на многообразиях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горюнов А. Ф.; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
169406
  Изобов Н.А. Асимптотические характеристики линейных и слабо нелинейных дифференциальных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Изобов Н.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1967. – 5л.
169407
  Королюк В.С. Асимптотический анализ в граничных задачах случайных блужданий : Автореф... канд физ. мат.наук: / Королюк В. С.; Объед. сов. ин-тов матем., киберн., и Глав.обсерв. АН УССР. – К., 1963. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
169408
  Еременко Любовь Георгиевна Асимптотический анализ волнового сопротивления вязкой жидкости, вызванного движением систем поверхностных давлений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Еременко Любовь Георгиевна; Ростов. Гос. ун-т им. М.А.Суслова. – Ростов-на-Дону, 1986. – 222л. – Бібліогр.:л.160-168
169409
  Еременко Любовь Георгиевна Асимптотический анализ волнового сопротивления вязкой жидкости, вызванного движением систем поверхностных давлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Еременко Любовь Георгиевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 20л.
169410
  Потетюнко Э.Н. Асимптотический анализ волновых движений вязкой жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потетюнко Э.Н.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 20л.
169411
  Трепачев В.В. Асимптотический анализ движения жидкости, вызванного возмущениями на ее границах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Трепачев В.В.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 16л.
169412
  Трепачев Виктор Владимирович Асимптотический анализ движения жидкости, вызванного возмущениями на ее границах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Трепачев Виктор Владимирович; Ростовский гос. универ. М.А.Суслова. – Ростов н/Д, 1984. – 164л. – Бібліогр.:л.132-141
169413
  Мемнонов В.П. Асимптотический анализ классической задачи рассеяния и его применение в динамике разреженного газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Мемнонов В.П.; ЛГУ. – Л, 1981. – 13л.
169414
  Мельник Т.А. Асимптотический анализ краевых задач в густых каскадных соединениях / Т.А. Мельник, Г.А. Чечкин // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
169415
  Назаров А.А. Асимптотический анализ марковизируемых систем / А.А. Назаров; Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева. – Томск : Из-во Томского ун-та, 1991. – 158 с.
169416
  Гилевич Я Асимптотический анализ марковских систем с быстрым обслуживанием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Гилевич Я,; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1980. – л.
169417
  Гилевич Я. Асимптотический анализ марковских систем с быстрым обслуживанием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Гилевич Я.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 19л.
169418
  Пушкин Сергей Глебович Асимптотический анализ марковских систем с перемешиванием : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.05. / Пушкин Сергей Глебович; КГУ. – Киев, 1986. – 122л. – Бібліогр.:л.114-122
169419
  Пушкин С.Г. Асимптотический анализ марковских систем с перемешиванием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Пушкин С.Г.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 17 с.
169420
  Мусаев Э.М. Асимптотический анализ надежности систем подврженных периодической нагрузке. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Мусаев Э.М.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1974. – 18л.
169421
  Хачатрян Ш.М. Асимптотический анализ непряженно-деформированных состояний анизотропных полос и цилиндрических оболочек. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Хачатрян Ш.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1981. – 18л.
169422
  Золотарев А.А. Асимптотический анализ неустановившихся волновых процессов в жидкости, вызванных движущимися поверхностными возмущениями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Золотарев А.А.; КГУ. – Ростов -на-Дону, 1980. – 22л.
169423
  Матвейчук Александр Константинович Асимптотический анализ оценок параметров стохастических систем и оптимальная эмпирическая фильтрация : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Матвейчук Александр Константинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
169424
  Матвейчук Александр Константинович Асимптотический анализ оценок параметров стохастических систем и оптимальная эмпирическая фильтрация : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.09 / Матвейчук Александр Константинович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1989. – 115л. – Бібліогр.:л.108-115
169425
  Батищев Владиир Андреевич Асимптотический анализ пограничных слоев свободных границ и поверхностей "слабого" разрыва в жидкости малой вязкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Батищев Владиир Андреевич; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
169426
  Зайнутдинов Гуломжан Файзуллаевич Асимптотический анализ приоритетных систем с быстрым обслуживанием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Зайнутдинов Гуломжан Файзуллаевич; МВ ССО УССР, КГУ. – Киев, 1985. – 142л. – Бібліогр.:л.133-142
169427
  Копнин Андрей Юрьевич Асимптотический анализ распространения нестационарных волн в подкрепленных оболочках вращения : Автореф... кандидата физико-математ.наук: 01.02.04 / Копнин Андрей Юрьевич; Саратов. госуд. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1997. – 20л.
169428
  Гасаненко Виталий Алексеевич Асимптотический анализ редеющих потоков в системах обслуживания : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Гасаненко Виталий Алексеевич; Киевский ин-т автоматики им. XXV съезда КПСС. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 104л.
169429
  Аксентян О.К. Асимптотический анализ решений задач теории упругости для плиты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аксентян О.К.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 9л.
169430
  Поляков Н.А. Асимптотический анализ решения задачи теории упругости для сферической оболочки при негладких нагрузках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Поляков Н.А.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 10л.
169431
  Атаджанов Х.Л. Асимптотический анализ систем массового обслуживания с повротными вызовами : Автореф. дис. ... канд.физ-мат. наук : 01.01.05 / Атаджанов Х.Л.; КУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
169432
  Аатаджанов Х.Л. Асимптотический анализ систем массового обслуживания с повторнымы вызывами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Аатаджанов Х.Л.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1990. – 129л. – Бібліогр.:л.120-129
169433
  Старцев А.Н. Асимптотический анализ стохастических моделей эпидемий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.005 / Старцев А.Н.; АН Уз.ССР. – Ташкент, 1971. – 14л.
169434
  Соколовская Г.В. Асимптотический анализ теории трансверсально-изотропных плит, опирающейся на гипотезу о поперечной несжимаемости материала : Автореф... канд. техн.наук: 022 / Соколовская Г.В.; Рост. н/Д инж.-строит. ин-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
169435
  Полянин Андрей Дмитриевич Асимптотический анализ тепло- и массообмена частиц в ламинарном потоке жидкости при больших числах Пекле : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.02.05 / Полянин Андрей Дмитриевич; АН СССР, Ин-т проблем механики. – М., 1981. – 16л.
169436
  Мехтиев М.Ф. Асимптотический анализ трехмерного напряженно-деформированного состояния для конических оболочек и круглой плиты переменной толщины : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мехтиев М.Ф.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
169437
  Боев Н.В. Асимптотический анализ трехмерного напряженно-деформированного состояния радиально-неоднородной сферической оболочки : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.04 / Боев Н. В.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1981. – 17л.
169438
  Кадомцев Игорь Григорьевич Асимптотический анализ трехмерного напряженно-деформированного состояния трехслойной плиты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кадомцев Игорь Григорьевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
169439
  Базаренко Н.А. Асимптотический анализ трехмерного напряженного деформированного состояния круговых цилиндрических оболочек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Базаренко Н.А. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 16 с. – Бібліогр. : с.15-16
169440
  Срубщик Л.С. Асимптотический метод в нелинейной теории пластин и оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Срубщик Л.С.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 8л.
169441
  Барабаненков Ю. Асимптотический метод в теории стохастических линейных динамических систем / Ю. Барабаненков. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 182 с.
169442
  Товстик П.Е. Асимптотический метод инегрирования уравнений колебаний пружин. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Товстик П.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 9л.
169443
  Михлин Ю.В. Асимптотический метод исследования нормальных колебаний многомерных нелинейных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.06 / Михлин Ю.В.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 16л.
169444
  Антоненко В.Ф. Асимптотический метод исследования устойчивости в некоторых критических случаях при помощи специальных функций : Автореф... канд .физ-мат.наук: / Антоненко В.Ф.;. – Киев, 1975. – 20с.
169445
  Стрижак Т.Г. Асимптотический метод нормализации / Т.Г. Стрижак. – Киев : Вища школа, 1984. – 280 с.
169446
  Бомба А.Я. Асимптотический метод решения задач массопереноса растворимых веществ при плановой фильтрации подземных вод : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Бомба А. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
169447
  Бомба А.Я. Асимптотический метод решения задач массопереноса растворимых веществ при плановой фильтрации подземных вод. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Бомба А.Я.; Ровенский гос. пед.институт им.Д.З.Мануилььского. – К., 1984. – 135л. – Бібліогр.:л.123-135
169448
  Шляпоберский Яков Вениаминович Асимптотический метод решения задачи о равновесии упругого тела с разрезом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шляпоберский Яков Вениаминович; ЛГУ. – Л., 1977. – л.
169449
  Сокил Богдан Иванович Асимптотический метод решения прямой и обратной задачи динамики для нелинейных колебательных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Сокил Богдан Иванович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
169450
   Асимптотическое интегрирование дифференциальных уравнений. – Киев : Институт математики, 1985. – 182 с.
169451
  Перестюк Н.А. Асимптотическое интегрирование дифференциальных уравнений с импульсным воздействием // Всесоюзн. научн. конф. "Нелинейн. проблемы диф. уравн. и мат. физики" . Тезисы докладов, 1989
169452
  Аширов О.А. Асимптотическое интегрирование дифференциальных уравнений с импульсным воздействием и устойчивость их решений : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.02 / Аширов О.А. ; КУ им Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 13 с.
169453
  Аширов О.А. Асимптотическое интегрирование дифференциальных уравнений с импульсным воздействием и устойчивость их решений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Аширов О.А.; МВ и ССО Украины, КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 141л. – Бібліогр.:л.134-141
169454
  Шкиль Н.И. Асимптотическое интегрирование линейных систем дифференциальных уравнений с вырождениями / Н.И. Шкиль. – Киев : Вища школа, 1991. – 206 с.
169455
  Шкиль Н.И. Асимптотическое интегрирование линейных систем обыкновенных дифферециальных уравнений / Н.И. Шкиль. – К., 1989. – 286с.
169456
  Павлюк И.А. Асимптотическое интегрирование неавтономных систем дифференциальных уравнений второго порядка с помощью дифференциальных инвариантов : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 003 / Павлюк И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.19-21
169457
  Турбаев Боранбай Есмаханбаевич Асимптотическое интегрирование нелинейных интегро-дифференциальный уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Турбаев Боранбай Есмаханбаевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1985. – 103л. – Бібліогр.:л.90-103
169458
  Турбаев Боранбай Есмаханбаевич Асимптотическое интегрирование нелинейных интегро-дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Турбаев Боранбай Есмаханбаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 11 с.
169459
   Асимптотическое интегрирование нелинейных уравнений. – К., 1992. – 156с.
169460
  Жукова Г.С. Асимптотическое интегрирование обыкновенных линейных дифференциальных уравнений / Г.С. Жукова. – Воронеж, 1988. – 200с.
169461
  Давидюк Галина Павловна Асимптотическое интегрирование сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с иррегулярно особой точкой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Давидюк Галина Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 14 с.
169462
  Давидюк Галина Павловна Асимптотическое интегрирование сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с иррегулярной особой точки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Давидюк Галина Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 14л.
169463
  Давидюк Галина Павловна Асимптотическое интегрирование сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с иррегулярной особой точкой : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Давидюк Галина Павловна; Киевск. инженерно-строительный ин-т. – Киев, 1983. – 136л. – Бібліогр.:л.127-136
169464
  Кузьма Н.Г. Асимптотическое интегрирование систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с медленно меняющимися и оциллирующими коэффициентами : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.01.02 / Кузьма Н.Г.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
169465
  Перестюк Н.А. Асимптотическое интегрирование слабонелинейных импульсных систем / Н.А. Перестюк, В.В. Ищук // Укр. матем. журн., 1985. – № 3
169466
  Ткаченко Виктор Иванович Асимптотическое интегрирование, дихотомия и расщепляемость динамических систем нелинейной механики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ткаченко Виктор Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 106л. – Бібліогр.:л.100-106
169467
  Ткаченко В.И. Асимптотическое интегрирование, дихотомия и расщепляемость динамических систем нелинейной механики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Ткаченко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 16 с.
169468
  Донцов В.Г. Асимптотическое исследование двумерного течения с исчезающей вязкостью в линейном приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Донцов В.Г.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1972. – 12л.
169469
  Аленицын А.Г. Асимптотическое исследование задач Лэмба и Рэлея для слоисто-неоднородной упругой среды : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аленицын А. Г. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1966. – 15 с. – Бібліогр.:с.13-15
169470
  Якушкин И.Г. Асимптотическое исследование полей в задачах дифракции электромагнитных волн в неоднородных средах : Автореф... канд. техн.наук: 295 / Якушкин И.Г.; Московский энергетический ин-т. – М., 1970. – 23л.
169471
  Ищук Валентина Васильевна Асимптотическое исследование систем дифференциальных управлений с импульсным воздействием и систем разностных уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ищук Валентина Васильевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 115л. – Бібліогр.:л.106-115
169472
  Ищук В.В. Асимптотическое исследование систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием и систем разностных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ищук В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 18л.
169473
  Митропольский Ю.А. Асимптотическое исследование слабо нелинейных колебательных систем. / Ю.А. Митропольский, А.М. Самойленко. – К., 1976. – 54с.
169474
  Оразклычев А.А. Асимптотическое оценивание параметров рекуррентных процессов полумарковского типа : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Оразклычев А.А.; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 114л. – Бібліогр.:л.111-114
169475
  Микаелян Л.В. Асимптотическое поведение детерминантов Фредгольма усеченных интегральных операторов Винера-Хопфа с матричными ядрами. : Автореф... Канд.физ--мат.наук: 01.01.01 / Микаелян Л.В.; АН АрмССР.Ин-т математики. – Ереван, 1980. – 15л.
169476
  Пайвин А.У. Асимптотическое поведение доли уклонений выборочной кривой распределения, превышающих заданную границу. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пайвин А.У.; Москов. городской пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. матем. анализа. – Москва, 1951. – 7 с.
169477
  Логунов В.И. Асимптотическое поведение и оценки решений дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Логунов В.И.; АН БССР. – Ижевск, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
169478
  Чезари Ламберто Асимптотическое поведение и устойчивость решений обыкновенных дифференциальных уравнений. / Чезари Ламберто. – Москва : Мир, 1964. – 477 с.
169479
  Костин В.В. Асимптотическое поведение и устойчивость решения некоторых систем обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костин В.В.; ОГУ. – Одесса, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
169480
  Заикина В.В. Асимптотическое поведение и экспоненциальная устойчивость некоторых систем : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.02 / Заикина В.В.;. – Киев, 1978. – 17л.
169481
  Дам Куанг Занг Асимптотическое поведение квадратичных форм от гауссовских последовательностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Дам Куанг Занг; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
169482
  Темляков В.Н. Асимптотическое поведение наилучших приближений непрерывных функций тригонометрическими полиномами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Темляков В. Н.; АН СССР, Матем. ин-т. – М., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
169483
  Гальперин Григорий Александрович Асимптотическое поведение некоторых многокомпонентных динамических систем с локальным взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гальперин Григорий Александрович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 13л.
169484
  Шерман В.Е. Асимптотическое поведение некоторых процессов при высокой энергии в неабелевых калибровочных теориях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Шерман В. Е. ; АН СССР , Ин-т теорет. физики. – Черноголовка, 1979. – 12 с.
169485
  Волошинов Александр Викторович Асимптотическое поведение неустановившихся течений газа с сильными ударными волнами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Волошинов Александр Викторович; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 14л.
169486
  Тонких Л.С. Асимптотическое поведение неустойчивых решений стохастических дифференециальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Тонких Л.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 8 с.
169487
  Тонких Людмила Семеновна Асимптотическое поведение неустойчивых решений стохастических дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Тонких Людмила Семеновна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 77л. – Бібліогр.:л.69-77
169488
  Диалло Мамаду Альфа Асимптотическое поведение неустойчивых решений стохастических дифференциальных уравнений со случайным коэффициентом сноса : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05. / Диалло Мамаду Альфа; МВ ССО УССР, КГУ. – К. – 117л. – Бібліогр.:л.109-117
169489
  Диалло М.А. Асимптотическое поведение неустойчивых решений стохастических дифференциальных уравнений со случайным коэффициентом сноса : Автореф. дис... канд. физ-мат. наук : 01.01.05 / Диалло М.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 12 с.
169490
  Мураей Леонид Андреевич Асимптотическое поведение при больших значениях времени решений внешних краевых задач для волнового уравнения : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мураей Леонид Андреевич; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1978. – 31л.
169491
  Саас Д. Асимптотическое поведение распределений сумм случайного числа случайных слагаемых : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саас Д.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1971. – 8л.
169492
  Майстренко Асимптотическое поведение решении дифференциаьно-разностных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Майстренко Ю. Л; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1981. – 15л.
169493
  Лощинин В.С. Асимптотическое поведение решений дифференциального уравнения у1-F(x,у) в целом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лощинин В.С.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
169494
  Макаева Г.С. Асимптотическое поведение решений дифференциальных уравнений с малым параметром, системы "быстрых движений" которых близки к гамильтоновым : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаева Г. С.; АН СССР, Матем. ин-т. – М., 1959. – 10л.
169495
  Зарецкий М.В. Асимптотическое поведение решений инвариантных линейных систем дифференциальных уравнений и близких к ним систем. (Дис. на русск. я.) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Зарецкий М.В.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 12л.
169496
  Шамсутдинов М.М. Асимптотическое поведение решений интегральных уравнений Вольтера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Шамсутдинов М.М.; Рост.гос.ун-т. – Краснодар, 1970. – 10л.
169497
  Белоносов Владимир Сергеевич Асимптотическое поведение решений краевых задач для параболических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Белоносов Владимир Сергеевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
169498
  Турчин Валерий Николаевич Асимптотическое поведение решений линейных стохастических дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Турчин Валерий Николаевич; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1976. – 12л.
169499
  Эфендиев А.Р. Асимптотическое поведение решений некоторых нелинейных систем дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Эфендиев А.Р.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
169500
  Зернов А.Е. Асимптотическое поведение решений некоторых систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Зернов А.Е.; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 17л.
169501
  Мухитдинов Т.М. Асимптотическое поведение решений некоторых стохастических систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Мухитдинов Т.М.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
169502
  Евтухов В.М. Асимптотическое поведение решений одного нелинейного дифференциального уравнения второго порядка типа Эмдина-Фаулера : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Евтухов В.М.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – л.
169503
  Алмазов Мурад Асимптотическое поведение решений одномерных стохастических диффузионных уравнений при нерегулярной зависимости коэффициента сноса от параметра. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Алмазов Мурад; КГУ им.Т.Г.Шевченко, Туркменский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1988. – 98л. – Бібліогр.:л.91-98
169504
  Харкова Марина Витальевна Асимптотическое поведение решений систем стохастических дифференциальных уравнений при нерегулярной зависимости от параметра. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Харкова Марина Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 83л. – Бібліогр.:л.79-83
169505
  Харкова М.В. Асимптотическое поведение решений систем стохастических дифференциальных уравнений при нерегулярной зависимости от параметра. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Харкова М.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 12л.
169506
  Борисенко А.Д. Асимптотическое поведение решения задачи коши для параболитического уравнения при нерегулярной зависимости коэффициентов от параметра. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Борисенко А.Д.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1979. – 87л.
169507
  Ломов С.А. Асимптотическое поведение решения краевых и начальных задач с малым параметром и степной пограничный слой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ломов С.А.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 7л.
169508
  Нгуен Нгок Тхуан Асимптотическое поведение сечений упругого и неупругого рассеяния при высоких энергиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Нгуен Нгок Тхуан ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
169509
  Есипов Александр Александрович Асимптотическое поведение собственных значений краевых задач в неограниченно расширяющихся областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Есипов Александр Александрович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
169510
  Горчаков В.Н. Асимптотическое поведение спектральной функции гипоэллиптических операторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Горчаков В. Н. ; Воронеж. ГУ. – Киев, 1965. – 18 с. – Бібліогр. : с. 16-18
169511
  Петенчук Михаил Михайлович Асимптотическое поведение теоретико-числовых функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Петенчук Михаил Михайлович; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1980. – 11л.
169512
  Жданок А. и. Асимптотическое поведение цепей Маркова и инвариантные конечно аддитивные меры : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Жданок А. и.; КГУ. – К., 1981. – 15л.
169513
  Жданок А.И. Асимптотическое поведение цепей Маркова и инвариантные конечно аддитивные меры : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Жданок А.И.; Латвийский гос. ун-т им. П.Стучки, Вычислительный цент. – Рига, 1981. – 141л.
169514
  Семченок М.С. Асимптотическое представление решений дифференциальных уравнений на расширяющемся интервале времени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Семченок М.С.; ЛГУ. – Л, 1981. – 13л.
169515
  Терлецкий В.В. Асимптотическое представление решений краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений с медленно меняющимися коэффициентами и комплексным параметром : Автореф... канд. физ. мта.наук: / Терлецкий В. В.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1973. – 10л.
169516
  Лейфура Валентин Николаевич Асимптотическое представление решений линейных систем дифференциальных уравнений и некоторые задачи теории управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Лейфура Валентин Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 17л.
169517
  Лейфура В.Н. Асимптотическое представление решений линейных систем дифференциальных уравнений и некоторые задачи теории уравнения : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Лейфура В. Н.; М-во просвещ. УССР, КГПИ им. А. Горького. – Киев, 1977. – 133л.
169518
  Перестюк Н.А. Асимптотическое представление решений регулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с неклассической правой частью / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов // Украинский математический журнал, 1991. – №10
169519
  Сотниченко Н.А. Асимптотическое представление решений систем линейных дифференциальных уравнений гиперболического типа с запаздыванием по времени с малым параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Сотниченко Н.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1972. – 9л.
169520
  Ахмедова А.М. Асимптотическое разложение собственных функций и собственных значений в задачах с потенциальной ямой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ахмедова А.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 6л.
169521
  Скубенко Б.Ф. Асимптотическое распределение и эргодические свойства целых точек на однополстном гиперболоиде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скубенко Б.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 6л.
169522
  Белогрудь В.П. Асимптотическое распределение собственных значений самосопряженных дифференциальных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Белогрудь В.П.; МГУ. – М., 1974. – 9л.
169523
  Кузнецов Н.В. Асимптотическое распределение совбственных частот плоской мембраны в случае разделяющихся переменных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов Н.В.; АН СССР. – М, 1965. – 5л.
169524
  Сотниченко Н.А. Асимптотическое расщепление систем линейных дифференциальных уравнений в частных производных / Н.А. Сотниченко, С.Ф. Фещенко. – К., 1978. – 40с.
169525
  Киселев Ю.Н. Асимптотическое решение задачи оптимального быстродействия для систем управления, близких к линейным : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Киселев Ю.Н.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1969. – 8л.
169526
  Мухина И.В. Асимптотическое решение некоторых задач дифракции и распространения волн в неоднородных упругих средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Мухина И.В.; ЛГУ. – Л, 1972. – 17л.
169527
  Галкін О.А. Асимптотичнi властивостi [...] -класифiкатора для багатокласових задач розпiзнавання з неелiптичним розподiлом даних // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – C. 25-30. – ISSN 1025-6415
169528
  Чечельницький О.А. Асимптотичнi властивостi багатоканальних моделей з двовимiрними потоками вимог / О.А. Чечельницький, О.В. Кучеренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  У статтi вивчаються мережевi моделi, якi складаються з багатоканальних систем з двовимiрними пуассонiвськими вхiдними потоками вимог. Перша розглянута модель складається з двох систем Ерланга, а друга - з двох систем з нескiнченною кiлькiстю приладiв. ...
169529
  Попов А.В. Асимптотичнi розвинення власних функцiй та власних значень спектральної задачi Стєклова в тонких перфорованих областях з швидкозмiнною товщиною та рiзними граничними розмiрностями // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 2. – C. 253-275. – ISSN 1562-3076
169530
  Креневич П А. Асимптотична відповіднiсть з ймовiрнiстю 1 диференцiальних рiвнянь не розв"язаних відносно похiдної зi збуренням типу бiлого шуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для системи диференцiальних рiвнянь вигляду d(x-g(t; x)) = f(t; x)dt+B(t)dW(t) наведено достатнi умови асимптотичної вiдповiдностi розв"язкiв розв"язкам лiнiйної системи звичайних диференцiальних рiвнянь зi сталими коефiцiєнтами We obtained sufficient ...
169531
  Креневич А.П. Асимптотична еквівалентність нелінійних диференціальних систем, не розв"язаних відносно похідної / А.П. Креневич, Р.Є. Ямненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Для розв"язків нелінійної системи диференціальних рівнянь вигляду d(y-g(t,y)) = f(t,y)dt наведено достатні умови асимптотичної еквівалентності розв"язкам відповідної системи звичайних диференціальних рівнянь вигляду dx = f(t,x)dt. Ключові слова: ...
169532
  Креневич А.П. Асимптотична еквівалентність розв"язків квазілінійних стохастичних систем Іто // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 69-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується питання асимптотичної еквівалентності стохастичних систем лінійних звичайних і стохастичних квазілінійних систем в сенсі середнього квадратичного та з ймовірністю одиниця. Ключові слова: асимптотична еквівалентність в середньому ...
169533
  Балога С. Асимптотична еквівалентність систем диференціальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 60-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядається асимптотична еквівалентність систем диференціальних рівнянь, визначених на m-вимірному торі. In this article the asymptotic equivalence of systems of differential equations on the m-dimensional tore are under the ...
169534
  Донченко В.С. Асимптотична збіжність оцінок параметрів нечітких множин / В.С. Донченко, Ю.В. Козій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 215-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена обгрунтуванню збіжності оцінок параметрів нечітких множин, отриманих методами математичної статистики, у випадку зв"язку таких об"єктів з логіт- та пробіт-регресіями.
169535
  Іванов О.В. Асимптотична нормальність корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії / О.В. Іванов, К.К. Москвичова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 55-63. – ISSN 0868-6904
169536
  Майборода Р. Асимптотична нормальність оцінок Каплана-Мейєра для сумішей зі змінними концентраціями // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 131-141. – ISSN 0868-6904


  Розглядається модифікація оцінки Каплана-Меєра для розподілу компонентів суміші зі змінними концентраціями за цензурованими даними. Доведено асимптотичну нормальність цих оцінок у рівномірній нормі. A modification of Kaplan-Meier estimator is ...
169537
  Сенько І.0. Асимптотична нормальність покращених оцінок найменших квадратів для множинної векторної регресії з похибками в змінних // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 157-170. – ISSN 0868-6904


  A paper deals with adjusted least squares estimator in linear multivariate vector error-invariables model. Conditions of asymptotic normality for this estimator are stated. A modification of this estimator, which has same asymptotic properties and is ...
169538
  Масол В.І. Асимптотична нормальність числа розв"язків системи рівнянь з обмеженнями на розподіл нелінійних коефіцієнтів / В.І. Масол, С.Я. Слободян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведена теорема про нормальний граничний (n ->оо) розподіл числа хибних розв"язків наперед сумісної системи нелінійних випадкових булевих рівнянь, з незалежними коефіцієнтами. Припускається, зокрема, що в кожному рівнянні існують коефіцієнти, які ...
169539
  Галкін О.А. Асимптотична оцінка глибинних класифікаторів на основі моделі зсуву розташування // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 11
169540
  Потороча В.В. Асимптотична оцінка для наближеного розв"язку задачі Коші для сингулярно збурених лінійних систем диференціальних рівнянь з виродженням та імпульсною дією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 73-76. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Установлено асимптотичну оцінку для розв"язку сингулярно збуреної лінійної системи диференціальних рівнянь з імпульсною дією. There is given a solution of problem on the order of approximation of solution to a singular perturbed linear system of ...
169541
  Іксанов О. Асимптотична поведінка деяких характеристик моделі граток Бернуллі / О. Іксанов, П. Негадайлов // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 79-81. – ISBN 978-966-188-165-4
169542
  Семенов В.В. Асимптотична поведінка дробового Броунівського поля при необмеженому поділенні квадрату // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 166-166
169543
  Акбаш К.С. Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Акбаш Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 115 арк. – Бібліогр.: арк. 107-115
169544
  Акбаш К.С. Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Акбаш Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
169545
  Кулініч Г.Л. Асимптотична поведінка інтегральних функціоналів мартингального типу від нестійких розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь / Г.Л. Кулініч, С.В. Кушніренко, Ю.С. Мішура // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 102-112. – ISSN 0868-6904


  Розглядаються функцiонали [формула]. Функцiя g - дiйсна i локально iнтегровна з квадратом, [zeta] - єдиний сильний розв"язок стохастичного диференцiального рiвняння [формула], a - вимiрна, обмежена, дiйсна функцiя i [формула]. Дослiджується поведiнка ...
169546
  Голіченко О.Л. Асимптотична поведінка коефіцієнтів розв"язку задачі стаціонарної Стоксової течії в скінченному циліндрі / О.Л. Голіченко, В.С. Малюга, В.В. Мелешко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженню асимптотичної поведінки розв"язку нескінченної системи лінійних алгебраїчних рівнянь, що виникає при розгляді задачі про стаціонарний рух Стоксової течії в скінченному циліндрі. Отримані аналітичні вирази для асимптотики ...
169547
  Боднарчук І. Асимптотична поведінка м"якого розв"язку стохастичного рівняння теплопровідності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 40-42. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто м"який розв"язок рівняння теплопровідності, керованого загальною стохастичною мірою d[mi](t) t [належит]ь [0,T ] . За певних умов доведено, що розв"язок прямує до нуля м.н. при | x | [нескінченність числа]. Рассмотрено мягкое решение ...
169548
  Негадайлов П. Асимптотична поведінка моментів функціоналів, пов"язаних з випадковим блуканням з заборонами // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 139-140
169549
  Каськун Євген Пилипович Асимптотична поведінка нестійких розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь : Автореф... канд.фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Каськун Єкген Пилипович; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 16л.
169550
  Каськун Є.П. Асимптотична поведінка нестійких розв"язків стохастичних дференційних рівнянь : 01.01.05: Дис. ... канд.фіз.-мат. наук / Каськун Є.П.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 113л. – Бібліогр.:л.106-113
169551
  Донченко В.С. Асимптотична поведінка параметрів бернулівських випадкових величин в перетворенні Гоку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 186-190. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується асимптотична поведінка параметрів бернулівських випадкових величин, що з"являються у перетворенні Гоку послідовності спостережень. Асимптотика розглядається за зменшенням розмірів тих компактів, для яких обраховується значення ...
169552
  Донченко В.С. Асимптотична поведінка параметрів бернулівських випадкових величин в перетворенні Гоку для багатовимірних спостережень // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 197-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується асимптотична поведінка параметрів бернулівських випадкових величин, що з"являються у перетворенні Гоку послідовності спостережень. Асимптотика розглядається за зменшенням розмірів тих компактів, для яких обраховується значення ...
169553
  Бурим В.М. Асимптотична поведінка при t[прагне до нескінченності] розв"язків неавтономного рівняння n-го порядку / В.М. Бурим, О.Я. Киданюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-7. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Розглядається лінійне диференціальне рівняння n-го порядку з "майже сталими" коефіцієнтами. Знайдено асимптотичний вигляд розв"язку задачі Коші для такого рівняння в різних випадках щодо коренів граничного характеристичного рівняння.
169554
  Томілов Ю.В. Асимптотична поведінка розв"язків еволюційних рівнянь у банаховому просторі. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Томілов Ю.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 18л.
169555
  Томілов Юрій Володимирович Асимптотична поведінка розв"язків еволюційних рівнянь у банаховому просторі. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Томілов Юрій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 73л. – Бібліогр.:л.66-73
169556
  Щербина О.С. Асимптотична поведінка розв`язків дисипативної системи рівнянь Захарова : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.03 / Щербина О.С.; МОНУ; Харківськ. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
169557
  Круглова Н.В. Асимптотична поведінка розподілу максимуму поля Ченцова на ламаних // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 88-101. – ISSN 0868-6904
169558
  Новак І.Г. Асимптотична поведінка та коливність розв"язків стохастичних рівнянь Іто : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Новак Ірина Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 148 л. – Бібліогр.: л. 138-148
169559
  Новак І.Г. Асимптотична поведінка та коливність розв"язків стохастичних рівнянь ІТО : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Новак Ірина Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
169560
  Макогін В.І. Асимптотична поведінка та потраєкторні властивості автомодельних дробових випадкових полів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Макогін Віталій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 138 арк. – Додатки: арк. 133-138. – Бібліогр.: арк. 123-132
169561
  Макогін В.І. Асимптотична поведінка та потраєкторні властивості автомодельних дробових випадкових полів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Макогін Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
169562
  Мороз А. Асимптотична поведінка функції вартості Американського опціону у моделі Леві при необмеженому розширенні часового інтервалу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 118-120
169563
  Мороз А. Асимптотична поведінка функції вартості Американського опціону у моделі Леві при необмеженому розширенні часового інтервалу / А. Мороз, Г. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто функцію вартості VT (x) Американського опціону у моделі Леві на обмеженому інтервалі, і доведено, що вона збігається до функції вартості V(x) на необмеженому інтервалі. Досліджено швидкість цієї збіжності, і показано, що у випадку, ...
169564
  Маринич О.В. Асимптотична поведінка часу поглинання спадних ланцюгів Маркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 118-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Отримано достатні умови слабкої збіжності нормованого часу поглинання спадних ланцюгів Маркова до експоненційних субординаторів. Ключові слова: час поглинання, метод моментів, експоненційні субординатори. Sufficient conditions for the weak ...
169565
  Негадайлов П Асимптотична поведінка числа нульових приростів у випадковому блуканні з заборонами // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 173-174
169566
  Акбаш К.С. Асимптотична стійкість максимуму незалежних випадкових елементів у функційній банаховій гратці / К.С. Акбаш, І.К. Мацак // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 1-10. – ISSN 0868-6904


  There are well-known for R1 results of maximum asymptotic stability of independent random variables on q-concave Banach ideal spaces that are being generalized at work. And also one theorem of maximum relative asymptotic stability is being obtained.
169567
  Нікітін А.В. Асимптотична стійкість у середньому квадратичному розв"язків систем лінійних диференціально-різницевих рівнянь з векторним вінерівським процесом та пуассонівськими перемиканнями // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 312-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному розв"язків системи лінійних стохастичних диференціальних рівнянь з векторними вінерівським процесом та пуассонівськими перемиканнями.
169568
  Хома М.В. Асимптотична теорія процесів з перерозподілом частинок при повільних іон- молекулярних зіткненнях : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.04.02 / Хома М.В.; НАН України; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 18 назв
169569
  Задерей П. Асимптотична формула для інтеграла від модуля функції, заданої рядом Фур"є / П. Задерей, М. Гаєвський, М. Веремій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 10-17. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Отримано асимптотичну формулу для інтеграла від модуля функції, заданої рядом Фур"є із комплексними коефіцієнтами, на які накладаються умови типу Сідона – Теляковського. Получена асимптотическая формула для интеграла модуля функции, которая задана ...
169570
  Креневич А.П. Асимптотичне дослідження стохастичних диференціальних систем у скінченновимірних та гільбертових просторах : автореф. дис. ... канд. фі.-мат.наук : спец. 01.01.02 - диференц. рівняння / Креневич А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
169571
  Креневич А.П. Асимптотичне дослідження стохастичних диференціальних систем у скінченновимірних та гільбертових просторах : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Креневич А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 127 л. – Бібліогр.: л. 115 - 127
169572
  Бобочко Асимптотичне інтегрування / Бобочко, И.И. Маршук. – Київ, 1993. – 207с.
169573
  Бобочко Асимптотичне інтегрування / Бобочко, И.И. Маршук. – Київ, 1993. – 207с.
169574
  Шепель О.А. Асимптотичне інтегрування вироджених лінійних систем диференціальних рівнянь з іррегулярною особливою точкою / О.А. Шепель. – Ніжин, 2009. – 111с. – ISBN 978-966-7391-72-0
169575
  Шатковська К.В. Асимптотичне інтегрування вироджених сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь із запізненням аргументу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шатковська Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 178 л. – Бібліогр.: л. 162-178
169576
  Шатковська К.В. Асимптотичне інтегрування вироджених сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь із запізненням аргументу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шатковська Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
169577
  Сотниченко М.А. Асимптотичне інтегрування деяких систем лінійних диференціальних рівнянь другого порядку у випадку кратних коренів характеристичного рівняння / М.А. Сотниченко, Н.Г. Кузьма // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 14-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається питання асимптотичного інтегрування систем лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з повільно змінними та осцилюючими коефіцієнтами у випадку кратних коренів характеристичного рівняння. Наведено результати побудови матричного ...
169578
  Єлішевич Михайло Аркадійович Асимптотичне інтегрування лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з виродженням та особливою точкою в комплексному банаховому просторі : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Єлішевич Михайло Аркадійович; МОНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2002. – 139 л. – Бібліогр.: л.: 131 - 139
169579
  Єлішевич Михайло Аркадійович Асимптотичне інтегрування лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з виродженням та особливою точкою в комплексному банаховому просторі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Єлішевич М.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с.
169580
  Самусенко П. Асимптотичне інтегрування лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь / П. Самусенко, М. Шкіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 34-41. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  За допомогою методу збуреного характеристичного рівняння знайдено асимптотичні розв"язки лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь у випадку кратних коренів характеристичного рівняння. Отримані результати узагальнено для аналогічних ...
169581
  Самусенко П. Асимптотичне інтегрування лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 75-83. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Побудовано формальну фундаментальну матрицю лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням і доведено її асимптотичний характер. in work the formal fundamental matrix of the linear singularly perturbed system of ...
169582
  Єлішевич М.А. Асимптотичне інтегрування лінійного однорідного диференціального рівняння з виродженням та особливою точкою в банаховому просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 36-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Побудовано частинні асимптотичні розв"язки диференціального рівняння x[верхній індекс -h] B(x) [dy(x) / dx]=А(х)y(x), де h [належить] N, А(х), В(х) - лінійні оператори, діючі в комплексному банаховому просторі, коли А[нижній індекс 0]=[подано формулу], ...
169583
  Єлішевич М.А. Асимптотичне інтегрування лінійного однорідного диференціального рівняння з виродженням та особливою точкою в комплексному банаховому просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Побудовано частинні асимптотичні розв"язки диференціального рівняння [подано формулу], де h [належить] N, A(x) і B(x) - лінійні оператори, діючі в комплексному банаховому просторі, коли А[нульове] = [подано формулу], В[нульове] = [подано формулу] - ...
169584
  Шепель О.А. Асимптотичне інтегрування лінійної однорідної системи диференціальних рівнянь з виродженням в околі іррегулярної особливої точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 122-131. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується асимптотика загального розв"язку лінійної системи диференціальних рівнянь з іррегулярною особливою точкою у випадку виродження граничної матриці при похідній. Побудовано загальний розв"язок цієї системи у випадку, коли гранична в"язка ...
169585
  Петришин Р.І. Асимптотичне інтегрування резонансних коливних систем / Р.І. Петришин, Л.М. Лакуста // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 142-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Побудовано формули асимптотичного інтегрування слабко нелінійної коливної системи із змінним вектором частот. Встановлено оцінки осциляційних інтегралів, за допомогою яких обгрунтовано метод усереднення на півосі.
169586
  Бобочко В.М. Асимптотичне інтегрування рівняння Ліувілля з точками звороту : монографія / В.М. Бобочко, М.О.Перестюк. – Київ : Наукова думка, 2002. – 310 с. – ISBN 966-00-00758-2
169587
  Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у критичному випадку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 172-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи метод примежових функцій, в роботі побудовано розв"язок задачі Коші сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням у критичному випадку. Ключові слова: сингулярно збурена, система диференціальних рівнянь, задача ...
169588
  Самусенко П. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь із запізненням і виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-15. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Побудовано розв"язок основної початкової задачі для сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь із запізнен-ням і виродженням. In work is constructed of the initial-value problem of the singularly perturbed system of delay differential ...
169589
  Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціально-функціональних рівнянь з виродженнями : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Самусенко Петро Федорович ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 337 арк. – Додатки: арк. 325-337. – Бібліогр.: арк. 8-17, 289-324 та в додатках: арк. 325-334
169590
  Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціально-функціональних рівнянь з виродженнями : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Самусенко Петро Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
169591
  Самусенко П. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференційних рівнянь з виродженням і точкою повороту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-28. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи метод примежевих функцій, у роботі побудовано розв"язок задачі Коші для сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням і точкою повороту. Using the method of boundary functions, the solution of the initial-value ...
169592
  Самусенко П. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференційних рівнянь із запізненням аргументу і виродженням у точці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-26. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  У роботі побудовано асимптотичний розв"язок основної початкової задачі для сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь із запізненням аргументу і виродженням у точці. The asymptotic solution of the initial-value problem for the singularly ...
169593
  Рашевський Микола Олександрович Асимптотичне інтегрування систем диференціальних рівнянь з відхиленням аргумента при наявності точок повороту : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.02. / Рашевський Микола Олександрович; КГУ. – Київ, 1995. – 104л. – Бібліогр.:л.97-104
169594
  Рашевський Микола Олександрович Асимптотичне інтегрування систем лінійних диференціальних рівнянь з відхиленням аргумента при наявності точок повороту : Автореф... канд. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Рашевський Микола Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 18л.
169595
  Набіль Ахмед Алі Асимптотичне інтегрування слабко нелінійних імпульсних систем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 413-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається можливість використання асимптотичних методів до інтегрування нелінійних імпульсних систем із збуренням на m-вимірному торі.
169596
  Єлейко Я.Л. Асимптотичне поводження розв"язку зліченновимірного рівняння відновлення / Я.Л. Єлейко, Т.М. Заболоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено асимптотичне поводження розв"язку зліченновимірного рівняння відновлення для нижньотрикутних зліченновимірних матричних мір. Ключові слова: рівняння відновлення, матриця відновлення, матрична міра, перетворення Фур"є. Here is investigated ...
169597
  Клевцовський А.В. Асимптотичне розвинення розв"язку лінійної параболічної крайової задачі в тонкому зіркоподібному з"єднанні // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 20, № 4. – С. 509-527. – ISSN 1562-3076
169598
  Лебєдєв Євген Олександрович Асимптотичний аналіз багатоканальних стохастичних мереж : Автореф. дис. ... доктора математичних наук: 01.05.04 / Лебєдєв Є.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 28 назв
169599
  Лебєдєв Євген Олександрович Асимптотичний аналіз багатоканальних стохастичних мереж : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.05.04 / Лебєдєв Євген Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 294 л. – Бібліогр.: л. 277 - 294
169600
   Асимптотичний аналіз випадкових еволюцій. – Київ, 1994. – 308с.
169601
  Ільєнко Андрій Борисович Асимптотичний аналіз дробових процесів : Дис. ...канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Ільєнко А.Б.; НТУУ " КПІ". – Київ, 2003. – 137с. – Бібліогр.: 130 - 137
169602
  Ільєнко Андрій Борисович Асимптотичний аналіз дробових процесів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Ільєнко А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
169603
  Ващук П.С. Асимптотичний аналіз еліптичних крайових задач з почерговою зміною крайових умов у густих багаторівневих з"єднаннях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02. - Диференціальні рівняння / Ващук П.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
169604
  Ващук П.С. Асимптотичний аналіз еліптичних крайових задач з почерговою зміною крайових умов у густих багаторівневих з"єднаннях : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Ващук П.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 132л. – Бібліогр.: л.123-132
169605
  Садовий Д.Ю. Асимптотичний аналіз крайових задач в густих багаторівневих з"єднаннях типу 3:2:2 : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Садовий Дмитро Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 164 л. – Бібліогр.: л. 155-164
169606
  Садовий Д.Ю. Асимптотичний аналіз крайових задач в густих багаторівневих з"єднаннях типу 3:2:2 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Садовий Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
169607
  Дивнич М.Т. Асимптотичний аналіз математичного сподівання повної енергії випадкового гармонічного осцилятора / М.Т. Дивнич, А.В. Єршов, Д.Ю. Куровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується поведінка при і, що добігає нескінченості [подано формулу] математичного сподівання повної енергії гармонічного осцилятора без тертя при випадковому збуренні: зовнішньому і під певним кутом до вектора фазової швидкості осцилятора ...
169608
  Стецюк О. Асимптотичний аналіз математичного сподівання повної енергії гармонічного осцилятора з випадковим збуренням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поведінка при t (функція - число нескінченності) математичного сподівання повної енергії гармонічного осцилятора без тертя при випадковому зовнішньому збуренні пуассонівським процесом. The behavior of the mean of the oscillator without ...
169609
  Кулініч Г.Л. Асимптотичний аналіз нестійких розв"язків одновимірних стохастичних диференціальних рівнянь / Г.Л. Кулініч; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 55с.
169610
  Кулініч Г.Л. Асимптотичний аналіз нестійких розв"язків одновимірних стохастичних диференціальних рівнянь : навч. посібник / Г.Л. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Київський університет, 2015. – 125, [1] с. – Бібліогр.: с. 121-124
169611
  Яковенко А.С. Асимптотичний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яковенко Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 141 л. – Бібліогр.: л. 132-141
169612
  Яковенко А.С. Асимптотичний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яковенко Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
169613
  Дубічев Олександр Олександрович Асимптотичний аналіз стійкості і закритичної поведінки ортотропних пологих сферичних оболонок : Автореф... канд. техніч.наук: 05.23.17 / Дубічев Олександр Олександрович; Дніпропет. держуніверситет. – Дніпропетровськ, 1993. – 16л.
169614
  Королюк В.С. Асимптотичний розклад функціонала від напівмарковської випадкової еволюції у схемі дифузійної апроксимації / В.С. Королюк, І.В. Самойленко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 84-99. – ISSN 0868-6904


  У роботі знайдено регулярну та сингулярну складові розкладу функціонала від напівмарківської випадкової еволюції, показано регулярність граничних умов. Крім того, з використанням граничних умов для сингулярної частини розкладу, запропоновано алгоритм ...
169615
  Самойленко В.Г. Асимптотичні багатофазові Sigma-розв"язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами / В.Г. Самойленко, Ю.І. Самойленко // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 1. – C. 87-108. – ISSN 1810-3200
169616
  Гонтар О.Б. Асимптотичні властивості Simex-оцінок в моделях регресії з похибками у змінних : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Гонтар О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 123 л. – Додатки : л. 116. – Бібліогр. : л. 117-123
169617
  Гонтар О.Б. Асимптотичні властивості Simex - оцінок в моделях регресії з похибками у змінних : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Гонтар О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
169618
  Булдигін В.В. Асимптотичні властивості абсолютно неперервних функцій та ПЗВЧ для процесів відновлення / В.В. Булдигін, О.І. Клесов, Й.Г. Штайнебах // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 1-11. – ISSN 0868-6904
169619
  Шаповаловська Л.О. Асимптотичні властивості аналітичних функцій у полікрузі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Шаповаловська Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
169620
  Касьянов А.А. Асимптотичні властивості багатоканальної мережі з двовимірним пуассонівським вхідним потоком вимог / А.А. Касьянов, Є.О. Лебедев, О.А. Чечельницысий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 90-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджено асимптотичну поведінку мережі з двовимірним вхідним пуассонівським потоком вимог. Отриманий ергодичний розподіл процесу обслуговування. Ключові слова: мережа систем обслуговування, двовимірний пуассонівський вхідний потік, ергодичний ...
169621
  Кликавка Б.М. Асимптотичні властивості вагових функцій / Б.М. Кликавка, А.Я. Оленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  При дослідженні зв"язку поведінки спектральних функції в довільній точці і певних функціоналів від випадкового поля на нескінченності, важливу роль відіграють вагові функції. У роботі досліджено асимптотичну властивість махових функцій у Тауберових ...
169622
  Куриляк А.О. Асимптотичні властивості випадкових степеневих рядів в крузі і просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Куриляк Андрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
169623
  Сейлхамер Анна Володимирівна Асимптотичні властивості екстремальних точок та їх застосування : Дис... канд.фіз.-мат.наук: 01.01.09 / Сейлхамер Анна Володимирівна; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 167л. – Бібліогр.:л.163-167
169624
  Сейлхамер А.В. Асимптотичні властивості екстремальних точок та їх застосування. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.09 / Сейлхамер А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 23л.
169625
  Макогін В.І. Асимптотичні властивості інтегральних функціоналів від дробових броунівських полів // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 97-106. – ISSN 0868-6904
169626
  Орловський І.В. Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінейних моделей регресії : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.05 - теорія ймовірностей і математ. статистика / Ігор Володимирович Орловський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 156л. – Додптки л. 146-156. – Бібліогр.: Бібілогр.: л.132-145
169627
  Орловський І.В. Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії : Автореферат дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.05 / Ігор Володимирович Орловський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
169628
  Іванов О.В. Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійної регресії з випадковим шумом, що має сингулярний спектр / О.В. Іванов, І.В. Орловський // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 34-49. – ISSN 0868-6904
169629
  Чечельницький О.А. Асимптотичні властивості мережевої моделі тандему систем обслуговування з повторними зверненнями / О.А. Чечельницький, А.А. Касьянов, О.В. Кучеренко // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 188-189
169630
  Іванов О.В. Асимптотичні властивості оцінки Ібрагімова параметра спектральної щільності вмпадкового шуму в нелінійній моделі регресії / О.В. Іванов, В.В. Приходько // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 50-66. – ISSN 0868-6904
169631
  Репетацька Г.С. Асимптотичні властивості оцінки ортогональної регресії в нелінійних моделях з похибками вимірювань : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Репетацька Галина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
169632
  Репетацька Г.С. Асимптотичні властивості оцінки ортогональної регресії в нелінійних моделях з похибками вимірювань : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Репетацька Галина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 143 л. – Бібліогр.: 139-143
169633
  Савич І.М. Асимптотичні властивості оцінок Коенкера-Бассетта параметра нелінійної регресії з сильно залежним випадковим шумом : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Савич Ірина Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 144 арк. – Бібліогр.: арк. 130-144
169634
  Савич І.М. Асимптотичні властивості оцінок Коенкера-Бассетта параметра нелінійної регресії з сильно залежним випадковим шумом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Савич Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
169635
  Іваненко Д.О. Асимптотичні властивості оцінок параметрів марковських процесів з пуассоновими шумами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Іваненко Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 147 арк. – Бібліогр.: арк. 138-147
169636
  Іваненко Д.О. Асимптотичні властивості оцінок параметрів марковських процесів з пуассоновими шумами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Іваненко Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
169637
  Шкляр С.В. Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.01.05 - теор. ймовірностей і математ. статистика / Шкляр С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
169638
  Шкляр С.В. Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец.: 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Шкляр.С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 189 л. – Додатки : л. 165-183. – Бібліогр.: л. 184-189
169639
  Царегородцев Я.В. Асимптотичні властивості оцінок у лінійній та поліноміальній моделях із похибками в змінних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 ; 11 / Царегородцев Ярослав Вячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 132 арк. – Додатки: арк. 131-132. – Бібліогр.: арк. 6-8, 124-130 та в додатках: арк. 131-132
169640
  Царегородцев Я.В. Асимптотичні властивості оцінок у лінійній та поліноміальній моделях із похибками в змінних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Царегородцев Ярослав Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
169641
  Боровицька Ганна Олегівна Асимптотичні властивості оцінок функції інтенсивності пуассонівських процесів та полів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Боровицька Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 13 с. – Бібліогр.: 6 назв
169642
  Степанищева А.О. Асимптотичні властивості параметричної оцінки функції інтенсивності маркованого пуассонівського поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 70-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається марковане пуассонівське поле з невідомою періодичною функцією інтенсивності вигляду [лямбда в верхнім символом ~ та нижнім індексом 0] (t, [бета])dt x dg(x), t [належить] R[верхній індекс m], x [належить] H, де [подано формулу], [бета] - ...
169643
   Асимптотичні властивості розв"язків диференціальних рівнянь : навч. посібник / [М.О. Перестюк, О.В. Капустян, П.В. Фекета, Н.В. Касімова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 129, [3] с. – Бібліогр.: с. 130-131
169644
  Павлюк І.А. Асимптотичні властивості розв"язків неавтономних систем диференціальних рівнянь другого порядку / І.А. Павлюк. – Київ : КДУ, 1970. – 208с.
169645
  Бородін В.А. Асимптотичні властивості розв"язків неавтономного рівняння з імпульсною дією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-79. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про існування таких значень імпульсної дії, при яких дане диференціальне рівняння n-го порядку (n > 2) з імпульсною дією в фіксовані моменти часу має розв"язок, що прямує до нуля, та початкові умови якого співпадають з наперед ...
169646
  Руновська М.К. Асимптотичні властивості сум регресійних послідовностей : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Руновська Марина Костянтинівна ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 190 л. – Додаток: л.183-190. – Бібліогр.: л. 162-182
169647
  Руновська М.К. Асимптотичні властивості сум регресійних послідовностей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Руновська Марина Костянтинівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
169648
  Самойленко В.Г. Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв"язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами і малим параметром парного степеня при старшій похідній / В.Г. Самойленко, Ю.І. Самойленко // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 96-101


  Розглянуто алгоритм побудови асимптотичного двофазового солітоноподібного розв"язку сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами у випадку парного степеня малого параметра при старшій похідній. The paper deals with ...
169649
  Самойленко Ю. Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв"язки рівняння Кортевега - де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малим параметром першого степеня при старшій похідній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 19-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано алгоритм побудови асимптотичних двофазових солітоноподібних розв"язків рівняння Кортевега - де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малим параметром першого степеня при старшій похідній. The algorithm of constructing asymptotic two phase ...
169650
  Варбанець Павло Дмитрович Асимптотичні задачі теорії чисел : Автореф... д-ра фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Варбанець Павло Дмитрович; КУ іим. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
169651
  Євтухов В.М. Асимптотичні зображення розв"язків неавтономних звичайних диференціальних рівнянь. : Автореф... Доктора фіз.мат.наук: 01.01.02 / Євтухов В.М.; НАН Укр.ін-т.математики. – К, 1997. – 34л.
169652
  Перестюк М.О. Асимптотичні інтегрування диференціальних рівнянь з імпульсним збуренням // Міжнародна конференція "Четверті Боголюбоські читання" (Київ, 4-6 вересня 1999 р.)
169653
  Шкіль М.І. Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях / М.І. Шкіль. – Київ, 1971. – 226с.
169654
  Мосєєнков Ю.Б. Асимптотичні методи інтегрування звичайних диференціальних рівнянь, систем звичайних диференціальних рівнянь та їх практичне застосування : Навч. посібник / Ю.Б. Мосєєнков; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-236-0
Ч.1. – 2000. – 92с.
169655
  Мосєєнков Ю.Б. Асимптотичні методи інтегрування звичайних диференціальних рівнянь, систем звичайних диференціальних рівнянь та їх практичне застосування : Навчальний посібник / Ю.Б. Мосєєнков; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-255-7
Ч.2. – 2001. – 78с.
169656
  Васецький Ю.М. Асимптотичні методи рішення задач електродинаміки з криволінійними провідниками складної конфігурації : Автореф... доктор техн.наук: 05.09.05 / Васецький Ю.М.; НАН України. Ін-т електродинаміки. – К, 1995. – 36л.
169657
  Мельник Тарас Анатолійович Асимптотичні методи розв"язань спектральних та крайових задач в областях з сингулярно збуреними границями : Дис....докт.фізико-математ.наук: 01.01.02 / Мельник Тарас Анатолійович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 323. – Бібліограф.:305-323
169658
  Мельник Т.А. Асимптотичні методи розв"язань спектральних та крайових задач в областях з сингулярно збуреними границями / Мельник Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 34с. – Бібліогр.:с.29-31
169659
  Попов А.В. Асимптотичні наближення розв"язків крайових та спектральних задач в тонких областях : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Попов Андрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 137 л. – Бібліогр.: л. 123-137
169660
  Попов А.В. Асимптотичні наближення розв"язків крайових та спектральних задач в тонких областях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Попов Андрій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
169661
  Потороча В.В. Асимптотичні розв"язки вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Потороча В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 131л. – Бібліогр.: л.114-131
169662
  Потороча В.В. Асимптотичні розв"язки вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.02 / Потороча В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
169663
  Потороча В.В. Асимптотичні розв"язки вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Потороча В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
169664
  Хомченко Людмила Василівна Асимптотичні розв"язки крайових задач Діріхле та Неймана для сингулярно збурених рівнянь параболічного типу з імпульсною дією : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Хомченко Л. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 130 л. – Бібліогр.: л.118-130
169665
  Каплун Юлія Іванівна Асимптотичні розв"язки сингулярно збурених диференціальних рівнянь з імпульсною дією : Дис...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Каплун Юлія Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 141л. – Бібліогр.:л.120-141
169666
  Каплун Юлія Іванівна Асимптотичні розв"язки сингулярно збурених диференціальних рівнянь з імпульсною дією : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Каплун Ю.І.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 23 с.
169667
  Завізіон Г.В. Асимптотичні розв"язки систем нелінійних диференціальних рівнянь з виродженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 75-80. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод асимптотичного інтегрування сингулярно збуреної нелінійної системи диференціальних рівнянь з виродженнями.
169668
  Хомченко Л.В. Асимптотичні розв`язки крайових задач Діріхле та Неймана для сингулярно збурених рівнянь параболічного типу з імпульсною дією : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Людмила Василівна Хомченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
169669
  Теплінський О.Ю. Асимптотичні розвинення для власних значень та власних функцій крайових задач з швидко змінними коефіцієнтами : Дис. ... канд. фіз.- мат. наук / Теплінський О.Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 124л. – Бібліогр.:л.118-124
169670
  Самойленко Ю.І. Асимптотичні розвинення для розв"язків систем сингулярно збурених диференціальних рівнянь з імпульсною дією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-26. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача про побудову асимптотичних розв"язків систем сингулярно збурених диференціальних рівнянь з імпульсною дією. Дано теореми про точність асимптотичних розвинень.
169671
  Острик В.І. Асимптотичні розподіли напружень і переміщень в околі краю області контакту // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2016. – Т. 59, № 4. – С. 58-71. – ISSN 0130-9420
169672
  Самойленко В.Г. Асимптотичні солітоноподібні розв"язки рівняння Кортевега-де Фріза / В.Г. Самойленко, Ю.І. Самойленко // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 191-192
169673
  Самойленко Ю.І. Асимптотичні солітоноподібні розв"язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Самойленко Юлія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 343 арк. – Бібліогр.: арк. 315-343
169674
  Самойленко Ю.І. Асимптотичні солітоноподібні розв"язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Самойленко Юлія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
169675
  Трофименко Ганна Петрівна Асимптотичні солітоноподібні розв"язки узагальненого рівняння типу кортевега - Де вріза : Автореф... кандид. фізико-матем.наук: 01.01.02 / Трофименко Ганна Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 17л.
169676
  Сахно Л.М. Асимптотичні та спектральні методи для статистичного оцінювання випадкових процесів та полів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сахно Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 317 л. – Бібліогр.: л. 291-317
169677
  Сахно Л.М. Асимптотичні та спектральні методи для статистичного оцінювання випадкових процесів та полів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сахно Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 22 назви
169678
  Александров А. Асимптотичні формули для подій сильного мікролінзування з урахуванням темної матерії / А. Александров, В. Жданов, С. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-20. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Отримані "пост-лінійні" поправки до добре знаної формули, яка у наближенні прямолінійної каустики дає сумарне підсилення двох критичних зображень точкового джерела у гравітаційно-лінзовій системі. Розглянуто окіл каустики-складки у присутності ...
169679
  Нечипоренко Б.А. Асиндетические бипредикативные моносубъектные конструкции в языке и речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Нечипоренко Б. А.; МО Укр., КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 19 с.
169680
  Шакарян Ю.Г. Асинхронизированные синхронные машины / Ю.Г. Шакарян. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 193 с.
169681
  Кузьмін О.Є. Асинхронна дискретна модель бізнес-системи / О.Є. Кузьмін, П.Р. Базилевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 304-310 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
169682
  Багликов В.Б. Асинхронная внутризонаторная модуляция газового лазера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Багликов В.Б. ; МГУ. – Москва, 1971. – 13 с.
169683
  Букарос А.Ю. Асинхронний електропривод герметичних компресорів малих холодильних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Букарос Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
169684
  Йовбак Василь Дмитрович Асинхронний електропривод з векторним керуванням напругою фазного ротора : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Йовбак В.Д.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
169685
  Поліщук П.І. Асинхронний електропривод з покращеними показниками електромагнітної сумісності у контурах перетворення електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 - електротехн. комплекси та системи / П.І. Поліщук ; МОНУ ; Кременчуцький держ. політехн. цн-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
169686
  Бухтіяров І.Ю. Асинхронний мотор-вентилятор з широким діапазоном рабочого ковзання для тепловозів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.01 / Бухтіяров І.Ю.; Донецьк.техн.ун-т. – Донецьк, 2000. – 19л.
169687
  Шуруб Ю.В. Асинхронний трифазно-однофазний електропривод з тиристорним керуванням : Автореф...канд.техн.наук:05.09.03 / Шуруб Ю.В.;НАНУ.Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
169688
  Дегтярев А.Н. Асинхронность формирования и асимметрия институциональных матриц как фактор трансформации социально-экономических систем (историко-экономический анализ) / А.Н. Дегтярев, С.В. Дегтярева // Экономическое возрождение России : Научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2006. – № 2. – С. 48-51. – ISSN 1990-9780
169689
  Алюшин Г.Н. Асинхронные генераторы повышенной частоты / Г.Н. Алюшин, Н.Д. Торопцев. – Москва : Машиностроение, 1974. – 349 с. : черт. – Библиогр.: с. 343-345
169690
  Мазуренко Л.И. Асинхронные генераторы с вентильным и вентильно-емкостным возбуждением для автономных энергоустановок / Л.И. Мазуренко, А.И. Лищенко ; [ред. В.В. Вероцкая] ; НАН Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 257-268. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1079-6
169691
  Зубков Ю.Д. Асинхронные генераторы с конденсаторным возбуждением / Ю.Д. Зубков. – Алма-Ата, 1949. – 112 с.
169692
  Эмдина С.М. Асинхронные двигатели / С.М. Эмдина. – М, 1962. – 38с.
169693
  Вербовой П.Ф. Асинхронные двигатели для тиристорного электропривода / П.Ф. Вербовой, А.П. Заболотный, А.М. Съянов. – Киев, 1994. – 244 с.
169694
   Асинхронные двигатели общего назначения. – Москва, 1980. – 488 с.
169695
   Асинхронные двигатели с полым перфорированным ротором для теплогенерационных систем : монография / Н.Н. Заблодский, Г.М. Гринь, В.Ю. Грицюк, И.Н. Кулдыркаев ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. гос. техн. ун-т. – Луганск : Резников В.С., 2013. – 235, [1] с. – Посвящается 55-летию образования ДонГТУ. – Библиогр.: с. 213-231. – ISBN 978-617-509-259-0
169696
  Каасик П.Ю. Асинхронные индукторные микродвигатели устройсв автоматики / П.Ю. Каасик, И.В. Блинов. – Ленинград, 1982. – 153 с.
169697
  Горнштейн В.М. Асинхронные компенсаторы / В.М. Горнштейн. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1932. – 60 с.
169698
  Якубайтис Э.А. Асинхронные логические автоматы / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1966. – 380с.
169699
  Шенфер К.И. Асинхронные машины / К.И. Шенфер. – Москва-Ленинград : ГОНТИ НКТП СССР, 1938. – 412 с.
169700
  Ангер С. Асинхронные последовательные схемы / С. Ангер ; пер. с англ. А.С. Бернштейна и Е.К. Корноушенко ; под ред. П.П. Пархоменко. – Москва : Наука, 1977. – 400 с. : ил. – Библиогр.: с. 391-398. – (Теоретические основы технической кибернетики)
169701
   Асинхронный бесконтактный привод с тиристорным коммутатором. – Москва : Информстандартэлектро, 1968. – 36 с. : Библиогр. : с. 36
169702
  Лущик В.Д. Асинхронный короткозамкнутый двигатель с глубоким сдвигом стерженй на роторе для целей плавного регулирования скорости вращения : Автореф... канд. тех.наук: / Лущик В.Д.; КПИ. – Киев, 1967. – 22л.
169703
  Винаков А.Ф. Асинхронный однофазный электропривод с квазичастотным управлением. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Винаков А.Ф.; МВ и ССО УССР, Одес. политех. ин-т. – Одесса, 1986. – 18л.
169704
   Асинхронный электропривод с тиристорными коммутаторами. – Москва : Энергия, 1970. – 128 с. : рис. – Библиогр. : с. 123-126. – (Б-ка по автоматике ; Вып. 380)
169705
  Шуба И.М. Асиоматическая схема Вайтмана для сосредоточимого поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.0 / Шуба И.М. ; Ин-т матем. АН УССР. – Киев, 1977. – л.
169706
  Бахтинський Ф. Асирійці (айсори) у Києві : (Нотатки етнографічні) / Ф. Бахтинський. – С. 213-235
169707
  Растригіна А.М. Асистентська практика магістрів: змістове наповнення фахового модуля // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 647-656
169708
  Жилінська О.І. Асистентська практика у системі підготовки магістрів з менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 44)


  Присвячено питанням переходу вищої освіти до ступеневої підготовки фахівців відповідно до тенденцій розвитку світової вищої освіти. Аналізуються закордонні системи підготовки магістрів, їх спрямованість на формування вмінь та навичок педагогічної ...
169709
  Адамович А.М. Асия : повести / Алесь Адамович ; [худож. А.М. Кашкуревич]. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 191 с. : ил.
169710
   Асия и Аравия из Бышинговой географии. – С-Пб, 1778. – с.
169711
  Охтов А.Н. Асият : повесть / А.Н. Охтов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 48 с.
169712
  Шуруб Ю.В. Асінхронний трифазно-однофазний електропривід з тиристорним керуванням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Шуруб Ю.В. ; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.:с.16
169713
   Асіпавіцкі раён Бабруйскае акругі : краязнаучає апісаньне. – Минск
Вып.1 : Прырода. – 1927. – 157с.
169714
  Адамович О.М. Асія : повісті для ст. шк. віку / Алесь Адамович ; пер. з рос. Т. Сергійчука. – Київ : Веселка, 1993. – 96 с. : іл.
169715
  Тагаев А. Аскад Мухтар. / А. Тагаев. – Ташкент, 1972. – 144 с.
169716
  Дюма А. Асканио / А. Дюма, отец. – Кызыл, 1979. – 461с.
169717
  Дюма А. Асканио / А. Дюма, отец. – Л., 1979. – 495с.
169718
  Дюма А. Асканио / А. Дюма, отец. – М., 1982. – 479с.
169719
  Дюма А. Асканио : роман / Александр Дюма, отец ; [ пер. с фр. А. Худодовой и др. ]. – Москва : Правда, 1990. – 480 с. – (Мир приключений). – ISBN 5-253-00125-5
169720
  Дюма А. (отец) Асканио : Роман / А. (отец) Дюма. – Москва : Правда, 1991. – 477с. – (Мир приключений)
169721
  Дюма А. Асканио / А. Дюма, отец. – Сыктывкар, 1991. – 431с.
169722
  Успенский Г.А. Аскания-Нова / Г.А. Успенский. – Москва Ленинград : Госиздат.Детской л-ры, 1950. – 104с.
169723
  Бровкина В.М. Аскания-Нова / В.М. Бровкина. – М., 1956. – 215с.
169724
  Смирнов И.В. Аскания-Нова / И.В. Смирнов. – К., 1977. – 82с.
169725
   Аскания-Нова. – К., 1978. – 90с.
169726
  Козлова Е.В. Аскания-Нова. / Е.В. Козлова. – Птрг., 1923. – 134с.
169727
  Борейко В.Е. Аскания-Нова: тяжкие версты истории : 1826-1997 / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр; Центр охраны дикой природы. – К., 1994. – 155с. – (История охраны природы)
169728
  Борейко В.Е. Аскания-Нова: тяжкие версты истории 1826-1997 / В.Е. Борейко; Киевский Эколого-Культурный Центр. Центр Охраны Дикой Природы. – 2-е изд., доп. – Киев, 2001. – 180с. – (История охраны природы ; Вып. 29)
169729
  Карасьов Г.М. Асканія-Нова / Г.М. Карасьов, П.А. Стопкевич, В.Д. Треус. – Одеса : Маяк, 1967. – 40 с. : фото
169730
  Климов Василь Асканія Нова. Пори року : У світі живого // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 114-118 : Фото
169731
  Адамчук Наталія Асканія Нова. Пори року : У світі живого / Адамчук Наталія, Нечаєва Параскевія // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 130-131 : Фото
169732
  Гольдшмидт Р. Аскарида. Общедоступное введение в науку о жизни / Р. Гольдшмидт. – Москва, 1925. – 382 с. – (Природа и культура ; Кн. 10)
169733
  Мозговой А.А. Аскаридаты животных и человека и вызываемые ими заболевания / А.А. Мозговой. – М.
2. – 1953. – 616с.
169734
  Мозговой А.А. и Шахматова В.И. Аскаридаты животных и человека и вызываемые ими заболевания / А.А. и Шахматова В.И. Мозговой. – М.
кн. 3, т. 23. – 1973. – 278с.
169735
  Мозговой А.А. и Шахматова В.И. Аскаридаты животных и человека и вызываемые ими заболевания / А.А. и Шахматова В.И. Мозговой. – М.
т. 23. – 1973. – 248с.
169736
  Винницкий И.М. Аскаридная интоксикация и антитоксический аскаридный имунитет / И.М. Винницкий, 1945. – 439-451с.
169737
  Шевчук В. Аскет із літературного СКИТУ // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 25/26 (138/139). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Валерій Шевчук про історичну прозу, малоросійство, ерзац-літературу та здеградованих інтелектуалів.
169738
  Ільчук Ю.О. Аскетизація та гедонізація сучасних стилів життя в контексті системи цінностей // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 241-242
169739
  Гончаренко О. Аскетизм перших руських ченців // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – C. 29-42
169740
  Ільзіт О. Аскетизм у творчості Григорія Сковороди та Паїсія Величковського: спроба порівняльного аналізу / О. Ільзіт, С.М. Шуміло // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 191-193. – (Філософські науки)
169741
  Григорьев А.Г. Аскетика и мистика в романе Ф.М. Достоевского "Подросток" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 67-76. – ISSN 0130-9730
169742
  Семенова Ю.А. Аскетичний досвід в життєвому світі людини / Ю.А. Семенова, Г.М. Гончаров // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 26-31
169743
  Панков Г.Д. Аскетичні аспекти в православній танатології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 150-157
169744
  Базилевський В. Аскетичні вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-31. – ISSN 0208-0710
169745
  Василій Великий Аскетичні твори св. отця нашого Василія Великого = Opere ascetiche / Василій Великий; Переклав з грецького митр. А.Шептицький, ЧСВВ. – Рим : Видавництво оо.Василіян, 1989. – 490с. – (Українська духовна бібліотека = Biblioteca spirituale Ucraina ; Ч. 76)
169746
  Кожухов А. Аски-арт - цифровое искусство // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 22-25. – ISSN 0130-1640
169747
   Асклепий : историко-медицинский журнал. – Евпатория
№ 1/2. – 1999. – 102 с.
169748
   Асклепий : историко-медицинский журнал. – Евпатория
№ 8. – 2000
169749
   Асклепий : историко-медицинский журнал. – Евпатория
№ 12, ч. 1. – 2000
169750
  Журавльов Д.В. Аскольд і Дір // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 11-13. – ISBN 978-966-14-1182-0
169751
  Чйон Г. Аскольд і Дір // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 34-38. – ISBN 978-966-432-087-7
169752
  Брайчевський М. Аскольд і Олмош // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 50-60. – ISBN 978-966-579-271-0


  Стаття присвячена проблемі русько-мадярських відносин у 9 ст. - в часи великої мандрівки мадярських племен з Наддніпрянщини до Трансильванії. Автор стверджує мирний в основному характер тих стосунків. що спричинилися до утворення дружнього союзу ...
169753
  Ильичева М.А. Аскольд Макаров / М.А. Ильичева. – Л. : Искусство, 1984. – 159 с.
169754
  Котляр М. Аскольд у давньоруській і візантійській писемності
169755
  Котляр М. Аскольд у давньоруській і візантійській писемності // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 3-15. – ISSN 0869-3595
169756
  Загоскин М.Н. Аскольдова могила / М.Н. Загоскин. – К. : Дніпро, 1989. – 431 с..
169757
  Загоскин М.Н. Аскольдова могила / М.Н. Загоскин. – М., 1989. – 637с.
169758
  Загоскин М.Н. Аскольдова могила. Кузьма Рощин. Вечер на Хопре : Повести / М.Н. Загоскин. – Киев : Художественная литература, 1990. – 429с.
169759
  Гедін М.С. Аскольдове хрещення Русі в науковій спадщині М.О. Максимовича // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 134-139
169760
  Ричка В.М. Аскольдове хрещення Русі: поміж історією та міфологією // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 17. – С. 205-215


  II пол. 9-10 ст. була переломною віхою в історії східних слов"ян, що встали на шлях формування сталих держ. об"єднань. Оповідаючи про розселення слов"янства на широких просторах Східної Європи, укладач "Повісті временних літ" - грандіозної пам"ятки ...
169761
  Терентьева Е.Л. Аскорбиген -- связанная форма аскорбиновой кислоты; некоторые данные о его химическом составе и предположение о его роли в организме : Автореф... канд. биол.наук: / Терентьева Е. Л.; АМН СССР, Ин-т биол. и мед. хим. – М., 1956. – 10л.
169762
  Сильянова Ю.И. Аскорбиновая кислота в культурных сортах рябины. : Автореф... канд. биол.наук: / Сильянова Ю.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1962. – 22л.
169763
  Егоров А.Д. Аскорбиновая кислота и каротин во флоре Якутии. : Автореф... Доктора биол.наук: / Егоров А.Д.; Ин-т.биохим. – Москва, 1951. – 32 с.
169764
  Кирик Н.Н. Аскохитоз гороха и меры борьбы с ним в условиях Полесья и Лесоспи Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Кирик Н.Н.; Укр. с.-х. акад. – К., 1965. – 20л.
169765
   Аслан-Гирей Хохов. – Москва : Советский художник, 1949. – 8 с.
169766
  Теунов Х.И. Аслан : повесть, рассказ / Х.И. Теунов. – Нальчик : Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1957. – 64 с.
169767
  Кобець Л. Асліддінова Муза Юсупівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 15 : Муза Асліддінова. – С. 2-15.
169768
  Кузьменко О.С. Асмілла : Роман у віршах / О.С. Кузьменко. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. – 200с.
169769
   Асмус В.Ф. // Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навчальний посібник / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ : Вища школа ; Знання, 1999. – С. 514-520. – ISBN 5-11-004738-3, 966-7293-96-3
169770
  Огородник І.В. Асмус Валентин Фердинандович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 11-12. – ISBN 5-325-00792-0
169771
   Асмус Валентин Фердинандович // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 28. – ISBN 966-7288-72-2
169772
   Асмус Валентин Фердинандович // Философы России XIX - XX столетий. Биографии, идеи, труды / П.В. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академический проект, 1999. – С. 65-66. – ISBN 5-8291-0003-7
169773
  Трубенко А.І. Асмус Валентин Фердинандович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 989. – ISBN 966-316-069-1
169774
  Короткий В.А. Асмус Валентин Фердинандович (1894-1975) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 250. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
169775
   АСН как функциональная подсистема АСПР, ОАСУП и АСУП. – М., 1976. – 117с.
169776
   АСНОМ и македонската држава = ACHOM and the macedonian state : зборник на трудови од научниот собир по повод одбележуваньето на седумдесетгодишнината од одржуваньето на Првото заседание на АСНОМ : одржан на 28 ноември 2014 година / Макед. акад. на наукте и уметностите, Ин-т за национална историjа ; [уред. одбор: Иван Катарджиев и др.]. – Скопjе : Македонска академиjа на наукте и уметностите, 2017. – 218, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-189-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
169777
   АСНОМ остваруванье на идеите за создаванье на Македонската држава и неговиот мегународен одглас и одраз : симпозиум посветен на 30-годишнината од АСНОМ Скопjе, 23-25 окт. 1974 г. – Скопjе : Македонска академия на науките и уметностите, 1977. – 667 с.
169778
   АСНОМ: педесет години македонска држава: 1944-1994 = ASNOM: fifty years of the Macedonian state: 1944-1994 : прилози од научен собир одржан на17-18 ноември 1994. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 571 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-649-02-0
169779
  Івашын В.У. Асноуныя асаблівасці разіцця сучаснай беларускай літаратуры / В.У. Івашын, Н.С. Перкін. – Минск, 1958. – 66с.
169780
  Афанасьеу Я.Н. Асноуныя рысы глебавага твару землі / Я.Н. Афанасьеу. – Менск, 1930. – с.
169781
  Афанасьеу Я.Н. Асноуныя рысы глебавага твару землі / Я.Н. Афанасьеу. – Менск, 1930. – с.
169782
  Афанасьеу Я.Н. Асноуныя рысы глебавага твару землі. / Я.Н. Афанасьеу. – Менск, 1930. – с.
169783
  Матусевіч М.Г. Асноуныя этапы развіцця прамысловасці БССР. : (Короткі нарыс) / АН БССР ; Інстытут эканомікі ; М.Г. Матусевіч, С.Н. Малінін. – Менск : АН БССР, 1937. – 119 с.
169784
  Ванагс Э.Я. АСОД в административном районе. / Э.Я. Ванагс. – Москва, 1989. – 144с.
169785
  Ростеванова Т.К. Асортимент багаторічних трав"янистих культур для міксбордерів засушливих районів Причорноморського степу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Подано характеристику декоративних багаторічників для створення міксбордерів на півдні Причорноморського степу.
169786
  Ковба Ж.М. Асортимент друкованої продукції : навчально-методичний посібник / Ж.М. Ковба, Т.В. Олянишен, О.В. Мельников ; Українська академія друкарства. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 100 с. – Бібліогр.: с. 95-99. – ISBN 978-966-322-160-1
169787
  Мелешко Г. Асортимент квітниково-декоративних рослин дворічного циклу культури для використання в зеленому будівництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про асортимент дворічних квітниково-декоративних рослин, придатних для використання в озелененні. Data about assortment of the biannual flower-ornamental, that suitable for use іn gardening are resulted.
169788
  Петренко З.А. Асортимент перспективних видів роду Allium L. для озеленення в умовах півдня України / [З.А. Петренко] ; Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Нац. акад. аграр. наук України. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України, 2015. – 17, [3] с. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 17
169789
  Кратт О.А. Асортимент послуг вищої освіти: вітчизняної та зарубіжної реалії // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 88-99


  Розглянуто підходи до формування асортиментної політики в університетах США, Великобританії і Німеччини. Виявлено спеціфічні риси побудови програм підготовки бакалаврів у галузіекономіки та менеджменту.
169790
  Кіптенко В.К. Асортимент туристичного продукту Черкаської області / В.К. Кіптенко, Я.В. Безпалько // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 93-100 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
169791
   Асортименти плодових та ягідних культур УРСР. – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1938. – 334с.
169792
  Мельник О.М. Асортиментна стратегія ефективності туристичних організацій : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 140-144. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
169793
  Остапенко Л. Асорті із старих норм / Л. Остапенко, Н. Назімова // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 9-13.


  Чи розв"яже новий Податковий кодекс безліч наявних проблем?
169794
  Шноре Э.Д. Асотское городище / Шноре Э.Д. // Материалы и исследования по археологии Латвийской ССР / Под ред. Шноре Э.Д., Зейда Т.Я. ; АН ЛатССР. – Рига : Изд-во АН ЛатССР, 1961. – Т. 2 : Асотское городище. – С. 1-236
169795
  Шноре Э.Д. Асотское городище по данным археологических раскопок 1949-1954 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Шноре Э.Д.; АН Латв. ССР. Ин-т истории и матер. культуры. – Рига, 1958. – 38л.
169796
  Петров З. Асоциативни пътувания / З. Петров. – София, 1980. – 219с.
169797
  Прокопчук Л.В. Асоциативні порівняння в мовотворчості М. Стельмаха (на прикладі роману "Чотири броди") // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 102-105
169798
  Лазоренко Б.П. Асоціальні практики, соціально-психологічні механізми та несвідомі динаміки особистісного життєконструювання проблемної молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 102-110
169799
  Омельченко Т. Асоціально; Не допомагає; Щаслива; "вона любить дивитись у вікно..."; "видихнути і зникнути на вітражі..."; "можна пофарбуватися в бурячковий колір..."; "хапала голову обома руками..."; "жила у дурдомі..."; Вагітна; "вона хоче висохнути так..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 159-167
169800
  Росошенко Микола Асоціативна політекономія квітня // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 1. – ISSN 1810-3944
169801
  Росошенко Микола Асоціативна політекономія лютого 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 2. – С. 80. – ISSN 1810-3944
169802
  Денисевич О. Асоціативне поле слова-стимулу "газета" в мовній картині світу українців // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 29-30. – ISSN 2076-9326
169803
  Нічаєнко І.І. Асоціативний адстрат іспанського концепту BTLLEZA/ КРАСА в українському перекладі (на матеріалі роману Б. Ібаньєса "Маха гола") // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 435-438. – ISSN 1729-360Х
169804
  Соколенко О.А. Асоціативний вплив на концептуалізацію кольору (на матеріалі каталогів косметичної продукції) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 218-226


  У статті розглядаються асоціативні впливи на концептуалізацію кольору у сучасній англійській мові через аналіз номінативних одиниць у каталогах косметичної продукції. Особливу увагу приділено емотивно- оцінному компоненту колірних концептів. В статье ...
169805
  Сурмач О.Я. Асоціативний експеримент при виявленні активності власних назв як вербалізаторів концепту "wealth" в англійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 192-197


  Ця стаття присвячена вивченню власних назв та їх специфічних ознак в англійській мові із застосуванням асоціативного експерименту. При дослідженні було застосовано когнітивно-психолінгвістичну інтерпретацію отриманого матеріалу. Эта статья посвящена ...
169806
  Тараненко К.В. Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматики антонімії української мови // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 79-87
169807
  Самійлик С.В. Асоціативний портрет українського мовця (крізь призму лексики освіти) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 446-451
169808
  Марчук У.Б. Асоціативний потенціал лінгвокультурних концептів у різносистемних мовах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 - загальне мовознавство / Марчук У.Б. ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т філології. – Івано-Франківськ, 2009. – 233 л. – Додатки. – Бібліогр.: л. 209 - 233
169809
  Марчук У.Б. Асоціативний потенціал лінгвокультурних концептів у різносистемних мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Марчук У.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. :10 назв
169810
  Стоян С. Асоціативний символізм Олексія Анда: між минулим та майбутнім // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 183-187. – ISSN 0208-0710
169811
   Асоціативний словник української рекламної лексики. – Одеса : Астропринт, 2001. – 116с. – ISBN 966-549-673-5
169812
  Білун С.В. Асоціативні алгебри та алгебри Лі з обмеженнями на системи підалгебр і ідеалів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Білун С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 110 л. – Бібліогр. : л. 103-110
169813
  Білун С.В. Асоціативні алгебри та алгебри Лі з обмеженнями на системи підалгебр і ідеалів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Білун С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
169814
  Петравчук А.П. Асоціативні кільця, породжені двома нільпотентними підкільцями // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що асоціативне кільце R, яке є сумою вигляду R = A + B + AB, де A, B - нільпотентні підкільця із R, є нільпотентним (це є узагальненням результату О. Кегеля про нільпотентність асоціативного кільця R, яке е сумою R - А + В двох своїх ...
169815
  Полиця Т.Д. Асоціативні поля субстантивних репрезентантів концепту "думка" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 121-135
169816
  Заведюк Т.О. Асоціативні процесори кореляційного розпізнавання образів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Заведюк Тетяна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
169817
  Марчук У. Асоціативні характеристики концепту "жінка" в українській та польській лінгвокультурах (на матеріалі прислів"їв та приказок) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 128-133. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
169818
  Ваврентович Н.С. Асоціативність торгових назв // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 197-199. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
169819
  Гайденко Ю. Асоціативність як універсальна властивість комунікативного потенціалу слова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 141-145. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
169820
  Барабуля А.М. Асоціативно-аналогова детермінація реалізації конотемного потенціалу фітосемізмів у фразеологічних одиницях (на матерілі української та англійської мов) // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 15-22. – ISBN 978-966-188-008-4
169821
  Мойсієнко О.А. Асоціативно-образна когерентність у динамічній системі оповідання (на матеріалі грецьких і англійських текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 31-35


  На матеріалі оповідань Паноса Карнезиса та Джуліана Барнса простежено структурно-композиційні й образно-смислові особливості когерентних відношень у художньому тексті.
169822
  Коротич К.В. Асоціативно-семантичне макрополе "безпека / небезпека" в дискурсі української преси ХХ-ХХІ століть / Катерина Коротич ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харків. іст-філол. т-во. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2017. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 219-255 та в тексті. – ISBN 978-966-1630-32-0
169823
  Кілочицька Н. Асоціації гідробіонтів в куліцідогенних водоймах м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-39. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Наведений список та проаналізовано розподіл гідробіонтів, біотопічно асоційованих з преімагінальними фазами розвитку кровосисних комарів. Приведен список и проанализировано распределение гидробионтов, биотопическое ассоциированных с преимагинальными ...
169824
  Сайкевич М.І. Асоціації експортерів : економіка та управління підприємствами / М.І. Сайкевич, О.Д. Сайкевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 171-178. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
169825
  Крушановський С. Асоціації органів місцевого самоврядування України як елемент децентралізованої системи влади // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-84.
169826
  Коротун О.М. Асоціації суддів: деякі проблеми нормативного врегулювання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 132-137.
169827
  Пижик О. Асоціація "Україна-ЄС" як нова парадигма міжнародних відносин у сфері технічного регулювання // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2015. – № 2 (49). – C. 76-81. – ISSN 2409-8892
169828
  Несен А.В. Асоціація з Європейським Союзом і перспективи розвитку українських сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 2 (244). – С. 89-93. – ISSN 2221-1055
169829
  Перепелиця Г.М. Асоціація з ЄС - це шлях до виходу з буферної зони / вела розмову Анна Даниленко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 18-19 жовтня (№ 152). – С. 5


  Професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Г.М. Перепелиця - про вигоди для України від інтеграції з Євросоюзом.
169830
  Сапонов А.О. Асоціація канадських архівістів: віхи історії // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 158-167. – ISSN 0320-9466
169831
  Мельник Р. Асоціація небайдужих / Р. Мельник, Я. Лаган // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 5


  Два роки Асоціація випускників юрид. ф-ту Університету об"єднує його вихованців усіх років у одну спільноту задля підтримки сталих зв"язків між різними поколіннями правників. Активісти й ініціатори створення Асоціації розповідають про історію її ...
169832
   Асоціація організаторів виборів країн Європи: напередодні 20-річного ювілею // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 39-41


  4 березня 2011 року в м. Любляна (Словенія) відбулося засідання Виконавчї Ради Асоціації організаторів виборів країн Європи, у роботі якого взяв участь голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал. Україна є членом цієї міжнародної організації ...
169833
  Опришко Т.С. Асоціація панфутуристів "Аспанфут" та її видання (1922-1930 рр.) в побудові "мистецтва майбутнього" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 180-189
169834
  Дроздовська С. Асоціація поліморфізмів генів ангіотензинконвертуючого ферменту, ендотеліальної NO-синтази та А-рецептора, що активується проліфераторами пероксиcом, з показниками адаптаційних реакцій кардіореспіраторної системи спортсменів до фізичних навантажень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-75. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено особливості прояву адаптаційних реакцій кардіореспіраторної системи спортсменів з різними генотипами на фізичні навантаження. Досліджено вплив поліморфізмів генів АСЕ, eNOS, PPARA, PPARG, HIF-1?, PPARGC1B на показники газоаналізу у спортсменів ...
169835
  Шевченко І. Асоціація правників України // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.24-25. – ISSN 1726-3077


  Діяльність Асоціації правників України
169836
  Жаботинський І. Асоціація приватних виконавців України: старт або фальстарт? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 14-15
169837
  Палій О. Асоціація України з ЄС: підсумки та основні досягнення за 3 роки // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 14
169838
  Микуляк В. Асоціація України з ЄС: як це працює // Юридична газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 18). – С. 12-13
169839
  Бабота Л. Асоціація україністів Словаччини: сторінки діяльності / В. Павлюк // Вісник Інституту досліджень діаспори / Інститут досліджень діаспори. – Київ, 2007. – Рік 13, ч. 1. – С.22-25.
169840
  Семенова Н.О. Асоціація фахівців з філософії права - невід"ємна інституційна складова успіху створення високих правових технологій // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.196-202. – ISBN 966-568-656-9
169841
   Асоціація цивілістів: від створення до міжнародного визнання // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 303-311
169842
  Муравйов В.І. Асоціація як перший крок до інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 85-96
169843
  Чабаненко В.А. Асоціація як універсальний чинник мовного розвитку // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 132-137. – Бібліогр. в примітках (14 поз.). – ISSN 0027-2833
169844
  Румянцев А.П. Асоційоване членство в ЄС у контексті міжнародних економічних інтересів України // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [8]
169845
  Лісняк В.С. Асоційовані відповідності чотиривимірного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано системи функціональних, векторних та інфінітезимальних інваріантів асоційованих відповідностей чотиривимірного евклідового простору. Для всіх них побудовано геометричні інтерпретації та відповідні обчислювальні формули.
169846
  Клись Ю. Асоційовані з мембранами компоненти ендогенної інтоксикації та їх роль в онтогенезі / Ю. Клись, С. Верьовка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-20. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто молекулярні механізми утворення пептидних компонентів ендогенної інтоксикації та закономірності їх взаємодії з подвійним фосфоліпідним шаром клітинних мембран. Обгрунтовано положення про участь асоційованих з мембранами неконститутивних ...
169847
  Лісняк В.С. Асоційовані класичні лінійчаті многовиди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено вихідні диференціальні рівняння асоційованих лінійчатих поверхонь, конгруенцій та комплексів у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано геометричні інтерпретації та відповідні обчислювальні формули для їхніх базових диференціальних ...
169848
  Лісняк В.С. Асоційовані лінійчаті поверхні // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено повну систему диференціальних рівнянь лінійчатої поверхні та її інварінтів. Одержано формули зв"язку між інваріантами двох асоційованих поверхонь, у тому числі й з триортогональної їх системи.
169849
  Слав`юк Р.А. Асоційовані форми аграрного бізнесу: особливості утворення, практика функціонування, перспективи регулювання / Р.А. Слав`юк. – Луцьк : Вежа, 2000. – 321с. – ISBN 966-7294-86-2
169850
  Галич А.О. Асоціонім у постмодерній українській прозі: спроба класифікації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 236-242. – (Літературознавство ; Вип. 27)
169851
  Галич Артем Асоціонімний світ романів Юрія Андруховича початку ХХІ століття


  Асоціонім на позначення тропа, в основі якого лежить перехід загальної назви у власну, був нещодавно введений до широкого наукового вжитку. У статті аналізується використання асоціонімів у романах "Дванадцять обручів" і "Таємниця" Ю. Андруховича, ...
169852
  Добрянський М. Асоціяція проти інституту : що означає виступ Асоціяції незалежних совєтознавців проти української співпраці з Інститутом для вивчення СССР / Михайло Добрянський. – Мюнхен : Накладом "Соборної України", 1956. – 42, [1] с. – В додатку відповідь української групи в Інституті керівника Асоціяції
169853
  Сарв Э.Н. АСОЭД - анкетная система обработки экономических данных / Э.Н. Сарв, Л.Э. Хейнла. – Таллин, 1974. – 96с.
169854
  Сарв Э.Н. АСОЭД - анкетная система обработки экономических данных / Э.Н. Сарв, Л.Э. Хейнла. – Таллин, 1975. – 156с.
169855
   Аспарагиназа и сериндегидратаза микроорганизмов: Продуценты, регуляция, свойства. – Рига : Зинатне, 1985. – 151с.
169856
  Кочкина В.М. Аспартат-трансаминаза из цитозоля сердца кур: получение чистого фермента и исследование остатков цистеина и тирозина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Кочкина В.М.; АН СССР. Ин-т молекулярной биологии. – М., 1976. – 22л.
169857
  Здобнікова М.А. Аспект гри у п"єсі Нелди Нежданої "Коли повертається дощ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 159-166


  У статті аналізується аспект гри у творі Неди Нежданої "Коли повертається дощ", який вплинув на формування та сприйняття образів п"єси, а також є основним фактором для її розуміння
169858
  Лотош О.М. Аспект економічної безпеки в проблемі залучення прямих іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 232-233
169859
  Нужняк М. Аспект множинності особистості в новелі Миколи Хвильового "Я (Романтика)" // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 105-111. – ISBN 978-966-365-781-4
169860
  Кремінська О.О. Аспект національної ідентичності в збірці Р. Кіплінга "Казармені балади" // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 57-58
169861
  Ріпей М. Аспект ненормативного вживання дієслів у газетних матеріалах // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 214-218. – Бібліогр.: Літ.: с. 217-218; 8 поз.
169862
  Хірх-Ялан Аспекти автоматизації картографічно генералізації для створення електронних карт відповідних масштабів топографічною службою Збройних Сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 157-165. – ISSN 2524-0056
169863
  Насмінчук Г.Й. Аспекти авторського "я" в романі "Солом"яні дзвони" Броніслава Грищука // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 36-37
169864
  Нечаюк Л. Аспекти авторської інтерпретації "Слова О полку Ігоревім" ("Плач Ярославни" Т. Шевченка, та романи В. Малика "Черлені щити", "Князь Ігор. Слово о полку Ігеревім") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 99-105
169865
  Алексійчук М.М. Аспекти адміністративно-правового статусу працівника міліції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С. 163-170
169866
  Варивода В.І. Аспекти адміністративного затримання та права затриманої особи // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 76-80. – ISBN 978-617-616-075-5
169867
  Маляренко В. Аспекти аналізу методологічних проблем співвідношення держави та права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 60-67. – ISSN 0132-1331
169868
  Фенцик О. Аспекти аналізу мовної специфіки епічного твору (на матеріалі творів О. Довженка) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7 (117). – С. 37-41
169869
  Леваніна Ж.А. Аспекти аналізу прибутку від неопераційної діяльност // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.190-192. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
169870
  Заїчко К.В. Аспекти безпечної роботи при користуванні нелінійним локатором // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2015. – № 3 (42). – С. 16-23. – ISSN 2411-3816
169871
  Хлонь О.М. Аспекти вдосконалення виховної роботи у сфері сприяння професійній адаптації курсантів з метою професійного становлення та мотивації до подальшого проходження служби // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 115-123. – ISSN 2222-5374
169872
  Фурса В.П. Аспекти вдосконалення документації та обліку Інтернет-реклами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 59-64. – ISSN 2306-6792
169873
  Крамаренко А. Аспекти взаємодії економічної безпеки та конкурентоспроможності національної економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 156-160. – ISSN 1818-2682
169874
  Полякова Л. Аспекти взаємодії Президента України і Верховної Ради. Спроби посилення президентської влади (1994-2004 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 103-108. – ISSN 1728-9343


  У статті розглянуто основні моменти становлення та розвитку вищого законодавчого органу України. Проаналізовано аспекти взаємодії Президента України і Верховної Ради. Окрему увагу автор приділяє аналізу спроби президента Л. Кучми посилити президентську ...
169875
  Поміркована Т.В. Аспекти вивчення аналітизму в сучасній лінгвістиці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 272-276. – Бібліогр.: Літ.: с. 275-276; 23 назв
169876
  Човганюк М.М. Аспекти вивчення семантики ввічливості у сучасній лінгвістиці // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 156-162. – ISSN 2311-0821
169877
  Овчиннікова І.І. Аспекти вивчення стереотипу як загальнонаукового феномена // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 281-289. – Бібліогр.: Літ.: с. 288-289; 31 назв.


  Аналіз феномена стереотипу в різних сферах наукового знання, зокрема соціології, етнології, лінгвокультурології, когнітивній лінгвістиці та соціолінгвістиці. Охарактиризовано ознаки стеріотипу, властиві йому з погляду різних наук, визначено фактори ...
169878
  Хворостяний І.Г. Аспекти вивчення часу в художньому творі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 226-229
169879
  Занфірова Т.А. Аспекти визначення поняття та змісту трудового договору в сучасних умовах / Т.А. Занфірова, О.М. Бабошкіна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 8-12. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
169880
  Швець О.А. Аспекти викладання комп"ютерної графіки у навчальному процесі для майбутніх фахівців з дизайну // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.6. – С. 364-370. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Найновіші технології створили надзвичайно зручні умови для втілення проектного задуму та його реалізацію за допомогою комп"ютерної графіки. Тому дизайнеру потрібно навчитися вдало синтезувати ручну та комп"ютерну графіку. Проведено опитування щодо ...
169881
  Клепай З.В. Аспекти виконання судових актів у проекті Господарського процесуального кодексу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.54-56. – ISBN 966-7784-65-7
169882
  Сікора О. Аспекти використання ІКТ для автоматизації опрацювання даних статистичного аналізу у підготовці магістрів гуманітарного профілю / О. Сікора, У. Когут, Т. Вдовичин // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 143-148. – ISSN 2413-1571


  Процес підготовки магістрів гуманітарного профілю педагогічного університету передбачає формування знань і вмінь, а також професійних навичок у контексті отримання майбутньої кваліфікації «вчитель (за профілем)». Для студентів другого (магістерського) ...
169883
  Гентшель Г. Аспекти використання мов у центральних регіонах України / Г. Гентшель, П. Целер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 4, жовтень - грудень. – С. 142-163. – ISSN 1563-3713
169884
  Кудрявцева Н. Аспекти вирішення ефективної організації системи професійної підготовки безробітних // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.23-25
169885
  Хоруженко О. Аспекти вироблення політики в інтересах місцевої громади // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 555-558. – ISBN 966-660-151-6
169886
  Скібіцька Л.І. Аспекти виходу авіабудівних підприємств на зовнішній ринок в умовах кризи // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 54-59. – ISSN 1683-1942
169887
  Кальченко С. Аспекти відповідальності європейським стандартам національних правових систем оскарження порушень виборчого законодавства та розгляду виборчих спорів судами в окремих державах // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 4-20


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
169888
  Коротушка К. Аспекти відповідальності у творі "Повія" Панаса Мирного // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 155-165. – ISBN 978-966-306-020-4
169889
  Петричук Ю.В. Аспекти відтворення Hericium coralloides (Scop.) Pers. методом re-situ на території національного парку "Гуцульщина" / Ю.В. Петричук, М.В. Пасайлюк, М.М. Сухомлин // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 9, № 1/2. – С. 5-13. – ISSN 2078-9912
169890
  Ситник Т.М. Аспекти вокального розвитку студента ВНЗ - майбутнього вчителя музики // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 190-191
169891
  Шевченко Н. Аспекти впровадження Закону України "Про акціонерні товариства" // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2011. – № 2 (222). – С. 6-8
169892
  Юрчук О.Ф. Аспекти встановлення особи, яка повідомила по телефону про вибух або про тероистичний акт // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 173-180.
169893
  Дєліні М.М. Аспекти встановлення соціальних гарантій і стандартів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 80-86. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
169894
  Злобенко Д. Аспекти вчення про гірську породу як один з чинників грунтоутворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вплив геологічних порід на процеси грунтоутворення та аналізується розвиток наукових поглядів на проблему. The influence of the geological rocks on the process of the soil formation is examined and the development of the scientifique ...
169895
  Лопаткіна І.В. Аспекти державних замовлень в контексті економічної політики держави // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 3-8.
169896
  Сакаджи К. Аспекти державно-правового регулювання застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 81-86
169897
  Вікулова А. Аспекти державного регулювання комерціалізації інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-63. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Визначено особливості ринкової реалізації результатів наукових розробок та недоліки, які спричиняють подвійне розуміння і неузгодженість окремих положень законодавства. На цій підставі виявлено умови формування в Україні організаційно-економічного ...
169898
  Єсінова Н.І. Аспекти державного регулювання трудових доходів населення / Н.І. Єсінова, Н.А. Сабецька // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 134-140. – ISSN 2312-394X
169899
  Ігнатенко О.С. Аспекти децентралізації в управлінні природно-економічним потенціалом регіонів / О.С. Ігнатенко, В.М. Горбик // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 58-60
169900
  Митко А. Аспекти довіри в українсько-європейських відносинах / А. Митко, І. Кольцова // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 101-105. – ISSN 2306-028X
169901
  Білецький В. Аспекти дослідження делінквентної особи у західній філософії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.105-114. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
169902
  Войнаровська Л.А. Аспекти дослідження й завдання лексикографічного опису термінології електронної комерції в інтернет-комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 76-82. – Бібліогр.: 43 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
169903
  Шабаєва Л.М. Аспекти дослідження комунікації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 126-129
169904
  Беценко Т. Аспекти дослідження народного героїчного епосу


  У статті розглядається історія дослідження героїчного епосу; з"ясовуються ключові проблеми мовностильового аналізу дум на сучасному етапі розвитку філологічної науки
169905
  Розвозчик П. Аспекти дослідження проблеми розвитку творчих здібностей у процесі аналізу художнього твору
169906
  Неня О.В. Аспекти дотримання законності під час тимчасового обмеження прав і свобод громадян // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 84-88. – ISBN 978-617-7364-24-4
169907
  Гузенко Т.А. Аспекти екологічної комунікації в умовах нової парадигми інформаційного суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 20-25. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741
169908
  Гончаренко Валерій Аспекти забезпечення прав і свобод особи в системі місцевої публічної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 118-122
169909
  Березнікова Н. Аспекти застосування педагогічних методик та іт в оцінюванні якісних навичок усного та писемного мовлення фаховою іноземною мовою студентів технічних спеціальностей // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 25-27
169910
  Кунець О. Аспекти застосування принципу верховенства права в адміністративному судочинстві при вирішенні справ про пенсійне забезпечення військовослужбовців / О. Кунець, І. Кунець // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 17-19.
169911
  Татіївська І.П. Аспекти захисту і збереження національних культурних цінностей в умовах воєнного конфлікту // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 32. – С. 5-11. – ISSN 2078-0133
169912
  Лялюк О.Ю. Аспекти здійснення територіальної реформи в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 69-77. – ISSN 0201-7245
169913
  Сальваторе Д.Г. Аспекти зіставного синтаксису італійської та української мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – с. 200-206
169914
  Зайцева О.В. Аспекти зміни психологічного стану особистості в умовах інформаційного суспільства та вплив на процес побудови іміджу політичного лідера / О.В. Зайцева, Г.А. Піскорська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 272-275
169915
  Стеценко Жанна Володимирівна Аспекти зовнішньоекономічної політики України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сутність категорії "зовнішньоекономічна політика", здійснено аналіз дій держави щодо підтримки європейського вектора розвитку зовнішньої політики, звернено увагу на ключові завдання України в галузі зовнішньоекономічної політики.
169916
  Стеценко Жанна Володимирівна Аспекти зовнішньоекономічної політики України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сутність категорії "зовнішньоекономічна політика", здійснено аналіз дій держави щодо підтримки європейського вектора розвитку зовнішньої політики, звернено увагу на ключові завдання України в галузі зовнішньоекономічної політики.
169917
  Стеценко Ж.В. Аспекти зовнішньоекономічної політики України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сутність категорії "зовнішньоекономічна політика", здійснено аналіз дій держави щодо підтримки європейського вектора розвитку зовнішньої політики, звернено увагу на ключові завдання України в галузі зовнішньоекономічної політики.
169918
  Вівчарик М. Аспекти зовнішньої політики в РЖ Книжкової палати України "Політика. олітичні науки" // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2003. – № 6. – С. 5-6
169919
  Ковальчук М.С. Аспекти золотоносності кори вивітрювання рудоносних порід родовища Балка Широка / М.С. Ковальчук, Ю.В. Крошко, О.Ю. Шестаков // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 37-42 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2415-7848
169920
  Гаєва Н. Аспекти золотоносності Чортомлицької зеленокам"яної структури / Н. Гаєва, В. Сукач, М. Ковальчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 64-75 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-6220
169921
  Яригіна О.А. Аспекти і проблеми опису гравітації як SL(2) дифеоморфізм інваріантної калібрувальної теорії / О.А. Яригіна, К.В. Краснов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 89
169922
  Лановий В. Аспекти інвестиційної привабливості української економіки // Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми / УНЦПД. – Київ, 2002. – № 3. – С.2-4
169923
  Давидюк Т.В. Аспекти інноватизації обліково-аналітичного забезпечення управління // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 94-96. – ISSN 0131-775Х
169924
  Бунецький Л.Л. Аспекти інституціоналізму в сучасній політичній науці: аналіз феномену "політичний інститут" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Здійснюється аналіз поняття "політичний інститут" з точки зору інституціонального та системного підходів, характеру та особливостей його розвитку як феномену у контексті сучасного науково-теоретичного та емпіричного досвіду. This article researches ...
169925
  Большаков В. Аспекти інформаційно-пошукової діяльності при проведенні науково-дослідницької роботи в агропромисловому комплексі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 31-32.
169926
  Парахіна М.Б. Аспекти історії міжнаціональних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз основних напрямів розвитку і становлення української державності. Особливу увагу приділено ролі етнонаціональної політики в національному відродженні України. The article investigates the principal trends of the development and ...
169927
  Ладур А.М. Аспекти картографування впливу забрудненості території радоном – 222 на онкозахворюваність населення Кіровоградської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 46-53


  Проведено аналіз джерел щодо картографування забруднення повітря та захворюваності населення. Визначено теоретичні основи еколого-географічного картографування. З"ясовано теоретичні засади та практичний прояв взаємозв"язків на еколого-географічних ...
169928
  Лях І.В. Аспекти композитної термінологічної номінації (на матеріалі німецької гірничої термінології) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 158-163
169929
  Гордійко М.С. Аспекти конкуренції та конкурентоспроможності підприємства / М.С. Гордійко, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 39-61. – ISBN 978-617-645-227-0
169930
  Осипчук О. Аспекти культурного розвитку сучасної молоді (на прикладі смт Бородянка на Київщині) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 78-83
169931
  Вінникова Н. Аспекти легітимності зовнішньої політики у глобалізаційному вимірі (європейський досвід) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 143-151
169932
  Глуховцева К. Аспекти лінгвокультурологічного дослідження діалектного мовлення // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 89-99. – ISSN 1682-3540


  Визначено основні аспекти лінгвокультурологічного дослідження діалектного мовлення.
169933
  Самохіна Ж. Аспекти маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки: реклама електронних інформаційних ресурсів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 45-53. – ISSN 2224-9516
169934
  Калініченко О.О. Аспекти маркетингу в освітній сфері // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 1 (30). – С. 234-238. – ISSN 2308-1988
169935
  Вернигора Н.М. Аспекти масової комунікації. Покажчик змісту // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 58


  Aspect of mass communication. Аспекты массовой коммуникации
169936
  Вернигора Н.М. Аспекти масової комунікації. Покажчик змісту // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 67


  Aspect of mass communication. Bibliographical index. Аспекты массовой коммуникации. Указатель содержания
169937
  Вернигора Н.М. Аспекти масової комунікації. Покажчик змісту // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 67


  Aspect of mass communication. Bibliographical index. Аспекты массовой коммуникации. Указатель содержания.
169938
  Тарантюк З. Аспекти методичного забезпечення діяльності бібліотек Долинської ЦБС
169939
  Тарантюк З. Аспекти методичного забезпечення діяльності бібліотек Долинської ЦБС // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С. 12-14


  В статті йдеться про роботу методично-бібліографічного відділу ЦРБ Долинська ЦБС Івано-Франківської області.
169940
  Кузнєцов К.В. Аспекти міжнародних договірних відносин оподаткування у формуванні інвестиційного середовища // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 71-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
169941
  Новікова К.К. Аспекти міжнародного співробітництва у сфері інноваційної діяльності / К.К. Новікова, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 168-172
169942
  Колосов О. Аспекти міжнародної фази патентування винаходу за процедурою РСТ // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 6. – С.17-27. – ISSN 1608-6422
169943
  Тупчієнко М. Аспекти міфо-ритуального символічного зіставлення заліза з компонентами неживої природи (мінералами) в народній уяві // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 34-38


  У статті на основі досягнень порівняльного мовознавства, атакож історичної етнології та археології робиться спроба розкрити механізмиформування символічних значень заліза, що зближуютьйого в народній уяві з цілим рядом компонентів неживої природи ...
169944
  Костенко Н. Аспекти модернізму (зауваги з приводу двох вузівських посібників)
169945
   Аспекти морфології культури України: генезис, типологія : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; ред. Л. Петік]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – 286, [2] с. : іл., портр. – В змісті авт.: Богуцький Ю., Юдкін І., Безклубенко С., Причепій Є., Берегова О., Волков С. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-21-1
169946
  Смиричинський В. Аспекти наукової доктрини формування логістичної системи державних закупівель / В. Смиричинський, Овсанюк-Бердадіна // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-38
169947
  Василик Л. Аспекти національно-духовного утвердження в публіцистиці "Буковинського журналу" (1991-2005) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 55-59


  Простежуються ідеї і тенденщ української публіцистики в контексті національно-духовного відродження на прикладі публікацій "Буковинського журналу". The article deals on the ideas and tendencies of the Ukrainian publicism in the context of the national ...
169948
  Кісь Р. Аспекти національної ідеї / Р. Кісь; Конгрес укр.націоналістів.Всеукр.наукове та професійне тов.ім.М.Міхновського. – Київ : Укр. Видавн. Спілка, 1997. – 27с.
169949
  Гринкевич О.Й. Аспекти небезпек, що породжуються з’явленням та поширенням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій / О.Й. Гринкевич, О.О. Гринкевич // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 28-33. – ISSN 2308-6912


  У статті доводиться необхідність прискіпливого аналізу процесів освоєння нових і новітніх досягнень ІКТ на предмет викриття можливих негативних соціально-політичних наслідків. Розглядаються механізми та динаміка розвитку негативних проявів. Виявлено ...
169950
  Романів П.В. Аспекти організації велосипедного туризму у Тернопільській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 73-80 : рис. – Бібліогр.: 15 назв.
169951
  Романів П.В. Аспекти організації туристично-рекреаційної діяльності у Віньковецькому рекреаційному районі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 136-142 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
169952
  Головніна О.Г. Аспекти оцінки синергетичних соціально-економічних ефектів у трансформаційній економіці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 21-25.
169953
  Ямковий В. Аспекти оцінювання релевантності системи ранжування вищих навчальних закладів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 14-38. – ISSN 1682-2366


  Пропонується методика побудові ієрархії рейтингової системи за тематичними напрямами.
169954
  Калініченко О. Аспекти парламентського контролю за реалізацією конституційного права свобод та обов"язків людини та громадянина // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 153-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
169955
  Калініченко О. Аспекти парламентського контролю за реалізацією конституційного права свобод та обов"язків людини та громадянина // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 153-155. – ISSN 0132-1331
169956
  Колосок І.О. Аспекти педагогічних категоій "знання" та "уміння"у стандартах вищої овіти // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.53-61
169957
  Кононец Н.В. Аспекти педагогічної майстерності викладача: розробка електронних підручників // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 202-210. – ISSN 2045-146X
169958
  Савченко І.Г. Аспекти підвищення рівня конкурентоспроможності України за умов кризових явищ в економіці / І.Г. Савченко, Ю.С. Шибалкіна // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 89-92. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропоновано спрямувати потенціал малого та середнього бізнесу на розвиток внутрішнього ринку України замість превалювання експортоорієнтованих секторів економіки, що спостерігається останнім часом.
169959
  Ярема Л.В. Аспекти побудови економічного механізму інтеграції на підприємствах агропромислового комплексу : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 115-122 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
169960
  Чобану В. Аспекти поезії Тараса Шевченка // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 384-404. – ISBN 978-606-745-006-4
169961
  Рудик П. Аспекти правового забезпечення відновлення дії окремих положень Конституції України // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 8 (388). – С. 16-21. – ISSN 2313-559X
169962
  Ковбасюк В. Аспекти правозахисної діяльності прокурора у сфері додержання законодавства про зовнішньоекономічну діяльність та режим іноземного інвестування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 18-22
169963
  Горбаченко А.Л. Аспекти практичного застосування методів викладання іноземних мов / А.Л. Горбаченко, А.С. Малій // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 85-94. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
169964
  Благодельський С. Аспекти практичної діяльності Державного підприємства "Агентство морської безпеки" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-40.
169965
  Котлярова О.Л. Аспекти призначення та припинення повноважень арбітражного керуючого // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 119-121.
169966
  Теряєв Д.О. Аспекти проблем перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 297-304. – ISBN 966-638-142-7
169967
  Анпілогова Ж.Д. Аспекти промислової політики в умовах структурної трансформації економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 95-97. – Бібліогр.: 6 назв
169968
  Баранецька А.Д. Аспекти професюграми творчої діяльності автора-журналіста // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 8-11


  У статті репрезентовано парадигму професійної діяльності автора-журналіста. Проаналізовано специфічні умови його творчої праці та особливості реалізації автора у медіа-тексті. Простежено трансформацію соціальних та індивідуальних засад у творчій ...
169969
   Аспекти публічного управління = Public Administration Aspects / Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-
№ 1 (1). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
169970
   Аспекти публічного управління = Public Administration Aspects / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-
№ 2 (2). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
169971
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-
№ 1/2 (3/4). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169972
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-
№ 3/4 (5/6). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169973
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 5/6 (7/8). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169974
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 7 (9). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
169975
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 8 (10). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
169976
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 9/10 (11/12). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
169977
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 11/12 (13/14). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
169978
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 1/2 (15/16). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
169979
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 3 (17). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
169980
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 4 (18). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
169981
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 5/6 (19/20). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
169982
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 7/8 (21/22). – 2015. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
169983
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 9 (23). – 2015. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
169984
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 10 (24). – 2015. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
169985
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 11/12 (25/26). – 2015. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами
169986
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 1/2 (27/28). – 2016. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
169987
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 3 (29). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
169988
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 4/5 (30/31). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
169989
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ : Дніпро, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 6/7 (32/33). – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169990
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ : Дніпро, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 8 (34). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169991
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 9/10 (35/36). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169992
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Серьогін С.М. [та ін.]. – Дніпро, 2013-. – ISSN 2311-6420
№ 37/38 (11/12). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169993
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Грані, 2013-. – ISSN 2311-6420
Т. 5, № 1/2 (39/40). – 2017. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169994
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Грані, 2013-. – ISSN 2311-6420
Т. 5, № 5/6 (43/44). – 2017. – 62 с. – Резюме укр., англ. мовами
169995
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Грані, 2013-. – ISSN 2311-6420
Т. 5, № 3/4 (41/42). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
169996
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Грані, 2013-. – ISSN 2311-6420
Т. 5, № 7. – 2017. – 54 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
169997
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Грані, 2013-. – ISSN 2311-6420
Т. 5, № 8/9. – 2017. – 65 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
169998
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Грані, 2013-. – ISSN 2311-6420
Т. 5, № 12. – 2017. – 75 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
169999
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Грані, 2013-. – ISSN 2311-6420
Т. 5, № 10. – 2017. – 59 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
170000
   Аспекти публічного управління = Public administration aspects = Аспекты публичного управления : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Грані, 2013-. – ISSN 2311-6420
Т. 6, № 1/2. – 2018. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,